BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN ********** Số: 46/TC-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1997

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Văn hóa - Thông tin - Căn cứ Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ công văn số 262/TCCP-BCTL ngày 7/6/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ thỏa thuận chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin; Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau: I. ĐỐI TƯỢNG: Công chức, viên chức hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và theo bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay đang làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin. II. CÁC MỨC PHỤ CẤP: Mức 1: Hệ số 0,2 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề, công việc sau: 1. Vận hành máy in opsét, typô, máy xén, kẻ giấy. 2. Sửa chữa cơ điện, các máy công cụ, máy in, xén. 3. Tráng mạ, phơi và sửa chữa bản kẽm. 4. Chụp ảnh, truyền phim sang kẽm. 5. Sắp chữ điện tử.

bảo quản. Phụ cấp nặng nhọc. dân ca. Diễn viên chèo. Mộc chạm các công trình di tích lịch sử. 4.4 so với lương tối thiểu áp dụng đối với diễn viên xiếc uốn dẻo. 7. Kiểm kê.Đối với các doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. Dựng cảnh. Làm con rối. Hướng dẫn khách thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. 15. Mức 2: Hệ số 0. độc hại. hiện vật của thư viện. 9. tạc tượng và điêu khắc. 10. rửa ảnh. rạp xiếc lưu động. phục chế tài liệu. điện ảnh và ca sĩ chuyên nghiệp. tài liệu. Mức 3: Hệ số 0. nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc nặng nhọc. Tráng phim. công việc sau: 1. sách báo. Vận hành. Nhạc hơi. ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng. Khảo sát. Chăm sóc. Tu sửa. . múa cổ truyền và diễn viên tuồng. viện lưu trữ và bảo tàng. . Nhạc công trong các dàn nhạc. Vận hành. ĐỘC HẠI. nhạc trưởng (chỉ huy) 3. sửa chữa. nhào lộn và xiếc biểu diễn trên cao. Diễn viên rối nước. 16. bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật trong nhà hầm của bảo tàng. dưới 4 tiếng được tính nửa ngày và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. khai quật khảo cổ. Dạy thú xiếc. làm khói lửa trong phim. độc hại và nguy hiểm nếu làm việc từ 4 tiếng trở lên được tính cả ngày. 7. 18. Pha chế bảo quản các loại hóa chất. Múa ballet. Thông tin lưu động của các tỉnh miền núi và hải đảo. NGUY HIỂM 1. đội nhạc. 14. .3 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề.Đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành. 2. Dựng nhà bạt. bảo dưỡng thiết bị sản xuất phim 8. cải lương. phim. Diễn viên xiếc (trừ đối tượng hưởng mức 3) 5. 13. 6. 19. 11. CÁCH TÍNH VÀ TRẢ PHỤ CẤP NẶNG NHỌC. kịch. xử lý kỹ thuật và hiện vật. nuôi dưỡng thú xiếc 12. nhà trưng bày triển lãm.6. đế trụ. sửa chữa. 17. thư viện và viện lưu trữ. III.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/1997 và thay thế cho thông tư số 56/TC-CV ngày 16/9/1995 và công văn số 3300/TC-CV ngày 10/11/1995 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc. độc hại nguy hiểm cho các ngành xiếc. lưu trữ. thư viện. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin NGUYỄN KHOA ĐIỀM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful