Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol

DẠNG 1 BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM

A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
x R(OH)x + xNa  R(ONa) x + H 2 → 2

(1)

1. Nhận xét: *
n H2 = x n ancol 2 1 n ancol 2 1 n ancol 2

+)

x = 1 ⇒ n H2 =

+) thì đó là ancol đơn chức. Còn

x = 2 ⇒ n H 2 = n ancol

Như vậy nếu

n H2 =

n H 2 = n ancol

thì đó là ancol

2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2. +) Nếu
n H 2 ≥ n ancol

thì đó là ancol đa chức.
n H2 > 1 n ancol 2

+) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà 2. Chú ý

thì có 1 ancol đơn chức.

- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1). - Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời. - Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + m H - Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ: + Ancol no, đơn chức + Ancol đơn chức + Ancol đa chức bất kì + Ancol no, đa chức + Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n+1OH. : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH. : CnH2n-1OH. : CnH2n+2-2k-x(OH)x. : CnH2n+2-x(OH)x.
1
2

Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.com

31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc a. B.Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6.44 gam một rượ A thì thu được 9.36 lít khí (đktc) . Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1.Khi hóa hơi 0.Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol .12 lít H2 .com 2 . Mặt khác cũng 0.1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3. Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.BÀI TẬP VẬN DỤNG I – PHẦN TỰ LUẬN Bài 1:Cho 3. Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.88 atm). Mặt khác khi cho 0.Tính m (6 gam) b.08 lít CO2 và tạo thành 6.H.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C.O) .31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0.Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10. H.7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27.24 gam CO2 .30C và 0.16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit).

9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1.1 mol ) Bài 8:Cho 15.12 lít H2 (đktc).95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3.48 lít khí H2 đktc .Mặt khác 8. Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3. mạch hở .Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0. a.04 lít khí H2 đktc .68% và 45. B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .1 mol C2H4(OH)2 0.com 3 .32% ) Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức.12 lít khí H2 đktc Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.125 mol C2H5OH và 0.Tìm công thức phân tử của X (C3H8O) Bài 6 :Cho 0.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 5 : X là rượu no.Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4.9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH) Bài 9: Cho 20. ĐS: C3H6(OH)2 b.12 gam A hoàn tan vừa hết 1.A là rượu no. Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH) b.6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2.64 lít H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54.05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1.24 lít khí H2 (đktc).96 gam Cu(OH)2 a.Nếu cho 7.Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1.5 mol O2 .3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam Bài 7:Cho 11.5 mol O2 .2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A .

7g sản phẩm.36 lít khí H2 đktc.896 lít ) b.6 gam chất rắn và V lít khí (đktc) a.Xác định công thức phân tử 2 rượu trên (CH3OH và C2H5OH) Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừa đủ thì thu được 4.8 gam tác dụng hoàn toàn với Na tạo ra 5.6 lít khí đktc.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58.03 mol và C2H5OH : 0.18% và 41.6 lít b.Tính V (0. -Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (ở 27.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0. Xác định công thức phân tử của A và B và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5.7g hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thì thu được 29.84 gam hỗn 2 rượu no. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất.30C và 1.Chia X làm 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn. rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) b.com 4 . a. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.24 gam .2 mol) Bài 15: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18.Một hỗn hợp X gồm A và B một đồng đẳng của A có khối lượng là 18.25 atm ) a.02 mol) Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu A thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2O a. đơn chức.3 mol và C2H5OH : 0.82%) Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2.

.02 mol A với 0.015 mol ancol no A với 0.008 lít H2. đơn chức mạch thẳng A và một rượu no mạch thẳng B.875% tác dụng với một lượng thừa natri thu được 5. Biết tỉ khối hơi của A đối với NO2 bằng 2.Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung.84 lít CO2 (đktc).02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1. Bài 17.5 lần từ A. Lấy 1. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 do B sinh ra bằng 16/17 thể tích H2 do A sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Mặt khác khi đốt cháy 13. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.8g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71. X cho 280 cm3 H2.25.015 mol B rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 0. Thí nghiệm 1: Trộn 0. cho biết tỉ khối hơi của B so với A là 4.66cm3 H2.6 lít khí (đktc).952 lít H2 .6g hỗn hợp khí X thì thu được 10. được trộn theo tỉ lệ 1: 1 về khối lượng. Biết các khỉíđo ở đktc.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 16. Cho hai ancol cùng bậc X và Y. Một ancol no đơn chức A có tỉ khối hơi đối với ancol no B là 0. biết thể tích các khí đo ở đktc. Bài 18. Xác định công thức cấu tạo của hai ancol. dư thấy khối lượng bình tăng 6.6g mỗi ancol thì thu được 7. Bài 20. còn Y cho 214.Thí nghiệm 2: trộn 0. Xác định công thức cấu tạo của A và B.21g Tìm công thức phân tử. (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM – 2001) Cho 12. viết công thức cấu tạo của các ancol. Tìm công thức cấu tạo của A. Khi cho cùng một lượng A và B tác dụng với natri dư thì thể tích khí thoát ra từ B lớn gấp 1. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.15g mỗi ancol tác dụng với Na dư.com 5 .36 lít khí CO2 (đkct). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4. Bài 19. Hỗn hợp X gồm một rượu no.5.

36lit H2(đkc). a) Giá trị của V là: A. CTPT của 2 ancol là A. C5H12O D.56 lit H2 (đktc). C5H11OH.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). CH3OH và C2H5OH B. C2H6O C. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. C3H7OH và C4H9OH Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. 1. C4H9OH. C3H8O C. C3H8O D. C C3H5OH và C4H7OH. 2. C3H5OH và C4H7OH D.8 gam. D.672 b) CTPT của 2 ancol là: A. C2H5OH. C.35g hh X gồm 2 ancol no. C3H7OH B.224 B. Z thấy thoát ra 0. C3H7OH và C4H9OH. C3H7OH. C4H10O Câu 4. đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2. CTCT thu gọn của 2 ancol đó là A. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0. C3H5OH và C4H7OH D.18g chất rắn. Cho 9. CH3OH và C2H5OH B. CTPT của ancol X là A.24 lit (đktc) H2. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ tác dụng hết với Na đã thu được 3. Câu 6. C6H13OH Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998). Cho 1.com 6 . Cho 2. 0. C3H7OH và C4H9OH Câu 5. đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6. Cho 22g hỗn hợp hai rượu no. 0. CH4O B. CTPT 2 ancol: A. C2H6O.336 lít khí H2 (đkc). Cho Na tác dụng vừa đủ với 1.9 gam. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH. sau pư thu được 2. C3H7OH và C2H5OH Câu 8. C4H10O.6 gam Na được 12. 0.25 gam chất rắn. Y. 3.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. Cho 3. B.85 gam.4 gam. D. 2. CH4O. Đó là 2 ancol: A.52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. C3H8O. C4H10O Câu 2.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4.72 lít H2 (đktc).2g một ancol no.448 C. C2H5OH và C3H7OH B. Câu 7.CH3OH và C2H5OH. B.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol II – PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Hai rượu đó là: A. Cho 7. C. C2H5OH và C3H7OH. C2H6O B. C4H9OH C.0. C5H11OH D. đơn chức .84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no.896 D.

Cho 8. 0. C3H7OH và C2H4(OH)2 C. Cho 5.com 7 . CH3OH và C2H5OH Câu 10. Công thức 2 ancol là: A. đa chức. Lấy 18. C4H9OH và C5H11OH D. C3H6O3 B. áp suất.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na. Mặt khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. Mặt khác 14 gam X hòa tan hết 0. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no. C3H6O C. Cho 23. 0. CH3OH và C2H5OH Câu 13. đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5. 0.6gam ancol này tác dụng với Na dư.1mol) gồm 2 ancol no.75 gam X tác dụng hết với na (dư) thì thu được 2. đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13.4 D. C2H6O2 Câu 12. 7n + 1 = 11m B. CH3OH và C2H5OH Câu 9.2 C. C2H6O D. Công thức phân tử của A là: Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.3 B.8 gam Na. Cho 18. thu được 36. C4H10O và C5H12O C. C2H6O và C3H8O D.98 gam Cu(OH)2. C4H9OH và C5H11OH D. thu được 2. 8n + 1 = 11m D. Một ancol no. mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 15. C3H7OH và C4H9OHC. Công thức phân tử của hai ancol trong X là: A.8 gam chất rắn.5 Câu 11. Cho 21. Hai ancol đó là: A.8 gam hỗn hợp C2H5OH và ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5. mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH. 7n + 2 = 12m C.8 gam hỗn hợp X (chiếm 0. sau phản ứng hoàn toàn thu được 43. C3H7OH và C4H9OH C. C2H5OH và C3H7OH B. C2H5OH và C3H7OH B. CH4O và C2H6O B.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol C.6 lít H2 (đktc). Số mol của ancol X là: A. Biểu thức liên hệ giữa n và m là: A. CH3OH và C2H4(OH)2 D. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. 7n + 2 = 11m Câu 14.6 lít H2 (đktc). Cho 7.24 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của ancol A là: A. 0.4 gam hỗn hợp hai ancol no. C3H8O và C4H10O Câu 16.8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no.568 lít H2 (đktc). Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.52 lít H2 (đktc). C4H9OH và C5H11OH D.75 gam chất rắn.

Khi cho 16.9g B. CH3OH và C2H4(OH)2 D.60g Câu 23. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 và 10.048 lít.92 lít khí H2 (đktc).2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là: A.36 lít C.com 8 . 4. Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 và 6. C2H5OH và C3H7OH B. C4H9OH D. Cho 1. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no. C3H7OH B. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH. 6. Công thức cấu tạo của C và D lần lượt là: A. Vậy M và N có công thức phân tử là: A.24g C. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử.2g hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5. Câu 22.45g hỗn hợp X gồm 1 rượu no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali cho 3. CH3OH và C2H5OH.032 lít C. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. 2.24 lít khí H2 (đktc). 6. CH3OH C. đơn chức hoặc có một liên kết đôi. Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu suất este là 100% A. C3H7OH và C3H5OH C. 8.3 gam H2O. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 20.44g B. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2. 7.0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52. 1.24 lít H2 (đktc).80g D.12 lít B. 2. 2. Cho 1. C2H5OH và C3H6(OH)2 B. 4. Câu 17. C2H5OH và C3H7OH B.064 lít D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 C. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc). 1. C2H5OH và C3H5OH D.48 lít Câu 21. 3. Biết 16.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol A. Câu 18. CH3OH và C3H6(OH)2 Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 thoát ra (ở đktc) là: A..8g H2O.76%.24 lít D. 4. C3H7OH và CH3OH D.40g Câu 19.016 lít B.85g C.8g CO2. 4. 6.24g D. Công thức phân tử của 2 ancol là: A.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc)> Hỗn hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: A. 3. C5H11OH. Đem đốt cháy hoàn toàn 29. C2H5OH và C2H4(OH)2 C.

B. mạch hở. C4H8(OH)2. C3H5(OH)3.com 9 . Câu 29: 13. 27. thu được 3. D. C4H7OH. Câu 25.875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5.3%.85 gam.6 gam Na được 12. CH3OH và C2H5OH. C.36lit khí H2(đkc). B. C2H5OH. mạch hở. CH3CH2CH2CH2OH. thu được 0. Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai rượu là: A.25 gam chất rắn. C4H7OH. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9.7%.96 lít khí (đktc). C2H5OH. CH3CH2CH(OH)CH3.075 gam H2. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. CH3OH.833mH2O. : Một rượu no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6. C. 2.85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27. Công thức của A là A. 1. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. B.8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71. C3H7OH. B.3oC). D. Câu 31: Cho 12.4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức. Câu 28: Cho 7.04 lít H2 ở đktc. D. D. Câu 30: Có hai thí nghiệm sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no. C2H4(OH)2. Đó là 2 ancol A. Câu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. C3H6(OH)2.8 gam. C. (CH3)2CHOH C. 2. D. A có công thức là A.72lit khí (đkc). C4H9OH. đơn chức A tác dụng với 2m gam Na. C2H5OH.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. Y. Công thức của ancol A là A. Công thức phân tử của X là: A. C2H4 (OH)2. Cho 16. thu được 33. C2H5OH. D. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là A. C4H9OH D. 72.6g một olefin. B. C. Z thấy thoát ra 0.8 gam Cu(OH)2. C. Khi đehidrat hóa cùng một khối lượng rượu đó. C. C5H11OH Câu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. B. B.8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5. C2H5OH và C3H7OH. 50% và 50%.1 gam H2.9 gam. C.3%và 27. TN 2: Cho 6 gam ancol no. thu được không tới 0. no A phản ứng với Na thì thu được 8. C. Công thức phân tử của rượu là: A.4 gam. B. B. C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. CH3OH. (CH3)3C(OH) Câu 26: Cho 1. D. C3H5(OH)3. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1. đơn chức A tác dụng với m gam Na. Câu 33: Cho 30. 46. D. D. CH3OH.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 24. CH3OH. B. C3H7OH và C4H9OH.7%. C3H6(OH)2. biết MA < 100. 3. A có cấu tạo thu gọn là A. C3H7OH .3% và 53. C3H5(OH)3.336 lít khí H2 (đkc).6g hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na(lấy dư).6 lít khí (đktc).7% và 72.

CH3OH.48 Câu 39: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. C2H5OH. C3H7OH.24 lít B. C2H5OH và C3H7OH C.2 lít Câu 36: Cho natri kim loại tác dụng với 1. C3H7OH. 11. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. C4H9OH và C5H11OH D. Đáp án khác Câu 38: Cho 15.3 mol CO2 và 0. B.2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2. Y là: A. C2H6O.06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc).Giá tri của V là A. C2H6O.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. sau phản ứng thu được 2. C3H8O2 Câu 40 (ĐH khối A – 2007) Cho 15. Xác định công thức phân tử mỗi rượu.CH3OH B. C3H6O. cho 0. C3H5OH và C4H7OH B.2 gam Na. CH4O.15 mol H2. A. C2H6O2. Công thức phân tử của X. C. thu được 24. C4H8O.24 lít H2 (đktc). Câu 35:Cho 4. CH3OH và C2H5OH B. sau phản ứng thu được 21. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). 2.12 lít C.5g chất rắn.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X. C3H7OH và C4H9OH D.24 C. 1.com 10 . thu được chưa đến 0. B. C4H9OH.36 D. C2H5OH .6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .425 mol H2O. thu được 0. Công thức phân tử của 2 ancol trên là A. D. 1. Kết quả khác Câu 37: Cho 9. B là ancol nào dưới đây? A. CH3OH. 22.4 lít D. Hai ancol đó là: A. 4. Mặt khác.2 gam hỗn hợp 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư. C3H7OH.12 B.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ. 3.24 lít H2 (ở đktc). C2H5OH C. C. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH D. D. C3H8O. CH3OH và C2H5OH.8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? A. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful