P. 1
List Rau Mbbg Hang Ngon2

List Rau Mbbg Hang Ngon2

|Views: 134,471|Likes:
Được xuất bản bởiminhthu20478

More info:

Published by: minhthu20478 on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2014

pdf

text

original

1. Vy trảng bom:0163.854.3747 0906.749.

745 01229088054

1. Mblongthanh u40 01688114178 quen trên hat247

1. !"nh #nghe: 0169.890.8711

1. $h%t amata& #'y m(u g")o 0938.670.704

1. *hu tam h"+, 01212279635

1. *h-y -a tra"bao 0165.753.6088

1. *h-y.b"h 0938.492.975

1. *r/m t/nma" 0121.679.7983

1. diễm cdsp 0902853582 e rau này quen trên chat247

1. giàu hàng 300k, hóa an 01636737836

1. h0ng #1, 01227998679

1. h23ng 41" 0129.353.3044

1. huy5n amata 0902935990

1. 6hanh mb 01228923437

1. 6"m anh n4 01649524015

1. ly h7 na" 01285181600

1. m".nga 01266585581

1. m".48ng teen 19t 9"nh 0948521412

1. ng/n b:nh đa dâm cô n ng 0986685639 ươ

1. nh" t; 48ng 0908557958

1. ,< #/u 18t& t23" ngon 7#& nh"5u n7t 0936709903 rau quen trên hat247

1. th-y n4 09388392696

1. t"ên =ng nh/n 0908903404

1. 4/n >ng 11 0906410282


?8" @An

1.h8 go 4a, 1659584598 n"6 ngo"1aomayman582006
2. 0934062278 ngB go 4a,
3. 0903014033 4y au #o
4. loanq.1 0903069946
5. my q.4 0909327246 C nhatmy2088
6. Dn q.5 0909005464 C g9Enh991g
7. 01223190555 ho ga, thFy GG
8. 0937275012 .. em no ten ,hu o q.5 14
9. 01664290600 *H2 nguyIn th)" b:nh
10. 0128 330 9727 Vy !*J n"6:bengheot"mt"nhyeu20.
11. 0906704333 em no ten KhuLng& u no" la ban ua anh MaMng ru em no #" NDJ roO" ba hotel
thang t"en tho" Prau la" hangQ
12. Khung q6 0933563896 14 teen
13. Ne b" q5 đ ng trân tu n kh i nick beyeu8082000 ườ ấ ả
14. foreer!"!05.em n8y ) N) n;" l8 hR" tr quen e S 4Tun.U n8y l8m ma11age&nh2ng h)t
6h<o th: Tree.?7 đt e # khi $iên l' đc khi ko. ng n%i tui & o ah'( đt em n% $ Đừ ạ ố 8
0938879579V*rFVao r)o&4F b%&l8m t:nh % 6W
15. trunguyen862003.U h3" hảnh.U n8y th: ) N) n> 1 tX&mY" e đi u ng cf th ố : o" nh2
9ong.Khê lA" mZt.De n8o he6 th: re,ort l'" ho e nhaV17 Tone l8:0938786568Vtên *rF lu=n
16. eth"haV4"aV#"nou4o.U n8y hat 1[ lu=n&r\t #]am&l8m t:nh 6h).n;" hung đ a em $ ư ên g"2Yng
đc hay k t^y 48o )" m"+ng -a m_" ng2Y"V0907099585V*r/m
17. nhoao#a"quynhon. ang )* đ% Đ ở
18. teracota1".+ n8y r\t đ ,-.u# ,h/i.0ce n 1 ch1t-ga$ang t2.3/i 4i2 đ n ( đ n ẹ ổ ế ẽ ế
19. rungram19!91 dt 0969"09050 tên 6"m Dnh S t"+m n<t 61 tr/n quan 6hả"
20. H"5n /u 3 0906901408
21. huy5n hL h"`u 0907454583 n"6 nhatrangbuonV1a"gonnhoanh1987
22. 6"m ,h2Lng q5 S nga t2 trbn h2ng đ o nguy n n c 0905213895. chat tren ạ ễ ă ừ
m ng. ạ
23. ,eno$oe2009- nhocnuocmatnguoiradi2009 tên $h" S N^" 4"+n c1
24. ,e]en0908 #t 01285545946
26. thuyt"enV#ethuongV1986& tên th-y t"ên đt 09"6002930
2". ,h ng 510 0909523368 ươ
28. ,h ng binh thanh 0934493286 ươ
29. oanh *A 4\, 01217090488
30. oanh c8 0909835252
31. $h" t/n b:nh 0906725327 đ ng ho ườ 8ng 4"+t. quen trên hat247
32. $h" c1 01265067840
33. $ha q7 0933695831 quen tren 4T
34. $gB c5 0937458388
35. ngB hL t/n đ nh 094"264200 .uen tr ị ên m'ng rau la" h8ng teen
36. Md KhF nhuen 01676573857 u19
37. Ho8ng Dnh c4 0919835798 hat tren 4"tal6 ?V
38. H'nh c8 01265437395
39. f"m H"5n Kh'm 4 n hai 090""53303 5uen tren o$a ă
40. 6im ,h ng 55 ng 4 783 9:; 0905213895 )8 ượ ă Đ
41. <an 5" 0932191180
42. <inh =: 016"8886490
43. <inh 56 <ê cuang ?ung 0937372805
44. !C c11 !' long cu/n 0954945887 hat quen
45. $gB c5 0937458388
46. $h" N* 0906725327 quen tren 4"ta6
47. $hung N)n V< MN S HuWnh 4 n b/nh .3. 0958243128 ă
48. >anh 55 ?han 8 n tr @ncA093204"2"3 ở ă ị
49. ?h ng 510 0909523368 ượ
50. :hu 54 chung cu tôn th t thuy t 0909315"85 ấ ế
52. :hy 5" 0958060026 )8
53. :iên c10 fhu HAa H2ng 0902344984 ?V quen qua hat247
54. *"ên c4 0839414778 g")o 4"ên #'y 4 n ă
55. trang 5" 0126"16"114 .uen tren mang
56. trang tb 01688244820
5". 8(etimhoney 0902324900
58. 0n .5 093"392""8
59. 3hi 55 0902461040
60. Buyên c1 117 7ng huWnh 0906997541 l8m bảo h"`m
61. thaoq11:0934976820 ym:thao23t
62. thanhq4 19t g"etV6eVemVyeu18 0946365656
63. gyen 25t& n4 1th" ,ar61on 0908008771& ,a1: lam hen 6h" ga, em ban hang trong 1th"& em ho
1o #thoa"
64. EennyV,huong882000 S c3 đ ng <) ườ
65. $y .11 ' 0932953400 ni (u huynh $ien chat dai(yhoacucdai0000
66. rau giang @uyênQ o q1: 0908008771
67. ngan :0907430184 &ban hang o ta9& n"6:em6ho4"anh2004
68. bro o ban l"nh th" he6 em H8 : 0903060184 bro #" tu 4 le th" r"eng huong 4e bay h"en thay
#uong banh 4an tran th" bo ha& #" len mot #oan 1e thay #uong banh 4an tran nua& queo 4ao 6hoang
100m la that quan ijNj
69. ,h23ng 491 lê 4 n ( 53 rongcondangyeu!gir$89 dt 0989522585- ă ỹ
0199926363"
"0. 7h 36,han đ ng $ u 090"2342"0 nick ..nhu41 ư ă ư
"1. y b c h i 098"2"9368 ắ ả
"2. 7h tr n .ung kh i 0932"32049 nick cobedethuong1986 ư ầ ả
"6. h ng kha n cân 0909"42690 chat ươ ạ
"". tiên q10 hL hAa h2ng #t 0902344984 hat
78. trang tb 01688244820 hen hat r- đi nh u k( ậ
"9. ân 58 dt0932"42143 b/n .u/n nh u ậ
80. th o .u/n bar ng ả a t2 hAa b:nh lky b)n bXh 0983165081
81. 9a ,han 4an trl gA 4\, #t 0909254102 hen ola
82. nh" q8 01688807576 hat
83. tuymt 2 9) thanh đa u20 dt0933550648 Cen o$a
84. ng c trâm 0906918339- .uen tr ọ ên ola
85. h"5n q4 01267080506
86. thao,huongV6ute
87. Vy q3 0907027003 n"6 yh ,00n06ute
88. leV,huong13122007 tên Kh23ng S *r2Yng *r"nh& anh n;" hen trên V"etTun& rau trên 2 n7t
Huong *an ,hu 0908865311
*hảo 0977546344 no" la 4aoO quan *uan1 Ma, ro" b"et 1o #t ua em non nha
Um ouyên 1"nh 4"ên nh8 bên c2& l8m thêm DpD nh/n thB...6hoảng 22.23t....6hoảng 6#....lF t"m,
en q n;" quen trên m'ng...2 n7t....nmu 6h<o th: ; th` 1 n7. CM n"6: hoalanb"etbuonVngo#uyen
01227073390 *huy q3 rau 1 no#e
*hu q12 01298696250
$hung 0167756669 bro nhan nha
List teen thích đú
1.an#y290891 N:nh th'nh
2.nha#oanVbaby c9
3.ma6eVaVh"1t q3
4.lo4etoyou1411
5.,3Vl043Vnh09V,r0 g4
6.toVlaVonngo9 q12
7.ngongo4"6y
8.em6hoVem#a"Vemma"yeuanh2003
9.b0mun] q3
10.ngohuyen2101
11.h"nag"rlV99
12.6"11VoTV#raulaV520
13.baby.heoVute
14.be9"nh1394
15.bEng06V99
16.bob".onl"ne q3rg4
17.h"yeuVm"nhanh962
18.#em"0089
19.,onngoan q12
20.nu1"nhVaoa,V#anga,Vyeuanh8816
*'m thY" 20 n"6 th=" An đ n 20 nick n a (au n ế ữ 8y 1[ 1hare t"m,
List hang và rau lai hàng
23.<an )8; 0936214303 ,a(( bn anh thDnh .12
24.<inh 22t- ngon $!m. khu "c ch# bD chi$u dt 0126"9654"8- em n% đi 300kEh.
25.3hi'0935"16"35 55
26.;a' 0986998""8 g
2".8y nhan ien , $uat 500kE(
28.Boanh 0959428096 ,a(( ban a :aF 300kE( kE .10
29.<inh 012122868"0 ,a(( ban a :uan kE bau cat 300kE(
30.<an .3 300k (hot 090899"359 ,a((' bn anh b%o m&, nhen.
31.8ân 0nh 0935359989 ?a(( ban anh :uan ?iochio
32.Gy 7h%m t' đi nga mi 09" 21" 5418 0nh khoa đi ( =Du c/t 3006
33.:hi 58 090"394690 " n1t uon(ao!bang1988 300k hang >k
34.>anh 01222900951 ?7
35.H)n :rinh 01652 695 1"9 )8 năm 1
36.8y .3 đi ); 09"6653409
3".$oan ..1 0903069946
38.my ..4 090932"246 H; nhatmy2008
39.0n ..5 0909005464 H; g&4nh&&(g
40.8y 0938185149 g
41.?I GJo ' 01653653105 K 200kEh- no ,a((.
42.:hy L 0n *iang 19t 012"9220180 4006E( ?a(( =an 0nh Banh
43.:hanh :een :an binh B: 0933498331 500kEh ,a((' ban anh <uan
44.$inh tan binh 01699929254 yh' iuruibochiennho!faikoanh
45.;n 0934"41118 yh'gir$.Cay!(e&y
24. Bé Ly teen Tân Bình)* dt c ' 0169 6"82 ""0 ?a(( ' anh 5uang ũ
56 gt400E(
25. Linh Chi 090 603 "2"9800E(,a(( bn anh tu+n autoNhớ nhấn
mạnh : Anh chỉ gặp Linh Chi, đừng đưa bạn của em nha. Coi
chừng bị tráo hàng !!!
26. Quyên Bàu Cát 090 825 1694?a(( ' bn a kaka300E(
27. Em Chi (Vân !"# 0122 "31" 161 500E(
2$. Em !ồn% n%ư& 'uận 5 # 091 3"6 40"5 ,a((' anh :h!ng 0ir=$ade
gi,i thi-u500E(
2(. Em Tin& # 093 623 1"21?a((' bn anh ch. 7g/c b/n m0 ,h1m400E (
)*. Em Linh +hợ Cầu 'uận ,2 0121 "3" 4161
),. -B -y Q,, 090 469 "295 ,a(( ' bạ n anh =ả o400Eh
)2. .&-i092 380 9969 @MMMA?a(( ' bn anh :h!ng 800E(
)). Linh !à T nh/ !àn% 0&nh ĩ 0126 "965 4"8 @MMMA,a((' bn anh đ2c
cô c3u bi300kE1h
)4. Bé Linh 1ữ& 'uận $ 0126 4555 661 ,a(( ' bn a $2c
)5. Liễu 0938611"65 3% th$ (âm hai em.Vy 01219998909 ,a(( ' anh
Ginh .u&n 6
)6. Bé 2ến 'uận $ (3ự 4ị đại họ+ 555# 098 554 5940 200Eh
)7. -ỹ Bình Tân093 311 "338?a(( ' bn anh ;Nng &ây d"ng300Eh
)$. "e6inh4u7n0121 6156 343 @MMMA
)(. 8ữ +9n% nhân "hươn%0126 9829 998 ,a((' 5 m!t ki)ng
4*. 22 2ến (.:;<090 23" 3"86 @MMMAban anh ;D500E(
4,. 2) -&i QC 0128 6000 154 ?a(( ' bn &men800E(
42. 25 Vy 8%uyễn =&nh0122 5198 295 ,a((' anh ;Nng
4). 26 8%& 'uận 6 093 884 4255,a(( ' anh =%o 1010
44. -&i ;!C84 / *,2,476$,*2/ )**>?1/ @ut7/ teen
46.7g/c 45, *()422274,/ 4ạn anh Hùng, 4172
4".G= ?h67ng )8; 093"454314 300k- ,a(( bn a tr2 ."@ko h8i ,a(( thF
thôiA
4$ 8%ọ+ Th&nh (Cần Thơ 0169 4090 895,a(( $D bn anh Đt b/n &e
400E(- 600E2(.
4( -&i !ải "hAn%# 098 353 9616300Eh
5* B 8%ọ+ !à 8ội #098 353 9636 400kEh?a(( ' bn anh ;oDng
Li1t -B +h7 Chi +9n%
1 Bảo Vy U27 q5, nick : vyvy225, !" : #$%1#%#$
2 Bich 2$t &V , '() v* to là) t+nh s,-ng, nick:)ytien2227, 't:#$75.$$7
% /hi 0+nh th1nh %2t 2 ly '34 5 #%7617.
. !ung q5 #%$122$
5
!uy8n B+nh "(n2no hair4, 1k, #77.7#$2 , B1n anh 9guy:n, nick :
0eluo)11#$
7 ;à : thaiha<inh2., tel: #%#17.77, 2k
7 ;=ng q1 #%%#771
$ ;=ng #%%$%$.7
# ;=ng B6"h1nh 5 #%7%#7777
1 ;=ng "h> + B *,2$465,6)( Đứ
11 ;1nh %5t q$ cao 17. c) 5kg '() tinh cả) nick:tinh1#7. ,'t: #%$$7.27
12 ;1nh l? chính th@ng 2k #55#%7#1%
1% ;(n "B 5 #$2.5$.%$
1. ;oa q$ 5 ##77$%2 , 1k
15 ;Ang q1 2u.4 #7772#7#
17 ;Ang q1 5 #$.7211
17 ;Ang B6"h1nh 2%%t4 , 12%%#%$1$
1$ ;Ang B9 %kCh #%$2$.%77,12$57$5$#2, nick:thuhong##22
1# ;,Dng #$#2.217 E cFu "(n "huGn, 7,5'
2 ;,Dng "(n Bh*: ##5#2#5#
21 HiIu "hảo 2&V 5 J124 #%$$#2#7
22 Hi) &V #%$52%557
2% Lan J1 5 #7#$%72
2. Lan LVK .kCh : #%%57$#1#,
25 Lan B9 5 #72 7$$$27
27 Li8n LB J% 5%#t Mhone 127%7$57#
27 Li8n J61, 1k, 1225577$11
2$ Li8n J61, 1k, #$7#.57
2# Li8n &V 122277.2
% Linh %t q7 'a tr@ng v* to '(), 0Nn quFn No q1, 't:#2%77%%
%1 Linh B+nh "h1nh, #%$751557
%2 Linh 25t &V : #277.757 1k 0ảo tr+
%% Linh %2t 5 #772.%1 , Mass : 0an cua anh chay <e Outure 6
%. Loan 2LB"/4 J1 2$t , #%7##.7
%5 Loan 0t #%72%$7.5
%7 Loan Bhan n% L u *(*$266(56 Đă ư C&11 B n &nh :im ạ
%7 Loan "(n Bh* #2$1%722, 2k
%$ Loan "(n Mh* 5 12177$%#5
%# Ly Bh1) V n !&i ă *(75$$2$$(/ ,**>
. Lai 2%%t4 J1 5 1255.275.1
.1 Lai q% 2k #7. 215%$7,
.2 LP 27t J% 5 #2$7775%
.%
9ga %$t q7 cao 175c), 5 kg, ch> quNn 0*n 0Q, nick: ngatranngoc27,
't:#$1#7$.
.. 9ga q1 : ##5$5#$7 R 2k S 2 shot
.5 9ga q$ #$1#7$.
.7 9ga "(n B+nh, #77$#55#
.7 9ga &V, #1%#72#2
.$ 9gTc: #2$515., Mass: anh "uUn gi-i thi:u
.# 9hàn %5t q 0inh thanh, là) quản l? cE sE giày 'VM 't:#7$$7.72
5 9hi &Q vUM #%21%#57$
51 9hi )etro q12: #%$ #7# %7#
52 9hi, #7271255#, kcn "(n B+nh
5% Wanh &Q VUM 1217#.$$
5. Wanh &Q vUM #$7$#7#5
55 Bh,Dng 0+nh th1nh 5 &V, 127#771#7%
57 Bh,Dng 2nga 5 chuong cho4 2k 5 127557.251, Mass: anh "uan gt
57 Bh,Dng KV; q1, %k, #%7.5.%1.
5$ JuXnh &V, #777577 %k
5# Kang : #2#2%%6 E ;Yc LZn
7 "h@) J7 5 17$$7221
71 "hanh ;oa kcn "(n B+nh 1777.55.7
72 "hanh q$ #%75%$$5# , 1k
7% "hảo 2Bha) Van ;ai4 2 n[t 5 #1$%1##
7. "hảo B\L, Bass : B1n anh BhiliM, #715.77
75 "hảo J7 5 #21.7%1 , %kCh
77 "hu] y )a<i)a< /Z^ng ho_ a, 177#77771# Mas:0an t,` quy` .
77 "h>y B+nh "h1nh ##1$.7# Mass: ;iau gt, 2k
7$ "h>y2tktq4 51k5 #25.#727 , bn gthi:u
7# "r() &V .5t 5 #1%$#.577 5 tutra)5cyahoo6co)
7 "rang, q5 : #2%2%77 2k
71 "rang &Q VUM : 17$6.5%62%52, Mass 01n anh hà 0N6
72 "rang Lo0ile: #$71$$2%#
7% "rang %2t 5 177$$$%771
7. "uyat q1 17#%#7#.17
75 Juy8n !!/9 2kC)di chuy) 5 #%7775..
77 V(n bnh #17%1..1
77 V(n t(n Mh* #$$%%51%
7$ Vy &V 2%t, ##5#2.71
7# Vy &V 12251#$2#5
$ Vy q7, 1k, #2$%1$$2 , bnh "e gi-i thi:u
$1
9gTc J$ nha,0fo e nY là) E KV; J1 đD/)**?h/V, @9
đ i.*()74))(2(/n7 C&11. ố
$2
*hanh NauO sat 0902152844 ,a11: boy b"ên hAa g"t" th"+u 3152& 4u bu&6" thuat bE
th" 6 tot lam& n2t nh"5u
$% 177%.7.7 hà, #%$#.5$2 trà Ly, e) ;àOace :7' nh+n l*c là) t+nh '()
'() ko ch3u đ +@, # $3 Ti ! n% 4DC 1 n% E m@2 # 63 +D tF ượ ồ ướ ắ
m nh n% >7 nhi u@) # $3 n + n9i E ỡ ư ề ướ 8nh lNng ,-t cả 2 ch(n t1i
h12kekek4 ser: #' Bg l*t cNn luZn lh nh3 nhảy ngia ko kV) g+ e) "ina v-i
;Ang 9giaj kL "rà LyOace: 7' l1 v+ 0o'y 0[c hDn e) hà <íuv1 :7' "i hDi to
v2 : $' ko cY tí )m Z) 'oggy rUt đ @) # $3 +h n ả ị ào e) đD n + nh ướ ư
19n% h n%1eG (3 2 +h em đ u %i n% nh&u +h n ồ ị ề ố ỗ ày () thanh
;non nghe )*n 0anh lh tai lun2 ch3 e) này 1 giN nhV bk 2%1524, @gi/ (âm 2
em cNng $1c $D "00k nha 0+ nDo trâu trâu đi th9 cho bi)t mNi g/i =!cA
Ch7 thêm +ái 47nu1 nữa nè
Li! "aag# !ại gia$ an h#" n%& !h'(h !h) gọi "*+ #" *+ , -h.( /0( !1
a234
h ng ồ kt ma((age 986608032
ki u $inh ề kt ma((age 908066386
th1y h ng ằ kt ma((age 933625458
di m châu ễ kt ma((age 988953833
ngân n ma((age 93944384"
h ng hD ồ kt ma((age 986118862
m ,h ỹ 67ng kt ma((age 908"38535
ki u th ề 7 n ma((age 986621518
,h67ng n ma((age 9482""061
c m t1 ẩ n ma((age 986123595
,h1 kt ma((age 902363138
hNng 25 k to/n 946615543
m dung ỹ n ma((age 93"338""6
$oan kt ma((age 933638083
thanh tuy n ề n ma((age 9"3626599
hD n ma((age 9""303055
mai kt ma((age 986000221
nga n ma((age huy 90901234
duyOn n ma((age 9"2"21925
th1y ngân n ma((age 9"41""838
h ng ồ đoan kt ma((age 9"566381"
m nhân ỹ 9"36106"0
huy n trân ề kt ma((age 9"3611012
anh tu n ấ kt ma((age 988653395
truy n ề ( 90"039"09
kim dung n ma((age 16"8089922
$an 4" 125"""29"1
tiOn n ma((age 9"5918636
oanh kt ma((age 933636683
trang 983931969
thanh $inh 21 kt ma((age 986608061
ti n ề 16"48499"0
.uang 169""1""50
mai kt ma((age 986692002
ngD kt ma((age 016"2103029ho c9"5"36369 å
t6:ng i kt ma((age 986618361
ng c h ng ọ ằ kt ma((age 9"3612300
trang kt ma((age 93362519"
tu n 34 cn 946213098 ấ
th a ừ kt ma((age 1288"18038
minh 49 903106"44
ng c h ng ọ ằ kt ma((age 9"3622923
tr ng ọ kt ma((age 1682636961
tu n 26 kt ma((age 1263930244 ấ
$uân kt ma((age 906661395
,h67ng kt ma((age 986"89638
minh $67ng 50 1264""4142
th ng 24 kt ma((age 938136541 ắ
năng 122"11400
mai th o ả kt ma((age 9"3623961
h ng th o 25 giao iOn 9"8304444 ồ ả
trung 25 kt ma((age 954285490
thanh kt ma((age 986581891
hu 19 n ma((age 983933995 ê
th1y 43 933020292
&uân mai 20 kt ma((age 986188863
hi n 24 kt ma((age 909043210 ê
kim dung n ma((age 16"8089922
$iOm 32 98""415"4
hPa 094423135"ho c 94"834444 å
$ong 23 kt ma((age 1239193850
ng th kim dung 44 ị 90"""4029
ng ng c th y 4" ọ ú 909593389
,hong 94"851909
(/ng 34 166"823884
thanh h ng 40 ồ 93"25"981
th67ng kt ma((age 903"81098
,h1 c ma((age 902363138
c6:ng 40 b o 1656384"2" ả ê
th67ng kt ma((age 903"81098
nhDn 1996""0301
t1 kt 12226"5220
ng c mai ọ kt ma((age 9"5805308
huy n ề n ma((age 956585866
h67ng n ma((age 9"5943992
ngân n ma((age 93944384"
h nh ạ n ma((age 9"4003483
ng c khuyOn ọ n ma((age 985316622
,hong kt ma((age 908"84018
ch2nh 44 938526"29
,h67ng c ma((age 9"3622519
đFnh .uang n ma((age 1688320512
th a ừ kt 1288"18038
th ng 24 kt ma((age 938136541 ắ
,h67ng kt ma((age 986"89638
di m ki u ễ ề kt ma((age 982524"64
,h1 c ma((age 902363138
m kim ỹ 16"8089922

"
"
"p9 R B;W9k BbKK 5
&nq
9W"k LbnL
1
Bh,Dng 2K,
Va^n ;a^nh4
Dge: 28*
Khone:
0937454314
200& t"en 61
th"u em nov
wax thuê
r"êng
M3u" w"
u=v ng aT<
2
LB "huy "B
38t:
0902.549.727
,a11: ban
anh D$
boa 100
%
L0 ;Ang
quGn1
0908406211
.
Bh,Dng 2nga 5
chuong cho4
01265 574 251
Ka11: ban
anh *uan
2006
5
)0 Juynh
0907 775 707
3006 nh"u 1
ung #
7
e) !uy8n 2L8
"ro^ng "(`n5
"(n Bi_nh4
sontat:
0902726145
Pass: ban
anh Viet
4006 P1au
nay o the
len hung
u em noQ
7
Lan bnh
2nguoi ;a_ 9Z^i4
Khone:
0977928171
Kr"e: 3006
Ka11: bay n
anh
ngay0mua
CH: monganh4ehn
$
Juynh2%C2
9guyen Hi)4
Khone: 0934
743 400
Kr"e: 4006
Ka11: em
nay #a o
hat mot
lanOz
Cahoo: quynhle4e4er
#
9goc
"hanh2"JH
J14
Khone:
0908236435
Kr"e: 300 em nay ho"
9auzo
gang #ohn
g"a
Cahoo:th"enth"enbabybuon
1
e) 22 t2 "an
0inh4
Khone :
01654896447
Ka11: ban
anh M"nh
quang ao :
3006
11
e) Bhuong2 14
Khone :
0969723242
Pass: ban
anh Phu
300k
12
Kieu Diem
0909632885
300k
1%
thien thien
(ban em Ng!
"hanh#
0985578529
Di thi phai
coi
chung .
phai xem
wc.
1.
090932724;
andyhung8220
0;
<am =
paks=n >>
e n= kh=ai
nhau
rau ?ip
500k@Ash=
t
rat thich
nh&u
k) nay kha tuyet 'a 'uoc kie) 'uyet ky 0oi
'anchoi$$
15
Brinh q5 qA
090;C;3AC387
pass Dan
anh Einh
di F4
httpG@@<auHanhCus@diendan@sh=IthreadCphpJ
tK8;534
17
Bhy
dt 0932 A99
A93
anh Lung
<ai gt
400 A cMi
17
Ean N3
0908997359
Dn anh
D%= m&p
nhenC300k
n)u Dn h7i khó tOnh ?P g67ng mQt thR
S6ng nên Si ,cTn chU c3n ?ui ?V,D=dy tuy-t
Sep,<àm tRn tuy-t s6,ng thR nên th9 nhen
1$
4=a s?
0903730;;8
Dan Bhai du=i
A78
1#
5ga A7
09585A4427
mercedes
qtrung
300@h
2
Einh
0A2A7;3225A,
400@h a
sim
21
Ey
0A2A975A987
22
Whu=ng
0938032542
2% 5+ 67 189
11h
:8;;<;;4=2
;::@h
2.
Eien
0903730;;7
5ganXYy
25
Ey
095302A8A0
300k
27
Bhành sdt
0902C433C422
Dn B=my
27
4nh FZ 2:!,
0974722292
h=Qc
0974292022,
400k@s@h,
passG a
D=y ?kieu
gt
2$
5ga = g?
09585A4427
Dan anh di
[tti<a d=
gi=i thieu
200 \
300k@h@2s
2#
Bh]yG
0902549727C
k? t^n ph_
%
Brinh
0A2279;5905
Dan anh
DaCA00k
%1
BuyPn BC`Rnh
090283;995
Zanh BhMi
%2
5ai phu
nhuan
09742A5387
hinh nhu
<a A00k
%% Ey
0975882889
Whm Zbn 2
BC`Rnh
%.
09087;A57; !&i na& n&
(0ng
&n>in#? (&
(h& (&i
@( n&i >a
n& (h&
(&i >i#n
#" na+
Ah&i (h#
andyCkim32X uyen
%5
0A2A98;3334 /h> ti:)
cat toc
',rn !2
Bhải hsn
u[ng cà
Mh8
%7
09382843;;
4cng phu
nhuan 29B
nhan tin
?ai <an r=i
ru di
u=ng
cade nhe
%7
Lung Dt du=ng
d2
09A8709493
300k@h,tra
ng tre= ?u
Du <am
tinh cuc
phe
%$
eung X `àu cMt
!##n
09389;9;88
cHung
300k@h
<u=n
Dan a tung
%#
5hung 20 t
Brang J
0A;;8883;;
t> ui
u[ng
caMh8
.
Bhu Bh]y NA2
[n F67ng
0908549227
nguyen thu thuy2008
.1 5g^n 25 t NA0 emseyeu2009
0A2854524A5
0A283;072A3
.2
Been f khgng
tên h
0907090;83
300k
.%
0A2;25293A4 2 R %k
..
Wh6#ng Am58
0932;53885
.Ch bnh
Hhoa
g6thi:u
/hv E 1 ks
E gFn "(n
B+nh6 w[i
'i:n chx
"(n B+nh6
Bg cic uy
.5
Bh%= BC`Rnh
0903;70983
B* lia)
tQan th(n
.7
Zy \ 5Z Zp
phMp <u&t
090; 92 A5 0;
B1n 0V
Li 6 5Cs
.7
L=anh
095942809;
Dan a Baii
.$
Linh `àu jMt
0A2A228;870
Dan a
Buan
300@s
thiethienDaDyDu=n
.#
Bhuy BhuyG N7
0907394;90
.Ch
5
Wh67ng Lk
0A;88;90;88
Wass em
anh BZ`
500k@As
51 5g=c Wass [nh
B=an jh=
093820AA87
400k@Ah
52
lanh
0A22290095A
500k@Ah
5%
090;202037
Bg&( su ?an
hanh
giam tu
300k X
400k
5.
Uy8n
0906315857 24t
5006{21
,a11: b'n a
V|n ng/n
h8ng
PTae
7w&bo#y
8w 4F
b%&eo
thon&h/n
#8"...&1er4"
e 8.9w
%
goo#&#I
hlu&6o
h7"
thF&#/m...
e n8y ; th` 1/m lu=n&g") 1/m th: t^y bro #}o
m"+ng t~ 3006.4006{memQ
55
;à J7
01665103020
22t
5006{21
,a11 b'n a
okng
PTae
7w&bo#y
7w&1er4"e
8wQ
57
;(n J7 2 t
0906887734
5006{h 1"nh 4"ên
ao w•ng
12 ,h'm
h8ng ngon nh2 g)" tr"nh&em n8y 6o bn ,a11&thXh
nh€ nh8ng llh 1%
57
H0ng 4"+t 6"5u
g?D mt" 45 V$
h3"&% 6W
w€,
090555233
4 100•{1
5$
Kh23ng o"
01688690688
,a11: b'n a
V" *"`u
Nảo 5006{1
PTae 8w
80‚ g"7ng
a 1ƒ „oan
*rang&
bo#y 8w&1er4"e 9w......% 6W goo#Q
5# Cmn
0902373786
5006{1
,a11: b'n
D.H8
1"nh 4"ên
tr2Yng ao
w•ng 1/n
P&Tae 8w&bo#y 8w&1er4"e 8w....w)ng he6
6h\u w"+n
ảnh&wang
w;ng
quảng )o
r 4"#eo
l", a
nh'
7
V(n bnh
0935359989
Ka11 ban
anh *uan
K"oh"o
71
Ly 9hY) te
u1i nga )i
#7 217 5.1$
Dnh 6hoa
w" S N8u )t
300f
"r@ng ,
teen
tbU:
"" "p9 R B;W9k R LbnL BbKK 5 &nq 9W"k &;n /;z ";pL
1
"hao2Bha) Van ;ai4
0918031990
saT<…#" an … fo
,h" bao tr"& rau
quen qua hat247
2 not
2
Ly2gan cong vien ;oang
Van "hu4 Dge: 35t
Khone : 0975 882 889
Price : free
%
Ch0&ng DE9
0908A508;4
DaDynhaykh=cA425
<am Dên
nghien c'u
th. tr6:ng
ronh t*i <_c
;h
.
Vy J12 hTc E J1
0934005A20
wi <e 0uyt da kh gng tr !ng
< !m kh M ca=, Dp
t *t, ? _ ? qa tay,
p Om c=n p=st <
!m
1 not
5
Nuyên
0908 997 389
tuy cach n=i cua
m=i ngu=i, hen
em ra u=ng
nu=c, ?a n=i
chuyen tren tr=i,
du=i datCCCr=i HHH
7
lanh N8
090983525A
andyhung82200;
em nay ru di
cade <a =k
n=i <a hcat thay e
de thu=ng nen
Hin sdt <am Ien
7
trinh Ian 5
0902779270
nicensmi<e5A8;
Fa0 Ah&
!i#- (an
c' n=i hung
re?in
e nó n=i <à Dan
?iec gia dinh gi

di h=c 2 4 ;
$
Bhanh 0A22999008AA Dan anh
5guyen =
mercer des
#
Bhư G
095;9;8080
c= DaDy r=i 9Yi là quen tr8n
)1ng
1
rim [nh
0A2A733;247X
11
4=ng
09784;;487
12
`=X 0938047934 # not
1% BhuyX09530527;A % not
1.
Wh67ng
0A2;557425A
phu=ngnsanhndiu
15 Bh6 ks thukyA979
17
090285A540 <a s= dt
cua chi 5g=cf thanhh
Y``t
17
DaDy<=?e4;AA
<=?en=H2A299
h=adaiDendu=ngn<uu<y
c=nangdethu=ngnA999
tuyetnnhidy
9ick chat
1$
jhi N5 G09357A;735
rhó tiêp c&n
1#
4à tZ G 098;998778
dễ ti)p c&n
2
4ung 25 B
`)n jh67ng L67ng,
qu&n A 090339770A
g/i t,i r]G
vjh. 4ung
Si ch7i ?,i
emwv <à =k
21 Wh67ng 28B g/i nói h=ah=ngd=A4022008
09A257005;
tZ dy [Z c+p A
chuy-n
Sàng h=àng
r] Si c=ddee
<à =k
22
467ng
090;485;;2
U rau quen qua
hat247
chihu=ngn;A
2%
Lan Vy&6hu 2 9) w=
th8nh "een H8 n†"
0976653409
#I&he6
trong 1 n7t
h'y ?H wen&#/m&
quen hat247
Zi?iannd=re?er<=?e
2.
"hu 2 "een 4
0968936064
1"nh 4"ên sao
w•ng s$**&
he6 trong 3 n7t
`Mc g/i ch= Bhành Dê Sê fgi/ng ng/t ngà=h, sdt 0902C433C422, pass <à Dn anh B=my
phTng thu, hai Dx mRnh check <à Dx 467ng ?à Dx E=an, 2 Dx này Syp tuy-t, nh+t <à Dx
h67ng, phzc ?z t*t n{a|Y+y Dx Sa s* da tr!ng, teen ?à phzc ?z t*t, có nghPC tiM <à
500k m2t sh=t, 700k 2 sh=tC YRnh khgng thOch thR g/i nó S}i Dx khMc, khu ?"c qA0 ?à qC
t^n DRnh, nh6ng ( S^u nó c~ng ch( t,i, tzi nó ch] y)u <+y uy tOn , khgng <+y s* <6#ng
nhx, ch_c bn ch7i ?ui ?à th8a mon
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG uyen
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG 090;8A8387
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG € nay rat dep
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG nhung rat kin
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG pass <a [ 4=an
ng=a<=ngCA982G gia Da= nhieuJ
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG neu n= h=i [ h=an Da= nhieu tu=i thi n= <a 35 hay 40 gi
d=
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG 300 den 500
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG 300 den 500tuy th=i
ng=a<=ngCA982G =k
danch=in80•r=cketmai<Cc=mG kh=ng Diet t=an di 700 den 800
Ldsasdd sSdaG 500r X B• [54 09023A73A0 fWassG E=ng Bh] ‚'c gi=i thiuh
300r X Bhu BankiBanqui 09393570A2
300r X Ean[nh 0A22 80372;
300r X jƒj 09A8 55A 434
500r X Bhy h=tH=an 0982 292 292
300r X 5g=c 09A3 4A3 535
300r X Nuyen„„ 09A3 A44 897
500r X Nuyen ?D 09077 393 29
500r X Buyen 0982 042 87A
A chai X Whu=ngYƒA 09788 30 224
A chai X Whu=ngYƒ2 0937 ;9; AA;
300r X 4=ng thCda 0937 50; 7A9
300r X Yinh nai< 0908 442 0;0
300r X Brang 4[A 09033 A00 73
300r X Brang 4[2 0933 992 024
400r X Bhuy rL 0987 00 993;
400r X Zan Dpia 097; 985 47;
400r X Zan Dpia 0937 A00 937
400r X Bhuy 09455 044 74
500r X YaiFB 09A99 5;9 87
500r X Yy mi=dire 09A; 80A 8A2
500r X 5g=c ?D 0972 05; 905
300r X Liem………………… 0909 ;32 885
300r X †ung reyY 09A7 ;;7 578
500r X euanLuyen 0908 3AA 873
300r X Ean4u=ng 097 555 ;33 A
Ldsasdd sSdaG S$ tui Hem <i nghe
Ldsasdd sSdaG 300r X Ean4u=ng 097 555 ;33 A
500r X Yy‡=rget 090 22; A02;
400r X Yy ?D 0907 989 49A
300r X 5g=c L5 090; 379 909
500r X 5g=c[nh 090; 2;; 882
500r X Whu=ngƒƒƒ 090
A chai X Whu=ngYƒA 09788 30 224
A chai X Whu=ngYƒ2 0937 ;9; AA;
300r X 4=ng thCda 0937 50; 7A9
300r X Yinh nai< 0908 442 0;0
300r X Brang 4[A 09033 A00 73
300r X Brang 4[2 0933 992 024
400r X Bhuy rL 0987 00 993;
400r X Zan Dpia 097; 985 47;
400r X Zan Dpia 0937 A00 937
400r X Bhuy 09455 044 74
500r X YaiFB 09A99 5;9 87
500r X Yy mi=dire 09A; 80A 8A2
500r X 5g=c ?D 0972 05; 905
300r X Liem………………… 0909 ;32 885
300r X †ung reyY 09A7 ;;7 578
500r X euanLuyen 0908 3AA 873
300r X Ean4u=ng 097 555 ;33 A
500r X Yy‡=rget 090 22; A02;
400r X Yy ?D 0907 989 49A
300r X 5g=c L5 090; 379 909
500r X 5g=c[nh 090; 2;; 8
E=an N4 fpass m,i 500k@s nha anh Bˆ=h
ja= kh=%ng Am;3
WriceG 500k@h
‰u Si$mG Bh7m th=, khugn mQt có h&u
5h6#c Si$mG t+t c% SPu trung DRnh
‚Mnh giM, ch+t <6#ng@giMG 7@A0
Wh=neG 093 50908;9
WassG Dn anh 4uy mat kieng
2@ BuyPn sanh d„iên, pass m,i, s* m,i
4=t nh+t hi-n nay
WriceG 500k@h XXXŠ 50‹ giM d" ki)n m,i nh+t
‰u Si$mG Finh ?iên, D=dy =k
5h6#c Si$mG ?R h=t nên khó c=ntact
‚Mnh giM, ch+t <6#ng@giMG 8,5@A0 f500kh ?à 8@A0 f50‹h
Wh=neG 0988 333 95;
WassG Dn anh 4uy mat kieng
michae< DuiG 097X700X0;38
michae< DuiG cu n=i anh rh=a gthieu
Whamdantru=ngn037;
3@ E=an parks=n fanh ‡ee<<ing ?à= nh&n hàng nà h
ja= kh=%ng Am55 XXXŠ nhRn t6(ng =k, tr!ng trV= nh6ng hóa ra dace k= Hinh
WriceG 500k@h
‰u Si$mG Œ+t nà ‡ee<<ing
5h6#c Si$mG ‡ace k= Hinh, h7i <•n
‚Mn
ng=a<=ngCA982G =k
ng=a<=ngCA982G c= chuyen Day na= kh=ngJ
traisg99G mD à
traisg99G tui có dó
traisg99G d[ tui dua ch=
traisg99G nhung nói tru[c
traisg99G chua chek nghe
ng=a<=ngCA982G um
traisg99G Zyg?mDA225A98295
?yqA0 mD h=angng=c?i?i98;3778;;
mD phunuA97; 8223;8839 200
traisg99G hehe
traisg99G dó <à t[t c[ mD tui có Dr= [
7

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->