CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHÍNH THỨC
20 - 01 - 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2011
TỪ NGÀY 01/01/2011 ĐẾN NGÀY 31/12/2011
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

NỘI DUNG
Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

07

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

08

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1


số
2

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

110
111
112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

120
121
129

III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

130
131
132
133

Thuyết
minh
3

Số cuối năm

Số đầu năm

4

5

9.279.160.021.716

5.804.397.860.378

VI.1

3.101.435.901.849
771.435.901.849
2.330.000.000.000

234.843.207.079
234.843.207.079
-

VI.2

736.033.188.192
815.277.431.792
(79.244.243.600)

2.092.259.762.292
2.162.917.431.792
(70.657.669.500)

2.126.947.803.251
1.152.632.033.803
743.668.199.436
-

1.119.075.135.003
595.420.415.184
340.411.981.006
-

-

-

VI.3

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

138
139

VI.4
VI.5

232.545.166.006
(1.897.595.994)

183.818.883.488
(576.144.675)

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

140
141
149

VI.6
VI.7

3.186.792.095.368
3.191.726.002.038
(4.933.906.670)

2.272.650.052.063
2.276.752.660.978
(4.102.608.915)

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
5. Tài sản ngắn hạn khác

150
151
152
154
158

127.951.033.056
56.321.028.026
70.615.030.542
1.014.974.488

85.569.703.941
37.892.633.665
15.992.818.623
31.684.251.653

137

VI.8

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1
B- TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)


số
2
200

Thuyết
minh
3

Số cuối năm

Số đầu năm

4
6.285.158.103.799

5
4.949.908.765.951

210
211
212
213
218
219

-

23.624.693
23.624.693
-

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2. Tài sản cố định thuê tài chính

220
221
222
223
224

4.571.226.735.584
3.140.742.111.001
4.819.396.220.602
(1.678.654.109.601)
-

3.058.038.713.598
2.278.666.157.863
3.701.896.691.342
(1.423.230.533.479)
-

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

225
226
227
228
229
230

209.380.741.295
305.503.445.243
(96.122.703.948)
1.221.103.883.288

126.013.324.335
185.265.480.642
(59.252.156.307)
653.359.231.400

III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

240
241
242

73.182.137.539
90.177.337.460
(16.995.199.921)

73.328.395.211
76.570.608.223
(3.242.213.012)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài
hạn (*)

250
251
252
258
259

1.550.368.535.378
823.752.380.127
214.466.955.551
783.611.273.800
(271.462.074.100)

1.659.632.386.999
561.052.384.560
214.466.955.551
1.036.111.273.800
(151.998.226.912)

V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác

260
261
262
268

90.380.695.298
13.955.996.238
75.328.279.060
1.096.420.000

158.885.645.450
94.165.141.674
62.865.036.536
1.855.467.240

15.564.318.125.515

10.754.306.626.329

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (100+200)

270

VI.9

VI.10

VI.12
VI.11

VI.13
VI.14
VI.15
VI.16

VI.17

4

865 353.307.412.806 92.521. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Số cuối năm Số đầu năm 4 3.100.120.148.293 30.114.000.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .287.541.22 58.223 - 12.459 2.505.825.441.008.712.000 1.653 567. Vay và nợ dài hạn 5.440 7. Cổ phiếu quỹ 5.350.493 115. Phải trả dài hạn người bán 2.169.072.360 VI. Vốn chủ sở hữu 1.245.754.000. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.18 VI.389.310.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B.000 4.095. Vay và nợ ngắn hạn 2.956.NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9.200. Phải trả nội bộ 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Dự phòng phải trả dài hạn 8.412.561.Phường Tân Phú .307 1.19 VI. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.943.960.24 VI.703.893 - 5 2.807.21 VI. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.715.648 263.719 259. Người mua trả tiền trước 4.643. Chi phí phải trả 7.794.000) 908.210 287. Thặng dư vốn cổ phần 3. mất việc làm 7.170.Quận 7 .000) 2.114.152. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Dự phòng trợ cấp thôi việc.182.005 VI.058.844.000 51.000 (2.768 92.216.075 2. Phải trả người bán 3.870 3. Phải trả dài hạn nội bộ 3.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 I.571.812.993.029.25 5 .520.625. Phải trả người lao động 6.721.690.112.276. Nợ dài hạn 1.182.000 (669.229.646.000 1.20 VI.156.882. Doanh thu chưa thực hiện 9.592.643.540. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.338.284. Phải trả dài hạn khác 4.817.346.506.182.950.895.484 32.687.950. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.583 16.000.515.500 - 159.381.148. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.206.873.192.994.952.290.000.699 158.000 1. Nợ ngắn hạn 1.755.236.000 66.870 12.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B01-DN Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN 1 A.645.530.287.051.024. Quỹ khen thưởng phúc lợi Mã số 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 Thuyết minh 3 319 320 323 II.787 116.384 556.440 5.153.268 5.789.653 260. Các khoản phải trả.577.803.837.172. Quỹ đầu tư phát triển 8. phải nộp ngắn hạn khác 10.956.293 278.23 346.000.552 42.876 - VI. Quỹ dự phòng tài chính 9.056 7.789.147.

69 - 6 . Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.306.52 - 1.754.303.30 1.357.626.325.482.Phường Tân Phú .989.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . ký cược 4. Hàng hóa nhận bán hộ.318. Nguồn kinh phí 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 430 432 433 440 NGUỒN VỐN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400) Thuyết minh 3 Số cuối năm Số đầu năm 4 5 - - - - - - 15.515 10.564. nhận ký gửi. Nguồn vồn đầu tư XDCB 12. hàng hóa nhận giữ hộ. Vật tư. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Mã số 2 421 422 II. Dự toán chi sự nghiệp.877.Quận 7 .93 994.125.329 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MẪU SỐ B01-DN Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Thuyết minh Số đầu năm Số cuối năm 1.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 1 11. dự án - - 27. Nợ khó đòi đã xử lý 5. nhận gia công - - 3. Tài sản thuê ngoài 2. Ngoại tệ các loại: USD EUR NZD 6.

.

289 30.974) (789.Khấu hao TSCĐ .000.843.(Lãi) / lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện .743.Phường Tân Phú .273 08 4.160 3.162.585.Tiền thu lãi cho vay.(Tăng) / giảm chi phí trả trước .085 (610.774.330.567) (520.866.810.951) (1.231.108.599 12 13 14 15 16 (23.876.113.932.4 VI.911) (997.816 09 10 (1. xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.384.000.970.931) 6. Tiền chi cho vay.000 (309.641.564. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.736.704.550.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2011 MẪU SỐ B03-DN Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 I.567.699.554.544.621.472.403.346.995 398.182 286.Tăng / (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả.173.426.428.173) 66.336.414.523) 11 782. thuế thu nhập phải nộp) .056 272.161 03 131.016. cổ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.007 04 7.411 361.557.Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh II.135. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.605.066.984 720.803.190.449.(Lãi) / lỗ từ các khoản dự phòng .466.501. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.704 (1.(Tăng) / giảm các khoản phải thu .540.334 (329.167.294) 1.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh .231.449) (916. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động .148.573.20 8 .534 23 (18. Tiền thu hồi cho vay.Quận 7.512.325.199) 20 2.640 21 (1.512.147) (4.401.10 VI.000.092.810.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp .130.400.326.737.955.964.000) 24 1.105) 05 06 (507.003.148. bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5.482 261.302) 02 VI.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .(Lãi) / lỗ từ hoạt động đầu tư . mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.661.444 25 (262.985.824.125.768 2.578) 22 50.995.785.000) (500.996.479.840.809.388.953 4.979) (13. Tiền thu từ thanh lý.420.866.939. Lợi nhuận trước thuế 2.626.713.511) (298.858 30 157.027.514) (14.822) (548.979.917.421.560) 26 - - 27 471.684 (42. nhượng bán TSCĐ 3.911.659.351.968.Tiền lãi vay đã trả .(Tăng) / giảm hàng tồn kho .837.347.933. Điều chỉnh cho các khoản 01 .Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.988.554.853.Chi phí lãi vay 3.333) 13.11 VI.582. Tiền chi mua sắm.700.569.509.255.12 VII.000.404.000.

079 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 9 . Tiền chi trả nợ gốc vay 5.000) (1.000.972.000 32 (1.207. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6. dài hạn nhận được 4.835.852.496.247.780.528.000 (403.064. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1.472 (180.866. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu.835.Quận 7.000) (741.435.068.397.000 18.000) (514.801.849 234. mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành 3.530.185.207.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .428. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 31 1.000 966.916.417.454.843.756) 70 3.000) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 2.497 61 (379.260.574.765.420.000 (1.200.000) 126.901.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 III.101.743.209.000.662) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 234.079 415.947.Phường Tân Phú . nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.000) (1.200.731.000) 33 34 35 36 40 624.101.702) (607. Tiền vay ngắn hạn.000.400.829.843.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu.

TP Đà Nẵng. TP Hà Nội.Số 86D Thới Bình.HCM.Quận 7 .Phường Tân Phú .Thủ Đức.Khu Công nghiệp Biên Hòa I.Số 12 Đặng Văn Bi. TP. 2/ Nhà máy sữa Trường Thọ .Số 32 Đặng Văn Bi.HCM. Phường Ngọc Khánh. Tòa nhà Handi Resco. 3/ Nhà máy sữa Dielac .Thủ Đức. TP. + Ngày 20/11/2003 : Công ty đăng ký trở thành một Công ty Cổ phần và bắt đầu hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001932. + Ngày 19/01/2006 : Cổ phiếu của Công Ty được niêm yết trên Thị trường chứng khoán TP HCM.Quận 7. + Công ty có các đơn vị phụ thuộc sau: Các chi nhánh bán hàng: 1/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn Các thời điểm quan trọng liên quan đến việc hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công ty”) được ghi nhận như sau: + Ngày 29/04/1993 : Công ty Sữa Việt Nam (loại hình Doanh Nghiệp Nhà Nước) được thành lập theo Quyết định số 420/CNN/TCLD của Bộ Công Nghiệp Nhẹ. Q. 521 Kim Mã.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Bảng thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính) I. Các nhà máy sản xuất: 1/ Nhà máy sữa Thống Nhất .CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Thành phố Hồ Chí Minh. Tháp B. Q. Quận Hải Châu.Tầng 11. 2/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng . 3/ CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Cần Thơ . Phường Hải Châu II.Phường Tân Phú . + Ngày 01/10/2003 : Công ty được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà Nước của Bộ Công Nghiệp theo Quyết định 155/2003/QĐ-BCN. + Ngày 28/12/2005 : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép niêm yết số 42/UBCK-GPYN. Quận Ba Đình.Số 12 Chi Lăng. Tại thời điểm 31/12/2011. TP Cần Thơ. Đồng Nai. Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ số 10 đường Tân Trào . 10 .

Phường Tân Phú .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4/ Nhà máy sữa Cần Thơ . vật tư. hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). 9/ Nhà máy sữa Tiên Sơn . sữa bột.Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Bất động Phát triển bất động 100% sản Quốc tế . Kho vận: 1/ Xí nghiệp Kho Vận .HCM. nước giải khát. sữa đậu nành. Cần Thơ.87A CMT8. Gia Lâm. TP HCM.87 Hoàng Văn Thụ. d. Môi giới.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . 2/ Xí nghiệp Kho Vận Hà Nội – Km 10 Quốc lộ 5. TP. 8/ Nhà máy nước giải khát Việt Nam .Quận 7. Kinh doanh nhà.Công ty TNHH Một Thành viên Sữa Lam Sơn Sản xuất sữa 100% . TX Cửa Lò. Tỉnh Bắc Ninh. + Công ty có các Công ty con như sau: Công ty con Phần vốn Công ty nắm giữ . bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác.Khu Công nghiệp Tiên Sơn. Tỉnh Bình Dương.Thủ Đức.Đường Sào Nam. Tỉnh Nghệ An. Hoạt động chính sản Sản xuất sữa 100% Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh. Quận 1. 5/ Nhà máy sữa Sài Gòn . TP Quy Nhơn. nguyên liệu. xã Nghi Thu.Công ty TNHH Một Thành viên Bò Sữa Việt Nam Sản xuất sữa 100% . công ty được phép thực hiện các lĩnh vực và ngành nghề như sau: a. Sản xuất và kinh doanh bánh.Khu Công nghiệp Mỹ Phước II. P. Hà Nội. Xã Dương Xá.TP HCM. Bình Định. cho thuê bất động sản. Q12. b.Số 32 Đặng Văn Bi.Công ty TNHH Một Thành viên Sữa Dielac 2.Khu Công nghiệp Trà Nóc. sữa hộp. 11 . thiết bị phụ tùng. 7/ Nhà máy sữa Bình Định . Q.Quang Trung. Phòng khám: Phòng khám đa khoa An Khang .Khu CN Tân Thới Hiệp. c. 6/ Nhà máy sữa Nghệ An . Q. Kinh doanh thực phẩm công nghệ.

f. 2. n. Sản xuất. Kỳ kế toán Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. Bốc xếp hàng hóa. Dịch vụ sau thu hoạch. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Phòng khám đa khoa. k.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 e.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . g. cà phê rang-xay-phin-hòa tan (không sản xuất chế biến tại trụ sở). các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi. chè uống. mua bán sản phẩm nhựa (không sản xuất bột giấy. Sản xuất và mua bán bao bì. In trên bao bì. II. l. Xử lý hạt giống để nhân giống. h. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ). - Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009. trồng trọt. Kinh doanh kho. o. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. III. mua bán rượu. Chăn nuôi. i. m. thực phẩm chế biến. - Chế độ Kế toán được áp dụng nhất quán với những Chế độ Kế toán áp dụng với Báo cáo tài chính năm cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. j. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. bia. Sản xuất. tái chế phế thải nhựa tại trụ sở).Quận 7. trồng trọt.Phường Tân Phú . bến bãi. 12 . đồ uống. KỲ KẾ TOÁN. - Các thông tin tài chính đã được soạn lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS 21 – Trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).Phường Tân Phú . - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Không có Chuẩn mực Kế toán Việt Nam mới được ban hành hoặc sửa đổi có hiệu lực cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. + Các khoản tiền gửi ngân hàng: Căn cứ vào giấy báo Nợ và báo Có của Ngân hàng kết hợp với Sổ phụ hoặc bảng xác nhận số dư của các ngân hàng tại từng thời điểm. - Báo cáo tài chính sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (“VNĐ”). Nguyên tắc Kế toán Việt Nam được chấp nhận chung tại Việt Nam. - Ban Điều Hành đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.Quận 7. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. Các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2. và được soạn lập theo Chế độ Kế toán. 3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài chính 1.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: + Các khoản tiền mặt: Căn cứ vào các phiếu thu. 13 . Tiền và nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: - Tiền: bao gồm tiền mặt. IV. phiếu chi tiền mặt. b. - 2. Tiền và tương đương tiền a. + Các khoản tiền đang chuyển: dựa vào các lệnh chuyển tiền chưa có giấy báo Nợ và giấy nộp tiền chưa có giấy báo Có. Chuẩn mực Kế toán. tiền đang chuyển.

chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.828 VNĐ/USD Hàng tồn kho a. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại này được kết chuyển vào tài khoản chênh lệch tỷ giá.932 VNĐ/USD 31/12/2011 : 20. Tỷ giá sử dụng để quy đổi tại thời điểm ngày: 31/12/2010 : 18.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 c.  Đối với tài sản và nợ phải trả bằng tiền có gốc ngoại tệ: Cuối quý. chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập và chi phí tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh.Quận 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc là giá bao gồm chi phí mua. công cụ. - Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . chi phí tài chính. nhiên liệu. thành phẩm. phần chênh lệch giữa giá hạch toán và giá bình quân sẽ được hạch toán vào tài khoản chênh lệch. cuối niên độ: Đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà Nước tại ngày lập bảng cân đối kế toán. b. khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào doanh thu. - Hàng tồn kho tăng giảm trong kỳ bằng các hình thức di chuyển điều kho nội bộ sẽ được hạch toán tăng theo giá hạch toán (giá điều chuyển cố định). số dư cuối cùng sẽ được kết chuyển vào chi phí hay doanh thu tài chính (theo VAS 10). phần chênh lệch sẽ được hạch toán vào hàng tồn kho hoặc giá vốn hàng bán (tùy thuộc vào tính chất xuất kho của hàng tồn kho này). Cuối năm. - Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được (giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng cách lấy giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng). Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: - Các loại nguyên vật liệu. - Hàng tồn kho trong kỳ nhập khẩu được ghi nhận tăng trong kỳ theo tỷ giá hạch toán.  3. 14 . Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  Đối với các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ: Được quy đổi theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. hàng hóa được áp dụng phương pháp bình quân gia quyền khi xác định giá xuất kho. giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên cấp độ hoạt động bình thường. vật tư phụ tùng.Phường Tân Phú .

nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập khác hay chi phí khác trong kỳ. 5. chi phí tài chính.Phường Tân Phú . Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. - Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. thu khó đòi - Các khoản phải thu thương mại được ghi nhận phù hợp với chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn. d. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính (thay thế TT số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006). Nguyên tắc ghi nhận tài sản số định hữu hình. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.Quận 7. 15 . - Nguyên giá TSCĐ nhập khẩu sẽ được ghi nhận theo tỷ giá hạch toán. các khoản phải thu khác và cách thức lập dự phòng nợ phải 4. chứng từ đã được xem xét. phê duyệt . chứng từ phát sinh.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . khoản chênh lệch tỷ giá trong quá trình mua sắm TSCĐ được hạch toán vào doanh thu. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 c. - Các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn. - Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. - Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý. Các khoản phải thu thương mại. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ a. vô hình:  TSCĐ hữu hình: - Giá trị Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên tắc: Nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

thiết bị truyền dẫn Thiết bị. Phương pháp khấu hao: - TSCĐ hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.Phường Tân Phú .. và khấu hao ½ tháng nếu ghi nhận tăng sau ngày 15. - Khấu hao: Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính. cơ sở hạ tầng mà Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải dùng trong sản xuất. hoặc một phần của nhà hay cả nhà và đất. b. nhà. Bất động sản đầu tư 6. san lấp mặt bằng.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Thời gian sử dụng hữu ích (liên quan đến tỷ lệ khấu hao) cụ thể như sau: Nhóm loại Nhà cửa. - Thanh lý: Lãi và lỗ do thanh lý bất động sản đầu tư được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.. - Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  TSCĐ vô hình bao gồm: - Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng. - Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử dụng. chi phí cho đền bù. dụng cụ quản lý - 10 3–6 Khấu hao của TSCĐ được ghi nhận ngay trong tháng: sẽ được tính nguyên tháng nếu tăng trước ngày 15.Quận 7. dùng cho các mục đích quản lý hoặc bán trong kỳ sản xuất kinh doanh thông thường. giải phóng mặt bằng. - TSCĐ vô hình là phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 6 năm. vật kiến trúc Máy móc. lệ phí trước bạ . 16 . cung cấp hàng hóa hay dịch vụ. thiết bị Thời gian (năm) 10 – 50 8 – 10 Phương tiện vận tải. bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất không thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao.

+ Chi phí quảng cáo phải trả: được trích theo tiến độ và thời hạn của các hợp đồng thực hiện. dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. thuê đất trả trước.Phường Tân Phú . 10. + Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo.Quận 7. công ty liên doanh. 17 . - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc: + Theo thời gian hữu dụng xác định: Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê nhà. - Các khoản đầu tư vào chứng khoán. - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa. - Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ. - Khi thanh lý một khoản đầu tư. Các khoản nợ phải trả người bán. Phải trả người bán và phải trả khác: 9. - Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. - Chi phí trả trước: Được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 8.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 7. liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc. chi phí sửa chữa lớn. công ty con. - Công ty ghi nhận chi phí phải trả theo các nội dung chi phí chính sau: + Chi phí khuyến mãi phải trả: được trích trước chi phí theo tiến độ chương trình (chủ yếu theo tiêu thức doanh thu). phải trả nợ vay và các khoản phải trả khác là các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị và thời gian và được ghi nhận theo nghĩa vụ thực tế phát sinh. công cụ dụng cụ phân bổ.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế. - Thặng dư vốn cổ phần: là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành cổ phiếu.Quận 7. đất phải trả: trích trước theo thời gian thực hiện của hợp đồng.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 11. - Đối với tiền lãi. - Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: + Quỹ đầu tư phát triển trích 10% lợi nhuận sau thuế. 12. 18 . doanh thu tài chính: Đối với hàng hóa.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . mất việc và bảo hiểm thất nghiệp Quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. + Tiền lãi: Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. + Các chi phí phải trả khác theo nội dung hợp đồng quy định. - Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế góp của các cổ đông.Phường Tân Phú . cổ tức và lợi nhuận được chia: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động trên và được xác định tương đối chắc chắn. + Quỹ dự phòng tài chính trích 5% lợi nhuận sau thuế (tối đa bằng 10% vốn đầu tư của chủ sở hữu). + Chi phí sửa chữa lớn trích trước theo kế hoạch sửa chữa lớn được duyệt. 13. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối năm. chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại. - Đối với dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. + Chi phí thuê nhà. thành phẩm: Doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền. mất việc và bảo hiểm thất nghiệp được tính toán và trích lập theo những quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. tùy theo nơi đặt của các nhà máy sản xuất.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 + Cổ tức và lợi nhuận được chia: Doanh thu được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. Khoản thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế theo chính sách thuế hiện hành. - Chi phí đi vay: Ghi nhận hàng tháng căn cứ trên khoản vay. lãi suất vay và số ngày vay thực tế. Thuế thu nhập hiện hành được tính dựa trên thu nhập chịu thuế và thuế suất áp dụng trong kỳ tính thuế. 14. + Lỗ đầu tư chứng khoán : Được lập cho từng loại chứng khoán được niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. - Chi phí lỗ tỷ giá hối đoái: Được ghi nhận khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá dùng hạch toán và tỷ giá thực tế thanh toán.Quận 7. - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. 19 . - Thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. 15. - Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 15% đến 25% trên thu nhập chịu thuế. Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. - Chi phí góp vốn liên doanh liên kết. - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính: + Lỗ do góp vốn đầu tư ra bên ngoài: Được ghi nhận theo nguyên tắc thực tế phát sinh. - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. chuyển nhượng chứng khoán: theo thực tế phát sinh.Phường Tân Phú .

355. QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH: Các nhân tố rủi ro tài chính : - - Công ty đánh giá những rủi ro sau từ việc sử dụng các công cụ tài chính: • Rủi ro thị trường • Rủi ro thanh khoản • Rủi ro tín dụng Ban Điều hành chịu trách nhiệm đặt mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro tài chính cho Công ty. rủi ro lãi suất và rủi ro giá cả khác.079. - Các nhân sự thuộc Khối Tài chính đo lường mức độ rủi ro thực tế so với giới hạn được đề ra và lập báo cáo thường xuyên để Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xem xét.813. Họ thiết lập các chính sách chi tiết như nhận diện và đánh giá rủi ro.131) ─────────── 425.976.388.354.Quận 7.214 (897.011) ═══════════ 20 . - Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của công cụ tài chính biến động về thị giá. - Rủi ro tiền tệ của công ty đối với USD và EUR là như sau : (đơn vị tính : VND) 31/12/2011 Tiền mặt Phải thu thương mại và phải thu khác Phải trả thương mại và phải trả khác Ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán USD 582.430. Thông tin được trình bày sau đây là dựa trên thông tin mà Ban Điều hành nhận được.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Phường Tân Phú .662. Ban Điều hành không thực hiện các giao dịch phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tiền tệ vì họ nhận thấy giá vốn của các công cụ đó vượt trên rủi ro tiềm tàng của những biến động về tỷ giá hối đoái.534. Rủi ro tiền tệ - Công ty phải chịu rủi ro tỷ giá ngoại hối trong các giao dịch mua bán sử dụng đơn vị tiền tệ khác đồng Việt Nam.253. Rủi ro thị trường 1. Công ty đảm bảo rằng việc chịu rủi ro này sẽ được duy trì ở mức chấp nhận được bằng cách mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong trường hợp cần thiết để giải quyết tình trạng mất cân đối trong ngắn hạn đồng thời lập kế hoạch thanh toán bằng ngoại tệ với mức độ chính xác cao nhất có thể. Việc quản lý rủi ro tài chính được Khối Tài chính thực hiện.961. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại rủi ro: rủi ro tiền tệ. đồng thời tối ưu hoá lợi ích mà rủi ro thị trường mang lại.314.300. Loại tiền tệ gây ra rủi ro này chủ yếu là USD và Euro (các loại tiền tệ khác có giao dịch không trọng yếu).667.350 739.842) ─────────── (71.921.510 236.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 V.193. a. giới hạn mức rủi ro và đưa ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro.321 (348. Mục tiêu quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát rủi ro mà Công ty có thể gặp phải trong giới hạn có thể chấp nhận được.433 ═══════════ EUR 40.

752 ═══════════ Các tỷ giá quan trọng được áp dụng trong năm như sau: USD EUR - 2011 VND 2010 VND 20. c.Quận 7.581.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31/12/2010 Tiền mặt Phải thu thương mại và phải thu khác Phải trả thương mại và phải trả khác Ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán USD EUR 24.303 triệu VND (2010: 10.809.787.006 triệu VND) tương ứng. - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011. Rủi ro giá cả - Công ty phải chịu rủi ro giá chứng khoán vốn phát sinh từ các khoản đầu tư thuộc nhóm sẵn sàng để bán. Công ty đa dạng hóa danh mục đầu tư theo các hạn mức do Công ty đề ra.348 triệu VND (2010 : 14.054) ─────────── 186.729 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011.801. thì lợi nhuận sau thuế trong năm sẽ là trên/dưới 5.760 245. Các chứng khoán này được niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”). chủ yếu do lỗ/lãi ngoại hối trong việc chuyển đổi các khoản phải thu và các khoản phải trả thương mại bằng đô la Mỹ.217. nếu đồng VND yếu đi/mạnh lên 10% so với đồng EUR trong khi các biến số khác giữ nguyên không đổi.138. b.932) ═══════════ 27. Rủi ro tín dụng 2.116.932 27.126) ─────────── (319.498.001 triệu VND). thì lợi nhuận sau thuế trong năm sẽ là dưới/trên 31. chủ yếu do lãi/lỗ ngoại hối trong việc chuyển đổi các khoản phải thu và các khoản phải trả thương mại bằng đồng EUR.036. Rủi ro lãi suất Công ty không có rủi ro lãi suất khi tất cả các khoản vay phát hành theo lãi suất cố định.633 18. nếu đồng Việt Nam yếu đi/mạnh lên 10% so với đô la Mỹ trong khi các biến số khác giữ nguyên không đổi.675.985 triệu VND).423 (568.828 27. và chủ yếu phát sinh từ các khoản phải thu của Tập đoàn.450. Để quản lý rủi ro giá.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .676. - Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra tổn thất tài chính đối với Tập đoàn nếu một khách hàng hay bên đối tác của một công cụ tài chính không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng.907 triệu VND (2010 : 23. thì vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ cao/thấp hơn 8. 21 .371.Phường Tân Phú . - Nếu giá các chứng khoán vốn được niêm yết tại sàn HOSE thay đổi tương ứng 10% (2010: 10%) trong khi tất cả các biến số khác (kể cả thuế suất) giữ nguyên không đổi.022.771 224.940.045 (59.

791.025.526 (1.994) 610.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .717.102 7. Các nhóm tài sản tài chính lớn của Công ty là tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.525 Giá trị ghi sổ của các khoản phải thu được đánh giá là có suy giảm giá trị và sự tăng giảm của dự phòng suy giảm giá trị có liên quan như sau: 31/12/2011 Tổng gộp Trừ : Dự phòng suy giảm giá trị 31/12/2010 3.562.829. và thu được đủ tài sản đảm bảo phù hợp nhằm giảm bớt rủi ro tín dụng. Tài sản tài chính quá hạn và/hoặc suy giảm giá trị: - Không có các nhóm tài sản tài chính khác quá hạn và/hoặc suy giảm giá trị ngoại trừ các khoản phải thu.362.445.664.419 VND).364 19.244. - Ban Điều hành đã thiết lập một chính sách tín dụng theo đó.728 (576.901.074.169.863 23. Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác mà không quá hạn cũng như không giảm giá chủ yếu là từ các công ty có quá trình thanh toán tốt cho Công ty. a.435 40.138 287. - Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác mà không quá hạn cũng như không bị suy giảm giá trị của Công ty lên đến 1.120.033.434 630.053 22 .056.549.351.056.144.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 - Công ty áp dụng chính sách chỉ giao dịch với các khách hàng có lịch sử giao dịch tín dụng thích hợp.532 34.Phường Tân Phú .460. b.845 8.675) 1.540.720.Quận 7.957.727.214 345.008.848 VND (2010: 738.595. Các tài sản tài chính không quá hạn cũng không bị suy giảm giá trị: - Tiền gửi ngân hàng không quá hạn cũng như không bị suy giảm giá trị là các khoản tiền gửi chủ yếu tại các ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm cao theo xác định của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm.000 3.080. Công ty áp dụng chính sách giao dịch với các tổ chức tài chính và các đối tác khác được xếp hạng tín nhiệm cao. - Các khoản phải thu quá hạn nhưng không bị suy giảm giá trị bao gồm như sau: 31/12/2011 Quá hạn 1 đến 30 ngày Quá hạn 31 đến 60 ngày Quá hạn 61 đến 90 ngày Quá hạn hơn 90 ngày - 31/12/2010 15. - Mức độ rủi ro tối đa của rủi ro tín dụng đối với mỗi nhóm tài sản tài chính là giá trị ghi sổ của nhóm công cụ tài chính đó. Hạn mức mua được thiết lập đối với từng khách hàng. mỗi khách hàng mới được phân tích riêng lẻ về tín dụng trước khi Công ty cung cấp các điều khoản và điều kiện thanh toán và giao hàng tiêu chuẩn. Khách hàng không đáp ứng mức tín dụng tiêu chuẩn của Công ty có thể chỉ giao dịch với Tập đoàn trên cơ sở thanh toán trước. trình bày trên bảng cân đối kế toán. hạn mức này phản ánh hạn mức tối đa không cần phê duyệt của Ban Điều hành.558.058.897. Đối với các tài sản tài chính khác.

777 (511.012) (52.Các khoản vay 1.994 576.000 - - Đo lường theo giá trị hợp lý Giá trị ghi sổ trừ dự phòng của các phải thu khách hàng ngắn hạn.595.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31/12/2011 - 31/12/2010 Giá trị đầu kỳ Dự phòng tăng Xóa sổ nợ phải thu khó đòi 576. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các dòng tiền không chiết khấu theo hợp đồng.260.766) Giá trị cuối kỳ 1.000. Rủi ro thanh khoản: 3.071.761.400 - 92. 23 .Phải trả người bán và các khoản phải trả khác .833.144.897.675 1.243.326.000.453 (14.000.000.675 Các khoản phải thu khách hàng bị suy giảm giá trị chủ yếu phát sinh từ doanh số bán cho khách hàng bị lỗ lớn trong hoạt động kinh doanh. - Bảng sau phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh của Công ty theo thời hạn đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng.545. tiền gửi ngân hàng và các khoản phải nợ phải trả người bán và phải trả khác có giá trị gần bằng giá trị hợp lý.232.000.Phải trả người bán và các khoản phải trả khác .346.524. Từ 1 đến 2 năm Từ 2 đến 5 năm Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 .Phường Tân Phú . Dưới 1 năm 4.960.000 - - - - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 .458) 642.Quận 7.292.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .895.000 567.Các khoản vay 2.326 92.144.

987.800 5.889.283.048) ═══════════ 78.735.2010 Giá trị sổ sách So sánh với giá thị trường Tăng Đầu tư ngắn hạn: .800 - (80.Chứng chỉ quỹ - Giảm 24.588.129) ─────────── (221.708 (8.592 ══════════ ───────── 39.036.558. - Giá trị thị trường của chứng chỉ quỹ chưa niêm yết được tính dựa vào giá trị thị trường của danh mục đầu tư của quỹ được xác nhận bởi công ty chứng khoán SSI và ngân hàng giám sát HSBC.000.267.000 ────────── 420.685.771.500 (8.102.592 ══════════ ───────── 17.660.445.283.208 ═════════ (45.150.Chứng khoán vốn niêm yết .725.754.150.229) ═══════════ 60. 24 .961.237.907.685.708 (10.907.500) 116.Quận 7.609.442.400 (80.762.639.091.554.800 (68.400) 82.252 ═══════════ (28.708 ═════════ (28. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.273.578.148) ────────── (179.273.771.442.123.500) 19.595.852 ─────────── 280.2011 Giá trị sổ sách So sánh với giá thị trường Tăng Đầu tư ngắn hạn: .754.350.705.578.Chứng khoán vốn niêm yết .000 - (62.500 (62.012.274.392.445.976.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt .987.353.802.12.976.400) 26.500) 206.237.729.150.381.538.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt Đầu tư dài hạn khác: .607.558.226.598.705.070.278.350.000 - (68.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt .036.571 ═══════════ (45.048) ══════════ Giá trị thị trường của chứng khoán vốn niêm yết tại sàn HOSE được tính dựa vào giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng của năm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.400) 126.500 (96.200) 206.Chứng khoán vốn niêm yết .800 (96.805.491.267.344.Chứng khoán vốn niêm yết .660.993.507.12.568.150.538.595.871 ─────────── 216.091.792 11.507.961.776.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31.792 39.226.993.148) ─────────── (179.Chứng chỉ quỹ Giá trị thị trường Dự phòng Giảm 24.000.Chứng khoán vốn chưa niêm yêt Đầu tư dài hạn khác: .200) 13.Phường Tân Phú .000) 56.129) ────────── (221.805.229) ══════════ Giá trị thị trường Dự phòng 31.588. - Giá trị thị trường của các chứng khoán vốn chưa niêm yết được ước tính dựa trên giá giao dịch bình quân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.353.100 (10.000) 82.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .400) - - - - - 106.000 ────────── 420.806.639.972.500) - - - - - 106.442.634.

000 1.000 100.309.101.657.000.669.431.Khách hàng trong nước .033.014.000.555.000.901.771.500) Số cuối năm 614.660.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn • Dự phòng cho đầu tư chứng khoán ngắn hạn • Dự phòng cho các khoản đầu tư ngắn hạn khác Cộng Biến động dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn trong năm như sau : Số đầu năm Trích lập dự phòng trong năm Hoàn nhập dự phòng Số cuối năm 3.669.243.243.586.000 440.506.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn • Chứng khoán đã niêm yết • Chứng khoán chưa niêm yết • Trái phiếu doanh nghiệp • Trái phiếu Chính phủ .079 Số cuối năm 357.500) - - 736.000.207.723. Năm nay (70.822.848.000 250.792 24.600) (70.500) (79.276 2.000 1.188.330.045.277.632.000 (79.441.292 Đầu tư ngắn hạn .100) (79.640.809.657.657.000 Số đầu năm 485.955.243.244.779.435.000.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 VI.573 - 2.244.762.330.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .283.277.573 770.706.Quận 7.137 3.640.100) (7.000.033.669.100 (70.184 Phải thu khách hàng .640.865.092.789.792 24.000.Khách hàng nước ngoài Cộng 25 .652.096 595. Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Các khoản tương đương tiền • Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống • Trái phiếu.000.000.192 2.Phường Tân Phú .571.000 458.574.600) Số đầu năm 207.974.955.Đầu tư ngắn hạn khác • Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở xuống • Đầu tư ngắn hạn khác .000 (70.000.846.000.815 537.431.657.803 Số đầu năm 426.771.152.000.420.993.415.792 82.500) 23.660.988 1.369 231.244.000.843. tín phiếu.000.000.849 234.669.088 168.500) (8.993. Tiền và các khoản tương đương tiền - 2.000 - 3.856.792 82.600) Năm trước (86.259.342.283.000.000 18.890. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: 1. kỳ phiếu Cộng Số cuối năm 545.

909.069 2.193 1.135 2.793 15.672.038 Số đầu năm 623.Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi Cộng 6.489.480.395.006 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tỷ lệ trích lập (%) .930.897.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .600 53.209.736. bồi thường từ Nhà cung cấp Phải thu khác Cộng 39.152.488 Số cuối năm Số đầu năm (1.038.299) 100% (171.232 3.280.527.733) (13.221 34.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4.908.780.665 48.334 54.978 Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi trên đường Nguyên vật liệu.339 6.729 319.409 6.067.883.118.994) (576.110.653) 30% (22.981.379.752.426.945 376.276.423.994) (61.300) - 50% (1.630 125.818.554.Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm • Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm .042.881.202.990 1.726.370.731.188.367.862 569.380. Số đầu năm 1.661) - 100% - (514.540.871.948 14.807.144.162 86.Quận 7.354) 70% (30.675) Số cuối năm 972. kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi đi bán Cộng 26 . nhiên liệu.660.525.191. vật tư kỹ thuật Công cụ.140 68.917. Tài sản thiếu chờ xử lý Lãi tiền gửi phải thu Cổ tức phải thu Lãi trái phiếu và lãi cho vay phải thu Thuế nhập khẩu còn được hoàn Hỗ trợ.190.699 23.928.269.895 183.002.363 33.647.820.536.934.079.144.897.683.022) (1.002. Các khoản phải thu ngắn hạn khác Số cuối năm - 5.664.861 23.095.592.300) (47.652.595.537. dụng cụ Chi phí sản xuất.956.333.858.368.166.595.545.Phường Tân Phú .489 232.119.450.807 5.268.

công 2.297 lớn .439.924.687.205 4.061 36.322.183.892.444.582) (4.117.761.667.712.348.289.Chi phí thuê mặt bằng.608.632 cụ.001 53.711.CP cải tạo.676.966.908.915) Biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm như sau: Năm nay (4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Số cuối năm (2.915) Chi phí trả trước ngắn hạn Số đầu năm Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm Tăng trong năm Kết chuyển giảm khác Số cuối năm .902.028.171.849 3.957.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 7.310 15.380.828.670) Số đầu năm Trích lập dự phòng trong năm Hoàn nhập dự phòng Sử dụng dự phòng trong năm Số cuối năm 8.068 18.933.273.497.102.206 203.615 181.402 (4.933.966. 4.630.410.267.015 1.455.795.224 - 450.007.538.732.987. vật tư kỹ thuật Thành phẩm Hàng hóa Cộng Số đầu năm (869.824.182 380.315.321.340.042 - 8.250.Phường Tân Phú .057) 6.490.609.490.255.274.006.998 34.654 19.061.411.408 11. sửa chữa 4.615.838) (1.536.Chi phí khác Cộng 1.608.Chi phí CCDC bán 13.450) (6.915) (10.Chi phí vật liệu. dụng cụ.024.225 1.813.534) (42.642.500) (4.650) (136.678 .613 2.496.531.529 906.102.906.665 256.099 32.665.894.003 12.250.054 33.364.739.320.026 27 .412 18.251.872.190 2.670 2.523.913.770.194.809.036 - 3.102.407 31.543 hàng .996.264.937.670) Nguyên vật liệu Công cụ.862.387) (3.146. dụng cụ .581.554.032.548 56.620. bảo trì mạng 2.296) (89.414.958 899.000 1.608.Chi phí triển khai phần mềm.436.883 vị trí .125.506.594.Chi phí quảng cáo 8.764.405 1.644 - 34.074.100.412.906.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .132.798) (1.144 37.630.576.606.643.163 36.141.Chi phí tư vấn .Quận 7.009.288 30.984.381. Năm trước (7.802.239) 7.045.354.469 (4.375 .109.906.633.

624.364.751.442.262.146 1. dụng cụ quản lý Cộng 580.423.323 - - (189.969.021 33.533.462.136.723 848.275.964.460 76.994.175.371.228 118.423.769.111.414 9.666.237 201.628.264 34.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Quận 7.492.237 - - - 13.854.046.220.601 +Giá trị còn lại +Số đầu năm 409.486.678.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 9.737.347.750.572.048.323) - - 13.802.691.654 1.460.461.922.934.441 193.664.396.020.915.140.193 2.604 151.074 329.654.109.339 3.602 170.071.544. giảm tài sản cố định hữu hình Nhà cửa.880 173.803 60.922.533.763.587. nhượng bán -Giảm khác Máy móc và thiết bị Phương tiện vận tải.478.742.509 1.383 117.018 5.169.460.441.577 202.942.301 - - (232.344.964 133.633 135.784 346.154 3.296 88.301) - - 9.665.342 7.249.163 2. truyền dẫn Thiết bị.858.690.776 3.960 319.048.157.977.192 252.050.938.363 27.001 + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Phân loại lại -Tăng khác +Giảm trong năm -Chuyển sang bất động sản đầu tư -Thanh lý.240.576.705.334 1.069 50.656.084.701.277.841.591.926.522.890 254.772.223 81.980.778 5.407 66.Phường Tân Phú .729.505.243 24.982.847.770.606.803 - - - 9.979.654.348.140.474.979.819.623.200.672.762.584 84.987 - 232.587 74.582.173.729.442 2.406 1.215.606.675.072 188.895.234.621 115.819.230.021.948.084.561 1.062 - - - - - + Số cuối năm 189.712.310. Tăng.806.541.950 35.819.759.180. vật kiến trúc Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua sắm mới -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Phân loại lại -Tăng khác +Giảm trong năm -Chuyển sang bất động sản đầu tư -Thanh lý.918.884.945.474. nhượng bán -Giảm khác 28 .607.368.022.548 - 189.278.278.364.502.560 4.175.863 + Số cuối năm 573.071.915.123 - - - - - 762.896.812 19.095.479 28.955.

379.629.948 47.798.122.307 4.741.027 305.520 - 96.361 - - - 96. Tăng. bằng sáng chế Nhãn hiệu hàng hóa Phần mềm máy vi tính Cộng 185.739.760 - 135.252.243 246.243.067.355.430 209.683.156.090.439.931.296.050 - 10.725.772 - - 6.942.412.111.597 96.090.961.242.138.445.242.703.389 26.642 9.351 +Giá trị còn lại -Số đầu năm 118. nhượng bán -Giảm khác + Số cuối năm Bản quyền.584.939.787 9.013.190.572.483.380.265.720 126.195.889.939.460.760 - - - - - - - - - - - 111.324.295 29 .133.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . giảm tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua trong năm -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Tăng do hợp nhất kinh doanh -Tăng khác +Giảm trong năm -Thanh lý.673.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 10.939.339 26.216 17.035.917.240 - - 42.195.335 10.Quận 7.161.480.503. nhượng bán -Giảm khác + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Tăng khác +Giảm trong năm -Thanh lý.939.520 - 48.067 59.615 + Số cuối năm 199.Phường Tân Phú .214.520 - 58.865 - - 7.961.247.361 - - - 111.942.689.376.855 - - - - - 49.138.190.772 - - - 96.520 - 96.

197 90.Quận 7.878.137.144.988.849.994.921 +Giá trị còn lại -Số đầu năm - 67.837.148.576.318.048.237 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84.237 - - 13.429.538 - 544.995.337.026 - 5.803 - - - - - - - - - - - + Số cuối năm - 15.213.706 73.697.106 9.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .491 16.994.488 5.474 3.430 1.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 11.340.242.915.803 - - 599.199.290.332.182.238.290.197 76. nhượng bán -Giảm khác - 30 .449.395.938.833 4. nhượng bán -Chuyển sang TSCĐ -Chuyển sang hàng hóa BĐS -Giảm khác Nhà và Quyền sử dụng đất Nhà Cơ sở hạ tầng Cộng - 70.608.606.177.729.047.183.301. Bất động sản đầu tư Quyền sử dụng đất Nguyên giá +Số đầu năm +Tăng trong năm -Mua trong năm -Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Chuyển từ TSCĐ -Chuyển từ hàng hóa BĐS -Tăng khác -Phân loại lại +Giảm trong năm -Thanh lý.017 - 3.872.012 - 3.539 + Số cuối năm Giá trị hao mòn +Số đầu năm +Tăng trong năm -Khấu hao trong năm -Chuyển từ TSCĐ -Tăng khác -Phân loại lại +Giảm trong năm -Chuyển sang hàng hóa BĐS -Thanh lý.460 - 2.729.223 - - - - - - - - - - - 13.723 73.417.211 + Số cuối năm - 68.328.509.606.048.Phường Tân Phú .089 9.263 - 5.898.850.570.977.915.

231.817.586 .400 31.690.273 104.656. chi nhánh và văn phòng như sau : 652.133.764.151.118.800.390.690.NM Nước Giải Khát .Văn phòng .694.NM Sữa Trường Thọ 29.Công ty TNHH Một thành viên Sữa Dielac 100.464.00% Quốc tế .143 .119.929.700 81.747.221.766 12.952.221.426.051 .000 164.548 10.482 1.557.891 .740.435 3.597.000.246 .00% Cộng Vốn đầu tư Tên công ty con 522.013.NM Sữa Nghệ An 35.288 Năm trước 647.NM Sữa Sài Gòn 80.00% .103.177.000.400 Trong đó có giá trị các công trình lớn đang thực hiện tại các nhà máy.244.734.752.517.080.868.380.837.351 20.189.NM Sữa Thống Nhất 214.018.495.772.NM Sữa Tiên Sơn .060.640.359.883.837.010 49.Quận 7.403.883.051 4.542.Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam 100.CN tại Cần Thơ .673.985.Phường Tân Phú .756.127 823.231.918.896.00% 100.374.231.700 8.920.417 44.095.000.000.000 46.351 44.00% 100.563.211 4.355 653.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .00% 100.NM Sữa Cần Thơ 24.Chi nhánh Đà Nẵng Cộng 13.679.380.463.Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư BĐS 100.951.985.359.652 2.XNKV Hà Nội .112 185.013.182.519.NM Sữa Dielac 33.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 12.000 90.00% .107.078 277.495.00% 100.415 1.411.931.288 653.371 1.467 8.NM Sữa Bình Định 18. Đầu tư vào công ty con Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy Thực phép góp .341.918 1.127 31 .200. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Số dư đầu năm Tăng trong năm Chuyển sang TSCĐ hữu hình Chuyển sang TSCĐ vô hình Chuyển sang BĐS Đầu tư Thanh lý Giảm khác Số dư cuối năm Năm nay 653.365 20.102 .Văn phòng công ty .989.400 .000.278.984.945 21.265 26.475.400 1.273 237.555.Công ty TNHH Một thành viên Sữa Lam Sơn 100.103.182 1.359.747.200.745 .868.155.052 421.149.085.401.Chi nhánh Hà Nội .899 281.216.

000.000.074.580.Công ty TNHH MIRAKA .961.Đầu tư trái phiếu .350.462.725 20.826 25.350.000.000 1.466.50% 24.Trang trại mẫu Campina . Đầu tư vào công ty liên kết.551 Đầu tư dài hạn khác .Công ty liên kết .430. liên kết Cộng Biến động dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn trong năm như sau: .Số đầu năm .912) Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn .629) (120.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 14.00% 18.462.Tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm .100) (151.801.074.000 783.273.800 106.822.173) Số đầu năm (108.Phường Tân Phú .50% Số cuối năm 313.Hợp đồng kinh doanh đồng kiểm soát .273.836) (9.912) (120.Dự phòng đầu tư chứng khoán dài hạn .000 120.938) 18.529.955.100) Năm trước (106.800 Số đầu năm 313.096.29% 19.273.300.900 (271.920.000.350.998.186 (151.036.226.111.000 214.Công ty liên kết Cộng 15.Quận 7.000. Vốn đầu tư 9.998.961.062.00% 7.117.000.364.998.000.160) (64. liên doanh Tên công ty liên kết.611.Căn hộ Horizon .000 600.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .Hoàn nhập dự phòng Số cuối năm Năm nay (151.Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên doanh.160.800 206.912) 32 .Trích lập dự phòng trong năm .273.270.000.00% 20.942.273.000 19.Đầu tư dài hạn khác Cộng 16.000.315.226.209.226.Dự phòng khoản lỗ của các công ty con .000 122. Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy Thực phép góp 24.592.048.269.684.792.548) (43.088) 1.800 206.00% 25.480.Hợp đồng hợp tác kinh doanh .528) (271.Đầu tư cổ phiếu • Cổ phiếu đã niêm yết • Cổ phiếu chưa niêm yết • Các quỹ đầu tư .612.311.128.298) (234.000.000 350.29% 179.273.084.311.800 106.Cho vay dài hạn .800 Số cuối năm (142. liên doanh .800.000.183.Công ty CP Nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn .

246.327.187.674 18.779 188.095.237.437.690 526.924.337.Nhà cung cấp nội địa .156.643.245.338 2.241 379.517.587.146.021.675.814.955. Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm Tăng trong năm Kết chuyển giảm khác Số cuối năm - - 83.003.755.407.837.911 379. Chi phí trả trước dài hạn Số đầu năm .241.276.524 200.819.Nhà phân phối Cộng 20.182.625.294 73.845.727.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .367.108.002.493 64.566 70.922. nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất Tiền thuê đất Các loại thuế khác Các khoản phí.014 2.177.473.Quận 7.227. lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng Số đầu năm 47.235 1.575.731.900.385.900.780.208.367.134 778.381.630 338.767.524.293 .792 280.218 11. - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT hàng bán nội địa Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế xuất.586 63.450 368.583.062 1.765.984 917.913.416 29.037.442 20.671.270 11.909 - 1.215.948.585.Tiền thuê đất.216.442 Số cuối năm 58.996.012.108.Nhà cung cấp nước ngoài .039.996.996.343 670.802.360.960.618 11.662.398 342.918.104.649.511 10.673 732.270 287.960.449.568 1.615 - 59.960 13.389 366.471 357.159 709.429.000.714.000 2.022 5.827. cơ sở 86.Chi phí CCDC bán 7.141.165.240.176 789.554.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 17.136 hạ tầng .616.Vay ngắn hạn ngân hàng .450.924.756.747 691.968.192 15.Phường Tân Phú .000 567.122.643.524 - 144.000.484 Số phải nộp trong Số đã nộp trong năm năm 480.434.996.238 Vay và nợ ngắn hạn Số cuối năm - Số đầu năm 567.122 728.940 278.177.393 13.434.862.446.248 26.144.936 1.306.669.138.870 19.882.Chi phí trả trước 1.079.552 33 .668.787 Số đầu năm 422.351 469.550 2.037.800 1.161.559.162 hàng . Phải trả người bán .646.Vay dài hạn đến hạn trả Cộng 19.181.714.001.021.614.035.108.781.806.609.000 Số cuối năm 777.525 728.800 691.255.789.376 dài hạn khác Cộng 94.947 3.

284.290.576 8.564.583.155 31.573.310.063.630.425.873.981.984 141.482 (1.576.620.Quận 7.260.697 115. BHTN Kinh phí công đoàn Nhận ký quỹ.285. Chi phí phải trả - 22.021) (3.252.506.690.396.962. vị trí tại siêu thị Chí phí quảng cáo Chi phí vận chuyển Chi phí bảo trì và sửa chữa Chi phí lãi vay Chi phí nhiên liệu Chi phí nhân công thuê ngoài Chi phí phải trả khác Cộng Số dư đầu năm Trích lập quỹ Tăng khác Chi trả Số dư cuối năm Dự phòng trợ cấp thôi việc.625.621 6.797) 66.206.825.170.712.174 23.488.859.904.975 1.700.034.336.428. BHYT.979.307.591.417.635.055 652.016.690.842.876 Số cuối năm 389.173.660.939 83.388.339 22.485. phải nộp ngắn hạn khác - 23.000 (329.493 Số đầu năm 64.614 359.502 25.155 91.870 20.807.699 416.948 12.893 Các khoản phải trả.859. hộp đèn.181.628.660.812.357. kệ.239.577 36.500 299.114.392. Số đầu năm 124.869.596. Số cuối năm 166.Phường Tân Phú .023.353.625.212.795.058.891.000 (282.332 2.222.467.400 12.807. Khuyến mãi.571.937.892.426.505.621.360 BHXH.015 7.271 184.500.246 13.804 29. hỗ trợ. mất việc làm - Số dư đầu năm Trích lập dự phòng Sử dụng dự phòng Hoàn nhập dự phòng Số dư cuối năm 34 .467 138.710) 346.025.563 (4.889 58.730 32.777 263.684.892.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 21.699 Năm nay 51. bán hàng Chi phí thuê ụ.492) 259.307.583 16.147 5.676.701.200 11.600 18.687.472.133) 51.335.962 6.058.719 Năm trước 182.268 Năm trước 34.221.861.789.396 260.614.869.850.800 4.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào . phải nộp khác Cộng Năm nay 259.393.499. ký cược ngắn hạn Phải trả khác về đầu tư tài chính Thuế Nhập khẩu phải trả (SX – Hàng XK) Các khoản phải trả.865.185.423.583 Quỹ khen thưởng phúc lợi - 24.

000) 1.301 (1.000) (514.530.870 1.030.340.541.000) 2.335 4 294.829.200.243.000) 12.000.Tăng vốn năm trước .072.371.765.040.000 (154.789.956.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .236.950.625.351.114.000 2.120.287.530 58.765.673 17.260.200.389.282.440 35 .328.676) (1.915.447.660.754.112.714.000) 7.221.Trích lập các quỹ .000) 588.250) (741.290.994.876.604.Cổ tức .756.462.431 6 899.915.229.301 (416.521.519 908.620.347.000 18.000) (2.346.056 9 6.Giảm khác Số dư cuối năm 3.200.731) (741.Quận 7.721.222.012.412.452.Lãi trong năm .000 556.583.Lãi trong năm trước .895.000 1.512.260.879.569 - - (669.000 5.428.426.000 - - Số dư đầu năm nay .Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 25.172.561.553.591.420.276.675.892.428.774 (834.604.148.997.166.634.068.000) 4.000) (1.005 4.000 1.852.200.Cổ tức 1 3.907 - - - 416.910.042.100.Phường Tân Phú .486.657.007.000 3.315.276.997.420.577) (1.Tăng khác .182.794.000 Quỹ đầu tư phát triển 2 - Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận chưa phân phối Cộng 3 1.852.208.835.100.743.384 353.724.499.166.Trích lập các quỹ .000 203.653.147.051.540.024.Tăng vốn trong năm .994.595.595.000) 3.865 (1.835.774 (359.000 4. Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Thặng dư vốn cổ phần A Số dư đầu năm trước .

264.335.267.488 447.414.407 9.949 Trong đó: • Doanh thu thuần bán hàng hóa.381.773.672.380 Năm trước 196.597.054.352 53.536.000 25.920.193 8.801. Doanh thu Năm trước 16.994.292.134.948.601.910.703.011.986 10.693 2.031.139.110 249.822.968 Doanh thu thuần 21. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.891.200. Tổng doanh thu • Doanh thu bán hàng hóa • Doanh thu bán thành phẩm • Doanh thu cung cấp dịch vụ • Doanh thu kinh doanh bất động sản Các khoản giảm trừ doanh thu: • Chiết khấu thương mại • Hàng bán bị trả lại Năm nay 22.852.912.489 Năm nay 479.276.920 1.281.459.037.224 15.512.250 5.547.791.236.819.678.239 328.890.754.478.124.719.821.811.736.825.757.671.499 1.596 14.184.531.918.761.310 133.264.888 443.133) 10.950 15.592 5.982.352.831.896.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 VII.201.111. 2.123.426.331.092.676.445.531.945.669.752 Giá vốn của hàng hóa Giá vốn của thành phẩm Giá vốn của dịch vụ Giá vốn của hoạt động kinh doanh BĐS Chi phí hao hụt.358 97.657 441.755.885.173.690.461.362 6.576.594.301.652.378.314.086.358.128.564 2.854. mất mát hàng tồn kho Các khoản chi phí vượt mức bình thường Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng Doanh thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi Lãi trái phiếu Lãi cho vay Cổ tức Đầu tư Chứng khoán Chênh lệch tỷ giá thực hiện Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Khác Cộng 36 .295 15.410.390 (21.826.460 33. thành phẩm • Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ 21.705 43.656 3.680.403.645 Năm trước 237.983 15.255 47.000.738.600.413 30.771 20.360 124.154.480 230.188.845.188.961.597.161 320.688 30.256 1.Quận 7.489.786.024.786.671 27.386.Phường Tân Phú .870.569 18.262.574 21.905 1.988.569.185.114.506 60.711.646.474.578 Giá vốn hàng bán - 3.640 496.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .168 679.057.000 16.892.515.993.966 Năm nay 365.984.

475.156.188 22.517.228.269.799 Năm trước 698.997.976.Quận 7 .182.136.236.288.579.301 3. giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: • Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi 4.948 46.472.501.435.810.370 17.130.594 166.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4.618.716.336.745.867.328. CCDC.469 Thu nhập khác - 6.308 2.965.610 3.183 8.667.463.384.483 32.420.611.034.095.075 Năm trước 345.600) 45.774 - - - - 37 .522.933 1.946 Năm nay Năm trước Chi phí khác - 7.849.675.971.004.069.100 119.697 29.148 1. thanh lý Chi phí thanh lý TSCĐ Giá trị ghi sổ của xây dựng cơ bản dở dang Giá trị VTKT.753.169.121.003.657.855.521.049 58.097.839 5.935.932.902.071.847. các tổ chức khác Lãi ký quỹ Phí giao dịch mua bán chứng khoán Chênh lệch tỷ giá thực hiện Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Hỗ trợ thanh toán Nhà phân phối Khác Cộng Giá trị còn lại TSCĐ nhượng bán.Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp .525 20.763 Thu thanh lý tài sản cố định Thu thanh lý xây dựng cơ bản dở dang Thu bán phế liệu.539 36. Năm nay 13.984.752 37. VTKT Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng Nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp Thu từ các khoản thuế được hoàn Thu nhập khác Cộng Năm nay 34. Chi phí tài chính - 5.Các khoản điều chỉnh tăng.943 26.375 (15.000 85.655 105.899 722.643.209 60.595.188.682 24.584.030.482 1.835.407.000 186.689.032.326.645.014 154.718. Năm trước 6. Lãi vay ngân hàng.085 1.863 59.996.652 362.668.531.651.195.061 10.105.278.000 332.303. bị truy thu Chi phí khác Cộng Lãi cơ bản trên cổ phiếu .173.915.586.706. CCDC thanh lý Chi phạt do vi phạm hợp đồng Thuế bị phạt.848.128.166.796 1.658.273 1.355 505.Phường Tân Phú .704.460 100.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .809 423.716.933.264.574.951.810.909.066.237 5.140.786 85.676.520.940.182 217.020.545.604.590.648 5.296.995.133.329.039.159 Năm nay 48.847 10.232 1.

410 3.Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông .623 6.947.247.896 - 182.006.683 Năm nay 353.998 361.136.190 17.289.707 478. vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác Cộng 38 .369.651) (21.856 - 6.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 22 tháng 02 năm 2010 .582.915.627.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Năm nay • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi • Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi với giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu .161 562.802 7.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 19 tháng 02 năm 2011 .792) 546.Phường Tân Phú .066.524.146.482 719.549.080 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau: .604.204 (43.066.Quận 7 .621 Năm trước 10.867.100 Năm trước 351.194.Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm .561.997.150.083 1.527.297.713.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2011 .408.750 261.460.775 538.775 538.840 577.325.595.479.895.835.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại trong năm Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 8.166.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông thưởng phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2011 .802 Năm nay 14.327.329.Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm trước - - - - 4.528.440.401.236.077.111 1.980 - 1.449.198.774 546.080.315 - 1.582.301 3.259 185.379 12.867.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .320.028. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu.249.398.Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 26 tháng 5 năm 2011 .449.

504.914.960 334.009 2.153.287.459.319.438.452.505.868.582.308 7.381.578.492.304 247.872 Năm nay 129.459.762.880.080 10.688.224.486 193.410.721.650.429.856 286.Phường Tân Phú .627 82.347 321.867 15.259 137.794 19. Các khoản chi cho các chức trách quản lý chủ chốt Lương và các quyền lợi gộp khác Cho mục đích công bố thông tin về các bên liên quan.745.590 266.661.299.442.192.632.138.694.793.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Trong đó bao gồm : Chi phí sản xuất : - Chi phí nguyên liệu.915.770.182.902 Năm trước 111.000 Chi phí bán hàng - Chi phí cho nhân viên Chi phí nguyên liệu.250 7.601 Năm trước 10.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .272 Năm nay 126.971.118 31.516.989.586.185.614 81.922.850.515.718 1.698.754.764. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1.181.456 49.261.855.725.990 201.545.586.628. các chức trách quản lý chủ chốt bao gồm các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành.055.259.596.800 28.150.935 370.368 36.198.326.083 1.704 22.514.943.805.619.111 1.556.721 15.452 36.639.016 Năm trước 41.544.847 10.286 247.373 21.005 25.890.233. 39 .850.040.589. vật liệu Chi phí dụng cụ đồ dùng bán hàng Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí bảo hành Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí cho nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao tài sản cố định Thuế.232.036.471.668. lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng VIII. phí. vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác Cộng Năm nay 14.811.128.120.591.Quận 7 .899 434.806.079.719.939.226 121.273.125 4.936 Năm nay 46.666 6.980.098 2.827.012.124.569.295 46.390.914.118.118 Năm trước 100.413.708.807 18.765 989.069.554.369.071.490.486.033.690.502 10.561.

351.043.611.728.Phường Tân Phú .996. Các khoản giảm trừ 3.849.184.394 2.864.757.333.772.Quận 7 .554.514 2.757.516.978.691.137.864.841.667.819.093.161 - 19.875.891 14. Giá vốn hàng bán 443.396.577.347.208.891 14.597.247.656. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 03) 4.978.510 1.394 13.656.577.188. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11 ) 6.760 4.600.716 1.205.329.259.092 2.657 - 328.CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào .131 9. Thông tin về bộ phận CHỈ TIÊU 1.128.578 548.938 40 .772. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm 2011 Năm 2010 Nội địa Xuất khẩu Nội địa Xuất khẩu 19.055.048.555 1.456 5.664.749 2.224.045 327.005.538.730.044.491.Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2.341.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful