ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

html. I. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++. Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next. Chạy file setup.com/install. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 .Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin. ài đặt ygwin Sinh viên download file setup.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules. Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next. Tiếp theo. chọn Next. Cygwin 1.exe.mediafire. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows.

4. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 .4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3.20. Sau đó. Và ở cột thứ 3 (New). ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản.51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này. binutils 2.4. Trở lại với việc cài đặt Cygwin. ta nhập từ khóa vào khung search.HCM ho h thu t y t nh CygwinSources. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt.4. chọn những gói cần thiết để cài đặt.Ờ ho .4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3.81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler. ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt.4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3.

chọn Advanced => Environment Variables. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 . Sau đó. .Ờ ho 2. chọn New. chọn New.  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Sau đó. chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables.HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Trong khung System variables.

%CYGWIN_HOME%\lib. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit. 3. Trong khung Variable value. gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành. chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows.%CYGWIN_HOME%\usr\bin.%CYGWIN_HOME%\bin.%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin. Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này.%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào .Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này). gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 . Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux. Để chuyển vể thư mục làm việc của user. hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong.

cpp b.cpp.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1.cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Sau khi chép file.Ờ ho . b. thư mục).cpp –o bai b. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 .cpp.exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường).HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường.cpp 4.exe bằng lệnh: .cpp c. iên dị h với g++ a.cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a. Giả sử chép tập tin Main. Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". hự thi Chạy chương trình bai1./bai1. Ta gõ lệnh: g++ Main. gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc. kể cả lệnh và tên tập tin. Biên dị h Để biên dịch Main.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a. Do đó. c. trong cygwin.exe c.

fpt. chọn thư mục để chứa source code. Sinh viên có thể download file này trong Modules. sinh viên cần cài đặt JDK trước. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 . Phiên bản download là JDK 6 Update 24. Sau khi download về. Eclipse 1. Sau đó. ài đặt JD Để chạy được Eclipse. 2. chọn Workbench để bắt đầu.Ờ ho . được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32.HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II.zip Sau khi download xong.zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom. Trên thanh công cụ.exe Tiếp theo.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32. ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK. Chạy file eclipse.

ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. Trong Toolchains chọn Cygwin GCC. Sau đó chọn Next. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 . Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld. Trong Executable chọn Hello World C++ Project. ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project.Ờ ho . 3.HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo.

cpp Mở một file *. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới. click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application.HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 . 4.cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse. thành phần ủ một file *.Ờ ho . Để chạy chương trình.

ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 . Để biết chính xác có .h hay không.h hoặc có . Khi sử dụng các thư viện.h).Ờ ho  .HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện. ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có . ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”.

IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file. nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6. dòng using namespace std. Nếu sử dụng Eclipse. Do đó. -Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 . Phần 3: Một file *. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++.h”. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. Dev-C++. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std. C free. sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ.HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl.Ờ ho . không được bỏ. Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros. Tuy nhiên. ta dùng cú pháp #include <accctrl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful