CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHÍNH THỨC
20 - 01 - 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2011
TỪ NGÀY 01/01/2011 ĐẾN NGÀY 31/12/2011
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

NỘI DUNG
Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

07

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

08

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1


số
2

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

110
111
112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

120
121
129

III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

130
131
132
133

Thuyết
minh
3

Số cuối năm

Số đầu năm

4

5

9.279.160.021.716

5.804.397.860.378

VI.1

3.101.435.901.849
771.435.901.849
2.330.000.000.000

234.843.207.079
234.843.207.079
-

VI.2

736.033.188.192
815.277.431.792
(79.244.243.600)

2.092.259.762.292
2.162.917.431.792
(70.657.669.500)

2.126.947.803.251
1.152.632.033.803
743.668.199.436
-

1.119.075.135.003
595.420.415.184
340.411.981.006
-

-

-

VI.3

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

138
139

VI.4
VI.5

232.545.166.006
(1.897.595.994)

183.818.883.488
(576.144.675)

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

140
141
149

VI.6
VI.7

3.186.792.095.368
3.191.726.002.038
(4.933.906.670)

2.272.650.052.063
2.276.752.660.978
(4.102.608.915)

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
5. Tài sản ngắn hạn khác

150
151
152
154
158

127.951.033.056
56.321.028.026
70.615.030.542
1.014.974.488

85.569.703.941
37.892.633.665
15.992.818.623
31.684.251.653

137

VI.8

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1
B- TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)


số
2
200

Thuyết
minh
3

Số cuối năm

Số đầu năm

4
6.285.158.103.799

5
4.949.908.765.951

210
211
212
213
218
219

-

23.624.693
23.624.693
-

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2. Tài sản cố định thuê tài chính

220
221
222
223
224

4.571.226.735.584
3.140.742.111.001
4.819.396.220.602
(1.678.654.109.601)
-

3.058.038.713.598
2.278.666.157.863
3.701.896.691.342
(1.423.230.533.479)
-

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

225
226
227
228
229
230

209.380.741.295
305.503.445.243
(96.122.703.948)
1.221.103.883.288

126.013.324.335
185.265.480.642
(59.252.156.307)
653.359.231.400

III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

240
241
242

73.182.137.539
90.177.337.460
(16.995.199.921)

73.328.395.211
76.570.608.223
(3.242.213.012)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài
hạn (*)

250
251
252
258
259

1.550.368.535.378
823.752.380.127
214.466.955.551
783.611.273.800
(271.462.074.100)

1.659.632.386.999
561.052.384.560
214.466.955.551
1.036.111.273.800
(151.998.226.912)

V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác

260
261
262
268

90.380.695.298
13.955.996.238
75.328.279.060
1.096.420.000

158.885.645.450
94.165.141.674
62.865.036.536
1.855.467.240

15.564.318.125.515

10.754.306.626.329

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (100+200)

270

VI.9

VI.10

VI.12
VI.11

VI.13
VI.14
VI.15
VI.16

VI.17

4

20 VI. Nợ dài hạn 1.360 VI. Doanh thu chưa thực hiện 9.583 16.307 1.21 VI.000) 2.993.000.643.Phường Tân Phú .625. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6. Thặng dư vốn cổ phần 3.500 - 159.000 1.653 567. Vốn chủ sở hữu 1.381.100.276. Quỹ khen thưởng phúc lợi Mã số 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 Thuyết minh 3 319 320 323 II.789.715.22 58.703.000.699 158.648 263.000 51.520.338.506.825.000 (2.290.19 VI. Quỹ dự phòng tài chính 9.893 - 5 2.25 5 . Phải trả người lao động 6.18 VI.540. Phải trả dài hạn khác 4.721.172.148.029.284. Phải trả dài hạn người bán 2.712.530.806 92.865 353. Vay và nợ dài hạn 5.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B.310.000) 908.719 259.943.561. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9.23 346.051.293 30.870 3.653 260.058.541.441.484 32.120.350.NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I.950.236.646.229.643. Nợ ngắn hạn 1.812. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.000 (669.807.690.307.182. Vay và nợ ngắn hạn 2. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.844. mất việc làm 7.956.000 1.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .148.182.24 VI.789.768 92.223 - 12.994. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Số cuối năm Số đầu năm 4 3.346.169. Cổ phiếu quỹ 5.268 5.645.412.000. Quỹ đầu tư phát triển 8.956.056 7.182.440 5.210 287.950.293 278.156. Dự phòng trợ cấp thôi việc.200.754.440 7. Chi phí phải trả 7.552 42.803. Phải trả dài hạn nội bộ 3.493 115.152.170.794.895. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Các khoản phải trả.114.008. Phải trả nội bộ 8.112.206.952.412.287.592.876 - VI.287.960. Người mua trả tiền trước 4.389.075 2.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B01-DN Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN 1 A.687.577.459 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.153. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.005 VI. Dự phòng phải trả dài hạn 8.384 556.024.216.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 I.000 66.882.095.873. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.837.192.505.245. phải nộp ngắn hạn khác 10. Phải trả người bán 3.870 12.114.Quận 7 .521.000 1.787 116.000.000.515.571. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.817.072.147.000 4.755.

303. Dự toán chi sự nghiệp.877.30 1.325. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 430 432 433 440 NGUỒN VỐN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400) Thuyết minh 3 Số cuối năm Số đầu năm 4 5 - - - - - - 15.Quận 7 .482.564. Hàng hóa nhận bán hộ. Ngoại tệ các loại: USD EUR NZD 6.52 - 1. Nguồn kinh phí 2.515 10.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 1 11.69 - 6 . dự án - - 27.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . nhận gia công - - 3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Mã số 2 421 422 II.125.318.357. Tài sản thuê ngoài 2. Nợ khó đòi đã xử lý 5.Phường Tân Phú . Vật tư.754.306. ký cược 4. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.93 994. hàng hóa nhận giữ hộ.329 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MẪU SỐ B01-DN Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Thuyết minh Số đầu năm Số cuối năm 1.989. nhận ký gửi. Nguồn vồn đầu tư XDCB 12.626.

.

400.554.560) 26 - - 27 471.000.933.003.108.Phường Tân Phú . Tiền thu từ thanh lý.659.567.20 8 .Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.449) (916.000) 24 1.12 VII.578) 22 50.231.173.167.932.822) (548.661.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .809.964.066.326. mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.736.544.421.Tiền thu lãi cho vay. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động .016.414.509.426.768 2.621.557. Tiền chi cho vay.550.(Tăng) / giảm các khoản phải thu .444 25 (262.147) (4.810.085 (610.000.4 VI. thuế thu nhập phải nộp) .599 12 13 14 15 16 (23.564.567) (520.479.000 (309.162.148.984 720. Tiền chi mua sắm.027.911.255.866.11 VI.970.Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh II.704 (1.911) (997.585.843.388.840. nhượng bán TSCĐ 3.000.404.273 08 4.713.325.125.700.979.403.824.988.10 VI.810. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7. Lợi nhuận trước thuế 2.573.626.130.699.Quận 7. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.007 04 7.996.523) 11 782.182 286.968.190.346.Tiền lãi vay đã trả .605.979) (13.953 4.853.534 23 (18.148.554.582.514) (14.472.113.876. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.837.428.951) (1.449.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh .917.540.931) 6.737.569.512.161 03 131.231.785.939.(Lãi) / lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện .135.803.511) (298.000) (500.401.411 361.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp .Khấu hao TSCĐ .955.640 21 (1.334 (329.330.336.347.289 30. cổ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2011 MẪU SỐ B03-DN Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 I. Điều chỉnh cho các khoản 01 .302) 02 VI. bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5.774. xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.(Tăng) / giảm hàng tồn kho .384.858 30 157.173) 66.160 3.704.743.501.351.974) (789.(Lãi) / lỗ từ hoạt động đầu tư .482 261.199) 20 2.512.995.684 (42.(Tăng) / giảm chi phí trả trước .Tăng / (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả.420.333) 13. Tiền thu hồi cho vay.995 398.000.092.294) 1.(Lãi) / lỗ từ các khoản dự phòng .105) 05 06 (507.000.641.866.985.Chi phí lãi vay 3.056 272.466.816 09 10 (1.

Quận 7.916.101.397.849 234. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 31 1.247.000 32 (1.780.000) 33 34 35 36 40 624.574.662) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 234.765.209.756) 70 3. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu.207.743. mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành 3.000) (1.000) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 2.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .435.866.454.079 415.000 18.835.852.068.000) (1.200.207.530. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. nhận vốn góp của chủ sở hữu 2. Tiền chi trả nợ gốc vay 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6.079 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 9 .843.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 III.843. Tiền vay ngắn hạn.472 (180.185.947.260.400.000 (403.417.835.702) (607.000.972.Phường Tân Phú .801.000 (1.731. dài hạn nhận được 4.000.428.901.101.829.000) (514.497 61 (379.000) 126.200.000.000) (741.496.000 966.528.064.420.

TP. 2/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng . + Công ty có các đơn vị phụ thuộc sau: Các chi nhánh bán hàng: 1/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội . Hình thức sở hữu vốn Các thời điểm quan trọng liên quan đến việc hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công ty”) được ghi nhận như sau: + Ngày 29/04/1993 : Công ty Sữa Việt Nam (loại hình Doanh Nghiệp Nhà Nước) được thành lập theo Quyết định số 420/CNN/TCLD của Bộ Công Nghiệp Nhẹ. 2/ Nhà máy sữa Trường Thọ . TP Đà Nẵng. Quận Ba Đình. + Ngày 28/12/2005 : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép niêm yết số 42/UBCK-GPYN.Số 32 Đặng Văn Bi. Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ số 10 đường Tân Trào . Quận Hải Châu.Phường Tân Phú . Q. TP. Tòa nhà Handi Resco. Phường Hải Châu II. 3/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Cần Thơ . 10 .Quận 7 . + Ngày 19/01/2006 : Cổ phiếu của Công Ty được niêm yết trên Thị trường chứng khoán TP HCM. Đồng Nai. + Ngày 20/11/2003 : Công ty đăng ký trở thành một Công ty Cổ phần và bắt đầu hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001932.Phường Tân Phú .Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà máy sản xuất: 1/ Nhà máy sữa Thống Nhất .Số 86D Thới Bình.Số 12 Đặng Văn Bi.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Bảng thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính) I. + Ngày 01/10/2003 : Công ty được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà Nước của Bộ Công Nghiệp theo Quyết định 155/2003/QĐ-BCN. TP Cần Thơ. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Tại thời điểm 31/12/2011. TP Hà Nội. 521 Kim Mã. Phường Ngọc Khánh.Tầng 11.Thủ Đức.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . 3/ Nhà máy sữa Dielac .Thủ Đức. Tháp B.Khu Công nghiệp Biên Hòa I.Số 12 Chi Lăng.HCM.HCM. Q.Quận 7.

Quận 1. Kho vận: 1/ Xí nghiệp Kho Vận . b.Số 32 Đặng Văn Bi. hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). P.Khu Công nghiệp Trà Nóc.Công ty TNHH Một Thành viên Sữa Dielac 2. Q12. sữa bột.Quận 7. nguyên liệu. Tỉnh Nghệ An.Quang Trung. Phòng khám: Phòng khám đa khoa An Khang . Sản xuất và kinh doanh bánh. Hà Nội. nước giải khát.Phường Tân Phú . Bình Định.Công ty TNHH Một Thành viên Bò Sữa Việt Nam Sản xuất sữa 100% . c. + Công ty có các Công ty con như sau: Công ty con Phần vốn Công ty nắm giữ . TP. Tỉnh Bắc Ninh. TP HCM. Hoạt động chính sản Sản xuất sữa 100% Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh. Q.Thủ Đức. 11 .Khu Công nghiệp Tiên Sơn. Kinh doanh nhà. xã Nghi Thu.87A CMT8. 8/ Nhà máy nước giải khát Việt Nam . Q. Xã Dương Xá.Khu Công nghiệp Mỹ Phước II. sữa đậu nành.Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Bất động Phát triển bất động 100% sản Quốc tế .87 Hoàng Văn Thụ.TP HCM. 7/ Nhà máy sữa Bình Định . 5/ Nhà máy sữa Sài Gòn .Khu CN Tân Thới Hiệp. TX Cửa Lò. bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác.Công ty TNHH Một Thành viên Sữa Lam Sơn Sản xuất sữa 100% . thiết bị phụ tùng. TP Quy Nhơn. Gia Lâm.HCM. 6/ Nhà máy sữa Nghệ An . vật tư. Cần Thơ. Môi giới. cho thuê bất động sản.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Tỉnh Bình Dương. 9/ Nhà máy sữa Tiên Sơn . 2/ Xí nghiệp Kho Vận Hà Nội – Km 10 Quốc lộ 5.Đường Sào Nam.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4/ Nhà máy sữa Cần Thơ . d. sữa hộp. Kinh doanh thực phẩm công nghệ. công ty được phép thực hiện các lĩnh vực và ngành nghề như sau: a.

Quận 7. In trên bao bì. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. KỲ KẾ TOÁN. các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi. mua bán rượu. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. h. đồ uống. j. Chăn nuôi. Dịch vụ sau thu hoạch. cà phê rang-xay-phin-hòa tan (không sản xuất chế biến tại trụ sở). g. III. bia. l. - Các thông tin tài chính đã được soạn lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS 21 – Trình bày Báo cáo tài chính. chè uống.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Bốc xếp hàng hóa. n. - Chế độ Kế toán được áp dụng nhất quán với những Chế độ Kế toán áp dụng với Báo cáo tài chính năm cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. f. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. 12 .Phường Tân Phú . Xử lý hạt giống để nhân giống. m. thực phẩm chế biến. k. Kỳ kế toán Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. mua bán sản phẩm nhựa (không sản xuất bột giấy. Sản xuất. tái chế phế thải nhựa tại trụ sở). Sản xuất và mua bán bao bì. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ). - Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009. trồng trọt. o. 2. II. bến bãi. Kinh doanh kho. Phòng khám đa khoa. trồng trọt.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 e. Sản xuất. i.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . và được soạn lập theo Chế độ Kế toán. Tiền và nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: - Tiền: bao gồm tiền mặt. - Ban Điều Hành đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính. + Các khoản tiền đang chuyển: dựa vào các lệnh chuyển tiền chưa có giấy báo Nợ và giấy nộp tiền chưa có giấy báo Có. - 2. tiền đang chuyển. IV. - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Không có Chuẩn mực Kế toán Việt Nam mới được ban hành hoặc sửa đổi có hiệu lực cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.Quận 7. b. - Báo cáo tài chính sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (“VNĐ”). Nguyên tắc Kế toán Việt Nam được chấp nhận chung tại Việt Nam. Tiền và tương đương tiền a. tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2. phiếu chi tiền mặt. + Các khoản tiền gửi ngân hàng: Căn cứ vào giấy báo Nợ và báo Có của Ngân hàng kết hợp với Sổ phụ hoặc bảng xác nhận số dư của các ngân hàng tại từng thời điểm. 3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài chính 1. - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: + Các khoản tiền mặt: Căn cứ vào các phiếu thu. 13 .Phường Tân Phú . Chuẩn mực Kế toán. Các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

thành phẩm. - Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được (giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng cách lấy giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng).  Đối với tài sản và nợ phải trả bằng tiền có gốc ngoại tệ: Cuối quý.Quận 7. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại này được kết chuyển vào tài khoản chênh lệch tỷ giá. giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên cấp độ hoạt động bình thường. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  Đối với các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ: Được quy đổi theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. vật tư phụ tùng. chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. cuối niên độ: Đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà Nước tại ngày lập bảng cân đối kế toán. - Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất. nhiên liệu. công cụ. phần chênh lệch giữa giá hạch toán và giá bình quân sẽ được hạch toán vào tài khoản chênh lệch. chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập và chi phí tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh. Cuối năm. b. - Hàng tồn kho trong kỳ nhập khẩu được ghi nhận tăng trong kỳ theo tỷ giá hạch toán. số dư cuối cùng sẽ được kết chuyển vào chi phí hay doanh thu tài chính (theo VAS 10). phần chênh lệch sẽ được hạch toán vào hàng tồn kho hoặc giá vốn hàng bán (tùy thuộc vào tính chất xuất kho của hàng tồn kho này). Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: - Các loại nguyên vật liệu. chi phí tài chính.  3.932 VNĐ/USD 31/12/2011 : 20.Phường Tân Phú . - Hàng tồn kho tăng giảm trong kỳ bằng các hình thức di chuyển điều kho nội bộ sẽ được hạch toán tăng theo giá hạch toán (giá điều chuyển cố định).Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 c. 14 .828 VNĐ/USD Hàng tồn kho a. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc là giá bao gồm chi phí mua. hàng hóa được áp dụng phương pháp bình quân gia quyền khi xác định giá xuất kho. Tỷ giá sử dụng để quy đổi tại thời điểm ngày: 31/12/2010 : 18.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào doanh thu.

d. các khoản phải thu khác và cách thức lập dự phòng nợ phải 4. nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập khác hay chi phí khác trong kỳ. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. - Nguyên giá TSCĐ nhập khẩu sẽ được ghi nhận theo tỷ giá hạch toán. Nguyên tắc ghi nhận tài sản số định hữu hình.Phường Tân Phú . - Các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn. khoản chênh lệch tỷ giá trong quá trình mua sắm TSCĐ được hạch toán vào doanh thu. chứng từ đã được xem xét. Các khoản phải thu thương mại. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính (thay thế TT số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006). 15 . 5.Quận 7. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó. - Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý. thu khó đòi - Các khoản phải thu thương mại được ghi nhận phù hợp với chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn. vô hình:  TSCĐ hữu hình: - Giá trị Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên tắc: Nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. chi phí tài chính. chứng từ phát sinh.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 c. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ a.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . - Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. phê duyệt . Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. - Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- TSCĐ vô hình là phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 6 năm. bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . dụng cụ quản lý - 10 3–6 Khấu hao của TSCĐ được ghi nhận ngay trong tháng: sẽ được tính nguyên tháng nếu tăng trước ngày 15. cung cấp hàng hóa hay dịch vụ.Quận 7. vật kiến trúc Máy móc. - Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử dụng. hoặc một phần của nhà hay cả nhà và đất. nhà. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất không thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao.. lệ phí trước bạ . Phương pháp khấu hao: - TSCĐ hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. - Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất. b. thiết bị truyền dẫn Thiết bị. và khấu hao ½ tháng nếu ghi nhận tăng sau ngày 15. san lấp mặt bằng.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  TSCĐ vô hình bao gồm: - Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng. Thời gian sử dụng hữu ích (liên quan đến tỷ lệ khấu hao) cụ thể như sau: Nhóm loại Nhà cửa. - Khấu hao: Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính. - Thanh lý: Lãi và lỗ do thanh lý bất động sản đầu tư được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. chi phí cho đền bù. thiết bị Thời gian (năm) 10 – 50 8 – 10 Phương tiện vận tải. dùng cho các mục đích quản lý hoặc bán trong kỳ sản xuất kinh doanh thông thường. 16 .Phường Tân Phú . cơ sở hạ tầng mà Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải dùng trong sản xuất.. giải phóng mặt bằng. Bất động sản đầu tư 6.

10. - Các khoản đầu tư vào chứng khoán. chi phí sửa chữa lớn. + Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo. Phải trả người bán và phải trả khác: 9. - Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 8. - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa. thuê đất trả trước. - Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc. phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ. công cụ dụng cụ phân bổ. công ty con. 17 .Phường Tân Phú .Quận 7. - Chi phí trả trước: Được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn. công ty liên doanh.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 7. + Chi phí quảng cáo phải trả: được trích theo tiến độ và thời hạn của các hợp đồng thực hiện. - Công ty ghi nhận chi phí phải trả theo các nội dung chi phí chính sau: + Chi phí khuyến mãi phải trả: được trích trước chi phí theo tiến độ chương trình (chủ yếu theo tiêu thức doanh thu). dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. - Khi thanh lý một khoản đầu tư. Các khoản nợ phải trả người bán. - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc: + Theo thời gian hữu dụng xác định: Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê nhà. phải trả nợ vay và các khoản phải trả khác là các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị và thời gian và được ghi nhận theo nghĩa vụ thực tế phát sinh.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .

Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: + Quỹ đầu tư phát triển trích 10% lợi nhuận sau thuế.Phường Tân Phú . - Đối với tiền lãi.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 11. mất việc và bảo hiểm thất nghiệp Quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. - Thặng dư vốn cổ phần: là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành cổ phiếu. + Các chi phí phải trả khác theo nội dung hợp đồng quy định. + Tiền lãi: Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. 12. đất phải trả: trích trước theo thời gian thực hiện của hợp đồng. mất việc và bảo hiểm thất nghiệp được tính toán và trích lập theo những quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội và các văn bản hướng dẫn hiện hành.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối năm. - Đối với dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. + Chi phí sửa chữa lớn trích trước theo kế hoạch sửa chữa lớn được duyệt. 13. + Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế. doanh thu tài chính: Đối với hàng hóa. + Chi phí thuê nhà. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế góp của các cổ đông. thành phẩm: Doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền. - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.Quận 7. chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại. 18 . + Quỹ dự phòng tài chính trích 5% lợi nhuận sau thuế (tối đa bằng 10% vốn đầu tư của chủ sở hữu). - Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. cổ tức và lợi nhuận được chia: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động trên và được xác định tương đối chắc chắn.

- Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 15% đến 25% trên thu nhập chịu thuế. tùy theo nơi đặt của các nhà máy sản xuất. lãi suất vay và số ngày vay thực tế.Phường Tân Phú . - Thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. - Chi phí đi vay: Ghi nhận hàng tháng căn cứ trên khoản vay.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 + Cổ tức và lợi nhuận được chia: Doanh thu được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 14. - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. + Lỗ đầu tư chứng khoán : Được lập cho từng loại chứng khoán được niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính: + Lỗ do góp vốn đầu tư ra bên ngoài: Được ghi nhận theo nguyên tắc thực tế phát sinh. 15. - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. - Chi phí góp vốn liên doanh liên kết. Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. chuyển nhượng chứng khoán: theo thực tế phát sinh.Quận 7. - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Thuế thu nhập hiện hành được tính dựa trên thu nhập chịu thuế và thuế suất áp dụng trong kỳ tính thuế. - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Khoản thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế theo chính sách thuế hiện hành. - Chi phí lỗ tỷ giá hối đoái: Được ghi nhận khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá dùng hạch toán và tỷ giá thực tế thanh toán. 19 .

- Các nhân sự thuộc Khối Tài chính đo lường mức độ rủi ro thực tế so với giới hạn được đề ra và lập báo cáo thường xuyên để Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xem xét.662. - Rủi ro tiền tệ của công ty đối với USD và EUR là như sau : (đơn vị tính : VND) 31/12/2011 Tiền mặt Phải thu thương mại và phải thu khác Phải trả thương mại và phải trả khác Ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán USD 582.961.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Rủi ro tiền tệ - Công ty phải chịu rủi ro tỷ giá ngoại hối trong các giao dịch mua bán sử dụng đơn vị tiền tệ khác đồng Việt Nam.253.350 739.300.314.Phường Tân Phú .354. rủi ro lãi suất và rủi ro giá cả khác. Mục tiêu quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát rủi ro mà Công ty có thể gặp phải trong giới hạn có thể chấp nhận được. Họ thiết lập các chính sách chi tiết như nhận diện và đánh giá rủi ro. Loại tiền tệ gây ra rủi ro này chủ yếu là USD và Euro (các loại tiền tệ khác có giao dịch không trọng yếu).355. đồng thời tối ưu hoá lợi ích mà rủi ro thị trường mang lại.193. Thông tin được trình bày sau đây là dựa trên thông tin mà Ban Điều hành nhận được.011) ═══════════ 20 .667. Việc quản lý rủi ro tài chính được Khối Tài chính thực hiện.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 V.813.921.510 236.534.214 (897.Quận 7. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại rủi ro: rủi ro tiền tệ.079.321 (348. a. QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH: Các nhân tố rủi ro tài chính : - - Công ty đánh giá những rủi ro sau từ việc sử dụng các công cụ tài chính: • Rủi ro thị trường • Rủi ro thanh khoản • Rủi ro tín dụng Ban Điều hành chịu trách nhiệm đặt mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro tài chính cho Công ty. Rủi ro thị trường 1.976. Ban Điều hành không thực hiện các giao dịch phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tiền tệ vì họ nhận thấy giá vốn của các công cụ đó vượt trên rủi ro tiềm tàng của những biến động về tỷ giá hối đoái. - Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của công cụ tài chính biến động về thị giá.842) ─────────── (71.433 ═══════════ EUR 40. Công ty đảm bảo rằng việc chịu rủi ro này sẽ được duy trì ở mức chấp nhận được bằng cách mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong trường hợp cần thiết để giải quyết tình trạng mất cân đối trong ngắn hạn đồng thời lập kế hoạch thanh toán bằng ngoại tệ với mức độ chính xác cao nhất có thể.388.430. giới hạn mức rủi ro và đưa ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro.131) ─────────── 425.

Để quản lý rủi ro giá. thì lợi nhuận sau thuế trong năm sẽ là trên/dưới 5.985 triệu VND). thì vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ cao/thấp hơn 8. Rủi ro giá cả - Công ty phải chịu rủi ro giá chứng khoán vốn phát sinh từ các khoản đầu tư thuộc nhóm sẵn sàng để bán.675. 21 .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31/12/2010 Tiền mặt Phải thu thương mại và phải thu khác Phải trả thương mại và phải trả khác Ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán USD EUR 24. nếu đồng Việt Nam yếu đi/mạnh lên 10% so với đô la Mỹ trong khi các biến số khác giữ nguyên không đổi.423 (568.581.006 triệu VND) tương ứng. Rủi ro tín dụng 2. c. Rủi ro lãi suất Công ty không có rủi ro lãi suất khi tất cả các khoản vay phát hành theo lãi suất cố định.Quận 7.450. chủ yếu do lỗ/lãi ngoại hối trong việc chuyển đổi các khoản phải thu và các khoản phải trả thương mại bằng đô la Mỹ.371.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .054) ─────────── 186.036.940.787. - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011.809. - Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra tổn thất tài chính đối với Tập đoàn nếu một khách hàng hay bên đối tác của một công cụ tài chính không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng. Các chứng khoán này được niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”).001 triệu VND). b. - Nếu giá các chứng khoán vốn được niêm yết tại sàn HOSE thay đổi tương ứng 10% (2010: 10%) trong khi tất cả các biến số khác (kể cả thuế suất) giữ nguyên không đổi.217.303 triệu VND (2010: 10. thì lợi nhuận sau thuế trong năm sẽ là dưới/trên 31.752 ═══════════ Các tỷ giá quan trọng được áp dụng trong năm như sau: USD EUR - 2011 VND 2010 VND 20.116.Phường Tân Phú .932) ═══════════ 27.801.126) ─────────── (319.729 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011.828 27. và chủ yếu phát sinh từ các khoản phải thu của Tập đoàn.498.633 18.348 triệu VND (2010 : 14.022.045 (59.932 27.760 245. Công ty đa dạng hóa danh mục đầu tư theo các hạn mức do Công ty đề ra.771 224.676. nếu đồng VND yếu đi/mạnh lên 10% so với đồng EUR trong khi các biến số khác giữ nguyên không đổi.907 triệu VND (2010 : 23. chủ yếu do lãi/lỗ ngoại hối trong việc chuyển đổi các khoản phải thu và các khoản phải trả thương mại bằng đồng EUR.138.

056.845 8.053 22 . Hạn mức mua được thiết lập đối với từng khách hàng.445.717. Khách hàng không đáp ứng mức tín dụng tiêu chuẩn của Công ty có thể chỉ giao dịch với Tập đoàn trên cơ sở thanh toán trước. và thu được đủ tài sản đảm bảo phù hợp nhằm giảm bớt rủi ro tín dụng.074.080.526 (1.664. b.025.863 23.Phường Tân Phú .549.532 34. - Các khoản phải thu quá hạn nhưng không bị suy giảm giá trị bao gồm như sau: 31/12/2011 Quá hạn 1 đến 30 ngày Quá hạn 31 đến 60 ngày Quá hạn 61 đến 90 ngày Quá hạn hơn 90 ngày - 31/12/2010 15. - Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác mà không quá hạn cũng như không bị suy giảm giá trị của Công ty lên đến 1. - Mức độ rủi ro tối đa của rủi ro tín dụng đối với mỗi nhóm tài sản tài chính là giá trị ghi sổ của nhóm công cụ tài chính đó.525 Giá trị ghi sổ của các khoản phải thu được đánh giá là có suy giảm giá trị và sự tăng giảm của dự phòng suy giảm giá trị có liên quan như sau: 31/12/2011 Tổng gộp Trừ : Dự phòng suy giảm giá trị 31/12/2010 3.351.169.120.244. Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác mà không quá hạn cũng như không giảm giá chủ yếu là từ các công ty có quá trình thanh toán tốt cho Công ty.364 19.460. - Ban Điều hành đã thiết lập một chính sách tín dụng theo đó.558.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 - Công ty áp dụng chính sách chỉ giao dịch với các khách hàng có lịch sử giao dịch tín dụng thích hợp.901.848 VND (2010: 738.897.138 287.000 3. Đối với các tài sản tài chính khác.058.728 (576.Quận 7.720. Các nhóm tài sản tài chính lớn của Công ty là tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác. a. Công ty áp dụng chính sách giao dịch với các tổ chức tài chính và các đối tác khác được xếp hạng tín nhiệm cao.829. trình bày trên bảng cân đối kế toán.434 630.562.033.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .727.994) 610.102 7. mỗi khách hàng mới được phân tích riêng lẻ về tín dụng trước khi Công ty cung cấp các điều khoản và điều kiện thanh toán và giao hàng tiêu chuẩn.540.008.957. hạn mức này phản ánh hạn mức tối đa không cần phê duyệt của Ban Điều hành. Tài sản tài chính quá hạn và/hoặc suy giảm giá trị: - Không có các nhóm tài sản tài chính khác quá hạn và/hoặc suy giảm giá trị ngoại trừ các khoản phải thu.419 VND).675) 1.362.435 40.595.214 345. Các tài sản tài chính không quá hạn cũng không bị suy giảm giá trị: - Tiền gửi ngân hàng không quá hạn cũng như không bị suy giảm giá trị là các khoản tiền gửi chủ yếu tại các ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm cao theo xác định của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm.056.791.144.

453 (14. Rủi ro thanh khoản: 3.Phải trả người bán và các khoản phải trả khác .960.000.400 - 92.000.000 - - Đo lường theo giá trị hợp lý Giá trị ghi sổ trừ dự phòng của các phải thu khách hàng ngắn hạn.144.144.994 576.Quận 7.595.895.675 Các khoản phải thu khách hàng bị suy giảm giá trị chủ yếu phát sinh từ doanh số bán cho khách hàng bị lỗ lớn trong hoạt động kinh doanh.458) 642.232. Từ 1 đến 2 năm Từ 2 đến 5 năm Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 .CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .524.Các khoản vay 1.766) Giá trị cuối kỳ 1.000 567. Dưới 1 năm 4.833.260.000. 23 .000 - - - - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 .326.012) (52.Các khoản vay 2.326 92.071.Phường Tân Phú . tiền gửi ngân hàng và các khoản phải nợ phải trả người bán và phải trả khác có giá trị gần bằng giá trị hợp lý. - Bảng sau phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh của Công ty theo thời hạn đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng.292.897.346.243.000.675 1.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31/12/2011 - 31/12/2010 Giá trị đầu kỳ Dự phòng tăng Xóa sổ nợ phải thu khó đòi 576.545.000.Phải trả người bán và các khoản phải trả khác .777 (511.761. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các dòng tiền không chiết khấu theo hợp đồng.

000.000 ────────── 420. 24 .237.400) 82.976.639.800 (96.762.Chứng khoán vốn niêm yết .Chứng khoán vốn chưa niêm yêt .725.595.381.634.102.907.538.150.500) 206.568.353.538.000) 56.776.Chứng khoán vốn niêm yết .148) ─────────── (179.500) 116.353.592 ══════════ ───────── 39.500) 19.708 (10.558.578.491.273.400 (80. - Giá trị thị trường của chứng chỉ quỹ chưa niêm yết được tính dựa vào giá trị thị trường của danh mục đầu tư của quỹ được xác nhận bởi công ty chứng khoán SSI và ngân hàng giám sát HSBC.639.392.226.771.800 - (80.754.000 - (62.036.000 - (68.267.754.987.2011 Giá trị sổ sách So sánh với giá thị trường Tăng Đầu tư ngắn hạn: .595.278.350.571 ═══════════ (45.252 ═══════════ (28.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt .500) - - - - - 106.800 (68.129) ─────────── (221.805.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31.048) ═══════════ 78.588.400) - - - - - 106.12.961.445.771.871 ─────────── 216.000.993.705.273.976.852 ─────────── 280.123.592 ══════════ ───────── 17.Phường Tân Phú .283.729.609. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.907.800 5.400) 26.598.792 39.802.708 (8.2010 Giá trị sổ sách So sánh với giá thị trường Tăng Đầu tư ngắn hạn: .578.12.500 (96.350.889.Chứng khoán vốn niêm yết .660.200) 13.792 11.091.442.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt Đầu tư dài hạn khác: .507.961.283.000) 82.091.705.735.972.000 ────────── 420.806.344.558.129) ────────── (221.Chứng khoán vốn niêm yết .226.607.Chứng chỉ quỹ - Giảm 24.150.445.400) 126.660.012.500 (62. - Giá trị thị trường của các chứng khoán vốn chưa niêm yết được ước tính dựa trên giá giao dịch bình quân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.200) 206.150.036.267.100 (10.708 ═════════ (28.Quận 7.229) ══════════ Giá trị thị trường Dự phòng 31.237.148) ────────── (179.150.442.048) ══════════ Giá trị thị trường của chứng khoán vốn niêm yết tại sàn HOSE được tính dựa vào giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng của năm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.442.588.507.208 ═════════ (45.554.685.274.229) ═══════════ 60.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt Đầu tư dài hạn khác: .805.993.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .070.500 (8.685.Chứng chỉ quỹ Giá trị thị trường Dự phòng Giảm 24.987.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: 1.809.000.506.000 - 3.660.441.000 1. kỳ phiếu Cộng Số cuối năm 545.000 18.500) Số cuối năm 614.600) (70.640.000.033.657.330.849 234.500) - - 736.789.792 82.856.000 440.014.079 Số cuối năm 357.000.640.283.652.865.657.890.792 24.000.000 100.369 231.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn • Dự phòng cho đầu tư chứng khoán ngắn hạn • Dự phòng cho các khoản đầu tư ngắn hạn khác Cộng Biến động dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn trong năm như sau : Số đầu năm Trích lập dự phòng trong năm Hoàn nhập dự phòng Số cuối năm 3.277.100) (79.330.669.762.988 1.000 (70.000.000.657.771.101.243.000. Năm nay (70.244.000.000.723.779.574.848.244.955.669.000 (79.571.792 24.573 - 2.822.955.640.706.993.431.000 Số đầu năm 485.309.500) (8.Quận 7.137 3.000.500) 23.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .660.192 2.152.586.Khách hàng nước ngoài Cộng 25 .Đầu tư ngắn hạn khác • Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở xuống • Đầu tư ngắn hạn khác .100 (70.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 VI.843.993.000.088 168.803 Số đầu năm 426.771.000 1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn • Chứng khoán đã niêm yết • Chứng khoán chưa niêm yết • Trái phiếu doanh nghiệp • Trái phiếu Chính phủ . Tiền và các khoản tương đương tiền - 2.846.901.500) (79.277.184 Phải thu khách hàng .420.276 2. Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Các khoản tương đương tiền • Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống • Trái phiếu.188.632.000.283.096 595.Khách hàng trong nước .000 250.243.815 537.000 458.000.600) Năm trước (86.669.033.342.000.244.600) Số đầu năm 207.415.657.974.243.259.000.792 82.435.092.207.573 770.431.669.000.045. tín phiếu.555.100) (7.292 Đầu tư ngắn hạn .Phường Tân Phú .

736.006 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tỷ lệ trích lập (%) .370.652.162 86.079.409 6.367. kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi đi bán Cộng 26 .144.380.733) (13.221 34.780.994) (576.858.871.729 319.368.119.895 183.363 33.917.423.Phường Tân Phú .595.948 14. bồi thường từ Nhà cung cấp Phải thu khác Cộng 39.928.118.489.554.280. dụng cụ Chi phí sản xuất.807 5.095.595.022) (1.665 48.592.202. Số đầu năm 1.038 Số đầu năm 623.152.752.232 3.299) 100% (171. nhiên liệu.379.Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm .897.908.190.354) 70% (30. Tài sản thiếu chờ xử lý Lãi tiền gửi phải thu Cổ tức phải thu Lãi trái phiếu và lãi cho vay phải thu Thuế nhập khẩu còn được hoàn Hỗ trợ.934.135 2.862 569.450.660.664.647.793 15.191.002.536.426.630 125.480.537.897.881.653) 30% (22.990 1.545. vật tư kỹ thuật Công cụ.945 376.042.994) (61.675) Số cuối năm 972.166.333.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .861 23.300) - 50% (1.489 232.981.300) (47.Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi Cộng 6.909.193 1.188.069 2.683.140 68.488 Số cuối năm Số đầu năm (1.276. Các khoản phải thu ngắn hạn khác Số cuối năm - 5.209.038.600 53.395.Quận 7.731.661) - 100% - (514.818.956.339 6.527.002.269.807.820.525.067.540.268.883.334 54.672.110.978 Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi trên đường Nguyên vật liệu.144.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4.726.699 23.930.

496.003 12.381.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 7.732.450) (6.125.543 hàng .CP cải tạo.924.028.057) 6.239) 7.687.267.665 256.099 32.183.608.581.849 3.531.436.348. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Số cuối năm (2.068 18.015 1.554.764.608.000 1.026 27 .667.582) (4.408 11.500) (4.Chi phí triển khai phần mềm.828.632 cụ.340.576.620.412 18.606.146.321.250.032.100.190 2.630.289.Chi phí thuê mặt bằng.Chi phí quảng cáo 8.761.711.642. công 2.644 - 34.132.809.Chi phí tư vấn .650) (136.615.297 lớn .074.194.224 - 450.171.315.387) (3.439.824.670 2.670) Số đầu năm Trích lập dự phòng trong năm Hoàn nhập dự phòng Sử dụng dự phòng trong năm Số cuối năm 8.061 36.225 1.712.117.411.813.615 181.862.957.915) Biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm như sau: Năm nay (4.902.182 380.613 2. 4.506.915) Chi phí trả trước ngắn hạn Số đầu năm Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm Tăng trong năm Kết chuyển giảm khác Số cuối năm .042 - 8. bảo trì mạng 2.966.414.529 906.678 .987.410.872.024.490.288 30.958 899.883 vị trí .770.906.402 (4.310 15.906.608.665.594.908.407 31.490.Phường Tân Phú .296) (89.630.984.322.375 .538.412.Chi phí khác Cộng 1.007.536.102.163 36. dụng cụ.274. dụng cụ .913.998 34.141.892.102.364. vật tư kỹ thuật Thành phẩm Hàng hóa Cộng Số đầu năm (869.405 1.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .937.009.206 203.534) (42.455.061.795.264.354.444.996.739.798) (1.676.802. Năm trước (7.654 19.523.109.Chi phí vật liệu.045.Quận 7.966.001 53.933.273.643.205 4.144 37.006.102.670) Nguyên vật liệu Công cụ.609.469 (4.497. sửa chữa 4.915) (10.894.933.255.380.838) (1.Chi phí CCDC bán 13.251.633.250.906.054 33.320.548 56.036 - 3.

169.561 1.423.587.522.654.442.050.460 76.441 193.854.368.712.020.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .606.772.690.784 346.895.584 84.215.243 24.502.084.223 81. nhượng bán -Giảm khác Máy móc và thiết bị Phương tiện vận tải.806.624.541.018 5.084.347.678.323) - - 13.157.200.505.729.339 3.969.348.323 - - (189. truyền dẫn Thiết bị.863 + Số cuối năm 573.478.069 50.249.776 3.310.819. giảm tài sản cố định hữu hình Nhà cửa.264 34.146 1.987 - 232.948.474.407 66.228 118.979.803 - - - 9.371.915.192 252.654 1.548 - 189.396.275.109.095.533.964. vật kiến trúc Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua sắm mới -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Phân loại lại -Tăng khác +Giảm trong năm -Chuyển sang bất động sản đầu tư -Thanh lý.742.654.062 - - - - - + Số cuối năm 189.460.938.591.180. Tăng.414 9.576.220.364.072 188.751.230.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 9.607.474.701.723 848.234.560 4.442 2.344.960 319.Quận 7.896.803 60.237 201.737.342 7.262.154 3.240.656.363 27.884.544.461.841.587 74.492.880 173.296 88.123 - - - - - 762.173.922.364.441.301 - - (232.606.175.460.691.666.858.277.509 1.982.980. dụng cụ quản lý Cộng 580.623.950 35.533.140.074 329.665.136.001 + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Phân loại lại -Tăng khác +Giảm trong năm -Chuyển sang bất động sản đầu tư -Thanh lý.812 19.140.048.406 1.071.602 170.926.237 - - - 13.046.021 33.582.915.021.847.633 135.423.705.979.111.729.964 133.945.977.175. nhượng bán -Giảm khác 28 .604 151.462.802.278.278.769.628.383 117.664.750.022.486.759.778 5.193 2.955.621 115.819.672.048.334 1.934.601 +Giá trị còn lại +Số đầu năm 409.770.479 28.942.Phường Tân Phú .675.819.918.572.071.994.762.163 2.301) - - 9.922.890 254.577 202.763.

190.939.265.335 10.520 - 58.961.889.389 26.642 9.673.156.798.772 - - 6.430 209.240 - - 42.855 - - - - - 49.Quận 7.520 - 96.161.324.242.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 10.376.689.122.035. Tăng.138. giảm tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua trong năm -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Tăng do hợp nhất kinh doanh -Tăng khác +Giảm trong năm -Thanh lý.480.296. nhượng bán -Giảm khác + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Tăng khác +Giảm trong năm -Thanh lý.067 59.190.503.216 17.351 +Giá trị còn lại -Số đầu năm 118.942.013. bằng sáng chế Nhãn hiệu hàng hóa Phần mềm máy vi tính Cộng 185.520 - 48.247.295 29 .931.787 9.629.460.307 4.Phường Tân Phú .683.361 - - - 111.252.027 305.445.111.739.067.379.939.439.412.948 47.760 - - - - - - - - - - - 111.939.760 - 135.703.339 26.090.380.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .725.597 96.483.772 - - - 96.572.138.050 - 10.243 246.584.942.615 + Số cuối năm 199.242.214.741.520 - 96.090.720 126.361 - - - 96.243.865 - - 7.195.133. nhượng bán -Giảm khác + Số cuối năm Bản quyền.917.195.939.355.961.

449.332.197 76.898. nhượng bán -Chuyển sang TSCĐ -Chuyển sang hàng hóa BĐS -Giảm khác Nhà và Quyền sử dụng đất Nhà Cơ sở hạ tầng Cộng - 70.144.460 - 2.148.570.340.182. Bất động sản đầu tư Quyền sử dụng đất Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua trong năm -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Chuyển từ TSCĐ -Chuyển từ hàng hóa BĐS -Tăng khác -Phân loại lại +Giảm trong năm -Thanh lý.012 - 3.878.988.177.263 - 5.211 + Số cuối năm - 68.474 3.089 9.290.606.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .223 - - - - - - - - - - - 13.Phường Tân Phú .538 - 544.237 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84.395.290.606.921 +Giá trị còn lại -Số đầu năm - 67. nhượng bán -Giảm khác - 30 .491 16.509.995.576.301.048.729.994.430 1.238.723 73.539 + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Chuyển từ TSCĐ -Tăng khác -Phân loại lại +Giảm trong năm -Chuyển sang hàng hóa BĐS -Thanh lý.697.837.915.417.938.849.872.850.729.183.318.242.429.047.994.017 - 3.803 - - - - - - - - - - - + Số cuối năm - 15.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 11.803 - - 599.026 - 5.706 73.Quận 7.915.197 90.608.106 9.137.199.237 - - 13.977.048.328.337.833 4.213.488 5.

985.000.177.244.103.800.085.127 31 .151. Đầu tư vào công ty con Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy Thực phép góp .265 26.00% 100.557.747.411.000 90.400 .690.475.00% 100.495.221.155.182.640.231.868.013. chi nhánh và văn phòng như sau : 652.NM Sữa Tiên Sơn .143 .000.133.00% .896.221.563.00% Quốc tế .102 .080.149.000 46.216.747.380.060.341.766 12.182 1.426.390.371 1.756.401.NM Sữa Trường Thọ 29.000.548 10.467 8.945 21.013.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 12.597.278.Công ty TNHH Một thành viên Sữa Lam Sơn 100.951.XNKV Hà Nội .403.837.734.542.400 1.837.00% 100.482 1.246 .00% 100.883.700 81.NM Sữa Dielac 33.000.899 281.NM Sữa Nghệ An 35.415 1.656.359.400 Trong đó có giá trị các công trình lớn đang thực hiện tại các nhà máy.417 44.051 4.690.NM Sữa Bình Định 18.231.00% Cộng Vốn đầu tư Tên công ty con 522.931.231.351 20.929.745 .273 237.435 3.519.127 823.Công ty TNHH Một thành viên Sữa Dielac 100.078 277.365 20.463.517.118.752.107.NM Nước Giải Khát .CN tại Cần Thơ .Phường Tân Phú .586 .112 185.Quận 7.400 31.200.891 .288 653.700 8.374.985.Văn phòng công ty .918 1.673.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .NM Sữa Sài Gòn 80.273 104.918.652 2.355 653.051 .000.952.Chi nhánh Hà Nội .288 Năm trước 647.103.000 164.984.989.868.464.694.Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam 100.359.189.010 49.817.095.Chi nhánh Đà Nẵng Cộng 13.772.211 4.679.018.920.NM Sữa Cần Thơ 24.883.00% . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Số dư đầu năm Tăng trong năm Chuyển sang TSCĐ hữu hình Chuyển sang TSCĐ vô hình Chuyển sang BĐS Đầu tư Thanh lý Giảm khác Số dư cuối năm Năm nay 653.NM Sữa Thống Nhất 214.380.495.200.Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư BĐS 100.Văn phòng .740.764.555.359.351 44.052 421.119.

800 106.836) (9.462.273.961.529.000 120. Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy Thực phép góp 24.160) (64.Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên doanh.800 106.Công ty liên kết .466.311.074.800 206.955.629) (120.Dự phòng khoản lỗ của các công ty con .273.998.000.000 1.Phường Tân Phú .612.000.Căn hộ Horizon .00% 25.998.Dự phòng đầu tư chứng khoán dài hạn .462.311.273.273.551 Đầu tư dài hạn khác .273.100) Năm trước (106.800 Số đầu năm 313.000.998.Đầu tư dài hạn khác Cộng 16.725 20.000.315.088) 1.912) 32 .000.000.800.50% Số cuối năm 313.Đầu tư cổ phiếu • Cổ phiếu đã niêm yết • Cổ phiếu chưa niêm yết • Các quỹ đầu tư .CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .801. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 14. liên doanh Tên công ty liên kết.111.000.128.792.000.Tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm .800 Số cuối năm (142.Số đầu năm .912) (120.364.528) (271.000.000 350.480.036.183.000 600.300.000 122.000 19.Cho vay dài hạn .430.186 (151.826 25.Quận 7.Công ty TNHH MIRAKA .50% 24.29% 19.074.226.00% 18.580.900 (271.117.273.350.938) 18.350.Công ty CP Nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn .226.592. liên kết Cộng Biến động dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn trong năm như sau: .800 206.000.298) (234.226.Công ty liên kết Cộng 15.173) Số đầu năm (108.961.822.Hợp đồng hợp tác kinh doanh .684.912) Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn .000 783.000 214.548) (43.00% 20.096.209.611.160.Hoàn nhập dự phòng Số cuối năm Năm nay (151.29% 179.100) (151.920.Đầu tư trái phiếu .000.Trích lập dự phòng trong năm . Vốn đầu tư 9.00% 7.048.270.942.Trang trại mẫu Campina .084.350.062.269.Hợp đồng kinh doanh đồng kiểm soát .

146.248 26.Quận 7.566 70.615 - 59.947 3.Vay ngắn hạn ngân hàng .Vay dài hạn đến hạn trả Cộng 19.625.270 11.159 709.948.367.524.837.122 728.814.955.731.237.245.398 342.471 357.996.870 19.525 728.240.037.162 hàng .913.108.450 368.779 188.367.337.673 732.780.671. lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng Số đầu năm 47.756.276.385.554.134 778.827.241.789.792 280.238 Vay và nợ ngắn hạn Số cuối năm - Số đầu năm 567.587.177.381.235 1.192 15.241 379.434.343 670.765.003.079.000.Chi phí CCDC bán 7.618 11.165.000 567.182.000.216.674 18.156.293 .630 338.215.012.Tiền thuê đất.136 hạ tầng .616.181.524 - 144.037.900.568 1.021.690 526.996.552 33 .327.996.108.767.Chi phí trả trước 1.900.586 63.819.559.524 200.255.781.675.922.177.662.446.800 1.434.918.141.Phường Tân Phú .062 1.802.924.108.294 73.862.187.Nhà cung cấp nội địa .550 2. cơ sở 86.Nhà phân phối Cộng 20.442 20.484 Số phải nộp trong Số đã nộp trong năm năm 480.909 - 1.649.646.002.669.493 64.449.960 13.668.800 691.442 Số cuối năm 58.806.035.161.014 2.755.845.787 Số đầu năm 422.407.882.218 11.104. Chi phí trả trước dài hạn Số đầu năm .351 469.001.208.960.643.246.924.393 13.940 278.517.021.360.960. Phải trả người bán .270 287. nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất Tiền thuê đất Các loại thuế khác Các khoản phí.614.437.338 2.138. - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT hàng bán nội địa Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế xuất.000 2.376 dài hạn khác Cộng 94.996.095.450.714.609.000 Số cuối năm 777.968.416 29.473.429.714.911 379.936 1. Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm Tăng trong năm Kết chuyển giảm khác Số cuối năm - - 83.306.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 17.176 789.585.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .022 5.227.039.389 366.Nhà cung cấp nước ngoài .643.144.747 691.583.575.511 10.122.727.984 917.

800 4.021) (3.185.563 (4.660.268 Năm trước 34.859.571. hỗ trợ.221.173.948 12. Số đầu năm 124.687.576 8.797) 66.583 16.500.332 2.114.937. kệ.063.015 7.396.573.625.635.133) 51.400 12.147 5.939 83.621 6.690.861.583 Quỹ khen thưởng phúc lợi - 24.697 115.284.000 (282.417.850.812.170.892.893 Các khoản phải trả.807.625. Chi phí phải trả - 22.564.869. hộp đèn.246 13. BHTN Kinh phí công đoàn Nhận ký quỹ.630.335.804 29.712.034.174 23.962.025.690. vị trí tại siêu thị Chí phí quảng cáo Chi phí vận chuyển Chi phí bảo trì và sửa chữa Chi phí lãi vay Chi phí nhiên liệu Chi phí nhân công thuê ngoài Chi phí phải trả khác Cộng Số dư đầu năm Trích lập quỹ Tăng khác Chi trả Số dư cuối năm Dự phòng trợ cấp thôi việc.962 6.870 20.055 652.260.493 Số đầu năm 64.467.499.396 260.825.467 138.865.600 18.891.505.979.795.576.239.628.620.502 25.181.500 299.719 Năm trước 182.701.842.393.339 22.252.975 1.660.336. Khuyến mãi.212.492) 259.777 263.Quận 7.621.206.583.699 416.200 11.488.676.889 58.058.155 91.506. bán hàng Chi phí thuê ụ.904.577 36.307. Số cuối năm 166. phải nộp khác Cộng Năm nay 259.984 141. BHYT.426.392.859.388.684.614 359.307.423.285.271 184. phải nộp ngắn hạn khác - 23.699 Năm nay 51.807.614.310.873.290.222.428.425.710) 346.981.876 Số cuối năm 389.058. mất việc làm - Số dư đầu năm Trích lập dự phòng Sử dụng dự phòng Hoàn nhập dự phòng Số dư cuối năm 34 .472.360 BHXH.023.700.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .353.869.000 (329. ký cược ngắn hạn Phải trả khác về đầu tư tài chính Thuế Nhập khẩu phải trả (SX – Hàng XK) Các khoản phải trả.485.482 (1.789.892.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 21.730 32.155 31.357.016.596.Phường Tân Phú .591.

221.000 2.328.000 4.774 (359.051.956.428.287.499.724.200.000) 1.042.000) 3.229.112.000 5.340.012.040.000 3.530 58.519 908.Tăng vốn trong năm .530.879. Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Thặng dư vốn cổ phần A Số dư đầu năm trước .166.721.994.Phường Tân Phú .852.Tăng vốn năm trước .595.389.000 18.148.Cổ tức 1 3.595.222.100.756.714.Trích lập các quỹ .591.876.420.794.208.182.676) (1.056 9 6.852.351.371.774 (834.000 1.765.000 - - Số dư đầu năm nay .754.250) (741.000 203.447.260.653.950.789.910.865 (1.895.620.452.915.346.068.765.412.892.673 17.870 1.553.000) (2.000) 4.625.000 1.290.000) (514.604.200.Giảm khác Số dư cuối năm 3.604.172.166.997.276.000 556.000) (1.997.030.829.024.000.428.Tăng khác .147.114.000) 7.276.260.743.561.000 (154.583.907 - - - 416.512.657.462.521.100.675.301 (1.315.569 - - (669.000) 2.Lãi trong năm .007.Lãi trong năm trước .440 35 .835.200.243.000 Quỹ đầu tư phát triển 2 - Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận chưa phân phối Cộng 3 1.660.Cổ tức .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 25.835.486.335 4 294.072.915.282.420.634.000) 12.994.236.541.005 4.384 353.000) 588.Quận 7.Trích lập các quỹ .540.731) (741.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .301 (416.431 6 899.426.200.120.577) (1.347.

390 (21.831.360 124.000.381.601.949 Trong đó: • Doanh thu thuần bán hàng hóa.489.986 10.168 679.983 15.811.139.000 25.239 328.825.314.771 20.885.597. thành phẩm • Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ 21.791.988.310 133.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Phường Tân Phú .057.870.128.738. Tổng doanh thu • Doanh thu bán hàng hóa • Doanh thu bán thành phẩm • Doanh thu cung cấp dịch vụ • Doanh thu kinh doanh bất động sản Các khoản giảm trừ doanh thu: • Chiết khấu thương mại • Hàng bán bị trả lại Năm nay 22.594.531.161 320.460 33.690.295 15.536.086.564 2.011.600.896.358.188.262.569 18. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.193 8.124.478.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 VII.184.276.200.912.993.569.489 Năm nay 479.024.054.459.948.301.645 Năm trước 237.680.703.123.578 Giá vốn hàng bán - 3.256 1.378.801.640 496.Quận 7.657 441.669.414.752 Giá vốn của hàng hóa Giá vốn của thành phẩm Giá vốn của dịch vụ Giá vốn của hoạt động kinh doanh BĐS Chi phí hao hụt.596 14.445.037.264.918.719.821.773.968 Doanh thu thuần 21.092.910.672.597.547.688 30.154.474.920.994.676.755.531.982. mất mát hàng tồn kho Các khoản chi phí vượt mức bình thường Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng Doanh thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi Lãi trái phiếu Lãi cho vay Cổ tức Đầu tư Chứng khoán Chênh lệch tỷ giá thực hiện Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Khác Cộng 36 .134.515.031.786.671 27.966 Năm nay 365.826.352 53.646.822.331.488 447.410.711.413 30.267.757.255 47.224 15.574 21.819.905 1.480 230.173.362 6.754.961.292.854.512.000 16.892.678.845.671.852.110 249.950 15.111.891.693 2.761.250 5.656 3.705 43.133) 10.461.890.352. 2.114.426.335.407 9.188.592 5.888 443.576.499 1.386.185.652.236.506 60.736. Doanh thu Năm trước 16.201.403.358 97.380 Năm trước 196.920 1.264.786.945.984.281.

675.105.915.517.718.066.810.799 Năm trước 698.643. các tổ chức khác Lãi ký quỹ Phí giao dịch mua bán chứng khoán Chênh lệch tỷ giá thực hiện Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Hỗ trợ thanh toán Nhà phân phối Khác Cộng Giá trị còn lại TSCĐ nhượng bán.645.003. giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: • Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi 4.655 105.469 Thu nhập khác - 6.697 29.014 154.704.976.049 58.140.166.000 332.182 217.867.460 100.716. CCDC. CCDC thanh lý Chi phạt do vi phạm hợp đồng Thuế bị phạt.407.839 5.384.435.375 (15.847.520.948 46.182.326.899 722.000 85.000 186.786 85.600) 45.237 5.745.971.269.531.472. thanh lý Chi phí thanh lý TSCĐ Giá trị ghi sổ của xây dựng cơ bản dở dang Giá trị VTKT.020.463.995.069.652 362.159 Năm nay 48.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .030.303.061 10.475.133.667.618.604.156.946 Năm nay Năm trước Chi phí khác - 7.716.236. bị truy thu Chi phí khác Cộng Lãi cơ bản trên cổ phiếu .539 36.902.586.004.173.590.658.075 Năm trước 345.525 20.288.774 - - - - 37 .273 1.034.Quận 7 .183 8.689.943 26.100 119.863 59.039.278.308 2. VTKT Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng Nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp Thu từ các khoản thuế được hoàn Thu nhập khác Cộng Năm nay 34.648 5.264.130.933 1.951.121.682 24.752 37.Phường Tân Phú .574.209 60.997.855.032.370 17.706.195.148 1.935.676.095.085 1. Chi phí tài chính - 5.909.169.355 505.657.188 22. Năm trước 6.810.849.753.128.071.611.610 3.296.984.763 Thu thanh lý tài sản cố định Thu thanh lý xây dựng cơ bản dở dang Thu bán phế liệu.996.501.329.136.809 423.336.328.521.482 1.940.545.579.584.Các khoản điều chỉnh tăng.522.097.594 166.228.965.483 32.188.796 1.595.932.847 10.232 1.301 3.420.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4.651.933.835. Lãi vay ngân hàng. Năm nay 13.848.Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp .668.

947.582.561.236.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại trong năm Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 8.198.327.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông thưởng phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2011 .549.410 3.750 261.856 - 6.792) 546.100 Năm trước 351.297.247.249.774 546.713.997.482 719.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 22 tháng 02 năm 2010 .408.083 1.166.329.915.980 - 1.479.621 Năm trước 10.895.028.Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm trước - - - - 4.449.066.527.080.867.369.146.604.840 577.190 17.111 1.325. vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác Cộng 38 .623 6.379 12.528.204 (43.595.440.998 361.301 3.136.651) (21.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2011 .449.161 562.627.066.582.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .775 538.835.802 Năm nay 14.Quận 7 .289. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu.896 - 182.524.707 478.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Năm nay • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi với giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu .683 Năm nay 353.077.867.006.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 26 tháng 5 năm 2011 .401.Phường Tân Phú .460.320.259 185.080 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau: .315 - 1.150.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 19 tháng 02 năm 2011 .194.775 538.Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm .398.802 7.Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông .

989.128.639.369.390.569.807 18.036.153.138.690.286 247.872 Năm nay 129.515. các chức trách quản lý chủ chốt bao gồm các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành.556.071.490.224.914.666 6.936 Năm nay 46.118.459.880.915.000 Chi phí bán hàng - Chi phí cho nhân viên Chi phí nguyên liệu.181.708.805.452.125 4.596.628.083 1.890.259.718 1.368 36.410.806.118 31.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Trong đó bao gồm : Chi phí sản xuất : - Chi phí nguyên liệu.226 121.627 82.850.040.725.287.118 Năm trước 100.326.492.198.586.459.505. lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng VIII.150.902 Năm trước 111.980.182.373 21.111 1.943.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .770. Các khoản chi cho các chức trách quản lý chủ chốt Lương và các quyền lợi gộp khác Cho mục đích công bố thông tin về các bên liên quan.586.452 36.960 334.827.079.486 193.661.971. 39 .347 321.012.922.124.554. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1.471.192.765 989.009 2.295 46.601 Năm trước 10.429.719.456 49.745.793.590 266.250 7.069.939.516.Phường Tân Phú .544.486.811.619.438.698.120.899 434.304 247.272 Năm nay 126.185.080 10.935 370.514.033.055.867 15.721 15.694.668.762.545.847 10. vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác Cộng Năm nay 14.856 286.591.299.914.764.016 Năm trước 41.308 7.800 28.850.259 137.589.413.261.990 201.721.704 22.098 2.582.561.688.232.855.233.502 10.794 19.273.Quận 7 .754.319.504.614 81.578.442.868.381. phí.650.632. vật liệu Chi phí dụng cụ đồ dùng bán hàng Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí bảo hành Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí cho nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao tài sản cố định Thuế.005 25.

938 40 .555 1.351.728.772.978.224.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2.092 2.045 327.333. Giá vốn hàng bán 443.341.208.184.396.554.048. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11 ) 6.205.597.716 1.864.772.259.516.611.749 2.491.128.Quận 7 .891 14.578 548.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .577.849.691.891 14.131 9.730.760 4.600.757.664. Các khoản giảm trừ 3.093.161 - 19.005.044.996.188.514 2.510 1.667.819.394 2.055.978.577.329.247.757.841.347.137.864. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm 2011 Năm 2010 Nội địa Xuất khẩu Nội địa Xuất khẩu 19.875.456 5.394 13.656. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 03) 4.043.Phường Tân Phú .657 - 328.656. Thông tin về bộ phận CHỈ TIÊU 1.538.