ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like.exe. Cygwin 1. Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next.mediafire. I.com/install. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 . chọn Next. Tiếp theo. ài đặt ygwin Sinh viên download file setup. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www.Ờ ho . Chạy file setup.html. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows. Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules.

Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh CygwinSources. Sau đó. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 .81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6. binutils 2. ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản. Và ở cột thứ 3 (New).4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3.51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3.4.20.4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt.4. Trở lại với việc cài đặt Cygwin.4. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này. ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt.4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3. chọn những gói cần thiết để cài đặt. ta nhập từ khóa vào khung search. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo.

chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables. chọn New. chọn Advanced => Environment Variables. Sau đó. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 . .  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System.Ờ ho 2. Trong khung System variables. Sau đó. chọn New.HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System.

chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit.%CYGWIN_HOME%\bin. gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành.Ờ ho .%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào . Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux.%CYGWIN_HOME%\lib. 3. Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này.HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này).%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin.%CYGWIN_HOME%\usr\bin. gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 . Để chuyển vể thư mục làm việc của user. hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong. Trong khung Variable value.

cpp.HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường.cpp –o bai b. Ta gõ lệnh: g++ Main. Giả sử chép tập tin Main.cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5. Biên dị h Để biên dịch Main. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc./bai1.exe bằng lệnh: . kể cả lệnh và tên tập tin. Do đó.exe c. trong cygwin. b.cpp.exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường). gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main.Ờ ho . hự thi Chạy chương trình bai1.cpp 4.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a. Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". thư mục). Sau khi chép file.cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator".cpp c. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 .cpp b. c.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1. iên dị h với g++ a.

fpt. ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. sinh viên cần cài đặt JDK trước. Sau đó. 2.zip Sau khi download xong. Eclipse 1. chọn Workbench để bắt đầu. Phiên bản download là JDK 6 Update 24. chọn thư mục để chứa source code. ài đặt JD Để chạy được Eclipse.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32.HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II. được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32.zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 . Trên thanh công cụ. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom. Sau khi download về. Chạy file eclipse. Sinh viên có thể download file này trong Modules.Ờ ho . sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK.exe Tiếp theo.

Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld.Ờ ho . Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 . Trong Executable chọn Hello World C++ Project. Sau đó chọn Next. ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project. Trong Toolchains chọn Cygwin GCC.HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo. ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. 3.

click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application. thành phần ủ một file *. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 .cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse.HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish. 4.Ờ ho . Để chạy chương trình. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới.cpp Mở một file *.

ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có . Khi sử dụng các thư viện. ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”.h hay không.h).HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện. ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 . Để biết chính xác có .h hoặc có .Ờ ho  .

-Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 . Dev-C++. Nếu sử dụng Eclipse. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. không được bỏ.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros. ta dùng cú pháp #include <accctrl. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++. C free. Tuy nhiên. Do đó.h”.Ờ ho . sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file. nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết.HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl. dòng using namespace std.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. Phần 3: Một file *. Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful