Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. Ngay từ năm 1925. tu dưỡng. cho nhân dân thì khó mấy. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. Vì vậy. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. kiệm. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. ích kỷ. 3. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. chi phối. . Việc gì có lợi cho cách mạng. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. chính. liêm. Việc gì có hại cho cách mạng. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. chí công vô tư. Nâng cao năng lực. đoàn thể giao cho. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Nếu không cố gắng để tiến bộ. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. kể cả hy sinh cũng làm. muốn giữ được tư cách. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. của giai cấp công nhân. công tác. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. chiến đấu và học tập giỏi. thật sự cần. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. tự cải tạo để tiến bộ mãi. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. Phấn đấu trở thành người sản xuất. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. thì tức là thoái bộ. Để trở thành đảng viên.

người thân tham gia các phong trào ở địa phương. Phải thật thà. với bà con làng xóm. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. phải phát huy tính tiền phong. bạn bè trong đơn vị công tác. sai lầm. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. kỹ thuật và nghiệp vụ. thành tâm học hỏi quần chúng. với đồng nghiệp. phải thể hiện rõ vai trò. Phải yêu kính nhân dân. không được giấu dốt. vừa giỏi về chuyên môn. với nhân dân. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. với nhân dân. Muốn trở thành đảng viên. Phải “chí công. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. 4. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. khối phố. gần gũi quần chúng. tôn trọng. khả năng lãnh đạo. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . chính sách của Đảng. không thể lãnh đạo chung chung”. đi đúng đường lối quần chúng. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. chính sách của Đảng và của Nhà nước. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. tích cực tham gia công tác xã hội.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. vui sau thiên hạ”. tin tưởng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. học tập văn hoá. kiên quyết dựa vào quần chúng. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải khiêm tốn. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. Muốn vừa thạo về chính trị. mà còn phải giỏi về chuyên môn. ngay thẳng. tập hợp quần chúng. gương mẫu và vận động gia đình. giấu khuyết điểm. Gắn bó với tập thể. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên.

kịp thời phản ánh. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. cải thiện đời sống của người lao động. 5. nhất là về phát triển kinh tế. phục vụ nhân dân. đơn vị. giảm nghèo. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. các . Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. dù ở cương vị khác nhau. làm công tác khác nhau. tất cả cán bộ. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. nhiệm vụ của đảng bộ. nghị quyết của Đảng. Đảng ta đã đoàn kết. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. là then chốt của thành công. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. đoàn kết là sức mạnh. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. kết quả thực hiện chủ trương. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. phấn đấu cao nhất. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. bầu vào cấp ủy. đề xuất với tổ chức Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. cho nên từ ngày thành lập đến nay. phục vụ Tổ quốc. chính sách. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. sáng tạo.người. xóa đói. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. Tích cực hưởng ứng các phong trào. nỗ lực. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. đơn vị. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Bởi lẽ. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. Đó là nhờ có kỷ luật. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. vững mạnh.

Không ngừng học tập. vu cáo. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. đảng viên tích cực. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. dám nghĩ. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. quyết không cam chịu nghèo nàn. gây rối nội bộ. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. phê phán những biểu hiện mơ hồ. Học tập. chính. của giai cấp công nhân. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. dám làm. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng./. công bằng. thật sự cần. Hòa đồng.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. vững vàng. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. kiệm. kích động. văn minh. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. chính sách của Đảng. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. trung thành với lý tưởng cộng sản. bôi nhọ những cán bộ. liêm. không sợ khó khắn. lạc hậu. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. chí công vô tư. xã hội dâu chủ. tư tưởng Hồ Chí Minh. không ngại gian khổ. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. không dao động trước bất kỳ khó khăn. thấm nhuần đạo đức cách mạng. thử thách nào. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. nước mạnh. bảo vệ chế độ XHCN. trung thực. chia rẽ đoàn kết. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Ra sức phấn đấu lập thân. lập nghiệp.

Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay. năm 2011). xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. văn minh". lãnh đạo kinh tế là . thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. thực sự tiên phong. Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kể từ khi ra đời đến nay. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. nhân dân lao động và của dân tộc. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám.Nam. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". công bằng. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh. gương mẫu. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. có đội ngũ vững mạnh. Ngày nay. giàu sức chiến đấu. giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Lê nin trưởng thành về mọi mặt." ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác.

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực . tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N.V. đúng tiêu chuẩn. cán bộ. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. đào tạo. đạo đức. năng lực chuyên môn. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam.nhiệm vụ trọng tâm. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở. giáo dục. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. tư tưởng. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền. Với tiểu luận này. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. Củng cố Đảng về chính trị. muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị.C tại chi bộ trường Q.xã hội. Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa. Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. bồi dưỡng đội ngũ. nhiệm vụ chính trị của địa phương. tổ chức. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên. Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ.

1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Đảng với thanh niên. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. Đảng bộ huyện QN. chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.tiễn. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. Ảnh: Thu Huyền . kính mong sự góp ý của các thầy. quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh. Vì vậy.xaydungdang. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www.org.vn . đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên.

Đảng với thanh niên. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. nghiên cứu. sinh viên giỏi. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. một công dân tốt. Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. bản thân hăng hái học tập. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. đội. gương mẫu. rèn luyện. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. hiểu biết về Đảng. đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. hội. Khi được học tập. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. . thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi còn là học sinh. Từ đó. thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. sinh viên. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên".

đảng viên. thoả mãn tham vọng cá nhân. xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. hoà đồng và có trách nhiệm. tổ chức đảng. Nhà nước. Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. làm quần chúng xa Đảng. Đồng thời. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. trung thực. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. các chi uỷ.công tác tốt. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. Tránh một số biểu hiện hạn chế. thiếu định hướng. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Đảng phải chí công vô tư. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. chưa rèn luyện. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. hai là. chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. gây bất bình. "chỗ dựa" tiến thân. chưa cống hiến. sống gương mẫu. cống hiến của quần chúng. và các đoàn thể nhân dân. . quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. Một đoàn viên. thoái hoá biến chất. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn".

Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. đừng đặt các mục tiêu quá cao xa. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. gương mẫu.xã hội. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên. xung kích trong các hoạt động. bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên. phấn đấu. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. Trong quá trình đó. . thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động... Đoàn viên. là một công dân tốt.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu..Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị . hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển. thôi thúc chúng ta sống. thanh niên. dân tộc. Bản thân mỗi đoàn viên. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. rèn luyện. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên..

văn minh. trình độ chững lại. sức khoẻ. . là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992). khoẻ.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. 2. trí tuệ. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Điều I.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ. phải được bổ sung năng lực. vì một nước Việt Nam độc lập. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam.CNXH lâm vào khủng hoảng.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. đủ sức đáp ứng yêu cầu mới. có trình độ. Do vậy. . trình độ năng lực hạn chế. đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta. giàu mạnh. biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng. II. Như vậy. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. I. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. 2. không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá. dân chủ. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. + Bối cảnh hiện nay: . dân chủ. Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. khoẻ khoắn. xã hội công bằng. thực hiện thành công CNXH. Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng.

Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). 2. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Điều lệ Đảng.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. năng lực và trình độ cần thiết. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. . a. Vì vậy. .tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. được nhân dân tín nhiệm.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. 1. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ.Hiến pháp 1992) .Điều kiện này xuất phát từ vị trí. . Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng.Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. thước đo nhận thức tư tưởng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện . kiến thức và năng lực hành động. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . hành động của mình. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. khác với công dân.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): .Thừa nhận (nhận thức) . phẩm chất chính trị.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.

phẩm chất. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Điều lệ Đảng. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. giác ngộ mục đích. thiếu tiền phong. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. quy định trách nhiệm. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. dao động. đảng viên chiếm 3. bộ máy của Đảng. .phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện.Nhược: Một bộ phận hoang mang. * Tiêu chuẩn đảng viên: . sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. .Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. + Liên hệ: .Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . nghĩa vụ. gương mẫu. là ngọn cờ tập hợp. cuốn hút quần chúng. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. lý tưởng của Đảng. biết lôi kéo. . hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. * Tiêu chuẩn. luôn đi đầu. đạo đức.4 triệu): Vững vàng về chính trị. mục đích. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. năng lực. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng.12% dân số (2. bắt kịp yêu cầu của thời đại. tư duy mới. . hệ tư tưởng. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. lập trường chính trị đúng đắn.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm.Cương lĩnh chính trị. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. cơ cấu tổ chức.Ưu: Hiện nay. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận.

Suốt đời phấn đấu cho mục đích. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. . . Điều lệ. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. không bóc lột. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. làng nước theo sau”. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng . gắn bó với nhân dân: Sống. nhân dân lao động. lối sống lành mạnh.Đặt lợi ích của Tổ quốc.“ nước lên thuyền lên”.cần phải phấn đấu suốt đời. Do đó. xoá áp bức bóc lột.. làm giàu cho xã hội. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. . . . có sức mạnh. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. làm việc trong lòng nhân dân. nhằm giải quyết việc làm. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. giữ gìn đoàn kết. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. nên phải phấn đấu cho mục đích đó.Có lao động.Phục tùng tổ chức.Đạo đức. giai cấp và nhân dân lao động . Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. bền bỉ . “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nghị quyết của Đảng. kỷ luật.

. theo dõi. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. pháp luật của Nhà nước. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. ăn không ngồi rồi.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. mọi giáo sư. giám sát được. . __________________ Đừng quên hy vọng. Sự đánh giá trung thực. . 19:16 . phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. . kết nạp. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn.Mặt khác. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. Vì vậy.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Mã bài: 814 #2 22-10-2008. . + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. 3.rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội.Chấp hành chính sách của Đảng.Nêu gương về đạo đức. tích cực tham gia xây dựng Đảng.Có năng lực sáng tạo. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. giới thiệu. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”.

Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. kiến thức và năng lực hành động. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. năng lực và trình độ cần thiết. .Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. hành động của mình. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận.Hiến pháp 1992) .Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . được nhân dân tín nhiệm. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. . Điều lệ Đảng. phẩm chất chính trị. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. Điều I. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. 1. .Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . .

giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . . là ngọn cờ tập hợp. luôn đi đầu.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. a. cơ cấu tổ chức. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. lý tưởng của Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. cuốn hút quần chúng. thước đo nhận thức tư tưởng. đạo đức. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . năng lực. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng.2. hệ tư tưởng.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . mục đích. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. Điều lệ Đảng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. quy định trách nhiệm. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. * Tiêu chuẩn. lập trường chính trị đúng đắn. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. Vì vậy.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. bộ máy của Đảng.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. khác với công dân. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Tiêu chuẩn đảng viên: . lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. . nghĩa vụ. biết lôi kéo. giác ngộ mục đích. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Thừa nhận (nhận thức) .Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm.

Nghị quyết của Đảng. đảng viên chiếm 3. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc.Ưu: Hiện nay. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân..Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. phẩm chất. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM.Đặt lợi ích của Tổ quốc. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục . nhân dân lao động. không bóc lột. + Liên hệ: . nên phải phấn đấu cho mục đích đó. gương mẫu. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. giai cấp và nhân dân lao động . tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. thiếu tiền phong. . bền bỉ . + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. xoá áp bức bóc lột.cần phải phấn đấu suốt đời.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh.“ nước lên thuyền lên”. dao động.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. bắt kịp yêu cầu của thời đại. . trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực.12% dân số (2. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. . làng nước theo sau”. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để.Nhược: Một bộ phận hoang mang. tư duy mới.4 triệu): Vững vàng về chính trị. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. . Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động.Có lao động. Điều lệ. . Do đó.

nhằm giải quyết việc làm. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra.đích mà là phương tiện. Mã bài: 815 #3 22-10-2008. giám sát được.Phục tùng tổ chức. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. gắn bó với nhân dân: Sống.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. ăn không ngồi rồi. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. Vì vậy. kỷ luật.Mặt khác. có sức mạnh. làm giàu cho xã hội. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. . * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. lối sống lành mạnh. giữ gìn đoàn kết.Đạo đức. 19:18 . tích cực tham gia xây dựng Đảng. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. 3. mọi giáo sư. làm việc trong lòng nhân dân. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. . . vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. . theo dõi.

dân giàu.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam . CNXH. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. hành động.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. dân . lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. kết nạp. III.Nêu gương về đạo đức. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. xã hội công bằng. giới thiệu.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . phục vụ nhân dân. .PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. . Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. + Nay. . . vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. nước mạnh. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. hết sức phục vụ giai cấp. pháp luật của Nhà nước. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. Sự đánh giá trung thực.Có năng lực sáng tạo.Chấp hành chính sách của Đảng. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1.

khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. . .Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.. tiêu cực. tận tuỵ phục vụ nhân dân.Đấu tranh ngăn chặn. khắc phục tình trạng nước nghèo. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.Mọi lúc. thực dụng. nhiều hơn nữa”. mọi nơi.chủ. chui sâu” phá hoại Đảng từ . vụ lợi.. những nhân tố mới trong đổi mới... chống áp bức bất công. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. văn minh”. lý tưởng cách mạng. trong và sau khi giành chính quyền. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. lớn mạnh. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.) .văn minh” . . kém phát triển.Thực hiện công bằng xã hội. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc. hành động sai trái. . . . biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. * Liên hệ: .Cần hiểu bản chất. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. địa vị. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. (Trước. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. thu hái lợi lộc. khắc phục những tư tưởng.Bảo vệ độc lập dân tộc. . tìm kiếm danh vọng. cho dân.. thiếu trong sáng. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.

“ba phải”. Đó là điều chủ chốt nhất”. nghèo khó không thể chuyển lay. sáng tạo. vì dân. cho cách mạng. chính kiến rõ ràng. vì hạnh phúc của nhân dân. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. . 2.bên trong.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. .Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. . do dân. . hiếu với dân. . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). sinh hoạt và hoạt động của Đảng.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. quan điểm của Đảng. Bác Hồ đã lựa chọn.Phấn đấu góp phần xây dựng. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. sống có tình. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.Độc lập. không mất phương hướng về chính trị.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. sáng tạo. .Trung với nước. Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Tỏ thái độ. uy vũ không thể khuất phục. . không mập mờ. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. 3 năm (1965 . Độc lập. bảo vệ Tổ quốc. không thụ động.Yêu thương con người. có nghĩa: Trong di chúc. trì trệ.Nhà nước là của dân. đa Đảng). . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. . không thụ động.Lê nin. . kim chỉ nam cho mọi hoạt động. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . trì trệ.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Đứng vững trên lập trường. . .Lấy CN Mác . * Bản lĩnh chính trị thể hiện: .

+ Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. chăm chỉ. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. không ham địa vị. . dẻo dai. + Cần: siêng năng. liêm.Đông Đất có 4 phương: Đông .Bắc Người có 4 đức: Cần . thẳng thắn. + Chính: Không tà. ngay thẳng. không tham lam. 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân . __________________ Đừng quên hy vọng.Tây . chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. kiệm. Nếu không sẽ mất cán bộ. vinh hoa phú quý. sự thoái hoá biến . cố gắng. + Liêm: Là trong sạch. chính.Hạ . đứng đắn. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: .Kiệm .Nam .Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.Thu . trong sáng.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng.Có tinh thần Quốc tế cao cả..“Cần. công danh. lợi dân. Mã bài: 816 #4 22-10-2008. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu.Liêm .

Việc gì có lợi cho cách mạng. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . Người cách mạng phải có đạo đức. trình độ am hiểu KHCN. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. tiên phong của đảng viên. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”. có chất lượng. chống: cơ hội. chính sách để tham nhũng. quyết tâm cao). không có gốc thì cây héo. 3. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. nó do đấu tranh. trước hết: “Mình vì mọi người. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. kể cả hy sinh cũng làm. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. không tính toán thiệt hơn với Đảng.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. thực dụng. Việc gì có hại cho cách mạng. .chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng. mọi người vì mình”. . Muốn vậy phải tích cực học tập. hiệu quả. lợi dụng sơ hở của cơ chế. nâng cao học vấn. vàng càng luyện càng trong”.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. không có nguồn thì sông cạn.. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. + Có đủ năng lực cần thiết. cho nhân dân thì khó mấy. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. . của nhân dân lên trên hết. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. tránh tụt hậu về trí tuệ.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. Cũng như ngọc càng mài càng sáng..Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. Cây phải có gốc. làm giàu phi pháp. coi đồng tiền là tất cả. . dân quý.

” còn tồn tại phổ biến. bạn bè nơi công tác. Do đó. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học.Gắn bó với tập thể. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.Công tác xã hội. 4. + Đảng không thể châm chước. . kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. thông cảm. làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong. nhiệm vụ của Đảng. công tác xã hội. tình trạng “Học giả. nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. . chạy theo bằng cấp. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. + Không có kiến thức. không có năng lực mọi mặt. là bản chất của Đảng. học đi đôi với hành.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. . + Sẵn sàng. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. ăn quả nhớ người trồng cây... năng động sáng tạo. Tóm lại: phải không ngừng học tập. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. việc làm sai.+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. xây dựng Đảng trước . 5. Đó là trách nhiệm của chúng ta. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. . học cốt lấy bằng. .Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế. bà con nơi cư trú (quý trọng.. với nhân dân.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng..

công tác. giám sát cán bộ. * Làm gì? . đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I. . phát triển nâng hiệu quả sản xuất. bao che. mục đích lý tưởng của Đảng. phê bình. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. nâng cao đời sống nhân dân. . Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. đưa chủ trương. thẳng thắn đấu tranh. cải thiện đời sống nhân dân. nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. không lảng tránh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. kinh doanh.Thường xuyên góp ý. chủ trương sát đúng. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. xoá đói giảm nghèo. mỗi chúng ta cần tự giác. đơn vị mình. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. VỊ TRÍ. Vị trí. chính sách của Đảng vào thực tiễn. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. vai trò của người đảng viên .

được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Thứ ba. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Trước hết.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối.Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. nên mỗi đảng viên là người tiên phong. chủ trương. chủ trương. nhân dân lao động và của dân tộc". đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. trước hết. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. nhân dân lao động và cả dân tộc. nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. chính sách của Đảng. gương mẫu trước quần chúng nhân dân. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. chính sách lớn. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. Thứ tư. . đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. chính sách đó: . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. chủ trương. Thứ hai. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta. Vì vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. Toàn bộ sức mạnh. .

mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. chủ trương của Đảng: . vì hạnh phúc của nhân dân. phẩm chất chính trị của mình.. hết sức phục vụ nhân dân.Sau khi có đường lối đúng đắn. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. chính sách của Đảng. quan điểm của Đảng để lãnh đạo. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo. người đầy tớ trung thành của nhân dân. giải phóng con người. Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. chủ trương. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. . trong cộng đồng.chủ trương. . bảo vệ đường lối. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. nâng cao trình độ của quần chúng. không theo đuôi quần chúng. Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức. đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. đơn vị. chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. Là người lãnh đạo. việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. giải phóng giai cấp.Đảng viên là người lãnh đạo. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc. vừa là người phục vụ quần chúng: . tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng.Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch. bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng. cũng vừa là người lãnh đạo. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. đem tư tưởng đường lối. giáo dục quần chúng. hết lòng.

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. có sức chiến đấu cao. Bốn là. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. tích cực tham gia công tác quần chúng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Ba là. nghị quyết. trung thực với Đảng. hữu khuynh. kiên định. có lối sống lành mạnh.Đảng viên. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. xét lại hoặc giáo điều. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. bảo vệ đường lối. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. rèn luyện. Không ngừng học tập. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chỉ thị của Đảng. bảo thủ. năng lực công tác. nâng cao trình độ kiến thức. bảo vệ đường lối. chính sách của Đảng. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. phục tùng kỷ luật. chính sách và tổ chức của Đảng. phẩm chất chính trị. cục bộ. pháp luật của Nhà nước. Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng . Tham gia xây dựng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. pháp luật của Nhà nước. chủ trương của Đảng. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng. 2. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. cơ hội. II. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. tham nhũng. Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chăm lo đời sống vật chất. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng. làm công tác phát triển đảng viên. quan liêu. đạo đức cách mạng. Hai là. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. bản lĩnh chính trị. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng.. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. kỷ luật của Đảng. có lao động. thử thách nào. phục tùng tổ chức. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. về nhận thức. về lập trường giai cấp. vai trò tiên phong. + Mục tiêu. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. gương mẫu của mỗi đảng viên. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu.. hiện đại hóa đất nước. đặt lợi ích của Tổ quốc. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. đẩy mạnh công nghiệp hóa. kiến thức. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Hai là. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều lệ Đảng. l{ tưởng của Đảng. năng lực. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc . suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. Có mục tiêu. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. không dao động trước bất kz khó khăn. thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. có đạo đức và lối sống lành mạnh. phấn đấu.

tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc.. + Đạo đức. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình.. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới. + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. chí công. có trình độ văn hoá cao. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. yêu thương con người. trong quan hệ với con người. có tinh thần quốc tế trong sáng. vô tư. trong công việc. chính. cá nhân chủ nghĩa. + Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động. phong cách. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ba là. trong lao động. những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc.. cần. mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. hiếu với dân. phê phán những biểu hiện cơ hội. về phẩm chất đạo đức. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. liêm. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân.. lối sống. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. thống nhất giữa lời nói và việc làm. kiệm. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước. Muốn thế phải không ngừng học tập.đổi mới đất nước. có trí thông minh và năng lực làm việc. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. . Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.

thường xuyên tự phê bình và phê bình.Bốn là. .thực tiễn.Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng. Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác . tranh luận một cách thẳng thắn. Năm là. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành.Bước vào giai đoạn mới. đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. có quyền chất vấn. . vừa là mục tiêu.Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. .Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối.Lênin. thống nhất hành động. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Điều lệ. không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến. thống nhất ý chí. . . đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng. kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. . Sáu là. Cương lĩnh. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị . vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt . mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên.Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản.Sự gắn bó với quần chúng. gắn bó mật thiết với quần chúng. có ý thức tổ chức kỷ luật. Phát huy dân chủ. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng.Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm. . chủ trương của Đảng.

phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. trình độ chuyên môn. có kỹ thuật. nguồn lực bên trong và bê ngoài. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại. sáng tạo. tự cường dân tộc. trình độ thẩm mỹ và thể lực. nâng cao hiểu biết. phấn đấu vì lợi ích chung. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. độc lập dân tộc. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững.Nam mang nội dung mới. tôn trọng kỷ cương phép nước. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). đoàn kết. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. 2. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. + Có lối sống lành mạnh. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. nếp sống văn minh. trung thực. + Thường xuyên học tập. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. nhân nghĩa. tạo điều kiện của tổ chức đảng. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. dân chủ và tiến bộ xã hội. gia đình. tập thể và xã hội. Không ngừng tự phấn đấu. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. cần kiệm. đó là: + Có tinh thần yêu nước. tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. quy ước của cộng đồng. + Có ý thức tập thể.

coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. nền kinh tế tư nhân. do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên. trong từng tổ chức đảng. kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. quan điểm sai trái. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. né tránh.. + Tuy nhiên. Đại hội X đã thảo luận. phải qua “những bước trung gian”. Đó là thực hiện lời dạy của V. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước. Lênin. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội.”. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp .. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. thù địch. với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. chính sách của Nhà nước. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. tham nhũng. thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức. không nể nang.viên. cơ quan nơi mình sinh hoạt. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.I. ở trong Đảng và trong xã hội. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. công tác.

III.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới. còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng. do nhân dân và vì nhân”. pháp luật của Nhà nước. giành độc lập tự do cho đất nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. vì dân. kết hợp hài hòa các lợi ích. cách mạng là sự nghiệp của dân. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. . nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. Một là. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. do dân. chủ trương đúng đắn. Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. đáp ứng lợi ích. Hai là. đó là đấu tranh cho quyền dân .hành đầy đủ chính sách. Đảng đã vạch ra được đường lối. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân.

trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước. Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.. Mặt khác. các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta. . tập thể và xã hội. do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp.có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa..Cùng với hình thức tập hợp nhân dân. xã hội . vì cơ cấu xã hội . . xã hội . không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng.dân cư.. chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử. Ba là.Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. .. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. phong phú. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa. của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước.sinh. lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau. trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới. coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến.”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước.nghề nghiệp. làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân.giai cấp. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã .Theo tinh thần đại hội XI của Đảng. Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

. vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân. Ba là. nêu gương cho quần chúng noi theo.hội. chủ trương..cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên. .. do dân. chính sách của Đảng. nhất là đối với hệ thống chính quyền. gần dân. 2. mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận. viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng. Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận. học dân và có trách nhiệm với dân Hai là. tác phong của từng đảng viên. . hội viên. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. tuyên truyền. đảng viên. lối sống. các hội nghề nghiệp. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. trọng dân. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là. Bốn là.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng.Mọi cán bộ. vì dân. mọi công chức. . trong hành động và trong đạo đức. Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động. pháp luật của Nhà nước. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. hiểu dân.Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. vận động nhân dân.Các tổ chức đoàn thể. Mỗi đảng viên đều phải gương . Bốn là. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức.

làng nước đi sau”. .mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường.Kinh tế tăng trưởng khá. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị . hiện đại hóa đất nước.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc.xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. Phân tích vị trí. Có như vậy. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước. Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . CÂU HỎI THẢO LUẬN 1.

Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất . đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. an ninh được tăng cường. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều.. Ngày nay. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.Công tác xây dựng. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ.xã hội cơ bản được ổn định.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. tình trạng tham nhũng. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành. . . quốc phòng. tinh thần dũng cảm. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. hệ thống chính trị được củng cố. đoàn kết nhất trí. cần cù.Tình hình chính trị . đảng viên là rất nghiêm trọng. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. sáng tạo… Tuy nhiên. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. năng động.

đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thuận lợi. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. đất nước đã hòan thành thắng lợi. Dân tộc ta cần cù làm ăn. thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . . sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi.

phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó. công nghệ và thị trường. dân chủ trước hết là giải phóng dân . dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. tư bản chủ nghĩa. chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. Cuộc cách mạng dân tộc. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử.chủ nghĩa xã hội. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Bởi vì: Một là. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. khoa học. Hai là. kinh tế. chiếm hữu nô lệ. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. Cho dù ngày nay. tiến bộ hơn hình thái kinh tế.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc.xã hội: công xã nguyên thuỷ. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới.xã hội sau cao hơn. mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc.xã hội trước nó. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . phong kiến.

dân chủ. giành độc lập. làm cho cách mạng dân tộc. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia . nước mạnh. chính trị của đất nước.tộc. làm cho mọi người có công ăn việc làm. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. từ một xã hội vốn là thuộc địa. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Nhưng. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . lực lượng sản xuất rất thấp. dân chủ. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy. tự do. Trước đây. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. và sống một đời hạnh phúc”. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. Vì vậy. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. xã hội công bằng. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. Vì vậy. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. dân chủ.. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. được ấm no. hậu quả để lại còn nặng nề. nửa phong kiến. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. văn minh”. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn.. dân chủ được thực hiện triệt để.

. xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa. duy ý chí... phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước. các khâu trung gian. xã .. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội.bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. xây dựng nền kinh tế hiện đại”. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. bước đi thích hợp. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội.. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. coi thường quy luật. Trái lại. cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. nhưng tiếp thu. Tóm lại. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường. nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể. hình thúc. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. phức tạp. tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường.

Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất . Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng. của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình. đang và sẽ nhận được sự đồng tình. khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém ..công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Thời đại ngày nay.kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế.. là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học . thu hút vốn đầu tư. chuyển giao .. chúng ta đã. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn. quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người. hiện đại. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.. công nghệ lạc hậu.hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh. công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người . Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh. trong đó đội ngũ làm khoa học. nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”. ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử. công nghệ.. sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu.

I. Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất . xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. dân chủ.công nghệ. kể cả trong nông nghiệp. Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn. một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo. cơ sở vật chất . những nhiệm vụ cơ bản là : a. đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Lênin. coi công nghiệp hoá. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. 3.Phát triển lực lượng sản xuất. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân. văn minh. Về kinh tế. hạnh phúc. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. Ngày nay.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V. xây dựng xã hội công bằng. do dân. hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no.Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. triệt để.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện . là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới.

hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. sử dụng. Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã. Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. thực hiện công nghiệp hoá. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. hiện đại hoá. Vì vậy. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. công nghiệp hoá. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước. nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước. yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. các lực lượng sản xuất hiện đại. phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. vội .kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. không thể nôn nóng.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế. Vì vậy. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. công nghệ hiện đại. quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . b. tiếp thu.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. coi phát triển giáo dục và đào tạo.

tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm. . Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế. hỗn hợp. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất. cải thiện đời sống nhân dân.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế . quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. c. tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu. kinh doanh đa dạng. xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là. Do đó. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. Trong thời kì quá độ ở nước ta. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. thực hiện công bằng xã hội. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. Hai là. xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia. do đó. Ba là. Như vậy. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”. đan xen. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.vàng. qua nhiều bước. nhiều hình thức từ thấp đến cao. Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.xã hội lâu dài. Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế .

. khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước. Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến . hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”. khai thác thị trường thế giới. Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên.. khắc phục.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng. Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học . 3 khó khăn.nhập khẩu. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế. tối ưu hoá cơ cấu xuất . nhờ đó. Thuận lợi: . tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . tạo ra cho nước ta những cơ hội.18:25 dieuhoan. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi. có tài nguyên dầu khí. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm . Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Theo tôi. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác.. bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa. mặt khác. thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá.. Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài. phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.. đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế.Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

.vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. các ngành. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới. .Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương. lao động nhiều về số lượng.Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài.Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới.).. . không ít chính sách .cơ chế chưa phù hợp cho phát triển. nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo". gia tăng đội ngũ trí thức. một số vấn đề xã hội ... biên giới khá ổn định.Có sự đồng thuận xã hội nhất định. .. Khó khăn .Có quan hệ quốc tế rộng mở. ý chí vươn lên.. . … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .Tăng trưởng kinh tế khá.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. có đường lối phát triển khá phù hợp. trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng. .18:25 maytinhp. .Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước.

an ninh được tăng cường. . . đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. . . làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. .Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. Ngày nay.xã hội cơ bản được ổn định.Kinh tế tăng trưởng khá. hiện đại hóa đất nước. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. quốc phòng. hệ thống chính trị được củng cố.Công tác xây dựng.Tình hình chính trị .

năng động. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. Dân tộc ta cần cù làm ăn. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. cần cù.Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. đoàn kết nhất trí. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. tinh thần dũng cảm.18:26 . sáng tạo… Tuy nhiên. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. Thuận lợi. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . đảng viên là rất nghiêm trọng. tình trạng tham nhũng.

Bốn là. . chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: . cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . không còn tình trạng áp bức. Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất .. khó khăn và phức tạp. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. . TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN.. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện.Hai là.Ba là. tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH .cholinhk.kỹ thuật nhất định cho CNXH.Một là. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB. không còn các giai cấp đối kháng. Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định. công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ. CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. bóc lột. do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó. Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định. . CNTB và CNXH khác nhau về bản chất. sắp xếp lại.

chưa trải qua quá trình CNH TBCN. nên trong thời gian qua. Quá trình CNH.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. tạo nền tảng để đi lên . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế . HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. . Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN.với những công việc đó. có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. chính trị. bước đi khác nhau.xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế. phức tạp. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội. đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. ngắn khác nhau. Việc sắp xếp. TKQĐ có thể tương đối ngắn. HĐH. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH.

khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. cơ cấu bộ máy . các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội. Tóm lại. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. chính trị. hệ tư tưởng. tiền đề cho sự tự do của người khác. xã hội của nhân dân lao động. củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. hoạt động. các nguyên tắc về tổ chức. xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. .xã hội cộng sản chủ nghĩa. xây dựng. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới.CNXH. xây dựng nền văn hóa mới XHCN.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. chính trị. TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. tiến tới một nền sản xuất lớn.Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. xây dựng các tổ chức chính trị . bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế. . văn hóa. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất.Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH.Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. mục đích. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. .

đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Đảng viên cần không ngừng học tập. nghĩa vụ. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. hiểu quần chúng. Khi đã là đảng viên. tin quần chúng. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. 48 điều. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. quyền hạn của Đảng viên. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. nâng cao trình độ kiến thức. rèn luyện. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. phẩm chất chính trị. pháp luật của Nhà nước. Do lời nói và việc . năng lực công tác. có lối sống lành mạnh. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Nó chờ dịp hoặc thất bại. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. nghị quyết. hoặc thắng lợi. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. chỉ thị của Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. quan liêu. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cần tin tưởng và làm theo đường lối. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng. cục bộ. Vậy. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trước tiên. tham nhũng. Điều lệ Đảng. lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều.của Đảng.Bên cạnh đó. là chương rất quan trọng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. đạo đức cách mạng. quy định trách nhiệm. chính sách của Đảng đề ra. cơ hội.

công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở.làm. dân yêu”. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. chính sách và tổ chức của Đảng. Nhà nước là của dân. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. chính sách của Đảng. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Hiện nay. đảng viên. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . đảng viên phải phục tùng kỷ luật. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. dân phục. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. do dân và vì dân . mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra. được bồi dưỡng. tích cực tham gia công tác quần chúng. Bởi vậy. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. trung thực với Đảng. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. bảo vệ đường lối. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Cuối cùng.

gương mẫu cho quần chúng noi theo. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. to đẹp hơn ”. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Đảng viên phải là người tiên phong. Đặc biệt. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Vậy. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. đảng viên dễ quan liêu. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. phương pháp. kiến thức và năng lực thực tiễn. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Vì vậy. đập tan xiềng xích nô lệ. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực.Ví dụ. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. Và ngược lại. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. bài trừ thói hư tật xấu. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. trước hết là trong phạm vi chức trách. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.đức.

đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. Tóm lại. vững mạnh. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. điều lệ Đảng. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. cho đất nước. đảm bảo đoàn kết nội bộ. trừ quyền biểu quyết. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.mình thực hiện đường lối của Đảng. đường lối chính sách của Đảng. bảo vệ đường lối chủ trương. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. làm cho Đảng thêm trong sạch. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. pháp luật của Nhà nước. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. việc tìm hiểu. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Cuối cùng. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Đảng viên được quyền phê bình. . chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đảng viên được ứng cử. Với những nghĩa vụ như trên. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân.

tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. hạnh phúc. nền tảng tư tưởng của Đảng. văn mình. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. Tôi nhận thức được. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. công bằng. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. nước mạnh. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. trong bối cảnh ngày nay. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Tôi quyết kiên định mục tiêu. Đồng thời. tư tưởng Hồ Chí Minh.Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. l{ tưởng đã chọn. đạo đức cách mạng là ý chí. xã hội. tự do. Để trở thành một đảng viên. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại . nắm vững lý luận Mác – Lênin. được phục vụ nhân dân. trở thành quốc gia giàu mạnh. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. được nhân dân tin cậy và yêu mến. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. văn minh. Khi vào Đảng. dân chủ. dân giàu. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. sáng tạo. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng.

tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. nhiệm vụ do đảng bộ. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học.xã hội ở cơ sở. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. với nhân dân. máu thịt với nhân dân. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. nỗ lực phấn đấu cao nhất. công tác xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. ích kỷ. giữ vững ổn định chính trị . Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . tôi không quên nâng cao năng lực. cần đóng góp { kiến với chi bộ. đơn vị. Tôi nhận thức được rằng. như những buổi ngoại khoá. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. Ngoài ra. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. đảng bộ. Đối với tôi. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. đó chính là tập thể lớp.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. các hoạt động triển khai chủ trương. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. sáng tạo. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. những tư tưởng của quần chúng. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. là ngôi trường đại học của mình. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

mặc đẹp. Tôi sống trong hòa bình. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. đến với các trung tâm mua sắm. đất nước yên bình. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập.3. khi đất nước chưa thống nhất. thầy cô. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26. hạnh phúc. cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức. Và ngày nay. Cùng với thời gian tôi lớn lên. học lịch sử Việt Nam . có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. qua những lời kể của ông bà. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam . máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . tôi nghe nhạc. Để làm được điều đó. tôi được ăn ngon. Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. êm ấm.đứng trong hàng ngũ của Đảng. no đủ. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí.2003). Tuổi tròn căng nhựa sống. là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo . Và cách đây hơn 34 năm. tuổi bừng lên sức sống. lướt web.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

người dân mình còn khốn khổ quá. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển. Tôi. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . lạnh lẽo không chốn nương thân. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. Ngoài ra. giấc ngủ còn vướng vân cơn đói. Việt Nam mình còn nghèo quá. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Đúng không tôi. trong đặc trưng này. cần làm được nhiều cho xã hội hơn. không gia đình. Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. quá no đủ. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. Lòng tôi xốn xang.

“Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Đại hội X đã sắp xếp lại. 15 Từ nhận thức rõ hơn. X tiếp tục khẳng định quan điểm này.Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. Các Đạihội VIII.Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1.Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Sáu là . từng dântộc. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. đoàn kết.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Bảy là . “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. điều chỉnh. có sự quản lý của Nhà nước. n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta. do nhân dân. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn . Thực chất. nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. IX. vậnhành theo cơ chế thị trường. Tám là. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật. Một là . theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

xã hội.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. kinh tế kém phát triển.Từ Đại hội VIII. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. vì nhân dân”. là quy luật phát triển chung của nhân loại. vừa là động lực để pháttriển kinh tế . hiện đại hóa”.Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc. nước mạnh. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Ba là . đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”. quyền lực . Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. dân chủ. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. thống nhất của Tổ Quốc. do nhândân. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Hai là . Bốn là . “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. là nguồn sức mạnh. xã hội công bằng. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991. dưới sự lãnh đạo củaĐảng. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân. bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. vìdân giàu. Năm là .

luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên .khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. vừa thường xuyên. tệquan liêu. lãng phí. làm nền tảng chính trị. vừa cấp bách. hành phápvà tư pháp. Sáu là . có sự phân công. “Xây dựng Đảng trong sạch.nhà nước là thống nhất.Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”. vững mạnh”. đạo đức. Tám là . lối sống. đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. của chế độ. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991). vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện. bổ sung và phát triển Cương lĩnh . mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Bảy là . Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. tham nhũng.Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. chính trị. Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Sau Đại hội X.

tinh thần trong suốt như pha lê. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vì vậy. nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. khi được kết nạp vào Đảng. người đảng viên. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. nhân dân lao động và của dân tộc. Vâng. văn minh. là ngọn đuốc dẫn đường. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . dân chủ.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. lý tưởng của Đảng. thống nhất ý chí và hành động. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. không còn người bóc lột người. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. giàu mạnh. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. suốt đời phấn đấu cho mục đích.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập. xã hội công bằng. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn. đặt lợi ích của Tổ quốc. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. Đảng là một tổ chức chặt chẽ.

Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú. làm “chỗ dựa” để tiến thân. Không những vậy. mà hơn thế. hội nhập quốc tế và khu vực. vị trí nào. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. dân chủ hóa. có giác ngộ chính trị. được nhân dân tín nhiệm. thôi cống hiến. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò. thôi rèn luyện. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. hiện đại hóa đất nước. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. những đảng viên. 1. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Tuy nhiên. làm thất bại âm mưu. là yêu cầu giữ vững. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. thỏa mãn tham vọng cá nhân. vì dù ở đâu. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. nhiệm vụ của đảng viên. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. đẩy mạnh công nghiệp hóa. trong quá trình phấn đấu. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều lệ Đảng. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa.

trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. thử thách. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. lý tưởng đã lựa chọn. được phục vụ nhân dân. 2. nâng cao trình độ chuyên môn. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. chính kiến rõ ràng. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. trước cám dỗ của tiền bạc. có thái độ. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. kiên định. Bản lĩnh chính trị . công bằng. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. dân tộc. không mờ nhạt phương hướng chính trị. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. thôi thúc ta sống. uy vũ không thể khuất phục”. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. yêu mến. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. nước mạnh. được Đảng và nhân dân tin cậy. một trách nhiệm để được đóng góp.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. chức quyền. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. dân giầu. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. kiên định với mục tiêu. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn. khó khăn đó. dân chủ. chấp nhận hy sinh. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. văn minh. Trở thành đảng viên là vinh dự. nghèo khó không thể lay chuyển. phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. cống hiến nhiều hơn cho tập thể.

nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. thì tức là thoái bộ. của giai cấp công nhân. ích kỷ. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. kiệm. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. kể cả hy sinh cũng làm. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. tự cải tạo để tiến bộ mãi. cho nhân dân thì khó mấy. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. Việc gì có lợi cho cách mạng. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. chính. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. rèn luyện suốt đời. tu dưỡng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. muốn giữ được tư cách. Nó do đấu tranh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. liêm. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. là lạc hậu… sẽ . lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Vì vậy. Việc gì có hại cho cách mạng. chi phối. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. chí công vô tư. thật sự cần. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Ngay từ năm 1925. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Nếu không cố gắng để tiến bộ. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. vàng càng luyện càng trong”. lợi ích cá nhân.

gương mẫu và vận động gia đình.bị xã hội tiến bộ sa thải”. phải thể hiện rõ vai trò. phải phát huy tính tiền phong. với nhân dân. Để trở thành đảng viên. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. Nâng cao năng lực. công tác. không thể lãnh đạo chung chung”. với bà con làng xóm. mà còn phải giỏi về chuyên môn. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. Phấn đấu trở thành người sản xuất. 3. vừa giỏi về chuyên môn. khả năng lãnh đạo. chiến đấu và học tập giỏi. khối phố. học tập văn hoá. kỹ thuật và nghiệp vụ. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Muốn trở thành đảng viên. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. Muốn vừa thạo về chính trị. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. tập hợp quần chúng. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . 4. tích cực tham gia công tác xã hội. bạn bè trong đơn vị công tác. Gắn bó với tập thể. tôn trọng. tin tưởng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. chính sách của Đảng. đoàn thể giao cho. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. với nhân dân. với đồng nghiệp.

kiên quyết dựa vào quần chúng. không được giấu dốt. nghị quyết của Đảng. Tích cực hưởng ứng các phong trào. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. đoàn kết là sức mạnh. đi đúng đường lối quần chúng. nỗ lực. kịp thời phản ánh. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. dù ở cương vị khác nhau. phục vụ nhân dân. cải thiện đời sống của người lao động. Phải “chí công. Bởi lẽ. thành tâm học hỏi quần chúng. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. cho nên từ ngày thành lập đến nay. là then chốt của thành công. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Phải khiêm tốn. phục vụ Tổ quốc.trách trước Đảng và trước quần chúng. sai lầm. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. đảng viên. 5. phấn đấu cao nhất. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. sáng tạo. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. vui sau thiên hạ”. đề xuất với tổ chức Đảng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. ngay thẳng. nhất là về phát triển kinh tế. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. giảm nghèo. nâng cao . chính sách của Đảng và của Nhà nước. nhiệm vụ của đảng bộ. làm công tác khác nhau. đơn vị. Phải yêu kính nhân dân. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Đó là nhờ có kỷ luật. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. Phải thật thà. chính sách. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. tất cả cán bộ. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. kết quả thực hiện chủ trương. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Đảng ta đã đoàn kết. giấu khuyết điểm. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. xóa đói. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. gần gũi quần chúng.

không sợ khó khắn. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ra sức phấn đấu lập thân. kích động. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. không dao động trước bất kỳ khó khăn. chia rẽ đoàn kết. văn minh. của giai cấp công nhân. thấm nhuần đạo đức cách mạng. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.chất lượng đội ngũ đảng viên. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. chính. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Học tập. lập nghiệp. đơn vị. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. nước mạnh. thật sự cần. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. không ngại gian khổ. hòa nhã . Hòa đồng. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. thử thách nào. tư tưởng Hồ Chí Minh. kiệm. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. chính sách của Đảng. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. lạc hậu. bầu vào cấp ủy. dám nghĩ. đảng viên tích cực. xã hội dâu chủ. bôi nhọ những cán bộ. phê phán những biểu hiện mơ hồ. dám làm. vững mạnh. gây rối nội bộ. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. trung thành với lý tưởng cộng sản. liêm. chí công vô tư. Không ngừng học tập. bảo vệ chế độ XHCN. quyết không cam chịu nghèo nàn. vững vàng. công bằng. vu cáo. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. trung thực.

/.và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful