Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của

liêm. kiệm. thì tức là thoái bộ. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. Nâng cao năng lực. tu dưỡng. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. chí công vô tư. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. Việc gì có lợi cho cách mạng. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. chính. kể cả hy sinh cũng làm. đoàn thể giao cho. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. Ngay từ năm 1925. Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. cho nhân dân thì khó mấy. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy. chi phối. ích kỷ.Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. chiến đấu và học tập giỏi. công tác. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. 3. muốn giữ được tư cách. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Phấn đấu trở thành người sản xuất. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. của giai cấp công nhân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. thật sự cần. . cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Việc gì có hại cho cách mạng. Để trở thành đảng viên.

Phải thật thà. bạn bè trong đơn vị công tác. với đồng nghiệp. mà còn phải giỏi về chuyên môn. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. Muốn trở thành đảng viên.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. tích cực tham gia công tác xã hội. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. phải phát huy tính tiền phong. ngay thẳng. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. Gắn bó với tập thể. khối phố. không thể lãnh đạo chung chung”. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. giấu khuyết điểm. Phải khiêm tốn. tập hợp quần chúng. học tập văn hoá. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. với nhân dân. chính sách của Đảng. phải thể hiện rõ vai trò. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. Phải “chí công. gần gũi quần chúng. khả năng lãnh đạo. với nhân dân. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. đi đúng đường lối quần chúng. với bà con làng xóm. kỹ thuật và nghiệp vụ. vui sau thiên hạ”. vừa giỏi về chuyên môn. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. chính sách của Đảng và của Nhà nước. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. 4. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. tôn trọng. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một . không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. sai lầm. kiên quyết dựa vào quần chúng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Muốn vừa thạo về chính trị. không được giấu dốt. gương mẫu và vận động gia đình. tin tưởng. thành tâm học hỏi quần chúng. Phải yêu kính nhân dân. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. cải thiện đời sống của người lao động. bầu vào cấp ủy. đoàn kết là sức mạnh. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. nỗ lực. tất cả cán bộ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. kịp thời phản ánh. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. các . nhiệm vụ đó vào cuộc sống. đảng viên. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. làm công tác khác nhau. đơn vị. nghị quyết của Đảng. cho nên từ ngày thành lập đến nay. dù ở cương vị khác nhau. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nhiệm vụ của đảng bộ. vững mạnh. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Tích cực hưởng ứng các phong trào. phục vụ nhân dân. Đó là nhờ có kỷ luật. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. sáng tạo. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. Đảng ta đã đoàn kết. 5. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. chính sách. Bởi lẽ. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.người. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. xóa đói. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. nhất là về phát triển kinh tế. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. phục vụ Tổ quốc. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. giảm nghèo. đề xuất với tổ chức Đảng. phấn đấu cao nhất. là then chốt của thành công. kết quả thực hiện chủ trương. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch.

công bằng. Không ngừng học tập. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt . kích động. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội./. trung thực. lập nghiệp. chính. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. trung thành với lý tưởng cộng sản. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. của giai cấp công nhân. không ngại gian khổ. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. chí công vô tư. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. nước mạnh. Hòa đồng. tư tưởng Hồ Chí Minh. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. thật sự cần. vu cáo. Ra sức phấn đấu lập thân. văn minh. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. thử thách nào. bảo vệ chế độ XHCN. xã hội dâu chủ. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân.thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương. gây rối nội bộ. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. dám làm. chia rẽ đoàn kết. Học tập. phê phán những biểu hiện mơ hồ. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân. dám nghĩ. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. thấm nhuần đạo đức cách mạng. quyết không cam chịu nghèo nàn. kiệm. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. bôi nhọ những cán bộ. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. không sợ khó khắn. liêm. chính sách của Đảng. lạc hậu. đảng viên tích cực. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất. không dao động trước bất kỳ khó khăn. vững vàng. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lê nin trưởng thành về mọi mặt. dưới sự lãnh đạo của Đảng. thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh. thực sự tiên phong. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua nhiều thử thách trở thành một đảng Mác. dân chủ. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. gương mẫu. năm 2011). giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược" Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"." ( Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. văn minh". công bằng. thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng Tám. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. xây dựng" nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". có đội ngũ vững mạnh. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. hơn bao giờ hết nhiệm vụ lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải có sự lãnh đạo sáng suốt. giàu sức chiến đấu. lãnh đạo kinh tế là . nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc đem lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. Đạt được những thắng lợi vẻ vang đó là do nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò to lớn của công tác xây dựng Đảng. luôn đứng vững trước những biến cố của lịch sử ở trong nước và trên thế giới. Ngày nay.Nam. Đảng ta xác định rằng " Trong giai đoạn hiện nay. lao động sáng tạo để tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ. Lịch sử Đảng cho thấy trong bất kz tình huống nào Đảng ta cũng rất coi trọng công tác xây dựng đảng. Kể từ khi ra đời đến nay.

nhiệm vụ chính trị của địa phương.C tại chi bộ trường Q. điều kiện kết nạp đảng viên nhằm đảm bảo cho chi bộ. của từng chi bộ và của mỗi một Đảng viên. Đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. giáo dục. Với tiểu luận này. là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam. đúng tiêu chuẩn. đào tạo. cán bộ. tư tưởng. đảng bộ nhằm không ngừng tăng cường lực lượng. Phát triển đảng viên là quá trình Đảng tiến hành các bước công tác nhằm tuyên truyền. bồi dưỡng đội ngũ. năng lực chuyên môn. Đó là nhiệm vụ chung của Đảng. năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. Việc phát triển đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng. muốn thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt. bản thân tôi mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa học để giải quyết những vấn đề trong thực . tôi chọn đề tài: " Giải quyết vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên mới đối với N.nhiệm vụ trọng tâm. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên của các chi bộ. thuyết phục và lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp họ vàp Đảng. Kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ phải được xây dựng từ chi bộ. đòi hỏi Đảng ta phải chăm lo xây dựng. Bởi mỗi đảng viên là tế bào của Đảng. Xuất phát từ vai trò của công tác xây dựng Đảng. ở chi bộ phải được xây dựng từ các tổ đảng. đảng bộ có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị.xã hội. Coi trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng." Để có đội ngũ đảng viên như Đảng ta mong muốn. Củng cố Đảng về chính trị. đạo đức. xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực tiễn công tác ở cơ sở.V. Đảng bộ huyện QN" để làm tiểu luận cuối khóa. trong đó có việc đưa đối tượng quần chúng ưu tú vào Đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. tổ chức.

qua đó rèn luyện năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn.tiễn. Phấn đấu vào Đảng với động cơ trong sáng Theo www. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường Q. Ảnh: Thu Huyền . thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.vn .xaydungdang. Với hiểu biết còn hạn hẹp của mình.org. kính mong sự góp ý của các thầy. Đảng bộ huyện QN. quá trình xử lý tình huống chưa hoàn chỉnh. Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. Vì vậy. Đảng với thanh niên.1 năm trước Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. chắc chắn trong quá trình viết tiểu luận tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.

Khi được học tập. bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương. Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Đảng với thanh niên. bản thân hăng hái học tập. nghiên cứu. gương mẫu. tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. sinh viên. Cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên". . thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên. Những tâm sự của các bạn đoàn viên. hội. sau một vài năm được bầu vào chi uỷ chi bộ xóm. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. rèn luyện. một công dân tốt.Giao lưu tại Toạ đàm Thanh niên với Đảng. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. sinh viên giỏi. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khoá để mỗi đoàn viên. Từ đó. đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đảng viên này thay đổi hẳn thái độ. Ảnh: Thu Huyền Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Đảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. đội. Ngay từ khi còn là học sinh. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. hiểu biết về Đảng.

thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. tổ chức đảng. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên. sống gương mẫu. lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. Tuy nhiên người vào Đảng không phải ai cũng hoàn hảo. Một đoàn viên. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. tiêu cực như: Bỏ qua quần chúng tốt. các chi uỷ. trung thực. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. cống hiến của quần chúng. chưa rèn luyện. Đảng phải chí công vô tư. đảng viên. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. thoái hoá biến chất. do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Đảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. chi bộ cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Đồng thời. Nhà nước. thoả mãn tham vọng cá nhân. thiếu năng lực ra khỏi Đảng. hoà đồng và có trách nhiệm. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. làm quần chúng xa Đảng. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. . hai là. gây bất bình. quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Đảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hoá biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu. thiếu định hướng. chưa cống hiến. xác định đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ. Đảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu. "chỗ dựa" tiến thân. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng. và các đoàn thể nhân dân. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu.công tác tốt. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. có tinh thần phê bình và tự phê bình cao. xem xét việc kết nạp như một sự "ban ơn". Tránh một số biểu hiện hạn chế. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong". một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên.

Làm tốt những điều đó sẽ có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với nhận thức cũng như hành động của đoàn viên. rèn luyện. .Cơ sở lý luận + Đảng ta là một tổ chức chính trị . thôi thúc chúng ta sống. phấn đấu.xã hội. Trong quá trình đó.. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia.. Đảng luôn định hướng chính trị và đồng hành cùng tuổi trẻ. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. chậm thực hiện các thủ tục xét kết nạp. thanh niên.. Đảng trong sạch và vững mạnh sẽ tạo được niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn cho quần chúng thanh niên. đừng đặt các mục tiêu quá cao xa. thanh niên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Đảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. dân tộc. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ĐẦU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG 1. bạn sẽ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực. gương mẫu. hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Đoàn viên. Bản thân mỗi đoàn viên. Đảng quan tâm định hướng dẫn đường thanh niên đó là hai mặt biện chứng để mỗi đoàn viên. thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. giống như mọi cơ thể sống khác cũng không ngừng vận động và phát triển. đưa ra tiêu chuẩn quá cao trong khi đảng viên trong chi bộ chưa gương mẫu. thanh niên có động cơ phấn đấu đúng đắn.. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng.bồi dưỡng quần chúng phấn đấu. là một công dân tốt. xung kích trong các hoạt động.

Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. yêu cầu phấn đấu nhất định để bảo đảm cho Đảng được bổ sung nguồn sinh lực dồi dào. kết nạp đảng viên mới là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta. khoẻ khoắn. trí tuệ. . Điều I. theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” (Hiến pháp 1992). đòi hỏi phải kết nạp những đảng viên trẻ. có trình độ.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: “Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. thực hiện thành công CNXH. giữ vững ngọn cờ lãnh đạo mà dân tộc đã trao. Mác-Ăngghen khẳng định: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển khác nhau thường có những người không đi xa hơn được nữa phải lùi lại phía sau (những người đã cố gắng hết sức nhưng tuổi đời tăng. dân chủ. biến chất bị thải loại ra khỏi Đảng. Do vậy. khoẻ.Đảng đòi hỏi bổ sung thêm những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ. trình độ năng lực hạn chế. đủ sức đáp ứng yêu cầu mới. phải được bổ sung năng lực. sức khoẻ.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. trình độ chững lại.MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. dân chủ.CNXH lâm vào khủng hoảng. Việc kết nạp đảng viên phải có những điều kiện. I. Như vậy. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân. + Bối cảnh hiện nay: .Thực trạng đội ngũ đảng viên của ta: tuổi bình quân cao. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. giàu mạnh. vì một nước Việt Nam độc lập. 2. xã hội công bằng.Cơ sở thực tiễn + Nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề đòi hỏi Đảng phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo. văn minh. không phát triển được) và có những phần tử thoái hoá. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. 2. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. . II. nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam.

chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. a. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): .Điều lệ Đảng. thước đo nhận thức tư tưởng.Thừa nhận (nhận thức) . (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: . Nay: Tròn 18 tuổi trở lên).Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. . có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. kiến thức và năng lực hành động. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ. Vì vậy.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. được nhân dân tín nhiệm. hành động của mình. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. Điều lệ Đảng. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. . phẩm chất chính trị. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . Điều lệ Đảng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Điều kiện này xuất phát từ vị trí.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.Hiến pháp 1992) . . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện . năng lực và trình độ cần thiết. 1.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. 2. khác với công dân.

nghĩa vụ. gương mẫu. thiếu tiền phong.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. đảng viên chiếm 3. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. Điều lệ Đảng. là ngọn cờ tập hợp. đạo đức. . hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. bộ máy của Đảng. . hệ tư tưởng. tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.4 triệu): Vững vàng về chính trị.12% dân số (2. năng lực. lý tưởng của Đảng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. .Nhược: Một bộ phận hoang mang. mục đích. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên . cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. phẩm chất. tư duy mới.Cương lĩnh chính trị. giác ngộ mục đích. . cuốn hút quần chúng. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. quy định trách nhiệm. lập trường chính trị đúng đắn. * Tiêu chuẩn. dao động.Ưu: Hiện nay.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. bắt kịp yêu cầu của thời đại. luôn đi đầu.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: . biết lôi kéo. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. + Liên hệ: . cơ cấu tổ chức. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ.phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Tiêu chuẩn đảng viên: . Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng.

Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. nên phải phấn đấu cho mục đích đó. nhân dân lao động. . . Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. .. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. làng nước theo sau”. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. .Đạo đức. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. có sức mạnh.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này.Đặt lợi ích của Tổ quốc. nhằm giải quyết việc làm. gắn bó với nhân dân: Sống. lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. . Do đó. kỷ luật. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. làm việc trong lòng nhân dân. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân. lối sống lành mạnh. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm.Có lao động.Chấp hành nghiêm Cương lĩnh. xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. giữ gìn đoàn kết. Nghị quyết của Đảng. Điều lệ. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước. giai cấp và nhân dân lao động .Phục tùng tổ chức. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.“ nước lên thuyền lên”. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất.cần phải phấn đấu suốt đời. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng . xoá áp bức bóc lột. bền bỉ . không bóc lột. làm giàu cho xã hội.

học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. 19:16 . + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng.Nêu gương về đạo đức. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. kết nạp. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. mọi giáo sư. Mã bài: 814 #2 22-10-2008. giới thiệu. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. . Vì vậy.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Chấp hành chính sách của Đảng. . theo dõi. 3. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. tích cực tham gia xây dựng Đảng. .Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét.Mặt khác. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. __________________ Đừng quên hy vọng. .Có năng lực sáng tạo. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. giám sát được. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . Sự đánh giá trung thực. . gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. pháp luật của Nhà nước. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. ăn không ngồi rồi.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: .

Điều lệ Đảng. . được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam II.Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 . năng lực và trình độ cần thiết.Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng. . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi. . .35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2. chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. hành động của mình. Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ.Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.Hiến pháp 1992) . Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Điều lệ Đảng. 1. Điều I. tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: .Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. kiến thức và năng lực hành động.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. phẩm chất chính trị. được nhân dân tín nhiệm.

* Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. thước đo nhận thức tư tưởng. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên .2. giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm. luôn đi đầu. a. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất. Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. quy định trách nhiệm. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. bộ máy của Đảng. .Điều kiện này xuất phát từ vị trí.Thừa nhận (nhận thức) . đạo đức. các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động. cơ cấu tổ chức.Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Vì vậy. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. khác với công dân. quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. biết lôi kéo.Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: .phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. lý tưởng của Đảng. là ngọn cờ tập hợp. nghĩa vụ. vai trò của người đảng viên: làm cách mạng. lập trường chính trị đúng đắn. nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. ý thức phấn đấu của người vào Đảng): . giác ngộ mục đích. năng lực. * Tiêu chuẩn đảng viên: . cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. * Tiêu chuẩn. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. cuốn hút quần chúng. hệ tư tưởng. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị. mục đích. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.tự nguyện thực hiện (hành động thực tế. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng.

. phẩm chất. bền bỉ . tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực.12% dân số (2. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm.Suốt đời phấn đấu cho mục đích. bắt kịp yêu cầu của thời đại. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. . tư duy mới. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài. giai cấp và nhân dân lao động . Điều lệ. nhân dân lao động. dao động. Do đó. lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân.Đặt lợi ích của Tổ quốc.Ưu: Hiện nay. Nghị quyết của Đảng.Nhược: Một bộ phận hoang mang. tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân. + Liên hệ: .Chấp hành nghiêm Cương lĩnh.Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện. kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM. thiếu tiền phong. pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu. làng nước theo sau”. . xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. . gương mẫu. . lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục .“ nước lên thuyền lên”. đảng viên chiếm 3. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước.Có lao động. không bóc lột. lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc. xoá áp bức bóc lột.4 triệu): Vững vàng về chính trị. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng..cần phải phấn đấu suốt đời. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. nên phải phấn đấu cho mục đích đó.

.Mặt khác. cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: __________________ Đừng quên hy vọng. làm việc trong lòng nhân dân. lối sống lành mạnh. ăn không ngồi rồi. kỷ luật. giám sát được. Vì vậy. làm giàu cho xã hội. .Đạo đức. .Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . giữ gìn đoàn kết. vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội. Mã bài: 815 #3 22-10-2008.đích mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b. học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. mọi giáo sư. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. theo dõi. 19:18 . tích cực tham gia xây dựng Đảng. không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. 3. thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất. gắn bó với nhân dân: Sống. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. . hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này. sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo. nhằm giải quyết việc làm. có sức mạnh.Phục tùng tổ chức.

giới thiệu. + Nay. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. Sự đánh giá trung thực. hành động. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam .Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. . phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét.Có năng lực sáng tạo. kết nạp.35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. III. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . hết sức phục vụ giai cấp. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. dân . dân giàu. nước mạnh. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.Chấp hành chính sách của Đảng. .Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. phục vụ nhân dân. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. . .Nêu gương về đạo đức. pháp luật của Nhà nước.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. xã hội công bằng. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. CNXH.

Đấu tranh ngăn chặn. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. tận tuỵ phục vụ nhân dân.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. những nhân tố mới trong đổi mới. . thiếu trong sáng. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. thu hái lợi lộc.Cần hiểu bản chất. cho dân. . lớn mạnh. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.chủ. chống áp bức bất công.. kém phát triển. tìm kiếm danh vọng.. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. (Trước. chui sâu” phá hoại Đảng từ .Mọi lúc. .văn minh” . mọi nơi. . tiêu cực. khắc phục tình trạng nước nghèo. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. * Liên hệ: .Thực hiện công bằng xã hội. . thực dụng.) .Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. văn minh”. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. hành động sai trái. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. trong và sau khi giành chính quyền. địa vị. vụ lợi. .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. khắc phục những tư tưởng. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. lý tưởng cách mạng. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc .Bảo vệ độc lập dân tộc... đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. nhiều hơn nữa”.

* Muốn có bản lĩnh chính trị: . chính kiến rõ ràng.Trung với nước. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. 3 năm (1965 . sinh hoạt và hoạt động của Đảng. “ba phải”. . không mất phương hướng về chính trị. bảo vệ Tổ quốc.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. không thụ động. sáng tạo.Nhà nước là của dân. nghèo khó không thể chuyển lay. hiếu với dân. . sống có tình. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). .Đứng vững trên lập trường. do dân. Đó là điều chủ chốt nhất”.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. . . . .Tỏ thái độ.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. vì hạnh phúc của nhân dân.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.Yêu thương con người. Độc lập.Lấy CN Mác . * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. quan điểm của Đảng. .bên trong.Lê nin. Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. . có nghĩa: Trong di chúc. vì dân.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 2.Phấn đấu góp phần xây dựng. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. kim chỉ nam cho mọi hoạt động.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: .Độc lập. trì trệ. . không mập mờ. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. . cho cách mạng. không thụ động. sáng tạo. Bác Hồ đã lựa chọn. uy vũ không thể khuất phục. .1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. đa Đảng). trì trệ. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

+ Liêm: Là trong sạch. sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.Tây .Hạ . * Rèn luyện đạo đức cách mạng: .Kiệm .Đông Đất có 4 phương: Đông .. + Cần: siêng năng. không tham lam. không ham địa vị.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. + Chính: Không tà. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. trong sáng. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. sự thoái hoá biến .Nam . dẻo dai. __________________ Đừng quên hy vọng. kiệm. .Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.Bắc Người có 4 đức: Cần .Có tinh thần Quốc tế cao cả. lợi dân. Ðề: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam “Trời có 4 mùa: Xuân . công danh. chính.Thu . Mã bài: 816 #4 22-10-2008. chăm chỉ. ngay thẳng. Nếu không sẽ mất cán bộ. vinh hoa phú quý. 19:20 35b Trưởng ban tuyên huấn Tham gia: Oct 2008 Bài gởi: 54 Cảm ơn : 4 Đã được cảm ơn 11 lần trong 9 bài viết. thẳng thắn.“Cần. liêm.Liêm . cố gắng. đứng đắn.

Người cách mạng phải có đạo đức.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. có chất lượng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. . . rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. mọi người vì mình”. . + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước. Cây phải có gốc.chất của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng. quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức”.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. quyết tâm cao). lợi dụng sơ hở của cơ chế. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. kể cả hy sinh cũng làm. “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. chính sách để tham nhũng. tránh tụt hậu về trí tuệ.. dân quý. Việc gì có hại cho cách mạng.. Việc gì có lợi cho cách mạng. chống: cơ hội. không có gốc thì cây héo. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. trước hết: “Mình vì mọi người. trình độ am hiểu KHCN. tiên phong của đảng viên. làm giàu phi pháp.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. . của nhân dân lên trên hết. thực dụng.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. 3. vàng càng luyện càng trong”. không tính toán thiệt hơn với Đảng. nâng cao học vấn. không có nguồn thì sông cạn. + Có đủ năng lực cần thiết. nó do đấu tranh. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . cho nhân dân thì khó mấy. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. Muốn vậy phải tích cực học tập. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. hiệu quả. coi đồng tiền là tất cả.

Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. học đi đôi với hành.. năng động sáng tạo. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên phong. 5.Gắn bó với tập thể.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. Tóm lại: phải không ngừng học tập. + Đảng không thể châm chước. xây dựng Đảng trước . học cốt lấy bằng. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. . nhiều chủ trương của Đảng không đi được vào cuộc sống. tình trạng “Học giả. nhiệm vụ của Đảng. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu.+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. việc làm sai. bà con nơi cư trú (quý trọng. + Sẵn sàng. không có năng lực mọi mặt... + Không có kiến thức. Do đó. ăn quả nhớ người trồng cây. bạn bè nơi công tác. .Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế.Công tác xã hội.” còn tồn tại phổ biến. là bản chất của Đảng. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp.. . 4.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. với nhân dân. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. thông cảm. chạy theo bằng cấp.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. . công tác xã hội. Đó là trách nhiệm của chúng ta. .

Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. nâng cao đời sống nhân dân.Thường xuyên góp ý. Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. không lảng tránh. cải thiện đời sống nhân dân. xoá đói giảm nghèo. . chính sách của Đảng vào thực tiễn. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. ài 9 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH I. nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh thực tiễn sẽ trở thành đảng viên. VỊ TRÍ. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. mỗi chúng ta cần tự giác. * Làm gì? . thẳng thắn đấu tranh. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. kinh doanh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. . đơn vị mình. công tác. bao che. Vị trí. đưa chủ trương.hết là xây dựng Đảng ở cơ sở. Điều đó thể hiện ý thức chính trị vì: tổ chức Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. mục đích lý tưởng của Đảng. vai trò của người đảng viên . giám sát cán bộ. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. chủ trương sát đúng. phê bình.

đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phongcủa giai cấp công nhân. Toàn bộ sức mạnh. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. chính sách đó: . Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng.a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. chính sách của Đảng. . Mỗi đảng viên của Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối. Thứ hai. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. Trước hết. chính sách lớn. chủ trương. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. nên mỗi đảng viên là người tiên phong. trước hết. Thứ ba. nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết. nhân dân lao động và cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thứ tư. .Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Vì vậy. chủ trương. Nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chủ trương. nhân dân lao động và của dân tộc".

chính sách của Đảng. trong cộng đồng. vì hạnh phúc của nhân dân. bảo vệ đường lối. Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. người đầy tớ trung thành của nhân dân. pháp luật của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng trong cơ quan. chủ trương.Đảng viên là người lãnh đạo. bởi vì đảng viên có giác ngộ l{ tưởng của Đảng. cho gia đình mình và bằng hành động của mình tập hợp lôi cuốn họ thực hiện. tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng. làm tấm gương tốtcho quần chúng noi theo. đem tư tưởng đường lối. vừa là người phục vụ quần chúng: . Thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định tính đúng dắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. mà luôn luôn đứng vững trên lập trường. việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố có tính quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Là người lãnh đạo. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng.Trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch.Sau khi có đường lối đúng đắn. không theo đuôi quần chúng. hết sức phục vụ nhân dân.chủ trương. giải phóng con người. giải phóng giai cấp. đặc biệt chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. cũng vừa là người lãnh đạo. .. phẩm chất chính trị của mình. Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương. hết lòng. đơn vị. chính sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên. chủ trương của Đảng: . . quan điểm của Đảng để lãnh đạo. bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc. giáo dục quần chúng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho l{ tưởng của Đảng. việc bảo đảm cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức. nâng cao trình độ của quần chúng.

Nhiệm vụ của người đảng viên Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm: Một là. nâng cao trình độ kiến thức. II. làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng. Điều lệ Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. năng lực công tác. Tham gia xây dựng. làm công tác phát triển đảng viên. chủ trương của Đảng. phục tùng kỷ luật. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng . Bốn là. tham nhũng. Ba là. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. có sức chiến đấu cao. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xét lại hoặc giáo điều. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. phẩm chất chính trị. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Hai là. bảo thủ. bảo vệ đường lối. người chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân có trách nhiệm bảo vệ Đảng. rèn luyện. đạo đức cách mạng. chính sách và tổ chức của Đảng. hữu khuynh. chỉ thị của Đảng. cơ hội. đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. có lối sống lành mạnh. pháp luật của Nhà nước. thường xuyên tự phê bình và phê bình. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chính sách của Đảng. nghị quyết. trung thực với Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. quan liêu. cục bộ. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu l{ tưởng cách mạng của Đảng.Đảng viên. 2.. kiên định. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. bảo vệ đường lối. Không ngừng học tập. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. pháp luật của Nhà nước. chăm lo đời sống vật chất. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN 1.

. l{ tưởng của Đảng. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. + Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với l{ tưởng cộng sản. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. l{ tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng. Có mục tiêu. nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau: Một là. có đạo đức và lối sống lành mạnh. đặt lợi ích của Tổ quốc. vai trò tiên phong. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam. bản lĩnh chính trị. phấn đấu. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc . đẩy mạnh công nghiệp hóa. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. + Mục tiêu. Điều lệ Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. l{ tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. thử thách nào. gắn bó mật thiết với nhân dân.Tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. kiến thức.. về lập trường giai cấp. Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định. về nhận thức. năng lực. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. không dao động trước bất kz khó khăn. có lao động. là tiêu chí phân định đảng viên và quần chúng. kỷ luật của Đảng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Hai là. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. phục tùng tổ chức. hiện đại hóa đất nước. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. gương mẫu của mỗi đảng viên. thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kz quan trọng. có trình độ văn hoá cao. phê phán những biểu hiện cơ hội. + Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. trong lao động. hiếu với dân. kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ba là. đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng. trong quan hệ với con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. . có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới. cá nhân chủ nghĩa. phong cách. chí công. chính. học tập một cách kiên trì và nghiêm túc. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình. về phẩm chất đạo đức. cần. luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình. trong công việc. thống nhất giữa lời nói và việc làm. lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. + Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc.. lối sống. yêu thương con người. tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân. Muốn thế phải không ngừng học tập. có trí thông minh và năng lực làm việc. những nguời cộng sản còn phải có kiến thức. + Đạo đức. liêm.. + Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động.. vô tư.. kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. + Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc. có tinh thần quốc tế trong sáng.đổi mới đất nước. kiệm. mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước.

vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt . tranh luận một cách thẳng thắn. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. gắn bó mật thiết với quần chúng.Bước vào giai đoạn mới. phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên. . Cương lĩnh. không được phát ngôn tuz tiện hoặc lan truyền những ý kiến. Điều lệ. thống nhất hành động. chủ trương của Đảng. đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng. có quyền chất vấn. Sáu là. . Năm là. thường xuyên tự phê bình và phê bình.Lênin.Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Phát huy dân chủ. . Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành. tư tưởng Hồ Chí Minh. đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. .Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân.Bốn là.Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng.Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm. thống nhất ý chí. vừa là mục tiêu.Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối. quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng. có ý thức tổ chức kỷ luật. kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị . . mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên. . . Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác .Sự gắn bó với quần chúng.thực tiễn. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng.

có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. trình độ thẩm mỹ và thể lực. cần kiệm. làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên. + Có lối sống lành mạnh. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. nếp sống văn minh. dân chủ và tiến bộ xã hội. Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam. tập thể và xã hội. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. tự cường dân tộc. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. tôn trọng kỷ cương phép nước.Nam mang nội dung mới. gia đình. + Có ý thức tập thể. Về tư cách thành viên của tổ chức đảng: + Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững. tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng . quy ước của cộng đồng. trung thực. độc lập dân tộc. nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. đoàn kết. nguồn lực bên trong và bê ngoài. cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại. phấn đấu vì lợi ích chung. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. đó là: + Có tinh thần yêu nước. có { chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu. rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). có kỹ thuật. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. tạo điều kiện của tổ chức đảng. + Thường xuyên học tập. 2. Không ngừng tự phấn đấu. trình độ chuyên môn. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nhân nghĩa. nâng cao hiểu biết. sáng tạo. tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình.

Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. ở trong Đảng và trong xã hội..”. + Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội. cơ quan nơi mình sinh hoạt. công tác.I. giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn. tham nhũng. suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên. Lênin. nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó.. “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp . + Tuy nhiên. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế. phải qua “những bước trung gian”. kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. + Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức. dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng. kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước. các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế. biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật. thù địch. trong từng tổ chức đảng. + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên. Đó là thực hiện lời dạy của V. coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. nền kinh tế tư nhân. trong đó có trên 3 triệu đảng viên. Đại hội X đã thảo luận. quan điểm sai trái. với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất.viên. chính sách của Nhà nước. Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có những tác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. không nể nang. né tránh.

do dân. đó là đấu tranh cho quyền dân . vì dân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó có bài học:ócự nghiệp cách mạng là của nhân dân. chủ trương đúng đắn. kết hợp hài hòa các lợi ích. do nhân dân và vì nhân”. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTrung ương khóa VI. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩm vào Đảng". III. động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân. “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những quy định này. Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” xác định bốn quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kz mới. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng yêu cầu: " Tổng kết. .hành đầy đủ chính sách. đáp ứng lợi ích. cách mạng là sự nghiệp của dân. để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên. pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG VIÊN 1. thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân. đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân.Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng. Hai là. Một là. Đảng đã vạch ra được đường lối. nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. giành độc lập tự do cho đất nước.

. lợi ích địa phương và lợi ích cả nước. chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có { nghĩa lịch sử. các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. xã hội . .dân cư. xã hội . của tổ chức và mỗi cá nhân hết sức đa dạng. Mặt khác.Theo tinh thần đại hội XI của Đảng. để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều hình thức trong sinh hoạt xã . dân chủ và lợi ích cao nhất là độc lập tự do của đất nước.. Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân. vì cơ cấu xã hội .. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta. trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất.Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”là một động lực chủ yếu để phát triển đất nước. việc giải quyết quan hệ lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích cá nhân. không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân.nghề nghiệp. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng. . coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến. ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa. do đó phải có cấp độ khác nhau về hình thức tập hợp. tập thể và xã hội. làm cho nhu cầu lợi ích của xã hội. Nhờ đó qua 25 năm đổi mới.có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba là.giai cấp. Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.Cùng với hình thức tập hợp nhân dân. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.sinh. phong phú. . lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp..

nêu gương cho quần chúng noi theo. bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến. phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. 2. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới Để làm tốt công tác dân vận.. đảng viên.cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên.Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng. lối sống. . chính sách của Đảng. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn có những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng. viên chức nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân. trong hành động và trong đạo đức. chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức. tác phong của từng đảng viên. công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng. vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là.Các tổ chức đoàn thể.hội. mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương.Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Bốn là. các hội nghề nghiệp. hội viên. .. Mỗi đảng viên đều phải gương . đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động. Bốn là. tuyên truyền. nhất là đối với hệ thống chính quyền. tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối. gần dân. . trọng dân. Ba là. vì dân. chính quyền và các đoàn thể nhân dân. chủ trương. học dân và có trách nhiệm với dân Hai là. Nhiệm vụ người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc. do dân. Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối. coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận. vận động nhân dân. mọi công chức. pháp luật của Nhà nước. hiểu dân. .Mọi cán bộ.

mới củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. làng nước đi sau”. Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở? Phân tích những khó khăn và thuận lợi khi việt nam bước vào thời kỳ quá độ lên CN-XH trên phạm vi cả nước? … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . .xã hội phải gương mẫu để các hội viên khác noi theo. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Có như vậy. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? 3. Đảng viên tham gia các đoàn thể chính trị . đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. Đảng viên phải thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa.mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. hiện đại hóa đất nước. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phân tích vị trí.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn".Kinh tế tăng trưởng khá. vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 2.

Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. tình trạng tham nhũng. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. quốc phòng. Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn.Công tác xây dựng.Văn hóa xã hội có những tiến bộ. sáng tạo… Tuy nhiên. hệ thống chính trị được củng cố. đảng viên là rất nghiêm trọng. năng động. hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. đoàn kết nhất trí. tinh thần dũng cảm. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều.Tình hình chính trị .xã hội cơ bản được ổn định. . . chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Ngày nay. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. . Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất . cần cù. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản l{ điều hành. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ.. an ninh được tăng cường.

Dân tộc ta cần cù làm ăn. đất nước đã hòan thành thắng lợi. Thuận lợi. sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi.nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kz quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả . sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. thông minh sáng tạo ? Phân tích thuận lợi và khó khăn trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay? Bạn có tin tưởng vào con đường đi lên XHCN ở VN thành công hay không? Ở nước ta. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. . thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước. đòi hỏi sự hy sinh của tập thể.

dân chủ trước hết là giải phóng dân .xã hội: công xã nguyên thuỷ. chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Cho dù ngày nay. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế. dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc. Hai là. tiến bộ hơn hình thái kinh tế. tư bản chủ nghĩa.xã hội sau cao hơn. đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.xã hội trước nó. kinh tế. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Sự biến đổi của các hình thái kinh tếxã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. phong kiến. phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Bởi vì: Một là.xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. khoa học. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. công nghệ và thị trường. Cuộc cách mạng dân tộc. chiếm hữu nô lệ. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế.chủ nghĩa xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất. xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới . dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới.Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó. phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại.

dân chủ được thực hiện triệt để. nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu. dân chủ.. và sống một đời hạnh phúc”. lực lượng sản xuất rất thấp. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng IX Đảng cộng sản Việt Nam đã nói rõ bỏ qua chế độ tư . Nhưng. nước mạnh. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” theo kiểu phủ định sạch trơn. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia . hậu quả để lại còn nặng nề. thế nào là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Gỉai quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. dân chủ. tự do. làm cho mọi người có công ăn việc làm. từ một xã hội vốn là thuộc địa. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy.tộc. nửa phong kiến. giành độc lập.. Vì vậy. Trước đây. Vì vậy. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. văn minh”. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. dân chủ. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. làm cho cách mạng dân tộc. xã hội công bằng. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc. chính trị của đất nước. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. được ấm no.

. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. duy ý chí. Sự cần thiết khách quan và vai trò tác dụng của hình thức kinh tế quá độ được Lênin phân tích sâu sắc trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn. tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường.. Trái lại. qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. Tóm lại. coi thường quy luật. đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. bước đi thích hợp. Thực hiện các hình thức kinh tế quá độ. phức tạp. các khâu trung gian. như Lênin đã nói về chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với kỹ thuật hiện đại trong các tơrớt của Mỹ và nghệ thuật quản lý trong ngành đường sắt ở Đức Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua con đường gián tiếp.. phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước. nó là hình thúc vận dụng các quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể... nhưng tiếp thu. vừa cần thiết để chuyển từ các quan hệ tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. xã . hình thúc. xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn. vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất. xây dựng nền kinh tế hiện đại”. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên chủ nghĩa xã hội.bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. như muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa xã hội” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở chủ nghĩa tư bản không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất. tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường.

công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Về khả năng khách quan Cuộc cách mạng khoa học . mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu.. nhờ đó ta có thể thực hiện “ con đường rút ngắn”. là tiền đề rất quan trọng để tiếp thu. của các quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển tiến bộ của mình. thu hút vốn đầu tư. Nhưng khả năng tiền đề để thực hiện con đường đó như thế nào? Phân tích tình hình đất nước và thời đại cho thấy mặc dù kinh tế còn lạc hậu. quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng khách quan của loài người. trong đó đội ngũ làm khoa học. Thời đại ngày nay. công nghệ lạc hậu. ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người. chuyển giao . nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn. vị trí địa lí thuận lợi và những cơ sở vật chất ..hội có tính chất quá độ” Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh.. đang và sẽ nhận được sự đồng tình. nước ta vẫn có khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.. Những tiền đề vật chất trên tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. chúng ta đã. Về những tiền đề chủ quan Nước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống lao động cần cù và thông minh. Đi trong dòng chảy đó của lịch sử. Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng. công nhân lành nghề có hàng chục ngàn người . khả năng và kinh nghiệm quản lí yếu kém . công nghệ. sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới.kĩ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế. hiện đại..

Những yêu cầu ấy chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. những nhiệm vụ cơ bản là : a. Xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện . xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.I.công nghệ. hạnh phúc. toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới. là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến của các nước phát triển. có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội không những phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà còn phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam đã chiến đấu. hi sinh không chỉ vì độc lập dân tộc mà còn vì cuộc sống ấm no.Phát triển lực lượng sản xuất. cơ sở vật chất .kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội theo V.Lênin. đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. kể cả trong nông nghiệp. hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: Cơ sở vật chất . văn minh. triệt để.Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc. một Đảng giàu tinh thần cách mạng và sáng tạo. Về kinh tế. Quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn. xây dựng xã hội công bằng. Ngày nay. coi công nghiệp hoá. có Nhà nước xã hội Chủ nghĩa của dân. 3. do dân. dân chủ.

tiếp thu. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. do đó phát triển lực lượng sản xuất nói chung. thực hiện công nghiệp hoá. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. sử dụng. khi đất nước ta chưa có tiền đề về cơ sở vật chất . phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. b. nhờ đó những mục tiêu và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mới được thực hiện ngày càng tốt hơn trên thực tế. nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản. Chỉ khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mới tạo ra được năng suất lao động cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.lực lượng sản xuất cơ bản của đất nước.kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. hiện đại hoá nói riêng trở thành nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kì quá độ. quản lí có hiệu quả các thành tựu khoa học. Nó có tính chất quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. coi phát triển giáo dục và đào tạo. hiện đại hoá đất nước là phát triển nguồn lực con người . công nghệ hiện đại. yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế. vội . không thể nôn nóng. công nghiệp hoá. là “ quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển đất nước. Vì vậy. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác của phát triển lực lượng sản xuất. Vì vậy. các lực lượng sản xuất hiện đại. hiện đại hoá. nó là sản phẩm của nền kinh tế phát triển với trình độ xã hội hoá cao. tạo đội ngũ lao động có khả năng sáng tạo.được những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ.Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới theo đinh hướng xã hội chủ nghiã: Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một chế độ xã hội mới có nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là đặc trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghiã.

