MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề/ mức
độ nhận thức

Châu Mĩ
(12 tiết)

45%TSĐ=4,5đ
Châu Nam
Cực, Châu Đại
Dượng
15%TSĐ=1,5đ

Châu Âu

40%TSĐ =
4,0đ
TSĐ: 10
Tổng số câu: 5

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ và
Nam Mĩ.
- Trình bày được ở
mức độ đơn giản kinh
tế của Bắc Mĩ, Trung
và Nam Mĩ.
- Hiểu được về Hiệp
định mậu dịch tự do
Bắc Mĩ và khối thị
trường chung Mec- Cô
- xua
100% TSĐ= 4,5đ
- Hiểu được đặc điểm
tự nhiên của Châu nam
Cực.
- Trình bày và giải
thích ở mức độ đơn
giản về dân cư, kinh tế
Châu Đại Dương
100% TSĐ= 1,5đ
- Nêu và giải thích ở
mức độ đơn giản sự
khác nhau giưac các
môi trường.
- Hiểu được đặc điểm
về dân cư, kinh tế của
Châu Âu
50% TSĐ= 2,0đ
4 câu= 8 đ

Mức độ thấp

Mức
độ cao

Tổng

4,5đ

1,5đ
- Hình thành
kĩ năng vẽ
biểu đồ cơ
cấu kinh tế
và nhaanjxets
sự thay đổi
cơ cấu kinh
tế của Châu
Âu
50%TSĐ=
2,0đ
1 câu= 2 đ

4,0đ
10 điểm
=100%

.. Cần ghi rõ họ tên..5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực..) Câu 1: (2.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2.......lâm..0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3....... Câu 5: (2.0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? .0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa .PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ..2012 Môn: Địa ... môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.. _____________________________________________.... lớp.......0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1..Hết .5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2.0 26. Câu 4: (2. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ..9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ... Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi.) Câu 1: (2.......... Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi.2012 Môn: Địa . lớp.. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài... Cần ghi rõ họ tên........1 70..

.... thÊp dÇn vÒ phÝa Nam vµ §«ng Nam.....Sù bÊt hîp lÝ trong së h÷u ruéng ®Êt ë Trung vµ Nam MÜ thÓ hiÖn ë chç vÉn tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u ruéng ®Êt chÝnh: * §¹i ®iÒn trang: +Do c¸c ®¹i ®iÒn chñ n¾m quyÒn.. Hä t¹o ra khèi lîng hµng hãa n«ng s¶n lín ®Ó xuÊt khÈu...5 ® C©u 2 2.75đ 0.. * TiÓu ®iÒn trang: Do phÇn lín n«ng d©n nhng chØ sì h÷u 5% diÖn tÝch ®Êt ®ai .. Câu 4: (2. réng h¬n d·y An ®Ðt +Ở gi÷a lµ ®ång b»ng réng lín cã d¹ng lßng m¸ng..5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực....9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp .. chiÕm 60% diÖn tÝch cach t¸c vµ ®ång cá ch¨n nu«i....1 70...lâm. Điểm 0..75đ 0.. dµi 9000 km. + PhÝa §«ng lµ miÒn nói giµ vµ s¬n nguyªn.0đ .0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải .5đ 1... Câu 5: (2.0 ® Đáp án .Câu 3: 1....Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®å sé ph¸t triÓn theo híng B¾c Nam. ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2...0đ 1. cao ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c...0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.... ..5 đ 0..... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3... chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i.....Hết ....0 26...... Sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i..

C©u 3 1.5đ . nguån níc tíi tiªu dåi dµo.0® Đáp án . chú giải 0.5đ 0. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.0đ tiÓu ®iÒn trang s¶n xuÊt theo lèi cæ truyÒn.5đ) ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2. Thùc vËt kh«ng cã. c¸ voi xanh.N«ng nghiÖp Hoa k× vµ ca na ®a ph¸t triÓn ®¹t tr×nh ®é cao lµ do: + Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi: . mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m.. cao trung b×nh 2600m. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. thiªn nhiªn ph© nho¸ tõ b¾c xuèng Nam tõ thÊp lªn cao + ë gi÷a lµ §ång b»ng réng vµ b»ng ph¼ng.5đ 0.5® 0.5 đ 0. + PhÝa §«ng lµ s¬n nguyªn Braxin .0đ (Thiếu mỗi trừ 0. chim c¸nh côt. chñ yÕu trång c©y l¬ng thùc ®Ó tù cung tù cÊp.5đ 0. ma quanh n¨m.75đ 0.5đ 0.KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng: + Mïa hÌ m¸t.. . sèng ven lôc ®Þa. + NhiÖt ®é thêng > 00c. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. cã tuyÕt r¬i. .KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +mïa ®«ng l¹nh.5® 0.5® C©u 4 2 .c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. + Sinh vËt: . §ång b»ng réng phï sa mµu mì.5® 0.Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: +PhÝa T©y D·y nói trÎ An-®Ðt ch¹y däc phÝa T©y cao vµ ®å sé nhÊt ch©u MÜ. + Mïa hÌ nãng. cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c Điểm 0. c«ng cô th« s¬. Êm. cã ma.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c. chính xác.0® Câu 5 2. . .5đ 0. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt.5 ® C©u 2 2. kh«.Vẽ biểu đồ đẹp. Èm.75đ 0. có tên biểu đồ.5đ 2.

).Vẽ biểu đồ đẹp.5đ 0.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c. . + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.C©u 3 1. + Sinh vËt: . có tên biểu đồ. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. + Mïa hÌ nãng. ..0® Câu 5 2.0đ (Thiếu mỗi trừ 0. + Cã c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. c¸ voi xanh.5đ 2. Thùc vËt kh«ng cã. ma nhiÒu.. +Cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. kh«.5đ) GV ra đề: Hồ Thị Hồng Thủy .5đ 0.5® C©u 4 2 . cã tuyÕt r¬i. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸.5đ 0. chính xác..5® 0. + Mïa hÌ nãng.5® 0.KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +Mïa ®«ng l¹nh. chim c¸nh côt.5đ 0. kh« .0đ CM duyệt: nhau. cã ma. .c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc.KhÝ hËu ®Þa Trung h¶i: + Mïa ®«ng kh«ng l¹nh.. cao trung b×nh 2600m.5đ 0. chú giải Tổ CM duyệt: 0. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. sèng ven lôc ®Þa.5® 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful