P. 1
Bao Cao Hoan Chinh_Doanh Thu Chi Phi Va Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh

Bao Cao Hoan Chinh_Doanh Thu Chi Phi Va Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh

|Views: 2,632|Likes:
Được xuất bản bởiĐỗ Văn Ánh Tân

More info:

Published by: Đỗ Văn Ánh Tân on May 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp

L I C M Ờ Ả ƠN
  
Bao cao thực tập tốt nghiệp với đề tai “ Kế toan doanh thu, chi phi va xac
định kết qua kinh doanh¨ đuoc xây dựng trên nền tang kiến thuc ma em đã đuoc
đao tao tai truong Dai hoc Mo thanh phố Hô Chi Minh. Dông thoi, kết hop với
qua trinh thực tập tai Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công. Em xin chân
thanh cam on:
- Quy thây cô cua truong Dai hoc Mo thanh phố Hô Chi Minh, đác biệt la
thây Hoang Huy Cuong đã tận tâm truyền đat nhung kến thuc chuyên môn.
- Ban Giam Dốc cung toan thê cac anh chị o cac phong ban, đác biệt la
phong kế toan cua Công Ty TNHH TMDV Song Thanh Công đã nhiệt tinh giup
đõ, tao điều kiện thuận loi cho em trong suốt thoi gian thực tập tai quy Công ty.
Với vốn kiến thuc co ban va kinh nghiệm han chế, bao cao nay chác chán
con nhiều thiếu sot. Vi vậy, em rât mong nhận đuoc sự huớng dân, chi day cua
quy thây cô va cac anh chị.
Môt lân nua, xin trân trong gui đến quy thây cô, cac anh chị loi cam on
chân thanh va sâu sác nhât!
Sinh Viên Thực Tập
Hoàng Thị hư!ng "nh
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
i
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
#H$# %&T V' %(C #H$# C)" *Ơ# V+ TH,C T$
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ngay...thang ...nám 2012
Xac nhận cua đon vị thực tập
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
ii
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
#H$# %&T C)" G-(. V-/# H01#G D2#
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ngay...thang...nám 2012
Xac nhận cua giao viên
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
iii
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
34- 56 *78
Hiện nay, đê tôn tai va phat triên môt trong nhung yếu tố quan trong lam
nên sự thanh công cua doanh nghiệp la cac hoat đông san xuât kinh doanh. Dê đat
đuoc điều nay thi đâu tiên, doanh nghiệp phai xac định đung huớng đâu tu gôm
nganh nghề san xuât kinh doanh, quy mô va tốc đô đâu tu, chiến luoc về mát hang,
chât luong, chi phi, gia ban, thị truong va rât nhiều vân đề khac.
Do vậy, doanh nghiệp phai đua ra cac quyết định đung đán, kịp thoi nhám
huớng cac hoat đông trong doanh nghiệp đat đuoc cac muc tiêu đã đát ra. Tuy
nhiên, đê co đuoc cac quyết định đung nha quan trị cân co cán cu, co nhận thuc
đung về tinh hinh tai chinh cua doanh nghiệp.
Trong kinh doanh, hiệu qua kinh tế la muc tiêu hang đâu cho hâu hết moi
công ty va tô chuc. Vi vậy, việc ghi nhận nhanh, chinh xac va kịp thoi cac khoan
doanh thu va chi phi hết suc quan trong. Kết qua kinh doanh đuoc phan anh đung,
la chi tiêu chât luong đê đanh gia hiệu qua hoat đông va muc đô tich cực trên cac
mát cua doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị truong, muc đich kinh doanh cua doanh nghiệp la loi
nhuận. No co y nghia rât lớn đối với toan bô hoat đông doanh nghiệp, va co thê noi
la yếu tố quan trong nhât trong việc quyết định sự sống con cua doanh nghiệp
Nhận thuc đuoc tâm qua trong nay nên em chon đề tai “Kế toan doanh thu,
chi phi va xac định kết qua kinh doanh¨ lam đê tai nghiên cuu cho bao cao thực
tập cua minh. Dông thoi, qua đo nêu lên môt số y kiến mong gop phân nâng cao
hiệu qua công tac hach toan cua công ty trong thoi gian tới.
59c tiêu nghiên c:u:
Tim hiêu nhung vân đề chung trong công tac xac định doanh thu, chi phi va
xac định kết qua kinh doanh cua cac doanh nghiệp theo quy định hiện hanh.
Thông qua cac số liệu thu thập, nghiên cuu va phân tich về công tac xac
định kết qua kinh doanh tai Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công, qua đo tim
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
iv
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
hiêu nhung khac biệt giua ly thuyết va thực tiên, đê tu đo đua ra nhung kiến nghị
nhám cai thiện va nâng cao hiệu qua cua công tac kế toan.
hư!ng pháp nghiên c:u :
Phuong phap thu thập số liệu: tim hiêu nhung thông tin kế toan tu nhân
viên kế toan tai công ty, thu thập số liệu kế toan tai công ty co liên quan đến đề tai,
cac bao cao tai chinh, bang cân đối kế toan. Tim hiêu thông tin tu sach kế toan,
internet va bao đai co liên quan đến đề tai nghiên cuu
Bài ;áo cáo thực tập g<= > chư!ng:
Chư!ng ?: Co so ly luận kế toan doanh thu, chi phi va xac định kết qua
kinh doanh
Chư!ng @: Giới thiệu tông quan về Công ty TNHH TMDV Song Thanh
Công
Chư!ng A: Thực tế công tac kế toan doanh thu, chi phi va xac định kết qua
kinh doanh tai Công ty
Chư!ng >: Nhận xet va kiến nghị
Mác du co rât nhiều cố gáng, song bai viết kho co thê tranh khoi nhung
khiêm khuyết, thiếu sot nhât định. Em rât mong tiếp nhận nhung y kiến đong gop
chân tinh cua thây cô va cac anh chị trong va ngoai công ty nhám xây dựng bai
viết tốt hon.

SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
v
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
5BC 3BC
CHUONG 1 .............................................................................................................. 1
CO SO LY LUAN KE TOAN DOANH THU, CHI PHI VA XAC DINH KET
QUA KINH DOANH ............................................................................................... 1
1.1. Kế toan doanh thu .............................................................................................. 1
1.1.1. Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu ....................................................... 1
1.1.1.1. Khai niệm ..................................................................................................... 1
1.1.1.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 1
1.1.1.3. Tai khoan su dung ........................................................................................ 2
1.1.1.4. Diều kiện ghi nhận ....................................................................................... 2
1.1.1.5. Nguyên tác hach toan ................................................................................... 3
1.1.1.6. Sô sach kế toan ............................................................................................. 4
1.1.2. Doanh Thu Hoat Dông Tai Chinh ................................................................... 4
1.1.2.1. Khai niệm ..................................................................................................... 4
1.1.2.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 4
1.1.2.3. Tai khoan su dung ........................................................................................ 5
1.1.2.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................... 5
1.1.2.5. Sô sach kế toan ............................................................................................. 5
1.1.3. Thu Nhập Khac ............................................................................................... 5
1.1.3.1. Khai niệm ..................................................................................................... 5
1.1.3.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 6
1.1.3.3. Tai khoan su dung ........................................................................................ 6
1.1.3.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................... 6
1.1.3.5. Sô sach kế toan ............................................................................................. 6
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
vi
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.2. Kế toan chi phi ................................................................................................... 7
1.2.1. Gia Vốn Hang Ban .......................................................................................... 7
1.2.1.1. Khai niệm .................................................................................................... 7
1.2.1.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 7
1.2.1.3. Tai khoan su dung ........................................................................................ 7
1.2.1.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................... 7
1.2.1.5. Sô sach kế toan ............................................................................................. 7
1.2.2. Chi Phi Tai Chinh ........................................................................................... 8
1.2.2.1. Khai niệm .................................................................................................... 8
1.2.2.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 8
1.2.2.3. Tai khoan su dung ........................................................................................ 8
1.2.2.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................... 9
1.2.2.5. Sô sach kế toan ............................................................................................. 9
1.2.3. Chi Phi Ban Hang ........................................................................................... 9
1.2.3.1. Khai niệm ..................................................................................................... 9
1.2.3.2. Chung tu su dung ......................................................................................... 9
1.2.3.3. Tai khoan su dung ...................................................................................... 10
1.2.3.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................. 11
1.2.3.5. Sô sach kế toan ........................................................................................... 11
1.2.4. Chi phi quan ly doanh nghiệp ....................................................................... 11
1.2.4.1. Khai niệm ................................................................................................... 11
1.2.4.2. Chung tu su dung ...................................................................................... 11
1.2.4.3. Tai khoan su dung ...................................................................................... 12
1.2.4.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................. 12
1.2.4.5. Sô sach kế toan ........................................................................................... 13
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
vii
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.2.5. Chi Phi Khac ................................................................................................. 13
1.2.5.1. Khai niệm ................................................................................................... 13
1.2.5.2. Chung tu su dung ....................................................................................... 13
1.2.5.3. Tai khoan su dung ...................................................................................... 13
1.2.5.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................. 14
1.2.5.5. Sô sach kế toan ........................................................................................... 14
1.2.6. Chi Phi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ........................................................ 14
1.2.6.1. Khai niệm ................................................................................................... 14
1.2.6.2. Chung tu su dung ....................................................................................... 14
1.2.6.3. Tai khoan su dung ...................................................................................... 14
1.2.6.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................. 15
1.2.6.5. Sô sach kế toan ........................................................................................... 15
1.2.7. Cac Khoan Giam Tru Doanh Thu ................................................................. 15
1.2.7.1. Khai niệm .................................................................................................. 15
1.2.7.2. Chung tu su dung ....................................................................................... 16
1.2.7.3. Tai khoan su dung ...................................................................................... 16
1.2.7.4. Nguyên tác hach toan ................................................................................. 17
1.2.7.5. Sô sach kế toan ........................................................................................... 18
1.3. Kế toan xac định kết qua hoat đông san xuât kinh ........................................ 18
1.3.1. Khai niệm ...................................................................................................... 18
1.3.2. Chung tu su dung .......................................................................................... 19
1.3.3. Tai khoan su dung ......................................................................................... 19
1.3.4. Nguyên tác hach toan .................................................................................... 20
1.3.5. Sô sach kế toan .............................................................................................. 20
CHUONG 2 ............................................................................................................ 21
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
viii
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2.1. Giới thiệu chung về công ty ............................................................................. 21
2.2. Tô chuc bô may quan ly .......................................................................... 22
2.2.1. So đô bô may quan ly .................................................................................. 22
2.2.2. Nhiệm vu va chuc náng cua tung phong ban ................................................ 22
2.3. Dác điêm tô chuc công tac kế toan .................................................................. 24
2.3.1. Bô may kế toan ............................................................................................. 24
2.3.1.1. So đô bô may kế toan ................................................................................. 24
2.3.1.2. Nhiệm vu cua tung bô phận trong kế toan ................................................. 24
2.3.2. Hinh thuc kế toan cua công ty ...................................................................... 25
2.3.2.1. So đô hinh thuc kế toan ............................................................................. 26
2.3.2.2. Trinh tự ghi sô kế toan theo hinh thuc nhật ky chung ................................ 27
2.3.3. Cac chinh sach kế toan .................................................................................. 27
CHUONG 3 ............................................................................................................ 29
TH•C TE C€NG TAC KE TOAN DOANH THU, CHI PHI VA XAC DINH
KET QUA KINH DOANH T•I C€NG T‚ .......................................................... 29
3.1. Nhung vân đề chung ........................................................................................ 29
3.1.1. Tông quat về cac loai hoat đông dịch vu tai doanh nghiệp, cac loai doanh thu
thuong xuyên .......................................................................................................... 29
3.1.1.1. Cac hoat đông dịch vu tai công ty .............................................................. 29
3.1.1.2. Cac loai doanh thu thuong xuyên tai Công ty ............................................ 29
3.1.2. Tông quat vê cac loai chi phi tai doanh nghiệp ............................................. 29
3.1.3. Cac quy định về ghi chep doanh thu, chi phi tai công ty .............................. 30
3.1.3.1. Dối với doanh thu ...................................................................................... 30
3.1.3.2. Dối với chi phi ........................................................................................... 31
3.1.4. Kƒ kế toan xac định kết qua kinh doanh ....................................................... 31
3.2. Kế toan doanh thu tai công ty .......................................................................... 31
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
ix
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3.2.1. Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu ..................................................... 31
3.2.1.1. Khai niệm ................................................................................................... 31
3.2.1.2. Dác điêm .................................................................................................... 31
3.2.1.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 31
3.2.1.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 32
3.2.1.5. Phuong thuc thanh toan ............................................................................. 32
3.2.1.6. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 32
3.2.2. Doanh thu hoat đông tai chinh ...................................................................... 35
3.2.2.1. Khai niệm ................................................................................................... 35
3.2.2.2. Dác điêm .................................................................................................... 35
3.2.2.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 35
3.2.2.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 36
3.2.2.5. Phuong thuc thanh toan ............................................................................. 36
3.2.2.6. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 36
3.3. Kế toan chi phi tai công ty ............................................................................... 38
3.3.1. Gia vốn ban hang .......................................................................................... 38
3.3.1.1. Khai niệm ................................................................................................... 38
3.3.1.2. Dác điêm .................................................................................................... 38
3.3.1.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 39
3.3.1.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 39
3.3.1.5. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 39
3.3.2. Chi phi tai chinh ............................................................................................ 42
3.3.2.1. Khai niệm ................................................................................................... 42
3.3.2.2. Dác điêm .................................................................................................... 42
3.3.2.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 42
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
x
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3.3.2.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 43
3.3.2.5. Phuong thuc thanh toan ............................................................................. 43
3.3.2.6. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 43
3.3.3. Chi phi ban hang ........................................................................................... 43
3.3.3.1. Khai niệm: .................................................................................................. 43
3.3.3.2. Dác điêm .................................................................................................... 43
3.3.3.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 43
3.3.3.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 44
3.3.3.5. Phuong thuc thanh toan ............................................................................. 44
3.3.3.6. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 44
3.3.4. Chi phi quan ly doanh nghiệp ....................................................................... 45
3.3.4.1. Khai niệm ................................................................................................... 45
3.3.4.2. Dác điêm .................................................................................................... 45
3.3.4.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 45
3.3.4.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 46
3.3.4.5. Phuong thuc thanh toan ............................................................................. 46
3.3.4.6. Quy trinh thực hiện .................................................................................... 46
3.4. Xac định kết qua kinh doanh tai công ty .......................................................... 50
3.4.1. Nôi dung xac định kết qua kinh doanh ......................................................... 50
3.4.1.1. Khai niệm ................................................................................................... 50
3.4.1.2. Dác điêm .................................................................................................... 50
3.4.1.3. Chung tu va sô sach su dung ..................................................................... 51
3.4.1.4. Tai khoan su dung ...................................................................................... 51
3.4.1.5. Phuong phap xac định kết qua kinh doanh ................................................ 51
3.4.2. Quy trinh xac định kết qua kinh doanh ......................................................... 51
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
xi
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHUONG 4 ............................................................................................................ 56
NHAN X„T VA KI…N NGHI ................................................................................ 56
4.1. Nhận xet ........................................................................................................... 56
4.1.1. Về công tac kế toan chung cua công ty ..................................................... 56
4.1.2. Kế toan doanh thu ......................................................................................... 56
4.1.3. Kế toan tung loai chi phi ............................................................................... 57
4.2. Kiến nghị .......................................................................................................... 57
4.2.1. Dối với công tac kế toan tai công ty ............................................................. 57
KET LUAN ............................................................................................................. 59
TAI LI†U THAM KHAO ...................................................................................... 61
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
xii
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CH0Ơ#G ?
CƠ S6 3C 38$# DE T.(# D."#H TH8F CH- HG V' %(C *+#H DET
H8I D-#H D."#H
?J?J DK toán LoMnh thu
1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
?J?J?J?J Dhái niệ=
La tông doanh thu ban hang va cung câp dịch vu thực tế cua doanh nghiệp
thực hiện trong môt kƒ kế toan cua hoat đông san xuât - kinh doanh, gop phân lam
táng vốn chu so huu.
?J?J?J@J Ch:ng tN OP L9ng
STT Tên Ch:ng TN
01 Don đát hang hoác hop đông
02 Phiếu xuât kho hoác phiếu giao hang
03 Biên ban thanh ly ‡ nghiệm thu ˆ hop đông
04 Phiếu thu
05 Biên lai thu tiền
06 Hoa đon GTGT
07 Hoa đon ban hang
08 Cac chung tu khac nếu co
 Huy tQRnh SuTn chuyUn ch:ng tN:
‡1ˆ Cán cu đon đát hang cua khach hang, kế toan ban hang lập phiếu xuât
kho, kế toan thuế xuât hoa đon GTGT.
‡2ˆ Thu kho xuât hang giao cho khach, đông thoi khach hang ky nhận cac
chung tu kế toan lập.
‡3ˆ Khach hang thanh toan tiền hang
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
1
*!n VWt hàng
hiKu XuYt ZhoF
H[M V!n GTGT
GiMo hàng
Thu ti\n
‡?ˆ
‡@ˆ
‡Aˆ
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J?J?JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 511 “ Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu¨ la tai khoan ghi
nhận DT, phat sinh táng ghi bên Co, phat sinh giam ghi bên No, tai khoan 511 không
co số du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định
KQKD, tai khoan 511co 06 tai khoan câp 02:
5111 : Doanh thu ban hang hoa.
5112 : Doanh thu ban cac thanh ph‰m.
5113 : Doanh thu cung câp dịch vu.
5114 : Doanh thu tro câp, tro gia.
5117 : Doanh thu kinh doanh BDS đâu tu.
5118 : Doanh thu khac.
Tài Zho]n ^?? _ DoMnh thu ;án hàng `à cung cYp Lịch `9
- Số thuế TTDB, thuế xuât kh‰u, hoác
thuế GTGT theo phuong phap trực tiếp
phai nôp tinh trên DT ban hang thực tế
cua san ph‰m, hang hoa, dịch vu đã cung
câp cho khach hang va đã đuoc xac định
la tiêu thu trong kƒ kế toan.
- Trị gia khoan chiết khâu thuong mai,
giam gia hang ban hoác hang ban bị tra lai
chuyên cuối kƒ.
- Kết chuyên DT thuân vao tai khoan 911
“Xac định KQKD¨
- DT ban san ph‰m, hang hoa va cung câp
dịch vu cua doanh nghiệp đã thực hiện
trong kƒ kế toan.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
?J?J?J>J *i\u Ziện ghi nhận
Š Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 05 điều
kiện sau
‡aˆ Doanh nghiệp đã chuyên giao phân lớn rui ro va loi ich gán liền với quyền
so huu san ph‰m hoác hang hoa cho nguoi mua‹
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
2
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
‡bˆ Doanh nghiệp không con nám giu quyền quan ly hang hoa nhu nguoi so
huu hang hoa hoác quyền kiêm soat hang hoa‹
‡cˆ Doanh thu đuoc xac định tuong đối chác chán‹
‡dˆ Doanh nghiệp đã thu đuoc hoác sŒ thu đuoc loi ich kinh tế tu giao dịch
ban hang‹
‡eˆ Xac định đuoc chi phi liên quan đến giao dịch ban hang.
Š Doanh thu cung cấ! "#ch $% được &ác đ#nh khi thỏa mãn tất cả 0' điều kiện
sau
‡aˆ Doanh thu đuoc xac định tuong đối chác chán.
‡bˆ Co kha náng thu đuoc loi ich kinh tế tu giao dịch cung câp dịch vu đo.
‡cˆ Xac định đuoc phân công việc đã hoan thanh vao ngay lập Bang Cân đối
kế toan.
‡dˆ Xac định đuoc chi phi phat sinh cho giao dịch va chi phi đê hoan thanh
giao dịch cung câp dịch vu đo.
(Nguồn từ chuẩn mực số 14 Doanh thu và hu nh!p"#u$%t &ịnh số
14'()**1(#+,-. ngà$ /1(1)()**1 c0a -1 tà2 ch3nh4.
?J?J?J^J #guyên tcc hdch toán
Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu: la gia ban chua thuế GTGT đối với
nhung hang hoa hoác dịch vu chịu thuế GTGT theo phuong phap khâu tru.
Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu: la tông gia thanh toan đối với hang
hoa chịu thuế GTGT theo phuong phap trực tiếp hoác không chịu thuế GTGT.
Dối với nhung hang hoa chịu thuế TTDB, thuế xuât kh‰u thi doanh thu ban
hang la tông gia• thanh toan ‡bao gôm ca thuế TTDB, thuế XKˆ.
Dối với hang hoa nhận ban đai ly, ky gui theo phuong phap ban đung gia
huong hoa hông thi doanh thu ban hang va cung câp dịch vu la phân hoa hông đuoc
huong.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
3
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Dối với hang ban theo phuong thuc tra chậm, tra gop thi doanh thu ban hang
theo gia ban tra ngay.
Dối với nhận gia công vật tu, hang hoa thi doanh thu ban va cung câp dịch vu
la số tiền gia công đuoc huong.
?J?J?JeJ Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky thu tiền
03 Sô nhật ky ban hang
04 Sô cai tai khoan 511
05 Sô chi tiết ban hang
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan

?J?J@J DoMnh Thu Hodt *fng Tài Chgnh
?J?J@J?J Dhái niệ=
La cac hoat đông co liên quan đến việc huy đông, khai thac, quan ly va su
dung vốn kinh doanh cua doanh nghiệp nhám táng thu nhập nâng cao hiệu qua kinh
doanh.
?J?J@J@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang.
Phiếu thu đê ghi nhận cac khoan thu tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Hop đông gop vốn liên doanh, liên kết.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
 #u$ t56nh 7u8n chu$9n ch:ng từ;
‡1ˆ Cán cu hop đông cho vay, kế toan gui thông bao trai lãi cho bên đi vay.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
4
Hbp V<ng
cho `My
Thhng ;áo
tQ] Sii
Thu
ti\n
‡1ˆ ‡2ˆ
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
‡2ˆ Thu tiền lãi cua khoan cho vay.
?J?J@JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 515 “ Doanh thu hoat đông tai chinh ¨ la tai khoan ghi nhận DT,
phat sinh táng ghi bên Co, phat sinh giam ghi bên No, tai khoan 515 không co số du
cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD.
Tài Zho]n ^?^ _ DoMnh thu hodt Vfng tài chgnh j
- Kết chuyên DT tai chinh vao tai khoan
911 “Xac định KQKD¨
- DT hoat đông tai chinh phat sinh trong kƒ
kế toan.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
?J?J@J>J #guyên tcc hdch toán
DT hoat đông tai chinh bao gôm cac khoan doanh thu tiền lãi, tiền ban quyền,
cô tuc, loi nhuận đuoc chia va cac hoat đông tai chinh khac đuoc coi la thực hiện
trong kƒ, không phân biệt cac khoan DT thực tế đã thu đuoc tiền hay sŒ thu đuoc
tiền.
?J?J@J^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky thu tiền
03 Sô chi tiết tiền vay
04 Sô cai tai khoan 515
05 Sô chi tiết đâu tu chung khoan
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
?J?JAJ Thu #hập Dhác
?J?JAJ?J Dhái niệ=
La nhung khoan thu ma doanh nghiệp không dự tinh truớc đuoc hoác co dự
tinh đến nhung it co kha náng thực hiện, hoác la nhung khoan thu không mang tinh
thuong xuyên.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
5
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J?JAJ@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang đê khach hang lam cán cu ghi sô.
Phiếu thu đê ghi nhận cac khoan thu tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Hop đông thuong mai.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
?J?JAJAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 711 “ Thu nhập khac ¨ la tai khoan ghi nhận thu nhập, phat sinh
táng ghi bên Co, phat sinh giam ghi bên No, tai khoan 711 không co số du cuối kƒ,
số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD.
Tài Zho]n k?? _ Thu nhập Zhác j
Kết chuyên cac khoan thu nhập khac sang
tai khoan 911 “Xac định KQKD¨
Cac khoan thu nhập khac phat sinh trong kƒ
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
?J?JAJ>J #guyên tcc hdch toán
Phan anh cac khoan thu nhập khac ngoai hoat đông tao ra doanh thu cua
doanh nghiệp, không phan anh cac khoan chi phi.
?J?JAJ^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky thu tiền
03 Sô chi tiết tiền vay
04 Sô cai tai khoan 711
05 Sô chi tiết công no
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
6
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J@J DK toán chi phg
?J@J?J Giá Vốn Hàng Bán
?J@J?J?J Dhái niệ=
La trị gia vốn cua san ph‰m, hang hoa, dich vu, bât đông san tu, gia thanh san
xuât cua đon vị xây láp ban trong kƒ.
?J@J?J@J Ch:ng tN OP L9ng
Phiếu nhập kho, phiếu xuât kho.
Phiếu xuât kho kiêm vận chuyên nôi bô
?J@J?JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 632 “ Gia vốn hang ban ¨ la tai khoan ghi chi phi, phat sinh táng ghi
bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 632 không co số du cuối kƒ, số du cuối
kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD.
Tài Zho]n eA@ _ Giá `ốn hàng ;án j
- Trị gia vốn cua thanh ph‰m, hang hoa,
dich vu đuoc xac định tiêu thu trong kƒ.
- Trị gia vốn cua thanh ph‰m, hang hoa,
dich vu đuoc xac định tiêu thu trong kƒ,
nhung khach hang tra lai hoác tu chối thanh
toan.
- Kết chuyên trị gia vốn Trị gia vốn cua
thanh ph‰m, hang hoa, dich vu đuoc xac
định tiêu thu trong kƒ vao bên No tai khoan
911 “ Xac định kết qua kinh doanh¨
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[

?J@J?J>J #guyên tcc hdch toán
Phan anh trị gia vốn cua san ph‰m, hang hoa, dich vu, bât đông san tu, gia
thanh san xuât cua đon vị xây láp ban trong kƒ. Ngoai ra dung đê phan anh cac chi
phi liên quan đến hoat đông bât dông san đâu tu nhu: CP khâu hao, CP sua chua, CP
thanh ly, nhuong ban bât đông san đâu tu .
?J@J?J^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
7
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky thu tiền
03 Sô nhật ky ban hang
04 Sô cai tai khoan 632
05 Sô kho ‡ThŽ khoˆ
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan

?J@J@J Chi hg Tài Chgnh
?J@J@J?J Dhái niệ=
La chi phi tai chinh phat sinh trong qua trinh hoat đông kinh doanh thông
thuong cua doanh nghiệp, nhu chi phi tiền lãi vay, chi phi gop vốn liên doanh, chi phi
giao dịch ban chung khoan,.
?J@J@J@J Ch:ng tN OP L9ng
Phiếu chi đê ghi nhận cac khoan chi tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Hop đông gop vốn liên doanh, liên kết.
Hop đông đi vay.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
?J@J@JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 635 “ Chi phi tai chinh ¨ la tai khoan ghi chi phi, phat sinh táng ghi
bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 635 không co số du cuối kƒ, số du cuối
kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD.
Tài Zho]n eA^ _ Chi phg tài chgnh j
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
8
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Cac chi phi cua hoat đông tai chinh.
- Cac khoan l• do thanh ly cac khoan đâu
tu ngán han, va chênh lệch t• gia ngoai tệ
phat sinh thực tế.
- Dự phong giam gia đâu tu chung khoan.
Chi phi đât chuyên nhuong, cho thuê co
so ha tâng đuoc xac định la tiêu thu.
- Hoan nhập dự phong giam gia đâu tu
chung khoan.
- Kết chuyên toan bô chi phi tai chinh va
cac khoan l• sang bên No tai khoan 911 “
Xac định kết qua kinh doanh¨
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
?J@J@J>J #guyên tcc hdch toán
Việc ghi sô đuoc cán cu vao số tiền thực tra khi mua cô phiếu, giây xac nhận
so huu cô phiếu, giây thu tiền ban cô phiếu cua công ty đuoc đâu tu hoác chung tu
mua khoan đâu tu đo, bao gôm cac chi phi liên quan trực tiếp đến việc mua cô phiếu.
Việc ghi sô đuoc cán cu vao biên ban gop vốn, chia lãi ‡hoác l•ˆ do cac bên
thoa thuận.
?J@J@J^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô theo d‘i thanh toan báng ngoai tệ
03 Sô chi tiết tiền vay
04 Sô cai tai khoan 635
05 Sô chi tiết đâu tu chung khoan
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
?J@JAJ Chi hg Bán Hàng
?J@JAJ?J Dhái niệ=
La biêu hiện báng tiền cua toan bô cac hao phi về lao đông sống, lao đông vật
hoa va cac chi phi cân thiết khac phat sinh trong qua trinh tiêu thu hang hoa, dịch vu
cua doanh nghiệp, nhu: tiền luong, tiền công phai tra cho nhận viên ban hang, quang
cao, .
?J@JAJ@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang lam cán cu ghi sô.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
9
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Phiếu chi đê ghi nhận cac khoan chi tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Bang thanh toan luong, thŽ khâu hao tai san cố định, bang kê thanh toan tam
ung.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
?J@JAJAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 641 “ Chi phi ban hang ¨ la tai khoan ghi nhận chi phi, phat sinh
táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 641 không co số du cuối kƒ,
số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD, TK 641 co 7
tai khoan câp 2:
6411 : Chi phi nhân viên.
6412 : Chi phi vật liệu, bao bi.
6413 : Chi phi dung cu, đô dung.
6414 : Chi phi khâu hao TSCD.
6415 : Chi phi bao hanh.
6417 : Chi phi dịch vu mua ngoai.
6418 : Chi phi báng tiền khac.
Tài Zho]n e>? _ Chi phg ;án hàng j
- Tập hop cac chi phi thực tế phat sinh
trong qua trinh tiêu thu san ph‰m, hang
hoa, dịch vu cua doanh nghiệp.
- Cac khoan giam tru chi phi ban hang phat
sinh trong kƒ.
- Kết chuyên chi phi ban hang sang bên No
tai khoan 911 “ Xac định kết qua kinh
doanh¨.
- Kết chuyên chi phi ban hang vao TK 142
“Chi phi tra truớc¨ đê cho phân bô.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
10
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J@JAJ>J #guyên tcc hdch toán
Hach toan chi tiết tu nôi dung chi phi theo quy định. Tuy theo đác điêm kinh
doanh, yêu câu quan ly cua tung nganh, ma CPBH đuoc mo thêm môt số nôi dung
chi phi khac nhau.
Cuối kƒ kết chuyên CPBH vao bên No TK 911 “ Xac định kết qua kinh
doanh¨.
?J@JAJ^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky chi tiền
03 Sô nhật ky ban hang
04 Sô cai tai khoan 641
05 Sô chi tiết ban hang
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan

?J@J>J Chi phg lu]n Sm LoMnh nghiệp
?J@J>J?J Dhái niệ=
La biêu hiện báng tiền cua toan bô cac hao phi về lao đông sống, lao đông vật
hoa va cac chi phi cân thiết khac phat sinh trong qua trinh quan ly kinh doanh, quan
ly hanh chinh va cac chi phi chung khac cua doanh nghiệp, nhu: tiền luong, tiền công
phai tra cho nhận viên quan ly, đô dung ván phong, chi phi khâu hao, .
?J@J>J@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang lam cán cu ghi sô.
Phiếu chi đê ghi nhận cac khoan chi tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Bang thanh toan luong, thŽ khâu hao tai san cố định, bang kê thanh toan tam
ung.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
11
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J@J>JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 642 “Chi phi quan ly doanh nghiệp¨ la tai khoan ghi nhận chi phi,
phat sinh táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 642 không co số du
cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD, TK
642 co 8 tai khoan câp 2:
6421 : Chi phi nhân viên quan ly.
6422 : Chi phi vật liệu quan ly.
6423 : Chi phi đô dung ván phong.
6424 : Chi phi khâu hao TSCD.
6425 : Thuế, phi va lệ phi.
6426 : Chi phi dự phong.
6427 : Chi phi dịch vu mua ngoai.
6428 : Chi phi báng tiền khac.
Tài Zho]n e>@ _ Chi phg lu]n Sm LoMnh nghiệp j
- Tập hop cac chi phi thực tế phat sinh
trong qua trinh quan ly doanh nghiệp.
- Cac khoan giam tru CPQLDN phat sinh
trong kƒ.
- Kết chuyên CPQLDN sang bên No tai
khoan 911 “ Xac định kết qua kinh doanh¨.
- Kết chuyên CPQLDN vao TK 142 “Chi
phi tra truớc¨ đê cho phân bô.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[

?J@J>J>J #guyên tcc hdch toán
Hach toan chi tiết tu nôi dung chi phi theo quy định. Tuy theo đác điêm kinh
doanh, yêu câu quan ly cua tung nganh, ma CPQLDN đuoc mo thêm môt số nôi
dung chi phi khac nhau.
Cuối kƒ kết chuyên CPQLDN vao bên No TK 911 “ Xac định kết qua kinh
doanh¨.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
12
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J@J>J^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky chi tiền
03 Sô tai san cố định
04 Sô cai tai khoan 642
05 ThŽ tai san cố định
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
?J@J^J Chi hg Dhác
?J@J^J?J Dhái niệ=
La nhung khoan l• do cac sự kiện hay cac nghiệp vu riêng biệt với hoat đông
thông thuong cua doanh nghiệp gây ra, c’ng co thê la nhung khoan chi phi bị bo sot
tu nhung nám truớc.
?J@J^J@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang lam cán cu ghi sô.
Phiếu chi đê ghi nhận cac khoan chi tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Hop đông kinh tế.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
?J@J^JAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 811 “Chi phi khac¨ la tai khoan ghi nhận chi phi, phat sinh táng ghi
bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 811 không co số du cuối kƒ, số du cuối
kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD.
Tài Zho]n n?? _ Chi phg Zhác j
- Tập hop cac khoan chi phi khac thực tế
phat sinh trong kƒ.
- Cuối kƒ kết chuyên toan bô CP khac sang
bên No tai khoan 911 “ Xac định kết qua
kinh doanh¨.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
13
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
?J@J^J>J #guyên tcc hdch toán
Phan anh cac khoan chi phi cua cac hoat đông ngoai cac hoat đông san xuât
kinh doanh tao ra doanh thu cua doanh nghiệp.
Luôn phan anh số phat sinh bên No, cuối kƒ kết chuyên sang TK 911 “Xac
định kết quan kinh doanh¨ va không co số du.
?J@J^J^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky chi tiền
03 Sô tai san cố định
04 Sô cai tai khoan 811
05 Sô chi tiết tai khoan 811
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan

?J@JeJ Chi hg ThuK Thu #hập DoMnh #ghiệp
?J@JeJ?J Dhái niệ=
La tông chi phi thuế thu nhập hiện hanh va chi phi thuế thu nhập hoãn lai khi
xac định loi nhuận hoác l• cua môt kƒ.
?J@JeJ@J Ch:ng tN OP L9ng
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang.
Phiếu chi đê ghi nhận cac khoan chi tiền.
Giây bao no, giây bao co cua ngân hang.
Hop đông gop vốn.
Cac chung tu khac liên quan ‡nếu coˆ.
?J@JeJAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 821 “Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp¨ la tai khoan ghi nhận chi
phi, phat sinh táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 821 không co số
du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 911 đê xac định KQKD,
TK821 co 02 tai khoan câp 2:
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
14
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
TK 8211 : Chi phi thuế TNDN hiện hanh.
TK 8212 : Chi phi thuế TNDN hoãn lai.
Tài Zho]n n@? _ Chi phg thuK thu nhập LoMnh nghiệp j
- Chi phi thuế TNDN hiện hanh phat sinh
trong nám.
- Thuế TNDN cua cac nám truớc phai nôp
bô sung.
- Cuối kƒ kết chuyên sang bên Co TK 911
“ Xac định kết qua kinh doanh¨, nếu số
tiền bên No lớn hon bên Co cua TK821.
- Số thuế TNDN phai nôp thực tế nho hon
số tam nôp.
- Số thuế TNDN phai nôp đuoc ghi giam.
- Cuối kƒ kết chuyên sang bên No TK 911 “
Xac định kết qua kinh doanh¨, nếu số tiền
bên No nho hon bên Co cua TK821.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
?J@JeJ>J #guyên tcc hdch toán
Duoc ghi nhận vao tai khoan nay la chi phi thuế TNDN hiện hanh, va hoãn lai
khi xac định loi nhuận ‡hoác l•ˆ cua môt nám tai chinh.
Chi phi thuế TNDN hiện hanh la số thuế TNDN phai nôp tinh trên thu nhập
chịu thuế trong nám va thuế suât thuế TNDN hiên hanh.
Chi phi thuế TNDN hoãn lai phat sinh tu việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lai
phai tra trong nám va hoan nhập tai san thuế thu nhập hoãn lai đã đuoc ghi nhận tu
cac nám truớc .
?J@JeJ^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô cai tai khoan 821
02 Sô chi tiết tai khoan 821
03 Va cac sô kế toan khac co liên quan

?J@JkJ Các Dho]n Gi]= TQN DoMnh Thu
?J@JkJ?J Dhái niệ=
Cac khoan giam tru doanh thu bao gôm:
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
15
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
(hi)t khấu thư*ng m+i la khoan doanh nghiệp ban giam gia niêm yết cho KH
mua hang với khối luong lớn.
,iảm giá hàng bán la khoan giam tru cho nguoi mua do toan bô hay môt
phân hang hoa kem ph‰m chât, sai quy cach hoác lac hậu thị hiếu.
-àng bán b# t.ả /+i la gia trị khối luong hang ban đã xac định tiêu thu bị KH
tra lai va tu chối thanh toan do cac nguyên nhân nhu: vi pham cam kết, vi pham hop
đông kinh tế, hang bị mât, kem ph‰m chât, không đung chung loai, .
0hu) ti1u th% đ2c biệt3 thu) &uất kh4u3 thu) ,0,0 t5nh th6o !hư*ng !há! t.7c
ti)! la cac khoan thuế đuoc xac định trực tiếp trên doanh thu ban hang.
?J@JkJ@J Ch:ng tN OP L9ng
Biên ban xac nhận hang ban bị tra lai.
Biên ban xac nhận giam gia hang ban.
Phiếu chi, giây bao no.
Cac chung tu gốc khac, ..
?J@JkJAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 521 “Chiết khâu thuong mai¨ dung đê phan anh khoan chiết khâu
thuong mai, phat sinh táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 521
không co số du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 511 đê xac
định Doanh thu thuân.
Tài Zho]n ^@? _ ChiKt ZhYu thư!ng =di j
- Số chiết khâu thuong mai đã châp thuận
cho KH đuoc huong.
- Cuối kƒ kết chuyên chiết khâu thuong mai
sang bên No TK 511 “ Doanh thu ban hang
va cung câp dịnh vu¨ đê xac định doanh thu
thuân cua kƒ hach toan.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
Tai khoan 531 “Hang ban bị tra lai¨ dung đê phan anh trị gia cua số hang hoa
KH tra, phat sinh táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 531 không
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
16
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
co số du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 511 đê xac định
Doanh thu thuân.
Tài Zho]n ^A? _ Hàng ;án ;ị tQ] Sdi j
- Trị gia cua hang ban bị tra lai, đã tra lai
tiền cho KH hoác tinh tru vao số tiền KH
con no.
- Cuối kƒ kết chuyên trị gia hang ban bị tra
lai sang bên No TK 511 “ Doanh thu ban
hang va cung câp dịnh vu¨ đê xac định
doanh thu thuân cua kƒ hach toan.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[
Tai khoan 532 “Giam gia hang ban¨ dung đê phan anh khoan giam gia hang
ban, phat sinh táng ghi bên No, phat sinh giam ghi bên Co, tai khoan 532 không co số
du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai khoan 511 đê xac định Doanh thu
thuân.
Tài Zho]n ^A@ _ Gi]= giá hàng ;án j
- Cac khoan giam gia hang ban đã châp
thuận cho KH đuoc huong.
- Cuối kƒ kết chuyên toan bô khoan giam
gia hang ban sang bên No TK 511 “ Doanh
thu ban hang va cung câp dịnh vu¨ đê xac
định doanh thu thuân cua kƒ hach toan.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[

