Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.

cc
SongID Title Artist Lyric (first few words...)
1 830535 1,2,3,NGÔI SAO SY LUÂN Môt ngày anh nhó nhó bóng hình em trái tim mong chò nhüng phút...
2 828930 999 ÐÓA HÒNG NHAC HOA Nhãc chi chuyên xua dã xa rôi nhu giâc mo cho dên bao giò anh quên...
3 828649 AI BIÉT NHAC NGOAI Chàng thê rãng chàng yêu tôi còn nhiêu hon tình tôi hãng yêu chàng...
4 828070 AI CHO EM TÌNH YÊU NGOC LÈ Chiêu môt mình buôn qua dây thây dôi lúa yêu nhau Sao em bông u sâu...
5 828012 AI CHO TÔI TÌNH YÊU TRÚC PHUONG Ai cho tôi tình yêu cúa ngày tho ngày mông Tôi xin dâng vòng tay mó...
6 831193 AI ÐI NGOÀI SUONG GIÓ NGUYÈN HÜU THIÉT Tròi thu mua bay bay mà lòng ai nhu say hoa lá roi dây tùng giot mua...
7 830911 AI ÐI TRÊN DÀM ÐUÒNG TRUÒNG PHAM DUY Hò hô hò hò ói hò Ai di trên duòng là dãm duòng Ði mô mà vôi vã...
8 828038 AI ÐUA EM VÈ NGUYÈN ÁNH 9 Ðêm nay ai dua em vê? Mình em trên hè phô vãng Ðêm nay ai dua em vê?...
9 828210 AI LÊN XÚ HOA ÐÀO HOÀNG NGUYÊN Ai lên xú hoa dào dùng chân bên hô nghe chiêu roi nghe hoi giá len...
10 831194 AI RA XÚ HUÉ DUY KHÁNH Ai ra xú Huê thì ra ai vê là vê núi Ngu ai vê là vê sông Huong...
11 830536 AI THUONG CON NHIÈU VÜ HOÀNG Ba vói me dêu thuong con nhung không biêt ai thuong con nhiêu hon con...
12 830537 AI THUONG YÊU EM DZOÃN BÌNH Ai thuong yêu em ai vô vê em ai thuòng hay vuôt mái tóc em khi em...
13 828050 AI VÈ SÔNG TUONG THÔNG ÐAT Ai có vê bên bên sông Tuong nhãn nguòi duyên dáng tôi thuong bao...
14 830021 AI VÈ SÔNG TUONG (CN) THÔNG ÐAT Ai có vê bên bên sông Tuong nhãn nguòi duyên dáng tôi thuong
15 830912 AI VÔ XÚ HUÉ THÌ VÔ PHAM DUY À á oi! Á a á a à á a! Ai vô xú Huê (ó) thì vô Chó so Truông...
16 829219 ALLELUIA DÂN CA ANH Ngot ngào lòi thuong mên dáng yêu tùng con gió dã qua nhu tré lai...
17 830051 ANH GIÁNG SON Anh là tình yêu trong tim em dù thòi gian có cách xa. Anh là tình…
18 830081 ANH (2) NGUYÈN HOÀI ANH Anh vân dên dù tròi gió mua giãng khãp lôi dù cho nhüng lúc giá...
19 828932 ANH BA HUNG TRÀN KIÉT TUÒNG Có anh Ba Hung vôn thiêt nông dân di lính hon nãm truòng vùa mói...
20 828816 ANH CÀN CÓ EM NHAC NGOAI Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu tình nhân hõi anh cân có em...
21 830082 ANH CHÀNG ÐEP TRAI NGUYÈN VÜ Ða dà da da dà da da da dà da da da dà da da dà da da da dà da da da...
22 829605 ANH CHÀNG NHÀ QUÊ TRÀN QUÉ SON Ôi anh chàng nhà quê lên phô rât là ngây tho em xinh dep nhu hoa dân...
23 830083 ANH CHÌ BIÉT CÂM NÍN NGHE TIÉNG EM KHÓC NGUYÈN HOÀI ANH Mua rôi mua mua hát ru dêm buôn con phô vãng tênh ngãm ai vê trong...
24 830538 ANH CHÌ LÀ HÌNH BÓNG CÙA NGUÒI KHÁC SY LUÂN Thà cú nói ra hêt cho không khô dau thêm nhiêu thà cú nói ra hêt...
25 828191 ANH CHO EM MÙA XUÂN NGUYÈN HIÈN KIM TUÁN - Anh cho em mùa Xuân nu hoa vàng mói nó chiêu Ðông nào nhung nhó…
26 830539 ANH CHUA DÁM NÓI BÀO CHÁN Yeah yeah yeah oh oh oh oh oh oh hen em lôi ây mà sao chua thây tói...
27 829941 ANH CÓ QUÊN EM NHAC HOA: HÒ SÚ ANH Ngày anh di rât xa vê noi ây bõ mình tôi ngôi dây phô xua giò tãm...
28 830540 ANH ÐÃ HIÉU TÌNH EM XUÂN LONG Còn ngai ngùng gì không dám yêu anh em oi dâu dam mê dã vuong dôi...
29 829635 ANH ÐÃ QUÊN EM HOÀI AN Khi hoàng hôn nhe buông xuông tình yêu mói hay nguòi xa em rôi trên...
30 830728 ANH ÐI XA CÁCH QUÊ NGHÈO (CN) VIÈN CHÂU Mua gió lanh triên miên dêm dã khuya ngàn nhó nhung hiên vê nãm xua...
31 830169 ANH EM TA VÈ TIÉN LOC Anh em ta vê cùng nhau ta quây quân này môt hai ba bôn nãm anh em ta...
32 830541 ANH HÃY QUAY VÈ CÙNG EM HOÀI AN Nhüng ngày vui ây còn ghi mãi mãi còn khãc sâu trong tim mình...
33 828561 ANH HÃY VÈ ÐI VINH SÙ Thôi em hãy vê di xin trá lai em nhüng gì dâu môi em trao xui hai...
34 831100 ANH KHÔNG CÒN GÌ ÐÉ NÓI VÓI EM NGUYÈN MINH ANH Anh không còn gì dê nói vói em nüa dâu thôi em dùng goi dùng nhãn...
35 830927 ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NÜA ÐÂU THÁI KHANG Dâng hoi men cay nhói lên niêm dau trong trái tim khi anh yêu em anh...
36 831179 ANH KHÔNG MUÓN LÀM NGUÒI THÚ BA NGUYÈN MINH ANH Thôi duyên tình ta nên châm dút di còn hon tình yêu tay ba chi làm...
37 829885 ANH KHÔNG MUÓN RA ÐI NGUYÈN VÄN THANH NHÃ Em hay trách móc vu vo anh cho em nôi mong chò và rôi chot buóc…
38 831180 ANH LÀ NGUÒI CÓ LÖI SY LUÂN Ðã bao tháng anh cách xa em rôi nhung ngày dó anh mãi không quên...
39 828922 ANH LÀ TIA NÁNG TRONG EM NHAC HOA Tìm dên vói em bãng thuong mên dên cho em tình yêu mói chàng có...
40 831195 ANH MÃI LÀ HÒ HOÀI ANH Con mua theo con gió vói sông sâu xa tràn noi chân ta ngãm nhìn duói...
41 829634 ANH MONG CÓ EM LÝ HÀI Khi anh yêu em anh yêu mãi muôn dòi tình yêu anh trao em chât ngât bao...
42 831069 ANH MONG EM DUY MANH Em em có biêt anh dang thâm mong mong em dên bên anh dêm này tìm lai...
43 830273 ANH MUÓN NÓI YÊU EM QUÓC VUONG Ngày ta gãp gõ phút giây ban dâu tình sao êm ái ngõ nhu giâc mo...
44 831231 ANH NHÓ EM NHIÈU ÐÖ QUANG Ngày dôi ta xa nhau anh làm bài tho quá u buôn sâu thuong bao dêm cay...
45 828277 ANH Ó ÐÀU SÔNG EM CUÓI SÔNG PHAN HUYNH ÐIÉU Anh ó dâu sông em cuôi sông uông chung dòng nuóc Vàm Cõ Ðông thuong...
46 829421 ANH Ó ÐÀU SÔNG EM CUÓI SÔNG (A) PHAN HUYNH ÐIÉU Anh ó dâu sông em cuôi sông uông chung dòng nuóc Vàm Cõ Ðông xa...
47 829422 ANH Ó ÐÀU SÔNG EM CUÓI SÔNG (B) PHAN HUYNH ÐIÉU Gió gió nhó thuong ai mà lay bò lá dê bìm bjp kêu con nuóc lón...
1
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
48 830170 ANH PHÀI LÀM SAO NHÁT TRUNG Làm sao anh yêu thuong môt nguòi dã không còn yêu anh nhu ngày nào...
49 828586 ANH SÁU VÈ QUÊ HÜU MINH VINH SÙ - Bình minh nãng sóm anh Sáu vê thãm ghé miên quê em. Doc bò kênh…
50 830928 ANH SË ÐÉN BÊN EM VÌNH TÂM Hõi em yêu xin nguòi hãy dên bên anh ngày dêm anh mo vê nàng có chi...
51 829378 ANH TÔI PHUONG UYÊN Xe tang dua anh di trong chiêu vãng goi tên anh không gian âm u cha me...
52 830789 ANH VÀ EM HOÀI AN Em nhó anh nhó rât nhó tình anh nhó ánh mãt hoài mong ngày xua...
53 829264 ANH VÄN BIÉT NGUYÈN TRUNG CANG Anh vân biêt anh dã tùng yêu em anh vân tiêc bao chuôi ngày bên...
54 828595 ANH VÄN BIÉT (2) NHAC NGOAI Anh dã hay truóc së có môt sáng môt sáng dep tròi së có môt...
55 829511 ANH VÄN BIÉT (3) NHAC HOA Tình anh dó dã trao cho em hôm nào và em nói em së yêu thuong anh...
56 829917 ANH VÄN CHÒ THÁI HÙNG Ngày nào em dên mang theo môt môi tình nông... Tùng vòng tay âm...
57 828225 ANH VÄN CÒN CÔ ÐON HOÀNG TRANG Sao chiêu nay em không sang thãm tôi cho mây sâu giãng dây nhó dên hai...
58 831070 ANH VÄN CÒN YÊU EM PHAN ÐÌNH TÙNG Em oi anh không dành lòng nói câu chia ly em oi sao em dành vôi bõ...
59 830274 ANH VÄN HÀNH QUÂN HUY DU Anh vân hành quân trên duòng ra chiên djch mé dôi quê anh buóc...
60 829942 ANH VÈ TÌNH ÐEP QUÊ HUONG HOÀNG PHUONG Véo von dôi chim chích chòe Là dà cành tre vang tiêng cú kêu Buóm...
61 831101 ÁNG MÂY BUÒN MINH VY Tình dôi ta nay dôi thay còn giây phút dê bõ ngõ nói chi câu biêt...
62 829795 ÁNH MÁT CÙA CHA MINH CHÂU Ngày xua khi con tho dai thuòng quân quanh bên cha môi ngày dê hàng...
63 830171 ÁNH MÁT KIÊU XA TRUNG QUÂN Biêt bao ngày ngôi trông ngóng buóc chân nguòi qua lôi này mà...
64 831178 ÁNH MÁT QUÊ HUONG HOÀNG PHUONG Em tìm vê chân dê chút huong thâm lá cõ cánh diêu bay châm nhõ...
65 831181 ÁNH SAO BÄNG SY LUÂN Nhu nhu nhüng ánh sao bãng anh dên rôi di cho em mãi di tìm môt...
66 829796 ÁNH SAO BUÒN QUÓC AN Nhó ngày xa xua em vân thuòng mông mo duoc hát vang lên khúc nhac...
67 829564 ÁNH SÁNG CÙA ÐÒI TÔI MINH CHÂU Em dã cât buóc quay mãt di vôi vàng chuyên hôm qua khiên cho lòng...
68 831396 ÁNH TRÄNG BUÒN THANH THUAN Ngôi noi dây nhó môt nguòi nhìn mua roi nhó thuong em Ngôi trong dêm...
69 830143 ÁNH TRÄNG HOÀ BÌNH HÒ BÁC Bóng trãng tròn luót qua ngon tre trãng lâp lánh ánh vàng xóm quê...
70 831232 ÁNH TRÄNG XUA NGUYÈN VÄN CHUNG Buóc cú buóc trên duòng khuya lé loi môt mình anh cô don vói trãng...
71 830392 ÁO ANH SÚT CHÌ ÐUÒNG TÀ PHAM DUY Nàng có ba nguòi anh di bô dôi lâu rôi! Nàng có dôi nguòi em
72 828061 ÁO EM CHUA MÀC MOT LÀN HOÀI LINH Tôi vói nàng hai dúa nguyên yêu nhau tha thiêt tù dây cho dên ngày...
73 829939 ÁO EM CHUA MÀC MOT LÀN (CN) HOÀI LINH Tôi vói nàng hai dúa nguyên yêu nhau tha thiêt tù dây cho dên ngày...
74 829797 ÁO HOA BÊN NGUÒI NHAC HOA Ngôi noi dây nhó thuong môt nguòi cuôc tình nay cách xa muôn trùng...
75 828440 ÁO HÒNG VU QUY NHAC NGOAI Vu qui em mãc áo hông dê buôn cho ai dó em di lây chông. Còn trông...
76 828505 ÁO LUA HÀ ÐÔNG NGÔ THUY MIÊN Nãng Sài Gòn anh di mà chot mát Bói vì em mãc áo lua Hà Ðông...
77 830275 ÁO MÓI CÀ MAU THANH SON Nghe nói Cà Mau xa lãm ó cuôi cùng bán dô Viêt Nam ngai chi...
78 828880 ÁO THÁM HÀNG ME VÜ DUY CUONG Mãt nãng dong dua trên càng me tan suong sóm em dap xe nhjp sông...
79 830040 ÁO TRÁNG VÜ QUÓC BÀO Bóng nãng loang nhanh trên con duòng dài. Áo trãng tho ngây ôm...
80 829914 ÁO TRÁNG GÒ CÔNG THANH SON Nhó tà áo trãng Gò Công nhó mùa cát khô biên nóng
81 830084 ÁO TRÁNG NGÒI SÁNG TUONG LAI MINH KHANG Ngòi sáng chiêc áo trãng trên con duòng dên lóp bùng sáng chiêc...
82 829592 ÁO TÚ THÂN HÜU XUÂN Mây trãm nãm quan ho ì ... i áo áo tú thân ôi a bên dình se duyên...
83 828066 ÁO VÀNG NGUÒI YÊU VINH SÙ Áo vàng bay phât pho trong chiêu Buôi dâu quen ngõ hôn xôn xao...
84 831325 ÁO XANH TUÁN KHANH Ngày em sinh ra ó noi con phô không tên trên trân gian tôi Ðòi chua...
85 828006 ÀO ÀNH (1) Y VÂN Yêu cho biêt sao dêm dài Cho quen vói nông cay Yêu cho thây bao lâu...
86 830022 ÀO ÀNH (CN) Y VÂN Yêu cho biêt sao dêm dài. Cho quen vói nông cay. Yêu cho thây bao lâu...
87 830929 ÀO ÀNH SA MAC TRUÒNG HUY Ðùng cách xa em nguòi oi hãy yêu em thât lòng dùng yêu em nhu nhüng...
88 829296 ÀO MONG TÌNH YÊU NHAC HOA Chuyên tình ta nay dã di vào trong giâc mo dê mình em mang bao nôi...
89 830790 ÄN NÄN HOÀNG TRANG Ngày mình yêu nhau hai dúa uóc mo trâu cau em dâu có ngò rãng hai...
90 830930 ÂN TÌNH ÐÒNG ÐOI OI ÐÀO VÄN SÙ Ban nhìn lai xem chúng tôi là nhà nông nhüng nhà nông hay bông o...
91 831345 ÂY DA ÂY DA LUONG HÜU BÍCH La la la la la la la La la la la la la la Môt ngày thât vui xôn xao
92 831213 ÀU O LÝ RU CON TRUONG QUANG TUÁN Ru con giâc ngú giâc ngú trua nông nhu bông sen nó giüa dông lúa...
93 829747 BA LÔ CON CÓC VÜ HOÀNG Chú mang trên vai ba lô con Cóc dù cho duòng xóc Cóc không khóc bao...
94 831212 BA NGON NÉN LUNG LINH NGOC LÈ Ba là cây nên vàng me là cây nên xanh con là cây nên hông ba ngon...
95 829597 BAN MAI TÌNH YÊU NHAC NHAT: AMIE NAMURO Buôi sóm tinh mo êm dêm em buóc ra vuòn giot nãng long lanh hòa ca...
2
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
96 829755 BAO GIÒ NGUÒI TRÓ LAI TUÁN THÄNG Mua còn mãi roi trên duòng vãng dêm lãng lë trôi theo thòi gian giò...
97 828056 BAO NÄM TA CHÒ EM NGUYÈN NGOC THIEN Bâng khuâng ta doi em truóc sân truòng hoa tím Bâng khuâng ta chò em...
98 830172 BAY CAO TIÉNG HÁT UÓC MO NGUYÈN NAM Ðõ thãm khãn quàng trên màu cò cuôc dòi em là ngàn hoa ruc rõ...
99 830393 BAY CÙNG TÌNH YÊU LUONG BÀNG QUANG Ngày xua anh vân thuòng mo vê môt diêu la vu vo giâc mo có anh và...
100 830247 BAY TRÊN NHÜNG GIÁC MO TUÁN KHANH Ðêm qua ngú quên giüa tròi Ta bay vào trãm thê giói Bay trên hàng...
101 829857 BAY VÀO NGÀY XANH DUONG THU Con chim nghiêng nghiêng trong nãng vô cánh bay vê ngày xanh thãm...
102 829636 BAY VÀO TUONG LAI NGUYÈN VÄN HIÊN Tuôi tho cúa chúng em tua nhu nhüng cánh chim bay di bay di xây mùa...
103 828663 BÁC ÐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN HUY THUC Ðêm nay trên duòng hành quân ra mãt trân trùng trùng doàn quân tiên...
104 831233 BÁC HÒ MOT TÌNH YÊU BAO LA THUAN YÉN Bác Hô Nguòi là tình yêu thiêt tha nhât trong lòng dân và trong...
105 830542 BÁN ÐI CUOC TÌNH MINH KHANG Anh không tin em quên anh anh không tin em chia lìa tai sao ngày qua em...
106 829621 BÁNH BÔNG LAN (CN) KIÊN GIANG QUY SÁC - Ai mua bánh bông lan hôn bông lan cánh trãng nhuy vàng qua thuong cô…
107 829280 BÁNH XE LÃNG TÙ TRONG KHUONG Bánh xe quay nhanh nhanh chiêc thân xe rung rinh chìm trong làn cát...
108 828093 BÀ CÒNG ÐI CHO PHAM TUYÊN Bà còng di cho tròi mua cái tôm cái tép di dua bà còng dua bà...
109 828653 BÀI CA CHO ANH TRUONG TUYÉT MAI Mãt tròi chon anh dê tõa sáng Mãt trãng chon anh dê tu tình Mùa...
110 829434 BÀI CA CHUA VIÉT HÉT LÒI BÀO CHÁN Bài ca dã viêt rôi mà chua nói hêt lòi vì cuôc sông dâng trào...
111 828255 BÀI CA DAO CHO EM TIÉN LUÂN Câu ca dao ai hát gheo trên dông qua bao nãm nghe vân còn tình tú...
112 829146 BÀI CA DAO ÐÀU ÐÒI QUÓC DÜNG Em có nhó bài ca dao dâu dòi bên chiêc vong me ru âu o òi. Hàng...
113 829346 BÀI CA ÐÁT PHUONG NAM LU NHÁT VÜ Nhãn ai di vê miên dât Phuong Nam tròi xanh mây trãng soi dòng Cúu...
114 830729 BÀI CA ÐÁT PHUONG NAM (A) LU NHÁT VÜ Hò o o ò hò ho hò hò ho nhãn ai di vê miên dât phuong Nam tròi...
115 830730 BÀI CA ÐÁT PHUONG NAM (B) LU NHÁT VÜ Chò trãng lên cât tiêng goi nhau dàn kháy tang tình duom thãm hôn...
116 830396 BÀI CA ÐI HOC PHAM TRÀN BÀNG Bình minh dâng lên ánh trên giot suong long lanh dàn buóm phoi phói...
117 828522 BÀI CA HÀ NOI VÜ THANH Ta di trên duòng Hà Nôi ruc rõ chiên công Ðuòng thênh thang Ba Ðình...
118 828075 BÀI CA HY VONG VÄN KÝ Tùng dôi chim bay di tiêng ca rôn ràng Cánh chim xao xuyên gió mùa...
119 828107 BÀI CA KHÔNG QUÊN PHAM MINH TUÁN Có môt bài ca không bao giò quên là lòi dât nuóc tôi chãng phút...
120 831196 BÀI CA LUC QUÂN 2 AN THUYÊN Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Ta mang trong tim hình...
121 828667 BÀI CA MAY ÁO XUÂN HÒNG Chiên sï ta dâm mua dãi nãng mua rét run nguòi nãng xâm màu da...
122 828166 BÀI CA MÙA THU CHU MINH KÝ Này em oi em có hay chiêu nay tròi nhiêu mây bay Nãng úa trên ngon...
123 829588 BÀI CA NÄM TÁN NGUYÈN VÄN TÝ Trong tiêng súng cá nuóc cùng dánh Mÿ ruông dât quê ta không muôn...
124 830276 BÀI CA NGUÒI LÍNH DIEP MINH TUYÈN Ðuòng dài hành quân xa di khãp non sông nhà ngày ngày quàng trên...
125 829460 BÀI CA NGUÒI NÜ TU VE SÀI GÒN PHAM MINH TUÁN Tuôi em vùa tròn dôi muoi muòi tám em cài mái tóc gon gàng di...
126 830931 BÀI CA NHÓ BÁC XUÂN QUANG Bác oi thuong nhó vô cùng thâm goi tên kính yêu vô vàn tên nguòi...
127 831162 BÀI CA SAO PHAM DUY Sao Tua chín cái ôi a... nãm kê thuong em... tù thuó me vê là…
128 828539 BÀI CA SINH VIÊN TRÀN HOÀNG TIÉN Bài ca sinh viên ta hát có nãng âm ban mai úng hông tuôi sinh viên...
129 830932 BÀI CA SINH VIÊN TAI CHÚC TRÀN QUÓC HÙNG Tù nhiêu noi ta vê dây nhiêu ngành riêng hop vê dây hoc cùng nhau...
130 830243 BÀI CA SUM HOP PHONG NHÃ Ðây nhüng bây chim xinh tung cánh bay vê thành phô Hô Chí Minh thãm...
131 829512 BÀI CA TÉT CHO EM QUÓC DÜNG Têt này anh không thèm keo mút vì dã có môi em thom ngot tua son...
132 830543 BÀI CA THANH NIÊN CÔNG NHÂN PHAM ÐÄNG KHUONG Chúng ta là thanh niên công nhân cúa thành phô Bác Hô kính yêu...
133 828664 BÀI CA TÌNH YÊU LUONG VÌNH Nghe thây không em mùa xuân dang thì thâm cõ cây hoa lá dang hát...
134 831163 BÀI CA TRÄNG PHAM DUY Trãng oi trãng ói kìa là trãng oi! Trãng lá trai trong chiêu voi
135 828121 BÀI CA TRÊN SÓNG TÙ HUY Ta boi trên biên sóng sóng nhâp nhô bac dâu Ta boi trong dòng nuóc...
136 828519 BÀI CA TRUÒNG SON TRÀN CHUNG Truòng son oi Trên duòng ta qua không môt dâu chân nguòi Có chú nai...
137 829484 BÀI CA XÂY DUNG HOÀNG VÂN Ban dòi oi ban có nghe chãng niêm vui cúa nhüng nguòi don dên...
138 831182 BÀI CHO EM TÙ CÔNG PHUNG Chiêu nay ngôi viêt riêng cho em cho em bài hát êm dêm trôi theo...
139 831358 BÀI CUÓI CHO NGUÒI TÌNH NGUYÈN VÜ Nguòi yêu oi còn nhó không Chuyên ngày xua dã qua mau Mình hen hò...
140 830244 BÀI HÁT CHO EM ÐÖ BÀO Con mua bay bay con duòng tron nhó anh thât nhiêu Ngày dã xa Ðêm qua...
141 829033 BÀI HÁT RU CHO ANH DUONG THU Ru anh ru anh ngú dôi thông nhu xa mò vân vo bông liêu dõ mãt hô...
142 830245 BÀI HOC ÐÀU TIÊN TRUONG XUÂN MÄN Thua thây con dã thuôc bài hoc sáng nay trong bài giáng có bui...
143 828330 BÀI LUÂN VÜ MÙA XUÂN NHAC HOA Kìa trông tròi mang mùa mua dên bên ta rôi Tùng con tùng con sâu...
3
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
144 831214 BÀI TANGO CHO EM LAM PHUONG Tù ngày có em vê nhà mình tràn ánh trãng thê dòng nhac tình dã...
145 829798 BÀI TANGO XA RÒI HOÀI AN Anh có nghe thây buóc xuân dang vê ngoài hiên anh có nghe thây dáng...
146 828573 BÀI TAP TRONG TÌNH YÊU ÐOÀN XUÂN MY Vâng trãng cô don sau lá lâp ló treo gác mái phô quanh quë. Vói...
147 829943 BÀI THÁNH CA BUÒN TR|NH CÔNG SON Bài thánh ca dó còn nhó không em? Noel nãm nào chúng mình có nhau....
148 831326 BÀI TÌNH CA CHO EM NGÔ THUY MIÊN Anh hát cho em bài tình ca thiêt tha. Anh hát cho em dù lòng nghe...
149 828322 BÀI TÌNH CA NÒNG THÁM NHAC HOA Tròi mjt mù và lê tràn dôi mi Nguòi yêu dâu em mo vê anh Giâc...
150 830394 BÀ ME GIO LINH PHAM DUY Me già cuôc dât trông khoai nuôi con dánh giãc dêm ngày. Cho dù...
151 830395 BÀ ME QUÊ PHAM DUY Vuòn rau vuòn rau xanh ngãt môt màu. Có dàn
152 831102 BÀ NÄM VÜ QUÓC VIET Ðã bao lâu rôi bà Nãm dúng trông con vê sóm hôm sau hè hàng cau úa...
153 830544 BÀN TAY NÄM NGÓN SÔNG TRÀ THÂN LOC - Bàn tay nãm ngón xinh thât là xinh cái anh mâp lùn tên anh là ngón…
154 831183 BÀN HÙNG CA CHIM LAC LÊ QUANG Ngàn tia nãng âm tùng dàn chim vô cánh tung tròi Ðât nuóc tôi dã...
155 830545 BÀN TÌNH CA CÒN ÐÓ TÔN THÁT THÀNH Tình yêu lên tiêng tho thoáng dua nghe êm dêm cuôc dòi nhu lá xanh...
156 830233 BÀN TÌNH CUÓI NGÔ THUY MIÊN Mua có roi và nãng có phai. Trên cuôc tình yêu em ngày nào. Ta dã...
157 828005 BÀY NGÀY ÐOI MONG TRÀN THIEN THANH Anh hen em cuôi tuân chò nhau noi cuôi phô biêt anh thích màu...
158 829768 BÀY NGÀY ÐOI MONG (A) TRÀN THIEN THANH Anh hen em cuôi tuân chò em noi cuôi phô biêt anh thích màu tròi...
159 829769 BÀY NGÀY ÐOI MONG (B) TRÀN THIEN THANH Sáng chú nhât tròi trong nhung trong lòng dâng sóng chãng thây...
160 831327 BÀY SÁC CÀU VÒNG NGUYÈN HÒNG THUAN Ngày tho bé em lón lên bên câu chuyên cô tích cúa me Có câu vông...
161 829513 BÃO HUY PHUONG Gió tù em dâu tói? Gió vê tù muôn lôi phái chãng gió thât to?...
162 830173 BÃO NÓI LÊN RÒI TRONG BÀNG Bão nôi lên rôi tù miên Nam quê huong thân yêu tù Trj Thiên bãng qua...
163 830144 BACH ÐÀNG GIANG LUU HÜU PHUÓC Ðây Bach Ðãng giang sông hùng düng cúa nòi giông tiên rông giông...
164 829930 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 1 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Mình
165 829931 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 2 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Nhung oi!... Sao em dành doan bõ di khi con Thu vùa mói tròn hai…
166 829932 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 3 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Thu à!... Con coi cái gì vây con?... Tiêu thuyêt kiêm hiêp. Ðâu con…
167 829933 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 4 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Chj Nhung dên dây dòi tiên bac gì dó chó
168 829934 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 5 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Nhu vây là tôi mãn nguyên lãm rôi
169 829935 BACH HÀI ÐUÒNG - PHÀN 6 NGUYÈN HUYNH HOÀI DUNG - Con hãy nhìn kÿ ông này
170 829414 BACH THU HÀ (CN) VIÈN CHÂU Trông khói huong mo màng bay bay dêm tóc tang u buôn nhó ai núa...
171 830546 BAC TÌNH NHAT ÐÄNG KHOA Vôi vàng làm chi trách nhau bac tình vôi vàng làm chi xót xa...
172 829375 BAC TRÁNG LÙA HÒNG KHÁNH BÄNG Tình nghïa dôi mình chi thê thôi sao gãp gõ chi rôi thoáng tua...
173 829458 BAN TÔI VÕ THIEN THANH Ban tôi sáng nhjn ãn lên giáng duòng ban tôi sáng dap xe hai muoi...
174 828295 BÁC KIM THANG LU NHÁT VÜ Bãt kim thang cà lang bí ro Côt qua kèo là kèo qua côt Chú bán...
175 828661 BÁC SON VÄN CAO Ôi còn dâu dây sãc chàm pha màu gió dau lòng bao nãm sông lâm than...
176 828572 BÁT ÐÀU YÊU ÐOÀN XUÂN MY Tôi say sua tìm hòa âm cúa trái dât này môt chút nãng soi cuôi...
177 830246 BÀNG LÄNG TÍM VÜ HOÀNG Nãng gúi gì cho hoa bãng lãng mà duom màu tím biêc Em di qua bâng...
178 830333 BÀNG LÒNG ÐI EM VINH SÙ Bãng lòng di em anh vê quê mang lê cau trâu me cho lên hõi kêt hoa...
179 831197 BÂNG KHUÂNG VÕ THIEN THANH Gió con gió chiêu nay mói lùa qua khóm cây mánh sân truóc nhà lá...
180 830547 BÂNG KHUÂNG CHIÈU MUA TUÁN THÀNH Hôm nao cùng nhau tay trong tay dãm say có anh và em vui hát ca bao...
181 829128 BÂNG KHUÂNG CHIÈU NOI TRÚ NGUYÈN TRUNG CANG Chiêu nôi trú bâng khuâng nhu dôi mãt ai ngày nào tao ngô. Chiêu...
182 828873 BÂY GIÒ CÒN YÊU NHAC NGOAI Tuyêt vòi khi duoc nghe tiêng anh yêu môi ngày âu yêm vói lá thu...
183 831211 BÂY GIÒ THÁNG MÁY TÙ CÔNG PHUNG Bây giò tháng mây rôi hõi em bâng khuâng ngàn mây trôi êm dêm chiêu...
184 829888 BECAUSE YOU LOVE ME NHAC NGOAI: STEVIE B Tình yêu ta xinh tuoi nhu hoa cho dù bao cách xa Dù bao núi cao bao...
185 830548 BÉ YÊU MINH NHIÊN Lòi chia tay chúc em yêu bình yên và hãy vui dâu dôi ta biêt ly mong...
186 829320 BÈO DAT MÂY TRÔI DÂN CA QUAN HO BÁC NINH Bèo dat mây (i) trôi chôn xa xôi anh oi em vân doi bèo dat. Mây (i i...
187 831067 BË BÀNG BUÓM ÐAU MÙ U TRUONG QUANG TUÁN Con nuóc nguoc dòng day dút giot phù sa nôi nhó bên lòng mê mãi...
188 830397 BÊN BÒ SUÓI VÁNG NGOC TRUNG Bên bò suôi vãng môt chiêu lông gió nghe ngàn thông vút tua ngàn...
189 829570 BÊN CÀU DET LUA (A) THÉ CHÂU Kìa Trân Minh Trân Minh hiên dê Trân Minh... Trân Minh à ta nghe...
190 829571 BÊN CÀU DET LUA (B) THÉ CHÂU Em không dám hoc dòi vói trang nghïa phu ngày xua dã cãt tóc bán...
191 828581 BÊN ÐÒI HIU QUANH TR|NH CÔNG SON Môt lân chot nghe quê quán tôi xua Giong nguòi goi tôi nghe tiêng...
4
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
192 828910 BÊN EM LÀ BIÉN RONG BÀO CHÁN Tình oi sao di mãi nên sông dài mênh mông vòng tay ôm nôi nhó xôn xao...
193 828811 BÊN EM MÃI MÃI NHAC HOA Chot buôn khi em xa vãng tình sâu khi dã xót xa vì môt nguòi di...
194 828534 BÊN EM MÙA XUÂN NGUYÈN VÄN HIÊN Mãt em khoáng tròi xanh trong áo em dáng màu trãng hông mùa xuân...
195 829487 BÊN EM MÙA XUÂN (2) HOÀI AN Nhjp buóc nhjp buóc trên hè phô rôn ràng hoa thãm hoa thãm bên...
196 828538 BÊN KIA SÔNG NGUYÈN VÄN HIÊN Hai bò hai dúa oi con sông dài hai bò hai núa môt lòng dôi noi. Gió...
197 828496 BÊN NHAU ÐÊM NAY NHAC NGOAI Chiêu hoàng hôn buông xuông mái tóc em nhu nhung huyên. Ðôi môi em...
198 831346 BÊN NHAU MÙA XUÂN LÊ QUÓC THÁNG Mùa xuân xôn xao bao tiêng chào Nhó xuân nào ta vân bên nhau Thòi...
199 828500 BÊN NHAU NGÀY VUI QUÓC DÜNG Môt sóm tan chuông tà áo trãng ngâp duòng Mình anh cho vo chò em...
200 828535 BÊN TUONG ÐÀI LÄNG BÁC LU NHÁT VÜ Ngàn dài hoa kính dâng lên Nguòi ngàn lòi ca muôn lòng yêu thiêt...
201 830174 BÉN CÀNG QUÊ HUONG TÔI HÒ BÁC Khi xuân sang trên bên Cáng dàn Hái âu tung cánh bay rop tròi Cáng...
202 831359 BÉN DUYÊN LÀNH PHAM THÉ MY Ai di qua trên bên nuóc làng tôi Dùng chân dây nghe cô lái hát khoan...
203 830248 BÉN ÐÀN XUÂN NGOC BÍCH Lênh dênh theo gió hôn vê dâu choi voi trong khúc nhac vuong sâu mùa...
204 830249 BÉN HEN NGUYÈN TÁT TÙNG Chiêu chiêu anh ra Bên Nghé rôi ghé bên Bach Ðãng chò em trong...
205 830752 BÉN SÔNG TR|NH CÔNG SON Bao cánh chim dang vun vút tròi mây. Môt nguòi ngôi dây mà nhìn...
206 829587 BÉN SÔNG TRÄNG TRÀN THANH TÙNG Tìm dâu chân xua trên biên cát trãng tìm buóc chân êm chìm noi bên...
207 828503 BÉN THUONG HÀI NHAC HOA Biên sóng dat dào Trùng duong lóp lóp trôi di vê phuong nào Ðòi...
208 829725 BÉN VÁNG NGUYÈN NHÁT HUY Chiêu gió mua anh dã ra di thât rôi tình thiêt tha giây phút tan...
209 830052 BÉN XUÂN XANH DUONG THIEU TUÓC Ngày Xuân êm âm nãng Xuân tung bùng. Hoa tô màu thãm
210 830549 BIÊN HÒA BÒ BÉN NHÓ THUONG THY ÐUÒNG Thuong ai xa xú qua dây gian nan muôn dãm duòng dài thuong ai tói trên...
211 830550 BIÊN HÒA QUÊ TÔI NGUYÈN THO Tôi yêu quê tôi môt Cù Lao Sông Phô tôi yêu quê tôi dòng Ðông Nai êm...
212 830552 BIÊN HÒA THÀNH PHÓ MÉN YÊU NGUYÈN BÍNH Ai ra Bãc ai vô Nam ghé thãm Biên Hòa thành phô dep xinh bên bò...
213 830551 BIÊN HÒA VÀO NGÀY MÓI TRUONG TUYÉT MAI Thành phô Biên Hòa bình minh nãng tõa rang ngòi ruc rõ tròi mây...
214 828914 BIÉT ÐÂU NGUÒN COI TR|NH CÔNG SON Em di qua chuyên dò thây con trãng dang nãm ngú con sông là quán...
215 829705 BIÉT ÐÂU TÌNH HÒNG HOÀI AN Nhanh nhanh duòng theo môt mình anh bâng khuâng em nhe buóc chân ánh...
216 828309 BIÉT ÐÉN THUÓ NÀO NHAC NGOAI Phút dâu gãp em tinh tú quay cuông lòng dang giá bãng bông ngâp...
217 829298 BIÉT EM CÒN CHÚT DÖI HÒN BÀO CHÁN Rôi mai chi có mình em và ô cúa cü thân quen mùa thu dê lá lãng...
218 828675 BIÉT ON CH| VÕ TH| SÁU NGUYÈN ÐÚC TOÀN Mùa hoa lê ki ma nó Ó quê ta miên dât dõ thôn xóm vân nhãc tên...
219 828332 BIÉT RA SAO NGÀY SAU NHAC ANH Ngày em còn tho lòng vuong mông mo thuòng hay hõi má em Má oi ngày...
220 831071 BIÉT TÌM ÐÂU DUY MANH Tùng ngày dài còn lai môt mình noi dây nhìn cánh chim bay ngang...
221 829637 BIÉT YÊU KHI NÀO MINH KHANG Quay nguoc thòi gian tró vê vói tuôi tho long nhong ngoài mua lâm...
222 829340 BIÉN CAN NGUYÈN KIM TUÁN Có nguòi tù lâu nhó thuong biên ngày xua biên xanh không nhu bây...
223 829859 BIÉN CHÒ BÀO CHÁN Tôi vân chò nghe biên trôi âm thâm nghe biên hát yên lành bài hát...
224 828662 BIÉN CÙA ANH BIÉN CÙA EM CHU MINH Xa anh vân hõi giò này anh ó dâu ó dâu anh ó dâu xa anh em vân hõi...
225 828668 BIÉN HÁT CHIÈU NAY HÒNG ÐÄNG Chân tròi rât xanh goi nãng xôn xao Con thuyên rât vui và gió hát...
226 828507 BIÉN HÁT LÒI ME RU PHAM THÉ MY Nhu chiêc nôi êm biên ru tôi nhu chiêc nôi êm biên ru tôi. Biên biên...
227 829213 BIÉN KHÁT TRUONG NGOC NINH Biên lôi lâm dê cho con sóng chúa dây bão giông. Em lôi lâm dê...
228 829848 BIÉN MONG QUÓC DÜNG Cùng mây gió trôi dat muôn néo dòi Xa mãt tròi xa loài nguòi Tùng...
229 830753 BIÉN NGÀY MUA DUONG THU Biên xa vãng chìm trong gió mua. Tùng con sóng
230 830145 BIÉN NGHÌN THU Ó LAI TR|NH CÔNG SON Biên dánh bò xôn xao bò dánh biên Ðùng dánh nhau oi biên së tàn...
231 828051 BIÉN NHÓ TR|NH CÔNG SON Ngày mai em di biên nhó tên em goi vê Goi hôn liêu rü lê thê Goi...
232 828132 BIÉN RU TÙ HUY Biên xanh xanh tình anh nhu biên cá Biên cho anh tình yêu em ngày...
233 830933 BIÉN TÍM HOÀNG PHUONG Môi chiêu chiêu biên tím mênh mông cá tình yêu thãm thãm doi chò...
234 831068 BIÉN TRÁNG NGUYÈN ÐÚC TRUNG Biên chiêu lông lông hoàng hôn chot xuông roi roi trên phím dàn...
235 828086 BIÉN VÀ SÔNG TÙ HUY Biên có dòi biên sông có dòi sông Ta có cuôc tình mênh mông nhu...
236 829493 BIET KHÚC QUÓC VUONG Nguòi yêu oi dã xa nhau thì xin anh hãy quên di tìm nhau chi thêm xót...
237 829799 BIET KHÚC CHÒ NHAU NHAC HOA Xin cho yêu em tháng ngày duòng dòi sóng gió anh vân chò tình...
238 828052 BIET LY DOÃN MÄN Biêt ly nhó nhung tù dây Chiêc lá roi theo heo may Nguòi vê có hay?...
239 828570 BI K|CH ÐOÀN XUÂN MY Em không dên vói anh cho tình sâu buôn tình thôi mât màu xanh. Sao...
5
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
240 830791 BÌNH DUONG TUÓI THO TÔI THANH SON Noi sinh tôi dât Thú Bình Duong tuôi tho tôi môt thòi phong suong di...
241 828381 BÌNH MINH SË MANG EM ÐI NHAC THUY ÐIÉN Xin hãy hôn anh thât lòng. Vì mai dã xa nhau thât rôi. Anh biêt khi...
242 829514 BÌNH MINH TÌNH YÊU HOÀI AN Anh buóc di âm thâm tròi buôn hoàng hôn tím xa xa mò nhó em nguòi...
243 830250 BÌNH THUÒNG THÔI HOÀI AN Môt ngày nào em xót xa Môt ngày nào em dãng cay Có tiêc nuôi...
244 830792 BÌNH THUÒNG THÔI (2) VÜ QUÓC VIET Tôi yêu em và em yêu tôi trong bao la có khoáng tròi riêng tôi dãi...
245 831319 BÌNH YÊN QUÓC BÀO Bình yên môt thoáng cho tim em bình yên tac vào dêm bình yên dê...
246 828350 BLUE TANGO NHAC ANH Here I am with you in a world of blue and we're dancing to the tango we...
247 828329 BOULEVARD NHAC PHÁP Vì sao nõ dành lê roi giã tù nguòi oi hãy nói cho em môt lòi...
248 829267 BÓNG BIÉN LÊ QUÓC DÜNG Tình là sóng xô bò tình chi là giâc mo tình là dá cho vo suôt...
249 829909 BÓNG CÀ VÜ QUÓC VIET Nhó dên nhüng lúc âu tho sông duói mái âm mên thuong gia dình...
250 828660 BÓNG CÂY KO NIA PHAN HUYNH ÐIÉU Tròi sáng em làm rây thây bóng cây Ko nia Bóng ngá che nguc em vê...
251 831297 BÓNG CHIÈU LÀNG TÔI QUÓC VUONG Ðuòng quê phú bóng tre xanh Bò dê dòng nuóc vây quanh Ðàn trâu gãm...
252 829835 BÓNG CHIÈU TÀ NHAT BÀNG Chiêu oi vê dâu chiêu di lòng nhó bao nôi u sâu chiêu suong im...
253 828077 BÓNG CHIÈU XUA DUONG THIEU TUÓC Môt chiêu ái ân say hôn ta bao lân môt tròi dãm duyên tho cho dòi...
254 829944 BÓNG DÁNG THIÊN THÀN NHAC HOA: TRÀN KIEN VÜ Nhiêu khi tôi buôn di tìm chôn nao bình yên... Tìm trong tim mình...
255 830085 BÓNG MÁT SÔNG TRÀ Bao nãm tha phuong noi dât khách quê nguòi hôm nay ta vê ta vê thãm...
256 830277 BÓNG MÁT CHÓ CHE SÔNG TRÀ Tró vê quê huong môt chiêu mùa dông tròi dông buôt giá tró vê quê...
257 830175 BÓNG MÂY QUA THÈM VÕ THIEN THANH Nàng di qua lôi dó mùi huong bay theo gió so cà phê bên dó mà...
258 829052 BÓNG TÓI LY CÀFÊ DUONG THU Không có ngôi sao nào trò chuyên cùng em dêm nay không có thoáng...
259 829124 BÔNG BÍ VÀNG BÁC SON Bông bí vàng ngoài giàn công em trông anh không hái tròi sao mua...
260 829127 BÔNG BUÓI HOA CAU BÁC SON Tóc con dài me cài bông hoa lý me luom tùng bông buói trãng con...
261 829053 BÔNG CÚC TRÁNG BÀO PHÚC Dáng hoa gây màu hoa trãng ngàn nãm thúy chung. Cánh hoa dep tua...
262 829082 BÔNG ÐIÊN ÐIÉN HÀ PHUONG Hò... o... ó... o... má oi dùng gã con xa chim kêu vuon hú hò......
263 830146 BÔNG HOA MÙNG CÔ TRÀN TH| DUYÊN Mông tám th
264 828454 BÔNG HÒNG CÀI ÁO PHAM THÉ MY Môt bông hông cho em môt bông hông cho anh và môt bông hông cho...
265 829784 BÔNG HÒNG CÀI ÁO (A) PHAM THÉ MY Môt bông hông cho em môt bông hông cho anh và môt bông hông cho...
266 829785 BÔNG HÒNG CÀI ÁO (B) PHAM THÉ MY Me me là dòng suôi dju hiên me me là bài hát thân tiên là...
267 830278 BÔNG HÒNG TÀNG CÔ TRÀN QUANG HUY Em trông giàn bông truóc cúa nhà em em dành môt cây cho cô giáo...
268 830147 BÔNG HÒNG TÀNG ME VÀ CÔ NGUYÈN NGOC THIEN Môt bông hông em tãng me cá môt dòi tân táo nuôi con môt bông...
269 831360 BÔNG HÒNG THÙY TINH TRÀN LAP Nêu nhüng dãm say vôi vã ta dã trao nhau dê rôi lãng quên nhung...
270 830793 BÔNG LUC BÌNH HÀ PHUONG Mang trên vai môi tình buôn qua sông dài con gió chuóng duyên tình...
271 831087 BÔNG MUA TÍM HÀ PHUONG Bâng khuâng dúng hàng ba nhìn ra noi bò sông vãng ôi dêm lãng chìm...
272 831192 BÔNG Ô MÔI (CN) VIÈN CHÂU Bông ô môi gió cuôn rung dây trên sông nhìn mây tròi mênh mông ké ly...
273 829326 BÓ LÀ TÁT CÀ THAP NHÁT Bô là tàu lúa bô là xe hoi bô là con ngua em cuõi em choi bô là...
274 829400 BÓN MÁT ANH YÊU THÉ HIÉN Môt ngày nhu bao ngày chò doi em ngang vê nguòi oi muôn nói câu...
275 830754 BÓN MÙA THAY LÁ TR|NH CÔNG SON Bôn mùa nhu gió. Bôn mùa nhu mây. Nhüng dòng sông nôi. Ðôi tay...
276 828011 BÓN MÙA YÊU NHAU NGUYÈN VÄN THUONG Có môt chiêu thu khi lá vàng mói roi dôi mãt nhung mo màng Ðôi môi...
277 830398 BÓN NGÀN NÄM RUC RÕ GÁM HOA LÊ QUANG Bâu tròi Tô quôc mên yêu oi cho tôi di giüa nãng mãt tròi tùng...
278 829861 BÒ CÂU KHÔNG ÐUA THU NGUYÈN VÄN HIÊN Chia tay môt thòi áo trãng. Bâng khuâng buôn dên bao giò. Chia tay...
279 831347 BÖNG DUNG MUÓN KHÓC MINH THU Ðên chiêc lá cüng cân có nhau Sao em không giü nôi yêu thuong Lac...
280 830934 BOI UÓC BÀO CHINH Bôi uóc ai bôi uóc tôi khô dau vói bao hòn ghen nguòi xa tình xa...
281 830399 BO VO NGUYÈN ÁNH 9 Lãng nhìn mua roi giot buôn choi voi và dòng thòi gian cú mãi...
282 829457 BÒ BÉN LA NGUYÈN NHÁT HUY Vì sao em nõ dành dê tình yêu lac lôi bên dòi tùng dêm trên phô...
283 830935 BÓI TIN LÒI THÈ THÁI KHANG Vê dâu khi tình yêu nhu ác mông giüa màn dêm vê dâu khi nguòi dành...
284 830334 BÓI VÌ ANH YÊU EM PHAN ÐÌNH TÙNG Ðêm dân trôi tôi vói tôi lé loi xót xa môi duyên tình xua phút giây...
285 830936 BÓI VÌ SAO TUÒNG VÄN Nhüng dêm trãng buôn tênh sông thao thúc vô vong nhüng dêm trãng...
286 828331 BRIDGE OVER TROUBLE NHAC ANH Khi em âu sâu bao dón dau Khi nuóc mãt hoen khóe mi Së có tôi thâm...
287 829338 BUÒN Y VÂN Buôn nhu ly ruou dây không có ai cùng can buôn nhu ly ruou can...
6
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
288 831103 BUÒN CON SÁO SAU MINH VY Chiêu chiêu anh dúng ngó bên sông buôn thuong con sáo sâu khi lúa...
289 831198 BUÒN GA NHÒ MINH KY-NGUYÈN HIÈN Môt lân tiên dua bao nhiêu là buôn duòng ngâp lá roi khi suong...
290 828392 BUÒN OI CHÀO MI NGUYÈN ÁNH 9 Buôn oi ta xin chào mi khi nguòi yêu dã bõ ta di buôn oi ta dang lé...
291 830937 BUÒN OI XIN HÃY VUI NGOC TÚ ANH Xót xa chi thêm dau khi em không ó lai tiêc thuong chi muôn sâu khi...
292 828453 BUÒN TÀN THU VÄN CAO Ai luót di ngoài suong gió không dùng chân dên em bë bàng Ôi vùa...
293 828579 BUÒN TRONG KY NIEM TRÚC PHUONG Ðuòng vào tình yêu có trãm lân vui có van lân buôn Ðôi khi lâm...
294 828614 BÚP BÊ BÀNG SÚ NHAC NGOAI Thôi dùng nên làm cô bé búp bê Pho tuong nung và men sú kia Búp bê...
295 828610 BÚP BÊ KHÔNG TÌNH YÊU NHAC NGOAI Tôi nhu con búp bê bãng nhua môt thú búp bê thât xinh xãn dung...
296 829236 BUI HÒNG CHIÈU XUÂN NGUYÈN KHÀI HOÀN Em dên thãm tôi môt chiêu xuân dôi mãt còn vuong chút nãng xuân...
297 828933 BUI PHÁN LÊ VÄN LOC VÜ HOÀNG - Khi thây viêt báng bui phân roi roi có hat bui nào roi trên buc…
298 831298 BUI TRONG MÁT EM TUÁN KHANH Có nhüng lúc khi chiêu vê suong roi Em trông ra phía noi chân tròi...
299 829080 BUÓC CHÂN LÈ LOI NGUYÈN HÀ QUANG HUY - Tùng ngày trên phô buóc chân anh lé loi giò em dên chôn mò xa…
300 829903 BUÓC CHÂN TÌNH XA ÐOÀN XUÂN MY Ðùng xa em nhé! Ðùng chia tay nhau nhu thê! Ðên vói nhau môt lân...
301 828665 BUÓC CHÂN TRÊN DÃY TRUÒNG SON VÜ TRONG HÓI Ta vuot trên triên núi cao Truòng Son dá mòn mà dôi gót không mòn...
302 830053 BUÓC PHIÊU BÒNG MINH CHÂU Ta thênh thang lac giüa cuôc dòi và mang con tim thiêt tha yêu...
303 831361 BUÓC TÌNH HÒNG NGUYÈN TRUNG CANG Này dây buóc chân xin tìm dên nguòi này dây cánh tay xin chào dón...
304 828169 BUÓC XUÓNG ÐÒI TRÀN LONG éN Buóc xuông dòi nhe nhàng em buóc xuông dòi vào cuôc choi den...
305 828076 BUÓM HOA NGUYÈN VÄN THUONG Tròi bình minh luót theo chiêu gió Buóm bay buóm bay chàng di tìm...
306 830400 BUÓM TRÁNG BÀO CHINH Ngày chia tay hai chúng ta chia hai duòng di lê nhe roi em giâu mi...
307 830176 BÚC HOA ÐÒNG QUÊ VÄN PHUNG Tròi xanh xanh bao la mây trãng trãng trãng xóa tia nãng tung bùng...
308 831299 BÚC THU TÌNH ÐÀU TIÊN ÐÖ BÀO Khi anh dua mãt nhìn em qua tâm guong ta dã gãp nhau bôi rôi thât...
309 831348 BÚC THU TÌNH THÚ HAI ÐÖ BÀO Có khi buóc trên duòng hun hút em tu hõi mình ta dã di vê dâu?...
310 830251 CA DAO VÜ QUÓC VIET Ngày hôm qua me ru ta oi à oi Rôi hôm nay dàn ghi ta ngôi hát... oi...
311 829147 CA DAO EM VÀ TÔI AN THUYÊN Cãt núa vâng trãng cãt núa vâng tho tôi làm con dò nhõ chãt dôi...
312 830731 CA DAO EM VÀ TÔI (A) AN THUYÊN Cãt núa vâng trãng cãt núa vâng trãng tôi làm con dò nhõ chãt dôi...
313 830732 CA DAO EM VÀ TÔI (B) AN THUYÊN Khúc dân ca quê mình sao âm áp có tiêng sáo cánh cò có dông...
314 829515 CA NGOI ÐÀNG LAO ÐONG VIET NAM ÐÖ MINH Vùng tròi dông ánh hông tuoi sáng bùng lên dàn bô câu trãng bay...
315 830256 CATINAT CÀ PHÊ SÁNG PHÚ QUANG Nhüng guong mãt la quen Nhüng giot cà phê den dãc Anh ngôi môt...
316 830041 CAY ÐÁNG NHIEM MÀU ÐÌNH PHUONG Nêu ta không tìm duoc nguôn vui bên nhau
317 829836 CÁC ANH ÐI VÄN PHUNG Các anh di ngày ây dã lâu rôi các anh di dên bao giò tró lai xóm...
318 828544 CÁCH XA PHAN HUYNH ÐIÉU Anh vê chi mây ngày rôi lai di biên biêt em nhìn theo sãc mây nhó...
319 830253 CÁI BÓNG PHAN TRÀN BÀNG Cái bông oi là cái bông bang là cái bông oi là cái bông bang...
320 828112 CÁM ON MÙA THU THANH TÙNG Lãng nhìn mãt tròi môt sóm mùa Thu mói thây dep làm sao Lãng...
321 828498 CÁNH BUÒM XA XUA NHAC NGOAI Vi vu dôi thông reo xao xác lá chiêu nay thu vê Em oi Cánh buôm xa...
322 828323 CÁNH BUÓM VUÒN XUÂN NHAC PHÁP Vuòn xuân dâng ngát huong thom sãc hoa hàm tiêu Hoa duong khát khao...
323 828639 CÁNH CHIM BAT GIÓ NHAC HOA Em nhu con gió lac loài nhìn lá úa sâu tá toi. Nghe lòng yêu…
324 828196 CÁNH CHIM CÔ ÐON TR|NH CÔNG SON Nhu là mây giang hô lang thang cùng vói gió lac loài noi chôn xa...
325 829516 CÁNH CHIM CÔ ÐON (2) NHAC HOA Nhu chim cô don sông vô bò tùng dêm tôi cú cuôn trôi tháng nãm dài...
326 829915 CÁNH CÒ VÀ DÒNG SÔNG HÀN CHÂU Oi nhüng dòng sông cháy ra biên rông
327 830254 CÁNH ÐÒNG TUÓI THO LU NHÁT VÜ Em di theo ba em ra dông thãm lúa chín làn gió lãn tãn dòng kênh xanh...
328 830255 CÁNH HOA BAY GIÁP VÄN THACH Cánh hoa dâu xoay tít bay bay nhó ngày xua bên nhau tùng ngày Có...
329 829945 CÁNH HOA DUYÊN KIÉP ÐOÀN CHUéN Tù môt noi xa xôi Cách bao núi rùng suôi dôi Anh gúi mây cánh hoa...
330 828536 CÁNH HOA LUU LY DIEP MINH TUYÈN Ðùng quên anh nhé ngày chia tay có hoa dep có nãng vàng Ðùng quên...
331 829946 CÁNH HOA YÊU HOÀNG TRONG Môt hôm anh vê em bâng khuâng dúng trông theo
332 829894 CÁNH HÒNG TRUNG QUÓC NHAC HOA Kìa môt nàng Trung Hoa. Rãng trãng tinh nhu ngà. Nu cuòi tuoi nhu...
333 828431 CÁT BUI TR|NH CÔNG SON Hat bui nào hóa kiêp thân tôi Ðê môt mai vuon hình hài lón dây...
334 830252 CÁ VÀNG BOI HÀ HÀI Hai vây xinh xinh cá vàng boi trong bê nuóc ngoi lên lãn xuông cá...
335 829100 CÀFÊ ÐÁNG NGUYÈN ÐÔNG Thành phô trong mua mùa thu hàng cây nhó chiêc lá vàng roi môt tia...
7
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
336 831062 CÀNH HOA TRÁNG PHAM DUY Môt dàn chim tóc trãng bay vê qua trân gian Báo tin rãng: Có nàng...
337 831234 CÀO CÀO LÁ TRE NGUYÈN VÄN CHUNG Tung tãng ngày tho diêu bay phât pho lung dôi cào cào em kêt tãng...
338 829713 CÀ PHÊ BUÒN LÂM THÁI HIÈN Giot cà phê buôn roi trong vân vuong ngôi nhó tên em nhó thuong...
339 828961 CÀ PHÊ ÐÁNG TRÓ LAI NHAC HOA Ngôi môt mình uông cà phê dãng dâu môi ngôi môt mình uông cà...
340 828913 CÀ PHÊ MOT MÌNH NGOC LÈ Sáng nay cà phê môt mình Sài Gòn chot mua chot mua nhó anh bao...
341 828634 CÀM TÙ QUÂN HOÀNG QUÝ Tiên lên duòng tói sa truòng ta xúng danh là cám tú quân Tiên lên...
342 828293 CÀ NHÀ THUONG NHAU PHAN VÄN MINH Ba thuong con vì con giông me Me thuong con vì con giông ba Cá nhà...
343 830086 CÀ TUÀN ÐÈU NGOAN PHAM TUYÊN Thú hai là ngày dâu tuân bé húa cô gãng chãm ngoan thú ba thú tu...
344 830794 CAM BÄY LAM TRUÒNG Nhãm dôi mãt vùa thâm sâu tôi buóc tùng buóc chãng chút bôi rôi...
345 831085 CAM BÄY TÌNH YÊU MINH KHANG Ðùng tin vào lòi ong buóm dó là hô sâu là cam bây tình yêu dùng...
346 830795 CÄN NHÀ MONG UÓC HOÀNG PHUONG Chuyên tình nãm xua anh vói em yêu nhau êm dêm nhu ánh trãng vàng...
347 831397 CÄN PHÒNG MUA ROI HÒ QUYNH HUONG Khi dêm nay giâc mo dã không tró vê Ðêm nay môt dêm em không có anh...
348 828230 CÂU CHUYEN ÐÀU NÄM HOÀI AN Trên duòng di lê xuân dâu nãm Qua môt nãm ruôt rôi to tãm Nãm mói...
349 828064 CÂU CHUYEN NHÒ CÙA TÔI THANH TÙNG Ai cho em mùa Xuân long lanh mùa Xuân trong ánh mãt cuòi Ai trao em...
350 831300 CÂU CHUYEN TÌNH TÔI NGUYÈN KIM TUÁN Ngày hôm qua không nhu là ngày tho bé vôn dùa choi Ðôi non cao mãt...
351 828517 CÂU HÁT BÔNG SEN THANH TRÚC Mua nãng bao nãm anh di trá thù cho non nuóc Giãc vê phá nát quê ta...
352 828645 CÂU HÒ BÊN BÒ HIÈN LUONG HOÀNG HIEP Bên ven bò Hiên Luong chiêu nay ra dúng trông vê mãt duom tình quê...
353 830553 CÂU HÒ TRÊN SÔNG TIÉN LUÂN Chiêu vê theo nuóc xuôi dòng sông chot nghe ai hát câu hò phu thê...
354 831104 CÂY BÃ ÐAU MINH VY Trông truòng tan hôm ây hai dúa di chung dôi bât chot tròi dô mua...
355 829486 CÂY CÀU DÙA HÀN CHÂU Ðã lâu lãm rôi em vê thãm lai chôn xua dã lâu lãm rôi em vê di...
356 829700 CÂY CÀU DÙA (A) HÀN CHÂU Ðã lâu lãm rôi em vê thãm lai chôn xua dã lâu lãm rôi em vê di...
357 829701 CÂY CÀU DÙA (B) HÀN CHÂU Thuó thiêu thòi vui lãm ai oi em dâu rôi dã bõ cuôc choi bõ anh bo...
358 830554 CÂY DÙA XUÂN HÒNG Quê huong oi dep lãm nhüng cây dùa trái xanh ngoài xanh trong trãng...
359 830401 CÂY ÐÀN BÒ QUÊN PHAM DUY Hôm xua tôi dên nhà em ra vê mói nhó rãng quên... quên cây dàn.....
360 829749 CÂY ÐÀN GHI TA CÙA ÐAI ÐOI 3 XUÂN HÒNG Cây dàn ghi ta cúa dai dôi ba khi hành quân xa cây dàn theo ta di...
361 828409 CÂY ÐÀN SINH VIÊN QUÓC AN Ðòi sinh viên có cây dàn ghi ta. Ðàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca....
362 828123 CÂY ÐIEP VÀNG NGUYÈN NGOC THIEN Cây diêp vàng truóc nhà em môi tôi Xác hoa vàng rung xuông kín...
363 830755 CÂY HAI NGÀN LÁ TRÀN LONG éN Dân tôi chi có hai ngàn nguòi Nhu cái cây cái cây hai ngàn chiêc...
364 828105 CÂY TRÚC XINH DÂN CA BÁC BO Cây trúc xinh tang tình là cây trúc moc Qua lói no nhu bò ao
365 828238 CÂY TRÚNG CÁ VINH SÙ Bé môt nhành cây nhành cây trúng cá dê khi vô truòng chia trái cho...
366 831258 CÀU VÒNG KHUYÉT MINH KHANG Ai dã yêu môt lân dêu hanh phúc vói nguòi mình yêu ai dã yêu môt...
367 830938 CHAN CHÚA TÌNH QUÊ PHÍ VÄN VÌNH Quê huong em bát ngát mênh mông cánh dông ruông xanh khoan khoan hò...
368 829054 CHA YÊU QUÓC VUONG Môt chiêu lang thang mình tôi buóc âm thâm duòng vê hôm nay dã...
369 829416 CHA YÊU (A) QUÓC VUONG Môt chiêu lang thang mình tôi buóc âm thâm duòng vê hôm nay dã...
370 829417 CHA YÊU (B) QUÓC VUONG Môt chiêu lang thang mình tôi buóc âm thâm duòng vê hôm nay dã...
371 828074 CHÁU ÐI MÄU GIÁO PHAM MINH TUÁN Cháu lên ba cháu di mâu giáo cô thuong cháu vì cháu không khóc nhè...
372 828422 CHÁU YÊU BÀ XUÂN GIAO Bà oi bà cháu yêu bà lãm tóc bà trãng màu trãng nhu mây cháu yêu...
373 830402 CHÀNG PHUONG UYÊN Cô don môt mình chiêc bóng em mong sao ngãn khôn khó
374 830556 CHÀNG KHÒ THÙY CHUNG QUANG HUY Tôi yêu em và tôi chi biêt yêu em tù lúc ánh mãt dó tràn vào...
375 829299 CHÀO EM CÔ GÁI LAM HÒNG ÁNH DUONG Xe ta bon trên nhüng dãm duòng giüa làng quê ta bãng qua bao suôi...
376 830042 CHÀO EM TUÓI MUC TÍM VÜ QUÓC BÀO Happy Birthday to you... Happy Birthday to you... Happy Birthday
377 829800 CHÀO NHAU LÀN CUÓI NGUYÈN NHÁT HUY Nêu chia tay nhau rôi thì dành quên nhau anh oi biêt anh vui bên...
378 829454 CHÀY ÐI SÔNG OI PHÓ ÐÚC PHUONG Oi con sông hiên hòa chó dây nuóc ngot phù sa Oi con sông thiêt tha...
379 830403 CHANH LÒNG THÄNG LONG Hôm qua anh tói nhà em qua cây câu nhõ là tói bên dò truóc nhà...
380 830557 CHAY THEO CÔ BÉ YÊU NHÁT TRUNG Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na...
381 829723 CHAY TRÓN KY NIEM NGUYÈN HOÀI ANH Mua roi mua roi buôn tênh buôn mãi roi hoài tôi ôm cô don nãm nghe...
382 830558 CHÁC ANH CÓ YÊU EM PHAM HOÀ KHÁNH Ðã bao ngày qua em dã quen duoc gân anh nhüng khi buôn vui em luôn...
383 829730 CHÁNG YÊU ANH ÐÂU NHAC NGOAI: CHINA DOLLS Ô ai kia dang trên duòng buóc chân tung tãng xinh tuoi quá cho anh di...
8
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
384 828999 CHÂN QUÊ TRUNG ÐÚC Hôm qua em di tinh vê doi em ó mãi con dê dâu làng khãn nhung quân...
385 829461 CHÂN TÌNH TRÀN LÊ QUYNH Mùa xuân vùa dên hoa vê trên nhüng bàn tay và em vùa dên thay màu...
386 830559 CHÉN ÐÁNG TRUONG LÊ SON Buóc chân lãng thâm vê trên con phô khuya vãng em tiêng yêu thuong...
387 829638 CHIA TAY TRÀN HUÂN Ðùng nghen ngào lòi chia tay giüa em và anh dùng bân lòng xin em...
388 828831 CHIA TAY HOÀNG HÔN THUAN YÉN Em phái vê thôi xa anh thôi Hoàng hôn yên lãng cüng theo vê Giot...
389 830404 CHIA TAY MÙA HA HOÀI AN Tháng sáu mùa thi cùng chào nhau nhé trong bâng khuâng cuôi sân...
390 828934 CHIA TAY TÌNH ÐÀU NGUYÈN NGOC THIEN Nguòi yêu hõi xin giâu lê sâu khi chia tay tình dâu dù xa cách nhu...
391 829092 CHIA TAY TRONG MUA NHAC ANH Em trao anh tình nông mà anh dã vôi quên. Môt dêm thây anh vui bên...
392 828643 CHIA XA TRÀN HÜU BÍCH Lang thang nhìn dêm xuông Nghe vi vu gió hát tu tình Ðôi thông ngàn...
393 829620 CHIA XA (2) NHAC HOA: MY TUYÉT Ôi cuôc dòi tai sao bao ngang trái chia lìa dôi tình nhân chúng ta...
394 828621 CHIÉC ÁO BÀ BA TRÀN THIEN THANH Chiêc áo bà ba trên dòng sông thãm thãm thâp thoáng con xuông bé...
395 829094 CHIÉC ÁO BÀ BA (A) TRÀN THIEN THANH Chiêc áo bà ba trên dòng sông thãm thãm thâp thoáng con xuông bé...
396 829106 CHIÉC ÁO BÀ BA (B) TRÀN THIEN THANH Ðep quá quê huong hôm nay dep vô ngân vê Sóc Trãng hôm nay khai diêu...
397 829126 CHIÉC ÁO NGUÒI THUONG LU NHÁT VÜ Ðô ai kiêm duoc cái váy con cá trê vàng cái gan là con tép bac...
398 829462 CHIÉC GAY TRUÒNG SON PHAM TUYÊN Thanh niên quê tôi làm chiêc gây hành quân dãt cho tên goi là...
399 830914 CHIÉC KEP TÓC THOM THO PHAM DUY Thê rôi có ngày hôi huong Cuôc dòi trãm phuong nghìn huóng Tam...
400 828250 CHIÉC KHÄN TAY MINH KY Thuó mói ban dâu thay lòi nói ra Tãng chiêc khãn màu xanh là ý mo...
401 828562 CHIÉC LÁ CUÓI CÙNG TUÁN KHANH Ðêm chua qua mà tròi sao vôi sáng Tùng dàn chim cánh nhõ chó mùa...
402 831301 CHIÉC LÁ ÐÀU TIÊN TUÁN KHANH Sóm thúc giâc chot nghe mùa Ðông thây chiêc lá rung roi bên thêm...
403 828806 CHIÉC LÁ MÙA ÐÔNG NHAC HOA Mùa dông trên thung lüng xa nhu môt tiêng kinh câu. Làm sao dê ta...
404 829947 CHIÉC LÁ THU PHAI TR|NH CÔNG SON Vê dây dúng ngôi... duòng xa quá ngai... dê lòng theo chút nãng...
405 828407 CHIÉC LÁ TRÊN NGÀN PHAM THÉ MY Em nhu nuóc dòng sông xuôi vê miên biên rông ta chiêc lá trên ngàn...
406 830779 CHIÉC VÒNG CÀU HÔN TRÀN TIÉN Môt sóm yên lành môt nguòi lính ròi xa quê nhà Mang theo dôi vòng...
407 830405 CHIÉC XÍCH ÐU NGÀY THO TRÀN MINH PHI Ngày tho bên thêm sú trãng Chiêc xích du ngoài vuòn chim hót Thòi...
408 830279 CHIÉN SÌ VIET NAM VÄN CAO Bao chiên sï anh hùng lanh lùng vung guom ra sa truòng. Quân xung...
409 829948 CHIÉN THÁNG ÐIEN BIÊN ÐÖ NHUAN Giái phóng Ðiên Biên bô dôi ta tiên quân tró vê giüa mùa này hoa...
410 828078 CHIÈU DUONG THIEU TUÓC Trên duòng vê nhó dây Chiêu châm dua chân ngày Tiêng buôn vang...
411 830562 CHIÈU (2) TRÀN HUÂN Chiêu dã ngú quên hoàng hôn chêt trong yên lãng tròi dã vào thu...
412 829000 CHIÈU ÁY HOÀNG HIEP Chiêu ây ta nhu hai dúa tré anh dãt tay em chay duói mua cùng vui...
413 830260 CHIÈU BIÊN GIÓI NGUYÈN VÄN HIÊN Chiêu nay dúng noi dây trên vùng biên giói này em thây cá tròi quê...
414 828580 CHIÈU CUÓITRONG TUÀN TRÚC PHUONG Em oi tôi lên duòng phô cü tìm em chiêu hen hò cho nhau niêm vui...
415 830023 CHIÈU CUÓI TUÀN (CN) TRÚC PHUONG Em oi tôi lên duòng phô cü tìm em chiêu hen hò cho nhau niêm vui...
416 829001 CHIÈU ÐÒNG QUÊ KHÁNH BÄNG Chiêu là chiêu oi nãng chiêu dân buông khãp noi tùng bây chim tung...
417 828195 CHIÈU HA VÀNG NGUYÈN BÁ NGHIÊM Em hát di ru mây ha vê Ha trãng lang thang miên man tình buôn Dòng...
418 831235 CHIÈU HÈ TRÊN BIÉN HOÀNG PHUONG Môt trua hè trôi êm trôi êm trên bãi biên chiêu nao chung buóc biên...
419 830406 CHIÈU HOANG VÁNG LUONG BÀNG VINH Nhãt tùng chiêc lá buông xuôi dòng sông con sóng xô xa mãi xa dau...
420 831362 CHIÈU KHÔNG EM PHÚ QUANG Chiêu không em chiêu buôn không em tròi dây mây mà tròi môt mình...
421 830261 CHIÈU KÝ TÚC XÁ TRÀN HUÂN Ký túc xá chiêu nay sao buôn quá ký túc xá chiêu nay vãng em...
422 829089 CHIÈU LÀNG EM TRÚC PHUONG Quê em nãng vàng nhat cô thôn Vài mây trãng dât dò vê cuôi tròi...
423 829706 CHIÈU MAXCOVA NHAC NGA Chiêu thanh vãng là dây âm thâm gió rì rào rùng cây chim muông...
424 828079 CHIÈU MOT MÌNH QUA PHÓ TR|NH CÔNG SON Chiêu môt mình qua phô Âm thâm nhó nhó tên em Có khi nãng khuya...
425 830262 CHIÈU MUA CÔNG VIÊN Y VÂN Chiêu mua công viên ghê dá buôn tênh chiêu mua rét muót cõ non trãm...
426 830561 CHIÈU MUA QUA SÔNG HÀ PHUONG Chiêu nãm xua qua dò trên sông vãng nghiêng bóng dùa bò trãng cõ...
427 828854 CHIÈU NAY KHÔNG CÓ EM NGÔ THUY MIÊN Chiêu nay mình lang thang trên phô dài không có anh ai chung buóc...
428 828113 CHIÈU NHÓ TÙ HUY Chiêu vê chiêu vê chot nhó tói em Ngôi dàn môt mình càng thây...
429 830177 CHIÈU NUÓC LÜ VINH SÙ Anh vê thãm quê mua sa giông chiêu nuóc lü bâu tròi âm u xuông ba...
430 830733 CHIÈU NUÓC LÜ (A) VINH SÙ Anh vê quê em mua sa giông chiêu nuóc lü bâu tròi âm u xuông ba lá...
431 830734 CHIÈU NUÓC LÜ (B) VINH SÙ Nuóc lü dâng cao gieo dau khô nghen ngào nuóc lü tuôn trào làm...
9
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
432 829949 CHIÈU PHÙ TÂY HÒ PHÚ QUANG Chiêu nhu châm roi châm roi u u Sóng bông bênh bông bênh Suong...
433 829489 CHIÈU QUÊ MINH CHÂU Chiêu buôn nhe roi trên bên sông xa dâu khói hoàng hôn vuong trên...
434 829430 CHIÈU ROI MINH CHÂU Chiêu roi trên phô nghe hôn rã ròi lòng ta tan tác u hoài nhó...
435 828424 CHIÈU SÂN GA SÔNG TRÀ Lân dâu gãp em khi phô kia chua lên dèn giò này gãp nhau trên sân...
436 828312 CHIÈU TÍM ÐAN THO ÐINH HÙNG - Chiêu tím chiêu nhó thuong ai? Nguòi em tóc dài sâu trên phím dàn…
437 828632 CHIÈU TRÊN QUÊ HUONG TÔI TR|NH CÔNG SON Chiêu trên quê huong tôi Có khi dây môt tròi mua bay Có noi kia dôi...
438 828197 CHIÈU VÀNG NGUYÈN VÄN KHÁNH Trên dôi xanh chiêu dã xuông dân mãt tròi lâp ló sau dôi chiêu...
439 831265 CHIÈU VÈ TRÊN SÔNG PHAM DUY Chiêu buông... trên dòng sông Cúu Long... nhu môt con uóc mong oi...
440 828666 CHIÈU VÈ TRÊN SÔNG Ô MÔN TRIÈU DÂNG Chiêu vê thuyên bông bênh trên dòng sông êm trôi em ngãm dôi bò...
441 828156 CHIÈU VÜNG TÀU HOÀNG TRONG Vüng Tâu cánh dep thiên nhiên Vüng Tâu biên rông vô biên châp...
442 828962 CHIÈU XUÂN NGOC CHÂU Có môt chiêu chiêu xuân nhu thê nãng ngâp tràn hôn em ngât ngây...
443 830263 CHIÈU XUA HÀ DÜNG Có làn nãng ngú trên hoa cõ dai dã suói âm hat suong roi da tình...
444 828924 CHIM SÁO NGÀY XUA NHÁT SINH Ngày xua em nhu chim sáo sông vô tu hay mông mo nhiêu nhìn em di qua...
445 831256 CHIM SÁO TRÓ VÈ (CN) VIÈN CHÂU Suong thu thâp thoáng bay bay ngoài ngo gió hiu hiu hay muôn lá thu...
446 831066 CHIM SÁO TUONG TU TRUONG QUANG TUÁN Bông xanh em hái cho chàng mo uóc mông vàng suong khói hop tan bông...
447 829518 CHIM SÁO XA RÒI TRUONG QUANG LOC Ngày anh hái cành lá xanh sau ngo hai dúa chum dâu làm chiêc nón...
448 828036 CHIM SON CA THANH TÙNG Líu lo khi buôi sáng chim ca vang Líu lo líu lo líu lo chim trên...
449 830563 CHIM TRÁNG MÒ CÔI MINH VY H.X.LONG - Tình anh nhu nuóc con sông dài con nuóc vê cho cây trái trô bông…
450 829278 CHÍN CON SÓ MOT LINH HÒN QUÓC DÜNG Em còn nhó không em biêt bao dêm rôn rã dôi tim. Chiêc phone kia dã...
451 828439 CHÍN DÒNG SÔNG HÒ HEN TRÚC PHUONG Em vê dó biên xanh dât rông nên phù sa dô chín cúa sông noi em qua...
452 829950 CHÌ CÀN TRÀN QUANG LOC Chi cân có môt dóa hoa nó truóc thêm nhà là uóc mo. Chi cân...
453 830913 CHÌ CHÙNG ÐÓ THÔI PHAM DUY Chi chùng môt nãm thôi là quên lòi trãn trôi ai nuôi thuong tình...
454 829156 CHÌ CÓ EM KHÔNG BIÉT NHAC HOA Tình yêu âm nông kia chính là hy vong dã tùng làm mo mông làm...
455 828652 CHÌ CÓ EM TRONG TIM NHAC HOA Ngày nào bên nhau dêt bao uóc mo dôi ta chung duòng Tua kê vai nhau...
456 828506 CHÌ CÓ MOT THÒI TÙ HUY Ta có môt dòi dê yêu em oi dùng quên nhé chi có môt thòi tuôi...
457 830564 CHÌ CÓ MOT TÌNH YÊU VÌNH TÂM Dù tháng nãm vôi vã chi có môt tình yêu tình yêu rât chân thành...
458 830257 CHÌ CÓ MOT TRÊN ÐÒI TRUONG QUANG LUC Trên tròi cao có muôn vàn ánh sao trên dông xanh có muôn vàn cây...
459 828558 CHÌ CÓ TA TRONG MOT ÐÒI TR|NH CÔNG SON Ðòi vë tôi tên muc dông rôi vë thêm con ngua hông tù dó lên...
460 829517 CHÌ CÒN DÌ VÃNG THÁI HÙNG Tiêng mua võ bên dòi ru hôn em phiêu du coi nhó dâu yêu dã xa ròi...
461 828819 CHÌ CÒN MÌNH ANH NHAC HOA Nguòi ra di dê sâu úa lên trãng vàng dê xuân chêt chêt trên dôi...
462 828170 CHÌ CÒN TRÁI TIM NGUYÈN NGOC THIEN Này em tôi không còn gì chi còn môt trái tim thôi Dê thuong nhu...
463 830565 CHÌ LÀ EM THÔI NGUYÈN NGOC THIEN Ai goi em này cô bé kia oi em làm ngo ghét ghét quá di thôi ai báo...
464 828333 CHÌ LÀ GIÁC MO QUA NHAC NGOAI Nhu làn mây Tình yêu thôi giò dây lüng lò Nhu làn gió Nguòi yêu...
465 829862 CHÌ LÀ MÙA THU ROI QUÓC DÜNG Môt mình ta buóc thôi Trong buôn tênh bóng tôi Lãng thâm nghe...
466 829951 CHÌ MÌNH ANH THÔI THÁI TH|NH Chi môt mình anh thôi bóng dêm dân trôi. Chi môt mình anh thôi...
467 830258 CHÌ MÌNH EM THÔI TRUÒNG HUY Nguòi yêu hõi có nhó anh thâm nói chi có em mà thôi thãp sáng...
468 830031 CHÌ MOT LÀN THÔI HUY CUÒNG Tròi không thuong gieo dón dau ngãn cách duyên tình ta... nát tan....
469 828252 CH| HÀNG MINH KY Xa chj Hãng Nga núp bóng sau bao lùm tre xanh Ta cùng nhau ta múa...
470 830259 CH| ONG NÂU VÀ EM BÉ TÂN HUYÈN Chj ong nâu nâu nâu nâu Chj bay di dâu di dâu Bác gà trông mói gáy...
471 828882 CH| TÔI TRONG ÐÀI Thê là chj tôi rung bông hoa gao ô hay tròi không yên gió cho ngày...
472 829212 CH| TÔI (2) TRÀN TIÉN Nhà tôi bên bên sông có chiêc câu nhõ cong cong. Hàng cau trong...
473 829688 CH| TÔI (A) TRÀN TIÉN Nhà tôi trên bên sông có chiêc câu nhõ cong cong hàng cau trong...
474 829689 CH| TÔI (B) TRÀN TIÉN Rôi môt dêm sáng trãng có môt nguòi dàn ông qua ho mói xây chiêc...
475 829897 CHO ANH NGÙ TRONG TRÁI TIM EM LAM TRUÒNG Lung linh tia nãng sóm mai. Em xinh nhu dóa hoa dai khò. Dju dàng...
476 829170 CHO ANH XIN SÓ NHÀ XUÂN ANH Cho anh xin sô nhà này cô em xinh nét hiên hòa này cô em xinh áo...
477 831215 CHO BAN CHO TÔI LAM TRUÒNG Ngày xua thât nghe hôn nhiên là tôi mông mo thân tiên trong ánh...
478 828109 CHO CON PHAM TRONG CÀU Ba së là cánh chim dua con di thât xa Me së là cành hoa cho con...
479 830264 CHO CON NGÀY MAI TRÀN VÜ ANH BÌNH Ðêm tùng dêm trôi qua nguòi cha mà con yêu thuong âm thâm buóc tùng...
10
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
480 829325 CHO ÐÉN KHI NÀO EM MÓI BIÉT NHAC HOA Khi ta trao cho nhau nu hôn thì mói hay yêu ai trong mo mà thôi. Ta...
481 829281 CHO EM LÒI CUÓI TRUÒNG HUY Nói môt lân lòi cuôi vói em nguòi oi sao anh yêu quay gót xóa tan...
482 829424 CHO EM MOT LÓI VÈ NGUYÈN VÄN HIÊN Cho em môt lôi vê dê em không còn thuong nhó cho em môt lôi vê dê...
483 828957 CHO EM MOT NGÀY DUONG THU Cho em môt ngày môt ngày thôi môt ngày không khãc khoái chò doi...
484 828240 CHO EM MÙA XUÂN TÌNH YÊU LÊ TRUNG HIÉU Cho trái tim em hé nó tình yêu ban dâu Cho ánh mãt em tia nãng mùa...
485 828963 CHO NGUÒI TÌNH LÕ HOÀNG NGUYÊN Khóc mà chi yêu thuong qua rôi than mà chi có ngãn duoc xót xa tiêc...
486 831279 CHO NHAU LÒI NGUYEN CÀU PHAM MANH CUONG Ðùng sâu dùng trách nêu ai hüng hò Ai dã lanh lùng ai có giân...
487 830054 CHO NHAU MOT NU CUÒI MINH CHÂU Dù sao thì dêm së tãt nãng mai lai tró vê nguòi yêu oi xin anh...
488 828385 CHO QUÊN THÚ ÐAU THUONG NHAC PHÁP Cho tôi quên di nhüng uu phiên cuôc dòi Cho tôi xin sông mãi trong...
489 829348 CHO TÌNH MÃI XA MINH KHANG Khi con tim võ tan dã xa rôi tình yêu còn mãi em yêu oi biêt không...
490 830566 CHO TÔI CHÚT NÁNG SÔNG TRÀ Vân còn dó nôi nhó dju dàng vân còn dây nôi buôn mênh mang dòng...
491 830567 CHO TÔI LAI TÙ ÐÀU TRÀN QUANG LOC Cho tôi buóc lai con duòng làng ngày dâu cãp sách tói truòng bên...
492 828603 CHO TÔI QUEN NHAC NGOAI Xin em câu chào cho tôi quen nào dùng quay gót buóc xót xa tôi. Dùng...
493 828377 CHO TÔI TÌNH YÊU NHAC NGOAI Cho tôi di tói chôn hoang so Rùng cây bát ngát dang trông chò Cùng...
494 828526 CHO TÔI YÊU HOÀNG ÐAM HOÀNG YÉN - Ðã tù lâu rôi tôi yêu màu áo trãng màu áo trinh nguyên thuó hai…
495 829469 CHO VÙA LÒNG EM MÀC THÉ NHÂN Thôi rôi ta dã xa nhau kê tù dêm pháo dõ ruou hông anh duòng anh...
496 830568 CHÔM CHÔM LÝ QUA PHÀ VINH SÙ Anh di xuông Tây Ðô qua bãc hôm nao vui mua ký chôm chôm duyên dáng em...
497 829450 CHÓN CÜ NGUYÈN KHÀI HOÀN Buóc tói chôn xua muòi lãm nãm truóc tùng ký niêm tho chot dây...
498 830281 CHÒI XANH MINH CHÂU Hoang vu mãt dât nhu hu không lãng yên làn khói den âm u triên miên...
499 829519 CHÒNG XA VÕ THIEN THANH Dây di em dùng ngú dây dua dây ra coi giàn muóp ra hoa má oi lây...
500 830280 CHÓ NUÓI TIÉC LÝ HÀI Chó nuôi tiêc nhüng ngày mà ta dã yêu nhau trong mông mo chó nuôi...
501 830569 CHÓ QUÊN MAU TIÉN LUÂN Hõi cô em tròn dôi tám mãt xoe tròn ngo ngác nàng ngây tho làm anh...
502 829228 CHÒ AI MUÔN KIÉP QUÓC VUONG Chiêu buông vân vuong cung dàn lá roi úa vàng nu hoa não nùng vôi...
503 828357 CHÒ EM NHAC NGOAI Tình anh trao em thuó ây màu thu xanh dâu yêu Rôi em ra di tù dây...
504 830178 CHÒ EM ÐÊM MÙA ÐÔNG NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Ðêm nay trên phô dông ngoài kia bao dôi gái trai tay trong tay cuòi reo...
505 831302 CHÒ MONG MINH CHÂU Muôn tia nãng lung linh sóm mai... xua tan hêt âm u dêm dài Suong khuya...
506 830087 CHÒ MOT TIÉNG YÊU LÊ HUU HÀ Nguòi nào húa së yêu tôi suôt dòi xin hãy dên vói tôi nguòi oi...
507 828399 CHÒ NGUÒI KHÁNH BÄNG Môt nguòi con gái dúng nghiêng nghiêng vành nón lá duòng chiêu bò...
508 830735 CHÒ NGUÒI (A) KHÁNH BÄNG Môt nguòi con gái dúng nghiêng nghiêng vành nón lá duòng chiêu bò...
509 830736 CHÒ NGUÒI (B) KHÁNH BÄNG Tình là tình cô don tái tê gió lanh mùa dông ngon dèn vàng chiêc...
510 830088 CHÒ NGUÒI TÌNH XA KY PHUONG Em ra di sao không nói câu chia ly dê trái tim này còn mãi khát khao...
511 828624 CHÒ PHONE CÙA ANH NHAC NGOAI Chò phone cúa anh em chò suôt buôi chiêu Chò phone cúa anh mây...
512 829598 CHÒ PHONE CÙA EM HOÀI AN Môt mai tròi dông sóm rét cãm tâm hôn suong giãng trên cõ hoang lôi...
513 829953 CHÒ TRÊN THÁNG NÄM NHAC HOA: THÁI TRÁC NGHIÊN Xin yêu em tù muôn kiêp dem yêu thuong vê noi xa xô dam mê vào dêm...
514 829565 CHO MÓI (A) TRONG NGUYÈN Cái cho có hôi nào và bao nhiêu tuôi mà ai cüng báo rãng: cho...
515 829566 CHO MÓI (B) TRONG NGUYÈN Anh vân nhó em dù tui mình chua hen anh súa cái tánh côc cãn dê...
516 831303 CHO TÌNH SAPA PHAN LONG Nhüng con ngua dêm hí bat gió luc lac vang núi rùng ngua rân...
517 829371 CHOT NGHE BUÓC EM VÈ QUÓC VUONG Khi con mua chiêu nay dùng chân ghé qua mang theo nôi nhó o... o......
518 829195 CHOT NHU NÄM 18 QUÓC DÜNG Thê rôi duòng mây moi cánh chim tròi ngo vào tình yêu dã phai...
519 830570 CHUNG VÀNG TRÄNG ÐOI HOÀNG PHUONG Làng anh làng em chung dòng sông vãng vãng câu hò tròi nãng tròi...
520 831105 CHUÔNG GIÓ VÕ THIEN THANH Nghe rât mo hô cây lá lãng lò có tiêng chuông xa mò xa mò xa mò...
521 830265 CHUÒN CHUÒN ÓT LÊ MINH SON Chuôn chuôn ót trua hè nóng búc bãt dem cãn rôn tâp boi chuôn...
522 830179 CHUYÉN ÐÒ KHÔNG EM HOÀI LINH-ANH PHONG Phút ban dâu ây thu xanh màu giây viêt nhung chua gúi ai ngo di...
523 828149 CHUYÉN ÐÒ QUÊ HUONG Anh còn nhó con dò xua nhó dòng sông mênh mông thuó ây mùi huong...
524 831294 CHUYÉN TÀU VÈ QUÊ NGOAI PHAM THÉ MY Trên con tàu vê lai quê huong Ta dã qua dôi lau trãng xóa Ta dã qua...
525 830335 CHUYÉN XE MIÈN TÂY ÐÀI PHUONG TRANG Trên chuyên xe nãm nào xuôi vê miên Tây tôi quen môt nguòi em gái...
526 829141 CHUYÉN BÉN ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Chiêu nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau vê bên thuyên…
527 831363 CHUYEN BA MÙA MUA MINH KY DA CÀM - Ðòi tù muôn thuó tiêng mua có vui bao giò... Chuyên lòng tôi kê…
11
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
528 828288 CHUYEN BA NGUÒI QUÓC DÜNG Môt nguòi di vói môt nguòi Môt nguòi di vói nu cuòi hãt hiu hai...
529 831072 CHUYEN BÀ TÁM TRUONG QUANG TUÁN Bà con oi ra dây mà coi con cá thòi lòi nó bò lên bò hai mãt tro...
530 828449 CHUYEN BÌNH THUÒNG CUÓI PHÚ QUANG Có nhüng khi vê qua phô phô chói chang không thây mãt tròi. Có...
531 831364 CHUYEN BUÒN DÌ VÃNG NGUYÈN NHÁT HUY Anh ra di dê lai dï vãng vói nhüng tiêc nuôi Ðê lai nôi dau...
532 831349 CHUYEN CHÀNG CÔ ÐON HOÀNG BÁCH Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hõi nguòi... cô don mình ta...
533 830571 CHUYEN CÙA TÔI TRÀN QUÓC HÙNG Ó noi tôi sinh ra có nhüng con sông hiên hòa tuôi tho tôi vui trong...
534 828136 CHUYEN ÐÊM MUA HOÀI LINH NGUYÈN HIÈN - Ngoài tròi không sao thua duòng lây uót ngo tôi mua khuya vê hiu…
535 828936 CHUYEN ÐÓA HÒNG NHAC HOA Sáng sóm em hái hoa hông bán cho bao nguòi qua anh dang tù xa buóc...
536 828553 CHUYEN ÐÓA QUYNH HUONG TR|NH CÔNG SON Giot mua lãng lë trên nu quynh quynh huong môt dóa thoáng huong...
537 830180 CHUYEN ÐÒI XUA CHUYEN NGÀY NAY THÉ HIÉN Nghe kê chuyên dòi xua có nàng công chúa noi vuòn hoa mùa xuân vân...
538 828004 CHUYEN HEN HÒ TRÀN THIEN THANH Hen chiêu nay mà sao không thây em Gió hiu hiu lòng bông nghe lanh…
539 828257 CHUYEN HOP TAN QUÓC DÜNG Ðêm nay lãng lë suong mù vê giãng trên mánh tình quê có ai dê buôn...
540 829474 CHUYEN LÀM DÂU VÕ THIEN THANH Ngôi im nghe gió thôi sau hè ngôi quanh bêp nghe me kê chuyên hôm...
541 830572 CHUYEN LOÀI HOA DANG DÓ Y VÜ Ðoc xong trang sách cuôi hôn rung rung nuóc mãt khóc loài hoa tím...
542 828456 CHUYEN LÓP TÔI NGUYÈN NGOC THIEN Lóp tôi có môt cô nàng hoc không lo hoc khoái làm nhà tho giò...
543 828359 CHUYEN PHIM BUÒN NHAC PHÁP Ðành lây có môi vé vây vì biêt chãc tôi anh di làm Ðèn dóm...
544 830282 CHUYEN THUÒNG TÌNH THÉ THÔI LÊ QUANG Cuôc tình ngày nào dã trao cho anh giò chi còn trong dón dau cuôc...
545 828335 CHUYEN TÌNH NHAC ANH Biêt dùng lòi rât khó Ðê mà nói ro Ôi biêt nói gì cuôc tình...
546 830573 CHUYEN TÌNH BÊN AO CÁ TRUONG QUANG TUÁN Nhãc lai chuyên cái ao lòng anh bông thây nao nao cái ao khô công...
547 831056 CHUYEN TÌNH BUÒN PHAM DUY Nãm nãm rôi không gãp tù khi em lây chông. Anh dãm truòng mê mãi...
548 828118 CHUYEN TÌNH CÙA BIÉN THANH TÙNG Ngày xua biên không có cát nhu bây giò Ngày xua biên không có sóng...
549 828504 CHUYEN TÌNH HOA BUÓM THANH SON Nghe lá thu roi bên thêm Chot lòng thôn thúc giâc mo êm dêm Môt...
550 830939 CHUYEN TÌNH HOA CÁT ÐÀNG HÀ PHUONG Chuyên môt loài hoa mang tên Cát Ðãng lãng lo màu tim tím chuyên...
551 830796 CHUYEN TÌNH HOA LUU LY THANH SON Chuyên lâu lãm tôi có yêu môt nguòi trên xú lanh hoa dào tuôi...
552 830407 CHUYEN TÌNH HOA MUÓNG BIÉN HOÀNG PHUONG Em dên thãm anh mùa vui bên biên nu hoa Muông Biên rung rinh rung...
553 831350 CHUYEN TÌNH KHÔNG SUY TU TÂM ANH Tình yêu... mói vùa hôm qua. Mà nay... mãt trông mãt cay. Lê...
554 829051 CHUYEN TÌNH LAN VÀ ÐIEP MAC PHONG LINH Tôi kê nguòi nghe dòi Lan và Ðiêp môt chuyên tình cay dãng lúc...
555 829506 CHUYEN TÌNH LAN VÀ ÐIEP (A) MAI TH. LÌNH MAC PH. LINH - Tôi kê nguòi nghe dòi Lan và Ðiêp môt chuyên tình cay dãng lúc…
556 829507 CHUYEN TÌNH LAN VÀ ÐIEP (B) MAI TH. LÌNH MAC PH. LINH - Nhung ai dâu ngò lòi xua dã chúng minh khi dòi tan võ. Lan dau buôn…
557 829569 CHUYEN TÌNH LAN VÀ ÐIEP (CN) LOAN THÀO Chiêu kia lü chim buôn không ca chim hõi xót thuong ai hàng cây dúng...
558 828251 CHUYEN TÌNH MIMOSA THANH SON Nãm xua chôn này nguòi quen biêt nhau Tãng hoa ngát huong ghi phút...
559 830940 CHUYEN TÌNH MÙA ÐÔNG VÜ QUÓC BÌNH Ngày xua em hôn nhiên trái tim chua thât biêt buôn thòi gian qua...
560 829211 CHUYEN TÌNH NÀNG CHÂU PHA THANH SON Chuyên ngày xua nhân gian hay kê rãng nàng Châu Long noi quán gâm...
561 831365 CHUYEN TÌNH SÔNG HUONG THÙY LINH Môt sóm anh di không lòi giã tù Ðê cho Huê buôn Huê giân nghìn...
562 831320 CHUYEN TÌNH THÀO NGUYÊN TRÀN TIÉN Tròi chiêu nguòi em gái vân di trên tháo nguyên xanh Gùi tùng bâu...
563 830797 CHUYEN TÌNH TÔI HOÀI AN Trong dêm den tôi den duòng suong gió anh dên thãm em nghe mua roi...
564 828596 CHUYEN TÌNH XUA NHAC NGOAI Nghe tiêng mua roi lòng tái tê tiêng mua buôn thuót tha trên khung...
565 830941 CHUYEN TÌNH YÊU THÉ GIAN MINH VY Sao quay lung âm thâm lãng lë buóc di mà không nói vói em chia tay...
566 830942 CHUYEN TRÄM NÄM KY ANH Khúc hát ngot ngào say dãm ngân nga tiêng yêu ban dâu trao nhau nu...
567 831351 CHUYEN YÊU ÐUONG QUÓC DÜNG Anh oi có biêt nhüng chuyên tình dep mãi Có thât là chuyên…
568 831173 CHÚC ANH ÐÀI (A) VIÈN CHÂU Suong trãng nhuôm rùng phong vân vuong ngày tiên em lên duòng Nam...
569 831174 CHÚC ANH ÐÀI (B) VIÈN CHÂU Viên ngoc bích trao nhò su mâu lòi ta tù gãn bó cuôc hôn nhân...
570 831280 CHÚC EM HANH PHÚC THÁI KHANG Ðêm nay anh lanh cãm giot sâu roi rót trong chén men tình. Ôm cô don…
571 828369 CHÚC XUÂN TÙ HUY Mùa Xuân mùa Xuân dên khãp moi nhà Mùa Xuân mùa Xuân dên vói...
572 828428 CHÚ ÉCH CON PHAN NHÂN Kìa chú là chú êch con có hai là hai mãt tròn chú ngôi hoc bài...
573 828429 CHÚ MÈO CON NGUYÈN ÐÚC TOÀN Chú mèo con lông trãng tinh mãt tròn xoe và trông rât xinh meo meo a...
574 828306 CHÚNG CHÁU YÊU CÔ LÁM BÀNH TRUNG Cô oi cô Chúng cháu yêu cô lãm Cô day chúng cháu giü vê sinh Cô...
575 830798 CHÚT KY NIEM BUÒN TÔ THANH SON Chiêu nao anh vói em nép bên thêm mua hai dúa xem dù dôi ta mói quen...
12
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
576 829444 CHÚT NÁNG MÙA ÐÔNG LÊ QUANG Rôi anh së quay vê mùa dông tìm chút nãng muôn màng di theo thòi...
577 829826 CHÚ TRÂU VÀNG NGUYÈN VÄN HIÊN Chú trâu vàng oi chú trâu vàng trông chú kênh càng nhung sao quá...
578 830266 CHÚT THO TÌNH NGUÒI LÍNH BIÉN PHAN HUYNH ÐIÉU Khi chia tay anh dao trên bên cáng Biên môt bên và em môt bên Biên...
579 830408 CHÚT TÌNH MONG MANH NGUYÈN NHÁT HUY Ðêm nay anh không dên. Cô don giãng trong bóng dêm. Xa nhau chi anh hõi!...
580 828412 CHÚT TÌNH NÄM XUA LÊ MINH HÀI THÀO - Ðâu chi có màu xanh cúa lúa Chiêu quê huong êm á môt câu hò Em…
581 829347 CHÚT TÌNH THO NGÂY MINH CHÂU Ngày xua còn tho lòng anh là mo cùng em buóc dên nhüng chân tròi...
582 828334 CHÙ NHAT TUOI HÒNG NHAC ANH Sóm mai tuoi hông Môt ngày tuoi dep Mình tói công viên cùng môt...
583 830799 CHÜ NO CHÜ DUYÊN TRUONG QUANG TUÁN Gió mùa thu da da buôn xa xú có ai vê miêt Thú gói lòi thãm gió...
584 829216 COMME TOI NHAC PHÁP Ngày dó cú ngõ vói nhau ta muôn dòi chung buóc vê tình mói dã...
585 828307 CON CHIM HAY HÓT KHUÁT NGUYÊN Con chim hay hót nháy nhót trên cành líu la líu lô Trông thây cô...
586 828291 CON CHIM NON LÝ TRONG Con chim non trên cành hoa hót véo von hót véo von Em yêu chim Em mên...
587 828089 CON CHIM SÈ TÓC XÙ TRÀN TIÉN Ðùng quên bà chj hay buôn cúa em dùng quên nhüng nguòi không còn...
588 829122 CON ÐÒ QUÊ HUONG DZOÃN BÌNH Ngôi dây kê nhau nghe chiêu quê lòng dê mê dàn chim hót nhau nghe câu...
589 829013 CON ÐUÒNG CHÚNG TA ÐI NHAC HOA Ðây hành lý anh mang tôi câm cuong dãt ngua nhìn ngãm tròi cao...
590 828964 CON ÐUÒNG CÓ LÁ ME BAY HOÀNG HIEP Con duòng có lá me bay chiêu chiêu ta lai câm tay nhau vê con...
591 828117 CON ÐUÒNG ÐÉN TRUÒNG PHAM ÐÄNG KHUONG Môt chiêu di trên con duòng này Hoa diêp vàng trái duói chân tôi...
592 828469 CON ÐUÒNG MANG TÊN EM TRÚC PHUONG Tró lai chuyên hai chúng mình Khi em vói anh vùa biêt dam mê Tình...
593 831175 CON ÐUÒNG MANG TÊN EM (CN) TRÚC PHUONG Tró lai chuyên hai chúng mình khi anh vói em vùa biêt dam mê tình...
594 830270 CON ÐUÒNG MÀU XANH TR|NH NAM SON Này nguòi yêu xin quay mãt di dã hêt yêu thuong nhau rôi này nguòi...
595 830089 CON ÐUÒNG MÂY TRÁNG MAI THU SON Trên lôi quen tan truòng rop ngàn mây trãng bay nên môi khi di vê...
596 831164 CON ÐUÒNG TÌNH TA ÐI PHAM DUY Con duòng nào ta di vói bàn chân nhõ bé con duòng chiêu thú dô…
597 830055 CON ÐUÒNG TÌNH YÊU LÊ QUANG Và mùa dông dã qua di rôi ân tình còn dâu tìm vòng tay âm êm bên...
598 828903 CON GÁI NGOC LÈ Con gái nói có là không con gái nói không là có con gái nói môt...
599 829003 CON GÁI BÂY GIÒ QUÓC HÙNG Biêt yêu là phú phàng biêt yêu là ngõ ngàng sao ta cú cãm dâu...
600 830336 CON GÁI CÙA ME GIAO TIÊN Me thuòng báo con thân gái duc trong mai kia môt no còn di lây...
601 829502 CON GÁI CÙA ME (A) LOAN THÀO Me thuòng báo con thân gái duc trong mai kia môt no con di lây...
602 829503 CON GÁI CÙA ME (B) LOAN THÀO Dù nguòi ta yêu thuong con nhó dùng xem là thuòng xuât giá rôi...
603 828071 CON GÁI THUÒNG HAY KHÓC NGUYÈN VÄN HIÊN Con gái thuòng hay khóc Vì khôn hon con trai Con gái biêt chia hai...
604 828119 CON KÊNH TA ÐÀO PHAM TUYÊN Con kênh ta dào chua có nuóc cháy qua Chi có nãng mùa hè nóng...
605 828274 CON KÊNH XANH XANH NGÔ HUYNH Con kênh xanh xanh nhüng chiêu êm á nuóc trôi Ðêm dêm trãng lên theo...
606 828965 CON MÁT CÒN LAI TR|NH CÔNG SON Còn hai con mãt khóc nguòi môt con còn hai con mãt môt con khóc...
607 830269 CON MÈO BÒ TÈO VÜ HOÀNG Nghe kêu meo meo bé biêt ngay là con mèo cái dâu bé tí teo cái...
608 830181 CON MÈO CON CHUOT SÔNG TRÀ Con mèo con chuôt con chuôt con mèo hai con biêt trèo và hai con nó...
609 829607 CON SÁO BAC LIÊU HOA BIÉN Rôi thì sáo cüng sang sông bõ trong dï vãng tâm lòng mô côi Bac...
610 831203 CON SÁO TÌNH QUÊ TIÉN LUÂN Ai dem con sáo mà sang sông quên soi chi hông con sáo vut bay chiêu...
611 830149 CON SË KHÔNG QUÊN DUY MANH Lòi me ru nhu suôi mát trong dê con duoc âu yêm môi ngày Cha là...
612 828594 CON TÀU TIÈN EM NHAC NGOAI Tàu lãng lë buóc di buôn bã dua nguòi yêu dên phuong xa nào nhìn...
613 828097 CON THUYÈN KHÔNG BÉN ÐÀNG THÉ PHONG Ðêm nay Thu sang cùng heo may dêm nay suong lam mò chân mây Thuyên ai...
614 828642 CON THUYÈN XA BÉN LUU BÁCH THU Theo gió thuyên xuôi sóng dua bèo trôi Tiêng dàn trâm trâm man mác...
615 830283 CON TIM DAI KHÒ NGUYÈN HOÀI ANH Em vân thuòng tìm anh trong muôn nôi nhó giüa bóng dêm cô don vói...
616 829801 CON TIM TOI TÌNH NGUYÈN HOÀI ANH Màn dêm xuông lanh lùng buôt giá con tim mô côi nãm thao thúc môt...
617 830800 CON TRAI MINH KHANG LÂM HÙNG - Nêu ai báo rãng con trai thòi nay dôi thay nêu ai báo rãng con trai…
618 831117 CON TRAI LÀ THÉ ÐÒNG GIAO Na na na na na na na na na na na na na na Ðang vui dùa trong quán kem...
619 828923 CON YÊU NHAC HOA Dù dã lõ buóc dên chôn noi nào dù cho mây den bao kín bâu tròi...
620 829114 CÓ BIÉT KHÔNG EM NGUYÈN NGOC THIEN Môt lân ra phô cùng trái tim vô tu em nhu giông tô lac buóc anh...
621 829057 CÓ ÐÔI KHI LÃ VÄN CUÒNG Ôi! có dôi khi thèm nhu gió di hoang sông kiêp lang thang dao choi...
622 828868 CÓ EM NHAC NGOAI Cuôc dòi nhe nhu giot nãng roi trên mái tóc em bâu tròi xanh trong...
623 829863 CÓ EM TUYET VÒI QUÓC VUONG Cô em xinh dep nhu hoa thãm. Rong choi trên duòng vui gót chân Ði ngang...
13
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
624 829446 CÓ KHI NÀO NGUYÈN ÐÚC TRUNG Còn nhó không anh lân dâu gãp nhau là trái tim em dã thuôc vê anh...
625 829038 CÓ LÀ MUÔN THUÓ TRÀN THIÉT HÙNG Ta dã mât di con tim khi di tìm thiên dàng lông lây. Ta dánh mât di...
626 828470 CÓ LË LÊ KIM KHÁNH Nhó lúc anh vùa quen nào em dã hiêu gì mà cú ngõ nhu ban thôi...
627 828473 CÓ LË NÀO TRÀN THÁNG Ðêm lanh quá sao em không vê chung lôi dê bàn tay xoa âm mãi bò...
628 830757 CÓ MOT DÒNG SÔNG ÐÃ QUA ÐÒI TR|NH CÔNG SON Muòi nãm xua dúng bên bò dâu Ðuòng xanh hoa muôi bay rì rào Có...
629 829898 CÓ MOT NGÀY LAM TRUÒNG Có môt ngày muôn sao giãng lâp lánh. Có môt ngày trãng sáng roi...
630 830148 CÓ MOT NGÀY NHU THÉ TR|NH CÔNG SON Có môt ngày có môt ngày nhu thê anh di anh di dâu vê dâu vê coi...
631 830943 CÓ NHAU TRON ÐÒI ÐÚC TRÍ Chiêu hôm qua tròi vuong nãng lá thu bay bay con phô dài ngâp dây...
632 828589 CÓ NHIÈU KHI NHAC NGOAI Có nhiêu khi tôi mo uóc Ðuoc dáng Thân linh ban muôn phép mâu Tôi...
633 828555 CÓ NHÓ ÐÊM NÀO KHÁNH BÄNG Có nhó dêm nào Vê chung vói nhau noi này Tìm dên hòa khúc xum...
634 830032 CÓ NHÜNG CHIÈU EM ÐÉN MINH VY Ðêm nay mua thât lâu có biêt không con tim lanh lùng
635 830944 CÓ NHÜNG CHIÈU NGHE RÁT LA TRÀN QUANG LOC Ðã hêt rôi nhüng giâc mo dâu chiêu hoàng hôn hoa khê rung dây...
636 830945 CÓ NHÜNG KHI MOT MÌNH ÐÚC TRÍ Ðôi lúc em hay ngôi môt mình và hát vu vo dù tình thì cú vô bò...
637 830409 CÓ PHÀI EM ÐÃ YÊU HOÀI AN Cho em má hông Môi hôn thãm nông Cho em mãt nâu tròn xoe cùng anh nô...
638 828928 CÓ PHÀI EM MÙA THU HÀ NOI TRÀN QUANG LOC Tháng tám mùa thu lá roi vàng chua nhi tù dô nguòi di thuong nhó...
639 830410 CÓ PHÀI MÌNH MÁT NHAU LÊ QUANG Ta gãp nhau môt ngày mùa dông ta gãp nhau môt ngày tròi không có...
640 829390 CÓ QUÊN ÐUOC ÐÂU ÐÚC TRÍ Nhüng dêm mua nãm dây khóc môt mình nhó thuong anh em thúc suôt dêm...
641 829640 CÒ LÀ DÂN CA BÁC BO Con cò là cò bay lá lá bay la bay tù là tù ruông lúa bay ra là...
642 831106 CÒN AI TÓT HON ANH MINH KHANG Môt khi anh dã không yêu em nüa rôi níu kéo cüng chãng duoc gì...
643 828565 CÒN AI VÓI AI TR|NH CÔNG SON Không có em còn tôi vói ai Không có em lanh giá duòng vui Không có...
644 830090 CÒN ÐÓ CHÚT HÒNG PHAI VÜ QUÓC VIET Còn dó môt chút hu vô còn dó môt chút dê mê nhó nhung phù du...
645 830946 CÒN ÐÓ TRONG ANH NÖI MONG CHÒ VÌNH TÂM Nhãt chiêu vàng bên thêm nghe thuong sao lúc em vê duòng mjt mù...
646 831118 CÒN GÌ ÐÂU EM DUY MANH Thôi em di di chãng còn gì cô gãng níu kéo dê làm chi cho nhau bao...
647 831165 CÒN GÌ NÜA ÐÂU PHAM DUY Còn gì nüa dâu mà tìm thây nhau. Môi thuong dau... dài lâu... dã...
648 830411 CÒN LAI CHÚT TÀN PHAI LAM DUY Tình yêu tôi lãn tròn nhu nhüng hat mua bên thêm buôn tênh tình oi...
649 830412 CÒN LAI CHÚT YÊU THUONG LÊ QUANG Rôi tình së chêt theo mùa dông rôi nguòi cüng trôn qua dòng sông...
650 829120 CÒN LAI MOT MÌNH NGUYÈN NGOC THIEN Rôi môt ngày kia em di xa không còn ai chung bóng anh anh dã không...
651 828884 CÒN LAI NÖI CÔ ÐON NHAC HOA Tình mình ngày nào dep nhu trãng lung linh vê dêm mà sao dêm nay xa...
652 829860 CÒN MÃI MÙA ÐÔNG NGUYÈN NAM Môt chiêu dông nãm ây mình thuong nhau biêt mây nhó không em ngày...
653 830758 CÒN MÃI TÌM NHAU TR|NH CÔNG SON Tìm trong coi chìa lìa niêm dau ta lac bên bò xua Tìm khi gió mua...
654 830268 CÒN MÃI YÊU NGUÒI LÊ QUÓC DÜNG Tình yêu mang dên cho nguòi ngot ngào lòi hát trên môi tình nhu tia...
655 830413 CÒN NHÓ TÊN EM TRUÒNG HUY Tình dâu em trao anh nông nàn câu yêu thuong mãi trong tim bao ân...
656 829955 CÒN TA VÓI NÒNG NÀN QUÓC BÀO Ðòi vùa sinh cho nhüng ân cân trôi qua tim dâm âm. Cho xôn xao qua…
657 828142 CÒN THUONG RAU ÐÁNG MOC SAU HÈ BÁC SON Nãng ha di mây trôi lang thang cho ha buôn coi khói dôt dông dê...
658 828224 CÒN TUÓI NÀO CHO EM TR|NH CÔNG SON Tuôi nào nhìn lá vàng úa chiêu nay Tuôi nào ngôi hát mây bay...
659 828838 CÒN YÊU EM MÃI NHAC NGOAI Yêu anh nhu thuó nào tình yêu còn biên dây trang giây yêu anh nhu...
660 829956 CÒ HOA MUÒI CHÍN QUÓC BÀO Loáng thoáng hat mua rót trên bàn tay em xanh mêm. Loáng thoáng...
661 831057 CÒ HÒNG PHAM DUY Ruóc em lên dôi cõ hoang ngâp lôi Ruóc em lên dôi hen vói bình...
662 828841 CÒ ÚA LAM PHUONG Còn nhó tên nhau xin goi trong giâc mông. Còn chút huong yêu xin dua...
663 829301 CÒ XANH HOÀNG BÙU Cõ xanh êm ái moc trên lôi dua buóc chân em vê. Tuôi rong choi dó...
664 829856 CÒ XÓT XA ÐUA TR|NH CÔNG SON Trên dòi nguòi trô nhánh hoang vu Trên ngày di moc cành lá mù...
665 829879 CÕI BÌNH YÊN QUÓC DÜNG Xin em chó thá hôn cuôi tròi mây. Nhu dang dãm chìm vào coi mê...
666 829641 CÕI ÐÊM SÔNG TRÀ Em di vê bên ây còn anh ó bên này duòng xa cách tró nào ai trách...
667 830267 CÕI HOA BÀO PHÚC Môt ngày xuân rong choi dên dây buóc chân tôi sao nhu choáng say giüa...
668 830091 CÕI NHÓ SÔNG TRÀ Ngày dó lâu rôi hai dúa mình yêu nhau mông uóc dài lâu ta së chung...
669 830947 CÕNG ME ÐI CHOI TRÀN QUÉ SON Dìu me di choi cong me di choi dìu me di choi me và con di choi...
670 829770 CÔ BÁN ÐÈN HOA GIÁY (A) QUY SÁC Ai mua dèn giây hôn Ðèn tôi này phât giây hoa hông dêm xuân này...
671 829771 CÔ BÁN ÐÈN HOA GIÁY (B) QUY SÁC Nãm em muòi sáu thì Khói chinh chiên bay vùng lên máu dô dâu roi...
14
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
672 828236 CÔ BÉ CÓ CHIÉC RÄNG KHÉNH TRÀN THIÉT HÙNG Này cô bé có chiêc rãng khênh sao thùa môt cái chãc dê làm duyên...
673 828217 CÔ BÉ DÖI HÒN NGUYÈN NGOC THIEN Chiêu hôm nay vùa tan buôi hoc Em lo ngo ra truóc sân truòng Duòng...
674 829877 CÔ BÉ KÍNH CAN TRUÒNG HUY Chiêu nay trên phô vãng Tay câm theo dóa hông Chot xa xa thâp...
675 829451 CÔ BÉ MÁT NAI TRUÒNG HUY Ðua em dên lóp chiêu nay duòng chiêu cho tà áo ai bay nu cuòi ánh...
676 829957 CÔ BÉ MÁT NAI (2) NHAC HOA: LÊ MINH Anh dã canh rât lâu em chui ra ngo sau lai gãp anh nüa môi lúc…
677 831321 CÔ BÉ MÙA ÐÔNG TOÀN THÁNG Tùng con gió khë vô tình chiêc lá lìa cành buông xuông lòng...
678 829067 CÔ BÉ NGÀY XUA HOÀI LINH Hôm nay vê thãm nhà nhjp chân lôi quen xua dây vân cây câu dá kia...
679 829520 CÔ BÉ TÓC MÂY TRUÒNG HUY Ðêm nay mo vê em vê môt cô bé tóc mây thât xinh con tim anh nhe rung...
680 828024 CÔ BÉ U SÀU NGUYÈN NGOC THIEN Này cô bé sao ngôi lãng lë Có hay chãng dêm dã qua rôi Ngày dang...
681 828032 CÔ BÉ VÔ TU TRÀN TIÉN Xoè tay ra em cho môt ngôi sao Em cho môt dóa hông Em cho làn mây...
682 830801 CÔ ÐI NUÔI DAY TRÈ NGUYÈN VÄN TÝ Mùa xuân ai di hái hoa mà em di nuôi day tré sao em muôn dàn em mau...
683 829180 CÔ ÐON NGUYÊN THANH Ai nhó ai tình nhu dã mât lòng choi voi giüa chôn xa la nguòi noi...
684 828493 CÔ ÐON (2) NGUYÈN ÁNH 9 Hanh phúc nhu dôi chim uyên tung bay giüa tròi nãng âm hanh phúc...
685 829845 CÔ ÐON (3) LÊ QUÓC THÁNG Em nghe nhu dêm êm trôi rât sâu Trôi qua tim em cung sâu chot dãng Ôi...
686 828457 CÔ ÐON MÌNH ANH TUÁN THÄNG Vào môt ngày chot bóng dáng ây trông rât xinh tho ngây tìm dên…
687 829639 CÔ ÐON TIÉNG SÓNG HOÀI AN Anh cô don nôi nhó khë goi tên em noi dây lang thang cát trãng nghe...
688 830414 CÔ ÐON TRONG VÒNG TAY VÌNH TÂM Anh xa em ngày ây gió mua lãng câm quanh em không còn nüa tiêng anh...
689 830737 CÔ GÁI BÁN SÀU RIÊNG (CN) TRUONG MINH CHÂU Ai mua sâu riêng có ai mua sâu riêng hãy dùng chân ghé quán em em...
690 829908 CÔ GÁI ÐÉN TÙ HÔM QUA TRÀN LÊ QUYNH Và rôi ta húa së quay tró lai vào môt ngày mai nhu hai nguòi...
691 829300 CÔ GÁI MÓ ÐUÒNG XUÂN GIAO Ði giüa tròi khuya sao dêm lâp lánh tiêng hát ai vang vong cây rùng...
692 829068 CÔ GÁI SÀI GÒN ÐI TÀI ÐAN LU NHÁT VÜ Chim kêu chim kêu ven rùng suôi goi ta lên duòng nãng trïu hai vai...
693 830948 CÔ GÁI TRUNG HOA SY LUÂN Nêu thích em thì anh hãy nói Wo ai Ni anh yêu em sao lai không nói...
694 830092 CÔ GIÁO ÐÖ MANH THUÒNG Me cúa em ó truòng là cô giáo mên thuong cô yêu em vô han day dô...
695 828450 CÔ GIÁO MÓI THANH SON Môi ngày di dên truòng vì dàn em yêu thuong Tâm hôn cô giáo mói...
696 829277 CÔ HÁI MO HOÀNG GIÁC Tho thân rùng chiêu môt khách tho xa nhung xa dáng núi xanh mò khí...
697 831384 CÔ HÁI MO (2) PHAM DUY Tho thân duòng chiêu môt khách tho say nhìn xa rãng núi xanh mò......
698 829002 CÔ HÀNG CÀ PHÊ CANH THÂN Ó cho Dâu có hàng cà phê có môt cô nàng be bé xinh xinh cô hay...
699 828583 CÔ HÀNG NUÓC VÜ MINH Lãng lãng mà nghe tôi nói dôi lòi Tôi kê rãng dâu làng Nguu xá...
700 828053 CÔ LÁNG GIÈNG HOÀNG QUÝ Hôm nay tròi xuân bao tuoi thãm dùng gót phiêu linh vê thãm nhà Chân...
701 830802 CÔNG CHA SÔNG TRÀ Công cha cao nhu núi Thái Son cao vòi voi on cha nhu biên tròi biên...
702 831236 CÔNG CHÚA BONG BÓNG NGUYÈN HOÀNG LINH Ngày xua lúc tho bé ta thuòng nhìn mua hát và khi con mua nhu nãng...
703 829199 CÔ TÁM NGÀY NAY NGOC CHÂU Quê huong chôn thanh bình có bâu tròi xanh thãm xanh dông lúa...
704 828676 CÔ THÁM VUI XUÂN VINH SÙ Ngày dâu môt nãm di lê Lãng Ông xem trái nhân duyên xin qué to hông...
705 828297 CÔ VÀ ME PHAM TUYÊN Lúc ó nhà me cüng là cô giáo Khi dên truòng cô giáo nhu me hiên...
706 828460 CÓ TÍCH CHUYEN TÌNH TRÀN MINH PHI Tim em tim em nhu nàng Tâm hiên môi em môi em mùi huong hoa Thj em mo...
707 828467 CON ÐAU TÌNH ÁI NHAC PHÁP Ðau ! Tù dáy trái tim ta buôn dau Ðau ! Tù suôt bây lâu ta vân dau...
708 829958 CON MO HOANG ÐUÒNG VÜ QUÓC VIET Ðêm nay em vê lòng vân vui hon lúc nào. Hoa roi bên thêm nãm ngôn...
709 828171 CON MUA HUYNH LAM Nhìn tùng hat mua tí tách Mua tuôn roi uót vai em Tùng chiêu vê...
710 828165 CON MUA BÁT CHOT NGUYÈN ÐÌNH BÀNG Chiêu nay ra phô buóc chân muôn phiên Lòng nghe u ám giâc mo cãn...
711 828368 CON MUA CHIÈU CHÙ NHAT TÙ HUY Con mua chiêu chú nhât làm tim em nhói dau Vì mua anh không dên Hay...
712 830415 CON MUA CHIÈU NHÓ EM HOÀI AN Duói mua mình tôi ngóng chò em phô quen nhìn bong bóng giot mua bên...
713 829726 CON MUA CUÓI NGUYÈN NHÁT HUY Tròi làm con mua cuôi mãi roi trong cuôc dòi nguòi vì sao không...
714 828458 CON MUA HA NHAC HOA Tùng hat mua nhe nhu tiêng dàn tình goi tình vòng tay quá ngõ...
715 829109 CON MUA LAO XAO NGUYÈN NGOC THIEN Con mua lao xao dên bên dòng dòi thì thào ta vê nghe mua khát khao...
716 830949 CON MUA MÙA ÐÔNG HÒ HOÀI ANH Có con mua nào vê dêm mùa dông có dêm dông nào tròi không lanh giá...
717 829959 CON MUA PHÙN ÐÚC HUY Con... mua phùn bay qua thành phô nhõ Hàng cây dât dò rung hoa......
718 831119 CON MUA TÌNH YÊU MANH QUÂN Nguòi yêu oi cõ mêm dã héo khô mãt hô lá xác xo nhüng con duòng...
719 830093 CUNG ÐÀN MÙA XUÂN CAO VIET BÁCH Em oi vút lên môt tiêng dàn kìa dàn dã so dây cung dàn dã lua...
15
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
720 830094 CUNG ÐÀN TÌNH YÊU HOÀI AN Biêt không tình oi bao ngày qua cüng trôi xa vòi thôi dành xa nhau...
721 829232 CUNG ÐÀN XUA VÄN CAO Hôn câm phong suong hình dáng xuân tàn ngày dân buông trôi sâu...
722 828045 CUÓI CÙNG CHO MOT TÌNH YÊU TR|NH CÔNG SON Ù thôi em vê Chiêu mua giông tói Bây giò anh vui Hai bàn tay dói Bây...
723 830416 CUOC ÐÒI LÊ HUU HÀ Ðùng lau nuóc mãt dùng che tiêng khóc dù nghe dãng cay trong lòng...
724 829302 CUOC ÐÒI VÄN ÐEP SAO PHAN HUYNH ÐIÉU Cuôc dòi vân dep sao tình yêu vân dep sao dù dan bom man ro thét...
725 830803 CUOC HÀNH TRÌNH CÙA LÝ NGUA Ô DÂN CA KIÊN GIANG Anh khóp anh khóp con ngua ô ngua ô anh thãng ý thãng cái bô to...
726 829351 CUOC TÌNH CAY ÐÁNG NHAC HOA Môt mình qua sông vãng chot nhó dêm trãng ngày xua. Dù cuôc tình...
727 830183 CUOC TÌNH ÐÃ QUA DUY MANH Thôi anh hãy vê chãng cân nói thêm dê làm chi bao nhiêu nôi buôn...
728 830095 CUOC TÌNH ÐÃ XA QUÓC AN Sõi dá vân nhó dâu chân nguòi dã qua duòng vãng phô cü tháng...
729 828805 CUOC TÌNH MONG MANH NHAC HOA Biên rông dên chân tròi thuyên theo sóng lênh dênh ngoài khoi. Tình...
730 828677 CUOC TÌNH THÚ NHÁT NHAC NGOAI Cuôc tình thú nhât dã cho ta nhiêu nuóc mãt Tùng nu hôn âm dã...
731 829032 CUOC TÌNH VÁNG ANH QUÓC VUONG Chiêu roi trên phô nhu goi nhó dòng thu xanh cü vân còn dó mà sao...
732 829035 CUOI OI NGUYÈN NGOC THIEN Ðêm nay sáng quá trãng oi có hay chú cuôi bõ nhà di dâu. Trãng oi...
733 830182 CÙNG ANH TIÉN QUÂN TRÊN ÐUÒNG DÀI HUY DU Qua núi qua sông qua dông lúa chín ta nghe xao xuyên tiêng goi...
734 828636 CÙNG HÀNH QUÂN GIÜA MÙA XUÂN CéM LA Khi tiêng chim hót vang lên lòi ca và khi nãng tõa rôn buóc quân...
735 830804 CÙNG NHAU ÐI HÒNG BINH ÐINH NHU Cùng nhau di Hông binh dông tâm ta dêu buóc dùng cho quân thù thoát...
736 828602 CÚ YÊN VUI NHAC NGOAI Khi tôi dang vuong vân chuyên lôi thôi tôi nghe có tiêng nói yêu...
737 829521 CÚ YÊU MÀ THÔI NHAC HOA Ánh nãng lâp lánh chiêu muôn ngàn tia nãng vui âm thanh ban mai vang...
738 828523 DÁNG ÐÚNG BÉN TRE NGUYÈN VÄN TÝ Ai dúng nhu bóng dùa tóc dài bay trong gió có phái nguòi còn dó...
739 828502 DÁNG EM NHAC HOA Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thó than
740 828530 DÁNG NGOC NGUYÈN NGOC THIEN Tròi trao cho em thuót tha dáng ngoc chiêu không qua dây mây mong...
741 828620 DÁNG TIÊN NÜ NHAC NGOAI Buôi sáng khi suong tan còn lãng dong Nhìn thây dáng em ngoan nãm...
742 828543 DÁNG XUÂN MINH CHÂU Nãng xuân dang rôn ràng chan hoà noi noi gió xuân reo nhjp nhàng...
743 830759 DÃ TRÀNG TÙ HUY Ðêm nãm nghe sóng vô
744 828482 DA CÓ HOÀI LANG CAO VÄN LÀU V.Ð.S BIÉN - Tù là tù phu tuóng báo kiêm sãc phong lên dàng vào ra luông trông…
745 828483 DAI KHÒ NGUYÈN NGOC THACH Tình là ánh mãt trao nhau hôm nào tình là tiêng nói yêu thuong...
746 828446 DA KHÚC PHÚ QUANG Có chiêu nào! nhu chiêu xua anh vê trên cát nóng duòng dài vành...
747 829292 DA KHÚC BUÒN THÁI HÙNG Tìm vê coi nhó ta còn nghe tiêng ai vong vê nguòi em yêu hõi xin...
748 829899 DA KHÚC BUÒN (2) THÁI HÙNG Tiêng mua võ bên dòi ru hôn em phiêu du coi nhó. Dâu yêu dã xa ròi...
749 831073 DÀM TRONG TIM THU HÀ Bao ngày qua dù tình yêu dã xa dêm tùng dêm nôi nhó chãng phai...
750 828314 DÁU CHÂN Ð|A ÐÀNG TR|NH CÔNG SON Tròi buông gió và mây vê ngang trên lung dèo Mùa xanh lá loài sâu...
751 831352 DÁU CHÂN KY NIEM THÚC ÐÄNG Chuyên tình dôi muoi chan chúa không bao giò voi nhu dòng suôi tình...
752 829453 DÁU CHÂN LÃNG TÙ MINH CHÂU Còn dây dâu chân trên tùng con phô dài lòng ta rung tiêng to cho...
753 830417 DÁU CHÂN MÙA THU MINH KHANG Vê chôn cü dâu chân xua di tìm còn dï vãng mãi rong choi phiêu du...
754 829324 DÁU CHÂN PHÍA TRUÓC PHAM MINH TUÁN Khi tôi còn là hat bui Nguòi dã lên tàu di xa. Khi quê huong còn...
755 830574 DÁU CHÂN TÌNH NGUYEN VÜ HOÀNG Nhüng trái tim nhu ngon lúa hông lòng khát khao tình yêu cuôc...
756 831121 DÁU CHÁM HÉT MINH KHANG Có khúc mãc anh không sao hiêu duoc vì dâu em dã lìa xa dâu châm...
757 829268 DÁU CHÁM HÒI THÉ HIÉN Cha oi! cha là ai ? Me oi! me là ai ? dêm khuya bên hè vãng dúa bé...
758 830284 DÁU CHÔN TÌNH BUÒN QUÓC VUONG Kìa mùa thu sang còn dây mà anh dã ra di lãng quên tình em tình...
759 831259 DÁU TÌNH SÀU NGÔ THUY MIÊN Chiêu còn vuong nãng dê gió di tìm vêt buóc chân em qua bao nhiêu...
760 829333 DÁU VÉT BÀO CHÁN Mùa xuân mùa xuân dê lai trên cánh dông mùi huong cõ hoa nông nàn...
761 829490 DÁU VÉT BÌNH YÊN NHAC HOA Ánh trãng nghiêng mõi mòn doi chò Chò em mang cho anh ánh duong...
762 828481 DÁU VÉT TÌNH SÀU QUÓC VUONG Chú nhât dài con phô buôn không anh vãng ngãt chú nhât buôn em...
763 829642 DÁU YÊU QUÓC AN Tình nhu thoáng mây dê con gió cuôn trôi bao ngày tình sao chóng...
764 829761 DÁU YÊU OI THÁI TH|NH Khi tình yêu vut bay nhu cánh chim cho sâu thuong rung roi trong trái...
765 829031 DÁU YÊU TÌNH ÐÀU NGOC LÈ PHUONG THÀO - Së không còn nhüng ngày mông nhüng cây phuong vï trôm nhìn nhau....
766 830950 DÄU BIÉT DÌ VÃNG TRUNG QUÂN Ðuòng còn dài cô don môi khi dêm vê dã không còn doi chò vì em...
767 831120 DÄU BIÉT RÀNG EM ÐÃ XA ÐÖ ÐÌNH PHÚC Có nhüng ngày mua gió rót roi trong lòng tôi có nhüng ngày em dên...
16
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
768 830575 DÄU CÓ LÖI LÀM HÒ HOÀI ANH Khi con tim mong nhó môt ngày dài chãng thây bóng em yêu dên bên...
769 830418 DÄU CÓ MUON MÀNG QUÓC AN Hat mua roi mãi phô khuya em vê nay dã không còn nüa bóng anh dón...
770 829401 DÄU TÌNH ÐÃ XA LÊ QUÓC DÜNG Nguòi yêu hõi có sao hòn dôi dê cho quen mãt vuong lê rôi tình...
771 828540 DAY MÀ ÐI NGUYÈN XUÂN TÂN Dây mà di Dây mà di Ai chiên thãng không hê chiên bai Ai nên khôn...
772 829745 DÈ THUONG TRUONG QUANG TUÁN Nãng con trai mong manh soi nhó tình anh dó doi chò bên phô mua con...
773 828041 DIÈM XUA TR|NH CÔNG SON Mua vân mua bay trên tâng tháp cô Dài tay em mây thuó mãt xanh xao...
774 830419 DÌU NHAU ÐI QUA VÜ QUÓC VIET Gió hãy nhãn giùm ta nãng hãy nói giùm ta gói bão tô chiêu qua...
775 830184 DÌ VÃNG BUÒN THANH SON-PHÓ THU Chuyên ngày xua em dôi tám mông mo dáng thuong hoc trò dòi dep nhu...
776 831074 DÌ VÃNG CUOC TÌNH DUY MANH Ðã lâu rôi tù ngày em ra di dê trái tim ta dã mang thuong dau em oi...
777 828820 DÌ VÃNG NHAT NHÒA NHAC HOA Ðêm trãng dêm ngôi nhìn ánh trãng vê chò nguòi tình lõ là tình...
778 829802 DÌ VÃNG NHAT NHÒA (2) QUÓC AN Nêu em dã dành lòng xóa hêt nhüng ân tình xua bên nhau nhüng lòi...
779 829151 DÌ VÃNG TRONG EM THÁI HÙNG Tình em nhu con sóng dü cuôn trôi vê dâu giâc mo dòi tôi lòi yêu...
780 829522 D|U DÀNG SÁC XUÂN NGUYÈN NAM Nãng xuân âm thom môi hông gió xuân dên bên em ngôi cùng mùa xuân...
781 828605 DÒNG ÐÒI NHAC NGOAI Ðòi tôi buôn nhu dòng sông sâu nhu mùa dông không biêt dôi môi cuòi....
782 829803 DÒNG MÁU LAC HÒNG LÊ QUANG Dòng máu lac hông bôn nghìn nãm dòng máu dõ tuoi cháy trong tim...
783 829707 DÒNG SÔNG BÄNG HOÀI AN Nêu có nuóc mãt nêu có yêu thuong mênh mông dòng sông thì thâm...
784 828869 DÒNG SÔNG BIET LY NHAC NGOAI Nhó khi ban dâu mình biêt nhau hôn bông mênh mang tình cüng mênh...
785 830951 DÒNG SÔNG ÐÒNG NAI TRUONG QUANG LUC Man mác dòng sông Ðông Nai êm trong nghe tiêng hò oi dìu dãt mênh...
786 828576 DÒNG SÔNG KHÔNG TRÓ LAI BÀO PHÚC Có nhüng dòng sông không tró vê dâu. Thâp thoáng buôn dau tù noi...
787 828956 DÒNG SÔNG LO ÐÃNG VIET ANH Tùng ngón tay khép nhu nu hoa trãng bõ lai hàng cây ngo ngác sau...
788 829500 DÒNG SÔNG QUÊ EM (A) TRUONG QUANG LUC Chiêc xuông nhõ dua anh vê xóm nhõ nghe rì râm tiêng sóng vô...
789 829501 DÒNG SÔNG QUÊ EM (B) TRUONG QUANG LUC Gió... lên di cho tình ta say uóc mo
790 828521 DÒNG SÔNG TÌNH ME HÒ MINH NHÂN Có môt dòng sông bao la xuôi vê biên rông Có môt dòng sông miên...
791 829714 DÒNG SÔNG TÌNH YÊU LÊ QUANG Mình em ngôi dây ngôi bên dòng sông êm dêm nghe tình trôi nhìn lên...
792 828510 DÒNG SÔNG TUÓI THO HOÀNG HIEP Trong tim ai cüng có môt dòng sông riêng mình tim tôi luôn gãn bó...
793 828599 DÒNG SÔNG TUÓI THO (2) NHAC PHÁP Nhánh sông thân yêu ngày chua biêt buôn dã ru tôi tron dòi âu tho...
794 829101 DÒNG SÔNG VÀ TIÉNG HÁT NGUYÈN NAM Ði trên sông Vàm môt dêm trãng rãm mái chèo khua nhe tua sóng vô...
795 831328 DÓC MO NGÔ THUY MIÊN Ðêm dã vê trên dôc gió xôn xao ru yên tình mình anh có vê bên dó...
796 829643 DÓI LÒNG TRÀN MINH PHI Nhiêu lúc cô don mà vân cuòi vui nhiêu lúc bâng khuâng nhung sao...
797 831107 DÓI LÒNG NGUYÈN MINH ANH Rôi em cüng së quên anh mà thôi em dùng nên dôi lòng mình làm gì...
798 829892 DÓI TRÁ TUÁN KHANH Dôi trá dó dã theo chân nguòi giêt chêt mòn biêt mây cuôc tình....
799 828509 DÖI HÒN NGUYÈN TÔN NGHIÊM Anh có biêt rãng em yêu anh lãm không anh có biêt rãng em chò lâu...
800 830328 DU KÍCH CA ÐÖ NHUAN Anh em trong doàn quân du kích cùng vác súng lên nào Ði lên di lên...
801 830420 DU KÍCH LONG PHÚ QUÓC HUONG Ai vuot Cúu Long Giang vüng trí luót sóng ngàn có doàn quân du...
802 830780 DU XUÂN AN THUYÊN Du xuân du xuân í... a... dã hen cùng tình í... à... duòng xuân to...
803 830285 DUYÊN DÁNG ÁO HOA MINH CHÂU Dáng vóc em ngoc ngà thêm tha thiêt chiêc áo dài hoa vuong gót sen...
804 828499 DUYÊN HÀI BIÉN QUÊ TÔI PHAM MINH TUÁN Hò o dô o dô o dô o hò dô o hò o hò o hò o dô hò o dô o dô o dô o hò...
805 829252 DUYÊN TÌNH Y VÂN Biêt nhau giüa dô trãng tròn mên nhau duói biên mà trên non o vân...
806 830024 DUYÊN TÌNH (CN) Y VÜ Biêt nhau giüa dô trãng tròn Nhó nhau xuông biên mà lên non o vân...
807 829960 DUYÊN TÌNH (UN CHANCE D'AIMER) TR|NH NAM SON Tình trao em chiêc hôn êm dêm âm môi mêm. Hôn choi voi tiêng yêu...
808 829608 DUYÊN TÌNH LÝ NGUA Ô TRUONG QUANG TUÁN Hãy doi anh vê oi lý ngua ô lôc côc duòng xa quanh co nhjp xe thô...
809 830056 DUYÊN TRÀU CAU KHÁC DÜNG Miêng trâu miêng cau ngày xúa ngày xua chü tình chü duyên ngày...
810 831204 DÙ ANH NGHÈO TÔ THANH TÙNG Em dên thãm tôi dù không dón mòi vì tôi quá nghèo dâu dám hó môi...
811 829144 DÙ CÓ LÀ NGUÒI TÌNH NHAC HOA Huong vj yêu duong thoáng trong tim nhu là con gió dêm không môt câu...
812 831122 DÙ TA KHÔNG CÒN YÊU VÌNH TÂM Ðã biêt không còn tình yêu mói dên hôm qua em cât buóc ra di dê...
813 828017 DU ÂM NGUYÈN VÄN TÝ Ðêm qua mo dáng em dang ôm dàn dìu muôn tiêng to Không gian trâm lãng...
814 831304 DUÓI BÓNG TRE LÀNG HOÀNG CHÂU Duói bóng tre làng môt chiêu khi nãng chua tan Thoáng thây em cuòi...
815 829786 DUÓI CÓNG TRUÒNG LÀNG (A) QUY SÁC Công truòng làng hai bên hai cây phuong vï vách dât mái rom xo xác...
17
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
816 829787 DUÓI CÓNG TRUÒNG LÀNG (B) QUY SÁC Thê rôi môt hôm duói lüy tre làng dôi tim rôn rã ngâp dòng yêu...
817 830421 DUÒNG NHU BÀO CHÁN Duòng nhu giüa ta là bóng dêm duòng nhu giüa ta là lãng quên Tình...
818 831075 DUÒNG NHU TA ÐÃ MY TÂM Mây buôn trôi mãi trôi vê noi xa mây cüng tiêc nuôi tình chúng ta...
819 829380 DÙNG BUÓC GIANG HÒ HOÀNG TRONG Chiêu nay suong gió lü khách dùng bên quán xua mo màng nghe tiêng...
820 829918 ÐA ÐA BAY XA THÀNH CÔNG Ða da giò dã xô lông dê cho bên mái doi trông con thuyên. Lông tre...
821 831123 ÐAM MÊ NGOC SON Em nhu muôn ánh sao giãng trên tròi lung linh lung linh soi hôn tôi say...
822 830338 ÐAU MOT LÀN RÒI THÔI HUY CUÒNG Dâu biêt cuôc dòi hop tan có ai ngò và chuyên tình yêu là do...
823 829132 ÐAU XÓT LÝ CHIM QUYÊN VÜ ÐÚC SAO BIÉN Ngày xua khi ta lón lên dã nghe câu hát lý chim quyên chim quyên ãn...
824 830738 ÐAU XÓT LÝ CHIM QUYÊN (CN) VÜ ÐÚC SAO BIÉN Ngày xua khi ta lón lên dã nghe câu hát lý chim quyên chim quyên ãn...
825 830952 ÐAU XÓT LÝ CON CUA MINH VY Tình buôn câu hát lý con cua nãng mua dòi gian khó ai thâu chãng...
826 828597 ÐÁM CUÓI NGUÒI TA NHAC NGOAI Nhà ai dèn hoa sáng ngòi Nguòi ta mùng vui nói cuòi Ðàn hát réo...
827 829656 ÐÁNH MÁT HOÀNG HIEP Ngày xua em nhu chiêc bóng chiêc bóng bên anh thâm lãng tù lâu em...
828 831077 ÐÁNH MÁT TÌNH YÊU PHAM HOÀ KHÁNH Giüa lúc dêm tôi em nghe thây lòng buôn thât buôn giüa lúc dêm...
829 830576 ÐÁNH ROI BÊN HÒ VIET ANH Ði qua dòng sông nu hôn em dánh roi bên bò dòng sông trôi biêt bao...
830 830953 ÐÁNH ROI TÌNH YÊU MINH KHANG Khi màn dêm buông xuông vây quanh em bõ di không nói môt lòi dù...
831 830577 ÐÁNH THÚC MÙA THU TRÀN HUÂN Tùng chiêc lá roi goi mùa thu dên dây rôi dánh thúc tôi lòi tình...
832 829026 ÐÁNH THÚC TÀM XUÂN DUONG THU Môt ngày mói môt ngày dang tói. Ðoá tâm xuân vân ngú trong hoang...
833 830954 ÐÁNH THÚC TRÁI TIM VÜ QUÓC BÌNH Nhó bao ngày tháng buôn vui dã di qua dòi tôi dôi khi tôi nghe con...
834 828501 ÐÀ LAT HOÀNG HÔN MINH KY DA CÀM - Lãng nghe chiêu xuông thành phô mông mo Mâu lam tím Ðà lat suong…
835 829540 ÐÀ LAT LAP ÐÔNG THÉ HIÉN Ðà Lat lâp dông hoa vàng vùa mói nó ta còn chò em môt giâc mo...
836 828106 ÐÀ LAT MONG MO TÙ HUY Ai cho em dôi má hông dào và dôi môi dâu tuoi thãm ngot ngào dê tôi...
837 828244 ÐÀ LAT MOT CHIÈU MO KHÁNH BÄNG Chiêu nay ta lê buóc chân giang hô Dùng dây ta nghe gió ru êm dêm...
838 828098 ÐÀN CHIM VIET VÄN CAO Vê dây khi gió mùa thom ngát Oi lü chim giang hô Bao cánh dang cùng...
839 830955 ÐÀNH NÓI LÒI CHIA TAY PHAM HÒA KHÁNH Ðành thê cho nhau môt lòi cuôi vì lôi di nay chia hai néo duòng...
840 830956 ÐÀNH THÔI MÁT NHAU TRUNG QUÂN Ðêm nao ta sánh vai cùng nhau ngàn vì sao lung linh sáng trên tròi...
841 828598 ÐÀN KHÔNG TIÉNG HÁT CHÂU KY Nhìn em cuòi qua tiêng hát Ðàn anh dêm tùng câu ca Goi to lòng...
842 829306 ÐÀN SÁO HAU GIANG TRÀN LONG éN Tù trên nhüng rang dông con chim sáo nó bay ra dông theo con nuóc...
843 830578 ÐÀN TRÄNG PHAN LONG Ðua em vê phô khuya môt mình tôi tró lai huong dêm thom thom mãi con...
844 831216 ÐÀNG CHO TA MOT MÙA XUÂN PHAM TUYÊN Ðáng dã cho ta môt mùa xuân dây uóc vong môt mùa xuân tuoi tràn...
845 831076 ÐÃ KHÔNG YÊU THÌ THÔI HOÀI AN Lòi nói dâu môi anh oi chót luõi dâu môi phái xa dành thôi sao anh...
846 830185 ÐÃ QUÁ NHIÈU NÖI ÐAU NHÁT TRUNG Làm sao tôi quên di nhüng ngot ngào dã trao vê nguòi ôi tình yêu...
847 830957 ÐÃ XA CUOC TÌNH THÁI KHANG Ðuòng phô vãng buóc chân anh làn gió rét buôt tâm hôn chanh lòng...
848 830958 ÐÃ YÊU TRÀN HÜU BÍCH Tiêng lá roi khe khë vào dêm dêm bao la uót muot êm dêm nhüng giot...
849 830959 ÐÁNG CAY LUONG BÀNG VINH Nguòi yêu dâu oi tình em dã trao anh rôi nôi nhó ngàn khoi không...
850 829179 ÐÂU PHÀI BÓI MÙA THU PHÚ QUANG Em ru gì lòi ru cho dá núi dá núi tât nguyên vêt seo thòi gian...
851 830096 ÐÂU RÒI TÓC DÀI OI KHÁC DÜNG Mái tóc em không còn dài dê buôn nãm ngón tay tôi tiêng hát em...
852 830579 ÐÂY THÔN VY DA PHAN HUYNH ÐIÉU Sao anh không vê choi thôn Vÿ nhìn nãng hàng cau nãng mói lên vuòn...
853 831110 ÐÁT KHÁCH QUÊ NGUÒI ÐYNH TRÀM CA Ðât khách quê nguòi dêm nãm dât khách quê nguòi dêm nãm dât khách...
854 828434 ÐÁT NUÓC PHAM MINH TUÁN Ðât nuóc tôi thon thá giot dàn bâu Nghe dju nôi dau cúa me Ba...
855 828524 ÐÁT NUÓC LÒI RU VÄN THÀNH NHO Ru con me ru con tiêng ru cá cuôc dòi ru con lòi ru cât lên tù...
856 829538 ÐÁT NUÓC TRON NIÈM VUI HOÀNG HÀ Ta di trong muôn ánh sao vàng rùng cò tung bay rôn ràng và mê say...
857 829465 ÐÁT QUÊ TA MÊNH MÔNG HOÀNG HIEP Me dào hâm me dào hâm tù lúc tóc còn xanh nay me dã pho pho...
858 830337 ÐAP VÕ CÂY ÐÀN TÙNG VÂN Ðâp võ cây dàn... Giân dòi dâp võ cây dàn... Nguòi oi... nguòi...
859 830422 ÐEN TRÁNG TRÀN TIÉN Có môt chiêu ngôi vuôt tóc em môt soi tóc trãng bông buông roi...
860 830805 ÐÈN CÙ DÂN CA QUAN HO Khen ai khéo xêp ôi a cái dèn cù voi giây ôi a ngua giây o tít...
861 830580 ÐEP TRAI THÌ SAO MINH KHANG Ðinh dinh dinh dong dinh dinh dinh dinh dong dinh dinh dinh dong dinh dinh...
862 830581 ÐÊM BIÊN HÒA NGUYÈN VÄN HIÊN Làn gió dêm trên dòng Ðông Nai làn gió dêm thuong ai mong chò lòi...
863 829895 ÐÊM BUÒN PHÓ TH| NGOC SON Khi phô nhõ êm dêm chìm dân trong dêm. Lanh buóc chân don bóng...
18
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
864 828537 ÐÊM CHIA TAY SVSP HÀ NOI Chi còn dêm nay chúng ta së chia tay duòng quen lôi vãng sánh buóc...
865 828243 ÐÊM CHIA XA QUÓC DÜNG Ðêm chia xa âm vang tiêng hát Ðêm thiêt tha bao ngày tháng qua Ðêm qua...
866 829323 ÐÊM CÔ ÐON NGUYÈN NHÁT HUY Môt mình giüa dêm tôi Thuong nhó em vê noi xú nguòi Môt mình...
867 829004 ÐÊM CUÓI THANH SON NGOC SON - Nguòi oi có nhó có thuong môt nguòi còn mo nhüng lúc dón dua…
868 830739 ÐÊM CUÓI (A) NGOC SON Nguòi oi có nhó có thuong môt nguòi còn mo nhüng lúc dón dua...
869 830740 ÐÊM CUÓI (B) NGOC SON Nguòi dã quên di bao lòi yêu nãm nào nguòi dã quên ta rôi ta còn...
870 831305 ÐÊM Ð|NH MENH TRUONG LÊ SON Trong con say anh dên bên em nghe choi voi diên dáo con tim bao dam mê...
871 828388 ÐÊM ÐÔNG NGUYÈN VÄN THUONG Chiêu chua di màn dêm buông xuông Ðâu dây buông lüng lò tiêng chuông...
872 830741 ÐÊM ÐÔNG (CN) NGUYÈN VÄN THUONG Chiêu chua di màn dêm roi xuông dâu dây buông lüng lò tiêng chuông...
873 830339 ÐÊM ÐÔ TH| Y VÂN Màn dêm xuông dân muôn ánh dèn dôt nhiên nhu ngòi sáng kìa bao...
874 830582 ÐÊM GÀNH HÀO NGHE ÐIEU HOÀI LANG VÜ ÐÚC SAO BIÉN Xê u xê u liu phan liu phan xê u xê u Duói trãng dòng sông trôi...
875 831078 ÐÊM GIAO THÙA NGHE MOT KHÚC DÂN CA VÕ ÐÔNG ÐIÈN Ðêm giao thùa nghe môt khúc dân ca bài dân ca tha thiêt dâm dà...
876 829241 ÐÊM GIÁNG SINH BUÒN NHAC NGOAI: WHAM Nhó dên anh buôn trong dêm giáng sinh tù ngày anh yêu vãng xa lòng...
877 831185 ÐÊM HOANG HÀN CHÂU Có phái em vê trong dêm nay buóc thâp buóc cao ngá nghiêng trên dòi...
878 830423 ÐÊM HUYÈN DIEU Y VÂN Có ai biêt dâu chuyên tình cò có ai doán dâu nào mà ngò vào môt...
879 830097 ÐÊM KHÔNG SAO NGUYÈN HÒNG SON Hãy nói vê cuôc dòi hãy nói vê cuôc tình vê môt nguòi con gái...
880 830742 ÐÊM KHUYA TRÔNG CHÒNG (CN) VIÈN CHÂU Chãn gôi lé tùng dêm suong lanh buôt gió dông vê hiu hãt tat rèm...
881 831353 ÐÊM LANG THANG VINH SÙ Buóc lang thang qua tùng via hè Biêt di dâu dêm dài bo vo Nguòi yêu...
882 831124 ÐÊM LAO XAO TUÒNG VÄN Ðêm dông lao xao dêm dông nhó ai dêm dông cô don vãng anh con mua lao xao...
883 831125 ÐÊM MÀU HÒNG MINH VY Tay trong tay vói ai dang xoay cuông quay hòa theo tiêng nhac em tôi...
884 830424 ÐÊM MUA SÔNG TRÀ Ðuòng vê nhà em dêm nay mua roi không gian tím ngãt mây phú ngang...
885 829961 ÐÊM MUA (2) TUÁN KHANH Có khi dêm dài mua mãi tiêng mua hãt hiu mõi mòn
886 829804 ÐÊM NAY ANH MO VÈ EM BÀO CHÁN Chiêu dã vê nãm nghiêng góc tròi chò dêm goi vòng tay dón doi...
887 828840 ÐÊM NAY EM THÁY CÔ ÐON NHAC HOA Môt chiêu anh dã dên trong giâc mông nu cuòi êm ái sáng soi hôn...
888 830425 ÐÊM NÀM MO PHÓ VIET ANH Ðêm dêm nãm mo phô bao con duòng mùa xuân di qua hoàng hôn ghé thãm...
889 830186 ÐÊM NGHE TIÉNG MUA ÐÚC TRÍ Nguòi hõi nhó anh biêt bao dêm rôi tiêng mua vân roi tùng dêm...
890 829184 ÐÊM PHUONG NAM NHÁT SINH Ðêm nãm nghe dòng sông dây sóng nhó lòi ru âu o thuó nào vó ngua...
891 831306 ÐÊM RÙNG ÐAKMIN NGUYÈN ÐÚC TRUNG Khi ánh duong khuât sau núi cao khi bóng dêm dên trên DakMin gió lung...
892 830806 ÐÊM SAO LUNG LINH SY LUÂN Tìm môt vì sao lung linh trên cao tìm môt vì sao lung linh sáng...
893 828150 ÐÊM TÀN BÉN NGU DUONG THIEU TUÓC Ai vê bên Ngu cho ta nhãn cùng nhó chãng non nuóc Huong Bình Có...
894 830235 ÐÊM TÂM SU TRÚC PHUONG Mình gãp nhau nhu lúc mói quen ban dâu. Có sao em ngâp ngùng? Nhà...
895 828062 ÐÊM THÀNH PHÓ ÐÀY SAO TRÀN LONG éN Tôi dang nghe tiêng sóng dòng sông Tôi dang nghe tiêng gió ngày Xuân...
896 829855 ÐÊM THÁY TA LÀ THÁC ÐÓ TR|NH CÔNG SON Môt dêm buóc chân vê gác nhõ Chot nhó dóa hoa tuòng vi Bàn tay...
897 828138 ÐÊM THU ÐÀNG THÉ PHONG Vuòn khuya trãng chiêu hoa dúng yên nhu mãt buôn lòng ta xao xuyên...
898 828902 ÐÊM THUONG NHÓ NHAC HOA Giá buôt hoang lanh tuyêt roi thêm bao hiu quanh trãng xóa dêm dài...
899 830960 ÐÊM TÓC RÓI HÀN CHÂU Qua môt lân yêu duong trãc tró ta chot biêt rãng duòng vào tình...
900 829510 ÐÊM TRÁNG PHAM MINH TUÁN Ðêm trãng trôi qua tình em nhu cánh én bay xa hôn em xanh thom ngát...
901 830807 ÐÊM TRÁNG (2) LÊ QUANG Ðêm nay ra phô mua trên môi thãm anh hay ra ngãm dáng em hiên hòa môi...
902 828952 ÐÊM TRUÒNG SON NHÓ BÁC TRÀN CHUNG Ðêm Truòng Son chúng cháu nhìn trãng nhìn cây Cánh vê khuya nhu vë...
903 829070 ÐÊM YÊU ÐUONG NHAC HOA Trong dêm nhac vui rôn ràng ngât ngây dôi ta cùng say sua dìu nhau...
904 828659 ÐÉM SAO VÄN CHUNG Môt ông sao sáng hai ông sáng sao Ba ông sao sáng sáng chiêu muôn...
905 829744 ÐÉN BÊN EM TRÀN HUÂN Ðên bên em dêm nay sâu vuong cô don em nhãc tên nguòi phút giây trong...
906 829805 ÐÉN HEN SÔNG TRÀ Em em oi cú mong dên hen ta bên nhau trong chiêu loang nãng nghe dâu...
907 831079 ÐÉN SAU MOT NGUÒI PHAM HOÀ KHÁNH Khi em gãp anh tình cò noi góc quán quen chot ánh mãt ây khiên em...
908 831260 ÐÉN VÓI CON NGUÒI VIET NAM TÔI XUÂN NGHÌA Này ban thân oi nãm châu bôn phuong Viêt Nam Ðât nuóc chúng tôi xin...
909 828459 ÐÉN VÓI EM ÐÊM NAY NHAC NGOAI Ðên vói anh dêm nay vói nhüng ân tình vói nhüng môi mêm vòng tay...
910 828859 ÐÉ GIÓ ÐI VÀO LÃNG QUÊN BÀO PHÚC Nhüng buôn dau dã qua rôi tuyêt tháng mùa suong giüa khung tròi...
911 830098 ÐÉ LAI SAU LUNG MOT NÖI ÐAU LUONG BÀNG QUANG Môt nguòi quay lung lãng lë di nguòi kia cúng khóe mi còn cay bõ...
19
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
912 828826 ÐÉ RIÊNG TÀNG NHÜNG NGUÒI TÌNH NHAC NGOAI Và dây dê riêng tãng nhüng nguòi tình dã dên rôi di dòi tôi nhó...
913 828441 ÐÉ TÓC NÀNG NGÙ YÊN VINH SÙ ANH:Xin tròi ngùng bay con gió heo may EM:Ðê em tóc dài yên ngú...
914 829363 ÐÉ TRON ÐÒI NHÓ THUONG ÐÚC TRÍ Nguòi tình oi em có biêt nhiêu dêm cô don gôi chiêc còn lai mình...
915 830426 ÐI BÊN ANH MÙA XUÂN LÊ QUANG Tùng tia nãng âm thãm lên mùa xuân cho em cho nguòi Tùng dàn chim...
916 828587 ÐI CÀY HÀN CHÂU Em nghe gì không con gà dã gáy canh tu em oi dây di lo nôi com anh di...
917 830808 ÐI CÁY DÂN CA THANH HÓA Lên chùa bé môt cành sen lên chùa bé môt cành sen ãn com bãng dèn...
918 828410 ÐI CHÙA LÈ PHAT HÒNG VÂN NHAT TUÁN - Ngàn hoa tuoi hôn chân em Ðón em di chùa lê phât Bây chim non dua em…
919 830811 ÐIÈU CHUA NÓI TÔ THANH TÙNG Tôi có nói gì dâu mà mãt em dây ý hõi mà môi em thì thâm bôi...
920 829962 ÐIÈU GIÀN D| PHÚ QUANG Dju dàng hat nãng... Ðùa nhe trên áo dôi môi em goi bao khát...
921 828229 ÐIEP KHÚC MÙA XUÂN QUÓC DÜNG Nãng chiêu lung linh muôn hoa vàng chot tia nãng vê trong ánh mùa...
922 829111 ÐIEU BUÒN PHUONG NAM VÜ ÐÚC SAO BIÉN Vê phuong nam lãng nghe cung dàn thôn thúc vong duói trãng mo màng...
923 830745 ÐIEU BUÒN PHUONG NAM (A) VÜ ÐÚC SAO BIÉN Vê phuong Nam lãng nghe cung dàn thôn thúc vong duói trãng mo màng...
924 830746 ÐIEU BUÒN PHUONG NAM (B) VÜ ÐÚC SAO BIÉN Câu hát ngân nga tiêng to giao hòa cháy lên trong da muôn ngàn tâm...
925 831080 ÐIEU HÒ PHU THÊ ÐYNH TRÀM CA Miêng trâu nên nghïa phu thê me cha dã djnh em vê là vê vói anh...
926 830340 ÐIEU LÝ BUÒN NHÁT SINH Ngày ây em di diêu lý buôn diêu lý buôn diêu lý thó than ngày...
927 828585 ÐIEU VÜ THÀN TIÊN MINH CHÂU Vui hôm nay nâng buóc dôi chân nhjp nhàng ta bên nhau hãy cât tiêng...
928 830583 ÐI HOC BÙI ÐÌNH THÀO Huong rùng thom dôi vãng nuóc suôi trong thâm thì co xòe ô che...
929 828300 ÐI HOC VÈ HOÀNG LÂN Ði hoc vê là di hoc vê Em vào nhà em chào cha me Cha me khen...
930 828096 ÐI QUA VÙNG CÒ NON TRÀN LONG éN Ði qua vùng cõ non Ngõ mùa Xuân dang dên Bâng khuâng chiêu ba muoi...
931 830809 ÐI TÌM TRÁI CÁM MAI THU SON Ta mang trái tim hành lý giâc mo cánh chim tung tròi ta di buóc...
932 829169 ÐI TRONG HUONG TRÀM THUAN YÉN Hò...ho...ho gió Tháp Muòi dã thôi thôi rât sâu có nôi thuong dau...
933 830743 ÐI TRONG HUONG TRÀM (A) THUAN YÉN HOÀI VÜ - Hò o gió Tháp Muòi dã thôi thôi rât sâu có nôi thuong dau có…
934 830744 ÐI TRONG HUONG TRÀM (B) THUAN YÉN HOÀI VÜ - Dù di dâu dù xa cách bao noi anh vân có bóng em giüa huong tràm…
935 830810 ÐI VÀO TUONG LAI QUÓC AN Muôn làm con gió cùng làn mây dân trôi khãp phuong tròi bao sâu...
936 829270 ÐI VÈ NOI XA LÊ QUANG Trong bóng dêm tôi vê ôm cuôc tình lé loi biêt em vê dâu mùa ha...
937 831237 ÐÍNH UÓC GIAO TIÊN Me nói vói anh me rât thuong em thuong vì nêt na nhu mì ngoan hiên...
938 830099 Ð|NH MENH QUÓC AN Hõi nguòi tình em có hay vân lãng thâm noi chôn dây dãm hôn trong...
939 831238 Ð|NH MENH SONG NGOC Thôi nhé em dùng nhiêu hân sâu dùng thuong tiêc dê rôi xa xôi...
940 830584 Ð|NH MENH ÐÁNG CAY THÁI KHANG Giot nuóc mãt khi nào cháy nguoc dòng dòi còn nhiêu nôi trái...
941 829239 ÐOÀN XUÂN CA THANH SON Nghe xuân sang thây trong lòng mình chúa chan tiêng pháo vui vang dó...
942 828867 ÐOAN KHÚC CUÓI CHO EM HOÀNG TRONG THÙY Trên con duòng môt mình em vê noi chôn tha phuong con dau xa nguòi...
943 829189 ÐÓA HOA ÐÔI HÜU XUÂN Ngày ây bên dâu vãng hái dóa hoa dôi bên duòng xa xôi tùng cánh...
944 830585 ÐÓA HOA VÔ THUÒNG TR|NH CÔNG SON Tìm em tôi tìm mình hac suong mai tìm trên non ngàn môt cành hoa...
945 830057 ÐÓA HÒNG CHO EM PHAM ÐÄNG KHUONG Môt dóa hông dõ thãm dành tãng em môt ngày môt dóa hông trong...
946 831108 ÐÓN DÂU MINH VY Làng quê tôi dàn chim líu lo tré tho dùa vui bên sông gái trai hen...
947 828966 ÐÓN XUÂN PHAM ÐÌNH CHUONG Xuân dã dên rôi gieo rãc ngàn hôn hoa xuông dòi vui trong bình...
948 830025 ÐÓN XUÂN (CN) CHÂU KY Ðón xuân này tôi nhó xuân xua Môt chiêu xuân ai dã hen hò. Nhu uóm...
949 828220 ÐÓN XUÂN NÀY NHÓ XUÂN XUA CHÂU KY ANH CHÂU - Ðón xuân này tôi nhó xuân xua môt chiêu xuân em dã hen hò nhu uom…
950 830586 ÐÓN XUÂN VÈ TRÀN THANH TÙNG Ðón xuân vê cánh mai vàng gió dung dua lôc non xanh mêm chào môt...
951 828401 ÐÒ ÐUA BÉN KHÁC HÀ PHUONG Muòi hai bên nuóc biêt dâu trong ngày mai này em buóc theo chông....
952 828245 ÐÒ NGHÈO Y VÂN Lênh dênh trên sông chiêc dò nghèo chó nguòi trên bên vãng qua sóm...
953 830587 ÐÒNG ÐÀNH MINH VY Na na na dõng dánh dõng dánh na na na dõng dánh dõng dánh na na na...
954 828937 ÐÔI BÒ NHAC NGA Ðêm dài qua duói mua roi em mong chò anh tói cây cõ hoang nhu nói nên...
955 829005 ÐÔI CÁNH THIÊN THÀN KHÁNH BÄNG Cho tôi xin môt dôi cánh thiên thân trong con mo tìm vê bên nguòi yêu...
956 830286 ÐÔI CHÂN THIÊN THÀN LUONG BÀNG QUANG Thoáng môt chiêu chot buôn tôi buóc lang thang doc trên phô dông...
957 831109 ÐÔI GIÀY VÀI NGUYÈN HÀI PHONG Môt chiêu buóc trên duòng hoang vãng ngày hè con giông vùa im lãng...
958 828678 ÐÔI LÒI NHAC NGOAI Em xin nghe anh nói môt lòi dâu cho lòi nói hoang duòng tua nhu mây...
959 830588 ÐÔI LÒI VÓI HUÉ THANH SON O o ò o ó ò o ó o da thua xú Huê bây chù vân còn núi Ngu bên...
20
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
960 828630 ÐÔI MÁT XUÂN HÒNG Me cho em dôi mãt sáng ngòi dê nhìn dòi và dê làm duyên Ðòi cho...
961 828878 ÐÔI MÁT HUYÈN THÔNG ÐAT Tôi nhó ngày qua lính quýnh cô em dôi mãt dju buôn ôm dãm mo say...
962 831217 ÐÔI MÁT MÙA XUÂN TRÀN HUÂN Mùa xuân dang dên nói em diêu gì mà sao dôi mãt long lanh nhu giot...
963 831281 ÐÔI MÁT NGUÒI SON TÂY PHAM ÐÌNH CHUONG Thuong nhó o hò thuong nhó ai. Sông xa... tùng lóp lóp mua dài Mãt...
964 830589 ÐÔI MÁT NHUNG VÜ QUÓC VIET Ðôi mãt em tua nhu sóng trào biêt giân hòn rôi biêt thú tha biêt...
965 830590 ÐÔI MÁT PLEIKU NGUYÈN CUÒNG Có dòng Xê Xan trong dôi mãt em có hàng thông xanh trong dôi mãt em...
966 829963 ÐÔI MÁT TRONG ÐÊM TR|NH NAM SON Môt chiêu thu lá sân truòng không ngùng bay choi voi... Bên hô nuóc...
967 830187 ÐÔI NGÀ CHIA LY KHÁNH BÄNG Em oi nép vào lòng anh má kê bên nhau ta nhãc chuyên ngày qua cho...
968 830915 ÐÓ AI PHAM DUY Ðô ai biêt lúa y ý y y lúa mây cây? Biêt ý sông biêt sông mây...
969 830156 ÐÓ AI BIÉT TRUÓC DUY MANH Còn môt mình tôi giüa dêm khuya giò dây chãng biêt di vê dâu. Cuôc...
970 828100 ÐÒI THÔNG Y VÂN Ngôi trên dôi vãng Bên gôc cây thông già Nhìn theo dòng suôi Trôi...
971 830287 ÐÒNG ÐOI HOÀNG HIEP Chúng tôi ngôi kê vai bên nhau trãng trôi qua dâu súng ánh lúa hông...
972 830591 ÐÒNG NAI MÙA SÀU RIÊNG TRÀN VIÉT BÍNH Giâu anh trong vuòn cây duói gôc sâu riêng nhõ mãc quân thù ruông...
973 828049 ÐÒNG XANH NHAC NGOAI Ðông xanh là chôn dây Thiên dàng cõ cây Là noi bây thú hoang dang...
974 829342 ÐÓI THAY NGUYÈN KIM TUÁN Hãy thãp ánh sáng trong hôn tôi khi uu tu dang chât dây vì tình em...
975 828290 ÐOI KÈN TÍ HON PHAN HUYNH ÐIÉU Te tò te dây là ban kèn hoi Tò tò tò tò te có anh nào muôn choi...
976 829272 ÐÒI CA SÌ NHAC INDONESIA Tuóng dòi ca sï không sao biêt nhó thuong yêu duong tuóng dòi ca sï...
977 830592 ÐÒI CA SÌ (2) DZOÃN BÌNH Thât châm thât nhe nhàng tôi buóc di tùng lòi tùng lòi buôn tôi...
978 828393 ÐÒI CHUA TRANG ÐIÉM VINH SÙ Goi em vê cho dòi diêm trang Ðê cùng nhau dón xuân huy hoàng Vì...
979 828205 ÐÒI GOI EM BIÉT BAO LÀN TR|NH CÔNG SON Ði vê dâu hõi em? Khi trong lòng không chút nãng Giâc mo dòi xa...
980 830427 ÐÒI MÃI CÓ NHAU LÊ QUANG Em së qua tùng con mua dên trong hôn anh ngôi dây hát mãi khúc ca...
981 828648 ÐÒI PHÙ DU NHAC HOA Ðòi phù du có nghïa gì Nhüng loi danh së tan thành tro Cuôc tình...
982 828336 ÐÒI THAT VUI TUOI NHAC ANH Mùa xuân chua sang mùa dông chua qua và vâng trãng kia còn chua chiêu...
983 828654 ÐOI HUY THUC VÄN PHUONG - Em dúng trên u câu doi u anh Duói chàn câu nuóc u cháy ngày u dêm…
984 829964 ÐOI BUÓC ANH VÈ TR|NH NAM SON Thòi gian trôi di mau bao dêm qua bên nhau sao em thây thât nhanh!......
985 830593 ÐOI CHÒ TRUONG TUYÉT MAI Ðoi chò anh em chãng tính tùng giây dù môi giây bãng hai dâu thê...
986 830428 ÐOI CHÒ LÀ THÉ ÐÁY NGUYÈN ÐÚC TRUNG Truòng em qua công viên môt thoáng gió cuôn lá me bay khi anh chò...
987 829273 ÐOI CHÒ PHÓ XUA NHAC NHAT Dòng dòi cuôn trôi biêt bao lôi lâm che giâu trong lòng doi chò...
988 828200 ÐOI CHÒ TRONG CON MUA THÉ HIÉN Chò em chò em Ðoi em doi em Chiêu mây xám công viên quanh hiu Hat...
989 831081 ÐOI EM DUY MANH Khóc thât nhiêu nhó thuong thât nhiêu ngày mai tiên em lên duòng...
990 830429 ÐUA EM TÌM ÐONG HOA VÀNG PHAM DUY Rãng xua có gã tù quan. Lên non tìm dông hoa vàng nhó nhau. Thôi...
991 828275 ÐUA EM VÈ BÊN ÐÓ BÀNG GIANG Tôi dua em vê dó âm thâm tôi vê vói mình tôi vói tháng ngày lé...
992 828438 ÐUA EM XUÓNG THUYÈN HÀN CHÂU Nào di thôi em oi! Bình minh lên rang ngòi anh dua em rong choi vê...
993 830760 ÐUA MUA TRÓ VÈ DUONG THU Lai môt mùa mua mùa mua tró vê. Lai néo duòng khuya duòng khuya…
994 830100 ÐUA NHAU VÈ ÐÖ ÐÌNH PHÚC Trong dêm u tôi bao la mây giãng muôn lôi dôi ta thuyên tình oi trôi...
995 828613 ÐUÒNG BAY EM ÐI NHAC NGOAI Ðuòng bay em chò em tròi suong uót dôi vai mêm môi em nhe run lòi ru...
996 828655 ÐUÒNG CÀY ÐÀM ÐANG AN CHUNG Tù ngày anh di viêc dông em giõi giang ruông cây chãng dây cây lúa...
997 829709 ÐUÒNG CHÚNG TA ÐI HUY DU XUÂN SÁCH - Viêt Nam trên duòng chúng ta di nghe gió thôi dông xanh quê ta dó…
998 831061 ÐUÒNG EM ÐI PHAM DUY Ðuòng em có di Hãng dêm gót hoa Nó nhüng doá tho Ôi dj ky Ðuòng...
999 828133 ÐUÒNG MOT CHIÈU Y VÂN Ði trên duòng môt chiêu em di truóc anh sau không bao giò gãp gõ...
1000 829794 ÐUÒNG TÀU MÙA XUÂN PHAM MINH TUÁN Nãm xua anh phá núi em mó duòng trên dinh Truòng Son dôi núi châp...
1001 830594 ÐUÒNG TÌNH ÐÔI NGÀ LÊ VÄN THIEN Thôi em hãy di vê vïnh biêt kê tù dây còn luyên luu làm chi còn...
1002 830595 ÐUÒNG TÌNH HAI LÓI LÊ HUU HÀ Ðòi không ai dám chãc trãm nãm con tim chãng vuong no tình tù nay...
1003 828656 ÐUÒNG TÔI ÐI VÜ TRONG HÓI Ðòi giao liên buóc tôi di dài theo theo dât nuóc. Ðuòng tôi di núi...
1004 829721 ÐUÒNG VÈ ÐON CÔI NGUYÈN HOÀI ANH Cha cha cha ra cha cha cha cha ra cha Tiêng mua roi cho lòng nghe giá...
1005 828211 ÐUÒNG VÈ HAI THÔN PHAM THÉ MY Ðuòng vê thôn em duyên dáng tên em xuân con thuyên xuôi mãi nhjp câu...
1006 830747 ÐUÒNG VÈ HAI THÔN (A) PHAM THÉ MY Ðuòng vê thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyên xuôi mái nhjp...
1007 830748 ÐUÒNG VÈ HAI THÔN (B) PHAM THÉ MY Ðuòng vê hai thôn mai môt dôi uyên uong qua câu soi bóng nhú thâm...
21
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1008 828411 ÐUÒNG VÈ QUÊ VINH SÙ Ðuòng vê quê miên man nôi niêm hoài thuong duòng vê quê thênh thang...
1009 829965 ÐUÒNG XA UÓT MUA ÐÚC HUY Ðêm nay thòi gian dúng yên lãng dong. Cho dôi tình nhân dãm trong...
1010 829365 ÐUÒNG XUA QUÓC DÜNG Buóc trên duòng vê em thuong nhó em âm thâm nhó bao hen thê xua êm...
1011 831366 ÐUÒNG XUA LÓI CÜ HOÀNG THI THO Ðuòng xua lôi cü có bóng tre bóng tre che thôn nghèo. Ðuòng xua…
1012 828207 ÐUOC TIN EM LÁY CHÒNG CHÂU KY Ðuoc tin em lây chông lòng anh buôn biêt mây duoc tin em có chông...
1013 829778 ÐUOC TIN EM LÁY CHÒNG (A) CHÂU KY Ðuoc tin em lây chông lòng anh buôn biêt mây duoc tin em lây...
1014 829779 ÐUOC TIN EM LÁY CHÒNG (B) CHÂU KY Em oi câu uóc thê chua phai nãm tháng nào bên ai chung bóng trãng soi...
1015 830596 ÐUOC VÀ MÁT ÐÒNG ÐÄNG GIAO Hõi nhân thê còn tin ai nüa không khi niêm tin dân xa noi cuôi tròi...
1016 830597 ÐÚA BÉ MINH KHANG Trong dêm môt bàn chân buóc bé xíu lang thang trên duòng ánh mãt...
1017 829266 ÐÙNG ANH NHÉ THÉ HIÉN Ðùng! dùng anh nhé! dùng dón em khi truòng tan dùng! dùng anh nhé...
1018 830598 ÐÙNG BÁT EM PHÀI LUA CHON VÜ QUÓC BÌNH Ðùng bãt em phái lua chon khi tình yêu chua dên trong tim ngày...
1019 831385 ÐÙNG BÒ EM MOT MÌNH PHAM DUY Ðùng bõ em môt mình. Ðùng bõ em môt mình. Tròi lanh quá tròi...
1020 829901 ÐÙNG BUÒN NÜA EM ÐÖ QUANG Còn gì môt giâc mo giâc mo tình yêu. Khi trãng non chua tròn dã…
1021 830599 ÐÙNG ÐÉ NGUÒI TA BUÒN VÜ QUÓC BÌNH Ðãng cay thât nhiêu rôi cüng xa nhau mãi thôi trách nhau thât...
1022 830600 ÐÙNG ÐÙA GIÕN VÓI TÌNH YÊU NGUYÈN MINH ANH Tình yêu không nhu trò dùa dâu em dùng bãt cá hai tay gian dôi tình...
1023 829543 ÐÙNG GIAN HÒN XA NHAU TRUONG QUANG LOC Nhüng ngày em xa tôi biêt rãng em có buôn em oi bây giò vê noi xú...
1024 829372 ÐÙNG GOI VÀ NHÁN TIN EM NÜA QUÓC DÜNG Sáng dên chiêu ngàn tiêng máy réo goi em luôn nhân tin nhãn em...
1025 829728 ÐÙNG HÒI VÌ SAO NGUYÈN NHÁT HUY Hõi em vì sao vì sao mùa dông muôn dòi lanh giá hõi em vì sao vì...
1026 828172 ÐÙNG HÒI VÌ SAO TÔI BUÒN BÀO THU Ngày nào ta chua quen biêt Ngõ ngàng khi dúng bên nhau Ngày nay dã...
1027 828371 ÐÙNG KHÓC NGHE EM ANH THY Ðùng khóc nghe em nêu tình dang dó Dù tháng nãm dài nhat phai uóc...
1028 830601 ÐÙNG KHÓC VÌ XA ANH VÌNH TÂM Thôi dùng than khóc thêm nhiêu cho thuong dau trôi qua mau em dùng...
1029 830602 ÐÙNG LÀNG YÊN EM HÕI VÜ QUÓC VIET Em hãy nói môt lòi dù làm coi lòng dau dùng lãng yên nhu thê...
1030 830603 ÐÙNG MÃI CÁCH XA QUÓC AN Tùng ngày tùng giò dù dang rong choi noi dâu anh cüng nhó dên em...
1031 828462 ÐÙNG PHÁ VÕ ÂN TÌNH NHAC NGOAI Trãng dêm thâu nên vâng sao chói sáng mây lên cao nên tròi mây xanh...
1032 829884 ÐÙNG QUA LÓI ÐÓ VÕ THIEN THANH Này cô em áo trãng... Chúng dang trông em vê... Nêu em di bên lê......
1033 830604 ÐÙNG THUONG TÔI THÁI TH|NH Ðùng tiêc nuôi và dùng thuong tôi bãng tình phai phôi dùng nói...
1034 830605 ÐÙNG TRÁCH DIÊU BÔNG TRÀN HÀI T.T.HÙNG - Anh trách em sao nõ vôi lây chông không chò không doi anh kiêm lá…
1035 830139 ÐÙNG XA EM ÐÊM NAY ÐÚC HUY Ðùng xa em dêm nay khi bóng trãng qua hàng cây... Ðùng xa em dêm nay...
1036 830606 ÐÙNG XA EM NHÉ THÁI TH|NH Mói hôm qua còn dây bao ân tình dãm say bông nhiên anh dôi thay nên...
1037 831386 ÐÙNG XA NHAU PHAM DUY Ðùng xa nhau dùng quên nhau dùng rë khúc tình nghèo... Ðùng chia...
1038 828367 ÐÙNG YÊU TÔI NHÉ NGUYÈN NGOC THIEN Hõi em chim sâu nhõ Có bay vào hôn anh nhõ sau tình bay mât Biêt...
1039 829373 EMAIL TÌNH YÊU TRÀN MINH PHI Nhân duoc e mail phuong xa cúa anh giüa môt chiêu mua mênh mông thât...
1040 828394 EM BAO NHIÊU TUÓI NHAC THIÉU NHI Em bao nhiêu tuôi rôi mà má em úng hông mà mãt em mo mông dep nhu...
1041 830430 EM BÉ QUÊ PHAM DUY Ai báo chãn trâu là khô? Chãn trâu suóng lãm chú! Ngôi mình trâu...
1042 831111 EM BIÉT PHÀI LÀM SAO HOÀI AN Buóc chân nào tìm vê trên lôi xua nhüng ân tình hen hò trên phô...
1043 829916 EM BÒ DÒNG SÔNG THANH SON Vê thãm chôn xua nãng chiêu quê nghiêng nghiêng vào cúa
1044 828237 EM BUÓC VÀO ÐÒI TÔI NGUYÈN HÜU Em buóc vào dòi tôi nhà vang tiêng nhac dua ánh dèn loang duòng...
1045 830607 EM CHÌ YÊU MÌNH EM HUY CUÒNG Cuôc tình mình giò tua nhu dao cãt nát tim anh nguòi oi chi vì...
1046 828057 EM CÓ CÒN NHU XUA NGUYÈN NGOC THIEN Ngày nào anh tró vê Thãm nguòi em gái nhõ Không biêt giò ra sao Em...
1047 828571 EM CÓ MÁI TÓC VÀNG ÐOÀN XUÂN MY Em có mái tóc vàng dôi mãt tròn vói môi cuòi xinh và mong cãng...
1048 831126 EM CÓ VÈ NOI ÐÂY VÌNH TÂM Xua em ngôi nhìn lá vàng roi trong sân môi em cuòi hõi nhüng câu...
1049 829237 EM CÓ VUI KHI MÙA XUÂN ÐÉN QUÓC VUONG Em oi có hay chãng xuân nay lai tói vui trong nãng ban mai huong xuân...
1050 828193 EM CÒN NHÓ HAY EM ÐÃ QUÊN TR|NH CÔNG SON Em còn nhó hay em dã quên Nhó Sài gòn mua rôi chot nãng Nhó phô...
1051 829806 EM CÒN YÊU TÔI KHÔNG NHAC NGOAI Xin em nói làm chi bao lòi nhó thuong dâu môi làm tôi ngây dai dùng...
1052 830608 EM ÐÃ BAO LÀN LÊ QUANG Ðã bao lân em nói yêu tôi dã bao lân tôi ngây tho tin vào diêu dó...
1053 830188 EM ÐÃ BIÉT KHÓC RÒI SAO THÁI KHANG Khi em ra di em không nói môt lòi bõ lai sau lung bao nôi tiêc...
1054 828563 EM ÐÃ CHO TÔI BÀU TRÒI TR|NH CÔNG SON Em së cho tôi cho tôi môt dòi Em së cho tôi cho tôi môt ngày Tù...
1055 829397 EM ÐÃ QUÊN MOT DÒNG SÔNG HÀI TRIÈU Dòng sông hôm nào còn nhó không em ký niêm buôn vui tha thiêt êm...
22
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1056 830609 EM ÐÃ RA ÐI LÊ QUANG Em dã di và quên hêt chuyên tình ngày xua em dã di và quên hêt...
1057 829248 EM ÐÃ THÁY MÙA XUÂN CHUA QUÓC DÜNG Môt vùng mây trãng bay di tìm nhau chãng còn thây dâu mãt hoen hoen...
1058 829873 EM ÐÃ XA TÔI TRÀN QUANG LOC Thãp cho tình môt hàng nên trong tôi cháy trong hôn tùng soi nhó...
1059 830341 EM ÐÃ YÊU ANH VÕ THIEN THANH Ðuòng vê chiêu nay lang thang mây trãng mây trãng bay duòng vê...
1060 828319 EM ÐEP NHÁT ÐÊM NAY NHAC PHÁP A ha dêm nay ai cüng cho em là xinh nhât noi dây a a a a dep xinh A ha...
1061 828463 EM ÐEP NHU MO NHAC NGOAI Vì nàng dep nhu môt bông hông nên tôi không dám yêu nàng. Ôi dôi môi...
1062 828016 EM ÐÉN THÄM ANH MOT CHIÈU MUA TÔ VÜ Em dên thãm anh môt chiêu dông Em dên thãm anh môt chiêu mua mua dâm...
1063 829966 EM ÐÉN TÙ NGHÌN XUA TR|NH CÔNG SON Tôi vân nhìn thây em giüa dám dông xa la. Vì em mang trong mãt nôi...
1064 828301 EM ÐI CHOI THUYÈN TRÀN KIÉT TUÒNG Em di choi thuyên trong Tháo câm viên Chim kêu hót mùng chào dón...
1065 828101 EM ÐI CHÙA HUONG TRUNG ÐÚC Hôm qua em di chùa Huong Hoa cõ còn mò hoi suong Cùng thây me vân...
1066 829523 EM ÐI QUA CÀU CÂY LÊ VÄN LOC Có chiêc câu cây bãc ngang qua suôi cao thât cao không tay vjn em di...
1067 828919 EM ÐI QUA TÔI DUONG THU Có lë nào phô buôn dên thê có lë nào gió buôn dên thê dê...
1068 828812 EM ÐI RÒI NHAC NGOAI Em dê rôi dêm nay trãng sao trên vòm mây cao vut tãt em dê rôi dêm...
1069 829967 EM ÐI TRÊN CÒ NON BÁC SON Em di trên cõ non moc êm dôi bò duòng dê Em che nghiêng nón lá chân...
1070 830761 EM ÐI TRONG CHIÈU TR|NH CÔNG SON Em di qua câu có gió bay theo thôi bùng khãn tang trãng giüa khung...
1071 829204 EM ÐI VÍA BÀ TRUONG QUANG TUÁN Em buông dôi gót chân son in trên lua nãng trãng con duòng dài nón...
1072 828235 EM GÁI HÀ TIÊN Y VÂN Hà Tiên oi dât dep ngàn lòi sóm chiêu vào cuôc dòi sông yên vui...
1073 830610 EM GÁI QUÊ HÒNG XUONG LONG Tù ngày nguòi ròi làng quê xa thôn làng dên noi dô thành biêt anh...
1074 828232 EM HÃY NGÙ ÐI TR|NH CÔNG SON Rùng dã cháy và rùng dã héo Em hãy ngú di Rùng dã khô và rùng...
1075 830342 EM KHÔNG CÒN GÌ CHO ANH LÊ QUANG Tùng giot nuóc mãt vân lãn trên bò vai em tùng hàng cây khô vân...
1076 828283 EM KHÔNG NGÙ BÓI VÌ ANH ÐÖ DÜNG CHÉ LANVIÊN - Em không ngú bói vì anh dang nhó Môt tròi sao ruc cháy giüa dôi ta…
1077 828294 EM LÀ HOA HÒNG NHÒ TR|NH CÔNG SON Em së là mùa xuân cúa me Em së là màu nãng cúa cha Em dên...
1078 830961 EM LÀ MÀM NON CÙA ÐÀNG MONG LÂN Em là búp mãng non em lón lên trong mùa cách mang suóng vui có...
1079 828640 EM LÀ TÁT CÀ NHAC NGOAI Chiêu nay phô vãng nghe cành thu lá roi tròi thì nhu muôn khóc...
1080 829014 EM LÀ TÁT CÀ (2) LAM PHUONG Em oi suôt dêm thao thúc vì em vì lòi giã tù lúc anh ra vê rãng...
1081 831166 EM LÈ CHÙA NÀY PHAM DUY Ðâu mùa xuân cùng em di lê lê chùa này vuòn nãng tung bay. Và…
1082 829874 EM MÃI LÀ 20 TUÓI PHAM TRONG CÀU Em mãi là hai muoi tuôi tôi mãi là mùa xanh xua nhüng cây ôi thom...
1083 830288 EM MO GÀP BÁC HÒ XUÂN GIAO Ðêm qua em mo gãp Bác Hô râu Bác dài tóc Bác bac pho em âu yêm hôn...
1084 829171 EM MUÓN SÓNG BÊN ANH TRON ÐÒI NGUYÈN CUÒNG Em muôn sông bên anh tron dòi nhu núi Chu Pông dúng bên mãt tròi...
1085 831218 EM NHÓ ANH RÁT NHIÈU VÜ QUÓC BÌNH Tù lâu anh chi xem chúng ta nhu dôi ban thân nhung trong thât tâm em...
1086 829049 EM NHU TIA NÁNG MÀT TRÒI NGUYÈN ÐÚC TRUNG Giüa dám dông xa la tìm em vãng theo tiêng hát chot nghe xao xuyên...
1087 828444 EM OI HÀ NOI PHÓ PHÚ QUANG Em oi Hà Nôi phô Ta còn em mùi hoàng lan Ta còn em mùi hoa súa…
1088 829091 EM OI LÁ THU MUA HOÀNG THAO DU Em oi mua bay mua bay mua bay vê rót tùng soi mêm Anh oi mua bay mua...
1089 830962 EM Ó ÐÂU VÕ THIEN THANH Em ó dâu khi mây bay bên dòi dua tình anh bay xa bay xa rôi em ó dâu...
1090 830189 EM Ó NÔNG TRUÒNG EM RA BIÊN GIÓI TR|NH CÔNG SON Trên nông truòng không xa lãm có dôi chân di không ngai ngân em bây...
1091 830812 EM Ó NOI ÐÂU PHAN NHÂN Anh di tìm em chú em ó noi dâu phái qua qua bao núi qua bao nhjp câu...
1092 830431 EM SË CÓ QUÊN THANH THÀO Nhiêu dêm nuóc mãt hoen gôi khóc cho tình ta xa vô vong cho bao dêm...
1093 830289 EM SË LÀ NGUÒI RA ÐI THÁI KHANG Yêu nhau cho nhau tùng nu hôn nông âm ân ái hôm nào còn dâu bao dâu...
1094 831239 EM SË QUÊN NGUÒI OI MINH VY Mói hôm nào lòi hen thê trên phô nhüng yêu thuong em dã trao cho...
1095 830190 EM TAP ÐÉM SÔNG TRÀ Em tâp dêm tù 1 lên 5 em tâp dêm tù 5 xuông 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 em...
1096 829741 EM TAP TÔ MÀU SÔNG TRÀ Em tâp tô màu trên giây trãng phau phái chon làm sao bút chì màu...
1097 828684 EM THÁY GÌ QUA CON MUA NHAC NGOAI Tùng ngày qua tròi nãng lên cao Chot con mua vôi dên xôn xao Ðôi khi...
1098 828616 EM TÔI VÕ ÐÔNG ÐIÈN Thê là dòng sông tuôi tho dã trôi di không bao giò tró lai thê là...
1099 828122 EM TÔI (2) LÊ TRACH LUU Em tôi ua dúng nhìn tròi xanh xanh mang theo dôi mãt buôn vuong giâc...
1100 829166 EM TÔI (3) LÊ QUÓC THÁNG Em tôi giò dã biêt tiêng yêu dâu. Bâng khuâng nhìn con phô mo mông...
1101 828879 EM TÔI LÁY CHÒNG VÜ DUY CUONG Em tôi trinh trãng trong màu áo dài hoa tuoi cài mái tóc son hông i...
1102 828102 EM VÀ TÔI THANH TÙNG Em và tôi môt dêm trãng sáng môt ngày chiêu tàn Em Sao Mai dâu non...
1103 829644 EM VÄN CHÒ NGUYÈN NHÁT HUY Lãng nhìn lá roi ngoài hiên nghe nôi cô don vê quanh em tùng ngày...
23
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1104 830963 EM VÄN YÊU TRONG ÐOI CHÒ THÁI TH|NH Bóng tôi vây kín con tim em tình dã xa mò tiêc nuôi khi có anh bên...
1105 830964 EM VÈ LÊ QUANG Cuôc tình này dã trót trao cho anh lâu rôi cuôc tình này mãi...
1106 829633 EM VÈ GIÜA PHÓ MÙA XUÂN LÊ VÄN LOC Tiêng chim hót chào lung linh ngàn hoa tuoi thãm tùng búp non xanh...
1107 830290 EM VÈ KÈO TRÒI MUA NGÂN GIANG Nêu chiêu nay không có anh ai së dua em vê tròi sãp dô con mua sao...
1108 830813 EM VÈ MIET THÚ HÀ PHUONG Hò ó o má oi dúng gá con xa chim kêu vuon hú ò hò ó o chim kêu...
1109 828808 EM VÈ NÀO CÓ HAY NHAC NGOAI Em di vê cõ hoang khãp lôi môi uót mêm trên thung lüng buôn. Em di...
1110 829102 EM VÈ TINH KHÔI QUÓC BÀO Bò vai oi dùng quá nghiêng nghiêng dánh roi buôi chiêu thom ngát...
1111 829524 EM VÈ VÓI NGUÒI MÀC THÉ NHÂN Em vê là vói nguòi hêt rôi câu chãn gôi hen uóc tròn dôi bây chù...
1112 828296 EM YÊU AI HÙNG LÂN Nêu hõi rãng em yêu ai thì em rãng em yêu Ba nè thì em rãng em yêu...
1113 830058 EM YÊU MÀ ANH ÐÂU CÓ HAY QUANG HUY Ðôi khi em thây lòng nhó anh rôi chot vui khi có anh kê bên ai nói...
1114 828803 EM YÊU TUÓI MUÒI LÄM PHAM THANH SON Em yêu tuôi muòi lãm Tuôi muòi lãm nhu trãng dêm rãm Em yêu tuôi...
1115 828967 FELIZ NAVIDA NHAC ANH Feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero ano y felicidad Moi noi...
1116 828635 FERNANDO NHAC NGOAI Hà ha ha Hà ha ha há ha ha Hà ha ha Hà ha ha há ha ha Hà ha ha Lòng...
1117 830343 GÁI NHÀ NGHÈO CÔ PHUONG Em vôn mang thân con gái nhà nghèo thay Cha Me già lo dàn em yêu...
1118 829852 GÁI XUÂN TÙ VÜ Em nhu cô gái hãy còn xuân Trong trãng thân chua lâm bui trân Xuân...
1119 829479 GÁNH HÀNG RONG LÊ QUÓC DÜNG Trên con phô khuya có môt nguòi dang gánh hàng rong con mua vân roi...
1120 831060 GÁNH LÚA PHAM DUY Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông lúc tròi mà rang dông rang...
1121 829772 GÁNH NUÓC ÐÊM TRÄNG (A) VIÈN CHÂU Suong thu lanh bao trùm khãp néo trãng dêm nay dìu dju cá không gian...
1122 829773 GÁNH NUÓC ÐÊM TRÄNG (B) VIÈN CHÂU Nãm tháng dãi dâu noi dât khách nhó em tôi tró lai quê nghèo dêm...
1123 828366 GÃ SI TÌNH RONG RÊU NGUYÈN TÔN NGHIÊM Nôi buôn nhu chú ve sâu Râm ran suôt chiêu sáng tôi Nôi nhó nhu...
1124 828040 GÀP NHAU LÀM NGO TRÀN THIEN THANH Nhó khi xua la nhau chung môt duòng ké truóc nguòi sau chàng lãng...
1125 829419 GÀP NHAU LÀM NGO (A) TRÀN THIEN THANH Nhó khi xua la nhau chung môt duòng ké truóc nguòi sau chàng lãng...
1126 829420 GÀP NHAU LÀM NGO (B) TRÀN THIEN THANH Khi dêm sang dom dóm dong dua giò nàng dã ngú chua di lang thang khuya...
1127 829938 GÀP NHAU LÀM NGO (CN) TRÀN THIEN THANH Nhó khi xua la nhau chung môt duòng ké truóc nguòi sau Chàng lãng...
1128 830432 GÀP NHAU TRÊN ÐÌNH TRUÒNG SON HOÀNG HÀ Trên dinh Truòng Son ta gãp nhau giüa duòng di chiên dâu anh giái...
1129 828542 GÀP NHAU TRONG MUA HÒNG VÂN Môt chiêu tôi vùa dên em dúng bên hàng hiên duói trân mua dâu...
1130 829332 GHEN TRONG KHUONG Hõi cô nhân tình bé nhõ cúa tôi oi tôi muôn môi cô chi mim cuòi...
1131 831127 GHEN CHÌ VÌ YÊU LÂM CHÁN HUY Vì sao môi tôi em di dâu vê khuya vì sao môi tôi em di xe nhò ai...
1132 828515 GIAI ÐIEU MÙA XUÂN TÔN THÁT LAP Núa dêm chot nghe nghe tiêng tho xuân vê Rôn trong lòng em Xuân dên...
1133 828528 GIAI ÐIEU TÌNH YÊU NGUYÈN VÄN HIÊN Gói dên em muôn lòi ca dju dàng gói dên em môi tình yêu trong...
1134 829525 GIAI ÐIEU TÓ QUÓC TRÀN TIÉN Tôi nghe giai diêu tô quôc tôi dju dàng trong tiêng ru hòi tôi nghe...
1135 831261 GIÁNG NGOC NGÔ THUY MIÊN Bàn tay nãm ngón em vân kiêu xa vân tóc mây bay má môi nông thãm...
1136 829253 GIÁNG SINH KY NIEM PHAN TH| NGOC LIÊN Chiêu tàn xuông phô giáng sinh dã vê vói gió lòng chot tiêc...
1137 829968 GIÁNG TIÊN TR|NH NAM SON Ngàn mây bay vuong mái tóc den. Trùng duong xanh trong dôi mãt em....
1138 828593 GIÀN THIÊN LÝ ÐÃ XA NHAC ANH Tôi nghiêp thãng bé cú nhó thuong mãi quê nhà Giàn thiên lý dã...
1139 830191 GIÀI PHÓNG MIÈN NAM HUYNH MINH SIÊNG Giái phóng miên Nam chúng ta cùng quyêt tiên buóc diêt dê quôc...
1140 830101 GIÀI PHÓNG QUÂN PHAN HUYNH ÐIÉU Ðoàn giái phóng quân môt lòng ra di nào có sá chi dâu ngày tró...
1141 831184 GIÀI THOÁT TRUONG LÊ SON Nêu em muôn di thì xin em cú di di nêu em muôn di thì tôi chãng...
1142 828209 GIÃ BIET HÀNH LÃ VÄN CUÒNG Chiêu nay xong bõ cuôc choi Ra di khãn gói lên duòng Ðê lai dãng...
1143 828578 GIÃ TÙ TÔ THANH TÙNG VÂN VI - Tuôi dòi chân don côi gót mòn dai lô buôn Ðèn dêm bóng mò nhat…
1144 828939 GIÃ TÙ DÌ VÃNG NGUYÈN ÐÚC TRUNG Cô don cô don nôi dau coi dòi lac long nhu vô tình sao quên di nhüng...
1145 828464 GIÃ TÙ TÌNH YÊU NHAC HOA Tình yêu cho nhau say dãm nhüng phút giây nông say bên em khi có...
1146 828823 GIÄNG CÂU TÔ THANH TÙNG Gió lên rôi cãng buôm cho khoái gác chèo lên ta nuóng ngô khoai hò...
1147 829937 GIÄNG CÂU (CN) TÔ THANH TÙNG Em hõi anh dêm nay di dâu Anh nói rãng anh di giãng câu Anh di giãng câu...
1148 830026 GIÄNG CÂU (CN2) TÔ THANH TÙNG Em hõi anh dêm nay di dâu Anh nói rãng anh di giãng câu Anh di giãng câu...
1149 829807 GIÂY PHÚT CHIA XA DUY MANH Giò chia tay nhau dã dên còi tàu thét vang trong màn dêm hãy hôn...
1150 829645 GIÂY PHÚT THAT LÒNG NGUYÈN NHÁT HUY Phô khuya dã lên dèn bàn chân lang thang vê dâu dã quên hêt ân tình...
1151 828234 GIÁC MONG VIÈN DU VÄN PHUNG Có ai biêt dâu chuyên tình cò có ai doán dâu nào mà ngò vào môt...
24
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1152 830611 GIÁC MONG YÊU THUONG LÊ QUANG Lãng lë ngày dài anh nhó em hình dáng lai di trên con duòng hãy...
1153 829402 GIÁC MO BUÒN LÊ QUANG Giâc mo buôn giâc mo buôn chò doi ai bao nãm noi dây dâu không quay...
1154 831329 GIÁC MO CHAPI TRÀN TIÉN ó noi ây tôi dã thây trên ngon núi cao có hai nguòi chi có hai...
1155 828622 GIÁC MO CÙA ANH HOÀI AN Giâc mo này anh có hay dên bên nguòi dju dàng nông nàn tình em...
1156 831307 GIÁC MO D|U ÊM VÌNH TÂM Ru tình ngú di nhé giâc mo ngày xua bé tho... Suong sóm tan hêt...
1157 829610 GIÁC MO HÒNG MINH CHÂU Môt ký nguyên âm no thê nhân chung uóc mo nghèo dói thiên tai và...
1158 830344 GIÁC MO MUÔN MÀU LÊ QUANG Khi bình minh thúc giâc ngàn muôn tia nãng dên quanh dòi em vói...
1159 829164 GIÁC MO MÙA ÐÔNG NHAC HOA Nhüng giâc mo trong tim giò dây em dã xa rôi mùa dông dã qua ôi con...
1160 830814 GIÁC MO MÙA THU VÕ THIEN THANH Nguòi di ra di mãi mãi chôn xua tôi còn mong chò nguòi di ra di mãi...
1161 830612 GIÁC MO MÙA XUÂN VÜ QUÓC VIET Mùa xuân vê trên thành phô tôi có me bay êm dêm trên lôi mùa xuân...
1162 829969 GIÁC MO TÀ ÁO TRÁNG HOÀI AN Tuôi tho em xa quê huong
1163 830059 GIÁC MO TÌNH YÊU TUÒNG VÄN Có giâc mo nào êm dêm khë luót qua làn môi mêm lâp lánh nhu ngàn...
1164 829167 GIÁC MO TUYET VÒI BÀO CHÁN Mãi mãi trong em lãng dong chuyên buôn trôi theo con gió dêm nay em...
1165 830815 GIÁC NGÙ ÐÀU NÔI THANH SON Hôm nay vê quê huong nhó lai chuôi ngày mên thuong sau nhiêu nãm...
1166 830433 GIÁU EM VÀO NÖI NHÓ NGUYÈN NGOC THIEN Giâu em vào niêm nhó cúa anh di Ngày mai trên phô vãng xa môt...
1167 829393 GIAN HÒN NGOC HÀI Trá lai em yêu chiêc khãn ngày nào Ngày nào yêu nhau ái ân tron...
1168 828968 GIAN MÀ THUONG VÍ DÀM Anh oi chú khoan vôi mà buc mình em xin kê lai mà phân minh cho anh...
1169 828337 GIÉT TÌNH GIAN DÓI NHAC NGOAI Thây có ánh sáng chiêu lâp lánh lúc tính buóc di qua thãm nàng...
1170 830434 GIÓ BAY TRÊN ÐÒI MINH CHÂU Em oi hãy dên bên anh ngôi ta vui ca hát giüa khung tròi cho quên di...
1171 828577 GIÓ BÁC VÕ THIEN THANH Chiêu chiêu chim vjt kêu chiêu bâng khuâng nhó me bâng khuâng nhó...
1172 830749 GIÓ BIÉN HÀ TIÊN (CN) VIÈN CHÂU Thach dông Hà Tiên cây rü bóng nhó dêm nào nghe gió biên lông...
1173 829611 GIÓ ÐÁNH ÐÒ ÐUA DÂN CA BÁC BO Gió dánh cành tre gió dâp cành tre chiêc thuyên anh vân lê thê...
1174 831367 GIÓ ÐÔNG PHAM KHÁNH HUNG Gió dông vê hiu hãt cho lòng thêm hiu quanh... uóc mong môt hoi âm...
1175 830916 GIÓ ÐUA CÀNH TRÚC LA ÐÀ PHAM DUY Ó oi... hò Ó oi... hò Ó hò... o! Ó hò... o! Gió dua cành trúc la...
1176 828623 GIÓ MÙA XUÂN TÓI HOÀNG TRONG Gió mùa xuân tói cánh hông tuoi thãm trong nãng vàng muôn buóm...
1177 830346 GIONG CA DÌ VÃNG BÀO THU Ngày xua môi lân em buông tiêng hát thì anh tay phím nãn nót cung...
1178 830435 GIONG HÒ PHUONG NAM MINH CHÂU Thuong lãm con dò thuong quá câu hò gió vê Tiên Giang ai hát vui...
1179 829844 GIOT BUÒN VÜ HOÀNG Tôi di giüa dòng dòi Môt khung tròi xanh biêc Giot buôn nào lãng...
1180 831330 GIOT LE CHO NGÀN SAU TÙ CÔNG PHUNG Lôi di xua së mò dâu chân nguòi. Nguòi buôn cho mai sau cuôc tình...
1181 828391 GIOT LE ÐÀI TRANG CHÂU KY Ngày xua ai lá ngoc cành vàng ngày xua ai quyên quý cao sang. Em...
1182 829936 GIOT LE ÐÀI TRANG (CN) CHÂU KY Ngày xua ai lá ngoc cành vàng Ngày xua ai quyên quí cao sang Em...
1183 831128 GIOT LE TÌNH KHÁNH ÐON Ngày mai thôi em di vê phuong nao chôn xa xôi theo nguòi ta em di tìm...
1184 828163 GIOT MUA THU ÐÀNG THÉ PHONG Ngoài hiên giot mua thu thánh thót roi Tròi lãng u buôn mây hãt hiu...
1185 828940 GIOT NÁNG BÊN THÈM THANH TÙNG Hoa vân hông truóc sân nhà tôi chim vân hót sau vuòn nhà tôi. Giot...
1186 829757 GIOT NÁNG CUÓI CHIÈU QUANG HUY Mua cuôn trôi bao ký niêm dï vãng gió dã dua em di vào hu vô nãng...
1187 830613 GIOT NUÓC MÁT CHÀY NGUOC MINH KHANG Mãc dù dâu âp tay gôi thì tâm trí cúa em vân không thuôc vê anh...
1188 830965 GIOT NUÓC MÁT CHO ÐÒI LÊ QUANG Tùng ngày trôi qua tùng ngày thât buôn môt mình lang thang vê...
1189 828445 GIOT NUÓC MÁT ÐÀU TIÊN PHÚ QUANG Chiêu nay qua phô bàn chân nghe nhó lòi ru câu hát buôn màn mua...
1190 830060 GIOT NUÓC MÁT MUON MÀNG THÁI TH|NH Khi anh mói biêt em lòng dã biêt mang tình yêu con tim dã biêt dau...
1191 831112 GIOT NUÓC MÁT VÔ VONG DUY MANH Lãng lë dêm dên lãng nghe tùng con gió vê duòng nhu dâu dó còn...
1192 830436 GIOT SUONG MÙA XUÂN TRUÒNG HUY Giot suong mùa xuân nhe lung linh trên cánh mai và bao tré tho trên...
1193 828921 GIOT SUONG TRÊN MI MÁT THANH TÙNG Em dâu có biêt lúc mãt tròi sinh ra mãt tròi là nuóc mãt suôt...
1194 831129 GIOT TÌNH ÐÁNG CAY DUY MANH Giò cuôc tình chia hai ngá tùng dêm xuông nuóc mãt dang thâm roi...
1195 830345 GIÒ ANH HÚA ÐÉ LÀM GÌ NHÁT TRUNG Nói môt lòi thôi nguòi oi nguòi có nghe không nói môt lòi thôi...
1196 831262 GIÒ THÌ ANH ÐÃ BIÉT THÁI TH|NH Ôi nhüng tháng ngày hoang vãng anh vân mãi chò mong dên mõi mòn...
1197 829073 GIÒ XA LÁM RÒI HOÀI LINH SONG NGOC - Khi mói quen thì chua nói yêu không lé dôi tình chi bây nhiêu Quen…
1198 829251 GIÜA MAC TU KHOA NGHE CÂU HÒ NGHE TÌNH TRÀN HOÀN Giüa mac tu khoa tôi nghe o..o...o nghe câu hò nghê tïnh ôi câu hò...
1199 828969 GÓC PHÓ D|U DÀNG TRÀN MINH PHI Hõi chiêc lá me xanh roi trên duòng xua nãng hoa còn nhó góc phô...
25
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1200 829470 GÓC PHÓ RÊU XANH NHAT TRUNG Thu qua dông tói cho lòng nôi hiu quanh cô don chiêc lá úa phai...
1201 828564 GÓP LÁ MÙA XUÂN TR|NH CÔNG SON Nguòi phu quét lá bên duòng quét cá nãng vàng
1202 829135 GÓT HÒNG BÀO PHÚC Gót hông dju dàng xoay giüa khung tròi dây sãc huong xô nghiêng...
1203 830291 GÓT HÒNG XINH VÌNH TÂM Em nhu ban mai trong ngày xanh mong manh lung linh nhu hat suong dôi chân...
1204 829136 GÕ CÙA TÌNH YÊU NGUYÈN ÐÚC TRUNG Cuôc dòi sao nhu dòng sông tùng cuôc tình di qua mùa dông dòng sông...
1205 829911 GÕ CÙA TRÁI TIM VINH SÙ Anh di tìm anh di tìm em dâu chua lân uóc thê. Bao nãm rôi
1206 830614 GÕ CÙA TRÁI TIM (2) VINH SÙ Go cúa trái tim van em duoc vào dù tình xót xa chung thân huyêt...
1207 831240 GOI ÐÒ HÒNG XUONG LONG Goi dò oi ai giúp dua tôi kjp sang dò bên kia sông này nguòi ta dang...
1208 830816 GOI EM VÜ QUÓC VIET Goi em goi em khi thât buôn goi em goi em khi chot cuòi dê còn...
1209 831167 GOI EM LÀ ÐOÁ HOA SÀU PHAM DUY Ngày xua... áo nhuôm hoàng hôn áo nhuôm hoàng hôn
1210 829526 GOI EM TRONG MUA HOÀI AN Ði vê dâu hõi em lôi xa trong màn dêm anh nhó thuong tháng nãm còn...
1211 828009 GOI NGUÒI YÊU DÁU VÜ ÐÚC NGHIÊM Goi nguòi yêu dâu bao lân Nhe nhàng nhu gió thì thâm Làn mây trôi...
1212 829891 GOI PHONE CHO BÉ QUÓC HÙNG Sáng sóm tôi thúc dây lòng sao thây bôi hôi. Goi phone cho cô bé...
1213 830192 GOI TÊN ANH TRÀN HUÂN Goi tên anh giüa muôn vì sao goi tên anh giüa con sóng gào goi tên...
1214 828080 GOI TÊN BÓN MÙA TR|NH CÔNG SON Em dúng lên goi mua vào Ha tùng con mua tùng con mua tùng con mua...
1215 829260 GOI TÊN MÙA XUÂN PHAM ÐÄNG KHUONG Môt thoáng huong dêm làm ngây ngât hôn ta goi tên mùa xuân hay tên...
1216 828324 GOI TÊN NGUÒI YÊU NHAC ANH Ngôi hoa hình nguòi tình vào bãi cát vàng hình dáng em ngoan Nu...
1217 830966 GOI TÌNH YÊU QUAY VÈ YÊN LAM Trong dêm thâu có lãm mây den anh yêu em vói nhüng dam mê trong nhân...
1218 829970 GOI TÙNG YÊU THUONG TR|NH NAM SON Viêt cho em bài ca dó tôi nghe lòng sao nhó nhiêu. Nhó nhung vô vê...
1219 830615 GÓI CÓ NHÂN ÐÔI LÒI THANH SON Tù miên xa xôi tôi vê thãm quê huong sau nhiêu nãm phong suong phiêu...
1220 828146 GÓI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Vói bao tà áo xanh dây mùa thu Hoa lá tàn hàng cây dúng hüng hò…
1221 830437 GÓI GIÓ ÐUA HUONG THÉ BÀO Em gúi dên môt mùa xuân huong rùng ngot ngào nhu chiêu nay rùng...
1222 828566 GÓI LAI MOT MÙA HOA ÐOÀN XUÂN MY Khi mây uôn ngang tròi thu vê bay gió khoi Nãng âm sáng ngòi huong...
1223 828183 GÓI NÁNG CHO EM PHAM TUYÊN Anh ó trong này chua thây mùa dông Nãng vân dõ
1224 828584 GÓI VÈ EM HUY PHUONG Trang giây mõng phoi tâm tình anh gói vê em gói vê em Niêm nhó...
1225 830967 GOI BUÒN LÊ VÄN THIEN Mình ngôi gân bên nhau dêm nay mùi huong tình âm áp biêt mây rôi...
1226 829047 GOI GIÁC MO XUA LÊ HOÀNG LONG Ngày mai lênh dênh trên sông lãng. Theo gió mo hô vê dâu. Sóng sâu...
1227 829287 GOI NHÓ QUÊ HUONG THANH SON Quê em hai mùa mua nãng hai thôn nghèo nôi liên bò dê tùng lüy tre...
1228 829157 GÙI ÐÔI MÁT NAI TRÀN MINH PHI Chiêu nay tôi nhu mây trên tròi bay lãng du môt mình ngôi mo dôi mãt...
1229 830102 GÙI EM Ó CUÓI SÔNG HÒNG THUAN YÉN Anh ó biên cuong noi con sông Hông cháy vào dât Viêt ó noi dây mùa...
1230 829527 GÙI HUÉ HUY PHUONG Ai di qua miên Trung mên thuong dã dùng chân ghé lai ì í xú Thùa...
1231 831205 GÙI LAI EM VÜ HOÀNG Ngày mai tôi së lên duòng xin chào thành phô thân yêu ngày mai tôi...
1232 829245 GÙI NGUÒI EM GÁI ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nông rùng dào phong kín…
1233 829971 GÙI NGUÒI TÔI YÊU NGUYÈN HÜU THIÉT Hõi nguòi tôi yêu có thâu chãng cho lòng tôi. Môt ngày xa nhau
1234 828514 GÙI THÀNH PHÓ LÊ ANH VÜ Ðêm công viên xanh ngon dèn nhu nghe trong vòng tay gió ngot ngào hoi...
1235 830292 HAI BÀN TAY TRÁNG VINH SÙ Hai bàn tay trãng nghèo xo xác nghèo nên em ra di không nói môt...
1236 830616 HAI CÁNH PHUONG BUÒN THANH SON TA VÜ THY - Trao nhau hai cánh phuong buôn rôi dây hai dúa hai duòng nhó thuong…
1237 830617 HAI CH| EM HOÀNG VÂN Cô Ba düng sï quê ó Trà Vinh chj hai Nãm Tân quê ó Thái Bình hai...
1238 828204 HAI CHUYÉN TÀU ÐÊM TRÚC PHUONG Lòng buôn rat rào nhó hôm nào xuôi miên Trung chuyên xe dêm anh...
1239 828592 HAI KHÍA CANH CUOC ÐÒI NHAC NGOAI Mây xây lâu dài trên coi trân nhe nhàng nhu bông chuyên thành to...
1240 831230 HAI MÙA NOEL ÐÀI PHUONG TRANG Mùa Noel dó chúng ta quen bên giáo duòng mùa Noel dó anh dãt em...
1241 831308 HAI MUOI QUÓC BÀO Ðón em vê thây chân tròi dây mây trãng gió xuân vê em ruc rõ...
1242 830347 HAI MUOI BÓN MUOI Y VÂN Nãm anh hai muoi em mói sinh ra dòi ngày anh bôn muoi em cüng vùa dôi...
1243 829235 HAI MUOI MÙA NÁNG LA TR|NH CÔNG SON Em hai muoi tuôi em là nãng em hai muoi tuôi em là mua Sài Gòn nãng...
1244 831387 HAI NÄM TÌNH LAN ÐAN PHAM DUY Hai nãm tình lân dân. Hai dúa cùng xanh xao. Hai nãm tròi mùa lanh...
1245 831130 HAI NGUÒI CÙNG CÀNH NGO KHÁNH ÐON Có tiêc nuôi mây thì chúng ta cüng dã mang cùng chung môt nôi...
1246 828167 HAI PHUONG TRÒI CÁCH BIE HOÀNG TRONG Ánh nãng chiêu thoáng phai rôi Hoàng hôn khoi thuong nhó xa xôi Nhó...
1247 831065 HAI TRÙ MOT BÀNG KHÔNG KHÁNH ÐON Tù khi em di không còn ai dên dê suói âm cho trái tim anh lanh cãm...
26
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1248 830968 HAY LÀ EM SANG ÐÂY TIÉN LUÂN Hõi em cô gái ó bên sông sao chãng sang xem lúa trô dông nhà anh...
1249 830618 HÁI HOA DÂN CA BÁC BO Hõi ban duòng xa hái hoa ù cho khéo hoa nào heo héo thì hái bõ...
1250 828548 HÁT CHO DÂN TÔI NGHE TÔN THÁT LAP Hát cho dân tôi nghe tiêng hát tung cò ngày nào. Hát qua dêm thiên...
1251 830817 HÁT CHO MOI NGUÒI QUÓC AN Thât tình cò ngày hôm nay noi dây anh em ta duoc biêt nhau cùng...
1252 829727 HÁT CHO MOT DÒNG SÔNG NGUYÈN NHÁT HUY Nghe lá roi buôn trên tóc mây trong nhüng dêm dài ai có hay em buóc...
1253 829648 HÁT CHO NGUÒI Ó LAI QUÓC AN Ngày nào em dên bên anh tim anh ngân ngo chot buôn vu vo em rât vô...
1254 830438 HÁT CHO NGUÒI TÌNH NHÓ VÜ QUÓC VIET Em vân mãi còn yêu nhu em dã tùng yêu
1255 831331 HÁT CHO NGUÒI YÊU DÁU HOÀI AN Buóc chân cuôi cùng bò bên la môt thoáng mua hông rôi ngàn nãm...
1256 828162 HÁT HOI TRÄNG RÀM DÂN CA BÁC BO Trèo lên quán dôc ngôi gôc ôi a cây da rãng tôi lý ôi a cây da Ai...
1257 830970 HÁT LÊN EM ÐIEN BIÊN ÐÀO VÄN SÙ Hõi em gái Ðiên Biên trên nuong dôi kìa tay thon mêm lung ong em...
1258 829476 HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH DIEP MINH TUYÈN Ðòi mình là môt khúc quân hành dòi mình là bài ca chiên sï ta...
1259 829972 HÁT NÜA ÐI EM THANH SON Hát nüa di em! Lõ ngày kia sông can dá mòn. Hát nüa di em! Cuôc...
1260 828557 HÁT TÙ ÐÒNG HOANG MIÊN ÐÚC THÁNG Tù ruông dông hoang vu hôm nay Ta cùng hát vói nhau lòi này Dù...
1261 828658 HÁT TÙ XÓM BIÉN CÀ MAU AN CHUNG Mênh mông xanh diêp trùng xanh xanh tròi nuóc môt vùng duóc bat...
1262 829528 HÁT VÈ ANH THÉ HIÉN Môt ba lô cây súng trên vai nguòi chiên sï quen vói gian lao ngày...
1263 830293 HÁT VÈ CÂY LÚA HÔM NAY HOÀNG VÂN Tôi hát bài ca ngoi ca cây lúa và nguòi trông lúa cho quê huong quê...
1264 828511 HÁT VÈ MOT LOÀI HOA TRÀN NGOC MINH Thuong hoa thãm nhõ ngât ngây bên thêm huong thom ngát tõa say dêm...
1265 828184 HÁT VÓI CHÚ VE CON THANH TÙNG Môt hôm mây trãng bông nhó tiêng hát em Mây lang thang hoài dê bâu...
1266 830439 HÁT VÓI CÔ ÐON LÊ QUANG Vê nghe em môt mình em nhó anh chiêc hôn nào roi vào trong nhó...
1267 829613 HÁT VÓI DÒNG SÔNG QUÓC AN Môi khi chiêu vê em ngôi hát bên dòng sông dòng sông noi xa xôi noi...
1268 830620 HÀNH KHÚC ÐOI TNTP HCM PHONG NHÃ Ði ta di lên nôi tiêp bao anh hùng nhu quân tiên phong buóc trên duòng...
1269 828518 HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ÐÊM PHAN HUYNH ÐIÉU Rât dâi và rât xa là nhüng ngày thuong nhó noi cháy lên ngon lúa...
1270 829973 HÀNH QUÂN XA ÐÖ NHUAN Hành quân xa dâu qua nhiêu gian khô vai vác nãng ta dã dô mô hôi...
1271 829330 HÀNH TRÌNH TRÊN ÐÁT PHÙ SA THANH SON Chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô don áo phong suong hành...
1272 830103 HÀNH TRÌNH TUÓI HAI MUOI NGUYÈN VÄN HIÊN Hành trình tuôi hai muoi chúng ta vân còn nhó môt doan duòng...
1273 828971 HÀN MÀC TÙ TRÀN THIEN THANH Ai mua trãng tôi bán trãng cho trãng nãm im trên cành liêu doi chò ai...
1274 829581 HÀN MÀC TÙ (A) TRÀN THIEN THANH Ai mua trãng tôi bán trãng cho trãng nãm yên trên cành liêu doi chò...
1275 829582 HÀN MÀC TÙ (B) TRÀN THIEN THANH Hàn Mac Tú oi anh ó dâu! Lòi tho núc nó lê vuong sâu Núa dêm...
1276 830619 HÀ NOI CÀ PHÊ OI ÐÌNH VÄN Hà Nôi sáng tinh mo anh vào quán nuóc em bán hàng anh khách uông...
1277 828860 HÀ NOI ÐÊM TRÓ GIÓ TRONG ÐÀI Hà Nôi oi tuoi xanh màu áo hoc trò nhüng con duòng thân quen còn...
1278 828025 HÀ NOI MÙA THU VÜ THANH Em nghe chãng trong lãng sâu noi hông trái tim mình Hà Nôi mùa Thu...
1279 828833 HÀ NOI MÙA VÁNG NHÜNG CON MUA TRUONG QUÝ HÀI Hà Nôi mùa này vãng nhüng con mua cái rét dâu dông hanh hanh hiu...
1280 829868 HÀ NOI NÄM 2000 TRÀN TIÉN Hà Nôi nhüng nãm hai nghìn. Tré em không còn ãn xin Cu già ngôi...
1281 828941 HÀ NOI NIÈM TIN VÀ HY VONG PHAN NHÂN Mãt hô Guom vân lung linh mây tròi càng tõa ngát huong thom hoa Thú...
1282 830193 HÀ TÌNH MÌNH THUONG AN THUYÊN Vói Hà Tïnh mình rãn mà thuong mà nhó khi tôi âu tho gió bui cát...
1283 828546 HÀI ÂU PHI XÚ NHAC HOA Dáng trãng tròn kìa sóng khua dôn Chim hái âu còn mãi bay vòn...
1284 830781 HÃY ÐÀN LÊN TÙ HUY Hãy dàn lên cho không gian tràn ngâp âm thanh cho tim em tràn ngâp...
1285 829715 HÃY ÐÉN BÊN ANH LÊ QUANG Ðã bao ngày lòng anh cú mong chò nghe thòi gian trôi qua tháng nãm...
1286 829612 HÃY ÐÉN BÊN EM QUÓC AN Hãy dên dây vói em khi lòng anh thây buôn Hãy dên dây vói em khi...
1287 829477 HÃY ÐÉN VÓI TÔI THANH SON TA VÜ THY - Hãy dên vói tôi cùng nhau ta hát theo cung nhjp vui dàn hòa vang…
1288 829303 HÃY ÐÉ MUA ROI NGUYÈN KIM TUÁN Ðua em di choi qua phô lang thang tình cò mua roi tùng giot mua thôi....
1289 828067 HÃY GIÜ DÙM TÔI NGUYÈN NGOC THIEN Em hãy giü dùm tôi Nôi buôn nào nãng trïu Khi bô áo chùng den...
1290 828338 HÃY HÁT LÊN NHAC NGOAI Nào cùng hát lên cùng hát to cùng hát vang nhung xin ca vói niêm...
1291 829748 HÃY HÁT LÊN (2) VÜ QUÓC VIET Gió vân còn goi mùa thu dên khãp tròi nãng vân còn goi mùa...
1292 828646 HÃY HÀN GÁN THÉ GIÓI NHAC NGOAI Tình ó dây ó trong tim tình yêu dó lâp lánh liên miên tình ó dây...
1293 828554 HÃY KHÓC ÐI EM TR|NH CÔNG SON Hãy khóc di em cuôi cuôc tình còn dây nhüng ngày buôn Hãy khóc...
1294 829904 HÃY MANG ÐÉN NHÜNG MÙA XUÂN NGUYÈN ÐÚC TRUNG Chiêu nay xuân dã vê sao nghe lãng lë cô don! Trông vãng môt mình...
1295 831082 HÃY NHÌN VÈ TUONG LAI PHAN ÐÌNH TÙNG Su thât truóc mãt anh không biêt phái làm sao nhìn nguòi dãm...
27
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1296 829974 HÃY NÓI MOT LÒI VÜ QUÓC VIET Ngày em di mua roi giãng kín khung tròi
1297 829369 HÃY QUÊN SÀU ÐI MINH CHÂU Này ban hõi dùng buôn chi vì ta dã tin vào ngày mai Bình thuòng...
1298 830440 HÃY QUÊN TÔI ÐI THÀO LINH Hãy quên tôi di nhu mùa dông quên lanh giá. Hãy quên tôi di nhu mua...
1299 830818 HÃY SÓNG CÙNG TÌNH YÊU HOÀI AN Hãy khóc nuóc mãt bò mi khi con tim trót mang niêm dau hãy thãp...
1300 831131 HÃY SÓNG TRONG ÂM NHAC MINH CHÂU Có nhüng lúc ta rã ròi có nhüng lúc ta chán dòi và có nhüng...
1301 830971 HÃY SÓNG VÓI CON TIM ÐÚC TRÍ Tình yêu ây bàn tay ây tùng mang dên cho em quên di hêt dêm ngày...
1302 831132 HÃY THA THÚ CHO ANH HOÀI AN Hãy tha thú cho anh nhüng lúc xua nhüng lôi lâm con tim anh âm thâm...
1303 829646 HÃY THA THÚ CHO EM NHAC THUY ÐIÉN Nguòi yêu oi anh có hay tùng ngày qua dâu dãng cay yêu anh em hôn...
1304 830972 HÃY TRÀ LÒI EM TUÁN NGHÌA Em hõi anh có bao giò con sông kia thôi ngùng trôi anh trá lòi em...
1305 828631 HÃY TWIST LÊN NÀO NHAC NGOAI Buóc tói buóc tói Buóc lui buóc lui di nào Cuôn mãi thân hình...
1306 830157 HÃY VÈ ÐÂY BÊN ANH DUY MANH Môt mùa thu tàn úa lá vàng roi khãp sân mình anh noi dây cô don...
1307 829478 HÃY VÈ VÓI EM THÁI HÙNG Mây lam chiêu còn buôn trong tiên dua mùa lá roi biêt nói sao cho...
1308 830819 HÃY VUI LÊN MINH NHIÊN Này cô em dê thuong hay cuòi vui dêm nay ngôi dây khóc khiên ánh...
1309 830969 HÃY VUOT QUA CHÍNH MÌNH TRÀN QUÓC HÙNG Hãy nhìn lên tròi cao hãy nhìn vào nhüng vì sao và hãy tin nhüng...
1310 829647 HÃY YÊN LÒNG ME OI! LU NHÁT VÜ Ðoàn quân buóc trên duòng rùng bình minh lâp lánh chân tròi xa...
1311 828832 HÃY YÊU NHAU NHAC ÁN ÐO Anh dên bên em tua nhu sóng xô giãng kín con tim làm em nhâp nhô tù...
1312 829808 HÃY YÊU NHAU ÐI CAO MINH THU Hãy vui lên di cho tình yêu buóc quay vê yêu nhau yêu di em cho dòi...
1313 829864 HÃY YÊU NHAU ÐI (2) TR|NH CÔNG SON Hãy yêu nhau di khi rùng thay lá. Hãy yêu nhau di dòng nuóc dã trôi...
1314 828465 HÃY YÊU NHU CHUA YÊU LÀN NÀO LÊ HUU HÀ Hõi anh yêu xin anh dùng buôn Có dôi khi em hay giân hòn Ðê cho anh...
1315 830441 HA MO THANH NAM Chiêu hè vuong nãng em là nàng tiên ha xuông trân gian ngôi kê...
1316 828574 HANH NGO MINH KY Tròi cao tròi cao bò thãm cõ xanh huong dua trong gió mát lành...
1317 830033 HANH PHÚC CÙA CON THAP NHÁT Ðòi con... chua nghe tiêng me âu o... ru trong giâc ngú. Thèm...
1318 828847 HANH PHÚC LANG THANG LÊ MINH BÀNG Ngày ây em nhu hoa sen mang nhiêu dáng hiên môi khi chiêu lên ngày...
1319 830194 HANH PHÚC LÀ GÌ MAI THU SON Hanh phúc là gì ôi thât bao la hanh phúc là gì ôi thât bao la là...
1320 829186 HANH PHÚC MÃI TÌM NGUYÈN KHÀI HOÀN Có môt lân thòi gian nhu dúng yên. Có môt ngày lòng ta nhuôm uu...
1321 828552 HANH PHÚC MONG MANH PHAM THÉ MY Em vân bên anh tùng giò Em vân bên anh tùng ngày Sao vân thây trong...
1322 829410 HANH PHÚC TRÄM NÄM (A) TR. HÒNG CHÂU HÙNG DÜNG - Ôi vui quá xá là vui nhà trai bên gái ai nây cüng cuòi thât tuoi…
1323 829411 HANH PHÚC TRÄM NÄM (B) TR. HÒNG CHÂU HÙNG DÜNG - Trãm nãm duyên tình vüng bên thuong nhau xin tron dòi câu sãc son…
1324 829896 HA THUONG HÀN CHÂU Ha oi! Anh xa em mây mùa phuong rôi? Mà lòng ngõ nhu mình vùa xa...
1325 828147 HAT MUA LONG LANH NGUYÈN ÐÚC TRUNG Chiêu qua di và chiêu qua di Cho tùng con mua trên buóc duòng vê...
1326 828047 HA TRÁNG TR|NH CÔNG SON Goi nãng trên vai em gây duòng xa áo bay Nãng qua mãt buôn lòng...
1327 828612 HA VÀNG BIÉN XANH NHAC NGOAI Ngày nào dôi ta nói cách xa trong mùa nãng hè Nguòi yêu oi còn...
1328 830442 HA XANH VÕ THIEN THANH Làn mây trãng nhe bay bay tròi xanh xanh thê! dâu rôi tiêng ve? Bò...
1329 829497 HÀU VÄN DÂN CA TRUNG BO Áng mây xanh vòn quanh mà theo gió o o o Huê quê mình cây cõ ú ù...
1330 828679 HAN TÌNH TRONG MUA NHAC NGOAI Nguòi tình di xa tít mãi noi chân tròi Tròi thì u tôi mùa dông...
1331 829159 HÈ MUON BÀNG KIÈU Môt ngày di qua và dêm cüng qua lá xanh dã vàng phuong vï dã tàn...
1332 828299 HÈ VÈ HÙNG LÂN Tròi hông hông Sáng trong trong Ngàn phuong rung nãng ngoài song...
1333 831388 HEN HÒ PHAM DUY Môt nguòi ngôi bên kia sông êm nghe nuóc cháy vê dâu? Môt nguòi...
1334 829343 HEN LÒNG ÐI NHÉ TUÁN KHANH Môt ngàn nãm nüa tôi cüng quay tró lai dù là suong khói hay chi...
1335 828551 HEN UÓC MÙA XUÂN QUÓC DÜNG Tù khi mói biêt nhau cùng ánh mãt hôm nào còn e âp câu chào goi...
1336 828618 HIMALAYA NHAC NGOAI Nào dua tay anh nãm tay và em nêu ngoan ngoãn ngoan thì anh së dua...
1337 828549 HÌNH BÓNG CÜ TRÚC PHUONG Tu sau hôm cách biêt vui buôn ai biêt nhüng dêm ngô hoang chò trãng...
1338 829062 HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ THANH SON Vê tói dâu làng con chim sáo nhõ hót vang dâu làng qua nhjp câu...
1339 829577 HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ (A) THANH SON Vê dên dâu làng con chim sáo nhõ hót vang rôn ràng qua nhjp câu...
1340 829578 HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ (B) THANH SON À oi! con nuóc cháy xuôi dua con dò chao nghiêng theo nhjp chèo boi...
1341 828814 HÌNH DUNG EM NHAC NGOAI HÌnh dung em xinh cho ta ngât ngây tim ta nhu khãc sâu vì em dang buóc...
1342 830195 HOA BAN VÀO LÓP TRÀN QUANG HUY Thâp thoáng bông hoa Ban bên suòn dôi dón gió xuân dang reo vui có...
1343 828972 HOA CAU VUÒN TRÀU (1) NGUYÈN TIÉN Nhà anh có môt vuòn cau nhà em có môt vuòn trâu chiêu chiêu...
28
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1344 830027 HOA CAU VUÒN TRÀU (CN) NGUYÈN TIÉN Nhà anh có môt vuòn cau nhà em có môt vuòn trâu. Chiêu chiêu...
1345 829034 HOA CÒ MÙA XUÂN BÀO CHÁN Này là cõ non rât mêm này mùa xuân rât hiên này là hoa rât tho....
1346 831263 HOA DAI VÜ QUÓC BÌNH Ngày ây anh tãng em nhành hoa dai mình nói hoa dep nhu môt dóa...
1347 829792 HOA ÐÀO NÄM NGOÁI (A) VIÈN CHÂU Cánh chim vê tô chó mây xa liêu biêc sâu ai quanh nãng tà nguòi...
1348 829793 HOA ÐÀO NÄM NGOÁI (B) VIÈN CHÂU Huong tóc mo màng huong cô nhân nguòi xua luu lac buóc phong trân...
1349 828568 HOA ÐÒ HOC TRÒ ÐOÀN XUÂN MY Sân truòng hoc môt buôi thôi không nãng Bâu tròi xanh hoa dõ bât...
1350 829317 HOA HOC TRÒ ÐÖ MY DUNG Ha vê thuong nhó nãm tháng yên vui trong tuôi hoc trò. Hôn nhiên...
1351 830820 HOA HOC TRÒ (2) ANH BÀNG Bây giò còn nhó hay không ngày xua hè dên phuong hông nó hoa ngây...
1352 828228 HOA MUÒI GIÒ ÐÀI PHUONG TRANG Hôm chia tay chiêu chúa nhât anh báo rãng tuân sau anh tói hái môt...
1353 830750 HOA MUÒI GIÒ (A) ÐÀI PHUONG TRANG Hôm chia tay chiêu chúa nhât anh báo rãng tuân sau anh tói hái môt...
1354 830751 HOA MUÒI GIÒ (B) ÐÀI PHUONG TRANG Ðây công viên chôn hen hò chúng kiên bao lòi thê tình yêu vùa lên...
1355 829087 HOA NÀO HOA TRÁNG NHAC HOA Hoa nào hoa trãng cho mình yêu mây nào mây së bay trong chiêu dôi...
1356 829975 HOA NÀO TÀN PHAI NHAC HOA: NGÔ NGAN TÓ Hoa nào tàn phai hoa nào sâu héo Tình nào dã trao cho nguòi Dãm...
1357 828072 HOANG VÁNG QUÓC DÜNG Tìm dâu cho thây bình minh trong nãng vàng Ðàn chim tung cánh bay...
1358 830196 HOANG VÁNG TRONG TIM TRUÒNG HUY Dù biêt em luôn dôi thay vân yêu ngàn nãm ngàn nãm thãm nông tình...
1359 831266 HOA RUNG VEN SÔNG PHAM DUY Giò dây trên sông hoa rung toi bòi. Giò dây em oi con mông tan...
1360 828013 HOA SÚ NHÀ NÀNG HOÀNG PHUONG Ðêm dêm ngúi mùi huong mùi hoa sú nhà nàng nhung lòng hoa tình ái...
1361 831241 HOA SÚ NHÀ NÀNG (2) HOÀNG PHUONG Ðêm dêm tôi vân vê bên mùi huong hoa sú nâng niu cây dàn dìu hiu...
1362 828657 HOA SÜA HÒNG ÐÄNG Em vân tùng doi anh nhu hoa tùng doi nãng Nhu gió tìm rãng phi lao...
1363 829352 HOA TÀN NHAC HOA Còn lai gì bên anh dây giò thì ta dã xa nhau trong tâm tay còn lai...
1364 830821 HOA THOM BUÓM LUON DÂN CA QUAN HO Áy hoa tôi là này dóa hoa thom ô tình là con buóm luon ô tình...
1365 829585 HOA TÍM BÀNG LÄNG (A) LINH CHÂU Gió lên lay dông hoa Bãng Lãng thuót tha hoa diêm kiêu hoa mãn mà...
1366 829586 HOA TÍM BÀNG LÄNG (B) LINH CHÂU Rôi giãc Mÿ càn qua thôn xóm lúa bao tàn thiêu dôt mái nhà tranh...
1367 829007 HOA TÍM NGÀY XUA HÜU XUÂN Con duòng em vê ban trua hoa tím nghiêng nghiêng doi chò tuôi em vùa...
1368 829142 HOA TÍM NGOÀI SÂN THANH TÙNG Môt ngày tình cò trên duòng phô tôi có bàn chân em mãt tròi thì...
1369 828144 HOA VÀNG MÁY ÐO TR|NH CÔNG SON Em dên bên dòi hoa vàng môt dóa Môt thoáng huong bay bên tròi phô...
1370 830443 HOA XUÂN PHAM DUY Xuân vùa vê trên bãi cõ non. Gió xuân dua lá vàng suôi nguôn. Hoa...
1371 828560 HOA XUÂN CA TR|NH CÔNG SON Cây së cho lôc và cây së cho hoa Em cú bay trong dòi dju dàng nhu...
1372 829099 HOÀI CÀM CUNG TIÉN Chiêu buôn len lén tâm tu mo hô nghe lá thu mua dat dào tua nhüng...
1373 830294 HOÀI CÔNG VÜ QUÓC VIET Nguòi con gái buóc qua câu trong chiêu thâm trong gió tiêng ai hò...
1374 829495 HOÀI CÓ THANH SON Nghe tiêng dàn ai rao sáu câu nhu sông lai hôn Cao Vãn Lâu vê Bac...
1375 831046 HOÀI CÓ (A) THANH SON Nghe tiêng dàn ai rao sáu câu nhu sông lai hôn Cao Vãn Lâu vê Bac...
1376 831047 HOÀI CÓ (B) THANH SON Bac Liêu giâc mo tình yêu dân gian ca rãng Bac Liêu là xú co câu...
1377 828881 HOÀI MONG NHAC HOA Tùng giot lê mò trong suong chò ai con mông xua dã phai mò tù khi...
1378 830104 HOÀI NIEM CÓ HUONG LÂM ANH HÀI Thãm lai cô huong âm tình thuong vân vuong ngày tháng tròi quê mát...
1379 829614 HOÀI NIEM DÁU YÊU THÉ HIÉN Tìm lai chôn cü nãm xua bên nhau giot buôn dâm uót trong tim mua...
1380 830621 HOÀI NIEM ÐÁ MAI THU SON Ðá trái qua hàng triêu nãm dê tao nên ngoc anh sông qua bao kiêp...
1381 830973 HOÀI NIEM ME ÐÀO VÄN SÙ Có nguòi dàn bà quý tôi tin yêu tôi nhât trên dòi có nguòi dàn...
1382 829398 HOÀI NIEM TRÁNG NGUYÈN HÙNG Còn dâu phút giây êm dêm Còn dâu huong thom tóc mêm Hoa lá im lìm...
1383 831368 HOÀNG HÔN ÁM ÁP VÜ QUÓC BÌNH Ðôi khi em không hiêu vì sao em ra di dê cuôc tình phôi phai Bõ lai...
1384 828254 HOÀNG HÔN MÀU LÁ THANH TÙNG Anh nhu chim tìm bây bay theo ngon gió xa Theo chân anh tùng ngày cây...
1385 829123 HOÀNG HÔN MÀU TÍM THÉ HIÉN Hò..o..Chiêu chiêu chim vjt kêu chiêu bâng khuâng nhó ban... chó...
1386 830894 HOÀNG HÔN MÀU TÍM (A) THÉ HIÉN Hò ó hó o chiêu chiêu chim vjt kêu chiêu bâng khuâng nhó ban chó...
1387 830895 HOÀNG HÔN MÀU TÍM (B) THÉ HIÉN Nguòi oi nhó câu thê xua dù nãng hay mua dù nghèo hay khô dù ai...
1388 830444 HOA MI HÓT TRONG MUA DUONG THU Tiêng mua roi ngoài hiên gió mua nhu lanh thêm có con chim hoa mi...
1389 831309 HOA MI HÓT TRONG MUA DUONG THU Tiêng mua roi ngoài hiên gió mua nhu lanh thêm Có con chim hoa mi...
1390 831242 HONEY HÒ QUYNH HUONG Nghe tùng giot nãng bên hiên roi dây bình minh dên xua tan dêm dài...
1391 830105 HÒ KÉO PHÁO HOÀNG VÂN Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vuot qua dèo Hò dô ta nào! Kéo pháo ta...
29
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1392 831048 HÒN VONG PHU (CN) LÊ THUONG Lênh vua hành quân trông kêu dôn quan vói quân lên duòng doàn ngua...
1393 828189 HÒN VONG PHU 1 LÊ THUONG Lênh vua hành quân trông kêu dôn Quan vói quân lên duòng Ðoàn ngua...
1394 828190 HÒN VONG PHU 2 LÊ THUONG Nguòi vong phu trong lúc gió mua bê con dã hoài công dê dúng chò...
1395 828423 HÒN VONG PHU 3 LÊ THUONG Noi phía nam giüa núi mò. Ai bê con mãi dúng chò. Nhu nuóc non xua...
1396 828651 HÒ TRÊN NÚI PHÓ ÐÚC PHUONG Núi o núi Thuyên o thuyên Mây o mây Nuóc o nuóc Thuyên ta nguoc...
1397 828809 HÒI ÐÁ CÓ BUÒN KHÔNG NHAC NGOAI Nguòi dã di rôi dá buôn không. Tình dã tan rôi dá dau không. Mình...
1398 828033 HÒI MUA SY ÐAN Mua mua trên phô dài Mua thánh thót buôn Hàng cây sâu lãng im Mua...
1399 830106 HÒI VO NGOAI THÀNH GIAO TIÊN Së có môt ngày noi ngoai thành xa anh së vê thãm thãm dông ruông...
1400 828689 HOA MI TÓC NÂU TRÀN HUÂN Hoa mi hót giüa bâu tròi xanh. Hoa mi long lanh chào ngày mói....
1401 828547 HOA SÌ TÍ HON MAC TUÂN Màu vàng màu den em vë con mèo Mèo luòi suói nãng nãng âm trên...
1402 828541 HOC SINH HÀNH KHÚC LÊ THUONG Hoc sinh là nguòi Tô quôc mong cho mai sau hoc sinh xây dòi niên...
1403 828917 HOC SINH PHAN BOI CHÂU LÊ HOÀNG CHUNG Hoc sinh Phan Bôi Châu tiên lên di dù duòng truòng xa vai sánh vai...
1404 828606 HÔM NAY KHÔNG SÜA NHAC NGOAI Hôm nay không süa chãc em dã di thât xa chiêc chai lãn trong góc nhà...
1405 830974 HÔN ANH TRONG MO MINH KHANG Thà xa nhau còn hon dê rôi dây së lâm lõ tình em vân nhu ngày...
1406 829271 HÔN MÔI XA TRÀN MINH PHI Nhüng mùa thu dên muôn nhüng ngày yêu dâu cü con duòng nãm xua mua...
1407 828591 HÔN NHAU LÀN CUÓI NHAC ANH Hôn nhau di rôi chia tay hõi em hôn cho quên bao dau thuong bao yêu duong...
1408 830445 HÓI TIÉC VÕ THIEN THANH Mùa xuân sao không dên cho lá non xanh màu dê thôi giá bãng con tim...
1409 830822 HÓI TIÉC (2) QUANG HUY Ngôi xuông dây anh mo thây em dâu dây vì chôn dây tùng lá chúng...
1410 831133 HÓI TIÉC MUON MÀNG PHAM KHÁNH HUNG Thôi nguòi oi có sao anh lai vê dây thôi dùng mang thêm dôi gian dê...
1411 828284 HÒ CHÍ MINH ÐEP NHÁT TÊN NGUÒI TRÀN KIÉT TUÒNG Hò o.. hò o.. o.. o.. o tôi hát ngàn lòi ca bao la hon nhüng cánh...
1412 830896 HÒNG LÂU MONG (CN) VIÈN CHÂU Tuyêt roi nhiêu nên cánh hoa phai tàn buôn dòi hãt hiu mình ta...
1413 830446 HÒNG MÔI LÊ MINH SON Có con gió khe khë dùa tóc mây có tia nãng e âp hông môi Có cô...
1414 830975 HÒNG NGU MANG TÊN EM TÔ THANH TÙNG Tôi có nguòi yêu mang tên Hông Ngu giò dây cách tró xa xôi mjt mò...
1415 829869 HÒN NHIÊN QUÓC VUONG Môt sáng em dên tóc ngang bò vai. gió dua hàng cây nhe dua gót...
1416 830622 HÒN NHIÊN HOA PHÓ PHAN LONG Dù di muôn noi vân không quên duòng phô cü ta dã lón lên cành me...
1417 828674 HÒN QUÊ THANH SON Em theo anh qua nhüng cánh dông thom lúa Viêt Nam noi bao nãm xa cách...
1418 828550 HÒ THAN THÓ NGUYÈN HIÈN Tròi mây vuong tho Hô in bóng chim lüng lò Nhe roi suong mo Ven bò...
1419 829318 HÓNG DÁM ÐÂU NGUYÈN VÄN HIÊN Trên cành cao chim hót mòi em choi giüa mùa xuân bao ban thân lâp...
1420 828600 HOI MÙA HOA NHAC NGOAI Ta tói dây vui vói nhau Nghe nãng xuân reo tung bùng trên muôn dóa hoa...
1421 830447 HOI THÓ MÙA XUÂN DUONG THU Con chim bô câu bé nhõ. Bay qua vùng tròi vùng tròi mùa xuân. Tia…
1422 828611 HÕI NGUÒI CÓ HAY NHAC NGOAI Lanh lùng chiêu suong giãng xuông dôi bây chim mõi cánh vê xa vòi...
1423 828339 HÕI NGUÒI TÌNH LARA NHAC ANH Nguòi tình thuong nhó Hãy lãng nghe lòi mãn mà Dù mùa xuân dã...
1424 829976 HUÉ ÐÊM TRÄNG QUÓC DÜNG Trãng xuông Huê mù suong tàn roi trên phô phuòng vàng cây lá trên…
1425 829191 HUÉ THUONG AN THUYÊN Tró lai Huê thuong bài tho khãc trong chiêc nón em câm trên tay ra...
1426 828151 HUÉ TÌNH YÊU CÙA TÔI TRUONG TUYÉT MAI Ðã dôi lân dên vói Huê mông mo Tôi ôm âp môt tình yêu dju ngot...
1427 829468 HUÉ XUA CHÂU KY Tôi có nguòi em sông Huong núi Ngu có lüy tre thôn Vï hiên tù cúa...
1428 828556 HUYÈN DIEU NGUYÈN VÄN TÝ Ôi dep trãng rãm tôi tãm dã qua Ôi trãng gân và cá sao xa Lung linh...
1429 828054 HUYÈN THOAI ME TR|NH CÔNG SON Ðêm chong dèn ngôi nhó lai tùng câu chuyên ngày xua me vê dúng...
1430 828203 HUYÈN THOAI MOT NGUÒI CON GÁI LÊ HUU HÀ Loài ngoc dá mang tên em dã hon mây mùa Got dau tùng phiên Loài...
1431 829233 HUYÈN THOAI MOT VÌ SAO NHAC PHÁP Xua thât xua xa tít bên coi tròi ây môt vì sao sáng dua ai di tìm...
1432 829579 HUONG CAU QUÊ NGOAI (A) QUY SÁC Lân thú hai vê thãm quê ngoai Ngãn vuòn cau nãm cü xác xo Hai tay ôm...
1433 829580 HUONG CAU QUÊ NGOAI (B) QUY SÁC Muòi sáu tuôi dã làm dâu thiên ha Thân ngoc ngà dành hóa kiêp...
1434 830823 HUONG LÚA SÔNG TRÀ Ð.P.THÀNH - Ðông quê ta mênh mông mênh mông mênh mông lúa oãn bông nhò tay anh cày…
1435 830028 HUONG MA NON (CN) THANH SON Nghe em hát câu dân ca sao muot mà lòng anh thuong quá. Tiêng ngot...
1436 829172 HUONG NGOC LAN ANH QUÂN Góc phô noi anh hen cành ngoc lan xoa bóng mát tõa huong bát...
1437 830917 HUONG RÙNG PHAM DUY Trong suong khói mong manh (u) Có bóng nguòi vô danh Tù bên này sông...
1438 828442 HUONG SO RI HOÀNG PHUONG Ngày dó môi lân xin phép me di choi anh dua em qua thãm vuòn So Ri...
1439 830448 HUONG THÁNG GIÊNG LUONG BÀNG QUANG Nãng xuân roi rót trên bò vai em tôi ánh lên hôm nay em quá yêu kiêu...
30
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1440 828433 HUONG THÀM VÜ HOÀNG Khung cúa sô hai nhà cuôi phô Chãng hiêu vì sao không khép bao...
1441 829827 HUONG TÌNH CÜ THANH SON Ðuòng vê môt dêm mua gió tá toi buôn theo gót chân nghe lòng rã...
1442 828435 HUONG TÌNH YÊU VÜ HOÀNG không phái là to tròi không phái là suong mai không phái là con mo...
1443 828405 HUONG TÓC HOÀNG CHÂU Hôm qua ngang nhà em chút nãng chiêu mông mênh quanh co khu vuòn xanh...
1444 830449 HUONG TÓC EM LUONG BÀNG QUANG Ðôi môi em xinh tuoi nhu hoa ban mai dong dua huong thom mê say vu vo...
1445 828436 HUONG TÓC MA NON THANH SON Nghe em hát câu dân ca sao muot mà lòng anh thuong quá! Tiêng ngot…
1446 830236 HUONG XUA CUNG TIÉN Nguòi oi... Môt chiêu nãng to vàng hiên hoà hôn có mo xa... Nguòi...
1447 829249 HUÓNG VÈ HÀ NOI HOÀNG DUONG Hà Nôi oi! huóng vê thành phô xa xôi ánh dèn giãng mãt muôn noi...
1448 828065 HÚA ÐI ANH NGUYÈN NGOC THIEN Sao anh không dên thãm em chiêu mua vân bay Hay bao cô gái khiên con...
1449 830061 HÚA THAT NHIÈU THÁT HÚA THAT NHIÈU QUANG HUY Có ai tùng yêu mà chua dau dón môt lân có ai tùng yêu mà chua...
1450 830824 HÚA VÀ NÓI ÐI ANH VÜ QUÓC VIET Nguòi tình ra di nhu bão giông em mang theo trái tim chãng biêt ai...
1451 830976 HY VONG TUÒNG VÄN Môt dêm mua tí tách ngoài hiên môt dêm dông gió rét vê thì thâm...
1452 828900 ICHIBAN NHAC ANH Có ai dang xây mông mo cho ngày mai thanh bình nhüng ân tình riêng...
1453 828360 I DON'T LIKE TO SLEEP ALONE NHAC ANH Có mây ai khi dêm xuông dân nghe sao hoang lanh xót xa có nhüng khi...
1454 828494 I LOVE YOU OK ! NHAC NGOAI Lòng dây xuyên xao khi ta nhìn nhau Ngot ngào biêt bao môi hôn ta...
1455 829174 IM LÀNG ÐÊM HÀ NOI PHÚ QUANG Chi còn mùi hoa süa nông nàn trong cãn phòng nhõ dêm cuôi thu...
1456 829734 KACHIUSA NHAC NGA Ðào vùa ra hoa cành lá gió dua vâng trãng tà ngoài bò sông màn...
1457 829491 KANGUOLAI NHAC HOA Nhìn lai môt lân này cô bé oi nhìn lai dây hãy nguóc nhìn chó...
1458 830197 KATHY ÐÚC TRÍ Chiêu nay duòng vãng em vói chúng tôi mây nguòi ngôi xuông chuyên...
1459 831264 KEM DÂU TÌNH YÊU NGUYÈN HÒNG THUAN Lòng anh khao khát duoc nhu giâc mo thân tiên ngày tho bé dai thâm...
1460 829889 KÈ B|P BOM ÐÁNG YÊU NHAC HOA Có nhüng dôi gian trong tình yêu con tim ta không hê hay biêt. Có...
1461 830623 KÈ BUÓM HOA NHÁT TRUNG Có nhüng lúc lòng ta vân vuong và có nhüng lúc lòng ta nhó...
1462 829265 KÈ ÐAU TÌNH XUÂN KY Van dôi mãt em dùng nhìn ta nüa van dôi vai em dùng tròn lãng lo dê...
1463 829649 KÈ ÐÁNH CÁP TRÁI TIM NHAC HOA: Q.P.THÀNH Trái tim này dang khô dau trái tim này dang kêu gào trái tim này...
1464 830348 KÈ ÐÉN SAU TRUONG HOÀNG XUÂN Thôi anh dùng nói nhüng lòi gì yêu duong tình dâu hay tình cuôi...
1465 829529 KÈ ÐI TÌM MONG HÜU XUÂN Ta tìm em nhu tìm lá diêu bông không gãp lá chi gãp hoa vói cõ...
1466 830977 KÈ ÐÚNG SAU TÌNH YÊU MINH VY Lòng em ngây ngât vui khi tình yêu dên hôm nào rôi giông tô kéo qua...
1467 829335 KÈ RONG CHOI CUÓI THÉ KY BÀO PHÚC Tình cò thôi ta là áng mây tình cò thôi ta là cánh chim lãng dãng...
1468 831220 KÈ TRÁNG TAY NGOC SON Còn gì dâu em còn gì dâu em còn gì dâu em ân tình xua xem nhu là...
1469 829828 KÉ CHUYEN VIÊN GACH HÒNG LÊ VÄN LOC Hôm nay em dên bên Nhà Rông noi Bác Hô ra di nãm xua và noi dây có...
1470 829650 KHÁNH HOI VÀ EM PHAN HÒNG SON Anh dúng bên sông Sài Gòn biêt gió chua là nu hôn biêt trãng dang...
1471 829008 KHÁT VONG THUAN YÉN Gúi tình yêu vào dât duoc hoa trái dây cành gúi lên tròi cao...
1472 829198 KHÁT VONG (2) PHAM MINH TUÁN Hãy sông nhu dòi sông dê biêt yêu nguôn côi hãy sông nhu dòi núi...
1473 828569 KHÁT VONG MÙA XUÂN ÐOÀN XUÂN MY Khë cât tiêng hát bâng khuâng mo màng lòi con tim bôi rôi khao...
1474 830107 KHÁT VONG TUÓI TRÈ VÜ HOÀNG Ðuòng dài tuong lai quê huong dang goi mòi tuôi tré hôm nay chúng ta...
1475 831134 KHI LÊ QUANG Khi em nói là mình chia tay thôi khi em nói là mình không chung dôi...
1476 828512 KHI ANH NHÌN EM HOÀNG HIEP Khi anh nhìn em mùa xuân bùng dây Khi anh nhìn em nãng bông tràn...
1477 830624 KHI CON TIM LÊN TIÉNG PHAM KHÁNH HUNG Nguòi yêu hõi sao chãng nói vói anh môt lòi dù lòng này mang bao...
1478 829433 KHI CÓ EM TRONG ÐÒI NHAC HOA Khi có nàng trong trái tim lòng dây uóc mo khi thây em vui cuòi...
1479 828680 KHI CÔ ÐON ANH GOI TÊN EM NHAC NHAT Nãng mai tràn vê buóm hoa cuòi dùa cùng sánh buóc bên nhau duói...
1480 828588 KHI ÐÃ YÊU PHUONG LINH Khi dã yêu thì mo mông nhiêu Mo ngày mai pháo nhuôm duòng vui Mo...
1481 829977 KHI ÐÊM DÀI ÐÓ XUÓNG TR|NH NAM SON Ngôi vói dêm dài chot nghe lòng nhu muôn nói. Tình dên vói mình...
1482 830047 KHI EM RA ÐI QUÓC AN Ngàn lòi yêu thuong ngàn lòi dãm duôi dã trao em yêu rôi dây....
1483 830825 KHI EM RA ÐI (2) SÌ LUÂN Khi em ra di tình yêu anh cho vo khi em ra di tình yêu anh doi chò mang...
1484 830625 KHI EM VÈ TIÉN LUÂN Khi em vê cánh dông nhuôm dõ phù sa khi em vê duong mùa diên diên...
1485 830158 KHIÊU VÜ BÊN EM DUY MANH Nu cuòi em xinh tuoi làm bao gã si tình nhìn theo dáng em trong...
1486 830108 KHI GIÁC MO VÈ ÐÚC TRÍ Khi giâc mo dã quay tró vê em vân không tin rãng có ngày em ra dón...
1487 830450 KHI LÁ VÀNG ROI NGUYÈN NHÁT HUY Có nhüng dêm nào mình nhó tên nhau có phút giây nào dòi vãng xôn...
31
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1488 829978 KHI ME KHÓC TRÀN LÊ QUYNH Nhiêu nãm tháng di qua bao buôn vui trôi xa nhu tình yêu dâu. Thòi...
1489 829209 KHI MÙA THU ÐÉN VÕ THIEN THANH Có nhüng chiêc lá úa roi trên thêm vãng buóc chân nào qua nhe nhu...
1490 830978 KHI NÀO EM BUÒN MINH KHANG Hãy khóc di hêt trong lòng së voi sâu di vô vong tình yêu dã hêt...
1491 830451 KHI NÁNG MAI VÈ LÊ QUANG Sóm thúc dây nhìn nãng lên trên cao Sóm thúc dây tình yêu dên...
1492 829615 KHI NGUÒI ÐÀN ÔNG KHÓC NHAC HOA: LUU ÐÚC HÒA Ngôi môt mình lãng nhìn sao roi mo uóc xa xôi ngày mai nãng lên...
1493 831369 KHI NGUÒI YÊU TÔI KHÓC TRÀN THIEN THANH Khi nguòi yêu tôi khóc tròi cüng giãng sâu. Cho tùng con mua lü...
1494 828383 KHI TA HAI MUOI NHAC NGOAI Khi ta hai muoi yêu thuong có trong ta choi voi Nghe trong tim hát lên...
1495 828068 KHI TA XA NHAU NGUYÈN NGOC THIEN Ngày ta quen nhau Em hay ra cho Tìm mua hoa hông dep nhât Ngày ta...
1496 830062 KHI TÌNH BAY XA TR|NH NAM SON Giot mua doi nguòi buóc di vây tay biêt ly dòi em ngâp dây nôi...
1497 828320 KHI XUA TA BÉ (BANG BANG) NHAC ANH Khi xua dôi ta bé ta choi dôi ta choi bãn súng khoi khoi choi công an di...
1498 829853 KHI YÊU NGUYÈN ÐÚC TRUNG Khi yêu duòng tình gót phiêu luu lao theo con thúy triêu Lòng dãm...
1499 830043 KHOÀNG CÁCH QUÓC DÜNG Ðã bao lân anh giâu lòng. Gói riêng mình trong coi mông. Ngày dài...
1500 830198 KHOÀNG LÀNG PHÍA SAU THÀY NGUYÈN NGOC THIEN Có nhüng giò ra choi em xòe tay buôc gió có lúc nào bât chot...
1501 829009 KHOÀNH KHÁC TRUONG QUÝ HÀI Chi còn môt chiêc lá cuôi thu mõng manh Chi còn môt mình em xót...
1502 831113 KHÓC CHO NGUÒI ÐI DUY MANH Ó lai dây chi còn hai chúng ta nói ra di nhüng suy tu buôn phiên...
1503 830452 KHÓI LAM CHIÈU LAN ÐÀI Môi lúc hoàng hôn sãp vê ngàn lôi nuôi tiêc ngày xanh dã tàn mo...
1504 828516 KHÒE VÌ NUÓC HÙNG LÂN Khoé vì nuóc kiên thiêt quôc gia Ðoàn thanh niên ta góp tài ba...
1505 828044 KHÔNG NGUYÈN ÁNH 9 Không! Không! Tôi không còn yêu anh nüa Không! Không! Tôi không còn yêu...
1506 831159 KHÔNG BAO GIÒ QUÊN ANH (CN) HOÀNG TRANG Tôi viêt lên dây vói tât cá chân thành cúa lòng tôi trao anh ngày...
1507 830295 KHÔNG BAO GIÒ QUÊN EM HOÀNG TRANG Tôi viêt lên dây vói tât cá chân thành cúa lòng tôi trao em ngày...
1508 828340 KHÔNG CÀN NÓI YÊU ANH NHAC ANH Ngày xa xua em nói yêu anh Và anh nói së mãi bên em Giò thì duyên...
1509 831083 KHÔNG CÀN PHÀI HÚA ÐÂU EM PHAM KHÁNH HUNG Ù thôi em yêu oi ngày mai ta xa nhau rôi tù nay nhüng ký úc së ó...
1510 829893 KHÔNG CÒN AI NGUYÈN NGOC THIEN Không còn ai... di chung môt dòi... Không còn ai... chia sót nông...
1511 829104 KHÔNG CÒN MÙA THU VIET ANH Không còn mùa thu trãng roi bên thêm không còn lòi ru mo trên môi...
1512 830349 KHÔNG CÒN NHÓ NGUÒI YÊU VINH SÙ Biêt nhó em nhiêu cüng thê thôi nhó em em có nhó gì tôi tù nay...
1513 828073 KHÔNG DÁM ÐÂU! NGUYÈN NGOC THIEN Chiêu nay tan hoc vê tôi lang xe trên duòng gãp cô bé chung xóm...
1514 830626 KHÔNG ÐAU VÌ QUÁ ÐAU QUANG HUY Nhiêu khi em dã dôi lòng rãng em chãng dau chãng buôn nguòi ta dâu...
1515 830350 KHÔNG GIÒ RÒI VINH SÙ Không giò rôi em ngú di thôi hoi dâu mà lo lãng em oi thà nghèo mà...
1516 831084 KHÔNG GÌ CÓ THÉ THAY THÉ EM NGUYÊN CHÁN PHONG Anh nhó em nhó nu cuòi nhó ánh mãt nhó cá bò môi nhó buóc chân...
1517 831135 KHÔNG MUÓN EM PHÀI KHÓC KHÁNH ÐON Cô giâu nuóc mãt và quay mãt ra di anh không dê em thây anh khóc...
1518 830199 KHÔNG PHÀI EM THÁI TH|NH Ôi tình yêu cuôc tình mà ta dã dên cho nhau dam mê ngot ngào nay...
1519 830296 KHÔNG THÉ KHÓC TRUÓC MÀT EM NHÁT TRUNG Giò em ra di xa thât xa së khóc khóc cho can khô nhüng yêu thuong...
1520 830200 KHÔNG THÉ Ó BÊN NHAU NHÁT TRUNG Buôn làm gì khi con tim ai cüng phái dôi thay môt ngày nuôi tiêc...
1521 829261 KHÔNG THÉ VÀ CÓ THÉ PHÓ ÐÚC PHUONG Thòi gian dã qua di không thê tró lai. Dòng sông dã ra di
1522 830109 KHÔNG YÊU ÐÙNG NÓI LÒI CAY ÐÁNG NHÁT TRUNG Nói chi lòi dãng cay nói chi lòi oán than nguòi oi tai sao hôm nay...
1523 831114 KHÔNG YÊU THÀ RÀNG EM NÓI MOT CÂU HUY CUÒNG Dù rãng em cú nói nhüng tiêng dôi trá mãi mãi chi yêu riêng anh...
1524 829809 KHÔNG YÊU THÌ THÔI NHAC HOA Giü trong lòng bao ký niêm mãn nông bên nhau nào ngò hôm nay mình...
1525 831267 KHÓI TÌNH TRUONG CHI PHAM DUY Ðêm nãm xua khi cung dàn lên to. Hoa lá quên giò tàn. Mây trãng bay...
1526 829698 KHÓ THÂN GIÀ (A) QUY SÁC Vo môt thì nãm giuòng lèo vo hai co rút chèo queo môt mình không...
1527 829699 KHÓ THÂN GIÀ (B) QUY SÁC Ðêm hè duói mái nhà tôn nóng vô cùng nóng thêm vì bj vo tôi nhãn...
1528 829386 KHÓ VÌ YÊU NÀNG NHAC HOA Tình có lúc khiên ta buôn chán muôn khoanh tay quay mãt chãng...
1529 828641 KHUNG TRÒI HEN HÒ TÔN THÁT LAP Nhó phi truòng môt chiêu di xa Và bâu tròi nhu hò hen Tiên em vê...
1530 829810 KHUNG TRÒI MONG MO QUÓC AN Hõi em yêu sao em lai buôn hõi em yêu sao em giân hòn mình có nhau...
1531 830453 KHUNG TRÒI NGÀY XUA HOÀI AN Ðêm vê khuya nghe buôn hon nhüng tiêng dàn cúa tôi. Em vê dâu bên...
1532 830826 KHUNG TRÒI TUÓI MONG QUÓC DÜNG Duói ánh trãng nãm nào ta lãng ngôi bên nhau ngãm nuóc trôi qua câu...
1533 829036 KHÚC ÀO MONG TRUÒNG HUY Chiêu môt mình trên phô tâm hôn lanh lùng buôt giá. Sao em nghe...
1534 829319 KHÚC BIET XA NHAC HOA Thôi em oi nay dã cách xa hêt không còn chi nhüng uóc muôn dã không...
1535 830979 KHÚC CA BÓN MÙA NGUYÈN HÀI Hat nãng hat nãng cho me ra dông hat mua hat mua cho cây lúa trô...
32
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1536 831370 KHÚC GIAO MÙA HUY TUÁN Câm tay nhau buóc trong giao thùa dón xuân dang vê vói tình yêu...
1537 828690 KHÚC HÁT CHA YÊU NGUYÈN HOÀI ANH Nhiêu nãm trôi qua mau dòng dòi bao nhiêu dôi thay nhìn lai mái tóc...
1538 828799 KHÚC HÁT CHIÈU HÀ NOI LUONG VÌNH HÀI NHU - Nhüng ngày hè khi mãt tròi xuông dân gôi dâu lên mãt nuóc Hò…
1539 828590 KHÚC HÁT DÂNG CHO TÌNH BUÒN NHAC PHÁP Khúc hát dâng cho tình buôn Mông vùa lên ngôi Tràn dây thãm thiêt...
1540 830827 KHÚC HÁT ÐÊM ÐÔH-TA XUÂN HÒNG Oi anh thân yêu có tiêng hát hay nhu là chim son ca ôi dêm Ðôn-Ta...
1541 829426 KHÚC HÁT NGUÒI ÐI KHAI HOANG LU NHÁT VÜ Ta dôt lúa cho dôi hoang âm mãi hen nguòi lên tìm lai dâu chân...
1542 829979 KHÚC HÁT SAMBA QUÓC HÙNG Hãy hát khúc Samba khúc Samba... Hãy hát khúc Samba
1543 828608 KHÚC HÁT THANH XUÂN NHAC NGOAI Nhày ây khi xuân ra dòi Môt tròi bình minh có lü chim vui Có lúa...
1544 828448 KHÚC MUA PHÚ QUANG Tháng sáu mua mua Giá tròi dùng mua và anh dùng nhó Tròi không mua...
1545 829980 KHÚC MUA (2) VÕ THIEN THANH Mua roi mua roi xuông phô roi trên làn tóc cúa em. Hat mua vê mang…
1546 828870 KHÚC NHAC TÌNH NÒNG NHAC NGOAI Nhó khúc hát xuân nãm nào khi dôi ta vui tình âm ngõ sông mãi vui...
1547 829148 KHÚC NHAC TÌNH YÊU LÝ HUYNH LONG LÊ HÀ - Ðông tàn xuân lai ghé qua bên thêm mùa xuân nông âm câu ca tình…
1548 828693 KHÚC NHAC VUI NGUYÈN NGOC THIEN Ban hãy cùng tôi ta vê thãm phô xua nãm nào cùng ngôi xuông dây...
1549 829445 KHÚC NHAC VUI (2) NHAC HOA Hãy dên hãy dên vói nhau dêm này hãy cât tiêng ca cho dòi mê say...
1550 831288 KHÚC TÂM CA MINH CHÂU Hãy quên di nhüng bon chen thê gian... sông vô tu dùng hon thua tính...
1551 829294 KHÚC TÂM TÌNH CÙA NGUÒI HÀ TÌNH TRÀN HOÀN Chú di mô rôi cüng nhó vê Hà Tïnh nhó núi Hông Lïnh nhó dòng...
1552 828835 KHÚC THUY DU ANH BÀNG Hãy nói vê cuôc dòi khi tôi không còn nüa së lây duoc nhüng gì...
1553 828695 KHÚC TÌNH BUÒN NGUYÈN NGOC THACH Lang thang chiêu mua hoang buôn mênh mang tìm vê trên lôi xua choi voi...
1554 829981 KHÚC TÌNH NÒNG NGOC SON Hãy lãng nghe khúc nhac bùng lên rôn ràng ngât ngây. Chân vui buóc...
1555 831136 KHÚC TÌNH NÒNG NGOC SON Hãy lãng nghe khúc nhac bùng lên rôn ràng ngât ngây chân vui buóc...
1556 830454 KHÚC TÌNH SÀU PHUONG UYÊN Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh...
1557 829194 KHÚC TU TÌNH NHAC KOREA Em yêu em biêt không bao xót xa trong anh khi chua nói duoc cùng em ôm...
1558 830110 KHÚC YÊU THUONG RON RÀNG ANH KHANH Hãy hát lên di khúc yêu thuong rôn ràng và trao cho nhau dôi môi hôn...
1559 830297 KIÊN GIANG MÌNH ÐEP LÁM DÂN CA Chiêu xuông dúng bên câu nghe sóng biên nãng thu vàng chiêu rang...
1560 831332 KIÉP DÃ TRÀNG TÙ CÔNG PHUNG Chiêu vàng vuong gót mõi... ta dùng chân phiêu du lãng nghe sóng…
1561 831086 KIÉP ÐAM MÊ DUY QUANG Tôi xin nguòi cú gian dôi khi tôi hõi nguòi có yêu tôi may ra còn...
1562 830159 KIÉP ÐÒ ÐEN DUY MANH Giò ta chãng còn chi tay trãng tay mà thôi! Ðâu bac rãng long phü…
1563 831221 KIÉP ÐOC THÂN LUONG GIA HUY Tròi sinh tôi ra cho tôi môt kiêp nguòi cha me dãt tôi là là môt...
1564 828855 KIÉP HOA DUONG THIEU TUÓC Trong vuòn chiêu em nãng tuoi dàn buóm luon bay tung bùng màu cánh...
1565 829811 KIÉP LÜ HÀNH MINH CHÂU Khi màn dêm buông xuông tùng buóc chân roi trên lòng duòng trôi vê...
1566 831168 KIÉP NÀO CÓ YÊU NHAU PHAM DUY Ðùng nhìn em nüa... anh oi!... Hoa xanh dã phai rôi. Huong trinh dã...
1567 828707 KIÉP PHONG BA NHAC HOA Môt mai kia nêu xa nhau xin dùng quên. Tình trãm nãm dã in sâu theo...
1568 829334 KIÉP RONG BUÒN NHAC HOA Mùa thu qua tùng chiêc lá bay vê noi chôn xa và con gió tìm lãng...
1569 829140 KIÉP VE SÀU NHAC HOA Tù khi anh không còn vê quanh sân là lân con phô nghe hoang vãng vô...
1570 831371 KIM ÐÒNG PHONG NHÃ Hòn cãm bao lü tham tàn phát xít dân buóc ra di Kim Ðông lên chiên...
1571 829606 KÝ TÚC XÁ CHIÈU VÁNG EM TRÀN HUÂN Ký túc xá chiêu nay sao buôn quá Ký túc xá chiêu nay vãng em...
1572 830455 KY NIEM PHAM DUY Cho tôi lai ngày nào. Trãng lên bãng ngon cau. Me tôi ngôi khâu áo....
1573 828575 KY NIEM BÊN HÒ ÐOÀN XUÂN MY Chiêu Ðâm Sen gió vòn tóc em Tròi xanh cao soi vào mãt em Ðê trào...
1574 830111 KY NIEM BÒ QUÊN ÐÌNH VÄN Yêu nhau di rôi ngày mai chia ly dù là trong con dau còn có nhau...
1575 828525 KY NIEM CAO NGUYÊN LÊ QUÓC THÁNG Trên cao nguyên buôn mênh mang có ai buóc di tìm nãm tháng. Nhó ánh...
1576 830456 KY NIEM CHIÈU TÍM TRUÒNG HUY Ta dã gãp nhau trong chiêu chiêu tím mua bay nghe tiêng thòi gian...
1577 828226 KY NIEM NÀO BUÒN HOÀI AN Ngày dôi ta quen nhau tuôi còn tho di hoc chung cùng giò Nhãt hoa...
1578 828817 KY NIEM NÀO VOI TAN NHAC NGOAI Tình vê trong dêm vãng cho lòng thêm buôn ta uóc mo gì tình vê...
1579 828650 KY NIEM THÀNH PHÓ HÒNG ÐÄNG Trua nay qua duòng phô quen Gãp nhüng tiêng ve dâu tiên Chot nghe...
1580 828361 LADY IN RED NHAC NGOAI Trong dêm nay trông em xinh tuoi nhu muôn hoa phai huong trong vuòn xuân...
1581 829304 LANG THANG TUÁN THÀNH Lang thang trên duòng mua roi nghe lòng sao núc nó bôi hôi nhu ru ta...
1582 828728 LANG THANG INTERNET HOÀNG HUÁN Chiêu lang thang in ter net em vào môt trang web buôn ngày xua anh hay...
1583 830763 LANG THANG TRONG PHÒNG TÙ HUY Tôi buóc di âm thâm Ngoài duòng khuya gió mua dã vê lanh lùng Và...
33
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1584 829846 LAN VÀ ÐIEP (CN) VIÈN CHÂU Lan xo xác sâu ai lan rü cánh... Buóm lõ làng duyên phân buóm cô...
1585 828739 LAO XAO MÙA XUÂN TIÉN LUÂN Gió âm mùa dông lao xao chào mùa xuân sãp sang xa kia bây chim tìm...
1586 829788 LÁ BÀNG ROI (A) VIÈN CHÂU Ðây có phái quán hàng nãm cü suong mò giãng bao phú môt khung tròi...
1587 829789 LÁ BÀNG ROI (B) VIÈN CHÂU Nãm sau khách tró lai khi cây bàng thay lá lòng rôn ràng nhung da...
1588 828153 LÁ ÐÒ HOÀNG HIEP Gãp em trên cao lông gió rùng Truòng Son ào ào lá dõ Em dúng...
1589 828055 LÁ ÐÓ MUÔN CHIÈU ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Thu di cho lá vàng bay Lá roi cho dám cuói vê Ngày mai nguòi em…
1590 829074 LÁ THU TÙ LINH ÐOÀN CHUÁN - Nhó tói mùa thu nãm xua gói nhau phong thu ngào ngat huong nét bút...
1591 830782 LÁ THU NGÀY TÉT TRÀN LONG éN Ngày Têt dên duoc thu em là niêm vui bât ngò! Ngày Têt dên rât...
1592 830457 LÁ ÚA NGUYÈN NHÁT HUY Lá úa roi trong lòng dêm vãng Nuóc mãt roi khi tình dã tan Phô cü...
1593 828286 LÁ XANH HOÀNG VIET Lá còn xanh nhu bao anh còn tré Lá trên cành nhu anh trong hành quân...
1594 830627 LÀ CON GÁI NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Là con gái nè em di dúng nhe nhàng tóc duòng ngôi thãng hàng cài...
1595 830351 LÀM DÂU XÚ LA VINH SÙ Thôi em theo chông làm cô dâu xú la bao nhiêu ân tình giò tim võ...
1596 831394 LÀM SAO MÀ QUÊN ÐUOC PHAM DUY Môt cãn nhà nho nhõ. Môt em gái ngây tho. Xinh tuoi và bõ ngõ nhu...
1597 830980 LÀM SAO TÓT CHO CÀ HAI NHÁT TRUNG Ðùng nói vói em rãng anh nay dã không còn yêu em nhu ngày xua lòi...
1598 830628 LÀNG QUAN HO QUÊ TÔI NGUYÈN TRONG TAO Làng Quan ho quê tôi tháng giêng mùa hát hôi nhüng dêm trãng hát...
1599 829982 LÀNG TÔI CHUNG QUÂN Làng tôi có cây da cao ngât tâng xanh Có sông sâu lo lüng vòn quanh...
1600 828644 LÀNG TÔI (1) VÄN CAO Làng tôi xanh bóng tre tùng tiêng chuông ban chiêu tiêng chuông nhà...
1601 829871 LÃNG DU CA TRÀN QUANG LOC Vê ngôi lai hát hát cho quên dòi Vê tìm lai kiêp kiêp lãng du…
1602 829492 LÃNG QUÊN CHIÈU THU NHAC HOA Môt mùa thu dã qua rôi em dâu hay biêt thu tàn mà lòng còn dãm...
1603 830458 LAC LÓI NGUYÈN NGOC THACH Chiêu dâng don côi mua buôn giãng lôi mình ta lang thang dâng sâu tê...
1604 829530 LAC MÁT DÒNG SÔNG NHAC HOA Së có nhüng lúc xa thât rôi tình lênh dênh trôi theo nhüng khúc ca...
1605 831137 LAC MÁT EM LÊ QUANG Lac mât em rôi tù dây em hõi lac mât em rôi lac cá môt dòi anh...
1606 828364 LAC MÁT MÙA XUÂN NHAC PHÁP Chot em dên dem cho dòi anh thôi hoang vãng Tim ta say dãm dã yêu em...
1607 830201 LAI MOI NGUÒI NÜA RA ÐI LÝ HÀI Nu hôn lân cuôi làm sao tôi sông trên dòi khi tôi còn mãi xa em...
1608 830828 LAI MOT LÀN NÜA QUÓC AN Bao nhiêu dêm chò mong anh tói bao yêu thuong lòng em muôn nói muôn...
1609 828046 LANH LÙNG Ð.VIET LANG V.TH.LINH - Em nõ lanh lùng dên thê sao tim anh tan nát tu hôm nào giò dây dã…
1610 830352 LANH TRON ÐÊM MUA HUYNH ANH Mua buôn oi thôi ngùng tiêng mua cho phô nhõ càng buôn thêm mua roi...
1611 829134 LÁNG NGHE MÙA XUÂN VÈ DUONG THU Giot mua nào roi thât êm trên phô phuòng mùi huong nào thom thât...
1612 830459 LÀNG LË GOI TÊN HOÀI AN Môt lân gãp gõ mong manh tua nhu khói suong. Môt chiêu thu dêm lá...
1613 828140 LÀNG LË NOI NÀY TR|NH CÔNG SON Tình yêu mât ngot Mât ngot trên môi Tình yêu mât dãng Mât dãng...
1614 830629 LÀNG NHÌN MÙA THU ÐÖ ÐÌNH PHÚC Lãng nhìn mùa thu dã qua gió hát lao xao lãng nghe thòi gian luót...
1615 828943 LÀNG THÀM THÉ HIÉN Bao dêm rôi tôi lang thang phô vãng di ngang nhà cô bé hoc cùng...
1616 829112 LÂU ÐÀI TÌNH ÁI TRÀN THIEN THANH Anh së vì em làm tho tình ái. Anh së gom mây kêt hình lâu dài....
1617 830034 LÀM LÝ HUYNH LONG Ngày nào em sánh buóc cùng nguòi mình yêu nhau mãi không ròi....
1618 829865 LÀM LÕ ÐÖ QUANG Phút giây lõ lâm dâu nuôi tiêc em mang suôt dòi. Phút giây lõ...
1619 829116 LÀN ÐÀU NÓI DÓI VINH SÙ Lân dâu tiên em nói dôi quê lón lên nghe lòng bôi rôi mà vì sao...
1620 828861 LEMONTREE NHAC NGOAI Da da da da da da di da da da da da da da di da da da di di di da. Da da...
1621 829254 LÈ LOI LÃ VÄN CUÒNG Sáng nay em ra phô cho di vê môt mình lé loi sáng mai em ra phô...
1622 830460 LË RA EM PHÀI BIÉT NGUYÈN NGOC THIEN Chuyên mình nào dâu có gì mà giot mua bay tói rót roi dêm ngày...
1623 828265 LÊN ÐÀNG LUU HÜU PHUÓC Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên dàng kiêm nguôn tuoi sáng Ta...
1624 828282 LÊN NGÀN HOÀNG VIET Hò oi dòng sông cháy xiêt lái thuyên chèo di trên sông Vàm cõ dông...
1625 828001 LE ÐÁ TRÀN TR|NH Hõi dá xanh rêu bao nhiêu tuôi dòi? Hõi gió phiêu du qua bao dinh...
1626 829202 LIÊN KHÚC TÓC ÐUÔI GÀ THÉ HIÉN VIET ANH - Này cô bé có mái tóc duôi gà dap xe trên phô phô dông nguòi qua…
1627 828757 LIÈU THUÓC CHO TRÁI TIM NHAC HOA Mùa dông nhu vây kín ký niêm cúa dôi mình lúc dã xa vãng nhau...
1628 830829 LÒNG BIÉN TÌNH EM ÐÀO VÄN SÙ Biên nói lòi sóng xanh biên nói gì hõi anh biên dat dào mênh...
1629 828099 LÒNG ME Y VÂN Lòng me bao la nhu biên Thái Bình rat rào tình me tha thiêt nhu...
1630 829395 LÒNG ME (2) NGOC SON Lãng nhìn chiêu thu lòng nhó thuong ai gió dua man mác goi nhüng...
1631 829887 LÒNG ME (CN) Y VÂN Lòng me bao la nhu biên Thái Bình rat rào... Tình me tha thiêt...
34
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1632 829045 LÓI CÜ TA VÈ THANH TÙNG Lôi cü ta vê duòng nhu nhõ lai tròi xanh xanh mãi môt màu âu...
1633 829708 LÓI MÒN HOÀI AN Lôi mòn tìm vê dâu noi uóc hen tìm vê dâu huong tóc quen nhe dên...
1634 829201 LÓI NHÒ VÀO ÐÒI PHAM MINH TUÁN Anh së là dòng sông dê em là biên rông anh së là gió lông dê em...
1635 830630 LÓI SÓNG SAI LÀM ÐÒNG ÐÄNG GIAO Tôi dã khóc thât nhiêu dòi tôi dón dau thât nhiêu cô níu kéo dï...
1636 829983 LÓI THOÁT CHO TÌNH YÊU LÝ HÀI Môt ngày nào duòng tình có chia ly thì em chó nên u buôn. Vì...
1637 829305 LÓI THU XUA QUÓC DÜNG Chiêu tró vê khuôn viên sân truòng em ngo vãng im lìm. Thân thò...
1638 829455 LÓI VÈ NGUYÈN ÁNH 9 Cuôc dòi lãm ê chê cuôc dòi lãm não nê tìm duòng lôi di vê rã...
1639 830203 LÓI VÈ XÓM NHÒ TR|NH HUNG Vê thôn xua ta hát khúc hoan ca ngot huong lúa tình quê thêm dâm dà...
1640 829984 LÖI HEN QUÓC AN Em nào hay biêt dâu trái tim này chi có em!... Em nào hay biêt dâu...
1641 830353 LÖI HEN HÒNG XUONG LONG Con cá nhó dông nguoc vê dòng sông con chim nhó nhau tìm vê tô...
1642 831088 LÖI LÀM MINH KHANG Có khi nào em buôn em nhó dên anh có khi nào em ngôi em khóc vì...
1643 830981 LÖI LÀM NOI EM THÁI TH|NH Chàng là nguòi yêu em nhât trên dòi chàng hiên hòa và không hê...
1644 828520 LÒI BÁC DÀN TRUÓC LÚC ÐI XA TRÀN HOÀN Chuyên kê rãng truóc lúc Nguòi ra di Bác muôn nghe môt câu hò xú...
1645 828432 LÒI BUÒN THÁNH TR|NH CÔNG SON Chiêu chú nhât buôn nãm trong cãn gác dìu hiu ôi tiêng hát xanh...
1646 828670 LÒI CA DÂNG BÁC TRONG LOAN Ai yêu miên Nam nhu tâm lòng cúa Bác! Có môi tình nào mà thúy...
1647 831138 LÒI CHIA TAY DÈ NÓI THÉ SAO ANH HUY CUÒNG Ai khi yêu dêu nghe nguòi ta dã có nói nêu yêu ai dùng nên yêu quá...
1648 829985 LÒI CON MUÓN NÓI LÊ ÐÚC HÙNG Ngôi môt mình trong cãn gác vãng lé loi... con nhó vê quê xa. Nhó...
1649 828081 LÒI CUÓI CHO EM NGUYÈN VÜ Em anh xin em môt lân cuôi dùng trách anh dùng giân anh nhé em em...
1650 829774 LÒI CUÓI CHO EM (A) NGUYÈN VÜ Em anh xin em môt lân cuôi dùng trách anh dùng giân anh nhé em em...
1651 829775 LÒI CUÓI CHO EM (B) NGUYÈN VÜ Ðùng dùng nhìn anh bãng dôi mãt buôn vòi voi thà em nói thà em...
1652 828681 LÒI CUÓI CHO TÌNH YÊU NHAC HOA Chia tay xa nhau tù dây Châm dút không quen nhau cho qua mau u tình...
1653 828559 LÒI CÙA DÒNG SÔNG TR|NH CÔNG SON Nguòi tìm dên vói buóc chân âm thâm mùa ha Tùng con mua trút lá...
1654 828026 LÒI CÙA GIÓ DUY THÁI Anh có nghe thây em nói gì không? Em có nghe thây gió nói gì...
1655 830150 LÒI CÙA TRÁI TIM DUY MANH Em anh mo vê em rang rõ dôi mãt nhung tuyêt vòi nãng lâp lánh dôi...
1656 828617 LÒI GIÃ BIET NHAC NHAT Sa yo Na ra hát chi lòi giã biêt Nhüng khi tình mói ban dâu Tiêng...
1657 830830 LÒI HÚA KY PHUONG Ngàn vì sao dêm nay së mãi sáng soi cho tình ta nguòi yêu oi dêm nay...
1658 830631 LÒI HÚA CHO TÌNH YÊU NGUYÈN HOÀI ANH Em xinh nhu hoa trong ánh nãng ban mai làm bao chàng trai phái ngây...
1659 829531 LÒI HÚA ÐÃ QUA NHAC HOA Giây phút dâu mói yêu lòi anh nói húa yêu em nhiêu yêu dài lâu môt...
1660 828775 LÒI ME RU HOÀI AN Nghe nhüng lòi ru âu o gió chiêu buôn man mác lòng nhüng mùa hoa...
1661 831398 LÒI NGUYÈN MINH KHANG Lòi thê uóc anh dã trao cho em Vâng trãng ánh sao nhiêm màu Nhìn...
1662 828120 LÒI NGUÒI RA ÐI TRÀN HOÀN Môt chiêu anh buóc di em tiên dua ra tân cuôi dôi nghe dãn lòi...
1663 830632 LÒI NHÓ LÒI THUONG HÀN CHÂU Hôm nay tôi vê quê ngoai môt vùng quê xua noi tôi ra dòi sông tron...
1664 830831 LÒI NÓI DÓI CHÂN THAT NGUYÈN MINH ANH Lòi nói dôi dó rât chân thât khi thây em tho ngây còn hôn nhiên...
1665 830298 LÒI NÓI TÙ TRÁI TIM LUONG BÀNG QUANG Khi di bên em tay trong tay vu vo lang thang trong dêm say sua trãng lên...
1666 829158 LÒI RU CHO CON XUÂN PHUONG Ngôi nghe biên hát rì rào nhu lòi ru tù thuó âu tho nghe lòi me...
1667 831310 LÒI RU CÙA ME NGUYÈN KIM TUÁN Ðêm vê gió ru hòi nghe lòi hát ru xua me hát ru rãng dât Rông...
1668 830461 LÒI RU ÐÁT BÁC MINH CHÂU Tiêng me ru chúa chan thãm tình nuóc non ngâm trong máu tùng...
1669 829716 LÒI RU NGÀN ÐÒI LÊ QUANG Trùng trùng quân di ngàn dãm rop tròi cò bay bôn phuong quê huong...
1670 830633 LÒI RU PHÍA HOÀNG HÔN NGUYÈN LONG Uóc mo tôi là con gió nhe ru mênh mang trên huong cau dâu ngày uóc...
1671 828780 LÒI RU TÌNH LÊ QUANG Chò em tùng con gió vê dâu chiêu nay chò em thành phô vãng mình...
1672 830202 LÒI RU TRÊN NUONG TRÀN HOÀN Ngú ngoan a kay oi ngú là ngoan a kay hõi me thuong a kay me thuong...
1673 830832 LÒI TAM BIET THANH SON TH.LONG - Ngôi dây chúng mình còn dêm nay tình thuong rót dong dây nói can…
1674 830462 LÒI TA TÙ DZÜNG CHINH Nhó chãng là lúc em dên trong màu trãng hôi tiêc bên môt nguòi...
1675 829902 LÒI THÀY CÔ NGUYÈN ÐÚC TRUNG Ngày ngày dên truòng con phô dông vui áo trãng bay. Hàng cây dón...
1676 830982 LÒI THÈ BÀO CHINH Nêu lúc truóc dùng tin lòi thê vói ánh mãt thât sâu môt dòi hôm...
1677 830634 LÒI THÈ TRÊN ÐÁ THANH VÜ HOÀI LINH - Lòi thê hôm dó bên ghênh dá chua nhòa ký niêm không quên tên anh…
1678 830764 LÒI THIÊN THU GOI TR|NH CÔNG SON Vê trong phô xua tôi nãm Có lân nghe tiêng ru bên vuòn Chot nhu...
1679 828029 LÒI TÒ TÌNH CÙA MÙA XUÂN THANH TÙNG Mùa xuân dên dap xe trên phô tóc xoa vai mêm Mùa Xuân hát nu hoa...
35
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1680 829392 LÒI TÒ TÌNH DÈ THUONG NGOC SON Oi nguòi yêu em nhu ngàn ánh sao bùng lên trong màn dêm lung linh dep...
1681 829912 LÒI TÒ TÌNH DÈ THUONG (2) NGOC SON Anh number one. Anh number one. Anh xin thê anh së yêu mãi thôi
1682 830833 LÒI TRÁI TIM HÁT PHAN LONG Tình yêu nâng dôi cánh mông mo nên nguòi dang yêu cüng hóa nhà tho...
1683 829285 LÒI TRÁI TIM MUÓN NÓI LÊ HUU HÀ Cha ra cha cha ra cha cha ra cha cha cha ra cha cha ra cha cha ra cha cha...
1684 830983 LÒI TÙ BIET TÌNH YÊU LÊ QUANG Thê là ta chia tay nhau cuôc tình dâu giò nhu con gió thôi em cú di...
1685 829532 LÒI YÊU ÐÀU NHAC HOA Nàng là tia nãng âm nàng là hoa sãc thãm hôn tôi say bay theo bao...
1686 828466 LÒI YÊU THUONG NHAC HOA Ngày nhôn nhjp vì trên khu phô Có cô em tung tãng dôi môi cuòi hoa...
1687 828765 LÕ CUNG ÐÀN HOÀNG GIÁC Tha thiêt gúi mây cung dàn núa chùng xuân cung dàn lõ ai nhãn...
1688 830984 LÕ DUYÊN HÒNG XUONG LONG Thuó nào mo buóm mo hoa sáng sáng trua chiêu di vê chung duòng xây...
1689 829129 LÕ LÀM ÐÖ QUANG Phút giây lõ lâm dâu tiêc nuôi em mang suôt dòi. Phút giây lõ...
1690 830834 LÕ LÀM (2) TUÁN HÀI KIM KHÁNH - Lúc vùa lón em biêt chi tình yêu có nguòi dên xin muôn duoc làm…
1691 829119 LUNG LINH GIOT MUA QUÓC HÙNG Chiêu mùa thu lá bay ngàn con gió hãt hiu trong chiêu ngôi trong...
1692 830299 LUÔN LUÔN MÃI MÃI ÐÚC HUY Nêu anh là rang dông em së là chim hót nêu anh là con gió em là...
1693 828259 LÚA VÈ ÐÊM TRÄNG PHAM THÉ MY Trãng sáng trên mái dôi nhjp chày dôi em cùng vui Bên mái tranh quê...
1694 828164 LUU BÚT NGÀY XANH THANH SON Lòng xao xuyên môi khi hoa phuong roi nhãc lai câu chuyên buôn...
1695 828527 LUU BÚT THÒI ÁO TRÁNG NGUYÈN VÄN HIÊN Màu phuong hông dây trang luu bút mùa hè oi có tró lai bao giò....
1696 830063 LÙA TÌNH MAI THU SON Lúa bâp bùng bâp bùng cháy trong màn dêm lúa bâp bùng bâp bùng...
1697 829289 LY CÀ PHÊ BAN MÊ NGUYÈN CUÒNG Ly cà phê nhu muôn nói nói cùng em câu gì ly cà phê nhu muôn hát...
1698 830835 LÝ BA TRI DÂN CA NAM BO Truóc dèn xem truyên Tây Minh gâm cuòi hai chü nhân tình éo le ai...
1699 829593 LÝ CÁI MON DÂN CA NAM BO Ðàn cò bay vê noi thuong nhó nhó bóng sông xua in hình bóng cúa...
1700 828626 LÝ CÂY BÔNG 1 DÂN CA NAM BO Bông xanh bông trãng rôi lai vàng bông o ruong o Bông lê cho bãng...
1701 828627 LÝ CÂY BÔNG 2 DÂN CA NAM BO Bông bông bông xanh u u thôi bông mà trãng kìa lai bông vàng Bông mà...
1702 828638 LÝ CHIÈU CHIÈU DÂN CA NAM BO Chiêu chiêu ra dúng tây lâu tây tây lâu tây Thây cô tang tình gánh...
1703 829694 LÝ CHIÈU CHIÈU (A) DÂN CA Chiêu chiêu ra dúng tây lâu tây tây lâu tây thây em tang tình mà...
1704 829695 LÝ CHIÈU CHIÈU (B) DÂN CA Tình yêu tháng ngày kêt se to hông tình ta vân dep nhu trãng rãm...
1705 830897 LÝ CHIM QUYÊN (CN) DÂN CA Chim quyên quây ãn trái quây nhãn lông này nhãn lông oi con ban...
1706 829883 LÝ CHUÒN CHUÒN DÂN CA Chiêu chiêu ra dúng tây lây tây tây lâu tây Thây cô tang tình gánh...
1707 830555 LÝ CON CÚM NÚM DÂN CA NAM BO Anh di a dánh bây cái trên mà bung dánh bây cái trên mà bung thây...
1708 828628 LÝ CON SÁO 1 DÂN CA NAM BO Ai ai dem ai dem bãng chim sáo ùng ung úng ung ùng Sang sang sang sang...
1709 828767 LÝ CON SÁO 2 DÂN CA NAM BO Ai dem con sáo mà saong sông Lâm cái ly ta hôi con sáo oi nàng oi...
1710 828637 LÝ CON SÁO 3 DÂN CA NAM BO O! O! Ai xui mà con sáo nó qua sông cái nó qua sông o Cho nên cái mà...
1711 830836 LÝ ÐÌA BÁNH BÒ DÂN CA NAM BO Hai tay bung dïa lý bánh tôn bò giâu cha giâu me chân di ké né...
1712 828672 LÝ MUÒI THUONG DÂN CA TRUNG BO Môt thuong tóc bõ ngang vai Hai.. thuong hai thuong di dúng ô tang ô...
1713 828629 LÝ NGUA Ô 1 DÂN CA NAM BO Ngua ô ô i i Ngua ô ô yên thãng là là kiêu vàng oi ban chung tình...
1714 828647 LÝ NGUA Ô 2 NHAC HÁT BOI í ngua ô í nhua ô ô yên chãng tà là thãng ó kim i vàng ó tình...
1715 828390 LÝ NGUA Ô 3 DÂN CA NAM BO Khóp con ngua ngua ô khóp con ngua ngua ô ngua ô anh khóp anh khóp...
1716 829696 LÝ QUA CÀU (A) DÂN CA Câu tre dân lôi se duyên mình to hông chi thãm kêt tình ta mai...
1717 829697 LÝ QUA CÀU (B) DÂN CA Câu tre dân lôi se duyên mình to hông chi thãm kêt tình ta mai...
1718 828160 LÝ QUA KÊU DÂN CA NAM BO Kêu cái qua kêu kêu cái qua kêu qua kêu Nam dáo tãc dáo nü phòng...
1719 830837 LÝ QUY PHUNG DÂN CA NAM BO Áo anh nãm nút cham rông hoa ruòng oi oa tu hõi cham rông dúng xa...
1720 829181 MAI QUÓC DÜNG Mai anh dã quen em môt ngày anh dã yêu em môt ngày môt tình yêu...
1721 830635 MAI EM LÁY CHÒNG DZOÃN BÌNH Còn gì cho nhau nüa dâu chò mong tình yêu còn dây em di lây chông...
1722 830029 MAI LÕ HAI MÌNH XA NHAU (CN) TÚ NHI Mai lõ hai mình xa nhau dùng khóc cho mi hoen sâu Ghi nhé câu…
1723 830838 MAI LÕ MÌNH XA NHAU LUU TRÀN LÊ Nêu lõ mai này cách biêt nhau còn ai kê nôt chuyên hôm nào còn...
1724 828633 MANDOLAY NHAC NGOAI Vui lên di vui vói nhau cho tron ven ái ân ta bên nhau trong nãng ban...
1725 829242 MARY'S LITTLE BOY CHILD NHAC NGOAI: BONEY'M Môt ngày mùa dông Thiên Chúa ra dòi xuông thê gian cúu cho con...
1726 830636 MÁ HÒNG ÐÀ LAT MINH KY LAN ANH - Ðà Lat lãm suong mù phái không hõi cô em má hông dep nhu Tigôn…
1727 830985 MÁI ÐÌNH LÀNG BIÉN NGUYÈN CUÒNG Thi gan cùng tuê nguyêt bao lâu bao lâu rôi mái dình xua Trà Cô...
36
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1728 830048 MÁ LÚM ÐÒNG TIÈN QUYNH HOP Chot vuong chot vuong má lúm dông tiên nhüng vâng tho cúa hoa…
1729 829059 MÀU CÙA LÃNG QUÊN VIET ANH Anh tìm em còn tho ngây trong dôi mãt cuòi bò môi quen tùng dêm rã...
1730 829533 MÀU HOA ÐÒ THUAN YÉN Có nguòi lính mùa thu ây ra di tù mái tranh nghèo có nguòi lính...
1731 830205 MÀU MÁT NHUNG ÐÚC HUY Con duòng tron uót tiên em ra di chiêu nay mùa thu mua bay buôn trong...
1732 828027 MÀU MUC TÍM TRUONG QUANG LUC Tù bao giò em nào biêt Màu muc tím lòng em yêu tha thiêt Tù bao...
1733 829176 MÀU XANH KY NIEM HÀN CHÂU Chuyên ngày xua có hai dúa mình anh vói em di trong lòng dòi buôn...
1734 828858 MÀNH TÌNH THO NHAC NGOAI La lá là la là la chân buóc nhe em làm mây trên tròi này. Ðôi mãt...
1735 829878 MÃI CHO TÌNH LÊNH ÐÊNH VÕ THIEN THANH Ánh trãng vùa nhô lên Mãi cho dòi lênh dênh Sóng xô bò cát mêm...
1736 830329 MÃI CÒN YÊU LÊ QUÓC DÜNG Trên con duòng tình môt mình tôi di con mua nhat nhòa giot sâu chia...
1737 829481 MÃI KHÔNG PHAI ANH TUÁN Em oi cho dù nãm tháng qua vân mong chò nguòi anh hãng yêu dâu em oi...
1738 830637 MÃI LÀ BÒ CÂU TRÁNG LÊ QUANG Tùng dàn chim bay qua trong giâc mo cúa em tôi có tiêng hát dju...
1739 829350 MÃI LÀ NIÈM ÐAU NGUYÈN NHÁT HUY Anh mãi là niêm vui niêm vui cho moi nguòi anh mãi là niêm dau...
1740 830986 MÃI MÃI HOÀI PHÚC Mong manh nhu là suong khói nhüng tiêng yêu trên bò môi em dã trao...
1741 830204 MÃI MÃI MOT TÌNH YÊU HOÀI AN Ðêm tùng dêm khi màn suong buông xuông trên thênh thang bao nhiêu néo...
1742 830463 MÃI MÃI NHU GIÁC MO LÊ QUANG Tù ngày mình mât nhau thì em oi hãy tin rãng lòng anh chi luôn có...
1743 830300 MÃI MÃI YÊU EM CAO MINH THU Yêu em cho cô don thôi không vê mang nôi buôn và thòi gian trôi mau...
1744 830638 MÃI XANH TUÓI 20 SÌ LUÂN Mãi mãi xanh khi em hai muoi tóc vân bay bay trên dôi vai áo vân tung...
1745 829652 MÃI YÊU NHAC HOA: CHÂU HUE MÄN Nguòi oi noi dó có nhó tình xua hay dã phai mò nãm tháng mong chò...
1746 828782 MÃI YÊU EM NHAC HOA Há ha hà Ðùng tìm nhau chi hõi nguòi tình giò hêt dôi ta nay cách...
1747 830464 MÃI YÊU NGUÒI VÕ THIEN THANH Khi con tim nông âm dã không còn Khi dôi môi dju êm dã xa rôi Chot...
1748 830234 MÁT BIÉC NGÔ THUY MIÊN Nhó tói nãm xua bên nhau buóc trong chiêu mua phím ru nhe dua. Bên...
1749 829029 MÁT BUÒN TRUÒNG HUY Nguòi yêu oi anh dâu có biêt Ngày chia ly mua giãng mãc trên duòng...
1750 828891 MÁT LE CHO NÀNG TÙ CÔNG PHUNG Mua soi dâu chân em qua câu theo nhüng cánh rong trôi trên niêm dau...
1751 829651 MÁT NAI CHA CHA CHA SY LUÂN Môt nu hông môt nu hông tãng cho mãt nai em tho ngây buóc di trên...
1752 829374 MÁT NAI OI NHAC HOA Em vê tung tãng qua con phô mùa thu nãng vàng hây hây vuong dôi má...
1753 830465 MÁT NGOC NGUYÈN NGOC THIEN Me dã cho em môt dôi mãt sáng nhìn tháng nãm trôi bình yên rât lâu...
1754 829760 MÁT NHUNG NHAC THÁI Là là là la la la là là là la la la lá là là là là là là la la...
1755 831089 MÀC KE NGUÒI TA NÓI KHÁNH ÐON Nguòi ta cú nói tôi yêu em là ngu tôi yêu em là ngo tôi yêu em là...
1756 828092 MÀT TRÒI BÈ CON TRÀN TIÉN Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiêng dàn cúa tôi Ngoài kia...
1757 829193 MÀT TRÒI ÊM D|U DUONG THU Mãt tròi ngày mùa xuân xanh thãm là vâng mãt tròi cúa em rang...
1758 829594 MÀT TRÒI LANH MINH KHANG Anh tìm em trong giâc chiêm bao mong gãp em xóa hêt lôi lâm nhìn...
1759 830839 MÀT TRÒI TRONG EM LÊ QUANG Ngôi ngãm ánh trãng thuó nào lòng em bông thây nhó anh nhiêu hon...
1760 828115 MÀT TRÒI TRUÓC BIÉN NGUYÈN ÐÚC TRUNG Biên mjt mùng cuôn sóng Lênh dênh con gió dua Mênh mông theo bóng...
1761 828468 MÂY LANG THANG NHAC NGOAI Mây! Sao còn bay mãi không quay vê dây? Sao còn lo lüng che ngang...
1762 830639 MÂY TÌNH YÊU NGUYÈN NGOC THACH Phô vãng dêm nay tiêc nuôi chua cay tình sâu nhó ai lât phât mua...
1763 828327 MÂY TRÁNG VÜ QUÓC VIET Mây trãng së mãi mãi nhu nu hoa bên dòi mây trãng së hát mãi cho...
1764 830301 MÂY VÀ NÚI VÌNH TÂM Hó ho ho ho hò hò hò ho ho hò ho ho hó ho ho ho hò hò hò ho ho hò...
1765 831219 MÁT NHAU RÒI NGÂN TRANG Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi anh nói ra di trãng den môt...
1766 831289 MAT ÐÁNG TÌNH YÊU HÀN CHÂU Nguòi cho ta bao lân nhó bao lân lõ hen hò dê dêm dêm dèn mò soi...
1767 831160 MEN RUOU SAKÊ (CN) TRUONG MINH CHÂU Bên cü tiêu diêu lanh gió dông lê roi tùng giot thâm khãn hông...
1768 830841 ME PHAN LONG Cá cuôc dòi cha di bô dôi quà vê cho me là mái tóc pha suong và...
1769 830840 ME CÙA TÔI TÔ THANH TÙNG Me cúa tôi tóc me dã nhuôm màu suong nuôi dàn con nay dã khôn lón...
1770 830151 ME ÐI VÁNG TR|NH CÔNG SON Me di vãng me di vãng con sang choi nhà ban í a con câm cây dàn...
1771 830640 ME GÒ CÔNG HOÀNG PHUONG Duói nãng hông tôi di giüa Gò Công dât nhu cao tròi nhu thâp lai...
1772 830987 ME HIÈN PHÍ VÄN VÌNH Me là nãng hông âp ú dòi con me là mua dâu tháng han chò trông...
1773 828625 ME HIÈN YÊU DÁU NHAC PHÁP Nguòi Me hiên yêu dâu Me dã cho dòi con vòng tay âu yêm khi gót...
1774 829370 ME OI MINH CHÂU Me oi! con thuong me quá me oi! con vô tình quá phái không khi bây...
1775 829534 ME OI (2) NGUYÈN NGOC THIEN Me giò nhu chiêc lá chiêc lá trâu khô nãm buôn nghe hãt hiu giüa...
37
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1776 829987 ME QUÊ NGUYÈN NHÁT HUY Vê dây lãng lë. Cô don dúng trong mua nhó thuong vê mái hiên ngày...
1777 828818 ME TÔI QUÓC AN Mua vê trên khu phô khuya sao não nê thân me tôi dã uót dâm vì...
1778 830112 ME TÔI (2) NH| HÀ Me tôi tóc xanh nhuôm bac tháng ngày me tôi dau buôn nãng trïu...
1779 829055 ME YÊU PHUONG UYÊN Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhoc me ru con yêu thuong con tha thiêt...
1780 830641 ME YÊU CON NGUYÈN VÄN TÝ A ru hòi o hòi ru me thuong con có hay chãng thuong tù khi thai nghén...
1781 828298 ME YÊU KHÔNG NÀO LÊ XUÂN THO Con cò bé bé Nó dâu cành tre di không hõi me biêt di duòng nào...
1782 829139 MÊ KHÚC BÀO PHÚC Giãng giãng dòi nhe tua làn huong dua hôn di trong coi vô thuòng...
1783 830466 MI-MÔ-ZA TRÀN KIÉT TUÒNG Mimosa tù dâu em tói Mimosa vì sao em tói dât này Ðà Lat dôi núi...
1784 830206 MIÈN CÁT TRÁNG LÊ QUANG Môt mình anh lang thang trên phô nhó mùa mua qua còn mình anh cô don...
1785 828567 MIÈN ÐÁT TUÓI THO ÐOÀN XUÂN MY Ðã qua bao miên dât nhung tôi cho dep nhât là nhüng tháng nãm mò...
1786 830302 MIÈN NAM NHÓ MÃI ON NGUÒI LUU CÀU Dâu núi có mòn mà sông kia có can miên Nam oi miên Nam nhó mãi...
1787 829297 MIÈN TRUNG NHÓ BÁC THUAN YÉN Bác nhó miên Nam nôi nhó nhà miên Nam mong Bác nôi mong cha....
1788 828239 MIÈN TRUNG THUONG NHÓ CHÂU KY Sông lanh dò vãng neo chò ai mong doi nguòi lâu rôi nguòi oi dây...
1789 830642 MIÈN TRUNG YÊU DÁU HÒNG XUONG LONG Lâu lãm chua vê thãm lai miên Trung miên yêu dâu xua tìm lai nu...
1790 829653 MI NGOAN GÓT NGÀ VÜ QUÓC VIET Ðêm nay mênh mông trãng sao muôn noi mang theo vê dây nhüng tiêng cuòi...
1791 830988 MÌNH EM VÓI EM NGUYÈN VÄN CHUNG Cuôc tình ta sao chia dôi bao dãng cay dâu môi và thuong nhó nhüng...
1792 830643 MÌNH MÃI BÊN NHAU QUÓC AN Nghe tùng giot mua roi ngoài hiên vãng ngõ buóc chân ai vê ôm cuôc...
1793 830989 MONG ANH QUAY VÈ PHAM BÁ ÐÚC Quên di quên di bao dam mê ta trao nhau hôm nao và giò dây chi còn lai...
1794 830207 MONG CHÒ VÕ THIEN THANH Nhó nhüng phút say dãm mình có nhau dôi trái tim chung nhjp buóc...
1795 828148 MONG ÐOI NGAM NGÙI TÙ HUY Tan truòng tan truòng Tà áo tung bay tua mây trãng Tan truòng tan...
1796 828998 MONG MANH QUÓC DÜNG Ngày nào khi mói quen em dê vê thao thúc bao dêm hõi lòng anh biêt...
1797 829443 MONG MANH (2) VÕ THIEN THANH Mùa thu làm roi chiêc lá sáng nay lá rung quanh nhà nguòi yêu giò...
1798 830644 MONG MOT NGÀY ANH NHÓ ÐÉN EM VÌNH TÂM Trong dêm miên man tùng dòng thu em trao anh vói nhüng dâu yêu riêng...
1799 829149 MONG UÓC KY NIEM XUA NGUYÈN XUÂN PHUONG Thòi gian trôi qua mau chi còn lai nhüng ký niêm ký niêm thân yêu...
1800 828341 MORE THAN I CAN SAY NHAC ANH Oh. . . Yea. . . Yêu em së yêu em nhu lòi nói dâu Yêu em së yêu em hon...
1801 829221 MÓN QUÀ KY NIEM Y VÂN Ký niêm môt món quà duyên chiêu xua di khãp phô phuòng tìm mua...
1802 830765 MÔI HÒNG ÐÀO TR|NH CÔNG SON Môt cuôc tình nhõ bé bên dôi môi hông dào duòng dòi xa lãm nhé...
1803 828316 MÔI TÍM NHAC NGOAI Tình mình là tình dep nhât dó anh Tình tuôi hoc trò muc tím...
1804 828508 MÓI DUYÊN QUÊ KHÁNH BÄNG Tròi dã se soi chi hông dê chúng ta nên vo nên chông. Ðông ruông...
1805 829399 MÓI TÌNH QUÊ MINH CHÂU Nãm kia xa lánh chôn thành dô ra di rü dút nhüng sâu lo tìm vê...
1806 828619 MÓI TÌNH XA XUA NHAC NGOAI Trong chiêu dân im hoi nguòi ngôi thuong nhó bao ngày vui. Môt ngày...
1807 829988 MÒ CÔI THÀNH CÔNG Thãng bé tay câm tò vé "Sô dây
1808 828671 MÖI BUÓC ÐI THÊM YÊU ÐÒI TÂN HUYÈN Trên quáng truòng Ba Ðình uy nghiêm nãm truóc vong lòi Bác Hô tuyên...
1809 829467 MÖI BUÓC TA ÐI THUAN YÉN Ðông chí oi nguòi chiên sï giái phóng quân miên Nam anh hùng thân...
1810 830645 MÖI ÐO HÈ SANG LÊ HOÀNG CHUNG Mùa hè dên cánh phuong giãng mãc lôi di goi hè sang nhac ve ngân...
1811 828899 MÖI NGUÒI MOT GIÁC MO NHAC HOA Tình yêu nhu mua vói nãng luôn cho cuôc tình bao nhiêu sóng gió...
1812 829815 MÖI NGUÒI MOT NOI NHAC HOA Môt cuôc tình vùa qua kèm theo lòi húa dã qua tình yêu dã có...
1813 828821 MÖI TRÁI TIM MOT TÁM LÒNG THÉ HIÉN Thuong sao bao nhiêu em tho không me không cha không cúa không nhà...
1814 830467 MO KHÚC PHAM DUY Hôm nay tròi nhe lên cao
1815 828311 MONG CHIÈU XUÂN NGOC BÍCH Gió chiêu thâm vuong bao nhó nhung Nguòi yêu thoáng qua trong giâc...
1816 830237 MONG DUÓI HOA PHAM ÐÌNH CHUONG Chua gãp em tôi vân nghï rãng Có nàng thiêu nü dep nhu trãng Mãt...
1817 828877 MONG ÐEP NGÀY XUA NHAC HOA Nhó ngày dó ta say dãm tình nông âm vai kê vai ta dêt bao hoa gâm...
1818 831333 MONG SÀU TRÀM TÙ THIÊNG Tình mình bây giò nhu mua trên sông Mua dâu sông mua cuôi sông Tình...
1819 830354 MONG THÙY TINH NGUYÈN VÄN CHUNG Lê chân buôn thuong trên duòng khuya trên lôi xua yêu duong làm chi khi...
1820 828856 MONG TÌNH NHAC NGOAI Tình yêu em cho anh tình yêu thiêt tha nu hôn ta trao nhau ngot ngào...
1821 828836 MONG UYÊN UONG HÒ ÐIEP NHAC HOA Ký niêm xua dã xa thât rôi trong lòng vuong vân bao uu phiên nhu...
1822 831282 MOT CHIÈU THU TRÀN NHAT BÀNG Chiêu nay suong roi uót vai nguòi khách giang hô... tròi thu hiu hãt...
1823 828471 MOT CÕI ÐI VÈ TR|NH CÔNG SON Bao nhiêu nãm rôi còn mãi ra di Ði dâu loanh quanh cho dòi mõi mêt...
38
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1824 830468 MOT DAI KHÒ MOT TÔI PHÚ QUANG Chia cho em môt dòi tôi môt cay dãng môt niêm vui môt buôn chia cho...
1825 830843 MOT DÒNG SÔNG TÔI VÄN HÁT DZOÃN BÌNH Môt dòng sông tôi vân hát goi môt dòng sông tràn biên khoi tôi...
1826 831372 MOT ÐÒI MÂY GIÓ MINH CHÂU Gió oi sao gió di vê dâu dên dây ta nhãn theo vài câu Chó hôn ta...
1827 830355 MOT LÀN DANG DÓ PHAN TRÀN Khi mói thuong nhau anh hay nãm tay dãn dò cho dù cuôc dòi là bê...
1828 829075 MOT LÀN NÜA THÔI NHAC HOA Tùng ngày qua tùng ngày nhó mong vê em nhüng tháng nãm sông bên...
1829 831322 MOT LÒI CUÓI CHO EM NGUYÈN ÁNH 9 Thôi nhé nghe em mình xa nhau tù dây. Thôi nhé nghe em mình xa nhau...
1830 831334 MOT MAI EM ÐI TRUÒNG SA Môt mai xa nhau xin nhó cho nhau nu cuòi... Cho cuôc tình nguòi hen...
1831 829025 MOT MÌNH THANH TÙNG Gió nhó gì ngân ngo ngoài hiên mua nhó gì thì thâm ngoài hiên bao...
1832 830646 MOT MÌNH TA BUÒN SÔNG TRÀ Có nhó cüng vây thôi tình yêu nhu dã mât có tiêc cüng vây thôi...
1833 828461 MOT MÌNH TRONG CHIÈU VÁNG NHAC NGOAI Ngôi môt mình trong chiêu vãng nãng thu vàng nhu tâm hôn mình môt...
1834 830469 MOT MÙA XUÂN NHO NHÒ TRÀN HOÀN Moc giüa dòng sông xanh môt bông hoa tím biêc Ôi con chim chiên...
1835 828834 MOT NGÀY BÌNH YÊN MINH CHÂU Sáng sóm ánh nãng chan hòa soi trong tim em mênh mông xa xãm trua...
1836 829595 MOT NGÀY ÐI QUA LÊ QUANG Môt ngày không mua không mua mình tôi môt ngày em di em di thât xa...
1837 831222 MOT NGÀY KHÔNG CÓ EM Y VÂN Môt ngày không có em là lòng anh tan nát cá tròi mây u ám thòi...
1838 830844 MOT NGÀY KIA VÜ QUÓC VIET Môt ngày kia dù nãng hay mua môt ngày kia dù nhó hay quên môt...
1839 829081 MOT NGÀY MÙA ÐÔNG BÀO CHÁN Rôi môt ngày tròi không biêt xanh Rôi môt ngày hàng cây vãng tanh...
1840 828231 MOT NGÀY NHU MOI NGÀY TR|NH CÔNG SON Môt ngày nhu moi ngày em trá lai dòi tôi Môt ngày nhu moi ngày...
1841 830470 MOT NGÀY XA XÄM HOÀI AN Môt ngày tàn nãng âm anh di vê bên kia. Môt ngày buôn chia ly lõ...
1842 829175 MOT NÜA MÙA ÐÔNG NGUYÈN NAM Chiêu dông mình ai bên bêp hông môt vòng tay bé nhõ ngôi ôm gôi...
1843 830647 MOT SÁNG CON VÈ MIÊN ÐÚC THÁNG Môt sáng con vê trên con duòng dât nãng ôm lông nguc tré dùa bên...
1844 829837 MOT THOÁNG CHIÊM BAO NGUYÈN NGOC THIEN Nguòi có biêt hôn ta dang uôn khúc doc duòng lên phô núi bông...
1845 830845 MOT THOÁNG DUYÊN QUÊ PHÓ THU Chim Ðô Quyên dúng goi sau hè mình ên lé ban nên mông vói mo mình...
1846 830842 MOT THOÁNG HUONG TÌNH HOÀI AN Ðua em vê phô dông ai thâu cho anh trong lòng con duòng mai sau không...
1847 828532 MOT THOÁNG HUONG XUÂN NGUYÈN VÄN HIÊN Lãng lë vê trong tôi chiêu mua gió dây tròi lòng ai không lúa dây...
1848 828018 MOT THOÁNG QUÊ HUONG TÙ HUY Tà áo em bay bay bay bay trong gió nhe nhàng Tà áo em Bay bay bay...
1849 830648 MOT THOÁNG TÂY HÒ PHÓ ÐÚC PHUONG Mênh mông hô suong thu tan trong gió bát ngát xa trông ù u ù u ù ù...
1850 828533 MOT THÒI ÁO TRÁNG NGUYÈN VÄN HIÊN Chot gãp lai bao tà áo trãng bông xôn xao nhó nãng sân truòng Em...
1851 829989 MOT THÒI CON GÁI NGOC LÈ Em thôi môt thòi con gái. Anh thôi môt thòi rong choi. Con mua bên...
1852 829150 MOT THÒI ÐÃ XA TRUÒNG HUY Ðùng buôn anh hõi khi lõ nói yêu em rôi bân lòng chi nüa hõi anh...
1853 828513 MOT THÒI ÐÉ NHÓ NGUYÈN VÄN HIÊN Hõi cánh chim bay tung tròi Hõi áng mây trôi xa vòi Nhüng lúc lang...
1854 829654 MOT THUÓ ÐAM MÊ THANH SON Vào cuôc yêu tôi mói hiêu tình yêu ít vui nhung buôn rât nhiêu bao...
1855 828168 MOT THUÓ YÊU ÐÀN HOÀNG TRONG Nghe tiêng thòi gian âm thâm trôi ngân ngo thuong nhó dên cung dàn...
1856 828825 MOT THUÓ YÊU NGUÒI NHAC HOA Cuôc tình dï vãng dã trôi di vào quên lãng ký niêm cüng chi là...
1857 829990 MOT TÌNH YÊU ÐÚC HUY Môt nguòi mãi di tìm noi chân mây cuôi tròi trói con tim khò dai...
1858 828161 MO HOA HOÀNG GIÁC Cô hái hoa tuoi hãy dùng buóc chân trên duòng thãm xa tôi nhãn cô em...
1859 830990 MO MOT HANH PHÚC PHAM KHÁNH HUNG Khi gãp nhau tình yêu hé nó nu cuòi nãng mai làm hông dôi tim âm...
1860 830649 MO NHÜNG NGÀY NÁNG LÊN NGUYÈN NHÁT HUY Trong nôi buôn lãng quên tình nhu gió thoáng qua trong dêm mo nhüng...
1861 829866 MO THÁY EM QUÓC VUONG Ðêm qua mo thây em vê Lung linh trong ánh trãng thê. Bên nhau ta yêu...
1862 829535 MO THÁY EM VÈ THÉ HIÉN Ta mo thây em vê vuòn xuân hoa lá xôn xao yêu tia nãng hôm nào chot...
1863 829731 MO TRONG GIÁC MONG NHAC HOA Tù ngày em di tim anh bo vo héo úa nhu con thuyên lênh dênh bão tô...
1864 828842 MO TRONG HOANG VU NHAC NGOAI Chiêu buông loi cho gió dua mây dê tròi xa trong coi hoang vu tùng...
1865 829829 MO VÈ CÔ BÉ YÊU CAO MINH THU Bé dju dàng làm sao trong màu áo xinh thât xinh buóc nhe nhàng...
1866 829138 MO VÈ NOI XA LÁM PHÚ QUANG Ta mo thây em ó noi kia xa lãm Môt Hà Nôi ngây ngât nãng Môt Hà...
1867 829536 MO VÈ QUÊ CÜ NHAC HOA Di da di da di di da di da di Di da di da di di da di da Lãng ngãm mây...
1868 829255 MÒI ANH VÈ THÄM QUÊ EM THÙY LINH Bình minh sáng tuoi quê em ruông lúa bao la dây dông gió nhè nhe...
1869 829704 MÓ ÐUÒNG PHAM MINH TUÁN Hôm qua Bác Hô goi cá nuóc nay hành quân là sóng nhõ dang dâng...
1870 828857 MUÓN NÓI YÊU EM NHAC NGOAI Nào mùa xuân xanh chò hoài trong mua tình yêu trao anh hôn nhu con...
1871 831244 MÙA CHIM ÉN BAY HOÀNG HIEP Khi gió dông ngát thom rop tròi chim én luon cây nây dây chôi...
39
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1872 829442 MÙA ÐÔNG CÔ ÐON HOÀI AN Lac lôi vê dâu giüa dòi gãng tìm nhau nhung dòng nuóc bê sâu tìm...
1873 828014 MÙA ÐÔNG CÙA ANH TRÀN THIEN THANH Ngày nào anh yêu em anh dã quên trong cay dãng tuyêt vòi Ngày nào...
1874 830471 MÙA ÐÔNG HOA TRÁNG NGUYÈN NHÁT HUY Nguyên câu trong dêm khi anh ra di Còn hoi âm phút giây biêt ly...
1875 831373 MÙA ÐÔNG KHÔNG LANH NGUYÈN VÄN CHUNG Anh gãp em giüa tròi dông buôt giá... mãt ta nhìn tua dã quen tù...
1876 829247 MÙA ÐÔNG MONG MANH TRUÒNG HUY Còn nhó không anh ngày nào dôi ta bên nhau tình ngât ngây dam mê sao...
1877 829243 MÙA ÐÔNG MÓI HÙNG DÜNG Ngày xua ây tùng nãm tháng hãy lãng quên nhüng dêm dông dài dùng...
1878 830330 MÙA ÐÔNG SÁP ÐÉN ÐÚC HUY Mùa dông sãp dên trong thành phô buôi chiêu tròi lanh heo may...
1879 829354 MÙA ÐÔNG TÀN PHAI NHAC HOA Dòng sông cü vân mãi êm trôi theo ngày tháng tùng hàng cây rü...
1880 829910 MÙA HA MÃI XA LÊ QUANG Ðùng vôi khóc nhüng con mua mùa ha. Ðùng vôi khóc cho cuôc tình...
1881 828088 MÙA HA VÀ NHÜNG CHÙM HOA THANH TÙNG Em yêu môt sóm quê huong hoa nãng sân truòng dôi mãt biêc xanh lá...
1882 830846 MÙA HÈ CÙA EM PHAM TRONG CÀU Mùa hè cúa em có mây xanh khãp tròi nãng lung linh khãp noi cây...
1883 830357 MÙA HÈ OI NGUYÈN NGOC THIEN Mùa hè oi có diêu chua nói vân còn dong trên môi ôi sao cách xa xa...
1884 831292 MÙA HÈ SINH VIÊN PHAM ÐÄNG KHUONG Tam biêt ghê nhà truòng ta lai dên vói mùa hè xanh Xanh miên...
1885 830113 MÙA HÈ THUONG YÊU QUÓC AN Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuôi tiêc môt thòi mông mo...
1886 828846 MÙA HÈ XANH VÜ HOÀNG Tua dàn chim tung bay trên nhüng nhjp câu tre mùa hè xanh xôn xao...
1887 828158 MÙA HOA ANH ÐÀO THANH SON Mùa Xuân sang có hoa Anh Ðào Màu hoa tôi trót yêu tù lâu Lòng bâng...
1888 830847 MÙA LÜ SÓM TIÉN LUÂN Em vói anh chung súc nhau tay chèo theo nuóc xuôi dên noi làng quê...
1889 830303 MÙA MUA ÐI QUA HÀ PHUONG Anh dìu em vê duòng vê nhà em qua phiên dá xanh xao con duòng mòn...
1890 828531 MÙA THI NHÓ MÃI TRUONG QUÝ HÀI Ban oi thâm thoát mùa thi sãp dên rôi Ngày mai tuôi tho bay khãp...
1891 830358 MÙA THU CHO EM NGÔ THUY MIÊN Em có nghe mùa Thu mua giãng lá dô em có nghe nai vàng hát khúc yêu...
1892 828227 MÙA THU CÒN ÐÓ CHÂU KY Mùa thu oi nghe nói rãng em dã chêt Mùa thu oi
1893 831374 MÙA THU ÐÃ HÉT HÒ HOÀI ANH Nguòi yêu dâu hõi còn dây dï vãng còn dây nhüng phút ái ân tình...
1894 830991 MÙA THU EM RA ÐI PHAM HÒA KHÁNH Ngôi nhìn xác lá roi roi bên hiên gió cuôn trôi miên man ánh thu vê...
1895 828192 MÙA THU KHÔNG TRÓ LAI PHAM TRONG CÀU Em ra di mùa thu mùa thu không tró lai Em ra di mùa thu suong mò...
1896 828382 MÙA THU LÁ BAY NHAC HOA Môt ngày sông bên anh së muôn dòi Dâu cho mua roi dá mòn tháng nãm...
1897 831335 MÙA THU MÂY NGÀN TÙ CÔNG PHUNG Chiêu nay... có mùa thu di vê. Buôn vuong mây ngàn giãng khãp lôi....
1898 828601 MÙA TÌNH YÊU NHAC NGOAI Mùa tình yêu dên dây rôi Mùa tuoi thãm cho dòi Lòi yêu thuong vang...
1899 828397 MÙA VE SÀU LÊ MONG BÀO Cung dàn nào thuong bãng tiêng ve sâu Buôn nào hon khi lúa dôi lìa...
1900 829262 MÙA XUÂN PHAM MINH TUÁN Ðiêu dó rôi xáy ra em biêt và em biêt môt mai anh chiên thãng...
1901 828154 MÙA XUÂN BÊN CÙA SÓ XUÂN HÒNG Cao cao bên cúa sô có hai nguòi hôn nhau Ðuòng phô oi hãy yên lãng...
1902 830992 MÙA XUÂN BÊN ÐÒI HUYNH NGOC ÐÔNG Xuân vê thom cõ non thom tình yêu nguòi xuân vê xanh màu mãt thãm...
1903 830208 MÙA XUÂN CHÚC NHAU TIÉN LUÂN Nãm mói di lê chùa câu xin phúc muôn nhà mai dào nó khãp noi khi...
1904 828974 MÙA XUÂN CÙA EM TRÀN THANH SON Duòng nhu hôm qua nãng trên duòng cùng bao nhiêu hoa lá trong vuòn...
1905 829229 MÙA XUÂN CUÓI EM MÀC THÉ NHÂN Mùa xuân này anh së cuói em bõ thòi gian cách xa doi chò duòng...
1906 831293 MÙA XUÂN ÐÀU TIÊN VÄN CAO Rôi dãt dìu mùa Xuân theo én vê Mùa bình thuòng mùa vui nay dã...
1907 828124 MÙA XUÂN ÐÉN RÒI ÐÓ TRÀN CHUNG Em oi mùa Xuân dên rôi dó Thãm dõ ngàn hoa sãc mãt tròi Nghe...
1908 829096 MÙA XUÂN GOI TRÀN TIÉN Mùa xuân nói vói em diêu gì mà sao mãt em vui thê tình yêu nói...
1909 830472 MÙA XUÂN OI NGUYÈN NGOC THIEN Xuân xuân oi xuân dã vê có nôi vui nào vui hon ngày xuân dên Xuân...
1910 830473 MÙA XUÂN OI MÙA XUÂN LÊ QUÓC THÁNG Hãy dên mùa xuân oi cho nu cuòi càng thêm trong sáng Thãm thiêt...
1911 830304 MÙA XUÂN THIÉU NÜ MAI THU SON Ta chò doi trong ngai ngân bôi rôi tiêng cuòi em vang dông môt...
1912 828215 MÙA XUÂN TÌNH BAN CAO MINH KHANH Chào mùa xuân dên chim ca líu lo Mãt hô in bóng cây xanh lá xanh...
1913 830474 MÙA XUÂN TÌNH YÊU TÙ HUY Em oi con sông dòng suôi tuy chua hê nói có chung côi nguôn em oi...
1914 831336 MÙA XUÂN TRÊN ÐÌNH BÌNH YÊN TÙ CÔNG PHUNG Rôi mai có môt lân tôi dua em vê trên dinh yên bình
1915 828095 MÙA XUÂN TRÊN TP. HÒ CHÍ MINH XUÂN HÒNG Mùa xuân này vê trên quê ta khãp dât tròi biên rông bao la cây xanh...
1916 828545 MÙA XUÂN TÙ NHÜNG GIÉNG DÀU PHAM MINH TUÁN Hu hú hu hà ha há ha Hu hú hu hà ha há ha Mùa xuân dên tù nhüng...
1917 829813 MÙA XUÂN XANH MAI THU SON Mùa xuân dên âm áp chim vê cât tiêng hát muôn loài hoa thi nhau...
1918 831311 MÙA XUÂN XÔN XAO HÀN CHÂU Ngày vào Xuân chua anh sao chim én bay dây tròi? Ngày vào Xuân xôn...
1919 828682 MUA NHAC HOA Tiêng mua roi chiêu nay buôn phiên nhó ai Gió nghiêng ngã hàng cây...
40
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1920 830849 MUA (2) VÄN PHUNG VÄN KHÔI - Mua roi roi trên duòng mua roi suôt canh truòng mua roi uót phô…
1921 829088 MUA BONG BÓNG LÝ DÜNG LIÊM Mua ngày xua roi trên duòng phô mua vô tình làm uót áo em mua ngày...
1922 830475 MUA BUÒN HOÀI AN Mua trên phô ngày xua lòi yêu thuong thì thâm trong mua. Sao mua phô…
1923 828944 MUA BUI HÜU MINH VINH SÙ - Ôm âp tình yêu ký niêm còn dây dêm vãng bui mua anh lai làm tho…
1924 828945 MUA BUI (2) HÜU MINH VINH SÙ - Mua bui nhat nhòa thôi hêt tình tôi nay nguòi di rôi tôi biêt tìm…
1925 829692 MUA BUI (A) HÜU MINH Ôm âp tình yêu ký niêm còn dây dêm vãng bui mua anh lai làm tho...
1926 829693 MUA BUI (B) HÜU MINH Ngày cúa dôi ta dã theo mua bui nhòa bói em không thât thà yêu...
1927 828173 MUA CHIÈU NGUYÈN VÄN HIÊN Mua chiêu roi mjt mùng con phô trãng nhu màn suong Mua chiêu vuong...
1928 828683 MUA CHIÈU KY NIEM NHAC HOA Chiêu dông hiu hãt buôn ngoài hiên mua vân tuôn Ðuòng sang quê em xua...
1929 830993 MUA CHIÈU MIÈN TRUNG HÒNG XUONG LONG Miên Trung dât bôi phù sa nguòi miên Trung gian khó nhiêu dòi qua...
1930 828685 MUA CHIÈU NHÓ NHAU NGUYÈN HÜU THIÉT Chiêu nay di trong mua thu mãc cho tâm tu phiêu du. Gió oi mua oi lá...
1931 830356 MUA ÐÊM TÌNH NHÒ HÀ PHUONG Tròi dô mua cho phô vãng mênh mông khoi lòng bao nôi nhó Tròi làm...
1932 830476 MUA HÈ LÊ QUÓC THÁNG Mua nhe nhàng chot vê trên phô em mua êm dêm môt chiêu qua sân...
1933 828082 MUA HÒNG TR|NH CÔNG SON Tròi uom nãng cho mây hông Mây qua mau em nghiêng sâu Còn mua xuông...
1934 829321 MUA MOT MÌNH THACH TUYÈN Sài Gòn dang chìm trong mua hàng me ru lá ven duòng. Sài Gòn mua...
1935 829992 MUA MÙA ÐÔNG VÂN QUANG LONG Môt mình ngôi thuong nhó tìm hình bóng em nguòi hõi!... Mà nguòi...
1936 829812 MUA NÁNG CUOC TÌNH MINH NHIÊN Chiêu nay vãng em mua roi ngoài sân rât buôn nhìn hoa lá roi anh...
1937 828174 MUA NGÂU THANH TÙNG Giot mua mua ngâu mua ngâu búp non trên cành thành lá biêc Giot mua...
1938 829906 MUA NHÓ MUA XUA TRÀN MINH PHI Mua! Tiêng mua ký niêm mua trong chuyên tình ngày mua thuó xua. Mua!...
1939 828582 MUA NÙA ÐÊM TRÚC PHUONG Ðêm chua ngú nghe ngoài tròi dô mua tùng hat roi gác nhõ dèn le...
1940 831049 MUA NÙA ÐÊM (A) TRÚC PHUONG Ðêm chua ngú nghe ngoài tròi dô mua tùng hat roi gác nhõ dèn lé...
1941 831050 MUA NÙA ÐÊM (B) TRÚC PHUONG Khi trót gói nhüng hình ánh cúa tim vào lòng dêm nhüng ký niêm...
1942 829118 MUA PHI TRUÒNG VIET ANH Buóc buóc trong chiêu mua di vê buóc chân lé loi phô cü vân còn...
1943 831354 MUA PHÓ CHIÈU NAY HOÀI AN Ai mang cho ai nhüng ngày xua bao nông say Ai mang cho ai nhüng dãng...
1944 829113 MUA QUA PHÓ VÁNG HÀ PHUONG Mua hãt hiu mua buôn qua phô vãng chiêu mua tuôn cho giá buôt tâm...
1945 830898 MUA QUA PHÓ VÁNG (A) HÀ PHUONG Mua hãt hiu mua buôn qua phô vãng chiêu mua tuôn cho giá buôt tâm...
1946 830899 MUA QUA PHÓ VÁNG (B) HÀ PHUONG Ðêm anh tiên dua nguòi yêu di lây chông mua oi gió mua buôn nhu con...
1947 830477 MUA ROI LÊ QUÓC THÁNG Mua roi roi nhu tùng giot buôn nghe trong tim vói muôn vàn nôi nhó...
1948 831389 MUA ROI PHAM DUY Mua roi tù nghìn xua. Mua roi vê néo mo. Mua dem sâu thiên thu dên...
1949 830848 MUA ROI (2) DÂN CA TÂY BÁC Mua roi cho cây tôt tuoi búp chen lá trên cành rùng dep trãm hoa rung...
1950 830238 MUA RÙNG HUYNH ANH Mua rùng oi mua rùng!.. Hat mua nhó ai mua triên miên?.. Phái chãng...
1951 828175 MUA THÌ THÀM TÔN THÁT LAP Mua thì thâm là mua rât xa Tròi không nãng khi vân mây qua Em thì...
1952 829187 MUA THOM PHÓ HUÉ TRUONG QUANG TUÁN Mua thom trên phô chiêu nay em vê xanh lá hàng cây hàng cây bên...
1953 829173 MUA TÌNH YÊU TRUÒNG HUY Chiêu nay mua trên phô anh vân mong chò em chò em qua lôi ây mong...
1954 828472 MUA TRÊN BIÉN VÁNG NHAC NGOAI Mua buôn mãi roi trên biên xua âm thâm Ôi biên vãng dêm nao tình...
1955 829143 MUA TRÊN CUOC TÌNH NHAC HOA Tùng hat mua roi tí tách bên hiên nhà nàng lòng thâm mong môt ánh...
1956 829322 MUA TRÊN CUOC TÌNH 3 NHAC HOA Ðêm nay thòi gian trôi ngoài bên hiên vãng ngoài tròi mua roi uót...
1957 828313 MUA TRÊN PHÓ HUÉ MINH KY Chiêu nay mua trên phô Huê kiêp giang hô không bên doi mà mua sao...
1958 829622 MUA TRÊN PHÓ HUÉ (A) MINH KY Chiêu nay mua trên phô Huê kiêp giang hô không bên doi mà sao mua...
1959 829623 MUA TRÊN PHÓ HUÉ (B) MINH KY Hò o o hò chiêu mua phô buôn chiêu mua phô xua u buôn có ai mong...
1960 829872 MUA TRONG MÁT EM BÀO PHÚC Hat mua long lanh trong mãt. Buóc chân tôi lang thang trên phô. tiêng...
1961 829145 MUA TUYÉT NHAC HOA Ngoài kia mua tuyêt roi mang nôi dau trong chiêu hoang vãng Nguòi oi...
1962 829537 MUA TUYET VONG NHAC HOA Nguòi trút nhüng hòn ghét ngoài tròi mua gió vô tình mình tôi...
1963 831399 MUA VÀ NÖI NHÓ HÒ HOÀI ANH Ngày nãng vôi tãt hat mua bõ ngõ vê Và gió lang thang lòi dâu...
1964 829880 MUA XA TRUÒNG HUY Ngoài hiên mua roi nhat nhòa xóa tan cuôc tình. Xót xa khi thây...
1965 830049 MUA XUÓNG ÐÒI MINH CHÂU Giot mua roi trên lá khô thòi gian se sãt mo hô. Xào xac hàng cây…
1966 830038 MUÒI HAI BÉN NUÓC VÕ THIEN THANH Nguòi lón cüng thuòng hay nói lây nhau sô bói ông Tròi. Hanh...
1967 828529 MUÒI NÄM THUONG NHÓ NGUYÈN VÄN HIÊN Bât chot môt chiêu lung lúng nhó bâng khuâng ngôi ngãm dám dông...
41
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
1968 831245 MUÒI NÄM TÌNH CÜ TRÀN QUÀNG NAM Muòi nãm không gãp tuóng tình dã cü mây bay bao nãm tuóng tình dã...
1969 828895 MUÒI NÄM YÊU EM TRÀM TÙ THIÊNG Muòi nãm yêu em em thâm dòi mông mj muòi nãm yêu em ta thâu tình...
1970 828673 MUÒI NHÓ DÂN CA Môt tôi nhó a ha dên nhuòi Hai nhó tiêng nói ba nhó phân bôn lai...
1971 831337 MUÒI SÁU QUÓC BÀO Này này em ngày vùa lên buóc ra cuòi chào cho hoa xinh biêt xinh...
1972 828843 MUÒI SÁU MÁT NAI NHAC NGOAI Hôm nay tôi ra phô bông gãp nàng cùng dúng vói me nàng nhìn tôi...
1973 830114 MÙNG NÁNG XUÂN VÈ HUYNH ANH THANH SON - Nãng xuân vê trên muôn hoa nãng xuân vê tuoi thãm moi nhà nguòi…
1974 830850 MÙNG NGÀY XUÂN NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Xuân vui xuân dên cho em thêm môt tuôi mói xuân nay xuân dên trên quê...
1975 829183 MÙNG SINH NHAT ME NGUYÈN KHÀI HOÀN Hôm nay sinh nhât cúa Má kính yêu chúng con chúc Me van diêu bình...
1976 828953 MÙNG TUÓI ME TRÀN LONG éN Môi mùa xuân sang me tôi già thêm môt tuôi môi mùa xuân sang ngày...
1977 829336 MUC TÍM MÒNG TOI VINH SÙ HÀN CHÂU - Chuyên mình ngày tho âu hái chung mông toi vê choi trò sách vó…
1978 828911 MY HEART WILL GO ON HORNER WILL JENNIN - Bao nhiêu dêm bao lân mo anh gân em sung suóng thay cho em nay em còn…
1979 828266 NAM BO KHÁNG CHIÉN TA THANH SON Mùa thu rôi ngày hãm ba ta di theo tiêng kêu son hà nguy biên Rên...
1980 829655 NÀNG XUÂN MINH CHÂU Gió vuôt ve ngàn hoa chim én bay la dà và em kiêu sa trong dáng hoa...
1981 828201 NÀNG XUÂN CÙA TÔI NGUYÈN HÜU THIÉT Nàng Xuân dên dáng xuân diêm kiêu thâm yêu ai dó? Nàng Xuân hõi...
1982 828975 NÀO AI BIÉT NHAC PHÁP Nào ai biêt có nhüng lúc môt mình hát bài tình ca miên man trôi...
1983 828844 NÀY CÔ EM NHAC ANH Này cô em mãt yêu dòi dep nhu sóng xanh ngoài khoi này cô em mãt...
1984 829382 NÀY ÐÂY NHUNG NHÓ QUÓC BÀO Mua roi chua dây vai áo thì lòng chua nguôi khát khao dù dôi khi vân...
1985 830766 NÀY EM CÓ NHÓ TR|NH CÔNG SON Chúa dã bõ loài nguòi Phât dã bõ loài nguòi Này em xin cú phu...
1986 830918 NÀY NGUÒI OI PHAM DUY Này nguòi oi! Ghé bên (ý) sang sông lên duòng di tói bõ công em...
1987 829539 NÄM ANH EM TRÊN MOT CHIÉC XE TÄNG DOÃN NHO Nãm anh em trên môt chiêc xe tãng nhu nãm bông hoa nó cùng môt côi...
1988 828302 NÄM NGÓN TAY NGOAN TRÀN VÄN THU Xòe bàn tay dêm ngón tay Môt anh béo trông thât dên hay Cá ngày...
1989 830115 NÁNG ÁM QUÊ HUONG VÌNH AN Anh dên quê em môt chiêu nãng âm tiêng hát quê huong ru dài theo...
1990 828497 NÁNG CHIÈU LÊ TRONG NGUYÈN Qua bên nuóc xua lá hoa vê chiêu Lanh lùng mêm dua trong nãng lua...
1991 830650 NÁNG GIÓ VÀ EM TRÀN QUÓC HÙNG Có nhüng diêu chi có ó trong mo có nhüng su thât không nhu mình...
1992 828851 NÁNG HA NGUYÈN TRUNG CANG Bên nhau nãng ha rôn ràng cho nhau thoáng dju nông nàn dùng ngú...
1993 830651 NÁNG LÊN XÓM NGHÈO PHAM THÉ MY Ðây xóm nghèo quê tôi khi nãng lên huong lúa ngot tình quê thêm trìu...
1994 830652 NÁNG SÀI GÒN XUÂN HÒNG Nãng Sài Gòn trái trên nóc phô soi sáng moi néo duòng nhành mai...
1995 828010 NÁNG THÙY TINH TR|NH CÔNG SON Màu nãng hay là màu mãt em Mùa Thu mua bay cho tay mêm Chiêu...
1996 831223 NÁNG XUÂN LÊ QUÓC DÜNG Hõi cô em dê thuong có hay chiêu nay mùa xuân dã vê tùng ánh mãt...
1997 830305 NÁNG XUÂN HÒNG DZOÃN BÌNH La la la la la la la la la la la la la la la la Nãng xuân hông âm áp...
1998 830767 NEO ÐAU BÉN QUÊ AN THUYÊN Câu dò dua thâm goi tôi ghé vê tuôi tho. Nguòi xua dâu xa vãng ai...
1999 830851 NÉT NGOC NGUYÈN NGOC THIEN Em nhu hoa hông ban sóm ôm bao khát khao dên gân quanh em trãm nghìn...
2000 830359 NÉU ANH ÐÙNG HEN LÊ DINH Lõ yêu rôi làm sao quên duoc anh oi nhüng dêm buôn nhìn vê dï...
2001 828269 NÉU ANH HIÉU TÌNH EM TRÀN Y Em yêu biêt mây mãt tròi ruc rõ yêu ánh trãng thanh và nhüng áng...
2002 830050 NÉU BIÉT TRUÓC LÊ MINH KHA Nêu biêt truóc có hôm nay thì tình yêu dâu có cách xa... Ai ngò...
2003 828129 NÉU BIÉN KHÔNG CÓ SÓNG TÙ HUY Nêu biên không có sóng Biên dâu còn dat dào Nêu chiêu không hò...
2004 830994 NÉU CÓ LÕ XA LÌA NHAU THÁI TH|NH Nhìn em trong phút giây truóc khi mình tù giã tiêng khóc võ trong...
2005 828258 NÉU CÓ NHÓ ÐÉN KHÁNH BÄNG Nêu có nhó dên môi duyên tình ban dâu nêu có nhó dên phút vui...
2006 830116 NÉU CÓ YÊU TÔI NGUYÈN ÐÚC DUY Nêu tói vói tôi thì tói vói tôi bây giò dùng doi ngày mai dên...
2007 829130 NÉU ÐIÈU ÐÓ XÀY RA NGOC CHÂU Môt ngày nào dó nêu ánh duong së không còn loài nguòi chìm trong...
2008 828946 NÉU EM LÀ NGUÒI TÌNH NGUYÈN NGOC THIEN Có cô gái ngôi chái tóc trong nãng vàng làm trái tim tôi mông mo...
2009 829738 NÉU MAI NÀY XA NHAU QUÓC AN Vì sao em cú mãi yêu nguòi nguyên yêu anh yêu mãi suôt dòi em dâu...
2010 831393 NÉU MOT MAI EM SË QUA ÐÒI PHAM DUY Nêu môt mai em së qua dòi hoa phú dây nguòi xe nhjp dãm khoi... xa...
2011 829086 NÉU MOT NGÀY KHÁNH BÄNG Nêu nêu môt ngày không có em thì niêm cô don dài nhu nãm tháng nhu...
2012 830995 NÉU MOT NGÀY PHÀI ÐÉN ANH TUÁN Nêu môt ngày phái dên vói em anh là nguòi ra di thâm mong anh tìm...
2013 829913 NÉU MOT NGÀY VÁNG EM TUÁN NGHÌA Nêu môt ngày vãng em là môt ngày không có nãng trên tròi
2014 828862 NÉU NHU ÐÚC TRÍ Nêu nhu phái cách xa chãc anh dâu biêt là chò anh em buôn theo ánh...
2015 830478 NÉU NHU MOT NGÀY NGUYÈN NGOC THIEN Sha la la Sha la la la la la la Sha la la sha la la la la la la Nêu nhu...
42
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2016 829456 NÉU PHÔI PHA NGÀY MAI HOÀI AN Con tim nhân gian môi nguòi chi có cho riêng mình. Nhung khi xa em...
2017 830361 NGANG TRÁI LÊ DINH Tình yêu mang dên niêm dau ngày xa xua ây còn dâu dê rôi thuong và...
2018 831090 NGÀN ÐÒI ANH YÊU EM PHAN ÐÌNH TÙNG Trên tròi cao ngàn muôn vì sao lung linh vâng trãng tõa sáng trân...
2019 830996 NGÀN NÄM BÊN SÓNG SÔNG TRÀ Anh còn dây hình hài anh còn dó bông dung anh hóa dá tù bao giò...
2020 830479 NGÀN NÄM KHÓ PHAI HOÀI AN Vói em tình yêu nhu giâc mo khi em gãp anh phút giây gân nhau em ngõ...
2021 829010 NGÀN THU ÁO TÍM HOÀNG TRONG Ngày xua xa xôi em rât yêu màu tím ngày xua vô tu em sông trong trìu...
2022 830360 NGÀN THU VÌNH BIET NGOC LÂM Ðêm nay là dêm cuôi cùng ngoài duòng phô dã khuya tròi càng tôi...
2023 831139 NGÀY ÁY BÂY GIÒ HOÀI AN Phuong vuong tà áo dài nhành phuong hông sóm mai nguòi xua tùng...
2024 830480 NGÀY BUÒN XA ANH HOÀI AN Chiêc lá khô mùa dông ngày buôn mênh mang thuong nhó trong lòng...
2025 828216 NGÀY CUÓI EM Y VÜ Hôm nay ngày cuói em nào men nông nào hoa thom nào môi hông nào má...
2026 829217 NGÀY ÐÁ ÐOM BÔNG NHAT LOAN Buôi tôi ngú trên dôi hõi hòn dá nhõ con duòng nào con duòng...
2027 829624 NGÀY ÐÁ ÐOM BÔNG (A) NHAT NGÂN LOAN THÀO - Buôi tôi ngú trên dôi hõi hòn dá nhõ con duòng nào con duòng…
2028 829625 NGÀY ÐÁ ÐOM BÔNG (B) NHAT NGÂN LOAN THÀO - O ó o quê mình giò dây con sông xua thuyên có xuôi nguoc o kéo ket…
2029 828292 NGÀY ÐÀU TIÊN ÐI HOC NGUYÈN NGOC THIEN Ngày dâu tiên di hoc Me dãt tay dên truòng Em vùa di vùa khóc Me...
2030 831169 NGÀY ÐÓ CHÚNG MÌNH PHAM DUY Ngày dó có em di nhe vào dòi. Và dem theo trãng sao dên vói lòi...
2031 829762 NGÀY ÐÓ TA YÊU NHAU NHAC HOA Khi con mua di qua dây lü chim kia ngú vùi im tiêng khi cô don vây...
2032 828853 NGÀY ÐÓ TRÊN CHIÉC CÀU TRÀN THIEN THANH Ngày dó trên chiêc câu em nhó chãng môt chiêc áo dài màu trãng...
2033 831375 NGÀY EM ÐÉN TÙ HUY Ngày em dên dôi mãt long lanh tho ngây mo màng Ngày em dên dôi má...
2034 830481 NGÀY EM ÐI NHAT TRUNG Ngày em di thu buôn bao thuong nhó Lá roi roi lá roi theo ký niêm...
2035 831268 NGÀY EM HAI MUOI TUÓI PHAM DUY Ngày em hai muoi tuôi tay cãt mái tóc thê. Giã tù niêm vui nhé....
2036 828131 NGÀY EM VÈ THÄM QUÊ TÔI Y VÂN Ngày em vê thãm quê tôi Chim rú nhau vê ãn cuói Xóm làng gãp ky...
2037 830653 NGÀY GIÓ VÀ CÁNH DIÈU TUÁN KHANH Cho tôi môt ngày duói ánh mãt tròi bóng dáng nu cuòi lâp lánh...
2038 828756 NGÀY HÔM QUA NHAC ANH Mói hôm qua buôn phiên trong tôi nhu dã bay di xa Mãi dên hôm nay tim...
2039 831140 NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN TRUONG LÊ SON Ngày ta lac nhau là ngày không bình yên nu hôn lac trong nu hôn bao...
2040 830209 NGÀY MAI ANH ÐI DUY MANH Ngày mai khi bình minh anh së ra di em ó lai dây nhìn theo bóng anh...
2041 830306 NGÀY MAI ANH LÊN ÐUÒNG THANH TRÚC Màn dêm buông trên duòng hàng me lung linh ánh dèn dêm nay di bên em...
2042 831141 NGÀY MAI EM VÈ HÀN CHÂU Ngày mai em vê phô thj bõ lai riêng tôi ngôi ôm ký niêm môt thòi...
2043 831206 NGÀY MAI EM VÈ HÀN CHÂU Ngày mai em vê phô thj bõ lai riêng tôi ngôi ôm ký niêm môt thòi...
2044 829994 NGÀY MUA THÔI ROI HOÀI AN Con tim ngoan oi ngày mai mua thôi roi ngày mai dôi mãt thôi uót mi...
2045 830787 NGÀY NÀO CÓ NHAU DUY MANH Ngày nào có em chiêu xua mua roi uót dôi bò vai
2046 828318 NGÀY TÂN HÔN NHAC PHÁP Em bên mình anh lãng im duói ban thò Và quanh chúng ta là vui suóng...
2047 830482 NGÀY TRÓ VÈ PHAM DUY Ngày tró vê anh buóc lê Trên quãng duòng dê dên bên lüy tre. Nãng…
2048 829085 NGÀY VÈ HOÀNG GIÁC Tung cánh chim tìm vê tô âm noi sông bao ngày giò dâm thãm nhó...
2049 829428 NGÀY VÈ (2) LÊ QUÓC DÜNG Bao ngày qua tình ta chot nghe thiêt tha con duòng xua còn dây mà em...
2050 828415 NGÀY VÈ QUÊ HOÀNG THÀO DU Ngày vê quê thãm con ngo vào làng xua thãm cô giáo trë hiên hòa...
2051 829657 NGÀY XUÂN RA PHÓ KHÁC DÜNG Nãng sóm dã khoi bao mâm xanh dón chào cuôc dòi gió mói dã mang...
2052 829095 NGÀY XUÂN VUI CUÓI MÀC THÉ NHÂN Ôi vui quá sá là vui nhà trai bên gái ai nây cüng cuòi thât tuoi...
2053 828028 NGÀY XUA TÔ VÜ Giòng sông Hát nuóc xanh mò sâu Êm dêm trôi vê dên noi dâu? Sóng...
2054 828372 NGÀY XUA CÒN BÉ NGUYÈN VÄN HIÊN Ngày xua còn bé giông nhu chim sé non ríu ra ríu rít nhu sé non...
2055 831142 NGÀY XUA HAI ÐÚA MINH VY Ký niêm ngày xua hai dúa thoáng dâu dây môi tình dãm say ký niêm...
2056 829105 NGÀY XUA LÊN 5 LÊN 3 DUY THIÊNG Ngày xua lên nãm lên ba tuôi tho yêu trãng yêu hoa giüa dêm mo hoa mo...
2057 831283 NGÀY XUA OI YÉN DUNG Ngày xua có cánh diêu chao hüng hò vi vút sau rãng tre Ngày xua...
2058 830484 NGÀY XUA YÊU DÁU HOÀI AN Em nghe bâng khuâng ngày xua dên thât gân hàng cây xôn xao bao nôi...
2059 830485 NGÀY XUA YÊU DÁU (2) QUÓC VUONG Tình nhu con gió thoáng qua... cuôc dòi ta chot bay nhu nhüng cánh...
2060 831312 NGÄN CÁCH TÙ ÐÂY ANH KHANH Thôi là hêt duòng anh anh cú di thôi là hêt tù nay cách ly con...
2061 828976 NGÂY THO NGOC CHÂU Ngày xua em còn bé tho tính rât hay dôi hay hòn tôi hay trêu dùa em...
2062 830362 NGÄU HÚNG DOANH NHÂN TRÀN TIÉN Ðòi doanh nhân vôn thông minh hai vói hai không cho là bôn dòi doanh...
2063 830486 NGÄU NHIÊN TR|NH CÔNG SON Không có dâu em này không có cái chêt dâu tiên
43
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2064 830487 NGAM NGÙI PHAM DUY Nãng chia... núa bãi chiêu rôi Vuòn hoang trinh nü xêp dôi lá...
2065 828852 NGAP NGÙNG HOÀNG THANH TÂM Em cú hen nhung em dùng dên nhé dê lòng buôn anh dao khãp quanh...
2066 829168 NGHE MUA DUONG THU Giot mua xanh rât xanh hat mua cüng rât xanh mùa thu vãt áo mua...
2067 828177 NGHE NHÜNG TÀN PHAI TR|NH CÔNG SON Chiêu nay em ra phô vê Thây dòi mình là nhüng chuyên xe Còn dây...
2068 831269 NGHÌN NÄM VÄN CHUA QUÊN PHAM DUY Nhu môt dòng sông nhõ Cuôc tình dã ra di. Ra di cùng nãm tháng Ra...
2069 829658 NGHÌ VÈ CHA NGUYÈN NHÁT HUY Ðuòng phô quen con vê chiêu nãng tãt thành phô dang sang mùa dông...
2070 829394 NGÕ VÁNG XÔN XAO TRÀN QUANG HUY Môt ngo vãng xôn xao nãm trong lòng phô lón môt tiêng nói yêu...
2071 828159 NGOC LAN DUONG THIEU TUÓC Ngoc Lan giòng suôi to vuong mãt thu hô dju ánh vàng Ngoc Lan...
2072 831339 NGON LÙA CAO NGUYÊN TRÀN TIÉN Môt ngon lúa hông còn bên ta ha ha ha môt ngon lúa hông sáng...
2073 829659 NGON LÙA TRÁI TIM NGUYÈN NGOC THIEN Hãy nhóm lên ngon lúa trong chính trái tim cúa ta và hãy nhóm lên...
2074 830852 NGON LÙA TUÓI HAI MUOI THANH BÌNH Có môt nguòi con gái tuôi hai muoi xa Hà Nôi ra chiên truòng khói...
2075 830363 NGON TRÚC ÐÀO HÀI TRIÈU Chiêu xua có ngon trúc dào mùa thu lá rung bay vào sân em chiêu...
2076 830489 NGÔI SAO CHÚNG NHÂN LUONG BÀNG QUANG Tìm môt ngôi sao tân trên tròi cao dê là chúng minh tình yêu cúa...
2077 828143 NGÔI SAO CÔ ÐON THANH TÙNG Em dùng ngôi buôn và dùng nói nhüng lòi giân hòn Ðê bâu tròi...
2078 829711 NGÔI SAO CÙA ME KHÁC DÜNG Ba thuòng báo em là ngôi sao nhõ xinh ba dã dê dành chi riêng tãng...
2079 831376 NGÔI SAO PHA LÊ BÌNH NGUYÊN Em tãng anh môt trái tim Có khãc tên hai dúa mình Anh tãng em lo...
2080 830853 NGÔI TRUÒNG DÁU YÊU NGÔ ANH HUY Nhó nhüng tháng nãm dài sông duói ngôi truòng bao mên thuong cúa...
2081 829246 NGÒI HÁT CA BÈNH BÒNG QUÓC BÀO Bàn tay quen tìm níu chút yêu thuong xa vòi Bàn chân quen tìm phô...
2082 830997 NGÒI LAI BÊN NHAU PHAM UYÊN NGUYÊN Ngôi lai bên nhau này ban thân oi ngôi lai bên nhau cùng hát ca...
2083 830998 NGÒI NGHE YÊU THUONG TRÔI XA ÐÖ ÐÌNH PHÚC Môt ngày lai dên vói nhüng uu tu muôn phiên vì môt nguòi nõ...
2084 829042 NGÕ ÐÂU TÌNH ÐÃ QUÊN LÊ HUU HÀ Khi anh trông thây em cá dja câu nhu vãng ngãt khi anh trông thây em...
2085 829995 NGÕ ÐÂU TÌNH ÐÃ QUÊN MÌNH LÊ HUU HÀ Khi em trông thây anh cá dja câu nhu vãng ngãt. Khi em trông thây...
2086 830490 NGÕ YÊU LÀ ÐUOC NGUYÈN HÀ Ha há ha hà há ha ha há ha hà há ha Ha há ha hà há ha ha há ha...
2087 829197 NGUYET CA TR|NH CÔNG SON Tù khi trãng là nguyêt dèn thãp sáng trong tôi tù khi trãng là...
2088 830365 NGUÒI ÁY VÀ TÔI EM PHÀI CHON NHÁT TRUNG Môt tình yêu dã vôi xa khi bao ngày qua tôi dã nhân ra em dã không...
2089 831143 NGUÒI BIÉT KHÔNG VÌNH TÂM Em hai muoi tình yêu chóm dên vói bao dam mê nông cháy anh thãm em...
2090 828609 NGUÒI CHA YÊU DÁU NHAC NGOAI Nhó nhüng nãm xa xua ngày cha dã già vân luôn sâu lo Nhó dên nãm...
2091 830491 NGUÒI CHIÉN SÌ ÁY HOÀNG VÂN Nguòi chiên sï ây ai dã gãp anh không thê nào quên không thê nào...
2092 828754 NGUÒI ÐÀN BÀ ÐANG YÊU NHAC ANH Kiêp sông mong manh nhu to tròi Khi con mo tan rôi chôn ây thêm vãng...
2093 828373 NGUÒI ÐÀN BÀ TRONG YÊU NHAC ANH Kiêp sông së cô don muôn vàn Trái dât kia hoang tàn Nêu mo uóc...
2094 829616 NGUÒI ÐÀN BÀ YÉU ÐUÓI NGUYÈN ÐÚC TRUNG Nào ai biêt ra sao môt kiêp nguòi nhiêu dãng cay trong tiêng cuòi...
2095 830656 NGUÒI ÐÀN ÔNG THAM LAM NGUYÊN CHÁN PHONG Anh dù biêt trái tim chãng thê chia dôi mà sao vân cú tham lam hõi...
2096 829494 NGUÒI ÐÃ NHU MO SÔNG TRÀ Ngày xua quen nhau bên duòng vãng hoa nó mau ngày nay xa nhau hoa vùa...
2097 830657 NGUÒI ÐÃ QUÊN HÀN CHÂU Chim xa rùng còn thuong cây nhó côi nguòi xa nguòi rôi tôi lãm...
2098 828751 NGUÒI ÐEP NHAC NGOAI Nguòi dep yêu dâu dep nhu trãng sao Nguòi dep yêu dâu dep nhu mây...
2099 830658 NGUÒI ÐEP BÌNH DUONG VÕ ÐÔNG ÐIÈN Tôi không quên khung tròi mùa ha dên vùng quê rop bóng cây xanh tôi...
2100 829182 NGUÒI ÐÉN TÙ TRIÈU CHÂU NHAC HOA Dù di dên noi nào vân nhó quê nhà djnh mênh kia không làm bôi...
2101 831098 NGUÒI ÐIÊN YÊU TRÄNG (CN) VIÈN CHÂU Trãng oi trãng oi bao dêm dài ta nhó vâng trãng suong khuya mò giãng...
2102 828959 NGUÒI ÐI XA MÃI VIET ANH Nguòi yêu oi dã dên lúc duyên tình ta chia dôi duòng dù hôm nay ôm...
2103 829072 NGUÒI ÐI XÂY HÒ KÈ GÖ NGUYÈN VÄN TÝ Bói chúng mình thuong bao nhiêu mánh dât cãn mà dòi không ngai...
2104 828247 NGUÒI EM ÁO TÍM MINH KY Thu qua tôi vê làng cü bên sông thãm em nguòi em gái môi hông Thãm em...
2105 830659 NGUÒI EM GÁI NHÒ VÜ QUÓC VIET Chiêu nhe nhàng vê trên quê tôi nghe gió hát trên dôi cao lòng...
2106 828768 NGUÒI EM MIÈN CÁT TRÁNG MINH KY Hoàng hôn biên khoi bot sóng vuong sâu Nguòi em gái xua bây giò ó...
2107 828872 NGUÒI EM SÀU MONG Y VÂN Em là gái bên song cúa anh là mây bôn phuong tròi anh theo cánh gió...
2108 829743 NGUÒI EM UÓC MO TÂM GIAO Duyên em dep mo bao noi dên em hüng hò em vân doi chò nguòi mà em...
2109 828139 NGUÒI EM VÌ DA MINH KY Tôi có nguòi em Vÿ Da gãp bên cho Ðông Ba lân ghé miên Trung yêu...
2110 830210 NGUÒI GIAN DÓI SË GÀP NGUÒI GIAN DÓI NGUYÈN HOÀI ANH Ðuòng khuya cô don tôi buóc bóng tôi soi tùng dâu chân mêt nhoài...
2111 828790 NGUÒI GIÁO VIÊN TRÈ HOÀNG VÂN Trên nhüng néo duong cúa Tô quôc xanh tuoi Có nhüng loài hoa thom...
44
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2112 828048 NGUÒI HÀNG XÓM TÔ THANH TÙNG Nhà nàng ó canh nhà tôi cách nhau cái dâu mông toi xanh ròn Hai...
2113 829996 NGUÒI HÕI ANH MUÓN QUAY VÈ NHAC THÁI Nhìn thây trong dôi mãt buôn thiên duòng nhó võ dôi. Men sâu dãng...
2114 830366 NGUÒI KHÔNG CÔ ÐON VINH SÙ Tôi không cô don nhò em gian em dôi quen cho tôi vay nhiêu cay dãng lâu...
2115 830307 NGUÒI LÍNH GIÀ VUI VÈ THANH TRÚC Nãm xua ây ta lên duòng câm tâm vông dánh Tây can truòng Nay di dánh...
2116 830786 NGUÒI MÃI XA RÒI DUY MANH Mói hôm nào còn dây mình cùng tay nãm tay. Môi ngot ngào nu hôn...
2117 830117 NGUÒI ME NGUYÈN NGOC THIEN Tôi muôn là hat nãng dê dên bên me uom lên soi tóc dê tóc sáng...
2118 828712 NGUÒI ME CÙA TÔI XUÂN HÒNG Nuóc mãt me không còn vì khóc nhüng dúa con lân luot ra di di...
2119 830999 NGUÒI ME GÒ ME TRÀN ANH Me dã sông tron tuôi xuân trong chiên khu Bình Ða Vïnh Cúu me...
2120 830367 NGUÒI NGOÀI PHÓ ANH VIET THU Nguòi di di ngoài phô chiêu nãng tãt bên song nguòi di di ngoài...
2121 830211 NGUÒI NHÓ KHÔNG NGUÒI HOÀI AN Nguòi nhó không nguòi ngày bên nhau tha thiêt tình dâu nguòi nhó...
2122 830855 NGUÒI OI ÐÉN BAO GIÒ HOÀI AN Tròi giá rét giüa dông tàn thoáng qua xuân xanh muôn màng dê có...
2123 830856 NGUÒI OI TA CHIA TAY HOÀI AN Ðùng nói nüa oi nguòi oi khi tình ta dã xa thât rôi dùng khóc...
2124 831000 NGUÒI PHU NÜ TU TIN MINH KHANG Trong cuôc sông tôi dã hoc duoc nhiêu dãng cay trong tình yêu tôi...
2125 831001 NGUÒI QUÊN CHÓN CÜ THÁI TH|NH Ngôi buôn vói con mua qua thêm lòng nãng trïu tâm tu nôi niêm...
2126 831002 NGUÒI RA ÐI VÌ ÐÂU PHAM KHÁNH HUNG Lãng thâm môt mình dong dêm bao nhiêu u sâu doi chò môt nguòi nay...
2127 830857 NGUÒI TA NÓI RÀNG ÐÒNG GIAO Nguòi ta nói rãng nguòi ta báo rãng yêu dùng so do ít hay nhiêu...
2128 830661 NGUÒI THÚ BA NGUYÈN HOÀI ANH Tôi không nghe tôi không thây tôi không biêt nghï gì em dan tâm lùa...
2129 830662 NGUÒI TÌNH CORAZON VÜ QUÓC BÌNH Nãng tãt noi chân tròi môt mình ngôi dây vói ly ruou cay cât...
2130 830308 NGUÒI TÌNH MO CAU VINH SÙ Trò choi thuó bé anh ua kéo mo cau chò em qua ngo vuòn cô bé mÿ...
2131 831257 NGUÒI TÌNH MO CAU (CN) VINH SÙ Trò choi thuó bé anh ua kéo mo cau chó em qua ngo vuòn cô bé mÿ...
2132 828474 NGUÒI TÌNH MÙA ÐÔNG NHAC HOA Ðuòng vào tim em ôi bãng giá Tròi mùa dông mây vân hay di vê Vân...
2133 828766 NGUÒI TÌNH NAM MY NHAC NGOAI Là mãt tròi mùa xuân Nam Mÿ ôi dôi mãt em sao chot sáng chói yêu...
2134 830141 NGUÒI TÌNH TRÄM NÄM ÐÚC HUY Ðên môt ngày... môt ngày nào dó anh xa em... môt ngày nào dó Anh...
2135 828802 NGUÒI TÌNH YÊU DÁU NHAC HOA Này nguòi tình anh yêu oi nguòi dem dên biêt bao vui buôn và nguòi...
2136 829337 NGUÒI VÈ CUÓI PHÓ NGUYÈN NHÁT HUY Giot nuóc mãt em roi khi em nói lòi chia tay giot nuóc mãt em roi...
2137 829482 NGUÒI VÈ THÀNH PHÓ PHAM THÉ MY Nguòi dã di di trên non cao nay dã vê trên dông ruông sâu nay dã vê...
2138 829208 NGUÒI VÈ TÙ LÒNG ÐÁT QUÓC DÜNG dêm nay noi thâm sâu âm u tùng con gió lùa bên muôn cây reo vi vu tua...
2139 828978 NGUÒI XA NGUÒI TRÀN THIEN THANH Tù xa rôi môt ngày con nuóc chia làm dôi tù lâu rôi hai duòng hai...
2140 828402 NGUÒI XA TÔI NGUYÈN ÐÚC Anh dã xa tôi rôi vj dãng còn trên môi bây giò dau vòi voi thuong...
2141 828475 NGUÒI YÊU DÁU NHAC NGOAI Nguòi yêu dâu dên bao giò duoc trông thây anh. Cùng em sánh vai...
2142 828030 NGUÒI YÊU ÐÂU RÒI NGUYÈN NGOC THIEN Tôi muôn di khãp noi dê mong tìm kiêm Môt nguòi tình trãm nãm Qua...
2143 829776 NGUÒI YÊU NAY ÐÃ CÓ CHÒNG (A) VIÈN CHÂU Em có chông rôi em có dôi còn tôi cánh nhan lân phuong tròi chúng...
2144 829777 NGUÒI YÊU NAY ÐÃ CÓ CHÒNG (B) VIÈN CHÂU Tròi tháng báy mua ngâu sùi sut tôi khóc tình duyên em khóc biêt...
2145 828345 NGUÒI YÊU NÉU RA ÐI NHAC NGOAI Nguòi yêu nêu ra di Môt hôm nãng lên cao Xin hãy mang di theo Cá mây...
2146 828186 NGUÒI YÊU NHÉ NGUYÈN NGOC THIEN Nguòi yêu nhé chiêu nay dâu con mua có vê anh vân ngôi chò em trên...
2147 830364 NGUA PHI ÐUÒNG XA PHAM ÐÌNH CHUONG Ngua phi ngua phi duòng xa tiên lên duòng cát trãng trãng xóa...
2148 828152 NHA TRANG MÙA THU LAI VÈ VÄN KÝ Oi Nha Trang mùa thu lai vê trong nu cuòi và trong tiêng hát say mê...
2149 829359 NHÁNH LAN RÙNG THÉ HIÉN Vê thãm thành phô náo núc mùa xuân ba lô trên lung mang theo nhánh...
2150 828701 NHÀNH CÂY TRÚNG CÁ VINH SÙ Bé môt nhành cây nhành cây trúng cá.. A a a.. Ðê kgi vô truòng chia...
2151 828761 NHAC CHIÈU NHAC NGOAI Gió dua dên hôn tôi nhac chiêu tù viên khoi hòa theo tiêng hát xa...
2152 828604 NHAC ÐÈN SÂN KHÁU NHAC NGOAI Ðòi nghê sï giang hô sông môi dêm vì ánh dèn dèn vut tãt di...
2153 829541 NHAC KHÚC TÌNH YÊU HOÀI AN Ðuòng vê chiêu nay tròi xanh xanh trong màu mãt em dang xoe tròn...
2154 828279 NHAC RÙNG HOÀNG VIET Cúc cu cúc cu chim rùng ca trong nãng Im nghe im nghe ve rùng kêu liên...
2155 828770 NHAC SÀU TUONG TU HOÀNG TRONG Chiêu roi cho lòng lac loài choi voi Ngày roi ai buôn giây phút qua...
2156 828344 NHAC TÌNH MUÔN THUÓ NHAC ANH Anh dâu yêu em uóc mo trong vòng tay anh âm êm nhüng dêm ngú cô don...
2157 829356 NHAT PHAI NHAC HOA Em tìm trong dêm vãng tùng hat nãng rót roi bao chiêu dã hóa thân...
2158 830663 NHÁN CÁNH CHIM CHIÈU KHÁNH BÄNG Tình yêu thoát xa tâm tay còn dâu cánh chim tròi bay lòng buôn...
2159 828947 NHÄN CÒ CHO EM VINH SÙ Anh nghèo nên chãng nhân kim cuong tãng em theo sính lê huy hoàng...
45
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2160 830900 NHÄN CÒ CHO EM (A) VINH SÙ Anh nghèo không có nhân kim cuong anh chi tãng em nhân cõ thuòng...
2161 830901 NHÄN CÒ CHO EM (B) VINH SÙ Em oi anh dâu có ngò tình ta nhu cánh diêu bay bay cao dút chi cho...
2162 829756 NHAT KÝ NHAC HOA Vê nhà làm gì khi dau thuong giày xéo coi lòng dã cât buóc ra di...
2163 828691 NHAT KÝ ÐÒI TÔI THANH SON Nguoc thòi gian tró vê quá khú phút giây chanh lòng Bao nhiêu ký...
2164 828863 NHÉ ANH NGUYÈN HÀ Tình yêu nhu mât ngot trên cao làm lòng ta luôn khát khao tình yêu...
2165 828042 NHÌN NHÜNG MÙA THU ÐI TR|NH CÔNG SON Nhìn nhüng mùa thu di em nghe sâu lên trong nãng Và lá rung ngoài...
2166 830859 NH|P CÀU QUÊ HUONG PHAN LONG Anh dãt em qua mây nhjp câu vê thãm quê huong câu Hiên Luong trên...
2167 828116 NH|P THÓ MÙA XUÂN DUONG THU Con chim bô câu bé nhõ bay qua vùng tròi vùng tròi mùa Xuân Tia...
2168 829206 NH|P TIM YÊU NHAC KOREA Ngoài hiên lâp lánh nãng ban mai khë vuon mình dù rãng soi sáng...
2169 828788 NHÓ LÊ UYÊN THANH HÀI - Anh oi! Em xin anh dùng có hõi con chim Con chim chi biêt hót Nó…
2170 830860 NHÓ AI TIÉN LUÂN Ð.T.CA - Nhó ai dàn lên cung phím chò ai nhó ai dê tiêng to thân thò dê…
2171 829712 NHÓ ANH KY PHUONG Ngày ra di anh mang theo môt con tim thât buôn dê noi dây em nhu mông...
2172 831003 NHÓ BÀ ME QUÊ NGUYÈN ÐÚC TRUNG Bà me quê hy sinh suôt dòi bà me quê ru con dêm ngày con cò âu o...
2173 830492 NHÓ CHA NGOC SON Ðêm nay nghe gió lanh lòng con nhó dên cha nhu bao dêm vãng nhà…
2174 831051 NHÓ EM LÝ BÔNG MAI (A) KIM TUÁN T.Q.TUÁN - Bông mai vàng thuó nàng còn tré trên lôi di vê lãm ké doi trông…
2175 831052 NHÓ EM LÝ BÔNG MAI (B) KIM TUÁN T.Q.TUÁN - Bông mai oi hõi bông mai vàng giò nàng vân xa mùa xuân têt dên cho…
2176 829660 NHÓ GÁP NGÀN LÀN HON TRÀN LÊ QUYNH Tù nhüng nãm tháng dã sông dê lai gì cho anh dê lai nhüng giâc...
2177 830770 NHÓ HUÉ TRÀN LONG éN Không chi nhó nhüng lãng tâm dâu em. Anh rât nhó nhüng chiêu suong...
2178 829814 NHÓ MÃI SÔNG TRÀ Ngày ngày ngày di qua thât là nhanh tháng tháng tháng cuôn theo...
2179 831004 NHÓ ME LÝ MÒ CÔI TRUONG QUANG TUÁN Me qua dòi khi con còn trong nôi cha bõ con bo vo di theo nguòi câu...
2180 828058 NHÓ MÙA HOA TÍM MANH PHÁT Nhó thu nào qua mây mùa hoa Mo bóng dáng nãm xua xa mò Chiêu chiêu...
2181 828772 NHÓ MÙA THU HÀ NOI TR|NH CÔNG SON Hà Nôi mùa thu cây com nguôi vàng Cây bàng lá dõ nãm kê bên nhau...
2182 830493 NHÓ MUA XUA NGUYÈN NGOC THIEN Së không còn dâu em dâu em. Nhó con mua ngày ây mình em trên phô...
2183 831224 NHÓ NGUÒI YÊU HOÀNG HOA Nhiêu dêm thúc tron nhó thuong em nhó quá làm sao biêt ngo tìm...
2184 830368 NHÓ NHA TRANG MINH KY Nha thành mên yêu môt ngày tròi sang mùa mói gió tù biên khoi...
2185 830212 NHÓ NHAU HOÀI ANH VIET THU-THIÊN HÀ Em ó noi nào có còn mùa xuân không em rùng ngàn lá gió tùng dêm...
2186 830369 NHÓ NH|P CÀU TRE TIÉN LUÂN Ai có nghe lòi ru chiêu bên mái tranh làng quê khi buóc trên duòng...
2187 830309 NHÓ ON THÀY CÔ NGUYÈN NGOC THIEN Vê lai truòng xua vói bao ký niêm bóng dáng cô thây vân vuong...
2188 829040 NHÓ PHÚT ÁY MAI ANH VIET Nhó phút ây ta bên nhau vói gió mát vói trãng sao tình mình là...
2189 829238 NHÓ SÀI GÒN QUÓC HÙNG Sài Gòn hôm nay có lá roi buôn. Sài Gòn hôm nay thiêu vãng môt...
2190 830664 NHÓ THÀNH PHÓ HOA ÐÀO PHAN LONG Ó thành phô hoa mai nhó thành phô hoa dào giüa Bên Nhà Rông nhó...
2191 828380 NHÓ THUONG NGÀY THÁNG NHAC ANH Tù ngày còn tho tôi hay thuòng nghe tình khúc u buôn lòng ray rút...
2192 829843 NHÓ VÈ EM NGUYÈN NGOC THIEN Ðêm dêm gió thôi tùng con gió lanh vê tùng con Nhó nguòi em gái...
2193 828711 NHÓ VÈ HÀ NOI HOÀNG HIEP Dù có di bôn phuong tròi lòng vân nhó vê Hà Nôi Hà Nôi cúa ta...
2194 828427 NHU CÁNH VAC BAY TR|NH CÔNG SON Nãng có hông bãng dôi môi em Mua có buôn bãng dôi mãt em Tóc em...
2195 830494 NHU CHUA BÁT ÐÀU ÐÚC TRÍ Và em dã yêu và em dã mo mo dên thiên duòng noi ây mai này chi...
2196 829161 NHU CON GIÓ VÔ TÌNH PHAM ÐÄNG KHUONG Anh di lên núi tìm môt cành hoa. Anh di qua sông tìm môt làn gió....
2197 828110 NHU CON MUA ÐÀU MÙA TRÀN LONG éN Nhüng con mua dâu mùa thuòng làm dau cây lúa Nhüng con mua dâu mùa...
2198 830771 NHU DÒNG SÔNG CHÀY NGUOC TRÀN LONG éN Chiêu nay quên dón em môt lân lõ hen Chiêu nay quên dón em lai...
2199 828476 NHU ÐÃ DÁU YÊU NHAC NGOAI Trong dôi mãt em anh là tât cá là niêm vui là hanh phúc em dâu...
2200 828223 NHU KHÚC TÌNH CA NGUYÈN NGOC THIEN Tôi vân thây em nhu ngày nào dù nãng nông truòng làm chiêc áo...
2201 828729 NHU MOT LÒI CHIA TAY TR|NH CÔNG SON Nhüng hen hò tù nay khép lai Thân nhe nhàng nhu mây Chút nãng...
2202 830138 NHU NGÀY XUA ÐÚC HUY Cha.. cha.. ra.. cha.. cha.. ra.. ra.. cha.. ra.. cha.. cha.. cha.. cha.....
2203 828719 NHU NHÜNG GIOT SUONG NGUYÈN VÄN HIÊN Có nhüng giot suong trãng roi trên áo anh mà chãng hê roi trên dâu...
2204 830495 NHÜNG ANH CHÀNG NGO NHAN VÕ THIEN THANH Ôi! Tà áo dó khiên cho con tim vât vò. Còn bao con tim ngân ngo
2205 830370 NHÜNG ÁNH SAO ÐÊM PHAN HUYNH ÐIÉU Làn gió thom huong dêm vê quanh khu nhà tôi mói cât xong chiêu qua...
2206 831005 NHÜNG ÂM VÀN BIÉT NÓI KHÁC DÜNG Ðây là chü I mà ngày xua em còn bé tí còn dây là chü O luôn nhãc...
2207 829448 NHÜNG BÔNG HOA TRÊN TUYÉN LÙA CÙU DÜNG Ó giüa rùng dâu có guong soi làm sao em thây duoc vêt bâm trên má...
46
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2208 828272 NHÜNG BÔNG HOA TRONG VUÒN BÁC VÄN DUNG Nhüng bông hoa trong vuòn Bác tõa ngát huong mang tình yêu mênh mông...
2209 828845 NHÜNG BUÓI CHIÈU VÀNG NHAC NGOAI Em có biêt không thòi gian dã qua nhu môt giâc mông nhó lai nhüng...
2210 828059 NHÜNG BUÓC CHÂN ÂM THÀM Y VÂN Tùng buóc tùng buóc thâm hoa vòng rùng tuyêt trãng rãng thông...
2211 828426 NHÜNG CON MÁT TRÀN GIAN TR|NH CÔNG SON Nhüng con mãt tình nhân nuôi ta biêt nông nàn nhüng con mãt thù...
2212 830861 NHÜNG CÔ GÁI ÐÒNG BÀNG CÙU LONG HUYNH THO Nhüng dâm sen nhüng dòng sông lâp lánh trãng sao nhüng xóm thôn...
2213 830371 NHÜNG CÔ GÁI QUAN HO PHÓ ÐÚC PHUONG Trên quê huong Quan Ho i môt làn nãng i cüng mang diêu dân ca giüa...
2214 830665 NHÜNG CÔ TÁM TRÊN MÂY PHAN LONG Chiêu nay ra phi truòng gãp cô bé dông huong áo dài màu mân dõ...
2215 828699 NHÜNG DÒNG SÔNG LUU NIEM HOÀI NAM Thâm thoát môt nãm hè nay lai vê sãp phái xa ban lòng tôi tái tê...
2216 830783 NHÜNG ÐÔI MÁT MANG HÌNH VIÊN ÐAN TRÀN TIÉN Ðoàn quân vôi di di vê biên giói Cüng tù biên giói vê nhüng bây...
2217 828413 NHÜNG EM BÉ NGOAN PHAN HUYNH ÐIÉU Em duoc khen là em bé ngoan vì chúng em di hoc dêu khi hoc em ngôi...
2218 830372 NHÜNG GIAI ÐIEU KHÔNG QUÊN QUÓC DÜNG Câu dân ca trên dông nuóc mãn nhu giot sâu quê huong câu dân ca trên...
2219 829886 NHÜNG GIÁC MO D|U DÀNG TUÁN KHANH Có tiêng mua bay bên hiên thât buôn sáng nay... Phô vãng chân ai di...
2220 830666 NHÜNG KHI TA BUÒN VÕ THIEN THANH Tìm môt cong rom khô hanh phúc dôi khi bât ngò tìm nguòi ban thân...
2221 830667 NHÜNG LÁ THUYÈN UÓC MO THÀO LINH Nào ban lai dây ngãt lá xêp thuyên thá dòng nguoc xuôi di biêt...
2222 828885 NHÜNG LÒI DÓI GIAN NHAC HOA Ðã dên lúc nói lên câu giã tù duòng tình yêu hai lôi di dê rôi...
2223 830784 NHÜNG LÒI EM HÁT TÙ HUY Hõi nguòi yêu dâu hãy hát anh dàn nhüng lòi anh hát dôt cháy...
2224 830373 NHÜNG LÒI NÀY CHO EM TRÚC PHUONG Nhüng lòi này cho em ta bõ ta chua núa cuôc tình thay dam mê thê...
2225 828755 NHÜNG LÒI XIN EM NHAC NGOAI Anh anh hãy cho em ngày mai cho tiêng yêu thuong tù dây mình em Xin…
2226 828871 NHÜNG MÙA DÁU YÊU TRÀN MINH PHI Nhüng mùa dâu yêu oi xa rôi ngàn xa ký niêm nhüng mùa mãt nai xua...
2227 829349 NHÜNG MÙA HOA BÒ LAI VIET ANH Ngoài hiên nãng lên di vê dâu dó giâc mo trôi dat giüa dêm ôi ngày...
2228 828343 NHÜNG MÙA NÁNG ÐEP NHAC ANH Thôi chia tay anh nguòi ban thân oi Ta quen nhau khi ta mói lên nãm...
2229 828958 NHÜNG NÈO ÐUÒNG PHÙ SA BÀO PHÚC Thoáng trong gió buôn bên dòng nuóc trôi lüng lò chò môt ngày...
2230 830862 NHÜNG NGÀY DÁU YÊU THANH SON Nhac buôn rùng thông nghe suót muót trong lòng có ai thuong chò...
2231 829997 NHÜNG NGUÒI BAN BÊN TÔI NGUYÈN HOÀI ANH Nhiêu lúc sóng gió trong cuôc dòi tôi biêt mình không lé loi....
2232 829589 NHÜNG VÉT CHAI CHO TÓ QUÓC LÊ VÄN LOC Chiêu mua trong dan dôi ngoài chiên truòng có anh thanh niên xung...
2233 829542 NHÜNG VÌ SAO YÊU DÁU TRÀN MINH PHI Ngày tôi lón nhìn sao muôn bay lên tròi ngàn sao sáng thao thúc...
2234 828477 NIÈM ÐAU CHÔN DÁU NHAC NGOAI Tròi buôn suong vê quanh vãng Ðêm trãng ngoài hiên thoáng nghe gió...
2235 828358 NIÈM MO UÓC NHAC NGOAI Tim anh nghe ngàn câu ngóng chò Còn anh giò nhu thân thò Tùng câu...
2236 828686 NIÈM THUONG NHÓ NHAC PHÁP Niêm thuong nhó em vói anh còn dó Em khóc u tình cüng nhu anh Niêm...
2237 831006 NIÈM VUI CÙA EM NGUYÈN HUY HÙNG Khi ông mãt tròi thúc dây me lên rây em dên truòng cùng dàn chim...
2238 830142 NIEM KHÚC CUÓI NGÔ THUY MIÊN Dù cho mua tôi xin dua em dên cuôi cuôc dòi.. Dù cho mây hay cho bão...
2239 830772 NÍU TAY NGHÌN TRÙNG TR|NH CÔNG SON Môt chiêu kia có nguòi tình tré. Ði lang thang quanh ngôi thành cô....
2240 830118 NON NUÓC HÜU TÌNH THANH SON Non nuóc hüu tình quê mình xinh dep quá tù nhüng câu hò ý nhac...
2241 828741 NÓI CHI ÐÉN CHUYEN MAI SAU THÔNG ÐAT Ðùng nói chi nhiêu dên chuyên mai sau Ðùng nói chi nhiêu thêm buôn...
2242 831007 NÓI ÐI ANH PHAM HÒA KHÁNH Chiêu mua roi mua roi mua nhe roi trên vai em mua nhe roi nhe roi uót...
2243 831177 NÓI LÒI YÊU THUONG VÌNH TÂM Tùng giot mua mang bao dâu yêu xanh tròi mây tuói mát nhüng tâm hôn...
2244 828764 NÓI SAO CHO EM HIÉU NHAC ANH Khi anh sông trong âm thâm Nàng khóc thuong cho anh Và vui khi thây...
2245 828452 NÓI VÓI EM DZOÃN BÌNH Nêu nhãm mãt trong vuòn lông gío së duoc nghe nhiêu tiêng chim...
2246 831246 NÓI VÓI EM NGUYÈN PHI HÙNG Anh luôn mo uóc môt lân cho giây phút ây thât gân dê anh duoc nói...
2247 829662 NÓI VÓI EM (2) NGUYÈN NGOC THIEN Anh muôn nói yêu em nhung ngai tròi giông mây che lac lôi anh muôn...
2248 828981 NÓI VÓI NGUÒI TÌNH HÀN CHÂU Qua lôi nhõ vào nhà em muôn ghé vào thãm so ba má em buôn lòng...
2249 828725 NÓI VÒNG TAY LÓN TR|NH CÔNG SON Rùng núi dang tay nôi lai biên xa Ta di vòng tay lón mãi dê nôi...
2250 830213 NÓI LÙA LÊN EM HUY DU Trãng dã dây rôi khoi bêp hông lên nhé lá nêp rau rùng thêm âm...
2251 828702 NÖI BUÒN BIET LY THANH SON Còn gì nüa dâu bao giò gãp nhau Nhüng lòi thó than hãn nôi thuong...
2252 829463 NÖI BUÒN CHIM SÁO HUYNH NGOC ÐÔNG Ngoài dông cây lúa chêt khô con sáo bay lé ban bên tròi kêu tiêng...
2253 828743 NÖI BUÒN CHUA QUÊN HOÀNG XUÂN GIANG Em ngôi ru buôi chiêu màu nãng úa trên cao em ngÒi ru mùa ha lòng...
2254 830119 NÖI BUÒN CÙA ME NGUYÈN NGOC TÀI Me nhó huong cau quê ngoai bao nãm uóp tóc me nông mùa thu trãng...
2255 830374 NÖI BUÒN GÁC TRO HOÀI LINH Gác lanh vê khuya con gió lùa trãng gây nghiêng bóng cài song thua...
47
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2256 828043 NÖI BUÒN HOA PHUONG THANH SON Môi nãm dên hè lòng man mác buôn Chín muoi ngày qua chúa chan...
2257 830865 NÖI BUÒN THIÉU PHU DZOÃN BÌNH Bao nãm rôi tuóng nguòi không còn nhó bao nãm rôi còn nuôi nâng...
2258 829389 NÖI ÐAU CHIA XA PHUONG UYÊN Chot môt ngày ngôi bên chiêc phone hoài em tho ngây mãt nai mông mo...
2259 831008 NÖI ÐAU CÙA TÌNH YÊU BÀO CHINH Hat mua dã xóa mò tùng góc phô vui buôn dêm dêm vì sao nhó nhung...
2260 829617 NÖI ÐAU DÌ VÃNG NGUYÈN KIM TUÁN Khi khi dêm buông xuông quanh tôi dêm che lâp kín môi cuòi không nghe...
2261 828342 NÖI ÐAU D|U DÀNG NHAC ANH Xé rách nôi khô em bãng tiêng ca bóp nát súc sông qua diêu…
2262 829131 NÖI ÐAU NGOT NGÀO TRONG ÐÀI Chãng còn gì dê nói phái không anh tháng nãm trôi theo dòng dòi...
2263 829286 NÖI ÐAU NGOT NGÀO (2) QUÓC DÜNG Giò em dã mât nhüng phút vô tu thuó nào tù khi anh dên mang nhüng...
2264 828783 NÖI ÐAU NIÈM NHÓ NHAC NGOAI Ðùng nhìn em xui anh lãng nghe nguòi hõi Lòng em chât ngât nhüng…
2265 830668 NÖI ÐAU VÔ THUÒNG THÁI HÙNG Ðuòng nào em di cô quên giâc mông xuân thì duòng nào em di ru dòi...
2266 828206 NÖI LÒNG NGUYÈN VÄN KHÁNH Yêu ai yêu cá môt dòi Tình nhüng quá khãt khe khiên cho dòi ta dau...
2267 828395 NÖI LÒNG CÔ THÁM VINH SÙ Chuyên kê rãng nàng tên cô Thãm dep nhu nhung dju nhu to tài hoa...
2268 831247 NÖI LÒNG XA XÚ NGUYÈN PHI HÙNG Môt mình noi dây nhó thuong chôn quê nhà cuôc dòi công nhân bao bôn...
2269 829661 NÖI NHÓ NGUYÈN HOÀI ANH Bao hen thê giò nguòi dã quên hêt cât buóc quay lung ra di không...
2270 828920 NÖI NHÓ D|U ÊM DUONG THU Nghe tùng con mua rót quanh dòi anh ngôi nhó em sâu dông nhüng dêm...
2271 830496 NÖI NHÓ MÙA ÐÔNG PHÚ QUANG Duòng nhu ai di ngang cúa gió mùa dông bãc se lòng. Chút lá thu…
2272 830863 NÖI NHÓ NÀO CHO ANH QUÓC AN Con tim yêu giò dây dã phôi pha nhüng vui buôn ngot ngào cho nhau dã...
2273 830864 NÖI NHÓ RIÊNG EM VÜ QUÓC VIET Lòi nói ngày nào vân còn dây nhung sao anh chãng khi quay vê bò...
2274 830866 NÖI NHÓ TÌNH TÔI HOÀI AN Tình yêu xua nhu trãng nhu sao hanh phúc thay lòng mình ngot ngào em...
2275 830375 NÖI SÀU ÐÊM VÁNG QUÓC AN Con tim yêu giò dây dã phôi pha nhüng vui buôn ngot ngào cho nhau dã...
2276 830867 NOI TÔI ÐÌNH VÄN Chiêu vê thãm quê thãm nôi tóc dã bac pho lòng chot bâng khuâng...
2277 828996 NOI ÁY BÌNH YÊN BÀO CHÁN Giüa dêm tôi nhó vê em yêu nhu dai duong nhó tròi xanh Ôm lòng dêm...
2278 829103 NOI MÙA THU BÁT ÐÀU VIET ANH Còn môt mình lãng nghe hoàng hôn tiên em con duòng xao xác mua vê....
2279 830868 NO DUYÊN THÁI KHANG Bóng dáng ai dep xinh cho lòng ta dang chìm dãm vói áo dài tung...
2280 830669 NO EM MOT KHÚC DÂN CA TIÉN LUÂN Còn nhó không anh nhüng ngày tho chân dât lung trân còn nhó không...
2281 828607 NUÓI TIÉC NHAC NGA Ngày xa xua em ngu ngo quá nhu tré con duoc chàng yêu thuong nhung em...
2282 831377 NU CUÒI SON CUÓC TÔ HÀI Tôi nhó mãi môt chiêu xuân chia phôi mây mò buông xuông núi dôi…
2283 830670 NU CUÒI THIÊN THÀN XUÂN HIÉU Thiên thân luôn hé môi cuòi mang niêm vui dên moi noi trên cành chim...
2284 828303 NU CUÒI XINH NHAC THIÉU NHI Miêng cô bé hay cuòi nè Me khen bé cuòi tuoi ghê Trông giông nhu...
2285 831278 NU HÔN BÁT NGÒ MY TÂM Nhó mãi hôm nào gãp mãt nhau mà ta nhu chãng muôn chào nhau Cú...
2286 828979 NU HÔN BIET LY NHAC HOA Cuôc tình nào giò dây dã hêt lòi biêt ly cùng em rã ròi cuôc...
2287 828980 NU HÔN DUÓI MUA NHAC HOA Tròi mua mãi không ngùng nhu dòng nuóc lanh lùng mò khung kính cãn...
2288 829043 NU HÔN KHÓ QUÊN NHAC HOA Chiêu nay em bông nghe lòng nhó nhüng phút yêu xua bao nãm xa vòi...
2289 830310 NU HÔN MÙA XUÂN LÊ QUÓC DÜNG Mùa xuân oi mùa xuân oi mùa xuân dã dên mùa xuân dã dên khãp moi...
2290 831144 NU HÔN VÀ NUÓC MÁT LÂM CHÁN HUY Ngày xua bên dòng sông dìu hiu ngôi nhà tranh thâp thoáng dáng cô em...
2291 828807 NU HÔN VÌNH BIET NHAC NGOAI Xin hãy hôn em hôn lân cuôi mai chãc em không còn bên nguòi. Së muôn...
2292 831248 NU HÒNG TRÀN HÜU BÍCH Nu hông truóc ngo nhà ai nó hoa buóm ong tìm lai ngot ngào say...
2293 829999 NU HÒNG HÒ HÜNG NGUYÈN NHÁT HUY Cuôc dòi vân thê Dâu biêt em không yêu anh Mà lòng vân nhó
2294 828901 NU HÒNG MONG MANH NHAC HOA Anh dem trao cho em nu hông nu hông mong manh nhu suong mai trong gió...
2295 830919 NU TÀM XUÂN PHAM DUY Trèo lên lên trèo lên Trèo lên lên trèo lên Lên cây buói y ý y hái y...
2296 828478 NU TÌNH XANH NHAC NGOAI Bao nhiêu uyên uong trong con yêu duong dôi chân miên man hân hoan lang...
2297 829240 NU XUÂN HÒNG MÀC THÉ NHÂN Nguòi hõi có biêt xuân dã vê tròi cao tung tãng én lao xao vê dên...
2298 830497 NUONG CHIÈU PHAM DUY Chiêu oi! Lúc chiêu vê rop bóng nuong khoai. Trâu bò vê giuc mo...
2299 831145 NUÓC MÁT ÐON PHUONG TÔ TÀI NÄNG Anh không thê tin nhüng tháng nãm gân nhau nay nguòi quay buóc dê...
2300 828784 NUÓC MÁT HOC TRÒ BÀO CHÁN Hõi nguòi yêu oi có phút giây nào lòng anh không nguôi nhó em Cho...
2301 830788 NUÓC MÁT PHI TRUÒNG DUY MANH Hoàng hôn ta dua nguòi di mua uót dâm phi truòng quyên luyên không...
2302 829344 NÙA ÐÊM NGOÀI PHÓ TRÚC PHUONG Buôn vào hôn không tên thúc giâc núa dêm nhó chuyên xua vào dòi...
2303 829499 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN (CN) HÀ TRIÈU Dâu biêt em thành hôn vói duong ba dây à mà không
48
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2304 829921 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 1 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Mà là môt su hoà hop giüa hai cuôc... dòi... cúa hai ké yêu…
2305 829922 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 2 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Tôi là nguòi buôn bán ó Thú Ðúc... Nó buôn bán ó Sài Gòn... Nó…
2306 829923 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 3 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Danh giá gia dình môn dãng hô dôi... Anh có biêt chãng vì thiên ha…
2307 829924 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 4 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Tuy dem da thuong... anh... nhung phái tùy lênh trên... Bói vì…
2308 829925 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 5 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Nguòi nói chuyên vói tao là xác con
2309 829926 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 6 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Bói vì khi cháu di... rôi... thì kê sáng büa sau... Thãng Tùng…
2310 829927 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 7 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Không! Tùng dã hiêu lâm Huong... vì vây Huong dên dây là dê xin…
2311 829928 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 8 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Chj Hai em có gói tho cho chj có nhân tho cúa em hông? Dâu biêt…
2312 829929 NÙA ÐÒI HUONG PHÁN - PHÀN 9 HÀ TRIÈU HOA PHUONG - Anh Tùng tai sao anh nói nguòi dàn bà dáng thuong ây lai là chj…
2313 829064 NÙA HÒN THUONG ÐAU PHAM ÐÌNH CHUONG Nhãm mãt cho tôi tìm môt thoáng huong xua cho tôi tìm vê duòng cü...
2314 831355 NÙA VÀNG TRÄNG NHAT TRUNG Núa vâng trãng don côi trong dêm buôn nhó ai trãng roi trên sông cùng...
2315 828346 OH CAROL NHAC ANH Ah Woo... Woo... Woo... Woo... Woo... Woo... Hõi em yêu ai cüng diên vì...
2316 828479 ONE MORE TRY NHAC ANH Ngày dó em di không nói môt lòi ngày dó cho anh cay dãng ngàn...
2317 830120 ÔI MÊ LY VÄN PHUNG Ô mê ly mê ly ô mê ly mê ly dòi ta ô mê ly dòi sông vói cây dàn tình...
2318 828615 ÔI TÌNH YÊU NHAC THÁI Nà nà nà ná na nà na na na... Na na na ná na nà na na na... Nà nà...
2319 830376 Ô KÌA XUÂN TIÉN LUÂN Ô kìa mùa xuân dang vê ngâp ngùng chôn xa gió lanh mùa dông ngân...
2320 829308 ÔNG LÁI ÐÒ HIÉU NGHÌA Tôi dã gãp môt chiêu trên bên nuóc. Ông lái dò ngôi doi khách...
2321 829418 ÔNG LÃO CHÈO ÐÒ (CN) VIÈN CHÂU Còn nuóc mo màng mây vân vo thì còn lão vói môt con dò có tiên...
2322 831055 ÔNG TRÄNG XUÓNG CHOI PHAM DUY Ông trãng xuông choi cây cau thì cau së cho mo Ông trãng xuông choi...
2323 831009 ÔNG YÊU NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Ông có râu dài trãng nhu dòng suôi trong veo ông có lung còng còng...
2324 829475 OI CUOC SÓNG MÉN THUONG NGUYÈN NGOC THIEN Có chú chim non nho nhõ cât tiêng líu lo nhu muôn ngõ buôi sáng...
2325 828187 ON NGHÌA SINH THÀNH DUONG THIEU TUÓC Uông nuóc nhó nguôn làm con phái hiêu Em oi hãy nhó nãm xua nhüng...
2326 828785 Ó HAI ÐÀU NÖI NHÓ PHAN HUYNH ÐIÉU Có môt không gian nào Ðo chiêu dài nôi nhó Có khoáng mênh mông...
2327 829854 Ó TRO TR|NH CÔNG SON Con chim ó dâu cành tre con cá ó tro trong khe nuóc nguôn Cành tre...
2328 828400 PHÁO HÒNG TIÈN BIET KHÁNH BÄNG Ðuoc biêt nguòi yêu di lây chông hõi rãng lòng anh có vui không....
2329 829816 PHÀI EM LÝ NGUA Ô TIÉN LUÂN Lôc côc leng keng luc lac dông den dây cuong nhuôm thãm có phái em...
2330 830869 PHÀI LÒNG TRUONG QUANG TUÁN Ngó lo lâu ngày chãng dãng thú thiêt thì hông có gan lõ rôi...
2331 831099 PHAM LÃI BIET TÂY THI (CN) VIÈN CHÂU Bút ngát tròi khuya gió lanh lùng con thuyên luót sóng giüa...
2332 830121 PHAN GÁI THUYÈN QUYÊN GIAO TIÊN Tù nay thôi dành quên mình lõ dôi dù vuong vân mãi cüng thê mà...
2333 829790 PHAN LÀM DÂU (A) QUY SÁC Vào lò cay khói lê dâm vào dòi cay lê phân làm dâu con Thân làm...
2334 829791 PHAN LÀM DÂU (B) QUY SÁC Khô só nhút là giò dâng com nuóc em phâp phông tù tiêng nói cúa...
2335 829050 PHAN TO TÀM MINH KY Nguòi có thuong thuong tôi nghê sï thì dùng có thuong nhu thuong...
2336 829875 PHIÊU BÒNG CA TRÀN QUANG LOC Lo âu kiêp nguòi mêt buóc chân nguòi Ô! màn hoa thom goi mùi huong...
2337 829544 PHIÊU DU TRÀN MINH PHI Tù khi em dên mây bông xanh quanh dòi tôi mùa hoa tim tím cüng theo...
2338 830377 PHIÊU LÃNG BÀO CHINH Em ra di dê lai bóng trãng miên man còn dâu nüa dâu yêu tình say anh...
2339 828984 PHONE CHO EM NHAC ANH Ðây telephone này là telephone anh xài goi telephone em là sô mây...
2340 829441 PHONG BA TÌNH ÐÒI NHAC HOA Nhìn tùng làn gió theo nhau cuôn trôi tìm vê cuôi tròi lòng nghe...
2341 828083 PHÔI PHA TR|NH CÔNG SON Ôm lòng dêm nhìn vâng trãng mói vê Nhó chân giang hô Ôi phù du...
2342 828370 PHÓ BIÉN THANH TÙNG Môt ngày gãp trên phô biên Môt ngày nhu dã nên quen Và rôi nào...
2343 830498 PHÓ BIÉN TÌNH HÈ TRÀN MINH PHI Con phô biên hè nãng xôn xao Ta ru mình trên sóng hôn nhiên Con phô...
2344 829742 PHÓ CHIÈU MUA BAY SÔNG TRÀ Anh ra phô chiêu nay chiêu nay mua bay bay không giông nhu moi ngày...
2345 829545 PHÓ HOA HOÀI AN Nu hoa thãm nhüng giot suong ban mai nhìn làn mây trãng dang nhe...
2346 829028 PHÓ MÂY THÀO LINH Phô mây hoa dây bông bênh mây trôi hoa nuóc chân nguòi di. Phô mây...
2347 830499 PHÓ MOT MÌNH HUYÈN TRANG Phô vãng noi mình em dúng tiêng gió lao xao nhe bóng ai bóng ai...
2348 830785 PHÓ NGHÈO TRÀN TIÉN Phô nghèo xua mái ngói nghèo xua ngoài ga cü tiêng còi xa buôn...
2349 829664 PHÓ NÚI CHIÈU XUÂN SÔNG TRÀ Ta dua nhau lên thành phô suong mù Ðà Lat chiêu dáng dep phô nên...
2350 830122 PHÓ QUEN MANH TRINH Mây ngàn theo gió mây trôi lüng lò em ngôi em hát vu vo môt mình...
2351 830870 PHÓ THUONG TIÉN LUÂN THANH SON - Tró vê noi dây khi hoàng hôn roi cuôi ngày duòng chiêu heo may ru…
49
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2352 830214 PHÓ VÁNG EM RÒI MANH PHÁT-NG.ÐAN THANH Mua khuya hãt hiu xuyên qua mành tình ngãn cách rôi dêm qua trãng dêm...
2353 828926 PHÓ XA LÊ QUÓC THÁNG Mua vê trên khúc hát lãng u buôn doi bóng hình ai nhu tìm vê...
2354 830123 PHÓ XUA NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Này nguòi yêu hõi có bao giò em biêt không rãng anh yêu em và anh...
2355 830160 PHÚC ÂM BUÒN TR|NH CÔNG SON Nguòi nãm co nhu loài thú khi mùa dông vê. Nguòi nãm yên không kêu...
2356 830671 PHÚT BAN ÐÀU NGUYÈN BÁ NGHIÊM Tóc em dài làm muôn con suôi nét em cuòi dep tua bài tho dón xuân...
2357 830672 PHÚT BAN ÐÀU (2) PHAM THU SINH Phút ban dâu gãp nhau tình trong dôi mãt nhu thâm uóc hen phút ban...
2358 829618 PHÚT BIET LY NHAC HOA: THÀNH LONG Giò còn gì hãy nói di em khi dã không còn chung buóc lòng nghen...
2359 831378 PHÚT CUÓI LAM PHUONG Chi còn gân em môt giây phút thôi môt giây nüa thôi là xa nhau rôi...
2360 829225 PHÚT GIAO THÙA LÀNG LË ANH QUÂN HUY TUÁN - Tùng giot mua dêm nay ngâp ngùng dâu trên áo em rung rung Câm tay em…
2361 829838 PHÚT GIÂY ÐOI CHÒ TRÀN HUÂN Ði xa dã hon môt tuân quanh tôi buôn vói bóng dêm bâng khuâng mãt...
2362 828894 PHÚT GIÂY THÀN TIÊN NHAC HOA Hôm nay mây giãng trãng trong khung tròi rông tràn dây ý tho cho nhau...
2363 828706 PHÙ SA NÒNG NÀN TRÀN QUANG HUY Ðông lúa ngát xanh tình dât mói Phù sa nuôi lúa dông ta phú âm...
2364 831010 PHU TÌNH KHÔNG PHÀI LÀ TÔI THÁI TH|NH Có thê là trong chúng ta djnh mênh dã cách chia hai dúa hai con...
2365 830000 PHUONG BUÒN THANH SON Em dên vói anh vào môt ngày tròi dep nãng... Môt ngày phuong...
2366 828421 PHUONG HÒNG VÜ HOÀNG Nhüng chiêc giõ xe chó dây hoa phuong Em chó mùa hè cúa tôi di...
2367 831146 PHUONG OI THANH SON Phuong oi xa vãng em nhiêu nãm nghe lòng thuong nhó lãm trót mang...
2368 828905 PHUONG YÊU NHAC HOA Môt mùa hè dây ái ân vói con gió dùa trong nãng có em ngôi dây...
2369 831170 PHUONG YÊU PHAM DUY Yêu nguòi nhu lá dô chiêu dông. Nhu mây hông chua tím... Nhu con chim...
2370 831186 QUA BÉN NINH KIÈU NGUYÈN VÄN HIÊN Ðêm nay qua bên Ninh Kiêu nhó vê bóng dáng em yêu lòng nghe xao...
2371 828264 QUA CÀU GIÓ BAY DÂN CA QUAN HO Yêu nhau cói áo ôi a cho nhau vê nhà dôi rãng cha dôi me a ôi a...
2372 831379 QUA CON MÊ TRÀN TR|NH NHAT NGÂN - Môt mai qua con mê xa cuôc dòi bênh bông ta lai vê bên em. Ngày…
2373 828771 QUA MIÈN HÀ TIÊN Y VÂN Ngày nào qua Hà Tiên miên dông quê dju êm Nhó khi trãng soi dât...
2374 829847 QUA NGÕ NHÀ EM VINH SÙ Anh vân di vê qua ngo nhà em Chân buóc ngâp ngùng dây voi nôi...
2375 828273 QUA SÔNG PHAM MINH TUÁN Hò khoan chúng em khua mái chèo dua các anh qua dòng sông lanh lëo...
2376 831011 QUAY ÐÀU LÀ BÒ MINH KHANG Nhãm mãt lai anh không tin vì sao em ra di bõ lai nhüng con duòng...
2377 831207 QUAY VÈ QUÁ KHÚ MINH KHANG Môt ngày nãng tãt anh buóc trong cô don vói trái tim chông chênh...
2378 830500 QUÁN CÓC VÕ THIEN THANH Quán cóc nãm yên duói hàng me tiêng ve kêu trua hè tò vé sô ngú...
2379 829307 QUÁN GÁM ÐÀU LÀNG GIAO TIÊN VINH SÙ - Quán Gâm dâu làng ây nguòi dòi nghe nhó chãng quán Gâm dâu làng…
2380 829504 QUÁN GÁM ÐÀU LÀNG (A) LOAN THÀO Ngày xua Duong Lê Luu Bình thâm giao tri ký nãng tình cùng nhau ho...
2381 829505 QUÁN GÁM ÐÀU LÀNG (B) LOAN THÀO Quán gâm dâu làng ây nguòi dòi nghe nhó chãng quán gâm dâu làng...
2382 828752 QUÁN GIÓ NHAC NGOAI Nhà xay lúa dõ chói dep tuoi giüa noi kinh ky là noi kêt tình ái...
2383 830501 QUÁN VÁNG XA RÒI TRÀN MINH PHI Ðên ngôi quán xua ngôi trong góc vãng ngôi nghe tiêng ca bên nhau...
2384 830378 QUÀNG NAM YÊU THUONG PHAN HUYNH ÐIÉU Ðât Quáng Nam chua mua dã thâm chú ruou Hông Ðào chua nhâm dã...
2385 828267 QUÊ EM NGUYÈN ÐÚC TOÀN Quê em miên trung du dông xuôi lúa xanh ròn giãc tràn lên thôn xóm...
2386 828889 QUÊ EM MÙA NUÓC LÜ TIÉN LUÂN Không còn con sông nuóc dâng tràn lên bãi bò anh vê quê em khãp noi...
2387 829575 QUÊ EM MÙA NUÓC LÜ (A) TIÉN LUÂN Không còn con sông nuóc dâng tràn lên bãi bò anh vê quê em khãp noi...
2388 829576 QUÊ EM MÙA NUÓC LÜ (B) TIÉN LUÂN Ôi! nuóc lü dâng cao nuóc lü dâng cao dâng theo bao nôi sâu dau Ôi!...
2389 828060 QUÊ HUONG GIÁP VÄN THACH Quê huong là chùm khê ngot Cho con trèo hái môi ngày Quê huong là...
2390 829472 QUÊ HUONG 3 MIÈN THANH SON Non nuóc hüu tình ba miên xinh dep quá tù nhüng câu hò ý nhac...
2391 828414 QUÊ HUONG BÓN MÙA VINH SÙ Khi mùa xuân tuoi thãm dên dây vói anh và em Ngàn hoa khoe cuòi khoe...
2392 830871 QUÊ HUONG MÌNH BÌNH DUONG PHAM ÐÄNG KHUONG Tù miên xa ta dên noi dây gãp lai nhau trên mánh dât này Bình...
2393 830311 QUÊ HUONG MÙA XUÂN TIÉN LUÂN Vui dón xuân sang nghe vè nãm mói nãm me trông mau tói têt dung niêu...
2394 828738 QUÊ HUONG THUONG NHÓ MAI NGUYÊN VÜ Dù khi con ó dâu Pa ri hay tròi Niu gioóc Tình quê huong vân mênh...
2395 830502 QUÊ HUONG TUÓI THO TÔI TÙ HUY Tôi yêu quê tôi xanh xanh lüy tre quê huong tuôi tho di qua dòi tôi....
2396 830001 QUÊN CÂY CÀU DÙA VINH SÙ GIAO TIÊN - Em sao quên cây câu dùa tuôi tho âu nô dùa!... Em sao quên cây câu…
2397 830215 QUÊN ÐI HÉT ÐAM MÊ NHÁT TRUNG Hãy trá lai tình yêu nãm nào nhüng nu cuòi ánh mãt anh trao thôi...
2398 830503 QUÊ NGHÈO PHAM DUY Làng tôi không xa kinh ky sáng chói có nhüng cánh dông cát dài
2399 830872 QUÊ NHÀ TRÀN TIÉN Quê nhà tôi oi xú Ðoài xa vãng khói chiêu mênh mông sông Ðà buông...
50
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2400 830873 QUÊ TÔI SÔNG TRÀ Ð.P.THÀNH - Quê huong tôi dông ruông xanh bao la dât quê ta nhiêu phù sa màu mõ…
2401 828287 QUÓC TÉ CA ÐÖ MINH Vùng lên hõi các nô lê ó thê gian Vùng lên hõi ai cuc khô bân...
2402 828208 QUYNH HUONG TR|NH CÔNG SON Ta mang cho em môt dóa quynh quynh thom hay môi em thom Em mang cho ta...
2403 828305 RA CHOI VUÒN HOA NHAC THIÉU NHI Ra vuòn hoa em choi Duói ánh nãng vuòn hoa tuoi dep Em muôn hái...
2404 828890 RADIO BUÒN TUÁN KHANH Ðêm qua tôi nghe trên ra di o âm vang xa xôi có ai tìm ai ô ra di o âm...
2405 829066 RA GIÊNG ANH CUÓI EM LU NHÁT VÜ LÊ GIANG - Ngô ky thòi con kiên mói leo dây nam mô di bô phu hüu duyên mà…
2406 829404 RA GIÊNG ANH CUÓI EM (A) LU NHÁT VÜ THIÊN KIÈU - Ngô ky thòi con kiên nó leo cây nam mô di bô phu hüu duyên mà…
2407 829405 RA GIÊNG ANH CUÓI EM (B) LU NHÁT VÜ THIÊN KIÈU - Me vê nhà dang réo các con oi khoan khoan con së vê dê mai mình…
2408 828218 RANG ÐÔNG TRÊN QUÊ HUONG VIET NAM PHAM THÉ MY Trên dôi núi anh di qua hoa mai nó trong rùng già trên duòng vê quê...
2409 830124 RÀNG TRÂM BÀU THÁI CO Cho em hõi rãng có ó noi dâu bát ngát xa trông nhüng rãng trâm bâu...
2410 829870 RÁT HUÉ HUYNH VÄN DUNG Giü chút gì rât Huê di em nét duyên là tròi dât giao hòa. Dâu…
2411 830504 REO VANG BÌNH MINH LUU HÜU PHUÓC Reo vang reo ca vang ca cât tiêng hát vang rùng xanh vang dông la bao...
2412 830505 RÊU PHONG TUÁN KHANH Tròi dây nhüng mây xám buóc chân vê con phô quen bông nghe lòng...
2413 829044 RIÊNG MOT GÓC TRÒI NGÔ THUY MIÊN Tình yêu nhu nãng nãng dua em vê bên dòng suôi mo nhe vuong theo...
2414 828347 RIGHT HERE WAITING NHAC ANH Ðai duong mênh mông sóng tháng nãm chò mong vong nghe thuong nhó dâng...
2415 828447 ROCK BUÒN PHÚ QUANG Bâu tròi ngâp tràn nãng âm. Sâu dông dã qua rôi
2416 830506 ROCK CON DIÈU VÕ THIEN THANH Giüa chông chênh chông chênh trong xanh có con diêu coi thuòng dât...
2417 829817 ROCK KET XE ANH KHANH Lang thang chi em trên con phô không quen dôi chân loanh quanh em chen...
2418 831012 ROMANCE ÐÊM NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Chãng còn cây thay lá bên thêm níu chân nguòi và tiêng nói âm áp...
2419 829256 RONG CHOI ÐÊM GIAO THÙA BÀO PHÚC ANH THOA - Trong dêm ba muoi anh cùng em di rong choi chò dón giao thùa chò lúc…
2420 830874 RÒI ÁNH TRÄNG TÀN QUÓC BÀO Rôi ánh trãng cüng dã phai dân rôi nhüng mo uóc dã phai dân rôi...
2421 828732 RÒI CÓ LÀN MUA THAY LÁ ÐOÀN XUÂN MY Rôi có lân mua thay lá me Hai hàng cây tãt nãng mo hè Ngon cây...
2422 831058 RÒI ÐÂY ANH SË ÐUA EM VÈ NHÀ PHAM DUY Rôi dây anh së dua em vê nhà Nhà cúa dôi ta xinh xinh nhõ bé Có...
2423 830003 RÒI MAI SË MOT NGÀY TR|NH NAM SON Tình cü vân cú theo ta vê goi nhung nhó cho dên khi tim bo phò....
2424 830379 RÒI MAI THÚC GIÁC TUÒNG VÄN Noi ây tùng in dâu chân có mây lân trên phô quen anh dên và mang...
2425 828727 RÒI NHU ÐÁ NGÂY NGÔ TR|NH CÔNG SON Ðôi khi nãng qua mái hiên làm tôi nhó Ðôi khi bông nghe buóc chân vê...
2426 828708 RU ANH DZOÃN BÌNH Me ru em thuó còn tho Lòi xa xua em giò ru anh Gió nôm rôi gió...
2427 828108 RU CON LUU HÜU PHUÓC Gió mùa thu me ru mà con ngú Nãm à canh chây Nãm à canh chây thúc...
2428 828276 RU CON MÙA ÐÔNG ÐÀNG HÜU PHÚC Nào ngú di con mùa dông dang tói ngoài hiên Nào ngú di con mùa dông...
2429 830773 RU ÐÒI ÐI NHÉ TR|NH CÔNG SON Có khi mua ngoài tròi là giot nuóc mãt em Ðã nuong theo vào dòi...
2430 828111 RU EM TÙ HUY Ai ru em giâc mông nhüng chiêu vàng bo vo Cho anh làm con gió hôn...
2431 828002 RU EM BÀNG TIÉNG SÓNG DUONG THU Tiêng sóng xô bãi cát tiêng biên xanh dang hát Tiêng sóng dôi vê...
2432 828178 RU EM TÙNG NGÓN XUÂN NÒNG TR|NH CÔNG SON Ru mãi ngàn nãm giòng tóc em buôn Bàn tay em nãm ngón ru trên ngàn...
2433 828892 RU LAI CÂU HÒ VÜ QUÓC VIET Hò o .. ó .. o buôn thuong chiêc áo phong suong dò ai không bên .....
2434 831187 RU LAI VÀNG TRÄNG VÜ QUÓC VIET Có môt vâng trãng sáng soi ngàn nãm chãng già có môt tình yêu...
2435 829279 RU NÙA VÀNG TRÄNG HUY PHUONG Chò em hoài doi em mãi sao em hüng hò chuyên chúng mình giò nuóc...
2436 830004 RU TA NGAM NGÙI TR|NH CÔNG SON Môi nào hãy còn thom.. cho ta phai cuôc tình.. Tóc nào hãy còn...
2437 829818 RU TRONG XÓT XA THÁI HÙNG Ta ru tình xót xa ta ru tình xót xa. Chot thây con tim dai khò...
2438 828263 RUÓC ÐÈN THÁNG TÁM LÊ THUONG Têt trung thu ruóc dèn di choi Em ruóc dèn di khãp phô phuòng Lòng...
2439 829408 RUOU CUÓI NGÀY XUÂN (A) ÐYNH TRÀM CA HÙNG DÜNG - Têt quê mình nãm nay quá chju choi tiêng pháo nô vang hai dám cuói…
2440 829409 RUOU CUÓI NGÀY XUÂN (B) ÐYNH TRÀM CA HÙNG DÜNG - Y mèng oi mãi nói chuyên tói hôi nào mà cüng không có hay anh…
2441 830875 RÙNG GOI PHAM MINH TUÁN Vê lai suôi nguôn chiêu duc mua tuôn lãng nghe lá rùng trò...
2442 828310 RÙNG XANH VANG TIÉNG TA LU PHUONG NAM Ðàn theo ta di qua con suôi con khe qua nuong rây qua bao nhiêu rùng...
2443 828416 RÙNG XUA ÐÃ KHÉP TR|NH CÔNG SON Ta thây Em trong tiên kiêp vói cong buôn cõ khô Ta thây Em dang...
2444 828034 RÙA MÀT NHU MÈO HÀN NGOC BÍCH Lêu khù lêu rúa mãt nhu mèo xâu xâu lãm chãng duoc me yêu khãn...
2445 829316 SAI LÀM VÄN LÀ ANH NHAC HOA Anh biêt khi tình dên trong vôi vàng tình mong manh dê mau vôi tan....
2446 828982 SA MAC TÌNH YÊU NHAC NHAT Tình yêu anh oi cút bãt trò choi em së trôn khi anh duôi tìm tình...
2447 828789 SAMBA MAMBO NHAC NGOAI Cùng múa lên vü khúc Samba Khi bóng dêm xuông dây cùng ta Cùng múa...
51
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2448 829274 SA MUA GIÔNG BÁC SON dâu mà tròi còn làm mua dài giot buôn giot túi dêm ngày cây côt...
2449 831176 SA MUA GIÔNG (CN) BÁC SON Dâu mà tròi còn làm mua lâu dài giot buôn giot túi dêm ngày cây...
2450 828430 SANG NGANG ÐÖ LÈ Thôi nín di em lê dâm vai rôi Buôn thuong nhó oi Anh hõi dôi mình...
2451 828127 SAO ANH KHÔNG LÀ TRUONG TUYÉT MAI Sao anh không là gió thoáng nhe rôi bay xa Sao anh không là mua chot...
2452 831013 SAO ANH KHÔNG LÀ ANH ÐÌNH VÄN Tuóng tình yêu dã chêt lâu rôi tuóng con tim hóa dá môt dòi bao...
2453 829288 SAO ANH NÕ ÐÀNH QUÊN TÔ THANH TÙNG Sao anh nõ dành quên bao lòi tha thiêt mong chò sao anh nõ dành quên...
2454 830673 SAO ANH RA ÐI MINH VY Còn lai gì hõi anh lòi yêu ròi xa trái tim tình mình là thê sao...
2455 829364 SAO BIÉN PHAM MINH TUÁN Tôi yêu biên và tôi yêu em môt mái chèo rë sóng trong dêm môt con...
2456 828202 SAO CHUA THÁY HÒI ÂM CHÂU KY Theo nãm tháng hoài mong thu gúi di mây lân doi hôi âm chua thây...
2457 829702 SAO CHUA THÁY HÒI ÂM (A) CHÂU KY Theo nãm tháng hoài mong thu gúi di mây lân doi hôi âm chua thây...
2458 829703 SAO CHUA THÁY HÒI ÂM (B) CHÂU KY Ngày xua em vân nhó nàng Tô Thj bông con ngóng trông thòi gian dã...
2459 828404 SAO ÐÊM NGUYÈN HÜU Em quen anh giüa sao dêm giãng dây bao uóc mo dã nhiêu vuon dôi cánh...
2460 830312 SAO ÐÓI NGÔI BÀO TRUÒNG Vì sao roi ô hay vì sao roi dêm nay tinh tú buôn chi hay tai vì lòi...
2461 828198 SAO EM NÕ VÔ TÌNH NGUYÈN HÜU SÁNG Ðã biêt em vô tình mà lòng anh vân yêu dã biêt em hüng hò mà...
2462 829626 SAO EM NÕ VÔ TÌNH (A) NGUYÈN HÜU SÁNG Ðã biêt em vô tình mà lòng anh vân yêu dã biêt em hüng hò mà...
2463 829627 SAO EM NÕ VÔ TÌNH (B) NGUYÈN HÜU SÁNG Tiêng yêu dâu xin trá lai cho nguòi dòng tho nãm cü em xin gói lai...
2464 828094 SAO EM NÕ VOI LÁY CHÒNG TRÀN TIÉN Lòi ru buôn nghe mênh mang mênh mang sau lüy tre làng khiên lòng tôi...
2465 828376 SAO KHÔNG ÐÉN BÊN EM NHAC ANH Thâp thoáng thây bóng dôi chim tung tãng trên khung tròi vãng Cât...
2466 831091 SAO LAI NHÁN NHÀM MÁY ANH NGUYÈN MINH ANH Ðâu cân anh nói hay goi phone làm gì cüng chi vây thôi anh dùng...
2467 829546 SAO LÒNG CÒN THUONG HÀN CHÂU Sao lòng còn thuong thuong môt nguòi vùa bõ roi mình sao lòng còn...
2468 829819 SAO NÕ ÐÀNH QUÊN NHAC HOA Trách nhau chi thêm buôn vì nguòi yêu dã xa thât rôi thòi gian nhu...
2469 828069 SAO TÌNH CHUA ÐÉN NGUYÈN NGOC THIEN Anh nhu mây lãng du mái mê tìm vui chôn nào Ðê em nghe túi hòn...
2470 829488 SAU LÀN HEN CUÓI HOÀI NAM Sau lân hen cuôi em vê vói nguòi còn lai tôi suy tu mãi tình dòi...
2471 829830 SAU MOT LÒI NÓI DÓI NGUYÈN HOÀI ANH Tùng nu hôn khép lai sau dôi môi hüng hò nguòi noi dây mà lòng...
2472 830064 SAU MOT TÌNH YÊU NGUYÈN HOÀI ANH Có ai tùng yêu mà không dau dón môt lân có ai tùng yêu mà chua...
2473 829547 SAY TÌNH NHAC Ý Rót mãi nhüng chén chua cay này lêu bêu nhu gã du ca buôn lang thang...
2474 831284 SÁNG RÙNG PHAM ÐÌNH CHUONG Rùng xanh lên bao súc sông hú hu hú hu ngàn cây xôn xao dón huong...
2475 830005 SÁO SANG SÔNG TIÉN TH|NH Ha ha ha... ha ha ha... ha ha ha ha Ha ha ha... ha ha ha... ha ha ha ha Ha...
2476 828003 SÁU MUOI NÄM Y VÂN Em oi có bao nhiêu Sáu muoi nãm cuôc dòi Hai muoi nãm dâu sung suóng...
2477 828037 SÀI GÒN Y VÂN Dùng chân trên bên khi chiêu nãng chua phai Tù xa thâp thoáng muôn...
2478 829666 SÀI GÒN CHIÈU NGOAI Ô VÜ HOÀNG Bên kia dòng sông có con dò lãng lë bâng khuâng chiêu roi nghiêng mây...
2479 828948 SÀI GÒN CÔ TIÊN NÄM 2000 PHUONG UYÊN Moi nguòi vào nãm ây cùng tiên lên trong nãm hai ngàn Sài Gòn...
2480 828241 SÀI GÒN MÀU XANH TÌNH YÊU NGÔ HUYNH Sài gòn quê cúa màu xanh Sài gòn quê cúa tình yêu lông lây nãng...
2481 829060 SÀI GÒN MÃI TRONG TIM TA PHUONG UYÊN Cât tiêng hát vói bao dam mê niêm dau chôn dâu sông vói nôi khát...
2482 830006 SÀI GÒN OI MÃI NHÓ NGUYÈN NGOC THIEN Bao nãm anh tró lai Sài gòn... nãng vân ngot trên tùng ô cúa...
2483 830216 SÀI GÒN QUAT KHÓI HÒ BÁC Râm râp buóc chân ta di rung chuyên duòng phô Sài Gòn khi con chim...
2484 828949 SÀI GÒN VÈ ÐÊM TÔ THANH TÙNG Sài Gòn vê dêm tình yêu súc sông cüng dang bùng lên vòng tay...
2485 830674 SÀI GÒN YÊU THUONG DZOÃN BÌNH Sài Gòn hôm nay phô xá dông vui thât vui khi có anh bên canh a há...
2486 829353 SÁC MÀU TRÀN TIÉN Môt màu xanh xanh châm thêm vàng vàng môt màu xanh châm thêm vàng...
2487 829665 SÁC MÀU TÌNH YÊU NGUYÈN NGOC THACH Môt ngày tình cò gãp nhau trên phô thênh thang dju dàng nông nàn...
2488 830902 SÂN GA CHÌ CÓ MOT NGUÒI (A) VIÈN CHÂU Ðêm xuông trên sân ga suong cuôi thu lanh lùng nghe vãng dua xa xa...
2489 830903 SÂN GA CHÌ CÓ MOT NGUÒI (B) VIÈN CHÂU Ðêm lai tùng dêm duói nguyêt mò rung rung ngôi dao mây duòng to...
2490 829619 SÀU ÐÂU ÐÁNG HOÀI LÝ DÜNG LIÊM Quê huong là gì quê huong là gì chãc em biêt nên tiêng hát buôn da...
2491 828039 SÀU ÐÔNG KHÁNH BÄNG Chiêu nay gió dông vê Dùng chân trên bên xua Ðòi trai gió suong vê...
2492 830380 SÀU LÈ BÓNG ANH BÀNG Nguòi oi khi cô quên là khi lòng nhó thêm dòng dòi là chuôi tiêc...
2493 831249 SÀU TÍM THIEP HÒNG MINH KY-HOÀI LINH Tù lúc quen em chua nói môt lòi nào tõ tình ta mên nhau nhiêu dêm...
2494 828777 SÀU TUONG TU NHAC HOA Son phân nào dâu em mo tói Em vãng di nu cuòi cho héo sâu dung nhan...
2495 831210 SÀU VUONG Ý NHAC (CN) VIÈN CHÂU Em ó noi nào em ó dâu lòi ca túc tuói giü cung sâu quê nghèo áo...
52
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2496 828356 SEALED WITH A KISS NHAC ANH Tho' we gotta say goodbye for the summer Darling I promise you this I'll...
2497 830675 SEN TRÁNG ÐÒNG NAI TRÀN QUANG HUY Tõa sáng trên mãt nuóc dâm sen trãng miên man ú kín trong nhuy...
2498 831014 SË MÃI LÀ NGUÒI BAN THÂN TRUÒNG HUY Em yêu anh mà không dám nói chi giâu trong tim ngày dêm nhó nguòi...
2499 828735 SË NÓI LÒI YÊU THUONG ÐOÀN XUÂN MY Cú muôn nói môt lòi yêu thuong riêng vói nàng Së dón lây hay làm...
2500 829222 SË QUA TRONG MUA NGUYÈN ÐÚC TRUNG Khi mùa xuân dên lang thang xuân vôi qua dê ta dón anh dên bên dôi...
2501 828995 SHALALA NHAC ANH My heart goes sha la la la la sha la la in the morning oh oh oh sha la la...
2502 830381 SIÉT CHÀT BÀN TAY VÄN KHÁNH Siêt chãt bàn tay thuong sao dôi tay trân mang buôn vui thê nhân...
2503 828983 SILENT NIGHT NHAC ANH Ðêm thánh vô cùng giây phút tung bùng khãp thê gian hát kính mùng...
2504 829851 SINH NHAT HÒNG LÊ QUÓC THÁNG Sinh nhât hông cho em thêm tuôi mói Môi nó nu cuòi hiên hòa theo...
2505 829391 SINH NHAT KHÔNG CÓ ANH THÉ HIÉN Sinh nhât không có anh nhãt chiêc lá úa bên thêm sinh nhât không...
2506 828898 SLEEPING CHILD NHAC ANH Chân tôi buóc nhanh tró vê chôn xa vòi tìm hoi âm tay nguòi nhu bao...
2507 829452 SÓNG VÕ THIEN THANH Sóng cú thê cú thê xô bò cát dài ngàn lóp sóng vân cú thê võ...
2508 831147 SÓNG TÌNH TUÁN KHANH Này nguòi yêu dâu oi em dã nghe gì trong tiêng sóng biên xanh vói...
2509 829046 SÓNG VÈ ÐÂU TR|NH CÔNG SON Biên sóng biên sóng dùng xô tôi dùng xô tôi ngã duói chân nguòi....
2510 831015 SÓNG XÔ TÌNH VÕ NGUYÈN MINH ANH Thâp thoáng mây cuôi tròi nghe tình sóng vô giüa mù khoi lênh dênh...
2511 830876 SÔCÔLA VÕ THIEN THANH Sôcôla la sôcôla la sô cô sô cô sô cô la Duói phô có lúa dôi kê buóc...
2512 830676 SÔNG ÐAKRÔNG MÙA XUÂN VÈ TÔ HÀI Chim Kotia bay tói nghiêng cánh chào Ðakrông Polang khoe sãc thãm gió...
2513 829012 SÔNG QUÊ ÐYNH TRÀM CA Hò... ó... o... o... Sông quê nuóc cháy dôi bò dê anh chín dai...
2514 828020 SON NÜ CA TRÀN HOÀN Môt dêm trong rùng vãng Ánh trãng chênh chêch dâu ghênh thâp...
2515 830877 SOI NHÓ HOÀI PHUONG Mua hay roi bên thêm lanh lùng nhüng tôi lanh lùng tim tôi và nãm...
2516 828938 SOI NHÓ SOI THUONG PHAN HUYNH ÐIÉU Truòng Son dông Truòng Son tây bên nãng dôt bên mua quây Em dang tay...
2517 830007 SOI TÓC ÐÉ QUÊN TRÀN QUANG LOC Soi tóc em dê quên trong vuòn hoa. Cây hoa nó nhó thuong tóc bay....
2518 828019 SUÓI MO VÄN CAO Suôi mo bên rùng Thu vãng Giòng nuóc trôi lüng lò ngoài nãng Ngày...
2519 828791 SUÓI MUÒNG HUM CÒN... DÂN CA DÂN TOC Bán Muòng Hum non ngàn núi cao Mây trãng bay lên bán vói hoa Nghe...
2520 828888 SÚT SÚT SÚT NÜA ÐI TÔ THANH TÙNG Vì sao tôi say mê dá banh dá vô dá vô dá vô vì sao anh say mê dá...
2521 830507 SUONG ÐÊM TRÀN THANH TÙNG Ðêm buôn thât êm lòng tôi cô quanh ôm môi sâu thuong nào ai có...
2522 829269 TA CHÁNG CÒN AI ÐÚC TRÍ Ngày anh ra di mang theo trái tim ai bao buôn dau bõ di rât xa quê...
2523 830161 TA ÐÂU CÓ SAY DUY MANH Hãy dên bên ta dêm nay can chén ruou buôn. Xin uông cho say dê...
2524 830162 TA MANG ON EM DUY MANH Cuôc dòi nhiêu lân phong ba cuôn xô mình ta
2525 828406 TA NHÓ EM TRUNG CéN Ta yêu em môt chiêu cuôi dông Ta hôn em hàng cây im lãng Ru em trong...
2526 828763 TAN TÁC NHAC HOA Ta dua nguòi di Ðuòng vê tình chia hai lôi Nuôi tiêc nhó khôn nguôi...
2527 828484 TAN VÕ NHAC HOA Tùng giot lê tràn bò mi tùng hoang vãng chât ngât cay dãng nguòi...
2528 831285 TA THÁY GÌ ÐÊM NAY TR|NH CÔNG SON Ta dã thây gì trong dêm nay cò bay trãm ngon cò bay... Rùng núi...
2529 828793 TA TU HÀO ÐI LÊN CHU MINH H.T.THÔNG - Ta dúng dâu ngon sóng u giüa dòng thòi dai thác lü cuôc dòi Ta…
2530 830677 TAXI SÌ LUÂN Anh không cân em dê cho mãt môi em buôn nhüng phút hòn ghen còn...
2531 829227 TÀ ÁO ÐÊM NOEL HOÀI LINH Bâu tròi hun hút con gió se lanh tói nhìn ánh vì sao le lói soi...
2532 828253 TÀ ÁO TÍM HOÀNG NGUYÊN Môt chiêu lang thang bên dòng Huong Giang tôi gãp môt tà áo tím...
2533 828419 TÀ ÁO XANH ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Gió bay tù muôn phía tói dây ngâp hôn anh Rôi tình lên choi voi…
2534 828485 TÀN TRO NHAC HOA Giot nuóc roi hay giot sâu roi roi lê vân tuôn khóc tình ta nát...
2535 831225 TÀU ANH QUA NÚI PHAN LAC HOA Ði doc Viêt Nam theo bánh con tàu quay qua dèo Hái Vân mây bay dinh...
2536 829667 TAI SAO NHAC ANH: MEGA Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na...
2537 831243 TAM BIET HÒ HOÀI ANH Tròi làm mây xám che ngang lôi vê giot mô hôi roi trôi nhanh vê...
2538 828387 TAM BIET CHIM ÉN TRÀN TIÉN Tam biêt chim én xua Tam biêt nhüng giâc mo Và giàn hoa tím bên...
2539 828731 TAM BIET MÙA HÈ ÐOÀN XUÂN MY Tam biêt nhé nhüng khung tròi tuôi bé tho Sáng môt màu phuong...
2540 828135 TA ON TR|NH CÔNG SON Dù dên rôi di tôi cüng xin ta on nguòi ta on dòi ta on ai dã dua...
2541 830508 TA TÙ NGÀY HA QUÓC AN Mai em di rôi xa thành phô cü trá lai cho dòi ký niêm bay bay....
2542 828734 TÀNG VAT ÐOÀN XUÂN MY Bình minh trên cánh dông Môt làn suong trãng bênh bông Mình tôi di...
2543 830163 TÂM HÒN DÓI GIAN DUY MANH Ði lang thang môt mình trên con phô vãng hôm nào tìm lai chút huong...
53
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2544 829360 TÂM HÒN XAO ÐONG NHAC HOA Ðòi anh nhu con thuyên trôi giüa dòng sông mênh mông lãng du con gió...
2545 831161 TÂM SU CÙA TÔI (CN) HUYNH NGUYÊN Hôm nay dêm rãm nhung trãng không sáng tròi vân tôi mù và lât phât...
2546 830678 TÂM SU HAI NGUÒI ÐÀN ÔNG VÜ QUÓC VIET Tôi kê anh nghe tình tôi ngày ây dang yên vui bông môt ngày cô ta...
2547 829780 TÂM SU MAI ÐÌNH (A) VIÈN CHÂU Tròi hõi làm sao cho khõi dói gió trãng có sãn làm sao ãn làm sao...
2548 829781 TÂM SU MAI ÐÌNH (B) VIÈN CHÂU Máu dã khô rôi lê cüng khô hôn ta dã chêt tu bao giò tù dây...
2549 829920 TÂM SU MONG CÀM (CN) VIÈN CHÂU Ai mua trãng tôi bán trãng cho... Trãng nãm im trên cành liêu doi...
2550 830878 TÂM SU MOT LÒI CA TIÉN LUÂN Ð.T.CA - Khi biêt yêu dâu tiên tình em dã trao vê anh ôi chiêc hôn bao nông…
2551 829165 TÂM SU VÓI ANH HOÀNG TRANG Anh vô tình anh chãng hiêu cho em trong nhüng dêm sâu vuong giò...
2552 831064 TÂY TIÉN PHAM DUY Sông Mã xa rôi xa rôi xa xa rôi xa xa rôi xa Sông Mã oi! Nhó vê...
2553 829729 TÁM ÁO CHIÉN SÌ ME VÁ NÄM XUA NGUYÈN VÄN TÝ Tâm áo ây bây lâu nay con thuòng vân mãc dê nhó ngày chúng con...
2554 831092 TÁM ÀNH KHÔNG HÒN HOÀI AN Tôi ngó vê cuôi tròi tay ôm ký vât tình yêu giüa tôi vói nguòi...
2555 828815 TÁM LÒNG TRINH NHAC NGOAI Môt lòng trinh hãy giü cho anh nghe em môt tâm lòng trinh dâu có...
2556 829567 TÀN QUYNH KHÓC BAN (A) VIÈN CHÂU Hùm diêu thác danh thom còn chói rang sá chi diêu müi dan lãn...
2557 829568 TÀN QUYNH KHÓC BAN (B) VIÈN CHÂU Nghe hung tin nhj ca dà tho khôn Hông Ðào Son em quay ngua tró vê...
2558 830679 TÈO LÊN LÓP LÁ NGUYÈN VÄN HIÊN Vào nãm hoc mói Tèo lên lóp lá me mua cho áo dep me mua cho dôi...
2559 830125 THANH NIÊN VÌ NGÀY MAI PHAM ÐÄNG KHUONG Dù lên rùng hay xuông biên dù vuot suôi qua dèo dôc cao thanh niên...
2560 829447 THANH NIÊN XUNG PHONG PHAN HUYNH ÐIÉU Là thanh niên xung phong chúng ta hát vang buóc lên duòng cùng di xây...
2561 828887 THAT'S WHY NHAC ANH Xua ta yêu thuong nhau nông say mà anh mong manh hoa trôi héo tàn nhu...
2562 828737 THÁNG GIÊNG TRÊN NGÓN TAY EM ÐOÀN XUÂN MY Môt ngon nên thãp lên cho môt ngày nhüng ngon nên thãp lên cho...
2563 829152 THÁNG MÁY TRÒI MUA MÀC THÉ NHÂN Tháng mây tròi mua hõi em! và chiêu nay mây dêt xám khung tròi...
2564 828723 THÁNG NÄM HOC TRÒ NGUYÈN ÐÚC TRUNG Ngày xua bé mói dên truòng me dua dên lóp nuóc mãt nhu mua ho ho...
2565 828828 THÁNG SÁU TRÒI MUA HOÀNG THANH TÂM Tháng sáu tròi mua tròi mua không dút tròi không mua anh cô lay...
2566 831016 THÀ ANH NÓI MOT LÒI ÐÒNG GIAO Anh oi còn không bao lòi yêu em dãm say sao anh lãng thinh em buôn...
2567 830126 THÀ CÔ ÐON NGOC SON Buôn nào hon dêm nay khi thây em trên duòng phô tay trong tay âu yêm...
2568 828927 THÀ LÀM HAT MUA BAY TRÀN THANH TÙNG Thà làm hat mua bay uót tóc em môi ngày còn hon anh phái doi...
2569 830680 THÀ LÀM NGUÒI BAN THÂN MINH KHANG Mình chi là nguòi ban thân thôi chú dùng yêu dê mât di tình thâm...
2570 829722 THÀ MOT LÀN ÐAU NGUYÈN HOÀI ANH Cú mãi nhãm mãt buóc di trong mo bao tháng nãm trong cuôc dòi dê...
2571 828713 THÀNH PHÓ CÒ NON NGUYÈN NGOC THIEN Cám on chú bé duôi dê ven duòng cho anh thây phô quá chùng dê...
2572 829290 THÀNH PHÓ CÙA TÔI PHAN NHÂN Thành phô Hô Chí Minh tôi yêu thiêt tha trong tim mình rang rõ...
2573 828798 THÀNH PHÓ HOA PHUONG ÐÒ LUONG VÌNH HÀI NHU - Tháng nãm rop tròi hoa phuong dõ Oi Hái Phòng thành phô quê huong…
2574 831017 THÀNH PHÓ KHÔNG CÓ MÙA ÐÔNG PHAN LONG Thành phô không có mùa dông nãng hông hông trên khung cúa nhà cao...
2575 830065 THÀNH PHÓ MÂY BAY SÔNG TRÀ Tôi tró lai thãm dòng thác Cam Ly thãm Hô Xuân Huong thung lüng hen...
2576 828188 THÀNH PHÓ MÙA XUÂN TR|NH CÔNG SON Sài gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay có mùa thu nào dang ó...
2577 828063 THÀNH PHÓ MUA BAY BÀNG GIANG Có nhüng chiêu thành phô mua bay Công viên buôn tuong dá cüng...
2578 828985 THÀNH PHÓ TÌNH YÊU VÀ NÖI NHÓ PHAM MINH TUÁN Có tu bao giò hàng me xanh ngãt mà nay dúng dó cho em làm tho Con...
2579 829020 THÀNH PHÓ TÔI YÊU HOÀNG HIEP Tôi yêu thành phô cúa tôi yêu tù khi mói ra dòi có góc phô ngôi...
2580 828219 THÀNH PHÓ TRÈ TRÀN TIÉN Em di dâu vê? mà tóc dây me em ngôi em chái nghï gì vui thê rôi...
2581 829668 THÀ RÀNG CHIA TAY HOÀI AN Môt mai ta nhân ra duòng dòi không chung dôi nhüng phút giây có nhau...
2582 829669 THÀ RÀNG NHU THÉ NGUYÈN HOÀI ANH Cô giâu nuóc mãt lãng thâm nhìn nhau nghe nhói lòng biêt nói chi...
2583 828379 THÄNG TRÀM NHAC NGOAI Cuôc dòi rôi có nhüng lúc lâm than Và dù nghèo khó hãy cú...
2584 828262 THÀNG CUOI LÊ THUONG Bóng trãng trãng ngà có cây da to có thãng cuôi già ôm môt môi mo...
2585 829366 THÂN CON GÁI KIÉP CON TRAI QUÓC HÙNG Anh lang thang trên phô buóc theo em con gái dju dàng cho anh di theo...
2586 828486 THÁT TÌNH NHAC HOA Hõi nguòi yêu trái tim anh ngày dêm nhó nàng Cách mãt nhau nhó em...
2587 830313 THÀM MONG HOÀI AN Khi con tim yêu duong âm nông có ai hay ai dang bo vo giüa dòng anh ra...
2588 831148 THÀN KINH NON NUÓC HÜU TÌNH KHÁNH BÄNG Cô Ðô bây lâu tôi không tró vê Thiên Mu hôi chuông trâm vang trân...
2589 831226 THÀY CÔ CHO EM MÙA XUÂN VÜ HOÀNG Môt bông hông em dành tãng cô môt bài ca hát riêng tãng thây...
2590 828304 THAT ÐÁNG YÊU NGHIÊM BÁ HÒNG Dây di thôi nào dây di thôi Chim hót vang khi thây ông mãt tròi Dây...
2591 831149 THAT KHÓ NÓI LÒI CHIA TAY PHAM KHÁNH HUNG Ðùng nhìn anh nüa nhé em khiên bao lòi muôn nói thêm nghen ngào...
54
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2592 830879 THAT LÒNG NHÁT TRUNG Chuyên tình yêu ai dâu biêt ngày mai së chia hai ngã duòng anh dôi...
2593 831018 THAT LÒNG EM KHÔNG MUÓN THÉ NGUYÊN CHÁN PHONG Này nguòi tình dã xa mãi thât lòng này xin lôi anh môt lân ngôi...
2594 830681 THAT LÒNG PHÀI NÓI XA EM LÊ QUÓC DÜNG Anh phái ròi xa em thôi cuôc tình gian dôi anh không mong doi chôn...
2595 829015 THE CUP OF LIFE NHAC TÂY BAN NHA Cuôc sông vôn dây bao nôi niêm uóc cuôc sông vân dây bao nôi...
2596 830066 THEO BÓNG HOÀNG HÔN LÊ QUANG Me ngôi dó khi nãng chiêu buông dân nhìn vê phía tròi xa kia nhó...
2597 829548 THÊM YÊU ÐÒI HON NHAC HOA Anh buóc ra tùng con phô ngãm biêt bao nguòi qua së thây hoa hông...
2598 829377 THÉ GIÓI HÀO HOA NHAC HOA Bao la tròi mây bôn phuong dai duong ôi mênh mông sóng xô dòi ta cuôc...
2599 830682 THÉ GIÓI KHÔNG TÌNH YÊU KIM TUÁN Tình yêu là gì mà thê giói phái khóc khi mông mo võ tan tành...
2600 829331 THÉ GIÓI NÄM HAI NGÀN THIÊN TOÀN Cùng hòa diêu nhac vui thê giói xua tan bao u sâu cùng hòa diêu...
2601 828443 THÉ RÒI PHÚ QUANG Thê rôi mua và thê rôi dêm Mua không chi bên thêm tách Ðêm không...
2602 828308 THIÊN ÐÀNG BÚP BÊ NHAC PHÁP Em có Ba Là em có Má Má yêu em nhu suôi trên ngàn tù ngày sinh ra...
2603 829162 THIÊN ÐUÒNG MONG MANH NGUYÈN ÐÚC TRUNG Môt giâc chiêm bao ta tiêc chi tình dòi hõi nguòi còn bao nhó...
2604 830127 THIÊN ÐUÒNG TÌM ÐÂU ANH TUÁN Tình nhu tho ôi giâc mo ôi tình say mât ngot ngâp hôn tình vu vo ôi...
2605 829466 THIÊN ÐUÒNG TRONG LÒNG TA MINH CHÂU Bao nãm dã qua mãi tìm kiêm chôn thiên duòng con nguòi dê dôi chân...
2606 829276 THIÊN THAI VÄN CAO Tiêng ai hát chiêu nay vang lùng trên sóng nhó Luu Nguyên ngày xua...
2607 831380 THIÉU NHI THÉ GIÓI LIÊN HOAN LUU HÜU PHUÓC Ngàn dãm xa không ngãn anh em kêt doàn Biên giói sâu không ngãn môi...
2608 828916 THÌ THÀM MÙA XUÂN NGOC CHÂU Tùng chôi non xanh mon man tùng hat mua long lanh roi mùa xuân và...
2609 830164 THOÁNG MÂY BAY ÐÚC HUY Ðòi lênh dênh trôi dòng nuóc môt thoáng mây bay. Tình yêu oi
2610 829551 THOÁNG MOT GIÁC MO THÄNG LONG THANH SON - Tù khi em dã xa tôi buôn oi theo tháng ngày trôi nhó nhau biêt thuó…
2611 830217 THOÁT LY QUÓC DÜNG Thôi mình di còn trông chò chi tình mình chi thêm xót xa mà thôi...
2612 829508 THOAI BA CÔNG CHÚA (A) VIÈN CHÂU Trông vó ngua duòng xa ruôi dung ngoài gió suong trâp trùng lên yên...
2613 829509 THOAI BA CÔNG CHÚA (B) VIÈN CHÂU Thiêp tâm chính to truòng giang thúy nhât da tùy lang dáo Phúc...
2614 829628 THOAI KHANH CHÂU TUÁN (A) VIÈN CHÂU Ai núc nó vói giong dàn Tu Mã Nhac sâu vuong theo chiêc lá lanh...
2615 829629 THOAI KHANH CHÂU TUÁN (B) VIÈN CHÂU Ai nghe duoc tiêng dàn ngoài biên ái Ðiêu u buôn khãc khoái lúc...
2616 828085 THÔI Y VÂN Thôi! em dùng khóc nüa làm gì ký niêm sâu ân tình cü xa xua thôi!...
2617 830880 THÔI ANH CÚ ÐI ÐI NGUYÊN CHÁN PHONG Thôi dú rôi dó anh tình yêu không thê xem nhu trò dùa thôi dú rôi...
2618 829016 THÔI ANH HÃY VÈ NGUYÈN NGOC THIEN Thôi anh hãy vê môi duyên mình nhat nhòa nhu khói mây thôi anh cú...
2619 829549 THÔI ÐÀNH CHIA TAY NHAC HOA Ðuòng phô dã vê khuya mình tôi lang thang trong bóng dêm cô don buóc...
2620 830683 THÔI ÐÙNG CHIÊM BAO TUÒNG VÄN Ngày xua ây dã qua còn dâu cùng mây trôi rât xa bao mo uóc yêu dâu...
2621 828491 THÔI TA XA NHAU NHAC NGOAI Em em dã biêt yêu anh Em
2622 829550 THÔN TRÄNG MANH BÍCH Ðêm nay trãng soi thôn trang gió dua gió dua nhjp chày vang chày vang...
2623 829820 THÓN THÚC MOT TÌNH YÊU TRÀN HUÂN Chiêu nay tìm vê con phô phô dông mà quá xa la ngôi ôm tuong tu...
2624 829670 THO CHO CH| MAI THU SON Chj muòi sáu tuôi theo chông nón che nghiêng mãt buóc vòng lôi...
2625 830239 THO TÌNH CUÓI MÙA THU PHAN HUYNH ÐIÉU Cuôi tròi mây trãng bay Lá vàng thua thót quá Phái chãng lá vê...
2626 831019 THÒI GIAN CHUA VÙI LÁP TUÒNG VÄN Môt ngày hò hüng theo thòi gian bay trong mua môt ngày nguòi dã di...
2627 830314 THÒI SINH VIÊN ÐÖ ÐÌNH PHÚC Chuyên hàng ngày thòi sinh viên cuôc sông bao diêu gian khó buôn...
2628 830509 THÒI THO ÁU ÐÃ XA QUÓC VUONG Ngày tho âu tôi thuòng dúng sân nhà ngãm sao trên tròi mà mo uóc...
2629 829315 THU CA PHAM MANH CUONG Lanh lùng suong roi heo may buôn ngo ngác ngóng chim bay mây tím...
2630 831313 THU CÔ LIÊU VÄN CAO Thu cô liêu tjch liêu có thôn chiêu ta yêu thu yêu mùa thu vàng hoen...
2631 829084 THU HÁT CHO NGUÒI VÜ ÐÚC SAO BIÉN Dòng sông nào dua nguòi tình di biên biêt mùa thu nào cho nguòi...
2632 828986 THUÓ BAN ÐÀU NHÁT SINH Cho anh vê thãm lai bên dò xua nhiêu ký niêm xa xôi nhiêu nãm rôi...
2633 829309 THU PHAI NHAC HOA Bao nhiêu niêm vui giò dã quá xa rôi nguòi yêu hõi nhüng uóc mo...
2634 830067 THU PHAI NGUYÈN TUÁN KHANH Tùng chiêc lá vàng roi trong chiêu buôn hãt hiu mình em buóc di...
2635 828418 THU QUYÉN RÙ ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Anh mong chò mùa thu Tròi dât kia ngã màu xanh lo Ðàn buóm kia dùa…
2636 829090 THU VÀNG CUNG TIÉN Chiêu hôm qua lang thang trên duòng hoàng hôn xuông chiêu thãm muôn...
2637 830684 THUYÈN EM ÐI TRONG ÐÊM NGUYÈN PHÚ YÊN Ðêm nay dêm nay có thuyên em di thuyên trôi nhanh dên noi dâu sông...
2638 830881 THUYÈN GIÁY CHIÈU MUA HOÀNG PHUONG Chiêu chiêu ngày xua em bên hiên thuòng ngóng anh sang xêp thuyên...
2639 829234 THUYÈN HOA PHAM THÉ MY Thuyên em di trên sông trãng sáng cuói nhau vê ta ruóc hôi vui. Trên...
55
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2640 830044 THUYÈN HOA BÉN XUA HOÀI AN Môt cành hoa môt giâc mo nhiêu lòi húa
2641 828893 THUYÈN TÌNH TRÊN SÓNG NHAC HOA Tình dôi ta xanh nhu con sóng biên tuoi thãm trong giâc mo dong dây...
2642 828386 THUYÈN VÀ BIÉN PHAN HUYNH ÐIÉU Chi có thuyên mói hiêu Biên mênh mông duòng nào Chi có biên mói...
2643 830510 THUYÈN VIÈN XÚ PHAM DUY Chiêu nay... suong khói lên khoi Thùy duong... rü bên toi bòi. Làn...
2644 830685 THUYÈN XA BÉN ÐÖ HUY PHUONG Chuyên tình dôi ta nhu thuyên xa bên dô anh dua em vê dâu trên suôt...
2645 828355 THÚ YÊU THUONG NHAC PHÁP Tình nhu thoáng mây tình dên cùng ta âm thâm không ngò Tình nhu...
2646 830882 THU GÓI QUÊ NHÀ HÀN CHÂU Ó quê nhà có gì vui không em chãc con sông dòng nuóc vân êm dêm...
2647 831171 THUONG AI NHÓ AI PHAM DUY Khãn thuong nhó ai? Khãn ròi à ròi xuông dât. Khãn thuong nhó ai?...
2648 831150 THUONG ANH MÁT ÐOI MÁT CHÒ DZOÃN BÌNH Gió mùa thu me ru con ngú nãm canh dài thúc dú vùa nãm thuong con...
2649 830686 THUONG ÁO BÀ BA ÐÌNH VÄN Hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum Tôi thuong chiêc...
2650 828700 THUONG CA MÙA HA THANH SON BÀO THU - Hè vê rôi dây tâm hôn xuyên xao Nhãc dên biêt ly thuong cám dôi…
2651 830511 THUONG EM CHÍN ÐOI MUÒI CHÒ MINH ÐÚC Hãy hát lên em Hát nüa di em. Em hát bài tình ca vê dât Quáng quê...
2652 831151 THUONG EM HÁT CÂU VÁ QUÀNG CHU HOÀNG THÔNG Nhó em vât vá noi chôn quê nhà là quê nhà sóm hôm mà cày cây...
2653 829437 THUONG EM LÝ MIET VUÒN TRUONG QUANG TUÁN Em ó miêt vuòn con gái nhà quê ãn nói vung vê xin anh dùng chê...
2654 831093 THUONG HOÀI NGÀN NÄM PHAM MANH CUONG Ngàn nãm thuong hoài môt bóng nguòi thôi tình dã khoi rôi mông...
2655 830687 THUONG LÁM TRÀ GIANG SÔNG TRÀ Chiêu nay tôi vê thãm quê miên Trung dèo cao lung dôi vi vu ngàn...
2656 828087 THUONG MOT NGUÒI TR|NH CÔNG SON Thuong ai vê ngo tôi suong roi uót dôi môi thuong ai buôn kiêp dòi...
2657 830512 THUONG MOT NGUÒI Ó XA HOÀNG PHUONG Thuong môt nguòi ó xa môt mình dôi mãt dõ con thuyên di sóng vô...
2658 828935 THUONG NHAU LÝ TO HÒNG TRUONG QUANG TUÁN Tù miên Nam anh nguoc ra Bãc mang theo câu hò diêu lý chín dòng...
2659 828008 THUONG NHAU NGÀY MUA NGUYÈN TRUNG CANG Khi mãt tròi vãng bóng khi lòi nguyên khuât lâp nghe lac loài...
2660 828942 THUONG NHÓ NGUÒI DUNG NGUYÈN NHÁT HUY Nhó ai vâng trãng úa màu nhó ai buông cau héo khô qua câu ngó lai...
2661 830904 THUONG NHÓ NGUÒI DUNG (A) NGUYÈN NHÁT HUY Gió lay cành cây nhãn lông hát câu âu o nhó mong chim chiêu lé...
2662 830905 THUONG NHÓ NGUÒI DUNG (B) NGUYÈN NHÁT HUY Ngày nào anh dúng bên sông thuong em tù lúc lúa xanh trên dông...
2663 828352 THUONG NHÓ NGUÒI XUA NHAC PHÁP Giây phút êm dêm Ngày ta gãp nhau Mãt yêu thâm trao Nhüng câu tâm...
2664 828437 THUONG NHÓ QUÊ NHÀ HÀN CHÂU Chiêu nay gió vê bên song gió nâng niu chùm hoa nãng vàng gió lang...
2665 828353 THUONG NHÓ TRONG MUA NHAC NGOAI Có lúc tâm hôn sao thây o thò Ðâu ai mong chò mà uóc mo Còn chãng...
2666 829215 THUONG QUÁ VIET NAM PHAM THÉ MY Anh nghe gì không hõi anh con chim nó hót vang dâu hè anh thây gì...
2667 831094 THUONG THÀM NGUYÈN NGOC THACH Ó bên này mình thuong mình nhó ngó bên rào ai vân làm ngo trãng...
2668 828687 THUONG TIÉC NHAC PHÁP Ánh dèn vàng hiu hãt khói trâm cay dôi mãt em nãm dó sao thôi...
2669 831063 THUONG TÌNH CA PHAM DUY Dìu nhau di trên phô vãng Dìu nhau di trong ánh sáng Dãt hôn vê...
2670 829017 THUONG VÈ CÓ ÐÔ THANH SON Nguòi di chôn xa thuong vê cô dô thuong tà áo trãng thuong mây câu...
2671 828125 THUONG VÈ MIÈN ÐÁT LANH MINH KY Tôi nhó Ðà Lat mo ru lòng nguòi lü thú vói bao nhiêu uóc mo. luu...
2672 828864 THUONG VÈ MIÈN ÐÁT LANH (A) MINH KY Tôi nhó Ðà Lat mo ru lòng nguòi lü khách vói bao nhiêu uóc mo luu...
2673 829574 THUONG VÈ MIÈN ÐÁT LANH (B) MINH KY Cam Ly vô tu lên tiêng than u dòi thông reo vi vu than thó nhu ngâm...
2674 829056 THUONG VÈ MIÈN TRUNG MINH KY Ðã bao lâu rôi không vê miên trung thãm nguòi em. Nãng mua dêm ngày...
2675 829841 THUONG VÈ XÚ HUÉ MINH KY Mây vuong khói chiêu xú Huê dep yêu kiêu Ngo ngân lòng du khách...
2676 828091 THUONG ÐÉ BUÒN TRÀN TIÉN Tròi sinh voi Tròi không sinh cõ Thuong dê buôn Thuong dê bõ di...
2677 831250 THU TÌNH MÙA ÐÔNG ÐÄNG KHOA Ó noi phuong tròi xa lòng em có nhó dên anh nhiêu không nhüng lúc...
2678 828955 TIAMO NHAC ANH Nhó ánh mãt này và nu hôn dãm say em dã yêu anh rôi nguòi tình...
2679 830128 TIÉC THUONG QUÓC AN Ngày nào em dên bên anh yêu anh dju dàng em hé môi cuòi thãm xinh...
2680 830240 TIÉN BUÓC DUÓI QUÂN KY DZOÃN NHO Vùng dông dã húng sáng núi non xanh ngàn trùng xa Tô quôc bao la...
2681 828378 TIÉNG ÂM THÀM NHAC ANH Chào ban xua là bóng tôi oi Giò này là giò ban dên vói tôi Kê...
2682 829310 TIÉNG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO XUÂN HÒNG Lúa bâp bùng tiêng chày khua cãc cum cum cup cum cum cup cum cum...
2683 829782 TIÉNG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO (A) XUÂN HÒNG Ðuôc lô ô bâp bùng bên ánh lúa sóc Bom bo rôn rã tiêng chày khua...
2684 829783 TIÉNG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO (B) XUÂN HÒNG Ê tiêng chày chua dút màn dêm dã thúc dàn chim náo núc vô cánh...
2685 831251 TIÉNG CHIM QUYÊN HÒNG XUONG LONG U xáng u liêu xê liêu xê liêu xàng xê liêu chim quyên có ban có dôi...
2686 829552 TIÉNG CHUÔNG CHIÈU THU TÔ VÜ Lá thu nhe roi roi nãng thu vàng phai phai ai vê âm thâm néo cü...
2687 828374 TIÉNG CHUÔNG NGÂN ÐÊM NOEL NHAC ANH Mùng ngày Chúa sinh ra dòi Nào mình nãm tay tuoi cuòi Hòa bình...
56
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2688 829190 TIÉNG CÒI TRONG SUONG ÐÊM LÊ TRUC Bên nuóc gió rét dò dua khách sang lau xanh ven sông mò run bóng...
2689 829583 TIÉNG CÒI TRONG SUONG ÐÊM (A) LÊ TRUC Bên nuóc gió rét dò dua khách sang lau xanh ven sông mò rung bóng...
2690 829584 TIÉNG CÒI TRONG SUONG ÐÊM (B) LÊ TRUC Tiêng còi trong suong dêm tiêng còi trong suong dêm theo gió dua ôi...
2691 831290 TIÉNG DÂN CHÀI PHAM ÐÌNH CHUONG Ðêm dâng vói ngon triêu dô hò dô kéo thuyên nhô neo Vi vu buôm lên...
2692 828796 TIÉNG ÐÀN TA LU HUY THUC Ði chiên truòng gùi trên vai nãng trïu dàn Ta lu em cât tiêng ca...
2693 830920 TIÉNG ÐÀN TÔI PHAM DUY Ðòi lanh lùng trôi theo dòng nuóc mãt. Vói bao tiêng to xót thuong...
2694 828795 TIÉNG GOI SÔNG ÐÀ TRÀN CHUNG Anh lên dây vói quê em Ðât Muòng xây thành phô Goi tên con sông quê...
2695 828270 TIÉNG GOI THANH NIÊN LUU HÜU PHUÓC Này anh em oi tiên lên dên ngày giái phóng Ðông lòng cùng nhau ta...
2696 828260 TIÉNG GUÓC CUÓI HIÊN TRUÒNG NGUYÈN NGOC THIEN Chiêu bông vang trong lòng ta tiêng guôc nhüng âm thanh lóc cóc...
2697 829177 TIÉNG HÁT CHIM ÐA ÐA VÕ ÐÔNG ÐIÈN Ngày nào em tuôi muòi lãm em hay nghe tôi ngôi dánh dàn tiêng dàn...
2698 828403 TIÉNG HÁT EM CÒN ÐÂY SÔNG TRÀ Con phô dài chiêu vê ngâp lá me bay tiêng hát còn dây mà em dã...
2699 828280 TIÉNG HÁT GIÜA RÙNG PÁC BÓ NGUYÈN TÀI TUE Trông vòi lung núi khuôi nãm rì rào núi cao tâng mây chiêu nay...
2700 828212 TIÉNG HÁT HOC TRÒ MINH KY Thuó ây không gian chìm lãng trong mo Tà áo em xanh màu mãt ngây...
2701 830513 TIÉNG HÁT LAC LOÀI NGUYÈN ÁNH 9 Còn gì nüa dâu trong cuôc tình này còn gì nüa dâu chua xót tình...
2702 828722 TIÉNG HÁT NHÜNG... PHAM TUYÊN Âm vang bao tiêng ca truyên di trong màn dêm Bâp bùng lúa cãm hòn...
2703 828714 TIÉNG HÁT THÀNH PHÓ MANG TÊN BÁC CAO VIET BÁCH Tù thành phô này Nguòi dã ra di bao nãm uóc mong dón Bác tró vê....
2704 828960 TIÉNG LÒNG XAO ÐONG ÐÚC CHUONG Vân mãi mãi tiêng anh nu cuòi và ánh mãt anh vân mãi mãi dãm...
2705 830140 TIÉNG MUA ÐÊM ÐÚC HUY Còn roi mãi trên phím dàn. Còn roi mãi nhüng tiêng buôn thó than....
2706 828849 TIÉNG MUA ROI KHÁNH BÄNG Nhjp mua roi nhuôm tím bâu tròi gió dêm vi vu muôn ngàn lòi mây ai...
2707 830008 TIÉNG QUÓC ÐÊM TRÄNG VÜ ÐÚC SAO BIÉN Ðêm trãng qua sông dài Chot nghe tiêng quôc duói trãng Chim hõi chim...
2708 830906 TIÉNG QUÓC ÐÊM TRÄNG (CN) VÜ ÐÚC SAO BIÉN Ðêm trãng qua sông dài chot nghe tiêng quôc duói trãng chim hõi chim...
2709 829311 TIÉNG RAO VÕ THIEN THANH Có tiêng rao nghe sao lac long giüa phô chiêu lao xao. Có tiêng...
2710 830921 TIÉNG SÁO THIÊN THAI PHAM DUY Xuân tuoi... Êm êm ánh xuân nông. Nâng niu sáo bên rùng
2711 831020 TIÉNG SÉT VÕ THIEN THANH Ða da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da...
2712 829362 TIÉNG SÉT NOI VUÒN HOANG QUÓC HÙNG Tìm vê dï vãng lúc xua ta bên nhau buóc chân ta lang thang trong...
2713 831252 TIÉNG THACH SÙNG MINH VY Ðêm nghe tiêng mua roi xac xào tiêng lá don côi buôn dêm giot sâu...
2714 828773 TIÉNG THU LÊ THUONG Em nghe chãng mùa thu duói trãng mò thôn thúc Em không nghe rao ruc...
2715 831390 TIÉNG THU PHAM DUY Em không nghe mùa thu Duói trãng mò thôn thúc... Em không nghe rao...
2716 831340 TIÉNG TRÓNG PARANUNG TRÀN TIÉN Tôi yêu chiêc khãn Mat'ra buông trên trán em dju êm Tôi yêu tiêng ca...
2717 830883 TIÉNG VE GOI HÈ VÜ HOÀNG Sân truòng em có cây phuong già âm thâm làm bóng mát quanh nãm khi...
2718 830688 TIÉNG VONG MIÈN TRUNG MINH CHÂU Ho ho hò ho miên Trung dât hep ruông khô bàn chân ai buóc ho bàn...
2719 828157 TIÉNG XUA DUONG THIEU TUÓC Hoàng hôn lá reo bên thêm hoàng hôn toi bòi lá thu Suong mò ngâm...
2720 830907 TIÉNG XUA (A) DUONG THIEU TUÓC Hoàng hôn lá reo bên thêm hoàng hôn toi bòi lá thu suong mò ngâm...
2721 830908 TIÉNG XUA (B) DUONG THIEU TUÓC Chiêu thu nhó nhung vì dâu thâm dôi dòng châu tiêc thuong tai sao...
2722 830129 TIÉN LÊN ÐOÀN VIÊN PHAM TUYÊN Ðây môt mùa xuân trãm hoa hé tung bùng dây thòi niên thiêu hát ca...
2723 831323 TIÉN VÈ HÀ NOI VÄN CAO Trùng trùng quân di nhu sóng. Lóp lóp doàn quân tiên vê. Chúng ta...
2724 829710 TIÉN VÈ SÀI GÒN HUYNH MINH SIÊNG Noi thành dô trong ánh diên quang tiêng nâc nghen câu cuòi khu nhà...
2725 830689 TIÈN VÀ LÁ LÝ DÜNG LIÊM Ngày tho hót tóc miêng dùa ngày tho me bãt deo bùa câu ông dôi ta...
2726 828792 TIÉU ÐOÀN 307 NGUYÈN HÜU TRÍ Ai dã tùng di qua sông Cúu Long Giang Cúu Long Giang sóng trào nuóc...
2727 828837 TIÉU LONG NÜ DUONG QUA NHAC HOA Tình anh muôn kiêp vân nhu nãng tình em muôn kiêp mãi nhu mua tình...
2728 829188 TIÉU PHUONG NHAC HOA Có môt nàng thât dep sông chôn làng quê mãt hac huyên dãm duôi...
2729 828987 TIÈN BAN LÊN ÐUÒNG NHAC HOA Tôi và anh dôi ban thân rât thân niêm thân ái thãm thiêt khãng...
2730 828744 TIÈN BIET TÔ THANH TÙNG Ó noi nào cüng nhó vê quê huong ó noi nào cüng có tình yêu...
2731 830165 TIÈN BUÓC EM ÐI DUY MANH Ngày mai khi bình minh anh së ra di. Em ó lai dây nhìn theo bóng...
2732 828988 TIÈN ÐUA ÐÀNG HIÈN LÊ ÐÚC LONG - Khi em vê chùng nhu sang dông tròi tháng nãm mà nghe lanh lanh khi…
2733 829821 TIÈN ÐUA (2) NGUYÈN NHÁT HUY Chot môt ngày lòng anh dau nhói dòi vân xanh sao em dành ra di môt...
2734 830884 TIÈN ÐUA (3) TÔ THANH TÙNG Hôm nay tôi tiên lên duòng anh së ròi quê huong hôm nay mua trãng phi...
2735 828349 TIÈN EM LÀN CUÓI NHAC ANH Tròi lanh giá buóc chân buôn bã Ðua hôn em tói noi xa vòi Ðoàn xe...
57
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2736 830690 TIÈN EM LÀN CUÓI (2) PHAN ANH Vu quy em buóc theo chông ngâm ngùi dua tiên nguòi di chia tay duòng...
2737 828746 TIÈN EM TÓI PHI TRUÒNG NHAC NGOAI Tù nay cách xa nghìn trùng Nguòi em bé bõng Anh tiên em xa mãi tôi...
2738 830315 TIN NHÁN CÙA ANH MINH NHIÊN Ðêm nay dông vui sao chi em u sâu ngôi môt mình chò tin nhãn anh...
2739 830774 TÍN HIEU TRÁI TIM TRÀN LONG éN Trái dât kia nhu dang bé lai. Và môi trái tim nhu dang mó ra. Tròi...
2740 828931 TÌM ÁNH SAO ROI KHÁNH BÄNG Nhìn ánh sao tròi trong màn dêm nhãt cánh hoa roi bên thêm xua...
2741 830009 TÌM BÓNG LÃ VÄN CUÒNG Tìm không ra bóng anh tôi tìm lai bóng tôi... Môt dòi nhu ngú…
2742 831356 TÌM EM ÐÊM GIÁNG SINH BÀO CHÁN Môt ánh mãt dju dàng môt câu nói còn ngâp ngùng môt dáng dâp...
2743 828246 TÌM HOA BÓN MÙA THANH SON Tìm hoa bôn mùa bao nhiêu màu hoa mên yêu bao nhiêu màu hoa mÿ miêu...
2744 829483 TÌM LAI LÀN NÜA VÜ QUÓC VIET Ta cô tìm lai noi cuôi phô giò còn dâu bóng cây hoàng hôn giò...
2745 830514 TÌM LAI NOI ÐÂU NGOC HUY Tìm noi dâu bao dâu yêu xua ngày bên nhau Tìm noi dâu bao khát khao...
2746 828145 TÌM MÃI THUONG NHAU NGUYÈN HÜU THIÉT Ðêm nay em vê vê dâu vê dâu? Tim em giá lanh lòng thây nao nao Chi…
2747 831172 TÌM NHAU PHAM DUY Tìm nhau... trong hoa nó. Tìm nhau... trong con gió. Tìm nhau... trong...
2748 830515 TÌM VÈ CHÓN CÜ ÐÀNG QUANG VY Ðuòng vê buôt giá khiên con tim ta hüng hò môt mình vói gió...
2749 830691 TÌM VÈ NOI TRÚ MUA BÀO CHINH Xua trú mua duói hiên bât chot roi bóng dêm dã buông ánh dèn lên...
2750 828487 TÌNH NHAC NGOAI Tình là trang giây trãng viêt lên sâu muôn Tình là dêm thu vãng...
2751 830068 TÌNH ANH KHANH Tình là mùa hoa vê nó bên dôi tình là con gió don côi tình là...
2752 829312 TÌNH 2000 VÕ THIEN THANH Ðòi lãm lúc dâu có ngò dòi có lúc không là giâc mo nguòi sông...
2753 829671 TÌNH ANH VÜ QUÓC VIET Ngôi nhó con phô ngày xua anh dón dua em chiêu mua bò vai dù cho...
2754 829423 TÌNH ANH BÁN CHIÉU (CN) VIÈN CHÂU Hò ó Chiêu Cà Mau nhuôm màu tuoi thãm công tôi cuc lãm mua nãng...
2755 830219 TÌNH BÁC SÁNG ÐÒI TA LUU HÜU PHUÓC Tù trong chiên hào hôm nào nghe tiêng Bác hôn ta sáng ruc nhu nó...
2756 828989 TÌNH BAN NHAC HOA Mòn gôi doan duòng mình chãng hê quen tù dó thãm thiêt vì...
2757 829368 TÌNH BAN (2) PHUONG UYÊN You nguòi ban thân bao nãm trong cuôc dòi. And you là nguòi ban thân...
2758 829427 TÌNH BÄNG GIÁ LÊ QUÓC DÜNG Nguòi yêu hõi sao nõ quên nhüng ân tình xua dê mình tôi ôm xót xa...
2759 828698 TÌNH BÉ DÂU HOÀNG PHUONG Nàng bên tôi nhüng dêm trãng tõ tôi ôm dàn dìu lòi nàng ca dàn ngân...
2760 829464 TÌNH BUÒN CHUONG ÐÚC Còn nhó khi vùa mói quen cuôc tình dôi ta nhe nhàng êm ái tùng...
2761 828839 TÌNH BUÒN ÐÊM MUA NHAC NGOAI Tùng dêm mua roi mãi tiêng mua bên thêm nhó ai chiêu hoang vãng...
2762 828141 TÌNH CA HOÀNG VIET Khi hát lên tiêng ca gúi vê nguòi yêu quê ta Ta át tiêng gió mua...
2763 830516 TÌNH CA PHAM DUY Tôi yêu tiêng nuóc tôi tù khi mói ra dòi nguòi oi! Me hiên ru...
2764 828781 TÌNH CA CHO EM NGUYÈN NAM PHAN VÜ - Tình yêu là chiêc lá xanh là nhüng dám mây bông bênh trong nãng…
2765 828348 TÌNH CA DU MUC NHAC NGOAI Tháo nguyên bát ngát mênh mông tân chân tròi Cõ cây hoa lá huong...
2766 828716 TÌNH CA ÐÁT NUÓC PHAN NHÂN Rãng dã vê ta Cõ cây sông núi ruông dông Cúu Long sông Hông thõa...
2767 829473 TÌNH CA MUÔN ÐÒI VÕ THIEN THANH Tình yêu mói dên mói dên là con gió cuôn gió cuôn lòng nhu lá...
2768 828758 TÌNH CA MUÔN THUÓ NHAC NGOAI Em dâu yêu anh uóc mo trong vòng tay em ngât ngây nhüng dêm dài cô...
2769 831395 TÌNH CA MÙA THU PHAM DUY Ðêm nay suong mò bao phú... nhu lòng thuong nü. Nhó mây cung dàn...
2770 830010 TÌNH CA MÙA XUÂN UNKNOWN Xuân xanh tình kêt nu xuân hông giâc em ngú
2771 828779 TÌNH CA MÙA XUÂN (1) TÔN THÁT LAP Huong trinh nguyên thoãt thành suôi to mêm gôi tròi xuân dan bãng...
2772 831021 TÌNH CA PHAN THIÉT LÊ HOÀNG CHUNG Anh hát cho em nghe bài tình ca phô biên dây Phan Thiêt bao ân tình...
2773 830692 TÌNH CA TÂY BÁC BÙI ÐÚC HANH Rùng cây xanh lá muôn dóa hoa mai mùng dón xuân vê vui trong nãng...
2774 831295 TÌNH CA TÂY NGUYÊN HOÀNG VÂN Tròi Tây Nguyên xanh hô trong nuóc xanh Truòng Son xa xanh ngút ngàn...
2775 830382 TÌNH CA TUÓI TRÈ TÔN THÁT LAP Bài tình ca dâu tiên ra dòi trên biên giói bán tình ca em hát cho...
2776 828786 TÌNH CA VÜNG TÀU HOÀNG VÂN Chiêu chiêu em dap xe Thá dôc dài Bên Ðá Anh nhu hòn Núi Lón Em...
2777 828970 TÌNH CÂY VÀ ÐÁT TÔ THANH TÙNG Ðât vãng cây dât ngùng ngùng hoi thó cây thiêu dât cây sông sông...
2778 830922 TÌNH CÀM PHAM DUY Nêu anh còn tré nhu nãm cü Quyêt dón em vê sông vói anh! Nhüng...
2779 829396 TÌNH CHA NGOC SON Tình cha âm áp nhu vâng thái duong ngot ngào nhu dòng nuóc trôi...
2780 830220 TÌNH CHIA ÐÔI ÐÖ ÐÌNH PHÚC Em di vê dâu dê anh mãi tìm tùng dêm vãng suong roi lanh cãm hàng...
2781 830316 TÌNH CHÌ ÐEP KHI CÒN DANG DÓ THÙY TIÊN Tôi dã yêu em tù muôn kiêp nào cho dâu mai sau dòi nhiêu bê dâu...
2782 828749 TÌNH CHO KHÔNG NHAC NGOAI Ngon nhu là trái táo chín Thom nhu vuòn hoa kín Mong manh nhu dây to...
2783 829432 TÌNH CÓ MUON MÀNG LÊ QUÓC DÜNG Em thân yêu oi vì sao mãi âu sâu lê hoen mãt sâu cüng dã xa nhau bao...
58
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2784 828015 TÌNH CÓ NHU KHÔNG TRÀN THIEN THANH Tình là tình nhiêu khi không mà có Tình là tình nhiêu lúc có...
2785 829048 TÌNH CÒ DIEP MINH TUYÈN Tình yêu nhu tiêng hát bông cât cánh trong tim khù khò. Tình yêu...
2786 829329 TÌNH CÒ GÀP NHAU TRÀN QUANG LOC Tình cò gãp lai nhau duòng nhu lâu lãm rât quen nhau. Gãp lai nhau...
2787 831053 TÌNH CÒ GÀP NHAU (A) TRÀN QUANG LOC Tình cò gãp lai nhau duòng nhu lâu lãm rât quen nhau gãp lai nhau...
2788 831054 TÌNH CÒ GÀP NHAU (B) TRÀN QUANG LOC Tình cò gãp lai nhau duòng nhu lâu lãm rât quen nhau gãp lai nhau...
2789 830517 TÌNH CUÓN MÂY NGÀN KIM TUÁN Môt ngày dài tình xa mây bay
2790 829672 TÌNH CUÒNG SAY HOÀNG THÁI CHÂU Có phái em là mây theo làn gió em bay vê dây có phái em là hoa...
2791 829431 TÌNH DAI KHÒ NGOC SON Em oi thúc tron dêm này mình trong giây phút biêt ly nghen ngào...
2792 829673 TÌNH DAI KHÒ (2) NGUYÈN NHÁT HUY Em dã buóc chân di khi dòi anh không chút nãng ray rút tiêng mua roi...
2793 831022 TÌNH ÐÃ BAY XA HÀN CHÂU Tua nhu gió mùa thu bay qua song cúa tua nhu mây mùa ha môt thoáng...
2794 830070 TÌNH ÐÃ ÐÓI THAY DUY MANH Ðã biêt khi yêu là khô dau mà sao con tim vân dai khò lòng nguòi...
2795 830518 TÌNH ÐÃ TAN MINH CHÂU Nhjp dàn dã xa cánh chim kia giò dã khuât rôi Doi mãt trông vê...
2796 829831 TÌNH ÐÃ VOI ÐI NHAC NGOAI Tình nhu tia nãng ban mai dju êm dê có nhüng lúc trãng vàng hen...
2797 831023 TÌNH ÐÁNG MINH VY Mua trên phô khuya nhó anh nhó anh em buôn hon mua roi hãt hiu xót xa...
2798 830693 TÌNH ÐÁNG LÝ KHÓ QUA TRUONG QUANG TUÁN Mánh trãng non thao thúc giüa tròi khuya xóm nhõ ven sông than thó...
2799 828128 TÌNH ÐÁT ÐÒ MIÈN ÐÔNG TRÀN LONG éN Cây lúa non chò tùng con mua nhõ Cây lúa trô chò nuóc dô trên...
2800 828883 TÌNH ÐÀU TÔ THANH TÙNG Tôi có nguòi yêu tù thuó tình yêu ban dâu dêt bao mông uóc và...
2801 828694 TÌNH ÐÀU (2) HOÀNG HIEP Khi ta nói yêu nhau lân dâu thòi ngôn tù chot biên di dâu dù bao...
2802 829822 TÌNH ÐÀU (3) QUÓC AN Môt ngày nãng âm lung linh vuong trên bò vai dáng em gây môt ngày...
2803 828951 TÌNH ÐÀU CHUA NGUÔI NHAC HOA Giò nguòi di mãi mãi không bao giò tró lai còn lai mình tôi nôi...
2804 829200 TÌNH ÐÀU TÌNH CUÓI TRÀN THIEN THANH TOÀN Tình dâu hay tình cuôi khi môt ngày môt nguòi dã ra di tình dâu...
2805 828742 TÌNH ÐEP MÙA CHÔM CHÔM VINH SÙ Nhó mùa chôm chôm truóc Mùa chôm chôm ký niêm biêt bao nhiêu nông...
2806 829412 TÌNH ÐEP MÙA CHÔM CHÔM (A) VINH SÙ THIÊN KIÈU - Nhó mùa chôm chôm truóc mùa chôm chôm ký niêm biêt bao nhiêu nông…
2807 829413 TÌNH ÐEP MÙA CHÔM CHÔM (B) VINH SÙ THIÊN KIÈU - Tiêng cuòi thay tiêng nói niêm vui thay tiêng chào luyên trông theo…
2808 828489 TÌNH ÐEP NHU MO NHAC NGOAI Tình yêu tù dâu mà tình yêu vôi vã chiêm tim ta chi môt lân qua...
2809 830694 TÌNH ÐEP THIÊN THU SÔNG TRÀ Em ngôi xuông bên anh lòng tré lai mây ngày xua không gúi gió ngàn...
2810 830317 TÌNH ÐÉN TÌNH ÐI NGUYÈN TUÁN KHANH Tình dên cho ta dêt ý tho tình dên cho ta phút mong chò tình dên...
2811 829480 TÌNH ÐÒNG CHÍ MINH QUÓC Quê huong anh nuóc mãn dông chua làng tôi nghèo dât cày lên sõi dá...
2812 829553 TÌNH ÐON CÔI NHAC HOA Ðã có nhüng lúc tôi nhìn lai cuôc tình dó lúc bóng em dã xa...
2813 829282 TÌNH ÐON PHUONG NHAC HOA Nhiêu lân ngâp ngùng muôn ngõ ý tiêng yêu duong sao không thành...
2814 828134 TÌNH ÐÒI MINH KY VÜ CHUONG - Khi biêt em mang kiêp câm ca dêm dêm phòng trà dâng tiêng hát cho…
2815 829724 TÌNH ÐÒI NGHE SÌ NGUYÈN NGOC THACH Em di duòng em tôi di duòng tôi cuôc tình mình rôi cüng dên thê...
2816 830519 TÌNH EM HUY DU Khi chiêc lá xa cành lá không còn màu xanh mà sao em xa anh dòi...
2817 828787 TÌNH EM BIÉN CÀ NGUYÈN ÐÚC TOÀN Chua có bao giò dep nhu hôm nay Non nuóc mây tròi lòng ta mê say...
2818 829839 TÌNH EM CÒN MÃI NHAC HOA Nhìn sao tròi chiêu sáng lòng em chot nhó dên dáng nguòi ngày...
2819 828709 TÌNH EM ÐÃ CHÉT NGUYÈN HÜU THIÉT Mua roi mua roi uót mi buôn hòa giot lê em Mua roi mua roi tùng giot...
2820 830166 TÌNH EM ÐAI DUONG DUY MANH Tùng con sóng xô ngoài khoi tùng cánh chim bay thâp thoáng. Buóc…
2821 829203 TÌNH EM MÙA XUÂN TRUÒNG HUY Lân dâu gãp em bông thây vân vuong màu mãt nhung huyên tìm dôi...
2822 828973 TÌNH EM NGON NÉN HÀN VY Buôi sáng hôm ây tình dã êm ái dên trong con tim âm nông ký niêm...
2823 828897 TÌNH EM TRAO ANH NHAC ANH Tình em trao cho anh ôi tình nông cháy nhât trên dòi mà sao anh...
2824 829876 TÌNH EM VÀ MÙA XUÂN TRUÒNG HUY Lân dâu gãp em bông thây vân vuong màu mãt nhung huyên tìm dôi...
2825 831095 TÌNH EM XÚ QUÀNG TRÀN NGOC Anh vê noi xú Quáng thãm nguòi em phô Hôi sông Thu Bôn con nuóc...
2826 830695 TÌNH GÀN HOÀI PHUONG Em dùng vôi nói bao nhiêu lòi yêu so tình së nhu con mông chiêu...
2827 831024 TÌNH GÀN TÌNH XA LÝ DÜNG LIÊM Nguòi tôi yêu thì di xa nguòi yêu tôi ó canh nhà chán không lòng...
2828 830909 TÌNH HAN DUONG QUÝ PHI (CN) VIÈN CHÂU Hõi An Lôc Son nguòi ngoài muôn dãm sao không vê dây cúu mang Thái...
2829 828351 TÌNH HÈ NHAC NGOAI Hè sang tiêng ve u sâu Hè mang tia nãng chan hòa Ngàn hoa phuong...
2830 830923 TÌNH HOÀI HUONG PHAM DUY Quê huong tôi có con sông dào xinh xãn Nuóc tuôn trên dông vuông vãn...
2831 828703 TÌNH HOC SINH THANH SON Tình hoc sinh ghi bãng nét dan thanh xinh nhu búc tranh Tình hoc...
59
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2832 829425 TÌNH HÒNG NHU MO NHAC HOA Ánh mãt ây quá thãm thiêt ân tình nguòi oi bao dêm em thâm nhó...
2833 831270 TÌNH HÒ PHAM DUY Tôi dang lùa dôi em mà sao em không biêt? Nhüng lòi nói tình duyên
2834 831341 TÌNH HUÉ NGUYÈN NGOC THACH Lòng dã hen thê sao chua vê thãm Huê nguòi oi! Áo tím ngày xua
2835 830696 TÌNH HÜNG HÒ THANH SON Vào môt dêm mùa xuân ngát huong tròi vê khuya nhìn trãng tãm suong...
2836 829283 TÌNH KHÔNG BIÊN GIÓI THANH TÙNG Khi anh trao cho em con tim mãt dât chua hê nghiêng còn dâu dây trong...
2837 831188 TÌNH KHÔNG ÐÓI THAY NGUYÈN NHÁT HUY Nguòi hõi dâu nãm tháng phôi pha cuôc tình lòng vân ngõ nhu có...
2838 829674 TÌNH KHÔNG NGUÔI CHUONG ÐÚC Chiêu xuông lung dôi lòng cú mo nguòi xa nghe trong gió có tiêng...
2839 831342 TÌNH KHÚC BUÒN NGÔ THUY MIÊN Em nhu môt nu hông câu mong chãng lanh lùng Em nhu môt ngày mông...
2840 828007 TÌNH KHÚC CHIÈU MUA NGUYÈN ÁNH 9 Tình chêt không doi chò. Tình xa ai nào ngò. Tình dã phai nhat...
2841 830011 TÌNH KHÚC CUÓI THAP NHÁT Ða doan nãng gánh da tình. Rôi mù trãm néo quên mình. Chiêu roi...
2842 828696 TÌNH KHÚC GIAO DUYÊN KHÁNH BÄNG Quê em vôn ó Ðông Nai Long Thành dât dõ rôi lên Biên Hòa Mãng cut...
2843 829231 TÌNH KHÚC MÙA XUÂN PHAM MINH TUÁN Mùa xuân hôn lên sãc lá nhu em di vào tim anh. Tình yêu dep nhu...
2844 828126 TÌNH KHÚC THÁNG BA NGUYÈN NGOC THIEN Hoa diêp vàng tháng ba Nhüng phô mùa mua xa Môt tên nguòi vùa nhó...
2845 829459 TÌNH KHÚC THIÊN THU PHAM MINH TUÁN Ðòi tua nhu biên lón sóng ru ru hòi tháng nãm dòi tua nhu dòng...
2846 830069 TÌNH KHÚC VÀNG HOÀI AN Anh nghe mùi huong trên tóc quen nông nàn anh nghe tình em nghe tình...
2847 831025 TÌNH LÀ THÉ PHAM KHÁNH HUNG Tình dâm sâu khi tình dau thiêt tha khi tình xa âp áp vuong vân khi...
2848 828490 TÌNH LÀM LÕ NHAC NGOAI Tù dây thôi vïnh viên ra di cô quên nguòi xua ây tù dây ôm kiêp...
2849 829752 TÌNH LÈ BÓNG LUONG BÀNG VINH Bây nhiêu luyên bây nhiêu luu cüng thê nhu cánh chim bay anh dã xa...
2850 829063 TÌNH LÕ THANH BÌNH Thôi rôi còn chi dâu em oi có còn lai chãng du âm thôi trong con...
2851 829675 TÌNH LÕ CÁCH XA NHAC HOA: SALLY CHENG Môt mùa thu qua có anh bên giâc mông tình hông chua phai có sao anh...
2852 830697 TÌNH MÃI SAU LÊ QUANG Tùng giot mua roi trong dêm tôi em lang thang phô dêm vê tùng giot...
2853 831286 TÌNH MÃI THEO TA LÊ QUANG Bóng chim cuôi tròi vút bay chôn nào? Hát lên hõi nguòi tình yêu...
2854 829676 TÌNH ME NGUYÈN NHÁT HUY Khë ngãt nu hông cài lên mái tóc xanh me yêu tóc rôi môt dòi...
2855 830130 TÌNH ME (2) NGOC SON Tró vê làng quê bao tháng nãm xa xôi cách biêt trên tùng lôi mòn...
2856 829388 TÌNH MÊNH MANG TRUONG QUANG LOC Dòng sông trôi di dâu dâu biêt sông trôi vê dâu. sông trôi vê dâu dòng...
2857 829677 TÌNH MONG NGUYÈN VÄN THANH NHÃ Hãy cât tiêng hát vang lên môt tình ca khúc hát së voi di niêm...
2858 829436 TÌNH MO NHAC HOA Môt loài hoa không còn biêt cuòi môt loài hoa làn huong thom xua...
2859 828704 TÌNH MUA NHAC NGOAI Lãng nghe mua roi roi trong tim càng thêm bôi hôi Nhãc cho nhau...
2860 829596 TÌNH NAY VÜ QUÓC VIET Tình là giot dãng hay tiêng mua roi nghe tí tách buôn tình là...
2861 830012 TÌNH NÀO PHAI DÁU TR|NH NAM SON Tìm dâu môt thoáng êm dêm tha thiêt ru mông dòi phiêu lãng. Còn...
2862 829313 TÌNH NGHE SÌ ÐOÀN CHUéN TÙ LINH - Ðây khách ly huong mây thu vàng âm noi quán cô don mo qua trùng sóng…
2863 830885 TÌNH NGOAI VINH SÙ Ngoai gúi cho em hình bóng quê nhà ngo vê thôn xa câu khi di qua...
2864 830698 TÌNH NGÕ TRÄM NÄM LÊ QUÓC DÜNG Lac buóc trong con mua chiêu tìm bóng dáng xua yêu kiêu nguòi dã...
2865 828488 TÌNH NHAT PHAI NHAC HOA Chiêu buôn nghiêng nãng biên vãng mênh mong lang thang mình ta. Mây...
2866 828398 TÌNH NHÒ MAU QUÊN (1) HÀN CHÂU Hôm nào hoa phuong nó vê quê ghé thãm nhà em em nhu con chim nhõ...
2867 830030 TÌNH NHÒ MAU QUÊN (CN) HÀN CHÂU Hôm nao hoa phuong nó vê quê ghé thãm nhà em. Em nhu con chim nhõ
2868 828021 TÌNH NHÓ TR|NH CÔNG SON Tình ngõ dã quên di nhung lòng cô lanh lùng Nguòi ngõ dã xa xãm...
2869 830013 TÌNH NHU CHIÉC LÁ VÂN QUANG LONG Khi em ra di tròi buôn giãng mua bay anh ngôi nhó nhüng dï vãng…
2870 829471 TÌNH NHU CON GIÓ Tình anh nhu con gió lãng du tân cuôi tròi môt hôm con gió ây gãp...
2871 829403 TÌNH NHU GIÁC MONG TAN QUÓC VUONG Tù ngày em xa vãng anh dã nghe sâu dâng trong mãt lòi nào em chua...
2872 830886 TÌNH NHU GIÁC MO QUÓC AN Hõi anh dâu yêu nhó anh rât nhiêu thâm mong nhó anh bao dêm hõi anh...
2873 828813 TÌNH NHU LÁ BAY XA NHAC NGOAI Tình yêu mói hôm qua nay lanh lùng bãng giá ôi nguòi yêu dâu oi....
2874 828829 TÌNH NÒNG NHAC NGOAI Ðùng buôn nhé em hõi cuôc tình nào không luôn xót xa môt lân dã...
2875 828321 TÌNH NÒNG CHÁY NHAC NGOAI Em không mo hoang kiêp sông trên cung Hãng Em không tham lam diêm phúc...
2876 829678 TÌNH OI! NGUYÈN NGOC THIEN La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha...
2877 829554 TÌNH OI XIN NGÙ YÊN NHAC NGOAI Nêu biêt truóc em không hê hôi tiêc anh noi dây së không mong chò...
2878 829314 TÌNH PHAI NGUYÈN NGOC TÀI Buôn vì em bông nhiên xa vãng tình phai theo lòi húa rêu phong em...
2879 828977 TÌNH PHIÊU LÃNG QUÓC AN Nhó mong mãi thao thúc canh dài thuong vê ai lòng sao tê tái nhó...
60
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2880 829153 TÌNH QUAY GÓT QUANG HUY Xuân nhung sao lá roi vàng còn lai dây thoáng chút thu buôn tù khi...
2881 829590 TÌNH QUÊ LÊ QUANG Cho tôi vê thãm lai dòng sông yêu dâu ngày xua cho tôi vê thãm lai...
2882 830699 TÌNH QUÊ (2) TRÀN QUÉ SON Vê dây thãm Quáng Nam trong lòng tôi nghe xôn xang núi cao nhu tình...
2883 829006 TÌNH QUÊ NÖI NHÓ SÔNG TRÀ Tôi yêu quê tôi yêu lòi hát tiêng ca dâu dòi tôi yêu quê tôi a à oi...
2884 828425 TÌNH SÀU TR|NH CÔNG SON Tình yêu nhu trái phá con tim mù lòa môt mai thúc dây chot hôn...
2885 829387 TÌNH SUONG KHÓI NHAC HOA Ðêm rót vào tim tùng giot lê buôn em gióng vào dêm bao hôi chuông...
2886 829679 TÌNH TA LÝ QUA CÀU TRUONG QUANG TUÁN Anh ó bên nay câu hát lòi thuong mên em ó bên kia câu cuôi bên...
2887 828222 TÌNH THÁM DUYÊN QUÊ TRÚC PHUONG Tình nông thãm xuyên qua bao mái tranh ngot ngào dâng huong vuong...
2888 829155 TÌNH THÁM DUYÊN QUÊ (A) TRÚC PHUONG Tình nông thãm xuyên qua bao mái tranh ngot ngào huong thom vuong...
2889 829367 TÌNH THÁM DUYÊN QUÊ (B) TRÚC PHUONG Anh oi khoan hò khoan trên sông con dò ngang khoan hõi khoan hò em vê...
2890 830887 TÌNH THÀY CÔ LÂM ÐÌNH THUAN Nhu làn gió dju êm nhe dong dua cánh hoa mêm nhu hat mua chiêu vê...
2891 828747 TÌNH THIÊN THU NHAC NGOAI Chuyên tình tôi nhu muôn ngàn nhüng chuyên tình xa xua Lòi thó than...
2892 828759 TÌNH THOÁNG BAY NHAC NGOAI Tình buôn trôi qua cùng con gió nào thoáng dây Nhe nhu con say làm...
2893 828909 TÌNH THÔI XÓT XA BÀO CHÁN Tù khi quen em anh dã biêt bôi rôi vì nhüng lúc thoáng nghe em...
2894 829381 TÌNH THO HOÀI AN Hàng ghê dá xanh tàn cây góc sân truòng hành lang ây xa dân xa...
2895 828199 TÌNH THUONG MÁI LÁ TRÚC PHUONG Mái lá hiên là mái lá hiên quê tôi nôi liên sông vói nuóc triên...
2896 829867 TÌNH TRÀM QUÓC BÀO Xin em xin thât khë bàn tay. Bàn tay nhe êm nhe êm nhu trãm lòi ru....
2897 829361 TÌNH TRONG CON MUA NHAC HOA Nguòi di trong dêm mua gió buôn nhüng buóc chân lé loi môt mình...
2898 828278 TÌNH TRONG LÁ THIÉP PHAN HUYNH ÐIÉU Câm lá thiêp này lòng huóng vô Nam dù xa muôn trùng nhung tình anh...
2899 828396 TÌNH TUÓI Ô MAI HÀN CHÂU Khi dã yêu rôi em nào có nghï gì tình dòi van néo em dâu có...
2900 831227 TÌNH TUYET VONG THÁI TH|NH Vân biêt yêu em là lôi lâm vân biêt yêu em là thât vong vân...
2901 831343 TÌNH TU MÙA XUÂN TÙ CÔNG PHUNG Em lai dây vói anh ngôi dây vói anh trong cuôc dòi này. Nghe thòi…
2902 829275 TÌNH VÖ CÁNH BAY VY NHAT TÀO Em nhu là cánh chim tròi mãi xa rôi dù có tiêc nuôi cüng thê...
2903 830700 TÌNH VOI ÐYNH TRÀM CA Nguòi rât nhõ nên lòng nguòi rât vôi tình hôm qua mói dó dã quên...
2904 828762 TÌNH VUI NHAC NGOAI Tình vui dôi lúa Khi dên thâp thoáng nhu giâc mo Tình sâu rôi...
2905 829555 TÌNH VUI NGÀY HOI NHAC HOA Hãy hát vói con tim ta ban oi hãy vui hãy vui hãy hát vói chính...
2906 828417 TÌNH XA TR|NH CÔNG SON Ngày tháng nào dã ra di khi ta còn ngôi lai Cuôc tình nào dã ra...
2907 829858 TÌNH XA KHUÁT TRUÒNG HUY Chiêu môt mình trên phô tâm hôn lanh lùng buôt giá Sao em nghe...
2908 829384 TÌNH XA NGUÒI XA TIÉN LUÂN Theo con mua vê dâu hõi em có hay chãng anh giò dang thân thò dôi môi...
2909 829438 TÌNH XÓT XA NGUYÈN NGOC THACH Ðên làm gì tình yêu dên làm gì tình dên cho ta càng thêm xót xa...
2910 830045 TÌNH XÓT XA ÐUA VÕ CÔNG ANH Thoãt dã muòi tám nãm soi guong dâu chóm bac
2911 829717 TÌNH XÓT XA THÔI LÊ QUANG Thây bóng dáng ai dang vê quanh em góp hêt nhó thuong qua mùa yêu...
2912 830167 TÌNH XÓT XA VÙA TR|NH CÔNG SON Xin vô tay cho dêu khi dêm dô xuông dòi ta. Xin vô tay cho dêu khi...
2913 830331 TÌNH XUÂN KY ANH Gió xuân nhe nhàng dua huong nông nàn thom làn tóc em vuong vuong...
2914 829357 TÌNH XUA NGHÌA CÜ NHAC HOA Tình dòi khi trãng khi den cuòi vui mói dó nhung giò tuóng chãng...
2915 829284 TÌNH XUA YÊU DÁU DUY THÁI Hôm nào cùng nhau chung buóc trên con duòng ngâp nãng mình qua tà...
2916 831028 TÌNH YÊU HÀ DÜNG Tình yêu là gì mà giân hòn buôn không duyên có mà vu vo niêm vui...
2917 829823 TÌNH YÊU . COM TRÀN MINH PHI Nhiêu lân trên Net ta vói trang Web buôn tìm nguòi yêu dâu noi châm...
2918 828213 TÌNH YÊU BAN ÐÀU NGUYÈN NGOC THIEN Nguòi tôi yêu oi chiêu nay mua roi roi Có chút cô don noi dâu lai ghé...
2919 830520 TÌNH YÊU BAN MAI HOÀI AN Ban mai xinh tuoi ánh nãng chan hòa dju mát môi hông nhu nói bao...
2920 831253 TÌNH YÊU CHUA NÓI MY TÂM Muôn nói yêu anh thât nhiêu muôn nói thuong anh thât nhiêu mà lai...
2921 829435 TÌNH YÊU CON TÀU VÀ DÒNG SÔNG NGUYÈN ÐÚC TRUNG Em có nghe dòng sông hát cung bâc trâm lòng anh say dãm con nuóc...
2922 829834 TÌNH YÊU CÒN ÐÂU DUY MANH Tình yêu dó vân mãi còn in sâu trong lòng anh ngày em dên bên anh...
2923 830521 TÌNH YÊU CÒN LAI LÊ QUANG Hat mua trên phô sáng nay cho em vuon vai thúc dây mãt tròi còn...
2924 828830 TÌNH YÊU CÒN MÃI NHAC NGOAI Bài ca ngày xua goi ta bao nhó nhung ngày tháng qua và nhüng yêu...
2925 829591 TÌNH YÊU CÙA ÐÁT VÀ NUÓC HOÀNG VÂN Ðât oi có nhó nhüng ngày dông khô cõ cháy? Nuóc oi! dông trüng...
2926 830131 TÌNH YÊU CÙA LO LEM TRÀN MINH PHI Chuyên tình yêu rât buôn nhung rât dep ai cüng thuong lo lem...
2927 830522 TÌNH YÊU DIEU KY HOÀI AN Em dang ó dâu quanh dòi ta nhu xa vòi trang thu ngày qua chua kjp ghi...
61
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2928 829196 TÌNH YÊU ÐAM MÊ NHAC HOA Anh mong em bên anh trong tùng giâc dam mê dê biêt phút giây doi chò...
2929 828031 TÌNH YÊU ÐÀU TIÊN DUY THÁI Có nhüng lúc em ngôi môt mình thoáng nghe nhu tiêng anh Có nhüng...
2930 829750 TÌNH YÊU ÐÀU TIÊN (2) DUONG ÐÚC THUY Con mua vùa qua dây tình anh mói hôm nào thòi gian dân trôi mình em...
2931 829429 TÌNH YÊU KHÓ QUÊN HOÀI AN Làm sao em biêt yêu thuong trong ai nhat nhòa làm sao em biêt con tim...
2932 831096 TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LÖI MINH NHIÊN Nuóc mãt dàn ông không roi tùng giot nuóc mãt dàn ông chôn sâu...
2933 831152 TÌNH YÊU KHÔNG ÐÓI CHÁC HUYNH GIA QUÝ Nguòi ta thuòng nói khi yêu phái niêm tin trao dên nhau tình yêu...
2934 829011 TÌNH YÊU KHÔNG LÒI THUAN YÉN Chua dám hôn nhau chua lòi thô lô mà sao hoi thó nhu là cúa nhau...
2935 831026 TÌNH YÊU KHÔNG QUAY VÈ LÊ QUANG Có tiêng chuông chiêu vê trong giâc mo hãy khóc cho nguòi vê noi...
2936 830523 TÌNH YÊU LÀ CÂU ÐÓ NGUYÈN NGOC THIEN Em không là chiêc bóng theo anh trôn anh em dâu nào mong manh chút...
2937 830775 TÌNH YÊU LÀ CHIÉC BÓNG TRÀN LONG éN Nãm muòi sáu em bõ truòng bõ ban Tôi bõ quên trong nôi buôn xa...
2938 829019 TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI TÔN THÁT LAP Em së viêt cho anh bài tho cuôi cùng dù ngày mai có sông trong...
2939 828705 TÌNH YÊU LÀ THÉ KHÁNH BÄNG Tình yêu là ánh nãng dem mach sông xuân cho dòi. Tình yêu là...
2940 829824 TÌNH YÊU LUNG LINH HOÀI AN Ngày xua dôi ta thuòng hay mo vê ngày mai nào ai có ngò em là nàng...
2941 830701 TÌNH YÊU MANG THEO NGUYÈN VÄN CHUNG Cùng em di trên con duòng xua chung lân cuôi guong cuòi câu nói cho...
2942 828750 TÌNH YÊU MÀU XANH NHAC NGOAI Thiêt tha say sua êm dêm Tình yêu ruc rõ xóa tan hêt uu phiên Ngât...
2943 829117 TÌNH YÊU MÁT NAI QUÓC DÜNG Môt hôm mãt nai mãt trong rât hay nhìn anh nhu dãm duôi mê say vì...
2944 831381 TÌNH YÊU MICKEY NGUYÈN HÒNG THUAN Ðã là chuyên rât lâu em là nàng Mickey em mang chuyên tình yêu dêt...
2945 830524 TÌNH YÊU MONG MANH VÕ HOÀI PHÚC Hõi nhüng ánh mãt ây dã ngàn nãm phôi pha hõi nhüng khúc hát ây...
2946 829097 TÌNH YÊU MÙA XUÂN TÔN THÁT LAP Anh oi xuân này vùa dên xuân kia chua kjp nói chi trao nu cuòi Anh...
2947 828794 TÌNH YÊU NGUÒI THO MÒ HOÀNG VÂN Bình minh dang lên Ha Long muôn màu Tùng doàn thuyên ra khoi Cánh...
2948 830221 TÌNH YÊU NGUÒI TRAO LÀ THÉ THÔI HOÀ KHÁNH Chìm trong màn dêm môt nôi hoang tàn tìm trong ruou cay môt nôi...
2949 828848 TÌNH YÊU NHU BÓNG MÂY NHAC NGOAI Rôi mai tôi së xa Ðà Lat thành phô này xin trá lai cho nàng....
2950 828753 TÌNH YÊU ÔI TÌNH YÊU NHAC NGOAI Cuôc tình ngày dó dã ghi trong ta ôi bao nhiêu ngot bùi bao ký...
2951 831027 TÌNH YÊU OI THANH LIÊM Thôi em cú di dùng vân vuong gì dê cho bao nôi dau chìm vào quên...
2952 828420 TÌNH YÊU TÌM THÁY TR|NH CÔNG SON TÙ KHI CÓ ÐÔI CHÂN VÀO ÐÒI MÀU HOA LÁ QUEN NHU MÀT NGUÒI VÓI BAO...
2953 829110 TÌNH YÊU TRÊN DÒNG SÔNG QUAN HO PHAN LAC HOA Tình yêu có tù noi dâu êm êm môt khúc sông câu sao tròi lot qua...
2954 829740 TÌNH YÊU TRONG LÀNH QUÓC BÀO Có niêm vui nào dang dên cùng em có tình yêu vùa sa xuông môi mêm...
2955 831153 TÌNH YÊU VÀ GIOT NUÓC MÁT XUÂN NHI Xua ta yêu nhau tình yêu ta tho ngây dep nhu ánh sao trên tròi cao bao...
2956 830702 TÌNH YÊU VÖ CÁNH THANH NGA Tuóng sóng xô nguòi di xa ngàn cánh hoa roi chiêu mua tuóng dã quên...
2957 830525 TÌNH YÊU VÙA RA ÐI LÊ QUANG Không còn cách nào dê giü lây em ngoài tròi mua roi mua uót con...
2958 828362 TO ALL THE GIRL I'VE LOVED NHAC ANH Bài ca này riêng tãng nhüng nguòi tình nguòi dên rôi di dòi tôi...
2959 828915 TOP OF THE WORLD NHAC ANH Ngàn uóc mo tôi thuòng ngóng doi bao lân và mong sao noi dây chi...
2960 830703 TÓC BAY TRONG CHIÈU SÔNG TRÀ Nãng tháng muòi cho em hông dôi má mua tháng tu cho em thân trãng...
2961 830132 TÓC DÀI OI SY LUÂN Còn yêu mãi dáng em thuót tha buóc di trong chiêu cùng muôn hoa và...
2962 829039 TÓC EM ÐUÔI GÀ THÉ HIÉN Này cô bé có mái tóc duôi gà dap xe trên phô phô dông nguòi qua....
2963 828950 TÓC GIÓ THÔI BAY TRÀN TIÉN Chiêu mua có môt nguòi con gái nhó quê xa vòi voi dòng sông giâc...
2964 830888 TÓC HÁT VÕ THIEN THANH Duòng nhu ai dó ngang qua lôi vê gió cuôn tóc thê duòng nhu trong...
2965 831271 TÓC MAI SOI VÁN SOI DÀI PHAM DUY Thuó ây... em vùa thôi kep tóc. Thuó ây... anh vùa thôi hoc xong...
2966 829137 TÓC MÂY PHAM THÉ MY Theo gió heo may dêm dêm goi tình môt tròi áo tím trong mãt trên...
2967 829600 TÓC NÂU MÔI TRÀM QUÓC BÀO Lúc buôn nguòi hát trong tay nguòi nguòi së thây chút vui së...
2968 829881 TÓC NGÁN ANH QUÂN Phô dông nguòi Còi xe nghe thât vui phô dông nguòi. Mùa xuân tóc...
2969 829244 TÒ TÌNH CUÓI NÄM LÊ MINH Ðêm bây giò dêm sãp sang xuân khói bêp nhà ai bâng khuâng goi nhó...
2970 830762 TÔI ÐANG LÁNG NGHE TR|NH CÔNG SON Im lãng cúa dêm tôi dã lãng nghe. Im lãng cúa ngày tôi dã lãng...
2971 831272 TÔI ÐANG MO GIÁC MONG DÀI PHAM DUY Tôi dang mo giâc mông dài... Ðùng lay tôi nhé. Cuôc dòi chung... ú...
2972 830318 TÔI ÐÃ LÀM TIN EM THÁI KHANG Ngày nào ánh mãt ây quá hôn nhiên tôi bãt gãp làn môi xinh tho...
2973 829214 TÔI ÐI GIÜA HOÀNG HÔN VÄN PHUNG Tôi di giüa hoàng hôn khi ánh chiêu buông khi nãng còn vuong môt...
2974 829758 TÔI KHÔNG TIN NHAC HOA Tôi không tin dòi tôi có em rôi phái xa em suôt dòi nãng âm noi...
2975 830383 TÔI LÀ AI EM LÀ AI LÊ QUANG Ðêm qua tôi nãm mo thây em trong giâc mo em là cúa ai dêm qua em nãm...
62
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
2976 830072 TÔI LÀ TÔI VÜ QUÓC BÌNH Rôi con mua chiêu nay së dua bóng tôi khuât xa dân ngàn giot mua...
2977 830704 TÔI MO VÕ THIEN THANH Cho tôi môt làn mây trãng lang thang vê trên mái tranh già cho tôi...
2978 829098 TÔI MUÓN LÊ HUU HÀ Tôi muôn mình tìm dên thiên nhiên tôi muôn sông nhu loài chim hiên...
2979 829890 TÔI MUÓN NHÌN MUA ROI TUÁN KHANH Tôi muôn nhìn mua roi thán nhiên và bình yên quá. Thâm uót da thjt...
2980 829339 TÔI NGÀN NÄM ÐOI NGUYÈN KIM TUÁN Ðêm cô don không còn ai lang thang con phô lanh thât buôn có tình...
2981 830889 TÔI NGUÒI LÁI XE AN CHUNG Xe tôi bãng qua muôn núi ngàn sông khãp noi nhân dân dêm ngày ngóng...
2982 828748 TÔI NÓI ÐÙA NHAC NGOAI Tôi vùa mói nói choi là làm cá thê giói khóc dây voi nhung mà...
2983 830014 TÔI OI ÐÙNG TUYET VONG TR|NH CÔNG SON Ðùng tuyêt vong. Tôi oi... dùng tuyêt vong!... Lá mùa thu roi rung...
2984 828179 TÔI RU EM NGÙ TR|NH CÔNG SON Tôi ru em ngú môt sóm mùa dông Em ra ngoài ruông dông hõi thãm...
2985 830705 TÔI VÄN LÀ TÔI TRÀN HUÂN Tôi yêu tôi qua tùng nôi buôn và tôi thuong tôi qua bao nôi nhoc...
2986 829178 TÔI VÄN NHÓ NGÂN GIANG Bao nãm qua dù xa em nhung tôi vân nhó nhó con duòng nãng u buôn...
2987 828130 TÔI VÈ ÐÂY NGHE SÓNG NGUYÈN CUÒNG Tôi vê dây nghe sóng sóng hát tu bao giò Ngàn con nuóc hôm nay...
2988 829498 TÓ KHÚC NÉT HUÉ DÂN CA TRUNG BO Ai vê ai vê thành Huê cùng em Huê quê em búc tranh non nuóc hüu...
2989 828710 TÓ QUÓC MÀ KHÔNG CÓ HOÀNG HIEP Ðôi mãt không còn vân còn nghe tiêng hát Ðôi tai không còn vân còn...
2990 830890 TÓ QUÓC OI TA ÐÃ NGHE LA HÜU VANG Ôi Tô Quôc ta dã nghe lòi réo goi trong tiêng hòn trong máu lúa...
2991 830706 TOI TÌNH HÀN CHÂU Sao anh bõ ra di em nào có tôi tình gì sao anh bõ ra di em nào có...
2992 830891 TO DUYÊN MINH CHÂU Hôm nay ngày lành tháng tôt kêt duyên to hông dôi lúa cùng nhau...
2993 831199 TO DUYÊN HOÀNG TRANG-NGOC SON Ðuòng mòn làng hôm nay dông vui áo hoa màu vàng xanh dôi muoi tung...
2994 828925 TO HÒNG NHÁT SINH Anh dên quê em noi dây có dòng sông Câu du ngày hôi Lim anh dã húa...
2995 831254 TRANG LUU BÚT NGOT NGÀO PHAN ÐINH TÙNG Ngày hôm qua anh cô don trên duòng vê buôt giá thòi gian trôi trong...
2996 828023 TRÁI ÐÁT NÀY LÀ CÙA CHÚNG MÌNH TRUONG QUANG LUC Trái dât này là cúa chúng mình quá bóng xanh bay giüa tròi xanh...
2997 831255 TRÁI MÒNG TOI VINH SÙ-CÔ PHUONG Thân nghèo rót trái mông toi thôi dành võ mông buôn oi vòng xi men...
2998 831291 TRÁI TIM AN BÌNH MINH CHÂU Khi lòng còn tiêc nuôi hôn còn nhúc nhôi ta vân dam mê coi...
2999 831155 TRÁI TIM BAO DUNG DZOÃN BÌNH Hõi anh yêu vê dâu lòng không chút nãng vân mang bao hy vong dón...
3000 830707 TRÁI TIM BÉ NHÒ TRÀN THANH SON Vì bé lãm trái tim oi dòi yêu thuong kia quá rông làm sao ta ôm...
3001 829556 TRÁI TIM BÊN LÈ PHAM KHÀI TUÁN Em dã biêt bao ngày bên em là anh dã có bây nhiêu ngày yêu em nhung...
3002 829718 TRÁI TIM BÌNH YÊN LÊ QUANG Mãt tròi sáng sóm dã lên cho dàn chim sóm mai bay vê em giò dâu ó...
3003 829682 TRÁI TIM BUÒN QUÓC AN Nguòi yêu hõi có biêt buóc chân anh nhu dang rã ròi nguòi yêu hõi...
3004 828865 TRÁI TIM CÒN TRINH NHAC NGOAI Môt ngày xóm vãng tôi dang mo mông tóc xanh môt ngày tuoi sáng yêu...
3005 830526 TRÁI TIM DAI KHÒ KIM TUÁN Có môi tình tho mông vói tói tròi cao rông. Em cô don trãng sao…
3006 829735 TRÁI TIM ÐAU NHAC THÁI Vân biêt có lúc nuóc mãt rót phía cuôi phô xóa hêt xóa hêt...
3007 829732 TRÁI TIM ÐÒNG CÀM QUÓC AN Nhìn tùng dòng nguòi di trên phô dúa bé nghe lòng se lanh tìm...
3008 830037 TRÁI TIM HÁT KHÁC DÜNG Ðuòng yêu kia dâu biêt trãm ngàn lôi. Môi trái tim dâu có con...
3009 829341 TRÁI TIM HOANG ÐUÒNG NGUYÈN KIM TUÁN Chiêu buông loi cho vòng tay khát khao có tình em ôm bò vai rã ròi...
3010 829263 TRÁI TIM HOANG VU THANH TÙNG Ðã có môt ngày môt ngày nhu thê em vùa qua dây ngay trong tim tôi...
3011 829379 TRÁI TIM HÓA ÐÁ GIAO TIÊN Nguòi báo tôi yêu nguòi nên yêu bãng trái tim ôi trái tim tuyêt vòi...
3012 830035 TRÁI TIM HU HAO ANH KHANH Ðã bao dêm lang thang trên phô nhó mong em môt ngày quay vê. Con tim…
3013 829754 TRÁI TIM KHÔNG LÒI NGUYÈN HÒNG SON Này anh bao nhiêu dêm dài thao thúc dã nói hêt nhüng hoài mong và...
3014 828929 TRÁI TIM KHÔNG NGÙ YÊN THANH TÙNG Nêu anh nói anh vân chua yêu là thât ra anh dang dôi mình còn anh...
3015 830527 TRÁI TIM LA LÙNG KHÁC DÜNG Ðôi khi tim bông yêu dòi nãng lung linh. Và dôi khi tim bông dung…
3016 828990 TRÁI TIM LÀM LÕ NHAC HOA Tùng giot mua roi mãi nhu nhüng khúc hát khi biêt ly ngày xua em...
3017 830133 TRÁI TIM LÕ LÀM LÊ QUANG Giò tình dã xa con tim giá buôt trong dêm tìm hoài tháng nãm anh...
3018 829018 TRÁI TIM MONG MANH TRUONG QUANG TUÁN Trái tim mong manh chãng biêt chi sâu dau muôn phiên nhân gian nhu...
3019 830222 TRÁI TIM MONG MANH QUÓC AN Em nhó mãi ngày nào dôi ta có nhau môi hôn dâu tim em khãc sâu vãng...
3020 829291 TRÁI TIM NÄM 2000 LÊ QUÓC THÁNG Tùng trái tim mong nãm hai ngàn nãm hai ngàn nhu môt giâc mo tùng...
3021 830528 TRÁI TIM NHIÈU NGÄN TRÀN TIÉN Hãy cho tôi môt ngãn môt ngãn nhõ trong môt ngàn triêu ngãn trái…
3022 829601 TRÁI TIM PHIÊU LÃNG VÜ QUÓC VIET Hãy cú rong choi và quên hêt tháng nãm dài dê thây dôi chân buôn...
3023 829683 TRÁI TIM TÌNH SI VÜ QUÓC VIET Ta di tìm môt trái tim hõi trái tim yêu nay vê dâu ta di tìm nhüng...
63
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3024 830016 TRÁI TIM TOI LÖI QUÓC DÜNG Mông vê nhüng tháng nãm xua khi ta quen nhau lúc dâu... Nhüng buôn...
3025 830036 TRÁI TIM TU HÒI LÊ ÐÚC HÙNG Nãng nêu không còn âm có còn là nãng nüa không? Rùng nêu không...
3026 831154 TRÀ LAI EM LÒI YÊU PHAM KHÁNH HUNG Trá lai em niêm vui khi duoc gân bên em trá lai em lòi yêu thuong...
3027 829077 TRÀ NO TÌNH XA TUÁN KHANH Dôc hêt tình này ta trá no nguòi. Dôc hêt tình này ta trá no...
3028 830924 TRÄM NÄM BÉN CÜ PHAM DUY Trãm nãm dâu lôi hen hò Chú cây da bên cü con dò khác dua Thôn nü...
3029 830892 TRÄM NÄM HANH PHÚC HÀ PHUONG Ðón vu quy pháo hông truóc ngo em theo chông ké dón nguòi dua môi...
3030 828281 TRÄNG CHIÈU ÐÀNG HÜU PHÚC Nãng chua kjp tàn nãng buông dju dàng tùng tia nãng mong manh ánh...
3031 829919 TRÄNG ÐÊM ÐOI CHÒ THÀNH CÔNG Ðêm qua... tròi sáng trãng rãm anh di qua cúa em nãm không yên....
3032 830708 TRÄNG HÒN TÙI ÐYNH TRÀM CA Ðêm sáng trãng anh di doc bò sông anh di doc niêm thuong nhìn trãng...
3033 828740 TRÄNG MÒ BÊN SUÓI LÊ MONG NGUYÊN Nguòi hen cùng ta dên bên bò suôi Rùng chiêu mò suong ánh trãng...
3034 831029 TRÄNG OI CÓ NGHE LA SON Trãng oi có nghe dòng sông dòng sông nói rãng tùng dêm dêm sông chò...
3035 828797 TRÄNG SÁNG ÐÔI MIÈN AN CHUNG Trãng lên lùa cành tre gió thôi sáo diêu trãng soi cánh miên quê...
3036 830319 TRÄNG SÁNG VUÒN CHÈ VÄN PHUNG Sáng trãng sáng cá vuòn chè môt gian nhà nhõ di vê có nhau vì...
3037 829224 TRÄNG SON CUÓC VÄN PHUNG Suôt canh tàn môt mình ta duói trãng vàng dàn trâm rung khúc mo...
3038 830709 TRÄNG VÕ MINH VY Lòng em nhu trang giây thom trãng ngân dê anh viêt câu chuyên tình...
3039 828181 TRÀU CAU PHAN HUYNH ÐIÉU Ngày xua có hai anh em nhà kia Cùng yêu thuong ó cùng nhau bông dâu...
3040 829907 TRÀU OI THÉ HIÉN Em thuòng qua ngo nhà tôi nghiêng nghiêng dáng nhõ vói dôi thúng...
3041 830710 TRE VIET NAM TRÀN QUÉ SON Tre hiên ngang ra tiên tuyên tre hùng thiêng duói hô chông tre thiêu...
3042 829485 TRÊN DÒNG SÔNG NHÒ HÀN CHÂU Quê huong tôi có dòng sông nhõ có dòng sông nhõ ngày ngày có con...
3043 830271 TRÊN ÐÌNH PHÙ VÂN PHÓ ÐÚC PHUONG I.. a.. i.. u.. I.. a.. i.. u.. ê.. i.. a.. o.. hu hú hu hù Mênh mênh...
3044 830223 TRÊN ÐÌNH TRUÒNG SON TA HÁT HUY DU Trên dinh Truòng Son ta hát bài ca gúi tói quê nhà bao la biên xanh...
3045 831391 TRÊN ÐÒI XUÂN PHAM DUY Môt buôi sáng vùa tinh giâc là tàn dông. Liên vôi dúng dây mó...
3046 828408 TRÊN ÐUÒNG QUÊ THÙY LINH Trên con duòng vê quê anh Sao mà cú nhu di hoài! Trên con duòng vê...
3047 829041 TRÊN MÀNH ÐÁT TÌNH NGUÒI TRÀN LONG éN Vuot ngàn dãm xa nguòi dên dây vói mánh dât này dâu biêt con...
3048 830017 TRÊN NH|P CÀU TRE KHÁNH BÄNG Có ai nhó vê.. mây nhjp câu tre bò ao dong dua... Ruông lúa phì...
3049 828822 TRIEU ÐÓA HÒNG NHAC LIÊN XÔ Chuyên môt tình yêu anh hoa sï gói trong tranh vë nhüng nôi buôn...
3050 828718 TR| AN ÂM VANG MÙA XUÂN TÔN THÁT LAP Môi dòng nuóc trong lát câu chò mong âm vang dòng sông Môt tình...
3051 830074 TRONG DÁNG EM NGÒI TRÀN QUANG LOC Trong dáng em ngôi tôi chot hiêu rãng chung quanh ta dòi sông còn...
3052 828730 TRONG NÖI ÐAU TÌNH CÒ TR|NH CÔNG SON Tôi dã yêu em bao ngày nãng. Tôi dã yêu em bao ngày mua. Yêu em bên...
3053 828906 TRÒ CHOI TÔN THÁT LAP Oãn tù tì ra cái gì ra cái này oãn tù tì ra cái gì ra cái này...
3054 831030 TRÒ CHOI CAY ÐÁNG MINH KHANG Dâu biêt con tim héo khô vì em dâu biêt con tim mõi mòn vì em...
3055 830910 TRON ÐÒI CON VÄN BÊN CHA (CN) ANH KIET Ðêm choi voi nghe tiêng mua buôn roi roi tùng giot sâu buông loi nhu...
3056 828769 TRON KIÉP YÊU NGUÒI NHAC HOA Em tron kiêp thuong vê môt nguòi Ðang còn mãi kiêp giang hô trôi...
3057 828261 TRÓNG COM DÂN CA NAM BO Tình bãng có cái trông com khen ai khéo vô ô mây bông nên bông ô...
3058 829021 TRÓNG VÁNG QUÓC HÙNG Ngôi nhìn chiêc lá rung roi theo côi nguôn lá roi lá roi rôi khi...
3059 830320 TRÒNG CÂY LAI NHÓ ÐÉN NGUÒI DÂN CA NGHE TÌNH A o chú trông cây à tôi lai nhó Nguòi chú rùng bao nhiêu à cây...
3060 829258 TRÒI HÂN HOAN NHAC PHÁP Tròi hân hoan dât tung bùng vui ca này giò con Chúa dâng cúu tinh...
3061 831314 TRÓ LAI BAC LIÊU VÜ ÐÚC SAO BIÉN Vê trông... sóng lúa mênh mông hen nhüng... mùa vàng bôi thu Bac...
3062 828804 TRÓ LAI CAO BÀNG TÂN HUYÈN Khi tró lai Cao bãng con duòng tuoi màu nãng Tiêng chim hót trên...
3063 831357 TRÓ LAI MÙA HÈ BÀO CHÁN Tròi chiêu mùa hè con gió mát gió mát lá me xanh lao xao bên hiên...
3064 829440 TRÓ LAI PHÓ CÜ NHAC HOA Chuyên tình ta hôm nay tua nhu chiêc lá úa chot hình dung môi...
3065 830711 TRÓ LAI TRUÒNG XUA NGUYÈN VÄN HIÊN Tró lai noi dây bên mái truòng xua vân con duòng cây dài bóng mát...
3066 830075 TRÓ VÈ QUANG HUY Mình còn gì cho nhau tiêc thuong cuôc tình khi lòng ta chãng còn...
3067 829030 TRÓ VÈ CÁT BUI MINH KY Sông trên dòi này nguòi giàu sang cüng nhu nguòi nghèo khó tròi...
3068 828688 TRÓ VÈ MÁI NHÀ XUA NHAC NGOAI Vê dây khi mái tóc còn xanh xanh vê dây vói màu gió ngàn lang...
3069 830224 TRUÒNG XUA YÊU DÁU TRÀN THANH TÙNG Truòng xua yêu dâu biêt bao ký niêm yêu thuong ban xua cách xa biêt...
3070 829764 TRÚC LAN PHUONG TÙ (A) VIÈN CHÂU Ta dã say rôi Phuong Tú oi tuyêt bay trãng xóa lanh khung tròi cung...
3071 829765 TRÚC LAN PHUONG TÙ (B) VIÈN CHÂU Tuyêt trãng bay mò Phú Sï son gió dông vi vút lanh can truòng gâp...
64
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3072 829220 TRUA VÁNG HUY TUÁN Trua nay phô xa dây nãng riêng em vói con duòng vãng biên ngoài kia...
3073 828317 TRUNG VUONG KHUNG CÙA MÙA THU NHAC NGOAI Tim em chua nghe rung qua môt lân Làn môi em chua hôn ai cho thât gân...
3074 828182 TRUONG CHI VÄN CAO Môt chiêu xua trãng nuóc chua thành tho Trâm trâm không gian mói...
3075 830384 TRUONG CHI - MY NUONG HOÀI AN Tình là tình oan trái muôn dòi vân luu nguòi là nguòi chêt theo...
3076 831031 TRUÓC NGÀY HOI BÁN TR|NH QUÝ Tiêng chim rùng chào mùng bình minh hót trên cành rôn ràng dây dó...
3077 828289 TRUÒNG CHÚNG CHÁU PHAM TUYÊN Ai hõi cháu cháu hoc truòng nào dây Bé mà ngoan lai múa hát...
3078 828389 TRUÒNG LÀNG TÔI PHAM TRONG CÀU Truòng làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên êm dêm...
3079 830712 TRUÒNG MÀM NON CÙA BÉ SÔNG TRÀ Truòng là truòng mâm non bé là bé rât ngoan bé vâng lòi cô giáo...
3080 828271 TRUÒNG SON ÐÔNG TRUÒNG SON TÂY HOÀNG HIEP Cùng mãc vong trên rùng Truòng Son Hai dúa ó hai dâu xa thãm...
3081 831115 TU LÀ COI PHÚC (CN) VIÈN CHÂU Ai núc nó quy bên chánh diên khi chuông chùa vùa diêm tiêng công...
3082 828249 TUÓI BIÉT YÊU TÙ HUY Ngày dó chúng ta vùa tròn tuôi mo mông Ngày dó chúng ta vùa...
3083 828180 TUÓI ÐÁ BUÒN TR|NH CÔNG SON Tròi còn làm mua mua roi mênh mang Tùng ngón tay buôn em mang em mang...
3084 829115 TUÓI ÐÔI MUOI TRUÒNG HUY Khi cô bé hai muoi tròi màu xanh dâng trong mãt em xua tan hêt uu tu...
3085 829027 TUÓI ÐÒI MÊNH MÔNG TR|NH CÔNG SON Mây và tóc em bay trong chiêu gió lông tròi làm con mua xanh duói...
3086 830529 TUÓI HÒNG TRUONG QUANG LUC Vui sao khi buóc trên duòng này dên truòng thân quen vui ngày ngày...
3087 831273 TUÓI HÒNG (2) PHAM DUY Hôm nay em di tròi không có nãng. Nhung sao dôi má em lai bùng bùng?...
3088 831274 TUÓI MONG MO PHAM DUY Em uóc mo mo gì tuôi muòi hai tuôi muòi ba. Em uóc mo em là em...
3089 829753 TUÓI MONG XÚ ÐÔNG MINH TÂM Hey la la hey hey la la hey la la hey hey la la Anh hõi anh khi tròi mua...
3090 829684 TUÓI MUÒI TÁM NGUYÈN VÄN HIÊN Tuôi muòi tám lâp lánh lâp lánh uóc mo niêm tin khát vong tuôi...
3091 829093 TUÓI MÙNG XUÂN NHAC HOA Em thích duoc mùa xuân duoc ngú ó bên góc mai trong nãng mùa xuân...
3092 831059 TUÓI NGOC PHAM DUY Xin cho em môt chiêc áo dài Cho em di mùa xuân tói rôi Mãc vào...
3093 831275 TUÓI THÀN TIÊN PHAM DUY Tuôi thân tiên nép trong tay me hiên Môt dòng süa thom xa xôi còn...
3094 828214 TUÓI THO LÊ THUONG Tròi xanh xanh mát huong thom thom ngát Cùng nhau ta múa diêu ca...
3095 830134 TUÓI TRÈ THÉ HE BÁC HÒ TRIÈU DÂNG Tù biên khoi tói miên rùng núi cao cò Ðoàn ta mang ánh Bác vói...
3096 831315 TUÓI TRÈ VÀ UÓC VONG VY NHAT TÀO Nêu tôi là chiêc lá lá së xanh không bao giò héo khô Nêu tôi là...
3097 829602 TUYÉT HÒNG NHAC HOA: V. HÁN MINH Tình là nhüng chuôi ngày mong chò tình là bò bên doi nguòi...
3098 828824 TUYÉT ROI NHAC PHÁP Ngoài kia tuyêt roi dây anh không dên bên em chiêu nay ngoài kia...
3099 830225 TUYÉT ROI MÙA HÈ TRÀN LÊ QUYNH Nêu anh gãp em tù dâu có lë dã không ai qua bê dâu nêu anh duoc...
3100 829345 TUYET VÒI KHI CÓ EM LÊ QUÓC DÜNG Lân dâu anh gãp em Ôi không gian bao la duòng nhu dã quay cuông. Nôi...
3101 828103 TÙY HÚNG LÝ QUA CÀU TRÀN TIÉN Bãng lòng di em vê vói quê anh Môt cù lao xanh Môt dòng sông xanh...
3102 829681 TUONG TU QUÓC AN Tù cho em ra vê quanh co con duòng quê tròi thu mua lât phât anh...
3103 830321 TUONG TU MÙA THU TIÉN LUÂN Anh dã xa thât rôi nhìn mùa thu lá roi lé loi em biêt em dai khò...
3104 829599 TUÓNG NHU SÔNG TRÀ Tuóng nhu không còn gãp lai tuóng nhu bia dá cüng say tuóng nhu...
3105 831032 TUÓNG NHU (2) SÔNG TRÀ Tuóng nhu ta dánh mât dánh mât nhau trong dòi tuóng nhu xa cách...
3106 830385 TUÓNG NHU HUÉ TRONG LÒNG DZOÃN BÌNH Bao nãm qua tôi vân nhó nhó Huê mông mo thuong tà áo trãng vói...
3107 828365 TUÓNG RÀNG ÐÃ QUÊN TR|NH CÔNG SON Tuóng rãng dã quên Cuôc tình së yên Tuóng rãng dã quên Nhung tim...
3108 828876 TÙ GIONG HÁT EM NGÔ THUY MIÊN Rôi tù giong hát em chot vút cao vút cao môt tròi môt tròi bài...
3109 828866 TÙ KHI BIÉT EM NHAC NGOAI Tình anh dã trao tù thuó ban dâu lúc mói quen nàng tình yêu lúa...
3110 831324 TÙ KHI EM ÐÉN VÕ THIEN THANH Lãm lúc tôi hay ngôi thó dài lòng vân vuong bao niêm u hoài nhüng...
3111 830073 TÙ MOT NGÃ TU ÐUÒNG PHÓ PHAM TUYÊN Tù môt ngã tu duòng phô cuôc sông reo vui tùng giò khi nãng mai...
3112 830713 TÙNG NGÀY DÀI ÐÚC TRÍ Tùng ngày dài chìm trong nhüng ngo tôi mói thây tiêc thây nhó...
3113 828778 TU CHÙ NHAC NGOAI Tùng dêm vui ngây ngât dòi Ðèn hoa soi xinh dáng nguòi Ngày êm xuôi...
3114 830135 TU KHÚC MÙA ÐÔNG TUÒNG VÄN Ngõ nhu dâu mùa dông thoáng nghe gió lanh ngõ nhu trong vòng tay...
3115 828721 TU NGUYEN TRUONG QUÓC KHÁNH Nêu là chim tôi së làm loài bô câu trãng Nêu là hoa tôi së làm...
3116 830152 TU TÌNH KHÚC TR|NH CÔNG SON Tôi nhu tré nhõ ngôi bên hiên nhà chò xem thê ký tàn phai Tôi nhu...
3117 829205 TU TÌNH LÝ CÂY BÔNG TRUONG QUANG TUÁN Em nhó thuong chàng em hát lý cây bông nhu con sông nuóc ròng mà...
3118 829210 TU TÌNH QUÊ HUONG SÔNG TRÀ Lên rùng già nghe suôi hát xuông biên cá nghe sóng rào ra ngoài...
3119 831392 TY BÀ PHAM DUY Nàng oi! Tay êm dang giãng mêm. Trãng dan qua cành muôn to êm... Mây...
65
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3120 828886 UN BREAK MY HEART NHAC ANH Ðùng làm sâu này tràn bò mãt dùng làm cuôc dòi thêm thuong dau...
3121 829940 UÓC GÌ VÕ THIEN THANH Em dã sông nhüng dêm tròi có ánh trãng chiêu vào... Em dã sông...
3122 829663 UÓC MO VÜ QUÓC VIET Hõi uóc mo oi cho ta làm con gió chiêu hõi uóc mo oi cho ta nhe...
3123 831296 UÓC MO TRONG ÐÒI ÐÚC TRÍ Môt ngày em mo bao giâc mo tuoi dep nào dâu có mây giâc mo dên nhu...
3124 830018 UÓC MUÓN MINH CHÂU Vì sao gió mua không ngùng ru. Vì sao lá roi muôn chiêu thu. Vì sao...
3125 831228 UÓC NGUYEN ÐÀU XUÂN HOÀNG TRANG Môt rùng hoa mai nó môt bây chim én dua tin Chúa xuân giáng trân...
3126 830714 UÓC THÀM TÔ THANH TÙNG Tôi tró vê thãm chôn quê xua thãm ngôi truòng hoc thuó còn tho tôi...
3127 828084 UÓT MI TR|NH CÔNG SON Ngoài hiên mua roi roi lòng ai nhu choi voi Nguòi oi nuóc mãt hoen mi...
3128 828760 VAI ÁO MÀU XANH NHAC NGOAI Tình tôi tan nát ý than ôi yêu nguòi yêu mãi mãi nhung sao tôi dã...
3129 829133 VÀ ANH VÄN HÁT BÀNG KIÈU Dù dât nãng cháy dù cho mua không roi lá cây vân xanh hoài. Ó mãi...
3130 830019 VÀ CON TIM ÐÃ VUI TRÓ LAI ÐÚC HUY Tìm môt con duòng tìm môt lôi di ngày qua ngày dòi nhiêu vân...
3131 829736 VÀ CON MUA TÓI BÀO CHÁN Tùng ngày qua di qua di rât nhanh mái hiên xua cây hoa ngâu lá xanh...
3132 831033 VÀ EM ÐÃ YÊU ÐÚC TRÍ Tình oi sao có lúc vui mà vân thây e ngai biêt dâu tình dên vui...
3133 828285 VÀM CÒ ÐÔNG HOÀI VÜ Ó tân sông Hông em có biêt Quê huong anh cüng có dòng sông Anh mãi...
3134 830530 VÀ NHU THÉ EM ÐI NGUYÈN HOÀI ANH Tôi di vê dâu? Vê dâu dê gãp em? Ngôi sao nào roi mang dòi em xa tôi?...
3135 830322 VÀO ÐÒI ÐÖ ÐÌNH PHÚC A i i a i i i i i i a a i i a i i i i i i a Cuôc dòi là tia nãng âm...
3136 828991 VÀO HA LÊ HUU HÀ Chiêu nhe dân lên cao hôn tôi duòng nhu bóng chim vòn dôi cánh mêm...
3137 828904 VÀ TÔI CÜNG YÊU EM NHAC ANH Tôi yêu xem môt cuôn truyên hay tiêng chim hót dâu ngày và yêu...
3138 828733 VÀ TRONG GIÓ MÙA THU ÐOÀN XUÂN MY Chiêu tàn trong suong khói chim bay xa buông tiêng khóc lìa dàn....
3139 828384 VÁNG BÓNG NGUÒI YÊU NHAC PHÁP Cuôc tình tàn cuôc tình vãng bóng anh Vãng ánh sáng vãng tháng...
3140 829559 VÁNG CHA QUÓC AN Trong màn dêm hãt hiu thoáng nghe lòi ru vân ngot ngào nhe ru suôt...
3141 829751 VÁNG EM TRONG ÐÒI NHAC HOA Vãng bóng môt nguòi sao lòng ta luôn mênh mang nhó mong lãm lúc vô...
3142 828354 VÁNG NÀNG NHAC PHÁP Lòng mãi nghï dên bóng dáng tho ngây Mà tôi dã trót yêu Ðên vói...
3143 829376 VÁN VUONG PHAM MINH TUÁN Sông cháy vê dâu mây luon vê dâu chim bay vê dâu hoa roi vê dâu sông...
3144 828736 VÀNG DUONG RANG RÕ ÐOÀN XUÂN MY Chi vì em yêu anh bãng tình yêu có thât nên nhüng diêu anh khuyên...
3145 829328 VÀNG TRÁN SUY TU THANH SON Tôi dêm thòi gian trên ngón tay buôn lên mãt gây hõi lòng bao dãng...
3146 830076 VÀNG TRÄNG CÔ ÐON NGOC SON Ðùng khóc dùng buôn nghe em chi làm cho thêm dón dau tàn dêm nay...
3147 830715 VÀNG TRÄNG CÙA ME TRÀN QUANG LOC Chi môt lân con vê thãm me thôi mà nay huong khói me lên tròi hôn...
3148 829385 VÀNG TRÄNG ÐÊM TRÔI NHAC HOA Vâng trãng dêm trôi xa suong trãng ôm trãng phai dân anh ngôi dây chot...
3149 830391 VÀNG TRÄNG KHÓC NGUYÈN VÄN CHUNG Ðã không còn nguòi yêu hõi ngày xua ây dôi ta bên nhau không dài....
3150 829022 VÄN HÁT LÒI TÌNH YÊU DUONG THU Ðùng xa vôi xa em vôi sóm câu vïnh biêt giân chi giân chi em lòi...
3151 830776 VÄN HÁT RU EM TRÀN LONG éN Mùa xuân chim oanh hót Mùa thu hoa mi kêu Mùa dông mây trãng phú...
3152 829293 VÄN MÃI CÔ ÐON MINH KHANG Buôi sáng thúc dây anh hái hoa hông phô vãng tiêng ve anh buóc...
3153 830153 VÄN MÃI YÊU EM DUY MANH Anh di tìm em tìm giüa chôn dai duong xa xãm mù khoi giò biêt em ó...
3154 829557 VÄN MUA ROI HOÀI AN Vê trên phô mua chiêu và nhó em thât nhiêu có nhüng tháng nãm...
3155 830168 VÄN NHÁC TÊN EM DUY MANH Ðêm nay tùng hat mua roi phô vãng tanh không còn ai. Lang thang môt...
3156 831034 VÄN NHÓ TRUONG LÊ SON Khi anh yêu em tròi dât nhu ngùng lai khi anh yêu em trái tim dành...
3157 829558 VÄN YÊU DAI KHÒ QUÓC AN Biêt yêu duong là tiêc nuôi là nhung nhó xót xa vô bò biêt yêu là...
3158 829685 VÄN YÊU MOT MÌNH NGUYÈN NGOC THACH Có môt nguòi vùa hé nét môi cuòi làm con tim ta thây yêu dòi có...
3159 828717 VÉT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT TRÀN TIÉN Vêt chân tròn vân di vê trên con duòng mòn cát trãng quê tôi Anh...
3160 830531 VÉT LÄN TRÀM TR|NH CÔNG SON Vêt lãn vêt lãn trâm hãn trên phiên dá nâu thêm uu phiên Nhu có...
3161 831276 VÉT SÂU PHAM DUY Khi em... khi em mó cúa... buóc vào. Em buóc vào. Hông non trên má....
3162 828907 VÉT SON TRÊN ÁO NHAC ANH Khi dang ngôi choi trong quán trong anh kêu rãng anh muôn di di mua...
3163 830386 VÉT THUONG CUÓI CÙNG NGUYÈN VÄN ÐÉ Nguòi vùa tãng ta vêt thuong dau ngot ngào chãng no nân gì nhau...
3164 831200 VÈ DUÓI MÁI NHÀ XUÂN TIÊN Nguòi oi mau vê dây vê bên bêp hông tay câm tay cuòi lên chan chúa...
3165 829840 VÈ ÐÂU CAO MINH THU Vê dâu khi thây mình dê quên môt con tim vê dâu khi thây tình chot...
3166 829739 VÈ ÐÂU EM HÕI QUÓC AN Hãy nói môt lòi môt lòi yêu thuong thiêt tha chân tình xin hãy...
3167 829560 VÈ ÐÂY VÜ QUÓC VIET Vê dây hõi nhüng cánh sao lung linh vê dây hõi nhüng dóa hoa tuoi...
66
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3168 828875 VÈ ÐÂY EM NHAC NGOAI Vào mùa dông lanh lùng buôt giá nôi cô don riêng mình ta vào mùa...
3169 828997 VÈ ÐÂY NGHE EM TRÀN QUANG LOC Vê dây nghe em vê dây nghe em vê dây mãc áo the di guôc môc kê...
3170 831208 VÈ ÐI THÔI HÕI EM DUY MANH Màn dêm dã buông xuông ánh dèn dêm thãp sáng con phô khuya tôi vân...
3171 830716 VÈ ÐÒNG NAI XUÂN HÒNG Hò o o o o o Nhà Bè nuóc cháy chia hai ai vê Gia Ðjnh Ðông Nai mà...
3172 828724 VÈ GIÜA TR| AN TR|NH CÔNG SON Vê giüa mùa mua âm vang thác dô Trj An dâu gió giüa chiên khu...
3173 829230 VÈ HUÉ CHIÈU XUÂN TRUONG QUANG TUÁN Em vê phô nhõ môt chiêu mùa xuân có nãng hoe vàng tà áo bâng...
3174 830226 VÈ LAI COI NGUÒN TIÉN LUÂN Tròi bao la dât bao la chim tròi bay khãp noi chan hòa và ta di cüng...
3175 828242 VÈ LAI QUÊ EM VÜ THÀNH Vê lai quê em giüa mùa hoa trái ngot nuóc cháy xuôi dòng lòng...
3176 831035 VÈ LAI VUÒN XUA NGUYÈN NGOC THIEN Ta mo duoc tró vê ngú trên dông rom giüa quê nhà có gió dông hát...
3177 829449 VÈ QUÊ PHÓ ÐÚC PHUONG Theo em theo em anh thì vê thãm lai miên quê noi có môt triên dê có...
3178 828992 VÈ QUÊ NGOAI HÀN CHÂU Anh xin mòi em di vê miên quê xa lãc lo noi quê huong anh có hàng...
3179 829630 VÈ QUÊ NGOAI (A) HÀN CHÂU Anh xin mòi em di vê miên quê xa lãc lo noi quê huong anh có hàng...
3180 829631 VÈ QUÊ NGOAI (B) HÀN CHÂU Ðây là quê huong anh môt dòng sông xanh nuóc cháy êm dêm dây là...
3181 829561 VÈ THÄM ÐÒNG THÁP SÔNG TRÀ Anh vê thãm quê em Long Hung quê ta dó anh vê thãm quê em qua Cao Lãnh...
3182 828720 VÈ THÄM MÁI TRUÒNG XUA TR|NH CÔNG SON Vê dây dúng bên mái truòng xua thây nhu mình trôi trong ngày cü...
3183 830227 VIET NAM GÁM HOA MINH CHÂU Ta hát trên dât me hùng thiêng sông núi dat dào dây nòi giông Tiên...
3184 828455 VIET NAM QUÊ HUONG CHÚNG TÔI ÐÖ NHUAN Ban oi hãy dên quê huong chúng tôi ngãm mãt biên xanh xa tít chân...
3185 831156 VÌ ANH KHÔNG MUÓN TIN TRUNG QUÂN Nhiêu dêm em mong anh vê dây và ta có nhau trong vòng tay niêm hanh...
3186 828800 VÌ ANH YÊU EM NHAC NGOAI Tình yêu ta xinh tuoi nhu hoa cho dù bao cách xa Dù bao núi cao bao...
3187 828176 VÌ ÐÂU NGOC LÈ Sao tôi dúng mãi ngoài mua Sao tôi nuóc mãt trào dâng Phong thu chia...
3188 831189 VÌ ÐÂU MY TÂM Khi ta chia tay có còn gì nói không anh bao nhiêu yêu thuong có gì...
3189 830136 VÌ ÐÂU EM CHÉT THANH TRÚC Ðuòng phô dã vào hè ban bè dã vào hè mà sao em còn trong mê...
3190 830717 VÌ ÐÂU EM HÕI ÐÖ ÐÌNH PHÚC Màn dêm buông xuông bên kia dôi lòi yêu em dã trao anh rôi mùa xuân...
3191 831036 VÌ ÐÂU MÁT NHAU HUY CUÒNG Ngày nào em nói em së khóc khi tình ta cách xa nhu khóc cho duyên...
3192 831097 VÌ ÐÓ LÀ EM DIEU HUONG Không cân biêt em là ai không cân biêt em tù dâu không cân biêt em...
3193 830718 VÌ EM CHÍNH LÀ EM VÕ THIEN THANH Nãng vân cú dên dây mo màng nãng cú hay dju dàng vuôt tóc em...
3194 831190 VÌ EM DÓI GIAN PHAN ÐÌNH TÙNG Khóc cho nhó thuong voi trong lòng khóc cho nôi sâu nhe nhu không...
3195 831382 VÌ EM YÊU ANH ÐÚC TRÍ Tùng giot nuóc mãt giò dây em khóc có làm duoc gì Ðên cuôi...
3196 829825 VÌ MOT NGUÒI RA ÐI NHAC HOA Vì môt nguòi di mãi chãc không quay tró vê môt chuyên tình nay...
3197 829737 VÌ MOT THÉ GIÓI NGÀY MAI QUANG VINH Nãm tay nhau cùng buóc bên nhau vì hanh phúc nhân loai hãy vui lên...
3198 830241 VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH DOÃN QUANG KHÀI Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em oi vì nhân dân quên...
3199 828233 VÌ SAO TÙ HUY Ðã nói vói em buôi hôm ây dên vói em Ðã nói vói em chãc hôm ây...
3200 831157 VÌ SAO EM KHÓA MÁY N.M.ANH-L.C.HUY Chuyên hôm qua dâu phái anh muôn dê cho em buôn dâu tai nguòi ta...
3201 831037 VÌ SAO KHÔNG THA THÚ CHO NHAU HOÀI AN Gió lanh tràn vê cát bui duòng trân lá xác xo roi ngoài sân có...
3202 830077 VÌ SAO LÈ LOI NGUYÈN NHÁT HUY Bao dêm dài nhìn sao cuôi tròi nghe trong lòng còn mang nôi nhó ai...
3203 830719 VÌ SAO THÉ PHAM HÒA KHÁNH Ðên làm gì dê rôi nay em ra di dên làm gì dê lòng anh phái nhó...
3204 828104 VÌ TÔI CÀN THÁY EM YÊU ÐÒI TR|NH CÔNG SON Tôi xin làm mua bay Trong vuòn em mùa Ha Tôi xin làm chút gió Mát...
3205 830332 VÌ YÊU XUÂN HIÉU Nãm tay nhau trên duòng tung tãng vui ca ngày tháng dâu chân xua ghi...
3206 828993 VÌNH BIET MÙA HÈ THANH TÙNG Mùa hè bâng quo bâng quo nôi nhó nhüng chiêc lá non vuon trên cành...
3207 831038 V| ÐÁNG TÌNH YÊU NGUYÈN MINH ANH Trong nôi dau vô tình vâng trãng lãng quên hình bóng cü dêm chua qua...
3208 830078 V| NGOT ÐÔI MÔI LÊ HUU HÀ Trong tình yêu làm sao biêt ai luôn chân thành trong tình yêu làm sao...
3209 830323 V| TRÍ NÀO CHO ANH THÁI KHANG Ánh trãng thê ngày nào bên nhau dju ngot em nói yêu anh suôt dòi...
3210 830324 VÓ NGUA TRÊN ÐÒI CÒ NON GIAO TIÊN Em dâu yêu oi anh dang quay vê muòi nãm xa vãng. Anh dã dua em dua em...
3211 829071 VÒNG NHÄN CUÓI VINH SÙ Vòng nhân cuói dó em deo thôi hêt tù nay mo mông nhiêu em vui tât...
3212 829108 VÒNG NHÄN CUÓI (A) VINH SÙ Vòng nhân cuói dó em deo thôi hêt tù nay mo mông sâu em vui tât...
3213 829121 VÒNG NHÄN CUÓI (B) VINH SÙ Em oi! tình yêu bây giò nêu không dang dõ làm sao tron dòi nhó em...
3214 828090 VÒNG TAY CÀU HÔN TRÀN TIÉN Môt sóm yên lành môt nguòi lính ròi xa quê nhà mang theo dôi vòng...
3215 831316 VÒNG TAY LÕ LÀNG NGOC SON ÐYNH TRÀM CA - Khi xua yêu nguòi tôi dã tùng dêt mo uóc Ðôi dúa chung cuôc dòi…
67
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3216 828827 VÒNG TAY NGUÒI ÁY NHAC HOA Tình nhu giâc mo hãy giü ai oi cho giâc mo còn dây môt khi dã yêu...
3217 830720 VÒNG TAY TÌNH YÊU BÀO CHINH Tùng dêm vãng uóc chi có em bên canh cùng nhìn ngãm nhüng màu...
3218 829415 VÕ ÐÔNG SO (CN) VIÈN CHÂU Biên cuong lá roi Thu Hà em oi duòng dài mjt mùng em không dên noi...
3219 829406 VÕ ÐÔNG SO-BACH THU HÀ (A) MINH CHÂU VIÈN CHÂU - Hu ha hu ha hu ha... khói mò sa truòng lâm than binh lúa chí…
3220 829407 VÕ ÐÔNG SO-BACH THU HÀ (B) MINH CHÂU VIÈN CHÂU - Gió hiu hãt máu hông uót dâm chiên bào dê no núi sông hôn nhe…
3221 830777 VÕNG ÐUA TÌNH CÜ TRÀN QUANG LOC Ðong dua soi nhó bay bay cho dêm là dêm mông rót
3222 831039 VONG CÓ BUÒN MINH VY Ðêm dài nghe tiêng vong cô buôn núc nó vâng trãng khuya cung dàn...
3223 828022 VONG NGÀY XANH KHÁNH BÄNG Tròi mua gió lá cây toi bòi khãp noi tan nát bao cánh hoa tuoi bên...
3224 830926 VÔ THUÒNG PHAM DUY Trãng to tròn rôi khi không còn trãng nüa Trãng già nua rôi trãng...
3225 830721 VÔ TÌNH THÁI KHANG Vô tình em lai duoc gãp anh trong giâc mo luôn theo bên em qua bao...
3226 828810 VOI VÀNG CHI EM HÕI NHAC NGOAI Vôi vàng chi em hõi mói hôm qua môi thom còn say ngât ngây vòng tay...
3227 830925 VO CHÒNG QUÊ PHAM DUY Chàng là thanh niên mach sông khoi trên luông cây Nói nãng hiên...
3228 830079 VUI ÐÊM TRÄNG RÀM NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Vui dêm trãng rãm có ông trãng tròn vói dôi mãt to sáng nhu sao ngòi...
3229 829076 VUI MÙA CHIÉN THÁNG VÄN CHÙNG LAM LUONG Chiêu nay tôi dúng trên Truòng Son lòng tràn dây vui suóng mùa lúa...
3230 829257 VUI TRONG MÙA CUÓI LÊ MINH Ðám cuói dám cuói vê trên duòng quê cô dâu dôi má hông vê nhà...
3231 829832 VUI VÓI THIÊN NHIÊN MINH CHÂU Nào mòi em hãy tói nãm tay cùng buóc lên dôi nhìn làn mây trãng...
3232 831040 VU VO LÊ QUÓC DÜNG Chot nhó lúc xua tan truòng vê gãp em anh thoáng nghe bôi hôi tù...
3233 829733 VÙNG TRÒI BÌNH YÊN PHAM HÜU TÂM Mây lang thang buôn trôi nãng mang uu tu khát khao trong tim tháng...
3234 829850 VÙNG TRÒI MO UÓC HÀ PHUONG Vùng tròi mo uóc dó có em dang doi chò Nhó anh qua tùng giò dù...
3235 830228 VÜ ÐIEU TÌNH NÒNG LÂM THÁI HIÈN Chãng khi nào vui nhu khi ta có nhau tình xanh màu cho ta quên bao...
3236 829295 VUÒN CÂY CÙA BA PHAN NHÂN Má trông toàn nhüng cây "dê thuong" nào là hoa là rau là lúa còn...
3237 828451 VUÒN HOA CÙA EM DZOÃN BÌNH Vuòn hoa cúa em là ngôi truong và lóp hoc Vuòn hoa cúa em là tât...
3238 829058 VUÒN YÊU LÃ VÄN CUÒNG Theo lôi mòn lân tìm dên vuòn yêu lôi cõ moc dây rêu phong phú...
3239 829759 VUOT QUA QUANG HUY Buóc qua biêt bao nôi buôn khi tró vê anh trông thây nu cuòi vói...
3240 829207 VÙA BIÉT DÁU YÊU QUÓC BÀO Tóc ai bay ngang lung tròi nhó dem mây vê trân dây nhé áo ai bay...
3241 828994 WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS NHAC ANH We wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a...
3242 828363 WHEN A MAN LOVES A WOMAN NHAC ANH Biêt khó nói cho nguòi yêu dâu nhüng uóc mo anh chôn sâu tù lâu...
3243 828918 WHERE DO YOU GO NHAC ANH Vê dâu nguòi hõi môt chuyên tình sao quá chua cay vê dâu nguòi...
3244 830778 XA DÁU MÀT TRÒI TR|NH CÔNG SON Hôm nay thúc dây không còn thây mãt tròi không còn thây loài...
3245 828492 XA EM KY NIEM NHAC HOA Ngày ta yêu nhau mùa thu dên có lá thu roi Ðôi ta buóc bên nhau không...
3246 831317 XA MÃI CÀU DÙA TIÉN LUÂN Ðuòng làng di quanh co bây chim sé líu lo dâu ngo hàng dùa cao...
3247 829572 XA PHU ÐI XÚ (A) ÐÚC PHÚ Tiêng dàn diêu buôn thây lòng dat dào làm hôn nhu mo dàn dua tôi...
3248 829573 XA PHU ÐI XÚ (B) ÐÚC PHÚ Tân lang oi trãng dã nghiêng à á a à á a... dâu non Tròi dành chia...
3249 830722 XA RÒI HANH PHÚC GIAN NAN TIÉN LUÂN Ð.T.CA - Trong cãn nhà quanh hiu anh ngôi lãng ôm dêm tôi dêm cô dôc mình anh…
3250 829037 XA RÒI MÙA ÐÔNG NGUYÈN NAM Tam biêt tam biêt mùa dông. Tam biêt ánh lúa hông xa rôi vòng...
3251 828896 XA RÒI TUÓI THO NGOC LÈ Khi nhüng môi tình dã qua khi nuóc mãt dã di qua tôi nhó nhüng...
3252 829327 XA TÍM HA MUA TRUONG QUANG TUÁN Day dút hat mua mùa ha dã vê xa vãng tình xua dòi hoang môt kiêp...
3253 828185 XA VÁNG NGUYÈN VÄN HIÊN Chiêu nào bên nhau trên duòng phô xua noi lá thu roi êm dêm buóc...
3254 829562 XA VÁNG (2) NHAC HOA Khi nguòi dã ra di bõ lai tôi cho tùng ngày mà tôi mong nhó nguòi...
3255 828375 XA VÁNG EM NHAC ANH Còn dâu nüa nhüng phút giây êm dêm Còn dâu nüa tiêng gió reo bên...
3256 830020 XA VÁNG MOT TÌNH THUONG HOÀI AN Ngày tho con không nghe tiêng ru cúa me vãng xa môt tình thuong....
3257 828912 XE ÐAP OI NGOC LÈ Nhó khi xua anh chó em trên chiêc xe dap cü áo uót dâm mô hôi...
3258 831041 XE HOA HÒNG XUONG LONG Xe hoa di vê dâu dua nguòi tôi yêu di chôn nào dê mua roi roi trãng...
3259 830137 XE THÒI GIAN NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Môt sáng quanh tôi nghe buôn dâng lên môi tan giot cà phê dãng môt...
3260 830046 XIN BÌNH YÊN VÈ QUA ÐÂY HOÀI AN Ngày tháng nào bên nhau hanh phúc ây còn trong em. Dù biêt rãng...
3261 828801 XIN CHÀO NHAC ANH Khi quen em trong dêm khiêu vü anh mang trong tim bao mo uóc khi không...
3262 831287 XIN CHO TÔI TR|NH CÔNG SON Xin cho mây che dú phân nguòi. Xin cho tôi môt sáng tròi vui. Xin cho...
3263 830723 XIN CÒN GOI TÊN NHAU TRUÒNG SA Tiêng hát bay trên thành phô bâng khuâng chiêu dong dua nhüng buóc...
68
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3264 831042 XIN DÀNH TRON CHO EM THÁI TH|NH Xin ghì chãt vai em dùng buông loi dôi cánh tay xin dành tron cho em...
3265 830724 XIN DÌU NHAU ÐÉN TÌNH YÊU ÐÖ KIM BÀNG Giò em vê dâu duòng vãng dêm khuya hat mua buôn roi nhjp buóc chân...
3266 830154 XIN ÐUOC HOÀI MONG DUY MANH Thành phô dêm vãng môt mình lang thang Buóc di trên con duòng mòn...
3267 829763 XIN ÐÙNG HOÀI NGHI NHAC HOA Hãy quên di lòi tình nào gian dôi dãng cay dâu môi dâu làm tình...
3268 831043 XIN ÐÙNG NÍU KÉO ÐINH QUANG MINH Níu kéo níu kéo dê làm chi níu kéo chi dê thêm dau buôn chuyên...
3269 831344 XIN ÐÙNG NÓI YÊU TÔI NGUYÈN ÁNH 9 Tôi xin trá lai nguòi môt chuyên tình gian dôi... Tôi xin trá lai...
3270 829563 XIN ÐÙNG QUÊN TÔI PHAN LONG For get me not xin dùng quên tôi dòi buôn vui hãy thuong hoài thuong...
3271 829687 XIN ÐÙNG QUÊN TÔI (2) QUÓC AN For get me not for for get for get me not for get me not for for get for...
3272 830229 XIN ÐÙNG RÒI XA LÊ QUANG Ngôi môt mình dêm nay nhó anh ngôi môt mình ngãm lá vàng roi bên...
3273 829383 XIN ÐÙNG TRÁCH ÐA ÐA VÕ ÐÔNG ÐIÈN Rôi con chim da da ngân ngo dúng trông vê chôn xa còn âm vang câu ca...
3274 829690 XIN ÐÙNG TRÁCH ÐA ÐA (A) VÕ ÐÔNG ÐIÈN Rôi con chim da da ngân ngo dúng trông vê chôn xa còn âm vang câu ca...
3275 829691 XIN ÐÙNG TRÁCH ÐA ÐA (B) VÕ ÐÔNG ÐIÈN Ai làm ai làm cho giot mua tuôn uót con buóm vàng khi dâu nhánh mù...
3276 831191 XIN EM ÐÙNG KHÓC ÐÖ ÐÌNH PHÚC Cô níu kéo cüng vây thôi em oi yêu nhau chi dê giò dây hai noi trông...
3277 828325 XIN EM GÕ BA TIÉNG NHAC ANH Này nguòi em yêu dâu duói cãn lâu Nhüng dêm dãm mê khiêu vü nên dâu...
3278 830325 XIN HÃY CÒN NHÓ NHAU VÜ QUÓC VIET Tùng ngày tùng ngày vân trôi mãi buóc trên duòng vê mà lòng...
3279 828874 XIN HÃY RÒI XA NHAC NGOAI Khi dã giã tù nguòi yêu tôi xin hãy ròi xa cho bao uóc mo theo dòng...
3280 829154 XIN LÀM NGUÒI HÁT RONG TRÀN LONG éN Cüng dành xin làm nguòi hát rong chi mong dòi không chê trách chi...
3281 831209 XIN LÖI ANH ÐÃ SAI PHAM TRUÓNG Em oi là em anh dã sai khi nói rãng bao nguòi dàn ông trên thê gian...
3282 830230 XIN LÖI TÌNH YÊU MINH NHIÊN Anh nói së dua em di suôt cuôc dòi mà sao không dua duoc doan...
3283 830725 XIN MÃI YÊU EM HOÀI PHUONG Giüa dêm vãng anh mo vê em cúa nhüng ngày xua cü tình giò quá xa...
3284 830326 XIN MOT NGÀY MAI CÓ NHAU ÐÚC HUY Còn lai dây môt buôi chiêu uót con mua còn lai dây suong mù duòng...
3285 829833 XIN RU MUON MÀNG ANH KHANH Ru trãng vê giüa lòng dêm ru mây phiêu du muôn màng ta ru theo nãm...
3286 831044 XIN THÒI GIAN NGÙNG TRÔI KY ANH Bât chot gãp em trong chiêu thu con tim xao xuyên hát lòi ru ru em...
3287 829185 XIN TRÀ LAI EM NGUYÈN KHÀI HOÀN Xin trá lai em không gian yên tïnh xin trá lai em ngày tháng thanh...
3288 830155 XIN TRÀ NO NGUÒI TR|NH CÔNG SON Hai muoi nãm xin trá no nguòi trá no môt thòi em dã bõ ai. Hai...
3289 830387 XIN TRÒI THÔI MUA CHÂU ANH Mua roi roi lá vàng roi ngâp tròi tiêng buôn sao núc nó giüa lòng...
3290 830231 XIN VÄY TAY CHÀO LUU HOÀNG PHONG Môt lân này nüa mai mình xa rôi lòi nào nguòi nói di rôi chia...
3291 830388 XIN YÊU BÀNG CÀ TÌNH NGUÒI HOÀNG MINH Tình yêu oi dên nüa mà chi tình yêu oi dên nüa làm gì tôi so rôi...
3292 828776 XÍCH LAI GÀN NHAU NHAC ANH Thòi gian nhu dùng trong phút giây Tâm hôn ta dang thêm ngât ngây nhu...
3293 829746 XÍCH LÔ VÕ THIEN THANH Là là la là la la la lá la là Là là la là la la la lá la la. Xích...
3294 829078 XÓM ÐÊM PHAM ÐÌNH CHUONG Ðuòng vê canh thâu dêm khuya ngo sâu nhu không màu qua phênh vênh có...
3295 830327 XÓM NHÒ ÐÌNH VÄN Xóm nhõ cúa tôi là khung tròi xanh ngát có tiêng dàn bên khung...
3296 828774 XÓM VÁNG NHAC HOA Núa khuya vê xóm vãng Cõ may cài suong trãng Tìm em trong hém sâu...
3297 829079 XÓT XA NGUYÈN NGOC TÀI TRÀN NGOC - Ðã lâu không còn yêu không còn ai doi chò không còn nguòi dua tiên…
3298 830232 XÓT XA TÔ THANH TÙNG Ðôi khi lòng muôn yêu em thât nhiêu mà ân tình dó trá lai bao...
3299 831158 XUA TAN NIÈM ÐAU TUÒNG VÄN Có bao giò anh hay chãng nhüng dêm mong chò và có bao giò anh trông...
3300 829259 XUÂN TIÉN LUÂN Xuân dang vê trong dât tròi mùng xuân ta cùng ca vói dòi xuân dem...
3301 830532 XUÂN CA PHAM DUY Xuân trong tôi dã khoi trong môt dêm vui. Môt dêm môt dêm gôi chãn…
3302 828715 XUÂN CHIÉN KHU XUÂN HÒNG Mùa xuân vê trong chiên khu tiêng chim rùng vang hót khãp noi mùa...
3303 831318 XUÂN CÓ HUONG KHÁNH BÄNG Mùa xuân dã vê vói ta Nàng xuân mÿ miêu thuót tha. Mùng xuân phô...
3304 829023 XUÂN ÐÃ VÈ MINH KY Xuân dã vê xuân dã vê kìa bao ánh xuân vê tràn lan mênh mông trên...
3305 829226 XUÂN HOP MÀT VÄN PHUNG Xuân dã vê xuân vân mo màng trong nãng vàng khãp chôn tiêng reo...
3306 828697 XUÂN HÒNG TRÊN MÁ HOÀI NAM Có môt màu hông úng trên dôi má hon hêt nhüng màu hoa Vì màu...
3307 829218 XUÂN LIÊN HOAN KHÁNH BÄNG Xuân oi! xuân... mùa xuân dã dên khãp noi tung bùng vui ca mùa xuân...
3308 828114 XUÂN MUÒI TÁM TÙ HUY Mùa xuân này em tuôi muòi tám lòng bãn khoãn bao diêu mói la thây...
3309 830533 XUÂN THÌ TÙ HUY Nu tâm xuân nó trong sóm mai gió xuân ngât ngây ngàn tia nãng hông...
3310 829250 XUÂN THUONG NHÓ TRUNG NHAT Môt chiêu xuân xua bên nhau vói tình yêu êm dêm chuyên tình miên man...
3311 828194 XUÂN VÀ TUÓI TRÈ LA HÓI Ngày thãm tuoi bên dòi xuân mói Lòng dãm say bao nguôn vui sông...
69
Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc
3312 829632 XUÂN VÈ TRÊN QUÊ TA PHAM MINH TUÁN Chim én xinh xinh bay rop tròi nhu dóa hoa mai rôn lòng nguòi O chj...
3313 828850 YÊU TRÀN THIEN THANH Biêt làm sao djnh nghïa duoc tình yêu lòng yêu thì cho mà dâu...
3314 829603 YÊU (2) TRÀN HUÂN Yêu là mông mo viêt lên trang bao ý tho yêu là vân tho viêt cho...
3315 829766 YÊU 17 (A) QUY SÁC Chua chiêu tròi dã có suong em chua muòi báy dã thuong em rôi nãm...
3316 829767 YÊU 17 (B) QUY SÁC Chua chiêu tròi dã có suong chua muòi lãm tuôi dã thuong anh rôi...
3317 829604 YÊU DAI KHÒ QUANG HUY Dù dã biêt yêu nguòi luôn trái ngang nhung em vân yêu vân yêu nguòi...
3318 831229 YÊU DÂN TOC VIET NAM NGOC SON Yêu dân tôc Viêt Nam máu dõ da vàng yêu anh yêu chj yêu ban bè yêu...
3319 829719 YÊU DÁU ÐÃ VÈ MINH CHÂU Này em vê dây có nhau giây phút này cho ta quên di tháng ngày tù...
3320 829900 YÊU DÁU HÀ TIÊN THANH SON Anh tró lai Hà Tiên thãm em nguòi em dju hiên. Ðuòng cách tró hai...
3321 830534 YÊU ÐÒI NGUYÈN DÂN Hãy cât tiêng hát trong tâm hôn dê thây ánh sáng nhu bình minh...
3322 828155 YÊU EM LÊ HUU HÀ Yêu em vì ta ghét buôn yêu em vì ta ghét hòn yêu em vì ta khinh khi...
3323 828326 YÊU EM BÀNG CÀ TRÁI TIM NHAC PHÁP Yêu em yêu em nghe anh Bãng nguyên trái tim Yêu em yêu em nhu diên Hoãc…
3324 828495 YÊU EM DÀI LÂU TRÀN THIEN THANH Anh nhu con gió thu bay bay nhè nhe dua em di tìm vân tho. Qua công...
3325 830389 YÊU EM HÀ NOI NGUYÈN ÐÌNH NGUYÊN Yêu em yêu Hà Nôi yêu em yêu quá Hà Nôi oi Hà Nôi cô kính nghìn...
3326 828745 YÊU EM MOT ÐÒI NHAC NGOAI Tròi hôm nay mây thâp dân dua ta di tìm môt coi thiên dàng yêu duong...
3327 829163 YÊU EM TRON ÐÒI NHAC HOA Và rôi em di qua trong mo tim anh xót xa bóng dáng ây chua phai mò...
3328 830726 YÊU GIÀ BÀO CHINH Ðã bao ngày tháng em mãi cô thuong hai anh biêt phái làm sao gót...
3329 831201 YÊU LÀ ÀO MONG CANH THÂN Sao nõ dành nõ dành phu nhau dem chôn vùi môi duyên ban dâu cho...
3330 831277 YÊU LÀ CHÉT Ó TRONG LÒNG PHAM DUY Làm sao tôi biêt yêu duong là khúc doan truòng? Làm sao tôi biêt...
3331 829686 YÊU LÀM NHAC HOA Tim thôi buôn dau vêt tình xua nay rang võ lòng còn tiêc nuôi...
3332 831202 YÊU MÃI NGÀN NÄM NGUYÈN NGOC THIEN So lãm khi yêu ai tim dai khò so lãm tình chua thây dã vôi bay...
3333 830242 YÊU MOT MÌNH TR|NH LÂM NGÂN Nhà em có hoa vàng truóc ngo tuòng thât là cao có giây leo kín…
3334 828954 YÊU MOT NGUÒI NHAC HOA Yêu môt nguòi nên nhó môt nguòi nhüng ngày vui dã qua di rôi gió...
3335 828315 YÊU NGUÒI NHU THÉ ÐÓ TRÀN THIEN THANH Yêu nguòi nhu thê dó nguòi bõ nguòi ra di Lòi thê bay theo gió...
3336 829192 YÊU NGUÒI VÀ YÊU ÐÒI LÊ HUU HÀ too to to to to to to to too to to to to to to to Ban thân oi! cô gãng...
3337 828692 YÊU NGUÒI XA XUA NHAC NGOAI Nguòi yêu ngày xa xua dó dã khuât di trong màn dêm suong Ngày nào...
3338 829024 YÊU NHAU CHO NHAU THANH SON TA VÜ THY - Tình nhu tia nãng vàng chiêu cho ngàn dóa hoa dep tuoi xin nguòi…
3339 828248 YÊU NHAU ÐI NGUYÈN HÜU THIÉT Yêu nhau di dòi ta có nghïa chi Yêu nhau di ta lo chi cho dòi mình...
3340 828908 YÊU NHAU GHÈT NHAU VY NHAT TÀO Yêu nhau mây núi cüng leo mây sông cüng lôi mây dèo cüng qua. Yêu...
3341 830893 YÊU SAO NOEL KHÁC DÜNG Yêu làm sao bé yêu làm sao Giáng Sinh nông nàn dêm nông nàn trên...
3342 829107 YÊU THÀM NHAC HOA Ngày tháng buôn trôi vân trôi nhanh ôi tùng chiêu ngóng chò con...
3343 830727 YÊU TIÉNG HÁT NGÀY XUA THANH SON Ðôi mãt em buôn buôn goi giâc mo hôi tuóng môt thòi bên nhau dê...
3344 829882 YÊU TRONG MONG MO ÐÖ| QUANG Tùng chiêu ngôi nghe gió vê. Nhìn hàng cây reo dây mông mo. Nghe...
3345 830390 YÊU TRONG MÙ LOÀ MINH KHANG Bao ngày qua không có anh kê bên em có buôn không em cuôc tình dôi...
3346 830080 YÊU TRONG NIÈM ÐAU NGUYÈN NHÁT HUY Góp nhüng nuôi tiêc anh dua em vê bên tròi mùa thu lá roi góp...
3347 829083 YÊU TRON CON TIM NGUYÈN HOÀI ANH Uóc chi anh là tia nãng ban mai dê duoc âu yêm hôn lên mái tóc em...
3348 831383 YÊU VÀ MO VÄN PHUNG La la la la La la la la la la. La la la la La la la la la la. Anh yêu nhât...
3349 831045 YÊU VÌ YÊU NGUYÈN HOÀI ANH Mua roi mua roi mua hát ru dêm buôn em ôm cô don cho nhó thuong dong...
3350 828328 YOU NEED ME NHAC NGOAI Môt nguòi dúng khóc môt nguòi vuôt ve môt dòi sóng gió môt dòi...
70

Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

830170 828586 830928 829378 830789 829264 828595 829511 829917 828225 831070 830274 829942 831101 829795 830171 831178 831181 829796 829564 831396 830143 831232 830392 828061 829939 829797 828440 828505 830275 828880 830040 829914 830084 829592 828066 831325 828006 830022 830929 829296 830790 830930 831345 831213 829747 831212 829597

ANH PH I LÀM SAO ANH SÁU V QUÊ ANH N BÊN EM ANH TÔI ANH VÀ EM ANH V N BI T ANH V N BI T (2) ANH V N BI T (3) ANH V N CH ANH V N CÒN CÔ N ANH V N CÒN YÊU EM ANH V N HÀNH QUÂN ANH V TÌNH P QUÊ H NG ÁNG MÂY BU N ÁNH M T A CHA ÁNH M T KIÊU XA ÁNH M T QUÊ H NG ÁNH SAO B NG ÁNH SAO BU N ÁNH SÁNG A I TÔI ÁNH TR NG BU N ÁNH TR NG HOÀ BÌNH ÁNH TR NG X A ÁO ANH S T CH NG TÀ ÁO EM CH A MÀC M T L N ÁO EM CH A MÀC M T L N (CN) ÁO HOA BÊN NG I ÁO H NG VU QUY ÁO A HÀ ÔNG ÁO M I CÀ MAU ÁO TH M HÀNG ME ÁO TR NG ÁO TR NG GÒ CÔNG ÁO TR NG NG I SÁNG T NG LAI ÁO T THÂN ÁO VÀNG NG I YÊU ÁO XANH O NH (1) O NH (CN) O NH SA C O M NG TÌNH YÊU NN N ÂN TÌNH NG I I ÂY DA ÂY DA U LÝ RU CON BA LÔ CON CÓC BA NG N N N LUNG LINH BAN MAI TÌNH YÊU

NH T TRUNG H U MINH NH TÂM PH NG UYÊN HOÀI AN NGUY N TRUNG CANG NH C NGO I NH C HOA THÁI HÙNG HOÀNG TRANG PHAN ÌNH TÙNG HUY DU HOÀNG PH NG MINH VY MINH CHÂU TRUNG QUÂN HOÀNG PH NG LUÂN QU C AN MINH CHÂU THANH THU N H B C NGUY N V N CHUNG PH M DUY HOÀI LINH HOÀI LINH NH C HOA NH C NGO I NGÔ TH Y MIÊN THANH S N DUY C NG QU C O THANH S N MINH KHANG H U XUÂN VINH S TU N KHANH Y VÂN Y VÂN TR NG HUY NH C HOA HOÀNG TRANG ÀO V N S NG H U BÍCH TR NG QUANG TU N HOÀNG NG C L NH C NH T: AMIE NAMURO

Làm sao anh yêu th ng m t ng i ã không còn yêu anh nh ngày nào... VINH S - Bình minh n ng s m anh Sáu v th m ghé mi n quê em. c b kênh… H i em yêu xin ng i hãy n bên anh ngày êm anh m v nàng c chi... Xe tang a anh i trong chi u v ng i tên anh không gian âm u cha ... Em nh anh nh r t nh tình anh nh ánh m t hoài mong ngày x a... Anh v n bi t anh ã t ng yêu em anh v n ti c bao chu i ngày bên... Anh ã hay tr c có m t sáng m t sáng p tr i có m t... Tình anh ó ã trao cho em hôm nào và em nói em yêu th ng anh... Ngày nào em n mang theo m t m i tình n ng... T ng vòng tay m... Sao chi u nay em không sang th m tôi cho mây s u gi ng y nh n hai... Em i anh không ành lòng nói câu chia ly em i sao em ành v i bõ... Anh v n hành quân trên ng ra chi n ch mé i quê anh b c... Véo von ôi chim chích chòe Là à cành tre vang ti ng cú kêu B m... Tình ôi ta nay i thay còn giây phút b ng nói chi câu bi t... Ngày x a khi con th i th ng qu n quanh bên cha m i ngày hàng... Bi t bao ngày ng i trông ngóng b c chân ng i qua l i này mà... Em tìm v chân ê chút h ng th m lá cõ cánh di u bay ch m nhõ... Nh nh nh ng ánh sao b ng anh n r i i cho em mãi i tìm m t... Nh ngày xa x a em v n th ng m ng m c hát vang lên khúc nh c... Em ã c t b c quay m t i v i vàng chuy n hôm qua khi n cho lòng... Ng i n i ây nh m t ng i nhìn m a r i nh th ng em Ng i trong êm... Bóng tr ng tròn l t qua ng n tre tr ng l p lánh ánh vàng xóm quê... B c c b c trên ng khuya loi m t mình anh cô n v i tr ng... Nàng có ba ng i anh i b i lâu r i! Nàng có ôi ng i em Tôi v i nàng hai a nguy n yêu nhau tha thi t t ây cho n ngày... Tôi v i nàng hai a nguy n yêu nhau tha thi t t ây cho n ngày... Ng i n i ây nh th ng m t ng i cu c tình nay cách xa muôn trùng... Vu qui em m c áo h ng bu n cho ai ó em i l y ch ng. Còn trông... N ng Sài Gòn anh i mà ch t mát B i vì em m c áo a Hà ông... Nghe nói Cà Mau xa l m cu i cùng n Vi t Nam ng i chi... M t n ng ong a trên càng me tan s ng s m em p xe nh p s ng... Bóng n ng loang nhanh trên con ng dài. Áo tr ng th ngây ôm... Nh tà áo tr ng Gò Công nh mùa cát khô bi n nóng Ng i sáng chi c áo tr ng trên con ng n l p b ng sáng chi c... M y tr m n m quan ì ... i áo áo t thân i a bên ình se duyên... Áo vàng bay ph t ph trong chi u Bu i u quen ngõ h n xôn xao... Ngày em sinh ra i con ph không tên trên tr n gian tôi i ch a... Yêu cho bi t sao êm dài Cho quen v i n ng cay Yêu cho th y bao lâu... Yêu cho bi t sao êm dài. Cho quen v i n ng cay. Yêu cho th y bao lâu... ng cách xa em ng i i hãy yêu em th t lòng ng yêu em nh nh ng... Chuy n tình ta nay ã i vào trong gi c m mình em mang bao n i... Ngày mình yêu nhau hai a c m tr u cau em âu có ng r ng hai... n nhìn i xem chúng tôi là nhà nông nh ng nhà nông hay bông ... La la la la la la la La la la la la la la M t ngày th t vui xôn xao Ru con gi c ng gi c ng tr a n ng nh bông sen n gi a ng lúa... Chú mang trên vai ba lô con Cóc dù cho ng xóc Cóc không khóc bao... Ba là cây n n vàng là cây n n xanh con là cây n n h ng ba ng n... Bu i s m tinh m êm m em b c ra v n gi t n ng long lanh hòa ca...

2

Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

829755 828056 830172 830393 830247 829857 829636 828663 831233 830542 829621 829280 828093 828653 829434 828255 829146 829346 830729 830730 830396 828522 828075 828107 831196 828667 828166 829588 830276 829460 830931 831162 828539 830932 830243 829512 830543 828664 831163 828121 828519 829484 831182 831358 830244 829033 830245 828330

BAO GI NG I TR L I BAO N M TA CH EM BAY CAO TI NG HÁT CM BAY CÙNG TÌNH YÊU BAY TRÊN NH NG GI C M BAY VÀO NGÀY XANH BAY VÀO T NG LAI BÁC ANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN BÁC H M T TÌNH YÊU BAO LA BÁN I CU C TÌNH BÁNH BÔNG LAN (CN) BÁNH XE LÃNG T BÀ CÒNG I CH BÀI CA CHO ANH BÀI CA CH A VI T H T L I BÀI CA DAO CHO EM BÀI CA DAO U I BÀI CA T PH NG NAM BÀI CA T PH NG NAM (A) BÀI CA T PH NG NAM (B) BÀI CA I C BÀI CA HÀ N I BÀI CA HY NG BÀI CA KHÔNG QUÊN BÀI CA C QUÂN 2 BÀI CA MAY ÁO BÀI CA MÙA THU BÀI CA N M T N BÀI CA NG I LÍNH BÀI CA NG I N T V SÀI GÒN BÀI CA NH BÁC BÀI CA SAO BÀI CA SINH VIÊN BÀI CA SINH VIÊN I CH C BÀI CA SUM P BÀI CA T T CHO EM BÀI CA THANH NIÊN CÔNG NHÂN BÀI CA TÌNH YÊU BÀI CA TR NG BÀI CA TRÊN SÓNG BÀI CA TR NG S N BÀI CA XÂY D NG BÀI CHO EM BÀI CU I CHO NG I TÌNH BÀI HÁT CHO EM BÀI HÁT RU CHO ANH BÀI C U TIÊN BÀI LUÂN MÙA XUÂN

TU N TH NG NGUY N NG C THI N NGUY N NAM NG B NG QUANG TU N KHANH NG TH NGUY N V N HIÊN HUY TH C THU N Y N MINH KHANG KIÊN GIANG TR NG KH NG PH M TUYÊN TR NG TUY T MAI O CH N TI N LUÂN QU C NG NH T NH T NH T PH M TR N NG THANH N KÝ PH M MINH TU N AN THUYÊN XUÂN H NG CHU MINH KÝ NGUY N V N TÝ DI P MINH TUY N PH M MINH TU N XUÂN QUANG PH M DUY TR N HOÀNG TI N TR N QU C HÙNG PHONG NHÃ QU C NG PH M NG KH NG NG NH PH M DUY T HUY TR N CHUNG HOÀNG VÂN T CÔNG PH NG NGUY N B O NG TH TR NG XUÂN M N NH C HOA

a còn mãi r i trên ng v ng êm l ng trôi theo th i gian gi ... Bâng khuâng ta i em tr c sân tr ng hoa tím Bâng khuâng ta ch em... õ th m kh n quàng trên màu c cu c i em là ngàn hoa r c r ... Ngày x a anh v n th ng m v m t i u vu v gi c m có anh và... êm qua ng quên gi a tr i Ta bay vào tr m th gi i Bay trên hàng... Con chim nghiêng nghiêng trong n ng v cánh bay v ngày xanh th m... Tu i th a chúng em t a nh nh ng cánh chim bay i bay i xây mùa... êm nay trên ng hành quân ra m t tr n trùng trùng oàn quân ti n... Bác H Ng i là tình yêu thi t tha nh t trong lòng dân và trong... Anh không tin em quên anh anh không tin em chia lìa i sao ngày qua em... QUY S C - Ai mua bánh bông lan hôn bông lan cánh tr ng nh y vàng qua th ng cô… Bánh xe quay nhanh nhanh chi c thân xe rung rinh chìm trong làn cát... Bà còng i ch tr i m a cái tôm cái tép i a bà còng a bà... M t tr i ch n anh tõa sáng M t tr ng ch n anh t tình Mùa... Bài ca ã vi t r i mà ch a nói h t l i vì cu c s ng dâng trào... Câu ca dao ai hát gh o trên ng qua bao n m nghe v n còn tình t ... Em có nh bài ca dao u i bên chi c ng ru u i. Hàng... Nh n ai i v mi n t Ph ng Nam tr i xanh mây tr ng soi dòng C u... Hò h h h nh n ai i v mi n t ph ng Nam tr i... Ch tr ng lên c t ti ng i nhau àn kh y tang tình m th m h n... Bình minh dâng lên ánh trên gi t s ng long lanh àn b m ph i ph i... Ta i trên ng Hà N i r c r chi n công ng thênh thang Ba ình... T ng ôi chim bay i ti ng ca r n ràng Cánh chim xao xuy n gió mùa... Có m t bài ca không bao gi quên là l i t n c tôi ch ng phút... h h h h h h h h h h h h h h h . Ta mang trong tim hình... Chi n ta d m m a dãi n ng m a rét run ng i n ng x m màu da... Này em i em có hay chi u nay tr i nhi u mây bay N ng úa trên ng n... Trong ti ng súng n c cùng ánh ru ng t quê ta không mu n... ng dài hành quân xa i kh p non sông nhà ngày ngày quàng trên... Tu i em v a tròn ôi m i mu i tám em cài mái tóc n gàng i... Bác i th ng nh vô cùng th m i tên kính yêu vô vàn tên ng i... Sao Tua chín cái i a... n m k th ng em... t thu m v là… Bài ca sinh viên ta hát có n ng m ban mai ng h ng tu i sinh viên... T nhi u n i ta v ây nhi u ngành riêng h p v ây c cùng nhau... ây nh ng b y chim xinh tung cánh bay v thành ph H Chí Minh th m... T t này anh không thèm o m t vì ã có môi em th m ng t t a son... Chúng ta là thanh niên công nhân a thành ph Bác H kính yêu... Nghe th y không em mùa xuân ang thì th m cõ cây hoa lá ang hát... Tr ng i tr ng i kìa là tr ng i! Tr ng lá trai trong chi u v i Ta b i trên bi n sóng sóng nh p nhô c u Ta b i trong dòng n c... Tr ng s n i Trên ng ta qua không m t d u chân ng i Có chú nai... n i i n có nghe ch ng ni m vui a nh ng ng i n n... Chi u nay ng i vi t riêng cho em cho em bài hát êm m trôi theo... Ng i yêu i còn nh không Chuy n ngày x a ã qua mau Mình n hò... n m a bay bay con ng tr n nh anh th t nhi u Ngày ã xa êm qua... Ru anh ru anh ng i thông nh xa m v n v bông li u õ m t h ... Th a th y con ã thu c bài c sáng nay trong bài gi ng có b i... Kìa trông tr i mang mùa m a n bên ta r i T ng c n t ng c n s u...

3

HOÀI DUNG ... Anh hát cho em bài tình ca thi t tha.PH N 5 CH I NG .... V ng tr ng cô n sau lá l p ló treo gác mái ph qu nh qu .. Bài thánh ca ó còn nh không em? Noel n m nào chúng mình có nhau.PH N 3 CH I NG ..PH N 4 CH I NG ... Anh có nghe th y b c xuân ang v ngoài hiên anh có nghe th y dáng. B t kim thang cà lang bí r C t qua kèo là kèo qua c t Chú bán.... Tôi say s a tìm hòa âm a trái t này m t chút n ng soi cu i.. Ngày th bé em l n lên bên câu chuy n c tích a Có c u v ng...... Bây gi tháng m y r i h i em bâng khuâng ngàn mây trôi êm m chi u.... Ôi còn âu ây s c chàm pha màu gió au lòng bao n m s ng l m than..Nhung i!. Gió t em âu t i? Gió v t muôn l i ph i ch ng gió th t to?. L i chia tay chúc em yêu bình yên và hãy vui d u ôi ta bi t ly mong.. Gió n gió chi u nay m i lùa qua khóm cây nh sân tr c nhà lá.... 4 . Con coi cái gì v y con?.. Sao em ành n bõ i khi con Thu v a m i tròn hai… HOÀI DUNG . Anh n em cu i tu n ch em n i cu i ph bi t anh thích màu tr i... Tình ngh a ôi mình ch th thôi sao g p g chi r i thoáng t a.. Chi u..... Anh hát cho em dù lòng nghe...... THÂN L C . N ng g i gì cho hoa b ng l ng mà m màu tím bi c Em i qua bâng.. Tr n Minh à ta nghe.. Tình yêu lên ti ng th tho ng a nghe êm m cu c i nh lá xanh..Thu à!.PH N 6 CH THU HÀ (CN) C TÌNH C TR NG L A H NG N TÔI B C KIM THANG B CS N B T U YÊU B NG L NG TÍM B NG LÒNG I EM BÂNG KHUÂNG BÂNG KHUÂNG CHI U M A BÂNG KHUÂNG CHI U N I TRÚ BÂY GI CÒN YÊU BÂY GI THÁNG M Y BECAUSE YOU LOVE ME BÉ YÊU BÈO T MÂY TRÔI BÀNG B M U MÙ U BÊN B SU I V NG BÊN C U D T A (A) BÊN C U D T A (B) BÊN I HIU QU NH LAM PH NG HOÀI AN OÀN XUÂN TR NH CÔNG S N NGÔ TH Y MIÊN NH C HOA PH M DUY PH M DUY QU C VI T SÔNG TRÀ LÊ QUANG TÔN TH T THÀNH NGÔ TH Y MIÊN TR N THI N THANH TR N THI N THANH TR N THI N THANH NGUY N H NG THU N HUY PH NG TR NG B NG U H U PH C NGUY N HU NH NGUY N HU NH NGUY N HU NH NGUY N HU NH NGUY N HU NH NGUY N HU NH VI N CHÂU NH T NG KHOA KHÁNH B NG VÕ THI N THANH NH T N CAO OÀN XUÂN HOÀNG VINH S VÕ THI N THANH TU N THÀNH NGUY N TRUNG CANG NH C NGO I T CÔNG PH NG NH C NGO I: STEVIE B MINH NHIÊN DÂN CA QUAN B C NINH TR NG QUANG TU N NG C TRUNG TH CHÂU TH CHÂU TR NH CÔNG S N T ngày có em v nhà mình tràn ánh tr ng th dòng nh c tình ã... Bão n i lên r i t mi n Nam quê h ng thân yêu t Tr Thiên b ng qua. V i vàng làm chi trách nhau c tình v i vàng làm chi xót xa...cc 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 831214 829798 828573 829943 831326 828322 830394 830395 831102 830544 831183 830545 830233 828005 829768 829769 831327 829513 830173 830144 829930 829931 829932 829933 829934 829935 829414 830546 829375 829458 828295 828661 828572 830246 830333 831197 830547 829128 828873 831211 829888 830548 829320 831067 830397 829570 829571 828581 BÀI TANGO CHO EM BÀI TANGO XA R I BÀI T P TRONG TÌNH YÊU BÀI THÁNH CA BU N BÀI TÌNH CA CHO EM BÀI TÌNH CA N NG TH M BÀ M GIO LINH BÀ M QUÊ BÀ M BÀN TAY N M NGÓN N HÙNG CA CHIM C N TÌNH CA CÒN Ó N TÌNH CU I Y NGÀY I MONG Y NGÀY I MONG (A) Y NGÀY I MONG (B) Y S C C U V NG BÃO BÃO N I LÊN R I CH NG GIANG CH I NG . a có i và n ng có phai... V n rau v n rau xanh ng t m t màu.. Con n c ng c dòng day d t gi t phù sa n i nh bên lòng mê mãi. Em không dám c òi v i trang ngh a ph ngày x a ã c t tóc bán...... M t l n ch t nghe quê quán tôi x a Gi ng ng i i tôi nghe ti ng. B ng lòng i em anh v quê mang l cau tr u cho lên hõi k t hoa.. Mây (i i..Track list Karaoke Viet Nam . Bèo t mây (i) trôi ch n xa xôi anh i em v n i bèo t.... Anh n em cu i tu n ch nhau n i cu i ph bi t anh thích màu. Có àn ã bao lâu r i bà m ng trông con v s m hôm sau hè hàng cau úa..uni. Kìa Tr n Minh Tr n Minh hi n Tr n Minh.. V i. Chi u n i trú bâng khuâng nh ôi m t ai ngày nào tao ng ... Trên cu c tình yêu em ngày nào...PH N 2 CH I NG .Bàn tay n m ngón xinh th t là xinh cái anh m p lùn tên anh là ngón… Ngàn tia n ng m t ng àn chim v cánh tung tr i t n c tôi ã... già cu c t tr ng khoai nuôi con ánh gi c êm ngày. ây ch ng giang sông hùng ng a nòi gi ng tiên r ng gi ng... Tình yêu ta xinh t i nh hoa cho dù bao cách xa Dù bao núi cao bao..Mình HOÀI DUNG ..PH N 1 CH I NG ....... Ta ã.Con hãy nhìn ông này Trông khói h ng m màng bay bay êm tóc tang u bu n nh ai n a...http://yellowking... Hôm nao cùng nhau tay trong tay m say có anh và em vui hát ca bao..Nh v y là tôi mãn nguy n l m r i HOÀI DUNG ... Tuy t v i khi c nghe ti ng anh yêu m i ngày âu y m v i lá th .. Sáng ch nh t tr i trong nh ng trong lòng dâng sóng ch ng th y. n tôi sáng nh n n lên gi ng ng n tôi sáng p xe hai m i... Cho dù. Ti u thuy t ki m hi p. Tr i t mù và l tràn ôi mi Ng i yêu d u em m v anh Gi c. âu con… HOÀI DUNG .. Bên b su i v ng m t chi u l ng gió nghe ngàn thông vút t a ngàn.Ch Nhung n ây òi ti n c gì ó ch HOÀI DUNG ..

... Chân tr i r t xanh i n ng xôn xao Con thuy n r t vui và gió hát.. Ng i yêu i ã xa nhau thì xin anh hãy quên i tìm nhau chi thêm xót. Ch t bu n khi em xa v ng tình s u khi ã xót xa vì m t ng i i... Chi u chi u anh ra B n Nghé r i ghé b n ch ng ch em trong.. 5 .. Gió... Nhanh nhanh ng theo m t mình anh bâng khuâng em nh b c chân ánh....... Phút u g p em tinh tú quay cu ng lòng ang giá ng b ng ng p.. Xa anh v n hõi gi này anh âu âu anh âu xa anh em v n hõi.. Hoa tô màu th m Th ng ai xa x qua ây gian nan muôn d m ng dài th ng ai t i trên. Có ng i t lâu nh th ng bi n ngày x a bi n xanh không nh bây. Bi n bi n. T ng con sóng Bi n ánh b xôn xao b ánh bi n ng ánh nhau i bi n tàn. Bi n chi u l ng l ng hoàng hôn ch t xu ng r i r i trên phím àn. Bao cánh chim ang vun vút tr i mây.. Bi n xanh xanh tình anh nh bi n Bi n cho anh tình yêu em ngày. Em không n v i anh cho tình s u bu n tình thôi m t màu xanh... Tìm d u chân x a trên bi n cát tr ng tìm b c chân êm chìm n i b n.. Em l i l m ... Bi n sóng t dào Trùng d ng l p l p trôi i v ph ng nào i.. Lênh ênh theo gió h n v âu ch i v i trong khúc nh c v ng s u mùa.. M i chi u chi u bi n tím mênh mông tình yêu th m th m i ch ..... M t s m tan chuông tà áo tr ng ng p ng Mình anh ch v ch em.. Chi u gió a anh ã ra i th t r i tình thi t tha giây phút tan.Track list Karaoke Viet Nam ...cc 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 828910 828811 828534 829487 828538 828496 831346 828500 828535 830174 831359 830248 830249 830752 829587 828503 829725 830052 830549 830550 830552 830551 828914 829705 828309 829298 828675 828332 831071 829637 829340 829859 828662 828668 828507 829213 829848 830753 830145 828051 828132 830933 831068 828086 829493 829799 828052 828570 BÊN EM LÀ BI N R NG BÊN EM MÃI MÃI BÊN EM MÙA XUÂN BÊN EM MÙA XUÂN (2) BÊN KIA SÔNG BÊN NHAU ÊM NAY BÊN NHAU MÙA XUÂN BÊN NHAU NGÀY VUI BÊN T NG ÀI L NG BÁC B N NG QUÊ H NG TÔI B N DUYÊN LÀNH B N ÀN XUÂN B N N B N SÔNG B N SÔNG TR NG B N TH NG I B N V NG B N XUÂN XANH BIÊN HÒA B B N NH TH NG BIÊN HÒA QUÊ TÔI BIÊN HÒA THÀNH PH M N YÊU BIÊN HÒA VÀO NGÀY M I BI T ÂU NGU N C I BI T ÂU TÌNH H NG BI T N THU NÀO BI T EM CÒN CHÚT D I H N BI T N CH VÕ TH SÁU BI T RA SAO NGÀY SAU BI T TÌM ÂU BI T YÊU KHI NÀO BI N N BI N CH BI N A ANH BI N A EM BI N HÁT CHI U NAY BI N HÁT L I RU BI N KHÁT BI N M NG BI N NGÀY M A BI N NGHÌN THU L I BI N NH BI N RU BI N TÍM BI N TR NG BI N VÀ SÔNG BI T KHÚC BI T KHÚC CH NHAU BI T LY BI CH O CH N NH C HOA NGUY N V N HIÊN HOÀI AN NGUY N V N HIÊN NH C NGO I LÊ QU C TH NG QU C NG NH T H B C PH M TH M NG C BÍCH NGUY N T T TÙNG TR NH CÔNG S N TR N THANH TÙNG NH C HOA NGUY N NH T HUY NG THI U T C THY NG NGUY N TH NGUY N BÍNH TR NG TUY T MAI TR NH CÔNG S N HOÀI AN NH C NGO I O CH N NGUY N C TOÀN NH C ANH DUY NH MINH KHANG NGUY N KIM TU N O CH N CHU MINH H NG NG PH M TH M TR NG NG C NINH QU C NG NG TH TR NH CÔNG S N TR NH CÔNG S N T HUY HOÀNG PH NG NGUY N C TRUNG T HUY QU C V NG NH C HOA DOÃN M N OÀN XUÂN Tình i sao i mãi nên sông dài mênh mông vòng tay ôm n i nh xôn xao.... R i mai ch có mình em và ô c a thân quen mùa thu lá lãng... Ngày Xuân êm m n ng Xuân t ng b ng. Bi n có i bi n sông có i sông Ta có cu c tình mênh mông nh ...... Nh p b c nh p b c trên hè ph r n ràng hoa th m hoa th m bên.... ôi môi em. Thành ph Biên Hòa bình minh n ng tõa ng ng i r c r tr i mây. Tôi yêu quê tôi m t Cù Lao Sông Ph tôi yêu quê tôi dòng ng Nai êm. Ai i qua trên b n n c làng tôi D ng chân ây nghe cô lái hát khoan.... Nh chi c nôi êm bi n ru tôi nh chi c nôi êm bi n ru tôi... Sao.. Xin cho yêu em tháng ngày ng i sóng gió anh v n ch tình... Hai b hai a i con sông dài hai b hai n a m t lòng ôi n i.. Mùa xuân xôn xao bao ti ng chào Nh xuân nào ta v n bên nhau Th i.. Cùng mây gió trôi t muôn o i Xa m t tr i xa loài ng i T ng.. Bi t ly nh nhung t ây Chi c lá i theo heo may Ng i v có hay?.......... Ai ra B c ai vô Nam ghé th m Biên Hòa thành ph p xinh bên b ...http://yellowking. Tôi v n ch nghe bi n trôi âm th m nghe bi n hát yên lành bài hát. Bi n xa v ng chìm trong gió a...uni. Ngày mai em i bi n nh tên em i v G i h n li u lê thê i. T ng ngày dài còn i m t mình n i ây nhìn cánh chim bay ngang.. Khi xuân sang trên b n ng àn i âu tung cánh bay r p tr i ng..... Bi n l i l m cho con sóng ch a y bão giông... Ngàn ài hoa kính dâng lên Ng i ngàn l i ca muôn lòng yêu thi t..... Ngày em còn th lòng v ng m ng m th ng hay hõi má em Má i ngày. Quay ng c th i gian tr v v i tu i th long nhong ngoài m a l m.... M t em kho ng tr i xanh trong áo em dáng màu tr ng h ng mùa xuân... Em i qua chuy n ò th y con tr ng ang n m ng con sông là quán... Mùa hoa lê ki ma n quê ta mi n t õ thôn xóm v n nh c tên.... Chi u hoàng hôn buông xu ng mái tóc em nh nhung huy n.. M t ng i ng i ây mà nhìn.

.. Chia tay. Bâng khuâng bu n n bao gi .... Here I am with you in a world of blue and we're dancing to the tango we.. Không có ngôi sao nào trò chuy n cùng em êm nay không có tho ng... B là tàu l a b là xe h i b là con ng a em c i em ch i b là.... Bông ô môi gió cu n ng y trên sông nhìn mây tr i mênh mông ly. Em tr ng giàn bông tr c c a nhà em em dành m t cây cho cô giáo.. Nh n nh ng lúc u th s ng d i mái m m n th ng gia ình.. Dáng hoa g y màu hoa tr ng ngàn n m th y chung. Vì mai ã xa nhau th t r i. M t bông h ng cho em m t bông h ng cho anh và m t bông h ng cho. Cánh hoa p t a.. B n mùa nh mây.. Nh ng êm tr ng bu n tênh s ng thao th c vô ng nh ng êm tr ng.. ôi tay. Mang trên vai m i tình bu n qua sông dài c n gió ch ng duyên tình.Track list Karaoke Viet Nam .cc 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 830791 828381 829514 830250 830792 831319 828350 828329 829267 829909 828660 831297 829835 828077 829944 830085 830277 830175 829052 829124 829127 829053 829082 830146 828454 829784 829785 830278 830147 831360 830793 831087 831192 829326 829400 830754 828011 830398 829861 831347 830934 830399 829457 830935 830334 830936 828331 829338 BÌNH D NG TU I TH TÔI BÌNH MINH MANG EM I BÌNH MINH TÌNH YÊU BÌNH TH NG THÔI BÌNH TH NG THÔI (2) BÌNH YÊN BLUE TANGO BOULEVARD BÓNG BI N BÓNG BÓNG CÂY K NIA BÓNG CHI U LÀNG TÔI BÓNG CHI U TÀ BÓNG CHI U X A BÓNG DÁNG THIÊN TH N BÓNG MÁT BÓNG MÁT CH CHE BÓNG MÂY QUA TH M BÓNG T I LY CÀFÊ BÔNG BÍ VÀNG BÔNG B I HOA CAU BÔNG CÚC TR NG BÔNG IÊN I N BÔNG HOA M NG CÔ BÔNG H NG CÀI ÁO BÔNG H NG CÀI ÁO (A) BÔNG H NG CÀI ÁO (B) BÔNG H NG TÀNG CÔ BÔNG H NG TÀNG VÀ CÔ BÔNG H NG TH Y TINH BÔNG C BÌNH BÔNG MUA TÍM BÔNG Ô MÔI (CN) B LÀ T T B N M T ANH YÊU B N MÙA THAY LÁ B N MÙA YÊU NHAU B N NGÀN N M R C R G M HOA B CÂU KHÔNG A TH B NG D NG MU N KHÓC B I C V B B N B I TIN L I TH B I VÌ ANH YÊU EM B I VÌ SAO BRIDGE OVER TROUBLE BU N THANH S N NH C TH Y I N HOÀI AN HOÀI AN QU C VI T QU C O NH C ANH NH C PHÁP LÊ QU C NG QU C VI T PHAN HU NH I U QU C V NG NH T B NG NG THI U T C NH C HOA: TR N KI N SÔNG TRÀ SÔNG TRÀ VÕ THI N THANH NG TH B CS N B CS N O PHÚC HÀ PH NG TR N TH DUYÊN PH M TH M PH M TH M PH M TH M TR N QUANG HUY NGUY N NG C THI N TR N L P HÀ PH NG HÀ PH NG VI N CHÂU TH P NH T TH HI N TR NH CÔNG S N NGUY N V N TH NG LÊ QUANG NGUY N V N HIÊN MINH TH O CHINH NGUY N ÁNH 9 NGUY N NH T HUY THÁI KHANG PHAN ÌNH TÙNG T NG V N NH C ANH Y VÂN i sinh tôi t Th Bình D ng tu i th tôi m t th i phong s ng i. Khi em âu s u bao n au Khi n c m t hoen khóe mi có tôi th m. M ng tám th M t bông h ng cho em m t bông h ng cho anh và m t bông h ng cho. Nàng i qua l i ó mùi h ng bay theo gió s cà phê bên ó mà.. Xin hãy hôn anh th t lòng.. Chi u i v âu chi u i lòng nh bao n i u s u chi u s ng im. M t chi u ái ân say h n ta bao l n m t tr i m duyên th cho i. Bình yên m t thoáng cho tim em bình yên c vào êm bình yên .... B u tr i T qu c m n yêu i cho tôi i gi a n ng m t tr i t ng... B i c ai b i c tôi kh au v i bao h n ghen ng i xa tình xa.. Bu n nh ly r u y không có ai cùng n bu n nh ly r u n.... Chia tay m t th i áo tr ng.... Bao n m tha ph ng n i t khách quê ng i hôm nay ta v ta v th m... Nh ng dòng sông n i. Bâng khuâng ng hàng ba nhìn ra n i b sông v ng ôi êm l ng chìm.. m là dòng su i u hi n m là bài hát th n tiên là.. . Có m t chi u thu khi lá vàng m i r i ôi m t nhung m màng ôi môi. Tôi yêu em và em yêu tôi trong bao la có kho ng tr i riêng tôi dãi... má i ng gã con xa chim kêu v n hú hò.....uni. ng quê ph bóng tre xanh B ê dòng n c vây quanh àn trâu g m.......http://yellowking.. 6 . Tìm trong tim mình............ ... Tóc con dài cài bông hoa lý m l m t ng bông b i tr ng con. M t bông h ng em t ng c m t i t n o nuôi con m t bông..... n chi c lá c ng c n có nhau Sao em không gi n i yêu th ng c......... Tr i sáng em làm r y th y bóng cây K nia Bóng ng che ng c em v .. Bông bí vàng ngoài giàn công em tr ng anh không hái tr i sao m a. N u nh ng m say v i vã ta ã trao nhau r i lãng quên nh ng.... M t ngày nh bao ngày ch i em ngang v ng i i mu n nói câu... Tình là sóng xô b tình ch là gi c m tình là á ch v su t.. Tr v quê h ng m t chi u mùa ông tr i ông bu t giá tr v quê........ Nhi u khi tôi bu n i tìm ch n nao bình yên. Hò....... B n mùa nh gió.. Vì sao em n ành tình yêu c l i bên i t ng êm trên ph ... Vì sao n ành l i giã t ng i i hãy nói cho em m t l i... Anh b c i âm th m tr i bu n hoàng hôn tím xa xa m nh em ng i. V âu khi tình yêu nh ác m ng gi a màn êm v âu khi ng i ành........ M t ngày nào em xót xa M t ngày nào em ng cay Có ti c nu i... êm d n trôi tôi v i tôi loi xót xa m i duyên tình x a phút giây. .. Anh bi t khi. L ng nhìn m a r i gi t bu n ch i v i và dòng th i gian c mãi.

cc 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 831103 831198 828392 830937 828453 828579 828614 828610 829236 828933 831298 829080 829903 828665 830053 831361 828169 828076 830400 830176 831299 831348 830251 829147 830731 830732 829515 830256 830041 829836 828544 830253 828112 828498 828323 828639 828196 829516 829915 830254 830255 829945 828536 829946 829894 828431 830252 829100 BU N CON SÁO S U BU N GA NH BU N I CHÀO MI BU N I XIN HÃY VUI BU N TÀN THU BU N TRONG NI M BÚP BÊ B NG S BÚP BÊ KHÔNG TÌNH YÊU I H NG CHI U XUÂN I PH N I TRONG M T EM B C CHÂN LOI B C CHÂN TÌNH XA B C CHÂN TRÊN DÃY TR NG S N B C PHIÊU B NG B C TÌNH H NG B C XU NG I B M HOA B M TR NG B C A NG QUÊ B C TH TÌNH U TIÊN B C TH TÌNH TH HAI CA DAO CA DAO EM VÀ TÔI CA DAO EM VÀ TÔI (A) CA DAO EM VÀ TÔI (B) CA NG I NG LAO NG VI T NAM CATINAT CÀ PHÊ SÁNG CAY NG NHI M MÀU CÁC ANH I CÁCH XA CÁI B NG CÁM N MÙA THU CÁNH BU M XA X A CÁNH B MV N XUÂN CÁNH CHIM T GIÓ CÁNH CHIM CÔ N CÁNH CHIM CÔ N (2) CÁNH CÒ VÀ DÒNG SÔNG CÁNH NG TU I TH CÁNH HOA BAY CÁNH HOA DUYÊN KI P CÁNH HOA L U LY CÁNH HOA YÊU CÁNH H NG TRUNG QU C CÁT I CÁ VÀNG B I CÀFÊ NG MINH VY MINH -NGUY N HI N NGUY N ÁNH 9 NG C TÚ ANH N CAO TRÚC PH NG NH C NGO I NH C NGO I NGUY N KH I HOÀN LÊ V N L C TU N KHANH NGUY N HÀ OÀN XUÂN TR NG H I MINH CHÂU NGUY N TRUNG CANG TR N LONG N NGUY N V N TH NG O CHINH N PH NG B O B O QU C VI T AN THUYÊN AN THUYÊN AN THUYÊN MINH PHÚ QUANG ÌNH PH NG N PH NG PHAN HU NH I U PHAN TR N NG THANH TÙNG NH C NGO I NH C PHÁP NH C HOA TR NH CÔNG S N NH C HOA HÀN CHÂU NH T GIÁP V N TH CH OÀN CHU N DI P MINH TUY N HOÀNG TR NG NH C HOA TR NH CÔNG S N HÀ H I NGUY N ÔNG Chi u chi u anh ng ngó bên sông bu n th ng con sáo s u khi lúa...T ng ngày trên ph b c chân anh loi gi em n ch n m xa… ng xa em nhé! ng chia tay nhau nh th ! n v i nhau m t l n. Khi anh a m t nhìn em qua t m g ng ta ã g p nhau b i r i th t.. Cánh hoa d u xoay tít bay bay nh ngày x a bên nhau t ng ngày Có.. V ng tr i ông ánh h ng t i sáng b ng lên àn b câu tr ng bay...... C t n a v ng tr ng c t n a v ng tr ng tôi làm con ò nhõ ch t ôi... Ta thênh thang c gi a cu c i và mang con tim thi t tha yêu.. Tr i xanh xanh bao la mây tr ng tr ng tr ng xóa tia n ng t ng b ng. 7 .. V HOÀNG ... Ta v t trên tri n núi cao Tr ng S n á mòn mà ôi gót không mòn.. T m t n i xa xôi Cách bao núi r ng su i i Anh g i m y cánh hoa.. Tr i bình minh l t theo chi u gió B m bay b m bay chàng i tìm...... Thôi ng nên làm cô bé búp bê Pho t ng nung và men s kia Búp b .. N u ta không tìm c ngu n vui bên nhau Các anh i ngày y ã lâu r i các anh i n bao gi tr l i xóm. Em n th m tôi m t chi u xuân ôi m t còn v ng chút n ng xuân.. C t n a v ng tr ng c t n a v ng th tôi làm con ò nhõ ch t ôi.... c i t i nh ... Ngày chia tay hai chúng ta chia hai ng i l nh i em gi u mi..... Vi vu i thông reo xao xác lá chi u nay thu v Em i Cánh bu m xa.. B c xu ng i nh nhàng em b c xu ng i vào cu c ch i en.... ng vào tình yêu có tr m l n vui có v n l n bu n ôi khi l m.... Khúc dân ca quê mình sao m áp có ti ng sáo cánh cò có ng...... M t l n ti n a bao nhiêu là bu n ng ng p lá i khi s ng... i......uni.. V n xuân dâng ngát h ng th m s c hoa hàm ti u Hoa ng khát khao....http://yellowking.. L ng nhìn m t tr i m t s m mùa Thu m i th y p làm sao L ng. Xót xa chi thêm au khi em không l i ti c th ng ch mu n s u khi. M t hôm anh v em bâng khuâng ng trông theo Kìa m t nàng Trung Hoa.. Anh v chi m y ngày r i i i bi n bi t em nhìn theo s c mây nh ... Nghe lòng yêu… Nh là mây giang h lang thang cùng v i gió l c loài n i ch n xa....Khi th y vi t ng i ph n r i r i có h t i nào r i trên c… Có nh ng lúc khi chi u v ng r i Em trông ra phía n i chân tr i.. t i nào hóa ki p thân tôi m t mai v n hình hài l n d y.. ng tr ng tinh nh ngà. Ai l t i ngoài s ng gió không d ng chân n em bàng Ôi v a..Track list Karaoke Viet Nam .. Nh chim cô n s ng vô b t ng êm t i c cu n trôi tháng n m dài.... Tôi nh con búp bê b ng nh a m t th búp bê th t xinh x n ng. Hai vây xinh xinh cá vàng b i trong b n c ngoi lên l n xu ng cá. Có khi b c trên ng hun hút em t hõi mình ta ã i v âu?. Thành ph trong m a mùa thu hàng cây nh chi c lá vàng r i m t tia... Này ây b c chân xin tìm n ng i này ây cánh tay xin chào ón... i nh ng dòng sông ch y ra bi n r ng Em i theo ba em ra ng th m lúa chín làn gió n t n dòng kênh xanh. Ngày hôm qua ru ta i à i R i hôm nay àn ghi ta ng i hát. Em nh c n gió l c loài nhìn lá úa s u i... QUANG HUY ... ng quên anh nhé ngày chia tay có hoa p có n ng vàng ng quên.. Nh ng g ng m t quen Nh ng gi t cà phê en c Anh ng i m t... Bu n i ta xin chào mi khi ng i yêu ã bõ ta i bu n i ta ang ...... Cái b ng i là cái b ng bang là cái b ng i là cái b ng bang.

....... i con sông hi n hòa ch y n c ng t phù sa i con sông thi t tha.. Ô ai kia ang trên ng b c chân tung t ng xinh t i quá cho anh i.http://yellowking. Thu thi u th i vui l m ai i em âu r i ã bõ cu c ch i bõ anh b .. a n ng bao n m anh i tr thù cho non n c Gi c v phá nát quê ta.. Happy Birthday to you.. a r i m a r i bu n tênh bu n mãi r i hoài tôi ôm cô n n m nghe.Track list Karaoke Viet Nam .. Cây trúc xinh tang tình là cây trúc c Qua l i nh b ao m t nhành cây nhành cây tr ng cá khi vô tr ng chia trái cho.... Gi t cà phê bu n r i trong v n v ng ng i nh tên em nh th ng. 8 ..... ã lâu l m r i em v th m i ch n x a ã lâu l m r i em v i... Cây àn ghi ta a i i ba khi hành quân xa cây àn theo ta i. Hôm x a tôi n nhà em ra v m i nh r ng quên. M t chi u lang thang mình tôi b c âm th m ng v hôm nay ã...... Dân tôi ch có hai ngàn ng i Nh cái cây cái cây hai ngàn chi c. ã lâu l m r i em v th m i ch n x a ã lâu l m r i em v i........ Th hai là ngày u tu n bé h a c g ng ch m ngoan th ba th . Chuy n tình n m x a anh v i em yêu nhau êm m nh ánh tr ng vàng.cc 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 831062 831234 829713 828961 828913 828634 828293 830086 830794 831085 830795 831397 828230 828064 831300 828517 828645 830553 831104 829486 829700 829701 830554 830401 829749 828409 828123 830755 828105 828238 831258 830938 829054 829416 829417 828074 828422 830402 830556 829299 830042 829800 829454 830403 830557 829723 830558 829730 CÀNH HOA TR NG CÀO CÀO LÁ TRE CÀ PHÊ BU N CÀ PHÊ NG TR L I CÀ PHÊ M T MÌNH M T QUÂN NHÀ TH NG NHAU TU N U NGOAN MB Y M B Y TÌNH YÊU N NHÀ M NG C N PHÒNG M A R I CÂU CHUY N UN M CÂU CHUY N NH C A TÔI CÂU CHUY N TÌNH TÔI CÂU HÁT BÔNG SEN CÂU HÒ BÊN B HI N L NG CÂU HÒ TRÊN SÔNG CÂY BÃ U CÂY C U D A CÂY C U D A (A) CÂY C U D A (B) CÂY D A CÂY ÀN QUÊN CÂY ÀN GHI TA A I I3 CÂY ÀN SINH VIÊN CÂY I P VÀNG CÂY HAI NGÀN LÁ CÂY TRÚC XINH CÂY TR NG CÁ C U V NG KHUY T CHAN CH A TÌNH QUÊ CHA YÊU CHA YÊU (A) CHA YÊU (B) CHÁU I M U GIÁO CHÁU YÊU BÀ CHÀNG CHÀNG KH TH Y CHUNG CHÀO EM CÔ GÁI LAM H NG CHÀO EM TU I M C TÍM CHÀO NHAU L N CU I CH Y I SÔNG I CH NH LÒNG CH Y THEO CÔ BÉ YÊU CH Y TR N NI M CH C ANH CÓ YÊU EM CH NG YÊU ANH ÂU PH M DUY NGUY N V N CHUNG LÂM THÁI HI N NH C HOA NG C L HOÀNG QUÝ PHAN V N MINH PH M TUYÊN LAM TR NG MINH KHANG HOÀNG PH NG H QU NH H NG HOÀI AN THANH TÙNG NGUY N KIM TU N THANH TRÚC HOÀNG HI P TI N LUÂN MINH VY HÀN CHÂU HÀN CHÂU HÀN CHÂU XUÂN H NG PH M DUY XUÂN H NG QU C AN NGUY N NG C THI N TR N LONG N DÂN CA B C B VINH S MINH KHANG PHÍ N NH QU C V NG QU C V NG QU C V NG PH M MINH TU N XUÂN GIAO PH NG UYÊN QUANG HUY ÁNH D NG QU C O NGUY N NH T HUY PHÓ C PH NG TH NG LONG NH T TRUNG NGUY N HOÀI ANH PH M HOÀ KHÁNH NH C NGO I: CHINA DOLLS M t àn chim tóc tr ng bay v qua tr n gian Báo tin r ng: Có nàng. Happy Birthday N u chia tay nhau r i thì ành quên nhau anh i bi t anh vui bên. Nh m ôi m t v a th m s u tôi b c t ng b c ch ng chút b i r i. Ai ã yêu m t l n u nh phúc v i ng i mình yêu ai ã yêu m t.. Tr ng tr ng tan hôm y hai a i chung ôi b t ch t tr i a.. Trên ng i l xuân u n m Qua m t n m ru t r i t t m N m m i. Happy Birthday to you. Xe ta bon trên nh ng d m ng gi a làng quê ta b ng qua bao su i.uni.. Quê h ng i p l m nh ng cây d a trái xanh ngoài xanh trong tr ng.... Ti n lên ng t i sa tr ng ta x ng danh là c m t quân Ti n lên. i sinh viên có cây àn ghi ta. Hôm qua anh t i nhà em qua cây c u nhõ là t i b n ò tr c nhà........ Chi u v theo n c xuôi dòng sông ch t nghe ai hát câu hò phu thê...... Ng i m t mình u ng cà phê ng u môi ng i m t mình u ng cà.. Tung t ng ngày th di u bay ph t ph l ng i cào cào em k t t ng......... M t chi u lang thang mình tôi b c âm th m ng v hôm nay ã..... Sáng nay cà phê m t mình Sài Gòn ch t m a ch t m a nh anh bao. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.. M t chi u lang thang mình tôi b c âm th m ng v hôm nay ã. Cháu lên ba cháu i m u giáo cô th ng cháu vì cháu không khóc nhè... Cô n m t mình chi c bóng em mong sao ng n kh n khó Tôi yêu em và tôi ch bi t yêu em t lúc ánh m t ó tràn vào... quên cây àn... Bà i bà cháu yêu bà l m tóc bà tr ng màu tr ng nh mây cháu yêu. Bên ven b Hi n L ng chi u nay ra ng trông v m t m tình quê.. ã bao ngày qua em ã quen c g n anh nh ng khi bu n vui em luôn... Quê h ng em bát ngát mênh mông cánh ng ru ng xanh khoan khoan hò... Cây i p vàng tr c nhà em m i t i Xác hoa vàng ng xu ng kín.. Ngày hôm qua không nh là ngày th bé v n ùa ch i i non cao m t... Khi êm nay gi c m ã không tr v êm nay m t êm em không có anh......... Ba th ng con vì con gi ng M th ng con vì con gi ng ba nhà.... àn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Ai cho em mùa Xuân long lanh mùa Xuân trong ánh m t c i Ai trao em........ ng tin vào l i ong b m ó là h sâu là c m b y tình yêu ng...

.. Chi u y ta nh hai a tr anh d t tay em ch y d i m a cùng vui. Chi u ã ng quên hoàng hôn ch t trong yên l ng tr i ã vào thu... Chi u v chi u v ch t nh t i em Ng i àn m t mình càng th y. Làm sao ta. Th r i có ngày h i h ng Cu c i tr m ph ng nghìn h ng m.. êm ch a qua mà tr i sao v i sáng T ng àn chim cánh nhõ ch mùa... Chi c áo bà ba trên dòng sông th m th m th p thoáng con xu ng bé. Trên ng v nh y Chi u ch m a chân ngày Ti ng bu n vang..http://yellowking.. Chi u m a công viên gh á bu n tênh chi u m a rét m t cõ non tr m. Thu m i ban u thay l i nói ra T ng chi c kh n màu xanh là ý . Chi u nay ng n i ây trên vùng biên gi i này em th y tr i quê................. Anh v th m quê m a sa giông chi u n c b u tr i âm u xu ng ba.. Anh v quê em m a sa giông chi u n c b u tr i âm u xu ng ba lá. Nh t t ng chi c lá buông xuôi dòng sông con sóng xô xa mãi xa au. Em nh n c dòng sông xuôi v mi n bi n r ng ta chi c lá trên ngàn... Lang thang nhìn êm xu ng Nghe vi vu gió hát t tình i thông ngàn... Em ph i v thôi xa anh thôi Hoàng hôn yên l ng ng theo v Gi t. Chi c áo bà ba trên dòng sông th m th m th p thoáng con xu ng bé.. Ngày th bên th m s tr ng Chi c xích u ngoài v n chim hót Th i...Track list Karaoke Viet Nam . Ký túc xá chi u nay sao bu n quá ký túc xá chi u nay v ng em. V ây ng ng i..... S m th c gi c ch t nghe mùa ông th y chi c lá r ng r i bên th m.cc 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 828999 829461 830559 829638 828831 830404 828934 829092 828643 829620 828621 829094 829106 829126 829462 830914 828250 828562 831301 828806 829947 828407 830779 830405 830279 829948 828078 830562 829000 830260 828580 830023 829001 828195 831235 830406 831362 830261 829089 829706 828079 830262 830561 828854 828113 830177 830733 830734 CHÂN QUÊ CHÂN TÌNH CHÉN NG CHIA TAY CHIA TAY HOÀNG HÔN CHIA TAY MÙA CHIA TAY TÌNH U CHIA TAY TRONG M A CHIA XA CHIA XA (2) CHI C ÁO BÀ BA CHI C ÁO BÀ BA (A) CHI C ÁO BÀ BA (B) CHI C ÁO NG I TH NG CHI C G Y TR NG S N CHI C P TÓC TH M THO CHI C KH N TAY CHI C LÁ CU I CÙNG CHI C LÁ U TIÊN CHI C LÁ MÙA ÔNG CHI C LÁ THU PHAI CHI C LÁ TRÊN NGÀN CHI C VÒNG C U HÔN CHI C XÍCH U NGÀY TH CHI N VI T NAM CHI N TH NG I N BIÊN CHI U CHI U (2) CHI U Y CHI U BIÊN GI I CHI U CU ITRONG TU N CHI U CU I TU N (CN) CHI U NG QUÊ CHI U VÀNG CHI U HÈ TRÊN BI N CHI U HOANG V NG CHI U KHÔNG EM CHI U KÝ TÚC XÁ CHI U LÀNG EM CHI U MAXC VA CHI U M T MÌNH QUA PH CHI U M A CÔNG VIÊN CHI U M A QUA SÔNG CHI U NAY KHÔNG CÓ EM CHI U NH CHI U N C CHI U N C (A) CHI U N C (B) TRUNG C TR N LÊ QU NH TR NG LÊ S N TR N HUÂN THU N Y N HOÀI AN NGUY N NG C THI N NH C ANH TR N H U BÍCH NH C HOA: TUY T TR N THI N THANH TR N THI N THANH TR N THI N THANH NH T PH M TUYÊN PH M DUY MINH TU N KHANH TU N KHANH NH C HOA TR NH CÔNG S N PH M TH M TR N TI N TR N MINH PHI N CAO NHU N NG THI U T C TR N HUÂN HOÀNG HI P NGUY N V N HIÊN TRÚC PH NG TRÚC PH NG KHÁNH B NG NGUY N BÁ NGHIÊM HOÀNG PH NG NG B NG VINH PHÚ QUANG TR N HUÂN TRÚC PH NG NH C NGA TR NH CÔNG S N Y VÂN HÀ PH NG NGÔ TH Y MIÊN T HUY VINH S VINH S VINH S Hôm qua em i nh v i em mãi con ê u làng kh n nhung qu n.......... M t tr a hè trôi êm trôi êm trên bãi bi n chi u nao chung b c bi n. Mùa xuân v a n hoa v trên nh ng bàn tay và em v a n thay màu........ N c dâng cao gieo au kh ngh n ngào n c tuôn trào làm. lòng theo chút n ng.... B c chân l ng th m v trên con ph khuya v ng em ti ng yêu th ng.... p quá quê h ng hôm nay p vô ng n v Sóc Tr ng hôm nay khai i u..uni... Chi u thanh v ng là ây âm th m gió rì rào r ng cây chim muông.. M t s m yên lành m t ng i lính r i xa quê nhà Mang theo ôi vòng... Em hát i ru mây v H tr ng lang thang miên man tình bu n Dòng.... 9 . Mùa ông trên thung ng xa nh m t ti ng kinh c u..... Chi u là chi u i n ng chi u d n buông kh p n i t ng b y chim tung.. Ôi cu c i i sao bao ngang trái chia lìa ôi tình nhân chúng ta.. Em i tôi lên ng ph c tìm em chi u n hò cho nhau ni m vui.... ng xa quá ng i.. Em trao anh tình n ng mà anh ã v i quên....... Chi u n m x a qua ò trên sông v ng nghiêng bóng d a b tr ng cõ. Gi i phóng i n Biên b i ta ti n quân tr v gi a mùa này hoa.. Quê em n ng vàng nh t cô thôn Vài mây tr ng d t d v cu i tr i.... Tháng sáu mùa thi cùng chào nhau nhé trong bâng khuâng cu i sân. Chi u nay mình lang thang trên ph dài không có anh ai chung b c. Bao chi n anh hùng nh lùng vung g m ra sa tr ng.. Ng i yêu h i xin gi u l s u khi chia tay tình u dù xa cách nh ... Thanh niên quê tôi làm chi c g y hành quân t cho tên i là. Quân xung. Chi u không em chi u bu n không em tr i y mây mà tr i m t mình.. ai ki m c cái y con cá trê vàng cái gan là con tép c... Chi u m t mình qua ph Âm th m nh nh tên em Có khi n ng khuya...... Em i tôi lên ng ph c tìm em chi u n hò cho nhau ni m vui. ng ngh n ngào l i chia tay gi a em và anh ng b n lòng xin em. M t êm th y anh vui bên..

..... Chi c phone kia ã...... Chi u buông. Ch m t mình anh thôi.. u dàng.... Ba là cánh chim a con i th t xa s là cành hoa cho con.. H...Track list Karaoke Viet Nam . Em xinh nh óa hoa i kh . Ch c n có m t óa hoa n tr c th m nhà là c m .... ng thu th p thoáng bay bay ngoài ng gió hiu hiu hay muôn lá thu. INH HÙNG . Ng i yêu h i có nh anh th m nói ch có em mà thôi th p sáng... Ta có m t i yêu em i ng quên nhé ch có m t th i tu i.. Nhà tôi trên b n sông có chi c c u nhõ cong cong hàng cau trong. Ch ch ng m t n m thôi là quên l i tr n tr i ai nu i th ng tình.. Trên i xanh chi u ã xu ng d n m t tr i l p ló sau i chi u. Bông xanh em hái cho chàng m c m ng vàng s ng khói h p tan bông... Có m t chi u chi u xuân nh th n ng ng p tràn h n em ng t ngây.. 10 ..... Nh làn mây Tình yêu thôi gi ây l ng l Nh làn gió Ng i yêu. êm t ng êm trôi qua ng i cha mà con yêu th ng âm th m b c t ng... Chi u v thuy n b ng b nh trên dòng sông êm trôi em ng m ôi b ...LONG ....Tình anh nh n c con sông dài con n c v cho cây trái tr bông… Em còn nh không em bi t bao êm r n rã ôi tim. Nhà tôi bên b n sông có chi c c u nhõ cong cong......... Ngày anh hái cành lá xanh sau ng hai a ch m u làm chi c nón.... Ngày x a th t nghe h n nhiên là tôi m ng m th n tiên trong ánh.... Dù tháng n m v i vã ch có m t tình yêu tình yêu r t chân thành... nát tan... Ai i em này cô bé kia i em làm ng ghét ghét quá i thôi ai o.. Ch ong nâu nâu nâu nâu Ch bay i âu i âu Bác gà tr ng m i gáy. Líu lo khi bu i sáng chim ca vang Líu lo líu lo líu lo chim trên. Ch c n. Xa ch H ng Nga núp bóng sau bao lùm tre xanh Ta cùng nhau ta múa.. Ng i ra i s u úa lên tr ng vàng xuân ch t ch t trên i. Lung linh tia n ng s m mai...... Ch m t mình anh thôi bóng êm d n trôi. trên dòng sông C u Long.......X.... Ti ng m a v bên i ru h n em phiêu du i nh d u yêu ã xa r i.... Chi u r i trên ph nghe h n rã r i lòng ta tan tác u hoài nh .. Ngày x a em nh chim sáo s ng vô t hay m ng m nhi u nhìn em i qua. M t mình ta b c thôi Trong bu n tênh bóng t i L ng th m nghe. L n u g p em khi ph kia ch a lên èn gi này g p nhau trên sân. Chi u bu n nh i trên b n sông xa âu khói hoàng hôn v ng trên..http://yellowking.cc 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 829949 829489 829430 828424 828312 828632 828197 831265 828666 828156 828962 830263 828924 831256 831066 829518 828036 830563 829278 828439 829950 830913 829156 828652 828506 830564 830257 828558 829517 828819 828170 830565 828333 829862 829951 830258 830031 828252 830259 828882 829212 829688 829689 829897 829170 831215 828109 830264 CHI U PH TÂY H CHI U QUÊ CHI U R I CHI U SÂN GA CHI U TÍM CHI U TRÊN QUÊ H NG TÔI CHI U VÀNG CHI U V TRÊN SÔNG CHI U V TRÊN SÔNG Ô MÔN CHI U NG TÀU CHI U XUÂN CHI U X A CHIM SÁO NGÀY X A CHIM SÁO TR V (CN) CHIM SÁO T NG T CHIM SÁO XA R I CHIM S N CA CHIM TR NG M CÔI CHÍN CON S M T LINH H N CHÍN DÒNG SÔNG HÒ H N CH C N CH CH NG Ó THÔI CH CÓ EM KHÔNG BI T CH CÓ EM TRONG TIM CH CÓ M T TH I CH CÓ M T TÌNH YÊU CH CÓ M T TRÊN I CH CÓ TA TRONG M T I CH CÒN VÃNG CH CÒN MÌNH ANH CH CÒN TRÁI TIM CH LÀ EM THÔI CH LÀ GI C M QUA CH LÀ MÙA THU R I CH MÌNH ANH THÔI CH MÌNH EM THÔI CH M T L N THÔI CH H NG CH ONG NÂU VÀ EM BÉ CH TÔI CH TÔI (2) CH TÔI (A) CH TÔI (B) CHO ANH NG TRONG TRÁI TIM EM CHO ANH XIN S NHÀ CHO N CHO TÔI CHO CON CHO CON NGÀY MAI PHÚ QUANG MINH CHÂU MINH CHÂU SÔNG TRÀ AN TH TR NH CÔNG S N NGUY N V N KHÁNH PH M DUY TRI U DÂNG HOÀNG TR NG NG C CHÂU HÀ D NG NH T SINH VI N CHÂU TR NG QUANG TU N TR NG QUANG L C THANH TÙNG MINH VY QU C NG TRÚC PH NG TR N QUANG L C PH M DUY NH C HOA NH C HOA T HUY NH TÂM TR NG QUANG C TR NH CÔNG S N THÁI HÙNG NH C HOA NGUY N NG C THI N NGUY N NG C THI N NH C NGO I QU C NG THÁI TH NH TR NG HUY HUY C NG MINH TÂN HUY N TR NG ÀI TR N TI N TR N TI N TR N TI N LAM TR NG XUÂN ANH LAM TR NG PH M TR NG C U TR N ANH BÌNH Chi u nh ch m r i ch m r i Sóng b ng b nh b ng b nh S ng.. nh m t c n c mong i.... Cho anh xin s nhà này cô em xinh nét hi n hòa này cô em xinh áo. Th là ch tôi ng bông hoa o ô hay tr i không yên gió cho ngày. Hàng cau trong..... ng T u nh p thiên nhiên ng T u bi n r ng vô biên ch p... i tôi tên c ng r i thêm con ng a h ng t ó lên.... Ngày nào bên nhau d t bao c m ôi ta chung ng T a k vai nhau. R i m t êm sáng tr ng có m t ng i àn ông qua m i xây chi c.uni. Em v ó bi n xanh t r ng nên phù sa chín c a sông n i em qua. Trên tr i cao có muôn vàn ánh sao trên ng xanh có muôn vàn cây.. Tr i không th ng gieo n au ng n cách duyên tình ta.... Tình yêu m n ng kia chính là hy ng ã t ng làm m m ng làm. Có làn n ng ng trên hoa cõ d i ã s i m t s ng r i a tình.....Chi u tím chi u nh th ng ai? Ng i em tóc dài s u trên phím àn… Chi u trên quê h ng tôi Có khi y m t tr i m a bay Có i kia i. Này em tôi không còn gì ch còn m t trái tim thôi D th ng nh ..

Xin em câu chào cho tôi quen nào ng quay gót b c xót xa tôi.. V n còn ó n i nh d u dàng v n còn ây n i bu n mênh mang dòng... Ta. Anh v n nh em dù t i mình ch a n anh s a cái tánh c c c n .. B c t i ch n x a m i l m n m tr c t ng ni m th ch t d y...http://yellowking.. Cái ch có h i nào và bao nhiêu tu i mà ai ng o r ng: ch ..... Cho em m t ngày m t ngày thôi m t ngày không kh c kho i ch i.. xua tan h t âm u êm dài S ng khuya... Muôn tia n ng lung linh s m mai.. Ng i nào h a yêu tôi su t i xin hãy n v i tôi ng i i. Làng anh làng em chung dòng sông v ng v ng câu hò tr i n ng tr i. D ng.... Khi con tim v tan ã xa r i tình yêu còn mãi em yêu i bi t không.. H i cô em tròn ôi tám m t xoe tròn ng ngác nàng ngây th làm anh... Tình là tình cô n tái tê gió l nh mùa ông ng n èn vàng chi c. Cho tôi quên i nh ng u phi n cu c i Cho tôi xin s ng mãi trong... Th r i ng mây i cánh chim tr i ng vào tình yêu ã phai.... Dù sao thì êm t t n ng mai i tr v ng i yêu i xin anh..Chi u nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau v b n thuy n… D C Mi t muôn thu ti ng m a có vui bao gi .cc 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 829325 829281 829424 828957 828240 828963 831279 830054 828385 829348 830566 830567 828603 828377 828526 829469 830568 829450 830281 829519 830280 830569 829228 828357 830178 831302 830087 828399 830735 830736 830088 828624 829598 829953 829565 829566 831303 829371 829195 830570 831105 830265 830179 828149 831294 830335 829141 831363 CHO N KHI NÀO EM M I BI T CHO EM L I CU I CHO EM M T L I V CHO EM M T NGÀY CHO EM MÙA XUÂN TÌNH YÊU CHO NG I TÌNH L CHO NHAU L I NGUY N C U CHO NHAU M T C I CHO QUÊN THÚ AU TH NG CHO TÌNH MÃI XA CHO TÔI CHÚT N NG CHO TÔI I T U CHO TÔI QUEN CHO TÔI TÌNH YÊU CHO TÔI YÊU CHO V A LÒNG EM CHÔM CHÔM LÝ QUA PHÀ CH N CH I XANH CH NG XA CH NU I TI C CH QUÊN MAU CH AI MUÔN KI P CH EM CH EM ÊM MÙA ÔNG CH MONG CH M T TI NG YÊU CH NG I CH NG I (A) CH NG I (B) CH NG I TÌNH XA CH PHONE A ANH CH PHONE A EM CH TRÊN THÁNG N M CH M I (A) CH M I (B) CH TÌNH SAPA CH T NGHE B C EM V CH T NH N M 18 CHUNG V NG TR NG I CHUÔNG GIÓ CHU N CHU N T CHUY N Ò KHÔNG EM CHUY N Ò QUÊ H NG CHUY N TÀU V QUÊ NGO I CHUY N XE MI N TÂY CHUY N B N CHUY N BA MÙA M A NH C HOA TR NG HUY NGUY N V N HIÊN NG TH LÊ TRUNG HI U HOÀNG NGUYÊN PH M NH C NG MINH CHÂU NH C PHÁP MINH KHANG SÔNG TRÀ TR N QUANG L C NH C NGO I NH C NGO I HOÀNG M MÀC TH NHÂN VINH S NGUY N KH I HOÀN MINH CHÂU VÕ THI N THANH LÝ H I TI N LUÂN QU C V NG NH C NGO I NGUY N ÌNH NGUYÊN MINH CHÂU LÊ H U HÀ KHÁNH B NG KHÁNH B NG KHÁNH B NG PH NG NH C NGO I HOÀI AN NH C HOA: THÁI TRÁC NGHIÊN TR NG NGUY N TR NG NGUY N PHAN LONG QU C V NG QU C NG HOÀNG PH NG VÕ THI N THANH LÊ MINH S N HOÀI LINH-ANH PHONG PH M TH M ÀI PH NG TRANG OÀN CHU N MINH Khi ta trao cho nhau hôn thì m i hay yêu ai trong m mà thôi. Cho tôi i t i ch n hoang s R ng cây bát ngát ang trông ch Cùng.... Nói m t l n l i cu i v i em ng i i sao anh yêu quay gót xóa tan. HOÀNG Y N .... Nh ng con ng a êm hí b t gió l c c vang núi r ng ng a r n...... . T LINH ....uni. Chuy n lòng tôi k … 11 ........... Khi c n m a chi u nay d ng chân ghé qua mang theo n i nh .............. Chi u buông v n v ng cung àn lá i úa vàng hoa não nùng v i. Tình anh trao em thu y màu th xanh d u yêu R i em ra i t y... Anh i xu ng Tây ô qua b c hôm nao vui mua ký chôm chôm duyên dáng em.. Cho tôi b c i con ng làng ngày u c p sách t i tr ng bên. Nghe r t m h cây lá l ng l có ti ng chuông xa m xa m xa m ..... Chu n chu n t tr a hè nóng b c b t em c n r n t p b i chu n..ã t lâu r i tôi yêu màu áo tr ng màu áo trinh nguyên thu hai… Thôi r i ta ã xa nhau k t êm pháo õ r u h ng anh ng anh.. Trên con tàu v l i quê h ng Ta ã qua i lau tr ng xóa Ta ã qua.... D y i em ng ng dây d a d y ra coi giàn m p ra hoa má i l y. Em ra i sao không nói câu chia ly trái tim này còn mãi khát khao. Khóc mà chi yêu th ng qua r i than mà chi có ng n c xót xa ti c... M t mai tr i ông s m rét c m tâm h n s ng gi ng trên cõ hoang l i........ Phút ban u y th xanh màu gi y vi t nh ng ch a g i ai ng i. Cho trái tim em hé n tình yêu ban u Cho ánh m t em tia n ng mùa.. M t ng i con gái ng nghiêng nghiêng vành nón lá ng chi u b ..Track list Karaoke Viet Nam ..... Hoang vu m t t nh h không l ng yên làn khói en âm u tri n miên... Cho em m t l i v em không còn th ng nh cho em m t l i v . Xin yêu em t muôn ki p em yêu th ng v i xa xô am mê vào êm.. êm nay trên ph ông ngoài kia bao ôi gái trai tay trong tay c i reo. Trên chuy n xe n m nào xuôi v mi n Tây tôi quen m t ng i em gái.. Ch nu i ti c nh ng ngày mà ta ã yêu nhau trong m ng m ch nu i. Ch phone a anh em ch su t bu i chi u Ch phone a anh mây.. ng s u ng trách n u ai h ng h Ai ã l nh lùng ai có gi n. Anh còn nh con ò a nh dòng sông mênh mông thu y mùi h ng.... M t ng i con gái ng nghiêng nghiêng vành nón lá ng chi u b .

... Chuy n lâu l m tôi có yêu m t ng i trên x l nh hoa ào tu i.. Khúc hát ng t ngào say m ngân nga ti ng yêu ban u trao nhau .. Ôm cô n… Mùa Xuân mùa Xuân n kh p i nhà Mùa Xuân mùa Xuân n v i... Cu c tình ngày nào ã trao cho anh gi ch còn trong n au cu c... Chuy n ngày x a nhân gian hay k r ng nàng Châu Long n i quán g m.... Nghe k chuy n i x a có nàng công chúa n i v n hoa mùa xuân v n. n chi u nay mà sao không th y em Gió hiu hiu lòng b ng nghe nh… êm nay l ng ng mù v gi ng trên nh tình quê có ai bu n.. Tình yêu. Chuy n m t loài hoa mang tên Cát ng l ng l màu tim tím chuy n. Ng i im nghe gió th i sau hè ng i quanh b p nghe k chuy n hôm....... cô n mình ta. Tôi k ng i nghe i Lan và i p m t chuy n tình cay ng lúc. c xong trang sách cu i h n r ng r ng n c m t khóc loài hoa tím... Ngày x a em h n nhiên trái tim ch a th t bi t bu n th i gian qua.. Kìa chú là chú ch con có hai là hai m t tròn chú ng i c bài.. Lan au bu n… Chi u kia chim bu n không ca chim h i xót th ng ai hàng cây ng.. L ... NH MAI TH.. Chú mèo con lông tr ng tinh m t tròn xoe và trông r t xinh meo meo a..uni. LINH ....... Anh d m tr ng mê mãi. i tôi sinh ra có nh ng con sông hi n hòa tu i th tôi vui trong.... L p tôi có m t cô nàng c không lo c khoái làm nhà th gi ... Bi t dùng l i r t khó mà nói Ôi bi t nói gì cu c tình. Gi t m a l ng trên qu nh qu nh h ng m t óa thoáng h ng..... Nh c i chuy n cái ao lòng anh b ng th y nao nao cái ao kh công..... Có nh ng khi v qua ph ph chói chang không th y m t tr i. m n m r i không g p t khi em l y ch ng..cc 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 828288 831072 828449 831364 831349 830571 828136 828936 828553 830180 828004 828257 829474 830572 828456 828359 830282 828335 830573 831056 828118 828504 830939 830796 830407 831350 829051 829506 829507 829569 828251 830940 829211 831365 831320 830797 828596 830941 830942 831351 831173 831174 831280 828369 828428 828429 828306 830798 CHUY N BA NG I CHUY N BÀ TÁM CHUY N BÌNH TH NG CU I CHUY N BU N VÃNG CHUY N CHÀNG CÔ N CHUY N A TÔI CHUY N ÊM M A CHUY N ÓA H NG CHUY N ÓA QU NH H NG CHUY N I X A CHUY N NGÀY NAY CHUY N N HÒ CHUY N H P TAN CHUY N LÀM DÂU CHUY N LOÀI HOA DANG D CHUY N L P TÔI CHUY N PHIM BU N CHUY N TH NG TÌNH TH THÔI CHUY N TÌNH CHUY N TÌNH BÊN AO CÁ CHUY N TÌNH BU N CHUY N TÌNH A BI N CHUY N TÌNH HOA B M CHUY N TÌNH HOA CÁT NG CHUY N TÌNH HOA L U LY CHUY N TÌNH HOA MU NG BI N CHUY N TÌNH KHÔNG SUY T CHUY N TÌNH LAN VÀ I P CHUY N TÌNH LAN VÀ I P (A) CHUY N TÌNH LAN VÀ I P (B) CHUY N TÌNH LAN VÀ I P (CN) CHUY N TÌNH MIMOSA CHUY N TÌNH MÙA ÔNG CHUY N TÌNH NÀNG CHÂU PHA CHUY N TÌNH SÔNG H NG CHUY N TÌNH TH O NGUYÊN CHUY N TÌNH TÔI CHUY N TÌNH X A CHUY N TÌNH YÊU TH GIAN CHUY N TR M N M CHUY N YÊU NG CHÚC ANH ÀI (A) CHÚC ANH ÀI (B) CHÚC EM NH PHÚC CHÚC XUÂN CHÚ CH CON CHÚ MÈO CON CHÚNG CHÁU YÊU CÔ L M CHÚT NI M BU N QU C NG TR NG QUANG TU N PHÚ QUANG NGUY N NH T HUY HOÀNG BÁCH TR N QU C HÙNG HOÀI LINH NH C HOA TR NH CÔNG S N TH HI N TR N THI N THANH QU C NG VÕ THI N THANH Y NGUY N NG C THI N NH C PHÁP LÊ QUANG NH C ANH TR NG QUANG TU N PH M DUY THANH TÙNG THANH S N HÀ PH NG THANH S N HOÀNG PH NG TÂM ANH C PHONG LINH MAI TH.. Ngày x a bi n không có cát nh bây gi Ngày x a bi n không có sóng.....Nh ng ai âu ng l i x a ã ch ng minh khi i tan v ......Tôi k ng i nghe i Lan và i p m t chuy n tình cay ng lúc… M C PH.... LINH . Bà con i ra ây mà coi con cá thòi lòi nó bò lên b hai m t tr . Chi u nao anh v i em nép bên th m m a hai a xem dù ôi ta m i quen. ành l y có m i vé v y vì bi t ch c t i anh i làm èn óm... m i v a hôm qua. Tr i chi u ng i em gái v n i trên th o nguyên xanh Gùi t ng b u.. Trong êm en t i en ng s ng gió anh n th m em nghe m a r i... m t trông m t cay....Ngoài tr i không sao th a ng l y t ng t i m a khuya v hiu… Sáng s m em hái hoa h ng bán cho bao ng i qua anh ang t xa b c. Em n th m anh mùa vui bên bi n hoa Mu ng Bi n rung rinh rung. Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa h i ng i. Sao quay l ng âm th m l ng b c i mà không nói v i em chia tay. Cô i cô Chúng cháu yêu cô l m Cô y chúng cháu gi v sinh Cô. Viên ng c bích trao nh m u l i t g n bó cu c hôn nhân..Track list Karaoke Viet Nam . M C PH. 12 ... Anh ra i l i vãng v i nh ng ti c nu i l i n i au..... NGUY N HI N . m x a ch n này ng i quen bi t nhau T ng hoa ngát h ng ghi phút. êm nay anh nh c m gi t s u r i r t trong chén men tình.... Nghe ti ng m a r i lòng tái tê ti ng m a bu n th t tha trên khung..... Nghe lá thu r i bên th m Ch t lòng th n th c gi c m êm m M t...http://yellowking. Có. M t s m anh i không l i giã t cho Hu bu n Hu gi n nghìn... Mà nay. Anh i có bi t nh ng chuy n tình p mãi Có th t là chuy n… ng tr ng nhu m r ng phong v n v ng ngày ti n em lên ng Nam. NH LOAN TH O THANH S N QU C BÌNH THANH S N THÙY LINH TR N TI N HOÀI AN NH C NGO I MINH VY ANH QU C NG VI N CHÂU VI N CHÂU THÁI KHANG T HUY PHAN NHÂN NGUY N C TOÀN BÀNH TRUNG TÔ THANH S N M t ng i i v i m t ng i M t ng i i v i c i h t hiu hai....

Cô n gi ng trong bóng êm.... 13 ..... S m mai t i h ng M t ngày t i p Mình t i công viên cùng m t... Nghe kêu meo meo bé bi t ngay là con mèo cái u bé tí teo cái.. Con kênh xanh xanh nh ng chi u êm n c trôi êm êm tr ng lên theo.N u ai o r ng con trai th i nay i thay n u ai o r ng con trai… Na na na na na na na na na na na na na na ang vui ùa trong quán kem. Tr l i chuy n hai chúng mình khi anh v i em v a bi t am mê tình...cc 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 829444 829826 830266 830408 828412 829347 828334 830799 829216 828307 828291 828089 829122 829013 828964 828117 828469 831175 830270 830089 831164 830055 828903 829003 830336 829502 829503 828071 828119 828274 828965 830269 830181 829607 831203 830149 828594 828097 828642 830283 829801 830800 831117 828923 829114 829057 828868 829863 CHÚT N NG MÙA ÔNG CHÚ TRÂU VÀNG CHÚT TH TÌNH NG I LÍNH BI N CHÚT TÌNH MONG MANH CHÚT TÌNH N M X A CHÚT TÌNH TH NGÂY CH NH T T I H NG CH N CH DUYÊN COMME TOI CON CHIM HAY HÓT CON CHIM NON CON CHIM TÓC XÙ CON Ò QUÊ H NG CON NG CHÚNG TA I CON NG CÓ LÁ ME BAY CON NG N TR NG CON NG MANG TÊN EM CON NG MANG TÊN EM (CN) CON NG MÀU XANH CON NG MÂY TR NG CON NG TÌNH TA I CON NG TÌNH YÊU CON GÁI CON GÁI BÂY GI CON GÁI A CON GÁI A (A) CON GÁI A (B) CON GÁI TH NG HAY KHÓC CON KÊNH TA ÀO CON KÊNH XANH XANH CON M T CÒN I CON MÈO B TÈO CON MÈO CON CHU T CON SÁO C LIÊU CON SÁO TÌNH QUÊ CON KHÔNG QUÊN CON TÀU TI N EM CON THUY N KHÔNG B N CON THUY N XA B N CON TIM I KH CON TIM T I TÌNH CON TRAI CON TRAI LÀ TH CON YÊU CÓ BI T KHÔNG EM CÓ ÔI KHI CÓ EM CÓ EM TUY T V I LÊ QUANG NGUY N V N HIÊN PHAN HU NH I U NGUY N NH T HUY LÊ MINH MINH CHÂU NH C ANH TR NG QUANG TU N NH C PHÁP KHU T NGUYÊN LÝ TR NG TR N TI N DZOÃN BÌNH NH C HOA HOÀNG HI P PH M NG KH NG TRÚC PH NG TRÚC PH NG TR NH NAM S N MAI THU S N PH M DUY LÊ QUANG NG C L QU C HÙNG GIAO TIÊN LOAN TH O LOAN TH O NGUY N V N HIÊN PH M TUYÊN NGÔ HU NH TR NH CÔNG S N HOÀNG SÔNG TRÀ HOA BI N TI N LUÂN DUY NH NH C NGO I ÀNG TH PHONG U BÁCH TH NGUY N HOÀI ANH NGUY N HOÀI ANH MINH KHANG NG GIAO NH C HOA NGUY N NG C THI N LÃ NC NG NH C NGO I QU C V NG R i anh quay v mùa ông tìm chút n ng mu n màng i theo th i........ th ng o con thân gái c trong mai kia m t con i l y. R i thì sáo ng sang sông bõ trong vãng t m lòng m côi c...... L i ru nh su i mát trong con c âu y m m i ngày Cha là.. Dù ã l b c n ch n n i nào dù cho mây en bao kín b u tr i... Ai em con sáo mà sang sông quên s i ch h ng con sáo t bay chi u.. Con chim hay hót nh y nhót trên cành líu la líu lô Trông th y cô. Ôi! có ôi khi thèm nh gió i hoang s ng ki p lang thang o ch i.. th ng o con thân gái c trong mai kia m t còn i l y. M t l n ra ph cùng trái tim vô t em nh giông t l c b c anh. Cu c i nh nh gi t n ng r i trên mái tóc em b u tr i xanh trong...uni.. Con ng có lá me bay chi u chi u ta i c m tay nhau v con..... Tr l i chuy n hai chúng mình Khi em v i anh v a bi t am mê Tình.... LÂM HÙNG .. Xa nhau chi anh h i!.... Em v n th ng tìm anh trong muôn n i nh gi a bóng êm cô n v i.... Gió mùa thu a a bu n xa x có ai v mi t Th g i l i th m gió.. Con mèo con chu t con chu t con mèo hai con bi t trèo và hai con nó..http://yellowking... Ngày ó c ng v i nhau ta muôn i chung b c v tình m i ã.... Cô em xinh p nh hoa th m..... Con gái nói có là không con gái nói không là có con gái nói m t. Tàu l ng b c i bu n bã a ng i yêu n ph ng xa nào nhìn... Theo gió thuy n xuôi sóng a bèo trôi Ti ng àn tr m tr m man mác.Track list Karaoke Viet Nam . Con kênh ta ào ch a có n c ch y qua Ch có n ng mùa hè nóng..... Này ng i yêu xin quay m t i ã h t yêu th ng nhau r i này ng i..... Dù ng i ta yêu th ng con nh ng xem là th ng xu t giá r i. Bi t yêu là ph phàng bi t yêu là ng ngàng sao ta c c m u.âu ch có màu xanh a lúa Chi u quê h ng êm m t câu hò Em… Ngày x a còn th lòng anh là cùng em b c n nh ng chân tr i.. Con gái th ng hay khóc Vì khôn h n con trai Con gái bi t chia hai. ây hành lý anh mang tôi c m c ng d t ng a nhìn ng m tr i cao. ng quên bà ch hay bu n a em ng quên nh ng ng i không còn. êm nay Thu sang cùng heo may êm nay s ng lam m chân mây Thuy n ai.. Con ng nào ta i v i bàn chân nhõ bé con ng chi u th ô… Và mùa ông ã qua i r i ân tình còn âu tìm vòng tay m êm bên. Rong ch i trên ng vui gót chân i ngang. M t chi u i trên con ng này Hoa i p vàng tr i d i chân tôi.... Khi chia tay anh o trên b n ng Bi n m t bên và em m t bên Bi n..... H I TH O . Màn êm xu ng nh lùng bu t giá con tim m côi n m thao th c m t..... Còn hai con m t khóc ng i m t con còn hai con m t m t con khóc.. êm nay anh không n.. Ng i ây k nhau nghe chi u quê lòng ê mê àn chim hót nhau nghe câu..... Chú trâu vàng i chú trâu vàng trông chú k nh càng nh ng sao quá. Con chim non trên cành hoa hót véo von hót véo von Em yêu chim Em m n. Trên l i quen tan tr ng r p ngàn mây tr ng bay nên m i khi i v .....

....Track list Karaoke Viet Nam .cc 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 829446 829038 828470 828473 830757 829898 830148 830943 828589 828555 830032 830944 830945 830409 828928 830410 829390 829640 831106 828565 830090 830946 831118 831165 830411 830412 829120 828884 829860 830758 830268 830413 829955 828142 828224 828838 829956 831057 828841 829301 829856 829879 829641 830267 830091 830947 829770 829771 CÓ KHI NÀO CÓ LÀ MUÔN THU CÓ L CÓ L NÀO CÓ M T DÒNG SÔNG Ã QUA I CÓ M T NGÀY CÓ M T NGÀY NH TH CÓ NHAU TR N I CÓ NHI U KHI CÓ NH ÊM NÀO CÓ NH NG CHI U EM N CÓ NH NG CHI U NGHE R T CÓ NH NG KHI M T MÌNH CÓ PH I EM Ã YÊU CÓ PH I EM MÙA THU HÀ N I CÓ PH I MÌNH M T NHAU CÓ QUÊN C ÂU CÒ L CÒN AI T T H N ANH CÒN AI V I AI CÒN Ó CHÚT H NG PHAI CÒN Ó TRONG ANH N I MONG CH CÒN GÌ ÂU EM CÒN GÌ N A ÂU CÒN I CHÚT TÀN PHAI CÒN I CHÚT YÊU TH NG CÒN I M T MÌNH CÒN I N I CÔ N CÒN MÃI MÙA ÔNG CÒN MÃI TÌM NHAU CÒN MÃI YÊU NG I CÒN NH TÊN EM CÒN TA V I N NG NÀN CÒN TH NG RAU NG C SAU HÈ CÒN TU I NÀO CHO EM CÒN YÊU EM MÃI HOA M I CHÍN H NG ÚA XANH XÓT XA A CÕI BÌNH YÊN CÕI ÊM CÕI HOA CÕI NH CÕNG I CH I CÔ BÁN ÈN HOA GI Y (A) CÔ BÁN ÈN HOA GI Y (B) NGUY N C TRUNG TR N THI T HÙNG LÊ KIM KHÁNH TR N TH NG TR NH CÔNG S N LAM TR NG TR NH CÔNG S N C TRÍ NH C NGO I KHÁNH B NG MINH VY TR N QUANG L C C TRÍ HOÀI AN TR N QUANG L C LÊ QUANG C TRÍ DÂN CA B C B MINH KHANG TR NH CÔNG S N QU C VI T NH TÂM DUY NH PH M DUY LAM DUY LÊ QUANG NGUY N NG C THI N NH C HOA NGUY N NAM TR NH CÔNG S N LÊ QU C NG TR NG HUY QU C O B CS N TR NH CÔNG S N NH C NGO I QU C O PH M DUY LAM PH NG HOÀNG B U TR NH CÔNG S N QU C NG SÔNG TRÀ O PHÚC SÔNG TRÀ TR N QU N QUY S C QUY S C Còn nh không anh l n u g p nhau là trái tim em ã thu c v anh.... Còn chút h ng yêu xin a. Tháng tám mùa thu lá i vàng ch a nh t ng i i th ng nh .. Tình mình ngày nào p nh tr ng lung linh v êm mà sao êm nay xa. Nh t chi u vàng bên th m nghe th ng sao lúc em v ng t mù. Cho em má h ng Môi hôn th m n ng Cho em m t nâu tròn xoe cùng anh nô. M t khi anh ã không yêu em n a r i níu kéo ng ch ng c gì... M i th ng au.. ã. m em m i sáu thì Khói chinh chi n bay vùng lên máu u r i.. Tìm trong i chìa lìa ni m au ta c b n b a Tìm khi gió a. R i tình ch t theo mùa ông r i ng i ng tr n qua dòng sông..uni.... Con cò là cò bay l bay la bay t là t ru ng lúa bay ra là... Có nh êm nào V chung v i nhau n i này Tìm n hòa khúc xum. Tình yêu tôi l n tròn nh nh ng t m a bên th m bu n tênh tình i....... Nh ng êm m a n m ây khóc m t mình nh th ng anh em th c su t êm.... Còn gì n a âu mà tìm th y nhau.. Ta g p nhau m t ngày mùa ông ta g p nhau m t ngày tr i không có.. Loáng thoáng.. Cõ xanh êm ái c trên l i a b c chân em v .. Tình u em trao anh n ng nàn câu yêu th ng mãi trong tim bao ân........ R c em lên i cõ hoang ng p l i R c em lên i n v i bình. Có nhi u khi tôi m c c áng Th n linh ban muôn phép m u Tôi. R i m t ngày kia em i xa không còn ai chung bóng anh anh ã không. Trên i ng i tr nhánh hoang vu Trên ngày i c cành lá mù..... Dìu i ch i ng i ch i dìu i ch i và con i ch i. Ngày ó lâu r i hai a mình yêu nhau m ng c dài lâu ta chung. Cho xôn xao qua… N ng i mây trôi lang thang cho bu n coi khói t ng ... Tu i nào nhìn lá vàng úa chi u nay Tu i nào ng i hát mây bay. dài lâu. Có m t ngày tr ng sáng i. Còn nh tên nhau xin i trong gi c m ng.. Ta ã m t i con tim khi i tìm thiên àng l ng l y..http://yellowking. ôi lúc em hay ng i m t mình và hát vu v dù tình thì c vô b . M i n m x a ng bên b d u ng xanh hoa mu i bay rì rào Có... Còn ó m t chút h vô còn ó m t chút ê mê nh nhung phù du. Em i v bên y còn anh bên này ng xa cách tr nào ai trách.. M t ngày xuân rong ch i n ây b c chân tôi sao nh choáng say gi a... Nh ang m chìm vào i mê.. Có m t ngày muôn sao gi ng l p lánh. Xin em ch th h n cu i tr i mây.. Loáng thoáng t m a r t trên bàn tay em xanh m m.... Có m t ngày có m t ngày nh th anh i anh i âu v âu v c i... i v a sinh cho nh ng ân c n trôi qua tim m m... Yêu anh nh thu nào tình yêu còn biên y trang gi y yêu anh nh ... Không có em còn tôi v i ai Không có em nh giá ng vui Không có. Chi u hôm qua tr i v ng n ng lá thu bay bay con ph dài ng p y. M t chi u ông n m y mình th ng nhau bi t m y nh không em ngày.. Tình yêu mang n cho ng i ng t ngào l i hát trên môi tình nh tia..... Ta ánh m t i.......... êm nh quá sao em không v chung l i bàn tay xoa m mãi b .... Thôi em i i ch ng còn gì c g ng níu kéo làm chi cho nhau bao. Nh lúc anh v a quen nào em ã hi u gì mà c ng nh n thôi........... Tu i rong ch i ó.... 14 ... Ai mua èn gi y hôn èn tôi này ph t gi y hoa h ng êm xuân này... êm nay m a th t lâu có bi t không con tim nh lùng ã h t r i nh ng gi c m u chi u hoàng hôn hoa kh r ng y.

. Tim em tim em nh nàng T m hi n môi em môi em mùi h ng hoa Th em m ....... n. Ai mua s u riêng có ai mua s u riêng hãy d ng chân ghé quán em em... Này cô bé sao ng i l ng Có hay ch ng êm ã qua r i Ngày ang. Th th n r ng chi u m t khách th xa nh ng xa dáng núi xanh m khí. n m a lao xao n bên dòng i thì thào ta v nghe m a khát khao.... a em n l p chi u nay ng chi u cho tà áo ai bay c i ánh.. Em nghe nh êm êm trôi r t sâu Trôi qua tim em cung s u ch t ng Ôi....... N u thích em thì anh hãy nói W ai Ni anh yêu em sao i không nói. Chi u nay ra ph b c chân mu n phi n Lòng nghe u ám gi c m c n. Xoè tay ra em cho m t ngôi sao Em cho m t óa h ng Em cho làn mây.. Quê h ng ch n thanh bình có b u tr i xanh th m xanh ng lúa.. T ng t m a nh nh ti ng àn tình i tình vòng tay quá ng .... Hôm nay tr i xuân bao t i th m d ng gót phiêu linh v th m nhà Chân.. M i ngày i n tr ng vì àn em yêu th ng Tâm h n cô giáo m i. ch D u có hàng cà phê có m t cô nàng be bé xinh xinh cô hay. Hôm nay v th m nhà nh p chân l i quen x a ây v n cây c u á kia....cc 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 828236 828217 829877 829451 829957 831321 829067 829520 828024 828032 830801 829180 828493 829845 828457 829639 830414 830737 829908 829300 829068 830948 830092 828450 829277 831384 829002 828583 828053 830802 831236 829199 828676 828297 828460 828467 829958 828171 828165 828368 830415 829726 828458 829109 830949 829959 831119 830093 CÔ BÉ CÓ CHI C R NG KH NH CÔ BÉ D I H N CÔ BÉ KÍNH C N CÔ BÉ M T NAI CÔ BÉ M T NAI (2) CÔ BÉ MÙA ÔNG CÔ BÉ NGÀY X A CÔ BÉ TÓC MÂY CÔ BÉ U S U CÔ BÉ VÔ T CÔ I NUÔI Y TR CÔ N CÔ N (2) CÔ N (3) CÔ N MÌNH ANH CÔ N TI NG SÓNG CÔ N TRONG VÒNG TAY CÔ GÁI BÁN S U RIÊNG (CN) CÔ GÁI N T HÔM QUA CÔ GÁI M NG CÔ GÁI SÀI GÒN I I N CÔ GÁI TRUNG HOA CÔ GIÁO CÔ GIÁO M I CÔ HÁI M CÔ HÁI M (2) CÔ HÀNG CÀ PHÊ CÔ HÀNG N C CÔ LÁNG GI NG CÔNG CHA CÔNG CHÚA BONG BÓNG CÔ T M NGÀY NAY CÔ TH M VUI XUÂN CÔ VÀ M C TÍCH CHUY N TÌNH N AU TÌNH ÁI N M HOANG NG NM A N M A B T CH T N M A CHI U CH NH T N M A CHI U NH EM N M A CU I NM A N M A LAO XAO N M A MÙA ÔNG N M A PHÙN N M A TÌNH YÊU CUNG ÀN MÙA XUÂN TR N THI T HÙNG NGUY N NG C THI N TR NG HUY TR NG HUY NH C HOA: LÊ MINH TOÀN TH NG HOÀI LINH TR NG HUY NGUY N NG C THI N TR N TI N NGUY N V N TÝ NGUYÊN THANH NGUY N ÁNH 9 LÊ QU C TH NG TU N TH NG HOÀI AN NH TÂM TR NG MINH CHÂU TR N LÊ QU NH XUÂN GIAO NH T LUÂN M NH TH NG THANH S N HOÀNG GIÁC PH M DUY CANH THÂN MINH HOÀNG QUÝ SÔNG TRÀ NGUY N HOÀNG LINH NG C CHÂU VINH S PH M TUYÊN TR N MINH PHI NH C PHÁP QU C VI T HU NH LAM NGUY N ÌNH NG T HUY HOÀI AN NGUY N NH T HUY NH C HOA NGUY N NG C THI N H HOÀI ANH C HUY NH QUÂN CAO VI T BÁCH Này cô bé có chi c r ng kh nh sao th a m t cái ch c làm duyên.uni.. Em i vút lên m t ti ng àn kìa àn ã so dây cung àn ã l a..... Chi u nay trên ph v ng Tay c m theo óa h ng Ch t xa xa th p.... Ng i yêu i cõ m m ã héo khô m t h lá xác x nh ng con ng.. c a em tr ng là cô giáo m n th ng cô yêu em vô n y d .. Ngày x a lúc th bé ta th ng nhìn m a hát và khi c n m a nh n ng.... Hoa r i bên th m n m ng n.Track list Karaoke Viet Nam . n m a chi u ch nh t làm tim em nhói au Vì a anh không n Hay... au ! T áy trái tim ta bu n au au ! T su t b y lâu ta v n au.. Tr i làm c n m a cu i mãi r i trong cu c i ng i vì sao không.... Có n m a nào v êm mùa ông có êm ông nào tr i không nh giá. Công cha cao nh núi Thái S n cao v i v i n cha nh bi n tr i bi n... D i m a mình tôi ngóng ch em ph quen nhìn bong bóng gi t m a bên... a phùn bay qua thành ph nhõ Hàng cây d t d r ng hoa. Ai nh ai tình nh ã m t lòng ch i v i gi a ch n xa ng i n i..... L ng l ng mà nghe tôi nói ôi l i Tôi k r ng u làng Ng u xá. nh phúc nh ôi chim uyên tung bay gi a tr i n ng m nh phúc.. Lúc nhà m c ng là cô giáo Khi n tr ng cô giáo nh hi n....... êm nay em v lòng v n vui h n lúc nào........... 15 .. i gi a tr i khuya sao êm l p lánh ti ng hát ai vang ng cây r ng. êm nay m v em v m t cô bé tóc mây th t xinh con tim anh nh rung.............. Và r i ta h a quay tr l i vào m t ngày mai nh hai ng i.. Chi u hôm nay v a tan bu i c Em l ng ra tr c sân tr ng D ng. Chim kêu chim kêu ven r ng su i i ta lên ng n ng tr u hai vai.. Ngày u m t n m i l ng Ông xem trái nhân duyên xin qu h ng..http://yellowking..... Anh ã canh r t lâu em chui ra ng sau i g p anh n a m i lúc… T ng c n gió kh vô tình chi c lá lìa cành buông xu ng lòng..... Anh xa em ngày y gió a l ng câm quanh em không còn n a ti ng anh.. Nhìn t ng t m a tí tách M a tuôn r i t vai em T ng chi u v . Vào m t ngày ch t bóng dáng y trông r t xinh th ngây tìm n… Anh cô n n i nh kh g i tên em n i ây lang thang cát tr ng nghe. Th th n ng chi u m t khách th say nhìn xa r ng núi xanh m . Mùa xuân ai i hái hoa mà em i nuôi y tr sao em mu n àn em mau...

Tình... Cùng nhau i H ng binh ng tâm ta u b c ng cho quân thù thoát. Tr i buông gió và mây v ngang trên l ng èo Mùa xanh lá loài sâu. Khi quê h ng còn........ N ng xuân ang r n ràng chan hoà i n i gió xuân reo nh p nhàng... H n c m phong s ng hình dáng xuân tàn ngày d n buông trôi s u.... Bao ngày qua dù tình yêu ã xa êm t ng êm n i nh ch ng phai. Chi u r i trên ph nh g i nh dòng th xanh v n còn ó mà sao.. Khi tôi ang v ng v n chuy n lôi thôi tôi nghe có ti ng nói yêu.. Chi u còn v ng n ng gió i tìm v t b c chân em qua bao nhiêu. Có chi u nào! nh chi u x a anh v trên cát nóng ng dài vành... Ánh n ng l p lánh chi u muôn ngàn tia n ng vui âm thanh ban mai vang..... Khi tôi còn là h t i Ng i ã lên tàu i xa.. Cu c tình th nh t ã cho ta nhi u n c m t T ng hôn m ã... ng còn dài cô n m i khi êm v ã không còn i ch vì em... Nh ng trái tim nh ng n l a h ng lòng khát khao tình yêu cu c. êm n m nghe sóng v V. Còn ây d u chân trên t ng con ph dài lòng ta rung ti ng t cho.......... Cu c i v n p sao tình yêu v n p sao dù n bom man r thét.... Khi ti ng chim hót vang lên l i ca và khi n ng tõa r n b c quân...... Kìa mùa thu sang còn ây mà anh ã ra i lãng quên tình em tình...http://yellowking. thôi em v Chi u m a giông t i Bây gi anh vui Hai bàn tay ói Bây. Tình nh thoáng mây n gió cu n trôi bao ngày tình sao chóng.S BI N .....Track list Karaoke Viet Nam ..... 16 .... Ai ng nh bóng d a tóc dài bay trong gió có ph i ng i còn ó. Anh kh p anh kh p con ng a ô ng a ô anh th ng ý th ng cái b ... ng lau n c m t ng che ti ng khóc dù nghe ng cay trong lòng.cc 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 830094 829232 828045 830416 829302 830803 829351 830183 830095 828805 828677 829032 829035 830182 828636 830804 828602 829521 828523 828502 828530 828620 828543 830759 828482 828483 828446 829292 829899 831073 828314 831352 829453 830417 829324 830574 831121 829268 830284 831259 829333 829490 828481 829642 829761 829031 830950 831120 CUNG ÀN TÌNH YÊU CUNG ÀN X A CU I CÙNG CHO M T TÌNH YÊU CU C I CU C IV N P SAO CU C HÀNH TRÌNH A LÝ NG A Ô CU C TÌNH CAY NG CU C TÌNH Ã QUA CU C TÌNH Ã XA CU C TÌNH MONG MANH CU C TÌNH TH NH T CU C TÌNH V NG ANH CU I I CÙNG ANH TI N QUÂN TRÊN NG DÀI CÙNG HÀNH QUÂN GI A MÙA XUÂN CÙNG NHAU I H NG BINH C YÊN VUI C YÊU MÀ THÔI DÁNG NG B N TRE DÁNG EM DÁNG NG C DÁNG TIÊN N DÁNG XUÂN DÃ TRÀNG C HOÀI LANG I KH KHÚC KHÚC BU N KHÚC BU N (2) D M TRONG TIM D U CHÂN A ÀNG D U CHÂN NI M D U CHÂN LÃNG T D U CHÂN MÙA THU D U CHÂN PHÍA TR C D U CHÂN TÌNH NGUY N D U CH M H T D U CH M I D U CHÔN TÌNH BU N D U TÌNH S U D UV T D U V T BÌNH YÊN D U V T TÌNH S U D U YÊU D U YÊU I D U YÊU TÌNH U D U BI T VÃNG D U BI T R NG EM Ã XA HOÀI AN N CAO TR NH CÔNG S N LÊ H U HÀ PHAN HU NH I U DÂN CA KIÊN GIANG NH C HOA DUY NH QU C AN NH C HOA NH C NGO I QU C V NG NGUY N NG C THI N HUY DU M LA INH NHU NH C NGO I NH C HOA NGUY N V N TÝ NH C HOA NGUY N NG C THI N NH C NGO I MINH CHÂU T HUY CAO V N L U NGUY N NG C TH CH PHÚ QUANG THÁI HÙNG THÁI HÙNG THU HÀ TR NH CÔNG S N THÚC NG MINH CHÂU MINH KHANG PH M MINH TU N HOÀNG MINH KHANG TH HI N QU C V NG NGÔ TH Y MIÊN O CH N NH C HOA QU C V NG QU C AN THÁI TH NH NG C L TRUNG QUÂN ÌNH PHÚC Bi t không tình i bao ngày qua ng trôi xa v i thôi ành xa nhau.. Chuy n tình ôi m i chan ch a không bao gi i nh dòng su i tình. Cha i! cha là ai ? i! là ai ? êm khuya bên hè v ng a bé.. Sõi á v n nh d u chân ng i ã qua ng v ng ph c tháng. Tìm v c i nh ta còn nghe ti ng ai ng v ng i em yêu h i xin. V ch n d u chân x a i tìm còn vãng mãi rong ch i phiêu du.... Có khúc m c anh không sao hi u c vì âu em ã lìa xa d u ch m.. Ch nh t dài con ph bu n không anh v ng ng t ch nh t bu n em...... Dù cu c tình.. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân th than Tr i trao cho em th t tha dáng ng c chi u không qua ây mây mong.. Qua núi qua sông qua ng lúa chín ta nghe xao xuy n ti ng i. Thôi anh hãy v ch ng c n nói thêm làm chi bao nhiêu n i bu n. Ánh tr ng nghiêng mõi mòn i ch Ch em mang cho anh ánh d ng. Ti ng m a v bên i ru h n em phiêu du i nh . Bu i sáng khi s ng tan còn l ng ng Nhìn th y dáng em ngoan n m... êm nay sáng quá tr ng i có hay chú cu i bõ nhà i âu. Có nh ng ngày m a gió r t r i trong lòng tôi có nh ng ngày em n. Tr ng i. PH NG TH O không còn nh ng ngày m ng nh ng cây ph ng tr m nhìn nhau.. M t mình qua sông v ng ch t nh êm tr ng ngày x a. . Khi tình yêu t bay nh cánh chim cho s u th ng ng r i trong trái.....uni... Mùa xuân mùa xuân l i trên cánh ng mùi h ng cõ hoa n ng nàn.. Bi n r ng n chân tr i thuy n theo sóng lênh ênh ngoài kh i.......T là t phu t ng o ki m s c phong lên àng vào ra lu ng trông… Tình là ánh m t trao nhau hôm nào tình là ti ng nói yêu th ng.... D u yêu ã xa r i.

. R i em ng quên anh mà thôi em ng nên d i lòng mình làm gì. Bi t nhau gi a tr ng tròn Nh nhau xu ng bi n mà lên non v n.. a.... Mình em ng i ây ng i bên dòng sông êm m nghe tình trôi nhìn lên. H n ch i v i ti ng yêu. ã lâu r i t ngày em ra i trái tim ta ã mang th ng au em i.. Th p thoáng bu n au t i..... Man mác dòng sông ng Nai êm trong nghe ti ng hò i dìu d t mênh. Chuy n ngày x a em ôi tám m ng m dáng th ng c trò i p nh .. Em n th m tôi dù không ón m i vì tôi quá nghèo âu dám h môi. D y mà i D y mà i Ai chi n th ng không h chi n i Ai nên khôn. Bi t nhau gi a tr ng tròn m n nhau d i bi n mà trên non v n.. Chi c xu ng nhõ a anh v xóm nhõ nghe rì r m ti ng sóng v . N ng xuân m th m môi h ng gió xuân n bên em ng i cùng mùa xuân... lên i cho tình ta say cm Có m t dòng sông bao la xuôi v bi n r ng Có m t dòng sông miên. N ng con trai mong manh s i nh tình anh ó i ch bên ph a con.............uni.. i tôi bu n nh dòng sông s u nh mùa ông không bi t ôi môi c i. ã bi t không còn tình yêu m i n hôm qua em c t b c ra i .... a v n m a bay trên t ng tháp c Dài tay em m y thu m t xanh xao.. Tình trao em chi c hôn êm m m môi m m.... Nhánh sông thân yêu ngày ch a bi t bu n ã ru tôi tr n i u th . Ng i yêu h i c sao h n d i cho quen m t v ng l r i tình.http://yellowking... Dòng máu c h ng b n nghìn n m dòng máu õ i ch y trong tim..... T ng ngón tay khép nh hoa tr ng bõ l i hàng cây ng ngác sau... Nhi u lúc cô n mà v n c i vui nhi u lúc bâng khuâng nh ng sao...... i trên sông Vàm m t êm tr ng r m mái chèo khua nh t a sóng v .... ng xuân t . ã h n cùng tình í...... 17 . Gió hãy nh n giùm ta n ng hãy nói giùm ta g i bão t chi u qua. Hãy i anh v i lý ng a ô l c c c ng xa quanh co nh p xe th ..Track list Karaoke Viet Nam ... C ng tr ng làng hai bên hai cây ph ng vách t mái r m x xác... Có nh ng dòng sông không tr v âu.cc 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 830575 830418 829401 828540 829745 828041 830419 830184 831074 828820 829802 829151 829522 828605 829803 829707 828869 830951 828576 828956 829500 829501 828521 829714 828510 828599 829101 831328 829643 831107 829892 828509 830328 830420 830780 830285 828499 829252 830024 829960 829608 830056 831204 829144 831122 828017 831304 829786 D U CÓ L I L M D U CÓ MU N MÀNG D U TÌNH Ã XA D Y MÀ I D TH NG DI M X A DÌU NHAU I QUA VÃNG BU N VÃNG CU C TÌNH VÃNG NH T NHÒA VÃNG NH T NHÒA (2) VÃNG TRONG EM U DÀNG S C XUÂN DÒNG I DÒNG MÁU C H NG DÒNG SÔNG B NG DÒNG SÔNG BI T LY DÒNG SÔNG NG NAI DÒNG SÔNG KHÔNG TR L I DÒNG SÔNG L ÃNG DÒNG SÔNG QUÊ EM (A) DÒNG SÔNG QUÊ EM (B) DÒNG SÔNG TÌNH DÒNG SÔNG TÌNH YÊU DÒNG SÔNG TU I TH DÒNG SÔNG TU I TH (2) DÒNG SÔNG VÀ TI NG HÁT D CM D I LÒNG D I LÒNG D I TRÁ D IH N DU KÍCH CA DU KÍCH LONG PHÚ DU XUÂN DUYÊN DÁNG ÁO HOA DUYÊN I BI N QUÊ TÔI DUYÊN TÌNH DUYÊN TÌNH (CN) DUYÊN TÌNH (UN CHANCE D'AIMER) DUYÊN TÌNH LÝ NG A Ô DUYÊN TR U CAU DÙ ANH NGHÈO DÙ CÓ LÀ NG I TÌNH DÙ TA KHÔNG CÒN YÊU ÂM D I BÓNG TRE LÀNG D I C NG TR NG LÀNG (A) H HOÀI ANH QU C AN LÊ QU C NG NGUY N XUÂN TÂN TR NG QUANG TU N TR NH CÔNG S N QU C VI T THANH S N-PH THU DUY NH NH C HOA QU C AN THÁI HÙNG NGUY N NAM NH C NGO I LÊ QUANG HOÀI AN NH C NGO I TR NG QUANG C O PHÚC VI T ANH TR NG QUANG C TR NG QUANG C H MINH NHÂN LÊ QUANG HOÀNG HI P NH C PHÁP NGUY N NAM NGÔ TH Y MIÊN TR N MINH PHI NGUY N MINH ANH TU N KHANH NGUY N TÔN NGHIÊM NHU N QU C H NG AN THUYÊN MINH CHÂU PH M MINH TU N Y VÂN Y TR NH NAM S N TR NG QUANG TU N KH C NG TÔ THANH TÙNG NH C HOA NH TÂM NGUY N V N TÝ HOÀNG CHÂU QUY S C Khi con tim mong nh m t ngày dài ch ng th y bóng em yêu n bên.. Dáng vóc em ng c ngà thêm tha thi t chi c áo dài hoa v ng gót sen...... Tình em nh con sóng d cu n trôi v âu gi c m i tôi l i yêu. Du xuân du xuân í.. Anh em trong oàn quân du kích cùng vác súng lên nào i lên i lên. Anh có bi t r ng em yêu anh l m không anh có bi t r ng em ch lâu....... N u em ã ành lòng xóa h t nh ng ân tình x a bên nhau nh ng l i.... D i trá ó ã theo chân ng i gi t ch t mòn bi t m y cu c tình. Hò dô dô dô hò dô hò hò hò dô hò dô dô dô hò.......... Nh khi ban u mình bi t nhau h n b ng mênh mang tình ng mênh. êm tr ng êm ng i nhìn ánh tr ng v ch ng i tình l là tình.... êm ã v trên d c gió xôn xao ru yên tình mình anh có v bên ó. D i bóng tre làng m t chi u khi n ng ch a tan Thoáng th y em c i. êm qua m dáng em ang ôm àn dìu muôn ti ng t Không gian tr m l ng... Ai v t C u Long Giang v ng trí l t sóng ngàn có oàn quân du... Gió... N u có n c m t n u có yêu th ng mênh mông dòng sông thì th m. Mi ng tr u mi ng cau ngày x a ngày x a ch tình ch duyên ngày...... t m a r i mãi ph khuya em v nay ã không còn n a bóng anh ón... à.. ng yêu ng thoáng trong tim nh là n gió êm không m t câu.... Trong tim ai ng có m t dòng sông riêng mình tim tôi luôn g n bó..

Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc

816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863

829787 830421 831075 829380 829918 831123 830338 829132 830738 830952 828597 829656 831077 830576 830953 830577 829026 830954 828501 829540 828106 828244 828098 830955 830956 828598 829306 830578 831216 831076 830185 830957 830958 830959 829179 830096 830579 831110 828434 828524 829538 829465 830337 830422 830805 830580 830581 829895

D I C NG TR NG LÀNG (B) D NG NH D NG NH TA Ã D NG B C GIANG H A A BAY XA AM MÊ AU M T L N R I THÔI AU XÓT LÝ CHIM QUYÊN AU XÓT LÝ CHIM QUYÊN (CN) AU XÓT LÝ CON CUA ÁM C I NG I TA ÁNH M T ÁNH M T TÌNH YÊU ÁNH R I BÊN H ÁNH R I TÌNH YÊU ÁNH TH C MÙA THU ÁNH TH C T M XUÂN ÁNH TH C TRÁI TIM À L T HOÀNG HÔN À L T L P ÔNG À L T M NG M À L T M T CHI U M ÀN CHIM VI T ÀNH NÓI L I CHIA TAY ÀNH THÔI M T NHAU ÀN KHÔNG TI NG HÁT ÀN SÁO H U GIANG ÀN TR NG NG CHO TA M T MÙA XUÂN Ã KHÔNG YÊU THÌ THÔI Ã QUÁ NHI U N I AU Ã XA CU C TÌNH Ã YÊU NG CAY ÂU PH I B I MÙA THU ÂU R I TÓC DÀI I ÂY THÔN D T KHÁCH QUÊ NG I TN C TN C L I RU TN C TR N NI M VUI T QUÊ TA MÊNH MÔNG P V CÂY ÀN EN TR NG ÈN CÙ P TRAI THÌ SAO ÊM BIÊN HÒA ÊM BU N PH TH

QUY S C O CH N TÂM HOÀNG TR NG THÀNH CÔNG NG C S N HUY C NG C SAO BI N C SAO BI N MINH VY NH C NGO I HOÀNG HI P PH M HOÀ KHÁNH VI T ANH MINH KHANG TR N HUÂN NG TH QU C BÌNH MINH TH HI N T HUY KHÁNH B NG N CAO PH M HÒA KHÁNH TRUNG QUÂN CHÂU TR N LONG N PHAN LONG PH M TUYÊN HOÀI AN NH T TRUNG THÁI KHANG TR N H U BÍCH NG B NG VINH PHÚ QUANG KH C NG PHAN HU NH I U YNH TR M CA PH M MINH TU N N THÀNH NHO HOÀNG HÀ HOÀNG HI P TÙNG VÂN TR N TI N DÂN CA QUAN MINH KHANG NGUY N V N HIÊN NG C S N

Th r i m t hôm d i y tre làng ôi tim r n rã ng p dòng yêu... D ng nh gi a ta là bóng êm d ng nh gi a ta là lãng quên Tình... Mây bu n trôi mãi trôi v i xa mây ng ti c nu i tình chúng ta... Chi u nay s ng gió l khách d ng bên quán x a m màng nghe ti ng... a a gi ã x l ng cho bên mái i trông con thuy n. L ng tre... Em nh muôn ánh sao gi ng trên tr i lung linh lung linh soi h n tôi say... D u bi t cu c i h p tan có ai ng và chuy n tình yêu là do... Ngày x a khi ta l n lên ã nghe câu hát lý chim quyên chim quyên n... Ngày x a khi ta l n lên ã nghe câu hát lý chim quyên chim quyên n... Tình bu n câu hát lý con cua n ng m a i gian khó ai th u ch ng... Nhà ai èn hoa sáng ng i Ng i ta m ng vui nói c i àn hát réo... Ngày x a em nh chi c bóng chi c bóng bên anh th m l ng t lâu em... Gi a lúc êm t i em nghe th y lòng bu n th t bu n gi a lúc êm... i qua dòng sông hôn em ánh r i bên b dòng sông trôi bi t bao... Khi màn êm buông xu ng vây quanh em bõ i không nói m t l i dù... T ng chi c lá i i mùa thu n ây r i ánh th c tôi l i tình... M t ngày m i m t ngày ang t i. oá t m xuân v n ng trong hoang... Nh bao ngày tháng bu n vui ã i qua i tôi ôi khi tôi nghe con... D C M - L ng nghe chi u xu ng thành ph m ng m M u lam tím à l t s à L t l p ông hoa vàng v a m i n ta còn ch em m t gi c m ... Ai cho em ôi má h ng ào và ôi môi dâu t i th m ng t ngào tôi... Chi u nay ta lê b c chân giang h D ng ây ta nghe gió ru êm m... V ây khi gió mùa th m ngát i chim giang h Bao cánh ang cùng... ành th cho nhau m t l i cu i vì l i i nay chia hai o ng... êm nao ta sánh vai cùng nhau ngàn vì sao lung linh sáng trên tr i... Nhìn em c i qua ti ng hát àn anh m t ng câu ca G i t lòng... T trên nh ng ng ông con chim sáo nó bay ra ng theo con n c... a em v ph khuya m t mình tôi tr l i h ng êm th m th m mãi con... ng ã cho ta m t mùa xuân y c ng m t mùa xuân t i tràn... L i nói u môi anh i chót l i u môi ph i xa ành thôi sao anh... Làm sao tôi quên i nh ng ng t ngào ã trao v ng i ôi tình yêu... ng ph v ng b c chân anh làn gió rét bu t tâm h n ch nh lòng... Ti ng lá i khe kh vào êm êm bao la t m t êm m nh ng gi t... Ng i yêu d u i tình em ã trao anh r i n i nh ngàn kh i không... Em ru gì l i ru cho á núi á núi t t nguy n v t o th i gian... Mái tóc em không còn dài bu n n m ngón tay tôi ti ng hát em... Sao anh không v ch i thôn nhìn n ng hàng cau n ng m i lên v n... t khách quê ng i êm n m t khách quê ng i êm n m t khách... t n c tôi thon th gi t àn b u Nghe u n i au a Ba... Ru con ru con ti ng ru cu c i ru con l i ru c t lên t ... Ta i trong muôn ánh sao vàng r ng c tung bay r n ràng và mê say... ào h m ào h m t lúc tóc còn xanh nay ã ph ph ... p v cây àn... Gi n i p v cây àn... Ng i i... ng i... Có m t chi u ng i vu t tóc em m t s i tóc tr ng b ng buông r i... Khen ai khéo x p i a cái èn cù voi gi y i a ng a gi y tít... inh inh inh ong inh inh inh inh ong inh inh inh ong inh inh... Làn gió êm trên dòng ng Nai làn gió êm th ng ai mong ch l i... Khi ph nhõ êm m chìm d n trong êm. nh b c chân n bóng...

ng…

18

Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc

864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911

828537 828243 829323 829004 830739 830740 831305 828388 830741 830339 830582 831078 829241 831185 830423 830097 830742 831353 831124 831125 830424 829961 829804 828840 830425 830186 829184 831306 830806 828150 830235 828062 829855 828138 828902 830960 829510 830807 828952 829070 828659 829744 829805 831079 831260 828459 828859 830098

ÊM CHIA TAY ÊM CHIA XA ÊM CÔ N ÊM CU I ÊM CU I (A) ÊM CU I (B) ÊM NH M NH ÊM ÔNG ÊM ÔNG (CN) ÊM Ô TH ÊM GÀNH HÀO NGHE I U HOÀI LANG ÊM GIAO TH A NGHE M T KHÚC DÂN CA ÊM GIÁNG SINH BU N ÊM HOANG ÊM HUY N DI U ÊM KHÔNG SAO ÊM KHUYA TRÔNG CH NG (CN) ÊM LANG THANG ÊM LAO XAO ÊM MÀU H NG ÊM M A ÊM M A (2) ÊM NAY ANH M V EM ÊM NAY EM TH Y CÔ N ÊM N M M PH ÊM NGHE TI NG M A ÊM PH NG NAM ÊM R NG AKMIN ÊM SAO LUNG LINH ÊM TÀN B N NG ÊM TÂM S ÊM THÀNH PH Y SAO ÊM TH Y TA LÀ THÁC ÊM THU ÊM TH NG NH ÊM TÓC R I ÊM TR NG ÊM TR NG (2) ÊM TR NG S N NH BÁC ÊM YÊU NG M SAO N BÊN EM N N N SAU M T NG I N V I CON NG I VI T NAM TÔI N V I EM ÊM NAY GIÓ I VÀO LÃNG QUÊN L I SAU L NG M T N I AU

SVSP HÀ N I QU C NG NGUY N NH T HUY THANH S N NG C S N NG C S N TR NG LÊ S N NGUY N V N TH NG NGUY N V N TH NG Y VÂN C SAO BI N VÕ ÔNG I N NH C NGO I: WHAM HÀN CHÂU Y VÂN NGUY N H NG S N VI N CHÂU VINH S T NG V N MINH VY SÔNG TRÀ TU N KHANH O CH N NH C HOA VI T ANH C TRÍ NH T SINH NGUY N C TRUNG LUÂN NG THI U T C TRÚC PH NG TR N LONG N TR NH CÔNG S N ÀNG TH PHONG NH C HOA HÀN CHÂU PH M MINH TU N LÊ QUANG TR N CHUNG NH C HOA N CHUNG TR N HUÂN SÔNG TRÀ PH M HOÀ KHÁNH XUÂN NGH A NH C NGO I O PHÚC NG B NG QUANG

Ch còn êm nay chúng ta chia tay ng quen l i v ng sánh b c... êm chia xa âm vang ti ng hát êm thi t tha bao ngày tháng qua êm qua... M t mình gi a êm t i Th ng nh em v i x ng i M t mình... NG C S N - Ng i i có nh có th ng m t ng i còn m nh ng lúc ón a… Ng i i có nh có th ng m t ng i còn m nh ng lúc ón a... Ng i ã quên i bao l i yêu n m nào ng i ã quên ta r i ta còn... Trong c n say anh n bên em nghe ch i v i iên o con tim bao am mê... Chi u ch a i màn êm buông xu ng âu ây buông l ng l ti ng chuông... Chi u ch a i màn êm r i xu ng âu ây buông l ng l ti ng chuông... Màn êm xu ng d n muôn ánh èn t nhiên nh ng i sáng kìa bao... X u x u liu ph n liu ph n x u x u D i tr ng dòng sông trôi... êm giao th a nghe m t khúc dân ca bài dân ca tha thi t m à... Nh n anh bu n trong êm giáng sinh t ngày anh yêu v ng xa lòng... Có ph i em v trong êm nay b c th p b c cao ng nghiêng trên i... Có ai bi t âu chuy n tình c có ai oán âu nào mà ng vào m t... Hãy nói v cu c i hãy nói v cu c tình v m t ng i con gái... Ch n g i t ng êm s ng nh bu t gió ông v hiu h t t rèm... B c lang thang qua t ng a hè Bi t i âu êm dài b v Ng i yêu... êm ông lao xao êm ông nh ai êm ông cô n v ng anh c n m a lao xao... Tay trong tay v i ai ang xoay cu ng quay hòa theo ti ng nh c em tôi... ng v nhà em êm nay m a r i không gian tím ng t mây ph ngang... Có khi êm dài m a mãi ti ng m a h t hiu mõi mòn Chi u ã v n m nghiêng góc tr i ch êm i vòng tay ón i... M t chi u anh ã n trong gi c m ng c i êm ái sáng soi h n... êm êm n m m ph bao con ng mùa xuân i qua hoàng hôn ghé th m... Ng i h i nh anh bi t bao êm r i ti ng m a v n r i t ng êm... êm n m nghe dòng sông d y sóng nh l i ru u thu nào vó ng a... Khi ánh d ng khu t sau núi cao khi bóng êm n trên DakMin gió lung... Tìm m t vì sao lung linh trên cao tìm m t vì sao lung linh sáng... Ai v b n Ng cho ta nh n cùng nh ch ng non n c H ng Bình Có... Mình g p nhau nh lúc m i quen ban u. C sao em ng p ng ng? Nhà... Tôi ang nghe ti ng sóng dòng sông Tôi ang nghe ti ng gió ngày Xuân... M t êm b c chân v gác nhõ Ch t nh óa hoa t ng vi Bàn tay... V n khuya tr ng chi u hoa ng yên nh m t bu n lòng ta xao xuy n... Giá bu t hoang nh tuy t r i thêm bao hiu qu nh tr ng xóa êm dài... Qua m t l n yêu ng tr c tr ta ch t bi t r ng ng vào tình... êm tr ng trôi qua tình em nh cánh én bay xa h n em xanh th m ngát... êm nay ra ph a trên môi th m anh hay ra ng m dáng em hi n hòa môi... êm Tr ng S n chúng cháu nhìn tr ng nhìn cây nh v khuya nh ... Trong êm nh c vui r n ràng ng t ngây ôi ta cùng say s a dìu nhau... M t ông sao sáng hai ông sáng sao Ba ông sao sáng sáng chi u muôn... n bên em êm nay s u v ng cô n em nh c tên ng i phút giây trong... Em em i c mong n n ta bên nhau trong chi u loang n ng nghe âu... Khi em g p anh tình c i góc quán quen ch t ánh m t y khi n em... Này n thân i n m châu b n ph ng Vi t Nam t n c chúng tôi xin... n v i anh êm nay v i nh ng ân tình v i nh ng môi m m vòng tay... Nh ng bu n au ã qua r i tuy t tháng mùa s ng gi a khung tr i... M t ng i quay l ng l ng i ng i kia c ng khóe mi còn cay bõ...

19

Track list Karaoke Viet Nam - http://yellowking.uni.cc

912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959

828826 828441 829363 830426 828587 830808 828410 830811 829962 828229 829111 830745 830746 831080 830340 828585 830583 828300 828096 830809 829169 830743 830744 830810 829270 831237 830099 831238 830584 829239 828867 829189 830585 830057 831108 828966 830025 828220 830586 828401 828245 830587 828937 829005 830286 831109 828678 830588

RIÊNG TÀNG NH NG NG I TÌNH TÓC NÀNG NG YÊN TR N I NH TH NG I BÊN ANH MÙA XUÂN I CÀY IC Y I CHÙA L PH T I U CH A NÓI I U GI N I P KHÚC MÙA XUÂN I U BU N PH NG NAM I U BU N PH NG NAM (A) I U BU N PH NG NAM (B) I U HÒ PHU THÊ I U LÝ BU N I U TH N TIÊN I C I CV I QUA VÙNG NON I TÌM TRÁI C M I TRONG H NG TRÀM I TRONG H NG TRÀM (A) I TRONG H NG TRÀM (B) I VÀO T NG LAI IV I XA ÍNH C NH M NH NH M NH NH M NH NG CAY N XUÂN CA N KHÚC CU I CHO EM ÓA HOA ÔI ÓA HOA VÔ TH NG ÓA H NG CHO EM ÓN DÂU ÓN XUÂN ÓN XUÂN (CN) ÓN XUÂN NÀY NH XUÂN X A ÓN XUÂN V Ò A B N KHÁC Ò NGHÈO NG NH ÔI B ÔI CÁNH THIÊN TH N ÔI CHÂN THIÊN TH N ÔI GIÀY I ÔI L I ÔI L I V I HU

NH C NGO I VINH S C TRÍ LÊ QUANG HÀN CHÂU DÂN CA THANH HÓA H NG VÂN TÔ THANH TÙNG PHÚ QUANG QU C NG C SAO BI N C SAO BI N C SAO BI N YNH TR M CA NH T SINH MINH CHÂU BÙI ÌNH TH O HOÀNG LÂN TR N LONG N MAI THU S N THU N Y N THU N Y N THU N Y N QU C AN LÊ QUANG GIAO TIÊN QU C AN SONG NG C THÁI KHANG THANH S N HOÀNG TR NG TH Y H U XUÂN TR NH CÔNG S N PH M NG KH NG MINH VY PH M ÌNH CH NG CHÂU CHÂU TR N THANH TÙNG HÀ PH NG Y VÂN MINH VY NH C NGA KHÁNH B NG NG B NG QUANG NGUY N I PHONG NH C NGO I THANH S N

Và ây riêng t ng nh ng ng i tình ã n r i i i tôi nh ... ANH:Xin tr i ng ng bay c n gió heo may EM: em tóc dài yên ng ... Ng i tình i em có bi t nhi u êm cô n g i chi c còn i mình... T ng tia n ng m th m lên mùa xuân cho em cho ng i T ng àn chim... Em nghe gì không con gà ã gáy canh t em i d y i lo n i c m anh i... Lên chùa m t cành sen lên chùa m t cành sen n c m b ng èn... NH T TU N - Ngàn hoa t i hôn chân em ón em i chùa l ph t B y chim non a em… Tôi có nói gì âu mà m t em y ý hõi mà môi em thì th m b i... u dàng t n ng... ùa nh trên áo ôi môi em i bao khát... N ng chi u lung linh muôn hoa vàng ch t tia n ng v trong ánh mùa... V ph ng nam l ng nghe cung àn th n th c ng d i tr ng m màng... V ph ng Nam l ng nghe cung àn th n th c ng d i tr ng m màng... Câu hát ngân nga ti ng t giao hòa cháy lên trong muôn ngàn tâm... Mi ng tr u nên ngh a phu thê cha ã nh em v là v v i anh... Ngày y em i i u lý bu n i u lý bu n i u lý th than ngày... Vui hôm nay nâng b c ôi chân nh p nhàng ta bên nhau hãy c t ti ng... ng r ng th m i v ng n c su i trong th m thì c xòe ô che... i c v là i c v Em vào nhà em chào cha Cha khen... i qua vùng cõ non Ng mùa Xuân ang n Bâng khuâng chi u ba m i... Ta mang trái tim hành lý gi c m cánh chim tung tr i ta i b c... Hò... ... gió Tháp M i ã th i th i r t sâu có n i th ng au... HOÀI - Hò gió Tháp M i ã th i th i r t sâu có n i th ng au có… HOÀI - Dù i âu dù xa cách bao n i anh v n có bóng em gi a h ng tràm… Mu n làm c n gió cùng làn mây d n trôi kh p ph ng tr i bao s u... Trong bóng êm tôi v ôm cu c tình loi bi t em v âu mùa ... nói v i anh r t th ng em th ng vì n t na nhu mì ngoan hi n... H i ng i tình em có hay v n l ng th m n i ch n ây m h n trong... Thôi nhé em ng nhi u h n s u ng th ng ti c r i xa xôi... Gi t n c m t khi nào ch y ng c dòng i còn nhi u n i trái... Nghe xuân sang th y trong lòng mình ch a chan ti ng pháo vui vang ó... Trên con ng m t mình em v i ch n tha ph ng c n au xa ng i... Ngày y bên d u v ng hái óa hoa ôi bên ng xa xôi t ng cánh... Tìm em tôi tìm mình c s ng mai tìm trên non ngàn m t cành hoa... M t óa h ng õ th m dành t ng em m t ngày m t óa h ng trong... Làng quê tôi àn chim líu lo tr th ùa vui bên sông gái trai n... Xuân ã n r i gieo r c ngàn h n hoa xu ng i vui trong bình... ón xuân này tôi nh xuân x a M t chi u xuân ai ã h n hò. Nh m... ANH CHÂU - ón xuân này tôi nh xuân x a m t chi u xuân em ã h n hò nh m… ón xuân v cánh mai vàng gió ung a l c non xanh m m chào m t... M i hai b n n c bi t âu trong ngày mai này em b c theo ch ng.... Lênh ênh trên sông chi c ò nghèo ch ng i trên b n v ng qua s m... Na na na õng nh õng nh na na na õng nh õng nh na na na... êm dài qua d i m a r i em mong ch anh t i cây cõ hoang nh nói nên... Cho tôi xin m t ôi cánh thiên th n trong c n m tìm v bên ng i yêu... Thoáng m t chi u ch t bu n tôi b c lang thang c trên ph ông... M t chi u b c trên ng hoang v ng ngày hè n giông v a im l ng... Em xin nghe anh nói m t l i d u cho l i nói hoang ng t a nh mây... th a x Hu bây ch v n còn núi Ng bên...

20

... t ng l p l p m a dài M t.. i phù du có ngh a gì Nh ng l i danh tan thành tro Cu c tình. T ngày anh i vi c ng em giõi giang ru ng c y ch ng dây cây lúa.... Sông xa. Cu c.. T ng i ca không sao bi t nh th ng yêu ng t ng i ca .. Tôi nh ngày qua lính quýnh cô em ôi m t u bu n ôm m m say.......cc 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 828630 828878 831217 831281 830589 830590 829963 830187 830915 830156 828100 830287 830591 828049 829342 828290 829272 830592 828393 828205 830427 828648 828336 828654 829964 830593 830428 829273 828200 831081 830429 828275 828438 830760 830100 828613 828655 829709 831061 828133 829794 830594 830595 828656 829721 828211 830747 830748 ÔI M T ÔI M T HUY N ÔI M T MÙA XUÂN ÔI M T NG I S N TÂY ÔI M T NHUNG ÔI M T PLEIKU ÔI M T TRONG ÊM ÔI NG CHIA LY AI AI BI T TR C I THÔNG NG I NG NAI MÙA S U RIÊNG NG XANH I THAY I KÈN TÍ HON I CA I CA (2) I CH A TRANG I M I I EM BI T BAO L N I MÃI CÓ NHAU I PHÙ DU I TH T VUI T I I IB C ANH V I CH I CH LÀ TH Y I CH PH A I CH TRONG C N M A I EM A EM TÌM NG HOA VÀNG A EM V BÊN Ó A EM XU NG THUY N A M A TR V A NHAU V NG BAY EM I NG CÀY M ANG NG CHÚNG TA I NG EM I NG M T CHI U NG TÀU MÙA XUÂN NG TÌNH ÔI NG NG TÌNH HAI L I NG TÔI I NG V N CÔI NG V HAI THÔN NG V HAI THÔN (A) NG V HAI THÔN (B) XUÂN H NG THÔNG T TR N HUÂN PH M ÌNH CH NG QU C VI T NGUY N C NG TR NH NAM S N KHÁNH B NG PH M DUY DUY NH Y VÂN HOÀNG HI P TR N VI T BÍNH NH C NGO I NGUY N KIM TU N PHAN HU NH I U NH C INDONESIA DZOÃN BÌNH VINH S TR NH CÔNG S N LÊ QUANG NH C HOA NH C ANH HUY TH C TR NH NAM S N TR NG TUY T MAI NGUY N C TRUNG NH C NH T TH HI N DUY NH PH M DUY B NG GIANG HÀN CHÂU NG TH ÌNH PHÚC NH C NGO I AN CHUNG HUY DU PH M DUY Y VÂN PH M MINH TU N LÊ V N THI N LÊ H U HÀ TR NG H I NGUY N HOÀI ANH PH M TH M PH M TH M PH M TH M cho em ôi m t sáng ng i nhìn i và làm duyên i cho. Th t ch m th t nh nhàng tôi b c i t ng l i t ng l i bu n tôi.. ng tôi i núi. i v âu h i em? Khi trong lòng không chút n ng Gi c m i xa..... Hãy th p ánh sáng trong h n tôi khi u t ang ch t y vì tình em.... Chúng tôi ng i k vai bên nhau tr ng trôi qua u súng ánh l a h ng.. Gi u anh trong v n cây d i g c s u riêng nhõ m c quân thù ru ng... Em qua t ng c n m a n trong h n anh ng i ây hát mãi khúc ca. Thôi em hãy i v v nh bi t k t ây còn luy n l u làm chi còn... Th ng nh h th ng nh ai..... Nào i thôi em i! Bình minh lên ng ng i anh a em rong ch i v . Mùa xuân ang n nói em i u gì mà sao ôi m t long lanh nh gi t. R ng x a có gã t quan... Khóc th t nhi u nh th ng th t nhi u ngày mai ti n em lên ng. Dòng i cu n trôi bi t bao l i l m che gi u trong lòng i ch .http://yellowking.. m x a anh phá núi em m ng trên nh Tr ng S n i núi ch p. ai bi t lúa y ý y lúa m y cây? Bi t ý sông bi t sông m y. Bên h n c. Lên non tìm ng hoa vàng nh nhau... i m t mùa m a mùa m a tr v .... i em v cho i i m trang cùng nhau ón xuân huy hoàng Vì. Còn m t mình tôi gi a êm khuya gi ây ch ng bi t i v âu.Em ng trên c u i anh D i chàn c u n c ch y ngày Th i gian trôi i mau bao êm qua bên nhau sao em th y th t nhanh!.. êm… 21 . ng bay em ch em tr i s ng t ôi vai m m môi em nh run l i ru. i giao liên b c tôi i dài theo theo t n c.Vi t Nam trên ng chúng ta i nghe gió th i ng xanh quê ta ó… ng em có i H ng êm gót hoa N nh ng oá th Ôi k ng.. Tôi a em v ó âm th m tôi v v i mình tôi v i tháng ngày .. ng xanh là ch n ây Thiên àng cõ cây Là i b y thú hoang ang.... Mùa xuân ch a sang mùa ông ch a qua và v ng tr ng kia còn ch a chi u. Ch em ch em i em i em Chi u mây xám công viên qu nh hiu t. Em i nép vào lòng anh má k bên nhau ta nh c chuy n ngày qua cho.uni.. Ng i trên i v ng Bên g c cây thông già Nhìn theo dòng su i Trôi. Thôi.. Te tò te ây là ban kèn h i Tò tò tò tò te có anh nào mu n ch i.... i không ai dám ch c tr m n m con tim ch ng v ng n tình t nay... ng v thôn em duyên dáng tên em xuân con thuy n xuôi mãi nh p c u......... M t chi u thu lá sân tr ng không ng ng bay ch i v i. ng v hai thôn mai m t ôi uyên ng qua c u soi bóng nh th m.......... ng v thôn em duyên dáng bên ven sông con thuy n xuôi mái nh p. i o ng khuya ng khuya… Trong êm u t i bao la mây gi ng muôn l i ôi ta thuy n tình i trôi... XUÂN SÁCH . i ch anh em ch ng tính t ng giây dù m i giây b ng hai u th .. i trên ng m t chi u em i tr c anh sau không bao gi g p g .. Có dòng Xê Xan trong ôi m t em có hàng thông xanh trong ôi m t em. ôi m t em t a nh sóng trào bi t gi n h n r i bi t th tha bi t... V N PH NG ............Track list Karaoke Viet Nam ...... Cha cha cha ra cha cha cha cha ra cha Ti ng m a r i cho lòng nghe giá..... Tr ng em qua công viên m t thoáng gió cu n lá me bay khi anh ch ..

. M i hôm qua còn ây bao ân tình m say b ng nhiên anh i thay nên.. Này cô em áo tr ng.. ng xa nhau ng quên nhau ng khúc tình nghèo.. Em có mái tóc vàng ôi m t tròn v i môi c i xinh và m ng c ng.... ng khóc nghe em n u tình dang d Dù tháng n m dài nh t phai c..... ng x a… c tin em l y ch ng lòng anh bu n bi t m y c tin em có ch ng.. Em bao nhiêu tu i r i mà má em ng h ng mà m t em m m ng p nh ..... Em cho tôi cho tôi m t i Em cho tôi cho tôi m t ngày T .... Khi em ra i em không nói m t l i bõ l i sau l ng bao n i ti c. ng! ng anh nhé! ng ón em khi tr ng tan ng! ng anh nhé... B c trên ng v em th ng nh em âm th m nh bao n th a êm.. Tình yêu không nh trò ùa âu em ng b t cá hai tay gian d i tình. êm nay th i gian ng yên l ng ng... Chúng ang trông em v . Nh n c e mail ph ng xa a anh gi a m t chi u m a mênh mông th t. Ngày nào ta ch a quen bi t Ng ngàng khi ng bên nhau Ngày nay ã. Em hãy nói m t l i dù làm i lòng au ng l ng yên nh th . Dòng sông hôm nào còn nh không em ni m bu n vui tha thi t êm. Trong êm m t bàn chân b c bé xíu lang thang trên ng ánh m t. T ng ngày t ng gi dù ang rong ch i n i âu anh ng nh n em... 22 . Xin em nói làm chi bao l i nh th ng u môi làm tôi ngây i ng. H i em chim sâu nhõ Có bay vào h n anh nh sau tình bay m t Bi t.... V th m ch n x a n ng chi u quê nghiêng nghiêng vào c a Em b c vào i tôi nhà vang ti ng nh c a ánh èn loang ng....... Ai o ch n trâu là kh ? Ch n trâu s ng l m ch ! Ng i mình trâu. ng xa em êm nay.. ng bõ em m t mình. T... c tin em l y ch ng lòng anh bu n bi t m y c tin em l y.... Ngày nào anh tr v Th m ng i em gái nhõ Không bi t gi ra sao Em..T.. Em i có hay ch ng xuân nay i t i vui trong n ng ban mai h ng xuân. ng bõ em m t mình.cc 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 828411 829965 829365 831366 828207 829778 829779 830596 830597 829266 830598 831385 829901 830599 830600 829543 829372 829728 828172 828371 830601 830602 830603 828462 829884 830604 830605 830139 830606 831386 828367 829373 828394 830430 831111 829916 828237 830607 828057 828571 831126 829237 828193 829806 830608 830188 828563 829397 NG V QUÊ NG XA TM A NG X A NG X A L I C TIN EM L Y CH NG C TIN EM L Y CH NG (A) C TIN EM L Y CH NG (B) C VÀ M T A BÉ NG ANH NHÉ NG B T EM PH I L A CH N NG EM M T MÌNH NG BU N N A EM NG NG I TA BU N NG ÙA GI N V I TÌNH YÊU NG GI N H N XA NHAU NG I VÀ NH N TIN EM N A NG I VÌ SAO NG I VÌ SAO TÔI BU N NG KHÓC NGHE EM NG KHÓC VÌ XA ANH NG LÀNG YÊN EM H I NG MÃI CÁCH XA NG PHÁ V ÂN TÌNH NG QUA L I Ó NG TH NG TÔI NG TRÁCH DIÊU BÔNG NG XA EM ÊM NAY NG XA EM NHÉ NG XA NHAU NG YÊU TÔI NHÉ EMAIL TÌNH YÊU EM BAO NHIÊU TU I EM BÉ QUÊ EM BI T PH I LÀM SAO EM DÒNG SÔNG EM B C VÀO I TÔI EM CH YÊU MÌNH EM EM CÓ CÒN NH X A EM CÓ MÁI TÓC VÀNG EM CÓ V I ÂY EM CÓ VUI KHI MÙA XUÂN N EM CÒN NH HAY EM Ã QUÊN EM CÒN YÊU TÔI KHÔNG EM Ã BAO L N EM Ã BI T KHÓC R I SAO EM Ã CHO TÔI B U TR I EM Ã QUÊN M T DÒNG SÔNG VINH S C HUY QU C NG HOÀNG THI TH CHÂU CHÂU CHÂU NG NG GIAO MINH KHANG TH HI N QU C BÌNH PH M DUY QUANG QU C BÌNH NGUY N MINH ANH TR NG QUANG L C QU C NG NGUY N NH T HUY O THU ANH THY NH TÂM QU C VI T QU C AN NH C NGO I VÕ THI N THANH THÁI TH NH TR N I C HUY THÁI TH NH PH M DUY NGUY N NG C THI N TR N MINH PHI NH C THI U NHI PH M DUY HOÀI AN THANH S N NGUY N H U HUY C NG NGUY N NG C THI N OÀN XUÂN NH TÂM QU C V NG TR NH CÔNG S N NH C NGO I LÊ QUANG THÁI KHANG TR NH CÔNG S N I TRI U ng v quê miên man n i ni m hoài th ng ng v quê thênh thang...... Cho ôi tình nhân m trong. N u em i bên l ..Anh trách em sao n v i l y ch ng không ch không i anh ki m lá… ng xa em êm nay khi bóng tr ng qua hàng cây. Em i câu c th ch a phai n m tháng nào bên ai chung bóng tr ng soi.... B c chân nào tìm v trên l i x a nh ng ân tình n hò trên ph ... ng chia. a em ng i nhìn lá vàng r i trong sân môi em c i hõi nh ng câu...... Sáng n chi u ngàn ti ng máy réo i em luôn nh n tin nh n em..... Thôi ng than khóc thêm nhi u cho th ng au trôi qua mau em ng.....HÙNG . Nh ng ngày em xa tôi bi t r ng em có bu n em i bây gi v i x . Tr i nh quá tr i.Track list Karaoke Viet Nam ........ H i nhân th còn tin ai n a không khi ni m tin d n xa n i cu i tr i.. Khi tr ng non ch a tròn ã… ng cay th t nhi u r i ng xa nhau mãi thôi trách nhau th t. ng ti c nu i và ng th ng tôi b ng tình phai phôi ng nói. ng x a l i có bóng tre bóng tre che thôn nghèo..uni. Cu c tình mình gi t a nh dao c t nát tim anh ng i i ch vì..... Tr ng êm thâu nên v ng sao chói sáng mây lên cao nên tr i mây xanh.. ng b t em ph i l a ch n khi tình yêu ch a n trong tim ngày. ã bao l n em nói yêu tôi ã bao l n tôi ngây th tin vào i u ó..http://yellowking... Em còn nh hay em ã quên Nh Sài gòn m a r i ch t n ng Nh ph .... Hõi em vì sao vì sao mùa ông muôn i nh giá hõi em vì sao vì....... Còn gì m t gi c m gi c m tình yêu.......

. Em i ch i thuy n trong Th o c m viên Chim kêu hót m ng chào ón... Th là dòng sông tu i th ã trôi i không bao gi tr l i th là.. A ha êm nay ai ng cho em là xinh nh t n i ây a a a a p xinh A ha. Em t p m t 1 lên 5 em t p m t 5 xu ng 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 em.http://yellowking... 23 ... Em âu khi mây bay bên i a tình anh bay xa bay xa r i em âu. Gi a ám ông xa tìm em v ng theo ti ng hát ch t nghe xao xuy n. Yêu nhau cho nhau t ng hôn n ng m ân ái hôm nào còn âu bao d u... Vì nàng p nh m t bông h ng nên tôi không dám yêu nàng... L ng nhìn lá i ngoài hiên nghe n i cô n v quanh em t ng ngày. M i hôm nào l i n th trên ph nh ng yêu th ng em ã trao cho..... Nhi u êm n c m t hoen g i khóc cho tình ta xa vô ng cho bao êm. Có l nào ph bu n n th có l nào gió bu n n th . Em mu n s ng bên anh tr n i nh núi Ch Pông ng bên m t tr i.... Em n th m anh m t chi u ông Em n th m anh m t chi u m a m a d m. Th p cho tình m t hàng n n trong tôi cháy trong h n t ng s i nh . Em r i êm nay tr ng sao trên vòm mây cao t t t em r i êm... T ng gi t n c m t v n l n trên b vai em t ng hàng cây khô v n..Em không ng b i vì anh ang nh M t tr i sao r c cháy gi a ôi ta… Em là mùa xuân a Em là màu n ng a cha Em n..... Em buông ôi gót chân son in trên a n ng tr ng con ng dài nón. Tôi v n nhìn th y em gi a ám ông xa ... Chi u nay ph v ng nghe cành thu lá i tr i thì nh mu n khóc.. Bâng khuâng nhìn con ph m ng.Track list Karaoke Viet Nam . Ôi ôi môi...... Trên nông tr ng không xa l m có ôi chân i không ng i ng n em bây...uni..... Anh i tìm em ch em i âu ph i qua qua bao núi qua bao nh p c u.. R ng ã cháy và r ng ã héo Em hãy ng i R ng ã khô và r ng. Em tôi a ng nhìn tr i xanh xanh mang theo ôi m t bu n v ng gi c.. Em tôi trinh tr ng trong màu áo dài hoa t i cài mái tóc son h ng i............ Em i su t êm thao th c vì em vì l i giã t lúc anh ra v r ng. Vì em mang trong m t n i. êm qua em m g p Bác H râu Bác dài tóc Bác c ph em âu y m hôn.... T ngày ng i r i làng quê xa thôn làng n n i ô thành bi t anh.... Hôm qua em i chùa H ng Hoa cõ còn m i s ng Cùng th y me v n. u mùa xuân cùng em i l l chùa này v n n ng tung bay.. Và… Em mãi là hai m i tu i tôi mãi là mùa xanh x a nh ng cây i th m. Hà Tiên i t p ngàn l i s m chi u vào cu c i s ng yên vui. Em là búp m ng non em l n lên trong mùa cách ng s ng vui có.. T ng ngày qua tr i n ng lên cao Ch t c n m a v i n xôn xao ôi khi.. T lâu anh ch xem chúng ta nh ôi n thân nh ng trong th t tâm em.. M t vùng mây tr ng bay i tìm nhau ch ng còn th y âu m t hoen hoen.... Em i Hà N i ph Ta còn em mùi hoàng lan Ta còn em mùi hoa s a… Em i m a bay m a bay m a bay v r t t ng s i m m Anh i m a bay m a.cc 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 830609 829248 829873 830341 828319 828463 828016 829966 828301 828101 829523 828919 828812 829967 830761 829204 828235 830610 828232 830342 828283 828294 830961 828640 829014 831166 829874 830288 829171 831218 829049 828444 829091 830962 830189 830812 830431 830289 831239 830190 829741 828684 828616 828122 829166 828879 828102 829644 EM Ã RA I EM Ã TH Y MÙA XUÂN CH A EM Ã XA TÔI EM Ã YÊU ANH EM P NH T ÊM NAY EM P NH M EM N TH M ANH M T CHI U M A EM N T NGHÌN X A EM I CH I THUY N EM I CHÙA H NG EM I QUA C U CÂY EM I QUA TÔI EM I R I EM I TRÊN NON EM I TRONG CHI U EM I VÍA BÀ EM GÁI HÀ TIÊN EM GÁI QUÊ EM HÃY NG I EM KHÔNG CÒN GÌ CHO ANH EM KHÔNG NG B I VÌ ANH EM LÀ HOA H NG NH EM LÀ M M NON A NG EM LÀ T T EM LÀ T T (2) EM L CHÙA NÀY EM MÃI LÀ 20 TU I EM M GÀP BÁC H EM MU N S NG BÊN ANH TR N I EM NH ANH R T NHI U EM NH TIA N NG MÀT TR I EM I HÀ N I PH EM I LÁ THU M A EM ÂU EM NÔNG TR NG EM RA BIÊN GI I EM I ÂU EM C QUÊN EM LÀ NG I RA I EM QUÊN NG I I EM T P M EM T P TÔ MÀU EM TH Y GÌ QUA C N M A EM TÔI EM TÔI (2) EM TÔI (3) EM TÔI L Y CH NG EM VÀ TÔI EM V N CH LÊ QUANG QU C NG TR N QUANG L C VÕ THI N THANH NH C PHÁP NH C NGO I TÔ TR NH CÔNG S N TR N KI T T NG TRUNG C LÊ V N L C NG TH NH C NGO I B CS N TR NH CÔNG S N TR NG QUANG TU N Y VÂN H NG X NG LONG TR NH CÔNG S N LÊ QUANG D NG TR NH CÔNG S N M NG LÂN NH C NGO I LAM PH NG PH M DUY PH M TR NG C U XUÂN GIAO NGUY N C NG QU C BÌNH NGUY N C TRUNG PHÚ QUANG HOÀNG THAO DU VÕ THI N THANH TR NH CÔNG S N PHAN NHÂN THANH TH O THÁI KHANG MINH VY SÔNG TRÀ SÔNG TRÀ NH C NGO I VÕ ÔNG I N LÊ TR CH L U LÊ QU C TH NG DUY C NG THANH TÙNG NGUY N NH T HUY Em ã i và quên h t chuy n tình ngày x a em ã i và quên h t...... Em i qua c u có gió bay theo th i bùng kh n tang tr ng gi a khung. Em i trên cõ non c êm ôi b ng ê Em che nghiêng nón lá chân...... Có chi c c u cây b c ngang qua su i cao th t cao không tay n em i. Em tôi gi ã bi t ti ng yêu u..... Em và tôi m t êm tr ng sáng m t ngày chi u tàn Em Sao Mai u non.... ng v chi u nay lang thang mây tr ng mây tr ng bay ng v . Em t p tô màu trên gi y tr ng phau ph i ch n làm sao bút chì màu........ CH LANVIÊN .

...... Em v n mang thân con gái nhà nghèo thay Cha già lo àn em yêu... M t chi u tôi v a n em ng bên hàng hiên d i tr n m a u...Tu i i chân n côi gót mòn i l bu n èn êm bóng m nh t… Cô n cô n n i au i i c ng nh vô tình sao quên i nh ng. ng thu nh bao trùm kh p o tr ng êm nay dìu u không gian. Chi u nay xong bõ cu c ch i Ra i kh n gói lên ng l i ng.. Em i.. Em hõi anh êm nay i âu Anh nói r ng anh i gi ng câu Anh i gi ng câu. Trên con ph khuya có m t ng i ang gánh hàng rong c n m a v n r i. Chi u tàn xu ng ph giáng sinh ã v v i gió lòng ch t ti c. oàn gi i phóng quân m t lòng ra i nào có sá chi âu ngày tr ... Có ai bi t âu chuy n tình c có ai oán âu nào mà ng vào m t.Track list Karaoke Viet Nam .. Em yêu tu i m i l m Tu i m i l m nh tr ng êm r m Em yêu tu i. Khi êm sang om óm ong a gi nàng ã ng ch a i lang thang khuya. VÂN VI .... Trùng d ng xanh trong ôi m t em..... Gió lên r i c ng bu m cho khoái gác chèo lên ta n ng ngô khoai hò... G i n em muôn l i ca u dàng g i n em m i tình yêu trong.... Em hõi anh êm nay i âu Anh nói r ng anh i gi ng câu Anh i gi ng câu........... Feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero ano y felicidad i n i......... Cu c tình này ã trót trao cho anh lâu r i cu c tình này mãi. N a êm ch t nghe nghe ti ng th xuân v R n trong lòng em Xuân n.... Nh khi x a nhau chung m t ng tr c ng i sau chàng l ng. H i cô nhân tình bé nhõ c a tôi i tôi mu n môi cô ch m m c i. Gi chia tay nhau ã n còi tàu thét vang trong màn êm hãy hôn. Em v là v i ng i h t r i câu ch n g i n c tròn ôi bây ch .. Nh khi x a nhau chung m t ng tr c ng i sau chàng l ng.. Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông lúc tr i mà r ng ông ng.. Ngàn mây bay v ng mái tóc en. T i nghi p th ng bé c nh th ng mãi quê nhà Giàn thiên lý ã... Ph khuya ã lên èn bàn chân lang thang v âu ã quên h t ân tình.... 24 . N u em mu n i thì xin em c i i n u em mu n i thì tôi ch ng. m tháng dãi d u n i t khách nh em tôi tr l i quê nghèo êm...... Em nh cô gái hãy còn xuân Trong tr ng thân ch a l m i tr n Xuân. Hò má i ng con xa chim kêu v n hú hò chim kêu....cc 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 830963 830964 829633 830290 830813 828808 829102 829524 828296 830058 828803 828967 828635 830343 829852 829479 831060 829772 829773 828366 828040 829419 829420 829938 830432 828542 829332 831127 828515 828528 829525 831261 829253 829968 828593 830191 830101 831184 828209 828578 828939 828464 828823 829937 830026 829807 829645 828234 EM V N YÊU TRONG I CH EM V EM V GI A PH MÙA XUÂN EM V K O TR I M A EM V MI T TH EM V NÀO CÓ HAY EM V TINH KHÔI EM V V I NG I EM YÊU AI EM YÊU MÀ ANH ÂU CÓ HAY EM YÊU TU I M IL M FELIZ NAVIDA FERNANDO GÁI NHÀ NGHÈO GÁI XUÂN GÁNH HÀNG RONG GÁNH LÚA GÁNH N C ÊM TR NG (A) GÁNH N C ÊM TR NG (B) GÃ SI TÌNH RONG RÊU GÀP NHAU LÀM NG GÀP NHAU LÀM NG (A) GÀP NHAU LÀM NG (B) GÀP NHAU LÀM NG (CN) GÀP NHAU TRÊN NH TR NG S N GÀP NHAU TRONG M A GHEN GHEN CH VÌ YÊU GIAI I U MÙA XUÂN GIAI I U TÌNH YÊU GIAI I U T QU C GIÁNG NG C GIÁNG SINH NI M GIÁNG TIÊN GIÀN THIÊN LÝ Ã XA GI I PHÓNG MI N NAM GI I PHÓNG QUÂN GI I THOÁT GIÃ BI T HÀNH GIÃ T GIÃ T D VÃNG GIÃ T TÌNH YÊU GI NG CÂU GI NG CÂU (CN) GI NG CÂU (CN2) GIÂY PHÚT CHIA XA GIÂY PHÚT TH T LÒNG GI C M NG VI N DU THÁI TH NH LÊ QUANG LÊ V N L C NGÂN GIANG HÀ PH NG NH C NGO I QU C O MÀC TH NHÂN HÙNG LÂN QUANG HUY PH M THANH S N NH C ANH NH C NGO I CÔ PH NG T V LÊ QU C NG PH M DUY VI N CHÂU VI N CHÂU NGUY N TÔN NGHIÊM TR N THI N THANH TR N THI N THANH TR N THI N THANH TR N THI N THANH HOÀNG HÀ H NG VÂN TR NG KH NG LÂM CH N HUY TÔN TH T L P NGUY N V N HIÊN TR N TI N NGÔ TH Y MIÊN PHAN TH NG C LIÊN TR NH NAM S N NH C ANH HU NH MINH SIÊNG PHAN HU NH I U TR NG LÊ S N LÃ NC NG TÔ THANH TÙNG NGUY N C TRUNG NH C HOA TÔ THANH TÙNG TÔ THANH TÙNG TÔ THANH TÙNG DUY NH NGUY N NH T HUY N PH NG Bóng t i vây kín con tim em tình ã xa m ti c nu i khi có anh bên..... Vì sao m i t i em i âu v khuya vì sao m i t i em i xe nh ai. Tôi nghe giai i u t qu c tôi u dàng trong ti ng ru h i tôi nghe...... Bàn tay n m ngón em v n kiêu xa v n tóc mây bay má môi n ng th m.... N i bu n nh chú ve s u Râm ran su t chi u sáng t i N i nh nh . ôi khi em th y lòng nh anh r i ch t vui khi có anh k bên ai nói. Em i v cõ hoang kh p l i môi t m m trên thung ng bu n...http://yellowking.... Ti ng chim hót chào lung linh ngàn hoa t i th m t ng búp non xanh. N u hõi r ng em yêu ai thì em r ng em yêu Ba nè thì em r ng em yêu.... Trên nh Tr ng S n ta g p nhau gi a ng i chi n u anh gi i.. B vai i ng quá nghiêng nghiêng ánh r i bu i chi u th m ngát.... N u chi u nay không có anh ai a em v tr i s p n m a sao... Nh khi x a nhau chung m t ng tr c ng i sau Chàng l ng.. Gi i phóng mi n Nam chúng ta cùng quy t ti n b c di t qu c.uni.... Tình yêu cho nhau say m nh ng phút giây n ng say bên em khi có.. Hà ha ha Hà ha ha há ha ha Hà ha ha Hà ha ha há ha ha Hà ha ha Lòng.

. Ngoài hiên gi t m a thu thánh thót r i Tr i l ng u bu n mây h t hiu.. Ng i bu n cho mai sau cu c tình... Anh i ch khoan v i mà b c mình em xin k l i mà phân minh cho anh.. Khi bình minh th c gi c ngàn muôn tia n ng n quanh i em v i... Gi c m bu n gi c m bu n ch i ai bao n m n i ây d u không quay....http://yellowking... Gió ánh cành tre gió p cành tre chi c thuy n anh v n lê thê. Nói m t l i thôi ng i i ng i có nghe không nói m t l i thôi. Gi t s ng mùa xuân nh lung linh trên cánh mai và bao tr th trên...Khi m i quen thì ch a nói yêu không ôi tình ch b y nhiêu Quen… Gi a c t khoa tôi nghe . Gió mùa xuân t i cánh h ng t i th m trong n ng vàng muôn b m. Tu i th em xa quê h ng Có gi c m nào êm m kh l t qua làn môi m m l p lánh nh ngàn. Ngày x a ai lá ng c cành vàng ngày x a ai quy n quý cao sang.. Ru tình ng i nhé gi c m ngày x a bé th . ! hò.. M c dù u p tay g i thì tâm trí c a em v n không thu c v anh....... Th ng l m con ò th ng quá câu hò gió v Ti n Giang ai hát vui.. Hôm nay v quê h ng nh l i chu i ngày m n th ng sau nhi u n m.. Em... Ngày x a ai lá ng c cành vàng Ngày x a ai quy n quí cao sang Em......Track list Karaoke Viet Nam . Gi u em vào ni m nh c a anh i Ngày mai trên ph v ng xa m t... ng s m tan h t....uni.... H i chi c lá me xanh r i trên ng x a n ng hoa còn nh góc ph . Th ch ng Hà Tiên cây bóng nh êm nào nghe gió bi n l ng.......... hò i.... Tr l i em yêu chi c kh n ngày nào Ngày nào yêu nhau ái ân tr n.... . c mong m t h i m.. Ôi nh ng tháng ngày hoang v ng anh v n mãi ch mong n mõi mòn.. a cu n trôi bao ni m vãng gió ã a em i vào h vô n ng......cc 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 830611 829402 831329 828622 831307 829610 830344 829164 830814 830612 829969 830059 829167 830815 830433 829393 828968 828337 830434 828577 830749 829611 831367 830916 828623 830346 830435 829844 831330 828391 829936 831128 828163 828940 829757 830613 830965 828445 830060 831112 830436 828921 831129 830345 831262 829073 829251 828969 GI C M NG YÊU TH NG GI C M BU N GI C M CHAPI GI C M A ANH GI C M U ÊM GI C M H NG GI C M MUÔN MÀU GI C M MÙA ÔNG GI C M MÙA THU GI C M MÙA XUÂN GI C M TÀ ÁO TR NG GI C M TÌNH YÊU GI C M TUY T V I GI C NG U NÔI GI U EM VÀO N I NH GI N H N GI N MÀ TH NG GI T TÌNH GIAN D I GIÓ BAY TRÊN I GIÓ B C GIÓ BI N HÀ TIÊN (CN) GIÓ ÁNH Ò A GIÓ ÔNG GIÓ A CÀNH TRÚC LA À GIÓ MÙA XUÂN T I GI NG CA VÃNG GI NG HÒ PH NG NAM GI T BU N GI T L CHO NGÀN SAU GI T L ÀI TRANG GI T L ÀI TRANG (CN) GI T L TÌNH GI T M A THU GI T N NG BÊN TH M GI T N NG CU I CHI U GI T N C M T CH Y NG C GI T N C M T CHO I GI T N CM T U TIÊN GI T N C M T MU N MÀNG GI T N C M T VÔ NG GI T S NG MÙA XUÂN GI T S NG TRÊN MI M T GI T TÌNH NG CAY GI ANH H A LÀM GÌ GI THÌ ANH Ã BI T GI XA L M R I GI A C T KHOA NGHE CÂU HÒ NGH T NH GÓC PH D U DÀNG LÊ QUANG LÊ QUANG TR N TI N HOÀI AN NH TÂM MINH CHÂU LÊ QUANG NH C HOA VÕ THI N THANH QU C VI T HOÀI AN T NG V N O CH N THANH S N NGUY N NG C THI N NG C I VÍ DÀM NH C NGO I MINH CHÂU VÕ THI N THANH VI N CHÂU DÂN CA B C B PH M KHÁNH H NG PH M DUY HOÀNG TR NG O THU MINH CHÂU HOÀNG T CÔNG PH NG CHÂU CHÂU KHÁNH N ÀNG TH PHONG THANH TÙNG QUANG HUY MINH KHANG LÊ QUANG PHÚ QUANG THÁI TH NH DUY NH TR NG HUY THANH TÙNG DUY NH NH T TRUNG THÁI TH NH HOÀI LINH TR N HOÀN TR N MINH PHI L ng ngày dài anh nh em hình dáng i i trên con ng hãy. Em i hãy n bên anh ng i ta vui ca hát gi a khung tr i cho quên i. Gi t. Hoa v n h ng tr c sân nhà tôi chim v n hót sau v n nhà tôi... Em âu có bi t lúc m t tr i sinh ra m t tr i là n c m t su t. Tôi i gi a dòng i M t khung tr i xanh bi c Gi t bu n nào l ng.. Ngày x a m i l n em buông ti ng hát thì anh tay phím n n nót cung. T ng ngày trôi qua t ng ngày th t bu n m t mình lang thang v . hò hò.. ! Gió a cành trúc la. Gi c m này anh có hay n bên ng i u dàng n ng nàn tình em...... Khi anh m i bi t em lòng ã bi t mang tình yêu con tim ã bi t au. i.... 25 ... Ng i i ra i mãi mãi ch n x a tôi còn mong ch ng i i ra i mãi.. Chi u nay qua ph bàn chân nghe nh l i ru câu hát bu n màn m a.. Mãi mãi trong em l ng ng chuy n bu n trôi theo c n gió êm nay em.... Ngày mai thôi em i v ph ng nao ch n xa xôi theo ng i ta em i tìm.. Gi cu c tình chia hai ng t ng êm xu ng n c m t ang th m r i. L ng êm n l ng nghe t ng c n gió v d ng nh âu ó còn... SONG NG C . i y tôi ã th y trên ng n núi cao có hai ng i ch có hai.. M t nguyên m no th nhân chung c m nghèo ói thiên tai và.. Chi u chi u chim t kêu chi u bâng khuâng nh m bâng khuâng nh .. L i ix a m d u chân ng i. nghe câu hò ngh t nh ôi câu hò. Gió ông v hiu h t cho lòng thêm hiu qu nh............ Mùa xuân v trên thành ph tôi có me bay êm m trên l i mùa xuân.... Nh ng gi c m trong tim gi ây em ã xa r i mùa ông ã qua ôi c n.. Th y có ánh sáng chi u l p lánh lúc tính b c i qua th m nàng.......

.. Ng i a hình ng i tình vào bãi cát vàng hình dáng em ngoan ... Hai bàn tay tr ng nghèo x xác nghèo nên em ra i không nói m t..... Lòng bu n t rào nh hôm nào xuôi mi n Trung chuy n xe êm anh... Sáng s m tôi th c d y lòng sao th y b i h i.. Anh biên c ng n i con sông H ng ch y vào t Vi t i ây mùa... ng… 26 . Ánh n ng chi u thoáng phai r i Hoàng hôn kh i th ng nh xa xôi Nh .. T LINH ...... Em hai m i tu i em là n ng em hai m i tu i em là a Sài Gòn n ng.. Anh i tìm anh i tìm em d u ch a l n c th ....Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân n ng r ng ào phong kín… H i ng i tôi yêu có th u ch ng cho lòng tôi... T LINH . i ng i yêu d u bao l n Nh nhàng nh gió thì th m Làn mây trôi. M t thoáng h ng êm làm ngây ng t h n ta i tên mùa xuân hay tên........ Mùa Noel ó chúng ta quen bên giáo ng mùa Noel ó anh d t em. Chi u nay tôi nh mây trên tr i bay lãng du m t mình ng i m ôi m t. Hai n m tình l n n...http://yellowking. Ng i phu quét lá bên ng quét n ng vàng Gót h ng u dàng xoay gi a khung tr i y s c h ng xô nghiêng.. Anh trong này ch a th y mùa ông N ng v n õ Trang gi y mõng ph i tâm tình anh g i v em g i v em Ni m nh .. Khi mây u n ngang tr i thu v bay gió kh i N ng m sáng ng i h ng.... i tên anh gi a muôn vì sao i tên anh gi a c n sóng gào i tên.... Ai i qua mi n Trung m n th ng ã d ng chân ghé l i ì í x Th a.... m anh hai m i em m i sinh ra i ngày anh b n m i em ng v a ôi. T khi em i không còn ai n s i m cho trái tim anh nh c m. T mi n xa xôi tôi v th m quê h ng sau nhi u n m phong s ng phiêu. ón em v th y chân tr i y mây tr ng gió xuân v em r c r . áo nhu m hoàng hôn áo nhu m hoàng hôn i v âu h i em l i xa trong màn êm anh nh th ng tháng n m còn... Mây xây lâu ài trên i tr n nh nhàng nh bông chuy n thành t . Có ti c nu i m y thì chúng ta ng ã mang cùng chung m t n i..Track list Karaoke Viet Nam . Em ng lên i m a vào t ng c n m a t ng c n m a t ng c n m a. Vi t cho em bài ca ó tôi nghe lòng sao nh nhi u. Theo gió h v âu. i ò i ai giúp a tôi p sang ò bên kia sông này ng i ta ang. Ngày mai lênh ênh trên sông l ng.......V i bao tà áo xanh ây mùa thu Hoa lá tàn hàng cây ng h ng h … Em g i n m t mùa xuân h ng r ng ng t ngào nh chi u nay r ng.....Trao nhau hai cánh ph ng bu n r i ây hai a hai ng nh th Cô Ba ng quê Trà Vinh ch hai N m T n quê Thái Bình hai.. Ngày x a. M t ngày xa nhau êm công viên xanh ng n èn nh nghe trong vòng tay gió ng t ngào h i..... Nh nhung v v ... Trong êm thâu có l m mây en anh yêu em v i nh ng am mê trong nhân.. Quê em hai mùa m a n ng hai thôn nghèo n i li n b ê t ng y tre. Sóng s u. Cu c i sao nh dòng sông t ng cu c tình i qua mùa ông dòng sông... i phone cho cô bé..uni.. Hai a cùng xanh xao...... Bao n m r i c a trái tim van em c vào dù tình xót xa chung thân huy t. Em nh ban mai trong ngày xanh mong manh lung linh nh t s ng ôi chân.. Mình ng i g n bên nhau êm nay mùi h ng tình m áp bi t m y r i. Hai n m tr i mùa nh.. T V THY . i em i em khi th t bu n i em i em khi ch t c i còn....cc 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 829470 828564 829135 830291 829136 829911 830614 831240 830816 831167 829526 828009 829891 830192 828080 829260 828324 830966 829970 830615 828146 830437 828566 828183 828584 830967 829047 829287 829157 830102 829527 831205 829245 829971 828514 830292 830616 830617 828204 828592 831230 831308 830347 829235 831387 831130 828167 831065 GÓC PH RÊU XANH GÓP LÁ MÙA XUÂN GÓT H NG GÓT H NG XINH GÕ C A TÌNH YÊU GÕ C A TRÁI TIM GÕ C A TRÁI TIM (2) I Ò I EM I EM LÀ OÁ HOA S U I EM TRONG M A I NG I YÊU D U I PHONE CHO BÉ I TÊN ANH I TÊN B N MÙA I TÊN MÙA XUÂN I TÊN NG I YÊU I TÌNH YÊU QUAY V I T NG YÊU TH NG G I C NHÂN ÔI L I G I GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY G I GIÓ AH NG G I I M T MÙA HOA G I N NG CHO EM G I V EM G I BU N G I GI C M X A G I NH QUÊ H NG G I ÔI M T NAI G I EM CU I SÔNG H NG G I HU G I I EM G I NG I EM GÁI G I NG I TÔI YÊU G I THÀNH PH HAI BÀN TAY TR NG HAI CÁNH PH NG BU N HAI CH EM HAI CHUY N TÀU ÊM HAI KHÍA NH CU C I HAI MÙA NOEL HAI M I HAI M IB NM I HAI M I MÙA N NG HAI N M TÌNH L N N HAI NG I CÙNG NH NG HAI PH NG TR I CÁCH BI HAI TR M T B NG KHÔNG NH T TRUNG TR NH CÔNG S N O PHÚC NH TÂM NGUY N C TRUNG VINH S VINH S H NG X NG LONG QU C VI T PH M DUY HOÀI AN C NGHIÊM QU C HÙNG TR N HUÂN TR NH CÔNG S N PH M NG KH NG NH C ANH YÊN LAM TR NH NAM S N THANH S N OÀN CHU N TH B O OÀN XUÂN PH M TUYÊN HUY PH NG LÊ V N THI N LÊ HOÀNG LONG THANH S N TR N MINH PHI THU N Y N HUY PH NG HOÀNG OÀN CHU N NGUY N H U THI T LÊ ANH VINH S THANH S N HOÀNG VÂN TRÚC PH NG NH C NGO I ÀI PH NG TRANG QU C O Y VÂN TR NH CÔNG S N PH M DUY KHÁNH N HOÀNG TR NG KHÁNH N Thu qua ông t i cho lòng n i hiu qu nh cô n chi c lá úa phai... Ngày mai tôi lên ng xin chào thành ph thân yêu ngày mai tôi.

Hà N i i t i xanh màu áo c trò nh ng con ng thân quen còn... Tình ây trong tim tình yêu ó l p lánh liên miên tình ây.. Hãy àn lên cho không gian tràn ng p âm thanh cho tim em tràn ng p...... Em hãy gi dùm tôi N i bu n nào n ng tr u Khi b áo chùng en.. H i em gái i n Biên trên n ng i kìa tay thon m m l ng ong em. M t hôm mây tr ng b ng nh ti ng hát em Mây lang thang hoài b u.. Hát n a i em! Cu c... Hà N i sáng tinh m anh vào quán n c em bán hàng anh khách u ng..Hãy n v i tôi cùng nhau ta hát theo cung nh p vui àn hòa vang… a em i ch i qua ph lang thang tình c a r i t ng gi t m a thôi. Dáng tr ng tròn kìa sóng khua d n Chim i âu còn mãi bay v n....... i ta i lên n i ti p bao anh hùng nh quân tiên phong b c trên ng. Hành quân xa d u qua nhi u gian kh vai vác n ng ta ã m hôi. Hãy khóc i em cu i cu c tình còn ây nh ng ngày bu n Hãy khóc... V i Hà T nh mình r n mà th ng mà nh khi tôi u th gió b i cát. Hát n a i em! L ngày kia sông n á mòn....... Hàn cT i anh âu! L i th n c n l ng s u N a êm. Chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô n áo phong s ng hành... R t dâi và r t xa là nh ng ngày th ng nh i cháy lên ng n l a..cc 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 830968 830618 828548 830817 829727 829648 830438 831331 828162 830970 829476 829972 828557 828658 829528 830293 828511 828184 830439 829613 830620 828518 829973 829330 830103 828971 829581 829582 830619 828860 828025 828833 829868 828941 830193 828546 830781 829715 829612 829477 829303 828067 828338 829748 828646 828554 829904 831082 HAY LÀ EM SANG ÂY HÁI HOA HÁT CHO DÂN TÔI NGHE HÁT CHO I NG I HÁT CHO M T DÒNG SÔNG HÁT CHO NG I L I HÁT CHO NG I TÌNH NH HÁT CHO NG I YÊU D U HÁT H I TR NG R M HÁT LÊN EM I N BIÊN HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH HÁT N A I EM HÁT T NG HOANG HÁT T XÓM BI N CÀ MAU HÁT V ANH HÁT V CÂY LÚA HÔM NAY HÁT V M T LOÀI HOA HÁT V I CHÚ VE CON HÁT V I CÔ N HÁT V I DÒNG SÔNG HÀNH KHÚC I TNTP HCM HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ÊM HÀNH QUÂN XA HÀNH TRÌNH TRÊN T PHÙ SA HÀNH TRÌNH TU I HAI M I HÀN MÀC T HÀN MÀC T (A) HÀN MÀC T (B) HÀ N I CÀ PHÊ I HÀ N I ÊM TR GIÓ HÀ N I MÙA THU HÀ N I MÙA V NG NH NG C N M A HÀ N I N M 2000 HÀ N I NI M TIN VÀ HY NG HÀ T NH MÌNH TH NG I ÂU PHI X HÃY ÀN LÊN HÃY N BÊN ANH HÃY N BÊN EM HÃY N V I TÔI HÃY AR I HÃY GI DÙM TÔI HÃY HÁT LÊN HÃY HÁT LÊN (2) HÃY HÀN G N TH GI I HÃY KHÓC I EM HÃY MANG N NH NG MÙA XUÂN HÃY NHÌN V NG LAI TI N LUÂN DÂN CA B C B TÔN TH T L P QU C AN NGUY N NH T HUY QU C AN QU C VI T HOÀI AN DÂN CA B C B ÀO V N S DI P MINH TUY N THANH S N MIÊN C TH NG AN CHUNG TH HI N HOÀNG VÂN TR N NG C MINH THANH TÙNG LÊ QUANG QU C AN PHONG NHÃ PHAN HU NH I U NHU N THANH S N NGUY N V N HIÊN TR N THI N THANH TR N THI N THANH TR N THI N THANH ÌNH V N TR NG ÀI THANH TR NG QUÝ H I TR N TI N PHAN NHÂN AN THUYÊN NH C HOA T HUY LÊ QUANG QU C AN THANH S N NGUY N KIM TU N NGUY N NG C THI N NH C NGO I QU C VI T NH C NGO I TR NH CÔNG S N NGUY N C TRUNG PHAN ÌNH TÙNG H i em cô gái bên sông sao ch ng sang xem lúa tr ng nhà anh. Ai mua tr ng tôi bán tr ng cho tr ng n m im trên cành li u i ch ai. Trèo lên quán d c ng i g c i a cây a r ng tôi lý i a cây a Ai. M t ba lô cây súng trên vai ng i chi n quen v i gian lao ngày... i mình là m t khúc quân hành i mình là bài ca chi n ta............ Nào cùng hát lên cùng hát to cùng hát vang nh ng xin ca v i ni m.... ã bao ngày lòng anh c mong ch nghe th i gian trôi qua tháng n m.... M i khi chi u v em ng i hát bên dòng sông dòng sông n i xa xôi n i. Hà N i mùa này v ng nh ng c n m a cái rét u ông hanh hanh hiu... H i n ng xa hái hoa cho khéo hoa nào heo héo thì hái bõ.... Chi u nay xuân ã v sao nghe l ng cô n! Tr ng v ng m t mình.. M th m v n lung linh mây tr i càng tõa ngát h ng th m hoa Th .. V nghe em m t mình em nh anh chi c hôn nào r i vào trong nh .. Hát qua êm thiên... 27 .. Em nghe ch ng trong l ng sâu n i h ng trái tim mình Hà N i mùa Thu. Hát cho dân tôi nghe ti ng hát tung c ngày nào.. T V THY . Tôi hát bài ca ng i ca cây lúa và ng i tr ng lúa cho quê h ng quê.. Hãy n ây v i em khi lòng anh th y bu n Hãy n ây v i em khi.. Hành trình tu i hai m i chúng ta v n còn nh m t n ng.. Mênh mông xanh i p trùng xanh xanh tr i n c m t vùng c t. Em v n mãi còn yêu nh em ã t ng yêu B c chân cu i cùng b b n m t thoáng m a h ng r i ngàn n m....Track list Karaoke Viet Nam .. Th ng hoa th m nhõ ng t ngây bên th m h ng th m ngát tõa say êm......... T ru ng ng hoang vu hôm nay Ta cùng hát v i nhau l i này Dù.... Nghe lá i bu n trên tóc mây trong nh ng êm dài ai có hay em b c..uni..http://yellowking. Ai mua tr ng tôi bán tr ng cho tr ng n m yên trên cành li u i ch . S th t tr c m t anh không bi t ph i làm sao nhìn ng i m... Tr em không còn n xin già ng i. Gió v n còn i mùa thu n kh p tr i n ng v n còn i mùa...... Th t tình c ngày hôm nay n i ây anh em ta c bi t nhau cùng.. Ngày nào em n bên anh tim anh ng n ng ch t bu n vu v em r t vô.. Hà N i nh ng n m hai nghìn....

. V n u làng con chim sáo nhõ hót vang r n ràng qua nh p c u. Này cô em d th ng hay c i vui êm nay ng i ây khóc khi n ánh. H NG CHÂU HÀN CHÂU NGUY N C TRUNG TR NH CÔNG S N NH C NGO I VÕ THI N THANH DÂN CA TRUNG B NH C NGO I B NG KI U HÙNG LÂN PH M DUY TU N KHANH QU C NG NH C NGO I TRÚC PH NG THANH S N THANH S N THANH S N NH C NGO I TR N QUANG HUY NGUY N TI N Ngày em i m a r i gi ng kín khung tr i Này n h i ng bu n chi vì ta ã tin vào ngày mai Bình th ng... Hãy tha th cho anh nh ng lúc x a nh ng l i l m con tim anh âm th m.. nh phúc là gì ôi th t bao la nh phúc là gì ôi th t bao la là.. i n ng trên vai em g y ng xa áo bay N ng qua m t bu n lòng... Thèm. Nhà anh có m t v n cau nhà em có m t v n tr u chi u chi u... ch a nghe ti ng u . 28 .... Hãy khóc n c m t b mi khi con tim trót mang ni m au hãy th p....... M t ngàn n m n a tôi ng quay tr l i dù là ng khói hay ch . Có nh ng lúc ta rã r i có nh ng lúc ta chán i và có nh ng. Tr i cao tr i cao b th m cõ xanh h ng a trong gió mát lành.. Hãy yêu nhau i dòng n c ã trôi.http://yellowking.... Chi u hè ng n ng em là nàng tiên xu ng tr n gian ng i k .. À i! con n c ch y xuôi a con ò chao nghiêng theo nh p chèo b i......... Hãy quên tôi i nh m a. sau hôm cách bi t vui bu n ai bi t nh ng êm ngô hoang ch tr ng...Ôi vui quá xá là vui nhà trai bên gái ai n y ng c i th t t i… HÙNG NG ........ B c t i b c t i B c lui b c lui i nào Cu n mãi thân hình. Ng i yêu i anh có hay t ng ngày qua d u ng cay yêu anh em hôn. Ngày nào ôi ta nói cách xa trong mùa n ng hè Ng i yêu i còn........ Th p thoáng bông hoa Ban bên s n i ón gió xuân ang reo vui có.... M t mùa thu tàn úa lá vàng r i kh p sân mình anh n i ây cô n.. Hãy quên tôi i nh mùa ông quên nh giá. i con.. Hãy nhìn lên tr i cao hãy nhìn vào nh ng vì sao và hãy tin nh ng. M t ng i ng i bên kia sông êm nghe n c ch y v âu? M t ng i..... Tình yêu y bàn tay y t ng mang n cho em quên i h t êm ngày.. Mây lam chi u còn bu n trong ti n a mùa lá i bi t nói sao cho. M t ngày i qua và êm ng qua lá xanh ã vàng ph ng ã tàn.... HÌnh dung em xinh cho ta ng t ngây tim ta nh kh c sâu vì em ang b c.. Em hõi anh có bao gi con sông kia thôi ng ng trôi anh tr l i em. T khi m i bi t nhau cùng ánh m t hôm nào còn e p câu chào i. Làn mây tr ng nh bay bay tr i xanh xanh th ! âu r i ti ng ve? B .. Chi u qua i và chi u qua i Cho t ng c n m a trên b c ng v . Ng i tình i xa tít mãi n i chân tr i Tr i thì u t i mùa ông........uni... Ngày y em nh hoa sen mang nhi u dáng hi n m i khi chi u lên ngày.. Em v n bên anh t ng gi Em v n bên anh t ng ngày Sao v n th y trong. HÙNG NG ......... Tr i h ng h ng Sáng trong trong Ngàn ph ng rung n ng ngoài song.. Có m t ngày lòng ta nhu m u..cc 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 829974 829369 830440 830818 831131 830971 831132 829646 830972 828631 830157 829478 830819 830969 829647 828832 829808 829864 828465 830441 828574 830033 828847 830194 829186 828552 829410 829411 829896 828147 828047 828612 830442 829497 828679 829159 828299 831388 829343 828551 828618 828549 829062 829577 829578 828814 830195 828972 HÃY NÓI M T L I HÃY QUÊN S U I HÃY QUÊN TÔI I HÃY S NG CÙNG TÌNH YÊU HÃY S NG TRONG ÂM NH C HÃY S NG V I CON TIM HÃY THA TH CHO ANH HÃY THA TH CHO EM HÃY TR L I EM HÃY TWIST LÊN NÀO HÃY V ÂY BÊN ANH HÃY V V I EM HÃY VUI LÊN HÃY V T QUA CHÍNH MÌNH HÃY YÊN LÒNG I! HÃY YÊU NHAU HÃY YÊU NHAU I HÃY YÊU NHAU I (2) HÃY YÊU NH CH A YÊU L N NÀO NH NG NH PHÚC A CON NH PHÚC LANG THANG NH PHÚC LÀ GÌ NH PHÚC MÃI TÌM NH PHÚC MONG MANH NH PHÚC TR M N M (A) NH PHÚC TR M N M (B) TH NG T M A LONG LANH TR NG VÀNG BI N XANH XANH H UV N H N TÌNH TRONG M A HÈ MU N HÈ V N HÒ N LÒNG I NHÉ N C MÙA XUÂN HIMALAYA HÌNH BÓNG HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ (A) HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ (B) HÌNH DUNG EM HOA BAN VÀO L P HOA CAU V N TR U (1) QU C VI T MINH CHÂU TH O LINH HOÀI AN MINH CHÂU C TRÍ HOÀI AN NH C TH Y I N TU N NGH A NH C NGO I DUY NH THÁI HÙNG MINH NHIÊN TR N QU C HÙNG NH T NH C N CAO MINH THU TR NH CÔNG S N LÊ H U HÀ THANH NAM MINH TH P NH T LÊ MINH B NG MAI THU S N NGUY N KH I HOÀN PH M TH M TR. ru trong gi c ng ...Tr m n m duyên tình v ng b n th ng nhau xin tr n i câu s c son… i! Anh xa em m y mùa ph ng r i? Mà lòng ng nh mình v a xa.. H i anh yêu xin anh ng bu n Có ôi khi em hay gi n h n cho anh.. H NG CHÂU TR.. Hãy yêu nhau i khi r ng thay lá.. oàn quân b c trên ng r ng bình minh l p lánh chân tr i xa... V t i u làng con chim sáo nhõ hót vang u làng qua nh p c u. Áng mây xanh v n quanh mà theo gió Hu quê mình cây cõ .Track list Karaoke Viet Nam . Hãy vui lên i cho tình yêu b c quay v yêu nhau yêu i em cho i.. Nào a tay anh n m tay và em n u ngoan ngoãn ngoan thì anh a. Có m t l n th i gian nh ng yên... Anh n bên em t a nh sóng xô gi ng kín con tim làm em nh p nhô t ..

.... Nghe ti ng àn ai rao sáu câu nh s ng i h n Cao V n L u v B c. M t ngày tình c trên ng ph tôi có bàn chân em m t tr i thì. v th ng nh m tháng yên vui trong tu i c trò.. Hôm chia tay chi u chúa nh t anh o r ng tu n sau anh t i hái m t.. Chi u chi u.. y hoa tôi là này óa hoa th m tình là con b m l n tình. Em n bên i hoa vàng m t óa M t thoáng h ng bay bên tr i ph . T ng gi t l m trong s ng ch ai c n m ng x a ã phai m t khi.. Anh nh chim tìm b y bay theo ng n gió xa Theo chân anh t ng ngày cây. Cánh chim v t ch mây xa li u bi c s u ai qu nh n ng tà ng i. Xuân v a v trên bãi cõ non.uni. Em v n t ng i anh nh hoa t ng i n ng Nh gió tìm r ng phi lao.. Ngày y anh t ng em nhành hoa i mình nói hoa p nh m t óa...... Gió xuân a lá vàng su i ngu n..... H n nhiên.cc 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 830027 829034 831263 829792 829793 828568 829317 830820 828228 830750 830751 829087 829975 828072 830196 831266 828013 831241 828657 829352 830821 829585 829586 829007 829142 828144 830443 828560 829099 830294 829495 831046 831047 828881 830104 829614 830621 830973 829398 831368 828254 829123 830894 830895 830444 831309 831242 830105 HOA CAU V N TR U (CN) HOA MÙA XUÂN HOA I HOA ÀO N M NGOÁI (A) HOA ÀO N M NGOÁI (B) HOA H C TRÒ HOA C TRÒ HOA C TRÒ (2) HOA M I GI HOA M I GI (A) HOA M I GI (B) HOA NÀO HOA TR NG HOA NÀO TÀN PHAI HOANG V NG HOANG V NG TRONG TIM HOA NG VEN SÔNG HOA S NHÀ NÀNG HOA S NHÀ NÀNG (2) HOA S A HOA TÀN HOA TH M B ML N HOA TÍM B NG L NG (A) HOA TÍM B NG L NG (B) HOA TÍM NGÀY X A HOA TÍM NGOÀI SÂN HOA VÀNG M Y HOA XUÂN HOA XUÂN CA HOÀI M HOÀI CÔNG HOÀI C HOÀI C (A) HOÀI C (B) HOÀI MONG HOÀI NI M C NG HOÀI NI M D U YÊU HOÀI NI M Á HOÀI NI M HOÀI NI M TR NG HOÀNG HÔN M ÁP HOÀNG HÔN MÀU LÁ HOÀNG HÔN MÀU TÍM HOÀNG HÔN MÀU TÍM (A) HOÀNG HÔN MÀU TÍM (B) HO MI HÓT TRONG M A HO MI HÓT TRONG M A HONEY HÒ KÉO PHÁO NGUY N TI N O CH N QU C BÌNH VI N CHÂU VI N CHÂU OÀN XUÂN M DUNG ANH B NG ÀI PH NG TRANG ÀI PH NG TRANG ÀI PH NG TRANG NH C HOA NH C HOA: NGÔ NG N T QU C NG TR NG HUY PH M DUY HOÀNG PH NG HOÀNG PH NG H NG NG NH C HOA DÂN CA QUAN LINH CHÂU LINH CHÂU H U XUÂN THANH TÙNG TR NH CÔNG S N PH M DUY TR NH CÔNG S N CUNG TI N QU C VI T THANH S N THANH S N THANH S N NH C HOA LÂM ANH I TH HI N MAI THU S N ÀO V N S NGUY N HÙNG QU C BÌNH THANH TÙNG TH HI N TH HI N TH HI N NG TH NG TH H QU NH H NG HOÀNG VÂN Nhà anh có m t v n cau nhà em có m t v n tr u.. Tìm i ch n m x a bên nhau gi t bu n m t trong tim m a.... Dù bi t em luôn i thay v n yêu ngàn n m ngàn n m th m n ng tình. ôi khi em không hi u vì sao em ra i cu c tình phôi phai Bõ l i............. Này là cõ non r t m m này mùa xuân r t hi n này là hoa r t th ..... Gió lên lay ng hoa B ng L ng th t tha hoa di m ki u hoa m n mà. á tr i qua hàng tri u n m t o nên ng c anh s ng qua bao ki p. Hò........... R i gi c càn qua thôn xóm l a o tàn thiêu t mái nhà tranh. Hoa nào hoa tr ng cho mình yêu mây nào mây bay trong chi u i.. . Ng i i nh câu th a dù n ng hay m a dù nghèo hay kh dù ai. Hò h chi u chi u chim t kêu chi u bâng khuâng nh b n ch .. Gi ây trên sông hoa ng t i b i.... Hò dô ta nào! Kéo pháo ta v t qua èo Hò dô ta nào! Kéo pháo ta. êm êm tôi v n v bên mùi h ng hoa s nâng niu cây àn ìu hiu.... Nghe ti ng àn ai rao sáu câu nh s ng i h n Cao V n L u v B c. Nghe t ng gi t n ng bên hiên r i y bình minh n xua tan êm dài...... Hôm chia tay chi u chúa nh t anh o r ng tu n sau anh t i hái m t. Ti ng m a r i ngoài hiên gió a nh nh thêm Có con chim a mi. ng tóc m màng h ng c nhân ng i x a l u c b c phong tr n.. c Liêu gi c m tình yêu dân gian ca r ng c Liêu là x c u. Hoa.... Con ng em v ban tr a hoa tím nghiêng nghiêng i ch tu i em v a..Chi u chi u chim t kêu chi u bâng khuâng nh b n... Tìm âu cho th y bình minh trong n ng vàng àn chim tung cánh bay. Hoa nào tàn phai hoa nào s u héo Tình nào ã trao cho ng i D m.. Chi u bu n len lén tâm t m h nghe lá thu m a t dào t a nh ng.. Ng i con gái b c qua c u trong chi u th m trong gió ti ng ai hò. Ti ng m a r i ngoài hiên gió a nh nh thêm có con chim ho mi.... Th m i c ng m tình th ng v n v ng ngày tháng tr i quê mát. Còn i gì bên anh ây gi thì ta ã xa nhau trong t m tay còn i... ch .. Cây cho l c và cây cho hoa Em c bay trong i u dàng nh . 29 ...http://yellowking........... ây công viên ch n n hò ch ng ki n bao l i th tình yêu v a lên...Track list Karaoke Viet Nam ... Bây gi còn nh hay không ngày x a hè n ph ng h ng n hoa ngây. Còn âu phút giây êm m Còn âu h ng th m tóc m m Hoa lá im lìm. êm êm ng i mùi h ng mùi hoa s nhà nàng nh ng lòng hoa tình ái. Có ng i àn bà quý tôi tin yêu tôi nh t trên i có ng i àn.. Gi ây em i c n m ng tan...... Sân tr ng c m t bu i thôi không n ng B u tr i xanh hoa õ b t....

. Trên cành cao chim hót m i em ch i gi a mùa xuân bao n thân l p...THÀNH ng quê ta mênh mông mênh mông mênh mông lúa o n bông nh tay anh cày… Nghe em hát câu dân ca sao m t mà lòng anh th ng quá. M t sáng em n tóc ngang b vai.... .http://yellowking... Con chim b câu bé nhõ... có m t ngày n i ngo i thành xa anh v th m th m ng ru ng.. Trong s ng khói mong manh ( ) Có bóng ng i vô danh T bên này sông..Track list Karaoke Viet Nam ...uni...... Ta t i ây vui v i nhau Nghe n ng xuân reo t ng b ng trên muôn óa hoa..... Tia… nh lùng chi u s ng gi ng xu ng i b y chim mõi cánh v xa v i. Nh ng mùa thu n mu n nh ng ngày yêu d u con ng n m x a m a... Mùa xuân sao không n cho lá non xanh màu thôi giá ng con tim...... c sinh là ng i T qu c mong cho mai sau c sinh xây i niên..... Ngày ó m i l n xin phép i ch i anh a em qua th m v n S Ri. a th t x a xa tít bên i tr i y m t vì sao sáng a ai i tìm.. Màu vàng màu en em con mèo Mèo l i s i n ng n ng m trên. Ng i ng phu trong lúc gió a b con ã hoài công ng ch . Tuy t r i nhi u nên cánh hoa phai tàn bu n i h t hiu mình ta. Tr ng xu ng Hu mù ng tàn r i trên ph ph ng vàng cây lá trên… Tr l i Hu th ng bài th kh c trong chi c nón em c m trên tay ra.. Hôm nay không s a ch c em ã i th t xa chi c chai l n trong góc nhà. êm chong èn ng i nh l i t ng câu chuy n ngày x a v ng.... L n th hai v th m quê ngo i Ng n v n cau n m xác x Hai tay ôm... Ôi p tr ng r m t i t m ã qua Ôi tr ng g n và c sao xa Lung linh.. Bay qua vùng tr i vùng tr i mùa xuân... Tr i mây v ng th H in bóng chim l ng l Nh i s ng m Ven b . hò .. Thôi ng i i c sao anh i v ây thôi ng mang thêm d i gian ... Ng i ã i r i á bu n không... ã ôi l n n v i Hu m ng m Tôi ôm p m t tình yêu u ng t. Mình. Ng i tình th ng nh Hãy l ng nghe l i m n mà Dù mùa xuân ã...... a m a trên ph dài M a thánh thót bu n Hàng cây s u l ng im M a. .P..... Loài ng c á mang tên em ã n m y mùa t au t ng phi n Loài. Ti ng ng t.. Thà xa nhau còn h n r i ây l m l tình em v n nh ngày. Em theo anh qua nh ng cánh ng th m lúa Vi t Nam n i bao n m xa cách.. Tôi có ng i yêu mang tên H ng Ng gi ây cách tr xa xôi t m .......... Nh n c non x a. N ng xuân r i r t trên b vai em tôi ánh lên hôm nay em quá yêu ki u. gió a hàng cây nh a gót. c sinh Phan B i Châu ti n lên i dù ng tr ng xa vai sánh vai. M i sáu tu i ã làm dâu thiên Thân ng c ngà ành hóa ki p.... .. Ai b con mãi ng ch . Hôn nhau i r i chia tay h i em hôn cho quên bao au th ng bao yêu ng. a mi long lanh chào ngày m i. Tình ã tan r i á au không..... Ng i xu ng ây anh m th y em âu ây vì ch n ây t ng lá ch ng.... Dù i muôn n i v n không quên ng ph c ta ã l n lên cành me..cc 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 831048 828189 828190 828423 828651 828809 828033 830106 828689 828547 828541 828917 828606 830974 829271 828591 830445 830822 831133 828284 830896 830446 830975 829869 830622 828674 828550 829318 828600 830447 828611 828339 829976 829191 828151 829468 828556 828054 828203 829233 829579 829580 830823 830028 829172 830917 828442 830448 HÒN NG PHU (CN) HÒN NG PHU 1 HÒN NG PHU 2 HÒN NG PHU 3 HÒ TRÊN NÚI I Á CÓ BU N KHÔNG IM A I V NGO I THÀNH A MI TÓC NÂU A TÍ HON C SINH HÀNH KHÚC C SINH PHAN B I CHÂU HÔM NAY KHÔNG S A HÔN ANH TRONG M HÔN MÔI XA HÔN NHAU L N CU I H I TI C H I TI C (2) H I TI C MU N MÀNG H CHÍ MINH P NH T TÊN NG I H NG LÂU M NG (CN) H NG MÔI H NG NG MANG TÊN EM H N NHIÊN H N NHIÊN HOA PH H N QUÊ H THAN TH H NG DÁM ÂU H I MÙA HOA I TH MÙA XUÂN H I NG I CÓ HAY H I NG I TÌNH LARA HU ÊM TR NG HU TH NG HU TÌNH YÊU A TÔI HU A HUY N DI U HUY N THO I HUY N THO I M T NG I CON GÁI HUY N THO I M T VÌ SAO NG CAU QUÊ NGO I (A) NG CAU QUÊ NGO I (B) NG LÚA NG NON (CN) NG NG C LAN NG R NG NG S RI NG THÁNG GIÊNG LÊ TH NG LÊ TH NG LÊ TH NG LÊ TH NG PHÓ C PH NG NH C NGO I AN GIAO TIÊN TR N HUÂN C TUÂN LÊ TH NG LÊ HOÀNG CHUNG NH C NGO I MINH KHANG TR N MINH PHI NH C ANH VÕ THI N THANH QUANG HUY PH M KHÁNH H NG TR N KI T T NG VI N CHÂU LÊ MINH S N TÔ THANH TÙNG QU C V NG PHAN LONG THANH S N NGUY N HI N NGUY N V N HIÊN NH C NGO I NG TH NH C NGO I NH C ANH QU C NG AN THUYÊN TR NG TUY T MAI CHÂU NGUY N V N TÝ TR NH CÔNG S N LÊ H U HÀ NH C PHÁP QUY S C QUY S C SÔNG TRÀ THANH S N ANH QUÂN PH M DUY HOÀNG PH NG NG B NG QUANG L nh vua hành quân tr ng kêu d n quan v i quân lên ng oàn ng a. L nh vua hành quân tr ng kêu d n Quan v i quân lên ng oàn ng a.. a mi hót gi a b u tr i xanh.. 30 .. Có n gió khe kh ùa tóc mây có tia n ng e p h ng môi Có cô.... tôi hát ngàn l i ca bao la h n nh ng cánh. Góc ph i anh n cành ng c lan a bóng mát tõa h ng bát.... Núi núi Thuy n thuy n Mây mây N c n c Thuy n ta ng c. Hò ..... Tôi có ng i em sông H ng núi Ng có l y tre thôn hi n t c a. i phía nam gi a núi m ..

. Chi u nay ng v ng em v i chúng tôi m y ng i ng i xu ng chuy n. G i tình yêu vào t c hoa trái y cành g i lên tr i cao... M t êm m a tí tách ngoài hiên m t êm ông gió rét v thì th m......uni. Có nh ng d i gian trong tình yêu con tim ta không h hay bi t..... Ng i yêu h i sao ch ng nói v i anh m t l i dù lòng này mang bao..... Nhìn i m t l n này cô bé i nhìn i ây hãy ng c nhìn ch . ào v a ra hoa cành lá gió a v ng tr ng tà ngoài b sông màn. Hôm qua ngang nhà em chút n ng chi u mông mênh quanh co khu v n xanh.THÀNH TR NG HOÀNG XUÂN H U XUÂN MINH VY O PHÚC NG C S N LÊ V N L C PHAN H NG S N THU N Y N PH M MINH TU N OÀN XUÂN HOÀNG LÊ QUANG HOÀNG HI P PH M KHÁNH H NG NH C HOA NH C NH T PH NG LINH TR NH NAM S N QU C AN LUÂN TI N LUÂN DUY NH C TRÍ NGUY N NH T HUY Khung c a s hai nhà cu i ph Ch ng hi u vì sao không khép bao...... Hà N i i! h ng v thành ph xa xôi ánh èn gi ng m t muôn n i. Kh c t ti ng hát bâng khuâng m màng l i con tim b i r i khao.. Trái tim này ang kh au trái tim này ang kêu gào trái tim này.... Có ai t ng yêu mà ch a au n m t l n có ai t ng yêu mà ch a.....cc 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 828433 829827 828435 828405 830449 828436 830236 829249 828065 830061 830824 830976 828900 828360 828494 829174 829734 829491 830197 831264 829889 830623 829265 829649 830348 829529 830977 829335 831220 829828 829650 829008 829198 828569 830107 831134 828512 830624 829433 828680 828588 829977 830047 830825 830625 830158 830108 830450 NG TH M NG TÌNH NG TÌNH YÊU NG TÓC NG TÓC EM NG TÓC NON NG X A H NG V HÀ N I H A I ANH H A TH T NHI U TH T H A TH T NHI U H A VÀ NÓI I ANH HY NG ICHIBAN I DON'T LIKE TO SLEEP ALONE I LOVE YOU OK ! IM LÀNG ÊM HÀ N I KACHIUSA KANGUOLAI KATHY KEM DÂU TÌNH YÊU B P B M ÁNG YÊU B M HOA AU TÌNH ÁNH C P TRÁI TIM N SAU I TÌM M NG NG SAU TÌNH YÊU RONG CH I CU I TH K TR NG TAY K CHUY N VIÊN CH H NG KHÁNH H I VÀ EM KHÁT NG KHÁT NG (2) KHÁT NG MÙA XUÂN KHÁT NG TU I TR KHI KHI ANH NHÌN EM KHI CON TIM LÊN TI NG KHI CÓ EM TRONG I KHI CÔ N ANH I TÊN EM KHI Ã YÊU KHI ÊM DÀI XU NG KHI EM RA I KHI EM RA I (2) KHI EM V KHIÊU BÊN EM KHI GI C M V KHI LÁ VÀNG R I HOÀNG THANH S N HOÀNG HOÀNG CHÂU NG B NG QUANG THANH S N CUNG TI N HOÀNG D NG NGUY N NG C THI N QUANG HUY QU C VI T T NG V N NH C ANH NH C ANH NH C NGO I PHÚ QUANG NH C NGA NH C HOA C TRÍ NGUY N H NG THU N NH C HOA NH T TRUNG XUÂN NH C HOA: Q.. Khi gi c m ã quay tr v em v n không tin r ng có ngày em ra ón.. Anh ng bên sông Sài Gòn bi t gió ch a là n hôn bi t tr ng ang.. Lòng anh khao khát c nh gi c m th n tiên ngày th bé d i th m.. không ph i là tr i không ph i là ng mai không ph i là n m ...... Ng i v i êm dài ch t nghe lòng nh mu n nói.... Tình n v i mình.... Có nh ng êm nào mình nh tên nhau có phút giây nào i v ng xôn.. Nghe em hát câu dân ca sao m t mà lòng anh th ng quá! Ti ng ng t… Ng i i.....Track list Karaoke Viet Nam . Có...P. Còn gì âu em còn gì âu em còn gì âu em ân tình x a xem nh là.. N ng mai tràn v b m hoa c i ùa cùng sánh b c bên nhau d i. Sao anh không n th m em chi u m a v n bay Hay bao cô gái khi n con.... 31 ... Lòng y xuy n xao khi ta nhìn nhau Ng t ngào bi t bao môi hôn ta.. Hôm nay em n b n Nhà R ng n i Bác H ra i n m x a và i ây có.... Thôi anh ng nói nh ng l i gì yêu ng tình u hay tình cu i... Khi ã yêu thì m ng nhi u M ngày mai pháo nhu m ng vui M . Khi em nói là mình chia tay thôi khi em nói là mình không chung ôi. Khi anh nhìn em mùa xuân b ng d y Khi anh nhìn em n ng b ng tràn.... ôi môi em xinh t i nh hoa ban mai ong a h ng th m mê say vu v . Ng i.. c i em xinh t i làm bao gã si tình nhìn theo dáng em trong. Ng i tình ra i nh bão giông em mang theo trái tim ch ng bi t ai.. Khi em v cánh ng nhu m õ phù sa khi em v ng mùa iên i n.. M t chi u n ng t vàng hi n hoà h n có xa. Ch còn mùi hoa s a n ng nàn trong c n phòng nhõ êm cu i thu. Có ai ang xây m ng m cho ngày mai thanh bình nh ng ân tình riêng. Có m y ai khi êm xu ng d n nghe sao hoang nh xót xa có nh ng khi.. Van ôi m t em ng nhìn ta n a van ôi vai em ng tròn l ng l .... Có nh ng lúc lòng ta v n v ng và có nh ng lúc lòng ta nh . Lòng em ngây ng t vui khi tình yêu n hôm nào r i giông t kéo qua..... ng dài t ng lai quê h ng ang i m i tu i tr hôm nay chúng ta.http://yellowking. Khi có nàng trong trái tim lòng y c m khi th y em vui c i.......... Ta tìm em nh tìm lá diêu bông không g p lá ch g p hoa v i cõ....... Tình c thôi ta là áng mây tình c thôi ta là cánh chim lãng ãng.. ng v m t êm m a gió t i bu n theo gót chân nghe lòng rã. Khi em ra i tình yêu anh ch v khi em ra i tình yêu anh i ch mang... Ngàn l i yêu th ng ngàn l i m u i ã trao em yêu r i y. Hãy s ng nh i sông bi t yêu ngu n c i hãy s ng nh i núi.....

... Hoa lá quên gi tàn.. Tình có lúc khi n ta bu n chán mu n khoanh tay quay m t ch ng.. Gi t m a i ng i b c i v y tay bi t ly i em ng p y n i. Dù r ng em c nói nh ng ti ng d i trá mãi mãi ch yêu riêng anh.... Anh nh em nh n c i nh ánh m t nh c b môi nh b c chân. Ngày xa x a em nói yêu anh Và anh nói mãi bên em Gi thì duyên. Chi u nay tan c v tôi ng xe trên ng g p cô bé chung xóm. Không còn ai.... Không gi r i em ng i thôi h i âu mà lo l ng em i thà nghèo mà. Kho vì n c ki n thi t qu c gia oàn thanh niên ta góp tài ba......... C gi u n c m t và quay m t ra i anh không em th y anh khóc.. Khi yêu ng tình gót phiêu l u lao theo c n th y tri u Lòng m. Th i gian ã qua i không th tr l i. êm hè d i mái nhà tôn nóng vô cùng nóng thêm vì b v tôi nh n.....http://yellowking. Có nh ng gi ra ch i em xòe tay bu c gió có lúc nào b t ch t..... Tôi vi t lên ây v i t t chân thành a lòng tôi trao em ngày. 32 . Ngày dài.. Bu n làm gì khi con tim ai ng ph i i thay m t ngày nu i ti c. êm n m x a khi cung àn lên t . Nhi u khi em ã d i lòng r ng em ch ng au ch ng bu n ng i ta âu.... Th i... Khi ta hai m i yêu th ng có trong ta ch i v i Nghe trong tim hát lên.. Thôi em i nay ã cách xa h t không còn chi nh ng c mu n ã không. Hãy khóc i h t trong lòng i s u i vô ng tình yêu ã h t. M i lúc hoàng hôn s p v ngàn l i nu i ti c ngày xanh ã tàn m . Không còn mùa thu tr ng r i bên th m không còn l i ru m trên môi.... H i em yêu sao em i bu n h i em yêu sao em gi n h n mình có nhau. Chi u m t mình trên ph tâm h n nh lùng bu t giá. Sao em nghe. Cho t ng c n m a ... D i ánh tr ng n m nào ta l ng ng i bên nhau ng m n c trôi qua c u.. Khi ng i yêu tôi khóc tr i ng gi ng s u.. chia s t n ng... Tôi vi t lên ây v i t t chân thành a lòng tôi trao anh ngày..... t n ng t n ng cho ra ng t m a t m a cho cây lúa tr ... Ch còn m t chi c lá cu i thu mõng manh Ch còn m t mình em xót. Không còn ai. Không! Không! Tôi không còn yêu anh n a Không! Không! Tôi không còn yêu. thôi em yêu i ngày mai ta xa nhau r i t nay nh ng ký c .. Ngày ta quen nhau Em hay ra ch Tìm mua hoa h ng p nh t Ngày ta.. Gi em ra i xa th t xa khóc khóc cho n khô nh ng yêu th ng.. ã bao l n anh gi u lòng........ V m t thì n m gi ng lèo v hai co rút chèo queo m t mình không. l i ây ch còn hai chúng ta nói ra i nh ng suy t bu n phi n. i chung m t i... Em v âu bên........ Có nh ng chi c lá úa r i trên th m v ng b c chân nào qua nh nh ... Nh phi tr ng m t chi u i xa Và b u tr i nh hò h n Ti n em v .... êm v khuya nghe bu n h n nh ng ti ng àn a tôi..uni.cc 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 829978 829209 830978 830451 829615 831369 828383 828068 830062 828320 829853 830043 830198 829009 831113 830452 828516 828044 831159 830295 828340 831083 829893 829104 830349 828073 830626 830350 831084 831135 830199 830296 830200 829261 830109 831114 829809 831267 829698 829699 829386 828641 829810 830453 830826 829036 829319 830979 KHI KHÓC KHI MÙA THU N KHI NÀO EM BU N KHI N NG MAI V KHI NG I ÀN ÔNG KHÓC KHI NG I YÊU TÔI KHÓC KHI TA HAI M I KHI TA XA NHAU KHI TÌNH BAY XA KHI X A TA BÉ (BANG BANG) KHI YÊU KHO NG CÁCH KHO NG LÀNG PHÍA SAU TH Y KHO NH KH C KHÓC CHO NG I I KHÓI LAM CHI U KH E VÌ N C KHÔNG KHÔNG BAO GI QUÊN ANH (CN) KHÔNG BAO GI QUÊN EM KHÔNG C N NÓI YÊU ANH KHÔNG C N PH I H A ÂU EM KHÔNG CÒN AI KHÔNG CÒN MÙA THU KHÔNG CÒN NH NG I YÊU KHÔNG DÁM ÂU! KHÔNG AU VÌ QUÁ AU KHÔNG GI R I KHÔNG GÌ CÓ TH THAY TH EM KHÔNG MU N EM PH I KHÓC KHÔNG PH I EM KHÔNG TH KHÓC TR C MÀT EM KHÔNG TH BÊN NHAU KHÔNG TH VÀ CÓ TH KHÔNG YÊU NG NÓI L I CAY NG KHÔNG YÊU THÀ R NG EM NÓI M T CÂU KHÔNG YÊU THÌ THÔI KH I TÌNH TR NG CHI KH THÂN GIÀ (A) KH THÂN GIÀ (B) KH VÌ YÊU NÀNG KHUNG TR I N HÒ KHUNG TR I M NG M KHUNG TR I NGÀY X A KHUNG TR I TU I M NG KHÚC O M NG KHÚC BI T XA KHÚC CA B N MÙA TR N LÊ QU NH VÕ THI N THANH MINH KHANG LÊ QUANG NH C HOA: U C HÒA TR N THI N THANH NH C NGO I NGUY N NG C THI N TR NH NAM S N NH C ANH NGUY N C TRUNG QU C NG NGUY N NG C THI N TR NG QUÝ H I DUY NH LAN ÀI HÙNG LÂN NGUY N ÁNH 9 HOÀNG TRANG HOÀNG TRANG NH C ANH PH M KHÁNH H NG NGUY N NG C THI N VI T ANH VINH S NGUY N NG C THI N QUANG HUY VINH S NGUYÊN CH N PHONG KHÁNH N THÁI TH NH NH T TRUNG NH T TRUNG PHÓ C PH NG NH T TRUNG HUY C NG NH C HOA PH M DUY QUY S C QUY S C NH C HOA TÔN TH T L P QU C AN HOÀI AN QU C NG TR NG HUY NH C HOA NGUY N I Nhi u n m tháng i qua bao bu n vui trôi xa nh tình yêu u.... Khi x a ôi ta bé ta ch i ôi ta ch i b n súng kh i kh i ch i công an i. Gi trong lòng bao ni m m n n ng bên nhau nào ng hôm nay mình....... S m th c d y nhìn n ng lên trên cao S m th c d y tình yêu n. Dòng sông ã ra i Nói chi l i ng cay nói chi l i oán than ng i i i sao hôm nay..... Ôi tình yêu cu c tình mà ta ã n cho nhau am mê ng t ngào nay... Bi t nh em nhi u ng th thôi nh em em có nh gì tôi t nay..Track list Karaoke Viet Nam .... Gói riêng mình trong i m ng... Mây tr ng bay.... Ng i m t mình l ng nhìn sao r i m c xa xôi ngày mai n ng lên..

..Nh ng ngày hè khi m t tr i xu ng d n g i u lên m t n c H … Khúc hát dâng cho tình bu n M ng v a lên ngôi Tràn y th m thi t.. Lang thang trên ng m a r i nghe lòng sao n c n b i h i nh ru ta.... Chi u lang thang in ter net em vào m t trang web bu n ngày x a anh hay.. Tình tr m n m ã in sâu theo... Lang thang chi u m a hoang bu n mênh mang tìm v trên l i x a ch i v i......cc 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 831370 828690 828799 828590 830827 829426 829979 828608 828448 829980 828870 829148 828693 829445 831288 829294 828835 828695 829981 831136 830454 829194 830110 830297 831332 831086 830159 831221 828855 829811 831168 828707 829334 829140 831371 829606 830455 828575 830111 828525 830456 828226 828817 828650 828361 829304 828728 830763 KHÚC GIAO MÙA KHÚC HÁT CHA YÊU KHÚC HÁT CHI U HÀ N I KHÚC HÁT DÂNG CHO TÌNH BU N KHÚC HÁT ÊM ÔH-TA KHÚC HÁT NG I I KHAI HOANG KHÚC HÁT SAMBA KHÚC HÁT THANH XUÂN KHÚC M A KHÚC M A (2) KHÚC NH C TÌNH N NG KHÚC NH C TÌNH YÊU KHÚC NH C VUI KHÚC NH C VUI (2) KHÚC TÂM CA KHÚC TÂM TÌNH A NG I HÀ T NH KHÚC TH Y DU KHÚC TÌNH BU N KHÚC TÌNH N NG KHÚC TÌNH N NG KHÚC TÌNH S U KHÚC T TÌNH KHÚC YÊU TH NG R N RÀNG KIÊN GIANG MÌNH PL M KI P DÃ TRÀNG KI P AM MÊ KI P EN KI P C THÂN KI P HOA KI P L HÀNH KI P NÀO CÓ YÊU NHAU KI P PHONG BA KI P RONG BU N KI P VE S U KIM NG KÝ TÚC XÁ CHI U V NG EM NI M NI M BÊN H NI M QUÊN NI M CAO NGUYÊN NI M CHI U TÍM NI M NÀO BU N NI M NÀO V I TAN NI M THÀNH PH LADY IN RED LANG THANG LANG THANG INTERNET LANG THANG TRONG PHÒNG HUY TU N NGUY N HOÀI ANH NG NH NH C PHÁP XUÂN H NG NH T QU C HÙNG NH C NGO I PHÚ QUANG VÕ THI N THANH NH C NGO I LÝ HU NH LONG NGUY N NG C THI N NH C HOA MINH CHÂU TR N HOÀN ANH B NG NGUY N NG C TH CH NG C S N NG C S N PH NG UYÊN NH C KOREA ANH KHANH DÂN CA T CÔNG PH NG DUY QUANG DUY NH NG GIA HUY NG THI U T C MINH CHÂU PH M DUY NH C HOA NH C HOA NH C HOA PHONG NHÃ TR N HUÂN PH M DUY OÀN XUÂN ÌNH V N LÊ QU C TH NG TR NG HUY HOÀI AN NH C NGO I H NG NG NH C NGO I TU N THÀNH HOÀNG HU N T HUY C m tay nhau b c trong giao th a ón xuân ang v v i tình yêu... Trong v n chi u em n ng t i àn b m l n bay t ng b ng màu cánh.... Hãy hát khúc Samba khúc Samba..... T khi anh không còn v quanh sân là l n con ph nghe hoang v ng vô.. t m a v mang… Nh khúc hát xuân n m nào khi ôi ta vui tình m ng s ng mãi vui. Ch i mô r i ng nh v Hà T nh nh núi H ng nh nh dòng....... H n c m bao tham tàn phát xít d n b c ra i Kim ng lên chi n. Trên cao nguyên bu n mênh mang có ai b c i tìm n m tháng...... H I NH .. Hãy n hãy n v i nhau êm này hãy c t ti ng ca cho i mê say. Tr ng lên b ng ng n cau. Ta t l a cho i hoang m mãi n ng i lên tìm i d u chân.... Khi màn êm buông xu ng t ng b c chân r i trên lòng ng trôi v .http://yellowking..... Tôi b c i âm th m Ngoài ng khuya gió a ã v l nh lùng Và. Yêu nhau i r i ngày mai chia ly dù là trong c n au còn có nhau.. Chi u m Sen gió v n tóc em Tr i xanh cao soi vào m t em trào.... Em yêu em bi t không bao xót xa trong anh khi ch a nói c cùng em ôm. LÊ HÀ . s ng vô t ng h n thua tính.. a r i m a r i xu ng ph i trên làn tóc a em. ta d ng chân phiêu du l ng nghe sóng… Tôi xin ng i c gian d i khi tôi hõi ng i có yêu tôi may ra còn.... Ký túc xá chi u nay sao bu n quá Ký túc xá chi u nay v ng em..... Hãy quên i nh ng bon chen th gian.. Mùa thu qua t ng chi c lá bay v i ch n xa và n gió tìm lãng....... Ta ã g p nhau trong chi u chi u tím m a bay nghe ti ng th i gian. Hoa xanh ã phai r i. Tháng sáu m a m a Giá tr i ng m a và anh ng nh Tr i không m a. Cho tôi i ngày nào..ông tàn xuân i ghé qua bên th m mùa xuân n ng m câu ca tình… n hãy cùng tôi ta v th m ph a n m nào cùng ng i xu ng ây. Gi ta ch ng còn chi tay tr ng tay mà thôi! u c r ng long ph … Tr i sinh tôi ra cho tôi m t ki p ng i cha t tôi là là m t.uni..... anh i!.... M t mai kia n u xa nhau xin ng quên. ng nhìn em n a.... Hãy nói v cu c i khi tôi không còn n a l y c nh ng gì. Nh ánh.. Hãy hát lên i khúc yêu th ng r n ràng và trao cho nhau ôi môi hôn...Track list Karaoke Viet Nam . Chân vui b c. Trong êm nay trông em xinh t i nh muôn hoa phai h ng trong v n xuân. tôi ng i khâu áo... Chi u xu ng ng bên c u nghe sóng bi n n ng thu vàng chi u ng. Chi u vàng v ng gót mõi. Hãy l ng nghe khúc nh c b ng lên r n ràng ng t ngây chân vui b c.. Tình v trong êm v ng cho lòng thêm bu n ta c m gì tình v ... Ngày ôi ta quen nhau tu i còn th i c chung cùng gi Nh t hoa. Nhi u n m trôi qua mau dòng i bao nhiêu i thay nhìn i mái tóc... ng trinh ã.. i anh thân yêu có ti ng hát hay nh là chim s n ca ôi êm ôn-Ta....... Hãy hát khúc Samba Nhày y khi xuân ra i M t tr i bình minh có l chim vui Có l a. Hãy l ng nghe khúc nh c b ng lên r n ràng ng t ngây. Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh Eh oh eh oh eh oh.. 33 .. Tr a nay qua ng ph quen G p nh ng ti ng ve u tiên Ch t nghe....

.... Chi u dâng n côi m a bu n gi ng l i mình ta lang thang dâng s u tê. Anh vì em làm th tình ái.. Gi t m a nào r i th t êm trên ph ph ng mùi h ng nào th m th t.... B m l làng duyên ph n b m cô.uni....LINH .. có nh ng lúc xa th t r i tình lênh ênh trôi theo nh ng khúc ca.. Lá úa r i trong lòng êm v ng N c m t r i khi tình ã tan Ph c ... Tình tha thi t... Ngày T t n c th em là ni m vui b t ng ! Ngày T t n r t.. c m t em r i t ây em h i c m t em r i c m t i anh. M t l n g p g mong manh t a nh khói s ng.Em n l nh lùng n th sao tim anh tan nát t hôm nào gi ây ã… a bu n i thôi ng ng ti ng m a cho ph nhõ càng bu n thêm m a r i. Làng Quan quê tôi tháng giêng mùa hát h i nh ng êm tr ng hát.... Lá còn xanh nh bao anh còn tr Lá trên cành nh anh trong hành quân.Track list Karaoke Viet Nam ... M t em gái ngây th .. Bao êm r i tôi lang thang ph v ng i ngang nhà cô bé h c cùng.cc 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 829846 828739 829788 829789 828153 828055 829074 830782 830457 828286 830627 830351 831394 830980 830628 829982 828644 829871 829492 830458 829530 831137 828364 830201 830828 828046 830352 829134 830459 828140 830629 828943 829112 830034 829865 829116 828861 829254 830460 828265 828282 828001 829202 828757 830829 828099 829395 829887 LAN VÀ I P (CN) LAO XAO MÙA XUÂN LÁ BÀNG R I (A) LÁ BÀNG R I (B) LÁ LÁ MUÔN CHI U LÁ TH LÁ TH NGÀY T T LÁ ÚA LÁ XANH LÀ CON GÁI LÀM DÂU X L LÀM SAO MÀ QUÊN C LÀM SAO T T CHO HAI LÀNG QUAN QUÊ TÔI LÀNG TÔI LÀNG TÔI (1) LÃNG DU CA LÃNG QUÊN CHI U THU CL I C M T DÒNG SÔNG C M T EM C M T MÙA XUÂN I M I NG I N A RA I IM TL NN A NH LÙNG NH TR N ÊM M A L NG NGHE MÙA XUÂN V LÀNG G I TÊN LÀNG I NÀY LÀNG NHÌN MÙA THU LÀNG TH M LÂU ÀI TÌNH ÁI L M L ML L N U NÓI D I LEMONTREE LOI RA EM PH I BI T LÊN ÀNG LÊN NGÀN L Á LIÊN KHÚC TÓC UÔI GÀ LI U THU C CHO TRÁI TIM LÒNG BI N TÌNH EM LÒNG LÒNG (2) LÒNG (CN) VI N CHÂU TI N LUÂN VI N CHÂU VI N CHÂU HOÀNG HI P OÀN CHU N T LINH TR N LONG N NGUY N NH T HUY HOÀNG VI T NGUY N ÌNH NGUYÊN VINH S PH M DUY NH T TRUNG NGUY N TR NG O CHUNG QUÂN N CAO TR N QUANG L C NH C HOA NGUY N NG C TH CH NH C HOA LÊ QUANG NH C PHÁP LÝ H I QU C AN .. Da da da da da da di da da da da da da da di da da da di di di da.....http://yellowking.Nh t i mùa thu n m x a g i nhau phong th ngào ng t h ng nét bút...... m sau khách tr l i khi cây bàng thay lá lòng r n ràng nh ng . Tình yêu m t ng t M t ng t trên môi Tình yêu m t ng M t ng... Làng tôi có cây a cao ng t t ng xanh Có sông sâu l l ng v n quanh.... Phút giây l l m d u nu i ti c em mang su t i........ Lòng bao la nh bi n Thái Bình t rào..TH. V. Sáng nay em ra ph ch i v m t mình loi sáng mai em ra ph . Lòng bao la nh bi n Thái Bình t rào tình tha thi t nh .... M t c n nhà nho nhõ.. hôn l n cu i làm sao tôi s ng trên i khi tôi còn mãi xa em.. Bao nhiêu êm ch mong anh t i bao yêu th ng lòng em mu n nói mu n..... Phút giây l .. ây có ph i quán hàng n m ng m gi ng bao ph m t khung tr i... Làng tôi xanh bóng tre t ng ti ng chuông ban chi u ti ng chuông nhà. Bi n nói l i sóng xanh bi n nói gì h i anh bi n t dào mênh.. M t chi u thu m lá.. Anh gom mây k t hình lâu ài. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên àng ki m ngu n t i sáng Ta. 34 . Ch t em n em cho i anh thôi hoang v ng Tim ta say m ã yêu em..Thu i cho lá vàng bay Lá i cho ám c i v Ngày mai ng i em… OÀN CHU N ... V ng i i hát hát cho quên i V tìm i ki p ki p lãng du… M t mùa thu ã qua r i em âu hay bi t thu tàn mà lòng còn m.... Là con gái nè em i ng nh nhàng tóc ng ngôi th ng hàng cài. Hõi á xanh rêu bao nhiêu tu i i? Hõi gió phiêu du qua bao nh.Này cô bé có mái tóc uôi gà p xe trên ph ph ông ng i qua… Mùa ông nh vây kín ni m a ôi mình lúc ã xa v ng nhau....... Xinh t i và b ng nh ..VI T LANG HU NH ANH NG TH HOÀI AN TR NH CÔNG S N ÌNH PHÚC TH HI N TR N THI N THANH LÝ HU NH LONG QUANG VINH S NH C NGO I LÃ NC NG NGUY N NG C THI N U H U PH C HOÀNG VI T TR N TR NH TH HI N NH C HOA ÀO V N S Y VÂN NG C S N Y VÂN Lan x xác s u ai lan cánh.... L ng nhìn chi u thu lòng nh th ng ai gió a man mác g i nh ng. Da da... Ngày nào em sánh b c cùng ng i mình yêu nhau mãi không r i.... G p em trên cao l ng gió r ng Tr ng S n ào ào lá õ Em ng.... T LINH .. Thôi em theo ch ng làm cô dâu x l bao nhiêu ân tình gi tim v . VI T ANH .. Gió m mùa ông lao xao chào mùa xuân s p sang xa kia b y chim tìm. ng nói v i em r ng anh nay ã không còn yêu em nh ngày x a l i.. Hò i dòng sông ch y xi t lái thuy n chèo i trên sông Vàm cõ ông..... L ng nhìn mùa thu ã qua gió hát lao xao l ng nghe th i gian l t. L n u tiên em nói d i quê l n lên nghe lòng b i r i mà vì sao... Chuy n mình nào âu có gì mà gi t m a bay t i r t r i êm ngày.

cc 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 829045 829708 829201 830630 829983 829305 829455 830203 829984 830353 831088 830981 828520 828432 828670 831138 829985 828081 829774 829775 828681 828559 828026 830150 828617 830830 830631 829531 828775 831398 828120 830632 830831 830298 829158 831310 830461 829716 830633 828780 830202 830832 830462 829902 830982 830634 830764 828029 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L I TA V I MÒN I NH VÀO I I S NG SAI L M I THOÁT CHO TÌNH YÊU I THU X A IV I V XÓM NH I N I N IL M I L M N I EM I BÁC DÀN TR C LÚC I XA I BU N THÁNH I CA DÂNG BÁC I CHIA TAY D NÓI TH SAO ANH I CON MU N NÓI I CU I CHO EM I CU I CHO EM (A) I CU I CHO EM (B) I CU I CHO TÌNH YÊU I A DÒNG SÔNG I A GIÓ I A TRÁI TIM I GIÃ BI T IH A I H A CHO TÌNH YÊU I H A Ã QUA I RU I NGUY N I NG I RA I I NH L I TH NG I NÓI D I CHÂN TH T I NÓI T TRÁI TIM I RU CHO CON I RU A I RU TB C I RU NGÀN I I RU PHÍA HOÀNG HÔN I RU TÌNH I RU TRÊN N NG I M BI T I T I TH Y CÔ I TH I TH TRÊN Á I THIÊN THU I I TÌNH A MÙA XUÂN THANH TÙNG HOÀI AN PH M MINH TU N NG NG GIAO LÝ H I QU C NG NGUY N ÁNH 9 TR NH H NG QU C AN H NG X NG LONG MINH KHANG THÁI TH NH TR N HOÀN TR NH CÔNG S N TR NG LOAN HUY C NG LÊ C HÙNG NGUY N NGUY N NGUY N NH C HOA TR NH CÔNG S N DUY THÁI DUY NH NH C NH T PH NG NGUY N HOÀI ANH NH C HOA HOÀI AN MINH KHANG TR N HOÀN HÀN CHÂU NGUY N MINH ANH NG B NG QUANG XUÂN PH NG NGUY N KIM TU N MINH CHÂU LÊ QUANG NGUY N LONG LÊ QUANG TR N HOÀN THANH S N DZ NG CHINH NGUY N C TRUNG O CHINH THANH TR NH CÔNG S N THANH TÙNG L i ta v d ng nh nhõ l i tr i xanh xanh mãi m t màu u... Em anh xin em m t l n cu i ng trách anh ng gi n anh nhé em em. Nghe nh ng l i ru u gió chi u bu n man mác lòng nh ng mùa hoa.. Ai khi yêu u nghe ng i ta ã có nói n u yêu ai ng nên yêu quá. Chuy n k r ng tr c lúc Ng i ra i Bác mu n nghe m t câu hò x .. Ti ng ru ch a chan th m tình n c non ng m trong máu t ng. Chàng là ng i yêu em nh t trên i chàng hi n hòa và không h .. L i mòn tìm v âu n i c n tìm v âu h ng tóc quen nh n. Em nào hay bi t âu trái tim này ch có em!.. HOÀI LINH .... Trùng trùng quân i ngàn d m r p tr i c bay b n ph ng quê h ng.. Sa yo Na ra hát chi l i giã bi t Nh ng khi tình m i ban d u Ti ng.. Anh là dòng sông em là bi n r ng anh là gió l ng em. Khi i bên em tay trong tay vu v lang thang trong êm say s a tr ng lên. con nh v quê xa..... V thôn x a ta hát khúc hoan ca ng t h ng lúa tình quê thêm m à... Mùa xuân n p xe trên ph tóc a vai m m Mùa Xuân hát hoa.http://yellowking.L i th hôm ó bên gh nh á ch a nhòa ni m không quên tên anh… V trong ph a tôi n m Có l n nghe ti ng ru bên v n Ch t nh ...... N u lúc tr c ng tin l i th v i ánh m t th t sâu m t i hôm.... Em xinh nh hoa trong ánh n ng ban mai làm bao chàng trai ph i ngây. Ngàn vì sao êm nay mãi sáng soi cho tình ta ng i yêu i êm nay... Vì..... L i nói d i ó r t chân th t khi th y em th ngây còn h n nhiên.. Chi u tr v khuôn viên sân tr ng em ng v ng im lìm. Anh có nghe th y em nói gì không? Em có nghe th y gió nói gì.... M t chi u anh b c i em ti n a ra t n cu i i nghe d n l i... M t ngày nào ng tình có chia ly thì em ch nên u bu n. Giây phút u m i yêu l i anh nói h a yêu em nhi u yêu dài lâu m t. Em anh m v em ng r ôi m t nhung tuy t v i n ng l p lánh ôi. TH.. Ch em t ng c n gió v âu chi u nay ch em thành ph v ng mình. c m tôi là n gió nh ru mênh mang trên h ng cau u ngày c....uni..Ng i ây chúng mình còn êm nay tình th ng rót ong y nói n… Nh ch ng là lúc em n trong màu tr ng h i ti c bên m t ng i. Con cá nh ng ng c v dòng sông con chim nh nhau tìm v t .. Cu c i l m ê ch cu c i l m não n tìm ng l i i v rã....... Ng i nghe bi n hát rì rào nh l i ru t thu u th nghe l i .. êm v gió ru h i nghe l i hát ru x a hát ru r ng t R ng.. Ng i tìm n v i b c chân âm th m mùa T ng c n m a trút lá.. Th n th ..... Hôm nay tôi v quê ngo i m t vùng quê x a n i tôi ra i s ng tr n...... Nh . Ngày ngày n tr ng con ph ông vui áo tr ng bay...... Em anh xin em m t l n cu i ng trách anh ng gi n anh nhé em em... Ai yêu mi n Nam nh t m lòng a Bác! Có m i tình nào mà th y...... Chi u ch nh t bu n n m trong c n gác ìu hiu ôi ti ng hát xanh.. Em nào hay bi t âu.. Tôi ã khóc th t nhi u i tôi n au th t nhi u c níu kéo .. Ng i m t mình trong c n gác v ng loi.... Ng ngoan a kay i ng là ngoan a kay h i th ng a kay th ng. ng ng nhìn anh b ng ôi m t bu n v i v i thà em nói thà em.. Hàng cây ón. Có khi nào em bu n em nh n anh có khi nào em ng i em khóc vì.Track list Karaoke Viet Nam ....... L i th c anh ã trao cho em V ng tr ng ánh sao nhi m màu Nhìn..... Chia tay xa nhau t ây Ch m d t không quen nhau cho qua mau u tình..... 35 .LONG ...

Mai l hai mình xa nhau ng khóc cho mi hoen s u Ghi nhé câu… N u l mai này cách bi t nhau còn ai k n t chuy n hôm nào còn........ C u tre d n l i se duyên mình t h ng ch th m k t tình ta mai. LAN ANH ....... Hai tay b ng a lý bánh t n bò gi u cha gi u chân i ké né.. Màu ph ng h ng y trang l u bút mùa hè i có tr l i bao gi . Vui lên i vui v i nhau cho tr n n ái ân ta bên nhau trong n ng ban. C u tre d n l i se duyên mình t h ng ch th m k t tình ta mai.... Bông bông bông xanh thôi bông mà tr ng kìa i bông vàng Bông mà.uni.... Bông xanh bông tr ng r i i vàng bông r ng Bông lê cho b ng.... Mai anh ã quen em m t ngày anh ã yêu em m t ngày m t tình yêu..... Còn gì cho nhau n a âu ch mong tình yêu còn ây em i l y ch ng. Anh number one... Áo anh n m nút ch m r ng hoa r ng i oa tu h i ch m r ng ng xa..Track list Karaoke Viet Nam .. àn cò bay v i th ng nh nh bóng sông x a in hình bóng a... Lòng xao xuy n m i khi hoa ph ng r i nh c i câu chuy n bu n. Ly cà phê nh mu n nói nói cùng em câu gì ly cà phê nh mu n hát... Anh xin th anh yêu mãi thôi Tình yêu nâng ôi cánh m ng m nên ng i ang yêu ng hóa nhà th .. Tha thi t g i m y cung àn n a ch ng xuân cung àn l ai nh n...cc 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 829392 829912 830833 829285 830983 829532 828466 828765 830984 829129 830834 829119 830299 828259 828164 828527 830063 829289 830835 829593 828626 828627 828638 829694 829695 830897 829883 830555 828628 828767 828637 830836 828672 828629 828647 828390 829696 829697 828160 830837 829181 830635 830029 830838 828633 829242 830636 830985 L I TÌNH D TH NG L I TÌNH D TH NG (2) L I TRÁI TIM HÁT L I TRÁI TIM MU N NÓI L I T BI T TÌNH YÊU L I YÊU U L I YÊU TH NG L CUNG ÀN L DUYÊN L L M L L M (2) LUNG LINH GI T M A LUÔN LUÔN MÃI MÃI LÚA V ÊM TR NG U BÚT NGÀY XANH U BÚT TH I ÁO TR NG L A TÌNH LY CÀ PHÊ BAN MÊ LÝ BA TRI LÝ CÁI M N LÝ CÂY BÔNG 1 LÝ CÂY BÔNG 2 LÝ CHI U CHI U LÝ CHI U CHI U (A) LÝ CHI U CHI U (B) LÝ CHIM QUYÊN (CN) LÝ CHU N CHU N LÝ CON CÚM NÚM LÝ CON SÁO 1 LÝ CON SÁO 2 LÝ CON SÁO 3 LÝ A BÁNH BÒ LÝ M I TH NG LÝ NG A Ô 1 LÝ NG A Ô 2 LÝ NG A Ô 3 LÝ QUA C U (A) LÝ QUA C U (B) LÝ QU KÊU LÝ QUY PH NG MAI MAI EM L Y CH NG MAI L HAI MÌNH XA NHAU (CN) MAI L MÌNH XA NHAU MANDOLAY MARY'S LITTLE BOY CHILD MÁ H NG À L T MÁI ÌNH LÀNG BI N NG C S N NG C S N PHAN LONG LÊ H U HÀ LÊ QUANG NH C HOA NH C HOA HOÀNG GIÁC H NG X NG LONG QUANG TU N I QU C HÙNG C HUY PH M TH M THANH S N NGUY N V N HIÊN MAI THU S N NGUY N C NG DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA DÂN CA DÂN CA DÂN CA DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B DÂN CA TRUNG B DÂN CA NAM B NH C HÁT B I DÂN CA NAM B DÂN CA DÂN CA DÂN CA NAM B DÂN CA NAM B QU C NG DZOÃN BÌNH TÚ NHI U TR N LÊ NH C NGO I NH C NGO I: BONEY'M MINH NGUY N C NG i ng i yêu em nh ngàn ánh sao b ng lên trong màn êm lung linh p....... Chi u chi u ra ng tây l u tây tây l u tây th y em tang tình mà. M t th ng tóc bõ ngang vai Hai...Lúc v a l n em bi t chi tình yêu có ng i n xin mu n c làm… Chi u mùa thu lá bay ngàn c n gió h t hiu trong chi u ng i trong..... Anh i a ánh b y cái trên mà ng ánh b y cái trên mà ng th y.. Phút giây l l m d u ti c nu i em mang su t i.... Cha ra cha cha ra cha cha ra cha cha cha ra cha cha ra cha cha ra cha cha... N u anh là r ng ông em là chim hót n u anh là n gió em là. Anh number one.. th ng hai th ng i ng tang ... 36 ...... Kh p con ng a ng a ô kh p con ng a ng a ô ng a ô anh kh p anh kh p. Tình yêu tháng ngày k t se t h ng tình ta v n p nh tr ng r m. Chi u chi u ra ng tây l y tây tây l u tây Th y cô tang tình gánh. Th là ta chia tay nhau cu c tình u gi nh c n gió thôi em c i.. Ai em con sáo mà saong sông Lâm cái ly ta h i con sáo i nàng i.......... KIM KHÁNH . Kêu cái qu kêu kêu cái qu kêu qu kêu Nam áo t c áo n phòng. Ng a ô ô i i Ng a ô ô yên th ng là là ki u vàng i n chung tình..http://yellowking.. Ngày nh n nh p vì trên khu ph Có cô em tung t ng ôi môi c i hoa. M t ngày mùa ông Thiên Chúa ra i xu ng th gian c u cho con...... Chim quyên qu y n trái quây nhãn l ng này nhãn l ng i con n.... Phút giây l .. Ai ai em ai em b ng chim sáo ng ng ng ng ng Sang sang sang sang. Thu nào m b m m hoa sáng sáng tr a chi u i v chung ng xây... ! ! Ai xui mà con sáo nó qua sông cái nó qua sông Cho nên cái mà. L a b p bùng b p bùng cháy trong màn êm l a b p bùng b p bùng. Tr ng sáng trên mái i nh p chày ôi em cùng vui Bên mái tranh quê.à L t l m s ng mù ph i không h i cô em má h ng p nh Tigôn… Thi gan cùng tu nguy t bao lâu bao lâu r i mái ình x a Trà C .. Nàng là tia n ng m nàng là hoa s c th m h n tôi say bay theo bao.. Chi u chi u ra ng tây l u tây tây l u tây Th y cô tang tình gánh.. í ng a ô í nh a ô ô yên ch ng tà là th ng kim i vàng tình. Tr c èn xem truy n Tây Minh g m c i hai ch nhân tình éo le ai.

Há ha hà ng tìm nhau chi h i ng i tình gi h t ôi ta nay cách..... i! con th ng quá m i! con vô tình quá ph i không khi b y... êm t ng êm khi màn s ng buông xu ng trên thênh thang bao nhiêu o. Ng i cho ta bao l n nh bao l n l h n hò êm êm èn m soi.. Có ng i lính mùa thu y ra i t mái tranh nghèo có ng i lính. La lá là la là la chân b c nh em làm mây trên tr i này........ Mây! Sao còn bay mãi không quay v ây? Sao còn l l ng che ngang... T bao gi em nào bi t Màu m c tím lòng em yêu tha thi t T bao....... Ng i hi n yêu d u ã cho i con vòng tay âu y m khi gót. c a tôi tóc ã nhu m màu s ng nuôi àn con nay ã khôn l n......http://yellowking. cu c i cha i b i quà v cho là mái tóc pha s ng và. Em v tung t ng qua con ph mùa thu n ng vàng hây hây v ng ôi má.. Nh t i n m x a bên nhau b c trong chi u m a phím ru nh a.... M t h ng m t h ng t ng cho m t nai em th ngây b c i trên.. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe ti ng àn a tôi Ngoài kia........cc 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 830048 829059 829533 830205 828027 829176 828858 829878 830329 829481 830637 829350 830986 830204 830463 830300 830638 829652 828782 830464 830234 829029 828891 829651 829374 830465 829760 831089 828092 829193 829594 830839 828115 828468 830639 828327 830301 831219 831289 831160 830841 830840 830151 830640 830987 828625 829370 829534 MÁ LÚM NG TI N MÀU A LÃNG QUÊN MÀU HOA MÀU M T NHUNG MÀU M C TÍM MÀU XANH NI M NH TÌNH TH MÃI CHO TÌNH LÊNH ÊNH MÃI CÒN YÊU MÃI KHÔNG PHAI MÃI LÀ B CÂU TR NG MÃI LÀ NI M AU MÃI MÃI MÃI MÃI M T TÌNH YÊU MÃI MÃI NH GI C M MÃI MÃI YÊU EM MÃI XANH TU I 20 MÃI YÊU MÃI YÊU EM MÃI YÊU NG I M T BI C M T BU N M T L CHO NÀNG M T NAI CHA CHA CHA M T NAI I M T NG C M T NHUNG MÀC K NG I TA NÓI MÀT TR I BÈ CON MÀT TR I ÊM U MÀT TR I NH MÀT TR I TRONG EM MÀT TR I TR C BI N MÂY LANG THANG MÂY TÌNH YÊU MÂY TR NG MÂY VÀ NÚI M T NHAU R I M T NG TÌNH YÊU MEN R U SAKÊ (CN) C A TÔI I V NG GÒ CÔNG HI N HI N YÊU D U I I (2) QU NH H P VI T ANH THU N Y N C HUY TR NG QUANG C HÀN CHÂU NH C NGO I VÕ THI N THANH LÊ QU C NG ANH TU N LÊ QUANG NGUY N NH T HUY HOÀI PHÚC HOÀI AN LÊ QUANG CAO MINH THU LUÂN NH C HOA: CHÂU HU M N NH C HOA VÕ THI N THANH NGÔ TH Y MIÊN TR NG HUY T CÔNG PH NG LUÂN NH C HOA NGUY N NG C THI N NH C THÁI KHÁNH N TR N TI N NG TH MINH KHANG LÊ QUANG NGUY N C TRUNG NH C NGO I NGUY N NG C TH CH QU C VI T NH TÂM NGÂN TRANG HÀN CHÂU TR NG MINH CHÂU PHAN LONG TÔ THANH TÙNG TR NH CÔNG S N HOÀNG PH NG PHÍ N NH NH C PHÁP MINH CHÂU NGUY N NG C THI N Ch t v ng ch t v ng má lúm ng ti n nh ng v ng th a hoa… Anh tìm em còn th ngây trong ôi m t c i b môi quen t ng êm rã. Trên con ng tình m t mình tôi i c n m a nh t nhòa gi t s u chia. Mây tr ng mãi mãi nh hoa bên i mây tr ng hát mãi cho.Track list Karaoke Viet Nam . Anh mãi là ni m vui ni m vui cho i ng i anh mãi là ni m au.. Ánh tr ng v a nhô lên Mãi cho i lênh ênh Sóng xô b cát m m... Bi n t mùng cu n sóng Lênh ênh c n gió a Mênh mông theo bóng. 37 . B n......... i v ng i v ng con sang ch i nhà b n í a con c m cây àn..... Chuy n ngày x a có hai a mình anh v i em i trong lòng i bu n... ôi m t. H h h h h h h h h h h h h h h h h .. Anh tìm em trong gi c chiêm bao mong g p em xóa h t l i l m nhìn.... là n ng h ng p i con là a u tháng n ch trông.. Ph v ng êm nay ti c nu i chua cay tình s u nh ai l t ph t m a... Em i cho dù m tháng qua v n mong ch ng i anh h ng yêu d u em i. Con ng tr n t ti n em ra i chi u nay mùa thu m a bay bu n trong. Ng i i n i ó có nh tình x a hay ã phai m m tháng mong ch . Yêu em cho cô n thôi không v mang n i bu n và th i gian trôi mau... B n tiêu i u nh gió ông l i t ng gi t th m kh n h ng.... T ng àn chim bay qua trong gi c m a em tôi có ti ng hát u. ã cho em m t ôi m t sáng nhìn tháng n m trôi bình yên r t lâu.... D i n ng h ng tôi i gi a Gò Công t nh cao tr i nh th p i.. Ng i ng m ánh tr ng thu nào lòng em b ng th y nh anh nhi u h n.. Mãi mãi xanh khi em hai m i tóc v n bay bay trên ôi vai áo v n tung.. Là là là la la la là là là la la la lá là là là là là là la la.. T ngày mình m t nhau thì em i hãy tin r ng lòng anh ch luôn có.. gi nh chi c lá chi c lá tr u khô n m bu n nghe h t hiu gi a.. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi anh nói ra i tr ng en m t. Ng i ta c nói tôi yêu em là ngu tôi yêu em là ng tôi yêu em là. Khi con tim n ng m ã không còn Khi ôi môi u êm ã xa r i Ch t........ Mong manh nh là ng khói nh ng ti ng yêu trên b môi em ã trao.... M t tr i ngày mùa xuân xanh th m là v ng m t tr i a em ng.... Ng i yêu i anh âu có bi t Ngày chia ly m a gi ng m c trên ng.uni... a soi d u chân em qua c u theo nh ng cánh rong trôi trên ni m au...

. M t cu c tình v a qua kèm theo l i h a ã qua tình yêu ã có.... A ru h i h i ru th ng con có hay ch ng th ng t khi thai nghén. Chi u nay s ng r i t vai ng i khách giang h .. ng chí i ng i chi n gi i phóng quân mi n Nam anh hùng th n. tr i thu hiu h t... M t ngày.. M t cu c tình nhõ bé bên ôi môi h ng ào ng i xa l m nhé. Tình yêu em cho anh tình yêu thi t tha hôn ta trao nhau ng t ngào.. Th i gian trôi qua mau ch còn i nh ng ni m ni m thân yêu.. Cu c tình ta sao chia ôi bao ng cay u môi và th ng nh nh ng.... Quên i quên i bao am mê ta trao nhau hôm nao và gi ây ch còn i. ni m x a ã xa th t r i trong lòng v ng v n bao u phi n nh ..... ni m m t món quà duyên chi u x a i kh p ph ph ng tìm mua.. m kia xa lánh ch n thành ô ra i d t nh ng s u lo tìm v ... Th ng sao bao nhiêu em th không không cha không c a không nhà..... .. Lê chân bu n th ng trên ng khuya trên l i x a yêu ng làm chi khi.. Yêu em yêu em nh l i nói u Yêu em yêu em h n.. ng ru ng.. Gi ng gi ng i nh t a làn h ng a h n i trong i vô th ng....... êm nay mênh mông tr ng sao muôn n i mang theo v ây nh ng ti ng c i....cc 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 829987 828818 830112 829055 830641 828298 829139 830466 830206 828567 830302 829297 828239 830642 829653 830988 830643 830989 830207 828148 828998 829443 830644 829149 828341 829221 830765 828316 828508 829399 828619 829988 828671 829467 830645 828899 829815 828821 830467 828311 830237 828877 831333 830354 828856 828836 831282 828471 QUÊ TÔI TÔI (2) YÊU YÊU CON YÊU KHÔNG NÀO MÊ KHÚC MI-MÔ-ZA MI N CÁT TR NG MI N T TU I TH MI N NAM NH MÃI N NG I MI N TRUNG NH BÁC MI N TRUNG TH NG NH MI N TRUNG YÊU D U MI NGOAN GÓT NGÀ MÌNH EM V I EM MÌNH MÃI BÊN NHAU MONG ANH QUAY V MONG CH MONG I NG M NGÙI MONG MANH MONG MANH (2) MONG M T NGÀY ANH NH N EM MONG C NI M X A MORE THAN I CAN SAY MÓN QUÀ K NI M MÔI H NG ÀO MÔI TÍM M I DUYÊN QUÊ M I TÌNH QUÊ M I TÌNH XA X A M CÔI M IB C I THÊM YÊU I M IB C TA I M I HÈ SANG M I NG I M T GI C M M I NG IM TN I M I TRÁI TIM M T T M LÒNG M KHÚC M NG CHI U XUÂN M NG D I HOA M NG P NGÀY X A M NG S U M NG TH Y TINH M NG TÌNH M NG UYÊN NG H I P M T CHI U THU M T CÕI I V NGUY N NH T HUY QU C AN NH HÀ PH NG UYÊN NGUY N V N TÝ LÊ XUÂN TH O PHÚC TR N KI T T NG LÊ QUANG OÀN XUÂN UC U THU N Y N CHÂU H NG X NG LONG QU C VI T NGUY N V N CHUNG QU C AN PH M BÁ C VÕ THI N THANH T HUY QU C NG VÕ THI N THANH NH TÂM NGUY N XUÂN PH NG NH C ANH Y VÂN TR NH CÔNG S N NH C NGO I KHÁNH B NG MINH CHÂU NH C NGO I THÀNH CÔNG TÂN HUY N THU N Y N LÊ HOÀNG CHUNG NH C HOA NH C HOA TH HI N PH M DUY NG C BÍCH PH M ÌNH CH NG NH C HOA TR M T THIÊNG NGUY N V N CHUNG NH C NGO I NH C HOA TR N NH T B NG TR NH CÔNG S N V ây l ng . Cô n ng trong m a nh th ng v mái hiên ngày.. 38 .... Yea.. Trong chi u d n im h i ng i ng i th ng nh bao ngày vui.... Tan tr ng tan tr ng Tà áo tung bay t a mây tr ng Tan tr ng tan.uni. Tình mình là tình p nh t ó anh Tình tu i c trò m c tím... D u núi có mòn mà sông kia có c n mi n Nam i mi n Nam nh mãi. Mùa hè n cánh ph ng gi ng m c l i i i hè sang nh c ve ngân...... Tình yêu nh m a v i n ng luôn cho cu c tình bao nhiêu sóng gió.. Bao nhiêu n m r i còn mãi ra i i âu loanh quanh cho i mõi m t.. Ngày nào khi m i quen em v thao th c bao êm hõi lòng anh bi t.... Sông nh ò v ng neo ch ai mong i ng i lâu r i ng i i ây. Bác nh mi n Nam n i nh nhà mi n Nam mong Bác n i mong cha. Tình mình bây gi nh m a trên sông M a u sông m a cu i sông Tình. tôi tóc xanh nhu m c tháng ngày tôi au bu n n ng tr u.. Lâu l m ch a v th m i mi n Trung mi n yêu d u x a tìm i . a v trên khu ph khuya sao não n thân tôi ã t m vì.... Nh ngày ó ta say m tình n ng m vai k vai ta d t bao hoa g m... Mùa thu làm r i chi c lá sáng nay lá r ng quanh nhà ng i yêu gi ....http://yellowking.... Ch a g p em tôi v n ngh r ng Có nàng thi u n p nh tr ng M t.... .. Nghe t ng gi t m a r i ngoài hiên v ng ng b c chân ai v ôm cu c... . Sinh con ra trong bao nhiêu khó nh c ru con yêu th ng con tha thi t... Hôm nay tr i nh lên cao Gió chi u th m v ng bao nh nhung Ng i yêu thoáng qua trong gi c.. Oh.... M t mình anh lang thang trên ph nh mùa m a qua còn mình anh cô n. Con cò bé bé Nó u cành tre i không hõi bi t i ng nào.... .. Trong êm miên man t ng dòng th em trao anh v i nh ng d u yêu riêng.. ã qua bao mi n t nh ng tôi cho p nh t là nh ng tháng n m m .... Th ng bé tay c m t vé "S ây Trên qu ng tr ng Ba ình uy nghiêm n m tr c ng l i Bác H tuyên.. Tr i ã se s i ch h ng chúng ta nên v nên ch ng.. Nh nh ng phút say m mình có nhau ôi trái tim chung nh p b c.... Mimosa t âu em t i Mimosa vì sao em t i t này à L t i núi.Track list Karaoke Viet Nam ..

.. M t ngày không có em là lòng anh tan nát tr i mây u ám th i.. M t ng i mãi i tìm n i chân mây cu i tr i trói con tim kh d i... Anh thôi m t th i rong ch i.. Mênh mông h ng thu tan trong gió bát ngát xa trông ..... n m a bên.... Hôm qua Bác H g i n c nay hành quân là sóng nhõ ang dâng.. êm qua m th y em v Lung linh trong ánh tr ng th .. Cu c tình vãng ã trôi i vào quên lãng ni m ng ch là.cc 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 830468 830843 831372 830355 829075 831322 831334 829025 830646 828461 830469 828834 829595 831222 830844 829081 828231 830470 829175 830647 829837 830845 830842 828532 828018 830648 828533 829989 829150 828513 829654 828168 828825 829990 828161 830990 830649 829866 829535 829731 828842 829829 829138 829536 829255 829704 828857 831244 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M T I KH M T TÔI T DÒNG SÔNG TÔI V N HÁT T I MÂY GIÓ T L N DANG D T L N N A THÔI T L I CU I CHO EM T MAI EM I T MÌNH T MÌNH TA BU N T MÌNH TRONG CHI U V NG T MÙA XUÂN NHO NH T NGÀY BÌNH YÊN T NGÀY I QUA T NGÀY KHÔNG CÓ EM T NGÀY KIA T NGÀY MÙA ÔNG T NGÀY NH I NGÀY T NGÀY XA X M T N A MÙA ÔNG T SÁNG CON V T THOÁNG CHIÊM BAO T THOÁNG DUYÊN QUÊ T THOÁNG H NG TÌNH T THOÁNG H NG XUÂN T THOÁNG QUÊ H NG T THOÁNG TÂY H T TH I ÁO TR NG T TH I CON GÁI T TH I Ã XA T TH I NH T THU AM MÊ T THU YÊU ÀN T THU YÊU NG I T TÌNH YÊU HOA M T NH PHÚC NH NG NGÀY N NG LÊN TH Y EM TH Y EM V TRONG GI C M NG TRONG HOANG VU V CÔ BÉ YÊU V I XA L M V QUÊ M I ANH V TH M QUÊ EM M NG MU N NÓI YÊU EM MÙA CHIM ÉN BAY PHÚ QUANG DZOÃN BÌNH MINH CHÂU PHAN TR N NH C HOA NGUY N ÁNH 9 TR NG SA THANH TÙNG SÔNG TRÀ NH C NGO I TR N HOÀN MINH CHÂU LÊ QUANG Y VÂN QU C VI T O CH N TR NH CÔNG S N HOÀI AN NGUY N NAM MIÊN C TH NG NGUY N NG C THI N PH THU HOÀI AN NGUY N V N HIÊN T HUY PHÓ C PH NG NGUY N V N HIÊN NG C L TR NG HUY NGUY N V N HIÊN THANH S N HOÀNG TR NG NH C HOA C HUY HOÀNG GIÁC PH M KHÁNH H NG NGUY N NH T HUY QU C V NG TH HI N NH C HOA NH C NGO I CAO MINH THU PHÚ QUANG NH C HOA THÙY LINH PH M MINH TU N NH C NGO I HOÀNG HI P Chia cho em m t i tôi m t cay ng m t ni m vui m t bu n chia cho. a em v ph ông ai th u cho anh trong lòng con ng mai sau không.. Trong n i bu n lãng quên tình nh gió thoáng qua trong êm m nh ng..Track list Karaoke Viet Nam .. Ta m th y em i kia xa l m M t Hà N i ngây ng t n ng M t Hà... Bé d u dàng làm sao trong màu áo xinh th t xinh b c nh nhàng..... M t ngày bu n chia ly l .. Bên nhau ta yêu. Cho cu c tình ng i n. R i m t ngày tr i không bi t xanh R i m t ngày hàng cây v ng tanh. Khi m i th ng nhau anh hay n m tay d n dò cho dù cu c i là b .. Ch t g p i bao tà áo tr ng b ng xôn xao nh n ng sân tr ng Em. Nghe ti ng th i gian âm th m trôi ng n ng th ng nh n cung àn.. Chi u ông mình ai bên b p h ng m t vòng tay bé nhõ ng i ôm g i. Thôi nhé nghe em mình xa nhau t ây..... M t ngày tàn n ng m anh i v bên kia. M t ngày không m a không m a mình tôi m t ngày em i em i th t xa. Khi g p nhau tình yêu hé n n c i n ng mai làm h ng ôi tim m.. Nào mùa xuân xanh ch hoài trong m a tình yêu trao anh h n nh c n. Khi gió ng ngát th m r p tr i chim én l n cây n y y ch i. Có nh c ng v y thôi tình yêu nh ã m t có ti c ng v y thôi.. T ngày em i tim anh b v héo úa nh con thuy n lênh ênh bão t . Vào cu c yêu tôi m i hi u tình yêu ít vui nh ng bu n r t nhi u bao................. Sáng s m ánh n ng chan hòa soi trong tim em mênh mông xa x m tr a. Ng i m t mình trong chi u v ng n ng thu vàng nh tâm h n mình m t.... M t mai xa nhau xin nh cho nhau c i. M t dòng sông tôi v n hát i m t dòng sông tràn bi n kh i tôi.. M t ngày nh i ngày em tr l i i tôi M t ngày nh i ngày. Tà áo em bay bay bay bay trong gió nh nhàng Tà áo em Bay bay bay. Em thôi m t th i con gái.. Cô hái hoa t i hãy d ng b c chân trên ng th m xa tôi nh n cô em... M t ngày kia dù n ng hay m a m t ngày kia dù nh hay quên m t......... T ng ngày qua t ng ngày nh mong v em nh ng tháng n m s ng bên.. ng bu n anh h i khi l nói yêu em r i b n lòng chi n a h i anh.......... M t sáng con v trên con ng t n ng ôm l ng ng c tr ùa bên... Gió i sao gió i v âu n ây ta nh n theo vài câu Ch h n ta. Ng i có bi t h n ta ang u n khúc c ng lên ph núi b ng.. Bình minh sáng t i quê em ru ng lúa bao la y ng gió nhè nh ... H i cánh chim bay tung tr i H i áng mây trôi xa v i Nh ng lúc lang. Chim Quyên ng i sau hè mình ên b n nên m ng v i m mình. Chi u buông l i cho gió a mây tr i xa trong i hoang vu t ng... Di da di da di di da di da di Di da di da di di da di da L ng ng m mây... Gió nh gì ng n ng ngoài hiên m a nh gì thì th m ngoài hiên bao.. 39 .. L ng v trong tôi chi u m a gió y tr i lòng ai không l a d y...... c gi a dòng sông xanh m t bông hoa tím bi c Ôi con chim chi n..http://yellowking...uni. Thôi nhé nghe em mình xa nhau. Ta m th y em v v n xuân hoa lá xôn xao yêu tia n ng hôm nào ch t......

... Em có nghe mùa Thu m a gi ng lá em có nghe nai vàng hát khúc yêu..uni..... Mùa xuân nói v i em i u gì mà sao m t em vui th tình yêu nói... Ngày vào Xuân ch a anh sao chim én bay y tr i? Ngày vào Xuân xôn. Mùa xuân này anh c i em bõ th i gian cách xa i ch ng. ng v i khóc cho cu c tình. Chào mùa xuân n chim ca líu lo M t h in bóng cây xanh lá xanh... Em i con sông dòng su i tuy ch a h nói có chung c i ngu n em i. T a àn chim tung bay trên nh ng nh p c u tre mùa hè xanh xôn xao. M t ngày s ng bên anh muôn i D u cho m a r i á mòn tháng n m... Xuân xuân i xuân ã v có n i vui nào vui h n ngày xuân n Xuân..... Em ra i mùa thu mùa thu không tr l i Em ra i mùa thu s ng m ...... i u ó r i y ra em bi t và em bi t m t mai anh chi n th ng... Mùa hè c a em có mây xanh kh p tr i n ng lung linh kh p n i cây. Ngày nào anh yêu em anh ã quên trong cay ng tuy t v i Ngày nào.. Dòng sông v n mãi êm trôi theo ngày tháng t ng hàng cây ....... Chi u nay. Anh g p em gi a tr i ông bu t giá...http://yellowking. m t ta nhìn t a ã quen t . Cao cao bên c a s có hai ng i hôn nhau ng ph i hãy yên l ng...... R i mai có m t l n tôi a em v trên nh yên bình Mùa xuân này v trên quê ta kh p t tr i bi n r ng bao la cây xanh.. Hu hú hu hà ha há ha Hu hú hu hà ha há ha Mùa xuân n t nh ng. Xuân v th m cõ non th m tình yêu ng i xuân v xanh màu m t th m... Ngày x a y t ng n m tháng hãy lãng quên nh ng êm ông dài ng... Hãy n mùa xuân i cho c i càng thêm trong sáng Th m thi t.. Cung àn nào th ng b ng ti ng ve s u Bu n nào h n khi l a ôi lìa. Em yêu m t s m quê h ng hoa n ng sân tr ng ôi m t bi c xanh lá.. Ta ch i trong ng i ng n b i r i ti ng c i em vang ng m t.. H CHÍ MINH MÙA XUÂN T NH NG GI NG D U MÙA XUÂN XANH MÙA XUÂN XÔN XAO A HOÀI AN TR N THI N THANH NGUY N NH T HUY NGUY N V N CHUNG TR NG HUY HÙNG NG C HUY NH C HOA LÊ QUANG THANH TÙNG PH M TR NG C U NGUY N NG C THI N PH M NG KH NG QU C AN HOÀNG THANH S N TI N LUÂN HÀ PH NG TR NG QUÝ H I NGÔ TH Y MIÊN CHÂU H HOÀI ANH PH M HÒA KHÁNH PH M TR NG C U NH C HOA T CÔNG PH NG NH C NGO I LÊ M NG O PH M MINH TU N XUÂN H NG HU NH NG C ÔNG TI N LUÂN TR N THANH S N MÀC TH NHÂN N CAO TR N CHUNG TR N TI N NGUY N NG C THI N LÊ QU C TH NG MAI THU S N CAO MINH KHANH T HUY T CÔNG PH NG XUÂN H NG PH M MINH TU N MAI THU S N HÀN CHÂU NH C HOA c l i v âu gi a i g ng tìm nhau nh ng dòng n c b sâu tìm. Ti ng m a r i chi u nay bu n phi n nh ai Gió nghiêng ngã hàng cây...... m m i i l chùa c u xin phúc muôn nhà mai ào n kh p n i khi. Em v i anh chung s c nhau tay chèo theo n c xuôi n n i làng quê... Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nu i ti c m t th i m ng m . 40 . có mùa thu i v ... Ng i nhìn xác lá i r i bên hiên gió cu n trôi miên man ánh thu v . Mùa thu i nghe nói r ng em ã ch t Mùa thu i Ng i yêu d u h i còn ây vãng còn ây nh ng phút ái ân tình. D ng nh hôm qua n ng trên ng cùng bao nhiêu hoa lá trong v n.... ng v i khóc nh ng c n m a mùa ....Track list Karaoke Viet Nam ............ Em i mùa Xuân n r i ó Th m õ ngàn hoa s c m t tr i Nghe... m bi t gh nhà tr ng ta i n v i mùa hè xanh Xanh mi n....... Mùa hè i có i u ch a nói v n còn ng trên môi ôi sao cách xa xa. n i th m thoát mùa thi s p n r i Ngày mai tu i th bay kh p... R i d t dìu mùa Xuân theo én v Mùa bình th ng mùa vui nay ã... Mùa ông s p n trong thành ph bu i chi u tr i nh heo may.....cc 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 829442 828014 830471 831373 829247 829243 830330 829354 829910 828088 830846 830357 831292 830113 828846 828158 830847 830303 828531 830358 828227 831374 830991 828192 828382 831335 828601 828397 829262 828154 830992 830208 828974 829229 831293 828124 829096 830472 830473 830304 828215 830474 831336 828095 828545 829813 831311 828682 MÙA ÔNG CÔ N MÙA ÔNG A ANH MÙA ÔNG HOA TR NG MÙA ÔNG KHÔNG NH MÙA ÔNG MONG MANH MÙA ÔNG M I MÙA ÔNG S P N MÙA ÔNG TÀN PHAI MÙA MÃI XA MÙA VÀ NH NG CHÙM HOA MÙA HÈ C A EM MÙA HÈ I MÙA HÈ SINH VIÊN MÙA HÈ TH NG YÊU MÙA HÈ XANH MÙA HOA ANH ÀO MÙA S M MÙA M A I QUA MÙA THI NH MÃI MÙA THU CHO EM MÙA THU CÒN Ó MÙA THU Ã H T MÙA THU EM RA I MÙA THU KHÔNG TR L I MÙA THU LÁ BAY MÙA THU MÂY NGÀN MÙA TÌNH YÊU MÙA VE S U MÙA XUÂN MÙA XUÂN BÊN C A S MÙA XUÂN BÊN I MÙA XUÂN CHÚC NHAU MÙA XUÂN A EM MÙA XUÂN C I EM MÙA XUÂN U TIÊN MÙA XUÂN NR I Ó MÙA XUÂN I MÙA XUÂN I MÙA XUÂN I MÙA XUÂN MÙA XUÂN THI U N MÙA XUÂN TÌNH N MÙA XUÂN TÌNH YÊU MÙA XUÂN TRÊN NH BÌNH YÊN MÙA XUÂN TRÊN TP... Còn nh không anh ngày nào ôi ta bên nhau tình ng t ngây am mê sao.. Mùa tình yêu n ây r i Mùa t i th m cho i L i yêu th ng vang. Anh dìu em v ng v nhà em qua phi n á xanh xao con ng mòn.. Mùa xuân n m áp chim v c t ti ng hát muôn loài hoa thi nhau. Bu n v ng mây ngàn gi ng kh p l i.... Nguy n c u trong êm khi anh ra i Còn h i m phút giây bi t ly. Mùa Xuân sang có hoa Anh ào Màu hoa tôi trót yêu t lâu Lòng bâng..

B c chân tôi lang thang trên ph . Ng i trút nh ng h n ghét ngoài tr i m a gió vô tình mình tôi. Chi u nay v ng em m a r i ngoài sân r t bu n nhìn hoa lá i anh... M t mình ng i th ng nh tìm hình bóng em ng i h i!. a r i r i nh t ng gi t bu n nghe trong tim v i muôn vàn n i nh .Ôm p tình yêu ni m còn ây êm v ng i m a anh i làm th … VINH S a i nh t nhòa thôi h t tình tôi nay ng i i r i tôi bi t tìm… Ôm p tình yêu ni m còn ây êm v ng i m a anh i làm th .. B t ch t m t chi u l ng l ng nh bâng khuâng ng i ng m ám ông... a! Ti ng m a ni m m a trong chuy n tình ngày m a thu a. Chi u nay m a trên ph Hu ki p giang h không b n i mà sao m a.... a r i cho cây t t t i búp chen lá trên cành r ng p tr m hoa rung... Ngày n ng v i t t t m a b ng v Và gió lang thang l i d u........ B c b c trong chi u m a i v b c chân loi ph c v n còn.. a h t hiu m a bu n qua ph v ng chi u m a tuôn cho giá bu t tâm. Tr i a cho ph v ng mênh mông kh i lòng bao n i nh Tr i làm... Ai mang cho ai nh ng ngày x a bao n ng say Ai mang cho ai nh ng ng.. Chi u nay m a trên ph Hu ki p giang h không b n i mà a sao.... Ph i ch ng... Gió i m a i lá. a trên ph ngày x a l i yêu th ng thì th m trong m a... êm ch a ng nghe ngoài tr i a t ng t r i gác nhõ èn le. ar iv n om .. Mà ng i. Ngoài hiên m a r i nh t nhòa xóa tan cu c tình..... Hò hò chi u m a ph bu n chi u m a ph a u bu n có ai mong.. Chi u ông hiu h t bu n ngoài hiên m a v n tuôn ng sang quê em x a.... êm ch a ng nghe ngoài tr i a t ng t r i gác nhõ èn . Sao m a ph … VINH S .... Chi u nay m a trên ph anh v n mong ch em ch em qua l i y mong. a th m trên ph chi u nay em v xanh lá hàng cây hàng cây bên.. Mi n Trung t b i phù sa ng i mi n Trung gian khó nhi u i qua..... a nh nhàng ch t v trên ph em m a êm m m t chi u qua sân. Xào c hàng cây… Ng i l n ng th ng hay nói l y nhau s b i ông Tr i..... Gi t m a m a ngâu m a ngâu búp non trên cành thành lá bi c Gi t m a..cc 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 830849 829088 830475 828944 828945 829692 829693 828173 828683 830993 828685 830356 830476 828082 829321 829992 829812 828174 829906 828582 831049 831050 829118 831354 829113 830898 830899 830477 831389 830848 830238 828175 829187 829173 828472 829143 829322 828313 829622 829623 829872 829145 829537 831399 829880 830049 830038 M 828529 M A (2) A BONG BÓNG A BU N A I A I (2) A I (A) A I (B) A CHI U A CHI U NI M A CHI U MI N TRUNG A CHI U NH NHAU A ÊM NH NH A HÈ A H NG A M T MÌNH A MÙA ÔNG A N NG CU C TÌNH A NGÂU A NH AX A A N A ÊM A N A ÊM (A) A N A ÊM (B) A PHI TR NG A PH CHI U NAY A QUA PH V NG A QUA PH V NG (A) A QUA PH V NG (B) AR I AR I A R I (2) A R NG A THÌ TH M A TH M PH HU A TÌNH YÊU A TRÊN BI N V NG A TRÊN CU C TÌNH A TRÊN CU C TÌNH 3 A TRÊN PH HU A TRÊN PH HU (A) A TRÊN PH HU (B) A TRONG M T EM A TUY T A TUY T NG A VÀ N I NH A XA A XU NG I I HAI B N N C I N M TH NG NH N PH NG LÝ D NG LIÊM HOÀI AN H U MINH H U MINH H U MINH H U MINH NGUY N V N HIÊN NH C HOA H NG X NG LONG NGUY N H U THI T HÀ PH NG LÊ QU C TH NG TR NH CÔNG S N TH CH TUY N VÂN QUANG LONG MINH NHIÊN THANH TÙNG TR N MINH PHI TRÚC PH NG TRÚC PH NG TRÚC PH NG VI T ANH HOÀI AN HÀ PH NG HÀ PH NG HÀ PH NG LÊ QU C TH NG PH M DUY DÂN CA TÂY B C HU NH ANH TÔN TH T L P TR NG QUANG TU N TR NG HUY NH C NGO I NH C HOA NH C HOA MINH MINH MINH O PHÚC NH C HOA NH C HOA H HOÀI ANH TR NG HUY MINH CHÂU VÕ THI N THANH NGUY N V N HIÊN V N KHÔI a r i r i trên ng m a r i su t canh tr ng m a r i t ph … a ngày x a r i trên ng ph a vô tình làm t áo em m a ngày... Sài Gòn ang chìm trong m a hàng me ru lá ven ng.. 41 .... a r i t nghìn x a. a bu n mãi r i trên bi n x a âm th m Ôi bi n v ng êm nao tình. Xót xa khi th y... nh. Chi u nay i trong m a thu m c cho tâm t phiêu du. Khi trót g i nh ng hình nh a tim vào lòng êm nh ng ni m.. t m a nh ai m a tri n miên?..... t m a long lanh trong m t... êm nay th i gian trôi ngoài bên hiên v ng ngoài tr i m a r i t... Ngày a ôi ta ã theo m a i nhòa b i em không th t thà yêu.. êm anh ti n a ng i yêu i l y ch ng m a i gió a bu n nh c n..... Ngoài kia m a tuy t r i mang n i au trong chi u hoang v ng Ng i i...... Tr i m n ng cho mây h ng Mây qua mau em nghiêng s u Còn m a xu ng.Track list Karaoke Viet Nam ...... a thì th m là a r t xa Tr i không n ng khi v n mây qua Em thì. a h t hiu m a bu n qua ph v ng chi u m a tuôn cho giá bu t tâm. Sài Gòn m a.. ti ng. a chi u r i t mùng con ph tr ng nh màn s ng M a chi u v ng.. a em s u thiên thu n..uni.. a r ng i m a r ng!.http://yellowking... T ng t m a r i tí tách bên hiên nhà nàng lòng th m mong m t ánh. a!.. Gi t m a r i trên lá khô th i gian se s t m h ..

Em yêu bi t m y m t tr i r c r yêu ánh tr ng thanh và nh ng áng.Track list Karaoke Viet Nam ... N u n u m t ngày không có em thì ni m cô n dài nh n m tháng nh .. THANH S N .. Anh n quê em m t chi u n ng m ti ng hát quê h ng ru dài theo... N u bi t tr c có hôm nay thì tình yêu âu có cách xa. Nào ai bi t có nh ng lúc m t mình hát bài tình ca miên man trôi..... Sha la la Sha la la la la la la Sha la la sha la la la la la la N u nh .. Vì sao em c mãi yêu ng i nguy n yêu anh yêu mãi su t i em âu...http://yellowking. M t tôi nh a ha n nh i Hai nh ti ng nói ba nh ph n b n i......Chuy n mình ngày th u hái chung m ng t i v ch i trò sách v … WILL JENNIN . Xòe bàn tay m ngón tay M t anh béo trông th t n hay ngày..N ng xuân v trên muôn hoa n ng xuân v i th m i nhà ng i… Xuân vui xuân n cho em thêm m t tu i m i xuân nay xuân n trên quê. N u m t ngày ph i n v i em anh là ng i ra i th m mong anh tìm... N u có nh n m i duyên tình ban u n u có nh n phút vui. N u t i v i tôi thì t i v i tôi bây gi ng i ngày mai n.....uni.. La la la la la la la la la la la la la la la la N ng xuân h ng m áp....... Nhìn em trong phút giây tr c khi mình t giã ti ng khóc v trong.... Ai ng .Bao nhiêu êm bao l n m anh g n em sung s ng thay cho em nay em còn… Mùa thu r i ngày h m ba ta i theo ti ng kêu s n hà nguy bi n R n... M i n m yêu em em th m i m ng m i n m yêu em ta th u tình. H i cô em d th ng có hay chi u nay mùa xuân ã v t ng ánh m t. ây xóm nghèo quê tôi khi n ng lên h ng lúa ng t tình quê thêm trìu... Có cô gái ng i ch i tóc trong n ng vàng làm trái tim tôi m ng m ... Có nh ng i u ch có trong m có nh ng s th t không nh mình. Em nh hoa h ng ban s m ôm bao khát khao n g n quanh em tr m nghìn. N u bi n không có sóng Bi n âu còn t dào N u chi u không hò. Qua b n n c x a lá hoa v chi u nh lùng m m a trong n ng l a..cc 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 831245 828895 828673 831337 828843 830114 830850 829183 828953 829336 828911 828266 829655 828201 828975 828844 829382 830766 830918 829539 828302 830115 828497 830650 828851 830651 830652 828010 831223 830305 830767 830851 830359 828269 830050 828129 830994 828258 830116 829130 828946 829738 831393 829086 830995 829913 828862 830478 M I N M TÌNH M I N M YÊU EM M I NH M I SÁU M I SÁU M T NAI M NG N NG XUÂN V M NG NGÀY XUÂN M NG SINH NH T M NG TU I M C TÍM M NG T I MY HEART WILL GO ON NAM B KHÁNG CHI N NÀNG XUÂN NÀNG XUÂN A TÔI NÀO AI BI T NÀY CÔ EM NÀY ÂY NHUNG NH NÀY EM CÓ NH NÀY NG I I M ANH EM TRÊN M T CHI C XE T NG M NGÓN TAY NGOAN N NG M QUÊ H NG N NG CHI U N NG GIÓ VÀ EM N NG N NG LÊN XÓM NGHÈO N NG SÀI GÒN N NG TH Y TINH N NG XUÂN N NG XUÂN H NG NEO U B N QUÊ NÉT NG C N U ANH NG N N U ANH HI U TÌNH EM N U BI T TR C N U BI N KHÔNG CÓ SÓNG N U CÓ L XA LÌA NHAU N U CÓ NH N N U CÓ YÊU TÔI N U I U Ó X Y RA N U EM LÀ NG I TÌNH N U MAI NÀY XA NHAU N U M T MAI EM QUA I N U M T NGÀY N U M T NGÀY PH I N N U M T NGÀY V NG EM N U NH N U NH M T NGÀY TR N QU NG NAM TR M T THIÊNG DÂN CA QU C O NH C NGO I HU NH ANH NGUY N ÌNH NGUYÊN NGUY N KH I HOÀN TR N LONG N VINH S HORNER THANH S N MINH CHÂU NGUY N H U THI T NH C PHÁP NH C ANH QU C O TR NH CÔNG S N PH M DUY DOÃN NHO TR N V N TH NH AN LÊ TR NG NGUY N TR N QU C HÙNG NGUY N TRUNG CANG PH M TH M XUÂN H NG TR NH CÔNG S N LÊ QU C NG DZOÃN BÌNH AN THUYÊN NGUY N NG C THI N LÊ DINH TR N Y LÊ MINH KHA T HUY THÁI TH NH KHÁNH B NG NGUY N C DUY NG C CHÂU NGUY N NG C THI N QU C AN PH M DUY KHÁNH B NG ANH TU N TU N NGH A C TRÍ NGUY N NG C THI N M i n m không g p t ng tình ã c mây bay bao n m t ng tình ã. HÀN CHÂU ...... Bên nhau n ng r n ràng cho nhau thoáng u n ng nàn ng ng ... a r i ch a y vai áo thì lòng ch a nguôi khát khao dù ôi khi v n.... m anh em trên m t chi c xe t ng nh n m bông hoa n cùng m t c i.. L yêu r i làm sao quên c anh i nh ng êm bu n nhìn v d .. Này này em ngày v a lên b c ra c i chào cho hoa xinh bi t xinh.. Gió vu t ve ngàn hoa chim én bay la à và em kiêu sa trong dáng hoa. Nàng Xuân n dáng xuân di m ki u th m yêu ai ó? Nàng Xuân h i... N u m t mai em qua i hoa ph y ng i xe nh p d m kh i...... Này ng i i! Ghé b n (ý) sang sông lên ng i t i bõ công em..... N ng Sài Gòn tr i trên nóc ph soi sáng i o ng nhành mai. Hôm nay sinh nh t a Má kính yêu chúng con chúc v n i u bình... Ng i x a âu xa v ng ai.. Này cô em m t yêu i p nh sóng xanh ngoài kh i này cô em m t...... M i mùa xuân sang tôi già thêm m t tu i m i mùa xuân sang ngày.. Hôm nay tôi ra ph b ng g p nàng cùng ng v i nàng nhìn tôi. Câu ò a th m g i tôi ghé v tu i th ...... 42 ... xa. Chúa ã bõ loài ng i Ph t ã bõ loài ng i Này em xin c ph ... M t ngày nào ó n u ánh d ng không còn loài ng i chìm trong....... Màu n ng hay là màu m t em Mùa Thu m a bay cho tay m m Chi u... N u m t ngày v ng em là m t ngày không có n ng trên tr i N u nh ph i cách xa ch c anh âu bi t là ch anh em bu n theo ánh.

cu c i ta ch t bay nh nh ng cánh.. N ng… Tung cánh chim tìm v t m n i s ng bao ngày gi m th m nh . V i em tình yêu nh gi c m khi em g p anh phút giây g n nhau em ng .. Tình nh c n gió tho ng qua.. Ph ng v ng tà áo dài nhành ph ng h ng s m mai ng i x a t ng. Ngày x a có cánh di u chao h ng h vi vút sau r ng tre Ngày x a...http://yellowking. Tình yêu mang n ni m au ngày xa x a y còn âu r i th ng và. Chi c lá khô mùa ông ngày bu n mênh mang th ng nh trong lòng.. êm nay là êm cu i cùng ngoài ng ph ã khuya tr i càng t i. Ngày ó trên chi c c u em nh ch ng m t chi c áo dài màu tr ng........ Ngày nào có em chi u x a m a r i t ôi b vai Em bên mình anh l ng im d i ban th Và quanh chúng ta là vui s ng............. Ngày mai khi bình minh anh ra i em l i ây nhìn theo bóng anh. Ngày em n ôi m t long lanh th ngây m màng Ngày em n ôi má.. Trên tr i cao ngàn muôn vì sao lung linh v ng tr ng tõa sáng tr n.. Và em theo tr ng sao n v i l i.. Nh ng khi xa em..... Ngày mai em v ph th bõ l i riêng tôi ng i ôm ni m m t th i..... N ng s m ã kh i bao m m xanh ón chào cu c i gió m i ã mang......... Ngày ta c nhau là ngày không bình yên hôn c trong hôn bao. ni m ngày x a hai a thoáng âu ây m i tình m say ni m. i doanh nhân v n thông minh hai v i hai không cho là b n i doanh.. Ngày em v th m quê tôi Chim nhau v n c i Xóm làng g p ... Anh còn ây hình hài anh còn ó b ng d ng anh hóa á t bao gi .. Ngày x a em còn bé th tính r t hay d i hay h n tôi hay trêu ùa em...... Không có âu em này không có cái ch t u tiên t… 43 ..... Em nghe bâng khuâng ngày x a n th t g n hàng cây xôn xao bao n i...Bu i t i ng trên i hõi hòn á nhõ con ng nào con ng… LOAN TH O quê mình gi ây con sông x a thuy n có xuôi ng c o Ngày u tiên i c d t tay n tr ng Em v a i v a khóc .. Ôi vui quá sá là vui nhà trai bên gái ai n y ng c i th t t i. Thôi là h t ng anh anh c i thôi là h t t nay cách ly con.... Ngày x a xa xôi em r t yêu màu tím ngày x a vô t em s ng trong trìu... Giòng sông Hát n c xanh m sâu Êm m trôi v n n i âu? Sóng. Bu i t i ng trên i hõi hòn á nhõ con ng nào con ng.. Ngày x a còn bé gi ng nh chim non ríu ra ríu rít nh non. Ngày em i thu bu n bao th ng nh Lá i r i lá i theo ni m.cc 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 829456 830361 831090 830996 830479 829010 830360 831139 830480 828216 829217 829624 829625 828292 831169 829762 828853 831375 830481 831268 828131 830653 828756 831140 830209 830306 831141 831206 829994 830787 828318 830482 829085 829428 828415 829657 829095 828028 828372 831142 829105 831283 830484 830485 831312 828976 830362 830486 N U PHÔI PHA NGÀY MAI NGANG TRÁI NGÀN I ANH YÊU EM NGÀN N M BÊN SÓNG NGÀN N M KHÓ PHAI NGÀN THU ÁO TÍM NGÀN THU NH BI T NGÀY Y BÂY GI NGÀY BU N XA ANH NGÀY C I EM NGÀY Á M BÔNG NGÀY Á M BÔNG (A) NGÀY Á M BÔNG (B) NGÀY U TIÊN I C NGÀY Ó CHÚNG MÌNH NGÀY Ó TA YÊU NHAU NGÀY Ó TRÊN CHI C C U NGÀY EM N NGÀY EM I NGÀY EM HAI M I TU I NGÀY EM V TH M QUÊ TÔI NGÀY GIÓ VÀ CÁNH DI U NGÀY HÔM QUA NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN NGÀY MAI ANH I NGÀY MAI ANH LÊN NG NGÀY MAI EM V NGÀY MAI EM V NGÀY M A THÔI R I NGÀY NÀO CÓ NHAU NGÀY TÂN HÔN NGÀY TR V NGÀY V NGÀY V (2) NGÀY V QUÊ NGÀY XUÂN RA PH NGÀY XUÂN VUI C I NGÀY X A NGÀY X A CÒN BÉ NGÀY X A HAI A NGÀY X A LÊN 5 LÊN 3 NGÀY X A I NGÀY X A YÊU D U NGÀY X A YÊU D U (2) NG N CÁCH T ÂY NGÂY TH NG U H NG DOANH NHÂN NG U NHIÊN HOÀI AN LÊ DINH PHAN ÌNH TÙNG SÔNG TRÀ HOÀI AN HOÀNG TR NG NG C LÂM HOÀI AN HOÀI AN Y NH T LOAN NH T NGÂN NH T NGÂN NGUY N NG C THI N PH M DUY NH C HOA TR N THI N THANH T HUY NH T TRUNG PH M DUY Y VÂN TU N KHANH NH C ANH TR NG LÊ S N DUY NH THANH TRÚC HÀN CHÂU HÀN CHÂU HOÀI AN DUY NH NH C PHÁP PH M DUY HOÀNG GIÁC LÊ QU C NG HOÀNG TH O DU KH C NG MÀC TH NHÂN TÔ NGUY N V N HIÊN MINH VY DUY THIÊNG Y N DUNG HOÀI AN QU C V NG ANH KHANH NG C CHÂU TR N TI N TR NH CÔNG S N Con tim nhân gian m i ng i ch có cho riêng mình. Cho tôi m t ngày d i ánh m t tr i bóng dáng c i l p lánh.... Ngày x a lên n m lên ba tu i th yêu tr ng yêu hoa gi a êm m hoa m .uni. Hôm nay ngày c i em nào men n ng nào hoa th m nào môi h ng nào má...... LOAN TH O . Ngày mai em v ph th bõ l i riêng tôi ng i ôm ni m m t th i. Giã t ni m vui nhé....... Ngày tr v anh b c lê Trên quãng ng ê n bên y tre.. Bao ngày qua tình ta ch t nghe thi t tha con ng x a còn ây mà em... Ngày ó có em i nh vào i..... Ngày em hai m i tu i tay c t mái tóc th .Track list Karaoke Viet Nam .. Con tim ngoan i ngày mai m a thôi r i ngày mai ôi m t thôi t mi.. Màn êm buông trên ng hàng me lung linh ánh èn êm nay i bên em. Ngày v quê th m con ng vào làng x a th m cô giáo tr hi n hòa. Khi c n m a i qua ây chim kia ng vùi im ti ng khi cô n vây. M i hôm qua bu n phi n trong tôi nh ã bay i xa Mãi n hôm nay tim.

...... Chi u nay em ra ph v Th y i mình là nh ng chuy n xe Còn ây. Có m t ng i con gái tu i hai m i xa Hà N i ra chi n tr ng khói........ T khi tr ng là nguy t èn th p sáng trong tôi t khi tr ng là.... Khi em trông th y. Tìm m t ngôi sao t n trên tr i cao là ch ng minh tình yêu a. Gi t m a xanh r t xanh t m a ng r t xanh mùa thu v t áo m a. Ki p s ng cô n muôn vàn Trái t kia hoang tàn N u m c.cc 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 830487 828852 829168 828177 831269 829658 829394 828159 831339 829659 830852 830363 830489 828143 829711 831376 830853 829246 830997 830998 829042 829995 830490 829197 830365 831143 828609 830491 828754 828373 829616 830656 829494 830657 828751 830658 829182 831098 828959 829072 828247 830659 828768 828872 829743 828139 830210 828790 NG M NGÙI NG P NG NG NGHE M A NGHE NH NG TÀN PHAI NGHÌN N M V N CH A QUÊN NGH V CHA NGÕ V NG XÔN XAO NG C LAN NG N L A CAO NGUYÊN NG N L A TRÁI TIM NG N L A TU I HAI M I NG N TRÚC ÀO NGÔI SAO CH NG NHÂN NGÔI SAO CÔ N NGÔI SAO A NGÔI SAO PHA LÊ NGÔI TR NG D U YÊU NG I HÁT CA B NH B NG NG I I BÊN NHAU NG I NGHE YÊU TH NG TRÔI XA NG ÂU TÌNH Ã QUÊN NG ÂU TÌNH Ã QUÊN MÌNH NG YÊU LÀ C NGUY T CA NG I Y VÀ TÔI EM PH I CH N NG I BI T KHÔNG NG I CHA YÊU D U NG I CHI N Y NG I ÀN BÀ ANG YÊU NG I ÀN BÀ TRONG YÊU NG I ÀN BÀ Y U U I NG I ÀN ÔNG THAM LAM NG I Ã NH M NG I Ã QUÊN NG I P NG I P BÌNH D NG NG I N T TRI U CHÂU NG I IÊN YÊU TR NG (CN) NG I I XA MÃI NG I I XÂY H K G NG I EM ÁO TÍM NG I EM GÁI NH NG I EM MI N CÁT TR NG NG I EM S U M NG NG I EM CM NG I EM D NG I GIAN D I GÀP NG I GIAN D I NG I GIÁO VIÊN TR PH M DUY HOÀNG THANH TÂM NG TH TR NH CÔNG S N PH M DUY NGUY N NH T HUY TR N QUANG HUY NG THI U T C TR N TI N NGUY N NG C THI N THANH BÌNH I TRI U NG B NG QUANG THANH TÙNG KH C NG BÌNH NGUYÊN NGÔ ANH HUY QU C O PH M UYÊN NGUYÊN ÌNH PHÚC LÊ H U HÀ LÊ H U HÀ NGUY N HÀ TR NH CÔNG S N NH T TRUNG NH TÂM NH C NGO I HOÀNG VÂN NH C ANH NH C ANH NGUY N C TRUNG NGUYÊN CH N PHONG SÔNG TRÀ HÀN CHÂU NH C NGO I VÕ ÔNG I N NH C HOA VI N CHÂU VI T ANH NGUY N V N TÝ MINH QU C VI T MINH Y VÂN TÂM GIAO MINH NGUY N HOÀI ANH HOÀNG VÂN N ng chia. Em ng ng i bu n và ng nói nh ng l i gi n h n b u tr i.. Duyên em p m bao n i n em h ng h em v n i ch ng i mà em. Anh dù bi t trái tim ch ng th chia ôi mà sao v n c tham lam h i. Ng i yêu i ã n lúc duyên tình ta chia ôi ng dù hôm nay ôm... Nh nh ng tháng n m dài s ng d i ngôi tr ng bao m n th ng a.. Nào ai bi t ra sao m t ki p ng i nhi u ng cay trong ti ng c i. Khi em trông th y anh a c u nh v ng ng t.. Khi anh trông th y em a c u nh v ng ng t khi anh trông th y em..... Ngày x a quen nhau bên ng v ng hoa n mau ngày nay xa nhau hoa v a... Dù i n n i nào v n nh quê nhà nh m nh kia không làm b i. M t ng v ng xôn xao n m trong lòng ph l n m t ti ng nói yêu... Em hai m i tình yêu ch m n v i bao am mê n ng cháy anh th m em.. Hoàng hôn bi n kh i t sóng v ng s u Ng i em gái x a bây gi . M t ng n l a h ng còn bên ta ha ha ha m t ng n l a h ng sáng. B i chúng mình th ng bao nhiêu nh t c n mà i không ng i. Trên nh ng o ng a T qu c xanh t i Có nh ng loài hoa th m. Em t ng anh m t trái tim Có kh c tên hai a mình Anh t ng em .... Em là gái bên song c a anh là mây b n ph ng tr i anh theo cánh gió.. ng ph quen con v chi u n ng t t thành ph ang sang mùa ông. Ha há ha hà há ha ha há ha hà há ha Ha há ha hà há ha ha há ha... Tr ng i tr ng i bao êm dài ta nh v ng tr ng s ng khuya m gi ng... Chi u nh nhàng v trên quê tôi nghe gió hát trên i cao lòng............ ng khuya cô n tôi b c bóng t i soi t ng d u chân m t nhoài. Ng i i bên nhau này n thân i ng i i bên nhau cùng hát ca.... 44 .. Em c h n nh ng em ng n nhé lòng bu n anh o kh p quanh... Chi u x a có ng n trúc ào mùa thu lá r ng bay vào sân em chi u..... Hãy nhóm lên ng n l a trong chính trái tim a ta và hãy nhóm lên. M t ngày i n v i nh ng u t mu n phi n vì m t ng i n ...... Nh nh ng n m xa x a ngày cha ã già v n luôn s u lo Nh n n m. Nh m t dòng sông nhõ Cu c tình ã ra i...uni.... Chim xa r ng còn th ng cây nh c i ng i xa ng i r i t i l m. n a bãi chi u r i Vu n hoang trinh n x p ôi lá.. Ng c Lan giòng su i t v ng m t thu h d u ánh vàng Ng c Lan. Tôi có ng i em D g p bên ch ông Ba l n ghé mi n Trung yêu.. M t tình yêu ã v i xa khi bao ngày qua tôi ã nh n ra em ã không.... Ba th ng o em là ngôi sao nhõ xinh ba ã dành ch riêng t ng. Ki p s ng mong manh nh t tr i Khi c n m tan r i ch n y thêm v ng........... Ng i chi n y ai ã g p anh không th nào quên không th nào....http://yellowking...... Ra i cùng n m tháng Ra. Bàn tay quen tìm níu chút yêu th ng xa v i Bàn chân quen tìm ph .. Ng i p yêu d u p nh tr ng sao Ng i p yêu d u p nh mây. Thu qua tôi v làng bên sông th m em ng i em gái môi h ng Th m em.Track list Karaoke Viet Nam ..... Tôi không quên khung tr i mùa n vùng quê r p bóng cây xanh tôi..

. Tr i tháng y m a ngâu sùi t tôi khóc tình duyên em khóc bi t... T xa r i m t ngày con n c chia làm ôi t lâu r i hai ng hai... Tình yêu thoát xa t m tay còn âu cánh chim tr i bay lòng bu n....... i ngh s giang h s ng m i êm vì ánh èn èn t t t i.......... Men s u ng. Ng i i i ngoài ph chi u n ng t t bên song ng i i i ngoài.... Ng i ã i i trên non cao nay ã v trên ng ru ng sâu nay ã v ..... Chi u r i cho lòng c loài ch i v i Ngày r i ai bu n giây phút qua. Ng i yêu n u ra i M t hôm n ng lên cao Xin hãy mang i theo mây.... ng nói n a i ng i i khi tình ta ã xa th t r i ng khóc. kgi vô tr ng chia.. 45 ... A a a.. Gi t n c m t em r i khi em nói l i chia tay gi t n c m t em r i.http://yellowking.. n m t ngày...... ng vào tim em ôi b ng giá Tr i mùa ông mây v n hay i v V n... Tôi mu n là h t n ng n bên m lên s i tóc tóc sáng... m t ngày nào ó Anh..... Ng i yêu nhé chi u nay d u c n m a có v anh v n ng i ch em trên. Anh d u yêu em c m trong vòng tay anh m êm nh ng êm ng cô n. Nhìn th y trong ôi m t bu n thiên ng nh v ôi..... êm nay n i thâm sâu âm u t ng c n gió lùa bên muôn cây reo vi vu t a... Ng i bu n v i c n m a qua th m lòng n ng tr u tâm t n i ni m.... Ng i yêu d u n bao gi c trông th y anh. Em có ch ng r i em có ôi còn tôi cánh nh n l n ph ng tr i chúng. Trò ch i thu bé anh a kéo mo cau ch em qua ng v n cô bé m .... Tôi không nghe tôi không th y tôi không bi t ngh gì em an tâm l a... Gió a n h n tôi nh c chi u t vi n kh i hòa theo ti ng hát xa...... Là m t tr i mùa xuân Nam ôi ôi m t em sao ch t sáng chói yêu..... Anh ã xa tôi r i ng còn trên môi bây gi au v i v i th ng... Tr i giá rét gi a ông tàn thoáng qua xuân xanh mu n màng có.... L ng th m m t mình ong m bao nhiêu u s u i ch m t ng i nay.. M i hôm nào còn ây mình cùng tay n m tay.. Tôi không cô n nh em gian em d i quen cho tôi vay nhi u cay ng lâu.. Ng i ta nói r ng ng i ta o r ng yêu ng so o ít hay nhi u. ã s ng tr n tu i xuân trong chi n khu Bình a nh C u . Tôi mu n i kh p n i mong tìm ki m M t ng i tình tr m n m Qua.... V th m thành ph náo n c mùa xuân ba lô trên l ng mang theo nhánh.. ng v chi u nay tr i xanh xanh trong màu m t em ang xoe tròn. m x a y ta lên ng c m t m vông ánh Tây can tr ng Nay i ánh. Ng i nh không ng i ngày bên nhau tha thi t tình u ng i nh ...cc 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 828048 829996 830366 830307 830786 830117 828712 830999 830367 830211 830855 830856 831000 831001 831002 830857 830661 830662 830308 831257 828474 828766 830141 828802 829337 829482 829208 828978 828402 828475 828030 829776 829777 828345 828186 830364 828152 829359 828701 828761 828604 829541 828279 828770 828344 829356 830663 828947 NG I HÀNG XÓM NG I H I ANH MU N QUAY V NG I KHÔNG CÔ N NG I LÍNH GIÀ VUI NG I MÃI XA R I NG I NG I C A TÔI NG I GÒ ME NG I NGOÀI PH NG I NH KHÔNG NG I NG I I N BAO GI NG I I TA CHIA TAY NG I PH N T TIN NG I QUÊN CH N NG I RA I VÌ ÂU NG I TA NÓI R NG NG I TH BA NG I TÌNH CORAZON NG I TÌNH MO CAU NG I TÌNH MO CAU (CN) NG I TÌNH MÙA ÔNG NG I TÌNH NAM NG I TÌNH TR M N M NG I TÌNH YÊU D U NG I V CU I PH NG I V THÀNH PH NG I V T LÒNG T NG I XA NG I NG I XA TÔI NG I YÊU D U NG I YÊU ÂU R I NG I YÊU NAY Ã CÓ CH NG (A) NG I YÊU NAY Ã CÓ CH NG (B) NG I YÊU N U RA I NG I YÊU NHÉ NG A PHI NG XA NHA TRANG MÙA THU IV NHÁNH LAN R NG NHÀNH CÂY TR NG CÁ NH C CHI U NH C ÈN SÂN KH U NH C KHÚC TÌNH YÊU NH C R NG NH C S U T NG T NH C TÌNH MUÔN THU NH T PHAI NH N CÁNH CHIM CHI U NH N CHO EM TÔ THANH TÙNG NH C THÁI VINH S THANH TRÚC DUY NH NGUY N NG C THI N XUÂN H NG TR N ANH ANH VI T THU HOÀI AN HOÀI AN HOÀI AN MINH KHANG THÁI TH NH PH M KHÁNH H NG NG GIAO NGUY N HOÀI ANH QU C BÌNH VINH S VINH S NH C HOA NH C NGO I C HUY NH C HOA NGUY N NH T HUY PH M TH M QU C NG TR N THI N THANH NGUY N C NH C NGO I NGUY N NG C THI N VI N CHÂU VI N CHÂU NH C NGO I NGUY N NG C THI N PH M ÌNH CH NG N KÝ TH HI N VINH S NH C NGO I NH C NGO I HOÀI AN HOÀNG VI T HOÀNG TR NG NH C ANH NH C HOA KHÁNH B NG VINH S Nhà nàng c nh nhà tôi cách nhau cái d u m ng t i xanh r n Hai.. Môi ng t ngào hôn.... Này ng i tình anh yêu i ng i em n bi t bao vui bu n và ng i.Track list Karaoke Viet Nam .. m t ngày nào ó anh xa em. Cúc cu cúc cu chim r ng ca trong n ng Im nghe im nghe ve r ng kêu liên... Anh nghèo nên ch ng nh n kim c ng t ng em theo sính l huy hoàng.. N ng t t n i chân tr i m t mình ng i ây v i ly r u cay c t. m t nhành cây nhành cây tr ng cá....uni. Trong cu c s ng tôi ã h c c nhi u ng cay trong tình yêu tôi... i Nha Trang mùa thu i v trong c i và trong ti ng hát say mê... Cùng em sánh vai. N cm t không còn vì khóc nh ng a con l n l t ra i i. Ng a phi ng a phi ng xa ti n lên ng cát tr ng tr ng xóa.. Em tìm trong êm v ng t ng t n ng r t r i bao chi u ã hóa thân.. Trò ch i thu bé anh a kéo mo cau ch em qua ng v n cô bé m .

Có nh ng gi t s ng tr ng r i trên áo anh mà ch ng h i trên u.. Tôi v n th y em nh ngày nào dù n ng nông tr ng làm chi c áo..Bông mai i h i bông mai vàng gi nàng v n xa mùa xuân t t n cho… T nh ng n m tháng ã s ng l i gì cho anh l i nh ng gi c.. Hà N i mùa thu cây c m ngu i vàng Cây bàng lá õ n m k bên nhau.. Em i nào có còn mùa xuân không em r ng ngàn lá gió t ng êm. V l i tr ng x a v i bao ni m bóng dáng cô th y v n v ng.. 46 .Q. không còn âu em âu em....http://yellowking. Nh ng n hò t nay khép i Thân nh nhàng nh mây Chút n ng........ Sài Gòn hôm nay có lá i bu n. Và em ã yêu và em ã m n thiên ng n i y mai này ch . Nhi u êm th c tr n nh th ng em nh quá làm sao bi t ng tìm.. cha.Q. Em i anh âu có ng tình ta nh cánh di u bay bay cao t ch cho.... Nha thành m n yêu m t ngày tr i sang mùa m i gió t bi n kh i. Anh d t em qua m y nh p c u v th m quê h ng c u Hi n L ng trên. N ng có h ng b ng ôi môi em M a có bu n b ng ôi m t em Tóc em... cha.. Nh ng c n m a u mùa th ng làm au cây lúa Nh ng c n m a u mùa... Ôi! Tà áo ó khi n cho con tim v t v .. cha.. Sài Gòn hôm nay thi u v ng m t.. ra... Nhìn nh ng mùa thu i em nghe s u lên trong n ng Và lá r ng ngoài. cha.......TU N . Anh i lên núi tìm m t cành hoa...... Ng c th i gian tr v quá kh phút giây ch nh lòng Bao nhiêu . THANH I ........cc 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 830900 830901 829756 828691 828863 828042 830859 828116 829206 828788 830860 829712 831003 830492 831051 831052 829660 830770 829814 831004 828058 828772 830493 831224 830368 830212 830369 830309 829040 829238 830664 828380 829843 828711 828427 830494 829161 828110 830771 828476 828223 828729 830138 828719 830495 830370 831005 829448 NH N CHO EM (A) NH N CHO EM (B) NH T KÝ NH T KÝ I TÔI NHÉ ANH NHÌN NH NG MÙA THU I NH P C U QUÊ H NG NH P TH MÙA XUÂN NH P TIM YÊU NH NH AI NH ANH NH BÀ M QUÊ NH CHA NH EM LÝ BÔNG MAI (A) NH EM LÝ BÔNG MAI (B) NH G P NGÀN L N H N NH HU NH MÃI NH M LÝ M CÔI NH MÙA HOA TÍM NH MÙA THU HÀ N I NH AX A NH NG I YÊU NH NHA TRANG NH NHAU HOÀI NH NH P C U TRE NH N TH Y CÔ NH PHÚT Y NH SÀI GÒN NH THÀNH PH HOA ÀO NH TH NG NGÀY THÁNG NH V EM NH V HÀ N I NH CÁNH C BAY NH CH A B T U NH C N GIÓ VÔ TÌNH NH C N M A U MÙA NH DÒNG SÔNG CH Y NG C NH Ã D U YÊU NH KHÚC TÌNH CA NH M T L I CHIA TAY NH NGÀY X A NH NH NG GI T S NG NH NG ANH CHÀNG NG NH N NH NG ÁNH SAO ÊM NH NG ÂM V N BI T NÓI NH NG BÔNG HOA TRÊN TUY N L A VINH S VINH S NH C HOA THANH S N NGUY N HÀ TR NH CÔNG S N PHAN LONG NG TH NH C KOREA LÊ UYÊN TI N LUÂN PH NG NGUY N C TRUNG NG C S N KIM TU N KIM TU N TR N LÊ QU NH TR N LONG N SÔNG TRÀ TR NG QUANG TU N NH PHÁT TR NH CÔNG S N NGUY N NG C THI N HOÀNG HOA MINH ANH VI T THU-THIÊN HÀ TI N LUÂN NGUY N NG C THI N MAI ANH VI T QU C HÙNG PHAN LONG NH C ANH NGUY N NG C THI N HOÀNG HI P TR NH CÔNG S N C TRÍ PH M NG KH NG TR N LONG N TR N LONG N NH C NGO I NGUY N NG C THI N TR NH CÔNG S N C HUY NGUY N V N HIÊN VÕ THI N THANH PHAN HU NH I U KH C NG C U NG Anh nghèo không có nh n kim c ng anh ch t ng em nh n cõ th ng.... Tình yêu nh m t ng t trên cao làm lòng ta luôn khát khao tình yêu. Ai có nghe l i ru chi u bên mái tranh làng quê khi b c trên ng... Nh n m a ngày y mình em trên ph . cha. qua i khi con còn trong nôi cha bõ con b v i theo ng i c u. cha... êm êm gió th i t ng c n gió l nh v t ng c n Nh ng i em gái... Ngày ngày ngày i qua th t là nhanh tháng tháng tháng cu n theo.TU N ..... ra.Bông mai vàng thu nàng còn tr trên l i i v l m i trông… T. V nhà làm gì khi au th ng giày xéo i lòng ã c t b c ra i... Còn bao con tim ng n ng Làn gió th m h ng êm v quanh khu nhà tôi m i c t xong chi u qua...CA . gi a r ng âu có ng soi làm sao em th y c v t b m trên má... ây là ch I mà ngày x a em còn bé tí còn ây là ch luôn nh c.Anh i! Em xin anh ng có hõi con chim Con chim chi bi t hót Nó… .....uni. Con chim b câu bé nhõ bay qua vùng tr i vùng tr i mùa Xuân Tia. thành ph hoa mai nh thành ph hoa ào gi a B n Nhà R ng nh .....Nh ai àn lên cung phím ch ai nh ai ti ng t th n th … Ngày ra i anh mang theo m t con tim th t bu n i ây em nh m ng. Nh thu nào qua m y mùa hoa M bóng dáng n m x a xa m Chi u chi u... Trong ôi m t em anh là t t là ni m vui là h nh phúc em d u.....T. Chi u nay quên ón em m t l n l h n Chi u nay quên ón em i.... ra... ra.. Cha... Nh phút y ta bên nhau v i gió mát v i tr ng sao tình mình là. Không ch nh nh ng l ng t m âu em. Anh i qua sông tìm m t làn gió. T ngày còn th tôi hay th ng nghe tình khúc u bu n lòng ray r t... Ngoài hiên l p lánh n ng ban mai kh n mình dù r ng soi sáng. cha.... êm nay nghe gió l nh lòng con nh n cha nh bao êm v ng nhà… T... Dù có i b n ph ng tr i lòng v n nh v Hà N i Hà N i a ta... cha. Anh r t nh nh ng chi u s ng..Track list Karaoke Viet Nam .. Bà m quê hy sinh su t i bà m quê ru con êm ngày con cò u .

http://yellowking... Non n c h u tình quê mình xinh p quá t nh ng câu hò ý nh c......... Thôi chia tay anh ng i n thân i Ta quen nhau khi ta m i lên n m. Tìm m t ng r m khô nh phúc ôi khi b t ng tìm ng i n thân.. Nào n i ây ng t lá x p thuy n th dòng ng c xuôi i bi t. Ngoài ng cây lúa ch t khô con sáo bay b n bên tr i kêu ti ng... Câu dân ca trên ng n c m n nh gi t s u quê h ng câu dân ca trên...... Gác nh v khuya c n gió lùa tr ng g y nghiêng bóng cài song th a..... Chi u m a trong n d i ngoài chi n tr ng có anh thanh niên xung. Tr ng ã d y r i kh i b p h ng lên nhé lá n p rau r ng thêm m.... Th m thoát m t n m hè nay i v s p ph i xa n lòng tôi tái tê.. T ng gi t m a mang bao d u yêu xanh tr i mây t i mát nh ng tâm h n.... i lang thang quanh ngôi thành c . Em ng i ru bu i chi u màu n ng úa trên cao em ng i ru mùa lòng.. Ni m th ng nh em v i anh còn ó Em khóc u tình ng nh anh Ni m. R ng núi dang tay n i i bi n xa Ta i vòng tay l n mãi n i..uni. Tr i bu n s ng v qu nh v ng êm tr ng ngoài hiên thoáng nghe gió. Anh mu n nói yêu em nh ng ng i tr i giông mây che c l i anh mu n.... Nh c bu n r ng thông nghe s t m t trong lòng có ai th ng ch ...... M t chi u kia có ng i tình tr ..Track list Karaoke Viet Nam ... ng nói chi nhi u n chuy n mai sau ng nói chi nhi u thêm bu n. Khi anh s ng trong âm th m Nàng khóc th ng cho anh Và vui khi th y. Khi ông m t tr i th c d y lên r y em n tr ng cùng àn chim... Chi u nay ra phi tr ng g p cô bé ng h ng áo dài màu m n õ... Có ti ng m a bay bên hiên th t bu n sáng nay..... Còn gì n a âu bao gi g p nhau Nh ng l i th than h n n i th ng. Thoáng trong gió bu n bên dòng n c trôi l ng l ch m t ngày....... N u nh m m t trong v n l ng gío c nghe nhi u ti ng chim. Anh anh hãy cho em ngày mai cho ti ng yêu th ng t ây mình em Xin… Nh ng mùa d u yêu i xa r i ngàn xa ni m nh ng mùa m t nai x a.. Anh luôn m c m t l n cho giây phút y th t g n anh c nói.. ã n lúc nói lên câu giã t ng tình yêu hai l i i r i. Chi u m a r i m a r i m a nh i trên vai em m a nh i nh i t.. Em có bi t không th i gian ã qua nh m t gi c m ng nh l i nh ng. Ph v ng chân ai i. Nh ng m sen nh ng dòng sông l p lánh tr ng sao nh ng xóm thôn... nh ng cau quê ngo i bao n m p tóc n ng mùa thu tr ng... Ngoài hiên n ng lên i v âu ó gi c m trôi t gi a êm ôi ngày.. Em c khen là em bé ngoan vì chúng em i c u khi c em ng i..... oàn quân v i i i v biên gi i ng t biên gi i v nh ng b y. 47 .......... Tim anh nghe ngàn câu ngóng ch Còn anh gi nh th n th T ng câu.. Dù cho m a tôi xin a em n cu i cu c i....... H i ng i yêu d u hãy hát anh àn nh ng l i anh hát t cháy.... Nh ng con m t tình nhân nuôi ta bi t n ng nàn nh ng con m t thù..... Qua l i nhõ vào nhà em mu n ghé vào th m s ba má em bu n lòng... Nhi u lúc sóng gió trong cu c i tôi bi t mình không loi.cc 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 828272 828845 828059 828426 830861 830371 830665 828699 830783 828413 830372 829886 830666 830667 828885 830784 830373 828755 828871 829349 828343 828958 830862 829997 829589 829542 828477 828358 828686 831006 830142 830772 830118 828741 831007 831177 828764 828452 831246 829662 828981 828725 830213 828702 829463 828743 830119 830374 NH NG BÔNG HOA TRONG V N BÁC NH NG BU I CHI U VÀNG NH NG B C CHÂN ÂM TH M NH NG CON M T TR N GIAN NH NG CÔ GÁI NG B NG C U LONG NH NG CÔ GÁI QUAN NH NG CÔ T M TRÊN MÂY NH NG DÒNG SÔNG L U NI M NH NG ÔI M T MANG HÌNH VIÊN N NH NG EM BÉ NGOAN NH NG GIAI I U KHÔNG QUÊN NH NG GI C M U DÀNG NH NG KHI TA BU N NH NG LÁ THUY N CM NH NG L I D I GIAN NH NG L I EM HÁT NH NG L I NÀY CHO EM NH NG L I XIN EM NH NG MÙA D U YÊU NH NG MÙA HOA L I NH NG MÙA N NG P NH NG O NG PHÙ SA NH NG NGÀY D U YÊU NH NG NG I N BÊN TÔI NH NG V T CHAI CHO T QU C NH NG VÌ SAO YÊU D U NI M AU CHÔN D U NI M M C NI M TH NG NH NI M VUI A EM NI M KHÚC CU I NÍU TAY NGHÌN TRÙNG NON N C H U TÌNH NÓI CHI N CHUY N MAI SAU NÓI I ANH NÓI L I YÊU TH NG NÓI SAO CHO EM HI U NÓI V I EM NÓI V I EM NÓI V I EM (2) NÓI V I NG I TÌNH N I VÒNG TAY L N N I L A LÊN EM N I BU N BI T LY N I BU N CHIM SÁO N I BU N CH A QUÊN N I BU N A N I BU N GÁC TR N DUNG NH C NGO I Y VÂN TR NH CÔNG S N HU NH TH PHÓ C PH NG PHAN LONG HOÀI NAM TR N TI N PHAN HU NH I U QU C NG TU N KHANH VÕ THI N THANH TH O LINH NH C HOA T HUY TRÚC PH NG NH C NGO I TR N MINH PHI VI T ANH NH C ANH O PHÚC THANH S N NGUY N HOÀI ANH LÊ V N L C TR N MINH PHI NH C NGO I NH C NGO I NH C PHÁP NGUY N HUY HÙNG NGÔ TH Y MIÊN TR NH CÔNG S N THANH S N THÔNG T PH M HÒA KHÁNH NH TÂM NH C ANH DZOÃN BÌNH NGUY N PHI HÙNG NGUY N NG C THI N HÀN CHÂU TR NH CÔNG S N HUY DU THANH S N HU NH NG C ÔNG HOÀNG XUÂN GIANG NGUY N NG C TÀI HOÀI LINH Nh ng bông hoa trong v n Bác tõa ngát h ng mang tình yêu mênh mông. Dù cho mây hay cho bão. T ng b c t ng b c th m hoa vòng r ng tuy t tr ng r ng thông.. Trên quê h ng Quan i m t làn n ng i ng mang i u dân ca gi a. Nh ng l i này cho em ta bõ ta ch a n a cu c tình thay am mê th ..... Ngày tôi l n nhìn sao mu n bay lên tr i ngàn sao sáng thao th c..

... Yêu ai yêu m t i Tình nh ng quá kh t khe khi n cho i ta au. Bu n vào h n không tên th c gi c n a êm nh chuy n x a vào i... Tình yêu x a nh tr ng nh sao nh phúc thay lòng mình ng t ngào em... Xé rách n i kh em b ng ti ng ca bóp nát s c s ng qua i u… Ch ng còn gì nói ph i không anh tháng n m trôi theo dòng i... D ng nh ai i ngang c a gió mùa ông b c se lòng. M t mình n i ây nh th ng ch n quê nhà cu c i công nhân bao b n. D u bi t em thành hôn v i d ng ba ây à mà không 48 ..... Gi a êm t i nh v em yêu nh i d ng nh tr i xanh Ôm lòng êm.. Trâu bò v gi c . Chuy n k r ng nàng tên cô Th m p nh nhung u nh t tài hoa... Cu c i v n th D u bi t em không yêu anh Mà lòng v n nh Anh em trao cho em h ng h ng mong manh nh s ng mai trong gió.... Tr i m a mãi không ng ng nh dòng n c nh lùng m khung kính c n. Tôi nh mãi m t chi u xuân chia phôi mây m buông xu ng núi i… Thiên th n luôn hé môi c i mang ni m vui n i n i trên cành chim. Còn m t mình l ng nghe hoàng hôn ti n em con ng xao xác m a v .......http://yellowking. Bao n m r i t ng ng i không còn nh bao n m r i còn nuôi n ng... Mi ng cô bé hay c i nè M khen bé c i t i ghê Trông gi ng nh .. Xin hãy hôn em hôn l n cu i mai ch c em không còn bên ng i.uni. Bao n th gi ng i ã quên h t c t b c quay l ng ra i không..Track list Karaoke Viet Nam . Khi khi êm buông xu ng quanh tôi êm che l p kín môi c i không nghe.... H i ng i yêu i có phút giây nào lòng anh không nguôi nh em Cho. Trèo lên lên trèo lên Trèo lên lên trèo lên Lên cây b i y ý y hái y... L i nói ngày nào v n còn ây nh ng sao anh ch ng khi quay v b .. Bóng dáng ai p xinh cho lòng ta ang chìm m v i áo dài tung....... Nh mãi hôm nào g p m t nhau mà ta nh ch ng mu n chào nhau C .. muôn..... Mùa xuân i mùa xuân i mùa xuân ã n mùa xuân ã n kh p i...... Ngày x a bên dòng sông ìu hiu ngôi nhà tranh th p thoáng dáng cô em..... Bao nhiêu uyên ng trong c n yêu ng ôi chân miên man hân hoan lang.... Còn nh không anh nh ng ngày th chân t l ng tr n còn nh không.. Hoàng hôn ta a ng i i m a t m phi tr ng quy n luy n không.. Chi u nay em b ng nghe lòng nh nh ng phút yêu x a bao n m xa v i... t m a ã xóa m t ng góc ph vui bu n êm êm vì sao nh nhung.. Chi u i! Lúc chi u v r p bóng n ng khoai..... Ng i h i có bi t xuân ã v tr i cao tung t ng én lao xao v n...... Ch t m t ngày ng i bên chi c phone hoài em th ngây m t nai m ng m .. Con tim yêu gi ây ã phôi pha nh ng vui bu n ng t ngào cho nhau ã. Ngày xa x a em ngu ng quá nh tr con c chàng yêu th ng nh ng em.. Chút lá thu… Con tim yêu gi ây ã phôi pha nh ng vui bu n ng t ngào cho nhau ã. Chi u v th m quê th m n i tóc ã b c ph lòng ch t bâng khuâng.. h ng tr c ng nhà ai n hoa b m ong tìm i ng t ngào say. Nghe t ng c n m a r t quanh i anh ng i nh em s u ông nh ng êm....cc 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 828043 830865 829389 831008 829617 828342 829131 829286 828783 830668 828206 828395 831247 829661 828920 830496 830863 830864 830866 830375 830867 828996 829103 830868 830669 828607 831377 830670 828303 831278 828979 828980 829043 830310 831144 828807 831248 829999 828901 830919 828478 829240 830497 831145 828784 830788 829344 829499 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I BU N HOA PH NG I BU N THI U PH I AU CHIA XA I AU A TÌNH YÊU I AU VÃNG I AU U DÀNG I AU NG T NGÀO I AU NG T NGÀO (2) I AU NI M NH I AU VÔ TH NG I LÒNG I LÒNG CÔ TH M I LÒNG XA X I NH I NH D U ÊM I NH MÙA ÔNG I NH NÀO CHO ANH I NH RIÊNG EM I NH TÌNH TÔI I S U ÊM V NG I TÔI I Y BÌNH YÊN I MÙA THU B T U N DUYÊN N EM M T KHÚC DÂN CA NU I TI C C IS NC C C I THIÊN TH N C I XINH HÔN B T NG HÔN BI T LY HÔN D IM A HÔN KHÓ QUÊN HÔN MÙA XUÂN HÔN VÀ N CM T HÔN NH BI T H NG H NG H H NG H NG MONG MANH T M XUÂN TÌNH XANH XUÂN H NG NG CHI U N CM T N PH NG N CM T C TRÒ N C M T PHI TR NG N A ÊM NGOÀI PH N A IH NG PH N (CN) THANH S N DZOÃN BÌNH PH NG UYÊN O CHINH NGUY N KIM TU N NH C ANH TR NG ÀI QU C NG NH C NGO I THÁI HÙNG NGUY N V N KHÁNH VINH S NGUY N PHI HÙNG NGUY N HOÀI ANH NG TH PHÚ QUANG QU C AN QU C VI T HOÀI AN QU C AN ÌNH V N O CH N VI T ANH THÁI KHANG TI N LUÂN NH C NGA TÔ I XUÂN HI U NH C THI U NHI TÂM NH C HOA NH C HOA NH C HOA LÊ QU C NG LÂM CH N HUY NH C NGO I TR N H U BÍCH NGUY N NH T HUY NH C HOA PH M DUY NH C NGO I MÀC TH NHÂN PH M DUY TÔ TÀI N NG O CH N DUY NH TRÚC PH NG HÀ TRI U M i n m n hè lòng man mác bu n Chín m i ngày qua ch a chan.. Anh không th tin nh ng tháng n m g n nhau nay ng i quay b c d . Cu c tình nào gi ây ã h t l i bi t ly cùng em rã r i cu c...... Gi em ã m t nh ng phút vô t thu nào t khi anh n mang nh ng.. ng nhìn em xui anh l ng nghe ng i h i Lòng em ch t ng t nh ng… ng nào em i c quên gi c m ng xuân thì ng nào em i ru i.

Ông lái ò ng i i khách..Không! Tùng ã hi u l m H ng. Ông tr ng xu ng ch i cây cau thì cau cho mo Ông tr ng xu ng ch i. Ô mê ly mê ly ô mê ly mê ly i ta ô mê ly i s ng v i cây àn tình..cc 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 829921 829922 829923 829924 829925 829926 829927 829928 829929 829064 831355 828346 828479 830120 828615 830376 829308 829418 831055 831009 829475 828187 828785 829854 828400 829816 830869 831099 830121 829790 829791 829050 829875 829544 830377 828984 829441 828083 828370 830498 829742 829545 829028 830499 830785 829664 830122 830870 N A IH NG PH N .... Ng i có th ng th ng tôi ngh s thì ng có th ng nh th ng. Woo...... Th ng Tùng… HOA PH NG . Ph mây.uni.... T khi em n mây b ng xanh quanh i tôi mùa hoa tim tím ng theo..... ây telephone này là telephone anh xài i telephone em là s m y. THANH S N . Na na na ná na nà na na na... thì k sáng b a sau. Ta a nhau lên thành ph ng mù à L t chi u dáng p ph nên. Ô kìa mùa xuân ang v ng p ng ng ch n xa gió l nh mùa ông ng n. Anh ra ph chi u nay chi u nay m a bay bay không gi ng nh i ngày.... Nhìn t ng làn gió theo nhau cu n trôi tìm v cu i tr i lòng nghe.Track list Karaoke Viet Nam . Nó buôn bán Sài Gòn. Nà nà nà ná na nà na na na..... M t ngày g p trên ph bi n M t ngày nh ã nên quen Và r i nào...... hoa th m nh ng gi t s ng ban mai nhìn làn mây tr ng ang nh . Ngó lâu ngày ch ng ng thú thi t thì h ng có gan l r i. r i.....PH N 5 N A IH NG PH N . anh.Tuy em th ng.PH N 2 N A IH NG PH N .. i......... Tôi ã g p m t chi u trên b n n c... Có m t không gian nào o chi u dài n i nh Có kho ng mênh mông...Mà là m t s hoà h p gi a hai cu c... Woo. vì v y H ng n ây là xin… HOA PH NG . T nay thôi ành quên mình l ôi dù ng v n mãi ng th mà. Ôm lòng êm nhìn v ng tr ng m i v Nh chân giang h Ôi phù du.PH N 6 N A IH NG PH N .. Con ph bi n hè n ng xôn xao Ta ru mình trên sóng h n nhiên Con ph . Woo. Lo âu ki p ng i m t b c chân ng i Ô! màn hoa th m i mùi h ng...... L c c c leng keng c c ng en dây c ng nhu m th m có ph i em.... Ah Woo.... B i vì… HOA PH NG ...PH N 7 N A IH NG PH N ... Ph v ng n i mình em ng ti ng gió lao xao nh bóng ai bóng ai.. Kh s nh t là gi dâng c m n c em ph p ph ng t ti ng nói a.PH N 8 N A IH NG PH N . Ph mây hoa y b ng b nh mây trôi hoa n c chân ng i i. U ng n c nh ngu n làm con ph i hi u Em i hãy nh m x a nh ng.... Anh có bi t ch ng vì thiên … HOA PH NG . c bi t ng i yêu i l y ch ng hõi r ng lòng anh có vui không...... Em ra i l i bóng tr ng miên man còn âu n a d u yêu tình say anh... Vào lò cay khói l d m vào i cay l ph n làm dâu con Thân làm.. H i em yêu ai ng iên vì.... nh ng ph i tùy l nh trên.Danh giá gia ình môn ng h i. Nó… HOA PH NG ...PH N 4 N A IH NG PH N .Tr v i ây khi hoàng hôn r i cu i ngày ng chi u heo may ru… 49 . Ông có râu dài tr ng nh dòng su i trong veo ông có ng còng còng...Anh Tùng i sao anh nói ng i àn bà áng th ng y i là ch … Nh m m t cho tôi tìm m t thoáng h ng x a cho tôi tìm v ng .. N a v ng tr ng n côi trong êm bu n nh ai tr ng r i trên sông cùng... Bút ngát tr i khuya gió l nh lùng con thuy n l t sóng gi a. Còn n c m màng mây v n v thì còn lão v i m t con ò có ti n..B i vì khi cháu i.. Woo...Tôi là ng i buôn bán Th c. Mây ngàn theo gió mây trôi l ng l em ng i em hát vu v m t mình. Ngày ó em i không nói m t l i ngày ó cho anh cay ng ngàn... Có chú chim non nho nhõ c t ti ng líu lo nh mu n ngõ bu i sáng.... Con chim u cành tre con cá tr trong khe n c ngu n Cành tre.......PH N 9 N A H N TH NG AU N A V NG TR NG OH CAROL ONE MORE TRY ÔI MÊ LY ÔI TÌNH YÊU Ô KÌA XUÂN ÔNG LÁI Ò ÔNG LÃO CHÈO Ò (CN) ÔNG TR NG XU NG CH I ÔNG YÊU I CU C S NG M N TH NG N NGH A SINH THÀNH HAI U N I NH TR PHÁO H NG TI N BI T PH I EM LÝ NG A Ô PH I LÒNG PH M LÃI BI T TÂY THI (CN) PH N GÁI THUY N QUYÊN PH N LÀM DÂU (A) PH N LÀM DÂU (B) PH N T T M PHIÊU B NG CA PHIÊU DU PHIÊU LÃNG PHONE CHO EM PHONG BA TÌNH I PHÔI PHA PH BI N PH BI N TÌNH HÈ PH CHI U M A BAY PH HOA PH MÂY PH M T MÌNH PH NGHÈO PH NÚI CHI U XUÂN PH QUEN PH TH NG HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U HÀ TRI U PH M ÌNH CH NG NH T TRUNG NH C ANH NH C ANH N PH NG NH C THÁI TI N LUÂN HI U NGH A VI N CHÂU PH M DUY NGUY N ÌNH NGUYÊN NGUY N NG C THI N NG THI U T C PHAN HU NH I U TR NH CÔNG S N KHÁNH B NG TI N LUÂN TR NG QUANG TU N VI N CHÂU GIAO TIÊN QUY S C QUY S C MINH TR N QUANG L C TR N MINH PHI O CHINH NH C ANH NH C HOA TR NH CÔNG S N THANH TÙNG TR N MINH PHI SÔNG TRÀ HOÀI AN TH O LINH HUY N TRANG TR N TI N SÔNG TRÀ NH TRINH TI N LUÂN HOA PH NG .... Nà nà....Ng i nói chuy n v i tao là xác con HOA PH NG ... Ph nghèo x a mái ngói nghèo x a ngoài ga ti ng còi xa bu n.. Woo.. a hai yêu… HOA PH NG ...Ch Hai em có g i th cho ch có nh n th a em hông? D u bi t… HOA PH NG .PH N 1 N A IH NG PH N .PH N 3 N A IH NG PH N .http://yellowking...

.. n ngôi quán x a ng i trong góc v ng ng i nghe ti ng ca bên nhau. Non n c h u tình ba mi n xinh p quá t nh ng câu hò ý nh c.. Vui ón xuân sang nghe vè m m i n m me trông mau t i t t d ng niêu...... 50 ... a v trên khúc hát l ng u bu n i bóng hình ai nh tìm v .... Quê em mi n trung du ng xuôi lúa xanh r n gi c tràn lên thôn xóm..... Yêu nhau c i áo ôi a cho nhau v nhà d i r ng cha d i a i a..... Em sao quên cây c u… Hãy tr l i tình yêu n m nào nh ng c i ánh m t anh trao thôi.. Không còn con sông n c dâng tràn lên bãi b anh v quê em kh p n i. Có th là trong chúng ta nh m nh ã cách chia hai a hai con........... Nh mây h ng ch a tím.. AN THANH LÊ QU C TH NG NGUY N ÌNH NGUYÊN TR NH CÔNG S N NGUY N BÁ NGHIÊM PH M TH SINH NH C HOA: THÀNH LONG LAM PH NG ANH QUÂN TR N HUÂN NH C HOA TR N QUANG HUY THÁI TH NH THANH S N HOÀNG THANH S N NH C HOA PH M DUY NGUY N V N HIÊN DÂN CA QUAN TR N TR NH Y VÂN VINH S PH M MINH TU N MINH KHANG MINH KHANG VÕ THI N THANH GIAO TIÊN LOAN TH O LOAN TH O NH C NGO I TR N MINH PHI PHAN HU NH I U NGUY N C TOÀN TI N LUÂN TI N LUÂN TI N LUÂN GIÁP V N TH CH THANH S N VINH S PH M NG KH NG TI N LUÂN MAI NGUYÊN T HUY VINH S NH T TRUNG PH M DUY TR N TI N a khuya h t hiu xuyên qua mành tình ng n cách r i êm qua tr ng êm. Không còn con sông n c dâng tràn lên bãi b anh v quê em kh p n i. t Qu ng Nam ch a m a ã th m ch r u H ng ào ch a nh m ã.. Nh con chim. Ng i n m yên không kêu..uni.. Nh ng chi c giõ xe ch y hoa ph ng Em ch mùa hè c a tôi i... Này ng i yêu h i có bao gi em bi t không r ng anh yêu em và anh...... Nhà xay lúa õ chói p t i gi a n i kinh là i k t tình ái. Phút ban u g p nhau tình trong ôi m t nh th m c n phút ban. êm nay qua b n Ninh Ki u nh v bóng dáng em yêu lòng nghe xao. Anh v n i v qua ng nhà em Chân b c ng p ng ng y v i n i. NH T NGÂN .. Ôi! n c dâng cao n c dâng cao dâng theo bao n i s u au Ôi!...... M t ngày ph ng. Quán cóc n m yên d i hàng me ti ng ve kêu tr a hè t vé s ng .. Quê h ng là chùm kh ng t Cho con trèo hái m i ngày Quê h ng là. Tóc em dài làm muôn con su i nét em c i p t a bài th ón xuân. Ngày… Ngày nào qua Hà Tiên mi n ng quê u êm Nh khi tr ng soi t.. M t ngày n ng t t anh b c trong cô n v i trái tim chông chênh. Ch còn g n em m t giây phút thôi m t giây n a thôi là xa nhau r i... Hôm nay mây gi ng tr ng trong khung tr i r ng tràn y ý th cho nhau.. HUY TU N . M t mùa hè y ái ân v i c n gió ùa trong n ng có em ng i ây..... Khi mùa xuân t i th m n ây v i anh và em Ngàn hoa khoe c i khoe... Dù khi con âu Pa ri hay tr i Niu gioóc Tình quê h ng v n mênh..M t mai qua c n mê xa cu c i b nh b ng ta i v bên em. Ng i n m co nh loài thú khi mùa ông v . Ph ng i xa v ng em nhi u n m nghe lòng th ng nh l m trót mang.T ng gi t m a êm nay ng p ng ng u trên áo em r ng r ng C m tay em… i xa ã n m t tu n quanh tôi bu n v i bóng êm bâng khuâng m t.. Làng tôi không xa kinh sáng chói có nh ng cánh ng cát dài Quê nhà tôi i x oài xa v ng khói chi u mênh mông sông à buông. ng lúa ngát xanh tình t m i Phù sa nuôi lúa ng ta ph m....http://yellowking.Quán G m u làng y ng i i nghe nh ch ng quán G m u làng… Ngày x a D ng L u Bình thâm giao tri n ng tình cùng nhau .... Nh m m t i anh không tin vì sao em ra i bõ l i nh ng con ng.Track list Karaoke Viet Nam . Em n v i anh vào m t ngày tr i p n ng.... T mi n xa ta n n i ây g p i nhau trên nh t này Bình....cc 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 830214 828926 830123 830160 830671 830672 829618 831378 829225 829838 828894 828706 831010 830000 828421 831146 828905 831170 831186 828264 831379 828771 829847 828273 831011 831207 830500 829307 829504 829505 828752 830501 830378 828267 828889 829575 829576 828060 829472 828414 830871 830311 828738 830502 830001 830215 830503 830872 PH V NG EM R I PH XA PH A PHÚC ÂM BU N PHÚT BAN U PHÚT BAN U (2) PHÚT BI T LY PHÚT CU I PHÚT GIAO TH A LÀNG PHÚT GIÂY I CH PHÚT GIÂY TH N TIÊN PHÙ SA N NG NÀN PH TÌNH KHÔNG PH I LÀ TÔI PH NG BU N PH NG H NG PH NG I PH NG YÊU PH NG YÊU QUA B N NINH KI U QUA C U GIÓ BAY QUA C N MÊ QUA MI N HÀ TIÊN QUA NGÕ NHÀ EM QUA SÔNG QUAY U LÀ B QUAY V QUÁ KH QUÁN CÓC QUÁN G M U LÀNG QUÁN G M U LÀNG (A) QUÁN G M U LÀNG (B) QUÁN GIÓ QUÁN V NG XA R I QU NG NAM YÊU TH NG QUÊ EM QUÊ EM MÙA N C QUÊ EM MÙA N C (A) QUÊ EM MÙA N C (B) QUÊ H NG QUÊ H NG 3 MI N QUÊ H NG B N MÙA QUÊ H NG MÌNH BÌNH D NG QUÊ H NG MÙA XUÂN QUÊ H NG TH NG NH QUÊ H NG TU I TH TÔI QUÊN CÂY C U D A QUÊN I H T AM MÊ QUÊ NGHÈO QUÊ NHÀ NH PHÁT-NG. Tôi yêu quê tôi xanh xanh y tre quê h ng tu i th i qua i tôi. Yêu ng i nh lá chi u ông..... Quán g m u làng y ng i i nghe nh ch ng quán g m u làng.. VINH S .....Em sao quên cây c u d a tu i th u nô ùa!.. GIAO TIÊN ...... Hò khoan chúng em khua mái chèo a các anh qua dòng sông nh o. Gi còn gì hãy nói i em khi ã không còn chung b c lòng ngh n.....

..Track list Karaoke Viet Nam .. Ta ru tình xót xa ta ru tình xót xa.... Ta mang cho em m t óa qu nh qu nh th m hay môi em th m Em mang cho ta. ANH THOA .Quê h ng tôi ng ru ng xanh bao la t quê ta nhi u phù sa màu m … Vùng lên h i các nô l th gian Vùng lên h i ai c c kh b n. Tình yêu nh n ng n ng a em v bên dòng su i m nh ng theo. bu n th ng chi c áo phong s ng ò ai không b n .. D u… Reo vang reo ca vang ca c t ti ng hát vang r ng xanh vang ng la bao...THÀNH .. Gió mùa thu ru mà con ng m à canh ch y N m à canh ch y th c. ôi khi n ng qua mái hiên làm tôi nh ôi khi b ng nghe b c chân v ......T t quê mình n m nay quá ch u ch i ti ng pháo n vang hai ám c i… HÙNG NG .. Ra v n hoa em ch i D i ánh n ng v n hoa t i p Em mu n hái...... Cho em hõi r ng có i âu bát ngát xa trông nh ng r ng trâm b u... Ta th y Em trong ti n ki p v i ng bu n cõ khô Ta th y Em ang..uni... S u ông ã qua r i Gi a chông chênh chông chênh trong xanh có con di u coi th ng t. Ch ng còn cây thay lá bên th m níu chân ng i và ti ng nói m áp. Tình v n c theo ta v g i nhung nh cho n khi tim b ph ... Lêu khù lêu r a m t nh mèo x u x u l m ch ng c yêu kh n.. Tình yêu anh i cút b t trò ch i em tr n khi anh u i tìm tình. Ch t th y con tim i kh .. T t trung thu r c èn i ch i Em r c èn i kh p ph ph ng Lòng. R i ây anh a em v nhà Nhà c a ôi ta xinh xinh nhõ bé Có..Trong êm ba m i anh cùng em i rong ch i ch ón giao th a ch lúc… R i ánh tr ng ng ã phai d n r i nh ng m c ã phai d n r i..P. Ai ru em gi c m ng nh ng chi u vàng b v Cho anh làm c n gió hôn. Ru mãi ngàn n m giòng tóc em bu n Bàn tay em n m ngón ru trên ngàn.Ng k th i con ki n nó leo cây nam mô di b ph h u duyên mà… THIÊN KI U v nhà ang réo các con i khoan khoan con v mai mình… Trên i núi anh i qua hoa mai n trong r ng già trên ng v quê. i d ng mênh mông sóng tháng n m ch mong ng nghe th ng nh dâng..... i y t ng in d u chân có m y l n trên ph quen anh n và mang.. Tóc nào hãy còn... R i có l n m a thay lá me Hai hàng cây t t n ng m hè Ng n cây... LÊ GIANG .. Nào ng i con mùa ông ang t i ngoài hiên Nào ng i con mùa ông.cc 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 830873 828287 828208 828305 828890 829066 829404 829405 828218 830124 829870 830504 830505 829044 828347 828447 830506 829817 831012 829256 830874 828732 831058 830003 830379 828727 828708 828108 828276 830773 828111 828002 828178 828892 831187 829279 830004 829818 828263 829408 829409 830875 828310 828416 828034 829316 828982 828789 QUÊ TÔI QU C T CA QU NH H NG RA CH I V N HOA RADIO BU N RA GIÊNG ANH C I EM RA GIÊNG ANH C I EM (A) RA GIÊNG ANH C I EM (B) NG ÔNG TRÊN QUÊ H NG VI T NAM RÀNG TRÂM B U R T HU REO VANG BÌNH MINH RÊU PHONG RIÊNG M T GÓC TR I RIGHT HERE WAITING ROCK BU N ROCK CON DI U ROCK T XE ROMANCE ÊM RONG CH I ÊM GIAO TH A R I ÁNH TR NG TÀN R I CÓ L N M A THAY LÁ R I ÂY ANH A EM V NHÀ R I MAI M T NGÀY R I MAI TH C GI C R I NH Á NGÂY NGÔ RU ANH RU CON RU CON MÙA ÔNG RU I I NHÉ RU EM RU EM B NG TI NG SÓNG RU EM T NG NGÓN XUÂN N NG RU I CÂU HÒ RU I V NG TR NG RU N A V NG TR NG RU TA NG M NGÙI RU TRONG XÓT XA R C ÈN THÁNG TÁM R UC I NGÀY XUÂN (A) R UC I NGÀY XUÂN (B) R NG I R NG XANH VANG TI NG TA L R NG X A Ã KHÉP R A MÀT NH MÈO SAI L M V N LÀ ANH SA C TÌNH YÊU SAMBA MAMBO SÔNG TRÀ MINH TR NH CÔNG S N NH C THI U NHI TU N KHANH NH T NH T NH T PH M TH M THÁI C HU NH V N DUNG U H U PH C TU N KHANH NGÔ TH Y MIÊN NH C ANH PHÚ QUANG VÕ THI N THANH ANH KHANH NGUY N ÌNH NGUYÊN O PHÚC QU C O OÀN XUÂN PH M DUY TR NH NAM S N T NG V N TR NH CÔNG S N DZOÃN BÌNH U H U PH C ÀNG H U PHÚC TR NH CÔNG S N T HUY NG TH TR NH CÔNG S N QU C VI T QU C VI T HUY PH NG TR NH CÔNG S N THÁI HÙNG LÊ TH NG YNH TR M CA YNH TR M CA PH M MINH TU N PH NG NAM TR NH CÔNG S N HÀN NG C BÍCH NH C HOA NH C NH T NH C NGO I ..... Anh bi t khi tình n trong v i vàng tình mong manh d mau v i tan. Tr i y nh ng mây xám b c chân v con ph quen b ng nghe lòng... àn theo ta i qua con su i con khe qua n ng r y qua bao nhiêu r ng. Có m t v ng tr ng sáng soi ngàn n m ch ng già có m t tình yêu... Ti ng sóng xô bãi cát ti ng bi n xanh ang hát Ti ng sóng d i v .......... HÙNG NG . Gi chút gì r t Hu i em nét duyên là tr i t giao hòa.Y mèng i mãi nói chuy n t i h i nào mà c ng không có hay anh… V l i su i ngu n chi u c m a tuôn l ng nghe lá r ng trò. Ch em hoài i em mãi sao em h ng h chuy n chúng mình gi n c......... ru em thu còn th L i xa x a em gi ru anh Gió n m r i gió.... Hò . êm qua tôi nghe trên ra di o âm vang xa xôi có ai tìm ai ô ra di o âm. 51 ... B u tr i ng p tràn n ng m.. Cùng múa lên khúc Samba Khi bóng êm xu ng ây cùng ta Cùng múa.http://yellowking........ Môi nào hãy còn th m.Ng k th i con ki n m i leo dây nam mô di b ph h u duyên mà… THIÊN KI U .. Có khi m a ngoài tr i là gi t n c m t em ã ng theo vào i. cho ta phai cu c tình. .... Lang thang chi em trên con ph không quen ôi chân loanh quanh em chen...

ha ha ha ha Ha ha ha. Thôi nín i em l m vai r i Bu n th ng nh i Anh h i ôi mình.. Quê h ng là gì quê h ng là gì ch c em bi t nên ti ng hát bu n da. Sài Gòn v êm tình yêu s c s ng ng ang b ng lên vòng tay..... Sao anh không là gió tho ng nh r i bay xa Sao anh không là a ch t. Sài gòn quê a màu xanh Sài gòn quê a tình yêu l ng l y n ng. Bao n m anh tr l i Sài gòn..... Sao lòng còn th ng th ng m t ng i v a bõ i mình sao lòng còn...... Anh nh mây lãng du i mê tìm vui ch n nào em nghe i h n... âu c n anh nói hay i phone làm gì c ng ch v y thôi anh ng. R m r p b c chân ta i rung chuy n ng ph Sài Gòn khi con chim. Son ph n nào âu em m t i Em v ng i c i cho héo s u dung nhan. Th p thoáng th y bóng ôi chim tung t ng trên khung tr i v ng C t....... Ha ha ha. Rót mãi nh ng chén chua cay này lêu bêu nh gã du ca bu n lang thang.. 52 ..... D ng chân trên b n khi chi u n ng ch a phai T xa th p thoáng muôn. êm i t ng êm d i nguy t m rung rung ng i o m y ng t . Ngày x a em v n nh nàng Tô Th b ng con ngóng trông th i gian ã....... Có ai t ng yêu mà không au n m t l n có ai t ng yêu mà ch a...... ha ha ha.... D u mà tr i còn làm m a lâu dài gi t bu n gi t i êm ngày cây.. ha ha ha.. Sau l n n cu i em v v i ng i còn i tôi suy t mãi tình i.... Theo n m tháng hoài mong th g i i m y l n i h i âm ch a th y... Em i có bao nhiêu Sáu m i n m cu c i Hai m i n m u sung s ng...http://yellowking.. ã bi t em vô tình mà lòng anh v n yêu ã bi t em h ng h mà... Chi u nay gió ông v D ng chân trên b n x a i trai gió ng v .. Ng i i khi c quên là khi lòng nh thêm dòng i là chu i ti c..... Ti ng yêu u xin tr l i cho ng i dòng th n m em xin g i i.. T ng hôn khép i sau ôi môi h ng h ng i n i ây mà lòng..uni....... T ng tình yêu ã ch t lâu r i t ng con tim hóa á m t i bao........... M t ngày tình c g p nhau trên ph thênh thang u dàng n ng nàn..Track list Karaoke Viet Nam ..... i ng i vào n m y cùng ti n lên trong n m hai ngàn Sài Gòn.... ha ha ha ha Ha. Em quen anh gi a sao êm gi ng y bao c m ã nhi u v n ôi cánh... ã bi t em vô tình mà lòng anh v n yêu ã bi t em h ng h mà. R ng xanh lên bao s c s ng hú hu hú hu ngàn cây xôn xao ón h ng. Còn i gì h i anh l i yêu r i xa trái tim tình mình là th sao.... Em i nào em âu l i ca t c t i gi cung s u quê nghèo áo. L i ru bu n nghe mênh mang mênh mang sau y tre làng khi n lòng tôi....cc 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 829274 831176 828430 828127 831013 829288 830673 829364 828202 829702 829703 828404 830312 828198 829626 829627 828094 828376 831091 829546 829819 828069 829488 829830 830064 829547 831284 830005 828003 828037 829666 828948 828241 829060 830006 830216 828949 830674 829353 829665 830902 830903 829619 828039 830380 831249 828777 831210 SA M A GIÔNG SA M A GIÔNG (CN) SANG NGANG SAO ANH KHÔNG LÀ SAO ANH KHÔNG LÀ ANH SAO ANH N ÀNH QUÊN SAO ANH RA I SAO BI N SAO CH A TH Y H I ÂM SAO CH A TH Y H I ÂM (A) SAO CH A TH Y H I ÂM (B) SAO ÊM SAO I NGÔI SAO EM N VÔ TÌNH SAO EM N VÔ TÌNH (A) SAO EM N VÔ TÌNH (B) SAO EM N V I L Y CH NG SAO KHÔNG N BÊN EM SAO I NH N NH M MÁY ANH SAO LÒNG CÒN TH NG SAO N ÀNH QUÊN SAO TÌNH CH A N SAU L N N CU I SAU M T L I NÓI D I SAU M T TÌNH YÊU SAY TÌNH SÁNG R NG SÁO SANG SÔNG SÁU M IN M SÀI GÒN SÀI GÒN CHI U NGO I Ô SÀI GÒN CÔ TIÊN N M 2000 SÀI GÒN MÀU XANH TÌNH YÊU SÀI GÒN MÃI TRONG TIM TA SÀI GÒN I MÃI NH SÀI GÒN QU T KH I SÀI GÒN V ÊM SÀI GÒN YÊU TH NG S C MÀU S C MÀU TÌNH YÊU SÂN GA CH CÓ M T NG I (A) SÂN GA CH CÓ M T NG I (B) S U ÂU NG HOÀI S U ÔNG S U BÓNG S U TÍM THI P H NG S UT NG T S UV NG Ý NH C (CN) B CS N B CS N L TR NG TUY T MAI ÌNH V N TÔ THANH TÙNG MINH VY PH M MINH TU N CHÂU CHÂU CHÂU NGUY N H U O TR NG NGUY N H U SÁNG NGUY N H U SÁNG NGUY N H U SÁNG TR N TI N NH C ANH NGUY N MINH ANH HÀN CHÂU NH C HOA NGUY N NG C THI N HOÀI NAM NGUY N HOÀI ANH NGUY N HOÀI ANH NH C Ý PH M ÌNH CH NG TI N TH NH Y VÂN Y VÂN HOÀNG PH NG UYÊN NGÔ HU NH PH NG UYÊN NGUY N NG C THI N H B C TÔ THANH TÙNG DZOÃN BÌNH TR N TI N NGUY N NG C TH CH VI N CHÂU VI N CHÂU LÝ D NG LIÊM KHÁNH B NG ANH B NG MINH -HOÀI LINH NH C HOA VI N CHÂU d u mà tr i còn làm m a dài gi t bu n gi t i êm ngày cây c t.. Vì sao r i ô hay vì sao r i êm nay tinh tú bu n chi hay i vì l i... Bên kia dòng sông có con ò l ng bâng khuâng chi u r i nghiêng mây... T lúc quen em ch a nói m t l i nào tõ tình ta m n nhau nhi u êm.. Sao anh n ành quên bao l i tha thi t mong ch sao anh n ành quên.... Sài Gòn hôm nay ph xá ông vui th t vui khi có anh bên nh a há. Tôi yêu bi n và tôi yêu em m t mái chèo sóng trong êm m t con... êm xu ng trên sân ga s ng cu i thu nh lùng nghe v ng a xa xa. Theo n m tháng hoài mong th g i i m y l n i h i âm ch a th y. n ng v n ng t trên t ng ô c a.. M t màu xanh xanh ch m thêm vàng vàng m t màu xanh ch m thêm vàng. Trách nhau chi thêm bu n vì ng i yêu ã xa th t r i th i gian nh .. C t ti ng hát v i bao am mê ni m au chôn d u s ng v i n i khát..

. 53 .. Ngày anh ra i mang theo trái tim ai bao bu n au bõ i r t xa quê. Này ng i yêu d u i em ã nghe gì trong ti ng sóng bi n xanh v i....... .. Cu c i nhi u l n phong ba cu n xô mình ta Ta yêu em m t chi u cu i ông Ta hôn em hàng cây im l ng Ru em trong.. Sinh nh t không có anh nh t chi c lá úa bên th m sinh nh t không. Em yêu anh mà không dám nói ch gi u trong tim ngày êm nh ng i. S i tóc em quên trong v n hoa. i c Vi t Nam theo bánh con tàu quay qua èo i Vân mây bay nh. Hãy n bên ta êm nay n chén r u bu n.. Chân tôi b c nhanh tr v ch n xa v i tìm h i m tay ng i nh bao.. Khi mùa xuân n lang thang xuân v i qua ta ón anh n bên i. Sôcôla la sôcôla la sô cô sô cô sô cô la D i ph có l a ôi k b c... Hò... M t êm trong r ng v ng Ánh tr ng chênh ch ch u gh nh th p. H.Gió bay t muôn phía t i ây ng p h n anh R i tình lên ch i v i… Gi t n c r i hay gi t s u r i r i l v n tuôn khóc tình ta nát... .. êm thánh vô cùng giây phút t ng b ng kh p th gian hát kính m ng. Sinh nh t h ng cho em thêm tu i m i Môi n n c i hi n hòa theo....... R ng núi..... Tõa sáng trên m t n c m sen tr ng miên man kín trong nh y.. Tr ng S n ông Tr ng S n tây bên n ng t bên m a quây Em dang tay. Bi n sóng bi n sóng ng xô tôi ng xô tôi ngã d i chân ng i. C mu n nói m t l i yêu th ng riêng v i nàng ón l y hay làm. Mai em i r i xa thành ph c tr l i cho i ni m bay bay... Tr i làm mây xám che ngang l i v gi t m hôi r i trôi nhanh v .. T LINH . Su i m bên r ng Thu v ng Giòng n c trôi l ng l ngoài n ng Ngày. êm bu n th t êm lòng tôi cô qu nh ôm m i s u th ng nào ai có.....Ta ng u ng n sóng gi a dòng th i i thác cu c i Ta… Anh không c n em cho m t môi em bu n nh ng phút h n ghen còn.THÔNG ...... M t chi u lang thang bên dòng H ng Giang tôi g p m t tà áo tím. m bi t chim én x a m bi t nh ng gi c m Và giàn hoa tím bên.... Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na...uni..... Sông quê n c ch y ôi b anh chín i......T.. T ng gi t l tràn b mi t ng hoang v ng ch t ng t cay ng ng i. Sóng c th c th xô b cát dài ngàn l p sóng v n c th v ..........cc 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 828356 830675 831014 828735 829222 828995 830381 828983 829851 829391 828898 829452 831147 829046 831015 830876 830676 829012 828020 830877 828938 830007 828019 828791 828888 830507 829269 830161 830162 828406 828763 828484 831285 828793 830677 829227 828253 828419 828485 831225 829667 831243 828387 828731 828135 830508 828734 830163 SEALED WITH A KISS SEN TR NG NG NAI MÃI LÀ NG I N THÂN NÓI L I YÊU TH NG QUA TRONG M A SHALALA SI T CHÀT BÀN TAY SILENT NIGHT SINH NH T H NG SINH NH T KHÔNG CÓ ANH SLEEPING CHILD SÓNG SÓNG TÌNH SÓNG V ÂU SÓNG XÔ TÌNH V SÔCÔLA SÔNG AKRÔNG MÙA XUÂN V SÔNG QUÊ N N CA S I NH S I NH S I TH NG S I TÓC QUÊN SU I M SU I M NG HUM CÒN... m bi t nhé nh ng khung tr i tu i bé th Sáng m t màu ph ng. SÚT SÚT SÚT N A I NG ÊM TA CH NG CÒN AI TA ÂU CÓ SAY TA MANG N EM TA NH EM TAN TÁC TAN V TA TH Y GÌ ÊM NAY TA T HÀO I LÊN TAXI TÀ ÁO ÊM NOEL TÀ ÁO TÍM TÀ ÁO XANH TÀN TRO TÀU ANH QUA NÚI I SAO M BI T M BI T CHIM ÉN M BI T MÙA HÈ N T NGÀY TÀNG V T TÂM H N D I GIAN NH C ANH TR N QUANG HUY TR NG HUY OÀN XUÂN NGUY N C TRUNG NH C ANH N KHÁNH NH C ANH LÊ QU C TH NG TH HI N NH C ANH VÕ THI N THANH TU N KHANH TR NH CÔNG S N NGUY N MINH ANH VÕ THI N THANH TÔ I YNH TR M CA TR N HOÀN HOÀI PH NG PHAN HU NH I U TR N QUANG L C N CAO DÂN CA DÂN T C TÔ THANH TÙNG TR N THANH TÙNG C TRÍ DUY NH DUY NH TRUNG N NH C HOA NH C HOA TR NH CÔNG S N CHU MINH LUÂN HOÀI LINH HOÀNG NGUYÊN OÀN CHU N NH C HOA PHAN C HOA NH C ANH: MEGA H HOÀI ANH TR N TI N OÀN XUÂN TR NH CÔNG S N QU C AN OÀN XUÂN DUY NH Tho' we gotta say goodbye for the summer Darling I promise you this I'll..... Vì sao tôi say mê á banh á vô á vô á vô vì sao anh say mê á.. Xin u ng cho say ....... a hay r i bên th m nh lùng nh ng t i nh lùng tim tôi và m. B u tr i hun hút c n gió se nh t i nhìn ánh vì sao le lói soi..Track list Karaoke Viet Nam .. n M ng Hum non ngàn núi cao Mây tr ng bay lên n v i hoa Nghe.... Cây hoa n nh th ng tóc bay.. Dù n r i i tôi ng xin n ng i n i n ai ã a. Ta ã th y gì trong êm nay c bay tr m ng n c bay...http://yellowking...... Si t ch t bàn tay th ng sao ôi tay tr n mang bu n vui th nhân.. . My heart goes sha la la la la sha la la in the morning oh oh oh sha la la..... i lang thang m t mình trên con ph v ng hôm nào tìm i chút h ng. Bình minh trên cánh ng M t làn s ng tr ng b nh b ng Mình tôi i..... Ta a ng i i ng v tình chia hai l i Nu i ti c nh khôn nguôi... Chim K tia bay t i nghiêng cánh chào akrông P lang khoe s c th m gió. Th p thoáng mây cu i tr i nghe tình sóng v gi a mù kh i lênh ênh...

. Sông Mã xa r i xa r i xa xa r i xa xa r i xa Sông Mã i! Nh v . ng nhìn anh n a nhé em khi n bao l i mu n nói thêm ngh n ngào... Mình ch là ng i n thân thôi ch ng yêu m t i tình thâm. Tôi yêu thành ph c a tôi yêu t khi m i ra i có góc ph ngôi.. Tr i h i làm sao cho khõi ói gió tr ng có s n làm sao n làm sao........ Sài gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay có mùa thu nào ang . Thành ph H Chí Minh tôi yêu thi t tha trong tim mình ng r .. . Em i âu v ? mà tóc y me em ng i em ch i ngh gì vui th r i..Tháng n m r p tr i hoa ph ng õ i i Phòng thành ph quê h Thành ph không có mùa ông n ng h ng h ng trên khung c a nhà cao........ T m áo y b y lâu nay con th ng v n m c nh ngày chúng con.... Cu c i r i có nh ng lúc l m than Và dù nghèo khó hãy c . H I NH ... Bóng tr ng tr ng ngà có cây a to có th ng cu i già ôm m t m i m . a ta yêu th ng nhau n ng say mà anh mong manh hoa trôi héo tàn nh .... Tôi tr l i th m dòng thác Cam Ly th m H Xuân H ng thung ng n. H i ng i yêu trái tim anh ngày êm nh nàng Cách m t nhau nh em. Ngày x a bé m i n tr ng a n l p n c m t nh m a h h .. C gi u n c m t l ng th m nhìn nhau nghe nhói lòng bi t nói chi.......... Là thanh niên xung phong chúng ta hát vang b c lên ng cùng i xây. Cám n chú bé u i d ven ng cho anh th y ph quá ch ng d ... C mãi nh m m t b c i trong m bao tháng n m trong cu c i . Anh i còn không bao l i yêu em m say sao anh l ng thinh em bu n....Track list Karaoke Viet Nam .. M t bông h ng em dành t ng cô m t bài ca hát riêng t ng th y.... ng… 54 ...cc 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 829360 831161 830678 829780 829781 829920 830878 829165 831064 829729 831092 828815 829567 829568 830679 830125 829447 828887 828737 829152 828723 828828 831016 830126 828927 830680 829722 828713 829290 828798 831017 830065 828188 828063 828985 829020 828219 829668 829669 828379 828262 829366 828486 830313 831148 831226 828304 831149 TÂM H N XAO NG TÂM S C A TÔI (CN) TÂM S HAI NG I ÀN ÔNG TÂM S MAI ÌNH (A) TÂM S MAI ÌNH (B) TÂM S M NG C M (CN) TÂM S M T L I CA TÂM S V I ANH TÂY TI N T M ÁO CHI N M VÁ MX A T M NH KHÔNG H N T M LÒNG TRINH T N QU NH KHÓC N (A) T N QU NH KHÓC N (B) TÈO LÊN L P LÁ THANH NIÊN VÌ NGÀY MAI THANH NIÊN XUNG PHONG THAT'S WHY THÁNG GIÊNG TRÊN NGÓN TAY EM THÁNG M Y TR I M A THÁNG N M C TRÒ THÁNG SÁU TR I M A THÀ ANH NÓI M T L I THÀ CÔ N THÀ LÀM T M A BAY THÀ LÀM NG I N THÂN THÀ M T L N AU THÀNH PH C NON THÀNH PH C A TÔI THÀNH PH HOA PH NG THÀNH PH KHÔNG CÓ MÙA ÔNG THÀNH PH MÂY BAY THÀNH PH MÙA XUÂN THÀNH PH A BAY THÀNH PH TÌNH YÊU VÀ N I NH THÀNH PH TÔI YÊU THÀNH PH TR THÀ R NG CHIA TAY THÀ R NG NH TH TH NG TR M TH NG CU I THÂN CON GÁI KI P CON TRAI TH T TÌNH TH M MONG TH N KINH NON N C H U TÌNH TH Y CÔ CHO EM MÙA XUÂN TH T ÁNG YÊU TH T KHÓ NÓI L I CHIA TAY NH C HOA HU NH NGUYÊN QU C VI T VI N CHÂU VI N CHÂU VI N CHÂU TI N LUÂN HOÀNG TRANG PH M DUY NGUY N V N TÝ HOÀI AN NH C NGO I VI N CHÂU VI N CHÂU NGUY N V N HIÊN PH M NG KH NG PHAN HU NH I U NH C ANH OÀN XUÂN MÀC TH NHÂN NGUY N C TRUNG HOÀNG THANH TÂM NG GIAO NG C S N TR N THANH TÙNG MINH KHANG NGUY N HOÀI ANH NGUY N NG C THI N PHAN NHÂN NG NH PHAN LONG SÔNG TRÀ TR NH CÔNG S N B NG GIANG PH M MINH TU N HOÀNG HI P TR N TI N HOÀI AN NGUY N HOÀI ANH NH C NGO I LÊ TH NG QU C HÙNG NH C HOA HOÀI AN KHÁNH B NG HOÀNG NGHIÊM BÁ H NG PH M KHÁNH H NG i anh nh con thuy n trôi gi a dòng sông mênh mông lãng du c n gió..http://yellowking.. Hôm nay êm r m nh ng tr ng không sáng tr i v n t i mù và l t ph t. Tháng sáu tr i m a tr i m a không d t tr i không m a anh c l y. Máu ã khô r i l c ng khô h n ta ã ch t t bao gi t ây......... Khi con tim yêu ng m n ng có ai hay ai ang b v gi a dòng anh ra. C ô b y lâu tôi không tr v Thiên h i chuông tr m vang tr n.. M t lòng trinh hãy gi cho anh nghe em m t t m lòng trinh d u có. Nghe hung tin nh ca à th kh n H ng ào S n em quay ng a tr v ............ D y i thôi nào d y i thôi Chim hót vang khi th y ông m t tr i D y..CA . Có nh ng chi u thành ph a bay Công viên bu n t ng á c ng.T... Tôi k anh nghe tình tôi ngày y ang yên vui b ng m t ngày cô ta.... Thà làm t m a bay t tóc em m i ngày còn h n anh ph i i.. Bu n nào h n êm nay khi th y em trên ng ph tay trong tay âu y m.. Vào n m c m i Tèo lên l p lá m mua cho áo p mua cho ôi... Ai mua tr ng tôi bán tr ng cho. Hùm di u thác danh th m còn chói ng sá chi i u i n l n....... Tháng m y tr i m a h i em! và chi u nay mây d t xám khung tr i. M t ng n n n th p lên cho m t ngày nh ng ng n n n th p lên cho.... Dù lên r ng hay xu ng bi n dù v t su i qua èo d c cao thanh niên. Tr ng n m im trên cành li u i. M t mai ta nh n ra ng i không chung ôi nh ng phút giây có nhau. Anh lang thang trên ph b c theo em con gái u dàng cho anh i theo. Có t bao gi hàng me xanh ng t mà nay ng ó cho em làm th Con.. Tôi ngó v cu i tr i tay ôm v t tình yêu gi a tôi v i ng i.Khi bi t yêu u tiên tình em ã trao v anh ôi chi c hôn bao n ng… Anh vô tình anh ch ng hi u cho em trong nh ng êm s u v ng gi ...uni..

. ng ph ã v khuya mình tôi lang thang trong bóng êm cô n b c. M t gi c chiêm bao ta ti c chi tình i h i ng i còn bao nh .... Thôi anh hãy v m i duyên mình nh t nhòa nh khói mây thôi anh c . Cho anh v th m i b n ò a nhi u ni m xa xôi nhi u n m r i.. Thôi! em ng khóc n a làm gì k ni m s u ân tình xa x a thôi!... Bao la tr i mây b n ph ng i d ng ôi mênh mông sóng xô i ta cu c.. Thu cô liêu ch liêu có thôn chi u ta yêu thu yêu mùa thu vàng hoen. Ngàn d m xa không ng n anh em k t oàn Biên gi i sâu không ng n m i..... Ai nghe c ti ng àn ngoài biên i i u u bu n kh c kho i lúc..... i lênh ênh trôi dòng n c m t thoáng mây bay. Chuy n hàng ngày th i sinh viên cu c s ng bao i u gian khó bu n........ Này ng i tình ã xa mãi th t lòng này xin l i anh m t l n ng i.. Cu i tr i mây tr ng bay Lá vàng th a th t quá Ph i ch ng lá v ..Track list Karaoke Viet Nam ... Thi p tâm chính t tr ng giang th y nh t tùy lang áo Phúc.. Chi u chi u ngày x a em bên hiên th ng ngóng anh sang x p thuy n.T khi em ã xa tôi bu n i theo tháng ngày trôi nh nhau bi t thu … Thôi mình i còn trông ch chi tình mình ch thêm xót xa mà thôi. Trên... Ch m i sáu tu i theo ch ng nón che nghiêng m t b c vòng l i. Thôi r i ó anh tình yêu không th xem nh trò ùa thôi r i. nh lùng s ng r i heo may bu n ng ngác ngóng chim bay mây tím...... ng i ó khi n ng chi u buông d n nhìn v phía tr i xa kia nh .... Trông vó ng a ng xa ru i dung ngoài gió ng tr p trùng lên yên.. Ai n c n v i gi ng àn T Mã Nh c s u v ng theo chi c lá l nh....... Anh ph i r i xa em thôi cu c tình gian d i anh không mong i chôn... Thuy n em i trên sông tr ng sáng c i nhau v ta r c h i vui. Bao n m ã qua mãi tìm ki m ch n thiên ng con ng i ôi chân. Tình nh th ôi gi c m ôi tình say m t ng t ng p h n tình vu v ôi........ Chi u nay tìm v con ph ph ông mà quá xa ng i ôm t ng t ... M t ngày h h ng theo th i gian bay trong m a m t ngày ng i ã i. Tình yêu i THANH S N ......http://yellowking. Ngày th u tôi th ng ng sân nhà ng m sao trên tr i mà c. Em em ã bi t yêu anh Em êm nay tr ng soi thôn trang gió a gió a nh p chày vang chày vang.. Bao nhiêu ni m vui gi ã quá xa r i ng i yêu h i nh ng c m . Em có Ba Là em có Má Má yêu em nh su i trên ngàn t ngày sinh ra.... Cu c s ng v n y bao n i ni m c cu c s ng v n y bao n i..cc 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 830879 831018 830681 829015 830066 829548 829377 830682 829331 828443 828308 829162 830127 829466 829276 831380 828916 830164 829551 830217 829508 829509 829628 829629 828085 830880 829016 829549 830683 828491 829550 829820 829670 830239 831019 830314 830509 829315 831313 829084 828986 829309 830067 828418 829090 830684 830881 829234 TH T LÒNG TH T LÒNG EM KHÔNG MU N TH TH T LÒNG PH I NÓI XA EM THE CUP OF LIFE THEO BÓNG HOÀNG HÔN THÊM YÊU IH N TH GI I HÀO HOA TH GI I KHÔNG TÌNH YÊU TH GI I N M HAI NGÀN TH R I THIÊN ÀNG BÚP BÊ THIÊN NG MONG MANH THIÊN NG TÌM ÂU THIÊN NG TRONG LÒNG TA THIÊN THAI THI U NHI TH GI I LIÊN HOAN THÌ TH M MÙA XUÂN THOÁNG MÂY BAY THOÁNG M T GI C M THOÁT LY THO I BA CÔNG CHÚA (A) THO I BA CÔNG CHÚA (B) THO I KHANH CHÂU TU N (A) THO I KHANH CHÂU TU N (B) THÔI THÔI ANH C I I THÔI ANH HÃY V THÔI ÀNH CHIA TAY THÔI NG CHIÊM BAO THÔI TA XA NHAU THÔN TR NG TH N TH C M T TÌNH YÊU TH CHO CH TH TÌNH CU I MÙA THU TH I GIAN CH A VÙI L P TH I SINH VIÊN TH I TH U Ã XA THU CA THU CÔ LIÊU THU HÁT CHO NG I THU BAN U THU PHAI THU PHAI THU QUY N THU VÀNG THUY N EM I TRONG ÊM THUY N GI Y CHI U M A THUY N HOA NH T TRUNG NGUYÊN CH N PHONG LÊ QU C NG NH C TÂY BAN NHA LÊ QUANG NH C HOA NH C HOA KIM TU N THIÊN TOÀN PHÚ QUANG NH C PHÁP NGUY N C TRUNG ANH TU N MINH CHÂU N CAO U H U PH C NG C CHÂU C HUY TH NG LONG QU C NG VI N CHÂU VI N CHÂU VI N CHÂU VI N CHÂU Y VÂN NGUYÊN CH N PHONG NGUY N NG C THI N NH C HOA T NG V N NH C NGO I NH BÍCH TR N HUÂN MAI THU S N PHAN HU NH I U T NG V N ÌNH PHÚC QU C V NG PH M NH C NG N CAO C SAO BI N NH T SINH NH C HOA NGUY N TU N KHANH OÀN CHU N CUNG TI N NGUY N PHÚ YÊN HOÀNG PH NG PH M TH M Chuy n tình yêu ai âu bi t ngày mai chia hai ngã ng anh d i... êm nay êm nay có thuy n em i thuy n trôi nhanh n n i u sông.. Th r i m a và th r i êm M a không ch bên th m tách êm không. Dòng sông nào a ng i tình i bi n bi t mùa thu nào cho ng i.. Ti ng ai hát chi u nay vang l ng trên sóng nh u Nguy n ngày x a... Ngày x a y ã qua còn âu cùng mây trôi r t xa bao m c yêu d u. T ng ch i non xanh m n man t ng t m a long lanh r i mùa xuân và..Anh mong ch mùa thu Tr i t kia ngã màu xanh l àn b m kia ùa… Chi u hôm qua lang thang trên ng hoàng hôn xu ng chi u th m muôn. 55 .......uni... Tình yêu là gì mà th gi i ph i khóc khi m ng m v tan tành... T LINH . T ng chi c lá vàng r i trong chi u bu n h t hiu mình em b c i... Anh b c ra t ng con ph ng m bi t bao ng i qua th y hoa h ng.. Cùng hòa i u nh c vui th gi i xua tan bao u s u cùng hòa i u...

.http://yellowking.. Làn. 56 ... Ngày nào anh ng bên sông th ng em t lúc lúa xanh trên ng...... Ch có thuy n m i hi u Bi n mênh mông d ng nào Ch có bi n m i. Kh n th ng nh ai?... Chi u nay gió v bên song gió nâng niu chùm hoa n ng vàng gió lang.... Lá thu nh i r i n ng thu vàng phai phai ai v âm th m o .. T mi n Nam anh ng c ra B c mang theo câu hò i u lý chín dòng...... ng khói lên kh i Thùy d ng.. Tr i sinh voi Tr i không sinh cõ Th ng bu n Th ng bõ i...... Anh nghe gì không h i anh con chim nó hót vang u hè anh th y gì.. quê nhà có gì vui không em ch c con sông dòng n c v n êm m.... Cam Ly vô t lên ti ng than u i thông reo vi vu than th nh ng m. i ph ng tr i xa lòng em có nh n anh nhi u không nh ng lúc. Ê ti ng chày ch a d t màn êm ã th c àn chim náo n c v cánh. Ngàn n m th ng hoài m t bóng ng i thôi tình ã kh i r i m ng.. Hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum hum Tôi th ng chi c.... Giây phút êm m Ngày ta g p nhau M t yêu th m trao Nh ng câu tâm. L a b p bùng ti ng chày khua c c cum cum p cum cum p cum cum....uni.. u c l ô b p bùng bên ánh l a sóc Bom bo r n rã ti ng chày khua.Hè v r i ây tâm h n xuy n xao Nh c n bi t ly th ng m ôi… Hãy hát lên em Hát n a i em..... Kh n th ng nh ai? Kh n r i à r i xu ng t. B O THU ... M ng ngày Chúa sinh ra i Nào mình n m tay t i c i Hòa bình... Em hát bài tình ca v t Qu ng quê.. Gió mùa thu ru con ng m canh dài th c v a n m th ng con.. Nh em v t i ch n quê nhà là quê nhà s m hôm mà cày c y. N ng m a êm ngày... Chuy n tình ôi ta nh thuy n xa b n anh a em v âu trên su t...... Ánh èn vàng hiu h t khói tr m cay ôi m t em n m ó sao thôi. u.. Chi u nay... Gió lay cành cây nhãn l ng hát câu u nh mong chim chi u . Chi u nay tôi v th m quê mi n Trung èo cao l ng i vi vu ngàn.. Tôi nh à L t m ru lòng ng i l th v i bao nhiêu c m ...cc 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 830044 828893 828386 830510 830685 828355 830882 831171 831150 830686 828700 830511 831151 829437 831093 830687 828087 830512 828935 828008 828942 830904 830905 828352 828437 828353 829215 831094 828687 831063 829017 828125 828864 829574 829056 829841 828091 831250 828955 830128 830240 828378 829310 829782 829783 831251 829552 828374 THUY N HOA B N X A THUY N TÌNH TRÊN SÓNG THUY N VÀ BI N THUY N VI N X THUY N XA B N THÚ YÊU TH NG TH G I QUÊ NHÀ TH NG AI NH AI TH NG ANH M T I M T CH TH NG ÁO BÀ BA TH NG CA MÙA TH NG EM CHÍN IM I CH TH NG EM HÁT CÂU VÁ QUÀNG TH NG EM LÝ MI T V N TH NG HOÀI NGÀN N M TH NG L M TRÀ GIANG TH NG M T NG I TH NG M T NG I XA TH NG NHAU LÝ H NG TH NG NHAU NGÀY M A TH NG NH NG I D NG TH NG NH NG I D NG (A) TH NG NH NG I D NG (B) TH NG NH NG IX A TH NG NH QUÊ NHÀ TH NG NH TRONG M A TH NG QUÁ VI T NAM TH NG TH M TH NG TI C TH NG TÌNH CA TH NG V C Ô TH NG V MI N T NH TH NG V MI N T NH (A) TH NG V MI N T NH (B) TH NG V MI N TRUNG TH NG V X HU TH NG BU N TH TÌNH MÙA ÔNG TIAMO TI C TH NG TI N B CD I QUÂN TI NG ÂM TH M TI NG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO TI NG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO (A) TI NG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO (B) TI NG CHIM QUYÊN TI NG CHUÔNG CHI U THU TI NG CHUÔNG NGÂN ÊM NOEL HOÀI AN NH C HOA PHAN HU NH I U PH M DUY HUY PH NG NH C PHÁP HÀN CHÂU PH M DUY DZOÃN BÌNH ÌNH V N THANH S N MINH C CHU HOÀNG THÔNG TR NG QUANG TU N PH M NH C NG SÔNG TRÀ TR NH CÔNG S N HOÀNG PH NG TR NG QUANG TU N NGUY N TRUNG CANG NGUY N NH T HUY NGUY N NH T HUY NGUY N NH T HUY NH C PHÁP HÀN CHÂU NH C NGO I PH M TH M NGUY N NG C TH CH NH C PHÁP PH M DUY THANH S N MINH MINH MINH MINH MINH TR N TI N NG KHOA NH C ANH QU C AN DZOÃN NHO NH C ANH XUÂN H NG XUÂN H NG XUÂN H NG H NG X NG LONG TÔ NH C ANH M t cành hoa m t gi c m nhi u l i h a Tình ôi ta xanh nh c n sóng bi n t i th m trong gi c m ong y.... Khi m t tr i v ng bóng khi l i nguy n khu t l p nghe c loài. Tôi nh à L t m ru lòng ng i l khách v i bao nhiêu c m l u............... Th ng m t ng i xa m t mình ôi m t õ con thuy n i sóng v ... Nh ánh m t này và n hôn m say em ã yêu anh r i ng i tình..Track list Karaoke Viet Nam . V ng ông ã h ng sáng núi non xanh ngàn trùng xa T qu c bao la... ã bao lâu r i không v mi n trung th m ng i em.. Tình nh thoáng mây tình n cùng ta âm th m không ng Tình nh . U xáng u liêu x liêu x liêu xàng x liêu chim quyên có b n có ôi.... bên này mình th ng mình nh ngó bên rào ai v n làm ng tr ng. Em mi t v n con gái nhà quê n nói ng v xin anh ng chê. Chào n x a là bóng t i i Gi này là gi b n n v i tôi K ..... Mây v ng khói chi u x Hu p yêu ki u Ng ng n lòng du khách. b n t i b i.... Dìu nhau i trên ph v ng Dìu nhau i trong ánh sáng D t h n v .. Có lúc tâm h n sao th y th âu ai mong ch mà c m Còn ch ng.. Ngày nào em n bên anh yêu anh u dàng em hé môi c i th m xinh. Nh ai v ng tr ng úa màu nh ai bu ng cau héo khô qua c u ngó l i. Th ng ai v ng t i s ng r i t ôi môi th ng ai bu n ki p i. Ng i i ch n xa th ng v c ô th ng tà áo tr ng th ng m y câu.

.... i thành ô trong ánh i n quang ti ng n c ngh n câu c i khu nhà....... Tr ng v i l ng núi khu i n m rì rào núi cao t ng mây chi u nay.. Nh p m a r i nhu m tím b u tr i gió êm vi vu muôn ngàn l i m y ai... Còn r i mãi trên phím àn....uni........ Ngày th h t tóc mi ng d a ngày th b t eo bùa c u ông ôi ta... Hôm nay tôi ti n lên ng anh r i quê h ng hôm nay m a tr ng phi. êm tr ng qua sông dài Ch t nghe ti ng qu c d i tr ng Chim h i chim. ây m t mùa xuân tr m hoa hé ng b ng ây th i niên thi u hát ca. Ai ã t ng i qua sông C u Long Giang C u Long Giang sóng trào n c.. T thành ph này Ng i ã ra i bao n m c mong ón Bác tr v ... Ti ng còi trong s ng êm ti ng còi trong s ng êm theo gió a ôi.. Chi u thu nh nhung vì âu th m ôi dòng châu ti c th ng i sao. Còn gì n a âu trong cu c tình này còn gì n a âu chua xót tình. B n n c gió rét ò a khách sang lau xanh ven sông m rung bóng. V n mãi mãi ti ng anh c i và ánh m t anh v n mãi mãi m..... Thu y không gian chìm l ng trong m Tà áo em xanh màu m t ngây.. Êm êm ánh xuân n ng. Này anh em i ti n lên n ngày gi i phóng ng lòng cùng nhau ta. i nào ng nh v quê h ng i nào ng có tình yêu. 57 .. Xuân t i... Hoàng hôn lá reo bên th m hoàng hôn t i b i lá thu S ng m ng m...... Tôi và anh ôi n thân r t thân ni m thân ái th m thi t kh ng... NG HÁT THÀNH PH MANG TÊN BÁC NG LÒNG XAO NG NG M A ÊM NG M A R I NG QU C ÊM TR NG NG QU C ÊM TR NG (CN) NG RAO NG SÁO THIÊN THAI NG SÉT NG SÉT N I V N HOANG NG TH CH SÙNG NG THU NG THU NG TR NG PARAN NG NG VE I HÈ NG NG MI N TRUNG NG X A NG X A (A) NG X A (B) N LÊN OÀN VIÊN N V HÀ N I N V SÀI GÒN N VÀ LÁ U OÀN 307 U LONG N NG QUA U PH NG N N LÊN NG N BI T NB C EM I N A N A (2) N A (3) N EM L N CU I LÊ TR C LÊ TR C LÊ TR C PH M ÌNH CH NG HUY TH C PH M DUY TR N CHUNG U H U PH C NGUY N NG C THI N VÕ ÔNG I N SÔNG TRÀ NGUY N TÀI TU MINH NGUY N ÁNH 9 PH M TUYÊN CAO VI T BÁCH C CH NG C HUY KHÁNH B NG C SAO BI N C SAO BI N VÕ THI N THANH PH M DUY VÕ THI N THANH QU C HÙNG MINH VY LÊ TH NG PH M DUY TR N TI N HOÀNG MINH CHÂU NG THI U T C NG THI U T C NG THI U T C PH M TUYÊN N CAO HU NH MINH SIÊNG LÝ D NG LIÊM NGUY N H U TRÍ NH C HOA NH C HOA NH C HOA TÔ THANH TÙNG DUY NH ÀNG HI N NGUY N NH T HUY TÔ THANH TÙNG NH C ANH B n n c gió rét ò a khách sang lau xanh ven sông m run bóng.. Em nghe ch ng mùa thu d i tr ng m th n th c Em không nghe o r c..Khi em v ch ng nh sang ông tr i tháng n m mà nghe nh nh khi… Ch t m t ngày lòng anh au nhói i v n xanh sao em ành ra i m t...... Tìm v d vãng lúc x a ta bên nhau b c chân ta lang thang trong...... Trùng trùng quân i nh sóng... LÊ C LONG ... Có m t nàng th t p s ng ch n làng quê m t c huy n m u i. Âm vang bao ti ng ca truy n i trong màn êm B p bùng l a c m h n.... Tôi yêu chi c kh n Mat'ra buông trên trán em u êm Tôi yêu ti ng ca... Ngày mai khi bình minh anh ra i. Có ti ng rao nghe sao c ng gi a ph chi u lao xao. Em l i ây nhìn theo bóng. h h mi n Trung t p ru ng khô bàn chân ai b c h bàn.. Tr i nh giá b c chân bu n bã a h n em t i n i xa v i oàn xe.. Còn r i mãi nh ng ti ng bu n th than.. Nâng niu sáo bên r ng a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tình anh muôn ki p v n nh n ng tình em muôn ki p mãi nh m a tình.... Hoàng hôn lá reo bên th m hoàng hôn t i b i lá thu s ng m ng m... êm nghe ti ng m a r i c xào ti ng lá n côi bu n m gi t s u... Con ph dài chi u v ng p lá me bay ti ng hát còn ây mà em ã...... i chi n tr ng gùi trên vai n ng tr u àn Ta l em c t ti ng ca.......Track list Karaoke Viet Nam .. Ngày nào em tu i m i l m em hay nghe tôi ng i ánh àn ti ng àn.....http://yellowking. êm dâng v i ng n tri u dô hò dô kéo thuy n nh neo Vi vu bu m lên... Sân tr ng em có cây ph ng già âm th m làm bóng mát quanh n m khi. Em không nghe mùa thu D i tr ng m th n th c. Anh lên ây v i quê em t M ng xây thành ph G i tên con sông quê. Chi u b ng vang trong lòng ta ti ng gu c nh ng âm thanh lóc cóc. Có ti ng. Chúng ta....... V i bao ti ng t xót th ng. i nh lùng trôi theo dòng n c m t.. êm tr ng qua sông dài ch t nghe ti ng qu c d i tr ng chim h i chim. Em không nghe o.cc 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 829190 829583 829584 831290 828796 830920 828795 828270 828260 829177 828403 828280 828212 830513 828722 828714 828960 830140 828849 830008 830906 829311 830921 831020 829362 831252 828773 831390 831340 830883 830688 828157 830907 830908 830129 831323 829710 830689 828792 828837 829188 828987 828744 830165 828988 829821 830884 828349 TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI NG CÒI TRONG S NG ÊM NG CÒI TRONG S NG ÊM (A) NG CÒI TRONG S NG ÊM (B) NG DÂN CHÀI NG ÀN TA L NG ÀN TÔI NG I SÔNG À NG I THANH NIÊN NG GU C CU I HIÊN TR NG NG HÁT CHIM A A NG HÁT EM CÒN ÂY NG HÁT GI A R NG PÁC BÓ NG HÁT C TRÒ NG HÁT C LOÀI NG HÁT NH NG. L p l p oàn quân ti n v .

Tình cha m áp nh v ng thái d ng ng t ngào nh dòng n c trôi. T nay cách xa nghìn trùng Ng i em bé bõng Anh ti n em xa mãi tôi. i l m lúc âu có ng i có lúc không là gi c m ng i s ng..... êm nay s ng m bao ph ...http://yellowking. Chi u chi u em p xe Th d c dài B n á Anh nh hòn Núi L n Em.. Khi hát lên ti ng ca g i v ng i yêu quê ta Ta át ti ng gió a.. Tr i. PHAN . Tr i Tây Nguyên xanh h trong n c xanh Tr ng S n xa xanh ngút ngàn... Tìm không ra bóng anh tôi tìm i bóng tôi.. trong... T ng êm m a r i mãi ti ng m a bên th m nh ai chi u hoang v ng.. a trú a d i hiên b t ch t r i bóng êm ã buông ánh èn lên.........uni. Tìm hoa b n mùa bao nhiêu màu hoa m n yêu bao nhiêu màu hoa mi u.. Và m i trái tim nh ang m ra..... Tìm nhau. Ta c tìm i n i cu i ph gi còn âu bóng cây hoàng hôn gi .. Em i v âu anh mãi tìm t ng êm v ng s ng r i nh c m hàng. Tình là trang gi y tr ng vi t lên s u mu n Tình là êm thu v ng.Track list Karaoke Viet Nam . Tìm nhau... And you là ng i n thân.. Tình là mùa hoa v n bên i tình là n gió n côi tình là. R ng ã v ta Cõ cây sông núi ru ng ng C u Long sông H ng thõa.... trong c n gió... Nh m y cung àn.. Bài tình ca u tiên ra i trên biên gi i n tình ca em hát cho.. Trái t kia nh ang bé l i... ng v bu t giá khi n con tim ta h ng h m t mình v i gió.. Mòn g i n ng mình ch ng h quen t ó th m thi t vì. M t i nh ng … M t ánh m t u dàng m t câu nói còn ng p ng ng m t dáng d p..cc 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 830690 828746 830315 830774 828931 830009 831356 828246 829483 830514 828145 831172 830515 830691 828487 830068 829312 829671 829423 830219 828989 829368 829427 828698 829464 828839 828141 830516 828781 828348 828716 829473 828758 831395 830010 828779 831021 830692 831295 830382 828786 828970 830922 829396 830220 830316 828749 829432 TI N EM L N CU I (2) TI N EM T I PHI TR NG TIN NH N A ANH TÍN HI U TRÁI TIM TÌM ÁNH SAO R I TÌM BÓNG TÌM EM ÊM GIÁNG SINH TÌM HOA B N MÙA TÌM I L N N A TÌM I N I ÂU TÌM MÃI TH NG NHAU TÌM NHAU TÌM V CH N TÌM V I TRÚ A TÌNH TÌNH TÌNH 2000 TÌNH ANH TÌNH ANH BÁN CHI U (CN) TÌNH BÁC SÁNG I TA TÌNH N TÌNH N (2) TÌNH B NG GIÁ TÌNH B DÂU TÌNH BU N TÌNH BU N ÊM M A TÌNH CA TÌNH CA TÌNH CA CHO EM TÌNH CA DU C TÌNH CA TN C TÌNH CA MUÔN I TÌNH CA MUÔN THU TÌNH CA MÙA THU TÌNH CA MÙA XUÂN TÌNH CA MÙA XUÂN (1) TÌNH CA PHAN THI T TÌNH CA TÂY B C TÌNH CA TÂY NGUYÊN TÌNH CA TU I TR TÌNH CA NG TÀU TÌNH CÂY VÀ T TÌNH C M TÌNH CHA TÌNH CHIA ÔI TÌNH CH P KHI CÒN DANG D TÌNH CHO KHÔNG TÌNH CÓ MU N MÀNG PHAN ANH NH C NGO I MINH NHIÊN TR N LONG N KHÁNH B NG LÃ NC NG O CH N THANH S N QU C VI T NG C HUY NGUY N H U THI T PH M DUY ÀNG QUANG O CHINH NH C NGO I ANH KHANH VÕ THI N THANH QU C VI T VI N CHÂU U H U PH C NH C HOA PH NG UYÊN LÊ QU C NG HOÀNG PH NG CH NG C NH C NGO I HOÀNG VI T PH M DUY NGUY N NAM NH C NGO I PHAN NHÂN VÕ THI N THANH NH C NGO I PH M DUY UNKNOWN TÔN TH T L P LÊ HOÀNG CHUNG BÙI C NH HOÀNG VÂN TÔN TH T L P HOÀNG VÂN TÔ THANH TÙNG PH M DUY NG C S N ÌNH PHÚC TH Y TIÊN NH C NGO I LÊ QU C NG Vu quy em b c theo ch ng ng m ngùi a ti n ng i i chia tay ng.. Tôi ã yêu em t muôn ki p nào cho d u mai sau i nhi u b dâu...... You ng i n thân bao n m trong cu c i.. Ng i nh con ph ngày x a anh ón a em chi u m a b vai dù cho.... Em thân yêu i vì sao mãi âu s u l hoen m t sâu ng ã xa nhau bao..... Nàng bên tôi nh ng êm tr ng tõ tôi ôm àn dìu l i nàng ca àn ngân........ trong hoa n ..... Ng i yêu h i sao n quên nh ng ân tình x a mình tôi ôm xót xa. Tìm n i âu bao d u yêu x a ngày bên nhau Tìm n i âu bao khát khao.....Tình yêu là chi c lá xanh là nh ng ám mây b ng b nh trong n ng… Th o nguyên bát ngát mênh mông t n chân tr i Cõ cây hoa lá ng.... Anh hát cho em nghe bài tình ca ph bi n ây Phan Thi t bao ân tình. Hò Chi u Cà Mau nhu m màu t i th m công tôi c c l m m a n ng...... t v ng cây t ng ng ng ng h i th cây thi u t cây s ng s ng... Em d u yêu anh c m trong vòng tay em ng t ngây nh ng êm dài cô. Xuân xanh tình k t xuân h ng gi c em ng ng trinh nguyên tho t thành su i t m m g i tr i xuân an b ng.... Tình yêu m i n m i n là n gió cu n gió cu n lòng nh lá... Nhìn ánh sao tr i trong màn êm nh t cánh hoa r i bên th m x a.... Còn nh khi v a m i quen cu c tình ôi ta nh nhàng êm ái t ng. T trong chi n hào hôm nào nghe ti ng Bác h n ta sáng r c nh n ....... êm nay ông vui sao ch em u s u ng i m t mình ch tin nh n anh. nh lòng th ng n . Ngon nh là trái táo chín Th m nh v n hoa kín Mong manh nh dây t .. N u anh còn tr nh n m Quy t ón em v s ng v i anh! Nh ng... R ng cây xanh lá muôn óa hoa mai m ng ón xuân v vui trong n ng. êm nay em v v âu v âu? Tim em giá l nh lòng th y nao nao Ch … Tìm nhau. 58 . Tôi yêu ti ng n c tôi t khi m i ra i ng i i! hi n ru.

..Nh mùa chôm chôm tr c mùa chôm chôm ni m bi t bao nhiêu n ng… THIÊN KI U . B c… L n u g p em b ng th y v n v ng màu m t nhung huy n tìm ôi. Quê h ng tôi có con sông ào xinh x n N c tuôn trên ng vuông v n.... Tình c sinh ghi b ng nét an thanh xinh nh b c tranh Tình c....... Tình nh tia n ng ban mai u êm có nh ng lúc tr ng vàng n. Em ã b c chân i khi i anh không chút n ng ray r t ti ng m a r i....Ti ng c i thay ti ng nói ni m vui thay ti ng chào luy n trông theo… Tình yêu t âu mà tình yêu v i vã chi m tim ta ch m t l n qua.......... Quê h ng anh n c m n ng chua làng tôi nghèo t cày lên sõi á. 59 ...... Em ng i xu ng bên anh lòng tr l i mây ngày x a không g i gió ngàn. Tôi có ng i yêu t thu tình yêu ban u d t bao m ng c và....Track list Karaoke Viet Nam ..http://yellowking. M t ngày n ng m lung linh v ng trên b vai dáng em g y m t ngày.... Tình c g p i nhau d ng nh lâu l m r t quen nhau g p i nhau...... Gi ng i i mãi mãi không bao gi tr l i còn i mình tôi n i... Nh p àn ã xa cánh chim kia gi ã khu t r i i m t trông v .. Tình c g p i nhau d ng nh lâu l m r t quen nhau. T a nh gió mùa thu bay qua song c a t a nh mây mùa m t thoáng. Nhìn sao tr i chi u sáng lòng em ch t nh n dáng ng i ngày. Bu i sáng hôm y tình ã êm ái n trong con tim m n ng ni m... Anh v i x Qu ng th m ng i em ph H i sông Thu B n con n c... Em ng v i nói bao nhiêu l i yêu s tình nh c n m ng chi u. Ch a có bao gi p nh hôm nay Non n c mây tr i lòng ta mê say.. nh tr ng non thao th c gi a tr i khuya xóm nhõ ven sông than th ... G p i nhau... Nh mùa chôm chôm tr c Mùa chôm chôm ni m bi t bao nhiêu n ng.... M t ngày dài tình xa mây bay Có ph i em là mây theo làn gió em bay v ây có ph i em là hoa.... Cây lúa non ch t ng c n m a nhõ Cây lúa tr ch n c trên.....cc 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 828015 829048 829329 831053 831054 830517 829672 829431 829673 831022 830070 830518 829831 831023 830693 828128 828883 828694 829822 828951 829200 828742 829412 829413 828489 830694 830317 829480 829553 829282 828134 829724 830519 828787 829839 828709 830166 829203 828973 828897 829876 831095 830695 831024 830909 828351 830923 828703 TÌNH CÓ NH KHÔNG TÌNH C TÌNH C GÀP NHAU TÌNH C GÀP NHAU (A) TÌNH C GÀP NHAU (B) TÌNH CU N MÂY NGÀN TÌNH CU NG SAY TÌNH I KH TÌNH I KH (2) TÌNH Ã BAY XA TÌNH Ã I THAY TÌNH Ã TAN TÌNH Ã V I I TÌNH NG TÌNH NG LÝ KH QUA TÌNH T MI N ÔNG TÌNH U TÌNH U (2) TÌNH U (3) TÌNH U CH A NGUÔI TÌNH U TÌNH CU I TÌNH P MÙA CHÔM CHÔM TÌNH P MÙA CHÔM CHÔM (A) TÌNH P MÙA CHÔM CHÔM (B) TÌNH P NH M TÌNH P THIÊN THU TÌNH N TÌNH I TÌNH NG CHÍ TÌNH N CÔI TÌNH N PH NG TÌNH I TÌNH I NGH S TÌNH EM TÌNH EM BI N TÌNH EM CÒN MÃI TÌNH EM Ã CH T TÌNH EM ID NG TÌNH EM MÙA XUÂN TÌNH EM NG N N N TÌNH EM TRAO ANH TÌNH EM VÀ MÙA XUÂN TÌNH EM X QU NG TÌNH G N TÌNH G N TÌNH XA TÌNH H N D NG QUÝ PHI (CN) TÌNH HÈ TÌNH HOÀI H NG TÌNH C SINH TR N THI N THANH DI P MINH TUY N TR N QUANG L C TR N QUANG L C TR N QUANG L C KIM TU N HOÀNG THÁI CHÂU NG C S N NGUY N NH T HUY HÀN CHÂU DUY NH MINH CHÂU NH C NGO I MINH VY TR NG QUANG TU N TR N LONG N TÔ THANH TÙNG HOÀNG HI P QU C AN NH C HOA TR N THI N THANH TOÀN VINH S VINH S VINH S NH C NGO I SÔNG TRÀ NGUY N TU N KHANH MINH QU C NH C HOA NH C HOA MINH NGUY N NG C TH CH HUY DU NGUY N C TOÀN NH C HOA NGUY N H U THI T DUY NH TR NG HUY HÀN VY NH C ANH TR NG HUY TR N NG C HOÀI PH NG LÝ D NG LIÊM VI N CHÂU NH C NGO I PH M DUY THANH S N Tình là tình nhi u khi không mà có Tình là tình nhi u lúc có. Tình em trao cho anh ôi tình n ng cháy nh t trên i mà sao anh.....Khi bi t em mang ki p c m ca êm êm phòng trà dâng ti ng hát cho… Em i ng em tôi i ng tôi cu c tình mình r i ng n th . Ng i tôi yêu thì i xa ng i yêu tôi c nh nhà chán không lòng.. Khi chi c lá xa cành lá không còn màu xanh mà sao em xa anh i. H i An L c S n ng i ngoài muôn d m sao không v ây c u ng Thái. Tình c g p i nhau d ng nh lâu l m r t quen nhau g p i nhau... Em i th c tr n êm này mình trong giây phút bi t ly ngh n ngào..uni....... Nhi u l n ng p ng ng mu n ngõ ý ti ng yêu ng sao không thành..... Khi ta nói yêu nhau l n u th i ngôn t ch t bi n i âu dù bao. Tình u hay tình cu i khi m t ngày m t ng i ã ra i tình u... Tình n cho ta d t ý th tình n cho ta phút mong ch tình n.... THIÊN KI U . ã bi t khi yêu là kh au mà sao con tim v n i kh lòng ng i. Hè sang ti ng ve u s u Hè mang tia n ng chan hòa Ngàn hoa ph ng. V CH NG . Tình yêu. a trên ph khuya nh anh nh anh em bu n h n m a r i h t hiu xót xa. ã có nh ng lúc tôi nhìn i cu c tình ó lúc bóng em ã xa. L n u g p em b ng th y v n v ng màu m t nhung huy n tìm ôi. ar im ar i t mi bu n hòa gi t l em M a r i m a r i t ng gi t.. Tình yêu nh ti ng hát b ng c t cánh trong tim khù kh . T ng con sóng xô ngoài kh i t ng cánh chim bay th p thoáng.

. Tình m sâu khi tình au thi t tha khi tình xa p áp v ng v n khi.... N u bi t tr c em không h h i ti c anh n i ây không mong ch .. sông trôi v âu dòng..uni... Bóng chim cu i tr i vút bay ch n nào? Hát lên h i ng i tình yêu.... Khi em ra i tr i bu n gi ng m a bay anh ng i nh nh ng vãng… Tình anh nh c n gió lãng du t n cu i tr i m t hôm c n gió y g p.... Tình yêu p nh ... Bu n vì em b ng nhiên xa v ng tình phai theo l i h a rêu phong em. B y nhiêu luy n b y nhiêu l u ng th nh cánh chim bay anh ã xa. Tr v làng quê bao tháng n m xa xôi cách bi t trên t ng l i mòn.. c b c trong c n m a chi u tìm bóng dáng x a yêu ki u ng i ã. Chi u bu n nghiêng n ng bi n v ng mênh mong lang thang mình ta. Tình ã phai nh t... M t loài hoa không còn bi t c i m t loài hoa làn h ng th m x a.. i t a nh bi n l n sóng ru ru h i tháng n m i t a nh dòng. a oan n ng gánh a tình.... Tình xa ai nào ng ..... T ng gi t m a r i trong êm t i em lang thang ph êm v t ng gi t. Hãy c t ti ng hát vang lên m t tình ca khúc hát i i ni m.... Khi anh trao cho em con tim m t t ch a h nghiêng còn âu ây trong. Chi u xu ng l ng i lòng c ng i xa nghe trong gió có ti ng. Ng i h i d u n m tháng phôi pha cu c tình lòng v n ng nh có.Track list Karaoke Viet Nam .. Nh mong mãi thao th c canh dài th ng v ai lòng sao tê tái nh .... Mây... Em không m hoang ki p s ng trên cung H ng Em không tham lam di m phúc..... La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha La la ha la ha. Dòng sông trôi i âu âu bi t sông trôi v âu... ng bu n nhé em h i cu c tình nào không luôn xót xa m t l n ã. Tình ch t không i ch . Em nh con chim nhõ Tình ng ã quên i nh ng lòng c l nh lùng Ng i ng ã xa x m.. Hôm nao hoa ph ng n v quê ghé th m nhà em... Còn..... Em nh m t h ng c u mong ch ng nh lùng Em nh m t ngày m ng......cc 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 829425 831270 831341 830696 829283 831188 829674 831342 828007 830011 828696 829231 828126 829459 830069 831025 828490 829752 829063 829675 830697 831286 829676 830130 829388 829677 829436 828704 829596 830012 829313 830885 830698 828488 828398 830030 828021 830013 829471 829403 830886 828813 828829 828321 829678 829554 829314 828977 TÌNH H NG NH M TÌNH H TÌNH HU TÌNH H NG H TÌNH KHÔNG BIÊN GI I TÌNH KHÔNG I THAY TÌNH KHÔNG NGUÔI TÌNH KHÚC BU N TÌNH KHÚC CHI U M A TÌNH KHÚC CU I TÌNH KHÚC GIAO DUYÊN TÌNH KHÚC MÙA XUÂN TÌNH KHÚC THÁNG BA TÌNH KHÚC THIÊN THU TÌNH KHÚC VÀNG TÌNH LÀ TH TÌNH L M L TÌNH BÓNG TÌNH L TÌNH L CÁCH XA TÌNH MÃI SAU TÌNH MÃI THEO TA TÌNH TÌNH (2) TÌNH MÊNH MANG TÌNH M NG TÌNH M TÌNH M A TÌNH NAY TÌNH NÀO PHAI D U TÌNH NGH S TÌNH NGO I TÌNH NG TR M N M TÌNH NH T PHAI TÌNH NH MAU QUÊN (1) TÌNH NH MAU QUÊN (CN) TÌNH NH TÌNH NH CHI C LÁ TÌNH NH CON GIÓ TÌNH NH GI C M NG TAN TÌNH NH GI C M TÌNH NH LÁ BAY XA TÌNH N NG TÌNH N NG CHÁY TÌNH I! TÌNH I XIN NG YÊN TÌNH PHAI TÌNH PHIÊU LÃNG NH C HOA PH M DUY NGUY N NG C TH CH THANH S N THANH TÙNG NGUY N NH T HUY CH NG C NGÔ TH Y MIÊN NGUY N ÁNH 9 TH P NH T KHÁNH B NG PH M MINH TU N NGUY N NG C THI N PH M MINH TU N HOÀI AN PH M KHÁNH H NG NH C NGO I NG B NG VINH THANH BÌNH NH C HOA: SALLY CHENG LÊ QUANG LÊ QUANG NGUY N NH T HUY NG C S N TR NG QUANG L C NGUY N V N THANH NHÃ NH C HOA NH C NGO I QU C VI T TR NH NAM S N OÀN CHU N VINH S LÊ QU C NG NH C HOA HÀN CHÂU HÀN CHÂU TR NH CÔNG S N VÂN QUANG LONG QU C V NG QU C AN NH C NGO I NH C NGO I NH C NGO I NGUY N NG C THI N NH C NGO I NGUY N NG C TÀI QU C AN Ánh m t y quá th m thi t ân tình ng i i bao êm em th m nh .... Hôm nào hoa ph ng n v quê ghé th m nhà em em nh con chim nhõ.. Tìm âu m t thoáng êm m tha thi t ru m ng i phiêu lãng. L ng nghe m a r i r i trong tim càng thêm b i h i Nh c cho nhau..http://yellowking. Mùa xuân hôn lên s c lá nh em i vào tim anh... Tình yêu m i hôm qua nay nh lùng b ng giá ôi ng i yêu d u i. Tình là gi t ng hay ti ng m a r i nghe tí tách bu n tình là.. Quê em v n ng Nai Long Thành t õ r i lên Biên Hòa M ng t.. 60 .... T LINH .. T ây thôi nh vi n ra i c quên ng i x a y t ây ôm ki p...... Chi u r i... H i anh d u yêu nh anh r t nhi u th m mong nh anh bao êm h i anh... Hoa i p vàng tháng ba Nh ng ph mùa m a xa M t tên ng i v a nh ... Thôi r i còn chi âu em i có còn i ch ng d âm thôi trong c n. R i mù tr m o quên mình. Kh ng t h ng cài lên mái tóc xanh yêu tóc r i m t i... Anh nghe mùi h ng trên tóc quen n ng nàn anh nghe tình em nghe tình. T ngày em xa v ng anh ã nghe s u dâng trong m t l i nào em ch a.ây khách ly h ng m y thu vàng m n i quán cô n m qua trùng sóng… Ngo i g i cho em hình bóng quê nhà ng v thôn xa c u kh i qua. M t mùa thu qua có anh bên gi c m ng tình h ng ch a phai c sao anh... Tôi ang l a d i em mà sao em không bi t? Nh ng l i nói tình duyên Lòng ã h n th sao ch a v th m Hu ng i i! Áo tím ngày x a Vào m t êm mùa xuân ngát h ng tr i v khuya nhìn tr ng t m s ng......

... Chuy n tình tôi nh muôn ngàn nh ng chuy n tình xa x a L i th than.... Hàng gh á xanh tàn cây góc sân tr ng hành lang y xa d n xa. Ban mai xinh t i ánh n ng chan hòa u mát môi h ng nh nói bao. Chi u m t mình trên ph tâm h n nh lùng bu t giá Sao em nghe.http://yellowking... Tình n ng th m xuyên qua bao mái tranh ng t ngào dâng h ng v ng.. Chuy n tình yêu r t bu n nh ng r t p ai ng th ng lem.uni. COM TÌNH YÊU BAN U TÌNH YÊU BAN MAI TÌNH YÊU CH A NÓI TÌNH YÊU CON TÀU VÀ DÒNG SÔNG TÌNH YÊU CÒN ÂU TÌNH YÊU CÒN I TÌNH YÊU CÒN MÃI TÌNH YÊU A T VÀ N C TÌNH YÊU A LEM TÌNH YÊU DI U QUANG HUY LÊ QUANG TR N QU N SÔNG TRÀ TR NH CÔNG S N NH C HOA TR NG QUANG TU N TRÚC PH NG TRÚC PH NG TRÚC PH NG LÂM ÌNH THU N NH C NGO I NH C NGO I O CH N HOÀI AN TRÚC PH NG QU C O NH C HOA PHAN HU NH I U HÀN CHÂU THÁI TH NH T CÔNG PH NG VY NH T O YNH TR M CA NH C NGO I NH C HOA TR NH CÔNG S N TR NG HUY TI N LUÂN NGUY N NG C TH CH VÕ CÔNG ANH LÊ QUANG TR NH CÔNG S N ANH NH C HOA DUY THÁI HÀ D NG TR N MINH PHI NGUY N NG C THI N HOÀI AN TÂM NGUY N C TRUNG DUY NH LÊ QUANG NH C NGO I HOÀNG VÂN TR N MINH PHI HOÀI AN Xuân nh ng sao lá i vàng còn i ây thoáng chút thu bu n t khi... Cho tôi v th m i dòng sông yêu d u ngày x a cho tôi v th m i....... Ngày tháng nào ã ra i khi ta còn ng i i Cu c tình nào ã ra.. V n bi t yêu em là l i l m v n bi t yêu em là th t ng v n. Em có nghe dòng sông hát cung b c tr m lòng anh say m con n c.. Hãy hát v i con tim ta n i hãy vui hãy vui hãy hát v i chính..... Tình i khi tr ng khi en c i vui m i ó nh ng gi t ng ch ng...... Tình yêu nh trái phá con tim mù lòa m t mai th c d y ch t h n.. Hôm nào cùng nhau chung b c trên con ng ng p n ng mình qua tà.. Theo c n m a v âu h i em có hay ch ng anh gi ang th n th ôi môi. Nghe th i… Em nh là cánh chim tr i mãi xa r i dù có ti c nu i ng th ... Xin em xin th t kh bàn tay...... Nh làn gió d u êm nh ong a cánh hoa m m nh t m a chi u v . Xin v tay cho u khi êm xu ng i ta.. T khi quen em anh ã bi t b i r i vì nh ng lúc thoáng nghe em. Anh i khoan hò khoan trên sông con ò ngang khoan h i khoan hò em v . Nhi u l n trên Net ta v i trang Web bu n tìm ng i yêu d u n i ch m... Em ang âu quanh i ta nh xa v i trang th ngày qua ch a p ghi.... n làm gì tình yêu n làm gì tình n cho ta càng thêm xót xa..... Mái lá hi n là mái lá hi n quê tôi n i li n sông v i n c tri n... Ng i r t nhõ nên lòng ng i r t v i tình hôm qua m i ó ã quên... Mu n nói yêu anh th t nhi u mu n nói th ng anh th t nhi u mà l i... Ng i i trong êm m a gió bu n nh ng b c chân loi m t mình.......... Gió xuân nh nhàng a h ng n ng nàn th m làn tóc em v ng v ng..Track list Karaoke Viet Nam . Bàn tay nh êm nh êm nh tr m l i ru. Anh bên nay c u hát l i th ng m n em bên kia c u cu i b n... Tình yêu là gì mà gi n h n bu n không duyên c mà vu v ni m vui.... Bài ca ngày x a g i ta bao nh nhung ngày tháng qua và nh ng yêu.. Tình n ng th m xuyên qua bao mái tranh ng t ngào h ng th m v ng....cc 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 829153 829590 830699 829006 828425 829387 829679 828222 829155 829367 830887 828747 828759 828909 829381 828199 829867 829361 828278 828396 831227 831343 829275 830700 828762 829555 828417 829858 829384 829438 830045 829717 830167 830331 829357 829284 831028 829823 828213 830520 831253 829435 829834 830521 828830 829591 830131 830522 TÌNH QUAY GÓT TÌNH QUÊ TÌNH QUÊ (2) TÌNH QUÊ N I NH TÌNH S U TÌNH S NG KHÓI TÌNH TA LÝ QUA C U TÌNH TH M DUYÊN QUÊ TÌNH TH M DUYÊN QUÊ (A) TÌNH TH M DUYÊN QUÊ (B) TÌNH TH Y CÔ TÌNH THIÊN THU TÌNH THOÁNG BAY TÌNH THÔI XÓT XA TÌNH TH TÌNH TH NG MÁI LÁ TÌNH TR M TÌNH TRONG C N M A TÌNH TRONG LÁ THI P TÌNH TU I Ô MAI TÌNH TUY T NG TÌNH T MÙA XUÂN TÌNH V CÁNH BAY TÌNH V I TÌNH VUI TÌNH VUI NGÀY H I TÌNH XA TÌNH XA KHU T TÌNH XA NG I XA TÌNH XÓT XA TÌNH XÓT XA A TÌNH XÓT XA THÔI TÌNH XÓT XA V A TÌNH XUÂN TÌNH X A NGH A TÌNH X A YÊU D U TÌNH YÊU TÌNH YÊU . Em i ây v i anh ng i ây v i anh trong cu c i này.. Tôi yêu quê tôi yêu l i hát ti ng ca u i tôi yêu quê tôi a à i.... Tho t ã m i tám n m soi g ng u ch m c Th y bóng dáng ai ang v quanh em góp h t nh th ng qua mùa yêu.... êm rót vào tim t ng gi t l bu n em gióng vào êm bao h i chuông.. C m lá thi p này lòng h ng vô Nam dù xa muôn trùng nh ng tình anh.. Khi ã yêu r i em nào có ngh gì tình i n o em âu có. Xin v tay cho u khi. Tình yêu ó v n mãi còn in sâu trong lòng anh ngày em n bên anh......... V ây th m Qu ng Nam trong lòng tôi nghe x n xang núi cao nh tình. Tình vui ôi l a Khi n th p thoáng nh gi c m Tình s u r i... Ng i tôi yêu i chi u nay m a r i r i Có chút cô n n i âu i ghé. t i có nh nh ng ngày ng khô cõ cháy? N c i! ng tr ng. Tình bu n trôi qua cùng c n gió nào thoáng ây Nh nh c n say làm. t m a trên ph sáng nay cho em v n vai th c d y m t tr i còn.. 61 ..

.... Theo gió heo may êm êm i tình m t tr i áo tím trong m t trên. Em vi t cho anh bài th cu i cùng dù ngày mai có s ng trong. Ngàn c m tôi th ng ngóng i bao l n và mong sao n i ây ch . N ng tháng m i cho em h ng ôi má a tháng t cho em thân tr ng.. ã là chuy n r t lâu em là nàng Mickey em mang chuy n tình yêu d t.. Im l ng a êm tôi ã l ng nghe. Ngày nào ánh m t y quá h n nhiên tôi b t g p làn môi xinh th . Ch a dám hôn nhau ch a l i th l mà sao h i th nh là c a nhau.http://yellowking.. Bình minh ang lên Long muôn màu T ng oàn thuy n ra kh i Cánh..... Th y... Lúc bu n ng i hát trong tay ng i ng i th y chút vui .....uni. Có nh ng lúc em ng i m t mình tho ng nghe nh ti ng anh Có nh ng.. Tôi không tin i tôi có em r i ph i xa em su t i n ng m n i.. Cùng em i trên con ng x a chung l n cu i g ng c i câu nói cho. êm qua tôi n m m th y em trong gi c m em là c a ai êm qua em n m.... Mùa xuân tóc.. Ph ông ng i Còi xe nghe th t vui ph ông ng i. Tình yêu là ánh n ng em ch s ng xuân cho i.............. Thi t tha say s a êm m Tình yêu r c r xóa tan h t u phi n Ng t. Cu c tình ngày ó ã ghi trong ta ôi bao nhiêu ng t bùi bao .. m m i sáu em bõ tr ng bõ b n Tôi bõ quên trong n i bu n xa.... Này cô bé có mái tóc uôi gà p xe trên ph ph ông ng i qua. Có ti ng chuông chi u v trong gi c m hãy khóc cho ng i v i... 62 . N c m t àn ông không r i t ng gi t n c m t àn ông chôn sâu. T ng sóng xô ng i i xa ngàn cánh hoa r i chi u m a t ng ã quên. ....cc 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 829196 828031 829750 829429 831096 831152 829011 831026 830523 830775 829019 828705 829824 830701 828750 829117 831381 830524 829097 828794 830221 828848 828753 831027 828420 829110 829740 831153 830702 830525 828362 828915 830703 830132 829039 828950 830888 831271 829137 829600 829881 829244 830762 831272 830318 829214 829758 830383 TÌNH YÊU AM MÊ TÌNH YÊU U TIÊN TÌNH YÊU U TIÊN (2) TÌNH YÊU KHÓ QUÊN TÌNH YÊU KHÔNG CÓ L I TÌNH YÊU KHÔNG I CHÁC TÌNH YÊU KHÔNG L I TÌNH YÊU KHÔNG QUAY V TÌNH YÊU LÀ CÂU TÌNH YÊU LÀ CHI C BÓNG TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI TÌNH YÊU LÀ TH TÌNH YÊU LUNG LINH TÌNH YÊU MANG THEO TÌNH YÊU MÀU XANH TÌNH YÊU M T NAI TÌNH YÊU MICKEY TÌNH YÊU MONG MANH TÌNH YÊU MÙA XUÂN TÌNH YÊU NG I TH M TÌNH YÊU NG I TRAO LÀ TH THÔI TÌNH YÊU NH BÓNG MÂY TÌNH YÊU ÔI TÌNH YÊU TÌNH YÊU I TÌNH YÊU TÌM TH Y TÌNH YÊU TRÊN DÒNG SÔNG QUAN TÌNH YÊU TRONG LÀNH TÌNH YÊU VÀ GI T N CM T TÌNH YÊU V CÁNH TÌNH YÊU V A RA I TO ALL THE GIRL I'VE LOVED TOP OF THE WORLD TÓC BAY TRONG CHI U TÓC DÀI I TÓC EM UÔI GÀ TÓC GIÓ THÔI BAY TÓC HÁT TÓC MAI S I V N S I DÀI TÓC MÂY TÓC NÂU MÔI TR M TÓC NG N TÌNH CU I N M TÔI ANG L NG NGHE TÔI ANG M GI C M NG DÀI TÔI Ã L M TIN EM TÔI I GI A HOÀNG HÔN TÔI KHÔNG TIN TÔI LÀ AI EM LÀ AI NH C HOA DUY THÁI NG C TH Y HOÀI AN MINH NHIÊN HU NH GIA QUÝ THU N Y N LÊ QUANG NGUY N NG C THI N TR N LONG N TÔN TH T L P KHÁNH B NG HOÀI AN NGUY N V N CHUNG NH C NGO I QU C NG NGUY N H NG THU N VÕ HOÀI PHÚC TÔN TH T L P HOÀNG VÂN HOÀ KHÁNH NH C NGO I NH C NGO I THANH LIÊM TR NH CÔNG S N PHAN C HOA QU C O XUÂN NHI THANH NGA LÊ QUANG NH C ANH NH C ANH SÔNG TRÀ LUÂN TH HI N TR N TI N VÕ THI N THANH PH M DUY PH M TH M QU C O ANH QUÂN LÊ MINH TR NH CÔNG S N PH M DUY THÁI KHANG N PH NG NH C HOA LÊ QUANG Anh mong em bên anh trong t ng gi c am mê bi t phút giây i ch .. Chi u m a có m t ng i con gái nh quê xa v i v i dòng sông gi c... ng lay tôi nhé.. Chìm trong màn êm m t n i hoang tàn tìm trong r u cay m t n i.. R i mai tôi xa à L t thành ph này xin tr l i cho nàng....Track list Karaoke Viet Nam . Còn yêu mãi dáng em th t tha b c i trong chi u cùng muôn hoa và. Cu c i chung. D ng nh ai ó ngang qua l i v gió cu n tóc th d ng nh trong... T KHI CÓ ÔI CHÂN VÀO I MÀU HOA LÁ QUEN NH MÀT NG I V I BAO.. Tình yêu là.... êm bây gi êm s p sang xuân khói b p nhà ai bâng khuâng g i nh . Không còn cách nào gi l y em ngoài tr i m a r i m a t con.. Có ni m vui nào ang n cùng em có tình yêu v a sa xu ng môi m m. em v a thôi p tóc............ Làm sao em bi t yêu th ng trong ai nh t nhòa làm sao em bi t con tim.... Ngày x a ôi ta th ng hay m v ngày mai nào ai có ng em là nàng. Thôi em c i ng v n v ng gì cho bao n i au chìm vào quên.. Bài ca này riêng t ng nh ng ng i tình ng i n r i i i tôi........ Em không là chi c bóng theo anh tr n anh em âu nào mong manh chút..... Tôi i gi a hoàng hôn khi ánh chi u buông khi n ng còn v ng m t.... H i nh ng ánh m t y ã ngàn n m phôi pha h i nh ng khúc hát y. Anh i xuân này v a n xuân kia ch a p nói ch trao c i Anh. a ta yêu nhau tình yêu ta th ngây p nh ánh sao trên tr i cao bao... n m a v a qua ây tình anh m i hôm nào th i gian d n trôi mình em... Im l ng a ngày tôi ã l ng. Ng i ta th ng nói khi yêu ph i ni m tin trao n nhau tình yêu. M t hôm m t nai m t trong r t hay nhìn anh nh m u i mê say vì............. anh v a thôi c xong. Tình yêu có t i âu êm êm m t khúc sông c u sao tr i t qua. Th y. Tôi ang m gi c m ng dài..

ôi m t không còn v n còn nghe ti ng hát ôi tai không còn v n còn.... Có m i tình th m ng v i t i tr i cao r ng. Trái tim mong manh ch ng bi t chi s u au mu n phi n nhân gian nh . Vì bé l m trái tim i i yêu th ng kia quá r ng làm sao ta ôm.. Con tim… Này anh bao nhiêu êm dài thao th c ã nói h t nh ng hoài mong và. ng yêu kia d u bi t tr m ngàn l i... H i anh yêu v âu lòng không chút n ng v n mang bao hy ng ón.. Em ã bi t bao ngày bên em là anh ã có b y nhiêu ngày yêu em nh ng.http://yellowking...... M t ngày xóm v ng tôi ang m m ng tóc xanh m t ngày t i sáng yêu.. N u anh nói anh v n ch a yêu là th t ra anh ang d i mình còn anh... Thân nghèo r t trái m ng t i thôi ành v m ng bu n i vòng xi men.uni... ng tuy t ng!. ng tuy t ng... Ng i yêu h i có bi t b c chân anh nh ang rã r i ng i yêu h i. Ta i tìm m t trái tim h i trái tim yêu nay v âu ta i tìm nh ng... Sao anh bõ ra i em nào có t i tình gì sao anh bõ ra i em nào có... Chi u buông l i cho vòng tay khát khao có tình em ôm b vai rã r i.... Tôi i. Lá mùa thu r i ng. ã có m t ngày m t ngày nh th em v a qua ây ngay trong tim tôi. Em cô n tr ng sao… V n bi t có lúc n c m t r t phía cu i ph xóa h t xóa h t......cc 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 830072 830704 829098 829890 829339 830889 828748 830014 828179 830705 829178 828130 829498 828710 830890 830706 830891 831199 828925 831254 828023 831255 831291 831155 830707 829556 829718 829682 828865 830526 829735 829732 830037 829341 829263 829379 830035 829754 828929 830527 828990 830133 829018 830222 829291 830528 829601 829683 TÔI LÀ TÔI TÔI M TÔI MU N TÔI MU N NHÌN M A R I TÔI NGÀN N M I TÔI NG I LÁI XE TÔI NÓI ÙA TÔI I NG TUY T NG TÔI RU EM NG TÔI V N LÀ TÔI TÔI V N NH TÔI V ÂY NGHE SÓNG T KHÚC NÉT HU T QU C MÀ KHÔNG CÓ T QU C I TA Ã NGHE T I TÌNH DUYÊN DUYÊN H NG TRANG L U BÚT NG T NGÀO TRÁI T NÀY LÀ C A CHÚNG MÌNH TRÁI M NG T I TRÁI TIM AN BÌNH TRÁI TIM BAO DUNG TRÁI TIM BÉ NH TRÁI TIM BÊN L TRÁI TIM BÌNH YÊN TRÁI TIM BU N TRÁI TIM CÒN TRINH TRÁI TIM I KH TRÁI TIM AU TRÁI TIM NG M TRÁI TIM HÁT TRÁI TIM HOANG NG TRÁI TIM HOANG VU TRÁI TIM HÓA Á TRÁI TIM H HAO TRÁI TIM KHÔNG L I TRÁI TIM KHÔNG NG YÊN TRÁI TIM LÙNG TRÁI TIM L M L TRÁI TIM L L M TRÁI TIM MONG MANH TRÁI TIM MONG MANH TRÁI TIM N M 2000 TRÁI TIM NHI U NG N TRÁI TIM PHIÊU LÃNG TRÁI TIM TÌNH SI QU C BÌNH VÕ THI N THANH LÊ H U HÀ TU N KHANH NGUY N KIM TU N AN CHUNG NH C NGO I TR NH CÔNG S N TR NH CÔNG S N TR N HUÂN NGÂN GIANG NGUY N C NG DÂN CA TRUNG B HOÀNG HI P LA H U VANG HÀN CHÂU MINH CHÂU HOÀNG TRANG-NG C S N NH T SINH PHAN INH TÙNG TR NG QUANG C VINH S -CÔ PH NG MINH CHÂU DZOÃN BÌNH TR N THANH S N PH M KH I TU N LÊ QUANG QU C AN NH C NGO I KIM TU N NH C THÁI QU C AN KH C NG NGUY N KIM TU N THANH TÙNG GIAO TIÊN ANH KHANH NGUY N H NG S N THANH TÙNG KH C NG NH C HOA LÊ QUANG TR NG QUANG TU N QU C AN LÊ QU C TH NG TR N TI N QU C VI T QU C VI T R i c n m a chi u nay a bóng tôi khu t xa d n ngàn gi t m a..... 63 . Trái t này là c a chúng mình qu bóng xanh bay gi a tr i xanh.. Gi tình ã xa con tim giá bu t trong êm tìm hoài tháng n m anh.. Và ôi khi tim b ng d ng… T ng gi t m a r i mãi nh nh ng khúc hát khi bi t ly ngày x a em.. Cho tôi m t làn mây tr ng lang thang v trên mái tranh già cho tôi. êm cô n không còn ai lang thang con ph l nh th t bu n có tình. Ng i o tôi yêu ng i nên yêu b ng trái tim ôi trái tim tuy t v i.... Tôi v ây nghe sóng sóng hát t bao gi Ngàn con n c hôm nay.. Tôi ru em ng m t s m mùa ông Em ra ngoài ru ng ng hõi th m.. Bao n m qua dù xa em nh ng tôi v n nh nh con ng n ng u bu n...... Ngày hôm qua anh cô n trên ng v bu t giá th i gian trôi trong... Hãy cho tôi m t ng n m t ng n nhõ trong m t ngàn tri u ng n trái… Hãy c rong ch i và quên h t tháng n m dài th y ôi chân bu n. Ai v ai v thành Hu cùng em Hu quê em b c tranh non n c h u. Ôi T Qu c ta ã nghe l i réo i trong ti ng h n trong máu l a... ã bao êm lang thang trên ph nh mong em m t ngày quay v ... Xe tôi b ng qua muôn núi ngàn sông kh p n i nhân dân êm ngày ngóng.......... T ng trái tim mong n m hai ngàn n m hai ngàn nh m t gi c m t ng... Em nh mãi ngày nào ôi ta có nhau môi hôn u tim em kh c sâu v ng. Tôi v a m i nói ch i là làm th gi i khóc y v i nh ng mà. Th m t da th t. Anh n quê em n i ây có dòng sông C u d ngày h i Lim anh ã h a. Nhìn t ng dòng ng i i trên ph a bé nghe lòng se nh tìm. Tôi yêu tôi qua t ng n i bu n và tôi th ng tôi qua bao n i nh c.. Khi lòng còn ti c nu i h n còn nh c nh i ta v n am mê i... ôi khi tim b ng yêu i n ng lung linh. Tôi mu n mình tìm n thiên nhiên tôi mu n s ng nh loài chim hi n.. Hôm nay ngày lành tháng t t k t duyên t h ng ôi l a cùng nhau... M i trái tim d u có con........Track list Karaoke Viet Nam ....... M t tr i sáng s m ã lên cho àn chim s m mai bay v em gi âu ..... ng mòn làng hôm nay ông vui áo hoa màu vàng xanh ôi m i tung.. Tôi mu n nhìn m a r i th n nhiên và bình yên quá....

.... ê..Track list Karaoke Viet Nam .. Em th ng qua ng nhà tôi nghiêng nghiêng dáng nhõ v i ôi thúng.. Trên nh Tr ng S n ta hát bài ca g i t i quê nhà bao la bi n xanh. Ru ng lúa phì....... I..... Chuy n tình ta hôm nay t a nh chi c lá úa ch t hình dung m i.. tr i sáng tr ng r m anh i qua c a em n m không yên....... Tre hiên ngang ra ti n tuy n tre hùng thiêng d i h chông tre thiêu. Li n v i ng d y m .... Tr m n m d u l i n hò Ch cây da b n con ò khác a Thôn n ..... êm qua.. Trong dáng em ng i tôi ch t hi u r ng chung quanh ta i s ng còn. V t ngàn d m xa ng i n ây v i nh t này âu bi t con. Em tr n ki p th ng v m t ng i ang còn mãi ki p giang h trôi... hu hú hu hù Mênh mênh. Có ai nh v ..... sóng lúa mênh mông n nh ng... a... i... Tr l i n i ây bên mái tr ng x a v n con ng cây dài bóng mát.... Su t canh tàn m t mình ta d i tr ng vàng àn tr m rung khúc m .. Tr i chi u mùa hè n gió mát gió mát lá me xanh lao xao bên hiên.. D c h t tình này ta tr n ....... mùa vàng b i thu c..cc 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 830016 830036 831154 829077 830924 830892 828281 829919 830708 828740 831029 828797 830319 829224 830709 828181 829907 830710 829485 830271 830223 831391 828408 829041 830017 828822 828718 830074 828730 828906 831030 830910 828769 828261 829021 830320 829258 831314 828804 831357 829440 830711 830075 829030 828688 830224 829764 829765 TRÁI TIM T I L I TRÁI TIM T H I TR L I EM L I YÊU TR N TÌNH XA TR M N M B N TR M N M NH PHÚC TR NG CHI U TR NG ÊM I CH TR NG H N I TR NG M BÊN SU I TR NG I CÓ NGHE TR NG SÁNG ÔI MI N TR NG SÁNG V N CHÈ TR NG S N C C TR NG V TR U CAU TR U I TRE VI T NAM TRÊN DÒNG SÔNG NH TRÊN NH PHÙ VÂN TRÊN NH TR NG S N TA HÁT TRÊN I XUÂN TRÊN NG QUÊ TRÊN NH T TÌNH NG I TRÊN NH P C U TRE TRI U ÓA H NG TR AN ÂM VANG MÙA XUÂN TRONG DÁNG EM NG I TRONG N I AU TÌNH C TRÒ CH I TRÒ CH I CAY NG TR N I CON V N BÊN CHA (CN) TR N KI P YÊU NG I TR NG C M TR NG V NG TR NG CÂY I NH N NG I TR I HÂN HOAN TR L I C LIÊU TR L I CAO B NG TR L I MÙA HÈ TR L I PH C TR L I TR NG X A TR V TR V CÁT I TR V MÁI NHÀ A TRU NG X A YÊU D U TRÚC LAN PH NG T (A) TRÚC LAN PH NG T (B) QU C NG LÊ C HÙNG PH M KHÁNH H NG TU N KHANH PH M DUY HÀ PH NG ÀNG H U PHÚC THÀNH CÔNG YNH TR M CA LÊ M NG NGUYÊN LA S N AN CHUNG N PH NG N PH NG MINH VY PHAN HU NH I U TH HI N TR N QU N HÀN CHÂU PHÓ C PH NG HUY DU PH M DUY THÙY LINH TR N LONG N KHÁNH B NG NH C LIÊN XÔ TÔN TH T L P TR N QUANG L C TR NH CÔNG S N TÔN TH T L P MINH KHANG ANH KI T NH C HOA DÂN CA NAM B QU C HÙNG DÂN CA NGH T NH NH C PHÁP C SAO BI N TÂN HUY N O CH N NH C HOA NGUY N V N HIÊN QUANG HUY MINH NH C NGO I TR N THANH TÙNG VI N CHÂU VI N CHÂU M ng v nh ng tháng n m x a khi ta quen nhau lúc u. M t bu i sáng v a nh gi c là tàn ông. Yêu em bên. S ng trên i này ng i giàu sang ng nh ng i nghèo khó tr i... êm ch i v i nghe ti ng m a bu n r i r i t ng gi t s u buông l i nh . a. Sáng tr ng sáng v n chè m t gian nhà nhõ i v có nhau vì.... I.uni. Khi tr l i Cao b ng con ng t i màu n ng Ti ng chim hót trên. A ch tr ng cây à tôi i nh Ng i ch r ng bao nhiêu à cây. D u bi t con tim héo khô vì em d u bi t con tim mõi mòn vì em.. Mình còn gì cho nhau ti c th ng cu c tình khi lòng ta ch ng còn... Ngày x a có hai anh em nhà kia Cùng yêu th ng cùng nhau b ng âu. Ng i nhìn chi c lá r ng r i theo c i ngu n lá i lá i r i khi...... N ng n u không còn m có còn là n ng n a không? R ng n u không. u. Tr ng x a yêu d u bi t bao ni m yêu th ng n x a cách xa bi t... m y nh p c u tre b ao ong a. Chuy n m t tình yêu anh a g i trong tranh nh ng n i bu n. V trông. M i dòng n c trong lát câu ch mong âm vang dòng sông M t tình.... Lòng em nh trang gi y th m tr ng ng n anh vi t câu chuy n tình. a.... i.... Tình b ng có cái tr ng c m khen ai khéo v m y bông nên bông ... Ng i n cùng ta n bên b su i R ng chi u m ng ánh tr ng.. Tôi ã yêu em bao ngày n ng... D c h t tình này ta tr n ng i..... êm sáng tr ng anh i c b sông anh i c ni m th ng nhìn tr ng. Nh ng bu n....... Quê h ng tôi có dòng sông nhõ có dòng sông nhõ ngày ngày có con.. ón vu quy pháo h ng tr c ng em theo ch ng ón ng i a m i..... Tuy t tr ng bay m Phú S n gió ông vi vút nh can tr ng g p.. Tr i hân hoan t t ng b ng vui ca này gi con Chúa ng c u tinh... N ng ch a p tàn n ng buông u dàng t ng tia n ng mong manh ánh.... Tr ng lên lùa cành tre gió th i sáo di u tr ng soi nh mi n quê..http://yellowking. i. Tr ng i có nghe dòng sông dòng sông nói r ng t ng êm êm sông ch . Trên con ng v quê anh Sao mà c nh i hoài! Trên con ng v ... Tôi ã yêu em bao ngày m a... V ây khi mái tóc còn xanh xanh v ây v i màu gió ngàn lang. 64 .... O n tù tì ra cái gì ra cái này o n tù tì ra cái gì ra cái này.... u. .... Tr l i em ni m vui khi c g n bên em tr l i em l i yêu th ng. Ta ã say r i Ph ng T i tuy t bay tr ng xóa nh khung tr i cung.

.... Em nh th ng chàng em hát lý cây bông nh con sông n c ròng mà.. Em thích c mùa xuân c ng bên góc mai trong n ng mùa xuân. Mây..http://yellowking. Tình là nh ng chu i ngày mong ch tình là b b n i ng i.... 65 ....... T ch em ra v quanh co con ng quê tr i thu m a l t ph t anh.. Nàng i! Tay êm ang gi ng m m.. Nh ng sao ôi má em i b ng b ng?.. Hey la la hey hey la la hey la la hey hey la la Anh h i anh khi tr i m a.... M t chi u x a tr ng n c ch a thành th Tr m tr m không gian m i. T ng r ng ã quên Cu c tình yên T ng r ng ã quên Nh ng tim........ T ng nh không còn g p i t ng nh bia á c ng say t ng nh .. R i t gi ng hát em ch t vút cao vút cao m t tr i m t tr i bài.. Lên r ng già nghe su i hát xu ng bi n nghe sóng rào ra ngoài.MY N NG TR C NGÀY H I B N TR NG CHÚNG CHÁU TR NG LÀNG TÔI TR NG M M NON A BÉ TR NG S N ÔNG TR NG S N TÂY TU LÀ C I PHÚC (CN) TU I BI T YÊU TU I Á BU N TU I ÔI MU I TU I I MÊNH MÔNG TU I H NG TU I H NG (2) TU I M NG M TU I M NG X ÔNG TU I M I TÁM TU I M NG XUÂN TU I NG C TU I TH N TIÊN TU I TH TU I TR TH H BÁC H TU I TR VÀ C NG TUY T H NG TUY T R I TUY T R I MÙA HÈ TUY T V I KHI CÓ EM TÙY H NG LÝ QUA C U NG T NG T MÙA THU T NG NH T NG NH (2) T NG NH HU TRONG LÒNG T NG R NG Ã QUÊN T GI NG HÁT EM T KHI BI T EM T KHI EM N T M T NGÃ NG PH T NG NGÀY DÀI T CH T KHÚC MÙA ÔNG T NGUY N T TÌNH KHÚC T TÌNH LÝ CÂY BÔNG T TÌNH QUÊ H NG BÀ HUY TU N NH C NGO I N CAO HOÀI AN TR NH QUÝ PH M TUYÊN PH M TR NG C U SÔNG TRÀ HOÀNG HI P VI N CHÂU T HUY TR NH CÔNG S N TR NG HUY TR NH CÔNG S N TR NG QUANG C PH M DUY PH M DUY MINH TÂM NGUY N V N HIÊN NH C HOA PH M DUY PH M DUY LÊ TH NG TRI U DÂNG VY NH T O NH C HOA: V... N u là chim tôi làm loài b câu tr ng N u là hoa tôi làm. Vui sao khi b c trên ng này n tr ng thân quen vui ngày ngày.... T m t ngã ng ph cu c s ng reo vui t ng gi khi n ng mai...... Anh ã xa th t r i nhìn mùa thu lá i loi em bi t em i kh .Track list Karaoke Viet Nam . Hôm nay em i tr i không có n ng... L n u anh g p em Ôi không gian bao la d ng nh ã quay cu ng....... T ng êm vui ngây ng t i èn hoa soi xinh dáng ng i Ngày êm xuôi. Tu i m i tám l p lánh l p lánh c m ni m tin khát ng tu i....... N u tôi là chi c lá lá s xanh không bao gi héo khô N u tôi là. T ng ngày dài chìm trong nh ng ng t i m i th y ti c th y nh . T bi n kh i t i mi n r ng núi cao c oàn ta mang nh Bác v i.. Ai n c n qu bên chánh i n khi chuông chùa v a i m ti ng công....uni..... Khi cô bé hai m i tr i màu xanh dâng trong m t em xua tan h t u t .. Tim em ch a nghe rung qua m t l n Làn môi em ch a hôn ai cho th t g n. L m lúc tôi hay ng i th dài lòng v n v ng bao ni m u hoài nh ng.... Tình anh ã trao t thu ban u lúc m i quen nàng tình yêu lúa...... Tr ng làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên êm m. Ng nh âu mùa ông thoáng nghe gió l nh ng nh trong vòng tay. Bao n m qua tôi v n nh nh Hu m ng m th ng tà áo tr ng v i..... Tr i còn làm m a m a r i mênh mang T ng ngón tay bu n em mang em mang.... Em c m em là em... Ai hõi cháu cháu c tr ng nào ây Bé mà ngoan i múa hát. Tình là tình oan trái muôn i v n l u ng i là ng i ch t theo... Ngày ó chúng ta v a tròn tu i m m ng Ngày ó chúng ta v a. T ng nh ta ánh m t ánh m t nhau trong i t ng nh xa cách... Cùng m c ng trên r ng Tr ng S n Hai a hai u xa th m... Tr ng là tr ng m m non bé là bé r t ngoan bé vâng l i cô giáo. Tu i th n tiên nép trong tay hi n M t dòng s a th m xa xôi còn.. N u anh g p em t u có l ã không ai qua b dâu n u anh c. Em c m m gì tu i m i hai tu i m i ba. N i.. Tr i xanh xanh mát h ng th m th m ngát Cùng nhau ta múa i u ca..cc 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 829220 828317 828182 830384 831031 828289 828389 830712 828271 831115 828249 828180 829115 829027 830529 831273 831274 829753 829684 829093 831059 831275 828214 830134 831315 829602 828824 830225 829345 828103 829681 830321 829599 831032 830385 828365 828876 828866 831324 830073 830713 828778 830135 828721 830152 829205 829210 831392 TR A V NG TR NG V NG KHUNG C A MÙA THU TR NG CHI TR NG CHI .. Ngoài kia tuy t r i y anh không n bên em chi u nay ngoài kia. Xin cho em m t chi c áo dài Cho em i mùa xuân t i r i M c vào.. Mây và tóc em bay trong chi u gió l ng tr i làm c n m a xanh d i.. B ng lòng i em v v i quê anh M t cù lao xanh M t dòng sông xanh...... Tr ng an qua cành muôn t êm.. HÁN MINH NH C PHÁP TR N LÊ QU NH LÊ QU C NG TR N TI N QU C AN TI N LUÂN SÔNG TRÀ SÔNG TRÀ DZOÃN BÌNH TR NH CÔNG S N NGÔ TH Y MIÊN NH C NGO I VÕ THI N THANH PH M TUYÊN C TRÍ NH C NGO I T NG V N TR NG QU C KHÁNH TR NH CÔNG S N TR NG QUANG TU N SÔNG TRÀ PH M DUY Tr a nay ph xa y n ng riêng em v i con ng v ng bi n ngoài kia. Ti ng chim r ng chào m ng bình minh hót trên cành r n ràng ây ó. Tôi nh tr nhõ ng i bên hiên nhà ch xem th k tàn phai Tôi nh .

Vì sao....... Khi anh yêu em tr i t nh ng ng i khi anh yêu em trái tim dành. M t r ng hoa mai n m t b y chim én a tin Chúa xuân giáng tr n... Em ã s ng... V t chân tròn v n i v trên con ng mòn cát tr ng quê tôi Anh.. Ch m t l n con v th m thôi mà nay h ng khói lên tr i h n.... Tình i sao có lúc vui mà v n th y e ng i bi t âu tình n vui.. t n sông H ng em có bi t Quê h ng anh ng có dòng sông Anh mãi.... b c vào. V t l n v t l n tr m h n trên phi n á nâu thêm u phi n Nh có... ng khóc ng bu n nghe em ch làm cho thêm n au tàn êm nay. H ng non trên má. Ngoài hiên m a r i r i lòng ai nh ch i v i Ng i i n c m t hoen mi.. Lòng mãi ngh n bóng dáng th ngây Mà tôi ã trót yêu n v i.... Ng i i mau v ây v bên b p h ng tay c m tay c i lên chan ch a. V âu khi th y mình quên m t con tim v âu khi th y tình ch t. Tìm m t con ng tìm m t l i i ngày qua ngày i nhi u v n. Vì sao gió a không ng ng ru...... khi em m c a... Em b c vào.Track list Karaoke Viet Nam . Khi ang ng i ch i trong quán trong anh kêu r ng anh mu n i i mua....... Tôi i v âu? V âu g p em? Ngôi sao nào r i mang i em xa tôi?..... V ng tr ng êm trôi xa s ng tr ng ôm tr ng phai d n anh ng i ây ch t..uni.... Ng i v a t ng ta v t th ng au ng t ngào ch ng n n n gì nhau....cc 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 828886 829940 829663 831296 830018 831228 830714 828084 828760 829133 830019 829736 831033 828285 830530 830322 828991 828904 828733 828384 829559 829751 828354 829376 828736 829328 830076 830715 829385 830391 829022 830776 829293 830153 829557 830168 831034 829558 829685 828717 830531 831276 828907 830386 831200 829840 829739 829560 UN BREAK MY HEART C GÌ CM C M TRONG I C MU N C NGUY N U XUÂN C TH M T MI VAI ÁO MÀU XANH VÀ ANH V N HÁT VÀ CON TIM Ã VUI TR L I VÀ NM AT I VÀ EM Ã YÊU VÀM ÔNG VÀ NH TH EM I VÀO I VÀO VÀ TÔI NG YÊU EM VÀ TRONG GIÓ MÙA THU V NG BÓNG NG I YÊU V NG CHA V NG EM TRONG I V NG NÀNG V NV NG V NG D NG NG R V NG TRÁN SUY T V NG TR NG CÔ N V NG TR NG A V NG TR NG ÊM TRÔI V NG TR NG KHÓC V N HÁT L I TÌNH YÊU V N HÁT RU EM V N MÃI CÔ N V N MÃI YÊU EM V NM AR I V N NH C TÊN EM V N NH V N YÊU I KH V N YÊU M T MÌNH V T CHÂN TRÒN TRÊN CÁT V T L N TR M V T SÂU V T SON TRÊN ÁO V T TH NG CU I CÙNG V D I MÁI NHÀ V ÂU V ÂU EM H I V ÂY NH C ANH VÕ THI N THANH QU C VI T C TRÍ MINH CHÂU HOÀNG TRANG TÔ THANH TÙNG TR NH CÔNG S N NH C NGO I B NG KI U C HUY O CH N C TRÍ HOÀI NGUY N HOÀI ANH ÌNH PHÚC LÊ H U HÀ NH C ANH OÀN XUÂN NH C PHÁP QU C AN NH C HOA NH C PHÁP PH M MINH TU N OÀN XUÂN THANH S N NG C S N TR N QUANG L C NH C HOA NGUY N V N CHUNG NG TH TR N LONG N MINH KHANG DUY NH HOÀI AN DUY NH TR NG LÊ S N QU C AN NGUY N NG C TH CH TR N TI N TR NH CÔNG S N PH M DUY NH C ANH NGUY N V N XUÂN TIÊN CAO MINH THU QU C AN QU C VI T ng làm s u này tràn b m t ng làm cu c i thêm th ng au. M t ngày em m bao gi c m t i p nào âu có m y gi c m n nh .. V ng bóng m t ng i sao lòng ta luôn mênh mang nh mong l m lúc vô. Tôi tr v th m ch n quê x a th m ngôi tr ng c thu còn th tôi...... V trên ph a chi u và nh em th t nhi u có nh ng tháng n m...... Tôi m th i gian trên ngón tay bu n lên m t g y hõi lòng bao ng... Chi u tàn trong s ng khói chim bay xa buông ti ng khóc lìa àn..... Em ã s ng nh ng êm tr i có ánh tr ng chi u vào. Trong màn êm h t hiu thoáng nghe l i ru v n ng t ngào nh ru su t.. Có m t ng i v a hé nét môi c i làm con tim ta th y yêu i có.. Mùa xuân chim oanh hót Mùa thu a mi kêu Mùa ông mây tr ng ph .. ng xa v i xa em v i s m câu nh bi t gi n chi gi n chi em l i. Hãy nói m t l i m t l i yêu th ng thi t tha chân tình xin hãy...http://yellowking.. Sông ch y v âu mây l n v âu chim bay v âu hoa r i v âu sông... ã không còn ng i yêu h i ngày x a y ôi ta bên nhau không dài. Khi em. êm nay t ng t m a r i ph v ng tanh không còn ai. V ây h i nh ng cánh sao lung linh v ây h i nh ng óa hoa t i.. Vì sao lá i muôn chi u thu... mãi..... Tôi yêu xem m t cu n truy n hay ti ng chim hót u ngày và yêu... Dù t n ng cháy dù cho m a không r i lá cây v n xanh hoài. Tình tôi tan nát ý than ôi yêu ng i yêu mãi mãi nh ng sao tôi ã. A i i a i i i i i i a a i i a i i i i i i a Cu c i là tia n ng m.. Ch vì em yêu anh b ng tình yêu có th t nên nh ng i u anh khuyên... H i cm i cho ta làm c n gió chi u h i cm i cho ta nh .. Anh i tìm em tìm gi a ch n i d ng xa x m mù kh i gi bi t em .. T ng ngày qua i qua i r t nhanh mái hiên x a cây hoa ngâu lá xanh. Chi u nh d n lên cao h n tôi d ng nh bóng chim v n ôi cánh m m...... Bi t yêu ng là ti c nu i là nhung nh xót xa vô b bi t yêu là....... Lang thang m t. Cu c tình tàn cu c tình v ng bóng anh V ng ánh sáng v ng tháng. Bu i sáng th c d y anh hái hoa h ng ph v ng ti ng ve anh b c....... 66 ..

.. T ng gi t n c m t gi ây em khóc có làm c gì n cu i..... Anh xin m i em i v mi n quê xa l c l n i quê h ng anh có hàng... ng ph ã vào hè b n bè ã vào hè mà sao em còn trong mê. Màn êm buông xu ng bên kia i l i yêu em ã trao anh r i mùa xuân.. Tr i bao la t bao la chim tr i bay kh p n i chan hòa và ta i ng.... Vòng nh n c i ó em eo thôi h t t nay m m ng s u em vui t t..HUY HOÀI AN NGUY N NH T HUY PH M HÒA KHÁNH TR NH CÔNG S N XUÂN HI U THANH TÙNG NGUY N MINH ANH LÊ H U HÀ THÁI KHANG GIAO TIÊN VINH S VINH S VINH S TR N TI N NG C S N Vào mùa ông nh lùng bu t giá n i cô n riêng mình ta vào mùa. Hò Nhà Bè n c ch y chia hai ai v Gia nh ng Nai mà........ ã nói v i em bu i hôm y n v i em ã nói v i em ch c hôm y. Không c n bi t em là ai không c n bi t em t âu không c n bi t em... N m tay nhau trên ng tung t ng vui ca ngày tháng d u chân x a ghi.. Trong n i au vô tình v ng tr ng lãng quên hình bóng êm ch a qua.. Anh xin m i em i v mi n quê xa l c l n i quê h ng anh có hàng. Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em i vì nhân dân quên..... Khóc cho nh th ng v i trong lòng khóc cho n i s u nh nh không. Màn êm ã buông xu ng ánh èn êm th p sáng con ph khuya tôi v n. Mùa hè bâng qu bâng qu n i nh nh ng chi c lá non v n trên cành.. Em i! tình yêu bây gi n u không dang d làm sao tr n i nh em.. Vì m t ng i i mãi ch c không quay tr v m t chuy n tình nay... Khi ta chia tay có còn gì nói không anh bao nhiêu yêu th ng có gì.. Chuy n hôm qua âu ph i anh mu n cho em bu n âu i ng i ta...... Anh v th m quê em Long H ng quê ta ó anh v th m quê em qua Cao Lãnh. Tôi xin làm m a bay Trong v n em mùa Tôi xin làm chút gió Mát...... Theo em theo em anh thì v th m i mi n quê n i có m t tri n ê có. Ta hát trên t hùng thiêng sông núi t dào ây nòi gi ng Tiên... Ta m c tr v ng trên ng r m gi a quê nhà có gió ng hát. Tình yêu ta xinh t i nh hoa cho dù bao cách xa Dù bao núi cao bao. M t s m yên lành m t ng i lính r i xa quê nhà mang theo ôi vòng... V ây nghe em v ây nghe em v ây m c áo the i gu c m c k . Bao êm dài nhìn sao cu i tr i nghe trong lòng còn mang n i nh ai..http://yellowking.. ây là quê h ng anh m t dòng sông xanh n c ch y êm m ây là.... Ánh tr ng th ngày nào bên nhau u ng t em nói yêu anh su t i... V ây ng bên mái tr ng x a th y nh mình trôi trong ngày ..... Em d u yêu i anh ang quay v m i n m xa v ng.cc 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 828875 828997 831208 830716 828724 829230 830226 828242 831035 829449 828992 829630 829631 829561 828720 830227 828455 831156 828800 828176 831189 830136 830717 831036 831097 830718 831190 831382 829825 829737 830241 828233 831157 831037 830077 830719 828104 830332 828993 831038 830078 830323 830324 829071 829108 829121 828090 831316 V ÂY EM V ÂY NGHE EM V I THÔI H I EM V NG NAI V GI A TR AN V HU CHI U XUÂN V L I C I NGU N V L I QUÊ EM V L IV NX A V QUÊ V QUÊ NGO I V QUÊ NGO I (A) V QUÊ NGO I (B) V TH M NG THÁP V TH M MÁI TR NG X A VI T NAM G M HOA VI T NAM QUÊ H NG CHÚNG TÔI VÌ ANH KHÔNG MU N TIN VÌ ANH YÊU EM VÌ ÂU VÌ ÂU VÌ ÂU EM CH T VÌ ÂU EM H I VÌ ÂU M T NHAU VÌ Ó LÀ EM VÌ EM CHÍNH LÀ EM VÌ EM D I GIAN VÌ EM YÊU ANH VÌ M T NG I RA I VÌ M T TH GI I NGÀY MAI VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH VÌ SAO VÌ SAO EM KHÓA MÁY VÌ SAO KHÔNG THA TH CHO NHAU VÌ SAO LOI VÌ SAO TH VÌ TÔI C N TH Y EM YÊU I VÌ YÊU NH BI T MÙA HÈ NG TÌNH YÊU NG T ÔI MÔI TRÍ NÀO CHO ANH VÓ NG A TRÊN I NON VÒNG NH N C I VÒNG NH N C I (A) VÒNG NH N C I (B) VÒNG TAY C U HÔN VÒNG TAY L LÀNG NH C NGO I TR N QUANG L C DUY NH XUÂN H NG TR NH CÔNG S N TR NG QUANG TU N TI N LUÂN THÀNH NGUY N NG C THI N PHÓ C PH NG HÀN CHÂU HÀN CHÂU HÀN CHÂU SÔNG TRÀ TR NH CÔNG S N MINH CHÂU NHU N TRUNG QUÂN NH C NGO I NG C L TÂM THANH TRÚC ÌNH PHÚC HUY C NG DI U H NG VÕ THI N THANH PHAN ÌNH TÙNG C TRÍ NH C HOA QUANG VINH DOÃN QUANG KH I T HUY N..........M..... Nhi u êm em mong anh v ây và ta có nhau trong vòng tay ni m nh. Vòng nh n c i ó em eo thôi h t t nay m m ng nhi u em vui t t. YNH TR M CA .... N m tay nhau cùng b c bên nhau vì h nh phúc nhân lo i hãy vui lên. n làm gì r i nay em ra i n làm gì lòng anh ph i nh . V gi a mùa m a m vang thác Tr An u gió gi a chi n khu.. Anh ã a em a em..ANH-L.. Em v ph nhõ m t chi u mùa xuân có n ng hoe vàng tà áo bâng. Trong tình yêu làm sao bi t ai luôn chân thành trong tình yêu làm sao... V l i quê em gi a mùa hoa trái ng t n c ch y xuôi dòng lòng..Khi x a yêu ng i tôi ã t ng d t m c ôi a chung cu c i… 67 .. Sao tôi ng mãi ngoài m a Sao tôi n c m t trào dâng Phong th chia..C.uni.... Gió l nh tràn v cát i ng tr n lá xác x r i ngoài sân có..Track list Karaoke Viet Nam .. N ng v n c n ây m màng n ng c hay u dàng vu t tóc em.. n i hãy n quê h ng chúng tôi ng m m t bi n xanh xa tít chân... Ngày nào em nói em khóc khi tình ta cách xa nh khóc cho duyên.....

Dù bi t r ng. Chi u nào bên nhau trên ng ph a n i lá thu r i êm m b c. Ngày th con không nghe ti ng ru a v ng xa m t tình th ng. Tóc ai bay ngang l ng tr i nh em mây v tr n y nhé áo ai bay. Ch t nh lúc x a tan tr ng v g p em anh thoáng nghe b i h i t .Trong c n nhà qu nh hiu anh ng i l ng ôm êm t i êm cô c mình anh… m bi t m bi t mùa ông.. V n hoa a em là ngôi tr ng và l p c V n hoa a em là t t... Khi quen em trong êm khiêu anh mang trong tim bao m c khi không....CH THU HÀ (B) VÕNG A TÌNH NG C BU N NG NGÀY XANH VÔ TH NG VÔ TÌNH V I VÀNG CHI EM H I V CH NG QUÊ VUI ÊM TR NG R M VUI MÙA CHI N TH NG VUI TRONG MÙA C I VUI V I THIÊN NHIÊN VU V VÙNG TR I BÌNH YÊN VÙNG TR I M C I U TÌNH N NG V N CÂY A BA V N HOA A EM V N YÊU V T QUA V A BI T D U YÊU WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS WHEN A MAN LOVES A WOMAN WHERE DO YOU GO XA D U MÀT TR I XA EM NI M XA MÃI C U D A XA PHU I X (A) XA PHU I X (B) XA R I NH PHÚC GIAN NAN XA R I MÙA ÔNG XA R I TU I TH XA TÍM A XA V NG XA V NG (2) XA V NG EM XA V NG M T TÌNH TH NG XE P I XE HOA XE TH I GIAN XIN BÌNH YÊN V QUA ÂY XIN CHÀO XIN CHO TÔI XIN CÒN I TÊN NHAU NH C HOA O CHINH VI N CHÂU MINH CHÂU MINH CHÂU TR N QUANG L C MINH VY KHÁNH B NG PH M DUY THÁI KHANG NH C NGO I PH M DUY NGUY N ÌNH NGUYÊN N CH NG LAM L NG LÊ MINH MINH CHÂU LÊ QU C NG PH M H U TÂM HÀ PH NG LÂM THÁI HI N PHAN NHÂN DZOÃN BÌNH LÃ NC NG QUANG HUY QU C O NH C ANH NH C ANH NH C ANH TR NH CÔNG S N NH C HOA TI N LUÂN C PHÚ C PHÚ TI N LUÂN NGUY N NAM NG C L TR NG QUANG TU N NGUY N V N HIÊN NH C HOA NH C ANH HOÀI AN NG C L H NG X NG LONG NGUY N ÌNH NGUYÊN HOÀI AN NH C ANH TR NH CÔNG S N TR NG SA Tình nh gi c m hãy gi ai i cho gi c m còn y m t khi ã yêu..Gió hiu h t máu h ng t m chi n bào n núi sông h n nh … ong a s i nh bay bay cho êm là êm m ng r t êm dài nghe ti ng ng c bu n n c n v ng tr ng khuya cung àn.Track list Karaoke Viet Nam ...cc 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 828827 830720 829415 829406 829407 830777 831039 828022 830926 830721 828810 830925 830079 829076 829257 829832 831040 829733 829850 830228 829295 828451 829058 829759 829207 828994 828363 828918 830778 828492 831317 829572 829573 830722 829037 828896 829327 828185 829562 828375 830020 828912 831041 830137 830046 828801 831287 830723 VÒNG TAY NG I Y VÒNG TAY TÌNH YÊU VÕ ÔNG S (CN) VÕ ÔNG S .... Tr ng to tròn r i khi không còn tr ng n a Tr ng già nua r i tr ng.. Xe hoa i v âu a ng i tôi yêu i ch n nào a r i r i tr ng.. Ti ng àn i u bu n th y lòng t dào làm h n nh m àn a tôi..uni.... Chàng là thanh niên ch s ng kh i trên lu ng c y Nói n ng hi n.. V âu ng i h i m t chuy n tình sao quá chua cay v âu ng i... Day d t t m a mùa ã v xa v ng tình x a i hoang m t ki p..... Biên c ng lá i Thu Hà em i ng dài t mùng em không n n i.... Ngày ta yêu nhau mùa thu n có lá thu r i ôi ta b c bên nhau không.http://yellowking.... VI N CHÂU . Xin cho.H h h h h h . Vui êm tr ng r m có ông tr ng tròn v i ôi m t to sáng nh sao ng i.. We wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a. Nào m i em hãy t i n m tay cùng b c lên i nhìn làn mây tr ng. Theo l i mòn l n tìm n v n yêu l i cõ m c y rêu phong ph ...... Hôm nay th c d y không còn th y m t tr i không còn th y loài. Nh khi x a anh ch em trên chi c xe p áo t m m hôi.... ám c i ám c i v trên ng quê cô dâu ôi má h ng v nhà.. Vô tình em i c g p anh trong gi c m luôn theo bên em qua bao.. Ti ng hát bay trên thành ph bâng khuâng chi u ong a nh ng b c.. Khi ng i ã ra i bõ l i tôi cho t ng ngày mà tôi mong nh ng i. Chi u nay tôi ng trên Tr ng S n lòng tràn y vui s ng mùa lúa. B c qua bi t bao n i bu n khi tr v anh trông th y c i v i...... Khi nh ng m i tình ã qua khi n c m t ã i qua tôi nh nh ng..... ng làng i quanh co b y chim líu lo u ng hàng d a cao.CH THU HÀ (A) VÕ ÔNG S . .. T ng êm v ng c chi có em bên nh cùng nhìn ng m nh ng màu..... Vùng tr i m c ó có em ang i ch Nh anh qua t ng gi dù.... Bi t khó nói cho ng i yêu d u nh ng c m anh chôn sâu t lâu... Má tr ng toàn nh ng cây "d th ng" nào là hoa là rau là lúa còn.... V i vàng chi em h i m i hôm qua môi th m còn say ng t ngây vòng tay. Mây lang thang bu n trôi n ng mang u t khát khao trong tim tháng. Ngày tháng nào bên nhau nh phúc y còn trong em...CA .......... M t sáng quanh tôi nghe bu n dâng lên môi tan gi t cà phê ng m t. Xin cho tôi m t sáng tr i vui.. u non Tr i ành chia.... Xin cho mây che ph n ng i.... Tân lang i tr ng ã nghiêng à á a à á a. Tr i m a gió lá cây t i b i kh p n i tan nát bao cánh hoa t i bên. m bi t ánh l a h ng xa r i vòng... Ch ng khi nào vui nh khi ta có nhau tình xanh màu cho ta quên bao.... khói m sa tr ng l m than binh l a chí… VI N CHÂU ...... Còn âu n a nh ng phút giây êm m Còn âu n a ti ng gió reo bên. 68 .T.

T ng ngày t ng ngày v n trôi mãi b c trên ng v mà lòng.... Tình yêu i n n a mà chi tình yêu i n n a làm gì tôi s r i. Có m t màu h ng ng trên ôi má n h t nh ng màu hoa Vì màu.... Ai làm ai làm cho gi t m a tuôn t con b m vàng khi u nhánh mù.. Tôi xin tr l i ng i m t chuy n tình gian d i.. R i con chim a a ng n ng ng trông v ch n xa còn âm vang câu ca.. N a khuya v xóm v ng Cõ may cài s ng tr ng Tìm em trong m sâu..... M t chi u xuân x a bên nhau v i tình yêu êm m chuy n tình miên man... Xin tr l i em không gian yên nh xin tr l i em ngày tháng thanh... C níu kéo ng v y thôi em i yêu nhau chi gi ây hai n i trông. Xuân i! xuân.. Xuân ã v xuân v n m màng trong n ng vàng kh p ch n ti ng reo.uni....... Là là la là la la la lá la là Là là la là la la la lá la la. Hai. B t ch t g p em trong chi u thu con tim xao xuy n hát l i ru ru em... M t l n này n a mai mình xa r i l i nào ng i nói i r i chia.... Ng i m t mình êm nay nh anh ng i m t mình ng m lá vàng r i bên.... TR N NG C ...http://yellowking... M t êm m t êm g i ch n… Mùa xuân v trong chi n khu ti ng chim r ng vang hót kh p n i mùa. Xích. Xuân trong tôi ã kh i trong m t êm vui..Track list Karaoke Viet Nam .. Thành ph êm v ng m t mình lang thang B c i trên con ng mòn... Anh nói a em i su t cu c i mà sao không a c n. Mùa xuân ã v v i ta Nàng xuân mi u th t tha....... Còn i ây m t bu i chi u t c n m a còn i ây s ng mù ng..ã lâu không còn yêu không còn ai i ch không còn ng i ôi khi lòng mu n yêu em th t nhi u mà ân tình ó tr l i bao. Gi em v âu ng v ng êm khuya t m a bu n r i nh p b c chân.. M ng xuân ph .... Th i gian nh d ng trong phút giây Tâm h n ta ang thêm ng t ngây nh . For get me not xin ng quên tôi i bu n vui hãy th ng hoài th ng. Xuân ã v xuân ã v kìa bao ánh xuân v tràn lan mênh mông trên. t m xuân n trong s m mai gió xuân ng t ngây ngàn tia n ng h ng. mùa xuân ã n kh p n i t ng b ng vui ca mùa xuân.. For get me not for for get for get me not for get me not for for get for.... Khi ã giã t ng i yêu tôi xin hãy r i xa cho bao c m theo dòng. Tôi xin tr l i.. Ngày th m t i bên i xuân m i Lòng m say bao ngu n vui s ng.. Hai m i n m xin tr n ng i tr n m t th i em ã bõ ai... Em i là em anh ã sai khi nói r ng bao ng i àn ông trên th gian... Mùa xuân này em tu i m i tám lòng b n kho n bao i u m i th y. Xuân ang v trong t tr i m ng xuân ta cùng ca v i i xuân em.. ng ành xin làm ng i hát rong ch mong i không chê trách ch .... ng v canh thâu êm khuya ng sâu nh không màu qua phênh vênh có.... R i con chim a a ng n ng ng trông v ch n xa còn âm vang câu ca. Níu kéo níu kéo làm chi níu kéo ch thêm au bu n chuy n.. Xóm nhõ c a tôi là khung tr i xanh ngát có ti ng àn bên khung.. Này ng i em yêu d u d i c n l u Nh ng êm m mê khiêu nên âu.. Ru tr ng v gi a lòng êm ru mây phiêu du mu n màng ta ru theo n m...... a ti n… 69 .......... Có bao gi anh hay ch ng nh ng êm mong ch và có bao gi anh trông. Gi a êm v ng anh m v em a nh ng ngày x a tình gi quá xa. Hãy quên i l i tình nào gian d i ng cay u môi âu làm tình...........cc 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 831042 830724 830154 829763 831043 831344 829563 829687 830229 829383 829690 829691 831191 828325 830325 828874 829154 831209 830230 830725 830326 829833 831044 829185 830155 830387 830231 830388 828776 829746 829078 830327 828774 829079 830232 831158 829259 830532 828715 831318 829023 829226 828697 829218 828114 830533 829250 828194 XIN DÀNH TR N CHO EM XIN DÌU NHAU N TÌNH YÊU XIN C HOÀI MONG XIN NG HOÀI NGHI XIN NG NÍU KÉO XIN NG NÓI YÊU TÔI XIN NG QUÊN TÔI XIN NG QUÊN TÔI (2) XIN NG R I XA XIN NG TRÁCH A A XIN NG TRÁCH A A (A) XIN NG TRÁCH A A (B) XIN EM NG KHÓC XIN EM GÕ BA TI NG XIN HÃY CÒN NH NHAU XIN HÃY R I XA XIN LÀM NG I HÁT RONG XIN L I ANH Ã SAI XIN L I TÌNH YÊU XIN MÃI YÊU EM XIN M T NGÀY MAI CÓ NHAU XIN RU MU N MÀNG XIN TH I GIAN NG NG TRÔI XIN TR L I EM XIN TR N NG I XIN TR I THÔI M A XIN V Y TAY CHÀO XIN YÊU B NG TÌNH NG I XÍCH I G N NHAU XÍCH LÔ XÓM ÊM XÓM NH XÓM V NG XÓT XA XÓT XA XUA TAN NI M AU XUÂN XUÂN CA XUÂN CHI N KHU XUÂN C NG XUÂN Ã V XUÂN P MÀT XUÂN H NG TRÊN MÁ XUÂN LIÊN HOAN XUÂN M I TÁM XUÂN THÌ XUÂN TH NG NH XUÂN VÀ TU I TR THÁI TH NH KIM B NG DUY NH NH C HOA INH QUANG MINH NGUY N ÁNH 9 PHAN LONG QU C AN LÊ QUANG VÕ ÔNG I N VÕ ÔNG I N VÕ ÔNG I N ÌNH PHÚC NH C ANH QU C VI T NH C NGO I TR N LONG N PH M TR NG MINH NHIÊN HOÀI PH NG C HUY ANH KHANH ANH NGUY N KH I HOÀN TR NH CÔNG S N CHÂU ANH U HOÀNG PHONG HOÀNG MINH NH C ANH VÕ THI N THANH PH M ÌNH CH NG ÌNH V N NH C HOA NGUY N NG C TÀI TÔ THANH TÙNG T NG V N TI N LUÂN PH M DUY XUÂN H NG KHÁNH B NG MINH N PH NG HOÀI NAM KHÁNH B NG T HUY T HUY TRUNG NH T LA H I Xin ghì ch t vai em ng buông l i ôi cánh tay xin dành tr n cho em. a r i r i lá vàng r i ng p tr i ti ng bu n sao n c n gi a lòng..

... Ng i yêu ngày xa x a ó ã khu t i trong màn êm s ng Ngày nào. Yêu là m ng m vi t lên trang bao ý th yêu là v n th vi t cho. Anh yêu nh t. Và r i em i qua trong m tim anh xót xa bóng dáng y ch a phai m . Góp nh ng nu i ti c anh a em v bên tr i mùa thu lá i góp.. Yêu làm sao bé yêu làm sao Giáng Sinh n ng nàn êm n ng nàn trên. c chi anh là tia n ng ban mai c âu y m hôn lên mái tóc em... Yêu...Track list Karaoke Viet Nam .. Anh tr l i Hà Tiên th m em ng i em u hi n.. Tr i hôm nay mây th p d n a ta i tìm m t i thiên àng yêu ng.. Nhìn hàng cây reo y m ng m . La la la la La la la la la la.. 70 . Yêu dân t c Vi t Nam máu õ da vàng yêu anh yêu ch yêu n bè yêu. Yêu em yêu Hà N i yêu em yêu quá Hà N i i Hà N i c kính nghìn. S l m khi yêu ai tim i kh s l m tình ch a th y ã v i bay...http://yellowking.......... Yêu ng i nh th ó ng i bõ ng i ra i L i th bay theo gió. Nghe. Sao n ành n ành ph nhau em chôn vùi m i duyên ban u cho.. Qua công. La la la la La la la la la la. Tim thôi bu n au v t tình x a nay ng v lòng còn ti c nu i.. T ng chi u ng i nghe gió v ...uni...Tình nh tia n ng vàng chi u cho ngàn óa hoa p t i xin ng i… Yêu nhau i i ta có ngh a chi Yêu nhau i ta lo chi cho i mình........ a r i m a r i m a hát ru êm bu n em ôm cô n cho nh th ng ong.cc 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 829632 828850 829603 829766 829767 829604 831229 829719 829900 830534 828155 828326 828495 830389 828745 829163 830726 831201 831277 829686 831202 830242 828954 828315 829192 828692 829024 828248 828908 830893 829107 830727 829882 830390 830080 829083 831383 831045 828328 XUÂN V TRÊN QUÊ TA YÊU YÊU (2) YÊU 17 (A) YÊU 17 (B) YÊU I KH YÊU DÂN T C VI T NAM YÊU D U Ã V YÊU D U HÀ TIÊN YÊU I YÊU EM YÊU EM B NG TRÁI TIM YÊU EM DÀI LÂU YÊU EM HÀ N I YÊU EM M T I YÊU EM TR N I YÊU GI YÊU LÀ O M NG YÊU LÀ CH T TRONG LÒNG YÊU L M YÊU MÃI NGÀN N M YÊU M T MÌNH YÊU M T NG I YÊU NG I NH TH Ó YÊU NG I VÀ YÊU I YÊU NG I XA X A YÊU NHAU CHO NHAU YÊU NHAU I YÊU NHAU GHÈT NHAU YÊU SAO NOEL YÊU TH M YÊU TI NG HÁT NGÀY X A YÊU TRONG M NG M YÊU TRONG MÙ LOÀ YÊU TRONG NI M AU YÊU TR N CON TIM YÊU VÀ YÊU VÌ YÊU YOU NEED ME PH M MINH TU N TR N THI N THANH TR N HUÂN QUY S C QUY S C QUANG HUY NG C S N MINH CHÂU THANH S N NGUY N DÂN LÊ H U HÀ NH C PHÁP TR N THI N THANH NGUY N ÌNH NGUYÊN NH C NGO I NH C HOA O CHINH CANH THÂN PH M DUY NH C HOA NGUY N NG C THI N TR NH LÂM NGÂN NH C HOA TR N THI N THANH LÊ H U HÀ NH C NGO I THANH S N NGUY N H U THI T VY NH T O KH C NG NH C HOA THANH S N QUANG MINH KHANG NGUY N NH T HUY NGUY N HOÀI ANH N PH NG NGUY N HOÀI ANH NH C NGO I Chim én xinh xinh bay r p tr i nh óa hoa mai r n lòng ng i ch . Hãy c t ti ng hát trong tâm h n th y ánh sáng nh bình minh.... ng cách tr hai.... Yêu em vì ta ghét bu n yêu em vì ta ghét h n yêu em vì ta khinh khi.. Yêu nhau m y núi ng leo m y sông ng l i m y èo ng qua.. M t ng i ng khóc m t ng i vu t ve m t i sóng gió m t i..... ã bao ngày tháng em mãi c th ng i anh bi t ph i làm sao gót. Ch a chi u tr i ã có ng em ch a m i y ã th ng em r i n m.... Bao ngày qua không có anh k bên em có bu n không em cu c tình ôi.. Nhà em có hoa vàng tr c ng t ng th t là cao có giây leo kín… Yêu m t ng i nên nh m t ng i nh ng ngày vui ã qua i r i gió...... Bi t làm sao nh ngh a c tình yêu lòng yêu thì cho mà âu.. Này em v ây có nhau giây phút này cho ta quên i tháng ngày t .. Ngày tháng bu n trôi v n trôi nhanh ôi t ng chi u ngóng ch n. Yêu em yêu em nghe anh B ng nguyên trái tim Yêu em yêu em nh iên Ho c… Anh nh c n gió thu bay bay nhè nh a em i tìm v n th . Dù ã bi t yêu ng i luôn trái ngang nh ng em v n yêu v n yêu ng i. T V THY ...... Làm sao tôi bi t yêu ng là khúc n tr ng? Làm sao tôi bi t..... too to to to to to to to too to to to to to to to n thân i! c g ng..... Ch a chi u tr i ã có ng ch a m i l m tu i ã th ng anh r i. ôi m t em bu n bu n g i gi c m h i t ng m t th i bên nhau d .