KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : TOÁN - LỚP 2

1. Tính nhẩm :
5 ´ 4 = .....................
2 ´ 9 = ...................

27 : 3 = ...................
0 : 4 = ....................

2. Đồng hồ chỉ mấy giờ :

………………………….,

………………………….,

3. Tính : (2đ)
+

345
422
.............

-

674
353
.............

4. Tính :

a/ 5 ´ 7 + 25 = ………………….
= ………………….

b/ 30 : 5 : 2

= ………………….
= ………………….

b/ Một đàn gà đang ăn thóc, Lan đếm được 12 chân gà. Hỏi đàn gà đó có mấy con ?
………………………………………………………………………………

c/ Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều là 4 cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu
cm?
………………………………………………………………………………
5. Điền số :
…………´ ………….= 18
6. Bài toán : (2đ)
Đội Một trồng được 995 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 85 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao
nhiêu cây?

........ .............................................................................Bài giải ........................ ............................... .................................................................................................................................................................................... .................................... ...................... ............................