Mẫu 03: Dành cho giám sát hội đồng thi SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG Điểm thi: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH TRA HỘI ĐỒNG THI CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET VÒNG TỈNH
1. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc thi: a) Chuẩn bị của đơn vị tổ chức cuộc thi: (Nêu rõ ưu, nhược điểm)

b) Quy trình tác nghiệp của giám thị trong thời gian tổ chức thi: (Nêu rõ ưu, nhược điểm)

2) Đánh giá ưu, khuyết điểm của hội đồng thi: a) Ưu điểm:

b) Khuyết điểm:

Mẫu 03: Dành cho giám sát hội đồng thi 3) Kiến nghị. đề xuất: ……………. ngày … tháng 4 năm 2012 Thanh tra 1 (Ký và ghi rõ họ tên) Thanh tra 2 (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng điểm thi (Ký. ghi rõ họ tên và đóng dấu) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.