MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề/ mức
độ nhận thức

Châu Mĩ
(12 tiết)

45%TSĐ=4,5đ
Châu Nam
Cực, Châu Đại
Dượng
15%TSĐ=1,5đ

Châu Âu

40%TSĐ =
4,0đ
TSĐ: 10
Tổng số câu: 5

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ và
Nam Mĩ.
- Trình bày được ở
mức độ đơn giản kinh
tế của Bắc Mĩ, Trung
và Nam Mĩ.
- Hiểu được về Hiệp
định mậu dịch tự do
Bắc Mĩ và khối thị
trường chung Mec- Cô
- xua
100% TSĐ= 4,5đ
- Hiểu được đặc điểm
tự nhiên của Châu nam
Cực.
- Trình bày và giải
thích ở mức độ đơn
giản về dân cư, kinh tế
Châu Đại Dương
100% TSĐ= 1,5đ
- Nêu và giải thích ở
mức độ đơn giản sự
khác nhau giưac các
môi trường.
- Hiểu được đặc điểm
về dân cư, kinh tế của
Châu Âu
50% TSĐ= 2,0đ
4 câu= 8 đ

Mức độ thấp

Mức
độ cao

Tổng

4,5đ

1,5đ
- Hình thành
kĩ năng vẽ
biểu đồ cơ
cấu kinh tế
và nhaanjxets
sự thay đổi
cơ cấu kinh
tế của Châu
Âu
50%TSĐ=
2,0đ
1 câu= 2 đ

4,0đ
10 điểm
=100%

môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài..) Câu 1: (2. Cần ghi rõ họ tên.Hết .. lớp....2012 Môn: Địa ... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3.... Câu 5: (2. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 .5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2.5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực..1 70..... Câu 4: (2.....0 26..PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ......9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp .......5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2...lâm. lớp......0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa ...0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? ... Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1.) Câu 1: (2..... Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi... Cần ghi rõ họ tên..2012 Môn: Địa ... _____________________________________________.......

.75đ 0.........5 ® C©u 2 2.Hết .....5 đ 0..Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®å sé ph¸t triÓn theo híng B¾c Nam.0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải ... Câu 5: (2.5đ 1....... ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2... Điểm 0.. chiÕm 60% diÖn tÝch cach t¸c vµ ®ång cá ch¨n nu«i..5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực. dµi 9000 km. Câu 4: (2...0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.. Hä t¹o ra khèi lîng hµng hãa n«ng s¶n lín ®Ó xuÊt khÈu.. ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3... .Câu 3: 1. + PhÝa §«ng lµ miÒn nói giµ vµ s¬n nguyªn.....9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ... Sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i.0đ 1.0 ® Đáp án ..0đ ..... * TiÓu ®iÒn trang: Do phÇn lín n«ng d©n nhng chØ sì h÷u 5% diÖn tÝch ®Êt ®ai .... réng h¬n d·y An ®Ðt +Ở gi÷a lµ ®ång b»ng réng lín cã d¹ng lßng m¸ng.1 70.Sù bÊt hîp lÝ trong së h÷u ruéng ®Êt ë Trung vµ Nam MÜ thÓ hiÖn ë chç vÉn tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u ruéng ®Êt chÝnh: * §¹i ®iÒn trang: +Do c¸c ®¹i ®iÒn chñ n¾m quyÒn. chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i. thÊp dÇn vÒ phÝa Nam vµ §«ng Nam. cao ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c..0 26..lâm.......75đ 0....

có tên biểu đồ.c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. nguån níc tíi tiªu dåi dµo. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸.5đ 0.75đ 0.5® C©u 4 2 .5đ) ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2. thiªn nhiªn ph© nho¸ tõ b¾c xuèng Nam tõ thÊp lªn cao + ë gi÷a lµ §ång b»ng réng vµ b»ng ph¼ng.KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +mïa ®«ng l¹nh. Êm.5 đ 0.75đ 0.5® 0. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt.0® Câu 5 2. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu.N«ng nghiÖp Hoa k× vµ ca na ®a ph¸t triÓn ®¹t tr×nh ®é cao lµ do: + Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi: . . chim c¸nh côt. + Sinh vËt: .KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng: + Mïa hÌ m¸t.5® 0. cã tuyÕt r¬i. ma quanh n¨m.5đ 0.5 ® C©u 2 2. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. kh«. . cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c Điểm 0. §ång b»ng réng phï sa mµu mì.5đ . .5đ 0. + PhÝa §«ng lµ s¬n nguyªn Braxin .5đ 2. chñ yÕu trång c©y l¬ng thùc ®Ó tù cung tù cÊp.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c.Vẽ biểu đồ đẹp.C©u 3 1. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.0đ tiÓu ®iÒn trang s¶n xuÊt theo lèi cæ truyÒn.Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: +PhÝa T©y D·y nói trÎ An-®Ðt ch¹y däc phÝa T©y cao vµ ®å sé nhÊt ch©u MÜ.. sèng ven lôc ®Þa. + Mïa hÌ nãng. Èm.0® Đáp án . chính xác. Thùc vËt kh«ng cã. . cao trung b×nh 2600m. mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m..5đ 0. c¸ voi xanh.0đ (Thiếu mỗi trừ 0.5đ 0. c«ng cô th« s¬.5® 0. cã ma. chú giải 0. + NhiÖt ®é thêng > 00c.

ma nhiÒu. + Mïa hÌ nãng. Thùc vËt kh«ng cã.KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +Mïa ®«ng l¹nh.Vẽ biểu đồ đẹp. chú giải Tổ CM duyệt: 0. cao trung b×nh 2600m...5đ 0. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. kh«. .5® 0.0® Câu 5 2.5đ 2.KhÝ hËu ®Þa Trung h¶i: + Mïa ®«ng kh«ng l¹nh..c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. chim c¸nh côt.5® C©u 4 2 .5đ 0. c¸ voi xanh. +Cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn.5® 0.0đ CM duyệt: nhau. chính xác. + Cã c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c. có tên biểu đồ. sèng ven lôc ®Þa.5đ 0.5đ) GV ra đề: Hồ Thị Hồng Thủy .). cã ma.5đ 0. . + Sinh vËt: . +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸.5® 0.5đ 0. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. + Mïa hÌ nãng..C©u 3 1. kh« . + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu.0đ (Thiếu mỗi trừ 0. . cã tuyÕt r¬i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful