Gi¸o TrÇn Ngµy Ngµy TiÕt

¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung so¹n: d¹y: sè :1-2 ppct Vµo phñ chóa TrÞnh

-Lª H÷u Tr¸cA-Môc tiªu cña bµi d¹y: Gióp häc sinh: -HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nhth¸i ®é tr-íc hiÖn thùc vµ ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh. B-ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn: -Sgk,Sgv Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng C- Ph-¬ng ph¸p sö dông Gv kÕt hîp ph-¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi,nªu vÊn ®Ò D-Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña Gv& HS Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc líp) -KiÓm tra bµi cò -ThiÕt kÕ bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn ) (?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ t¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm “Th-îng kinh kÝ sù”? -HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh. -GV tæng hîp: Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t

I) TiÓu dÉn 1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c -HiÖu H¶i Th-îng L·n ¤ng , xuÊt th©n trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm quan. -Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më tr-êng truyÒn b¸ y häc -T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Th-îng y t«ng t©m lÜnh” 2) T¸c phÈm“Th-îng kinh kÝ sù 1

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -QuyÑn cuèi cïng trong bé “ H¶i Th-îng y t«ng t©m lÜnh” -TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m 1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe II) §äc hiÓu v¨n b¶n * Tãm t¾t theo s¬ ®å: Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> V-ên c©y ,hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc-> Cöa lín ,®¹i ®-êng ,quyÒn bæng ->g¸c tÝa ,phßng trµ ->HËu m· qu©n tóc trùc -> Qua mÊy lÇn tr-íng gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª d¬n -> VÒ n¬i trä. 1) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ chóa * Chi tiÕt quang c¶nh: + RÊt nhiÒu lÇn cöa , n¨m s¸u lÇn tr-íng gÊm. + Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang + Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh ) + C¶nh trÝ kh¸c l¹ (c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu rÝt, danh hoa ®ua th¾m …) + Trong phñ lµ nh÷ng ®¹i ®ång ,quyÒn bæng g¸c tÝa ,kiÖu son ,m©m vµng chÐn b¹c) + Néi cung thÕ tö cã sËp vµng ,ghÕ rång ,nÖm gÊm ,mµn lµ… - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vÒ quang c¶nh: -> Lµ chèn th©m nghiªm ,kÝn cæng ,cao t-êng -> Chèn xa hoa ,tr¸ng lÖ ,léng lÉy kh«ng ®au s¸nh b»ng -> Cuéc sèng h-ëng l¹c(cung tÇn mÜ n÷ ,cña ngon vËt l¹) -> Kh«ng khÝ ngét ng¹t ,tï ®äng( chØ cã h¬i ng-êi ,phÊn s¸p ,h-¬ng hoa) 2

Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n ) -GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo lùa chän cña GV -GV yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch theo s¬ ®å.

(?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y t¸i hiÖn l¹i quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs t×m nh÷ng chi tiÕt vÒ quang c¶nh phñ chóa. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp.

(?) Qua nh÷ng chi tiÕt trªn,anh (chÞ ) cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs nhËn xÐt ,®Ênh gi¸ . - Gv tæng hîp

-GV nªu vÊn ®Ò:

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) LÇn ®Çu ®Æt ch©n vµo phñ Chóa ,t¸c gi¶ ®· nhËn xÐt : “cuéc sèng ë ®©y thùc kh¸c ng-êi th-êng” .anh (chÞ) cã nhËn th¸y ®iÒu ®ã qua cung c¸ch simh ho¹t n¬i phñ chóa? - Gv tæ chøc hs ph¸t hiÖn ra nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ cung c¸ch sinh ho¹t vµ nhËn xÐt vÒ nh÷ng chi tiÕt ®ã

(?) Nhµ nghiªn cøu NguyÔn §¨ng Na cho r»ng : “kÝ chØ thùc sù xuÊt hiÖn khi ng-êi cÇm bót trùc diÖn tr×nh bµy ®èi t-îng ®-îc ph¶n ¸nh b»ng c¶m quan cña chÝnh m×nh”.XÐt ë ph-¬ng diÖn nµy TKKS ®· thùc sù ®-îc coi lµ mét t¸c phÈm kÝ sù ch-a ? H·y ph©n tÝch th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? -HS th¶o luËn ,trao ®æi ,®¹i diÖn tr×nh bµy . - GV gîi më : (?) Th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr-íc quang c¶nh phñ chóa ? (?) Th¸i ®é khi b¾t m¹ch kª ®¬n ? (?) Nh÷ng b¨n kho¨n gi÷a

* Cung c¸ch sinh ho¹t: + vµo phñ ph¶i cã th¸nh chØ ,cã lÝnh ch¹y thÐt ®-êng + trong phñ cã mét guång m¸y phôc vô ®«ng ®¶o; ng-¬× truyÒn b¸o rén rµng ,ng-êi cã viÖc quan ®i l¹i nh- m¾c cöi + lêi lÏ nh¾c ®Õn chóa vµ thÕ tö ph¶i cung kÝnh lÔ phÐp ngang hµng víi vua + chóa lu«n cã phi tÇn hÇu trùc …t¸c gi¶ kh«ng ®-îc trùc tiÕp gÆp chña … “ph¶i khñm nñm ®øng chê tõ xa” +ThÕ tö cã tíi 7-8 thÇy thuèc tóc trùc, cã ng-êi hÇu cËn hai bªn…t¸c gi¶ ph¶i l¹y 4 l¹y - §¸nh gi¸ vÒ cung c¸ch sinh ho¹t: => ®ã lµ nh÷ng nghi lÔ khu«n phÐp…cho thÊy sù cao sang quyÓn quÝ ®Ðn tét cïng => lµ cuéc sèng xa hoa h-ëng l¹c ,sù léng hµnh cña phñ chóa => ®ã lµ c¸i uy thÕ nghiªng trêi l¸n l-ít c¶ cung vua

2) Th¸i ®é t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ - T©m tr¹ng khi ®èi diÖn víi c¶nh sèng n¬i phñ chóa + C¸ch miªu t¶ ghi chÐp cô thÓ -> tù ph¬i bµy sù xa hoa ,quyÒn thÕ + C¸ch quan s¸t , nh÷ng lêi nhËn xÐt ,nh†ng lêi b×nh luËn : “ C¶nh giµu sang cña vua chóa kh¸c h¼n vìi ng-êi b×nh th-êng”… “ lÇn ®Çu tiªn míi biÕt caÝ phong vÞ cña nhµ ®¹i gia” 3

¨n qu¸ no .cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.trao ®æi .tr¶ lêi . .tiÖn nghi mµ thiÕu sinh khÝ .th¶o luËn .c¸c vÞ l-¬ng y kh¸c.cã kh¶ n¨ng ch÷a khái nh-ng l¹i sî bÞ danh lîi rµng buéc. 3) Bót ph¸p kÝ sù ®Æc s¾c cña t¸c phÈm + Kh¶ n¨ng quan s¸t tØ mØ .trong s¹ch.khinh th-êng lîi danh. -Gv nhËn xÐt . Kh«ng ®ång t×nh víi cuéc sèng qu¸ no ®ñ .t¶ c¶nh sinh ®éng + Lèi kÓ khÐo lÐo .Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt viÕt kÝ sù cña t¸c gi¶ ?H·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c ®ã? .phô lßng cha «ng nªn ®µnh g¹t së thÝch c¸ nh©n ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm vµ l-¬ng t©m cña ng-êi thÇy thuèc.ghi chÐp trung thùc .tæng hîp: (?) Qua ®o¹n trÝch . Kiªn quyÕt b¶o vÖ chÝnh kiÕn ®Õn cïng. cho nªn c¸ch ch÷a kh«ng ph¶i lµ c«ng ph¹t gièng nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung viªc ë vµ ®i ë ®o¹n cuèi nãi lªn ®iÒu g×? . h·y ®¸nh gi¸ chung vÒ t¸c gi¶ ? -Hs suy nghÜ .tæng hîp (?) Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn . t¹ng phñ míi yÕu ®i.ph¶i ch÷a bÖnh cÇm chõng .no ®ñ h-ëng l¹c. quan ®iÓm sèng thanh ®¹m . => §ã lµ ng-êi thµy thuèc giái .cho thuèc v« th-ëng v« ph¹t Sî lµm tr¸i y ®øc .GV tæng hîp : Ho¹t ®éng 4 (Cñng cè vµ luyÖn tËp) (?) Qua ®o¹n trÝch em cã suy nghÜ g× vÒ bøc tranh hiÖn thùc cña x· héi phong kiÕn ®-¬ng thêi ? + Tá ra thê ¬ döng d-ng víi c¶nh giµu sang n¬i phñ chóa.l«i cuèn b»ng nh÷ng sù viÖc chi tiÕt ®Æc s¾c . +HiÓu râ c¨n bÖnh cña thÕ tö .cã l-¬ng t©m . => Mét nh©n c¸ch cao ®Ñp .T©m tr¹ng khi kª ®¬n b¾t m¹ch cho thÕ tö + LËp luËn vµ lý gi¶i c¨n bÖnh cña thÕ tö lµ do ë chèn mµn the tr-íng gÊm.quyÒn quÝ.mÆc qu¸ Êm.HS trao ®æi . -Gv nhËn xÐt .giµu kinh nghiÖm .Lêi v¨n pha chót ch©m biÕm mØa mai . D¸m nãi th¼ng .®¹i diÖn tr×nh bµy . §ã lµ c¨n bÖnh cã nguån gèc tõ sù xa hoa .ch÷a thËt . 4 .cã y ®øc. .Hs th¶o luËn .

mét danh y cã b¶n lÜnh khÝ ph¸ch . .coi th-êng danh lîi.ph¸t biÓu c¶m xóc cña c¸ nh©n.Ph¶n ¸nh cuéc sèng xa hoa .sù lÊn l-ít cung vua cña phñ chóa –mÇm mèng dÉn ®Õn c¨n bÖnh thèi n¸t trÇm kha cña XH phong kiÕn ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XVIII .mét nhµ th¬ .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Tõ ®ã h·y nhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr-íc hiÖn thùc ®ã ? -HS suy nghÜ .Béc lé c¸i t«i c¸ nh©n cña Lª H÷u Tr¸c : mét nhµ nho.H-íng dÉn dÆn dß Hs . Ngµy so¹n : Ngµy d¹y: TuÇn d¹y: TiÕt sè : 3 ppct Líp d¹y 5 .Häc sinh chuÈn bÞ bµi “Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” .GV rót kinh nghiÖm bµi d¹y + Cã sù ®an xen víi t¸c phÈm thi ca lµm t¨ng chÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm . III) Tæng kÕt chung .h-ëng l¹c .

t×m hiÓu c¸c ng÷ liÖu cã liªn quan ThiÕt kÕ bµi gi¶ng .Ng«n ng÷.biÕt ph¸t huy phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n khi sö dông ng«n ng÷ chung * Cã ý thøc t«n träng nh÷ng quy t¾c ng«n ng÷ chung cña x· héi võa cã s¸ng t¹o. Ph-¬ng tiÖn ®ã chÝnh lµ ng«n ng÷ .Muèn giao tiÕp.ChuÈn bÞ.Ph-¬ng ph¸p sö dông . quèc gia.muèn hiÓu biÕt .§ång thêi rÌn luyÖn ®Ó h×nh thµnh vµ n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n. t×m hiÓu bµi theo c©u hái SGK C.Yªu cÇu H/s ®äc Sgk (?) T¹i sao nãi ng«n ng÷ 1.Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña céng ®ång ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c yÕu tè.KÕt hîp 2 ph-¬ng ph¸p diÔn dÞch vµ quy n¹p . nhÊt lµ cña nh÷ng nhµ v¨n cã uy tÝn.thuyÕt tr×nh D.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n A.trao ®æi.Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 I) T×m hiÓu chung vÒ ng«n ng÷ (t×m hiÓu chung vÒ lÝ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n thuyÕt) .Gv nhËn xÐt bæ sung chung.Trß : ®äc SGK.Gîi më. c¸c qui t¾c chung.vµ qui t¾c Êy ph¶i lµ cña mäi ng-êi trong céng ®ång x· héi th× 6 .ph-¬ng tiÖn .H/s suy nghÜ tr¶ lêi nhau.Môc tiªu cña bµi häc : Gióp häc sinh: * N¾m ®-îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¸i chug trong ng«n ng÷ cña x· héi vµ c¸i riªng trong lêi nãi cña c¸ nh©n .gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña x· héi B.Thµy : SGK.céng theo Sgk ®ång ph¶i cã mét ph-¬ng tiÖn .mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a chóng * N©ng cao n¨ng lùc lÜnh héi nh÷ng nÐt riªng trong ng«n ng÷ cña c¸ nh©n.mçi d©n téc.tµi s¶n chung cña x· lµ tµi s¶n chung cña x· héi héi ? . SGV. .C¸c yÕu tè.

Gv yªu cÇu Hs ®äc s¸ch Gk (?) Anh chÞ hiÓu thÕ nµo lµ lêi nãi cña c¸ nh©n?C¸i riªng trong lêi nãi cña ng«n ng÷ c¸ nh©n ®-îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph-¬ng diÖn nµo ? .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) tÝnh chung trong ng«n ng÷ cña céng ®ång ®-îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph-¬ng diÖn nµo ? ..Lêi nãi.Khi nãi hoÆc viÕt mçi c¸c nh©n sö dông ng«n ng÷ chung ®Ó t¹o ra lêi nãi.) .®¸p øng yªu cÇu giao tiÕp --> Lêi nãi c¸ nh©n lµ s¶n phÈm cña mét ng-êi nµo ®ã võa cã yÕu tè qui t¾c chung cña ng«n ng÷. .dùa theo Sgk tr×nh bµy . c¸c thanh ( c¸c nguyªn ©m.®¹i biÓu tr×nh bµy .trao ®æi vµ tr¶ lêi. c¸c phô ©m. chuyÓn lo¹i tõ .Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t.H/s suy nghÜ.Gv h-íng dÉn Hs t×m nh÷ng dÉn chøng thùc tÕ ( c¸c qui t¾c t¹o tõ.tøc c¸c tiÕng cã nghÜa --> C¸c ng÷ cè ®Þnh ( gåm thµnh ng÷ vµ qu¸n ng÷ ) + C¸c qui t¾c vµ ph-¬ng thøc chung --> Qui t¾c cÊu t¹o c¸c kiÓu c©u --> Ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa tõ vÝ dô: 2.BiÓu hiÖn cña tÝnh chung trong ng«n ng÷ : + C¸c yÕu tè chung trong thµnh phÇn ng«n ng÷ : --> C¸c ©m. c¸c thanh ®iÖu ) --> C¸c tiÕng (©m tiÕt ) t¹o bëi sù kÕt hîp gi÷a c¸c ©m vµ c¸c thanh --> C¸c tõ. ®o¹n v¨n.võa mang s¸c th¸i riªng vµ ®ãng gãp cña c¸ nh©n .Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi .c©u.C¸i riªng trong ng«n ng÷ c¸ nh©n rÊt phong phó ®a d¹ng : + Giäng nãi c¸ nh©n : khi nãi mçi ng-êi cã mét giäng riªng 7 .kÕt luËn míi t¹o ®-îc sù thèng nhÊt -> Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· héi (?) TÝnh chung cña ng«n ng÷ ®-îc biÓu hiÖn qu¸ nh÷ng qui t¾c nµo ?Do ®©u mµ cã nh÷ng qui t¾c ®ã ? -Häc sinh suy nghÜ.s¶n phÈm riªng cña c¸ nh©n: .Gv h-íng dÉn hs ph©n tÝch c¸c vÝ dô minh ho¹ .ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + Vèn t÷ ng÷ c¸ nh©n ( do thãi quen sö dông tõ ng÷ nhÊt ®Þnh ) + Sù s¸ng t¹o chuyÓn ®æi khi sö dông ng«n ng÷ chung ( s¸ng t¹o nghÜa tõ, trong kÕt hîp tõ, t¸ch tõ,chuyÓn lo¹i tõ, ho¹c s¾c th¸i phong c¸ch ...) + T¹o ra c¸c tõ míi tõ nh÷ng chÊt liÖu cã s½n vµ theo c¸c ph-¬g thøc chung + VËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o qui t¾cc chung,ph-¬ng thøc chung ( Lùa chän vÞ trÝ cho tõ ng÷, tØnh l-îc tõ ng÷, t¸ch c©u) - BiÓu hiÖn râ nhÊt cña nÐt riªng trong phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n lµ phong c¸ch ng«n ng÷ cña c¸c nhµ v¨n (gäi t¾t lµ phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n) VÝ dô:.....

(?) BiÓu hiÖn râ nhÊt, cô thÓ nhÊt cña lêi nãi c¸ nh©n th-êng thÊy ë nh÷ng ai? - Hs tr¶ lêi, Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t, dÉn mét sè vÝ dô cã liªn quan ®Õn phong c¸ch ng«n ng÷ cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬

Ho¹t ®éng 3 II) LuyÖn tËp ( luyÖn tËp ) - Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm, mçi nhãm ®¶m nhiÖm * Bµi tËp 1 mét bµi tËp - Hs suy nghÜ trao ®æi,th¶o luËn ,®¹i diÖn * Bµi tËp 2 nhãm tr¶ lêi - Gv nhËn xÐt, tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè,dÆn dß ) - Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí Sgk - Gv dÆn dß h-íng dÉn Hs lµm bµi tËp sè 3 , chuÈn bÞ «n tËp viÕt bµi nghÞ luËn sè 1 - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

8

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung

9

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè : 4 ppct ViÕt bµi lµm v¨n sè 1 NghÞ luËn x· héi A- môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs - Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp d-íi - V©n dông kiÕn thøc, viÕt ®-îc mét bµi v¨n nghÞ luËn cã néi dung s©u s¾c vµ thùc tÕ cuéc sèng häc tËp cña hs - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc b¶n th©n cña mçi hs, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®iÒu chØnh ®Ó bµi lµm sau tèt h¬n B- ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn - ThÇy : §äc tµi liÖu, h-íng dÉn hs , ra ®Ò, chuÈnn bÞ ®¸p ¸n biÓu ®iÓm - Trß: ®äc kÜ h-íng dÉn cña sgk trang 14, «n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp 10, «n l¹i mét sè v¨n b¶n nghÞ luËn ®· häc( tùa trÝch diÔm thi tËp; hiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia ) C- Ph-¬ng ph¸p sö dông : - Gv ra ®Ò phï hîp víi hs, g¾n víi nh÷ng t¸c phÈm ®· häc - Gv h-íng dÉn, hs thùc hµnh D- Néi dung vµ tiÕn tr×nh: I) H-íng d·n chung: *Gv yªu cÇu hs «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10 Cô thÓ lµ : 1- LËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/ tr89) - LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr109) - C¸c thao t¸c nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr 131) 2- §äc l¹i 2 v¨n b¶n nghÞ luËn trong sgk ng÷ v¨n 10 - Tùa trÝch diÔm thi tËp - HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia * Hs ®äc phÇn gîi ý c¸ch lµm bµi sgk ng÷ v¨n11 trang/ 15 - X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn - X¸c ®Þnh luËn ®iÓm luËn cø, lùa chän thao t¸c lËp luËn - LËp dµn ý cho bµi viÕt II) Ra ®Ò : - Gv dùa vµo tr×nh ®é cña hs ra mét sè ®Ò bµi VÝ dó: + §Ó 1: “ TruyÖn c-êi tam ®¹i con gµ gîi cho anh/chÞ suy nghÜ g× khi gÆp mét t×nh huèng hay mét vÊn ®Ò v-ît qu¸ tÇm hiÓu biÕt cña m×nh? 10

§iÓm trung b×nh : + X¸c ®Þnh ®óng luËn ®Ò + LuËn ®iÓm luËn cø ch-a thùc sù ®Çy ®ñ + BiÓt tr×nh bµy c¸c luËn ®iÓm luËn cø mét c¸ch khoa häc . diÔn ®¹t tr«i ch¶y. H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn ®Ó ph¸t biÓu ý kiÕn cða anh/ chÞ vÓ mét trong c¸c c©u tóc ng† : “ Cã chÝ th× nªn” “ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng” “ KiÕn tha l©u còng ®Çy tæ” . c©u . kh«ng m¾c lçi tõ. ng÷ ph¸p 11 . lËt ®i lËt l¹i vÊn ®Ò ë nhiÒu ph-¬ng diÖn + Hµnh v¨n trong s¸ng.Hs lµm bµi.®iÒu kiÖn cña ®iÓm giái.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + §Ò 2. Gv quan s¸t III) §¸nh gi¸. m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶.§iÓm kh¸ : + Nh. luËn ®iÓm ®Çy ®ñ + S¾p xÕp triÓn khai c¸c ý mét c¸ch khoa häc + BiÕt liªn hÖ më réng .§iÓm kÐm : + HoÆc ch-a x¸c ®Þnh ®-îc luËn ®Ò + HoÆc ch-a biÕt triÓn khai c¸c luËn ®iÓm luËn cø ®Ó lµm s¸ng râ yªu cÇu cña ®Ò bµi + Hµnh v¨n yÕu.§iÓm giái: + X¸c ®Þnh râ vÊn ®Ò nghÞ luËn + X¸c ®Þnh c¸c luËn cø. rót kinh nghiÖm . nh-ng cßn m¾c mét sè lçi vÒ hµnh v¨n .

C¶m nhËn ®-îc t©m tr¹ng võa buån tñi võa phÉn uÊt tr-íc t×nh c¶nh Ðo le vµ kh¸t väng sèng. thiÕt kÕ bµi gi¶ng * Trß : §äc sgk. tµi liÖu ®äc tham kh¶o ( Hå Xu©n H-¬ngtõ céi nguån vµo thÕ tôc . c¸ch dïng tõ ng÷ h×nh ¶nh gi¶n dÞ giµu søc biÓu c¶m.ThÊy ®-îc tµi n¨ng nghÖ thuËt th¬ N«m cña Hå Xu©n H-¬ng: ViÖt ho¸ th¬ §-êng luËt.kh¸t väng h¹nh phóc cña Hå xu©n H-¬ng . s¸ch bµi tËp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý cña sgk C – Ph-¬ng ph¸p sö dông : * KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi ph-¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò. t¸o b¹o mµ tinh tÕ B.§µo Th¸i T«n).Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t 12 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n : TuÇn d¹y: TiÕt sè :5ppct Líp d¹y: Tù t×nh Hå Xu©n H-¬ng A.Môc tiªu bµi d¹y : Gióp Hs .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn * ThÇy : SGK. thuyÕt tr×nh * TÝch hîp vìi bµi “ Lêi nãi-s¶n phÈm cða c¸ nh©n” D.SGV.

®ªm khuya.Hs tr¶ lêi .giao l-u víi nhiÒu v¨n sÜ næi tiÕng .Hs ®äc Sgk (?) Qua phÇn giíi thiÖu em nhËn thÊy ®iÓm g× næi bËt trong cuéc ®êi vµ tÝnh c¸ch cña Hå Xu©n H-¬ng ? . nhµ th¬ trµo phóng mµ tr÷ t×nh.v¾ng lÆng 13 . v¾ng lÆng.Tù t×nh II n»m trong chïm 3 bµi cïng tªn cña HXH II) §äc hiÓu v¨n b¶n 1) Bèn c©u th¬ ®Çu a) Hai c©u ®Çu . ®¹i diÖn tr¶ lêi . ®Ëm ®µ chÊt v¨n häc d©n gian .b-íc ®i cña thêi gian --> nh¾c nhë con ng-êi r»ng t×nh yªu.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) .qu¹nh v¾ng ) (?) Hai c©u ®Çu cho thÊy t¸c gi¶ ®ang ë trong hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng nh.Kh«ng gian.Cuéc ®êi vµ t×nh duyªn Ðo le ngang tr¸i .Hs trao ®æi.h¬i trÇm thÓ hiÖn nçi buån kÝn ®¸o xãt xa ) . mét con ng-êi c« ®éc ngåi ®èi diÖn víi lßng m×nh --> BÏ bµng + Trèng canh dån : Thêi kh¾c.HXH lµ nhµ th¬ cña phô n÷.Gv nhËn xÐt.Con ng-êi th«ng minh cã c¸ tÝnh m¹nh mÏ.Gv yªu cÇu Hs ®äc v¨n b¶n ( §äc chËm r·i.Hs ®äc/ Gv yªu cÇu Hs nªu c¶m nhËn chung nhÊt vÒ bµi th¬ ( Buån.kh¸i qu¸t Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) .HXH s¸ng t¸c c¶ th¬ N«m vµ th¬ H¸n ( theo giíi nghiªn cøu bµ ®Ó ll¹i kho¶ng 40 bµi th¬ N«m truyÒn tóng vµ tËp “ L-u H-¬ng kÝ” gåm 24 bµi th¬ ch÷ H¸n vµ 26 bµi ch÷ N«m) .tuæi trÎ còng ®ang tµn lôi --> T¨ng c¸i yªn tÜnh.Gv ®Þnh h-íng gîi më (?) Më ®Çu bµi th¬ lµ khung c¶nh g× ? Thêi gian cã g× ®Æc biÖt ? TiÕng trèng v¨ng v¼ng gîi cho em c¶m gi¸c g× I) TiÓu dÉn . thêi gian : réng lín.thÕ nµo ? .thÊm thÝa c« ®¬n.suy nghÜ .Hå Xu©n H-¬ng sinh ra vµ lín lªn trong mét giai ®o¹n lÞch sö ®Çy sãng giã (nöa cuèi TK XVIII nöa ®Çu TK XIX) .

Hs tr×nh bµy ..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ? (?) Gi÷a khung c¶nh ®ã HXH hiÖn lªn nh. tæng hîp + “Tr¬ c¸i hång nhan”: Sù bÏ bµng cña duyªn phËn --> Tõ “tr¬” ®Çu c©u nhÊn m¹nh c¸i tñi hæ bÏ bµng --> Tõ “c¸i” ®i liÓn vìi “hång nhan” gîi sù rÎ róng mØa mai + NhÞp ®iÖu 1/3/3 --> c©u th¬ nhbÞ ng¾t lµm 3.Gv gîi ý (?) Côm tõ “ say l¹i tØnh” gîi lªn ®iÓu g× ? H×nh ¶nh vÇng tr¨ng ccã lien quan g× ®Õn th©n phËn n÷ sÜ hä Hå ? .thÕ nµo ? Trong c©u th¬ thø 2 . mét tiÕng nÊc nghÑn ngµo hay lêi tr× triÕt chÝnh m×nh “ ®-a c¸i hång nhan cña m×nh ra mµ m¹t s¸t” * Gv h-íng dÉn Hs tæng kÕt 4 c©u th¬ ®Çu. cµng tØnh.cµng c¶m nhËn nçi ®au th©n phËn + “ VÇng tr¨ng.sù bÏ cña nh©n vËt tr÷ t×nh ®-îc biÓu hiÖn qua nghÖ thuËt ®éc ®¸o” (?) Anh chÞ c¶m nhËn b) Hai c©u thùc --> Nãi râ h¬n thùc c¶nh vµ thùc t×nh cña HXH + “ Say l¹i tØnh”: Gîi vßng quÈn quanh : cµng say..C¸ nh©n suy nghÜ.tr¶ lêi (?) Hai c©u thùc gióp anh chÞ hiÓu thªm g× vÒ nh©n vËt tr÷ t×nh ? .tuæi xu©n ®· tr«i qua mµ nh©n duyªn kh«ng trän vÑn ... muén m»n.gîi sù dë dang.Gv nhËn xÐt. vÇng tr¨ng .hs suy nghÜ .anh chÞ Ên tùîng víi tõ nµo nhÊt ? t¹i sao? (?) NhÞp ®iÖu c©u th¬ thø 2 cã t¸c dông nhthÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh ? .xãt xa. H-¬ng r-îu tho¶ng qua ®Ó l¹i vÞ ®¾ng ch¸t.ch­a trßn” : Gîi sù ®ång nhÊt gi÷a ng-êi vµ c¶nh . C¶nh t×nh cña HXH ®-îc gîi qua h×nh ¶nh chøa ®ùng sù Ðo le “ Tr¨ng s¸p tµn mµ ch-a trßn. nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n “ Nçi buån tñi.h-¬ng t×nh qua ®Ó chØ cßn phËn hÈm duyªn «i” 14 ..

buån tñi + Ng¸n : ch¸n ng¸n. mét nçi chua 15 . Chóng kh«ng bÞ hoµn c¶nh trãi buéc cø xiªn ngang mµ v-¬n lªn trªn mÆt ®Êt.cø xÐ to¹c ch©n m©y mµ biÓu hiÖn khÝ ph¸ch + NghÖ thuËt ®¶o ng÷ : Lµm næi bËt sù phÉn uÊt cu¶ cá c©y + Nh†ng ®éng tõ m¹nh” xiªn.muèn v¹ch trrêi bíi ®Êt mµ hên o¸n. ®¸ ®©m to¹c ch©n m©y nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ®-îc t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong 2 c©u th¬ 5-6 ? h·y ph©n tÝch t©m tr¹ng ®ã ? .Nçi niÒm ph·n uÊt göi g¾m qua h×nh t-îng thiªn nhiªn + Rªu vµ ®¸ : sù vËt v« tri vµ mÒm yÕu nh-ng cã mét søc sèng m·nh liÖt.nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®ã nãi lªn ®iÒu g× ? (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ trËt tù c¸c tõ ng÷ trong 2 c©u th¬? TrËt tù ®ã cã t¸c dông nh.ph¸ ph¸ch cña HXH.Gv gîi ý : (?) Hai c©u th¬ lµ 2 h×nh ¶nh thiªn nhiªn.Hs suy nghÜ.§ã lµ tiÕng thë dµi ngao ng¸n. Rªu xiªn ngang mÆt ®Êt. b¹c bÏo: xu©n ®i. xu©n l¹i l¹i” gîi cho anh chÞ suy nghÜ g× ? .thÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ c¶nh vµ t×nh ? 2) Bèn c©u th¬ cuèi a) hai c©u 5-6 . xu©n l¹i l¹i nh-ng con ng-êi th× tuæi xu©n qua kh«ng bao giê trë l¹i . ®ång thêi còng minh chøng cho tµi n¨ng ng«n ng÷ xuÊt chóng cña bµ( TN trong th¬ bµ lu«n sèng ®éng ®Çy søc sèng) (?) Hai c©u kÕt diÔn t¶ t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh? T©m tr¹ng ®ã ®-îc diÔn t¶ qua nh÷ng tõ ng÷ nµo ? Gîi ý : (?) Tõ ng¸n diÔn t¶ t©m tr¹ng g× ? cóm tõ “ xu©n ®i.ph¶n kh¸ng l¹i sè phËn hoµn c¶nh * Gv nhÊn m¹nh: Hai c©u luËn lµ b¶n lÜnh khÝ ph¸ch cña n÷ sÜ hä Hå.®©m” + nh÷ng bæ ng† “ ngang.ng¸n ngÈm--> XH-¬ng ch¸n ng¸n nçi ®êi Ðo le. to¹c”.thÑ hiÖn sù b-íng bØnh ngang ng¹nh => §ã chÝnh lµ t©m tr¹ng phÉn uÊt. Con ng-êi còng quÉy ®¹p.chèng chäi.trao ®æi th¶o luËn .T©m tr¹ng ch¸n ch-êng.Hs trao ®æi th¶o b) Hai c©u kÕt .. sù cùa quËy.

bµi th¬ nãi lªn bi kÞch vµ kh¸t väng sèng.kh¸t väng h¹nh phóc cña HXH .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËn.Hs suy nghÜ. ý nghÜa nh©n v¨n cña bµi th¬ lµ ë chç : trong buån tñi ng-êi phô n÷ vÉn g¾ng v-ît lªn trªn sè phËn nh-ng cuèi cïng vÉn r¬i vµo bi kÞch 2) NghÖ thuËt Sö dông tõ ng÷. khi h¹nh phóc ®èi víi hä lµ chiÕc ch¨n qu¸ hÑp III) Tæng kÕt chung 1) Néi dung Qua lêi tù t×nh.tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè.san sÎ.Gv tæng hîp . kÎ l¹nh lïng”.h-íng dÉn ) (?) Qua viÖc t×m hiÓu bµi th¬.Gv dÆn dß Hs : + Häc thuéc bµi th¬.gv nhËn xÐt. ®Æc s¾c.phÇn luyÖn tËp . mét vµi em tr×nh bµy . nã lµ nçi lßng cña ng-êi phô n÷ x-a.Gv h-íng dÉn häc sinh gi¶i quyÕt bµi 1.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y: ch¸t kh«n ngu«i + NghÖ thuËt t¨ng tiÕn “ m¶nh t×nh. ®¹i diÖn tr×nh bµy . chuÈn bÞ bµi “C©u c¸ mïa thu” . h×nh ¶nh gi¶n dÞ.h·y ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Theo anh chÞ ®©u lµ gi¸ trÞ nh©n v¨n cña bµi th¬ ? . §ã lµ t©m tr¹ng cña kÎ suèt ®êi mang th©n ®i lµm lÏ ph¶i chÞu c¶nh “ KÎ ®¾p ch¨n b«ng.tÝ con con --> diÔn t¶ sù xãt xa ®Õn téi nghiÖp. h×nh ¶nh giµu søc gîi ®Ó diÔn t¶ nh÷ng biÓu hiÖn phong phó cña t©m tr¹ng 16 .Hs ®äc ghi nhí Sgk .

sgv.Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t 17 .c¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp t©m hån thi nh©n: tÊm lßng yªu thiªn nhiªn.TÝch hîp so s¸nh vìi 2 bµi “Thu vÞnh”.Môc tiªu bµi häc Gióp Hs . thuyÕt gi¶ng .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn * ThÇy : Sgk. §äc l¹i 2bµi “Thu vÞnh” vµ “Thu Èm” C – Ph-¬ng ph¸p sö dông : . t×m hiÓu bµi theo c©u hái gîi ý cña Sgk.t©m tr¹ng thêi thÕ .sö dông tõ ng÷ B.ThÊy ®-îc tµi n¨ng th¬ n«m xuÊt chóng cña NguyÔn KhuyÕn v¬Ý bót ph¸p t¶ c¶nh t¶ t×nh. “thu Èm” D.yªu ®Êt n-íc. tµi liÖu ®äc thªm vÓ NguyÒn KhuyÕn “NK vÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm” * Trß : §äc Sgk.C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp cña c¶nh thu ®iÓn h×nh cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam vïng ®ång b»ng B¾c bé .KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi c¸c ph-¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò. nghÖ thuËt gieo vÇn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n : TuÇn d¹y: TiÕt sè :6 Líp d¹y: C©u c¸ mïa thu (thu ®iÕu ) NguyÔn KhuyÕn A.

C©u c¸ mïa thu(thu ®iÕu) n»m . chøa ®ùng nhiÒu t©m sù ) (?) §iÓm nh×n c¶nh thu cña t¸c gi¶ cã g× ®Æc s¾c.Hµ nam . tªn lóc nhá NguyÔn Th¾ng .HiÖu QuÕ S¬n.th¬ lµng c¶nh. cã thÓ kÓ mét sè giai tho¹i vÒ NguyÔn khuyÕn ( Th¬ chöi Hoµng Cao Kh¶i.Gv nhËn xÐt. ®¶ kÝch ch©m biÕm thùc d©n. Lín lªn vµ sèng chñ yÕu ë quª néi : Lµng Vµx· Yªn §æ. Lª Hoan) I) TiÓu dÉn .Th¬ v¨n nãi lªn t×nh yªu quª h-¬ng ®Êt n-íc. giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ NguyÔn KhuyÕn vµ chïm th¬ thu. ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) phong kiÕn .B×nh Lôc.Nam ®Þnh .S¸ng t¸c c¶ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m víi sè l-îng lín ( trªn 800 bµi gåm c¶ th¬ v¨n.hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy . ®ç ®Çu c¶ ba k× thi . tõ ®iÓm nh×n ®ã c¶nh thu ®-îc 1) C¶nh thu t¸c gi¶ quan s¸t nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) . c©u ®èi) . kiªn quyÕt bÊt hîp t¸c víi thùc d©n Ph¸p . tÊm lßng yªu n-íc th-¬ng d©n.XuÊt th©n:gia ®×nh nho häc nghÌo.Gv yªu cÇu hs ®äc bµi trong chïm th¬ thu 3 bµi cña th¬ vµ ph¸t biÓu Ên t-îng NguyÔn t×nh c¶m cña m×nh khi ®äc II) §äc hiÓu v¨n b¶n bµi th¬ ( bøc tranh thu buån.Con ng-êi c-¬ng trùc tiÕt th¸o.Hs ®äc Sgk (?) PhÇn tiÓu dÉn tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò g× ? .§ãng gãp næi bËt lµ m¶ng th¬ hiÓu bµi th¬ theo h-íng bæ N«m.cã cèt c¸ch thanh cao. th¬ trµo phóng däc( c¶nh thu vµ t×nh thu) .NguyÔn khuyÕn 1835-1909 .thÕ nµo ? 18 . th«ng minh. v¾ng. lµ ng-êi ham häc.Sinh t¹i quª ngo¹i ë x· Ho»ng X¸-ý Yªn.h-íng d·n häc sinh t×m . ph¶n ¸nh cuéc sèng thuÇn hËu cña ng-êi n«ng Ho¹t ®éng 3 d©n. kh¸i qu¸t.

c¶nh thu ®-îc ®ãn nhËn tõ cao xa tíi gÇn. khu xãm * C¸c chuyÓn ®éng khÏ kh«ng ®ñ t¹o nªn ©m thanh.C¶nh vËt to¸t lªn sù hµi hoµ.Hs ph¸t hiÖn nh÷ng ®Æc tr-ng cña ao thu.sãng gîn. l¸ khÏ ®-a vÌo. trêi thu) * NguyÔn KhuyÕn n¾m b¾t ®-îc c¸i thÇn th¸i rÊt riªng cña c¶nh thu: Kh«ng khÝ dÞu nhÑ. rÊt yªu mµu cña trêi c¶ 3 bµi th¬ thu «ng nh¾c ®Õn mµu xanh. kh«ng hÒ t¹p NK thu. v¾ng ng-êi v¾ng tiÕng. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .n-íc trong. xøng hîp: Ao nhá-thuyÒn bÐ.) .. cßn “thu ®iÕu” th× ng-îc l¹i. hÒ pha lÉn. khiÕt ®Ðn tuyÖt ®èi.Hs trao ®æi th¶o luËn theo tæ nhãm . t©m hån NguyÔn KhuyÕn lµ thÕ: th©n mËt b×nh dÞ.chñ thÓ trÇm ng©m tÜnh lÆng + C¶nh buån. ch©n thµnh víi hån quª Trêi thu trong xanh. hÑp vµ thu nhá trong lßng ao.Mµu s¾c: n-íc trong. kh¸ch v¾ng teo.Gv theo dâi. giã thu.ao l¹nh n-íc yªn. giã nhÑ. trêi thu. tÜnh lÆng * Kh«ng gian tÜnh. c¶nh vËt thanh s¬ . sãng biÕc . c¶nh thu ®-îc më ra theo nhiÒu h-íng sinh ®éng + Thêi gian kh«ng ph¶i lµ mét ngµy mét buæi mµ c¶ mét mïa thu b. “ ng¾t” lµ xanh trong. trong ®Õn tËn ®¸y. m©y khÏ l¬ löng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Ao lµ nÐt th-êng gÆp trong th¬ nguyÔn khuyÕn.l¹i tõ gÇn ®Õn cao xa. NguyÔn KhuyÕn ®· ghi nhËn ®-îc 2 ®Æc tr-ng cña ao thulµ “l¹nh lÏo‟ vµ “ trong veo”.§iÓm nh×n ®éc ®¸o: kh¸c víi “thu vÞnh” . * Gv b×nh gi¶ng : Ao thu lµ thø ao rÊt riªng chØ mïa thu míi xuÊt hiÖn. nãi ®Õn ao lµ ®éng ®Õn mét c¸i g× rÊt gÇn gòi th©n quen. ®Òu Xanh tinh kh«ng gîn a.tæ chøc häc sinh th¶o luËn b»ng c¸c c©u hái gîi ý (?) So vìi “thu vÞnh” ®iÑm bao qu¸t cña t¸c gi¶ cã g× kh¸c? (?) t×m nh÷ng tõ ng÷. C¶ tiÕng vµ h×nh ®Òu cùc nhá 19 .§-êng nÐt chuyÓn ®éng nhÑ nhµng tinh tÕ ( sèng h¬i gîn tÝ.. + Tõ mét khung ao hÑp. h×nh ¶nh nãi lªn nÐt riªng cña c¶nh thu? . trêi xanh. rÊt riªng + C¶nh ®iÓn h×nh h¬n c¶ cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam * NguyÔn KhuyÕn ®· chän nh÷ng chi tiÕt rÊt tiªu biÓu cho mïa thu xø B¾c ( Ao thu.C¶nh thu ®éc ®¸o.

Nãi chuyÖn c©u c¸ nh-ng thùc ra * Gv nªu vÊn ®Ò: bµi th¬ t¸c gi¶ kh«ng chó ý vµo viÖc c©u vìi nhan ®Ó “ c©u c¸ mïa c¸. theo anh chÞ cã ph¶i ®Ó ®ãn nhËn trêi thu.. trao ®æi --> T©m sù cña mét nhµ nho l¸nh . 20 .hs suy nghÜ tr¶ lêi. ®Êt n-íc ? ®-îc gîi lªn s©u s¾c tõ mét tiÕng . trong trÎo nh. ®iÓn h×nh cho mïa thu xø B¾c.. bøc tranh thu cßn gîi cho anh chÞ nh÷ng c¶m gi¸c g× ? .lµng quª ViÖt trong tiÕt thu * Kh«ng gian tÜnh lÆng--> Nçi c« qu¹nh uÈn khóc trong t©m hån cña nhµ th¬ . l¸nh ®êi tho¸t tôc.gv kh¸i qu¸t. §ã lµ c¸i hån thu.. c¸i hån cña cuéc sèng n«ng th«n x-a ®-îc NguyÔn khuyÕn ghi nhËn.Trong bøc tranh thu xuÊt hiÖn nhiÒu gam mµu xanh gîi c¶m (?) §»ng sau sù tÜnh lÆng gi¸c se l¹nh. Nãi c©u c¸ nh-ng thùc ra lµ thu”.Gv tæng hîp ®êi tho¸t tôc song vÉn kh«ng ngu«i nghÜ vÒ ®Êt n-íc nh©n d©n.Gv nhËn xÐt tæng hîp tÜnh lÆng. C¸i se l¹nh cña ®ã. ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu ... anh chÞ c¶m nhËn thÊy c¶nh thu thÊm vµo t©m hån nhµ th¬ ®iÒu g× biÕn ®æi trong t©m hay chÝnh c¸i l¹nh cña t©m hån hån thi nh©n? T¹i sao thi thi nh©n ®ang thÊm vµo c¶nh vËt nh©n l¹i cã t©m tr¹ng ®ã ? ..Hs trao ®æi th¶o luËn. tæng hîp * To¸t lªn vÎ v¾ng lÆng hiu qu¹nh: Ên t-îng vÒ mét thÕ giíi Èn dËt.hs ph¸t biÓu tù do .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ kh«ng gian mïa thu qua nh÷ng ®-êng nÐt mµu s¾c chuyÓn ®éng.. c¸i tÜnh cña mét cuéc sèng ©m Ø kÝn ®¸o 2) T×nh thu .Hs suy nghÜ...Gv tæng hîp (?) Kh«ng chØ ®éc ®¸o. cçi lßng cña thi nh©n còng .. + C¶m nhËn ®é trong veo cña n-íc anh chÞ c¶m nhËn ®iÒu g× + C¶m nhËn c¸i h¬i gîn cña sãng vÒ tÊm lßng cña NguyÔn + C¶m nhËn ®é r¬i khÏ cña l¸ KhuyÕn ®èi víi thiªn . ®éng nhá: tiÕng c¸ ®íp måi --> ®ã ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh lµ sù tÜnh lÆng tuyÖt ®èi cña t©m bµy .. ©m thanh? .§Æc biÖt câi lßng tÜnh lÆng nhiªn.. c¶nh. c¶nh thu NguyÔn KhuyÕn tËp trung vµo lßng. göi g¾m t©m sù miªu t¶ c¶nh c©u c¸ kh«ng? * Câi lßng tÜnh lÆng ®Ó Tõ c¶nh thu ®· ph©n tÝch.

cã kh¶ n¨ng diÔn t¶ tinh tÕ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù vËt.Gv tæng hîp 3) Thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt .NghÖ thuËt : Th¬ thu cña NguyÔn h×nh ¶nh NguyÔn KhuyÕn võa cã nh÷ng mÆt gièng víi c¸ch trong bøc tranh thu? viÕt vÒ mïa thu trong v¨n häc cæ . c¶nh ®Ñp song ( cñng cè. lµng Ho¹t ®éng 5 c¶nh ViÖt Nam. nh÷ng biÕn th¸i tinh vi cña t©m tr¹ng( nh÷ng tõ l¸y ®-îc sö dông thÇn t×nh ) .thÕ nµo vÒ .mét Èn sÜ thùc thô Ho¹t ®éng 4 ( T×m hiÓu ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt ) (?) §äc l¹i bµi th¬.H-íng dÉn häc sinh gi¶i 21 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung vÒ sù bÕ t¾c. võa ph¶n ¸nh t×nh yªu ®¸t .Néi dung: Bøc tranh thu mang vÎ ®Ñp ®iÓn h×nh cho mïa thu. dÆn dß ) buån.Ng«n ng÷ trong s¸ng.Hs suy nghÜ ph¸t biÓu theo c¶m nhËn cña c¸ nh©n nh-ng cã nh÷ng mÆt rÊt míi : ®ã lµ nh÷ng nÐt vÏ thùc h¬n. bÊt lùc cña b¶n th©n? Nhµn th©n song kh«ng nhµn t©m. t×nh thu? H·y nhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ ®-îc t¸c gi¶ sö dông trong bµi th¬? . tõ ng÷.Hs trao ®æi th¶o luËn. gi¶n dÞ. anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch gieo vÇn cña t¸c gi¶? C¸ch gieo vÇn nh.Hs ®äc ghi nhí Sgk (?) Qua bµi häc anh chÞ cã n-íc võa cho thÊy t©m sù thêi thÕ cña t¸c gi¶ c¶m nhËn nh. h×nh ¶nh ®Ëm hån d©n téc .C¸ch gieo vÇn tµi t×nh ( vÇn eo: tö vËn rÊt khã sö dông) võa lµ c¸ch ch¬i ch÷ võa lµ h×nh thøc biÓu ®¹t néi dung . ®Ëm nÐt nghÖ thuËt cña §-êng thi: lèi lÊy ®éng t¶ tÜnh. t¶ c¶nh ngô t×nh III) Tæng kÕt chung . NkhuyÕn kh«ng thÓ ung dung ®i c©u nh.thÕ cã t¸c dông g× trong viÖc diÔn t¶ c¶nh thu.Bµi th¬ mang nÐt ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt ph-¬ng ®«ng. ®¹i diÖn tr×nh bµy .

Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : . chuÈn bÞ tiÕt “ Ph©n tÝch ®Ò. lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” .BiÕt c¸ch ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn : 22 .RÌn luyÖn ý thøc thãi quen ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tr-íc khi viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn B.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 7 ppct Ph©n tÝch ®Ò.ThÊy ®-îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa s©u xa cña viÖc ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tr-íc khi viÕt bµi v¨n nghÞ luËn .lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung c¸c bµi tËp trong Sgk.

Gv l-u ý : Mét ®Ò bµi v¨n nghÞ luËn th-êng ®Æt ra c¸c yªu cÇu nhÊt ®Þnh : yªu cÇu vÒ néi dung ( luËn ®Ò). c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. t×m hiÓu chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu anh chÞ hiÓu thÕ nµo lµ c¬ b¶n cña ®Ò bµi ( KÕt thóc qu¸ ph©n tÝch ®Ò ? T¹i sao tr×nh ph©n tÝch ®Ò ng-êi viÕt ph¶i ph©n tÝch ®Ò? ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c yªu c©ï .Gv gîi ý dÉn d¾t b»ng suy nghÜ kÜ ®Ó nhËn thøc ®óng vµ nh÷ng c©u hái gîi ý ®ñ c¸c ý nghÜa vµ yªu cÇu cña ®Ò (?) Th«ng qua viÖc tr¶ lêi .Môc ®Ých cña ph©n tÝch ®Ò lµ c¸c c©u hái ë phÇn I/sgk.thÕ nµo?) + Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p ( Ph¶i sö dông thao t¸c lËp luËn nµo : gi¶i thÝch chøng minh hay b×nh 23 .Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc. ®Ò sè 2. yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i( yªu cÇu h×nh thøc ) yªu cÇu tµi liÖu ( ph¹m vi dÉn chøng ) §Ò v¨n nghÞ lôn th-êng cã 2 d¹ng : ®Ò cã ®Þnh h-íng cô thÓ vµ ®Ò tù do s¸ng t¹o ( ®Ò næi vµ ®Ò ch×m ) vÝ dô ®Ò sè 1 lµ ®Ò næi.Hs trao ®æi th¶o luËn.Sgk. 3 lµ ®Ò ch×m . cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . thiÕt kÕ bµi gi¶ng C.Gv tæ chøc líp thµnh 3 nhãm .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . sö dông thao t¸c lËp luËn chñ yÕu nµo?) .Gv tæng hîp ®Ých g×.Ph©n tÝch ®Ò ( T×m hiÓu ®Ò) lµ .bµi viÐt vÒ c¸i g×.Gv yªu cÇu hs ®äc 3 ®Ò bµi trong sgk/ tr23 .Hs suy nghÜ tr¶ llêi nh. Mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý cho mét ®Ò bµi cô thÓ I) Ph©n tÝch ®Ò . nh»m môc . kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng2 ( T×m hiÓu ph©n tÝch ®Ò) . Sgv.Khi ph©n tÝch ®Ò chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc: + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn lµ g×?( Ph¹m vi nghÞ luËn) + Yªu cÇu vÒ n«i dung ( TriÓn khai vÊn ®Ò nghÞ luËn nh.

còng cã thÓ lµ t©m tr¹ng cña thi nh©n trong bµi th¬ Thu ®iÕu ) .. gi¶i thÝch ..Gv dïng ®Ò bµi lµm dÉn chøng: VÝ dô :§Ò bµi sè 1 VÊn ®Ò nghÞ luËn lµ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi.Ng-êi VN còng kh«ng Ýt ®iÓm yÕu 3. DÉn chøng th¬ HXH lµ chñ yÕu 24 . §Ò sè 2 + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : T©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh sè 2 + Yªu cÇu vÒ néi dung : Nªu ®-îc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ t©m sù vµ diÔn biÕn t©n tr¹ng cña HXH + Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p : Sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp vpÝ thao t¸c nªu c¶m nghÜ . kh¾c phôc ®iÓm yÕu lµ hµnh ®éng thiÕt thùc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ XXI + Yªu cÇu ph-¬ng ph¸p : Sö dông c¸c thao t¸c b×nh luËn..Ng-êi VN cã nhiÒu ®iÓm m¹nh 2. Dïng c¸c dÉn chøng thùc tÕ x· héi lµ chñ yÕu.Ph¸t huy ®iÓm m¹nh ..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËn . Gv h-íng dÉn hs triÓn khai ph©n tÝch ®Ò cho c¸c ®Ò 12 * VÝ dô : §Ò sè 1 + VÊn ®Ó nghÞ luËn : “ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ” + Yªu cÇu vÒ néi dung : Tõ ý kiÕn cña Vò Khoan cã nh÷ng suy nghÜ : 1.Trªn c¬ së trªn.Gv l-u ý : V®Ò nghÞ luËn cã khi trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 1&2) còng cã khi vÊn ®Ò nghÞ luËn kh«ng trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 3) – ng-êi viÕt cã quyÒn tù x¸c ®Þnh mét vÊn ®Ò mµ m×nh t©m ®¾c nhÊt hoÆc n¾m v÷ng nhÊt ( ë ®Ò 3 vÊn ®Ò nghÞ luËn cã thÓ lµ vÎ ®Ñp mïa thu trong th¬ . §Ò sè 2 VÊn ®Ò nghÞ luËn lµ t©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh II . chøng minh.) ph¹m vi dÉn chøng sÏ sö dông? .

dµn nªn chia lµm 3 phÇn ( Më – th©n.Hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy : 3 b-íc chÝnh . lo¹i bá nh÷ng ý kh«ng cÇn thiÕt.Gv kh¸i qu¸t : . tõ thÊp ®Õn cao) _ Trong mét bµi v¨n nghÞ luËn.Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm . luËn cø vµ s¾p xÕp chóng thµnh dµn ý hoµn chØnh cho c¸c ®Ò sè 1&2 .Yªu cÇu néi dung : + Bøc tranh cô thÓ hiÖn thùc vÒ cuéc sèng xa hoa nh-ng thiÕu sinh khÝ cña phñ chóa TrÞnh + Th¸i ®é phª ph¸n nhÑ nhµng nh-ng thÊm thÝa còng nh. hîp lÝ vµ chÆt chÏ . ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt sau ®Æt sau) + Hîp t©m lÝ ng-êi tiÕp nhËn ( c¸c ý nªn tr×nh bµy tõ dÔ ®Õn khã.Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh c¸c luËn ®iÓm. luËn cø) ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo ? .ViÖc s¾p xÕp c¸c ý trong bµi v¨n nghÞ luËn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c : + Hîp l« gic ( c¸c ý ngang bËc ph¶i t-¬ng ®-¬ng nhau. gîi ý (?) Theo anh chÞ viÖc s¾p xÕp c¸c ý ( luËn ®iÓm.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk/24 .Hs suy nghÜ dùa vµo dµn ý võa triÓn khai.kÕt ) III) LuyÖn tËp * §Ò sè 1 .Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t : ViÖc lËp dµn ý cã thÓ gåm 2 b-íc lín : t×m ý vµ “dµn” c¸c ý ®· t×m ®-îc thµnh mét hÖ thèng khoa häc.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung II) LËp dµn ý . tr¶ lêi .Gv nªu c©u hái: ViÖc lËp dµn ý th-êng gåm nh÷ng b-íc nµo? .VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : gi¸ trÞ hiÖn thùec s©u s¾c cña ®o¹n trÝch “ vµo phð chña TrÞnh” .Hs tr×nh bµy .LËp dµn ý lµ s¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù l«gic khoa häc hîp lÝ ( Gióp ng-êi viÕt kh«ng bá qua c¸c ý chÝnh.Gv nhËn xÐt bæ sung.nh÷ng 25 . ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt tr-íc ®Æt tr-íc. gióp viÖc hµnh v¨n thuËn tiÖn h¬n ) Ho¹t ®éng 3 ( T×m hiÓu c¸ch lËp dµn ý ) .Hs suy nghÜ trao ®«Ø .

Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p : sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp víi b×nh luËn. Sö dông thao t¸c ph©n tÝch . Dïng dÉn chøng trong v¨n b¶n “ Vµo phð chña Trinh lµ chð yÕu” * §Ò sè 2 .N¾m ®-îc môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch . Sgv .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 8 ppct dù c¶m vÒ sù suy vong cña triÒu ®ai Lª..BiÕt c¸ch ph©n tÝch mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi hoÆc v¨n häc B.Gi¸o viªn tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè.Sgk.Gv yªu cÇu hs nh¾c laÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc .Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Hs cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .Yªu cÇu ph-¬ng ph¸p ..KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu . DÉn chøng th¬ Hå Xu©n H-¬ng lµ chu yÕu Thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A. h-íng dÉn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung th¶o luËn lµm bµi tËp 1&2 phÇn luyÖn tËp .VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : Tµi n¨ng sö dông ng«n ng÷ d©n téc cña Hå Xu©n H-¬ng .TrÞnh .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Hs th¶o luËn vÒ c¸c c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng l-u ý khi ph©n tÝch 26 .Ph-¬ng ph¸p sö dông .) .Yªu cÇu vÒ néi dung + dïng v¨n tù N«m + Sö dông c¸c tõ thuÇn viÖt ®¾c dông + Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ( ®¶o ng÷ . dÆn dß ) . kÕt hîp víi nªu c¶m nghÜ .

kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng ( T×m hiÓu môc ®Ých .Thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp : Sau khi ph©n tÝch chi tiÕt – bé mÆt gi¶ dèi lõa bÞp – Hoµi Thanh ®· tæng hîp kh¸i qu¸t b¶n chÊt cña Së Khanh: møc cao nhÊt cña t×nh h×nh ®åi b¹i trong x· héi . quan ®iÓm ) ®c thÓ hiÖn trong ®o¹n v¨n lµ g×? (?) C¸c luËn cø lµm s¸ng tá cho luËn ®iÓm?( C¸c yÕu tè ®-îc ph©n tÝch ) (?) H·y ph©n tÝch vµ chøng minh trong ®o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a 2 thao t¸c ph©n tÝch vµ tæng hîp? Yªu cÇu cÇn ®¹t I.Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch * Ng÷ liÖu 1: §o¹n v¨n sgk/ 25 -LuËn ®iÓm : Së Khanh lµ mét kÎ bÈn thØu ®ª tiÖn. s¬ kÕt => Ph©n tÝch chia nhá ®èi t-îng thµnh nhiÒu yÕu tè ®Ó xem xÐt mét c¸ch kÜ cµng néi dung h×nh thøc vµ mèi quan hÖ bªn trong còng nh. th-êng xuyªn lõa bÞp tr¸o trë ) . nhËn xÐt chÐo . ®¹i diÖn tr×nh bµy .bªn ngoµi cña chóng Ph©n tÝch bao g׬ còng g¾n liÒn víi thao t¸c tæng hîp ®Ó ®¶m b¶o nhËn thøc ®èi t-îng trong chØnh thÓ cña nã.Gv nhËn xÐt.Hs trao ®æi.Hs th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái cña sgk. tæng hîp trªn c¬ së c¸c c©u hái gîi më (?) LuËn ®iÓm( ý kiÕn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Gv nªu vÊn ®Ò : Tõ vÝ dô trªn anh /chÞ hiÓu thÕ nµo lµ ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn ? nh÷ng yªu cÇu c¶u thao t¸c nµy ? . ®¹i diÖn cho sù ®åi bai trong x· héi truyÖn KiÒu -C¸c luËn cø : + SK sèng b»ng nghÒ ®åi b¹i + SK lµ kÎ ®åi b¹i nhÊt trong nh÷ng kÎ ®åi b¹i( Gi¶ tö tÕ ®Ó ®¸nh lõa mét ng-êi con g¸i hiÕu th¶o.Gv nhËn xÐt.yªu cÇu ) . trë mÆt mét c¸ch tr¾ng trîn. Ph©n tÝch còng kh«ng 27 .Hs ®äc ®o¹n trÝch cña Hoµi Thanh . cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bao giê t¸ch rêi cac thao t¸c kh¸c nh. ng÷ liÖu 1-2 /II . t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi t-îng nh- II. 25 + Ph©n chia dùa trªn c¬ së quan hÖ néi bé trong b¶n th©n ®èi t-îng – nh÷ng biÓu hiÖn vÒ nh©n c¸ch ®åi b¹i cña Së Khanh + Ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp .Hs ph¸t biÓu tù do Ho¹t ®éng 3 ( T×m hiÓu c¸ch ph©n tÝch ) .Gv ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më.Ng÷ liÖu 1/I Sgk. chøng minh. hay nãi c¸ch kh¸c Hthanh ®· ph©n tÝch kÜ cµng nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña Së Khanh ë nhiÒu ph-¬ng diÖn (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/II lµ g× ? §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých. Tõ viÖc ph©n tÝch lµm næi bËt nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña SK-> Kh¸i qu¸t lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc cña nh©n vËt nµy ( Bøc tranh vÒ nhµ chøa. ph-¬ng diÖn nhá ®Ó xem xÐt .gi¶i thÝch.. b¸c bá .2 môc II sgk/ 26 .Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ b¶n chÊt ®åi b¹i cña Së Khanh => T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch chia ®èi t-îng thµnh c¸c yÕu tè nhá.Hs th¶o luËn nhãm .Ng÷ liÖu 1/II SGK: 26 + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng : ®ång tiÒn võa cã 28 ..thÕ nµo ? . tÝnh ®åi b¹i cña XH x-a) . kÕt hîp diÔn gi¶ng . .hs ®äc c¸c ng÷ liÖu 1.C¸ch ph©n tÝch * Ng÷ liÖu 1/ I.gv yªu cÇu hs kÓ mét sè ®èi t-îng ph©n tÝch trong c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ( XH hoÆc VH) .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy -Gv tæng hîp (?) Môc ®Ých c¶ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/ I lµ g×?§Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých ®ã t¸c gi¶ ®· lµm nh.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thÕ nµo ®Ó xem xÐt ? . thÊt nghiÖp + Trong khi lËp luËn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp chÆt chÏ thao t¸c ph©n tÝch víi kh¸i qu¸t tæng hîp : D©n sè cµng t¨ng th× chÊt l-îng cuéc sèng cµng gi¶m. quan hÖ nµo ? . theo nh÷ng tiªu chÝ. ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ýh ®ã.Dù kiÕn hs tr¶ lêi :lµm râ t¸c h¹i cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi cuéc sèng con ng-êi . suy tho¸i nßi gièng -> thiÕu viÖc lµm. 29 . t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi t-îng thµnh nh÷ng yÕu tè nµo.nguyªn nh©n ( ®Ó chØ râ t¸c haÞi cña ®ång tiÒn ) -> kÕt qu¶ : ND kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn -> Nguyªn nh©n : v× ®ång tiÒn chi phèi hang lo¹t nh÷ng hµnh ®éng gian ¸c bÊt chÝnh + Ph©n tÝch theo quan hÖ nguyªn nh©n – kÕt qu¶ -> Nguyªn nh©n: ®ång tiÒn cã søc m¹nh t¸c qu¸i -> KÕt qu¶ : ND cã th¸i ®é khinh bØ khi nãi vÒ ®ång tiÒn + Trong qu¸ tr×nh lËp luËn.Ng÷ liÖu 2/ II trang26 + Ph©n tÝch theo quan hÖ nh©n qu¶ -> Nguyªn nh©n : bïng næ d©n sè -> KÕt qu¶ : ®êi sèng con ng-êi bÞ ¶nh h-ëng nhiÒu + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng : c¸c ¶nh h-ëng cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi con ng-êi -> thiÕu l-¬ng thùc -> suy dinh d-ìng. mÆt xÊu) §Æc biÖt khi kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn.Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ søc m¹nh thÕ lùc cña ®ång tiÒn -> T¸c gi¶ xem xÐt ®ång tiÒn ë nhiÒu khÝa c¹nh ( mÆt tèt. t¸c gi¶ ®· chØ ra viÖn ra rÊt nhiÒu lÝ do ®Ó chøng minh t¸c dông tèt võa cã t¸c h¹i xÊu + Ph©n tÝch theo quan hÖ kÕt qu¶ . ph©n tÝch lu«n g¾n liÒn tæng hîp (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch trong ng÷ liÖu 2/II.

quan hÖ nhÊt ®Þnh : + Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o nªn ®èi t-îng + Qua hÖ gi÷a ®èi t-îng víi c¸c ®èi t-îng liªn quan + Quan hÖ gi÷a ng-êi ph©n tÝch víi ®èi t-îng ph©n tÝch ( th¸i ®é.DÞ) . hoµn toµn bÕ t¾c b.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè vµ luyÖn tËp) . th¶o luËn mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn cña bµi tËp 1.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 30 .Trong ®o¹n trÝch ng-êi viÕt ®· ph©n tÝch ®èi t-îng tõ nh÷ng mèi quan hÖ nµo ? a.Quan hÖ gi÷a ®èi t-îng nµy víi ®èi t-îng kh¸c cã liªn quan( bµi Lêi ng-êi kÜ n÷ .hs chia 2 nhãm.Gv h-íng dÉn dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi Th-¬ng Vî – Tó X-¬ng .sau ®ã cÇn chia nhá ®èi t-îng ph©n tÝch ( ý kiÕn quan niÖm ) ra tõng yÕu tè nhá ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n ViÖc ph©n t¸ch ®èi t-îng thµnh c¸c yÕu tè nhá cã thÓ dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ.Gv cho hs th¶o luËn vÒ c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng l-u ý khi ph©n tÝch .Hs ®äc ghi nhí sgk * Tr-íc khi ph©n tÝch cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ lµm s¸ng tá ý kiÕn.Quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng( diÔn biÕn.Hs th¶o luËn. trao ®æi rót ra c¸ch thøc khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét vÇn ®Ò chÝnh trÞ.LuyÖn tËp . c¸c cung bËc c¶m xóc cña KiÒu ): ®au xãt quÈn quanh.Xu©n DiÖu. sù ®¸nh gi¸ cña ng-êi ph©n tÝch ®èi víi ®èi t-îng ®-îc ph©n tÝch III.Hs lµm bµi tËp 1 t¹i líp . t× bµ hµnh – B¹ch C.x· hé.v¨n häc – cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . quan ®iÎm nµo ®ã ( kÕt luËn cña lËp luËn ).Gv nhËn xÐt tæng hîp .

Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : . th-¬ng yªu vµ lÆng lÏ hi sinh v× chång con . ®¶m ®-¬ng. vËn dông h×nh ¶nh ng«n 31 .C¶m nhËn ®-îc h×nh ¶nh bµ Tó: vÊt v¶.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 9-10 ppct Th-¬ng vî Tó X-¬ng A.thÊy ®-îc t×nh c¶m yªu th-¬ng quÝ träng cña Tó X-¬ng dµnh cho vî. giµu søc biÓu c¶m. Qua nh÷ng lêi tù trµo thÊy ®-îc nh©n c¸ch vµ t©m sù cña «ng Tó .ThÊy ®-îc nh÷ng thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt cña bµi th¬: tõ ng÷ gi¶n dÞ .

Con ng-êi cã c¸ tÝnh s¾c s¶o ..§Ó l¹i sù nghiÖp th¬ v¨n phong phó kho¶ng 150 bµi th¬( th¬ N«m lµ chÝnh) gåm nhiÒu thÓ th¬vµ mét sè bµi v¨n tÕ.Hs lµm viÖc víi Sgk .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.VÓ bµi th¬ “ Th-¬ng vî” tõng tÕ sèng vî: “ Con . 32 . viÖt hãa th¬ §-êng luËt. phó. TP Nam §Þnh . c©u ®èi. phãng tóng kh«ng chÞu gß bã vµo khu«n s¸o tr-êng quy( 8 lÇn ®i thi chØ ®ç tó tµi) . Sgv . «ng dµnh h¼n mét chî.Ph-¬ng ph¸p sö dông . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Gv h-íng dÉn Hs kh¸i 1. tÕng cã miÕng kh«ng.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch .Tó g¸i nhµ dßng lÊy chång kÎ X-¬ng l¹i kh¸c.Gv dÉn chøng: Tó X-¬ng 2.VÒ t¸c gi¶ Tó X-¬ng qu¸t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ .TÊt c¶ nh÷ng th-¬ng c¶m xãt xa. t.Quª t¹i lµng VÞ Xuyªn. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) I. huyÖn MÜ Léc.TrÇn TÕ X-¬ng( 1870-1907) t¸c gi¶ vµ bµi th¬ th-êng gäi lµ Tó X-¬ng hay Cao X-¬ng . gÆp ch¨ng hay chí . chuÈn bÞ cho b-íc hiÖn ®¹i hãa th¬ ca d©n téc .. sù kÕt hîp gi÷a giäng ®iÖu tr÷ t×nh vµ tù trµo B. m¶ng ®Ò tµi viÐt vÒ vî..Cã c«ng lín trong viÖc ®æi míi tiÕng ViÖt trong v¨n häc.Th¬ x-a Ýt viÕt vÒ ng-êi vî.Sgk.TiÓu dÉn .liÖu vÒ th¬ v¨n Tó X-¬ng .tÝch hîp vìi bµi :” Tõ ng«n ng† chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc. Gåm 2 m¶ng trµo phóng vµ tr÷ t×nh .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .” .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ng÷ cña v¨n häc d©n gian.

Hai c©u thùc gîi t¶ cô thÓ h¬n h×nh ¶nh cña bµ Tó + M-în h×nh ¶nh con cß trong ca dao cô thÓ hãa caÝ vÊt v¶ cùc nhäc cña bµ Tó.H×nh ¶nh bµ Tó * T×nh th-¬ng vî s©u nÆng cña Tó X-¬ng ®-îc thÓ hiÖn qua sù thÊu hiÓu nçi gian tru©n vÊt v¶ vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó a. ®ång thêi nhÊn m¹nh sù tÇn t¶o.Gv nhËn xÐt l-u ý Hs c¸ch ®äc . theo bè côc vµ theo nh©n vËt .Hs tiÕp tôc trao ®æi suy nghÜ.c«ng viÖc hiÓm nguy) (?) T¸c gØa m-în h×nh ¶nh g× ®Ó nãi lªn sù vÊt v¶ cña Bµ Tó? NhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ cña t¸c gi¶ trong 2 c©u thùc? (?) C©u th¬ thø t.) + Qu·ng v¾ng= n¬i hiu qu¹nh.tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn ®äc hiÓu v¨n b¶n) . _Gv nªu vÊn ®Ò: Qua lêi giíi thiÑu cña «ng Tó.C©u th¬ më ®Çu : h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn lªn qua lêi giíi thiÖu : vÊt v¶. ®¹i diÖn tr×nh bµy . v¾ng vÎ.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.Hs ®äc v¨n b¶n .Hs troa ®æi th¶o luËn nhãm.gióp anh/ chÞ hiÓu thªm g× vÒ c«ng viÖc cña bµ Tó? . lam lò + Thêi gian: triÒn miªn + Kh«ng gian: chon von.. h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn lªn nh. Ên t-îng vÒ mät bµ Tó lÎ loi.Nçi vÊt v¶ gian tru©n .Gv gîi më. c¬ cùc ( th©n. Tó X-¬ng ®· vËn dông ca dao ®Ó t¹o nªn nh÷ng c©u th¬ mang dÊu Ên c¸ nh©n + §¶o ng† ( Cóm tõ “lÆn léi”) nhÊn m¹nh sù vÊt v¶ ©m thÇm lÎ loi + Th©n cß gîi sù tñi nhôc. ph©n tÝch sù s¸ng t¹o cña Tó x-¬ng lßng tri ©m s©u s¾c ®-îc «ng Tó c« ®ñc l¹i trong bµi th¬ “ Th-¬ng vî” II. c«ng viÖc kh«ng chØ vÊt v¶ mµ cßn nguy hiÎm 33 . ®Þnh h-íng ? Nçi vÊt v¶ gian tru©n cña bµ Tó hiÖn lªn qua chhi tiÕt nµo? ( Hoµn c¶nh lam lò.Gv diÔn gi¶ng: Bµi th¬ mang kÕt cÊu thÊt ng«n b¸t có ®-êng luËt. x©y dùng 2 h×nh ¶nh tr÷ t×nh ®éc ®¸o( h×nh ¶nh bµ Tó vµ «ng Tó ). nguy hiÓm . Cã thÓ t×m hiÓu theo 2 c¸ch.thÕ nµo trong 4 c©u th¬ ®Çu ? . phËn.

nãi râ sù vËt lén víi cuéc sèng cña bµ : gîi t¶ c¶nh chen chóc. kh«ng mét lêi phµn nµn. Gi÷a x· héi ®Èo diªn. vÉn gi÷ ®-îc gia ®¹o 2. NÕu tèt ®Ñp.H×nh ¶nh «ng Tó qua nçi lßng th-¬ng vî (?) Qua bµi th¬ “th-¬ng vî” Anh/ chÞ c¶m nhËn ®-îc ®iÒu g× vÒ Tó x-¬ng? a-Yªu th-¬ng.§øc tÝnh cao ®Ñp . Tó X-¬ng lÊy bµ Tó duyªn th× Ýt mµ nî th× nhiÒu + Thµnh ng† “ n¨m n¾ng m-êi m-a”. nî lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶.. tr¶ lêi c¸ nh©n . tæng hîp b. nhÉn n¹i.Gv nªu vÊn ®Ò: Kh«ng chØ thÊu hiÓu nh÷ng vÊt v¶ gian tru©n cña vî .C©u th¬ thø t.g¸nh v¸c ®-îc mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÓ “ nu«i ®ð n¨m con vìi mét chång” . lÆng lÏ chÊp nhËn sù vÊt v¶ v× chång con + “ Duyªn” tõ nhµ phËt chØ quan hÖ vî chång + “Nî” phó thuéc phiÓn lóy -> Duyªn lµ sù kÕt hîp ®Ñp ®Ï. b-¬n b¶ trªn s«ng n-íc cña nh÷ng ng-êi bu«n b¸n .Con ng-êi giµu ®øc hi sinh.Gv kh¸i qu¸t : Bµ tó lµ ng-êi hiÕmcã trong x· héi vµ v¨n häc. nh÷ng ®¹o lÝ XH bÞ coi th-êng ( nhµ kia lçi phÐp con khinh bè. sô dóng lèi nãi t¨ng cÊp diÔn t¶ vÊt v¶ cùc nhäc mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu.Con ng-êi ®¶m ®ang th¸o v¸t chu ®¸o víi chång con. Tó X-¬ng ®· nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi lªn t©m sù g×? H·y ph©n tÝch c¸ch sö dông ng«n ng÷ c¶u t¸c gi¶ trong 2 c©u th¬? ..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ..§»ng sau sù kh«i hµi trµo phóng 34 .) Bµ tó vÉn lµ ng-êi vî giµu ®øc hi sin. qóy träng tri ©n vî . lÊy nhau lµ duyªn. phËn lµ c¸i b¾t buéc ph¶i chÞu -> Con ng-êi lÊy nhau bëi 3 yÕu tè “ duyªn.nî – t×nh”.. tr¸i l¹i lµ nî . «ng tó cßn hiÓu râ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ ? Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi râ ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó? _ Hs trao ®æi th¶o luËn _ Gv nhËn xÐt.Hs suy nghÜ . ®ßng thêi thÓ hiÖn ®øc tÝnh chÞu th-¬ng chÞu khã hÕt lßng v× chång con cña bµ (?) Hai c©u luËn.

gv h-íng dÉn hs chuÈn 1. Tó X-¬ng tù coi m×nh lµ c¸i nî ®êi mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu.Con ng-êi cã nh©n c¸ch . tù lªn ¸n b¶nn th©n . nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi thay vî nh÷ng t©m sù b. Tó x-¬ng rña m¸t m×nh .. ¨n tranh cña 5 ®øa con . coi b¶n th©n lµ ®øa con ®Æc biÖt.”. chöi thãi ®êi b¹c bÏo ®· biÐn «ng tõ mét nhµ nho thµnh Ho¹t ®éng 4 kÎ ¨n b¸m v« tÝch sù ( Cñng cè.Tó X-¬ng c¶m phôc vî s©u s¾c . kÎ ¨n theo. dÆn Tù tr¸ch b¶n th©n c¶m thÊy bÊt dß ) lùc..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -Gv tæ chøc hs th¶o luËn theo tæ nhãm .Néi dung: t×nh yªu th-¬ng quÝ bÞ tiÕt “ Tõ ng«n ng† träng vî cña Tó X-¬ng thÓ hiÑn chung ®Õn lêi nãi c¸ qua sù thÊu hiÓu nâi vÊt v¶ gian nh©n”( t2) tru©n vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp . Sù hê h÷ng cña «ng ®èi víi thãi ®êi lµ mét biÓu hiÖn cña thãi ®êi b¹c bÏo...Tó X-¬ng d¸m lªn ¸n. Tó X-¬ng kh«ng chØ c¶m mµ cßn nãi lªn nçi vÊt v¶ cña vî C¸ch nã kh«i hµi “ Nu«i ®ð. ¨n n¨n hèi hËn. h-íng dÉn. Tó X-¬ng th-¬ng vî -Gv yªu cÇu hs ®¸nh gi¸ qu¸ mµ hãa giËn m×nh. d»n vÆt . tù ph¸n xÐt.Tó X-¬ng tù h¹ m×nh.Gv gîi më. d¸m chöi th¼ng Xhéi.Gv rót kinh nghiÖm bµi cña bµ Tó . T©m sù vÎ ®Ñp nh©n gi¶ng c¸ch cña Tó x-¬ng ( nçi ®au.®¹i diÖn c¸c nhãm lÇn l-ît tr×nh bµy . §ã lµ bi l¹i nh÷ng gi¸ trÞi vÒ néi kÞch cña mét líp nhµ nho sinh “ dung vµ nghÖ thuËt cña bÊt phïng thêi” bµi th¬ III. ®Þnh h-íng ? §»ng sau nh÷ng c©u th¬ diÔn t¶ nçi cùc nhäc cña bµ tó lµ th¸i ®é g× cña t¸c gi¶ ? ? Hai c©u th¬ kÕt lµ lêi cña ai? Th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? lµ th¸i ®é xãt xa..NghÖ thuËt : TiÕp thu s¸ng t¹o ng«n ng÷ ca dao 35 .. th-¬ng c¶m. bµ tó lÊy «ng lµ do duyªn sè nh-ng duyªn mét mµ nî hai.Cñng cè – luyÖn tËp . an b¸m.. tiÕng c-êi chua ch¸t ) 2.¤ng Tó kh«ng dùa vµo duyªn sè ®Ó trót bá tr¸ch nhiÖm.hs ®äc ghi nhí Sgk .

phong c¸ch võa ©n t×nh võa hãm hØnh Ngµy so¹n Ngµy dËy TiÕt sè 12 ppct Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n ( tiÕp theo) A.TiÕp tôc t×m hiÓu mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n . Sgv . cñng cè rÌn luyÖn kÜ nhËn biÕt yÕu tè chung vµ riªng trong c¸ch sö dông ng«n ng÷ cña c¸ nh©n B.LuyÖn tËp.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung d©n ca vµ thµnh ng÷ . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : .Ph-¬ng ph¸p sö dông 36 .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Sgk.

Hs lµm viÖc theo nhãm.Gv tæng hîp * Gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ biÖn chøng thèng nhÊt. nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n) . ®©y lµ mèi quan hÖ 2 chiÒu + Ng«n ng÷ chung lµ c¬ së ®Ó mçi c¸ nh©n s¶n sinh ra lêi nãi cô thÓ cña m×nh . mçi nhãm phô tr¸ch mét c©u hái . hs luyÖn tËp.thÕ nµo ? -> ChuyÑn nghÜa tõ “n¸ch” chØ vÞ trÝ trªn c¬ thÓ con ng-êi sang nghÜa chØ vÞ trÝ giao nhau gi÷a 2 bøc t-êng t¹o thµnh gãc -> Tõ “n¸ch” ®-îc chuyÑn nghÜa theo ph-¬ng thøc Èn dó 37 .Hs trao ®æi th¶o luËn theo nhãm .Gv nªu c©u hái: Ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ nh. nghÜa lµ lµm cho ng«n ng÷ chung ph¸t triÓn Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn häc sinh luyÖn tËp) .Hs lµm viÖc víi sgk/ môc III/ III.Quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n . ®ßng thêi ®Ó lÜnh héi lêi nãi cña ng-êi kh¸c + Mçi c¸ nh©n kh«ng h×nh thµnh vµ chiÕm lÜnh ng«n ng÷ chung th× kh«ng thÓ t¹o ra ®-îc lêi nãi riªng. th¶o luËn .PhÇn lÝ thuyÕt : kÕt hîp ph-¬ng ph¸p diÔn gi¶ng víi gi¶ng gi¶i .NguyÒn Du ®· cã sù s¸ng t¹o khi sô dóng tõ “n¸ch” nh. kh«ng thÓ tham gia vµo giao tiÕp chung trong x· héi + Ng«n ng÷ chung ®-îc hiÖn thùc hãa trong lêi nãi c¸ nh©n h¬n n÷a cßn ®-îc biÕn ®æi ph¸t triÓn trong chÝnh qu¸ tr×nh mçi c¸ nh©n sö dông ng«n ng÷ chung ®Ó giao tiÕp + Sù biÕn ®æi vµ chuyÓn hãa diÔn ra trong lêi nãi c¸ nh©n dÇn dÇn gãp phÇn h×nh thµnh vµ x¸c lËp nh÷ng c¸i míi trong ng«n ng÷.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gv tæ chøc líp thµnh 4 nhãm.PhÇn thùc hµnh: Sö dông ph-¬ng ph¸p gîi më.Gv æn ®Þnh tæ chøc. sö dông c¸c c©u hái gîi më 1. bµn b¹c trao ®æi. gviªn nhËn xÐt D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng 1: .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy .thÕ nµo ?H·y ph©n tÝch mèi quan hÖ ®ã dùa trªn h-íng dÉn cña sgk vµ thùc tÕ sö dông ng«n ng÷? .Gv nhËn xÐt tæng hîp.

tiÕng thø 2 mang vÇn “¨n”. “giái gi¾n” cã nghÜa lµ rÊt giái c.hµnh ®éng gièng con ng-êi -> Th¬ Tè H†u : “ mÆt trêi” chØ lÝ t-ëng c¸ch m¹ng. dÆn dß ) Hs ®äc ghi nhí sgk/ tr 35 38 - .Tõ “néi soi” ®-îc t¹o ra tõ 2 tiÕng cã s½n . §èi víi mÑ. Chóng ®-îc t¹o ra trªn c¬ së mét tiÐng cã s½n víi c¸c nguyªn t¾c chung: a.sau: -> Quy t¾c t¹o tõ l¸y ®«i lÆp l¹i phó ©m ®Çu “m” -> TiÕng gèc “män” ®Æt tr-ìc. niÒm tin mang l¹i ¸nh s¸ng cho cuéc ®êi mÑ 4. tr-íc ®ã ch-a cã trong ng«n ng÷ chung cña x· héi. h-íng dÉn. tõ “xu©n” thø hai chuyÑn nghÜa chØ søc sèng míi. nhu cÇu t×nh c¶m cña tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÒn Du: “ Xu©n” trong “cµnh xu©n” chØ vÎ ®Ñp nh-êi con g¸i tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÒn KhuyÕn: “Xu©n” trong “ bÇu xu©n” chØ men say nång cña r-îu ngon.Tõ “Xu©n”trong ng«n ng† chung ®-îc c¸c t¸c gi¶ dïng víi nghÜa riªng -> Trong th¬ Hå Xu©n H-¬ng: Xu©n= mïa xu©n= søc sèng. t-¬i ®Ñp 3. ¸nh s¸ng cña ch©n lÝ -> Th¬ NguyÒn Khoa §iÓm : “ mÆt trêi” ®Çu dïng vìi nghÜa gèc. ®øa con lµ niÒm h¹nh phóc.Trong c¸c vÝ dô a-b-c cã 3 tõ do c¸c c¸ nh©n t¹o ra. “ mÆt trêi” hai dïng vìi nghÜa Èn dó.Tõ „giái gi¾n” ®-îc t¹o trªn c¬ së tiÕng giá theo quy t¾c nh. t¹o ra khi dùa vµo : + TiÕng “män” vìi nghÜa gèc nhá kh«ng ®¸ng kÑ ( nhá män) + Nh÷ng quy t¾c cÊu t¹o chung nh.Tõ “män m»n” ®-îc c¸ nh©n hãa. ®ång thêi dùa vµo ph-¬ng thøc cÊu t¹o tõ ghÐp chÝnh phô cã tiÕng chÝnh chØ hµnh ®éng ®i sau vµ tiÕng phô bæ sung ý nghÜa ®i tr-íc Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.chØ ®øa con. ®ång thêi còng cã nghÜa bãng chØ søc sèng d¹t dµo cña cuéc sèng.c¸c tõ trªn: l¸y phô ©m ®Çu.Sù s¸ng t¹o nghÜa tõ “ mÆt trêi” : -> Th¬ Huy CËn: mÆt trêi dïng víi nghÜa gèc chØ mét thiªn thÓ trong vò trô nh-ng dïng theo phÐp nh©n hãa nªn cã thÓ “xuèng biÑn”. cña t×nh c¶m th¾m thiÕt b¹n bÌ -> Trong th¬ Hå ChÝ Minh: Tõ “ xu©n” thø nhÊt chØ mïa ®Çu tiªn trong n¨m. tiÕng l¸y ®Æt sau -> TiÕng l¸y lÆp l¹i ©m ®Çu nh-ng ®æi vÇn thµnh “¨n” b.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2.

Gv .KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs -HiÓu ®-îc phong c¸ch sèng cña NguyÔn C«ng Trø víi tÝnh c¸ch cña mét nhµ nho vµ hiÓu ®-îc v× sao cã thÓ coi ®ã lµ sù thÓ hiÖn b¶n lÜnh c¸ nh©n mang ý nghÜa tÝch cùc . thiÕt kÕ bµi gi¶ng . Sgv .Gv ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung h-ìng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Bµi ca ngÊt ng-ëng” rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 13-14 ppct Bµi ca ngÊt ng-ëng NguyÔn C«ng Trø A.liÖu vÒ th¬ v¨n NguyÔn C«ng Trø .Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t 39 .HiÓu ®óng nghÜa cña kh¸i niÖm sèng “ ngÊt ng-ëng” ®Ñ kh«ng nhÇm lÉn víi lèi sèng lËp dÞ cña mét sè ng-êi hiÖn ®¹i .N¾m ®-îc nh÷ng tri thøc vÒ thÓ th¬ h¸t nãi B.ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Ph-¬ng ph¸p sö dông . t.Gi¸o TrÇn .Sgk.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.

NguyÔn C«ng Trø ( 17781858) . huyÖn Nghi Xu©n.Gv h-íng dÉn hs triÓn khai t×m hiÓu theo bè côc 3 phÇn . 60 bµi ca trï .TiÓu dÉn : .Gv nªu vÊn ®Ò : Trong 6 c©u ®Çu phong c¸ch ngÊt ng-ëng I.Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh bè côc cho bµi th¬ . ®Ò cËp trùc tiÕp ®Õn phong c¸ch th¸i ®é sèng ng«ng nghªnh ngang tµng khinh ®êi ng¹o thÕ cña mét nh©n c¸ch nhµ nho.10 c©u gi÷a – 3 c©u kÕt ) .Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs . S¸ng t¸c chñ yÕu b»ng ch÷ N«m.§äc hiÓu v¨n b¶n 1. 1 bµi phó nho). §-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong 2 thi sÜ næi tiÐng ®Çu thÕ kØ XIX II.Gv ®Þnh h-íng: lµ lêi tù thuËt . kiÓm tra bµi cò ) .Hs lµm viÖc víi sgk .Con ng-êi giµu lßng yªu n-íc th-¬ng d©n cã c«ng lín trong viÖc khai hãa yen d©n.Hs x¸c ®Þnh: 3 phÇn ( 6 c©u ®Çu.Tù Tån ChÊt.Gv ®Þnh h-íng hs n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . Lµ kÎ sÜ ngang tµng phãng tóng .Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ . hiÖu Ngé Trai. lu«n chøng tá m×nh lµ con ng-êi tµi n¨ng . thi cö lËn ®Ën m·i n¨m 42 tuæi míi ®ç gi¶i nguyªn -Cuéc ®êi lµm quan th¨ng trÇm. biÖt hiÖu Hi V¨n .Sù nghiÖp : s¸ng t¸c nhiÒu ( Trªn 50 bµi th¬.Nhµ nghÌo song ham häc.Gv giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu phÇn tiÓu dÉn) .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc .S¸u c©u ®Çu : * Th¸i ®é sèng ngÊt ng-ëng khi lµm quan 40 . tØnh Hµ TÜnh . lµng Uy ViÔn.Gia ®×nh nho häc. phong c¸ch ®ã thÓ hiÖn ë hai tõ “ ngÊt ng-ëng” . cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña thÓ lo¹i c¶ trï .

v× n-íc. ¤ng coi viÖc lµm quan lµ mét ®iÒu kiÖn . ph-¬ng tiÖn ®Ó thÓ hiÖn hoµi b·o v× d©n.” + C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n. hµo phãng nhËn tr¸ch nhiÖm víi ®êi => Mét th¸i ®é ngÊt ng-ëng + Víi NCT.Con ng-êi ®Çy b¶n lÜnh. lµm viÖc theo nhãm . quan tr-êng – gi÷ nhiÒu träng tr¸ch . tù cho m×nh lµ “tµi bé” “ thao l-îc” => NgÊt ng-ëng lµ mét lêi tù khen. t.Hs th¶o luËn.®ç ®Çu.ViÖt trong c©u më ®©ï chØ t-íc vÞ + C¸c ®iÖp tõ “ cã lñc. Déu biÕt quan tr-êng gß bã nh-ng «ng vÉn chän con ®-êng lµm quan . NCT muèn nãi ®iÒu g×? T¹i sao? (?) Tµi thao l-îc cña m×nh ®-îc NCT thÓ hiÖn ra sao? Gi¶i thÝch 2 tõ “ngÊt ng-ëng”? (?) NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt trong 6 c©u th¬( chó ý c¸ch dïng tõ ng÷.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung cña NguyÔn ®-îc thÓ hiÖn nhthÕ nµo? T¹i sao NguyÔn tù nhËn m×nh lµ tay “ngÊt ng-ëng”? .§¹i diÖn hs tr¶ lêi . dån dËp = th¸i ®é tù tin...C©u th¬ ®Çu nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña kÎ sÜ – kh¼ng ®Þnh lÝ t-ëng trung qu©n – ý thøc tr¸ch nhiÖm cña kÎ lµm trai + NguyÔn C«ng Trø coi c«ng danh lµ lÏ sèng “§· mang tiÐng ë trong trêi ®Êt/ ph¶i cã danh g× vìi nñi s«ng” + NCT v¬ tÊt c¶ tr¸ch nhiÖm trong thiªn h¹ vµo b¶n th©n. th¸i ®é s½n sµng dÊn th©n ®-a m×nh vµo vßng trãi buéc cña lÔ gi¸o phong kiÕn . qu©n sù. ng¾t nhÞp.Gv nhËn xÐt. Tµi thao l-îc cña «ng ®-îc liÖt kª b»ng hµng lo¹t c¸c sù kiÖn + NCT tõng ngang däc. §ã lµ con ng-êi tµi n¨ng ë nhiÒu lÜnh vùc ( Thi cö. lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch. lµ sù th¸ch thøc c¸ tÝnh cña mét nhµ nho ®èi víi 41 . sù ngang tµng . danh kh«ng chØ lµ “ Vinh” mµ cßn lµ “Nî” lµ tr¸ch nhiÖm.lËp nhiÒu chiÕn c«ng ) + NCT tù x-ng lµ “«ng” tù nhËn m×nh lµ “ tay ngÊt ng-ëng” .Hs trao ®æi th¶o luËn vÒ .Gv tæ chøc ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më: (?) Hai c©u th¬ ®Çu. tæng hîp -Gv l-u ý hs vÒ mÆt nghÖ thuËt: + C¸c tõ ng÷ H¸n.cã khi.Lµm nªn NCT ngÊt ng-ëng kh«ng chØ ë b¶n lÜnh mµ cßn ë tµi n¨ng . c¸ch x-ng h«) .Hs ®äc 11 c©u tiÕp .tin.

khoe khoang tµi n¨ng cña b¶n th©n 2. ng-îc ®êi . kh«ng tu khæ h¹nh mµ sèng phãng tóng th¶nh th¬i .dÆn dß ) .Gv nhËn xÐt. d¸m ph« phang sù gÇn gòi cña m×nh v¬i c¸c ca nhi ¶ ®µo + NCT cã d¹ng tõ bi song l¹i sèng tiªn c¸ch..M-êi c©u tiÕp * Sù kiÖn ngÊt ng-ëng ngµy c¸o quan §« m«n gi¶i tæ chi niªn §¹c ngùa bß vµng ®eo ngÊt ng-ëng .Hs ®äc 3 c©u kÕt vµ ph©n tÝch th¸i ®é ngÊt ng-ëng cña NCT .NCT d¸m trªu ng-¬i.NCT ngÊt ng-ëng tr-íc dluËn + D¸m bá qua lÔ nghi sèng thuËn theo lÏ tù nhiªn + Tho¸t khái nh÷ng rµng buéc th«ng th-êng Nh.®i chïa – c«ng khai dÉn c« ®Çu con h¸t lªn chïa. bá ngoµi tai mäi lêi thÞ phi + NCT kh«ng lµ ng-êi câi PhËt 42 .§¹i diÖn hs tr¶ lêi .Gv ®Þnh h-íng. tæng hîp trËt tù x· héi phong kiÕn ®-¬ng thêi . nghiªm cÈn lÔ nghi.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung phong c¸ch ngÊt ng-ëng cña NCT trong ®o¹n th¬ .ng-êi th-îng cæ «ng coi th-êng sù ®-îc mÊt.vËy? ..C¸ch nghØ c¸ch ch¬i kh¸c ng-êi + NCT sèng ph¸ c¸ch : Lµ t-íng. ( Kh¾c kØ phôc lÔ vi nh©n) Khu«n mÉu cña nhµ nho lµ khiªn tèn. tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.D¸m ®Ò cao thó h¸t nãi.>< NCT ph« tr-¬ng . gîi më (?) Th¸i ®é ngÊt ng-ëng cña NCT thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt.Gv nhËn xÐt.Gv gîi më : (?) NCT muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? t¹i sao «ng d¸m kh¼ng ®Þnh vËy ? .. khinh thÞ c¶ thÕ gian kinh kú * NgÊt ng-ëng gi÷a chèn nh©n gian ..§¹i diÖn hs tr¶ lêi .h-íng dÉn.Mét viÖc lµm tr¸i kho¸y.. sù kiÖn nµo? h·y ph©n tÝch ? (?) T¹i sao NCT l¹i d¸m ngÊt ng-ëng nh.

Mét NCT tµi n¨ng khÝ ph¸ch ®Çy b¶n lÜnh tr-íc sù ph¸t triÓn phøc t¹p cña lÞch sö 2..Ba c©u kÕt .Hs suy nghÜ c¸ nh©n . ph¸t biÓu . câi Tiªn mµ vÉn lµ con ng-êi cña cuéc ®êi song «ng kh«ng v-íng tôc 3.Ng¹o ngÔ bu«ng mét c©u hái ®Ñ kh¼ng ®Þnh ®Çy ch¾c nÞch “ .Tiªu biÓu cho thÓ ca trï ( kÕt hîp th¬ vµ nh¹c ) ng«n ng÷ phãng tóng tù do phï hîp víi viÖc thÓ hiÖn con ng-êi c¸ nh©n 43 .Cñng cè – luyÖn tËp 1.NghÖ thuËt . kh¸c th-êng? .Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí sgk .Hs lÇn l-ît ph¸t biÓu suy nghÜ c¸ nh©n .Hs ®¸nh gi¸ chung vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Bµi th¬ gióp anh/chÞ hiÓu giµ vÒ con ng-êi NCT? (?) H·y chØ ra nh÷ng nÐt tù do cña bµi h¸t nãi so víi bµi th¬ §-êng luËt vµ cho biÐt ý nghÜa cña tÝnh chÊt tù do ®ã ? .Gv nªu vÊn ®Ò luyÖn tËp (?) Muèn thÓ hiÖn mét phong c¸ch sèng vµ b¶n lÜnh ®éc ®¸o cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc g× ?Cã ph¶i “ ngÊt ng-ëng” lµ sèng lËp dÞ. vÉn gi÷ trän ®¹o lµm t«i vµ vÉn gi÷ ®-îc b¶n lÜnh c¸ tÝnh ..NCT ngÊt ng-ëng tù hµo lµ mét trung thÇn .Néi dung .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Ai ngÊt ng-ëng nh.D¸m tù s¸nh m×nh víi c¸c danh sÜ næi tiÕng cña ph-¬ng B¾c .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t” III.«ng?” => §iÒu quan träng sèng trong mét m«i tr-êng ®Çy trãi buéc. NCT vÉn thùc hiÖn ®-îc lÝ t-ëng cña m×nh.

N¾m ®-îc trong hoµn c¶nh nhµ nguyÔn b¶o thñ tr× trÖ .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .HiÓu ®-îc mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc cña bµi th¬ cæ thÓ vÒ nhÞp ®iÖu. t. Cao B¸ Qu¸t tuy vÉn ®i thi song ®· tá ra ch¸n ghÐt con ®-êng m-u cÇu danh lîi tÇm th-êng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt sè :15 ppct Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t ( Sa hµnh ®o¶n ca) Cao B¸ Qu¸t A.liÖu vÒ th¬ v¨n Cao B¸ Qu¸t .Ph-¬ng ph¸p sö dông 44 . h×nh ¶nh B. thiÕt kÕ bµi gi¶ng . Bµi th¬ thÓ hiÖn th¸i ®é phª ph¸n sù b¶o thñ tr× trÖ cña häc thuËt vµ chÕ ®é nhµ NguyÔn . gãp phÇn lÝ gi¶i hµnh ®éng khëi nghÜa cña Cao B¸ Qu¸t vÒ sau( 1854) . Sgv .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.Sgk.

t-ëng khai s¸ng cã tÝnh chÊt tù ph¸t => CBQ lµ ng-êi cã trÝ tuÖ lín. MÉn Hiªn. b¶n lÜnh vµ phÈm c¸ch phi th-êng. l¹i lµ ng-êi cã t.Nh©n c¸ch cøng cái.: “ Cao B¸ qu¸t thi tËp” “ Cao Chu ThÇn thi tËp” “ MÉn Hiªn thi tËp” .Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) I..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Con ng-êi tµi n¨ng ®øc ®é.TiÓu dÉn .. th¸nh Qu¸t”..Bót ph¸p l·ng m¹n béc lé th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ vµ chøa ®ùng t. «ng chØ ®ç cö nh©n .Gv ®Þnh h-íng hs n¾m 1.Hs lµm viÖc víi sgk .VÒ t¸c phÈm 45 . phãng kho¸ng.§-îc ng-êi ®-¬ng thêi t«n lµ “thÇn Siªu. do sù ®è kÞ cña quan tr-êng. tõng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L-¬ng. ¤ng s¸ng t¸c c¶ th¬ ch÷ N«m vµ ch÷ H¸n víi c¸c t¸c phÈm nh. tµi hoa.t-ëng tù do.Cao B¸ Qu¸t ( 1809-1855). khao kh¸t ®æi míi nh-ng cuéc ®êi kh¸ th¨ng trÇm.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch . hiÖu Cóc §-êng. Tù Chu vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm ThÇn.¤ng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L-¬ng vµ hi sinh trong mét trËn chiÕn Ho¹t ®éng 3 víi quan qu©n nhµ NguyÔn ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) 2. Ng-êi lµng Phó ThÞ -Gia L©m-B¾c Ninh . sau ®ã bÞ chu di tam téc .VÒ t¸c gi¶ b¾t nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n .

réng mªnh m«ng. tuyÖt väng.H×nh ¶nh b·i c¸t:T-îng tr-ng cho m«i tr-êng x· héi. hoang mang. kh¾c nghiÖt cña miÒn trung n-íc ta.lïi mét b-íc) + §i kh«ng kÓ thêi gian ( mÆt trêi lÆn ch-a nghØ) + MÖt mái.bÊt tËn. nhøc m¾t d-íi ¸nh mÆt trêi. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . c« ®¬n * ý nghÜa t-îng tr-ng . khã kh¨n(§i mét b-íc nh.H×nh ¶nh b·i c¸t: + §iÖp ng÷: b·i c¸t + Tõ ng÷: l¹i. d-êng nh.§-îc s¸ng t¸c trong dÞp CBQ tõ Hµ Néi vµo HuÕ thi héi cã ®i qua vïng c¸t tr¾ng ë Qu¶ng B×nh .H×nh ¶nh ng-êi ®i trªn nghÜ cña nhµ th¬ cã c¸t:T-îng tr-ng cho con ng-êi buéc 46 .2.HS dïng b¶ng phô tr¶ lêi theo nhãm nh. ch÷.Gv kh¸i qu¸t : T¶ c¶nh b·i c¸t vµ sù viÖc ®i trªn b·i c¸t ®Ó tõ ®ã dÉn d¾t suy nghÜ vÒ con ®-êg danh lîi. thËt mÖt mái. nçi buån ch¸n bÕ t¾c cña ng-êi ®i ®-êng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . c« ®¬n ( n-íc m¾t r¬i) => Ng-êi ®i trªn c¸t thËt khã nhäc.3 t×m hiÓu h×nh ¶nh b·i c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu + Nhãm 4.Gv ®Þnh h-íng: C¶m xóc chung cña bµi th¬: C« ®¬n.5.trªn . gian khæ.HS chia 6 nhãm + Nhãm 1. vÇn luËt II.Gv nhËn xÐt tæng hîp (?) Tõ h×nh ¶nh thùc b·i c¸t vµ ng-êi ®i trªn c¸t h·y nªu ý nghÜa t-îng tr-ng .§äc hiÓu v¨n b¶n * Bè côc: 2 phÇn + 4 c©u ®Çu: c¶nh b·i c¸t dµi vµ ng-êi ®i trªn c¸t + 12 c©u cßn l¹i: t©m tr¹ng vµ suy nghÜ cña ng-êi ®i trªn b·i c¸t dµi 1. bÕ t¾c (?) Bµi th¬ diÔn t¶ ®iÒu g× ? T×m bè côc cho bµi th¬? .Hs ph¸t biÓu tù do . dµi => H×nh ¶nh b·i c¸t dµi.6 t×m hiÓu h×nh ¶nh ng-íi ®i trªn c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu . . §ã lµ h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®Ñp d÷ déi.H×nh ¶nh ng-êi ®i trªn c¸t: + B-íc ®i trÇy trËt.Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ . réng h¬n lµ con ®-êng ®êi.ViÕt theo thÓ hanh( ca hµnh) mét thÓ th¬ cæ t-¬ng ®èi tù do vÒ sè c©u .HS trao ®æi th¶o luËn. ch¸n ng¸n.Bèn c©u ®Çu . nãng báng. tr¾ng xo¸. nhäc nh»n (?) Dßng t©m tr¹ng vµ suy . con ®-êng ®êi ®Çy ch«ng gai.

...GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i . khã nhäc +Tù tr¸ch m×nh.kÎ say s-a trong qu¸n r-îu + C©u hái tu tõ “Ng-êi say.” -> nh.. mµ ph¶i tù m×nh hµnh h¹ th©n x¸c m×nh ®Ó theo ®uæi con ®-êng c«ng danh -> Nçi ch¸n n¶n. con ®-êng c«ng danh ®-¬ng thêi lµ v« nghÜa.C©u c¶m th¸n: “B·i c¸t dµi.” 47 (?) Nhµ th¬ suy nghÜ nhthÕ nµo vÒ con ®-êng danh lîi ®èi víi mçi ng-êi vµ con ®-êng Êy trong hoµn c¶nh x· héi phong kiÕn? . mÖt mái cña t¸c gi¶ .thÕ nµo? ph¶i dÊn th©n trong cuéc ®êi ®Ó (chó ý tõ ng÷. ®iÓn tÝch) m-u cÇu sù nghiÖp.danh lîi( danh väng ®i víi quyÒn lîi) mµ con ng-êi ph¶i tÊt t¶ xu«i ng-îc. nh.lay tØnh ng-êi kh¸c nh-ng còng chÝnh lµ tù hái b¶n th©n => ¤ng ®· nhËn ra tÝnh chÊt v« nghÜa cña lèi häc khoa cö.giËn d÷.. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .t-ëng cña Cao B¸ Qu¸t thÓ hiÖn qua t©m tr¹ng ®ã? .Bèn c©u tiÕp + Sù c¸m dç cña c«ng danh ®èi víi ng-êi ®êi: X-a nay.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi b¶n th©n. léi suèi >Sù vÊt v¶.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung chuyÓn biÕn nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. giËn m×nh v× kh«ng cã kh¶ n¨ng nh. + V× c«ng danh .tr¸ch mãc nh. tÇm th-êng * 6 c©u tiÕp (b¶n dÞch th¬ 7 c©u) .. c«ng danh cho .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i (?) T©m tr¹ng cña l÷ kh¸ch khi ®i trªn b·i c¸t lµ g×? tÇm t. giËn kh«n v¬i + Tõ ng÷: TrÌo non..Hai c©u: Kh«ng häc ®-îc tiªn «ng phÐp ngñ TrÌo non.ng-êi x-a. dÔ lµm say ng-êi -> T©m tr¹ng ch¸n ghÐt danh lîi vµ ph-ßng danh lîi nh. M-êi hai c©u tiÕp * 6 c©u ®Çu . léi suèi. cho gia ®×nh. khã nhäc mµ vÉn ®æ x« vµo -> trong khu«n khæ vµ hoµn c¶nh cña XHPK còng kh«ng cßn con ®-êng nµo kh¸c + Danh lîi còng lµ mét thø r-îu ngon dÔ c¸m dç. dßng hä (Trong ®ã cã CBQ) 2.

Tæng kÕt: .GV h-íng dÉn Hs chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n . 3/5.Sè l-îng ch÷ trong c©u kh«ng ®Òu: 5 ch÷.thÕ dõng l¹i nh×n bèn phÝa mµ hái väng lªn trêi cao. t-îng tr-ng cho con ®-êng c«ng danh ®¸ng ch¸n ghÐt III. bÊt lùc vµ nuèi tiÕc.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè. dÆn dß) .H×nh ¶nh thiªn nhiªn trë l¹i: PhÝa B¾c.Khñc “®-êng cïng” (cïng ®å) cã ý nghÜa biÓu t-îng: nçi tuyÖt väng trïm lªn c¶ b·i c¸t dµi. h-íng dÉn.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y . NhÞp ®iÖu cña bµi th¬: ®-îc t¹o nªn chñ yÕu nhê sù thay ®æi ®é dµi cña c¸c c©u th¬ còng nh.Gv dÆn dß.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp Gîi ý: Cao B¸ Qu¸t ®· thÊy ph¶i lµm ®-îc viÖc g× lín lao h¬n. BÊt lùc v× kh«ng thÓ ®i tiÕp mµ còng ch-a biÕt lµm g× tiÕp . lµ nói lµ biÓn khã x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng => T.cña nh©n vËt tr÷ t×nh? .C¸c c©u hái tu tõ -> thÕ lµ thÕ nµo? cã nªn ®i tiÕp hay ch¨ng? tÝnh sao ®©y? ®i tiÕp sÏ ph¶i ®i nh. phÝa Nam ®Òu ®Ñp hïng vÜ nh-ng còng ®Çy khã kh¨n hiÓm trë. l¹i hái chÝnh lßng m×nh thÓ hiÖn khèi m©u thuÉn lín ®ang ®Ì nÆng trong t©m trÝ nhµ th¬ 3.Sù ch¸n ghÐt cña mét ng-êi trÝ thøc ®èi víi con ®-êng danh lîi tÇm th-êng ®-¬ng thêi vµ niÒm khao kh¸t thay ®æi cuéc sèng 48 (?) Ph©n tÝch ý nghÜa cña nhÞp ®iÖu bµi th¬ ®èi víi viÖc diÔn t¶ c¶m xóc vµ suy t. c¶ ng-êi ®i.sù kh¸c nhau trong c¸ch ng¾t nhÞp cña mçi c©u ®em l¹i kh¶ n¨ng diÔn ®¹t phong phó .thÕ nµo? -> Ng-êi ®i trªn c¸t bçng nhiªn dõng l¹i. §øng l¹i nh×n quanh b·i c¸t dµi. §ã lµ lý do dÉn «ng ®Õn víi cuéc khëi nghÜa nhµ NguyÔn . 8 ch÷ . b¨n kho¨n cho¸n ®Çy t©m trÝ.Hs ®äc ghi nhí Sgk . cã Ých cho ®êi h¬n. tróc tr¾c cña nh÷ng b-íc ®i trªn b·i c¸t dµi. 7 ch÷. §i mµ thÊy phÝa tr-íc lµ ®-êng cïng. day døt vµ cã phÇn bÕ t¾c .c¸ch ng¾t nhÞp: 2/3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . 4/3 vv NhÞp ®iÖu diÔn ®¹t sù gËp ghÒnh. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” .

Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.SGK.Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 3. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS 1. SGV. TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .NhÞp ®iÖu bµi th¬ gãp phÇn diÔn t¶ thµnh c«ng nh÷ng c¶m xóc suy tcña nh©n vËt tr÷ t×nh vÒ con ®-êng danh lîi gËp ghÒnh tr¾c trë Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 16 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A.Th¸i ®é : B.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. C¸ch thøc tiÕn hµnh . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 2. thiÕt kÕ bµi häc . tÝch hîp víi TiÕng ViÖt 49 .

tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 2.Ph©n tÝch nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giµu h×nh t-îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ: L«i th«i. coi th-êng c. ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn (Tù ti lµ ng-êi kh«ng d¸m lµm viÖc g×.Cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t 1. X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lý: §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh. luém thuém 50 * Ho¹t ®éng2 (Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 2) .HS chia nhãm nhá theo bµn. Bµi tËp 1 * Gîi ý a. kh«ng cè g¾ng) . Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô . h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu 2. hîm hÜnh. bµi tËp1.Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô. nhót nh¸t. trao ®æi th¶o luËn.T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô: dÔ chñ quan. Ëm oÑ + L«i th«i -> tõ l¸y t-îng h×nh chØ sù l«i th«i. .HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: .Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti: Rôt rÌ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung D. ph©n biÖt tù phô víi tù hµo (ng-êi tù phô lµ ng-êi tin t-ëng th¸i qu¸ vµo b¶n th©n m×nh viÖc g× còng nghÜ m×nh lµm ®-îc vµ m×nh lµ giái nhÊt) . coi m×nh lµ nhÊt . xa l¸nh b. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch? nªu c¸c c¸ch ph©n tÝch? 2. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 1) . X¸c ®Þnh c¸c ý chÝnh cÇn cã . kh«ng d¸m xuÊt hiÖn ë chç ®«ng ng-êi do kh«ng tù tin vµo b¶n th©n.Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô: kiªu c¨ng. Bµi tËp 2 * Gîi ý a. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . tr¶ lêi c©u hái SGK trang 43.Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti.T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: dÔ sèng thu m×nh.

h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LÏ ghÐt th-¬ng” .hîp .GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + Ëm oÑ -> tõ l¸y t-îng thanh chØ ©m thanh to v-íng trong cæ häng nªn nghe kh«ng râ tiÕng .Gv dÆn dß. X¸c ®Þnh c¸ch lËp luËn: Tængph©n.Ph©n tÝch nghÖ thuËt ®¶o trËt tù có ph¸p + L«i th«i sÜ tö vai ®eo lä / SÜ tö vai ®eo lä l«i th«i + Ëm oÑ quan tr-êng miÖng thÐt loa / Quan tr-êng miÖng thÐt loa Ëm oÑ .Suy nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy x-a b.Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn . dÆn dß) .Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h-íng ph©n tÝch . h-íng dÉn.Nªu c¶m nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy x-a vµ liªn hÖ c¸ch thi cö ngµy nay Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. có ph¸p.Ph©n tÝch sù ®èi lËp gi÷a 2 h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr-êng .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: 51 .Ph©n tÝch cô thÓ nghÖ thuËt sö dônh tõ ng÷. h×nh ¶nh .HS viÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh 1 trong 2 ®Ò trªn .

Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t A. tiÓu dÉn.HiÓu ®-îc ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña bót ph¸p tr÷ t×nh NguyÔn §×nh ChiÓu: c¶m xóc tr÷ t×nh. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch h×nh ¶nh thùc vµ ý nghÜa t-îng tr-ng cña b·i c¸t dµi vµ ng-êi ®i trªn c¸t ? 2. thuyÕt tr×nh. gîi t×m. vÞ nh-ng l¹i mang tÝnh chÊt d©n gian. trÝ trÝch ®o¹n. s©u s¾c. m·nh liÖt vµ tÊm lßng th-¬ng d©n s©u s¾c cña NguyÔn §×nh ChiÓu . tËt xÊu ®ang tån t¹i trong ®êi sèng x· héi. Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . vÎ ®Ñp b×nh dÞ.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.TruyÖn th¬ n«m “ Lóc V©n Tiªn” . Th¸i ®é: Häc sinh cã th¸i ®é yªu. B. tr¶ lêi c¸c c©u hái.NhËn thøc ®-îc t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh.Trang ¶nh ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu C. ch©n chÊt cña ng«n tõ 2.HS x¸c ®Þnh néi dung thuéc thÓ lo¹i truyÖn N«m b¸c häc träng t©m: T¸c phÈm. T¸c phÈm. néi thÓ hiÖn nh÷ng quan niÖm ®¹o ®øc dung ®o¹n trÝch truyÒn thèng vµ kh¸t väng cña ng-êi b×nh d©n vÒ lÏ c«ng b»ng trong khu«n khæ x· héi phong kiÕn . .GV yªu cÇu HS ®äc 1. Kiªn quyÕt lªn ¸n nh÷ng thãi h-. .hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.S¸ng t¸c kho¶ng sau n¨m 1850 khi NguyÔn §×nh ChiÓu ®· bÞ mï. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . ghÐt tr-íc nh÷ng hµnh vi xÊu xa. vÒ d¹y häc vµ ch÷a bÖnh cho d©n ë Gia §Þnh 52 . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.®¹o ®øc nång ®Ëm. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. t¸i hiÖn. 3.Gi¸o TrÇn Ngµy TiÕt ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung d¹y: sè: 17+ 18 LÏ ghÐt th-¬ng (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) .TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.SGK. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp . SGV. thiÕt kÕ bµi häc .NguyÔn §×nh ChiÓuA. C¸ch thøc tiÕn hµnh . TiÓu dÉn *Ho¹t ®éng 1 . Môc tiªu bµi häc: 1.

I. th-¬ng ë ®êi.GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: + H×nh thøc: nhãm nhá. §äc. th-¬ng cña «ng Qu¸n. trao ®æi th¶o luËn. .Tãm t¾t ( SGK) 2.GhÐt nh÷ng tªn vua chóa b¸n n-íc h¹i d©n. . KiÖt mª d©m  §Ó d©n sa hÇm sÈy hang.GV chó ý h-íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m thÓ hiÖn ®-îc th¸i ®é yªu.thÕ nµo? ý nghÜa cña c©u nãi ®ã? . a. * ¤ng Qu¸n ghÐt. TrÝch ®o¹n “LÏ ghÐt th-¬ng” .Gi¶i thÝch tõ khã. + §êi U. + §êi Ngò b¸ ph©n v©n  D©n 53 *Ho¹t ®éng 3 (?) C©u nãi cña «ng Qu¸n “V× ch-ng hay ghÐt còng lµ hay th-¬ng” cho thÊy gi÷a th-¬ng vµ ghÐt cã mèi quan hÖ víi nhau nh. §äc .HS t×m hiÓu bè côc bµi th¬ .GV ph¸t phiÕu häc tËp.“ViÖc tÇm phµo”: viÖc ch¼ng ®©u vµo ®©u. LÖ ®a ®oan  D©n ph¶i chÞu lÇm than khæ cùc. + 6 c©u ®Çu: §èi tho¹i gi÷a ¤ng Qu¸n vµ V©n Tiªn. LÏ ghÐt.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . b. giao nhiÖm vô: (?)¤ng Qu¸n ghÐt nh÷ng ai? V× lÝ do g×? Qua ®ã nªu nhËn xÐt cña b¶n th©n vÒ t.  Lêi tuyªn ng«n vÒ lÏ yªu ghÐt cña «ng Qu¸n nh.Gäi HS ®äc bµi th¬ . ghÐt vµ nång nhiÖt c¶m xóc cña t¸c gi¶.hiÓu v¨n b¶n. ch¼ng ®¸ng nãi.§¹i diÖn nhãm tr¶ . . g¾n víi t×nh c¶m th-¬ng d©n s©u s¾c. T×m hiÓu v¨n b¶n. .Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2 . + Thêi gian: 3 phót. + Tõ c©u 7 – 30: Lêi «ng Qu¸n bµn vÒ lÏ ghÐt th-¬ng. B.HS chia nhãm nhá. + Hai c©u kÕt: Lêi kÕt II.VÞ trÝ: N»m ë phÇn ®Çu truyÖn th¬ Lôc V©n Tiªn (tõ c©u 473 – 504) trong tæng sè 2082 c©u th¬. ch¼ng cã nghÜa lÝ g×. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp GV nhËn xÐt .t-ëng cña «ng Qu¸n? .mét yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc lÝ t-ëng cña con ng-êi. .T×m hiÓu chó thÝch .§èi lËp cña mét t×nh c¶m thèng nhÊt: + §· th-¬ng c¸i tèt ®Ñp tÊt ph¶i ghÐt c¸i xÊu xa vµ ng-îc l¹i. .Bè côc: 3 phÇn. . . + Vua Trô.Néi dung: Lêi cña nh©n vËt «ng Qu¸n nãi vÒ hai lÏ ghÐt.

.Nh÷ng ng-êi tµi réng chÝ cao. TiÕt:2 LÏ ghÐt th-¬ng (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) .NguyÔn §×nh ChiÓu1. ®øc ®é hÕt lßng v× d©n. nh-ng l¹i gÆp ph¶i sè phËn long ®ong.  T×nh th-¬ng cña «ng Qu¸n suy cho cïng lµ th-¬ng d©n.GV chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n *DÆn dß tiÕt1: + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ LÏ ghÐt th­¬ng”. a. th-¬ng cña «ng Qu¸n. * ¤ng Qu¸n th-¬ng. .GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: + H×nh thøc: nhãm nhá ( theo bµn) (?) ¤ng Qu¸n th-¬ng nh÷ng ng-êi nµo? Nh÷ng ng-êi Êy cã ®Æc ®iÓm chung g×? §iÒu ®ã cho . 54 * Ho¹t ®éng1 . b. KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng cña «ng Qu¸n? 3. th-¬ng ®êi. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t II.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y chÞu nhäc nh»n.Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng. * ¤ng Qu¸n ghÐt. + Thóc quý ph©n b¨ng dèi tr¸  G©y ra t×nh thÕ rèi bêi lµm khæ nh©n d©n.Th¸i ®é cña «ng Qu¸n: ®øng h¼n vÒ phÝa nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa b¹o ng-îc. .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung lêi. GV nhËn xÐt vµ chèt kiÕn thøc *Cñng cè tiÕt1 .æn ®Þnh tæ chøc 2. T×m hiÓu v¨n b¶n. LÏ ghÐt.

.Tiªu biÓu cho phÈm chÊt. ®Èy d©n vµo c¶nh lÇm than khæ cùc. cö ®¹i diÖn tr¶ lêi tr-íc líp . ghÐt. trao ®æi th¶o luËn. bÊt nh©n.T©m sù cña NguyÔn §×nh ChiÓu: + Th-¬ng bËc hiÒn tµi cã phÇn th-¬ng m×nh.C¸ch diÔn ®¹t: C©u lôc nãi vÒ nçi ghÐt cô thÓ ®èi víi vua chóa.Ph¸t ng«n cho lÏ ghÐt th-¬ng cña t¸c gi¶. + “Th-¬ng” ®Ñ nhÊn m¹nh th¸i ®é th-¬ng yªu quý träng.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi * NghÖ thuËt. . träng nghÜa. c. yªu ghÐt ph©n minh.t-ëng lÊy d©n lµm gèc thÊm nhuÇn trong c¸c ®iÒu th-¬ng. tr¶ lêi c©u hái .HS lµm viÖc ®éc lËp.Th-¬ng xãt cho nh©n d©n ph¶i chÞu c¶nh lÇm than.liÖu tõ sö s¸ch xa 55 (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh t-îng nh©n vËt «ng Qu¸n? .§øng h¼n vÒ phÝa nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa b¹o ng-îc. t¸c gi¶ bµy tá th¸i ®é g×? .HS chia 6 nhãm. . c©u b¸t t¶ c¶nh khæ cña d©n Vua chóa c¸c thêi nµy lµ nh÷ng kÎ ®¸ng ghÐt nhÊt v× chóng ch¼ng quan t©m g× ®Õn d©n.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kiÕn thøc *Ho¹t ®éng2 . .§iÖp ng÷: + “GhÐt”t¹o nªn mét ®iÖp khñc buån cã t¸c dông nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÒu ®¸ng ghÐt.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thÊy «ng Qu¸n quan t©m ®Õn líp ng-êi nµo trong x· héi? . . (?) ChØ ra nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong nh÷ng c©u th¬ trªn? Nªu t¸c dông? . Th¸i ®é cña t¸c gi¶.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .Qua viÖc thÓ hiÖn lÏ ghÐt th-¬ng cña «ng Qu¸n.Häc sinh trao ®æi th¶o luËn. . * ý nghÜa: . + M-în t.  T. khinh tµi.GV chØ ®Þnh ®¹i diÖn tr¶ lêi tr-íc líp sau ®ã chèt l¹i kiÕn thøc . khæ cùc vµ sè phËn long ®ong cña nh÷ng nho sÜ hiÒn tµi kh«ng gÆp vËn gÆp thêi. tÝnh c¸ch cña ng-êi d©n Nam Bé: th¼ng th¾n.

HS lªn b¶ng tr×nh bµy. .Ng«n ng÷: gi¶n dÞ. méc m¹c nh-ng ®Çy c¶m xóc khiÕn ng-êi dÔ ®ång c¶m víi lÏ ghÐt th-¬ng cña t¸c gi¶.NghÖ thuËt ®èi: T¹o cho c©u th¬ nhÞp nhµng. h-íng dÉn. + “Th-¬ng «ng”.§iÖp ng÷ dån dËp. + Cóm “ghÐt ®êi”®-îc lÆp l¹i 8 lÇn ë 10 c©u liÒn nhau.  Bót ph¸p tr÷ t×nh trong ®o¹n th¬. mong muèn nh©n d©n ®-îc sèng yªn b×nh.HS cã thÓ chän c©u 4 hoÆc c©u 7. .GV qu¸t ®o¹n . “Th-¬ng thÇy” lÆp 9 lÇn ë 14 c©u. .8 tù do thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· c¶m nhËn ®-îc 56 Ho¹t ®éng 5 ( Cñng cè. tõ l¸y…Ph©n tÝch t¸c dông cña chóng trong viÖc t¹o nªn giäng ®iÖu truyÒn c¶m cña «ng Qu¸n? . d. . c©n ®èi.§Æc tr-ng bót ph¸p tr÷ t×nh cña N§C: triÕt lÝ ®¹o ®øc nh-ng kh«ng hÒ kh« khan cøng nh¾c mµ d¹t dµo c¶m xóc IV. LuyÖn tËp: . h¹nh phóc.HS chia 4 nhãm tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp x-a ®Ó Ýt nhiÒu nãi vÒ t×nh h×nh x· héi ViÖt Nam d-íi chÕ ®é nhµ NguyÔn: ¸p bøc bãc lét nh©n d©n. §Æc s¾c nghÖ thuËt. ®Èy nh©n d©n vµo cuéc sèng ®ãi khæ cïng cùc. III. .Hs h-íng dÉn HS kh¸i néi dung c¬ b¶n cña trÝch ®äc ghi nhí sgk . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: ChuÈn bÞ ®äc thªm bµi “ Ch¹y giÆc” vµ “ Bµi ca phong c¶nh H-¬ng S¬n” .Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp + HS lµm bµi tËp trong SGK + GV yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng phô thêi gian 3 phót. tiÓu ®èi.Dïng nhiÒu ®iÓn tÝch ®Ó nãi chuyÖn ®¹o lÝ nh-ng kh«ng kh« khan. dÆn dß) . nh÷ng ng-êi tµi ®øc cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝ b×nh sinh . . gi¸o huÊn.Gv dÆn dß.  DiÔn t¶ th¸i ®é ghÐt th-¬ng døt kho¸t m·nh liÖt cña t¸c gi¶. GV nhËn xÐt.LÏ ghÐt th-¬ng cña N§C xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m yªu th-¬ng nh©n d©n.Sö dông khÈu ng÷. thµnh ng÷. mang vÎ ®Ñp cæ ®iÓn.Tæng kÕt : .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 4 (?) ChØ ra c¸c ph-¬ng tiÖn ng«n ng÷ trong lêi cña «ng Qu¸n nh-: ®iÖp ng÷.

thùc d©n Ph¸p ®Õn x©m l-îc 57 .Chu M¹nh TrinhA.Gi¶i nghÜa tõ khã .Gv gäi HS ®äc Néi dung cÇn ®¹t A. tr¶ lêi c¸c c©u hái.T×m hiÓu v¨n b¶n . kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn.NguyÔn §×nh ChiÓuBµi phong c¶nh H-¬ng S¬n §äc ca . Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .Bµi “ Ch¹y giÆc” I.Th¸i ®é:H×nh thµnh t×nh c¶m xãt th-¬ng ®èi víi nh©n d©n khi ®Êt n-íc bÞ giÆc ngo¹i x©m vµ lßng c¨m thï giÆc. SGV.C¶nh ®Êt n-íc vµ nh©n d©n khi bµn) trao ®æi th¶o luËn. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . thuyÕt tr×nh.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.Nçi lßng ®au xãt.t-ëng thÈm mÜ cña 2 bµi th¬: . th-¬ng d©n tha thiÕt tr-íc c¶nh ch¹y giÆc cña §å ChiÓu . thiÕt kÕ bµi häc .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 19 ppct thªm Ch¹y giÆc . Qua c¶nh ®Ñp H-¬ng S¬n thªm yªu quª h-¬ng.T×m hiÓu tiÓu dÉn (SGK) *Ho¹t ®éng2 II. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2.HS chia nhãm nhá( theo 1.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. t¸i hiÖn. gîi t×m. Môc tiªu bµi häc: 1. C¸ch thøc tiÕn hµnh .¸ng ca trï t¶ ®-îc c¸i hån cña c¶nh trÝ H-¬ng S¬n b»ng c¶m nhËn vµ ngßi bót tµi hoa cña Chu M¹nh Trinh 2.§äc .KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch ®äc hiÓu t¸c phÈm v¨n häc 3. ®Êt n-íc B.KiÕn thøc Gióp HS n¾m ®-îc vÎ ®Ñp t. D.SGK.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .

c¶nh nhµ cöa lµng xãm bÞ ®èt ph¸ c-íp bãc tan hoang. mong mái vµ thÊt väng .¦íc lÖ t-îng tr-ng 58 . l¬ x¬ ch¹y.Thêi cuéc ®· vì nh.T×m hiÓu tiÓu dÉn ( SGK) II.GV nhËn xÐt *Ho¹t ®éng 4: ..C©u hái 3 (SGK) . 3 ( SGK) . h×nh ¶nh: tan chî.Gi¶i nghÜa tõ khã . 2. tan t¸c.Hai c©u kÕt: C©u hái tu tõ -> hái nh-ng còng lµ mØa mai. c¶nh ®Ñp gîi lªn s¾c th¸i linh thiªng. .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr¶ lêi c©u hái 1(SGK) Hs cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .HS tr¶ lêi vµo b¶ng phô. t¹o kh«ng khÝ t©m linh cho ng-êi ®äc . 6 tr¶ lêi c©u hái 2(SGK) .Nhãm 4. ®æ vì thª th¶m cña ng-êi d©n ch¹y lo¹n.GV chèt l¹i . tr¸ch cø ®ång thêi lµ mét tiÕng kªu cøu => TÊm lßng yªu n-íc th-¬ng d©n s©u nÆng cña t¸c gi¶ B.ThÓ h¸t nãi . ®iªu tµn.T©m tr¹ng t¸c gi¶ .GV chèt l¹i . 5.bµn cê thÕ mµ ng-êi cÇm qu©n phót sa tay. ®Æc biÖt lµ trÎ em. c¶nh cña câi phËt => C¶m høng chñ ®¹o cña c¶ bµi h¸t nãi: ngîi ca c¶nh cña H-¬ng S¬n.C©u më ®Çu: BÇu trêi c¶nh bôt -> C¶nh ®Ñp cña HS lµ c¶nh cña chèn linh thiªng.§äc . d¸o d¸c bay. buån th-¬ng.C¸ch c¶m nhËn phong c¶nh thiªn nhiªn .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3: .Kh«ng khÝ t©m linh cña c¶nh H-¬ng S¬n ®-îc hiÖn lªn qua 2 c©u th¬: V¼ng bªn tai mét tiÕng chµy k×nh Kh¸ch tang h¶i giËt m×nh trong giÊc méng 2.Nhãm 1. lì b-íc kh«ng thÓ cøu v·n -> C¶nh ®Êt n-íc vµ ND khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m l-îc ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ ch©n thùc vµ sinh ®éng 2.C©u hái 2.§au xãt..HS chia 6 nhãm . phót sa tay.C¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca . 3 tr¶ lêi c©u hái 1(SGK) .Tõ ng÷. -> C¶nh tan n¸t.Bµi ca phong c¶nh H-¬ng S¬n I.T×m hiÓu v¨n b¶n 1. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gäi HS ®äc .

Xem l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cña v¨n nghÞ luËn x· héi. -GV chèt l¹i néi dung .Gi¸o ¸n. TiÕng chu«ng chïa võa gÇn võa xa gîi sù tÜnh lÆng vµ nçi th¶ng thèt trong t©m hån du kh¸ch -> thùc vµ h. Môc tiªu bµi häc. võa nghe võa c¶m nhËn.Söa lçi vÒ dïng tõ. bµi lµm cña HS .C¶nh ®-îc miªu t¶ theo lèi cËn bµi häc c¶nh . Gióp HS . ch÷a mét sè lçi c¬ b¶n D. x©y dùng bè côc.HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp .æn ®Þnh tæ chøc 59 . TiÕn tr×nh d¹y häc 1. lßng l©ng l©ng thµnh kÝnh =>T×nh yªu quª h-¬ng ®Êt n-íc cña t¸c gi¶ Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:20 ppct Tr¶ bµi Lµm v¨n sè 1 A.C¸ch thøc tiÕn hµnh: .Sù c¶m nhËn c¶nh ®Ñp gi¸n tiÕp .Khung c¶nh ®-îc nh×n tõ xa: C¶nh * Ho¹t ®éng 5 bôt. B.GV yªu cÇu HS x©y dùng ®¸p ¸n..Gv dÆn dß + VÎ ®Ñp thÇn tiªn + HS häc bµi + Trung t©m quÇn thÓ H-¬ng S¬n + Giê sau tr¶ bµi viÕt -> Sù phèi hîp khÐo lÐo ©m thanh. .. non n-íc m©y trêi. liªn kÕt v¨n b¶n. Ph-¬ng tiÖn . lËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn .Gv rót kinh nghiÖm bµi theo b-íc ch©n du kh¸ch võa ®i võa d¹y nh×n.HiÓu râ nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ v¨n nghÞ luËn -Rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch ph©n tÝch ®Ò. t-ëng t-îng vµ nguyÖn cÇu.NghÖ thuËt miªu t¶ c¶nh H-¬ng S¬n . sè1 mµu s¾c.VÎ ®Ñp HS mang ®Ëm s¾c th¸i t«n nghiªm cña phËt gi¸o. nhËn xÐt bµi lµm cña HS. tõ bao qu¸t ®Õn cô thÓ .hoµ lÉn víi nhau 3.cã c¶m gi¸c nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . C. ®Æt c©u.

.) + Mét sè em ch-a x¸c ®Þnh ®-îc néi dung träng t©m. + S¾p xÕp c¸c ý ch-a hîp lÝ vµ l« *Ho¹t ®éng 3 gÝc. . III. kÕt. .KiÓu bµi: NghÞ luËn x· héi.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1 . . lËp dµn ý I. Ph©n tÝch ®Ò. cña HS + NhiÒu em ®· x¸c ®Þnh ®-îc néi dung yªu cÇu cña ®Ò.Cho HS x¸c ®Þnh l¹i néi dung yªu cÇu cña ®Ò.§Ò bµi H·y bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña häc sinh ngµy nay II. + Bè côc bµi lµm ch-a râ rµng. + Bè côc bµi viÕt râ rµng. .GV gi¶i ®¸p th¾c V..GV tr¶ bµi häc sinh + Bµi ch-a vËn dông ®-îc c¸c thao rót kinh nghiÖm.Tr¶ bµi 60 A. t¸c lµm v¨n nghÞ luËn. chøng minh.Néi dung:Bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña HS ngµy nay.. . .NhËn xÐt bµi lµm cña HS .H-íng dÉn HS lËp dµn ý theo ®¸p ¸n IV. b×nh luËn nh÷ng h¹n chÕ.HS h×nh dung l¹i bµi viÕt cña m×nh ®Ó chØ ra néi dung träng t©m.H×nh thøc: X¸c ®Þnh bè côc gåm 3 phÇn më. Ph©n tÝch ®Ò.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2. Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng 2: . dµi dßng. +Mét sè bµi nhÇm sang bµn b¹c vÒ gi¸o viªn + Cßn m¾c lçi chÝnh t¶ vµ diÔn ®¹t.KiÓm tra bµi cò:nªu nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Æc s¾c cða t¸c gi¶ trong bµi “ LÏ ghÐt th-¬ng” 3. bµi lµm cßn lan man.LËp dµn ý. + X¸c ®Þnh ®-îc néi dung träng t©m. .GV chÐp ®Ò lªn b¶ng.GV nhËn xÐt bµi lµm * ¦u ®iÓm. + BiÕt vËn dông kÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn x· héi th«ng qua c¸c thao t¸c ( ChØ ra nguyªn nh©n gi¶i thÝch. th©n. v-íng * Nh-îc ®iÓm: m¾c yÕu kÐm vÒ c¸c +Mét sè bµi lµm qu¸ s¬ sµi mÆt.

CÇn ®äc kÜ ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh ®óng träng t©m cña bµi lµm . * Líp : .Gv dÆn dß hs: So¹n diÔn ®¹t bµi “ T¸c gia NguyÔn §×nh ChiÓu” Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 21-22-23 ppct V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc 61 . .§iÓm trung b×nh: .§iÓm giái: .§iÓm kh¸: .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung m¾c nÕu cã.§iÓm giái: .§iÓm yÕu.Rót kinh nghiÖm . dïng tõ.§iÓm trung b×nh: .§iÓm kh¸: .Chó ý lçi chÝnh t¶.§iÓm yÕu. kÐm: VI. kÐm: *Líp : .

kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. C¸ch thøc tiÕn hµnh . t¹o nªn gi¸ trÞ sö thi cña bµi v¨n nµy . sù nghiÖp vµ gi¸ trÞ néi dung.ChuÈn bÞ cña HS: SGK.Th¸i ®é:Tr©n träng tµi n¨ng cña NguyÔn §×nh ChiÓu vµ tÊm lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng nghÜa sÜ ®· x¶ th©n cøu n-íc B.KiÓm tra bµi cò:Phong c¶nh H-¬ng S¬n ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.KÜ n¨ng: H×nh thµnh kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n vµ kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3. gîi t×m. sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn tÝnh hiÖn thùc vµ giäng ®iÖu tr÷ t×nh bi tr¸ng. nghÖ thuËt x©y dùng h×nh t-îng nh©n vËt. Hèi Trai 62 Néi .thÕ nµo? Nªu c¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca? 2.GV gäi HS ®äc phÇn cuéc ®êi t¸c gi¶ sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh dung cÇn ®¹t A.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . tr¶ lêi c¸c c©u hái.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.N¾m ®-îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ th©n thÕ. D. nghÖ thuËt cña th¬ v¨n N§C .NhËn thøc ®-îc nh÷ng thµnh tùu xuÊt s¾c vÒ mÆt ng«n ng÷.KiÕn thøc: Gióp HS .NguyÔn §×nh ChiÓuA.B-íc ®Çu hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ thÓ v¨n tÕ 2.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. hiÖu Träng Phñ. SGV. t¸i hiÖn.ChuÈn bÞ cña GV: SGK.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . tù lµ M¹nh Tr¹ch.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 .nghÜa sÜ . gi¸o ¸n.C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp bi tr¸ng cña bøc t-îng ®µi cã mét kh«ng hai trong lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam thêi trung ®¹i vÒ ng-êi n«ng d©n. thuyÕt tr×nh.Cuéc ®êi .PhÇn I: T¸c gi¶ I. b¶ng phô C.C¶m nhËn ®-îc tiÕng khãc bi tr¸ng cña N§C: Khãc th-¬ng nh÷ng nghÜa sÜ hi sinh khi sù nghiÖp cßn dang dë. phiÕu häc tËp . b¶ng phô.N§C ( 1822. vë so¹n.1888). khãc th-¬ng cho mét thêi k× lÞch sö khæ ®au nh-ng vÜ ®¹i cña d©n téc .

l¹i trong dinh tæng chÊn Lª V¨n DutÖt . huyÖn B×nh D-¬ng. «ng bá thi vÒ nam chÞu tang mÑ. 1846 l¹i ra huÕ ®Ó chÈn bÞ thi tiÕp . Thùc d©n Ph¸p t×m mäi *Ho¹t ®éng2: c¸ch mua chuéc ¤ng nh-ng kh«ng ®-îc .Hoµn c¶nh xuÊt th©n: trong mét gia ®×nh nhµ nho. mét chiÕn sÜ yªu lêi n-íc víi nghÞ lùc vµ ý chÝ phi th-êng (?) Nh÷ng néi dung chÝnh trong th¬ v¨n II. Cha lµm th.GV h-íng dÉn HS t×m . phñ T©n B×nh. tØnh Gia §Þnh( nay thuéc thµnh phè HCM) .Hµ MËu tr×nh bµy tr-íc líp *Sau khi TDP x©m l-îc (SGK) .Sinh ra ë quª mÑ: lµng T©n Thíi. «ng bÞ ®au nÆng vµ mï c¶ hai m¾t .GV ph¸t vÊn HS tr¶ ng-êi thÇy mÉu mùc. lµ mét .N¨m1888 ¤ng tõ trÇn.Sù nghiÖp th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu 1.GV chèt l¹i 2. nh©n nghÜa: Nh÷ng bµi häc vÒ ®¹o lµm ng-êi mang tinh thÇn nh©n nghÜa cña ®¹o nho nh-ng l¹i rÊt ®Ëm ®µ tÝnh nh©n d©n vµ truyÒn thèng d©n téc .N¨m 1843 vµo Gia §Þnh thi ®ç tó tµi.HS chia nhãm nhá * Tr-íc khi TDP x©m l-îc: (theo bµn) trao ®æi .Néi dung th¬ v¨n -LÝ t-ëng ®¹o ®øc.D-¬ng Tõ.N¨m 1849 s¾p thi th× ®-îc tin mÑ mÊt. th-¬ng d©n:Th¬ v¨n 63 . sèng gi÷a t×nh th-¬ng vµ lßng h©m mé cña bµ con c« b¸c Khi TDP x©m l-îc N§C vÉn cïng c¸c l·nh tô nghÜa qu©n bµn m-u ®Þnh kÕ giÕt giÆc.¤ng häc nghÒ thuèc sau ®ã vÒ quª võa d¹y häc võa bèc thuèc võa lµm th¬.Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .N¨m 1833 ®-îc cha ®-a ra HuÕ ®Ó ¨n häc . c¸nh ®ång Ba hiÓu sù nghiÖp th¬ v¨n Tri rîp kh¨n tang khãc th-¬ng §å (?) H·y kÓ tªn nh÷ng ChiÓu t¸c phÈm chÝnh cña N§C => N§C lµ ng-êi con cã hiÕu.Lßng yªu n-íc.TruyÖn Lôc V©n Tiªn th¶o luËn cö ng-êi . Däc ®-êng vÊt v¶ l¹i th-¬ng mÑ khãc nhiÒu.

h-íng dÉn .. vµ chñ yÕu lµ sù nghiÖp th¬ v¨n ®Ó lµm bµi TiÕt2 1) KiÓm tra bµi cò:Nªu nh÷ng néi dung chÝnh trong th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu ? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS Ho¹t ®éng 1 ( H-íng dÉn HS t×m hiÓu kh¸i qu¸t) . ThÓ lo¹i v¨n tÕ: lµ lo¹i v¨n g¾n víi phong tôc tang lÔ.§Ëm ®µ s¾c th¸i Nam bé: Lêi ¨n bµi d¹y tiÕng nãi méc m¹c.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t B. tÕ ng-êi chÕt. 2.GV chèt l¹i yªu n-íc chèng Ph¸p cña N§C ghi l¹i ch©n thùc mét thêi dau th-¬ng cña ®Êt n-íc. ®äc khi cóng. suy ngÉm. .HS dùa mét phÇn vµo cuéc ®êi..Bè côc: 4 phÇn + Lung khëi (2 c©u ®Çu): Kh¸i qu¸t bèi c¶nh thêi ®¹i vµ ý 64 .Lèi th¬ thiªn vÒ kÓ mang mµu s¾c diÔn x-íng rÊt phæ biÕn trong VHDG Nam bé III... ®ång thêi nhiÖt liÖt biÓu d-¬ng nh÷ng anh hïng nghÜa sÜ ®· chiÕn ®Êu hi sinh v× tæ quèc.V¨n ch-¬ng tr÷ t×nh ®¹o ®øc: vÎ ( Cñng cè. Hoµn c¶nh ra ®êi bµi “ V¨n tÕ nghÜa sÜ cÇn giuéc” ( SGK) 3.PhÇn II : T¸c phÈm I.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nghÖ thuËt th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu . ..Gv rót kinh nghiÖm . ®Ñp th¬ v¨n tiÒm Èn trong tÇng s©u dÆn dß) c¶m xóc. nhiÖt thµnh.Bót ph¸p tr÷ t×nh xuÊt ph¸t tõ câi Hs chuÈn bÞ bµi: t©m trong s¸ng. kÝch lÖ lßng c¨m thï giÆc vµ ý chÝ cøu n-íc cña nh©n d©n ta .Gv ®Þnh h-íng Hs kh¸i qu¸t nh÷ng ý c¬ b¶n (?)ThÓ lo¹i v¨n tÕ th-êng ®-îc sö dông trong nh÷ng tr-êng hîp nµo? (?) Hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi V¨n tÕ? (?) Bè côc cña bµi v¨n tÕ? . . Tè c¸o téi ¸c giÆc x©m l¨ng ( Ph©n tÝch vÝ dô) 3.LuyÖn tËp .TiÓu dÉn 1..Hs lµm viÖc víi SGK .HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô . h-íng dÉn.NghÖ thuËt th¬ v¨n Ho¹t ®éng 3 .Gv dÆn dß.

t-ëng cña toµn bµi v¨n? NhËn xÐt vÒ kÕt cÊu? T¸c dông? . chÆt chÏ. sù c¶m phôc cña t¸c gi¶ vµ KÕt cÊu bµi v¨n tÕ nh©n d©n.TrÇm buån. chÝnh trÞ lín lao cña thêi cuéc: . C¸i 65 .Hs ®äc c©u më ®Çu (?) Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©u më ®Çu? ý nghÜa cña nã ®èi víi t. m¹nh. hîp lÝ. cña con ng-êi trong hoµn c¶nh ®au th-¬ng. s¶ng kho¸i.H-íng dÉn HS t×m hiÓu chó quen thuéc cña thÓ lo¹i v¨n tÕ. ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh diÔn biÕn c¶m xóc + KÕt (Cßn l¹i): Ca ngîi linh hån bÊt diÖt cña c¸c nghÜa sÜ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Sóng giÆc Khung c¶nh b·o t¸p cña thêi ®¹i: TDP x©m l-îc n-íc ta II. sö dông nhiÒu th¸n nghÜa sÜ tõ vµ nh÷ng tõ ng÷.t-ëng bµi v¨n tÕ. Ho¹t ®éng 2 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . 3.GV më réng: nghÜa cña c¸i chÕt bÊt tö Giäng ®iÖu chung cña 1 bµi + ThÝch thùc: ( C©u 3 15): v¨n tÕ lµ l©m li.TrÇm l¾ng  hµo høng.Sau lêi than cã tÝnh chÊt . s©u l¾ng 1-PhÇn 1: 4. 1.Trang träng 2.§äc hiÓu v¨n b¶n Lßng d©n Mong muèn cuéc sèng hoµ b×nh vµ ý chÝ kiªn c-êng b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta  Lµ c©u cã ý nghÜa kh¸i qu¸t chñ ®Ò t. ca ngîi tÊm g-¬ng hi sinh tù nguyÖn cña nh÷ng nghÜa binh cã tÊm lßng yªu n-íc s©u s¾c.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . h×nh + Ai v·n: (16  28): Lßng tiÕc ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m th-¬ng. c©u v¨n ph¶n ¸nh biÕn cè thÝch. trang nghiªm .GV h-íng dÉn HS lÇn l-ît ®äc diÔn c¶m tõng ®o¹n.Thµnh kÝnh. C¸c bµi v¨n tÕ hiÖn ®¹i còng tu©n thñ kÕt cÊu nµy. thèng Håi t-ëng vÒ cuéc ®êi ng-êi thiÕt.

+ Nhãm lín: 4nhãm + Thêi gian: 7phót . lßng nghÜa cña nh÷ng ng-êi n«ng d©n ®-îc trêi thÊu tá. danh tiÕng cña hä vang nh. h×nh ¶nh kh¾c ho¹ vÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn cña ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n? + Nhãm 4: Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ®-îc sö dông? . th.GV h-íng dÉn Hs t×m hiÓu h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung chÕt v× nghÜa lín cña hä lµ bÊt tö.GV h-íng dÉn HS th¶o luËn nhãm.GV giao nhiÖm vô: + Nhãm 1: Ng-êi nghÜa sÜ cã nguån gèc xuÊt th©n nhthÕ nµo? + Nhãm 2: Khi qu©n giÆc x©m ph¹m bê câi. PhÇn 2: H×nh t-îng ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n: . --> KÕt cÊu ®èi lËp kh¼ng ®Þnh sù bÊt tö cña c¸i chÕt.C¸c nhãm cö nhãm tr-ëng.mâ 2. hµnh ®éng cña hä ra sao? + Nhãm 3: T×m nh÷ng chi tiÕt. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.kÝ. th¸i ®é.GV h-íng dÉn c¸c nhãm thèng nhÊt ý kiÕn b»ng b¶ng 66 . .

hiÖn ®¹i. c« ®óc tõ ®êi sèng thùc tÕ nh-ng cã tÇm kh¸i qu¸t cao. .Lµ nh÷ng ng-êi n«ng d©n sèng cuéc ®êi lao ®éng lam lò.Tõ ®an chÐo t¨ng sù m·nh liÖt: ®©m ngang.Vµo trËn víi nh÷ng thø vÉn dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy (C©u 12. 11) VÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn . ®¹p.®Þch. 13)  VÎ ®Ñp méc m¹c. ch©n chÊt nh-ng ®éc ®¸o. 15) NghÖ thuËt . chÐm ng-îc. ®¹p lªn ®Çu thï xèc tíi. 4.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung phô sau: B¶ng Phô Lai lÞch vµ hoµn c¶nh sinh sèng . rÊt tù tin vµ ®Çy ý chÝ quyÕt th¾ng (C©u 14. . x«ng vµo. hoµn toµn xa l¹ víi c«ng viÖc binh ®ao (C©u 3.Hµng lo¹t h×nh ¶nh ®èi lËp Ta . 7)  KiÓu c¨m thï mang t©m lÝ n«ng d©n. vÊt v¶. . 5) Th¸i ®é. kh«ng qu¶n ng¹i bÊt k× sù hi sinh gian khæ nµo. chÐm. hä ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn lín: + VÒ t×nh c¶m: C¨m thï giÆc s©u s¾c (C©u 6.Chi tiÕt ch©n thùc ®-îc chän läc.§éng tõ m¹nh. . 9) + Hµnh ®éng: Tù nguyÖn chiÕn ®Êu (C©u 10. x«. ®èt. 67 .KhÝ thÕ chiÕn ®Êu: TiÕn c«ng nhvò b·o. . Sù th« s¬ . l-ít tíi. + VÒ nhËn thøc: ý thøc ®-îc tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp cøu n-íc (C©u 8. hµnh ®éng khi qu©n giÆc tíi .Khi qu©n giÆc x©m ph¹m ®Êt ®ai bê câi cha «ng. ChiÕn th¾ng cña ta – thÊt b¹i cña giÆc. døt kho¸t: §¸nh.C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n gän.

Gv dÆn dß hs: tiÕp tôc chuÈn bÞ tiÕt thø 3 cña bµi .Gv kh¸i qu¸t : B»ng bót ph¸p hiÖn thùc.Chi tiÕt: X¸c phµm véi bá. Bëi v¨n ch-¬ng trung ®¹i cho tíi bÊy giê ch-a cã t¸c phÈm nµo chó ý khai th¸c vÎ ®Ñp t©m hån cao quý ®ã cña ng-êi n«ng d©n. . t×nh c¶m cña t/gi¶ ®èi víi nh÷ng nghÜa sÜ) . quan qu©n khã nhäc… nghÜa sÜ chØ lµ nh÷ng 68 . . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu th¸i ®é. h-íng dÉn. KiÓm tra bµi cò: Nªu c¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sü n«ng d©n trong bµi v¨n tÕ? 2.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. tõ ng÷ nµo? . tÊc ®Êt ngän rau ¬n chóa.Gv h-íng dÉn hs tù häc L-u ý:. h×nh ¶nh. dÆn dß) .H×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n hiÖn lªn nhmét t-îng ®µi nghÖ thuËt s†ng s†ng “V« tiÒn kho¸ng hËu”.HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. N§C ®· ph¸t hiÖn.Hs ®äc ®o¹n 3 (?)Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt th-¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶ ®-îc béc lé qua nh÷ng chi tiÕt.Liªn hÖ: Bµi “LÝnh thó ngµy x-a” + Còng ®¨ng lÝnh + Phôc vô giai cÊp thèng trÞ + Th¸i ®é: BÞ b¾t buéc ra ®i TiÕt 3 1. sau cuéc ®êi lam lò cña ng-êi n«ng d©n: Lßng yªu n-íc vµ ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ Tæ quèc. ngîi ca b¶n chÊt cao quý vÉn tiÒm Èn ®»ng sau manh ¸o v¶i. 3-PhÇn 3: Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt th-¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶: .

thµ th¸c…--> xãt th-¬ng vµ kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt cao ®Ñp cña nghÜa binh. PhÇn 4: TiÕp tôc nçi xãt th-¬ng vµ biÓu d-¬ng c«ng tr¹ng ng-êi ®· 69 . giäng ®iÖu: ®o¸i nh×n. Ho¹t ®éng 2 (GV h-íng dÉn HS t×m  Mét trong nh÷ng c©u v¨n hay nhÊt nãi vÒ nçi ®au mÊt m¸t trong chiÕn tranh vÖ quèc x-a nay. dËt dê. sèng lµm chi .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi sÜ hi sinh khi sù nghiÖp cßn dang dë (C©u 24) + Nçi xãt xa cña gia ®×nh mÊt . + Sù c¨m hên nh÷ng kÎ g©y nªn nghÞch c¶nh Ðo le. giµ trÎ hai hµng luþ nhá…-> võa kh¸i qu¸t -íc lÖ. ®Êt n-íc dµnh cho ng-êi liÖt sÜ.HS chia 6 nhãm.GV yªu cÇu HS t×m hiÓu ng-êi th©n yªu (C©u 25): tõ ng÷. ch¼ng ph¶i . cña nh©n d©n. cã nhËn xÐt vµo b¶ng phô . tr¶ lêi c©u hái . Th¸i ®é cã tõ nhiÒu nguån c¶m (?) Th¸i ®é ®ã xuÊt ph¸t xóc: tõ nh÷ng nguån c¶m xóc + Nçi tiÕc hËn cho ng-êi liÖt nµo? . h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m trong c©u 25.Tõ ng÷. . nhiÒu søc gîi s©u xa: MÑ giµ = MÑ mÊt con : TrÎ  giµ Vî yÕu = Vî mÊt chång: KhoÎ  yÕu MÑ khãc con: Tr-íc®Ìn khuya Vî t×m chång: Lóc bãng xÕ * Giäng v¨n bi thiÕt. võa biÓu c¶m m¹nh mÏ. cña d©n téc. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr¶ lêi c©u hái. nghÑn ngµo tr-íc t×nh c¶nh ®au th-¬ng cña ®Êt n-íc.H×nh ¶nh: Cá c©y mÊy dÆm sÇu gi¨ng.GV chèt l¹i d©n th-êng nh-ng s½n sµng dÊy binh v× mét lßng yªu n-íc . Nã kh«ng chØ gîi nçi ®au mµ cßn khÝch lÖ lßng c¨m thï vµ ý chÝ tiÕp nèi sù nghiÖp dang dë cña nh÷ng ng-êi nghÜa sÜ. trao ®æi th¶o luËn. * H×nh ¶nh chän läc tinh tÕ.  Lµ tiÕng khãc th-¬ng kh«ng cña riªng t¸c gi¶ mµ cña c¶ quª h-¬ng. + NiÒm uÊt øc.GV chèt l¹i * Tõ ng÷: §au ®ín bÊy. n·o nïng thay! Leo lÐt. 4.vèn kh«ng.

Víi t¸c phÈm nµy. t¸c gi¶ béc lé niÒm tù hµo vÒ tinh thÇn yªu n-íc. ®iÓn cè” . .Tæng KÕt .GV h-íng dÉn HS t¸i hiÖn l¹i h×nh t-îng ng-êi nghÜa sÜ trong bµi v¨n tÕ (§Æc biÖt tõ c©u 10 ®Õn 15).HS lµm viÖc ®éc lËp khuÊt III.Lµ 1 trong nh÷ng TP xuÊt s¾c nhÊt cða N§C.Hs ®äc ghi nhí sgk .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y . h-íng dÉn. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷.Gv yªu cÇu Hs ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm . .Qua bµi v¨n tÕ. “mét trong nh÷ng bµi v¨n hay nhÊt cða chñng ta” (Hoµi Thanh) IV.Gv dÆn dß. LuyÖn tËp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung hiÓu phÇn 4) Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. ®ång thêi bµy tá niÒm c¶m phôc vµ xãt th-¬ng s©u s¾c ®èi víi hä. 70 .HS lµm bµi tËp 2 SGK trang 65 .Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp . N§C ®-îc xem lµ ng-êi ®Çu tiªn ®-a h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n thµnh h×nh t-îng trung t©m trong s¸ng t¸c VH. khÝ ph¸ch qu¶ c¶m cña ng-êi nghÜa sÜ CÇn Giuéc. dÆn dß) .

HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 1 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . .KÜ n¨ng:Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ sö dông c¸c thµnh ng÷. chÞu ®ùng d·i dÇu n¾ng m-a => C¸c thµnh ng÷ ng¾n gän.BiÕt c¸ch sö dông thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè trong nh÷ng tr-êng hîp cÇn thiÕt 2.C¶m nhËn ®-îc gi¸ trÞ cña thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè . b¶ng phô C. ®iÓn cè khi cÇn thiÕt 3. nhÊt lµ trong c¸c v¨n b¶n v¨n ch-¬ng nghÖ thuËt. cÊu t¹o æn ®Þnh.SGK.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 24 ppct Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷.Th¸i ®é:Thªm hiÓu vµ yªu tiÕng ViÖt B.Bµi tËp1 + “ Mét duyªn hai nî” -> Mét m×nh ph¶i ®¶m ®ang c«ng viÖc gia ®×nh ®Ó nu«i c¶ chång vµ con + “ N¨m n¾ng m-êi m-a” -> VÊt v¶ cùc nhäc.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: .N©ng cao hiÓu biÕt vÒ thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè. ®iÓn cè A. . sinh ®éng thÓ hiÖn néi dung kh¸i qu¸t vµ cã tÝnh biÓu c¶m.SGK. SGV.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. c« ®äng.KiÓm tra bµi cò: 2. 2.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Bµi tËp2 + “ §Çu tr©u mÆt ngùa” -> biÓu hiÖn 71 * Ho¹t ®éng2: . ®ång thêi qua h×nh ¶nh cô thÓ.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. thiÕt kÕ bµi so¹n.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .2 tr¶ lêi c©u . vÒ t¸c dông biÓu ®¹t cña chóng.KiÕn thøc: Gióp HS .

ngang tµng cña Tõ H¶i => C¸c thµnh ng÷ trªn ®Òu dïng h×nh ¶nh cô thÓ vµ ®Òu cã tÝnh biÓu c¶m: *Ho¹t ®éng3 ThÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ ®èi víi ®iÒu .HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . Nã dïng ®Ó nãi vÒ khÝ ph¸ch h¶o h¸n. Do ®ã sau khi b¹n chÕt. khi b¹n vÒ l¹i treo gi-êng lªn + “®µn kia” gîi l¹i chuyÖn Chung Tô K× nghe tiÕng ®µn cña B¸ Nha mµ hiÓu ®-îc ü nghÜ cña b¹n. hµm sóc ®ã h-íng dÉn HS vÒ -> §iÓn cè chÝnh lµ nh÷ng sù viÖc nhµ lµm tiÕp nh÷ng tr-íc ®©y hay c©u ch÷ trong s¸ch ®êi c©u th¬ cßn l¹i tr-íc ®-îc dÉn ra vµ sö dông lång ghÐp vµo bµi v¨n.HS chia nhãm nhá ( mïa thu) -> c©u th¬ trong “TruyÖn Theo bµn) trao ®æi KiÓu” muèn nãi khi KT ®· t-¬ng t. Bµi tËp 4 + “Ba thu”: Kinh thi cã c©u: “NhÊt nhËt bÊt kiÕn nh.GV chèt l¹i ®-îc tÝnh chÊt hung b¹o. kh«ng chÞu khuÊt phôc bÊt cø uy quyÒn nµo. v« nh©n tÝnh cña bän quan qu©n ®Õn nhµ Thuý KiÒu khi gia ®×nh nµng bÞ vu oan + “ c¸ chËu chim lång” -> biÓu hiÖn ®-îc c¶nh sèng tï tóng.tam thu hÒ” ( Mét *Ho¹t ®éng5: ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thø nhÊt +Nhãm3.GV chèt l¹i 3. chËt hÑp. mÊt tù do + “§éi trêi ®¹p ®Êt” -> biÓu hiÖn ®-îc lèi sèng vµ hµnh ®éng tù do. Bµi tËp 3: + “Gi-êng kia”: Gîi l¹i chuyÖn vÓ TrÇn Phån thêi HËu H¸n dµnh riªng cho b¹n lµ Tõ TrÜ mét c¸i gi-êng khi b¹n ®Õn ch¬i.6 tr¶ lêi c©u thø ba . thó vËt.ba . B¸ Nha treo ®µn kh«ng gÈy n÷a v× cho r»ng kh«ng cã ai hiÓu ®-îc tiÕng ®µn cña m×nh *Ho¹t ®éng4: -> §Æc ®iÓm cña ®iÓn cè: Ch÷ dïng .TK th¶o luËn tr¶ lêi c©u th× mét ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u 72 . tr×nh bµy tr-íc líp .4 tr¶ lêi c©u thø hai +Nhãm5. kh«ng chÞu sù bã buéc.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®-îc nãi ®Õn. vµo lêi nãi ®Ó nãi vÒ nh÷ng ®iÒu t-¬ng tù 4.GV h-íg dÉn HS lµm ng¾n gän mµ biÓu hiÖn ®-îc t×nh ý s©u t¹i líp c©u ®Çu sau xa. ngang tµng.

KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . tËp cßn l¹i ch¼ng ¨n thua g× .GV chèt l¹i nh. Môc tiªu cÇn ®¹t. (Ng« Th× NhËm) A.“ C-ìi ngùa xem hoa” -> lµm viÖc .Gv rót kinh nghiÖm VD : Mäi ng-êi ®· ®i guèc trong bông bµi d¹y anh råi 7... tù lµm bµi 6.GV h-íng dÉn .Bµi tËp 5 .GV chèt l¹i néi t-îng vµ dµi dßng h¬n dung bµi häc 6. kh«ng nh©n. kh«ng ®i s©u ®i s¸t.ba n¨m + “ ChÝn ch÷” + “LiÔu Ch-¬ng §µi” + “ M¾t xanh” 5. 1.Qua ®ã HS nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña nh©n tµi ®èi víi quèc gia 73 . chñ tr-¬ng tËp hîp nh©n tµi ®Ó x©y dùng ®Êt n-íc cña vua Quang Trung.n-íc ®æ ®Çu vÞt. mét nh©n vËt kiÖt xuÊt trong lÞch sö n-íc ta. quan hÖ réng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung hái bµi tËp 5 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .HS lµm viÖc c¸ qua loa. kÜ l-ìng Thay thÕ: Qua loa Ho¹t ®éng 7 => Khi thay thÕ cã thÓ biÓu hiÖn ®-îc ( Cñng cè. mÊt ®i tÝnh h×nh . phÇn nghÜa c¬ b¶n nh-ng mÊt ®i phÇn dÆn dß) s¾c th¸i biÓu c¶m.“ Ch©n ­ít ch©n r¸o” -> võa míi ®Õn *Ho¹t ®éng 6: cßn l¹ lÉm .HS vÒ lµm nh÷ng bµi VD : Nãi víi nã nh.t-ëng mang tÝnh chiÕn l-îc.HiÓu ®-îc tÇm t.7 t×m hiÓu thÊu ®¸o.“ Ma cò b¾t n¹t ma míi” -> û thÕ th«ng thuéc ®Þa bµn.b¾t n¹t ng-êi míi ®Õn lÇn ®Çu Thay thÕ : b¾t n¹t ng-êi míi ®Õn . h-íng dÉn.Bµi tËp 6 .Bµi tËp7 VD : Thêi buæi bÊy giê thiÕu g× nh÷ng g· Së Khanh chuyªn lõa g¹t nh÷ng phô n÷ thËt thµ ngay th¼ng Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 25-26 ppct chiÕu cÇu hiÒn.

.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 ( h-íng dÉn H/s t×m hiÓu tiÓu dÉn) . . -1788 Quang Trung tiÕn qu©n ra B¾c. 1788. thiÕt kÕ bµi so¹n.Ng« Th× NhËm (1764 – 1803).TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.KiÓm tra bµi cò:T×nh c¶m cña t¸c gi¶ vµ nh©n d©n ®-¬ng thêi ®èi víi ng-êi nghÜa sÜ ®-îc thÓ hiÖn nh. B.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. ph¶n øng tiªu cùc. . NguyÔn HuÖ lªn ng«i. thÓ lo¹i t¸c phÈm? I.BÒ t«i nhµ Lª mang nÆng t.thÕ nµo trong 2 phÇn cuèi bµi v¨n tÕ ? 2. SGV. T¸c gi¶. .Ng-êi lµng T¶ Thanh Oai.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) ChØ ra nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ Ng« Th× NhËm? Néi dung cÇn ®¹t (?) Nªu hoµn c¶nh ra ®êi.Quang Trung giao cho Ng« Th× NhËm 74 .ThÓ lo¹i: ChiÕu b.ThÊy ®-îc c¸ch diÔn ®¹t tinh tÕ b»ng lêi lÏ võa t©m huyÕt võa cã søc thuyÕt phôc cao vµ lËp luËn chÆt chÏ cña t¸c gi¶. tr¶ lêi c¸c c©u hái. gîi t×m. 2.t-ëng trung qu©n. t¸i hiÖn. thuyÕt tr×nh. Th¸i ®é: .1775 ®ç tiÕn sü. TiÓu dÉn. tõng lµm quan d-íi thêi Lª C¶nh H-ng . a. D. 3. hiÖu Hi Do·n.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .RÌn kÜ n¨ng ®äc . «ng ®· theo gióp T©y S¬n. Lµ ng-êi ®-îc nhµ vua tin dïng giao cho so¹n th¶o giÊy tê quan träng. tiªu diÖt qu©n Thanh vµ bän tay sai.SGK. T¸c phÈm. 2. trÊn S¬n Nam (nay: Thanh Tr× . KÜ n¨ng:.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn . Ng« Th× NhËm ®-îc cö lµm ThÞ lang bé l¹i.Hµ Néi) . 1. C¸ch thøc tiÕn hµnh . kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. .Nhµ Lª sôp ®æ. b¶ng phô C.Khi NguyÔn HuÖ ra B¾c lÇn 2.Cã ý thøc tr©n träng ng-êi hiÒn tµi.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.SGK. Hoµn c¶nh ra ®êi.

tr¶ lêi c©u hái.HS chó ý nh÷ng tõ khã gi¶i thÝch cuèi ch©n trang s¸ch. thay lêi m×nh viÕt “ChiÕu cÇu hiÒn”... cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . tr¸i víi quy luËt cuéc sèng.GV chèt l¹i 2. (?) T×m hiÓu c¸ch ®¸nh gi¸ cña t¸c gi¶ vÒ vai trß vµ nhiÖm vô cña ng-êi hiÒn nh. §äc – hiÓu v¨n b¶n. II.ng-êi hiÒn vËy”: Vai trß vµ sø mÖnh cða ng-êi hiÒn ®èi víi nhµ vua vµ ®Êt n-íc + “ Tr-íc ®©y.Ph¶i do thiªn tö sö dông.. . tinh tó cña trêi ®Êt non s«ng .kªu gäi nh÷ng ng-êi tµi ®øc ra gióp d©n gióp n-íc.Vai trß cña ng-êi hiÒn tµi ®-îc ®¸nh gi¸ cao b»ng nghÖ thuËt so s¸nh “ nh.hiÓu v¨n b¶n. chó ý nh÷ng ®o¹n v¨n bµy tá th¸i ®é t×nh c¶m cña ng-êi viÕt.Kh«ng lµm nh.thÕ nµo? NhËn xÐt vÒ c¸ch nªu vÊn ®Ò cña ng-êi viÕt? .Bè côc: + “ Tõng nghe. .HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Häat ®éng 2: (§äc .. 75 .b¸n rao” :Nh†ng yªu cÇu vµ biÖn ph¸p cÇu hiÒn. T×m hiÓu v¨n b¶n a.hay sao?” :Suy nghÜ cña nhµ vua vÒ t×nh h×nh ®Êt n-íc hiÖn t¹i.HS ®äc v¨n b¶n.. .. C¸ch xö thÕ cña ng-êi hiÒn.GV yªu cÇu HS x¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n.. . . -íc nguyÖn ®-îc nhiÒu ng-êi hiÒn ra gióp rËp triÒu ®×nh mµ vua míi g©y dùng nªn + “ ChiÕu nµy. §äc. . 1. .) .. Nh÷ng c©u v¨n cã h×nh ¶nh.GV chó ý c¸ch ®äc: Râ rµng.vËy lµ tr¸i víi ®¹o trêi.sao s¸ng trªn trêi cao”lµ tinh hoa..H×nh ¶nh so s¸nh: + Ng-êi hiÒn nh. tuyÓn hiÒn cô thÓ + Cßn l¹i: Mong muèn vµ lêi khÝch lÖ nh-êi hiÒn cña nhµ vua ChiÕu cÇu hiÒn PhÇn 1 Tõng nghe… sinh ra ng-êi hiÒn vËy PhÇn 2 Tr-íc ®©y thêi thÕ suy vi…cð a TrÉm hay sao PhÇn 3 ChiÕu nµy ban xuèng …mäi ng-êi ®Òu biÕt..sao s¸ng trªn trêi.

HiÖu qu¶ + Sao s¸ng ¾t chÇu vÒ ng«i B¾c thÇn…  Dïng h×nh ¶nh so s¸nh lÊy tõ luËn ng÷.§äc – hiÓu v¨n b¶n 1. cã tµi n¨ng v¨n ch-¬ng.thÕ nµo? .HS «n l¹i thÓ lo¹i chiÕu vµ néi dung v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÓn” .T©m tr¹ng cña vua Quang Trung. Th¸i ®é nho sÜ . §ã lµ ch©n lÝ.  BÊt hîp t¸c-uæng phÝ tµi n¨ng. T×m hiÓu v¨n b¶n a. Kinh dÞch. Lµm c¬ së cho viÖc chiªu hiÒn ®·i sÜ: cÇu hiÒn lµ viÖc lµm hîp ý trêi.Bá ®i ë Èn.Ngµy ®ªm mong mái.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 (Cñng cè. TiÓu dÉn. . võa tá ra ng-êi viÕt cã kiÕn thøc s©u réng.GV kÎ mÉu b¶ng. lµ tÊt yÕu. Th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña nho sÜ B¾c Hµ . lßng d©n *Ho¹t ®éng 1 .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . 76 . .GV chèt l¹i (?) T©m tr¹ng cña vua Quang Trung vµ t×nh h×nh thêi thÕ ®-îc diÔn t¶ nh.LÊy ý trong Kinh Thi.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt 2 1.Võa ch©m biÕm nhÑ nhµng.§äc 2.Lµm cÇm chõng. . b.KiÓm tra bµi cò:Nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ néi dung chÝnh v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÕn” 2. luyÖn tËp tiÕt1) .GV chèt l¹i néi dung bµi häc . . Sö dông h×nh ¶nh .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I. * Vua Quang Trung. * Th¸i ®é nho sÜ. II. C¸ch xö thÕ cña ng-êi hiÒn.GhÐ chiÕu l¾ng nghe. Cã søc thuyÕt phôc m¹nh mÏ ®èi víi sÜ phu B¾c Hµ.Gi÷ m×nh im lÆng. . yªu cÇu HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô . ý trêi.H×nh ¶nh mang ý nghÜa t-îng tr-ng.

+ §-îc d©ng sí t©u bµy.KÕt thóc bµi chiÕu: lêi kÝch lÖ. so¹n bµi “ Xin lËp khoa . . dÆn dß) .Ai còng cã quyÒn tham gia kh«ng ph©n biÖt quan . cã s¬ suÊt kh«ng b¾t téi. tr¶ lêi c©u hái. C¸ch cÇu hiÒn cña vua Quang Trung. c.  Khã kh¨n cÇn cã hiÒn tµi. triÒu ®×nh. . cho c¶ ng-êi hiÒn cã t¸c dông ®éng viªn.Hs ®äc ghi nhí sgk .. më ra t-¬ng lai tèt ®Ñp cho ®Êt n-íc. . khuyÕn khÝch kh«ng kÓ thø bËc. + D©ng sí tù tiÕn cö. chØ trÝch .thÕ nµo? . + Nh©n d©n: ch-a hèi søc + §øc ho¸ ch-a nhuÇn. cã søc thuyÕt phôc cao. c¸ch nãi giÇu h×nh ¶nh bµy tá th¸i ®é thµnh t©m. + Do c¸c quan tiÕn cö. d©n . ®-îc khen th-ëng. + Biªn ¶i: ch-a yªn. C¸ch viÕt tÕ nhÞ.Tæng kÕt . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .GV chèt l¹i (?) C¸ch kÕt thóc bµi chiÕu nh. kh«ng dïng.Lêi hay.HS häc bµi.C¸ch tiÕn cö ®a d¹ng.ChØ ra tÝnh chÊt thêi ®¹i.HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. .§èi t-îng thuyÕt phôc: giíi sÜ phu B¾c Hµ ( rÊt nhiÒu ng-êi tµi giái cã lßng víi d©n víi n-íc nh-ng ch-a ra gióp triÒu ®×nh v× lÏ nµy lÏ kh¸c) .Hs tr¶ lêi c¸ nh©n Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. .Lêi kh«ng hîp. gióp n-íc 77 *Ho¹t ®éng 2 (?) Vua Quang Trung cã c¸ch cÇu hiÒn nhthÕ nµo? .Giäng ®iÖu tha thiÕt. dÔ thùc hiÖn => TÇm nh×n mang tÝnh chiÕn l-îc cña vua Quang Trung .Hs nhËn xÐt vÒ tµi ®øc cña vua Quang Trung. + Trong trtiÒu cßn nhiÒu thiÕu xãt. h-íng dÉn. biÖn ph¸p cô thÓ.Môc ®Ých: thuyÕt phôc hä ra gióp vua.  §-êng lèi réng më.Kªu gäi mäi ng-êi tµi ®øc chung vai g¸nh v¸c viÖc n-íc. kªu gäi lµm phÊn chÊn lßng ng-êi III. m-u hay ®-îc dïng. nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña Ng« Th× NhËm . chi tiÕt cô thÓ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung  Tha thiÕt tr«ng chê. khiªm nh-êng nh-ng còng rÊt kiªn quyÕt trong viÖc cÇu hiÒn. t×nh lÝ râ rµng.

víi n-íc. t×nh c¶m cña vua Quang Trung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 27 §äc thªm: xin lËp khoa luËt (TrÝch TÕ cÊp b¸t ®iÒu) . ch©n thµnh. bµy tá râ bµi d¹y rµng. KÕt qu¶ cÇn ®¹t Gióp häc sinh hiÓu tÇm nh×n xa réng vµ tiÕn bé vÒ vai trß cña luËt ph¸p ®èi víi viÖc ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn cña nhµ n-íc ph¸p quyÒn vµ x· héi tu©n thñ luËt ph¸p. t×m hiÓu nh÷ng luËn ®iÓm chÝnh.LuËn ®iÓm thuyÕt phôc: kÕt hîp . ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß 78 .LuyÖn tËp .NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña bµi chiÕu vµ t.t-ëng.CÇn cho HS ®äc kü..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËt” .NguyÔn Tr-êng TéA. ®Ó thÊy râ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n .Gv rót kinh nghiÖm t×nh lÝ. thuyÕt phôc lÝ t×nh vµ tÊm lßng trung thùc cña t¸c gi¶ ®èi víi d©n. NghÖ thuËt lËp luËn chÆt chÏ. * Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý . IV.kÕt hîp tù ®äc. tù tr¶ lêi c©u hoitrong SGK. ph©n tÝch dÉn dô. GV chØ lµm nhiÖm vô ®Þnh h-íng vµ chèt.. B.. t©m huyÕt. kÝn kÏ.

lêi lÏ cÇu hiÒn cña t¸c gi¶. 2. v¨n ch-¬ng nghÖ thuËt.t-ëng ®æi míi ®Êt n-íc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm chÝnh luËn – b¶n ®iÒu trÇn: TÕ cÊp b¸t ®iÒu (8 ®iÒu cÇn thiÕt göi lªn vua Tù §øc nhµ NguyÔn. Ph©n tÝch hÖ thèng luËn ®iÓm trong bµi ChiÕu cÇu hiÒn.Bè côc: (1) Vai trß vµ t¸c dông cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. chó ý c¸c c©u hái tu tõ.. tam c-¬ng ngò th-êng. râ rµng.§iÒu trÇn: v¨n nghÞ luËn chÝnh trÞ – x· héi tr×nh bµy vÊn ®Ò theo tõng ®iÒu. 3.. V× sao nãi chñ tr-¬ng cÇu hiÒn. ThÓ lo¹i vµ bè côc . B¶n ®iÒu trÇn thø 27/60 lµ b¶n mang tªn Xin lËp khoa luËt. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng 1.t-ëng cña vua Quang Trung vµ nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Ng« Th× NhËm. * Ba HS ®äc 2 lÇn toµn bµi. 79 . VÒ t¸c gi¶ (1830-1871) * HS tù ®äc theo tiÓu dÉn (SGK. nhµ n-íc ph¸p quyÒn. . tr. NhËn xÐt c¸ch ®äc. Tõ ®ã kh¸i qu¸t tÇm nh×n vµ t. SGV ThiÕt kÕ bµi d¹y C. H-íng dÉn ®äc – hiÓu chi tiÕt C©u 1: . (30 Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p vµ ®¹o ®øc. V× sao th¸i ®é. Ho¹t ®éng 3: h-íng dÉn ®äc – hiÓu kh¸i qu¸t 1. lêi lÏ Êy lµ rÊt phï hîp víi ®èi t-îng vµ môc ®Ých cÇu hiÒn cña bµi chiÕu? Ho¹t ®éng 2: DÉn vµo bµi NguyÔn Tr-êng Té theo ®¹o Thiªn Chóa vµ lµ mét häc gi¶ næi tiÕng víi nh÷ng t. uy quyÒn. Ho¹t ®éng 4. bµn vÒ sù cÇn thiÕt cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. (2) Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p víi ®¹o Nho. tõng môc. Tæ chøc kiÓm tra bµi cò (h×nh thøc: VÊn ®¸p) 1. nh»m thuyÕt phôc triÒu ®×nh më khoa luËt. rµnh m¹ch. 71) 2.. NhËn xÐt th¸i ®é. .LuËt bao gåm nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau: kØ c-¬ng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung SGK. chÝnh lÖnh. Gi¶i thÝch tõ khã: theo c¸c chó thÝch ch©n trang 4. biÖn ph¸p cÇu hiÒn cña Quang Trung lµ cô thÓ vµ dÔ dµng thùc hiÖn? 3. §äc * Giäng khóc triÕt.

duy vµ t©m lÝ c¸c nhµ nho – vèn lµ nh÷ng ng-êi gi-¬ng cao ngän cê ®¹o ®øc cña Th¸nh Khæng – vµ chÝnh Khæng Tö ®· nhËn ra c¸i h¹n chÕ. Chñ tr-¬ng nh. lµm tèt ch¼ng ai khen.vËy míi ®¶m b¶o ®-îc c«ng b»ng x· héi. §¹o ®øc lín nhÊt lµ chÝ c«ng v« t-. chñ quan vµ kh«ng t-ëng cña gi¸o lÝ. C©u 4: Quan hÖ hi÷a ®¹o ®øc vµ luËt ph¸p lµ ë chç thèng nhÊt gi÷a ®óng luËt vµ ®¹o ®øc. Tr¸i luËt còng ®ång nghÜa víi tr¸i ®¹o ®øc. C©u 2: T¸c gi¶ chñ tr-¬ng vua. vËn hµnh vµ ph¸t triÓn b»ng luËt ph¸p. T×m hiÓu vµ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn luËt ph¸p ë n-íc ta hiÖn nay trªn mét lÜnh vùc mµ em biÕt (ch¼ng h¹n: an toµn giao th«ng. ®¹o ®øc. §Õn Khæng Tö còng ph¸i c«ng nhËn ®iÒu nµy. luËt ph¸p lµ ®¹o ®øc. So¹n bµi “ Thùc hµnh vÓ nghÜa cða tõ trong sô dóng” 80 . Nho häc kh«ng cã truyÒn thèng t«n träng luËt ph¸p v× chØ nãi su«ng trªn giÊy. d©n ®Òu ph¶i cã th¸i ®é t«n träng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh.ViÖc thùc hµnh luËt ph¸p ë c¸c n-íc ph-¬ng t©y rÊt c«ng b»ng. quan. C©u 3: Theo t¸c gi¶. nghÖ thuËt nÕu kh«ng cã luËt ph¸p lµm nÒn t¶ng. Kh«ng cã ai. nghiªm minh. C©u 5: ViÖc nh¾c ®Õn Khæng Tö vµ c¸c kh¸i niÖm ®¹o ®øc. Ho¹t ®éng 5: H-íng dÉn tæng kÕt vµ luyÖn tËp 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . ®Ó hä nhËn thøc râ vÊn ®Ò quan träng cña luËt ph¸p. m«i tr-êng. v¨n ch-¬ng cã t¸c dông lµm cho nghÖ thuËt biÖn luËn t¸c ®éng ®Õn t. §ã lµ nh÷ng nhµ n-íc ph¸p quyÒn. kh«ng lµm hay lµm dë ch¼ng ai chª. lµm tr¸i luËt ph¸p.) 3.. ®øng trªn lu¹t ph¸p. C«ng b»ng. kh«ng ®-îc vi ph¹m. kÓ c¶ vua chóa ®-îc ®øng ngoµi. ®äc bµi viÕt 2 – 3 lÇn ë nhµ 2.. x· héi tån t¹i. Nhµ n-íc.

NguyÔn ThiÖn Gi¸p . giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. cã h×nh d¸ng máng vµ cã bÒ mÆt nhÊt ®Þnh b. t×a liÖu tham kh¶o “ Tõ vùng häc TV”.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. SGV. “L¸”: ®-îc dïng víi nghÜa gèc: chØ bé phËn cña c©y.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp1 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Cñng cè vµ n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa cña tõ vµ hiÖn t-îng tõ nhiÒu nghÜa.Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó. thiÕt kÕ bµi so¹n.KiÓm tra bµi cò: 2.Kü n¨ng: LuyÖn tËp ®Ó cã thÓ sö dông tõ theo c¸c nghÜa kh¸c nhau vµ lÜnh héi tõ víi c¸c nghÜa kh¸c nhau. hiÖn t-îng ®ång nghÜa.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . b¶ng phô C.KiÕn thøc: Gióp HS . th-êng ë trªn ngän hay trªn cµnh c©y.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .SGK.SGK. 2.Bµi tËp 1 a.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. ®ång thêi chän lùa tõ thÝch hîp trong tõng ng÷ c¶nh 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 28 ppct Thùc hµnh nghÜa cña tõ trong sö dông A.Dïng víi c¸c tõ chØ bé phËn c¬ thÓ 81 .Tõ “ L¸” cßn ®-îc dïng vìi c¸c nghÜa kh¸c .

....GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i *Ho¹t ®éng3 ....GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng4 ......l¸ c©y) 2...3 t×m tõ....Nãi ngät......vËt b»ng v¶i ......Do ®ã c¸c nghÜa cña tõ l¸ cã quan hÖ víi nhau:®Òu cã nÐt nghÜa chung ( chØ thuéc tÝnh cã h×nh d¸ng máng nh......6 t×m tõ.. c©u chuyÖn bïi tai (?)Tõ ®ã rót ra ®Æc ®iÓm chung vµ mèi quan hÖ cña chóng .HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái vµo phiÕu häc tËp ....“ CËy” cã “ Nhê” lµ ®ång nghÜa: B»ng lêi nãi t¸c ®éng ®Õn ng-êi kh¸c víi môc ®Ých mong muèn hä gióp m×nh lµm mét viÖc g× ®ã -> dïng “ CËy” thÑ hiÖn ®-îc niÓm tin vµo sù s½n sµng gióp ®ì vµ hiÖu 82 ....Bµi tËp3 ....... dÑt nh.Bµi tËp 4 .................2.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.. lêi mêi mÆn nång .........vËt b»ng giÊy .. nøa......HS tr¶ lêi ( TÝch hîp bµi ®äc v¨n Trao duyªn ®· häc ë líp10) *Ho¹t ®éng5 ...T×nh c¶m mÆn nång...§ã ®Òu lµ c¸c vËt cã h×nh d¸ng máng........ nçi cay ®¾ng...“§ã lµ nh÷ng g-¬ng mÆt míi trong lµng th¬ VN” 3..Bµi tËp 2 VD: .kim lo¹i *§iÓm chung: .c¸i l¸ c©y . c©u nãi chua ch¸t...GV h-íng dÉn HS lµm viÖc c¸ nh©n 4....GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 ...5....GV ph¸t vÊn theo c©u hái SGK .... ®Æt c©u vÒ ©m thanh +Nhãm4...“Nã th-êng gi÷ ch©n hËu vÖ trong ®éi bãng cña tr-êng” .. ®Æt c©u vÒ t×nh c¶m ..“Nhµ «ng Êy cã n¨m miÖng ¨n” ...... cá .......Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ng-êi -....vËt b»ng tre....HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .

Th¸i ®é:Häc sinh cã th¸i ®é ®ång c¶m víi nh÷ng c¶nh ®êi quÈn quanh.Th¹ch LamA. sèng v« danh v« nghÜa B. tr©n träng cña nhµ v¨n tr-íc mong -íc cña hä vÒ mét cuéc sèng t-¬i s¸ng h¬n. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: 83 . .GV chèt l¹i néi dung bµi häc 4.Tù lµm bµi5 3.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y qu¶ gióp ®ì cña ng-êi kh¸c .“ ChÞu” cã nhËn. “ Liªn can” c. “ Canh c¸nh”-> kh¾c ho¹ t©m tr¹ng day døt triÒn miªn cña t¸c gi¶ HCM.ThÓ hiÖn con ng-êi t¸c gi¶ ( nh©n ho¸) b.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.ThÊy ®-îc mét vµi nÐt ®éc ®¸o trong bót ph¸p nghÖ thuËt cða Th¹ch Lam qua truyÖn ng¾n tr† t×nh “ Hai ®øa trΔ 2. nghe. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . v©ng lµ tõ ®ång nghÜa chØ sù ®ång ý. 1.DÆn dß: HS häc bµi vµ so¹n bµi “ ¤n tËp VH trung ®¹i VN” . 3.C¶m nhËn ®-îc t×nh c¶m xãt th-¬ng cña Th¹ch Lam ®èi víi nh÷ng ng-êi ph¶i sèng nghÌo khæ. Môc tiªu cÇn ®¹t.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . theo mét lÏ nµo ®ã mµ m×nh cã thÓ kh«ng -ng ý 5. sù chÊp thuËn víi lêi ng-êi kh¸c -> ChÞu:thuËn theo lêi ng-êi kh¸c.Bµi tËp5 a.Cñng cè . quÈn quanh vµ sù c¶m th«ng. “ B¹n” Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 37-38-39 Hai ®øa trÎ . bÕ t¾c.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung - SGK, SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn - Gi¸o ¸n. - B¶ng phô C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu, ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch, so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò, trao ®æi vµ th¶o luËn. - TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n, TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.TiÕn tr×nh d¹y häc 1.æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: Thµnh tùu chñ yÕu cña v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: - GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh - GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.TiÓu dÉn 1.T¸c gi¶ ( 1910- 1942) - Tªn khai sinh: NguyÔn T-êng Vinh ( sau ®æi thµnh NguyÔn T-êng L©n) - Sinh ra t¹i Hµ Néi nh-ng thuë nhá TL sèng ë quª ngo¹i: phè huyÖn CÈm Giµng, tØnh H¶i D-¬ng ( mét phè huyÖn nghÌo in ®Ëm trong t©m trÝ Th¹ch Lam) - Lµ ng-êi th«ng minh, tÝnh t×nh ®iÒm ®¹m, trÇm tÜnh vµ rÊt tinh tÕ. - Cã quan niÖm v¨n ch-¬ng lµnh m¹nh, tiÕn bé vµ cã biÖt tµi vÒ truyÖn ng¾n 2.s¸ng t¸c - T¸c phÈm chÝnh: Sgk - §Æc ®iÓm truyÖn ng¾n Th¹ch Lam: Sgk 3.TruyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ - XuÊt xø: trÝch trong tËp “ N¾ng trong v-ên” - Sù hoµ quyÖn hai yÕu tè: hiÖn thùc vµ l·ng m¹n tr÷ t×nh B.§äc- hiÓu v¨n b¶n
I.§äc v¨n b¶n

*Ho¹t ®éng2 - HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh ®îi tµu - T×m hiÓu bè côc vµ thÓ lo¹i - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi

- Gi¶i thÝch tõ khã - Bè côc: 1.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo 84

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng3: - H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®-îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh- thÕ nµo? - HS chia 6 nhãm +Nhãm1,2: t×m hiÓu vÒ c¶nh ngµy tµn ®-îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt +Nhãm3,4 t×m hiÓu vÒ c¶nh chî tµn ®-îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt +Nhãm5,6: t×m hiÓu c¶nh ®ªm tèi, nªu nhËn xÐt - HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chèt l¹i 2.C¶nh ®îi tµu - ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n tr÷ t×nh: cèt truyÖn rÊt ®¬n gi¶n, gÇn nhkh«ng cã cèt truyÖn, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, chÊt th¬ thÓ hiÖn trong miªu t¶ c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt, c¶nh vËt thiªn nhiªn...

II.T×m hiÓu v¨n b¶n

1.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo a.C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng *C¶nh ngµy tµn - ¢m thanh: tiÕng trèng thu kh«ng, tiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång, tiÕng muçi vo ve trong c¸c cöa hµng h¬i tèi... - H×nh ¶nh:Ph-¬ng t©y ®á rùc nhlöa ch¸y vµ nh÷ng ®¸m m©y ¸nh hång nh- hßn than s¾p tµn. D·y tre lµng tr-íc mÆt ®en l¹i... - Mét chiÒu ªm ¶ nh- ru vµ tho¶ng qua giã m¸t.. -> c¶nh vËt ®Ñp vµ buån, rÊt quen thuéc ë mçi miÒn quª ViÖt Nam * C¶nh chî tµn - Chî ®· v·n tõ l©u, kh«ng mét tiÕng ån µo, ng-êi còng vÒ hÕt, chØ cßn mét vµi ng-êi b¸n hµng vÒ muén ®ang thu xÕp hµng ho¸ - Trªn ®Êt chØ cßn r¸c r-ëi, vá b-ëi, vá thÞ vµ l¸ nh·n - MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhÆt nh¹nh thanh nøa, thanh tre hay bÊt cø thø g× cña nh÷ng ng-êi b¸n hµng ®Ó l¹i.. - Mét mïi ©m Èm bèc lªn -> mïi riªng cña ®Êt 85

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -> C¶nh chî tµn ë phè huyÖn CÈm Giµng vµ còng lµ cña nhiÒu phè huyÖn nghÌo ngµy x-a

4.Cñng cè, dÆn dß tiÕt1 - GV h-íng dÉn HS: + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ Hai ®øa trΔ - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

* C¶nh ®ªm tèi Bãng tèi - Trêi nh¸ nhem tèi “ c¸t lÊp l¸nh tõng chç, ®-êng mÊp m« thªm.....” - §-êng phè vµ c¸c ngâ con dÇn dÇn chøa ®Çy bãng tèi - Tèi hÕt c¶ con ®-êng th¨m th¼m ra s«ng....sÉm ®en h¬n n÷a. =>Bãng tèi ®Çy dÇn

¸nh

s¸ng - §Ìn hoa k× leo lÐt, ®Ìn d©y s¸ng xanh.. - Mét khe ¸nh s¸ng - VÖt s¸ng cña nh÷ng con ®om ®ãm.. - QuÇng s¸ng th©n mËt chung quanh - Mét chÊm löa nhá vµ vµng l¬ löng ®i trong ®ªm tèi - Th-a thít tõng hét s¸ng lät qua phªn nøa => yÕu ít, le lãi => Bãng tèi ¸t c¶ ¸nh s¸ng, mét vµi ¸nh s¸ng nhá nhoi khiÕn bãng tèi cµng thªm dµy ®Æc Tãm l¹i: C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng gÇn gòi, th©n thiÕt, b×nh dÞ mµ nªn th¬, gîi nçi buån man m¸c trong lßng ng-êi.

86

KiÓm tra bµi cò: C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®-îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt2-3 ( Hai ®øa trÎ) 1.” +H×nh ¶nh bµ cô Thi h¬i ®iªn.thÕ nµo? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt Êy? 3. vµi chÐn n-íc chÌ. Ngµy mß cua b¾t tÐp.HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . nh÷ng 87 .Cuéc sèng con ng-êi *H×nh ¶nh nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn +MÑ con chÞ TÝ víi c¸i châng tre. ngän ®Ìn dÇu leo lÐt.. chØ cã “ mÊy tiÕng ®µn bÇu kªu lªn bÇn bËt. th»ng con nhá bß ra ®Êt.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t b. hµng ®· ®¬n s¬ l¹i v¾ng kh¸ch nªn “ ch¶ kiÕm ®-îc bao nhiªu” ( H×nh ¶nh ngän ®Ìn ®-îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn) +Gia ®×nh b¸c xÈm: n»m ngåi ngay trªn chiÕc chiÕu r¸ch tr¶i trªn mÆt ®Êt.æn ®Þnh tæ chøc 2. tèi dän hµng.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn ®-îc nhµ v¨n gîi ra trong t¸c phÈm vµ nªu nhËn xÐt . c¸i thau s¾t tr¾ng chê tiÒn th-ëng trèng tr¬ tr-ìc mÆt.

ch¼ng mua b¸n g×? (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh ¶nh ®oµn tµu ®èi víi ng-êi d©n phè huyÖn? .C¶nh ®îi tµu .Mçi ng-êi mét c¶nh nh-ng hä ®Òu cã chung sù buån ch¸n. Liªn th-¬ng mÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî nh-ng chÞ còng ch¼ng cã tiÒn ®Ó cho chóng .. c¶ nhµ bá HN vÒ quª. Hµng b¸n ch¼ng ¨n thua g×.C¶nh nhµ sa sót.. mái mßn * T©m tr¹ng chÞ em Liªn vµ An .HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: (?) C¶nh ®îi tµu ®-îc miªu t¶ nh. tèi t¨m vµ quÈn quanh cña ng-êi d©n phè 88 . nghÌo nµn. mÑ lµm hµng s¸o.Hs lµm viÖc theo nhãm.§oµn tµu tõ Hµ Néi “ vìi nh†ng toa ®Ìn s¸ng tr-ng. lÇm than cïng sù buån ch¸n. tï tñng trong c¸i “ ao ®êi b»ng ph¼ng” ( Xu©n DiÖu).Cµng vÓ khuya “ T©m hån Liªn yªn tÜnh h¼n.§¹i diÖn c¸c nhãm 2. nh÷ng toa h¹ng trªn sang träng lè nhè ng-êi. ®ång vµ kÓn lÊp l¸nh” nã ®èi lËp vìi cuéc ssèng mßn mái.§ªm nµo còng vËy chÞ em Liªn vµ An vµ nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn còng cè thøc ®îi chuyÕn tµu ®i ngang qua .Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶ thuèc s¬n ®en.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî. bè liªn mÊt viÖc. . mái mßn-> TÊt c¶ ®-îc hiÖn ra qua c¸i nh×n xãt th-¬ng cña Th¹ch Lam => Gi¸ trÞ nh©n ®¹o *Ho¹t ®éng2 (?) Ph©n tÝch t©m tr¹ng Liªn vµ An tr-íc khung c¶nh thiªn nhiªn vµ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn . cã nh÷ng c¶m gi¸c m¬ hå kh«ng hiÑu” Tãm l¹i: Chõng Êy ng-êi trong bãng tèi ngµy nµy qua ngµy kh¸c sèng quÈn quanh.Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®îi tµu .ChÞ em Liªn ®-îc mÑ giao cho tr«ng nom mét cöa hµng t¹p ho¸ nhá xÝu. => nh÷ng kiÕp sèng vÊt v-ëng. c« thÊy “ Lßng buån man m¸c”. ®«i m¾t “ Bãng tèi ngËp ®Çy dÇn” vµ c¸i buån cða buæi chiÓu quª thÊm thÝa vµo t©m hån ng©y th¬ cña c« .thÕ nµo? V× sao chÞ em Liªn vµ mäi ng-êi cè thøc ®îi tµu dï ch¼ng ®îi ai. trao ®æi th¶o luËn .

Sau khi con tµu ®i qua: phè huyÖn l¹i ch×m vµo yªn tÜnh. nh÷ng chi tiÕt rÊt ch©n thËt vµ c¶m ®éng.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ tiÕt sau . cña Hµ Néi xa x¨m. c¶m xóc tinh tÕ.§èi víi chÞ em Liªn. ®Ìn. c¶m xóc.Cñng cè.LuyÖn tËp . mét niÒm an ñi.NÐt ®Æc s¾c cña phong c¸ch nghÖ thuËt Th¹ch Lam + Võa ®Ëm ®µ yÕu tè hiÖn thùc võa 89 . mét chót t-¬i s¸ng cho sù sèng nghÌo khæ. giäng v¨n nhÑ nhµng trÇm tÜnh. nh÷ng con ng-êi nghÌo khæ trong bãng tèi mét sù c¶m th«ng vµ xãt th-¬ng nång hËu.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y . .Gv nhËn xÐt tæng hîp 4. nh©n vËt chñ yÕu ®-îc khai th¸c bëi t©m tr¹ng. ngän.Cèt truyÖn ®¬n gi¶n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr×nh bµy . tÞch mÞch => HiÖn thùc c¶nh ®êi buån tÎ ë mét phè huyÖn nhá cã mét ý nghÜa kh¸i qu¸t: nã t¸i hiÖn tÝnh tr× trÖ tõ l©u cña XHVN thêi Ph¸p thuéc. h×nh ¶nh chän läc võa mang ý nghÜa hiÖn thùc võa mang ý nghÜa biÓu tr-ng( bãng tèi. TL muèn ph¸t biÓu ®iÒu g×? (?) H·y nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm? . mét m¬ -íc kh«ng bao giê t¾t. ®¬n ®iÖu.HS lµm bµi tËp1 .KÕt luËn . luyÖn tËp (?) Qua truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ. chuyÕn tµu ®ªm cßn gîi nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm cña ngµy x-a sung s-íng. mét nçi khao kh¸t m¬ hå. III.Th¹ch Lam ®· miªu t¶ bøc tranh phè huyÖn nghÌo b»ng nh÷ng c¶nh.mét lÞch tr×nh nh-ng h×nh ¶nh ®oµn tµu s¸ng tr-ng còng t¹o mét tho¸ng vui.Mét vµi c¸ nh©n tr¶ lêi huyÖn . ¤ng ®· giµnh cho con ng-êi quª h-¬ng. nh÷ng ng-êi. C¶nh phè huyÖn nghÌo võa hiÖn thùc võa chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp . tÎ nh¹t hµng ngµy cña hä.®· ®em mét thÕ giìi kh¸c ®i qua” ®oµn tµu ®Õn vµ ®i nh.Gv ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më . ®oµn tµu) IV.Hµ Néi rùc s¸ng vµ huyªn n¸o -> ChuyÕn tµu ®ªm “ nh.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ph¶ng phÊt chÊt l·ng m¹n.SGK. ®ång thêi cã n¨ng lùc lÜnh héi chÝnh x¸c néi dung. 3.) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 40 ppct Ng÷ c¶nh A.GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.. b¶ng phô C. môc ®Ých cña lêi nãi.KiÓm tra bµi cò: 3. c¸c yÕu tè cña ng÷ c¶nh vµ vai trß cña ng÷ c¶nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. chÊt th¬ + Tiªu biÓu cho lo¹i truyÖn t©m t×nh cña Th¹ch Lam ( C¸i t×nh ng-êi ch©n chÊt nhÑ nhµng thÊm s©u kh¾p thiªn truyÖn.SGK.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc kh¸i niÖm ng÷ c¶nh.Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó. 2. tr¶ lêi c©u hái.Bïi Minh To¸n . “ Tõ trong ho¹t ®éng giao tiÕp”. thiÕt kÕ bµi so¹n.VÝ dô: SGK/ 102 C©u nãi “Giê muén thÕ nµy mµ hä ch-a ra nhØ?” + Kh«ng ®Æt trong bèi c¶nh sö dông nµo sÏ kh«ng hiÓu ®-îc néi dung + §Æt c©u nãi trªn vµo bèi c¶nh ph¸t 90 .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t I.Kü n¨ng:BiÕt nãi vµ viÕt cho phï hîp víi ng÷ c¶nh giao tiÕp. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .GV h-íng dÉn HS ph©n tÝch vÝ dô 1/SGK .Kh¸i niÖm 1.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. lèi kÓ chuyÖn thñ thØ nht©m sù víi ng-êi ®äc. thÕ giíi néi t©m cña nh©n vËt.C¸ch thøc tiÕn hµnh: . trao ®æi th¶o luËn.æn ®Þnh tæ chøc 2. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái 2. c©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh. SGV.

C¸c nh©n vËt giao tiÕp cã quan hÖ lêi t-¬ng t¸c víi nhau . mét s¶n phÈm ng«n ng÷ VD Bèi c¶nh v¨n ho¸ cña c©u nãi cða chÞ TÝ trong truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ -> XHVN tr-íc CM th¸ng 8 n¨m 1945 *Chó ý: Bèi c¶nh v¨n ho¸ ®èi víi v¨n b¶n v¨n häc . kh¸i giao tiÕp.C¸c nh©n tè cña ng÷ c¶nh nh÷ng nh©n tè nµo? C¸c nh©n tè ®ã cã quan hÖ 1.Gv chuÈn kiÕn thøc sinh trong truyÖn ng¾n “Hai ®øa trΔ ta biÕt mét sè th«ng tin vÒ bèi c¶nh cña c©u nãi trªn: C©u nãi ®ã lµ cña ai? nãi ë ®©u...Quan hÖ..Nh©n vËt giao tiÕp: Ng-êi nãi ( héi vµ t¹o lËp lêi nãi? Ng-êi viÕt) vµ mét hoÆc nhiÒu ng-êi Ph©n tÝch vÝ dô kh¸c tham gia ho¹t ®éng giao tiÕp . v¨n ho¸. chÝnh x¸c *Ho¹t ®éng 2 trong bèi c¶nh cña nã (?) Ng÷ c¶nh bao gåm 2. .Bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ .Bèi c¶nh giao tiÕp réng: Toµn bé nh÷ng nh©n tè x· héi. vÞ thÕ cña nh©n vËt giao tiÕp chi phèi néi dung vµ h×nh thøc cña lêi nãi. => Mçi c©u ®Òu ®-îc s¶n sinh ra trong mét bèi c¶nh nhÊt ®Þnh vµ chØ ®-îc lÜnh héi ®Çy ®ñ.Gv nhËn xÐt. hiÖn t-îng x¶y ra xung quanh (?) ThÕ nµo lµ v¨n => T¹o nªn t×nh huèng cña tõng c©u c¶nh? Quan hÖ cña v¨n nãi c¶nh víi viÖc sö dông * Chó ý: TÊt c¶ sù thay ®æi ë vµ lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n t×nh huèng ®Òu chi phèi néi dung vµ ng÷? h×nh thøc cña c¸c c©u nãi .Nh©n vËt giao tiÕp g× tíi qu¸ tr×nh lÜnh .Hs lµm viÖc c¸ nh©n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ .. chÝnh trÞ. phong tôc.Bèi c¶nh giao tiÕp hÑp: §ã lµ n¬i chèn. c©u v¨n 2.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Kh¸i niÖm ng÷ c¶nh ( SGK) II. cña céng ®ång ng«n ng÷ => T¹o nªn bèi c¶nh v¨n ho¸ cña mét ®¬n vÞ ng«n ng÷.HiÖn thùc ®-îc nãi tíi: Cã thÓ lµ ®éc lËp tr¶ lêi hiÖn thùc bªn ngoµi c¸c nh©n vËt . còng cã thÓ lµ hiÖn thùc 91 . thêi gian ph¸t sinh c©u nãi cïng víi nh÷ng sù viÖc.. kinh tÕ. ®Þa lÝ. lóc nµo?. tËp qu¸n.

c©u v¨n: l-ît 1. bµi tËp luyÖn tËp ®Æt c©u.cña lêi nãi.GV chuÈn kiÕn thøc 1.. tr¾c trë trong 92 . IV.LuyÖn tËp tr-íc líp .Bµi tËp1 .V¨n c¶nh cã thÓ lµ lêi ®èi tho¹i s¶n sinh vµ lÜnh héi hoÆc ®¬n tho¹i.C¸c chi tiÕt trong 2 c©u v¨n ®Òu b¾t nguån tõ hiÖn thùc . tr¬ träi. 3.HS chia 4 nhãm: mçi 2. tr¶ lêi c©u nghÜa. môc ®Ých.§èi víi ng-êi nãi ( ng-êi viÕt) vµ *Ho¹t ®éng 4 qu¸ tr×nh s¶n sinh lêi nãi. Ng-êi n«ng d©n ®· thÊy râ h×nh ¶nh d¬ bÈn cña kÎ thï vµ c¨m ghÐt chóng mçi khi thÊy bãng d¸ng tµu xe cña chóng 2. .Vai trß cña ng÷ c¶nh 1. . cßn t×nh huèng lµ néi dung ®Ò tµi cña c©u th¬ .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung qu¸t t©m tr¹ng cña con ng-êi -> t¹o nªn phÇn nghÜa sù viÖc cña c©u *Ho¹t ®éng 3 VD SGK (?) Nªu vai trß cña ng÷ 3. võa lµ c¬ së cho viÖc lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n ng÷ VD: SGK III.. c©u v¨n. kÕt hîp tõ ng÷.V¨n c¶nh võa lµ c¬ së cho viÖc sö lêi dông.Hai c©u th¬ cña HXH g¾n liÒn víi t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ: ®ªm khuya.c¸c nhãm trao ®æi ng÷. 2. tiÕng trèng canh dån dËp mµ ng-êi phô n÷ vÉn c« ®¬n.Gv h-íng dÉn HS lµm Ng÷ c¶nh lµ c¬ së cña viÖc dïng tõ.Ngoµi sù diÔn t¶ t×nh huèng.. c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy v¨n. hiÓu ®-îc néi dung ý th¶o luËn.C©u v¨n xuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh: Tin tøc vÒ kÎ ®Þch ®Õn ®· phong thanh m-êi th¸ng nay mµ lÖnh quan ( ®¸nh giÆc) th× vÉn cßn chê ®îi. 4 Ng÷ c¶nh lµ c¨n cø ®Ó lÜnh héi tõ . mét ng-êi phô n÷ lËn ®Ën.. c©u th¬ cßn béc lé t©m sù cña nh©n vËt tr÷ t×nh. cã thÓ ë d¹ng nãi v¨n b¶n? hoÆc d¹ng viÕt ..GV ph¸t vÊn HS tr¶ ..V¨n c¶nh c¶nh ®èi víi qu¸ tr×nh . c©u v¨n: .C©u th¬ lµ sù diÔn t¶ t×nh huèng.Bµi tËp2 .cña chÝnh t¸c gi¶.§èi víi ng-êi nghe ( ng-êi ®äc) vµ nhãm lµm 1 bµi tËp lÇn qu¸ tr×nh lÜnh héi lêi nãi.

Kh«ng ph¶i nãi vÒ ®Ò tµi ®ång hå mµ nãi vÒ thêi gian . Trong k× thi ®ã toµn quyÒn Ph¸p ®· ®Õn dù 5.Nh»m môc ®Ých nªu nhu cÇu cÇn biÕt th«ng tin vÒ thêi gian 4. dÆn dß. h-íng dÉn .Bµi tËp 4 .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 93 .Hoµn c¶nh s¸ng t¸c chÝnh lµ ng÷ c¶nh: Sù kiÖn vµo n¨m §inh DËu ( 1897) chÝnh quyÒn míi do TDP lËp nªn ( nhµ n-íc) ®· tæ chøc cho c¸c sÜ tö ë HN xuèng thi chung ë tr-êng Nam §Þnh.GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc .Bµi tËp3: . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Ch† ng-êi tô tï”.Gv dÆn dß.VD: viÖc dïng thµnh ng† “ Mét duyªn hai nî” kh«ng ph¶i chØ ®Ñ nãi nçi vÊt v¶ cña bµ Tó mµ xuÊt ph¸t tõ chÝnh ng÷ c¶nh s¸ng t¸c: bµ Tó ph¶i lµm ®Ó nu«i c¶ con vµ chång 4.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 5 t×nh duyªn 3.Bµi tËp 5 .Cñng cè.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .NguyÔn Tu©n .Nh÷ng chi tiÕt trong hoµn c¶nh sèng cña gia ®×nh Tó X-¬ng chÝnh lµ bèi c¶nh t×nh huèng cho néi dung cña 6 c©u th¬ ®Çu .

mét nghÖ sÜ suèt ®êi ®i t×m c¸i ®Ñp . 3.NguyÔn Tu©n lµ nhµ v¨n lín. .C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp cña h×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh . ng«n ng÷ gãc c¹nh.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.NguyÔn Tu©nA.æn ®Þnh tæ chøc 2. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.T¸c gi¶ ( 1910. nay thuéc ph-êng Nh©n ChÝnh. kh«ng khÝ cæ x-a. quËn Thanh Xu©n.N¨m 1996 NguyÔn Tu©n ®-îc nhµ n-íc 94 . KiÓm tra bµi cò: C¶m nhËn cña em vÒ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo? 3. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . . c¸i thiªn l-¬ng B. trao ®æi vµ th¶o luËn.Cuéc ®êi ( SGK) . Th¸i ®é:Häc sinh biÕt yªu quÝ.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. 2. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò. C¸ch thøc tiÕn hµnh . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt sè: 41-42 Ch÷ ng-êi tö tï .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho khi H¸n häc ®· tµn .Quª qu¸n: lµng Mäc. giµu gi¸ trÞ t¹o h×nh. Môc tiªu cÇn ®¹t. thñ ph¸p ®èi lËp.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. c¸i ®Ñp.TiÓu dÉn 1.SGK.Gi¸o ¸n. . Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: . tr©n träng c¸i tµi.Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.1987) . Hµ Néi .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . ®ång thêi hiÓu thªm quan ®iÓm nghÖ thuËt cña NguyÔn Tu©n qua nh©n vËt nµy. TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc nghÖ thuËt cña thiªn truyÖn: t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o.B¶ng phô C.

HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh cho ch÷ .Cñng cè.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tÆng gi¶i th-ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2.Trong “ Ch† ng-êi tô tï” NguyÒn tu©n ®· x©y dùng ®-îc mét t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: Hai nh©n vËt HuÊn Cao vµ Qu¶n ngôc..T×m hiÓu v¨n b¶n 1.hiÓu v¨n b¶n I.gãp phÇn thÓ hiÖn s©u s¾c t. c¸c c. quan hÖ gi÷a nh©n vËt vµ x· héi.GV chèt l¹i 4.xö ®Æc biÖt cña qu¶n ngôc víi «ng HuÊn trong nöa th¸ng ë nhµ lao (3) Cuèi cïng: c¶nh cho ch÷ II.H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) Anh/chÞ hiÓu thÕ nµo lµ t×nh huèng? NhËn xÐt vÒ t×nh huèng trong truyÖn ng¾n “ Ch† ng-êi tô tï” . trong thiªn h¹: Cuéc nhËn tï. trªn b×nh diÖn x· héi hoµn toµn ®èi lËp víi nhau..T¸c phÈm chÝnh .s¸ng t¸c . thÓ hiÖn m©u thuÉn hoÆc quan hÖ gi÷a nh©n vËt nµy víi nh©n vËt kh¸c hoÆc m©u thuÉn trong lßng mét nh©n vËt.§äc. trªn b×nh diÖn nghÖ thuËt hä lµ tri ©m.ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ng-êi x-a . Nh-ng c¶ hai nh©n vËt nµy ®Òu lµ nh÷ng con ng-êi cã t©m hån nghÖ sÜ.§äc v¨n b¶n ..GV giíi thiÖu qua vÒ nghÖ thuËt th. m«i tr-êng.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp ..TruyÖn ng¾n “ Ch† ng-êi tô tï” + XuÊt xø: trÝch trong tËp “ Vang bãng mét thêi” + TËp truyÖn “ Vang bãng mét thêi” B. T¸c gi¶ ®· ®Æt nh÷ng nh©n vËt nµy 95 *Ho¹t ®éng2 . tri kØ víi nhau.Gi¶i thÝch tõ khã .Bè côc: (1) Tõ ®Çu.NghÖ thuËt th.. kho¶nh kh¾c sù sèng hiÖn ra ®Ëm ®Æc.råi sÏ liÖu: Cuéc trß truyÖn gi÷a qu¶n ngôc vµ thÇy th¬ l¹i vÒ tö tï HuÊn Cao vµ t©m tr¹ng cña thÇy th¬ l¹i (2) TiÕp. cã khi chøa ®ùng c¶ mét ®êi ng-êi.t-ëng t¸c phÈm .T×nh huèng lµ c¸i t×nh thÕ x¶y ra truyÖn..ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ng-êi x-a T×m hiÓu bè côc GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: . dÆn dß tiÕt1 ......T×nh huèng truyÖn ..

khinh bØ bän tiÓu nh©n ®¾c chÝ.” -> Mét ng-êi nhÊt mùc tµi hoa *KhÝ ph¸ch hiªn ngang bÊt khuÊt . lµm s¸ng tá tÊm lßng biÖt nhìn liªn tµi cña viªn qu¶n ngôc ®ång thêi còng thÓ hiÖn s©u s¾c t.H×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao . t¹o nªn cuéc gÆp gì k× l¹ trong chèn ngôc tï tèi t¨m. t×nh huèng truyÖn Néi dung cÇn ®¹t 2.” ..Cã tµi viÕt ch÷ nhanh vµ rÊt ®Ñp “ Ch† «ng ®Ñp l¾m.-> lµ ng-êi v¨n vâ toµn tµi .æn ®Þnh tæ chøc 2. nghÖ sÜ? nªu nhËn xÐt +Nhãm3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) VÎ ®Ñp HC ®-îc t¸c gi¶ kh¾c ho¹ nhthÕ nµo? .. ®Æt trong mét t×nh huèng ®Æc biÖt -> vÎ ®Ñp trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn: * Tµi hoa. tri kØ => T×nh huèng ®éc ®¸o nµy lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña h×nh t-îng HuÊn Cao. .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Kh«ng v× tiÒn b¹c hay quyÒn thÕ mµ Ðp m×nh viÕt ch÷. cho ch÷ bao giê 96 .6: t×m hiÓu vÒ nh©n c¸ch trong s¸ng.giê sau häc tiÕp bµi “ Ch† ng-êi tô tï” .. nh¬ bÈn=> mèi quan hÖ ®Æc biÖt Ðo le.ThÓ hiÖn trùc tiÕp qua lêi nãi cða «ng HuÊn “ Ch† ta..H×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao ®-îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p l·ng m¹n lÝ t-ëng ho¸ b»ng biÖn ph¸p ®èi lËp t-¬ng ph¶n.t-ëng chñ ®Ò cña t¸c phÈm TiÕt 2 ( Ch÷ ng-êi tö tï) 1.ThÓ hiÖn gi¸n tiÕp qua nh÷ng lêi nãi. bÊt khuÊt? nªu nhËn xÐt +Nhãm5.Gv d¨n dß: HS häc bµi.KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt ng¾n “ Ch÷ ng­êi tö tï” cða NguyÔn Tu©n? 3.HS chia 6 nhãm +Nhãm1. th¸i ®é cña thÇy trß qu¶n ngôc. nghÖ sÜ .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y trong mét t×nh thÕ ®èi ®Þch: tö tï vµ qu¶n ngôc.. ®Çy trí trªu gi÷a nh÷ng t©m hån tri ©m.Coi th-êng c¸i chÕt.4 t×m hiÓu vÒ khÝ ph¸ch hiªn ngang..Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) H×nh t-îng nh©n vËt HC ®-îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p nµo víi nghÖ thuËt nµo lµ chñ yÕu? .2: t×m hiÓu vÒ vÎ ®Ñp tµi hoa.

HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . cã thiªn l-¬ng cao ®Ñp 3.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . -> c¸i ®Ñp l¹i ®-îc s¸ng t¹o gi÷a chèn h«i h¸m. nghÜ ngîi vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh cho ch÷ -> Mét con ng-êi cã “ thiªn l-¬ng” trong s¸ng.Say mª kÝnh träng tµi hoa vµ nh©n c¸ch anh hïng cña HuÊn Cao .C¶nh cho ch÷ .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ( c¶ ®êi míi chØ viÕt tÆng ba ng-êi b¹n th©n) ....Ung dung nhËn r-îu thÞt cña qu¶n ngôc vµ tr¶ lêi qu¶n ngôc b»ng c©u nãi “ khinh b¹c ®Õn ®iÓu” ->Mét trang anh hïng dòng liÖt *Nh©n c¸ch trong s¸ng.. cao c¶ .ViÖc cho ch÷ vèn lµ mét viÖc thanh cao...Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung cao c¶? nªu nhËn xÐt .Nh©n vËt qu¶n ngôc . nªn ®èi xö rÊt cao ng¹o .thÕ nµo? .Lµm nghÒ coi ngôc ( C¸i xÊu vµ c¸i ¸c) nh-ng l¹i lµ ng-êi cã t©m hån nghÖ sÜ.Tr-íc khi nhËn ra tÊm lßng cña qu¶n ngôc: «ng HuÊn coi y chØ lµ tiÓu nh©n cÆn b·.bÈn. cao c¶ => HuÊn cao lµ ng-êi kh«ng chØ cã tµi mµ cßn cã c¶ t©m. lµm ®¶o lén trËt tù trong nhµ tï.. cã tÊm lßng “BiÖt nhín liªn tµi” .. mét s¸ng t¹o nghÖ thuËt l¹i diÔn ra trong mét c¨n buång tèi t¨m. chËt hÑp.” 4. nh.D¸m bÊt chÊp luËt ph¸p. thiªn l-¬ng cao c¶ l¹i to¶ s¸ng ë chÝnh n¬i bãng tèi vµ c¸i ¸c ®ang ngù trÞ 97 *Ho¹t ®éng 3 . biÕn mét kÎ tö tï thµnh thÇn t-îng ®Ó t«n thê -> Ngôc quan cã nh÷ng phÈm chÊt khiÕn HC c¶m kÝch coi lµ “ mét tÊm lßng trong thiªn h¹” vµ t¸c gi¶ coi ®ã lµ “ mét thanh ©m trong trÎo. coi träng c¸i ®Ñp.GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng2 (?) Nh©n vËt qu¶n ngôc ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.Khi nhËn râ tÊm lßng “ BiÖt nhín liªn tµi” cða mét con ng-êi cã së thÝch cao quÝ mµ chän nhÇm nghÒ th× tõ ng¹c nhiªn b¨n kho¨n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh cho ch÷ (?) C¶nh cho ch÷ ®-îc t¸c gi¶ diÔn t¶ nhthÕ nµo? .

giµu tÝnh chÊt t¹o h×nh.TrËt tù. c¸i thiÖn c¸i cao c¶ ®· chiÕn th¾ng vµ to¶ s¸ng 5. v¸i l¹y tï nh©n -> Trong chèn ngôc tï t¨m tèi ®ã.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn so s¸nh 98 .Ng-êi nghÖ sÜ tµi hoa say mª t« tõng nÐt ch÷ kh«ng ph¶i lµ ng-êi ®-îc tù do mµ “ cæ ®eo g«ng.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .Bót ph¸p ®iªu luyÖn khi dùng ng-êi.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .. nh÷ng nÐt nh.LuyÖn tËp .Ng«n ng÷ nghÖ thuËt võa giµu cã.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ luyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh” .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .kh¾c nhch¹m. ch©n v-ìng xiÓng. h-íng dÉn . trang nghiªm cã phÇn bi tr¸ng bao trïm c¶ thiªn truyÖn III.Cñng cè. dùng c¶nh. kh«ng ph¶i c¸i xÊu c¸i ¸c ®ang lµm chñ mµ chÝnh lµ c¸i ®Ñp.” . dÆn dß. kØ c-¬ng trong nhµ tï bÞ ®¶o ng-îc hoµn toµn: tï nh©n trë thµnh ng-êi ban ph¸t c¸i ®Ñp.HS lµm bµi tËp luyÖn tËp *Ho¹t ®éng 4 (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña thiªn truyÖn? . r¨n d¹y ngôc quan.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 43 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh A. gãc c¹nh ®ång thêi lµ thø v¨n xu«i cã nhÞp ®iÖu riªng giµu søc truyÒn c¶m .HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: 4. Nh©n vËt nµo còng râ nÐt.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. cßn ngôc quan th× khóm nóm. c¶nh nµo còng cã thÓ h×nh dung râ mån mét .Mét kh«ng khÝ cæ kÝnh.

Bµi tËp 2 * Gîi ý . æn ®Þnh tæ chøc 2. c¶ hai ®Òu trë thµnh “ ng-êi xa l¹” trªn chÝnh quª h-¬ng cña m×nh => H¹ Tri Ch-¬ng sèng tr-íc ChÕ Lan Viªn h¬n mét ngh×n n¨m nh-ng t©m tr¹ng khi xa quª trë vÒ ®Òu cã nh÷ng nÐt t-¬ng ®ång 2.SGK. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: .GV chuÈn kiÕn thøc 1. cïng víi thêi gian sÏ thu ho¹ch ®-îc nhiÒu h¬n.§iÓm gièng nhau: c¶ hai t¸c gi¶ ®Òu rêi quª h-¬ng ra ®i lóc cßn trÎ vµ trë vÒ lóc tuæi ®· cao + Khi ®i trÎ. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2. tuæi lín råi . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Khi trë vÒ. . tiÕn bé dÇn. lóc vÒ giµ + Trë l¹i An Nh¬n.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn. Bµi tËp 1 * Gîi ý . mïa thu ë ®©y chØ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau: ban ®Çu thu ho¹ch cßn Ýt.TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n.Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 1 . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 2.ThiÕt kÕ bµi so¹n . KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn so s¸nh? 3. .HS chia nhãm nhá theo bµn.Mïa xu©n.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. vì v¹c dÇn.Cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng2 . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp1.Häc hµnh còng vËy: cïng víi thêi gian.Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . C¸ch thøc tiÕn hµnh: . trao ®æi th¶o luËn. ng-êi häc råi sÏ cã nh÷ng tiÕn bé lín 99 .Kü n¨ng : BiÕt vËn dông thao t¸c lËp luËn so s¸nh ®Ó viÕt ®o¹n v¨n cã søc thuyÕt phôc vµ hÊp dÉn B. SGV .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.B¶ng phô C.

GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ nhµ 4.GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 100 . ®Òu gieo vÇn vµ tu©n thñ nghiªm chØnh luËt ®èi + Kh¸c nhau: . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 3.” .Bµi tËp 4 ..Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn so s¸nh trong v¨n nghÞ luËn . trao ®æi th¶o luËn.Th¬ cña Bµ HuyÖn Thanh Quan dïng nhiÒu tõ ng÷ H¸n ViÖt -> phong c¸ch trang nh· ®µi c¸c.HS lµm ë nhµ . hiÓm hãc . dÆn dß . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gv dÆn dß.Th¬ HXH dïng ng«n ng÷ hµng ngµy > phong c¸ch gÇn gòi. Cñng cè. h-íng dÉn. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c . b×nh d©n tuy cã xãt xa nh-ng vÉn tinh nghÞch.GV chuÈn kiÕn thøc => So s¸nh ®Ó ta thªm kiªn nhÉn trªn con ®-êng häc tËp 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng3 ..HS chia nhãm nhá theo bµn.Bµi tËp3 *Gîi ý + Gièng nhau: cïng lµ th¬ thÊt ng«n b¸t có. tiÕng nãi cña v¨n nh©n trÝ thøc th-îng l-u 4.

Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· n¾m ®-îc ®Ó viÕt mét bµi ( hoÆc mét phÇn bµi. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D.B¶ng phô C. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 44 ppct LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh A.Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .SGK. C¸ch thøc tiÕn hµnh: .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè v÷ng ch¾c h¬n c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS dung cÇn ®¹t 101 Néi . KiÓm tra bµi cò: 3.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.ThiÕt kÕ bµi so¹n . trong ®ã cã sö dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh B. mét ®o¹n) v¨n nghÞ luËn.TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. . æn ®Þnh tæ chøc 2. SGV .N¾m ®-îc c¸ch vËn dông kÕt hîp hai thao t¸c ®ã trong mét bµi v¨n nghÞ luËn 2.

Ph©n tÝch gióp con ng-êi nhËn thøc b»ng t.Bµi tËp3 (HS lµm ë nhµ) .GV chuÈn kiÕn thøc .c¸i chÐn.Bµi tËp2 VËn dông kÕt hîp ph©n tÝch vµ so s¸nh.Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn .§o¹n v¨n sö dông thao t¸c ph©n tÝch vµ thao t¸c so s¸nh: + Ph©n tÝch “ Tù kiªu tù ®¹i lµ khê d¹i.Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn .HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp .C¸ch thøc II. trao ®æi th¶o luËn. Tù kiªu tù ®¹i tøc lµ tho¸i bé” + So s¸nh: Ng-êi mµ tù kiªu tù m·n th× còng nh.Môc ®Ých.Bµi tËp1 * Gîi ý . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 1.duy cô thÓ 2. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . cßn nhiÒu ng-êi giái h¬n m×nh.LuyÖn tËp 1. viÕt ®o¹n v¨n bµn vÒ vÎ ®Ñp cña mét bµi th¬ ( bµi v¨n) 3. M×nh giái.So¹n bµi “ H¹nh phñc cña mét tang gia” 102 . h-íng dÉn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung * Ho¹t ®éng1: . Cñng cè. V× m×nh hay cßn nhiÒu ng-êi hay h¬n m×nh.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ nhµ 4.HS chia nhãm nhá theo bµn. dÆn dß . yªu cÇu .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y I.duy trõu t-îng.GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng3 . thao t¸c so s¸nh cã vai trß bæ trî.Kh¸i niÖm .So¹n bµi “ H¹nh phñc cña mét tang gia” .Gv h-íng dÉn HS «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ hai thao t¸c lµm bµi tËp 1 * Ho¹t ®éng2 . ¤n l¹i thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ lËp luËn so s¸nh . c¸i ®Üa c¹n ( ®Ó thÊy sù nhá bÐ. so s¸nh gióp con ng-êi nhËn thøc b»ng t. v« nghÜa vµ ®¸ng th-¬ng cña thãi tù kiªu tù m·n ®èi víi mçi c¸ nh©n trong tËp thÓ hoÆc céng ®ång) => Thao t¸c ph©n tÝch ®ãng vai trß chñ ®¹o.

®åi b¹i cða x· héi “th-îng l-u” thµnh thÞ nh÷ng n¨m tr-íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945. 1. biÕn ho¸ ë ch-¬ng XV cða tiÑu thuyÕt “Sè ®á”.Vò Träng PhôngA. t¹o nªn mét mµn hµi kÞch phong phó. Môc tiªu cÇn ®¹t. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.ThÊy ®-îc th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ vµ bót ph¸p ch©m biÕm m·nh liÖt. 103 .NhËn ra b¶n chÊt lè l¨ng. 2.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 45-46 ppct H¹nh phóc cña mét tang gia ( TrÝch “Sè ®á” ) . ®Çy tµi n¨ng cña Vò Träng Phông: võa xoay quanh m©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n. . võa s¸ng t¹o ra nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau.

Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nghÌo .Sù nghiÖp s¸ng t¸c ®å sé .T¸c phÈm “sè ®á” + XuÊt xø : ®¨ng lÇn ®Çu trªn Hµ Néi b¸o 1936 + Tãm t¾t néi dung:Sgk 104 *Ho¹t ®éng2 . .Gi¸o ¸n. gi¶ dèi vµ lªn ¸n chóng B.B¾t ®Çu cã truyÖn ®¨ng b¸o tõ n¨m 1930 . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: .HS ®äc diÔn c¶m .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . ®-îc mÖnh danh lµ “ ¤ng vua phãng sù ®Êt B¾c” => To¸t lªn niÒm c¨m phÉn m·nh liÖt c¸i x· héi ®en tèi thèi n¸t ®-¬ng thêi ®-îc thÓ hiÖn b»ng phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o => ¤ng lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n hiÖn thùc lín. nghÌo tóng. Th¸i ®é:Häc sinh nhËn thøc ®-îc thÕ nµo lµ sù lè l¨ng ®åi b¹i. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: .Cuéc ®êi ng¾n ngñi.B¶ng phô C.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.SGK.T¸c gi¶ ( 1912.Quª qu¸n: lµng H¶o.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh . cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña v¨n xu«i VN hiÖn ®¹i 2. trao ®æi vµ th¶o luËn.Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.æn ®Þnh tæ chøc 2. tiÑu thuyÕt “ Sè ®á”. . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.GVh-íng dÉn HS T×m hiÓu vÞ trÝ vµ bè côc .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.TiÓu dÉn 1. bÖnh tËt . C¸ch thøc tiÕn hµnh . nay thuéc huyÖn Mü Hµo.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.Vò Träng Phông . KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch c¶nh cho ch÷ trong truyÖn ng¾n “Ch÷ ng­êi tö tï” vµ lÝ gi¶i t¹i sao t¸c gi¶ nãi ®©y lµ c¶nh t­îng “X­a nay ch­a tõng cã” ? 3.1939) t¹i Hµ Néi . SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn. tØnh H-ng Yªn . so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.

..GV chèt l¹i 4. Cñng cè.HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .cho TuyÕt vËy: NiÒm vui vµ h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn gia ®×nh vµ mäi ng-êi khi cô cè tæ qua ®êi (2) TiÕp.§äc v¨n b¶n . . dÆn dß . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi:häc tiÕp tiÕt 2 bµi .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 105 . hµi h-íc: con ch¸u cña ®¹i gia ®×nh nµy thËt sù sung s-íng.. .®¸m cø ®i: C¶nh ®¸m ma g-¬ng mÉu (3) Cßn l¹i: c¶nh h¹ huyÖt II..VÞ trÝ: ch-¬ng XV cã nhan ®Ò ®Çy ®ñ lµ H¹nh phóc cña mét tang giaV¨n minh n÷a còng nãi vµo... khiÕn ng-êi ®äc ph¶i chó ý: Tang gia mµ l¹i h¹nh phóc.Gv dÆn dß.Gi¶i thÝch tõ khã .§äc. rÊt giËt g©n.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.Nhµcã ng-êi chÕt mµ l¹i vui vÎ..T×nh huèng trµo phóng .. sung s-íng.H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) Nªu t×nh huèng trµo phóng trong ®o¹n trÝch? .Ph¶n ¸nh ®óng mét sù thËt mØa mai.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + ThÓ lo¹i: tiÓu thuyÕt trµo phóng B... h¹nh phóc -> H¹nh phóc cña mét gia ®×nh v« phóc. niÒm vui cña mét lò con ch¸u ®¹i bÊt hiÕu .Nhan ®Ò rÊt l¹.hiÓu ®o¹n trÝch I.Mét ®¸m ma g-¬ng mÉu..Bè côc: (1) Tõ ®Çu.. h¹nh phóc khi cô cè tæ chÕt => T×nh huèng trµo phóng chÝnh yÕu cña toµn bé ch-¬ng truyÖn *Ho¹t ®éng3: ..h-íng dÉn.

¤ng Ph¸n mäc sõng: ThËt sung s-íng v× gi¸ trÞ ®«i sõng h-¬u v« h×nh trªn ®Çu m×nh....Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt 2 ( H¹nh phóc cña mét tang gia) 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.thÕ nµo? .NiÒm vui.Cô cè Hång ( con trai c¶): Sung s-íng v× lÇn ®Çu tiªn ®-îc diÔn trß giµ yÕu tr-ìc ®¸m ®«ng có “nh¾m nghiÓn m¾t l¹i ®Ñ m¬ mµng.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) NiÒm vui chung cña gia ®×nh cô cè Hång lµ g×? .HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 2. h¸o danh ..Vî V¨n Minh ( ch¸u d©u): mõng rì v× ®-îc dÞp l¨ng xª nh÷ng mèt y phôc t¸o b¹o nhÊt -> c¬ héi qu¶ng c¸o hµng ®Ó kiÕm tiÒn ..” -> ®iÓn h×nh cho lo¹i ng-êi ngu dèt.C« TuyÕt ( ch¸u g¸i): §-îc dÞp mÆc bé y phôc ng©y th¬. .CËu Tó T©n ( ch¸u néi): S-íng ®iªn ng-êi lªn v× ®-îc dïng ®Õn c¸i m¸y ¶nh míi mua -> c¬ héi hiÕm cã ®Ó cËu gi¶i trÝ vµ chøng tá tµi nghÖ chôp ¶nh cña m×nh . h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn trong vµ ngoµi gia ®×nh khi cô cè tæ qua ®êi *NiÒm vui lín nhÊt chung cho c¶ ®¹i gia ®×nh: Có cè tæ chÕt vµ “ C¸i chóc th..Xu©n tãc ®á: danh gi¸ vµ uy tÝn 106 *Ho¹t ®éng3 (?) NiÒm vui cña nh÷ng ng-êi ngoµi gia ®×nh cô cè tæ ®-îc t¸c gi¶ .kia ®· ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n÷a .KiÓm tra bµi cò: Nªu t×nh huèng trµo phóng trong ch­¬ng truyÖn “ H¹nh phñc cða mét tang gia”? 3.. nhõ nã «ng sÏ ®-îc tr¶ c«ng xøng ®¸ng .kia sÏ ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n†a” ->Mét ®¹i gia ®×nh bÊt hiÕu *NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 (?) NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.V¨n Minh ( ch¸u néi):ThÝch thó v× c¸i chóc th.

.Gi¸o TrÇn diÔn . mÕu m¸o vµ ngÊt ®i 107 . c-êi t×nh víi nhau => Gia ®×nh cã tang mµ l¹i tang cô tæ...B¹n bÌ cô Cè Hång: C¬ héi ph« tr-¬ng nh÷ng hu©n huy ch-¬ng. mÊt hÕt nh©n t©m => T¸c gi¶ ®· khai th¸c nh÷ng yÕu tè m©u thuÉn ®Ó g©y c-êi. v« ®¹o ®øc. cã ®ñ kiÖu b¸t cèng. tµu. hµng phè. sung s-íng.§¸m phô n÷ quÝ ph¸i.: ®-îc dÞp chiªm ng-ìng mét ®¸m ma to t¸t nhÊt danh gi¸ nhÊt.-> Khoe sang. vµi ba tr¨m c©u ®èi. c¸i c-êi phª ph¸n ®Çy mØa mai ch©m biÕm 3... t©y. hoÆc r©u ria ®ñ lo¹i . lè bÞch.Hai vÞ c¶nh s¸t Min §¬ vµ Min Toa “ Sung s-ìng cùc ®iÑm” v× ®ang thÊt nghiÖp ®-îc thuª dÑp trËt tù cho ®¸m ®«ng .CËu Tó T©n biÓu diÔn chôp ¶nh.§¸m ma to ch-a tõng thÊy ë ®Êt Hµ Thµnh.thÕ nµo? ph¸t vÊn HS tr¶ (?) Nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch miªu t¶ cña t¸c gi¶ *Ho¹t ®éng4 (?) C¶nh ®¸m ma ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nhthÕ nµo? §¸m ma Êy ®-îc coi lµ mét ®¸m ma g-¬ng mÉu cho ®iÒu g×? .D©n phè hai bªn ®-êng ®æ x« ra xem nh.. Th¸i ®é hµnh ®éng cña hä tuy kh¸c nhau nh-ng ®Òu gièng nhau ë sù bÊt hiÕu. ®-îc dÞp khoe khoang. khoe giµu mét c¸ch lè bÞch vµ hîm hÜnh .xem mét sù l¹ *C¶nh h¹ huyÖt . tiÕng kÌn huyªn n¸o tæ chøc theo c¶ ta. ®¸m giai thanh g¸i lÞch.GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng5 (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña thiªn truyÖn? . kh«ng ai th-¬ng tiÕc. Xu©n tãc ®á cÇm mò nghiªm trang mét c¸ch gi¶ vê . TÊt c¶ ®Òu h¶ hª.®¸m r-íc . vµi ba tr¨m ng-êi ®i ®-a ®¸m.GV lêi ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung t¶ nh.Ng-êi ®i ®-a ®¸m gi¶ dèi.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi cµng cao thªm v× chÝnh nhê h¾n mµ cô cè tæ chÕt *NiÒm vui cña nh÷ng ng-êi ngoµi gia ®×nh . chim nhau.. lîn quay ®i läng. hÑn hß t¸n tØnh nhau.C¶nh “ ®¸m ma g-¬ng mÉu” *C¶nh ®¸m ma nh.HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái .Cô cè Hång ho kh¹c.

GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .®-îc sö dông linh ho¹t mang l¹i hiÖu qu¶ nghÖ thuËt cao III..KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt mét mÈu tin. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B..høt!.HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .mét tÊn ®¹i hµi kÞch nãi lªn sù lè l¨ng.SGK.¤ng Ph¸n mäc sõng cø oÆt ng-êi ®i khãc to b»ng nh÷ng ©m thanh l¹: høt!. nãi mØa. h-íng dÉn . 4.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .NghÖ thuËt trµo phóng bËc thÇy: tõ mét t×nh huèng trµo phóng c¬ b¶n nhµ v¨n triÓn khai m©u thuÉn theo nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau t¹o nªn mét mµn ®¹i hµi kÞch phong phó vµ rÊt biÕn ho¸ .Cñng cè.s¶n th-îng l-u thêi tr-íc CM. SGV.Chän nh÷ng chi tiÕt ®èi lËp nhau gay g¾t nh-ng cïng tån t¹i trong mét sù vËt.Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó.Thñ ph¸p c-êng ®iÖu.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt . 108 ... ph©n tÝch mét bµi phãng sù b¸o chÝ.LuyÖn tËp .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 47+ 52 ppct Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ A..HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4. hîm hÜnh. 3.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ bµi: “phong c¸ch ng«n ng† b¸o chÝ” . ®Æc tr-ng ng«n ng÷ b¸o chÝ vµ phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ. mét con ng-êi -> bËt lªn tiÕng c-êi .KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc kh¸i niÖm. dÆn dß. nãi ng-îc. ®åi b¹i cña x· héi t.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. bÊt nghÜa. h¸o danh cña mét gia ®×nh giµu sang mµ bÊt hiÕu. => §¸m tang diÔn ra nh.høt!. ph©n biÖt ®-îc ng«n ng÷ b¸o chÝ víi ng«n ng÷ ë nh÷ng v¨n b¶n kh¸c ®-îc ®¨ng t¶i trªn b¸o 2.Qu¶ thùc ®ã lµ mét ®¸m ma g-¬ng mÉu cho sù gi¶ dèi.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . thiÕt kÕ bµi so¹n.

nªu ®Æc ®iÓm chung cña tiÓu phÈm .SGK.TiÓu phÈm VD ( SGK) -> ThÓ lo¹i gän nhÑ. sinh ®éng vµ hÊp dÉn c.B¸o chÝ cã nhiÒu thÓ lo¹i vµ tån t¹i ë hai d¹ng chÝnh b.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.NhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ a.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t I.KiÓm tra bµi cò: 3.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.Phãng sù VD ( SGK) -> Phãng sù b¸o chÝ vÒ thùc chÊt còng lµ b¶n tin nh-ng ®-îc më réng phÇn t-êng thuËt chi tiÕt sù kiÖn vµ miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh ®Ó cung cÊp cho ng-êi ®äc mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ. sù kiÖn chÝnh x¸c nh»m cung cÊp nh÷ng tin tøc míi cho ng-êi ®äc b. tr¶ lêi c©u hái.B¶n tin VD ( SGK) -> Mét b¶n tin cÇn cã thêi gian.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 2 (?) Ph©n tÝch vÝ dô nªu ®Æc ®iÓm chung cña phãng sù .T×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ a. d©n d·. trao ®æi th¶o luËn. th-êng cã s¾c th¸i mØa mai.Mçi thÓ lo¹i cã yªu cÇu riªng vÒ sö dông ng«n ng÷ c. giäng v¨n th©n mËt.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. ch©m biÕm nh-ng hµm chøa mét chÝnh kiÕn vÒ thêi cuéc 2.Ng«n ng÷ b¸o chÝ 1. b¶ng phô C.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ (?) Ph©n tÝch VD SGK nªu ®Æc ®iÓm chung cña b¶n tin .Chøc n¨ng chung: Cung cÊp tin 109 *Ho¹t ®éng4 (?) Nªu nhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . ®Þa ®iÓm.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) Ph©n tÝch vÝ dô.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .æn ®Þnh tæ chøc 2.

2: t×m hiÓu vÒ mçi thÓ lo¹i b¸o chÝ l¹i cã mét líp tõ vùng? tõ vùng rÊt ®Æc tr-ng +Nhãm3. ®¶o ng÷.Bµi míi Néi dung cÇn ®¹t II. +Nhãm1. ph¶n ¸nh d.HS trao ®æi th¶o chÝnh x¸c luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng c. m¹ch l¹c ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin .. ho¸n dô. song song phèi hîp c©u ng¾n víi c©u dµi.VÒ ng÷ ph¸p ng÷ ph¸p? -> C©u v¨n trong ng«n ng÷ b¸o chÝ +Nhãm5. C¸c ph-¬ng tiÖn diÔn ®¹t. th-êng ng¾n gän. cã h×nh ¶nh vµ nh¹c ®iÖu thÝch hîp víi tõng néi dung vµ thÓ lo¹i 110 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS . s¸ng c¸c biÖn ph¸p tu tõ? sña..VÒ tõ vùng diÔn ®¹t trong phong VD ( SGK) c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ -> Tõ vùng trong ng«n ng÷ b¸o chÝ hÕt .Kh«ng h¹n chÕ c¸c biÖn ph¸p tu tõ tr×nh bµy tr-íc líp tõ vùng vµ có ph¸p .6: t×m hiÓu vÒ rÊt ®a d¹ng.luËn vµ ý kiÕn cña quÇn chóng ®ång thêi nªu lªn quan ®iÓm.HS chia 6 nhãm søc phong phó..Bµi tËp vÒ nhµ: BT 1+ 3 Giê sau tr¶ bµi viÕt sè3 4.Cñng cè.KiÓm tra bµi cò: 3.HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp .LuyÖn tËp . so s¸nh. Èn dô. h-íng dÉn . chÝnh kiÕn cña tê b¸o. mçi ph¹m vi ph¶n ¸nh.4 t×m hiÓu vÒ b.æn ®Þnh tæ chøc 2. (?) Nªu ®Æc ®iÓm vÒ a. dÆn dß.GV chèt l¹i Sö dông kh«ng Ýt h×nh ¶nh vÝ von.VÒ c¸c biÖn ph¸p tu tõ phô sau ®ã cö ng-êi . nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi II.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ cho tiÕt tr¶ bµi sè 3 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tøc thêi sù.Gv h-íng dÉn hs lµm bµi tËp 2 . -> nh»m diÔn ®¹t chÝnh x¸c.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt 2( Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ) 1.C¸c ph-¬ng tiÖn diÔn ®¹t vµ ®Æc tr-ng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ *Ho¹t ®éng1 1.

III.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp ghi nhí sgk .LuyÖn tËp h-íng dÉn . dÆn dß. t¹o nh÷ng c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ? ®iÓm nhÊn trong th«ng tin .Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt sau “ ChÝ phÐo” .Hs nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc .ë b¸o nãi: ng«n ng÷ b¸o chÝ ®ßi hái *Ho¹t ®éng 2 ph¶i ph¸t ©m râ rµng.TÝnh ng¾n gän( Sgk) .Cñng cè.ë b¸o viÕt: khæ ch÷.Gv yªu cÇu hs ®äc .TÝnh sinh ®éng.TÝnh th«ng tin thêi sù( sgk) *Ho¹t ®éng3 b.Bµi tËp vÒ nhµ: BT 2 . kiÓu ch÷ phèi ®Æc tr-ng cña phong hîp víi mµu s¾c.§Æc tr-ng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ a. khóc chiÕt (?) Nªu vµ ph©n tÝch . hÊp dÉn(sgk) bµi tËp luyÖn tËp 4. h×nh ¶nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi 2..Gv rýt kinh nghiÖm bµi d¹y 111 .GV h-íng dÉn HS lµm c.

tr¶ lêi c©u hái.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. trao ®æi th¶o luËn.KÜ n¨ng: VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÓ lo¹i v¨n häc vµo viÖc ®äc v¨n 3.æn ®Þnh tæ chøc 2.NhËn biÕt lo¹i vµ thÓ trong v¨n häc . truyÖn A. thiÕt kÕ bµi so¹n. chñng lo¹i) lµ .SGK.Th¸i ®é: Say mª t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n häc quen thuéc B. tù sù vµ 112 .HiÓu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm cña mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: th¬ truyÖn 2.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng1 . thÓ lo¹i. .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 49+50 ppct Mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: Th¬. b¶ng phô C. TÝch hîp víi ®äc v¨n D.SGK.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. SGV.KiÕn thøc: Gióp HS .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . kiÓu.GV ph¸t vÊn HS tr¶ ph-¬ng thøc tån t¹i chung lêi + ThÓ ( thÓ tµi. d¹ng) lµ sù hiÖn thùc ho¸ cña lo¹i + C¸c t¸c phÈm v¨n häc ®-îc ph©n thµnh 3 lo¹i lín: Tr÷ t×nh.GV h-íng dÉn HS t×m *T×m hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ + Lo¹i ( lo¹i h×nh.KiÓm tra bµi cò: 3.

Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc cã ph¹m vi . hµnh vi.HS chia nhãm nhá. th¬ trµo phóng .Ph©n lo¹i th¬ theo néi dung biÓu hiÖn cã: th¬ tr÷ t×nh.. .Sö dông nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷ kh¸c nhau 113 . . phæ biÕn réng vµ s©u trao ®æi th¶o luËn tr¶ . 1. tªn t¸c gi¶. n¨m xuÊt b¶n..Ng«n ng÷ th¬ c« ®äng.§äc kÜ bµi th¬.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung kÞch I. nhÞp ®iÖu. ®¸nh gi¸ bµi th¬ vÒ c¶ hai *Ho¹t ®éng1 ph-¬ng diÖn néi dung vµ nghÖ thuËt (?) Nªu kh¸i l-îc II.HS chia nhãm nhá.. . th¬ tù do. t-ëng t-îng phong phó. hoµn c¶nh s¸ng t¸c.. nh¹c ®iÖu.TruyÖn chung vÒ truyÖn . h×nh ¶nh.Theo c¸ch thøc tæ chøc bµi th¬ cã: th¬ c¸ch luËt. th¬ v¨n *Ho¹t ®éng3 xu«i (?) Nªu c¸c yªu cÇu => Th¬ lµ thÓ lo¹i ra ®êi sím vµ cã chung khi ®äc th¬ nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ .CÇn biÕt râ tªn bµi th¬.Th¬ ca lµ tÊm g-¬ng cña t©m hån. giµu h×nh ¶nh. phÇn thi vÞ cña t©m hån con ng-êi vµ cuéc sèng kh¸ch quan .C¸i cèt lâi cña th¬ lµ tr÷ t×nh . hµm sóc. lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m con ng-êi.Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc ph¶n ¸nh lêi c©u hái cö ng-êi ®êi sèng trong tÝnh kh¸ch quan cña nã tr×nh bµy tr-íc líp qua con ng-êi.. c¶m nhËn ý th¬ qua c©u ch÷..Th¬ *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu kh¸i l-îc 1. Cã cèt truyÖn vµ nh©n vËt . sù kiÖn ®-îc miªu t¶ vµ kÓ l¹i bëi mét ng-êi kÓ chuyÖn nµo ®ã. th¬ tù sù. nh÷ng liªn tr×nh bµy tr-íc líp t-ëng.GV ph¸t vÊn HS tr¶ 2.. TiÕt 2: . .Th¬ chó träng ®Õn c¸i ®Ñp.Yªu cÇu vÒ ®äc th¬ lêi . nh÷ng rung ®éng cña tr¸i tim tr-íc cuéc ®êi. tËp th¬.LÝ gi¶i.Kh¸i l-îc vÒ truyÖn trao ®æi th¶o luËn tr¶ .Th¬ t¸c ®éng ®Õn ng-êi ®äc b»ng sù lêi c©u hái cö ng-êi nhËn thøc cuéc sèng.Kh¸i l-îc vÒ th¬ chung vÒ th¬ .

qua ®ã thÊy ®-îc gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o míi mÎ cña t¸c phÈm .t-ëng.Trong v¨n häc d©n gian truyÖn cã nhiÒu kiÓu lo¹i: thÇn tho¹i. thÈm mÜ *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn ..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . miªu t¶ t©m lÝ. truyÖn võa.T×m hiÓu bèi c¶nh x· héi. ng«n ng÷ nghÖ thuËt 114 . truyÖn dµi 2.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng.HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c nh©n vËt chÝnh.Cñng cè... .Ph©n tÝch nh©n vËt trong dßng l-u chuyÓn cña cèt truyÖn . ý nghÜa t.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ “ T¸c gia Nam Cao” . . ®Æc biÖt lµ nh©n vËt ChÝ PhÌo.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS .Trong v¨n häc hiÖn ®¹i cã truyÖn ng¾n. hoµn c¶nh s¸ng t¸c. TiÕt sè: 53-54ppct ChÝ PhÌo -Nam CaoA.Gv kh¸i qu¸t l¹i néi *Ghi nhí: sgk dung c¬ b¶n cña bµi *LuyÖn tËp häc -HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp .Yªu cÇu vÒ ®äc truyÖn . h-íng dÉn .ThÊy ®-îc mét sè nÐt nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña t/phÈm nh-: ®iÓn h×nh hãa nh©n vËt.Ph©n tÝch diÔn biÕn cña cèt truyÖn . dÆn dß. truyÒn thuyÕt. nghÖ thuËt trÇn thuËt. gi¸o dôc.Trong v¨n häc trung ®¹i cã truyÖn viÕt b»ng ch÷ h¸n vµ truyÖn th¬ N«m . gi¸ trÞ cña truyÖn trªn c¸c ph-¬ng diÖn: nhËn thøc.X¸c ®Þnh vÊn ®Ò truyÖn ®Æt ra. truyÖn cæ tÝch.

TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2.GV gäi hs ®äc phÇn tiÓu dÉn trong s¸ch gi¸o khoa sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh Néi dung cÇn ®¹t PhÇnII: T¸c phÈm A.thÕ nµo?Em cã nhËn xÐt g×? .Toµn bé truyÖn CP diÔn ra ë lµng Vò §¹i. C¸ch thøc tiÕn hµnh . Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . SGV. gîi t×m.H×nh ¶nh lµng Vò §¹i.Lµng nµy d©n “kh«ng qu¸ hai ngh×n.C¬ së cða truyÖn: “ChÝ PhÐo” lµ chuyÖn vÒ ng-êi thËt.SGK.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.hiÓu v¨n b¶n I.Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn .Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. tr¶ lêi c¸c c©u hái. xa phð.Cã t«n ti trËt tù thËt nghiªm ngÆt: cao nhÊt lµ cô tiªn chØ B¸ 115 *Ho¹t ®éng 2: .TiÓu dÉn -Tªn t¸c phÈm: + C¸i lß g¹ch cò: sù luÈn quÈn.Bè côc:3 phÇn (1) ®o¹n më ®Çu: ChÝ PhÌo say r-îu.T×m hiÓu bè côc . kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn.quª t¸c gi¶ B.§äc.GV h-íng dÉn Hs ®äc mét sè ®o¹n .1945 .§äc .T×m hiÓu chi tiÕt 1. §©y chÝnh lµ kh«ng gian nghÖ thuËt cña t¸c phÈm .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung B. viÖc thËt ë lµng §¹i Hoµng. bÕ t¾c + §«i løa xøng ®«i: nhÊn m¹nh mèi t×nh ChÝ PhÌo. võa ®i võa chöi cµn (2) ChÝ PhÌo tr-íc khi ®i tï (3) ChÝ PhÌo sau khi ®i tï II. Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) H×nh ¶nh lµng Vò §¹i ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .ThÞ Në + ChÝ PhÌo: nhÊn m¹nh nh©n vËt ChÝ PhÌo . D.h×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tr-íc CM th¸nh 8. thiÕt kÕ bµi häc . xa tØnh” n»m trong thÕ “ quÇn ng­ tranh thùc” . t¸i hiÖn. thuyÕt tr×nh.Gi¶i thÝch tõ khã .HS chia nhãm nhá.

cã lßng tù träng nh-ng v× ghen tu«ng B¸ KiÕn ®· ®Èy anh canh ®iÒn hiÒn lµnh vµ chÊt ph¸c Êy vµo nhµ tï b.Cµy thuª cuèc m-ín ®Ó kiÕm sèng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung KiÕn “ bèn ®êi lµm tæng lÝ”. kh«ng khÝ t¨m tèi. kh«ng cöa..HS chia nhãm nhá.ChÝ PhÌo sau khi ë tï vÒ -§i biÖt 7.Hoµn c¶nh xuÊt th©n: kh«ng cha..H×nh t-îng nh©n vËt ChÝ PhÌo a.N¨m 20 tuæi: ®i ë cho nhµ B¸ KiÕn. mçi c¸nh kÕt thµnh bÌ ®¶ng xung quanh mét ng-êi.nhµ tï thùc d©n ®· tiÕp tay l·o c-êng hµo th©m ®éc giÕt chÕt phÇn ng-êi tr«ng con 116 *Ho¹t ®éng4: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh ChÝ PhÌo tr-íc khi ®i tï . . chóng kÕt thµnh bÌ c¸nh.HS chia nhãm nhá. BÞ bµ ba B¸ KiÕn gäi lªn ®Êm l-ng. ngét ng¹t. kh«ng nhµ.thÕ nµo? ý nghÜa cña cuéc gÆp gì ®ã ®èi víi cuéc ®êi ChÝ? .biÕt ph©n biÖt t×nh yªu ch©n chÝnh vµ thãi d©m dôc xÊu xa => 20 n¨m ®Çu cña cuéc ®êi ChÝ PhÌo lµ mét anh canh ®iÒn hiÒn lµnh.ChÝ phÌo tr-íc khi ®i tï . kh«ng mÑ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi TiÕt 2 *Ho¹t ®éng1: (?) Sau khi ë tï vÒ ChÝ PhÌo cã sù thay ®æi nhthÕ nµo? Qua ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu g×? . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng2 (?) Cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo vµ ThÞ Në diÔn ra nh. Sau n÷a lµ nh÷ng ng-êi n«ng d©n thÊp cæ bÐ häng suèt ®êi bÞ ®Ì nÐn. chÊt ph¸c. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ CP trong 20 n¨m ®Çu cña cuéc ®êi? . ©m thÇm mµ quyÕt liÖt.8 n¨m CP lï lï lÇn vÒ tr«ng kh¸c h¼n: +Nh©n h×nh:( Hs lÇn l-ît tr×nh bµy) + Nh©n tÝnh:( Hs lÇn l-ît tr×nh bµy) => ChÝ phÌo bÞ vïi dËp c¶ thÓ x¸c lÉn linh hån.Tõng m¬ -íc: mét ng«i nhµ nho nhá.. kh«ng mét tÊc ®Êt c¾m dïi. ¸p bøc . => H×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tr-íc CM 2. ®i ë hÕt nhµ nµy ®Õn nhµ kh¸c. uy thÕ nghiªng trêi råi ®Õn ®¸m c-êng hµo.M©u thuÉn giai cÊp gay g¾t. bãp ch©n xoa bông.ChÝ chØ thÊy nhôc chø yªu ®-¬ng g× ..

dÆn dß.cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo vµ ThÞ Në .Hoµn c¶nh gÆp gì: . nhËn ra t×nh tr¹ng bÕ t¾c cña th©n phËn m×nh + Khi thÊy ThÞ Në b-ng b¸t ch¸o hµnh ®Õn h¾n “RÊt ng¹c nhiªn” vµ hÕt søc xóc ®éng.T×nh yªu th-¬ng méc m¹c ch©n thµnh cña ng-êi ®µn bµ xÊu xÝ Êy ®· khiÕn b¶n chÊt l-¬ng thiÖn cña ChÝ PhÌo thøc dËy: +LÇn ®Çu tiªn CP nhËn ra sù hiÖn h÷u cña m×nh.Nh©n vËt B¸ KiÕn .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ..GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu vÒ nh©n vËt *Ho¹t ®éng5 (?) Nªu vµ nhËn xÐt nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c? .DiÖn m¹o bªn ngoµi: tiÕng qu¸t “ rÊt sang”.BÞ ThÞ Në cù tuyÖt ChÝ phÌo uèng r-îu: cµng uèng cµng tØnh .HS tr¶ lêi b»ng phiÕu häc tËp GV kiÓm tra sau ®ã chèt l¹i 4.CP ®Õn nhµ B¸ KiÕn. “ c¸i c-êi Tµo Th¸o” .HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Nhµ v¨n ®· nªu ra mét vÊn ®Ò míi trong sè phËn t¨m tèi cña ng-êi n«ng d©n: bÞ tµn ph¸ vÒ t©m hån. + H¾n thÊy thÌm l-¬ng thiÖn.GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng3 (?) T×nh thÕ nµo dÉn ®Õn viÖc CP giÕt chÕt BK råi tù s¸t? Qua ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu g×? . bÞ huû diÖt c¶ nh©n tÝnh c. giÕt chÕt B¸ kiÕn vµ sau ®ã chØ cßn mét c¸ch lµ tù s¸t -> khi ý thøc trë vÒ CP kh«ng b»ng lßng trë l¹i cuéc sèng thó vËt nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng4 .Bèn ®êi lµm tæng lÝ “Uy thÕ nghiªng trêi” .Cñng cè.Nh©n vËt ®éc tho¹i ph¬i ra nh÷ng suy nghÜ. muèn lµm hoµ víi mäi ng-êi biÕt bao => Linh hån ChÝ PhÌo ®· trë vÒ d. h-íng dÉn ng-êi chÝ =>HiÖn t-îng bi th¶m Êy kh¸ phæ biÕn vµ cã tÝnh qui luËt trong x· héi ®-¬ng thêi.tr-íc n÷a vµ CP ®· chÕt trªn ng-ìng cöa trë vÒ cuéc sèng => T×nh tr¹ng xung ®ét giai cÊp ë n«ng th«n hÕt søc gay g¾t kh«ng g× cã thÓ xoa dÞu d-îc 3. tÝnh to¸n thuéc vÒ ph-¬ng 117 .T×nh thÕ bi kÞch dÉn ®Õn viÖc giÕt chÕt B¸ KiÕn råi tù s¸t cña ChÝ PhÌo ..

Lµ mét l·o giµ h¸o s¾c vµ ghen tu«ng ®Õn thÈm h¹i => BK tiªu biÓu cho giai cÊp thèng trÞ: cã quyÒn lùc. chuÈn bÞ cho tiÕt: “Thùc hµnh vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn trong c©u” .Së tr-êng miªu t¶ vµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©nm lÝ nh©n vËt . *Ghi nhí *LuyÖn tËp -HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp . nham hiÓm. sö dông khÈu ng÷ quÇn chóng.Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp.Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn võa lµ ng«n ng÷ t¸c gi¶ võa lµ ng«n ng÷ nh©n vËt.C¸ch x©y dùng nh©n vËt ®iÓn h×nh .Bµi tËp vÒ nhµ: bµi tËp2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 55 ppct Thùc hµnh vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn trong c©u A.. 118 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Ng«n ng÷ tù nhiªn.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .Gv chèt l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc . 4.KiÕn thøc: Gióp HS N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß. gian hïng..B¶n chÊt gian hïng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt trong c¸i c¸ch h¾n ®èi xö víi CP . sèng ®éng. t¸c dông cña trËt tù c¸c bé phËn c©u trong viÖc thÓ hiÖn ý nghÜa vµ liªn kÕt ý trong v¨n b¶n 2.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y ch©m chÝnh s¸ch cïng nh÷ng ©m m-u th©m ®éc trong viÖc ®µn ¸p thèng trÞ nh©n d©n .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Kü n¨ng: Cã kÜ n¨ng s¾p xÕp tõ ng÷ khi nãi vµ viÕtc©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh.

HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .HS ®äc bµi tËp .HS ®äc bµi tËp. trao ®æi th¶o luËn.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Bµi tËp2 C¸ch viÕt ( A) lµ phï hîp nh»m nhÊn m¹nh vµo sù th«ng minh 3. tr¶ lêi c©u hái.2: tr¶ lêi ý a +Nhãm3.TrËt tù trong c©u ®¬n 1. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. SGV. tr¶ lêi c©u hái . phÇn biÓu thÞ thêi gian ®Æt ë gi÷a 119 *Ho¹t ®éng 2 .6: tr¶ lêi ý c .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. uy hiÕp ®èi ph-¬ng b.thÕ l¹i lµ phï hîp bëi môc ®Ých phñ ®Þnh t¸c dông cña con dao ®èi víi viÖc chÆt c©y to 2.S¾p xÕp nh.Nh»m môc ®Ých dån träng t©m th«ng b¸o vµo tõ “ rÊt s¾c” phï hîp vìi môc ®Ých ®e do¹. thiÕt kÕ bµi so¹n.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK. uy hiÕp B¸ KiÕn cña ChÝ PhÌo c. ®ång chøc: cïng lµm thµnh phÇn phô cho danh tõ “ con dao” Nh-ng ®Æt vµo ®o¹n v¨n sÏ kh«ng phï hîp víi môc ®Ých cña hµnh ®éng: Môc ®Ých ®e do¹.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .4 tr¶ lêi ý b +Nhãm5.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp1 HS chia 6 nhãm +Nhãm1. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Chñ thÓ hµnh ®éng ®-îc nªu tr-íc.HS chia nhãm nhá. b¶ng phô C.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .vËy kh«ng sai vÒ ng÷ ph¸p vµ ý nghÜa v× “ rÊt s¾c” vµ “ nhá” lµ c¸c thµnh phÇn ®¼ng lËp.KiÓm tra bµi cò: 3. lùa chän trËt tù tèi -u cho c¸c bé phËn c©u B. .SGK.Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c.æn ®Þnh tæ chøc 2.Bµi tËp 1 a.Bµi tËp 3 a.Trong t×nh huèng nµy sù s¾p xÕp nh.§o¹n v¨n kÓ vÒ mét sù kiÖn ( MÞ bÞ b¾t) cho nªn tr-íc tiªn lµ nªu hoµn c¶nh thêi gian C©u tiÕp theo phÇn “ S¸ng h«m sau” cÇn ®Æt ë ®Çu c©u ®Ó tiÕp nèi thêi gian b.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bëi sù liªn kÕt ý c¸c c©u tr-íc ®ã ®Òu tËp trung vµo viÖc: ai lµ ng-êi ®Î ra ChÝ PhÌo c.VÒ ng÷ ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn chÝnh cña c©u nh-ng nã biÓu hiÖn phÇn tin míi, träng t©m th«ng b¸o.§iÒu quan träng ë c©u nµy lµ thêi gian MÞ vÒ lµm d©u nªn nã ®-îc ®Æt ë cuèi c©u ( vÞ trÝ giµnh cho nh÷ng tin quan träng) II.TrËt tù trong c©u ghÐp 1.Bµi tËp1 a.VÕ chØ nguyªn nh©n cÇn ®Æt sau vÕ chÝnh v× vÕ chÝnh tiÕp theo c©u tr-íc ®ang nãi vÒ h¾n vµ vÕ phô ®øng sau liªn kÕt víi nh÷ng c©u ®i sau: cô thÓ ho¸ cho mét c¸i g× rÊt xa x«i b.VÕ chØ sù nh-îng bé ®Òu lµ c¸c vÕ phô xÐt vÒ mÆt cÊu t¹o ng÷ ph¸p nh-ng ®èi víi nh÷ng tr-êng hîp nµy cÇn ®Æt sau ®Ó bæ sung mét th«ng tin cÇn thiÕt bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ 2.Bµi tËp2 - CÇn chän ph-¬ng ¸n C

*Ho¹t ®éng4 - HS chia 2 d·y +D·y1 tr¶ lêi ý a +D·y 2 tr¶ lêi ý b - cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chuÈn kiÕn thøc

- HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr×nh bµy tr-íc líp - Gv gîi ý: ®Ó chän ®-îc ph-¬ng ¸n tèi -u ta ph¶i xem xÐt mèi quan hÖ cña nã víi nh÷ng c©u tr-íc vµ sau nã 4.Cñng cè, dÆn dß, h-íng dÉn - GV chèt l¹i néi dung bµi häc - Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: “B¶n tin” - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

=> ViÖc s¾p xÕp ®óng trËt tù c¸c bé phËn trong c©u kh«ng chØ cã t¸c dông tu tõ mµ cßn cã t¸c dông vÒ c¸c ph-¬ng diÖn kh¸c: ph©n bè th«ng tin cò- míi; nhÊn m¹nh träng t©m th«ng b¸o; ®¶m b¶o sù m¹ch l¹c vµ liªn kÕt ý gi÷a c¸c c©u

120

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung

Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 56 ppct

B¶n tin
A.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc yªu cÇu vÒ néi dung, h×nh thøc cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ tr-êng vµ m«i tr-êng x· héi gÇn gòi 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc, thËn träng khi ®-a tin B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi so¹n, - SGK, b¶ng phô C.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò, trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 - GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin - HS ®äc VD SGK - HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái, cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chèt l¹i

Néi dung cÇn ®¹t I.Môc ®Ých, yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n tin * VD ( SGK) 1.B¶n tin th«ng b¸o kÕt qu¶ k× thi ¤lim- pÝch To¸n quèc tÕ cña ®oµn HS ViÖt Nam.KÕt qu¶ xÕp thø t- kh¼ng ®Þnh tr×nh ®é cña HS ViÖt Nam, thµnh tùu cña nÒn gi¸o dôc n-íc ta trong viÖc båi d-ìng nh©n tµi 2.B¶n tin cã tÝnh thêi sù bëi sau 3 ngµy ®· ®-îc ®-a tin 3.C¸c th«ng tin ®ã kh«ng cÇn thiÕt 121

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bëi kh«ng phï hîp vµ vi ph¹m nguyªn t¾c ng¾n gän, sóc tÝch cña b¶n tin 4.Cã t¸c dông ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña b¸o chÝ nãi chung, b¶n tin nãi riªng, lµm cho ng-êi ®äc tin vµo nh÷ng tin tøc ®-îc th«ng b¸o 5.B¶n tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thêi sù ( ®-a tin kÞp thêi, nhanh chãng), tin ph¶i cã ý nghÜa XH, néi dung th«ng tin ph¶i ch©n thùc, chÝnh x¸c

*Ho¹t ®éng 2: (?) Nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin/ - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi

*Ho¹t ®éng3 *Môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin ( SGK) (?) Nªu c¸ch khai th¸c vµ lùa chän tin? - GV ph¸t vÊn HS tr¶ II.C¸ch viÕt b¶n tin lêi 1.Khai th¸c vµ lùa chän tin - CÇn khai th¸c, lùa chän sù kiÖn cã *Ho¹t ®éng4 ý nghÜa cô thÓ, chÝnh x¸c.Kh«ng ph¶i - HS chia 6 nhãm mäi sù kiÖn ®Òu cã thÓ lµ nguån tin +Nhãm1,2: tr¶ lêi ý a cña b¶n tin +Nhãm3,4 tr¶ lêi ý b 2.ViÕt b¶n tin +Nhãm5,6: tr¶ lêi ý c a.Tªn cña b¶n tin ®Òu kh¸i qu¸t néi - HS trao ®æi th¶o dung cña tin: sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng sù kiÖn phô sau ®ã cö ng-êi B¶n tin th-êng ®Æt nhan ®Ò ng¾n gän tr×nh bµy tr-íc líp gåm mét côm tõ, còng cã thÓ lµ mét - GV chèt l¹i c©u trÇn thuËt, c©u nghi vÊn ng¾n gän b.PhÇn më ®Çu th-êng th«ng b¸o kh¸i qu¸t vÒ sù kiÖn vµ kÕt qu¶ c.PhÇn triÓn khai cã thÓ nªu cô thÓ, chi tiÕt h¬n sù kiÖn hoÆc cã thÓ c¾t 4.Cñng cè, dÆn dß, nghÜa cô thÓ h¬n nguyªn nh©n hoÆc kÕt h-íng dÉn qu¶ cña sù kiÖn ®-îc ®-a tin - Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk * Ghi nhí: sgk - Gv h-íng dÉn hs III.LuyÖn tËp chuÈn bÞ c¸c tiÕt ®äc - HS lµm bµi tËp 1+ 2 t¹i líp thªm “ Cha con nghÜa - Bµi tËp vÒ nhµ: BT 3 nÆng, vi hµnh, tinh thÇn thÑ dóc” - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

122

Môc tiªu cÇn ®¹t 1. . 2. .SGK.SGK. SGV.NguyÔn ¸i QuècA. t¸c gi¶ ®· phª ph¸n 1 c¸nh ®Ých ®¸ng c¸i lè l¨ng. b¶ng phô 123 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 57 ppct §äc thªm “Vi hµnh” ( TrÝch “Nh÷ng bøc th.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . kÖch cìm cña Kh¶i §Þnh trong chuyÕn Y sang Ph¸p tham dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa ë M¸c-X©y.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc thuéc thÓ lo¹i trµo phóng 3. NhÊn m¹nh nghÖ thuËt ch©m biÕm s©u cay cña t¸c phÈm. thiÕt kÕ bµi so¹n.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy.B»ng bót ph¸p trµo phóng.göi c« em hä”) .Th¸i ®é: H×nh thµnh th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi nh÷ng ng-êi cã c«ng víi n-íc vµ phª ph¸n nh÷ng kÎ b¸n n-íc h¹i d©n B.

tr¶ lêi c©u hái. gi÷a môc ®Ých vµ viÖc lµm .Bè côc: 2 ®o¹n (1) Cuéc ®èi tho¹i cña ®«i trai g¸i trªn chuyÕn tµu ®iÖn ngÇm (2) C¶m t-ëng. 2.T×m hiÓu v¨n b¶n phóng c¬ b¶n cña 1. B. hÌn h¹.HS lµm viÖc c¸ nh©n.2.§äc . håi t-ëng vµ b×nh luËn cña ng-êi viÕt khi lu«n bÞ hiÓu *Ho¹t ®éng3 lÇm lµ Kh¶i §Þnh vi hµnh (?) Nªu m©u thuÉn trµo II. .TiÓu dÉn .HS ®äc .§äc.hiÓu v¨n b¶n I.Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: t¸c gi¶ viÕt “Vi hµnh” ®¨ng b¸o ®ñng vµo dÞp Kh¶i §Þnh ®-îc chÝnh phñ Ph¸p ®-a sang dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa tæ chøc ë M¸c X©y ®¨ng trªn b¸o “Nh©n ®¹o” ngµy 19.T×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: 124 .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung C.1923. trao ®æi th¶o luËn.HS chia nhãm nhá ( . TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.GV chèt l¹i cña chÝnh quyÒn thùc d©n Ph¸p ®èi víi ND Ph¸p trong viÖc sö dông K§ sang *Ho¹t ®éng4 th¨m Ph¸p (?) Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o cña thiªn truyÖn? .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 .M©u thuÉn gi÷a b¶n chÊt bªn trong Theo bµn) trao ®æi vµ h×nh thøc bªn ngoµi.Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t A. thãi ¨n ch¬i hái.Nªu bè côc .HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK (?) Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh s¸ng t¸c truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? (?) ViÕt truyÖn ng¾n nµy NguyÔn ¸i Quèc nh»m môc ®Ých g×? .æn ®Þnh tæ chøc 2.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? truyÖn ng¾n “Vi hµnh” .Môc ®Ých: ViÕt truyÖn ng¾n nµy NguyÔn ¸i Quèc nh»m v¹ch mÆt tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh vµ nh÷ng thñ ®o¹n x¶o tr¸ cña thùc d©n Ph¸p tríc Nh©n d©n Ph¸p. cö ng-êi tr×nh ®µng ®iÕm vµ sø mÖnh cña «ng vua ë bµy tr-íc líp mét n-íc.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.KiÓm tra bµi cò: 3. gi÷a b¶n chÊt th¶o luËn tr¶ lêi c©u bï nh×n sa ®o¹.Gi¶i thÝch tõ khã .

lµm mÊt thÓ diÖn quèc gia. m¾t xÕch. mòi tÑt.T¹o t×nh huèng nhÇm lÉn . thËm chÝ kh«ng b»ng mét tªn hÒ. + T¸c phÈm ®· thÓ hiÖn tµi n¨ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña ngßi bót chuyÖn ng¾n hiÖn ®¹i b»ng tµi ch©n biÕm s¾c s¶o vµ phª ph¸n s©u cay 125 . cam (?) Nªu nÐt nghÖ thuËt t©m lµm bï nh×n.H×nh t-îng nh©n vËt Kh¶i §Þnh Theo bµn) trao ®æi .HS chia nhãm nhá ( 3. -> C¸i nh×n kú thÞ cña ngêi Ph¸p ®èi víi ¤ng vua An Nam + Th¸i ®é: nhót nh¸t. t¨ng (?) Ph©n tÝch h×nh tÝnh ch©n thËt tè c¸o trong viÖc thÓ t-îng nh©n vËt Kh¶i hiÖn chñ ®Ò vµ kh¾c ho¹ ch©n dung vua §Þnh K§ . . réng r·i c¸c c¸ch ch¬i ch÷ so s¸nh vÝ von trµo phóng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr×nh bµy tr-íc líp .Dïng h×nh thøc viÕt th.GV chèt l¹i trang søc. . lóng tóng cña kÎ lÐn lót vông trém.T×nh huèng nhÇm lÉn -> NhÇm t¸c gi¶ víi tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh => lµm t¨ng tÝnh kh¸ch quan.NghÖ thuËt ch©m biÕm ®Æc s¾c . ®Çu ®éi c¸i chôp ®Ìn. hÊp dÉn. Giäng v¨n m¸t 4.. cö ng-êi tr×nh chanh. Cñng cè.Lè l¨ng. tay sai . tay sai cho TDP ®Æc s¾c cña t¸c phÈm? 4. ¡n ch¬i sa *Ho¹t ®éng6 ®o¹. bµy tr-íc líp + Trang phôc: cã c¸i g× ph« ra hÕt.( cho c« em hä) ... vua nh. mÎ.hÒ. h-íng dÉn.GV ph¸t vÊn HS tr¶ . lôa lµ.Sù s¸ng t¹o trong viÖc sö dông linh ho¹t. chÊt trµo phóng thÊm ®îm dÆn dß trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh” tõ cèt (?) Gi¸ trÞ néi dung chuyÖn -> tõng chi tiÕt. *Ho¹t ®éng5 t¨ng tÝnh trµo phóng vµ ®¶ kÝch.Gv h-íng dÉn hs m·nh liÖt cña NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi chuÈn bÞ tiÕt sau bän thùc d©n vµ phong kiÕn.Gv rót kinh nghiÖm víi th¸i ®é ®¶ kÝch võa quyÕt liÖt bµi d¹y võa s©u cay. c©u v¨n vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt III KÕt luËn: cña truyÖn ng¾n “ Vi + “Vi Hµnh” lµ 1 t¸c phÈm cã gi¸ trÞ Hµnh”? vÒ néi dung: ThÓ hiÖn lßng c¨m thï .Nhan ®Ò lêi . cæ hñ. mØa mai.H×nh d¸ng bªn ngoµi th¶o luËn tr¶ lêi c©u + VÎ ngoµi: Da mÆt vµng bñng nh vá hái.

TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK. tr¶ lêi c©u hái.TiÓu dÉn(SGK) II. Lªn ¸n sù bÞp bîm cña TDP B.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Hå BiÓu Ch¸nh- Tinh thÇn thÓ dôc .Bè côc: (1) T©m tr¹ng tuyÖt väng cña TrÇn V¨n Söu trªn cÇu Mª Tøc 126 .T×nh nghÜa cha con trong truyÖn ng¾n “ Cha con nghÜa nÆng” qua mét ®o¹n trÝch .2.TÝnh chÊt bÞp bîm cña phong trµo thÓ dôc thÓ thao ®-¬ng thêi mµ TDP cæ vò rÇm ré qua truyÖn ng¾n “Tinh thÇn thÑ dóc” .æn ®Þnh tæ chøc 2.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy . trao ®æi th¶o luËn.Gi¶i thÝch tõ khã .T¸c phÈm “Cha con nghÜa nÆng”(TrÝch) I.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 58 §äc thªm Cha con nghÜa nÆng ( TrÝch) .KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3.Tãm t¾t ý chÝnh .KiÓm tra bµi cò:Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? 3. SGV.Nªu bè côc Néi dung cÇn ®¹t A.§äc .SGK.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .HS ®äc . b¶ng phô C. thiÕt kÕ bµi so¹n.Th¸i ®é: Tr©n träng t×nh nghÜa cha con.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 . .NguyÔn C«ng HoanA.

GV chèt l¹i (2) Cuéc gÆp gì vµ trß chuyÖn cña hai cha con (3) Hai cha con trë lªn Phó Tiªn 2. ®¸ng träng.TiÓu dÉn(SGK) II.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n .Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng6 127 .T×nh con ®èi víi cha:NgÇm theo dâi c©u chuyÖn cña «ng ngo¹i víi cha.Suèt trong nh÷ng n¨m lñi trèn xa Söu kh«ng khi nµo ngu«i nçi nhí nhµ.Miªu t¶ nh©n vËt: Chó ý nhiÒu ®Õn lêi nãi vµ hµnh ®éng .Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 ..TVS sau h¬n chôc n¨m xa con. b.NghÖ thuËt .Kh«ng qu¶n hiÓm nguy lÎn vÒ th¨m con nh-ng sî lµm khã vµ ¶nh h-ëng ®Õn c¸c con nªn l¹i bÊm bông ra ®i.T×nh cha víi con: TrÇn V¨n Söu lµ ng-êi cha bÊt h¹nh nÆng t×nh víi c¸c con.Cuéc ch¹y ®uæi trong ®ªm cña hai cha con. .T×m hiÓu v¨n b¶n a.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.Bè côc: Gåm 5 c¶nh nhá *Ho¹t ®éng4 .Ng«n ng÷ giµu mµu s¾c Nam Bé A.HS chia 6 nhãm +Nhãm1. nhí c¸c con.T×nh huèng truyÖn giµu kÞch tÝnh .4 tr¶ lêi c©u 3 +Nhãm5. lo cho c¸c con. bÝ mËt vÒ gÆp nh-ng kh«ng ®-îc l¹i ph¶i ®i ngay trong ®ªm v× th-¬ng con.HS ®äc . quyÕt bá nhµ theo cha ®Ó lµm lông nu«i cha. hiÓu vµ cµng th-¬ng cha.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK .Tãm t¾t ý chÝnh .6: tr¶ lêi c©u 4 . ®¸ng th-¬ng.NghÖ thuËt kÓ chuyÖn:Theo tr×nh tù thêi gian .T¸c phÈm “ Tinh thÇn thÓ dôc” I.¤m chÇm lÊy cha trß chuyÖn ©n cÇn.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Khi thÊy cha bá ch¹y ra søc ®uæi theo mong gÆp cha.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Nªu bè côc .TrÇn V¨n TÝ qu¶ lµ ®øa con hiÕu nghÜa.Cuéc gÆp gì c¶m ®éng trªn cÇu Mª Tøc c.T×nh nghÜa cha con . ®Þnh nh¶y xuèng s«ng tù tö.§äc .2: tr¶ lêi c©u2 +Nhãm3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 5 .Gi¶i thÝch tõ khã .

HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . dÆn dß .M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn Néi dung mÖnh lÖnh yªu cÇu g¾t gao b¾t buéc d©n lµng ph¶i xem ®¸ bãng trªn huyÖn vµ sù sî h·i..KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ tr-êng vµ m«i tr-êng x· héi gÇn gòi 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Môc tiªu cÇn ®¹t 1. Cñng cè.KiÕn thøc: Gióp HS ¤n tËp. trµo phóng c¸i tinh thÇn thÓ dôc cña mét thêi tr-íc c¸ch m¹ng +C¶nh1:Tê tr¸t vÒ lµng víi giäng cøng nh¾c. h-íng dÉn.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n .Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ LuyÖn tËp viÕt b¶n tin” .5 c¶nh liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó thÓ hiÖn chñ ®Ò.Gv kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc .4 tr¶ lêi c©u 2 +Nhãm5. h¸ch dÞch lµ nguyªn nh©n cho tÊt c¶ c¸c c¶nh sau + 3 c¶nh sau lµ 3 c¶nh ®èi phã kh¸c nhau cña d©n lµng tr-íc c¸i lÖnh s¾t ®¸ cña quan huyÖn +C¶nh cuèi cïng lµ c¶nh trãc n· d÷ déi. ®-a ng-êi ®i xem bãng ®¸ mµ nhdÉn gi¶i tï binh. t×m mäi c¸ch kh«ng tu©n lÖnh cña d©n lµng c.T×m hiÓu v¨n b¶n a.GV chèt l¹i 4.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.NghÖ thuËt dùng truyÖn ®éc ®¸o: .6: tr¶ lêi c©u 3 ..Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 59 ppct 2.ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn: Sù gi¶ dèi bÞp bîm cña phong trµo TDTT thêi Ph¸p thuéc trong khi ®êi sèng ND cßn v« cïng khæ cùc LuyÖn tËp viÕt b¶n tin A.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc..còng do sî c¸i uy cña quan huyÖn qua tê tr¸t mµ ra b.2: tr¶ lêi c©u 1 +Nhãm3. thËn träng khi ®-a tin 128 . lÈn trèn. cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2.

Bµi tËp 1 . triÓn khai tõ th«ng tin kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ chi tiÕt.C¸ch ch÷a: cã thÓ ®-a c©u ®ã xuèng .lo¹i b¶n tin b×nh th-êng .Bµi tËp 2 .GV ph¸t vÊn HS tr¶ . tr×nh bµy nhan ®Ò tr-íc líp 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .HS ®äc bµi tËp2 2.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. y tÕ.SGK. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.GV h-íng dÉn HS viÕt cuèi b¶n tin 129 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung B. yªu cÇu cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ .KiÓm tra bµi cò:Nªu môc ®Ých. thiÕt kÕ bµi so¹n.HS ®äc bµi tËp1 SGK .VÒ dung l-îng: §é dµi trung b×nh.PhÇn sau cô thÓ ho¸ vµ gi¶i thÝch cho phÇn tr-íc .VÒ cÊu tróc: b¶n tin cã nhan ®Ò. SGV.æn ®Þnh tæ chøc 2.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.C¸ch thøc n¾m b¾t th«ng tin nhanh: + C¨n cø vµo nhan ®Ò cña b¶n tin + C¨n cø vµo c©u mang néi dung *Ho¹t ®éng3 th«ng tin quan träng nhÊt cã liªn . b¶ng phô C.HS ®äc bµi tËp3 lµm quan ®Õn sù kiÖn ®-îc nh¾c ®Õn trong viÖc c¸ nh©n. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. . tr¶ lêi c©u hái. c¸c h¹n chÕ vÒ b×nh ®¼ng giíi) *Ho¹t ®éng 2: .Bµi tËp3 . kinh tÕ.SGK. trao ®æi th¶o luËn.ViÖc ®-a th«ng tin sè l-îng c¸c lêi tr-êng ®¹i häc ®¨ng kÝ dù thi vµo vÞ trÝ ®ã lµ kh«ng hîp lÝ v× tr-íc vµ sau nã ®Òu nãi vÒ thÓ thøc cuéc thi *Ho¹t ®éng4 .Néi dung chñ yÕu cña b¶n tin: Dù lêi ¸n ph¸t triÓn vµ ®-a c©y d-îc liÖu ViÖt Nam ra thÞ tr-êng thÕ giíi ®-îc lùa chän vµo danh s¸ch 10 øng cö viªn ®o¹t gi¶i th-ëng “M«i tr-êng vµ ph¸t triÓn 2007” . th«ng tin vÒ kÕt qu¶ (®øng ®Çu khu vùc vÒ b×nh ®¼ng giíi) vµ c¸c sù kiÖn ( b×nh ®¼ng giíi trong gi¸o dôc.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .

HS chän t×nh huèng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung b¶n tin 4. 4. dÆn dß. h-íng dÉn .liÖu ®Ó viÕt b¶n tin .GV cñng cè l¹i ND bµi häc .Thu thËp vµ lùa chän t..Cñng cè..Bµi tËp 4 . viÕt phÇn më ®Çu.§Æt tªn cho b¶n tin. phÇn triÓn khai cña b¶n tin.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 130 .GV h-íng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn” .

Kh«ng ph¶i bÊt cø cuéc trß chuyÖn. nh· nhÆn.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .T«n träng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn lµ t«n träng sù thËt. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.KÜ n¨ng: N¾m ®-îc mét sè kÜ n¨ng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn.HS ®äc c©u hái 1. trao ®æi th¶o luËn. nhÊt lµ kÜ n¨ng ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái 3.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra bµi tËp viÕt b¶n tin 3. mét lo¹i ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong x· héi v¨n minh 2. t«n träng quyÒn ®-îc bµy tá ý kiÕn cña 131 .SGK.SGK. tr¶ lêi c©u hái. biÕt chia sÎ l¾ng nghe. hái ®¸p nµo còng mÆc nhiªn ®-îc coi lµ pháng vÊn.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. tÇm quan träng cña pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn . SGV.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .. trong giao tiÕp víi mäi ng-êi B.Th¸i ®é: ThÊy ®-îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã th¸i ®é khiªm tèn.æn ®Þnh tæ chøc 2. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. . cã ý nghÜa.KiÕn thøc: Gióp HS Cã nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn. . ChØ lµ pháng vÊn khi cuéc trß chuyÖn Êy ®-îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých râ rµng lµ ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ mét chñ ®Ò quan träng.2 SGK . thiÕt kÕ bµi so¹n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 60 ppct Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn A.Môc ®Ých. b¶ng phô C.

Trung thùc. h-íng dÉn III. ®ång c¶m.Gv h-íng dÉn hs: .HS ®äc bµi tËp 3 lµm ®Ých vµ ®èi t-îng pháng vÊn. liªn kÕt víi nhau vµ bµy tr-íc líp ®-îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lÝ . th¼ng th¾n.ChuÈn bÞ pháng vÊn . lµm râ viÖc c¸ nh©n.HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô II. TiÕn hµnh pháng vÊn lêi . kh«ng l¹c ®Ò .Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ho¹t ®éng pháng vÊn 1.Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ng-êi tr¶ .Biªn tËp sau khi pháng vÊn .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2: .Th¸i ®é th©n t×nh. l¾ng nghe vµ chia xÎ th«ng tin víi ng-êi tr¶ lêi -KÕt thóc cuéc pháng vÊn cÇn c¶m ¬n ng-êi tr¶ lêi pháng vÊn 3. tr×nh ®-îc chñ ®Ò.HÖ thèng c©u hái pháng vÊn ph¶i: *Ho¹t ®éng3 Ng¾n gän. dÆn dß .Ngoµi nh÷ng c©u hái ®· chuÈn bÞ s½n cÇn cã thªm mét sè c©u hái gîi më.GV ph¸t vÊn HS tr¶ 2.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 132 c«ng chóng vµ v× thÕ lµ mét biÓu hiÖn cña tinh thÇn d©n chñ trong x· héi v¨n minh . ®iÖu bé.b .Cã thÓ ghi l¹i nÐt mÆt. s¾p xÕp l¹i c©u cho râ víi ng-êi tr¶ lêi rµng m¹ch l¹c pháng vÊn? .Kh«ng ®-îc thay ®æi néi dung pháng *Ho¹t ®éng4 vÊn nh-ng cã thÓ thay ®æi. cö chØ.HS ®äc c©u hái a. râ rµng. ch©n thµnh .C©u tr¶ lêi râ rµng vµ hÊp dÉn So¹n bµi “ VÜnh biÖt Côu trïng ®µi” * Ghi nhí: sgk .Gv yªu cÇu hs ®äc lêi pháng vÊn ghi nhí sgk .Cñng cè. phï hîp víi môc . söa chõa Nªu nh÷ng yªu cÇu ®èi mét sè tõ ng÷. ®-a ®Èy ®Ó c©u chuyÖn kh«ng rêi r¹c.. 4.X¸c ®Þnh: + Chñ ®Ò pháng vÊn + Môc ®Ých pháng vÊn + §èi t-îng pháng vÊn + Ng-êi thùc hiÖn pháng vÊn + Ph-¬ng tiÖn pháng vÊn .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 61-62-63 ppct VÜnh biÖt cöu trïng ®µi ( TrÝch “Vò Nh­ T«” ) . 1.N¾m ®-îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña vë kÞch qua ®o¹n trÝch 2. Môc tiªu cÇn ®¹t.hiÓu t¸c phÈm kÞch 133 .NhËn thøc ®-îc quan ®iÓm nh©n d©n cña NHT ®ång thêi thÊy ®-îc th¸i ®é ng-ìng mé. HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc xung ®ét kÞch.NguyÔn Huy T-ëng A. tr©n träng tµi n¨ng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh÷ng nghÖ sÜ cã t©m huyÕt vµ tµi n¨ng lín nh-ng l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng m©u thuÉn kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®-îc gi÷a kh¸t väng nghÖ thuËy lín lao vµ thùc tÕ x· héi kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä thùc hiÖn kh¸t väng Êy . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . bi kÞch cña Vò Nh.T« vµ §an ThiÒm trong håi V cña vë kÞch . KiÕn thøc Gióp häc sinh : . diÔn biÕn t©m tr¹ng. tÝnh c¸ch.N¾m ®-îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i bi kÞch.

Gi¶i thÝch tõ khã II. ®Õn khi Lª T-¬ng Dùc b¾t Vò Nh. C¸ch thøc tiÕn hµnh . B¾c Ninh.T¸c phÈm chÝnh: sgk .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.æn ®Þnh tæ chøc 2. ®«n hËu.Vë kÞch “ Vò Nh.Cã thiªn h-íng khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö vµ cã ®ãng gãp næi bËt ë thÓ lo¹i tiÓu thuyÕt vµ kÞch .T¸c gi¶ ( 1912.V¨n phong gi¶n dÞ.GV ph©n vai cho HS ®äc håi V *Ho¹t ®éng 3 (?) Ph©n tÝch nh÷ng m©u thuÉn xung ®ét c¬ b¶n cña vë kÞch còng nh.SGK.Nh÷ng m©u thuÉn xung ®ét c¬ b¶n .Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho . nay thuéc x· Dôc Tó huyÖn §«ng Anh.®o¹n trÝch . Th¸i ®é: Kh¬i gîi t×nh c¶m nh©n v¨n cña con ng-êi B. huyÖn Tõ S¬n.T« x©y Cöu trïng ®µi th× 134 *Ho¹t ®éng 2 .B¶ng phô C.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. cö ng-êi tr×nh . SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn . .T×m hiÓu v¨n b¶n 1.1960) .Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. M©u thuÉn nµy vèn cã tõ tr-íc.M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n lao ®éng khèn khæ lÇm than víi bän h«n qu©n b¹o chóa vµ phe c¸nh cña chóng sèng xa hoa truþ l¹c. . s©u s¾c . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.§äc. Hµ Néi .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .TiÓu dÉn 1.Gi¸o ¸n. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: . trao ®æi vµ th¶o luËn. th©m trÇm. KiÓm tra bµi cò: 3.Quª qu¸n: lµng Dôc Tó.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.S¸ng t¸c .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.§äc v¨n b¶n .T«”: sgk B.Cuéc ®êi (SGK) -N¨m 1996 ®-îc nhµ n-íc tÆng gi¶i th-ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2.hiÓu ®o¹n trÝch I. trong s¸ng.

T« vÉn kiªn quyÕt tõ chèi x©y Cöu trïng ®µi. tµi s¸ng 135 *Ho¹t ®éng 2 (?) §an ThiÒm lµ ng-êi nh. LÝ t-ëng.viªn t-íng cÇm qu©n.thÕ nµo? .Lµ mét nghÖ sÜ cã nh©n c¸ch lín. Cöu trïng ®µi bÞ ®Ëp ph¸. kinh hoµng.T«? . 3. -íc m¬ x©y mét toµ ®µi cao c¶.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bµy tr-íc líp . ¤ng còng kh«ng ph¶i lµ ng-êi h¸m lîi (Khi ®-îc vua ban th-ëng lôa lµ.M©u thuÉn thø hai: M©u thuÉn gi÷a quan niÖm nghÖ thuËt cao siªu.GV chèt l¹i TiÕt 2 *Ho¹t ®éng1 (?) Nªu tÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng Vò Nh. thuÇn tuý hoµn toµn tho¸t li khái hoµn c¶nh lÞch sö x· héi cña ®Êt n-íc.T« . tr¸ng lÖ.T« lµ mét kiÕn tróc sthiªn tµi. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . gay g¾t . vµng b¹c «ng ®· ®em chia hÕt cho thî).GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3: .T©m tr¹ng bi kÞch ®Çy c¨ng th¼ng cña «ng: x©y Cöu trïng ®µi lµ ®óng hay sai? lµ cã c«ng hay cã téi? => Vò Nh.GV chuÈn kiÕn thøc nã biÕn thµnh xung ®ét c¨ng th¼ng. MÆc dï bÞ Lª T-¬ng Dùc do¹ giÕt Vò nh. nãc vên m©y mµ kh«ng hÓ tÝnh sai mét viªn g¹ch nhá” . cã lÝ t-ëng nghÖ thuËt cao c¶. thËt ®Ñp ®Ï vµ ch©n chÝnh nh-ng l¹i cao siªu.T« lµ mét nh©n vËt bi kÞch bëi ®· mang trong m×nh kh«ng chØ nh÷ng say mª kh¸t väng lín lao mµ cßn c¶ nh÷ng lµm l¹c trong suy nghÜ vµ hµnh ®éng.Vò Nh.Khi «ng vµ §an ThiÒm bÞ b¾t.HS chia nhãm nhá. cã hoµi b·o lín.Lµ ng-êi ®am mª c¸i tµi. cã thÓ x©y dùng l©u ®µi cao c¶. thiÕt thùc cña nh©n d©n 2. lµ hiÖn th©n cho niÒm kh¸t khao say mª s¸ng t¹o c¸i ®Ñp: Mét thiªn tµi “ ngµn n¨m ch-a dÒ cã mét” “ chØ vÈy bñt lµ chim hoa ®· hiÖn lªn” cã thÑ “ sai khiÕn g¹ch ®¸ nh.TÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña Vò nh. nguy nga.Nh©n vËt §an ThiÒm .. thuÇn tuý cña mu«n ®êi vµ lîi Ých trùc tiÕp. xa rêi ®êi sèng nh©n d©n . thiªu huû th× «ng míi bõng tØnh xiÕt bao ®au ®ín.

v× ng-êi tri ©m * Ghi nhí: sgk III. dÆn dß.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk .Kh«ng thÓ ®-a ra mét lêi gi¶i ®¸p tho¶ ®¸ng.Lµ ng-êi lu«n tØnh t¸o trong mäi tr-êng hîp. h-íng dÉn . s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp . liªn tµi cã thÓ chÕt. ch©n lÝ.“BÖnh §an ThiÓm” lµ mª ®¾m tµi hoa siªu viÖt cña ng-êi s¸ng t¹o nghÖ thuËt.V× ®am mª tµi n¨ng mµ nµng lu«n khÝch lÖ VHT x©y CT§. t©m trÝ nµng giê ®©y chØ cßn tËp trung b¶o vÖ tÝnh m¹ng cho Vò nµng khÈn kho¶n khuyªn Vò trèn ®i nh-ng kh«ng ®-îc => kÎ tri ©m. ®óng sai kh«ng thuéc riªng vÒ mét phÝa nµo 136 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y t¹o ra c¸i ®Ñp . tµi lín.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: “ Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n” .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4. s½n sµng chÕt v× ®µi cao.luyÖn tËp Gîi ý: . s½n sµng quªn m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸i tµi Êy .Cñng cè.BiÕt ch¾c ®µi lín kh«ng thµnh.

TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp1 . thiÕt kÕ bµi so¹n.H¾n ch-a ®-îc mét ng-êi ®µn bµ nµo yªu c¶ ( Chó ý tõ bÞ ®éng: bÞ ®-îc.HS trao ®æi th¶o luËn cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . lÜnh héi mét sè kiÓu c©u th-êng dïng.HS chia 6 nhãm .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. biÕt lùa chän kiÓu c©u thÝch hîp ®Ó sö dông khi nãi vµ viÕt 3. tr¶ lêi c©u hái. .Kü n¨ng:BiÕt ph©n tÝch. SGV.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Ch-a mét ng-êi ®µn bµ nµo yªu h¾n c¶ c.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I.SGK.KiÕn thøc: Gióp HS Cñng cè vµ n©ng cao thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông cña mét sè kiÓu c©u th-êng dïng trong v¨n b¶n tiÕng ViÖt 2.Bµi tËp 1 a. b¶ng phô C.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÓm tra bµi cò: 3.Dïng kiÓu c©u bÞ ®éng 1. ph¶i) b. trao ®æi th¶o luËn.æn ®Þnh tæ chøc 2.C©u kh«ng sai nh-ng kh«ng nèi 137 . TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c. lùa chän c¸ch sö dông kiÓu c©u trong v¨n b¶n B.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:64 ppct Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n A.

Bµi tËp 3 (SGK) II.Bµi tËp1 a.VÞ trÝ ®Çu c©u 138 Ho¹t ®éng 4 HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng 5: .GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng 6 .VÞ trÝ: ®Çu c©u. ®êi sèng.HS chia nhãm nhá. tr-íc chñ ng÷ .Bµi tËp2 .Dïng kiÓu c©u cã khëi ng÷ 1.C©u thø hai cã khëi ng÷: Tù t«i .So s¸nh víi: Nhµ thÞ may l¹i cßn hµnh -> Hai c©u t-¬ng ®-¬ng vÒ nghÜa c¬ b¶n: biÓu hiÖn cïng mét sù viÖc.C©u thø hai cã khëi ng÷: C¶m gi¸c..Bµi tËp 2 CÇn chän ph-¬ng ¸n C v× viÖc dÉn nguyªn v¨n lêi c¸c anh l¸i xe t¹o nªn Ên t-îng kiªu h·nh cña c« g¸i vµ s¾c th¸i ý nhÞ cña ng-êi kÓ chuyÖn 3. tr-íc chñ ng÷ .cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .C©u bÞ ®éng: §êi h¾n ch-a bao giê ®-îc s¨n sãc bëi mét bµn tay “ ®µn bµ” 3. t×nh tù.DÊu phÈy .HS ®äc bµi tËp .C©u cã khëi ng÷: Hµnh th× nhµ thÞ may l¹i cßn .DÊu phÈy .Dïng kiÓu c©u cã tr¹ng ng÷ chØ t×nh huèng 1.HS ®äc bµi tËp .HS chia 2 d·y + D·y1 tr¶ lêi ý a + D·y 2 tr¶ lêi ý b .Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tr-íc III.Khëi ng÷: Hµnh b.Bµi tËp1 a.Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ liªn t-ëng víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tr-íc b.HS ®äc bµi tËp.Bµi tËp 3 a. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2 .HS ®äc bµi tËp . Nh-ng c©u cã khëi ng÷ liªn kÕt chÆt chÏ h¬n vÒ ý víi c©u ®i tr-íc nhê sù ®èi lËp víi c¸c tõ g¹o vµ hµnh 2.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .HS chia nhãm nhá.VÞ trÝ: §Çu c©u. tr¶ lêi c©u hái . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp tiÕp ý vµ h-íng triÓn khai ý cña c©u ®i tr-íc 2. c¶m xóc .

Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 139 ..Bµi tËp 3 a. bËt c-êi -> Sau khi chuyÓn c©u cã hai vÞ ng÷ cïng cã cÊu t¹o lµ mét côm ®éng tõ.bé ®-êng ( C©u ®Çu) b.HS chia nhãm nhá.§Òu chiÕm vÞ trÝ ®Çu c©u 2..Côm ®éng tõ c.HS ®äc bµi tËp ...GV chèt l¹i néi dung bµi häc . dÆn dß...Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung b.HS lµm viÖc c¸ nh©n.Cñng cè.) IV.Ph©n biÖt tin thø yÕu (ë phÇn phô ®Çu c©u) víi tin quan träng ( ë phÇn vÞ ng÷ chÝnh cña c©u: Quay l¹i .Tæng kÕt vÒ viÖc sö dông ba kiÓu c©u trong v¨n b¶n 1.Bµ giµ kia thÊy thÞ hái.So¹n bµi “ T×nh yªu vµ thï hËn” .Bµi tËp 2 Chän ph-¬ng ¸n C võa ®óng vÒ ý võa liªn kÕt ý chÆt chÏ võa mÒm m¹i uyÓn chuyÓn 3..T¸c dông liªn kÕt ý.Tr¹ng ng÷: NhËn ®-îc. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp 4. cïng biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña mét chñ thÓ nh-ng viÕt theo kiÓu c©u tr-íc th× sù nèi tiÕp vÒ ý râ rµng h¬n 2...( SGK) 3. h-íng dÉn . t¹o m¹ch l¹c trong v¨n b¶n *Ho¹t ®éng 7 . tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng 8 .