P. 1
De Thi Cuoi Ki 1 Lop 4 Hay

De Thi Cuoi Ki 1 Lop 4 Hay

|Views: 945|Likes:
Được xuất bản bởiKem Bán Cà Rem

More info:

Published by: Kem Bán Cà Rem on Apr 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2012

pdf

text

original

Trường Tiểu học Thuận Thành 1 Thi Chất lượng Cuối học kì 1

Lớp : ......................................... Môn : Ting !i"t #$ọc th%&'
T(n : ......................................... )gà* thi :+++++++++..
I. Đọc tiếng (5 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)
,- : ,ọc th%& .ài Tập $ọc /0ng Tr1ng th2 3i-u4 567 Ting !i"t 8 tập 9 tr:ng 1;8 <à chọn = tr2
lời $>ng :
Câu 1 : Nguyễn Hin th!ch t"# ch$i g% &
') Đ(nh t"ận gi)
b) *h) +iu
c) ,-n bi
Câu 2 : .% /'0 Nguyễn Hin ph)i b1 học &
') .% th!ch th) +iu
b) .% cậu l23i học
c) .% nhà ngh40 5u(
Câu 3 : *6i đến7 để học bài đ28c cậu /9 +:ng đ4n g% &
') .1 t";ng b1 nến và0 t"0ng
b) Đ4n +ầu
c) .1 t";ng th) đ0m đ<m và0 t"0ng
Câu 4 : .% /'0 thầy ph)i =inh ng>c v% ch? &
') .% ch? học đến đ@u hiểu ng'y đến đ< và c< t"! nhA l> th23ng.
b) .% ch? th) +iu gi1i
c) .% ch? c< t"! nhA l> th23ng
Câu 5 : B#ng nà0 +2Ai đ@y c< C t!nh tD
') Eng (nh7 bầu t"3i
b) H<t7 b'y
c) FGc "H7 c'0
Câu 6 : *D nà0 +2Ai đ@y n<i lIn J ch!7 nghK lGc cL' c0n ng23i &
') MAc m$
b) Nuyết t@m
c) Oi'n =hP
Câu 7: Q@u h1i REm có thể ra ngoài chơi cho chị học bài được không &S đ28c +Tng vAi m:c đ!ch g% &
') ,ày t1 th(i đU chI7 =hVn
b) WIu cầu7 m0ng mu6n7 đ nghK
c) XhYng đKnh7 phL đKnh
Câu 8 : *hành ngZ nà0 c< ngh[' là làm mUt vi\c nguy hiểm :
') Qh$i vAi l9'
b) Qh$i +iu đ;t +@y
c) ] chọn n$i7 ch$i chọn b>n
Câu 9 : ^m h_y đ`t mUt c@u =ể Ai làm gì ? và a(c đKnh chL ngZ7 vK ngZ cL' c@u vD' đ`t
...............................................................................................................................................
QhL ngZ là : ..........................................................................................................................
.K ngZ là : ..........................................................................................................................
bbbHếtbbb
Điểm Điểm th6ng nhct d3i phI cL' Oi(0 viIn
Thi Chất lượng 6i?: học kì 1
Môn : Ting !i"t #<it'
I. Chính tả (5 điểm)
NghV e viết : Mùa !ng t"#n "$% &a% (fOX *iếng .i\t g t"'ng hi5)
II. 'àm ()n (5 điểm)
,@ : H_y t) l>i mUt đj ch$i mà Vm th!ch .
*+, +n -i.ng /i0t 4
1A ,ọc thành ting #B $iể&'
O. đ(nh gi(7 ch0 điểm +G' thV0 nhZng tiIu ch! /'u :
k Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm
(Đọc /'i C đến g tiếng : l.5 điểm m đọc /'i 5u( 5 tiếng : l điểm)
k g!t ngh" hơi đúng # c$c %&' c(', c$c c)m từ r* ngh+a : 1 điểm
(Ng-t nghn h$i =hong đ?ng tD C đến p chq : l.5 điểm m ng-t nghn h$i =hong đ?ng g chq t"r lIn : l điểm)
k ,iọng đọc bư-c đ.' có biể' c/m : 1 điểm
(Oiọng đọc ch2' thể hi\n "s t!nh biểu c)m : l.5 điểm m =hong thể hi\n t!nh biểu c)m : l điểm)
k 01c đ2 đọc đ3t 45' c.' : 1 điểm
(Đọc 5u( h đến C ph?t : l.5 điểm m đọc 5u( C ph?t : l điểm)
k 0r/ 67i đúng 8 c(' h9i %o ,: n5' : 1 điểm
(*") l3i ch2' đL J h0`c +iễn đ>t ch2' "s "àng : l.5 điểm m t") l3i /'i h0`c =hong đ28c : l điểm)
CA ,ọc th%& <à là& .ài tập #B $iể&'
Q@u h Q@u C Q@u p Q@u g Q@u 5 Q@u i Q@u t Q@u u
b c c ' c b b '
Q@u h  u : mqi c@u đ?ng l.5 điểm
Q@u v : Đ`t c@u đ?ng l.5 điểm7 a(c đKnh đ?ng chL ngZ l.C5 điểm7 đ?ng vK ngZ l.C5 điểm
DA ChEnh t2 #B $iể&'
,ài viết =hong m-c lqi ch!nh t)7 chZ viết "s "àng7 t"%nh bày đ?ng đ0>n vwn : 5 điểm
xqi lqi ch!nh t) t"0ng bài viết (/'i e lyn ph: @m đầu h0`c vần7 th'nh m =hong viết h0' đ?ng 5ui đKnh)7
t"D l.5 điểm.
8A Là& <Fn #B $iể&'
G .iết đ28c bài vwn miIu t) mUt đj ch$i đL c(c phần mr bài7 th@n bài7 =ết bài thV0 yIu cầu đ_ học m đU +ài
bài viết =h0)ng hC c@u.
b .iết c@u đ?ng ngZ ph(p7 +Tng tD đ?ng7 =hong m-c lqi ch!nh t) .
b QhZ viết "s "àng7 t"%nh bày bài viết />ch /z.
*Ty thV0 m;c đU /'i /<t v J7 v +iễn đ>t và chZ viết7 c< thể ch0 c(c m;c điểm : g75 e g e p75 e p e C75 e C
e h75 e h e l75.
Trường Tiểu học Thuận Thành 1 Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Lớp : ......................................... Môn : THIn
T(n : ......................................... )gà* thi :+++++++++..
CJu 1A !it <àH chK chấ& #1 $iể&' :
') f6 R,)y t"wm t(m m2$i b6n ngh%n /(u t"wm b' m2$i lwm R viết là ...................................................
b) f6 Cu g5i phl đọc là ..........................................................................................................................
CJu CA 7hH:nh <àH ch? $Lt trước cJu tr2 lời $>ng #C $iể&'
dAp ngh%n cL' /6 u ilg pCt gjm c(c chZ /6
{. u m i m l
,. i m l m g
Q. p m C m t
B. g m p m C
C. hi m
C
| }}}}} cm
C
{. hil
,. hill
Q. hilll
B. hillll
p. ghg hg | }}}} g
{. gh
,. glh
Q. ghl
B. gllh
g. f6 +2 t"0ng ph~p chi' gil : pt là
{. hi
,. ht
Q. hg
B. hC
CJu DA ,Lt tEnh rMi tEnh #C $iể&'
iC5tp k gpihv gCti5u e Cu5gti hgt a Cp vvt5 : gh
............................ .............................. ......................... .........................
............................ .............................. ......................... .........................
............................ .............................. ......................... .........................
............................ .............................. ......................... .........................
............................ .............................. ......................... .........................
.............................. ......................... .........................
......................... .........................
Điểm Điểm th6ng nhct d3i phI cL' Oi(0 viIn
CJu 8A )ối <ới = $>ng #1$iể&'
CJu BA 7hối lớp Nốn <à khối lớp )F& cOng nh:u trMng cJ*. 7hối Nốn cP Q; học RinhS &Ki
học Rinh trMng T cJ*S khối lớp )F& cP QD học RinhS &Ki học Rinh trMng 1; cJ*. UVi khối Nốn
<à khối )F& trMng $ược tất c2 .:H nhi(u cJ* W #C.B $iể&'
Oi)i
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
CJu QA Qh0 h%nh chZ nhật c< chiu +ài là '7 chiu "Ung là b (h điểm)
Oọi f là +i\n t!ch h%nh chZ nhật
'. Qong th;c t!nh +i\n t!ch h%nh chZ nhật là :...............................................
b. *!nh +i\n t!ch h%nh chZ nhật biết ' | hu cm7 b | hp cm
...................................................................................................................
CJu XA *!nh b•ng c(ch thu1n ti0n nhct (l.5 điểm)
vi a hhh e vi a hll | ...............................................
| ...............................................
| ...............................................
bbbHếtbbb
hCv
Cg5i
th5l
ptt
Qhi' hết ch0 C
Qhi' hết ch0 5
Qhi' hết ch0 p
'
b
,YZ Y) M0) T[Y) 7U\9 8
Q@u h : (h điểm) xqi J đ?ng l.5 điểm
Q@u C : (C điểm) xqi J đ?ng l.5 điểm
hb, 7 CbB 7 pb, 7 gb{
Q@u p : (C điểm) xqi ph~p t!nh đ?ng l.5 điểm
Q@u g : (h điểm) xqi J đ?ng l.C5 điểm
Qhi' hết ch0 C : Cg5i7 th5l
Qhi' hết ch0 p : hCv
Qhi' hết ch0 5 : th5l
Q@u 5 : (C.5 điểm) xqi l3i gi)i đ?ng l.C5 điểm
xqi ph~p t!nh đ?ng l.5 điểm
Đ(p /6 đ?ng l.C5 điểm
Q@u i : (h điểm)
') (l.5 điểm) f | ' a b
b) (l.5 điểm) hu a hp | Cpg cm
C
Q@u t : (l.5 điểm)
vi a hhh e vi a hll | vi a (hhh e hll)
| vi a hh
| hl5i
Trường Tiểu học Thuận Thành 1 Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Lớp : ......................................... Môn : 7hH: học 8
T(n : ......................................... )gà* thi :+++++++++..
I . -23C 456I7M ( i điểm)
CJu 1. 6i0n t89ng n8:& t"%ng t; l<nh =i.n thành n8:& + là hi0n t89ng gì ?
{) Đong đ`c
,) ,'y h$i
Q) Ng2ng t:
B) Q) p J t"In.
CJu C./ai t"> &h?t =@% là A
{) Qung ccp nwng l28ng cần thiết ch0 mọi h0>t đUng và +uy t"% nhi\t đU c$ thể.
,) Xhong c< gi( t"K +inh +2Hng nh2ng cần thiết để đ)m b)0 h0>t đUng b%nh th23ng cL' bU m(y tiIu
h<'
Q) Oiàu nwng l28ng và gi?p c$ thể hcp th: vibt'bmin {7 B7 ^7 X
B) €@y +Gng và đPi mAi c$ thể
CJu D. -hB& )n nà% Cau âD Eh!ng thuF& nhGm thBa )n &hBa nhiHu <m ?
{) Q(
,) *hKt gà
Q) *hKt b#
B) F'u a'nh
CJu 8. 48:& &G hình I<ng gì ?
{) H%nh c(i ch'i
,) H%nh =h6i t"#n
Q) H%nh vuong
B) Xhong c< h%nh +>ng nhct đKnh
CJu B. -ính &h?t nà% Cau âD Eh!ng ,hải &;a n8:& ?
{) *"0ng /u6t
,) Xhong màu
Q) Qh)y tD thcp lIn c'0
B) Xhong mTi
CJu Q. ,ể ph]ng ."nh thiu chất 3inh 3ư^ng c%n :
{) •n nhiu thKt c(
,) •n nhiu "'u a'nh
Q) •n nhiu 5u)
B) •n u6ng đL chct7 c@n đ6i7 h8p l!.
CJu X. )ối thông tin c_t ` <ới thông tin c_t N chH thEch hợp :
Điểm Điểm th6ng nhct d3i phI cL' Oi(0 viIn
`
*hiếu chct đ>m
*hiếu vibt'bmin {
*hiếu ib6t
*hiếu vibt'bmin B
N
x-t nh%n =~m7 c< thể +yn đến bK
mT l#'
,K c#i a2$ng
,K /uy +inh +2Hng
Q$ thể ph(t t"iển chậm7 =~m
thong minh7 bK b2Au cP
Câu 8. Chọn cIc ta thEch hợp $i-n <àH chK trống : trao đ;i ch&t, môi trư7ng, th<c =n, thừa, nư-c, c>n
b?, không kh@, môi trư7ngA
*"0ng 5u( t"%nh /6ng7 c0n ng23i lcy }}}}}}.7 }}}}}.7 }}}}}}}}. tD
}}}}}}}và th)i "' }}}}}}}nhZng chct }}}}}S }}}}. Nu( t"%nh đ< gọi là 5u(
t"%nh}}}}}}}}}.
II. -J 'KL4 (g điểm)
Câu 1 . Mh!ng Ehí &G nhNng tính &h?t gì &
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Câu 2. -h. nà% là n8:& =O ! nhiPm ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
bbbHếtbbb
,YZ Y) 7U[` UbC 8
9. TcdC )6U9eM (i điểm)
Câu 1  6 : mqi c@u l.5 điểm
Câu 7 : (h điểm) xqi J l.C5 điểm
Câu 8 : (C điểm) xqi J đ?ng l.C5 điểm
*"0ng 5u( t"%nh /6ng7 c0n ng23i đ_ lcy thB& )nQ n8:&Q Eh!ng Ehí tD m!i t"8Rng và th)i "' m!i
t"8Rng nhZng chct thSaQ &Tn =U. Nu( t"%nh đ< gọi là 5u( t"%nh t"a% Vi &h?t .
99. Tf Lgh) (g điểm)
Câu 1 A Mh!ng Ehí &G nhNng tính &h?t gì & (C điểm)
*"0ng /u6t7 =hong màu7 =hong vK7 =hong c< h%nh +>ng nhct đKnh7 c< thể bK n~n l>i h0`c +_n "'.
Câu 2 A -h. nà% là n8:& =O ! nhiPm ? (C điểm)
dà n2Ac c< màu7 c< chct b‚n7 c< mTi hoi7 c< ch;' c(c vi /inh vật g@y b\nh h0`c c(c chct h#' t'n c< h>i
ch0 /;c =h1V.
Q@u h Q@u C Q@u p Q@u g Q@u 5 Q@u i
{ Q B B Q B
`
*hiếu chct đ>m
*hiếu vibt'bmin {
*hiếu ib6t
*hiếu vibt'bmin B
N
x-t nh%n =~m7 c< thể +yn đến bK
mT l#'
,K c#i a2$ng
,K /uy +inh +2Hng
Q$ thể ph(t t"iển chậm7 =~m
thong minh7 bK b2Au cP
Trường Tiểu học Thuận Thành 1 Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Lớp : ......................................... Môn : Lich Rj G ,i: lE 8
T(n : ......................................... )gà* thi :+++++++++..
A. 'WC6 XY
CJu 1. N2Ac .wn d'ng "' đ3i và0 th3i gi'n nà0 và r =hu vGc nà0 t"In đct n2Ac t' &
{. Xh0)ng tll nwm *QN7 r =hu vGc /ong Hjng7 /ong x_7 /ong Q)
,. Xh0)ng 5ll nwm *QN7 r =hu vGc /ong Hjng7 /ong x_7 /ong Q)
Q. Xh0)ng tll nwm *QN7 r =hu vGc /ong Hjng
B. Xh0)ng tll nwm *QN7 r =hu vGc /ong x_7 /ong Q)
CJu C. dJ Qong ƒ‚n đ28c c(c 5u'n t"0ng t"iu ton lIn làm vu' v% :
{. .% vu' dI d0ng Đnnh 5u( h4n nh(t
,. .% vu' dI d0ng Đnnh 5u( b>0 ng28c =hiến l#ng +@n 0(n hận
Q. .% dJ Qong ƒ‚n c< tài7 đ;c đU7 c)m h<' đ28c l#ng ng23i
B. Q@u , và Q đ?ng
CJu D. Đ?ng ghi Đ7 /'i ghi f
^m h_y ch0 biết chT' th3i dJ đ<ng v'i t"# g% &
 QhT' là n$i tu hành cL' c(c nhà /2
 QhT' là t"ung t@m vwn h<' cL' làng a_
 QhT' là n$i tP ch;c vwn ngh\
 QhT' là n$i tP ch;c tế lễ cL' đ>0 phật
CJu 8. ^m h_y t"%nh bày J ngh[' chiến th-ng ,>ch Đ•ng +0 Ngo Nuyn l_nh đ>0 nwm vpu &
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Z. *WA '[
CJu 1. Ngh ch!nh cL' ng23i +@n r H0àng diIn f$n là &
{. Xh'i th(c "Dng ,. Ngh thL cong t"uyn th6ng
Q. Ngh =h'i th(c =h0(ng /)n B. Ngh nong
CJu C. Đ`c điểm đK' h%nh t"ung +u ,-c ,U là :
{. N?i vAi c(c đnnh nhọn7 /23n th0)i ,. Đji vAi c(c đnnh t"#n7 /23n th0)i
Q. Đji vAi c(c đnnh nhọn7 /23n th0)i B. N?i vAi c(c đnnh t"#n7 /23n th0)i
CJu D. Đjng b•ng ,-c ,U +0 nhZng /ong nà0 bji đ-p nIn &
{. fong Hjng ,. fong *h(i ,%nh
Q. fong Hjng và /ong Đà B. „ { và , đ?ng
CJu 8. Đin nhZng tD ngZ th!ch h8p và0 chq t"6ng (=\ng ,h]ngQ =i^nQ _ng =\ngQ Ii0n tí&h) :
Đ@y là }}}}}}}}}..lAn th; h'i cL' n2Ac t'7 c< đK' h%nh =h(}}}}}}}..và đ'ng
tiếp t:c mr "Ung "'}}}}}}7 }}}}}}}}}}cL' đjng b•ng =h0)ng h5 lll =m
C
CJu B. Đà d>t đ_ c< nhZng điu =i\n luận l8i nà0 để t"r thành mUt thành ph6 +u lKch7 nghn m(t &
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Điểm Điểm th6ng nhct d3i phI cL' Oi(0 viIn
..........................................................................................................................................................
bbbHếtbbb
Đ…† …N f‡ b Đˆ{ g
{. dˆQH f‡
Q@u h: { (l.5 điểm)
Q@u C : B (l.5 điểm)
Q@u p : Đ e Đ e f e Đ (C điểm)
Q@u g : (C điểm)
Qhiến th-ng ,>ch Đ•ng và vi\c Ngo Nuyn a2ng v2$ng đ_ chcm +;t th3i =% h$n mUt ngh%n nwm
+@n t' /6ng +2Ai (ch đo hU cL' ph0ng =iến ph2$ng ,-c và mr "' th3i =% đUc lập l@u +ài cL' +@n tUc.
,. Đˆ{ d‰
Q@u h : Q (l.5 điểm)
Q@u C : , (l.5 điểm)
Q@u p : B (l.5 điểm)
Q@u g : (C điểm) đjng b•ng e b•ng phYng e biển e +i\n t!ch.
Q@u 5 : (h.5 điểm)
Nh3 c< =hong =h! t"0ng lành7 m(t mŠ7 thiIn nhiIn t2$i đ‹p nIn Đà d>t đ_ t"r thành thành ph6 +u
lKch e nghn m(t.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->