TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN

ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG VÀ CHỌN DỘI TUYỂN HSG HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011
MÔN THI: TOÁN 7 (Thời gian làm bài 90 phút)

Bài 1 Thực hiện phép tính
a, a. .
4
9
9
5
3
2
:
4
3
+
|
.
|

\
|
÷
b, B =
9
2
12
1
3
5
4
3
÷ + +
c,
( )
( )
12 5 6 2 10 3 5 2
6 3
9 3
2 4 5
2 .3 4 .9 5 .7 25 .49
A
125.7 5 .14
2 .3 8 .3
÷ ÷
= ÷
+
+

Bài 2: Tìm x biết:
a)
2 5
: x
3 6
÷ = ÷ b,
1 1 1
2 3 6
x
| |
÷ ÷ =
|
\ .
c)
3 1
1
4 4
x ÷ ÷ = d.
1 60
15 1
x
x
÷ ÷
=
÷ ÷

Bài 3: a, Tìm các số a, b, c biết:
a b c
3 5 7
= = và a + b – c = 10

b. Tìm x, y biết
2 1 3 2 2 3 1
5 7 6
x y x y
x
+ ÷ + ÷
= =


Bài 4:
Trong hình vẽ cho biết d//d’, góc 60
0
, góc 110
0
,
góc ABC = 30
0
a, Tính các góc B
1
và C
1

b, Chứng minh CB là phân giác của góc ACD

Bài 5 CMR : Với mọi số nguyên dương n thì :
2 2
3 2 3 2
n n n n + +
÷ + ÷ chia hết cho 10

Hết./.
Ghi chú : Học sinh không sử dụng máy tính bỏ túi, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
M


A d
d’
C
B
30
0
60
0
110
0
D
1
1