P. 1
De_thi_dia_li_7_hoc_ki_II_chuan_co_ma_tran

De_thi_dia_li_7_hoc_ki_II_chuan_co_ma_tran

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởiquocvinha1

More info:

Published by: quocvinha1 on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề !"#
đ$ %h&% 'h"#
Nh&% ()*' Th+%, h)-.
/&% 01%,
T2%,
M"# đ$ 'h34
M"#
đ$ #56
Châu Mĩ
(12 tiết)
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ !
"a# Mĩ$
- %rình b!& được '
#(c đ) đ*n +i,n -inh
tế của .ắc Mĩ/ %run+
! "a# Mĩ$
- Hiểu được 0 Hi12
định #3u 4ịch t5 46
.ắc Mĩ ! -h7i thị
trư8n+ chun+ M9c- C:
- ;ua
<=>%?@A</=đ 1BB> %?@A </=đ </=đ
Châu "a#
C5c/ Châu @Ci
Dượn+
- Hiểu được đEc điể#
t5 nhiFn của Châu na#
C5c$
- %rình b!& ! +i,i
thGch ' #(c đ) đ*n
+i,n 0 4ân cư/ -inh tế
Châu @Ci Dư*n+
1=>%?@A1/=đ 1BB> %?@A 1/=đ 1/=đ
Châu Hu
- "Fu ! +i,i thGch '
#(c đ) đ*n +i,n I5
-hJc nhau +iưac cJc
#:i trư8n+$
- Hiểu được đEc điể#
0 4ân cư/ -inh tế của
Châu Hu
- Hình th!nh
-ĩ nKn+ L
biểu đM c*
cấu -inh tế
! nhaanN;9tI
I5 tha& đOi
c* cấu -inh
tế của Châu
Hu
<B>%?@ A
</Bđ
=B> %?@A 2/Bđ =B>%?@A
2/Bđ
</Bđ
%?@P 1B
%On+ I7 câuP =
< câuA Q đ 1 câuA 2 đ 1B điể#
A1BB>
7H8N9 9:-ĐT ;< TR=CH ĐỀ KIỂM TRA CH>T L?@N9 KỲ II
TR?AN9 THCB HCDN TR=CH NĂM HỌC 2011 - 2012
M+%: ĐE5 F KhG) : 7
MH ĐỀ :01 ThI) ,)5% JK! (K): 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Học sinh làm bài trn gi!" thi# $%n ghi r& họ tn' l(p' môn thi )à m* đề )à+ tờ gi!" làm bài#)
$,- .: (/'5 điểm):
%rình b!& đEc điể# cấu trúc địa hình của .ắc MĩR
$,- /: ( /'0 điểm)
?5 bất hợ2 SG tr6n+ I' hTu ru)n+ đất ' %run+ U! "a# Mĩ thể hi1n như thế n!6R
$,- 1: .'5( điểm )
%rình b!& đEc điể# t5 nhiFn của Châu "a# c5c$
$,- 4: ( /'0 điểm )
?6 IJnh -hG h3u của #:i trư8n+ :n đVi h,i 4ư*n+ Vi #:i trư8n+ :n đVi SWc
địa $
$,- 5: ( /'0 điểm )
Ch6 b,n+ I7 Si1uP C* cấu -inh tế của XhJ2 (>)
C* cấu -inh tế
":n+/Sâ#/ n+ư
n+hi12
C:n+ n+hi12 Dịch W
Y/B 26,1 70,9
R HZ& L biểu đM thể hi1n c* cấu -inh tế của nưVc 2hJ2
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Hết $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
7H8N9 9:-ĐT ;< TR=CH ĐỀ KIỂM TRA CH>T L?@N9 KỲ II
TR?AN9 THCB HCDN TR=CH NĂM HỌC 2011 - 2012
M+%: ĐE5 F KhG) : 7
MH ĐỀ :02 ThI) ,)5% JK! (K): 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Học sinh làm bài trn gi!" thi# $%n ghi r& họ tn' l(p' môn thi )à m* đề )à+ tờ gi!" làm bài#)
$,- .: ( /'5 điểm):
%rình b!& đEc điể# cấu trúc địa hình của "a# MĩR
$,- /: ( /'0 điểm)
D5a !6 4i0u -i1n n!6 #! n:n+ n+hi12 của H6a [ì ! Ca "a @a 2hJt triển đCt
trình đ) ca6R
$,- 1: .'5( điểm )
%rình b!& đEc điể# t5 nhiFn của Châu "a# c5c$
$,- 4: ( /'0 điểm )
?6 IJnh -hG h3u của #:i trư8n+ :n đVi SWc địa ! địa trun+ h,i $
$,- 5: ( /'0 điểm )
Ch6 b,n+ I7 Si1uP C* cấu -inh tế của XhJ2 (>)
C* cấu -inh tế
":n+/Sâ#/ n+ư
n+hi12
C:n+ n+hi12 Dịch W
Y/B 26,1 70,9
R HZ& L biểu đM thể hi1n c* cấu -inh tế của nưVc 2hJ2
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Hết $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ĐN7 NN MH ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012
CO. ĐP4 P% Đ)-!
C©u 1
2,5 ®
- Cấu trúc địa hình của .ắc Mĩ +M# ba 2h\n t] tâ& Ian+
@:n+P
+ PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®
!" #h$t t%i&n theo h'ng ()c *a+, ,µi 9000
-+, %"ng h.n ,/y 0n ®1t
+Ở gi2a lµ ®ng 34ng %"ng l'n c5 ,6ng l7ng
+$ng, cao 8 #hÝa ()c 9µ :©y ()c, th;#
,<n 9= #hÝa *a+ 9µ >?ng *a+@
+ PhÝa >?ng lµ +i=n nAi giµ 9µ !.n nguyBn@
B/= đ
0,75đ
0,75đ
0,5đ
C©u 2
2,0 ®
- CD 3;t hE# lÝ t%ong !8 h2u %u"ng ®;t 8
:%ung 9µ *a+ FG th& hiÖn 8 chH 9In tn t6i
hai hJnh thKc !8 h2u %u"ng ®;t chÝnhL
M >6i ®i=n t%angL
+No c$c ®6i ®i=n chO n)+ Puy=n, chiQ+
60R ,iÖn tÝch cach t$c 9µ ®ng cS chTn
nu?i, CU ,Vng +$y +5c hiÖn ®6i, chO yQu lµ
t%ng c©y c?ng nghiÖ# 9µ chTn nu?i, WX t6o
%a -hèi lEng hµng h5a n?ng !Yn l'n ®& Zu;t
-h[u@
M :i&u ®i=n t%angL No #h<n l'n n?ng ,©n
nhng ch\ !] h2u 5R ,iÖn tÝch ®;t ®ai ,
1,0đ
1,0đ
ti&u ®i=n t%ang !Yn Zu;t theo lèi c^ t%uy=n,
c?ng cV th? !., chO yQu t%ng c©y l.ng
thDc ®& tD cung tD c;#@
C©u 3
1,5®
- c$c ®_c ®i&+ tD nhiBn n^i 3`t cOa Ch©u
*a+ CDc@
+ahÝ h`uL b;t l6nh gi$, gXi lµ cDc l6nh cOa
t%$i ®;t,*hiÖt ®" Puanh nT+ c 0
0
c, nhi=u
gi5 3$o nh;t thQ gi'i@
+ >da hJnhL Cao nguyBn 3Tng -h^ng l, cao
t%ung 3Jnh 2600+@
+ Cinh 9`tL
@ :hDc 9`t -h?ng c5, >"ng 9`tL +"t !è lo6i c5
-hY nTng chdu %1t giSi nhL WYi c[u, chi+
c$nh cVt, c$ 9oi Zanh@@@ !èng 9en lVc ®da@
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
2 ,0®
- ahÝ h`u ?n ®'i hYi ,.ngL
+ Fea hf +$t, +ea ®?ng -h?ng l6nh l)+@
+ *hiÖt ®" thgng h 0
0
c, +a Puanh nT+,
;+, [+@
- ahÝ h`u ?n ®'i lVc ®daL
++ea ®?ng l6nh, -h?, c5 tuyQt %.i@
+ Fea hf n5ng, c5 +a@
0QRđ
0QRđ
0QRđ
0QRđ
CO. R
2Q0đ
- UL biểu đM đ^2/ chGnh ;Jc/ c_ tFn biểu đM/ chú +i,i 2Q0đ
STh)*. !T)
'UV 0QRđW
ĐN7 NN MH ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012
CO. ĐP4 P% Đ)-!
C©u 1
2,5 ®
- Cấu trúc địa hình của "a# Mĩ +M# ba 2h\n t] tâ& Ian+
@:n+P
+PhÝa :©y N/y nAi t%i 0n-®1t ch6y ,Xc #hÝa
:©y cao 9µ ® !" nh;t ch©u FG, thiBn
nhiBn #h© nho$ tj 3)c Zuèng *a+ tj th;#
lBn cao
+ 8 gi2a lµ >ng 34ng %"ng 9µ 34ng #hkng@
` PhÝa >?ng lµ !.n nguyBn (%aZin
B/= đ
0,75đ
0,75đ
0,5đ
C©u 2
2,0®
- *?ng nghiÖ# Woa -J 9µ ca na ®a #h$t
t%i&n ®6t t%Jnh ®" cao lµ ,oL
+ C5 ®i=u -iÖn tD nhiBn thu`n lEiL
@ >ng 34ng %"ng #he !a +µu +], ngun n'c
t'i tiBu ,i ,µo, c5 nhi=u -i&u -hÝ h`u -h$c
0,5đ
0,5đ
nhau@@@l@
+C5 t%Jnh ®" -hoa hXc -G thu`t tiBn tiQn@
+ C5 c$c hJnh thKc t^ chKc !Yn Zu;t hiÖn
®6i@
0,5đ
0,5đ
C©u 3
1,5®
- c$c ®_c ®i&+ tD nhiBn n^i 3`t cOa Ch©u
*a+ CDc@
+ahÝ h`uL b;t l6nh gi$, gXi lµ cDc l6nh cOa
t%$i ®;t,*hiÖt ®" Puanh nT+ c 0
0
c, nhi=u
gi5 3$o nh;t thQ gi'i@
+ >da hJnhL Cao nguyBn 3Tng -h^ng l, cao
t%ung 3Jnh 2600+@
+ Cinh 9`tL
@ :hDc 9`t -h?ng c5, >"ng 9`tL +"t !è lo6i c5
-hY nTng chdu %1t giSi nhL WYi c[u, chi+
c$nh cVt, c$ 9oi Zanh@@@ !èng 9en lVc ®da@
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
2 ,0®
- ahÝ h`u ?n ®'i lVc ®daL
+Fea ®?ng l6nh, -h?, c5 tuyQt %.i@
+ Fea hf n5ng, c5 +a@
- ahÝ h`u ®da :%ung hYiL
+ Fea ®?ng -h?ng l6nh, +a nhi=u@
+ Fea hf n5ng, -h?
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
CO. R
2Q0đ
- UL biểu đM đ^2/ chGnh ;Jc/ c_ tFn biểu đM/ chú +i,i 2Q0đ
STh)*. !T)
'UV 0QRđW
CM 4u&1tP %O CM 4u&1tP aU ra đ0P
HM %hị HMn+ %hủ&

... Câu 4: (2...PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ......0 Công nghiệp 26..9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp .. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 .... Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi....... Cần ghi rõ họ tên...2012 Môn: Địa .. _____________________________________________.....lâm. Cần ghi rõ họ tên.....5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2...0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.. lớp... Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi..5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2...0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1.0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa ...0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? ....2012 Môn: Địa . môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực.Hết . ngư nghiệp 3...... môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài..) Câu 1: (2.) Câu 1: (2.... lớp..1 Dịch vụ 70.. Câu 5: (2..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->