BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN ********** Số: 46/TC-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1997

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Văn hóa - Thông tin - Căn cứ Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ công văn số 262/TCCP-BCTL ngày 7/6/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ thỏa thuận chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin; Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau: I. ĐỐI TƯỢNG: Công chức, viên chức hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và theo bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay đang làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin. II. CÁC MỨC PHỤ CẤP: Mức 1: Hệ số 0,2 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề, công việc sau: 1. Vận hành máy in opsét, typô, máy xén, kẻ giấy. 2. Sửa chữa cơ điện, các máy công cụ, máy in, xén. 3. Tráng mạ, phơi và sửa chữa bản kẽm. 4. Chụp ảnh, truyền phim sang kẽm. 5. Sắp chữ điện tử.

thư viện và viện lưu trữ. Dựng nhà bạt. nhạc trưởng (chỉ huy) 3. bảo dưỡng thiết bị sản xuất phim 8.3 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề. Pha chế bảo quản các loại hóa chất. viện lưu trữ và bảo tàng. khai quật khảo cổ. làm khói lửa trong phim. rửa ảnh. sách báo. 16. dân ca. đế trụ. Múa ballet. rạp xiếc lưu động. hiện vật của thư viện. 2. 4. tài liệu. 7. kịch. 10. 15. Phụ cấp nặng nhọc. bảo quản.Đối với các doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. Hướng dẫn khách thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. 18. Dựng cảnh. sửa chữa. Mức 3: Hệ số 0. Mức 2: Hệ số 0. Khảo sát. sửa chữa. nuôi dưỡng thú xiếc 12. ĐỘC HẠI. 19. cải lương. phục chế tài liệu. Tu sửa. ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng. nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc nặng nhọc. 13. NGUY HIỂM 1. Mộc chạm các công trình di tích lịch sử. điện ảnh và ca sĩ chuyên nghiệp. Diễn viên chèo. 11.4 so với lương tối thiểu áp dụng đối với diễn viên xiếc uốn dẻo. Dạy thú xiếc. độc hại. Diễn viên rối nước. tạc tượng và điêu khắc.Đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành. Vận hành.6. bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật trong nhà hầm của bảo tàng. Vận hành. 9. 6. xử lý kỹ thuật và hiện vật. đội nhạc. Nhạc hơi. . . Chăm sóc. CÁCH TÍNH VÀ TRẢ PHỤ CẤP NẶNG NHỌC. công việc sau: 1. Thông tin lưu động của các tỉnh miền núi và hải đảo. . 14. Diễn viên xiếc (trừ đối tượng hưởng mức 3) 5. 17. độc hại và nguy hiểm nếu làm việc từ 4 tiếng trở lên được tính cả ngày. Tráng phim. nhào lộn và xiếc biểu diễn trên cao. nhà trưng bày triển lãm. III. 7. phim. Nhạc công trong các dàn nhạc. dưới 4 tiếng được tính nửa ngày và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. Làm con rối. múa cổ truyền và diễn viên tuồng. Kiểm kê.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin NGUYỄN KHOA ĐIỀM . độc hại nguy hiểm cho các ngành xiếc.2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/1997 và thay thế cho thông tư số 56/TC-CV ngày 16/9/1995 và công văn số 3300/TC-CV ngày 10/11/1995 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc. lưu trữ. thư viện.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful