P. 1
Bao Cao Thuc Tap Nganh Duoc

Bao Cao Thuc Tap Nganh Duoc

|Views: 130|Likes:
Được xuất bản bởidothaipro

More info:

Published by: dothaipro on May 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . -----***-----

Môc tiªu néi dung kÕ ho¹ch . Thùc tËp tèt nghiÖp .
I . môc tiªu .

Sau khi thùc tËp häc sinh cã kh¶ n¨ng : 1. M« t¶ ®îc chøc n¨ng , nhiÖm vô , tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa Dîc bÖnh viÖn , hiÖu thuèc , c«ng ty Dîc . 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ngêi Dîc sü trung häc . 3. Lµm ®îc c¸c kü thuËt ®· häc trong ch¬ng tr×nh Dîc sÜ trung häc t¹i c¬ së thùc tËp díi sù gi¸m s¸t cña ®¬n vÞ n¬i thùc tËp . 4. Thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp , truyÒn th«ng , t vÊn , gi¸o dôc søc khoÎ vµ sö dông thuèc an toµn , hîp lý .
II. néi dung thùc tËp .
1. T¹i khoa Dîc bÖnh viÖn .

- M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña khoa Dîc bÖnh viÖn . - Thùc tËp c¸c kh©u c«ng t¸c trong khoa Dîc . + Thèng kª , kÕ to¸n . + S¾p xÕp b¶o qu¶n . + CÊp ph¸t . - Tæ chøc qu¶n lý chuyªn m«n vÒ Dîc trong bÖnh viÖn . 2. T¹i c«ng ty Dîc . - T×m hiÓu tæ chøc c¸c ph©n xëng , phßng ban cña c¬ c¬ së s¶n xuÊt . - T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp , bè trÝ nhµ xëng vµ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt . - KiÕn tËp c¸c c«ng ®o¹n trong pha chÕ s¶n xuÊt mét sè d¹ng thuèc ( NÕu cã thÓ ®îc ). Quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn .

B¶o qu¶n thuèc . + Mét phã gi¸m ®èc lµ DS§H phô tr¸ch kh©u kinh doanh .T×m hiÓu vµ hÖ thèng hå s¬ . T¹i hiÖu thuèc .9 – 2007. .Su tÇm 20 nh·n thuèc .Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ DS§H phô tr¸ch chung. .S¾p xÕp b¶o qu¶n .Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. . ho¸ chÊt vµ sö dông cô y tÕ .Tõ ngµy 3 – 9 – 2007 ®Õn ngµy 18. ho¸ chÊt . Thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc vÜnh phó .ChÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ t¹i hiÖu thuèc . ghi chÐp cô thÓ 200 l¹i thuèc. Trùc thuéc së y tÕ qu¶n lý. . .Thêi gian thùc tËp : 2 tuÇn . .T×m hiÓu . dîc liÖu ®îc phÐp kinh doanh t¹i hiÖu thuèc . chÝnh phô ) . .C¸c phßng ban trùc thuéc : +Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu + HÖ thèng kho ( thñ kho . c«ng ty vµ hiÖu thuèc lµ 1 ®¬n vÞ kinh doanh . I.Danh s¸ch thuèc . ghi chÐp c¸c lo¹i sæ biÓu mÉu . ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp.Tæ chøc cña c«ng ty gåm cã .C¸ch lËp sæ .M« h×nh tæ chøc . 3.. . sæ s¸ch qu¶n lÝ t¹i c¸c phßng ban .Thùc tËp giíi thiÖu hìng dÉn sö dông thuèc . 1. chøc n¨ng nhiÖm vô cña hiÖu thuèc . + Mét phã gi¸m ®èc DS§H phô tr¸ch s¶n xuÊt . . .

