Trư ng Cð Ngh s 8

Khoa ði n-ði n T

IC 555 - Timer và nh ng ng d ng

555 là m t lo i linh ki n khá là ph bi n bây gi v i vi c d dàng t o ñư c xung vuông và có th thay ñ i t n s tùy thích, v i sơ ñ m ch ñơn gi n,ñi u ch ñư c ñ r ng xung. Nó ñư c ng d ng h u h t vào các m ch t o xung ñóng c t hay là nh ng m ch dao ñ ng khác.ðây là linh ki n c a hãng CMOS s n xu t .Sau ñây là b ng thông s c a 555 có trên th trư ng : + ði n áp ñ u vào : 2 - 18V ( Tùy t ng lo i c a 555 : LM555, NE555, NE7555..) + Dòng ñi n cung c p : 6mA - 15mA + ði n áp logic m c cao : 0.5 - 15V + ði n áp logic m c th p : 0.03 - 0.06V + Công su t l n nh t là : 600mW * Các ch c năng c a 555: + Là thi t b t o xung chính xác + Máy phát xung + ði u ch ñư c ñ r ng xung (PWM) + ði u ch v trí xung (PPM) (Hay dùng trong thu phát h ng ngo i) ð y ch là nh ng thông s cơ b n c a 555. Còn nh ng thông s khác các pác tham kh o datasheet! 1 : Gi i thi u, sơ ñ kh i, sơ ñ nguyên lý, chân c a 555 IC th i gian 555 ñư c du nh p vào nh ng năm 1971 b ng công ty Signetics Corporation b ng 2 dòng s n ph m SE555/NE555 và ñư c g i là máy th i gian và cũng là lo i có ñ u tiên. Nó cung c p cho các nhà thi t k m ch ñi n t v i chi phí tương ñ i r , n ñ nh và nh ng m ch t h p cho nh ng ng d ng cho ñơn n và không n ñ nh. T ñó thi t b này ñư c làm ra v i tính thương m i hóa. 10 năm qua m t s nhà s n su t ng ng s n su t lo i IC này b i vì s c nh tranh và nh ng lý do khác. Tuy th nh ng công ty khác l i s n su t ra nh ng dòng này Các d ng hình dáng chân c a 555 trong th c t :

GV: ð Tân Khoa

kh i ñi u khi n ch c năng hay công su t ñ u ra.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T Hình d ng c a 555 trong hình 1 và hình 2. Dòng ñi n ngư ng xác ñ nh b ng giá tr l n nh t c a R + R . ð ñi n áp 15V thì ñi n tr c a R + R . Nhưng th trư ng Vi t Nam ch y u là lo i chân vuông. Th i gian này nó ñã ñư c xác ñ nh và nó có th tính ñư c thong qua ñi n tr R và t ñi n C GV: ð Tân Khoa . Nó là m t chu kì h u h n ñ cho t ñi n (C) n p ñi n hay phòng ñi n thong qua m t ñi n tr R.ph i là 20M T t c các IC th i gian ñ u có 1 t ñi n ngoài ñ t o ra 1 th i gian ñóng c t c a xung ñ u ra. 15 ñi n tr và 2 diode và còn ph thu c vào nhà s n xu t. kh i so sánh.M t s ñ c tính n a c a 555 là : ði n áp cung c p n m gi a trong kho ng t 3V ñ n 18V. Nhìn trên hình 3 ta th y c u tr c c a 555 nó tương ñương v i hơn 20 transitor . Trong m ch tương ñương trên có : ñ u vào kích thích . dòng cung c p t 3 ñ n 6 mA. Lo i 8 chân hình tròn và lo i 8 chân hình vuông.

Khi mà ñóng công t c thì t ñi n b t ñ u n p thông qua ñi n tr . + Chân s 2(TRIGGER): ðây là chân ñ u vào th p hơn ñi n áp so sánh và ñư c dùng như 1 chân ch t hay ngõ vào c a 1 t n so áp.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T M ch n p RC cơ b n như trên hình 4B Gi thi t t ñi n ban ñ u là phóng ñi n. + Chân s 3(OUTPUT): Chân này là chân dùng ñ l y tín hi u ra logic. + Chân s 1(GND): cho n i GND ñ l y dòng c p cho IC hay chân còn g i là chân chung.M ch so sánh ñây dùng các transitor PNP v i m c ñi n áp chu n là 2/3Vcc.C ðư ng cong n p c a t ñi n 2 :Ch c năng c a t ng chân c a 555 IC NE555 N g m có 8 chân. Giá tr th i gian ñó có th tính b ng công th c ñơn gi n sau: t = R. ði n áp qua t ñi n t giá tr 0 lên ñ n giá tr ñ nh m c vào t .Th i gian ñó nó ñ cho t ñi n n p ñ n 63.2% ñi n áp cung c p và hi u th i gian này là 1 h ng s . ðư ng cong n p ñư c th hi n qua hình 4A. Tr ng thái c a tín hi u ra ñư c xác ñ nh theo m c 0 và 1. 1 ñây là m c cao nó tương ng v i g n b ng Vcc n u (PWM=100%) và GV: ð Tân Khoa .

+ Chân s 4(RESET): Dùng l p ñ nh m c tr ng thái ra. C u t o này t o nên ñi n áp chu n. + Chân s 5(CONTROL VOLTAGE): Dùng làm thay ñ i m c áp chu n trong IC 555 theo các m c bi n áp ngoài hay dùng các ñi n tr ngoài cho n i GND.Nhưng mà trong m ch ñ t o ñư c dao ñ ng thư ng hay n i chân này lên VCC. Khi ñi n áp chân 2 nh hơn 1/3 VCC. Chân 7 t n p x ñi n cho 1 m ch R-C lúc IC 555 dùng như 1 t ng dao ñ ng .Transistor ñ x ñi n. Khi chân s 4 n i masse thì ngõ ra m c th p. + Chân s 8 (Vcc): Không c n nói cũng bít ñó là chân cung c p áp và dòng cho IC ho t ñ ng. Nó ñư c c p ñi n áp t 2V -->18V (Tùy t ng lo i 555 nhé th p nh t là con NE7555) 3: C u t o bên trong và nguyên t c ho t ñ ng a) C u t o: Nhìn trên sơ ñ c u t o trên ta th y c u trúc c a 555 g m : 2 con OPAM. Khi ñi n áp chân 6 l n hơn 2/3 VCC.Bên trong g m 3 ñi n tr m c n i ti p chia ñi n áp VCC thành 3 ph n. .2 OP-amp có tác d ng so sánh ñi n áp . Chân này có th không n i cũng ñư c nhưng mà ñ gi m tr nhi u ngư i ta thư ng n i chân s 5 xu ng GND thông qua t ñi n t 0. + Chân s 6(THRESHOLD) : là m t trong nh ng chân ñ u vào so sánh ñi n áp khác và cũng ñư c dùng như 1 chân ch t.35 ->0.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T m c 0 tương ñương v i 0V nhưng mà trong th c t m c 0 này ko ñư c 0V mà nó trong kho ng t (0. chân S = [1] và FF ñư c kích. 1 transitor.Khi chân 3 m c áp th p thì khóa này ñóng l i.ngư c l i thì nó m ra. 3 con ñi n tr . Còn khi chân 4 n i vào m c áp cao thì tr ng thái ngõ ra tùy theo m c áp trên chân 2 và 6. + Chân s 7(DISCHAGER) : có th xem chân này như 1 khóa ñi n t và ch u ñi u khi n b i t ng logic c a chân 3 .75V) .1uF các t này l c nhi u và gi cho ñi n áp chu n ñư c n ñ nh. Không có chân này coi như IC ch t. 1 FF ( ñây là FF RS): . chân R c a FF = [1] và FF ñư c reset b) Nguyên t c ho t ñ ng: GV: ð Tân Khoa .01uF ñ n 0. ði n áp 1/3 VCC n i vào chân dương c a Op-amp 1 và ñi n áp 2/3 VCC n i vào chân âm c a Op-amp 2.

làm cho ñi n áp t C nh y xu ng dư i 2Vcc/3. .Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T trên m ch trên ta bít là H là m c cao và nó g n b ng Vcc và L là m c th p và nó b ng 0V. Do ñó O1 = 1. Khi m i ñóng m ch. ñi n áp chân 6 không vư t quá V2. . Do ñó O2 = 0. /Q s gi tr ng thái trư c ñó (Q=1. Do l i ra c a Op-amp 2 m c 0. /Q (Q ñ o) = 0. v i th i h ng (Ra+Rb)C. Khi R = [1] thì = [1] và Q = [0].Transistor v n ko d n ! * T C n p qua ngư ng 2Vcc/3: .Lúc này. ñi n áp trên chân 7 xu ng 0V ! .Q = 0 --> Ngõ ra ñ o tr ng thái = 0.V+2 < V-2.ði n áp trên t C gi m xu ng do t C x . .R = 1. S = 0 --> Q. . Cho nên ñi n áp không n p vào t C. .R = 0.V+2 < V-2 (V-2 = 2Vcc/3) . * T C ti p t c "X " t ñi n áp 2Vcc/3 --> Vcc/3: . S = 0 --> Q=0. S = 1 --> Q = 1. khi S = [0] thì Q = [1] và =Q. . .Transistor v n d n ! * T C x qua ngư ng Vcc/3: .R = 0. FF không reset.V+2 > V-2. . . .Q = 1 --> Ngõ ra = 1.C . GV: ð Tân Khoa ./Q = 1 --> Transistor d n. /Q s gi tr ng thái trư c ñó (Q=0. Do ñó O1 = 0.Lúc này. Do ñó O1 (ngõ ra c a Opamp1) có m c logic 1(H). .T C x qua Rb.RS Khi S = [1] thì Q = [1] và = Q.R = 0. Khi S = [1] thì Q = [1] và khi R = [1] thì Q = [0] b i vì Q-= [1]. S d ng pác FF .= [ 0]. /Q=1). Do ñó O2 = 1. V+1 < V-1. S = 0 --> Q. c c C n i ñ t. Do ñó O2 = 0. . . S = 1 --> Q = 1. /Q=0). t C n p qua Ra./Q = 0 --> Transistor h i ti p không d n. Do ñó O1 = 0. * T C n p t ñi n Áp 0V -> Vcc/3: .R = 0. Rb.Lúc này. Do ñó O2 = 0(L).V+2 < V-2 (V-2 = 2Vcc/3) .= [0]. V+1 < V-1. transisitor m d n. * T C ti p t n p t ñi n áp Vcc/3 -> 2Vcc/3: . V i th i h ng Rb. .Lúc này V+1(V+ c a Opamp1) > V-1.Lúc này V+1 > V-1. /Q (Q ñ o) = 0. /Q = 1. . V+1 < V-1.V+2 < V-2. Sau ñó. . Do ñó O2 = 0. Do ñó O1 = 0.

. + T n s c a tín hi u ñ u ra là : f = 1/(ln2. m c 0 là x ñi n.Khi n p ñi n. (Xem dư ng ñ c tính t ñi n phóng n p trên) . ð u tiên tôi c ch n hai giá tr ñ c trưng là R1 và C2 sau ñó ta tính ñư c R1.Q = 1 --> Ngõ ra = 1.5Hz . và k t thúc n p th i ñi m ñi n áp trên C b ng 2Vcc/3.Khi x ñi n.(R1 + R2). Ch này tham kh o mà khó hi u quá! Nói tóm l i các pác c nên hi u là : Trong quá trình ho t ñ ng bình thư ng c a 555. R1 =33k --> R2 = 33k (Tính toán theo công th c) GV: ð Tân Khoa . Tôi l y 1 ví d nh là : ñ t o ñư c xung dao ñ ng là f = 1.N p ñi n v i th i h ng là (Ra+Rb)C. ñi n áp trên t C ch dao ñ ng quanh ñi n áp Vcc/3 -> 2Vcc/3. Theo cách tính toán trên thì ta ch n : C = 10nF. 3 ) Công th c tính t n s ñi u ch ñ r ng xung c a 555 Nhìn vào sơ ñ m ch trên ta có công th c tính t n s ./Q = 0 --> Transistor không d n -> chân 7 không = 0V n a và t C l i ñư c n p ñi n v i ñi n áp ban ñ u là Vcc/3. .C Như v y trên là công th c t ng quát c a 555. t C n p ñi n v i ñi n áp ban ñ u là Vcc/3.C. X ñi n v i th i h ng là Rb. và k t thúc x th i ñi m ñi n áp trên C b ng Vcc/3.Th i gian m c 1 ngõ ra chính là th i gian n p ñi n.C. .(R1 + 2R2)) + Chu kì c a tín hi u ñ u ra : t = 1/f + Th i gian xung m c H (1) trong m t chu kì : t1 = ln2 .C + Th i gian xung m c L (0) trong 1 chu kì : t2 = ln2. t C x ñi n v i ñi n áp ban ñ u là 2Vcc/3.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T . ñ r ng xung.R2.

Trư ng Cð Ngh s 8 4 ) Các d ng m ch dao ñ ng t 555 a ) M ch báo ñ ng âm thanh dùng SCR Khoa ði n-ði n T b) M ch báo ngu n ñi n GV: ð Tân Khoa .

Trư ng Cð Ngh s 8 c) M ch khóa nghiêng Khoa ði n-ði n T d) C nh báo m t ñi n GV: ð Tân Khoa .

Trư ng Cð Ngh s 8 e ) Máy nh p ñi u âm thanh Khoa ði n-ði n T f) Dao ñ ng CW GV: ð Tân Khoa .

Trư ng Cð Ngh s 8 g) Trigio Smith Khoa ði n-ði n T h) Dao 2 IC 555 trog thí nghi m âm thanh GV: ð Tân Khoa .

Trư ng Cð Ngh s 8 i) M ch nh p nháy 2 LED Khoa ði n-ði n T ðây là m ch t o âm thanh ñơn gi n dùng cho còi báo ñ ng cho c nh sát GV: ð Tân Khoa .

Khi có ánh sáng thì LDR s có ñi n tr b ng 0 khi ñó nó s phân c c thu n cho con BC158 d n ñ n c p ñi n áp vào chân 4 c a 555 là m ch dao ñ ng 555 ho t ñ ng và phát âm thanh ra loa. + 555 ñây là con t o dao ñ ng xung vuông trong m ch này nó t o dao ñ ng là 1Khz c p cho t i là Loa + LDR là c m bi n ánh sáng. Hai bi n tr VR1 và VR2 dùng ñ ñi u ch t n s ñ u ra cho Loa. ðây là m ch báo ñ ng ánh sáng.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T M ch ñư c t o b i 2 con IC 555 dùng ñ t o dao ñ ng. ðư c s d ng trong phòng t i và khi có ánh sáng l t vào thì m ch s phát ra ti ng báo cho ta bi t là có ánh sáng Nhìn vào m ch trên khá là ñơn gi n vì m ch ch s d ng 1 con 555 ñ t o dao ñ ng phát âm thanh ra loa và 1 con LDR c m bi n ánh sáng. ð u tiên là IC 1 ñư c làm vi c xung quang t n s là 1hz và t 47uF ñư c n p ñi n và sau ñó là x ñi n liên t c quá trình ñó c di n ra liên t c như v y. Còn khi không có ánh sáng thì LDR có giá tr ñi n tr vô cùng do ñó nó ko phân c c ñư c cho BC158 ==> Không có tín hi u ra loa. T n s c ng l n thì ti ng hú còi càng to. Bi n tr 100K dùng ñ ñi u ch nh m c cư ng ñ ánh sáng c nh báo. GV: ð Tân Khoa . T n s ra loa ñư c ñi u ch b i IC2 và ta nghe ñư c âm thanh ra loa. T n s ñư c ñi u khi n b i chân 5 c a IC. Khi không có anh sáng thì c m bi n này có giá tr ñi n tr là vô cùng còn khi có ánh sáng ñ m ch thì c m bi n có giá tr ñi n tr là 0.

Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T ðây là m ch báo tr m nhà 4 trong 1. S d ng NE556 làm c nh báo k t h p v i chuông báo ñ ng. M ch này ñư c ho t ñ ng khi ph i th a mãn 4 ñi u ki n khác sau ñây: + Khi ñèn sáng thì c m bi n LDR1 ñư c b t + Khi ñèn sáng thì c m bi n LDR2 ñư c b t + Khi m c a + Khi ch m vào v t (Hình v ) N u mà k tr m b g p ph i 1 trong 4 trư ng h p trên thì s có 1 ti ng chuông báo ñ ng cho ngư i bit là có k tr m GV: ð Tân Khoa .

Riêng khi m c nư c ñã ñ y có thêm 1 chuông c nh báo là nư c trong thùng ñã ñ y. 3. C như v y thì các m c 2. GV: ð Tân Khoa . Khi có m c nư c vào thì ñ u tiên nó k t n i gi a S1 v i ngu n dương thông qua các ion trong nư c khi ñó ñóng khóa S1 t o cho ñèn LED 1 sáng.4 cũng như v y m c nư c ñ n ñâu thì ñèn s sáng ñ n ñó. báo hi u cho con ngư i là nư c ñã ñ y thùng.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T ðây là m ch không ch cho chúng ta bi t m c nư c th i ñi m hi n t i mà nó còn c nh báo cho chúng ta khi m c nư c ñã ñ y b ng hi n th lên các ñèn LED và chuông báo ñ ng M ch s d ng IC CMOS CD4066 ñ ñóng c t và ñưa tín hi u m c nư c ra các LED (Trên hình v ). . Khi m c nư c trong thùng không có nư c thì ñi n tr 180K ôm ñư c n i v i m c th p (GND) nên không có ñèn LED nào sáng.

GV: ð Tân Khoa . M ch s d ng con 555 t o dao ñ ng phát âm thanh ra loa. Khi m c nư c không ch m c m bi n thì B không ñư c phân c c ng t ngu n c p cho 555 nên loa s không phát tín hi u. D n ñ n 555 t o dao ñ ng phát âm thanh ra loa. Khi m c nư c dâng cao ñ n ch c m bi n nư c thì lúc ñó dòng ñi n t ngu n ñư c d n qua ion nư c phân c c cho B c a Transitor.4. T n s ra loa ñ báo ñ ng s là t n s dao ñ ng c a IC555 : T n s là : f = 1/(0. Khi ñó transitor d n dòng t ngu n c p ngu n cho 555.022.10^3+9.10^3) = ?.Trư ng Cð Ngh s 8 Khoa ði n-ði n T Báo ñ ng m c nư c ñã ñ n hay ñã ñ y ðây là m ch c nh báo m c nư c ñã ñ y hay báo ñ ng cho 1 m c nư c nào ñó.693*0. T n s này không ñư c l n hơn 20Khz vì như th làm sao mà tai ngư i có th nghe th y ñư c.10^-6*(100. Ho t ñ ng : M ch khá là ñơn gi n g m 1 con BC109C và b c m bi n cũng khá ñơn gi n là c m bi n nư c.