Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . -----***-----

Môc tiªu néi dung kÕ ho¹ch . Thùc tËp tèt nghiÖp .
I . môc tiªu .

Sau khi thùc tËp häc sinh cã kh¶ n¨ng : 1. M« t¶ ®îc chøc n¨ng , nhiÖm vô , tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa Dîc bÖnh viÖn , hiÖu thuèc , c«ng ty Dîc . 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ngêi Dîc sü trung häc . 3. Lµm ®îc c¸c kü thuËt ®· häc trong ch¬ng tr×nh Dîc sÜ trung häc t¹i c¬ së thùc tËp díi sù gi¸m s¸t cña ®¬n vÞ n¬i thùc tËp . 4. Thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp , truyÒn th«ng , t vÊn , gi¸o dôc søc khoÎ vµ sö dông thuèc an toµn , hîp lý .
II. néi dung thùc tËp .
1. T¹i khoa Dîc bÖnh viÖn .

- M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña khoa Dîc bÖnh viÖn . - Thùc tËp c¸c kh©u c«ng t¸c trong khoa Dîc . + Thèng kª , kÕ to¸n . + S¾p xÕp b¶o qu¶n . + CÊp ph¸t . - Tæ chøc qu¶n lý chuyªn m«n vÒ Dîc trong bÖnh viÖn . 2. T¹i c«ng ty Dîc . - T×m hiÓu tæ chøc c¸c ph©n xëng , phßng ban cña c¬ c¬ së s¶n xuÊt . - T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp , bè trÝ nhµ xëng vµ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt . - KiÕn tËp c¸c c«ng ®o¹n trong pha chÕ s¶n xuÊt mét sè d¹ng thuèc ( NÕu cã thÓ ®îc ). Quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn .

chÝnh phô ) . . Thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc vÜnh phó . ho¸ chÊt . . . . + Mét phã gi¸m ®èc lµ DS§H phô tr¸ch kh©u kinh doanh . .C¸ch lËp sæ .Thùc tËp giíi thiÖu hìng dÉn sö dông thuèc . ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp..S¾p xÕp b¶o qu¶n . . 3.Thêi gian thùc tËp : 2 tuÇn .9 – 2007. ghi chÐp c¸c lo¹i sæ biÓu mÉu . Trùc thuéc së y tÕ qu¶n lý.Danh s¸ch thuèc .C¸c phßng ban trùc thuéc : +Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu + HÖ thèng kho ( thñ kho .Tõ ngµy 3 – 9 – 2007 ®Õn ngµy 18. chøc n¨ng nhiÖm vô cña hiÖu thuèc . .B¶o qu¶n thuèc . T¹i hiÖu thuèc .T×m hiÓu vµ hÖ thèng hå s¬ .Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ DS§H phô tr¸ch chung.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty.T×m hiÓu .ChÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ t¹i hiÖu thuèc . . 1. ho¸ chÊt vµ sö dông cô y tÕ . . ghi chÐp cô thÓ 200 l¹i thuèc. .M« h×nh tæ chøc . sæ s¸ch qu¶n lÝ t¹i c¸c phßng ban . I. + Mét phã gi¸m ®èc DS§H phô tr¸ch s¶n xuÊt .Tæ chøc cña c«ng ty gåm cã . c«ng ty vµ hiÖu thuèc lµ 1 ®¬n vÞ kinh doanh .Su tÇm 20 nh·n thuèc . dîc liÖu ®îc phÐp kinh doanh t¹i hiÖu thuèc .

Thu mua dîc liÖu. kiÓm tra. + Qu¶n lý dîc ho¹ch to¸n kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n. qu¶n lý thuèc trªn ®Þa bµn tØnh. c«ng ty ®· cã mét phßng kh¸m vÒ ®«ng y. m¹ng líi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cho c¸c hiÖu thuèc. cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi nguån vèn vµ lêi l·i cña c«ng ty. +Phèi hîp víi tr¹m kiÓm nghiÖm së y tÕ trong viÖc chØ ®¹o. ho¸ chÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cho c«ng ty. b¶o toµn ph¸t triÓn vèn nép cho ng©n s¸ch cho nhµ níc theo luËt ®Þnh. + NhiÖm vô cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. . dông cô y tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho toµn tuyÕn tØnh. tu©n thñ theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi vµ phï hîp víi quy chÕ.Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty.+ Ban qu¶n ®èc ph©n xëng .§ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng thuèc trong ®Þa bµn tØnh b»ng c¸ch. nguyªn phô liÖu. quÇy thuèc cña c¬ quan. ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ cung øng mét sè mÆt hµng thuèc kh¸c phôc vô trªn ®Þa bµn toµn tØnh. . . s¶n xuÊt. .Tham gia vµo m¹ng líi mua b¸n. mçi tæ cã nhiÖm vô riªng ). c¸c bÖnh viÖn vµ nhu cÇu sö dông thuèc cña nh©n d©n trong toµn tØnh ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý t nh©n. . chao ®æi hµng ho¸ thuèc lÜnh vùc y tÕ víi c¸c c«ng ty vµ c¬ së trong níc.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty dîc lµ kinh doanh vµ ph©n phèi nh÷ng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc y tÕ nh thuèc t©n dîc. ph©n chia thµnh tõng tæ. cho lªn c¸c mÆt hµng trong c«ng ty chñ yÕu lµ ®«ng y. chÕ ®é ®· ban hµnh. khèi hiÖu thuèc ( c«ng nh©n. dîc liÖu ho¸ chÊt. + Cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc men y cô cho c¸c trung t©m bÖnh viÖn theo c¸c hîp ®ång ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. . gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh bé m¸y chung. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng. lµ tØnh miÒn nói cã u thÕ vÒ dîc liÖu.

bÖnh viÖn . vÖ sinh. + C¸c trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh s¶n xuÊt. Cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶.. + Thñ kho : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n. biªn chÕ c«ng nh©n viªn chøc. qu¶n lý cÊp ho¸ chÊt. gi¸ c¶ thuèc trªn thÞ trêng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. nh : tiÒn l¬ng thëng. ®¶m b¶o an toµn khi hµng xuÊt ra khái xëng. ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm ®èi víi tõng l« thuèc s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt. thñ quü vµ c¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c cuéc häp cña c«ng ty. n¨m . s¶n xuÊt mua hµng trao ®æi thuèc men. Nh vËt t s¶n xuÊt – Kü thuËt – kiÓm nghiÖm . nhu cÇu sö dông thuèc cña c¸c trung t©m y tÕ. c¸c hiÖu thuèc.chÕ biÕn c¸c d¹ng thuèc. ngµy s¶n xuÊt. c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt . Phßng kü thuËt. . c¸c kho¶n chi phÝ.Phã gi¸m ®èc : Phô tr¸ch kinh doanh – cã nhiÖm vô dù trï hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc kinh doanh thuèc c¸c dông cô y tÕ vµ ph©n phèi thuèc ®Õn tõng ®¬n vÞ. dông cô trong kho theo quy chÕ vµ quy ®Þnh mçi khi cÊp ph¸t hµng ho¸ ph¶i cã sæ lu ghi râ sè lîng. pha chÕ . y dông cô vµ ®¸p øng kÞp nguyªn phô liÖu. s¶n xuÊt nhÊt lµ vÒ mÆt chÊt lîng. y cô.Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt. + Qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ theo dâi trùc tiÕp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n hîp lý. KiÓm nghiÖm ph¶i chÞu phô tr¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t mäi kh©u nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty. + Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ hoµn thµnh kho¶n doanh thu trong th¸ng.Trëng phßng tæ chøc ®¶m nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh m« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu : Cã nhiÖm vô cïng víi ban gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ hoach thu mua. . ®ãng gãp vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + C¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty lµ nh÷ng ngêi chÞu quyÒn ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp cã liªn quan. quý . mÆt hµng. .Phßng kÕ to¸n: Bao gåm kÕ to¸n trëng. .