Thu mua dîc liÖu. chÕ ®é ®· ban hµnh. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng. gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh bé m¸y chung. ho¸ chÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cho c«ng ty. . khèi hiÖu thuèc ( c«ng nh©n. m¹ng líi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cho c¸c hiÖu thuèc. kiÓm tra. . tu©n thñ theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi vµ phï hîp víi quy chÕ. .Tham gia vµo m¹ng líi mua b¸n.§ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng thuèc trong ®Þa bµn tØnh b»ng c¸ch.+ Ban qu¶n ®èc ph©n xëng .Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty dîc lµ kinh doanh vµ ph©n phèi nh÷ng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc y tÕ nh thuèc t©n dîc. +Phèi hîp víi tr¹m kiÓm nghiÖm së y tÕ trong viÖc chØ ®¹o. c«ng ty ®· cã mét phßng kh¸m vÒ ®«ng y. c¸c bÖnh viÖn vµ nhu cÇu sö dông thuèc cña nh©n d©n trong toµn tØnh ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý t nh©n. . cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi nguån vèn vµ lêi l·i cña c«ng ty.Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. lµ tØnh miÒn nói cã u thÕ vÒ dîc liÖu. + Qu¶n lý dîc ho¹ch to¸n kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n. + Cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc men y cô cho c¸c trung t©m bÖnh viÖn theo c¸c hîp ®ång ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. ph©n chia thµnh tõng tæ. quÇy thuèc cña c¬ quan. cho lªn c¸c mÆt hµng trong c«ng ty chñ yÕu lµ ®«ng y. . s¶n xuÊt. dông cô y tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho toµn tuyÕn tØnh. mçi tæ cã nhiÖm vô riªng ). chao ®æi hµng ho¸ thuèc lÜnh vùc y tÕ víi c¸c c«ng ty vµ c¬ së trong níc. dîc liÖu ho¸ chÊt. nguyªn phô liÖu. qu¶n lý thuèc trªn ®Þa bµn tØnh. . ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ cung øng mét sè mÆt hµng thuèc kh¸c phôc vô trªn ®Þa bµn toµn tØnh. b¶o toµn ph¸t triÓn vèn nép cho ng©n s¸ch cho nhµ níc theo luËt ®Þnh. + NhiÖm vô cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty.

Phßng kÕ to¸n: Bao gåm kÕ to¸n trëng. bÖnh viÖn . Phßng kü thuËt. + C¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty lµ nh÷ng ngêi chÞu quyÒn ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp cã liªn quan. biªn chÕ c«ng nh©n viªn chøc.Trëng phßng tæ chøc ®¶m nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh m« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c cuéc häp cña c«ng ty. mÆt hµng. nh : tiÒn l¬ng thëng. pha chÕ . + Thñ kho : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n. KiÓm nghiÖm ph¶i chÞu phô tr¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t mäi kh©u nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty. vÖ sinh. n¨m . . + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu : Cã nhiÖm vô cïng víi ban gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ hoach thu mua. ngµy s¶n xuÊt.Phã gi¸m ®èc : Phô tr¸ch kinh doanh – cã nhiÖm vô dù trï hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc kinh doanh thuèc c¸c dông cô y tÕ vµ ph©n phèi thuèc ®Õn tõng ®¬n vÞ. quý . y cô. thñ quü vµ c¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. c¸c kho¶n chi phÝ. gi¸ c¶ thuèc trªn thÞ trêng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. s¶n xuÊt nhÊt lµ vÒ mÆt chÊt lîng. Nh vËt t s¶n xuÊt – Kü thuËt – kiÓm nghiÖm . ®¶m b¶o an toµn khi hµng xuÊt ra khái xëng. ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm ®èi víi tõng l« thuèc s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt. s¶n xuÊt mua hµng trao ®æi thuèc men. + Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ hoµn thµnh kho¶n doanh thu trong th¸ng. + Qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ theo dâi trùc tiÕp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n hîp lý.. ®ãng gãp vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. .Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt.chÕ biÕn c¸c d¹ng thuèc. + C¸c trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh s¶n xuÊt. dông cô trong kho theo quy chÕ vµ quy ®Þnh mçi khi cÊp ph¸t hµng ho¸ ph¶i cã sæ lu ghi râ sè lîng. . . c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt . qu¶n lý cÊp ho¸ chÊt. c¸c hiÖu thuèc. nhu cÇu sö dông thuèc cña c¸c trung t©m y tÕ. y dông cô vµ ®¸p øng kÞp nguyªn phô liÖu.

