Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . -----***-----

Môc tiªu néi dung kÕ ho¹ch . Thùc tËp tèt nghiÖp .
I . môc tiªu .

Sau khi thùc tËp häc sinh cã kh¶ n¨ng : 1. M« t¶ ®îc chøc n¨ng , nhiÖm vô , tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa Dîc bÖnh viÖn , hiÖu thuèc , c«ng ty Dîc . 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ngêi Dîc sü trung häc . 3. Lµm ®îc c¸c kü thuËt ®· häc trong ch¬ng tr×nh Dîc sÜ trung häc t¹i c¬ së thùc tËp díi sù gi¸m s¸t cña ®¬n vÞ n¬i thùc tËp . 4. Thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp , truyÒn th«ng , t vÊn , gi¸o dôc søc khoÎ vµ sö dông thuèc an toµn , hîp lý .
II. néi dung thùc tËp .
1. T¹i khoa Dîc bÖnh viÖn .

- M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña khoa Dîc bÖnh viÖn . - Thùc tËp c¸c kh©u c«ng t¸c trong khoa Dîc . + Thèng kª , kÕ to¸n . + S¾p xÕp b¶o qu¶n . + CÊp ph¸t . - Tæ chøc qu¶n lý chuyªn m«n vÒ Dîc trong bÖnh viÖn . 2. T¹i c«ng ty Dîc . - T×m hiÓu tæ chøc c¸c ph©n xëng , phßng ban cña c¬ c¬ së s¶n xuÊt . - T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp , bè trÝ nhµ xëng vµ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt . - KiÕn tËp c¸c c«ng ®o¹n trong pha chÕ s¶n xuÊt mét sè d¹ng thuèc ( NÕu cã thÓ ®îc ). Quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn .

+ Mét phã gi¸m ®èc DS§H phô tr¸ch s¶n xuÊt . . Trùc thuéc së y tÕ qu¶n lý.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp.Thêi gian thùc tËp : 2 tuÇn . c«ng ty vµ hiÖu thuèc lµ 1 ®¬n vÞ kinh doanh . . ghi chÐp c¸c lo¹i sæ biÓu mÉu . I. dîc liÖu ®îc phÐp kinh doanh t¹i hiÖu thuèc .C¸c phßng ban trùc thuéc : +Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu + HÖ thèng kho ( thñ kho . .9 – 2007. + Mét phã gi¸m ®èc lµ DS§H phô tr¸ch kh©u kinh doanh .Danh s¸ch thuèc . . ghi chÐp cô thÓ 200 l¹i thuèc. .S¾p xÕp b¶o qu¶n .B¶o qu¶n thuèc .ChÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ t¹i hiÖu thuèc .T×m hiÓu .. 3.T×m hiÓu vµ hÖ thèng hå s¬ . .C¸ch lËp sæ . .Su tÇm 20 nh·n thuèc . chøc n¨ng nhiÖm vô cña hiÖu thuèc . 1. sæ s¸ch qu¶n lÝ t¹i c¸c phßng ban .Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ DS§H phô tr¸ch chung. . ho¸ chÊt . Thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc vÜnh phó .Tæ chøc cña c«ng ty gåm cã . T¹i hiÖu thuèc .Tõ ngµy 3 – 9 – 2007 ®Õn ngµy 18. ho¸ chÊt vµ sö dông cô y tÕ .M« h×nh tæ chøc . chÝnh phô ) . .Thùc tËp giíi thiÖu hìng dÉn sö dông thuèc . .

+ NhiÖm vô cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. quÇy thuèc cña c¬ quan. c¸c bÖnh viÖn vµ nhu cÇu sö dông thuèc cña nh©n d©n trong toµn tØnh ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý t nh©n. c«ng ty ®· cã mét phßng kh¸m vÒ ®«ng y. ph©n chia thµnh tõng tæ. dîc liÖu ho¸ chÊt. khèi hiÖu thuèc ( c«ng nh©n. + Cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc men y cô cho c¸c trung t©m bÖnh viÖn theo c¸c hîp ®ång ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. chÕ ®é ®· ban hµnh. . ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ cung øng mét sè mÆt hµng thuèc kh¸c phôc vô trªn ®Þa bµn toµn tØnh. kiÓm tra.+ Ban qu¶n ®èc ph©n xëng . . mçi tæ cã nhiÖm vô riªng ).Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. m¹ng líi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cho c¸c hiÖu thuèc. . s¶n xuÊt. . cho lªn c¸c mÆt hµng trong c«ng ty chñ yÕu lµ ®«ng y. gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh bé m¸y chung. qu¶n lý thuèc trªn ®Þa bµn tØnh. tu©n thñ theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi vµ phï hîp víi quy chÕ. b¶o toµn ph¸t triÓn vèn nép cho ng©n s¸ch cho nhµ níc theo luËt ®Þnh.Tham gia vµo m¹ng líi mua b¸n. ho¸ chÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cho c«ng ty. chao ®æi hµng ho¸ thuèc lÜnh vùc y tÕ víi c¸c c«ng ty vµ c¬ së trong níc.§ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng thuèc trong ®Þa bµn tØnh b»ng c¸ch. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng. lµ tØnh miÒn nói cã u thÕ vÒ dîc liÖu. + Qu¶n lý dîc ho¹ch to¸n kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty dîc lµ kinh doanh vµ ph©n phèi nh÷ng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc y tÕ nh thuèc t©n dîc. cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi nguån vèn vµ lêi l·i cña c«ng ty. nguyªn phô liÖu.Thu mua dîc liÖu. dông cô y tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho toµn tuyÕn tØnh. . +Phèi hîp víi tr¹m kiÓm nghiÖm së y tÕ trong viÖc chØ ®¹o. .

Nh vËt t s¶n xuÊt – Kü thuËt – kiÓm nghiÖm .Trëng phßng tæ chøc ®¶m nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh m« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. nhu cÇu sö dông thuèc cña c¸c trung t©m y tÕ. c¸c kho¶n chi phÝ. . gi¸ c¶ thuèc trªn thÞ trêng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. Phßng kü thuËt. bÖnh viÖn . biªn chÕ c«ng nh©n viªn chøc. n¨m . ®ãng gãp vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. nh : tiÒn l¬ng thëng. ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm ®èi víi tõng l« thuèc s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt. ngµy s¶n xuÊt. y dông cô vµ ®¸p øng kÞp nguyªn phô liÖu. . + C¸c trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh s¶n xuÊt. . dông cô trong kho theo quy chÕ vµ quy ®Þnh mçi khi cÊp ph¸t hµng ho¸ ph¶i cã sæ lu ghi râ sè lîng. s¶n xuÊt mua hµng trao ®æi thuèc men. c¸c hiÖu thuèc. vÖ sinh. + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu : Cã nhiÖm vô cïng víi ban gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ hoach thu mua. y cô. pha chÕ . quý . c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c cuéc häp cña c«ng ty. + Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ hoµn thµnh kho¶n doanh thu trong th¸ng. + C¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty lµ nh÷ng ngêi chÞu quyÒn ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp cã liªn quan. Cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶.Phßng kÕ to¸n: Bao gåm kÕ to¸n trëng. mÆt hµng. c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt . . + Thñ kho : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n.Phã gi¸m ®èc : Phô tr¸ch kinh doanh – cã nhiÖm vô dù trï hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc kinh doanh thuèc c¸c dông cô y tÕ vµ ph©n phèi thuèc ®Õn tõng ®¬n vÞ. KiÓm nghiÖm ph¶i chÞu phô tr¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t mäi kh©u nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty.Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt. + Qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ theo dâi trùc tiÕp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n hîp lý. thñ quü vµ c¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty.chÕ biÕn c¸c d¹ng thuèc. ®¶m b¶o an toµn khi hµng xuÊt ra khái xëng.. qu¶n lý cÊp ho¸ chÊt. s¶n xuÊt nhÊt lµ vÒ mÆt chÊt lîng.

Kh«ng ®Ó ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho .Kho xuÊt hµng ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ thñ tôc ®èi chiÕu chÝnh x¸c míi xuÊt hµng ra khái kho .Thñ kho cã tr×nh ®é Dîc t¸ trë nªn cã søc khoÎ cÇn thiÕt . §èi víi kho thuèc : * §èi víi thñ kho : . .C¸c tæ ®iÒu cã quÇy thuèc Nam – B¾c riªng tæ trung t©m gÇn bÖnh viÖn cã thªm quÇy b¸n y dông cô phôc vô cho bÖnh nh©n . tuÇn . .Qu¶n lÝ chuyªn m«n Dîc chia lµm 3 tæ : . cao r¸o ®Ó quan s¸t .Thêng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ . qu¶n lý. . HiÖu thuèc cña c«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc cã nhiÖm vô tæ chøc. + Tæ kiÓm nghiÖm 5. thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp vËn chuyÓn vµ b¶o vÖ . HÖ thèng kho . . th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. vÖ sinh kho s¹ch sÏ .+ Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ chØ ®îc xuÊt ra khái quü khi cã trøng tõ ®Çy ®ñ hîp lÖ hµng ngµy. . . vµ b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc phôc vô nh©n d©n vµ ®¶m b¶o doanh sè kho¸n cña c«ng ty .Tæ chøc biªn chÕ cña hiÖu thuèc gåm 25 c¸n bé : Trong ®ã : + DS§H 3 ®ång chÝ + Trung häc 5 ®ång chÝ + S¬ cÊp 14 ®ång chÝ + Chñ nhiÖm ( lµ n÷ ) DS§H . + Tæ b¶o long . . ®¶m b¶o ph©n phèi thu mua . kh«ng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm . ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng thuèc . a.Trëng kho lµ DS§H . + Tæ trung t©m .Kho kh« r¸o . cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o tèt c«ng viÖc ®îc giao. xÕp gän gµng . chèng Èm mèc . 3 . 2. tho¸ng . .

+ Chèng Èm mèc . thñ tôc ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt nhËp hîp lÖ . khi ra vÒ ph¶i kiÓm tra t¾t qu¹t .Phôc tïng mäi quy ®Þnh chung díi sù híng dÉn cña thñ kho kh«ng tù ý ®i l¹i trong kho . gi¶i quyÕt trêng hîp thËt cÇn thiÕt . ra khái kho ph¶i kho¸ nÕu cã giÊu hiÖu kh¶ nghi th× ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o . ch×a kho¸ ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh .Khi thñ kho ®i v¾ng . .Ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é 3 kiÓm tra . + Chèng nhÇm lÉn h hao .Kh«ng tù ý cho vay mîn . thñ kho kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm .Kh¸ch hµng giao nhËn hµng ph¶i ®Çy ®ñ . .. chÞu . . * Khi thuèc cã biÖt dîc míi ®a vÒ thñ kho ph¶i nhËn thùc ®Ó tr¸nh nhÇn lÉn thêng theo c¸c bíc sau : .ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong quy chÕ trøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong chuyªn m«n . t¾t ®Ìn ®iÖn .Bíc 1 : Thuèc g× ( xem thµnh phÇn ).B¸n thuèc t¹i x· phêng ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña UBND x· phêng . ®æi l¹i khi ra khái kho thiÕu hôt .Khi gÆp khã kh¨n víng m¾c víi thñ kho ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o gi¶i quyÕt .Bíc 3 : D¹ng thuèc . göi hµng ho¸ t trang vµ kho ph¶i c¶nh gi¸c tù kiÓm tra . chuét c¾n . * XuÊt kho : .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . . * §èi víi kh¸c hµng : . . . . . gi¸n b¨ng ®¶m b¶o ë cña . . .Bíc 2 : Thuèc níc nµo s¶n xuÊt . . * ChÕ ®é b¶o qu¶n thuèc trong kho vµ y cô y tÕ .XuÊt thuèc cho c¸c ®èi tù¬ng theo ®óng lÞch cña phßng nghiÖp vô ®· duyÖt cã ch÷ lý l·nh ®¹o . 3 ®èi chiÕu .Hµng ho¸ giao nhËp t¹i kho kh«ng ®æi ®i . häp héi ®ång thay thÕ ®óng quy ®Þnh .

Nguyªn t¾c chung . + Tõng lo¹i thuèc ph¶i bäc trong chai trong giÊy ®en . dông cô ph¶i ®îc kiÓm so¸t .ho¸ chÊt. + Kho thuèc ph¶i s¹ch sÏ bè trÝ n¬i giao nhËn riªng .. chuét nÕu cã ph¶i t×m c¸ch tiªu diÖt . . lä mµu thÝch hîp hoÆc + Thuèc . cã bao b× ®ãng gãi . n¬i lµm viÖc . + Kho thuèc ph¶i cã nhiÖt kÕ .Bíc 4 : T¸c dông c«ng dông ch÷a bÖnh . + Kho chøa thuèc ph¶i dïng mµu ®en hoÆc ®ãng gi¸n cöa . kh«ng ®Ó n¬i cã mät . dîc liÖu bÞ ¸nh s¸ng ph¸ huû lµm h háng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ¸nh s¸ng . Èm mèc trong kho thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p chèng nãng Èm kÞp thêi . kiÓm nghiÖm khi nhËp xuÊt ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra chÊt lîng vµ theo ®óng h¹n dïng . chèng chØ ®Þnh . + Sö dông c¸c chÊt hót Èm cÇn thiÕt . + Ph¶i tr¸nh t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lµ c¸c thuèc . II. + Cã chÕ ®é vÖ sinh khu vùc kho . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . . +¸p dông ph¬ng ph¸p th«ng h¬i tho¸ng giã b»ng m¸y hót Èm . + Cã n¬i riªng ®Ó sö lÝ hµng . y cô ph¶i cã bao b× ®ãng gãi . + Thuèc . 1. m¸y ®iÒu hßa . c¸ch b¶o qu¶n thuèc – ho¸ chÊt – dông cô y tÕ . a.Ph¶i theo dâi nhiÖt ®é . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . Èm kÕ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ ghi chÐp sè liÖu hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch phãng chèng nãng Èm kÞp thêi . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n . ho¸ chÊt . . ho¸ chÊt .Bíc 5 : Thuèc cßn hiÖu lùc hay kh«ng . bao b× ®ãng gãi ph¶i s¹ch sÏ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc vËn chuyÓn . mät . mèi . + Bao b× ®ãng gãi quy ®Þnh thuèc ®éc ph¶i ®óng quy ®Þnh thuèc ®éc . + CÊm mang thøc ¨n vµo kho .

muçi ) vµ hãa nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ë kho riªng xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . . ®æi mµu huúnh quang vÈn ®ôc víi c¸c thuèc trªn . . ng¨n riªng hoÆc khu vùc t¸ch biÖt riªng víi thuèc dïng cho ngêi . nguån g©y löa gÇn kho chøa ho¸ chÊt dÔ ch¸y ph¶i cã biÓn “ CÊm löa “ mµu ®á viÒn tr¾ng. giao nhËn ®ãng gãi ph¶i chÊp hµnh nh quy chÕ thuèc ®éc . thuèc cÇn híng dÉn b¶o qu¶n ph¶i cã thªm nh·n hiÖu híng dÉn kÌm theo . * B¶o qu¶n ®Æc biÖt ( ho¸ chÊt ®éc .Ph¶i dïng hÖ thèng ®Þa ngÇm cÇu ch× c«ng t¾c ®Ó phÝa ngoµi kho . . . . nót kÝn .Bao b× ®ãng gãi ph¶i thËt ®¶m b¶o .Dù trï mua . quy chÕ . . . . .+ Kh«ng dïng bao b× ®ãng gãi cña lo¹i thuèc nµy cho lo¹i thuèc kh¸c nhÊt lµ thuèc cã tÝnh t¬ng kÞ vµ ®éc .CÊm ®Ó chung thuèc . .Thuèc ho¸ chÊt ph¶i cã nh·n ®óng quy ®Þnh .Ho¸ chÊt ®éc dïng trong c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch ( diÖt ruåi .NÕu lîng Ýt ®Ó ë tñ riªng . mÊt phÈm chÊt ph¶i ®Ó riªng cã b¶ng ghi hµng kÐm . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n cô thÓ : * B¶o qu¶n thuèc th«ng thêng ( thuèc . si s¸p kü ®å bao gãi khi dïng kh«ng hÕt ph¶i huû .Thêng xuyªn theo dâi hiÖn tîng biÕn chÊt .Ph¶i b¶o qu¶n trong kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . . b. mÊt phÈm chÊt chê sö lý vµ sö lý theo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ph©n lo¹i chÊt lîng khi sö lý ph¶i lËp héi ®ång sö lý ®óng quy ®Þnh trong khi chê sö lý cÇn b¶o qu¶n nh thuèc tèt .Thuèc kÐm . . thuèc ®éc ). .Tr¸nh Èm mèc cho tõng viªn tr¸nh ch¶y níc cho tõng lo¹i viªn nang . ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ víi c¸c chÊt dÔ ch¸y næ kh¸c . .CÊm m¹ng löa . viªn bäc ®êng . ho¸ chÊt thêng ).Ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh theo ®óng tÝnh chÊt riªng vµ yªu cÇu cña tõng lo¹i .

1.Thuèc ®éc A – B .Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 15 – 25oC . Nguyªn t¾c s¾p xÕp . + Ho¸ chÊt ®éc . quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n . bèc xÕp . .Thuèc ho¸ chÊt y cô b«ng b¨ng ph¶i cã kho riªng vµ khu vùc riªng trong kho ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng mÆt hµng cô thÓ . * C¸c chÊt ¨n mßn : .10oC . + C¸c b×nh kh«ng còng ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kho næ . .* Thuèc ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ : . . th¸o l¾p thªm bít thay ®æi mµu s¾c b×nh vµ c¸c bé phËn kÌm theo . dÔ ch¶y níc . . thuèc g©y nghiÖn .C¸c b×nh khÝ ph¶i b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh riªng vµ chó ý c¸c ®iÓm sau : + Tr¸nh ch¹m g©y h háng b×nh . ho¸ chÊt cã yªu cÇu ®Æc biÖt . .Nh·n ph¶i cã 1 líp parafin tr¸ng ngoµi ®¶m b¶o kh«ng chÊt ¨n mßn lµm háng . + Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm . vËn chuyÓn .Khi giao lÎ ®ãng gãi . thuèc híng t©m thÇn . . .Ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc vµ nhµ ë .B¶o qu¶n riªng trong ®å bao gãi thÝch hîp vµ ph¶i theo ®óng quy c¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng .NhiÖt ®é thÝch hîp nãi chung lµ 25oC . .Ph¶i ®Ó n¬i kh« r¸o III. Nguyªn t¾c chung .§Þnh kú kiÓm tra thay thÕ chÊt hót Èm kiÓm tra ®å bao gãi . * Thuèc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®ét thÊp : .Vacxin huyÕt thanh d¹ng níc yªu cÇu 4 .Ph¶i ®¶m b¶o trong ®å bao gãi cã chÊt hót Èm kÌm theo . vËn chuyÓn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®óng phßng hé lao ®éng . a. .

kho¸ng vËt . . Nguyªn liÖu : Ho¸ chÊt : Thµnh phÈm : .Dông cô b»ng cao su ®Ó b¶o n¬i tr¸nh ¸nh s¸ng . kh«ng trång nªn nhau hoÆc ®Ó nÆng nªn lµm ch¶y dÝnh vµ biÕn d¹ng . mì . y cô ( Cao su .Ph¶i ®¶m b¶o chèng Èm . thuû tinh .Dông cô thuû tinh ®ùng trong hßm kÝn cã vËt ng¨n c¸ch giòa hai dông cô ®èi víi dông cô thuû tinh dïng ®o lêng chÝnh x¸c hoÆc mÆt kÝnh vËt kÝnh ®îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm tr¸nh ¸nh s¸ng . b«ng b¨ng . bËc gi¸ tñ thuèc ph¶i c¸ch xa têng vµ trÇn . chèng mèi mät kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc th«ng h¬i .Mçi lo¹i thuèc s¾p xÕp theo tõng d¹ng ( tiªm . kÌm khÝ ) . ho¸ chÊt . .. thêi gian s¶n suÊt . kho¸ng vËt .B.Dîc liÖu s¾p xÕp theo nguån gèc .Dîc liÖu cã nguån gèc ®éng vËt . dîc liÖu .Thuèc . . . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn th«ng thêng . bét . y cô s¾p xÕp trong kho theo yªu cÇu sau : DÔ thÊy .§èi víi dông cô b»ng kim lo¹i ph¶i gi÷ nguyªn vazelin ®Ó ng¨n c¸ch oxy kh«ng khÝ hoÆc ®Ó b¶o qu¶n trong tói linong tr¸nh han rØ . viªn . .ThuËn tiÖn cho kiÓm tra . + Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm + Thuèc ho¸ chÊt cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp . l« s¶n xuÊt . tõng lo¹i ph¶i s¾p xÕp theo h¹n dïng . . . Nguyªn t¾c s¾p xÕp cô thÓ . . thùc vËt .+ Thuèc ho¸ chÊt ¨n mßn . tho¸ng giã . b. C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n .. dÔ t×m . vËn chuyÓn .. . ®éng vËt . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng . cÊp ph¸t . ®¶m b¶o ch¾c ch¾n an toµn lao ®éng .níc .Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t hîp lý . dÔ lÊy .) mçi lo¹i s¾p thÕp theo thø tù A. c.C¸c dông cô khi nhËn vÒ ®îc kiÓm tra vµ ®Ó nguyªn ®å bao gãi ®Ó vµo kho ë khu vùc m¸t tr¸nh ¸nh s¸ng thÝch hîp . . . thùc vËt .B«ng b¨ng . Ph¶i s¾p xÕp hµng tiÖn kÖ .C hoÆc theo m· .

. Iv. chuét c¾n . khi lÊy hoÆc khi chuyÓn ph¶i nhÑ nhµng tr¸nh nøt vì . + Chèng ch¸y næ + Chèng ®Ó qu¸ h¹n dïng . kh«ng ®ù¬c xÕp trång nªn nhau vµ tr¸nh vËt nÆng ®Ì nªn trªn .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc VÜnh Phó CT héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban Ph©n xëng s¶n xuÊt Ph©n xëng thuèc Tæ pha chÕ Tæ thµn h Phßng kinh tÕ Ph©n x­ ëng thuèc n­ íc Tæ pha chÕ Phßng KHTV HiÖu thuèc VÜnh Phó Tæ thµn h phÇ n Phßng KHKD Phßn g KHTC Phßn g kho 4 hiÖu thuèc 1 phong kh¸m Phßng kh¸m §«ng y HiÖu thuèc ViÖt Tr× HiÖu thuèc ThÞ x· Phó Thä .vµ ®Ó n¬i kh« r¸o .C¸c thuèc hÕt h¹n . + Chèng Èm mèc . ph¶i th«ng b¸o ®Ó cã híng gi¶i quyÕt . + Chèng nhÇm lÉn h hao . .

sæ s¸ch qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban . .râ rµng . HÖ thèng hå s¬ .V . ph¶i ®îc ®¸nh sè trang .C«ng ty Dîc cã sæ xuÊt nhËp thuèc ®éc A – B ghi chÐp ®Çy ®ñ . chÕ ®é nh·n thùc hiÖn ®óng quy chÕ . ®ãng dÊu gi¸p lai vµ ch÷ ký cña gi¸m ®èc . ®îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ ®Ñp vµ ®óng quy ®Þnh 1. MÉu sè 1 : .

.th¸ng ...n¨m .........n¨m ...........................................................................................th¸ng ...§Þa chØ :Sè 5 L¸ng H¹ ..... ngêi lËp dù trï thñ trëng ®¬n vÞ ngêi duyÖt dù trï tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký 2.........................§¬n vÞ : Chi nh¸nh C«ng ty TNHH S«ng NhuÖ ........... PhÇn b¸o c¸o n¨m tríc NhËp Tæng trong Tæng sè n¨m sè xuÊt n¨m Duy Öt dù trï STT Tªn thuèc .... Ngµy ..........C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc ViÖt Tr× Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Dù trï mua thuèc g©y nghiÖn Th¸ng 8 n¨m 2007 KÝnh göi :....................... ST T Tªn hµng §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ % CK ChiÕt khÊu Thµnh tiÒn .. nhËn ®Þnh hµm lîng §¬ n vÞ SL tån n¨m tríc Tå n kh o Dù trï Ghi chó 1 Mophin hychat « 111 200 311 268 42 400 Mét kho¶n :.th¸ng...................................................................... MÉu sè 2 : ......... PhiÕu giao hµng Ngµy ..... Ngµy ..............th¸ng ..............n¨m ..... Ngµy .n¨m ..... 531/8 – 5 Sè Kh¸ch hµng : Ph¹m Ngäc ¸nh C«ng ty CPD VÜnh Phó . .........

....... Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n 4...... Thñ trëng ®¬n vÞ ngêi nhËn hµng ngêi giao hµng thñ kho 3........ MÉu sè 3 : C«ng ty CPD VÜnh Phó Trang sè 1 §¬n vÞ tÝnh ThÎ kho Tªn vËt liÖu ( S¶n phÈm hµng ho¸ ) Quy c¸ch chÊt lîng :........... nhËn ®Þnh hµm lîng Sè lîng tån kho quý tríc chuyÓn sang Sè lîng nhËp trong quý ..... n¨m Sè lîng xuÊt trong quý trong n¨m Tªn kho cuèi k× Gh i ch ó STT §V Tæn g sè Sè lîng h h¹i ...KHVN §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- B¸o c¸o sö dông thuèc híng t©m thÇn ( B¸o c¸o quý vµ c¶ n¨m ) KÝnh göi : C«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó Tªn thuèc..................................... MÉu 4 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc VÜnh phó Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè :..1 Vitaplex 500ml Chai 36000 23100 300% 249480 813600 Tæng céng : 249480 813600 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷ :......................................................

................h×nh thøc ............. Xeri: AA/2004 T §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Dîc phÈm TW 1 MSI : S tk : 710 A................................................................. n¨m......... Sè TK:.............................................................................................................................th¸ng ..... §Þa chØ :.....................n¨m ................................... ....Ngµy .........th¸ng...055M §¬n vÞ C Cuén Sè lîng 1 4500 §¬n gi¸ 2 248 Thµnh tiÒn 3=1+2 1291500 M· ho¸ D B 010 Liªn 2 : Giao cho kh¸ch ........FA X.............OO 602 Sè giao dÞch 1 NHCT :VN Kho xuÊt :...................... MÉu sè 5 : §îc phÐp sö dông theo CV sè 908 CT – A Ngµy 4/4/2003 cña chi côc thuÕ TP Hµ Néi Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C«ng ty : Dîc phÈm TW 1 hµng Ngµy ....... Thñ kho ®¬n vÞ phßng kÕ KHVN thñ trëng 5.. Giao hµng:....................M· sè T: 2700278886..........®iÖn tho¹i ........................................................M· KH....§Þa chØ ............................................................................................................................................. Hä tªn ngêi mua hµng:............................ §¬n vÞ : C TY CPD VÜnh Phó:....................... STT A 1 Tªn hµng ho¸ B B¨ng cuén 254 x 0..........................

.............. Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :............... nhËp thuèc ®éc ë c«ng ty cæ phÇn dîc VÜnh Phó..2 3 Koldyum Hung Momaxitrol 3....M Éu 6: Sæ ghi chÐp xuÊt ..................................600 680 000 109................................. Tªn thuèc:................................5g Viªn Hép 1000 30 680 36............... Hä tªn ®Þa chØ Ngµy th¸ng thÇy thuèc sè chøng tõ Hä tªn ®Þa NhËp XuÊt tån chØ ngêi bÖnh Ghi chó Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng...................................800 K 092 M 038 ThuÕ xuÊt GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n :....................................................®¬n vÞ:.. Ngêi mua hµng Ngêi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng Céng tiÒn hµng : 582455 TiÒn thuÕ GTGT (Ký ®ãng dÊu) 6.............. ..............................

§Þa chØ :. th¸ng................ khi s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®ßi hái kü n¨ng chuyªn m«n .... c¸c dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc ...... c¸c c¬ quan..3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng ) DS/ 99-B Ngµy... c¸ch ghi chÐp l¹i mét sè lo¹i sæ s¸ch ............ biÕt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc .......... biÕt ®îc c¸ch b¶o qu¶n thuèc . N0.. kÕt hîp víi lý thuyÕt ®· ®îc häc qua thùc tÕ em ®· biÕt ®îc rÊt nhiÒu nh : quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc ........................ Ho¸ ®¬n ( GTGT).n¨m...em ®· thu nhËp ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ trong viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n . c¸c ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ mËu dÞch viªn t¹i hiÖu thuèc ........ TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng ®¬n gi¸ M·u Sè tµi M· Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng : Thñ trëng ®¬n vÞ ThuÕ xuÊt GTGT % ( Ký tªn ®ãng dÊu) Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng tiÒn thanh to¸n KÕ to¸n trëng PhÇn KÕt LuËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó ®îc sù gióp ®ì cña nhµ trêng ...... sè 01 GTGT........ cña thÇy c« gi¸o ................... sè:.... Qua lÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty phÇn Dîc VÜnh Phó em ®· ®îc cä s¸t víi thùc tÕ ®Ó .......... ®¬n vÞ mua thuèc t¹i cöa hµng).......(Sö dông cho kh¸ch hµng mua bu«n......... kho¶n :................................ §¬n vÞ b¸n hµng:.....

phÇn nµo biÕt ®îc mét sè ph¬ng thøc phôc vô cho ngµnh Dîc mµ em ®ang häc.Trong thêi gian em vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty.em mong r»ng cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó phôc vô vµ t vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi. ®Ó sau nµy ra trêng. em ®· ®îc c¸c anh c¸c chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty. em cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc tõ lý thuyÕt thÇy c« gi¸o ®· truyÒn l¹i vµ nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty. c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. c¸c anh c¸c chÞ trùc tiÕp híng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NhuÇn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful