Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. chi phối. cho nhân dân thì khó mấy. muốn giữ được tư cách. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Nâng cao năng lực. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Việc gì có hại cho cách mạng. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. Nếu không cố gắng để tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. của giai cấp công nhân. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng. là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Để trở thành đảng viên. chính. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. kiệm. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. chí công vô tư. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. tự cải tạo để tiến bộ mãi. đoàn thể giao cho. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. . Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. Ngay từ năm 1925. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. chiến đấu và học tập giỏi. Vì vậy. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. Phấn đấu trở thành người sản xuất. liêm. thật sự cần. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. thì tức là thoái bộ. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. kể cả hy sinh cũng làm. công tác. tu dưỡng. 3. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ích kỷ. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. phải biết đặt lợi ích của giai cấp.

gần gũi quần chúng. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. giấu khuyết điểm. không được giấu dốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. vui sau thiên hạ”. ngay thẳng. mà còn phải giỏi về chuyên môn. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. phải thể hiện rõ vai trò. Muốn vừa thạo về chính trị. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. Phải yêu kính nhân dân. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. kỹ thuật và nghiệp vụ. với đồng nghiệp. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. thành tâm học hỏi quần chúng. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. tôn trọng. vừa giỏi về chuyên môn. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . chính sách của Đảng và của Nhà nước. Gắn bó với tập thể. Phải “chí công. tin tưởng. gương mẫu và vận động gia đình.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. với nhân dân. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. chính sách của Đảng. tập hợp quần chúng. khối phố. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Muốn trở thành đảng viên. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. học tập văn hoá. không thể lãnh đạo chung chung”. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. bạn bè trong đơn vị công tác. phải phát huy tính tiền phong. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. Phải khiêm tốn. khả năng lãnh đạo. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. Phải thật thà. đi đúng đường lối quần chúng. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. với nhân dân. kiên quyết dựa vào quần chúng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. với bà con làng xóm. 4. tích cực tham gia công tác xã hội. sai lầm.

nỗ lực. Đảng ta đã đoàn kết. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. cho nên từ ngày thành lập đến nay. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. nhiệm vụ của đảng bộ. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. Đó là nhờ có kỷ luật. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. sáng tạo. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. chính sách. 5. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. vững mạnh. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. làm công tác khác nhau. kết quả thực hiện chủ trương. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. đơn vị.người. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. đơn vị. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. là then chốt của thành công. nghị quyết của Đảng. giảm nghèo. kịp thời phản ánh. các . đoàn kết là sức mạnh. nhất là về phát triển kinh tế. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Bởi lẽ. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. bầu vào cấp ủy. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. phục vụ Tổ quốc. cải thiện đời sống của người lao động. xóa đói. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. dù ở cương vị khác nhau. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. phục vụ nhân dân. Tích cực hưởng ứng các phong trào. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. đề xuất với tổ chức Đảng. đảng viên. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. tất cả cán bộ. phấn đấu cao nhất. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân.

không sợ khó khắn. Hòa đồng. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. chính. Không ngừng học tập. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. xã hội dâu chủ. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. nước mạnh. Học tập. trung thành với lý tưởng cộng sản./. tư tưởng Hồ Chí Minh. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . gây rối nội bộ. chia rẽ đoàn kết. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. của giai cấp công nhân. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. kích động. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. bôi nhọ những cán bộ. công bằng. không ngại gian khổ. vu cáo. liêm. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. dám làm.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. quyết không cam chịu nghèo nàn. lập nghiệp. Ra sức phấn đấu lập thân. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. thử thách nào. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. đảng viên tích cực. chí công vô tư. lạc hậu. không dao động trước bất kỳ khó khăn. chính sách của Đảng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. văn minh. kiệm. phê phán những biểu hiện mơ hồ. vững vàng. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. thấm nhuần đạo đức cách mạng. bảo vệ chế độ XHCN. trung thực. dám nghĩ. thật sự cần.

có đội ngũ vững mạnh. Ngày nay." ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. lãnh đạo kinh tế là . Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. công bằng. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. giàu sức chiến đấu. nhân dân lao động và của dân tộc. văn minh". Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". thực sự tiên phong. gương mẫu. dưới sự lãnh đạo của Đảng. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay.Lê nin trưởng thành về mọi mặt. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác. dân chủ. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn.Nam. năm 2011).

muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng.V. Củng cố Đảng về chính trị. nhiệm vụ chính trị của địa phương. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. đạo đức.C tại chi bộ trường Q. giáo dục. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam. Với tiểu luận này. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng. năng lực chuyên môn. bồi dưỡng đội ngũ. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực . Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng.nhiệm vụ trọng tâm. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ. đào tạo. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. cán bộ. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở. đúng tiêu chuẩn. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng. tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N. xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế.xã hội. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. tổ chức. tư tưởng. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền.

qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. kính mong sự góp ý của các thầy. Ảnh: Thu Huyền .org. Đảng với thanh niên. chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy.1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng.vn . thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình.xaydungdang. quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh.tiễn. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www. Đảng bộ huyện QN.

Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. Từ đó. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên". tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. Đảng với thanh niên. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. một công dân tốt. gương mẫu. hiểu biết về Đảng. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. đội. Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. sinh viên. nghiên cứu. thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. Ngay từ khi còn là học sinh. bản thân hăng hái học tập. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. hội. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. . Khi được học tập. đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. sinh viên giỏi. rèn luyện.

. tổ chức đảng. chưa cống hiến. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. thiếu định hướng. trung thực. các chi uỷ. gây bất bình. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. "chỗ dựa" tiến thân. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. đảng viên. xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. làm quần chúng xa Đảng. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Một đoàn viên. và các đoàn thể nhân dân. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. chưa rèn luyện. hoà đồng và có trách nhiệm. thoả mãn tham vọng cá nhân. cống hiến của quần chúng.công tác tốt. một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên. Đảng phải chí công vô tư. Nhà nước. Tránh một số biểu hiện hạn chế. thoái hoá biến chất. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. sống gương mẫu. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. hai là. Đồng thời. quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn". thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là.

rèn luyện.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu. xung kích trong các hoạt động. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ. Bản thân mỗi đoàn viên. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. thanh niên. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. phấn đấu. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. thôi thúc chúng ta sống. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. là một công dân tốt. Đoàn viên. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. .Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị .xã hội. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn. Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên. Trong quá trình đó. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp.. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng.. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên. đừng đặt các mục tiêu quá cao xa.. dân tộc.. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1. gương mẫu. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên.

có trình độ. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. 2. sức khoẻ. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992). . Như vậy. dân chủ. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. khoẻ khoắn. biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng.Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. vì một nước Việt Nam độc lập. thực hiện thành công CNXH. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá. II. đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. dân chủ.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam. Điều I.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. Do vậy. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo. trình độ chững lại. Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng. phải được bổ sung năng lực.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ. . Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. trình độ năng lực hạn chế.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. khoẻ. trí tuệ. I. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.CNXH lâm vào khủng hoảng. + Bối cảnh hiện nay: . Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. xã hội công bằng. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta. văn minh. 2. giàu mạnh. đủ sức đáp ứng yêu cầu mới.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. được nhân dân tín nhiệm.Hiến pháp 1992) . Điều lệ Đảng. khác với công dân.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. kiến thức và năng lực hành động.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. hành động của mình. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên).Điều lệ Đảng. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. Điều lệ Đảng. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. 2.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. thước đo nhận thức tư tưởng. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . . . a. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): .Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. phẩm chất chính trị. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. 1. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện .Thừa nhận (nhận thức) . (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Vì vậy.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. năng lực và trình độ cần thiết. .

đảng viên chiếm 3. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.12% dân số (2. luôn đi đầu. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. bộ máy của Đảng. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. hệ tư tưởng.Ưu: Hiện nay. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. gương mẫu. là ngọn cờ tập hợp. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. thiếu tiền phong. . tư duy mới. giác ngộ mục đích.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. dao động. mục đích.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. quy định trách nhiệm. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng.Nhược: Một bộ phận hoang mang. đạo đức. phẩm chất.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. lập trường chính trị đúng đắn.4 triệu): Vững vàng về chính trị. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. Điều lệ Đảng. * Tiêu chuẩn.Cương lĩnh chính trị. . biết lôi kéo. cơ cấu tổ chức. * Tiêu chuẩn đảng viên: . cuốn hút quần chúng. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. năng lực. bắt kịp yêu cầu của thời đại. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. lý tưởng của Đảng. .Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . . + Liên hệ: .phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. nghĩa vụ.

+ Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng.Phục tùng tổ chức. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. . làm giàu cho xã hội. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. .Có lao động.“ nước lên thuyền lên”. giai cấp và nhân dân lao động . tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. kỷ luật. . Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. làm việc trong lòng nhân dân. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. Nghị quyết của Đảng. lối sống lành mạnh. nhằm giải quyết việc làm.cần phải phấn đấu suốt đời. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. Do đó. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Đạo đức. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng . bền bỉ . * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. xoá áp bức bóc lột. nên phải phấn đấu cho mục đích đó. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân.Đặt lợi ích của Tổ quốc. giữ gìn đoàn kết. có sức mạnh. .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. không bóc lột. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. nhân dân lao động. gắn bó với nhân dân: Sống.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. .. Điều lệ. làng nước theo sau”.

kết nạp. . 3. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 19:16 . vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. .Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Mã bài: 814 #2 22-10-2008. __________________ Đừng quên hy vọng. . giới thiệu.Có năng lực sáng tạo. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . Sự đánh giá trung thực. giám sát được.Mặt khác. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”.Nêu gương về đạo đức. . ăn không ngồi rồi. mọi giáo sư.rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. Vì vậy. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. pháp luật của Nhà nước.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. tích cực tham gia xây dựng Đảng. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. theo dõi.Chấp hành chính sách của Đảng. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo.

thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. hành động của mình. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 1.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. . kiến thức và năng lực hành động. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Điều I. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. Điều lệ Đảng. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 .35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. năng lực và trình độ cần thiết. phẩm chất chính trị. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: .ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. được nhân dân tín nhiệm. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Điều lệ Đảng. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. . . Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). .Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.Hiến pháp 1992) .

phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. mục đích. nghĩa vụ. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. năng lực.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. cuốn hút quần chúng. thước đo nhận thức tư tưởng. Điều lệ Đảng.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. luôn đi đầu. cơ cấu tổ chức. giác ngộ mục đích. là ngọn cờ tập hợp. * Tiêu chuẩn đảng viên: . quy định trách nhiệm. * Tiêu chuẩn.Thừa nhận (nhận thức) .Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . đạo đức. lý tưởng của Đảng. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . . biết lôi kéo. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.2. Điều lệ Đảng. lập trường chính trị đúng đắn. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. bộ máy của Đảng. . đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. hệ tư tưởng. a. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. khác với công dân.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. Vì vậy. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.

bắt kịp yêu cầu của thời đại. Do đó. thiếu tiền phong. . nhân dân lao động. . Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. nên phải phấn đấu cho mục đích đó.Đặt lợi ích của Tổ quốc. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. bền bỉ . dao động. làng nước theo sau”. Điều lệ. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc.Nhược: Một bộ phận hoang mang. .cần phải phấn đấu suốt đời. không bóc lột. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột.4 triệu): Vững vàng về chính trị. phẩm chất. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. tư duy mới. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. + Liên hệ: . gương mẫu.Có lao động. Nghị quyết của Đảng.Ưu: Hiện nay. . Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. giai cấp và nhân dân lao động . của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. xoá áp bức bóc lột. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. ..“ nước lên thuyền lên”. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục .12% dân số (2. đảng viên chiếm 3.

thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. ăn không ngồi rồi. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. theo dõi.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . . có sức mạnh. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. . không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. làm giàu cho xã hội. làm việc trong lòng nhân dân.đích mà là phương tiện. giữ gìn đoàn kết. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. giám sát được. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. gắn bó với nhân dân: Sống. . lối sống lành mạnh. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. .Đạo đức. nhằm giải quyết việc làm. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. tích cực tham gia xây dựng Đảng. Mã bài: 815 #3 22-10-2008. Vì vậy.Phục tùng tổ chức. kỷ luật.Mặt khác. 19:18 . mọi giáo sư. 3.

nước mạnh.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. Sự đánh giá trung thực. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. . kết nạp. hết sức phục vụ giai cấp. III.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. dân .Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. dân giàu. . . giới thiệu. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. + Nay. hành động. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. . Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam .Chấp hành chính sách của Đảng.Có năng lực sáng tạo. pháp luật của Nhà nước. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. CNXH.Nêu gương về đạo đức. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. xã hội công bằng. phục vụ nhân dân. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.

nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. lý tưởng cách mạng. tận tuỵ phục vụ nhân dân. . kém phát triển. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. vụ lợi. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.. hành động sai trái. văn minh”..chủ. chống áp bức bất công. (Trước. mọi nơi. địa vị.Đấu tranh ngăn chặn. những nhân tố mới trong đổi mới. trong và sau khi giành chính quyền. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. . thu hái lợi lộc. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. khắc phục những tư tưởng. nhiều hơn nữa”. tiêu cực. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch.. tìm kiếm danh vọng.. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ. thiếu trong sáng. . khắc phục tình trạng nước nghèo.) . biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. * Liên hệ: . . Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. cho dân.văn minh” .. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. lớn mạnh.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. .Thực hiện công bằng xã hội. . đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . chui sâu” phá hoại Đảng từ .Mọi lúc. thực dụng.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Bảo vệ độc lập dân tộc.Cần hiểu bản chất.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.

. Bác Hồ đã lựa chọn. vì hạnh phúc của nhân dân. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. vì dân.Đứng vững trên lập trường. cho cách mạng. có nghĩa: Trong di chúc. . “ba phải”. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. trì trệ. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. 2. . .Phấn đấu góp phần xây dựng.bên trong. . sinh hoạt và hoạt động của Đảng. . nghèo khó không thể chuyển lay.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.Tỏ thái độ.Trung với nước.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. . * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. bảo vệ Tổ quốc.Nhà nước là của dân.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. . trì trệ.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Độc lập. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. không mất phương hướng về chính trị. không mập mờ. sáng tạo.Lấy CN Mác . hiếu với dân. không thụ động. Đó là điều chủ chốt nhất”. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. . chính kiến rõ ràng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). 3 năm (1965 .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.Lê nin. Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: . . do dân. đa Đảng). * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . . sáng tạo.Yêu thương con người. quan điểm của Đảng. * Muốn có bản lĩnh chính trị: .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. sống có tình. uy vũ không thể khuất phục. Độc lập. không thụ động.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.

Mã bài: 816 #4 22-10-2008.“Cần.Tây . ngay thẳng. trong sáng. công danh. + Liêm: Là trong sạch. chăm chỉ. chính.Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. cố gắng.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng.Nam . không ham địa vị. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.Có tinh thần Quốc tế cao cả. Nếu không sẽ mất cán bộ. kiệm. vinh hoa phú quý. + Chính: Không tà.. sự thoái hoá biến . dẻo dai. thẳng thắn. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. liêm.Đông Đất có 4 phương: Đông . lợi dân. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . __________________ Đừng quên hy vọng. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân . không tham lam.Liêm . . + Cần: siêng năng.Thu .Bắc Người có 4 đức: Cần . 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.Kiệm . đứng đắn.Hạ .

Việc gì có hại cho cách mạng. . + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. chống: cơ hội. quyết tâm cao). cho nhân dân thì khó mấy. . trình độ chuyên môn nghiệp vụ. lợi dụng sơ hở của cơ chế. + Có đủ năng lực cần thiết. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . trước hết: “Mình vì mọi người.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. Cây phải có gốc. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Người cách mạng phải có đạo đức. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.. làm giàu phi pháp.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. . hiệu quả. chính sách để tham nhũng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. không có gốc thì cây héo. Muốn vậy phải tích cực học tập. thực dụng. coi đồng tiền là tất cả. . của nhân dân lên trên hết. tiên phong của đảng viên. nó do đấu tranh.chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng. nâng cao học vấn. kể cả hy sinh cũng làm. tránh tụt hậu về trí tuệ. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.. không có nguồn thì sông cạn. trình độ am hiểu KHCN. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”. mọi người vì mình”. dân quý. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Việc gì có lợi cho cách mạng. có chất lượng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. vàng càng luyện càng trong”. không tính toán thiệt hơn với Đảng. 3.

xây dựng Đảng trước . bạn bè nơi công tác.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. công tác xã hội. Tóm lại: phải không ngừng học tập. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. Do đó. bà con nơi cư trú (quý trọng. . + Sẵn sàng.Công tác xã hội. kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. 4. với nhân dân. học đi đôi với hành. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. nhiệm vụ của Đảng. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. tình trạng “Học giả.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. không có năng lực mọi mặt. ăn quả nhớ người trồng cây.. năng động sáng tạo. Đó là trách nhiệm của chúng ta. + Không có kiến thức. . hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.” còn tồn tại phổ biến. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong. 5.Gắn bó với tập thể. + Đảng không thể châm chước. thông cảm.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. việc làm sai. chạy theo bằng cấp. ..+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên.. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. . . là bản chất của Đảng.. học cốt lấy bằng. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống.

nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. không lảng tránh. . Vị trí. * Làm gì? .hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. VỊ TRÍ. công tác. đưa chủ trương. kinh doanh. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. thẳng thắn đấu tranh. Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. giám sát cán bộ. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. chính sách của Đảng vào thực tiễn. phê bình. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. mỗi chúng ta cần tự giác. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. bao che. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. . mục đích lý tưởng của Đảng. chủ trương sát đúng. đơn vị mình. Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. cải thiện đời sống nhân dân. xoá đói giảm nghèo. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I. nâng cao đời sống nhân dân.Thường xuyên góp ý. vai trò của người đảng viên .

Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. gương mẫu trước quần chúng nhân dân.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối. Thứ tư. . nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Trước hết. công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. chủ trương. Thứ hai. chính sách đó: . Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. nên mỗi đảng viên là người tiên phong. Toàn bộ sức mạnh. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. Thứ ba. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. . năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên.Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Vì vậy. chính sách của Đảng. chính sách lớn. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. trước hết. nhân dân lao động và cả dân tộc. chủ trương. chủ trương. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta. đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. nhân dân lao động và của dân tộc".a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

cũng vừa là người lãnh đạo. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng. chính sách của Đảng. mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. không theo đuôi quần chúng. trong cộng đồng. giải phóng con người. cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. chủ trương.. vừa là người phục vụ quần chúng: . . hết lòng.chủ trương. Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. phẩm chất chính trị của mình. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Là người lãnh đạo. hết sức phục vụ nhân dân. chủ trương của Đảng: . c) Đảng viên dù ở cương vị nào. . việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. người đầy tớ trung thành của nhân dân.Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch.Đảng viên là người lãnh đạo. đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. bảo vệ đường lối. tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng. vì hạnh phúc của nhân dân. đem tư tưởng đường lối. giải phóng giai cấp. giáo dục quần chúng. quan điểm của Đảng để lãnh đạo.Sau khi có đường lối đúng đắn. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. đơn vị. nâng cao trình độ của quần chúng. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo.

lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chính sách của Đảng. tham nhũng. Ba là. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Hai là. 2. bảo thủ. nghị quyết. năng lực công tác. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng . chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. II. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. hữu khuynh. Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. làm công tác phát triển đảng viên. chính sách và tổ chức của Đảng. cơ hội. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. xét lại hoặc giáo điều.. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. chăm lo đời sống vật chất. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng. rèn luyện. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1. có sức chiến đấu cao. Điều lệ Đảng. pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập. đạo đức cách mạng. pháp luật của Nhà nước. chỉ thị của Đảng. chủ trương của Đảng. Bốn là. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. quan liêu. kiên định. bảo vệ đường lối. phẩm chất chính trị. Tham gia xây dựng. trung thực với Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. phục tùng kỷ luật. cục bộ. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Đảng viên. có lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. bảo vệ đường lối. thường xuyên tự phê bình và phê bình.

có lao động. vai trò tiên phong. phấn đấu.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. gương mẫu của mỗi đảng viên. năng lực... Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. kiến thức. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. hiện đại hóa đất nước. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc . là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. đẩy mạnh công nghiệp hóa. phục tùng tổ chức. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. có đạo đức và lối sống lành mạnh. đặt lợi ích của Tổ quốc. về lập trường giai cấp. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. Hai là.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Điều lệ Đảng. về nhận thức. gắn bó mật thiết với nhân dân. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. + Mục tiêu. bản lĩnh chính trị. Có mục tiêu. kỷ luật của Đảng. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng. l{ tưởng của Đảng. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. không dao động trước bất kz khó khăn. thử thách nào. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là.

+ Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động.đổi mới đất nước. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. phê phán những biểu hiện cơ hội. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. chính. + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. vô tư. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. . cần.. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước. lối sống. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình. có tinh thần quốc tế trong sáng. Ba là. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. trong lao động. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc. + Đạo đức.. Muốn thế phải không ngừng học tập. về phẩm chất đạo đức. liêm. phong cách. có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. yêu thương con người. trong công việc. thống nhất giữa lời nói và việc làm. hiếu với dân. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. cá nhân chủ nghĩa. tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. trong quan hệ với con người. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. có trí thông minh và năng lực làm việc. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc. chí công. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần.. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng. có trình độ văn hoá cao. kiệm.

có ý thức tổ chức kỷ luật.Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối.Bước vào giai đoạn mới. thống nhất hành động. . nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt . thường xuyên tự phê bình và phê bình. Phát huy dân chủ. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. . không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng.thực tiễn.Sự gắn bó với quần chúng. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Cương lĩnh. . vừa là mục tiêu. Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác .Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. có quyền chất vấn. chủ trương của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều lệ.Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm. mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên. .Bốn là. tranh luận một cách thẳng thắn.Lênin. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị . Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành.Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Sáu là. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng. đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. . gắn bó mật thiết với quần chúng. kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. .Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. thống nhất ý chí. Năm là. . Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng.

nâng cao hiểu biết. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. + Có ý thức tập thể. dân chủ và tiến bộ xã hội. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. tự cường dân tộc. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 2. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. trình độ chuyên môn. phấn đấu vì lợi ích chung. nhân nghĩa. tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). quy ước của cộng đồng. tôn trọng kỷ cương phép nước. gia đình. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. Không ngừng tự phấn đấu. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. nếp sống văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. đó là: + Có tinh thần yêu nước. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. nguồn lực bên trong và bê ngoài. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . có kỹ thuật. tập thể và xã hội. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. độc lập dân tộc. trung thực. cần kiệm. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. trình độ thẩm mỹ và thể lực. + Có lối sống lành mạnh. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó.Nam mang nội dung mới. tạo điều kiện của tổ chức đảng. đoàn kết. sáng tạo. + Thường xuyên học tập.

Lênin. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. phải qua “những bước trung gian”. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. thù địch. thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức. tham nhũng.. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. không nể nang. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội X đã thảo luận. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế.”. Đó là thực hiện lời dạy của V. do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên.. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. né tránh. trong từng tổ chức đảng. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. chính sách của Nhà nước. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp . kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. + Tuy nhiên.I. công tác. cơ quan nơi mình sinh hoạt. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. quan điểm sai trái. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. ở trong Đảng và trong xã hội. nền kinh tế tư nhân. với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật.viên.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. vì dân. do dân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. đáp ứng lợi ích. thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. đó là đấu tranh cho quyền dân . Đảng đã vạch ra được đường lối. còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng.hành đầy đủ chính sách. chủ trương đúng đắn. Một là. Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI. giành độc lập tự do cho đất nước. cách mạng là sự nghiệp của dân. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. kết hợp hài hòa các lợi ích. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. pháp luật của Nhà nước. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. III. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Hai là. . do nhân dân và vì nhân”. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp. xã hội . Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. .”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước. các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng.. chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử.giai cấp. dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước. vì cơ cấu xã hội . Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.nghề nghiệp. của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. xã hội . trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất.Theo tinh thần đại hội XI của Đảng. không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. . Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng. Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến.. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới.có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. . Mặt khác. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng.Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau.dân cư. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân. tập thể và xã hội.. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp..Cùng với hình thức tập hợp nhân dân. làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Ba là. phong phú. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước.sinh. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã .

hội. Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. . Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. tác phong của từng đảng viên. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là.. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận. . trọng dân. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức. lối sống. vì dân. do dân. . đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên. gần dân. 2. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương. Ba là. chủ trương. chính sách của Đảng. đảng viên. trong hành động và trong đạo đức. hội viên. pháp luật của Nhà nước. Bốn là.. tuyên truyền. mọi công chức. Bốn là. các hội nghề nghiệp.Mọi cán bộ. nêu gương cho quần chúng noi theo. nhất là đối với hệ thống chính quyền.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng. . học dân và có trách nhiệm với dân Hai là.Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. hiểu dân. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình.Các tổ chức đoàn thể. vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân. Mỗi đảng viên đều phải gương . phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. vận động nhân dân.

Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị .xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo. hiện đại hóa đất nước. Phân tích vị trí. . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường.mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2.Kinh tế tăng trưởng khá. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . Có như vậy. mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. làng nước đi sau”.

năng động. . quốc phòng. an ninh được tăng cường.Tình hình chính trị . sáng tạo… Tuy nhiên. tình trạng tham nhũng. . làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. Ngày nay. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. đảng viên là rất nghiêm trọng. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất . củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. tinh thần dũng cảm..Văn hóa xã hội có những tiến bộ. đoàn kết nhất trí. . nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. cần cù. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước.xã hội cơ bản được ổn định. hệ thống chính trị được củng cố. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.Công tác xây dựng. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn.

Dân tộc ta cần cù làm ăn. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. Thuận lợi. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi. . đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. đất nước đã hòan thành thắng lợi.

chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử.chủ nghĩa xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. dân chủ trước hết là giải phóng dân .xã hội trước nó. mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc. Cho dù ngày nay. khoa học. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. Hai là. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . chiếm hữu nô lệ. tiến bộ hơn hình thái kinh tế. Cuộc cách mạng dân tộc. kinh tế. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. phong kiến. tư bản chủ nghĩa. Bởi vì: Một là. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó.xã hội sau cao hơn. công nghệ và thị trường.xã hội: công xã nguyên thuỷ. phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa.

dân chủ. giành độc lập. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. nửa phong kiến. dân chủ.tộc.. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Vì vậy. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. nước mạnh. dân chủ được thực hiện triệt để. Nhưng. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. văn minh”. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. tự do. làm cho cách mạng dân tộc. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. và sống một đời hạnh phúc”. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. làm cho mọi người có công ăn việc làm. chính trị của đất nước. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. xã hội công bằng.. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. Trước đây. từ một xã hội vốn là thuộc địa. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. được ấm no. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia . lực lượng sản xuất rất thấp. dân chủ. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. hậu quả để lại còn nặng nề.

cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. coi thường quy luật.bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ. duy ý chí. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ.. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước.. bước đi thích hợp. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường. Trái lại.. nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể. hình thúc. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước.. tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. các khâu trung gian. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp. nhưng tiếp thu. xã . xây dựng nền kinh tế hiện đại”. Tóm lại. phức tạp.. xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội.

thu hút vốn đầu tư. mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu.. công nghệ. công nghệ lạc hậu.công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. đang và sẽ nhận được sự đồng tình. công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người . ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người. Thời đại ngày nay. hiện đại. nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn.kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử. nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”.. Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. trong đó đội ngũ làm khoa học. Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất . của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình. Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh.. chúng ta đã. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học ...hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh. khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém . quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu. chuyển giao .

kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện .kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V.I. Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo. hạnh phúc. dân chủ. Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. coi công nghiệp hoá.Lênin. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu. những nhiệm vụ cơ bản là : a. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất . kể cả trong nông nghiệp. hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no. là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. do dân. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới.công nghệ. Ngày nay. văn minh. xây dựng xã hội công bằng. triệt để. cơ sở vật chất . Về kinh tế. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân.Phát triển lực lượng sản xuất. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. 3. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân.

hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. vội . công nghệ hiện đại. tiếp thu. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. thực hiện công nghiệp hoá.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. Vì vậy. coi phát triển giáo dục và đào tạo. không thể nôn nóng. Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã. sử dụng. Vì vậy. yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. các lực lượng sản xuất hiện đại. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. b. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. hiện đại hoá. quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo. công nghiệp hoá. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản.

Hai là. do đó. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. . Ba là. kinh doanh đa dạng. tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế . Trong thời kì quá độ ở nước ta. c. Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế . Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia.xã hội lâu dài.vàng. thực hiện công bằng xã hội. quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. Như vậy. cải thiện đời sống nhân dân. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. hỗn hợp. qua nhiều bước. đan xen. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”. tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm. nhiều hình thức từ thấp đến cao. Do đó. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là.

thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác. mặt khác. tối ưu hoá cơ cấu xuất . hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”. Theo tôi. tạo ra cho nước ta những cơ hội... khai thác thị trường thế giới. có tài nguyên dầu khí. nhờ đó.nhập khẩu. Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . Tuy nhiên.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học . khắc phục. 3 khó khăn. phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại .. Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng.. đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế.18:25 dieuhoan.Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa. phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước. nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến . Thuận lợi: . Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi. đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế.. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm . bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.

các ngành..xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc.vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước..... nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo".Có quan hệ quốc tế rộng mở.Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . biên giới khá ổn định. gia tăng đội ngũ trí thức. . .Có sự đồng thuận xã hội nhất định. … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới.18:25 maytinhp. . . trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng. một số vấn đề xã hội .Tăng trưởng kinh tế khá. Khó khăn . kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài.cơ chế chưa phù hợp cho phát triển..). . lao động nhiều về số lượng.Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương. . không ít chính sách . có đường lối phát triển khá phù hợp. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới. ý chí vươn lên.

Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. . hiện đại hóa đất nước.xã hội cơ bản được ổn định.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.Kinh tế tăng trưởng khá. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. quốc phòng. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp.Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. an ninh được tăng cường. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. .Tình hình chính trị . đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: .Công tác xây dựng. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Ngày nay. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. hệ thống chính trị được củng cố. . thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. . chỉnh đốn Đảng được chú trọng.

sáng tạo… Tuy nhiên. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân.18:26 . Thuận lợi. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành. tình trạng tham nhũng. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. Dân tộc ta cần cù làm ăn. năng động. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. tinh thần dũng cảm. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. đảng viên là rất nghiêm trọng. đoàn kết nhất trí.Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . cần cù. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp.

tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.kỹ thuật nhất định cho CNXH. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: .. . bóc lột. do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó.Bốn là. Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN. Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định. không còn các giai cấp đối kháng. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB. CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức.Một là. . CNTB và CNXH khác nhau về bản chất. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ. . Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất .Hai là. Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH .cholinhk. cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . dựa trên chế độ áp bức và bóc lột. TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN.Ba là. chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. không còn tình trạng áp bức. khó khăn và phức tạp. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện.. sắp xếp lại.

Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. TKQĐ có thể tương đối ngắn. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN. HĐH.xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. Việc sắp xếp.với những công việc đó. chính trị. phức tạp. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. Quá trình CNH. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế . . bước đi khác nhau. HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. nên trong thời gian qua. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. chưa trải qua quá trình CNH TBCN.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH. có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. tạo nền tảng để đi lên . xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. ngắn khác nhau. Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH.

khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. chính trị.CNXH. hoạt động. Tóm lại. TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế .Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. xây dựng. văn hóa. .Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. các nguyên tắc về tổ chức. . mục đích. xây dựng nền văn hóa mới XHCN. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. cơ cấu bộ máy . xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội.Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. . văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. hệ tư tưởng. chính trị. tiến tới một nền sản xuất lớn. xây dựng các tổ chức chính trị . xã hội của nhân dân lao động. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện. bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.xã hội cộng sản chủ nghĩa. tiền đề cho sự tự do của người khác. các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới. củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh.

đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng. cục bộ. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. chỉ thị của Đảng. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. 48 điều. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. tham nhũng. Điều lệ Đảng.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. lắng nghe ý kiến của quần chúng. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. rèn luyện. chính sách của Đảng đề ra. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . là chương rất quan trọng. pháp luật của Nhà nước. quy định trách nhiệm. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. tin quần chúng. hiểu quần chúng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. có lối sống lành mạnh. hoặc thắng lợi. Trước tiên. nâng cao trình độ kiến thức. đạo đức cách mạng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. nghị quyết. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. cơ hội. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Do lời nói và việc . Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. quyền hạn của Đảng viên. phẩm chất chính trị. Vậy. năng lực công tác. cần tin tưởng và làm theo đường lối. quan liêu. Đảng viên cần không ngừng học tập. nghĩa vụ.của Đảng.Bên cạnh đó. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. Khi đã là đảng viên. Nó chờ dịp hoặc thất bại.

đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin.làm. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cuối cùng. pháp luật của Nhà nước. bảo vệ đường lối. chính sách và tổ chức của Đảng. Ngoài ra. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. đảng viên. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. dân phục. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . dân yêu”.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. do dân và vì dân . Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhà nước là của dân. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. tích cực tham gia công tác quần chúng. Hiện nay. được bồi dưỡng. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. Bởi vậy. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. chính sách của Đảng. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. trung thực với Đảng. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. thường xuyên tự phê bình và phê bình.

Vì vậy. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. gương mẫu cho quần chúng noi theo. đảng viên dễ quan liêu. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức.Ví dụ. to đẹp hơn ”. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. Vậy. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Và ngược lại. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. Đặc biệt. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. Đảng viên phải là người tiên phong. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. trước hết là trong phạm vi chức trách. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. phương pháp. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. đập tan xiềng xích nô lệ. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. kiến thức và năng lực thực tiễn.đức. bài trừ thói hư tật xấu. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. Đảng cần được nhân dân ủng hộ.

( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. điều lệ Đảng. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. Với những nghĩa vụ như trên. làm cho Đảng thêm trong sạch. đường lối chính sách của Đảng. cho đất nước. bảo vệ đường lối chủ trương. . ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. vững mạnh. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị.mình thực hiện đường lối của Đảng. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. Tóm lại. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Đảng viên được ứng cử. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. việc tìm hiểu. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. pháp luật của Nhà nước. trừ quyền biểu quyết. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. đảm bảo đoàn kết nội bộ. Đảng viên được quyền phê bình. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. Cuối cùng.

nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. dân giàu. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. Tôi quyết kiên định mục tiêu. sáng tạo. trong bối cảnh ngày nay. trở thành quốc gia giàu mạnh. Tôi nhận thức được. Để trở thành một đảng viên. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. dân chủ. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. được nhân dân tin cậy và yêu mến. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. xã hội. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. tự do. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. nền tảng tư tưởng của Đảng.Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đạo đức cách mạng là ý chí. Khi vào Đảng. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. Đồng thời. được phục vụ nhân dân. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. l{ tưởng đã chọn. công bằng. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại . nắm vững lý luận Mác – Lênin. nước mạnh. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. hạnh phúc. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. tư tưởng Hồ Chí Minh. văn mình. văn minh.

cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. tôi không quên nâng cao năng lực. cần đóng góp { kiến với chi bộ. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. những tư tưởng của quần chúng. nhiệm vụ do đảng bộ. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. như những buổi ngoại khoá. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. đơn vị. ích kỷ. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra. các hoạt động triển khai chủ trương. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tôi nhận thức được rằng. sáng tạo. đó chính là tập thể lớp. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. công tác xã hội. với nhân dân. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. giữ vững ổn định chính trị . Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. đảng bộ. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. là ngôi trường đại học của mình. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . Đối với tôi. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế.xã hội ở cơ sở. máu thịt với nhân dân. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị.

góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. hạnh phúc. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí. Và ngày nay. cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. đất nước yên bình. no đủ. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. khi đất nước chưa thống nhất. tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập.2003). máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . Và cách đây hơn 34 năm. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.đứng trong hàng ngũ của Đảng. mặc đẹp. qua những lời kể của ông bà. Tuổi tròn căng nhựa sống. Đảng đã lãnh đạo . Cùng với thời gian tôi lớn lên. tôi nghe nhạc. Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. lướt web.3. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. đến với các trung tâm mua sắm. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức. tuổi bừng lên sức sống. Tôi sống trong hòa bình. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam . học lịch sử Việt Nam . thầy cô. có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước. êm ấm. tôi được ăn ngon. Để làm được điều đó.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. Tôi. các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. Ngoài ra. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển. Đúng không tôi. không gia đình. Việt Nam mình còn nghèo quá. Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. quá no đủ. trong đặc trưng này. lạnh lẽo không chốn nương thân. giấc ngủ còn vướng vân cơn đói. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. Lòng tôi xốn xang. người dân mình còn khốn khổ quá. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . cần làm được nhiều cho xã hội hơn. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro.

chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật.Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. có sự quản lý của Nhà nước. Bảy là . bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta. Một là . b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội. do nhân dân. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. IX. từng dântộc. vậnhành theo cơ chế thị trường. điều chỉnh. Các Đạihội VIII. Đại hội X đã sắp xếp lại.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác.Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Sáu là . vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Tám là. n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”.Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thực chất. đoàn kết. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn . 15 Từ nhận thức rõ hơn. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần.

xã hội công bằng. kinh tế kém phát triển.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. nước mạnh. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bốn là . đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Hai là . Ba là .Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991. vừa là động lực để pháttriển kinh tế . thống nhất của Tổ Quốc. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. dân chủ. là nguồn sức mạnh.Từ Đại hội VIII. là quy luật phát triển chung của nhân loại. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân.xã hội. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. do nhândân. bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”. thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”. Năm là . vì nhân dân”. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. hiện đại hóa”. dưới sự lãnh đạo củaĐảng. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. vìdân giàu. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc. quyền lực . “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.

Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. làm nền tảng chính trị.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện. Sau Đại hội X. “Xây dựng Đảng trong sạch. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”. vừa cấp bách. Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991). tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng. có sự phân công.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên . Tám là .Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. Bảy là . lối sống. thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. Sáu là . tệquan liêu. của chế độ.khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. bổ sung và phát triển Cương lĩnh . “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. hành phápvà tư pháp. đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. đạo đức. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng. chính trị.nhà nước là thống nhất. mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. tham nhũng. vừa thường xuyên. Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. lãng phí. vững mạnh”.

nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. giàu mạnh. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. đặt lợi ích của Tổ quốc. nhân dân lao động và của dân tộc. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. người đảng viên. văn minh. không còn người bóc lột người. là ngọn đuốc dẫn đường. khi được kết nạp vào Đảng. dân chủ. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. thống nhất ý chí và hành động. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Vì vậy. Vâng. tinh thần trong suốt như pha lê. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập. Đảng là một tổ chức chặt chẽ. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. lý tưởng của Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . xã hội công bằng. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước.

là yêu cầu giữ vững. dân chủ hóa. hiện đại hóa đất nước. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. thôi rèn luyện. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tuy nhiên. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . đẩy mạnh công nghiệp hóa. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. 1. mà hơn thế. được nhân dân tín nhiệm. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. vị trí nào. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. làm “chỗ dựa” để tiến thân. thỏa mãn tham vọng cá nhân. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. có giác ngộ chính trị. những đảng viên. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. thôi cống hiến. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. vì dù ở đâu. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. trong quá trình phấn đấu. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. Không những vậy. thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều lệ Đảng. nhiệm vụ của đảng viên. làm thất bại âm mưu. hội nhập quốc tế và khu vực. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú.

được Đảng và nhân dân tin cậy. một trách nhiệm để được đóng góp. kiên định với mục tiêu. có thái độ. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. dân giầu. Trở thành đảng viên là vinh dự. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. thôi thúc ta sống. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. nước mạnh. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. nâng cao trình độ chuyên môn.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. khó khăn đó. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn. Bản lĩnh chính trị . văn minh. lý tưởng đã lựa chọn. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. dân chủ. Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. nghèo khó không thể lay chuyển. thử thách. được phục vụ nhân dân. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. uy vũ không thể khuất phục”. chức quyền. chấp nhận hy sinh. công bằng. phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. 2. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. kiên định. trước cám dỗ của tiền bạc. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. không mờ nhạt phương hướng chính trị. chính kiến rõ ràng. yêu mến. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. dân tộc. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.

được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. là lạc hậu… sẽ . Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. lợi ích cá nhân. Vì vậy. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. ích kỷ. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. thì tức là thoái bộ. cho nhân dân thì khó mấy. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. rèn luyện suốt đời. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. Việc gì có hại cho cách mạng. kể cả hy sinh cũng làm. tu dưỡng. muốn giữ được tư cách. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. liêm. thật sự cần. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. chí công vô tư. Nếu không cố gắng để tiến bộ. chi phối. của giai cấp công nhân. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Việc gì có lợi cho cách mạng. vàng càng luyện càng trong”. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. chính. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. tự cải tạo để tiến bộ mãi. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Nó do đấu tranh. kiệm. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Ngay từ năm 1925.

tôn trọng. khối phố. với nhân dân. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. gương mẫu và vận động gia đình. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. kỹ thuật và nghiệp vụ. chiến đấu và học tập giỏi. Muốn vừa thạo về chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . với nhân dân. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. với đồng nghiệp. 3. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. Nâng cao năng lực. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. vừa giỏi về chuyên môn. tin tưởng. Gắn bó với tập thể. mà còn phải giỏi về chuyên môn. tập hợp quần chúng. khả năng lãnh đạo. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. đoàn thể giao cho. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. 4. công tác. chính sách của Đảng.bị xã hội tiến bộ sa thải”. phải thể hiện rõ vai trò. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để trở thành đảng viên. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. với bà con làng xóm. Muốn trở thành đảng viên. học tập văn hoá. bạn bè trong đơn vị công tác. phải phát huy tính tiền phong. Phấn đấu trở thành người sản xuất. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. không thể lãnh đạo chung chung”. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. tích cực tham gia công tác xã hội.

không được giấu dốt. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. phục vụ nhân dân. chính sách. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Phải yêu kính nhân dân. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. đảng viên. thành tâm học hỏi quần chúng. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Phải thật thà. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. nhất là về phát triển kinh tế. kết quả thực hiện chủ trương. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. nhiệm vụ của đảng bộ. đơn vị. sai lầm. ngay thẳng. sáng tạo. nghị quyết của Đảng. Đảng ta đã đoàn kết. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nỗ lực. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. dù ở cương vị khác nhau. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. vui sau thiên hạ”. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. chính sách của Đảng và của Nhà nước. gần gũi quần chúng. làm công tác khác nhau. xóa đói. đoàn kết là sức mạnh. là then chốt của thành công. tất cả cán bộ. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. đi đúng đường lối quần chúng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. phấn đấu cao nhất. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Đó là nhờ có kỷ luật. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. Tích cực hưởng ứng các phong trào. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. cải thiện đời sống của người lao động. Bởi lẽ. Phải “chí công. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. phục vụ Tổ quốc. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 5. nâng cao . đề xuất với tổ chức Đảng. Phải khiêm tốn. giấu khuyết điểm. cho nên từ ngày thành lập đến nay. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. kịp thời phản ánh.trách trước Đảng và trước quần chúng. kiên quyết dựa vào quần chúng. giảm nghèo.

nước mạnh. bôi nhọ những cán bộ. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. không sợ khó khắn. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. vững mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh. Ra sức phấn đấu lập thân. chính sách của Đảng. phê phán những biểu hiện mơ hồ. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. chí công vô tư. vu cáo. thật sự cần. trung thành với lý tưởng cộng sản. quyết không cam chịu nghèo nàn. xã hội dâu chủ. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. của giai cấp công nhân. hòa nhã . lập nghiệp. thử thách nào. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.chất lượng đội ngũ đảng viên. bầu vào cấp ủy. dám làm. chia rẽ đoàn kết. Học tập. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. không dao động trước bất kỳ khó khăn. đảng viên tích cực. không ngại gian khổ. Không ngừng học tập. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. lạc hậu. kiệm. Hòa đồng. chính. đơn vị. bảo vệ chế độ XHCN. kích động. công bằng. thấm nhuần đạo đức cách mạng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. văn minh. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. dám nghĩ. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. gây rối nội bộ. vững vàng. trung thực. liêm. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin.

/. .và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful