P. 1
Tin 7 de 2 Khao Sat Dau Nam 20112012

Tin 7 de 2 Khao Sat Dau Nam 20112012

|Views: 3|Likes:
Được xuất bản bởiĐinh Tiến Thành Thànhryo

More info:

Published by: Đinh Tiến Thành Thànhryo on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề chính thức
ĐỀ KIỂM TR KH!" S#T Đ$% N&M
N&M H'C ()** + ()*(
M,N- TIN H'C .%YỂN (
Th/0 102n- *3 4h5t 67h8n1 79 th/0 102n 102: ;ề<
Đ09= >/0 4h? c@2 thAB c8 10C:
ĐỀ DEI
CFG *- 6H ;09=< N?G cCc thInh 4hAn chính tJ?n tJ2n1 tínhK
CFG (- 6L ;09=< CCch ;M0 t?n tJ2n1 tínhK
DEI >EM-
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................
PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề chính thức
HƯNNG DON CHẤM DEI
ĐỀ KIỂM TR KH!" S#T Đ$% N&M
N&M H'C ()** + ()*(
M,N- TIN H'C
IP HQRn1 STn chGn1
- Nếu thí sinh làm bài không theo đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm đủ như hưng !ẫn "u# đ$nh
%đ&i vi t'ng ph(n)*
- +iểm toàn bài là t,ng điểm các c-u c.ng l/i và đư0c làm t12n theo "u# đ$nh*
IIP ĐC4 Cn UI th2n1 ;09=
PH$N TV >%WN
CFG ĐC4 Cn
Th2n1
;09=
*
6H ;09=<
CCc thInh 4hAn chính tJ?n tJ2n1 tính:
- Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn.
VD: A1
- Khối ô: Là nhó c!c ô "i#n $# nha% t&' thành h(nh ch) nh*t.
- +hanh côn, th-c: ch' .i/t nội 0%n, c1a ô đan, được $2ch h'&t.
6( ;09=<
6(;09=<
6( ;09=<
(
6L ;09=<
X Th2: tCc ;M0 t?n tJ2n1 tính-
1.+a nh!3 ch%ột ph4i 5à' 56n, nh7n c1a t8an, t2nh
9. chọn :;na;
<.8=i nh*p tên >i
?. @n Ant;8.
6* ;09=<
6* ;09=<
6* ;09=<
6* ;09=<

.Nếu thí sinh làm bài không theo đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm đủ như hướng dẫn quy định (đối với từng phần).PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TIN HỌC I. chọn Rename 3. Hướng dẫn chung .Điểm toàn bài là tổng điểm các câu cộng lại và được làm tròn theo quy định.Thao tác đổi tên trang tính: 1. . VD: A1 .Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn.rồi nhập tên mới 4. Ấn Enter.Khối ô: Là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Thang điểm (2 điểm) (2điểm) (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) 2 (4 điểm) . . Đáp án và thang điểm PHẦN TỰ LUẬN Câu 1 (6 điểm) Đáp án Các thành phần chính trên trang tính: .Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được kích hoạt.Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính 2. II.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->