Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . -----***-----

Môc tiªu néi dung kÕ ho¹ch . Thùc tËp tèt nghiÖp .
I . môc tiªu .

Sau khi thùc tËp häc sinh cã kh¶ n¨ng : 1. M« t¶ ®îc chøc n¨ng , nhiÖm vô , tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa Dîc bÖnh viÖn , hiÖu thuèc , c«ng ty Dîc . 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ngêi Dîc sü trung häc . 3. Lµm ®îc c¸c kü thuËt ®· häc trong ch¬ng tr×nh Dîc sÜ trung häc t¹i c¬ së thùc tËp díi sù gi¸m s¸t cña ®¬n vÞ n¬i thùc tËp . 4. Thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp , truyÒn th«ng , t vÊn , gi¸o dôc søc khoÎ vµ sö dông thuèc an toµn , hîp lý .
II. néi dung thùc tËp .
1. T¹i khoa Dîc bÖnh viÖn .

- M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña khoa Dîc bÖnh viÖn . - Thùc tËp c¸c kh©u c«ng t¸c trong khoa Dîc . + Thèng kª , kÕ to¸n . + S¾p xÕp b¶o qu¶n . + CÊp ph¸t . - Tæ chøc qu¶n lý chuyªn m«n vÒ Dîc trong bÖnh viÖn . 2. T¹i c«ng ty Dîc . - T×m hiÓu tæ chøc c¸c ph©n xëng , phßng ban cña c¬ c¬ së s¶n xuÊt . - T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp , bè trÝ nhµ xëng vµ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt . - KiÕn tËp c¸c c«ng ®o¹n trong pha chÕ s¶n xuÊt mét sè d¹ng thuèc ( NÕu cã thÓ ®îc ). Quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn .

.Su tÇm 20 nh·n thuèc .B¶o qu¶n thuèc .S¾p xÕp b¶o qu¶n . chÝnh phô ) . Trùc thuéc së y tÕ qu¶n lý. . T¹i hiÖu thuèc . .ChÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ t¹i hiÖu thuèc . I. dîc liÖu ®îc phÐp kinh doanh t¹i hiÖu thuèc .C¸c phßng ban trùc thuéc : +Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu + HÖ thèng kho ( thñ kho .C¸ch lËp sæ . . chøc n¨ng nhiÖm vô cña hiÖu thuèc ..Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ DS§H phô tr¸ch chung. .T×m hiÓu vµ hÖ thèng hå s¬ .Tæ chøc cña c«ng ty gåm cã . ghi chÐp cô thÓ 200 l¹i thuèc. Thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc vÜnh phó .M« h×nh tæ chøc . + Mét phã gi¸m ®èc lµ DS§H phô tr¸ch kh©u kinh doanh . 1.Thêi gian thùc tËp : 2 tuÇn .Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 3. .9 – 2007. sæ s¸ch qu¶n lÝ t¹i c¸c phßng ban .T×m hiÓu .Danh s¸ch thuèc . . c«ng ty vµ hiÖu thuèc lµ 1 ®¬n vÞ kinh doanh . + Mét phã gi¸m ®èc DS§H phô tr¸ch s¶n xuÊt .Tõ ngµy 3 – 9 – 2007 ®Õn ngµy 18. ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. . ho¸ chÊt vµ sö dông cô y tÕ . ho¸ chÊt . . . ghi chÐp c¸c lo¹i sæ biÓu mÉu .Thùc tËp giíi thiÖu hìng dÉn sö dông thuèc .

dông cô y tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho toµn tuyÕn tØnh.§ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng thuèc trong ®Þa bµn tØnh b»ng c¸ch. ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ cung øng mét sè mÆt hµng thuèc kh¸c phôc vô trªn ®Þa bµn toµn tØnh. tu©n thñ theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi vµ phï hîp víi quy chÕ. qu¶n lý thuèc trªn ®Þa bµn tØnh. ph©n chia thµnh tõng tæ. + Qu¶n lý dîc ho¹ch to¸n kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n. kiÓm tra. ho¸ chÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cho c«ng ty. dîc liÖu ho¸ chÊt. . lµ tØnh miÒn nói cã u thÕ vÒ dîc liÖu. b¶o toµn ph¸t triÓn vèn nép cho ng©n s¸ch cho nhµ níc theo luËt ®Þnh.Thu mua dîc liÖu. . . . khèi hiÖu thuèc ( c«ng nh©n. gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh bé m¸y chung.Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. s¶n xuÊt. nguyªn phô liÖu. quÇy thuèc cña c¬ quan. chÕ ®é ®· ban hµnh. + Cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc men y cô cho c¸c trung t©m bÖnh viÖn theo c¸c hîp ®ång ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. c«ng ty ®· cã mét phßng kh¸m vÒ ®«ng y. . cho lªn c¸c mÆt hµng trong c«ng ty chñ yÕu lµ ®«ng y. +Phèi hîp víi tr¹m kiÓm nghiÖm së y tÕ trong viÖc chØ ®¹o. + NhiÖm vô cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty.Tham gia vµo m¹ng líi mua b¸n. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng.+ Ban qu¶n ®èc ph©n xëng . mçi tæ cã nhiÖm vô riªng ). c¸c bÖnh viÖn vµ nhu cÇu sö dông thuèc cña nh©n d©n trong toµn tØnh ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý t nh©n. chao ®æi hµng ho¸ thuèc lÜnh vùc y tÕ víi c¸c c«ng ty vµ c¬ së trong níc. . m¹ng líi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cho c¸c hiÖu thuèc.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty dîc lµ kinh doanh vµ ph©n phèi nh÷ng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc y tÕ nh thuèc t©n dîc. cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi nguån vèn vµ lêi l·i cña c«ng ty.

y dông cô vµ ®¸p øng kÞp nguyªn phô liÖu. + Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ hoµn thµnh kho¶n doanh thu trong th¸ng. s¶n xuÊt mua hµng trao ®æi thuèc men. . c¸c kho¶n chi phÝ. nhu cÇu sö dông thuèc cña c¸c trung t©m y tÕ. thñ quü vµ c¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. KiÓm nghiÖm ph¶i chÞu phô tr¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t mäi kh©u nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty. . ®¶m b¶o an toµn khi hµng xuÊt ra khái xëng.Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt. bÖnh viÖn . mÆt hµng. vÖ sinh. pha chÕ . + Thñ kho : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n. + C¸c trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh s¶n xuÊt. dông cô trong kho theo quy chÕ vµ quy ®Þnh mçi khi cÊp ph¸t hµng ho¸ ph¶i cã sæ lu ghi râ sè lîng.chÕ biÕn c¸c d¹ng thuèc. Phßng kü thuËt. qu¶n lý cÊp ho¸ chÊt. nh : tiÒn l¬ng thëng. y cô. Cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. quý . .Phã gi¸m ®èc : Phô tr¸ch kinh doanh – cã nhiÖm vô dù trï hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc kinh doanh thuèc c¸c dông cô y tÕ vµ ph©n phèi thuèc ®Õn tõng ®¬n vÞ. ®ãng gãp vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt . n¨m .Phßng kÕ to¸n: Bao gåm kÕ to¸n trëng. c¸c hiÖu thuèc. . + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu : Cã nhiÖm vô cïng víi ban gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ hoach thu mua. biªn chÕ c«ng nh©n viªn chøc. gi¸ c¶ thuèc trªn thÞ trêng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. + C¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty lµ nh÷ng ngêi chÞu quyÒn ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp cã liªn quan. ngµy s¶n xuÊt. Nh vËt t s¶n xuÊt – Kü thuËt – kiÓm nghiÖm . s¶n xuÊt nhÊt lµ vÒ mÆt chÊt lîng. + Qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ theo dâi trùc tiÕp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n hîp lý. ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm ®èi víi tõng l« thuèc s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt.Trëng phßng tæ chøc ®¶m nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh m« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty.. c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c cuéc häp cña c«ng ty.

tuÇn . cao r¸o ®Ó quan s¸t . §èi víi kho thuèc : * §èi víi thñ kho : . . HÖ thèng kho . + Tæ kiÓm nghiÖm 5. xÕp gän gµng . + Tæ trung t©m . . . ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng thuèc . .Thñ kho cã tr×nh ®é Dîc t¸ trë nªn cã søc khoÎ cÇn thiÕt . tho¸ng .Kho xuÊt hµng ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ thñ tôc ®èi chiÕu chÝnh x¸c míi xuÊt hµng ra khái kho . vÖ sinh kho s¹ch sÏ .+ Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ chØ ®îc xuÊt ra khái quü khi cã trøng tõ ®Çy ®ñ hîp lÖ hµng ngµy.Qu¶n lÝ chuyªn m«n Dîc chia lµm 3 tæ : .Thêng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ .Tæ chøc biªn chÕ cña hiÖu thuèc gåm 25 c¸n bé : Trong ®ã : + DS§H 3 ®ång chÝ + Trung häc 5 ®ång chÝ + S¬ cÊp 14 ®ång chÝ + Chñ nhiÖm ( lµ n÷ ) DS§H . qu¶n lý.Trëng kho lµ DS§H . . chèng Èm mèc . ®¶m b¶o ph©n phèi thu mua . + Tæ b¶o long . . . thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp vËn chuyÓn vµ b¶o vÖ . 3 . th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. HiÖu thuèc cña c«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc cã nhiÖm vô tæ chøc. . cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o tèt c«ng viÖc ®îc giao.Kh«ng ®Ó ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho .C¸c tæ ®iÒu cã quÇy thuèc Nam – B¾c riªng tæ trung t©m gÇn bÖnh viÖn cã thªm quÇy b¸n y dông cô phôc vô cho bÖnh nh©n .Kho kh« r¸o . 2. a. vµ b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc phôc vô nh©n d©n vµ ®¶m b¶o doanh sè kho¸n cña c«ng ty . kh«ng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm .

®æi l¹i khi ra khái kho thiÕu hôt . ch×a kho¸ ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh . khi ra vÒ ph¶i kiÓm tra t¾t qu¹t . . * ChÕ ®é b¶o qu¶n thuèc trong kho vµ y cô y tÕ .B¸n thuèc t¹i x· phêng ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña UBND x· phêng .Phôc tïng mäi quy ®Þnh chung díi sù híng dÉn cña thñ kho kh«ng tù ý ®i l¹i trong kho . . gi¶i quyÕt trêng hîp thËt cÇn thiÕt ..Ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é 3 kiÓm tra .Kh¸ch hµng giao nhËn hµng ph¶i ®Çy ®ñ . * §èi víi kh¸c hµng : . . . + Chèng nhÇm lÉn h hao . . ra khái kho ph¶i kho¸ nÕu cã giÊu hiÖu kh¶ nghi th× ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o .Bíc 2 : Thuèc níc nµo s¶n xuÊt .Khi thñ kho ®i v¾ng .Kh«ng tù ý cho vay mîn .Khi gÆp khã kh¨n víng m¾c víi thñ kho ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o gi¶i quyÕt . * XuÊt kho : . 3 ®èi chiÕu . thñ kho kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm . göi hµng ho¸ t trang vµ kho ph¶i c¶nh gi¸c tù kiÓm tra . gi¸n b¨ng ®¶m b¶o ë cña . + Chèng Èm mèc .ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong quy chÕ trøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong chuyªn m«n . chuét c¾n .Bíc 1 : Thuèc g× ( xem thµnh phÇn ). * Khi thuèc cã biÖt dîc míi ®a vÒ thñ kho ph¶i nhËn thùc ®Ó tr¸nh nhÇn lÉn thêng theo c¸c bíc sau : . .XuÊt thuèc cho c¸c ®èi tù¬ng theo ®óng lÞch cña phßng nghiÖp vô ®· duyÖt cã ch÷ lý l·nh ®¹o . .Bíc 3 : D¹ng thuèc .Hµng ho¸ giao nhËp t¹i kho kh«ng ®æi ®i . häp héi ®ång thay thÕ ®óng quy ®Þnh . . thñ tôc ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt nhËp hîp lÖ . chÞu .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . . t¾t ®Ìn ®iÖn . . .

. dîc liÖu bÞ ¸nh s¸ng ph¸ huû lµm h háng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ¸nh s¸ng . a. y cô ph¶i cã bao b× ®ãng gãi . 1.. bao b× ®ãng gãi ph¶i s¹ch sÏ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc vËn chuyÓn .Bíc 4 : T¸c dông c«ng dông ch÷a bÖnh . mèi . Èm mèc trong kho thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p chèng nãng Èm kÞp thêi . c¸ch b¶o qu¶n thuèc – ho¸ chÊt – dông cô y tÕ . + Cã chÕ ®é vÖ sinh khu vùc kho . cã bao b× ®ãng gãi . + Tõng lo¹i thuèc ph¶i bäc trong chai trong giÊy ®en .Bíc 5 : Thuèc cßn hiÖu lùc hay kh«ng . m¸y ®iÒu hßa . n¬i lµm viÖc . kh«ng ®Ó n¬i cã mät . + Thuèc . +¸p dông ph¬ng ph¸p th«ng h¬i tho¸ng giã b»ng m¸y hót Èm . + Ph¶i tr¸nh t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lµ c¸c thuèc . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . ho¸ chÊt .Ph¶i theo dâi nhiÖt ®é . + Kho chøa thuèc ph¶i dïng mµu ®en hoÆc ®ãng gi¸n cöa . ho¸ chÊt . chèng chØ ®Þnh . . + Bao b× ®ãng gãi quy ®Þnh thuèc ®éc ph¶i ®óng quy ®Þnh thuèc ®éc .ho¸ chÊt. + Kho thuèc ph¶i cã nhiÖt kÕ . Nguyªn t¾c chung . + Cã n¬i riªng ®Ó sö lÝ hµng . . dông cô ph¶i ®îc kiÓm so¸t . + CÊm mang thøc ¨n vµo kho . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n . + Sö dông c¸c chÊt hót Èm cÇn thiÕt . chuét nÕu cã ph¶i t×m c¸ch tiªu diÖt . kiÓm nghiÖm khi nhËp xuÊt ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra chÊt lîng vµ theo ®óng h¹n dïng . mät . Èm kÕ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ ghi chÐp sè liÖu hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch phãng chèng nãng Èm kÞp thêi . + Kho thuèc ph¶i s¹ch sÏ bè trÝ n¬i giao nhËn riªng . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . II. lä mµu thÝch hîp hoÆc + Thuèc .

. . viªn bäc ®êng .CÊm ®Ó chung thuèc . . . si s¸p kü ®å bao gãi khi dïng kh«ng hÕt ph¶i huû . ho¸ chÊt thêng ). . giao nhËn ®ãng gãi ph¶i chÊp hµnh nh quy chÕ thuèc ®éc . b. mÊt phÈm chÊt ph¶i ®Ó riªng cã b¶ng ghi hµng kÐm . . ®æi mµu huúnh quang vÈn ®ôc víi c¸c thuèc trªn .Thêng xuyªn theo dâi hiÖn tîng biÕn chÊt .Thuèc kÐm .Tr¸nh Èm mèc cho tõng viªn tr¸nh ch¶y níc cho tõng lo¹i viªn nang . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n cô thÓ : * B¶o qu¶n thuèc th«ng thêng ( thuèc . . quy chÕ .Ph¶i b¶o qu¶n trong kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . . . .Ph¶i dïng hÖ thèng ®Þa ngÇm cÇu ch× c«ng t¾c ®Ó phÝa ngoµi kho .Ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh theo ®óng tÝnh chÊt riªng vµ yªu cÇu cña tõng lo¹i .Thuèc ho¸ chÊt ph¶i cã nh·n ®óng quy ®Þnh .NÕu lîng Ýt ®Ó ë tñ riªng .Ho¸ chÊt ®éc dïng trong c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch ( diÖt ruåi . . nguån g©y löa gÇn kho chøa ho¸ chÊt dÔ ch¸y ph¶i cã biÓn “ CÊm löa “ mµu ®á viÒn tr¾ng. muçi ) vµ hãa nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ë kho riªng xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . mÊt phÈm chÊt chê sö lý vµ sö lý theo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ph©n lo¹i chÊt lîng khi sö lý ph¶i lËp héi ®ång sö lý ®óng quy ®Þnh trong khi chê sö lý cÇn b¶o qu¶n nh thuèc tèt .CÊm m¹ng löa .Dù trï mua . nót kÝn . * B¶o qu¶n ®Æc biÖt ( ho¸ chÊt ®éc . thuèc ®éc ). . ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ víi c¸c chÊt dÔ ch¸y næ kh¸c . . ng¨n riªng hoÆc khu vùc t¸ch biÖt riªng víi thuèc dïng cho ngêi . . thuèc cÇn híng dÉn b¶o qu¶n ph¶i cã thªm nh·n hiÖu híng dÉn kÌm theo .Bao b× ®ãng gãi ph¶i thËt ®¶m b¶o .+ Kh«ng dïng bao b× ®ãng gãi cña lo¹i thuèc nµy cho lo¹i thuèc kh¸c nhÊt lµ thuèc cã tÝnh t¬ng kÞ vµ ®éc .

Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 15 – 25oC .Thuèc ®éc A – B .Vacxin huyÕt thanh d¹ng níc yªu cÇu 4 . Nguyªn t¾c chung . ho¸ chÊt cã yªu cÇu ®Æc biÖt .Thuèc ho¸ chÊt y cô b«ng b¨ng ph¶i cã kho riªng vµ khu vùc riªng trong kho ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng mÆt hµng cô thÓ . .B¶o qu¶n riªng trong ®å bao gãi thÝch hîp vµ ph¶i theo ®óng quy c¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm . a. + Ho¸ chÊt ®éc . bèc xÕp .Nh·n ph¶i cã 1 líp parafin tr¸ng ngoµi ®¶m b¶o kh«ng chÊt ¨n mßn lµm háng . .10oC .§Þnh kú kiÓm tra thay thÕ chÊt hót Èm kiÓm tra ®å bao gãi . + C¸c b×nh kh«ng còng ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kho næ . . thuèc g©y nghiÖn . 1.* Thuèc ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ : .Ph¶i ®¶m b¶o trong ®å bao gãi cã chÊt hót Èm kÌm theo . vËn chuyÓn . .NhiÖt ®é thÝch hîp nãi chung lµ 25oC . th¸o l¾p thªm bít thay ®æi mµu s¾c b×nh vµ c¸c bé phËn kÌm theo . + Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a . * C¸c chÊt ¨n mßn : .Ph¶i ®Ó n¬i kh« r¸o III. . dÔ ch¶y níc . thuèc híng t©m thÇn . . vËn chuyÓn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®óng phßng hé lao ®éng . * Thuèc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®ét thÊp : .Khi giao lÎ ®ãng gãi . Nguyªn t¾c s¾p xÕp . . . .Ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc vµ nhµ ë . quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n .C¸c b×nh khÝ ph¶i b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh riªng vµ chó ý c¸c ®iÓm sau : + Tr¸nh ch¹m g©y h háng b×nh .

C¸c dông cô khi nhËn vÒ ®îc kiÓm tra vµ ®Ó nguyªn ®å bao gãi ®Ó vµo kho ë khu vùc m¸t tr¸nh ¸nh s¸ng thÝch hîp . C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n . . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn th«ng thêng . bét . kho¸ng vËt . b«ng b¨ng . dÔ lÊy .Dông cô b»ng cao su ®Ó b¶o n¬i tr¸nh ¸nh s¸ng .Dông cô thuû tinh ®ùng trong hßm kÝn cã vËt ng¨n c¸ch giòa hai dông cô ®èi víi dông cô thuû tinh dïng ®o lêng chÝnh x¸c hoÆc mÆt kÝnh vËt kÝnh ®îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm tr¸nh ¸nh s¸ng . .Dîc liÖu s¾p xÕp theo nguån gèc ..§èi víi dông cô b»ng kim lo¹i ph¶i gi÷ nguyªn vazelin ®Ó ng¨n c¸ch oxy kh«ng khÝ hoÆc ®Ó b¶o qu¶n trong tói linong tr¸nh han rØ . chèng mèi mät kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc th«ng h¬i .níc . thùc vËt . bËc gi¸ tñ thuèc ph¶i c¸ch xa têng vµ trÇn . Nguyªn t¾c s¾p xÕp cô thÓ . .Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t hîp lý .. b.+ Thuèc ho¸ chÊt ¨n mßn . . . vËn chuyÓn . tho¸ng giã . .ThuËn tiÖn cho kiÓm tra . ®éng vËt . .Ph¶i ®¶m b¶o chèng Èm . kho¸ng vËt . mì . Nguyªn liÖu : Ho¸ chÊt : Thµnh phÈm : . l« s¶n xuÊt . viªn . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng .B«ng b¨ng . thùc vËt . . + Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm + Thuèc ho¸ chÊt cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp . kÌm khÝ ) .C hoÆc theo m· . . cÊp ph¸t .B. thuû tinh .) mçi lo¹i s¾p thÕp theo thø tù A.Mçi lo¹i thuèc s¾p xÕp theo tõng d¹ng ( tiªm . ®¶m b¶o ch¾c ch¾n an toµn lao ®éng . kh«ng trång nªn nhau hoÆc ®Ó nÆng nªn lµm ch¶y dÝnh vµ biÕn d¹ng . dîc liÖu . ho¸ chÊt . y cô ( Cao su . Ph¶i s¾p xÕp hµng tiÖn kÖ . thêi gian s¶n suÊt . . y cô s¾p xÕp trong kho theo yªu cÇu sau : DÔ thÊy . dÔ t×m .Dîc liÖu cã nguån gèc ®éng vËt . c..Thuèc . tõng lo¹i ph¶i s¾p xÕp theo h¹n dïng . .

Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc VÜnh Phó CT héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban Ph©n xëng s¶n xuÊt Ph©n xëng thuèc Tæ pha chÕ Tæ thµn h Phßng kinh tÕ Ph©n x­ ëng thuèc n­ íc Tæ pha chÕ Phßng KHTV HiÖu thuèc VÜnh Phó Tæ thµn h phÇ n Phßng KHKD Phßn g KHTC Phßn g kho 4 hiÖu thuèc 1 phong kh¸m Phßng kh¸m §«ng y HiÖu thuèc ViÖt Tr× HiÖu thuèc ThÞ x· Phó Thä . + Chèng ch¸y næ + Chèng ®Ó qu¸ h¹n dïng . Iv. ph¶i th«ng b¸o ®Ó cã híng gi¶i quyÕt . .vµ ®Ó n¬i kh« r¸o .C¸c thuèc hÕt h¹n . kh«ng ®ù¬c xÕp trång nªn nhau vµ tr¸nh vËt nÆng ®Ì nªn trªn . . khi lÊy hoÆc khi chuyÓn ph¶i nhÑ nhµng tr¸nh nøt vì . + Chèng Èm mèc . + Chèng nhÇm lÉn h hao . chuét c¾n .

®îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ ®Ñp vµ ®óng quy ®Þnh 1. sæ s¸ch qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban . chÕ ®é nh·n thùc hiÖn ®óng quy chÕ . .râ rµng . ph¶i ®îc ®¸nh sè trang . HÖ thèng hå s¬ .V .C«ng ty Dîc cã sæ xuÊt nhËp thuèc ®éc A – B ghi chÐp ®Çy ®ñ . ®ãng dÊu gi¸p lai vµ ch÷ ký cña gi¸m ®èc . MÉu sè 1 : .

.......................n¨m ......................... ngêi lËp dù trï thñ trëng ®¬n vÞ ngêi duyÖt dù trï tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký 2.......n¨m ......................th¸ng .... Ngµy ...............n¨m .§Þa chØ :Sè 5 L¸ng H¹ .............th¸ng ............................ ST T Tªn hµng §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ % CK ChiÕt khÊu Thµnh tiÒn ....n¨m ...............................§¬n vÞ : Chi nh¸nh C«ng ty TNHH S«ng NhuÖ . PhiÕu giao hµng Ngµy ........ ........ 531/8 – 5 Sè Kh¸ch hµng : Ph¹m Ngäc ¸nh C«ng ty CPD VÜnh Phó ........ PhÇn b¸o c¸o n¨m tríc NhËp Tæng trong Tæng sè n¨m sè xuÊt n¨m Duy Öt dù trï STT Tªn thuèc ..........C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc ViÖt Tr× Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Dù trï mua thuèc g©y nghiÖn Th¸ng 8 n¨m 2007 KÝnh göi :........ nhËn ®Þnh hµm lîng §¬ n vÞ SL tån n¨m tríc Tå n kh o Dù trï Ghi chó 1 Mophin hychat « 111 200 311 268 42 400 Mét kho¶n :.......................th¸ng ............ Ngµy ................................th¸ng..................... Ngµy . MÉu sè 2 : ................

....................KHVN §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- B¸o c¸o sö dông thuèc híng t©m thÇn ( B¸o c¸o quý vµ c¶ n¨m ) KÝnh göi : C«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó Tªn thuèc.......... Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n 4...................... nhËn ®Þnh hµm lîng Sè lîng tån kho quý tríc chuyÓn sang Sè lîng nhËp trong quý . n¨m Sè lîng xuÊt trong quý trong n¨m Tªn kho cuèi k× Gh i ch ó STT §V Tæn g sè Sè lîng h h¹i ..1 Vitaplex 500ml Chai 36000 23100 300% 249480 813600 Tæng céng : 249480 813600 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷ :............... Thñ trëng ®¬n vÞ ngêi nhËn hµng ngêi giao hµng thñ kho 3.................. MÉu 4 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc VÜnh phó Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè :.. MÉu sè 3 : C«ng ty CPD VÜnh Phó Trang sè 1 §¬n vÞ tÝnh ThÎ kho Tªn vËt liÖu ( S¶n phÈm hµng ho¸ ) Quy c¸ch chÊt lîng :...........................................

........................................................................ Hä tªn ngêi mua hµng:........ MÉu sè 5 : §îc phÐp sö dông theo CV sè 908 CT – A Ngµy 4/4/2003 cña chi côc thuÕ TP Hµ Néi Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C«ng ty : Dîc phÈm TW 1 hµng Ngµy ....................h×nh thøc .... Thñ kho ®¬n vÞ phßng kÕ KHVN thñ trëng 5...............th¸ng.®iÖn tho¹i ..........n¨m .........FA X....................M· KH.................................. §Þa chØ :................................................055M §¬n vÞ C Cuén Sè lîng 1 4500 §¬n gi¸ 2 248 Thµnh tiÒn 3=1+2 1291500 M· ho¸ D B 010 Liªn 2 : Giao cho kh¸ch ..... Giao hµng:................................ Sè TK:....M· sè T: 2700278886......................................................................................... Xeri: AA/2004 T §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Dîc phÈm TW 1 MSI : S tk : 710 A....................... STT A 1 Tªn hµng ho¸ B B¨ng cuén 254 x 0............................................................OO 602 Sè giao dÞch 1 NHCT :VN Kho xuÊt :......................... §¬n vÞ : C TY CPD VÜnh Phó:..............th¸ng .......§Þa chØ .....................................Ngµy .................................................. ..................... n¨m.........................................................

............ Ngêi mua hµng Ngêi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng Céng tiÒn hµng : 582455 TiÒn thuÕ GTGT (Ký ®ãng dÊu) 6..........800 K 092 M 038 ThuÕ xuÊt GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n :.........................5g Viªn Hép 1000 30 680 36.......... Hä tªn ®Þa chØ Ngµy th¸ng thÇy thuèc sè chøng tõ Hä tªn ®Þa NhËp XuÊt tån chØ ngêi bÖnh Ghi chó Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng........................... ..... Tªn thuèc:...............M Éu 6: Sæ ghi chÐp xuÊt ...................................2 3 Koldyum Hung Momaxitrol 3.................................... nhËp thuèc ®éc ë c«ng ty cæ phÇn dîc VÜnh Phó...........600 680 000 109.................................... Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :................................®¬n vÞ:............................

............(Sö dông cho kh¸ch hµng mua bu«n........ c¸c c¬ quan... biÕt ®îc c¸ch b¶o qu¶n thuèc .............. Ho¸ ®¬n ( GTGT)..... c¸c ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ mËu dÞch viªn t¹i hiÖu thuèc ... §Þa chØ :.......................3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng ) DS/ 99-B Ngµy.........n¨m. c¸ch ghi chÐp l¹i mét sè lo¹i sæ s¸ch .. N0....... biÕt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc .. Qua lÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty phÇn Dîc VÜnh Phó em ®· ®îc cä s¸t víi thùc tÕ ®Ó ...em ®· thu nhËp ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ trong viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n .... TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng ®¬n gi¸ M·u Sè tµi M· Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng : Thñ trëng ®¬n vÞ ThuÕ xuÊt GTGT % ( Ký tªn ®ãng dÊu) Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng tiÒn thanh to¸n KÕ to¸n trëng PhÇn KÕt LuËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó ®îc sù gióp ®ì cña nhµ trêng ....... ®¬n vÞ mua thuèc t¹i cöa hµng)........ cña thÇy c« gi¸o ... sè:...... th¸ng.................... khi s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®ßi hái kü n¨ng chuyªn m«n ....... kho¶n :.. kÕt hîp víi lý thuyÕt ®· ®îc häc qua thùc tÕ em ®· biÕt ®îc rÊt nhiÒu nh : quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc . sè 01 GTGT..................... §¬n vÞ b¸n hµng:... c¸c dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc ....................

Trong thêi gian em vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty.phÇn nµo biÕt ®îc mét sè ph¬ng thøc phôc vô cho ngµnh Dîc mµ em ®ang häc.em mong r»ng cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó phôc vô vµ t vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi. em cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc tõ lý thuyÕt thÇy c« gi¸o ®· truyÒn l¹i vµ nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tÕ. c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NhuÇn . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty. ®Ó sau nµy ra trêng. c¸c anh c¸c chÞ trùc tiÕp híng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu. em ®· ®îc c¸c anh c¸c chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty.