ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2011

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị đánh giá mô hình hoạt động các Câu lạc bộ, đội nhóm
trong đào tạo tín chỉ trường Đại học Kinh tế lần thứ II
Kính gửi: Các Câu lạc bộ, đội nhóm
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 –
2012 của Ban chấp hành Đoàn trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh
nghiệp tổ chức hội nghị đánh giá mô hình hoạt động các câu lạc bộ, đội và nhóm trong
đào tạo tín chỉ với kế hoạch cụ thể như sau:
1. Mục đích ý nghĩa
- Đánh giá toàn diện kết quả và hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm
sinh viên trong đào tạo tín chỉ năm học 2011 – 2012, hướng tới Hội nghị tổng kết 4
năm (khóa đầu tiên) đào tạo theo học chế tín chỉ giai đoạn 2008 – 2012 của nhà trường.
- Phát hiện những mô hình hay, sáng tạo để nhân rộng; đồng thời có điều chỉnh
đối với các mô hình không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Câu
lạc bộ, đọi nhóm sinh viên trong giai đoạn tới.
- Phát hiện những vấn đề vướng mắc trong quản lý sinh viên, và trong tổ chức các
hoạt động phong trào từ đó tham mưu cho nhà trường hướng giải quyết, khắc phục.
- Tập huấn cho cán bộ Câu lạc bộ về quy trình và kỹ năng công tác.
2. Nội dung:
2.1. Khảo sát tình hình Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên.
2.2. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn và những vấn đề vướng mắc trong
công tác Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên.
2.3. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị
2.4. Tập huấn về quy trình làm việc và kỹ năng soạn thảo các văn bản thông
dụng trong công tác Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên.
3. Thời gian – Địa điểm
3.1. Thời gian:
- Hoạt động trước hội nghị: 25/04 đến 04/05/2012.
- Hội nghị chính thức: 06/05/2012 (chủ nhật).
3.2. Địa điểm: Giảng đường B1.1 – Trường Đại học Kinh tế
1

4. Chương trình
Hoạt
Ngày
động

Thời gian

25/04 17h00 – 19h00

Hoạt
động
trước
hội
nghị 25/04
đến
03/05

7h00 – 7h30
7h30 – 8h00
8h00 – 08h15
Chương
trình
06/05 8h15 – 10h00
hội
nghị
8h15 – 10h00
11h00 – 11h15

Nội dung
- Họp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị.
- Tập huấn về quy trình làm việc cho cán bộ
CLB.
- Tập huấn về kỹ năng soạn thảo các văn
bản thông dụng.
Giải đáp thắc mắc của các cán bộ CLB
- Khảo sát tình hình CLB, đội nhóm trong
nhà trường (Phụ lục 2).
- Chia đại biểu từ các CLB, đội nhóm thành
các nhóm theo lĩnh vực hoạt động:
+ Nhóm 1: các CLB văn nghệ, thể thao.
+ Nhóm 2: các CLB thông tin.
+ Nhóm 3: các CLB kỹ năng, học thuật.
+ Nhóm 4: các CLB tình nguyện, vì cộng
đồng.
Các nhóm thảo luận chủ đề được phân công
và chuẩn bị báo cáo (Phụ lục 1).
Ổn định tổ chức.
Đón tiếp đại biểu.
- Văn nghệ chào mừng.
- Khai mạc.
- Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình
CLB, đội nhóm.
05 nhóm được phân công nghiên cứu báo
cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề của nhóm
mình (05 chuyên đề).
Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề:
- Những khó khăn, hạn chế trong công tác
CLB, đội nhóm.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục.
- Đề xuất các kiến nghị.
Tổng kết hội nghị và bế mạc

Thành phần
tham gia
- Đại biểu triệu tập từ
các CLB, đội nhóm.

Đại biểu triệu tập từ
các CLB, đội nhóm.

- Đại biểu triệu tập từ
các CLB, đội nhóm.
- BCH Đoàn trường.
- BCH Hội Sinh viên.
- Bí thư các Liên chi
đoàn.
- Đại biểu khách mời.

5. Thành phần tham dự: 127 đại biểu
5.1. Thành phần khách mời: 26 người
- Đại diên BTV tỉnh đoàn, BTK Hội LHTN tỉnh: 01 đồng chí
- Đại diện ban TN – TH tỉnh đoàn: 01 đồng chí
- Đại diện BTV Đoàn Đại học Huế: 01 đồng chí
- Đại diện BTK Hội sinh viên Đại học Huế: 01 đồng chí
- Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường: 01 đồng chí
- Đại diện các khoa, phòng và trung tâm trực thuộc trường: 11 đồng chí
- Đại diện đoàn TN, HSV các trường đại học thuộc Đại học Huế: 10 đồng chí

2

5.2. Thành phần triệu tập: 101 người
- Ban chấp hành đoàn trường: 21 đồng chí
- Bí thư các Liên chi đoàn: 05 đồng chí (04 đồng chí thuộc BCH Đoàn trường).
- Ban chấp hành Hội sinh viên trường: 15 đồng chí (đồng thời thuộc BCH Đoàn
trường và các CLB).
- Ban chủ nhiệm và các thành viên xuất sắc từ các CLB, đội và nhóm (16 CLB x
05 người/CLB): 80 đồng chí.
6. Kinh phí (có tờ trình kinh phí riêng)
6.1. Hỗ trợ từ phía nhà trường
6.2. Vận động tài trợ từ các doanh nghiệp (nếu có)
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
- Lập kế hoạch trình xin ý kiến chỉ đạo và triển khai công tác tổ chức.
- Thông báo rộng rãi đến các đơn vị liên quan và sinh viên.
- Trình xin cấp kinh phí và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.
- Mời đại biểu, khách mời, báo chí, truyền hình.
7.2. Các Câu lạc bộ, đội nhóm
- Lập danh sách đại biểu tham gia nộp lại cho Ban tổ chức trước ngày 01/05/2012.
- Lập phiếu khảo sát nộp lại cho Ban tổ chức trước ngày 01/05/2012.
- Tham gia nhóm thảo luận và nghiên cứu các chuyên đề được phân công.
BCH Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám
hiệu nhà trường.
TM. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

Vũ Thành Huy

3

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2011
PHỤ LỤC 1

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN
Trong hội nghị đánh giá mô hình hoạt động các Câu lạc bộ, đội nhóm
trong đào tạo tín chỉ trường Đại học Kinh tế lần thứ II
NHÓM
THẢO LUẬN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
THEO MẢNG CÔNG TÁC

Nhóm 1:
Các CLB văn hóa,
văn nghệ, thể thao

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những
vấn đề vướng mắc trong công tác CLB, đội
nhóm sinh viên thuộc mảng văn nghệ, thể thao.
- Đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Nhóm 2:
Các CLB thông tin.
Nhóm 3:
Các CLB kỹ năng,
học thuật.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những
vấn đề vướng mắc trong công tác CLB, đội
nhóm sinh viên thuộc mảng thông tin.
- Đề xuất những giải pháp tháo gỡ.
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những
vấn đề vướng mắc trong công tác CLB, đội
nhóm sinh viên thuộc mảng kỹ năng, học thuật.
- Đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Nhóm 4:
Các CLB tình
nguyện, vì cộng
đồng.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những
vấn đề vướng mắc trong công tác CLB, đội
nhóm sinh viên thuộc mảng tình nguyện, vì
cộng đồng.
- Đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Trung tâm Hỗ trợ
sinh viên và quan hệ
doanh nghiệp

- Tổng hợp ý kiến thảo luận từ các nhóm.
- Điều hành phần thảo luận chung giữa các
nhóm để rút ra kết luận hội nghị.

NGHIÊN CỨU
CHUYÊN ĐỀ
Giải pháp nâng cao sự tương
tác, liên kết giữa các CLB
(hướng liên kết giữa các CLB,
đội nhóm để xây dựng các
hoạt động chung).
Tái cấu trúc CLB, đội nhóm
(đề xuất các hướng xác nhập,
chia tách, xây dựng thêm, loại
bỏ các CLB, đội nhóm).
Khảo sát nhu cầu sinh viên đối
với các hoạt động CLB và
đánh giá khả năng đáp ứng
nhu cầu đó.
Huy động sự tham gia của xã
hội vào hoạt động của các
CLB, đội nhóm (huy động sự
hỗ trợ, liên kết giữa các DN,
các tổ chức XH với CLB, đội
nhóm).
Hoàn thiện cơ chế khen
thưởng, kỷ luật trong công tác
Đoàn, hội.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

4

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2011
PHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ
PHỤC VỤ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2011 – 2012

Câu lạc bộ, đội nhóm: ............................................................................
I. Báo cáo thực trạng Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên
1. Nhân sự Ban chủ nhiệm (Từ nhóm trưởng trở lên):
STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Chức vụ

1
2
3
4
5
2. Số lượng thành viên:
- Thành viên chính thức:

.............. sinh viên.

- Cộng tác viên:

.............. sinh viên.

- Thành viên sinh hoạt thường xuyên:

.............. sinh viên.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học 2011 - 2012 đã đăng ký với Đoàn
Trường từ đầu năm học):
3.1. Các chương trình đã hoàn thành theo kế hoạch:
Các chương trình đã hoàn thành theo kế hoạch
Tên chương trình

Thời gian

Mô tả sơ bộ kết quả

5

3.2. Các chương trình đã hoàn thành phát sinh ngoài kế hoạch:
Các chương trình đã hoàn thành ngoài kế hoạch
Tên chương trình

Thời gian

Mô tả sơ bộ kết quả

3.3. Các chương trình không hoàn thành theo kế hoạch:
Các chương trình không hoàn thành theo kế hoạch
Tên chương trình

Thời gian
dự kiến

Nguyên nhân không hoàn thành

II. Các Câu lạc bộ, đội nhóm tự đánh giá
1. Những thuận lợi
- Những thuận lợi khách quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................

6

- Những thuận lợi chủ quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Những khó khăn
- Những khó khăn khách quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................
- Những khó khăn chủ quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................
3. Những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết, khắc phục
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7

III. Đề xuât giải pháp, kiến nghị
1. Đề xuất giải pháp
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................
2. Những kiến nghị
2.1. Đối với Nhà trường
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
2.2. Đối với Đoàn trường
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
2.3. Đối với Hội Sinh viên
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
Huế, ngày
tháng 4 năm 2012
TM. Ban chủ nhiệm CLB
Chủ nhiệm

8