MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề/ mức
độ nhận thức

Châu Mĩ
(12 tiết)

45%TSĐ=4,5đ
Châu Nam
Cực, Châu Đại
Dượng
15%TSĐ=1,5đ

Châu Âu

40%TSĐ =
4,0đ
TSĐ: 10
Tổng số câu: 5

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ và
Nam Mĩ.
- Trình bày được ở
mức độ đơn giản kinh
tế của Bắc Mĩ, Trung
và Nam Mĩ.
- Hiểu được về Hiệp
định mậu dịch tự do
Bắc Mĩ và khối thị
trường chung Mec- Cô
- xua
100% TSĐ= 4,5đ
- Hiểu được đặc điểm
tự nhiên của Châu nam
Cực.
- Trình bày và giải
thích ở mức độ đơn
giản về dân cư, kinh tế
Châu Đại Dương
100% TSĐ= 1,5đ
- Nêu và giải thích ở
mức độ đơn giản sự
khác nhau giưac các
môi trường.
- Hiểu được đặc điểm
về dân cư, kinh tế của
Châu Âu
50% TSĐ= 2,0đ
4 câu= 8 đ

Mức độ thấp

Mức
độ cao

Tổng

4,5đ

1,5đ
- Hình thành
kĩ năng vẽ
biểu đồ cơ
cấu kinh tế
và nhaanjxets
sự thay đổi
cơ cấu kinh
tế của Châu
Âu
50%TSĐ=
2,0đ
1 câu= 2 đ

4,0đ
10 điểm
=100%

..... Cần ghi rõ họ tên.. Câu 4: (2...0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? ..... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3.... PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ... lớp.... môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ... lớp...1 70. _____________________________________________..lâm.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2.5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực. Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi.2012 Môn: Địa .) Câu 1: (2...... Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi....0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa ..0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài...PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 . Cần ghi rõ họ tên...Hết .2012 Môn: Địa ..0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông. Câu 5: (2..............0 26...) Câu 1: (2....

0 26..0 ® Đáp án ...Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®å sé ph¸t triÓn theo híng B¾c Nam....lâm. chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i.. ....1 70...Câu 3: 1.0đ 1... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3... thÊp dÇn vÒ phÝa Nam vµ §«ng Nam. + PhÝa §«ng lµ miÒn nói giµ vµ s¬n nguyªn.....Sù bÊt hîp lÝ trong së h÷u ruéng ®Êt ë Trung vµ Nam MÜ thÓ hiÖn ë chç vÉn tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u ruéng ®Êt chÝnh: * §¹i ®iÒn trang: +Do c¸c ®¹i ®iÒn chñ n¾m quyÒn....75đ 0...0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải . Hä t¹o ra khèi lîng hµng hãa n«ng s¶n lín ®Ó xuÊt khÈu..0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông...5 ® C©u 2 2..5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực....... chiÕm 60% diÖn tÝch cach t¸c vµ ®ång cá ch¨n nu«i.......9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ..75đ 0. Sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i..0đ . Câu 4: (2..5đ 1... Câu 5: (2.5 đ 0... dµi 9000 km.Hết . cao ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c... réng h¬n d·y An ®Ðt +Ở gi÷a lµ ®ång b»ng réng lín cã d¹ng lßng m¸ng....... * TiÓu ®iÒn trang: Do phÇn lín n«ng d©n nhng chØ sì h÷u 5% diÖn tÝch ®Êt ®ai . ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2. Điểm 0..

0đ tiÓu ®iÒn trang s¶n xuÊt theo lèi cæ truyÒn. + NhiÖt ®é thêng > 00c. c¸ voi xanh.0® Câu 5 2.5đ 0. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. Êm. . c«ng cô th« s¬. Èm. nguån níc tíi tiªu dåi dµo.5đ 0. + PhÝa §«ng lµ s¬n nguyªn Braxin . §ång b»ng réng phï sa mµu mì.5 đ 0. + Sinh vËt: . sèng ven lôc ®Þa. có tên biểu đồ.5đ 2. chính xác. Thùc vËt kh«ng cã. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. cã tuyÕt r¬i.0đ (Thiếu mỗi trừ 0. chim c¸nh côt. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå. chñ yÕu trång c©y l¬ng thùc ®Ó tù cung tù cÊp. ma quanh n¨m. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c..KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +mïa ®«ng l¹nh. . nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c Điểm 0. .5® 0.5đ 0. mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m. .5® 0. cao trung b×nh 2600m.75đ 0.5đ 0.N«ng nghiÖp Hoa k× vµ ca na ®a ph¸t triÓn ®¹t tr×nh ®é cao lµ do: + Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi: .c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc.5đ) ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2.5® 0. + Mïa hÌ nãng. chú giải 0.Vẽ biểu đồ đẹp.5đ 0.C©u 3 1.5® C©u 4 2 .KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng: + Mïa hÌ m¸t. kh«.5 ® C©u 2 2.5đ .0® Đáp án .. cã ma. thiªn nhiªn ph© nho¸ tõ b¾c xuèng Nam tõ thÊp lªn cao + ë gi÷a lµ §ång b»ng réng vµ b»ng ph¼ng.Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: +PhÝa T©y D·y nói trÎ An-®Ðt ch¹y däc phÝa T©y cao vµ ®å sé nhÊt ch©u MÜ.75đ 0.

c¸ voi xanh. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. .NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c.c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. chim c¸nh côt. Thùc vËt kh«ng cã.5đ 2.5® 0. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. kh«. + Mïa hÌ nãng.5® C©u 4 2 .5đ 0. sèng ven lôc ®Þa. ma nhiÒu.. kh« .KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +Mïa ®«ng l¹nh. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi.0đ (Thiếu mỗi trừ 0. + Cã c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå. . + Sinh vËt: . cao trung b×nh 2600m.5đ 0.5đ 0.0đ CM duyệt: nhau. có tên biểu đồ.5đ) GV ra đề: Hồ Thị Hồng Thủy . §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu. +Cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. .Vẽ biểu đồ đẹp.5® 0. cã ma.5® 0. chú giải Tổ CM duyệt: 0.KhÝ hËu ®Þa Trung h¶i: + Mïa ®«ng kh«ng l¹nh.. + Mïa hÌ nãng.. chính xác..5đ 0.C©u 3 1.5đ 0.0® Câu 5 2.). cã tuyÕt r¬i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful