P. 1
Luat dau thau

Luat dau thau

|Views: 5,533|Likes:
Được xuất bản bởiTHANGBITEXCO

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: THANGBITEXCO on Apr 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Sections

LUẬT ĐẤU THẦU

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 2 TH!NG 11 N"M 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 199 !ã !ư"c #$a
!%i& '% #(ng th)o Ngh* +(,ết #- .1/001/1H10 ngà, . tháng 1 năm 001 của 1(-c hội
2h3a 4& 25 h6p thứ 107
8(9t nà, +(, !*nh v: !;( th<(=
1
Mục lục
CHƯ#NG I
NH$NG QUY %&NH CHUNG'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5
%()* 1' +,-. /( 0()* 1,23,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5
%()* 2' %4( 56738 9: ;<38''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5
%()* =' !: ;<38 >*?5 0@* 5,A*B :,9: C*?5 1D C(E3 F*G3B 0()* 6H1 F*41 5IB 5,JG 5,*?3
F*41 5I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6
%()* K' G(L( 5,M1, 5N 38O'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6
%()* 5' T,P38 5(3 /) 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
%()* 6' QI ,R-1, 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''10
%()* S' T6 191, ,7: CT 1UG 3,V 5,A* CV 5W 1,X1''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11
%()* Y' T6 191, ,7: CT 1UG 3,V 5,A* CV 19 3,Z3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11
%()* ' YE* 1A* 04( /H( [E3 .\( 5,A* /V 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''11
%()* 10' %()* ^(T3 5,G. 8(G 0@* 5,A* 04( /H( ._5 8D( 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12
%()* 11' `LR 0L. 1-3, 5aG3, 5aR38 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1=
%()* 12' C91 ,V3, /( [b 1@. 5aR38 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1=
%()* 1=' %@* 5,A* F*41 5I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''15
%()* 1K' Ư* 0c( 5aR38 0@* 5,A* F*41 5I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''15
%()* 15' %d38 5()3 ;e 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''16
%()* 16' N8P3 38O 5aR38 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''16
%()* 1S' C,( :,M 5aR38 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''16
CHƯ#NG II
>fA CHgN NHÀ THhU'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1S
MiC 1
HjNH THkC >fA CHgN NHÀ THhU'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1S
%()* 1Y' %@* 5,A* a_38 ac( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1S
%()* 1' %@* 5,A* ,-3 1,I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1S
%()* 20' C,2 0b3, 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1S
%()* 21' M*G lm. 5ae1 5(I:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1Y
%()* 22' C,VR ,V38 1-3, 5aG3, 5aR38 .*G lm. ,V38 ,DG'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
%()* 2=' Te 5,e1 ,(T3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
%()* 2K' >eG 1,n3 3,V 5,A* 5aR38 5a6\38 ,7: 0o1 [(T5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
MiC 2
QUY %&NH CHUNG Vp %qU THhU''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
%()* 25' %()* ^(T3 :,95 ,V3, ,d lr .\( 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
%()* 26' +,6r38 5,X1 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''20
%()* 2S' `LR 0L. ;e 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''20
%()* 2Y' N8*]E3 5m1 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21
%()* 2' +,6r38 :,9: 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21
%()* =0' %@* 5,A* F*G .-38'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''22
%()* =1' Q*] 0b3, /) 5,\( 8(G3 5aR38 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2=
MiC =
TsjNH Tf THfC HIỆN %qU THhU''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2=
2
%()* =2' C,*t3 [b 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2=
%()* ==' TW 1,X1 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2K
%()* =K' >V. au ,d lr .\( 5,A* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''25
%()* =5' Tav3, 5e 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''25
%()* =6' >V. au ,d lr ;e 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''26
%()* =S' Xw5 ;*]T5 5ax38 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* 1*38 1@: ;b1, /< 56 /@3''''''''''''''''''''26
%()* =Y' Xw5 ;*]T5 5ax38 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB yZ] Cm: /V z+C' 2S
%()* =' Tav3, ;*]T5 /V 5,t. 0b3, ^I5 F*L 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2S
%()* K0' +,E ;*]T5 ^I5 F*L 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2S
%()* K1' T,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2Y
%()* K2' T,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 /V ^{ ^I5 ,7: 0d38''''''''''''''''''''''''''''''''2Y
MiC K
HỦY %qU THhU VÀ >|}I `~ H• S# €f THhU''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
%()* K=' HU] 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
%()* KK' Ta91, 3,(T. 5V( 1,M3, ^,( ,*• 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
%()* K5' >R-( [J ,d lr ;e 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
CHƯ#NG III
H‚+ %•NG'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=0
%()* K6' N8*]E3 5m1 yZ] ;e38 ,7: 0d38 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=0
%()* KS' N_( ;*38 1UG ,7: 0d38'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=0
%()* KY' Hv3, 5,X1 ,7: 0d38 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=1
%()* K' Hv3, 5,X1 5an3 8D( ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=1
%()* 50' Hv3, 5,X1 5,ƒR 0r3 8(9 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=1
%()* 51' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5,\( 8(G3 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=2
%()* 52' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5• CT :,A3 5a„. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=2
%()* 5=' N,()* ,7: 0d38 [_ :,?3 5aR38 ._5 ,7: 0d38 1,*38''''''''''''''''''''''''''''''''''''=2
%()* 5K' Q{ ^I5 ,7: 0d38''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=2
%()* 55' `LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==
%()* 56' `LR ,V3,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==
%()* 5S' %()* 1,23, ,7: 0d38'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==
%()* 5Y' T,G3, 5R93 ,7: 0d38''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=K
%()* 5' G(9. l95 5,e1 ,(T3B 38,(T. 5,*B 5,G3, C{ ,7: 0d38''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=K
CHƯ#NG IV
QUYpN VÀ NGHĨA Vi CỦA C!C `…N Ts|NG %qU THhU'''''''''''''''''''''''''''''''''''''=5
%()* 60' Ta91, 3,(T. 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=5
%()* 61' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG 1,U 0A* 56 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=5
%()* 62' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG [E3 .\( 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=6
%()* 6=' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=S
%()* 6K' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG 3,V 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=S
%()* 65' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG 1r F*G3B 5W 1,X1 5,t. 0b3,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=Y
CHƯ#NG V
QU‡N >ˆ H|}T %ỘNG %qU THhU'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=Y
%()* 66' N_( ;*38 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=Y
%()* 6S' Ta91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 1UG C,M3, :,UB T,U 56H38 C,M3, :,U''''''''''''''''=
%()* 6Y' Ta91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 1UG `_ QI ,R-1, /V %A* 56''''''''''''''''''''''''''''''''=
=
%()* 6' Ta91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 1UG [_B 1r F*G3 38G38 [_ /V U] [G3 3,Z3 ;Z3 191
1@:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K0
%()* S0' X‰ C{ 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K0
%()* S1' T,G3, 5aG 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K1
%()* S2' G(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K1
%()* S=' Q*] 5av3, 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K2
%()* SK' Q,(I* 3-(B 54 19R 5aR38 0@* 5,A*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K=
%()* S5' X‰ C{ /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K=
CHƯ#NG VI
%IpU QH|‡N THI HÀNH''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K=
%()* S6' H6H38 ;Š3 5,( ,V3,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K=
%()* SS' H(T* Ce1 5,( ,V3,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''KK
K
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạ !i "iều ch#$h
>*?5 3V] F*] 0b3, /) 191 ,R-5 0_38 0@* 5,A* 0‹ CeG 1,n3 3,V 5,A* 1*38 1@: ;b1, /< 56
/@3B .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm: 04( /H( 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93 lG* 0Z]Œ
1' €e 93 l‰ ;<38 /43 3,V 36H1 5N =0• 5aŽ CE3 1,R .<1 5(E* 0A* 56 :,95 5a(‹3B [GR 8d.Œ
G• €e 93 0A* 56 yZ] ;e38 .H(B 3Z38 1@: .Ž a_38 191 ;e 93 0c 0A* 56 yZ] ;e38•
[• €e 93 0A* 56 0‹ .*G lm. 5V( lL3 ^‹ 1L 5,(I5 [bB .9] .D1 ^,P38 1A3 Cm: 0o5•
1• €e 93 F*] ,R-1, :,95 5a(‹3 /‘38B F*] ,R-1, :,95 5a(‹3 38V3,B F*] ,R-1, yZ] ;e38 0P
5,bB 3P38 5,P3•
;• €e 93 38,(E3 1X* ^,RG ,n1B :,95 5a(‹3 1P38 38,TB ,’ 5a7 ^“ 5,*?5•
0• C91 ;e 93 ^,91 1,R .<1 5(E* 0A* 56 :,95 5a(‹3•
2' €e 93 l‰ ;<38 /43 3,V 36H1 0‹ .*G lm. 5V( lL3 3,”. ;*] 5av ,R-5 0_38 5,6\38 y*]E3
1UG 1r F*G3 3,V 36H1B 5W 1,X1 1,M3, 5abB 5W 1,X1 1,M3, 5ab • yc ,_(B 5W 1,X1 1,M3, 5ab yc ,_( •
38,) 38,(T:B 5W 1,X1 yc ,_(B 5W 1,X1 yc ,_( • 38,) 38,(T:B 0r3 /b /– 5aG38 3,Z3 ;Z3•
=' €e 93 l‰ ;<38 /43 3,V 36H1 0‹ .*G lm. 5V( lL3 3,”. :,<1 /< /(T1 1L( 5-RB l‰G 1,OG
CH3 191 5,(I5 [bB ;Z] 1,*])3 lL3 y*@5B 1P38 5av3,B 3,V y6Ž38 0c 0A* 56 1UG ;RG3, 38,(T:
3,V 36H1'
Điều %. Đ&i '()$* +, -ụ$*
1' TW 1,X1B 19 3,Z3 5aR38 36H1 /V 36H1 38RV( 5,G. 8(G ,R-5 0_38 0@* 5,A* 191 8D( 5,A*
5,*_1 191 ;e 93 F*] 0b3, 5-( %()* 1 1UG >*?5 3V]'
2' TW 1,X1B 19 3,Z3 C(E3 F*G3 0I3 ,R-5 0_38 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93 F*]
0b3, 5-( %()* 1 1UG >*?5 3V]'
=' TW 1,X1B 19 3,Z3 1D ;e 93 ^,P38 5,*_1 :,-. /( 0()* 1,23, 1UG >*?5 3V] 1,n3 9: ;<38
>*?5 3V]'
5
Điều .. /, -ụ$* Lu0' "1u 'h2u3 ,h+, lu0' c4 li5$ 6u7$3 "iều (8c 6u&c '93 'h:7 'hu0$
6u&c '9
1' HR-5 0_38 0@* 5,A* :,L( 5*Z3 5,U F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V 191 F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5
1D C(E3 F*G3'
2' Ta6\38 ,7: 1D 0o1 5,‘ /) 0@* 5,A* F*] 0b3, Ž C*?5 ^,91 5,v 9: ;<38 5,ƒR F*] 0b3, 1UG
C*?5 0D'
=' %4( /H( ;e 93 l‰ ;<38 /43 ,’ 5a7 :,95 5a(‹3 1,M3, 5,X1 —8n( 5m5 CV |€A•B /(T1 0@* 5,A*
0671 5,e1 ,(T3 5aE3 1r lŽ 3_( ;*38 0()* 6H1 F*41 5I .V C_38 ,˜G yc ,_( 1,U 38,†G V(T5
NG. CV 5,V3, /(E3 ,Ro1 5,JG 5,*?3 F*41 5I .V 1r F*G3B 5W 1,X1 1D 5,t. F*])3 1UG C_38
,˜G yc ,_( 1,U 38,†G V(T5 NG. 0c ^{ ^I5'
Điều ;. Gi<i 'h=ch '> $*?
TaR38 >*?5 3V]B 191 5N 38O ;6H( 0Z] 0671 ,(‹* 3,6 lG*Œ
1' V43 3,V 36H1 [GR 8d. /43 38Z3 l91, 3,V 36H1B /43 5M3 ;<38 ;R N,V 36H1 [LR Cc3,B
/43 5M3 ;<38 0A* 56 :,95 5a(‹3 1UG N,V 36H1B /43 0A* 56 :,95 5a(‹3 1UG ;RG3, 38,(T: 3,V
36H1 /V 191 /43 ^,91 ;R N,V 36H1 F*L3 C{'
2' %@* 5,A* CV F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG [E3 .\( 5,A* 0‹ 5,e1
,(T3 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93 F*] 0b3, 5-( %()* 1 1UG >*?5 3V] 5aE3 1r lŽ [LR 0L. 5M3,
1-3, 5aG3,B 1P38 [”38B .(3, [-1, /V ,(T* F*L ^(3, 5I'
=' HR-5 0_38 0@* 5,A* [GR 8d. 191 ,R-5 0_38 1UG 191 [E3 C(E3 F*G3 5aR38 F*9 5av3, CeG
1,n3 3,V 5,A*'
K' Tav3, 5e 5,e1 ,(T3 0@* 5,A* 8d. 191 [6H1 1,*t3 [b 0@* 5,A*B 5W 1,X1 0@* 5,A*B 093, 8(9
,d lr ;e 5,A*B 5,t. 0b3, /V :,E ;*]T5 ^I5 F*L 0@* 5,A*B 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A*B
5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 /V ^{ ^I5 ,7: 0d38'
5' %@* 5,A* 5aR38 36H1 CV F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG [E3 .\(
5,A* /H( le 5,G. 8(G 1UG 191 3,V 5,A* 5aR38 36H1'
6' %@* 5,A* F*41 5I CV F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG [E3 .\( 5,A*
/H( le 5,G. 8(G 1UG 191 3,V 5,A* 36H1 38RV( /V 3,V 5,A* 5aR38 36H1'
S' €e 93 CV 5?: ,7: 191 0) y*@5 0‹ 5,e1 ,(T3 ._5 :,A3 ,G] 5RV3 [_ 1P38 /(T1 3,”. 0-5
0671 .<1 5(E* ,G] ]E* 1A* 3VR 0D 5aR38 ._5 5,\( 8(G3 3,@5 0b3, ;eG 5aE3 38*d3 /43 y91
0b3,'
6
Y' N86\( 1D 5,t. F*])3 CV 386\( 0671 F*])3 F*]I5 0b3, ;e 93 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9:
C*?5' %4( /H( 191 ;e 93 1D le 5,G. 8(G /43 3,V 36H1 1UG ;RG3, 38,(T: 3,V 36H1 5N =0•
5aŽ CE3B 5aN 191 ;e 93 l‰ ;<38 100• /43 3,V 36H1B 5,v 386\( 1D 5,t. F*])3 CV H_( 0d38
F*L3 5ab ,Ro1 0-( ;(T3 1D 5,t. F*])3 1UG 191 [E3 5,G. 8(G 8D: /43'
' C,U 0A* 56 CV 386\( lŽ ,O* /43 ,Ro1 0671 8(GR 5a91, 3,(T. 5,G] .o5 1,U lŽ ,O*B 386\(
/G] /43 5ae1 5(I: F*L3 C{ /V 5,e1 ,(T3 ;e 93 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 S %()* 3V]'
10' `E3 .\( 5,A* CV 1,U 0A* 56 ,Ro1 5W 1,X1 1,*]E3 .P3 1D 0U 3„38 Ce1 /V ^(3, 38,(T.
0671 1,U 0A* 56 l‰ ;<38 0‹ 5W 1,X1 0@* 5,A* 5,ƒR 191 F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*'
11' N,V 5,A* CV 5W 1,X1B 19 3,Z3 1D 0U 56 191, ,7: CT 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* SB %()* Y 1UG
>*?5 3V]'
12' N,V 5,A* 1,M3, CV 3,V 5,A* 1,b* 5a91, 3,(T. /) /(T1 5,G. 8(G 0@* 5,A*B 0X38 5E3 ;e
5,A*B ^{ ^I5 /V 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 3I* 0671 CeG 1,n3 —lG* 0Z] 8n( CV 3,V 5,A* 5,G. 8(G
0@* 5,A*•' N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* ._5 191, 0_1 C?: 8n( CV 3,V 5,A* 0_1 C?:' N,V 5,A*
1‘38 /H( ._5 ,Ro1 3,()* 3,V 5,A* ^,91 5,G. 8(G 0@* 5,A* 5aR38 ._5 0r3 ;e 5,A* 5,v 8n( CV
3,V 5,A* C(E3 ;G3,'
1=' N,V 5,A* 56 /@3 CV 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 1*38 1@: 191 lL3 :,t. 09: X38 ]E* 1A*
/) ^(I3 5,X1 /V ^(3, 38,(T. 1,*]E3 .P3 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 =K %()* 3V]'
1K' N,V 5,A* 1*38 1@: CV 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* 1*38 1@: ,V38 ,DG F*]
0b3, 5-( ^,RL3 =5 %()* 3V]'
15' N,V 5,A* yZ] ;e38 CV 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* yZ] Cm: F*] 0b3, 5-(
^,RL3 =6 %()* 3V]'
16' N,V 5,A* z+C CV 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* z+C F*] 0b3, 5-(
^,RL3 21 %()* 3V]'
1S' N,V 5,A* :,< CV 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 ._5 :,A3 1P38 /(T1 1UG 8D( 5,A* 5aE3 1r lŽ 5,RL
5,*?3 ,Ro1 ,7: 0d38 0671 ^{ /H( 3,V 5,A* 1,M3,' N,V 5,A* :,< ^,P38 :,L( CV 3,V 5,A*
1,b* 5a91, 3,(T. /) /(T1 5,G. 8(G 0@* 5,A*'
1Y' N,V 5,A* 5aR38 36H1 CV 3,V 5,A* 0671 5,V3, C?: /V ,R-5 0_38 5,ƒR :,9: C*?5 V(T5 NG.'
1' N,V 5,A* 36H1 38RV( CV 3,V 5,A* 0671 5,V3, C?: /V ,R-5 0_38 5,ƒR :,9: C*?5 1UG 36H1
.V 3,V 5,A* .G38 F*41 5b1,'
20' GD( 5,A* CV ._5 :,A3 1UG ;e 93B 5aR38 ._5 l4 5a6\38 ,7: 0o1 [(T5 8D( 5,A* CV 5RV3 [_
;e 93• 8D( 5,A* 1D 5,‹ 8d. 3,O38 3_( ;*38 .*G lm. 8(438 3,G* 5,*_1 3,()* ;e 93 ,Ro1 CV
^,4( C6738 .*G lm. ._5 CA3 04( /H( .*G lm. 5,6\38 y*]E3'
S
21' GD( 5,A* z+C CV 8D( 5,A* [GR 8d. 5RV3 [_ 191 1P38 /(T1 5,(I5 ^IB 1*38 1@: 5,(I5 [bB /?5
56 /V yZ] Cm:'
22' Hd lr .\( lr 5*]‹3 CV 5RV3 [_ 5V( C(T* [GR 8d. 191 ]E* 1A* /) 3„38 Ce1 /V ^(3, 38,(T.
04( /H( 3,V 5,A* CV. 1„3 1X :,9: C{ 0‹ [E3 .\( 5,A* CeG 1,n3 ;G3, l91, 3,V 5,A* .\(
5,G. 8(G 0@* 5,A*'
2=' Hd lr ;e lr 5*]‹3 CV 5RV3 [_ 5V( C(T* ;R 3,V 5,A* C?: 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( lr
5*]‹3'
2K' Hd lr .\( 5,A* CV 5RV3 [_ 5V( C(T* l‰ ;<38 1,R 0@* 5,A* a_38 ac( ,Ro1 0@* 5,A* ,-3 1,I
[GR 8d. 191 ]E* 1A* 1,R ._5 8D( 5,A* CV. 1„3 1X :,9: C{ 0‹ 3,V 5,A* 1,*t3 [b ,d lr ;e
5,A* /V 0‹ [E3 .\( 5,A* 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 3,”. CeG 1,n3 3,V 5,A* 5ax38 5,A*• CV 1„3
1X 1,R /(T1 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 /V ^{ ^I5 ,7: 0d38'
25' Hd lr ;e 5,A* CV 5RV3 [_ 5V( C(T* ;R 3,V 5,A* C?: 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A* /V
0671 3_: 1,R [E3 .\( 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 3E* 5aR38 ,d lr .\( 5,A*'
26' G(9 8D( 5,A* CV 8(9 5ab 8D( 5,A* 0671 y91 0b3, 5aR38 ^I ,R-1, 0@* 5,A* 5aE3 1r lŽ 5W38
.X1 0A* 56 ,Ro1 5W38 ;e 5R93B ;e 5R93 0671 ;*]T5 /V 191 F*] 0b3, ,(T3 ,V3,'
2S' G(9 ;e 5,A* CV 8(9 ;R 3,V 5,A* 3E* 5aR38 0r3 ;e 5,A* 5,*_1 ,d lr ;e 5,A*' Ta6\38 ,7:
3,V 5,A* 1D 5,6 8(L. 8(9 5,v 8(9 ;e 5,A* CV 8(9 lG* 8(L. 8(9'
2Y' G(9 0) 38,b 5ax38 5,A* CV 8(9 ;R [E3 .\( 5,A* 0) 38,b 5aE3 1r lŽ 8(9 ;e 5,A* 1UG 3,V
5,A* 0671 CeG 1,n3 5ax38 5,A* lG* l‰G C’(B ,(T* 1,23, 191 lG( CT1, 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr
.\( 5,A*'
2' G(9 5ax38 5,A* CV 8(9 0671 :,E ;*]T5 5aR38 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* CV. 1r lŽ 0‹
5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 /V ^{ ^I5 ,7: 0d38'
=0' C,( :,M 5aE3 1‘38 ._5 .o5 [”38 [GR 8d. 8(9 ;e 5,A* ;R 3,V 5,A* 0) y*@5 0‹ 5,e1 ,(T3
8D( 5,A* lG* ^,( 0c l‰G C’( /V ,(T* 1,23, lG( CT1,B 1_38 /H( 191 1,( :,M 1A3 5,(I5 0‹ /?3
,V3,B [LR ;6™38 /V 191 1,( :,M ^,91 C(E3 F*G3 0I3 5(I3 0_B 1,@5 C6738B 38*d3 841 1UG ,V38
,DG ,Ro1 1P38 5av3, 5,*_1 8D( 5,A* 5aR38 l*45 5,\( 8(G3 l‰ ;<38' C,( :,M 5aE3 1‘38 ._5 .o5
[”38 ;‘38 0‹ lR l93,B yI: ,-38 ,d lr ;e 5,A* /V 0671 8n( CV 8(9 093, 8(9'
=1' H7: 0d38 CV /„3 [L3 ^{ ^I5 8(OG 1,U 0A* 56 /V 3,V 5,A* 0671 CeG 1,n3 5aE3 1r lŽ 5,JG
5,*?3 8(OG 191 [E3 3,638 :,L( :,‘ ,7: /H( F*]I5 0b3, :,E ;*]T5 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V
5,A*'
=2' `LR 0L. ;e 5,A* CV /(T1 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 ._5 5aR38 191 [(T3 :,9: 0o5 1n1B ^{ F*“
,Ro1 3_: 5,6 [LR Cc3, 0‹ [LR 0L. 5a91, 3,(T. ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A* 5aR38 5,\( 8(G3 y91
0b3, 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*'
Y
==' `LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 CV /(T1 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 ._5 5aR38 191 [(T3 :,9: 0o5
1n1B ^{ F*“ ,Ro1 3_: 5,6 [LR Cc3, 0‹ [LR 0L. 5a91, 3,(T. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 1UG 3,V
5,A* 5ax38 5,A* 5aR38 5,\( 8(G3 y91 0b3, 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*'
=K' €b1, /< 56 /@3 [GR 8d.Œ
G• €b1, /< 56 /@3 1,*t3 [b ;e 93 8d. 1D C?:B 093, 8(9 [9R 19R F*] ,R-1,B 5W38 lr 0d :,95
5a(‹3B ^(I3 5ax1B [9R 19R 38,(E3 1X* 5()3 ^,L 5,(B [9R 19R 38,(E3 1X* ^,L 5,(•
[• €b1, /< 56 /@3 5,e1 ,(T3 ;e 93 8d. 1D ^,LR l95B C?: 5,(I5 ^IB 5W38 ;e 5R93 /V ;e 5R93B
C?: ,d lr .\( 5,A*B 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*B 8(9. l95 5,( 1P38 yZ] ;e38 /V Cm: 0o5 5,(I5 [b•
1• €b1, /< 56 /@3 0()* ,V3, F*L3 C{ ;e 93B 5,* yI: 5V( 1,M3,B 0VR 5-RB 1,*]‹3 8(GR 1P38
38,T /V 191 ;b1, /< 56 /@3 ^,91'
=5' HV38 ,R9 8d. .9] .D1B 5,(I5 [bB 38*]E3 C(T*B 3,(E3 C(T*B /?5 C(T*B ,V38 5(E* ;‘38 /V
191 ;b1, /< ^,P38 :,L( CV ;b1, /< 56 /@3'
=6' XZ] Cm: 8d. 3,O38 1P38 /(T1 5,*_1 F*9 5av3, yZ] ;e38 /V Cm: 0o5 5,(I5 [b 191 1P38
5av3,B ,-38 .<1 1P38 5av3,B 1L( 5-RB l‰G 1,OG CH3'
=S' Q(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* CV /(T1 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 0) 38,b yƒ. yw5 C-( ^I5 F*L
CeG 1,n3 3,V 5,A* /V 3,O38 /@3 0) C(E3 F*G3 0I3 F*9 5av3, 0@* 5,A* ^,( 5,@] F*])3B C7( M1,
1UG .v3, [b L3, ,6Ž38'
=Y' HT 5,438 .-38 0@* 5,A* F*41 8(G CV ,T 5,438 X38 ;<38 1P38 38,T 5,P38 5(3 ;R 1r
F*G3 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A* yZ] ;e38 /V F*L3 C{ 3,”. .<1 0M1, F*L3 C{ 5,438 3,@5
5,P38 5(3 /) 0@* 5,A* :,<1 /< 191 ,R-5 0_38 0@* 5,A*'
=' T,t. 0b3, 0@* 5,A* CV /(T1 ^(‹. 5aGB 093, 8(9 1UG 1r F*G3B 5W 1,X1 1D 1,X1 3„38 5,t.
0b3, /) ^I ,R-1, 0@* 5,A*B ,d lr .\( 5,A* /V ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 0‹ CV. 1r lŽ 1,R
386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3, 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]' V(T1 5,t. 0b3, ^I5
F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* ^,P38 :,L( CV 093, 8(9 C-( ,d lr ;e 5,A*'
Điều @. ThA$* 'i$ !ề "1u 'h2u
1' C91 5,P38 5(3 lG* 0Z] /) 0@* 5,A* :,L( 0671 0„38 5L( 5aE3 5\ [9R /) 0@* 5,A* /V 5aG38
5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A* 1UG 1r F*G3 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A*Œ
G• QI ,R-1, 0@* 5,A*•
[• T,P38 [9R .\( lr 5*]‹3B ^I5 F*L lr 5*]‹3•
1• T,P38 [9R .\( 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* a_38 ac(•

;• €G3, l91, 3,V 5,A* 0671 .\( 5,G. 8(G 0@* 5,A*•
0• QI5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*•
ƒ• T,P38 5(3 y‰ C{ /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*•
8• V„3 [L3 F*] :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A* ,(T3 ,V3,•
,• C91 5,P38 5(3 C(E3 F*G3 ^,91'
2' C91 5,P38 5(3 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1 %()* 3V] lG* ^,( 0671 0„38 5L( 5aE3 5\ [9R /) 0@*
5,A* /V 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A* 1D 5,‹ 0„38 5aE3 191 :,6r38 5(T3 5,P38 5(3 0-(
1,x38 ^,91 0‹ 5-R 5,*?3 5(T3 5aR38 /(T1 5(I: 1?3 1UG 191 5W 1,X1 /V 19 3,Z3 1D F*G3 5Z.'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 5,P38 5(3 /) 0@* 5,A*'
Điều B. C9 hDạch "1u 'h2u
1' QI ,R-1, 0@* 5,A* :,L( 0671 386\( 1D 5,t. F*])3 :,E ;*]T5 [”38 /„3 [L3 lG* ^,( :,E
;*]T5 F*]I5 0b3, 0A* 56 ,Ro1 :,E ;*]T5 0d38 5,\( /H( F*]I5 0b3, 0A* 56 5aR38 5a6\38 ,7:
0U 0()* ^(T3 0‹ CV. 1r lŽ :,9: C{ 1,R 1,U 0A* 56 5W 1,X1 CeG 1,n3 3,V 5,A*B 5aN 8D( 5,A*
1A3 5,e1 ,(T3 5a6H1 ^,( 1D F*]I5 0b3, 0A* 56' N86\( :,E ;*]T5 ^I ,R-1, 0@* 5,A* :,L( 1,b*
5a91, 3,(T. 5a6H1 :,9: C*?5 /) F*]I5 0b3, 1UG .v3,'
2' QI ,R-1, 0@* 5,A* :,L( C?: 1,R 5RV3 [_ ;e 93• 5a6\38 ,7: 1,6G 0U 0()* ^(T3 /V 5,?5 1A3
5,(I5 5,v 0671 :,w: C?: ^I ,R-1, 0@* 5,A* 1,R ._5 l4 8D( 5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 5a6H1'
=' TaR38 ^I ,R-1, 0@* 5,A* :,L( 3E* au l4 C6738 8D( 5,A* /V 3_( ;*38 1UG 5N38 8D( 5,A*'
N_( ;*38 1UG 5N38 8D( 5,A* [GR 8d.Œ
G• TE3 8D( 5,A*•
[• G(9 8D( 5,A*•
1• N8*d3 /43•
;• Hv3, 5,X1 CeG 1,n3 3,V 5,A*• :,6r38 5,X1 0@* 5,A*•
0• T,\( 8(G3 CeG 1,n3 3,V 5,A*•
ƒ• Hv3, 5,X1 ,7: 0d38•
8• T,\( 8(G3 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38'
10
K' V(T1 :,Z3 1,(G ;e 93 5,V3, 191 8D( 5,A* :,L( 1„3 1X 5,ƒR 5M3, 1,@5 ^“ 5,*?5B 5av3, 5e 5,e1
,(T3B [LR 0L. 5M3, 0d38 [_ 1UG ;e 93 /V 1D F*] .P 8D( 5,A* ,7: C{' M’( 8D( 5,A* 1,2 1D
._5 ,d lr .\( 5,A* /V 0671 5(I3 ,V3, 0@* 5,A* ._5 CA3' M_5 8D( 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR
._5 ,7: 0d38• 5a6\38 ,7: 8D( 5,A* 8d. 3,()* :,A3 0_1 C?: 5,v 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR ._5
,Ro1 3,()* ,7: 0d38'
Điều E. T( c+ch h), lF cG7 $hH 'h2u lH 'I chJc
N,V 5,A* CV 5W 1,X1 1D 56 191, ,7: CT ^,( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
1' G(@] 1,X38 3,?3 0„38 ^{ ^(3, ;RG3,B G(@] 1,X38 3,?3 0A* 56 0671 1@: 5,ƒR F*] 0b3,
1UG :,9: C*?5 ,Ro1 1D F*]I5 0b3, 5,V3, C?: 04( /H( 191 5W 1,X1 ^,P38 1D 0„38 ^{ ^(3,
;RG3, 5aR38 5a6\38 ,7: CV 3,V 5,A* 5aR38 36H1• 1D 0„38 ^{ ,R-5 0_38 ;R 1r F*G3 1D 5,t.
F*])3 1UG 36H1 .V 3,V 5,A* .G38 F*41 5b1, 1@: 5aR38 5a6\38 ,7: CV 3,V 5,A* 36H1 38RV(•
2' H-1, 5R93 ^(3, 5I 0_1 C?:•
=' Q,P38 [b 1r F*G3 1D 5,t. F*])3 ^I5 C*?3 /) 5v3, ,v3, 5V( 1,M3, ^,P38 CV3, .-3,B 0G38
CZ. /VR 5v3, 5a-38 :,9 lL3 ,Ro1 37 0n38 ^,P38 1D ^,L 3„38 1,( 5aL• 0G38 5aR38 F*9 5av3,
8(L( 5,‹'
Điều K. T( c+ch h), lF cG7 $hH 'h2u lH c+ $hL$
N,V 5,A* CV 19 3,Z3 1D 56 191, ,7: CT ^,( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
1' N„38 Ce1 ,V3, /( ;Z3 le 0A] 0U 5,ƒR F*] 0b3, :,9: C*?5 1UG 36H1 .V 19 3,Z3 0D CV 1P38
;Z3•
2' %„38 ^{ ,R-5 0_38 ,7: :,9: ,Ro1 1,X38 1,2 1,*]E3 .P3 :,‘ ,7: ;R 1r F*G3 1D 5,t.
F*])3 1@:•
=' Q,P38 [b 5a*] 1X* 5a91, 3,(T. ,v3, le'
Điều M. Y5u c2u "&i !8i N5$ Oi 'h2u !H 'I chuP5$ *i7 "1u 'h2u
1' C9 3,Z3 5,G. 8(G [E3 .\( 5,A* :,L( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
G• A. ,(‹* :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*•
[• CD ^(I3 5,X1 /) F*L3 C{ ;e 93•
11
1• CD 5av3, 0_ 1,*]E3 .P3 :,‘ ,7: /H( ]E* 1A* 1UG 8D( 5,A* 5,ƒR 191 C†3, /e1 ^“ 5,*?5B 5V(
1,M3,B 5,6r38 .-(B ,V3, 1,M3, /V :,9: C{•
;• CD 5av3, 0_ 38R-( 38O 09: X38 ]E* 1A* 04( /H( 8D( 5,A* 0671 5W 1,X1 0@* 5,A* F*41 5IB
8D( 5,A* 5,*_1 ;e 93 l‰ ;<38 /43 |€A'
2' T*š 5,ƒR 5M3, 1,@5 /V .X1 0_ :,X1 5-: 1UG 8D( 5,A*B 5,V3, :,A3 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A*
[GR 8d. 191 1,*]E3 8(G /) C†3, /e1 ^“ 5,*?5B 5V( 1,M3,B 5,6r38 .-(B ,V3, 1,M3,B :,9: C{ /V
191 C†3, /e1 1D C(E3 F*G3' T,V3, /(E3 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A* :,L( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG*
0Z]Œ
G• CD 1,X38 1,2 5,G. 8(G ^,R9 ,n1 /) 0@* 5,A*•
[• CD 5av3, 0_ 1,*]E3 .P3 C(E3 F*G3 0I3 8D( 5,A*•
1• A. ,(‹* 191 3_( ;*38 1< 5,‹ 56r38 X38 1UG 8D( 5,A*•
;• CD 54( 5,(‹* = 3„. 1P38 591 5aR38 C†3, /e1 C(E3 F*G3 0I3 3_( ;*38 ^(3, 5IB ^“ 5,*?5 1UG
8D( 5,A*'
T,V3, /(E3 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A* ^,P38 3,@5 5,(I5 :,L( 5,G. 8(G [E3 .\( 5,A* /V 38671
C-('
=' Ta6\38 ,7: 1,U 0A* 56 1D 0U 3,Z3 le 09: X38 191 0()* ^(T3 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1 %()*
3V] 5,v 5e .v3, CV. [E3 .\( 5,A*' Ta6\38 ,7: 1,U 0A* 56 ^,P38 0U 3,Z3 le ,Ro1 3,Z3 le
^,P38 09: X38 191 0()* ^(T3 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1 %()* 3V] 5,v 5(I3 ,V3, CeG 1,n3 5,ƒR F*]
0b3, 1UG >*?5 3V] ._5 5W 1,X1 56 /@3 ,Ro1 ._5 5W 1,X1 0@* 5,A* 1,*]E3 38,(T: 1D 0U 3„38
Ce1 /V ^(3, 38,(T. 5,G] .v3, CV. [E3 .\( 5,A*' TaR38 .n( 5a6\38 ,7:B 1,U 0A* 56 :,L(
1,b* 5a91, 3,(T. /) F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V ^{ ^I5 ,7:
0d38 /H( 3,V 5,A* 5ax38 5,A* lG* ^,( 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38'
Điều 1Q. Điều RiF$ 'h7 *i7 "1u 'h2u "&i !8i S' *4i 'h2u
N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 04( /H( ._5 8D( 5,A* :,L( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
1' CD 56 191, ,7: CT F*] 0b3, 5-( %()* SB %()* Y 1UG >*?5 3V]•
2' C,2 0671 5,G. 8(G 5aR38 ._5 ,d lr ;e 5,A* 04( /H( ._5 8D( 5,A* /H( 56 191, CV 3,V 5,A*
0_1 C?: ,Ro1 CV 3,V 5,A* C(E3 ;G3,' Ta6\38 ,7: C(E3 ;G3, :,L( 1D /„3 [L3 5,JG 5,*?3 8(OG
191 5,V3, /(E3B 5aR38 0D F*] 0b3, au 386\( 0X38 0A* 1UG C(E3 ;G3,B 5a91, 3,(T. 1,*38 /V
5a91, 3,(T. a(E38 1UG 5N38 5,V3, /(E3 04( /H( 1P38 /(T1 5,*_1 8D( 5,A*•
=' %9: X38 ]E* 1A* 3E* 5aR38 5,P38 [9R .\( 5,A* ,Ro1 5,6 .\( 5,A* 1UG [E3 .\( 5,A*•
12
K' `LR 0L. 1-3, 5aG3, 5aR38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 11 1UG >*?5 3V]'
Điều 11. T<D "< cạ$h 'U7$h 'UD$* "1u 'h2u
1' N,V 5,A* ^,( 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* 5,*_1 ;e 93 F*] 0b3, 5-( %()* 1 1UG >*?5
3V] :,L( [LR 0L. 191 ]E* 1A* /) 5M3, 1-3, 5aG3, lG* 0Z]Œ
G• N,V 5,A* 56 /@3 C?: [9R 19R 38,(E3 1X* ^,L 5,( ^,P38 0671 5,G. 8(G 0@* 5,A* 1*38 1@:
;b1, /< 56 /@3 C?: 5,(I5 ^I ^“ 5,*?5 1UG ;e 93B 3,V 5,A* 56 /@3 0c 5,G. 8(G 5,(I5 ^I ^“ 5,*?5
1UG ;e 93 ^,P38 0671 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 [6H1 5(I: 5,ƒRB 5aN 5a6\38 ,7: 04( /H( 8D(
5,A* z+C•
[• N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* :,L( 0_1 C?: /) 5W 1,X1B ^,P38 1‘38 :,< 5,*_1 /VR ._5 1r
F*G3 F*L3 C{ /V 0_1 C?: /) 5V( 1,M3, /H( 3,V 5,A* 56 /@3 C?: ,d lr .\( 5,A*B 093, 8(9 ,d lr
;e 5,A*•
1• N,V 5,A* 56 /@3 8(9. l95 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 :,L( 0_1 C?: /) 5W 1,X1B ^,P38 1‘38 :,<
5,*_1 /VR ._5 1r F*G3 F*L3 C{ /V 0_1 C?: /) 5V( 1,M3, /H( 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38•
;• N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* 5,*_1 ;e 93 :,L( 0_1 C?: /) 5W 1,X1B ^,P38
1‘38 :,< 5,*_1 /VR ._5 1r F*G3 F*L3 C{ /V 0_1 C?: /) 5V( 1,M3, /H( 1,U 0A* 56 1UG ;e 93'
2' C91 F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1 %()* 3V] :,L( 0671 5,e1 ,(T3 1,?. 3,@5 CV [G 3„. 5,ƒR C_
5av3, ;R C,M3, :,U F*] 0b3,B ^‹ 5N ^,( >*?5 3V] 1D ,(T* Ce1'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /) [LR 0L. 1-3, 5aG3, 5aR38 0@* 5,A*'
Điều 1%. C+c hH$h !i NV c1 'UD$* "1u 'h2u
1' %6GB 3,?3 ,Ro1 0˜( ,J( [@5 1X 5,X 8v 1D 8(9 5ab 1UG 19 3,Z3 /V 5W 1,X1 1D C(E3 F*G3 0I3
F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A*B 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 ;Š3 0I3 3,O38 ,V3, 0_38 5,(I* 5a*38
5,e1B ^,P38 ^,91, F*G3 5aR38 /(T1 F*]I5 0b3, CeG 1,n3 3,V 5,A*B ^{ ^I5B 5,e1 ,(T3 ,7:
0d38'
2' €‘38 L3, ,6Ž38 19 3,Z3 0‹ 591 0_38B 1G3 5,(T: ,Ro1 14 { [9R 19R lG( ,Ro1 ^,P38 5a*38
5,e1 /) 191 5,P38 5(3 CV. lG( CT1, ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*B ^{ ^I5B 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38'
=' C@* ^I5B 5,P38 0d38 8(OG [E3 .\( 5,A* /H( 3,V 5,A*B 8(OG 1r F*G3 F*L3 C{ 3,V 36H1 /H(
[E3 .\( 5,A* /V /H( 3,V 5,A* 0‹ 5,G] 0W( ,d lr ;e 5,A*B 5,P38 0d38 /H( 1r F*G3 5,t.
0b3,B 5,G3, 5aG CV. L3, ,6Ž38 0I3 C7( M1, 1UG 5?: 5,‹B C7( M1, 1UG F*41 8(G'
1=
K' TW 1,X1 ,Ro1 19 3,Z3 /NG 5,G. 8(G 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* /NG 5,t. 0b3, ^I5 F*L CeG
1,n3 3,V 5,A* 04( /H( 1‘38 ._5 8D( 5,A*'
5' NE* ]E* 1A* /) 3,c3 ,(T*B y*@5 yX ,V38 ,R9 1< 5,‹ 5aR38 ,d lr .\( 5,A* 04( /H( 0@*
5,A* .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm: ,Ro1 8D( 5,A* z+C'
6' T,G. 8(G 0@* 5,A* /H( 56 191, CV 3,V 5,A* 04( /H( 8D( 5,A* ;R .v3, CV. [E3 .\( 5,A*'
S' C,(G ;e 93 5,V3, 191 8D( 5,A* 5a9( /H( F*] 0b3, 5-( ^,RL3 K %()* 6 1UG >*?5 3V]'
Y' N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 1*38 1@: ,V38 ,R9B yZ] Cm: 1,R 8D( 5,A* ;R .v3, 1*38 1@:
;b1, /< 56 /@3B 5aN 5a6\38 ,7: 04( /H( 8D( 5,A* z+C'
' T(I5 C_ 3,O38 5V( C(T*B 5,P38 5(3 /) 0@* 5,A* lG* 0Z]Œ
G• N_( ;*38 ,d lr .\( 5,A* 5a6H1 5,\( 0(‹. :,95 ,V3, 5,ƒR F*] 0b3,•
[• N_( ;*38 191 ,d lr ;e 5,A*B 191 lW 5G] 8,( 1,w:B 191 [(E3 [L3 1*_1 ,n: yw5 5,A*B 191 {
^(I3 3,?3 yw5B 093, 8(9 1UG 1,*]E3 8(G ,Ro1 3,V 5,A* 56 /@3 04( /H( 5N38 ,d lr ;e 5,A*
5a6H1 ^,( 1P38 [4 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*•
1• C91 ]E* 1A* CV. au ,d lr ;e 5,A* 1UG [E3 .\( 5,A* /V 5aL C\( 1UG 3,V 5,A* 5aR38 F*9
5av3, 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 5a6H1 ^,( 1P38 [4 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*•
;• `9R 19R 1UG [E3 .\( 5,A*B [9R 19R 1UG 5W 1,*]E3 8(GB [9R 19R 1UG 3,V 5,A* 56 /@3B [9R
19R 1UG 1r F*G3 1,*]E3 .P3 1D C(E3 F*G3 5aR38 F*9 5av3, 0@* 5,A*B yw5 5,A* /V 5,t. 0b3,
5a6H1 ^,( 1P38 [4 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*•
0• QI5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 5a6H1 ^,( 0671 :,w: 1P38 [4 5,ƒR F*] 0b3,•
ƒ• C91 5V( C(T* 0@* 5,A* 1D C(E3 F*G3 ^,91 0671 0D38 ;@* [LR .?5 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9:
C*?5 /) [LR .?5'
10' Sm: 0o5 0‹ 1,G .› 0œB 1,G .› /7 ,Ro1 1,G .› 1,d38B /7 ,Ro1 1,d38B 1R3 0œB 1R3 3*P(B
1R3 ;Z*B 1R3 a‹B G3, 1,b ƒ. a*_5 5,G. 8(G 191 8D( 5,A* .V .v3, CV. [E3 .\( 5,A* ,Ro1 CV
5,V3, /(E3 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A*B 5W 1,*]E3 8(G 5,t. 0b3, ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* ,Ro1
CV 386\( :,E ;*]T5 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*'
11' >V. 5a9( F*] 0b3, F*L3 C{ /43B 8Z] ^,D ^,„3 5aR38 5,U 5<1 1@: :,95B 5,G3, F*]I5 5R93
5,ƒR ,7: 0d38 0c ^{ 8(OG 1,U 0A* 56 /V 3,V 5,A*'
12' €V3 yI:B 5,P38 0d38 8(OG ,G( ,G] 3,()* 3,V 5,A* 0‹ ._5 3,V 5,A* 5ax38 5,A* 5aR38
1‘38 ._5 8D( 5,A*B 8(OG 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* /V 3,V 5,A* 56 /@3 8(9. l95 5,e1 ,(T3B
8(OG 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* /V 1r F*G3B 5W 1,X1 0671 8(GR 3,(T. /< 38,(T. 5,* ^I5
F*L 5,e1 ,(T3'
1K
1=' %X38 5E3 5,G. 8(G 0@* 5,A* 191 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93 ;R 1r F*G3B 5W 1,X1 .V .v3,
0c 1P38 591 5aR38 5,\( ,-3 ._5 3„. ^‹ 5N ^,( 5,P( /(T1 5-( 1r F*G3B 5W 1,X1 0D'
1K' C,R 3,V 5,A* ^,91 l‰ ;<38 56 191, 1UG .v3, 0‹ 5,G. 8(G 0@* 5,A* ,Ro1 1,*]‹3
3,6738 1,R 3,V 5,A* ^,91 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 lG* ^,( 5ax38 5,A*'
15' >7( ;<38 /(T1 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 0‹ 1L3 5aŽ F*9 5av3, 0@* 5,A* /V ^{ ^I5 ,7:
0d38B 1L3 5aŽ 191 3,V 5,A* ^,91 5,G. 8(G 0@* 5,A*'
16' 9: ;<38 191 ,v3, 5,X1 CeG 1,n3 3,V 5,A* ^,P38 :,L( CV ,v3, 5,X1 0@* 5,A* a_38 ac( ^,(
^,P38 0U 0()* ^(T3 5,ƒR F*] 0b3, 5-( 191 0()* 5N %()* 1 0I3 %()* 2K 1UG >*?5 3V]'
1S' TW 1,X1 0@* 5,A* ^,( 38*d3 /43 1,R 8D( 5,A* 1,6G 0671 y91 0b3, ;Š3 5H( 5v3, 5a-38 37
0n38 /43 1UG 3,V 5,A*'
Điều 1.. Đ1u 'h2u 6u&c '9
1' V(T1 5W 1,X1 0@* 5,A* F*41 5I 0671 5,e1 ,(T3 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
G• GD( 5,A* 5,*_1 ;e 93 l‰ ;<38 /43 |€A .V 3,V 5V( 5a7 F*] 0b3, :,L( 0@* 5,A* F*41 5I•
[• GD( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DG .V ,V38 ,DG 0D Ž 5aR38 36H1 1,6G 0U ^,L 3„38 lL3 y*@5•
1• GD( 5,A* .V 3,V 5,A* 5aR38 36H1 ^,P38 1D ^,L 3„38 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG ,d lr .\(
5,A* ,Ro1 0c 5W 1,X1 0@* 5,A* 5aR38 36H1 3,638 ^,P38 1,n3 0671 3,V 5,A* 5ax38 5,A*'
2' Ta6\38 ,7: ^,( 5ax38 5,A* 3,V 5,A* 36H1 38RV( ^,P38 5,e1 ,(T3 0x38 1G. ^I5 C(E3 ;G3,
,Ro1 l‰ ;<38 3,V 5,A* :,< V(T5 NG. —3I* 1D• 0c 0671 ^E ^,G( 5aR38 ,d lr ;e 5,A* /H(
^,4( C6738 /V 8(9 5ab ;V3, 1,R :,MG 3,V 5,A* V(T5 NG. 5,v 3,V 5,A* 0D l• [b CR-('
=' N,V 5,A* 36H1 38RV( 5ax38 5,A* 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 5-( V(T5 NG. :,L( 5*Z3 5,ƒR F*] 0b3,
1UG C,M3, :,U V(T5 NG. /) F*L3 C{ 3,V 5,A* 36H1 38RV('
Điều 1;. Ưu "Wi 'UD$* "1u 'h2u 6u&c '9
%4( 56738 0671 ,6Ž38 6* 0c( 5aR38 0@* 5,A* F*41 5I [GR 8d.Œ
1' N,V 5,A* CV ;RG3, 38,(T: 0671 5,V3, C?: /V ,R-5 0_38 5-( V(T5 NG. 5,ƒR >*?5 ;RG3,
38,(T: /V >*?5 0A* 56•
15
2' N,V 5,A* C(E3 ;G3, ^,( 1D 5,V3, /(E3 5aR38 C(E3 ;G3, CV 3,V 5,A* 5,*_1 F*] 0b3, 5-(
^,RL3 1 %()* 3V] 0L. 3,?3 1P38 /(T1 1D 8(9 5ab 5aE3 50• 04( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3B
yZ] Cm: ,Ro1 8D( 5,A* z+C•
=' N,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* 8D( 5,A* 1*38 1@: ,V38 ,DG .V ,V38 ,DG 0D 1D 1,( :,M lL3
y*@5 5aR38 36H1 1,(I. 5• CT 5N =0• 5aŽ CE3'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /) 6* 0c( 5aR38 0@* 5,A* F*41 5I'
Điều 1@. ĐX$* 'iề$ -Y 'h2u
1' %d38 5()3 ;e 5,A* 0671 F*] 0b3, 5aR38 ,d lr .\( 5,A* 5,ƒR 38*]E3 5m1 ._5 0d38 5()3
1,R ._5 ^,4( C6738 1< 5,‹'
2' TaR38 F*9 5av3, 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*B /(T1 F*] 0W( /) 1‘38 ._5 0d38 5()3 0‹ lR l93,
:,L( 1„3 1X /VR 5• 8(9 8(OG 0d38 V(T5 NG. /V 0d38 5()3 36H1 38RV( 5,ƒR F*] 0b3, 5aR38 ,d
lr .\( 5,A*'
=' C91 CR-( 1,( :,M 5aR38 36H1 :,L( 0671 1,VR 5,A* [”38 0d38 V(T5 NG.'
Điều 1B. N*A$ $*? 'UD$* "1u 'h2u
N8P3 38O l‰ ;<38 5aR38 ,d lr .\( 5,A*B ,d lr ;e 5,A* /V 191 5V( C(T* 5aGR 0W( 8(OG [E3
.\( 5,A* /V 191 3,V 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* 5aR38 36H1 CV 5(I38 V(T5• 04( /H( 0@* 5,A* F*41
5I CV 5(I38 V(T5B 5(I38 A3,'
Điều 1E. Chi ,h= 'UD$* "1u 'h2u
1' C,( :,M C(E3 F*G3 0I3 /(T1 1,*t3 [b ,d lr ;e 5,A* /V 5,G. 8(G 0@* 5,A* 5,*_1 5a91,
3,(T. 1UG 3,V 5,A*'
2' C,( :,M C(E3 F*G3 0I3 F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 0671 y91 0b3, 5aR38 5W38 .X1 0A* 56
,Ro1 5W38 ;e 5R93 1UG ;e 93'
=' Hd lr .\( 5,A* 0671 [93 1,R 3,V 5,A*'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /) 1,( :,M 5aR38 0@* 5,A*'
16
CHƯƠNG II
LZ[ CH\N NH] THẦU
MỤC 1
HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Điều 1K. Đ1u 'h2u US$* UWi
1' V(T1 CeG 1,n3 3,V 5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93 F*] 0b3, 5-( %()* 1 1UG
>*?5 3V] :,L( 9: ;<38 ,v3, 5,X1 0@* 5,A* a_38 ac(B 5aN 5a6\38 ,7: F*] 0b3, 5-( 191 0()* 5N
%()* 1 0I3 %()* 2K 1UG >*?5 3V]'
2' %4( /H( 0@* 5,A* a_38 ac(B ^,P38 ,-3 1,I l4 C6738 3,V 5,A* 5,G. ;e' Ta6H1 ^,( :,95
,V3, ,d lr .\( 5,A*B [E3 .\( 5,A* :,L( 5,P38 [9R .\( 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 5 1UG
>*?5 3V] 0‹ 191 3,V 5,A* [(I5 5,P38 5(3 5,G. ;e' `E3 .\( 5,A* :,L( 1*38 1@: ,d lr .\(
5,A* 1,R 191 3,V 5,A* 1D 3,* 1A* 5,G. 8(G 0@* 5,A*' TaR38 ,d lr .\( 5,A* ^,P38 0671 3E*
[@5 1X 0()* ^(T3 3VR 3,”. ,-3 1,I le 5,G. 8(G 1UG 3,V 5,A* ,Ro1 3,”. 5-R C7( 5,I 1,R ._5
,Ro1 ._5 l4 3,V 5,A* 8Z] aG le 1-3, 5aG3, ^,P38 [v3, 0ž38'
Điều 1M. Đ1u 'h2u hạ$ ch9
1' %@* 5,A* ,-3 1,I 0671 9: ;<38 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
G• T,ƒR ]E* 1A* 1UG 3,V 5V( 5a7 36H1 38RV( 04( /H( 38*d3 /43 l‰ ;<38 1,R 8D( 5,A*•
[• GD( 5,A* 1D ]E* 1A* 1GR /) ^“ 5,*?5 ,Ro1 ^“ 5,*?5 1D 5M3, 0o1 5,‘• 8D( 5,A* 1D 5M3, 1,@5
38,(E3 1X*B 5,‰ 38,(T. .V 1,2 1D ._5 l4 3,V 5,A* 1D ^,L 3„38 09: X38 ]E* 1A* 1UG 8D(
5,A*'
2' Q,( 5,e1 ,(T3 0@* 5,A* ,-3 1,IB :,L( .\( 54( 5,(‹* 3„. 3,V 5,A* 0671 y91 0b3, CV 1D 0U
3„38 Ce1 /V ^(3, 38,(T. 5,G. 8(G 0@* 5,A*• 5a6\38 ,7: 5,e1 5I 1D M5 ,r3 3„. 3,V 5,A*B
1,U 0A* 56 :,L( 5av3, 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3, 1,R :,w: 5(I: 5<1 5W 1,X1
0@* 5,A* ,-3 1,I ,Ro1 9: ;<38 ,v3, 5,X1 CeG 1,n3 ^,91'
Điều %Q. Ch# "V$h 'h2u
1' C,2 0b3, 5,A* 0671 9: ;<38 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
1S
G• Se 14 [@5 ^,L ^,938 ;R 5,(E3 5G(B 0b1, ,nGB le 14 1A3 ^,m1 :,<1 38G] 5,v 1,U 0A* 56 ,Ro1
1r F*G3 1,b* 5a91, 3,(T. F*L3 C{ 1P38 5av3,B 5V( lL3 0D 0671 1,2 0b3, 38G] 3,V 5,A* 0‹
5,e1 ,(T3• 5aR38 5a6\38 ,7: 3V] 1,U 0A* 56 ,Ro1 1r F*G3 1,b* 5a91, 3,(T. F*L3 C{ 1P38
5av3,B 5V( lL3 0D :,L( 1‘38 /H( 3,V 5,A* 0671 1,2 0b3, 5(I3 ,V3, 5,U 5<1 1,2 0b3, 5,A* 5,ƒR
F*] 0b3, 5aR38 5,\( ,-3 ^,P38 F*9 .6\( C„. 38V] ^‹ 5N 38V] 1,2 0b3, 5,A*•
[• GD( 5,A* ;R ]E* 1A* 1UG 3,V 5V( 5a7 36H1 38RV(•
1• GD( 5,A* 5,*_1 ;e 93 [M .?5 F*41 8(G• ;e 93 1@: [91, /v C7( M1, F*41 8(GB G3 3(3, G3 5RV3
3„38 C6738 ;R T,U 56H38 C,M3, :,U F*]I5 0b3, ^,( 5,@] 1A3 5,(I5•
;• GD( 5,A* .*G lm. 191 CR-( /?5 56B 5,(I5 [b 0‹ :,<1 ,d(B ;*] 5*B .Ž a_38 1P38 l*@5 1UG
5,(I5 [bB ;Z] 1,*])3 1P38 38,T lL3 y*@5 .V 5a6H1 0D 0c 0671 .*G 5N ._5 3,V 5,A* 1*38
1@: /V ^,P38 5,‹ .*G 5N 191 3,V 5,A* 1*38 1@: ^,91 ;R :,L( [LR 0L. 5M3, 56r38 5,M1, 1UG
5,(I5 [bB 1P38 38,T•
0• GD( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 1D 8(9 8D( 5,A* ;6H( 3„. 5a„. 5a(T* 0d38B 8D( 5,A* .*G lm.
,V38 ,DGB yZ] Cm: 1D 8(9 8D( 5,A* ;6H( ._5 5• 0d38 5,*_1 ;e 93 0A* 56 :,95 5a(‹3• 8D( 5,A*
.*G lm. ,V38 ,DG 1D 8(9 8D( 5,A* ;6H( ._5 5a„. 5a(T* 0d38 5,*_1 ;e 93 ,Ro1 ;e 5R93 .*G
lm. 5,6\38 y*]E3• 5a6\38 ,7: 5,@] 1A3 5,(I5 5,v 5W 1,X1 0@* 5,A*'
2' Q,( 5,e1 ,(T3 1,2 0b3, 5,A*B :,L( CeG 1,n3 ._5 3,V 5,A* 0671 y91 0b3, CV 1D 0U 3„38 Ce1
/V ^(3, 38,(T. 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG 8D( 5,A* /V :,L( 5*Z3 5,U F*] 5av3, 5,e1 ,(T3 1,2
0b3, 5,A* ;R C,M3, :,U F*] 0b3,'
=' Ta6H1 ^,( 5,e1 ,(T3 1,2 0b3, 5,A* F*] 0b3, 5-( 191 0(‹. [B 1B ; /V 0 ^,RL3 1 %()* 3V]B
;e 5R93 04( /H( 8D( 5,A* 0D :,L( 0671 :,E ;*]T5 5,ƒR F*] 0b3,'
Điều %1. Mu7 ^_ 'UYc 'i9,
1' M*G lm. 5ae1 5(I: 0671 9: ;<38 ^,( ,7: 0d38 04( /H( 8D( 5,A* 1D 3_( ;*38 56r38 5e
0671 ^{ 5a6H1 0D ^,P38 F*9 l9* 5,938'
2' Q,( 5,e1 ,(T3 .*G lm. 5ae1 5(I:B 0671 .\( 3,V 5,A* 5a6H1 0D 0c 0671 CeG 1,n3 5,P38
F*G 0@* 5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 1D 3_( ;*38 56r38 5e'
=' %r3 8(9 04( /H( 191 3_( ;*38 5,*_1 8D( 5,A* 9: ;<38 .*G lm. 5ae1 5(I: ^,P38 0671
/675 0r3 8(9 1UG 191 3_( ;*38 56r38 X38 5,*_1 8D( 5,A* 56r38 5e 0c ^{ ,7: 0d38 5a6H1 0D'
K' %671 9: ;<38 .*G lm. 5ae1 5(I: 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 56r38 5e 5,*_1 1‘38 ._5 ;e 93
,Ro1 5,*_1 ;e 93 ^,91'
1Y
Điều %%. ChHD hH$* cạ$h 'U7$h 'UD$* u7 ^_ hH$* h47
1' C,VR ,V38 1-3, 5aG3, 0671 9: ;<38 5aR38 5a6\38 ,7: 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
G• GD( 5,A* 1D 8(9 8D( 5,A* ;6H( ,G( 5• 0d38•
[• N_( ;*38 .*G lm. CV 3,O38 ,V38 ,R9 5,P38 ;<38B lŸ3 1D 5aE3 5,b 5a6\38 /H( 0o1 5M3, ^“
5,*?5 0671 5(E* 1,*t3 ,R9 /V 56r38 06r38 3,G* /) 1,@5 C6738'
2' Q,( 5,e1 ,(T3 1,VR ,V38 1-3, 5aG3,B :,L( 8‰( ]E* 1A* 1,VR ,V38 1,R 191 3,V 5,A*' N,V
5,A* 8‰( [9R 8(9 0I3 [E3 .\( 5,A* ._5 191, 5ae1 5(I:B [”38 Gy ,Ro1 F*G 06\38 [6* 0(T3'
%4( /H( .’( 8D( 5,A* :,L( 1D 54( 5,(‹* [G [9R 8(9 5N [G 3,V 5,A* ^,91 3,G*'
Điều %.. TY 'hYc hiF$
1' Hv3, 5,X1 5e 5,e1 ,(T3 0671 9: ;<38 5aR38 5a6\38 ,7: 1,U 0A* 56 CV 3,V 5,A* 1D 0U
3„38 Ce1 /V ^(3, 38,(T. 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 5,*_1 ;e 93 ;R .v3, F*L3 C{ /V l‰ ;<38'
2' Q,( 9: ;<38 ,v3, 5,X1 5e 5,e1 ,(T3B ;e 5R93 1,R 8D( 5,A* :,L( 0671 :,E ;*]T5 5,ƒR F*]
0b3,' %r3 /b 8(9. l95 /(T1 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* :,L( 0_1 C?: /H( 1,U 0A* 56 /) 5W 1,X1 /V 5V(
1,M3,'
Điều %;. LY7 ch`$ $hH 'h2u 'UD$* 'U(O$* h), "ac NiF'
Ta6\38 ,7: 8D( 5,A* 1D 0o1 5,‘ a(E38 [(T5 .V ^,P38 5,‹ 9: ;<38 191 ,v3, 5,X1 CeG 1,n3
3,V 5,A* F*] 0b3, 5-( 191 0()* 5N %()* 1Y 0I3 %()* 2= 1UG >*?5 3V] 5,v 1,U 0A* 56 :,L( C?:
:,6r38 93 CeG 1,n3 3,V 5,A*B [LR 0L. .<1 5(E* 1-3, 5aG3, /V ,(T* F*L ^(3, 5I 5av3, T,U
56H38 C,M3, :,U yƒ. yw5B F*]I5 0b3,'
MỤC 2
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐẤU THẦU
Điều %@. Điều RiF$ ,h+' hH$h hX ^b Oi 'h2u
Hd lr .\( 5,A* 0671 :,95 ,V3, ^,( 1D 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
1
1' QI ,R-1, 0@* 5,A* 0671 ;*]T5•
2' Hd lr .\( 5,A* 0671 ;*]T5•
=' T,P38 [9R .\( 5,A* ,Ro1 ;G3, l91, 3,V 5,A* 0671 .\( 5,G. 8(G 0@* 5,A* 0c 0671 0„38
5L( 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 5 1UG >*?5 3V]'
Điều %B. Ph(b$* 'hJc "1u 'h2u
1' +,6r38 5,X1 0@* 5,A* ._5 5x( ,d lr 0671 9: ;<38 04( /H( ,v3, 5,X1 0@* 5,A* a_38 ac( /V
0@* 5,A* ,-3 1,I 1,R 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+C' N,V 5,A* 3_: ,d
lr ;e 5,A* 8d. 0) y*@5 /) ^“ 5,*?5 /V 0) y*@5 /) 5V( 1,M3, 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\(
5,A*' V(T1 .Ž 5,A* 0671 5(I3 ,V3, ._5 CA3'
2' +,6r38 5,X1 0@* 5,A* ,G( 5x( ,d lr 0671 9: ;<38 04( /H( 0@* 5,A* a_38 ac( /V 0@* 5,A*
,-3 1,I 5aR38 0@* 5,A* 1*38 1@: ;b1, /< 56 /@3' N,V 5,A* 3_: 0) y*@5 /) ^“ 5,*?5 /V 0)
y*@5 /) 5V( 1,M3, a(E38 [(T5 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*' V(T1 .Ž 5,A* 0671 5(I3 ,V3,
,G( CA3• 5aR38 0DB 0) y*@5 /) ^“ 5,*?5 l• 0671 .Ž 5a6H1 0‹ 093, 8(9B 0) y*@5 /) 5V( 1,M3,
1UG 5@5 1L 191 3,V 5,A* 1D 0) y*@5 ^“ 5,*?5 0671 093, 8(9 CV 09: X38 ]E* 1A* 0671 .Ž lG*
0‹ 093, 8(9 5W38 ,7:' Ta6\38 ,7: 8D( 5,A* 1D ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v 0) y*@5 /) 5V( 1,M3,
1UG 3,V 5,A* 0-5 l4 0(‹. ^“ 5,*?5 1GR 3,@5 l• 0671 .Ž 0‹ yƒ. yw5B 5,6r38 5,LR'
=' +,6r38 5,X1 0@* 5,A* ,G( 8(G( 0R-3 0671 9: ;<38 04( /H( ,v3, 5,X1 0@* 5,A* a_38 ac(B
0@* 5,A* ,-3 1,I 1,R 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+C 1D ^“ 5,*?5B 1P38
38,T .H(B :,X1 5-:B 0G ;-38 /V 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR 5av3, 5e lG* 0Z]Œ
G• TaR38 8(G( 0R-3 ._5B 5,ƒR ,d lr .\( 5,A* 8(G( 0R-3 ._5B 191 3,V 5,A* 3_: 0) y*@5 /) ^“
5,*?5B :,6r38 93 5V( 1,M3, 3,638 1,6G 1D 8(9 ;e 5,A*• 5aE3 1r lŽ 5aGR 0W( /H( 5N38 3,V 5,A*
5,G. 8(G 8(G( 0R-3 3V] l• y91 0b3, ,d lr .\( 5,A* 8(G( 0R-3 ,G(•
[• TaR38 8(G( 0R-3 ,G(B 5,ƒR ,d lr .\( 5,A* 8(G( 0R-3 ,G(B 191 3,V 5,A* 0c 5,G. 8(G 8(G(
0R-3 ._5 0671 .\( 3_: ,d lr ;e 5,A* 8(G( 0R-3 ,G( [GR 8d.Œ 0) y*@5 /) ^“ 5,*?5• 0) y*@5
/) 5V( 1,M3,B 5aR38 0D 1D 8(9 ;e 5,A*• [(T3 :,9: [LR 0L. ;e 5,A*'
Điều %E. T<D "< -Y 'h2u
1' Q,( 5,G. 8(G 0@* 5,A* 8D( 5,A* 1*38 1@: ,V38 ,DGB yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+CB 3,V 5,A* :,L(
5,e1 ,(T3 [(T3 :,9: [LR 0L. ;e 5,A* 5a6H1 5,\( 0(‹. 0D38 5,A*' Ta6\38 ,7: 9: ;<38
:,6r38 5,X1 0@* 5,A* ,G( 8(G( 0R-3B 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 [(T3 :,9: [LR 0L. ;e 5,A* 5aR38
8(G( 0R-3 ,G('
20
2' G(9 5ab [LR 0L. ;e 5,A* 0671 F*] 0b3, 5aR38 ,d lr .\( 5,A* 5,ƒR ._5 .X1 y91 0b3, 1„3
1X 5M3, 1,@5 1UG 5N38 8D( 5,A* 1< 5,‹ 3,638 ^,P38 /675 F*9 =• 8(9 8D( 5,A* 0671 ;*]T5'
=' T,\( 8(G3 1D ,(T* Ce1 1UG [LR 0L. ;e 5,A* [”38 5,\( 8(G3 ,(T* Ce1 1UG ,d lr ;e 5,A*
1_38 5,E. [G .6r( 38V]'
K' Ta6\38 ,7: 1A3 8(G ,-3 ,(T* Ce1 1UG ,d lr ;e 5,A*B [E3 .\( 5,A* :,L( ]E* 1A* 3,V 5,A*
8(G ,-3 56r38 X38 ,(T* Ce1 [LR 0L. ;e 5,A*• 5aR38 5a6\38 ,7: 3V]B 3,V 5,A* ^,P38 0671
5,G] 0W( 3_( ;*38 ,d lr ;e 5,A* 0c 3_: [GR 8d. 1L 8(9 ;e 5,A* /V :,L( 8(G ,-3 56r38 X38
,(T* Ce1 1UG [LR 0L. ;e 5,A*' Ta6\38 ,7: 3,V 5,A* 5N 1,4( 8(G ,-3 ,(T* Ce1 1UG ,d lr ;e
5,A* 5,v [E3 .\( 5,A* :,L( ,RV3 5aL [LR 0L. ;e 5,A* 1,R 3,V 5,A*'
5' `LR 0L. ;e 5,A* 0671 5aL C-( 1,R 191 3,V 5,A* ^,P38 5ax38 5,A* 5aR38 5,\( 8(G3 ^,P38
F*9 [G .6r( 38V] ^‹ 5N 38V] 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A*' %4( /H( 3,V 5,A* 5ax38 5,A*B [LR
0L. ;e 5,A* 0671 ,RV3 5aL lG* ^,( 3,V 5,A* 5,e1 ,(T3 [(T3 :,9: [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7:
0d38 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 55 1UG >*?5 3V]'
6' N,V 5,A* ^,P38 0671 3,?3 C-( [LR 0L. ;e 5,A* 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
G• sx5 ,d lr ;e 5,A* lG* ^,( 0D38 5,A* .V ,d lr ;e 5,A* /Š3 1˜3 ,(T* Ce1•
[• TaR38 5,\( ,-3 [G .6r( 38V] ^‹ 5N ^,( 3,?3 0671 5,P38 [9R 5ax38 5,A* 1UG [E3 .\(
5,A* .V ^,P38 5(I3 ,V3, ,Ro1 5N 1,4( 5(I3 ,V3, 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 ,Ro1 0c
5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 yR38 3,638 5N 1,4( ^{ ,7: 0d38 .V ^,P38 1D C{ ;R 1,M3, 0938•
1• Q,P38 5,e1 ,(T3 [(T3 :,9: [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 55 1UG
>*?5 3V]'
Điều %K. N*uP5$ '_c "+$h *i+ hX ^b -Y 'h2u
1' V(T1 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* :,L( 1„3 1X /VR 5(E* 1,*t3 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* /V 191
]E* 1A* ^,91 5aR38 ,d lr .\( 5,A* 0‹ [LR 0L. CeG 1,n3 0671 3,V 5,A* 1D 0U 3„38 Ce1B
^(3, 38,(T.B 1D 8(L( :,9: ^,L 5,( 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A*'
2' V(T1 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 38RV( F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1 %()* 3V] 1˜3 :,L( 1„3 1X /VR ,d
lr ;e 5,A* 0c 3_: /V 191 5V( C(T* 8(L( 5,M1, CV. au ,d lr ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A*'
=' V(T1 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* :,L( 5*Z3 5,ƒR 5av3, 5e F*] 0b3, 5-( %()* =5 1UG >*?5 3V]'
Điều %M. Ph(b$* ,h+, "+$h *i+ hX ^b -Y 'h2u
21
1' +,6r38 :,9: 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* :,L( 0671 5,‹ ,(T3 5,P38 F*G 5(E* 1,*t3 093, 8(9
5aR38 ,d lr .\( 5,A*' T(E* 1,*t3 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 8d. 5(E* 1,*t3 093, 8(9 /) 3„38
Ce1B ^(3, 38,(T. 5aR38 5a6\38 ,7: ^,P38 9: ;<38 lr 5*]‹3• 5(E* 1,*t3 093, 8(9 /) .o5 ^“
5,*?5• 5(E* 1,*t3 093, 8(9 5W38 ,7: 04( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 ,Ro1 191 3_( ;*38 0‹
y91 0b3, 1,( :,M 5aE3 1‘38 ._5 .o5 [”38 /) ^“ 5,*?5B 5V( 1,M3,B 5,6r38 .-( 0‹ lR l93,B yI:
,-38 191 ,d lr ;e 5,A* 04( /H( 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+C'
2' %4( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 5,v l‰ ;<38 :,6r38 :,9: 1,@. 0(‹. 0‹ 093, 8(9 /) .o5
^“ 5,*?5' Q,( yZ] ;e38 5(E* 1,*t3 093, 8(9 :,L( y91 0b3, .X1 ]E* 1A* 54( 5,(‹* /) .o5 ^“
5,*?5 3,638 ^,P38 0671 F*] 0b3, 5,@: ,r3 S0• 5W38 l4 0(‹. /) .o5 ^“ 5,*?5• 5a6\38 ,7:
8D( 5,A* 1D ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v .X1 ]E* 1A* 54( 5,(‹* /) .o5 ^“ 5,*?5 :,L( F*] 0b3,
^,P38 5,@: ,r3 Y0•' V(T1 yZ] ;e38 5(E* 1,*t3 093, 8(9 0‹ lR l93,B yI: ,-38 ,d lr ;e
5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• %4( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 ^,P38 ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v l‰ ;<38 5,G38 0(‹. 5W38
,7: 0‹ yI: ,-38 ,d lr ;e 5,A*' TaR38 5,G38 0(‹. 5W38 ,7: :,L( [LR 0L. 38*]E3 5m1 5•
5an38 0(‹. /) ^“ 5,*?5 ^,P38 5,@: ,r3 S0• 5W38 l4 0(‹. 1UG 5,G38 0(‹. 5W38 ,7:' Hd lr
;e 5,A* 1UG 3,V 5,A* 1D l4 0(‹. 5W38 ,7: 1GR 3,@5 0671 yI: 5,X 3,@5•
[• %4( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 1D ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v 3,V 5,A* 1D ,d lr ;e 5,A*
0-5 0(‹. ^“ 5,*?5 1GR 3,@5 0671 yI: 5,X 3,@5 0‹ yƒ. yw5 0) y*@5 /) .o5 5V( 1,M3,'
=' %4( /H( 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+C 5,v l‰ ;<38 :,6r38 :,9:
1,@. 0(‹. ,Ro1 :,6r38 :,9: 093, 8(9 5,ƒR 5(E* 1,M ¡0-5¡B ¡^,P38 0-5¡ 0‹ 093, 8(9 /) .o5
^“ 5,*?5' Q,( yZ] ;e38 5(E* 1,*t3 093, 8(9 /) .o5 ^“ 5,*?5 CV 5,G38 0(‹.B :,L( y91 0b3,
.X1 ]E* 1A* 54( 5,(‹* /) .o5 ^“ 5,*?5 3,638 [LR 0L. ^,P38 0671 F*] 0b3, 5,@: ,r3 S0•
5W38 l4 0(‹. /) .o5 ^“ 5,*?5• 5a6\38 ,7: ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v .X1 ]E* 1A* 54( 5,(‹*
^,P38 0671 F*] 0b3, 5,@: ,r3 Y0•' %4( /H( 191 ,d lr ;e 5,A* 0c /675 F*G 093, 8(9 /)
.o5 ^“ 5,*?5 5,v 1„3 1X /VR 1,( :,M 5aE3 1‘38 ._5 .o5 [”38 /) ^“ 5,*?5B 5V( 1,M3,B 5,6r38
.-( 0‹ lR l93,B yI: ,-38' Hd lr ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A* 1D 1,( :,M 5,@: 3,@5 5aE3 1‘38 ._5
.o5 [”38 0671 yI: 5,X 3,@5'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /) 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*'
Điều .Q. Đ1u 'h2u 6u7 ạ$*
%@* 5,A* F*G .-38 0671 5,e1 ,(T3 5ae1 5*]I3 5,P38 F*G ,T 5,438 .-38' V(T1 0„38 5L(
5,P38 [9R .\( 5,A*B :,95 ,V3, ,d lr .\( 5,A*B 3_: ,d lr ;e 5,A*B 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*
/V 5,P38 [9R ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5aE3 ,T 5,438 .-38 0@* 5,A* F*41
8(G ;R 1r F*G3 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A* yZ] ;e38 /V 5,438 3,@5 F*L3 C{'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /) /(T1 9: ;<38 ,v3, 5,X1 0@* 5,A* F*G .-38'
22
Điều .1. QuP "V$h !ề 'hOi *i7$ 'UD$* "1u 'h2u
C„3 1X /VR 5M3, 1,@5 1UG 5N38 8D( 5,A*B 386\( 1D 5,t. F*])3 F*]I5 0b3, 1< 5,‹ 5,\( 8(G3
5aR38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
1' T,\( 8(G3 lr 5*]‹3 3,V 5,A* 54( 0G CV [G .6r( 38V] 04( /H( 0@* 5,A* 5aR38 36H1B [43
.6r( C„. 38V] 04( /H( 0@* 5,A* F*41 5I ^‹ 5N 38V] :,95 ,V3, ,d lr .\( lr 5*]‹3 0I3 ^,(
1D ^I5 F*L lr 5*]‹3 0671 ;*]T5•
2' T,\( 8(G3 5,P38 [9R .\( 5,A* 54( 5,(‹* CV .6\( 38V] 5a6H1 ^,( :,95 ,V3, ,d lr .\( 5,A*•
=' T,\( 8(G3 1,*t3 [b ,d lr ;e 5,A* 54( 5,(‹* CV .6\( C„. 38V] 04( /H( 0@* 5,A* 5aR38
36H1B [G .6r( 38V] 04( /H( 0@* 5,A* F*41 5I ^‹ 5N 38V] :,95 ,V3, ,d lr .\( 5,A* 0I3 5,\(
0(‹. 0D38 5,A*•
K' T,\( 8(G3 1D ,(T* Ce1 1UG ,d lr ;e 5,A* 54( 0G CV ._5 5a„. 59. .6r( 38V] ^‹ 5N 5,\(
0(‹. 0D38 5,A*• 5a6\38 ,7: 1A3 5,(I5 1D 5,‹ ]E* 1A* 8(G ,-3 5,\( 8(G3 1D ,(T* Ce1 1UG ,d
lr ;e 5,A* 3,638 ^,P38 F*9 [G .6r( 38V]•
5' T,\( 8(G3 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 54( 0G CV [43 .6r( C„. 38V] 04( /H( 0@* 5,A* 5aR38
36H1B l9* .6r( 38V] 04( /H( 0@* 5,A* F*41 5I ^‹ 5N 38V] .Ž 5,A* 0I3 ^,( 1,U 0A* 56 1D
[9R 19R /) ^I5 F*L 0@* 5,A* 5av3, 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,•
6' T,\( 8(G3 5,t. 0b3, 54( 0G CV ,G( .6r( 38V] 1,R /(T1 5,e1 ,(T3 04( /H( 5N38 3_( ;*38 /)
^I ,R-1, 0@* 5,A*B ,d lr .\( 5,A*B ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*' %4( /H( 8D( 5,A* 5,*_1 5,t.
F*])3 :,E ;*]T5 1UG T,U 56H38 C,M3, :,UB 5,\( 8(G3 5,t. 0b3, 54( 0G CV [G .6r( 38V] 1,R
/(T1 5,e1 ,(T3 04( /H( 5N38 3_( ;*38 /) ^I ,R-1, 0@* 5,A*B ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*'
MỤC 3
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
Điều .%. Chuc$ NV "1u 'h2u
1' Sr 5*]‹3 3,V 5,A*
V(T1 lr 5*]‹3 3,V 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• V(T1 lr 5*]‹3 3,V 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5a6H1 ^,( 5W 1,X1 0@* 5,A* 3,”. 1,n3 0671 191
3,V 5,A* 0U 3„38 Ce1 /V ^(3, 38,(T. 5,ƒR ]E* 1A* 1UG 8D( 5,A* 0‹ .\( 5,G. 8(G 0@* 5,A*•
04( /H( 191 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,R9B 8D( 5,A* z+C 1D 8(9 8D( 5,A* 5N [G 5a„. 5• 0d38
5aŽ CE3B 8D( 5,A* yZ] Cm: 1D 8(9 8D( 5,A* 5N ,G( 5a„. 5• 0d38 5aŽ CE3 :,L( 0671 5(I3 ,V3, lr
5*]‹3•
2=
[• Tav3, 5e 5,e1 ,(T3 lr 5*]‹3 [GR 8d. C?: ,d lr .\( lr 5*]‹3• 5,P38 [9R .\( lr 5*]‹3•
5(I: 3,?3 /V F*L3 C{ ,d lr ;e lr 5*]‹3• 093, 8(9 ,d lr ;e lr 5*]‹3• 5av3, /V :,E ;*]T5 ^I5
F*L lr 5*]‹3• 5,P38 [9R ^I5 F*L lr 5*]‹3•
1• T(E* 1,*t3 093, 8(9 ,d lr ;e lr 5*]‹3 :,L( 0671 3E* 5aR38 ,d lr .\( lr 5*]‹3 5,ƒR
.Š* ,d lr .\( lr 5*]‹3 ;R C,M3, :,U F*] 0b3, [GR 8d. 5(E* 1,*t3 /) 3„38 Ce1 ^“ 5,*?5B
5(E* 1,*t3 /) 3„38 Ce1 5V( 1,M3, /V 5(E* 1,*t3 /) ^(3, 38,(T.'
2' >?: ,d lr .\( 5,A*
Hd lr .\( 5,A* 0671 C?: 5,ƒR .Š* ;R C,M3, :,U F*] 0b3, /V [GR 8d. 191 3_( ;*38 lG*
0Z]Œ
G• YE* 1A* /) .o5 ^“ 5,*?5Œ
%4( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3B [GR 8d. 191 ]E* 1A* /) ^(I3 5,X1 /V ^(3, 38,(T. 1,*]E3
.P3 04( /H( 1,*]E3 8(G —0()* ^,RL3 5,G. 1,(I*••
%4( /H( 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB [GR 8d. ]E* 1A* /) :,-. /( 1*38 1@:B l4 C6738B 1,@5
C6738 ,V38 ,R9 0671 y91 0b3, 5,P38 F*G 0o1 5M3,B 5,P38 l4 ^“ 5,*?5B 5(E* 1,*t3 1P38 38,TB
5(E* 1,*t3 lL3 y*@5B 5,\( 8(G3 [LR ,V3,B ]E* 1A* /) .P( 5a6\38 /V 191 ]E* 1A* 1A3 5,(I5
^,91•
%4( /H( 8D( 5,A* yZ] Cm:B [GR 8d. ]E* 1A* 5,ƒR ,d lr 5,(I5 ^I ^“ 5,*?5 ^¢. 5,ƒR [L38 5(E3
C6738B 1,2 ;Š3 ^“ 5,*?5 /V 191 ]E* 1A* 1A3 5,(I5 ^,91•
[• YE* 1A* /) .o5 5V( 1,M3,B 5,6r38 .-(B [GR 8d. 191 1,( :,M 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A*B 8(9
1,VR /V [(‹* 8(9 1,( 5(I5B 0()* ^(T3 8(GR ,V38B :,6r38 5,X1 /V 0()* ^(T3 5,G3, 5R93B 38*d3
5V( 1,M3,B 0d38 5()3 ;e 5,A* /V 191 0()* ^,RL3 3E* 5aR38 0()* ^(T3 1,*38 /V 0()* ^(T3 1<
5,‹ 1UG ,7: 0d38'
1• T(E* 1,*t3 093, 8(9B ]E* 1A* F*G3 5an38B 0()* ^(T3 6* 0c( —3I* 1D•B 5,*IB [LR ,(‹. /V
191 ]E* 1A* ^,91'
=' M\( 5,A*
V(T1 .\( 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• T,P38 [9R .\( 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* a_38 ac(•
[• G‰( 5,6 .\( 5,A* 04( /H( 0@* 5,A* ,-3 1,I ,Ro1 04( /H( 0@* 5,A* a_38 ac( 1D lr 5*]‹3'
Điều ... TI chJc "1u 'h2u
2K
1' +,95 ,V3, ,d lr .\( 5,A*
Hd lr .\( 5,A* 0671 :,95 ,V3, 1,R 191 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* a_38 ac(B 1,R 191 3,V
5,A* 5,ƒR ;G3, l91, 0671 .\( 5,G. 8(G 0@* 5,A* ,-3 1,I ,Ro1 1,R 191 3,V 5,A* 0c /675
F*G [6H1 lr 5*]‹3'
Ta6\38 ,7: ,d lr .\( 5,A* 1A3 l‰G 0W( lG* ^,( :,95 ,V3, 5,v :,L( 5,P38 [9R 0I3 191 3,V
5,A* 0c 3,?3 ,d lr .\( 5,A* 54( 5,(‹* .6\( 38V] 5a6H1 5,\( 0(‹. 0D38 5,A*'
2' T(I: 3,?3 /V F*L3 C{ ,d lr ;e 5,A*
C91 ,d lr ;e 5,A* 3_: 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A* :,L( 0671 [E3 .\( 5,A* 5(I: 3,?3
/V F*L3 C{ 5,ƒR 1,I 0_ F*L3 C{ ,d lr ¡M?5¡'
=' MŽ 5,A*
V(T1 .Ž 5,A* :,L( 0671 5(I3 ,V3, 1P38 ^,G( 38G] lG* 5,\( 0(‹. 0D38 5,A* 04( /H( 191 ,d
lr ;e 5,A* 0671 3_: 5,ƒR ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*'
T,P38 5(3 1,M3, 3E* 5aR38 ,d lr ;e 5,A* 1UG 5N38 3,V 5,A* :,L( 0671 1P38 [4 5aR38 [*W(
.Ž 5,A*B 0671 8,( C-( 5aR38 [(E3 [L3 .Ž 5,A* 1D 1,O ^{ y91 3,?3 1UG 0-( ;(T3 [E3 .\(
5,A*B 0-( ;(T3 3,V 5,A* /V 0-( ;(T3 1r F*G3 C(E3 F*G3 5,G. ;e'
Điều .;. LH Ud hX ^b Oi 'h2u
1' Ta6\38 ,7: 3,V 5,A* 1A3 CV. au ,d lr .\( 5,A* 5,v :,L( 8‰( /„3 [L3 0) 38,b 0I3 [E3
.\( 5,A* 0‹ yƒ. yw5 /V y‰ C{'
2' V(T1 CV. au ,d lr .\( 5,A* 0671 [E3 .\( 5,A* 5,e1 ,(T3 5,ƒR ._5 ,Ro1 191 ,v3, 5,X1
lG* 0Z]Œ
G• G‰( /„3 [L3 CV. au ,d lr .\( 5,A* 1,R 191 3,V 5,A* 0c 3,?3 ,d lr .\( 5,A*•
[• TaR38 5a6\38 ,7: 1A3 5,(I5B 5W 1,X1 ,_( 38,b 5()3 0@* 5,A* 0‹ 5aGR 0W( /) 3,O38 3_(
;*38 5aR38 ,d lr .\( 5,A* .V 191 3,V 5,A* 1,6G au' N_( ;*38 5aGR 0W( :,L( 0671 [E3 .\(
5,A* 8,( C-( 5,V3, [(E3 [L3 /V C?: 5,V3, /„3 [L3 CV. au ,d lr .\( 5,A* 8‰( 1,R 191 3,V
5,A*'
=' V„3 [L3 CV. au ,d lr .\( 5,A* F*] 0b3, 5-( ^,RL3 2 %()* 3V] CV ._5 :,A3 1UG ,d lr
.\( 5,A*'
Điều .@. TUe$h 'Y "+$h *i+ hX ^b -Y 'h2u
25
1' %93, 8(9 lr [_ ,d lr ;e 5,A* 0‹ CR-( [J 191 ,d lr ;e 5,A* ^,P38 ,7: CTB ^,P38 [LR 0L.
]E* 1A* F*G3 5an38 1UG ,d lr .\( 5,A*'
2' %93, 8(9 1,( 5(I5 ,d lr ;e 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• %93, 8(9 /) .o5 ^“ 5,*?5 0‹ y91 0b3, 191 ,d lr ;e 5,A* 09: X38 1r [L3 ]E* 1A* 1UG ,d
lr .\( 5,A*•
[• %4( /H( 8D( 5,A* .*G lm. ,V38 ,DGB yZ] Cm:B 8D( 5,A* z+C 5,v y91 0b3, 1,( :,M 5aE3 1‘38
._5 .o5 [”38 /) ^“ 5,*?5B 5V( 1,M3,B 5,6r38 .-( 0‹ lR l93,B yI: ,-38 191 ,d lr ;e 5,A*'
%4( /H( 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 5,v 093, 8(9 5W38 ,7: 0‹ lR l93,B yI: ,-38 191 ,d lr ;e
5,A*• a(E38 8D( 5,A* ;b1, /< 56 /@3 1D ]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v yƒ. yw5 0) y*@5 /) .o5 5V(
1,M3, 04( /H( 3,V 5,A* yI: 5,X 3,@5 /) .o5 ^“ 5,*?5'
Điều .B. LH Ud hX ^b -Y 'h2u
1' N,V 5,A* ^,P38 0671 5,G] 0W(B [W l*38 ,d lr ;e 5,A* lG* 5,\( 0(‹. 0D38 5,A*'
2' SG* ^,( .Ž 5,A*B 3,V 5,A* 1D 5a91, 3,(T. CV. au ,d lr ;e 5,A* ^,( 1D ]E* 1A* 1UG [E3
.\( 5,A*' V(T1 CV. au ,d lr ;e 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 ;6H( ,v3, 5,X1 5aGR 0W( 5ae1 5(I: ,Ro1
8(93 5(I:B 3,638 :,L( [LR 0L. ^,P38 CV. 5,G] 0W( 3_( ;*38 1r [L3 1UG ,d lr ;e 5,A* 0c
3_:B ^,P38 5,G] 0W( 8(9 ;e 5,A*' N_( ;*38 CV. au ,d lr ;e 5,A* :,L( 5,‹ ,(T3 [”38 /„3 [L3
/V 0671 [E3 .\( 5,A* [LR F*L3 3,6 ._5 :,A3 1UG ,d lr ;e 5,A*'
=' V(T1 CV. au ,d lr ;e 5,A* 1,2 0671 5,e1 ,(T3 8(OG [E3 .\( 5,A* /V 3,V 5,A* 1D ,d lr ;e
5,A* 1A3 :,L( CV. au'
Điều .E. fg' -uPF' 'Uh$* 'h2u "&i !8i "1u 'h2u cu$* c1, -Vch !ụ '( !1$
N,V 5,A* 56 /@3 0671 yƒ. yw5 0) 38,b 5ax38 5,A* ^,( 09: X38 0A] 0U 191 0()* ^(T3 lG*
0Z]Œ
1' CD ,d lr ;e 5,A* ,7: CT•
2' CD 0) y*@5 /) .o5 ^“ 5,*?5 [GR 8d. 3„38 Ce1B ^(3, 38,(T.B 8(L( :,9: /V 3,Z3 le 0671
093, 8(9 CV 09: X38 ]E* 1A*•
=' CD 0(‹. 5W38 ,7: /) .o5 ^“ 5,*?5 /V /) .o5 5V( 1,M3, 1GR 3,@5• 5a6\38 ,7: 8D( 5,A* 1D
]E* 1A* ^“ 5,*?5 1GR 5,v 1D 0(‹. /) .o5 ^“ 5,*?5 1GR 3,@5•
K' CD 8(9 0) 38,b 5ax38 5,A* ^,P38 /675 8(9 8D( 5,A* 0671 ;*]T5'
26
Điều .K. fg' -uPF' 'Uh$* 'h2u "&i !8i "1u 'h2u u7 ^_ hH$* h473 iLP l_, !H jPC
N,V 5,A* 1*38 1@: ,V38 ,DGB yZ] Cm: ,Ro1 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* z+C l• 0671 yƒ. yw5 0) 38,b
5ax38 5,A* ^,( 09: X38 0A] 0U 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
1' CD ,d lr ;e 5,A* ,7: CT•
2' %671 093, 8(9 CV 09: X38 ]E* 1A* /) 3„38 Ce1B ^(3, 38,(T.•
=' CD 0) y*@5 /) .o5 ^“ 5,*?5 0671 093, 8(9 CV 09: X38 ]E* 1A* 5,ƒR ,T 5,438 0(‹. ,Ro1
5,ƒR 5(E* 1,M ¡0-5¡B ¡^,P38 0-5¡•
K' CD 1,( :,M 5,@: 3,@5 5aE3 1‘38 ._5 .o5 [”38•
5' CD 8(9 0) 38,b 5ax38 5,A* ^,P38 /675 8(9 8D( 5,A* 0671 ;*]T5'
Điều .M. TUe$h -uPF' !H 'hc "V$h R9' 6u< "1u 'h2u
1' `E3 .\( 5,A* :,L( C?: [9R 19R /) ^I5 F*L 0@* 5,A* 0‹ 1,U 0A* 56 5av3, 386\( 1D 5,t.
F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3, /V 8‰( 0I3 1r F*G3B 5W 1,X1 1D 5a91, 3,(T. 5,t. 0b3,'
2' Cr F*G3B 5W 1,X1 0671 8(GR 3,(T. /< 5,t. 0b3, 1D 5a91, 3,(T. C?: [9R 19R 5,t. 0b3,
^I5 F*L 0@* 5,A* 5aE3 1r lŽ [9R 19R 1UG 1,U 0A* 56 0‹ 5av3, 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B
F*]I5 0b3,'
Điều ;Q. Ph5 -uPF' R9' 6u< "1u 'h2u
1' N86\( 1D 5,t. F*])3 1,b* 5a91, 3,(T. yƒ. yw5B :,E ;*]T5 ^I5 F*L 0@* 5,A* 5aE3 1r lŽ
[9R 19R /) ^I5 F*L 0@* 5,A* /V [9R 19R 5,t. 0b3, ^I5 F*L 0@* 5,A*'
2' Ta6\38 ,7: 1D 3,V 5,A* 5ax38 5,A* 5,v /„3 [L3 :,E ;*]T5 ^I5 F*L 0@* 5,A* :,L( 1D 191
3_( ;*38 lG* 0Z]Œ
G• TE3 3,V 5,A* 5ax38 5,A*•
[• G(9 5ax38 5,A*•
1• Hv3, 5,X1 ,7: 0d38•
;• T,\( 8(G3 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38•
2S
0• C91 3_( ;*38 1A3 C6* { —3I* 1D•'
=' Ta6\38 ,7: ^,P38 1D 3,V 5,A* 5ax38 5,A*B 5aR38 /„3 [L3 :,E ;*]T5 ^I5 F*L 0@* 5,A*
:,L( 3E* au ^,P38 1D 3,V 5,A* 3VR 5ax38 5,A* /V ,U] 0@* 5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 CeG 1,n3 3,V
5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]'
Điều ;1. ThA$* N+D R9' 6u< "1u 'h2u
1' V(T1 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 38G] lG* ^,( 1D F*]I5 0b3, :,E ;*]T5
^I5 F*L 0@* 5,A* 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3'
2' TaR38 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A* ^,P38 :,L( 8(L( 5,M1, C{ ;R 04( /H( 3,V 5,A* ^,P38
5ax38 5,A*'
Điều ;%. Th(b$* 'h<D3 hDH$ 'hiF$ h), "X$* !H Rk R9' h), "X$*
1' V(T1 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 0‹ ^{ ^I5 ,7: 0d38 /H( 3,V 5,A* 5ax38 5,A* :,L(
;eG 5aE3 1r lŽ lG* 0Z]Œ
G• QI5 F*L 0@* 5,A* 0671 ;*]T5•
[• MŠ* ,7: 0d38 0c 0()3 0U 191 5,P38 5(3 1< 5,‹ 1UG 8D( 5,A*•
1• C91 ]E* 1A* 3E* 5aR38 ,d lr .\( 5,A*•
;• C91 3_( ;*38 3E* 5aR38 ,d lr ;e 5,A* /V 8(L( 5,M1, CV. au ,d lr ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A*
5ax38 5,A* —3I* 1D••
0• C91 3_( ;*38 1A3 0671 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 8(OG [E3 .\( 5,A* /V 3,V 5,A*
5ax38 5,A*'
2' QI5 F*L 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 CV 1r lŽ 0‹ 1,U 0A* 56 /V 3,V 5,A* 5(I3 ,V3,
^{ ^I5 ,7: 0d38'
=' Ta6\38 ,7: /(T1 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 ^,P38 5,V3, 5,v 1,U 0A* 56 :,L( [9R
19R 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5 /(T1 CeG 1,n3 3,V 5,A* yI: ,-38 5(I: 5,ƒR' Ta6\38 ,7:
191 3,V 5,A* yI: ,-38 5(I: 5,ƒR 1–38 ^,P38 09: X38 ]E* 1A* 5,v [9R 19R 386\( 1D 5,t.
F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,'
2Y
MỤC 4
HY ĐẤU THẦU VÀ L!"I #$ H% &' (Ự THẦU
Điều ;.. HGP "1u 'h2u
1' H*• 0@* 5,A* 0671 9: ;<38 04( /H( ._5 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
G• T,G] 0W( .<1 5(E*B :,-. /( 0A* 56 0c 0671 3E* 5aR38 ,d lr .\( 5,A*•
[• CD [”38 1,X38 1,R 5,@] [E3 .\( 5,A* 5,P38 0d38 /H( 3,V 5,A*•
1• T@5 1L ,d lr ;e 5,A* /) 1r [L3 ^,P38 09: X38 0671 191 ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*•
;• CD [”38 1,X38 1,R 5,@] 5@5 1L 191 3,V 5,A* 1D le 5,P38 0d38 CV. L3, ,6Ž38 0I3 C7( M1,
1UG [E3 .\( 5,A*'
2' C„3 1X /VR F*]I5 0b3, 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3B [E3 .\( 5,A* 1D 5a91, 3,(T. 5,P38 [9R
0I3 191 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A* /) /(T1 ,U] 0@* 5,A*'
Điều ;;. TU+ch $hiF 'Hi ch=$h Rhi hul "1u 'h2u
1' Ta6\38 ,7: ,*• 0@* 5,A* ^,P38 ;R C’( 1UG 3,V 5,A* 5,v [E3 .\( 5,A* 1D 5a91, 3,(T. 0)3
[‘ 3,O38 1,( :,M 5,G. 8(G 0@* 5,A* 1,R 191 3,V 5,A* 5aE3 1r lŽ 191 1,I 0_B 0b3, .X1 ,(T3
,V3, 1UG N,V 36H1B 5aN 5a6\38 ,7: ,U] 0@* 5,A* ;R ^,P38 1D 3,V 5,A* 3VR 09: X38 191
]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*'
2' Ta6\38 ,7: ,U] 0@* 5,A* /v C{ ;R 5,G] 0W( .<1 5(E*B :,-. /( 0A* 56 5,v 1,( :,M 0)3 [‘
;R 386\( 1D 5,t. F*])3 F*]I5 0b3, /V C@] 5N 1,( :,M 1UG ;e 93' Ta6\38 ,7: /v 191 C{ ;R
^,91 ;R C’( 1UG [E3 .\( 5,A* 8Z] aG 5,v 19 3,Z3 1D C(E3 F*G3 5,*_1 [E3 .\( 5,A* 1,b* 5a91,
3,(T. 5,G3, 5R93'
=' Ta6\38 ,7: ,*• 0@* 5,A* /v C{ ;R [E3 .\( 5,A* 5,P38 0d38 /H( ._5 ,Ro1 ._5 l4 3,V
5,A* 5,v 191 19 3,Z3 1D C(E3 F*G3 1,b* 5a91, 3,(T. 0)3 [‘ 1,( :,M 1,R 191 3,V 5,A* ^,91'
Điều ;@. LDại N: hX ^b -Y 'h2u
Hd lr ;e 5,A* [b CR-( [J 5aR38 191 5a6\38 ,7: lG* 0Z]Œ
1' Q,P38 09: X38 ]E* 1A* F*G3 5an38 1UG ,d lr .\( 5,A*•
2
2' Q,P38 09: X38 ]E* 1A* /) .o5 ^“ 5,*?5 1„3 1X 5,ƒR 5(E* 1,*t3 093, 8(9•
=' CD C’( l4 ,n1 /H( 5W38 8(9 5ab 5*]T5 04( CH3 ,r3 10• 8(9 ;e 5,A*B 5aN 8D( 5,A*
;b1, /< 56 /@3 ,Ro1 3,V 5,A* ^,P38 1,@: 3,?3 C’( l4 ,n1 ;R [E3 .\( 5,A* :,95 ,(T3•
K' CD lG( CT1, /H( 5W38 8(9 5ab 5*]T5 04( CH3 ,r3 10• 8(9 ;e 5,A*B 5aN 8D( 5,A* ;b1,
/< 56 /@3'
CHƯƠNG III
HmP ĐnNG
Điều ;B. N*uP5$ '_c iLP -Y$* h), "X$*
1' H7: 0d38 :,L( :,‘ ,7: /H( F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V 191 F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 1D C(E3
F*G3'
2' Ta6\38 ,7: CV 3,V 5,A* C(E3 ;G3,B 5aR38 ,7: 0d38 ^{ /H( 1,U 0A* 56 :,L( 1D 1,O ^{ 1UG
5@5 1L 191 5,V3, /(E3 5,G. 8(G C(E3 ;G3,'
=' G(9 ,7: 0d38 ^,P38 0671 /675 8(9 5ax38 5,A*B 5aN 5a6\38 ,7: F*] 0b3, 5-( ^,RL3 K %()*
3V]'
K' Ta6\38 ,7: :,95 l(3, ^,4( C6738 1P38 /(T1 ,Ro1 l4 C6738 ,V38 ,DG 3”. 38RV( :,-. /(
,d lr .\( 5,A* ;Š3 0I3 8(9 ,7: 0d38 /675 8(9 5ax38 5,A* 5,v :,L( 0671 386\( 1D 5,t.
F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,'
Điều ;E. NSi -u$* cG7 h), "X$*
1' %4( 56738 1UG ,7: 0d38'
2' S4 C6738B ^,4( C6738'
=' Q*] 191,B 1,@5 C6738 /V 191 ]E* 1A* ^“ 5,*?5 ^,91'
K' G(9 ,7: 0d38'
5' Hv3, 5,X1 ,7: 0d38'
6' T,\( 8(G3 /V 5(I3 0_ 5,e1 ,(T3'
S' %()* ^(T3 /V :,6r38 5,X1 5,G3, 5R93'
=0
Y' %()* ^(T3 38,(T. 5,*B [V3 8(GR'
' `LR ,V3, 04( /H( 3_( ;*38 .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm:'
10' Q*])3 /V 38,†G /< 1UG 191 [E3'
11' Ta91, 3,(T. ;R /( :,-. ,7: 0d38'
12' T,\( ,-3 1D ,(T* Ce1 1UG ,7: 0d38'
1=' C91 3_( ;*38 ^,91 5,ƒR 5N38 ,v3, 5,X1 ,7: 0d38'
Điều ;K. He$h 'hJc h), "X$*
1' Hv3, 5,X1 5an3 8D('
2' Hv3, 5,X1 5,ƒR 0r3 8(9'
=' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5,\( 8(G3'
K' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5• CT :,A3 5a„.'
Điều ;M. He$h 'hJc 'U`$ *4i
1' Hv3, 5,X1 5an3 8D( 0671 9: ;<38 1,R 3,O38 :,A3 1P38 /(T1 0671 y91 0b3, au /) l4
C6738B ^,4( C6738'
2' G(9 ,7: 0d38 ^,P38 5,G] 0W( 5aR38 l*45 5,\( 8(G3 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38' C,U 0A* 56 5,G3,
5R93 1,R 3,V 5,A* [”38 0x38 8(9 8,( 5aR38 ,7: 0d38 ^,( 3,V 5,A* ,RV3 5,V3, 191 38,†G /<
5,ƒR ,7: 0d38'
Điều @Q. He$h 'hJc 'hoD "b$ *i+
1' Hv3, 5,X1 5,ƒR 0r3 8(9 0671 9: ;<38 1,R 3,O38 :,A3 1P38 /(T1 1,6G 0U 0()* ^(T3 y91
0b3, 1,M3, y91 /) l4 C6738 ,Ro1 ^,4( C6738'
2' C,U 0A* 56 5,G3, 5R93 1,R 3,V 5,A* 5,ƒR ^,4( C6738B l4 C6738 5,e1 5I 5,e1 ,(T3 5aE3 1r
lŽ 0r3 8(9 5aR38 ,7: 0d38 ,Ro1 0r3 8(9 0671 1,@: 3,?3 0()* 1,23, 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()*
5S 1UG >*?5 3V]'
=1
Điều @1. He$h 'hJc 'hoD 'hOi *i7$
1' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5,\( 8(G3 0671 9: ;<38 1,R 3,O38 :,A3 1P38 /(T1 38,(E3 1X* :,X1 5-:B
56 /@3 5,(I5 ^IB 8(9. l95 yZ] ;e38B 0VR 5-RB ,*@3 C*]T3'
2' C,U 0A* 56 5,G3, 5R93 1,R 3,V 5,A* 5,ƒR 5,938B 5*A3B 38V]B 8(\ CV. /(T1 5,e1 5I 5aE3 1r
lŽ .X1 5,‘ CGR 1,R 1,*]E3 8(G 3E* 5aR38 ,7: 0d38 ,Ro1 .X1 5,‘ CGR 0671 1,@: 3,?3 0()*
1,23, 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 5S 1UG >*?5 3V]'
Điều @%. He$h 'hJc 'hoD 'l lF ,h2$ 'Up
1' Hv3, 5,X1 5,ƒR 5• CT :,A3 5a„. 0671 9: ;<38 1,R 3,O38 :,A3 1P38 /(T1 56 /@3 5,P38
5,6\38B 0r3 8(L3'
2' G(9 ,7: 0d38 ^,P38 5,G] 0W( 5aR38 l*45 5,\( 8(G3 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38' G(9 ,7: 0d38
0671 5M3, 5,ƒR :,A3 5a„. 8(9 5ab 1UG 1P38 5av3, ,Ro1 ^,4( C6738 1P38 /(T1' C,U 0A* 56
5,G3, 5R93 1,R 3,V 5,A* [”38 0x38 8(9 8,( 5aR38 ,7: 0d38 ^,( 3,V 5,A* ,RV3 5,V3, 191
38,†G /< 5,ƒR ,7: 0d38'
Điều @.. Nhiều h), "X$* NS ,h0$ 'UD$* S' h), "X$* chu$*
Ta6\38 ,7: ._5 ,7: 0d38 1D ._5 ,Ro1 3,()* ,7: 0d38 [_ :,?3 5,*_1 ,v3, 5,X1 ,7: 0d38
F*] 0b3, 5-( 191 0()* KB 50B 51 /V 52 1UG >*?5 3V] 5,v 9: ;<38 38*]E3 5m1 5,G3, 5R93 0671
F*] 0b3, 5-( 191 0()* 56r38 X38'
Điều @;. Ck R9' h), "X$*
1' H7: 0d38 0671 ^{ ^I5 1„3 1X /VR 191 5V( C(T* lG* 0Z]Œ
G• QI5 F*L 5,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38•
[• Q*]I5 0b3, :,E ;*]T5 /V /„3 [L3 5,P38 [9R ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*•
1• Hd lr ;e 5,A* /V 191 5V( C(T* 8(L( 5,M1, CV. au ,d lr ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A* 0671 CeG 1,n3•
;• Hd lr .\( 5,A*'
2' V(T1 ^{ ^I5 ,7: 0d38 :,L( [LR 0L. 191 0()* ^(T3 lG* 0Z]Œ
=2
G• Hd lr ;e 5,A* 1UG 3,V 5,A* 0671 CeG 1,n3 1˜3 ,(T* Ce1•
[• T,P38 5(3 /) 3„38 Ce1 ^“ 5,*?5B 5V( 1,M3, 1UG 3,V 5,A* 0671 1?: 3,?5 5-( 5,\( 0(‹. ^{
,7: 0d38 :,L( [LR 0L. 09: X38 191 ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A*'
Điều @@. T<D "< 'hYc hiF$ h), "X$*
1' N,V 5,A* 5ax38 5,A* :,L( 5,e1 ,(T3 [(T3 :,9: [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 5a6H1 ^,( ,7:
0d38 1D ,(T* Ce1B 5aN C†3, /e1 0@* 5,A* 1*38 1@: ;b1, /< 56 /@3 /V ,v3, 5,X1 5e 5,e1 ,(T3'
2' G(9 5ab [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 0671 F*] 0b3, 5aR38 ,d lr .\( 5,A* /V 54( 0G [”38
10• 8(9 ,7: 0d38• 5a6\38 ,7: 0‹ :,˜38 38NG aU( aR 1GR 5,v 8(9 5ab [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7:
0d38 :,L( 1GR ,r3 3,638 ^,P38 F*9 =0• 8(9 ,7: 0d38 /V :,L( 0671 386\( 1D 5,t. F*])3
1,R :,w:'
=' T,\( 8(G3 1D ,(T* Ce1 1UG [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 :,L( ^wR ;V( 1,R 0I3 ^,( 1,*]‹3
lG38 5,e1 ,(T3 38,†G /< [LR ,V3, —3I* 1D•'
K' N,V 5,A* ^,P38 0671 3,?3 C-( [LR 0L. 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 5aR38 5a6\38 ,7: 5N 1,4(
5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 lG* ^,( ,7: 0d38 1D ,(T* Ce1'
Điều @B. T<D hH$h
H7: 0d38 1D 3_( ;*38 /) .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm: 5,v :,L( F*] 0b3, /) [LR ,V3,' T,\(
,-3 [LR ,V3,B .X1 5()3 [LR ,V3, /V 191 3_( ;*38 ^,91 /) [LR ,V3, 0671 F*] 0b3, 5aR38
,7: 0d38 :,L( 1„3 1X 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1< 5,‹ /) [LR ,V3, 04( /H( 3_( ;*38 .*G lm. ,V38 ,R9B yZ] Cm: 5aR38
,7: 0d38'
Điều @E. Điều ch#$h h), "X$*
1' V(T1 0()* 1,23, ,7: 0d38 1,2 9: ;<38 04( /H( ,v3, 5,X1 ,7: 0d38 5,ƒR 0r3 8(9B ,v3,
5,X1 ,7: 0d38 5,ƒR 5,\( 8(G3 /V 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• Ta6\38 ,7: N,V 36H1 5,G] 0W( 1,M3, l91, /) 5,*IB 5()3 C6r38 L3, ,6Ž38 5ae1 5(I: 0I3
8(9 ,7: 0d38 5,v 0671 0()* 1,23, 5,ƒR 191 1,M3, l91, 3V] ^‹ 5N 5,\( 0(‹. 191 1,M3, l91,
3V] 1D ,(T* Ce1•
==
[• Ta6\38 ,7: 1D ^,4( C6738B l4 C6738 5„38 ,Ro1 8(L. 5aR38 F*9 5av3, 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38
3,638 5aR38 :,-. /( 1UG ,d lr .\( 5,A* /V ^,P38 ;R C’( 1UG 3,V 5,A* 8Z] aG 5,v /(T1 5M3,
8(9 5ab 5„38 ,Ro1 8(L. :,L( 1„3 1X /VR 0r3 8(9 1UG ,7: 0d38•
1• Ta6\38 ,7: 8(9 3,(E3 C(T*B /?5 56B 5,(I5 [b 3E* 5aR38 ,7: 0d38 ;R N,V 36H1 ^(‹. lR95 1D
[(I3 0_38 CH3 L3, ,6Ž38 5ae1 5(I: 0I3 /(T1 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 5,v :,L( [9R 19R 386\( 1D
5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,'
2' V(T1 0()* 1,23, ,7: 0d38 1,2 9: ;<38 5aR38 5,\( 8(G3 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 5,ƒR ,7: 0d38
0c ^{ /V :,L( 0671 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,' G(9 ,7: 0d38 lG* 0()* 1,23,
^,P38 0671 /675 ;e 5R93B 5W38 ;e 5R93 ,Ro1 8(9 8D( 5,A* 5aR38 ^I ,R-1, 0@* 5,A* 0671
;*]T5B 5aN 5a6\38 ,7: 0671 386\( 1D 5,t. F*])3 1,R :,w:'
=' Ta6\38 ,7: 1D :,95 l(3, ,7: C{ 3,O38 1P38 /(T1 38RV( :,-. /( ,d lr .\( 5,A* 5,v 1,U
0A* 56 5,RL 5,*?3 /H( 3,V 5,A* 0c ^{ ,7: 0d38 0‹ 5M3, 5R93 [W l*38 191 1P38 /(T1 :,95
l(3, /V [9R 19R 386\( 1D 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3,' Ta6\38 ,7: 5,RL 5,*?3 ^,P38
5,V3, 5,v 3_( ;*38 1P38 /(T1 :,95 l(3, 0D ,v3, 5,V3, ._5 8D( 5,A* .H( /V 5(I3 ,V3, CeG
1,n3 3,V 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]'
Điều @K. Th7$h 'D+$ h), "X$*
G(9 ,7: 0d38 /V 191 0()* ^,RL3 1< 5,‹ /) 5,G3, 5R93 0671 8,( 5aR38 ,7: 0d38 CV 1r lŽ 0‹
1,U 0A* 56 5,G3, 5R93 1,R 3,V 5,A*'
Điều @M. Gi+ ^+' 'hYc hiF$3 $*hiF 'hu3 'h7$h lk h), "X$*
1' V(T1 8(9. l95 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• C,U 0A* 56 1,b* 5a91, 3,(T. 8(9. l95 3,V 5,A* 5aR38 /(T1 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38•
[• C9 3,Z3 0671 8(GR 3,(T. /< 8(9. l95 5,e1 ,(T3 ,7: 0d38 :,L( [LR 0L. 1P38 5Z.B 5a*38
5,e1B ^,91, F*G3B 1D 0U 3„38 Ce1B ^(3, 38,(T.B ^(I3 5,X1 1,*]E3 .P3 0‹ 5,e1 ,(T3 3,(T.
/< /V :,L( 1,b* 5a91, 3,(T. 5a6H1 1,U 0A* 56 /V 5a6H1 :,9: C*?5 /) /(T1 5,e1 ,(T3 3,(T.
/< 1UG .v3,•
1• N,V 5,A* 56 /@3 8(9. l95 5,( 1P38 5,(I* 5a91, 3,(T. ,Ro1 5,P38 0d38 /H( 3,V 5,A* yZ]
;e38 y91 3,?3 lG( ^,4( C6738B 1,@5 C6738 1P38 5av3, 5,v 3,V 5,A* 56 /@3 /V 3,V 5,A* yZ]
;e38 :,L( [d( 5,6\38 5,(T5 ,-( /V [b y‰ C{ 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* S5 1UG >*?5 3V] /V F*]
0b3, 1UG :,9: C*?5 1D C(E3 F*G3•
;• C_38 0d38 ;Z3 16 5,G. 8(G 8(9. l95 ,R-5 0_38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG C,M3, :,U'
=K
2' V(T1 38,(T. 5,* ,7: 0d38 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• V(T1 38,(T. 5,* 5N38 :,A3 ,G] 5RV3 [_ ,7: 0d38 :,L( 0671 5(I3 ,V3, :,‘ ,7: /H( 3_(
;*38 ,7: 0d38 0c ^{ ^I5•
[• C9 3,Z3 5,G. 8(G /VR F*9 5av3, 38,(T. 5,* :,L( [LR 0L. 1P38 5Z.B 5a*38 5,e1B ^,91,
F*G3B 1D 0U 3„38 Ce1B ^(3, 38,(T.B ^(I3 5,X1 1,*]E3 .P3 /V :,L( 1,b* 5a91, 3,(T. 5a6H1
:,9: C*?5 /) /(T1 5,e1 ,(T3 3,(T. /< 1UG .v3,'
=' V(T1 5,G3, C{ ,7: 0d38 :,L( 0671 5,e1 ,(T3 yR38 5aR38 5,\( ,-3 [43 .6r( C„. 38V] ^‹
5N ^,( 1,U 0A* 56 /V 3,V 5,A* ,RV3 5,V3, 191 38,†G /< 5,ƒR ,7: 0d38• 5a6\38 ,7: 8D( 5,A*
5,?5 le :,X1 5-: 5,v 0671 :,w: ^wR ;V( 5,\( ,-3 5,G3, C{ ,7: 0d38 3,638 ^,P38 F*9 1,M3
.6r( 38V]'
CHƯƠNG Iq
QUYrN q] NGHs[ qt Cu[ C/C TvN TwxNG ĐẤU THẦU
Điều BQ. TU+ch $hiF cG7 $*(Oi c4 'hc 6uPề$
1' +,E ;*]T5 ^I ,R-1, 0@* 5,A*'
2' +,E ;*]T5 ,Ro1 U] F*])3 :,E ;*]T5 ,d lr .\( 5,A*'
=' +,E ;*]T5 ,Ro1 *• F*])3 :,E ;*]T5 ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*'
K' Q*]I5 0b3, y‰ C{ 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A*'
5' G(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*'
6' X‰ C{ /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* S5 1UG >*?5 3V] /V 191 F*]
0b3, ^,91 1UG :,9: C*?5 1D C(E3 F*G3'
S' C,b* 5a91, 3,(T. 5a6H1 :,9: C*?5 /) 191 F*]I5 0b3, 1UG .v3,'
Điều B1. QuPề$ !H $*hy7 !ụ cG7 chG "2u '(
1' Q*]I5 0b3, 3_( ;*38 C(E3 F*G3 0I3 1P38 /(T1 lr 5*]‹3 3,V 5,A*'
=5
2' +,E ;*]T5 ;G3, l91, 191 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A*'
=' T,V3, C?: 5W 1,*]E3 8(G 0@* 5,A*• CeG 1,n3 ._5 5W 1,X1 56 /@3 ,Ro1 ._5 5W 1,X1 0@*
5,A* 1,*]E3 38,(T: 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] 0‹ 5,G] .v3, CV. [E3 .\( 5,A*'
K' +,E ;*]T5 ;G3, l91, 3,V 5,A* 0-5 ]E* 1A* /) .o5 ^“ 5,*?5 /V ;G3, l91, yI: ,-38 3,V
5,A*'
5' +,E ;*]T5 ^I5 F*L 1,2 0b3, 5,A* 04( /H( 191 5a6\38 ,7: F*] 0b3, 5-( 0(‹. G /V 0(‹. 0
^,RL3 1 %()* 20 1UG >*?5 3V]'
6' C,b* 5a91, 3,(T. /) /(T1 06G aG ]E* 1A* 04( /H( 8D( 5,A* 1,2 0b3, 5,A*'
S' C,b* 5a91, 3,(T. /) 3_( ;*38 ,7: 0d38B ^{ ^I5 ,7: 0d38 /H( 3,V 5,A* 0671 CeG 1,n3 /V
5,e1 ,(T3 0x38 1G. ^I5 5aR38 ,7: 0d38 0c ^{ ^I5 /H( 3,V 5,A*'
Y' C,b* 5a91, 3,(T. 5a6H1 :,9: C*?5 /) F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5
3V]'
' `d( 5,6\38 5,(T5 ,-( 1,R 191 [E3 C(E3 F*G3 3I* 5,(T5 ,-( 0D ;R C’( 1UG .v3, 8Z] aG 5,ƒR
F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
10' C*38 1@: 191 5,P38 5(3 1,R 5\ [9R /) 0@* 5,A* /V 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A*'
11' G(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*'
12' `LR .?5 191 5V( C(T* /) 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]'
Điều B%. QuPề$ !H $*hy7 !ụ cG7 N5$ Oi 'h2u
1' `E3 .\( 5,A* 1D 191 F*])3 /V 38,†G /< lG* 0Z]Œ
G• C,*t3 [b 0@* 5,A*B 5W 1,X1 0@* 5,A*B 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]•
[• YE* 1A* 3,V 5,A* CV. au ,d lr ;e 5,A* 5aR38 F*9 5av3, 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*•
1• TW38 ,7: F*9 5av3, CeG 1,n3 3,V 5,A* /V [9R 19R 1,U 0A* 56 /) ^I5 F*L lr 5*]‹3B ^I5 F*L
CeG 1,n3 3,V 5,A*•
;• T,6r38 5,LRB ,RV3 5,(T3 ,7: 0d38 5aE3 1r lŽ ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 0671 ;*]T5•
0• C,*t3 [b 3_( ;*38 ,7: 0d38 0‹ 1,U 0A* 56 yƒ. yw5 /V ^{ ^I5 ,7: 0d38•
ƒ• `LR 0L. 5a*38 5,e1B ^,91, F*G3B 1P38 [”38 5aR38 F*9 5av3, 0@* 5,A*•
=6
8• `d( 5,6\38 5,(T5 ,-( 1,R 191 [E3 C(E3 F*G3 3I* 5,(T5 ,-( 0D ;R C’( 1UG .v3, 8Z] aG 5,ƒR
F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5•
,• C*38 1@: 191 5,P38 5(3 1,R 5\ [9R /) 0@* 5,A* /V 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A*•
(• G(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*•
^• `LR .?5 191 5V( C(T* /) 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]'
2' Ta6\38 ,7: [E3 .\( 5,A* CV 1,U 0A* 56 5,v 38RV( 191 F*])3 /V 38,†G /< F*] 0b3, 5-(
^,RL3 1 %()* 3V] 1˜3 :,L( 5*Z3 5,U 191 F*] 0b3, 5-( %()* 61 1UG >*?5 3V]'
Điều B.. QuPề$ !H $*hy7 !ụ cG7 'I chuP5$ *i7 "1u 'h2u
1' %93, 8(9 ,d lr ;e 5,A* 5,ƒR 0x38 ]E* 1A* 1UG ,d lr .\( 5,A* /V 5(E* 1,*t3 093, 8(9
3E* 5aR38 ,d lr .\( 5,A*'
2' `LR .?5 191 5V( C(T* /) 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] 5aR38 F*9 5av3, 5,e1 ,(T3
3,(T. /<'
=' `LR C6* { ^(I3 1UG .v3,'
K' Ta*38 5,e1B ^,91, F*G3B 1P38 [”38 5aR38 F*9 5av3, 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A* /V [9R 19R
^I5 F*L 093, 8(9'
5' `d( 5,6\38 5,(T5 ,-( 1,R 191 [E3 C(E3 F*G3 3I* 5,(T5 ,-( 0D ;R C’( 1UG .v3, 8Z] aG 5,ƒR
F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
6' T,e1 ,(T3 F*])3 /V 38,†G /< ^,91 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
Điều B;. QuPề$ !H $*hy7 !ụ cG7 $hH 'h2u
1' T,G. 8(G 0@* 5,A* /H( 56 191, CV 3,V 5,A* 0_1 C?: ,Ro1 3,V 5,A* C(E3 ;G3,'
2' YE* 1A* [E3 .\( 5,A* CV. au ,d lr .\( 5,A*'
=' T,e1 ,(T3 191 1G. ^I5 5,ƒR ,7: 0d38 /H( 1,U 0A* 56 /V 1G. ^I5 /H( 3,V 5,A* :,< —3I*
1D•'
K' Q(I3 38,bB ^,(I* 3-(B 54 19R 5aR38 0@* 5,A*'
5' T*Z3 5,U 191 F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*'
=S
6' `LR 0L. 5a*38 5,e1B 1,M3, y91 5aR38 F*9 5av3, 5,G. 8(G 0@* 5,A*B ^(I3 38,bB ^,(I* 3-(B 54
19R 5aR38 0@* 5,A*'
S' `d( 5,6\38 5,(T5 ,-( 1,R 191 [E3 C(E3 F*G3 3I* 5,(T5 ,-( 0D ;R C’( 1UG .v3, 8Z] aG 5,ƒR
F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
Điều B@. QuPề$ !H $*hy7 !ụ cG7 cb 6u7$3 'I chJc 'hc "V$h
1' HR-5 0_38 0_1 C?:B 5*Z3 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 1D C(E3
F*G3 ^,( 5(I3 ,V3, 5,t. 0b3,'
2' YE* 1A* 1,U 0A* 56B [E3 .\( 5,A* 1*38 1@: 0A] 0U 191 5V( C(T* C(E3 F*G3'
=' `LR .?5 191 5V( C(T* C(E3 F*G3 5aR38 F*9 5av3, 5,t. 0b3,'
K' Ta*38 5,e1B ^,91, F*G3B 1P38 [”38 5aR38 F*9 5av3, 5,t. 0b3,'
5' `LR C6* { ^(I3 /V 1,b* 5a91, 3,(T. /) [9R 19R 5,t. 0b3, 1UG .v3,'
6' T,e1 ,(T3 F*])3 /V 38,†G /< ^,91 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5'
CHƯƠNG q
QUzN L{ Hx|T Đ}NG ĐẤU THẦU
Điều BB. NSi -u$* 6u<$ lk $hH $(8c !ề "1u 'h2u
1' `G3 ,V3,B :,W [(I3B ,6H38 ;Š3 /V 5W 1,X1 5,e1 ,(T3 191 /„3 [L3 F*] :,-. :,9: C*?5 /V
1,M3, l91, /) 0@* 5,A*'
2' %VR 5-RB [d( ;6™38 193 [_B 1P38 1,X1 CV. 1P38 591 0@* 5,A*'
=' TW38 ^I5B 093, 8(9B [9R 19R 5v3, ,v3, 5,e1 ,(T3 ,R-5 0_38 0@* 5,A*'
K' Q*L3 C{ ,T 5,438 5,P38 5(3 /) 0@* 5,A* 5aE3 :,-. /( 1L 36H1 [GR 8d. 5\ [9R /) 0@*
5,A*B 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A* /V ,T 5,438 .-38 0@* 5,A* F*41 8(G'
5' H7: 591 F*41 5I /) 0@* 5,A*'
=Y
6' Q(‹. 5aGB 5,G3, 5aGB 8(L( F*]I5 ^(I3 38,bB ^,(I* 3-(B 54 19R 5aR38 0@* 5,A* /V y‰ C{ /(
:,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 1D C(E3
F*G3'
Điều BE. TU+ch $hiF !H 6uPề$ hạ$ cG7 Ch=$h ,hG3 ThG '(8$* Ch=$h ,hG
1' C,M3, :,U 5,438 3,@5 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A* 5aR38 :,-. /( 1L 36H1'
2' T,U 56H38 C,M3, :,U 5,e1 ,(T3 5a91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 lG* 0Z]Œ
G• C,2 0-R 1P38 591 5,G3, 5aGB 8(L( F*]I5 191 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG
>*?5 3V] /V F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) 5,G3, 5aG•
[• Q*] 0b3, 1r F*G3B 5W 1,X1 5,t. 0b3, 8(x: 386\( 1D 5,t. F*])3 5aR38 F*9 5av3, yƒ.
yw5B :,E ;*]T5 191 3_( ;*38 /) 0@* 5,A*•
1• Q*]I5 0b3, 191 3_( ;*38 /) 0@* 5,A* F*] 0b3, 5-( %()* 60 1UG >*?5 3V] 04( /H( 191 ;e
93 0A* 56 5,ƒR N8,b F*]I5 1UG Q*41 ,_(•
;• T,e1 ,(T3 5a91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 ^,91 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V] /V F*] 0b3, 1UG
:,9: C*?5 1D C(E3 F*G3'
Điều BK. TU+ch $hiF !H 6uPề$ hạ$ cG7 TS C9 hDạch !H Đ2u '(
1' C,b* 5a91, 3,(T. 5a6H1 C,M3, :,U 5,e1 ,(T3 F*L3 C{ 3,V 36H1 /) ,R-5 0_38 0@* 5,A*'
2' T,t. 0b3, ^I ,R-1, 0@* 5,A*B ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 191 8D( 5,A* 5,*_1 191 ;e 93
5,*_1 5,t. F*])3 yƒ. yw5B F*]I5 0b3, 1UG T,U 56H38 C,M3, :,U F*] 0b3, 5-( 0(‹. 1 ^,RL3
2 %()* 6S 1UG >*?5 3V]'
=' XZ] ;e38 /V F*L3 C{ 5\ [9R /) 0@* 5,A*B 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /) 0@* 5,A* /V ,T 5,438
.-38 0@* 5,A* F*41 8(G'
K' >V. 0A* .4( 8(x: C,M3, :,UB T,U 56H38 C,M3, :,U ,7: 591 F*41 5I /) C†3, /e1 0@*
5,A*'
5' TW 1,X1 191 ,R-5 0_38 0VR 5-RB [d( ;6™38 193 [_B 1P38 1,X1 CV. 1P38 591 0@* 5,A*'
6' TW38 ^I5B 093, 8(9B [9R 19R 5v3, ,v3, 5,e1 ,(T3 ,R-5 0_38 0@* 5,A*'
S' G(L( F*]I5 5,ƒR 5,t. F*])3 191 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*'
=
Y' C,U 5avB :,4( ,7: /H( 191 1r F*G3 C(E3 F*G3 5aR38 /(T1 ^(‹. 5aGB 5,G3, 5aG /) 0@* 5,A*
5aE3 :,-. /( 1L 36H1'
' T,e1 ,(T3 191 3,(T. /< ^,91 /) 0@* 5,A* 0671 C,M3, :,U 8(GR'
Điều BM. TU+ch $hiF !H 6uPề$ hạ$ cG7 NS3 cb 6u7$ $*7$* NS !H GP N7$ $hL$ -L$ c+c
c1,
TaR38 :,-. /( F*])3 ,-3B 3,(T. /< 1UG .v3,B [_B 1r F*G3 38G38 [_B U] [G3 3,Z3 ;Z3 191
1@: 1D 5a91, 3,(T. /V F*])3 ,-3 lG* 0Z]Œ
1' T,e1 ,(T3 F*L3 C{ 1P38 591 0@* 5,A*•
2' TW 1,X1 191 ,R-5 0_38 0VR 5-RB [d( ;6™38 193 [_B 1P38 1,X1 CV. 1P38 591 0@* 5,A*•
=' TW38 ^I5 /V 093, 8(9 /) 5v3, ,v3, 5,e1 ,(T3 ,R-5 0_38 0@* 5,A*•
K' T,e1 ,(T3 [9R 19R /) ,R-5 0_38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG C,M3, :,U•
5' G(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 5,ƒR F*] 0b3, 1UG >*?5 3V]•
6' Q(‹. 5aGB 5,G3, 5aG /) 0@* 5,A*•
S' X‰ C{ /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A* 04( /H( 191 5W 1,X1 /V 19 3,Z3 C(E3 F*G3 0I3 ,R-5
0_38 0@* 5,A*•
Y' Ta6\38 ,7: `_ 5a6Ž38B T,U 5a6Ž38 1r F*G3 38G38 [_B C,U 5b1, U] [G3 3,Z3 ;Z3 191 1@:
CV 386\( 1D 5,t. F*])3 5,v 1˜3 :,L( 5,e1 ,(T3 5a91, 3,(T. 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* 60 1UG
>*?5 3V]'
Điều EQ. f~ lk 'e$h hu&$* 'UD$* "1u 'h2u
1' V(T1 y‰ C{ 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A* :,L( 5*Z3 5,U 191 38*]E3 5m1 lG* 0Z]Œ
G• `LR 0L. 1-3, 5aG3,B 1P38 [”38B .(3, [-1, /V ,(T* F*L ^(3, 5I•
[• C„3 1X ^I ,R-1, 0@* 5,A* 0671 :,E ;*]T5B 3_( ;*38 1UG ,d lr .\( 5,A* /V ,d lr ;e
5,A* 1UG 191 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A*•
1• N86\( 1D 5,t. F*])3 CV 386\( F*]I5 0b3, y‰ C{ 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A* /V 1,b* 5a91,
3,(T. 5a6H1 :,9: C*?5 /) F*]I5 0b3, 1UG .v3,'
K0
2' C91 3,D. 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A* 8d. 1DŒ
G• V) 1,*t3 [b /V 5W 1,X1 0@* 5,A*B [GR 8d. 3,O38 3_( ;*38 0()* 1,23, ^I ,R-1, 0@* 5,A*
/) 8(9 8D( 5,A* ,Ro1 3_( ;*38 ^,91 1UG 8D( 5,A*• ,d lr .\( 5,A*• 3_: ,d lr ;e 5,A* 5aR38
5a6\38 ,7: 3_: .*_3 ,Ro1 l4 C6738 M5• l4 C6738 3,V 5,A* 5,G. 8(G 0@* 5,A*'
[• V) 093, 8(9 ,d lr ;e 5,A*B [GR 8d. 3,O38 3_( ;*38 /) 8(9 ;e 5,A* /675 8(9 8D( 5,A*•
8(9 ;e 5,A* /H( 0r3 8(9 ^,91 5,6\38'
1• V) 0) 38,b 5ax38 5,A* /V ^{ ^I5 ,7: 0d38B [GR 8d. 3,O38 3_( ;*38 /) 8(9 5ax38 5,A*
;6H( 50• lR /H( 8(9 8D( 5,A* ,Ro1 ;e 5R93 0671 ;*]T5• ,G( ,d lr ;e 5,A* 1D ^I5 F*L 093,
8(9 545 3,@5B 38G38 3,G*• 8(9 0) 38,b ^{ ,7: 0d38 /675 8(9 5ax38 5,A* 0671 ;*]T5'
;• V) 5,U 5<1B 5av3, 5e 0@* 5,A* 1D C(E3 F*G3'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1< 5,‹ /) /(T1 y‰ C{ 5v3, ,*438 5aR38 0@* 5,A*'
Điều E1. Th7$h 'U7 "1u 'h2u
1' T,G3, 5aG 0@* 5,A* 0671 5(I3 ,V3, 04( /H( 5W 1,X1B 19 3,Z3 C(E3 F*G3 0I3 ,R-5 0_38 0@*
5,A* 0‹ 5,e1 ,(T3 8D( 5,A* 5,*_1 ;e 93 F*] 0b3, 5-( %()* 1 1UG >*?5 3V]'
2' T,G3, 5aG 0@* 5,A* CV 5,G3, 5aG 1,*]E3 38V3, 5aR38 C†3, /e1 0@* 5,A*' TW 1,X1 /V ,R-5
0_38 1UG 5,G3, 5aG 0@* 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) 5,G3, 5aG'
Điều E%. Gi<i 6uP9' Ri9$ $*hV 'UD$* "1u 'h2u
1' N,V 5,A* ;e 5,A* 1D F*])3 ^(I3 38,b /) ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* /V 3,O38 /@3 0) C(E3
F*G3 5aR38 F*9 5av3, 0@* 5,A*'
2' N86\( 1D 5a91, 3,(T. 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 1UG 3,V 5,A* 5aR38 0@* 5,A* CV [E3 .\( 5,A*B
1,U 0A* 56 /V 386\( 1D 5,t. F*])3' %4( /H( ^(I3 38,b /) ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 5,v
386\( 1D 5,t. F*])3 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 1UG 3,V 5,A* 5aE3 1r lŽ `9R 19R 1UG H_( 0d38 56
/@3 /) 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5,ƒR F*] 0b3, 5-( %()* S= 1UG >*?5 3V]'
=' %4( /H( ^(I3 38,b /) 191 /@3 0) C(E3 F*G3 5aR38 F*9 5av3, 0@* 5,A* .V ^,P38 :,L( CV ^I5
F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 5,v 5,\( 8(G3 0‹ ^(I3 38,b 0671 5M3, 5N ^,( yL] aG le /(T1 0I3 5a6H1
^,( 1D 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A*' %4( /H( ^(I3 38,b /) ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A*B 5,\(
8(G3 0‹ ^(I3 38,b 54( 0G CV .6\( 38V] ^‹ 5N 38V] 5,P38 [9R ^I5 F*L 0@* 5,A*'
K1
Điều E.. QuP 'Ue$h *i<i 6uP9' Ri9$ $*hV 'UD$* "1u 'h2u
1' V(T1 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b /) 191 /@3 0) C(E3 F*G3 5aR38 F*9 5av3, 0@* 5,A* 0671 5,e1
,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG* 0Z]Œ
G• `E3 .\( 5,A* 1D 5a91, 3,(T. 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 1UG 3,V 5,A* 5aR38 5,\(
,-3 54( 0G CV 3„. 38V] CV. /(T1 ^‹ 5N ^,( 3,?3 0671 0r3 1UG 3,V 5,A*' Ta6\38 ,7: [E3
.\( 5,A* ^,P38 8(L( F*]I5 0671 ,Ro1 3,V 5,A* ^,P38 0d38 { /H( 8(L( F*]I5 1UG [E3 .\(
5,A* 5,v 3,V 5,A* 0671 F*])3 8‰( 0r3 0I3 1,U 0A* 56 0‹ yƒ. yw5B 8(L( F*]I5 5,ƒR F*] 0b3,
5-( 0(‹. [ ^,RL3 3V]•
[• C,U 0A* 56 1D 5a91, 3,(T. 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 1UG 3,V 5,A* 5aR38 5,\(
,-3 54( 0G CV [L] 38V] CV. /(T1 ^‹ 5N ^,( 3,?3 0671 0r3 1UG 3,V 5,A*' Ta6\38 ,7: 1,U 0A*
56 ^,P38 8(L( F*]I5 0671 ,Ro1 3,V 5,A* ^,P38 0d38 { /H( 8(L( F*]I5 1UG 1,U 0A* 56 5,v 3,V
5,A* 0671 F*])3 8‰( 0r3 0I3 386\( 1D 5,t. F*])3 0‹ yƒ. yw5B 8(L( F*]I5 5,ƒR F*] 0b3,
5-( 0(‹. 1 ^,RL3 3V]•
1• N86\( 1D 5,t. F*])3 1D 5a91, 3,(T. 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A* 1UG 3,V 5,A*
5aR38 5,\( ,-3 54( 0G CV .6\( 38V] CV. /(T1 ^‹ 5N ^,( 3,?3 0671 0r3 1UG 3,V 5,A*' Ta6\38
,7: 386\( 1D 5,t. F*])3 ^,P38 8(L( F*]I5 0671 ,Ro1 3,V 5,A* ^,P38 0d38 { /H( 8(L(
F*]I5 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3 5,v 3,V 5,A* 1D F*])3 ^,Ž( ^(T3 aG T˜G 93'
2' V(T1 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b /) ^I5 F*L CeG 1,n3 3,V 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR F*] 0b3, lG*
0Z]Œ
G• T,ƒR F*] 0b3, 5-( 0(‹. G ^,RL3 1 %()* 3V]•
[• T,ƒR F*] 0b3, 5-( 0(‹. [ ^,RL3 1 %()* 3V]' s(E38 5a6\38 ,7: 1,U 0A* 56 ^,P38 8(L(
F*]I5 0671 ,Ro1 3,V 5,A* ^,P38 0d38 { /H( 8(L( F*]I5 1UG 1,U 0A* 56 5,v 3,V 5,A* 0671
F*])3 8‰( 0r3 0d38 5,\( 0I3 386\( 1D 5,t. F*])3 /V C,U 5b1, H_( 0d38 56 /@3 /) 8(L(
F*]I5 ^(I3 38,b 0‹ yƒ. yw5B 8(L( F*]I5 5,ƒR F*] 0b3, 5-( 0(‹. 1 ^,RL3 3V]•
1• H_( 0d38 56 /@3 /) 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b —lG* 0Z] 8n( CV H_( 0d38 56 /@3• 1D 5a91, 3,(T.
]E* 1A* 3,V 5,A*B 1,U 0A* 56B 191 1r F*G3 C(E3 F*G3 0I3 8D( 5,A* 1*38 1@: 191 5,P38 5(3B 5V(
C(T*B { ^(I3 1A3 5,(I5 0‹ ,v3, 5,V3, `9R 19R ^I5 F*L CV. /(T1' Ta6\38 ,7: 1A3 5,(I5B H_(
0d38 56 /@3 1D 5,‹ CV. /(T1 5ae1 5(I: /H( 191 04( 56738 C(E3 F*G3 0‹ CV. au /@3 0)' T,\(
8(G3 0‹ H_( 0d38 56 /@3 CV. /(T1 1,R 0I3 ^,( 1D `9R 19R ^I5 F*L 54( 0G CV ,G( .6r( 38V]
^‹ 5N ^,( 3,?3 0671 0r3 1UG 3,V 5,A*' H_( 0d38 56 /@3 1D C,U 5b1, CV 0-( ;(T3 1r F*G3
F*L3 C{ 3,V 36H1 /) 0@* 5,A*B 191 5,V3, /(E3 8d. 0-( ;(T3 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3B 0-(
;(T3 1UG ,(T: ,_( 38,) 38,(T: C(E3 F*G3' TaR38 5,\( ,-3 54( 0G CV 3„. 38V] CV. /(T1 ^‹ 5N
^,( 3,?3 0671 `9R 19R ^I5 F*L CV. /(T1 1UG H_( 0d38 56 /@3B 386\( 1D 5,t. F*])3 :,L( aG
F*]I5 0b3, 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b 1UG 3,V 5,A*' Ta6\38 ,7: 3,V 5,A* ^,P38 0d38 { /H( 8(L(
F*]I5 1UG 386\( 1D 5,t. F*])3 5,v 3,V 5,A* 1D F*])3 ^,Ž( ^(T3 aG T˜G 93'
K2
=' Q,( 1D ^(I3 38,b 5aR38 0@* 5,A*B 3,V 5,A* 1D F*])3 ^,Ž( ^(T3 38G] aG T˜G 93' Ta6\38
,7: 3,V 5,A* CeG 1,n3 191, 8(L( F*]I5 ^,P38 ^,Ž( ^(T3 aG T˜G 93 5,v 5(I3 ,V3, 5,ƒR F*]
0b3, 5-( ^,RL3 1 /V ^,RL3 2 %()* 3V]'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1< 5,‹ /) 8(L( F*]I5 ^(I3 38,b /V ,R-5 0_38 1UG H_( 0d38 56 /@3'
Điều E;. Chi9u $ại3 '& c+D 'UD$* "1u 'h2u
V(T1 ^,(I* 3-(B 54 19R /V 8(L( F*]I5 ^,(I* 3-(B 54 19R 5aR38 0@* 5,A* 0671 5,e1 ,(T3 5,ƒR
F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) ^,(I* 3-(B 54 19R'
Điều E@. f~ lk !i ,hạ ,h+, lu0' !ề "1u 'h2u
1' TW 1,X1B 19 3,Z3 /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A* [b y‰ C{ 5,ƒR ._5 ,Ro1 191 ,v3, 5,X1
lG* 0Z]Œ
G• CL3, 19R 0671 9: ;<38 04( /H( 5W 1,X1B 19 3,Z3 /( :,-. 191 F*] 0b3, 1UG >*?5 0@*
5,A* 38RV( 191 5a6\38 ,7: F*] 0b3, 5-( %()* 12 1UG >*?5 3V]•
[• +,-5 5()3 0671 9: ;<38 04( /H( 5W 1,X1B 19 3,Z3 1D ,V3, /( /( :,-. >*?5 0@* 5,A* 8Z]
,?* F*L CV. 5,(T5 ,-( 0I3 C7( M1, 1UG 191 [E3 1D C(E3 F*G3•
1• C@. 5,G. 8(G ,R-5 0_38 0@* 5,A* 0671 9: ;<38 04( /H( 5W 1,X1B 19 3,Z3 /( :,-. F*]
0b3, 5-( %()* 12 1UG >*?5 3V]'
2' C9 3,Z3 /( :,-. >*?5 0@* 5,A* l• [b y‰ C{ 5,ƒR F*] 0b3, 1UG :,9: C*?5 /) ,v3, le 3I*
,V3, /( 0D 1@* 5,V3, 5_( :,-.'
=' TW 1,X1B 19 3,Z3 /( :,-. >*?5 0@* 5,A*B 38RV( /(T1 [b y‰ C{ 5,ƒR F*] 0b3, 5-( ^,RL3 1
/V ^,RL3 2 %()* 3V] 1˜3 [b 0„38 5L( 5aE3 5\ [9R /) 0@* 5,A* /V 5aG38 5,P38 5(3 0(T3 5‰ /)
0@* 5,A*'
C,M3, :,U F*] 0b3, 1< 5,‹ /(T1 y‰ C{ /( :,-. :,9: C*?5 /) 0@* 5,A*'
CHƯƠNG qI
ĐIrU CHxzN THI H]NH
Điều EB. H(8$* -•$ 'hi hH$h
K=
C,M3, :,U F*] 0b3, 1,( 5(I5 /V ,6H38 ;Š3 5,( ,V3, >*?5 3V]'
Điều EE. HiFu lYc 'hi hH$h
>*?5 3V] 1D ,(T* Ce1 5,( ,V3, 5N 38V] 01 5,938 K 3„. 2006'
8(9t nà, !ã !ư"c 1(-c hội nước Cộng h>a xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2h3a 4?& 25 h6p
thứ @ thAng +(a ngà, 9 tháng 11 năm 00.
C,U 5b1, Q*41 ,_(
N8*]£3 V„3 A3
KK

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->