Cac tai khoan giam tru doanh thu khac: TK 3332 “ Thuế tiêu thu đác biệt¨,
TK 33331 “Thuế xuât kh‰u¨.
?J@JkJ>J #guyên tcc hdch toán
Chi hach toan vao TK 521 khoan chiết khâu thuong mai nguoi mua đuoc
huong đã thực hiện trong kƒ. Phai theo d‘i chi tiết chiết khâu thuong mai đã thực
hiện cho tung KH va tung loai hang hoa.
Chi hach toan vao TK 531 trị gia cua số hang ban bị tra lai tinh theo đung đon
gia ban ghi trên hoa đon va số luong hang tra lai, cac chi phi liên quan nếu co ma
doanh nghiệp phai chịu đuoc phan anh vao TK641.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
17
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chi hach toan vao TK 532 cac khoan giam tru do việc châp thuận giam gia
ngoai hoa đon, tuc la sau khi đã phat hanh hoa đon. Phai theo d‘i chi tiết khoan giam
gia hang ban đã thực hiện cho tung KH va tung loai hang hoa.
?J@JkJ^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô nhật ky chi tiền
03 Sô chi tiết thanh toan với nguoi mua
04 Sô cai tai khoan 521, 531 va 532
05 Sô chi tiết ban hang
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
?JAJ DK toán Xác Vịnh ZKt lu] hodt Vfng O]n XuYt Zinh
?JAJ?J Dhái niệ=
La kết qua hoat đông san xuât kinh doanh trong môt kƒ kế toan cân xac định
với yêu câu chinh xac va kịp thoi. Co 3 loai hoat đông kinh doanh:
-o+t đ8ng bán hàng $à cung cấ! "#ch $% la hoat đông thực hiện chuc náng
tiêu thu san ph‰m, hang hoa va dịch vu cua doanh nghiệp.
-o+t đ8ng tài ch5nh la hoat đông đâu tu tai chinh ra bên ngoai doanh nghiệp
với muc đinh huong loi.
-o+t đ8ng khác la hoat đông xay ra không thuong xuyên trong doanh nghiệp.
 <%t =u> ?2nh doanh &@Ac Bác &ịnh bCng các chD t2Eu;
3bi nhuận gfp tN
;án hàng `à o DoMnh thu thupn q Giá `ốn hàng ;án
cung cYp Lịch `9
DoMnh DoMnh ChiKt Gi]= Hàng
thu o thu q ZhYu q giá q ;án
thupn ;án thư!ng hàng ;ị
hàng =di ;án tQ] Sdi
3bi nhận 3bi nhận DoMnh thu Chi Chi Chi
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
18
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
thupn tN gfp tN hodt phg phg phg
hodt Vfng o ;án hàng q Vfng q tài q ;án q lu]n Sm
Zinh `à cung cYp tài chgnh hàng LoMnh
LoMnh Lịch `9 chgnh nghiệp
3bi nhuận Zhác o Thu nhập Zhác q Chi phg Zhác
?JAJ@J Ch:ng tN OP L9ng
Nôi dung va mâu chung tu đuoc thực hiện đung nôi dung, phuong phap lập,
ky chung tu theo quy định cua Luật Kế Toan va Nghị định số 129“2004“ND ” CP
ngay 31“05“2004 cua Chinh Phu, cac ván ban phap luật khac co liên quan đến chung
tu kế toan va cac quy định trong Chế đô kế toan Việt Nam, nhu:
Hoa đon GTGT, hoa đon ban hang.
Phiếu thu, phiếu chi.
Giây bao no, bao co cua ngân hang.
Biên ban xu ly tai san thua, thiếu
Biên lai thu thuế
Cac chung tu khac ‡nếu coˆ
?JAJAJ Tài Zho]n OP L9ng
Tai khoan 911 “Xac định kết qua kinh doanh¨ la tai khoan ghi nhận kết qua
kinh doanh thực tế phat sinh trong kƒ, phat sinh táng ghi bên Co, phat sinh giam ghi
bên No, tai khoan 911 không co số du cuối kƒ, số du cuối kƒ đuoc kết chuyên vao tai
khoan 421 “Loi nhuận chua phân phối ¨.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
19
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tài Zho]n r?? _%ác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnhj
- Trị gia vốn cua san ph‰m, hang hoa,
dịch vu đã tiêu thu trong kƒ.
- Chi phi ban hang.
- Chi phi quan ly doanh nghiệp.
- Chi phi tai chinh.
- Chi phi khac, chi phi thuế TNDN.
- Cuối kƒ kết chuyên số lãi sang bên Co
TK 4212 “Loi nhuận chua phân phối nám
nay¨.
- Doanh thu thuân cua san ph‰m, hang hoa,
dịch vu đã tiêu thu.
- Doanh thu hoat đông tai chinh.
- Thu nhập khac.
- Cuối kƒ kết chuyên số l• sang bên No TK
4212 “Loi nhuận chua phân phối nám nay¨.
Tang phát Oinh ;ên #b Tang phát Oinh ;ên C[

?JAJ>J #guyên tcc hdch toán
Tai khoan nay phai phan anh đây đu, chinh xac cac kết qua hoat đông kinh
doanh thực tế phat sinh trong kƒ kế toan.
Kết qua kinh doanh phai đuoc hach toan chi tiết theo tung loai hoat đông,
nhu: hoat đông san xuât, chế biến, kinh doanh thuong mai, dịch vu, hoat đông tai
chinh, hoat đông khac, .
Cac khoan doanh thu va thu nhập đuoc kết chuyên vao tai khoan nay la số
doanh thu thuân va thu nhập thuân.
?JAJ^J Sa Oách ZK toán
STT Tên Sa
01 Sô nhật ky chung
02 Sô cai tai khoan 911
03 Sô chi tiết tai khoan 911
04 Sô theo d‘i chi tiết nguôn vốn kinh doanh
05 Sô chi tiết phat hanh cô phiếu
06 Va cac sô kế toan khac co liên quan
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
20
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CH0Ơ#G @
G-1- TH-s8 Tt#G H8"# Vu Cv#G Tw T#HH T5DV S.#G
TH'#H Cv#G
@J?J Gixi thiệu chung `\ chng ty
- Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công đuoc thanh lập theo giây phep
kinh doanh số 0309279999 do So Kế hoach va Dâu tu thanh phố Hô Chi Minh câp
ngay 15 thang 08 nám 2009.
Tên tiếng việt : Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công
Dịa chi : 27 Lô B, chung cu Lê Thị •iêng, P.15, Q.10,
Tp.HCM
Diện thoai : 08 73076370
–ax : 08 35176026
—ebsite : ˜˜˜.songthanhcong.com
Ngân hang giao dịch : Ngân hang Dông A, chi nhanh Hô Chi Minh
Tai khoan giao dịch : 004715920001
Ngân hang giao dịch : Ngân hang Techcombank
Tai khoan giao dịch : 10222066014011
Vốn điều lệ : 1.800.000.000 đông
- Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công la đon vị thuong mai dịch vu,
công ty hoat đông theo nguyên tác tập trung, đuoc câp giây phep đáng ky kinh doanh,
co tu cach phap nhân đây đu, co con dâu riêng đê đáng ky mo tai khoan giao dịch tai
ngân hang theo quy định cua Nha nuớc.
- Công ty gôm vốn gop báng tiền mát cua cac thanh viên trong Công ty, không
co vốn gop báng hiện vật.
- Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công la môt trong nhung công ty hoat
đông chuyên sâu về linh vực thiết bị công nghiệp, la môt trong nhung nganh đang
phat triên o nuớc ta hiện nay. Môt thị truong tiềm náng nên co hôi phat triên va mo
rông rât lớn. San ph‰m cua công ty la san ph‰m luôn đuoc moi nguoi ua chuông,
nhung mát hang chu yếu nhập tu Duc, M™, Singapore,.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
21
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
@J@J Ta ch:c ;f =áy lu]n Sm
@J@J?J S! V< ;f =áy lu]n Sm

HRnh ?J?: S! V< ta ch:c ;f =áy lu]n Sm
@J@J@J #hiệ= `9 `à ch:c nyng czM tNng ph{ng ;Mn
q Giá= Vốc: La nguoi đung đâu công ty, co quyền quyết định về moi hoat
đông cua công ty. Dông thoi trực tiếp chi đao cac phong ban, tiếp nhận thông tin va
tham muu cho cac phong ban câp duới, thực hiện chinh sach, co chế cua Nha nuớc.
q h[ giá= Vốc: La nguoi đung sau Giam đốc, co quyền đua ra chiến luoc
cho công ty với điều kiện Giam đốc la nguoi ky ban hanh. Công việc cu thê cua Pho
giam đốc la giup việc cho Giam đốc va thực hiện quyền điều hanh Công ty do chinh
Giam đốc uy nhiệm.
q h{ng ZK toán:
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
22
G-(5 *|C
H} G-(5 *|C
H~#G
DE T.(#
H~#G
#H•# S,
H~#G
D-#H
D."#H
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
€ Co chuc náng giup đõ Ban Giam đốc hach toan cac nghiệp vu theo đung kƒ
kế toan do Bô tai chinh ban hanh.
Š Theo d‘i, quan ly va thu hôi chi tra công no khach hang.
Š Lập bao cao tai chinh, bao cao nôi bô về tinh hinh hoat đông san xuât kinh
doanh cua Công ty. Tu đo giup Ban Giam đốc đua ra nhung biện phap nhám nâng
cao hiệu qua hoat đông kinh doanh cua Công ty.
Š Dai diện Công ty đi giao dịch với ngân hang, lam việc với co quan thuế.
Š Xây dựng kế hoach tai chinh cua Công ty, xac định nhu câu về vốn, sự biến
đông về cac loai tai san hiện co cua Công ty.
Š H• tro phong ban khac về vân đê chi phi tai chinh.
Š Tham muu cho Ban Giam đốc trong việc xây dựng phuong an phân phối
giới thiệu san ph‰m, su dung nguôn kinh phi cua Công ty.
Š Phối hop với cac phong ban khac trong Công ty nhám quan ly tốt cac hoat
đông kinh doanh cua Công ty.
- h{ng nhTn Oự:
Š Dề xuât với Giam đốc về việc tuyên dung nguôn nhân lực, đao tao đôi ng’
can bô chuyên nghiệp cho toan Công ty. Phong nhân sự luôn đong vai tro chu chốt
trong Công ty.
Š Thiết lập cac chinh sach về nguôn nhân lực, chinh sach về quyền han, trach
nhiệm, quy chế hoat đông va lam việc chung cua cac bô phận, nhân viên.
 Thực hiện cac chinh sach về quy chế tuyên dung, bố tri lao đông đung náng
lực va chuyên môn cho cac bô phận.
 Xây dựng chế đô tiền luong, thuong phat va đam bao cac chế đô BH‚T,
BHXH theo đung quy định cua phap luật.
 Cố vân lãnh đao về kha náng quan trị nhận lực.
- h{ng Zinh LoMnh: Tim kiếm khach hang, nguôn hang, soan thao cac hop
đông kinh doanh va đác biệt chịu trach nhiệm thực hiện cac hoat đông tiếp thị - ban
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
23
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
hang tới khach hang, giai quyết cac thác mác khiều nai cua khach hang, theo d‘i tinh
hinh thị truong, đối thu canh tranh.
@JAJ *Wc ViU= ta ch:c chng tác ZK toán
@JAJ?J Bf =áy ZK toán
@JAJ?J?J S! V< ;f =áy ZK toán
HRnh ?J@: S! V< ;f =áy ZK toán tdi Chng ty
@JAJ?J@J #hiệ= `9 czM tNng ;f phận tQong ZK toán
 DK toán tQư•ng: La nguoi phu trach chung, tô chuc điều hanh bô may kế
toan, co nhiệm vu theo d‘i tinh hinh táng, giam tai san cố định, khâu hao tai san cố
định. Kế toan truong la nguoi tham muu chinh cho lãnh đao về tai chinh va cac chiến
luoc tai chinh, la nguoi huớng dân, chi đao, kiêm tra điều chinh nhung công việc ma
kế toan viên đã lam, sao cho hop ly nhât, chịu sự chi đao trực tiếp cua Giam đốc, chịu
trach nhiệm truớc Giam đốc va Phap luật truớc nhung hanh vi va quyền han cua
minh.
 DK toán thMnh toán: Theo d‘i, quan ly tât ca cac khoan phai thu, phai tra
cua Công ty. Dông thoi lập cac phiều thu, phiếu chi. Bên canh đo, kế toan thanh toan
phai thuong xuyên theo d‘i tinh hinh tiền gui ngân hang, uy nhiệm chi, rut sec hoác
gui tiền mát vao tai khoan Công ty. Kế toan phai thuong xuyên bao cao kịp thoi cac
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
24
Ch:ng tN ZK toán
DE T.(# T‚06#G
DE T.(#
TH"#H
T.(#
DE T.(#
H'#G
H}"
DE T.(#
Tt#G

TH) H8„
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
khoan thu, chi cac qu™ tiền mát háng ngay cua Công ty cho kế toan tông hop. Theo
d‘i, chi tra cac khoan thuế phai nôp cho Nha nuớc va cac khoan vay ngán han.
 DK toán hàng h[M: Theo d‘i, kiêm kê hang hoa, đông thoi lập cac phiếu
nhập khi mua hang, xuât kho khi ban hang va cuối kƒ kế toan kiêm tra va đối chiếu
cac hang tôn kho cua Công ty.
 DK toán tang hbp: Cuối kƒ, kế toan tông hop thuong thu thập, kiêm tra
nhung chung tu, số liệu cua tung kế toan viên rôi trinh lên kế toan truong xet duyệt.
Dông thoi, kế toan tông hop con phai lập bao cao thuế hang thang va lập bao cao tai
chinh theo quy định. Cuối thang, kế toan tông hop con phai tinh toan việc tra luong
cho nhân viên, trich tra cac khoan bao hiêm theo quy định cho tung nhân viên.
 Thz lu…: Kiêm tra chung tu truớc khi thu ” chi, thực hiện nhiệm vu thu ”
chi tiền mát, quan ly tiền mát chát chŒ, cập nhật thông tin thu ” chi vao sô qu™, đối
chiếu bang kê thu ” chi tiền khớp đung với chung tu thực tế. Thu qu™ c’ng la nguoi
theo d‘i việc táng ca va chi tiền án giua ca cho nhân viên. Tât ca cac nghiệp vu đều
phai trinh lên Kế toan truong xet duyệt ky va đông y.
@JAJ@J HRnh th:c ZK toán czM chng ty
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
25
Ch:ng tN ZK toán
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
@JAJ@J?J S! V< hRnh th:c ZK toán
Ghi ch†:
Ghi háng ngay :
Ghi cuối thang hoác định kƒ :
Quan hệ đối chiếu kiêm tra :
HRnh ?JA: S! V< hdch toán Oa nhật Zm chung
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
26
Sa nhật Zm chung
B]ng cTn Vối Oố
phát Oinh
Sa nhật Zm VWc ;iệt
St C(-
B(. C(. T'- CHG#H
Ch:ng tN ZK toán
B]ng tang hbp
chi tiKt
SaF th‡ ZK toán chi
tiKt
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
@JAJ@J@J TQRnh tự ghi Oa ZK toán thˆo hRnh th:c nhật Zm chung
- Háng ngay, cán cu vao cac chung tu đã kiêm tra đuoc dung lam cán cu ghi
sô, xac định tai khoan ghi No, tai khoan ghi Co đê nhập du liệu vao sô nhật ky chung.
Sau đo, cán cu số liệu đã ghi trên sô nhật ky chung đê ghi vao sô cai theo cac tai
khoan kế toan phu hop, thŽ kế toan chi tiết thi đông thoi với việc ghi sô nhật ky
chung, cac nghiệp vu phat sinh đuoc ghi vao cac sô.
- Cac chung tu sau khi đã nhập du liệu vao phân mềm excel sô nhật ky chung
thi sŒ đuoc luu tru trong cac šile hô so, tai liệu theo thu tự thoi gian va tât ca hô so,
tai liệu nay đều đuoc cât giu tai Phong kế toan.
- Cuối thang, kế toan thực hiện cac thao tac khoa sô, nguoi lam kế toan co thê
kiêm tra, đối chiếu giua sô kế toan với bao cao tai chinh sau khi đã in ra giây.
- Cuối thang, cuối nám, sô kế toan tông hop va sô kế toan chi tiết đuoc in ra
giây. Dong thanh quyên va thực hiện cac thu tuc phap ly theo quy định về sô kế toan.
@JAJAJ Các chgnh Oách ZK toán
Niên đô kế toan bát đâu tu ngay 01“01 đến 31“12 háng nám.
HRnh th:c ghi Oa ZK toán
Nguyên tác ghi nhận, trich khâu hao tai san cố định
- Nguyên tác ghi nhận: Theo nguyên gia.
- Nguyên tác trich khâu hao tai san cố định: Phuong phap khâu hao theo
đuong th›ng. Thoi gian khâu hao ap dung theo thoi gian quy định tai thông tu
203“2009“TT-BTC ban hanh ngay 20“10“2009
- Phuong phap hach toan hang tôn kho: Theo phuong phap kê khai thuong
xuyên
ChK Vf ZK toán
Công ty ap dung chế đô kế toan Việt Nam, đuoc ban hanh theo Quyết định số
15“2006“QD-BTC ngay 20“03“2006 cua Bô truong Bô Tai chinh.
Hệ thống ch:ng tN czM chng ty
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
27
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty su dung hệ thống tai khoan kế toan theo chế đô 15“2006“QD-BTC
ngay 20“03“2006 do Bô truong Bô tai chinh ban hanh.
Chung tu gốc: phiếu xuât, phiếu thu ” chi, hoa đon mua hang, hoa đon ban
hang.
Hệ thống ;áo cáo ZK toán
Công ty su dung gôm: bang cân đối kế toan, bang bao cao kết qua hoat đông
kinh doanh, bao cao luu chuyên tiền tệ, to khai thuế va bang thuyết minh bao cao tai
chinh.

SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
28
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CH0Ơ#G A
TH,C TE Cv#G T(C DE T.(# D."#H TH8F CH- HG V' %(C *+#H
DET H8I D-#H D."#H T‰- Cv#G Tw
AJ?J #hŠng `Yn V\ chung
/.1.1. Fng =uát vG các 7oH2 hoHt &1ng dịch vụ tH2 doanh ngh2IpJ các 7oH2 doanh
thu th@Kng Bu$En
AJ?J?J?J Các hodt Vfng Lịch `9 tdi chng ty
Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công chuyên buôn ban cac thiết bị tự
đông hoa, thiết bị đo luong,. la môt trong nhung nha cung câp thiết bị, linh kiện
trong nganh công nghiệp tự đông hoa cua cac thuong hiệu hang đâu thế giới hiện
nay. Với việc đai diện va cung câp nhung san ph‰m cho hon 20 thuong hiệu nôi tiếng
cua cac nuớc Duc ” Y ” Nhật ” Dai Loan nhu Pilœ, Koso, Schleicher, Pneuvano, Q-
light, Alša Laval, Line Seiki, Tekel, KEB, Gešran, Lika,. Công ty tự hao vi luôn la
lựa chon hang đâu cho khach hang.
Không chi với việc cung câp san ph‰m đung chât luong theo yêu câu ma công
ty con đuoc khach hang tin nhiệm qua việc tu vân san ph‰m khi mua hang, thoi gian
giao hang, gia ca canh tranh, chế đô hậu mãi, bao hanh.
AJ?J?J@J Các Sodi LoMnh thu thường Xuyên tdi Chng ty
Doanh thu thuong xuyên cua công ty la doanh thu phat sinh tu buôn ban san
ph‰m hang hoa, doanh thu nay chiếm 93• so với tông doanh thu. Tai công ty con
phat sinh khoan doanh thu hoat đông tai chinh ‡lãi tiền gui ngân hangˆ chiếm khoang
7• tông doanh thu.
AJ?J@J Tang luát `U các Sodi chi phg tdi LoMnh nghiệp
Cuối m•i kƒ kế toan, kế toan sŒ tập hop va kết chuyên cac loai chi phi sau: gia
vốn hang ban, chi phi tai chinh, chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiệp đê
xac định kết qua kinh doanh trong kƒ. Tai công ty cac chi phi đê xac định kết qua
kinh doanh cu thê nhu sau:
- Gia vốn hang ban ‡tông gia vốn hang ban chiếm khoang 70• trên tông chi
phiˆ: la gia gốc cua cac thiết bị tự đông hoa công nghiệp trong kƒ va đuoc ghi nhận
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
29
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
thông qua TK156 ” hang hoa, đuoc ghi nhận song song với ghi nhận doanh thu trong
kƒ.
- Chi phi tai chinh ‡chiếm khoang 5• trên tông chi phiˆ: phat sinh khi công ty
co khoan l• phat sinh khi ban ngoai tệ, l• t• gia hối đoai.
- Chi phi ban hang ‡chiếm khoang 5• trên tông chi phiˆ: phat sinh tai công ty
la nhung khoan chi phi vận chuyên xe giao hang.
- Chi phi quan ly doanh nghiệp ‡chiếm khoang 20• trên tông chi phiˆ: phat
sinh tai công ty bao gôm cac khoan chi phi về luong nhân viên, bô phận quan ly
doanh nghiệp ‡tiền luong, tiền công, cac khoan phu câp,.ˆ, khâu hao TSCD dung
cho quan ly, chi phi báng tiền khac,.
AJ?JAJ Các luy Vịnh `\ ghi ch‹p LoMnh thuF chi phg tdi chng ty
AJ?JAJ?J *ối `xi LoMnh thu
Việc xac định va ghi nhận doanh thu phai tuân thu cac quy định trong chu‰n
mực kế toan số 14 “Doanh thu va thu nhập khac¨
Doanh thu phat sinh thi ghi nhận kịp thoi va chinh xac với chung tu liên quan.
Việc ghi nhận doanh thu phai theo nguyên tác phu hop. Doanh thu phai đuoc
theo d‘i riêng biệt theo tung loai doanh thu phat sinh tai công ty: doanh thu ban hang,
doanh thu hoat đông tai chinh, thu nhập khac va đuoc chi tiết theo tung khoan doanh
thu.
Thoi điêm xac định doanh thu đê tinh thu nhập chịu thuế đuoc xac định nhu
sau:
Š Dối với hang hoa la thoi điêm chuyên giao quyền so huu hang hoa hoác thoi
điêm xuât hoa đon.
Š Dối với dịch vu la thoi điêm dịch vu hoan thanh hoác thoi điêm xuât hoa
đon.
Tai công ty không phat sinh cac khoan giam tru doanh thu
Cuối kƒ kế toan, khi xac định kết qua kinh doanh, toan bô doanh thu trong kƒ
đuoc kết chuyên tât ca vao TK 911
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
30
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
AJ?JAJ@J *ối `xi chi phg
Chi phi phat sinh ghi nhận kịp thoi va chinh xac với chung tu liên quan.
M•i loai chi phi co mo tai khoan chi tiết phai hoach định r‘ rang va chinh xac.
Dối với gia vốn ban hang thi ghi nhận doanh thu, phai đuoc ghi nhận song
song va phu hop.
Cuối kƒ kế toan, khi xac định kết qua kinh doanh, toan bô chi phi trong kƒ
đuoc kết chuyên tât ca vao TK 911
AJ?J>J DŒ ZK toán Xác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh
Kƒ kế toan xac định kết qua kinh doanh tai công ty: thang, quy, nám. TK 911
đuoc dung đê xac định kết qua kinh doanh, đuoc tinh vao cuối kƒ kế toan nhám tinh
toan đuoc loi ‡l•ˆ trong qua trinh kinh doanh cua công ty.
AJ@J DK toán LoMnh thu tdi chng ty
AJ@J?J DoMnh thu ;án hàng `à cung cYp Lịch `9
AJ@J?J?J Dhái niệ=
Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu cua công ty thu đuoc trong kƒ kế
toan phat sinh tu việc mua đi ban lai, kinh doanh thông thuong cua công ty lam táng
vốn chu so huu.
AJ@J?J@J *Wc ViU=
Phat sinh tai công ty hang thang, đuoc xac định theo gia trị hop ly cua cac
khoan đã thu đuoc tiền hoác sŒ thu đuoc tiền tu cac giao dịch va cac nghiệp vu phat
sinh doanh thu.
Khi nghiệp vu kinh tế phat sinh liên quan đến doanh thu, cán cu vao hop đông
kinh tế, phiếu thu hoa đon GTGT. Kế toan ghi nhận nghiệp vu phat sinh phan anh
trên sô sach cuối m•i thang “ quy “ nám. Kết chuyên sang TK 911 đê xac định kết qua
hoat đông kinh doanh va phan anh trên bao cao tai chinh.
AJ@J?JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng:
- Hop đông mua ban hang hoa
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
31
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Hoa đon GTGT
- To khai hang hoa xuât kh‰u
Sa Oách OP L9ng
- Sô cai TK 511
- Sô nhật ky chung
- Sô chi tiết ban hang
AJ@J?J>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty su dung TK 511 đê ghi nhận doanh thu va mo TK câp 2 la TK 5111.
AJ@J?J^J hư!ng th:c thMnh toán
Công ty su dung phuong thuc thanh toan lập uy nhiệm chi đến ngân hang nho
ngân hang chuyên tra số tiền đến nguoi ban hoác tra báng tiền mát.
AJ@J?JeJ Huy tQRnh thực hiện
Dê tiến hanh giao hang va ghi nhận doanh thu thi truớc tiên hai bên nguoi ban
va nguoi mua sŒ lập hop đông mua ban, quy định đây đu nhung điều khoan giua hai
bên. Công ty TNHH Song Thanh Công la bên ban va bên mua la công ty TNHH Giây
ViNaKrašt.
Ky kết hop đông mua ban xong thi bên ban tiến hanh giao hang. Do mua hang
xuât nhập th›ng nên bên bô phận sales co trach nhiệm lam môt biên ban giao hang,
kế toan xuât hoa đon, kžp chung tât ca chung tu va hang hoa giao cho bên mua. Luc
nay, kế toan sŒ ghi nhận doanh thu. Hai bên công ty thực hiện thanh toan báng
chuyên khoan ngân hang nên công ty sŒ đoi nhận đuoc giây bao co cua ngân hang đê
ghi nhận tiền thực thu.
Dưxi VTy Sà =ft Oố nghiệp `9 thực tK phát Oinh tdi chng ty tQong tháng
•AŽ@•??:
 Ngay 23“03“2011 ban hang contactor cho công ty, theo HD số ngay
23“03“2011, kế toan phan anh nhu sau:
No TK 131 : 2.233.000
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
32
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Co TK 5111 : 2.030.000
Co TK 3331 : 203.000
 Ngay 24“03“2011 ban hang đâu cosse cho công ty, theo HD số ngay
24“03“2011, kế toan phan anh nhu sau:
No TK 131 : 17.036.305
Co TK 5111 : 15.487.550
Co TK 3331 : 1.548.755
 Ngay 24“03“2011, công ty TNHH TMDV Song Thanh Công giao hang thiết
bị tự đông hoa công nghiệp cho công ty TNHH Giây ViNaKrašt theo hop đông số
4421004089-30444“10-STC với số luong 02 cai, gia 10.128.000VND“cai ‡phu luc tu
khai hang hoa xuât kh‰u số 5757, hoa đon ban hang số 03AK“11P số 0053058ˆ
 Ngay 24“03“2011, bô phận xuât nhập kh‰u nhận đuoc hoa đon TNT cuớc
phi vận chuyên phiếu gui hang số 324104992 hoa đon số SA“2009T 070291, đuoc
công no 1 thang. Phong kế toan nhận đuoc hoa đon GTGT, to khai hai quan 5757 va
hop đông mua ban số 4421004089-30444“10-STC. Kế toan tông hop cua công ty cán
cu vao cac chung tu đo sŒ lập hoa đon GTGT gôm 3 liên: liên 1 ‡mau timˆ sŒ luu lai
tai cui cua quyên hoa đon, liên 2 ‡mau đoˆ giao cho công ty TNHH Giây ViNaKrašt,
liên 3 ‡mau xanhˆ sŒ đuoc luu nôi bô công ty. Diền đây đu thông tin vao hoa đon số
03AK“11P số 0053058, số tiền 22.281.600VND ‡bao gôm VAT 10•ˆ đê ghi nhận
doanh thu. Kế toan mo phân mềm excel vao tông hop kế toan, nhập tât ca thông tin
cua bên ban va bên mua vao. Nhập tên khach hang công ty TNHH Giây ViNaKrašt,
nôi dung diên giai, ghi ngay chung tu, số hoa đon va ngay hoa đon 24“03“2011. Tiếp
theo đo hach toan

No TK 131 : 22.281.600
Co TK 5111 : 20.256.000
Co TK 3331 : 2.025.3600
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
33
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Khi kế toan nhập xong vao phân mềm excel, số liệu trên sŒ tự đông cập nhật
vao sô cai TK 511, sô cai TK 131, sô nhật ky chung, sô nhật ky ban hang, sô chi tiết
ban hang va co thê vao tung sô đê xem chi tiết.
St #H$T DC CH8#G ^??
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ q q
.
23“3 BH020 23“3 Ban hang
contactor
278
279
280
131
5111
3331
2.233.000
2.030.000
203.000
24“3 BH027 23“3 Ban đâu cosse 326
327
328
131
5111
3331
17.036.305
15.487.550
1.548.755
24“3 BH028 24“3 Ban hang may
đo ap suât
CE6120-
A1058-K1010-
T110-H1
329
330
331
131
5111
3331
22.281.600 20.256.000
2.025.600
.
30“3 Kết chuyên 460
461
5111
911
608.471.402
608.471.402
Số Lư cuối ZŒ q q
St C(-
Tên tài Zho]n: DoMnh thu ;án hàng `à cung cYp Lịch `9 Số hiệu: ^??
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
34
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự
dong
Số hiệu
tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
23“3 BH020 23“3 Ban hang
contactor
278 131 2.030.000
24“3 BH027 23“3 Ban đâu cosse 326 131 15.487.550
24“3 BH028 24“3 Ban hang may đo
ap suât CE6120-
A1058-K1010-
T110-H1
329 131 20.256.000
.
30“3 Kết chuyên 461 911 608.471.402
Tang Oố phát
Oinh
608.471.402 608.471.402
Số Lư cuối ZŒ
- -
AJ@J@J DoMnh thu hodt Vfng tài chgnh
AJ@J@J?J Dhái niệ=
Doanh thu hoat đông tai chinh cua công ty chu yếu la doanh thu tiền lãi tai
ngân hang
AJ@J@J@J *Wc ViU=
Phat sinh hang thang tai công ty
Phan anh doanh thu tiền lãi thu đuoc tai ngân hang giao dịch với công ty
AJ@J@JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng:
- Giây bao co
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
35
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phiếu thu
Sa Oách OP L9ng:
- Sô cai TK 515
AJ@J@J>J Tài Zho]n OP L9ng
Tai công ty, doanh thu hoat đông tai chinh đuoc phan anh báng TK 515, c’ng
la tai khoan đê ghi sô chi tiết tinh lãi.
AJ@J@J^J hư!ng th:c thMnh toán
Thanh toan qua ngân hang
Công ty giao dịch với ngân hang Dông A ” HCM: TK 1121
AJ@J@JeJ Huy tQRnh thực hiện
Doanh thu hoat đông tai chinh cua công ty phat sinh do công ty gui tiền VND
hoác ngoai tệ USD vao ngân hang Dông A. M•i thang doanh thu tiền lãi đều đuoc kế
toan ghi nhận khi ma nhận đuoc giây bao co cua ngân hang. Nếu tiền gui la VND thi
kế toan sŒ mo phân mềm excel đê ghi nhận vao.
Dưxi VTy Sà =ft Oố nghiệp `9 thực tK phát Oinh tdi chng ty tQong tháng
•AŽ@•??:
 Ngay 25“03“2011, công ty nhận đuoc giây bao co cua ngân hang Dông A
về tiền lãi gui VND la 15.154 đông
No TK 1121 : 15.154
Co TK 515 : 15.154
 Ngay 25“03“2011, công ty nhận đuoc giây bao co cua ngân hang Dông A
về tiền lãi gui VND la 15.154 đông
No TK 1121 : 760.937
Co TK 515 : 760.937
 Ngay 26“03“2011, công ty nhận đuoc giây bao co cua ngân hang Dông A
về tiền lãi gui VND la 482.238 đông.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
36
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nhận đuoc giây bao co ma ngân hang Dông A gui ngay 26“03“2011, kế toan
tông hop cán cu vao đo rôi mo phân mềm excel tông hop nhập chi tiết nôi dung vao,
kế toan ghi
No TK 1121 : 482.238
Co TK 515 : 482.238
Sau đo, công thuc sŒ tự đông qua sô chi tiết TK 515.
Giây bao co sŒ đuoc cât giu trong tập šile bank Dông A.
St #H$T DC CH8#G ^?^
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu tự
dong
Số hiệu tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu

q q
.
25“3 NH 25“3 Lãi không
kƒ han
330
331
1121
515
15.154
15.154
25“3 NH 25“3 Lãi không
kƒ han
332
333
1121
515
760.937
760.937
26“3 NH 26“3 Lãi không
kƒ han
334
335
1121
515
482.238
482.238
.
30“3 Kết chuyên 453
454
515
911
2.819.219
2.819.219
Số Lư cuối

q q
St C(-
Tên tài Zho]n: DoMnh thu hodt Vfng tài chgnh Số hiệu: ^?^
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
37
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu tự
dong
Số hiệu tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu

- -
.
25“3 NH 25“3 Lãi không
kƒ han
330 1121
15.154
25“3 NH 25“3 Lãi không
kƒ han
332 1121
760.937
26“3 NH 26“3 Lãi không
kƒ han
334 1121
482.238
.
30“3 Kết chuyên 453 911
2.819.219
Tang Oố
phát Oinh
2.819.219 2.819.219
Số Lư cuối

- -
AJAJ DK toán chi phg tdi chng ty
AJAJ?J Giá `ốn ;án hàng
AJAJ?J?J Dhái niệ=
Gia vốn ban hang tai công ty la gia vốn cua cac mát hang đâu vao va chi phi
cuớc vận chuyên tinh ra đuoc gia vốn ban cho khach hang.
AJAJ?J@J *Wc ViU=
Phuong thuc kê khai hang tôn kho đuoc su dung tai công ty la phuong thuc kê
khai thuong xuyên. Do công ty Song Thanh Công la công ty thuong mai nên gia mua
vao va nếu co chi phi vận chuyên thi đo c’ng la gia vốn hang ban. Ngoai ra, nếu
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
38
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
nhung mát hang nao xuât nhập kh‰u bao gôm co ca nhung chi phi hai quan, chi phi
vận chuyên, chi phi TNT thi đo c’ng chinh la gia vốn hang ban.
Gia vốn hang ban cua công ty sŒ kết chuyên vao TK 911 đê xac định kết qua
kinh doanh, công thuc excel tự đông kết chuyên tông gia vốn hang ban đê xac định
kết qua kinh doanh.
AJAJ?JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng
- Hoa đon GTGT
- Phiếu xuât kho
- Bang tông hop tôn kho
- Bang kiêm kê hang hoa xuât ban
Sa Oách OP L9ng
- Sô cai TK 632
AJAJ?J>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty su dung TK 632 đê ghi nhận gia vốn hang ban.
AJAJ?J^J Huy tQRnh thực hiện
Do công ty mua ban xuât nhập th›ng nên không nhập qua kho. Luc nay kế
toan nhận chung tu đê thanh toan, sau đo kế toan tiến hanh ghi gia va phan anh vao
cac sô chi tiết. Cuối thang, cán cu vao cac sô chi tiết đê lập bao cao nhập xuât tôn
hang hoa đê tinh gia vốn hang ban cua ca kƒ.
Cuối kƒ kế toan, kế toan truong la nguoi đam nhiệm việc tập hop chi phi đê
xac định gia vốn hang ban trong kƒ. Do la công ty thuong mai nên đâu vao c’ng
chinh la gia vốn ban hang, nếu co chi phi vận chuyên thi c’ng đuoc tinh la gia vốn
hang ban.
Dưxi VTy Sà =ft Oố nghiệp `9 thực tK phát Oinh tdi chng ty tQong tháng
•AŽ@•??:
 Ngay 23“03“2011, xuât kho hang contactor, kế toan phan anh nhu sau:
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
39
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
No TK 632 : 1.435.000
Co TK 156 : 1.435.000
 Ngay 24“03“2011, xuât kho hang cosse, kế toan phan anh nhu sau:
No TK 632 : 11.079.945
Co TK 156 : 11.079.945
 Ngay 24“03“2011, kế toan ghi nhận doanh thu la 20.256.000 đông, khi đo
c’ng ghi nhận gia vốn hang ban,
No TK 632 : 20.256.000
Co TK 156 : 20.256.000
Dến cuối kƒ kế toan, kế toan kết chuyên TK 156 sang TK 632 va phân mềm
excel cập nhật gia vốn hang ban ngay 24“03“2011 la 13.571.762 đông. Tu phân mềm
công thuc excel co thê truy xuât đê xem tung sô cai TK 632, TK 156. Cuối kƒ kế
toan, gia vốn ban hang sŒ đuoc kết chuyên tât ca quan TK 911 đê tinh kết qua kinh
doanh. ‡Phu luc to khai hai quan số 5757, hoa đon cuớc vận chuyên SA“2009T số
070291ˆ
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
40
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St #H$T DC CH8#G eA@
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự
dong
Số hiệu
tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ q q
.
23“3 PX020 23“3 Gia vốn hang
contactor
278
279
632
1561
1.435.000
1.435.000
24“3 PX027 24“3 Gia vốn hang cosse 326
327
632
1561
11.079.945
11.079.945
24“3 PX028 24“3 Gia vốn hang may
đo ap suât
CE6120-A1058-
K1010-T110-H1
328
329
632
1561
13.571.762
13.571.762
....
30“3 Kết chuyên 463
464
911
632
401.784.935
401.784.935
Số Lư cuối ZŒ q q
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
41
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St C(-
Tên tài Zho]n: Giá `ốn hàng ;án Số hiệu: eA@
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự
dong
Số hiệu
tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
23“3 PX020 23“3 Gia vốn hang
contactor
279 1561
1.435.000
24“3 PX027 23“3 Gia vốn hang
cosse
327 1561
11.079.945
24“3 PX028 24“3 Gia vốn hang
may đo ap suât
CE6120-A1058-
K1010-T110-H1
329 1561
13.571.762
••J
30“3 Kết chuyên 463 911
401.784.935
Tang Oố phát
Oinh
401.784.935 401.784.935
Số Lư cuối ZŒ
- -
AJAJ@J Chi phg tài chgnh
AJAJ@J?J Dhái niệ=
Chi phi tai chinh phat sinh tai công ty la cac khoan liên quan đến việc tra lãi
tiền vay, chiết khâu khi thanh toan khach hang thanh toan tiền, chi phi phat sinh khi
giao dịch mua ban chung khoan, ngoai tệ.
AJAJ@J@J *Wc ViU=
Chi phi tai chinh phat sinh chu yếu la chi phi chênh lệch t• gia hối đoai
AJAJ@JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng
- Giây bao No cua Ngân hang
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
42
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phiếu chi
Sa Oách OP L9ng
- Sô theo d‘i Ngân hang
- Sô nhật ky chung
- Sô cai TK635
AJAJ@J>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty su dung TK 635 đê ghi nhận chi phi tai chinh
AJAJ@J^J hư!ng th:c thMnh toán
Thanh toan qua tai khoan ngân hang
AJAJ@JeJ Huy tQRnh thực hiện
‡Trong thang 03“2011, chi phi chênh lệch t• gia cua công ty không co phat
sinh nên không ghi nhận khoan chi nayˆ
AJAJAJ Chi phg ;án hàng
AJAJAJ?J Dhái niệ=:
Chi phi ban hang cua công ty phat sinh la cac khoan chi phi vận chuyên xe
giao hang, chi phi mua ngoai phuc vu cho hoat đông nhu điện, nuớc, điện thoai,.
AJAJAJ@J *Wc ViU=
Chi phi phat sinh chu yếu la chi phi giao hang, giao hang tai cac nha xuong,
khu công nghiệp,.
AJAJAJAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng
- Phiếu chi
- Phiếu đê nghị thanh toan
Sa Oách ghi nhận
- Sô cai TK 641
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
43
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
AJAJAJ>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty su dung TK 641 đê ghi nhận chi phi ban hang va mo TK chi tiết nhu
sau
TK 6417: Chi phi dịch vu mua ngoai
AJAJAJ^J hư!ng th:c thMnh toán
Thanh toan báng tiền mát
AJAJAJeJ Huy tQRnh thực hiện
Bô phận sales chu‰n bị giây to tu phong kế toan chuyên xuống va hang hoa
giao hang cho khach hang. Bên công ty chuyên phat nhanh HNC đến lây hang đi phat
va ghi biên nhận xac nhận đã nhận hang cua bên công ty. Nhung phat sinh nay sŒ
đuoc kê chi tiết đến cuối thang va bên chuyên phat nhanh sŒ đua hoa đon đến bô
phận kế toan đê kiêm tra đối chiếu. Luc nay, kế toan đề nghị lập phiếu chi thanh toan,
đông thoi kế toan nhập chung tu vao phân mềm excel với số hoa đon 0000518,
AA“11P va công thuc excel sŒ tự đông truy xuât ra sô cai TK 641 va sô chi tiết. Cuối
kƒ kế toan, chi phi ban hang sŒ đuoc kết chuyên toan bô bao TK 911 đê xac định kết
qua kinh doanh.
Dưxi VTy Sà =ft Oố nghiệp `9 thực tK phát Oinh tdi chng ty tQong tháng
•AŽ@•??:
 Ngay 13“03“2011, thanh toan chi phi vận chuyên hang theo phiếu chi số
No TK 641 : 100.000
Co TK 111‡1ˆ : 100.000
 Ngay 13“03“2011, thanh toan chi phi xe giao hang theo phiếu chi số
No TK 641 : 250.000
Co TK 111‡1ˆ : 250.000
 Ngay 29“03“2011, thanh toan tiền cuớc chuyên phat nhanh thang 02“2011
theo phiếu chi số 0031 đinh kŸm hoa đon số 0000518AA“11P số tiền
No TK 641 : 1.680.361
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
44
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
No TK 131 : 168.036
Co TK 111‡1ˆ : 1.848.397
‡Phu luc phiếu chi 0031, hoa đon số 0000518AA“11Pˆ
St #H$T DC CH8#G
Tên tài Zho]n: Chi phg Lịch `9 =uM ngoài Số hiệu:e>?k
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ q q
.
13“3 PC014 13“3 Chi phi vận
chuyên hang
97
98
6417
1111
100.000
100.000
30“3 PC052 30“3 Chi phi xe giao
hang
446
447
6417
1111
250.000
250.000
.
30“3 Kết chuyên 455
456
911
6417
2.370.594
2.370.594
Số Lư cuối ZŒ q q
AJAJ>J Chi phg lu]n Sm LoMnh nghiệp
AJAJ>J?J Dhái niệ=
Chi phi quan ly doanh nghiệp cua công ty phat sinh la cac khoan tiền luong
phai tra va ca khoan trich trên tiền luong tinh vao chi phi cua nhân viên quan ly toan
bô công ty. Chi phi tiếp khach, chi phi tiền điện thoai, điện,.chi phi dịch vu mua
ngoai, công cu dung cu.
AJAJ>J@J *Wc ViU=
Chi phi nay phat sinh thuong xuyên tai công ty
AJAJ>JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Ch:ng tN OP L9ng
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
45
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phiếu chi
- Phiếu đề nghị thanh toan
- Uy nhiệm chi
- Hoa đon GTGT
Sa Oách OP L9ng
- Sô TK 642
AJAJ>J>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty dung TK 642 đê ghi nhận chi phi quan ly doanh nghiệp va no TK chi
tiết đối với chi nay nhu sau:
TK 6421 : chi phi nhân viên quan ly
TK 6423 : chi phi đô dung ván phong
TK 6425 : thuế, phi va lệ phi
TK 6428 : chi phi dịch vu mua ngoai
AJAJ>J^J hư!ng th:c thMnh toán
Thanh toan báng tiền mát
AJAJ>JeJ Huy tQRnh thực hiện
Chi phi quan ly doanh nghiệp cua công ty phat sinh thuong xuyên va đuoc ghi
nhận hang ngay vao phân mềm excel.
Dưxi VTy Sà =ft Oố nghiệp `9 thực tK phát Oinh tdi chng ty tQong tháng
•AŽ@•??:
 Ngay 21“03“2011, bô phận nhân sự chuyên hoa đon xuống bô phận kế toan
đề nghị thanh toan tiền dịch vu thuê khach san đê tranning theo phiếu chi số 017 đinh
kŸm hoa đon số 0065396 ky hiệu TN“2010N tông số tiền 2.750.000 đông ‡bao gôm
VAT 10•ˆ ‡phu luc phiếu chi số 017, hoa đon TN“2010N, số 0065396ˆ
No TK 642 : 2.750.000
Co TK 111‡1ˆ : 2.750.000
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
46
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 Ngay 24“03“2011, thanh toan tiền cuớc dịch vu viên thông thang 02“2011
theo phiếu chi số 023 đinh kŸm hoa đon số 6199451, 6199451, 6199452, 6199449,
6198903 ky hiệu AA“11P ngay 11“03“2011 với tông số tiền 624.000 đông. ‡phu luc
phiếu chi số 023, hoa đon AA“11P số 6199451, 6199452, 6199449, 6198903ˆ
No TK 642 : 624.000
Co TK 111‡1ˆ : 624.000
 Ngay 25“03“2011 bô phận sales chuyên hoa đon mua may tinh HDD số
0029673 ky hiệu AA“11P xuống bô phận kế toan với số tiền 1.355.000 đông ‡bao
gôm VAT 10•ˆ. Do hang nay đuoc công no 1 thang nên kế toan nhận va đông thoi
nhập vao phân mềm excel va tu đo sŒ truy xuât ra sô TK 6423 va sô chi tiết. Cuối kƒ
kế toan, kế toan sŒ tập hop tât ca chi phi TK 642 kết chuyên qua TK 911 xac định kết
qua kinh doanh.
No TK 642 : 1.355.000
Co TK 331 : 1.355.000
St C(-
Tên tài Zho]n: Chi phg nhTn `iên lu]n Sm Số hiệu: e>@?
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
1“3 Kết chuyên luong
nhân viên
T02“2011
18 334
21.000.000
16“3 Kết chuyên tiền
luong giua
T03“2011
152 1111
3.000.000
.
30“3 Kết chuyên chi
phi nhân viên
47.855.000
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
47
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tang Oố phát
Oinh
47.855.000 47.855.000
Số Lư cuối ZŒ
- -
St C(-
Tên tài Zho]n: Chi phg V< L•ng `yn ph{ng Số hiệu: e>@A
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
1“3 PC001 31“3 Chi tiền mua
ván phong
ph‰m
09 1111
254.000
5“3 Chi phi phân
bô may tinh
27 142
301.515
8“3 PC008 8“3 Chi tiền mua
hoa đon
47 1111
15.000
25“3 25“3 Chi tiền mua
may tinh HDD
50 331
1.355.000
.
30“3 Kết chuyên 459 911
23.210.239
Tang Oố phát
Oinh
23.210.239 23.210.239
Số Lư cuối ZŒ
- -
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
48
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St C(-
Tên tài Zho]n: Chi phg ;‘ng ti\n Zhác Số hiệu: e>@n
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự
dong
Số hiệu
tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
8“3 PC010A 8“3 Chi tiền mua
sach huớng
dân
54 1111
15.000
9“3 PC011 3“3 Chi tiền
chuyên phat
nhanh
T08“2010
65 1111
1.470.128
24“3 PC014A 24“3 Chi tiền cuớc
điện thoai
T02“2011
99 1111
624.000
.
30“3 Kết chuyên 465 911
103.845.711
Tang Oố phát
Oinh
103.845.711 103.845.711
Số Lư cuối ZŒ
- -
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
49
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St C(-
Tên tài Zho]n: ThuKF phg `à Sệ phg Số hiệu: e>@^
Ngay ghi

Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu tự
dong
Số hiệu tai
khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ
- -
.
22“3 NH 22“3 Phi chuyên
tiền
220 1121
214.500
.
30“3 Kết chuyên 463 911
214.500
Tang Oố phát
Oinh
214.500 214.500
Số Lư cuối

- -
AJ>J %ác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh tdi chng ty
AJ>J?J #fi Lung Xác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh
AJ>J?J?J Dhái niệ=
Xac định kết qua kinh doanh la đê tinh ra loi nhuận ‡l•ˆ trong suốt qua trinh
hoat đông kinh doanh va đuoc xac định trong môt kƒ kế toan.
Kết qua hoat đông cua công ty bao gôm:
- Kết qua hoat đông san xuât kinh doanh
- Kết qua hoat đông tai chinh
- Kết qua hoat đông khac
AJ>J?J@J *Wc ViU=
Công ty kết chuyên cac số liệu cua doanh thu, chi phi tu sô cai sang TK 911
đê xac định kết qua kinh doanh.
Kết qua kinh doanh đuoc hach toan chi tiết theo tung loai hoat đông.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
50
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
AJ>J?JAJ Ch:ng tN `à Oa Oách OP L9ng
Sô cai va sô chi tiết TK 911
AJ>J?J>J Tài Zho]n OP L9ng
Công ty su dung TK 911 đê xac định kết qua kinh doanh.
AJ>J?J^J hư!ng pháp Xác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh
Cuối kƒ, kế toan truong sŒ kết chuyên tu sô cai cac TK doanh thu, chi phi
tuong ung tu phân mềm excel sang TK 911 đê xac định kết qua. Sau đo sŒ in bao cao
kết qua hoat đông kinh doanh tu phân mêm excel, đua Giam đốc xem xet, phê duyệt.
AJ>J@J Huy tQRnh Xác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh
Dê xac định đuoc kết qua kinh doanh cua thang 03“2011, kế toan sŒ nhập tât
ca số liệu cua thang vao phân mềm tông hop excel. Sau đo, co công thuc tự đông bên
bang cân đối kế toan sŒ tự kết chuyên toan bô doanh thu, chi phi phat sinh trong
thang 03“2011 vao TK 911. Khi cập nhật xong, ta co thê xem kết qua kinh doanh
trong thang tu bang cân đối ” bao cao kết qua hoat đông kinh doanh.
Tu phân mềm excel, vao bang cân đối, xem bao cao kết qua hoat đông kinh
doanh thang 03“2011 ta thây kết qua nhu sau:
- Doanh thu ban hang: 608.471.402 đông
- Doanh thu hoat đông tai chinh: 2.819.219 đông
- Gia vốn ban hang: 401.784.935 đông
- Chi phi quan ly doanh nghiệp: 175.125.450 đông
Kết chuyên doanh thu ban hang va cung câp dịch vu:
No TK 511 : 608.471.402
Co TK 911 : 608.471.402
Kết chuyên doanh thu hoat đông tai chinh:
No TK 515 : 2.819.219
Co TK 911 : 2.819.219
Kết chuyên gia vốn hang ban:
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
51
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
No TK 911 : 401.784.935
Co TK 632 : 401.784.935
Kết chuyên chi phi ban hang:
No TK 911 : 2.370.594
Co TK 641 : 2.370.594
Kết chuyên chi phi quan ly doanh nghiệp:
No TK 911 : 175.125.450
Co TK 642 : 175.125.450
Kết chuyên thuế thu nhập doanh nghiệp:
No TK 911 : 8.002.411
Co TK 821 : 8.002.411
Kết chuyên lãi sang TK 421:
No TK 911 : 24.007.232
Co TK 421 : 24.007.232

SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
52
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St #H$T DC CH8#G
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu

q q
.
30“3 Kết chuyên
doanh thu
ban hang
460
461
5111
911
608.471.402
608.471.402
30“3 Kết chuyên
doanh thu
hoat đông tai
chinh
453
454
515
911
2.819.219
2.819.219
30“3 Kết chuyên
gia vốn hang
ban
463
464
911
632
401.784.935
401.784.935
30“3 Kết chuyên
chi phi ban
hang
455
456
911
641
2.370.594
2.370.594
30“3 Kết chuyên
chi phi
QLDN
458
459
911
642
175.125.450
175.125.450
Kết chuyên
thuế thu
nhập
467
468
911
821
8.002.411
8.002.411
.
Số Lư cuối

q q
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
53
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
St C(-
Tên tài Zho]n: %ác Vịnh ZKt lu] Zinh LoMnh Số hiệu: r??
Ngay
ghi sô
Chung
tu
Ngay
chung
tu
Diên giai
Số thu
tự dong
Số hiệu
tai khoan
No Co
Số Lư Vpu ZŒ - -
.
30“3 Kết chuyên
doanh thu ban
hang
460 511 608.471.402
30“3 Kết chuyên
doanh thu hoat
đông tai chinh
454 515 2.819.219
30“3 Kết chuyên gia
vốn hang ban
464 632 401.784.935
30“3 Kết chuyên chi
phi ban hang
456 641 2.370.594
30“3 Kết chuyên chi
phi QLDN
459 642 175.125.450
Kết chuyên chi
phi thuế thu
nhập
468 821 8.002.411
.
Số Lư cuối ZŒ - -
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
54
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH TMDV Song Thanh Công 5’u Oố B •@ “ D#
15 Cu Lao, P2, Q.Phu Nhuận, Tp.HCM 9:an hành th6o ;< s= '>?@00A?;<B:0(
CgàD E'?0F?@00A cGa :8 t.ưHng :0(I
B(. C(. DET H8I H.‰T *”#G D-#H D."#H
0háng 0J nKm @0EE
<*n $# t5nh đồngL
CH• T-/8
5i
Oố
ThuyKt =inh DŒ này DŒ tQưxc
1 2 3 4 5
1. Doanh thu ban hang va cung câp dịch vu 01 VI.25 608.471.402
2. Cac khoan giam tru doanh thu 02
3. Doanh thu thuân về ban hang va cung câp dịch vu
‡10 ÷ 01 - 02ˆ
10 608.471.402
4. Gia vốn hang ban 11 VI.27 401.784.935
5. Loi nhuận gôp về ban hang va cung câp dịch vu ‡20
÷ 10 - 11ˆ
20 @•eJeneJ>ek
6. Doanh thu hoat đông tai chinh 21 VI.26 2.819.219
7. Chi phi tai chinh 22 VI.28
B 0.ong đM Chi phi lãi vay 23
8. Chi phi ban hang 24 2.370.594
9. Chi phi quan ly doanh nghiệp 25 175.125.450
10 Loi nhuận thuân tu hoat đông kinh doanh
¦30 ÷ 20 Š ‡21 - 22ˆ - ‡24 Š 25ˆ}
30 32.009.642
11. Thu nhập khac 31
12. Chi phi khac 32
13. Loi nhuận khac ‡40 ÷ 31 - 32ˆ 40
14. Tông loi nhuận kế toan truớc thuế
‡50 ÷ 30 Š 40ˆ
50 A@J••rJe>@
15.Chi phi thuế thu nhập DN hiện hanh 51 VI.30 8.002.411
16.Chi phi thuế thu nhập DN hoãn lai 52 VI.30
17. Loi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
‡60 ÷ 50 ” 51 - 52ˆ
60 @>J••kJ@A@
18. Lãi co ban trên cô phiếu ‡*ˆ 70

SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
55
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nậ!3 ngàD LLL tháng LLL nKm LLL
#gười Sập ;iUu DK toán tQư•ng Giá= Vốc
– DmF h— tên˜ – DmF h— tên˜ – DmF h— tênF V[ng LYu˜
CH0Ơ#G >
#H$# %&T V' D-u# #GH+
>J?J #hận X‹t
Môt trong nhung vân đề co ban ma cac nha lãnh đao doanh nghiệp hiện nay
quan tâm đo la lam sao co thê đung vung đuoc trong nền kinh tế thị truong co sự
canh tranh khốc liệt. Muốn lam đuoc nhu vậy thi doanh nghiệp phai đua đuoc nhiều
san ph‰m cua minh ra thị truong va đuoc nguoi tiêu dung châp nhận, co nhu vậy thi
doanh nghiệp mới co thê thu hôi đuoc vốn đê bu đáp chi phi va co lãi.
>J?J?J V\ chng tác ZK toán chung czM chng ty
- Tai công ty co đôi ng’ kế toan nhiệt tinh, trinh đô chuyên môn cao, nghiệp
vu vung vang, giup cho công việc kế toan nhanh gon va chinh xac. Thông qua phong
kế toan, cac phong ban khac co thê theo d‘i tinh hinh tai chinh cua công ty, đê tu đo
cung nhau điều chinh hoat đông kinh doanh va đua ra nhung giai phap giup công ty
cai thiện tai chinh ngay môt tốt hon.
- Việc tô chuc bô may kế toan nhu hiện nay đam bao sự thống nhât đối với
công tac kế toan, giup cho kế toan phat huy đu vai tro, chuc náng cua minh.
- Công ty hiện nay vận dung hệ thống tai khoan kế toan danh cho doanh
nghiệp vua va nho theo quyết định ‡co sua đôi va bô sungˆ số 144“2001“QD-BTC
ngay 21 thang 12 nám 2001 cua Bô truong Bô Tai chinh.
- Chung tu hach toan nghiêm chinh va sáp xếp co khoa hoc. Chung tu su dung
trong đon vị vua đam bao tinh hop phap, vua đam bao chế đô kế toan do Nha nuớc
ban hanh.
>J?J@J DK toán LoMnh thu
- Trong thực tế phat sinh doanh thu, doanh thu đuoc ghi nhận đung theo
nguyên tác, luôn đuoc kế toan tập hop va phan anh chinh xac, co đây đu hoa đon,
chung tu liên quan.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
56
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Do đác điêm công ty la buôn ban xuât nhập tháng, không co hang giam gia
nên cac khoan giam tru doanh thu tai công ty hâu nhu không phat sinh, va không
đuoc hach toan vao doanh thu trong kƒ.
- Xac định kết qua kinh doanh đuoc thực hiện trên phân mềm nên sai sot c’ng
it, tuy thuôc vao cac but toan, cac nghiệp vu phat sinh ma kế toan hach toan trong kƒ.
>J?JAJ DK toán tNng Sodi chi phg
- Hiện nay tai công ty đang ap dung tinh gia vốn hang xuât kho theo phuong
phap binh quân gia quyền. Dây la phuong phap đuoc su dung trong truong hop công
ty quan ly hang hoa theo tung lô hang. Nhu vậy, vân đề đát ra la nếu lô hang nhập
vao thang 1 ma sang thang 5 mới tiều thu đuoc thi trong 5 thang đo hang vân đê
trong kho, ma khi xuât ra vân tinh theo gia ban ban đâu thi công ty sŒ không thu hôi
đuoc khoan chi phi kho bãi đê hang.
- Chi phi phat sinh tai công ty kha nhiều, việc ghi nhận cac khoan chi phi nay
c’ng chinh xac va co đây đu hoa đon, chung tu liên quan, ghi nhận đung theo nguyên
tác ghi nhận chi phi ma công ty đề ra.
- Việc tập hop chi phi liên quan đến kết qua hoat đông kinh doanh nhu chi phi
ban hang, chi phi quan ly doanh nghiệp, gia vốn ban hang đuoc thực hiện môt cach
khoa hoc, hop ly, đung nguyên tác, tu đo giup xac định kết qua hoat đông kinh doanh
môt cach chinh xac.
>J@J DiKn nghị
Qua toan bô nôi dung đuoc trinh bay o trên, việc tô chuc tốt công tac kế toan
chi phi, doanh thu va xac định kết qua kinh doanh co y nghia cực kƒ quan trong đối
với sự thanh công cua công ty. Lam tốt nghiệp vu công tac kế toan noi chung va công
tac kế toan chi phi, doanh thu va xac định kết qua kinh doanh không nhung phan anh
trung thực, khach quan tinh hinh kinh doanh cua công ty ma con giup ich cho vân đề
quan trị công ty, mo ra nhiều triên vong mới cho công ty.
>J@J?J *ối `xi chng tác ZK toán tdi chng ty
Công ty cân bố tri thêm kế toan viên đam nhiệm nhung công việc kế toan nhu
kế toan tiền mát va tiền gui ngân hang, kế toan công no,. đê chia sŽ phân nao công
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
57
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
việc với kế toan tông hop va lam cho công việc kế toan ngay cang chinh xac tuyệt đối
hon.
>J@J@J *ối `xi chng tác hdch toán LoMnh thuF chi phg `à Xác Vịnh ZKt lu]
Zinh LoMnh
Sau 2 thang thực tập tai công ty TNHH TMDV Song Thanh Công, qua qua
trinh tim hiêu về công tac kế toan chi phi, doanh thu va xac định kết qua kinh doanh
cho thây công ty đã phat huy nhiều mát manh. Bên canh đo, không tranh khoi nhung
mát con han chế. Dê khác phuc phân nao nhung điêm han chế nay, em xin đua ra môt
số y kiến đong gop với muc đich hoan thiện thêm phân kế toan chi phi, doanh thu va
xac định kết qua kinh doanh. Y kiến nay dựa trên co so kinh tế cua công ty va sự vận
dung đôi mới cua chế đô kế toan, hy vong ráng nhung y kiến nay sŒ co tac dung tốt
đối với công tac kế toan chi phi, doanh thu va xac định kết qua kinh doanh cua công
ty.
Cân kiêm soat chát chŒ chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiệp vi
trong kƒ chi phi nay phat sinh đang kê.

SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
58
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
DET 38$#
Xac định kết qua hoat đông kinh doanh trong doanh nghiệp, la quy trinh tập
hop doanh thu va chi phi gôm nhiều thanh phân co nguôn gốc, đác điêm khac nhau
liên quan kha chát chŒ đến quy mô, trinh đô tô chuc, hanh vi quan trị cua doanh
nghiệp.
Trong tinh hinh lam phat táng nhu hiện nay, quan ly tốt va tiết kiệm chi phi
hop ly va khoa hoc la không hề dê dang đối với cac doanh nghiệp. Quan ly chi phi
sao cho tiết kiệm, hop ly va khoa hoc la muc tiêu quan trong hang đâu cua cac doanh
nghiệp. Quan ly chi phi co y nghia quyết định đến việc thực hiện chiến luoc va chinh
sach ban hang, quyết định gia ban hop ly thuc đ‰y tao ra nhiều doanh thu hon, nâng
cao hiệu qua nguôn vốn, táng tich l’y tu ban cho doanh nghiệp.
Tô chuc bô may kế toan tai công ty TNHH TMDV Song Thanh Công phu hop
với yêu câu phat triên cua Công ty trong tung giai đoan, đông thoi theo đung chế đô
kế toan ” thống kê cua Nha nuớc ban hanh.
Phong tai chinh ” kế toan xây dựng hệ thống tai khoan, chế đô hoa đon, chung
tu va bao cao kế toan cho cac bô phận kế toan trong toan Công ty. Tô chuc việc ghi
chep, cập nhật cac nghiệp vu kinh tế phat sinh, theo d‘i nguôn vốn, tai san va qua
trinh su dung nguôn vốn, tai san cua cac đon vị theo đung chế đô, quy định đã đuoc
ban hanh.
Thực hiện tốt công tac kế toan doanh thu, chi phi va xac định kết qua kinh
doanh noi riêng, công tac kế toan cua công ty noi chung la điều cân thiết va đoi hoi
chinh xac. Vi vậy, công ty phai luôn chu đông va co chinh sach hop ly đê quan ly cac
khoan chi phi va doanh thu chát chŒ, nhám đam bao chi phi phai phu hop với doanh
thu va với cac khoan khac trong qua trinh hoat đông san xuât kinh doanh.
Mác du đã cố gáng rât nhiều đê soan thao về chuyên đề nay nhung vân không
tranh khoi nhung thiếu sot va han chế. Do vậy, em mong nhận đuoc sự gop y cua
thây cô giao đê nôi dung đề tai đuoc hoan thiện hon.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
59
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Cuối cung em xin chân thanh cam on sự giup đõ va huớng dân tận tinh cua
thây Hoang Huy Cuong cung cac anh chị trong Công ty Song Thanh Công đã giup đõ
em hoan thanh đề tai nay.“.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
60
GVHD: Hoàng Huy Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T'- 3-s8 TH"5 DHI.
- (h) đ8 O) toán "oanh nghiệ! ‡Quyên 2: Hệ thống bao cao Tai chinh, Chế đô
chung tu va sô kế toanˆ - Nha xuât ban Tai chinh, Ha Nôi - nám 2010.
- PGS.TS V‘ Ván Nhị - Pách k) toán tài ch5nh - Nha xuât ban Tai chinh - nám
2006
- ThS Huƒnh Loi - Pách k) toán Quản t.# - Nha xuât ban Thống Kê - nám 2007
- TS Phan Duc D’ng - Pách k) toán tài ch5nh - Nha xuât ban Thống Kê - nám
2007J
- Quyết định số 15“2006“QD-BTC ban hanh ngay 20“03“2006 cua Bô tai
chinh.
- Chu‰n mực kế toan Việt Nam chu‰n mực số 14 Doanh thu va thu nhập khac
‡Ban hanh theo quyết định số 149“2001“QD-BTC ngay 31“12“2001 cua Bô tai chinhˆ.
- Chu‰n mực kế toan Việt Nam chu‰n mực số 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
‡Ban hanh theo quyết định số 12“2005“QD-BTC ngay 15“02“2005 cua Bô tai chinhˆ.
SVTH: Hoàng Thị hư!ng "nh
61

GVHD: Hoàng Huy Cường

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

Ngày…….tháng ..…năm 2012 Xác nhận của đơn vị thực tập

SVTH: Hoàng Thị Phương Anh ii

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->