P. 1
KHOI_LUONG_QUYET_TOAN_CHEP_CD(1)

KHOI_LUONG_QUYET_TOAN_CHEP_CD(1)

|Views: 11|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Thi Kim Chi

More info:

Published by: Nguyen Thi Kim Chi on Apr 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2012

pdf

text

original

I PHAÀN XAÂY DÖÏNG

1 NHAØ XÖÔÛNG 1 12,788,960,861
_ Phaùt sinh thay ñoåi thieát keá 197,426,705
_Thoaùt nöôùc thaûi 369,152,075
II PHẦN M & E
1 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN,CHOÁNG SEÙT 4,647,401,896
2 HEÄ THOÁNG CẤP THOAÙT NƯỚC, PCCC 621,702,477
TỔNG 18,624,644,014
TRÒN SỐ 18,624,644,000
Thaønh tieàn: Chín tæ, khoâng traêm ba möôi trieäu, chín traêm saùu möôi chín ngaøn ñoàng
CHUÛ ÑAÀU TÖ NHAØ THAÀU TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
18,624,644,000
BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày / /2010
STT TÊN HẠNG MỤC
TỔNG CỘNG
BAO GỒM (VAT 10%)
(VND)
NHAØ THAÀU THI COÂNG
BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày / /2010
GHI CHÚ
STT TEÂN COÂNG VIEÄC
ÑÔN

KHOÁI
LÖÔÏNG THI
COÂNG
KHOÁI
LÖÔÏNG
THANH
TOAÙN
ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)
THAØNH TIEÀN
I MOÙNG MAÙY
A MOÙNG M1
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.390 0.390
1,318,202
513,439
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 2.160 2.160
1,407,432
3,040,053
3 Laøm khe co giaõn m 11.600 11.600
166,744
1,934,225
4 Coáp pha moùng 100m2 0.035 0.035
9,976,828
347,194
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.118 0.118
16,490,717
1,941,584
B MOÙNG M2
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.627 0.627
1,318,202
826,512
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 3.510 3.510
1,407,432
4,940,086
3 Laøm khe co giaõn m 16.600 16.600
166,744
2,767,942
4 Coáp pha moùng 100m2 0.050 0.050
9,976,828
496,846
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.202 0.202
16,490,717
3,325,947
C MOÙNG M3
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.689 0.689
1,318,202
907,582
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 3.840 3.840
1,407,432
5,404,539
3 Laøm khe co giaõn m 19.200 19.200
166,744
3,201,475
4 Coáp pha moùng 100m2 0.058 0.058
9,976,828
574,665
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.206 0.206
16,490,717
3,404,673
D MOÙNG M5
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 1.055 1.055
1,318,202
1,390,043
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ
COÂNG TRÌNH: NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
THAY DOI TK Trang: 3
STT TEÂN COÂNG VIEÄC
ÑÔN

KHOÁI
LÖÔÏNG THI
COÂNG
KHOÁI
LÖÔÏNG
THANH
TOAÙN
ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)
THAØNH TIEÀN
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 5.940 5.940
1,407,432
8,360,146
3 Laøm khe co giaõn m 25.600 25.600
166,744
4,268,634
4 Coáp pha moùng 100m2 0.077 0.077
9,976,828
766,220
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.310 0.310
16,490,717
5,105,988
E MOÙNG M6
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.865 0.865
1,318,202
1,139,585
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 4.860 4.860
1,407,432
6,840,120
3 Laøm khe co giaõn m 21.600 21.600
166,744
3,601,660
4 Coáp pha moùng 100m2 0.065 0.065
9,976,828
646,498
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.254 0.254
16,490,717
4,196,030
F MOÙNG M8
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.144 0.144
1,318,202
189,821
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 0.765 0.765
1,407,432
1,076,685
3 Laøm khe co giaõn m 6.400 6.400
166,744
1,067,158
4 Coáp pha moùng 100m2 0.019 0.019
9,976,828
191,555
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.045 0.045
16,490,717
743,303
G MOÙNG M11 -
1 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.200 0.200
1,318,202
262,981
2 Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 1.080 1.080
1,407,432
1,520,027
3 Laøm khe co giaõn m 7.600 7.600
166,744
1,267,251
4 Coáp pha moùng 100m2 0.023 0.023
9,976,828
227,472
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.060 0.060
16,490,717
989,707
H MÖÔNG
1 Beâ toâng loùt möông ñaù 1x2, M150, dayø 50 m3 0.335 0.335
1,318,202
441,334
2 Beâ toâng möông ñaù 1x2, M250, daøy 300 m3 1.152 1.152
1,407,432
1,621,362
THAY DOI TK Trang: 4
STT TEÂN COÂNG VIEÄC
ÑÔN

KHOÁI
LÖÔÏNG THI
COÂNG
KHOÁI
LÖÔÏNG
THANH
TOAÙN
ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)
THAØNH TIEÀN
3 Laøm khe co giaõn m 27.520 27.520
166,744
4,588,781
4 Coáp pha möông 100m2 0.131 0.131
11,251,119
1,468,946
5 Coát theùp moùng, ñk <=10 mm taán 0.058 0.058
16,490,717
955,802
6 Theùp L50x5 taán 0.210 0.210
23,001,702
4,839,098
6 Laép döïng theùp L50x5 taán 0.210 0.210
1,554,588
327,054
II HAÀM TÖÏ HOAÏI
1 Ñaøo moùng HTH , hoá kieåm tra, roäng >1 m, saâu >1, ñaát caáp II m3
77.920 77.920
32,849
2,559,594
2 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu
caàu K=0,95
m3
22.660 22.660
32,849
744,365
3 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m ,
ñaát caáp II
100m3
0.631 0.631
1,180,334
744,201
4 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm m3
1.110 1.110
1,318,202
1,462,545
5 Beâ toâng haàm töï hoaïi ñaù 1x2 maùc 200 m3
26.301 26.301
1,418,473
37,307,258
6 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m3
0.016 0.016
9,976,828
160,627
7 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân goã thaønh haàm töï hoaïi 100m3
2.145 2.145
11,251,118
24,137,024
8 Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaùy, thaønh haàm töï hoaïi Taán
2.374 2.374
16,255,715
38,591,067
TOÅNG GIAÙ TRÒ SAU THUEÁ: 197,426,705
THAY DOI TK Trang: 5
GHI CHUÙ
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ
COÂNG TRÌNH: NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
THAY DOI TK Trang: 6
GHI CHUÙ
THAY DOI TK Trang: 7
GHI CHUÙ
THAY DOI TK Trang: 8
I. COÂNG TAÙC ÑAÁT
1 AB.1144
2
Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng >1 m, saâu >1, ñaát caáp II m3 3233.113 3233.113 3233.113
29,863 32,849
2 AB.1311
2
Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu
caàu K=0,95
m3 3022.377 3022.377 3022.377
29,863 32,849
3 AB.4143
2
Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m
, ñaát caáp II
100m3 2.107 2.107 2.107
1,073,030 1,180,333
4 AD.2512
1
Đầm chaët ñaát töï nhieân , k= 0.9 100m2 71.877 71.877 71.877
951,184 1,046,303
5 AD.2211
1
Laøm neàn ñaù 4x6 , chieàu daøy neàn 10cm 100m2 67.027 66.287 66.287
2,989,759 3,288,735
6 AD.2231
1
Laøm neàn ñaù 0x4, chieàu daøy neàn 10cm 100m2 69.715 68.975 68.975
2,659,871 2,925,858
7 AL.16121 Raûi lôùp PVC daøy 0.3mm 100m2 70.195 70.195 70.195
601,965 662,162
II. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG
8 AF.1121
2
Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm m3 26.954 26.954 26.954
1,198,365 1,318,202
9 AF.1121
3
Beâ toâng moùng chieàu roäng < =250cm , ñaù 1x2 maùc 200 m3 151.139 151.139 151.139
1,204,074 1,324,482
10 AF.1223
3
Beâ toâng coå coät td > 0.1m2 , ñaù 1x2 maùc 200 m3 32.643 32.643 32.643
1,441,758 1,585,934
11 AF.1121
3
Beâ toâng ñaø kieàng ñaù 1x2 maùc 200 m3 99.414 99.414 99.414
1,378,331 1,516,164
12 AF.1131
2
Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 150 m3 17.713 17.713 17.713
1,193,539 1,312,893
13 AF.1131
3
Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 200 m3 804.306 798.326 798.326
1,199,248 1,319,173
14 AF.1131
3
Beâ toâng neàn ramp doác ñaù 1x2 maùc 200 m3 18.24 14.28 14.28
1,239,210 1,363,131
15 AF.1321
3
Beâ toâng möông nöôùc ñaù 1x2 maùc 200 m3 28.509 28.509 28.509
1,289,521 1,418,473
16 AF.1224
3
Beâ toâng coät td > 0.1m2 ,cao <=16m , ñaù 1x2 maùc 200 m3 138.869 138.869 138.869
1,477,303 1,625,034
17 AF.1231
3
Beâ toâng daàm giaèng , ñaù 1x2 maùc 200 m3 81.773 81.773 81.773
1,418,293 1,560,122
III. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN
-
Ma hiệu
Khoái
löôïng döï
thaàu
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
Khoái
löôïng thi
coâng
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : NHAØ XÖÔÛNG 1 & KHO
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ
NHA XUONG 1 Trang:9
Ma hiệu
Khoái
löôïng döï
thaàu
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
Khoái
löôïng thi
coâng
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ
18 AF.8112
2
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m2 0.626 0.626 0.626
9,069,844 9,976,828
19 AF.8112
2
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân moùng 100m2 2.359 2.359 2.359
9,069,844 9,976,828
20 AF.8113
2
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân coå coät 100m2 3.932 3.932 3.932
10,559,865 11,615,852
21 AF.8114
1
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân goã ñaø kieàng 100m2 9.943 9.943 9.943
10,188,635 11,207,498
22 AF.8121
1
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân goã neàn ramp doác 100m2 0.095 0.068 0.068
7,937,155 8,730,870
23 AF.8131
1
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân goã möông thoaùt nöôùc 100m2 2.194 2.194 2.194
10,228,289 11,251,118
24 AF.8113
2
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân coät 100m2 15.037 15.037 15.037
10,559,865 11,615,852
25 AF.8114
1
SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân goã daàm giaèng 100m2 10.244 10.244 10.244
10,759,515 11,835,466
IV. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP
-
26 AF.6111
0
Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñk <=10 mm Taán 2.238 2.238 2.238
14,991,561 16,490,717
27 AF.6112
0
Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñk <= 18 mm Taán 6.828 6.828 6.828
14,746,036 16,220,640
28 AF.6113
0
Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñk > 18 mm Taán 10.208 10.208 10.208
14,606,431 16,067,074
29 AF.6111
0
Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn , ramp & möông nöôùc, ñk <=10
mm
Taán 34.255 33.808 33.808
14,777,922 16,255,715
30 AF.6112
0
Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn , ramp & möông nöôùc, ñk <=18
mm
Taán 0.788 0.788 0.788
14,746,036 16,220,639
31 AF.6151
1
Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng, ñk <=10 mm Taán 2.73 2.73 2.73
15,356,211 16,891,832
32 AF.6152
1
Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng , ñk <= 18 mm Taán 11.191 11.191 11.191
14,874,858 16,362,344
33 AF.6141
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï , ñk <=10 mm , chieàu cao < 16m Taán 4.576 4.576 4.576
15,291,973 16,821,170
34 AF.6142
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï , ñk <= 18 mm, chieàu cao < 16m Taán 7.091 7.091 7.091
14,898,876 16,388,764
35 AF.6143
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï , ñk >18 mm, chieàu cao < 16m Taán 27.762 27.762 27.762
14,833,340 16,316,674
36 AF.6151
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng, ñk <=10 mm Taán 1.837 1.837 1.837
15,389,861 16,928,847
37 AF.6152
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng, ñk <=18 mm Taán 8.534 8.534 8.534
14,911,517 16,402,668
38 AF.6153
2
Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng, ñk >18 mm Taán 2.215 2.215 2.215
14,852,469 16,337,716
V. COÂNG TAÙC XAÂY TÖÔØNG
-
39 AF.6412
4
Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 , h < 16m,
vöõa xi maêng maùc 75, töôøng ngoaøi
m3
323.486 323.486 323.486
1,133,217 1,246,539
40 AF.6412
4
Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 , h < 16m,
vöõa xi maêng maùc 75, töôøng trong
m3
217.792 217.792 217.792
1,133,217 1,246,539
NHA XUONG 1 Trang:10
Ma hiệu
Khoái
löôïng döï
thaàu
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
Khoái
löôïng thi
coâng
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ
41 AF.6412
4
Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm , h < 16m, vöõa xi
maêng maùc 75, töôøng trong
m3
12.426 12.426 12.426
1,107,067 1,217,774
42 AF.6412
4
Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm , h < 16m, vöõa xi
maêng maùc 75, töôøng hoäp gen ngoaøi
m3
2.312 2.312 2.312
1,107,067 1,217,774
43 AF.6412
4
Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm , h < 16m, vöõa xi
maêng maùc 75, töôøng hoäp gen trong
m3
1.568 1.568 1.568
1,107,067 1,217,774
VI. COÂNG TAÙC OÁP LAÙT -
44 AK.4121
4
Xoa neàn hardener maøu xanh , 4 kg/m2 m2 6530.97 6571.19 6571.19
53,246 58,571
45 AK.4121
4
Xoa neàn nhaùm baèng ximaêng , 2kg/m2 m2 514.6 514.6 514.6
11,001 12,101
46 AK.5125
0
Laùt neàn, saøn gaïch ceramic 400x400mm, vöõa maùc 75 m2 16.22
198,053 217,858
47 AK.5122
0
Laùt neàn, saøn gaïch ceramic 200x200mm, vöõa maùc 75 m2 121.1 121.1 121.1
196,825 216,508
48 AK.3111
0
Oáp töôøng gaïch ceramic 200x250mm, vöõa maùc 75 m2 244.46 244.46 244.46
205,632 226,195
49 AK.3121
0
Oáp vieàn töôøng gaïch ceramic 100x200mm, vöõa maùc 75 m2 12.223 12.223 12.223
423,352 465,687
50 AK.3112
0
OÁp ñaù granite töï nhieân vaøo WC ( söû dung keo daùn ) m2 5.7
1,030,305
VII. COÂNG TAÙC TOÂ TRAÙT -
51 AK.2112
4
Traùt töôøng ngoaøi, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 m2 1640.56 1640.56 1640.56
36,518 40,170
52 AK.2122
4
Traùt töôøng trong, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 m2 3802.877 3802.877 3802.877
31,680 34,848
53 AK.2212
4
Traùt cột chiều daøy 1.5 cm, vöõa maùc 75 m2 1503.7 1503.7 1503.7
45,210 49,731
54 AK.2311
4
Traùt dầm giằng , vöõa maùc 75 m2 1024.4 1024.4 1024.4
44,469 48,915
VIII. COÂNG TAÙC SÔN NÖÔÙC -
55 AK.8211
0
Baû baèng mastic vaøo töôøng ngoaøi m2 1640.56 1640.56 1640.56
33,567 36,924
56 AK.8211
0
Baû baèng mastic vaøo töôøng trong m2 3802.877 3802.877 3802.877
32,140 35,354
57 AK.8212
0
Baû baèng mastic vaøo coät, daàm , traàn m2 2528.1 2528.1 2528.1
36,968 40,664
58 AK.8441
4
Sôn töôøng ngoaøi nhaø ñaõ baû, 1 nöôùc loùt 2 nöôùc phuû sôn ICI m2 1640.56 1640.56 1640.56
29,726 32,699
NHA XUONG 1 Trang:11
Ma hiệu
Khoái
löôïng döï
thaàu
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
Khoái
löôïng thi
coâng
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ
59 AK.8441
2
Sôn töôøng trong nhaø , traàn seâ noâ ñaõ baû, 1 nöôùc loùt 2 nöôùc
phuû sôn ICI
m2 6330.977
18,881 20,769
AK.8441
2
Sôn töôøng trong nhaø : SÔN DAÀU JOTON m2 6294.817 6294.817
26,994
IX . COÂNG TAÙC LAÉP DÖÏNG CÖÛA -
60 AI.63111 Laép döïng cöûa cuoán khung saét laù toân traùng keõm maï maøu daøy
1.2mm sôn tónh ñieän
m2 117.2
117.2 117.2
487,768 536,545
61 GTT CCLD Motor cöûa cuoán boä 6 8 6 3,036,067 3,339,673
62 GTT CCLD hoäp cöûa cuoán khung saét oáp toân daøy 1.2mm , sôn daàu
hoaøn thieän
m2
55.6 55.6 55.6
298,630 328,492
63 AI.63121 Laép döïng cöûa tröôït khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.2mm sôn
daàu
m2
30.16 35.2 35.2
944,095 1,038,505
64 AI.63121 Laép döïng cöûa khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.2mm sôn daàu
kính daøy 5mm
m2 45.12 45.12 45.12 944,095 1,038,505
65 AI.63121 Laép döïng cöûa khung nhoâm( TK700 ) lam nhoâm , kính môø 5mm m2 44.66 1,423,634 1,565,998
66 AI.63121 Laép döïng cöûa khung nhoâm baûn leà saøn kính cöôøng löïc 10mm m2 4.5 1,774,268 1,951,695
67 GTT Baûn leà saøn boä 2 2,867,500 3,154,250
68 GTT Baûn leà keïp boä 2 573,500 630,850
69 GTT Tay naém inox Caùi 4 389,980 428,978
70 AI.63121 Laép döïng cöûa taám WILLY daøy 50mm maøu xaùm m2 92.143 987,426 1,086,168
71 AI.63121 Laép döïng vaùch kính khung nhoâm coá ñònh , kính trong daøy 10mm m2 23.938 1,659,568 1,825,525
72 AI.63121 Laép döïng cöûa soå luøa khung nhoâm kính trong daøy 5mm m2 110.88 110.88 110.88 1,081,106 1,189,217
73 AI.63121 Laép döïng cöûa soå baät khung nhoâm kính trong daøy 5mm m2 5.76 5.76 5.76 2,374,721 2,612,193
74 AI.63121 Laép döïng cöûa khung nhoâm coá ñònh kính trong daøy 5mm m2 46.08 46.08 46.08 1,081,106 1,189,217
75 GTT CCLD lam nhôm m2 79.2 79.2 79.2 1,172,447 1,289,692
X. COÂNG TAÙC CCLD TRAÀN- VAÙCH NGAÊN -
76 GTT CCLD Traàn thaïch cao phuû nhöïa khung noåi (610x1210 ) , taám daøy
12mm
m2
675.12
131,000 144,100
77 GTT CCLD khung nhoâm vaùch thaïch cao daøy 12mm m2 474.57 206,000 226,600
XI. COÂNG TAÙC MAÙI- CHOÁNG THAÁM -
78 AK.1222
2
Lôïp maùi toân maï hôïp kim nhoâm keõm maï maøu daøy 0.5mm , heä vít 100m2 76.686 76.69 76.69
13,510,347 14,861,381
79 GTT CCLD lôùp caùch nhieät PU m2 6773.28 6,773.28 6,773.28 33,845 37,230
80 GTT CCLD dieàm toân maï maøu m 512.4 512.40 512.40 94,566 104,023
81 GTT CCLD maùng xoái toân traùng keõm 250x300mm , daøy 1.2mm m 345 345.00 345.00 263,789 290,168
82 BB.1911
0
Laép ñaët oáng PVC , d=168mm 100m 2.72 2.72 2.72
22,048,728 24,253,607
83 BB.1910
8
Laép ñaët oáng PVC , d=114mm 100m 0.484 0.48 0.48
10,603,967 11,664,367
84 BB.4220
2
Laép ñaët caàu chaên rac inox , d=200mm caùi 42 42.00 42.00
142,015 156,217
NHA XUONG 1 Trang:12
Ma hiệu
Khoái
löôïng döï
thaàu
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
Khoái
löôïng thi
coâng
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ
XII. COÂNG TAÙC SXLD KEÁT CAÁU THEÙP -
85 AI.11113 Saûn xuaát vì keøo baèng theùp khaåu ñoä > 36m Taán 75.391 75.39 75.39 20,910,638 23,001,702
86 AI.11211 Saûn xuaát giaèng maùi theùp Taán 14.417 12.75 12.75 19,911,993 21,903,192
87 AI.11221 Saûn xuaát xaø goà theùp Taán 37.513 37.51 37.51 19,911,645 21,902,810
88 AI.61122 Laép döïng vì keøo theùp , khaåu ñoä > 18m Taán 75.391 75.39 75.39 1,413,262 1,554,588
89 AI.61142 Laép döïng giaèng theùp lieân keát bulong Taán 14.417 12.75 12.75 845,020 929,522
90 AI.61131 Laép döïng xaø goà theùp Taán 37.513 37.51 37.51 789,337 868,270
91 AK.8342
2
Sôn theùp caùc loaïi 3 nöôùc
m2
8488.28 8,529.44 8,529.44
22,127 24,340
XIII. COÂNG TAÙC KHAÙC
-
92 GTT Sika grount cheøn ñaàu coät daøy 30mm m2 15.2 15.2 15.2 585,314 643,845
93 AL.22112 Caét ron neàn 10m 97.32 97.32 97.32 84,396 92,835
94 AL.24112 Laøm khe thi coâng vaø khe co giaûn m 1766.1 1766.1 1766.1 151,586 166,744
TOÅNG COÄNG
NHA XUONG 1 Trang:13
106,205,327
99,282,808
2,486,962
75,205,115
218,000,382 TĐTK
201,811,046 TĐTK
46,480,462
35,530,814
200,180,822
51,769,628
150,727,956
23,255,275
1,053,129,916 TĐTK
19,465,504 TĐTK
40,439,243
225,666,810
127,575,861
-
Thành tiền
sau thuế
(VND)
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : NHAØ XÖÔÛNG 1 & KHO
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
Ghi chú
NHA XUONG 1 Trang:14
Thành tiền
sau thuế
(VND)
Ghi chú
6,245,494
23,535,337
45,673,529
111,436,155
593,699 TĐTK
24,684,953
174,667,562
121,242,517
-
36,906,225
110,754,529
164,012,690
549,573,200 TĐTK
12,781,864
46,114,702
183,110,995
76,973,675
116,212,723
452,983,503
31,098,292
139,980,372
36,188,041
-
403,237,949
271,486,238
NHA XUONG 1 Trang:15
Thành tiền
sau thuế
(VND)
Ghi chú
15,132,061
2,815,494
1,909,470
384,878,814 TĐTK
6,227,176
-
26,219,115
55,295,671
5,692,096
-
-
65,900,996
132,523,794
74,781,032
50,108,976
-
60,575,653
134,445,285
102,803,441
53,644,535
NHA XUONG 1 Trang:16
Thành tiền
sau thuế
(VND)
Ghi chú
- TĐTK
169,922,290 TĐTK
-
62,883,083
20,038,040
18,264,181
36,555,362 TĐTK
46,857,328
-
-
-
-
-
-
-
131,860,375
15,046,230
54,799,117
102,143,594
-
-
-
-
1,139,659,833
252,165,828
53,301,180
100,107,926
65,969,812
5,645,554
6,561,093
C
Đ
T

y
ê
u

c

u

k
h
ô
n
g

l

p

đ

t
CĐT y/c
không lắp
đặt
NHA XUONG 1 Trang:17
Thành tiền
sau thuế
(VND)
Ghi chú
-
1,734,121,278
279,221,890
821,640,092
117,201,985
11,849,551
32,571,424
207,603,953
-
9,786,447
9,034,743
294,486,891
12,788,960,861
NHA XUONG 1 Trang:18
I. COÂNG TAÙC ÑAÁT
1 AB.11612 Ñaøo ñaát ñaët döôøng oáng coù môû maùi taluy, ñaát caáp II M3 327.168 327.168 327.168
39,817 43,799 14,329,630
2 AB.11412 Ñaøo ñaát hoá ga roäng > 1m,saâu > 1m , ñaát caáp II M3 140.4 140.4 140.4 39,817 43,799 6,149,379
3 AB.13412 Ñaép cat moùng ñöôøng oáng M3 316.503 316.503 316.503 218,111 239,922 75,935,990
4 AB.13113 Ñaép ñaát neàn moùng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95 M3 100.72 100.72 100.72 48,270 53,097 5,347,926
5 AB.41432 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm
vi <=1000m , ñaát caáp II
100m3 0.503 0.503 0.503
746,946 821,641 413,285
II. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG
6 AF.11111 Beâ toâng loùt goái coáng ñaù 4x6 maùc 100, roäng <=250cm M3 1.416 1.416 1.416
1,091,164 1,200,281 1,699,597
7 AF.11111 Beâ toâng loùt hoá ga ñaù 4x6 maùc 100, roäng <=250cm M3 2.42 2.42 2.42 1,091,164 1,200,281 2,904,679
8 AF.17213 Beâ toâng hoá ga , ñaù 1x2 maùc 200 M3 33.751 33.751 33.751 1,339,423 1,473,365 49,727,541
9 AF.12513 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200 M3 2.41 2.41 2.41 1,330,881 1,463,969 3,528,165
III. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN - -
10 AF.81122 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân loùt goái coáng 100M2 0.15 0.15 0.15 9,069,844 9,976,828 1,496,524
11 AF.81122 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân loùt hoá ga 100M2 0.28 0.28 0.28 9,069,844 9,976,828 2,793,512
12 AF.81311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân thaønh hoá ga 100M2 4.081 4.081 4.081 10,228,290 11,251,119 45,915,815
13 AF.81122 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân naép hoá ga 100M2 0.119 0.119 0.119 9,069,844 9,976,828 1,187,243
IV. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP - -
14 AF.63120 Coát theùp hoá ga ñk, ñk <=18 mm Taán 2.893 2.893 2.893 16,086,915 17,695,607 51,193,391
15 AI.32120 Saûn xuaát laép ñaët chi tieát ñaët saün trong beâ toâng hoá
ga
Taán 0.772 0.772 0.772
21,217,376 23,339,114 18,017,796
16 AK.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc m2 53.773 53.773 53.773 22,127 24,340 1,308,843
V. COÂNG TAÙC CCLD COÁNG - -
17 BB.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m , H10 100m 0.345 0.345 0.345 33,587,048 36,945,753 12,746,285
18 BB.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m , H30 100m 0.42 0.42 0.42 34,178,680 37,596,548 15,790,550
19 BB.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=300m , H30 100m 0.125 0.125 0.125 37,829,172 41,612,089 5,201,511
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ Ma hiệu
Khoái
löôïng
döï thaàu
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : PHAÀN THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Thành tiền
Sau thuế (VAT
10%)
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 19
STT TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ Ma hiệu
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toaùn
Đơn gía tổng
trước thuế
(VND)
Thành tiền
Sau thuế (VAT
10%)
(VND)
Đơn gía tổng
sau thuế VAT
(10%)
(VND)
20 BB.19111 Laép ñaët oáng uPVC D200 100m 1.605 1.605 1.605 23,197,593 25,517,353 40,955,351
21 GTT CCLD goái coáng D200 Caùi 77 77 77 49,350 54,284 4,179,905
22 GTT CCLD goái coáng D300 Caùi 13 13 13 94,895 104,384 1,356,991
23 AG.42131 Laép caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün baèng thuû coâng
troïng löôïng <=250kg,vöõa M75
Caùi 175 175 175
36,219 39,841 6,972,166
369,152,075 TOÅNG COÄNG( THOAÙT NÖÔÙC THAÛI )
NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 20
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : PHAÀN THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
Ghi chú
NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 21
Ghi chú
NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 22
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG ÑIEÄN, CHOÁNG SEÙT
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
I. HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT
I.1 KIM THU SEÙT
1 BA20504 Laép ñaët kim thu seùt ESE NLP2200 baùn kính baûo veä 107m - PDC E45 ( Ingesco ) caùi 1.00 1.00 1.00 15,172,044 15,172,044
2 BA20102 Ñoùng coïc ñoàng tieáp ñaát D16-L2400m -VN coïc 9.00 9.00 9.00 145,448 1,309,028
3 GTT001 Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät - UÙc loâ 1.00 1.00 1.00 3,948,240 3,948,240
4 GTT002 Laép ñaët hoá kieåm tra - VN caùi 1.00 1.00 1.00 410,615 410,615
5 BA15407 Laép ñaët hoäp box nhöïa ( 150x150x70 ) hoäp 1.00 1.00 1.00 79,694 79,694
6 GTT003 CCLD Truï theùp choáng ræ D49, L=5m - VN caùi 1.00 1.00 1.00 1,796,157 1,796,157
7 GTT008 Phí thaåm ñònh vaø kieåm tra heä 1.00 1.00 1.00 5,728,191 5,728,191
I.2 CAÙP
8 BA20303 Keùo raûi daây caùp ñoàng traàn 70mm2 - Thònh Phaùt m 120.00 120.00 120.00 180,928 21,711,328
9 BA20301 Keùo raûi caùp luïa 6mm chaèng giöõ truï kim - VN m 50.00 50.00 50.00 35,312 1,765,598
I.3 OÁNG PVC
10 BB19103 Laép ñaët oáng uPVC D34mm - Bình Minh 100m 0.84 0.84 0.84 1,959,715 1,646,161
II. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN ÑOÄNG LÖÏC
II.1 TUÛ ÑIEÄN
1 TUÛ ÑIEÄN MDB
11 GTT005 Laép ñaët voû tuû ñieän MDB vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 119,046,414 119,046,414
12 GTT004 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
13 GTT006 Laép ñaët caàu chì 5A ( Taiwan ) boä 6 6.00 6.00 52,386 314,314
14 GTT007 Laép ñaët bieán doøng CT 2000/5A - Taiwan caùi 7 7.00 7.00 453,550 3,174,848
15 BA19102 Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) caùi 1 1.00 1.00 178,037 178,037
16 BA19101 Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) caùi 1 1.00 1.00 176,742 176,742
17 BA19101 Laép ñaët ñoàng hoà ño Volte ( 0-500V ) - Taiwan caùi 1 1.00 1.00 126,028 126,028
18 BA19102 Laép ñaët ñoàng hoà ño Ampe ( 0-2500V ) - Taiwan caùi 1 1.00 1.00 127,323 127,323
19 Laép ñaët bieán doøng CT 3200/5A - Taiwan caùi 3.00 3.00 2,683,268 8,049,804
20 Laép ñaët bieán doøng PCT 3200/5A - Taiwan caùi 4.00 4.00 5,867,464 23,469,856
21 Laép ñaët rôle quaù aùp caùi 1.00 1.00 6,343,590 6,343,590
22 Laép ñaët rôle thaáp aùp caùi 1.00 1.00 6,214,961 6,214,961
23 Laép ñaët rôle quaù doøng caùi 1.00 1.00 6,536,533 6,536,533
24 Laép ñaët rôle choáng chaïm ñaát caùi 1.00 1.00 6,407,904 6,407,904
25 Laép ñaët Shunt trip tboä 1.00 1.00 9,044,797 9,044,797
26 BA19306 Laép ñaët ACB 3P-2500AT/3200AF 85kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,340,920 81,340,920
27 BA19306 Laép ñaët MCCB 3P-1000At/1600AF 65kA - LS caùi 1 0.00 0.00 41,864,702 -
28 Laép ñaët MCCB 3P-1200At/1200AF 50kA - LS caùi 1 1.00 1.00 44,584,578 44,584,578
29 BA19306 Laép ñaët MCCB 3P-800At/800AF 65kA - LS caùi 2 2.00 2.00 8,627,017 17,254,034
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
DIEN (QUYET TOAN) Trang:23
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
30 BA19306 Laép ñaët MCCB 3P-600At/600AF 65kA - LS caùi 2 2.00 2.00 7,764,094 15,528,188
31 BA19306 Laép ñaët MCCB 3P-250AT/250AF 35kA - LS caùi 1 1.00 1.00 2,437,688 2,437,688
32 BA19305 Laép ñaët MCCB 3P-200AT/250AF 35kA - LS caùi 2 2.00 2.00 2,383,795 4,767,590
33 BA19305 Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA - LS caùi 1 1.00 1.00 2,383,795 2,383,795
34 BA19303 Laép ñaët MCCB 3P-100A/160AF 35kA - LS caùi 1 1.00 1.00 2,280,220 2,280,220
35 BA19303 Laép ñaët MCCB 3P-80AT/160AF 35kA - LS caùi 1 1.00 1.00 2,280,220 2,280,220
HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA 0.00 0.00 -
36 Caùp ñoàng traàn 95mm2 m 35.00 35.00 223,338 7,816,830
37 Caùp ñoàng traàn 150mm2 m 35.00 35.00 340,210 11,907,350
38 Coïc tieáp ñòa maï ñoàng L=2400, M16 coïc 9.00 9.00 145,448 1,309,030
39 GTT001 Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät - UÙc loâ 1.00 1.00 3,966,358 3,966,358
2 TUÛ ÑIEÄN MLP1
40 GTT009 Laép ñaët voû tuû ñieän MLP1 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 4,771,192 4,771,192
41 GTT010 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
42 GTT011 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
43 BA19403 Laép ñaët bieán doøng CT 200/5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 269,467 808,402
44 BA19102 Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) caùi 1 1.00 1.00 178,037 178,037
45 BA19101 Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) caùi 1 1.00 1.00 176,742 176,742
46 BA19101 Laép ñaët ñoàng hoà Volte ( 0-500V ) - Taiwan caùi 1 1.00 1.00 126,028 126,028
47 BA19102 Laép ñaët ñoàng hoà Ampe ( 0-200A ) - Taiwan caùi 1 1.00 1.00 127,323 127,323
48 BA19305 Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA - LS caùi 1 1.00 1.00 2,383,795 2,383,795
49 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 261,918 261,918
50 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
51 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA - LS caùi 2 2.00 2.00 252,955 505,910
52 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 252,955 1,264,776
3 TUÛ ÑIEÄN LP-01
53 GTT012 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-01 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 1,095,490 1,095,490
54 GTT013 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
54 GTT014 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
55 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
55 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 10 10.00 10.00 87,964 879,643
56 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 4 4.00 4.00 87,964 351,857
56 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
4 TUÛ ÑIEÄN LP-02
57 GTT015 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-02 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 1,393,553 1,393,553
58 GTT016 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
58 GTT017 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
59 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 261,918 261,918
59 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 252,955 758,866
60 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 87,964 263,893
60 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 87,964 439,822
61 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
DIEN (QUYET TOAN) Trang:24
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
5 TUÛ ÑIEÄN LP-03
62 GTT018 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-03 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 1,095,490 1,095,490
63 GTT019 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
64 GTT020 Laép ñaët caàu chì 5A -Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
65 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 25,295 25,295
66 BA19301 Laép ñaët MCB 3P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 230,752 230,752
67 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 87,964 263,893
68 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 7 7.00 7.00 87,964 615,750
69 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
6 TUÛ ÑIEÄN LP-04
70 GTT021 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-04 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 1,228,731 1,228,731
71 GTT022 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
72 GTT023 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
73 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
74 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 87,964 439,822
75 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 11 11.00 11.00 87,964 967,608
76 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
7 TUÛ ÑIEÄN LP-05
77 GTT024 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-05 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 417,069 417,069
78 GTT025 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
79 GTT026 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
80 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
81 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 87,964 263,893
82 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 2 2.00 2.00 87,964 175,929
83 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
8 TUÛ ÑIEÄN LP-06
84 GTT027 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-06 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 775,414 775,414
85 GTT028 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
86 GTT029 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
87 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
88 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 87,964 439,822
89 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 87,964 439,822
90 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
9 TUÛ ÑIEÄN LP-07
91 GTT030 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-07 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 417,069 417,069
92 GTT031 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
93 GTT032 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
94 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
95 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 87,964 263,893
96 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 5 5.00 5.00 87,964 439,822
97 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
10 TUÛ ÑIEÄN LP-08
DIEN (QUYET TOAN) Trang:25
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
98 GTT033 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-08 vaø phuï kieän - VN tuû 1 1.00 1.00 775,414 775,414
99 GTT034 Laép ñaët ñeøn baùo pha - Taiwan boä 3 3.00 3.00 72,672 218,015
100 GTT035 Laép ñaët caàu chì 5A - Taiwan boä 3 3.00 3.00 52,386 157,157
101 BA19302 Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 252,955 252,955
102 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA - LS caùi 3 3.00 3.00 87,964 263,893
103 BA19202 Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA - LS caùi 8 8.00 8.00 87,964 703,715
104 BA19201 Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA - LS caùi 1 1.00 1.00 81,276 81,276
II.2 CABLE
105 GTT036 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-400mm2 - Thònh Phaùt m 1005 495.00 495.00 818,170 404,994,371
106 GTT037 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-300mm2 - Thònh Phaùt m 6520 1,446.00 1,446.00 577,449 834,991,410
107 GTT038 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-240mm2 - Thònh Phaùt m 2150 2,231.00 2,231.00 461,093 1,028,698,620
108 GTT039 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-120mm2 - Thònh Phaùt m 420 536.00 536.00 232,664 124,708,071
109 GTT040 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-95mm2 - Thònh Phaùt m 140 0.00 0.00 182,829 -
110 GTT041 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-70mm2 - Thònh Phaùt m 300 297.00 297.00 131,611 39,088,479
111 GTT042 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-50mm2 - Thònh Phaùt m 100 417.00 417.00 95,488 39,818,417
112 Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-35mm2 - Thònh Phaùt m 106.00 106.00 69,257 7,341,242
113 GTT043 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-300mm2 - Thònh Phaùt m 940 241.00 241.00 542,710 130,792,996
114 GTT044 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-240mm2 - Thònh Phaùt m 630 165.00 165.00 427,528 70,542,135
115 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-120mm2 - Thònh Phaùt m 536.00 536.00 207,574 111,259,664
116 GTT045 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-60mm2 - Thònh Phaùt m 140 0.00 0.00 107,489 -
117 GTT046 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-35mm2 - Thònh Phaùt m 100 205.00 205.00 64,916 13,307,801
118 GTT047 Laép ñaët khay caùp 600x100x2mm - VN m 180 149.00 149.00 962,199 143,367,711
119 Laép ñaët khay caùp 400x100x2mm - VN m 82.00 82.00 782,963 64,202,966
120 GTT048 Laép ñaët khay caùp 300x100x2mm - VN m 80 222.00 222.00 576,686 128,024,206
121 GTT049 Laép ñaët khay caùp 200x100x2mm - VN caùi 140 40.00 40.00 442,866 17,714,628
III. HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG - OÅ CAÉM
III.1 ÑEØN - OÅ CAÉM
113 Laép ñaët ñeøn boùng Compact 80W - Duhal boä 115 20.00 20.00 795,747 15,914,940
114 BA13302 Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol - Duhal boä 89 0.00 0.00 630,410 -
115 BA13302 Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn - Duhal boä 81 54.00 54.00 841,916 45,463,490
116 BA13301 Laép ñaët ñeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä - Duhal boä 15 0.00 0.00 174,622 -
117 BA13601 Laép ñaët ñeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) - Duhal boä 20 13.00 13.00 605,139 7,866,808
118 BA13601 Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) - Duhal boä 21 17.00 17.00 449,983 7,649,712
119 BA13601 Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët - Duhal boä 8 0.00 0.00 449,983 -
120 BA18101 Laép ñaët coâng taéc maët moät 1 chieàu - Clipsal caùi 2 0.00 0.00 57,985 -
121 BA18102 Laép ñaët coâng taéc maët hai 1 chieàu - Clipsal caùi 5 2.00 2.00 75,807 151,614
122 BA18103 Laép ñaët coâng taéc maët ba1 chieàu - Clipsal caùi 2 5.00 5.00 93,628 468,142
123 BA18104 Laép ñaët coâng taéc maët boán1 chieàu - Clipsal caùi 9 8.00 8.00 127,346 1,018,765
124 BA18105 Laép ñaët coâng taéc maët naêm1 chieàu - Clipsal caùi 3 1.00 1.00 145,167 145,167
125 BA18106 Laép ñaët coâng taéc maët saùu1 chieàu - Clipsal caùi 1 1.00 1.00 165,578 165,578
126 BA18202 Laép ñaët oå caém ñoâi 1P+N+E-16A - Clipsal caùi 88 57.00 57.00 143,461 8,177,258
113' BA13103 Đeøn boùng Compact 80W - Duhal boä 95.00 95.00 771,963 73,336,485
DIEN (QUYET TOAN) Trang:26
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
114' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol - Duhal boä 89.00 89.00 568,265 50,575,607
115' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn - Duhal boä 1.00 1.00 779,772 779,772
116' BA13301 Đeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä - Duhal boä 16.00 16.00 130,602 2,089,627
117' BA13601 Đeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) - Duhal boä 7.00 7.00 581,835 4,072,845
118' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) - Duhal boä 4.00 4.00 426,679 1,706,716
119' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët - Duhal boä 8.00 8.00 426,679 3,413,432
120' BA18101 Coâng taéc maët moät 1 chieàu - Clipsal caùi 3.00 3.00 45,039 135,118
121' BA18102 Coâng taéc maët hai 1 chieàu - Clipsal caùi 6.00 6.00 61,565 369,393
122' BA18103 Coâng taéc maët ba1 chieàu - Clipsal caùi 1.00 1.00 78,093 78,093
123' BA18104 Coâng taéc maët boán1 chieàu - Clipsal caùi 12.00 12.00 110,515 1,326,178
124' BA18105 Coâng taéc maët naêm1 chieàu - Clipsal caùi 3.00 3.00 127,042 381,126
125' BA18106 Coâng taéc maët saùu1 chieàu - Clipsal caùi 1.00 1.00 143,568 143,568
126' BA18202 oå caém ñoâi 1P+N+E-16A - Clipsal caùi 47.00 47.00 127,925 6,012,473
127 BA15403 Laép ñaët hoäp caùp chôø 60x60mm - VN hoäp 15 15.00 15.00 57,450 861,755
III.2 CAÙP - OÁNG & TRUNKING
128 BA16109 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-2.5mm2 - Thònh Phaùt m 8,580 10,593.00 10,593.00 8,764 92,834,757
129 BA16111 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-4.0mm2 - Thònh Phaùt m 2,124 2,802.00 2,802.00 11,916 33,389,519
130 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-1.5mm2 - Thònh Phaùt m 4,677.00 4,677.00 6,357 29,731,689
131 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-6.0mm2 - Thònh Phaùt m 2,440.00 2,440.00 14,808 36,131,520
132 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-10mm2 - Thònh Phaùt m 2,025.00 2,025.00 22,322 45,202,050
133 BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm - Vega m 2,854 3,751.00 3,751.00 40,530 152,028,065
134 BA14106 Laép ñaët khay caùp 100x50x1.2mm - VN m 320 250.00 250.00 127,215 31,803,804
IV. HEÄ THOÁNG MAÏNG MAÙY TÍNH - ÑIEÄN THOAÏI
132 BA15411 Laép ñaët hoäp IDF 10 ñoâi - VN hoäp 1 0.00 0.00 182,151 -
133 BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 20 ñoâi - VN hoäp 1 0.00 0.00 212,350 -
134 BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 50 ñoâi - VN hoäp 1 0.00 0.00 290,116 -
135 GTT050 Laép ñaët switch 16 port noái maïng Lan - Linkpro caùi 2 0.00 0.00 466,227 -
136 GTT051 Laép ñaët switch 8 port noái maïng Lan - Linkpro caùi 1 0.00 0.00 940,004 -
137 BA18201 Laép ñaët oå caémñieän thoaïi vaø oå caém maïng Lan ( aâm töôøng ) - Clisal caùi 20 0.00 0.00 336,164 -
138 BA16402 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 10Px0.5mm2 - Sacom m 30 0.00 0.00 26,086 -
139 BA16403 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 20Px0.5mm2 - Sacom m 50 0.00 0.00 43,712 -
140 BA16201 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 2Px0.5mm2 - Saicom m 430 400.00 400.00 6,534 2,613,606
141 BA16403 Laép ñaët caùp maïng Lan cat 5 UTP - AMP m 510 400.00 400.00 10,800 4,320,175
142 BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm - Vega m 100 100.00 100.00 40,530 4,053,001
V. HEÄ THOÁNG PCCC
143 GTT052 Laép ñaët trung taâm baùo chaùy 30 keânh - USA caùi 1 1.00 1.00 32,063,620 32,063,620
144 BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi - Taiwan boä 20 0.00 0.00 312,565 -
145 BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi daïng tia chieáu Beam - Siemens boä 7 7.00 7.00 27,925,293 195,477,050
DIEN (QUYET TOAN) Trang:27
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh
toaùn
Ñôn giaù
toång hôïp
sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
146 BA19601 Laép ñaët chuoâng baùo chaùy - Taiwan caùi 19 19.00 19.00 317,187 6,026,561
147 BA19405 Laép ñaët nuùt aán khaån - China boä 16 19.00 16.00 420,332 6,725,314
148 BA16204 Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 2C-1.5mm2 - Thònh Phaùt m 500 500.00 500.00 15,220 7,610,078
149 BA16404 Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 4C-1.5mm2 - Thònh Phaùt m 1,300 1,300.00 1,300.00 23,337 30,337,980
150 BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm - Vega m 1,800 1,800.00 1,800.00 40,530 72,954,017
4,647,401,896 TOÅNG COÄNG :
DIEN (QUYET TOAN) Trang:28
Ghi chuù
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
DIEN (QUYET TOAN) Trang:29
Ghi chuù
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
DIEN (QUYET TOAN) Trang:30
Ghi chuù
DIEN (QUYET TOAN) Trang:31
Ghi chuù
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK

C
h
u
û

ñ
a
à
u

t
ö

y
e
â
u

c
a
à
u

k
h
o
â
n
g

l
a
é
p

ñ
a
ë
t

DIEN (QUYET TOAN) Trang:32
Ghi chuù
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK
TĐTK

C
h
u
û

ñ
a
à
u

t
ö

y
e
â
u

c
a
à
u

k
h
o
â
n
g

l
a
é
p

ñ
a
ë
t

DIEN (QUYET TOAN) Trang:33
Ghi chuù
DIEN (QUYET TOAN) Trang:34
COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toan
Ñôn giaù
toång hôïp
Sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
i. HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC
I.1 BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM
1 BB41501 Laép ñaët voøi töôùi caây DN20mm boä 3.000 3.00 3.00 97,336 292,007
2 BB36603 Laép ñaët van coång DN40mm caùi 1.000 1.00 1.00 442,031 442,031
3 BB36601 Laép ñaët van coång DN25mm caùi 1.000 1.00 1.00 206,500 206,500
4 BB36601 Laép ñaët van coång DN20mm caùi 10.000 10.00 10.00 160,049 1,600,491
5 BB36601 Laép ñaët van coång DN15mm caùi 1.000 1.00 1.00 131,174 131,174
6 BB19106 Laép ñaët oáng uPVC DN65x3.6mm 100m 0.650 0.65 0.65 6,410,879 4,167,071
7 BB19105 Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.8mm 100m 1.170 1.17 1.17 4,181,919 4,892,846
8 BB19104 Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.4mm 100m 0.560 0.56 0.56 2,999,075 1,679,482
9 BB19102 Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.0mm 100m 0.910 0.91 0.91 1,822,133 1,658,141
10 BB19101 Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.8mm 100m 0.630 0.63 0.63 1,393,262 877,755
11 BB14113 Laép ñaët oáng BTCT DN200mm H30 100m 0.100 - - 56,204,694 -
12 GTT018 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 1.00 1.00 9,827,902 9,827,902
13 GTT019 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 1.00 1.00 6,273,333 6,273,333
I.2 KHU NHAØ XÖÔÛNG 1
1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1
14 BB36603 Laép ñaët van coång DN40mm caùi 1.000 1.00 1.00 442,031 442,031
15 BB36603 Laép ñaët van 1 chieàu DN40mm caùi 1.000 1.00 1.00 393,069 393,069
16 BB36201 Laép ñaët van xaû khí DN25mm caùi 1.000 1.00 1.00 398,372 398,372
17 BB41301 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 4.000 - - 1,720,806 -
18 BB41201 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) 1 boä 10.000 - - 1,989,469 -
19 BB41501 Laép ñaët voøi xòt boä 10.000 - - 185,216 -
20 BB41101 Laép ñat chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa, voøi Lavabo ) 1 boä 7.000 - - 1,538,612 -
21 BB41501 Laép ñaët voøi röûa DN15mm boä 2.000 - - 126,211 -
22 BB19104 Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.4mm 100m 0.130 0.13 0.13 2,999,075 389,880
23 BB19103 Laép ñaët oáng uPVC DN32x2.1mm 100m 0.040 0.04 0.04 2,340,111 93,604
24 BB19102 Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.0mm 100m 0.150 0.15 0.15 1,822,133 273,320
25 BB19101 Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.8mm 100m 0.260 0.26 0.26 1,393,262 362,248
26 BB19101 Laép ñaët oáng uPVC DN15x1.6mm 100m 0.150 0.15 0.15 1,152,345 172,852
27 GTT020 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 - - 14,105,468 -
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 35
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toan
Ñôn giaù
toång hôïp
Sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
28 GTT021 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 - - 8,572,595 -
2 KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI
29 BB36601 Laép ñaët van coång DN25mm caùi 1.000 1.00 1.00 206,500 206,500
30 BB36601 Laép ñaët van 1 chieàu DN25mm caùi 1.000 1.00 1.00 206,500 206,500
31 BB41301 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 1.000 - - 1,720,806 -
32 BB41201 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) 1 boä 4.000 - - 1,989,469 -
33 BB41501 Laép ñaët voøi xòt boä 4.000 - - 185,216 -
34 BB41101 Laép ñaët chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa, voøi Lavabo ) 1 boä 3.000 - - 1,538,612 -
35 BB41501 Laép ñaët voøi röûa DN15mm boä 1.000 - - 126,211 -
36 BB19102 Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.0mm 100m 0.040 0.04 0.04 1,822,133 72,885
37 BB19101 Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.8mm 100m 0.020 0.02 0.02 1,393,262 27,865
38 BB19101 Laép ñaët oáng uPVC DN15x1.6mm 100m 0.030 0.03 0.03 1,152,345 34,570
39 GTT022 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 - - 3,916,857
40 GTT023 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 - - 1,246,554
II. HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
II.1 BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM
41 BB19111 Laép ñaët oáng uPVC DN200x8.7mm 100m 0.19 0.19 0.19 35,396,508 6,725,337
42 BB19107 Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.8mm 100m 1.28 1.28 1.28 7,336,814 9,391,122
43 BB13305 Laép ñaët oáng gang caàu DN 200mm 100m 0.07 0.08 0.07 126,139,645 8,829,775
44 GTT001 Phuï kieän laép ñaët heä 1.00 1.00 1.00 8,572,595 8,572,595
45 GTT002 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.00 1.00 1.00 4,167,918 4,167,918
II.2 NHAØ XÖÔÛNG 1
1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1
46 BB42301 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN50mm caùi 2.000 2.00 2.00 45,902 91,804
47 BB42302 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm caùi 1.000 1.00 1.00 56,651 56,651
48 BB42302 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm caùi 3.000 3.00 3.00 108,124 324,373
49 BB42302 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN150mm caùi 1.000 1.00 1.00 268,820 268,820
50 BB42201 Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm caùi 23.000 23.00 23.00 89,764 2,064,565
51 BB19110 Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.3mm 100m 0.100 3.42 3.42 23,174,064 79,255,299
52 BB19108 Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.9mm 100m 0.080 0.80 0.80 11,431,861 9,145,489
53 BB19107 Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.8mm 100m 0.300 0.30 0.30 7,336,814 2,201,044
54 BB19105 Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.8mm 100m 0.940 1.66 1.66 4,181,919 6,941,986
55 GTT003 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 1.00 1.00 3,603,030 3,603,030
56 GTT004 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 1.00 1.00 2,125,269 2,125,269
2 KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI
57 BB42302 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm caùi 2.000 2.00 2.00 56,651 113,303
58 BB42302 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm caùi 1.000 1.00 1.00 108,124 108,124
59 BB42201 Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm caùi 7.000 7.00 7.00 89,764 628,346
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 36
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toan
Ñôn giaù
toång hôïp
Sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
60 BB19108 Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.9mm 100m 0.090 0.09 0.09 11,431,861 1,028,867
61 BB19107 Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.8mm 100m 0.270 0.27 0.27 7,336,814 1,980,940
62 BB19105 Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.8mm 100m 0.440 0.44 0.44 4,181,919 1,840,044
63 GTT005 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 1.00 1.00 738,881 738,881
64 GTT006 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 1.00 1.00 425,054 425,054
65
Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.3mm Bình Minh 100m 3.50 3.50 24,142,809 84,499,832
Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.8mm 100m 0.72 0.72 4,181,919 3,010,982
66 Ñuïc loå beâ toâng(hoá ga, möông) daøy 200mm, kích thöôùc 200x200 loå 62.00 62.00 96,014 5,952,868
67 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 150mm baèng phöông keo daùn caùi 113.00 113.00 112,382 12,699,166
68 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 65mm baèng phöông keo daùn caùi 36.00 36.00 22,216 799,776
69 Ñaøo ñaát thuû coâng m3 41.00 41.00 161,090 6,604,690
70 Laáp ñaát thuû coâng m3 28.00 28.00 32,849 919,772
III. HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY
II.1 BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM
71 BB36604 Laép ñaët van coång DN50mm caùi 3.000 3.00 3.00 556,696 1,670,088
72 BB36605 Laép ñaët van coång DN65mm caùi 1.000 1.00 1.00 1,078,872 1,078,872
73 BB14206 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.2mm 100m 0.200 0.20 0.20 18,449,640 3,689,928
74 BB14207 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN65x3.2mm 100m 0.030 0.03 0.03 22,445,897 673,377
75 BB14210 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4.0mm 100m 2.640 2.64 2.64 42,125,526 111,211,389
76 BB14211 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN125x4.0mm 100m 0.010 0.01 0.01 61,998,585 619,986
77 GTT007 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 1.00 1.00 30,039,841 30,039,841
78 GTT008 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 1.00 1.00 10,495,264 10,495,264
II.2 NHAØ XÖÔÛNG 1
79 GTT009 Laép ñaët tuû chöõa chaùy 700x220x500 tuû 9.000 9.00 9.00 1,252,239 11,270,152
80 BB36102 Laép ñaët van goùc chöõa chaùy DN50mm caùi 9.000 9.00 9.00 260,188 2,341,696
81 GTT010 Laép ñaët cuoän voøi chöõa chaùy DN50 - 30m cuoän 9.000 9.00 9.00 721,544 6,493,892
82 GTT011 Laép ñaët laêng phun, khôùp noái caùi 9.000 9.00 9.00 196,574 1,769,169
83 GTT012 Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 - loaïi 5kg bình 24.000 24.00 24.00 837,946 20,110,713
84 GTT013 Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 4kg bình 24.000 24.00 24.00 323,219 7,757,254
85 GTT014 Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 - loaïi 24kg bình 1.000 1.00 1.00 4,708,644 4,708,644
86 GTT015 Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 35kg bình 1.000 1.00 1.00 1,968,937 1,968,937
87 BB14206 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.2mm 100m 1.070 1.07 1.07 18,449,640 19,741,115
88 BB14209 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN80x3.2mm 100m 0.180 0.18 0.18 26,022,183 4,683,993
89 BB14210 Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4.0mm 100m 0.820 0.82 0.82 42,125,526 34,542,931
90 GTT016 Phuï kieän laép ñaët heä 1.000 1.00 1.00 35,212,005 35,212,005
91 GTT017 Laép ñaët giaù ñôõ heä 1.000 1.00 1.00 11,385,080 11,385,080
HEÄ THOÁNG THOAÙT MÖA (phaùt sinh töø cao ñoä vóa heø veà hoá ga, möông
nöôùc)
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 37
STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT
Khoái
löôïng
döï thaàu
Khoái
löôïng
thi coâng
Khoái
löôïng
thanh toan
Ñôn giaù
toång hôïp
Sau thueá
(VAT 10%)
Thaønh tieàn
Sau thueá
(Vat 10%)
-
621,702,477 TOÅNG COÄNG :
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 38
Ghi chuù
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 39
Ghi chuù
TĐTK
TĐTK
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 40
Ghi chuù
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 41
Ghi chuù
NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 42

YEÁT TOAÙN
BAO BÌ GIAÁY LIKSIN AN
GHI CHÚ

phố Hồ Chí Minh, ngày / /2010 NHAØ THAÀU THI COÂNG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->