P. 1
Thuc Hanh Huu Co

Thuc Hanh Huu Co

|Views: 2,655|Likes:
Được xuất bản bởihuutvsp

More info:

Published by: huutvsp on May 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2015

pdf

text

original

BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ BÀI 7: ĐIỀU CHẾ AXIT SUNFANILIC Nhóm Thực Hiện: Nhóm

1 Ngày Thực Hành:24-10-2009 Điểm Lời phê

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: - Điều chế axit sunfanilic (Axit p-aminobenzensunfonic) II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Phản ứng sunfo hóa là quá trình gắn nhóm sunfo –SO2OH vào phân tử hữu cơ tạo thành liên kết C-S. Sản phẩm tạo thành R-SO3H gọi là axit sunfonic, arylsunfoaxit hay sunfoacid. Các tác nhân thường dùng là axit sunfuric với nồng độ khác nhau, oleum, anhidrit sunfurơ và oxi, anhidrit sunfurơ và clo, axit closunfonic,… Các hydrocacbon đa vòng được sunfo hóa rất dễ dàng, naphtalen được sunfo hóa khó hơn còn benzen khó hơn nữa. Phản ứng sunfo hóa với axit sunfuric có tính thuận nghịch. Ñeå ngaên ngöøa phaûn öùng thuûy phaân, phaûi duøng dö axit sunfuric töø 2-5 laàn ñuû ñeå lieân keát vôùi nöôùc taùch ra vaø ñaûm baûo noàng ñoä taùch nhaân sunfo hoùa khoâng thaáp hôn 100%. Nhöng caùch ñoù thöôøng laøm khoù khaên cho vieäc taùch sunfoaxit, neân toát nhaát laø loaïi nöôùc khoûi hoãn hôïp phaûn öùng baèng phöông phaùp chöng caát ñaúng phí ( trong tröôøng hôïp naøy, duøng dö benzen ).
III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:

Quá trình điều chế được mô tả theo sơ đồ sau:

Quá trình có thể được chia làm 2 giai đoạn: + Giai đoạn 1: Tổng hợp acid sulfanilic + Giai đoạn 2: Tinh chế sản phẩm Quá trình diễn ra thí nghiệm – giải thích hiện tượng: Giai đoạn 1: Tổng hợp acid sulfanilic - 10 ml anilin +35 ml H2SO4đđ vào bình cầu Ban đầu khi cho acid H2SO4 vào anilin phải làm lạnh b́ình cầu và chỉ cho khoảng 2 – 3 ml cho đến khi khói trắng bay ra hết mới cho hết lượng anilin c̣òn lại vào. - Lắp hệ thống ống sinh hàn, đun bằng nồi cách cát đến khoảng 1800 C sau đó làm nguội tới nhiệt độ phòng. Phản ứng sunfo hóa giữa anilin và H2SO4 đặc:

Giải thích: Điều chế axit này cần nhệt độ 180-1900C vì ở nhiệt độ thấp phản ứng sẽ tạo ra sản phẩm phụ o- aminobenzensunfonic (80oC).

đồng thời hạn chế sự bay hơi của axit sunfanilic H2N-C6H4-SO3H + NaOH → H2N-C6H4-SO3Na +H2O . Cơ chế phản ứng: Phản ứng sunfo hóa giữa anilin và H2SO4 đặc : Trước hết.5g than hoạt tính và đun tiếp 10 phút. thu được sản phẩm thô.lọc. anilin phản ứng với H2SO4đ cho muối natri hidro sunfat anilin. cần để nguội và ngâm vào nước lạnh 5oC nhằm tránh phản ứng tách HSO3. vì dư nó sẽ kết hợp với gôc –NH2 tạo muối amoni.Thêm 0. đun nóng tiếp sẽ có hiện tượng chuyển vị nội phân tử .Cho axit thô vào cốc và thêm 75ml nước đun đến 800C trên nồi cách thủy và thêm từng giọt NaOH 10% đến tan hoàn toàn. rửa nhiều lần là để giảm tối đa nồng độ HCl còn dư. làm lạnh. Phải hòa tan vào NaOH để tạo muối natrisunfat nhằm tăng khả năng hòa tan. Phaûn öùng chöa keát thuùc neáu thaáy anilin taùch ra töø anilinsunfat chöa phaûn öùng ít tan trong kieàm laøm ñuïc dung dòch. làm lạnh. . .Rót hỗn hợp vào bercher chứa 75ml nước. IV TRẢ LỜI CÂU HỎI. muối này bị tách nước tạo ra axit phenylsunfamic. Khi đun nóng. nếu tan hết thì phản ứng đã kết thúc. Ta axit hóa bằng HCl là để chuyển dạng muối về dạng axit.+ Ta kiểm tra phản ứng kết thúc chưa bằng cách lấy một giọt hỗn hợp nhỏ vào dung dịch NaOH. ở 180oC tạo axit sunfanilic Cụ thể: .Do than hoạt tính có tác dụng hấp phụ mạnh các chất vô cơ khác lẫn trong sản phẩm. 1. Axit hóa nước lọc bằng HCl 10% đến khi giấy quì đổi màu. lọc rửa kết tủa bằng 15ml nước lạnh ta thấy kết tinh trong suốt dạng đường. Quá trình này có tác dụng làm sạch axit sunfanilic. . .Kết tinh sản phẩm ở 5oC .Làm khô bằng cách ép giữa 2 lớp giấy lọc.Đó là dựa vào tính chất Anilinsunfat tan trong kieàm. Giai đoạn 2: Tinh chế sản phẩm .tạo lại các chất ban đầu do phản ứng sunfo hóa bằng axit sunfuric có tính thuận nghịch.Lọc nóng và rửa phần cặn rắn trên phễu bằng 10ml nước nóng. Sau đó cân sản phẩm thu được là axit sunfanilic .

các hợp chất aryl alkylsunfonat là chất tẩy rửa tốt (khả năng tẩy rửa tốt là các aryl alkyl sunfonat có gốc alkyl thẳng và có C11 – C14) BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ BÀI 8: ĐIỀU CHẾ β -NAPHTOL DA CAM Nhóm Thực Hiện: Nhóm 1 Ngày Thực Hành:29-10-2009 Điểm Lời phê I. Khi nồng độ giảm đến 65% khả năng sunfo hóa không c̣òn nữa. Nếu gia nhiệt đến 180OC có hiện tượng đồng phân hóa. Ngoài ra sản phẩm tạo thành thường có sự thuận nghịch theo phương trình: 3. tạo thành axit p-aminobenzensunfonic. Nhóm sunfo là nhóm thế loại hai nên muốn sunfo hóa cho sản phẩm hai nhóm sunfo trở lên phải dùng olein (SO3). 2.Điều chế β -Naphtol da cam. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: . Ứng dụng: Các hợp chất aryl sunfonic dùng để tổng hợp các dẫn xuất khác của hydrocacbon thơm. Sản phẩm phụ của phản ứng thường gặp là : Sản phẩm trên xuất hiện khi nhiệt độ phản ứng <180oC (80-90OC). . các axit arylsunfonic và muối của chúng sử dụng để tổng hợp chất màu dễ tan trong nước.Phản ứng sunfo hóa là phản ứng thuận nghịch sinh ra nước.

là kết quả của sự tương tác giữa muối diazoni với những hợp chất thơm có nhóm đẩy electron. phenol. Muối diazoni: là sản phẩm phản ứng diazo hóa khi cho axit nitrơ tác dụng amin bậc một trong môi trường axit. Phenol vaø amin tieáp vó tröôùc heát vaøo vò trí para.II. Neáu vò trí naøy bò chieám bôûi nhoùm COOH hay SO3H thì caùc nhoùm ñoù bò thay theá. Phaûn öùng diazo hoùa thuoäc loaïi phaûn öùng theá hidro cuûa nhoùm amin baèng taùc nhaân electrophin. phaûn öùng tieáp vó chæ xaûy ra trong moâi tröôøng acid yeáu hay trung tính ñoái vôùi amin (pH=3.5-7) vaø trong moâi tröôøng kieàm yeáu ñoái vôùi phenol (pH=5-8). TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Điều chế β . Có hai giai đoạn chính trong quá trình thí nghiệm: . neáu laø nhoùm CHO thì tieáp vó xaûy ra ôû vò trí octo. αNaphtol tieáp vó öu tieân ôû vò trí 4 coøn β-naphtol ôû vò trí 1. Thöïc teá. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Phản ứng tổng hợp màu azo: là phản ứng azo hóa. Phaûn öùng tieáp vó laø phaûn öùng theá SE nhöng cation diazoni laø taùc nhaân electrophin yeáu neân chæ töông taùc ñöôïc vôùi nhöõng hôïp chaát thôm coù khaû naêng phaûn öùng cao nhö nhöõng hôïp chaát coù chöùa nhoùm theá loaïi I (+I vaø +C). Vì taïo thaønh diazotat khoâng coù khaû naêng tham gia phaûn öùng. vaø eter. thực chất là phản ứng thế electrophin vào nhân thơm. Phaûn öùng tieáp vó phuï thuoäc nhieàu vaøo giaù trò pH cuûa moâi tröôøng phaûn öùng. noùi chung phaûn öùng tieáp vó khoâng xaûy ra. Dung dòch muoái diazoni ñieàu cheá ra coù moâi tröôøng acid maïnh. trong moâi tröôøng ñoù. Taùc nhaân diazo hoùa töø acid nitro trong moâi tröôøng acid coù theå laø Phụ thuộc vào nồng độ axit vô cơ III.Naphtol da cam bằng phản ứng ghép đôi azo. Trên thực tế axit nitrơ không bền nên thường dùng axit nitrơ mới sinh khi cho natri nitrit tác dụng với axit vô cơ mạnh (HCl hay H2SO4). ñoù laø amin vaø daãn xuaát theá ankyl. Moâi tröôøng kieàm maïnh cuõng khoâng thích hôïp cho phaûn öùng naøy.

rồi nitrozo hóa amin theo quá trình chậm như phản ứng trình bày ở trên. tiếp theo là sự đồng phân hóa hỗn hợp chất nitro và phân cắt diazo hydrat. Vì HNO2 không bền nên ta dùng HNO2 mới sinh ra từ NaNO2 + HCl để phản ứng với muối natrisunfat của axit sunfanilic. Phản ứng : Ta cho axit sunfanilic tác dụng với NaOH trước vì axit sunfanilic khó tan trong nước nên ta phải muối hóa bằng NaOH.naphtol phản ứng với NaOH tạo muối do khó tan trong nước. Ta tiến hành phản ứng ở nhiệt độ thấp vì nếu ở nhiệt độ cao. Phản ứng này bắt đầu bằng sự proton hóa acid nitrơ.5ml NaOH) + (2g natri nitrit + 25ml nước) + nhiệt độ thấp + khuấy + 15ml dung dịch acid clohiđric 4N.naphtol + 50ml NaOH 2N) + khoảng 30 phút → chất màu vàng cam tách ra + dd NaCl bão hòa  lọc thu kết quả. Sau đó cho muối này phản ứng với HNO2 tạo muối diazoni.+ + Giai đoạn 1: điều chế muối diazoni Giai đoạn 2: Phản ứng ghép đôi azo Quá trình diễn ra thí nghiệm – giải thích hiện tượng: Giai đoạn 1: điều chế muối diazoni Thao tác: (5g acid sunfanilic + 12. muối điazori tạo thành bị phân hủy tạo phenol+N2 +HCl Đồng thời ta phải dùng dư HCl vì khi muối tạo ra sẽ có thể tác dụng với gốc amin tạo hợp chất dạng Ar–N=N-NH-Ar và HCl. . Phản ứng : Đầu tiên . Giai đoạn 2: Phản ứng ghép cặp azo: Thao tác: sản phẩm phản ứng trên + ( 4g .

Ứng dụng: sử dụng làm phẩm nhuộm len. Tính chất của β . chúng có thể tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm của các dẫn xuất hydrocacbon thơm có chứa nhóm tăng hoạt (như –OH. IV TRẢ LỜI CÂU HỎI. giấy trong công nghiệp. 1. Phản ứng ghép đôi này xảy ra chủ yếu ở vị trí para2. lụa. tạo hiệu suất cao cho phản ứng. da. –OR. Phản ứng này xảy ra dựa vào cơ chế ghép đôi cập azo. Phản ứng xảy ra theo cơ chế ái điện tử thông thường.Naphtol da cam hay còn gọi da cam (II). bắt vải. –NHR…). da cam axit là chất kết tinh màu vàng da cam sáng. tan tốt trong nước. không kèm theo sự giải phóng N2.naphtol tác dụng với NaOH trước: . gọi là phản ứng ghép đôi azo. Cơ chế phản ứng ghép cặp azo : Các muối diazonium là các tác nhân ái điện tử tương đối yếu.Naphtol da cam : β . –NH2. gỗ.Sau đó muối này được trộn với dung dịch muối diazoni ở giai đoạn 1 thực hiện phản ứng ghép cặp azo. 3. Cho β . Do hợp chất màu azo có khả năng tan trong nước nên cho NaCl bão hòa vào nhằm làm giảm khả năng tan. Phản ứng hình thành sản phẩm chứa azo –N N–.

không có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi. không phải màu cam.Phản ứng ghép đôi giữa muối diazonium với phenol hay dẫn xuất xảy ra tốt nhất trong môi trường kiềm nhẹ. nghĩa là vào khả năng cho electron. còn các phenol khó tạo ra các anion phenolat → khả năng phản ứng ghép bị giảm. Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường kiềm thì sẽ tạo ra β . Trong hai nguyên nhân sau đều chứng tỏ NaOH là thành phần môi trường không thể thiếu trong phản ứng. sự dễ dàng oxy hóa tăng theo độ nuclêophin của nó.Điều chế axit Benzoic bằng phản ứng oxi hóa ankyl benzen II.Naphtol da cam như trong thí nghiệm. Trong điều kiện này. phenol hay dẫn xuất tồn tại chủ yếu dưới dạng ion phenolate ArO-. Trong quá trình oxi hóa. Tác nhân oxy hóa thường dùng là oxy không khí hay các tác nhân oxi hóa khác. Quá trình oxi hóa không chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất oxi hóa và chất bị oxi hóa mà còn vào điều kiện phản ứng (nhiệt độ. ion phenolate được tăng mạnh hơn so với phenol hay dẫn xuất. dung môi. Trong môi trường axit mạnh. Tuy nhiên nếu pH lớn (pH > 10) muối diazonium lại phản ứng với OH.hình thành hợp chất diazohydroxide Ar – N=N – OH hay diazotate ion Ar – N=N – O... Dưới tác dụng của hiệu ứng đẩy điện tử của nhóm thế -O-. còn tác nhân oxi hóa là tác nhân electrophin. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Phản ứng oxi hóa: quá trình oxi hóa ở mạch cacbon của phân tử tức là gắn nguyên tử oxy vào nguyên tử cacbon. Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường axit thì sản phẩm tạo thành lúc này có màu vàng. . nồng độ. Do đó phản ứng thế ái điện tử diễn ra dễ dàng hơn. chất hữu cơ thể hiện tính chất nucleophin. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: .Ghép cặp azo có thể xảy ra trong hai môi trường : axit và kiềm. BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ BÀI 9: ĐIỀU CHẾ AXIT BENZOIC Nhóm Thực Hiện: Nhóm 1 Ngày Thực Hành:5-11-2009 Điểm Lời phê I.) .Có 2 nguyên nhân cơ bản. các amin biến thành các muối amoni. Nên việc dùng NaOH cũng phải phù hợp. .

8g kali permangat + 80ml nước) + 2.5ml toluen + đun nóng cách thủy trong khoảng 2h. làm khô → thu sản phẩm. nên dùng ống sinh hàn hồi lưu để ngăn khả năng bay hơi toluen Khả năng oxi hóa của KMnO4 trong nước: 2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 2KOH + 3O Giai đoạn 2: acid hóa sản phẩm thu được trong phản ứng Thao tác: sản phẩm phản ứng (1) được lọc. Phản ứng : (2) . rửa MnO2 và cô cạn dung dịch. trong đó thường gặp nhất là Kalipenmanganat: 2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 2KOH + 3(O) (trung tinh hay kiềm) 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5(O) (axit) Ngoài ra còn natri hay kali bicromat. Do toluen bay hơi ở nhiệt độ tương đối thấp. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Có hai giai đoạn chính xảy ra trong quá trình thí nghiệm : + Giai đoạn 1: sử dụng tác nhân oxi hóa KMnO4 Giai đoạn 2: acid hóa sản phẩm thu được trong phản ứng + Quá trình diễn ra thí nghiệm – giải thích hiện tượng: Giai đoạn 1: sử dụng tác nhân oxi hóa KMnO4 Thao tác: (6. Để nguội rồi acid hóa bằng HCl 1:1. Tiếp tục lọc.Tác nhân oxi hóa:thường dùng các tác nhân vô cơ hay hữu cơ . axit nitric. … III. rửa. Phản ứng : (1) Quá trình khử toluene bằng tác nhân oxi hóa KMnO4 thường khó xảy ra hơn alken và KMnO4 và do môi trường trung tính nên phản ứng xảy ra chậm và đòi hỏi nhiệt độ cao nên thời gian phản ứng tương đối lớn. ta thấy acid benzoic có dạng hình vảy tách ra. .

Việc sử dụng nước nóng thay cho nước lạnh vì khả năng tan trong nước nóng của hợp chất hữu cơ sẽ mạnh hơn (do yếu tố tăng nhiệt động hóa học). Phản ứng oxi hóa vào mạch nhánh của ankylbenzene thường khó hơn phản ứng oxy hóa vào alken. Các gốc ankyl mạch dài của ankylbenzen khi bị oxi hóa vẫn bị cắt mạch thành nhóm –COOH tương tự như toluen.Nếu sản phẩm phản ứng (1) còn màu hồng thì cho acid oxalic vào để khử hết KMnO4 C2H2O4 + 2KMnO4 → CO2 + K2CO3 + MnO2 + H2O Quá trình acid hóa MnO2 tạo thành trong phản ứng thường hấp thụ một lượng lớn sản phẩm. thu lại lượng sản phẩm nhiều hơn. Các nhóm ankyl dài khác được nối với benzen khi bị oxi hóa đều bị cắt thành một nhóm –COOH nối với benzen. Phương pháp thăng hoa : . Sự dễ dàng oxi hóa ở nguyên tử cacbon alpha trong các đồng phân của benzen được giải thích bằng sự hình thành gốc hay cacbocation benzyl bền. và hạn chế việc dung dịch quá nóng sẽ sôi trào. giảm hiệu suất.. Cơ chế phản ứng oxi hóa : Các gốc ankyl có chứa nhóm nguyên tử hydrogen benzyl (ở cacbon α) trong điều kiện thích hợp có thể bị oxi hóa thành nhóm –COOH. IV. do đó thời gian phản ứng thường kéo dài hơn. Chú ý việc cô cạn dung dịch thường dùng phương pháp đun cách thủy vì như thế ta sẽ ổn định nhiệt. 2. TRẢ LỜI CÂU HỎI : 1. Do đó ta phải rửa MnO2 rắn lại bằng nước nóng. Tác nhân oxi hóa thường được sử dụng là KMnO4. tránh nhiệt cục bộ. Na2Cr2O7 hay nitric acid loãng sẽ tấn công vào cacbocation tạo thành nhóm –COOH.

Điểm 3: Khi đun trên bếp tốt nhất là dùng phương pháp đun cách cát. phải cắt lỗ to nhưng thưa (lỗ to sẽ làm cho tinh thể có hình kim dài đẹp. Sơ đồ minh họa: Kết tinh Phức tạp Thấp Cao Thăng hoa Đơn giản Cao Thấp • Ứng dụng của axit Benzoic : .Acid benzoic được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng chất rắn có lẩn nhiều tạp chất và bản thân acid benzoic có khả năng thăng hoa  ta có thể điều chế chúng bằng phương pháp thăng hoa (từ rắn  hơi) Bản thân của phương pháp thăng hoa luôn cho hiệu suất thấp vì vậy cần chú ý đến 3 đặc điểm sau đây: Điểm 1: Khi cắt giấy lọc. So sánh hai phương pháp : KHÁC NHAU Đặc điểm Cơ chế phản ưng Độ tinh khiết Hiệu suất 3. cẩn thận tránh tình trạng giấy lọc có lổ lọt ra ngoài phễu (sẽ thất thoát chất tinh chế). còn thưa để tinh thể ko rớt xuống chén sành trở lại. Điểm 2: Khi chuẩn bị đun phải xem kĩ xem phễu có khít với chén sứ và giấy lọc hay ko.

Axit Benzoic có khả năng kháng nấm nên nó được sử dụng để bảo quản các trái cây có chứa benzoat.Axít này và các muối của nó được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm. Ngoài ra nó còn được sử dụng trong tổng hợp phẩm nhuộm. . Đây là một chất ban đầu quan trọng để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác. nông dược.

Đối với các phân tử có vòng thơm tồn tại hiệu ứng hút điện tử rất mạnh của nhân thơm chính vì vậy không thể tham gia trực tiếp phản ứng este hóa như rượu với acid carboxylic. Ar –OH + NaOH → Ar–ONa + H2O.BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ BÀI 10: ĐIỀU CHẾ β . Phản ứng xảy ra thuận nghịch với axit hữu cơ và một chiều với axit vô cơ. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: . CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Phản ứng este hóa: Este là sản phẩm phản ứng giữa axit vô cơ hoặc hữu cơ với rượu khi có mặt xúc tác acid mạnh như H2SO4 hoặc khí HCl khan.NAPTYL AXETAT Nhóm Thực Hiện: Nhóm 1 Ngày Thực Hành:12-11-2009 Điểm Lời phê I. phản ứng xảy ra theo một chiều và không cần phải sử dụng xúc tác. Cơ chế phản ứng este: RCOOH + R’OH .Điều chế β . Có thể sử dụng anhydride thay axit để điều chế este. Mà phải tạo thành muối với một kiềm trước khi tham gia phản ứng este hóa.Naphtyl axetat II.

III. Quá trình diễn ra thí nghiệm – giải thích hiện tượng: Giai đoạn 1: chuyển naphtol sang dạng naphtolat. tại đây xảy ra phản ứng tạo thành β . + Giai đoạn 2: este hóa bằng anhydrit axetic. quá trình điều chế được chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn 1: chuyển naphtol sang dạng naphtolat. Giai đoạn 2: este hóa bằng anhydrit axetic. Thao tác: Lấy 25ml dung dịch NaOH 10% 500ml. Quá trình này nhằm làm tăng mật độ điện tích giúp tạo điều kiện cho phản ứng este diễn ra. + Giai đoạn 3: tinh chế sản phẩm. . TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Phản ứng điều chế – Naphtyl Axetat thuộc loại phản ứng este hóa. thu được sản phẩm.naphtol thể hiện tính axit. nên hiệu ứng hút điện tử về phía nhân là rất mạnh nên tính acid của β .naphtol mạnh hơn ancol và nước chính vì vậy β .naphtol không thể tham gia phản ứng este hóa trực tiếp với acid cacboxylic mà phải tạo thành muối β . Đây là phản ứng có bản chất là phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ trong đó β . tiếp tục cân 5g -naphtyl cho vào bình cầu.naphtolat trước.naphtolat sau đây: Giải thích cơ chế: Trong phân tử do có chứa 2 nhân thơm.

đun nóng trên bếp điện vài phút. Tiếp theo là giai đoạn tấn công của nguyên tử oxygen trên phân tử β . Giai đoạn 3: tinh chế sản phẩm. Trên thực tế. trong bình cầu xuất hiện các kết tủa màu trắng tách ra khỏi dung dịch. tiếp tục cho đá lạnh (200g) vào bình cầu và cho vào 6g anhydric axetic vào. dừng lại. .naphtolat có thể được tóm tắt như sau: trước hết nhóm carbonyl của anhydrit được proton hóa. hình thành cation trung gian.Sau thời gian 30’ lắc.Sau khi kết tinh được sản phẩm. rửa kết tủa bằng nước Giai đoạn này xảy ra phản ứng sau: (2) Giải thích: Người ta sử dụng anhydric axetic nhằm phản ứng diễn ra một chiều và không cần xúc tác vì có tính axit mạnh hơn axit cacboxylic. 1. hay chất tham gia còn dư bám vào tủa) nên ta phải thực hiện bước tinh chế sản phẩm. .Tinh chế sản phẩm bằng cách kết tinh lại trong ancol loãng. việc dùng anhydric axetic là dư so với lượng vừa đủ với lý thuyết dùng trong phản ứng (2). Do đó. . Lọc để tách kết tủa ra khỏi dung dịch. Sau đó làm lạnh trong khoang 30’ phút. nguyên nhân là để trung hòa NaOH còn dư. .Cho phần tủa thu được trên giấy lọc cho vào cồn loãng.naphtolat vào cation này. khi kết tủa vừa tạo ra có màu trắng là do có lẫn tạp chất CH3COONa theo phản ứng: (CH3CO)2O + 2NaOH → 2CH3COONa + H2O Đá cho vào dùng để làm lạnh dung dịch. kèm theo giai đoạn proton hóa và tạo thành CH3COONa.. Cuối cùng là giai đoạn tách proton tái sinh xúc tác. Do sản phẩm thu được vẫn còn lẫn tạp chất (sản phẩm phụ. tiến hành lọc và sấy sản phẩm trong tủ sấy khoảng 20 phút ở 40 – 50oC  thu sản phẩm cuối cùng là β . Trong giai đoạn này cồn góp phần hòa tan và giữ lại các sản phẩm phụ của phản ứng.Lọc lấy tủa. Cơ chế phản ứng: Cơ chế phản ứng este hóa giữa Anhydrit axetic và β . lắc bình cầu liên tục trong 30’.Sau khi β . và ửa bằng nước cất để loại bớt dung dịch còn bám trong tủa. tạo điều kiện cho tinh thể tách ra nhanh hơn.naphtol hòa tan hết vào trong NaOH. hình thành sản phẩm este. . . IV TRẢ LỜI CÂU HỎI.naphtyl axetat tinh khiết.

2. Sơ đồ minh họa. BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ BÀI 11: ĐIỀU CHẾ AXETANILIT Nhóm Thực Hiện: Nhóm 1 Ngày Thực Hành:19-11-2009 .

đồng thời không để chất bẩn đi vào sản phẩm. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Phản ứng điều chế Axetanilit thuộc phản ứng axyl hóa. Giai đoạn 2: acyl hóa aniline bằng anhydrit axetic. Phản ứng diễn ra trong becher như sơ đồ sau: (1) Một ít anilin không tan hết vào dung dịch. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Phản ứng axyl hóa là quá trình gắn nhóm axyl vào phân tử hợp chất hữu cơ. có thể phân ra các giai đoạn sau: + Giai đoạn 1: acyl hóa aniline bằng acid axetit.8g natri axetat vào becher 250ml chứa 2. sau đó thêm 60ml H2O và cuối cùng là 2. Phản ứng trong đó không những cần amine có tính base đủ mạnh mà còn đòi hỏi trên nguyên tử nitrogen phải có proton. (CH3CO)2O. III.. Phản ứng acyl hóa là phản ứng đặc trưng của amin thơm.Điều chế axetanilit.Điểm Lời phê I. Quá trình diễn ra thí nghiệm – giải thích hiện tượng: Giai đoạn 1: acyl hóa aniline bằng acid axetit. II. Ta biết natri axetat là muối được tạo từ acid axetit. đây là một loại acid carboxylic yếu chính vì vậy phản ứng diễn ra thuận nghịch.3g anilin. + Giai đoạn 3: Tinh chế sản phẩm. + Giai đoạn 2: acyl hóa aniline bằng anhydrit axetic. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: . Tác nhân acyl hóa thường dùng: CH3COCl. Thao tác: cho 3. -NH2.). Điều này giải thích vì sao anilin không tan hoàn toàn trong dung dịch nên quan sát ta thấy trong dung dịch vẫn còn xuất hiện ván dầu Chú ý: việc cho HCl đặc vào dung dịch có tác dụng tạo môi trường cho sản phẩm không bị thủy phân trong nước. thường bằng phản ứng thế hidro của hidrocacbon thơm và hidro của một vài nhóm chức (-OH.. anilin phản ứng không hoàn toàn trong phản ứng (1).8ml HCl đậm đặc + đun cách thủy 50oC. tốc độ phản ứng chậm và cần chất xúc tác acid mạnh. hay CH3COOH. .

lọc thu dịch rồi làm lạnh sẽ kết tinh tinh thể axetanilit. đun sôi trong 5’ cho tan hoàn toàn. Trường hợp sản phẩm còn màu ta đun sôi hòa tan tủa. cho thêm vào than hoạt tính để hấp phụ các tạp chất trong dung dịch. cho từ từ 3ml anhydric axetic vào beacher đang đun 50oC. Phản ứng diễn ra theo sơ đồ: Khuấy đều và làm lạnh giúp axetanilit kết tinh lại dạng tinh thể không màu. 1. tuyệt đối không sử dụng nước sôi vì nước sôi sẽ làm axetanilit tan. Vì axetanilit thu được sẽ không hoàn toàn sạch nên phát sinh giai đoạn 3. Phản ứng trong đó không những cần amine có tính bazo đủ mạnh mà còn đòi hỏi trên nguyên tử nitrogen phải có proton. khuấy đều. sản phẩm được tạo ra là các tinh thể màu trắng nhạt ( gần như là không màu) tách ra khỏi dung dịch. anilin đã phản ứng hết. Các amimine bậc một và bậc hai có khả năng tham gia phản ứng với các dẫn xuất acid chloride (clorua) hoặc anhydride hình thành các amide tương ứng. Trong khoảng thời gian này. lọc lại để thu được sản phẩm cuối cùng. Sau đó. Trong khi đó các amine bậc ba không tham gia phản ứng này do không còn proton trên nguyên tử nitrogen . Cho toàn bộ sản phẩm thu được trên giấy lọc vào beacher 250ml. vì thu được dung dịch trong suốt nên không cần sử dung than hoạt tính để làm trắng dung dịch.benzoic) xuất hiện. thể hiện bằng việc ta không còn nhìn thấy các giọt dầu nổi trên bề mặt dung dịch. –NH2. … bằng nhóm R–CO– Phản ứng acyl hóa là phản ứng đặc trưng của amine thơm. Giai đoạn 3: Tinh chế sản phẩm. Lắc và giữ ổn định ở 50oC trong 30’. Làm lạnh dung dịch sẽ thấy kết tinh hình vẩy (không lấp lánh như a. Lọc và rửa lại bằng nước lạnh. dùng nước sôi hòa tan sản phẩm. IV TRẢ LỜI CÂU HỎI.Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của thí nghiệm. Viết cơ chế của phản ứng: Phản ứng acyl hóa: là quá trình thay thế nguyên tử H ở nhóm chức –OH.

Tác nhân acyl hóa thường dùng: CH3COCl. Do khả năng dễ dàng bị thủy phân khi có mặt chất xúc tác acid hoặc kiềm để tái tạo amine. (CH3CO)2O. Khác với phản ứng alkyl hóa. các amide sinh ra không có khả năng tiếp tục tham gia phản ứng acyl hóa. Cơ chế phản ứng: Cơ chế phản ứng acyl hóa amine xảy ra như sau. Trong trường hợp này có thể sử dụng tác nhân acyl hóa là acetic acid. Ví dụ: muốn điều chế p-nitroaniline từ aniline. tuy nhiên phản ứng sẽ thuận nghịch và tốc độ phản ứng chậm hơn nhiều so với trường hợp acetyl chloride hoặc acetic anhydrire. cần phải bảo vệ nhóm –NH2trước khi thực hiện phản ứng nitro hóa để tránh phản ứng oxi hóa góc –NH2. Độ mạnh yếu của tác nhân acetyl ảnh hưởng lớn đến khả năng và tốc độ phản ứng Ví dụ: muốn điều chế acetanilide từ aniline. trong đó đòi hỏi phải có proton trên nguyên tử nitrogen của amine. . do đôi điện tử nitrogen đã tham gia liên kết với nhóm C O. hay CH3COOH. + Ứng dụng phản ứng acyl hóa amine thơm trong việc tạo thành hợp chất amide: Bảo vệ nhóm –NH2 trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ.

trong các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm Ví dụ: phản ứng điều chế p-bromoaniline. Tuy nhiên sau khi giảm hoạt nhóm –NH2 bằng phản ứng acyl hóa. . sẽ thu được sản phẩm chính là p-bromoaniline.6-tribromoaniline. phản ứng acyl hóa còn sử dụng để giảm hoạt nhóm –NH2 và tăng tỉ lệ sản phẩm thế para. Phản ứng brom hóa trực tiếp aniline sẽ cho sản phẩm 2.Ngoài ra.4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->