Do đó. tiêu chuẩn căn bản để đánh giá tính đúng đắn của quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là ở hiệu quả của nó: thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. quan hệ sản xuất mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất. nhiều hình thức từ thấp đến cao. “ bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới”. do đó. quan hệ sản xuất biểu hiện trên ba mặt: sở hữu tư liệu sản xuất. tổ chức quản lí và phân phối sản phẩm.xã hội lâu dài.vàng. xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lí cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Nó chỉ được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế . xu hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với các quốc gia. tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu. cải thiện đời sống nhân dân. Như vậy. kinh doanh đa dạng. c. . qua nhiều bước. Trong thời kì quá độ ở nước ta. đan xen.Mở rộng và nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế . Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực mở rộng và ngày càng nâng cao hiệu quả của quan hệ kinh tế quốc tế. hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức sản xuất. Ba là. xây dựng quan hệ sản xuất mới định hướng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau đây : Một là. quan hệ sản xuất mới phải được xây dựng một cách đồng bộ cả ba mặt đó. Hai là. hỗn hợp. thực hiện công bằng xã hội. duy ý chí trong việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.

Theo tôi.18:25 dieuhoan. khắc phục. phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. đa dạng hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Thích (1) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 .. có tài nguyên dầu khí. có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm . đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc với kế thừa.Toàn cầu hoá kinh tế và cách mạng khoa học .nhập khẩu. tạo ra cho nước ta những cơ hội. khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước.. đối với Việt Nam hiện nay có 5 thuận lợi.. thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá.. Đó là thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài.công nghệ hiện đại tạo ra những thách thức và nguy cơ cần phải đề phòng. khai thác thị trường thế giới. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . Tuy nhiên. Cách xếp loại về số lượng và nội dung chi tiết phụ thuộc vào những quan điểm khác nhau.Tiềm năng tài nguyên ( bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. nhập được các loại công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lí tiên tiến .. mặt khác. bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. nhờ đó. Quốc gia nào cũng có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển. tối ưu hoá cơ cấu xuất . phải xử lí đúng mối quan hệ giữa mở rộng kinh tế quốc tế với độc lập tự chủ. 3 khó khăn. thu hẹp khoảng cách lạc hậu so với các nước khác. Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. hiện đại hoá đất nước theo con đường “ rút ngắn”. Thuận lợi: .

.. đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới.. . trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng.Tăng trưởng kinh tế khá.Có tác động xấu của biến đổi khí hậu Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 .Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới. ý chí vươn lên.18:25 maytinhp. . kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài. . biên giới khá ổn định.Có quan hệ quốc tế rộng mở.xã hội nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Khó khăn ... .cơ chế chưa phù hợp cho phát triển.Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương. các ngành. gia tăng đội ngũ trí thức.Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước.).vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. . . một số vấn đề xã hội .. có đường lối phát triển khá phù hợp.Có sự đồng thuận xã hội nhất định. không ít chính sách . … Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo". lao động nhiều về số lượng.

làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.Tình hình chính trị . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả. an ninh được tăng cường.Kinh tế tăng trưởng khá. quốc phòng. . tổng sản phẩm GDP trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn".xã hội cơ bản được ổn định.Văn hóa xã hội có những tiến bộ.Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thế kỷ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa. thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh lên rất nhiều. Tổng sản phẩm trong nước tăng mạnh. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. . . . củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. Ngày nay. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. . đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. hiện đại hóa đất nước. hệ thống chính trị được củng cố.Công tác xây dựng.

đòi hỏi sự hy sinh của tập thể. Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc quản lý điều hành. do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo.Đạt được thành tựu trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn. Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. toàn dân tộc đã phát huy lòng yêu nước. bằng cách làm gương Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ. sáng tạo… Tuy nhiên. đoàn kết nhất trí. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. thông minh sáng tạo ? Thích (0) (0) Ngày gửi: 26/05/2011 . cần cù. Nhà nước XHCN là một nhà nước của dân do dân và vì dân. Dân tộc ta cần cù làm ăn. Đây là những vấn đề cần phải được nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững Khó khăn: Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn. sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ. tinh thần dũng cảm. năng động. bên cạnh đó chúng ta còn những yếu kém cần khắc phục: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. Một số vấn đề văn hóa xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.18:26 . Thuận lợi. tình trạng tham nhũng. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân. đảng viên là rất nghiêm trọng. tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả .

tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. CNXH được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. các quan hệ xã hội của CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB. không còn tình trạng áp bức.Ba là. Để chuyển từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN cần phải trải qua một thời kỳ quá độ nhất định. CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao..Hai là. khó khăn và phức tạp.cholinhk. không còn các giai cấp đối kháng. . Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: . .Một là. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện.Bốn là. sắp xếp lại. Muốn có xã hội như vậy cần phải có một thời kỳ lịch sử nhất định. TKQĐ cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH có thể kéo dài với nhiệm vụ trọng tâm của nó là tiến hành CNH XHCN. do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển các quan hệ đó. Đối với những nước chưa từng trải qua quá trình CNH tiến lên CNXH . Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất . bóc lột. cần phải có thời gian để GCCN từng bước làm quen . CNTB và CNXH khác nhau về bản chất. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột.. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội XHCN. công cuộc xây dựng CNXH là một công việc mới mẻ.kỹ thuật nhất định cho CNXH. CNTB được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu TBCN về các tư liệu sản xuất. nhưng muốn có cơ sở vật chất – kỹ thuật đó cần phải có thời gian tổ chức. chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo XHCN. .

Nhiệm vụ trọng tâm của những nước này trong TKQĐ là phải tiến hành CNH. Đối vơi những nước đã trải qua CNTB phát triển ở trình độ cao thì khi tiến lên CNXH. TKQĐ lên CNXH ở các nước có trình độ phát triển kinh tế . bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. nên trong thời gian qua. Những nước đã trải qua giai đoạn phát triển CNTB ở mức độ trung bình. đặc biệt là những nước còn ở trình độ phát triển tiền tư bản. Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN. chính trị. đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. . có nền kinh tế lạc hậu thì TKQĐ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH. TKQĐ có thể tương đối ngắn. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. HĐH. tư tưởng – văn hóa) của đời sống xã hội. ngắn khác nhau.xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội. chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế.HĐH XHCN diễn ra ở các nước khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những nội dung cụ thể và hình thức. Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của CNXH trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế.với những công việc đó. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. tạo nền tảng để đi lên . phức tạp. HĐH nền kinh tế theo định hướng XHCN. bước đi khác nhau. tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. chưa trải qua quá trình CNH TBCN. Quá trình CNH. Việc sắp xếp. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.Trên lĩnh vực kinh tế: thực hiện việc sắp xếp.

xã hội của nhân dân lao động. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện. chính trị.Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế.Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: tuyên truyền. TKQĐ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. . các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội. bên cạnh đó là chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là để giải phóng sức sản xuất. chính trị.xã hội cộng sản chủ nghĩa. . các nguyên tắc về tổ chức. tiến tới một nền sản xuất lớn. hệ tư tưởng. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. văn hóa và xã hội đặc thù mà giai. xây dựng. xây dựng nền văn hóa mới XHCN. Tóm lại. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội.Trong lĩnh vực chính trị: tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. cơ cấu bộ máy . tiền đề cho sự tự do của người khác. tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới.CNXH. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. Đó là thời kỳ lịch sử có đặc điểm riêng với những nội dung kinh tế. hoạt động. . mục đích. xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. văn hóa. xây dựng các tổ chức chính trị . quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp l{ cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ.

Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. tham nhũng. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. quan liêu. quy định trách nhiệm. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. Điều lệ Đảng. hiểu quần chúng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do lời nói và việc . Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời l{ tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . chỉ thị của Đảng. pháp luật của Nhà nước. hoặc thắng lợi. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. Đảng viên cần không ngừng học tập. Khi đã là đảng viên. Vậy. có lối sống lành mạnh. nghị quyết.Bên cạnh đó. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích l{ tưởng cách mạng của Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. quyền hạn của Đảng viên. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. nâng cao trình độ kiến thức. Nó chờ dịp hoặc thất bại. tin quần chúng. năng lực công tác. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. đạo đức cách mạng. chính sách của Đảng đề ra. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. cần tin tưởng và làm theo đường lối.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Trước tiên. phẩm chất chính trị. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. rèn luyện. nghĩa vụ. 48 điều. cơ hội. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. là chương rất quan trọng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị.của Đảng. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. lắng nghe ý kiến của quần chúng. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. cục bộ.

Bởi vậy. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. trung thực với Đảng. Ngoài ra. tích cực tham gia công tác quần chúng. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Hiện nay. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. được bồi dưỡng. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. dân yêu”. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. chính sách và tổ chức của Đảng. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chính sách của Đảng. dân phục. Nhà nước là của dân.làm. pháp luật của Nhà nước. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo . đảng viên. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. do dân và vì dân . Cuối cùng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. bảo vệ đường lối.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. gương mẫu cho quần chúng noi theo. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. bài trừ thói hư tật xấu. kiến thức và năng lực thực tiễn. phương pháp. Đảng viên phải là người tiên phong. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình . Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Và ngược lại. Đất nước đã chuyển sang thời kz phát triển mới. Đặc biệt. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. trước hết là trong phạm vi chức trách. Tuz theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. Vì vậy. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.Ví dụ. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”.đức. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. to đẹp hơn ”. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. đảng viên dễ quan liêu. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. đập tan xiềng xích nô lệ. Vậy.

đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. trừ quyền biểu quyết. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. đảm bảo đoàn kết nội bộ. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. bảo vệ đường lối chủ trương. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. làm cho Đảng thêm trong sạch. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Đảng viên được quyền phê bình. Tóm lại. điều lệ Đảng. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đảng viên được ứng cử. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. pháp luật của Nhà nước. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. Với những nghĩa vụ như trên. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. . vững mạnh. cho đất nước. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. việc tìm hiểu. đường lối chính sách của Đảng. Cuối cùng. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình.mình thực hiện đường lối của Đảng. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy.

dân giàu. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. dân chủ. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Đồng thời. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khi vào Đảng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. sáng tạo. nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại . bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. được phục vụ nhân dân. phẩm chất đạo đức cách mạng. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. văn mình. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng.Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. nắm vững lý luận Mác – Lênin. trong bối cảnh ngày nay. tự do. Tôi nhận thức được. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. được nhân dân tin cậy và yêu mến. l{ tưởng đã chọn. nước mạnh. trở thành quốc gia giàu mạnh. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Để trở thành một đảng viên. văn minh. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. đạo đức cách mạng là ý chí. tư tưởng Hồ Chí Minh. xã hội. hạnh phúc. Tôi quyết kiên định mục tiêu. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. công bằng.

như những buổi ngoại khoá. Tôi nhận thức được rằng. nỗ lực phấn đấu cao nhất. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. là ngôi trường đại học của mình. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. đảng bộ. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. máu thịt với nhân dân. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.xã hội ở cơ sở. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. nhiệm vụ do đảng bộ. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. những tư tưởng của quần chúng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. công tác xã hội. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. đó chính là tập thể lớp. với nhân dân. đơn vị. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Ngoài ra. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. sáng tạo. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được . ích kỷ. tôi không quên nâng cao năng lực. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. giữ vững ổn định chính trị . kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.lợi ích: lợi ích toàn xã hội. Đối với tôi. cần đóng góp { kiến với chi bộ. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. các hoạt động triển khai chủ trương. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo .đứng trong hàng ngũ của Đảng. đến với các trung tâm mua sắm. khi đất nước chưa thống nhất. học lịch sử Việt Nam . tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. mặc đẹp. khu vui chơi nhộn nhịp…Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống. Cảm nhận về đảng cộng sản Việt Nam? Tôi 20 tuổi. hạnh phúc. lướt web. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí. thầy cô. Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26. hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức. tôi được ăn ngon. tôi nghe nhạc. đất nước yên bình. tuổi bừng lên sức sống. tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập. máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . cũng bừng lên sức sống…họ ngã xuống. có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. tuổi thanh niên đẹp nhất của đời.3. Và cách đây hơn 34 năm. no đủ. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tuổi tròn căng nhựa sống. Để làm được điều đó. Tôi sống trong hòa bình. qua những lời kể của ông bà. sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ.2003). Và ngày nay. tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam . êm ấm. Cùng với thời gian tôi lớn lên.

nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986. Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng

kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006… Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi – công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam . Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích. Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh…Tôi nhận ra rằng: “Sống là không chỉ nhận riêng mình” Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh

Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển . trong đặc trưng này. Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. Ngoài ra. những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫncòn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Tôi. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩykinh tế phát triển.chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường… Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi. Lòng tôi xốn xang. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách. thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro. giấc ngủ còn vướng vân cơn đói. lạnh lẽo không chốn nương thân. Thương thay! Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc. Đúng không tôi. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Việt Nam mình còn nghèo quá. người dân mình còn khốn khổ quá. đúng không bạn? Đảng dạy ta “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Xét về bản chất. quá no đủ. các bạn – tuổi 20 tròn căng nhựa sống. không gia đình. cần làm được nhiều cho xã hội hơn. đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó.

có sự quản lý của Nhà nước. vìnhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.Đặc trưng này v ề cơ b ản nh ư Cươn g lĩnh 199 1. do nhân dân. Đại hội X đã sắp xếp lại. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủnghĩa xã hội.Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa.Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Thực chất.Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. từng dântộc.toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Bảy là . IX. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn . Một là . đoàn kết. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng tachính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. 15 Từ nhận thức rõ hơn. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xãhội bằng pháp luật. tương trợ vàgiúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Các Đạihội VIII. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. vậnhành theo cơ chế thị trường. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. điều chỉnh. n hưn g có bổ sung thê m cụ m từ “tương trợ”. Tám là. nhưng theo tưtưởng Hồ Chí Minh. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phảithực hiện ở nước ta. Sáu là .

vì nhân dân”. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinhthần của xã hội”. Lấy mục tiên giữ vững độc lập.phát triển caocủa sản xuất hàng hóa. kinh tế kém phát triển. hiện đại hóa”. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. động lựcchủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. đến Đại hội IX chúngta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. dưới sự lãnh đạo củaĐảng. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. dân chủ. thống nhất của Tổ Quốc. Đại hội X chỉ rõ phải xâydựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bốn là . Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. vìdân giàu. xã hội công bằng. là quy luật phát triển chung của nhân loại. quyền lực . giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đại hội X bổsung điều này so với Cương lĩnh 1991.Từ Đại hội VIII. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. vừa là động lực để pháttriển kinh tế . bảo đảm nguyên tắctất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Ba là . thực hiện đại đoàn kết toàn dântộc”. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa.Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ.xã hội. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Hai là . Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liênminh giai cấp công nhân.Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu.Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. văn minh làm điểm tương đồng để đoànkết toàn dân tộc. do nhândân. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. là nguồn sức mạnh. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Năm là . “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. nước mạnh.

vừa cấp bách. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còncủa Đảng. của chế độ. thấy rất tự hào khi phấnđấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. Sáu là . Đảng ta cần tiếp tục nghiêncứu. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. đồng thời cũng thấy rõ thêmnhững vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp.nhà nước là thống nhất. “Xây dựng Đảng trong sạch. tệquan liêu.Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. vừa thường xuyên.Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra chomình phương hướng rèn luyện.Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. lối sống. chúng tacàng th ấy rõ g iá trị đ ịnh h ướng v à chỉ đ ạo to lớn củ a Cương lĩnh xây dựng đất nướctron g th ời k ỳ quá độ lên chủ ng hĩa xã h ội (năm 1991).khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. Với lòng quyếttâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảngđể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. làm nền tảng chính trị. tham nhũng. Bảy là . bổ sung và phát triển Cương lĩnh . lãng phí. chính trị. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Tám là . hành phápvà tư pháp. vững mạnh”. có sự phân công. tư tưởng cho mọi hoạtđộng của Đảng. đạo đức.Là mộtsinh viên đang còn ngồi trên . Đạihội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xãhội”. mộtnhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Sau Đại hội X.

“đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. thống nhất ý chí và hành động. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. đặt lợi ích của Tổ quốc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ. tinh thần trong suốt như pha lê. tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam. là ngọn đuốc dẫn đường.ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấnđấu học tập là học để có kiến thức. cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng. nhân dân lao động và của dân tộc. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. khi được kết nạp vào Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”. giàu mạnh. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. không còn người bóc lột người. xã hội công bằng. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! Khi được học tập. dân chủ. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập. suốt đời phấn đấu cho mục đích. văn minh.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đónggóp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. lý tưởng của Đảng. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy. người đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn. Tôi tin rằng trong một ngày k hông x a tôi sẽ v inh d ự trở thàn h mộ t Đảng viên Đản g cộng sản Việt Na m. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. Vâng. nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề . Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.

vị trí nào. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn. chính môi trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. dân chủ hóa. tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. những đảng viên.đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”. được nhân dân tín nhiệm. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. thôi cống hiến. Thật tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc đời của mỗi con người. trong quá trình phấn đấu. Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. hội nhập quốc tế và khu vực. chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”. coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. hiện đại hóa đất nước. vì dù ở đâu. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. vào Đảng không phải ai cũng toàn diện. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng. là yêu cầu giữ vững. làm thất bại âm mưu. thôi rèn luyện. có giác ngộ chính trị. Tuy nhiên. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. nhiệm vụ của đảng viên. làm “chỗ dựa” để tiến thân. đẩy mạnh công nghiệp hóa. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu. Không những vậy. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở . Điều lệ Đảng. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. thanh niên trẻ được hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. 1. không chỉ là mục tiêu phấn đấu. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú. tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. mà hơn thế. mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất. Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò.

Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. 2. trách nhiệm tiếp tục cống hiến. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. trước cám dỗ của tiền bạc. Trở thành đảng viên là vinh dự. nghèo khó không thể lay chuyển. Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ. phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường. uy vũ không thể khuất phục”. có thái độ. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách. Bản lĩnh chính trị . chức quyền. dân giầu. không mờ nhạt phương hướng chính trị. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. chấp nhận hy sinh. vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường. thôi thúc ta sống. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. thử thách. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. được Đảng và nhân dân tin cậy. khó khăn đó. dân tộc. thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ. lý tưởng đã lựa chọn. kiên định với mục tiêu. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. yêu mến. mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn. dân chủ. khó khăn sẽ không làm ta lùi bước. Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên. hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. nước mạnh. phấn đấu đi theo con đường mà Đảng. công bằng. cống hiến nhiều hơn cho tập thể. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. được phục vụ nhân dân. nâng cao trình độ chuyên môn. chính kiến rõ ràng. một trách nhiệm để được đóng góp. văn minh. kiên định. cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác.

tu dưỡng. của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. là lạc hậu… sẽ . Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục. thật sự cần. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. chí công vô tư. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân.được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Việc gì có hại cho cách mạng. muốn giữ được tư cách. thì tức là thoái bộ. Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. chi phối. người đảng viên sẽ mất dần tư cách. Việc gì có lợi cho cách mạng. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. chính. Nếu không cố gắng để tiến bộ. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. phải biết đặt lợi ích của giai cấp. kể cả hy sinh cũng làm. liêm. kiệm. luôn vững vàng trước mọi khó khăn. mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Ngay từ năm 1925. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Vì vậy. bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”. đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng. lợi ích cá nhân. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Nó do đấu tranh. rèn luyện suốt đời. suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. tự cải tạo để tiến bộ mãi. cho nhân dân thì khó mấy. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. của giai cấp công nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội. đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập. ích kỷ. vàng càng luyện càng trong”. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản.

nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú. gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. khối phố. học tập văn hoá. khả năng lãnh đạo. gương mẫu và vận động gia đình. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gắn bó với tập thể. 3. Muốn làm cho quần chúng phấn khởi. bạn bè trong đơn vị công tác. không ngừng nâng cao trình độ chính trị. với đồng nghiệp. tư tưởng và năng lực công tác của mình”. phải thể hiện rõ vai trò. kỹ thuật và nghiệp vụ. Nâng cao năng lực. là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. với bà con làng xóm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị. tôn trọng. tin tưởng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. công tác. Muốn vừa thạo về chính trị. mà còn phải giỏi về chuyên môn. không thể lãnh đạo chung chung”. người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ . Muốn trở thành đảng viên. Phấn đấu trở thành người sản xuất. vừa giỏi về chuyên môn. công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng. mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. với nhân dân. phải phát huy tính tiền phong. chính sách của Đảng. chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội. chiến đấu và học tập giỏi.bị xã hội tiến bộ sa thải”. với nhân dân. 4. người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng. Để trở thành đảng viên. tập hợp quần chúng. người thân tham gia các phong trào ở địa phương. đoàn thể giao cho. tích cực tham gia công tác xã hội.

góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. thành tâm học hỏi quần chúng. sáng tạo. 5. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. đi đúng đường lối quần chúng. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. đơn vị. nâng cao . nhất là về phát triển kinh tế. là then chốt của thành công. một lòng một dạ phục vụ giai cấp. làm công tác khác nhau. Bởi lẽ. phấn đấu cao nhất. không được giấu dốt. sai lầm. Đảng ta đã đoàn kết. gần gũi quần chúng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. kiên quyết dựa vào quần chúng. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ. cho nên từ ngày thành lập đến nay. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ. kịp thời phản ánh. nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. phục vụ nhân dân. tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Đó là nhờ có kỷ luật. kết quả thực hiện chủ trương. nhiệm vụ của đảng bộ. vui sau thiên hạ”. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương. giảm nghèo. nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. chính sách. nỗ lực. đề xuất với tổ chức Đảng. giấu khuyết điểm. cải thiện đời sống của người lao động. xóa đói. Phải “chí công. đoàn kết là sức mạnh. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Phải khiêm tốn. nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch. Phải nắm vững quan điểm giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt. phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.trách trước Đảng và trước quần chúng. ngay thẳng. phục vụ Tổ quốc. nghị quyết của Đảng. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. tất cả cán bộ. không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. đảng viên. chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà. dù ở cương vị khác nhau. Phải yêu kính nhân dân. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Tích cực hưởng ứng các phong trào.

suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản. chí công vô tư. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng. chia rẽ đoàn kết. không sợ khó khắn. công bằng. đảng viên tích cực. văn minh. thật sự cần. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. cực đoạn hay tư tưởng sai lệch. Không ngừng học tập. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. dám nghĩ. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương.chất lượng đội ngũ đảng viên. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. chính. trung thực. hòa nhã . quyết không cam chịu nghèo nàn. lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu. vu cáo. bầu vào cấp ủy. đơn vị. của giai cấp công nhân. phê phán những biểu hiện mơ hồ. không ngại gian khổ. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. thử thách nào. lập nghiệp. * Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng: Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. kích động. thấm nhuần đạo đức cách mạng. vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản. góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch. rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập. nước mạnh. Ra sức phấn đấu lập thân. đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét. bôi nhọ những cán bộ. không dao động trước bất kỳ khó khăn. giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở. trung thành với lý tưởng cộng sản. tư tưởng Hồ Chí Minh. liêm. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú. hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. lạc hậu. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể. gây rối nội bộ. bảo vệ chế độ XHCN. Hòa đồng. kiệm. xã hội dâu chủ. vững mạnh. dám làm. vững vàng. chính sách của Đảng.

. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên./. sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất.và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân.