Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. đoàn thể giao cho. cho nhân dân thì khó mấy. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. . Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. Nâng cao năng lực. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu không cố gắng để tiến bộ. liêm. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. của giai cấp công nhân. thì tức là thoái bộ. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. kể cả hy sinh cũng làm. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. chính. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. muốn giữ được tư cách. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. Việc gì có lợi cho cách mạng. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Việc gì có hại cho cách mạng. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. kiệm. Vì vậy. tu dưỡng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. Ngay từ năm 1925. 3. công tác. Để trở thành đảng viên. thật sự cần. ích kỷ. chiến đấu và học tập giỏi. Phấn đấu trở thành người sản xuất. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. tự cải tạo để tiến bộ mãi. là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. chi phối. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chí công vô tư.

giấu khuyết điểm. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. với bà con làng xóm. gần gũi quần chúng. sai lầm. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. Muốn vừa thạo về chính trị. kiên quyết dựa vào quần chúng. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. thành tâm học hỏi quần chúng. kỹ thuật và nghiệp vụ. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. học tập văn hoá. không thể lãnh đạo chung chung”. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. gương mẫu và vận động gia đình. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. Phải khiêm tốn. khả năng lãnh đạo. tích cực tham gia công tác xã hội. Phải thật thà. Phải yêu kính nhân dân.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. 4. vui sau thiên hạ”. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. khối phố. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải “chí công. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. bạn bè trong đơn vị công tác. đi đúng đường lối quần chúng. tin tưởng. phải phát huy tính tiền phong. vừa giỏi về chuyên môn. với đồng nghiệp. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Gắn bó với tập thể. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. ngay thẳng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. với nhân dân. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. chính sách của Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. mà còn phải giỏi về chuyên môn. Muốn trở thành đảng viên. tập hợp quần chúng. tôn trọng. với nhân dân. không được giấu dốt. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. phải thể hiện rõ vai trò.

xóa đói. bầu vào cấp ủy. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. nghị quyết của Đảng. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. đơn vị. chính sách. phục vụ Tổ quốc. các . Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Đó là nhờ có kỷ luật. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. kịp thời phản ánh. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nỗ lực. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. Tích cực hưởng ứng các phong trào. là then chốt của thành công. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. tất cả cán bộ. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. vững mạnh. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. 5. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. giảm nghèo. kết quả thực hiện chủ trương. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. làm công tác khác nhau. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. đề xuất với tổ chức Đảng. dù ở cương vị khác nhau. Bởi lẽ.người. đảng viên. cải thiện đời sống của người lao động. sáng tạo. phấn đấu cao nhất. nhất là về phát triển kinh tế. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. phục vụ nhân dân. đơn vị. Đảng ta đã đoàn kết. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. đoàn kết là sức mạnh. nhiệm vụ của đảng bộ. cho nên từ ngày thành lập đến nay. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ.

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. phê phán những biểu hiện mơ hồ. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. thử thách nào. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. lạc hậu. công bằng. Ra sức phấn đấu lập thân./. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Không ngừng học tập. chính sách của Đảng. trung thực. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. văn minh. Hòa đồng. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. chí công vô tư. gây rối nội bộ. dám làm. xã hội dâu chủ. bảo vệ chế độ XHCN. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. chính. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. nước mạnh. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. thấm nhuần đạo đức cách mạng. trung thành với lý tưởng cộng sản. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. lập nghiệp. dám nghĩ. chia rẽ đoàn kết. không sợ khó khắn. liêm. kích động. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. của giai cấp công nhân. thật sự cần. quyết không cam chịu nghèo nàn. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. đảng viên tích cực. vu cáo.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. kiệm. vững vàng. tư tưởng Hồ Chí Minh. bôi nhọ những cán bộ. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. không ngại gian khổ. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Học tập. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu.

" ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám. giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. công bằng. dân chủ. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác. giàu sức chiến đấu. lãnh đạo kinh tế là . gương mẫu. nhân dân lao động và của dân tộc. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nam. dưới sự lãnh đạo của Đảng. có đội ngũ vững mạnh. lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. năm 2011). văn minh". Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. thực sự tiên phong.Lê nin trưởng thành về mọi mặt. Kể từ khi ra đời đến nay. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.

cán bộ. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng.xã hội. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền. Với tiểu luận này." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực . Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng. đúng tiêu chuẩn. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị.V. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. năng lực chuyên môn. đào tạo. đạo đức. xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.nhiệm vụ trọng tâm. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng. tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ. bồi dưỡng đội ngũ. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng. giáo dục.C tại chi bộ trường Q. tư tưởng. tổ chức. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam. Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa. Củng cố Đảng về chính trị.

quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh.org. Ảnh: Thu Huyền . Vì vậy.xaydungdang. chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. kính mong sự góp ý của các thầy. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên.1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www.vn .tiễn. qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ huyện QN. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình. Đảng với thanh niên. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng.

đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. Đảng với thanh niên. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. Ngay từ khi còn là học sinh. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên. đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. sinh viên giỏi. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. gương mẫu. sinh viên. hội. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên". Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. hiểu biết về Đảng. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. . Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. một công dân tốt. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. Từ đó. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. nghiên cứu. rèn luyện. bản thân hăng hái học tập. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. đội. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. Khi được học tập. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng.

Đảng phải chí công vô tư. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. và các đoàn thể nhân dân. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.công tác tốt. Nhà nước. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. thoái hoá biến chất. . hoà đồng và có trách nhiệm. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". Một đoàn viên. thoả mãn tham vọng cá nhân. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. Tránh một số biểu hiện hạn chế. chưa cống hiến. thiếu định hướng. quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. Đồng thời. Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. gây bất bình. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. làm quần chúng xa Đảng. cống hiến của quần chúng. trung thực. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn". xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. tổ chức đảng. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. chưa rèn luyện. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. đảng viên. sống gương mẫu. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. "chỗ dựa" tiến thân. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. hai là. các chi uỷ.

.Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị .. Bản thân mỗi đoàn viên. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. gương mẫu. . dân tộc. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. thanh niên. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển.. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên. đừng đặt các mục tiêu quá cao xa. thôi thúc chúng ta sống.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. phấn đấu.xã hội. rèn luyện. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1. bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. xung kích trong các hoạt động.. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. Đoàn viên. là một công dân tốt. Trong quá trình đó.

Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. Điều I. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam. khoẻ khoắn. không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ. đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ. I. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. phải được bổ sung năng lực. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. + Bối cảnh hiện nay: . Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. . đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992). đủ sức đáp ứng yêu cầu mới. 2. dân chủ. Như vậy. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. Do vậy.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo.CNXH lâm vào khủng hoảng. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. khoẻ. 2. II. xã hội công bằng. văn minh. thực hiện thành công CNXH. vì một nước Việt Nam độc lập.Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. có trình độ. . trí tuệ. trình độ năng lực hạn chế. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. sức khoẻ. dân chủ. trình độ chững lại. giàu mạnh.

Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng.Điều lệ Đảng. khác với công dân. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. .Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. Điều lệ Đảng. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. a.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 .Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. hành động của mình. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. phẩm chất chính trị. Vì vậy. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. . chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. . qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. 1.Điều kiện này xuất phát từ vị trí.Hiến pháp 1992) . Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). 2. thước đo nhận thức tư tưởng. được nhân dân tín nhiệm.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Điều lệ Đảng. kiến thức và năng lực hành động. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . năng lực và trình độ cần thiết.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.Thừa nhận (nhận thức) . * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ.

Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. dao động. thiếu tiền phong.12% dân số (2. biết lôi kéo. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. là ngọn cờ tập hợp. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. . + Liên hệ: . cuốn hút quần chúng. * Tiêu chuẩn. gương mẫu. cơ cấu tổ chức.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . lập trường chính trị đúng đắn. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.Cương lĩnh chính trị. tư duy mới. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. mục đích. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên.Nhược: Một bộ phận hoang mang. . luôn đi đầu. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. lý tưởng của Đảng. đạo đức. giác ngộ mục đích. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ.Ưu: Hiện nay. hệ tư tưởng. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. bộ máy của Đảng. đảng viên chiếm 3. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. bắt kịp yêu cầu của thời đại. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. .4 triệu): Vững vàng về chính trị. * Tiêu chuẩn đảng viên: . nghĩa vụ.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. năng lực. . phẩm chất. quy định trách nhiệm.

.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. .Có lao động. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. lối sống lành mạnh. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. xoá áp bức bóc lột. Do đó. kỷ luật. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Đặt lợi ích của Tổ quốc. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng . Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để.cần phải phấn đấu suốt đời. Nghị quyết của Đảng. nên phải phấn đấu cho mục đích đó. . Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. giữ gìn đoàn kết. không bóc lột. làm việc trong lòng nhân dân.“ nước lên thuyền lên”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động.Phục tùng tổ chức. . nhằm giải quyết việc làm. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. có sức mạnh. giai cấp và nhân dân lao động .Suốt đời phấn đấu cho mục đích. Điều lệ. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm.. . tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. làm giàu cho xã hội. gắn bó với nhân dân: Sống. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân.Đạo đức. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. nhân dân lao động. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. làng nước theo sau”. bền bỉ . lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. giới thiệu. pháp luật của Nhà nước. . giám sát được.Nêu gương về đạo đức. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. ăn không ngồi rồi. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. 3. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. __________________ Đừng quên hy vọng. . sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: .rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội.Mặt khác.Có năng lực sáng tạo. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.Chấp hành chính sách của Đảng. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. mọi giáo sư. kết nạp. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. tích cực tham gia xây dựng Đảng. 19:16 . học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Mã bài: 814 #2 22-10-2008. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. Vì vậy. . được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . Sự đánh giá trung thực. . là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. . theo dõi.

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Điều lệ Đảng. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). phẩm chất chính trị. kiến thức và năng lực hành động. được nhân dân tín nhiệm. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ. .Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II. hành động của mình. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Điều I. năng lực và trình độ cần thiết. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . .Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 .Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. . Điều lệ Đảng. 1.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2.Hiến pháp 1992) . * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ.

nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. mục đích. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. đạo đức. là ngọn cờ tập hợp. Điều lệ Đảng. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.Điều kiện này xuất phát từ vị trí. cuốn hút quần chúng.2. .Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. năng lực.Thừa nhận (nhận thức) . Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. biết lôi kéo. * Tiêu chuẩn. hệ tư tưởng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. luôn đi đầu. quy định trách nhiệm.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. .tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. nghĩa vụ.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. giác ngộ mục đích. lập trường chính trị đúng đắn. * Tiêu chuẩn đảng viên: . Điều lệ Đảng. lý tưởng của Đảng. thước đo nhận thức tư tưởng. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . a. khác với công dân. cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. bộ máy của Đảng. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. cơ cấu tổ chức.

. + Liên hệ: . xoá áp bức bóc lột. nhân dân lao động.Có lao động. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. gương mẫu. . . Nghị quyết của Đảng. nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Do đó. giai cấp và nhân dân lao động .Ưu: Hiện nay. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân.Nhược: Một bộ phận hoang mang. . .“ nước lên thuyền lên”. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu.12% dân số (2. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. làng nước theo sau”. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục . Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. đảng viên chiếm 3. tư duy mới.Đặt lợi ích của Tổ quốc.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh..Suốt đời phấn đấu cho mục đích.4 triệu): Vững vàng về chính trị. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.cần phải phấn đấu suốt đời. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. bền bỉ . bắt kịp yêu cầu của thời đại. thiếu tiền phong. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. dao động. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm. phẩm chất. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. Điều lệ. không bóc lột. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để.

* 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. 19:18 . Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. . .Mặt khác. 3. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. giữ gìn đoàn kết. .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. tích cực tham gia xây dựng Đảng. kỷ luật.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. . Vì vậy. ăn không ngồi rồi. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . làm giàu cho xã hội.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân.Đạo đức. gắn bó với nhân dân: Sống. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. nhằm giải quyết việc làm. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. mọi giáo sư. giám sát được. làm việc trong lòng nhân dân.đích mà là phương tiện. có sức mạnh. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. lối sống lành mạnh.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng. theo dõi. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất.Phục tùng tổ chức. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Mã bài: 815 #3 22-10-2008. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

nước mạnh. . trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. III.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. CNXH.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. .Chấp hành chính sách của Đảng. . dân giàu. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết.Nêu gương về đạo đức. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. . pháp luật của Nhà nước. + Nay. hành động. Sự đánh giá trung thực. xã hội công bằng. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. dân . Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam . lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. giới thiệu.Có năng lực sáng tạo. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. phục vụ nhân dân. hết sức phục vụ giai cấp.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. kết nạp.

văn minh” . vụ lợi. . . chui sâu” phá hoại Đảng từ . Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. (Trước.Cần hiểu bản chất.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao..Mọi lúc.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. khắc phục tình trạng nước nghèo. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc. chống áp bức bất công. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . kém phát triển.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. địa vị.Bảo vệ độc lập dân tộc. thiếu trong sáng.chủ. lớn mạnh. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. khắc phục những tư tưởng. mọi nơi. thu hái lợi lộc. . .. * Liên hệ: . thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. hành động sai trái. thực dụng. văn minh”. nhiều hơn nữa”. lý tưởng cách mạng.. tận tuỵ phục vụ nhân dân. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao. tìm kiếm danh vọng. . tiêu cực.Thực hiện công bằng xã hội. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. những nhân tố mới trong đổi mới. trong và sau khi giành chính quyền.. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. cho dân..Đấu tranh ngăn chặn.) .Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. . Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.

2. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. bảo vệ Tổ quốc.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. cho cách mạng.Tỏ thái độ. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. . Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: . tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. không thụ động.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. Độc lập. sáng tạo. . nghèo khó không thể chuyển lay. Bác Hồ đã lựa chọn. vì hạnh phúc của nhân dân. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . có nghĩa: Trong di chúc. không thụ động. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . uy vũ không thể khuất phục. . * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Đó là điều chủ chốt nhất”. sống có tình. kim chỉ nam cho mọi hoạt động.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên.bên trong. . không mất phương hướng về chính trị. trì trệ. .Phấn đấu góp phần xây dựng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Độc lập. đa Đảng).Yêu thương con người.Nhà nước là của dân. vì dân.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. . .Lê nin. quan điểm của Đảng. trì trệ. . “ba phải”. hiếu với dân. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. do dân.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.Đứng vững trên lập trường.Lấy CN Mác . không mập mờ.Rèn luyện bản lĩnh chính trị.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. . chính kiến rõ ràng. . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. 3 năm (1965 .Trung với nước. sáng tạo. . sinh hoạt và hoạt động của Đảng.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.

Kiệm . lợi dân. trong sáng. + Liêm: Là trong sạch. __________________ Đừng quên hy vọng.Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. không tham lam. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. + Cần: siêng năng.Hạ .Tây .Có tinh thần Quốc tế cao cả. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. vinh hoa phú quý. cố gắng. đứng đắn. liêm. kiệm. sự thoái hoá biến . chăm chỉ.“Cần. Nếu không sẽ mất cán bộ. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân . Mã bài: 816 #4 22-10-2008. dẻo dai. 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. ngay thẳng.Liêm . thẳng thắn.Đông Đất có 4 phương: Đông . nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. .Thu .Bắc Người có 4 đức: Cần . chính. công danh. không ham địa vị. + Chính: Không tà..Nam .

quyết tâm cao). cho nhân dân thì khó mấy. coi đồng tiền là tất cả.. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. Việc gì có hại cho cách mạng. nó do đấu tranh. trình độ am hiểu KHCN. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. chống: cơ hội. không tính toán thiệt hơn với Đảng. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. của nhân dân lên trên hết. trước hết: “Mình vì mọi người. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy phải tích cực học tập.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. vàng càng luyện càng trong”.chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu.. tiên phong của đảng viên. lợi dụng sơ hở của cơ chế. thực dụng. dân quý. chính sách để tham nhũng. + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. Cây phải có gốc. tránh tụt hậu về trí tuệ. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”. không có gốc thì cây héo. Việc gì có lợi cho cách mạng. hiệu quả. kể cả hy sinh cũng làm. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. . mọi người vì mình”. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. làm giàu phi pháp. Người cách mạng phải có đạo đức. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. 3. . có chất lượng. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. + Có đủ năng lực cần thiết. không có nguồn thì sông cạn.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. nâng cao học vấn. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. . .

bà con nơi cư trú (quý trọng..Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. 5.+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. + Sẵn sàng. thông cảm. 4.Công tác xã hội. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. .Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức.” còn tồn tại phổ biến.Gắn bó với tập thể. năng động sáng tạo. việc làm sai. + Không có kiến thức. là bản chất của Đảng. học đi đôi với hành. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau).Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. + Đảng không thể châm chước. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. không có năng lực mọi mặt. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. bạn bè nơi công tác. với nhân dân.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế. chạy theo bằng cấp. công tác xã hội. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. . làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong. nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. học cốt lấy bằng. . + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. . . xây dựng Đảng trước . ăn quả nhớ người trồng cây.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. Do đó. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. Tóm lại: phải không ngừng học tập.. tình trạng “Học giả. nhiệm vụ của Đảng. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế..

nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. * Làm gì? . Vị trí. cải thiện đời sống nhân dân. Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. đưa chủ trương. kinh doanh. mục đích lý tưởng của Đảng.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. vai trò của người đảng viên . Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. . giám sát cán bộ. nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. bao che. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I. chính sách của Đảng vào thực tiễn. phê bình.hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. công tác. VỊ TRÍ. thẳng thắn đấu tranh. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. mỗi chúng ta cần tự giác. chủ trương sát đúng. không lảng tránh. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.Thường xuyên góp ý. đơn vị mình. . phát triển nâng hiệu quả sản xuất. xoá đói giảm nghèo. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. nâng cao đời sống nhân dân. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. chủ trương. nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. nhân dân lao động và của dân tộc". đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. chủ trương. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Thứ tư. chính sách đó: . Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. nhân dân lao động và cả dân tộc. gương mẫu trước quần chúng nhân dân. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Toàn bộ sức mạnh. trước hết. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta. Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. nên mỗi đảng viên là người tiên phong.a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. chính sách lớn. chủ trương. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Thứ hai. chính sách của Đảng. Trước hết. Thứ ba. . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối. . công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Vì vậy.Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

đơn vị. vì hạnh phúc của nhân dân. Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. bảo vệ đường lối. giáo dục quần chúng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng. hết sức phục vụ nhân dân.Sau khi có đường lối đúng đắn. giải phóng con người. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo. việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. đem tư tưởng đường lối. đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. . không theo đuôi quần chúng.. cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc.Đảng viên là người lãnh đạo. giải phóng giai cấp.chủ trương. người đầy tớ trung thành của nhân dân. chính sách của Đảng. quan điểm của Đảng để lãnh đạo. cũng vừa là người lãnh đạo. vừa là người phục vụ quần chúng: .Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. hết lòng. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức. nâng cao trình độ của quần chúng. trong cộng đồng. chủ trương của Đảng: . phẩm chất chính trị của mình. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. . bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng. Là người lãnh đạo. chủ trương. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân.

chăm lo đời sống vật chất. phẩm chất chính trị. trung thực với Đảng. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. cơ hội. đạo đức cách mạng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. rèn luyện. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chính sách và tổ chức của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Hai là. quan liêu. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng . chỉ thị của Đảng. có sức chiến đấu cao. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng. chủ trương của Đảng. nâng cao trình độ kiến thức. Tham gia xây dựng. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1. II. năng lực công tác. pháp luật của Nhà nước. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. cục bộ. kiên định. tham nhũng. Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. Ba là. nghị quyết. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. có lối sống lành mạnh. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. Điều lệ Đảng. xét lại hoặc giáo điều. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. pháp luật của Nhà nước.. Bốn là.Đảng viên. phục tùng kỷ luật. bảo thủ. bảo vệ đường lối. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. làm công tác phát triển đảng viên. thường xuyên tự phê bình và phê bình. bảo vệ đường lối. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. 2. chính sách của Đảng. Không ngừng học tập. hữu khuynh.

+ Mục tiêu. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đẩy mạnh công nghiệp hóa.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. về lập trường giai cấp. vai trò tiên phong. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. về nhận thức. gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều lệ Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. kỷ luật của Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu.. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc . thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. l{ tưởng của Đảng. thử thách nào. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. Hai là. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. gương mẫu của mỗi đảng viên. không dao động trước bất kz khó khăn. Có mục tiêu. phấn đấu. đặt lợi ích của Tổ quốc. kiến thức. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. có lao động. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. bản lĩnh chính trị. năng lực. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. phục tùng tổ chức. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân.. hiện đại hóa đất nước. Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định.

trong quan hệ với con người.. liêm.. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. + Đạo đức. có trí thông minh và năng lực làm việc. mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. trong lao động. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cá nhân chủ nghĩa. có trình độ văn hoá cao. có tinh thần quốc tế trong sáng. yêu thương con người. thống nhất giữa lời nói và việc làm. về phẩm chất đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. phong cách. chính. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình.. phê phán những biểu hiện cơ hội. chí công. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng.. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. trong công việc. lối sống. . quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Ba là. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước.đổi mới đất nước. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc. + Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động. hiếu với dân. Muốn thế phải không ngừng học tập. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cần. kiệm. vô tư. + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới.

gắn bó mật thiết với quần chúng. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. .Bước vào giai đoạn mới. có quyền chất vấn. chủ trương của Đảng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng. đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.Sự gắn bó với quần chúng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. . . có ý thức tổ chức kỷ luật. Phát huy dân chủ. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị .Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân.Bốn là. .Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. tranh luận một cách thẳng thắn. tư tưởng Hồ Chí Minh.Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối. đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. .Lênin. kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. vừa là mục tiêu. vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt . Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác .Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Sáu là. Năm là. không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên. thống nhất ý chí. thống nhất hành động.thực tiễn. Điều lệ. .Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm. . giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Cương lĩnh.

độc lập dân tộc. đó là: + Có tinh thần yêu nước. tập thể và xã hội. cần kiệm.Nam mang nội dung mới. nếp sống văn minh. quy ước của cộng đồng. + Có lối sống lành mạnh. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. + Thường xuyên học tập. dân chủ và tiến bộ xã hội. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. trình độ chuyên môn. có kỹ thuật. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. tôn trọng kỷ cương phép nước. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. gia đình. trình độ thẩm mỹ và thể lực. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. tạo điều kiện của tổ chức đảng. nhân nghĩa. đoàn kết. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững. + Có ý thức tập thể. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. phấn đấu vì lợi ích chung. nguồn lực bên trong và bê ngoài. 2. nâng cao hiểu biết. tự cường dân tộc. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. sáng tạo. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . trung thực. Không ngừng tự phấn đấu. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại.

chính sách của Nhà nước. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. công tác. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp . thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức... với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội.I.viên. né tránh. ở trong Đảng và trong xã hội. thù địch. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. cơ quan nơi mình sinh hoạt. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Lênin. Đó là thực hiện lời dạy của V. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới.”. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội X đã thảo luận. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó. tham nhũng. quan điểm sai trái. trong từng tổ chức đảng. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật. + Tuy nhiên. kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. phải qua “những bước trung gian”. không nể nang. nền kinh tế tư nhân. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước.

Hai là. đáp ứng lợi ích. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. giành độc lập tự do cho đất nước. nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. . Một là. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân. do dân. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân. chủ trương đúng đắn. Đảng đã vạch ra được đường lối. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. cách mạng là sự nghiệp của dân. III. thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. kết hợp hài hòa các lợi ích. đó là đấu tranh cho quyền dân . Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới. pháp luật của Nhà nước. vì dân.hành đầy đủ chính sách. do nhân dân và vì nhân”. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng.

.sinh.có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Cùng với hình thức tập hợp nhân dân. Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Ba là. không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng.. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. Mặt khác. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã .dân cư. xã hội . của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.giai cấp. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng. dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước. .nghề nghiệp. . lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới.Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.. phong phú. chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử. . trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân.Theo tinh thần đại hội XI của Đảng. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. tập thể và xã hội. Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa. làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. xã hội .. vì cơ cấu xã hội . do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp.”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng.

phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. các hội nghề nghiệp. . hiểu dân. . nhất là đối với hệ thống chính quyền. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. Bốn là. pháp luật của Nhà nước. gần dân. Bốn là. hội viên.hội. trong hành động và trong đạo đức. đảng viên.Mọi cán bộ. mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương. chính sách của Đảng. vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân. đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức. do dân. lối sống.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng. nêu gương cho quần chúng noi theo... vận động nhân dân. 2. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng.Các tổ chức đoàn thể. tuyên truyền. chủ trương. Mỗi đảng viên đều phải gương . Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. vì dân. Ba là. trọng dân.cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. mọi công chức. . Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. tác phong của từng đảng viên. viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. học dân và có trách nhiệm với dân Hai là. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là. .Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận.

Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị . .xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. làng nước đi sau”. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. Có như vậy. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Phân tích vị trí.Kinh tế tăng trưởng khá. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2. mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. hiện đại hóa đất nước.

đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.Công tác xây dựng. năng động. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. tình trạng tham nhũng. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. an ninh được tăng cường.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. cần cù.xã hội cơ bản được ổn định. quốc phòng. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. . Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. tinh thần dũng cảm.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. hệ thống chính trị được củng cố. . Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.Tình hình chính trị . thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. đoàn kết nhất trí. . làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất .. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. Ngày nay. sáng tạo… Tuy nhiên. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. đảng viên là rất nghiêm trọng.

bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. Dân tộc ta cần cù làm ăn.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. . Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. đất nước đã hòan thành thắng lợi. đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thuận lợi.

dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. phong kiến.xã hội: công xã nguyên thuỷ. khoa học. Hai là. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới. kinh tế.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc. dân chủ trước hết là giải phóng dân . Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. công nghệ và thị trường. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế. Bởi vì: Một là.xã hội sau cao hơn.xã hội trước nó. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. tư bản chủ nghĩa. Cuộc cách mạng dân tộc.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. Cho dù ngày nay.chủ nghĩa xã hội. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. tiến bộ hơn hình thái kinh tế. phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại. chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó. chiếm hữu nô lệ.

Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. xã hội công bằng. dân chủ. nửa phong kiến. dân chủ được thực hiện triệt để. làm cho mọi người có công ăn việc làm. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. chính trị của đất nước. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nhưng... do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước đây. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. được ấm no. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. và sống một đời hạnh phúc”. dân chủ. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. tự do. làm cho cách mạng dân tộc. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn. giành độc lập. dân chủ. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. lực lượng sản xuất rất thấp. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. nước mạnh. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia .tộc. Vì vậy. từ một xã hội vốn là thuộc địa. văn minh”. hậu quả để lại còn nặng nề.

. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. xây dựng nền kinh tế hiện đại”. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp. tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. duy ý chí. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa.. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn. cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. Tóm lại. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. xã . phức tạp. Trái lại. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ.bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa.. các khâu trung gian.. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội. bước đi thích hợp. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất.. nhưng tiếp thu. hình thúc. coi thường quy luật. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn.

chúng ta đã.. Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh. quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người. khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém . là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu.. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. công nghệ lạc hậu. nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất . Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học . của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình.công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. chuyển giao .hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh. thu hút vốn đầu tư.. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử.kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế. nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn. công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người . Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng. ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người. sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. công nghệ. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. hiện đại.. trong đó đội ngũ làm khoa học.. mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu. đang và sẽ nhận được sự đồng tình. Thời đại ngày nay.

một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo. Về kinh tế. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất . hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no. dân chủ. những nhiệm vụ cơ bản là : a. do dân. coi công nghiệp hoá.Lênin. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân.I.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện . Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn. kể cả trong nông nghiệp. là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cơ sở vật chất . Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. xây dựng xã hội công bằng. 3.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. văn minh. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. triệt để. Ngày nay. toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới.Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. hạnh phúc. đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Phát triển lực lượng sản xuất. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu.công nghệ.

quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. b. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. các lực lượng sản xuất hiện đại. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước. công nghiệp hoá. thực hiện công nghiệp hoá. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. tiếp thu. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. không thể nôn nóng.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế. hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ. phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. Vì vậy. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản. sử dụng. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ. hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . coi phát triển giáo dục và đào tạo. vội . Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Vì vậy. công nghệ hiện đại. hiện đại hoá.

đan xen. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. Như vậy.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế . kinh doanh đa dạng. . Trong thời kì quá độ ở nước ta. nhiều hình thức từ thấp đến cao. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. hỗn hợp. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. do đó. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. qua nhiều bước. xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất. Ba là.xã hội lâu dài. c. tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm. Hai là. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”. thực hiện công bằng xã hội. Do đó. xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia. Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế . Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế.vàng. cải thiện đời sống nhân dân. Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế. Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.nhập khẩu.. nhờ đó. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi. đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế. thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá. khắc phục. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác.. tạo ra cho nước ta những cơ hội.. phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến . có tài nguyên dầu khí. Tuy nhiên.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học . Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . khai thác thị trường thế giới.. mặt khác.18:25 dieuhoan. tối ưu hoá cơ cấu xuất . đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau. Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài. Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . 3 khó khăn. phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. Theo tôi. Thuận lợi: .. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm . hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa.

… Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . . biên giới khá ổn định. Khó khăn .. . .Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 .Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương.. . nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo".). các ngành..Có sự đồng thuận xã hội nhất định..vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.Có quan hệ quốc tế rộng mở. không ít chính sách .cơ chế chưa phù hợp cho phát triển. .Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới.Tăng trưởng kinh tế khá. có đường lối phát triển khá phù hợp. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. một số vấn đề xã hội . kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài.Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước. gia tăng đội ngũ trí thức..18:25 maytinhp.. ý chí vươn lên. trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng. lao động nhiều về số lượng. .

Văn hóa xã hội có những tiến bộ. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. Ngày nay. chỉnh đốn Đảng được chú trọng.Công tác xây dựng. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn". tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. . . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. . . làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh.Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. . Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . hệ thống chính trị được củng cố.xã hội cơ bản được ổn định. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. an ninh được tăng cường.Kinh tế tăng trưởng khá. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. quốc phòng.Tình hình chính trị .

Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. Dân tộc ta cần cù làm ăn. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. năng động. đoàn kết nhất trí. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. sáng tạo… Tuy nhiên. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. tinh thần dũng cảm. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. tình trạng tham nhũng. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. đảng viên là rất nghiêm trọng. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân.18:26 . bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. Thuận lợi. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. cần cù.Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân.

kỹ thuật nhất định cho CNXH.Hai là. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất . Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định. không còn các giai cấp đối kháng..Một là. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB. Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định. cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó. . Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH . CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức. không còn tình trạng áp bức.cholinhk. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột. . chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: . tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN.. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện. TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN. công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ.Ba là. CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. bóc lột. . khó khăn và phức tạp.Bốn là. sắp xếp lại. CNTB và CNXH khác nhau về bản chất.

với những công việc đó. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. nên trong thời gian qua. HĐH. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. chính trị. Việc sắp xếp. đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. TKQĐ có thể tương đối ngắn. có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế .xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. bước đi khác nhau.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp. Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN. chưa trải qua quá trình CNH TBCN. tạo nền tảng để đi lên . Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội. ngắn khác nhau. Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH. Quá trình CNH. . bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. phức tạp. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

xây dựng nền văn hóa mới XHCN. củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. chính trị. tiền đề cho sự tự do của người khác. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội. xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện. Tóm lại. cơ cấu bộ máy . . mục đích.Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. . khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới. tiến tới một nền sản xuất lớn. các nguyên tắc về tổ chức. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội. hệ tư tưởng. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ.xã hội cộng sản chủ nghĩa. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất.Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. xây dựng các tổ chức chính trị . TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . . xây dựng. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. văn hóa. văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế.CNXH. chính trị. hoạt động. xã hội của nhân dân lao động.Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử.

nghĩa vụ. Nó chờ dịp hoặc thất bại. nghị quyết. 48 điều. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. nâng cao trình độ kiến thức. Điều lệ Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. năng lực công tác. quan liêu. pháp luật của Nhà nước. tin quần chúng. Khi đã là đảng viên. cơ hội. Vậy. quy định trách nhiệm. tham nhũng. Đảng viên cần không ngừng học tập. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. đạo đức cách mạng. hoặc thắng lợi. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng.Bên cạnh đó. cần tin tưởng và làm theo đường lối. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. cục bộ. có lối sống lành mạnh. Do lời nói và việc . là chương rất quan trọng. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. lắng nghe ý kiến của quần chúng. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. phẩm chất chính trị. hiểu quần chúng. Trước tiên. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. rèn luyện. chỉ thị của Đảng.của Đảng. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. chính sách của Đảng đề ra. quyền hạn của Đảng viên. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm.

giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. dân phục.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. thường xuyên tự phê bình và phê bình. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. được bồi dưỡng. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. chính sách của Đảng. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. chính sách và tổ chức của Đảng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . Hiện nay. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn.làm. trung thực với Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. Cuối cùng. đảng viên. Bởi vậy. do dân và vì dân . dân yêu”. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Ngoài ra. pháp luật của Nhà nước. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. bảo vệ đường lối. Nhà nước là của dân. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. Vậy. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. gương mẫu cho quần chúng noi theo. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. Đảng viên phải là người tiên phong. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. kiến thức và năng lực thực tiễn. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. to đẹp hơn ”. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”.đức. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. bài trừ thói hư tật xấu. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. đập tan xiềng xích nô lệ. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. phương pháp. Đặc biệt. đảng viên dễ quan liêu.Ví dụ. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Và ngược lại. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. trước hết là trong phạm vi chức trách. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo.

ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. điều lệ Đảng.mình thực hiện đường lối của Đảng. Với những nghĩa vụ như trên. Đảng viên được quyền phê bình. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. trừ quyền biểu quyết. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. đảm bảo đoàn kết nội bộ. pháp luật của Nhà nước. làm cho Đảng thêm trong sạch. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. vững mạnh. bảo vệ đường lối chủ trương. việc tìm hiểu. Cuối cùng. đường lối chính sách của Đảng. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Tóm lại. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên được ứng cử. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. cho đất nước. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. . đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng.

nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. nắm vững lý luận Mác – Lênin. Tôi nhận thức được. xã hội. dân giàu. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. đạo đức cách mạng là ý chí. văn mình. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. được phục vụ nhân dân. hạnh phúc. được nhân dân tin cậy và yêu mến. Khi vào Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. nền tảng tư tưởng của Đảng. trong bối cảnh ngày nay. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. văn minh. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại . Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. nước mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh.Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để trở thành một đảng viên. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. tự do. l{ tưởng đã chọn. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. Đồng thời. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Tôi quyết kiên định mục tiêu. sáng tạo. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. công bằng. trở thành quốc gia giàu mạnh. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. nỗ lực phấn đấu cao nhất. đảng bộ. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nhận thức được rằng. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. tôi không quên nâng cao năng lực. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. cần đóng góp { kiến với chi bộ. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. với nhân dân. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. máu thịt với nhân dân. ích kỷ. như những buổi ngoại khoá. công tác xã hội. giữ vững ổn định chính trị . kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Ngoài ra. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. sáng tạo. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. các hoạt động triển khai chủ trương. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.xã hội ở cơ sở. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. nhiệm vụ do đảng bộ. đó chính là tập thể lớp. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Đối với tôi. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . những tư tưởng của quần chúng. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. đơn vị. là ngôi trường đại học của mình.

khi đất nước chưa thống nhất. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam . là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. lướt web. đến với các trung tâm mua sắm. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. mặc đẹp. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức.3. Và cách đây hơn 34 năm. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. đất nước yên bình. Để làm được điều đó. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí. cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. thầy cô. tôi được ăn ngon. có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. tuổi bừng lên sức sống. học lịch sử Việt Nam .đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. no đủ. hạnh phúc. tôi nghe nhạc. Và ngày nay. qua những lời kể của ông bà. tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập. Tuổi tròn căng nhựa sống. êm ấm.2003). Tôi sống trong hòa bình. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26. Đảng đã lãnh đạo . máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . Cùng với thời gian tôi lớn lên. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

trong đặc trưng này. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó. Việt Nam mình còn nghèo quá. Lòng tôi xốn xang. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. quá no đủ. người dân mình còn khốn khổ quá. không gia đình. các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. Ngoài ra. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. lạnh lẽo không chốn nương thân.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Đúng không tôi. cần làm được nhiều cho xã hội hơn. Tôi. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm. giấc ngủ còn vướng vân cơn đói.

nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một là . 15 Từ nhận thức rõ hơn. nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn . IX. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Bảy là .Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. điều chỉnh. đoàn kết. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Sáu là . n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Thực chất. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta. vậnhành theo cơ chế thị trường. Đại hội X đã sắp xếp lại.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. Các Đạihội VIII.Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1. có sự quản lý của Nhà nước. từng dântộc.Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. Tám là. do nhân dân. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật. vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.

dưới sự lãnh đạo củaĐảng.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. vì nhân dân”. thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân. dân chủ. đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.xã hội. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc. quyền lực .phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. nước mạnh. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. do nhândân. vừa là động lực để pháttriển kinh tế . Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Hai là . “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Bốn là . “Đẩy mạnh công nghiệp hóa.Từ Đại hội VIII. kinh tế kém phát triển. thống nhất của Tổ Quốc. là nguồn sức mạnh. hiện đại hóa”. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. vìdân giàu. Năm là . bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Ba là . là quy luật phát triển chung của nhân loại. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. xã hội công bằng.

mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. vừa thường xuyên. Sáu là . thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Sau Đại hội X. đạo đức. bổ sung và phát triển Cương lĩnh . Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tám là . luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. có sự phân công. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991). Bảy là .nhà nước là thống nhất. hành phápvà tư pháp. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”.khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. làm nền tảng chính trị. tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng.Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng.Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. tệquan liêu. tham nhũng. lãng phí. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. của chế độ. chính trị. Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. lối sống.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên . Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. vừa cấp bách. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. “Xây dựng Đảng trong sạch. vững mạnh”.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện.

cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. người đảng viên. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. nhân dân lao động và của dân tộc. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. đặt lợi ích của Tổ quốc. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. Vâng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. không còn người bóc lột người. xã hội công bằng. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. dân chủ. thống nhất ý chí và hành động. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). lý tưởng của Đảng. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Vì vậy. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . giàu mạnh.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức. tinh thần trong suốt như pha lê. “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Đảng là một tổ chức chặt chẽ. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. văn minh. là ngọn đuốc dẫn đường. khi được kết nạp vào Đảng. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn.

mà hơn thế. hiện đại hóa đất nước. vị trí nào. 1. dân chủ hóa. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. làm thất bại âm mưu. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. những đảng viên. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. Điều lệ Đảng. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú. nhiệm vụ của đảng viên. được nhân dân tín nhiệm. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. có giác ngộ chính trị. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. thôi rèn luyện. thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. vì dù ở đâu. Không những vậy. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. làm “chỗ dựa” để tiến thân. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. Tuy nhiên. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. thôi cống hiến.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. trong quá trình phấn đấu. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. đẩy mạnh công nghiệp hóa. là yêu cầu giữ vững. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. hội nhập quốc tế và khu vực. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi.

phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. được Đảng và nhân dân tin cậy. chấp nhận hy sinh. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Trở thành đảng viên là vinh dự. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. uy vũ không thể khuất phục”. Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. công bằng. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. yêu mến. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. trước cám dỗ của tiền bạc. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. nâng cao trình độ chuyên môn. 2. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. được phục vụ nhân dân. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. không mờ nhạt phương hướng chính trị. Bản lĩnh chính trị . có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. thôi thúc ta sống. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. nước mạnh. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. kiên định. chính kiến rõ ràng. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. kiên định với mục tiêu. nghèo khó không thể lay chuyển. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác. lý tưởng đã lựa chọn. một trách nhiệm để được đóng góp. có thái độ. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. văn minh. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. dân tộc. khó khăn đó. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. thử thách. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. dân chủ. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. dân giầu. chức quyền.

phải biết đặt lợi ích của giai cấp. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. chí công vô tư. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. thì tức là thoái bộ. vàng càng luyện càng trong”. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. cho nhân dân thì khó mấy. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Ngay từ năm 1925. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. là lạc hậu… sẽ . Nó do đấu tranh.được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Việc gì có lợi cho cách mạng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. liêm. ích kỷ. Việc gì có hại cho cách mạng. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. chi phối. tu dưỡng. muốn giữ được tư cách. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. của giai cấp công nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. kiệm. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. chính. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. tự cải tạo để tiến bộ mãi. kể cả hy sinh cũng làm. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Nếu không cố gắng để tiến bộ. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì vậy. rèn luyện suốt đời. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. thật sự cần. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. lợi ích cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản.

khả năng lãnh đạo. phải thể hiện rõ vai trò. với nhân dân. Nâng cao năng lực. công tác. tôn trọng. kỹ thuật và nghiệp vụ. tập hợp quần chúng. Muốn vừa thạo về chính trị. Gắn bó với tập thể. tích cực tham gia công tác xã hội. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tin tưởng. đoàn thể giao cho. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. 3. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. bạn bè trong đơn vị công tác. Phấn đấu trở thành người sản xuất. với nhân dân. không thể lãnh đạo chung chung”. khối phố. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. với đồng nghiệp. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chiến đấu và học tập giỏi. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. vừa giỏi về chuyên môn. Để trở thành đảng viên. với bà con làng xóm. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. phải phát huy tính tiền phong. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. chính sách của Đảng. mà còn phải giỏi về chuyên môn. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. học tập văn hoá. gương mẫu và vận động gia đình. Muốn trở thành đảng viên. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . tư tưởng và năng lực công tác của mình”. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng.bị xã hội tiến bộ sa thải”. 4.

vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. nhất là về phát triển kinh tế. kịp thời phản ánh. cho nên từ ngày thành lập đến nay. phấn đấu cao nhất. nghị quyết của Đảng. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tích cực hưởng ứng các phong trào. nhiệm vụ của đảng bộ. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. thành tâm học hỏi quần chúng. đoàn kết là sức mạnh. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. đơn vị. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. không được giấu dốt. là then chốt của thành công.trách trước Đảng và trước quần chúng. sáng tạo. cải thiện đời sống của người lao động. Phải thật thà. đảng viên. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. đề xuất với tổ chức Đảng. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. chính sách. Đó là nhờ có kỷ luật. kiên quyết dựa vào quần chúng. phục vụ nhân dân. chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải “chí công. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. sai lầm. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. tất cả cán bộ. phục vụ Tổ quốc. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. ngay thẳng. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. vui sau thiên hạ”. 5. nỗ lực. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. kết quả thực hiện chủ trương. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. đi đúng đường lối quần chúng. nâng cao . giảm nghèo. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. xóa đói. gần gũi quần chúng. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. Phải yêu kính nhân dân. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. giấu khuyết điểm. làm công tác khác nhau. Phải khiêm tốn. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. Bởi lẽ. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. dù ở cương vị khác nhau. Đảng ta đã đoàn kết. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người.

cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. bôi nhọ những cán bộ. phê phán những biểu hiện mơ hồ. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Ra sức phấn đấu lập thân. đơn vị. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. lạc hậu. vững mạnh. Hòa đồng. chia rẽ đoàn kết. xã hội dâu chủ. liêm. trung thực. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. công bằng. đảng viên tích cực. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh. dám nghĩ. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. văn minh. thật sự cần. của giai cấp công nhân. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. không sợ khó khắn. kiệm. hòa nhã . đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. gây rối nội bộ. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. trung thành với lý tưởng cộng sản. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. không dao động trước bất kỳ khó khăn. bảo vệ chế độ XHCN. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. thấm nhuần đạo đức cách mạng. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. nước mạnh. dám làm. chính sách của Đảng. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. chính. thử thách nào. Học tập. vu cáo. Không ngừng học tập. bầu vào cấp ủy. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. vững vàng.chất lượng đội ngũ đảng viên. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. quyết không cam chịu nghèo nàn. kích động. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. không ngại gian khổ. lập nghiệp. chí công vô tư.

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên.và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân./. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful