Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07

Kinh tế vĩ mô

Các ứng dụng của mô hình

Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô
Chúng ta đã dành phần lớn học kỳ này để xây dựng kỹ lưỡng một mô hình kinh tế vĩ mô có thể áp dụng để phân tích tác động của các biến cố kinh tế dựa trên bốn biến nội sinh chính: sản lượng thực Y, lãi suất thực r, mức giá P và tỷ giá hối đoái thực ε. Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau: (1) (2) Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(ε) ; phương trình IS

M = L(Y , r + π e ) P Y = Y + α(P - Pe) r = r*

; phương trình LM ; phương trình AS ; nền kinh tế mở nhỏ

(3) (4)

Mô hình này là cách trình bày tổng quát cho các trường hợp đặc biệt thể hiện qua việc đưa vào các ràng buộc và giả định đối với các phương trình như sau:
A. Nền kinh tế đóng (Closed economy, ký hiệu là C):

• •

Ba biến nội sinh: Y, r, P NX ≡ 0, nên phương trình (1) trở thành: (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G

• •

Không có phương trình (4). Hệ phương trình: Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS ; phương trình LM ; phương trình AS

(1C) (2) (3)

M = L(Y , r + π e ) P
Y = Y + α(P - Pe)

David E. Spencer/Chau Van Thanh

1

Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành

phương trình LM . phương trình IS .T) + I(r) + G M = L(Y .T) + I(r) + G Ms = L(Y . phương trình trở thành: Ms = L(Y . Với Y và r cho trước.tính trung lập của tiền). phương trình LM .Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe. (2) và (3-lr). AD-SRAS] • Nếu πe = 0. r + π e ) P . David E. nên phương trình (3) trở thành: Y= Y (3-lr) • • (1C) (2) (3-lr) • • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C). (2C-sr) và (3). Spencer/Chau Van Thanh 2 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành 1 . r được xác định bằng phương trình (1C). Hệ phương trình: Y = C(Y . phương trình AS Sự phân biệt giữa các biến thực và biến danh nghĩa theo lý thuyết trong mô hình cổ điển. Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM. r ) P (2C-sr) • • (1C) (2C-sr) (3) Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C). phương trình AS Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr). trong đó nhấn mạnh các biến danh nghĩa không ảnh hưởng đến các biến thực (ví dụ thay đổi cung tiền không ảnh hưởng đến các biến thực . [Phân đôi cổ điển1]. phương trình IS . P được xác định bằng phương trình (2). Với Y cho trước.Pe) . Hệ phương trình: Y = C(Y . r ) P Y = Y + α(P .

r * + π e ) P Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr). chúng ta có: Y = C(Y . và P. Hệ phương trình: David E. (2O) và (3-lr).Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình B. P được xác định bằng phương trình (2O). (2O-sr) và (3). r * + π e ) P (1O) (2O) • Điều đó mang lại cho chúng ta ba biến nội sinh: Y. Ngắn hạn: [Mô hình Mundell-Fleming] • Với P và P* cho trước. [Phân đôi cổ điển]. Spencer/Chau Van Thanh 3 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành . Với Y cho trước. Với Y và ε cho trước. ký hiệu là O): • Mô hình của một nền kinh tế mở nhỏ bao gồm cả phương trình (4). e lỷ lệ với ε. Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy. Khi phương trình này được thay vào các phương trình (1) và (2).T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . Vì thế. r * ) P (2O-sr) • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O-sr). phương trình (1O) trở thành: Y = C(Y . phương trình trở thành: Ms = L(Y .T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . Hệ phương trình: Y = C(Y . ε.T) + I(r*) + G + NX(ε) (1O-sr) • Nếu πe = 0. ε được xác định bằng phương trình (1O). Dài hạn: [Mô hình cổ điển của nền kinh tế mở] • • (1O) (2O) (3-lr) • • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O).

Thay đổi tự định trong đầu tư (thay đổi có tính ngoại sinh). M trở thành một biến nội sinh. Thay đổi thuế nhập khẩu (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). Thay đổi cung tiền. Spencer/Chau Van Thanh 4 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành . Trong nền kinh tế mở nhỏ ngắn hạn. ngân hàng trung ương phải điều chỉnh cung tiền để duy trì e ở mức cố định. Thay đổi tự định của cầu tiền (thay đổi có tính ngoại sinh). 3. 4. David E.Pe) Tỷ giá hối đoái thả nổi: • Với P cho trước. r * ) P Y = Y + α(P . Tăng thâm hụt ngân sách chính phủ tại phần còn lại của thế giới (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). Một số ứng dụng: Bạn nên có khả năng phân tích được các tác động của mỗi biến cố kinh tế sau đây đối với các biến nội sinh phù hợp (Y. cũng như ε trong nền kinh tế mở) trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở nhỏ. 5. Thay đổi của thâm hụt ngân sách chính phủ. r. Thay đổi tự định trong tiêu dùng (thay đổi có tính ngoại sinh). 1.T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . bạn nên xem xét cả hai cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định. trong nền kinh tế đóng.Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình (1O-sr) (2O-sr) (3) Y = C(Y . Kết quả là. 2. và P. e điều chỉnh để thoả phương trình (1O-sr) Tỷ giá hối đoái cố định: • e được ấn định ở e = ef. 7. 6. trong ngắn hạn và dài hạn.

T) + I(r) + G + NX(e) M/P = L(r. Spencer/Chau Van Thanh 5 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành .T) + I(r*+?) + G + NX(e) M/P = L(r*+?. Y) Mô hình IS-LM cho nền kinh tế mở lớn (ngắn hạn) được xác định bởi: • • • Hay: • • Y = C(Y . Y) NX(e) = NFI(r) David E.Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Mở rộng: Các trường hợp đặc biệt về mô hình Mô hình IS*-LM* cho nền kinh tế mở nhỏ (ngắn hạn) có sự khác biệt về tỷ giá (r?r*) Trong đó: r = r* + ? Với ? bao gồm rủi ro quốc gia và rủi ro tỷ giá [d – (ee – e)/e] • • Y = C(Y .T) + I(r) + G + NFI(r) M/P = L(r. Y) Y = C(Y .