Gi¸o TrÇn Ngµy Ngµy TiÕt

¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung so¹n: d¹y: sè :1-2 ppct Vµo phñ chóa TrÞnh

-Lª H÷u Tr¸cA-Môc tiªu cña bµi d¹y: Gióp häc sinh: -HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nhth¸i ®é tr-íc hiÖn thùc vµ ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh. B-ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn: -Sgk,Sgv Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng C- Ph-¬ng ph¸p sö dông Gv kÕt hîp ph-¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi,nªu vÊn ®Ò D-Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña Gv& HS Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc líp) -KiÓm tra bµi cò -ThiÕt kÕ bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn ) (?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ t¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm “Th-îng kinh kÝ sù”? -HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh. -GV tæng hîp: Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t

I) TiÓu dÉn 1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c -HiÖu H¶i Th-îng L·n ¤ng , xuÊt th©n trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm quan. -Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më tr-êng truyÒn b¸ y häc -T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Th-îng y t«ng t©m lÜnh” 2) T¸c phÈm“Th-îng kinh kÝ sù 1

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -QuyÑn cuèi cïng trong bé “ H¶i Th-îng y t«ng t©m lÜnh” -TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m 1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe II) §äc hiÓu v¨n b¶n * Tãm t¾t theo s¬ ®å: Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> V-ên c©y ,hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc-> Cöa lín ,®¹i ®-êng ,quyÒn bæng ->g¸c tÝa ,phßng trµ ->HËu m· qu©n tóc trùc -> Qua mÊy lÇn tr-íng gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª d¬n -> VÒ n¬i trä. 1) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ chóa * Chi tiÕt quang c¶nh: + RÊt nhiÒu lÇn cöa , n¨m s¸u lÇn tr-íng gÊm. + Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang + Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh ) + C¶nh trÝ kh¸c l¹ (c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu rÝt, danh hoa ®ua th¾m …) + Trong phñ lµ nh÷ng ®¹i ®ång ,quyÒn bæng g¸c tÝa ,kiÖu son ,m©m vµng chÐn b¹c) + Néi cung thÕ tö cã sËp vµng ,ghÕ rång ,nÖm gÊm ,mµn lµ… - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vÒ quang c¶nh: -> Lµ chèn th©m nghiªm ,kÝn cæng ,cao t-êng -> Chèn xa hoa ,tr¸ng lÖ ,léng lÉy kh«ng ®au s¸nh b»ng -> Cuéc sèng h-ëng l¹c(cung tÇn mÜ n÷ ,cña ngon vËt l¹) -> Kh«ng khÝ ngét ng¹t ,tï ®äng( chØ cã h¬i ng-êi ,phÊn s¸p ,h-¬ng hoa) 2

Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n ) -GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo lùa chän cña GV -GV yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch theo s¬ ®å.

(?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y t¸i hiÖn l¹i quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs t×m nh÷ng chi tiÕt vÒ quang c¶nh phñ chóa. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp.

(?) Qua nh÷ng chi tiÕt trªn,anh (chÞ ) cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs nhËn xÐt ,®Ênh gi¸ . - Gv tæng hîp

-GV nªu vÊn ®Ò:

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) LÇn ®Çu ®Æt ch©n vµo phñ Chóa ,t¸c gi¶ ®· nhËn xÐt : “cuéc sèng ë ®©y thùc kh¸c ng-êi th-êng” .anh (chÞ) cã nhËn th¸y ®iÒu ®ã qua cung c¸ch simh ho¹t n¬i phñ chóa? - Gv tæ chøc hs ph¸t hiÖn ra nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ cung c¸ch sinh ho¹t vµ nhËn xÐt vÒ nh÷ng chi tiÕt ®ã

(?) Nhµ nghiªn cøu NguyÔn §¨ng Na cho r»ng : “kÝ chØ thùc sù xuÊt hiÖn khi ng-êi cÇm bót trùc diÖn tr×nh bµy ®èi t-îng ®-îc ph¶n ¸nh b»ng c¶m quan cña chÝnh m×nh”.XÐt ë ph-¬ng diÖn nµy TKKS ®· thùc sù ®-îc coi lµ mét t¸c phÈm kÝ sù ch-a ? H·y ph©n tÝch th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? -HS th¶o luËn ,trao ®æi ,®¹i diÖn tr×nh bµy . - GV gîi më : (?) Th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr-íc quang c¶nh phñ chóa ? (?) Th¸i ®é khi b¾t m¹ch kª ®¬n ? (?) Nh÷ng b¨n kho¨n gi÷a

* Cung c¸ch sinh ho¹t: + vµo phñ ph¶i cã th¸nh chØ ,cã lÝnh ch¹y thÐt ®-êng + trong phñ cã mét guång m¸y phôc vô ®«ng ®¶o; ng-¬× truyÒn b¸o rén rµng ,ng-êi cã viÖc quan ®i l¹i nh- m¾c cöi + lêi lÏ nh¾c ®Õn chóa vµ thÕ tö ph¶i cung kÝnh lÔ phÐp ngang hµng víi vua + chóa lu«n cã phi tÇn hÇu trùc …t¸c gi¶ kh«ng ®-îc trùc tiÕp gÆp chña … “ph¶i khñm nñm ®øng chê tõ xa” +ThÕ tö cã tíi 7-8 thÇy thuèc tóc trùc, cã ng-êi hÇu cËn hai bªn…t¸c gi¶ ph¶i l¹y 4 l¹y - §¸nh gi¸ vÒ cung c¸ch sinh ho¹t: => ®ã lµ nh÷ng nghi lÔ khu«n phÐp…cho thÊy sù cao sang quyÓn quÝ ®Ðn tét cïng => lµ cuéc sèng xa hoa h-ëng l¹c ,sù léng hµnh cña phñ chóa => ®ã lµ c¸i uy thÕ nghiªng trêi l¸n l-ít c¶ cung vua

2) Th¸i ®é t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ - T©m tr¹ng khi ®èi diÖn víi c¶nh sèng n¬i phñ chóa + C¸ch miªu t¶ ghi chÐp cô thÓ -> tù ph¬i bµy sù xa hoa ,quyÒn thÕ + C¸ch quan s¸t , nh÷ng lêi nhËn xÐt ,nh†ng lêi b×nh luËn : “ C¶nh giµu sang cña vua chóa kh¸c h¼n vìi ng-êi b×nh th-êng”… “ lÇn ®Çu tiªn míi biÕt caÝ phong vÞ cña nhµ ®¹i gia” 3

Hs th¶o luËn .T©m tr¹ng khi kª ®¬n b¾t m¹ch cho thÕ tö + LËp luËn vµ lý gi¶i c¨n bÖnh cña thÕ tö lµ do ë chèn mµn the tr-íng gÊm.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung viªc ë vµ ®i ë ®o¹n cuèi nãi lªn ®iÒu g×? .ghi chÐp trung thùc .¨n qu¸ no . +HiÓu râ c¨n bÖnh cña thÕ tö .tiÖn nghi mµ thiÕu sinh khÝ .ph¶i ch÷a bÖnh cÇm chõng . h·y ®¸nh gi¸ chung vÒ t¸c gi¶ ? -Hs suy nghÜ .trao ®æi . -Gv nhËn xÐt .GV tæng hîp : Ho¹t ®éng 4 (Cñng cè vµ luyÖn tËp) (?) Qua ®o¹n trÝch em cã suy nghÜ g× vÒ bøc tranh hiÖn thùc cña x· héi phong kiÕn ®-¬ng thêi ? + Tá ra thê ¬ döng d-ng víi c¶nh giµu sang n¬i phñ chóa.quyÒn quÝ.khinh th-êng lîi danh.ch÷a thËt .giµu kinh nghiÖm .cã y ®øc.c¸c vÞ l-¬ng y kh¸c.®¹i diÖn tr×nh bµy .l«i cuèn b»ng nh÷ng sù viÖc chi tiÕt ®Æc s¾c . Kiªn quyÕt b¶o vÖ chÝnh kiÕn ®Õn cïng.cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.HS trao ®æi .tæng hîp: (?) Qua ®o¹n trÝch .Lêi v¨n pha chót ch©m biÕm mØa mai .no ®ñ h-ëng l¹c. => §ã lµ ng-êi thµy thuèc giái .t¶ c¶nh sinh ®éng + Lèi kÓ khÐo lÐo . 3) Bót ph¸p kÝ sù ®Æc s¾c cña t¸c phÈm + Kh¶ n¨ng quan s¸t tØ mØ .phô lßng cha «ng nªn ®µnh g¹t së thÝch c¸ nh©n ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm vµ l-¬ng t©m cña ng-êi thÇy thuèc. 4 . => Mét nh©n c¸ch cao ®Ñp .trong s¹ch.cã l-¬ng t©m . .tr¶ lêi .cã kh¶ n¨ng ch÷a khái nh-ng l¹i sî bÞ danh lîi rµng buéc.mÆc qu¸ Êm. Kh«ng ®ång t×nh víi cuéc sèng qu¸ no ®ñ . t¹ng phñ míi yÕu ®i. §ã lµ c¨n bÖnh cã nguån gèc tõ sù xa hoa . quan ®iÓm sèng thanh ®¹m .th¶o luËn .cho thuèc v« th-ëng v« ph¹t Sî lµm tr¸i y ®øc .Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt viÕt kÝ sù cña t¸c gi¶ ?H·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c ®ã? . D¸m nãi th¼ng . cho nªn c¸ch ch÷a kh«ng ph¶i lµ c«ng ph¹t gièng nh. . -Gv nhËn xÐt .tæng hîp (?) Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn .

mét danh y cã b¶n lÜnh khÝ ph¸ch . III) Tæng kÕt chung .H-íng dÉn dÆn dß Hs .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Tõ ®ã h·y nhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr-íc hiÖn thùc ®ã ? -HS suy nghÜ .ph¸t biÓu c¶m xóc cña c¸ nh©n.h-ëng l¹c .sù lÊn l-ít cung vua cña phñ chóa –mÇm mèng dÉn ®Õn c¨n bÖnh thèi n¸t trÇm kha cña XH phong kiÕn ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XVIII .mét nhµ th¬ .Ph¶n ¸nh cuéc sèng xa hoa .Häc sinh chuÈn bÞ bµi “Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” .coi th-êng danh lîi. . Ngµy so¹n : Ngµy d¹y: TuÇn d¹y: TiÕt sè : 3 ppct Líp d¹y 5 .Béc lé c¸i t«i c¸ nh©n cña Lª H÷u Tr¸c : mét nhµ nho.GV rót kinh nghiÖm bµi d¹y + Cã sù ®an xen víi t¸c phÈm thi ca lµm t¨ng chÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm .

Ph-¬ng tiÖn ®ã chÝnh lµ ng«n ng÷ .Gîi më.Gv nhËn xÐt bæ sung chung.vµ qui t¾c Êy ph¶i lµ cña mäi ng-êi trong céng ®ång x· héi th× 6 .Môc tiªu cña bµi häc : Gióp häc sinh: * N¾m ®-îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¸i chug trong ng«n ng÷ cña x· héi vµ c¸i riªng trong lêi nãi cña c¸ nh©n .§ång thêi rÌn luyÖn ®Ó h×nh thµnh vµ n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n.ph-¬ng tiÖn . . t×m hiÓu bµi theo c©u hái SGK C.gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña x· héi B.tµi s¶n chung cña x· lµ tµi s¶n chung cña x· héi héi ? .thuyÕt tr×nh D.t×m hiÓu c¸c ng÷ liÖu cã liªn quan ThiÕt kÕ bµi gi¶ng .trao ®æi. quèc gia.Ng«n ng÷.H/s suy nghÜ tr¶ lêi nhau.KÕt hîp 2 ph-¬ng ph¸p diÔn dÞch vµ quy n¹p .céng theo Sgk ®ång ph¶i cã mét ph-¬ng tiÖn .Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña céng ®ång ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c yÕu tè.Yªu cÇu H/s ®äc Sgk (?) T¹i sao nãi ng«n ng÷ 1. SGV.C¸c yÕu tè.Thµy : SGK.muèn hiÓu biÕt .Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 I) T×m hiÓu chung vÒ ng«n ng÷ (t×m hiÓu chung vÒ lÝ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n thuyÕt) .ChuÈn bÞ.biÕt ph¸t huy phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n khi sö dông ng«n ng÷ chung * Cã ý thøc t«n träng nh÷ng quy t¾c ng«n ng÷ chung cña x· héi võa cã s¸ng t¹o.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n A.Ph-¬ng ph¸p sö dông . c¸c qui t¾c chung.mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a chóng * N©ng cao n¨ng lùc lÜnh héi nh÷ng nÐt riªng trong ng«n ng÷ cña c¸ nh©n.Trß : ®äc SGK.Muèn giao tiÕp.mçi d©n téc. nhÊt lµ cña nh÷ng nhµ v¨n cã uy tÝn.

dùa theo Sgk tr×nh bµy .Gv h-íng dÉn Hs t×m nh÷ng dÉn chøng thùc tÕ ( c¸c qui t¾c t¹o tõ.võa mang s¸c th¸i riªng vµ ®ãng gãp cña c¸ nh©n .ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa.Khi nãi hoÆc viÕt mçi c¸c nh©n sö dông ng«n ng÷ chung ®Ó t¹o ra lêi nãi.Lêi nãi.Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi .H/s suy nghÜ.kÕt luËn míi t¹o ®-îc sù thèng nhÊt -> Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· héi (?) TÝnh chung cña ng«n ng÷ ®-îc biÓu hiÖn qu¸ nh÷ng qui t¾c nµo ?Do ®©u mµ cã nh÷ng qui t¾c ®ã ? -Häc sinh suy nghÜ.Gv yªu cÇu Hs ®äc s¸ch Gk (?) Anh chÞ hiÓu thÕ nµo lµ lêi nãi cña c¸ nh©n?C¸i riªng trong lêi nãi cña ng«n ng÷ c¸ nh©n ®-îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph-¬ng diÖn nµo ? .s¶n phÈm riªng cña c¸ nh©n: .Gv h-íng dÉn hs ph©n tÝch c¸c vÝ dô minh ho¹ . c¸c thanh ®iÖu ) --> C¸c tiÕng (©m tiÕt ) t¹o bëi sù kÕt hîp gi÷a c¸c ©m vµ c¸c thanh --> C¸c tõ.Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t. c¸c phô ©m.tøc c¸c tiÕng cã nghÜa --> C¸c ng÷ cè ®Þnh ( gåm thµnh ng÷ vµ qu¸n ng÷ ) + C¸c qui t¾c vµ ph-¬ng thøc chung --> Qui t¾c cÊu t¹o c¸c kiÓu c©u --> Ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa tõ vÝ dô: 2.) .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) tÝnh chung trong ng«n ng÷ cña céng ®ång ®-îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph-¬ng diÖn nµo ? .BiÓu hiÖn cña tÝnh chung trong ng«n ng÷ : + C¸c yÕu tè chung trong thµnh phÇn ng«n ng÷ : --> C¸c ©m..trao ®æi vµ tr¶ lêi. ®o¹n v¨n. c¸c thanh ( c¸c nguyªn ©m. . chuyÓn lo¹i tõ .®¸p øng yªu cÇu giao tiÕp --> Lêi nãi c¸ nh©n lµ s¶n phÈm cña mét ng-êi nµo ®ã võa cã yÕu tè qui t¾c chung cña ng«n ng÷.c©u.®¹i biÓu tr×nh bµy .C¸i riªng trong ng«n ng÷ c¸ nh©n rÊt phong phó ®a d¹ng : + Giäng nãi c¸ nh©n : khi nãi mçi ng-êi cã mét giäng riªng 7 .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + Vèn t÷ ng÷ c¸ nh©n ( do thãi quen sö dông tõ ng÷ nhÊt ®Þnh ) + Sù s¸ng t¹o chuyÓn ®æi khi sö dông ng«n ng÷ chung ( s¸ng t¹o nghÜa tõ, trong kÕt hîp tõ, t¸ch tõ,chuyÓn lo¹i tõ, ho¹c s¾c th¸i phong c¸ch ...) + T¹o ra c¸c tõ míi tõ nh÷ng chÊt liÖu cã s½n vµ theo c¸c ph-¬g thøc chung + VËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o qui t¾cc chung,ph-¬ng thøc chung ( Lùa chän vÞ trÝ cho tõ ng÷, tØnh l-îc tõ ng÷, t¸ch c©u) - BiÓu hiÖn râ nhÊt cña nÐt riªng trong phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n lµ phong c¸ch ng«n ng÷ cña c¸c nhµ v¨n (gäi t¾t lµ phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n) VÝ dô:.....

(?) BiÓu hiÖn râ nhÊt, cô thÓ nhÊt cña lêi nãi c¸ nh©n th-êng thÊy ë nh÷ng ai? - Hs tr¶ lêi, Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t, dÉn mét sè vÝ dô cã liªn quan ®Õn phong c¸ch ng«n ng÷ cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬

Ho¹t ®éng 3 II) LuyÖn tËp ( luyÖn tËp ) - Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm, mçi nhãm ®¶m nhiÖm * Bµi tËp 1 mét bµi tËp - Hs suy nghÜ trao ®æi,th¶o luËn ,®¹i diÖn * Bµi tËp 2 nhãm tr¶ lêi - Gv nhËn xÐt, tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè,dÆn dß ) - Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí Sgk - Gv dÆn dß h-íng dÉn Hs lµm bµi tËp sè 3 , chuÈn bÞ «n tËp viÕt bµi nghÞ luËn sè 1 - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

8

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung

9

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè : 4 ppct ViÕt bµi lµm v¨n sè 1 NghÞ luËn x· héi A- môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs - Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp d-íi - V©n dông kiÕn thøc, viÕt ®-îc mét bµi v¨n nghÞ luËn cã néi dung s©u s¾c vµ thùc tÕ cuéc sèng häc tËp cña hs - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc b¶n th©n cña mçi hs, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®iÒu chØnh ®Ó bµi lµm sau tèt h¬n B- ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn - ThÇy : §äc tµi liÖu, h-íng dÉn hs , ra ®Ò, chuÈnn bÞ ®¸p ¸n biÓu ®iÓm - Trß: ®äc kÜ h-íng dÉn cña sgk trang 14, «n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp 10, «n l¹i mét sè v¨n b¶n nghÞ luËn ®· häc( tùa trÝch diÔm thi tËp; hiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia ) C- Ph-¬ng ph¸p sö dông : - Gv ra ®Ò phï hîp víi hs, g¾n víi nh÷ng t¸c phÈm ®· häc - Gv h-íng dÉn, hs thùc hµnh D- Néi dung vµ tiÕn tr×nh: I) H-íng d·n chung: *Gv yªu cÇu hs «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10 Cô thÓ lµ : 1- LËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/ tr89) - LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr109) - C¸c thao t¸c nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr 131) 2- §äc l¹i 2 v¨n b¶n nghÞ luËn trong sgk ng÷ v¨n 10 - Tùa trÝch diÔm thi tËp - HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia * Hs ®äc phÇn gîi ý c¸ch lµm bµi sgk ng÷ v¨n11 trang/ 15 - X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn - X¸c ®Þnh luËn ®iÓm luËn cø, lùa chän thao t¸c lËp luËn - LËp dµn ý cho bµi viÕt II) Ra ®Ò : - Gv dùa vµo tr×nh ®é cña hs ra mét sè ®Ò bµi VÝ dó: + §Ó 1: “ TruyÖn c-êi tam ®¹i con gµ gîi cho anh/chÞ suy nghÜ g× khi gÆp mét t×nh huèng hay mét vÊn ®Ò v-ît qu¸ tÇm hiÓu biÕt cña m×nh? 10

ng÷ ph¸p 11 .®iÒu kiÖn cña ®iÓm giái. m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶. kh«ng m¾c lçi tõ. diÔn ®¹t tr«i ch¶y.§iÓm trung b×nh : + X¸c ®Þnh ®óng luËn ®Ò + LuËn ®iÓm luËn cø ch-a thùc sù ®Çy ®ñ + BiÓt tr×nh bµy c¸c luËn ®iÓm luËn cø mét c¸ch khoa häc . rót kinh nghiÖm . c©u . lËt ®i lËt l¹i vÊn ®Ò ë nhiÒu ph-¬ng diÖn + Hµnh v¨n trong s¸ng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + §Ò 2.Hs lµm bµi. luËn ®iÓm ®Çy ®ñ + S¾p xÕp triÓn khai c¸c ý mét c¸ch khoa häc + BiÕt liªn hÖ më réng . nh-ng cßn m¾c mét sè lçi vÒ hµnh v¨n .§iÓm giái: + X¸c ®Þnh râ vÊn ®Ò nghÞ luËn + X¸c ®Þnh c¸c luËn cø. H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn ®Ó ph¸t biÓu ý kiÕn cða anh/ chÞ vÓ mét trong c¸c c©u tóc ng† : “ Cã chÝ th× nªn” “ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng” “ KiÕn tha l©u còng ®Çy tæ” . Gv quan s¸t III) §¸nh gi¸.§iÓm kh¸ : + Nh.§iÓm kÐm : + HoÆc ch-a x¸c ®Þnh ®-îc luËn ®Ò + HoÆc ch-a biÕt triÓn khai c¸c luËn ®iÓm luËn cø ®Ó lµm s¸ng râ yªu cÇu cña ®Ò bµi + Hµnh v¨n yÕu.

Môc tiªu bµi d¹y : Gióp Hs . thiÕt kÕ bµi gi¶ng * Trß : §äc sgk.§µo Th¸i T«n).kh¸t väng h¹nh phóc cña Hå xu©n H-¬ng . thuyÕt tr×nh * TÝch hîp vìi bµi “ Lêi nãi-s¶n phÈm cða c¸ nh©n” D.C¶m nhËn ®-îc t©m tr¹ng võa buån tñi võa phÉn uÊt tr-íc t×nh c¶nh Ðo le vµ kh¸t väng sèng.ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn * ThÇy : SGK. tµi liÖu ®äc tham kh¶o ( Hå Xu©n H-¬ngtõ céi nguån vµo thÕ tôc .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n : TuÇn d¹y: TiÕt sè :5ppct Líp d¹y: Tù t×nh Hå Xu©n H-¬ng A.ThÊy ®-îc tµi n¨ng nghÖ thuËt th¬ N«m cña Hå Xu©n H-¬ng: ViÖt ho¸ th¬ §-êng luËt. s¸ch bµi tËp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý cña sgk C – Ph-¬ng ph¸p sö dông : * KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi ph-¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò. t¸o b¹o mµ tinh tÕ B. c¸ch dïng tõ ng÷ h×nh ¶nh gi¶n dÞ giµu søc biÓu c¶m.SGV.Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t 12 .

®Ëm ®µ chÊt v¨n häc d©n gian .Gv ®Þnh h-íng gîi më (?) Më ®Çu bµi th¬ lµ khung c¶nh g× ? Thêi gian cã g× ®Æc biÖt ? TiÕng trèng v¨ng v¼ng gîi cho em c¶m gi¸c g× I) TiÓu dÉn .kh¸i qu¸t Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . thêi gian : réng lín.suy nghÜ . nhµ th¬ trµo phóng mµ tr÷ t×nh.Hs trao ®æi.Gv nhËn xÐt.Hs ®äc/ Gv yªu cÇu Hs nªu c¶m nhËn chung nhÊt vÒ bµi th¬ ( Buån.v¾ng lÆng 13 .Hå Xu©n H-¬ng sinh ra vµ lín lªn trong mét giai ®o¹n lÞch sö ®Çy sãng giã (nöa cuèi TK XVIII nöa ®Çu TK XIX) .b-íc ®i cña thêi gian --> nh¾c nhë con ng-êi r»ng t×nh yªu.thÕ nµo ? .Hs tr¶ lêi .HXH lµ nhµ th¬ cña phô n÷.giao l-u víi nhiÒu v¨n sÜ næi tiÕng .h¬i trÇm thÓ hiÖn nçi buån kÝn ®¸o xãt xa ) . mét con ng-êi c« ®éc ngåi ®èi diÖn víi lßng m×nh --> BÏ bµng + Trèng canh dån : Thêi kh¾c.Con ng-êi th«ng minh cã c¸ tÝnh m¹nh mÏ.Tù t×nh II n»m trong chïm 3 bµi cïng tªn cña HXH II) §äc hiÓu v¨n b¶n 1) Bèn c©u th¬ ®Çu a) Hai c©u ®Çu .®ªm khuya.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) .thÊm thÝa c« ®¬n.Hs ®äc Sgk (?) Qua phÇn giíi thiÖu em nhËn thÊy ®iÓm g× næi bËt trong cuéc ®êi vµ tÝnh c¸ch cña Hå Xu©n H-¬ng ? .qu¹nh v¾ng ) (?) Hai c©u ®Çu cho thÊy t¸c gi¶ ®ang ë trong hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng nh.Kh«ng gian.HXH s¸ng t¸c c¶ th¬ N«m vµ th¬ H¸n ( theo giíi nghiªn cøu bµ ®Ó ll¹i kho¶ng 40 bµi th¬ N«m truyÒn tóng vµ tËp “ L-u H-¬ng kÝ” gåm 24 bµi th¬ ch÷ H¸n vµ 26 bµi ch÷ N«m) . ®¹i diÖn tr¶ lêi .Cuéc ®êi vµ t×nh duyªn Ðo le ngang tr¸i . v¾ng lÆng.tuæi trÎ còng ®ang tµn lôi --> T¨ng c¸i yªn tÜnh.Gv yªu cÇu Hs ®äc v¨n b¶n ( §äc chËm r·i.

Gv nhËn xÐt.hs suy nghÜ ..tuæi xu©n ®· tr«i qua mµ nh©n duyªn kh«ng trän vÑn . C¶nh t×nh cña HXH ®-îc gîi qua h×nh ¶nh chøa ®ùng sù Ðo le “ Tr¨ng s¸p tµn mµ ch-a trßn.Gv gîi ý (?) Côm tõ “ say l¹i tØnh” gîi lªn ®iÓu g× ? H×nh ¶nh vÇng tr¨ng ccã lien quan g× ®Õn th©n phËn n÷ sÜ hä Hå ? .C¸ nh©n suy nghÜ.tr¶ lêi (?) Hai c©u thùc gióp anh chÞ hiÓu thªm g× vÒ nh©n vËt tr÷ t×nh ? ..sù bÏ cña nh©n vËt tr÷ t×nh ®-îc biÓu hiÖn qua nghÖ thuËt ®éc ®¸o” (?) Anh chÞ c¶m nhËn b) Hai c©u thùc --> Nãi râ h¬n thùc c¶nh vµ thùc t×nh cña HXH + “ Say l¹i tØnh”: Gîi vßng quÈn quanh : cµng say.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ? (?) Gi÷a khung c¶nh ®ã HXH hiÖn lªn nh.Hs tr×nh bµy . cµng tØnh. vÇng tr¨ng . muén m»n.cµng c¶m nhËn nçi ®au th©n phËn + “ VÇng tr¨ng..ch­a trßn” : Gîi sù ®ång nhÊt gi÷a ng-êi vµ c¶nh .anh chÞ Ên tùîng víi tõ nµo nhÊt ? t¹i sao? (?) NhÞp ®iÖu c©u th¬ thø 2 cã t¸c dông nhthÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh ? . tæng hîp + “Tr¬ c¸i hång nhan”: Sù bÏ bµng cña duyªn phËn --> Tõ “tr¬” ®Çu c©u nhÊn m¹nh c¸i tñi hæ bÏ bµng --> Tõ “c¸i” ®i liÓn vìi “hång nhan” gîi sù rÎ róng mØa mai + NhÞp ®iÖu 1/3/3 --> c©u th¬ nhbÞ ng¾t lµm 3. nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n “ Nçi buån tñi. mét tiÕng nÊc nghÑn ngµo hay lêi tr× triÕt chÝnh m×nh “ ®-a c¸i hång nhan cña m×nh ra mµ m¹t s¸t” * Gv h-íng dÉn Hs tæng kÕt 4 c©u th¬ ®Çu.thÕ nµo ? Trong c©u th¬ thø 2 .gîi sù dë dang.xãt xa.h-¬ng t×nh qua ®Ó chØ cßn phËn hÈm duyªn «i” 14 . H-¬ng r-îu tho¶ng qua ®Ó l¹i vÞ ®¾ng ch¸t...

Hs suy nghÜ. mét nçi chua 15 .chèng chäi. xu©n l¹i l¹i” gîi cho anh chÞ suy nghÜ g× ? .buån tñi + Ng¸n : ch¸n ng¸n. Rªu xiªn ngang mÆt ®Êt.ph¸ ph¸ch cña HXH.Hs trao ®æi th¶o b) Hai c©u kÕt .thÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ c¶nh vµ t×nh ? 2) Bèn c©u th¬ cuèi a) hai c©u 5-6 .nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®ã nãi lªn ®iÒu g× ? (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ trËt tù c¸c tõ ng÷ trong 2 c©u th¬? TrËt tù ®ã cã t¸c dông nh. sù cùa quËy. b¹c bÏo: xu©n ®i.muèn v¹ch trrêi bíi ®Êt mµ hên o¸n. ®ång thêi còng minh chøng cho tµi n¨ng ng«n ng÷ xuÊt chóng cña bµ( TN trong th¬ bµ lu«n sèng ®éng ®Çy søc sèng) (?) Hai c©u kÕt diÔn t¶ t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh? T©m tr¹ng ®ã ®-îc diÔn t¶ qua nh÷ng tõ ng÷ nµo ? Gîi ý : (?) Tõ ng¸n diÔn t¶ t©m tr¹ng g× ? cóm tõ “ xu©n ®i.§ã lµ tiÕng thë dµi ngao ng¸n.trao ®æi th¶o luËn . Con ng-êi còng quÉy ®¹p. to¹c”.. Chóng kh«ng bÞ hoµn c¶nh trãi buéc cø xiªn ngang mµ v-¬n lªn trªn mÆt ®Êt.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ®-îc t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong 2 c©u th¬ 5-6 ? h·y ph©n tÝch t©m tr¹ng ®ã ? .®©m” + nh÷ng bæ ng† “ ngang. ®¸ ®©m to¹c ch©n m©y nh.ph¶n kh¸ng l¹i sè phËn hoµn c¶nh * Gv nhÊn m¹nh: Hai c©u luËn lµ b¶n lÜnh khÝ ph¸ch cña n÷ sÜ hä Hå.ng¸n ngÈm--> XH-¬ng ch¸n ng¸n nçi ®êi Ðo le.Nçi niÒm ph·n uÊt göi g¾m qua h×nh t-îng thiªn nhiªn + Rªu vµ ®¸ : sù vËt v« tri vµ mÒm yÕu nh-ng cã mét søc sèng m·nh liÖt.Gv gîi ý : (?) Hai c©u th¬ lµ 2 h×nh ¶nh thiªn nhiªn.thÑ hiÖn sù b-íng bØnh ngang ng¹nh => §ã chÝnh lµ t©m tr¹ng phÉn uÊt.cø xÐ to¹c ch©n m©y mµ biÓu hiÖn khÝ ph¸ch + NghÖ thuËt ®¶o ng÷ : Lµm næi bËt sù phÉn uÊt cu¶ cá c©y + Nh†ng ®éng tõ m¹nh” xiªn. xu©n l¹i l¹i nh-ng con ng-êi th× tuæi xu©n qua kh«ng bao giê trë l¹i .T©m tr¹ng ch¸n ch-êng.

bµi th¬ nãi lªn bi kÞch vµ kh¸t väng sèng. §ã lµ t©m tr¹ng cña kÎ suèt ®êi mang th©n ®i lµm lÏ ph¶i chÞu c¶nh “ KÎ ®¾p ch¨n b«ng. h×nh ¶nh gi¶n dÞ.gv nhËn xÐt.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y: ch¸t kh«n ngu«i + NghÖ thuËt t¨ng tiÕn “ m¶nh t×nh.san sÎ. h×nh ¶nh giµu søc gîi ®Ó diÔn t¶ nh÷ng biÓu hiÖn phong phó cña t©m tr¹ng 16 . ý nghÜa nh©n v¨n cña bµi th¬ lµ ë chç : trong buån tñi ng-êi phô n÷ vÉn g¾ng v-ît lªn trªn sè phËn nh-ng cuèi cïng vÉn r¬i vµo bi kÞch 2) NghÖ thuËt Sö dông tõ ng÷. ®¹i diÖn tr×nh bµy . chuÈn bÞ bµi “C©u c¸ mïa thu” .h·y ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Theo anh chÞ ®©u lµ gi¸ trÞ nh©n v¨n cña bµi th¬ ? .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËn.phÇn luyÖn tËp .Gv tæng hîp .Gv dÆn dß Hs : + Häc thuéc bµi th¬. mét vµi em tr×nh bµy .kh¸t väng h¹nh phóc cña HXH .Hs suy nghÜ. ®Æc s¾c.Gv h-íng dÉn häc sinh gi¶i quyÕt bµi 1.h-íng dÉn ) (?) Qua viÖc t×m hiÓu bµi th¬.tÝ con con --> diÔn t¶ sù xãt xa ®Õn téi nghiÖp. khi h¹nh phóc ®èi víi hä lµ chiÕc ch¨n qu¸ hÑp III) Tæng kÕt chung 1) Néi dung Qua lêi tù t×nh.tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè. nã lµ nçi lßng cña ng-êi phô n÷ x-a.Hs ®äc ghi nhí Sgk . kÎ l¹nh lïng”.

KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi c¸c ph-¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò. “thu Èm” D.Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t 17 . tµi liÖu ®äc thªm vÓ NguyÒn KhuyÕn “NK vÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm” * Trß : §äc Sgk. t×m hiÓu bµi theo c©u hái gîi ý cña Sgk.t©m tr¹ng thêi thÕ .TÝch hîp so s¸nh vìi 2 bµi “Thu vÞnh”.C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp cña c¶nh thu ®iÓn h×nh cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam vïng ®ång b»ng B¾c bé .c¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp t©m hån thi nh©n: tÊm lßng yªu thiªn nhiªn. §äc l¹i 2bµi “Thu vÞnh” vµ “Thu Èm” C – Ph-¬ng ph¸p sö dông : .sö dông tõ ng÷ B. nghÖ thuËt gieo vÇn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n : TuÇn d¹y: TiÕt sè :6 Líp d¹y: C©u c¸ mïa thu (thu ®iÕu ) NguyÔn KhuyÕn A.ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn * ThÇy : Sgk. sgv. thuyÕt gi¶ng .Môc tiªu bµi häc Gióp Hs .ThÊy ®-îc tµi n¨ng th¬ n«m xuÊt chóng cña NguyÔn KhuyÕn v¬Ý bót ph¸p t¶ c¶nh t¶ t×nh.yªu ®Êt n-íc.

Th¬ v¨n nãi lªn t×nh yªu quª h-¬ng ®Êt n-íc.th¬ lµng c¶nh.NguyÔn khuyÕn 1835-1909 . th¬ trµo phóng däc( c¶nh thu vµ t×nh thu) . chøa ®ùng nhiÒu t©m sù ) (?) §iÓm nh×n c¶nh thu cña t¸c gi¶ cã g× ®Æc s¾c. c©u ®èi) .Sinh t¹i quª ngo¹i ë x· Ho»ng X¸-ý Yªn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) .Gv yªu cÇu hs ®äc bµi trong chïm th¬ thu 3 bµi cña th¬ vµ ph¸t biÓu Ên t-îng NguyÔn t×nh c¶m cña m×nh khi ®äc II) §äc hiÓu v¨n b¶n bµi th¬ ( bøc tranh thu buån.B×nh Lôc. tõ ®iÓm nh×n ®ã c¶nh thu ®-îc 1) C¶nh thu t¸c gi¶ quan s¸t nh. v¾ng.Gv nhËn xÐt.cã cèt c¸ch thanh cao.S¸ng t¸c c¶ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m víi sè l-îng lín ( trªn 800 bµi gåm c¶ th¬ v¨n. ®¶ kÝch ch©m biÕm thùc d©n.thÕ nµo ? 18 .HiÖu QuÕ S¬n.§ãng gãp næi bËt lµ m¶ng th¬ hiÓu bµi th¬ theo h-íng bæ N«m. kiªn quyÕt bÊt hîp t¸c víi thùc d©n Ph¸p .Nam ®Þnh . ®ç ®Çu c¶ ba k× thi . ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) phong kiÕn .h-íng d·n häc sinh t×m .C©u c¸ mïa thu(thu ®iÕu) n»m .Con ng-êi c-¬ng trùc tiÕt th¸o. kh¸i qu¸t.XuÊt th©n:gia ®×nh nho häc nghÌo.Hs ®äc Sgk (?) PhÇn tiÓu dÉn tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò g× ? . tªn lóc nhá NguyÔn Th¾ng . Lín lªn vµ sèng chñ yÕu ë quª néi : Lµng Vµx· Yªn §æ.hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy . tÊm lßng yªu n-íc th-¬ng d©n. Lª Hoan) I) TiÓu dÉn .Hµ nam . ph¶n ¸nh cuéc sèng thuÇn hËu cña ng-êi n«ng Ho¹t ®éng 3 d©n. th«ng minh. cã thÓ kÓ mét sè giai tho¹i vÒ NguyÔn khuyÕn ( Th¬ chöi Hoµng Cao Kh¶i. lµ ng-êi ham häc. giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ NguyÔn KhuyÕn vµ chïm th¬ thu.

. l¸ khÏ ®-a vÌo. v¾ng ng-êi v¾ng tiÕng.ao l¹nh n-íc yªn. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . trêi thu) * NguyÔn KhuyÕn n¾m b¾t ®-îc c¸i thÇn th¸i rÊt riªng cña c¶nh thu: Kh«ng khÝ dÞu nhÑ.) .Gv theo dâi. C¶ tiÕng vµ h×nh ®Òu cùc nhá 19 . giã thu.Mµu s¾c: n-íc trong. m©y khÏ l¬ löng . rÊt yªu mµu cña trêi c¶ 3 bµi th¬ thu «ng nh¾c ®Õn mµu xanh. kh«ng hÒ t¹p NK thu.l¹i tõ gÇn ®Õn cao xa. hÒ pha lÉn. trêi xanh. c¶nh thu ®-îc më ra theo nhiÒu h-íng sinh ®éng + Thêi gian kh«ng ph¶i lµ mét ngµy mét buæi mµ c¶ mét mïa thu b. kh¸ch v¾ng teo. h×nh ¶nh nãi lªn nÐt riªng cña c¶nh thu? . “ ng¾t” lµ xanh trong. cßn “thu ®iÕu” th× ng-îc l¹i.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . khiÕt ®Ðn tuyÖt ®èi. c¶nh vËt thanh s¬ . tÜnh lÆng * Kh«ng gian tÜnh. * Gv b×nh gi¶ng : Ao thu lµ thø ao rÊt riªng chØ mïa thu míi xuÊt hiÖn.Hs trao ®æi th¶o luËn theo tæ nhãm . giã nhÑ.C¶nh vËt to¸t lªn sù hµi hoµ. ch©n thµnh víi hån quª Trêi thu trong xanh.§iÓm nh×n ®éc ®¸o: kh¸c víi “thu vÞnh” . rÊt riªng + C¶nh ®iÓn h×nh h¬n c¶ cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam * NguyÔn KhuyÕn ®· chän nh÷ng chi tiÕt rÊt tiªu biÓu cho mïa thu xø B¾c ( Ao thu. trong ®Õn tËn ®¸y. sãng biÕc .. hÑp vµ thu nhá trong lßng ao. t©m hån NguyÔn KhuyÕn lµ thÕ: th©n mËt b×nh dÞ. trêi thu.Ao lµ nÐt th-êng gÆp trong th¬ nguyÔn khuyÕn.§-êng nÐt chuyÓn ®éng nhÑ nhµng tinh tÕ ( sèng h¬i gîn tÝ. NguyÔn KhuyÕn ®· ghi nhËn ®-îc 2 ®Æc tr-ng cña ao thulµ “l¹nh lÏo‟ vµ “ trong veo”. khu xãm * C¸c chuyÓn ®éng khÏ kh«ng ®ñ t¹o nªn ©m thanh.sãng gîn.chñ thÓ trÇm ng©m tÜnh lÆng + C¶nh buån. xøng hîp: Ao nhá-thuyÒn bÐ.c¶nh thu ®-îc ®ãn nhËn tõ cao xa tíi gÇn.C¶nh thu ®éc ®¸o. nãi ®Õn ao lµ ®éng ®Õn mét c¸i g× rÊt gÇn gòi th©n quen.Hs ph¸t hiÖn nh÷ng ®Æc tr-ng cña ao thu. ®Òu Xanh tinh kh«ng gîn a.n-íc trong.tæ chøc häc sinh th¶o luËn b»ng c¸c c©u hái gîi ý (?) So vìi “thu vÞnh” ®iÑm bao qu¸t cña t¸c gi¶ cã g× kh¸c? (?) t×m nh÷ng tõ ng÷. + Tõ mét khung ao hÑp.

bøc tranh thu cßn gîi cho anh chÞ nh÷ng c¶m gi¸c g× ? . anh chÞ c¶m nhËn thÊy c¶nh thu thÊm vµo t©m hån nhµ th¬ ®iÒu g× biÕn ®æi trong t©m hay chÝnh c¸i l¹nh cña t©m hån hån thi nh©n? T¹i sao thi thi nh©n ®ang thÊm vµo c¶nh vËt nh©n l¹i cã t©m tr¹ng ®ã ? . göi g¾m t©m sù miªu t¶ c¶nh c©u c¸ kh«ng? * Câi lßng tÜnh lÆng ®Ó Tõ c¶nh thu ®· ph©n tÝch.. C¸i se l¹nh cña ®ã... + C¶m nhËn ®é trong veo cña n-íc anh chÞ c¶m nhËn ®iÒu g× + C¶m nhËn c¸i h¬i gîn cña sãng vÒ tÊm lßng cña NguyÔn + C¶m nhËn ®é r¬i khÏ cña l¸ KhuyÕn ®èi víi thiªn ..Trong bøc tranh thu xuÊt hiÖn nhiÒu gam mµu xanh gîi c¶m (?) §»ng sau sù tÜnh lÆng gi¸c se l¹nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ kh«ng gian mïa thu qua nh÷ng ®-êng nÐt mµu s¾c chuyÓn ®éng. ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu .. trong trÎo nh.Gv tæng hîp (?) Kh«ng chØ ®éc ®¸o... ®iÓn h×nh cho mïa thu xø B¾c. Nãi c©u c¸ nh-ng thùc ra lµ thu”... c¶nh.. c¸i tÜnh cña mét cuéc sèng ©m Ø kÝn ®¸o 2) T×nh thu . c¸i hån cña cuéc sèng n«ng th«n x-a ®-îc NguyÔn khuyÕn ghi nhËn. §ã lµ c¸i hån thu.Gv tæng hîp ®êi tho¸t tôc song vÉn kh«ng ngu«i nghÜ vÒ ®Êt n-íc nh©n d©n.Hs trao ®æi th¶o luËn.gv kh¸i qu¸t.lµng quª ViÖt trong tiÕt thu * Kh«ng gian tÜnh lÆng--> Nçi c« qu¹nh uÈn khóc trong t©m hån cña nhµ th¬ . ®Êt n-íc ? ®-îc gîi lªn s©u s¾c tõ mét tiÕng .hs ph¸t biÓu tù do .§Æc biÖt câi lßng tÜnh lÆng nhiªn. 20 . ®éng nhá: tiÕng c¸ ®íp måi --> ®ã ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh lµ sù tÜnh lÆng tuyÖt ®èi cña t©m bµy . trao ®æi --> T©m sù cña mét nhµ nho l¸nh .Gv nhËn xÐt tæng hîp tÜnh lÆng.hs suy nghÜ tr¶ lêi. l¸nh ®êi tho¸t tôc. ©m thanh? . cçi lßng cña thi nh©n còng .Hs suy nghÜ. theo anh chÞ cã ph¶i ®Ó ®ãn nhËn trêi thu. c¶nh thu NguyÔn KhuyÕn tËp trung vµo lßng... tæng hîp * To¸t lªn vÎ v¾ng lÆng hiu qu¹nh: Ên t-îng vÒ mét thÕ giíi Èn dËt.Nãi chuyÖn c©u c¸ nh-ng thùc ra * Gv nªu vÊn ®Ò: bµi th¬ t¸c gi¶ kh«ng chó ý vµo viÖc c©u vìi nhan ®Ó “ c©u c¸ mïa c¸.

mét Èn sÜ thùc thô Ho¹t ®éng 4 ( T×m hiÓu ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt ) (?) §äc l¹i bµi th¬.thÕ nµo vÒ .Ng«n ng÷ trong s¸ng. lµng Ho¹t ®éng 5 c¶nh ViÖt Nam. anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch gieo vÇn cña t¸c gi¶? C¸ch gieo vÇn nh.Néi dung: Bøc tranh thu mang vÎ ®Ñp ®iÓn h×nh cho mïa thu. t×nh thu? H·y nhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ ®-îc t¸c gi¶ sö dông trong bµi th¬? .Gv tæng hîp 3) Thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt . võa ph¶n ¸nh t×nh yªu ®¸t .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung vÒ sù bÕ t¾c.Bµi th¬ mang nÐt ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt ph-¬ng ®«ng. bÊt lùc cña b¶n th©n? Nhµn th©n song kh«ng nhµn t©m. tõ ng÷. c¶nh ®Ñp song ( cñng cè.Hs trao ®æi th¶o luËn.Hs ®äc ghi nhí Sgk (?) Qua bµi häc anh chÞ cã n-íc võa cho thÊy t©m sù thêi thÕ cña t¸c gi¶ c¶m nhËn nh. ®¹i diÖn tr×nh bµy . NkhuyÕn kh«ng thÓ ung dung ®i c©u nh. ®Ëm nÐt nghÖ thuËt cña §-êng thi: lèi lÊy ®éng t¶ tÜnh. cã kh¶ n¨ng diÔn t¶ tinh tÕ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù vËt.NghÖ thuËt : Th¬ thu cña NguyÔn h×nh ¶nh NguyÔn KhuyÕn võa cã nh÷ng mÆt gièng víi c¸ch trong bøc tranh thu? viÕt vÒ mïa thu trong v¨n häc cæ . dÆn dß ) buån.thÕ cã t¸c dông g× trong viÖc diÔn t¶ c¶nh thu. gi¶n dÞ.Hs suy nghÜ ph¸t biÓu theo c¶m nhËn cña c¸ nh©n nh-ng cã nh÷ng mÆt rÊt míi : ®ã lµ nh÷ng nÐt vÏ thùc h¬n.C¸ch gieo vÇn tµi t×nh ( vÇn eo: tö vËn rÊt khã sö dông) võa lµ c¸ch ch¬i ch÷ võa lµ h×nh thøc biÓu ®¹t néi dung . h×nh ¶nh ®Ëm hån d©n téc . t¶ c¶nh ngô t×nh III) Tæng kÕt chung . nh÷ng biÕn th¸i tinh vi cña t©m tr¹ng( nh÷ng tõ l¸y ®-îc sö dông thÇn t×nh ) .H-íng dÉn häc sinh gi¶i 21 .

ThÊy ®-îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa s©u xa cña viÖc ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tr-íc khi viÕt bµi v¨n nghÞ luËn .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung c¸c bµi tËp trong Sgk.ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn : 22 .BiÕt c¸ch ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn .Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : . chuÈn bÞ tiÕt “ Ph©n tÝch ®Ò.RÌn luyÖn ý thøc thãi quen ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tr-íc khi viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn B. lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” .lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 7 ppct Ph©n tÝch ®Ò.

Gv gîi ý dÉn d¾t b»ng suy nghÜ kÜ ®Ó nhËn thøc ®óng vµ nh÷ng c©u hái gîi ý ®ñ c¸c ý nghÜa vµ yªu cÇu cña ®Ò (?) Th«ng qua viÖc tr¶ lêi .Sgk.thÕ nµo?) + Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p ( Ph¶i sö dông thao t¸c lËp luËn nµo : gi¶i thÝch chøng minh hay b×nh 23 . cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .Gv tæng hîp ®Ých g×. Mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý cho mét ®Ò bµi cô thÓ I) Ph©n tÝch ®Ò .Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Hs suy nghÜ tr¶ llêi nh. 3 lµ ®Ò ch×m .Hs trao ®æi th¶o luËn.Môc ®Ých cña ph©n tÝch ®Ò lµ c¸c c©u hái ë phÇn I/sgk.Gv yªu cÇu hs ®äc 3 ®Ò bµi trong sgk/ tr23 .Gv l-u ý : Mét ®Ò bµi v¨n nghÞ luËn th-êng ®Æt ra c¸c yªu cÇu nhÊt ®Þnh : yªu cÇu vÒ néi dung ( luËn ®Ò). kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng2 ( T×m hiÓu ph©n tÝch ®Ò) .Khi ph©n tÝch ®Ò chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc: + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn lµ g×?( Ph¹m vi nghÞ luËn) + Yªu cÇu vÒ n«i dung ( TriÓn khai vÊn ®Ò nghÞ luËn nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . Sgv.bµi viÐt vÒ c¸i g×. ®Ò sè 2. t×m hiÓu chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu anh chÞ hiÓu thÕ nµo lµ c¬ b¶n cña ®Ò bµi ( KÕt thóc qu¸ ph©n tÝch ®Ò ? T¹i sao tr×nh ph©n tÝch ®Ò ng-êi viÕt ph¶i ph©n tÝch ®Ò? ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c yªu c©ï . thiÕt kÕ bµi gi¶ng C. c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. nh»m môc .Gv tæ chøc líp thµnh 3 nhãm . yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i( yªu cÇu h×nh thøc ) yªu cÇu tµi liÖu ( ph¹m vi dÉn chøng ) §Ò v¨n nghÞ lôn th-êng cã 2 d¹ng : ®Ò cã ®Þnh h-íng cô thÓ vµ ®Ò tù do s¸ng t¹o ( ®Ò næi vµ ®Ò ch×m ) vÝ dô ®Ò sè 1 lµ ®Ò næi.Ph©n tÝch ®Ò ( T×m hiÓu ®Ò) lµ . sö dông thao t¸c lËp luËn chñ yÕu nµo?) .

.Ng-êi VN còng kh«ng Ýt ®iÓm yÕu 3. chøng minh.Gv l-u ý : V®Ò nghÞ luËn cã khi trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 1&2) còng cã khi vÊn ®Ò nghÞ luËn kh«ng trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 3) – ng-êi viÕt cã quyÒn tù x¸c ®Þnh mét vÊn ®Ò mµ m×nh t©m ®¾c nhÊt hoÆc n¾m v÷ng nhÊt ( ë ®Ò 3 vÊn ®Ò nghÞ luËn cã thÓ lµ vÎ ®Ñp mïa thu trong th¬ . còng cã thÓ lµ t©m tr¹ng cña thi nh©n trong bµi th¬ Thu ®iÕu ) ...Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËn . Gv h-íng dÉn hs triÓn khai ph©n tÝch ®Ò cho c¸c ®Ò 12 * VÝ dô : §Ò sè 1 + VÊn ®Ó nghÞ luËn : “ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ” + Yªu cÇu vÒ néi dung : Tõ ý kiÕn cña Vò Khoan cã nh÷ng suy nghÜ : 1. Dïng c¸c dÉn chøng thùc tÕ x· héi lµ chñ yÕu.Ph¸t huy ®iÓm m¹nh .Trªn c¬ së trªn. §Ò sè 2 VÊn ®Ò nghÞ luËn lµ t©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh II .Ng-êi VN cã nhiÒu ®iÓm m¹nh 2. §Ò sè 2 + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : T©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh sè 2 + Yªu cÇu vÒ néi dung : Nªu ®-îc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ t©m sù vµ diÔn biÕn t©n tr¹ng cña HXH + Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p : Sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp vpÝ thao t¸c nªu c¶m nghÜ .Gv dïng ®Ò bµi lµm dÉn chøng: VÝ dô :§Ò bµi sè 1 VÊn ®Ò nghÞ luËn lµ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi. kh¾c phôc ®iÓm yÕu lµ hµnh ®éng thiÕt thùc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ XXI + Yªu cÇu ph-¬ng ph¸p : Sö dông c¸c thao t¸c b×nh luËn.. gi¶i thÝch .) ph¹m vi dÉn chøng sÏ sö dông? . DÉn chøng th¬ HXH lµ chñ yÕu 24 .

VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : gi¸ trÞ hiÖn thùec s©u s¾c cña ®o¹n trÝch “ vµo phð chña TrÞnh” .ViÖc s¾p xÕp c¸c ý trong bµi v¨n nghÞ luËn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c : + Hîp l« gic ( c¸c ý ngang bËc ph¶i t-¬ng ®-¬ng nhau. luËn cø vµ s¾p xÕp chóng thµnh dµn ý hoµn chØnh cho c¸c ®Ò sè 1&2 . gióp viÖc hµnh v¨n thuËn tiÖn h¬n ) Ho¹t ®éng 3 ( T×m hiÓu c¸ch lËp dµn ý ) .Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm . hîp lÝ vµ chÆt chÏ .Gv nªu c©u hái: ViÖc lËp dµn ý th-êng gåm nh÷ng b-íc nµo? .Hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy : 3 b-íc chÝnh . dµn nªn chia lµm 3 phÇn ( Më – th©n. luËn cø) ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo ? .Hs suy nghÜ dùa vµo dµn ý võa triÓn khai.Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh c¸c luËn ®iÓm.nh÷ng 25 . gîi ý (?) Theo anh chÞ viÖc s¾p xÕp c¸c ý ( luËn ®iÓm.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk/24 .Hs tr×nh bµy .Gv kh¸i qu¸t : .kÕt ) III) LuyÖn tËp * §Ò sè 1 .LËp dµn ý lµ s¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù l«gic khoa häc hîp lÝ ( Gióp ng-êi viÕt kh«ng bá qua c¸c ý chÝnh. tõ thÊp ®Õn cao) _ Trong mét bµi v¨n nghÞ luËn.Yªu cÇu néi dung : + Bøc tranh cô thÓ hiÖn thùc vÒ cuéc sèng xa hoa nh-ng thiÕu sinh khÝ cña phñ chóa TrÞnh + Th¸i ®é phª ph¸n nhÑ nhµng nh-ng thÊm thÝa còng nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung II) LËp dµn ý . ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt sau ®Æt sau) + Hîp t©m lÝ ng-êi tiÕp nhËn ( c¸c ý nªn tr×nh bµy tõ dÔ ®Õn khã. tr¶ lêi .Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t : ViÖc lËp dµn ý cã thÓ gåm 2 b-íc lín : t×m ý vµ “dµn” c¸c ý ®· t×m ®-îc thµnh mét hÖ thèng khoa häc. lo¹i bá nh÷ng ý kh«ng cÇn thiÕt. ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt tr-íc ®Æt tr-íc.Gv nhËn xÐt bæ sung.Hs suy nghÜ trao ®«Ø .

Hs th¶o luËn vÒ c¸c c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng l-u ý khi ph©n tÝch 26 .N¾m ®-îc môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch . kÕt hîp víi nªu c¶m nghÜ .KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu .Yªu cÇu vÒ néi dung + dïng v¨n tù N«m + Sö dông c¸c tõ thuÇn viÖt ®¾c dông + Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ( ®¶o ng÷ .Gi¸o viªn tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè.Ph-¬ng ph¸p sö dông .Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : . Dïng dÉn chøng trong v¨n b¶n “ Vµo phð chña Trinh lµ chð yÕu” * §Ò sè 2 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung th¶o luËn lµm bµi tËp 1&2 phÇn luyÖn tËp .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.BiÕt c¸ch ph©n tÝch mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi hoÆc v¨n häc B.Yªu cÇu ph-¬ng ph¸p .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 8 ppct dù c¶m vÒ sù suy vong cña triÒu ®ai Lª. DÉn chøng th¬ Hå Xu©n H-¬ng lµ chu yÕu Thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A. h-íng dÉn.ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Gv yªu cÇu hs nh¾c laÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc . thiÕt kÕ bµi gi¶ng . Sö dông thao t¸c ph©n tÝch .) .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” .Yªu cÇu vÒ ph-¬ng ph¸p : sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp víi b×nh luËn. dÆn dß ) ..Hs cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .Sgk.VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : Tµi n¨ng sö dông ng«n ng÷ d©n téc cña Hå Xu©n H-¬ng . Sgv ..TrÞnh .

s¬ kÕt => Ph©n tÝch chia nhá ®èi t-îng thµnh nhiÒu yÕu tè ®Ó xem xÐt mét c¸ch kÜ cµng néi dung h×nh thøc vµ mèi quan hÖ bªn trong còng nh. tæng hîp trªn c¬ së c¸c c©u hái gîi më (?) LuËn ®iÓm( ý kiÕn.Hs th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái cña sgk. quan ®iÓm ) ®c thÓ hiÖn trong ®o¹n v¨n lµ g×? (?) C¸c luËn cø lµm s¸ng tá cho luËn ®iÓm?( C¸c yÕu tè ®-îc ph©n tÝch ) (?) H·y ph©n tÝch vµ chøng minh trong ®o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a 2 thao t¸c ph©n tÝch vµ tæng hîp? Yªu cÇu cÇn ®¹t I. nhËn xÐt chÐo . trë mÆt mét c¸ch tr¾ng trîn. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng ( T×m hiÓu môc ®Ých .bªn ngoµi cña chóng Ph©n tÝch bao g׬ còng g¾n liÒn víi thao t¸c tæng hîp ®Ó ®¶m b¶o nhËn thøc ®èi t-îng trong chØnh thÓ cña nã.Hs ®äc ®o¹n trÝch cña Hoµi Thanh . th-êng xuyªn lõa bÞp tr¸o trë ) .Gv nhËn xÐt.Gv nªu vÊn ®Ò : Tõ vÝ dô trªn anh /chÞ hiÓu thÕ nµo lµ ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn ? nh÷ng yªu cÇu c¶u thao t¸c nµy ? . ®¹i diÖn tr×nh bµy .Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch * Ng÷ liÖu 1: §o¹n v¨n sgk/ 25 -LuËn ®iÓm : Së Khanh lµ mét kÎ bÈn thØu ®ª tiÖn.Thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp : Sau khi ph©n tÝch chi tiÕt – bé mÆt gi¶ dèi lõa bÞp – Hoµi Thanh ®· tæng hîp kh¸i qu¸t b¶n chÊt cña Së Khanh: møc cao nhÊt cña t×nh h×nh ®åi b¹i trong x· héi .Hs trao ®æi. ®¹i diÖn cho sù ®åi bai trong x· héi truyÖn KiÒu -C¸c luËn cø : + SK sèng b»ng nghÒ ®åi b¹i + SK lµ kÎ ®åi b¹i nhÊt trong nh÷ng kÎ ®åi b¹i( Gi¶ tö tÕ ®Ó ®¸nh lõa mét ng-êi con g¸i hiÕu th¶o. Ph©n tÝch còng kh«ng 27 .yªu cÇu ) .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Gv nhËn xÐt.

gi¶i thÝch. t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi t-îng nh- II. Tõ viÖc ph©n tÝch lµm næi bËt nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña SK-> Kh¸i qu¸t lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc cña nh©n vËt nµy ( Bøc tranh vÒ nhµ chøa.Gv ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më.Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ b¶n chÊt ®åi b¹i cña Së Khanh => T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch chia ®èi t-îng thµnh c¸c yÕu tè nhá.Ng÷ liÖu 1/II SGK: 26 + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng : ®ång tiÒn võa cã 28 .Ng÷ liÖu 1/I Sgk. 25 + Ph©n chia dùa trªn c¬ së quan hÖ néi bé trong b¶n th©n ®èi t-îng – nh÷ng biÓu hiÖn vÒ nh©n c¸ch ®åi b¹i cña Së Khanh + Ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp . hay nãi c¸ch kh¸c Hthanh ®· ph©n tÝch kÜ cµng nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña Së Khanh ë nhiÒu ph-¬ng diÖn (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/II lµ g× ? §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy -Gv tæng hîp (?) Môc ®Ých c¶ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/ I lµ g×?§Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých ®ã t¸c gi¶ ®· lµm nh.hs ®äc c¸c ng÷ liÖu 1. kÕt hîp diÔn gi¶ng .C¸ch ph©n tÝch * Ng÷ liÖu 1/ I.Hs th¶o luËn nhãm . tÝnh ®åi b¹i cña XH x-a) . b¸c bá ..2 môc II sgk/ 26 .. ph-¬ng diÖn nhá ®Ó xem xÐt .thÕ nµo ? .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bao giê t¸ch rêi cac thao t¸c kh¸c nh. ng÷ liÖu 1-2 /II .Hs ph¸t biÓu tù do Ho¹t ®éng 3 ( T×m hiÓu c¸ch ph©n tÝch ) . . chøng minh.gv yªu cÇu hs kÓ mét sè ®èi t-îng ph©n tÝch trong c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ( XH hoÆc VH) .

thÊt nghiÖp + Trong khi lËp luËn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp chÆt chÏ thao t¸c ph©n tÝch víi kh¸i qu¸t tæng hîp : D©n sè cµng t¨ng th× chÊt l-îng cuéc sèng cµng gi¶m.Ng÷ liÖu 2/ II trang26 + Ph©n tÝch theo quan hÖ nh©n qu¶ -> Nguyªn nh©n : bïng næ d©n sè -> KÕt qu¶ : ®êi sèng con ng-êi bÞ ¶nh h-ëng nhiÒu + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng : c¸c ¶nh h-ëng cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi con ng-êi -> thiÕu l-¬ng thùc -> suy dinh d-ìng.Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ søc m¹nh thÕ lùc cña ®ång tiÒn -> T¸c gi¶ xem xÐt ®ång tiÒn ë nhiÒu khÝa c¹nh ( mÆt tèt. ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ýh ®ã.nguyªn nh©n ( ®Ó chØ râ t¸c haÞi cña ®ång tiÒn ) -> kÕt qu¶ : ND kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn -> Nguyªn nh©n : v× ®ång tiÒn chi phèi hang lo¹t nh÷ng hµnh ®éng gian ¸c bÊt chÝnh + Ph©n tÝch theo quan hÖ nguyªn nh©n – kÕt qu¶ -> Nguyªn nh©n: ®ång tiÒn cã søc m¹nh t¸c qu¸i -> KÕt qu¶ : ND cã th¸i ®é khinh bØ khi nãi vÒ ®ång tiÒn + Trong qu¸ tr×nh lËp luËn. t¸c gi¶ ®· chØ ra viÖn ra rÊt nhiÒu lÝ do ®Ó chøng minh t¸c dông tèt võa cã t¸c h¹i xÊu + Ph©n tÝch theo quan hÖ kÕt qu¶ . theo nh÷ng tiªu chÝ. suy tho¸i nßi gièng -> thiÕu viÖc lµm. ph©n tÝch lu«n g¾n liÒn tæng hîp (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch trong ng÷ liÖu 2/II.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thÕ nµo ®Ó xem xÐt ? . quan hÖ nµo ? . mÆt xÊu) §Æc biÖt khi kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn. 29 .Dù kiÕn hs tr¶ lêi :lµm râ t¸c h¹i cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi cuéc sèng con ng-êi . t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi t-îng thµnh nh÷ng yÕu tè nµo.

hoµn toµn bÕ t¾c b.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè vµ luyÖn tËp) .Quan hÖ gi÷a ®èi t-îng nµy víi ®èi t-îng kh¸c cã liªn quan( bµi Lêi ng-êi kÜ n÷ . c¸c cung bËc c¶m xóc cña KiÒu ): ®au xãt quÈn quanh.sau ®ã cÇn chia nhá ®èi t-îng ph©n tÝch ( ý kiÕn quan niÖm ) ra tõng yÕu tè nhá ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n ViÖc ph©n t¸ch ®èi t-îng thµnh c¸c yÕu tè nhá cã thÓ dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ. trao ®æi rót ra c¸ch thøc khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét vÇn ®Ò chÝnh trÞ.x· hé. th¶o luËn mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn cña bµi tËp 1.Quan hÖ néi bé cña ®èi t-îng( diÔn biÕn. quan hÖ nhÊt ®Þnh : + Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o nªn ®èi t-îng + Qua hÖ gi÷a ®èi t-îng víi c¸c ®èi t-îng liªn quan + Quan hÖ gi÷a ng-êi ph©n tÝch víi ®èi t-îng ph©n tÝch ( th¸i ®é.DÞ) .Hs th¶o luËn. quan ®iÎm nµo ®ã ( kÕt luËn cña lËp luËn ).Gv cho hs th¶o luËn vÒ c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng l-u ý khi ph©n tÝch .hs chia 2 nhãm.Hs ®äc ghi nhí sgk * Tr-íc khi ph©n tÝch cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ lµm s¸ng tá ý kiÕn. sù ®¸nh gi¸ cña ng-êi ph©n tÝch ®èi víi ®èi t-îng ®-îc ph©n tÝch III.Hs lµm bµi tËp 1 t¹i líp .LuyÖn tËp . t× bµ hµnh – B¹ch C.Gv h-íng dÉn dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi Th-¬ng Vî – Tó X-¬ng .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 30 .Xu©n DiÖu.Gv nhËn xÐt tæng hîp .Trong ®o¹n trÝch ng-êi viÕt ®· ph©n tÝch ®èi t-îng tõ nh÷ng mèi quan hÖ nµo ? a.v¨n häc – cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .

vËn dông h×nh ¶nh ng«n 31 . th-¬ng yªu vµ lÆng lÏ hi sinh v× chång con . Qua nh÷ng lêi tù trµo thÊy ®-îc nh©n c¸ch vµ t©m sù cña «ng Tó .C¶m nhËn ®-îc h×nh ¶nh bµ Tó: vÊt v¶.ThÊy ®-îc nh÷ng thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt cña bµi th¬: tõ ng÷ gi¶n dÞ .thÊy ®-îc t×nh c¶m yªu th-¬ng quÝ träng cña Tó X-¬ng dµnh cho vî. ®¶m ®-¬ng. giµu søc biÓu c¶m.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 9-10 ppct Th-¬ng vî Tó X-¬ng A.Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : .

liÖu vÒ th¬ v¨n Tó X-¬ng . 32 .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .TÊt c¶ nh÷ng th-¬ng c¶m xãt xa.TiÓu dÉn .” .VÓ bµi th¬ “ Th-¬ng vî” tõng tÕ sèng vî: “ Con . phó. t. Gåm 2 m¶ng trµo phóng vµ tr÷ t×nh .VÒ t¸c gi¶ Tó X-¬ng qu¸t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ . TP Nam §Þnh . huyÖn MÜ Léc.Hs lµm viÖc víi Sgk .Quª t¹i lµng VÞ Xuyªn. tÕng cã miÕng kh«ng. «ng dµnh h¼n mét chî. thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ng÷ cña v¨n häc d©n gian. phãng tóng kh«ng chÞu gß bã vµo khu«n s¸o tr-êng quy( 8 lÇn ®i thi chØ ®ç tó tµi) . c©u ®èi.Ph-¬ng ph¸p sö dông .Th¬ x-a Ýt viÕt vÒ ng-êi vî. viÖt hãa th¬ §-êng luËt. chuÈn bÞ cho b-íc hiÖn ®¹i hãa th¬ ca d©n téc ..Con ng-êi cã c¸ tÝnh s¾c s¶o .Tó g¸i nhµ dßng lÊy chång kÎ X-¬ng l¹i kh¸c. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) I.Cã c«ng lín trong viÖc ®æi míi tiÕng ViÖt trong v¨n häc.TrÇn TÕ X-¬ng( 1870-1907) t¸c gi¶ vµ bµi th¬ th-êng gäi lµ Tó X-¬ng hay Cao X-¬ng .Gv h-íng dÉn Hs kh¸i 1.Sgk.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.§Ó l¹i sù nghiÖp th¬ v¨n phong phó kho¶ng 150 bµi th¬( th¬ N«m lµ chÝnh) gåm nhiÒu thÓ th¬vµ mét sè bµi v¨n tÕ.. m¶ng ®Ò tµi viÐt vÒ vî.. Sgv . gÆp ch¨ng hay chí . sù kÕt hîp gi÷a giäng ®iÖu tr÷ t×nh vµ tù trµo B.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch .tÝch hîp vìi bµi :” Tõ ng«n ng† chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Gv dÉn chøng: Tó X-¬ng 2.

§äc hiÓu v¨n b¶n 1. Cã thÓ t×m hiÓu theo 2 c¸ch. h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn lªn nh. nguy hiÓm .Nçi vÊt v¶ gian tru©n . lam lò + Thêi gian: triÒn miªn + Kh«ng gian: chon von.) + Qu·ng v¾ng= n¬i hiu qu¹nh.Gv nhËn xÐt l-u ý Hs c¸ch ®äc .Hs troa ®æi th¶o luËn nhãm.C©u th¬ më ®Çu : h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn lªn qua lêi giíi thiÖu : vÊt v¶. Tó X-¬ng ®· vËn dông ca dao ®Ó t¹o nªn nh÷ng c©u th¬ mang dÊu Ên c¸ nh©n + §¶o ng† ( Cóm tõ “lÆn léi”) nhÊn m¹nh sù vÊt v¶ ©m thÇm lÎ loi + Th©n cß gîi sù tñi nhôc. Ên t-îng vÒ mät bµ Tó lÎ loi. ®¹i diÖn tr×nh bµy .thÕ nµo trong 4 c©u th¬ ®Çu ? .tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. c¬ cùc ( th©n.Gv diÔn gi¶ng: Bµi th¬ mang kÕt cÊu thÊt ng«n b¸t có ®-êng luËt. v¾ng vÎ.Hs ®äc v¨n b¶n . ®Þnh h-íng ? Nçi vÊt v¶ gian tru©n cña bµ Tó hiÖn lªn qua chhi tiÕt nµo? ( Hoµn c¶nh lam lò.c«ng viÖc hiÓm nguy) (?) T¸c gØa m-în h×nh ¶nh g× ®Ó nãi lªn sù vÊt v¶ cña Bµ Tó? NhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ cña t¸c gi¶ trong 2 c©u thùc? (?) C©u th¬ thø t.Hs tiÕp tôc trao ®æi suy nghÜ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn ®äc hiÓu v¨n b¶n) . ®ång thêi nhÊn m¹nh sù tÇn t¶o.Gv gîi më. ph©n tÝch sù s¸ng t¹o cña Tó x-¬ng lßng tri ©m s©u s¾c ®-îc «ng Tó c« ®ñc l¹i trong bµi th¬ “ Th-¬ng vî” II. c«ng viÖc kh«ng chØ vÊt v¶ mµ cßn nguy hiÎm 33 .Hai c©u thùc gîi t¶ cô thÓ h¬n h×nh ¶nh cña bµ Tó + M-în h×nh ¶nh con cß trong ca dao cô thÓ hãa caÝ vÊt v¶ cùc nhäc cña bµ Tó.gióp anh/ chÞ hiÓu thªm g× vÒ c«ng viÖc cña bµ Tó? . _Gv nªu vÊn ®Ò: Qua lêi giíi thiÑu cña «ng Tó. theo bè côc vµ theo nh©n vËt . phËn. x©y dùng 2 h×nh ¶nh tr÷ t×nh ®éc ®¸o( h×nh ¶nh bµ Tó vµ «ng Tó )..H×nh ¶nh bµ Tó * T×nh th-¬ng vî s©u nÆng cña Tó X-¬ng ®-îc thÓ hiÖn qua sù thÊu hiÓu nçi gian tru©n vÊt v¶ vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó a.

. Tó X-¬ng lÊy bµ Tó duyªn th× Ýt mµ nî th× nhiÒu + Thµnh ng† “ n¨m n¾ng m-êi m-a”.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . kh«ng mét lêi phµn nµn. tr¸i l¹i lµ nî .) Bµ tó vÉn lµ ng-êi vî giµu ®øc hi sin.Gv nªu vÊn ®Ò: Kh«ng chØ thÊu hiÓu nh÷ng vÊt v¶ gian tru©n cña vî . lÆng lÏ chÊp nhËn sù vÊt v¶ v× chång con + “ Duyªn” tõ nhµ phËt chØ quan hÖ vî chång + “Nî” phó thuéc phiÓn lóy -> Duyªn lµ sù kÕt hîp ®Ñp ®Ï.Gv kh¸i qu¸t : Bµ tó lµ ng-êi hiÕmcã trong x· héi vµ v¨n häc.. tr¶ lêi c¸ nh©n .Con ng-êi giµu ®øc hi sinh. vÉn gi÷ ®-îc gia ®¹o 2.H×nh ¶nh «ng Tó qua nçi lßng th-¬ng vî (?) Qua bµi th¬ “th-¬ng vî” Anh/ chÞ c¶m nhËn ®-îc ®iÒu g× vÒ Tó x-¬ng? a-Yªu th-¬ng. «ng tó cßn hiÓu râ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ ? Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi râ ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó? _ Hs trao ®æi th¶o luËn _ Gv nhËn xÐt.Hs suy nghÜ . phËn lµ c¸i b¾t buéc ph¶i chÞu -> Con ng-êi lÊy nhau bëi 3 yÕu tè “ duyªn. Gi÷a x· héi ®Èo diªn.Con ng-êi ®¶m ®ang th¸o v¸t chu ®¸o víi chång con. ®ßng thêi thÓ hiÖn ®øc tÝnh chÞu th-¬ng chÞu khã hÕt lßng v× chång con cña bµ (?) Hai c©u luËn. NÕu tèt ®Ñp. lÊy nhau lµ duyªn. nhÉn n¹i.. qóy träng tri ©n vî . Tó X-¬ng ®· nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi lªn t©m sù g×? H·y ph©n tÝch c¸ch sö dông ng«n ng÷ c¶u t¸c gi¶ trong 2 c©u th¬? . b-¬n b¶ trªn s«ng n-íc cña nh÷ng ng-êi bu«n b¸n .§»ng sau sù kh«i hµi trµo phóng 34 . tæng hîp b.§øc tÝnh cao ®Ñp .C©u th¬ thø t.nî – t×nh”.g¸nh v¸c ®-îc mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÓ “ nu«i ®ð n¨m con vìi mét chång” . nî lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶.nãi râ sù vËt lén víi cuéc sèng cña bµ : gîi t¶ c¶nh chen chóc.. nh÷ng ®¹o lÝ XH bÞ coi th-êng ( nhµ kia lçi phÐp con khinh bè. sô dóng lèi nãi t¨ng cÊp diÔn t¶ vÊt v¶ cùc nhäc mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu.

¨n tranh cña 5 ®øa con . Tó X-¬ng kh«ng chØ c¶m mµ cßn nãi lªn nçi vÊt v¶ cña vî C¸ch nã kh«i hµi “ Nu«i ®ð.Gv rót kinh nghiÖm bµi cña bµ Tó . Tó X-¬ng tù coi m×nh lµ c¸i nî ®êi mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu. chöi thãi ®êi b¹c bÏo ®· biÐn «ng tõ mét nhµ nho thµnh Ho¹t ®éng 4 kÎ ¨n b¸m v« tÝch sù ( Cñng cè.. kÎ ¨n theo. ®Þnh h-íng ? §»ng sau nh÷ng c©u th¬ diÔn t¶ nçi cùc nhäc cña bµ tó lµ th¸i ®é g× cña t¸c gi¶ ? ? Hai c©u th¬ kÕt lµ lêi cña ai? Th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? lµ th¸i ®é xãt xa. dÆn Tù tr¸ch b¶n th©n c¶m thÊy bÊt dß ) lùc. bµ tó lÊy «ng lµ do duyªn sè nh-ng duyªn mét mµ nî hai. Tó x-¬ng rña m¸t m×nh . nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi thay vî nh÷ng t©m sù b. T©m sù vÎ ®Ñp nh©n gi¶ng c¸ch cña Tó x-¬ng ( nçi ®au. ¨n n¨n hèi hËn.Tó X-¬ng tù h¹ m×nh.. Tó X-¬ng th-¬ng vî -Gv yªu cÇu hs ®¸nh gi¸ qu¸ mµ hãa giËn m×nh.®¹i diÖn c¸c nhãm lÇn l-ît tr×nh bµy ..”. th-¬ng c¶m. tù ph¸n xÐt.Cñng cè – luyÖn tËp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -Gv tæ chøc hs th¶o luËn theo tæ nhãm .NghÖ thuËt : TiÕp thu s¸ng t¹o ng«n ng÷ ca dao 35 .Néi dung: t×nh yªu th-¬ng quÝ bÞ tiÕt “ Tõ ng«n ng† träng vî cña Tó X-¬ng thÓ hiÑn chung ®Õn lêi nãi c¸ qua sù thÊu hiÓu nâi vÊt v¶ gian nh©n”( t2) tru©n vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp . an b¸m.Gv gîi më. tiÕng c-êi chua ch¸t ) 2... coi b¶n th©n lµ ®øa con ®Æc biÖt.Tó X-¬ng c¶m phôc vî s©u s¾c .. tù lªn ¸n b¶nn th©n .Tó X-¬ng d¸m lªn ¸n.gv h-íng dÉn hs chuÈn 1. h-íng dÉn.Con ng-êi cã nh©n c¸ch .. §ã lµ bi l¹i nh÷ng gi¸ trÞi vÒ néi kÞch cña mét líp nhµ nho sinh “ dung vµ nghÖ thuËt cña bÊt phïng thêi” bµi th¬ III. d»n vÆt .hs ®äc ghi nhí Sgk . Sù hê h÷ng cña «ng ®èi víi thãi ®êi lµ mét biÓu hiÖn cña thãi ®êi b¹c bÏo. d¸m chöi th¼ng Xhéi.¤ng Tó kh«ng dùa vµo duyªn sè ®Ó trót bá tr¸ch nhiÖm.

Sgv .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Ph-¬ng ph¸p sö dông 36 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung d©n ca vµ thµnh ng÷ .TiÕp tôc t×m hiÓu mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n .Sgk. cñng cè rÌn luyÖn kÜ nhËn biÕt yÕu tè chung vµ riªng trong c¸ch sö dông ng«n ng÷ cña c¸ nh©n B. phong c¸ch võa ©n t×nh võa hãm hØnh Ngµy so¹n Ngµy dËy TiÕt sè 12 ppct Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n ( tiÕp theo) A.LuyÖn tËp.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.

nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n) . bµn b¹c trao ®æi. gviªn nhËn xÐt D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng 1: .Gv nªu c©u hái: Ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ nh.Hs trao ®æi th¶o luËn theo nhãm .Quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n .NguyÒn Du ®· cã sù s¸ng t¹o khi sô dóng tõ “n¸ch” nh.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy . sö dông c¸c c©u hái gîi më 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gv tæng hîp * Gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ biÖn chøng thèng nhÊt. ®ßng thêi ®Ó lÜnh héi lêi nãi cña ng-êi kh¸c + Mçi c¸ nh©n kh«ng h×nh thµnh vµ chiÕm lÜnh ng«n ng÷ chung th× kh«ng thÓ t¹o ra ®-îc lêi nãi riªng. hs luyÖn tËp.thÕ nµo ? -> ChuyÑn nghÜa tõ “n¸ch” chØ vÞ trÝ trªn c¬ thÓ con ng-êi sang nghÜa chØ vÞ trÝ giao nhau gi÷a 2 bøc t-êng t¹o thµnh gãc -> Tõ “n¸ch” ®-îc chuyÑn nghÜa theo ph-¬ng thøc Èn dó 37 . mçi nhãm phô tr¸ch mét c©u hái .PhÇn thùc hµnh: Sö dông ph-¬ng ph¸p gîi më.Gv tæ chøc líp thµnh 4 nhãm.Gv æn ®Þnh tæ chøc. ®©y lµ mèi quan hÖ 2 chiÒu + Ng«n ng÷ chung lµ c¬ së ®Ó mçi c¸ nh©n s¶n sinh ra lêi nãi cô thÓ cña m×nh .Hs lµm viÖc theo nhãm.Hs lµm viÖc víi sgk/ môc III/ III.Gv nhËn xÐt tæng hîp. th¶o luËn .PhÇn lÝ thuyÕt : kÕt hîp ph-¬ng ph¸p diÔn gi¶ng víi gi¶ng gi¶i . kh«ng thÓ tham gia vµo giao tiÕp chung trong x· héi + Ng«n ng÷ chung ®-îc hiÖn thùc hãa trong lêi nãi c¸ nh©n h¬n n÷a cßn ®-îc biÕn ®æi ph¸t triÓn trong chÝnh qu¸ tr×nh mçi c¸ nh©n sö dông ng«n ng÷ chung ®Ó giao tiÕp + Sù biÕn ®æi vµ chuyÓn hãa diÔn ra trong lêi nãi c¸ nh©n dÇn dÇn gãp phÇn h×nh thµnh vµ x¸c lËp nh÷ng c¸i míi trong ng«n ng÷. nghÜa lµ lµm cho ng«n ng÷ chung ph¸t triÓn Ho¹t ®éng 3 ( H-íng dÉn häc sinh luyÖn tËp) .thÕ nµo ?H·y ph©n tÝch mèi quan hÖ ®ã dùa trªn h-íng dÉn cña sgk vµ thùc tÕ sö dông ng«n ng÷? .

§èi víi mÑ. cña t×nh c¶m th¾m thiÕt b¹n bÌ -> Trong th¬ Hå ChÝ Minh: Tõ “ xu©n” thø nhÊt chØ mïa ®Çu tiªn trong n¨m.Tõ “män m»n” ®-îc c¸ nh©n hãa. tiÕng l¸y ®Æt sau -> TiÕng l¸y lÆp l¹i ©m ®Çu nh-ng ®æi vÇn thµnh “¨n” b.sau: -> Quy t¾c t¹o tõ l¸y ®«i lÆp l¹i phó ©m ®Çu “m” -> TiÕng gèc “män” ®Æt tr-ìc. tõ “xu©n” thø hai chuyÑn nghÜa chØ søc sèng míi. tiÕng thø 2 mang vÇn “¨n”. dÆn dß ) Hs ®äc ghi nhí sgk/ tr 35 38 - . ®øa con lµ niÒm h¹nh phóc. ®ång thêi dùa vµo ph-¬ng thøc cÊu t¹o tõ ghÐp chÝnh phô cã tiÕng chÝnh chØ hµnh ®éng ®i sau vµ tiÕng phô bæ sung ý nghÜa ®i tr-íc Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.Tõ „giái gi¾n” ®-îc t¹o trªn c¬ së tiÕng giá theo quy t¾c nh. h-íng dÉn. Chóng ®-îc t¹o ra trªn c¬ së mét tiÐng cã s½n víi c¸c nguyªn t¾c chung: a.Tõ “Xu©n”trong ng«n ng† chung ®-îc c¸c t¸c gi¶ dïng víi nghÜa riªng -> Trong th¬ Hå Xu©n H-¬ng: Xu©n= mïa xu©n= søc sèng. “giái gi¾n” cã nghÜa lµ rÊt giái c.chØ ®øa con.c¸c tõ trªn: l¸y phô ©m ®Çu. tr-íc ®ã ch-a cã trong ng«n ng÷ chung cña x· héi.Tõ “néi soi” ®-îc t¹o ra tõ 2 tiÕng cã s½n . ®ång thêi còng cã nghÜa bãng chØ søc sèng d¹t dµo cña cuéc sèng. t-¬i ®Ñp 3.Sù s¸ng t¹o nghÜa tõ “ mÆt trêi” : -> Th¬ Huy CËn: mÆt trêi dïng víi nghÜa gèc chØ mét thiªn thÓ trong vò trô nh-ng dïng theo phÐp nh©n hãa nªn cã thÓ “xuèng biÑn”. niÒm tin mang l¹i ¸nh s¸ng cho cuéc ®êi mÑ 4. ¸nh s¸ng cña ch©n lÝ -> Th¬ NguyÒn Khoa §iÓm : “ mÆt trêi” ®Çu dïng vìi nghÜa gèc. t¹o ra khi dùa vµo : + TiÕng “män” vìi nghÜa gèc nhá kh«ng ®¸ng kÑ ( nhá män) + Nh÷ng quy t¾c cÊu t¹o chung nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2.hµnh ®éng gièng con ng-êi -> Th¬ Tè H†u : “ mÆt trêi” chØ lÝ t-ëng c¸ch m¹ng. “ mÆt trêi” hai dïng vìi nghÜa Èn dó. nhu cÇu t×nh c¶m cña tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÒn Du: “ Xu©n” trong “cµnh xu©n” chØ vÎ ®Ñp nh-êi con g¸i tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÒn KhuyÕn: “Xu©n” trong “ bÇu xu©n” chØ men say nång cña r-îu ngon.Trong c¸c vÝ dô a-b-c cã 3 tõ do c¸c c¸ nh©n t¹o ra.

ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .N¾m ®-îc nh÷ng tri thøc vÒ thÓ th¬ h¸t nãi B.Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t 39 . t.liÖu vÒ th¬ v¨n NguyÔn C«ng Trø . thiÕt kÕ bµi gi¶ng . Sgv .Gi¸o TrÇn .Gv ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung h-ìng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Bµi ca ngÊt ng-ëng” rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 13-14 ppct Bµi ca ngÊt ng-ëng NguyÔn C«ng Trø A.Gv .HiÓu ®óng nghÜa cña kh¸i niÖm sèng “ ngÊt ng-ëng” ®Ñ kh«ng nhÇm lÉn víi lèi sèng lËp dÞ cña mét sè ng-êi hiÖn ®¹i .Ph-¬ng ph¸p sö dông .Sgk.Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs -HiÓu ®-îc phong c¸ch sèng cña NguyÔn C«ng Trø víi tÝnh c¸ch cña mét nhµ nho vµ hiÓu ®-îc v× sao cã thÓ coi ®ã lµ sù thÓ hiÖn b¶n lÜnh c¸ nh©n mang ý nghÜa tÝch cùc .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch .

Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs .Gia ®×nh nho häc.Gv ®Þnh h-íng hs n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) .Gv ®Þnh h-íng: lµ lêi tù thuËt .TiÓu dÉn : . ®Ò cËp trùc tiÕp ®Õn phong c¸ch th¸i ®é sèng ng«ng nghªnh ngang tµng khinh ®êi ng¹o thÕ cña mét nh©n c¸ch nhµ nho.Hs lµm viÖc víi sgk .Gv h-íng dÉn hs triÓn khai t×m hiÓu theo bè côc 3 phÇn .Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh bè côc cho bµi th¬ . cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña thÓ lo¹i c¶ trï .Nhµ nghÌo song ham häc.S¸u c©u ®Çu : * Th¸i ®é sèng ngÊt ng-ëng khi lµm quan 40 . lu«n chøng tá m×nh lµ con ng-êi tµi n¨ng .§äc hiÓu v¨n b¶n 1. Lµ kÎ sÜ ngang tµng phãng tóng . thi cö lËn ®Ën m·i n¨m 42 tuæi míi ®ç gi¶i nguyªn -Cuéc ®êi lµm quan th¨ng trÇm.Sù nghiÖp : s¸ng t¸c nhiÒu ( Trªn 50 bµi th¬.Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ .Gv nªu vÊn ®Ò : Trong 6 c©u ®Çu phong c¸ch ngÊt ng-ëng I. kiÓm tra bµi cò ) . §-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong 2 thi sÜ næi tiÐng ®Çu thÕ kØ XIX II.Con ng-êi giµu lßng yªu n-íc th-¬ng d©n cã c«ng lín trong viÖc khai hãa yen d©n. S¸ng t¸c chñ yÕu b»ng ch÷ N«m. phong c¸ch ®ã thÓ hiÖn ë hai tõ “ ngÊt ng-ëng” .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc . 60 bµi ca trï .Tù Tån ChÊt.10 c©u gi÷a – 3 c©u kÕt ) . hiÖu Ngé Trai. tØnh Hµ TÜnh . 1 bµi phó nho). biÖt hiÖu Hi V¨n .Gv giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu phÇn tiÓu dÉn) . lµng Uy ViÔn.NguyÔn C«ng Trø ( 17781858) . huyÖn Nghi Xu©n.Hs x¸c ®Þnh: 3 phÇn ( 6 c©u ®Çu.

Lµm nªn NCT ngÊt ng-ëng kh«ng chØ ë b¶n lÜnh mµ cßn ë tµi n¨ng .tin. quan tr-êng – gi÷ nhiÒu träng tr¸ch .. sù ngang tµng . c¸ch x-ng h«) . Déu biÕt quan tr-êng gß bã nh-ng «ng vÉn chän con ®-êng lµm quan . lµ sù th¸ch thøc c¸ tÝnh cña mét nhµ nho ®èi víi 41 . dån dËp = th¸i ®é tù tin.Hs th¶o luËn.ViÖt trong c©u më ®©ï chØ t-íc vÞ + C¸c ®iÖp tõ “ cã lñc. §ã lµ con ng-êi tµi n¨ng ë nhiÒu lÜnh vùc ( Thi cö. ¤ng coi viÖc lµm quan lµ mét ®iÒu kiÖn . hµo phãng nhËn tr¸ch nhiÖm víi ®êi => Mét th¸i ®é ngÊt ng-ëng + Víi NCT.Hs ®äc 11 c©u tiÕp . ph-¬ng tiÖn ®Ó thÓ hiÖn hoµi b·o v× d©n. v× n-íc.Con ng-êi ®Çy b¶n lÜnh.®ç ®Çu. lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch.C©u th¬ ®Çu nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña kÎ sÜ – kh¼ng ®Þnh lÝ t-ëng trung qu©n – ý thøc tr¸ch nhiÖm cña kÎ lµm trai + NguyÔn C«ng Trø coi c«ng danh lµ lÏ sèng “§· mang tiÐng ë trong trêi ®Êt/ ph¶i cã danh g× vìi nñi s«ng” + NCT v¬ tÊt c¶ tr¸ch nhiÖm trong thiªn h¹ vµo b¶n th©n.Gv nhËn xÐt.Gv tæ chøc ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më: (?) Hai c©u th¬ ®Çu. ng¾t nhÞp.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung cña NguyÔn ®-îc thÓ hiÖn nhthÕ nµo? T¹i sao NguyÔn tù nhËn m×nh lµ tay “ngÊt ng-ëng”? . Tµi thao l-îc cña «ng ®-îc liÖt kª b»ng hµng lo¹t c¸c sù kiÖn + NCT tõng ngang däc. tæng hîp -Gv l-u ý hs vÒ mÆt nghÖ thuËt: + C¸c tõ ng÷ H¸n.cã khi.§¹i diÖn hs tr¶ lêi . lµm viÖc theo nhãm . qu©n sù.” + C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n. NCT muèn nãi ®iÒu g×? T¹i sao? (?) Tµi thao l-îc cña m×nh ®-îc NCT thÓ hiÖn ra sao? Gi¶i thÝch 2 tõ “ngÊt ng-ëng”? (?) NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt trong 6 c©u th¬( chó ý c¸ch dïng tõ ng÷. th¸i ®é s½n sµng dÊn th©n ®-a m×nh vµo vßng trãi buéc cña lÔ gi¸o phong kiÕn . t..Hs trao ®æi th¶o luËn vÒ . tù cho m×nh lµ “tµi bé” “ thao l-îc” => NgÊt ng-ëng lµ mét lêi tù khen.lËp nhiÒu chiÕn c«ng ) + NCT tù x-ng lµ “«ng” tù nhËn m×nh lµ “ tay ngÊt ng-ëng” . danh kh«ng chØ lµ “ Vinh” mµ cßn lµ “Nî” lµ tr¸ch nhiÖm.

C¸ch nghØ c¸ch ch¬i kh¸c ng-êi + NCT sèng ph¸ c¸ch : Lµ t-íng..Gv nhËn xÐt. kh«ng tu khæ h¹nh mµ sèng phãng tóng th¶nh th¬i . ( Kh¾c kØ phôc lÔ vi nh©n) Khu«n mÉu cña nhµ nho lµ khiªn tèn.NCT ngÊt ng-ëng tr-íc dluËn + D¸m bá qua lÔ nghi sèng thuËn theo lÏ tù nhiªn + Tho¸t khái nh÷ng rµng buéc th«ng th-êng Nh. nghiªm cÈn lÔ nghi. khinh thÞ c¶ thÕ gian kinh kú * NgÊt ng-ëng gi÷a chèn nh©n gian ..Mét viÖc lµm tr¸i kho¸y.. khoe khoang tµi n¨ng cña b¶n th©n 2.NCT d¸m trªu ng-¬i.M-êi c©u tiÕp * Sù kiÖn ngÊt ng-ëng ngµy c¸o quan §« m«n gi¶i tæ chi niªn §¹c ngùa bß vµng ®eo ngÊt ng-ëng ..§¹i diÖn hs tr¶ lêi .®i chïa – c«ng khai dÉn c« ®Çu con h¸t lªn chïa.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung phong c¸ch ngÊt ng-ëng cña NCT trong ®o¹n th¬ .Gv ®Þnh h-íng.Gv gîi më : (?) NCT muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? t¹i sao «ng d¸m kh¼ng ®Þnh vËy ? .ng-êi th-îng cæ «ng coi th-êng sù ®-îc mÊt. bá ngoµi tai mäi lêi thÞ phi + NCT kh«ng lµ ng-êi câi PhËt 42 .h-íng dÉn. tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.>< NCT ph« tr-¬ng .vËy? .Hs ®äc 3 c©u kÕt vµ ph©n tÝch th¸i ®é ngÊt ng-ëng cña NCT .§¹i diÖn hs tr¶ lêi . gîi më (?) Th¸i ®é ngÊt ng-ëng cña NCT thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt.. ng-îc ®êi . sù kiÖn nµo? h·y ph©n tÝch ? (?) T¹i sao NCT l¹i d¸m ngÊt ng-ëng nh.D¸m ®Ò cao thó h¸t nãi.Gv nhËn xÐt.dÆn dß ) . tæng hîp trËt tù x· héi phong kiÕn ®-¬ng thêi . d¸m ph« phang sù gÇn gòi cña m×nh v¬i c¸c ca nhi ¶ ®µo + NCT cã d¹ng tõ bi song l¹i sèng tiªn c¸ch.

.NghÖ thuËt ..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t” III.Mét NCT tµi n¨ng khÝ ph¸ch ®Çy b¶n lÜnh tr-íc sù ph¸t triÓn phøc t¹p cña lÞch sö 2. kh¸c th-êng? .Ai ngÊt ng-ëng nh.Tiªu biÓu cho thÓ ca trï ( kÕt hîp th¬ vµ nh¹c ) ng«n ng÷ phãng tóng tù do phï hîp víi viÖc thÓ hiÖn con ng-êi c¸ nh©n 43 .Hs lÇn l-ît ph¸t biÓu suy nghÜ c¸ nh©n . vÉn gi÷ trän ®¹o lµm t«i vµ vÉn gi÷ ®-îc b¶n lÜnh c¸ tÝnh .Cñng cè – luyÖn tËp 1.NCT ngÊt ng-ëng tù hµo lµ mét trung thÇn . ph¸t biÓu .Ng¹o ngÔ bu«ng mét c©u hái ®Ñ kh¼ng ®Þnh ®Çy ch¾c nÞch “ . NCT vÉn thùc hiÖn ®-îc lÝ t-ëng cña m×nh.Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí sgk .D¸m tù s¸nh m×nh víi c¸c danh sÜ næi tiÕng cña ph-¬ng B¾c .Hs suy nghÜ c¸ nh©n . câi Tiªn mµ vÉn lµ con ng-êi cña cuéc ®êi song «ng kh«ng v-íng tôc 3.Néi dung .Gv nªu vÊn ®Ò luyÖn tËp (?) Muèn thÓ hiÖn mét phong c¸ch sèng vµ b¶n lÜnh ®éc ®¸o cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc g× ?Cã ph¶i “ ngÊt ng-ëng” lµ sèng lËp dÞ.Hs ®¸nh gi¸ chung vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Bµi th¬ gióp anh/chÞ hiÓu giµ vÒ con ng-êi NCT? (?) H·y chØ ra nh÷ng nÐt tù do cña bµi h¸t nãi so víi bµi th¬ §-êng luËt vµ cho biÐt ý nghÜa cña tÝnh chÊt tù do ®ã ? .Ba c©u kÕt .«ng?” => §iÒu quan träng sèng trong mét m«i tr-êng ®Çy trãi buéc.

Bµi th¬ thÓ hiÖn th¸i ®é phª ph¸n sù b¶o thñ tr× trÖ cña häc thuËt vµ chÕ ®é nhµ NguyÔn .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt sè :15 ppct Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t ( Sa hµnh ®o¶n ca) Cao B¸ Qu¸t A.Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs .Sgk. Cao B¸ Qu¸t tuy vÉn ®i thi song ®· tá ra ch¸n ghÐt con ®-êng m-u cÇu danh lîi tÇm th-êng . Sgv . h×nh ¶nh B.N¾m ®-îc trong hoµn c¶nh nhµ nguyÔn b¶o thñ tr× trÖ .liÖu vÒ th¬ v¨n Cao B¸ Qu¸t .ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.Ph-¬ng ph¸p sö dông 44 . thiÕt kÕ bµi gi¶ng . gãp phÇn lÝ gi¶i hµnh ®éng khëi nghÜa cña Cao B¸ Qu¸t vÒ sau( 1854) . t.HiÓu ®-îc mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc cña bµi th¬ cæ thÓ vÒ nhÞp ®iÖu.

: “ Cao B¸ qu¸t thi tËp” “ Cao Chu ThÇn thi tËp” “ MÉn Hiªn thi tËp” . th¸nh Qu¸t”.Con ng-êi tµi n¨ng ®øc ®é. hiÖu Cóc §-êng. MÉn Hiªn. do sù ®è kÞ cña quan tr-êng.VÒ t¸c phÈm 45 .Bót ph¸p l·ng m¹n béc lé th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ vµ chøa ®ùng t.Gv ®Þnh h-íng hs n¾m 1.t-ëng khai s¸ng cã tÝnh chÊt tù ph¸t => CBQ lµ ng-êi cã trÝ tuÖ lín.§-îc ng-êi ®-¬ng thêi t«n lµ “thÇn Siªu.. khao kh¸t ®æi míi nh-ng cuéc ®êi kh¸ th¨ng trÇm. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) I. «ng chØ ®ç cö nh©n .Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Nh©n c¸ch cøng cái. sau ®ã bÞ chu di tam téc .t-ëng tù do. phãng kho¸ng.Cao B¸ Qu¸t ( 1809-1855). Tù Chu vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm ThÇn.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh h-íng hs ph©n tÝch .¤ng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L-¬ng vµ hi sinh trong mét trËn chiÕn Ho¹t ®éng 3 víi quan qu©n nhµ NguyÔn ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) 2. tµi hoa. b¶n lÜnh vµ phÈm c¸ch phi th-êng. Ng-êi lµng Phó ThÞ -Gia L©m-B¾c Ninh .Hs lµm viÖc víi sgk .. l¹i lµ ng-êi cã t. tõng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L-¬ng. ¤ng s¸ng t¸c c¶ th¬ ch÷ N«m vµ ch÷ H¸n víi c¸c t¸c phÈm nh..TiÓu dÉn .VÒ t¸c gi¶ b¾t nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .H×nh ¶nh b·i c¸t:T-îng tr-ng cho m«i tr-êng x· héi.H×nh ¶nh ng-êi ®i trªn nghÜ cña nhµ th¬ cã c¸t:T-îng tr-ng cho con ng-êi buéc 46 .bÊt tËn. tuyÖt väng. con ®-êng ®êi ®Çy ch«ng gai. dµi => H×nh ¶nh b·i c¸t dµi. thËt mÖt mái.5. nçi buån ch¸n bÕ t¾c cña ng-êi ®i ®-êng . gian khæ.lïi mét b-íc) + §i kh«ng kÓ thêi gian ( mÆt trêi lÆn ch-a nghØ) + MÖt mái. hoang mang.trªn . ch÷. khã kh¨n(§i mét b-íc nh.ViÕt theo thÓ hanh( ca hµnh) mét thÓ th¬ cæ t-¬ng ®èi tù do vÒ sè c©u . tr¾ng xo¸. nhäc nh»n (?) Dßng t©m tr¹ng vµ suy . nhøc m¾t d-íi ¸nh mÆt trêi. c« ®¬n ( n-íc m¾t r¬i) => Ng-êi ®i trªn c¸t thËt khã nhäc.HS dïng b¶ng phô tr¶ lêi theo nhãm nh.§äc hiÓu v¨n b¶n * Bè côc: 2 phÇn + 4 c©u ®Çu: c¶nh b·i c¸t dµi vµ ng-êi ®i trªn c¸t + 12 c©u cßn l¹i: t©m tr¹ng vµ suy nghÜ cña ng-êi ®i trªn b·i c¸t dµi 1. réng h¬n lµ con ®-êng ®êi. kh¾c nghiÖt cña miÒn trung n-íc ta.Gv kh¸i qu¸t : T¶ c¶nh b·i c¸t vµ sù viÖc ®i trªn b·i c¸t ®Ó tõ ®ã dÉn d¾t suy nghÜ vÒ con ®-êg danh lîi. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gv nhËn xÐt tæng hîp (?) Tõ h×nh ¶nh thùc b·i c¸t vµ ng-êi ®i trªn c¸t h·y nªu ý nghÜa t-îng tr-ng .Gv ®Þnh h-íng: C¶m xóc chung cña bµi th¬: C« ®¬n.6 t×m hiÓu h×nh ¶nh ng-íi ®i trªn c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu .§-îc s¸ng t¸c trong dÞp CBQ tõ Hµ Néi vµo HuÕ thi héi cã ®i qua vïng c¸t tr¾ng ë Qu¶ng B×nh .Hs ph¸t biÓu tù do . vÇn luËt II.3 t×m hiÓu h×nh ¶nh b·i c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu + Nhãm 4.Bèn c©u ®Çu . c« ®¬n * ý nghÜa t-îng tr-ng .Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ .HS chia 6 nhãm + Nhãm 1. .2.H×nh ¶nh b·i c¸t: + §iÖp ng÷: b·i c¸t + Tõ ng÷: l¹i. ch¸n ng¸n. d-êng nh. §ã lµ h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®Ñp d÷ déi.HS trao ®æi th¶o luËn.H×nh ¶nh ng-êi ®i trªn c¸t: + B-íc ®i trÇy trËt. bÕ t¾c (?) Bµi th¬ diÔn t¶ ®iÒu g× ? T×m bè côc cho bµi th¬? . réng mªnh m«ng. nãng báng.

lay tØnh ng-êi kh¸c nh-ng còng chÝnh lµ tù hái b¶n th©n => ¤ng ®· nhËn ra tÝnh chÊt v« nghÜa cña lèi häc khoa cö. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . + V× c«ng danh .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i (?) T©m tr¹ng cña l÷ kh¸ch khi ®i trªn b·i c¸t lµ g×? tÇm t.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i . c«ng danh cho . dßng hä (Trong ®ã cã CBQ) 2.” -> nh. cho gia ®×nh. léi suèi.HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. giËn m×nh v× kh«ng cã kh¶ n¨ng nh.thÕ nµo? ph¶i dÊn th©n trong cuéc ®êi ®Ó (chó ý tõ ng÷..danh lîi( danh väng ®i víi quyÒn lîi) mµ con ng-êi ph¶i tÊt t¶ xu«i ng-îc.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung chuyÓn biÕn nh. M-êi hai c©u tiÕp * 6 c©u ®Çu . mÖt mái cña t¸c gi¶ . giËn kh«n v¬i + Tõ ng÷: TrÌo non.Bèn c©u tiÕp + Sù c¸m dç cña c«ng danh ®èi víi ng-êi ®êi: X-a nay. dÔ lµm say ng-êi -> T©m tr¹ng ch¸n ghÐt danh lîi vµ ph-ßng danh lîi nh.giËn d÷...GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi b¶n th©n. ®iÓn tÝch) m-u cÇu sù nghiÖp. con ®-êng c«ng danh ®-¬ng thêi lµ v« nghÜa..tr¸ch mãc nh. nh.Hai c©u: Kh«ng häc ®-îc tiªn «ng phÐp ngñ TrÌo non..t-ëng cña Cao B¸ Qu¸t thÓ hiÖn qua t©m tr¹ng ®ã? . khã nhäc mµ vÉn ®æ x« vµo -> trong khu«n khæ vµ hoµn c¶nh cña XHPK còng kh«ng cßn con ®-êng nµo kh¸c + Danh lîi còng lµ mét thø r-îu ngon dÔ c¸m dç.kÎ say s-a trong qu¸n r-îu + C©u hái tu tõ “Ng-êi say. mµ ph¶i tù m×nh hµnh h¹ th©n x¸c m×nh ®Ó theo ®uæi con ®-êng c«ng danh -> Nçi ch¸n n¶n. tÇm th-êng * 6 c©u tiÕp (b¶n dÞch th¬ 7 c©u) ... khã nhäc +Tù tr¸ch m×nh.C©u c¶m th¸n: “B·i c¸t dµi. léi suèi >Sù vÊt v¶.” 47 (?) Nhµ th¬ suy nghÜ nhthÕ nµo vÒ con ®-êng danh lîi ®èi víi mçi ng-êi vµ con ®-êng Êy trong hoµn c¶nh x· héi phong kiÕn? .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .ng-êi x-a.

3/5. §ã lµ lý do dÉn «ng ®Õn víi cuéc khëi nghÜa nhµ NguyÔn .thÕ nµo? -> Ng-êi ®i trªn c¸t bçng nhiªn dõng l¹i. lµ nói lµ biÓn khã x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng => T. t-îng tr-ng cho con ®-êng c«ng danh ®¸ng ch¸n ghÐt III. Tæng kÕt: . day døt vµ cã phÇn bÕ t¾c .Sù ch¸n ghÐt cña mét ng-êi trÝ thøc ®èi víi con ®-êng danh lîi tÇm th-êng ®-¬ng thêi vµ niÒm khao kh¸t thay ®æi cuéc sèng 48 (?) Ph©n tÝch ý nghÜa cña nhÞp ®iÖu bµi th¬ ®èi víi viÖc diÔn t¶ c¶m xóc vµ suy t.H×nh ¶nh thiªn nhiªn trë l¹i: PhÝa B¾c. h-íng dÉn.sù kh¸c nhau trong c¸ch ng¾t nhÞp cña mçi c©u ®em l¹i kh¶ n¨ng diÔn ®¹t phong phó . b¨n kho¨n cho¸n ®Çy t©m trÝ.thÕ dõng l¹i nh×n bèn phÝa mµ hái väng lªn trêi cao. 8 ch÷ .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp Gîi ý: Cao B¸ Qu¸t ®· thÊy ph¶i lµm ®-îc viÖc g× lín lao h¬n. c¶ ng-êi ®i. §øng l¹i nh×n quanh b·i c¸t dµi. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” . phÝa Nam ®Òu ®Ñp hïng vÜ nh-ng còng ®Çy khã kh¨n hiÓm trë.c¸ch ng¾t nhÞp: 2/3. bÊt lùc vµ nuèi tiÕc.cña nh©n vËt tr÷ t×nh? .Khñc “®-êng cïng” (cïng ®å) cã ý nghÜa biÓu t-îng: nçi tuyÖt väng trïm lªn c¶ b·i c¸t dµi.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y . NhÞp ®iÖu cña bµi th¬: ®-îc t¹o nªn chñ yÕu nhê sù thay ®æi ®é dµi cña c¸c c©u th¬ còng nh. BÊt lùc v× kh«ng thÓ ®i tiÕp mµ còng ch-a biÕt lµm g× tiÕp . 4/3 vv NhÞp ®iÖu diÔn ®¹t sù gËp ghÒnh.GV h-íng dÉn Hs chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n .Gv dÆn dß. tróc tr¾c cña nh÷ng b-íc ®i trªn b·i c¸t dµi. dÆn dß) .Hs ®äc ghi nhí Sgk . §i mµ thÊy phÝa tr-íc lµ ®-êng cïng. l¹i hái chÝnh lßng m×nh thÓ hiÖn khèi m©u thuÉn lín ®ang ®Ì nÆng trong t©m trÝ nhµ th¬ 3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.Sè l-îng ch÷ trong c©u kh«ng ®Òu: 5 ch÷.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . 7 ch÷. cã Ých cho ®êi h¬n.C¸c c©u hái tu tõ -> thÕ lµ thÕ nµo? cã nªn ®i tiÕp hay ch¨ng? tÝnh sao ®©y? ®i tiÕp sÏ ph¶i ®i nh.

NhÞp ®iÖu bµi th¬ gãp phÇn diÔn t¶ thµnh c«ng nh÷ng c¶m xóc suy tcña nh©n vËt tr÷ t×nh vÒ con ®-êng danh lîi gËp ghÒnh tr¾c trë Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 16 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A.Th¸i ®é : B. C¸ch thøc tiÕn hµnh .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt 49 .Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 2. TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n. SGV. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. thiÕt kÕ bµi häc .SGK.GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS 1.

bµi tËp1. tr¶ lêi c©u hái SGK trang 43. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 1) . xa l¸nh b. X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lý: §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh.Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô: kiªu c¨ng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung D. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch? nªu c¸c c¸ch ph©n tÝch? 2. ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn (Tù ti lµ ng-êi kh«ng d¸m lµm viÖc g×.Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô. ph©n biÖt tù phô víi tù hµo (ng-êi tù phô lµ ng-êi tin t-ëng th¸i qu¸ vµo b¶n th©n m×nh viÖc g× còng nghÜ m×nh lµm ®-îc vµ m×nh lµ giái nhÊt) .T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: dÔ sèng thu m×nh. coi th-êng c.T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô: dÔ chñ quan. trao ®æi th¶o luËn. X¸c ®Þnh c¸c ý chÝnh cÇn cã .Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti.Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti: Rôt rÌ. nhót nh¸t.Cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t 1. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu 2. luém thuém 50 * Ho¹t ®éng2 (Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 2) . Ëm oÑ + L«i th«i -> tõ l¸y t-îng h×nh chØ sù l«i th«i. .Ph©n tÝch nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giµu h×nh t-îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ: L«i th«i.HS chia nhãm nhá theo bµn. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô . kh«ng d¸m xuÊt hiÖn ë chç ®«ng ng-êi do kh«ng tù tin vµo b¶n th©n. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: . Bµi tËp 2 * Gîi ý a. coi m×nh lµ nhÊt . Bµi tËp 1 * Gîi ý a. kh«ng cè g¾ng) . hîm hÜnh.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn. tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 2.

hîp .Suy nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy x-a b.Ph©n tÝch sù ®èi lËp gi÷a 2 h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr-êng . h×nh ¶nh .Nªu c¶m nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy x-a vµ liªn hÖ c¸ch thi cö ngµy nay Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. h-íng dÉn.Ph©n tÝch cô thÓ nghÖ thuËt sö dônh tõ ng÷.HS viÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh 1 trong 2 ®Ò trªn .Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn .GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh . dÆn dß) . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LÏ ghÐt th-¬ng” .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: 51 . X¸c ®Þnh c¸ch lËp luËn: Tængph©n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + Ëm oÑ -> tõ l¸y t-îng thanh chØ ©m thanh to v-íng trong cæ häng nªn nghe kh«ng râ tiÕng . có ph¸p.Gv dÆn dß.Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h-íng ph©n tÝch .Ph©n tÝch nghÖ thuËt ®¶o trËt tù có ph¸p + L«i th«i sÜ tö vai ®eo lä / SÜ tö vai ®eo lä l«i th«i + Ëm oÑ quan tr-êng miÖng thÐt loa / Quan tr-êng miÖng thÐt loa Ëm oÑ .

thiÕt kÕ bµi häc .Trang ¶nh ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu C.NhËn thøc ®-îc t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh.SGK.HS x¸c ®Þnh néi dung thuéc thÓ lo¹i truyÖn N«m b¸c häc träng t©m: T¸c phÈm. s©u s¾c. Th¸i ®é: Häc sinh cã th¸i ®é yªu. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .hiÓu v¨n b¶n v¨n häc. vÞ nh-ng l¹i mang tÝnh chÊt d©n gian.®¹o ®øc nång ®Ëm. tiÓu dÉn. tËt xÊu ®ang tån t¹i trong ®êi sèng x· héi. . trÝ trÝch ®o¹n.Gi¸o TrÇn Ngµy TiÕt ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung d¹y: sè: 17+ 18 LÏ ghÐt th-¬ng (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) . Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . m·nh liÖt vµ tÊm lßng th-¬ng d©n s©u s¾c cña NguyÔn §×nh ChiÓu . . t¸i hiÖn. tr¶ lêi c¸c c©u hái.HiÓu ®-îc ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña bót ph¸p tr÷ t×nh NguyÔn §×nh ChiÓu: c¶m xóc tr÷ t×nh. B. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . thuyÕt tr×nh.TruyÖn th¬ n«m “ Lóc V©n Tiªn” . néi thÓ hiÖn nh÷ng quan niÖm ®¹o ®øc dung ®o¹n trÝch truyÒn thèng vµ kh¸t väng cña ng-êi b×nh d©n vÒ lÏ c«ng b»ng trong khu«n khæ x· héi phong kiÕn . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D. ghÐt tr-íc nh÷ng hµnh vi xÊu xa. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. 3.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. T¸c phÈm. gîi t×m. SGV. vÎ ®Ñp b×nh dÞ. ch©n chÊt cña ng«n tõ 2. vÒ d¹y häc vµ ch÷a bÖnh cho d©n ë Gia §Þnh 52 . TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch h×nh ¶nh thùc vµ ý nghÜa t-îng tr-ng cña b·i c¸t dµi vµ ng-êi ®i trªn c¸t ? 2.NguyÔn §×nh ChiÓuA.GV yªu cÇu HS ®äc 1. Môc tiªu bµi häc: 1. Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t A. Kiªn quyÕt lªn ¸n nh÷ng thãi h-. C¸ch thøc tiÕn hµnh . TiÓu dÉn *Ho¹t ®éng 1 .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp .S¸ng t¸c kho¶ng sau n¨m 1850 khi NguyÔn §×nh ChiÓu ®· bÞ mï.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.

. + Hai c©u kÕt: Lêi kÕt II. §äc. * ¤ng Qu¸n ghÐt. giao nhiÖm vô: (?)¤ng Qu¸n ghÐt nh÷ng ai? V× lÝ do g×? Qua ®ã nªu nhËn xÐt cña b¶n th©n vÒ t. a. + §êi U.HS chia nhãm nhá.  Lêi tuyªn ng«n vÒ lÏ yªu ghÐt cña «ng Qu¸n nh. §äc .mét yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc lÝ t-ëng cña con ng-êi. + Vua Trô. th-¬ng cña «ng Qu¸n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . .“ViÖc tÇm phµo”: viÖc ch¼ng ®©u vµo ®©u. T×m hiÓu v¨n b¶n.Tãm t¾t ( SGK) 2.thÕ nµo? ý nghÜa cña c©u nãi ®ã? . th-¬ng ë ®êi.hiÓu v¨n b¶n. + Thêi gian: 3 phót.Néi dung: Lêi cña nh©n vËt «ng Qu¸n nãi vÒ hai lÏ ghÐt.GV ph¸t phiÕu häc tËp. b.HS t×m hiÓu bè côc bµi th¬ . . g¾n víi t×nh c¶m th-¬ng d©n s©u s¾c.Gäi HS ®äc bµi th¬ . .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2 . ghÐt vµ nång nhiÖt c¶m xóc cña t¸c gi¶.GhÐt nh÷ng tªn vua chóa b¸n n-íc h¹i d©n. LÖ ®a ®oan  D©n ph¶i chÞu lÇm than khæ cùc.§¹i diÖn nhãm tr¶ . .Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng. .GV chó ý h-íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m thÓ hiÖn ®-îc th¸i ®é yªu. . ch¼ng cã nghÜa lÝ g×. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp GV nhËn xÐt . + Tõ c©u 7 – 30: Lêi «ng Qu¸n bµn vÒ lÏ ghÐt th-¬ng.VÞ trÝ: N»m ë phÇn ®Çu truyÖn th¬ Lôc V©n Tiªn (tõ c©u 473 – 504) trong tæng sè 2082 c©u th¬. trao ®æi th¶o luËn.Gi¶i thÝch tõ khã. TrÝch ®o¹n “LÏ ghÐt th-¬ng” .t-ëng cña «ng Qu¸n? .T×m hiÓu chó thÝch . LÏ ghÐt. + §êi Ngò b¸ ph©n v©n  D©n 53 *Ho¹t ®éng 3 (?) C©u nãi cña «ng Qu¸n “V× ch-ng hay ghÐt còng lµ hay th-¬ng” cho thÊy gi÷a th-¬ng vµ ghÐt cã mèi quan hÖ víi nhau nh. ch¼ng ®¸ng nãi.§èi lËp cña mét t×nh c¶m thèng nhÊt: + §· th-¬ng c¸i tèt ®Ñp tÊt ph¶i ghÐt c¸i xÊu xa vµ ng-îc l¹i. + 6 c©u ®Çu: §èi tho¹i gi÷a ¤ng Qu¸n vµ V©n Tiªn. KiÖt mª d©m  §Ó d©n sa hÇm sÈy hang.Bè côc: 3 phÇn. B. I.GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: + H×nh thøc: nhãm nhá. .

LÏ ghÐt. * ¤ng Qu¸n ghÐt. th-¬ng ®êi. TiÕt:2 LÏ ghÐt th-¬ng (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) . + Thóc quý ph©n b¨ng dèi tr¸  G©y ra t×nh thÕ rèi bêi lµm khæ nh©n d©n. th-¬ng cña «ng Qu¸n. * ¤ng Qu¸n th-¬ng.GV chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n *DÆn dß tiÕt1: + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ LÏ ghÐt th­¬ng”. . nh-ng l¹i gÆp ph¶i sè phËn long ®ong.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung lêi.NguyÔn §×nh ChiÓu1. a.GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: + H×nh thøc: nhãm nhá ( theo bµn) (?) ¤ng Qu¸n th-¬ng nh÷ng ng-êi nµo? Nh÷ng ng-êi Êy cã ®Æc ®iÓm chung g×? §iÒu ®ã cho . . Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t II. T×m hiÓu v¨n b¶n. KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng cña «ng Qu¸n? 3. .Th¸i ®é cña «ng Qu¸n: ®øng h¼n vÒ phÝa nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa b¹o ng-îc. 54 * Ho¹t ®éng1 . GV nhËn xÐt vµ chèt kiÕn thøc *Cñng cè tiÕt1 .Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th-¬ng. ®øc ®é hÕt lßng v× d©n.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y chÞu nhäc nh»n.  T×nh th-¬ng cña «ng Qu¸n suy cho cïng lµ th-¬ng d©n.æn ®Þnh tæ chøc 2.Nh÷ng ng-êi tµi réng chÝ cao. b.

.C¸ch diÔn ®¹t: C©u lôc nãi vÒ nçi ghÐt cô thÓ ®èi víi vua chóa.Tiªu biÓu cho phÈm chÊt. träng nghÜa.T©m sù cña NguyÔn §×nh ChiÓu: + Th-¬ng bËc hiÒn tµi cã phÇn th-¬ng m×nh. . tÝnh c¸ch cña ng-êi d©n Nam Bé: th¼ng th¾n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 . c©u b¸t t¶ c¶nh khæ cña d©n Vua chóa c¸c thêi nµy lµ nh÷ng kÎ ®¸ng ghÐt nhÊt v× chóng ch¼ng quan t©m g× ®Õn d©n. + “Th-¬ng” ®Ñ nhÊn m¹nh th¸i ®é th-¬ng yªu quý träng. bÊt nh©n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thÊy «ng Qu¸n quan t©m ®Õn líp ng-êi nµo trong x· héi? .Th-¬ng xãt cho nh©n d©n ph¶i chÞu c¶nh lÇm than.t-ëng lÊy d©n lµm gèc thÊm nhuÇn trong c¸c ®iÒu th-¬ng.Ph¸t ng«n cho lÏ ghÐt th-¬ng cña t¸c gi¶. * ý nghÜa: .liÖu tõ sö s¸ch xa 55 (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh t-îng nh©n vËt «ng Qu¸n? . . yªu ghÐt ph©n minh. t¸c gi¶ bµy tá th¸i ®é g×? .GV chØ ®Þnh ®¹i diÖn tr¶ lêi tr-íc líp sau ®ã chèt l¹i kiÕn thøc .Qua viÖc thÓ hiÖn lÏ ghÐt th-¬ng cña «ng Qu¸n. .  T. cö ®¹i diÖn tr¶ lêi tr-íc líp .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kiÕn thøc *Ho¹t ®éng2 . .§iÖp ng÷: + “GhÐt”t¹o nªn mét ®iÖp khñc buån cã t¸c dông nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÒu ®¸ng ghÐt.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi * NghÖ thuËt.Häc sinh trao ®æi th¶o luËn. + M-în t. khæ cùc vµ sè phËn long ®ong cña nh÷ng nho sÜ hiÒn tµi kh«ng gÆp vËn gÆp thêi. ®Èy d©n vµo c¶nh lÇm than khæ cùc. (?) ChØ ra nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong nh÷ng c©u th¬ trªn? Nªu t¸c dông? . trao ®æi th¶o luËn.§øng h¼n vÒ phÝa nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa b¹o ng-îc. ghÐt. tr¶ lêi c©u hái . c. .HS chia 6 nhãm. Th¸i ®é cña t¸c gi¶. khinh tµi.HS lµm viÖc ®éc lËp.

Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp + HS lµm bµi tËp trong SGK + GV yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng phô thêi gian 3 phót.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 4 (?) ChØ ra c¸c ph-¬ng tiÖn ng«n ng÷ trong lêi cña «ng Qu¸n nh-: ®iÖp ng÷. . + “Th-¬ng «ng”.Ng«n ng÷: gi¶n dÞ. . III. c©n ®èi.HS cã thÓ chän c©u 4 hoÆc c©u 7.Sö dông khÈu ng÷. gi¸o huÊn. GV nhËn xÐt. §Æc s¾c nghÖ thuËt. LuyÖn tËp: .8 tù do thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· c¶m nhËn ®-îc 56 Ho¹t ®éng 5 ( Cñng cè.Hs h-íng dÉn HS kh¸i néi dung c¬ b¶n cña trÝch ®äc ghi nhí sgk .NghÖ thuËt ®èi: T¹o cho c©u th¬ nhÞp nhµng. .  Bót ph¸p tr÷ t×nh trong ®o¹n th¬. . HS lªn b¶ng tr×nh bµy.Gv dÆn dß. nh÷ng ng-êi tµi ®øc cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝ b×nh sinh .HS chia 4 nhãm tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp x-a ®Ó Ýt nhiÒu nãi vÒ t×nh h×nh x· héi ViÖt Nam d-íi chÕ ®é nhµ NguyÔn: ¸p bøc bãc lét nh©n d©n.§Æc tr-ng bót ph¸p tr÷ t×nh cña N§C: triÕt lÝ ®¹o ®øc nh-ng kh«ng hÒ kh« khan cøng nh¾c mµ d¹t dµo c¶m xóc IV. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: ChuÈn bÞ ®äc thªm bµi “ Ch¹y giÆc” vµ “ Bµi ca phong c¶nh H-¬ng S¬n” . d.Dïng nhiÒu ®iÓn tÝch ®Ó nãi chuyÖn ®¹o lÝ nh-ng kh«ng kh« khan. tõ l¸y…Ph©n tÝch t¸c dông cña chóng trong viÖc t¹o nªn giäng ®iÖu truyÒn c¶m cña «ng Qu¸n? .§iÖp ng÷ dån dËp. “Th-¬ng thÇy” lÆp 9 lÇn ë 14 c©u. ®Èy nh©n d©n vµo cuéc sèng ®ãi khæ cïng cùc. thµnh ng÷. + Cóm “ghÐt ®êi”®-îc lÆp l¹i 8 lÇn ë 10 c©u liÒn nhau. h¹nh phóc.GV qu¸t ®o¹n . mang vÎ ®Ñp cæ ®iÓn.Tæng kÕt : . dÆn dß) . . h-íng dÉn.LÏ ghÐt th-¬ng cña N§C xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m yªu th-¬ng nh©n d©n. méc m¹c nh-ng ®Çy c¶m xóc khiÕn ng-êi dÔ ®ång c¶m víi lÏ ghÐt th-¬ng cña t¸c gi¶. mong muèn nh©n d©n ®-îc sèng yªn b×nh. .  DiÔn t¶ th¸i ®é ghÐt th-¬ng døt kho¸t m·nh liÖt cña t¸c gi¶. tiÓu ®èi.

Bµi “ Ch¹y giÆc” I. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .T×m hiÓu v¨n b¶n .§äc .T×m hiÓu tiÓu dÉn (SGK) *Ho¹t ®éng2 II. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2.t-ëng thÈm mÜ cña 2 bµi th¬: . thuyÕt tr×nh. thùc d©n Ph¸p ®Õn x©m l-îc 57 . ®Êt n-íc B.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.¸ng ca trï t¶ ®-îc c¸i hån cña c¶nh trÝ H-¬ng S¬n b»ng c¶m nhËn vµ ngßi bót tµi hoa cña Chu M¹nh Trinh 2. D. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn.Nçi lßng ®au xãt.Gv gäi HS ®äc Néi dung cÇn ®¹t A.SGK. tr¶ lêi c¸c c©u hái.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.C¶nh ®Êt n-íc vµ nh©n d©n khi bµn) trao ®æi th¶o luËn.KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch ®äc hiÓu t¸c phÈm v¨n häc 3. SGV.Th¸i ®é:H×nh thµnh t×nh c¶m xãt th-¬ng ®èi víi nh©n d©n khi ®Êt n-íc bÞ giÆc ngo¹i x©m vµ lßng c¨m thï giÆc.NguyÔn §×nh ChiÓuBµi phong c¶nh H-¬ng S¬n §äc ca .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 19 ppct thªm Ch¹y giÆc . Môc tiªu bµi häc: 1. t¸i hiÖn.Chu M¹nh TrinhA. thiÕt kÕ bµi häc . th-¬ng d©n tha thiÕt tr-íc c¶nh ch¹y giÆc cña §å ChiÓu . C¸ch thøc tiÕn hµnh .HS chia nhãm nhá( theo 1. Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . gîi t×m. Qua c¶nh ®Ñp H-¬ng S¬n thªm yªu quª h-¬ng.KiÕn thøc Gióp HS n¾m ®-îc vÎ ®Ñp t.Gi¶i nghÜa tõ khã .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .

c¶nh cña câi phËt => C¶m høng chñ ®¹o cña c¶ bµi h¸t nãi: ngîi ca c¶nh cña H-¬ng S¬n. ®Æc biÖt lµ trÎ em.HS chia 6 nhãm .Hai c©u kÕt: C©u hái tu tõ -> hái nh-ng còng lµ mØa mai.HS tr¶ lêi vµo b¶ng phô. lì b-íc kh«ng thÓ cøu v·n -> C¶nh ®Êt n-íc vµ ND khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m l-îc ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ ch©n thùc vµ sinh ®éng 2. ®iªu tµn. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . c¶nh nhµ cöa lµng xãm bÞ ®èt ph¸ c-íp bãc tan hoang.C©u hái 2. 3 tr¶ lêi c©u hái 1(SGK) .C©u më ®Çu: BÇu trêi c¶nh bôt -> C¶nh ®Ñp cña HS lµ c¶nh cña chèn linh thiªng. 2.ThÓ h¸t nãi .C¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca .C¸ch c¶m nhËn phong c¶nh thiªn nhiªn .Kh«ng khÝ t©m linh cña c¶nh H-¬ng S¬n ®-îc hiÖn lªn qua 2 c©u th¬: V¼ng bªn tai mét tiÕng chµy k×nh Kh¸ch tang h¶i giËt m×nh trong giÊc méng 2.C©u hái 3 (SGK) .. ®æ vì thª th¶m cña ng-êi d©n ch¹y lo¹n. 3 ( SGK) . 5. tan t¸c. -> C¶nh tan n¸t. c¶nh ®Ñp gîi lªn s¾c th¸i linh thiªng. phót sa tay.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3: . l¬ x¬ ch¹y.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr¶ lêi c©u hái 1(SGK) Hs cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .T©m tr¹ng t¸c gi¶ . h×nh ¶nh: tan chî. 6 tr¶ lêi c©u hái 2(SGK) .Nhãm 4.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.¦íc lÖ t-îng tr-ng 58 .T×m hiÓu tiÓu dÉn ( SGK) II.Nhãm 1..GV chèt l¹i . t¹o kh«ng khÝ t©m linh cho ng-êi ®äc .Tõ ng÷. .Gäi HS ®äc . tr¸ch cø ®ång thêi lµ mét tiÕng kªu cøu => TÊm lßng yªu n-íc th-¬ng d©n s©u nÆng cña t¸c gi¶ B. buån th-¬ng.bµn cê thÕ mµ ng-êi cÇm qu©n phót sa tay.§äc .Gi¶i nghÜa tõ khã .GV chèt l¹i .GV nhËn xÐt *Ho¹t ®éng 4: .Thêi cuéc ®· vì nh. d¸o d¸c bay. mong mái vµ thÊt väng .§au xãt.Bµi ca phong c¶nh H-¬ng S¬n I.

®Æt c©u. TiÕng chu«ng chïa võa gÇn võa xa gîi sù tÜnh lÆng vµ nçi th¶ng thèt trong t©m hån du kh¸ch -> thùc vµ h. ch÷a mét sè lçi c¬ b¶n D.HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp .Gi¸o ¸n. Ph-¬ng tiÖn . TiÕn tr×nh d¹y häc 1. .Xem l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cña v¨n nghÞ luËn x· héi. Gióp HS .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . t-ëng t-îng vµ nguyÖn cÇu..Khung c¶nh ®-îc nh×n tõ xa: C¶nh * Ho¹t ®éng 5 bôt. lËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn . sè1 mµu s¾c. C.VÎ ®Ñp HS mang ®Ëm s¾c th¸i t«n nghiªm cña phËt gi¸o. bµi lµm cña HS . võa nghe võa c¶m nhËn.hoµ lÉn víi nhau 3. B. liªn kÕt v¨n b¶n.Sù c¶m nhËn c¶nh ®Ñp gi¸n tiÕp ..C¶nh ®-îc miªu t¶ theo lèi cËn bµi häc c¶nh . nhËn xÐt bµi lµm cña HS.C¸ch thøc tiÕn hµnh: . lßng l©ng l©ng thµnh kÝnh =>T×nh yªu quª h-¬ng ®Êt n-íc cña t¸c gi¶ Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:20 ppct Tr¶ bµi Lµm v¨n sè 1 A. Môc tiªu bµi häc.HiÓu râ nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ v¨n nghÞ luËn -Rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch ph©n tÝch ®Ò. x©y dùng bè côc. non n-íc m©y trêi.Söa lçi vÒ dïng tõ. -GV chèt l¹i néi dung .NghÖ thuËt miªu t¶ c¶nh H-¬ng S¬n .cã c¶m gi¸c nh.Gv rót kinh nghiÖm bµi theo b-íc ch©n du kh¸ch võa ®i võa d¹y nh×n.æn ®Þnh tæ chøc 59 .Gv dÆn dß + VÎ ®Ñp thÇn tiªn + HS häc bµi + Trung t©m quÇn thÓ H-¬ng S¬n + Giê sau tr¶ bµi viÕt -> Sù phèi hîp khÐo lÐo ©m thanh.GV yªu cÇu HS x©y dùng ®¸p ¸n. tõ bao qu¸t ®Õn cô thÓ .

.Néi dung:Bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña HS ngµy nay. + BiÕt vËn dông kÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn x· héi th«ng qua c¸c thao t¸c ( ChØ ra nguyªn nh©n gi¶i thÝch. bµi lµm cßn lan man. III.§Ò bµi H·y bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña häc sinh ngµy nay II. v-íng * Nh-îc ®iÓm: m¾c yÕu kÐm vÒ c¸c +Mét sè bµi lµm qu¸ s¬ sµi mÆt.KiÓu bµi: NghÞ luËn x· héi. b×nh luËn nh÷ng h¹n chÕ. .) + Mét sè em ch-a x¸c ®Þnh ®-îc néi dung träng t©m. + S¾p xÕp c¸c ý ch-a hîp lÝ vµ l« *Ho¹t ®éng 3 gÝc. t¸c lµm v¨n nghÞ luËn.Cho HS x¸c ®Þnh l¹i néi dung yªu cÇu cña ®Ò.H-íng dÉn HS lËp dµn ý theo ®¸p ¸n IV. Ph©n tÝch ®Ò. .KiÓm tra bµi cò:nªu nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Æc s¾c cða t¸c gi¶ trong bµi “ LÏ ghÐt th-¬ng” 3. .NhËn xÐt bµi lµm cña HS .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1 . . +Mét sè bµi nhÇm sang bµn b¹c vÒ gi¸o viªn + Cßn m¾c lçi chÝnh t¶ vµ diÔn ®¹t. Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng 2: .LËp dµn ý. kÕt. + Bè côc bµi lµm ch-a râ rµng. . dµi dßng. lËp dµn ý I. + X¸c ®Þnh ®-îc néi dung träng t©m.GV tr¶ bµi häc sinh + Bµi ch-a vËn dông ®-îc c¸c thao rót kinh nghiÖm.Tr¶ bµi 60 A. th©n. . Ph©n tÝch ®Ò. cña HS + NhiÒu em ®· x¸c ®Þnh ®-îc néi dung yªu cÇu cña ®Ò. .HS h×nh dung l¹i bµi viÕt cña m×nh ®Ó chØ ra néi dung träng t©m. .GV gi¶i ®¸p th¾c V. + Bè côc bµi viÕt râ rµng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2. chøng minh.GV chÐp ®Ò lªn b¶ng..H×nh thøc: X¸c ®Þnh bè côc gåm 3 phÇn më.GV nhËn xÐt bµi lµm * ¦u ®iÓm.

§iÓm giái: . * Líp : .Chó ý lçi chÝnh t¶.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung m¾c nÕu cã.§iÓm yÕu.§iÓm kh¸: . kÐm: VI.§iÓm kh¸: .§iÓm trung b×nh: .Gv dÆn dß hs: So¹n diÔn ®¹t bµi “ T¸c gia NguyÔn §×nh ChiÓu” Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 21-22-23 ppct V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc 61 .CÇn ®äc kÜ ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh ®óng träng t©m cña bµi lµm . dïng tõ. . kÐm: *Líp : .§iÓm trung b×nh: .Rót kinh nghiÖm .§iÓm giái: .§iÓm yÕu.

NhËn thøc ®-îc nh÷ng thµnh tùu xuÊt s¾c vÒ mÆt ng«n ng÷. sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn tÝnh hiÖn thùc vµ giäng ®iÖu tr÷ t×nh bi tr¸ng.1888). Hèi Trai 62 Néi .Cuéc ®êi .C¶m nhËn ®-îc tiÕng khãc bi tr¸ng cña N§C: Khãc th-¬ng nh÷ng nghÜa sÜ hi sinh khi sù nghiÖp cßn dang dë. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. vë so¹n. hiÖu Träng Phñ. nghÖ thuËt cña th¬ v¨n N§C .B-íc ®Çu hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ thÓ v¨n tÕ 2.PhÇn I: T¸c gi¶ I. gîi t×m. khãc th-¬ng cho mét thêi k× lÞch sö khæ ®au nh-ng vÜ ®¹i cña d©n téc .N¾m ®-îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ th©n thÕ.GV gäi HS ®äc phÇn cuéc ®êi t¸c gi¶ sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh dung cÇn ®¹t A. b¶ng phô C.Th¸i ®é:Tr©n träng tµi n¨ng cña NguyÔn §×nh ChiÓu vµ tÊm lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng nghÜa sÜ ®· x¶ th©n cøu n-íc B.NguyÔn §×nh ChiÓuA.C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp bi tr¸ng cña bøc t-îng ®µi cã mét kh«ng hai trong lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam thêi trung ®¹i vÒ ng-êi n«ng d©n. thuyÕt tr×nh.ChuÈn bÞ cña GV: SGK.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KÜ n¨ng: H×nh thµnh kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n vµ kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3. gi¸o ¸n.ChuÈn bÞ cña HS: SGK. SGV.KiÓm tra bµi cò:Phong c¶nh H-¬ng S¬n ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.nghÜa sÜ .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.N§C ( 1822. t¹o nªn gi¸ trÞ sö thi cña bµi v¨n nµy .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 . b¶ng phô. tù lµ M¹nh Tr¹ch. phiÕu häc tËp . nghÖ thuËt x©y dùng h×nh t-îng nh©n vËt.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . C¸ch thøc tiÕn hµnh . tr¶ lêi c¸c c©u hái.thÕ nµo? Nªu c¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca? 2. sù nghiÖp vµ gi¸ trÞ néi dung. t¸i hiÖn. D.KiÕn thøc: Gióp HS .

¤ng häc nghÒ thuèc sau ®ã vÒ quª võa d¹y häc võa bèc thuèc võa lµm th¬. huyÖn B×nh D-¬ng. sèng gi÷a t×nh th-¬ng vµ lßng h©m mé cña bµ con c« b¸c Khi TDP x©m l-îc N§C vÉn cïng c¸c l·nh tô nghÜa qu©n bµn m-u ®Þnh kÕ giÕt giÆc.N¨m 1849 s¾p thi th× ®-îc tin mÑ mÊt.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . lµ mét . Thùc d©n Ph¸p t×m mäi *Ho¹t ®éng2: c¸ch mua chuéc ¤ng nh-ng kh«ng ®-îc .N¨m 1843 vµo Gia §Þnh thi ®ç tó tµi.GV h-íng dÉn HS t×m .GV chèt l¹i 2.N¨m1888 ¤ng tõ trÇn.l¹i trong dinh tæng chÊn Lª V¨n DutÖt .HS chia nhãm nhá * Tr-íc khi TDP x©m l-îc: (theo bµn) trao ®æi . tØnh Gia §Þnh( nay thuéc thµnh phè HCM) .N¨m 1833 ®-îc cha ®-a ra HuÕ ®Ó ¨n häc . 1846 l¹i ra huÕ ®Ó chÈn bÞ thi tiÕp . Däc ®-êng vÊt v¶ l¹i th-¬ng mÑ khãc nhiÒu.D-¬ng Tõ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ ng-êi thÇy mÉu mùc.TruyÖn Lôc V©n Tiªn th¶o luËn cö ng-êi . Cha lµm th.Sinh ra ë quª mÑ: lµng T©n Thíi. «ng bÞ ®au nÆng vµ mï c¶ hai m¾t . c¸nh ®ång Ba hiÓu sù nghiÖp th¬ v¨n Tri rîp kh¨n tang khãc th-¬ng §å (?) H·y kÓ tªn nh÷ng ChiÓu t¸c phÈm chÝnh cña N§C => N§C lµ ng-êi con cã hiÕu. mét chiÕn sÜ yªu lêi n-íc víi nghÞ lùc vµ ý chÝ phi th-êng (?) Nh÷ng néi dung chÝnh trong th¬ v¨n II. phñ T©n B×nh.Néi dung th¬ v¨n -LÝ t-ëng ®¹o ®øc. th-¬ng d©n:Th¬ v¨n 63 .Hµ MËu tr×nh bµy tr-íc líp *Sau khi TDP x©m l-îc (SGK) . nh©n nghÜa: Nh÷ng bµi häc vÒ ®¹o lµm ng-êi mang tinh thÇn nh©n nghÜa cña ®¹o nho nh-ng l¹i rÊt ®Ëm ®µ tÝnh nh©n d©n vµ truyÒn thèng d©n téc .Hoµn c¶nh xuÊt th©n: trong mét gia ®×nh nhµ nho.Sù nghiÖp th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu 1. «ng bá thi vÒ nam chÞu tang mÑ.Lßng yªu n-íc.Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh .

.HS dùa mét phÇn vµo cuéc ®êi.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t B.Bè côc: 4 phÇn + Lung khëi (2 c©u ®Çu): Kh¸i qu¸t bèi c¶nh thêi ®¹i vµ ý 64 . ®äc khi cóng.Gv dÆn dß. Tè c¸o téi ¸c giÆc x©m l¨ng ( Ph©n tÝch vÝ dô) 3. suy ngÉm.V¨n ch-¬ng tr÷ t×nh ®¹o ®øc: vÎ ( Cñng cè. vµ chñ yÕu lµ sù nghiÖp th¬ v¨n ®Ó lµm bµi TiÕt2 1) KiÓm tra bµi cò:Nªu nh÷ng néi dung chÝnh trong th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu ? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS Ho¹t ®éng 1 ( H-íng dÉn HS t×m hiÓu kh¸i qu¸t) .Hs lµm viÖc víi SGK .NghÖ thuËt th¬ v¨n Ho¹t ®éng 3 ...§Ëm ®µ s¾c th¸i Nam bé: Lêi ¨n bµi d¹y tiÕng nãi méc m¹c.PhÇn II : T¸c phÈm I.GV chèt l¹i yªu n-íc chèng Ph¸p cña N§C ghi l¹i ch©n thùc mét thêi dau th-¬ng cña ®Êt n-íc. .Gv ®Þnh h-íng Hs kh¸i qu¸t nh÷ng ý c¬ b¶n (?)ThÓ lo¹i v¨n tÕ th-êng ®-îc sö dông trong nh÷ng tr-êng hîp nµo? (?) Hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi V¨n tÕ? (?) Bè côc cña bµi v¨n tÕ? . .Lèi th¬ thiªn vÒ kÓ mang mµu s¾c diÔn x-íng rÊt phæ biÕn trong VHDG Nam bé III. 2.. ThÓ lo¹i v¨n tÕ: lµ lo¹i v¨n g¾n víi phong tôc tang lÔ. kÝch lÖ lßng c¨m thï giÆc vµ ý chÝ cøu n-íc cña nh©n d©n ta .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung (?) Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nghÖ thuËt th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu .HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô . tÕ ng-êi chÕt. ®Ñp th¬ v¨n tiÒm Èn trong tÇng s©u dÆn dß) c¶m xóc.. nhiÖt thµnh. Hoµn c¶nh ra ®êi bµi “ V¨n tÕ nghÜa sÜ cÇn giuéc” ( SGK) 3. . h-íng dÉn.Gv rót kinh nghiÖm .LuyÖn tËp . ®ång thêi nhiÖt liÖt biÓu d-¬ng nh÷ng anh hïng nghÜa sÜ ®· chiÕn ®Êu hi sinh v× tæ quèc.Bót ph¸p tr÷ t×nh xuÊt ph¸t tõ câi Hs chuÈn bÞ bµi: t©m trong s¸ng. h-íng dÉn .TiÓu dÉn 1..

H-íng dÉn HS t×m hiÓu chó quen thuéc cña thÓ lo¹i v¨n tÕ.t-ëng bµi v¨n tÕ.t-ëng cña toµn bµi v¨n? NhËn xÐt vÒ kÕt cÊu? T¸c dông? .Thµnh kÝnh.Trang träng 2. chÆt chÏ.GV më réng: nghÜa cña c¸i chÕt bÊt tö Giäng ®iÖu chung cña 1 bµi + ThÝch thùc: ( C©u 3 15): v¨n tÕ lµ l©m li. s¶ng kho¸i.TrÇm buån.GV h-íng dÉn HS lÇn l-ît ®äc diÔn c¶m tõng ®o¹n. s©u l¾ng 1-PhÇn 1: 4. c©u v¨n ph¶n ¸nh biÕn cè thÝch. 3. trang nghiªm . cña con ng-êi trong hoµn c¶nh ®au th-¬ng. ca ngîi tÊm g-¬ng hi sinh tù nguyÖn cña nh÷ng nghÜa binh cã tÊm lßng yªu n-íc s©u s¾c.Hs ®äc c©u më ®Çu (?) Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©u më ®Çu? ý nghÜa cña nã ®èi víi t. C¸c bµi v¨n tÕ hiÖn ®¹i còng tu©n thñ kÕt cÊu nµy. sù c¶m phôc cña t¸c gi¶ vµ KÕt cÊu bµi v¨n tÕ nh©n d©n.§äc hiÓu v¨n b¶n Lßng d©n Mong muèn cuéc sèng hoµ b×nh vµ ý chÝ kiªn c-êng b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta  Lµ c©u cã ý nghÜa kh¸i qu¸t chñ ®Ò t.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Sóng giÆc Khung c¶nh b·o t¸p cña thêi ®¹i: TDP x©m l-îc n-íc ta II. sö dông nhiÒu th¸n nghÜa sÜ tõ vµ nh÷ng tõ ng÷. thèng Håi t-ëng vÒ cuéc ®êi ng-êi thiÕt. C¸i 65 . chÝnh trÞ lín lao cña thêi cuéc: .Sau lêi than cã tÝnh chÊt . Ho¹t ®éng 2 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh diÔn biÕn c¶m xóc + KÕt (Cßn l¹i): Ca ngîi linh hån bÊt diÖt cña c¸c nghÜa sÜ. m¹nh. hîp lÝ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .TrÇm l¾ng  hµo høng. 1. h×nh + Ai v·n: (16  28): Lßng tiÕc ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m th-¬ng.

danh tiÕng cña hä vang nh.GV h-íng dÉn c¸c nhãm thèng nhÊt ý kiÕn b»ng b¶ng 66 . th.mâ 2. hµnh ®éng cña hä ra sao? + Nhãm 3: T×m nh÷ng chi tiÕt. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. lßng nghÜa cña nh÷ng ng-êi n«ng d©n ®-îc trêi thÊu tá. th¸i ®é.kÝ. --> KÕt cÊu ®èi lËp kh¼ng ®Þnh sù bÊt tö cña c¸i chÕt. .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung chÕt v× nghÜa lín cña hä lµ bÊt tö.GV h-íng dÉn HS th¶o luËn nhãm.GV h-íng dÉn Hs t×m hiÓu h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n . h×nh ¶nh kh¾c ho¹ vÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn cña ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n? + Nhãm 4: Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ®-îc sö dông? . + Nhãm lín: 4nhãm + Thêi gian: 7phót .C¸c nhãm cö nhãm tr-ëng.GV giao nhiÖm vô: + Nhãm 1: Ng-êi nghÜa sÜ cã nguån gèc xuÊt th©n nhthÕ nµo? + Nhãm 2: Khi qu©n giÆc x©m ph¹m bê câi. PhÇn 2: H×nh t-îng ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n: .

hä ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn lín: + VÒ t×nh c¶m: C¨m thï giÆc s©u s¾c (C©u 6. 7)  KiÓu c¨m thï mang t©m lÝ n«ng d©n.®Þch. + VÒ nhËn thøc: ý thøc ®-îc tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp cøu n-íc (C©u 8. 5) Th¸i ®é.§éng tõ m¹nh. 9) + Hµnh ®éng: Tù nguyÖn chiÕn ®Êu (C©u 10. x«ng vµo. hoµn toµn xa l¹ víi c«ng viÖc binh ®ao (C©u 3. . døt kho¸t: §¸nh. kh«ng qu¶n ng¹i bÊt k× sù hi sinh gian khæ nµo. . . l-ít tíi. vÊt v¶. 13)  VÎ ®Ñp méc m¹c. x«.Vµo trËn víi nh÷ng thø vÉn dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy (C©u 12. ®èt. 11) VÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn . c« ®óc tõ ®êi sèng thùc tÕ nh-ng cã tÇm kh¸i qu¸t cao. ch©n chÊt nh-ng ®éc ®¸o. ®¹p.Hµng lo¹t h×nh ¶nh ®èi lËp Ta .hiÖn ®¹i.KhÝ thÕ chiÕn ®Êu: TiÕn c«ng nhvò b·o.Chi tiÕt ch©n thùc ®-îc chän läc. 15) NghÖ thuËt . chÐm ng-îc. ®¹p lªn ®Çu thï xèc tíi. chÐm. . Sù th« s¬ . . rÊt tù tin vµ ®Çy ý chÝ quyÕt th¾ng (C©u 14.Tõ ®an chÐo t¨ng sù m·nh liÖt: ®©m ngang. 67 . 4. hµnh ®éng khi qu©n giÆc tíi .Lµ nh÷ng ng-êi n«ng d©n sèng cuéc ®êi lao ®éng lam lò.C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n gän.Khi qu©n giÆc x©m ph¹m ®Êt ®ai bê câi cha «ng. ChiÕn th¾ng cña ta – thÊt b¹i cña giÆc.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung phô sau: B¶ng Phô Lai lÞch vµ hoµn c¶nh sinh sèng .

HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. quan qu©n khã nhäc… nghÜa sÜ chØ lµ nh÷ng 68 . . KiÓm tra bµi cò: Nªu c¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sü n«ng d©n trong bµi v¨n tÕ? 2. t×nh c¶m cña t/gi¶ ®èi víi nh÷ng nghÜa sÜ) . 3-PhÇn 3: Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt th-¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶: . h-íng dÉn.H×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n hiÖn lªn nhmét t-îng ®µi nghÖ thuËt s†ng s†ng “V« tiÒn kho¸ng hËu”.Hs ®äc ®o¹n 3 (?)Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt th-¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶ ®-îc béc lé qua nh÷ng chi tiÕt.Gv dÆn dß hs: tiÕp tôc chuÈn bÞ tiÕt thø 3 cña bµi . .Chi tiÕt: X¸c phµm véi bá.Liªn hÖ: Bµi “LÝnh thó ngµy x-a” + Còng ®¨ng lÝnh + Phôc vô giai cÊp thèng trÞ + Th¸i ®é: BÞ b¾t buéc ra ®i TiÕt 3 1. tÊc ®Êt ngän rau ¬n chóa. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 ( H-íng dÉn hs t×m hiÓu th¸i ®é. tõ ng÷ nµo? . h×nh ¶nh. sau cuéc ®êi lam lò cña ng-êi n«ng d©n: Lßng yªu n-íc vµ ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ Tæ quèc. Bëi v¨n ch-¬ng trung ®¹i cho tíi bÊy giê ch-a cã t¸c phÈm nµo chó ý khai th¸c vÎ ®Ñp t©m hån cao quý ®ã cña ng-êi n«ng d©n. dÆn dß) .Gv h-íng dÉn hs tù häc L-u ý:.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè.Gv kh¸i qu¸t : B»ng bót ph¸p hiÖn thùc. N§C ®· ph¸t hiÖn. ngîi ca b¶n chÊt cao quý vÉn tiÒm Èn ®»ng sau manh ¸o v¶i.

HS chia 6 nhãm. trao ®æi th¶o luËn.GV chèt l¹i * Tõ ng÷: §au ®ín bÊy.Tõ ng÷. sèng lµm chi . nghÑn ngµo tr-íc t×nh c¶nh ®au th-¬ng cña ®Êt n-íc. cña nh©n d©n. nhiÒu søc gîi s©u xa: MÑ giµ = MÑ mÊt con : TrÎ  giµ Vî yÕu = Vî mÊt chång: KhoÎ  yÕu MÑ khãc con: Tr-íc®Ìn khuya Vî t×m chång: Lóc bãng xÕ * Giäng v¨n bi thiÕt. .  Lµ tiÕng khãc th-¬ng kh«ng cña riªng t¸c gi¶ mµ cña c¶ quª h-¬ng. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .vèn kh«ng. Nã kh«ng chØ gîi nçi ®au mµ cßn khÝch lÖ lßng c¨m thï vµ ý chÝ tiÕp nèi sù nghiÖp dang dë cña nh÷ng ng-êi nghÜa sÜ. h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m trong c©u 25. ch¼ng ph¶i . Ho¹t ®éng 2 (GV h-íng dÉn HS t×m  Mét trong nh÷ng c©u v¨n hay nhÊt nãi vÒ nçi ®au mÊt m¸t trong chiÕn tranh vÖ quèc x-a nay. * H×nh ¶nh chän läc tinh tÕ. tr¶ lêi c©u hái .GV yªu cÇu HS t×m hiÓu ng-êi th©n yªu (C©u 25): tõ ng÷. n·o nïng thay! Leo lÐt. giµ trÎ hai hµng luþ nhá…-> võa kh¸i qu¸t -íc lÖ.H×nh ¶nh: Cá c©y mÊy dÆm sÇu gi¨ng. + NiÒm uÊt øc. PhÇn 4: TiÕp tôc nçi xãt th-¬ng vµ biÓu d-¬ng c«ng tr¹ng ng-êi ®· 69 . Th¸i ®é cã tõ nhiÒu nguån c¶m (?) Th¸i ®é ®ã xuÊt ph¸t xóc: tõ nh÷ng nguån c¶m xóc + Nçi tiÕc hËn cho ng-êi liÖt nµo? . dËt dê. cña d©n téc. 4. + Sù c¨m hên nh÷ng kÎ g©y nªn nghÞch c¶nh Ðo le.GV chèt l¹i d©n th-êng nh-ng s½n sµng dÊy binh v× mét lßng yªu n-íc . cã nhËn xÐt vµo b¶ng phô .thµ th¸c…--> xãt th-¬ng vµ kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt cao ®Ñp cña nghÜa binh. võa biÓu c¶m m¹nh mÏ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi sÜ hi sinh khi sù nghiÖp cßn dang dë (C©u 24) + Nçi xãt xa cña gia ®×nh mÊt . ®Êt n-íc dµnh cho ng-êi liÖt sÜ. giäng ®iÖu: ®o¸i nh×n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr¶ lêi c©u hái.

Víi t¸c phÈm nµy. h-íng dÉn. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷. khÝ ph¸ch qu¶ c¶m cña ng-êi nghÜa sÜ CÇn Giuéc. dÆn dß) . 70 .Gv dÆn dß.GV h-íng dÉn HS t¸i hiÖn l¹i h×nh t-îng ng-êi nghÜa sÜ trong bµi v¨n tÕ (§Æc biÖt tõ c©u 10 ®Õn 15).Tæng KÕt .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung hiÓu phÇn 4) Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. ®ång thêi bµy tá niÒm c¶m phôc vµ xãt th-¬ng s©u s¾c ®èi víi hä. N§C ®-îc xem lµ ng-êi ®Çu tiªn ®-a h×nh ¶nh ng-êi nghÜa sÜ n«ng d©n thµnh h×nh t-îng trung t©m trong s¸ng t¸c VH. . LuyÖn tËp .Qua bµi v¨n tÕ. .HS lµm viÖc ®éc lËp khuÊt III.Hs ®äc ghi nhí sgk . ®iÓn cè” .Lµ 1 trong nh÷ng TP xuÊt s¾c nhÊt cða N§C.Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp . t¸c gi¶ béc lé niÒm tù hµo vÒ tinh thÇn yªu n-íc.Gv yªu cÇu Hs ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y .HS lµm bµi tËp 2 SGK trang 65 . “mét trong nh÷ng bµi v¨n hay nhÊt cða chñng ta” (Hoµi Thanh) IV.

KiÕn thøc: Gióp HS .BiÕt c¸ch sö dông thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè trong nh÷ng tr-êng hîp cÇn thiÕt 2.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: . .HS chia 6 nhãm +Nhãm1.SGK. thiÕt kÕ bµi so¹n.Bµi tËp1 + “ Mét duyªn hai nî” -> Mét m×nh ph¶i ®¶m ®ang c«ng viÖc gia ®×nh ®Ó nu«i c¶ chång vµ con + “ N¨m n¾ng m-êi m-a” -> VÊt v¶ cùc nhäc.Th¸i ®é:Thªm hiÓu vµ yªu tiÕng ViÖt B. ®ång thêi qua h×nh ¶nh cô thÓ.N©ng cao hiÓu biÕt vÒ thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 24 ppct Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷. c« ®äng. chÞu ®ùng d·i dÇu n¾ng m-a => C¸c thµnh ng÷ ng¾n gän. vÒ t¸c dông biÓu ®¹t cña chóng. ®iÓn cè khi cÇn thiÕt 3. 2.2 tr¶ lêi c©u .KÜ n¨ng:Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ sö dông c¸c thµnh ng÷. sinh ®éng thÓ hiÖn néi dung kh¸i qu¸t vµ cã tÝnh biÓu c¶m. b¶ng phô C. SGV.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. .C¶m nhËn ®-îc gi¸ trÞ cña thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè . cÊu t¹o æn ®Þnh. nhÊt lµ trong c¸c v¨n b¶n v¨n ch-¬ng nghÖ thuËt.Bµi tËp2 + “ §Çu tr©u mÆt ngùa” -> biÓu hiÖn 71 * Ho¹t ®éng2: . ®iÓn cè A.SGK.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 1 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÓm tra bµi cò: 2.

B¸ Nha treo ®µn kh«ng gÈy n÷a v× cho r»ng kh«ng cã ai hiÓu ®-îc tiÕng ®µn cña m×nh *Ho¹t ®éng4: -> §Æc ®iÓm cña ®iÓn cè: Ch÷ dïng . thó vËt. ngang tµng cña Tõ H¶i => C¸c thµnh ng÷ trªn ®Òu dïng h×nh ¶nh cô thÓ vµ ®Òu cã tÝnh biÓu c¶m: *Ho¹t ®éng3 ThÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ ®èi víi ®iÒu . vµo lêi nãi ®Ó nãi vÒ nh÷ng ®iÒu t-¬ng tù 4.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®-îc nãi ®Õn. v« nh©n tÝnh cña bän quan qu©n ®Õn nhµ Thuý KiÒu khi gia ®×nh nµng bÞ vu oan + “ c¸ chËu chim lång” -> biÓu hiÖn ®-îc c¶nh sèng tï tóng. mÊt tù do + “§éi trêi ®¹p ®Êt” -> biÓu hiÖn ®-îc lèi sèng vµ hµnh ®éng tù do.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung thø nhÊt +Nhãm3.GV chèt l¹i ®-îc tÝnh chÊt hung b¹o.GV chèt l¹i 3. hµm sóc ®ã h-íng dÉn HS vÒ -> §iÓn cè chÝnh lµ nh÷ng sù viÖc nhµ lµm tiÕp nh÷ng tr-íc ®©y hay c©u ch÷ trong s¸ch ®êi c©u th¬ cßn l¹i tr-íc ®-îc dÉn ra vµ sö dông lång ghÐp vµo bµi v¨n. kh«ng chÞu sù bã buéc.tam thu hÒ” ( Mét *Ho¹t ®éng5: ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u nh.ba . ngang tµng.6 tr¶ lêi c©u thø ba .TK th¶o luËn tr¶ lêi c©u th× mét ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u 72 . tr×nh bµy tr-íc líp . Bµi tËp 3: + “Gi-êng kia”: Gîi l¹i chuyÖn vÓ TrÇn Phån thêi HËu H¸n dµnh riªng cho b¹n lµ Tõ TrÜ mét c¸i gi-êng khi b¹n ®Õn ch¬i.4 tr¶ lêi c©u thø hai +Nhãm5. Do ®ã sau khi b¹n chÕt.GV h-íg dÉn HS lµm ng¾n gän mµ biÓu hiÖn ®-îc t×nh ý s©u t¹i líp c©u ®Çu sau xa. Bµi tËp 4 + “Ba thu”: Kinh thi cã c©u: “NhÊt nhËt bÊt kiÕn nh. kh«ng chÞu khuÊt phôc bÊt cø uy quyÒn nµo. Nã dïng ®Ó nãi vÒ khÝ ph¸ch h¶o h¸n. chËt hÑp. khi b¹n vÒ l¹i treo gi-êng lªn + “®µn kia” gîi l¹i chuyÖn Chung Tô K× nghe tiÕng ®µn cña B¸ Nha mµ hiÓu ®-îc ü nghÜ cña b¹n.HS chia nhãm nhá ( mïa thu) -> c©u th¬ trong “TruyÖn Theo bµn) trao ®æi KiÓu” muèn nãi khi KT ®· t-¬ng t.HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .

t-ëng mang tÝnh chiÕn l-îc.“ Ma cò b¾t n¹t ma míi” -> û thÕ th«ng thuéc ®Þa bµn.“ Ch©n ­ít ch©n r¸o” -> võa míi ®Õn *Ho¹t ®éng 6: cßn l¹ lÉm .7 t×m hiÓu thÊu ®¸o. quan hÖ réng.GV chèt l¹i nh. mÊt ®i tÝnh h×nh .. tËp cßn l¹i ch¼ng ¨n thua g× .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung hái bµi tËp 5 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . tù lµm bµi 6. h-íng dÉn. chñ tr-¬ng tËp hîp nh©n tµi ®Ó x©y dùng ®Êt n-íc cña vua Quang Trung.“ C-ìi ngùa xem hoa” -> lµm viÖc . mét nh©n vËt kiÖt xuÊt trong lÞch sö n-íc ta.. kh«ng nh©n.HiÓu ®-îc tÇm t. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . 1. Môc tiªu cÇn ®¹t. (Ng« Th× NhËm) A.HS vÒ lµm nh÷ng bµi VD : Nãi víi nã nh.Bµi tËp7 VD : Thêi buæi bÊy giê thiÕu g× nh÷ng g· Së Khanh chuyªn lõa g¹t nh÷ng phô n÷ thËt thµ ngay th¼ng Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 25-26 ppct chiÕu cÇu hiÒn.Bµi tËp 5 .ba n¨m + “ ChÝn ch÷” + “LiÔu Ch-¬ng §µi” + “ M¾t xanh” 5.Qua ®ã HS nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña nh©n tµi ®èi víi quèc gia 73 .Bµi tËp 6 . kh«ng ®i s©u ®i s¸t.GV h-íng dÉn .b¾t n¹t ng-êi míi ®Õn lÇn ®Çu Thay thÕ : b¾t n¹t ng-êi míi ®Õn . kÜ l-ìng Thay thÕ: Qua loa Ho¹t ®éng 7 => Khi thay thÕ cã thÓ biÓu hiÖn ®-îc ( Cñng cè. phÇn nghÜa c¬ b¶n nh-ng mÊt ®i phÇn dÆn dß) s¾c th¸i biÓu c¶m.Gv rót kinh nghiÖm VD : Mäi ng-êi ®· ®i guèc trong bông bµi d¹y anh råi 7.GV chèt l¹i néi t-îng vµ dµi dßng h¬n dung bµi häc 6.n-íc ®æ ®Çu vÞt.HS lµm viÖc c¸ qua loa.

2.ThÓ lo¹i: ChiÕu b.KiÓm tra bµi cò:T×nh c¶m cña t¸c gi¶ vµ nh©n d©n ®-¬ng thêi ®èi víi ng-êi nghÜa sÜ ®-îc thÓ hiÖn nh. 3.SGK.RÌn kÜ n¨ng ®äc . hiÖu Hi Do·n.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.ThÊy ®-îc c¸ch diÔn ®¹t tinh tÕ b»ng lêi lÏ võa t©m huyÕt võa cã søc thuyÕt phôc cao vµ lËp luËn chÆt chÏ cña t¸c gi¶. Hoµn c¶nh ra ®êi.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . . Lµ ng-êi ®-îc nhµ vua tin dïng giao cho so¹n th¶o giÊy tê quan träng. b¶ng phô C. -1788 Quang Trung tiÕn qu©n ra B¾c.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . thÓ lo¹i t¸c phÈm? I.SGK.Ng-êi lµng T¶ Thanh Oai. tõng lµm quan d-íi thêi Lª C¶nh H-ng . gîi t×m. «ng ®· theo gióp T©y S¬n. NguyÔn HuÖ lªn ng«i.Ng« Th× NhËm (1764 – 1803). . KÜ n¨ng:. TiÓu dÉn. Ng« Th× NhËm ®-îc cö lµm ThÞ lang bé l¹i.t-ëng trung qu©n. 1788.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 ( h-íng dÉn H/s t×m hiÓu tiÓu dÉn) . t¸i hiÖn.1775 ®ç tiÕn sü.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn . B. thiÕt kÕ bµi so¹n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) ChØ ra nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ Ng« Th× NhËm? Néi dung cÇn ®¹t (?) Nªu hoµn c¶nh ra ®êi. 2.thÕ nµo trong 2 phÇn cuèi bµi v¨n tÕ ? 2. C¸ch thøc tiÕn hµnh . thuyÕt tr×nh.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.Khi NguyÔn HuÖ ra B¾c lÇn 2. Th¸i ®é: . .Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. tr¶ lêi c¸c c©u hái. T¸c phÈm. trÊn S¬n Nam (nay: Thanh Tr× . ph¶n øng tiªu cùc.Cã ý thøc tr©n träng ng-êi hiÒn tµi. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. . tiªu diÖt qu©n Thanh vµ bän tay sai. SGV.Nhµ Lª sôp ®æ. . a.Quang Trung giao cho Ng« Th× NhËm 74 .Hµ Néi) .BÒ t«i nhµ Lª mang nÆng t. 1. T¸c gi¶. D.

tr¸i víi quy luËt cuéc sèng. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Bè côc: + “ Tõng nghe.kªu gäi nh÷ng ng-êi tµi ®øc ra gióp d©n gióp n-íc.HS ®äc v¨n b¶n. tuyÓn hiÒn cô thÓ + Cßn l¹i: Mong muèn vµ lêi khÝch lÖ nh-êi hiÒn cña nhµ vua ChiÕu cÇu hiÒn PhÇn 1 Tõng nghe… sinh ra ng-êi hiÒn vËy PhÇn 2 Tr-íc ®©y thêi thÕ suy vi…cð a TrÉm hay sao PhÇn 3 ChiÕu nµy ban xuèng …mäi ng-êi ®Òu biÕt.hay sao?” :Suy nghÜ cña nhµ vua vÒ t×nh h×nh ®Êt n-íc hiÖn t¹i.. . 1. II. C¸ch xö thÕ cña ng-êi hiÒn. §äc. 75 . (?) T×m hiÓu c¸ch ®¸nh gi¸ cña t¸c gi¶ vÒ vai trß vµ nhiÖm vô cña ng-êi hiÒn nh. -íc nguyÖn ®-îc nhiÒu ng-êi hiÒn ra gióp rËp triÒu ®×nh mµ vua míi g©y dùng nªn + “ ChiÕu nµy.) . tinh tó cña trêi ®Êt non s«ng . thay lêi m×nh viÕt “ChiÕu cÇu hiÒn”.Vai trß cña ng-êi hiÒn tµi ®-îc ®¸nh gi¸ cao b»ng nghÖ thuËt so s¸nh “ nh. Nh÷ng c©u v¨n cã h×nh ¶nh.Kh«ng lµm nh. .H×nh ¶nh so s¸nh: + Ng-êi hiÒn nh. chó ý nh÷ng ®o¹n v¨n bµy tá th¸i ®é t×nh c¶m cña ng-êi viÕt.Ph¶i do thiªn tö sö dông. .. ...HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn... §äc – hiÓu v¨n b¶n. .sao s¸ng trªn trêi cao”lµ tinh hoa. .GV chèt l¹i 2.GV yªu cÇu HS x¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n..vËy lµ tr¸i víi ®¹o trêi.sao s¸ng trªn trêi.hiÓu v¨n b¶n..thÕ nµo? NhËn xÐt vÒ c¸ch nªu vÊn ®Ò cña ng-êi viÕt? .HS chó ý nh÷ng tõ khã gi¶i thÝch cuèi ch©n trang s¸ch.b¸n rao” :Nh†ng yªu cÇu vµ biÖn ph¸p cÇu hiÒn.ng-êi hiÒn vËy”: Vai trß vµ sø mÖnh cða ng-êi hiÒn ®èi víi nhµ vua vµ ®Êt n-íc + “ Tr-íc ®©y. .GV chó ý c¸ch ®äc: Râ rµng. T×m hiÓu v¨n b¶n a. tr¶ lêi c©u hái...Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Häat ®éng 2: (§äc .

GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . * Th¸i ®é nho sÜ.LÊy ý trong Kinh Thi. Cã søc thuyÕt phôc m¹nh mÏ ®èi víi sÜ phu B¾c Hµ.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I.Ngµy ®ªm mong mái. T×m hiÓu v¨n b¶n a. . C¸ch xö thÕ cña ng-êi hiÒn. II. 76 .KiÓm tra bµi cò:Nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ néi dung chÝnh v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÕn” 2.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt 2 1. HiÖu qu¶ + Sao s¸ng ¾t chÇu vÒ ng«i B¾c thÇn…  Dïng h×nh ¶nh so s¸nh lÊy tõ luËn ng÷. TiÓu dÉn. Th¸i ®é nho sÜ . §ã lµ ch©n lÝ. b.Lµm cÇm chõng.GhÐ chiÕu l¾ng nghe.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ho¹t ®éng 3 (Cñng cè.Bá ®i ë Èn.  BÊt hîp t¸c-uæng phÝ tµi n¨ng.thÕ nµo? . . yªu cÇu HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô . cã tµi n¨ng v¨n ch-¬ng.GV chèt l¹i néi dung bµi häc . Sö dông h×nh ¶nh . . ý trêi.Gi÷ m×nh im lÆng. Th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña nho sÜ B¾c Hµ . * Vua Quang Trung. .§äc 2. .HS «n l¹i thÓ lo¹i chiÕu vµ néi dung v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÓn” .GV kÎ mÉu b¶ng. Kinh dÞch.GV chèt l¹i (?) T©m tr¹ng cña vua Quang Trung vµ t×nh h×nh thêi thÕ ®-îc diÔn t¶ nh. luyÖn tËp tiÕt1) . Lµm c¬ së cho viÖc chiªu hiÒn ®·i sÜ: cÇu hiÒn lµ viÖc lµm hîp ý trêi. lµ tÊt yÕu.§äc – hiÓu v¨n b¶n 1.Võa ch©m biÕm nhÑ nhµng. võa tá ra ng-êi viÕt cã kiÕn thøc s©u réng.T©m tr¹ng cña vua Quang Trung.H×nh ¶nh mang ý nghÜa t-îng tr-ng. lßng d©n *Ho¹t ®éng 1 .

khuyÕn khÝch kh«ng kÓ thø bËc.  §-êng lèi réng më.§èi t-îng thuyÕt phôc: giíi sÜ phu B¾c Hµ ( rÊt nhiÒu ng-êi tµi giái cã lßng víi d©n víi n-íc nh-ng ch-a ra gióp triÒu ®×nh v× lÏ nµy lÏ kh¸c) .ChØ ra tÝnh chÊt thêi ®¹i. . m-u hay ®-îc dïng.HS häc bµi. khiªm nh-êng nh-ng còng rÊt kiªn quyÕt trong viÖc cÇu hiÒn.  Khã kh¨n cÇn cã hiÒn tµi. c. + §-îc d©ng sí t©u bµy. + Nh©n d©n: ch-a hèi søc + §øc ho¸ ch-a nhuÇn.Giäng ®iÖu tha thiÕt.thÕ nµo? . + Trong trtiÒu cßn nhiÒu thiÕu xãt. kh«ng dïng.Lêi hay. cã s¬ suÊt kh«ng b¾t téi. + Do c¸c quan tiÕn cö.Tæng kÕt .Hs tr¶ lêi c¸ nh©n Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. . d©n . cho c¶ ng-êi hiÒn cã t¸c dông ®éng viªn. kªu gäi lµm phÊn chÊn lßng ng-êi III. so¹n bµi “ Xin lËp khoa . + Biªn ¶i: ch-a yªn.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung  Tha thiÕt tr«ng chê.Ai còng cã quyÒn tham gia kh«ng ph©n biÖt quan . C¸ch cÇu hiÒn cña vua Quang Trung. dÆn dß) . gióp n-íc 77 *Ho¹t ®éng 2 (?) Vua Quang Trung cã c¸ch cÇu hiÒn nhthÕ nµo? .. ®-îc khen th-ëng. chØ trÝch .GV chèt l¹i (?) C¸ch kÕt thóc bµi chiÕu nh. h-íng dÉn.KÕt thóc bµi chiÕu: lêi kÝch lÖ. cã søc thuyÕt phôc cao.HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn. .C¸ch tiÕn cö ®a d¹ng. biÖn ph¸p cô thÓ. nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña Ng« Th× NhËm .Hs nhËn xÐt vÒ tµi ®øc cña vua Quang Trung.Hs ®äc ghi nhí sgk . më ra t-¬ng lai tèt ®Ñp cho ®Êt n-íc. C¸ch viÕt tÕ nhÞ. tr¶ lêi c©u hái. dÔ thùc hiÖn => TÇm nh×n mang tÝnh chiÕn l-îc cña vua Quang Trung . t×nh lÝ râ rµng. .Lêi kh«ng hîp. .Kªu gäi mäi ng-êi tµi ®øc chung vai g¸nh v¸c viÖc n-íc. chi tiÕt cô thÓ. c¸ch nãi giÇu h×nh ¶nh bµy tá th¸i ®é thµnh t©m. triÒu ®×nh.Môc ®Ých: thuyÕt phôc hä ra gióp vua. + D©ng sí tù tiÕn cö. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .

ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß 78 .NguyÔn Tr-êng TéA.CÇn cho HS ®äc kü. tù tr¶ lêi c©u hoitrong SGK. thuyÕt phôc lÝ t×nh vµ tÊm lßng trung thùc cña t¸c gi¶ ®èi víi d©n. ch©n thµnh. B..t-ëng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung luËt” . kÝn kÏ.LuyÖn tËp .NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña bµi chiÕu vµ t. KÕt qu¶ cÇn ®¹t Gióp häc sinh hiÓu tÇm nh×n xa réng vµ tiÕn bé vÒ vai trß cña luËt ph¸p ®èi víi viÖc ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn cña nhµ n-íc ph¸p quyÒn vµ x· héi tu©n thñ luËt ph¸p.. GV chØ lµm nhiÖm vô ®Þnh h-íng vµ chèt. bµy tá râ bµi d¹y rµng. t©m huyÕt. ®Ó thÊy râ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n .Gv rót kinh nghiÖm t×nh lÝ. NghÖ thuËt lËp luËn chÆt chÏ. t×nh c¶m cña vua Quang Trung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 27 §äc thªm: xin lËp khoa luËt (TrÝch TÕ cÊp b¸t ®iÒu) .. ph©n tÝch dÉn dô. IV. t×m hiÓu nh÷ng luËn ®iÓm chÝnh.LuËn ®iÓm thuyÕt phôc: kÕt hîp .kÕt hîp tù ®äc. * Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý . víi n-íc.

Ho¹t ®éng 3: h-íng dÉn ®äc – hiÓu kh¸i qu¸t 1. VÒ t¸c gi¶ (1830-1871) * HS tù ®äc theo tiÓu dÉn (SGK. V× sao th¸i ®é. Gi¶i thÝch tõ khã: theo c¸c chó thÝch ch©n trang 4. (2) Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p víi ®¹o Nho. Ph©n tÝch hÖ thèng luËn ®iÓm trong bµi ChiÕu cÇu hiÒn. tam c-¬ng ngò th-êng. H-íng dÉn ®äc – hiÓu chi tiÕt C©u 1: .. Tæ chøc kiÓm tra bµi cò (h×nh thøc: VÊn ®¸p) 1. * Ba HS ®äc 2 lÇn toµn bµi. ThÓ lo¹i vµ bè côc .t-ëng cña vua Quang Trung vµ nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Ng« Th× NhËm.LuËt bao gåm nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau: kØ c-¬ng. tr.Bè côc: (1) Vai trß vµ t¸c dông cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. 71) 2. bµn vÒ sù cÇn thiÕt cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. lêi lÏ Êy lµ rÊt phï hîp víi ®èi t-îng vµ môc ®Ých cÇu hiÒn cña bµi chiÕu? Ho¹t ®éng 2: DÉn vµo bµi NguyÔn Tr-êng Té theo ®¹o Thiªn Chóa vµ lµ mét häc gi¶ næi tiÕng víi nh÷ng t. tõng môc. 79 . SGV ThiÕt kÕ bµi d¹y C. Tõ ®ã kh¸i qu¸t tÇm nh×n vµ t.. Ho¹t ®éng 4. 3. NhËn xÐt th¸i ®é. râ rµng. . V× sao nãi chñ tr-¬ng cÇu hiÒn. lêi lÏ cÇu hiÒn cña t¸c gi¶.. 2. NhËn xÐt c¸ch ®äc. . (30 Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p vµ ®¹o ®øc. B¶n ®iÒu trÇn thø 27/60 lµ b¶n mang tªn Xin lËp khoa luËt. chó ý c¸c c©u hái tu tõ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung SGK. biÖn ph¸p cÇu hiÒn cña Quang Trung lµ cô thÓ vµ dÔ dµng thùc hiÖn? 3. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng 1.t-ëng ®æi míi ®Êt n-íc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm chÝnh luËn – b¶n ®iÒu trÇn: TÕ cÊp b¸t ®iÒu (8 ®iÒu cÇn thiÕt göi lªn vua Tù §øc nhµ NguyÔn. nh»m thuyÕt phôc triÒu ®×nh më khoa luËt. nhµ n-íc ph¸p quyÒn. chÝnh lÖnh. §äc * Giäng khóc triÕt. v¨n ch-¬ng nghÖ thuËt. uy quyÒn. rµnh m¹ch.§iÒu trÇn: v¨n nghÞ luËn chÝnh trÞ – x· héi tr×nh bµy vÊn ®Ò theo tõng ®iÒu.

C«ng b»ng. ®Ó hä nhËn thøc râ vÊn ®Ò quan träng cña luËt ph¸p.) 3. lµm tèt ch¼ng ai khen. Chñ tr-¬ng nh. ®¹o ®øc. kÓ c¶ vua chóa ®-îc ®øng ngoµi. kh«ng ®-îc vi ph¹m. C©u 3: Theo t¸c gi¶. v¨n ch-¬ng cã t¸c dông lµm cho nghÖ thuËt biÖn luËn t¸c ®éng ®Õn t. x· héi tån t¹i. kh«ng lµm hay lµm dë ch¼ng ai chª. m«i tr-êng. Tr¸i luËt còng ®ång nghÜa víi tr¸i ®¹o ®øc.. d©n ®Òu ph¶i cã th¸i ®é t«n träng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh. ®øng trªn lu¹t ph¸p. §ã lµ nh÷ng nhµ n-íc ph¸p quyÒn. nghÖ thuËt nÕu kh«ng cã luËt ph¸p lµm nÒn t¶ng.vËy míi ®¶m b¶o ®-îc c«ng b»ng x· héi. §¹o ®øc lín nhÊt lµ chÝ c«ng v« t-. T×m hiÓu vµ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn luËt ph¸p ë n-íc ta hiÖn nay trªn mét lÜnh vùc mµ em biÕt (ch¼ng h¹n: an toµn giao th«ng. vËn hµnh vµ ph¸t triÓn b»ng luËt ph¸p. lµm tr¸i luËt ph¸p. luËt ph¸p lµ ®¹o ®øc. chñ quan vµ kh«ng t-ëng cña gi¸o lÝ. So¹n bµi “ Thùc hµnh vÓ nghÜa cða tõ trong sô dóng” 80 . §Õn Khæng Tö còng ph¸i c«ng nhËn ®iÒu nµy. Nhµ n-íc.duy vµ t©m lÝ c¸c nhµ nho – vèn lµ nh÷ng ng-êi gi-¬ng cao ngän cê ®¹o ®øc cña Th¸nh Khæng – vµ chÝnh Khæng Tö ®· nhËn ra c¸i h¹n chÕ. quan. C©u 5: ViÖc nh¾c ®Õn Khæng Tö vµ c¸c kh¸i niÖm ®¹o ®øc. C©u 2: T¸c gi¶ chñ tr-¬ng vua. ®äc bµi viÕt 2 – 3 lÇn ë nhµ 2. Kh«ng cã ai. Ho¹t ®éng 5: H-íng dÉn tæng kÕt vµ luyÖn tËp 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ..ViÖc thùc hµnh luËt ph¸p ë c¸c n-íc ph-¬ng t©y rÊt c«ng b»ng. Nho häc kh«ng cã truyÒn thèng t«n träng luËt ph¸p v× chØ nãi su«ng trªn giÊy. nghiªm minh. C©u 4: Quan hÖ hi÷a ®¹o ®øc vµ luËt ph¸p lµ ë chç thèng nhÊt gi÷a ®óng luËt vµ ®¹o ®øc.

Tõ “ L¸” cßn ®-îc dïng vìi c¸c nghÜa kh¸c .KiÓm tra bµi cò: 2.Kü n¨ng: LuyÖn tËp ®Ó cã thÓ sö dông tõ theo c¸c nghÜa kh¸c nhau vµ lÜnh héi tõ víi c¸c nghÜa kh¸c nhau.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . thiÕt kÕ bµi so¹n.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp1 cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1.Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó.Bµi tËp 1 a. cã h×nh d¸ng máng vµ cã bÒ mÆt nhÊt ®Þnh b. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B. th-êng ë trªn ngän hay trªn cµnh c©y. 2. t×a liÖu tham kh¶o “ Tõ vùng häc TV”. “L¸”: ®-îc dïng víi nghÜa gèc: chØ bé phËn cña c©y.NguyÔn ThiÖn Gi¸p .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 28 ppct Thùc hµnh nghÜa cña tõ trong sö dông A. ®ång thêi chän lùa tõ thÝch hîp trong tõng ng÷ c¶nh 3.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Cñng cè vµ n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa cña tõ vµ hiÖn t-îng tõ nhiÒu nghÜa. SGV.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Môc tiªu cÇn ®¹t 1. b¶ng phô C.Dïng víi c¸c tõ chØ bé phËn c¬ thÓ 81 .SGK.SGK.KiÕn thøc: Gióp HS . hiÖn t-îng ®ång nghÜa.

...... cá ...3 t×m tõ...Bµi tËp 2 VD: ....“Nã th-êng gi÷ ch©n hËu vÖ trong ®éi bãng cña tr-êng” .... lêi mêi mÆn nång .Do ®ã c¸c nghÜa cña tõ l¸ cã quan hÖ víi nhau:®Òu cã nÐt nghÜa chung ( chØ thuéc tÝnh cã h×nh d¸ng máng nh..HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .“§ã lµ nh÷ng g-¬ng mÆt míi trong lµng th¬ VN” 3.. dÑt nh..HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái vµo phiÕu häc tËp .....l¸ c©y) 2..Bµi tËp3 . ®Æt c©u vÒ t×nh c¶m ......GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng4 ...vËt b»ng tre..Nãi ngät. nçi cay ®¾ng.“Nhµ «ng Êy cã n¨m miÖng ¨n” ..kim lo¹i *§iÓm chung: ..... c©u chuyÖn bïi tai (?)Tõ ®ã rót ra ®Æc ®iÓm chung vµ mèi quan hÖ cña chóng ... nøa.......T×nh c¶m mÆn nång............GV h-íng dÉn HS lµm viÖc c¸ nh©n 4....2...............6 t×m tõ....GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i *Ho¹t ®éng3 .5...c¸i l¸ c©y ......GV ph¸t vÊn theo c©u hái SGK ......HS tr¶ lêi ( TÝch hîp bµi ®äc v¨n Trao duyªn ®· häc ë líp10) *Ho¹t ®éng5 ..............Bµi tËp 4 . c©u nãi chua ch¸t.......... ®Æt c©u vÒ ©m thanh +Nhãm4.....Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ng-êi -.....HS chia 6 nhãm +Nhãm1.“ CËy” cã “ Nhê” lµ ®ång nghÜa: B»ng lêi nãi t¸c ®éng ®Õn ng-êi kh¸c víi môc ®Ých mong muèn hä gióp m×nh lµm mét viÖc g× ®ã -> dïng “ CËy” thÑ hiÖn ®-îc niÓm tin vµo sù s½n sµng gióp ®ì vµ hiÖu 82 ....vËt b»ng giÊy ...vËt b»ng v¶i .§ã ®Òu lµ c¸c vËt cã h×nh d¸ng máng..

sù chÊp thuËn víi lêi ng-êi kh¸c -> ChÞu:thuËn theo lêi ng-êi kh¸c.Th¹ch LamA.Cñng cè . sèng v« danh v« nghÜa B. “ Canh c¸nh”-> kh¾c ho¹ t©m tr¹ng day døt triÒn miªn cña t¸c gi¶ HCM. bÕ t¾c.Bµi tËp5 a.ThÓ hiÖn con ng-êi t¸c gi¶ ( nh©n ho¸) b. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: 83 .Tù lµm bµi5 3. “ Liªn can” c. Th¸i ®é:Häc sinh cã th¸i ®é ®ång c¶m víi nh÷ng c¶nh ®êi quÈn quanh.C¶m nhËn ®-îc t×nh c¶m xãt th-¬ng cña Th¹ch Lam ®èi víi nh÷ng ng-êi ph¶i sèng nghÌo khæ. nghe.DÆn dß: HS häc bµi vµ so¹n bµi “ ¤n tËp VH trung ®¹i VN” .GV chèt l¹i néi dung bµi häc 4.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . . theo mét lÏ nµo ®ã mµ m×nh cã thÓ kh«ng -ng ý 5. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .ThÊy ®-îc mét vµi nÐt ®éc ®¸o trong bót ph¸p nghÖ thuËt cða Th¹ch Lam qua truyÖn ng¾n tr† t×nh “ Hai ®øa trΔ 2. v©ng lµ tõ ®ång nghÜa chØ sù ®ång ý. Môc tiªu cÇn ®¹t. tr©n träng cña nhµ v¨n tr-íc mong -íc cña hä vÒ mét cuéc sèng t-¬i s¸ng h¬n. quÈn quanh vµ sù c¶m th«ng. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . 1. 3.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc. “ B¹n” Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 37-38-39 Hai ®øa trÎ .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y qu¶ gióp ®ì cña ng-êi kh¸c .“ ChÞu” cã nhËn.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung - SGK, SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn - Gi¸o ¸n. - B¶ng phô C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu, ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch, so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò, trao ®æi vµ th¶o luËn. - TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n, TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.TiÕn tr×nh d¹y häc 1.æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: Thµnh tùu chñ yÕu cña v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: - GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh - GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.TiÓu dÉn 1.T¸c gi¶ ( 1910- 1942) - Tªn khai sinh: NguyÔn T-êng Vinh ( sau ®æi thµnh NguyÔn T-êng L©n) - Sinh ra t¹i Hµ Néi nh-ng thuë nhá TL sèng ë quª ngo¹i: phè huyÖn CÈm Giµng, tØnh H¶i D-¬ng ( mét phè huyÖn nghÌo in ®Ëm trong t©m trÝ Th¹ch Lam) - Lµ ng-êi th«ng minh, tÝnh t×nh ®iÒm ®¹m, trÇm tÜnh vµ rÊt tinh tÕ. - Cã quan niÖm v¨n ch-¬ng lµnh m¹nh, tiÕn bé vµ cã biÖt tµi vÒ truyÖn ng¾n 2.s¸ng t¸c - T¸c phÈm chÝnh: Sgk - §Æc ®iÓm truyÖn ng¾n Th¹ch Lam: Sgk 3.TruyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ - XuÊt xø: trÝch trong tËp “ N¾ng trong v-ên” - Sù hoµ quyÖn hai yÕu tè: hiÖn thùc vµ l·ng m¹n tr÷ t×nh B.§äc- hiÓu v¨n b¶n
I.§äc v¨n b¶n

*Ho¹t ®éng2 - HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh ®îi tµu - T×m hiÓu bè côc vµ thÓ lo¹i - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi

- Gi¶i thÝch tõ khã - Bè côc: 1.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo 84

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng3: - H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®-îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh- thÕ nµo? - HS chia 6 nhãm +Nhãm1,2: t×m hiÓu vÒ c¶nh ngµy tµn ®-îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt +Nhãm3,4 t×m hiÓu vÒ c¶nh chî tµn ®-îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt +Nhãm5,6: t×m hiÓu c¶nh ®ªm tèi, nªu nhËn xÐt - HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chèt l¹i 2.C¶nh ®îi tµu - ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n tr÷ t×nh: cèt truyÖn rÊt ®¬n gi¶n, gÇn nhkh«ng cã cèt truyÖn, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, chÊt th¬ thÓ hiÖn trong miªu t¶ c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt, c¶nh vËt thiªn nhiªn...

II.T×m hiÓu v¨n b¶n

1.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo a.C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng *C¶nh ngµy tµn - ¢m thanh: tiÕng trèng thu kh«ng, tiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång, tiÕng muçi vo ve trong c¸c cöa hµng h¬i tèi... - H×nh ¶nh:Ph-¬ng t©y ®á rùc nhlöa ch¸y vµ nh÷ng ®¸m m©y ¸nh hång nh- hßn than s¾p tµn. D·y tre lµng tr-íc mÆt ®en l¹i... - Mét chiÒu ªm ¶ nh- ru vµ tho¶ng qua giã m¸t.. -> c¶nh vËt ®Ñp vµ buån, rÊt quen thuéc ë mçi miÒn quª ViÖt Nam * C¶nh chî tµn - Chî ®· v·n tõ l©u, kh«ng mét tiÕng ån µo, ng-êi còng vÒ hÕt, chØ cßn mét vµi ng-êi b¸n hµng vÒ muén ®ang thu xÕp hµng ho¸ - Trªn ®Êt chØ cßn r¸c r-ëi, vá b-ëi, vá thÞ vµ l¸ nh·n - MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhÆt nh¹nh thanh nøa, thanh tre hay bÊt cø thø g× cña nh÷ng ng-êi b¸n hµng ®Ó l¹i.. - Mét mïi ©m Èm bèc lªn -> mïi riªng cña ®Êt 85

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung -> C¶nh chî tµn ë phè huyÖn CÈm Giµng vµ còng lµ cña nhiÒu phè huyÖn nghÌo ngµy x-a

4.Cñng cè, dÆn dß tiÕt1 - GV h-íng dÉn HS: + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ Hai ®øa trΔ - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

* C¶nh ®ªm tèi Bãng tèi - Trêi nh¸ nhem tèi “ c¸t lÊp l¸nh tõng chç, ®-êng mÊp m« thªm.....” - §-êng phè vµ c¸c ngâ con dÇn dÇn chøa ®Çy bãng tèi - Tèi hÕt c¶ con ®-êng th¨m th¼m ra s«ng....sÉm ®en h¬n n÷a. =>Bãng tèi ®Çy dÇn

¸nh

s¸ng - §Ìn hoa k× leo lÐt, ®Ìn d©y s¸ng xanh.. - Mét khe ¸nh s¸ng - VÖt s¸ng cña nh÷ng con ®om ®ãm.. - QuÇng s¸ng th©n mËt chung quanh - Mét chÊm löa nhá vµ vµng l¬ löng ®i trong ®ªm tèi - Th-a thít tõng hét s¸ng lät qua phªn nøa => yÕu ít, le lãi => Bãng tèi ¸t c¶ ¸nh s¸ng, mét vµi ¸nh s¸ng nhá nhoi khiÕn bãng tèi cµng thªm dµy ®Æc Tãm l¹i: C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng gÇn gòi, th©n thiÕt, b×nh dÞ mµ nªn th¬, gîi nçi buån man m¸c trong lßng ng-êi.

86

c¸i thau s¾t tr¾ng chê tiÒn th-ëng trèng tr¬ tr-ìc mÆt. vµi chÐn n-íc chÌ. hµng ®· ®¬n s¬ l¹i v¾ng kh¸ch nªn “ ch¶ kiÕm ®-îc bao nhiªu” ( H×nh ¶nh ngän ®Ìn ®-îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn) +Gia ®×nh b¸c xÈm: n»m ngåi ngay trªn chiÕc chiÕu r¸ch tr¶i trªn mÆt ®Êt. tèi dän hµng. th»ng con nhá bß ra ®Êt.KiÓm tra bµi cò: C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®-îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh. Ngµy mß cua b¾t tÐp.thÕ nµo? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt Êy? 3.Cuéc sèng con ng-êi *H×nh ¶nh nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn +MÑ con chÞ TÝ víi c¸i châng tre.” +H×nh ¶nh bµ cô Thi h¬i ®iªn.æn ®Þnh tæ chøc 2.HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn ®-îc nhµ v¨n gîi ra trong t¸c phÈm vµ nªu nhËn xÐt .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t b.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt2-3 ( Hai ®øa trÎ) 1. chØ cã “ mÊy tiÕng ®µn bÇu kªu lªn bÇn bËt. nh÷ng 87 .. ngän ®Ìn dÇu leo lÐt.

cã nh÷ng c¶m gi¸c m¬ hå kh«ng hiÑu” Tãm l¹i: Chõng Êy ng-êi trong bãng tèi ngµy nµy qua ngµy kh¸c sèng quÈn quanh.Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®îi tµu . c« thÊy “ Lßng buån man m¸c”. ®«i m¾t “ Bãng tèi ngËp ®Çy dÇn” vµ c¸i buån cða buæi chiÓu quª thÊm thÝa vµo t©m hån ng©y th¬ cña c« . nghÌo nµn. ch¼ng mua b¸n g×? (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh ¶nh ®oµn tµu ®èi víi ng-êi d©n phè huyÖn? .Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶ thuèc s¬n ®en. tèi t¨m vµ quÈn quanh cña ng-êi d©n phè 88 .C¶nh nhµ sa sót.§ªm nµo còng vËy chÞ em Liªn vµ An vµ nh÷ng ng-êi d©n phè huyÖn còng cè thøc ®îi chuyÕn tµu ®i ngang qua .§oµn tµu tõ Hµ Néi “ vìi nh†ng toa ®Ìn s¸ng tr-ng. mái mßn-> TÊt c¶ ®-îc hiÖn ra qua c¸i nh×n xãt th-¬ng cña Th¹ch Lam => Gi¸ trÞ nh©n ®¹o *Ho¹t ®éng2 (?) Ph©n tÝch t©m tr¹ng Liªn vµ An tr-íc khung c¶nh thiªn nhiªn vµ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn . mái mßn * T©m tr¹ng chÞ em Liªn vµ An . Liªn th-¬ng mÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî nh-ng chÞ còng ch¼ng cã tiÒn ®Ó cho chóng .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .ChÞ em Liªn ®-îc mÑ giao cho tr«ng nom mét cöa hµng t¹p ho¸ nhá xÝu. trao ®æi th¶o luËn . tï tñng trong c¸i “ ao ®êi b»ng ph¼ng” ( Xu©n DiÖu).C¶nh ®îi tµu . Hµng b¸n ch¼ng ¨n thua g×.Hs lµm viÖc theo nhãm. .Mçi ng-êi mét c¶nh nh-ng hä ®Òu cã chung sù buån ch¸n. nh÷ng toa h¹ng trªn sang träng lè nhè ng-êi.thÕ nµo? V× sao chÞ em Liªn vµ mäi ng-êi cè thøc ®îi tµu dï ch¼ng ®îi ai...HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: (?) C¶nh ®îi tµu ®-îc miªu t¶ nh. => nh÷ng kiÕp sèng vÊt v-ëng. lÇm than cïng sù buån ch¸n. bè liªn mÊt viÖc. ®ång vµ kÓn lÊp l¸nh” nã ®èi lËp vìi cuéc ssèng mßn mái. mÑ lµm hµng s¸o.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî.§¹i diÖn c¸c nhãm 2.Cµng vÓ khuya “ T©m hån Liªn yªn tÜnh h¼n. c¶ nhµ bá HN vÒ quª.

Cñng cè.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y .Th¹ch Lam ®· miªu t¶ bøc tranh phè huyÖn nghÌo b»ng nh÷ng c¶nh.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr×nh bµy .mét lÞch tr×nh nh-ng h×nh ¶nh ®oµn tµu s¸ng tr-ng còng t¹o mét tho¸ng vui. giäng v¨n nhÑ nhµng trÇm tÜnh.KÕt luËn .LuyÖn tËp .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp . ®oµn tµu) IV. TL muèn ph¸t biÓu ®iÒu g×? (?) H·y nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm? .Cèt truyÖn ®¬n gi¶n. nh÷ng ng-êi.Hµ Néi rùc s¸ng vµ huyªn n¸o -> ChuyÕn tµu ®ªm “ nh. c¶m xóc tinh tÕ. tÞch mÞch => HiÖn thùc c¶nh ®êi buån tÎ ë mét phè huyÖn nhá cã mét ý nghÜa kh¸i qu¸t: nã t¸i hiÖn tÝnh tr× trÖ tõ l©u cña XHVN thêi Ph¸p thuéc.®· ®em mét thÕ giìi kh¸c ®i qua” ®oµn tµu ®Õn vµ ®i nh. ®¬n ®iÖu.NÐt ®Æc s¾c cña phong c¸ch nghÖ thuËt Th¹ch Lam + Võa ®Ëm ®µ yÕu tè hiÖn thùc võa 89 . III.Mét vµi c¸ nh©n tr¶ lêi huyÖn . mét chót t-¬i s¸ng cho sù sèng nghÌo khæ. C¶nh phè huyÖn nghÌo võa hiÖn thùc võa chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o .§èi víi chÞ em Liªn. cña Hµ Néi xa x¨m. h×nh ¶nh chän läc võa mang ý nghÜa hiÖn thùc võa mang ý nghÜa biÓu tr-ng( bãng tèi. ®Ìn. ¤ng ®· giµnh cho con ng-êi quª h-¬ng. mét nçi khao kh¸t m¬ hå. nh÷ng con ng-êi nghÌo khæ trong bãng tèi mét sù c¶m th«ng vµ xãt th-¬ng nång hËu. ngän. nh÷ng chi tiÕt rÊt ch©n thËt vµ c¶m ®éng. mét niÒm an ñi.Sau khi con tµu ®i qua: phè huyÖn l¹i ch×m vµo yªn tÜnh.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ tiÕt sau . luyÖn tËp (?) Qua truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ. .Gv nhËn xÐt tæng hîp 4. c¶m xóc.HS lµm bµi tËp1 . nh©n vËt chñ yÕu ®-îc khai th¸c bëi t©m tr¹ng. mét m¬ -íc kh«ng bao giê t¾t. chuyÕn tµu ®ªm cßn gîi nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm cña ngµy x-a sung s-íng.Gv ®Þnh h-íng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më . tÎ nh¹t hµng ngµy cña hä.

Kü n¨ng:BiÕt nãi vµ viÕt cho phï hîp víi ng÷ c¶nh giao tiÕp.SGK. ®ång thêi cã n¨ng lùc lÜnh héi chÝnh x¸c néi dung. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.KiÓm tra bµi cò: 3.Bïi Minh To¸n . c¸c yÕu tè cña ng÷ c¶nh vµ vai trß cña ng÷ c¶nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . thiÕt kÕ bµi so¹n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung ph¶ng phÊt chÊt l·ng m¹n.) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 40 ppct Ng÷ c¶nh A.HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái 2. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t I.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc kh¸i niÖm ng÷ c¶nh. trao ®æi th¶o luËn. lèi kÓ chuyÖn thñ thØ nht©m sù víi ng-êi ®äc. c©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK.. tr¶ lêi c©u hái.Kh¸i niÖm 1.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.GV h-íng dÉn HS ph©n tÝch vÝ dô 1/SGK .Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó. thÕ giíi néi t©m cña nh©n vËt. b¶ng phô C. môc ®Ých cña lêi nãi. 3. “ Tõ trong ho¹t ®éng giao tiÕp”. SGV. 2.æn ®Þnh tæ chøc 2.C¸ch thøc tiÕn hµnh: .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. chÊt th¬ + Tiªu biÓu cho lo¹i truyÖn t©m t×nh cña Th¹ch Lam ( C¸i t×nh ng-êi ch©n chÊt nhÑ nhµng thÊm s©u kh¾p thiªn truyÖn.VÝ dô: SGK/ 102 C©u nãi “Giê muén thÕ nµy mµ hä ch-a ra nhØ?” + Kh«ng ®Æt trong bèi c¶nh sö dông nµo sÏ kh«ng hiÓu ®-îc néi dung + §Æt c©u nãi trªn vµo bèi c¶nh ph¸t 90 .

c©u v¨n 2.Hs lµm viÖc c¸ nh©n.. còng cã thÓ lµ hiÖn thùc 91 .C¸c nh©n tè cña ng÷ c¶nh nh÷ng nh©n tè nµo? C¸c nh©n tè ®ã cã quan hÖ 1.Quan hÖ.HiÖn thùc ®-îc nãi tíi: Cã thÓ lµ ®éc lËp tr¶ lêi hiÖn thùc bªn ngoµi c¸c nh©n vËt .Gv chuÈn kiÕn thøc sinh trong truyÖn ng¾n “Hai ®øa trΔ ta biÕt mét sè th«ng tin vÒ bèi c¶nh cña c©u nãi trªn: C©u nãi ®ã lµ cña ai? nãi ë ®©u... hiÖn t-îng x¶y ra xung quanh (?) ThÕ nµo lµ v¨n => T¹o nªn t×nh huèng cña tõng c©u c¶nh? Quan hÖ cña v¨n nãi c¶nh víi viÖc sö dông * Chó ý: TÊt c¶ sù thay ®æi ë vµ lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n t×nh huèng ®Òu chi phèi néi dung vµ ng÷? h×nh thøc cña c¸c c©u nãi . cña céng ®ång ng«n ng÷ => T¹o nªn bèi c¶nh v¨n ho¸ cña mét ®¬n vÞ ng«n ng÷.Gv nhËn xÐt. .GV ph¸t vÊn HS tr¶ .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ . chÝnh trÞ.. kh¸i giao tiÕp. ®Þa lÝ.Bèi c¶nh giao tiÕp hÑp: §ã lµ n¬i chèn. v¨n ho¸.C¸c nh©n vËt giao tiÕp cã quan hÖ lêi t-¬ng t¸c víi nhau . lóc nµo?.Nh©n vËt giao tiÕp: Ng-êi nãi ( héi vµ t¹o lËp lêi nãi? Ng-êi viÕt) vµ mét hoÆc nhiÒu ng-êi Ph©n tÝch vÝ dô kh¸c tham gia ho¹t ®éng giao tiÕp .Nh©n vËt giao tiÕp g× tíi qu¸ tr×nh lÜnh .. vÞ thÕ cña nh©n vËt giao tiÕp chi phèi néi dung vµ h×nh thøc cña lêi nãi. phong tôc. thêi gian ph¸t sinh c©u nãi cïng víi nh÷ng sù viÖc.Kh¸i niÖm ng÷ c¶nh ( SGK) II. => Mçi c©u ®Òu ®-îc s¶n sinh ra trong mét bèi c¶nh nhÊt ®Þnh vµ chØ ®-îc lÜnh héi ®Çy ®ñ. kinh tÕ.Bèi c¶nh giao tiÕp réng: Toµn bé nh÷ng nh©n tè x· héi. tËp qu¸n. mét s¶n phÈm ng«n ng÷ VD Bèi c¶nh v¨n ho¸ cña c©u nãi cða chÞ TÝ trong truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ -> XHVN tr-íc CM th¸ng 8 n¨m 1945 *Chó ý: Bèi c¶nh v¨n ho¸ ®èi víi v¨n b¶n v¨n häc . chÝnh x¸c *Ho¹t ®éng 2 trong bèi c¶nh cña nã (?) Ng÷ c¶nh bao gåm 2.

võa lµ c¬ së cho viÖc lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n ng÷ VD: SGK III.. 4 Ng÷ c¶nh lµ c¨n cø ®Ó lÜnh héi tõ ..C©u v¨n xuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh: Tin tøc vÒ kÎ ®Þch ®Õn ®· phong thanh m-êi th¸ng nay mµ lÖnh quan ( ®¸nh giÆc) th× vÉn cßn chê ®îi. 2.C¸c chi tiÕt trong 2 c©u v¨n ®Òu b¾t nguån tõ hiÖn thùc .Ngoµi sù diÔn t¶ t×nh huèng. c©u th¬ cßn béc lé t©m sù cña nh©n vËt tr÷ t×nh. c©u v¨n: l-ît 1. tiÕng trèng canh dån dËp mµ ng-êi phô n÷ vÉn c« ®¬n.Bµi tËp1 . mét ng-êi phô n÷ lËn ®Ën. Ng-êi n«ng d©n ®· thÊy râ h×nh ¶nh d¬ bÈn cña kÎ thï vµ c¨m ghÐt chóng mçi khi thÊy bãng d¸ng tµu xe cña chóng 2. 3. kÕt hîp tõ ng÷.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung qu¸t t©m tr¹ng cña con ng-êi -> t¹o nªn phÇn nghÜa sù viÖc cña c©u *Ho¹t ®éng 3 VD SGK (?) Nªu vai trß cña ng÷ 3.C©u th¬ lµ sù diÔn t¶ t×nh huèng. c©u v¨n. tr¾c trë trong 92 .HS chia 4 nhãm: mçi 2.§èi víi ng-êi nãi ( ng-êi viÕt) vµ *Ho¹t ®éng 4 qu¸ tr×nh s¶n sinh lêi nãi.LuyÖn tËp tr-íc líp .V¨n c¶nh c¶nh ®èi víi qu¸ tr×nh .Vai trß cña ng÷ c¶nh 1. cßn t×nh huèng lµ néi dung ®Ò tµi cña c©u th¬ .. c©u v¨n: .. tr¶ lêi c©u nghÜa..V¨n c¶nh cã thÓ lµ lêi ®èi tho¹i s¶n sinh vµ lÜnh héi hoÆc ®¬n tho¹i.GV chuÈn kiÕn thøc 1.cña lêi nãi.§èi víi ng-êi nghe ( ng-êi ®äc) vµ nhãm lµm 1 bµi tËp lÇn qu¸ tr×nh lÜnh héi lêi nãi. tr¬ träi. bµi tËp luyÖn tËp ®Æt c©u.Bµi tËp2 . hiÓu ®-îc néi dung ý th¶o luËn.GV ph¸t vÊn HS tr¶ .. IV.Hai c©u th¬ cña HXH g¾n liÒn víi t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ: ®ªm khuya. . .cña chÝnh t¸c gi¶. c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy v¨n. cã thÓ ë d¹ng nãi v¨n b¶n? hoÆc d¹ng viÕt . môc ®Ých.Gv h-íng dÉn HS lµm Ng÷ c¶nh lµ c¬ së cña viÖc dïng tõ.V¨n c¶nh võa lµ c¬ së cho viÖc sö lêi dông.c¸c nhãm trao ®æi ng÷.

Bµi tËp3: .NguyÔn Tu©n . dÆn dß.VD: viÖc dïng thµnh ng† “ Mét duyªn hai nî” kh«ng ph¶i chØ ®Ñ nãi nçi vÊt v¶ cña bµ Tó mµ xuÊt ph¸t tõ chÝnh ng÷ c¶nh s¸ng t¸c: bµ Tó ph¶i lµm ®Ó nu«i c¶ con vµ chång 4.Hoµn c¶nh s¸ng t¸c chÝnh lµ ng÷ c¶nh: Sù kiÖn vµo n¨m §inh DËu ( 1897) chÝnh quyÒn míi do TDP lËp nªn ( nhµ n-íc) ®· tæ chøc cho c¸c sÜ tö ë HN xuèng thi chung ë tr-êng Nam §Þnh.Kh«ng ph¶i nãi vÒ ®Ò tµi ®ång hå mµ nãi vÒ thêi gian .Bµi tËp 4 .GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc . h-íng dÉn .Gv dÆn dß.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Cñng cè.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 93 . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Ch† ng-êi tô tï”.Nh»m môc ®Ých nªu nhu cÇu cÇn biÕt th«ng tin vÒ thêi gian 4.Nh÷ng chi tiÕt trong hoµn c¶nh sèng cña gia ®×nh Tó X-¬ng chÝnh lµ bèi c¶nh t×nh huèng cho néi dung cña 6 c©u th¬ ®Çu . Trong k× thi ®ã toµn quyÒn Ph¸p ®· ®Õn dù 5.Bµi tËp 5 .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 5 t×nh duyªn 3.

Th¸i ®é:Häc sinh biÕt yªu quÝ. C¸ch thøc tiÕn hµnh . trao ®æi vµ th¶o luËn.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt sè: 41-42 Ch÷ ng-êi tö tï . Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: .æn ®Þnh tæ chøc 2.N¨m 1996 NguyÔn Tu©n ®-îc nhµ n-íc 94 . . 3.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .SGK. ng«n ng÷ gãc c¹nh.NguyÔn Tu©n lµ nhµ v¨n lín.C¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp cña h×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao.B¶ng phô C. 1.HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc nghÖ thuËt cña thiªn truyÖn: t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o.Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu. ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho khi H¸n häc ®· tµn . kh«ng khÝ cæ x-a.Gi¸o ¸n. mét nghÖ sÜ suèt ®êi ®i t×m c¸i ®Ñp . c¸i ®Ñp. c¸i thiªn l-¬ng B. quËn Thanh Xu©n. thñ ph¸p ®èi lËp. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò. tr©n träng c¸i tµi.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. nay thuéc ph-êng Nh©n ChÝnh.Quª qu¸n: lµng Mäc. KiÓm tra bµi cò: C¶m nhËn cña em vÒ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo? 3. .GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh . giµu gi¸ trÞ t¹o h×nh. Môc tiªu cÇn ®¹t. Hµ Néi . SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn .1987) .TiÓu dÉn 1. 2. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .Cuéc ®êi ( SGK) . ®ång thêi hiÓu thªm quan ®iÓm nghÖ thuËt cña NguyÔn Tu©n qua nh©n vËt nµy. . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: .T¸c gi¶ ( 1910.NguyÔn Tu©nA.

. trªn b×nh diÖn x· héi hoµn toµn ®èi lËp víi nhau. quan hÖ gi÷a nh©n vËt vµ x· héi.Gi¶i thÝch tõ khã .Cñng cè...hiÓu v¨n b¶n I.Trong “ Ch† ng-êi tô tï” NguyÒn tu©n ®· x©y dùng ®-îc mét t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: Hai nh©n vËt HuÊn Cao vµ Qu¶n ngôc.GV chèt l¹i 4.. tri kØ víi nhau. kho¶nh kh¾c sù sèng hiÖn ra ®Ëm ®Æc..Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tÆng gi¶i th-ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2. trªn b×nh diÖn nghÖ thuËt hä lµ tri ©m..§äc. m«i tr-êng.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .s¸ng t¸c .H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) Anh/chÞ hiÓu thÕ nµo lµ t×nh huèng? NhËn xÐt vÒ t×nh huèng trong truyÖn ng¾n “ Ch† ng-êi tô tï” .xö ®Æc biÖt cña qu¶n ngôc víi «ng HuÊn trong nöa th¸ng ë nhµ lao (3) Cuèi cïng: c¶nh cho ch÷ II.. trong thiªn h¹: Cuéc nhËn tï. thÓ hiÖn m©u thuÉn hoÆc quan hÖ gi÷a nh©n vËt nµy víi nh©n vËt kh¸c hoÆc m©u thuÉn trong lßng mét nh©n vËt. Nh-ng c¶ hai nh©n vËt nµy ®Òu lµ nh÷ng con ng-êi cã t©m hån nghÖ sÜ.gãp phÇn thÓ hiÖn s©u s¾c t.T×m hiÓu v¨n b¶n 1..t-ëng t¸c phÈm . cã khi chøa ®ùng c¶ mét ®êi ng-êi.ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ng-êi x-a .T×nh huèng truyÖn ..TruyÖn ng¾n “ Ch† ng-êi tô tï” + XuÊt xø: trÝch trong tËp “ Vang bãng mét thêi” + TËp truyÖn “ Vang bãng mét thêi” B. dÆn dß tiÕt1 .HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh cho ch÷ ..NghÖ thuËt th.T¸c phÈm chÝnh . c¸c c.råi sÏ liÖu: Cuéc trß truyÖn gi÷a qu¶n ngôc vµ thÇy th¬ l¹i vÒ tö tï HuÊn Cao vµ t©m tr¹ng cña thÇy th¬ l¹i (2) TiÕp.T×nh huèng lµ c¸i t×nh thÕ x¶y ra truyÖn.§äc v¨n b¶n .Bè côc: (1) Tõ ®Çu. T¸c gi¶ ®· ®Æt nh÷ng nh©n vËt nµy 95 *Ho¹t ®éng2 .GV giíi thiÖu qua vÒ nghÖ thuËt th..ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ng-êi x-a T×m hiÓu bè côc GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: ..

H×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao ®-îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p l·ng m¹n lÝ t-ëng ho¸ b»ng biÖn ph¸p ®èi lËp t-¬ng ph¶n. nghÖ sÜ .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y trong mét t×nh thÕ ®èi ®Þch: tö tï vµ qu¶n ngôc.KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt ng¾n “ Ch÷ ng­êi tö tï” cða NguyÔn Tu©n? 3.2: t×m hiÓu vÒ vÎ ®Ñp tµi hoa. nghÖ sÜ? nªu nhËn xÐt +Nhãm3.4 t×m hiÓu vÒ khÝ ph¸ch hiªn ngang. t×nh huèng truyÖn Néi dung cÇn ®¹t 2.” .giê sau häc tiÕp bµi “ Ch† ng-êi tô tï” . . tri kØ => T×nh huèng ®éc ®¸o nµy lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña h×nh t-îng HuÊn Cao. cho ch÷ bao giê 96 ...æn ®Þnh tæ chøc 2..GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) VÎ ®Ñp HC ®-îc t¸c gi¶ kh¾c ho¹ nhthÕ nµo? . khinh bØ bän tiÓu nh©n ®¾c chÝ.ThÓ hiÖn gi¸n tiÕp qua nh÷ng lêi nãi. lµm s¸ng tá tÊm lßng biÖt nhìn liªn tµi cña viªn qu¶n ngôc ®ång thêi còng thÓ hiÖn s©u s¾c t.t-ëng chñ ®Ò cña t¸c phÈm TiÕt 2 ( Ch÷ ng-êi tö tï) 1..-> lµ ng-êi v¨n vâ toµn tµi ..Kh«ng v× tiÒn b¹c hay quyÒn thÕ mµ Ðp m×nh viÕt ch÷.HS chia 6 nhãm +Nhãm1..Cã tµi viÕt ch÷ nhanh vµ rÊt ®Ñp “ Ch† «ng ®Ñp l¾m. nh¬ bÈn=> mèi quan hÖ ®Æc biÖt Ðo le.Gv d¨n dß: HS häc bµi. th¸i ®é cña thÇy trß qu¶n ngôc.ThÓ hiÖn trùc tiÕp qua lêi nãi cða «ng HuÊn “ Ch† ta. ®Æt trong mét t×nh huèng ®Æc biÖt -> vÎ ®Ñp trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn: * Tµi hoa.6: t×m hiÓu vÒ nh©n c¸ch trong s¸ng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . bÊt khuÊt? nªu nhËn xÐt +Nhãm5. t¹o nªn cuéc gÆp gì k× l¹ trong chèn ngôc tï tèi t¨m.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) H×nh t-îng nh©n vËt HC ®-îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p nµo víi nghÖ thuËt nµo lµ chñ yÕu? .Coi th-êng c¸i chÕt. ®Çy trí trªu gi÷a nh÷ng t©m hån tri ©m.” -> Mét ng-êi nhÊt mùc tµi hoa *KhÝ ph¸ch hiªn ngang bÊt khuÊt .H×nh t-îng nh©n vËt HuÊn Cao .

. cã thiªn l-¬ng cao ®Ñp 3....HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh cho ch÷ (?) C¶nh cho ch÷ ®-îc t¸c gi¶ diÔn t¶ nhthÕ nµo? .Khi nhËn râ tÊm lßng “ BiÖt nhín liªn tµi” cða mét con ng-êi cã së thÝch cao quÝ mµ chän nhÇm nghÒ th× tõ ng¹c nhiªn b¨n kho¨n. biÕn mét kÎ tö tï thµnh thÇn t-îng ®Ó t«n thê -> Ngôc quan cã nh÷ng phÈm chÊt khiÕn HC c¶m kÝch coi lµ “ mét tÊm lßng trong thiªn h¹” vµ t¸c gi¶ coi ®ã lµ “ mét thanh ©m trong trÎo.GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng2 (?) Nh©n vËt qu¶n ngôc ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.D¸m bÊt chÊp luËt ph¸p.Tr-íc khi nhËn ra tÊm lßng cña qu¶n ngôc: «ng HuÊn coi y chØ lµ tiÓu nh©n cÆn b·.thÕ nµo? . cao c¶ . mét s¸ng t¹o nghÖ thuËt l¹i diÔn ra trong mét c¨n buång tèi t¨m.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ( c¶ ®êi míi chØ viÕt tÆng ba ng-êi b¹n th©n) .. chËt hÑp.” 4.HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung cao c¶? nªu nhËn xÐt .Ung dung nhËn r-îu thÞt cña qu¶n ngôc vµ tr¶ lêi qu¶n ngôc b»ng c©u nãi “ khinh b¹c ®Õn ®iÓu” ->Mét trang anh hïng dòng liÖt *Nh©n c¸ch trong s¸ng.Nh©n vËt qu¶n ngôc .Lµm nghÒ coi ngôc ( C¸i xÊu vµ c¸i ¸c) nh-ng l¹i lµ ng-êi cã t©m hån nghÖ sÜ. cao c¶ => HuÊn cao lµ ng-êi kh«ng chØ cã tµi mµ cßn cã c¶ t©m. coi träng c¸i ®Ñp.Say mª kÝnh träng tµi hoa vµ nh©n c¸ch anh hïng cña HuÊn Cao . thiªn l-¬ng cao c¶ l¹i to¶ s¸ng ë chÝnh n¬i bãng tèi vµ c¸i ¸c ®ang ngù trÞ 97 *Ho¹t ®éng 3 . nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi ... lµm ®¶o lén trËt tù trong nhµ tï.. cã tÊm lßng “BiÖt nhín liªn tµi” . nªn ®èi xö rÊt cao ng¹o .ViÖc cho ch÷ vèn lµ mét viÖc thanh cao.C¶nh cho ch÷ . nghÜ ngîi vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh cho ch÷ -> Mét con ng-êi cã “ thiªn l-¬ng” trong s¸ng. -> c¸i ®Ñp l¹i ®-îc s¸ng t¹o gi÷a chèn h«i h¸m.bÈn.

Nh©n vËt nµo còng râ nÐt.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . trang nghiªm cã phÇn bi tr¸ng bao trïm c¶ thiªn truyÖn III.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. kØ c-¬ng trong nhµ tï bÞ ®¶o ng-îc hoµn toµn: tï nh©n trë thµnh ng-êi ban ph¸t c¸i ®Ñp. ch©n v-ìng xiÓng.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ luyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh” .KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn so s¸nh 98 .kh¾c nhch¹m. c¶nh nµo còng cã thÓ h×nh dung râ mån mét .LuyÖn tËp .Bót ph¸p ®iªu luyÖn khi dùng ng-êi.HS lµm bµi tËp luyÖn tËp *Ho¹t ®éng 4 (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña thiªn truyÖn? .Cñng cè..HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: 4. r¨n d¹y ngôc quan. v¸i l¹y tï nh©n -> Trong chèn ngôc tï t¨m tèi ®ã.” . dùng c¶nh. kh«ng ph¶i c¸i xÊu c¸i ¸c ®ang lµm chñ mµ chÝnh lµ c¸i ®Ñp.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 43 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh A.Ng«n ng÷ nghÖ thuËt võa giµu cã.Ng-êi nghÖ sÜ tµi hoa say mª t« tõng nÐt ch÷ kh«ng ph¶i lµ ng-êi ®-îc tù do mµ “ cæ ®eo g«ng. c¸i thiÖn c¸i cao c¶ ®· chiÕn th¾ng vµ to¶ s¸ng 5.TrËt tù. dÆn dß.Mét kh«ng khÝ cæ kÝnh. giµu tÝnh chÊt t¹o h×nh. nh÷ng nÐt nh. gãc c¹nh ®ång thêi lµ thø v¨n xu«i cã nhÞp ®iÖu riªng giµu søc truyÒn c¶m . cßn ngôc quan th× khóm nóm. h-íng dÉn .

Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn so s¸nh? 3. trao ®æi th¶o luËn. .ThiÕt kÕ bµi so¹n . SGV . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.Cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp Néi dung cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng2 .Häc hµnh còng vËy: cïng víi thêi gian.Kü n¨ng : BiÕt vËn dông thao t¸c lËp luËn so s¸nh ®Ó viÕt ®o¹n v¨n cã søc thuyÕt phôc vµ hÊp dÉn B. c¶ hai ®Òu trë thµnh “ ng-êi xa l¹” trªn chÝnh quª h-¬ng cña m×nh => H¹ Tri Ch-¬ng sèng tr-íc ChÕ Lan Viªn h¬n mét ngh×n n¨m nh-ng t©m tr¹ng khi xa quª trë vÒ ®Òu cã nh÷ng nÐt t-¬ng ®ång 2.GV chuÈn kiÕn thøc 1. Bµi tËp 2 * Gîi ý .§iÓm gièng nhau: c¶ hai t¸c gi¶ ®Òu rêi quª h-¬ng ra ®i lóc cßn trÎ vµ trë vÒ lóc tuæi ®· cao + Khi ®i trÎ.HS chia nhãm nhá theo bµn.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn.SGK. lóc vÒ giµ + Trë l¹i An Nh¬n. . cïng víi thêi gian sÏ thu ho¹ch ®-îc nhiÒu h¬n. tr¶ lêi c©u hái bµi tËp1. tiÕn bé dÇn. Bµi tËp 1 * Gîi ý . ng-êi häc råi sÏ cã nh÷ng tiÕn bé lín 99 . tuæi lín råi . mïa thu ë ®©y chØ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau: ban ®Çu thu ho¹ch cßn Ýt. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.B¶ng phô C.GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D. C¸ch thøc tiÕn hµnh: .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: .TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n. æn ®Þnh tæ chøc 2.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 2.Khi trë vÒ.Mïa xu©n. vì v¹c dÇn.Gv h-íng dÉn HS lµm bµi tËp 1 . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 2.

Th¬ HXH dïng ng«n ng÷ hµng ngµy > phong c¸ch gÇn gòi. trao ®æi th¶o luËn.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 100 . dÆn dß .GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ nhµ 4.. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . hiÓm hãc . b×nh d©n tuy cã xãt xa nh-ng vÉn tinh nghÞch.Th¬ cña Bµ HuyÖn Thanh Quan dïng nhiÒu tõ ng÷ H¸n ViÖt -> phong c¸ch trang nh· ®µi c¸c.HS lµm ë nhµ .Bµi tËp 4 .” .. h-íng dÉn.Gv dÆn dß.Bµi tËp3 *Gîi ý + Gièng nhau: cïng lµ th¬ thÊt ng«n b¸t có. Cñng cè. ®Òu gieo vÇn vµ tu©n thñ nghiªm chØnh luËt ®èi + Kh¸c nhau: . h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c .HS chia nhãm nhá theo bµn. tiÕng nãi cña v¨n nh©n trÝ thøc th-îng l-u 4.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng3 .Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn so s¸nh trong v¨n nghÞ luËn . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 3.GV chuÈn kiÕn thøc => So s¸nh ®Ó ta thªm kiªn nhÉn trªn con ®-êng häc tËp 3.

SGV .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. æn ®Þnh tæ chøc 2. .Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè v÷ng ch¾c h¬n c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 44 ppct LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh A. C¸ch thøc tiÕn hµnh: .N¾m ®-îc c¸ch vËn dông kÕt hîp hai thao t¸c ®ã trong mét bµi v¨n nghÞ luËn 2. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS dung cÇn ®¹t 101 Néi .B¶ng phô C. mét ®o¹n) v¨n nghÞ luËn.TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. trong ®ã cã sö dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh B. KiÓm tra bµi cò: 3.ThiÕt kÕ bµi so¹n .Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· n¾m ®-îc ®Ó viÕt mét bµi ( hoÆc mét phÇn bµi.SGK.

viÕt ®o¹n v¨n bµn vÒ vÎ ®Ñp cña mét bµi th¬ ( bµi v¨n) 3. v« nghÜa vµ ®¸ng th-¬ng cña thãi tù kiªu tù m·n ®èi víi mçi c¸ nh©n trong tËp thÓ hoÆc céng ®ång) => Thao t¸c ph©n tÝch ®ãng vai trß chñ ®¹o.Bµi tËp3 (HS lµm ë nhµ) .GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng3 .Bµi tËp2 VËn dông kÕt hîp ph©n tÝch vµ so s¸nh. dÆn dß . h-íng dÉn.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ nhµ 4.LuyÖn tËp 1. c¸i ®Üa c¹n ( ®Ó thÊy sù nhá bÐ. thao t¸c so s¸nh cã vai trß bæ trî. Tù kiªu tù ®¹i tøc lµ tho¸i bé” + So s¸nh: Ng-êi mµ tù kiªu tù m·n th× còng nh.So¹n bµi “ H¹nh phñc cña mét tang gia” . cßn nhiÒu ng-êi giái h¬n m×nh. ¤n l¹i thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ lËp luËn so s¸nh .HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp .GV chuÈn kiÕn thøc .Kh¸i niÖm . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 1. Ph©n tÝch gióp con ng-êi nhËn thøc b»ng t.c¸i chÐn.Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn .Môc ®Ých.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung * Ho¹t ®éng1: .duy cô thÓ 2.So¹n bµi “ H¹nh phñc cña mét tang gia” 102 .Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn . cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . trao ®æi th¶o luËn. V× m×nh hay cßn nhiÒu ng-êi hay h¬n m×nh.§o¹n v¨n sö dông thao t¸c ph©n tÝch vµ thao t¸c so s¸nh: + Ph©n tÝch “ Tù kiªu tù ®¹i lµ khê d¹i.duy trõu t-îng.HS chia nhãm nhá theo bµn. M×nh giái.Bµi tËp1 * Gîi ý .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y I.Gv h-íng dÉn HS «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ hai thao t¸c lµm bµi tËp 1 * Ho¹t ®éng2 . Cñng cè. yªu cÇu . so s¸nh gióp con ng-êi nhËn thøc b»ng t.C¸ch thøc II.

ThÊy ®-îc th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ vµ bót ph¸p ch©m biÕm m·nh liÖt. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . võa s¸ng t¹o ra nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau.Vò Träng PhôngA. t¹o nªn mét mµn hµi kÞch phong phó. 1. 103 . ®Çy tµi n¨ng cña Vò Träng Phông: võa xoay quanh m©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 45-46 ppct H¹nh phóc cña mét tang gia ( TrÝch “Sè ®á” ) . ®åi b¹i cða x· héi “th-îng l-u” thµnh thÞ nh÷ng n¨m tr-íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945. 2. Môc tiªu cÇn ®¹t.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . . biÕn ho¸ ë ch-¬ng XV cða tiÑu thuyÕt “Sè ®á”.NhËn ra b¶n chÊt lè l¨ng.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.Gi¸o ¸n.æn ®Þnh tæ chøc 2.T¸c gi¶ ( 1912. nghÌo tóng. gi¶ dèi vµ lªn ¸n chóng B. Th¸i ®é:Häc sinh nhËn thøc ®-îc thÕ nµo lµ sù lè l¨ng ®åi b¹i.Sù nghiÖp s¸ng t¸c ®å sé . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.HS ®äc diÔn c¶m . Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: . so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nghÌo . C¸ch thøc tiÕn hµnh . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . nay thuéc huyÖn Mü Hµo. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn.TiÓu dÉn 1.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.B¶ng phô C.B¾t ®Çu cã truyÖn ®¨ng b¸o tõ n¨m 1930 . ®-îc mÖnh danh lµ “ ¤ng vua phãng sù ®Êt B¾c” => To¸t lªn niÒm c¨m phÉn m·nh liÖt c¸i x· héi ®en tèi thèi n¸t ®-¬ng thêi ®-îc thÓ hiÖn b»ng phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o => ¤ng lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n hiÖn thùc lín.1939) t¹i Hµ Néi . trao ®æi vµ th¶o luËn. bÖnh tËt .Vò Träng Phông .Cuéc ®êi ng¾n ngñi.TiÕn tr×nh d¹y häc 1.Quª qu¸n: lµng H¶o.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: .SGK. tØnh H-ng Yªn .Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu. cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña v¨n xu«i VN hiÖn ®¹i 2.T¸c phÈm “sè ®á” + XuÊt xø : ®¨ng lÇn ®Çu trªn Hµ Néi b¸o 1936 + Tãm t¾t néi dung:Sgk 104 *Ho¹t ®éng2 . . . tiÑu thuyÕt “ Sè ®á”. KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch c¶nh cho ch÷ trong truyÖn ng¾n “Ch÷ ng­êi tö tï” vµ lÝ gi¶i t¹i sao t¸c gi¶ nãi ®©y lµ c¶nh t­îng “X­a nay ch­a tõng cã” ? 3.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .GVh-íng dÉn HS T×m hiÓu vÞ trÝ vµ bè côc .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.

GV chèt l¹i 4. sung s-íng...h-íng dÉn. niÒm vui cña mét lò con ch¸u ®¹i bÊt hiÕu .H-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n (?) Nªu t×nh huèng trµo phóng trong ®o¹n trÝch? . .Nhµcã ng-êi chÕt mµ l¹i vui vÎ. dÆn dß .....HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp ..hiÓu ®o¹n trÝch I.Mét ®¸m ma g-¬ng mÉu.§äc v¨n b¶n .§äc. khiÕn ng-êi ®äc ph¶i chó ý: Tang gia mµ l¹i h¹nh phóc.. hµi h-íc: con ch¸u cña ®¹i gia ®×nh nµy thËt sù sung s-íng..T×nh huèng trµo phóng . Cñng cè.®¸m cø ®i: C¶nh ®¸m ma g-¬ng mÉu (3) Cßn l¹i: c¶nh h¹ huyÖt II.Bè côc: (1) Tõ ®Çu. h-íng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi:häc tiÕp tiÕt 2 bµi .Nhan ®Ò rÊt l¹.Gv dÆn dß..cho TuyÕt vËy: NiÒm vui vµ h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn gia ®×nh vµ mäi ng-êi khi cô cè tæ qua ®êi (2) TiÕp. h¹nh phóc khi cô cè tæ chÕt => T×nh huèng trµo phóng chÝnh yÕu cña toµn bé ch-¬ng truyÖn *Ho¹t ®éng3: . rÊt giËt g©n..Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 105 .Gi¶i thÝch tõ khã ..Ph¶n ¸nh ®óng mét sù thËt mØa mai.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung + ThÓ lo¹i: tiÓu thuyÕt trµo phóng B..VÞ trÝ: ch-¬ng XV cã nhan ®Ò ®Çy ®ñ lµ H¹nh phóc cña mét tang giaV¨n minh n÷a còng nãi vµo. h¹nh phóc -> H¹nh phóc cña mét gia ®×nh v« phóc. .

C« TuyÕt ( ch¸u g¸i): §-îc dÞp mÆc bé y phôc ng©y th¬.NiÒm vui.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) NiÒm vui chung cña gia ®×nh cô cè Hång lµ g×? .Xu©n tãc ®á: danh gi¸ vµ uy tÝn 106 *Ho¹t ®éng3 (?) NiÒm vui cña nh÷ng ng-êi ngoµi gia ®×nh cô cè tæ ®-îc t¸c gi¶ .kia sÏ ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n†a” ->Mét ®¹i gia ®×nh bÊt hiÕu *NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ . h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn trong vµ ngoµi gia ®×nh khi cô cè tæ qua ®êi *NiÒm vui lín nhÊt chung cho c¶ ®¹i gia ®×nh: Có cè tæ chÕt vµ “ C¸i chóc th.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung TiÕt 2 ( H¹nh phóc cña mét tang gia) 1...æn ®Þnh tæ chøc 2.kia ®· ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n÷a . h¸o danh .Vî V¨n Minh ( ch¸u d©u): mõng rì v× ®-îc dÞp l¨ng xª nh÷ng mèt y phôc t¸o b¹o nhÊt -> c¬ héi qu¶ng c¸o hµng ®Ó kiÕm tiÒn ..GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 (?) NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh..HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .¤ng Ph¸n mäc sõng: ThËt sung s-íng v× gi¸ trÞ ®«i sõng h-¬u v« h×nh trªn ®Çu m×nh.. nhõ nã «ng sÏ ®-îc tr¶ c«ng xøng ®¸ng .KiÓm tra bµi cò: Nªu t×nh huèng trµo phóng trong ch­¬ng truyÖn “ H¹nh phñc cða mét tang gia”? 3.Cô cè Hång ( con trai c¶): Sung s-íng v× lÇn ®Çu tiªn ®-îc diÔn trß giµ yÕu tr-ìc ®¸m ®«ng có “nh¾m nghiÓn m¾t l¹i ®Ñ m¬ mµng.V¨n Minh ( ch¸u néi):ThÝch thó v× c¸i chóc th.CËu Tó T©n ( ch¸u néi): S-íng ®iªn ng-êi lªn v× ®-îc dïng ®Õn c¸i m¸y ¶nh míi mua -> c¬ héi hiÕm cã ®Ó cËu gi¶i trÝ vµ chøng tá tµi nghÖ chôp ¶nh cña m×nh .thÕ nµo? .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 2. ..” -> ®iÓn h×nh cho lo¹i ng-êi ngu dèt..

HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái . tµu. cã ®ñ kiÖu b¸t cèng.B¹n bÌ cô Cè Hång: C¬ héi ph« tr-¬ng nh÷ng hu©n huy ch-¬ng. kh«ng ai th-¬ng tiÕc.: ®-îc dÞp chiªm ng-ìng mét ®¸m ma to t¸t nhÊt danh gi¸ nhÊt..§¸m phô n÷ quÝ ph¸i.. TÊt c¶ ®Òu h¶ hª. .Gi¸o TrÇn diÔn .CËu Tó T©n biÓu diÔn chôp ¶nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi cµng cao thªm v× chÝnh nhê h¾n mµ cô cè tæ chÕt *NiÒm vui cña nh÷ng ng-êi ngoµi gia ®×nh .thÕ nµo? ph¸t vÊn HS tr¶ (?) Nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch miªu t¶ cña t¸c gi¶ *Ho¹t ®éng4 (?) C¶nh ®¸m ma ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nhthÕ nµo? §¸m ma Êy ®-îc coi lµ mét ®¸m ma g-¬ng mÉu cho ®iÒu g×? .D©n phè hai bªn ®-êng ®æ x« ra xem nh. lè bÞch. hoÆc r©u ria ®ñ lo¹i .GV lêi ¸n Ng÷ v¨n 11 Nam Chung t¶ nh. v« ®¹o ®øc.C¶nh “ ®¸m ma g-¬ng mÉu” *C¶nh ®¸m ma nh. mÕu m¸o vµ ngÊt ®i 107 . tiÕng kÌn huyªn n¸o tæ chøc theo c¶ ta.GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng5 (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña thiªn truyÖn? .-> Khoe sang.Hai vÞ c¶nh s¸t Min §¬ vµ Min Toa “ Sung s-ìng cùc ®iÑm” v× ®ang thÊt nghiÖp ®-îc thuª dÑp trËt tù cho ®¸m ®«ng . Th¸i ®é hµnh ®éng cña hä tuy kh¸c nhau nh-ng ®Òu gièng nhau ë sù bÊt hiÕu. hÑn hß t¸n tØnh nhau. ®¸m giai thanh g¸i lÞch.Cô cè Hång ho kh¹c.. chim nhau.. vµi ba tr¨m c©u ®èi.. t©y. lîn quay ®i läng. hµng phè. mÊt hÕt nh©n t©m => T¸c gi¶ ®· khai th¸c nh÷ng yÕu tè m©u thuÉn ®Ó g©y c-êi. Xu©n tãc ®á cÇm mò nghiªm trang mét c¸ch gi¶ vê .®¸m r-íc .xem mét sù l¹ *C¶nh h¹ huyÖt . c¸i c-êi phª ph¸n ®Çy mØa mai ch©m biÕm 3. khoe giµu mét c¸ch lè bÞch vµ hîm hÜnh .Ng-êi ®i ®-a ®¸m gi¶ dèi. c-êi t×nh víi nhau => Gia ®×nh cã tang mµ l¹i tang cô tæ. sung s-íng.§¸m ma to ch-a tõng thÊy ë ®Êt Hµ Thµnh. vµi ba tr¨m ng-êi ®i ®-a ®¸m.. ®-îc dÞp khoe khoang.

Chän nh÷ng chi tiÕt ®èi lËp nhau gay g¾t nh-ng cïng tån t¹i trong mét sù vËt.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc kh¸i niÖm.HS lµm bµi tËp luyÖn tËp . SGV.høt!.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .. dÆn dß. mét con ng-êi -> bËt lªn tiÕng c-êi .Qu¶ thùc ®ã lµ mét ®¸m ma g-¬ng mÉu cho sù gi¶ dèi. thiÕt kÕ bµi so¹n. 108 . nãi ng-îc.®-îc sö dông linh ho¹t mang l¹i hiÖu qu¶ nghÖ thuËt cao III. bÊt nghÜa. hîm hÜnh.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .¤ng Ph¸n mäc sõng cø oÆt ng-êi ®i khãc to b»ng nh÷ng ©m thanh l¹: høt!.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.s¶n th-îng l-u thêi tr-íc CM. ph©n tÝch mét bµi phãng sù b¸o chÝ. ®åi b¹i cña x· héi t.. ph©n biÖt ®-îc ng«n ng÷ b¸o chÝ víi ng«n ng÷ ë nh÷ng v¨n b¶n kh¸c ®-îc ®¨ng t¶i trªn b¸o 2.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 47+ 52 ppct Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ A. => §¸m tang diÔn ra nh. 4.Cñng cè. 3.NghÖ thuËt trµo phóng bËc thÇy: tõ mét t×nh huèng trµo phóng c¬ b¶n nhµ v¨n triÓn khai m©u thuÉn theo nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau t¹o nªn mét mµn ®¹i hµi kÞch phong phó vµ rÊt biÕn ho¸ .KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt mét mÈu tin.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ bµi: “phong c¸ch ng«n ng† b¸o chÝ” ..høt!. ®Æc tr-ng ng«n ng÷ b¸o chÝ vµ phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ. h¸o danh cña mét gia ®×nh giµu sang mµ bÊt hiÕu. nãi mØa.mét tÊn ®¹i hµi kÞch nãi lªn sù lè l¨ng.Thñ ph¸p c-êng ®iÖu..ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . h-íng dÉn .Th¸i ®é: båi d-ìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó.LuyÖn tËp .HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4..SGK.

TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. sinh ®éng vµ hÊp dÉn c.TiÓu phÈm VD ( SGK) -> ThÓ lo¹i gän nhÑ.B¸o chÝ cã nhiÒu thÓ lo¹i vµ tån t¹i ë hai d¹ng chÝnh b.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK.T×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ a.Phãng sù VD ( SGK) -> Phãng sù b¸o chÝ vÒ thùc chÊt còng lµ b¶n tin nh-ng ®-îc më réng phÇn t-êng thuËt chi tiÕt sù kiÖn vµ miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh ®Ó cung cÊp cho ng-êi ®äc mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ. ®Þa ®iÓm. nªu ®Æc ®iÓm chung cña tiÓu phÈm .KiÓm tra bµi cò: 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .NhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ a.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ (?) Ph©n tÝch VD SGK nªu ®Æc ®iÓm chung cña b¶n tin .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t I. b¶ng phô C.Mçi thÓ lo¹i cã yªu cÇu riªng vÒ sö dông ng«n ng÷ c. d©n d·.Ng«n ng÷ b¸o chÝ 1.B¶n tin VD ( SGK) -> Mét b¶n tin cÇn cã thêi gian.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) Ph©n tÝch vÝ dô. trao ®æi th¶o luËn. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . th-êng cã s¾c th¸i mØa mai.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 2 (?) Ph©n tÝch vÝ dô nªu ®Æc ®iÓm chung cña phãng sù .Chøc n¨ng chung: Cung cÊp tin 109 *Ho¹t ®éng4 (?) Nªu nhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .æn ®Þnh tæ chøc 2. tr¶ lêi c©u hái.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. sù kiÖn chÝnh x¸c nh»m cung cÊp nh÷ng tin tøc míi cho ng-êi ®äc b. giäng v¨n th©n mËt. ch©m biÕm nh-ng hµm chøa mét chÝnh kiÕn vÒ thêi cuéc 2.

ho¸n dô. ®¶o ng÷.LuyÖn tËp . th-êng ng¾n gän. s¸ng c¸c biÖn ph¸p tu tõ? sña. C¸c ph-¬ng tiÖn diÔn ®¹t.6: t×m hiÓu vÒ rÊt ®a d¹ng.2: t×m hiÓu vÒ mçi thÓ lo¹i b¸o chÝ l¹i cã mét líp tõ vùng? tõ vùng rÊt ®Æc tr-ng +Nhãm3. m¹ch l¹c ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin .æn ®Þnh tæ chøc 2. +Nhãm1.Bµi tËp vÒ nhµ: BT 1+ 3 Giê sau tr¶ bµi viÕt sè3 4.VÒ ng÷ ph¸p ng÷ ph¸p? -> C©u v¨n trong ng«n ng÷ b¸o chÝ +Nhãm5.Cñng cè.C¸c ph-¬ng tiÖn diÔn ®¹t vµ ®Æc tr-ng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ *Ho¹t ®éng1 1.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ cho tiÕt tr¶ bµi sè 3 . Èn dô.. cã h×nh ¶nh vµ nh¹c ®iÖu thÝch hîp víi tõng néi dung vµ thÓ lo¹i 110 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS .HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp .VÒ tõ vùng diÔn ®¹t trong phong VD ( SGK) c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ -> Tõ vùng trong ng«n ng÷ b¸o chÝ hÕt . (?) Nªu ®Æc ®iÓm vÒ a. chÝnh kiÕn cña tê b¸o. song song phèi hîp c©u ng¾n víi c©u dµi.. ph¶n ¸nh d. so s¸nh.4 t×m hiÓu vÒ b.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt 2( Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ) 1.GV chèt l¹i Sö dông kh«ng Ýt h×nh ¶nh vÝ von. mçi ph¹m vi ph¶n ¸nh.KiÓm tra bµi cò: 3..VÒ c¸c biÖn ph¸p tu tõ phô sau ®ã cö ng-êi .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tøc thêi sù.Kh«ng h¹n chÕ c¸c biÖn ph¸p tu tõ tr×nh bµy tr-íc líp tõ vùng vµ có ph¸p .Gv h-íng dÉn hs lµm bµi tËp 2 .Bµi míi Néi dung cÇn ®¹t II. dÆn dß.luËn vµ ý kiÕn cña quÇn chóng ®ång thêi nªu lªn quan ®iÓm. h-íng dÉn . nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi II. -> nh»m diÔn ®¹t chÝnh x¸c.HS trao ®æi th¶o chÝnh x¸c luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng c.HS chia 6 nhãm søc phong phó.

TÝnh ng¾n gän( Sgk) .Cñng cè.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt sau “ ChÝ phÐo” . h×nh ¶nh.TÝnh sinh ®éng.ë b¸o viÕt: khæ ch÷.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . III.. kiÓu ch÷ phèi ®Æc tr-ng cña phong hîp víi mµu s¾c. t¹o nh÷ng c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ? ®iÓm nhÊn trong th«ng tin .Gv rýt kinh nghiÖm bµi d¹y 111 .Hs nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi 2.ë b¸o nãi: ng«n ng÷ b¸o chÝ ®ßi hái *Ho¹t ®éng 2 ph¶i ph¸t ©m râ rµng.§Æc tr-ng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ a.LuyÖn tËp h-íng dÉn . khóc chiÕt (?) Nªu vµ ph©n tÝch .TÝnh th«ng tin thêi sù( sgk) *Ho¹t ®éng3 b.Bµi tËp vÒ nhµ: BT 2 . hÊp dÉn(sgk) bµi tËp luyÖn tËp 4. dÆn dß.Gv yªu cÇu hs ®äc .HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp ghi nhí sgk .GV h-íng dÉn HS lµm c.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 49+50 ppct Mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: Th¬. b¶ng phô C.GV ph¸t vÊn HS tr¶ ph-¬ng thøc tån t¹i chung lêi + ThÓ ( thÓ tµi. tù sù vµ 112 .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.KÜ n¨ng: VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÓ lo¹i v¨n häc vµo viÖc ®äc v¨n 3.æn ®Þnh tæ chøc 2.Th¸i ®é: Say mª t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n häc quen thuéc B.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng1 .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.SGK.HiÓu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm cña mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: th¬ truyÖn 2. tr¶ lêi c©u hái. thÓ lo¹i.KiÓm tra bµi cò: 3. chñng lo¹i) lµ .KiÕn thøc: Gióp HS . SGV. d¹ng) lµ sù hiÖn thùc ho¸ cña lo¹i + C¸c t¸c phÈm v¨n häc ®-îc ph©n thµnh 3 lo¹i lín: Tr÷ t×nh. TÝch hîp víi ®äc v¨n D.SGK.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . thiÕt kÕ bµi so¹n.NhËn biÕt lo¹i vµ thÓ trong v¨n häc .GV h-íng dÉn HS t×m *T×m hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ + Lo¹i ( lo¹i h×nh. truyÖn A. . trao ®æi th¶o luËn. kiÓu.

. TiÕt 2: .Kh¸i l-îc vÒ th¬ chung vÒ th¬ .CÇn biÕt râ tªn bµi th¬.TruyÖn chung vÒ truyÖn . h×nh ¶nh. . sù kiÖn ®-îc miªu t¶ vµ kÓ l¹i bëi mét ng-êi kÓ chuyÖn nµo ®ã. hµm sóc. th¬ tù do. nh÷ng rung ®éng cña tr¸i tim tr-íc cuéc ®êi.Th¬ t¸c ®éng ®Õn ng-êi ®äc b»ng sù lêi c©u hái cö ng-êi nhËn thøc cuéc sèng.§äc kÜ bµi th¬.. th¬ tù sù.Theo c¸ch thøc tæ chøc bµi th¬ cã: th¬ c¸ch luËt.Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc cã ph¹m vi . lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m con ng-êi. nh¹c ®iÖu.HS chia nhãm nhá.. 1.Ng«n ng÷ th¬ c« ®äng.Yªu cÇu vÒ ®äc th¬ lêi . tªn t¸c gi¶.LÝ gi¶i. hoµn c¶nh s¸ng t¸c.Kh¸i l-îc vÒ truyÖn trao ®æi th¶o luËn tr¶ . tËp th¬. t-ëng t-îng phong phó. giµu h×nh ¶nh. .C¸i cèt lâi cña th¬ lµ tr÷ t×nh .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung kÞch I. Cã cèt truyÖn vµ nh©n vËt . hµnh vi. c¶m nhËn ý th¬ qua c©u ch÷. phÇn thi vÞ cña t©m hån con ng-êi vµ cuéc sèng kh¸ch quan .GV ph¸t vÊn HS tr¶ 2. th¬ trµo phóng .. th¬ v¨n *Ho¹t ®éng3 xu«i (?) Nªu c¸c yªu cÇu => Th¬ lµ thÓ lo¹i ra ®êi sím vµ cã chung khi ®äc th¬ nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ .Sö dông nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷ kh¸c nhau 113 . nh÷ng liªn tr×nh bµy tr-íc líp t-ëng..Th¬ chó träng ®Õn c¸i ®Ñp.. n¨m xuÊt b¶n..Ph©n lo¹i th¬ theo néi dung biÓu hiÖn cã: th¬ tr÷ t×nh. . phæ biÕn réng vµ s©u trao ®æi th¶o luËn tr¶ .HS chia nhãm nhá.. ®¸nh gi¸ bµi th¬ vÒ c¶ hai *Ho¹t ®éng1 ph-¬ng diÖn néi dung vµ nghÖ thuËt (?) Nªu kh¸i l-îc II.Th¬ *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu kh¸i l-îc 1.Th¬ ca lµ tÊm g-¬ng cña t©m hån.Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc ph¶n ¸nh lêi c©u hái cö ng-êi ®êi sèng trong tÝnh kh¸ch quan cña nã tr×nh bµy tr-íc líp qua con ng-êi. nhÞp ®iÖu.

Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng. ng«n ng÷ nghÖ thuËt 114 . gi¸ trÞ cña truyÖn trªn c¸c ph-¬ng diÖn: nhËn thøc. ®Æc biÖt lµ nh©n vËt ChÝ PhÌo..Trong v¨n häc hiÖn ®¹i cã truyÖn ng¾n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4. truyÒn thuyÕt.. truyÖn cæ tÝch. hoµn c¶nh s¸ng t¸c. .Trong v¨n häc d©n gian truyÖn cã nhiÒu kiÓu lo¹i: thÇn tho¹i.. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS .HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c nh©n vËt chÝnh.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ “ T¸c gia Nam Cao” . miªu t¶ t©m lÝ. gi¸o dôc. . h-íng dÉn .ThÊy ®-îc mét sè nÐt nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña t/phÈm nh-: ®iÓn h×nh hãa nh©n vËt.Yªu cÇu vÒ ®äc truyÖn .t-ëng. dÆn dß.Ph©n tÝch diÔn biÕn cña cèt truyÖn .Cñng cè. TiÕt sè: 53-54ppct ChÝ PhÌo -Nam CaoA.X¸c ®Þnh vÊn ®Ò truyÖn ®Æt ra. truyÖn võa. qua ®ã thÊy ®-îc gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o míi mÎ cña t¸c phÈm . thÈm mÜ *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn . truyÖn dµi 2.T×m hiÓu bèi c¶nh x· héi.Ph©n tÝch nh©n vËt trong dßng l-u chuyÓn cña cèt truyÖn .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .Gv kh¸i qu¸t l¹i néi *Ghi nhí: sgk dung c¬ b¶n cña bµi *LuyÖn tËp häc -HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp .Trong v¨n häc trung ®¹i cã truyÖn viÕt b»ng ch÷ h¸n vµ truyÖn th¬ N«m . ý nghÜa t. nghÖ thuËt trÇn thuËt.

t¸i hiÖn.ThÞ Në + ChÝ PhÌo: nhÊn m¹nh nh©n vËt ChÝ PhÌo .GV h-íng dÉn Hs ®äc mét sè ®o¹n .hiÓu v¨n b¶n I.T×m hiÓu bè côc .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) H×nh ¶nh lµng Vò §¹i ®-îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh.1945 . Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn: . kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn.Gi¶i thÝch tõ khã .Cã t«n ti trËt tù thËt nghiªm ngÆt: cao nhÊt lµ cô tiªn chØ B¸ 115 *Ho¹t ®éng 2: .Toµn bé truyÖn CP diÔn ra ë lµng Vò §¹i.h×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tr-íc CM th¸nh 8.H×nh ¶nh lµng Vò §¹i. C¸ch thøc tiÕn hµnh .T×m hiÓu chi tiÕt 1.Bè côc:3 phÇn (1) ®o¹n më ®Çu: ChÝ PhÌo say r-îu. gîi t×m.SGK. viÖc thËt ë lµng §¹i Hoµng.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. xa phð.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung B.Lµng nµy d©n “kh«ng qu¸ hai ngh×n.§äc .TiÓu dÉn -Tªn t¸c phÈm: + C¸i lß g¹ch cò: sù luÈn quÈn. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2.Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn . tr¶ lêi c¸c c©u hái.GV gäi hs ®äc phÇn tiÓu dÉn trong s¸ch gi¸o khoa sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh Néi dung cÇn ®¹t PhÇnII: T¸c phÈm A.thÕ nµo?Em cã nhËn xÐt g×? .quª t¸c gi¶ B.C¬ së cða truyÖn: “ChÝ PhÐo” lµ chuyÖn vÒ ng-êi thËt.§äc. xa tØnh” n»m trong thÕ “ quÇn ng­ tranh thùc” . bÕ t¾c + §«i løa xøng ®«i: nhÊn m¹nh mèi t×nh ChÝ PhÌo. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . thuyÕt tr×nh. thiÕt kÕ bµi häc . võa ®i võa chöi cµn (2) ChÝ PhÌo tr-íc khi ®i tï (3) ChÝ PhÌo sau khi ®i tï II.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. SGV.HS chia nhãm nhá. §©y chÝnh lµ kh«ng gian nghÖ thuËt cña t¸c phÈm . D.

H×nh t-îng nh©n vËt ChÝ PhÌo a.Cµy thuª cuèc m-ín ®Ó kiÕm sèng .. .8 n¨m CP lï lï lÇn vÒ tr«ng kh¸c h¼n: +Nh©n h×nh:( Hs lÇn l-ît tr×nh bµy) + Nh©n tÝnh:( Hs lÇn l-ît tr×nh bµy) => ChÝ phÌo bÞ vïi dËp c¶ thÓ x¸c lÉn linh hån.ChÝ chØ thÊy nhôc chø yªu ®-¬ng g× .ChÝ PhÌo sau khi ë tï vÒ -§i biÖt 7. BÞ bµ ba B¸ KiÕn gäi lªn ®Êm l-ng.Tõng m¬ -íc: mét ng«i nhµ nho nhá.ChÝ phÌo tr-íc khi ®i tï .thÕ nµo? ý nghÜa cña cuéc gÆp gì ®ã ®èi víi cuéc ®êi ChÝ? . ®i ë hÕt nhµ nµy ®Õn nhµ kh¸c. cã lßng tù träng nh-ng v× ghen tu«ng B¸ KiÕn ®· ®Èy anh canh ®iÒn hiÒn lµnh vµ chÊt ph¸c Êy vµo nhµ tï b. ©m thÇm mµ quyÕt liÖt. kh«ng mét tÊc ®Êt c¾m dïi. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng2 (?) Cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo vµ ThÞ Në diÔn ra nh..M©u thuÉn giai cÊp gay g¾t.Hoµn c¶nh xuÊt th©n: kh«ng cha.HS chia nhãm nhá. ¸p bøc . bãp ch©n xoa bông. uy thÕ nghiªng trêi råi ®Õn ®¸m c-êng hµo. kh«ng mÑ. Sau n÷a lµ nh÷ng ng-êi n«ng d©n thÊp cæ bÐ häng suèt ®êi bÞ ®Ì nÐn.HS chia nhãm nhá..nhµ tï thùc d©n ®· tiÕp tay l·o c-êng hµo th©m ®éc giÕt chÕt phÇn ng-êi tr«ng con 116 *Ho¹t ®éng4: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh ChÝ PhÌo tr-íc khi ®i tï ..N¨m 20 tuæi: ®i ë cho nhµ B¸ KiÕn. kh«ng cöa. kh«ng khÝ t¨m tèi. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ CP trong 20 n¨m ®Çu cña cuéc ®êi? .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi TiÕt 2 *Ho¹t ®éng1: (?) Sau khi ë tï vÒ ChÝ PhÌo cã sù thay ®æi nhthÕ nµo? Qua ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu g×? . mçi c¸nh kÕt thµnh bÌ ®¶ng xung quanh mét ng-êi. chÊt ph¸c. chóng kÕt thµnh bÌ c¸nh. kh«ng nhµ.biÕt ph©n biÖt t×nh yªu ch©n chÝnh vµ thãi d©m dôc xÊu xa => 20 n¨m ®Çu cña cuéc ®êi ChÝ PhÌo lµ mét anh canh ®iÒn hiÒn lµnh. => H×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tr-íc CM 2.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung KiÕn “ bèn ®êi lµm tæng lÝ”. ngét ng¹t.

DiÖn m¹o bªn ngoµi: tiÕng qu¸t “ rÊt sang”.Nhµ v¨n ®· nªu ra mét vÊn ®Ò míi trong sè phËn t¨m tèi cña ng-êi n«ng d©n: bÞ tµn ph¸ vÒ t©m hån. “ c¸i c-êi Tµo Th¸o” . bÞ huû diÖt c¶ nh©n tÝnh c.tr-íc n÷a vµ CP ®· chÕt trªn ng-ìng cöa trë vÒ cuéc sèng => T×nh tr¹ng xung ®ét giai cÊp ë n«ng th«n hÕt søc gay g¾t kh«ng g× cã thÓ xoa dÞu d-îc 3.Cñng cè. + H¾n thÊy thÌm l-¬ng thiÖn.BÞ ThÞ Në cù tuyÖt ChÝ phÌo uèng r-îu: cµng uèng cµng tØnh .CP ®Õn nhµ B¸ KiÕn.Bèn ®êi lµm tæng lÝ “Uy thÕ nghiªng trêi” .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng4 . tÝnh to¸n thuéc vÒ ph-¬ng 117 .T×nh thÕ bi kÞch dÉn ®Õn viÖc giÕt chÕt B¸ KiÕn råi tù s¸t cña ChÝ PhÌo .T×nh yªu th-¬ng méc m¹c ch©n thµnh cña ng-êi ®µn bµ xÊu xÝ Êy ®· khiÕn b¶n chÊt l-¬ng thiÖn cña ChÝ PhÌo thøc dËy: +LÇn ®Çu tiªn CP nhËn ra sù hiÖn h÷u cña m×nh.. muèn lµm hoµ víi mäi ng-êi biÕt bao => Linh hån ChÝ PhÌo ®· trë vÒ d..Nh©n vËt B¸ KiÕn . nhËn ra t×nh tr¹ng bÕ t¾c cña th©n phËn m×nh + Khi thÊy ThÞ Në b-ng b¸t ch¸o hµnh ®Õn h¾n “RÊt ng¹c nhiªn” vµ hÕt søc xóc ®éng.Nh©n vËt ®éc tho¹i ph¬i ra nh÷ng suy nghÜ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . dÆn dß.Hoµn c¶nh gÆp gì: . giÕt chÕt B¸ kiÕn vµ sau ®ã chØ cßn mét c¸ch lµ tù s¸t -> khi ý thøc trë vÒ CP kh«ng b»ng lßng trë l¹i cuéc sèng thó vËt nh.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu vÒ nh©n vËt *Ho¹t ®éng5 (?) Nªu vµ nhËn xÐt nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c? .GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng3 (?) T×nh thÕ nµo dÉn ®Õn viÖc CP giÕt chÕt BK råi tù s¸t? Qua ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu g×? . h-íng dÉn ng-êi chÝ =>HiÖn t-îng bi th¶m Êy kh¸ phæ biÕn vµ cã tÝnh qui luËt trong x· héi ®-¬ng thêi.cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo vµ ThÞ Në .HS tr¶ lêi b»ng phiÕu häc tËp GV kiÓm tra sau ®ã chèt l¹i 4.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .

*Ghi nhí *LuyÖn tËp -HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp .Gv chèt l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc .NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .B¶n chÊt gian hïng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt trong c¸i c¸ch h¾n ®èi xö víi CP .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y ch©m chÝnh s¸ch cïng nh÷ng ©m m-u th©m ®éc trong viÖc ®µn ¸p thèng trÞ nh©n d©n .C¸ch x©y dùng nh©n vËt ®iÓn h×nh .Lµ mét l·o giµ h¸o s¾c vµ ghen tu«ng ®Õn thÈm h¹i => BK tiªu biÓu cho giai cÊp thèng trÞ: cã quyÒn lùc. sèng ®éng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . sö dông khÈu ng÷ quÇn chóng.Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn võa lµ ng«n ng÷ t¸c gi¶ võa lµ ng«n ng÷ nh©n vËt.Gv h-íng dÉn hs luyÖn tËp.Së tr-êng miªu t¶ vµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©nm lÝ nh©n vËt .Ng«n ng÷ tù nhiªn. 118 .Kü n¨ng: Cã kÜ n¨ng s¾p xÕp tõ ng÷ khi nãi vµ viÕtc©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh. chuÈn bÞ cho tiÕt: “Thùc hµnh vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn trong c©u” .Bµi tËp vÒ nhµ: bµi tËp2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 55 ppct Thùc hµnh vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn trong c©u A. 4. t¸c dông cña trËt tù c¸c bé phËn c©u trong viÖc thÓ hiÖn ý nghÜa vµ liªn kÕt ý trong v¨n b¶n 2. nham hiÓm. gian hïng.Môc tiªu cÇn ®¹t 1..KiÕn thøc: Gióp HS N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß..

GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I.Trong t×nh huèng nµy sù s¾p xÕp nh.§o¹n v¨n kÓ vÒ mét sù kiÖn ( MÞ bÞ b¾t) cho nªn tr-íc tiªn lµ nªu hoµn c¶nh thêi gian C©u tiÕp theo phÇn “ S¸ng h«m sau” cÇn ®Æt ë ®Çu c©u ®Ó tiÕp nèi thêi gian b.HS ®äc bµi tËp.S¾p xÕp nh. tr¶ lêi c©u hái.6: tr¶ lêi ý c .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . trao ®æi th¶o luËn. uy hiÕp ®èi ph-¬ng b. SGV.æn ®Þnh tæ chøc 2.Bµi tËp 1 a.SGK.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c. .4 tr¶ lêi ý b +Nhãm5.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Nh»m môc ®Ých dån träng t©m th«ng b¸o vµo tõ “ rÊt s¾c” phï hîp vìi môc ®Ých ®e do¹. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. b¶ng phô C.HS chia nhãm nhá.KiÓm tra bµi cò: 3. ®ång chøc: cïng lµm thµnh phÇn phô cho danh tõ “ con dao” Nh-ng ®Æt vµo ®o¹n v¨n sÏ kh«ng phï hîp víi môc ®Ých cña hµnh ®éng: Môc ®Ých ®e do¹.thÕ l¹i lµ phï hîp bëi môc ®Ých phñ ®Þnh t¸c dông cña con dao ®èi víi viÖc chÆt c©y to 2.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Bµi tËp2 C¸ch viÕt ( A) lµ phï hîp nh»m nhÊn m¹nh vµo sù th«ng minh 3. lùa chän trËt tù tèi -u cho c¸c bé phËn c©u B.Chñ thÓ hµnh ®éng ®-îc nªu tr-íc.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp1 HS chia 6 nhãm +Nhãm1. thiÕt kÕ bµi so¹n.TrËt tù trong c©u ®¬n 1. phÇn biÓu thÞ thêi gian ®Æt ë gi÷a 119 *Ho¹t ®éng 2 .HS ®äc bµi tËp . uy hiÕp B¸ KiÕn cña ChÝ PhÌo c.2: tr¶ lêi ý a +Nhãm3.Bµi tËp 3 a. tr¶ lêi c©u hái .vËy kh«ng sai vÒ ng÷ ph¸p vµ ý nghÜa v× “ rÊt s¾c” vµ “ nhá” lµ c¸c thµnh phÇn ®¼ng lËp.SGK.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bëi sù liªn kÕt ý c¸c c©u tr-íc ®ã ®Òu tËp trung vµo viÖc: ai lµ ng-êi ®Î ra ChÝ PhÌo c.VÒ ng÷ ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn chÝnh cña c©u nh-ng nã biÓu hiÖn phÇn tin míi, träng t©m th«ng b¸o.§iÒu quan träng ë c©u nµy lµ thêi gian MÞ vÒ lµm d©u nªn nã ®-îc ®Æt ë cuèi c©u ( vÞ trÝ giµnh cho nh÷ng tin quan träng) II.TrËt tù trong c©u ghÐp 1.Bµi tËp1 a.VÕ chØ nguyªn nh©n cÇn ®Æt sau vÕ chÝnh v× vÕ chÝnh tiÕp theo c©u tr-íc ®ang nãi vÒ h¾n vµ vÕ phô ®øng sau liªn kÕt víi nh÷ng c©u ®i sau: cô thÓ ho¸ cho mét c¸i g× rÊt xa x«i b.VÕ chØ sù nh-îng bé ®Òu lµ c¸c vÕ phô xÐt vÒ mÆt cÊu t¹o ng÷ ph¸p nh-ng ®èi víi nh÷ng tr-êng hîp nµy cÇn ®Æt sau ®Ó bæ sung mét th«ng tin cÇn thiÕt bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ 2.Bµi tËp2 - CÇn chän ph-¬ng ¸n C

*Ho¹t ®éng4 - HS chia 2 d·y +D·y1 tr¶ lêi ý a +D·y 2 tr¶ lêi ý b - cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chuÈn kiÕn thøc

- HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr×nh bµy tr-íc líp - Gv gîi ý: ®Ó chän ®-îc ph-¬ng ¸n tèi -u ta ph¶i xem xÐt mèi quan hÖ cña nã víi nh÷ng c©u tr-íc vµ sau nã 4.Cñng cè, dÆn dß, h-íng dÉn - GV chèt l¹i néi dung bµi häc - Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: “B¶n tin” - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

=> ViÖc s¾p xÕp ®óng trËt tù c¸c bé phËn trong c©u kh«ng chØ cã t¸c dông tu tõ mµ cßn cã t¸c dông vÒ c¸c ph-¬ng diÖn kh¸c: ph©n bè th«ng tin cò- míi; nhÊn m¹nh träng t©m th«ng b¸o; ®¶m b¶o sù m¹ch l¹c vµ liªn kÕt ý gi÷a c¸c c©u

120

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung

Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 56 ppct

B¶n tin
A.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®-îc yªu cÇu vÒ néi dung, h×nh thøc cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ tr-êng vµ m«i tr-êng x· héi gÇn gòi 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc, thËn träng khi ®-a tin B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi so¹n, - SGK, b¶ng phô C.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò, trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 - GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin - HS ®äc VD SGK - HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái, cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp - GV chèt l¹i

Néi dung cÇn ®¹t I.Môc ®Ých, yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n tin * VD ( SGK) 1.B¶n tin th«ng b¸o kÕt qu¶ k× thi ¤lim- pÝch To¸n quèc tÕ cña ®oµn HS ViÖt Nam.KÕt qu¶ xÕp thø t- kh¼ng ®Þnh tr×nh ®é cña HS ViÖt Nam, thµnh tùu cña nÒn gi¸o dôc n-íc ta trong viÖc båi d-ìng nh©n tµi 2.B¶n tin cã tÝnh thêi sù bëi sau 3 ngµy ®· ®-îc ®-a tin 3.C¸c th«ng tin ®ã kh«ng cÇn thiÕt 121

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bëi kh«ng phï hîp vµ vi ph¹m nguyªn t¾c ng¾n gän, sóc tÝch cña b¶n tin 4.Cã t¸c dông ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña b¸o chÝ nãi chung, b¶n tin nãi riªng, lµm cho ng-êi ®äc tin vµo nh÷ng tin tøc ®-îc th«ng b¸o 5.B¶n tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thêi sù ( ®-a tin kÞp thêi, nhanh chãng), tin ph¶i cã ý nghÜa XH, néi dung th«ng tin ph¶i ch©n thùc, chÝnh x¸c

*Ho¹t ®éng 2: (?) Nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin/ - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi

*Ho¹t ®éng3 *Môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n tin ( SGK) (?) Nªu c¸ch khai th¸c vµ lùa chän tin? - GV ph¸t vÊn HS tr¶ II.C¸ch viÕt b¶n tin lêi 1.Khai th¸c vµ lùa chän tin - CÇn khai th¸c, lùa chän sù kiÖn cã *Ho¹t ®éng4 ý nghÜa cô thÓ, chÝnh x¸c.Kh«ng ph¶i - HS chia 6 nhãm mäi sù kiÖn ®Òu cã thÓ lµ nguån tin +Nhãm1,2: tr¶ lêi ý a cña b¶n tin +Nhãm3,4 tr¶ lêi ý b 2.ViÕt b¶n tin +Nhãm5,6: tr¶ lêi ý c a.Tªn cña b¶n tin ®Òu kh¸i qu¸t néi - HS trao ®æi th¶o dung cña tin: sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng sù kiÖn phô sau ®ã cö ng-êi B¶n tin th-êng ®Æt nhan ®Ò ng¾n gän tr×nh bµy tr-íc líp gåm mét côm tõ, còng cã thÓ lµ mét - GV chèt l¹i c©u trÇn thuËt, c©u nghi vÊn ng¾n gän b.PhÇn më ®Çu th-êng th«ng b¸o kh¸i qu¸t vÒ sù kiÖn vµ kÕt qu¶ c.PhÇn triÓn khai cã thÓ nªu cô thÓ, chi tiÕt h¬n sù kiÖn hoÆc cã thÓ c¾t 4.Cñng cè, dÆn dß, nghÜa cô thÓ h¬n nguyªn nh©n hoÆc kÕt h-íng dÉn qu¶ cña sù kiÖn ®-îc ®-a tin - Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk * Ghi nhí: sgk - Gv h-íng dÉn hs III.LuyÖn tËp chuÈn bÞ c¸c tiÕt ®äc - HS lµm bµi tËp 1+ 2 t¹i líp thªm “ Cha con nghÜa - Bµi tËp vÒ nhµ: BT 3 nÆng, vi hµnh, tinh thÇn thÑ dóc” - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y

122

NhÊn m¹nh nghÖ thuËt ch©m biÕm s©u cay cña t¸c phÈm.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy. t¸c gi¶ ®· phª ph¸n 1 c¸nh ®Ých ®¸ng c¸i lè l¨ng.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.göi c« em hä”) .Th¸i ®é: H×nh thµnh th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi nh÷ng ng-êi cã c«ng víi n-íc vµ phª ph¸n nh÷ng kÎ b¸n n-íc h¹i d©n B.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc thuéc thÓ lo¹i trµo phóng 3.B»ng bót ph¸p trµo phóng.NguyÔn ¸i QuècA. kÖch cìm cña Kh¶i §Þnh trong chuyÕn Y sang Ph¸p tham dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa ë M¸c-X©y.SGK.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 57 ppct §äc thªm “Vi hµnh” ( TrÝch “Nh÷ng bøc th. SGV. . b¶ng phô 123 .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .SGK. thiÕt kÕ bµi so¹n. 2. .

æn ®Þnh tæ chøc 2.Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: t¸c gi¶ viÕt “Vi hµnh” ®¨ng b¸o ®ñng vµo dÞp Kh¶i §Þnh ®-îc chÝnh phñ Ph¸p ®-a sang dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa tæ chøc ë M¸c X©y ®¨ng trªn b¸o “Nh©n ®¹o” ngµy 19.1923. gi÷a b¶n chÊt th¶o luËn tr¶ lêi c©u bï nh×n sa ®o¹.Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t A.T×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: 124 .HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK (?) Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh s¸ng t¸c truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? (?) ViÕt truyÖn ng¾n nµy NguyÔn ¸i Quèc nh»m môc ®Ých g×? .Bè côc: 2 ®o¹n (1) Cuéc ®èi tho¹i cña ®«i trai g¸i trªn chuyÕn tµu ®iÖn ngÇm (2) C¶m t-ëng.Môc ®Ých: ViÕt truyÖn ng¾n nµy NguyÔn ¸i Quèc nh»m v¹ch mÆt tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh vµ nh÷ng thñ ®o¹n x¶o tr¸ cña thùc d©n Ph¸p tríc Nh©n d©n Ph¸p.Gi¶i thÝch tõ khã . gi÷a môc ®Ých vµ viÖc lµm .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 .HS chia nhãm nhá ( . håi t-ëng vµ b×nh luËn cña ng-êi viÕt khi lu«n bÞ hiÓu *Ho¹t ®éng3 lÇm lµ Kh¶i §Þnh vi hµnh (?) Nªu m©u thuÉn trµo II. cö ng-êi tr×nh ®µng ®iÕm vµ sø mÖnh cña «ng vua ë bµy tr-íc líp mét n-íc.KiÓm tra bµi cò: 3. .M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? truyÖn ng¾n “Vi hµnh” . TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.§äc .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .2.GV chèt l¹i cña chÝnh quyÒn thùc d©n Ph¸p ®èi víi ND Ph¸p trong viÖc sö dông K§ sang *Ho¹t ®éng4 th¨m Ph¸p (?) Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o cña thiªn truyÖn? .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung C. B.hiÓu v¨n b¶n I.HS ®äc .T×m hiÓu v¨n b¶n phóng c¬ b¶n cña 1. 2. thãi ¨n ch¬i hái.TiÓu dÉn .M©u thuÉn gi÷a b¶n chÊt bªn trong Theo bµn) trao ®æi vµ h×nh thøc bªn ngoµi.Nªu bè côc .HS lµm viÖc c¸ nh©n. trao ®æi th¶o luËn. hÌn h¹. tr¶ lêi c©u hái.§äc.

mÎ. réng r·i c¸c c¸ch ch¬i ch÷ so s¸nh vÝ von trµo phóng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung tr×nh bµy tr-íc líp . lµm mÊt thÓ diÖn quèc gia. *Ho¹t ®éng5 t¨ng tÝnh trµo phóng vµ ®¶ kÝch. cam (?) Nªu nÐt nghÖ thuËt t©m lµm bï nh×n. Cñng cè. h-íng dÉn.Nhan ®Ò lêi .H×nh d¸ng bªn ngoµi th¶o luËn tr¶ lêi c©u + VÎ ngoµi: Da mÆt vµng bñng nh vá hái.. hÊp dÉn.HS chia nhãm nhá ( 3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ . t¨ng (?) Ph©n tÝch h×nh tÝnh ch©n thËt tè c¸o trong viÖc thÓ t-îng nh©n vËt Kh¶i hiÖn chñ ®Ò vµ kh¾c ho¹ ch©n dung vua §Þnh K§ .( cho c« em hä) . + T¸c phÈm ®· thÓ hiÖn tµi n¨ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña ngßi bót chuyÖn ng¾n hiÖn ®¹i b»ng tµi ch©n biÕm s¾c s¶o vµ phª ph¸n s©u cay 125 . ¡n ch¬i sa *Ho¹t ®éng6 ®o¹. thËm chÝ kh«ng b»ng mét tªn hÒ. tay sai cho TDP ®Æc s¾c cña t¸c phÈm? 4.. . m¾t xÕch. mòi tÑt. c©u v¨n vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt III KÕt luËn: cña truyÖn ng¾n “ Vi + “Vi Hµnh” lµ 1 t¸c phÈm cã gi¸ trÞ Hµnh”? vÒ néi dung: ThÓ hiÖn lßng c¨m thï . .T×nh huèng nhÇm lÉn -> NhÇm t¸c gi¶ víi tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh => lµm t¨ng tÝnh kh¸ch quan. lôa lµ. vua nh. cæ hñ.hÒ. ®Çu ®éi c¸i chôp ®Ìn.Lè l¨ng.Dïng h×nh thøc viÕt th.T¹o t×nh huèng nhÇm lÉn . Giäng v¨n m¸t 4. chÊt trµo phóng thÊm ®îm dÆn dß trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh” tõ cèt (?) Gi¸ trÞ néi dung chuyÖn -> tõng chi tiÕt.H×nh t-îng nh©n vËt Kh¶i §Þnh Theo bµn) trao ®æi .GV chèt l¹i trang søc.Gv rót kinh nghiÖm víi th¸i ®é ®¶ kÝch võa quyÕt liÖt bµi d¹y võa s©u cay.Sù s¸ng t¹o trong viÖc sö dông linh ho¹t.. mØa mai. tay sai .NghÖ thuËt ch©m biÕm ®Æc s¾c . lóng tóng cña kÎ lÐn lót vông trém. cö ng-êi tr×nh chanh.Gv h-íng dÉn hs m·nh liÖt cña NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi chuÈn bÞ tiÕt sau bän thùc d©n vµ phong kiÕn. -> C¸i nh×n kú thÞ cña ngêi Ph¸p ®èi víi ¤ng vua An Nam + Th¸i ®é: nhót nh¸t. bµy tr-íc líp + Trang phôc: cã c¸i g× ph« ra hÕt.

Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. SGV.T×nh nghÜa cha con trong truyÖn ng¾n “ Cha con nghÜa nÆng” qua mét ®o¹n trÝch .SGK.Th¸i ®é: Tr©n träng t×nh nghÜa cha con.SGK.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 58 §äc thªm Cha con nghÜa nÆng ( TrÝch) .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Bè côc: (1) T©m tr¹ng tuyÖt väng cña TrÇn V¨n Söu trªn cÇu Mª Tøc 126 .æn ®Þnh tæ chøc 2. trao ®æi th¶o luËn.TiÓu dÉn(SGK) II.HS ®äc .2. .Gi¶i thÝch tõ khã .Nªu bè côc Néi dung cÇn ®¹t A.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy . Lªn ¸n sù bÞp bîm cña TDP B.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 .KiÓm tra bµi cò:Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? 3.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.Tãm t¾t ý chÝnh .T¸c phÈm “Cha con nghÜa nÆng”(TrÝch) I. TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.Hå BiÓu Ch¸nh- Tinh thÇn thÓ dôc . b¶ng phô C. tr¶ lêi c©u hái.§äc .NguyÔn C«ng HoanA.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3. thiÕt kÕ bµi so¹n.TÝnh chÊt bÞp bîm cña phong trµo thÓ dôc thÓ thao ®-¬ng thêi mµ TDP cæ vò rÇm ré qua truyÖn ng¾n “Tinh thÇn thÑ dóc” .

Tãm t¾t ý chÝnh . nhí c¸c con. b.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . bÝ mËt vÒ gÆp nh-ng kh«ng ®-îc l¹i ph¶i ®i ngay trong ®ªm v× th-¬ng con.NghÖ thuËt .Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .¤m chÇm lÊy cha trß chuyÖn ©n cÇn.T×nh huèng truyÖn giµu kÞch tÝnh . .TiÓu dÉn(SGK) II.Cuéc ch¹y ®uæi trong ®ªm cña hai cha con..TrÇn V¨n TÝ qu¶ lµ ®øa con hiÕu nghÜa.Khi thÊy cha bá ch¹y ra søc ®uæi theo mong gÆp cha.Kh«ng qu¶n hiÓm nguy lÎn vÒ th¨m con nh-ng sî lµm khã vµ ¶nh h-ëng ®Õn c¸c con nªn l¹i bÊm bông ra ®i.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . lo cho c¸c con.Bè côc: Gåm 5 c¶nh nhá *Ho¹t ®éng4 .T×nh con ®èi víi cha:NgÇm theo dâi c©u chuyÖn cña «ng ngo¹i víi cha. quyÕt bá nhµ theo cha ®Ó lµm lông nu«i cha.GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n .Gi¶i thÝch tõ khã .HS ®äc .Cuéc gÆp gì c¶m ®éng trªn cÇu Mª Tøc c.NghÖ thuËt kÓ chuyÖn:Theo tr×nh tù thêi gian .Suèt trong nh÷ng n¨m lñi trèn xa Söu kh«ng khi nµo ngu«i nçi nhí nhµ.T¸c phÈm “ Tinh thÇn thÓ dôc” I.6: tr¶ lêi c©u 4 .§äc .Ng«n ng÷ giµu mµu s¾c Nam Bé A.Nªu bè côc . ®¸ng träng.GV chèt l¹i (2) Cuéc gÆp gì vµ trß chuyÖn cña hai cha con (3) Hai cha con trë lªn Phó Tiªn 2.T×m hiÓu v¨n b¶n a. hiÓu vµ cµng th-¬ng cha.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK .2: tr¶ lêi c©u2 +Nhãm3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 5 . ®¸ng th-¬ng.TVS sau h¬n chôc n¨m xa con. ®Þnh nh¶y xuèng s«ng tù tö.Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng6 127 .4 tr¶ lêi c©u 3 +Nhãm5.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.T×nh cha víi con: TrÇn V¨n Söu lµ ng-êi cha bÊt h¹nh nÆng t×nh víi c¸c con.Miªu t¶ nh©n vËt: Chó ý nhiÒu ®Õn lêi nãi vµ hµnh ®éng .§äc hiÓu v¨n b¶n 1.T×nh nghÜa cha con .

Cñng cè..HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc.4 tr¶ lêi c©u 2 +Nhãm5.còng do sî c¸i uy cña quan huyÖn qua tê tr¸t mµ ra b.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ tr-êng vµ m«i tr-êng x· héi gÇn gòi 3..Gv kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc .T×m hiÓu v¨n b¶n a. t×m mäi c¸ch kh«ng tu©n lÖnh cña d©n lµng c. trµo phóng c¸i tinh thÇn thÓ dôc cña mét thêi tr-íc c¸ch m¹ng +C¶nh1:Tê tr¸t vÒ lµng víi giäng cøng nh¾c. h-íng dÉn. thËn träng khi ®-a tin 128 .Môc tiªu cÇn ®¹t 1. lÈn trèn.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn: Sù gi¶ dèi bÞp bîm cña phong trµo TDTT thêi Ph¸p thuéc trong khi ®êi sèng ND cßn v« cïng khæ cùc LuyÖn tËp viÕt b¶n tin A.M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn Néi dung mÖnh lÖnh yªu cÇu g¾t gao b¾t buéc d©n lµng ph¶i xem ®¸ bãng trªn huyÖn vµ sù sî h·i.GV chèt l¹i 4.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ LuyÖn tËp viÕt b¶n tin” .KiÕn thøc: Gióp HS ¤n tËp.2: tr¶ lêi c©u 1 +Nhãm3. cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2.. ®-a ng-êi ®i xem bãng ®¸ mµ nhdÉn gi¶i tï binh.5 c¶nh liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó thÓ hiÖn chñ ®Ò. dÆn dß .NghÖ thuËt dùng truyÖn ®éc ®¸o: .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung .GV h-íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n .6: tr¶ lêi c©u 3 .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 59 ppct 2. h¸ch dÞch lµ nguyªn nh©n cho tÊt c¶ c¸c c¶nh sau + 3 c¶nh sau lµ 3 c¶nh ®èi phã kh¸c nhau cña d©n lµng tr-íc c¸i lÖnh s¾t ®¸ cña quan huyÖn +C¶nh cuèi cïng lµ c¶nh trãc n· d÷ déi.

PhÇn sau cô thÓ ho¸ vµ gi¶i thÝch cho phÇn tr-íc . th«ng tin vÒ kÕt qu¶ (®øng ®Çu khu vùc vÒ b×nh ®¼ng giíi) vµ c¸c sù kiÖn ( b×nh ®¼ng giíi trong gi¸o dôc.VÒ cÊu tróc: b¶n tin cã nhan ®Ò. b¶ng phô C.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. yªu cÇu cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 3.HS ®äc bµi tËp2 2.GV h-íng dÉn HS viÕt cuèi b¶n tin 129 . y tÕ. kinh tÕ. tr¶ lêi c©u hái.HS ®äc bµi tËp1 SGK .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 . triÓn khai tõ th«ng tin kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ chi tiÕt. thiÕt kÕ bµi so¹n. . trao ®æi th¶o luËn. tr×nh bµy nhan ®Ò tr-íc líp 3.æn ®Þnh tæ chøc 2.SGK.GV ph¸t vÊn HS tr¶ .Néi dung chñ yÕu cña b¶n tin: Dù lêi ¸n ph¸t triÓn vµ ®-a c©y d-îc liÖu ViÖt Nam ra thÞ tr-êng thÕ giíi ®-îc lùa chän vµo danh s¸ch 10 øng cö viªn ®o¹t gi¶i th-ëng “M«i tr-êng vµ ph¸t triÓn 2007” . c¸c h¹n chÕ vÒ b×nh ®¼ng giíi) *Ho¹t ®éng 2: .GV ph¸t vÊn HS tr¶ .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.SGK.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .C¸ch thøc n¾m b¾t th«ng tin nhanh: + C¨n cø vµo nhan ®Ò cña b¶n tin + C¨n cø vµo c©u mang néi dung *Ho¹t ®éng3 th«ng tin quan träng nhÊt cã liªn .lo¹i b¶n tin b×nh th-êng .C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.ViÖc ®-a th«ng tin sè l-îng c¸c lêi tr-êng ®¹i häc ®¨ng kÝ dù thi vµo vÞ trÝ ®ã lµ kh«ng hîp lÝ v× tr-íc vµ sau nã ®Òu nãi vÒ thÓ thøc cuéc thi *Ho¹t ®éng4 .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .HS ®äc bµi tËp3 lµm quan ®Õn sù kiÖn ®-îc nh¾c ®Õn trong viÖc c¸ nh©n.Bµi tËp3 . SGV.C¸ch ch÷a: cã thÓ ®-a c©u ®ã xuèng . TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.Bµi tËp 2 .Bµi tËp 1 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung B.KiÓm tra bµi cò:Nªu môc ®Ých.VÒ dung l-îng: §é dµi trung b×nh.

dÆn dß.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung b¶n tin 4.. 4.Thu thËp vµ lùa chän t. phÇn triÓn khai cña b¶n tin.HS chän t×nh huèng .. viÕt phÇn më ®Çu. h-íng dÉn .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 130 .Bµi tËp 4 .liÖu ®Ó viÕt b¶n tin .§Æt tªn cho b¶n tin.GV cñng cè l¹i ND bµi häc .Cñng cè.GV h-íng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn” .

. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . nh· nhÆn.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 60 ppct Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn A.Môc ®Ých.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .KiÕn thøc: Gióp HS Cã nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn.SGK. thiÕt kÕ bµi so¹n. tr¶ lêi c©u hái. biÕt chia sÎ l¾ng nghe.Th¸i ®é: ThÊy ®-îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã th¸i ®é khiªm tèn.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.HS ®äc c©u hái 1. mét lo¹i ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong x· héi v¨n minh 2. hái ®¸p nµo còng mÆc nhiªn ®-îc coi lµ pháng vÊn..KÜ n¨ng: N¾m ®-îc mét sè kÜ n¨ng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn. cã ý nghÜa.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. trong giao tiÕp víi mäi ng-êi B. t«n träng quyÒn ®-îc bµy tá ý kiÕn cña 131 .KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra bµi tËp viÕt b¶n tin 3.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.SGK.Kh«ng ph¶i bÊt cø cuéc trß chuyÖn. SGV.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. b¶ng phô C. trao ®æi th¶o luËn.T«n träng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn lµ t«n träng sù thËt. tÇm quan träng cña pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I. nhÊt lµ kÜ n¨ng ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái 3.æn ®Þnh tæ chøc 2.2 SGK . . ChØ lµ pháng vÊn khi cuéc trß chuyÖn Êy ®-îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých râ rµng lµ ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ mét chñ ®Ò quan träng.

th¼ng th¾n. h-íng dÉn III. kh«ng l¹c ®Ò .X¸c ®Þnh: + Chñ ®Ò pháng vÊn + Môc ®Ých pháng vÊn + §èi t-îng pháng vÊn + Ng-êi thùc hiÖn pháng vÊn + Ph-¬ng tiÖn pháng vÊn . 4. dÆn dß .Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ng-êi tr¶ . ®iÖu bé.Gv h-íng dÉn hs: . TiÕn hµnh pháng vÊn lêi .Kh«ng ®-îc thay ®æi néi dung pháng *Ho¹t ®éng4 vÊn nh-ng cã thÓ thay ®æi.Biªn tËp sau khi pháng vÊn . ch©n thµnh . râ rµng.Cñng cè. liªn kÕt víi nhau vµ bµy tr-íc líp ®-îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lÝ . lµm râ viÖc c¸ nh©n.Gv yªu cÇu hs ®äc lêi pháng vÊn ghi nhí sgk .Th¸i ®é th©n t×nh.GV ph¸t vÊn HS tr¶ 2.HÖ thèng c©u hái pháng vÊn ph¶i: *Ho¹t ®éng3 Ng¾n gän. s¾p xÕp l¹i c©u cho râ víi ng-êi tr¶ lêi rµng m¹ch l¹c pháng vÊn? .b .HS ®äc bµi tËp 3 lµm ®Ých vµ ®èi t-îng pháng vÊn.C©u tr¶ lêi râ rµng vµ hÊp dÉn So¹n bµi “ VÜnh biÖt Côu trïng ®µi” * Ghi nhí: sgk .HS ®äc c©u hái a.HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô II. cö chØ.Trung thùc.Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ho¹t ®éng pháng vÊn 1.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2: ..Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 132 c«ng chóng vµ v× thÕ lµ mét biÓu hiÖn cña tinh thÇn d©n chñ trong x· héi v¨n minh . söa chõa Nªu nh÷ng yªu cÇu ®èi mét sè tõ ng÷. phï hîp víi môc . tr×nh ®-îc chñ ®Ò. ®-a ®Èy ®Ó c©u chuyÖn kh«ng rêi r¹c. l¾ng nghe vµ chia xÎ th«ng tin víi ng-êi tr¶ lêi -KÕt thóc cuéc pháng vÊn cÇn c¶m ¬n ng-êi tr¶ lêi pháng vÊn 3.Cã thÓ ghi l¹i nÐt mÆt.ChuÈn bÞ pháng vÊn .Ngoµi nh÷ng c©u hái ®· chuÈn bÞ s½n cÇn cã thªm mét sè c©u hái gîi më. ®ång c¶m.

HiÓu vµ ph©n tÝch ®-îc xung ®ét kÞch.N¾m ®-îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña vë kÞch qua ®o¹n trÝch 2. 1. tÝnh c¸ch. Môc tiªu cÇn ®¹t.NhËn thøc ®-îc quan ®iÓm nh©n d©n cña NHT ®ång thêi thÊy ®-îc th¸i ®é ng-ìng mé.N¾m ®-îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i bi kÞch. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .T« vµ §an ThiÒm trong håi V cña vë kÞch .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 61-62-63 ppct VÜnh biÖt cöu trïng ®µi ( TrÝch “Vò Nh­ T«” ) . tr©n träng tµi n¨ng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh÷ng nghÖ sÜ cã t©m huyÕt vµ tµi n¨ng lín nh-ng l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng m©u thuÉn kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®-îc gi÷a kh¸t väng nghÖ thuËy lín lao vµ thùc tÕ x· héi kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä thùc hiÖn kh¸t väng Êy . bi kÞch cña Vò Nh. diÔn biÕn t©m tr¹ng.hiÓu t¸c phÈm kÞch 133 .NguyÔn Huy T-ëng A. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .

s©u s¾c .M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n lao ®éng khèn khæ lÇm than víi bän h«n qu©n b¹o chóa vµ phe c¸nh cña chóng sèng xa hoa truþ l¹c. .æn ®Þnh tæ chøc 2.T« x©y Cöu trïng ®µi th× 134 *Ho¹t ®éng 2 .Nh÷ng m©u thuÉn xung ®ét c¬ b¶n .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.Cã thiªn h-íng khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö vµ cã ®ãng gãp næi bËt ë thÓ lo¹i tiÓu thuyÕt vµ kÞch .hiÓu ®o¹n trÝch I.Quª qu¸n: lµng Dôc Tó. cö ng-êi tr×nh . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: .1960) . trao ®æi vµ th¶o luËn.S¸ng t¸c .Ph-¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.B¶ng phô C. huyÖn Tõ S¬n. Th¸i ®é: Kh¬i gîi t×nh c¶m nh©n v¨n cña con ng-êi B.Vë kÞch “ Vò Nh.V¨n phong gi¶n dÞ. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn .GV ph©n vai cho HS ®äc håi V *Ho¹t ®éng 3 (?) Ph©n tÝch nh÷ng m©u thuÉn xung ®ét c¬ b¶n cña vë kÞch còng nh.TiÓu dÉn 1. nay thuéc x· Dôc Tó huyÖn §«ng Anh. th©m trÇm. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò. . ®Õn khi Lª T-¬ng Dùc b¾t Vò Nh.T¸c gi¶ ( 1912. C¸ch thøc tiÕn hµnh . B¾c Ninh.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.SGK. ®«n hËu.Cuéc ®êi (SGK) -N¨m 1996 ®-îc nhµ n-íc tÆng gi¶i th-ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho .Gi¸o ¸n.®o¹n trÝch . KiÓm tra bµi cò: 3.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung 3.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.§äc v¨n b¶n .§äc. M©u thuÉn nµy vèn cã tõ tr-íc.T«”: sgk B.T¸c phÈm chÝnh: sgk . trong s¸ng.Gi¶i thÝch tõ khã II.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A. Hµ Néi .

M©u thuÉn thø hai: M©u thuÉn gi÷a quan niÖm nghÖ thuËt cao siªu. lµ hiÖn th©n cho niÒm kh¸t khao say mª s¸ng t¹o c¸i ®Ñp: Mét thiªn tµi “ ngµn n¨m ch-a dÒ cã mét” “ chØ vÈy bñt lµ chim hoa ®· hiÖn lªn” cã thÑ “ sai khiÕn g¹ch ®¸ nh. xa rêi ®êi sèng nh©n d©n .Nh©n vËt §an ThiÒm .T« lµ mét kiÕn tróc sthiªn tµi. vµng b¹c «ng ®· ®em chia hÕt cho thî). 3. kinh hoµng.T©m tr¹ng bi kÞch ®Çy c¨ng th¼ng cña «ng: x©y Cöu trïng ®µi lµ ®óng hay sai? lµ cã c«ng hay cã téi? => Vò Nh. cã thÓ x©y dùng l©u ®µi cao c¶.Lµ mét nghÖ sÜ cã nh©n c¸ch lín.viªn t-íng cÇm qu©n.thÕ nµo? . tµi s¸ng 135 *Ho¹t ®éng 2 (?) §an ThiÒm lµ ng-êi nh.HS chia nhãm nhá.TÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña Vò nh. -íc m¬ x©y mét toµ ®µi cao c¶. cã hoµi b·o lín. thËt ®Ñp ®Ï vµ ch©n chÝnh nh-ng l¹i cao siªu.GV chuÈn kiÕn thøc nã biÕn thµnh xung ®ét c¨ng th¼ng.T«? . gay g¾t . nguy nga. cã lÝ t-ëng nghÖ thuËt cao c¶.T« vÉn kiªn quyÕt tõ chèi x©y Cöu trïng ®µi.GV chèt l¹i TiÕt 2 *Ho¹t ®éng1 (?) Nªu tÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng Vò Nh.Lµ ng-êi ®am mª c¸i tµi.Vò Nh.. nãc vên m©y mµ kh«ng hÓ tÝnh sai mét viªn g¹ch nhá” . thuÇn tuý hoµn toµn tho¸t li khái hoµn c¶nh lÞch sö x· héi cña ®Êt n-íc. Cöu trïng ®µi bÞ ®Ëp ph¸. thuÇn tuý cña mu«n ®êi vµ lîi Ých trùc tiÕp.T« . tr¸ng lÖ.Khi «ng vµ §an ThiÒm bÞ b¾t.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3: . thiÕt thùc cña nh©n d©n 2. ¤ng còng kh«ng ph¶i lµ ng-êi h¸m lîi (Khi ®-îc vua ban th-ëng lôa lµ. LÝ t-ëng. MÆc dï bÞ Lª T-¬ng Dùc do¹ giÕt Vò nh. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp . thiªu huû th× «ng míi bõng tØnh xiÕt bao ®au ®ín.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung bµy tr-íc líp .T« lµ mét nh©n vËt bi kÞch bëi ®· mang trong m×nh kh«ng chØ nh÷ng say mª kh¸t väng lín lao mµ cßn c¶ nh÷ng lµm l¹c trong suy nghÜ vµ hµnh ®éng.

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung . dÆn dß.Cñng cè.Lµ ng-êi lu«n tØnh t¸o trong mäi tr-êng hîp.BiÕt ch¾c ®µi lín kh«ng thµnh. h-íng dÉn . tµi lín. ch©n lÝ. ®óng sai kh«ng thuéc riªng vÒ mét phÝa nµo 136 .GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4. s½n sµng quªn m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸i tµi Êy .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y t¹o ra c¸i ®Ñp . s½n sµng chÕt v× ®µi cao. liªn tµi cã thÓ chÕt.V× ®am mª tµi n¨ng mµ nµng lu«n khÝch lÖ VHT x©y CT§.“BÖnh §an ThiÓm” lµ mª ®¾m tµi hoa siªu viÖt cña ng-êi s¸ng t¹o nghÖ thuËt.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk . v× ng-êi tri ©m * Ghi nhí: sgk III.luyÖn tËp Gîi ý: . t©m trÝ nµng giê ®©y chØ cßn tËp trung b¶o vÖ tÝnh m¹ng cho Vò nµng khÈn kho¶n khuyªn Vò trèn ®i nh-ng kh«ng ®-îc => kÎ tri ©m.Gv h-íng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: “ Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n” .Kh«ng thÓ ®-a ra mét lêi gi¶i ®¸p tho¶ ®¸ng. s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp .

thiÕt kÕ bµi so¹n.H¾n ch-a ®-îc mét ng-êi ®µn bµ nµo yªu c¶ ( Chó ý tõ bÞ ®éng: bÞ ®-îc. tr¶ lêi c©u hái.KiÓm tra bµi cò: 3. SGV.Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c. b¶ng phô C.Ch-a mét ng-êi ®µn bµ nµo yªu h¾n c¶ c.Bµi tËp 1 a.HS trao ®æi th¶o luËn cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Dïng kiÓu c©u bÞ ®éng 1.C©u kh«ng sai nh-ng kh«ng nèi 137 .Môc tiªu cÇn ®¹t 1. biÕt lùa chän kiÓu c©u thÝch hîp ®Ó sö dông khi nãi vµ viÕt 3.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .HS chia 6 nhãm .KiÕn thøc: Gióp HS Cñng cè vµ n©ng cao thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông cña mét sè kiÓu c©u th-êng dïng trong v¨n b¶n tiÕng ViÖt 2.GV h-íng dÉn HS lµm bµi tËp1 .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .SGK. lÜnh héi mét sè kiÓu c©u th-êng dïng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:64 ppct Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n A.Kü n¨ng:BiÕt ph©n tÝch. trao ®æi th¶o luËn. lùa chän c¸ch sö dông kiÓu c©u trong v¨n b¶n B. . ph¶i) b. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.SGK.æn ®Þnh tæ chøc 2.

DÊu phÈy .HS chia nhãm nhá.Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ liªn t-ëng víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tr-íc b. Nh-ng c©u cã khëi ng÷ liªn kÕt chÆt chÏ h¬n vÒ ý víi c©u ®i tr-íc nhê sù ®èi lËp víi c¸c tõ g¹o vµ hµnh 2.Dïng kiÓu c©u cã khëi ng÷ 1. tr-íc chñ ng÷ .VÞ trÝ: §Çu c©u. t×nh tù.C©u thø hai cã khëi ng÷: Tù t«i ..Bµi tËp1 a. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp tiÕp ý vµ h-íng triÓn khai ý cña c©u ®i tr-íc 2. c¶m xóc .cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .HS chia nhãm nhá.Bµi tËp2 .HS ®äc bµi tËp .Khëi ng÷: Hµnh b.Dïng kiÓu c©u cã tr¹ng ng÷ chØ t×nh huèng 1.DÊu phÈy .C©u cã khëi ng÷: Hµnh th× nhµ thÞ may l¹i cßn .HS ®äc bµi tËp .VÞ trÝ ®Çu c©u 138 Ho¹t ®éng 4 HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng 5: .Bµi tËp 3 (SGK) II. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp .Bµi tËp1 a.VÞ trÝ: ®Çu c©u.HS chia 2 d·y + D·y1 tr¶ lêi ý a + D·y 2 tr¶ lêi ý b .C©u thø hai cã khëi ng÷: C¶m gi¸c. tr¶ lêi c©u hái .So s¸nh víi: Nhµ thÞ may l¹i cßn hµnh -> Hai c©u t-¬ng ®-¬ng vÒ nghÜa c¬ b¶n: biÓu hiÖn cïng mét sù viÖc.HS ®äc bµi tËp . ®êi sèng.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung *Ho¹t ®éng 2 . tr-íc chñ ng÷ .Bµi tËp 2 CÇn chän ph-¬ng ¸n C v× viÖc dÉn nguyªn v¨n lêi c¸c anh l¸i xe t¹o nªn Ên t-îng kiªu h·nh cña c« g¸i vµ s¾c th¸i ý nhÞ cña ng-êi kÓ chuyÖn 3.HS ®äc bµi tËp.C©u bÞ ®éng: §êi h¾n ch-a bao giê ®-îc s¨n sãc bëi mét bµn tay “ ®µn bµ” 3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .Bµi tËp 3 a.Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tr-íc III.GV chuÈn kiÕn thøc *Ho¹t ®éng 6 .

GV chèt l¹i néi dung bµi häc .Côm ®éng tõ c.... trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng-êi tr×nh bµy tr-íc líp 4. tr×nh bµy tr-íc líp *Ho¹t ®éng 8 ..HS lµm viÖc c¸ nh©n.) IV..§Òu chiÕm vÞ trÝ ®Çu c©u 2.Bµi tËp 2 Chän ph-¬ng ¸n C võa ®óng vÒ ý võa liªn kÕt ý chÆt chÏ võa mÒm m¹i uyÓn chuyÓn 3.. t¹o m¹ch l¹c trong v¨n b¶n *Ho¹t ®éng 7 ..( SGK) 3. bËt c-êi -> Sau khi chuyÓn c©u cã hai vÞ ng÷ cïng cã cÊu t¹o lµ mét côm ®éng tõ.Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11 TrÇn Nam Chung b. dÆn dß. cïng biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña mét chñ thÓ nh-ng viÕt theo kiÓu c©u tr-íc th× sù nèi tiÕp vÒ ý râ rµng h¬n 2.So¹n bµi “ T×nh yªu vµ thï hËn” ..Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 139 .Tæng kÕt vÒ viÖc sö dông ba kiÓu c©u trong v¨n b¶n 1.T¸c dông liªn kÕt ý.HS chia nhãm nhá.bé ®-êng ( C©u ®Çu) b.HS ®äc bµi tËp .Tr¹ng ng÷: NhËn ®-îc. h-íng dÉn .Ph©n biÖt tin thø yÕu (ë phÇn phô ®Çu c©u) víi tin quan träng ( ë phÇn vÞ ng÷ chÝnh cña c©u: Quay l¹i ..Bµ giµ kia thÊy thÞ hái.Bµi tËp 3 a.Cñng cè.