Qu¶n lÝ chuyªn m«n Dîc chia lµm 3 tæ : . .+ Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ chØ ®îc xuÊt ra khái quü khi cã trøng tõ ®Çy ®ñ hîp lÖ hµng ngµy.Kh«ng ®Ó ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho . ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng thuèc . th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o tèt c«ng viÖc ®îc giao. . vµ b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc phôc vô nh©n d©n vµ ®¶m b¶o doanh sè kho¸n cña c«ng ty . a. §èi víi kho thuèc : * §èi víi thñ kho : . chèng Èm mèc .Thñ kho cã tr×nh ®é Dîc t¸ trë nªn cã søc khoÎ cÇn thiÕt . .Tæ chøc biªn chÕ cña hiÖu thuèc gåm 25 c¸n bé : Trong ®ã : + DS§H 3 ®ång chÝ + Trung häc 5 ®ång chÝ + S¬ cÊp 14 ®ång chÝ + Chñ nhiÖm ( lµ n÷ ) DS§H . kh«ng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm . + Tæ b¶o long . . 2. + Tæ kiÓm nghiÖm 5. HÖ thèng kho . HiÖu thuèc cña c«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc cã nhiÖm vô tæ chøc. . tho¸ng . 3 . vÖ sinh kho s¹ch sÏ . cao r¸o ®Ó quan s¸t . thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp vËn chuyÓn vµ b¶o vÖ .C¸c tæ ®iÒu cã quÇy thuèc Nam – B¾c riªng tæ trung t©m gÇn bÖnh viÖn cã thªm quÇy b¸n y dông cô phôc vô cho bÖnh nh©n . + Tæ trung t©m . .Thêng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ . xÕp gän gµng . .Trëng kho lµ DS§H . . qu¶n lý. tuÇn . ®¶m b¶o ph©n phèi thu mua .Kho kh« r¸o .Kho xuÊt hµng ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ thñ tôc ®èi chiÕu chÝnh x¸c míi xuÊt hµng ra khái kho .

.Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . . .Ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é 3 kiÓm tra . .Kh«ng tù ý cho vay mîn . göi hµng ho¸ t trang vµ kho ph¶i c¶nh gi¸c tù kiÓm tra . .XuÊt thuèc cho c¸c ®èi tù¬ng theo ®óng lÞch cña phßng nghiÖp vô ®· duyÖt cã ch÷ lý l·nh ®¹o . . * XuÊt kho : .Hµng ho¸ giao nhËp t¹i kho kh«ng ®æi ®i . chÞu . thñ tôc ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt nhËp hîp lÖ .Kh¸ch hµng giao nhËn hµng ph¶i ®Çy ®ñ . + Chèng nhÇm lÉn h hao . .Bíc 3 : D¹ng thuèc .Phôc tïng mäi quy ®Þnh chung díi sù híng dÉn cña thñ kho kh«ng tù ý ®i l¹i trong kho .B¸n thuèc t¹i x· phêng ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña UBND x· phêng . * ChÕ ®é b¶o qu¶n thuèc trong kho vµ y cô y tÕ . chuét c¾n .Khi thñ kho ®i v¾ng . khi ra vÒ ph¶i kiÓm tra t¾t qu¹t .. .ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong quy chÕ trøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong chuyªn m«n .Bíc 2 : Thuèc níc nµo s¶n xuÊt . . + Chèng Èm mèc . 3 ®èi chiÕu . gi¸n b¨ng ®¶m b¶o ë cña . ra khái kho ph¶i kho¸ nÕu cã giÊu hiÖu kh¶ nghi th× ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o . . thñ kho kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm . * Khi thuèc cã biÖt dîc míi ®a vÒ thñ kho ph¶i nhËn thùc ®Ó tr¸nh nhÇn lÉn thêng theo c¸c bíc sau : . . ®æi l¹i khi ra khái kho thiÕu hôt . ch×a kho¸ ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh . häp héi ®ång thay thÕ ®óng quy ®Þnh . gi¶i quyÕt trêng hîp thËt cÇn thiÕt .Bíc 1 : Thuèc g× ( xem thµnh phÇn ).Khi gÆp khã kh¨n víng m¾c víi thñ kho ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o gi¶i quyÕt . t¾t ®Ìn ®iÖn . * §èi víi kh¸c hµng : .

chuét nÕu cã ph¶i t×m c¸ch tiªu diÖt . + Cã n¬i riªng ®Ó sö lÝ hµng . . dông cô ph¶i ®îc kiÓm so¸t . + CÊm mang thøc ¨n vµo kho . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n . 1. cã bao b× ®ãng gãi . mèi . Nguyªn t¾c chung . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . + Kho chøa thuèc ph¶i dïng mµu ®en hoÆc ®ãng gi¸n cöa .Bíc 4 : T¸c dông c«ng dông ch÷a bÖnh . Èm kÕ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ ghi chÐp sè liÖu hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch phãng chèng nãng Èm kÞp thêi . .. bao b× ®ãng gãi ph¶i s¹ch sÏ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc vËn chuyÓn . a. + Thuèc . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . n¬i lµm viÖc .Bíc 5 : Thuèc cßn hiÖu lùc hay kh«ng . Èm mèc trong kho thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p chèng nãng Èm kÞp thêi . kh«ng ®Ó n¬i cã mät . ho¸ chÊt . + Kho thuèc ph¶i cã nhiÖt kÕ . + Bao b× ®ãng gãi quy ®Þnh thuèc ®éc ph¶i ®óng quy ®Þnh thuèc ®éc . +¸p dông ph¬ng ph¸p th«ng h¬i tho¸ng giã b»ng m¸y hót Èm . + Sö dông c¸c chÊt hót Èm cÇn thiÕt . m¸y ®iÒu hßa . y cô ph¶i cã bao b× ®ãng gãi . + Ph¶i tr¸nh t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lµ c¸c thuèc . + Cã chÕ ®é vÖ sinh khu vùc kho . ho¸ chÊt .Ph¶i theo dâi nhiÖt ®é . + Kho thuèc ph¶i s¹ch sÏ bè trÝ n¬i giao nhËn riªng . mät . lä mµu thÝch hîp hoÆc + Thuèc . . II. c¸ch b¶o qu¶n thuèc – ho¸ chÊt – dông cô y tÕ . + Tõng lo¹i thuèc ph¶i bäc trong chai trong giÊy ®en . kiÓm nghiÖm khi nhËp xuÊt ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra chÊt lîng vµ theo ®óng h¹n dïng . dîc liÖu bÞ ¸nh s¸ng ph¸ huû lµm h háng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ¸nh s¸ng .ho¸ chÊt. chèng chØ ®Þnh .

. . .Tr¸nh Èm mèc cho tõng viªn tr¸nh ch¶y níc cho tõng lo¹i viªn nang . . b.CÊm ®Ó chung thuèc . .+ Kh«ng dïng bao b× ®ãng gãi cña lo¹i thuèc nµy cho lo¹i thuèc kh¸c nhÊt lµ thuèc cã tÝnh t¬ng kÞ vµ ®éc . . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n cô thÓ : * B¶o qu¶n thuèc th«ng thêng ( thuèc . ®æi mµu huúnh quang vÈn ®ôc víi c¸c thuèc trªn . ho¸ chÊt thêng ).Thêng xuyªn theo dâi hiÖn tîng biÕn chÊt . si s¸p kü ®å bao gãi khi dïng kh«ng hÕt ph¶i huû . . nót kÝn . . giao nhËn ®ãng gãi ph¶i chÊp hµnh nh quy chÕ thuèc ®éc . thuèc cÇn híng dÉn b¶o qu¶n ph¶i cã thªm nh·n hiÖu híng dÉn kÌm theo . . mÊt phÈm chÊt ph¶i ®Ó riªng cã b¶ng ghi hµng kÐm . nguån g©y löa gÇn kho chøa ho¸ chÊt dÔ ch¸y ph¶i cã biÓn “ CÊm löa “ mµu ®á viÒn tr¾ng. viªn bäc ®êng . quy chÕ . mÊt phÈm chÊt chê sö lý vµ sö lý theo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ph©n lo¹i chÊt lîng khi sö lý ph¶i lËp héi ®ång sö lý ®óng quy ®Þnh trong khi chê sö lý cÇn b¶o qu¶n nh thuèc tèt .Ho¸ chÊt ®éc dïng trong c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch ( diÖt ruåi . ng¨n riªng hoÆc khu vùc t¸ch biÖt riªng víi thuèc dïng cho ngêi . ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ víi c¸c chÊt dÔ ch¸y næ kh¸c .Dù trï mua .Thuèc kÐm . . thuèc ®éc ).Ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh theo ®óng tÝnh chÊt riªng vµ yªu cÇu cña tõng lo¹i . .CÊm m¹ng löa .Bao b× ®ãng gãi ph¶i thËt ®¶m b¶o .Ph¶i b¶o qu¶n trong kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . * B¶o qu¶n ®Æc biÖt ( ho¸ chÊt ®éc . . .Ph¶i dïng hÖ thèng ®Þa ngÇm cÇu ch× c«ng t¾c ®Ó phÝa ngoµi kho . muçi ) vµ hãa nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ë kho riªng xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë .Thuèc ho¸ chÊt ph¶i cã nh·n ®óng quy ®Þnh .NÕu lîng Ýt ®Ó ë tñ riªng . .

vËn chuyÓn . . . bèc xÕp .Ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc vµ nhµ ë . quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n .NhiÖt ®é thÝch hîp nãi chung lµ 25oC . a. + Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a . .Ph¶i ®¶m b¶o trong ®å bao gãi cã chÊt hót Èm kÌm theo . Nguyªn t¾c s¾p xÕp .Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 15 – 25oC .Thuèc ®éc A – B . . 1. . thuèc g©y nghiÖn . + C¸c b×nh kh«ng còng ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kho næ . .Nh·n ph¶i cã 1 líp parafin tr¸ng ngoµi ®¶m b¶o kh«ng chÊt ¨n mßn lµm háng . th¸o l¾p thªm bít thay ®æi mµu s¾c b×nh vµ c¸c bé phËn kÌm theo . .Khi giao lÎ ®ãng gãi . vËn chuyÓn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®óng phßng hé lao ®éng . dÔ ch¶y níc .C¸c b×nh khÝ ph¶i b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh riªng vµ chó ý c¸c ®iÓm sau : + Tr¸nh ch¹m g©y h háng b×nh . + Ho¸ chÊt ®éc .§Þnh kú kiÓm tra thay thÕ chÊt hót Èm kiÓm tra ®å bao gãi . * C¸c chÊt ¨n mßn : .* Thuèc ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ : . Nguyªn t¾c chung .Ph¶i ®Ó n¬i kh« r¸o III. ho¸ chÊt cã yªu cÇu ®Æc biÖt .Thuèc ho¸ chÊt y cô b«ng b¨ng ph¶i cã kho riªng vµ khu vùc riªng trong kho ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng mÆt hµng cô thÓ . * Thuèc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®ét thÊp : . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm .10oC . thuèc híng t©m thÇn . .Vacxin huyÕt thanh d¹ng níc yªu cÇu 4 .B¶o qu¶n riªng trong ®å bao gãi thÝch hîp vµ ph¶i theo ®óng quy c¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng . .

b«ng b¨ng .C¸c dông cô khi nhËn vÒ ®îc kiÓm tra vµ ®Ó nguyªn ®å bao gãi ®Ó vµo kho ë khu vùc m¸t tr¸nh ¸nh s¸ng thÝch hîp . thùc vËt . thùc vËt . kho¸ng vËt . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn th«ng thêng . Nguyªn liÖu : Ho¸ chÊt : Thµnh phÈm : .Dông cô b»ng cao su ®Ó b¶o n¬i tr¸nh ¸nh s¸ng . . tho¸ng giã . b.. dÔ lÊy . ®¶m b¶o ch¾c ch¾n an toµn lao ®éng . vËn chuyÓn . c.Mçi lo¹i thuèc s¾p xÕp theo tõng d¹ng ( tiªm . . bËc gi¸ tñ thuèc ph¶i c¸ch xa têng vµ trÇn . . kÌm khÝ ) . dîc liÖu .Thuèc .níc . y cô ( Cao su . bét . . chèng mèi mät kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc th«ng h¬i . cÊp ph¸t .Ph¶i ®¶m b¶o chèng Èm .Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t hîp lý . viªn . kh«ng trång nªn nhau hoÆc ®Ó nÆng nªn lµm ch¶y dÝnh vµ biÕn d¹ng . . ..B. thêi gian s¶n suÊt .Dîc liÖu cã nguån gèc ®éng vËt ..B«ng b¨ng . thuû tinh .§èi víi dông cô b»ng kim lo¹i ph¶i gi÷ nguyªn vazelin ®Ó ng¨n c¸ch oxy kh«ng khÝ hoÆc ®Ó b¶o qu¶n trong tói linong tr¸nh han rØ . . ho¸ chÊt . . . . C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n .Dông cô thuû tinh ®ùng trong hßm kÝn cã vËt ng¨n c¸ch giòa hai dông cô ®èi víi dông cô thuû tinh dïng ®o lêng chÝnh x¸c hoÆc mÆt kÝnh vËt kÝnh ®îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm tr¸nh ¸nh s¸ng . . tõng lo¹i ph¶i s¾p xÕp theo h¹n dïng . dÔ t×m .+ Thuèc ho¸ chÊt ¨n mßn .Dîc liÖu s¾p xÕp theo nguån gèc .ThuËn tiÖn cho kiÓm tra . y cô s¾p xÕp trong kho theo yªu cÇu sau : DÔ thÊy . l« s¶n xuÊt . mì . Nguyªn t¾c s¾p xÕp cô thÓ . kho¸ng vËt . ®éng vËt . Ph¶i s¾p xÕp hµng tiÖn kÖ .C hoÆc theo m· . + Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm + Thuèc ho¸ chÊt cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp .) mçi lo¹i s¾p thÕp theo thø tù A.

