MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề/ mức
độ nhận thức

Châu Mĩ
(12 tiết)

45%TSĐ=4,5đ
Châu Nam
Cực, Châu Đại
Dượng
15%TSĐ=1,5đ

Châu Âu

40%TSĐ =
4,0đ
TSĐ: 10
Tổng số câu: 5

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ và
Nam Mĩ.
- Trình bày được ở
mức độ đơn giản kinh
tế của Bắc Mĩ, Trung
và Nam Mĩ.
- Hiểu được về Hiệp
định mậu dịch tự do
Bắc Mĩ và khối thị
trường chung Mec- Cô
- xua
100% TSĐ= 4,5đ
- Hiểu được đặc điểm
tự nhiên của Châu nam
Cực.
- Trình bày và giải
thích ở mức độ đơn
giản về dân cư, kinh tế
Châu Đại Dương
100% TSĐ= 1,5đ
- Nêu và giải thích ở
mức độ đơn giản sự
khác nhau giưac các
môi trường.
- Hiểu được đặc điểm
về dân cư, kinh tế của
Châu Âu
50% TSĐ= 2,0đ
4 câu= 8 đ

Mức độ thấp

Mức
độ cao

Tổng

4,5đ

1,5đ
- Hình thành
kĩ năng vẽ
biểu đồ cơ
cấu kinh tế
và nhaanjxets
sự thay đổi
cơ cấu kinh
tế của Châu
Âu
50%TSĐ=
2,0đ
1 câu= 2 đ

4,0đ
10 điểm
=100%

... Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi..0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? ...2012 Môn: Địa ..Hết .lâm.. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài....5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2.. Cần ghi rõ họ tên....0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2.0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông... lớp... PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ..2012 Môn: Địa ..1 70. Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi..9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ..) Câu 1: (2..... lớp.... _____________________________________________.PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 .... Cần ghi rõ họ tên...0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa .. Câu 4: (2...) Câu 1: (2...5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực.. ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài..... Câu 5: (2.............0 26.

0đ .Hết . * TiÓu ®iÒn trang: Do phÇn lín n«ng d©n nhng chØ sì h÷u 5% diÖn tÝch ®Êt ®ai .0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.lâm. Câu 4: (2... dµi 9000 km..5 ® C©u 2 2... Sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i... Hä t¹o ra khèi lîng hµng hãa n«ng s¶n lín ®Ó xuÊt khÈu.5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực... cao ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c...Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®å sé ph¸t triÓn theo híng B¾c Nam.0 26..0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải .Câu 3: 1....0đ 1.....75đ 0...5đ 1....9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp . + PhÝa §«ng lµ miÒn nói giµ vµ s¬n nguyªn. . réng h¬n d·y An ®Ðt +Ở gi÷a lµ ®ång b»ng réng lín cã d¹ng lßng m¸ng....... chiÕm 60% diÖn tÝch cach t¸c vµ ®ång cá ch¨n nu«i.0 ® Đáp án .Sù bÊt hîp lÝ trong së h÷u ruéng ®Êt ë Trung vµ Nam MÜ thÓ hiÖn ë chç vÉn tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u ruéng ®Êt chÝnh: * §¹i ®iÒn trang: +Do c¸c ®¹i ®iÒn chñ n¾m quyÒn.... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3...... thÊp dÇn vÒ phÝa Nam vµ §«ng Nam.... Câu 5: (2....5 đ 0.....75đ 0.1 70. ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2.......... Điểm 0. chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i.

5® C©u 4 2 . + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå. Thùc vËt kh«ng cã.C©u 3 1. c«ng cô th« s¬.5đ .N«ng nghiÖp Hoa k× vµ ca na ®a ph¸t triÓn ®¹t tr×nh ®é cao lµ do: + Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi: .5đ 0.5đ 0. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi.5® 0. + Mïa hÌ nãng.75đ 0. cã ma. chính xác.0đ tiÓu ®iÒn trang s¶n xuÊt theo lèi cæ truyÒn. kh«. . chú giải 0. c¸ voi xanh.0® Đáp án .Vẽ biểu đồ đẹp.0® Câu 5 2. ma quanh n¨m.. cao trung b×nh 2600m. có tên biểu đồ.5 đ 0. cã tuyÕt r¬i. chñ yÕu trång c©y l¬ng thùc ®Ó tù cung tù cÊp. mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m.KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +mïa ®«ng l¹nh. + NhiÖt ®é thêng > 00c. chim c¸nh côt. + PhÝa §«ng lµ s¬n nguyªn Braxin . Êm.5® 0. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt.Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: +PhÝa T©y D·y nói trÎ An-®Ðt ch¹y däc phÝa T©y cao vµ ®å sé nhÊt ch©u MÜ.75đ 0. . .5đ) ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2. sèng ven lôc ®Þa. §ång b»ng réng phï sa mµu mì. + Sinh vËt: . nguån níc tíi tiªu dåi dµo. thiªn nhiªn ph© nho¸ tõ b¾c xuèng Nam tõ thÊp lªn cao + ë gi÷a lµ §ång b»ng réng vµ b»ng ph¼ng.KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng: + Mïa hÌ m¸t.c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc..NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c.5đ 0. Èm.5đ 2.0đ (Thiếu mỗi trừ 0.5đ 0. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸.5 ® C©u 2 2. .5đ 0. cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c Điểm 0.5® 0.

0đ (Thiếu mỗi trừ 0..5đ 0.5đ 0.C©u 3 1. c¸ voi xanh. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. cã tuyÕt r¬i.c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. + Sinh vËt: .KhÝ hËu ®Þa Trung h¶i: + Mïa ®«ng kh«ng l¹nh.). . + Cã c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i.5® 0. chính xác.5® 0. Thùc vËt kh«ng cã. chim c¸nh côt. .0® Câu 5 2. kh« ..5® C©u 4 2 .Vẽ biểu đồ đẹp. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. cao trung b×nh 2600m.5đ) GV ra đề: Hồ Thị Hồng Thủy . +Cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c.5đ 2. sèng ven lôc ®Þa.KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +Mïa ®«ng l¹nh. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. chú giải Tổ CM duyệt: 0. ma nhiÒu.0đ CM duyệt: nhau.5đ 0.5đ 0. . cã ma.. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.. kh«. có tên biểu đồ. + Mïa hÌ nãng.5® 0.5đ 0. + Mïa hÌ nãng.