P. 1
Rung Chuong Vang Lop 5

Rung Chuong Vang Lop 5

|Views: 700|Likes:
Được xuất bản bởibaodkdt

More info:

Published by: baodkdt on Apr 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thÞ x· chÝ linhl

Trêng tiÓu häc SAO ! "
#$u h!i h%i thi &'() #*'+() ,µ()- S+ ./
0 Chän häc sinh giái toµn diÖn líp 50
(12 häc3 .445 6 .4"4
c$u h!i tr7 lêi
C âu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào?
! 1"#"#1$%& '! 1"#"#1$%1 C! 1"#"#1$%( )! 1"#"#1$1%

C©u 2: Ng*+i ,i-t N.m /0u ti1n 2.y vào v3 t45 là .i?
! Nguy6n Hoàng 78n '! Ph9m Tuân C! :*8ng Đ;nh C<.
C©u 3: Ngày $#1 là ngày g=?
! >u?@ tA ThiAu nhi '! TAt T4ung thu C! H77, ,i-t N.m
C©u 4 : Bhu vC@ ĐDng N.m E gồm mFy n*G@?
! 1& n*G@ '! 11 n*G@ C! 1( n*G@ )! 1H n*G@
C©u 5: BAt IuJ @<. KLy tính M.u: $N O $$ P $N là:
! N&&& '! N"&& C! NQ&& )! $N&&

C©u 6: 1& m( (Km( RSKm(
7? /iTn vào @hU @hFm là M? mFy?
! 1&( '! 1&&( C! 1&(& )! 1(
C©u 7: Một h=nh @hV nhật @W @hu vi là H( @mX @hiTu Kài 1& @m! Tính
@hiTu 4ộng @<. h=nh @hV nhật /W!
! (Y @m '! Y @m C! 1Y& @m )! 1H @m
C©u 8: ChV M? tận @Zng @<. tí@h: 1 O ( O H O % O " là @hV M? nào?
! ChV M? " '! ChV M? ( C! ChV M? 1 )! ChV M? &

C©u 9: T[ 1 /An (& @hV M? 1 OuFt hi-n mFy l0n?
! 1( l0n '! 1" l0n
C! 1& l0n )! 1H l0n
C©u 10: Bh\ th8 M.u @W mFy t[ láy?
Ch] 2^ lo_t @ho_t
Cái O_@ Oinh Oinh
Cái @hân thoăn tho_t
Cái /0u ngh1nh ngh1nh!
! % t[ '! H t[ C! ( t[ )! 1 t[
C©u 11: M` 2ài M.u thao @á@h nào?
T4+i thu mát mb! T41n 2+ MDng @W một @on 4Z. /.ng @? Mc@ tập @h9y!
! T4C@ tiAp '! dián tiAp
C©u 12 : Cá@ t[: O. l9X thung l3ngX pheng lfngX @ây @g!
Thuộ@ lo9i t[ g=?
! T[ láy
'! T[ gh^p
C©u 13 : ,0n nào /*h@ /iTn vào @hU @hFm?
iChăn t4âu /?t lj. t41n /ồng
k9 48m th= ítX giW /Dng th= nhS!!
MLi m1 /u\i một @on KS!!
C< lho.i n*Gng /m @J @hS!! thành t4o!
! ,0n ii1un '! ,0n iy1un C! ,0n i1un
C©u 14: Bh\ th8 M.u Ko .i Máng tá@?
iH9t g9o làng t.
CW v; phZ M.
C<. MDng Binh Th0y
CW h*8ng Man th8m
T4ong hồ n*G@ /0y
CW l+i mo hát
Ngpt 2Zi /_ng @.y
!T40n Đăng Bho. '!Nguy6n Bho. ĐiTm C! T40n >u?@ Minh
C©u 15: Đm ng*+i mo và am 2^ lhob m9nhX ng*+i ph5 nV @W th.i
@0n ăn nh* thA nào?
! NhiTu Kinh K*qng '! rn thật no C! Đ< @hFtX /< l*hng
C©u 16: '-nh M?t 4^t Ko Minh vật nào gây 4.?
! Bí Minh t4Zng '! ,i 4]t C! ,i lhusn
C©u 17 : Cá@h phtng 2-nh M?t 4^t t?t nhFt là: ,- Minh nhà @j.X Ki-t
2p gậy và SS
!rn u?ng v- Minh '! )i-t muUi
C©u 1N: MuUi t4uyTn 2-nh M?t OuFt huyAt @W t1n là g=?
! nD phan! '! MuUi vun!
C©u 19: k.u O.nhX IuJ @hín @hc. nhiTu @hFt g=?
! Đ*+ng 2ột '! Đ9m C! ,ivt.vmin )! '^o
C©u 20 : 'á@ Hồ /p@ Tuy1n ngDn Độ@ lập lh.i Minh n*G@ ,i-t N.m
)ân @h< Cộng hoà ngày (#$#1$%" ` /âu?
!>uJng t4*+ng '. Đ=nh! '! Nhà Hát lGn Hà Nội
C©u 21: 'á@ Hồ Minh vào ngày tháng năm nào?
! 1$#"#1N$& '! 1$#"#1N$( C! 1$#"#1$11
C©u 22: iHoàn BiAmn là t1n một hồ n*G@ ` Hà Nội @W nghw. là g=?
!Cho liAm '! :Fy liAm C! T4J l9i liAm!
C©u 23: ĐJng Cộng MJn ,i-t N.m thành lập vào ngày tháng năm
nào?
! H#(#1$H& '! H#(#1$H1 C! H#(#1$H(
C©u 24: T1n một @hiA@ @0u 2_@ Iu. MDng 'An HJi!
! HiTn :*8ng '! Thăng :ong C! T4àng TiTn
C©u 25: Thành ph? /op n\i tiAng nhFt ` Tây Nguy1n là:
! Đà :9t '! Đà Nxng C! C0n Th8 )! HuA
C©u 26 : )ân tộ@ @W M? Kân /Dng nhFt là:
! Binh '! M*+ng C! '. N. )! Thái
C©u 27: Chh n\i t41n MDng là n^t /ộ@ /áo @<. vZng /ồng 2ung nào?
! 7Dng Hồng '! )uy1n hJi miTn T4ung C! 7Dng Cju :ong
C©u 28: Thành ph? nào /L t[ng là linh /D @<. Nhà Nguy6n!
! Hồ Chí Minh '! HuA C! Đà Nxng )! C0n Th8
C©u 29: T1n một th_ng @Jnh ` MiTn '_@ n*G@ t. /.ng /*h@ 2=nh
@hpn là một t4ong 2Jy l= Iu.n thi1n nhi1n thA giGi?
!,;nh H9 :ong '! Cj. TZng C! 'Li t_m 70m 78n
C©u 30: Tai n¹n giao th«ng nhiÒu nhÊt ë níc ta x! "a
t"#n $o¹i %&ng giao th«ng n'o (
! Đ*+ng 2ộ '! Đ*+ng th<y C! Đ*+ng hàng lhDng
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thÞ x· chÝ linhl
Trêng tiÓu häc SAO ! "
8¸P ¸( #$u h!i h%i thi &'() #*'+() ,µ()- S+ ./
0 Chän häc sinh giái toµn diÖn líp 50
(12 häc3 .445 6 .4"4
c$u h!i tr7 lêi
C âu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày
tháng năm nào?
! 1"#"#1$%& B. 15/5/1941
C! 1"#"#1$%( )! 1"#"#1$1%
C©u 2: Ng*+i ,i-t N.m /0u ti1n 2.y vào v3 t45 là
.i?
! Nguy6n Hoàng 78n
B. Phạm Tuân
C! :*8ng Đ;nh C<.
C©u 3: Ngày $#1 là ngày g=? ! >u?@ tA ThiAu nhi
'! TAt T4ung thu
C. HSSV Việt Nam
C©u 4 : Bhu vC@ ĐDng N.m E gồm mFy n*G@? ! 1& n*G@ B. 11 nước
C! 1( n*G@ )! 1H n*G@
C©u 5: BAt IuJ @<. KLy tính M.u: $N O $$ P $N là: ! N&&& '! N"&&
C! NQ&& D. 9800
C©u 6: 1& m
(
(Km
(
RSKm
(
7? /iTn vào @hU @hFm là M? mFy?
! 1&( B. 100
C! 1&(& )! 1(
C©u 7: Một h=nh @hV nhật @W @hu vi là H( @mX
@hiTu Kài 1& @m! Tính @hiTu 4ộng @<. h=nh @hV nhật
/W!
! (Y @m B. ! cm
C! 1Y& @m )! 1H @m
C©u 8: ChV M? tận @Zng @<. tí@h: 1 O ( O H O % O "
là @hV M? nào?
! ChV M? " '! ChV M? (
C! ChV M? 1 D. Ch" #$ 0
C©u 9: T[ 1 /An (& @hV M? 1 OuFt hi-n mFy l0n? %. 1 &'n '! 1" l0n
C! 1& l0n )! 1H l0n
C©u 10: Bh\ th8 M.u @W mFy t[ láy?
Ch] 2^ lo_t @ho_t
Cái O_@ Oinh Oinh
Cái @hân thoăn tho_t
Cái /0u ngh1nh ngh1nh!
%. 4 t(
'! H t[
C! ( t[
)! 1 t[
C©u 11: M` 2ài M.u thao @á@h nào?
T4+i thu mát mb! T41n 2+ MDng @W một @on 4Z. /.ng
@? Mc@ tập @h9y!
! T4C@ tiAp
B. )i*n ti+,
C©u 12 : Cá@ t[: O. l9X thung l3ngX pheng lfngX
@ây @g!
Thuộ@ lo9i t[ g=?
! T[ láy
B. T( -h.,
C©u 13 : ,0n nào /*h@ /iTn vào @hU @hFm?
iChăn t4âu /?t lj. t41n /ồng
k9 48m th= ítX giW /Dng th= nhS!!
MLi m1 /u\i một @on KS!!
C< lho.i n*Gng /m @J @hS!! thành t4o!
%. V'n /i0u1
'! ,0n iy1un
C! ,0n i1un
C©u 14: Bh\ th8 M.u Ko .i Máng tá@?
iH9t g9o làng t.
CW v; phZ M.
C<. MDng Binh Th0y
CW h*8ng Man th8m
%.T2'n 34n- 5h6a
'!Nguy6n Bho. ĐiTm
C! T40n >u?@ Minh
T4ong hồ n*G@ /0y
CW l+i mo hát
Ngpt 2Zi /_ng @.y
C©u 15: Đm ng*+i mo và am 2^ lhob m9nhX ng*+i
ph5 nV @W th.i @0n ăn nh* thA nào?
! NhiTu Kinh K*qng
'! rn thật no
C. 37 ch8t9 :7 &ư;n-
C©u 16: '-nh M?t 4^t Ko Minh vật nào gây 4.? %. 5< #inh t2=n-
'! ,i 4]t
C! ,i lhusn
C©u 17 : Cá@h phtng 2-nh M?t 4^t t?t nhFt là: ,-
Minh nhà @j.X Ki-t 2p gậy và SS
!rn u?ng v- Minh
B. Diệt mu>i
C©u 1N: MuUi t4uyTn 2-nh M?t OuFt huyAt @W t1n là
g=?
! nD phan!
'! MuUi vun!
C©u 19: k.u O.nhX IuJ @hín @hc. nhiTu @hFt g=? ! Đ*+ng 2ột '! Đ9m
C. Vi?ta?min )! '^o
C©u 20 : 'á@ Hồ /p@ Tuy1n ngDn Độ@ lập lh.i
Minh n*G@ ,i-t N.m )ân @h< Cộng hoà ngày
(#$#1$%" ` /âu?
%.@uAn- t2ưBn- Ba 3Cnh.
'! Nhà Hát lGn Hà Nội
C©u 21: 'á@ Hồ Minh vào ngày tháng năm nào? %. 19/5/1890 '! 1$#"#1N$(
C! 1$#"#1$11
C©u 22: iHoàn BiAmn là t1n một hồ n*G@ ` Hà
Nội @W nghw. là g=?
!Cho liAm '! :Fy liAm
C. T2A &ại Di+m.
C©u 23: ĐJng Cộng MJn ,i-t N.m thành lập vào
ngày tháng năm nào?
%. E//19E0 '! H#(#1$H1
C! H#(#1$H(
C©u 24: T1n một @hiA@ @0u 2_@ Iu. MDng 'An HJi! %. HiFn GưHn- '! Thăng :ong
C! T4àng TiTn
C©u 25: Thành ph? /op n\i tiAng nhFt ` Tây
Nguy1n là:
%. 3I Gạt '! Đà Nxng
C! C0n Th8 )! HuA
C©u 26 : )ân tộ@ @W M? Kân /Dng nhFt là: %. 5inh '! M*+ng
C! '. N. )! Thái
C©u 27: Chh n\i t41n MDng là n^t /ộ@ /áo @<. vZng
/ồng 2ung nào?
! 7Dng Hồng '! )uy1n hJi miTn T4ung
C. SJn- CKu G6n-
C©u 28: Thành ph? nào /L t[ng là linh /D @<.
Nhà Nguy6n!
! Hồ Chí Minh B. Hu+
C! Đà Nxng )! C0n Th8
C©u 29: T1n một th_ng @Jnh ` MiTn '_@ n*G@ t.
/.ng /*h@ 2=nh @hpn là một t4ong 2Jy l= Iu.n thi1n
nhi1n thA giGi?
%.VLnh Hạ G6n- '! Cj. TZng
C! 'Li t_m 70m 78n
C©u 30: Tai n¹n giao th«ng nhiÒu nhÊt ë
níc ta x! "a t"#n $o¹i %&ng giao th«ng n'o
(
%. 3ưBn- MN '! Đ*+ng th<y
C! Đ*+ng hàng lhDng

Thái C©u 27: Chợ nổi trên sông là nét độc đáo của vùng đồng bằng nào? A. A. Cửa Tùng C.Quảng trường Ba Đình. Vi-ta-min D. 3/2/1932 C©u 24: Tên một chiếc cầu bắc qua sông Bến Hải. Muỗi vằn. A. Huế C. đủ lượng C©u 16: Bệnh sốt rét do sinh vật nào gây ra? A. Đường thủy C. Lấy kiếm C. B. Đường bột B. A nô phen. Cần Thơ D. Nhà Hát lớn Hà Nội C©u 21: Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào? A. Cần Thơ C©u 29: Tên một thắng cảnh ở Miền Bắc nước ta đang được bình chọn là một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới? A.Vịnh Hạ Long B. Sông Cửu Long C©u 28: Thành phố nào đã từng là kinh đô của Nhà Nguyễn. B.Cho kiếm B. Đà Nẵng C. Thăng Long C. Béo C©u 20 : Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945 ở đâu? A. 3/2/1931 C. Huế C©u 26 : Dân tộc có số dân đông nhất là: A. Ăn thật no C. quả chín chứa nhiều chất gì? A. C©u 23: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào? A.Nguyễn Khoa Điềm C. Đủ chất. 19/5/1911 C©u 22: “Hoàn Kiếm” là tên một hồ nước ở Hà Nội có nghĩa là gì? A. Mường C. Kí sinh trùng B. 19/5/1892 C.Ăn uống vệ sinh B. 19/5/1890 B. diệt bọ gậy và …… A. Sông Hồng B. Vi rút C. Đạm C. Đường bộ B. Tràng Tiền C©u 25: Thành phố đẹp nổi tiếng nhất ở Tây Nguyên là: A. Đường hàng không . Hiền Lương B. Trả lại kiếm. Trần Quốc Minh C©u 15: Để người mẹ và em bé khoẻ mạnh. 3/2/1930 B. Bãi tắm Sầm Sơn C©u 30: Tai n¹n giao th«ng nhiÒu nhÊt ë níc ta xÈy ra trªn lo¹i ®êng giao th«ng nµo ? A. Kinh B.Trần Đăng Khoa B. Đà Nẵng D. Diệt muỗi C©u 18: Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì? A. Đà Lạt B. người phụ nữ có thai cần ăn như thế nào? A. Ba Na D. Vi khuẩn C©u 17 : Cách phòng bệnh sốt rét tốt nhất là: Vệ sinh nhà cửa.“Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay A. Duyên hải miền Trung C. C©u 19: Rau xanh. Hồ Chí Minh B. Nhiều dinh dưỡng B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->