ph¶i th«ng b¸o ®Ó cã híng gi¶i quyÕt . khi lÊy hoÆc khi chuyÓn ph¶i nhÑ nhµng tr¸nh nøt vì . + Chèng nhÇm lÉn h hao . Iv.vµ ®Ó n¬i kh« r¸o . . + Chèng Èm mèc . chuét c¾n .C¸c thuèc hÕt h¹n . M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc VÜnh Phó CT héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban Ph©n xëng s¶n xuÊt Ph©n xëng thuèc Tæ pha chÕ Tæ thµn h Phßng kinh tÕ Ph©n x­ ëng thuèc n­ íc Tæ pha chÕ Phßng KHTV HiÖu thuèc VÜnh Phó Tæ thµn h phÇ n Phßng KHKD Phßn g KHTC Phßn g kho 4 hiÖu thuèc 1 phong kh¸m Phßng kh¸m §«ng y HiÖu thuèc ViÖt Tr× HiÖu thuèc ThÞ x· Phó Thä .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . + Chèng ch¸y næ + Chèng ®Ó qu¸ h¹n dïng . . kh«ng ®ù¬c xÕp trång nªn nhau vµ tr¸nh vËt nÆng ®Ì nªn trªn .

MÉu sè 1 : . sæ s¸ch qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban . ®ãng dÊu gi¸p lai vµ ch÷ ký cña gi¸m ®èc . HÖ thèng hå s¬ . ph¶i ®îc ®¸nh sè trang . chÕ ®é nh·n thùc hiÖn ®óng quy chÕ . .C«ng ty Dîc cã sæ xuÊt nhËp thuèc ®éc A – B ghi chÐp ®Çy ®ñ . ®îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ ®Ñp vµ ®óng quy ®Þnh 1.râ rµng .V .

..............th¸ng ..................n¨m .C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc ViÖt Tr× Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Dù trï mua thuèc g©y nghiÖn Th¸ng 8 n¨m 2007 KÝnh göi :.........................§¬n vÞ : Chi nh¸nh C«ng ty TNHH S«ng NhuÖ .......th¸ng ......................................th¸ng .......n¨m . ngêi lËp dù trï thñ trëng ®¬n vÞ ngêi duyÖt dù trï tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký 2...... Ngµy ................... nhËn ®Þnh hµm lîng §¬ n vÞ SL tån n¨m tríc Tå n kh o Dù trï Ghi chó 1 Mophin hychat « 111 200 311 268 42 400 Mét kho¶n :.............. Ngµy ......§Þa chØ :Sè 5 L¸ng H¹ ................................................... Ngµy ......n¨m .....th¸ng........ PhÇn b¸o c¸o n¨m tríc NhËp Tæng trong Tæng sè n¨m sè xuÊt n¨m Duy Öt dù trï STT Tªn thuèc ...................................... ........n¨m ....... ST T Tªn hµng §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ % CK ChiÕt khÊu Thµnh tiÒn ............... MÉu sè 2 : ............... 531/8 – 5 Sè Kh¸ch hµng : Ph¹m Ngäc ¸nh C«ng ty CPD VÜnh Phó . PhiÕu giao hµng Ngµy ...........

..... nhËn ®Þnh hµm lîng Sè lîng tån kho quý tríc chuyÓn sang Sè lîng nhËp trong quý ..............................KHVN §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- B¸o c¸o sö dông thuèc híng t©m thÇn ( B¸o c¸o quý vµ c¶ n¨m ) KÝnh göi : C«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó Tªn thuèc... Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n 4. n¨m Sè lîng xuÊt trong quý trong n¨m Tªn kho cuèi k× Gh i ch ó STT §V Tæn g sè Sè lîng h h¹i .... MÉu 4 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc VÜnh phó Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè :............................................. Thñ trëng ®¬n vÞ ngêi nhËn hµng ngêi giao hµng thñ kho 3............................1 Vitaplex 500ml Chai 36000 23100 300% 249480 813600 Tæng céng : 249480 813600 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷ :... MÉu sè 3 : C«ng ty CPD VÜnh Phó Trang sè 1 §¬n vÞ tÝnh ThÎ kho Tªn vËt liÖu ( S¶n phÈm hµng ho¸ ) Quy c¸ch chÊt lîng :..............

.......................................... §Þa chØ :..............................................................OO 602 Sè giao dÞch 1 NHCT :VN Kho xuÊt :................................ Xeri: AA/2004 T §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Dîc phÈm TW 1 MSI : S tk : 710 A.........................Ngµy .................... Sè TK:......................................M· sè T: 2700278886........................................ n¨m......... Hä tªn ngêi mua hµng:......... ............... Thñ kho ®¬n vÞ phßng kÕ KHVN thñ trëng 5................M· KH..............................................th¸ng ................ Giao hµng:........................®iÖn tho¹i ...........h×nh thøc ............... §¬n vÞ : C TY CPD VÜnh Phó:................................ STT A 1 Tªn hµng ho¸ B B¨ng cuén 254 x 0...............................FA X............................. MÉu sè 5 : §îc phÐp sö dông theo CV sè 908 CT – A Ngµy 4/4/2003 cña chi côc thuÕ TP Hµ Néi Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C«ng ty : Dîc phÈm TW 1 hµng Ngµy .....§Þa chØ ..............n¨m ............................th¸ng....................................055M §¬n vÞ C Cuén Sè lîng 1 4500 §¬n gi¸ 2 248 Thµnh tiÒn 3=1+2 1291500 M· ho¸ D B 010 Liªn 2 : Giao cho kh¸ch ......................................................................

.... Hä tªn ®Þa chØ Ngµy th¸ng thÇy thuèc sè chøng tõ Hä tªn ®Þa NhËp XuÊt tån chØ ngêi bÖnh Ghi chó Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng..........................................5g Viªn Hép 1000 30 680 36.................2 3 Koldyum Hung Momaxitrol 3.................................................M Éu 6: Sæ ghi chÐp xuÊt ............................. nhËp thuèc ®éc ë c«ng ty cæ phÇn dîc VÜnh Phó...... Tªn thuèc:................................................ Ngêi mua hµng Ngêi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng Céng tiÒn hµng : 582455 TiÒn thuÕ GTGT (Ký ®ãng dÊu) 6............................®¬n vÞ:...... Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :..................600 680 000 109.. .....800 K 092 M 038 ThuÕ xuÊt GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n :............................

. khi s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®ßi hái kü n¨ng chuyªn m«n ....3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng ) DS/ 99-B Ngµy......... c¸c c¬ quan....... TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng ®¬n gi¸ M·u Sè tµi M· Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng : Thñ trëng ®¬n vÞ ThuÕ xuÊt GTGT % ( Ký tªn ®ãng dÊu) Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng tiÒn thanh to¸n KÕ to¸n trëng PhÇn KÕt LuËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó ®îc sù gióp ®ì cña nhµ trêng .. sè:....... §Þa chØ :... Qua lÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty phÇn Dîc VÜnh Phó em ®· ®îc cä s¸t víi thùc tÕ ®Ó ....... th¸ng... c¸c ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ mËu dÞch viªn t¹i hiÖu thuèc .......... §¬n vÞ b¸n hµng:............................em ®· thu nhËp ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ trong viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n .....(Sö dông cho kh¸ch hµng mua bu«n.......... cña thÇy c« gi¸o . N0... sè 01 GTGT.. biÕt ®îc c¸ch b¶o qu¶n thuèc ........ ®¬n vÞ mua thuèc t¹i cöa hµng)..... c¸ch ghi chÐp l¹i mét sè lo¹i sæ s¸ch ........................... c¸c dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc .......... biÕt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc ................. Ho¸ ®¬n ( GTGT).. kho¶n :...... kÕt hîp víi lý thuyÕt ®· ®îc häc qua thùc tÕ em ®· biÕt ®îc rÊt nhiÒu nh : quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc ................n¨m.

em ®· ®îc c¸c anh c¸c chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty.em mong r»ng cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó phôc vô vµ t vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NhuÇn .Trong thêi gian em vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty. c¸c anh c¸c chÞ trùc tiÕp híng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu. c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty.phÇn nµo biÕt ®îc mét sè ph¬ng thøc phôc vô cho ngµnh Dîc mµ em ®ang häc. em cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc tõ lý thuyÕt thÇy c« gi¸o ®· truyÒn l¹i vµ nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tÕ. ®Ó sau nµy ra trêng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful