ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

Cygwin 1. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 . Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next. chọn Next. Chạy file setup.html. Tiếp theo.com/install.Ờ ho .com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows. Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin. ài đặt ygwin Sinh viên download file setup.mediafire.exe. I.HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like.

4.4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3.4. Sau đó. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 . ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt.4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3. ta nhập từ khóa vào khung search. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler. Trở lại với việc cài đặt Cygwin. binutils 2.20.4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này.81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo. chọn những gói cần thiết để cài đặt.Ờ ho . ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản.51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt.HCM ho h thu t y t nh CygwinSources.4. Và ở cột thứ 3 (New).

. chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables.HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System.  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Sau đó. chọn New. chọn Advanced => Environment Variables.Ờ ho 2. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 . Trong khung System variables. chọn New. Sau đó.

Để chuyển vể thư mục làm việc của user.%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào .%CYGWIN_HOME%\bin.%CYGWIN_HOME%\usr\bin. Trong khung Variable value.HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này). chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows.Ờ ho . hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong. 3.%CYGWIN_HOME%\lib. Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux.%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 . Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này. gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành.

cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1.cpp c. iên dị h với g++ a. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 .cpp –o bai b. Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Biên dị h Để biên dịch Main. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5.cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a. thư mục).Ờ ho .cpp 4.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a.cpp. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc. hự thi Chạy chương trình bai1.exe bằng lệnh: . b.cpp b. gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main. Do đó.exe c./bai1. Ta gõ lệnh: g++ Main. trong cygwin.cpp. kể cả lệnh và tên tập tin. Sau khi chép file.HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường.exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường). c.cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Giả sử chép tập tin Main.

ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. Eclipse 1. ài đặt JD Để chạy được Eclipse. Sinh viên có thể download file này trong Modules. Sau khi download về. được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32.zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse.Ờ ho . Phiên bản download là JDK 6 Update 24.zip Sau khi download xong. 2.fpt. chọn thư mục để chứa source code.HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II. chọn Workbench để bắt đầu. Chạy file eclipse. Trên thanh công cụ.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32. sinh viên cần cài đặt JDK trước. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom.exe Tiếp theo. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 . sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK. Sau đó.

Ờ ho . Sau đó chọn Next. ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. Trong Toolchains chọn Cygwin GCC. Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 . ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project. Trong Executable chọn Hello World C++ Project.HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo. 3.

Để chạy chương trình. thành phần ủ một file *.cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse.Ờ ho . click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới.cpp Mở một file *. 4. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 . Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console.HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish.

ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có . Để biết chính xác có .h hoặc có . Khi sử dụng các thư viện. ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 .Ờ ho  .h hay không.h).HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện. ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”.

h”. Nếu sử dụng Eclipse. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6. sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. Do đó. không được bỏ. Dev-C++.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros. nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết. -Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 . Tuy nhiên. Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra.HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl. IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file. Phần 3: Một file *.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std. ta dùng cú pháp #include <accctrl. C free. dòng using namespace std. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++.Ờ ho .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful