P. 1
Mau Bien Ban Giao Nhan Hang Hoa

Mau Bien Ban Giao Nhan Hang Hoa

|Views: 1,074|Likes:
Được xuất bản bởiHiệp Hoàng

More info:

Published by: Hiệp Hoàng on Apr 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

COÂNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG TRUNG

Địa chỉ: Lô E3, Khu CN Đình Trám, Việt Yên, Bắc ian!
BIEÂN BAÛN GIAO NHAÄN HAØNG HOAÙ
Hoâm nay, ngaøy 20 thán! 04 n"m 2012 Taïi Côn! t# C$ th%& $h'(n!
Trun!
Chuùng toâi goàm:
BEÂN A (BÊN GIAO HÀNG): - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG
TRUNG
Ñaïi dieän: Nguy)n V"n u*ng Ch!ù" #uï: $+ t,án
Ñaïi dieän: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Ch!ù"
#uï: %%%%%%%%%%%%%%%
BEÂN B (BÊN NHẬN HÀNG): - CÔNG TY TNHH XD DV VÀ TM KHẮC
NIỆM
Ñaïi dieän : Nguy)n H-u Ch+ Ch!ù" #uï : iám ./c
Ñaïi dieän :%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ch!ù" #uï : %%%%%%%%%%%%%%%
Hai &eân "uøng nhau tho'ng nha't (o' )!*ïng haøng hoaù nh! (au:
STT T! "#!$ %VT T&'!$ ()*!$ %+! $,- T"#!" .,/!
1
+
Th%& 012345m $
g
,+4-0 1.+0
00
-/+.-0+000
2
+
Th%& 05645m $
g
/+-/4 1.+0
00
12,+0-4+00
0
C0ng 213.664.0
00
To1ng "oäng: Hai t2"m m'7i 8a triệu 9áu tr"m 9áu t' n!hìn .:n! ch;n
< G", 1"23 iá trên ch'a 8a, !:m thu+ TT, ch'a 8a, !:m c'=c >?n chu#@nA
$eøm theo "h!ùng t!ø: $hi+u cBn C $hi+u 4uDt Eh,
Cha't )!*ïng haøng hoaù: ThF, tiêu chuGn nhH 9*n 4uDt
3ieân &a4n 5e't thuù" #aøo hoài 11h607 Cuøng ngaøy+ Hai &eân
8eàu tho'ng nha't 5yù teân+
3ieân &a4n 8!*ï" )aä9 thaønh 02 &a4n, mo:i &eân gi!; 01 &a4n "où
giaù t2< 9haù9 )yù nh! nhau+
A!I "IEÂN BEÂN A A!I "IEÄN BEÂN B

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->