P. 1
De Thi Thu Chuyen DHSP HN Lan 5 Năm 2012

De Thi Thu Chuyen DHSP HN Lan 5 Năm 2012

|Views: 530|Likes:
Được xuất bản bởiNgụy Ngọc Xuân
Đề thi thử tại THPT chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 5 Năm 2012 Dạng file MS Word Có đáp án đăng tại vatlyphothong.net
Đề thi thử tại THPT chuyên ĐHSP Hà Nội Lần 5 Năm 2012 Dạng file MS Word Có đáp án đăng tại vatlyphothong.net

More info:

Published by: Ngụy Ngọc Xuân on Apr 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐH SP HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 (2012)
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài 90 ph!
"#0 $%& !'($ nghi)m*
H+, !-n !h. /inh0 1111111111111111111111111
S2 b34 5anh0 11111111111111111111111111
Cho: H6ng /2 Pl7ng
89
#, #:;<=0 < h J s

= , !2$ >? 3nh /3ng !'4ng $h%n @hAng
B
8<=0 C c m s = D
:
= 98=, ;
MeV
u
c
= D >? lEn >i)n !.$h
ng&F-n !2
=9
=, #<=0 e C

= D /2 GHIAHgaH>'A
:8 =
#, 0:8<=0
A
N mol

= <
I. PHẦN CHUNG CH T!T C" C#C TH$ %INH (&0 '()* +, '() 1 -./ '() &0)
C() 1: JK$h 5a4 >?ng gLm $&?n 5%F $M >? !N $Om PQB<=0
H9
H Ià !R >i)n $M >i)n 5&ng CQ9nS< TU $&?n 5%F $M >i)n !'V !h&Wn
n-n >X 5&F !'U 5a4 >?ng $Ya mK$h IEi hi)& >i)n !hZ $N$ >Ki gi[a hai bOn !R là =:T, ng\ời !a phOi $&ng $]p $h4 mK$h m?!
$Ang /&]! PQ0,9m^< Đi)n !'V $Ya $&?n 5%F $M gi3 !'_0
0. =0 `< 1. :,; `< C. ; `< 2. =,:; `<
C() 2: J?! mK$h $h+n /Mng gLm $&?n 5%F $M h) /2 !N $Om @hAng >ai Ià m?! !R >i)n $M 5i)n 5&ng biZn !hi-n< bhi >i)n 5&ng
$Ya !R >i)n là :0nS !hU mK$h !h& >\c$ b\E$ /Mng 90m< NZ& m&2n !h& >\c$ b\E$ /Mng #0m !hU phOi >id& $henh >i)n 5&ng $Ya
!R
0. !7ng !h-m 9;nS< 1. giOm bE! 9nS< C. !7ng !h-m :;nS< 2. giOm bE! #nS<
C() 3: TKi !hời >iXm ban >W&, >i)n !.$h !'-n !R >i)n $Ya mK$h 5a4 >?ng PC $M gi3 !'_ $N$ >Ki f
4
Q=0
HB
C< Thời gian >X !R phMng
hZ! >i)n !.$h là :g/< C\ờng >? hi)& 5Rng $Ya 5hng >i)n !'4ng mK$h là
0. =;, i= mG< 1. i,B; G < C. i,B; mG< 2. ;, ;; mG <
C() &: T'4ng !h. nghi)m IH%ng Id gia4 !h4a 3nh /3ng, @h4Ong $3$h gi[a hai @hj "S
=
Ià S
:
* là :mm, @h4Ong $3$h !k hai @hj
>Zn màn là :m Ià @h4Ong $3$h !k ng&Ln S >Zn ml! phmng $hna hai @hj là 0,;m< NZ& 5ời S !hj4 ph\ong /4ng /4ng IEi hai
@hj Id ph.a S
=
m?! @h4Ong =mm !hU @h4Ong Ià $hid& 5_$h $h&FXn $Ya I%n !'&ng !%m là
0. ;mm, ng\c$ $hid& 5ời $Ya S< 1. 9mm, ng\c$ $hid& 5ời $Ya S<
C. ;mm, $png $hid& 5ời $Ya S< 2. 9mm, $png $hid& 5ời $Ya S<
C() 5: qm $o bOn $Ya m?! $hiZ$ >àn ghi!a $M $h& @U :<=0
H8
/< T'4ng $3$ %m $M !Wn /2 /a& >%F, %m nà4 4h5/6 phOi là h+a %m
$Ya %m $o bOn >Mr
0. =;00Hs< 1. ;000Hs< C. =000Hs< 2. =:00Hs<
C() 7: Ng\ời !a 5png hK! p'4!4n b(n Ià4 hK! nh%n
i
8
Li >nng F-n >X g%F 'a phOn nng0
i
8
: p Li α + → < tiZ! phOn nng !'-n là
phOn nng !ua n7ng l\cng Ià hai hK! v !K4 !hành $M $png >?ng n7ng< P]F @h2i l\cng $3$ hK! nh%n !hj4 >on I_ & gWn >ng b6ng
/2 @h2i $Ya $hng< GM$ w gi[a h\Eng $h&FXn >?ng $Ya $3$ hK! v $M !hX
0. $M gi3 !'_ b]! @U< 1. b6ng #0
4
< C. b6ng =#0
4
< 2. b6ng =:0
4
<
C() 8:
:=0
B8
Bi "bi/m&!* là $h]! phMng xK y
H
< HK! nh%n $4n "/On phzm $Ya phMng xK* $M $]& !K4 gLm
0. B9 no!'An Ià =:# p'A!4n< 1. =:# no!'An Ià B9 p'A!4n<
C. B8 no!'An Ià =:i p'A!4n< 2. =:i no!'An Ià B8 p'A!4n<
C() 9: J?! I{! 5a4 >?ng >id& hha IEi bi-n >? GQ=:$m Ià $h& @U TQ0,9/< T2$ >? !'&ng bUnh lEn nh]! $Ya I{! !'4ng @h4Ong
!hời gian
=
=;
t s ∆ = là
0. =,BmC/< 1. =,;mC/< C. :,=mC/< 2. =,:mC/<
C() :: T'4ng !h. nghi)m IH%ng Id gia4 !h4a 3nh /3ng, ng&Ln /3ng ph3! 'a >Lng !hời hai bn$ xK $M b\E$ /Mng lWn l\c! là
|
=
Q0,;gm Ià |
:
Q0,#gm< tiZ! hai @hj IH%ng $3$h nha& =mm Ià @h4Ong $3$h !k hai @hj >Zn màn Onh là =m< b.$h !h\E$ Ipng
gia4 !h4a !'-n màn là =;mm< S2 I%n /3ng !'-n màn $M mà& $Ya |
=

0. :9< 1. :B< C. :#< 2. 8=<
C() 10: C\ờng >? 5hng >i)n f&a m?! >4Kn mK$h là
: 4/"=00 * " * i c t A π =
< Đi)n l\cng f&a m?! !iZ! 5i)n !hmng $Ya >4Kn mK$h
!'4ng !hời gian 0,00;/ @X !k l$ !Q0 là
0.
=
:;
C
π
< 1.
=
;0
C
π
C.
=
;0
C 2.
=
=00
C
π
C() 11: CM m?! m}& =00 gam $h]! phMng xK
=8=
;8
I < tiZ! '6ng /a& :9 ngàF >-m, l\cng $h]! >M $he $hn lKi m?! phWn !3m @h2i
l\cng ban >W&< Đ? phMng xK ban >W& $Ya m}& $h]! phMng xK là
0. =,:;<=0
=i
tf< 1. 9,#=<=0
=i
tf< C. =,#0<=0
=B
tf< 2. 9,#=<=0
=#
tf<
C() 12: Đ4Kn mK$h x4aF $hid& Gt gLm hai >4Kn mK$h nhu m($ n2i !iZp0 >4Kn GJ là >i)n !'V !h&Wn R, >4Kn Jt gLm $&?n
$Om !h&Wn P m($ n2i !iZp IEi !R >i)n C < Đl! Ià4 hai >W& >4Kn mK$h Gt m?! >i)n 3p x4aF $hid&, @hi >M biX& !hn$ $Ya >i)n
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 1=7 > M? -@ +hA 151
M? -@ +hA
151
3p !'-n >i)n !'V R là #0 : 4/"=00 * " *
8
R
u c t V
π
π = − Ià >i)n 3p !'-n >4Kn Jt !'ƒ pha
8
π
/4 IEi >i)n 3p gi[a hai >W& Gt< tiX&
!hn$ $Ya >i)n 3p >„ >l! Ià4 hai >W& >4Kn mK$h Gt là
0. #0 # 4/"=00 * " *
#
u c t V
π
π = − < 1. 90 # 4/"=00 * " *
:
u c t V
π
π = − <
C. #0 # 4/"=00 * " *
#
u c t V
π
π = + < 2. 90 # 4/"=00 * " *
:
u c t V
π
π = + <
C() 13: bhi $h4 5hng >i)n @hAng >ai f&a $&?n /o $]p $Ya m3F biZn 3p !hU !'4ng mK$h @.n $Ya $&?n !hn $]p
0. $M 5hng >i)n x4aF $hid& $hKF f&a< 1. $M 5hng >i)n m?! $hid& $hKF f&a<
C. $M 5hng >i)n @hAng >ai $hKF f&a< 2. @hAng $M 5hng >i)n $hKF f&a<
C() 1&: Ta $Wn !'&Fdn m?! $Ang /&]! >i)n =J^ 5\Ei m?! >i)n 3p hi)& 5Rng =0@T >i xa b6ng >\ờng 5%F m?! pha< JK$h >i)n
$M h) /2 $Ang /&]! là 0,B< J&2n $h4 !e l) $Ang /&]! ha4 ph. !'-n >\ờng 5%F @hAng f&3 ;… $Ang /&]! !'&Fdn >i !hU >i)n !'V R
$Ya >\ờng 5%F phOi $M gi3 !'_
0. #, 9 R k ≤ Ω< 1. 8, : R k ≤ Ω< C. #, 9 R ≤ Ω< 2. 8, : R ≤ Ω<
C() 15: bhi $M /Mng 5kng !'-n m?! /ci 5%F >àn hLi !hU
0. @h4Ong !hời gian ng(n nh]! gi[a hai lWn /ci 5%F 5&†i !hmng là m?! n‡a $h& @U /Mng<
1. @h4Ong $3$h gi[a >iXm n! Ià >iXm bRng lidn @d là m?! n‡a b\E$ /Mng<
C. hai >iXm >2i xnng IEi nha& f&a m?! >iXm n! l&An 5a4 >?ng $png pha<
2. !]! $O $3$ phWn !‡ !'-n 5%F >d& >nng F-n<
C() 17: CAng !h43! $Ya -lj$!'4n 'a @hui >Lng là 9,=9jT< ChiZ& lWn l\c! hai bn$ xK $M b\E$ /Mng |
=
Q0,:gm Ià |
:
Q0,9;gm
Ià4 bd ml! !]m >Lng< Hi)n !\cng f&ang >i)n
0. xOF 'a IEi $O hai bn$ xK >M< 1. $he xOF 'a IEi bn$ xK |
:
<
C. $he xOF 'a IEi bn$ xK |
=
< 2. @hAng xOF 'a IEi $O hai bn$ xK >M<
C() 18: tiZ! phOn nng nhi)! hK$h0
: : 8
= = :
D D He n + → + !ua 'a m?! n7ng l\cng b6ng ˆ Q 8,:; JjT< Đ? hR! @h2i $Ya
:
=
Dlà
0, 00:9
D
m u ∆ = Ià =&Q98=,;JjTC$
:
< N7ng l\cng li-n @Z! $Ya hK! nh%n
8
:
He là
0. ;,:: JjT< 1. 9,:9 JjT< C. B,;: JjT< 2. i,i: JjT<
C() 19: C4n l($ lh x4 !'j4 !hmng >nng, lh x4 nh‰< Tk I_ !'. $%n b6ng, @Š4 I{! x&2ng m?! >4Kn 8$m 'Li !hO $h4 I{! 5a4 >?ng<
T'4ng !hời gian :0/ $4n l($ !hN$ hi)n >\c$ ;0 5a4 >?ng, $h4 g Q ‹
:
mC/
:
< Te /2 gi[a >? lEn lN$ >àn hLi $N$ >Ki Ià $N$ !iX& $Ya
lh x4 là
0. i < 1. # < C. 9 < 2. ; <
C() 1:: Ch4 l7ng @.nh $M gM$ $hiZ! f&ang G >l! !'4ng @hAng @h.< ChiZ& $hpm !ia /3ng >on /($ mà& lR$ !hj4 ph\ong I&Ang
gM$ IEi ml! b-n !hn nh]! !hU !ia lM 'a @hui l7ng @.nh n6m /3! ml! b-n !hn hai< NZ& $hiZ& !ia /3ng gLm 8 3nh /3ng >on /($0
$am, $hàm, !.m Ià4 l7ng @.nh !hj4 ph\ong nh\ !'-n !hU $3$ !ia lM 'a @hui l7ng @.nh V ml! b-n !hn hai
0. gLm hai !ia $hàm Ià !.m< 1. $he $M !ia !.m<
C. $he $M !ia $am< 2. gLm hai !ia $am Ià !.m<
C() 20: Ch4 >4Kn mK$h Gt gLm >i)n !'V !h&Wn R, $&?n $Om !h&Wn $M >? !N $Om P Ià !R >i)n $M >i)n 5&ng C m($ n2i !iZp<
J là m?! >iXm !'-n 5%F n2i $3$ phWn !‡ !'-n Gt< tiZ!0 =00 # 4/"=00 * " *
8
AM
u c t V
π
π = + Ià =00 : 4/"=00 *" *
#
MB
u c t V
π
π = − <
tiX& !hn$ >i)n 3p gi[a hai >W& >4Kn mK$h Gt là
0. :00 : 4/"=00 * " *
#
AB
u c t V
π
π = − < 1. =00 8 4/"=00 *" *
#
AB
u c t V
π
π = + <
C. :00 : 4/"=00 *" *
#
AB
u c t V
π
π = + < 2. =00 8 4/"=00 * " *
#
AB
u c t V
π
π = − <
C() 21: J?! >?ng $o >i)n x4aF $hid& h4K! >?ng bUnh !h\ờng IEi >i)n 3p hi)& 5Rng b6ng ::0T Ià 5hng >i)n hi)& 5Rng b6ng
0,;G< tiZ! $Ang /&]! !ua nhi)! !'-n 5%F f&]n là B^ Ià h) /2 $Ang /&]! $Ya >?ng $o là 0,B< Hi)& /&]! $Ya >?ng $o "!e /2 gi[a
$Ang /&]! h[& .$h Ià $Ang /&]! !i-& !hR !4àn phWn* b6ng
0. 98…< 1. B#…< C. 90…< 2. 9=…<
C() 22: Đ4Kn mK$h gLm >i)n !'V R
=
Q80`, >i)n !'V R
:
Q=0`, $&?n 5%F !h&Wn $Om $M >? !N $Om
8
=0
L H
π
= Ià !R >i)n $M >i)n
5&ng !haF >ai >\c$ m($ n2i !iZp !hj4 >ng !hn !N !'-n< G+i J là >iXm n2i gi[a hai >i)n !'V< Đl! Ià4 hai >W& Gt m?! >i)n 3p
x4aF $hid& $M gi3 !'_ hi)& 5Rng UQ:00T Ià !Wn /2 ŒQ;0Hs< bhi >id& $henh >i)n 5&ng C !Ei gi3 !'_ CQC
m
!hU >i)n 3p hi)& 5Rng
U
Jt
>K! $N$ !iX&< Gi3 !'_ $Ya U
Jtmin

0. i;T< 1. =00T< C. :;T< 2. ;0T<
C() 23: J?! ng&Ln %m S là ng&Ln >iXm ph3! %m >mng h\Eng !'4ng mAi !'\ờng @hAng $M /N h]p !hR Ià phOn xK %m< TKi >iXm
J $3$h ng&Ln %m JSQBm, mn$ $\ờng >? %m là ;05t< Jn$ $\ờng >? %m !Ki >iXm N $3$h ng&Ln %m NSQ=#m là
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 2=7 > M? -@ +hA 151
0. 99 5t< 1. 9:5t< C. 9#5t< 2. 905t<
C() 2&: J?! I{! 5a4 >?ng >id& hha IEi ph\ong !'Unh xQ=0$4/"
:
t
π
H
8
π
* "$m*< Thời gian !k l$ I{! b(! >W& 5a4 >?ng >Zn l$
I{! f&a I_ !'. ; 8 − $m lWn !hn hai !hj4 $hid& 5\ong là
0. 9/< 1. i/< C. ==/< 2. 9/<
C() 25: J?! $4n l($ lh x4 $M >? $nng @Q:NCm, I{! nhu $M @h2i l\cng mQB0g, 5a4 >?ng !'-n ml! phmng n6m ngang, h) /2 ma
/3! !'\c! gi[a I{! Ià ml! ngang là 0,=< tan >W& @Š4 I{! 'a @hui I_ !'. $%n b6ng m?! >4Kn =0$m 'Li !hO nh‰< Ch4 gia !2$ !'+ng
!'\ờng gQ=0mC/
:
< T2$ >? lEn nh]! I{! >K! >\c$ b6ng
0. 0,8#mC/< 1. 0,:;mC/< C. 0,;mC/< 2. 0,8mC/<
C() 27: J?! $4n l($ lh x4 >l! !'-n ml! phmng n6m ngang gLm lh x4 nh‰ $M >? $nng @ Q =00 NCm Ià I{! nhu m $M @h2i l\cng
:00 g >ang >nng F-n V I_ !'. $%n b6ng< Ng\ời !a 5png m?! I{! nhu J $M @h2i l\cng ;0 g b(n Ià4 m !hj4 ph\ong ngang IEi
I{n !2$ I
4
Q : mC/< Sa& Ia $hKm hai I{! g(n Ià4 IEi nha& Ià 5a4 >?ng >id& hha< ti-n >? Ià $h& @U 5a4 >?ng $Ya $4n l($ lh x4

0. : $mD 0,:B0 /< 1. 9 $mD 0,#:B /< C. : $mD 0,8=9 /< 2. 9 $mD 0,;#0 /<
C() 28: Ph3! biX& nà4 /a& >%F 4h5/6 $h.nh x3$r
0. CAng !h43! $Ya @im l4Ki lEn hon $Ang $Wn !hiZ! >X giOi phMng $3$ -lj$!'4n li-n @Z! !'4ng $h]! b3n 5}n<
1. Che $M $3$ !Z bà4 f&ang >i)n $M $a!2! làm b6ng @im l4Ki @idm mEi h4K! >?ng >\c$ !'4ng Ipng 3nh /3ng nhUn !h]F<
C. PhWn lEn !Z bà4 f&ang >i)n h4K! >?ng >\c$ IEi !ia hLng ng4Ki<
2. PhWn lEn f&ang !'V "P•R* h4K! >?ng >\c$ IEi 3nh /3ng hLng ng4Ki<
C() 29: bhi giOm m?! n‡a $hid& 5ài $Ya lh x4 Ià giOm m?! n‡a @h2i l\cng $Ya I{! !hU $h& @U $Ya $4n l($ lh x4 /Ž
0. giOm m?! n‡a< 1. !7ng g]p b2n lWn< C. giOm b2n lWn< 2. !7ng g]p hai lWn<
C() 2:: T.nh $h]! nà4 /a& >%F 4h5/6 $M $h&ng V !ia hLng ng4Ki Ià !‡ ng4Kir
0. >d& $M bOn $h]! là /Mng >i)n !k< 1. >d& $M @hO n7ng g%F 'a hi)n !\cng f&ang >i)n ng4ài<
C. >d& là bn$ xK @hAng nhUn !h]F< 2. >d& $M !3$ 5Rng nhi)!<
C() 30: tiZ! 3nh /3ng >u $M b\E$ /Mng 5ài nh]! là 0,i;gm Ià 3nh /3ng !.m $M b\E$ /Mng ng(n nh]! là 0,9gm< TWn /2 giEi hKn
$Ya 5Oi /3ng nhUn !h]F là
0. 9,:<=0
=9
Hs >Zn #,;<=0
=9
Hs< 1. 8,9<=0
=9
Hs >Zn B,;<=0
=9
Hs<
C. 9,0<=0
=9
Hs >Zn i,;<=0
=9
Hs< 2. 9,:<=0
=9
Hs >Zn i,;<=0
=9
Hs<
C() 31: J?! $4n l($ lh x4 5a4 >?ng >id& hha !'-n ph\ong n6m ngang< bhi I{! $M li >? 8 $m !hU >?ng n7ng $Ya I{! lEn g]p
>Ai !hZ n7ng >àn hLi $Ya lh x4< bhi I{! $M li >? = $m !hU, /4 IEi !hZ n7ng >àn hLi $Ya lh x4, >?ng n7ng $Ya I{! lEn g]p
0. :# lWn< 1. 9 lWn< C. =# lWn< 2. =B lWn<
C() 32: SN ph3! f&ang nng IEi /N ph3! /3ng $Ya
0. 5%F !M$ bMng >•n nMng /3ng< 1. hL f&ang >i)n<
C. !ia l‡a >i)n< 2. bMng >•n 2ng<
C() 33: T'-n ml! m?! $h]! lung $M hai ng&Ln /Mng @Z! hcp •
=
, •
:
$3$h nha& ‘ Q :9 $m, 5a4 >?ng !hj4 $png ph\ong !hmng
>nng IEi $3$ ph\ong !'Unh0
= :
4/" *
O O
u u Ac t ω = = "! !.nh b6ng /, G !.nh b6ng mm*< bh4Ong $3$h ng(n nh]! !k !'&ng >iXm •
$Ya •
=

:
>Zn $%$ >iXm n6m !'-n >\ờng !'&ng !'N$ $Ya •
=

:
5a4 >?ng $png pha IEi • b6ng f Q 9 $m< S2 >iXm 5a4 >?ng IEi
bi-n >? b6ng @hAng !'-n >4Kn •
=

:

0. =B < 1. =# < C. :0 < 2. =9 <
C() 3&: N7ng l\cng $Ya ng&F-n !‡ hi>'A @hi jlj$!'4n V f&’ >K4 5kng !hn n >\c$ x3$ >_nh bVi $Ang !hn$0
:
=8, #
" *
n
E eV
n
= − <
NZ& ng&F-n !‡ hi>'A >ang V !'Kng !h3i @.$h !h.$h nng IEi mn$ n7ng l\cng N !hU /2 bn$ xK nM $M !hX ph3! 'a Ià b\E$ /Mng 5ài
nh]! $Ya $3$ bn$ xK >M lWn l\c! là
0. # bn$ xKD =,BiB9 gm< 1. = bn$ xKD 0,09i98 gm< C. # bn$ xKD 0,=Bi9 gm< 2. 8 bn$ xKD 0,#;i# gm<
C() 35: T'4ng m?! h?p @.n $hna : !'4ng 8 phWn !‡0 >i)n !'V !h&Wn, $&?n $Om !h&Wn, !R >i)n m($ n2i !iZp, IEi hai >W& n2i 'a
ng4ài là G Ià t< Đl! Ià4 hai >W& G, t $Ya nM m?! >i)n 3p x4aF $hid& =:0 : 4/"=00 *" *
8
u c t V
π
π = − !hU $\ờng >? 5hng >i)n
f&a h?p là # /in"=00 * " *
8
i t A
π
π = + < C3$ phWn !‡ !'4ng h?p là
0.
8
=0
#0 D
: 8
R C F
π

= Ω = < 1.
8
#0 D
;
R L H
π
= Ω = <
C.
#
:0 8 D
=0
R L H
π
= Ω = < 2.
8
=0
:0 8 D
#
R C F
π

= Ω = <
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 3=7 > M? -@ +hA 151
C() 37: J?! $4n l($ >on $M $hid& 5ài 5%F !'j4 ‘ Q 9; $m, @h2i l\cng I{! nlng là m Q =00 g< C4n l($ 5a4 >?ng !Ki noi $M gia
!2$ !'+ng !'\ờng g Q =0 mC/
:
< bhi $4n l($ >i f&a I_ !'. $%n b6ng, lN$ $7ng 5%F !'j4 b6ng 8 N< T{n !2$ $Ya I{! nlng @hi >i f&a
I_ !'. nàF $M >? lEn là
0.
8 :
mC/< 1. 8 mC/< C. 8 8 mC/< 2. : mC/<
C() 38: Ch+n ph3! biX& >ng<
0. C3$ ng&F-n !‡ mà hK! nh%n $M $png /2 no!'4n nh\ng @h3$ nha& Id /2 p'4!4n g+i là $3$ >Lng I_<
1. PN$ hK! nh%n là lN$ li-n @Z! $3$ n&$l4n, nM $he $M !3$ 5Rng V @h4Ong $3$h ']! ng(n Ià4 $“ =0
H=0
m<
C. Đ? hR! @h2i $Ya hK! nh%n là >? $h-nh l)$h gi[a !ang @h2i l\cng $Ya $3$ n&$l4n !K4 !hành hK! nh%n Ià @h2i l\cng hK!
nh%n<
2. N7ng l\cng li-n @Z! $Ya hK! nh%n là n7ng l\cng !2i !hiX& $Wn $&ng $]p >X $3$ n&$l4n ">ang >nng 'i-ng 'Ž* li-n @Z! IEi
nha& !K4 !hành hK! nh%n<
C() 39: T'4ng mK$h >i)n x4aF $hid& ba pha, !Oi m($ hUnh /a4, @hi m?! pha !i-& !hR >i)n b_ $h{p !hU $\ờng >? 5hng >i)n
!'4ng hai pha $hn lKi
0. >d& !7ng l-n<
1. >d& @hAng !haF >ai<
C. pha nà4 $M !ang !'V nhu hon !hU $\ờng >? 5hng >i)n !7ng l-n Ià ng\c$ lKi<
2. >d& giOm x&2ng<
C() 3:: Ph\ong !'Unh mA !O m?! /Mng 5kng $M 5Kng
x
=0 4/" */in"; *
8 9 8
u c t
π π π
π = − + , !'4ng >M & Ià x >\c$ >4 b6ng $m, !
>\c$ >4 b6ng /< T2$ >? !'&Fdn /Mng $hKF b6ng
0.
=
=;
$mC/< 1.
=0
8
π
$mC/< C. =; $mC/< 2. ;0‹ $mC/<
C() &0: Ch4 m?! >4Kn mK$h gLm >i)n !'V !h&Wn R Q =; `, $&?n $Om !h&Wn
9
=0
L H
π
= Ià !R >i)n $M >i)n 5&ng
8
=0
:
C F
π

=
m($ n2i !iZp< Đi)n 3p >l! Ià4 hai >W& >4Kn mK$h là #0 : 4/=00 " * u c t V π = < ĐX $\ờng >? 5hng >i)n hi)& 5Rng !'4ng mK$h
9G I = , ng\ời !a ghŠp !h-m IEi !R C m?! !R C
4
< C3$h ghŠp Ià gi3 !'_ >i)n 5&ng $Ya !R C
4

0. ghŠp /4ng /4ngD C
4
Q =;9 gS< 1. ghŠp n2i !iZpD C
4
Q =;9 gS<
C. ghŠp /4ng /4ngD C
4
Q i9,; gS< 2. ghŠp n2i !iZpD C
4
Q i9,; gS<
II. PHẦN BICNG : MDA +hE FA/h 'hG HIJ 1 +;o/6 2 KhL/ : KhL/ 0 hoM' KhL/ 1.
0. ThNo 'hOP/6 +;Q/h Ch)R/ (+, '() &1 -./ '() 50)
C() &1: Hai l4a nhu gi2ng nha& !K4 !hành hai ng&Ln @Z! hcp, >l! $3$h nha& S
=
S
:
Q ; m< Chng ph3! 'a %m $M !Wn /2 990Hs
IEi I{n !2$ !'&Fdn %m I Q 880 mC/< bhi >i !k S
=
>Zn S
:
ng\ời f&an /3! nghj >\c$ %m !4 nh]! >W& !i-n !Ki >iXm J< bh4Ong
$3$h S
=
J là
0. 0,i; m< 1. 0,; m< C. =,:; m< 2. 0,:; m<
C() &2: J?! m3F ph3! >i)n x4aF $hid& m?! pha /inh 'a /&]! >i)n >?ng $M biX& !hn$0
i;9 4/"=:0 * " * e c t V π =
< tiZ! 'A!4 f&aF
IEi !2$ >? 900 IhngCph! Ià m†i $&?n 5%F $Ya phWn nng $M ;0 Ihng< Tk !hAng $N$ >Ki f&a m†i Ihng 5%F là
0. :,; m^b< 1. i,; m^b< C. =0 m^b< 2. ; m^b<
C() &3: C4n l($ lh x4 5a4 >?ng IEi ph\ong !'Unh 4/": * " *
:
x Ac t cm
π
π = − < T'4ng @h4Ong !hời gian
;
=:
/, @X !k !hời >iXm ban
>W&, $4n l($ >i >\c$ f&„ng >\ờng # $m< ti-n >? 5a4 >?ng là
0. # $m< 1. : $m< C. ; $m< 2. 9 $m<
C() &&: C4n l($ lh x4 !'j4 !hmng >nng, bi-n >? 5a4 >?ng $M >? lEn g]p : lWn >? 5„n $Ya lh x4 @hi I{! V I_ !'. $%n b6ng< Te /2
gi[a !hời gian lh x4 b_ nŠn Ià b_ 5„n !'4ng m?! $h& @U là
0. : < 1. 8 < C. =C : < 2. =C 8 <
C() &5: Đ4Kn mK$h Gt gLm >i)n !'V R Q 90 `, m?! $&?n 5%F !h&Wn $Om $M >? !N $Om
#
=0
L H
π
= Ià !R >i)n C m($ n2i !iZp<
Đl! Ià4 hai >W& >4Kn mK$h >M m?! >i)n 3p x4aF $hid& =#0 4/"=00 * " *
#
AB
u c t V
π
π = + !hU $Ang /&]! !i-& !hR !'-n >4Kn mK$h >M
b6ng 8:0 ^< tiX& !hn$ >i)n 3p !'-n hai >W& !R >i)n là
0. B0 : 4/"=00 * " *
:
C
u c t V
π
π = − < 1. @hAng >Y >id& @i)n >X x3$ >_nh<
C. =:0 4/"=00 *" *
8
C
u c t V
π
π = − < 2. :90 4/"=00 * " *
8
C
u c t V
π
π = − <
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 &=7 > M? -@ +hA 151
C() &7: ThN$ hi)n gia4 !h4a 3nh /3ng IEi hai @hj IH%ng $3$h nha& a Q = mm< •i $h&FXn màn Onh "”* 'a xa hai @hj !h-m m?!
>4Kn ;0 $m !hU @h4Ong I%n !'-n màn !7ng !h-m 0,8 mm< t\E$ /Mng $Ya bn$ xK 5png !'4ng !h. nghi)m là
0. 0,#0 gm< 1. 0,;9 gm< C. 0,;0 gm< 2. 0,90 gm<
C() &8: SN !ang hcp $3$ hK! nh%n hi>'A !hành hK! nh%n h-li 5ƒ xOF 'a V
0. nhi)! >? !h]p Ià 3p /&]! !h]p< 1. nhi)! >? $a4 Ià 3p /&]! $a4<
C. nhi)! >? !h]p Ià 3p /&]! $a4< 2. nhi)! >? $a4 Ià 3p /&]! !h]p<
C() &9: ˆ&ang pha Jl! T'ời !h& >\c$ !'-n T'3i Đ]! là
0. f&ang pha li-n !R$< 1. f&ang pha IK$h h]p !hR $Ya @h. f&FXn Jl! T'ời<
C. f&ang pha IK$h ph3! xK< 2. f&ang pha IK$h h]p !hR $Ya @h. f&FXn T'3i Đ]!<
C() &:: JK$h 5a4 >?ng PC >ang 5a4 >?ng !N 54 IEi $h& @U là T< Thời gian ng(n nh]! @X !k l$ n7ng l\cng !k !'\ờng b6ng ba
lWn n7ng l\cng >i)n !'\ờng >Zn l$ n7ng l\cng >i)n !'\ờng b6ng n7ng l\cng !k !'\ờng là
0.
:9
T
< 1.
=#
T
< C.
#
T
< 2.
=:
T
<
C() 50: Ph3! biX& nà4 5\Ei >%F là F<Ar
0. Tia hLng ng4Ki $M bOn $h]! là /Mng >i)n !k<
1. T{! n&ng nMng V nhi)! >? !h]p $he ph3! 'a !ia hLng ng4Ki< Nhi)! >? $Ya I{! !'-n ;00
4
C mEi b(! >W& ph3! 'a 3nh /3ng @hO
@iZn<
C. Tia hLng ng4Ki @.$h !h.$h !h_ gi3$ làm $h4 !a nhUn !h]F mà& hLng<
2. Tia hLng ng4Ki n6m ng4ài Ipng 3nh /3ng @hO @iZn, !Wn /2 $Ya !ia hLng ng4Ki nhu hon !Wn /2 $Ya 3nh /3ng >u<
1. ThNo 'hOP/6 +;Q/h N(/6 '<o (+, '() 51 -./ '() 70)
C() 51: J?! $4n l($ >on 5a4 >?ng >id& hha IEi bi-n >? gM$ v
4
Q B
4
< T'4ng f&3 !'Unh 5a4 >?ng, !e /2 gi[a lN$ $7ng 5%F $N$
>Ki Ià lN$ $7ng 5%F $N$ !iX& là
0. =,0:9;< 1. =,08:=< C. =,08B9< 2. =,0:=9<
C() 52: J?! >•a mung, phmng, >Lng $h]! $M b3n @.nh : m $M !hX f&aF >\c$ f&anh m?! !'R$ >i f&a !%m Ià I&Ang gM$ IEi ml!
phmng >•a< T3$ 5Rng Ià4 >•a m?! mAmjn lN$ 9#0 N<m @hAng >ai, >•a $h&FXn >?ng f&aF f&anh !'R$ IEi gia !2$ gM$ 8 'a5C/
:
<
bh2i l\cng >•a là
0. =#0 @g< 1. :90 @g< C. 9#0 @g< 2. B0 @g<
C() 53: PWn l\c! $hiZ& Ià4 $a!A! $Ya m?! !Z bà4 f&ang >i)n $3$ $hpm 3nh /3ng >on /($ $M !Wn /2 Œ, :Œ !hU I{n !2$ ban >W&
$N$ >Ki $Ya $3$ f&ang jlj$!'4n !\ong nng là I, :I< NZ& 5png $hpm /3ng $M !Wn /2 8Œ !hU I{n !2$ ban >W& $N$ >Ki $Ya $3$
f&ang jlj$!'4n là
0. iv < 1. =0v < C. 8I < 2. ;v <
C() 5&: GiO /‡ $M $4n !à& I– !'R $h&FXn >?ng IEi !2$ >?
:
c
v = >2i IEi T'3i Đ]! "IEi $ là !2$ >? 3nh /3ng !'4ng $h%n @hAng*<
bhi >Lng hL !'-n $4n !à& >M $hKF >\c$ =h !hU >Lng hL !'-n T'3i Đ]! $hKF >\c$
0. =000 h< 1. 0,B## h< C. =,=;; h< 2. =,:08 h<
C() 55: J?! b3nh >à $M m4mjn f&3n !.nh 8 @g<m
:
, !k !'Kng !h3i nghe, >\c$ >\a >Zn I{n !2$ ;90 IhngCph! !'4ng #/< J4mjn
lN$ !3$ 5Rng l-n b3nh >à là
0. :B,8 N<m < 1. B9,B N<m < C. :i0 N<m < 2. 80 N<m <
C() 57: J?! $4n l($ I{! l. $M m4mjn f&3n !.nh >2i IEi !'R$ f&aF là 8 @g<m
:
, $M @h4Ong $3$h !k !'+ng !%m >Zn !'R$ f&aF là
0,: m, 5a4 >?ng !Ki noi $M gia !2$ 'oi !N 54 g Q ‹
:
mC/
:
IEi $h& @U 'i-ng là :,0 /< bh2i l\cng $Ya $4n l($ là
0. =0 @g< 1. =; @g< C. :0 @g< 2. =:,; @g<
C() 58: Ph3! biX& nà4 5\Ei >%F F<Ar
0. J4mjn f&3n !.nh $Ya I{! '(n l&An $M !'_ /2 5\ong<
1. bhi I{! '(n f&aF f&anh m?! !'R$ $2 >_nh, m+i phWn !‡ $Ya I{! '(n >d& $M gia !2$ gM$ b6ng nha& n-n $M m4mjn f&3n
!.nh nh\ nha&<
C. Đon I_ >4 m4mjn f&3n !.nh là @g<m
:
<
2. J4mjn f&3n !.nh $Ya I{! '(n >2i IEi m?! !'R$ f&aF >l$ !'\ng $h4 mn$ f&3n !.nh $Ya I{! >M >2i IEi $h&FXn >?ng f&aF
f&anh !'R$<
C() 59: NhUn Ià4 m?! @.nh l+$ /($ $Ya m3F Onh, !a !h]F nM $M mà& Iàng< Ph3! biX& nà4 /a& >%F là >ngr
0. b.nh >M @hAng h]p !hR 3nh /3ng >u<
1. b.nh >M @hAng h]p !hR 3nh /3ng 5a $am, h]p !hR 3nh /3ng >u<
C. b.nh >M h]p !hR 3nh /3ng 5a $am, @hAng h]p !hR 3nh /3ng >u<
2. b.nh >M $h4 f&a hW& hZ! 3nh /3ng Iàng, h]p !hR hW& hZ! $3$ 3nh /3ng $hn lKi<
C() 5:: J4mjn >?ng l\cng $Ya m?! I{! '(n f&aF f&anh m?! !'R$ $2 >_nh /Ž
0. @hAng >ai @hi hcp lN$ !3$ 5Rng l-n I{! b6ng @hAng<
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 5=7 > M? -@ +hA 151
1. l&An l&An @hAng >ai<
C. !haF >ai @hi $M m4mjn ng4Ki lN$ !3$ 5Rng<
2. !haF >ai @hi $M ng4Ki lN$ !3$ 5Rng<
C() 70: Ng\ời !a x3$ >_nh !2$ >? $Ya m?! ng&Ln %m b6ng $3$h /‡ 5Rng !hiZ! b_ >4 !Wn /2 %m< bhi ng&Ln %m $h&FXn >?ng
!hmng >d& lKi gWn !hiZ! b_ >ang >nng F-n !hU !hiZ! b_ >4 >\c$ !Wn /2 %m là B;0 Hs, $hn @hi ng&Ln %m $h&FXn >?ng !hmng >d&
IEi $png !2$ >? >M 'a xa !hiZ! b_ !hU !hiZ! b_ >4 >\c$ !Wn /2 %m là #00 Hs< tiZ! ng&Ln %m Ià !hiZ! b_ l&An $png n6m !'-n m?!
>\ờng !hmng, !Wn /2 $Ya ng&Ln %m ph3! 'a là @hAng >ai Ià !2$ >? !'&Fdn %m !'4ng mAi !'\ờng b6ng 890 mC/< T2$ >? $Ya
ng&Ln %m nàF "x]p xe* là
0. #0,:; mC/< 1. 90,B; mC/< C. 9B,80 mC/< 2. ;B,#: mC/<
HHHHHHHHHH HST HHHHHHHHHH
ĐTK T/ Đ@ +hA +hU +VA THPT 'h)WX/ ĐVA HY' %O PhVJ HI NZA > LI/ 5 > N[J hY' 2011 \ 2012
M] ĐỀ 151
Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA
1 B 11 B 21 D 31 A 41 D 51 A
2 C 12 B 22 D 32 D 42 D 52 A
3 D 13 D 23 A 33 B 43 D 53 A
4 B 14 D 24 B 34 A 44 C 54 C
5 D 15 A 25 D 35 A 45 D 55 A
6 C 16 C 26 C 36 B 46 A 56 B
7 B 17 D 27 C 37 C 47 B 57 B
8 A 18 A 28 A 38 A 48 B 58 D
9 C 19 C 29 B 39 C 49 A 59 C
10 B 20 C 30 C 40 B 50 C 60 D
Đ#NH M#^ LẠI N_I 2UNG ĐỀ 1`I a<+HWKho+ho/6./N+
THPT CHUYÊN Đ~I H•C SƯ PH~J€THI TH• Đ~I H•C P‚N ;€:0=:€JAn T{! l.
T;</6 7=7 > M? -@ +hA 151

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->