P. 1
Tin 7 de 2 Khao Sat Dau Nam 20112012

Tin 7 de 2 Khao Sat Dau Nam 20112012

|Views: 3|Likes:
Được xuất bản bởiĐinh Tiến Thành Thànhryo

More info:

Published by: Đinh Tiến Thành Thànhryo on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề chính thức
ĐỀ KIỂM TR KH!" S#T Đ$% N&M
N&M H'C ()** + ()*(
M,N- TIN H'C .%YỂN (
Th/0 102n- *3 4h5t 67h8n1 79 th/0 102n 102: ;ề<
Đ09= >/0 4h? c@2 thAB c8 10C:
ĐỀ DEI
CFG *- 6H ;09=< N?G cCc thInh 4hAn chính tJ?n tJ2n1 tínhK
CFG (- 6L ;09=< CCch ;M0 t?n tJ2n1 tínhK
DEI >EM-
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................
PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề chính thức
HƯNNG DON CHẤM DEI
ĐỀ KIỂM TR KH!" S#T Đ$% N&M
N&M H'C ()** + ()*(
M,N- TIN H'C
IP HQRn1 STn chGn1
- Nếu thí sinh làm bài không theo đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm đủ như hưng !ẫn "u# đ$nh
%đ&i vi t'ng ph(n)*
- +iểm toàn bài là t,ng điểm các c-u c.ng l/i và đư0c làm t12n theo "u# đ$nh*
IIP ĐC4 Cn UI th2n1 ;09=
PH$N TV >%WN
CFG ĐC4 Cn
Th2n1
;09=
*
6H ;09=<
CCc thInh 4hAn chính tJ?n tJ2n1 tính:
- Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn.
VD: A1
- Khối ô: Là nhó c!c ô "i#n $# nha% t&' thành h(nh ch) nh*t.
- +hanh côn, th-c: ch' .i/t nội 0%n, c1a ô đan, được $2ch h'&t.
6( ;09=<
6(;09=<
6( ;09=<
(
6L ;09=<
X Th2: tCc ;M0 t?n tJ2n1 tính-
1.+a nh!3 ch%ột ph4i 5à' 56n, nh7n c1a t8an, t2nh
9. chọn :;na;
<.8=i nh*p tên >i
?. @n Ant;8.
6* ;09=<
6* ;09=<
6* ;09=<
6* ;09=<

Nếu thí sinh làm bài không theo đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm đủ như hướng dẫn quy định (đối với từng phần).Thao tác đổi tên trang tính: 1. Hướng dẫn chung .Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn. VD: A1 .rồi nhập tên mới 4. Ấn Enter.Điểm toàn bài là tổng điểm các câu cộng lại và được làm tròn theo quy định. chọn Rename 3. . Đáp án và thang điểm PHẦN TỰ LUẬN Câu 1 (6 điểm) Đáp án Các thành phần chính trên trang tính: .PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TIN HỌC I. .Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được kích hoạt.Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính 2. Thang điểm (2 điểm) (2điểm) (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) 2 (4 điểm) .Khối ô: Là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. II. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->