. .Kh«ng ®Ó ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho . kh«ng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm . . HiÖu thuèc cña c«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc cã nhiÖm vô tæ chøc. cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o tèt c«ng viÖc ®îc giao. HÖ thèng kho . th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. .Qu¶n lÝ chuyªn m«n Dîc chia lµm 3 tæ : .Thñ kho cã tr×nh ®é Dîc t¸ trë nªn cã søc khoÎ cÇn thiÕt . xÕp gän gµng . ®¶m b¶o ph©n phèi thu mua . vÖ sinh kho s¹ch sÏ . a. qu¶n lý.C¸c tæ ®iÒu cã quÇy thuèc Nam – B¾c riªng tæ trung t©m gÇn bÖnh viÖn cã thªm quÇy b¸n y dông cô phôc vô cho bÖnh nh©n . . . vµ b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc phôc vô nh©n d©n vµ ®¶m b¶o doanh sè kho¸n cña c«ng ty . + Tæ trung t©m .Kho kh« r¸o . ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng thuèc . tho¸ng . . chèng Èm mèc . cao r¸o ®Ó quan s¸t .Kho xuÊt hµng ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ thñ tôc ®èi chiÕu chÝnh x¸c míi xuÊt hµng ra khái kho . . 3 . + Tæ b¶o long .Thêng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ . + Tæ kiÓm nghiÖm 5.Trëng kho lµ DS§H . tuÇn .Tæ chøc biªn chÕ cña hiÖu thuèc gåm 25 c¸n bé : Trong ®ã : + DS§H 3 ®ång chÝ + Trung häc 5 ®ång chÝ + S¬ cÊp 14 ®ång chÝ + Chñ nhiÖm ( lµ n÷ ) DS§H . 2. §èi víi kho thuèc : * §èi víi thñ kho : .+ Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ chØ ®îc xuÊt ra khái quü khi cã trøng tõ ®Çy ®ñ hîp lÖ hµng ngµy. thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp vËn chuyÓn vµ b¶o vÖ .

t¾t ®Ìn ®iÖn .Khi gÆp khã kh¨n víng m¾c víi thñ kho ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o gi¶i quyÕt . . + Chèng Èm mèc . ®æi l¹i khi ra khái kho thiÕu hôt . gi¶i quyÕt trêng hîp thËt cÇn thiÕt . thñ tôc ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt nhËp hîp lÖ . . khi ra vÒ ph¶i kiÓm tra t¾t qu¹t .ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong quy chÕ trøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong chuyªn m«n . * XuÊt kho : . .Kh¸ch hµng giao nhËn hµng ph¶i ®Çy ®ñ .Bíc 1 : Thuèc g× ( xem thµnh phÇn ). häp héi ®ång thay thÕ ®óng quy ®Þnh .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . . . + Chèng nhÇm lÉn h hao .Hµng ho¸ giao nhËp t¹i kho kh«ng ®æi ®i .Kh«ng tù ý cho vay mîn . * ChÕ ®é b¶o qu¶n thuèc trong kho vµ y cô y tÕ . * Khi thuèc cã biÖt dîc míi ®a vÒ thñ kho ph¶i nhËn thùc ®Ó tr¸nh nhÇn lÉn thêng theo c¸c bíc sau : .Bíc 3 : D¹ng thuèc . . . 3 ®èi chiÕu . . ra khái kho ph¶i kho¸ nÕu cã giÊu hiÖu kh¶ nghi th× ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o .. chuét c¾n . thñ kho kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm .XuÊt thuèc cho c¸c ®èi tù¬ng theo ®óng lÞch cña phßng nghiÖp vô ®· duyÖt cã ch÷ lý l·nh ®¹o . . gi¸n b¨ng ®¶m b¶o ë cña . * §èi víi kh¸c hµng : . .Khi thñ kho ®i v¾ng . . chÞu .Ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é 3 kiÓm tra . göi hµng ho¸ t trang vµ kho ph¶i c¶nh gi¸c tù kiÓm tra .Bíc 2 : Thuèc níc nµo s¶n xuÊt .Phôc tïng mäi quy ®Þnh chung díi sù híng dÉn cña thñ kho kh«ng tù ý ®i l¹i trong kho .B¸n thuèc t¹i x· phêng ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña UBND x· phêng . ch×a kho¸ ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh .

mèi . + Ph¶i tr¸nh t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lµ c¸c thuèc . a. Èm kÕ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ ghi chÐp sè liÖu hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch phãng chèng nãng Èm kÞp thêi . + Cã n¬i riªng ®Ó sö lÝ hµng . Nguyªn t¾c chung . + Kho chøa thuèc ph¶i dïng mµu ®en hoÆc ®ãng gi¸n cöa . + Sö dông c¸c chÊt hót Èm cÇn thiÕt . + Tõng lo¹i thuèc ph¶i bäc trong chai trong giÊy ®en . + CÊm mang thøc ¨n vµo kho . . kh«ng ®Ó n¬i cã mät . y cô ph¶i cã bao b× ®ãng gãi . Èm mèc trong kho thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p chèng nãng Èm kÞp thêi .Bíc 5 : Thuèc cßn hiÖu lùc hay kh«ng . 1. cã bao b× ®ãng gãi . n¬i lµm viÖc .ho¸ chÊt. +¸p dông ph¬ng ph¸p th«ng h¬i tho¸ng giã b»ng m¸y hót Èm . . dông cô ph¶i ®îc kiÓm so¸t . chuét nÕu cã ph¶i t×m c¸ch tiªu diÖt . mät . ho¸ chÊt . ho¸ chÊt . + Thuèc . II.. kiÓm nghiÖm khi nhËp xuÊt ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra chÊt lîng vµ theo ®óng h¹n dïng . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . + Kho thuèc ph¶i cã nhiÖt kÕ . chèng chØ ®Þnh . dîc liÖu bÞ ¸nh s¸ng ph¸ huû lµm h háng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ¸nh s¸ng .Bíc 4 : T¸c dông c«ng dông ch÷a bÖnh . + Cã chÕ ®é vÖ sinh khu vùc kho . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n . c¸ch b¶o qu¶n thuèc – ho¸ chÊt – dông cô y tÕ . s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . + Kho thuèc ph¶i s¹ch sÏ bè trÝ n¬i giao nhËn riªng .Ph¶i theo dâi nhiÖt ®é . m¸y ®iÒu hßa . . + Bao b× ®ãng gãi quy ®Þnh thuèc ®éc ph¶i ®óng quy ®Þnh thuèc ®éc . bao b× ®ãng gãi ph¶i s¹ch sÏ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc vËn chuyÓn . lä mµu thÝch hîp hoÆc + Thuèc .

Tr¸nh Èm mèc cho tõng viªn tr¸nh ch¶y níc cho tõng lo¹i viªn nang . nguån g©y löa gÇn kho chøa ho¸ chÊt dÔ ch¸y ph¶i cã biÓn “ CÊm löa “ mµu ®á viÒn tr¾ng.Ho¸ chÊt ®éc dïng trong c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch ( diÖt ruåi .Thêng xuyªn theo dâi hiÖn tîng biÕn chÊt . nót kÝn . . thuèc cÇn híng dÉn b¶o qu¶n ph¶i cã thªm nh·n hiÖu híng dÉn kÌm theo . viªn bäc ®êng . . . . ng¨n riªng hoÆc khu vùc t¸ch biÖt riªng víi thuèc dïng cho ngêi . quy chÕ . ho¸ chÊt thêng ).Bao b× ®ãng gãi ph¶i thËt ®¶m b¶o .Ph¶i dïng hÖ thèng ®Þa ngÇm cÇu ch× c«ng t¾c ®Ó phÝa ngoµi kho . .NÕu lîng Ýt ®Ó ë tñ riªng . . b. . muçi ) vµ hãa nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ë kho riªng xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . . .Thuèc ho¸ chÊt ph¶i cã nh·n ®óng quy ®Þnh .+ Kh«ng dïng bao b× ®ãng gãi cña lo¹i thuèc nµy cho lo¹i thuèc kh¸c nhÊt lµ thuèc cã tÝnh t¬ng kÞ vµ ®éc . mÊt phÈm chÊt ph¶i ®Ó riªng cã b¶ng ghi hµng kÐm . . Nguyªn t¾c b¶o qu¶n cô thÓ : * B¶o qu¶n thuèc th«ng thêng ( thuèc . . .Ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh theo ®óng tÝnh chÊt riªng vµ yªu cÇu cña tõng lo¹i .CÊm ®Ó chung thuèc .Dù trï mua . si s¸p kü ®å bao gãi khi dïng kh«ng hÕt ph¶i huû .Thuèc kÐm . . thuèc ®éc ). ®æi mµu huúnh quang vÈn ®ôc víi c¸c thuèc trªn . .Ph¶i b¶o qu¶n trong kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ víi c¸c chÊt dÔ ch¸y næ kh¸c . mÊt phÈm chÊt chê sö lý vµ sö lý theo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ph©n lo¹i chÊt lîng khi sö lý ph¶i lËp héi ®ång sö lý ®óng quy ®Þnh trong khi chê sö lý cÇn b¶o qu¶n nh thuèc tèt .CÊm m¹ng löa . giao nhËn ®ãng gãi ph¶i chÊp hµnh nh quy chÕ thuèc ®éc . * B¶o qu¶n ®Æc biÖt ( ho¸ chÊt ®éc .

Nguyªn t¾c chung .Thuèc ho¸ chÊt y cô b«ng b¨ng ph¶i cã kho riªng vµ khu vùc riªng trong kho ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng mÆt hµng cô thÓ . . 1. + Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a . th¸o l¾p thªm bít thay ®æi mµu s¾c b×nh vµ c¸c bé phËn kÌm theo . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm .10oC . Nguyªn t¾c s¾p xÕp . . dÔ ch¶y níc . . thuèc g©y nghiÖn .C¸c b×nh khÝ ph¶i b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh riªng vµ chó ý c¸c ®iÓm sau : + Tr¸nh ch¹m g©y h háng b×nh . . + Ho¸ chÊt ®éc . vËn chuyÓn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®óng phßng hé lao ®éng . * C¸c chÊt ¨n mßn : .* Thuèc ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ : .Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 15 – 25oC .Nh·n ph¶i cã 1 líp parafin tr¸ng ngoµi ®¶m b¶o kh«ng chÊt ¨n mßn lµm háng . .B¶o qu¶n riªng trong ®å bao gãi thÝch hîp vµ ph¶i theo ®óng quy c¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng .Ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc vµ nhµ ë .Ph¶i ®Ó n¬i kh« r¸o III. + C¸c b×nh kh«ng còng ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kho næ . .§Þnh kú kiÓm tra thay thÕ chÊt hót Èm kiÓm tra ®å bao gãi . . a. * Thuèc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®ét thÊp : . . bèc xÕp . thuèc híng t©m thÇn . . quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n .Vacxin huyÕt thanh d¹ng níc yªu cÇu 4 . vËn chuyÓn .NhiÖt ®é thÝch hîp nãi chung lµ 25oC .Thuèc ®éc A – B . ho¸ chÊt cã yªu cÇu ®Æc biÖt .Ph¶i ®¶m b¶o trong ®å bao gãi cã chÊt hót Èm kÌm theo .Khi giao lÎ ®ãng gãi .

thuû tinh .Dîc liÖu cã nguån gèc ®éng vËt .C¸c dông cô khi nhËn vÒ ®îc kiÓm tra vµ ®Ó nguyªn ®å bao gãi ®Ó vµo kho ë khu vùc m¸t tr¸nh ¸nh s¸ng thÝch hîp .Dông cô b»ng cao su ®Ó b¶o n¬i tr¸nh ¸nh s¸ng .. b«ng b¨ng . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn th«ng thêng . . kÌm khÝ ) . C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n . thêi gian s¶n suÊt . b.§èi víi dông cô b»ng kim lo¹i ph¶i gi÷ nguyªn vazelin ®Ó ng¨n c¸ch oxy kh«ng khÝ hoÆc ®Ó b¶o qu¶n trong tói linong tr¸nh han rØ .Thuèc . ®¶m b¶o ch¾c ch¾n an toµn lao ®éng . cÊp ph¸t . Nguyªn t¾c s¾p xÕp cô thÓ . bËc gi¸ tñ thuèc ph¶i c¸ch xa têng vµ trÇn . bét .+ Thuèc ho¸ chÊt ¨n mßn . . dÔ lÊy .Dîc liÖu s¾p xÕp theo nguån gèc . dîc liÖu . y cô s¾p xÕp trong kho theo yªu cÇu sau : DÔ thÊy . dÔ t×m . . c. . kho¸ng vËt . .ThuËn tiÖn cho kiÓm tra .Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t hîp lý . . + Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm + Thuèc ho¸ chÊt cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp . . l« s¶n xuÊt . mì . Ph¶i s¾p xÕp hµng tiÖn kÖ . thùc vËt . Nguyªn liÖu : Ho¸ chÊt : Thµnh phÈm : . ®éng vËt . y cô ( Cao su . . kh«ng trång nªn nhau hoÆc ®Ó nÆng nªn lµm ch¶y dÝnh vµ biÕn d¹ng . tõng lo¹i ph¶i s¾p xÕp theo h¹n dïng .C hoÆc theo m· . kho¸ng vËt . . ho¸ chÊt . thùc vËt .Ph¶i ®¶m b¶o chèng Èm .B«ng b¨ng .Dông cô thuû tinh ®ùng trong hßm kÝn cã vËt ng¨n c¸ch giòa hai dông cô ®èi víi dông cô thuû tinh dïng ®o lêng chÝnh x¸c hoÆc mÆt kÝnh vËt kÝnh ®îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm tr¸nh ¸nh s¸ng .) mçi lo¹i s¾p thÕp theo thø tù A. .Mçi lo¹i thuèc s¾p xÕp theo tõng d¹ng ( tiªm . tho¸ng giã .níc .B. chèng mèi mät kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc th«ng h¬i .. viªn . vËn chuyÓn .. . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng .

Iv. ph¶i th«ng b¸o ®Ó cã híng gi¶i quyÕt . + Chèng ch¸y næ + Chèng ®Ó qu¸ h¹n dïng .Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng . . khi lÊy hoÆc khi chuyÓn ph¶i nhÑ nhµng tr¸nh nøt vì . + Chèng Èm mèc . .C¸c thuèc hÕt h¹n . chuét c¾n . kh«ng ®ù¬c xÕp trång nªn nhau vµ tr¸nh vËt nÆng ®Ì nªn trªn .vµ ®Ó n¬i kh« r¸o . + Chèng nhÇm lÉn h hao . M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc VÜnh Phó CT héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban Ph©n xëng s¶n xuÊt Ph©n xëng thuèc Tæ pha chÕ Tæ thµn h Phßng kinh tÕ Ph©n x­ ëng thuèc n­ íc Tæ pha chÕ Phßng KHTV HiÖu thuèc VÜnh Phó Tæ thµn h phÇ n Phßng KHKD Phßn g KHTC Phßn g kho 4 hiÖu thuèc 1 phong kh¸m Phßng kh¸m §«ng y HiÖu thuèc ViÖt Tr× HiÖu thuèc ThÞ x· Phó Thä .

V . HÖ thèng hå s¬ . ph¶i ®îc ®¸nh sè trang . MÉu sè 1 : . . chÕ ®é nh·n thùc hiÖn ®óng quy chÕ . ®îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ ®Ñp vµ ®óng quy ®Þnh 1.C«ng ty Dîc cã sæ xuÊt nhËp thuèc ®éc A – B ghi chÐp ®Çy ®ñ . ®ãng dÊu gi¸p lai vµ ch÷ ký cña gi¸m ®èc . sæ s¸ch qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban .râ rµng .

......................... Ngµy ........ MÉu sè 2 : ....................................................th¸ng .............. ngêi lËp dù trï thñ trëng ®¬n vÞ ngêi duyÖt dù trï tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký 2.............. ST T Tªn hµng §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ % CK ChiÕt khÊu Thµnh tiÒn ......... PhÇn b¸o c¸o n¨m tríc NhËp Tæng trong Tæng sè n¨m sè xuÊt n¨m Duy Öt dù trï STT Tªn thuèc .................th¸ng .......§Þa chØ :Sè 5 L¸ng H¹ ..................th¸ng.............. 531/8 – 5 Sè Kh¸ch hµng : Ph¹m Ngäc ¸nh C«ng ty CPD VÜnh Phó .............. PhiÕu giao hµng Ngµy ........... nhËn ®Þnh hµm lîng §¬ n vÞ SL tån n¨m tríc Tå n kh o Dù trï Ghi chó 1 Mophin hychat « 111 200 311 268 42 400 Mét kho¶n :....C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc ViÖt Tr× Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Dù trï mua thuèc g©y nghiÖn Th¸ng 8 n¨m 2007 KÝnh göi :......... Ngµy .............n¨m .....th¸ng ....n¨m .......... ..§¬n vÞ : Chi nh¸nh C«ng ty TNHH S«ng NhuÖ .........................n¨m ..........n¨m ........ Ngµy ............................

.. MÉu 4 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc VÜnh phó Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè :............ Thñ trëng ®¬n vÞ ngêi nhËn hµng ngêi giao hµng thñ kho 3......... MÉu sè 3 : C«ng ty CPD VÜnh Phó Trang sè 1 §¬n vÞ tÝnh ThÎ kho Tªn vËt liÖu ( S¶n phÈm hµng ho¸ ) Quy c¸ch chÊt lîng :...........KHVN §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- B¸o c¸o sö dông thuèc híng t©m thÇn ( B¸o c¸o quý vµ c¶ n¨m ) KÝnh göi : C«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó Tªn thuèc........................................ n¨m Sè lîng xuÊt trong quý trong n¨m Tªn kho cuèi k× Gh i ch ó STT §V Tæn g sè Sè lîng h h¹i ...............1 Vitaplex 500ml Chai 36000 23100 300% 249480 813600 Tæng céng : 249480 813600 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷ :.............. Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n 4................ nhËn ®Þnh hµm lîng Sè lîng tån kho quý tríc chuyÓn sang Sè lîng nhËp trong quý ..............

..... Giao hµng:.......................................................................... Hä tªn ngêi mua hµng:..............th¸ng ...§Þa chØ .... MÉu sè 5 : §îc phÐp sö dông theo CV sè 908 CT – A Ngµy 4/4/2003 cña chi côc thuÕ TP Hµ Néi Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C«ng ty : Dîc phÈm TW 1 hµng Ngµy ........FA X..................M· sè T: 2700278886....................................................................... Xeri: AA/2004 T §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Dîc phÈm TW 1 MSI : S tk : 710 A...........................n¨m .... §¬n vÞ : C TY CPD VÜnh Phó:................................................®iÖn tho¹i ..........................Ngµy ................055M §¬n vÞ C Cuén Sè lîng 1 4500 §¬n gi¸ 2 248 Thµnh tiÒn 3=1+2 1291500 M· ho¸ D B 010 Liªn 2 : Giao cho kh¸ch ..........................OO 602 Sè giao dÞch 1 NHCT :VN Kho xuÊt :.. §Þa chØ :........................ n¨m........ Thñ kho ®¬n vÞ phßng kÕ KHVN thñ trëng 5...... Sè TK:.............................................M· KH.................... STT A 1 Tªn hµng ho¸ B B¨ng cuén 254 x 0.........................................................................................................................................h×nh thøc ....................................th¸ng.... .......................................

..................... ...®¬n vÞ:................... Tªn thuèc:................. Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :.....2 3 Koldyum Hung Momaxitrol 3....................600 680 000 109............ nhËp thuèc ®éc ë c«ng ty cæ phÇn dîc VÜnh Phó...........800 K 092 M 038 ThuÕ xuÊt GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n :............................................................... Ngêi mua hµng Ngêi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng Céng tiÒn hµng : 582455 TiÒn thuÕ GTGT (Ký ®ãng dÊu) 6..................................5g Viªn Hép 1000 30 680 36....... Hä tªn ®Þa chØ Ngµy th¸ng thÇy thuèc sè chøng tõ Hä tªn ®Þa NhËp XuÊt tån chØ ngêi bÖnh Ghi chó Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng...........M Éu 6: Sæ ghi chÐp xuÊt ...........................................................

... TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng ®¬n gi¸ M·u Sè tµi M· Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng : Thñ trëng ®¬n vÞ ThuÕ xuÊt GTGT % ( Ký tªn ®ãng dÊu) Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng tiÒn thanh to¸n KÕ to¸n trëng PhÇn KÕt LuËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó ®îc sù gióp ®ì cña nhµ trêng .............................em ®· thu nhËp ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ trong viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n .................. c¸c ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ mËu dÞch viªn t¹i hiÖu thuèc .... th¸ng........ kho¶n :......... cña thÇy c« gi¸o ...... sè:..................................... kÕt hîp víi lý thuyÕt ®· ®îc häc qua thùc tÕ em ®· biÕt ®îc rÊt nhiÒu nh : quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc .......(Sö dông cho kh¸ch hµng mua bu«n... N0..3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng ) DS/ 99-B Ngµy... Ho¸ ®¬n ( GTGT)....... biÕt ®îc c¸ch b¶o qu¶n thuèc . Qua lÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty phÇn Dîc VÜnh Phó em ®· ®îc cä s¸t víi thùc tÕ ®Ó ............n¨m.... c¸c dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc ..... §Þa chØ :. c¸c c¬ quan.. biÕt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc ... c¸ch ghi chÐp l¹i mét sè lo¹i sæ s¸ch ......... khi s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®ßi hái kü n¨ng chuyªn m«n .............. sè 01 GTGT.... §¬n vÞ b¸n hµng:.. ®¬n vÞ mua thuèc t¹i cöa hµng).

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NhuÇn . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty. c¸c anh c¸c chÞ trùc tiÕp híng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu. em cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc tõ lý thuyÕt thÇy c« gi¸o ®· truyÒn l¹i vµ nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tÕ. c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy.em mong r»ng cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó phôc vô vµ t vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi. ®Ó sau nµy ra trêng.phÇn nµo biÕt ®îc mét sè ph¬ng thøc phôc vô cho ngµnh Dîc mµ em ®ang häc.Trong thêi gian em vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty. em ®· ®îc c¸c anh c¸c chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->