́ ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI ̀ TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH

HỌC ____________

́ LƠP K12 – CNKHTN SINH HỌC ̉ BÀI TIÊU LUẬN MÔN VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO (SCP)

Hà Nội, 1/2012

́ ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI ̀ TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC ____________

́ LƠP K12 – CNKHTN SINH HỌC ̉ BÀI TIÊU LUẬN MÔN VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO (SCP)
Giảng viên: PGS.TS. Ngô Tự Thành Sinh viên thực hiê ̣n: Trần Vũ Quỳnh Giao Nguyễn Cẩ m Linh Lê Hải Vân

Hà Nô ̣i, 1/2012

Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp

Sản xuất Protein đơn bào

Mục lục
PHẦN I. TỔNG QUAN ............................................................................................ 3 1. Các khái niệm chung . ....................................................................................... 3 1.1. Protein đơn bào ......................................................................................... 3 1.2. Công nghệ sản xuất protein đơn bào ......................................................... 3 2. Lịch sử nghiên cứu và sản xuất protein đơn bào............................................... 4 3. Các nhóm vi sinh vật đƣợc sử dụng để sản xuất protein đơn bào..................... 6 3.1. Yêu cầu đối với các chủng vi sinh vật sử dụng trong sản xuất. ................. 6 3.2. Các nhóm vi sinh vật sử dụng trong sản xuất protein đơn bào. ................ 6 4. Các nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất protein đơn bào ............................... 9 4.1. Các sản phẩm thải trong nông nghiệp ....................................................... 9 4.2. Các sản phẩm phụ của các quá trình lên men công nghiệp. ..................... 9 4.3. Các sản phẩm, dịch chiết và dịch thủy phân từ nguyên liệu thực vật...... 10 4.4. Các nguồn nhiên liệu có giá trị thương mại cao như khí đốt, methan, methanol và các n-alkan.................................................................................. 10 5. Quy trình sản xuất protein đơn bào ................................................................. 11 6. Chế biến protein đơn bào thành thực phẩm .................................................... 11 6.1. Phá hủy thành tế bào: .............................................................................. 12 6.2. Loại bỏ axit nucleic .................................................................................. 12 7. Ƣu nhƣợc điểm của protein đơn bào. .............................................................. 13 7.1. Ưu điểm: ................................................................................................... 13 7.2. Nhược điểm: ............................................................................................. 13 1

Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp

Sản xuất Protein đơn bào

PHẦN II. MỘT SỐ QUY TRÌNH SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO ................ 14 1. Sản xuất protein đơn bào sử dụng chủng Cellulomonas đột biến [3] ............. 14 2. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm men: ................................ 18 2.1. Một số nguồn nguyên liệu thường sử dụng để sản xuất protein đơn bào.20 2.2. Quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm men ..................................... 26 3. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm mốc: ................................ 29 3.1. Sản xuất protein đơn bào từ chất thải công nghiệp: ................................ 30 3.2. Sản xuất protein đơn bào từ rác thải nông nghiệp từ phần bỏ đi của quả ................................................................................................................... 30 4. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nhóm vi sinh vật quang hợp ... 31 4.1. Nhóm vi sinh vật quang hợp- nguồn cung cấp protein. ........................... 31 4.2. Ứng dụng trong sản xuất SCP.................................................................. 34 PHẦN III. KẾT LUẬN ........................................................................................... 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO: ...................................................................................... 55

2

Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp

Sản xuất Protein đơn bào

PHẦN I. TỔNG QUAN
1. Các khái niệm chung . 1.1. Protein đơn bào Protein đơn bào (Single-cell protein – SCP) là thuật ngữ thƣờng dùng để chỉ phần protein thu đƣợc trong sinh khối khô của các tế bào hoặc tổng lƣợng protein tách chiết đƣợc từ môi trƣờng nuôi cấy vi sinh vật, đƣợc sử dụng làm nguồn thức ăn cho con ngƣời hay nguồn thức ăn chăn nuôi. Thuật ngữ “protein đơn bào” đƣợc GS. C.L.Wilson đƣa ra vào năm 1966, đƣợc dùng thích hợp hơn đối với hầu hết các vi sinh vật đơn bào hoặc cá thể dạng sợi. Các protein đơn bào có thành phần protein cao (60-80% khối lƣợng khô của tế bào), chất béo, carbohydrate, axit nucleic, vitamin và chất khoáng. Chúng cũng chứa nhiều các axit amin thiết yếu nhƣ Lysin và Methionine. 1.2. Công nghệ sản xuất protein đơn bào Công nghệ sản xuất protein đơn bào là công nghệ nuôi cấy và thu sinh khối các vi sinh vật. Nó ra đời đƣợc coi là một phƣơng pháp hứa hẹn có thể giải quyết đƣợc vấn đề thiếu protein trên toàn thế giới. Công nghệ sản xuất protein đơn bào bao gồm cả các quá trình chuyển vị sinh học, biến đổi các sản phẩm phụ ít giá trị và chi phí thấp, thƣờng là các chất thải, trở thành sản phẩm với giá trị dinh dƣỡng và giá trị thị trƣờng cao hơn. Sản xuất protein đơn bào đòi hỏi phải vận dụng các kiến thức về lên men, công nghệ sản xuất sinh khối, nuôi cấy vi sinh vật. Đầu thế kỉ 20, sự áp dụng rộng rãi các chƣơng trình phát triển nông nghiệp đã làm cho các nguồn thức ăn thực vật, nhƣ đậu nành, ngô, lúa mì và gạo luôn ở trong tình trạng sẵn có. Ngoài ra, sự phát triển về chính trị và kinh tế đã thay đổi trật tự thế giới từ một hệ thống các khối nƣớc trở nên toàn cầu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa giao dịch các sản phẩm nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp này vƣợt trội so với protein đơn bào trên cơ sở giá cả sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa việc sản xuất phức tạp với các công nghệ chế biến thực phẩm đã mang lại một thế hệ sản phẩm protein đơn bào mới, có thể sử dụng để thay thế các loại thị hay dùng làm chất tăng cƣờng hƣơng vị. Các ứng dụng trong tƣơng lai của việc biểu hiện protein dị hợp thể có thể phát triển hơn nữa tiềm năng của dạng thực phẩm này, tạo ra các sản

3

 Có hiệu quả biến đổi cơ chất ban đầu cao  Năng suất cao nhờ vào tốc độ tăng trƣởng nhanh của các vi sinh vật. loại nguyên liệu thô và loại vi sinh vật khác nhau. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc. Trong chiến tranh Thế giới thứ nhất. Lịch sử nghiên cứu và sản xuất protein đơn bào Ngƣời tiên phong nghiên cứu và xây dựng công nghệ này là nhà khoa học ngƣời Đức Max Delbruck và các cộng sự của ông cách đây gần 1 thế kỉ. đồng thời năng suất sinh khối thu đƣợc là không tối ƣu. Kể từ đó. đặc biệt là các loài đƣợc nuôi cấy với số lƣợng lớn để làm thức ăn bổ sung cho con ngƣời và động vật. nhƣng vẫn có hiện tƣợng lên men một số chất trong nguồn cacbon. ngƣời ta tiếp tục sử dụng nấm men rƣợu và một số loài nấm men khác. ngƣời Đức đã thay thế phần nửa nguồn protein quan trọng bằng nấm men. một tỉ lệ rất lớn sinh khối nấm men đƣợc sản xuất trong điều kiện hiếu khí trong môi trƣờng bán tổng hợp chứa nguồn nitơ là các muối ammonium. ƣu điểm của việc nuôi cấy nấm men trong môi trƣờng giàu dinh dƣỡng và điều kiện hiếu khí đã đƣợc nhận ra một cách đầy đủ và nhanh chóng trở thành một phƣơng tiện để sản xuất thức ăn trên quy mô công nghiệp. 4 . nhƣng đến 1936. Phƣơng pháp này hiệu quả hơn so với lên men. đƣa dung dịch đƣờng vào dịch huyền phù chứa nấm men thay vì đƣa thêm nấm men vào một dung dịch đƣờng đã pha loãng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào phẩm phù hợp với yêu cầu của chế độ ăn uống hay tạo thành các dòng sản phẩm có giá trị cao. Vào năm 1919. Vì các nấm men rƣợu từ công nghiệp sản xuất bia không đủ số lƣợng để đáp ứng nhu cầu protein thức ăn. Họ là ngƣời đầu tiên chú ý đến giá trị của các nấm men rƣợu dƣ thừa trong việc tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi. Sak (Đan Mạch) và Hayduck (Đức) đã phát minh ra một quy trình mới. Công nghệ này đến ngày nay vẫn đƣợc sử dụng. 2. Sản xuất protein đơn bào ở quy mô công nghệp có một số đặc điểm nhƣ sau:  Sử dụng đa dạng các phƣơng pháp. sự quan tâm của ngƣời Đức đến nấm men đã giảm xuống.  Không phụ thuộc vào các yếu tố mùa hay thời tiết.

Sau chiến tranh. tuy nhiên trên thực tế. quy trình sản xuất protein đơn bào đƣợc không ngừng nghiên cứu phát triển hoàn thiện. Lợi ích của việc sản xuất protein đơn bào không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thêm nguồn thức ăn cho con ngƣời nữa mà còn hạn chế sự lãng phí các sản phẩm phụ trong các quá trình sản xuất khác và bảo vệ môi trƣờng. 5 . tìm kiếm các cơ chất và các loài vi sinh vật phong phú hơn. ngƣời ta đã sản xuất đƣợc hàng triệu tấn nấm men thực phẩm ở các vùng khác nhau trên thế giới. sau đó áp dụng cho tất cả các công dân.000 tấn kể từ năm 1970 để bù đắp lại sự thiếu hụt của protein nông nghiệp. Các sản phẩm phụ trong công nghiệp nhƣ sữa phomat. Liên bang Soviet đã lên kế hoạch sản xuất thƣờng niên 900. Đầu những năm 60. do việc sản xuất liên tục bị gián đoạn bởi chiến tranh. sau đó đƣợc áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Phòng thí nghiệm các sản phầm rừng của Sở nông nghiệp Hoa Kỳ đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm nuôi cấy nấm men Candida utilis trên môi trƣờng chứa sulfit là chất thải trong quá trình sản xuất giấy. Đến năm 1980. quá trình sản xuất protein đơn bào tiếp tục đƣợc mở rộng ở các nƣớc phát triển và đƣợc dự kiến tiến hành ở các quốc gia đang phát triển.000 tấn mỗi năm. ethanol và methanol. nấm men đƣợc sử dụng trƣớc hết làm thức ăn trong quân đội. Vào giữa thập niên 60.000 tấn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Vào thời điểm bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ II. do đó ngƣời ta tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu. tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong ứng dụng các cơ chế trên trong công nghiệp. phục vụ nhu cầu của con ngƣời ở khắp các quốc gia trên thế giới. Ngƣời ta đã hi vọng có thể sản xuất đƣợc hơn 100. Các cơ chế cơ bản quyết định sự tăng trƣởng của các sinh vật nhƣ nấm men và nấm sợi đã đƣợc lám sáng tỏ. Việc sử dụng nấm men làm thức ăn trong giai đoạn này bắt đầu từ Đức. rỉ đƣờng hay các cơ chất giá thành rẻ nhƣ tinh bột. một số công ti đa quốc gia đã quyết định nghiên cứu sản xuất sinh khối vi sinh vật để làm nguồn protein thức ăn. Ngƣời ta tiếp tục tìm kiếm các loại cơ chất với giá thành thấp. sulfit từ quá trình sản xuất giấy đã đƣợc chọn để sử dụng trong quá trình sản xuất protein đơn bào. sản lƣợng chƣa bao giờ vƣợt quá 15. vấn đề sản xuất protein đơn bào ngày càng đƣợc chú trọng để giải quyết các vấn đề của nhân loại trên quy mô toàn cầu. Từ đó đến nay.

Do đó. Yêu cầu đối với các chủng vi sinh vật sử dụng trong sản xuất. Ngoài ra. 3.…  Nấm sợi: Trichoderma. không có khả năng gây bệnh  Có sức bền cao.…  Nấm men: Candida.2.… Giá trị dinh dƣỡng của chúng đƣợc trình bày trong Bảng 1 [1]: Thành phần Protein Chất béo Các chất vô cơ Axit nucleic Nấm 30-45 2-8 9-14 7-10 Tảo 40-60 7-20 8-10 3-8 Nấm men 45-55 2-6 5-10 6-12 Vi khuẩn 50-65 1-3 3-7 8-12 6 . gây ra một số bệnh nhƣ gout hay hình thành sỏi thận.  Không có độc tố. Fusarium. Ngƣời ta sử dụng nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau để sản xuất protein đơn bào. ngƣời ta đã áp dụng một vài kĩ thuật để giảm thành phần axit nucleic trong tế bào vi sinh vật.  Có khả năng tận dụng đƣợc tối đa các chất dinh dƣỡng trong môi trƣờng nuôi cấy.  Thời gian sinh trƣởng ngắn. Chlorella.1. ít bị nhiễm trong quá trình nuôi cấy. nên đối với ngƣời thì thành phần axit nucleic này phải giảm xuống dƣới 2%. bao gồm cả quy trình về hóa học và enzyme.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào 3. Các nhóm vi sinh vật đƣợc sử dụng để sản xuất protein đơn bào 3.  Có khả năng tạo thành lƣợng protein lớn. Các nhóm vi sinh vật sử dụng trong sản xuất protein đơn bào. phần trăm axit nucleic của tế bào vi sinh vật cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Alcaligenes. Saccharomyces.…  Các nhóm tảo: Spirulina. từ 40-70% sinh khối khô của tế bào. Rhizopus. dễ tách khỏi dịch nuôi cấy. Quá trình hấp thụ axit nucleic quá mức có thể dẫn đến lắng đọng axit uric. bao gồm:  Các nhóm vi khuẩn: Cellulomonas.

Sản xuất protein đơn bào từ các vi sinh vật khác nhau. Đối với tảo nuôi cấy trong ao thì năng suất protein thu đƣợc là 20 tấn sinh khối khô/acre/năm. cùng với nguồn carbon của nó đƣợc thể hiện trong Bảng 2: Vi sinh vật Vi khuẩn Aeromos hydrophylla Acromobacter delvacvate Acinetobacter calcoacenticus Lactose n-alkan Ethanol Cơ chất 7 . hàm lƣợng protein cũng nhƣ methionine thấp hơn so với vi khuẩn. Nấm sợi cũng có những ƣu điểm tƣơng tự. đặc điểm quan trọng nhất là nó rất phổ biến và đƣợc chấp nhận rộng rãi vì đã đƣợc sử dụng từ rất lâu trong công nghệ lên men truyền thống. do giá thành sản xuất cao hơn và khó khăn hơn về mặt kĩ thuật. cụ thể là từ nấm và vi khuẩn đã nhận đƣợc sự quan tâm đáng kể. có thể lên đến 80% và có tốc độ sinh trƣởng nhanh hơn. Vi khuẩn thì cho lƣợng protein cao.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Bảng 1: Trung bình các thành phần trong tế bào ở các nhóm vi sinh vật chính (% khối lượng khô) theo Miller and Litsky (1976) Ngƣời ta đã ƣớc tính rằng. hàm lƣợng axit nucleic trong tế bào thấp. ngƣợc lại nghiên cứu sản xuất và sử dụng thành công protein trên tảo hiện nay còn chƣa nhiều. tuy nhiên lại có nhiều nhƣợc điểm. có khả năng sinh trƣởng ở pH axit. ví dụ nhƣ kích thƣớc lớn. Nấm men là loài có nhiều ƣu điểm. hàm lƣợng protein và ít đƣợc chấp nhận hơn so với nấm men. Một vài loài tảo. Một nhóm vi sinh vật khác là tảo thì lại có nhƣợc điểm là thành tế bào cấu tạo từ cellulose – loại phân tử mà con ngƣời không tiêu hóa đƣợc. Protein của tảo thƣờng có chất lƣợng cao. dễ thu hoạch. bên cạnh đó nó còn chứa nhiều kim loại nặng. tuy nhiên hạn chế về tốc độ sinh trƣởng. nấm sợi. có thể sánh đƣợc với protein từ thực vật. do vậy đôi lúc thuật ngữ protein đơn bào ở đây chƣa hoàn toàn chính xác. 100 pound nấm men có thể sản xuất ra 250 tấn protein trong vòng 24h. Tuy nhiên. Nhƣợc điểm của nấm men bao gồm tốc độ sinh sản chậm. nấm men và vi khuẩn đƣợc sử dụng làm protein đơn bào và hiện đang đƣợc sản xuất thƣơng mại. vì lý do kĩ thuật và kinh tế thì ngƣời ta thƣờng thu cả sinh khối tảo chứ không tách riêng protein của nó. Ngoài ra. cần nhấn mạnh rằn. dễ thu sinh khối. hàm lƣợng lysine cap.

Thermomonospora fusca Lactobacillus sp. Cephalosporium eichhorniae. Methylomonas methylotrophus. maltose Cellulose. Maltose. pentose Ethanol Maltose. clara Pseudomonas fluorescens Sản xuất Protein đơn bào Các hợp chất nitơ (ngoài protein) Cellulose. amylose. pentose. M. Lactose Lactose. Flavobacterium sp. Chlorella sorokiana. glucose Cellulose. Glucose Rhodopseudomonas capsulata Nấm sợi Aspergillus fumigatus Aspergillus niger. A. hemicellulose Glucose. oryzae. Chaetomium cellulolyticum Penicillium cyclopium Rhizopus chinensis Scytalidium aciduphlium. Thricoderma viridae. galactose Glucose.. hemicellulose Glucose. Thricoderma alba Nấm men Amoco torula Candida tropicalis Candida utilis Candida novellas Candida intermedia Saccharomyces cereviciae Tảo Chlorella pyrenoidosa.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Bacillus megaterium Bacillus subtilis.. maltose Methanol Axit uric và các hợp chất chứa nitơ ngoài protein khác. glucose Glucose n-alkan. lactose. Cellulomonas sp. maltose CO2 dùng cho quang hợp 8 .

ngƣời ta tìm ra các loài vi sinh vật thích hợp hơn nhƣ Candida tropicalis hay Candida utilis. Có nhiều cách xử lý khác nhau. có thể liệt kê một số loại chính nhƣ sau: 4. Spirulina sp.2. ví dụ nhƣ phân giải bằng axit hay kiềm.5 đến 4. Trong tự nhiên. 4. Các sản phẩm phụ của các quá trình lên men công nghiệp.5 kg rỉ đƣờng. các hợp chất hữu cơ và 9 . Dịch kiềm sulfit – sản phẩm phụ của quá trình sản xuất giấy đã đƣợc sử dụng làm cơ chất để lên men kể từ nawmg 1909 ở Thụy Điển và sau đó ở nhiều nơi trên thế giới. rỉ đƣờng còn chứa các chất khoáng. đồng thời là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất protein đơn bào. hemicellulose. Porphyrium sp.. Sản xuất Protein đơn bào Bảng 2: Một số loài vi sinh vật sử dụng trong sản xuất protein đơn bào và nguồn carbon của chúng theo Bhalla và cộng sự (2007) 4. Sau đó. để sử dụng dƣới dạng cơ chất nó phải đƣợc xử lý hóa học (phân giải bằng axit hay kiềm) hoặc bằng các enzyme (cellulase) để phân giải cellulose thành các đƣờng mà tế bào vi sinh vật sử dụng đƣợc. trong đó đƣợc biết rõ nhất là Agaricus bisporus và một số các nhóm khác chứa enzyme phân giải lignocellulose. đòi hỏi phải xử lý trƣớc khi sử dụng làm cơ chất cho sản xuất protein đơn bào. Dạng vi sinh vật đầu tiên đƣợc sử dụng trong quá trình này là Saccharomyces cerevisiae. để tận dụng các nguồn lignocellulose là sản phẩm thải ngƣời ta dùng các nhóm nấm. mặc dù loài vi sinh vât này không có khả năng chuyển háo pentose – loại hợp chất có mặt với lƣợng lớn trong sản phẩm thải này. tinh bột và có cấu tạo phức tạp. bằng hơi nƣớc hay thậm chí dùng phóng xạ tia X [2]. Khi đƣờng không kết tinh nữa thì ngƣời ta thu đƣợc phần dung dịch còn lại. Ngƣời ta có thể nấu gỗ trong dung dịch chứa Canxi sulfit. do vậy. cellulose thƣờng ở dạng phức hợp với lignin.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Chondrus crispus. Các nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất protein đơn bào Các nguồn nguyên liệu hiện đang đƣợc sử dụng để sản xuất protein đơn bào rất phong phú và đa dạng. Dịch đƣờng nồng độ cao thu đƣợc từ quá trình xay xát mía hay củ cải đƣờng đƣợc làm lạnh để đƣờng kêt tinh. Bên cạnh nồng độ đƣờng cao. Đối với 100kg thực vật có thể thu đƣợc 3. Scenedesmus sp. Rỉ đƣờng là một sản phẩm phụ của quá trình lên men đƣờng. Đến ngày nay. đó là rỉ đƣờng.1. Các sản phẩm thải trong nông nghiệp Cellulose từ nguồn nông nghiệp và lâm nghiệp là nguồn nhiên liệu tái tạo nhiều nhất trên hành tinh này. Lignocellulose là nguồn nguyên liệu từ gỗ.

dịch chiết và dịch thủy phân từ nguyên liệu thực vật. do giá dầu mỏ ngày càng cao. Điều này có rất có ích trong việc tận dụng nguồn sản phẩm dƣ thừa do không đủ chất lƣợng xuất khẩu ở các quốc gia có trồng nhiều loại cây ăn quả này. Vi sinh vật phù hợp với nguồn cơ chất này mà đã đƣợc nghiên cứu kĩ là Methylomonas methanica. 4. Tinh bột thu đƣợc từ các loài thực vật có củ ở các nƣớc nhiệt đới và ôn đới. Công ti dầu mỏ của Anh đã sử dụng hai loại nấm men Candida lipolytica và C. Việc sử dụng nguồn hợp chất nhiên liệu trên để sản xuất thức ăn từ lâu đã đƣợc nhiều nhà khoa học đặt ra. nguồn photpho thêm vào thƣờng ở dạng muối.3. đồng thời đây là loài thực vật có năng suất cao. đƣờng hòa tan trong đu đủ ở dạng glucose. nuôi cấy trong môi trƣờng có chứa muối nitrat hay muối ammonium làm nguồn nitơ. Dịch chiết đu đủ có hàm lƣợng chất dinh dƣỡng cao: saccharride chiếm 9. sinh trƣởng tƣơng đối nhanh. từ gạo. methan. Các nguồn nhiên liệu có giá trị thương mại cao như khí đốt.4. Nhiều quá trình hiện nay đang trong giai đoạn nghiên cứu. Các sản phẩm. ngƣời ta tăng cƣờng nghiên cứu sử dụng methane làm nguồn cơ chất. sau đó đã đƣợc sử dụng làm nguồn thức ăn thay thế có hàm lƣợng protein cao cho cá hoặc dùng làm bột sữa không béo. 10 . sản xuất sinh khối vi sinh vật từ rỉ đƣờng đòi hỏi phải bổ sung thêm nguồn nitơ và photpho phù hợp. protein chiếm 0. Các vi sinh vật liên quan đến quá trình sản xuất protein đơn bào từ nguồn cơ chất trên chủ yếu là các vi khuẩn và nấm men. Quy trình sản xuất này sử dụng một số loài vi sinh vật có enzyme amylase nhƣ Endomycosis fibuligira. Nguồn nitơ truyền thống là các muối amonium. dứa. đã đƣợc kiểm tra độc tính và khả năng gây ung thƣ trong vòng 12 năm. sau đó đƣa dịch nuôi cấy sau khi phân hủy tinh bột qua nồi lên men có chứa một loại vi sinh vật có tốc độ sinh trƣởng nhanh nhƣ Candida utilis. Sản phẩm thu đƣợc từ quá trình này còn gọi là TOPRINA. Thay vào đó. Một loại quả khác là chuối cũng là nguyên liệu để sản xuất protein đơn bào. protein. ngƣời ta còn sử dụng sắn nhƣ một nguồn nguyên liệu sản xuất protein đơn bào.6%. tropicalis với nguồn cơ chất là các alkan có mạch Carbon từ 12 đến 20 nguyên tử có trong phần dẻo của khí gas. methanol và các n-alkan.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào vitamin có giá trị cao trong công nghiệp lên men. Tuy nhiên. nhiều nƣớc đã ngừng sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất protein đơn bào. chuối cũng là nguồn cơ chất để tổng hợp protein đơn bào. ngô và ngũ cốc là nguồn nguyên liệu để sản xuất protein đơn bào. Một vài loại dầu thô có chứa phần này chiếm khoảng 15%. fructose và sucrose. Tuy nhiên. 4.2%. Dịch chiết của một số loại quả nhƣ đủ đủ. Ở các nƣớc nhiệt đới. đƣờng hòa tan chiếm khoảng 7%.

và sản phẩm của quy trình này đƣợc sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi. Methanol với vai trò là nguồn carbon để sản xuất protein đơn bào có nhiều ƣu điểm vƣợt trội hơn so với n-paraffin. Sau khi nuôi cấy. thu các tế bào ở phần dịch nổi. Sau khi chuẩn bị. 11 . đồng thời lấy ra một lƣợng vi sinh vật nhất định để đảm bảo cung cấp đủ oxy cho lƣợng vi sinh vật ở trong thùng nuôi cấy. trong đó nồng độ cơ chất có ảnh hƣởng lớn nhất. Lên men trên quy mô lớn để thu sinh khối của Methylophilus methtlotrophus từ nguồn cơ chất là methanol là phƣơng pháp đƣợc xây dựng để sản xuất protein đơn bào từ nguồn này. khử trùng môi trƣờng nuôi cấy và các thiết bị dùng để giữ môi trƣờng nuôi ở trạng thái sẵn sàng. Vì thế. Chế biến protein đơn bào thành thực phẩm Để sử dụng hiệu quả các protein vi sinh vật làm thức ăn cho ngƣời. nuôi cấy vi sinh vật ở điều kiện thích hợp trong môi trƣờng đã chuẩn bị. Việc loại bỏ lƣợng nƣớc là rất cần thiết để giữ các chất ổn định để lƣu trữ nhƣng lại không dễ thực hiện. Protein đơn bào cần phải đƣợc sấy đến độ ẩm 10% hoặc phải làm cô đặc lại và biến tính để đề phòng chúng bị hỏng. cần các điều kiện sau:  Giải phóng protein tế bào bằng cách phá hủy hay phân hủy thành tế bào. khí metan hay thậm chí một số hợp chất carbohydrate. nên việc biến đổi liên tục các yếu tố của môi trƣờng sẽ ảnh hƣởng đến sinh lý của tế bào. cần thu sinh khối vi sinh vật. Quá trình này đòi hỏi phải kiểm soát nồng độ carbon ở mức thích hợp cũng nhƣ cung cấp đủ oxy để duy trì điều kiện hiếu khí cần cho sự sinh trƣởng của vi sinh vật. các thiết bị cần thiết tƣờng đắt và không phù hợp với sản xuất ở quy mô nhỏ cũng nhƣ mở rộng sản xuất.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Mặt khác. Quy trình sản xuất protein đơn bào Quá trình lên men tạo sinh khối yêu cầu lựa chọn loại vi sinh vật đƣợc có giai đoạn sinh lý phù hợp. li tâm và dùng các màng bán thấm. ngƣời ta sử dụng phƣơng pháp nuôi cấy liên tục để có thể kiểm soát nguồn Carbon đƣa vào môi trƣờng. Tuy nhiên. bộ ổn nhiệt để điều hòa nhiệt độ. Ngƣời ta thƣờng thu sinh khối nấm men bằng cách li tâm. tách tế bào. còn đối với nấm sợi thƣờng thu bằng cách lọc. Hiện nay có nhiều phƣơng pháp để cô đặc dịch nuôi cấy nhƣ lọc. tinh chế và xử lý. 6. dụng cụ xác định pH và các thiết bị điều khiến khác để điều hòa các yếu tố cần thiết cho sự sinh trƣởng ở mức ổn định. lên men chìm và lên men trên pha rắn. Các phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng bao gồm: lên men nổi. methanol cũng là một nguồn chất đƣợc quan tâm. để lắng. 5. Vì đây là một quá trình phụ thuộc vào thời gian.

dùng phage.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp  Làm giảm hàm lƣợng axit nucleic trong tế bào. sử dụng các hạt nghiền Dùng sóng âm để phá hủy tế bào Nén tế bào Dùng áp suất cao ở nhiệt độ thấp Bảng 3: Một số phương pháp thường sử dụng để phá hủy thành tế bào vi sinh vật 6. Loại bỏ axit nucleic Các phƣơng pháp dùng để loại bỏ axit nucleic trong tế bào bao gồm phƣơng pháp xử lý hóa học và xử lý bằng enzyme. nghiền. tự phân hủy Dùng các phƣơng pháp vật lý: làm đông lạnh-để tan. Một số phƣơng pháp:  Tách axit nucleic bằng các rƣợu. Phƣơng pháp enzyme có thể dùng để thay thế phá hủy cơ học. do vậy. bẻ vụn. Phƣơng pháp phi-cơ học Xử lý hóa học: dùng axit. ngƣời ta sử dụng cả các enzyme nội bào và ngoại bào do các vi sinh vật khác tiết ra.2. Thủy phân thành tế bào nhờ enzyme có hiệu quả cao hơn do tác động đặc hiệu. bazơ. sốc thẩm thấu. các chất hòa tan. Mỗi phƣơng pháp đều có nhƣợc điểm là giá thành đắt và có thể ảnh hƣởng đến thành phần dinh dƣỡng trong tế bào. quá trình này diễn ra chậm hơn so với dùng phƣơng pháp cơ học hoặc hóa học.  Tách axit nucleic khỏi sinh khối vi sinh vật bằng kiềm ở nhiệt độ cao. 6.  Xử lý bằng anhydrid để biến đổi cấu trúc nucleoprotein ở nấm men. Phá hủy thành tế bào: Sản xuất Protein đơn bào Có thể phá hủy thành tế bào vi sinh vật bằng nhiều cách: ép. dùng áp lực hay phá hủy bằng sóng âm. 12 . ví dụ nhƣ lysinoalanine. tuy nhiên phƣơng pháp này có thể tạo ra các chất độc. muối. chất tẩy rửa Phân giải bằng enzyme: enzyme thủy phân.  Sử dụng các enzyme nuclease để phân giải axit nucleic. đặc biệt là đối với các nguyên liệu có thể bị bất hoạt do yếu tố cơ học. acid và kiềm. Ngoài ra ngƣời ta còn sử dụng các enzyme hay hỗn hợp enzyme để phân hủy từng phần hoặc hoàn toàn thành tế bào. Tuy nhiên. dùng nhiệt và sấy khô Phƣơng pháp cơ học Dùng áp lực cao Nghiền ƣớt. ngƣời ta thƣờng sử dụng phối hợp nhiều phƣơng pháp để có hiệu quả cao hơn.1.

 Vi sinh vật có hàm lƣợng protein tƣơng đối cao. Đôi khi hàm lƣợng axit nucleic cao này có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận hay bệnh gout.  Đôi khi sử dụng sinh khối vi sinh vật để làm nguồn thức ăn bổ sung có thể dẫn đến khó tiêu hoặc không tiêu hóa đƣợc. việc sử dụng các nguồn vi sinh vật hay sinh khối vi sinh vật làm thức ăn hay sản xuất protein đơn bào cũng có nhiều nhƣợc điểm cần phải khắc phục. Ưu điểm: Sản xuất Protein đơn bào  Vi sinh vật có tốc độ nhân đôi và tăng trƣởng nhanh.  Hàm lƣợng axit nucleic cao trong sinh khối khô của nhiều loài vi sinh vật cũng là một yếu tố gây ảnh hƣởng không mong muốn cho con ngƣời. Vì vậy.2.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp 7.1. 13 . khi chọn lựa một loài vi sinh vật để tiến hành sản xuất phải đảm bảo nó không chứa bất kì chất độc nào. bao gồm:  Nhiều loài vi sinh vật có thể tạo ra các chất gây độc cho cơ thể ngƣời và cơ thể động vật.  Các chủng vi sinh vật với năng suất cao cũng nhƣ thành phần chất dinh dƣỡng phù hợp có thể đƣợc chọn lọc và nuôi cấy với số lƣợng lớn trong điều kiện phòng thí nghiệm. 7. trong đó có một số nguyên liệu đƣợc tái sử dụng từ nguồn chất thải nông nghiệp hay công nghiệp. thậm chí gây phản ứng dị ứng cho ngƣời. vì nó cần có các chất điều khiển có độ tiệt trùng cao khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ƣu nhƣợc điểm của protein đơn bào. 7. thu sinh khối trong thời gian ngắn.  Khả năng chứa các hợp chất gây độc hay gây ung thƣ cho con ngƣời và động vật.  Sinh khối vi sinh vật dùng để thu protein đơn bào không phụ thuộc vào mùa cũng nhƣ biến đổi khí hậu.  Sản xuất protein đơn bào là một quá trình đắt tiền. Nhược điểm: Bên cạnh các ƣu điểm trên. đồng thời cũng có tiềm năng áp dụng ở quy mô công nghiệp.  Các vi sinh vật có khả năng sử dụng một số lƣợng nguồn carbon phong phú để tạo thành năng lƣợng.

ngƣời ta giải quyết vấn đề trên bằng cách sử dụng chủng Cellulomonas đột biến làm giảm hàm lƣợng cellulase trong tế bào. Trong nghiên cứu này. Số gam trên 100 ml nƣớc 0. tức là sự có mặt thừa của glucose (sản phẩm của quá trình phân giải cellulose bởi enzyme cellulase) sẽ làm giảm sự tổng hợp ra enzyme này.1 0.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào PHẦN II. ammoni nitrat.7H2O Dịch chiết nấm men Glucose Bảo quản môi trƣờng ở -20 oC trên thạch Bảng 4: Thành phần của môi trường cơ bản dùng trong thí nghiệm nuôi cấy chủng Cellulomonas đột biến Nguồn nitơ và cellulose: Ngƣời ta nghiên cứu 5 sử dụng 5 nguồn nitơ khác nhau bao gồm: ammoni bisulfat. tuy nhiên ure còn có thể đóng vai trò là chất điều khiển độ pH nên sự tăng trƣởng của tế bào ở nguồn nitơ này cao hơn. ure và natri nitrat thu đƣợc tốc độ tăng trƣởng của tế bào tƣơng tự nhau.05 0.05 0.1 14 .0) Chất hóa học NaNO3 K2HPO4 KCl MgSO4.1 0. Sản xuất protein đơn bào sử dụng chủng Cellulomonas đột biến [3] Cellulase là một hệ enzyme có hoạt động theo cơ chế kiềm chế bằng sản phẩm cuối cùng.05 0. MỘT SỐ QUY TRÌNH SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO 1. từ đó hạn chế sự sinh trƣởng của tế bào. ammoni bicacbonat. Quy trình: Môi trƣờng nuôi cấy cơ bản bao gồm các chất sau (tính theo số gam trên 100ml nƣớc máy ở pH=7.

Thu tế bào và sấy khô sinh khối vi sinh vật.96h trƣớc khi thu tế bào. Nuôi cấy trong vòng 72.09 m3/phút  Tốc độ lắc: 100 vòng/phút. bổ sung Avicel 0. Hình 1: Nuôi cấy liên tục . Các lô thí nghiệm đƣợc thể hiện trong bảng 5: Các thành phần Chế độ ít protein Lƣợng (g/kg) Chế độ Casein Chế độ Cellulomonas 573 Tinh bột ngô 633 578 15 . ngƣời ta thí nghiệm trên chuột bằng cách nuôi chuột bằng nguồn thức ăn có chứa sinh khối Cellulomonas và so sánh với các nguồn thức ăn khác.  Tốc độ phá bọt khí: 1800 vòng/phút  Áp lực 2 lb.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Cellulose đƣợc sử dụng dƣới dạng bột cellolose kết tinh (Avicel. FMC Corp.5 % và ure. Xác định hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng và phân tích thành phần các amino acid có mặt trong protein của vi sinh vật. chứa dung dịch cơ bản nhƣ trên nhƣng không có glucose. Sau đó. Điều kiện nuôi cấy:  Tốc độ dẫn khí vào: 0.) Nuôi cấy vi sinh vật trong nồi lên men dung tích 250l.

5 Bảng 5: Thành phần của các chế độ ăn thí nghiệm Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: Thành phần Protein (AA) Protein (N) Carbohydrate Chất vô cơ RNA DNA Năng lƣợng Nƣớc % khối lƣợng khô của tế bào 67.75 0.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Dextrose Hỗn hợp vitamin Hỗn hợp muối Avicel Dầu ngô Bột trứng Casein Cellulomonas Choline DL-Methionine Bột trứng đƣợc cho vào làm nguồn bổ sung protein 0.9 % tổng khối lƣợng của tế bào Bảng 6: Thành phần chất dinh dưỡng có trong Cellulomonas 16 .6 74 12 9.75 4.75 100 10 40 122 50 45a 100 100 10 40 122 50 Sản xuất Protein đơn bào 100 10 40 50 222 0.2 26 2 4.03 kilocalo/g 76.

8 2.2 a b Sản xuất Protein đơn bào Cần cho chuột đang lớn 6.8 4.3 3.0a 8.8 4.3 6.0 4.4 0.5 50.61 2.4 153.8.5 3.1 ± 0.8 2.6 3.4 Bảng 8: Thay đổi cân nặng.0 5.5 1.0 5.4 ± 0.2 4.1 163. có thể thấy rằng chủng Cellulomonas đột biến này có khả năng phân giải cellulose tinh thể để tạo thành một sản phẩm có chất lƣợng dinh dƣỡng 17 .0b Cellulomonas Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Tyrosine Threonine Valine 10.2 2.0 7.45 2.0 3.2 2.6 Lƣợng cho ăn Lƣợng N đƣa vào NPU (biểu thị mức sử dụng protein) (%) Ít protein Casein Cellulomonas 126.8 ⅓ đến ½ có thể đƣợc thay thế bởi cystein ⅓ đến ½ có thể đƣợc thay thế bởi tyrosine Bảng 7: So sánh thành phần axit amin cần cho chuột và thành phần axit amin trong Cellulomonas Chế độ ăn Thay đổi về trọng lƣợng cơ thể .7 29. lượng thức ăn và giá trị NPU ở các chế độ ăn thí nghiệm Từ các kết quả trên.0 6.0 23.4 2.2 3.6 5.7 5.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Axit amin Theo tiêu chuẩn của FAO _ _ 4.0 6.61 58.

Về giá trị dinh dƣỡng:  Nấm men rất giàu protein và vitamin. đặc biệt là các vitamin nhóm B. mà chúng lại có khả năng tăng sinh khối và các đặc điểm sinh lý phù hợp với điều kiện sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên thành phần các chất đặc hiệu của nấm men không phù hợp hoàn toàn với những nhu cầu sinh lý của động vật. Đồng thời. bia. Nấm men không có diệp lục và không thể sử dụng năng lƣợng mặt trời. Vì vậy chúng dinh dƣỡng bằng các hydratcacbon. 2. các vitamin. Nấm men đƣợc chú ý nhiều vì không những trong tế bào của chúng có nhiều chất dinh dƣỡng có giá trị. gluxit. Nhật v…v. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm men: Trong các nguồn protein sản xuất bằng con đƣờng vi sinh vật. phế liệu công nghiệp đƣờng. Sau đó vì lý do kinh tế.. men gia súc và men thực phẩm đƣợc sản xuất chủ yếu ở Đức là giống Torula utilis. các chất khoáng). Trong thế chiến thứ I. đã tiến hành rất nhanh trong lĩnh vực sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào và rẻ tiền này vào mục đích thu protein của nấm men và đã đƣa sản lƣợng nấm men trên thế giới ngày càng tăng. Ở Mỹ. Nấm men là tên chung để chỉ nhóm nấm có cấu tạo đơn bào. có thể thấy rằng Cellulomonas là một sinh vật có thể sử dụng an toàn và có nhiều tiềm năng để sản xuất protein đơn bào từ cellulose. trƣớc hết là đƣờng. nhƣ đã chỉ ra ở thí nghiệm nuôi chuột. Về đặc điểm lịch sử: Men gia súc đƣợc sản xuất đầu tiên ở Đức vào khoảng năm 1880. sinh sản bằng cách nảy chồi. sau đó Anh. dần dần ngƣời ta thay sacaroza bằng dịch thủy phân từ tinh bột và xenluza. Pháp . từ năm 1946 mới tổ chức sản xuất sinh khối nấm men. Lúc đó ngƣời ta dùng men bia (Saccharomyces cerevisiae). lipit. các axit nucleic. 18 . Trong tế bào nấm men có chứa hầu hết các chất cần thiết cho sự sống (protein.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào tốt. ngƣời ta nuôi cấy nấm men trên sacaroza để thu hồi sinh khối làm thức ăn cho ngƣời. các hydrocacbua. Con ngƣời đã sử dụng nấm men hoặc các sản phẩm hoạt động sống của chúng từ hàng nghìn năm nay. rƣợu … Năm 1968. Không một sản phẩm thực vật hoặc động vật nào có trong thành phần của mình một lƣợng các chất có tác dụng đặc hiệu nhƣ trong nấm men. nấm men đƣợc nghiên cứu sớm nhất và đƣợc áp dụng rộng rãi trên thế giới. Lúc đầu. Liên Xô là nƣớc đầu tiên xây dụng nhà máy sản xuất nấm men từ paraphin dầu mỏ. các enzim.

Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào  Sinh khối nấm men chứa khoảng 75-80% nƣớc. nhôm. Protein của nấm men chứa khoảng 20 axit amin không thay thế. hydro 5-7%. do đó tỉ lệ giữa các axit amin so với trọng lƣợng chung của các tế bào tăng lên gần 50% (tăng không thực chất). lƣu huỳnh.  Có khả năng phát triển nhanh. Các tiêu chuẩn để lựa chọn giống nấm men để sản xuất protein từ các nguồn hydrocacon:  Có khả năng đồng hoá nhiều nguồn cacbon khác nhau. Đến cuối. nhất là các loại pentoza (xiloza. magiê. Candida tropicalis. Các giống nấm men dùng làm thực phẩm cho ngƣời và thức ăn gia súc là: Endomyces vernalis. vitamin . 20-25% chất khô trong đó: cacbon 45-50%. kẽm. molipden.  Về tính chất protein của nấm men gần giống protein nguồn gốc động vật. Hansenula anomala. nitơ 7-10% (tƣơng ứng với 40-60% protein. số còn lại là canxi. vào thành phần môi trƣờng và điều kiện nuôi cấy. Mycotorula lipolytica. các nguyên tố vô cơ 5-10% (photpho và kali chiếm tới 95-97%) tổng lƣợng ro. bột xƣơng thịt và các sản phẩm động vật nói chung. Ngoài ra còn có một lƣợng rất nhỏ các nguyên tố mangan. Thành phần các axit amin của nấm men cân đối hơn so với lúa mì và các hạt ngũ cốc khác. trƣớc hết là glucogen tiêu hao nhiều nên giảm trọng lƣợng. sắt.  Trong đó thành phần quí nhất là protein. Sau 3 giờ phát triển. clo. Oidium lactic. tế bào già. major. kém chút ít so với sữa. oxy 25-30%. Torulopsis utilis var thermophilis. Torulopis utilis var. có sức đề kháng cao đối với nồng độ CO2. Torulopis utilis. bột cá. tổng hàm lƣợng các axit amin trong protein tăng lên 17% so với thời điểm ban đầu. 19 .. Saccharomyces cerevisiae. arabinoza) và các axit hữu cơ.  Sản lƣợng cao. Mycotorula japonica. Monilia candia.  Có thể phát triển tốt trên môi trƣờng có nồng độ chất khử cao. Dao động trong khoảng 40-60%. Candida arbores. Sau đó tổng hợp axit amin giảm xuống và giữ ở mức độ trên 40%.)  Kích thƣớc tế bào tƣơng đối lớn để dễ tách bằng li tâm. Sự thay đổi thành phần các axit amin trong thời gian nuôi cấy đƣợc nghiên cứu cho thấy thành phần của các axit amin thay đổi ở một giai đoạn phát triển: giai đoạn tiềm phát. silic.). Hàm lƣợng protein tuỳ thuộc vào từng loại giống. các chất dự trữ. bo. Hansenula suaveolens.. sinh khối chứa nhiều chất dinh dƣỡng có giá trị (hàm lƣợng protein cao. có nhiều axit amin không thay thế. cacbon .

Candida và Torulopsis. Rỉ đƣờng củ cải chứa nitơ hữu cơ năm lần cao hơn rỉ đƣờng mía. Candidas utilis. không độc. Cu. nhƣng một nửa là betain. B. nicotinic. 2. khí. hữu cơ và vitamin có giá trị. Đối với nguyên liệu là rỉ đƣờng. B1. Các chất phi đƣờng bao gốm các chất hữu cơ và vô cơ. Rỉ đƣờng mía còn chứa các nguyên tố khác với hàm lƣợng nhỏ nhƣ: Zn. Mo. nấm men thƣờng dùng là Saccharomysces cerevisiae.) là dạng nguyên liệu lý tƣởng nhất đến sản xuất protein đơn bào. rỉ đƣờng còn chứa một số chất vô cơ. Rỉ củ cải đường: Rỉ đƣờng củ cải chứa nhiều đƣờng sacaroza hơn rỉ đƣờng mía vì trong rỉ đƣờng củ cải hầu nhƣ không có một loại đƣờng chuyển hoá nào (có khi chỉ có khoảng 1%) trong khi rỉ đƣờng mía có thể chứa tới 15-25% hidrat cacbon của nó dƣới dạng đƣờng chuyển hoá.1. nƣớc rửa thô … Dịch chiết các loại trái cây có hàm lƣợng đƣờng cao ( nhƣ đu đủ…) Rỉ đường: Thành phần chính của rỉ đƣờng gồm: đƣờng. bã mía. Các chất hữu cơ có chứa nitơ của rỉ đƣờng mía chủ yếu là các acid amin cùng với một lƣợng nhỏ protein và sản phẩm phân giải của nó. qui trình công nghệ tƣơng đối đơn giản. Co. biotin và sản phẩm protein thu đƣợc hầu nhƣ sạch. rỉ đƣờng củ cải.. chất phi đƣờng và nƣớc. Các chất phi đƣờng vô cơ là các loại muối tìm thấy trong thành phần tro của rỉ đƣờng. 20 . Khả năng chuyển hoá của ba giống này rất cao và đa dạng.1. vì các nguyên liệu này chứa nhiều yếu tố kích thích sinh trƣởng.1. cặn rỉ đƣờng. ít làm biến đổi pH môi trƣờng. folic. B2 và đặc biệt là biotin. Mn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào  Chịu đựng đƣợc nhiệt độ tƣơng đối cao. 2. trong khi đó betain không có mặt trong rỉ đƣờng mía. Trong sản xuất nấm men thƣờng dùng các chủng thuộc ba giống Saccharmyces. Rỉ đƣờng đƣợc dùng làm các cơ chất cho nhiều quá trình lên men vì:  Giá thành rẻ hơn các nguyên liệu chứa đƣờng khác. Rỉ đƣờng rất giàu các chất sinh trƣởng nhƣ: acid pentotenic. Candidas tropicalis. Các nguyên liệu chứa sacaroza (rỉ đƣờng. Một số nguồn nguyên liệu thường sử dụng để sản xuất protein đơn bào. dung dịch đƣờng.  Ngoài đƣờng sacaroza. một thành phần không đƣợc Saccharomyces đồng hoá. Sản xuất protein đơn bào từ các sản phẩm chứa saccarose : Sản phẩm từ ngành công nghiệp chế biến đƣờng: (rỉ đƣờng mía.

Qua kết quả phân tích sinh khối thu đƣợc 34. rỉ đƣờng củ cải và rỉ đƣờng mía phải đƣợc xử lý tách biệt trong các khâu pha loãng.0% protein.1. Sau khi chuẩn bị xong môi trƣờng dinh dƣỡng. đồng thời bổ sung các muối khoáng cần thiết (nhƣ urê 0. dẫn đến hiệu suất thu nhận sinh khối nấm men thấp. KH2PO4 0. làm sạch với H2SO4 2% cắt thành khối và rửa lại với nƣớc khử trùng. Thƣờng pha loãng đến nồng độ đƣờng khoảng 5-6%. bỏ ruột và hạt. Sản xuất protein đơn bào từ dịch chiết đu đủ [4]: Đu đủ là loại cây trồng cho hàm lƣờng đƣờng rất cao. Nếu hệ keo không đƣợc phá sẽ gây thoái hoá tế bào. Hệ keo này tạo ra độ nhớt cao làm giảm khả năng hoà tan của oxy.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Rỉ đƣờng củ cải chứa axit pantothenic gấp 2-4 lần so với rỉ đƣờng mía. Sau đó bổ sung thêm nito. Thông thƣờng nó đƣợc axit hoá bằng axit sunfuric tới pH = 4 và đun nóng tới 120-1500C trong 1 phút để kết tủa một số chất vô cơ và chất lơ lửng.0%.2.35%. sacchride. Panneerselvam ta có đƣợc môi trƣờng nuôi cấy tối ƣu của nấm men trong môi trƣờng dịch chiết đu đủ .15%. Cần phải loại bỏ một phần các chất sinh trƣởng. 21 . 40. Dịch chiết đu đủ đƣợc dùng làm cơ chất sản xuất protein sử dụng Saccharomyces cerevisiae là loại nấm men có trong các quả đu đủ thối. Nuôi cấy tạo sinh khối Theo nghiên cứu trên.14% tro.003% lipids. dịch bã rƣợu ở giai đoạn nhân giống). Khi chuẩn bị phối trộn. 9. điều chỉnh pH. Ở lƣợng pha loãng 200ml nƣớc. lƣợng tế bào nấm men thu đƣợc là nhiều nhất. làm trong. và cho vào máy xay. dịch lọc qua vải lọc cho chảy vào thùng chứa vô trùng cung cấp nguồn đƣờng và protein thô. Quy trình xử lý rỉ đường Rỉ đƣờng cần đƣợc xử lý chút ít trƣớc khi nuôi cấy. Ca) và có thể phải thêm hỗn hợp các axit amin dạng protein thủy phân (dịch nấm men tự phân.54% độ ẩm và 0. Maragatham and A. Theo nghiên cứu của C. 2. tiến hành thanh trùng ở nhiệt độ 1200C. B2. Mg. Hệ keo trong rỉ đƣờng hình thành bởi protein và pectin. 0. môi trƣờng nuôi cấy có bổ sung thêm (NH4)2HPO4 và thử nghiệm với các nồng độ pha loãng môi trƣờng khác nhau để thu đƣợc nguồn sinh khối lớn nhất. trồng phổ biến ở nhiều nƣớc nhiệt đới. hệ keo trong rỉ đƣờng có ảnh hƣởng xấu đến quá trình lên men. làm cản trở quá trình trao đổi chất của tế bào nấm men. Ngoài ra. khử trùng rồi mới đƣợc phối trộn. dịch thải trong sản xuất nƣớc chấm. tăng trƣởng nhanh và năng suất cao. đun nóng. B1: Sơ chế Đu đủ đƣợc rửa sạch với nƣớc khử trùng và gọt vỏ.

48x102 5.28x108 9.23x105 4. 2.22x102 Bảng 9: Sinh khối Saccharomyces cerevisiae thu được ở các môi trường pha loãng ở nồng độ và thể tích khác nhau 2.14x108 Sản xuất Protein đơn bào Mẫu pha loãng Ngày nuôi 1 2 3 4 5 200ml 1. photpho (1. Thành phần gồm có protein. Dịch này hấp phụ nhiều O2 nên khi nuôi cấy nấm men có thể giảm mức cung cấp oxi tới 60% so với bình thƣờng.25x107 8.55x103 4.28x104 3. Candidas utilis. Bổ sung chất dinh dƣỡng vào dịch thải trên (nhƣ NH4+ và PO4--). đƣờng tổng số và axit amin đã đƣợc xác định và thấy rằng nó có đủ nguyên liệu hữu cơ và vô cơ để cho phép sử dụng nhƣ là một nguồn cơ chất trong sản xuất protein đơn bào.20x108 8.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Mẫu không pha loãng 9.16x103 600ml 7.63x108 4. Ngoài ra còn có linhin. chủng nấm men sử dụng là Cryptococus diffluens.30x103 8.51x108 4. Sản xuất protein đơn bào từ dịch kiềm sulfit Dịch kiềm sufit: Nƣớc thải các nhà máy giấy xenluloza theo phƣơng pháp sunfit gọi là dịch kiềm sunfit (SWL-Sunfit Waste Liquors) cũng là nguồn nguyên liệu tốt để sản xuất nấm men. một số khoáng chất. Nguyên liệu là kiềm sunfit.22x108 1.36x105 5.60x108 7. Thành phần hydrocacbon của nó chủ yếu là đƣờng pentoza. tro. Sản xuất protein đơn bào từ nguyên liệu sừng động vật [5] Sừng thu đƣợc từ lò mổ ở Erzurum đã đƣợc thủy phân bằng phƣơng pháp vật lý và hóa học. Candidas tropicalis.1. Dung dịch 22 .1.31x107 8. một loại đƣờng chỉ có nấm men mới chuyển hoá tốt.27x104 4. axit nucleic (10%)… Ngƣời ta tính rằng khoảng 5 tấn bột xenluloza để sản xuất giấy sẽ thải ra một lƣợng dịch kiềm sunfit chứa tới 180 kg đƣờng. phi xenluloza.8%). một số axit hữu cơ … Khi sử dụng dịch kiềm sunfit cần phải đƣợc làm nóng và thông khí trƣớc khi nuôi nấm men để loại bảo các yếu tố kiềm hãm (SO2 và furfurol). lipit (7-8%).3. điều chỉnh pH về khoảng 5 sẽ đƣợc môi trƣờng nuôi cấy nấm men khá tốt và lƣợng sinh khối nấm men sinh ra sau quá trình lên men có chất lƣợng đáng kể với các thành phần nhƣ sau: protein (46% chất khô).4. nitơ.27x106 400ml 7.73x104 3.

5. 3H2O (Difco. Sau đó đã đƣợc làm lạnh và điều chỉnh pH đến 7 bằng 10 N NaOH.4 9.7%. 6.8%.94 1. 7. Đƣợc lọc hai lần thông qua giấy lọc Whatman No. DNA 1. hỗn hợp đƣợc ủ ở 130oC trong 1 giờ và thêm vào 100 ml nƣớc khử ion. 3.1. Mỹ). 9 và 10%) trên tăng trƣởng của C. 2. sinh khối có chứa chất béo 5. Tạo môi trƣờng: 35gr bột sừng đã đƣợc ngâm tẩm với 50 ml dung dịch HCl 6 N.4 5.6 6. CHH đƣợc pha loãng để giảm nồng độ của chất ức chế.94% RNA.1% dịch chiết xuất nấm men (Difco. 4.1% KH2PO4. utilis và hàm lƣợng protein của nó là 6. pH của môi trƣờng đã đƣợc điều chỉnh đến 5 với 1 N HCl. Kết quả đã chứng minh rằng sừng có thể đƣợc sử dụng nhƣ là một nguồn cơ chất trong việc sản xuất protein đơn bào. đƣờng 1% (Oxoid. Các ảnh hƣởng của các nồng độ khác nhau (1. Anh) và 0.8 Bảng 10: Sinh khối thu được sau các khoảng thời gian khác nhau Thành phần Protein tổng số Lipit tổng số Ash RNA DNA g g-100 49. 5. Các dịch lọc đƣợc gọi là sừng thủy phân (CHH) và đƣợc lƣu trữ tại 4oC. Khối lƣợng tăng đến 400 ml bằng nƣớc khử Ion.4%. Mỹ). Các nồng độ khác nhau (1-9 và 10%) của CHH đã đƣợc làm giàu bằng cách thêm 0. Sinh khối có chứa tất cả các axit amin thiết yếu.53% và tro 9.7 5. Năng suất sinh khối của C. 5. Dịch pha loãng đƣợc gọi là dịch sừng (HB). Mặt khác.1. Vào cuối của giai đoạn này. Sản xuất protein đơn bào từ nguyên liệu dầu mỏ và khí đốt: 23 . Thời gian nuôi (h) 24 48 72 Sinh khối (g l-1) 3.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào thủy phân sừng thô đã đƣợc làm giàu bằng cách bổ sung chiết xuất nấm men. 8. Hỗn hợp ủ ở 80oC trong 24 giờ. utilis đƣợc điều tra và 4% của CHH (Horn Broth = HB) đƣợc tìm thấy là tối ƣu.53 Bảng 11: Tỷ lệ phần trăm thành phần sinh khối 2.8 g l-1 và 49.8 5. đƣợc tiệt trùng và sử dụng. glucose và KH2PO4.

không có độc tố và phải đƣợc động vật đồng hoá tốt. Chỉ những phần dầu mỏ nhất định mới đƣợc vi sinh vật đồng hoá nhƣ:  Các alkan (paraphin) với chiều dài chuỗi C10 . Mà nấm men có kích thƣớc tế bào lớn hơn vi khuẩn nên năng lƣợng cần thiết cho quá trình li tâm tách sinh khối ít hơn so với vi khuẩn sử dụng để đồng hoá metan.  Sử dụng n-parafin tinh khiết đƣợc tách từ mỏ dựa trên các nguyên tắc sang phân tử làm cơ chất có ƣu điểm là nguồn C bị tiêu thụ hoàn toàn và không để lại những cacbua hidro độc. phải chọn các chủng đáp ứng đƣợc các yêu cầu sau:  Có khả năng sử dụng tốt nguồn nguyên liệu hydrocacbua dùng trong sản xuất.C20  Các alkin. khi sử dụng làm nguồn carbon trong nuôi cấy dễ tạo thành hỗn hợp dễ cháy nổ. có thể sử dụng methanol thu đƣợc từ metan nhờ sự oxy hoá hoá học. chứa đầy đủ các axit amin cần thiết. hydrocacbon thơm. ví dụ nhƣ metan. anken. cho sản lƣợng cao trong thời gian ngắn. không đòi hỏi các yếu tố sinh trƣởng bổ sung trong sản xuất lớn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Vấn đề lựa chọn các chủng vi sinh vật có hoạt lực sinh tổng hợp cao để dùng trong sản xuất có một ý nghĩa quan trọng.4%. So với các tế bào sinh trƣởng trên glucoza thì nấm men nuôi trên cacbua hidro có màng tế bào dày hơn và có nếp nhăn.  Các parafin chuỗi ngắn còn lại trong phần dầu mỏ có nhiệt độ nóng chảy thấp. Methanol có những ƣu điểm sau:  Methanol dễ tan trong nƣớc nên có thể dùng ở nồng độ cao hơn (2-3%). 24 . Tính kinh tế cao hơn. Cơ chế của sự hấp thụ ankal cho đến nay cũng chƣa đƣợc làm sáng tỏ đầy đủ. Phần lớn các chủng nấm men có sản lƣợng cao trên cơ chất hydrocacbua đƣợc phân lập từ những mẫu đất và bùn ở những nơi có mỏ dầu hoặc chung quanh các nhà máy chế biến dầu mỏ. vì vậy để khắc phục những nhƣợc điểm đó.  Có đặc điểm hoá học và nuôi cấy ổn định. Trong công nghiệp sản xuất protein từ dầu mỏ và khí đốt.  Có thể dùng nấm men để đồng hoá methanol.. Đối với các khí đốt. có hàm lƣợng protein cao. Tuy nhiên các tế bào này không gặp khó khăn gì trong việc hấp thụ những cơ chất không tan trong nƣớc đƣợc bổ sung vào môi trƣờng với nồng độ 2 .  Nhu cầu oxy của sự đồng hoá methanol là thấp hơn.  Sinh trƣởng nhanh chóng.

. Nếu dùng gỗ thì thƣờng phải thuỷ phân bằng axit sunfuric. Monolia. lactosa. protein. Hansemula. Trong trƣờng hợp dùng nấm men Saccharomysces cerevisiae thì có thể kết hợp chƣng cất thu lấy cồn từ dịch thải sau khi tách sinh khối. 2. Trƣớc hết cần phải thuỷ phân xenluloza bằng axit hoặc bằng enzim.  Nƣớc thải của nhà máy chế biến sữa. lõi ngô. phần còn lại gọi là nhủ thanh có chứa lactoza. Các chủng nấm men thƣờng đƣợc sử dụng là Candida. một số vitamin và muối khoáng.utilis và C. lipit 4-5%. Đối với nguyên liệu tinh bột hay nƣớc thải tinh bột.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Tuy nhiên dùng methanol có nhƣợc điểm sau: Sản xuất Protein đơn bào  Methanol đắt hơn nhiều so với metan hoặc khí thiên nhiên.  Bột ngũ cốc: là nguồn sản xuất sinh khối nấm men rất tốt. Endomyces. còn gọi là nhũ thanh (lactoserum): trong quá trình lên men lactic để chế biến phomat. Nếu sử dụng lactoserum (nhũ thanh sữa) thì chủng nấm men đặc chủng là Torula cremoris. rơm. Chủng nấm men C.pseudotropical rất thích hợp trong môi trƣờng trên đây. dùng chủng nấm men tƣơng ứng là Endomycopis fibuligera hoặc phối hợp giữa Endomycopis với Candidas tropicalis. axit lactic. Nhƣ vậy trong dây chuyền công nghệ cần phải trang bị thêm bộ phận chƣng cất. rạ bã mía. axit béo.6. Dịch ly tâm đƣợc đƣa vào hệ li tâm tách (separator) và dịch thải sau khi đƣợc tách ra đƣợc chuyển đến khâu chƣng cất. lacto khoảng 23%.1. Ngƣời ta chọn chủng nấm men thích hợp để có thể thuỷ phân đƣợc liên kết β-galactozidaza và thu đƣợc sinh khối nấm men dạng khô có thành phần protein thô khoảng 32%.  Thu hoạch đƣợc lƣợng sinh khối tế bào từ methanol thấp hơn từ metan. Bột hoặc tinh bột dùng vào mục đích này trƣớc tiên phải tiến hành thuỷ phân bằng axit hoặc bằng enzim của mầm mạ hoặc enzim của vi sinh vật để biến các polysacarit thành các dạng đƣờng mà nấm men có thể đồng hoá đƣợc. Cytomyces. T. Sản xuất protein đơn bào từ một số nguồn nguyên liệu khác  Các nguồn xenluloza thực vật (gỗ.) đƣợc chú ý nhiều trong sản xuất nấm men. Debaryomyces. sau khi kết tủa cazein ra khỏi sữa. Scopuloriopsis. 25 .

2. Tuỳ từng loại nguyên liệu và chủng vi sinh vật nuôi cấy. Quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm men 2. dung dịch đƣợc đem đi thanh trùng để loại bỏ vi sinh vật gây hại và bổ sung muối vô cơ để tạo thành môi trƣờng dinh dƣỡng. cần đƣa vào môi trƣờng nguồn nitơ. Nguyên liệu từ rỉ đƣờng: Rỉ đƣờng sau khi đƣợc xử lý nhƣ trên sẽ pha loãng với nƣớc khử trùng. kali.2. 2. Dùng parafin thì khâu tách nấm men có thể bỏ bớt khâu tẩy rửa bằng dung môi hữu cơ vì thực tế paraffin đƣợc nấm men sử dụng hoàn toàn. Ly tâm để tách lấy sản phẩm. magiê. Qui trình công nghệ sản xuất sinh khối nấm men cụ thể từ dầu mỏ thô và parafin tinh khiết cũng tƣơng tự nhau.2. Quy trình chung Sản xuất Protein đơn bào Môi trƣờng nuôi cấy chiết xuất từ các thành phần khác nhau đƣợc sử dụng để nuôi nấm men thu sinh khối.2. Sau đó tiến hành pha chế môi trƣờng. 2. nguồn photpho là supephotphat. Nguyên liệu từ dầu mỏ. Lấy phần kết tủa ở dƣới và sấy khô. Quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm men trong công nghiệp Ở đây. Tuy nhiên dùng dầu mỏ thô thì đòi hỏi qui trình công nghệ phức tạp hơn.3. Mg – MgSO4. Có thể dùng amoniac 26 . lấy ví dụ quy trình sản xuất protein đơn bào trong công nghiệp từ nguyên liệu là xenluloz Xử lý nguyên liệu và chuẩn bị môi trƣờng Đối với các nguyên liệu ban đầu dùng để sản xuất protein đơn bào từ nấm men cần phải đƣợc xử lý sơ bộ. K–KCl. Nấm men đã đƣợc nhân giống sẽ đƣợc nuôi trong môi trƣờng trên để thu sinh khối. 2.2. Tách lấy sinh khối bằng phƣơng pháp ly tâm.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp 2. Nguyên liệu tinh bột Từ nguyên liệu tinh bột hoặc có chứa xenlulose đƣợc thủy phân bằng enzyme xenluloza hoặc amilaza tạo môi trƣờng dinh dƣỡng để nuôi thu sinh khối. ngoài nguồn cơ chất cơ bản là nguồn cacbon ra. photpho.1.1. 2.2.1.2. Quy trình áp dụng cho từng loại nguyên liệu như sau: 2.1.2. có các thành phần môi trƣờng thích hợp.2. Nói chung. phần dịch thải bỏ. Thành phẩm đƣợc tách ra khỏi dịch nuôi cấy bằng phƣơng pháp ly tâm và sấy khô. Nguồn nitơ thƣờng là các muối sunfat.2. mặc dù giá thành tƣơng đối rẻ hơn. các nguyên tố khoáng khác nữa.1.

có nhiều vitamin nhóm B (trừ vitamin B12): tiamin. rồi pha loãng đến một nồng độ đƣờng thích hợp cho nấm men và tùy theo yêu cầu mà bổ sung các muối vô cơ. Trong quá trình lên men còn cần nguồn chất sinh trƣởng nhƣ cao ngô. Bọt và sinh khối tràn ra ngoài đƣợc thu gom lại đi xử lý bằng phƣơng pháp tuyển nổi (flotation) rồi đƣa đi li tâm qua các máy li tâm tách (Seprator). Trong tế bào nấm men kể cả vi khuẩn. Tách sinh khối thu đƣợc nhờ quá trình lên men trên.8–5. Thu hồi sinh khối: Bọt và sinh khối tràn ra ngoài trong quá trình lên men đƣợc tách trƣớc tiên theo phƣơng pháp tạo thành bọt cùng với sinh khối trào ra ngoài rồi đƣa đi li tâm tách. axit niconitic. điều chỉnh pH đến 4.2– 4. nhờ đó các chất ức chế dạng bay hơi nhƣ fucfurol. đặc biệt rất giàu tiền vitamin D2 (ergosterin). Sau đó. Ở các bể làm trong thƣờng có các cách khuấy và ống thông khí. riboflavin. Vì vậy trƣớc khi đóng gói sản phẩm sinh khối nấm men đƣợc chiếu tia tử ngoại để vitamin hoá sản phẩm. chƣng cất thành cồn ethanol. Sau khi đã đƣợc trung hoà và làm trong.2 bằng axit sunfuric hoặc axit clohydric (đối với môi trƣờng rỉ đƣờng thì pH là 4. cao nấm men.5-0. hoặc các dịch thuỷ phân khác … Các thành phần môi trƣờng đƣợc hoà tan. nhiệt độ 179-190oC trong các bể chứa lớn. 27 . Thực vật đƣợc thủy phân bằng H2SO4 nồng độ 0. dịch lỏng còn nóng sẽ đƣợc làm nguội đến nhiệt độ 30 – 32 oC. cô đặc ở chân không. lọc bỏ cặn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào để giữ pH xác định. dịch thải sẽ đƣợc tinh chế. Dƣới ánh sáng tia tử ngoại (tia cực tím) ergosterin sẽ chuyển thành vitamin D2. SO sẽ đƣợc loại bỏ.6%. đƣợc trung hòa bằng sữa vôi và làm trong.5). axit folic. Sinh khối đƣợc đƣa vào sấy ở máy sấy 2 trục hoặc sấy phun.

Thiết bị cô đặc chân không. Chỉ khác nhau về bƣớc tổng hợp môi trƣờng nuôi cấy ban đầu. 6. Sấy phun. Thùng chứa men. Thùng chứa men trước khi sấy. 18. Li tâm tách I và II. nồng độ paraffin trong môi trƣờng ban đầu là 1. 9. 7. Thùng tàn trữ Về cơ bản đối với các loại nguyên liệu khác sản xuất protein từ nấm men cũng dựa trên các bƣớc nhƣ trên. và 8. 4. Bình điều chỉnh nhiệt liên tục. 14. 5. Bình tách khí. 28 . 2. Riêng quy trình sản xuất từ khí đốt có nhiều khác biệt. 17. cụ thể nhƣ sau: Quá trình nuôi cấy:  Parafin nóng (50-600C) đƣợc liên tục cho vào thùng lên men. 12. 10. Thiết bị tạo chân không.  Sự tích tụ sinh khối nấm men trong thời gian nuôi cấy có thể thực hiện trong hai nồi lên men: Lên men chính: ở nồi thứ nhất. Bơm.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Hình 2: Mô tả quy trình sản xuất protein từ nấm men trong công nghiệp Chú thích: 1. 16. đƣợc thổi khí mạnh. 13.5 -2 % thể tích. 15. Thùng tập trung men trước khi cô đặc. 11. Thùng chứa men đặc. Bơm nước. 3. Thùng tuyển nổi. Nồi lên men. Cát xiclon.

chiếm đến 50% thành phần.6 . có thể ở trị số pH thấp hơn để tránh tạp nhiễm. chúng ta thấy có những điểm giống và khác nhau sau đây:  Nuôi cấy nấm men trên môi trƣờng chứa paraphin thƣờng phải thổi khí mạnh gấp 2. RHM Foods ( 10. Penicillium. Rhizopus. Có chứa vitamin nhóm B. Hiện nay chỉ có một số cơ sở sản xuất nhƣ United Parer rills ở Phần Lan. 3. Các lý do sử dụng nấm mốc để sản xuất protein:  Sản phẩm tạo thành có dạng sợi nhƣng dễ dàng chuyển thành các dạng kết cấu khác  Nấm mốc có thời gian tồn tại khá lâu trong hệ thống tiêu hóa  Protein thu đƣợc rất lớn. dị dƣỡng.  Khi sinh trƣởng trên hydrocacbua. Tuy nhiên. nó vẫn có nhƣợc điểm là:  Tốc độ tăng trƣởng chậm hơn so với các vi sinh vật khác  Có nguy cơ gây ô nhiễm  Một số loài có chứa chất độc nên cần đƣợc sàng lọc kỹ. nguyên liệu chính là nƣớc sunfit. Các giống nấm mốc có hàm lƣợng protein cao là Fusarium.000tấn/năm) đều ở Anh.000tấn/năm ) và Tate anotty1 (4.  Sự sinh trƣởng của vi sinh vật trên hidrocacbua phụ thuộc vào pH cũng giống nhƣ khi nuôi trên môi trƣờng sacaroza (pH = 5-6). Aspergillus. nấm mốc ít đƣợc dùng trong sản xuất protein. nấm men toả nhiệt hơn và yêu cầu về thanh trùng không chặt chẽ nhƣ khi nuôi trên môi trƣờng sacaroza. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nấm mốc: Nấm mốc là những cơ thể đa bào.000tấn/năm. chứa chừng 30-60% protein.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Lên men phụ: có thổi khí nhƣng yếu hơn. công suất 10. Sản xuất Protein đơn bào Nếu so sánh quá trình lên men sinh khối trên môi trƣờng chứa parafin với môi trƣờng hydratcacbon. 29 . Hoại sinh trên môi trƣờng giàu chất hữu cơ.  Chi phí sản xuất thấp.2. Tuy vậy. Hàm lƣợng metionin và tryptophan thấp. Nhƣ đã nói.8 lần so với khí nuôi cấy nấm men trên môi trƣờng hydrat cacbon. còn có các axit amin khác tƣơng tự nhƣ protein tiêu chuẩn của FAO.

Theo M. các enzim. sử dụng amoni sunphat làm nguồn nito. vỏ dƣa chuột. methionine chiếm 1% so với protein thô.1.Zajic [6]. trừ isoleucine. vì vậy phải chú ý khâu sấy ngày sau khi đã tách sinh khối ra khỏi dây chuyền công nghệ. ngƣời ta có thể thu đƣợc sinh khối hệ sợi gần 17% các chất chứa nitơ. 2. Các phần thừa này đƣợc rửa sạch và đem đi khử trùng ở 121OC và áp suất 15 Psi trong 15 phút. axit xitric … dƣới dạng sản phẩm phụ của nhà máy. gần 10% protein tiêu hoá. vitamin. Nhƣợc điểm của sinh khối nấm mốc thu theo phƣơng pháp này là nhanh bị hƣ hỏng. đã phân lập đƣợc từ nƣớc từ chủng mốc thuộc chi Graphium.5% chất xơ … sinh khối này có thể sử dụng trong chăn nuôi. trong quá trình sản xuất các chất kháng sinh. Khan và cộng sự [7]. Kết quả thu đƣợc là hệ nấm phát triển trên dịch đu đủ là thu đƣợc sinh khối lớn nhất.5 30 . chủng này có chứa tới 52% protein. Trong công nghiệp kháng sinh. metan và đã đƣợc nuôi trong môi trƣờng chứa hỗn hợp hai nguyên liệu này để thu sinh khối. lysine chiếm đến 7. enzim có trong đó vào những mục đích khác nhau. nguyên liệu đƣợc cho vào các đĩa petri đã khử trùng và cấy Rhizopus oligosporus. trong đó có 16 axit amin. Các tấm sau đó đƣợc ủ ở 28 ± 1 º C trong 5-7 ngày. Sản xuất protein đơn bào từ rác thải nông nghiệp từ phần bỏ đi của quả Phần rác thải trong nông nghiệp. 3. Sau khi tăng trƣởng. Các giấy tờ lọc có chứa các sợi nấm đã đƣợc sấy khô ở 90 ± 2 º C trong 24 giờ để loại bỏ độ ẩm. thân. Ngƣời ta vẫn thƣờng thu hệ sợi nấm mốc. trong số đó các chất chứa nitơ đồng hoá khoảng 14%. các axit amin không thay thế khác đều có hàm lƣợng tƣơng đƣơng với protein tiêu chuẩn. Rhizopus oligosporus có khả năng phát triển trên các phần bỏ đi của quả nhƣ: phần thừa từ đu đủ. nhằm sử dụng protein.2. vỏ quả lựu và cùi dƣa hấu. Sản xuất protein đơn bào từ chất thải công nghiệp: Sản xuất Protein đơn bào B. cụ thể là những phần không sử dụng làm thực phẩm của quả. 2% chất béo. Sử dụng các loại này có thể dùng làm môi trƣờng tạo protein từ nấm mốc sẽ đem lại nguồn dinh dƣỡng rất lớn và có thể góp phần bảo vệ môi trƣờng. sợi nấm đƣợc lọc trên giấy lọc (Whatmann số 1) và rửa sạch bằng nƣớc cất để loại bỏ các hạt nếu có. Cơ chất Phần thừa của đu đủ Sản phẩm sinh khối (mg/100g của cơ chất) 59. Sau khi đƣợc làm mát. Chủng mốc này có khả năng đồng hoá etan.Volesky và H. rễ sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý tốt.7%.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp 3.

đã có nhiều nghiên cứu để việc tìm ra nguồn protein thay thế sử dụng nhƣ là nguồn cung cấp thức ăn trƣớc tình trạng không đủ nguồn protein cung cấp trong tƣơng lai. carbohydrate.1. Trong những thập niên gần đây.2 Bảng 12: Mô tả sinh khối thu được từ các môi trường khác nhau của Rhizopus oligosporus 4.1. đây có lẽ là nguyên nhân khiến chúng đƣợc coi là nguồn protein thay thế vô cùng phong phú. thánh phần protein chiếm lƣợng đáng kể (có thể nói là nhiều nhất) trên cả trọng lƣợng tế bào. chẳng hạn nhƣ các nhóm di dƣỡng nhƣ nấm. 31 . hay tảo và một số vi khuẩn quang hợp. giá trị dinh dƣỡng là một danh sách dài các chất cần thiết. Phân tích thành phần hóa học. Nhóm vi sinh vật quang hợp.0 51. bắt đầu từ các nguồn vi sinh vật khác nhau.1. các chất vi lƣợng. Tuy nhiên..Nguồn nguyên liệu từ các vi sinh vật quang tự dƣỡng không chỉ có protein mà còn có hằng loạt các chất dinh dƣỡng cần thiết khác. carbohydrate từ các loại vi sinh vật quang hợp khác nhau đã đƣợc công bố (Bảng 13). chất khoáng. trong bữa ăn hằng ngày của chúng ta. Nhiều phân tích về các thành phần hóa học cơ bản nhƣ lipid. vì thế. cho đến nay.6 43. các công nghệ tiên tiến trên toàn thế giới đã đƣợc sử dụng trong sản xuất đại trà các tvi sinh vật quang tự dƣỡng. Khái niệm protein đơn bào (SCP) đƣợc dùng để chỉ việc sản xuất protein từ sinh vật lƣợng hay sinh khối. Nhìn chung. protein..Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Vỏ dƣa chuột Vỏ dứa Hạt lựu Cùi dƣa hấu Sản xuất Protein đơn bào 57. vitamin. không chỉ có protein mà còn có các chất dinh dƣỡng khác nhƣ chất béo. 4.3 48. Một số quy trình sản xuất protein đơn bào từ nhóm vi sinh vật quang hợp 4.nguồn cung cấp protein.

Spirulina 11. Đặc tính của protein sản xuất từ các vi sinh vật quang hợp.1. Và Scenedesmus obliquus và các khuẩn thuộc họ Cyanophyta nhƣ Spirulina sp. Tuy nhiên.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Bảng13: Thành phần hóa học trong các VSV quang hợp Tuy nhiên. Tảo xanh Scenedesmus cũng có kích thƣớc tƣơng tự nhƣng gồm cụm 4 tế bào với nhau. 4. chỉ một vài loài chính đƣợc chọn để sản xuất trên quy mô lớn.2. Bảng 14 thể hiện thành phần acid amin có mặt trong một số loại tảo và vi khuẩn quang hợp với một số mẫu thực phẩm giàu protein hằng ngày và hàm lƣợng hợp lí theo thiêu chuẩn của WHO/FAO. Do đó. nhân thực và có đƣờng kính từ 5-10µm.5% và Dunaliella 6%. ví dụ nhƣ tảo lục Chlorella sp. hệ số tiêu thụ (DC) và NPU (the net protein utilization= BVxDC). gây ra nhứng vấn đề trong việc tiêu dùng hay sử dụng sinh khổi từ tảo. dạng sợi. quang hợp và chiều dài có thể đạt tới 0. Có 3 chỉ tiêu đánh giá về protein trong tảo và vi khuẩn quang hợp đó là định lƣợng giá trị sinh học (BV). các thành phần của tế bào nhƣ cellulose chiếm tới 10% trọng lƣợng khô.5m. Chất lƣợng của protein đƣợc đánh giá qua thành phần. các amin. xoắn ốc. Spirulina và Anthrospira là những sinh vật đa bào. ngoài những thành phần kể trên. vì đây là những phần con ngƣời và các động vật không nhai lại không thể tiêu hóa đƣợc. glucosamine và các vật liệu cấu tạo thành tế bào… Theo nhƣ thống kê thì hàm lƣợng nito không chứa trong protein của Scenedesmus obliquus là 12%. tuy nhiên ngày nay chũng đƣợc xếp vào nhóm vi khuẩn do cấu trúc nhân sơ. tỷ lệ và sự có mặt của các acid amin có trong nó. và Anthrospira sp. các 32 . Trƣớc đây ngƣời ta đánh giá hàm lƣợng protein từ tảo thông qua việc thủy phân sinh khối tảo và định lƣợng hàm lƣợng nito tổng số. chúng trƣớc đây đƣợc phân loại vào tảo xanh. Chlorella là tảo đơn bào hình cầu. Chính vì vậy mà hàm lƣợng protein đƣợc đánh giá quá cáo trong khi thực tế nguồn nito còn có trong các acid nucleic.

Ứng dụng và vai trò của protein từ tảo và vi khuẩn quang hợp. điều này đặc biệt áp dụng với nguồn protein từ có nguồn gốc từ các vi sinh vật quang hợp. không những thế. và thậm chí nhiều loại còn cao cấp hơn so với protein thực vật thông thƣờng. Bảng 15: So sánh một số chỉ số về hàm lượng protein trong một số loài tảo. Bảng 14: Các thành phần aminoacid trong tảo và một số thực phẩm. 4. đây thực sự là những thực phẩm đầy hứa hẹn với những protein mới. Các thử nghiệm đã chứng minh không có bất kì tác hại nào của nguồn protein này với sức khỏe con ngƣời.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào phƣơng pháp hiệu quả làm phá vỡ tế bào để thu lấy protein cũng nhƣ thành phần khác là cần thiết để cho các enzyme tiêu hóa. Các mặt hàng thực phẩm muốn đƣợc coi là an toàn cho ngƣời tiêu thụ phải trải qua các bƣớc thử độc tính.1. Nhìn chung là chất lƣợng các loại protein từ nhóm này là nhƣ nhau. nêu ra những vai trò quan trọng trong quá trình chế biến sinh khối của các vi sinh vật quang hợp (Bảng 15). màu sắc xanh và vị tanh của nó. Có nhiều nghiên cứu về ảnh hƣởng của việc xử lí sau thu hoạch trên khả năng tiêu thụ của nhiều loại tảo bằng PER ( protein efficiency ratio) trong sinh khối đã xử lí. nhƣng dạng tảo khô lại không đạt đƣợc tầm quan trọng đáng kể nhƣ các thực phẩm khác. Vấn đề chính là do các loại này bột. làm hạn chế sự kết hợp của tảo với các thực phẩm 33 .3. Mặc dù chƣa làm lƣợng protein cao.

viện nghiên cứu công nghệ môi trƣờng quốc gia (NEERI) Nagpur đã phát triển kĩ nghệ nuôi cấy tảo trong hệ thống ao thải giàu oxy (Hình 3) 34 . Một lƣợng lớn các giá trị dinh dƣỡng và độc hại chỉ ra sự thích hợp của các sinh khối tảo nhƣ là nguồn bổ sung dinh dƣỡng thay thế nguồn protein thông thƣờng nhƣ thịt. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sản xuất sinh khối. Nhiều thử nghiệm đƣợc tiến hành nhằm cải biến hay tổ hợp lại các vật liệu từ tảo hay các vi khuẩn quang hợp với các mặt hàng thực phẩm phổ biến bằng các cách nhƣ nƣớng. cá. chẳng hạn nhƣ trong chăn nuôi gia cầm khi trộn tảo vào khẩu phần ăn hay là việc sử dụng các vi tảo trong nuôi trồng thủy sản. Mặc dù đây là những sinh vật quang tự dƣỡng có thể phát triển một cách tự nhiên. trộn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào thông thƣờng. ngày nay trên thi trƣờng có rất nhiều thực phẩm chức năng có thành phần là các vi tảo. tảo đƣợc nuôi cấy trên quy mô lớn trong các ao nƣớc thải giàu oxy trong điều kiện ánh sang mặt trời hay hệ thống chiếu sáng nhân tạo để mở rộng không gian sản xuất. đậu tƣơng… Hiện nay. Ấn Độ… Ở Ấn Độ. Việc sử dụng tảo làm thức ăn cho động vật ngày càng phổ biến. Ứng dụng trong sản xuất SCP Chính vì những đặc điểm và vai trò của các vi sinh vật quang hợp kể trên mà chúng đƣợc áp dụng với các quy mô lớn trong việc sản xuất nguồn protein hay thế.2. Mexico.. 4. cần có những đầu tƣ trong công nghiệp với các quy trình tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa năng suất. Đức. đƣợc đóng gói bán nhƣ là thuốc chữa chống lại mọi chứng bệnh. nhƣng để đem lại hiệu suất lớn. Thời gian chiếu sáng Cƣờng độ ánh sáng Nguồn cung cấp CO2 Nguồn nito Các tế bào đang phát triển để duy trì các tế bào trong trạng thái lơ lửng Sự nuôi lấy sinh khối tảo bắt đầu từ nhiều nƣớc nhƣ Nhật Bản.tuy nhiên thì cũng rất khó khăn. nhào trộn đều bột và mùi trở nên khó chịu hay khi trộn vào mì khiến nó có màu nâu không bắt mắt…Tuy nhiên. trừ các bệnh do suy dinh dƣỡng protein. Ở một số quốc gia. mà thực chất là thu đƣợc càng nhiều sinh khối của chúng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện tối ƣu cho chúng phát triển. Chăng hạn nhƣ chỉ có thể có một lƣợng nhỏ tảo cho vào bánh. việc áp dụng nguồn dinh dƣỡng này đem lại cho nhà chăn nuôi nguồn lợi kinh tế lớn.

ví dụ nhƣ Spirulina sp. Sản xuất SCP từ vi khuẩn quang hợp thuộc chi Spirulina. Các phƣơng pháp phân tách và ly tâm cũng cho phép ly tâm.  Những lợi ích từ SCP Spirulina: Việc nuôi tạo sinh khối Spirulina đam lại nhiều lợi thế hơn so với Chloralla và Scenedemus bởi những lí do sau: 35 . canxi hydroxide và các polymer có tính cation đƣợc thêm vào môi trƣờng nhƣng chúng không stheer tách ra khỏi các tế bào thu đƣợc. loại nƣớc và làm khô. kết tủa và ly tâm cộng với sự kết tủa và ly tâm đi kèm với kết tủa nhƣng không khả thi về mặt kinh tế.2. Chúng có khả năng nữa là cố định đƣợc nguồn nito từ khí quyển. Các tế bào đƣợc thu hồi bằng cách ly tâm (phân tách). ít khó khăn hơn vì chúng sống trôi nổi trên bề mặt nƣớc vi tế bào chúng chứa các không bào chứa đầy khí. nhóm vi khuẩn quang hợp.1. Vì thế phƣơng pháp này đảm bảo việc ứng dụng các sản phẩm SCP trong thực phẩm và chăn nuôi. Việc thu hoạch các Cyanobacteria. Trong quá trình xử lí chúng sẽ đƣợc làm khô với khí nóng tạo ra dạng bột mịn. Đôi khi 1 số chất kết tủa nhƣ nhôm sunfat. kết quả tạo nên các thảm tảo nổi.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Hình 3 :Sơ đồ dòng nuôi cấy tảo trong các bể nước thải có sự oxy hóa và khả năng ứng dụng của sinh khối tảo Việc thu hoạch sinh khối tảo có nhiều vấn đề bởi vì sự lắng xuống của các tế bào ở đấy và việc pha trộn môi trƣờng nuôi cấy. 4.

Có rất ít khả năng bị nhiễm trong pha sinh trƣởng của Spirula khi mà nó sinh trƣởng trên môi trƣờng pH kiềm. Nó chƣa tỷ lệ protein dễ tiêu hóa cao (62-72%).Chỉ cần làm khô trong nhiệt là có hiệu quả vì vách tế bào mỏng. làm đồng nhất và khử trùng. . ở độ cao 2200m so với mặt nƣớc biển. Lƣợng thu đƣợc sẽ đƣợc đem lọc. 36 . vitamin. 4. trong khí đó làm khô bằng cách phun sấy là yêu cầu bắt buộc với Chlorella và Scenedesmus.1.Là dạng sợi nên Spirulina có thể đƣợc thu hoạch bằng các phƣơng pháp đơn giản và ít tốn kém hơn nhƣ dung màng lọc nylon hay cotton . Đây có thể coi là nhà máy cho sinh khối tảo lớn nhất. Sự nuôi cấy và sản xuất của Spirulina.1. các aminoacid và các chất dinh dƣỡng khác (bảng 16) Bảng 16: Thành phần các chất dinh dưỡng có trong Spirulina sp. pH 8-11 . Tuy nhiên. vẫn còn một vài trƣờng hợp thu sinh khối với mục đích kinh tế từ các khu tự nhiên.Spirulina có tính tiêu hủy cao do thành mỏng và hàm lƣợng acid acetic thấp (4%). dạng môi trƣờng nuôi cấy bán tự nhiên bao gồm việc thu sinh khối xuyên suốt ngày đêm và sinh khối tảo tăng gấp đôi chỉ trong 3 đến 4 ngày. Sản xuất tự nhiên Hầu hết các hệ thống sản xuất thƣơng mại đều dựa trên các hệ thống kênh nông nơi mà môi trƣờng nuôi đƣợc mix đều bởi các bánh chèo.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào . Ví dụ nhƣ ở Mexico những năm 1967 vẫn còn thu vớt sinh khối của Spirulina maxima từ khu vực hồ Texcoco. a.Các sợi Spirulina nổi lên trên mặt nƣớc do có các không bào khí. .Không gây tác dụng phụ cho con ngƣời cũng nhƣ động vật khi sử dụng.2. vì thế vấn đề thu hoạch đơn giản hơn. trong môi trƣờng cận nhiệt nơi mà nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 18oC. phơi khô. . rất tốn kém.

Cu. vẫn phải khẳng định rằng SCP ở những hồ này hoàn toàn tốt cho dinh dƣỡng của cá hay 1 số động vật. chất lƣợng nƣớc.platensis (AMR 730) đƣợc giữ giống và nuôi trƣớc trong môi trƣờng Zarrouk. 20. 2006) Tiến hành: Chuẩn bị chủng S. 50 và 70%). Chuẩn bị các môi trƣờng pha loãng sử dụng ADE và các điều kiện nuôi cấy. b. 10. P.5 . Cl. các chất rắn hòa tan (10-60g/lít) . Mg. Co.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Mặc dù các hồ này là điều kiện lí tƣởng cho sự phát triển của tảo. nhƣng vẫn có những yếu tố tự nhiên không kiểm soát đƣợc dẫ tới hàm lƣợng dinh dƣỡng thấp. Môi trƣờng ADE đƣợc sử dụng với các độ pha loãng khác nhau: 5. Thành phần thu hồi của môi trƣờng ADE và Zarrouk đƣợc chỉ ra trong Bảng 17. nhiệt độ (30oC). kích cỡ ủ. P. 37 . Se) Sau đây là một số môi trƣờng tối ƣu cho sự phát triển của chủng nhằm sinh khối lớn nhất. pH 8. N. 30.5-10. Ca and Fe.  Sử dụng nƣớc thải nhà máy rƣợu đƣợc phân giải kị khí (ADE) để sản xuất Spirulina platensis (ARM 730) ( Rajeev Kaushik. tốc độ khuấy. K và 1 số chất dinh dƣỡng khác. Môi trƣờng ADE là môi trƣờng có đủ hàm lƣợng N. Na. Zn. môi trƣờng Zarrouk đƣợc sử dụng nhƣ là môi trƣờng đối chứng. Có tám yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến chất lƣợng của Spirulina: cƣờng độ ánh sáng. K. vi lƣợng (C. Nuôi cấy quy mô phòng thí nghiệm. Ở đây. Ni. S. Tuy vậy. các chất đa lƣợng.

0. Định lƣợng protein. Môi trƣờng đƣợc lắc 2 lần 1 ngày cho đến khi thu hồi sinh khối.5ml NaOH 1N đƣợc cho vào dịch mẫu. chu trình 12/12 giờ sáng tối. môi bình lắc này đƣợc ủ với chủng đƣợc lấy từ môi trƣờng ban đầu với OD từ 0. Màng lọc khô cùng với sính khối sinh vật đƣợc làm lạnh trong máy dessicator và cân. đun cách thủy 5 phút và protein đƣợc định lƣợng theo phƣơng pháp Lowry 38 . Định lƣợng khối lƣợng khô đƣợc thực hiện bởi việc lọc 25ml mẫu chủng đã đồng nhất qua màng lọc Whatman (đƣờng kính 4cm).23µg chlorophyll/ml và ủ trong 2 tuần ở nhiệt độ khoảng 30oC .8.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Bảng 17: Thành phần hóa học của môi trường ADE và Zarrouk Pha loãng 3 lần mỗi loại ADE và chỉnh pH đến 9 với NaOH 1N và đựng trong các bình lắc.1 ở 560nm và 0. mật độ ánh sáng 2500 lux đƣợc lấy từ các tube huỳnh quang trắng lạnh. Phƣơng pháp phân tích: Dịch nuôi cấy đƣợc dồng nhất bằng máy làm đồng nhất trƣớc kho mẫu đƣợc đánh giá các thông số khác nhau. Chlorophyll tổng số đƣợc định lƣợng màu sắc bằng 10ml dịch đồng nhất với 95% methanol. Màng lọc đƣợc làm khô trong không khí và chuyển sang nhiệt độ 80oC trong 4-6 giờ.

nồng độ 75% chỉ ra ít nhất và cao nhất vẫn thuộc loại 50%. Giới hạn về lƣợng Nito trong môi trƣờng ADE phản ánh sự thấp của nồng độ protein.3 Sinh khối thu đƣợc ở ADE 50% cao hơn so với môi trƣờng đối chứng. Ngoại trừ nồng độ 50% ADE. Hàm lƣợng C tổng số trong mẫu 5.0. 20 % đƣơc chỉ ra ở mức trung bình nhƣ môi trƣờng đối chứng. BOD.2. 39 .10. sử dụng hồn hợp chloroform và phenol (2:1) và đƣợc định lƣợng ở 628nm bằng phản ứng với sulfophosphovanilin. và tổng lƣợng nito trong môi trƣờng ADE đầu tiên và dƣ thừa sau khi nuôi cấy Spirulina đƣợc định lƣợng qua sử dụng SPSS cho Window version 10. nồng độc ao hơn của ADE có lẽ không thích hợp cho sự phát triển của chủng. Bảng 18: Các thông số sinh trưởng và thành phần hóa học sau khi nuôi cấy 14 ngày chủng S.platensis trong môi trường có nồng độ ADE khác nhau và môi trường đối chứng.TOC. Tổng lƣợng C đƣợc định lƣợng bằng thang chuẩn glucose. Kết quả: Các thông số thu đƣợc trong bảng III. Hàm lƣợng TOC và sinh khối tăng dần trong các dịch pha loãng khác nhau (550%). các nồng độ khác đều có hàm lƣợng protein thấp hơn mẫu đối chứng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Hàm lƣợng lipid đƣợc định lƣợng với các thiết bị Soxhlet. vì thế mà thu đƣợc ít sinh khối.1.

platensis cao hơn so với môi trƣờng Zarrouk và khi nồng độ ADE giảm. ngoại trừ nồng độ ADE 50%. các nồng độ khác đều thu hồi lƣợng lipid thấp hơn. ngƣời ta lập mối quan hệ giữa khối lƣợng sinh khối và sự giảm các chỉ số dựa trên việc nuôi cây trên những nồng độ ADE khác nhau thu đƣợc. (Bảng 18) Sự giảm BOD. plantensis 40 . Hình 4:Sự biến động tỷ lệ C/P cho thấy ảnh hưởng của nồng độ ADE Hình 5: Sự giảm phần trăm N. (Hình 5) Ở đây. Vì ánh sáng không đổi nên hàm lƣợng lipid tạo ra phụ thuộc nồng độ ADE. điều này có ý nghĩa trong việc xử lí nƣớc thải bị ô nhiễm N. TOC và tổng lƣợng N đƣợc nhận thấy trong môi trƣờng còn lại sau nuôi cấy chủng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Tỉ lệ C/P khi nuôi S. Đặc biệt chú ý ở nồng độ ADE 50% ứng với 1. C và BOD trong môi trường ADE nuôi cấy S. hàm lƣợng N trong nƣớc có sự giảm đáng kể. tỷ lệ C/P cũng giảm (Hình 4) Không có sự khác biệt về lƣợng chlorophyll thu đƣợc.23 mg/ml. So với mấu đối chứng.

1. trong đó thay đổi về nồng độ Nito khác nhau: 0. platensis với số đo OD. Phƣơng pháp phân tích: Nồng độ sinh khối đƣợc đinh lƣợng ở OD 670nm để tạo 1 thang chuẩn liên quan dến khối lƣợng khô S. Nhìn chung thì ở 30 độ thu đƣợc sinh khối lớn hơn 37 độ.Xo)/ti với P= sản lƣợng( mg/l/ ngày) Xo là lƣợng ban đầu (mg/l) và Xi là lƣợng thu đƣợc tại thời điểm I và ti là thời gian giữa Xo và Xi. 41 .2. Sử dụng ánh sáng huỳnh quang 40W cung cấp 31. cứ 24h lại lấy mẫu ra bằng kĩ thuật vô trùng.35µmol photon m-2s-1 .4. lọc. Kết quả: Sự sinh trƣởng ở 30 độ và 37 độ đƣợc chỉ ra trong hình III. platensis LEB 52 và nuôi cấy trong môi trƣờng trên ở 2 mức nhiệt độ khác nhau: 30 và 35 độ C. Hàm lƣợng đƣợc tính bằng phƣơng trình P= (Xi. Cho đến ngày cuối nuôi cấy. Để xem xét sự thay đổi của sinh khối. sau đó sẽ đƣợc dùng để định lƣợng mẫu nhanh. Lipid đƣợc định lƣợng nhờ sử dụng phƣơng pháp Folch bằng sửu dụng hỗn hợp 2 chloroform: 1 methanol. môi trƣờng nhân lên cho mỗi thí nghiệm phân đoạn.250.15g/l. Các hợp chất phenol đƣợc định lƣợng bằng methanol . ly tâm 15000rpm.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Sản xuất sinh khối và các hợp chất thực phẩm chức năng bởi Spitulina platensis dƣới điều kiện nhiệt độ và nito khác nhau ( Luciane Maria 2005) Tiến hành: Chuẩn bị môi trƣờng Zarouk nhƣ trên. Môi trƣờng đƣợc mix đều và thông khí sử dụng không khí đƣợc lọc theo luồng 170l/giờ cung cấp bởi bơm. Chuẩn bị chủng S. làm đông khô và giữ ở -20oC cho định lƣợng protein. một trong 2 mẫu đƣợc thu hồi và 1 mẫu khác tiếp tục đƣợc sục khí CO2 vào. Chủng S. Protein đƣợc định lƣợng bằng phƣơng pháp Kjeldahl. platensis LEB 52 đƣợc nuôi cấy trong bể lên men ánh sáng 20l với lƣợng ban đầu là 14l và sinh khối là 0. 1. theo sau bởi sự chia các hexane và kết tuả các chất không phải phenol với Ba(OH)2 và ZnSO4. Tổng lƣợng phenol đƣợc định lƣợng bằng máy đo OD với phƣơng pháp Folin sử dụng tyrosine nhƣ là thang chuẩn. 2 tube kính đƣợc đƣua qua điểm dừng của bể. Việc nuôi cấy đƣợc duy trì trong nhà kính dƣới ánh sáng 12h sáng/ 12 h tối ở 2 điều kiện nhiệt độ nêu trên.0625. lipid và các hợp chất phenol.875 và 2500g/l. rửa với nƣớc cất để loại bỏ muối tan.

875g/l ở cả 2 loại môi trƣờng.250 . hợp chất phenol đƣợc chỉ ra trong Bảng 19. lipid và các phenolic. Nồng độ sodium nitrate 0. Platensis trong môi trường có nồng độ sodium nitrate khác nhau (a) 30 độ C (b) 35 độ C.625 . tuy nhiên ở cùng nồng độ đó. Giá trị p chỉ ra nồng độ của sodium nitrate trong môi trƣờng Zarrouk và có ảnh hƣởng đến sự sản xuất protein .875 and 2. sinh khối và µmax cao hơn ở 35 độ. Hình 6: Mật độ sinh khối của S. 1. sản lƣợng ở 450h (P450) và hàm lƣợng protein. lip. 1. Nhìn chung.500 g /l Bảng 19: Phân tích các giá trị khác nhau khi điều chỉnh từng yếu tố và tích hợp cả 2 yếu tố nhiệt độ và nồng độ nito Hàm lƣợng protein thu đƣợc cao nhất ở nồng độ 1. trong khi nhiệt độ có ảnh hƣởng lên tất cả các biến số. nhiệt độ 35 độ lại cho hàm lƣợng protein cao 42 .Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Các giá trị: tốc độ sinh trƣởng tối đa (µmax) khoảng thời gian của phase cấp số nhân (∆t) .

43 .(a) protein (b) lipid (c) các hợp chất phenol. Nhƣ vậy.) Nồng độ lipd nhìn chung ở 35 độ cao hơn 30 độ và ở 2 nồng độ cuối gần nhƣ tƣơng tự nhau.5g/l. Hàm lƣợng phenol ở 30 độ có sự dao động lên xuống qua các nồng độ nhƣng cao nhất ở nồng độ cuối trong khi đó . platensis phát triển và cho các sản phẩm hàm lƣợng cao ở 35 độ C với nồng độ sodium nitate ở 1.875g/l hay 2. ở 35 độ hàm lƣợng này nhìn thấy rất thấp ở 2 nồng độ đầu tiên và tăng vọt lên ở 2 nồng độ cuối với giá trị tƣơng đƣơng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào hơn (hình 7. Hình 7: Hàm lượng các chất trong môi trường nuôi cyy có nồng độ nito khác nhau dưới ảnh hưởng nhiệt độ khác nhau. trong thí nghiệm này. chủng S.

viên…) Các loại thuốc điều trị tự nhiên: sử dụng nhiều trong phòng ngừa các bệnh.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Việc sản xuất Spirulina đƣợc nuôi cấy trên các quy mô lớn hơn. nên có thể duy trì mái tóc khỏe mạnh… hay sắc tố phycocyanin giúp tạo 44 . Ứng dụng của SCP Spirulina Nhƣ nguồn thực phẩm bổ sung protein. 2. giảm lƣợng đƣờng trong máu của bệnh nhân tiểu đƣờng do có axit gamma linoleic… là nguồn cung cấp vitamin A giúp sáng mắt và có chứa các carotene nhƣ là chất chống ung thƣ… Hình 8 Một số mô hình nuôi trồng Spirulina Trong mĩ phẩm: do sản phẩm Spirulina có chứa hàm lƣợng protein và vitamin A và B cao. nhƣ giảm tỷ lệ cholesterol trong cơ thể.2.1. 4. có thể xây dựng lên các trang trại tốn kém hay cũng có thể nuôi trên các bể xử lí nƣớc thải (Hình 8). Các sản phẩm chức năng (ví dụ nhƣ thực phẩm dùn cho ngƣời bị béo phì hay là các sản phẩm cung cấp vitamin dƣới dạng bột.

toàn bộ lô nuôi cấy của tảo đang phát triển sẽ phải đƣợc lắp trong ánh sáng nhân tạo hoặc trong bóng râm để sản xuất với hiệu quả quang hợp tối đa.B2 gấp 35 lần sữa . Từ đó. sau Spirulina. Chlorella đã không đƣợc thu hoạch dễ dàng với giá rẻ nhƣ dự đoán của 40 năm trƣớc đó.không tốt hơn nhiều so với cây trồng thông thƣờng. đƣờng kính khoảng 2-10 μm và không có tiên mao. 4. nó sẽ phải đƣợc trồng trong nƣớc có gas. thuộc về ngành Chlorophyta.Vitamin A gấp 5.Chất xơ gấp 1.Canxi Gấp 1. 6% chất béo(Axit béo) . để đƣợc nhƣ sản xuất nhƣ trên thế giới sẽ yêu cầu. nó sẽ không chứng minh đƣợc hiệu quả kinh tế trên thị trƣờng. Mặc dù việc sản xuất của Chlorella nhìn đầy hứa hẹn và có liên quan đến công nghệ sáng tạo. và một lƣợng nhỏ các khoáng chất để tái sản xuất. gây khó khăn trong việc lấy các chất dinh dƣỡng. ngũ cốc.B1 gấp 1.8 lần cà rốt . ánh sáng mặt trời. Một quy trình phức tạp và nhiều chi phí.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào các son môi và mặt nạ dƣợc thảo của Nhật… chúng có thể thay thế các chất trong thuốc nhuộm mà gây ung thƣ.Sắt gấp 13 lần gan lợn. yêu cầu thu hoạch theo vụ mùa và sẽ cho ra Chlorella một nguồn thực phẩm hữu hiệu đƣợc nghiền thành bột.5 lần khoai lang . Trong thực tế. nghiên cứu cho thấy rằng sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.Thông qua quang hợp nó phát triển nhanh chóng chỉ cần lƣợng khí carbon dioxide.Chlorella có màu xanh lá cây nhờ sắc tố quang hợp chlorophyll -a và b trong lục lạp.5% . Để thực tế hoá.3 lần men vô cơ . Chlorella chỉ chiếm 2. Chlorella có dạng hình cầu.Tảo có chứa 65-68 % protein.2. nó kém thành công hơn trên thị trƣờng thực phẩm phục vụ cho sức khỏe. Ngoài ra đối với Chlorella. 45 . nƣớc.  Thành phần hóa học: . 17% đƣờng (glucan). chi phí sản xuất sẽ rất lớn. Sau một thập kỷ thử nghiệm. Chlorella còn không tận dụng đƣợc các lợi ích của ánh sáng mặt trời nhƣ dự đoán. 45 lần nho . Ngoài việc hiệu quả sản xuất kém.2. Sản xuất SCP từ tảo Chlorella Tảo Chlorella là một chi của tảo xanh đơn bào.6 lần sữa Đây là loại tảo cũng đƣợc sản xuất phổ biến rộng rãi. Trong cuộc cạnh tranh với Spirulina và các sản phẩm nhƣ đậu nành. Các nhà khoa học trong những năm 1960 đã phát hiện rằng con ngƣời và động vật không thể tiêu hóa Chlorella ở trạng thái tự nhiên do nó có các thành tế bào.

kích cỡ dài 3. Đo pH bằng máy đo pH.( N.65m và rộng 2. 46 . Các phƣơng pháp phân tích: Chlorophyl đƣợc định lƣợng bằng phƣơng pháo tiêu hủy của Jejjery và Humphrey (1975). Sự sinh trƣởng đƣợc đánh giá qua việc đếm các tế bào nhờ máy huyết tốc kế ( Haemocytometer). 4. Tách chiết và định lƣợng β carotene theo Shaish (1992). Thu hồi sinh khối sau 30 ngày. cool daylight 6500K0 và mật độ 2000lux theo 12/12 giờ sáng tối. Các chất dùng để ủ tảo đƣợc thêm vào và sinh trƣởng với sự kích ứng 3 lần trong ngày. Các bể nuôi cấy ngoài trời đƣơc thiết kế với thành dày 0. Một kilo môi trƣờng đƣợc chuẩn bị bằng khóa lọc nƣớc va chú ý để độ sau của môi trƣờng không quá 15cm. Sự mất nƣớc do bay hơi đƣợc kiểm soát thƣờng xuyên. 2009) Tiến hành: Chủng đƣợc nuôi cấy trên môi trƣờng Bold Basal (BBM) và nuôi cấy ủ trong 15 ngày ở 24 độ trong phòng điều nhiệt và đèn không huỳnh quang lạnh (Phillips 40W. tổng lipid đƣợc tính toán theo Bligh và Dyer (1959). tổng lƣợng C đƣợc xác định theo phƣơng pháp anthrone và tổng lƣợng protein đƣợc xác định theo Lowry.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào nhiều phƣơng pháp đã đƣợc phát triển để phá vỡ thành tế bào này để chế biến thành các chất dinh dƣỡng có sẵn cho tiêu hóa. Sự nuôi cấy và sản xuất tảo Chlorella Đã có nhiều nghiên cứu trong việc tạo đƣợc sinh khối lại tảo này cao nhất và ít tốn kém nhất.2. 2. Tảo đƣợc nuôi trong môi trƣờng CFTRI với nhiệt độ ử khoảng 30 đến 40 độ và vòng quay ngày đêm tự nhiên (20000-75000 lux).  Nghiên cứu nuôi cấy sinh khối của Chloralla Vulgaris và hiệu quả thu hồi sinh khối bằng phƣơng pháp giá thành thấp.1. Kết quả: Các mẫu đƣợc lấy 5 ngày/ 1 lần và số lƣợng tế bào đƣợc định lƣợng trên máy.25m.3. Mohan.44m. sâu 0.

( hình 9) Hình 9 Sự phát triển của Chloralla Vulgaris Nồng độ pH tăng trong suốt thời gian nuôi cấy (hình 10) Hàm lƣợng các sắc tố cũng đƣợc chỉ ra trong hình 11 và 12. Tê bào ở pha tĩnh 2-3 ngày trƣớc khi giảm xuống 495*104 tê bào/ml ở ngày thứ 30. 47 . thời điểm mà thu đƣợc lƣợng protein và carbohydrate nhiều nhất. 15) Định lƣợng số lƣợng vi khuẩn có trong môi trƣờng nuôi cấy. với hàm lƣợng chlorophyll a giảm dần.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Ở ngày đầu tiên. Hình 10 Trong khi hàm lƣợng protein và carbohydrate tăng lên trong suốt quá trình nuôi cấy. có 85*104 tê bào/ml và tăng dần lên 221*104 tê bào/ml ở ngày thứ 5. đặc biệt là hàm lƣợng C tăng mạnh từ ngày thứ 25 đến ngày 30 thì một sự giảm đáng kể hàm lƣợng lipid đƣợc nhìn thấy (Hình 13. vào pha log lƣợng tế bào lên tới 1224*104 tê bào/ml ở ngày thứ 25. nhận thấy khi số lƣợng tảo tăng thì số lƣợng vi khuẩn giảm và ngƣợc lại (hình 16) Nhƣ vậy. trong khi đo hàm lƣợng β carotene lại cao nhất ở 25 ngày. 14. trong nghiên cứu này đã chỉ ra sự phát triển của tảo mạnh nhất là thời gian nuôi cấy 25 ngày.

Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Hình 11 Hàm lượng Chlorophyll a Hình 12 Hàm lượng Catotenoid Hình 13 Hàm lượng protein tổng số Hình 14 Hàm lượng carbohydrate Hình 15 Hàm lượng lipid Hình 16: Sự phát triển của vi khuẩn trong Chloralla Vulgaris 48 .

3ml môi trƣờng lên men lỏng hòa tan trong 100ml nƣớc cất. Subculture và seed cuture: 0.5g glucose đƣơc hòa tan trong 100ml nƣớc cất và 0. 20% Phosphorous. Sản lƣợng sinh khối và nồng độ cuối cùng đƣợc mô tả theo Ogbonna và Tanaka (1996). Nuôi cấy hỗn hợp: Nuôi cấy tự dƣỡng: 0. 0. Nồng độ tế bào cuối cùng : X= Xf – X0 .0012% Molybdenum.S với S0. Xf . Kết quả: Hình 17 và 18 chỉ ra đặc điểm tốc độ sinh trƣởng của mỗi hệ thống nuôi cấy đơn của tảo hợp Euglena gracilis và Chlorella sorokiniana. 0. Chuẩn bị môi trƣờng lên men lỏng bao gồm: 20% Nitrogen.1% Magnesium. 0. ds= S0. Sản lƣợng sinh khối: Yield= dx/ds với dx= X.1ml mỗi subculture đã đƣợc ủ thêm bào 100ml môi trƣờng I và lắc nhiệt độ phòng 25 độ bên ngoài hộp đƣợc chiếu sáng với 4 đèn huỳnh quang trong 480 giờ. Friday.25ml môi trƣờng lên men lỏng.X0 trong đó tƣơng ứng là lƣợng tế bào ở 480 giờ và 0 giờ.0012% C0balt EDTA và 0.0755% Copper EDTA. 0. Môi trƣờng I: 0.X0. Phƣơng pháp phân tích: sự sinh trƣởng của tế bào đƣợc định lƣợng bằng sắc huyết kế ở 5 ngày. Kết quả cho thấy sau 480h 49 .25ml môi trƣờng lên men lỏng hòa tan trong 100ml nƣớc cất.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào  Nuôi cấy hỗn hợp Euglena gracilis và Chlorella sorokiniana: phƣơng pháp sản xuất sinh khối tảo trên diện rộng (Emmanuel T.5ml mỗi seed cuture đƣợc ủ với mỗi bình trên dƣới ánh đèn huỳnh quang ở 4 góc phòng trong 2 tuần. 0. khử trùng 121 độ /15 phút và làm lạnh ở 25 độ.0315% Boron. 0. khử trùng 121 độ /15 phút và làm lạnh ở 25 độ. Môi trƣờng II: 0.0755% Manganese EDTA. Nuôi cấy tự dƣỡng: 0. khử trùng 121 độ /15 phút và làm lạnh ở 25 độ. Lƣợng nhƣ nhau 2 chủng trên đƣợc ủ vào mỗi môi trƣờng và nuôi cấy trong cùng điều kiện.0755% Zinc EDTA.1ml mỗi subculture đã đƣợc ủ thêm bào 100ml môi trƣờng I và lắc nhiệt độ phòng 25 độ trong bóng tối trong 480 giờ. Sự tiêu thụ glucose đƣợc tính bằng glucose peroxidase theo Ogbonna (1997). Nuôi cấy dị dƣỡng: 0. S tƣơng tự là lƣợng cơ chất ban đầu và cuối cùng.1ml mỗi subculture đã đƣợc ủ thêm bào 100ml môi trƣờng II và lắc nhiệt độ phòng 25 độ bên ngoài hộp đƣợc chiếu sáng với 4 đèn huỳnh quang trong 480 giờ. 20% potassium.15% Iron EDTA. 0. 2010) Tiến hành: Chuẩn bị 2 chủng tảo nói trên. 0.

64*105 tế bào/ml và 37.8*105 tế bào/ml Hình 17: Tốc độ sinh trưởng của Euglena gracilis trong hệ thống nuôi cấy tự dưỡng. nồng độ của Euglena trong cả 3 loại nuôi cấy đạt 8. Nồng độ của Euglena trong cả 3 50 . dị dưỡng và hỗn dưỡng Hình 19 và 20 chỉ ra đặc điểm tốc độ sinh trƣởng của hệ thống nuôi cấy hỗn hơp của tảo Euglena gracilis và Chlorella sorokiniana.2*105 tế bào/ml. 1. sorokiniana trong hệ thống nuôi cấy tự dưỡng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào nuôi cấy. trong khi ở Chlorella đạt tới 27.9*105 tế bào/ml. dị dưỡng và hỗn dưỡng Hình 18: Tốc độ sinh trưởng của C.8*105 tế bào/ml.7*105 tế bào/ml và 44. 33.

có thể thấy rõ ràng là trong hệ thống nuôi cấy đơn và kép.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào loại nuôi cấy đạt 16. trong khi ở Chlorella đạt tới 39.1*105 tế bào/ml. sorokiniana trong hệ thống nuôi cấy kép Nhƣ vậy. Hình 20: Tốc độ sinh trưởng của C. Hình 19: Tốc độ sinh trưởng của Euglena gracilis trong hệ thống nuôi cấy kép. tốc độ sinh trƣởng của tảo Chlorella là cao hơn hẳn.3*105 tế bào/ml và 47.7*105 tế bào/ml và 61*05*105 tế bào/ml tƣơng ứng nhƣ thế. dị dƣỡng và hỗn hợp. 50.7*105 tế bào/ml tƣơng ứng trong tự dƣỡng.4*105 tế bào/ml. 27. Trong các điều kiện nuôi cấy tính riêng cho 51 .

Việc nuôi cấy kep 2 chủng đem lại hiệu quả lớn nhất cho sự sinh trƣởng của mỗi loài..ARN) và các axit amin. Chlorophyll còn có tác dụng giúp tiêu hóa tốt và làm đẹp da. Do có nhiều sợi Xenlulô( chất xơ) nên giúp tiêu hoá tốt duy trì sự khoẻ mạnh của đƣờng ruột.F(Chlorella grow factor).G.F. nhờ vậy giúp cơ thể đào thải độc tố này ra ngoài. Ứng dụng của SCP Chlorella Giải độc :Nhờ có lớp màng thớ(sporopolleine).2.G có thể coi là nguồn tập trung năng lƣợng: các thí nghiệm ở các vận động viên thể thao cho thấy chỉ với một liều dùng duy nhất. thuốc trừ sâu. C. có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. thúc đẩy quá trình bài tiết.G.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào mỗi loài thì kiểu nuôi cấy tự dƣỡng mang lại năng suất thấp nhất trong khi nuôi cấy kiểu hỗn dƣỡng lại cho kết quả cao nhất.F. 4.Nhân tố sinh trƣởng của Chlorella :Nằm trong nhân của Chlorella. Một số nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung Chlorella có tác động tích cực đối với việc giảm của nồng độ dioxin trong sữa mẹ và nó cũng có thể có tác dụng tốt đối với trẻ đang bú bằng cách tăng lƣợng IgA trong sữa mẹ. Tăng sức đề kháng tự nhiên: Với C. 2. Chlorophylle: Làm sạch và cung cấp oxy: Chlorella rất giàu Chlorophylle.G.F.F. tăng cƣờng sửa chữa ở các mô bị phá hủy và bảo vệ khỏi tác nhân gây ung thƣ. Tăng khả năng chịu đựng và sự dẻo dai: C.G là cơ sở di truyền của Chlorella. chất nhuộm màu. chẳng hạn nhƣ sản xuất chất cách điện. lƣợng chlorophylle cao. thuốc diệt côn trùng và các hóa chất bảo vệ thực vật hay của polychlorinated biphenyls (PCBs) là nhóm hóa chất đƣợc cho là gây ra các bất thƣờng về gen ở cá.G là một hỗn hợp đƣợc tạo thành từ các vitamin. C. 52 . Vitamin và khoáng chất: Tăng cƣờng sức sống: trong đó phải đặc biệt kể đến vai trò của vitamin B6. Hiệu quả probiotic và cân bằng hệ vi khuẩn ruột: Số lƣợng vi khuẩn Lactobaccilius tăng lên nhờ sự có mặt của C. sơn và cao su. thành phần giúp cung cấp oxy cho các mô và làm sạch đƣờng ruột. Do vậy hiệu quả probiotic( lợi ích về sức khoẻ do vi khuẩn có ích đƣợc nuôi cấy mang lại) đƣợc phát huy. Chlorophyll có tác dụng tốt với các loại bệnh thiếu máu khác nhau. tác dụng khả năng chịu đựng và dai sức có thể duy trì trong 10 tiếng sau đó. chlorella có thể hấp thu đƣợc các kim loại nặng. C.F. Chlorella tham gia vào quá trình làm tăng bạch huyết bào T( thuộc hệ miễn dịch của cơ thể). B12 và phốt pho có tác dụng củng cố hệ thần kinh và cải thiện giấc ngủ. chất làm dẻo trong nhựa. đƣợc dùng trong hàng trăm ứng dụng công nghiệp và thƣơng mại.2. các nucleoit (ADN. Hàm lƣợng sắt cao trong Tảo lục giúp tăng cƣờng chức năng tạo máu..

Một nghiên cứu khác tìm thấy tăng cƣờng chức năng mạch máu ở chuột cống cao huyết áp liều uống cholera. Những chất này có khả năng loại bỏ các gốc tự do thông qua tác dụng chống Oxy hóa. giúp tăng cƣờng sản phẩm của các khu hệ sinh vật trong đƣờng tiêu hóa. xốp xƣơng. Dioxin. và cũng là nguồn bổ sung dinh dƣỡng rất tốt cho trẻ lƣời ăn. Sự bổ sung Tảo lục tiểu cầu vào sản phẩm tảo xoắn Spirulina đã làm tăng thêm rất nhiều lần tác dụng tẩy độc cơ thể do các kim loại nặng. mỡ máu cao hay gan nhiễm mỡ. vitamin E. đồng thời sắt. kích thích quá trình sửa chữa ở các mô. Threonine … Rất quan trọng cho trẻ nhất là trẻ thiếu sữa mẹ. làm chậm sự lão hóa của tế bào. 53 . huyết áp cao. Các bác sỹ ở Nhật Bản đã chữa trị thành công nhiều ca viêm loét dạ dày chỉ với Chlorella với một loại thuốc chống dƣ axit. Chlorella có chứa chất chống lão hóa nhƣ β carotene. Tảo lục khi đƣợc hấp thu vào cơ thể có tác dụng: Tăng cƣờng interferon. Chlorella có tác dụng làm giảm huyết áp. tăng oxy cho tế bào não. trợ tiêu hóa. gan thận và ruột. béo phì. Điều đặc biệt là nó không làm giảm huyết áp bình thƣờng mà chỉ phát huy tác dụng này ở những trƣờng hợp huyết áp cao. làm giảm cholesterol xấu và tăng cƣờng cholesterol tốt. Chlorella có chứa các axit amin cần thiết nhƣ Lysine. giúp tăng PH máu để đạt trạng thái kiềm hơn. giúp giữ cho trái tim hoạt động bình thƣờng. Hàm lƣợng khoáng chất và các vi lƣợng phong phú có thể phòng tránh các bệnh thiếu máu do thiếu dinh dƣỡng một cách hiệu quả. gamma linoleic axit. làm sạch máu. Chlorella đã đƣợc tìm thấy có đặc tính chống khối u khi làm thức ăn cho chuột. thuốc bảo vệ thực vật hay các hóa chất độc hại khác cũng nhƣ tác dụng hỗ trợ điều trị cac bệnh hiểm nghèo nhƣ ung thƣ cũng nhƣ các bệnh về rối loạn chuyển hóa nhƣ tiểu đƣờng.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào Chữa bệnh: Chlorella có chứa một loại hormon kích thích sự tái sinh của các tế bào. kích thích sinh sản tế bào hồng cầu. canxi có nhiều trong tảo lục vừa dễ hấp thụ vừa có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh thƣờng gặp ở ngƣời già nhƣ thiếu máu.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nguồn thức ăn protein bổ sung cho con ngƣời và các loài động vật. từ lâu đã đƣợc nghiên cứu và sử dụng trên khắp thế giới. bên cạnh đó. đƣợc chấp nhận rộng rãi hơn và tốt cho sức khỏe của con ngƣời. tiết kiệm nhiên liệu.…. 54 . ta có thể thấy rằng. thành phần chất dinh dƣỡng có chất lƣợng cao hơn. công nghệ sản xuất protein đơn bào còn có nhiều ứng dụng trong bảo vệ môi trƣờng. công nghệ sản xuất protein đơn bào ngày càng đƣợc phát triển hoàn thiện. để tạo đƣợc lƣợng sinh khối cao hơn.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào PHẦN III. Từ một số công trình nghiên cứu đã đƣợc nhắc đến và phân tích ở trên đây. KẾT LUẬN Protein đơn bào – loại protein đƣợc sản xuất từ sinh khối vi sinh vật. làm đẹp. protein đơn bào thu đƣợc từ sinh khối các loài vi sinh vật ngày càng có nhiều lợi ích khác phục vụ cho nhiều mặt của cuộc sống con ngƣời: chữa bệnh. nguyên liệu cũng nhƣ góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới.

Habib. Ahsan B. Morowvat and Y.H. Sivasankaran and V.Ugalde and J. Carolina Reichert. Mixed cultivation of Euglena gracilis and Chlorella sorokiniana: a production method of algae biomass on a large scale.W. Zafar Ahmed and Arshiya Tanveer. Utilization of anaerobically digested distillery effluent for the production of Spirulina platensis (ARM 730) . 8. Castrillo 3.Leatherwood 4. Sivasubramanian. 7. Production of Single Cell Protein from Yeast using Papaya Extract Medium – C. Christian Oliveira Reinehr. Becker 13. 55 . S. R. 9. Maragatham and A. Shaukat Saeed Khan. Ejoba Rapheal. S.M.N.O. production and use of Spirulina as food for humans and feeds for domestic animals and fish. Nasseri. Panneerselvam. Production of Single-Cell Protein from Ram Horn Hydrolysate – EsabÝ Baßaran KURBANOÚLU 6.Ghasemi 2. Ayodele S. Nwalo F. Zajic. Studies on mass cultivation of Chlorella vulgaris and effective harvesting of biomass by low-cost methods.T. Micro-algae as a source of protein. Hanumantha Rao.Rajeev Kaushik. Volesky and J. . Friday.Emmanuel T. Mohan. Single cell Proteins from Fungi and Yeasts – U. Mashuda Parvin 11. Use of a Cellulase – Derepressed Mutant of Cellulomonas in the Production of a Single-Cell Protein Product from Cellulose – E.E. 5.Hitchner and J.Mahnaaz Khan.V. E. Radha Prasanna and H C Joshi 10.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO: Sản xuất Protein đơn bào 1. Rasoul-Amini.M. M.O. Batch Production of Protein from Ethane and Ethane-Methane Mixtures . Single cell Protein: Production and Process – A.B. A review on culture. Jorge Alberto Vieira Costa 12.I. Production of fungal single cell protein using Rhizopus oligosporus grown on fruit wastes . Ranjith Kumar.M. Production of biomass and nutraceutical compounds by Spirulina platensis under different temperature and nitrogen regimes. P.Luciane Maria Colla.

org/wiki/Chlorella 56 .wikipedia.php#cc 15.com/index_files/biotechnology/Microbial%20biotechnol ogy/Single%20Cell%20Protein%20%28SCP%29%20and%20Mycoprotein/biotec h_scp_production_of_algal_biomass.eplantscience. http://www. http://en.Tiểu luận môn Vi sinh vật học Công nghiệp Sản xuất Protein đơn bào 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful