MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012

:
MÔN Đ ỊA LÍ 7
Chủ đề/ mức
độ nhận thức

Châu Mĩ
(12 tiết)

45%TSĐ=4,5đ
Châu Nam
Cực, Châu Đại
Dượng
15%TSĐ=1,5đ

Châu Âu

40%TSĐ =
4,0đ
TSĐ: 10
Tổng số câu: 5

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu
- Hiểu được cấu trúc
địa hình của bắc Mĩ và
Nam Mĩ.
- Trình bày được ở
mức độ đơn giản kinh
tế của Bắc Mĩ, Trung
và Nam Mĩ.
- Hiểu được về Hiệp
định mậu dịch tự do
Bắc Mĩ và khối thị
trường chung Mec- Cô
- xua
100% TSĐ= 4,5đ
- Hiểu được đặc điểm
tự nhiên của Châu nam
Cực.
- Trình bày và giải
thích ở mức độ đơn
giản về dân cư, kinh tế
Châu Đại Dương
100% TSĐ= 1,5đ
- Nêu và giải thích ở
mức độ đơn giản sự
khác nhau giưac các
môi trường.
- Hiểu được đặc điểm
về dân cư, kinh tế của
Châu Âu
50% TSĐ= 2,0đ
4 câu= 8 đ

Mức độ thấp

Mức
độ cao

Tổng

4,5đ

1,5đ
- Hình thành
kĩ năng vẽ
biểu đồ cơ
cấu kinh tế
và nhaanjxets
sự thay đổi
cơ cấu kinh
tế của Châu
Âu
50%TSĐ=
2,0đ
1 câu= 2 đ

4,0đ
10 điểm
=100%

.. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ......2012 Môn: Địa .) Câu 1: (2....0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1....... lớp.0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa .Hết . Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi.0 26.PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 ...) Câu 1: (2........9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp .2012 Môn: Địa ....0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? ..5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2... Câu 4: (2.... Cần ghi rõ họ tên.. _____________________________________________.. lớp.. ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3.. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài. Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi.. Câu 5: (2. môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài...5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2........5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực......lâm.0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông.1 70..... Cần ghi rõ họ tên.

..5 đ 0.. dµi 9000 km.0đ 1....9 ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ..0 26..0 ® Đáp án ....75đ 0....lâm...5 ® C©u 2 2.. Điểm 0.1 70..0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông......... Hä t¹o ra khèi lîng hµng hãa n«ng s¶n lín ®Ó xuÊt khÈu.... Sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i. ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2.. thÊp dÇn vÒ phÝa Nam vµ §«ng Nam. Câu 4: (2..0đ . réng h¬n d·y An ®Ðt +Ở gi÷a lµ ®ång b»ng réng lín cã d¹ng lßng m¸ng.... ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 3. + PhÝa §«ng lµ miÒn nói giµ vµ s¬n nguyªn.. chiÕm 60% diÖn tÝch cach t¸c vµ ®ång cá ch¨n nu«i.. Câu 5: (2.Câu 3: 1..5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực.....Sù bÊt hîp lÝ trong së h÷u ruéng ®Êt ë Trung vµ Nam MÜ thÓ hiÖn ë chç vÉn tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u ruéng ®Êt chÝnh: * §¹i ®iÒn trang: +Do c¸c ®¹i ®iÒn chñ n¾m quyÒn. chñ yÕu lµ trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i......5đ 1.. cao ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c...75đ 0.....Hết ...0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải .. .Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + PhÝa t©y lµ hÖ thèng cooc-®i-e cao ®å sé ph¸t triÓn theo híng B¾c Nam. * TiÓu ®iÒn trang: Do phÇn lín n«ng d©n nhng chØ sì h÷u 5% diÖn tÝch ®Êt ®ai ..

c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc.Vẽ biểu đồ đẹp.75đ 0. + Mïa hÌ nãng. sèng ven lôc ®Þa.N«ng nghiÖp Hoa k× vµ ca na ®a ph¸t triÓn ®¹t tr×nh ®é cao lµ do: + Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi: . Êm. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. .5đ 0.75đ 0.Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: +PhÝa T©y D·y nói trÎ An-®Ðt ch¹y däc phÝa T©y cao vµ ®å sé nhÊt ch©u MÜ.5đ 0. chú giải 0. chñ yÕu trång c©y l¬ng thùc ®Ó tù cung tù cÊp.5® 0.5đ 2. + PhÝa §«ng lµ s¬n nguyªn Braxin . . cao trung b×nh 2600m. Èm. cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c Điểm 0.5đ . cã ma..0đ (Thiếu mỗi trừ 0. kh«.5® C©u 4 2 . có tên biểu đồ.5đ 0. chính xác. + NhiÖt ®é thêng > 00c. c¸ voi xanh. nguån níc tíi tiªu dåi dµo. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.C©u 3 1. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu.5đ 0.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c. c«ng cô th« s¬.5đ 0. §ång b»ng réng phï sa mµu mì. cã tuyÕt r¬i. .0® Câu 5 2. + Sinh vËt: .5® 0. Thùc vËt kh«ng cã.0đ tiÓu ®iÒn trang s¶n xuÊt theo lèi cæ truyÒn. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. .5® 0. ma quanh n¨m. mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m.. chim c¸nh côt.0® Đáp án .KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +mïa ®«ng l¹nh. thiªn nhiªn ph© nho¸ tõ b¾c xuèng Nam tõ thÊp lªn cao + ë gi÷a lµ §ång b»ng réng vµ b»ng ph¼ng.5 đ 0.KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng: + Mïa hÌ m¸t.5đ) ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 02 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu C©u 1 2. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi.5 ® C©u 2 2.

KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa: +Mïa ®«ng l¹nh.C©u 3 1. sèng ven lôc ®Þa. chính xác. cã ma. c¸ voi xanh.5đ 0.5® 0.0đ CM duyệt: nhau. nhiÒu giã b¸o nhÊt thÕ giíi. có tên biểu đồ. cã tuyÕt r¬i.5đ 0.5® C©u 4 2 . chú giải Tổ CM duyệt: 0. + Mïa hÌ nãng.5® 0. gäi lµ cùc l¹nh cña tr¸i ®Êt. +Cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. . chim c¸nh côt. ma nhiÒu. cao trung b×nh 2600m...5đ 2. +KhÝ hËu: RÊt l¹nh gi¸. + Sinh vËt: . kh«. + Cã c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i.).5đ 0. kh« .c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn næi bËt cña Ch©u Nam Cùc. + §Þa h×nh: Cao nguyªn b¨ng khæng lå.5® 0. .5đ 0. + Mïa hÌ nãng. .Vẽ biểu đồ đẹp.0đ (Thiếu mỗi trừ 0...KhÝ hËu ®Þa Trung h¶i: + Mïa ®«ng kh«ng l¹nh. §éng vËt: mét sè lo¹i cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt giái nh: H¶i cÈu.5đ 0. Thùc vËt kh«ng cã.0® Câu 5 2.NhiÖt ®é quanh n¨m < 00c.5đ) GV ra đề: Hồ Thị Hồng Thủy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful