Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. Nâng cao năng lực. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. cho nhân dân thì khó mấy. thì tức là thoái bộ. Việc gì có hại cho cách mạng. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. . chi phối. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. tự cải tạo để tiến bộ mãi. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. thật sự cần. chính. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. kể cả hy sinh cũng làm. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. Để trở thành đảng viên. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. công tác. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. ích kỷ. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Nếu không cố gắng để tiến bộ. Việc gì có lợi cho cách mạng.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Phấn đấu trở thành người sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. Vì vậy. tu dưỡng. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. liêm. chiến đấu và học tập giỏi. của giai cấp công nhân. kiệm. 3. Ngay từ năm 1925. chí công vô tư. muốn giữ được tư cách. đoàn thể giao cho. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

vui sau thiên hạ”. gương mẫu và vận động gia đình. giấu khuyết điểm. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. kiên quyết dựa vào quần chúng. khả năng lãnh đạo. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. ngay thẳng. khối phố. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. tích cực tham gia công tác xã hội. không thể lãnh đạo chung chung”. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. với đồng nghiệp. sai lầm. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. học tập văn hoá. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. Gắn bó với tập thể. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. mà còn phải giỏi về chuyên môn. tôn trọng. chính sách của Đảng. không được giấu dốt. tin tưởng. kỹ thuật và nghiệp vụ. thành tâm học hỏi quần chúng. gần gũi quần chúng. Phải thật thà. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. 4. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. phải thể hiện rõ vai trò. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. chính sách của Đảng và của Nhà nước. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. tập hợp quần chúng. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. vừa giỏi về chuyên môn. bạn bè trong đơn vị công tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. phải phát huy tính tiền phong. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. Phải khiêm tốn. với nhân dân. với bà con làng xóm. Phải yêu kính nhân dân. Phải “chí công. với nhân dân. đi đúng đường lối quần chúng. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. Muốn trở thành đảng viên. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. Muốn vừa thạo về chính trị.

nghị quyết của Đảng. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. đơn vị. phục vụ nhân dân. cho nên từ ngày thành lập đến nay. các . đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. kịp thời phản ánh. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Đảng ta đã đoàn kết. nhất là về phát triển kinh tế. vững mạnh. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. đơn vị. bầu vào cấp ủy. 5. tất cả cán bộ. nỗ lực. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. phục vụ Tổ quốc. làm công tác khác nhau. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.người. sáng tạo. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. là then chốt của thành công. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. kết quả thực hiện chủ trương. phấn đấu cao nhất. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. chính sách. đề xuất với tổ chức Đảng. đoàn kết là sức mạnh. đảng viên. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. xóa đói. Đó là nhờ có kỷ luật. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. cải thiện đời sống của người lao động. dù ở cương vị khác nhau. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. nhiệm vụ của đảng bộ. Bởi lẽ. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. giảm nghèo. Tích cực hưởng ứng các phong trào.

Hòa đồng. nước mạnh. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. vu cáo. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. chí công vô tư. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. liêm. bảo vệ chế độ XHCN. chính. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. chia rẽ đoàn kết. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. dám làm. không dao động trước bất kỳ khó khăn. trung thành với lý tưởng cộng sản. lập nghiệp. kiệm. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. không sợ khó khắn. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. Học tập. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Ra sức phấn đấu lập thân. đảng viên tích cực. chính sách của Đảng. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. bôi nhọ những cán bộ. vững vàng. không ngại gian khổ. trung thực. thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần. của giai cấp công nhân. tư tưởng Hồ Chí Minh. phê phán những biểu hiện mơ hồ. công bằng. lạc hậu. kích động. gây rối nội bộ. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. thử thách nào. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. xã hội dâu chủ. quyết không cam chịu nghèo nàn. dám nghĩ. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . văn minh. Không ngừng học tập. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất./.

hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. Ngày nay. lãnh đạo kinh tế là . gương mẫu. giàu sức chiến đấu. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh. giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Nam. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. nhân dân lao động và của dân tộc. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. dân chủ. thực sự tiên phong. Kể từ khi ra đời đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"." ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. năm 2011). có đội ngũ vững mạnh. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc.Lê nin trưởng thành về mọi mặt. Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay. thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám. công bằng. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. dưới sự lãnh đạo của Đảng. văn minh".

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. đào tạo. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. bồi dưỡng đội ngũ. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực .nhiệm vụ trọng tâm. tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng. Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng. Với tiểu luận này. Củng cố Đảng về chính trị. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. nhiệm vụ chính trị của địa phương.V. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên.xã hội. đúng tiêu chuẩn. giáo dục.C tại chi bộ trường Q. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ. năng lực chuyên môn. muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. cán bộ. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. tổ chức. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng. Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ. tư tưởng. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. đạo đức.

chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh.org. đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. kính mong sự góp ý của các thầy. qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình. Đảng với thanh niên.xaydungdang. Vì vậy. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www. Đảng bộ huyện QN.1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng.tiễn. Ảnh: Thu Huyền .vn . Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên.

tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. nghiên cứu. rèn luyện. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. sinh viên. đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. gương mẫu. Từ đó. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Khi được học tập. Ngay từ khi còn là học sinh. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. hiểu biết về Đảng. hội. Đảng với thanh niên. bản thân hăng hái học tập. sinh viên giỏi. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên". sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. . một công dân tốt. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. đội. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

hoà đồng và có trách nhiệm.công tác tốt. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. "chỗ dựa" tiến thân. thoái hoá biến chất. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. cống hiến của quần chúng. quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. đảng viên. Tránh một số biểu hiện hạn chế. chưa rèn luyện. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. và các đoàn thể nhân dân. xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. Nhà nước. làm quần chúng xa Đảng. thiếu định hướng. chưa cống hiến. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Một đoàn viên. trung thực. hai là. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. Đồng thời. Đảng phải chí công vô tư. các chi uỷ. chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. tổ chức đảng. thoả mãn tham vọng cá nhân. . với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn". sống gương mẫu. gây bất bình. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị . Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng. là một công dân tốt. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. thanh niên. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. phấn đấu. Đoàn viên. Trong quá trình đó. bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn. thôi thúc chúng ta sống. Bản thân mỗi đoàn viên. gương mẫu. rèn luyện. Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên.. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. xung kích trong các hoạt động.xã hội. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia.. . đừng đặt các mục tiêu quá cao xa.. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ.. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên. dân tộc.

Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. trình độ chững lại. giàu mạnh. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta. đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam. trí tuệ. dân chủ. không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá. 2. Điều I.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. + Bối cảnh hiện nay: . khoẻ. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. 2. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. khoẻ khoắn. dân chủ. có trình độ. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân. xã hội công bằng. văn minh. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam.CNXH lâm vào khủng hoảng. Như vậy. đủ sức đáp ứng yêu cầu mới.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. I. II. thực hiện thành công CNXH. vì một nước Việt Nam độc lập. . biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992). . phải được bổ sung năng lực. Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng. Do vậy. trình độ năng lực hạn chế. Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo. sức khoẻ.

Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. . Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). hành động của mình. . lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ.Điều kiện này xuất phát từ vị trí.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Thừa nhận (nhận thức) . a.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. được nhân dân tín nhiệm.Điều lệ Đảng. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. Điều lệ Đảng.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. kiến thức và năng lực hành động. 2. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. năng lực và trình độ cần thiết.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . 1. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. khác với công dân.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. phẩm chất chính trị. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. Vì vậy. .Hiến pháp 1992) . đảng viên phải thừa nhận và thực hiện .Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. thước đo nhận thức tư tưởng.

cơ cấu tổ chức. năng lực. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. luôn đi đầu. + Liên hệ: .phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. gương mẫu. .Nhược: Một bộ phận hoang mang. là ngọn cờ tập hợp. hệ tư tưởng.12% dân số (2.4 triệu): Vững vàng về chính trị. nghĩa vụ. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. bắt kịp yêu cầu của thời đại. mục đích.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. biết lôi kéo. lập trường chính trị đúng đắn. Điều lệ Đảng.Cương lĩnh chính trị. * Tiêu chuẩn đảng viên: .Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. cuốn hút quần chúng. lý tưởng của Đảng. * Tiêu chuẩn.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. bộ máy của Đảng. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. . phẩm chất. tư duy mới. quy định trách nhiệm. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. dao động. đảng viên chiếm 3. đạo đức. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . thiếu tiền phong. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. . trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực.Ưu: Hiện nay. . giác ngộ mục đích. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận.

có sức mạnh. không bóc lột. . tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. . Do đó. gắn bó với nhân dân: Sống. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân.Phục tùng tổ chức. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. Nghị quyết của Đảng. nhằm giải quyết việc làm.“ nước lên thuyền lên”. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. nên phải phấn đấu cho mục đích đó.Có lao động. . làm giàu cho xã hội. . Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. nhân dân lao động. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. giữ gìn đoàn kết. xoá áp bức bóc lột. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để.Đạo đức. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. làng nước theo sau”. lối sống lành mạnh.cần phải phấn đấu suốt đời. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. Điều lệ. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng.. .Đặt lợi ích của Tổ quốc. giai cấp và nhân dân lao động . “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. kỷ luật. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng . Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. làm việc trong lòng nhân dân. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. bền bỉ .

phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn.rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. __________________ Đừng quên hy vọng. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng.Chấp hành chính sách của Đảng. Sự đánh giá trung thực. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. .Mặt khác. pháp luật của Nhà nước. kết nạp. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. giới thiệu. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. . . học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. .Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. ăn không ngồi rồi.Có năng lực sáng tạo. . gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. theo dõi. giám sát được. mọi giáo sư. tích cực tham gia xây dựng Đảng. Mã bài: 814 #2 22-10-2008.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 3. Vì vậy.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng.Nêu gương về đạo đức. 19:16 .Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.

Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. kiến thức và năng lực hành động. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng.Hiến pháp 1992) . được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. hành động của mình. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II. phẩm chất chính trị.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. . . có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). 1. Điều I. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. .Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. . năng lực và trình độ cần thiết. Điều lệ Đảng.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. được nhân dân tín nhiệm.

.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. biết lôi kéo. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. mục đích.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. nghĩa vụ. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. quy định trách nhiệm.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. bộ máy của Đảng.2. . luôn đi đầu. cuốn hút quần chúng. lý tưởng của Đảng.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. thước đo nhận thức tư tưởng. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. lập trường chính trị đúng đắn. đạo đức. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. là ngọn cờ tập hợp. Vì vậy. * Tiêu chuẩn đảng viên: . Điều lệ Đảng.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. * Tiêu chuẩn. giác ngộ mục đích. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. khác với công dân. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động.Thừa nhận (nhận thức) . hệ tư tưởng. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. cơ cấu tổ chức. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. năng lực. a.

Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. dao động. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. thiếu tiền phong. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. Do đó. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. bắt kịp yêu cầu của thời đại.4 triệu): Vững vàng về chính trị. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. đảng viên chiếm 3.Đặt lợi ích của Tổ quốc.. Điều lệ.Ưu: Hiện nay.Có lao động. .12% dân số (2. giai cấp và nhân dân lao động . phẩm chất. + Liên hệ: . không bóc lột. bền bỉ . lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu.Nhược: Một bộ phận hoang mang. làng nước theo sau”. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. nhân dân lao động. xoá áp bức bóc lột. tư duy mới. . trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực.Suốt đời phấn đấu cho mục đích.cần phải phấn đấu suốt đời. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. Nghị quyết của Đảng. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. . tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. gương mẫu. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục . + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. . . nên phải phấn đấu cho mục đích đó.“ nước lên thuyền lên”.

19:18 . 3. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b.Đạo đức. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. gắn bó với nhân dân: Sống. ăn không ngồi rồi. . làm việc trong lòng nhân dân. tích cực tham gia xây dựng Đảng.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. . kỷ luật. .Mặt khác. làm giàu cho xã hội. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. Vì vậy. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. giữ gìn đoàn kết. nhằm giải quyết việc làm. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội.đích mà là phương tiện. Mã bài: 815 #3 22-10-2008. giám sát được. theo dõi.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. mọi giáo sư. có sức mạnh. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra.Phục tùng tổ chức.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. .Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. lối sống lành mạnh. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . .Nêu gương về đạo đức. phục vụ nhân dân. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. xã hội công bằng. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam . Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. pháp luật của Nhà nước. CNXH.Có năng lực sáng tạo. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. nước mạnh. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. . III. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. giới thiệu.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. dân . . khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. kết nạp.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. dân giàu. .Chấp hành chính sách của Đảng. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. hết sức phục vụ giai cấp. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. + Nay. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. hành động. Sự đánh giá trung thực.

. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. .Đấu tranh ngăn chặn. tìm kiếm danh vọng. . Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. chống áp bức bất công.. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. thiếu trong sáng. vụ lợi. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa..Cần hiểu bản chất.) . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. . khắc phục những tư tưởng. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân.văn minh” . văn minh”. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. tiêu cực.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. nhiều hơn nữa”. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. tận tuỵ phục vụ nhân dân.Thực hiện công bằng xã hội. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. những nhân tố mới trong đổi mới. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. trong và sau khi giành chính quyền. khắc phục tình trạng nước nghèo. hành động sai trái. (Trước. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . cho dân. . Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức.. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao. * Liên hệ: . chui sâu” phá hoại Đảng từ . Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. kém phát triển. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ.chủ. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. mọi nơi. . .Mọi lúc. địa vị. thu hái lợi lộc. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.. lớn mạnh. thực dụng.Bảo vệ độc lập dân tộc.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. lý tưởng cách mạng.

* Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. “ba phải”. uy vũ không thể khuất phục. không thụ động.Yêu thương con người. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.Đứng vững trên lập trường. không mập mờ. hiếu với dân.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. . .Tỏ thái độ. . cho cách mạng. trì trệ. quan điểm của Đảng. * Muốn có bản lĩnh chính trị: .Lê nin. Độc lập. không mất phương hướng về chính trị.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. 3 năm (1965 .Phấn đấu góp phần xây dựng. vì hạnh phúc của nhân dân. .Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Nhà nước là của dân. . . Bác Hồ đã lựa chọn. sáng tạo.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. chính kiến rõ ràng. bảo vệ Tổ quốc. do dân. có nghĩa: Trong di chúc. sáng tạo.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.Rèn luyện bản lĩnh chính trị.Lấy CN Mác . tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. trì trệ.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .bên trong. . sống có tình. . .Trung với nước. vì dân. không thụ động. .Độc lập. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . nghèo khó không thể chuyển lay. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). đa Đảng). 2. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. . Đó là điều chủ chốt nhất”. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu.

+ Liêm: Là trong sạch. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. Nếu không sẽ mất cán bộ. Mã bài: 816 #4 22-10-2008. trong sáng. không tham lam.Nam . đứng đắn. lợi dân.Bắc Người có 4 đức: Cần . + Cần: siêng năng. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. sự thoái hoá biến .Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. ngay thẳng. chính. cố gắng. kiệm.Thu . 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. không ham địa vị.Đông Đất có 4 phương: Đông . Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân .Tây .Có tinh thần Quốc tế cao cả. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . vinh hoa phú quý. + Chính: Không tà..Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. công danh. thẳng thắn.Liêm . .Hạ . chăm chỉ.“Cần. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. __________________ Đừng quên hy vọng. liêm. dẻo dai.Kiệm . sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

của nhân dân lên trên hết. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. mọi người vì mình”. Cây phải có gốc. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”. tránh tụt hậu về trí tuệ. quyết tâm cao). + Có đủ năng lực cần thiết. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. có chất lượng. . làm giàu phi pháp. chính sách để tham nhũng. trước hết: “Mình vì mọi người. cho nhân dân thì khó mấy. chống: cơ hội. không có nguồn thì sông cạn. + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. vàng càng luyện càng trong”. tiên phong của đảng viên. coi đồng tiền là tất cả. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. trình độ am hiểu KHCN. Việc gì có hại cho cách mạng.. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. Người cách mạng phải có đạo đức. nó do đấu tranh. . Muốn vậy phải tích cực học tập. nâng cao học vấn. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. 3.. lợi dụng sơ hở của cơ chế. không có gốc thì cây héo. Việc gì có lợi cho cách mạng.chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. . hiệu quả. thực dụng. . kể cả hy sinh cũng làm. không tính toán thiệt hơn với Đảng. dân quý.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt.

bà con nơi cư trú (quý trọng. + Không có kiến thức. là bản chất của Đảng. + Đảng không thể châm chước. Đó là trách nhiệm của chúng ta. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. . đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế.” còn tồn tại phổ biến. với nhân dân. 5. làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong.. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. bạn bè nơi công tác. kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. công tác xã hội. . xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ.Công tác xã hội. thông cảm.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. 4.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. học đi đôi với hành. .Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. năng động sáng tạo. ăn quả nhớ người trồng cây.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. nhiệm vụ của Đảng.Gắn bó với tập thể. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). học cốt lấy bằng.. không có năng lực mọi mặt. nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. Do đó. chạy theo bằng cấp. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. việc làm sai. tình trạng “Học giả. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. + Sẵn sàng. . Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. xây dựng Đảng trước . + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể..+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. . Tóm lại: phải không ngừng học tập..

VỊ TRÍ. cải thiện đời sống nhân dân. phê bình. công tác. xoá đói giảm nghèo. vai trò của người đảng viên . không lảng tránh. Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. mỗi chúng ta cần tự giác. . giám sát cán bộ. đơn vị mình.hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. chính sách của Đảng vào thực tiễn. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nâng cao đời sống nhân dân. đưa chủ trương. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. bao che. thẳng thắn đấu tranh. chủ trương sát đúng.Thường xuyên góp ý. * Làm gì? .Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. kinh doanh. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. mục đích lý tưởng của Đảng. . nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I.

Toàn bộ sức mạnh. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. trước hết. Thứ tư. nhân dân lao động và của dân tộc". chủ trương. . . đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. chủ trương. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Thứ ba. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối. gương mẫu trước quần chúng nhân dân. chính sách lớn. công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Trước hết. Vì vậy. Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. Thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. nhân dân lao động và cả dân tộc.Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. chính sách của Đảng. chủ trương.a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. chính sách đó: . nên mỗi đảng viên là người tiên phong. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp.

đơn vị. Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. không theo đuôi quần chúng. người đầy tớ trung thành của nhân dân. cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. cũng vừa là người lãnh đạo. tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng.Đảng viên là người lãnh đạo. chủ trương. hết lòng. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo. chính sách của Đảng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. nâng cao trình độ của quần chúng. giải phóng giai cấp. đem tư tưởng đường lối.Sau khi có đường lối đúng đắn. giáo dục quần chúng. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc. quan điểm của Đảng để lãnh đạo. . Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. phẩm chất chính trị của mình. hết sức phục vụ nhân dân. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức..chủ trương. bảo vệ đường lối. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. vì hạnh phúc của nhân dân.Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch. trong cộng đồng. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Là người lãnh đạo. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng. giải phóng con người. vừa là người phục vụ quần chúng: . . mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. chủ trương của Đảng: .

bảo vệ đường lối. Không ngừng học tập. có lối sống lành mạnh. phẩm chất chính trị. bảo vệ đường lối. Hai là. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. chăm lo đời sống vật chất. quan liêu. cơ hội. rèn luyện. Bốn là. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. cục bộ. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. bảo thủ. có sức chiến đấu cao. pháp luật của Nhà nước. 2. nâng cao trình độ kiến thức.. tham nhũng. II. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hữu khuynh. chính sách của Đảng. xét lại hoặc giáo điều. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. tích cực tham gia công tác quần chúng. chủ trương của Đảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. trung thực với Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nghị quyết.Đảng viên. phục tùng kỷ luật. Ba là. chính sách và tổ chức của Đảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Tham gia xây dựng. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng . pháp luật của Nhà nước. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. năng lực công tác. kiên định. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. làm công tác phát triển đảng viên. Điều lệ Đảng. đạo đức cách mạng. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng. chỉ thị của Đảng.

kiến thức. Điều lệ Đảng. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. bản lĩnh chính trị. hiện đại hóa đất nước. + Mục tiêu. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. về nhận thức. phục tùng tổ chức. đặt lợi ích của Tổ quốc. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.. thử thách nào. vai trò tiên phong. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. năng lực. thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. gắn bó mật thiết với nhân dân. l{ tưởng của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. về lập trường giai cấp. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. kỷ luật của Đảng. Có mục tiêu. có lao động. Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định. đẩy mạnh công nghiệp hóa. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc . Hai là. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. không dao động trước bất kz khó khăn. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là. gương mẫu của mỗi đảng viên. phấn đấu. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên.

yêu thương con người. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. thống nhất giữa lời nói và việc làm. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. hiếu với dân. chính. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. liêm. phong cách. trong quan hệ với con người. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. có trí thông minh và năng lực làm việc. + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. vô tư.. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc.. Muốn thế phải không ngừng học tập. mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. về phẩm chất đạo đức. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. . có tinh thần quốc tế trong sáng. những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. cần. kiệm. + Đạo đức. có trình độ văn hoá cao. trong công việc. Ba là. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. + Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động. chí công. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. phê phán những biểu hiện cơ hội. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc. trong lao động. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cá nhân chủ nghĩa. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước.đổi mới đất nước. tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần. lối sống...

Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.Bốn là.thực tiễn.Sự gắn bó với quần chúng. có quyền chất vấn. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. Cương lĩnh. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. có ý thức tổ chức kỷ luật. . tư tưởng Hồ Chí Minh. Sáu là. đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng. vừa là mục tiêu. vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt . nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều lệ. thống nhất hành động. . . Phát huy dân chủ. kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên. thống nhất ý chí.Bước vào giai đoạn mới.Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. . Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác . gắn bó mật thiết với quần chúng. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. . đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị .Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối. tranh luận một cách thẳng thắn. không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng.Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. .Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. chủ trương của Đảng. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. thường xuyên tự phê bình và phê bình. . Năm là.Lênin. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành.Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm.

+ Có lối sống lành mạnh. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. + Thường xuyên học tập. trình độ thẩm mỹ và thể lực. trình độ chuyên môn. dân chủ và tiến bộ xã hội. tập thể và xã hội. tạo điều kiện của tổ chức đảng. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. nguồn lực bên trong và bê ngoài. quy ước của cộng đồng. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. + Có ý thức tập thể. đoàn kết. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. tôn trọng kỷ cương phép nước. nâng cao hiểu biết. trung thực. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. 2. tự cường dân tộc. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. Không ngừng tự phấn đấu. gia đình. nhân nghĩa. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. sáng tạo. nếp sống văn minh. cần kiệm.Nam mang nội dung mới. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. độc lập dân tộc. phấn đấu vì lợi ích chung. có kỹ thuật. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. đó là: + Có tinh thần yêu nước.

viên. không nể nang. + Tuy nhiên. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Lênin... do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế.”. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội. kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. cơ quan nơi mình sinh hoạt. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. công tác. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. ở trong Đảng và trong xã hội. né tránh. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. nền kinh tế tư nhân. thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước.I. phải qua “những bước trung gian”. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp . với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. trong từng tổ chức đảng. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là thực hiện lời dạy của V. quan điểm sai trái. thù địch. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật. chính sách của Nhà nước. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. Đại hội X đã thảo luận. tham nhũng.

đáp ứng lợi ích. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng. vì dân. giành độc lập tự do cho đất nước. III. . đó là đấu tranh cho quyền dân .hành đầy đủ chính sách. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. chủ trương đúng đắn. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. kết hợp hài hòa các lợi ích. Hai là. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới. Đảng đã vạch ra được đường lối. pháp luật của Nhà nước. do nhân dân và vì nhân”. cách mạng là sự nghiệp của dân.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Một là. do dân.

sinh. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau. . Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa. của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã . Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp. coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến. Mặt khác. dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước. Ba là.. tập thể và xã hội. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. xã hội . Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới. chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử. không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. .Theo tinh thần đại hội XI của Đảng. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước. xã hội .giai cấp. trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất. làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.. phong phú. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng.Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. vì cơ cấu xã hội .có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.dân cư.Cùng với hình thức tập hợp nhân dân.nghề nghiệp.”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước. ...

vì dân. pháp luật của Nhà nước.cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên. Mỗi đảng viên đều phải gương . chủ trương. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức. trong hành động và trong đạo đức. mọi công chức. vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân.Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng. chính sách của Đảng. Ba là.Mọi cán bộ. Bốn là. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận. các hội nghề nghiệp. lối sống. hiểu dân. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận. tác phong của từng đảng viên. gần dân. đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động. đảng viên. tuyên truyền.Các tổ chức đoàn thể. nêu gương cho quần chúng noi theo. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là. . nhất là đối với hệ thống chính quyền. hội viên.. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. . viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. do dân.. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. trọng dân. phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng. . 2. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. Bốn là. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. vận động nhân dân. Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. .hội. học dân và có trách nhiệm với dân Hai là.

mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. . Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . hiện đại hóa đất nước. Phân tích vị trí. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. làng nước đi sau”.xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo.Kinh tế tăng trưởng khá. Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị . Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Có như vậy. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa.mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.

quốc phòng. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. năng động. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. đoàn kết nhất trí. tinh thần dũng cảm. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.Tình hình chính trị . hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ.xã hội cơ bản được ổn định. Ngày nay. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. .Văn hóa xã hội có những tiến bộ. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. an ninh được tăng cường.Công tác xây dựng. .Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. hệ thống chính trị được củng cố. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. đảng viên là rất nghiêm trọng.. tình trạng tham nhũng. . Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất . củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. cần cù. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. sáng tạo… Tuy nhiên.

đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. Thuận lợi. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. . thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. đất nước đã hòan thành thắng lợi. thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. Dân tộc ta cần cù làm ăn. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân.

loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. chiếm hữu nô lệ. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới. Cho dù ngày nay. Hai là. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. khoa học. dân chủ trước hết là giải phóng dân .xã hội sau cao hơn.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. công nghệ và thị trường. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.chủ nghĩa xã hội. kinh tế. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Cuộc cách mạng dân tộc. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. tư bản chủ nghĩa. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc. phong kiến. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Bởi vì: Một là.xã hội trước nó.xã hội: công xã nguyên thuỷ. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó. tiến bộ hơn hình thái kinh tế. phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa.

miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. nước mạnh. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. dân chủ.. Vì vậy. dân chủ. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. giành độc lập. làm cho cách mạng dân tộc. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. tự do. từ một xã hội vốn là thuộc địa. và sống một đời hạnh phúc”. được ấm no. Nhưng. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia . Vì vậy. làm cho mọi người có công ăn việc làm. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . hậu quả để lại còn nặng nề. dân chủ được thực hiện triệt để. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn. nửa phong kiến. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. lực lượng sản xuất rất thấp. Trước đây. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. văn minh”. dân chủ. xã hội công bằng. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy.tộc.. chính trị của đất nước.

nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường.. cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. hình thúc. xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội. tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. coi thường quy luật. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp.. bước đi thích hợp.. xây dựng nền kinh tế hiện đại”. phức tạp. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. Tóm lại. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ. xã .. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trái lại. các khâu trung gian. phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước. nhưng tiếp thu..bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. duy ý chí.

sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế.công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Thời đại ngày nay. đang và sẽ nhận được sự đồng tình.. nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn.hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử. công nghệ lạc hậu. của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình. hiện đại. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất . khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém . công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người .. ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người.. Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh. nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”. trong đó đội ngũ làm khoa học. chuyển giao . công nghệ. chúng ta đã. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng..kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế. là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu. mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu. quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người.. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học . thu hút vốn đầu tư.

đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện . Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V.công nghệ. hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no. coi công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất . hạnh phúc. toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới. Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn. là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 3. một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân. kể cả trong nông nghiệp. xây dựng xã hội công bằng. do dân.Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.Lênin. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. văn minh. Ngày nay.I. cơ sở vật chất . dân chủ. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu. triệt để.Phát triển lực lượng sản xuất. Về kinh tế. những nhiệm vụ cơ bản là : a.

hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. Vì vậy. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. các lực lượng sản xuất hiện đại. công nghiệp hoá.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ. Vì vậy. quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. công nghệ hiện đại. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế. Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã. thực hiện công nghiệp hoá. coi phát triển giáo dục và đào tạo. tiếp thu. hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. b. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo. hiện đại hoá. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. vội .kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản. sử dụng. không thể nôn nóng.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước.

tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu. hỗn hợp. Do đó. . Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế . Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. c. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất. xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là. nhiều hình thức từ thấp đến cao. quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”. Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế. Như vậy.xã hội lâu dài. Trong thời kì quá độ ở nước ta. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. kinh doanh đa dạng. do đó.vàng. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. Ba là. thực hiện công bằng xã hội. xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia. cải thiện đời sống nhân dân. Hai là. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. đan xen. tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm. qua nhiều bước.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế .

.. Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 .. có tài nguyên dầu khí. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi. khắc phục.. nhờ đó.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học . khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước.nhập khẩu. mặt khác. phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . tạo ra cho nước ta những cơ hội. tối ưu hoá cơ cấu xuất . khai thác thị trường thế giới. 3 khó khăn. Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. Theo tôi. đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau. đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế.. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm .18:25 dieuhoan. bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Thuận lợi: . Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài. hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa. thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá. nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến . phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế. Tuy nhiên.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng.

Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước. trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng. .cơ chế chưa phù hợp cho phát triển.. một số vấn đề xã hội .xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc.Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới. .. nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo".). Khó khăn . gia tăng đội ngũ trí thức. .. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới.. ..Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . các ngành.Tăng trưởng kinh tế khá.18:25 maytinhp. không ít chính sách .. kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài. có đường lối phát triển khá phù hợp. ý chí vươn lên.Có sự đồng thuận xã hội nhất định. . . … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương. biên giới khá ổn định.vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.Có quan hệ quốc tế rộng mở. lao động nhiều về số lượng.

. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Ngày nay. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. an ninh được tăng cường. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. quốc phòng. .xã hội cơ bản được ổn định.Kinh tế tăng trưởng khá. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". hệ thống chính trị được củng cố. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. .Văn hóa xã hội có những tiến bộ. . Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. .Công tác xây dựng.Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. hiện đại hóa đất nước.Tình hình chính trị .

hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ.18:26 .Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. Dân tộc ta cần cù làm ăn. cần cù. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. tinh thần dũng cảm. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. đoàn kết nhất trí. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Thuận lợi. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. sáng tạo… Tuy nhiên. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. đảng viên là rất nghiêm trọng. năng động. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . tình trạng tham nhũng. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.

. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN. Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH .kỹ thuật nhất định cho CNXH.Bốn là. tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: . Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định.Hai là. không còn tình trạng áp bức. CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột. sắp xếp lại.Ba là.Một là. TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN. Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất .. do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó. . công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện. Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định. bóc lột. CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. CNTB và CNXH khác nhau về bản chất.. cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . . khó khăn và phức tạp.cholinhk. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. không còn các giai cấp đối kháng.

HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. ngắn khác nhau.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. Việc sắp xếp. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. Quá trình CNH. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội. Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH. chưa trải qua quá trình CNH TBCN. chính trị. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. HĐH.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp. đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. . Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. nên trong thời gian qua. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế . bước đi khác nhau. phức tạp. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH. tạo nền tảng để đi lên . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế.với những công việc đó. Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế. TKQĐ có thể tương đối ngắn.

xã hội của nhân dân lao động. khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH.xã hội cộng sản chủ nghĩa. .xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. tiền đề cho sự tự do của người khác. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội. xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. hoạt động. văn hóa. hệ tư tưởng. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất. Tóm lại. các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội. xây dựng. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. chính trị.CNXH. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện.Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. tiến tới một nền sản xuất lớn. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế. chính trị. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . xây dựng các tổ chức chính trị . .Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. . củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. mục đích. cơ cấu bộ máy .Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. các nguyên tắc về tổ chức. xây dựng nền văn hóa mới XHCN.

đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng. Do lời nói và việc . quyền hạn của Đảng viên. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. tham nhũng. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. cơ hội. hiểu quần chúng. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . Điều lệ Đảng gồm 12 chương. Khi đã là đảng viên. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. chỉ thị của Đảng. pháp luật của Nhà nước. có lối sống lành mạnh. Trước tiên. nghĩa vụ. 48 điều. tin quần chúng. phẩm chất chính trị. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. chính sách của Đảng đề ra. cục bộ. cần tin tưởng và làm theo đường lối. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. Nó chờ dịp hoặc thất bại. quan liêu. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. hoặc thắng lợi. nâng cao trình độ kiến thức. Điều lệ Đảng.Bên cạnh đó.của Đảng. nghị quyết. năng lực công tác. Vậy. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. quy định trách nhiệm.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Đảng viên cần không ngừng học tập. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. rèn luyện. lắng nghe ý kiến của quần chúng. đạo đức cách mạng. là chương rất quan trọng.

dân yêu”. dân phục. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. chính sách và tổ chức của Đảng. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. Ngoài ra. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. pháp luật của Nhà nước. trung thực với Đảng. Bởi vậy. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. chính sách của Đảng. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Hiện nay.làm. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. bảo vệ đường lối. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Nhà nước là của dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. được bồi dưỡng. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. Cuối cùng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đảng viên. do dân và vì dân . tích cực tham gia công tác quần chúng. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công.Ví dụ. bài trừ thói hư tật xấu. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. trước hết là trong phạm vi chức trách. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Vậy. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Vì vậy. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. to đẹp hơn ”. Và ngược lại. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. phương pháp. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin.đức. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. đảng viên dễ quan liêu. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. gương mẫu cho quần chúng noi theo. Đặc biệt. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. kiến thức và năng lực thực tiễn. đập tan xiềng xích nô lệ. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Đảng viên phải là người tiên phong. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch.

báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. cho đất nước. điều lệ Đảng. làm cho Đảng thêm trong sạch. bảo vệ đường lối chủ trương. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. đảm bảo đoàn kết nội bộ. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. đường lối chính sách của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Đảng viên được quyền phê bình. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tóm lại. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. Với những nghĩa vụ như trên.mình thực hiện đường lối của Đảng. pháp luật của Nhà nước. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. trừ quyền biểu quyết. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. . Đảng viên được ứng cử. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. việc tìm hiểu. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Cuối cùng. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. vững mạnh. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình.

xã hội. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Khi vào Đảng. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. dân giàu. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi nhận thức được. tự do. được phục vụ nhân dân. được nhân dân tin cậy và yêu mến. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. nắm vững lý luận Mác – Lênin. dân chủ. đạo đức cách mạng là ý chí. Đồng thời. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại . hạnh phúc. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. trở thành quốc gia giàu mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. l{ tưởng đã chọn.Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. văn mình. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. công bằng. phẩm chất đạo đức cách mạng. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. trong bối cảnh ngày nay. Để trở thành một đảng viên. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. sáng tạo. nền tảng tư tưởng của Đảng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tôi quyết kiên định mục tiêu. văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. nước mạnh. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu.

tôi không quên nâng cao năng lực. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. giữ vững ổn định chính trị . Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. đơn vị. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. như những buổi ngoại khoá. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. đó chính là tập thể lớp. máu thịt với nhân dân. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. sáng tạo. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tôi nhận thức được rằng. là ngôi trường đại học của mình. Ngoài ra. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. cần đóng góp { kiến với chi bộ.xã hội ở cơ sở. đảng bộ. những tư tưởng của quần chúng. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. với nhân dân. công tác xã hội. nhiệm vụ do đảng bộ. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. các hoạt động triển khai chủ trương. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. ích kỷ. Đối với tôi. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. qua những lời kể của ông bà. lướt web. Tôi sống trong hòa bình. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam . tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26.3. là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. tôi được ăn ngon. Cùng với thời gian tôi lớn lên. Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. đến với các trung tâm mua sắm. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. no đủ. Và ngày nay. êm ấm. Tuổi tròn căng nhựa sống. Và cách đây hơn 34 năm. tôi nghe nhạc.đứng trong hàng ngũ của Đảng. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. đất nước yên bình. thầy cô. tuổi bừng lên sức sống. Để làm được điều đó. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước. máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . Đảng đã lãnh đạo .2003). góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. học lịch sử Việt Nam . hạnh phúc. có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí. khi đất nước chưa thống nhất. mặc đẹp. cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. Ngoài ra. trong đặc trưng này. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. người dân mình còn khốn khổ quá. Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó. Việt Nam mình còn nghèo quá. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. không gia đình. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro. quá no đủ. cần làm được nhiều cho xã hội hơn. những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm. Tôi. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển. lạnh lẽo không chốn nương thân. Lòng tôi xốn xang. Đúng không tôi. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . giấc ngủ còn vướng vân cơn đói.

vậnhành theo cơ chế thị trường. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật. vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Một là .Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991.Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. có sự quản lý của Nhà nước. 15 Từ nhận thức rõ hơn. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực chất. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội. n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Tám là. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. điều chỉnh. nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta. Đại hội X đã sắp xếp lại. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn .Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1. do nhân dân. Các Đạihội VIII. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bảy là . đoàn kết. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Sáu là . “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. từng dântộc. IX.

Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân. Năm là . Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991. quyền lực . Bốn là . vừa là động lực để pháttriển kinh tế . quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. vìdân giàu. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. là quy luật phát triển chung của nhân loại. là nguồn sức mạnh. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. do nhândân.Từ Đại hội VIII. dân chủ. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. nước mạnh. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. thống nhất của Tổ Quốc. hiện đại hóa”. Ba là .xã hội. Hai là . đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”.phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. vì nhân dân”. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dưới sự lãnh đạo củaĐảng.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. xã hội công bằng. kinh tế kém phát triển. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên . Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. của chế độ. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. tham nhũng. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Sáu là . thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. vừa cấp bách.khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng.nhà nước là thống nhất. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. “Xây dựng Đảng trong sạch. hành phápvà tư pháp. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”. bổ sung và phát triển Cương lĩnh . làm nền tảng chính trị. lãng phí. tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng. có sự phân công. tệquan liêu. vừa thường xuyên.Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. lối sống. Tám là . phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. vững mạnh”. Bảy là . đạo đức. Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991). Sau Đại hội X. Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. chính trị.

Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. suốt đời phấn đấu cho mục đích. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. khi được kết nạp vào Đảng. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy. dân chủ. Vâng. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn. không còn người bóc lột người. lý tưởng của Đảng. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức. văn minh.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. người đảng viên. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. xã hội công bằng. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Đảng là một tổ chức chặt chẽ. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập. đặt lợi ích của Tổ quốc. giàu mạnh. tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. tinh thần trong suốt như pha lê. là ngọn đuốc dẫn đường. “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. thống nhất ý chí và hành động. nhân dân lao động và của dân tộc.

đẩy mạnh công nghiệp hóa. nhiệm vụ của đảng viên. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. vị trí nào. trong quá trình phấn đấu. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. là yêu cầu giữ vững. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện. mà hơn thế. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. thôi cống hiến. làm thất bại âm mưu. dân chủ hóa. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. làm “chỗ dựa” để tiến thân. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. vì dù ở đâu. Điều lệ Đảng. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. những đảng viên. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. được nhân dân tín nhiệm. hiện đại hóa đất nước. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. hội nhập quốc tế và khu vực. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. có giác ngộ chính trị. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Không những vậy. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. thỏa mãn tham vọng cá nhân. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Tuy nhiên. thôi rèn luyện. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng.

được phục vụ nhân dân. trước cám dỗ của tiền bạc. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. uy vũ không thể khuất phục”. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. chức quyền. thôi thúc ta sống.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. lý tưởng đã lựa chọn. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. dân chủ. khó khăn đó. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. một trách nhiệm để được đóng góp. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. công bằng. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. kiên định với mục tiêu. văn minh. Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Bản lĩnh chính trị . Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. có thái độ. chính kiến rõ ràng. nghèo khó không thể lay chuyển. Trở thành đảng viên là vinh dự. yêu mến. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. không mờ nhạt phương hướng chính trị. nâng cao trình độ chuyên môn. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. dân tộc. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. được Đảng và nhân dân tin cậy. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn. nước mạnh. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. dân giầu. 2. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. chấp nhận hy sinh. thử thách. kiên định.

Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ngay từ năm 1925. lợi ích cá nhân. Vì vậy. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. chí công vô tư. là lạc hậu… sẽ . Nếu không cố gắng để tiến bộ. cho nhân dân thì khó mấy. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. thì tức là thoái bộ. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. muốn giữ được tư cách. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. rèn luyện suốt đời. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó do đấu tranh. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Việc gì có lợi cho cách mạng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. thật sự cần. vàng càng luyện càng trong”. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. tự cải tạo để tiến bộ mãi. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. liêm. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. tu dưỡng. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. kể cả hy sinh cũng làm.được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Việc gì có hại cho cách mạng. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. chính. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. kiệm. chi phối. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. của giai cấp công nhân. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. ích kỷ.

tập hợp quần chúng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. với đồng nghiệp. bạn bè trong đơn vị công tác. tôn trọng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tin tưởng. chiến đấu và học tập giỏi. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. 4. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. đoàn thể giao cho.bị xã hội tiến bộ sa thải”. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. gương mẫu và vận động gia đình. Gắn bó với tập thể. tích cực tham gia công tác xã hội. vừa giỏi về chuyên môn. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . không thể lãnh đạo chung chung”. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. học tập văn hoá. khả năng lãnh đạo. chính sách của Đảng. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. với nhân dân. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. Phấn đấu trở thành người sản xuất. Muốn trở thành đảng viên. phải thể hiện rõ vai trò. với bà con làng xóm. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Để trở thành đảng viên. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. Muốn vừa thạo về chính trị. với nhân dân. 3. Nâng cao năng lực. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. phải phát huy tính tiền phong. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. công tác. khối phố. kỹ thuật và nghiệp vụ. mà còn phải giỏi về chuyên môn.

Góp phần tích cực đưa những chủ trương. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Phải thật thà. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. cho nên từ ngày thành lập đến nay. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. sáng tạo. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. dù ở cương vị khác nhau. đề xuất với tổ chức Đảng. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bởi lẽ. đơn vị. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. gần gũi quần chúng. phục vụ Tổ quốc. nỗ lực. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. tất cả cán bộ. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. không được giấu dốt. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. cải thiện đời sống của người lao động. đảng viên. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đó là nhờ có kỷ luật. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. nhất là về phát triển kinh tế. Tích cực hưởng ứng các phong trào. vui sau thiên hạ”. kiên quyết dựa vào quần chúng. phấn đấu cao nhất. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. sai lầm. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. làm công tác khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Phải “chí công. giảm nghèo. giấu khuyết điểm. nghị quyết của Đảng. ngay thẳng. Phải yêu kính nhân dân. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. là then chốt của thành công. thành tâm học hỏi quần chúng. chính sách. nâng cao . Đảng ta đã đoàn kết. đoàn kết là sức mạnh. 5. nhiệm vụ của đảng bộ. xóa đói.trách trước Đảng và trước quần chúng. kịp thời phản ánh. phục vụ nhân dân. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Phải khiêm tốn. chính sách của Đảng và của Nhà nước. đi đúng đường lối quần chúng. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. kết quả thực hiện chủ trương. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ.

Ra sức phấn đấu lập thân. Không ngừng học tập. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. lập nghiệp. bầu vào cấp ủy. đảng viên tích cực. hòa nhã . thử thách nào. chính. kích động. thật sự cần. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. phê phán những biểu hiện mơ hồ. bảo vệ chế độ XHCN. dám làm. vững vàng. Học tập. nước mạnh. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể.chất lượng đội ngũ đảng viên. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. đơn vị. Hòa đồng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. công bằng. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. chia rẽ đoàn kết. chính sách của Đảng. vu cáo. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. trung thành với lý tưởng cộng sản. xã hội dâu chủ. dám nghĩ. lạc hậu. không ngại gian khổ. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. tư tưởng Hồ Chí Minh. trung thực. chí công vô tư. liêm. vững mạnh. bôi nhọ những cán bộ. của giai cấp công nhân. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. kiệm. quyết không cam chịu nghèo nàn. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. không sợ khó khắn. văn minh. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. gây rối nội bộ. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. thấm nhuần đạo đức cách mạng. không dao động trước bất kỳ khó khăn.

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên./. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất.và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful