Ph©n phèi ch¬ng tr×nh h×nh häc 7

T
u
Ç
n
T
i
Õ
t
Bµi d¹y
T
u
Ç
n
T
i
Õ
t
Bµi d¹y
1
1
Hai gãc ®èi ®Ønh 2
0
3
6
LuyÖn tËp
2
LuyÖn tËp
2
1
3
7
§Þnh lý Pitago
2
3
Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc 3
8
LuyÖn tËp
4
LuyÖn tËp
2
2
3
9
LuyÖn tËp
3
5
C¸c gãc t¹o bëi 1 ®êng
th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng
4
0
C¸c trêng hîp b»ng nhau
cña tam gi¸c vu«ng
6
Hai ®êng th¼ng song song
2
3
4
1
LuyÖn tËp
4
7
LuyÖn tËp 4
2
Thùc hµnh ngoµi trêi
8
Tiªn ®Ò ¥-clit vÒ ®êng
th¼ng song song 2
4
4
3
Thùc hµnh ngoµi trêi
5
9
LuyÖn tËp 4
4
¤n tËp ch¬ng
II
Víi sù trî
gióp cña
Casio 1
0
Tõ vu«ng gãc ®Õn song
song 2
5
4
5
¤n tËp ch¬ng
II
6
1
1
LuyÖn tËp 4
6
Kt ch¬ng II
1
2
§Þnh lý
2
6
4
7
Q/hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi
diÖn tg
7
1
3
LuyÖn tËp 4
8
LuyÖn tËp
1
4
¤n tËp ch¬ng I
2
7
4
9
Q/hÖ gi÷a ®êng vu«ng gãc
vµ ®x
8
1
5
¤n tËp ch¬ng I 5
0
LuyÖn tËp
1
6
KiÓm tra ch¬ng I 2
8
5
1
Q/hÖ gi÷a 3 c¹nh cña 1 tg.
BÊt...
9 1
7
Tæng 3 gãc cña 1 tam gi¸c 5
2
LuyÖn tËp

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
1
1
8
Tæng 3 gãc cña 1 tam gi¸c
(t) 2
9
5
3
TÝnh chÊt 3 trung tuyÕn
tam gi¸c.
1
0
1
9
LuyÖn tËp 5
4
LuyÖn tËp
2
0
Hai tam gi¸c b»ng nhau
3
0
5
5
TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c
cña 1 gãc
1
1
2
1
LuyÖn tËp 5
6
LuyÖn tËp
2
2
Trêng hîp b»ng nhau thø
nhÊt cña tam gi¸c c-c-c 3
1
5
7
TÝnh chÊt 3 ®êng ph©n
gi¸c cña tam gi¸c
1
2
2
3
LuyÖn tËp 5
8
LuyÖn tËp
2
4
LuyÖn tËp
3
2
5
9
TÝnh chÊt ®êng trung trùc
cña ®t
1
3
2
5
T/h b»ng nhau thø 2 cña t.
gi¸c c-g-c
6
0
LuyÖn tËp
2
6
LuyÖn tËp 6
1
TÝnh chÊt 3 ®êng trung
trùc tg
1
4
2
7
LuyÖn tËp
3
3
6
2
LuyÖn tËp
2
8
Trêng hîp b»ng nhau thø ba
cña tam gi¸c g-c-g
6
3
TÝnh chÊt 3 ®êng cao cña
tam gi¸c
1
5
2
9
LuyÖn tËp 6
4
LuyÖn tËp
1
6
3
0
¤n tËp häc kú I
3
4
6
5
¤n tËp ch¬ng III
1
7
3
1
¤n tËp häc kú I (t) 6
6
¤n tËp ch¬ng III (t)
1
8
3
2
Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú
I(phÇn hh)
6
7
KiÓm tra ch¬ng III
1
9
3
3
LuyÖn tËp (3 Tr/h b»ng nhau
cña tg)
3
5
6
8
¤n tËp cuèi n¨m
3
4
LuyÖn tËp (3 Tr/h b»ng nhau
cña tg)
6
9
¤n tËp cuèi n¨m
2
0
3
5
Tam gi¸c c©n 7
0
Tr¶ bµi KT cuèi n¨m (h×nh
häc)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2
TuÇn: 9. Ngµy so¹n:
TiÕt: 17. Ngµy d¹y:
Ch¬ng II: Tam gi¸c
§1: Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n½m ®îc ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
3
- BiÕt vËn dông ®Þnh lÝ cho trong bµi ®Ó tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét
tam gi¸c
- Cã ý thøc vËn dông c¸c kiÕn thøc ®îc häc vµo gi¶i bµi to¸n, ph¸t huy
tÝnh tÝch cùc cña häc sinh
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, tÊm b×a h×nh tam gi¸c vµ kÐo c¾t giÊy.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu c¶ líp lµm ?1
- C¶ líp lµm bµi trong 5'
- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm vµ rót ra
nhËn xÐt
- Gi¸o viªn lÊy 1 sè kÕt qu¶ cña c¸c
em häc sinh kh¸c.
? Em nµo cã chung nhËn xÐt gi¬
tay
- NÕu cã häc sinh cã nhËn xÐt
kh¸c, gi¸o viªn ®Ó l¹i sau?2
- Gi¸o viªn sö dông tÊm b×a lín
h×nh tam gi¸c lÇn lît tiÕn hµnh nh
SGK
- C¶ líp cïng sö dông tÊm b×a ®·
chuÈn bÞ c¾t ghÐp nh SGK vµ gi¸o
viªn híng dÉn.
? H·y nªu dù ®o¸n vÒ tæng 3 gãc
cña mét tam gi¸c
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç nhËn xÐt
- Gi¸o viªn chèt l¹i b»ng c¸ch ®o,
hay gÊp h×nh chóng ta ®Òu cã
nhËn xÐt: tæng 3 gãc cña tam gi¸c
1. Tæng ba gãc cña mét tam
gi¸c (26')
?1
A
C
B
N
M
P

µ
µ
µ
A
B
C
·
·
·

µ
µ
µ
M
N
P
·
·
·
* NhËn xÐt:
µ µ µ 0
180 A B C + + ·

µ µ µ 0
180 M N P + + ·
?2

A
C
B
* §Þnh lÝ: Tæng ba gãc cña 1 tam
gi¸c b»ng 180
0
.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
4
b»ng 180
0
, ®ã lµ mét ®Þnh lÝ
quan träng.
- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh ghi GT,
KL cña ®Þnh lÝ
- 1 em lªn b¶ng vÏ h×nh ghi GT, KL
? B»ng lËp luËn em nµo cã thÓ
chøng minh ®îc ®Þnh lÝ trªn.
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi (nÕu
kh«ng cã häc sinh nµo tr¶ lêi ®îc
th× gi¸o viªn híng dÉn)
- Gi¸o viªn híng dÉn kÎ xy // BC
? ChØ ra c¸c gãc b»ng nhau trªn
h×nh
- Häc sinh:
µ µ
1
B A · ,
µ ¶
2
C A · (so le trong )
? Tæng
µ µ µ
A B C + +
b»ng 3 gãc nµo
trªn h×nh vÏ.
- Häc sinh:
µ µ µ µ µ ¶ 0
1 2
180 A B C A A A + + · + + ·
- Häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy


Chøng minh:
- Qua A kÎ xy // BC
Ta cã
µ µ
1
B A · (2 gãc so le trong) (1)

µ ¶
2
C A · (2 gãc so le trong ) (2)
Tõ (1) vµ (2) ta cã:

µ µ µ µ µ ¶ 0
1 2
180 A B C A A A + + · + + · (®pcm)
IV. Cñng cè: (16')
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1,2 (tr108-SGK)
Bµi tËp 1:
Cho häc sinh suy nghÜ 3' sau ®ã gäi häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.
H 47:
0 0 0 0
180 (90 55 ) 35 x · − + ·
H 48:
0 0 0 0
180 (30 40 ) 110 x · − + ·
H 49:
0 0 0 0
180 50 130 65 x x x + · − · ⇒ ·
H 50:
·
0 0 0
0
0 0 0 0 0
180 40 140
180
180 180 (60 40 ) 100
x
y EDK
y
· − ·
· −
] · − − + ·
]
H 51:
· 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
180 180 180 (40 70 ) 110
180 (40 110 ) 30
x ADB
y
] · − · − − + ·
]
· − + ·
Bµi tËp 2:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
5
GT
ABC V cã
µ µ 0 0
80 , 30 B C · ·
AD lµ tia ph©n gi¸c
KL
· ·
, ? ADC ADB ·
XÐt ABC V cã:
µ µ µ
·
0
0 0 0) 0
180
180 (80 30 70
A B C
BAC
+ + ·
⇒ · − + ·
V× AD lµ tia ph©n gi¸c cña
·
BAC

2 1
30
0
80
0
B
C
A
D


µ ¶
µ
0
1 2
35
2
A
A A · · ·
XÐt ADC V cã :

µ · µ
·
0
1
0 0 0 0
180
180 (35 30 ) 115
A ADB C
ADC
+ + ·
⇒ · − + ·
XÐt ADB V cã:
µ · µ
·
0
1
0 0 0 0
180
180 (35 80 ) 65
A ADB B
ADB
+ + ·
⇒ · + ·
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- N½m v÷ng tÝnh chÊt tæng 3 gãc trong mét tam gi¸c
- Lµm bµi tËp 3; 5 tr108-SGK
- Bµi tËp 1; 2; 9 (tr98-SBT)
- §äc tríc môc 2, 3 (tr107-SGK)gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
6
TuÇn 9 Ngµy so¹n:
TiÕt 18 Ngµy d¹y:
§1: Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c (tiÕp)
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt vÒ gãc cña tam gi¸c
vu«ng, ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt vÒ gãc ngoµi cña tam gi¸c
- BiÕt vËn dông ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ trong bµi ®Ó tÝnh sè ®o gãc
cña tam gi¸c, gi¶i mét sè bµi tËp.
- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, kh¶ n¨ng suy luËn cña häc sinh.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, ªke, thíc ®o gãc
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô yªu cÇu häc sinh tÝnh sè ®o x, y, z trong
h×nh vÏ sau:


- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ tæng 3 gãc cña mét tam gi¸c, vÏ h×nh,
ghi GT, KL vµ chøng minh ®Þnh lÝ.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Qua viÖc kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn
giíi thiÖu tam gi¸c vu«ng.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Þnh
nghÜa trong SGK
? VÏ tam gi¸c vu«ng.
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp
vÏ vµo vë
- Gi¸o viªn nªu ra c¸c c¹nh.
- Häc sinh chó ý theo dâi.
2. ¸p dông vµo tam gi¸c vu«ng
(10')
* §Þnh nghÜa: SGK

B
A
C
ABC V vu«ng t¹i A (
µ 0
90 A ·
)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
7
? VÏ
µ 0
( 90 ) DEF E · V , chØ râ c¹nh gãc
vu«ng, c¹nh huyÒn.
- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh
lªn b¶ng lµm.
? H·y tÝnh
µ µ
B C +
.
- Häc sinh th¶o luËn nhãm, ®¹i
diÖn nhãm lªn b¶ng lµm, c¶ líp
nhËn xÐt.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3
? Hai gãc cã tæng sè ®o b»ng
0
90
lµ 2 gãc nh thÕ nµo .
- Häc sinh: 2 gãc phô nhau
? Rót ra nhËn xÐt.
- Häc sinh: Trong tam gi¸c vu«ng 2
gãc nhän phô nhau
- Gi¸o viªn chèt l¹i vµ ghi b¶ng
- Häc sinh nh¾c l¹i
- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh, ghi GT,
KL
- Gi¸o viªn vÏ h×nh vµ chØ ra gãc
ngoµi cña tam gi¸c
- Häc sinh chó ý lµm theo.
?
·
ACx
cã vÞ trÝ nh thÕ nµo ®èi víi
µ
C
cña ABC V
- Häc sinh: lµ 2 gãc kÒ bï
? Gãc ngoµi cña tam gi¸c lµ gãc nh
thÕ nµo.
- Häc sinh suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi c©u
hái.
AB; AC gäi lµ c¹nh gãc vu«ng
BC (c¹nh ®èi diÖn víi gãc vu«ng)
gäi lµ c¹nh huyÒn.
?3
Theo ®Þnh lÝ tæng 3 gãc cña tam
gi¸c ta cã:

µ µ µ
µ
µ µ
0
0
0
180
90
90
A B C
B C
A
¹
+ + ·
¹
⇒ + ·
'
· ¹
¹
* §Þnh lÝ: Trong tam gi¸c vu«ng 2
gãc nhän phô nhau
GT
·
ABC
vu«ng t¹i A
KL
µ µ 0
90 B C + ·
3. Gãc ngoµi cña tam gi¸c (15')

z
y x
B
A
C
-
·
ACx
lµ gãc ngoµi t¹i ®Ønh C cña
ABC V
* §Þnh nghÜa: SGK

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
8
? VÏ gãc ngoµi t¹i ®Ønh B, ®Ønh A
cña tam gi¸c ABC.
- Häc sinh vÏ ra phiÕu häc tËp, 1
häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh. gi¸o viªn
lÊy mét vµi kÕt qu¶ cña häc sinh .
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô néi
dung ?4 vµ ph¸t phiÕu häc tËp .
- Häc sinh th¶o luËn nhãm, ®¹i
diÖn nhãm lªn ph¸t biÓu.
? Rót ra nhËn xÐt.
? Ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm
? Dïng thíc ®o h·y so s¸nh
·
ACx
víi
µ
A

µ
B
- Häc sinh:
·
ACx
>
µ
A
,
·
ACx
>
µ
B
? Rót ra kÕt luËn.
- Häc sinh ph¸t biÓu.
? Em h·y suy luËn ®Ó cã
·
ACx
>
µ
A
- Häc sinh:V×
·
ACx
=
µ µ
A B +
,
µ
B
>0

·
ACx
>
µ
A
?4
* §Þnh lÝ: SGK
GT ABC V ,
·
ACx
lµ gãc
ngoµi
KL
·
ACx
=
µ µ
A B +
- Gãc ngoµi cña tam gi¸c lín h¬n
gãc trong kh«ng kÒ víi nã.
IV. Cñng cè: (10')
- Yªu cÇu lµm bµi tËp 3(tr108-SGK) - häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó lµm
bµi tËp
a) Trong
V
BAI cã
·
BIK
lµ gãc ngoµi cña
V
BAI t¹i I


· ·
BIK BAK >
(1)
b) SS:
·
BIC

·
BAC
: t¬ng tù ta cã
· ·
KIC KAC >
(2)
Tõ (1) vµ (2)


· · · ·
BIK KIC BAK KAC + > +


· ·
BIC BAC >
)V× AK; IK lµ tia n»m
gi÷a c¸c tia AB; AC vµ IB; IC)
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã néi dung
nh sau:
a) ChØ ra c¸c tam gi¸c vu«ng
b) TÝnh sè ®o x, y cña c¸c gãc.

B C
A
K
I

y
x
1
50
0
N
I
M
H
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
9
- N½m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa , ®Þnh lÝ ®· häc, chøng minh ®îc c¸c
®Þnh lÝ ®ã.
- Lµm c¸c bµi 6,7,8,9 (tr109-SGK)
- Lµm bµi tËp 3, 5, 6 (tr98-SBT)
HD 9:
· · 0 0
32 32 ABC MOP · ⇒ ·TuÇn 10 Ngµy so¹n:
TiÕt 19 Ngµy
d¹y:
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Th«ng qua bµi tËp nh»m kh¾c s©u cho häc sinh vÒ tæng c¸c gãc cña
tam gi¸c, tÝnh chÊt 2 gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng, ®Þnh lÝ gãc ngoµi
cña tam gi¸c.
- RÌn kÜ n¨ng tÝnh sè ®o c¸c gãc.
- RÌn kÜ n¨ng suy luËn
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ª ke
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (8')
- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ 2 gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng, vÏ
h×nh ghi GT, KL vµ chøng minh ®Þnh lÝ.
- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ gãc ngoµi cña tam gi¸c, vÏ h×nh ghi
GT, KL vµ chøng minh ®Þnh lÝ.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh tÝnh x, y t¹i
h×nh 57, 58
Bµi tËp 6 (tr109-SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
10
? TÝnh
µ
P
= ?
? TÝnh
µ
? E ·
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm
- §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng tr×nh
bµy
? Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng.
- HS: Ta cã
¶ 0
1
30 M · v× tam gi¸c MNI
vu«ng, mµ
$ ¶ · 0
1
90 x m NMP + · ·


0 0 0 0
90 30 60 60 X X + − · → ·
- Cho häc sinh ®äc ®Ò to¸n
? VÏ h×nh ghi GT, KL
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ghi
GT, KL
? ThÕ nµo lµ 2 gãc phô nhau
- Häc sinh tr¶ lêi

60
0
1
x
N
P
M
I
H×nh 57
XÐt
V
MNP vu«ng t¹i M


µ µ 0
90 N P + ·
(Theo ®Þnh lÝ 2 gãc
nhän cña tam gi¸c vu«ng)


µ µ 0 0 0
90 60 30 P P · − → ·
XÐt
V
MIP vu«ng t¹i I


· µ 0
90 IMP P + ·


· 0 0 0 0
90 30 60 60 IMP X · − · → ·

55
0
x
A
E
H
B
K

XÐt tam gi¸c AHE vu«ng t¹i H:
µ µ µ 0 0
90 35 A E E + · → ·
XÐt tam gi¸c BKE vu«ng t¹i K:
· · µ
HBK BKE E · +
(®Þnh lÝ)
· 0 0 0
90 35 125 HBK · + ·
0
... 125 x → ·
Bµi tËp 7(tr109-SGK)

2
1
B
A
C
H
GT Tam gi¸c ABC vu«ng
t¹i A
AH BC ⊥

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
11
? VËy trªn h×nh vÏ ®©u lµ 2 gãc
phô nhau
? C¸c gãc nhän nµo b»ng nhau ?
V× sao
- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi
gi¶i
KL a, C¸c gãc phô nhau
b, C¸c gãc nhän b»ng
nhau
a) C¸c gãc phô nhau lµ:
µ
1
A vµ
µ
B
¶ µ µ µ µ ¶
2 1 2
µ C, µ C, µ A A v B v A v
b) C¸c gãc nhän b»ng nhau
µ µ
1
A C · (v× cïng phô víi

2
A )
µ ¶
2
B A · (v× cïng phô víi
µ
1
A )
IV. Cñng cè: (2')
- Nh¾c l¹i ®Þnh lÝ 2 gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng vµ gãc ngoµi cña
tam gi¸c.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Lµm bµi tËp 8, 9(tr109-SGK)
- Lµm bµi tËp 14, 15, 16, 17, 18 (tr99+100-SBT)
HD8: Dùa vµo dÊu hiÖu : Mét ®êng th¼ng c c¾t 2 ®êng th¼ng a
vµ b t¹o thµnh 1 cÆp gãc so le trong (®ång vÞ) b»ng nhau th× a
song song b
TuÇn 10 Ngµy
so¹n:
TiÕt 20 Ngµy
d¹y:
hai tam gi¸c b»ng nhau
A. Môc tiªu:
- Häc sinh hiÓu ®îc ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, biÕt viÕt kÝ
hiÖu vÒ sù b»ng nhau cña 2 tam gi¸c theo qui íc viÕt tªn c¸c ®Ønh t-
¬ng øng theo cïng mét thø tù.
- BiÕt sö dông ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau
- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô 2 tam gi¸c cña h×nh 60
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh vÏ 60
- Häc sinh 1: Dïng thíc cã chia ®é vµ thíc ®o gãc ®o c¸c c¹nh vµ c¸c
gãc cña tam gi¸c ABC

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
12
- Häc sinh 2: Dïng thíc cã chia ®é vµ thíc ®o gãc ®o c¸c c¹nh vµ c¸c
gãc cña tam gi¸c A'B'C'
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn quay trë ll¹i bµi kiÓm
tra: 2 tam gi¸c ABC vµ A'B'C' nh
vËy gäi lµ 2 tam gi¸c b»ng nhau.
? Tam gi¸c ABC vµ A'B'C' cã mÊy
yÕu tè b»ng nhau.MÊy yÕu tè vÒ
c¹nh, gãc.
-Häc sinh: ABC V ,
V
A'B'C' cã 6 yÕu
tè b»ng nhau, 3 yÕu tè vÒ c¹nh vµ
3 yÕu tè vÒ gãc.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng, häc sinh ghi
bµi.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu ®Ønh t¬ng
øng víi ®Ønh A lµ A'.
? T×m c¸c ®Ønh t¬ng øng víi
®Ønh B, C
- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu gãc t¬ng øng
víi
µ
A

µ
' A
.
? T×m c¸c gãc t¬ng øng víi gãc B
vµ gãc C
- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- T¬ng tù víi c¸c c¹nh t¬ng øng.
? Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ 2 tam
gi¸c nh thÕ nµo .
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi (2 häc
sinh ph¸t biÓu)
- Ngoµi viÖc dïng lêi ®Ó ®Þnh
nghÜa 2 tam gi¸c ta cÇn dïng kÝ
hiÖu ®Ó chØ sù b»ng nhau cña 2
tam gi¸c
1. §Þnh nghÜa (8')
ABC V vµ
V
A'B'C' cã:
AB = A'B', AC = A'C', BC = B'C'
µ µ µ µ µ µ
', ', ' A A B B C C · · ·

ABC V vµ
V
A'B'C' lµ 2 tam gi¸c
b»ng nhau
- Hai ®Ønh A vµ A', B vµ B', C vµ
C' gäi lµ ®Ønh t¬ng øng
- Hai gãc
µ
A

µ
' A
,
µ
B

µ
' B
,
µ
C

µ
' C

gäi lµ 2 gãc t¬ng øng.
- Hai c¹nh AB vµ A'B'; BC vµ B'C';
AC vµ A'C' gäi lµ 2 c¹nh t¬ng øng.
* §Þnh nghÜa
2. KÝ hiÖu (18')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
13
- Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu phÇn
2
? Nªu qui íc khi kÝ hiÖu sù b»ng
nhau cña 2 tam gi¸c
- Häc sinh: C¸c ®Ønh t¬ng øng ®îc
viÕt theo cïng thø tù
- Gi¸o viªn chèt l¹i vµ ghi b¶ng.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2
- C¶ líp lµm bµi
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç lµm c©u
a, b
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u c
- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn
nhßm ?3
- C¸c nhãm th¶o luËn
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
- Líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
ABC V =
V
A'B'C' nÕu:
µ µ µ µ µ µ
' ', ' ', ' '
', ', '
AB A B BC B C AC A C
A A B B C C
· · · ¹
¹
'
· · · ¹
¹
?2
a)
V
ABC =
V
MNP
b) §Ønh t¬ng øng víi ®Ønh A lµ M
Gãc t¬ng øng víi gãc N lµ gãc B
C¹nh t¬ng øng víi c¹nh AC lµ MP
c)
V
ACB =
V
MPN
AC = MP;
µ µ
B N ·
?3
Gãc D t¬ng øng víi gãc A
C¹nh BC t¬ng øng víi c¹nh Ì
xÐt
V
ABC theo ®Þnh lÝ tæng 3
gãc cña tam gi¸c


µ µ µ 0
180 A B C + + ·
µ µ µ
µ
µ µ
0
0 0 0
0
180 ( )
180 120 60
60
A B C
A
D A
→ · − +
→ · − ·
→ · ·
BC = EF = 3 (cm)
IV. Cñng cè: (9')
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 10 (tr111-SGK)
- Häc sinh lªn b¶ng lµm
Bµi tËp 10:
V
ABC =
V
IMN cã
µ µ µ µ µ
, ,
, ,
AB MI AC IN BC MN
A I C N M B
· · · ¹
¹
'
· · · ¹
¹
$
V
QRP =
V
RQH cã
µ µ µ µ
, ,
,
QR RQ QP RH RP QH
Q R P H
· · · ¹
¹
'
· · ¹
¹
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- N½m v÷ng ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, biÕt ghi b»ng kÝ hiÖu
mét c¸ch chÝnh x¸c.
- Lµm bµi tËp 11, 12, 13, 14 (tr112-SGK)
- Lµm bµi tËp 19, 20, 21 (SBT)


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
14
TuÇn 11
Ngµy so¹n:
TiÕt 21 Ngµy
d¹y:
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ¸p dông ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau ®Ó
nhËn biÕt ra hai tam gi¸c b»ng nhau
- Tõ 2 tam gi¸c b»ng nhau chØ ra c¸c gãc b»ng nhau, c¸c c¹nh b»ng
nhau

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
15
- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c trong vÏ h×nh, ghi kÝ hiÖu tam
gi¸c b»ng nhau
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (10')
- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, ghi b»ng kÝ
hiÖu.
- Häc sinh 2: Lµm bµi tËp 11(tr112-SGK)
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 12
- Häc sinh ®äc ®Ò bµi
? ViÕt c¸c c¹nh t¬ng øng, so s¸nh
c¸c c¹nh t¬ng øng ®ã.
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm
? ViÕt c¸c gãc t¬ng øng.
- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt bµi
lµm cña b¹n.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 13
- C¶ líp th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh
bµy.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.
? Cã nhËn xÐt g× vÒ chu vi cña
hai tam gi¸c b»ng nhau
- Häc sinh: NÕu 2 tam gi¸c b»ng
nhau th× chu vi cña chóng b»ng
Bµi tËp 12 (tr112-SGK)
V
ABC =
V
HID

µ µ µ µ µ
, ,
, ,
AB HI AC HK BC IK
A H B I C K
· · ·
¹
¹
'
· · ·
¹
¹
$
(theo ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c
b»ng nhau)
Mµ AB = 2cm; BC = 4cm;
µ
0
40 B ·


V
HIK = 2cm, IK = 4cm,
0
40 I ·
$
Bµi tËp 13 (tr112-SGK)

V
ABC =
V
DEF


AB DE
AC DF
BC EF
·
¹
¹
·
'
¹
·
¹


V
ABC cã:
AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm
V
DEF cã: DE = 4cm, EF =6cm, DF
= 5cm
Chu vi cña
V
ABC lµ
AB + BC + AC = 4 + 6 + 5 =
15cm
Chu vi cña
V
DEF lµ
DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 =15cm

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
16
nhau.
? §äc ®Ò bµi to¸n.
- 2 häc sinh ®äc ®Ò bµi.
? Bµi to¸n yªu cÇu lµm g×.
- Häc sinh: ViÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c
b»ng nhau
? §Ó viÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c b»ng
nhau ta ph¶i xÐt c¸c ®iÒu kiÖn
nµo.
- XÐt c¸c c¹nh t¬ng øng, c¸c gãc t-
¬ng øng.
? T×m c¸c ®Ønh t¬ng øng cña hai
tam gi¸c.
Bµi tËp 14 (tr112-SGK)
C¸c ®Ønh t¬ng øng cña hai tam
gi¸c lµ:
+ §Ønh A t¬ng øng víi ®Ønh K
+ §Ønh B t¬ng øng víi ®Ønh I
+ §Ønh C t¬ng øng víi ®Ønh H
VËy
V
ABC =
V
KIH
IV. Cñng cè: (5')
- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ 2 tam gi¸c cã c¸c c¹nh t¬ng øng b»ng
nhau, c¸c gãc t¬ng øng b»ng nhau vµ ngîc l¹i.
- Khi viÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cÇn ph¶i chó ý c¸c ®Ønh
cña 2 tam gi¸c ph¶i t¬ng øng víi nhau.
- §Ó kiÓm tra xem 2 tam gi¸c b»ng nhau ta ph¶i kiÓm tra 6 yÕu tè: 3
yÕu tè vÒ c¹nh (b»ng nhau), vµ 3 yÕu tè vÒ gãc (b»ng nhau)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- ¤n kÜ vÒ ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- Lµm c¸c bµi tËp 22, 23, 24, 25, 26 (tr100, 101-SBT)
- §äc tríc §3


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
17
TuÇn 11
Ngµy so¹n:
TiÕt 22 Ngµy
d¹y:
trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c
c¹nh-c¹nh-c¹nh
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®îc trêng hîp b»ng nhau c¹nh - c¹nh - c¹nh cña 2 tam
gi¸c
- BiÕt c¸ch vÏ mét tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña nã. BiÕt sö dông trêng hîp
b»ng nhau c¹nh - c¹nh - c¹nh ®Ó chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau, tõ
®ã suy ra c¸c gãc t¬ng øng b»ng nhau
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông dông cô, rÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c
trong h×nh vÏ. BiÕt tr×nh bµy bµi to¸n chøng minh 2 tam gi¸c b»ng
nhau
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o gãc
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n.
- Nghiªn cøu SGK
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç nªu c¸ch
vÏ.
- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë.
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm
1. VÏ tam gi¸c biÕt ba c¹nh (10')

4cm
3cm
2cm
B
C
A
- VÏ 1 trong 3 c¹nh ®· cho, ch¼ng
h¹n vÏ BC = 4cm.
- Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng vÏ
2 cung trßn t©m B vµ C.
- Hai cung c¾t nhau t¹i A
- VÏ ®o¹n th¼ng AB vµ AC ta ®îc
V
ABC
2. Tr êng hîp b»ng nhau c¹nh-

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
18
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1
- C¶ líp lµm bµi
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.
? §o vµ so s¸nh c¸c gãc:
µ
A

µ
' A
,
µ
B

µ
' B
,
µ
C

µ
' C
. Em cã
nhËn xÐt g× vÒ 2 tam gi¸c nµy.
- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm, 2 häc
sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.
? Qua 2 bµi to¸n trªn em cã thÓ ®a
ra dù ®o¸n nh thÕ nµo.
- Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Gi¸o viªn chèt.
- 2 häc sinh nh¾c l¹i tc.
- Gi¸o viªn ®a lªn mµn h×nh:
NÕu
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã: AB =
A'B', BC = B'C', AC = A'C' th× kÕt
luËn g× vÒ 2 tam gi¸c nµy.
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.
- GV giíi thiÖu trêng hîp b»ng nhau
c¹nh-c¹nh-c¹nh cña hai tg.
- GV yªu cÇu lµm viÖc theo nhãm ?
2
- C¸c nhãm th¶o luËn
c¹nh-c¹nh (10')
?1

4cm
3cm
2cm
B
C
A


V
ABC =
V
A'B'C' v× cã 3 c¹nh
b»ng nhau vµ 3 gãc b»ng nhau
* TÝnh chÊt: (SGK)
- NÕu
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã: AB =
A'B', BC = B'C', AC = A'C' th×
V
ABC =
V
A'B'C'
?2
V
ACD vµ
V
BCD cã:
AC = BC (gt)
AD = BD (gt)
CD lµ c¹nh chung


V
ACD =
V
BCD (c.c.c)


· ·
CAD CBD ·
(theo ®Þnh nghÜa 2
tam gi¸c b»ng nhau)


· · ·
0
120 CAD CBD CBD · → ·
IV. Cñng cè: (5')
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 15, 16, 1 (tr114- SGK)
BT 15: häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy
BT 16: gi¸o viªn ®a bµi 16 lªn m¸y chiÕu, 1 häc sinh ®äc bµi vµ lªn
b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

µ µ µ
0 0 0
60 , 60 , 60 A B C · · ·
BT 17:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
19
+ H×nh 68:
V
ABC vµ
V
ABD cã: AB chung, AC = AD (gt), BC = BD (gt)


V
ABC =
V
ABD
+ H×nh 69:
V
MPQ vµ
V
QMN cã: MQ = QN (gt), PQ = MN (gt), MQ
chung


V
MPQ =
V
QMN (c.c.c)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- VÏ l¹i c¸c tam gi¸c trong bµi häc
- HiÓu ®îc chÝnh x¸c trêng hîp b»ng nhau c¹nh-c¹nh-c¹nh
- Lµm bµi tËp 18, 19 (114-SGK)
- Lµm bµi tËp 27, 28, 29, 30 ( SBT )


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
20
TuÇn 12.
Ngµy so¹n:
TiÕt 23. Ngµy
d¹y:
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Kh¾c s©u cho häc sinh kiÕn thøc trêng hîp b»ng nhau cña 2 tam
gi¸c: c.c.c qua rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp.
- RÌn kÜ n¨ng chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ®Ó chØ ra 2 gãc b»ng
nhau. RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, suy luËn, kÜ n¨ng vÏ tia ph©n gi¸c cña gãc
b»ng thíc vµ compa.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o gãc, giÊy trong lêi gi¶i bµi tËp 18(tr114-
SGK), phÇn chó ý trang 115.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- HS 1: Nªu tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo trêng hîp c¹nh-c¹nh-
c¹nh, ghi b»ng kÝ hiÖu
- HS 2: VÏ tam gi¸c ABC biÕt AB = 4cm; AC = 3cm; BC = 6cm, sau ®ã
®o c¸c gãc cña tam gi¸c.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn
nhãm.
- C¶ líp lµm viÖc.
- C¸c nhãm lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶.
- §Æt lêi gi¶i lªn m¸y chiÕu, häc
sinh quan s¸t.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n.
- GV híng dÉn häc sinh vÏ h×nh:
+ VÏ ®o¹n th¼ng DE
BT 18 (tr114-SGK)
GT
V
ADE vµ
V
ANB
cã MA = MB; NA = NB
KL
· ·
AMN BMN ·
- S¾p xÕp: d, b, a, c
BT 19 (tr114-SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
21
+ VÏ cung trong t©m D vµ t©m E
sao cho 2 cung trßn c¾t nhau t¹i 2
®iÓm A vµ C.
? Ghi GT, KL cña bµi to¸n.
- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi GT, KL.
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u a, c¶
líp lµm bµi vµo vë.
- §Ó chøng minh
· ·
ADE DBE ·
ta ®i
chøng minh 2 tam gi¸c chøa 2 gãc
®ã b»ng nhau. ®è lµ 2 tam gi¸c
nµo.
- HS:
V
ADE vµ
V
BDE.
- Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu
SGK bµi tËp 20
- HS nghiªn cøu trong SGK kho¶ng
3' sau ®ã vÏ h×nh vµo vë.
- 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.
- GV ®a lªn m¸y chiÕu phÇn chó ý
trang 115 - SGK
- Hs ghi nhí phÇn chó ý
? §¸nh dÊu nh÷ng ®o¹n th¼ng
b»ng nhau
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.
? §Ó chøng minh OC lµ tia ph©n
gi¸c ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×.
- Chøng minh
¶ ¶
1 1
O O · .
? §Ó chøng minh
¶ ¶
1 1
O O · ta ®i
chøng minh 2 tam gi¸c chøa 2 gãc

A
D
B
E
GT
V
ADE vµ
V
BDE cã AD =
BD; AE = EB
KL
a)
V
ADE =
V
BDE
b)
· ·
ADE BDE ·
Bµi gi¶i
a) XÐt
V
ADE vµ
V
BDE cã: AD =
BD; AE = EB (gt) DE chung
→V
ADE =
V
BDE (c.c.c)
b) Theo c©u a:
V
ADE =
V
BDE


· ·
ADE DBE ·
(2 gãc t¬ng øng)
BT 20 (tr115-SGK)

2
1
x
y
O
B
C
A
- XÐt
V
OBC vµ
V
OAC cã:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
22
®ã b»ng nhau. §ã lµ 2 tam gi¸c
nµo.
-

OBC vµ
V
OAC.
- GV ®a phÇn chó ý lªn m¸y chiÕu.
- 3 häc sinh nh¾c l¹i c¸ch lµm bµi
to¸n 20.
OB OA (gt)
BC AC (gt)
OC chung
· ¹
¹
·
'
¹
¹


V
OBC =
V
OAC (c.c.c)


¶ ¶
1 1
O O · (2 gãc t¬ng øng)

Ox lµ tia ph©n gi¸c cña gãc XOY
* Chó ý:
IV. Cñng cè: (5')
? Khi nµo ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh 2 tam gi¸c b»ng nhau
? Cã 2 tam gi¸c b»ng nhau th× ta cã thÓ suy ra nh÷ng yÕu tè nµo
trong 2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau ?
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Lµm l¹i c¸c bµi tËp trªn, lµm tiÕp c¸c bµi 21, 22,23 (tr115-SGK)
- Lµm bµi tËp 32, 33, 34 (tr102-SBT)
- ¤n l¹i tÝnh chÊt cña tia ph©n gi¸c.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
23
TuÇn 12.
Ngµy so¹n:
TiÕt 24 Ngµy
d¹y:
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- TiÕp tôc luyÖn tËp bµi tËp chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau trêng
hîp c¹nh-c¹nh-c¹nh
- HS hiÓu vµ biÕt vÏ 1 gãc b»ng 1 gãc cho tríc dïng thíc vµ com pa
- KiÓm tra l¹i viÖc tiÕp thu kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh,
chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (5')
- HS1: ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, trêng hîp b»ng
nhau thø nhÊt cña 2 tam gi¸c.
- HS2: Khi nµo ta cã thÓ kÕt luËn
V
ABC=
V
A'B'C' theo trêng hîp c¹nh-
c¹nh-c¹nh?
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
24
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh ®äc, nghiªn cøu
®Çu bµi kho¶ng 2'.
? Nªu c¸c bíc vÏ.
- HS:
+ VÏ gãc XOY vµ tia Am
+ VÏ cung trong (O, r) c¾t Ox t¹i B,
c¾t Oy t¹i C.
+ VÏ cung trßn (A, r) c¾t Am t¹i D.
+ VÏ tia AE ta ®îc
· ·
DEA xOy · .
? V× sao
· ·
DEA xOy · .
- GV ®a ra chó ý trong SGK.
- 2 häc sinh nh¾c l¹i bµi to¸n trªn.
- HS ®äc ®Ò bµi.
- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë.
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.
? Nªu c¸ch chøng minh?
- HS: chøng minh
· ·
CAB DAB ·
.
- HS th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn
nhãm lªn tr×nh bµy.
BT 22 (tr115-SGK)
m
r
r
x
y
A
E
D
C
B
XÐt
V
OBC vµ
V
AED cã:
OB = AE (v× = r)
OC = AD (v× = r)
BC = ED (theo c¸ch vÏ)


V
OBC =
V
AED (c.c.c)
· ·
BOC EAD ·
HAY
· ·
EAD xOy ·
* Chó ý:
BT 23 (tr116-SGK)

3
2
C
A
D
B
GT
AB = 4cm
(A; 2cm) vµ (B; 3cm)
c¾t nhau t¹i C vµ D
KL
AB lµ tia ph©n gi¸c gãc
CAD
Bµi gi¶i
XÐt
V
ACB vµ
V
ADB cã:
AC = AD (= 2cm)
BC = BD (= 3cm)
AB lµ c¹nh chung


V
ACB =
V
ADB (c.c.c)


· ·
CAB DAB ·
AB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc CAD
IV. KiÓm tra 15'

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
25
C©u 1: (4®) Cho
V
ABC =
V
DEF. BiÕt
µ $
0 0
A 50 ,B 75 · ·
. TÝnh c¸c gãc cßn
l¹i cña mçi tam gi¸c.
C©u 2: (6®) Cho h×nh vÏ, chøng minh
· ·
ADC BCD ·
D
C
A B
* §¸p ¸n:
C©u 1
- TÝnh mçi gãc ®îc 1 ®iÓm.
V
ABC =
V
DEF


µ µ $ $ µ $
A D;B E;C F · · ·
, mµ
µ $ 0 0
A 50 ,E 75 · ·


µ $
0 0
D 50 ,B 75 · ·
XÐt
V
ABC cã:
µ $ µ µ $ 0 0 0
A B C 180 C 55 F 55 + + · → · → ·
C©u 2
XÐt
V
ACD vµ
V
BDC (1®)
cã AC = BD (gt)
AD = BC (gt)
DC chung


V
ACD =
V
BDC (c.c.c) (3®)


· ·
ADC BCD ·
(2®)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- ¤n l¹i c¸ch vÔ tia ph©n gi¸c cña gãc, tËp vÏ gãc b»ng mét gãc cho tríc
- Lµm c¸c bµi tËp 33

35 (sbt)
TuÇn: 13. Ngµy so¹n:
TiÕt: 25. Ngµy d¹y:
trêng hîp b»ng nhau thø hai cña tam gi¸c
c¹nh-gãc-c¹nh
A. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc trêng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh cña 2 tam gi¸c, biÕt
c¸ch vÏ tam gi¸c biÕt 2 c¹nh vµ gãc xen gi÷a.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông trêng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c
c¹nh-gãc-c¹nh ®Ó chøng minh hai tam gi¸c b»ng nhau, tõ ®ã suy ra
c¸c gãc t¬ng øng b»ng nhau, c¹nh t¬ng øng b»ng nhau
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, ph©n tÝch, tr×nh bµy chøng minh bµi to¸n
h×nh.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô ghi bµi 25.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
26
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- HS ®äc bµi to¸n
- C¶ líp nghiªn cøu c¸ch vÏ trong
SGK (2')
- 1 häc sinh lªn bang vÏ vµ nªu c¸ch

- GV y/c häc sinh nh¾c l¹i c¸ch vÏ.
- GV nªu ra
$
B
lµ gãc xen gi÷a 2
c¹nh AB vµ BC
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1
- HS ®äc ®Ò bµi
- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë, 1 häc sinh
lªn b¶ng lµm.
? §o AC = ?; A'C' = ?

NhËn xÐt ?
- 1 häc sinh tr¶ lêi (AC = A'C')
?
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã nh÷ng cÆp
canh nµo b»ng nhau.
- HS: AB = A'B'; BC = B'C'; AC =
A'C'
? Rót ra nhËn xÐt g× vÒ 2
V
trªn.
- HS:
V
ABC =
V
A'B'C'
1. VÏ tam gi¸c biÕt hai c¹nh vµ
gãc xen gi÷a (8')
* Bµi to¸n

70
0
3cm
2cm
y
x
B
A
C
- VÏ
· 0
xBy 70 ·
- Trªn tia Bx lÊy ®iÓm A: BA =
2cm
- Trªn tia By lÊy ®iÓm C: BC =
3cm
- VÏ ®o¹n AC ta ®îc
V
ABC
2. Tr êng hîp b»ng nhau c¹nh-
gãc-c¹nh (15')
?1

70
0
3cm
2cm
y
x
B'
A'
C'
* TÝnh chÊt: (sgk)
NÕu
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã:
AB = A'B'
$ µ
B B' ·
BC = B'C'

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
27
- GV ®a tÝnh chÊt lªn m¸y chiÕu
- 2 häc sinh nh¾c l¹i tÝnh chÊt
- Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n.
- Gi¶i thÝch hÖ qu¶ nh SGK
? T¹i sao
V
ABC =
V
DEF
? Tõ nh÷ng bµi to¸n trªn h·y ph¸t
biÓu trêng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-
c¹nh ¸p dông vµo tam gi¸c vu«ng.
- HS ph¸t biÓu
- 3 häc sinh nh¾c l¹i
Th×
V
ABC =
V
A'B'C' (c.g.c)
?2
V
ABC =
V
ADC
V× AC chung
CD = CB (gt)
· ·
ACD ACB ·
(GT)
3. HÖ qu¶ (6')
?3
V
ABC vµ
V
DEF cã:
AB = DE (gt)
µ $
D B ·
= 1v , AC = DF
(gt)


V
ABC =
V
DEF (c.g.c)
* HÖ qu¶: SGK
IV. Cñng cè: (12')
- GV ®a b¶ng phô bµi 25 lªn b¶ng
BT 25 (tr18 - SGK)
H.82:
V
ABD =
V
AED (c.g.c) v× AB = AD (gt);
¶ ¶
1 2
A A · (gt); c¹nh AD
chung
H.83:
V
GHK =
V
KIG (c.g.c) v×
· ·
KGH GKI ·
(gt); IK = HG (gt); GK chung
H.84: Kh«ng cã tam gi¸c nµo b»ng nhau
- GV y/c häc sinh lµm bµi tËp 26 theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
kÕt qu¶, GV ®a b¶ng phô ghi lêi gi¶i ®· s¾p xÕp lªn b¶ng, häc sinh
®èi chiÕu kÕt qu¶ cña nhãm m×nh.
+ S¾p xÕp: 5, 1, 2, 4, 3
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- VÏ l¹i tam gi¸c ë phÇn 1 vµ ?1
- N¾m ch¾c tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh
- Lµm bµi tËp 24, 25, 26, 27, 28 (tr118, 119 -sgk); bµi tËp 36; 37; 38 –
SBT.
..............................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
28
TuÇn: 13. Ngµy so¹n:.
TiÕt: 26. Ngµy d¹y:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
29
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh vÒ tr¬ng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-
c¹nh
- RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt 2 tam gi¸c b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh, kÜ n¨ng
vÏ h×nh, tr×nh bµy lêi gi¶i bµi tËp h×nh.
- Ph¸t huy trÝ lùc cña häc sinh
B. ChuÈn bÞ:
- GV: §Ìn chiÕu, giÊy trong ghi bµi tËp 27, 28 (tr119, 120 - SGK).
- HS: Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o ®é.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- HS 1: ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo trêng hîp c¹nh-
gãc-c¹nh vµ hÖ qu¶ cña chóng.
- HS 2: Lµm bµi tËp 24 (tr118 - SGK)
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- GV ®a néi dung bµi tËp 27 lªn
m¸y chiÕu
- HS lµm bµi vµo giÊy trong
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
- HS nghiªn cøu ®Ò bµi
- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo
nhãm
- c¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn vµ
lµm bµi ra giÊy trong
- GV thu 3 giÊy trong cña 3 nhãm
chiÕu lªn mµn h×nh
- C¶ líp nhËn xÐt.
BT 27 (tr119 - SGK)
a)
V
ABC =
V
ADC
®· cã: AB = AD; AC chung
thªm:
· ·
BAC DAC ·
b)
V
AMB =
V
EMC
®· cã: BM = CM;
· ·
AMB EMC ·
thªm: MA = ME
c)
V
CAB =
V
DBA
®· cã: AB chung;
µ $
A B 1v · ·
thªm: AC = BD
BT 28 (tr120 - SGK)
V
DKE cã
µ $ 0 0
K 80 ;E 40 · ·


µ µ $ 0
D K E 180 + + ·
( theo ®l tæng 3
gãc cña tam gi¸c)


µ 0
D 60 ·


V
ABC =
V
KDE (c.g.c)
v× AB = KD (gt);
$ µ 0
B D 60 · ·
; BC =
DE (gt)
BT 29 (tr120 - SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
30
- HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp
lµm vµo vë.
? Ghi GT, KL cña bµi to¸n.
? Quan s¸t h×nh vÏ em cho biÕt
V
ABC vµ
V
ADF cã nh÷ng yÕu tè nµo
b»ng nhau.
- HS: AB = AD; AE = AC;
µ
A
chung
?
V
ABC vµ
V
ADF b»ng nhau theo
trêng hîp nµo.
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm, c¶ líp
lµm bµi vµo vë.

y
x
A
B
D
C
GT
·
xAy; B

Ax; D

Ay; AB =
AD
E

Bx; C

Ay; AE = AC
KL
V
ABC =
V
ADE
Bµi gi¶i
XÐt
V
ABC vµ
V
ADE cã:
AB = AD (gt)

µ
A
chung
AD AB (gt)
AC AE
DE BE (gt)
· ¹
→ ·
'
·
¹


V
ABC =
V
ADE (c.g.c)
IV. Cñng cè: (5')
- §Ó chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cã c¸c c¸ch:
+ chøng minh 3 cÆp c¹nh t¬ng øng b»ng nhau (c.c.c)
+ chøng minh 2 cÆp c¹nh vµ 1 gãc xen gi÷a b»ng nhau (c.g.c)
- Hai tam gi¸c b»ng nhau th× c¸c cÆp c¹nh t¬ng øng b»ng nhau, c¸c
gãc t¬ng øng b»ng nhau
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Häc kÜ, n½m v÷ng tÝnh chÊt b»ng nhau cña 2 tam gi¸c trêng hîp
c¹nh-gãc-c¹nh
- Lµm c¸c bµi tËp 40, 42, 43 - SBT , bµi tËp 30, 31, 32 (tr120 - SGK)


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
31
TuÇn: 14. Ngµy so¹n:
TiÕt: 27. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè hai trêng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c: C¹nh-c¹nh-c¹nh vµ
C¹nh- gãc c¹nh.
- RÌn kÜ n¨ng ¸p dông trêng hîp b»ng nhau c.g.c ®Ó chØ ra hai tam
gi¸c b»ng nhau tõ ®ã chØ ra 2 c¹nh, 2 gãc t¬ng øng b»ng nhau
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh chøng minh.
- Ph¸t huy trÝ lùc cña häc sinh.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (5')
- HS 1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau c.g.c cña tam gi¸c
- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi tËp cña 5 häc sinh
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- GV yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ ®Çu
bµi
- HS ghi TG, KL
? T¹i sao kh«ng thÓ ¸p dông trêng
hîp c¹nh-gãc-c¹nh ®Ó kÕt luËn
V
ABC =
V
A'BC
- HS suy nghÜ.
HD: Muèn 2 tam gi¸c b»ng nhau
theo trêng hîp c¹nh-gãc-c¹nh th×
ph¶i thªm ®iÒu kiÖn nµo ?
- HS:
· ·
' ABC A BC ·
BT 30 (10')

2
2
3
30
0
B
C
A'
A
G
T
VABC vµVA'BC
BC = 3cm, CA = CA' =
2cm
· · 0
' 30 ABC A BC · ·
KL
V
ABC


V
A'BC
CM:
Gãc ABC kh«ng xen gi÷a AC, BC,
·
' A BC
kh«ng xen gi÷a BC, CA'
Do ®ã kh«ng thÓ sö dông trêng
hîp c¹nh-gãc-c¹nh ®Ó kÕt luËn
V

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
32
? Hai gãc nµy cã b»ng nhau kh«ng.
- HS: Kh«ng b»ng nhau ®îc.
? Mét ®êng th¼ng lµ trung trùc
cña AB th× nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu
kiÖn nµo.
- HS: + §i qua trung ®iÓm cña AB
+ Vu«ng gãc víi AB t¹i trung
®iÓm
- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh
1. VÏ trung trùc cña AB
2. LÊy M thuéc trung trùc (TH1: M


I, TH2: M

I)
- 1 häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL
HD: ? MA = MB


V
MAI =
V
MBI

IA = IB,
· ·
AIM BIM ·
, MI = MI
↑ ↑ ↑
GT GT MI chung
- GV: dùa vµo h×nh vÏ h·y ghi GT,
KL cña bµi to¸n.
- HS ghi GT, KL
? Dù ®o¸n c¸c tia ph©n gi¸c cã
trªn h×nh vÏ?
- HS: BH lµ ph©n gi¸c gãc ABK, gãc
AHK
CH lµ ph©n gi¸c gãc ACK, gãc AHK
AK lµ ph©n gi¸c gãc BHC
? BH lµ ph©n gi¸c th× cÇn chøng
minh hai gãc nµo b»ng nhau
- HS:
· ·
ABH KBH ·
? VËy th× ph¶i chøng minh 2 tam
gi¸c nµo b»ng nhau
- HS:
V
ABH =
V
KBH
- HS dùa vµo phÇn ph©n tÝch ®Ó
chøng minh: 1 em lªn b¶ng tr×nh
bµy.
- Yªu cÇu hs nhËn xÐt, bæ sung.
ABC =
V
A'BC ®îc
BT 31 (12')

d
I A B
M
G
T
IA = IB, D⊥ AB t¹i I, M

d
KL MA  MB
CM
*TH1: M

I

AM = MB
*TH2: M

I:
XÐt
V
AIM,
V
BIM cã:
AI = IB (gt),
· ·
AIM BIM ·
(GT), MI
chung


V
AIM =
V
BIM (c.g.c)

AM = BM
BT 32(10’).
GT
AH = HK, AK ⊥
BC
KL
T×m c¸c tia
ph©n gi¸c
CM


XÐt VABH vµVKBH

· ·
AHB KHB ·
(AK⊥
BC),
AH = HK (gt),
BH lµ c¹nh chung
Þ
V
ABH =
V
KBH (c.g.c)
Do ®ã
· ·
ABH KBH ·
(2 gãc t¬ng
øng).

BH lµ ph©n gi¸c cña
·
ABK
.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
33
E
A
D
B C
-Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung.
- Gv chèt bµi.
IV. Cñng cè: (1')
- C¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- Lµm bµi tËp 30, 35, 37, 39 (SBT)
- N¾m ch¾c tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau.

TuÇn: 14. Ngµy so¹n:
TiÕt: 28. Ngµy d¹y:

trêng hîp b»ng nhau thø ba cña tam gi¸c
gãc-c¹nh-gãc
A. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc trêng hîp b»ng nhau g.c.g cña hai tam gi¸c, biÕt vËn
dông trêng hîp gãc-c¹nh-gãc chøng minh c¹nh huyÒn gãc nhän cña hai
tam gi¸c vu«ng
- BiÕt vÏ 1 tam gi¸c biÕt 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ víi c¹nh ®ã.
- Bíc ®Çu sö dông trêng hîp b»ng nhau gãc-c¹nh-gãc, trêng hîp c¹nh
huyÒn gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng, tõ ®ã suy ra c¸c c¹nh t¬ng øng,
c¸c gãc t¬ng øng b»ng nhau
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o gãc, b¶ng phô
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (5')
- HS 1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt c¹nh-c¹nh-c¹nh vµ trêng
hîp b»ng nhau thø 2 c¹nh-gãc-c¹nh cña hai tam gi¸c.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
BT 1: VÏ
V
ABC biÕt BC = 4 cm,
µ 0
60 B ·
,
µ 0
40 C ·
1. VÏ tam gi¸c biÕt 1 c¹nh vµ 2
gãc kÒ
a) Bµi to¸n : SGK

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
34
? H·y nªu c¸ch vÏ.
- HS: + VÏ BC = 4 cm
+ Trªn nöa mÆt ph¼ng bê BC vÏ
·
0
60 xBC ·
· 0
40 yCB ·
+ Bx c¾t Cy t¹i A


V
ABC
- Y/c 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ.
- GV: Khi ta nãi mét c¹nh vµ 2 gãc
kÒ th× ta hiÓu 2 gãc nµy ë vÞ trÝ
kÒ c¹nh ®ã.
? T×m 2 gãc kÒ c¹nh AC
- HS: Gãc A vµ gãc C
- GV treo b¶ng phô:
BT 2: a) VÏ
V
A'B'C' biÕt B'C' = 4 cm
µ 0
' 60 B ·
,
µ 0
' 40 C ·
b) kiÓm nghiÖm: AB A'B'
c) So s¸nh
V
ABC,
V
A'B'C'
BC  B'C',
µ
B

µ
' B
, AB  A'B'
KÕt luËn g× vÒ
V
ABC vµ
V
A'B'C'
- GV: B»ng c¸ch ®o vµ dùa vµo tr-
êng hîp 2 ta kl 2 tam gi¸c ®ã b»ng
nhau theo trêng hîp kh¸c

môc 2
- Treo b¶ng phô:
? H·y xÐt
V
ABC,
V
A'B'C' vµ cho biÕt
µ
B

µ
' B
, BC  B'C',
µ
C

µ
' C
- HS dùa vµo 2 bµi to¸n trªn ®Ó tr¶
lêi.
- GV: NÕu
V
ABC,
V
A'B'C' tho¶ m·n
3 ®iÒu kiÖn ®ã th× ta thõa nhËn
2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau
? H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt thõa
nhËn ®ã.
- HS: NÕu 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ cña
tam gi¸c nµy b»ng 1 c¹nh vµ 2 gãc
kÒ cña tam gi¸c kia th× 2 tam gi¸c
b»ng nhau.
- Treo b¶ng phô:
a) §Ó
V
MNE =
V
HIK mµ MN = HI
th× ta cÇn ph¶i thªm cã ®iÒu kiÖn
g×.(theo trêng hîp 3)
B
C
C' B'
A A'
b) Chó ý: Gãc B, gãc C lµ 2 gãc kÒ
c¹nh BC
AB = A'B'
BC = B'C',
µ
B
=
µ
' B
, AB = A'B'
V
ABC =
V
A'B'C' (c.g.c)
2. Tr êng hîp b»ng nhau gãc-
c¹nh-gãc
* xÐt
V
ABC,
V
A'B'C'
µ
B
=
µ
' B
, BC = B'C',
µ
C
=
µ
' C
Th×
V
ABC =
V
A'B'C'
* TÝnh chÊt: (SGK).
µ µ µ
, M H N I · ·
$

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
35
b)
V
ABC vµ
V
MIK cã:
µ
0 0
69 , 69 B I · ·
$
BC = 3 cm, IK = 3 cm,
µ µ 0 0
72 , 73 C K · ·
Hai tam gi¸c trªn cã b»ng nhau
kh«ng?
- GV chèt: VËy ®Ó 2 tam gi¸c b»ng
nhau theo trêng hîp gãc-c¹nh-gãc
th× c¶ 3 ®k ®Òu tho¶ m·n, 1 ®k
nµo ®ã vi ph¹m th× 2 tam gi¸c
kh«ng b»ng nhau.
- Treo b¶ng phô ?2, th«ng b¸o
nhiÖm vô, ph¸t phiÕu häc tËp.
- HS lµm viÖc theo nhãm.
- ®¹i diÖn 1 nhãm lªn ®iÒn b¶ng.
- GV tæ chøc thèng nhÊt kÕt qu¶.
- Y/c häc sinh quan s¸t h×nh 96.
VËy ®Ó 2 tam gi¸c vu«ng b»ng
nhau th× ta chØ cÇn ®k g×?
- HS: 1 c¹nh gãc vu«ng vµ 1 gãc
nhän kÒ c¹nh Êy cña tam gi¸c
vu«ng nµy b»ng ...

2 tam gi¸c
vu«ng b»ng nhau.
§ã lµ néi dung hÖ qu¶.
- HS ph¸t biÓu l¹i HQ.
- Treo b¶ng phô h×nh 97
? H×nh vÏ cho ®iÒu g×.
?Dù ®o¸n
V
ABC,
V
DEF.
? §Ó 2 tam gi¸c nµy b»ng nhau cÇn
thªm ®k g×. (
µ µ
C F ·
)
? Gãc C quan hÖ víi gãc B nh thÕ
nµo.
- HS:
µ µ 0
90 C B + ·
? Gãc F quan hÖ víi gãc E nh thÕ
nµo.
- HS:
µ µ 0
90 E F + ·
µ µ
C F ·
- Kh«ng
3. HÖ qu¶
a) HÖ qu¶ 1: SGK
V
ABC,
µ 0
90 A ·
;
V
HIK,
µ 0
90 H ·
AB = HI,
µ
B I ·
$

→V
ABC =
V
HIK
b) Bµi to¸n
GT
V
ABC,
µ 0
90 A ·
,
V
DEF,
µ 0
90 D·
BC = EF,
µ µ
B E ·
KL
V
ABC =
V
DEF

CM:

µ µ
B E ·
(gt)


µ µ 0 0
90 90 B E − · −

V
ABC
µ 0
( \ 90 ) A ·
µ µ 0
90 C B · −

V
DEF
µ 0
( 90 ) D ·
µ µ 0
90 F E · −


µ µ
C F ·
XÐt
V
ABC,
V
DEF:
µ µ
B E ·
(gt) BC =
EF (gt)
µ µ
E F ·
(cmt)


V
ABC =
V
DEF
* HÖ qu¶: SGK

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
36

µ µ 0 0
90 90 B E − · −

µ µ
B E ·
- HS dùa vµo ph©n tÝch chøng
minh
- Bµi to¸n nµy

tõ TH3

nã lµ
mét hÖ qu¶ cña trêng hîp 3. H¸y
ph¸t biÓu HQ.
- 2 häc sinh ph¸t biÓu HQ.
IV. Cñng cè: (1')
- Ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh
- PB 2 hÖ qu¶ cña trêng hîp nµy.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- Häc kÜ bµi
- Lµm bµi tËp 33; 34; 35 ( SGK - tr123)
...................................................
TuÇn: 15. Ngµy so¹n:
TiÕt: 29. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- ¤n luyÖn trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c gãc-c¹nh-gãc
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng tr×nh bµy.
- HS cã ý thøc häc tËp vµ phèi hîp trong tiÕt luyÖn tËp
B. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 36, bµi tËp 37 (tr123)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
37
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- HS1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh,
c¹nh-gãc-c¹nh, gãc-c¹nh-gãc
- HS2: kiÓm tra vë bµi tËp
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Y/c häc sinh vÏ l¹i h×nh bµi tËp 26
vµo vë
- HS vÏ h×nh vµ ghi GT, KL
? §Ó chøng minh AC = BD ta ph¶i
chøng minh ®iÒu g×.
? Theo trêng hîp nµo, ta thªm ®iÒu
kiÖn nµo ®Ó 2 tam gi¸c ®ã b»ng
nhau
- HS: AC = BD

chøng minh
V
OAC =
V
OBD (g.c.g)

· ·
OAC OBD ·
, OA = OB,
µ
O
chung
? H·y dùa vµo ph©n tÝch trªn ®Ó
chøng minh.
- 1 häc sinh lªn b¶ng chøng minh.
- GV treo b¶ng phô h×nh 101, 102,
103 trang 123 SGK
- HS th¶o luËn nhãm
- C¸c nhãm tr×nh bµy lêi gi¶i
- C¸c nhãm kh¸c kiÓm tra chÐo
nhau
- C¸c h×nh 102, 103 häc sinh tù
söa
BT 36: (12')

O
D
C
A
B
GT OA = OB,
· ·
OAC OBD ·
KL AC = BD
CM:
XÐt
V
OBD vµ
V
OAC Cã:
· ·
OAC OBD ·
OA = OB
µ
O
chung


V
OAC =
V
OBD (g.c.g)

BD = AC
BT 37 ( SGK - tr123) (12').
* H×nh 101:
V
DEF:
µ µ µ 0
180 D E F + + ·

µ
µ
0 0 0
0
180 80 60
40
E
E
· − −
·

VABC = VFDE v×
µ µ
µ µ
0
0
40
80
C E
BC DE
B D
· ·
·
· ·
BT 138 (tr124 - SGK) (12')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
38
- GV treo h×nh 104, cho häc sinh
®äc bµi tËp 138
- HS vÏ h×nh ghi GT, KL
? §Ó chøng minh AB = CD ta ph¶i
chøng minh ®iÒu g×, trêng hîp
nµo, cã ®iÒu kiÖn nµo.
? Ph¶i chøng minh ®iÒu kiÖn nµo.
? Cã ®iÒu kiÖn ®ã th× pph¶i
chøng minh ®iÒu g×.
- HS:
V
ABD =
V
DCA (g.c.g)

AD chung,
· ·
BDA CDA ·
,
· ·
CAD BAD ·
↑ ↑
AB // CD AC // BD
↑ ↑
GT GT
? Dùa vµo ph©n tÝch h·y chøng
minh.

A
B
C D
GT AB // CD, AC // BD
KL AB = CD, AC = BD

CM:
XÐt
V
ABD vµ
V
DCA cã:
· ·
BDA CDA ·
(v× AB // CD)
AD lµ c¹nh chung
· ·
CAD BAD ·
(v× AC // BD)


V
ABD =
V
DCA (g.c.g)

AB = CD, BD = AC
IV. Cñng cè: (2')
- Ph¸t biÓu trêng hîp gãc-c¹nh-gãc
- Ph¸t biÓu nhËn xÐt qua bµi tËp 38 (tr124)
+ Hai ®o¹n th¼ng song song bÞ ch½n bëi 2 ®o¹n th¼ng // th× t¹o ra
c¸c cÆp ®o¹n th¼ng ®èi diÖn b»ng nhau
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Lµm bµi tËp 39, 40 (tr124 - SGK)
- Häc thuéc ®Þh lÝ, hÖ qu¶ cña trêng hîp gãc-c¹nh-gãc
HD40: So s¸nh BE, CF th× dÉn ®Õn xem xÐt hai tam gi¸c chøa hai
c¹nh ®ã cã b»ng nhau kh«ng?


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
39
TuÇn: 16.
Ngµy
so¹n:
TiÕt: 30. Ngµy d¹y:
«n tËp häc kú I(t1)
A. Môc tiªu:
- ¤n tËp mét c¸ch hÖ thèng kiÕn thøc k× I vÒ kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa, tÝnh
chÊt, Hai gãc ®èi ®Ønh, ®êng th¼ng song song, ®¬ng th¼ng vu«ng gãc,
tæng c¸c gãc cña mét tam gi¸c, trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt vµ thø hai
cña tam gi¸c)
- LuyÖn kü n¨ng vÏ h×nh, ghi GT, KL, bíc ®Çu suy luËn cã c¨n cø cña häc
sinh
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (') KÕt hîp «n tËp
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- GV treo b¶ng phô:
1. ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh, vÏ
h×nh, nªu tÝnh chÊt.
2. ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng
song song, nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt
hai ®êng th¼ng song song.
- 1 häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
SGK
- 1 häc sinh vÏ h×nh
- Häc sinh chøng minh b»ng miÖng
tÝnh chÊt
- Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa:
Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm
chung th× chóng song song
- DÊu hiÖu: 1 cÆp gãc so le trong,
1 cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau,
mét cÆp gãc cïng phÝa bï nhau.
- Häc sinh vÏ h×nh minh ho¹
3. Gi¸o viªn treo b¶ng phô vÏ h×nh,
A. LÝ thuyÕt
1. Hai gãc ®èi ®Ønh

b
a
4
3
2
1
O
GT
µ ¶
1 2
O O & ®èi ®Ønh
KL
µ ¶
1 2
O O ·
2. Hai ®êng th¼ng song song
a. §Þnh nghÜa
b. DÊu hiÖu
3. Tæng ba gãc cña tam gi¸c

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
40
yªu cÇu häc sinh ®iÒn tÝnh chÊt.
a. Tæng ba gãc cña ∆ABC.
b. Gãc ngoµi cña ∆ABC
c. Hai tam gi¸c b»ng nhau ∆ABC vµ
∆A'B'C'
- Häc sinh vÏ h×nh nªu tÝnh chÊt
- Häc sinh nªu ®Þnh nghÜa:
1. NÕu
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã: AB =
A'B', BC = B'C', AC = A'C' th×
V
ABC =
V
A'B'C'
2. NÕu
V
ABC vµ
V
A'B'C' cã:
AB = A'B',
$ µ
B B' ·
, BC = B'C'
Th×
V
ABC =
V
A'B'C' (c.g.c)
3. * xÐt
V
ABC,
V
A'B'C'
µ
B
=
µ
' B
, BC = B'C',
µ
C
=
µ
' C
Th×
V
ABC =
V
A'B'C' (g.c.g)
- B¶ng phô: Bµi tËp
a. VÏ ∆ABC
- Qua A vÏ AH ⊥ BC (H thuéc BC),
Tõ H vÏ KH ⊥ AC (K thuéc AC)
- Qua K vÏ ®êng th¼ng song song
víi BC c¾t AB t¹i E.
b. ChØ ra 1 cÆp gãc so le trong
b»ng nhau, 1 cÆp gãc ®ång vÞ
b»ng nhau, mét cÆp gãc ®èi
®Ønh b»ng nhau.
c. Chøng minh r»ng: AH ⊥ EK
d. Qua A vÏ ®êng th¼ng m ⊥ AH,
CMR: m // EK
- PhÇn b: 3 häc sinh mçi ngêi tr¶ lêi
1 ý.
- Gi¸o viªn híng dÉn:
AH ⊥ EK

AH ⊥ BC, BC // EK
4. Hai tam gi¸c b»ng nhau
B. LuyÖn tËp (20')

3
2 1
1
1
1
m
E
B C
A
H
K
GT
AH ⊥ BC, HK ⊥ BC
KE // BC, Am ⊥ AH
KL
b) ChØ ra 1 sè cÆp gãc
b»ng nhau
c) AH ⊥ EK
d) m // EK.
Chøng minh:
b)
µ µ
1 1
E B · (hai gãc ®ång vÞ cña
EK // BC)
µ ¶
1 2
K K · (hai gãc ®èi ®Ønh)
¶ ¶
3 1
K H · (hai gãc so le trong cña
EK // BC)
c) V× AH ⊥ BC mµ BC // EK

AH
⊥ EK
d) V× m ⊥ AH mµ BC ⊥ AH

m //

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
41
? Nªu c¸ch kh¸c chøng minh m //
EK.
- Häc sinh:
//
m AH
m EK
EK AH
⊥ ¹

'

¹
BC, mµ BC // EK

m // EK.
IV. H íng dÉn vÒ nhµ
- Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®· häc k× I
- Lµm c¸c bµi tËp 45, 47 ( SBT - 103), bµi tËp 47, 48, 49 ( SBT - 82, 83)
- TiÕt sau «n tËp (luyÖn gi¶i bµi tËp)

TuÇn: 17.
Ngµy
so¹n:
TiÕt: 31. Ngµy d¹y:
«n tËp häc kú I (t2)
A. Môc tiªu:
- ¤n tËp c¸c kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng I, II qua c¸c c©u hái lÝ thuyÕt
vµ bµi tËp ¸p dông
- RÌn t duy suy luËn vµ c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i bµi tËp h×nh
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
1. Ph¸t biÓu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song.
2. Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c, ®Þnh lÝ vÒ gãc
ngoµi cña tam gi¸c.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Bµi tËp: Cho ∆ABC, AB = AC, M lµ
trung ®iÓm cña BC. Trªn tia ®èi
cña tia MA lÊy ®iÓm D sao cho AM
= MD
a) CMR: ∆ABM = ∆DCM
b) CMR: AB // DC
c) CMR: AM ⊥ BC
- Yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi.
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ
h×nh.
Bµi tËp

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
42
- Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt
®óng sai vµ yªu cÇu söa l¹i nÕu ch-
a hoµn chØnh.
- 1 häc sinh ghi GT, KL
? Dù ®o¸n hai tam gi¸c cã thÓ
b»ng nhau theo trêng hîp nµo ? Nªu
c¸ch chøng minh.
- PT:
∆ABM = ∆DCM

AM = MD ,
· ·
AMB DMC ·
, BM = BC
↑ ↑

GT ®
GT
- Yªu cÇu 1 häc sinh chøng minh
phÇn a.
? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó AB // DC.
- Häc sinh:
· ·
ABM DCM ·

∆ABM = ∆DCM

Chøng minh trªn

M
B C
A
D
GT
∆ABC, AB = AC
MB = MC, MA = MD
KL
a) ∆ABM = ∆DCM
b) AB // DC
c) AM ⊥ BC
Chøng minh:
a) XÐt ∆ABM vµ ∆DCM cã:
AM = MD (GT)
· ·
AMB DMC ·
(®)
BM = MC (GT)

∆ABM = ∆DCM (c.g.c)
b) ∆ABM = ∆DCM ( chøng minh
trªn)


· ·
ABM DCM ·
, Mµ 2 gãc nµy ë vÞ
trÝ so le trong

AB // CD.
c) XÐt ∆ABM vµ ∆ACM cã
AB = AC (GT)
BM = MC (GT)
AM chung

∆ABM = ∆ACM (c.c.c)


· ·
AMB AMC ·
, mµ
· · 0
180 AMB AMC + ·
→ · 0
90 AMB ·
→ AM

BC
IV. Cñng cè: (3')
- C¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- ¤n kÜ lÝ thuyÕt, chuÈn bÞ c¸c bµi tËp ®· «n.


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
43
TuÇn: 18. Ngµy so¹n:
TiÕt: 32. Ngµy d¹y:
Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú
A/ Môc tiªu:
-Hs hiÓu vµ n¾m ®îc ®¸p ¸n ®óng cña bµi kiÓm tra häc kú.
-ThÊy ®îc chç sai cña m×nh m¾c ph¶i trong bµi kiÓm tra vµ kh¾c phôc sai
lÇm ®ã.
-Cñng cè vµ kh¾c s©u cho hs c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng liªn quan ®Õn bµi
kiÓm tra häc kú.
B/ ChuÈn bÞ:
-GV: §¸p ¸n bµi kiÓm tra häc kú.
-HS: ChuÈn bÞ ®Ò vµ lµm l¹i bµi kiÓm tra tríc khi lªn líp.
C/ Lªn líp
I/ Tæ chøc: (1

) KiÓm tra sÜ sè.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
44
II/ KTBC:
III/ Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng
-Y.cÇu hs t×m hiÓu
BT.
?§Ó tr¶ lêi ®îc c¸c
c©u hái trªn ta ph¶i
n¾m ®îc nh÷ng kiÕn
thøc g×?
-Gv chèt l¹i nh÷ng
kiÕn thøc liªn quan.
-Gäi hs ph¸t biÓu.
- Yªu cÇu hs nhËn
xÐt, bæ sung.
- Gv chèt bµi
-Y.cÇu hs t×m hiÓu
BT.
-Y.cÇu hs ghi GT vµ
KL vµ vÏ h×nh.
? §Ó CM 2 tam gi¸c
b»ng nhau ta cã mÊy
c¸ch? §ã lµ nh÷ng
c¸ch nµo?
? VABH vµ VDBH cã
nh÷ng y.tè nµo b»ng
nhau?
-Gäi hs lªn b¶ng
tr×nh bµy.
- Yªu cÇu hs nhËn
xÐt, bæ sung phÇn a.
?Gãc ABH cã b»ng
gãc DBH kh«ng? V×
sao?
?§Ó chøng minh CH lµ
tia ph©n gi¸c cña
·
ACD
ta cÇn CM ®iÒu
g×?
-Hs ®äc vµ t×m
hiÓu BT.
-Hs ph¸t biÓu nh÷ng
kiÕn thøc liªn quan.
-Hs ph¸t biÓu.
-Häc sinh nhËn xÐt,
bæ sung.
-Hs ®äc vµ t×m
hiÓu BT.
-1 hs ghi GT, KL vµ 1
hs lªn b¶ng vÏ h×nh.
-Ta cã 3 c¸ch (c.c.c),
(g.c.g), (c.g.c).
- Cã: HA = HB, BH
chung vµ
· ·
· · 90
o
BHA BHD
.
-1 hs lªn b¶ng tr×nh
bµy phÇn (a).
-Häc sinh nhËn xÐt,
bæ sung.
-Hs tr¶ lêi.
CH lµ ph©n gi¸c
·
ACD

· ·
· ACH DCH

· V V ACH DCH
HA=HD
BT3 (2®).
C©u
§ón
g
S
ai
x
x
x
x
BT8(3®)
G
T
ABC V ,AH⊥BC,
HA=HD
KL
a) · V V ABH DBH .
b)
· ·
= HBA HBD
c) CH lµ ph©n gi¸c
·
ACD
CM
a) XÐt VABH vµ VDBH
cã: HA = HD (gt).
BH lµ c¹nh chung.

· ·
· · 90
o
BHA BHD
(do
⊥ AH BC)


ABH DBH · V V (c.g.c)
b) Do . ABH DBH · V V
(theo c©u a)· ·
= HBA HBD
(hai
gãc
t¬ng øng cña hai tam gi¸c
b»ng nhau).
c) XÐt ACH V vµ DCH V
Cã HA =HD
(gt)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
45
?§Ó CM
· ·
· ACH DCH
ta
cÇn CM ®iÒu g×?
? ACH V vµ DCH V cã
nh÷ng y.tè nµo b»ng
nhau?
-Sau khi lËp ®îc s¬
®å CM gäi hs lªn
b¶ng tr×nh bµy.
- Yªu cÇu hs nhËn
xÐt, bæ sung.
- Gv chèt bµi.
· ·
90
o
AHC DHC · ·
HC lµ c¹nh chung.
-1 hs lªn b¶ng tr×nh
bµy.
-Häc sinh nhËn xÐt,
bæ sung.

· ·
90
o
AHC DHC · ·
(do
⊥ AH BC)
HC lµ c¹nh
chung· V V ( . . ) ACH DCHcgc· ·
· ACH DCH
(hai gãc t-
¬ng øng cña hai tam gi¸c
b»ng nhau).

CH lµ tia ph©n gi¸c
cña
·
ACD
IV/ Cñng cè:(2’).
-Gv tæng kÕt kiÕn thøc cña phÇn h×nh häc ®· lµm.
-Chó ý c¸c kiÒn thøc vÒ tam gi¸c rÊt quan träng trong chøng minh h×nh
häc.
V/ H íng dÉn: (

).
-TiÕp tôc chuÈn bÞ bµi tËp luyÖn tËp vÒ c¸c trêng hîp b»ng nhau cña hai
tam gi¸c.
-BTVN BT43+44+45 (SGK.T125).
TuÇn: 19. Ngµy so¹n:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
46
TiÕt: 33. Ngµy d¹y:

luyÖn tËp ba trêng hîp b»ng nhau
cña tam gi¸c (t1)
A. Môc tiªu:
- Häc sinh cñng cè vÒ ba trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng ph©n tÝch, tr×nh bµy.
- Liªn hÖ víi thùc tÕ.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, b¶ng phô h×nh 110
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- HS 1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c theo trêng hîp
c.c.c, c.g.c, g.c.g.
- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi tËp vÒ nhµ cña 2 häc sinh
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 43
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.
- 1 häc sinh ghi GT, KL
- Häc sinh kh¸c bæ sung (nÕu cã)
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh kh¸c
®¸nh gi¸ tõng häc sinh lªn b¶ng
lµm.
? Nªu c¸ch chøng minh AD = BC
- Häc sinh: chøng minh ∆ADO = ∆
CBO

OA = OB,
µ
O
chung,
OB = OD

Bµi tËp 43 (tr125)

y
x
1
1
2 1
2
1
O
A
B
C D
GT OA = OC, OB = OD
KL
a) AC = BD
b) ∆EAB = ∆ECD
c) OE lµ ph©n gi¸c gãc
xOy
Chøng minh:
a) XÐt ∆OAD vµ ∆OCB cã:
OA = OC (GT)
µ
O
chung
OB = OD (GT)

∆OAD = ∆OCB (c.g.c)

AD = BC

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
47

GT
GT
? Nªu c¸ch chøng minh.
∆EAB = ∆ECD

µ µ
1 1
A C · AB = CD
µ µ
1 1
B D ·
↑ ↑

µ µ
1 1
A C · AB = CD
µ µ
1 1
B D ·
↑ ↑

¶ ¶
2 2
A C · OB = OD, OA = OC

↑ ∆OCB
= ∆OAD
∆OAD = ∆OCB
- 1 häc sinh lªn b¶ng chøng minh
phÇn b
? T×m ®iÒu kiÖn ®Ó OE lµ ph©n
gi¸c
·
xOy.
- Ph©n tÝch:
OE lµ ph©n gi¸c
·
xOy

· ·
EOx EOy ·

∆OBE = ∆ODE (c.c.c) hay (c.g.c)
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng chøng
minh.
b) Ta cã
µ ¶ 0
1 2
180 A A · −

µ ¶ 0
1 2
180 C C · −

¶ ¶
2 2
A C · do ∆OAD = ∆OCB (Cm
trªn)


µ µ
1 1
A C ·
. Ta cã OB = OA + AB
OD = OC + CD
mµ OB = OD, OA = OC

AB =
CD
. XÐt ∆EAB = ∆ECD cã:
µ µ
1 1
A C · (CM trªn)
AB = CD (CM trªn)
µ µ
1 1
B D · ( ∆OCB = ∆OAD)

∆EAB = ∆ECD (g.c.g)
c) xÐt ∆OBE vµ ∆ODE cã:
OB = OD (GT)
OE chung
AE = CE ( ∆AEB = ∆CED)

∆OBE = ∆ODE (c.c.c)


· ·
AOE COE ·

OE lµ ph©n gi¸c
·
xOy
IV. Cñng cè: (3')
- C¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- Lµm bµi tËp 44 (SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
48
- Lµm bµi tËp phÇn g.c.g (SBT)

TuÇn: 19. Ngµy so¹n:
TiÕt: 34. Ngµy d¹y:

luyÖn tËp ba trêng hîp b»ng nhau
cña tam gi¸c (t2)
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh kiÕn thøc vÒ 3 trêng hîp b»ng nhau cña tam
gi¸c.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, ghi GT, KL c¸ch chøng minh ®o¹n th¼ng, gãc
dùa vµo chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau.
ácÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (3')
? §Ó chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cã mÊy c¸ch lµm, lµ nh÷ng
c¸ch nµo.
(Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi)
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 44
- 1 häc sinh ®äc bµi to¸n.
Bµi tËp 44 (tr125-SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
49
? VÏ h×nh, ghi GT, KL cña bµi to¸n.
- C¶ líp vÏ h×nh, ghi GT, KL; 1 häc
sinh lªn b¶ng lµm.
- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo
nhãm ®Ó chøng minh.
- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi
lµm cña nhãm m×nh.
- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm c©u
b.
- Gi¸o viªn thu phiÕu häc tËp cña
c¸c nhãm (3 nhãm)
- Líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c
nhãm.

2 1
B C
A
D
GT ∆ABC;
µ µ
B C ·
;
µ ¶
1 2
A A ·
KL
a) ∆ADB = ∆ADC
b) AB = AC
Chøng minh:
a) XÐt ∆ADB vµ ∆ADC cã:
µ ¶
1 2
A A · (GT)

µ µ
B C ·
(GT)


· ·
BDA CDA ·
AD chung

∆ADB = ∆ADC (g.c.g)
b) V× ∆ADB = ∆ADC

AB = AC (®pcm)
IV. KiÓm tra 15'
§Ò bµi:
Cho ∆MNP cã
µ µ
N P ·
, Tia ph©n gi¸c gãc M c¾t NP t¹i Q. Chøng
minh r»ng:
a. ∆MQN = ∆MQP
b. MN = MP
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- ¤n l¹i 3 trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
- Lµm l¹i c¸c bµi tËp trªn.
- §äc tríc bµi : Tam gi¸c c©n.


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
50
TuÇn: 20. Ngµy so¹n:
TiÕt: 35. Ngµy d¹y:

tam gi¸c c©n
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa tam gi¸c c©n, tam gi¸c vu«ng c©n,
tam gi¸c ®Òu, tÝnh chÊt vÒ gãc cña tam gi¸c c©n, tam gi¸c vu«ng
c©n, tam gi¸c ®Òu.
- BiÕt vÏ tam gi¸c vu«ng c©n. BiÕt chøng minh mét tam gi¸c lµ tam
gi¸c c©n, tam gi¸c vu«ng c©n, tam gi¸c ®Òu.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, tÝnh to¸n vµ tËp dît chøng minh ®¬n gi¶n.
B. ChuÈn bÞ:
- Com pa, thíc th¼ng, thíc ®o gãc.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- KiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi tËp cña häc sinh ë nhµ.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
51
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh
111.
? Nªu ®Æc ®iÓm cña tam gi¸c ABC
- Häc sinh: ∆ABC cã AB = AC lµ
tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau.
- Gi¸o viªn: ®ã lµ tam gi¸c c©n.
? Nªu c¸ch vÏ tam gi¸c c©n ABC t¹i
A
- Häc sinh:
+ VÏ BC
- VÏ (B; r)

(C; r) t¹i A
? Cho ∆MNP c©n ë P, Nªu c¸c yÕu
tè cña tam gi¸c c©n.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1
- Häc sinh:
∆ADE c©n ë A v× AD = AE = 2
∆ABC c©n ë A v× AB = AC = 4
∆AHC c©n ë A v× AH = AC = 4
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2
- Häc sinh ®äc vµ quan s¸t H113
? Dùa vµo h×nh, ghi GT, KL
µ µ
B C ·

∆ABD = ∆ACD

c.g.c
Nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm tam gi¸c ABC,
so s¸nh gãc B, gãc C qua biÓu thøc
h·y ph¸t biÓu thµnh ®Þnh lÝ.
- Häc sinh: tam gi¸c c©n th× 2 gãc
ë ®¸y b»ng nhau.
- Yªu cÇu xem l¹i bµi tËp 44(tr125)
? Qua bµi to¸n nµy em nhËn xÐt
1. §Þnh nghÜa (10')
a. §Þnh nghÜa: SGK

B
C
A
b) ∆ABC c©n t¹i A (AB = AC)
. C¹nh bªn AB, AC
. C¹nh ®¸y BC
. Gãc ë ®¸y
µ µ
; B C
. Gãc ë ®Ønh:
µ
A
?1
2. TÝnh chÊt (15')
?2
GT
∆ABC c©n t¹i A
· ·
BAD CAD ·
KL
µ µ
B C ·
Chøng minh:
∆ABD = ∆ACD (c.g.c)
V× AB = AC,
· ·
BAD CAD ·
. c¹nh AD
chung


µ µ
B C ·
a) §Þnh lÝ 1: ∆ABC c©n t¹i A


µ µ
B C ·

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
52
g×.
- Häc sinh: tam gi¸c ABC cã
µ µ
B C ·

th× c©n t¹i A
- Gi¸o viªn: §ã chÝnh lµ ®Þnh lÝ 2.
? Nªu quan hÖ gi÷a ®Þnh lÝ 1,
®Þnh lÝ 2.
- Häc sinh: ∆ABC, AB = AC

µ µ
B C ·
? Nªu c¸c c¸ch chøng minh mét tam
gi¸c lµ tam gi¸c c©n.
- Häc sinh: c¸ch 1:chøng minh 2
c¹nh b»ng nhau, c¸ch 2: chøng
minh 2 gãc b»ng nhau.
- Quan s¸t H114, cho biÕt ®Æc
®iÓm cña tam gi¸c ®ã.
- Häc sinh: ∆ABC (
µ 0
90 A ·
) AB = AC.

tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c vu«ng
c©n.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3
- Häc sinh: ∆ABC ,
µ 0
90 A ·
,
µ µ
B C ·

µ µ 0
90 B C + ·µ 0
2 90 B ·


µ µ 0
45 B C · ·
? Nªu kÕt luËn ?3
- Häc sinh: tam gi¸c vu«ng c©n th×
2 gãc nhän b»ng 45
0
.
? Quan s¸t h×nh 115, cho biÕt
®Æc ®iÓm cña tam gi¸c ®ã.
- Häc sinh: tam gi¸c cã 3 c¹nh b»ng
nhau.
- Gi¸o viªn: ®ã lµ tam gi¸c ®Òu,
thÕ nµo lµ tam gi¸c ®Òu.
? Nªu c¸ch vÏ tam gi¸c ®Òu.
- Häc sinh:vÏ BC, vÏ (B; BC)

(C; BC)
t¹i A

∆ABC ®Òu.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4
- Häc sinh: ∆ABC cã
µ µ µ
µ µ µ µ
0
0 0
180
3 180 60
A B C
C A B C
+ + ·
· → · · ·
? Tõ ®Þnh lÝ 1, 2 ta cã hÖ qu¶ nh
thÕ nµo.
b) §Þnh lÝ 2: ∆ABC cã
µ µ
B C ·


ABC c©n t¹i A
c) §Þnh nghÜa 2: ∆ABC cã
µ 0
90 A ·
,
AB = AC

∆ABC vu«ng c©n t¹i A
?3
3. Tam gi¸c ®Òu (10')
a. §Þnh nghÜa 3
∆ABC, AB = AC = BC th× ∆ABC
®Òu
b. HÖ qu¶
(SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
53
IV. Cñng cè: (4')
- Nªu ®Þnh nghÜa tam gi¸c c©n, vu«ng c©n, tam gi¸c ®Òu.
- Nªu cach vÏ tam gi¸c c©n, vu«ng c©n, tam gi¸c ®Òu.
- Nªu c¸ch chøng minh 1 tam gi¸c lµ tam gi¸c c©n, vu«ng c©n, ®Òu.
- Lµm bµi tËp 47 SGK - tr127
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, c¸ch vÏ h×nh.
- Lµm bµi tËp 46, 48, 49 (SGK-tr127)


TuÇn: 20. Ngµy so¹n:
TiÕt: 36. Ngµy d¹y:

luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè c¸c kh¸i niÖm tam gi¸c c©n, vu«ng c©n, tam gi¸c ®Òu, tÝnh
chÊt cña c¸c h×nh ®ã.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
54
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng tr×nh bµy.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝnh tÝch cùc.
B. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô vÏ c¸c h×nh 117

119
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (6')
- Häc sinh 1: ThÕ nµo lµ tam gi¸c c©n, vu«ng c©n, ®Òu; lµm bµi tËp
47
- Häc sinh 2: Lµm bµi tËp 49a - §S: 70
0
- Häc sinh 3: Lµm bµi tËp 49b - §S: 100
0
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 50.
- Häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi
- Trêng hîp 1: m¸i lµm b»ng t«n
? Nªu c¸ch tÝnh gãc B
- Häc sinh: dùa vµo ®Þnh lÝ vÒ
tæng 3 gãc cña mét tam gi¸c.
- Gi¸o viªn: lu ý thªm ®iÒu kiÖn
µ µ
B C ·
- 1 häc sinh lªn b¶ng söa phÇn a
- 1 häc sinh t¬ng tù lµm phÇn b
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 51
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL
? §Ó chøng minh
· ·
ABD ACE ·
ta ph¶i
lµm g×.
- Häc sinh:
· ·
ABD ACE ·
Bµi tËp 50 (tr127) (14')
a) M¸i t«n th×
µ 0
145 A ·
XÐt ∆ABC cã
µ µ µ 0
180 A B C + + ·
µ µ 0 0
145 180 B B + + ·

µ
µ
0
0
2 35
17 30'
B
B
·
·
b) M¸i nhµ lµ ngãi
Do ∆ABC c©n ë A


µ µ
B C ·
MÆt kh¸c
µ µ µ 0
180 A B C + + ·
µ
µ
µ
µ
0 0
0
0
0
100 2 180
2 180
2 80
40
B
B
B
B
+ ·
·
·
·
Bµi tËp 51 (tr128) (16')

B C
A
E
D
GT
∆ABC, AB = AC, AD =
AE
BDxEC t¹i E
KL
a) So s¸nh
· ·
, ABD ACE
b) ∆IBC lµ tam gi¸c g×.
Chøng minh:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
55

∆ADB = ∆AEC (c.g.c)

AD = AE ,
µ
A
chung, AB = AC
↑ ↑
GT GT
? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó tam gi¸c IBC
c©n,
- Häc sinh:
+ c¹nh b»ng nhau
+ gãc b»ng nhau.
XÐt ∆ADB vµ ∆AEC cã
AD = AE (GT)

µ
A
chung
AB = AC (GT)

∆ADB = ∆AEC (c.g.c)


· ·
ABD ACE ·
b) Ta cã:
· · ·
· · ·
· ·
· ·
· ·
µ ABD
AIB IBC ABC
AIC ICB ACB
IBC ICB
v ACE
ABC ACB
¹
+ ·
¹
¹
+ ·
→ ·
'
· ¹
¹
·
¹

∆IBC c©n t¹i I
IV. Cñng cè: (2')
- C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh tam gi¸c c©n, chøng minh tam gi¸c
vu«ng c©n, chøng minh tam gi¸c ®Òu.
- §äc bµi ®äc thªm SGK - tr128
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(4')
- Lµm bµi tËp 48; 52 SGK
- Lµm bµi tËp phÇn tam gi¸c c©n - SBT
- Häc thuéc c¸c ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt SGK.
HD52:

x
y
O
A
B
C

TuÇn: 21. Ngµy so¹n:
TiÕt: 37. Ngµy d¹y:
®Þnh lÝ Py-ta-go

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
56
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®¬c ®Þnh lÝ Py-ta-go vÒ quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña tam
gi¸c vu«ng. N¾m ®îc ®Þnh lÝ Py-ta-go ®¶o.
- BiÕt vËn dông ®Þnh lÝ Py-ta-go ®Ó tÝnh ®é dµi mét c¹nh cña tam gi¸c
vu«ng khi biÕt ®é dµi cña hai c¹nh kia. BiÕt vËn dông ®Þnh lÝ ®¶o cña
®Þnh lÝ Py-ta-go ®Ó nhËn biÕt mét tam gi¸c lµ tam gi¸c vu«ng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc häc trong bµi vµo lµm bµi to¸n thùc tÕ.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn:B¶ng phô ?3 bµi 53; 54 tr131-SGK; 8 tÊm b×a h×nh tam
gi¸c vu«ng, 2 h×nh vu«ng; thíc th¼ng, com pa.
- Häc sinh: T¬ng tù nh cña gi¸o viªn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn cho häc sinh lµm ?1
- C¶ líp lµm bµi vµo vë.
- 5 häc sinh tr¶ lêi ?1
- Gi¸o viªn cho häc sinh ghÐp h×nh
nh ?2 vµ híng dÉn häc sinh lµm.
- Häc sinh lµm theo sù híng dÉn
cña gi¸o viªn.
? TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng bÞ
che khuÊt ë 2 h×nh 121 vµ 122.
- Häc sinh: diÖn tÝch lÇn lît lµ c
2

a
2
+ b
2
? So s¸nh diÖn tÝch 2 h×nh vu«ng
®ã.
- Häc sinh: c
2
= a
2
+ b
2
- Gi¸o viªn cho häc sinh ®èi chiÕu
víi ?1
? Ph¸t biÓu b¨ng lêi.
- 2 häc sinh ph¸t biÓu: B×nh ph-
1. §Þnh lÝ Py-ta-go (20')
?1

?2
c
2
= a
2
+ b
2
* §Þnh lÝ Py-ta-go: SGK

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
4 cm
3 cm
A C
B
57
¬ng c¹nh huyÒn b¼ng tæng b×nh
ph¬ng 2 c¹nh gãc vu«ng.
- Gi¸o viªn: §ã chÝnh lµ ®Þnh lÝ Py-
ta-go ph¸t biÓu.
? Ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô víi néi
dung ?3
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4
- Häc sinh th¶o luËn nhãm vµ rót ra
kÕt luËn.
? Ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ.
- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi GT, KL.
? §Ó chøng minh mét tam gi¸c
vu«ng ta chøng minh nh thÕ nµo.
- Häc sinh: Dùa vµo ®Þnh lÝ ®¶o
cña ®Þnh lÝ Py-ta-go.

GT ∆ABC vu«ng t¹i A
KL
2 2 2
BC AC AB · +
?3
H124: x = 6 H125: x =
2
2. §Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-
go (7')
?4
· 0
90 BAC ·
* §Þnh lÝ: SGK
GT ∆ABC cã
2 2 2
BC AC AB · +
KL ∆ABC vu«ng t¹i A
IV. Cñng cè: (15')
- Bµi tËp 53 - tr31 SGK: Gi¸o viªn treo b¶ng phô lªn b¶ng, häc sinh th¶o luËn
theo nhãm vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp.
H×nh 127: a) x = 13 b) x =
5
c) x = 20 d) x = 4
- Bµi tËp 54 - tr131 SGK: Gi¸o viªn treo b¶ng phô lªn b¶ng, 1 häc sinh lªn
b¶ng lµm.
H×nh 128: x = 4
- Bµi tËp 55 - tr131 - SGK: chiÒu cao bøc têng lµ:
16 5 15 3,9 − · ≈
m
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Häc theo SGK, chó ý c¸ch t×m ®é dµi cña mét c¹nh khi ®· biÕt c¹nh
cßn l¹i; c¸ch chøng minh mét tam gi¸c vu«ng.
- Lµm bµi tËp 56; 57 - tr131 SGK; bµi tËp 83; 85; 86; 87 - tr108 SBT.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
A C
B
58
- ®äc phÇn cã thÓ em cha biÕt.


TuÇn: 21. Ngµy so¹n:
TiÕt: 38. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp 1
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh c¸c tÝnh chÊt , chøng minh tam gi¸c vu«ng dùa
vµo ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i chøng minh tam gi¸c vu«ng.
- ThÊy ®îc vai trß cña to¸n häc trong ®êi sèng
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: B¶ng phô bµi tËp 57; 58 - tr131; 132 SGK ; thíc th¼ng.
- Häc sinh: thíc th¼ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ Py-ta-go, vÏ h×nh ghi b»ng kÝ
hiÖu.
- Häc sinh 2: Nªu ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go, ghi GT; KL.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô néi dung
bµi tËp 57-SGK
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
- Yªu cÇu 1 häc sinh ®äc bµi.
- 1 häc sinh ®äc bµi.
- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo
nhãm häc tËp
- §¹i diÖn 3 nhãm lªn lµm 3 c©u.
- Líp nhËn xÐt
Bµi tËp 57 - tr131 SGK
- Lêi gi¶i trªn lµ sai
Ta cã:
2 2 2 2
8 15 64 225 289 AB BC + · + · + ·
2 2
17 289 AC · ·


2 2 2
AB BC AC + ·
VËy ∆ABC vu«ng (theo ®Þnh lÝ
®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go)
Bµi tËp 56 - tr131 SGK
a) V×
2 2
9 12 81 144 225 + · + ·
2
15 225 ·

2 2 2
9 12 15 + ·
VËy tam gi¸c lµ vu«ng.
b)
2 2 2
5 12 25 144 169;13 169 + · + · ·

2 2 2
5 12 13 + ·
VËy tam gi¸c lµ vu«ng.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
59
- Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc
bµi to¸n.
- 1 häc sinh ®äc ®Ò to¸n.
- Yªu cÇu vÏ h×nh ghi GT, KL.
- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh
lªn b¶ng lµm.
? §Ó tÝnh chu vi cña tam gi¸c ABC
ta ph¶i tÝnh ®îc g×.
- Häc sinh: AB+AC+BC
? Ta ®· biÕt c¹nh nµo, c¹nh nµo
cÇn ph¶i tÝnh
- HS: BiÕt AC = 20 cm, cÇn tÝnh
AB, BC
? Häc sinh lªn b¶ng lµm.
? TÝnh chu vi cña ∆ABC.
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
c)
2 2 2
7 7 49 49 98;10 100 + · + · ·
V× 98

100

2 2 2
7 7 10 + ≠
VËy tam gi¸c lµ kh«ng vu«ng.
Bµi tËp 83 - tr108 SGK

GT
∆ABC, AH ⊥ BC, AC = 20
cm
AH = 12 cm, BH = 5 cm
KL
Chu vi ∆ABC
(AB+BC+AC)
Chøng minh:
. XÐt ∆AHB theo Py-ta-go ta cã:
2 2 2
AB AH BH · +
Thay sè:
2 2 2
12 5 144 25 AB · + · +

2
169 13 AB AB cm · → ·
. XÐt ∆AHC theo Py-ta-go ta cã:
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2
20 12 400 144
256 16
5 16 21
AC AH HC
HC AC AH
HC
HC HC cm
BC BH HC cm
· +
→ · −
→ · − · −
→ · → ·
→ · + · + ·
Chu vi cña ∆ABC lµ:
13 21 20 54 AB BC AC cm + + · + + ·
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Lµm bµi tËp 59, 60, 61 (tr133-SGK); bµi tËp 89 tr108-SBT
- §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
20
12
5
B
C
A
H
60
TuÇn: 22. Ngµy so¹n:
TiÕt: 39. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp

A. Môc tiªu:
- ¤n luyÖn ®Þnh lÝ Py-ta-go vµ ®Þnh lÝ ®¶o cña nã.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.
- Liªn hÖ víi thùc tÕ.
B. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (6')
- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ Py-ta-go, ∆MHI vu«ng ë I

hÖ thøc
Py-ta-go ...
- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go, ∆GHE cã
2 2 2
GE HG HE · + tam gi¸c nµy vu«ng ë ®©u.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 59
- Häc sinh ®äc kÜ ®Çu b×a.
? C¸ch tÝnh ®é dµi ®êng chÐo AC.
- Dùa vµo ∆ADC vµ ®Þnh lÝ Py-ta-
go.
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn tr×nh bµy
lêi gi¶i.
- Häc sinh dïng m¸y tÝnh ®Ó kÕt
qu¶ ®îc chÝnh x¸c vµ nhanh
chãng.
Bµi tËp 59 (7')
xÐt ∆ADC cã
· 0
90 ADC ·


2 2 2
AC AD DC · +
Thay sè:
2 2 2
48 36 AC · +
2
2304 1296 3600 AC · + ·
2600 60 AC · ·
VËy AC = 60 cm
Bµi tËp 60 (tr133-SGK) (12')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
61
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Çu bµi, vÏ
h×nh ghi GT, KL.
- 1 häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL cña
bµi.
? Nªu c¸ch tÝnh BC.
- Häc sinh : BC = BH + HC, HC = 16
cm.
? Nªu c¸ch tÝnh BH
- HS: Dùa vµo ∆ AHB vµ ®Þnh lÝ
Py-ta-go.
- 1 häc sinh lªn tr×nh bµy lêi gi¶i.
? Nªu c¸ch tÝnh AC.
- HS: Dùa vµo ∆AHC vµ ®Þnh lÝ Py-
ta-go.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh 135
- Häc sinh quan s¸t h×nh 135
? TÝnh AB, AC, BC ta dùa vµo ®iÒu
g×.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Yªu cÇu 3 häc sinh lªn b¶ng tr×nh
bµy.

GT
∆ABC, AH ⊥ BC, AB = 13
cm
AH = 12 cm, HC = 16 cm
KL AC = ?; BC = ?
Bg:
. ∆AHB cã
¶ 0
1
90 H ·
2 2 2 2 2 2
2 2
13 12
169 144 25 5
AB AH BH BH
BH
· + → · −
→ · − · ·

BH = 5 cm

BC = 5+ 16= 21
cm
. XÐt ∆AHC cã
¶ 0
2
90 H ·
2 2 2
2 2 2
2
12 16 144 256
400 400 20
AC AH HC
AC
AC AC
→ · +
· + · +
· → · ·
Bµi tËp 61 (tr133-SGK)
Theo h×nh vÏ ta cã:
2 2 2 2
. 4 3 16 9 25 5
5
AC
AC
· + · + · ·
→ ·
2 2 2
. 5 3 25 9 34
34
BC
BC
· + · + ·
→ ·
2 2 2
. 1 2 1 4 5
5
AB
AB
· + · + ·
→ ·
VËy ∆ABC cã AB =
5
, BC =
34
,
AC = 5
IV. Cñng cè: (3')
- §Þnh lÝ thuËn, ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(4')
- Lµm bµi tËp 62 (133)
HD: TÝnh
36 64 10 OC · + ·

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2
1
16
12
13
B C
A
H
62

9 36 45
9 64 73
16 9 5
OB
OD
OA
· + ·
· + ·
· + ·
VËy con cón chØ tíi ®îc A, B, D.


TuÇn: 22. Ngµy so¹n:
TiÕt: 40. Ngµy d¹y:
C¸c trêng hîp b»ng nhau
cña tam gi¸c vu«ng
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®îc c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng, biÕt
vËn dông ®Þnh lÝ Py-ta-go ®Ó chøng minh trêng hîp b»ng nhau c¹nh
huyÒn - c¹nh gãc vu«ng cña hai tam gi¸c vu«ng.
- BiÕt vËn dông trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng ®Ó chøng
minh 1 ®o¹n th¼ng b»ng nhau.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch, t×m lêi gi¶i.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, ªke vu«ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- KiÓm tra vë bµi tËp cña 3 häc sinh.
- KiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi 62
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
? Ph¸t biÓu c¸c trêng hîp b»ng
1. C¸c tr êng hîp b»ng nhau c¶ tam
gi¸c vu«ng. (15')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
63
nhau cña tam gi¸c vu«ng mµ ta ®·
häc.
(Gi¸o viªn treo b¶ng phô gîi ý c¸c
ph¸t biÓu)
- Häc sinh cã thÓ ph¸t biÓu dùa
vµo h×nh vÏ trªn b¶ng phô.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1
- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm,
chia líp thµnh 9 nhãm, 3 nhãm lµm
1 h×nh.
- BT: ABC, DEF cã
µ µ 0
90 A D · ·
BC = EF; AC = DF, Chøng minh ∆
ABC = ∆DEF.
- Häc sinh vÏ h×nh vµo vë theo híng
dÉn cña häc sinh.
? Nªu thªm ®iÒu kiÖn ®Ó hai tam
gi¸c b»ng nhau.
- Häc sinh: AB = DE, hoÆc
µ µ
C F ·
,
hoÆc
µ µ
B E ·
.
- C¸ch 1 lµ hîp lÝ, gi¸o viªn nªu c¸ch
®Æt.
- Gi¸o viªn dÉn d¾t häc sinh ph©n
tÝch lêi gi¶i. sau ®ã yªu cÇu häc
sinh tù chøng minh.
AB = DE

2 2
AB DE ·

2 2 2 2
BC AC EF DF − · −

2 2 2 2
, BC EF AC DF · ·
↑ ↑
GT GT
- TH 1: c.g.c
- TH 2: g.c.g
- TH 3: c¹nh huyÒn - gãc nhän.
?1
. H143: ABH = ACH
V× BH = HC,
· ·
AHB AHC ·
, AH chung
. H144: EDK = FDK

· ·
EDK FDK ·
, DK chung,
· ·
DKE DKF ·
. H145: MIO = NIO

· ·
MOI NOI ·
, OI huyÒn chung.
2. Tr êng hîp b»ng nhau c¹nh
huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng. (20')
a) Bµi to¸n:

GT
∆ABC, ∆DEF,
µ µ 0
90 A D · ·
BC = EF; AC = DF
KL ∆ABC = ∆DEF
Chøng minh:
. §Æt BC = EF = a
AC = DF = b
. ABC cã:
2 2 2
AB a b · − , DEF
cã:
2 2 2
DE a b · −


2 2
AB DE AB DE · → ·
. ∆ABC vµ ∆DEF cã
AB = DE (CMT)
BC = Ì (GT)
AC = DF (GT)

∆ABC = ∆DEF
b) §Þnh lÝ: (SGK-tr135)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
A C
B E
F
D
64
IV. Cñng cè: (4')
- Lµm ?2
∆ABH, ∆ACH cã
· · 0
90 AHB AHC · ·
AB = AC (GT)
AH chung

∆ABH = ∆ACH (C¹nh huyÒn - c¹nh gãc vu«ng)
- Ph¸t biÓu l¹i ®Þnh lÝ .
- Tæng kÕt c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- VÒ nhµ lµm bµi tËp 63

64 SGK tr137
HD 63
a) ta cm tam gi¸c ∆ABH = ∆ACH ®Ó suy ra ®pcm
HD 64
C1:
µ µ
C F ·
; C2: BC = EF; C3: AB = DE


TuÇn: 23. Ngµy so¹n:
TiÕt: 41. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh c¸c c¸ch chøng minh 2 tam gi¸c vu«ng b»ng
nhau (cã 4 c¸ch ®Ó chøng minh)
- RÌn kÜ n¨ng chøng minh tam gi¸c vu«ng b»ng nhau, kÜ n¨ng tr×nh
bµy bµi chøng minh h×nh.
- Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: thíc th¼ng, ªke, com pa, b¶ng phô.
- Häc sinh: thíc th¼ng, ªke, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (8')
- Häc sinh 1: ph¸t biÓu c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
+ Gv ®a h×nh vÏ lªn b¶ng phô cho hs ®iÒn vµo chç trèng.

ABC …

DFE (…).


gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
65
C
A
B
F
D
EGHI …

… (…).
-Hs 2: lµm bµi tËp 64 (tr136) (gv ®a ®Çu bµi lªn b¶ng phô).
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 65
- Häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi.
-GV cho hs vÏ h×nh ra nh¸p.
-Gv vÏ h×nh vf híng dÉn hs.
Gäi hs ghi GT,KL.
- 1 häc sinh ph¸t biÓu ghi GT, KL.
? §Ó chøng minh AH = AK em
chøng minh ®iÒu g×?
- Häc sinh: AH = AK

∆AHB = ∆AKC

· · 0
90 AHB AKC · ·
,

µ
A
chung
AB = AC (GT)
?

AHB vµ

AKC lµ tam gi¸c g×,
cã nh÷ng y.tè nµo b»ng nhau?
-HS:
· · 0
90 AHB AKC · ·
,AB = AC, gãc A
chung.
-Gäi hs lªn b¶ng tr×nh bµy.
-1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy.
? Em h·y nªu híng cm AI lµ tia
ph©n gi¸c cña gãc A?
- Häc sinh: AI lµ tia ph©n gi¸c

µ ¶
1 2
A A ·

∆AKI = ∆AHI

· · 0
90 AKI AHI · ·
Bµi tËp 65 (tr137-SGK)

GT
∆ABC (AB = AC) (
µ 0
90 A <
)
BH ⊥ AC, CK ⊥ AB, CK c¾t BH
t¹i I
KL
a) AH = AK
b) AI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc
A
Chøng minh:
a) XÐt ∆AHB vµ ∆AKC cã:
· · 0
90 AHB AKC · ·
(do BH ⊥ AC, CK ⊥
AB)
µ
A
chung
AB = AC (GT)


AHB =

AKC (c¹nh huyÒn-gãc
nhän)

AH = AK (hai c¹nh t¬ng øng)
b)
XÐt ∆AKI vµ ∆AHI cã:
· · 0
90 AKI AHI · ·
(do BH ⊥ AC, CK ⊥
AB)
AI chung
AH = AK (theo c©u a)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2
1
I
H
K
B
C
A
66
H
G
I N
K
M
AI chung
AH = AK (theo c©u a)
- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.
-Hs c¶ líp lµm vµo vë.
- Yªu cÇu hs nhËn xÐt, bæ sung.
-Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung.
- Gv chèt bµi.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 95
? VÏ h×nh ghi GT, KL.
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh; ghi
GT, KL.
? Em nªu híng chøng minh MH =
MK?
- Häc sinh:
MH = MK

∆AMH = ∆AMK

· ·
· ·
0
90 AHM AKM
AM lµ c¹nh huyÒn chung

µ ¶
1 2
A A ·
? Em nªu híng chøng minh
µ µ
· B C
?
µ µ
· B C

∆BMH = ∆CMK

· ·
· ·
0
90 AHM AKM
(do MH⊥AB,MK⊥
AC).
MH = MK (theo c©u a)
MB=MC (gt)
-Gäi hs lªn b¶ng lµm.
- 1 häc sinh lªn tr×nh bµy trªn
b¶ng.
- Häc sinh c¶ líp cïng lµm .
- Yªu cÇu hs nhËn xÐt, bæ sung.
-Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung.
- Gv chèt bµi.


AKI =

AHI (c.huyÒn-c¹nh gãc
vu«ng)

µ ¶
1 2
A A · (hai gãc t¬ng øng)

AI lµ tia ph©n gi¸c cña gãc A
Bµi tËp 95 (tr109-SBT).
GT
∆ABC, MB=MC,
µ ¶
1 2
A A · ,
MH⊥AB, MK⊥AC.
KL
a) MH=MK.
b)
µ µ
· B C
Chøng minh:
a) XÐt ∆AMH vµ ∆AMK cã:

· ·
· ·
0
90 AHM AKM
(do MH⊥AB, MK⊥
AC).
AM lµ c¹nh huyÒn chung

µ ¶
1 2
A A · (gt)AMH =

AMK (c.huyÒn- gãc
nhän).

MH = MK (hai c¹nh t¬ng øng).
b) XÐt ∆BMH vµ ∆CMK cã:
· ·
· ·
0
90 BHM CKM
(do MH⊥AB, MK⊥
AC).
MB = MC (GT)
MH = MK (Chøng minh ë c©u a)


BMH =

CMK (c.huyÒn- c¹nh
g.vu«ng)


µ µ
· B C
(hai c¹nh t¬ng øng).

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
67
2 1
M
B C
A
K
H
IV. Cñng cè: (2').
-Gv chèt l¹i cho hs c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng (cã thÓ
treo l¹i b¶ng phô phÇn KTBC)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Lµm bµi tËp 93+94+96+98, 101 (tr110-SBT).
-HD: BT 93+94+96 : Lµm t¬ng tù nh BT 65 (SGK).
BT 98 lµm nh BT 95 (SBT).
- ChuÈn bÞ dông cô, ®äc tríc bµi thùc hµnh ngoµi trêi ®Ó giê sau thùc
hµnh:
Mçi tæ:
+ 4 cäc tiªu (dµi 80 cm)
+ 1 gi¸c kÕ (nhËn t¹i phßng ®å dïng)
+ 1 sîi d©y dµi kho¶ng 10 m
+ 1 thíc ®o chiÒu dµi
- ¤n l¹i c¸ch sö dông gi¸c kÕ.

TuÇn: 23. Ngµy so¹n:
TiÕt: 42+43. Ngµy d¹y:
Thùc hµnh ngoµi trêi
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt c¸ch x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Þa ®iÓm A vµ B trong
®ã cã mét ®Þa ®iÓm nh×n thÊy nhng kh«ng ®Õn ®îc.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng dùng gãc trªn mÆt ®Êt, giãng ®êng th¼ng, rÌn
luyÖn ý thøc lµm viÖc cã tæ chøc.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Gi¸c kÕ, cäc tiªu, mÉu b¸o c¸o thùc hµnh, thíc 10 m
- Häc sinh: Mçi nhãm 4 cäc tiªu, 1 sîi d©y dµi kho¶ng 10 m, thíc dµi,
gi¸c kÕ.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
68
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (Thùc hiÖn trong 2 tiÕt)
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn ®a b¶ng phô H149 lªn
b¶ng vµ giíi thiÖu nhiÖm vô thùc
hµnh.
- Häc sinh chó ý nghe vµ ghi bµi.
- Gi¸o viªn võa híng dÉn võa vÏ
h×nh.
- Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch vÏ.
- Lµm nh thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®-
îc ®iÓm D.
- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh¾c
l¹i c¸ch lµm.
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi; 1
häc sinh kh¸c lªn b¶ng vÏ h×nh.
- Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c tæ trëng b¸o
c¸o viÖc chuÈn bÞ thùc hµnh.
- C¸c tæ trëng b¸o c¸o viÖc chuÈn
bÞ vµ dông cô cña tæ m×nh.
- Gi¸o viªn kiÓm tra vµ giao cho c¸c
nhãm mÉu b¸o c¸o.
- C¸c tæ thùc hµnh nh gi¸o viªn ®·
híng dÉn.
- Gi¸o viªn kiÓm tra kÜ n¨ng thùc
hµnh cña c¸c tæ, nh¾c nhë híng
dÉn thªm cho häc sinh.
I. Th«ng b¸o nhiÖm vô vµ h íng dÉn
c¸ch lµm (20')
1. NhiÖm vô
- Cho tríc 2 cäc tiªu A vµ B (nh×n
thÊy cäc B vµ kh«ng ®i ®îc ®Õn
B). X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch AB.
2. H íng dÉn c¸ch lµm .
- §Æt gi¸c kÕ t¹i A vÏ xy ⊥ AB t¹i A.
- LÊy ®iÓm E trªn xy.
- X¸c ®Þnh D sao cho AE = ED.
- Dïng gi¸c kÕ ®Æt t¹i D v¹ch tia Dm
⊥ AD.
- X¸c ®Þnh C

Dm / B, E, C th¼ng
hµng.
- §o ®é dµi CD
II. ChuÈn bÞ thùc hµnh (10')
III. Thùc hµnh ngoµi trêi (45')
IV. Cñng cè: (10')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
69
- Gi¸o viªn thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm, th«ng qua b¸o c¸o vµ
thùc tÕ quan s¸t, kiÓm tra t¹i chç, nªu nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
tõng tæ.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(5')
- Yªu cÇu c¸c tæ vÖ sinh vµ cÊt dông cô.
- Bµi tËp thùc hµnh: 102 (tr110-SBT)
- Lµm 6 c©u hái phÇn «n tËp ch¬ng.
..................................................................

TuÇn: 24. Ngµy so¹n:
TiÕt: 44. Ngµy d¹y:
«n tËp ch¬ng II (t1)
A. Môc tiªu:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
70
- ¤n tËp vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ tæng c¸c gãc cña mét
tam gi¸c vµ c¸c trêng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c.
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo c¸c bµi to¸n chøng minh, tÝnh
to¸n, vÏ h×nh ...
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: m¸y chiÕu, giÊy trong ghi néi dung bµi tËp 67-tr140 SGK,
bµi tËp 68-tr141 SGK, bµi tËp 69 tr141 SGK, giÊy trong ghi c¸ trêng hîp
b»ng nhau cña 2 tam gi¸c-tr138 SGK, thíc th¼ng, com pa, thíc ®o ®é.
- Häc sinh: bót d¹, lµm c¸c c©u hái phÇn «n tËp ch¬ng, thíc th¼ng,
com pa, thíc ®o ®é.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi
c©u hái 1 (tr139-SGK)
- 2 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn ®a néi dung bµi tËp lªn
m¸y chiÕu (chØ cã c©u a vµ c©u
b)
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn ®a néi dung bµi tËp lªn
m¸y chiÕu.
- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
- §¹i diÖn 1 nhãm lªn tr×nh bµy.
- C¶ líp nhËn xÐt.
- Víi c¸c c©u sai gi¸o viªn yªu cÇu
häc sinh gi¶i thÝch.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn ®øng t¹i
chç gi¶i thÝch.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi
I. ¤n tËp vÒ tæng c¸c gãc trong
mét tam gi¸c (18')
- Trong ∆ABC cã:
µ µ µ
0
180 A B C + + ·
- TÝnh chÊt gãc ngoµi:
Gãc ngoµi cña tam gi¸c b»ng tæng
2 gãc trong kh«ng kÒ víi nã.
Bµi tËp 68 (tr141-SGK)
- C©u a vµ b ®îc suy ra trùc tiÕp
tõ ®Þnh lÝ tæng 3 gãc cña mét
tam gi¸c.
Bµi tËp 67 (tr140-SGK)
- C©u 1; 2; 5 lµ c©u ®óng.
- C©u 3; 4; 6 lµ c©u sai
II. ¤n tËp vÒ c¸c tr êng hîp b»ng
nhau cña hai tam gi¸c (20')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
71
c©u 2-SGK.
- 2 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn ®a m¸y chiÕu néi dung
tr139.
- Häc sinh ghi b»ng kÝ hiÖu.
? tr¶ lêi c©u hái 3-SGK.
- 1 häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn ®a néi dung bµi tËp 69
lªn m¸y chiÕu.
- Häc sinh ®éc ®Ò bµi.
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh vµ
ghi GT, Kl.
- Gi¸o viªn gîi ý ph©n tÝch bµi.
- Häc sinh ph©n tÝch theo s¬ ®å
®i lªn.
AD ⊥ A

¶ ¶
0
1 2
90 H H · ·


AHB =

AHC

µ ¶
1 2
A A ·

∆ABD = ∆ACD
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh th¶o
luËn nhãm.
- C¸c nhãm th¶o luËn lµm ra giÊy
trong.
- Gi¸o viªn thu giÊy trong chiÕu lªn
m¸y chiÕu.
- Häc sinh nhËn xÐt.
Bµi tËp 69 (tr141-SGK)
GT A a ∉ ; AB = AC; BD =
CD
KL AD ⊥ a
Chøng minh:
XÐt ∆ABD vµ ∆ACD cã
AB = AC (GT)
BD = CD (GT)
AD chung

∆ABD = ∆ACD (c.c.c)


µ ¶
1 2
A A · (2 gãc t¬ng øng)
XÐt ∆AHB vµ ∆
AHC cã:AB = AC
(GT);
µ ¶
1 2
A A ·
(CM trªn); AH chung.AHB =

AHC (c.g.c)


¶ ¶
1 2
H H ·
(2 gãc t¬ng øng)

¶ ¶ 0
1 2
180 H H + ·
(2 gãc kÒ bï)

2
¶ ¶
0 0
1 1
180 90 H H · → ·


¶ ¶ 0
1 2
90 H H · ·
VËy AD

a

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2 1
2 1
a
H
B
A
C
D
72
IV. Cñng cè: (')
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- TiÕp tôc «n tËp ch¬ng II.
- Lµm tiÕp c¸c c©u hái vµ bµi tËp 70

73 (tr141-SGK)
- Lµm bµi tËp 105, 110 (tr111, 112-SBT)
.......................................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
73
TuÇn: 25. Ngµy so¹n:
TiÕt: 45. Ngµy d¹y:
«n tËp ch¬ng II (t2)
A. Môc tiªu:
- Häc sinh «n tËp vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ tam gi¸c c©n,
tam gi¸c ®Òu, tam gi¸c vu«ng, tam gi¸c vu«ng c©n.
- VËn dông c¸c biÓu thøc ®· häc vµo bµi tËp vÏ h×nh, tÝnh to¸n chøng
minh, øng dông thùc tÕ.
B. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô ghi néi dung mét sè d¹ng tam gi¸c ®Æc biÖt, thíc th¼ng,
com pa, ªke.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
? Trong ch¬ng II ta ®· häc nh÷ng
d¹ng tam gi¸c ®Æc biÖt nµo.
- Häc sinh tr¶ lêi c©u hái.
? Nªu ®Þnh nghÜa c¸c tam gi¸c
®Æc biÖt ®ã.
- 4 häc sinh tr¶ lêi c©u hái.
? Nªu c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh, gãc
cña c¸c tam gi¸c trªn.
? Nªu mét sè c¸ch chøng minh cña
c¸c tam gi¸c trªn.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô.
- 3 häc sinh nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt
cña tam gi¸c.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi
tËp 70
- Häc sinh ®äc kÜ ®Ò to¸n.
I. mét sè d¹ng tam gi¸c ®Æc biÖt
(18')
II. LuyÖn tËp (25')
Bµi tËp 70 (tr141-SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
74
? VÏ h×nh ghi GT, KL.
- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ghi
GT, KL
- Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c c©u a,
b, c, d theo nhãm.
- C¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn c¸c
nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy.
- C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c
nhãm.

GT
∆ABC cã AB = AC, BM = CN
BH ⊥ AM; CK ⊥ AN
HB

CK

O
KL
a) ¢MN c©n
b) BH = CK
c) AH = AK
d) ∆OBC lµ tam gi¸c g× ?
V× sao.
c) Khi
· 0
60 BAC ·
; BM = CN =
BC
tÝnh sè ®o c¸c gãc cña ∆
AMN x¸c ®Þnh d¹ng ∆OBC
Bg:
a) ∆
AMN c©n

AMN c©n

· ·
ABC ACB ·

· · · 0
( 180 ) ABM ACN ABC · · +

ABM vµ

ACN cã
AB = AC (GT)
· ·
ABM ACN ·
(CM trªn)
BM = CN (GT)


ABM =

ACN (c.g.c)


µ µ
M N ·
AMN c©n
b) XÐt
HBM vµ KNC cã
µ µ
M N · (theo c©u a); MB = CN


HMB = KNC (c¹nh huyÒn
- gãc nhän)

BK = CK
c) Theo c©u a ta cã AM = AN (1)
Theo chøng minh trªn: HM = KN
(2)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
O
K
H
B
C
A
M N
75
- Gi¸o viªn ®a ra tranh vÏ m« t¶
c©u e.
? Khi
·
0
60 BAC ·
vµ BM = CN = BC
th× suy ra ®îc g×.
- HS: ∆ABC lµ tam gi¸c ®Òu, ∆BMA
c©n t¹i B, ∆CAN c©n t¹i C.
? TÝnh sè ®o c¸c gãc cña ∆AMN
- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
? ∆CBC lµ tam gi¸c g×.
Tõ (1), (2)

HA = AK
d) Theo chøng minh trªn
· ·
HBM KCN ·
mÆt kh¸c
· ·
OBC HBM ·

(®èi ®Ønh)
· ·
BCO KCN ·
(®èi
®Ønh)
· ·
OBC OCB ·


∆OBC c©n t¹i
O
e) Khi
· 0
60 BAC ·


ABC lµ ®Òu


· ·
0
60 ABC ACB · ·


· · 0
120 ABM ACN · ·
ta cã

BAM c©n v× BM = BA (GT)


µ
·
0 0
0
180 60
30
2 2
ABM
M

· · ·
t¬ng tù ta cã
µ 0
30 N ·
Do ®ã
· 0 0 0 0
180 (30 30 ) 120 MAN · − + ·

µ · ·
0 0 0
30 60 60 M HBM OBC · → · → ·
t¬ng tù ta cã
· 0
60 OCB ·OBC lµ tam gi¸c ®Òu.
IV. Cñng cè: (1')
-CÇn n¾m ch¾c c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vµ ¸p dông nã
vµo chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau.
-¸p dông c¸c trêng hîp b»ng nhau cña 2 tam gi¸c ®Ó cm ®o¹n th¼ng
b»ng nhau, cm gãc b»ng nhau.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- ¤n tËp lÝ thuyÕt vµ lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng II
- ChuÈn bÞ giê sau kiÓm tra.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
76
TuÇn: 25. Ngµy so¹n:
TiÕt: 46. Ngµy d¹y:.
kiÓm tra ch¬ng II
A. Môc tiªu:
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh.
- KiÓm tra , ®¸nh gi¸ kü n¨ng tr×nh bµy mét bµi to¸n chøng minh cña
hs.
- BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®· häc vµo chøng minh h×nh, tÝnh ®é
dµi ®o¹n th¼ng.
B. ChuÈn bÞ:
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. §Ò bµi kiÓm tra: (44')
C©u 1 (3®)
a) Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa t¸c gi¸c c©n. Nªu tÝnh chÊt vÒ gãc cña t¸c
gi¸c c©n.
b) Cho ∆ABC c©n t¹i A, cã
µ
B
= 70
0
. TÝnh
µ
C

µ
A
;
C©u 2 (2®) §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp.
C©u §ón
g
Sai
a) Tam gi¸c vu«ng cã 2 gãc nhän.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
77
b) Tam gi¸c c©n cã mét gãc b»ng 60
0
lµ tam gi¸c ®Òu.
c) Trong mét tam gi¸c cã Ýt nhÊt mét gãc nhän.
d) NÕu mét tam gi¸c cã mét c¹nh b»ng 12, mét c¹nh b»ng 5
vµ mét c¹nh b»ng 13 th× tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c vu«ng.

c)
C©u 3 (5®)
Cho ∆ABC cã AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. KÎ AH ⊥ BC (H

BC)
a) Chøng minh HB = HC vµ
· ·
BAH CAH ·
b) TÝnh ®é dµi AH.
c) KÎ HD ⊥ AB (D

AB); HE ⊥ AC (E

AC). CMR: ∆HDE lµ tam gi¸c c©n.
III. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:
C©u 1 (3®)
a) Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa tam gi¸c c©n (1®)
- Nªu tÝnh chÊt (0,5®)
b) TÝnh ®îc
µ
C
= 70
0
(0,75®)
- TÝnh
µ 0
40 A ·
(0,75®)
C©u 2 (2®) Mçi ý ®îc 0,5®.
a) §; b) §; c) S; c) §.
C©u 3 (5®)
- VÏ h×nh (0,5®)
- Ghi GT, KL (0,5®)
a) Chøng minh ®îc HB = HC
(1®);
Chøng minh ®îc
· ·
BAH CAH ·

(0,5®)
b) TÝnh ®îc AH = 3 cm
(1,5 cm)
c) Chøng minh ®îc HD = HE
(0,5®)


∆HDE c©n
(0,5®)

a) XÐt ∆ABH vµ ∆ ACH cã:
· ·
ABH ACH ·
(do ∆ABC c©n)
· · 0
90 AHB AHC · ·
AB = AC

∆ABH = ∆ACH (c¹nh huyÒn - gãc nhän)

HB = HC.
V× ∆ABH = ∆ACH


· ·
BAH CAH ·
(2 gãc t¬ng øng)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
78
D
E
H
B C
A
b) Theo c©u a

BH = HC =
8
4
2 2
BC
· · (cm)
Trong ACH. Theo ®Þnh lÝ Py-ta-go ta cã:
2 2 2 2 2
5 4 9 AH AC HC · − · − ·


9 3 3 AH AH · · → ·
cm
c) XÐt ∆EHC vµ ∆DHB cã:
· · 0
90 BDH CEH · ·
;
· ·
DBH ECH ·
( ∆ABC c©n); HB = HC (cm ë c©u a)

∆EHC = ∆DHB (c¹nh huyÒn - gãc nhän)

DH = HE

∆HDE c©n
t¹i H.
...............................................................
TiÕt 47
Ngµy so¹n:
Ch¬ng III - quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong tam gi¸c
c¸c ®êng ®ång quy cña tam gi¸c
&1. quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c
I. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh lý vÒ gãc ®èi diÖn víi c¹nh lín h¬n vµ ®Þnh lý vÒ
c¹nh ®èi diÖn víi gãc lín h¬n.
- RÌn t duy l«gÝc, s¸ng t¹o trong lËp luËn.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
79
C
B
A
II. §å dïng d¹y häc:
- Thµy: Thíc kÎ, ªke, thíc ®o ®é, giÊy trong.
- Trß: Thíc th¼ng, thíc ®o ®é.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò.
3. Bµi míi:
? 1. VÏ ∆ ABC ( AC > AB) quan s¸t
xem
µ
B
?
µ
C
"=" ; " >" ; "<"
Dù ®o¸n ?ntn
? 2. GÊp giÊy sao cho AB chång
lªn c¹nh AC. T×m tia ph©n gi¸c
·
BAM
x¸c ®Þnh B ≡ B'.
So s¸nh
µ
C
víi
·
' AB M
?
GV giíi thiÖu §L1
HS ®äc, vÏ h×nh, viÕt GT, KL
LÊy AB' = AB; VÏ AM lµ ph©n gi¸c
·
BAC
ta cã KL g× vÒ ∆ ABM vµ ∆
AB'M?
·
' AB M
lµ gãc trong ∆ MB'C?
? VÏ ∆ABC/
µ
B
> C dù ®o¸n xem
AB = AC; AB > AC; AC > AB?
1. Gãc ®èi diÖn víi c¹nh lín h¬n
? 1. VÏ ∆ABC, ( AC > AB)
µ µ
B C >
( Dù ®o¸n)
?2.
AB chång lªn AC
B ≡ B'
·
' AB M
?
µ
C
§Þnh lý 1
GT: ∆ABC; AC > AB
KL:
µ µ
B C >
Chøng minh
Do AB < AC
®Æt AB' = AB
B' ∈AC
VÏ Am/
1 2
ˆ ˆ
A A · ;AM chung
=> ∆ BAM = ∆ B'AM ( c - g - c)
=>
· ·
' ABC AB M ·
XÐt ∆ MB'C ta cã
· µ ¶
1
ABM C M · +
=>
· µ · µ
' , AB M C hayABC C > >
2. C¹nh ®èi diÖn víi gãc lín h¬n
? 3. Dù ®o¸n

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
80

C
B
A
B≡B'
A
C M
2 1
M C
B'
A
B
Ngêi ta CM ®îc
µ µ
B C >
….
Ta cã nhËn xÐt g× vÒ c¹nh vµ
gãc cña tam gi¸c ®ã.
GV ®a ra ®iÒu kiÖn ®Ó HS
nhËn xÐt.
Tam gi¸c cã mét gãc tï th× c¹nh
nµo lín nhÊt?
¸p dông §L vµo BT1 xem gãc nµo
lín nhÊt?
Chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o
luËn nhËn xÐt ®a ra kÕt luËn.
AC > AB
Ngêi ta CM§L
sau: ∆ABC
AC > AB ->
µ µ
B C >
NhËn xÐt
1. ∆ABC; AC > AB 
µ µ
B C >
2. Tam gi¸c tï ( vu«ng) gãc tu, vu«gn klµ
gãc lín nhÊt nªn c¹nh ®èi diÖn víi gãc tï,
vu«ng lµ c¹nh lín nhÊt.
BT 1.
∆ABC; AB = 2; BC = 4; AC = 5
=>
·
ABC
lín nhÊt
BT 2:
∆ABC;
µ µ µ
0 0 0
80 ; 45 ; 55 A B C · · ·
µ µ µ
A C B > >
nªn c¹nh BC lµ c¹nh lín nhÊt.
4. Cñng cè:
- Trong mét tam gi¸c nÕu c¹nh nµy lín h¬n c¹nh kia th× suy ra ®îc g×?
- Trong mét tam gi¸c gãc nµy lín h¬n gãc kia th× ta cã ®iÒu gi?
- BT3.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc lý thuyÕt ( §L
1
, §L
2
, NX).
- BTVN: 4; 5; ;6 ;7 SGK.
..................................................................
TuÇn 27
TiÕt 48
Ngµy so¹n:
luyÖn tËp
I. Môc tiªu.
- VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo bµi tËp cô thÓ.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, tÝnh to¸n, so s¸nh.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
81
- RÌn t duy l«gic, s¸ng t¹o ë häc sinh.
- VËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: Thíc th¼ng, thíc ®o ®é.
- Trß: Thíc th¼ng, thíc ®o ®é.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu §L
1
, §L
2
vÒ c¹nh vµ gãc ®èi.
- BT2 - SGK.
3. Bµi míi:
- Häc sinh ®äc ®Ò bµi nªu nh÷ng
®iÒu ®· cho? nh÷ng ®iÒu ph¶i
t×m?
- VÏ h×nh biÓ thÞ néi dung bµi to¸n.
- TÝnh gãc C th«ng qua gãc A; B.
=> C¹nh lín nhÊt lµ c¹nh nµo?
=> ∆ABC lµ tam gi¸c g×?
- Chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o luËn
®a ra ®¸p ¸n ®óng.
- Häc sinh nªu ®Ò bµi? gãc ACD tï
th× gãc
·
DAB
;
·
DBC
lµ gãc g×?
Th¶o luËn nhãm:
So s¸nh DA víi DB?
Bµi tËp 3 - SGK
∆ABC;
µ
0
100 A ·
; B = 40
0
? C¹nh nµo max
∆ABC?
Gi¶i
∆ABC;
µ
0
100 A ·
µ
0
40 B ·
=>
µ
0 0 0 0
180 (100 40 ) 40 C · − + ·
=> BC lµ c¹nh lín nhÊt
vµ ∆ABC (
µ µ
B C ·
) nªn ∆ABC c©n
®Ønh A
Bµi 4 SGK
Trong ∆ gãc ®èi diÖn víi c¹nh nhá
nhÊt lµ gãc nhän v× §L
2
Bµi 5 - SGK
· µ µ
0 0
90 , 90 ACD A D AD DC > → > → >
· µ
0 0
90 90 BCD B BD CD > → > → >
A ®i xa nhÊt, C gÇn nhÊt v×
µ · ·
0 0 0
90 90 ; 90 B ABD DAB < > >

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
82
100°
40°
C
A
B
D
B
C
A
DB víi DC
C¸c nhãm th¶o luËn ®a ra kÕt qu¶
®óng?
- Häc sinh ®äc ®Ò bµi to¸n cã nhËn
xÐt g× qua 3 phÇn so s¸nh a, b, c?
- C¨n cø vµo ®©u ®Ó KL
· ·
' ABC ABB ·
- C¨n cø vµo ®©u ®Ó KL
· ·
' ' ABB AB B >

· ·
' AB B ACB >
=> AD > BD > CD.
Bµi 6 - SGK
AC > DC = BC
=>
µ µ
B A >
c. §óng:
Bµi 7 - SGK
∆ABC ( AC . AB) ; B'C ∈ AC/AB' = AB
· ·
· ·
· ·
· ·
? '
' ? '
' ?
ABC ABB
ABB AB B ABC ACB
AB B ABC
¹
¹
¹
·> >
'
¹
¹
¹
B n»m gi÷a A; C.
=>
· ·
' ABC ABB >
AB = AB' =>
· ·
' ' ABB AB B ·
· ·
' AB B ACB >
v× gãc ngoµi cña tam gi¸c
lín h¬n gãc trong kh«ng kÒ nã.
4. Cñng cè:
- Nªu c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp trªn.
- §· sö dông nh÷ng ®Þnh lý nµo?
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- BTVN: 3 ,4 SBT.
TiÕt 49
Ngµy so¹n:
quan hÖ gi÷a ®êng vu«ng gãc vµ ®êng xiªn
®êng xiªn vµ h×nh chiÕu

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
83
A
B'
C B
I. Môc tiªu.
- Häc sinh n¾m ®îc kh¸i niÖm ®êng vu«ng gãc, ®êng xiªn h×nh chiÕu cña ®-
êng xiªn, quan hÖ gi÷a ®êng vu«ng gãc vµ ®êng xiªn; c¸c ®êng xiªn vµ h×nh
chiÕu cña chóng.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: Thíc th¼ng, ªke.
- Trß: Thíc th¼ng, ªke.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu ®Þnh lý 1 + bµi tËp 3.
- Nªu ®Þnh lý 2 + bµi tËp 5.
3. Bµi míi:
- GV vÏ h×nh giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm
míi.
- Häc sinh vÏ h×nh vµ tr¶ lêi? 1 SGK?
- A ∈a qua A cã thÓ vÏ ®îc bao nhiªu
®êng vu«ng gãc víi d, vµ bao nhiªu
®êng xiªn A víi d?
- HS ®äc ®Þnh lý 1 SGK?
- M« t¶ §L qua h×nh vÏ?
1. Kh¸i niÖm ®êng vu«ng gãc, ®êng
xiªn, h×nh chiÕu cña ®êng xiªn.
AH: §êng vu«ng gãc tõ A ®Õn d.
H: Lµ h×nh chiÕu tõ A trªn d.
AB: §êng xiªn
HB: H×nh chiÕu
?1
2. Quan hÖ gi÷a ®êng vu«ng gãc vµ
®êng xiªn.
?2. KÎ mét ®êng vu«ng gãc kÎ v« sè
®êng xiªn.
§Þnh lý 1
A∈d

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
84
A
B
d
H
d
B
A
H
- So s¸nh gãc H vµ gãc B. Theo §L
1
ta
cã ®iÒu g×? AH gäi lµ gi?
- Theo ®Þnh lý Pytago ta cã ®iÒu
g×? So s¸nh AB víi AH?
- TÝnh AB; AC theo AH; HB; HC?
- Tõ ®ã kÕt luËn g× vÒ HB; HC; AB
víi AC?
- Häc sinh ®äc §L 2 SGK.
- Lµm bµi tËp 8 SGK theo nhãm HS
tr¶ lêi.
AH: §êng vu«ng gãc
AB: §êng xiªn
AH < AB
Chøng minh
∆AHB vu«ng t¹i H ->
µ µ
H B >
=> AB > AH
* AH gäi lµ kho¶ng c¸ch tõ A -> s.
?3. Theo Pytago: AB
2
= AH
2
+ HB
2
Do HB
2
> 0 -> AB
2
> AH
2
-> AB > AH
3. C¸c ®êng xiªn lµ h×nh chiÕu cña
chóng.
? 4. AH
2
+ HB
2
= AB
2
AH
2
+ HC
2
= AC
2
nÕu HB ≥ HC -> HB
2
> HC
2

AB
2
≥ AC
2
-> AB ≥ AC
T¬ng tù AB ≥ AC -> HB ≥ HC
§Þnh lý 2 SGK
Bµi tËp 8 SGK
c. HB < HC ®óng
4. Cñng cè:
- Nªu ®Þnh lý 1 vµ c¸ch chøng minh.
- Nªu ®Þnh lý 2 vµ c¸ch chøng minh.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ®Þnh lý vµ c¸ch chøng minh.
- BTVN: 9; 10 SGK.
- Híng dÉn 9: M -> A lµ kho¶ng c¸ch; M -> B; M -> C; M -> D lµ c¸c ®êng xiªn
nªn MD > MC > MB > MA. VËy ®óng môc ®Ých.
................................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
85
TuÇn 28
TiÕt 50
Ngµy so¹n:
luyÖn tËp
I. Môc tiªu.
- VËn dông lý thuyÕt vµo bµi tËp cô thÓ.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, suy luËn.
- RÌn t duy l«gic, lËp luËn.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: Thíc th¼ng, ªke.
- Trß: Thíc th¼ng, ªke.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu ®Þnh lý 1?
- Nªu ®Þnh lý 2?
3. Bµi míi:
- Häc sinh ®äc ®Ò bµi to¸n. bµi to¸n
cho biÕt g×? T×m g×?
- AM, AB lµ ®êng g×? §Ó so s¸nh nã
cÇn so s¸nh ®êng gi?
- NhËn xÐt vÒ ®é dµi MH, BH.
- Häc sinh ®äc, vÏ h×nh, viÕt GT, KL
bµi to¸n.
Bµi 10.
GT: ∆ABC c©n; AM > AH ( M ∈ BC)
KL: AM < AB
Chøng minh
Gäi AH lµ kho¶ng c¸ch
tõ A ®Õn BC
M ∈ BH
Ta cã: MH < BH
DL
÷÷→ AB > AM
Bµi 11.
G
T
AB ⊥ BD
AC; AD ®-
êng xiªn

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
86
A
C H M
B
A
D C B
- Tõ vÞ trÝ cña C so s¸nh kho¶ng c¸ch
BC; BD?
- H·y so s¸nh AC vµ AD.
- C¨n cø vµo sè ®o gãc so s¸nh
·
ABC

víi
·
ACD
?
- Chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o luËn
nhãm.
- C¸c nhãm tr¶ lêi nhËn xÐt.
- So s¸nh BE víi BC?
- So s¸nh DE víi BE?
-> BC? DE
BC; BD
h×nh
chiÕu
BC < BD
KL AC < AD
Chøng minh
BC < BD -> C n»m gi÷a B, D
->
· ·
0 0
90 90 ACB ACD · → ·
->
·
0
90 ADB ·
VËy
· ·
ACD ADC >
=> AD > AC
Bµi 12.
+ §Æt thíc vu«ng gãc víi c¹nh cña
tÊm gç.
+ §Æt thíc nh vËy lµ sai.
Bµi 13.
Theo h×nh vÏ
AC > AE -> BC > BE
AB > AD -> BE > ED
=> BC > DE
4. Cñng cè:
- Nªu c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- BT 14 SGK.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- BTVN: SBT: 14; 15; 16.
...................................................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
87
B
D
C
E
A
TiÕt 51
Ngµy so¹n:
quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña mét tam gi¸c
bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c
I. Môc tiªu.
- Häc sinh hiÓu ®îc bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c ( ®Þnh lý).
- BiÕt vËn dông c¸c hÖ qu¶ cña bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
- RÌn t duy l«gic, suy luËn, ph¸n ®o¸n.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: Thíc th¼ng.
- Trß: Thíc th¼ng.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu ®Þnh lý 2.
- BT 13.
3. Bµi míi:
- Cã vÏ ®îc kh«ng mét tam gi¸c víi ba
c¹nh lµ: 1; 2; 4?
- Nªu néi dung ®Þnh lý 1.
- ¸p dông vµo tam gi¸c ta cã ®iÒu g×
vÒ ba c¹nh ®ã?
- ViÕt GT, KL ®Þnh lý ®ã?
1. BÊt ®¼ng thøc tam gi¸c
?1. Kh«ng vÏ ®îc tam gi¸c víi 3 c¹nh
lµ: 1; 2; 4.
§Þnh lý: ∆ABC
AB + AC > BC
AB + BC > AC
AC + BC > AB(*)
Chøng minh
3 bÊt ®¼ng thøc cã vai trß nh nhau

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
88
C
A
O
B
- KÐo dµi AC lÊy CD = CB
- Ta cã tam gi¸c nµo?
- So s¸nh c¸c gãc cña tam gi¸c ®ã?
- Tõ ®ã so s¸nh c¸c c¹nh cña tam
gi¸c ®ã?
- T¬ng tù ta cã ®iÒu g×?
- Tõ ®Þnh lý ®ã ta cã hÖ qu¶ nh thÕ
nµo nÕu ta chuyÓn 1 sè h¹ng cña
tæng?
- HS ®äc hÖ qu¶ s¸ch gi¸o khoa.
- KÕt hopù §L vµ hÖ qu¶ ta cã nhËn
xÐt?
- Lu ý HS ®äc SGK.
- BT 15 häc sinh lµm theo nhãm, c¸c
nhãm th¶o luËn tr¶ lêi.
chØ cÇn chøng minh (*).
KÐo dµi AC lÊy CD = BC. Ta cã C n»m
gi÷a A, D.
=>
· ·
ABD CBD >
mµ ∆BCD c©n.
· · · ·
CBD CDB ABD ADB · → >
-> AD > AB mµ AD = AC + BC
VËy AC + BC > AB (*).
- T¬ng tù víi 2 bÊt ®¼ng thøc cßn l¹i.
2. HÖ qu¶ cña bÊt ®¼ng thøc tam
gi¸c.
AB > AC - BC; AC > AB - BC
AB > BC - AC; AC > BC - AB
BC > AB - AC; BC > AC - AB
HÖ qu¶ SGK
NhËn xÐt
AB + AC > BC > AB - AC
?3. Gi¶i thÝch ?1
Lu ý: SGK
BT15 SGK
a. Kh«ng
b. Kh«ng
c. Cã
4. Cñng cè:
- Ta cã c¸c bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c nh thÕ nµo?
- Tõ ®ã cã hÖ qu¶ g×? Khi nµo th× vÏ ®îc mét tam gi¸c víi c¹nh cã ®é dµi bÊt
k×?
- BT 16.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc lÝ thuyÕt.
- BTVN: 17; 18; 19 SGK.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
89

- Híng dÉn 17.
+ XÐt ∆AMI -> AM < MI + AI (1)
vµ BI = BM + MI
-> BM = BI - MI. (2)
1,2 -> AM + Bm < BI + IA.
..................................................
TuÇn 29
TiÕt 52
Ngµy so¹n:
luyÖn tËp
I. Môc tiªu.
- VËn dông lý thuyÕt vµo lµm bµi tËp cô thÓ.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn, suy luËn.
- Lµm thµnh th¹o bµi tËp cã néi dung thùc tÕ.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: So¹n bµi, compa.
- Trß: Häc thuéc bµi, compa.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu néi dung ®Þnh lÝ vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lÝ vÒ bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
- Lµm BT 16.
3. Bµi míi:
- Lµm bµi tËp 18.
- Ba ®o¹n th¼ng ®ã cã tho¶ m·n lµ 3
c¹nh cña tam gi¸c?
- Nªu c¸ch vÏ tam gi¸c biÕt sè ®o cña
3 c¹nh b»ng thíc vµ compa.
Bµi 18.
a. VÏ ®îc ∆ABC víi AB = 2cm
AC = 3cm
BC = 4cm

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
90
2
3
4
C
A
B
- Nªu c¸ch thùc hiÖn bµi to¸n?
- VÏ ∆ víi ba c¹nh lµ 1; 2; 3,5
-> Khi nµo vÏ ®îc ∆ víi ba c¹nh cho tr-
íc?
- T¬ng tù thö c¸c sè ®o xem cã b»ng
3 c¹nh cña tam gi¸c?
- Tam gi¸c c©n lµ ∆ nh thÕ nµo?
- TÝnh c¹nh cßn l¹i cña tam gi¸c.
- Chu vi cña tam gi¸c ®îc tÝnh nh thÕ
nµo?
-> TÝnh chu vi ∆ c©n?
- VÏ h×nh ghi gi¶ thiÕt, kÕt luËn.
- So s¸nh BH,AB
CH; AC? gi¶i thÝch
- Céng (1) vµ (2) ta cã ®iÒu g×?
- Gi¶ sö BC lµ c¹nh lín nhÊt th× ta cã
®iÒu g×?
- Gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi 21
theo nhãm.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi.
b. Kh«ng vÏ ®îc tam gi¸c víi sè ®o
c¸c c¹nh lµ : 1; 2; 3,5 v× 1 + 2 < 3,5.
c. Kh«ng vÏ ®îc ∆ víi 3 c¹nh cã sè ®o
lµ: 2; 2,2; 4,2 v× 2 + 2,2 = 4,2
Bµi 19.
Gäi c¹nh thø 3 lµ x
7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9
=> 4 < x < 11,8
VËy x = 7,9
C = 7,9 .2 + 3,9 = 19,7 (CM)
Bµi 20.
Ta cã AB > BH (1)
AC > HC (2)
+> Céng (1) vµ (2).
=> AB + AC > BH + CH = BC
VËy AB + AC > BC
b. BC ≥ AB => BC + AC > AB
BC ≥ AC => BC + AB > AC
Bµi 21.
HS lµm theo nhãm
C n»m trªn AB v× C ∉ AB th× to¹
thµnh ∆ABC vµ AC + CB > AB ( d©y
dµi h¬n).

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
91
H
C
A
B
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o
luËn bµi 22.
Bµi 22.
AC = 30km
AB = 90km
a. Bµn kÝnh 60km kh«ng nhËn ®îc
b. B¸n kÝnh 120km nhËn ®îc tÝn
hiÖu.
4. Cñng cè:
- Nªu hÖ qu¶ gi÷a c¸c c¹nh cña tam gi¸c.
- Nªu lÝ do bµi 22.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc §L, HQ.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp.
- BT: SBT: 23; 24; 25
TiÕt 53
Ngµy so¹n:
TÝnh chÊt ba ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c
I. Môc tiªu.
- VËn dông lý thuyÕt vµo lµm bµi tËp cô thÓ.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn, suy luËn.
- Lµm thµnh th¹o bµi tËp cã néi dung thùc tÕ.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: So¹n bµi, compa.
- Trß: Häc thuéc bµi, compa.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu néi dung ®Þnh lÝ vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lÝ vÒ bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
- Lµm BT 16.
3. Bµi míi:
- Lµm bµi tËp 18.
- Ba ®o¹n th¼ng ®ã cã tho¶ m·n lµ
3 c¹nh cña tam gi¸c?
Bµi 18.
a. VÏ ®îc ∆ABC víi AB = 2cm
AC = 3cm
BC = 4cm

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
92
2
3
4
C
A
B
H
C
A
B
- Nªu c¸ch vÏ tam gi¸c biÕt sè ®o
cña 3 c¹nh b»ng thíc vµ compa.
- Nªu c¸ch thùc hiÖn bµi to¸n?
- VÏ ∆ víi ba c¹nh lµ 1; 2; 3,5
-> Khi nµo vÏ ®îc ∆ víi ba c¹nh cho
tríc?
- T¬ng tù thö c¸c sè ®o xem cã
b»ng 3 c¹nh cña tam gi¸c?
- Tam gi¸c c©n lµ ∆ nh thÕ nµo?
- TÝnh c¹nh cßn l¹i cña tam gi¸c.
- Chu vi cña tam gi¸c ®îc tÝnh nh
thÕ nµo? -> TÝnh chu vi ∆ c©n?
- VÏ h×nh ghi gi¶ thiÕt, kÕt luËn.
- So s¸nh BH,AB
CH; AC? gi¶i thÝch
- Céng (1) vµ (2) ta cã ®iÒu g×?
- Gi¶ sö BC lµ c¹nh lín nhÊt th× ta
cã ®iÒu g×?
- Gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi 21
theo nhãm.
b. Kh«ng vÏ ®îc tam gi¸c víi sè ®o
c¸c c¹nh lµ : 1; 2; 3,5 v× 1 + 2 <
3,5.
c. Kh«ng vÏ ®îc ∆ víi 3 c¹nh cã sè
®o lµ: 2; 2,2; 4,2 v× 2 + 2,2 = 4,2
Bµi 19.
Gäi c¹nh thø 3 lµ x = trÞ
7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9
=> 4 < x < 11,8
VËy x = 7,9
C = 7,9 .2 + 3,9 = 19,7 (CM)
Bµi 20.
Ta cã AB > BH (1)
AC > HC (2)
+> Céng (1) vµ (2).
=> AB + AC > BH + CH = BC
VËy AB + AC > BC
b. BC ≥ AB => BC + AC > AB
BC ≥ AC => BC + AB > AC
Bµi 21.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
93
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o
luËn bµi 22.
HS lµm theo nhãm
C n»m trªn AB v× C ∉ AB th× to¹
thµnh ∆ABC vµ AC + CB > AB ( d©y
dµi h¬n).
Bµi 22.
AC = 30km
AB = 90km
a. Bµn kÝnh 60km kh«ng nhËn ®îc
b. B¸n kÝnh 120km nhËn ®îc tÝn
hiÖu.
4. Cñng cè:
- Nªu hÖ qu¶ gi÷a c¸c c¹nh cña tam gi¸c.
- Nªu lÝ do bµi 22.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc §L, HQ.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp.
- BT: SBT: 23; 24; 25.
TiÕt 53
Ngµy so¹n:
tÝnh chÊt ba ®êng trung tuyÕn trong tam gi¸c
I. Môc tiªu.
- Häc sinh n¾m ®îc kh¸i niÖm ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c, tÝnh chÊt
ba ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c.
- N¾m ®îc ®Þnh lý vÒ ®êng TT.
- RÌn tÝnh t duy tÝch cùc.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: So¹n bµi, thíc kÎ, b¶ng phô.
- Trß: Häc thuéc bµi cò.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
94
- Bµi 23 ( SBT).
- Nªu c¸ch vÏ ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c.
3. Bµi míi:
- Nªu c¸ch vÏ ®êng trung tuyÕn cña
tam gi¸c?
- VÏ c¸c ®êng trung tuyÕn cña ∆ABC
th«ng qua BP.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thùc
hµnh 1.
?2 Quan s¸t trªn h×nh gÊp
- > NhËn xÐt
- NhËn xÐt vÒ sù t¬ng giao gi÷a ba
®êng trung tuyÕn?
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thùc
hµnh 2.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái ?3.
- Tõ ®ã rót ra kÕt luËn g×?
-> §Þnh lý
- Gi¸o viÖn giíi thiÖu cho häc sinh
®iÓm G.
=> KÕt luËn vÒ ®iÓm G.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm
bµi 23 theo nhãm.
- Häc sinh rót ra tØ sè råi nhËn xÐt
1. §êgn trung tuyÕn cña tam gi¸c
- BM = BC
- AM lµ
trung tuyÕn
- BN; AM; CP lµ c¸c ®êng TT.
a. Thùc hµnh 1
- Thùc hµnh 1.
- GiÊy gÊp x¸c ®Þnh ®êng TT.
?2. Quan s¸t khi vÏ ba ®êng trung
tuyÕn trong mét tam gi¸c c¾t nhau
t¹i mét ®iÓm.
- Thùc hµnh 2
?3. AD lµ ®êng trung tuyÕn
2
3
AG BG CG
AD BE CF
· · ·
b. TÝnh chÊt
§Þnh lý ( SGK)
G lµ träng t©m
3 ®êng trung tuyÕn ®ång quy t¹i
G.
Bµi 23

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
95
A
P
N
C M B
D
G
F
H E
®/s.
- T×m mèi liÖn hÖ MG? MR
GR? MR
GR? MG
b. NS = ? ; NG = ? ; GS = ?
1
( )
3
DG
S
DH
·

2
3
GH
DG
·
(§)
DG
DH
= 3 (S)
1
3
GH
DH
·
(§)
Bµi 24.
a. MG =
2
3
MR GR =
1
2
MG
GR =
1
3
MR
b. NS =
3
2
NG
NS = 3 GS
NG = 2 GS
4. Cñng cè:
- ThÕ nµo lµ ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c?
- Tam gi¸c cã mÊy ®êng T
2
?
- Giao cña c¸c ®êng T
2
gäi lµ g×?
- §iÓm giao cã tÝnh chÊt g×?
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc lý thuyÕt.
- BTVN: 25, 26 ( SGK).
..............................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
96
TuÇn 30
TiÕt 54
Ngµy so¹n:
luyÖn tËp
I. Môc tiªu.
- VËn dông lÝ thuyÕt tÝnh chÊt ®êng trung tuyÕn ®Ó gi¶i bµi tËp.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, tÝnh to¸n.
- RÌn t duy logic, s¸ng t¹o trong c¸c TH cô thÓ.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: So¹n bµi, thíc th¼ng.
- Trß: Thíc th¼ng.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
97
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu ®Þnh nghÜa vÒ ®êng trung tuyÕn.
- Bµi tËp 25.
3. Bµi míi:
- §äc, viÕt gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña
bµi to¸n.
- CÇn xÐt c¸c tam gi¸c nµo ®Ó cã
BE = CF?
- Tõ nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó ∆FBC =
∆ECD?
=> KÕt luËn vÒ c¸c tam gi¸c b»ng
nhau theo trêng hîp nµo?
- §äc, vÏ h×nh, viÕt gi¶ thiÕt, kÕt
luËn cña bµi to¸n?
- Theo tÝnh chÊt ®êng trung tuyÕn
ta cã ®iÒu g×?
- XÐt ∆BFG vµ ∆CFG cã ®Æc ®iÓm
g×?
- Tõ ®ã suy ra tam gi¸c ABC lµ tam
Bµi 26.
GT ∆ABC( AB = AC
KL BE = CF
CM:
- XÐt ∆FBC vµ ∆ECB

µ µ
B C ·
BC chung
BE = CF =
1
2
AB
=> ∆FBC = ∆ECB ( C- G - C)
=> BE = CF
Bµi 27.
GT BE, CF lµ trung tuyÕn BE
= CF
KL ∆ABC c©n
CM:
Theo tÝnh chÊt ®êng trung tuyÕn.
BG = 2EG; CG = 2CF; AE = CI; µ =
FB.
Do BE = CF => FG = 2EG; BG = CG
=> ∆BFG = ∆CBG ( C- G- C)
=> BF = CE => AB = AC
=> ∆ABC c©n

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
98
2
1
G
C B
A
gi¸c g×?
- ViÕt gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi
to¸n.
- Bµi to¸n yªu cÇu tÝnh g×?
- C¨n cø vµo ®©u ®Ó kÕt luËn ∆
DEI = ∆DFI?
- KÕt luËn ∆DEI vµ ∆DFI
- C¨n cø vµo ®©u ®Ó kÕt luËn
· ·
DIE DIF ·
= ?
- TÝnh DI? Theo ®Þnh lÝ Pitago ta
cã DI
2
= ?
=> KÕt luËn
Bµi 28.
GT ∆DEF c©n ®Ønh D; DI lµ
trung tuyÕn.
KL a. ∆DEI = ∆DFI
b.
· ·
; DIE DIF lµ gãc g×?
c. DE = DF = 13(cm)
EF = 10cm; DI = ?
CM:
a. ∆DEF c©n ®Ønh D
=>
µ µ
E F ·
; DE = DF
DI lµ trung tuyÕn
-> BI = IF
=> ∆DEI = ∆DFI
b. a) =>
· ·
DIE DIF ·
=>
· ·
DIE DIF ·
= 90
0
c. ∆DEI vu«ng ë I
=> 13
2
- 5
2
= DI
2
=> 169 - 25 = DI
2
=> DI
2
= 144 = 12
2

=> DI = 12 (cm)
4. Cñng cè:
- Nªu tÝnh chÊt ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c.
- Nªu c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- §äc bµi sau.
- BTVN: 30 SGK + SBT.
...................................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
99
I
F E
D
TiÕt 55
Ngµy so¹n:
tÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
100
I. Môc tiªu.
- Häc sinh biÕt ®îc c¸c tÝnh chÊt ®iÓm thuéc tia ph©n gi¸c.
- Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh lÝ thuËn vµ ®¶o.
- BiÕt vÏ thµnh th¹o tia ph©n gi¸c.
- RÌn t duy s¸ng t¹o, vËn dông linh ho¹t.
II. §å dïng d¹y häc.
- Thµy: So¹n bµi, compa, giÊy gÊp, tia ph©n gi¸c.
- Trß: Thíc th¼ng.
III. C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
1. æn ®Þnh líp - KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu tÝnh chÊt ®êng trung tuyÕn.
- ∆ABC, AM lµ T
2
; so s¸nh S
AMB
vµ S
AMC
3. Bµi míi:
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh gÊp
giÊy.
- NhËn xÐt kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm M

OZ ®Õn Ox, Oy.
- Gi¸o viªn nªu dÞnh lý 1 SGK
- ViÕt gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi
to¸n?
1. §Þnh lý vÒ tÝnh chÊt c¸c ®iÓm
thuéc tia ph©n gi¸c.
a. Thùc hµnh
?1. M -> Ox b»ng M -> Oy
MH = MH' ( H

Ox, H'

Oy).
b. §Þnh lý (thuËn)

xoy ; OZ ph©n gi¸c M

OZ.
MA ⊥ Ox, MB ⊥ Oy
MA = MB
?2. ViÕt gi¶ thiÕt, kÕt luËn.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
101
y
o
x
O
x≡y
H
M
O
B
M
A
x
O
- XÐt ∆AOM vµ ∆BOM cã ®Æc
®iÓm g× b»ng nhau?
-> KÕt luËn vÒ MA, MB?
- §äc bµi to¸n SGK.
-> Tõ bµi to¸n ®ã ta cã ®Þnh lý 2.
ViÕt gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh
lý?
- Nèi OM, h·y chøng minh OM lµ tia
ph©n gi¸c?
- XÐt c¸c tam gi¸c nµo b»ng nhau?
=> KÕt luËn
- Tõ ®Þnh lý 1 rót ra nhËn xÐt g×?
- Häc sinh lµm bµi 31.
CM:

·
1 2
O O ·
; OM chung
=> ∆MOA ( A 1v) = ∆MOB ( B = 1v)
=> MA = MB ( c¹nh t¬ng øng)
2. §Þnh lý ®¶o
Bµi to¸n SGK.
M

OZ cña
·
xOy
§Þnh lÝ 2 ( ®¶o)
M


·
xOy
MA = MB
-> M

OZ
lµ ph©n gi¸c
·
xOy
CM:
Nèi OM ta cã
MA = MB
OM chung
=> OAM = ∆
·
OBM
=>
· ·
AOM BOM ·
-> OM lµ ph©n gi¸c
cña
·
xOy .
- NhËn xÐt SGK
Bµi 31.
Gi¸o viªn gi¶i thÝch c¸ch vÏ b»ng th-
íc 2 lÇn ®Ó ®îc tia ph©n gi¸c.
4. Cñng cè:
- Nªu ®Þnh lý vÒ tÝnh chÊt c¸c ®iÓm thuéc tia ph©n gi¸c.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
102
y
B
M
x
A
O
- Bµi tËp 32.
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc lý thuyÕt.
- BTVN: 33, 34, 35 SGK.
.....................................

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
103
TuÇn: 30. Ngµy so¹n:
TiÕt: 56. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè ®Þnh lÝ thuËn , ®¶o vÒ tia ph©n gi¸c cña mét gãc.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh.
- Häc sinh cã ý thøc lµm viÖc tÝch cùc.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng 2 lÒ, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7')
- Häc sinh 1: vÏ gãc xOy, dïng thíc 2 lÒ h·y vÏ ph©n gi¸c cña gãc ®ã, t¹i
sao nã lµ ph©n gi¸c.
- Häc sinh 2: tr×nh bµy lêi chøng minh bµi tËp 32.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ ®Çu
bµi.
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng vÏ
h×nh ghi GT, KL.
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL
? Nªu c¸ch chøng minh AD = BC
- Häc sinh:
AD = BC

∆ADO = ∆CBO

c.g.c
- Yªu cÇu häc sinh chøng minh dùa
trªn ph©n tÝch.
- 1 häc sinh lªn b¶ng chøng minh.
Bµi tËp 34 (tr71-SGK)
(5')
GT
·
xOy, OA = OC, OB = OD
KL
a) BC = AD
b) IA = IC, IB = ID
c) OI lµ tia ph©n gi¸c
·
xOy
Chøng minh:
a) XÐt ∆ADO vµ ∆CBO cã:
(5')
OA = OC (GT)
·
BOD
lµ gãc chung.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2
1
2
1
y
x
I
A
B
O
D
C
104
? ®Ó chøng minh IA = IC, IB = ID
ta cÇn cm ®iÒu g×.
- Häc sinh:
∆AIB = ∆CID

¶ ¶
2 2
A C · , AB = CD,
µ µ
D B ·
↑ ↑ ↑

µ µ
1 1
A C ·
AO OC
OB OD
·
·
∆ADO = ∆
CBO
? ®Ó chøng minh AI lµ ph©n gi¸c
cña gãc XOY ta cÇn chøng minh
®iÒu g×.
- Häc sinh:
AI lµ ph©n gi¸c

· ·
AOI COI ·

∆AOI = ∆CI O

AO = OC AI = CI OI lµ c¹nh
chung
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 35
- Häc sinh lµm bµi
- Gi¸o viªn bao qu¸t ho¹t ®éng cña
c¶ líp.
OD = OB (GT)

∆ADO = ∆CBO (c.g.c) (1)

DA = BC
b) Tõ (1)


µ µ
D B ·
(2)
(10')

µ µ
1 1
A C ·
mÆt kh¸c
µ ¶ µ ¶ 0 0
1 2 1 2
180 , 180 A A C C + · + ·


¶ ¶
2 2
A C · (3)
. Ta cã AB = OB - OA, CD = OD -
OC
mµ OB = OD, OA = OC

AB = CD
(4)
Tõ 2, 3, 4

∆BAI = ∆DCI (g.c.g)

BI = DI, AI = IC
c) Ta cã
(7')
AO = OC (GT)
AI = CI (cm trªn)
OI lµ c¹nh chung.

∆AOI = ∆COI (c.g.c)


· ·
AOI COI ·
(2 c¹nh t¬ng øng)

AI lµ ph©n gi¸c cña gãc xOy.
Bµi tËp 35 (tr71-SGK) (5')
Dïng thíc ®Æt OA = AB = OC = CD
AD c¾t CB t¹i I

OI lµ ph©n gi¸c.
IV. Cñng cè: (2')
- C¸ch vÏ ph©n gi¸c khi chØ cã thíc th¼ng.
- Ph¸t biÓu Ýnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- VÒ nhµ lµm bµi tËp 33 (tr70), bµi tËp 44(SBT)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
D
B
C
O
A
105
- C¾t mçi häc sinh mét tam gi¸c b»ng giÊy
HD:
a) Dùa vµo tÝnh chÊt 2 gãc kÒ bï
· 0
' 90 tOt ·
b) + M O ≡
+ M thuéc Ot
+ M thuéc Ot'

TuÇn: 31. Ngµy so¹n:
TiÕt: 57. Ngµy d¹y:
tÝnh chÊt ba ®êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c
A. Môc tiªu:
- Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm ®êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c, biÕt mçi tam
gi¸c cã 3 ph©n gi¸c.
- Tù chøng minh ®îc ®Þnh lÝ trong tam gi¸c c©n: ®êng trung tuyÕn
®ång thêi lµ ®êng ph©n gi¸c.
- Qua gÊp h×nh häc sinh ®o¸n ®îc ®Þnh lÝ vÒ ®êng ph©n gi¸c trong
cña tam gi¸c.
B. ChuÈn bÞ:
- Tam gi¸c b»ng giÊy, h×nh vÏ më bµi.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (6')
1. KiÓm tra chuÈn bÞ tam gi¸c b»ng cña häc sinh.
2. ThÕ nµo lµ tam gi¸c c©n, vÏ trung tuyÕn øng víi ®¸y cña tam gi¸c
c©n.
3. VÏ ph©n gi¸c b»ng thíc 2 lÒ song song.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô vÏ h×nh
më bµi.
- Häc sinh cha tr¶ lêi ngay ®îc
c©u hái.
BT: - vÏ tam gi¸c ABC
- VÏ ph©n gi¸c AM cña gãc A (xuÊt
ph¸t tõ ®Ønh A hay ph©n gi¸c
øng víi c¹nh BC)
1. §êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c
(15')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
106
? Ta cã thÓ vÏ ®îc ®êng ph©n
gi¸c nµo kh«ng.
- HS: cã, ta vÏ ®îc ph©n gi¸c xuÊt
ph¸t tõ B, C, tãm l¹i: tam gi¸c cã 3
®êng ph©n gi¸c.
? Tãm t¾t ®Þnh lÝ díi d¹ng bµi
tËp, ghi GT, KL.
CM:
∆ABM vµ ∆ACM cã
AB = AC (GT)
· ·
BAM CAM ·
AM chung

∆ABM = ∆ACM
? Ph¸t biÓu l¹i ®Þnh lÝ.
- Ta cã quyÒn ¸p dông ®Þnh lÝ
nµy ®Ó gi¶i bµi tËp.
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1
- Häc sinh: 3 nÕp gÊp cïng ®i qua
1 ®iÓm.
- Gi¸o viªn nªu ®Þnh lÝ.
- Häc sinh ph¸t biÓu l¹i.
- Gi¸o viªn: ph¬ng ph¸p chøng
minh 3 ®êng ®ång qui:
+ ChØ ra 2 ®êng c¾t nhau ë I
+ Chøng minh ®êng cßn l¹i lu«n
qua I
- Häc sinh ghi GT, KL (dùa vµo
h×nh 37) cña ®Þnh lÝ.
? Chøng minh nh thÕ nµo.
- HS:
AI lµ ph©n gi¸c

IL = IK

. AM lµ ®êng ph©n gi¸c (xuÊt ph¸t
tõ ®Ønh A)
. Tam gi¸c cã 3 ®êng ph©n gi¸c
* §Þnh lÝ:

GT
∆ABC, AB = AC,
· ·
BAM CAM ·
KL BM = CM
2. TÝnh chÊt ba ph©n gi¸c cña
tam gi¸c (15')
?1
a) §Þnh lÝ: SGK
b) Bµi to¸n

GT
∆ABC, I lµ giao cña 2 ph©n
gi¸c BE, CF

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
B
C
A
M
B
C
A
H
K
L
I
B
C
A
M
E
F
107

IL = IH , IK = IH
↑ ↑
BE lµ ph©n gi¸c CF lµ ph©n
gi¸c
↑ ↑
GT GT
- Häc sinh dùa vµo s¬ ®å tù
chøng minh.
KL
. AI lµ ph©n gi¸c
·
BAC
. IK = IH = IL
CM: SGK
IV. Cñng cè: (6')
- Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ.
- C¸ch vÏ 3 tia ph©n gi¸c cña tam gi¸c.
- Lµm bµi tËp 36-SGK:
I c¸ch ®Òu DE, DF

I thuéc ph©n gi¸c
·
DEF
, t¬ng tù I thuéc tia ph©n
gi¸c
· ·
, DEF DFE
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- Lµm bµi tËp 37, 38-tr72 SGK
HD38: KÎ tia IO
a)
·
0 0
0 0 0 0
180 62
180 180 59 120
2
KOL
| ` −
· − · − ·

. ·
b)
· 0
31 KIO ·
c) Cã v× I thuéc ph©n gi¸c gãc I

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
108
TuÇn: 31. Ngµy so¹n:
TiÕt: 58. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- ¤n luyÖn vÒ ph©n gi¸c cña tam gi¸c.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ ph©n gi¸c.
- Häc sinh tÝch cùc lµm bµi tËp.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- Häc sinh 1: vÏ 3 ph©n gi¸c cña ∆ABC (dïng thíc 2 lÒ)
- Häc sinh 2: ph¸t biÓu vÒ ph©n gi¸c trong tam gi¸c c©n.
- Ph¸t biÓu tÝnh chÊt vÒ ph©n gi¸c trong tam gi¸c.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 39
Bµi tËp 39 (10')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
109
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL vµo
vë.
? Hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr-
êng hîp nµo.
- HS: c.g.c
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng chøng
minh.
- HD häc sinh t×m c¸ch CM:
· ·
CBD DCB ·
, sau ®ã 1 häc sinh lªn
b¶ng CM.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 41
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL vµo
vë.
? Muèn chøng minh G c¸ch ®Òu 3
c¹nh ta cÇn chøng minh ®iÒu g×.
- Häc sinh: G lµ giao cña 3 ph©n
gi¸c cña tam gi¸c ABC.
- 1 häc sinh chøng minh, gi¸o viªn
ghi trªn b¶ng.


B
C
A
D
GT ∆ABC c©n ë A, AD lµ ph©n
gi¸c.
KL a) ∆ABD = ∆ACD
b)
· ·
DBC DCB
CM
a) XÐt ∆ABD vµ ∆ACD cã:
AB = AC (v× ∆ABC c©n ë A)
· ·
BAD CAD ·
(GT)
AD lµ c¹nh chung

∆ABD = ∆ACD (c.g.c)
b)


· ·
ABD ACD ·
mÆt kh¸c
· ·
ABC ACB ·
(c©n ë A)
· · · ·
ABD DBC ACD DBC + · +


· ·
CBD DCB ·
Bµi tËp 41 (10')


G
P
M
N
A
B
C
GT
G lµ träng t©m cña ∆ABC
®Òu
KL
G c¸ch ®Òu 3 c¹nh cña ∆
ABC
CM:
Do G lµ träng t©m cña tam gi¸c

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
110
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 42
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh CM.
®Òu

G lµ giao ®iÓm cña 3 ®-
êng ph©n gi¸c, tøc lµ g c¸ch ®Òu
3 c¹nh cña tam gi¸c ABC
Bµi tËp 42


B
C
A
GT
∆ABC, AD võa lµ ph©n gi¸c
võa lµ trung tuyÕn
KL ∆ABC c©n ë A
IV. Cñng cè: (1')
- §îc phÐp sö dông ®Þnh lÝ bµi tËp 42 ®Ó gi¶i to¸n.
- Ph¬ng ph¸p chøng minh 1 tia lµ ph©n gi¸c cña 1 gãc.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- VÒ nhµ lµm bµi tËp 43 (SGK)
- Bµi tËp 48, 49 (SBT-tr29)
................................................
TuÇn: 32. Ngµy so¹n:
TiÕt: 59. Ngµy d¹y:
tÝnh chÊt ®êng trung trùc cña tam gi¸c
A. Môc tiªu:
- Chøng minh ®îc hai ®Þnh lÝ vÒ tÝnh chÊt ®Æc trng cña ®êng trung
trùc cña mét ®o¹n th¼ng díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn.
- BiÕt c¸ch vÏ mét trung trùc cña ®o¹n th¼ng vµ trung ®iÓm cña ®o¹n
th¼ng nh mét øng dông cña hai ®Þnh lÝ trªn.
- BiÕt dïng ®Þnh lÝ ®Ó chøng minh c¸c ®Þnh lÝ sau vµ gi¶i bµi tËp.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, mét m¶nh giÊy.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
111
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh gÊp
giÊy
- Häc sinh thùc hiÖn theo
- LÊy M trªn trung trùc cña AB.
H·y so s¸nh MA, MB qua gÊp
giÊy.
- Häc sinh: MA = MB
? H·y ph¸t biÓu nhËn xÐt qua
kÕt qu¶ ®ã.
- Häc sinh: ®iÓm n»m trªn trung
trùc cña mét ®o¹n th¼ng th×
c¸ch ®Òu 2 ®Çu mót cña ®o¹nn
th¼ng ®ã.
- Gi¸o viªn: ®ã chÝnh lµ ®Þnh lÝ
thuËn.
- Gi¸o viªn vÏ h×nh nhanh.
- Häc sinh ghi GT, KL
- Sau ®ã häc sinh chøng minh
. M thuéc AB
. M kh«ng thuéc AB
( ∆MIA = ∆MIB)
XÐt ®iÓm M víi MA = MB, vËy M
cã thuéc trung trùc AB kh«ng.
- Häc sinh dù ®o¸n: cã
- §ã chÝnh lµ néi dung ®Þnh lÝ.
- Häc sinh ph¸t biÓu hoµn
chØnh.
1. §Þnh lÝ vÒ tÝnh chÊt cña c¸c
®iÓm thuéc ®êng trung trùc.
(10')
a) Thùc hµnh
b) §Þnh lÝ 1 (®l thuËn) SGK

d
I A B
M
GT
M

d, d lµ trung trùc
cña AB
(IA = IB, MI ⊥ AB)
KL MA = MB
2. §Þnh lÝ 2 (®¶o cña ®l 1)
a) §Þnh lÝ : SGK

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
112
- Gi¸o viªn ph¸t biÓu l¹i.
- Häc sinh ghi GT, KL cña ®Þnh
lÝ.
- Gc híng dÉn häc sinh chøng
minh ®Þnh lÝ
. M thuéc AB
. M kh«ng thuéc AB
? d lµ trung trùc cña AB th× nã
tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× (2 ®k)

häc sinh biÕt cÇn chøng minh
MI ⊥ AB
- Yªu cÇu häc sinh chøng minh.
- Gi¸o viªn h¬íng dÉn vÏ trung
trùc cña ®o¹n MN dïng thíc vµ
com pa.
- Gi¸o viªn lu ý:
+ VÏ cung trßn cã b¸n kÝnh lín
h¬n MN/2
+ §©y lµ 1 ph¬ng ph¸p vÏ trung
trùc ®o¹n th¼ng dïng thíc vµ
com pa.
2 1
I
I
M
A
B
A B
M
GT MA = MB
KL
M thuéc trung trùc
cña AB
Chøng minh:
. TH 1: M

AB, v× MA = MB nªn M lµ
trung ®iÓm cña AB

M thuéc trung
trùc AB
. TH 2: M

AB, gäi I lµ trung ®iÓm
cña AB
∆AMI = ∆BMI v×
MA = MB
MI chung
AI = IB


$ µ
1 2
I I · Mµ
$ µ 0
1 2
180 I I + ·


$ µ 0
1 2
90 I I · · hay MI ⊥ AB, mµ AI = IB

MI lµ trung trùc cña AB.
b) NhËn xÐt: SGK
3. øng dông (5')
Q
P
M
N
PQ lµ trung trùc cña MN
IV. Cñng cè: (2')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
113
- C¸ch vÏ trung trùc
- §Þnh lÝ thuËn, ®¶o
- Ph¬ng ph¸p chøng minh 1 ®êng th¼ng lµ trung trùc.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(4')
- Lµm bµi tËp 44, 45, 46 (tr76-SGK)
HD 46: ta chØ ra A, D, E cïng thuéc trung trùc cña BC

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
114
TuÇn: 32. Ngµy so¹n:
TiÕt: 60. Ngµy d¹y:
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- ¤n luyÖn tÝnh chÊt ®êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh (vÏ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng)
- RÌn luyÖn tÝnh tÝch cùc trong gi¶i bµi tËp.
B. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô h×nh 46, com pa, thíc th¼ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (6')
1. Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ thuËn, ®¶o vÒ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng
AD, lµm bµi tËp 44.
2. VÏ ®êng th¼ng PQ lµ trung trùc cña MN, h·y chøng minh.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh ghi GT,
KL cho bµi tËp
? Dù ®o¸n 2 tam gi¸c b»ng nhau
theo trêng hîp nµo.
c.g.c

MA = MB, NA = NB

M, N thuéc trung trùc AB

GT
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng
chøng minh.
- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh ghi GT,
KL
? Dù ®o¸n IM + IN vµ NL.
- HD: ¸p dông bÊt ®¼ng thøc
trong tam gi¸c.
Bµi tËp 47 (tr76-SGK) (8')
A
B
M
N
G
T
M, N thuéc
®êng trung
trùc cña AB
K
L
∆AMN=∆BM
N
Do M thuéc trung trùc cña AB

MA = MB, N thuéc trung trùc
cña AB

NA = NB, mµ MN chung

∆AMN = ∆BMN (c.g.c)
Bµi tËp 48 (8')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
115
Muèn vËy IM, IN, LN lµ 3 c¹nh cña 1
tam gi¸c.
IM + IN > ML
↑MI = LI
IL + NT > LN

∆LIN
- Lu ý: M, I, L th¼ng hµng vµ M, I, L
kh«ng th¼ng hµng.
- Häc sinh dùa vµo ph©n tÝch vµ
HD tù chøng minh.
- GV chèt: NI + IL ng¾n nhÊt khi N,
I, L th¼ng hµng.
? Bµi tËp nµy liªn quan ®Õn bµi
tËp nµo.
- Liªn quan ®Õn bµi tËp 48.
? Vai trß ®iÓm A, C, B nh c¸c
®iÓm nµo cña bµi tËp 48.
- A, C, B t¬ng øng M, I, N
? Nªu ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm
nhµ m¸y ®Ó AC + CB ng½n nhÊt.
- Häc sinh nªu ph¬ng ¸n.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi néi
dung bµi tËp 51
- Häc sinh ®äc kÜ bµi tËp.
- Gi¸o viªn HD häc sinh t×m lêi
gi¶i.
- Cho häc sinh ®äc phÇn CM, gi¸o
viªn ghi.
- Häc sinh th¶o luËn nhãm t×m
thªm c¸ch vÏ.
y x
K
M
L
P
I
N
GT ML ⊥ xy, I

xy, MK = KL
KL MI = IN vµ NL
CM:
. V× xy ⊥ ML, MK = KL

xy lµ
trung trùc cña ML

MI = IL
. Ta cã
IM + IL = IL + IN > LN
Khi I

P th× IM + IN = LN
Bµi tËp 49 (8')
a
A
R
C
B
LÊy R ®èi xøng A qua a. Nèi RB
c¾t a t¹i C. VËy x©y dùng tr¹m
m¸y b¬m t¹i C.
Bµi tËp 51 (8')
Chøng minh:
Theo c¸ch vÏ th×: PA = PB, CA =
CB

PC thuéc trung trùc cña AB

PC ⊥ AB

d ⊥ AB
IV. Cñng cè: (2')
- C¸c c¸ch vÏ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng, vÏ ®êng vu«ng gãc tõ 1
®iÓm ®Õn 1 ®êng th¼ng b»ng thíc vµ com pa.
- Lu ý c¸c bµi to¸n 48, 49.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(2')
- VÒ nhµ lµm bµi tËp 54, 55, 56, 58
HD 54, 58: dùa vµo tÝnh chÊt ®êng trung trùc.
- TiÕt sau chuÈn bÞ thíc, com pa.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
116
TuÇn: 32. Ngµy so¹n: /
/
TiÕt: 61. Ngµy d¹y: /
/
tÝnh chÊt ba ®êng trung trùc cña tam gi¸c
A. Môc tiªu:
- BiÕt kh¸i niÖm ®êng trung trùc cña mét tam gi¸c, mçi tam gi¸c cã 3
®êng trung trùc.
- BiÕt c¸ch dïng thíc th¼ng, com pa ®Ó vÏ trung trùc cña tam gi¸c.
- N¾m ®îc tÝnh chÊt trong tam gi¸c c©n, chøng minh ®îc ®Þnh lÝ 2,
biÕt kh¸i niÖm ®êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c.
B. ChuÈn bÞ:
- Com pa, thíc th¼ng
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (6')
- Häc sinh 1: §Þnh nghÜa vµ vÏ trung trùc cña ®o¹n th¼ng MN.
- Häc sinh 2: Nªu tÝnh chÊt trung trùc cña ®o¹n th¼ng.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng vÏ ∆
ABC, vÏ ®êng th¼ng lµ trung trùc
cña ®o¹n th¼ng BC.
1. §êng trung trùc cña tam gi¸c
(15')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
117
? Ta cã thÓ vÏ ®îc trung trùc øng
víi c¹nh nµo? Mçi tam gi¸c cã mÊy
trung trùc.
- Mçi tam gi¸c cã 3 trung trùc.
? ∆ABC thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó a
®i qua A.
- ∆ABC c©n t¹i A.
? H·y chøng minh.
- Häc sinh tù chøng minh.

(20')
- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2
? So víi ®Þnh lÝ, em nµo vÏ h×nh
chÝnh x¸c.
- Gi¸o viªn nªu híng chøng minh.
- CM:
V× O thuéc trung trùc AB

OB =
OA
V× O thuéc trung trùc BC

OC =
OA

OB = OC

O thuéc trung trùc
BC
còng tõ (1)

OB = OC = OA
tøc ba trung trùc ®i qua 1 ®iÓm,
®iÓm nµy c¸ch ®Òu 3 ®Ønh cña
tam gi¸c.

a
B
C
A
a lµ ®êng trung trùc øng víi c¹nh
BC cña ∆ABC
* NhËn xÐt: SGK
* §Þnh lÝ: SGK
I
B C
A
GT
∆ABC cã AI
lµ trung
trùc
KL
AI lµ trung
tuyÕn
2. TÝnh chÊt ba trung trùc cña
tam gi¸c
?2
a) §Þnh lÝ : Ba ®êng trung trùc cña
tam gi¸c cïng ®i qua 1 ®iÓm,
®iÓm nµy c¸ch ®Òu 3 c¹nh cña
tam gi¸c.

a
b
O
A
C
B
GT ∆ABC, b lµ trung trùc
cña AC
c lµ trung trùc cña AB, b
vµ c c¾t nhau ë O

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
118
KL O n»m trªn trung trùc
cña BC
OA = OB = OC
b) Chó ý:
O lµ t©m cña ®êng trßn ngo¹i tiÕp
∆ABC
IV. Cñng cè: (2')
- Ph¸t biÓu tÝnh chÊt trung trùc cña tam gi¸c.
- Lµm bµi tËp 52 (HD: xÐt 2 tam gi¸c)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(1')
- Lµm bµi tËp 53, 54, 55 (tr80-SGK)
HD 53: giÕng lµ giao cña 3 trung trùc cu¶ 3 c¹nh.
HD 54:
· · 0
180 DBA ADC · ·
........................................................
TuÇn: 33. Ngµy so¹n:
/ /
TiÕt: 62. Ngµy d¹y:
/ /
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè tÝnh chÊt ®êng trung trùc trong tam gi¸c.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ trung trùc cña tam gi¸c.
- Häc sinh tÝch cùc lµm bµi tËp.
B. ChuÈn bÞ:
- Com pa, thíc th¼ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (8')
1. Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ ®êng trung trùc cña tam gi¸c.
2. VÏ ba ®êng trung trùc cña tam gi¸c.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
119
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
54.
- Häc sinh ®äc kÜ yªu cÇu cña
bµi.
- Gi¸o viªn cho mçi häc sinh lµm
1 phÇn (nÕu häc sinh kh«ng lµm
®îc th× HD)
? T©m cña ®êng trßn qua 3
®Ønh cña tam gi¸c ë vÞ trÝ nµo,
nã lµ giao cña c¸c ®êng nµo?
- Häc sinh: giao cña c¸c ®êng
trung trùc.
- Lu ý:
+ Tam gi¸c nhän t©m ë phÝa
trong.
+ Tam gi¸c tï t©m ë ngoµi.
+ Tam gi¸c vu«ng t©m thuéc
c¹nh huyÒn.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
52.
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL.
? Nªu ph¬ng ph¸p chøng minh
tam gi¸c c©n.
- HS:
+ PP1: hai c¹nh b»ng nhau.
+ PP2: 2 gãc b»ng nhau.
? Nªu c¸ch chøng minh 2 c¹nh
b»ng nhau.
- Häc sinh tr¶ lêi.
Bµi tËp 54 (tr80-SGK) (15')
Bµi tËp 52 (15')

M
B C
A
GT
∆ABC, AM lµ trung tuyÕn
vµ lµ trung trùc.
KL ∆ABC c©n ë A
Chøng minh:
XÐt ∆AMB, ∆AMC cã:
BM = MC (GT)
· · 0
90 BMA CMA · ·
AM chung

∆AMB = ∆AMC (c.g.c)

AB = AC

∆ABC c©n ë A

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
120
IV. Cñng cè: (3')
- VÏ trung trùc.
- TÝnh chÊt ®êng trung trùc, trung trùc trong tam gi¸c.
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Lµm bµi tËp 68, 69 (SBT)
HD68: AM còng lµ trung trùc.
TuÇn: 33. Ngµy so¹n:
/ /
TiÕt: 63. Ngµy d¹y:
/ /
tÝnh chÊt ba ®êng cao cña tam gi¸c
A. Môc tiªu:
- BiÕt kh¸i niÖm ®êng cao cña tam gi¸c, thÊy ®îc 3 ®êng cao cña tam
gi¸c, cña tam gi¸c vu«ng, tï.
- LuyÖn c¸ch vÏ ®êng cao cña tam gi¸c.
- C«ng nhËn ®Þnh lÝ vÒ 3 ®êng cao, biÕt kh¸i niÖm trùc t©m.
- N¾m ®îc ph¬ng ph¸p chøng minh 3 ®êng ®ång qui.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, ª ke vu«ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
121
1. KiÓm tra dông cô cña häc sinh.
2. C¸ch vÏ ®êng vu«ng gãc tõ 1 ®iÓm ®Õn 1 ®êng th¼ng.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- VÏ ∆ABC
- VÏ AI ⊥ BC (I

BC)
- Häc sinh tiÕn hµnh vÏ h×nh.
? Mçi tam gi¸c cã mÊy ®êng
cao.
- Cã 3 ®êng cao.
? VÏ nèt hai ®êng cao cßn l¹i.
- Häc sinh vÏ h×nh vµo vë.
? Ba ®êng cao cã cïng ®i qua
mét ®iÓm hay kh«ng.
- HS: cã.
? VÏ 3 ®êng cao cña tam gi¸c tï,
tam gi¸c vu«ng.
- Häc sinh tiÕn hµnh vÏ h×nh.
? Trùc t©m cña mçi lo¹i tam gi¸c
nh thÕ nµo.
- HS:
+ tam gi¸c nhän: trùc t©m trong
tam gi¸c.
+ tam gi¸c vu«ng, trùc t©m
trïng ®Ønh gãc vu«ng.
+ tam gi¸c tï: trùc t©m ngoµi
tam gi¸c.
1. § êng cao cña tam gi¸c (10')

B
C
A
I
. AI lµ ®êng cao cña ∆ABC (xuÊt ph¸t
tõ A - øng c¹nh BC)
2. §Þnh lÝ (15')
- Ba ®êng cao cña tam gi¸c cïng ®i
qua 1 ®iÓm.
- Giao ®iÓm cña 3 ®êng cao cña
tam gi¸c gäi lµ trùc t©m.
3. VÏ c¸c ® êng cao, trung tuyÕn,
trung trùc, ph©n gi¸c cña tam
gi¸c c©n (10')
a) TÝnh chÊt cña tam gi¸c c©n
∆ABC c©n AI lµ mét lo¹i ®êng th×
nã sÏ lµ 3 lo¹i ®êng trong 4 ®êng
(cao, trung trùc, trung tuyÕn, ph©n
gi¸c)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
122
?2 Cho häc sinh ph¸t biÓu khi
gi¸o viªn treo h×nh vÏ.
- Giao ®iÓm cña 3 ®êng cao, 3
®êng trung tuyÕn, 3 ®êng
trung trùc, 3 ®êng ph©n gi¸c
trïng nhau.
b) Tam gi¸c cã 2 trong 4 4 ®êng cïng
xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm th× tam gi¸c
®ã c©n.
IV. Cñng cè: (2')
- VÏ 3 ®êng cao cña tam gi¸c.
- Lµm bµi tËp 58 (tr83-SGK)
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Lµm bµi tËp 59, 60, 61, 62
HD59: Dùa vµo tÝnh chÊt vÒ gãc cña tam gi¸c vu«ng.
HD61: N lµ trùc t©m

KN ⊥ MI

d
l
N
J
M
K
I
TuÇn: 33. Ngµy so¹n:
/ /
TiÕt: 64. Ngµy d¹y:
/ /
luyÖn tËp

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
123
A. Môc tiªu:
- ¤n luyÖn kh¸i niÖm, tÝnh chÊt ®êng cao cña tam gi¸c.
- ¤n luyÖn c¸ch vÏ ®êng cao cña tam gi¸c.
- VËn dông gi¶i ®îc mét sè bµi to¸n.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, ª ke vu«ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (4')
- KiÓm tra vë bµi tËp cña 5 häc sinh.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
59.
- Häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi, vÏ
h×nh ghi GT, KL.
? SN ⊥ ML, SL lµ ®êng g× ccña
∆LNM.
- Häc sinh: ®êng cao cña tam
gi¸c.
? Muèng vËy S ph¶i lµ ®iÓm g×
cña tam gi¸c.
- Trùc t©m.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh
t×m lêi gi¶i phÇn b).

·
? MSP ·

∆SMP

·
? SMP ·

∆MQN

·
QNM
- Yªu cÇu häc sinh dùa vµo
ph©n tiÝch tr×nh bµy lêi gi¶i.
Bµi tËp 59 (SGK)

50°
S
Q
P
N
L
M
GT ∆LMN, MQ ⊥ NL, LP ⊥ ML
KL
a) NS ⊥ ML
b) Víi
· 0
50 LNP ·
. TÝnh gãc MSP
vµ gãc PSQ.
Bg:
a) V× MQ ⊥ LN, LP ⊥ MN

S lµ trùc
t©m cña ∆LMN

NS ⊥ ML
b) XÐt ∆MQL cã:
µ ·
·
·
0
0 0
0
90
50 90
40
N QMN
QMN
QMN
+ ·
+ ·
→ ·
. XÐt ∆MSP cã:
· ·
·
·
0
0 0
0
90
40 90
50
SMP MSP
MSP
MSP
+ ·
+ ·
→ ·
. V×
· · 0
180 MSP PSQ + ·

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
124
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
61
? C¸ch x¸c ®Þnh trùc t©m cña
tam gi¸c.
- X¸c ®Þnh ®îc giao ®iÓm cña 2
®êng cao.
- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy
phÇn a, b.
- Líp nhËn xÐt, bæ sung, söa
ch÷a.
- Gi¸o viªn chèt.
·
·
0 0
0
50 180
130
PSQ
PSQ
→ + ·
·
Bµi tËp 61
H
N
M
B
C
A
K
a) HK, BN, CM lµ ba ®êng cao cña ∆
BHC.
Trùc t©m cña ∆BHC lµ A.
b) trùc t©m cña ∆AHC lµ B.
Trùc t©m cña ∆AHB lµ C.
IV. Cñng cè: (')
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Häc sinh lµm phÇn c©u hái «n tËp.
- TiÕt sau «n tËp.

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
125
TuÇn: 34. Ngµy so¹n:
/ /
TiÕt: 65. Ngµy d¹y:
/ /
«n tËp ch¬ng III (t1)
A. Môc tiªu:
- ¤n tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng III
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i to¸n.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, lµm bµi tËp h×nh.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, ª ke vu«ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (')
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c
kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng.
? Nh¾c l¹i mèi quan hÖ gi÷a gãc
vµ c¹nh ®èi diÖn trong tam gi¸c.
? Mèi quan hÖ gi÷a ®êng vu«ng
gãc vµ ®êng xiªn, ®êng xiªn vµ
h×nh chiÕu cña nã.
? Mèi quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña
tam gi¸c, bÊt ®¼ng thøc tam
gi¸c.
? TÝnh chÊt ba ®êng trung
tuyÕn.
? TÝnh chÊt ba ®êng ph©n gi¸c.
? TÝnh chÊt ba ®êng trung trùc.
? TÝnh chÊt ba ®êng cao.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
I. LÝ thuyÕt (15')
II. Bµi tËp (25')
Bµi tËp 63 (tr87)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
126
63.
- Häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL
? Nh¾c l¹i tÝnh chÊt vÒ gãc
ngoµi cña tam gi¸c.
- Gãc ngoµi cña tam gi¸c b»ng
tæng 2 gãc trong kh«ng kÒ víi
nã.
- Gi¸o viªn ®·n d¾t häc sinh
t×m lêi gi¶i:
?
·
ADC
lµ gãc ngoµi cña tam gi¸c
nµo.
- Häc sinh tr¶ lêi.
? ∆ABD lµ tam gi¸c g×.
....................
- 1 häc sinh lªn tr×nh bµy.
- Líp nhËn xÐt, bæ sung.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
65 theo nhãm.
- C¸c nhãm th¶o luËn.
- HD: dùa vµo bÊt ®¼ng thøc
tam gi¸c.
- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
E D
B
C
A
a) Ta cã
·
ADC
lµ gãc ngoµi cña ∆ABD


· ·
ADC BAD >· ·
ADC BDA >
(1)(V× ∆
ABD c©n t¹i B)
. L¹i cã
·
BDA
lµ gãc ngoµi cña ∆ADE


· ·
BDA AEB >
(2)
. Tõ 1, 2


· ·
ADC AEB >
b) Trong ∆ADE:
· ·
ADC AEB >


AE >
AD
Bµi tËp 65
IV. Cñng cè: (')
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Häc theo b¶ng tæng kÕt c¸c kiÕn thøc cÇn nhí.
- §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt.
- Lµm bµi tËp 64, 66 (tr87-SGK)
HD66: gi¶i nh bµi tËp 48, 49 (tr77)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
127
TuÇn: 34. Ngµy so¹n:
/ /
TiÕt: 66. Ngµy d¹y:
/ /
«n tËp ch¬ng III (t2)
A. Môc tiªu:
- TiÕp tôc «n tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng III
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i to¸n.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, lµm bµi tËp h×nh.
B. ChuÈn bÞ:
- Thíc th¼ng, com pa, ª ke vu«ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (') KÕt hîp «n tËp
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß Ghi b¶ng
- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn
nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái «n
tËp.
- C¸c nhãm th¶o luËn.
- Gi¸o viªn gäi ®¹i diÖn c¸c
nhãm tr¶ lêi.
I. LÝ thuyÕt
1.
µ µ
C B >
; AB > AC
2. a) AB > AH; AC > AH
b) NÕu HB > HC th× AB > AC
c) NÕu AB > AC th× HB > HC
3. DE + DF > EF; DE + EF > DF, ...

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
128
- Häc sinh c¶ líp nhËn xÐt, bæ
sung.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp
65 theo nhãm.
- C¸c nhãm th¶o luËn dùa vµo
bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c ®Ó suy
ra.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm
bµi tËp 69
4. GhÐp ®«i hai ý ®Ó ®îc kh¼ng
®Þnh ®óng:
a - d'
b - a'
c - b'
d - c'
5. GhÐp ®«i hai ý ®Ó ®îc kh¼ng
®Þnh ®óng:
a - b'
b - a'
c - d'
d - c'
II. Bµi tËp
Bµi tËp 65
Bµi tËp 69
d
b
a
S
Q
P
M
R
IV. Cñng cè: (')
V. H íng dÉn häc ë nhµ :(3')
- Tr¶ lêi 3 c©u hái phÇn «n tËp 6, 7, 8 (tr87-SGK)
- Lµm bµi tËp 64, 66, 67 (tr87-SGK)

gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .
Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn
Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
129