Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo

Giaùo vieân: Leâ Thò

TUAÀN 1 :

CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE
Baøi 1.

CÔ THEÅ CHUÙNG TA.

I. Muïc tieâu : * Sau baøi hoïc naøy HS bieát : - Keå leân caùc boä phaän chính cuûa cô theå. - Bieát moät soá cöû ñoäng cuûa ñaàu vaø coå, mình, chaân tay. - Reøn luyeän thoùi quen ham thích hoaït ñoäng ñeå coù cô theå phaùt trieån toát. II. Ñoà duøng daïy hoïc : - Caùc hình cô theå ngöôøi trong baøi 1 SGK. III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH 1. OÅn Ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: GTB: GV cho HS laøm ñoäng taùc cuûa - Caû lôùp thöïc haønh caùc ñoäng taùc baøi theå duïc: "Cuùi maõi moûi löng : "Cuùi maõi moûi löng …" …" GV noùi : Chuùng ta duøng nhöøng boä phaän naøo ñeå thöïc hieän ñoäng - HS nhaéc : Cô theå chuùng ta. taùc theå duïc naøy ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm ñöôïc caâu traû lôøi qua baøi : Cô theå chuùng ta. - HS quan saùt tranh (trang 4) Chi baûng. * Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh - Muïc tieâu : Goïi ñuùng teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå. - HS hoaït ñoäng töøng caëp. Quan saùt - Caùch tieán haønh : hình "cô theå ngöôøi" trang 4. Töï trao + Böôùc 1 : Cho HS hoaït ñoäng theo ñoåi veà caùc boä phaän beân ngoaøi caëp. cuûa cô theå. - GV ñöa ra chæ daãn : Quan saùt caùc hình ôû trang 4 SGK. Haõy chæ vaø - HS quan saùt tranh baûng lôùp. noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi - HS noùi : Cô theå ta coù ñaàu, mình, cuûa cô theå. GV theo doõi vaø giuùp maét, muõi, mieäng . . . ñôõ HS hoaøn thaønh hoaït ñoäng naøy. - HS tuyeân döông. + Böôùc 2 : Hoaït ñoäng cuûa lôùp (treo tranh). - HS quan saùt tranh trang 5. - GV cho HS xung phong noùi teân caùc boä phaän cuûa cô theå. Ñoäng vieân caùc em thi nhau noùi, caøng noùi ñöïôc cuï theå caøng toát. Nhaän xeùt, T.döông. * Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt tranh. - Muïc tieâu : Hs quan saùt tranh veõ - HS sinh hoaït theo nhoùm. hoaït ñoäng cuûa moät soá boä phaän cuûa cô theå vaø nhaän bieát ñöôïc cô - HS caùc nhoùm laøm vieäc trao ñoåi theå chuùng ta goàm 3 phaàn : ñaàu, vôùi nhau vaø neâu yù töøng tranh :

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo mình, tay vaø chaân. - Caùch tieán haønh :

Giaùo vieân: Leâ Thò

baïn cuùi ñaàu, baïn ngöõa ñaàu, baïn quay ñaàu oâm beù, aên kem, cuùi xuoáng, ñaù banh, taäp theå duïc, chaïy + Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm xe. nhoû. GV ñöa ra chæ daãn : - Cô theå ta coù 3 phaàn : ñaàu, mình - Caùc em quan saùt caùc hình ôû trang tay vaø chaân. 5 SGK. Haõy chæ vaø noùi xem caùc - Töøng HS leân vöøa neâu vöøa bieåu baïn trong töng hình ñang laøm gì ? dieãn. Töøng nhoùm bieåu dieãn. - Qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïn trong töøng hình, caùc em haõy noùi vôùi nhau xem cô theå cuûa chuùng ta goàm coù maáy phaàn. * Giaûi lao. + Böôùc 2 : Hoaït ñoäng caû lôùp. - GV ñöa ra yeâu caàu : Ai hoaëc nhoùm naøo coù theå bieåu dieãn laïi töøng hoaït ñoäng cuûa ñaàu, mình tay vaø chaân nhö caùc baïn trong hình. - GV ñöa ra caâu hoûi : Cô theå chuùng ta goàm maáy phaàn ? * GV keát luïaân : Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn : ñoù laø : Ñaàu, mình vaø tay chaân. - Chuùng ta neân tích cöïc vaän ñoäng, khoâng neân luùc naøo cuõng ngoài yeân moät choã. Hoaït ñoäng seõ giuùp chuùng ta khoeû maïnh vaø nhanh nheïn. * Hoaït ñoäng 3 : Taäp theå duïc. - Muïc tieâu : Gaây höùng thuù reøn luyeän thaân theå. - Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : -GV höôùng daãn HS baøi haùt : " Cuùi maõi moûi löng, vieát maõi moûi tay. Theå duïc theá naøy laø heát meät moûi." + Böôùc 2 : GV cho HS vöøa laøm vöøa haùt : "Cuùi gaäp ngöôøi, ñan hai baøn tay giô leân beû ngöôïc ra tröôùc, T. nghieâng traùi, T nghieâng phaûi, döa chaân traùi, chaân phaûi. + Böôùc 3 : - GV goïi 1 HS leân tröôùc lôùp thöïc hieän. - GV yeâu caàu laøm laïi caû lôùp. - GV keát luaän nhaéc nhôû HS : Muoán - Caû lôùp quan saùt - T.döông - Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn : Ñaàu, mình tay vaø chaân.

- HS haùt theo cuøng GV. - Caû lôùp vöøa haùt vöøa laøm töøng ñoäng taùc.

- Caû lôùp nhìn theo cuøng laøm. - Lôùp vöøa haùt vöøa thöïc hieän ñoäng taùc.

Töøng HS leân noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå. Vöøa noùi vöøa chæ vaøo hình veõ (1 phuùt) - Caû lôùp quan saùt vaø ñeám theo tranh chæ ñuùng. - Tieáp theo HS khaùc.

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo

Giaùo vieân: Leâ Thò

cho cô theå phaùt trieån toát caàn taäp theå duïc haøng ngaøy. * Troø chôi "Ai nhanh, ai ñuùng". - Caùch tieán haønh : - Cô theå chuùng ta. GV laøm troïng taøi, baám thôøi gian - Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn : (1ph) ñaàu, mình vaø tay chaân. - GV treo tranh : Cô theå ngöôøi. HS ngöõa ñaàu, khoanh tay, cuùi löng, taäp theå duïc. - GV yeâu caàu caû lôùp ñeám xem baïn keå ñöôïc bao nhieâu boä phaän vaø chæ coù ñuùng khoâng ? - Keát thuùc cuoäc chôi, baïn naøo keå ñöôïc nhieàu nhaát teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå laø thaéng cuoäc. * Cuûng coá : Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ? - GV hoûi cô theå chuùng ta goàm maáy phaàn ? - Goïi Hs leân thöïc hieän ñoäng taùc cuûa 3 phaàn cô theå. Nhaän xeùt T.döông * Nhaän xeùt tieát hoïc : - Veà nhaø quan saùt kyõ hôn tranh trong baøi. Cô theå chuùng ta. - Xem tröôùc baøi 2 : Chuùng ta ñang lôùn.

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo

Giaùo vieân: Leâ Thò

TUAÀN 2 :

Baøi 2. CHUÙNG TA ÑANG LÔÙN
I. Muïc tieâu : * Giuùp HS bieát : - Söùc lôùn cuûa caùc em theå hieän ôû chieàu cao, caân naëng vaø söï hieåu bieát. - So saùnh söï lôùn leân cuûa baûn thaân vôùi caùc baïn cuøng lôùp. - YÙ thöùc ñöôïc söùc lôùn cuûa moïi ngöôøi laø khoâng hoaøn toaøn nhö nhau, coù ngöøôi cao hôn, coù ngöôøi thaáp hôn, coù ngöôøi beùo hôn . . . ñoù laø bình thöôøng. II. Ñoà duøng daïy hoïc : - Caùc hình trong baøi 2 SGK. - Phieáu hoïc taäp III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH 1. OÅn ñònh: 2. KTBC : Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi - Cô theå chuùng ta. gì ? - Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn : - GV hoûi : Cô theå chuùng ta goàm maáy ñaàu, mình, tay chaân. phaàn ? - Caû lôùp thöïc hieän ñoäng taùc. - GV yeâu caàu HS haùt vaø laøm ñoäng taùc theá duïc "Cuùi maõi . . . " + Nhaän xeùt tieát kieåm tra. 3. Baøi môùi : * Khôûi ñoäng : Troø chôi vaät tay. - GV yeâu caàu HS chôi theo nhoùm, theo caëp. Ngöôøi thaéng ñaáu vôùi nhau … - Keát thuùc cuoäc chôi. GV hoûi xem trong nhoùm 4 ngöôøi ai thaéng thì giô tay. - GV keát luaän : Caùc em coù cuøng ñoä tuoåi nhöng coù em khoûe hôn, coù em yeáu hôn, coù em cao hôn, coù em thaáp hôn . . . hieän töôïng ñoù noùi leân ñieàu gì ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em

- 4 HS 1 nhoùm, chôi vaät tay. Moãi laàn 1 caëp. Ai thaéng ñaáu vôùi nhau. - HS thaéng giô tay.

- HS nhaéc : Chuùng ta ñang lôùn.

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo caâu traû lôøi qua baøi : Chuùng ta ñang lôùn. GV ghi baûng töïa baøi. * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK - Muïc tieâu : HS bieát söùc lôùn cuûa caùc em theå hieän ôû chieàu cao, caân naëng vaø söï hieåu bieát. - Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : Laøm vieäc theo caëp. - GV höôùng daãn : + Hai HS quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø noùi vôùi nhau veà nhöõng gì caùc em quan saùt ñöôïc trong hình. - GV coù theå gôïi yù moät soá caâu hoûi ñeå HS taäp hoûi vaø traû lôøi nhau qua moãi hình. VD : Nhöõng hình naøo cho bieát söï lôùn leân cuûa em beù töø luùc coøn naèm ngöõa ñeán luùc bieát ñi, bieát noùi, bieát chôi vôùi baïn … ? Haõy chæ vaø noùi veà töøng hình ñeå thaáy em beù ngaøy caøng bieát vaän ñoäng nhieàu hôn. - GV gôïi yù 2 baïn (ñang ño, caân cho nhau) vaø hoûi : Hai baïn naøy ñang laøm gì ? Hai baïn muoán bieát ñieàu gì ? - GV gôïi yù hình hai anh em vaø hoûi : Em beù ñang laøm gì ? So vôùi luùc bieát ñi em ñaõ bieát theâm ñieàu gì? - Döïa vaøo söï höôùng daãn cuûa GV, töøng caëp HS laøm vieäc vôùi nhau. GV ñeán baøn theo doõi töøng caëp vaø chæ daãn, neáu caëp naøo khoâng hoûi vaø traû lôøi ñöôïc. + Böôùc 2 : Hoaït ñoäng caû lôùp - GV yeâu caàu moät soá HS leân tröôùc lôùp noùi veà nhöõng gì maø caùc em ñaõ noùi vôùi baïn trong nhoùm. - Yeâu caàu caùc HS khaùc boå sung (neáu coù). - GV keát luaän : Treû em sau khi sinh ra seõ lôùn leân haøng ngaøy, haèng thaùng veà caân naëng, chieàu cao, veà caùc hoaït ñoäng vaän ñoäng, bieát laãy, bieát boø, bieát ngoài, bieát ñi . . .) vaø söï hieåu bieát (bieát laï, bieát quen, bieát noùi . . .) Caùc em moãi naêm cuõng cao hôn, naëng hôn, hoïc ñöôïc nhieàu thöù hôn. * Giaûi lao * Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh theo

Giaùo vieân: Leâ Thò

- HS laøm vieäc töøng caëp. - Hai HS cuøng quan saùt hình 6 SGK, thaûo luaän. - Hình döôùi beân traùi em beù môùi sinh coøn naèm ngöõa, ñeán em bieát laät uùp, bieát boø, bieát ngoài, bieát ñöùng, ñi, bieát chôi vôùi baïn.

- Hai baïn ñang ño thöôùc xem cao theá naøo vaø ñang caân xem naëng bao nhieâu. - Em beù ñang taäp ñeám soá. So vôùi khi môùi bieát ñi em ñaõ bieát theâm laø hoïc ñeám soá.

- Em beù môùi sinh coøn naèm ngöõa, sau ñoù em beù bieát laät, bieát boø . . . - T.döông baïn noùi ñuùng

- Baïn Laâm cao hôn, baïn Lan thaáp

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo nhoùm nhoû. - Muïc tieâu : So saùnh söï lôùn leân cuûa baûn thaân vôùi caùc baïn cuøng lôùp. - Thaáy ñöôïc söùc lôùn cuûa moãi ngöôøi laø khoâng hoaøn toaøn nhö nhau, coù ngöôøi lôùn nhanh hôn, coù ngöôøi lôùn chaäm hôn. - Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : Moãi nhoùm (4 HS) chia thaønh 2 caëp. Laàn löôït töøng caëp aùp saùt löng, ñaàu vaø goùt chaân chaïm vaøo nhau, caëp kia ñöùng quan saùt. - Cuõng töông töï yeâu caàu caùc em ño xem tay ai daøi hôn, voøng tay, voøng ñaàu, voøng ngöïc ai to hôn. - Quan saùt xem ai beùo gaày. + Böôùc 2 : Caâu hoûi : Döïa vaøo keát quaû thöïc haønh ño laãn nhau, caùc em coù thaáy tuy baèng tuoåi nhau nhöng lôùn leân coù gioáng nhau trong chieàu cao, caân naëng hay khoâng ? - Ñieàu ñoù coù gì ñaùng lo khoâng ? GV khuyeán khích HS phaùt bieåu, neáu coù gì baên khoaên veà söï lôùn leân cuûa mình. * Keát luaän : Söï lôùn leân cuûa caùc em coù theå gioáng nhau hoaëc khaùc nhau. * Giaùo duïc : Caùc em caàn aên uoáng ñieàu ñoä, giöõ gìn söùc khoûe, khoâng oám ñau seõ mau lôùn hôn. * Hoaït ñoäng 3 : Veõ veà caùc baïn trong nhoùm. (neáu coøn thôøi gian). - GV yeâu caàu HS veõ hình daùng cuûa 2 baïn trong nhoùm treân thöïc haønh ño, vaø quan saùt nhau vaøo giaáy. 4 Cuûng coá : Hoâm nay caùc em vöøa hoïc baøi gì ? - Goïi HS neâu laïi söï lôùn leân khi coøn naèm ngöõa ñeán bieát ñi. 5 Nhaän xeùt tieát hoïc : -Veà nhaø caùc em xem laïi vieäc aên uoáng cuûa mình. Neáu baïn naøo aên ít phaûi taäp aên nhieàu hôn cho coù söùc khoûe. . . -Xem tröôùc baøi : Nhaän bieát caùc vaät xung quanh.

Giaùo vieân: Leâ Thò

hôn. - Tay baïn Laâm daøi hôn. Voøng tay, voøng ñaàu, voøng ngöïc baïn Lan to hôn. - Baïn Lan beùo hôn. - HS traû lôøi khoâng. -HS phaùt bieåu suy nghó cuûa mình veà söï lôùn leân. Ñaùng lo.

- HS veõ 2 baïn hình daùng theo söï quan saùt cuûa mình. Böùc veõ naøo ñeïp seõ ñöôïc tröng baøy. - Chuùng ta ñang lôùn. - Naèm ngöõa, bieát laät, bieát boø, bieát ngoài.

Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI – LÔÙP 1 Ñaøo

Giaùo vieân: Leâ Thò