P. 1
De Thi Cuoi Hoc Ki 2 Lop 4

De Thi Cuoi Hoc Ki 2 Lop 4

|Views: 11,382|Likes:
Được xuất bản bởiCảnh Nguyễn Văn

More info:

Published by: Cảnh Nguyễn Văn on Apr 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Trường Tiểu học An Quang

Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: L1ch 23. Thời gian: 4 ph5t
,6u 7: )8y 9ánh 9:u ; <à=  trước > ?@ nghAa:
ĐBu thC DE FG#H nước ta I6m <à= thời DJ chia cKt Ià 9=:
a. L1 nước ng=ài ;6m IưMc.
N. (h6n 96n O nhiPu ?1a phưQng nRi ISn tranh giành TuyPn IMi.
c. ,ác tUp ?=àn ph=ng DiCn ;6u ;V nhau tranh giành TuyPn IMi.
,6u 2: )8y ?ánh 9:u ; <à=  trước > ?5ng nh:t.
%Wc ?Xch c@a T6y YQn Dhi tiCn ra Thăng L=ng Ià:
a. LUt ?R chXnh TuyPn họ Tr1nh
N. ThZng nh:t giang 2Qn
c. ,[ hai mWc ?Xch n\i trSn.
,6u ]: O thC DE FG#+FG## nước ta c\ nh^ng thành th1 ph_n th1nh nà=`
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
,6u 4: "ể nh^ng chXnh 2ách <P Dinh tCH <ăn h\a <à giá= 9Wc c@a <ua Quang Trung:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
,6u a: Đánh 9:u <à= 0  trước > bm ch= Ià ?5ng:
c(hà (guydn thành IUp năm:
a. 7.a.
N. 7.2
c. 7e!2
9. 7e.!
c(hà (guydn chọn Dinh ?0 Ià:
a. Thăng L=ng.
N. )=a Lư.
c. )uC.
9. ,R L=a.
Đáp án m0n : L1ch 23+ Lớp 4
,6u 7: - 2 ?iểm/ c6u c
,6u 2: - 2 ?iểm/ c6u c
,6u ] : - 2 ?fiểm/
+ O thC Dg FG#+ FG## H nước ta c\ nh^ng thành th1 ph_n th1nh Ià: hhZ )iCnH
)ii AnH Thăng L=ng.
,6u 4: -2 ?iểm/
+ (h^ng chXnh 2ách <P Dinh tC H <ăn h\a <à giá= 9Wc c@a <ua Quang Trung:j
,hiCu DhuyCn n0ng kH k,hiCu IUp học k <à ?P ca= ch^ n0m.
,6u a: -2 ?iểm/
• ,6u -a/
• ,6u-c/
Trường Tiểu học An Quang
Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: Đ1a IX. Thời gian: 4 ph5t

Đánh 9:u F <à= 0 trZng  trước > tr[ Iời ?5ng:
,6u7.
l 9uySn h[i miPn trung
a. m6n cư tUp trung ?0ng ?5c H ch@ yCu Ià người "inh.
N. m6n cư tUp trung Dhá ?0ng ?5c H ch@ yCu Ià người "inh <à người ,hăm.
c. m6n cư tUp trung r:t ?0ng ?5cH ch@ yCu Ià người "inhH người ,hăm.
9. m6n cư thưa thớt ch@ yCu Ià 96n tic Xt người.
,6u 2.
Thành phZ )uC thuic tgnh nà=`
a. Qu[ng Lnnh.
N. Qu[ng Tr1.
c. Thoa ThiSn )uC.
9. Qu[ng (am.
,6u]. Liển ?0ng Na= Nọc các phXa nà= c@a ?:t IiPn nước ta`
a. hhXa NKc <à phXa t6y.
N. hhXa ?0ng <à phXa t6y.
c.  hhXa nam <à phXa t6y.
9.  hhXa ?0ng H phXa nam <à t6y nam.
,6u 4. (ước ta ?ang Dhai thác nh^ng I=pi Dh=áng 2[n nà= O Liển Đ0ng.
a. A q pa q tXtH than ?áH muZi.
N.  mBu DhXH cát trKngH muZi.
c.  Than H 2KtH N0 +;XtH muZi.
,6u a. (Su mit 2Z ?rc ?iểm tiSu Niểu c@a thành phZ Đà (sng.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Đáp án m0n : Đ1a IX+ Lớp 4
%ti c6u ?5ng ?ưMc - 2 ?iểm/
,6u7 - c6u N/
,6u 2 - c6u c/
,6u ] - c6u 9 /
,6u 4 - c6u N /
,6u a. %it 2Z ?rc ?iểm tiSu Niểu c@a thành phZ Đà (sng : Là thành phZ c[ng
IớnH Ià trung t6m c0ng nghiup <à Ià nQi c\ nhiPu ?iểm 9u I1ch h:p 9vn.

Trường Tiểu học An Quang
Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: TiCng Giut Thời gian: w ph5t
Ax Đọc thBm Nài: kyu+Li+GQ O ;ứ 2O tX h=nj
-Yách tiCng Giut 4 tUp 2 trang 7we/
Lxmza <à= nii 9ung Nài ?ọcH ?ánh 9:u ; <à= 0 trZng trước > tr[ Iời ?5ng.
7. (h6n <Ut chXnh tr=ng ?=pn trXch trSn Ià gn`
a. Li q Ii q p5t
N. yu q Ii q <Q
c. "h0ng c\ tSn.
2. ,\ nh^ng nước tX h=n nà= tr=ng ?=pn trXch này `
a. Li q Ii q p5t.
N. LIi q ph5t.
c. Li q Ii q p5t <à LIi q ph5t.
]. (ước nà= ?1nh ?bm Tu6n ;6m IưMc nưQc Iáng giPng `
a. Li q Ii q p5t
N. LIi q ph5t .
c. ,[ hai nước.
,6u 4 : Gn 2a= yu q Ii q <Q DhuySn nhà <ua nước Li q Ii q p5t to N{ > ?1nh NiCn
nước LIi q ph5t thành mit tgnh c@a nước Li q Ii q p5t `
a. Gn yu q Ii q <Q ghVt chiCn tranh ;6m IưMcH ySu h|a Nnnh .
N. Gn yu q Ii q <Q ngpi ?ánh nhau <ới Tu6n ?1ch.
c. Gi yu q Ii q <Q ?ang 2Zng O nước LIi q p5t.
,6u a : (ghAa c@a to kh|a j tr=ng k h|a ước j giZng nghA6 c@a ch^ kh|aj nà=
9ưới ?6y `
a. )|a nhau
N. )|a tan
c. )|a Nnnh
,6u w : Tr=ng c6u k %it NuRi 2ángH ngài tRng tư Iunh N:t ngờ ?Cn thăm t0i.jH Ni
phUn nà= Ià trpng ng^ `
a. (gài tRng tư Iunh .
N. ĐCn thăm t0i.
c. %it NuRi 2áng.
Đáp án m0n TiCng Giut Iớp 4
,6u 7: N
,6u 2 :c
,6u ] : N
,6u 4 : a
,6u a : c
,6u w : c
,6u 7H2H] %ti c6u Ha ?iểm
,6u 4 : 2 ?iểm
,6u aH w : %ti c6u 7 ?iểm.
Đáp án m0n TiCng Giut Iớp 4
,6u 7: N
,6u 2 :c
,6u ] : N
,6u 4 : a
,6u a : c
,6u w : c
,6u 7H2H] %ti c6u Ha ?iểm
,6u 4 : 2 ?iểm
,6u aH w : %ti c6u 7 ?iểm.
Trường Tiểu học An Quang
Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: T=án. Thời gian: 4 ph5t
hhBn #.x
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ài t!" #au$
7. yiá tr1 c@a ch^ 2Z ] tr=ng 2Z w.]!47 Ià:
A. ] L. ] ,.] m. ]
2. YZ thXch hMp ?ể <iCt <à= 0 trZng c@a
]
a
w
=

A. ] L.w ,. a m.4
].hh6n 2Z nà= chg phBn ?8 t0 màu c@a hnnh 9ưới ?6y.

A.
a
4
L.
!
a
,.
!
4
m.
4
!
]. %it ph|ng học hnnh ch^ nhUt c\ chiPu 9ài Dh=[ng :
A. . m L. .9m ,. .c m .Dm
4. GiCt 2Z <à= cht ch:m ?ể ?ưMc Na 2Z chsn tz nhiSn IiSn tiCp:!.} ......}72.
A.!7 L.!! ,.77 m. 7
hhBn ##
Lài 7: TXnh
a.
a
]
~
e
7
•...........................................................................................................
N.
74
77
+
e
a
•...........................................................................................................
c .
.
a
;
72
.
•...........................................................................................................
9.
w
7
:
e
2
•..............................................................................................................
Lài 2:ĐiPn 2Z thXch hMp <à= 0 trZng:
a. ]tp w Dg •..............Dg N. 4 ph5t •................gi6y
Lài ]: Lớp a A c\ ]a học 2inhH tr=ng ?\ 2Z học 2inh trai N€ng
4
]
2Z học 2inh gái.
){i Iớp học c\ Na= nhiSu học 2inh gái ` ,\ Na= nhiSu học 2inh trai`
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
)ướng 9vn ch:m
%0n t=án q Lớp 4
hhBn 7: - ] ?iểm/
"h=anh <à= mti c6u tr[ Iời ?5ng c@a Nài 7H2H]H4HaH ?ưMc Ha ?iểm. &iSng Nài 2
?ưMc 7 ?iểm.
Lài 7: ,6u L. ] Lài 2: ,6u , . a Lài]: ,6u ,.
!
4

Lài 4: ,6u A. .m Lài a ,6u m. 7
hhBn ##: - e ?iểm/
Lài 7: - 2Ha ?iểm/
a.
a
]
~
e
7

]a
27
~
]a
a

]a
2w
c.
.
a
;
72
.

72 .
. a
%
%

!w
4

72
a
N.
74
77
+
e
a

74
77
+
74
7

74
7
9.
w
a
+
w
7
:
e
2

w
a
+
72
e

72
]

4
7
Lài ]: -]Ha ?iểm/
&a c' #( đ)$ `
)ọc 2inh trai
)ọc 2inh gái
`
Thb= 2Q ?_ H tRng 2Z phBn N€ng nhau Ià:
] ~ 4 • e - phBn /
YZ học 2inh trai Ià :
]a : e ; ] • 7a - học 2inh /
,Z học 2inh gái Ià :
]a : 7a • 2 - học 2inh /
Đáp 2Z: )ọc 2inh trai : 7a học 2inh
)ọc 2inh gái : 2 học 2inh

35 học sinh
Thứ.........ngày.. .......tháng 77 năm2.
ĐP thi học Dn ## (ăm học 2.+2!
%0n : TiCng Giut +Lớp 4
Thời gian :4 ph5t
#.x ,hXnh t[: Lài <iCt: ,=n chu_n chu_n nước.
GiCt ?Bu Nài <à ?=pn- •i cha=...............?ang c|n ph6n <6n/
TiCng <iut Iớp 4 T2H Trang
##.x TUp Iàm <ăn: T[ mit c=n <Ut mà bm ySu thXch
Thứ.........ngày.. .......tháng 77 năm2.
ĐP thi học Dn ## (ăm học 2.+2!
%0n : TiCng Giut +Lớp 4
Thời gian :4 ph5t
#.x ,hXnh t[: Lài <iCt: ,=n chu_n chu_n nước.
GiCt ?Bu Nài <à ?=pn- •i cha=...............?ang c|n ph6n <6n/
TiCng <iut Iớp 4 T2H Trang
##.x TUp Iàm <ăn: T[ mit c=n <Ut mà bm ySu thXch
Trường T) "im Đ_ng )ướng 9vn ch:m
%0n : TiCng Giut q Iớp 4
)ọc Dn ## (ăm học 2.+2!
#.x,hXnh t[ : - a ?iểm/
Lài <iCt Dh0ng mKc Iti chXnh t[- h=rc mKc 7 Iti/ ch^ <iCt ?5ng mvu ch^ Tuy ?1nh H
trnnh Này 2pch ?‚p H rƒ ràng ?ưMc - a ?iểm/
+ ,ứ mKc 2 Iti chXnh t[ N1 tro 7 ?iểm.
+ Lưu >: (ou ch^ <iCt Dh0ng rƒ ràng H 2ai Ivn ?ọ ca= H Dh=[ng cách H Diểu ch^
h=rc trnnh Này N„n N1 tro Ha ?iểm t=àn Nài.
##.x TUp Iàm <ăn: - a ?iểm /
+ )ọc 2inh <iCt ?ưMc ?=pn <ăn ngKn t[ ?ưMc c=n <Ut mà bm ySu thXch
+ GiCt ?5ng ng^ phápH 9…ng to ?5ngH Dh=ng mKc Iti chXnh t[.
+ ,h^ <iCt rƒ ràng H ?5ngH trnnh Này 2pch 2†.
Lưu >: T…y thb= tong mức ?i Nài <iCt c@a học 2inh giá= <iSn ch:m ?iểm cW thể
ch= các bm
Trường T) "im Đ_ng )ướng 9vn ch:m
%0n : TiCng Giut q Iớp 4
)ọc Dn ## (ăm học 2.+2!
#.x,hXnh t[ : - a ?iểm/
Lài <iCt Dh0ng mKc Iti chXnh t[- h=rc mKc 7 Iti/ ch^ <iCt ?5ng mvu ch^ Tuy ?1nh H
trnnh Này 2pch ?‚p H rƒ ràng ?ưMc - a ?iểm/
+ ,ứ mKc 2 Iti chXnh t[ N1 tro 7 ?iểm.
+ Lưu >: (ou ch^ <iCt Dh0ng rƒ ràng H 2ai Ivn ?ọ ca= H Dh=[ng cách H Diểu ch^
h=rc trnnh Này N„n N1 tro Ha ?iểm t=àn Nài.
##.x TUp Iàm <ăn: - a ?iểm /
+ )ọc 2inh <iCt ?ưMc ?=pn <ăn ngKn t[ ?ưMc c=n <Ut mà bm ySu thXch
+ GiCt ?5ng ng^ phápH 9…ng to ?5ngH Dh=ng mKc Iti chXnh t[.
+ ,h^ <iCt rƒ ràng H ?5ngH trnnh Này 2pch 2†.
Lưu >: T…y thb= tong mức ?i Nài <iCt c@a học 2inh giá= <iSn ch:m ?iểm cW thể
ch= các bm

Trường Tiểu học An Quang
Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: "h=a học. Thời gian: 4 ph5t
,6u 7.x ĐiPn to thXch hMp <à= các cht ch:m 2au:
a.x (hiut ?i c@a hQi nước ?ang 20i Ià.....................................................................
N.x (hiut ?i c@a nước ?á ?ang tan Ià......................................................................
c.x (hiut ?i c@a cQ thể người ?ang Dh{b mpnh <à= Dh=[ng..................................
,6u 2.x GiCt ch^ Đ <à= 0 trZng trước c6u ?5ngH ch^ Y <à= 0 trZng trước c6u
tr[ Iời 2ai:
 "hi ?ưMc ?un n:uH nhiut ?i c@a thức ăn 2† tăng ISn.
 "hi 9…ng ngu_n nhiut ?ể 2:y Dh0 các <UtH nước tr=ng các <Ut ?\ Nay hQi nhanh
hQn Iàm ch= <Ut mau Dh0 hQn
 ,ác ngu_n nhiut như than H 9Bu Ià <0 tUn Hch5ng ta c\ thể 23 9Wng th=[i mái mà
Dh0ng cBn ph[i tiCt Dium .
,6u ].xĐánh 9:u tSn <à ?iPn tSn các DhX <à= cht trZng tr=ng 2Q ?_ tra= ?Ri DhX c@a
thzc <Ut 9ưới ?6y ch= ph… hMp.
):p thW Th[i ra

"hX..............
.
Thzc <Ut "hX............
,6u 4.x Đánh 9:u F <à= 0 trZng trước c6u tr[ Iời ?5ng . Đing <Ut cBn gn ?ể
2Zng`
 ánh 2áng.
 "h0ng DhX.
 (ước.
 Thức ăn.
 T:t c[ các yCu tZ trSn
,6u a.x (Su Na <iuc Npn c\ thể Iàm ?ể N[= <u NBu Dh0ng DhX
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................
Їh ‡(
,6u 7.x ĐiPn to thXch hMp <à= các cht ch:m 2au:
a.x (hiut ?i c@a hQi nước ?ang 20i Ià: 7

c
N.x (hiut ?i c@a nước ?á ?ang tan Ià:

c
c.x (hiut ?i c@a cQ thể người ?ang Dh{b mpnh <à= Dh=[n: ]e

c
,6u 2.x GiCt ch^ Đ <à= 0 trZng trước c6u ?5ngH ch^ Y <à= 0 trZng trước c6u
tr[ Iời 2ai:
Đ "hi ?ưMc ?un n:uH nhiut ?i c@a thức ăn 2† tăng ISn.
Đ "hi 9…ng ngu_n nhiut ?ể 2:y Dh0 các <UtH nước tr=ng các <Ut ?\ Nay hQi
nhanh hQn Iàm ch= <Ut mau Dh0 hQn
Y ,ác ngu_n nhiut như than H 9Bu Ià <0 tUn Hch5ng ta c\ thể 23 9Wng th=[i mái
mà Dh0ng cBn ph[i tiCt Dium .
,6u ].xĐánh 9:u tSn <à ?iPn tSn các DhX <à= cht trZng tr=ng 2Q ?_ tra= ?Ri DhX c@a
thzc <Ut 9ưới ?6y ch= ph… hMp.

):p thW Th[i ra

"hX ,ˆ
2
Thzc <Ut "hX ˆ
2
,6u 4.x Đánh 9:u F <à= 0 trZng trước c6u tr[ Iời ?5ng . Đing <Ut cBn gn ?ể
2Zng`
 ánh 2áng.
 "h0ng DhX.
 (ước.
 Thức ăn.
F T:t c[ các yCu tZ trSn
,6u a.x (Su nh^ng <iuc c\ thể Iàm ?ể N[= <u NBu Dh0ng DhX
Thu g=m <à ;3 IX ph6nH rác hMp IXH gi[m IưMng DhX ?ic hpi c@a ;b c\ ?ing
cQ <à c@a nhà máyH gi[m NWiH N[= <u rong <à tr_ng nhiPu c6y ;anh.

Trường Tiểu học An Quang
Lớp:
Đinh……………………….
Thứ ngày tháng năm 2!
"#$% T&A Đ'() "* + ,)"## -2.+2!/
%0n: T=án. Thời gian: 4 ph5t
Lài 7: TXnh
a.
a
]
~
e
7
•...........................................................................................................
N.
74
77
+
e
a
•...........................................................................................................
c .
.
a
;
72
.
•...........................................................................................................
9.
w
7
:
e
2
•..............................................................................................................
Lài 2: Tnm %
a/ 4 F % • 74 N/ % F 7] • 2a
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lài ]: Trường Tiểu học L> Thường "iut ?8 TuySn g\p ?ưMc 742a Tuyển <OH
Trường Tiểu học (g0 %6y TuySn g\p ?ưMc Xt hQn Trường Tiểu học L> Thường
"iut 7e. Tuyển <O. ){i Trường Tiểu học (g0 %6y TuySn g\p ?ưMc Na= nhiSu
Tuyển <O`
Lài Iàm
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lài 4: Lớp a A c\ ]a học 2inhH tr=ng ?\ 2Z học 2inh trai N€ng
4
]
2Z học 2inh gái.
){i Iớp học c\ Na= nhiSu học 2inh gái ` ,\ Na= nhiSu học 2inh trai`
Lài Iàm
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Hội An. nước ta có những thành thị phồn thịnh là: Phố Hiến.ở thế kỉ XVI.Lớp 4 Câu 1: ( 2 điểm) câu c Câu 2: ( 2 điểm) câu c Câu 3 : ( 2 đfiểm) .Đáp án môn : Lịch sử. văn hóa và giáo dục của vua Quang Trung:” Chiếu khuyến nông “.XVII . Câu 5: (2 điểm) • Câu (a) • Câu(c) .Những chính sách về kinh tế . “Chiếu lập học “ và đề cao chữ nôm. Thăng Long. Câu 4: (2 điểm) .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->