Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 1.

Đặc điểm kết cấu
1. 2. 3. 4. 5. Loaïi baïc trôn khoâng coù gôø Loaïi baïc coù gôø hoaëc maët bích Loaïi baïc coù loã hình coân Loaïi baïc coù raõnh Loaïi baïc coù loùt theâm lôùp hôïp kim choáng moøn Loaïi baïc moûng coù xeû raõnh

6. Chức năng của bạc ?

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 2. Yêu cầu kỹ thuật
1. Đảm bảo độ đồng tâm mặt trong và ngoài 2. Đảm bảo độ vuông góc của mặt đầu với tâm lỗ

Chú ý chung

1. Ñöôøng kính maët ngoaøi chính xaùc 7 10. 2. Ñöôøng kính loã ñaït caáp chính xaùc 6,7,8 3. Ñoä daøy thaành baïc cho pheùp sai leäch 0, 03 0,15 mm. 4. Ñoä ñoàng taâm tuøy thuoäc ñieàu kieän laøm vieäc 5. Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët ñaàu vaø ñöôøng taâm loã naèm trong khoaûng 0,1 0, 2mm/100mm baùn kính.

Cấp chính xác

Độ nhám

+ Vôùi beà maët loã tuøy theo yeâu caàu maø cho
Ra=2, 5 0, 63m, ñoâi khi Ra =0, 32m . + Vôùi beà maët ngoaøi caàn ñaït Ra=2, 5m . + Vôùi maët ñaàu :Rz=40 10m, Ra=2, 5 1, 25m .

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi
1. 2. 3. 4. 5. 6. Thép Gang Hợp kim đồng Hợp kim chống ma sát Phi kim loại (chất dẻo) Gốm (ngấm dầu bôi trơn tốt) 1. 2. 3. 4. Phôi thanh (đặc hoặc có lỗ) Phôi cán nóng Phôi đúc Ép trong khuôn (chất dẻo)

Vật liệu:

Phương pháp chế tạo phôi

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 3. Chuẩn định vị
1. Đảm bảo độ đồng tâm mặt trong và ngoài

1. Mặt trụ ngoài 2. Mặt trụ ngoài và mặt đầu

2. Đảm bảo độ vuông góc của mặt đầu với tâm lỗ

3. Mặt trụ trong và mặt đầu

1. Quan trọng nhất là định vị vào mặt trong của bạc,

2.

VÌ SAO?

Để gia công các mặt chính của bạc ta có thể thực hiện qua 1, 2, 3, hoặc 4 lần gá

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 3. Chuẩn định vị

1 lần gá

2 lần gá

3 lần gá

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 4. Thứ tự gia công chung

1. 2. 3. 4. 5.

Gia coâng caùc maët chính cuûa baïc Khoan caùc loã phuï Gia coâng caùc raõnh, caùc maët ñònh hình Nhieät luyeän neáu caàn Gia coâng tinh caùc maët trong vaø maët ngoaøi neáu caàn thieát

6. Kieåm tra.

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.1 Gia công các mặt chính
Chú ý: Biện pháp gc bạc phụ thuộc vào dạng phôi và sản lượng gc
sản lượng ít 1. Phôi thanh 2. Phôi ống sản lượng nhiều Máy tiện tự động rơvônve: gá nhiều dao, thực hiện nhiều NC Máy tiện vạn năng: qua nhiều nguyên công qua một lần gá

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.1 Gia công các mặt chính Doa
tinh đẩy phôi chạm cữ Doa thô Khoét

1. Phôi thanh

Máy tiện tự động rơvônve: gá nhiều dao, thực hiện nhiều NC
Khoan mồi

Vát mép, 1.106 -Sô ñoà gia coâng caù maët chính cuûa baïc töø phoâi thanh treân maùy Rôvoânve. Hình cắt đứt

Khoan và tiện ngoài

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.1 Gia công các mặt chính

1. Phôi đúc hoặc rèn từng chiếc

sản lượng ít sản lượng nhiều

Chi tiết lớn: Máy tiện cụt Chi tiết nhỏ: Máy tiện thường Máy nhiều trục, nhiều dao Máy tiện tự động

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.1 Gia công các mặt chính Các chú ý:
Nhöõng baïc coù loã coân thöôøng tieän baèng caùc
dao roäng löôõi, khoeùt, doa baèng caùc dao hình coân hoaëc gia coâng baèng caùch tieän cheùp hình treân caùc maùy tieän thoâng thöôøng.

Nhöõng baïc coù loùt moät lôùp hôïp kim choáng moøn (baïc 2 lôùp) thì sau khi gia coâng tinh loã,

tieán haønh eùp (hoaëc ñuùc) lôùp hôïp kim treân maët loã roài phaûi gia coâng tinh laïi lôùp hôïp kim.

Trường hợp bạc mỏng, lực kẹp phải tránh làm biến dạng bạc

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.2 Gia công các lỗ phụ Sản lượng ít: Máy
khoan đứng Chuẩn định vị: -Mặt đầu và mặt ngoài -Mặt đầu và mặt trong Sản lượng nhiều: Máy khoan đầu rơvônve hay đầu khoan nhiều trục, đầu phân độ

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.2 Gia công các lỗ phụ Một số sơ đồ gia công

Chuẩn định vị? Số bậc tự do?

Hình 1.111: Ñoà gaù khoan, vaùt meùp, doa loã 3 cuûa xilanh

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.2 Gia công các lỗ phụ Một số sơ đồ gia công

Chuẩn định vị? Số bậc tự do?

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.3 Gia công các mặt định hình
Rãnh định hình: + Rãnh then

+ Rãnh dầu bôi trơn
+ Răng

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 5.4 Gia công tinh sau nhiệt luyện
Các mặt nào cần gia công tinh lại sau nhiệt luyện? Phương pháp gia công?

 

chủ yếu mặt trong đôi khi mặt ngoài Mài, mài khôn, mài nghiền, tiện bằng dao hợp kim cứng tùy trường hợp

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc 5. Kiểm tra bạc
1. Độ đồng tâm mặt trong và ngoài

2. Độ vuông góc của mặt đầu với tâm lỗ

Ví dụ minh họa về lập quy trình công nghệ gia công Chi tiết dạng bạc Sản lượng gia công: Loạt vừa
Phôi ban đầu

Bản vẽ chế tạo

Đầu tiên cần quan sát hình dáng hình học của chi tiết, các bề mặt cần gia công, dung sai kích thước và hình dáng, độ nhám bề mặt

Thứ tự gia công & Sơ đồ nguyên công Nguyên công 1:
-Gia công thô mặt ngoài -Vát mép

Nguyên công 2:

- Gia mặt đầu lớn - Khoét lỗ -Móc rãnh - Doa

Thứ tự gia công & Sơ đồ nguyên công Nguyên công 3: Nguyên công 4:

-Tiện mặt đầu còn lại - Tiện tinh mặt ngoài - Tiện rãnh

-Xọc rãnh then (có thể chuốt nếu có máy)

Thứ tự gia công & Sơ đồ nguyên công Nguyên công 5: Nguyên công 6:

Khối V dài Khoan lỗ dầu Mài vô tâm mặt trụ ngoài