Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. công tác. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. chiến đấu và học tập giỏi. tu dưỡng. kiệm. Ngay từ năm 1925. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. muốn giữ được tư cách. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. kể cả hy sinh cũng làm. chi phối. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. đoàn thể giao cho. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Việc gì có lợi cho cách mạng. 3. thì tức là thoái bộ. Vì vậy. tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nâng cao năng lực. Phấn đấu trở thành người sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Để trở thành đảng viên. liêm. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. của giai cấp công nhân. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. ích kỷ. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. Nếu không cố gắng để tiến bộ. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. thật sự cần. cho nhân dân thì khó mấy. Việc gì có hại cho cách mạng. chính. chí công vô tư.

phải phát huy tính tiền phong. với nhân dân. Phải khiêm tốn. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. Phải “chí công. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. chính sách của Đảng. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. học tập văn hoá. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. phải thể hiện rõ vai trò. tích cực tham gia công tác xã hội. đi đúng đường lối quần chúng. không được giấu dốt. bạn bè trong đơn vị công tác. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. khối phố. khả năng lãnh đạo. ngay thẳng. không thể lãnh đạo chung chung”. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. kiên quyết dựa vào quần chúng. gương mẫu và vận động gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. thành tâm học hỏi quần chúng. vui sau thiên hạ”. với đồng nghiệp. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. gần gũi quần chúng. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. chính sách của Đảng và của Nhà nước. giấu khuyết điểm. tôn trọng. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. Muốn trở thành đảng viên. 4. vừa giỏi về chuyên môn. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. tin tưởng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. với nhân dân. sai lầm. Muốn vừa thạo về chính trị. Gắn bó với tập thể. mà còn phải giỏi về chuyên môn. kỹ thuật và nghiệp vụ. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tập hợp quần chúng. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. với bà con làng xóm.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật thà.

người. phục vụ Tổ quốc. kết quả thực hiện chủ trương. chính sách. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. vững mạnh. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. nỗ lực. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. cho nên từ ngày thành lập đến nay. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. dù ở cương vị khác nhau. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng ta đã đoàn kết. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. phục vụ nhân dân. Tích cực hưởng ứng các phong trào. đề xuất với tổ chức Đảng. Bởi lẽ. đơn vị. nhất là về phát triển kinh tế. bầu vào cấp ủy. sáng tạo. xóa đói. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. nhiệm vụ của đảng bộ. nghị quyết của Đảng. phấn đấu cao nhất. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. kịp thời phản ánh. cải thiện đời sống của người lao động. là then chốt của thành công. làm công tác khác nhau. đơn vị. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. đảng viên. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. tất cả cán bộ. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. đoàn kết là sức mạnh. giảm nghèo. Đó là nhờ có kỷ luật. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. các . tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 5. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Không ngừng học tập. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. chính sách của Đảng. thấm nhuần đạo đức cách mạng.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. lập nghiệp. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. bôi nhọ những cán bộ. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. chí công vô tư. vu cáo. kiệm. trung thành với lý tưởng cộng sản. văn minh. chia rẽ đoàn kết. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. không sợ khó khắn. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. bảo vệ chế độ XHCN. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. thật sự cần. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . công bằng. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Học tập. Hòa đồng. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. gây rối nội bộ. lạc hậu. không ngại gian khổ. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. của giai cấp công nhân. liêm. nước mạnh./. chính. dám làm. trung thực. phê phán những biểu hiện mơ hồ. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. kích động. dám nghĩ. xã hội dâu chủ. thử thách nào. tư tưởng Hồ Chí Minh. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. đảng viên tích cực. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. Ra sức phấn đấu lập thân. quyết không cam chịu nghèo nàn. vững vàng.

thực sự tiên phong. năm 2011). dân chủ. công bằng. Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. Ngày nay. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay. lãnh đạo kinh tế là . giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. nhân dân lao động và của dân tộc.Nam." ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. có đội ngũ vững mạnh.Lê nin trưởng thành về mọi mặt. văn minh". thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. giàu sức chiến đấu. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. Kể từ khi ra đời đến nay. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác. gương mẫu. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh.

tư tưởng. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. đúng tiêu chuẩn." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Với tiểu luận này. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng. xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng. tổ chức. đào tạo. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng.V. Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa.nhiệm vụ trọng tâm. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N. giáo dục. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ. cán bộ. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. bồi dưỡng đội ngũ. đạo đức. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. Củng cố Đảng về chính trị. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ.xã hội. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền. năng lực chuyên môn. muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực . Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng.C tại chi bộ trường Q. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh: Thu Huyền . qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy. quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh. kính mong sự góp ý của các thầy.tiễn. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên.vn .org.xaydungdang. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình. đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. Đảng bộ huyện QN.1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Đảng với thanh niên.

Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. Đảng với thanh niên.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. sinh viên. sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. đội. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. sinh viên giỏi. rèn luyện. Khi được học tập. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. Từ đó. Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. . Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. gương mẫu. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. bản thân hăng hái học tập. nghiên cứu. thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. hiểu biết về Đảng. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. hội. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên". đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. Ngay từ khi còn là học sinh. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. một công dân tốt.

quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. Đồng thời. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. thoả mãn tham vọng cá nhân. xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. Đảng phải chí công vô tư. các chi uỷ. sống gương mẫu. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn". chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". thiếu định hướng. Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. Một đoàn viên. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. tổ chức đảng. chưa cống hiến. . làm quần chúng xa Đảng. Tránh một số biểu hiện hạn chế. chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. gây bất bình. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. đảng viên. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. cống hiến của quần chúng. "chỗ dựa" tiến thân. một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên. thoái hoá biến chất. Nhà nước. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. trung thực. hai là. hoà đồng và có trách nhiệm. và các đoàn thể nhân dân. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. chưa rèn luyện.công tác tốt. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu.

phấn đấu. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. thanh niên.. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. xung kích trong các hoạt động... bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. gương mẫu. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. dân tộc. Đoàn viên. là một công dân tốt. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn. Trong quá trình đó. Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên. thôi thúc chúng ta sống. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng.Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị . Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng.xã hội. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. đừng đặt các mục tiêu quá cao xa. . rèn luyện. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên.. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu. Bản thân mỗi đoàn viên.

. có trình độ. đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân. + Bối cảnh hiện nay: . không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá. vì một nước Việt Nam độc lập. Điều I. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. khoẻ khoắn. trình độ chững lại. 2. Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng. Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. Như vậy. . trình độ năng lực hạn chế. trí tuệ. dân chủ. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992).ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. II.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. khoẻ. xã hội công bằng. văn minh.Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. đủ sức đáp ứng yêu cầu mới. phải được bổ sung năng lực.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.CNXH lâm vào khủng hoảng. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. giàu mạnh. biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng. Do vậy. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. thực hiện thành công CNXH. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. 2. dân chủ.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. sức khoẻ. I.

Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . phẩm chất chính trị. thước đo nhận thức tư tưởng. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện . qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. năng lực và trình độ cần thiết. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng.Điều lệ Đảng. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Điều lệ Đảng.Hiến pháp 1992) . lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng.Thừa nhận (nhận thức) . . (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. Vì vậy. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. 2. kiến thức và năng lực hành động.Điều kiện này xuất phát từ vị trí.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. .Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. khác với công dân. hành động của mình. a. được nhân dân tín nhiệm. . 1. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.

bộ máy của Đảng. mục đích. thiếu tiền phong. cuốn hút quần chúng. . cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. lập trường chính trị đúng đắn. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. đảng viên chiếm 3. lý tưởng của Đảng. Điều lệ Đảng. hệ tư tưởng.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: .Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.4 triệu): Vững vàng về chính trị. . năng lực. nghĩa vụ. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.Nhược: Một bộ phận hoang mang. giác ngộ mục đích. * Tiêu chuẩn đảng viên: . biết lôi kéo.Ưu: Hiện nay.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. . * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. luôn đi đầu. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. đạo đức. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. * Tiêu chuẩn. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. phẩm chất. quy định trách nhiệm.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. bắt kịp yêu cầu của thời đại. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên .12% dân số (2. gương mẫu. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. là ngọn cờ tập hợp. cơ cấu tổ chức. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. dao động. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. + Liên hệ: . . Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. tư duy mới. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. lối sống lành mạnh.“ nước lên thuyền lên”. làng nước theo sau”. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. không bóc lột. bền bỉ . giai cấp và nhân dân lao động . * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. nhân dân lao động. xoá áp bức bóc lột.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. . . nên phải phấn đấu cho mục đích đó. . Do đó. .cần phải phấn đấu suốt đời. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. Điều lệ.. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài.Phục tùng tổ chức. giữ gìn đoàn kết. có sức mạnh. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. nhằm giải quyết việc làm. làm giàu cho xã hội. kỷ luật.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân.Đạo đức.Có lao động. . Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc.Đặt lợi ích của Tổ quốc. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. gắn bó với nhân dân: Sống. Nghị quyết của Đảng. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. làm việc trong lòng nhân dân. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc.

. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. kết nạp. 3. ăn không ngồi rồi.Mặt khác. Mã bài: 814 #2 22-10-2008. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. tích cực tham gia xây dựng Đảng. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét.Có năng lực sáng tạo.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. mọi giáo sư.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. __________________ Đừng quên hy vọng. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. giám sát được. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. . pháp luật của Nhà nước.rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . .Nêu gương về đạo đức. giới thiệu.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . theo dõi. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 19:16 . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. .Chấp hành chính sách của Đảng. Vì vậy. . Sự đánh giá trung thực.

Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . . được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. .35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. Điều lệ Đảng. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. Điều I. .Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. 1. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. phẩm chất chính trị. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên).Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. hành động của mình. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ.Hiến pháp 1992) . Điều lệ Đảng. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II. được nhân dân tín nhiệm. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. năng lực và trình độ cần thiết.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. kiến thức và năng lực hành động. .Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 .

Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. nghĩa vụ. cuốn hút quần chúng. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. * Tiêu chuẩn đảng viên: . Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng.2. quy định trách nhiệm. bộ máy của Đảng. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . cơ cấu tổ chức. năng lực.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. giác ngộ mục đích. Vì vậy.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. lý tưởng của Đảng. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. thước đo nhận thức tư tưởng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. . quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. Điều lệ Đảng. * Tiêu chuẩn. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. khác với công dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. lập trường chính trị đúng đắn. luôn đi đầu. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . ý thức phấn đấu của người vào Đảng): .tự nguyện thực hiện (hành động thực tế.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. . Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. Điều lệ Đảng. a.Thừa nhận (nhận thức) . các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. biết lôi kéo. mục đích. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. hệ tư tưởng. là ngọn cờ tập hợp. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. đạo đức. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên.

tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. đảng viên chiếm 3. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. không bóc lột. nên phải phấn đấu cho mục đích đó.Có lao động. giai cấp và nhân dân lao động . Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”.cần phải phấn đấu suốt đời. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. tư duy mới.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh.4 triệu): Vững vàng về chính trị. . . trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Điều lệ. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. gương mẫu. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục .. Nghị quyết của Đảng. . làng nước theo sau”. xoá áp bức bóc lột.“ nước lên thuyền lên”. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. nhân dân lao động. Do đó. bền bỉ . thiếu tiền phong. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. dao động.12% dân số (2. .Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. bắt kịp yêu cầu của thời đại. + Liên hệ: .Đặt lợi ích của Tổ quốc.Nhược: Một bộ phận hoang mang. phẩm chất. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. .Ưu: Hiện nay.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân.

theo dõi. ăn không ngồi rồi. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. 19:18 . Vì vậy. 3. tích cực tham gia xây dựng Đảng. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. kỷ luật. lối sống lành mạnh. làm việc trong lòng nhân dân. nhằm giải quyết việc làm.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Đạo đức. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. giữ gìn đoàn kết. làm giàu cho xã hội. giám sát được. gắn bó với nhân dân: Sống. . . thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. . . Mã bài: 815 #3 22-10-2008. mọi giáo sư.Mặt khác. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) .Phục tùng tổ chức. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội.đích mà là phương tiện. có sức mạnh.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng.

35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.Có năng lực sáng tạo.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. giới thiệu.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. + Nay.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. xã hội công bằng. dân . hành động.Nêu gương về đạo đức. pháp luật của Nhà nước. . . Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. Sự đánh giá trung thực. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. CNXH. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. . vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. phục vụ nhân dân. dân giàu. III.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. .Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . kết nạp. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam . Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người.Chấp hành chính sách của Đảng. hết sức phục vụ giai cấp. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. nước mạnh. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.

cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. .. nhiều hơn nữa”. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.) . (Trước. hành động sai trái. văn minh”.Cần hiểu bản chất.Thực hiện công bằng xã hội. địa vị. * Liên hệ: .Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. tận tuỵ phục vụ nhân dân. .Mọi lúc. .chủ. .văn minh” .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.Bảo vệ độc lập dân tộc. chống áp bức bất công. khắc phục những tư tưởng. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. .. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành.. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc. thu hái lợi lộc. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.Đấu tranh ngăn chặn. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. thiếu trong sáng. .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. những nhân tố mới trong đổi mới. khắc phục tình trạng nước nghèo. thực dụng. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. tiêu cực. vụ lợi. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. lớn mạnh. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ.. mọi nơi.. tìm kiếm danh vọng. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . chui sâu” phá hoại Đảng từ . . trong và sau khi giành chính quyền. kém phát triển. lý tưởng cách mạng. cho dân.

Trung với nước. sống có tình. Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. . Đó là điều chủ chốt nhất”. . .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. nghèo khó không thể chuyển lay. không thụ động. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Độc lập.Lê nin. . không mất phương hướng về chính trị. có nghĩa: Trong di chúc.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. vì hạnh phúc của nhân dân.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . bảo vệ Tổ quốc.Tỏ thái độ. hiếu với dân. vì dân. đa Đảng). sáng tạo. cho cách mạng.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. do dân.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. .Yêu thương con người. . uy vũ không thể khuất phục. Độc lập.Lấy CN Mác . sáng tạo. không mập mờ. . không thụ động. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. .Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.Phấn đấu góp phần xây dựng. 3 năm (1965 . quan điểm của Đảng. chính kiến rõ ràng. trì trệ. Bác Hồ đã lựa chọn.bên trong. 2. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. . trì trệ. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. “ba phải”.Đứng vững trên lập trường. . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). . tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.Nhà nước là của dân. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . .

Nam .Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. đứng đắn. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân .“Cần. Nếu không sẽ mất cán bộ. lợi dân. .Liêm .Bắc Người có 4 đức: Cần . + Chính: Không tà. sự thoái hoá biến .Thu .Hạ . chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người.Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. liêm. kiệm. vinh hoa phú quý. ngay thẳng. + Liêm: Là trong sạch. không tham lam..Tây . chính. công danh. chăm chỉ. thẳng thắn. dẻo dai. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . __________________ Đừng quên hy vọng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. + Cần: siêng năng.Kiệm . trong sáng. 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.Đông Đất có 4 phương: Đông . không ham địa vị. Mã bài: 816 #4 22-10-2008. cố gắng. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu.

hiệu quả. quyết tâm cao). Việc gì có lợi cho cách mạng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. của nhân dân lên trên hết. cho nhân dân thì khó mấy. Việc gì có hại cho cách mạng. trình độ am hiểu KHCN. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . kể cả hy sinh cũng làm. Cây phải có gốc.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu.. dân quý. vàng càng luyện càng trong”. Người cách mạng phải có đạo đức. có chất lượng.chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng. . . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. tiên phong của đảng viên. + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. nâng cao học vấn. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. thực dụng. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. ..Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. mọi người vì mình”. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. chính sách để tham nhũng. Muốn vậy phải tích cực học tập. 3. trước hết: “Mình vì mọi người. không có gốc thì cây héo. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. nó do đấu tranh. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. chống: cơ hội. tránh tụt hậu về trí tuệ.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. không tính toán thiệt hơn với Đảng. + Có đủ năng lực cần thiết. coi đồng tiền là tất cả. làm giàu phi pháp. không có nguồn thì sông cạn. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”. .

+ Đảng không thể châm chước.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. không có năng lực mọi mặt. 4. . học đi đôi với hành. . Đó là trách nhiệm của chúng ta. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. thông cảm. + Không có kiến thức. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. 5.. ăn quả nhớ người trồng cây. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). . Tóm lại: phải không ngừng học tập. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên.” còn tồn tại phổ biến. chạy theo bằng cấp.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận.. học cốt lấy bằng. với nhân dân.. kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. Do đó. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. việc làm sai. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. + Sẵn sàng.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.Công tác xã hội. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. bà con nơi cư trú (quý trọng. tình trạng “Học giả. xây dựng Đảng trước . .Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế. là bản chất của Đảng..Gắn bó với tập thể. nhiệm vụ của Đảng. công tác xã hội. làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong. .+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. bạn bè nơi công tác. năng động sáng tạo.

phê bình. chính sách của Đảng vào thực tiễn. thẳng thắn đấu tranh.Thường xuyên góp ý. nâng cao đời sống nhân dân. công tác. . vai trò của người đảng viên . xoá đói giảm nghèo. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I. Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. cải thiện đời sống nhân dân. không lảng tránh. đưa chủ trương. giám sát cán bộ. mỗi chúng ta cần tự giác. đơn vị mình. nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. chủ trương sát đúng. VỊ TRÍ. . phát triển nâng hiệu quả sản xuất. bao che. Vị trí. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. mục đích lý tưởng của Đảng. * Làm gì? . kinh doanh.

Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. Trước hết.Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Toàn bộ sức mạnh. trước hết. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Thứ hai. gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Thứ ba. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối. Thứ tư. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. . Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Vì vậy. nhân dân lao động và cả dân tộc. chủ trương. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. chủ trương. chủ trương. nhân dân lao động và của dân tộc". chính sách lớn. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. nên mỗi đảng viên là người tiên phong.a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. . chính sách đó: . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. chính sách của Đảng. đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc.

Là người lãnh đạo. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo. bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng.. đơn vị. giáo dục quần chúng.Sau khi có đường lối đúng đắn. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. . cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. vừa là người phục vụ quần chúng: . tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng. bảo vệ đường lối. . đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. chủ trương. Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. người đầy tớ trung thành của nhân dân. nâng cao trình độ của quần chúng. hết lòng. trong cộng đồng. Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức. đem tư tưởng đường lối. không theo đuôi quần chúng. giải phóng giai cấp. mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. giải phóng con người. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. c) Đảng viên dù ở cương vị nào.Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch.chủ trương. chủ trương của Đảng: . chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. vì hạnh phúc của nhân dân. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. phẩm chất chính trị của mình.Đảng viên là người lãnh đạo. quan điểm của Đảng để lãnh đạo. cũng vừa là người lãnh đạo. chính sách của Đảng. hết sức phục vụ nhân dân. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng.

rèn luyện. Ba là. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chỉ thị của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. bảo vệ đường lối. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Không ngừng học tập. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. tham nhũng. Hai là. tích cực tham gia công tác quần chúng. bảo thủ. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. kiên định. chăm lo đời sống vật chất. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. bảo vệ đường lối. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. Bốn là. cục bộ. làm công tác phát triển đảng viên. phục tùng kỷ luật. hữu khuynh. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng.. pháp luật của Nhà nước. trung thực với Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chính sách và tổ chức của Đảng. Điều lệ Đảng. nâng cao trình độ kiến thức. chủ trương của Đảng. II. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. năng lực công tác. Tham gia xây dựng. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. đạo đức cách mạng. chính sách của Đảng. 2. quan liêu. xét lại hoặc giáo điều. cơ hội. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng .Đảng viên. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. có lối sống lành mạnh. pháp luật của Nhà nước. phẩm chất chính trị. có sức chiến đấu cao. nghị quyết. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. l{ tưởng của Đảng. hiện đại hóa đất nước. đẩy mạnh công nghiệp hóa. phấn đấu. có lao động. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. kiến thức. về lập trường giai cấp. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc .. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Hai là.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. không dao động trước bất kz khó khăn. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. thử thách nào. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định. Có mục tiêu. phục tùng tổ chức. bản lĩnh chính trị. gương mẫu của mỗi đảng viên. + Mục tiêu. kỷ luật của Đảng. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. năng lực. về nhận thức. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. gắn bó mật thiết với nhân dân. đặt lợi ích của Tổ quốc. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. vai trò tiên phong.

những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước.. yêu thương con người. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Ba là. hiếu với dân. phong cách. thống nhất giữa lời nói và việc làm. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. chính. trong công việc. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc.. mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. về phẩm chất đạo đức. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. + Đạo đức. Muốn thế phải không ngừng học tập. phê phán những biểu hiện cơ hội. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới. liêm. chí công. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng.. cần..đổi mới đất nước. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần. trong lao động. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc. có trí thông minh và năng lực làm việc. có tinh thần quốc tế trong sáng. trong quan hệ với con người. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. kiệm. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình. + Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. vô tư. . + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. cá nhân chủ nghĩa. có trình độ văn hoá cao. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. lối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng. Cương lĩnh. không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến.Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng. . có quyền chất vấn. có ý thức tổ chức kỷ luật. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Phát huy dân chủ. Năm là. mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. gắn bó mật thiết với quần chúng.thực tiễn. . kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.Bước vào giai đoạn mới. tranh luận một cách thẳng thắn.Sự gắn bó với quần chúng.Bốn là. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. tư tưởng Hồ Chí Minh. thống nhất ý chí. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều lệ.Lênin.Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối. . vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt .Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm. đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. vừa là mục tiêu. . Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị . thường xuyên tự phê bình và phê bình. chủ trương của Đảng.Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Sáu là. thống nhất hành động. Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác .Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng. . . .

tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. độc lập dân tộc. trung thực. trình độ chuyên môn. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. dân chủ và tiến bộ xã hội. tạo điều kiện của tổ chức đảng. nguồn lực bên trong và bê ngoài. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. tự cường dân tộc. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . sáng tạo. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. đoàn kết. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại. Không ngừng tự phấn đấu. + Có ý thức tập thể. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. có kỹ thuật. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. nâng cao hiểu biết. 2. cần kiệm. phấn đấu vì lợi ích chung. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. + Có lối sống lành mạnh. tập thể và xã hội. trình độ thẩm mỹ và thể lực. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. nếp sống văn minh.Nam mang nội dung mới. gia đình. đó là: + Có tinh thần yêu nước. quy ước của cộng đồng. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. tôn trọng kỷ cương phép nước. nhân nghĩa. + Thường xuyên học tập.

phải qua “những bước trung gian”. với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên.”. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. trong từng tổ chức đảng. cơ quan nơi mình sinh hoạt. + Tuy nhiên.I. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. quan điểm sai trái. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. không nể nang. tham nhũng. Đó là thực hiện lời dạy của V. né tránh. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp ..viên. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội. thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức. công tác. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.. ở trong Đảng và trong xã hội. thù địch. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. nền kinh tế tư nhân. chính sách của Nhà nước. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật. Đại hội X đã thảo luận. Lênin. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước.

đó là đấu tranh cho quyền dân . còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng. do nhân dân và vì nhân”. nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. giành độc lập tự do cho đất nước. Hai là. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. kết hợp hài hòa các lợi ích.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI. do dân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. pháp luật của Nhà nước. thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. . vì dân. cách mạng là sự nghiệp của dân. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới.hành đầy đủ chính sách. đáp ứng lợi ích. Một là. Đảng đã vạch ra được đường lối. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. III. chủ trương đúng đắn.

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng.sinh. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới.. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa.. . xã hội . chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử.Theo tinh thần đại hội XI của Đảng.dân cư. của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến. lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau.. dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước. trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất.”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước. .. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Ba là.nghề nghiệp. vì cơ cấu xã hội .giai cấp. xã hội . các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Mặt khác.Cùng với hình thức tập hợp nhân dân. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân.có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã . tập thể và xã hội. phong phú. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước. do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp. . làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.

vì dân. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. học dân và có trách nhiệm với dân Hai là. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động. 2. hiểu dân. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng. Ba là. tuyên truyền. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. Mỗi đảng viên đều phải gương . . gần dân.hội. lối sống. trọng dân. nêu gương cho quần chúng noi theo.Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. . Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận. do dân. tác phong của từng đảng viên. nhất là đối với hệ thống chính quyền. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận. các hội nghề nghiệp. chủ trương.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng.Các tổ chức đoàn thể. mọi công chức. hội viên. . mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương. phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. đảng viên.. Bốn là. trong hành động và trong đạo đức. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức. vận động nhân dân.cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên.Mọi cán bộ.. Bốn là. . vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân.

Có như vậy. Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị .xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . làng nước đi sau”.xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước. Phân tích vị trí. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2. Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. hiện đại hóa đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn".Kinh tế tăng trưởng khá. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. .

tình trạng tham nhũng.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. an ninh được tăng cường. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất . Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. đoàn kết nhất trí. cần cù. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành.Công tác xây dựng. năng động. quốc phòng. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.xã hội cơ bản được ổn định.. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. hệ thống chính trị được củng cố. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. .Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. tinh thần dũng cảm. đảng viên là rất nghiêm trọng. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. sáng tạo… Tuy nhiên.Tình hình chính trị . . Ngày nay.

Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. đất nước đã hòan thành thắng lợi. Dân tộc ta cần cù làm ăn. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. Thuận lợi. thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. . sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi.

tư bản chủ nghĩa. Bởi vì: Một là. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. Cuộc cách mạng dân tộc. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . khoa học. mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc. Hai là.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội.xã hội: công xã nguyên thuỷ. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới. dân chủ trước hết là giải phóng dân . Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. phong kiến. công nghệ và thị trường. kinh tế. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. chiếm hữu nô lệ. dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho dù ngày nay.chủ nghĩa xã hội.xã hội sau cao hơn. chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người.xã hội trước nó. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. tiến bộ hơn hình thái kinh tế. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử.

lực lượng sản xuất rất thấp. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. văn minh”. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội.tộc. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. được ấm no. dân chủ. Vì vậy. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. dân chủ. Vì vậy. hậu quả để lại còn nặng nề. làm cho cách mạng dân tộc. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. nước mạnh. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. dân chủ được thực hiện triệt để.. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. giành độc lập. tự do. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. chính trị của đất nước. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia .. Nhưng. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy. dân chủ. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. và sống một đời hạnh phúc”. làm cho mọi người có công ăn việc làm. xã hội công bằng. từ một xã hội vốn là thuộc địa. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Trước đây. nửa phong kiến. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa. xây dựng nền kinh tế hiện đại”. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn. bước đi thích hợp.bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất. nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể. nhưng tiếp thu. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội... tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. Trái lại. coi thường quy luật. Tóm lại.. hình thúc. cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. phức tạp. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp. xã . xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn.. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội. các khâu trung gian. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. duy ý chí. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

trong đó đội ngũ làm khoa học. chuyển giao .. Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. Thời đại ngày nay. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất . nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”..hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh. quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người. ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người. sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu. nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học . của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình... công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người . là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu. Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng. công nghệ lạc hậu. đang và sẽ nhận được sự đồng tình. thu hút vốn đầu tư..kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử. chúng ta đã.công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh. khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém . công nghệ. hiện đại.

kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V. cơ sở vật chất . những nhiệm vụ cơ bản là : a. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. xây dựng xã hội công bằng. Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. coi công nghiệp hoá. một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo.I. do dân.Lênin. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện . toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới. 3.Phát triển lực lượng sản xuất. kể cả trong nông nghiệp. văn minh. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân. dân chủ. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất .Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. hạnh phúc. Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn.công nghệ. đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu. triệt để. Về kinh tế. là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Ngày nay. hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no.

nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản. tiếp thu. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã. Vì vậy. coi phát triển giáo dục và đào tạo. vội . b.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước. yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. công nghiệp hoá. các lực lượng sản xuất hiện đại. không thể nôn nóng. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo. công nghệ hiện đại. hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước. thực hiện công nghiệp hoá. quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. hiện đại hoá. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. sử dụng. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ. Vì vậy.

Như vậy. do đó. Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế. đan xen. Trong thời kì quá độ ở nước ta. nhiều hình thức từ thấp đến cao. xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia. Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế . xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”.vàng. thực hiện công bằng xã hội. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. c. Hai là. Do đó. tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. hỗn hợp. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất.xã hội lâu dài. tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm. Ba là. kinh doanh đa dạng. cải thiện đời sống nhân dân.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế . Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. qua nhiều bước. .

. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế. Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 .Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm . tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . mặt khác.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng. Tuy nhiên.. tối ưu hoá cơ cấu xuất . Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. 3 khó khăn.. tạo ra cho nước ta những cơ hội. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi..18:25 dieuhoan. đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. nhờ đó. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa.nhập khẩu. khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước. Theo tôi. thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học . phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. có tài nguyên dầu khí. nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến .. khắc phục. phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”. Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài. Thuận lợi: . đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế. khai thác thị trường thế giới.

). các ngành.cơ chế chưa phù hợp cho phát triển. có đường lối phát triển khá phù hợp.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. biên giới khá ổn định.. lao động nhiều về số lượng.. . .. ý chí vươn lên.. gia tăng đội ngũ trí thức. Khó khăn .Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . . . không ít chính sách .Có quan hệ quốc tế rộng mở. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới. . một số vấn đề xã hội .Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương. . kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài.. nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo".vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới.Có sự đồng thuận xã hội nhất định.Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước. trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng.Tăng trưởng kinh tế khá..18:25 maytinhp. … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .

Kinh tế tăng trưởng khá. hệ thống chính trị được củng cố. . tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . an ninh được tăng cường. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. . .Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.Công tác xây dựng. quốc phòng. . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. .Tình hình chính trị . hiện đại hóa đất nước.xã hội cơ bản được ổn định. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Ngày nay.

tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . sáng tạo… Tuy nhiên. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. đoàn kết nhất trí. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . đảng viên là rất nghiêm trọng. cần cù. Dân tộc ta cần cù làm ăn. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể.Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. tinh thần dũng cảm. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. tình trạng tham nhũng. Thuận lợi. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp.18:26 . Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. năng động. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành.

CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB.Bốn là. Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH . . Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định.Hai là..cholinhk. khó khăn và phức tạp. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện. không còn các giai cấp đối kháng. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: . tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN. chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. sắp xếp lại. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột.kỹ thuật nhất định cho CNXH. tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. bóc lột. CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN. cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . không còn tình trạng áp bức.. Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định. . do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó.Ba là.Một là. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức. CNTB và CNXH khác nhau về bản chất. Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất . công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ. .

đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. chưa trải qua quá trình CNH TBCN. chính trị. HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. . ngắn khác nhau. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế. phức tạp. Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN. nên trong thời gian qua. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế . TKQĐ có thể tương đối ngắn. tạo nền tảng để đi lên . bước đi khác nhau. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Việc sắp xếp. Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH.xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. Quá trình CNH.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. HĐH. có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội.với những công việc đó.

từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. . mục đích. củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. xây dựng nền văn hóa mới XHCN. Tóm lại. văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. hoạt động.Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. hệ tư tưởng. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. tiền đề cho sự tự do của người khác.CNXH. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ.Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . cơ cấu bộ máy . . xây dựng. chính trị. chính trị. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất. . xây dựng các tổ chức chính trị . bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế. xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. xã hội của nhân dân lao động. tiến tới một nền sản xuất lớn. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. các nguyên tắc về tổ chức.xã hội cộng sản chủ nghĩa. văn hóa. các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội.

phẩm chất chính trị. có lối sống lành mạnh. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.của Đảng. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. tham nhũng. cục bộ. hiểu quần chúng. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. chính sách của Đảng đề ra. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều lệ Đảng. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Do lời nói và việc . Khi đã là đảng viên. quy định trách nhiệm. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. đạo đức cách mạng. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. Trước tiên. rèn luyện. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. là chương rất quan trọng. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. chỉ thị của Đảng. quyền hạn của Đảng viên. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. cần tin tưởng và làm theo đường lối. Đảng viên cần không ngừng học tập. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. tin quần chúng. cơ hội. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. hoặc thắng lợi. pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. Nó chờ dịp hoặc thất bại.Bên cạnh đó. Vậy. 48 điều. lắng nghe ý kiến của quần chúng. quan liêu. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. nghị quyết. nâng cao trình độ kiến thức.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. nghĩa vụ.

Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.làm. Bởi vậy. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. bảo vệ đường lối. trung thực với Đảng. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . đảng viên phải phục tùng kỷ luật. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. dân yêu”. Hiện nay.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. pháp luật của Nhà nước. được bồi dưỡng. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. chính sách của Đảng. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. do dân và vì dân . chính sách và tổ chức của Đảng. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. đảng viên. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. Cuối cùng. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Nhà nước là của dân. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. tích cực tham gia công tác quần chúng. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Ngoài ra. dân phục. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất.

Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. Vậy. kiến thức và năng lực thực tiễn. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. đập tan xiềng xích nô lệ. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. gương mẫu cho quần chúng noi theo. Vì vậy. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. Và ngược lại. Đặc biệt. trước hết là trong phạm vi chức trách. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. bài trừ thói hư tật xấu. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. Đảng viên phải là người tiên phong. đảng viên dễ quan liêu.đức. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. phương pháp. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. to đẹp hơn ”. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực.Ví dụ.

Cuối cùng. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. . ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Đảng viên được ứng cử. Tóm lại. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. đảm bảo đoàn kết nội bộ. trừ quyền biểu quyết. làm cho Đảng thêm trong sạch. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. điều lệ Đảng. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. bảo vệ đường lối chủ trương. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. đường lối chính sách của Đảng. việc tìm hiểu. vững mạnh. cho đất nước. Với những nghĩa vụ như trên. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.mình thực hiện đường lối của Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên được quyền phê bình. pháp luật của Nhà nước. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng.

Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. nắm vững lý luận Mác – Lênin. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. tự do. Tôi nhận thức được. đạo đức cách mạng là ý chí. trong bối cảnh ngày nay. công bằng. Khi vào Đảng. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. nước mạnh. Đồng thời. được phục vụ nhân dân. văn minh. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. Để trở thành một đảng viên. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. sáng tạo. hạnh phúc. xã hội. nền tảng tư tưởng của Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. dân chủ. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Tôi quyết kiên định mục tiêu. được nhân dân tin cậy và yêu mến. dân giàu. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. văn mình. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại .Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. l{ tưởng đã chọn. trở thành quốc gia giàu mạnh. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp.

hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . Ngoài ra. Đối với tôi. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. đảng bộ. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. cần đóng góp { kiến với chi bộ. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. như những buổi ngoại khoá. nỗ lực phấn đấu cao nhất. nhiệm vụ do đảng bộ. các hoạt động triển khai chủ trương. với nhân dân. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. giữ vững ổn định chính trị . ích kỷ. là ngôi trường đại học của mình. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. những tư tưởng của quần chúng. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng. tôi không quên nâng cao năng lực. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. đơn vị.xã hội ở cơ sở. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. máu thịt với nhân dân. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. đó chính là tập thể lớp. sáng tạo. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. công tác xã hội.

Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. qua những lời kể của ông bà. là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. đất nước yên bình. Tuổi tròn căng nhựa sống. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức. Tôi sống trong hòa bình. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước. Và cách đây hơn 34 năm. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. hạnh phúc. cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. tôi được ăn ngon. Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. Cùng với thời gian tôi lớn lên. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. khi đất nước chưa thống nhất. học lịch sử Việt Nam . lướt web. Và ngày nay. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam .3. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26. no đủ. có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà.2003). tuổi bừng lên sức sống. êm ấm. tôi nghe nhạc. đến với các trung tâm mua sắm. Đảng đã lãnh đạo . Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống.đứng trong hàng ngũ của Đảng. thầy cô. mặc đẹp. máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . Để làm được điều đó.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

Ngoài ra. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. quá no đủ. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. giấc ngủ còn vướng vân cơn đói. người dân mình còn khốn khổ quá. cần làm được nhiều cho xã hội hơn. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. Đúng không tôi.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Lòng tôi xốn xang. trong đặc trưng này. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. không gia đình. Tôi. lạnh lẽo không chốn nương thân. Việt Nam mình còn nghèo quá.

từng dântộc. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. Bảy là .Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. IX. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. vậnhành theo cơ chế thị trường. Sáu là . vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Một là . điều chỉnh. Đại hội X đã sắp xếp lại. 15 Từ nhận thức rõ hơn. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thực chất. do nhân dân. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền.Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1. Các Đạihội VIII. đoàn kết. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn . nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. Tám là. có sự quản lý của Nhà nước. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng.Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta.

Hai là .Từ Đại hội VIII. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. vìdân giàu. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. nước mạnh. hiện đại hóa”. đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. do nhândân. Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991. thống nhất của Tổ Quốc. Ba là . “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Năm là . là quy luật phát triển chung của nhân loại. dân chủ. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. vì nhân dân”. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. dưới sự lãnh đạo củaĐảng. vừa là động lực để pháttriển kinh tế . là nguồn sức mạnh. xã hội công bằng. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”.Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. kinh tế kém phát triển.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Bốn là .phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc. quyền lực . Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ.xã hội.

Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. của chế độ. lãng phí. lối sống. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991). thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. vừa cấp bách. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. hành phápvà tư pháp. tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng.khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. làm nền tảng chính trị. tệquan liêu. Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Tám là . đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. đạo đức. Sau Đại hội X. Bảy là .nhà nước là thống nhất. Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. chính trị. bổ sung và phát triển Cương lĩnh . vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên . Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”.Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. “Xây dựng Đảng trong sạch. có sự phân công. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. vững mạnh”. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Sáu là . tham nhũng. Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. vừa thường xuyên.

tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục đích. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. là ngọn đuốc dẫn đường. người đảng viên. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . giàu mạnh.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. Đảng là một tổ chức chặt chẽ. dân chủ. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. nhân dân lao động và của dân tộc. Vâng. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn. “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. không còn người bóc lột người. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. thống nhất ý chí và hành động. đặt lợi ích của Tổ quốc. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. xã hội công bằng. khi được kết nạp vào Đảng. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. tinh thần trong suốt như pha lê. Vì vậy. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. lý tưởng của Đảng. văn minh.

thỏa mãn tham vọng cá nhân. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. thôi rèn luyện. trong quá trình phấn đấu. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. vì dù ở đâu. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thôi cống hiến. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. mà hơn thế. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú. là yêu cầu giữ vững.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. những đảng viên. vị trí nào. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. dân chủ hóa. 1. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. được nhân dân tín nhiệm. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. Không những vậy. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều lệ Đảng. nhiệm vụ của đảng viên. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. làm “chỗ dựa” để tiến thân. làm thất bại âm mưu. có giác ngộ chính trị. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. đẩy mạnh công nghiệp hóa. hội nhập quốc tế và khu vực. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. hiện đại hóa đất nước.

Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. Bản lĩnh chính trị . kiên định với mục tiêu. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. Trở thành đảng viên là vinh dự. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. uy vũ không thể khuất phục”. Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. chính kiến rõ ràng. trước cám dỗ của tiền bạc. dân tộc. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. nâng cao trình độ chuyên môn. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. văn minh. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. thử thách. có thái độ. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. dân chủ. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. chức quyền. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. nước mạnh. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác. dân giầu. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. được Đảng và nhân dân tin cậy. khó khăn đó. thôi thúc ta sống. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. nghèo khó không thể lay chuyển. được phục vụ nhân dân. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. lý tưởng đã lựa chọn. không mờ nhạt phương hướng chính trị. công bằng. yêu mến. một trách nhiệm để được đóng góp. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. chấp nhận hy sinh. 2. kiên định. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn.

mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. tu dưỡng. lợi ích cá nhân. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. chính. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. muốn giữ được tư cách. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. của giai cấp công nhân. rèn luyện suốt đời. tự cải tạo để tiến bộ mãi. là lạc hậu… sẽ . thật sự cần. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. thì tức là thoái bộ. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. liêm. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Nó do đấu tranh. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. chi phối. Việc gì có lợi cho cách mạng. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. cho nhân dân thì khó mấy. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”.được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. ích kỷ. vàng càng luyện càng trong”. kể cả hy sinh cũng làm. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. Vì vậy. Ngay từ năm 1925. Nếu không cố gắng để tiến bộ. chí công vô tư. Việc gì có hại cho cách mạng. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. kiệm. luôn vững vàng trước mọi khó khăn.

vừa giỏi về chuyên môn. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phấn đấu trở thành người sản xuất. mà còn phải giỏi về chuyên môn. với bà con làng xóm. Nâng cao năng lực. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. công tác. với đồng nghiệp. Gắn bó với tập thể. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. gương mẫu và vận động gia đình. không thể lãnh đạo chung chung”. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. chiến đấu và học tập giỏi. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. tích cực tham gia công tác xã hội. phải thể hiện rõ vai trò. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tập hợp quần chúng. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . đoàn thể giao cho. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. khối phố. Để trở thành đảng viên. chính sách của Đảng. tin tưởng. tôn trọng. với nhân dân. Muốn trở thành đảng viên. với nhân dân. bạn bè trong đơn vị công tác. Muốn vừa thạo về chính trị. phải phát huy tính tiền phong. học tập văn hoá. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân.bị xã hội tiến bộ sa thải”. 4. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. khả năng lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. kỹ thuật và nghiệp vụ. 3.

Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. giấu khuyết điểm. đoàn kết là sức mạnh. gần gũi quần chúng. là then chốt của thành công. đề xuất với tổ chức Đảng. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Bởi lẽ. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. nhiệm vụ của đảng bộ. 5. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. sáng tạo. cải thiện đời sống của người lao động. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nỗ lực. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. giảm nghèo. Phải yêu kính nhân dân. nghị quyết của Đảng. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. phục vụ Tổ quốc. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phải thật thà. phấn đấu cao nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. sai lầm. Tích cực hưởng ứng các phong trào. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. tất cả cán bộ. dù ở cương vị khác nhau. Đảng ta đã đoàn kết. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. không được giấu dốt. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. vui sau thiên hạ”. chính sách của Đảng và của Nhà nước. làm công tác khác nhau. Phải “chí công. cho nên từ ngày thành lập đến nay. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. kịp thời phản ánh. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. Đó là nhờ có kỷ luật. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. thành tâm học hỏi quần chúng. phục vụ nhân dân. nhất là về phát triển kinh tế. kiên quyết dựa vào quần chúng. nâng cao .trách trước Đảng và trước quần chúng. Phải khiêm tốn. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. đi đúng đường lối quần chúng. đảng viên. ngay thẳng. chính sách. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. kết quả thực hiện chủ trương. xóa đói. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”.

không dao động trước bất kỳ khó khăn. không sợ khó khắn. phê phán những biểu hiện mơ hồ. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. vững mạnh. chính sách của Đảng. xã hội dâu chủ. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. Hòa đồng. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. chia rẽ đoàn kết. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. vu cáo. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. đơn vị. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. bầu vào cấp ủy. của giai cấp công nhân. thấm nhuần đạo đức cách mạng. Học tập. dám nghĩ. bảo vệ chế độ XHCN. quyết không cam chịu nghèo nàn. kích động. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. trung thực. Ra sức phấn đấu lập thân. thử thách nào. đảng viên tích cực. lập nghiệp. Không ngừng học tập. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.chất lượng đội ngũ đảng viên. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. thật sự cần. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. nước mạnh. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. hòa nhã . Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. liêm. chính. bôi nhọ những cán bộ. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. kiệm. gây rối nội bộ. chí công vô tư. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. trung thành với lý tưởng cộng sản. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. dám làm. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. công bằng. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. tư tưởng Hồ Chí Minh. vững vàng. văn minh. không ngại gian khổ. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. lạc hậu.

và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên./. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful