P. 1
Bai Tap Ankan Co Loi Giai Chi Tiet

Bai Tap Ankan Co Loi Giai Chi Tiet

|Views: 630|Likes:
Được xuất bản bởiTrung Ho

More info:

Published by: Trung Ho on Apr 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANKAN

1.1 Đọc tên quốc tế (IUPAC) các chất sau :
a. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
2-metylbutan (isopentan)
b. CH
3
-CH
2
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
3-metylpentan
c. CH
3
-CH(!)-CH(C
2
H
"
)-CH
3
2-brom-3-etylbutan
#. CH
3
-CHC$-CHC$-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
2,3-dibrom-4-metylhexan
%. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH(CH
3
)-CH(CH
3
)-CH
3
2,3,5-trimetylhexan
1.2 &' các tên (ọ) h*+ ,)ết c-n( th.c cấu t/0 c1a các chất :
a. 2-%t+$-233-4)5%t+$ h%6an CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CH
3
)-CH(C
2
H
5
)-CH
2
-CH
3

#. 3333"-t!) 5%t+$ 0ctan CH
3
-CH
2
-C(CH
3
)
2
-CH
2
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CH
3
b. 7-%t+$ -232-4)5%t+$ 0ctan CH
3
-C(CH
3
)
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH(C
2
H
5
)-CH
2
-CH
3

%. 3-%t+$-233-4) 5%t+$ h%8tan CH
3
-CH(CH
3
)-C(C
2
H
5
)(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH3
c. 1-b!05-2-c$0-3-5%t+$ 8%ntan CHBr-CHCl-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3

1.3 9)ết các 8h:;n( t!<nh 8h=n .n( th%0 s; 4> chu+?n h@a sau :
CH
3
C$ → CH
2
C$
2
→CHC$
3
→CC$
2
a. CH
3
CAABa →CH
2

C
2
H
2
→ C
2
H
7
→C
2
H
2
→ %tan
CH
3
COONa NaOH
C
3 CaO t
→
CH
4
! Na
2
CO
3
CH
4
Cl
2

a s
→ CH
3
Cl HCl

"lometan (metyl "lorua)
CH
3
Cl

Cl
2
a s
→ CH
2
Cl
2
HCl
#i"lo metan (mrtylen "lrrua)
CH
2
Cl
2
Cl
2
a s
→ CHCl
3
HCl
tri"lometan ("loro$om)
CHCl
3
Cl
2
a s
→CCl
4
HCl
2CH
4

C
1"CC
$n l
→C
2
H
2
3H
2
C
2
H
2
2H
2
%

C
3 Ni t
→
C
2
H
&

C
2
H
&

C
"CC 3 C xt
→
C
2
H
4
H
2
C
2
H
4
H
2

C
3 Ni t
→
C
2
H
&
C
2
H
7
→ C
2
H
"
C$ → C
2
H
1C
→ C
2
H
D
→n−butan
b. C
2
H
1C
)s08!08+$c$0!ua
C
3
H
7
→ 8!08an
n−8!08+$c$0!ua.
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
C
"CC 3 C xt
→
CH
3
-CH
3
CH
2
'CH
2
CH
3
-CH
3
Cl
2

a s
→ CH
3
-CH
2
Cl HCl
2CH
3
-CH
2
Cl 2Na
C
3 t C xt
→
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
2NaCl
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3

C
"CC 3 C xt
→
CH
2
'CH-CH
2
-CH
3
H
2
CH
2
'CH-CH
2
-CH
3
H
2

C
3 Ni t
→
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3

CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
C
"CC 3 C xt
→
CH
3
-CH'CH
2
CH
4
CH
3
-CH'CH
2
H
2

C
3 Ni t
→
CH
3
-CH
2
-CH
3

CH
3
-CH
2
-CH
3
Cl
2
CH
3
-CHCl-CH
3
()s08!08+$c$0!ua) E HC$
CH
2
C$-CH
2
-CH
3
(8!08+$c$0!ua) E HC$
c. n−H%c6an → n−butan → %tan →%t+$c$0!ua.
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3

C
"CC 3 C xt
→
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
CH
2
'CH
2
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3

C
"CC 3 C xt
→
CH
2
-CH
3
CH
2
'CH
2
CH
3
-CH
3
Cl
2

a s
→ CH
3
-CH
2
Cl HCl
1.2. 9)ết 8h:;n( t!<nh 8h=n .n( c$0 h@a (tF $G 1 : 1)3 8h=n .n( 4H h)4!0h@a3 8h=n .n( nh)Gt (ch0 b)ết s=n nI0 4:Jc
:u t)ên).
a. P!08an E C$
2
CH
3
-CH
2
-CH
3
E C$
2

a s
→
2 2
3 3
3 CH Cl CH CH HCl
CH CHCl CH HCl
− − + 

− − +

CH
3
-CH
2
-CH
3

C
3 t C xt
→
2 3 2
2 2 2
CH CH CH H
CH CH CH
= − + 

= +

b. n-butan
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
E C$
2

a s
→
2 2 2 3
3 2 3
CH Cl CH CH CH HCl
CH CHCl CH CH HCl
− − − + 

− − − +

CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
C
3 t C xt
→
2 3 2
2 2 3 3
2 2 3 2
CH CH CH CH
CH CH CH CH
CH CH CH CH H
= − + 

= + −


= − − +

http://www.rawtube.com/videos/boss-fucks-employee-6591.html
c. C
n
H
2nE2
C
n
H
2nE2
E C$
2

a s
→ C
n
H
2nE1
C$ E HC$
C
n
H
2nE2

C
3 t C xt
→
2 2
1 2 1 2 2 2 2
n n
n n n n
C H H
C H C H
+
+ 

+

(n1E n2 Kn)
Câu 2. 9)ết các 4>n( 8hLn ,I (ọ) tên th%0 #anh 8há8 quốc tế các hJ8 chất .n( ,M) c-n( th.c 8hLn tN sau: C
"
H
12

O C
"
H
12
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3
8%ntan CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
2-5%t+$butan ()s08%ntan)
CH
3
-C(CH
3
)
2
-CH
3
232 #)5%t+$8!08an (n%08%ntan)
1." Ha) chất A3 cPn( c-n( th.c 8hLn tN C
"
H
12
tác #Qn( ,M) C$
2
th%0 tF $G 50$ 1:1 th< A chF t/0 1 #Rn 6uất #u+
nhất cSn t/0 2 #Rn 6uất. 9)ết c-n( th.c cấu t/0 c1a A3 ,I các #Rn 6uất c$0 c1a chTn(.
CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
E C$2
a s
→
2 3 2 2
2 3 3
3 3 2 3
2 3 2 3
( )
( )
( )
( )
CH Cl CH CH CH CH Cl HCl
CH Cl CH CH CHCl CH HCl
CH CCl CH CH CH HCl
CH Cl CH CH CH CH HCl
− − − + 

− − − +


− − − +


− − − +

CH
3
-C(CH
3
)
2
-CH
3
E

C$
2

a s
→ CH
2
C$-C(CH
3
)
2
-CH
3
E HC$
1.7 Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN ,I ,)ết c-n( th.c cấu t/0 c1a các h)4!0cacb0n t!0n( 5W) t!:Xn( hJ8 sau :
a. AnYan A c@ tF Yhố) h;) s0 ,M) H
2
bZn( 37.
[\t C&&] c1a anYan A:
2 2 n n
C H
+
(,M) n^C)
_ 2 2 _ 2
2
.
A
A H A H A H
H
M
d M M d
M
= ⇒ =
K2.37K`2K12nE2anK2
C&P& c1a A: C
"
H
12
C&C&: CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3
8%ntan CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
2-5%t+$butan ()s08%ntan)
CH
3
-C(CH
3
)
2
-CH
3
232 #)5%t+$8!08an (n%08%ntan)
b. C-n( th.c 4;n ()=n nhất c1a $I C
3
H
`
.
anYan c@ C&P& c@ #/n( (C
3
H
`
)n a
3 ` n n
C H
,< $I anYan nên: `nK2.3n E 2 a nK2
&a c@ :
2 2 n n
C H
+
( C
3
H
`
)n
C&P& c1a : C
7
H
12
c. AnYan U c@ bCK DCb c
[\t C&&] c1a anYan U:
2 2 n n
C H
+
bCK
12 .1CC
DC 2
12 2
n
n
n
= ⇒ =
+
C&P& c1a U: C
2
H
7
C&C& c1a U: CH
3
-CH
3
#. AnYan d c@ bHK2"b c
[\t C&&] c1a anYan d:
2 2 n n
C H
+
bHK
(2 2).1CC
2" 1
12 2
n
n
n
+
= ⇒ =
+
C&P& c1a d: CH
2

e. H@a h;) 12( anYan [ thấ+ ch)ế5 5ft th? tgch bZn( th? tgch c1a "( %tan 40 h cPn( 4)Hu Y)Gn.
[\t C&&] c1a anYan [:
2 2 n n
C H
+
9
h;) c1a
[ K 9
h;) c1a
%tan an[KnC
2
H
7
K
7
C.2
3C
= 50$
i
[
K
D.D
22
C3 2
=
K12nE2anK3
C&P& c1a [: C
3
H
7
C&C& c1a [: CH
3
-CH
2
-CH
3
1.` Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN ,I ,)ết c-n( th.c cấu t/0 c1a các h)4!0cacb0n t!0n( 5W) t!:Xn( hJ8 sau :
a. Đốt chá+ h0In t0In 1 $gt anYan A s)nh !a 3 $gt CA
2
. Các th? tgch 40 cPn( 4)Hu Y)Gn.
[\t C&&] c1a anYan A:
2 2 n n
C H
+
2 2 n n
C H
+ + (nE 1) _2 A
2
a nCA
2
E (n E 1)H
2
A
1$ 3$
&a c@ :
1
3
1 3
n
n = ⇒ =
C&P& c1a A: C
3
H
7
C&C& c1a A: CH
3
-CH
2
-CH
3
b. Đốt chá+ h0In t0In 1 anYan ,M) $:Jn( A
2
,'a 41 th< thấ+ tjn( số 50$ các chất t!:Mc 8h=n .n( bZn( tjn( số
50$ các chất sau 8h=n .n(.
[\t C&&] c1a anYan A:
2 2 n n
C H
+
2 2 n n
C H
+ + (nE 1) _2 A
2
a nCA
2
E (n E 1)H
2
A
1 E (nE 1) _2 K n E n E 1
a nK 1
C&P& c1a : CH
2

#. Đốt chá+ h0In t0In 5ft h)4!0cacb0n d thu 4:Jc 1`37 ( CA
2
,I C37 50$ H
2
A.
[\t C&&] c1a anYan d:
2 2 n n
C H
+
2
1`3 7
C3 2
22
CO
n = = 50$
2 2 n n
C H
+ + (nE 1) _2 A
2
a nCA
2
E (n E 1)H
2
A
C32 C.7
&a c@:
1
2
C3 2 C.7
n n
n
+
= ⇒ =
C&P& c1a d: C
2
H
7
C&C& c1a d: CH
3
-CH
3
%. Đốt chá+ h0In t0In 5ft h)4!0cacb0n k thu 4:Jc CA
2
,I H
2
A th%0 tl $G 9c0
2
:9
h;) n:Mc
K 3 : 2.
9<
2 2
H O CO
n n >
→ h)4!0cacb0n k $I anYan
[\t C&&] c1a anYan k:
2 2 n n
C H
+
2 2 n n
C H
+ + (nE 1) _2 A
2
a nCA
2
E (n E 1)H
2
A
3 2
&a c@:
1
3
3 2
n n
n
+
= ⇒ =
C&P& c1a d: C
3
H
D
C&C& c1a d: CH
3
-CH
2
- CH
3
1.D Đốt chá+ h0In t0In `32 (a5 hWn hJ8 U (>5 %tan ,I 8!08an. Ch0 t0In bf s=n 8hm5 chá+ ,I0 #un( #Vch
Ca(AH)
2
#: sau 8h=n .n( thấ+ Yhố) $:Jn( b<nh 4nn( Ca(AH)
2
ton( $ên 3237 (a5.
&gnh b Yhố) $:Jn( 5W) Yhg t!0n( hWn hJ8 U ,I #U_H
2
K p
2
2
( ) 2 7
2 2
3 D
`3 2 ( )
Ca OH du
O
C H xmol
g hhX sp CO H O
C H y mol
+

→ + →


b<nh ton( 3237(K
2 2
CO H
m m o +
2 7 3 D
3C 22 `3 2
hh C H C H
m m m x y g = + = + =
(1)
C
2
H
7
E `_2A
2
a 2 CA
2
E 3H
2
A
6 26 36
C
3
H
D
E " A
2
a 3CA
2
E 2 H
2
A
+ 3+ 2+
b<nh ton( 3237(K
2 2 2 2
.22 .1D
CO H O CO H O
m m n n + = + =
(26 E 3+).22 E (36 E 2+).1DK1226 E 2C2+K3237( (2)
t' (1) ,I (2) ta c@ hG 8t:
3C 22 `3 2
122 2C2 323 7
x y
x y
+ = 

+ =

2 7
3 D
.......
........
C H
C H
m
x
y m
= 
=  
⇒ ⇒
 
= =
 

2 7
2 7
.1CC
........1CC
b
`3 2
C H
C H
hh
m
m
m
= =
K ..........
3 D
3 D
.1CC
........1CC
b
`3 2
C H
C H
hh
m
m
m
= =
K...........
`3 2 `3 2
.... .....
hhX
X
hhX
m
M
n x y
= = = =
+ +
.........

2
2
_
........
2
X
X H
H
M
d
M
= = =
1.q. Đốt chá+ h0In t0In a (a5 hWn hJ8 (>5 %tan ,I butan. Ch0 t0In bf s=n 8hm5 chá+ $rn $:Jt qua b<nh I 4nn(
## H
2
sA
2
44 ,I b<nh II 4nn( ## Ca(AH)
2
#:. sau thg n(h)G5 thấ+ Yhố) $:Jn( b<nh I ton( `32 (a5 ,I b<nh II c@
3C (a5 Yết t1a. &gnh b Yhố) $:Jn( ,I b th%0 số 50$ 5W) Yhg t!0n( hWn hJ8 ban 4ru.
( )
2 2
2
2
2
3 2
3 D
2 2
Ca AH #u
2 1C
b nh I t n( `3 2 (K
( )
b<nh II c@ 3C ( K5
H SO dac
H O
O
CaCO CO
ìă m
C H xmol
ag hhX sp CO H O
C H y mol
m
+
→


→ +
 
→ ↓ = 


2
2
......
1D .......
H O
H O
m
n = = = ....
3
2 3
......
1D .......
CaCO
CO CaCO
m
n n = = = =
C
3
H
D
E "A
2
a 3 CA
2
E 2H
2
A
6 36 26
C
2
H
1C
E 13_2 A
2
a 2CA
2
E "H
2
A
+ 2+ "+
2
2 "
H O
n x y = + =
..........
2
3 2 .....
CO
n x y = + =
ta c@ hG 8t:
1.11 a) HWn hJ8 U (>5 ha) anYan c@ #U_H
2
K 113". Uác 4Vnh ha) anYan n@) t!ên ,I tgnh b th%0 th? tgch c1a hh U.
)ết ha) anYan $I $)ên t)ế8 t!0n( #*+ 4><n( 4tn(.
O Đ\t C& chun( hhU $I:
2 2 n n
C H
+
2 2 2
2
_ _
. 113 ".2 23 12 2 1."
X
X H X X H H
H
M
d M d M n n
M
= ⇒ = = = = + ⇒ =
9u+ ha) anYan $I $)ên t)ế8 t!0n( #*+ 4>n( 4tn( $I CH
2
,I C
2
H
7
O
2
2 7
2 C3 " 1
C3 " 1 1
CH
C H
n
n
n n

= = =

a
2 2 7
b "Cb b "Cb
CH C H
V V = =
c) ift hh 2 8a!ae)n Yế cun t!0n( #*+ 4>n( 4tn( c@ tF Yhố) h;) 4ố) ,M) Yh-n( Yhg bZn( 233. Uác 4Vnh ct8t c1a 2
8a!ae)n nI+ ,I tgnh b 5W) chất ,H th? tgch.
O Đ\t C& chun( hh 2 8a!ae)n $I:
2 2 n n
C H
+
_ _
. 23 3.2q 77.` 12 2 2.7
X
X kk X X kk kk
kk
M
d M d M n n
M
= ⇒ = = = = + ⇒ =
9u+ ha) 8a!ae)n $I Yế cun t!0n( #*+ 4>n( 4tn( $I C
2
H
1C
,I C
"
H
12
!
2 1C
" 12
2 1C
" 12
" C3 2
b 2Cb b 7Cb
C3 7 2
C H
C H
C H
C H
n
n
V V
n n

= = ⇒ = =


#) ift hWn hJ8 2 anYan th? Yhg h 4Ytc c@ tF Yhố) 4ố) ,M) C
2
H
2
bZn( C3D`". Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN ,I b
th? tgch hWn hJ8.
O Đ\t C& chun( hWn hJ8 2 anYan th? Yhg $I:
2 2 n n
C H
+
2 2 2 2 2
2 2
_ _
. C3 D`".2D 223 " 12 2 1.7
X
X C H X X H C H
C H
M
d M d M n n
M
= ⇒ = = = = + ⇒ =
9u+ 2 anYan th? Yhg $I CH
2
,I C
2
H
2
!
2 7
2
2 7
2
2 C3 2
b 2Cb b 7Cb
C3 7 1
CH
CH
C H
C H
n n
V V
n n

= = ⇒ = =


1.12. Đốt chá+ h0In t0In 1q3D (a5 hWn hJ8 U (>5 ha) anYan sau 8h=n .n( thu 4:Jc "`32 (a5 CA
2
.
a. &gnh Yhố) $:Jn( n:Mc t/0 thInh ,I số 50$ A
2
8h=n .n(.
b. Bếu 2 anYan t!ên $I 4>n( 4tn( $)ên t)ế8. H*+ 6ác 4Vnh 2 anYan 4@ ,I tgnh b th%0 Yhố) $:Jn( 5W) anYan.
2
"`3 2
.12 .12 1".7
22 22
CO
C
m
m g = = =
1q3 D 1"3 7 23 2 2.2
H H
m g n mol = − = ⇒ =

2 2 2
.2 23 2 231 231.1D 3`3 D
H H O H O H O
n n n mol m ⇒ = = ⇒ = ⇒ = =
2 2 2 2
"`3 2 3`3D 1q3D `".2
hhX O CO H O O
m m m m m g + = + ⇒ = + − =
O Đ\t C& chun( hWn hJ8 2 anYan th? Yhg $I:
2 2 n n
C H
+
2 2 2
2 2
3 1
( 1)
2
n n
n
C H O nCO n H O
+
+
+ → + +
133 2.1
&a c@:
1
1.2"
13 3 2.1
n n
n
+
= ⇒ =
9u+ 2 anYan 4>n( 4tn( $)ên t)ế8 $I CH
2
,I C
2
H
7

2 7
2
2 7
2
2 C3 `"
b `"b b 2"b
C3 2" 1
CH
CH
C H
C H
n n
V V
n n

= = ⇒ = =

1.13. Đốt chá+ 9($gt) hWn hJ8 ha) anYan Yế t)ế8 t!0n( #*+ 4>n( 4tn(. [Rn s=n 8hm5 $rn $:Jt qua b<nh 1 4nn(
CaC$
2
Yhan !>) b<nh 2 4nn( #un( #Vch vAH. sau thg n(h)G5 Yhố) $:Jn( b<nh 1 ton( 7323(a5 ,I b<nh 2 ton(
q3D2 (a5.
a. wu8 c-n( th.c ha) anYan.
b. &gnh b th%0 số 50$ các anYan t!0n( hWn hJ83 tgnh 9 (4Yc).
2
2
2
2
CaC$ Yhan
2 2
2 2
#un( #)ch vAH
1 2( 1) 2
b nh 1 t n( 73 23(a5K
( ) ( )
b nh 2 t n( q3 D2 (K
H O n n
O
n n
CO
ìă m C H
V l hhX sp CO H O
C H
ìă m
+
+
+ + +
→

 
→ +
 
→ = 
 

Đ\t C& chun( hWn hJ8 2 anYan th? Yhg $I:
2 2 n n
C H
+
2
2
73 23 q3 D2
C.3"` C3 223
1D 22
H O
CO
n mol n mol = = = =
2 2 2
2 2
3 1
( 1)
2
n n
n
C H O nCO n H O
+
+
+ → + +
C3223 C33"`
&a c@:
1
13 7`
C.223 C3 3"`
n n
n
+
= ⇒ =
9u+ 2 anYan 4>n( 4tn( $)ên t)ế8 $I CH
2
,I C
2
H
7

2 7
2
2 7
2
2 C3 23
b C.23 b C3 7`
C3 7` 1
CH
CH
C H
C H
n n
n mol n mol
n n

= = ⇒ = =

1.12. Đốt chá+ 2C32 (a5 5ft hWn hJ8 2 h)4!0cacb0n n0 5/ch hh crn #Pn( "13"2 $gt 06) (4Ytc).
a. &gnh th? tgch Yhg CA
2
h (4Ytc) ,I Yhố) $:Jn( n:Mc t/0 thInh.
b. Uác 4Vnh ct8t ,I tgnh b th%0 th? tgch 5W) h)4!0cacb0n t!0n( hh. )ết 2 h)4!0cacb0n 4Hu $I chất Yhg h 4)Hu Y)Gn
th:Xn(.
1.1". vh) b!05 h@a 22 (a5 8!08an n(:X) ta thu 4:Jc 333q2D (a5 )s08!08+$ b!05ua ,I 23q"2 (a5 n-8!08+$
b!05ua. &gnh h)Gu suất t'n( s=n 8hm5 ,I h)Gu suất chun( c1a 8h=n .n(.
1.17. Đốt chá+ h0In t0In 2q32 (a5 hWn hJ8 2 anYan Yế t)ế8 nhau t!0n( #*+ 4>n( 4tn(. Hấ8 thQ t0In bf s=n 8hm5
,I0 b<nh a(AH)
2
thấ+ Yhố) $:Jn( b<nh ton( 1323D (a5. &gnh Yhố) $:Jn( CA
2
,I H
2
A t/0 thInh ,I t<5 ct8t
c1a 2 anYan.
1.1`. HWn hJ8 U (>5 anYan A ,I c@ Yhố) $:Jn( 8hLn tN h;n Yx5 nhau 2D (4.,.C). Đốt chá+ h0In t0In 5(() hh
U ch0 hWn hJ8 s=n 8hm5 Yhg ,I h;) sau 8h=n .n( 4) qua b<nh 1 4nn( #un( #Vch H
2
sA
2
44 ,I b<nh 2 4nn( #un(
#Vch vAH th< Yhố) $:Jn( b<nh 1 ton( 5
1
(() ,I b<nh 2 ton( 5
2
(().
a. Bếu 5
1
K 2"32 ,I 5
2
K 22. Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN ,I b th%0 số 50$ c1a A3 t!0n( hh U3 tgnh 5p
b. Bếu 5
1
K 3232 ,I 5
2
K 7137. Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN c1a A3 ,I tgnh 5 K p )ết A3 4Hu $I chất
Yhg h 4Yt.
1.1D. Đốt chá+ 5ft hWn hJ8 (>5 2 h)4!0cacb0n 4>n( 4tn( Yế t)ế8 A3 thu 4:Jc CA
2
,I H
2
A th%0 tF $G số 50$
$rn $:Jt $I 11 : 12. &<5 c-n( th.c 8hLn tN ,I b th%0 th? tgch c1a ha) h)4!0cacb0n nI+.
1.1q
O
. Đốt chá+ h0In t0In a (a5 hWn hJ8 ha) 4>n( 4tn( c1a các h)4!0cacb0n n03 5/ch hh c@ thInh 8hrn h;n Yx5
nhau Y n(u+ên tN cacb0n th< thu 4:Jc b (a5 CA
2
.
a. &<5 Yh0=n( 6ác 4Vnh c1a số n(u+ên tN C t!0n( h)4!0cacb0n th%0 a3 b3 Y.
b. Ch0 a K 23`2 (() c b K D337 (() ,I Y K 2. &<5 c-n( th.c c1a các h)4!0cacb0n ,I tgnh b th%0 Yhố) $:Jn( c1a
chTn( t!0n( hWn hJ8.
1.2C
OO
ift hWn hJ8 U (>5 h)4!0cacb0n (A) ,I A
2
#: 4%5 4ốt chá+ h0In t0In thu s=n 8hm5 $I5 $/nh th< th? tgch
()=5 "C b. Bếu ch0 Yhg cSn $/) qua vAH #: th? tgch ()=5 4) D333 b số cSn $/).
a. Uác 4Vnh c-n( th.c 8hLn tN ,I ,)ết c-n( th.c cấu t/0 các 4>n( 8hLn c1a A.
b. &gnh thInh 8hrn b ,H th? tgch c1a A ,I 06) t!0n( hWn hJ8 U.
c. Đ>n( 8hLn nI0 c1a A Yh) 8h=n .n( thế ,M) C$
2
ch0 5ft s=n 8hm5 #u+ nhất.

n-butan CH 2Cl − CH 2 − CH 2 − CH 3 + HCl as CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2   → CH 3 − CHCl − CH 2 − CH 3 + HCl CH 2 = CH − CH 3 + CH 4  t 0C . xt CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3  CH3-CH2-CH2-CH3 + CH2=CH2 → 5000 C . 5000 C . Viết công thức cấu tạo của A. Propan + Cl2 CH 2Cl − CH 2 − CH 3 + HCl as CH3-CH2-CH3 + Cl2   → CH 3 − CHCl − CH 3 + HCl CH 2 = CH − CH 3 + H 2 t 0C .html c.36=72=14n+2→n=2 MH2 CTPT của A: C5H12 CTCT: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 2-metylbutan (isopentan) CH3-C(CH3)2-CH3 2. xt CH3-CH2-CH2-CH3  CH2-CH3 + CH2=CH2 → as CH3-CH3 + Cl2  CH3-CH2Cl +HCl → 1.6 Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của các hiđrocacbon trong mỗi trường hợp sau : a. xt CH3-CH2-CH3   → CH 2 = CH 2 + CH 4 b. Ankan A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Dặt CTTQ của ankan A: Cn H 2 n + 2 (với n>0) MA d A/ H 2 = ⇒ M A = M H 2 . B cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì A chỉ tạo 1 dẫn xuất duy nhất còn B tạo 4 dẫn xuất.2 dimetylpropan (neopentan) 1. n− Hecxan → n− butan → etan → etylclorua.rawtube. B và các dẫn xuất clo của chúng.c.com/videos/boss-fucks-employee-6591. xt CnH2n+2   (n1+ n2 =n) → Cn1 H 2 n1 + Cn 2 H 2 n 2+ 2 Câu 2.4.5 Hai chất A. phản ứng đề hiđrohóa. CnH2n+2 as CnH2n+2 + Cl2  CnH2n+1Cl + HCl → Cn H 2 n + H 2 t 0C . Viết phương trình phản ứng clo hóa (tỉ lệ 1 : 1).2 dimetylpropan (neopentan) . Viết các đồng phân và gọi tên theo danh pháp quốc tế các hợp chất ứng với công thức phân tử sau: C5H12 * C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 2-metylbutan (isopentan) CH3-C(CH3)2-CH3 2. CH 2Cl − CH (CH 3 ) − CH 2 − CH 2Cl + HCl CH Cl − CH (CH ) − CHCl − CH + HCl  2 3 3  as CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2  CH 3 − CCl (CH 3 ) − CH 2 − CH 3 + HCl → CH 2Cl − CH (CH 3 ) − CH 2 − CH 3 + HCl  as CH3-C(CH3)2-CH3 + Cl2  CH2Cl-C(CH3)2-CH3 + HCl → 1. a. phản ứng nhiệt (cho biết sản nào được ưu tiên).d A/ H 2 =2. xt CH3-CH2-CH2-CH3  CH 2 = CH 2 + CH 3 − CH 3 → CH = CH − CH − CH + H 2 3 2  2 http://www.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->