CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI _________ Từ sau Đại hội Đảng Cộng

sản Việt Nam toàn quốc lần thứ VI năm 1986 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới. 24 năm qua những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy nền kinh tế – xã hội của nước ta phát triển, đời sống của nhân dân ngày càn nâng cao rõ rệt, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những thành quả đạt được, mặt trái của kinh tế thị trường đã tác động bằng nhiều cách đến đời sống xã hội, gây nguy hại không nhỏ đến nếp sống, thuần phong mỹ tục, làm băng hoại đạo đức, phẩm giá của con người. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong những năm qua tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan ở nước ta cũng diễn biến phức tạp. Những vấn đề tệ nạn xã hội đang là vấn đề nóng bỏng, nhức nhối, ảnh hưởng xấu đến đời sống và an toàn của xã hội, vi phạm pháp luật, đạo đức phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, đe dọa tương lai nòi giống của dân tộc. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nhấn mạnh: mặc dù có nhiều cố gắng ngăn chặn, song tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là tệ nghiện hút, cờ bạc, mại dâm… làm cho nhân dân bất bình, ảnh hưởng đến niềm tin với Đảng và Nhà nước. Tệ nạn xã hội còn là nguyên nhân chủ yếu làm lây nhiễm HIV/AIDS. Đây thực sự là một hiểm họa của dân tộc thời mở cửa.
1

Trong tình hình đất nước mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, cùng với việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, vấn đề đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và tội phạm đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng cấp bách có tính chất toàn cầu và khu vực. Trước thực trạng các tệ nạn xã hội và tội phạm có xu hướng phát triển gây nhức nhối trong xã hội, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành nhiều phương tiện và phương pháp khác nhau để đấu tranh kiên quyết nhằm ngăn chặn từng bước, tiến tới loại trừ các tệ nạn xã hội và tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Trong số các phương tiện và phương pháp đó, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, nhưng đến nay chưa được sử dụng hữu hiệu, bản thân nó lại chưa được đổi mới hoàn thiện phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực và hiệu quả trong cuộc đấu tranh này. Phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng đã được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu. Ở nước ta trong những năm qua các cơ quan Nhà nước, các nhà nghiên cứu của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn đã nghiên cứu về tệ nạn xã hội nhằm làm sáng tỏ các vấn đề như khái niệm và bản chất của tệ nạn xã hội, các dấu hiệu của nó dưới phương diện khoa học pháp lý phục vụ cho thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhận thức được điều đó, từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhưng cho đến nay khái nhiệm tệ nạn xã hội chưa được đề cập một cách đầy đủ, rõ ràng trong các tài liệu khoa học cũng như chưa được thống nhất trong các văn bản pháp luật của Nhà nước ta. Do đó làm rõ khái niệm, hình
2

thức, dấu hiệu của tệ nạn xã hội là vấn đề rất quan trọng trong việc tăng cường nhận thức về cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội của nước ta hiện nay. Có nhận thức thống nhất về tệ nạn xã hội mới giải quyết được cuộc đấu tranh đó trên bình diện khoa học, mới đề ra được các biện pháp, pháp luật để đấu tranh có hiệu quả đối với các tệ nạn xã hội. I. KHÁI NIỆM TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG Tệ nạn xã hội là một trong những biểu hiện của sai lệch xã hội. Vậy thế nào là sai lệch xã hội. Muốn hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta cần hiểu về chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội là tập hợp các yêu cầu hoặc sự mong đợi mà cộng đồng xã hội (nhóm tổ chức, giai cấp, xã hội) đưa ra nhằm tạo lập các khuôn mẫu hành vi và hành động cho các thành viên của mình. Chuẩn mực xã hội có thể được biểu hiện dưới dạng ngôn ngữ (pháp luật, nội quy, hương ước) hay bất thành văn. Khoa học xã hội chia chuẩn mực xã hội thành: - Chuẩn mực bắt buộc: phổ biến cho toàn xã hội và gắn với nó là sự trừng phạt công khai. - Chuẩn mực mong đợi: phổ biến cho toàn xã hội nhưng mang tính đặc thù cho các nhóm xã hội. Một khái niệm nữa chúng ta cần hiểu về sai lệch xã hội: Sai lệch xã hội là hành vi của cá nhân hoặc hành vi của nhóm người nào đó không phù hợp với những gì được coi là bình thường của cộng đồng xã hội, có nghĩa là hành vi đó phần nào hoặc đi chệch những gì mà số đông những người khác chờ đợi hoặc mong muốn của họ trong những hoàn cảnh nhất định.
3

Sai lệch xã hội có thể được hiểu như là sự vi phạm các chuẩn mực hoặc các quy tắc đã được chấp nhận của một nhóm xã hội hay của một xã hội nhất định. Hành vi sai lệch xã hội phá vỡ bức tranh thực tại, trái với sự mong đợi của cộng đồng, đối lập với những hành vi của những người bình thường. Có thể chia sai lệch xã hội làm 2 loại: Sai lệch tích cực là những hành vi thiếu bình thường so với chuẩn mực đạo đức xã hội thực tế nhưng nó diễn ra theo hướng thực hiện những khuôn mẫu, tác phong, lý tưởng mà đa số con người trong xã hội đang muốn hướng tới. Sai lệch tiêu cực là những hành vi không được tán thành trong thực tế xã hội, nó thường là những khuôn mẫu tác phong dưới chuẩn mực văn hóa, nghĩa là thấp hơn mẫu trung bình của thực tế xã hội, những hành vi như thế này thường bị xã hội lên án. Dưới góc độ pháp lý, ta có thể hiểu tệ nạn xã hội như sau: Tệ nạn xã hội là hiện tượng tiêu cực có tính lịch sử cụ thể biểu hiện bằng những hành vi vi phạm pháp luật và sai lệch các chuẩn mực, có tính lây lan, phổ biến gây nguy hiểm cho xã hội và được quy định trong pháp luật hình sự, pháp luật hành chính và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Với quan niệm này, tệ nạn xã hội có 4 đặc trưng: - Tệ nạn xã hội là những hành vi vi phạm pháp luật có tính phổ biến. - Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch có tính phổ biến đối với các chuẩn mực đạo đức xã hội (đạo đức lối sống, tập quán tiến bộ). - Tệ nạn là những hiện tượng nguy hiểm cho xã hội, lây lan nhanh, gây tâm trạng xã hội nặng nề.
4

Đặc trung này chỉ ra rằng pháp luật cần bám sát thực tiễn để có nội dung điều chỉnh phù hợp. đạo đức. giáo dục. cưỡng chế của bộ máy Nhà nước. để trở thành tệ nạn xã hội thì các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội phải mang 5 . ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và tiến bộ xã hội. Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch có tính phổ biến đối với các chuẩn mực đạo đức xã hội (đạo đức lối sống. nhóm xã hội nói riêng hoặc của cả xã hội nói chung. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội tức là các hành vi làm cản trở. phong tục tập quán thuần phong mỹ tục của dân tộc.. lối sống… tức là chuẩn mực đã được cộng đồng chấp nhận. Như chúng ta đã biết. Tệ nạn xã hội là những hành vi vi phạm pháp luật có tính phổ biến. tập quán tiến bộ). pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc xử sự hành vi) do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực chính trị. điều kiện kinh tế xã hội và tùy thuộc vào quan điểm tiếp cận. phù hợp với thực tế khách quan của đời sống kinh tế xã hội. có tính chất bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được Nhà nước đảm bảo thực hiện và bảo vệ bằng các biện pháp tổ chức. 1.Tệ nạn xã hội phụ thuộc vào chế độ chính trị. nhưng chúng đều có điểm chung là tính chất xã hội của các hậu quả đó là những thiệt hại tổn thất về những mặt khác nhau cho lợi ích giai cấp. 2. Tuy nhiên. thuyết phục. có thể đó là truyền thống văn hóa. Các hành vi vi phạm pháp luật có thể khác nhau về mức độ vi phạm và mức độ hậu quả do hành vi gây ra. Xuất phát từ những lợi ích đó mà Nhà nước đặt ra các quy phạm pháp luật. Hành vi vi phạm pháp luật tức là các hành vi trái với các quy định được xác định trong quy phạm pháp luật.

và chúng có xu hướng phát triển lây lan theo diện rộng. văn hóa. Đặc trưng này chỉ ra rằng pháp luật cần bám sát thực tiễn để có nội dung điều chỉnh phù hợp. Tệ nạn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế. có loại tệ nạn xã hội khác nảy sinh trong một xã hội khác. Đây là đặc trưng riêng của tệ nạn xã hội để phân biệt nó với các hiện tượng xã hội khác. đạo đức. tư tưởng. đưa xã hội tới chỗ suy vong. Ngược lại. Tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội tồn tại khách quan trong đời sống xã hội. Tệ nạn là những hiện tượng nguy hiểm cho xã hội. có loại tệ nạn xã hội này sinh ra trong xã hội này. văn hóa. Tính chất nguy hiểm của tệ nạn xã hội thể hiện ở việc lây lan nhanh và gây ra thiệt hại về mọi mặt cho các quan hệ xã hội. gây tâm trạng xã hội nặng nề. điều kiện kinh tế xã hội và tùy thuộc vào quan điểm tiếp cận. lây lan nhanh. 4/ Tệ nạn xã hội phụ thuộc vào chế độ chính trị. tổ chức…) thậm chí nếu không được quan tâm giải quyết thỏa đáng sẽ làm tiêu mòn sinh lực xã hội. Chính môi trường kinh tế đã làm nảy sinh ra các tệ nạn xã hội và cũng chính sự thay đổi môi trường kinh tế xã hội sẽ tác 6 . có khi là những thiệt hại khôn lường khó tính toán được (hậu quả về chính trị. Do tính phổ biến và lây lan nhanh nên tệ nạn xã hội nguy hiểm cho xã hội hơn nhiều so với một số hành vi vi phạm pháp luật ít có tính phổ biến và lây lan nhanh.tính phổ biến chứ không phải là một vài hành vi đơn lẻ của một vài cá nhân. có tệ nạn xã hội tồn tại trong tất cả các xã hội. Thiệt hại do tệ nạn xã hội đem lại có khi là những thiệt hại về vật chất có thể tính toán được. 3. tâm lý xã hội… gây tâm trạng nặng nề trong xã hội. hủy diệt. và nó phát sinh phát triển gắn với những điều kiện kinh tế xã hội nhất định.

1. nhằm đạt lợi ích và đồng tiền bằng mọi phương tiện. II. đam mê khó có 7 . quá coi trọng đồng tiền trong xã hội. trong quá trình chuyển đổi cơ chế bên cạnh những mặt mạnh.động trực tiếp làm tăng lên hay giảm đi các tệ nạn xã hội. Đó là những điều kiện làm cho tệ nạn xã hội phát triển. đời sống chính trị. giáo dục để tác động vào những nguyên nhân và điều kiện làm nảy sinh tệ nạn xã hội. kinh tế. chống tệ nạn xã hội. Ngoài ra. xu hướng thực dụng. biện pháp về chính trị. KHÁI NIỆM TỆ NẠN NGHIỆN MA TUÝ. Để đạt được mục tiêu này cần sử dụng thường xuyên. Trong đó có biện pháp sử dụng pháp luật để đấu tranh phòng. kể từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI đến nay đất nước ta đang trong quá trình đổi mới. Thực chất ở đây là quan niệm và đánh giá sai lầm về lợi ích. Hiện nay chưa có một định nghĩa mang tính bao quát chung thế nào là ma túy. đồng bộ nhiều phương pháp. Ở Việt Nam. khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra những phản úng làm thay đổi một số chức năng trao đổi chất. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng Việt Nam tuy còn nhiều khó khăn nhưng hoàn toàn có thể giải quyết được tệ nạn xã hội. gây những tổn thất lên hệ thần kinh gây nên những dấu ấn trong các trung tâm thần kinh của bán cầu đại não và tạo ra trong tâm lý con người một thói quen một nỗi khát khao. Thực tế đã cho thấy đã có những tệ nạn xã hội đã bị loại trừ hoặc có những tệ nạn xã hội có xu hướng giảm dần. Khái niệm ma túy. mặt tích cực của kinh tế thị trường đã tạo cho nền kinh tế phát triển đa dạng năng động thì đồng thời cũng bộc lộ những tồn tại và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. văn hóa. tệ nạn xã hội cũng một phần tùy thuộc vào số lượng các hành vi bị Nhà nước coi là biểu hiện của các tệ nạn xã hội. kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc với những biến đổi quan trọng. Một số người xem ma túy là các độc dược được quy định trong dược điển. Tuy nhiên.

. . việc vận chuyển.thể từ bỏ được. Theo Liên Hiệp Quốc. Sự lệ thuộc đó đã tác động lên hệ thần kinh trung ương tạo nên những phản xạ có điều kiện không thể quên hoặc từ bỏ được.Theo nghĩa hẹp: nghiện ma túy là sự lệ thuộc của con người cụ thể đối với các chất ma túy. Khái niệm nghiện ma túy.Theo nghĩa hẹp: ma túy là một số chất tự nhiên hoặc tổng hợp khi đưa vào cơ thể người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh. làm cho con người bị lệ thuộc vào chúng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng. cảm giác mới lạ.Theo nghĩa rộng: ma túy là chất khi đưa vào cơ thể sẽ làm thay đổi chức năng của cơ thể (Tổ chức Y tế Thế giới – WHO). làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể. 2. “ma túy là các chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạc khi xâm nhập cơ thể con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng. thường tìm mọi thủ đoạn.Theo nghĩa rộng: nghiện ma túy là tình trạng một bộ phận trong xã hội là những người có thói quen dùng các chất ma túy. Một số khác gọi ma túy là các chất “hướng thần” có tác dụng đặc hiệu lên hệ thần kinh gây nên những trạng thái tâm lý không bình thường. tạo thành những ảo giác. sử dụng chúng phải được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật và chịu sự kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật”. mua bán. do vậy. . Tóm lại có thể hiểu ma túy theo nghĩa sau đây: . hành vi để có được các chất ma túy và sử dụng chúng bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật và dư luận xã hội. 8 . làm giảm đau hoặc gây ảo giác. ý thức và trí tuệ.

* Phân loại theo nguồn gốc. + Gây cho người sử dụng nó có sự nô lệ về mặt tinh thần và vật chất. cocain.Quả hình cầu hoặc hình trứng.Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên. thuốc phiện. tức là càng ngày liều dùng càng phải cao hơn mới thấy có tác dụng. thổ 9 . Các chất ma túy. moocfine. . Tồn tại trong thiên nhiên trên một trăm loài thuộc họ papavera Ceaca. vùng đồi núi quanh năm có nhiều ánh nắng mặt trời. Sản lượng nhựa phụ thuộc vào khí hậu.5m. cây á phiện. khi không sử dụng ma túy sẽ xuất hiện hội chứng cai (Theo Thông tư số 22/LB-TT ngày 21/7/1994 Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. 3. ả phù dung. Anh túc là cây thảo mộc hàng năm. Cây anh túc thường thích nghi và ưa chuộng miền khí hậu cận ôn đới. Mỗi quả thuốc phiện cho khoảng 0. + Gây cho người sử dụng nó có khuynh hướng phải tăng liều dùng. cao từ 0. bị những phản ứng sinh lý bất lợi.Người nghiện ma túy là người thường xuyên lệ thuộc vào thuốc gây nghiện (được gọi chung là ma túy như: heroin. đường kính 3 đến 6cm. màu trắng. ta thấy ma túy có những đặc tính: + Gây cho người sử dụng nó có sự ham muốn không kìm chế được là phải sử dụng nó bằng bất cứ giá nào.04 gram nhựa.5 đến 1. + Cây anh túc (papaver somniferum): còn được gọi là cây thẩu. Hoa to đơn độc có cuốn dài. Từ các khái niệm trên. cần sa…) có sự thèm muốn mãnh liệt khó cưỡng lại được.020. nhiệt đới độ ẩm cao. Nếu đã nghiện mà ngưng sử dụng sẽ bị hội chứng cai thuốc làm cho cơ thể vật vã. tím hoặc hồng. thậm chí có thể đe dọa tính mạng người nghiện. quyết định 167/TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo phân loại của phòng thí nghiệm ma túy của Liên Hiệp Quốc tại Vien (Áo). tiếng lóng gọi là “bồ đà”. được bào chế từ thuốc phiện sống bằng cách dùng nước nóng hòa tan nhiều lần thuốc phiện sống.nhưỡng.5 đến 12%. có mùi thơm hơn thuốc phiện sống. đen sẫm có mùi thơm đặc biệt. cao từ 2-3m. có nồng độ morphin cao hơn từ 9. ít tan trong nước. sấy khô và đóng gói thành bánh có khối lượng. chữa trị ho. Ngoài ra. Nhựa phơi khô có màu thẫm. còn một dạng thuốc phiện gọi là thuốc phiện y tế. Trung bình sản lượng đạt từ 5 đến 15 kg/ha. có màu sáng thẫm.  Xái thuốc phiện (drossopium) là phần còn lại trong tẩu sau khi thuốc phiện được hút xong. màu vàng đậm hoặc đỏ sẫm. thân môc thẳng. Cây cần sa là cây thảo mộc hàng năm. đặc quanh có thể đóng gói. Thường trong xái thuốc phiện vẫn còn lại một số lượng morphin nhất định. được dùng làm chất giảm đau.  Thuốc phiện chín (preparec) thường gặp ở các nước Nam Á. điều kiện gieo trồng. có màu đen. sấy khô và đóng gói. lọc qua vải nhiều lần. kích thước hình dạng khác nhau. + Nhựa thuốc phiện (còn gọi là nha phiến hay á phiện) được lấy từ khi quả còn xanh bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt. thuốc phiện có 3 dạng:  Thuốc phiện sống (rawopium) là nhựa thuốc phiện mới thu hoạch từ quả và lá cây thuốc phiện. Từ morphin được tinh chế ra heroin dạng bột trắng xốp (còn gọi là bạch phiến). đường kinh thân cây từ 10 . Từ thuốc phiện người ta chiết xuất ra morphin dạng tinh thể. được bào chế sạch hơn. + Cây cần sa (canalis sativa): hoạt chất của cần sa là Hasshish. Morphin có tác dụng làm giảm hoặc mất cảm giác đau đớn khi bị chấn thương. đặc dẻo. lọc qua vải nhiều lần.

hai lá kèm nhỏ biến đổi thành gai. Ngoài ra người ta còn pha côcain với nước lã uống trực tiếp vào cơ thể. sau đó bị mê man. nói nhiều. một số tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.  Nhựa cần sa (hasshish) được chiết xuất từ các bộ phận thân. Côcain có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây nghiện. họ Lelatra Ceace. lá. . Sản phẩm bất hợp pháp từ cây sần sa gồm có ba loại:  Thảo mộc cần sa (marijuana) là loại sản phẩm được tạo thành từ lá. thậm chí giống người điên khùng. cơ thể khỏe ra. dẫn đến việc nói năng bừa bãi. + Cây khát (cây catha) có tên khoa học là Cathaedulis Forsk. Quả cần sa hình tròn. nói lung tung. xám trơn. + Cây côca (etotroxilon coca) là cây gỗ lá mọc so le. Những người nghiện nhai lá cây khát lúc đầu xuất hiện một trạng thái hưng phấn và sảng khoái cao độ. hoa và hạt cần sa. Hoạt chất chính của côca là côcain. Người dùng côcain lúc đầu thấy sảng khoái do thần kinh được kích thích có những phản xạ hưng phấn.Ma túy có nguồn gốc nhân tạo: 11 . Nhiều trường hợp không làm chủ bản thân mình. hoa và hạt cần sa. hành động quá khích. trong dân gian gọi là hạt cần sa. hoa nhỏ mọc đơn hoặc mọc tập trung 3-4 cái ở kẽ lá.  Tinh dầu cần sa (hassish oil) còn gọi là cần sa lỏng được chiết xuất từ thảo mộc cần sa hoặc nhựa cần sa.3-6cm. một số tẩm côcain vào thuốc lá để hút. nhọn. Các phương thức sử dụng côcain rất khác nhau. Nhiều trường hợp bị loạn thần kinh do nhai quá nhiều lá khát.

Sử dụng liều cao gây ngộ độc. dịu đau đầu… nhưng dùng nhiều sẽ gây nghiện. gây ngủ. Thuốc an thần Sedusen. gây nghiện nặng và gây cho người dùng nhiều thảm họa.+ Các chất Opiat: Mục đích không phụ thuộc vào việc trồng và chế biến thuốc phiện. nói ngọng. tăng huyết áp. hiện nay người nghiện ma túy hay dùng morphin vì giá thành Dolargan khá cao. Meprobamar: những loại này có tác dụng chống lo âu. Chúng là chất gây nghiện nếu dùng quá lâu sẽ gây nhựng triệu chứng như mất trí nhớ. tăng sức lực.  Heroin tổng hợp: ra đời năm 1982.Amphetamin: có tác dụng kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương. điển hình là:  Dolargan: là chất bột trắng dùng làm thuốc giảm đau nhưng ít gây suy giảm hô hấp như morphin. được làm thuốc ngủ chống động kinh. Với liều cao. nhiều trường hợp dẫn tới tử vong. hồi hộp. chữa bệnh.  Các chất ức chế hệ thần kinh: Thuốc ngủ loại barbiturar là tên chung chỉ các dẫn xuất của axit của barbiturie. trước hết là những tổn thương ở hệ thần kinh trung ương. Dolargan gây khoái cảm cho người nghiện sử dụng nhưng ít gây nghiện hơn. tăng co bóp tim. ảo giác và gây tổn thương cho hệ tuần hoàn.  Các chất kích thích hệ thần kinh: . nhiều hãng được phẩm đã tiến hành tổng hợp toàn phần các thuốc giảm đau có tác dụng như morphin và heroin gọi là các morphin nhân tạo hay các opiat. có tác dụng mạnh hơn heroin nhiều lần. Với liều vừa phải. Tuy nhiên. Đây là loại ma túy thế hệ mới rất độc hại. Thuộc nhóm này có nhiều chất. Amphetamin 12 . giảm chứng buồn ngủ. Amphetamin làm tăng khả năng lao động trí óc.

Phenmetrzin (Obexit) và Phenntrmin (miraprimt): các thuốc này ngoài kích thích thần kinh gây ít ngủ còn gây cho người nghiện cảm giác không đói. khi cai nghiện thường gây ra những rối loạn nghiêm trọng về sinh lý.Loại trung gian: các chất này thường gây nghiện do phản ứng dược lý gây tác hãi đến cơ thể người dùng. dùng lâu có thể dẫn tới rối loạn thần kinh. huyên thuyên hay cáu giận. khi đó người sử dụng thấy khoan khóa. tạo cảm giác bay bổng mạnh mẽ. Ví dụ: các thuốc an thần gây ngủ sedusen. dolargan. Methamphetamin mạnh hơn Amphetamin.Rượu trắng hay cồn: thực chất là rượu etylic được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc lên men vi sinh vật. không muốn ăn uống. cơ thể suy sụp. . giảm khả năng lao động và họa tập.Loại mạnh: bao gồm những ma túy luôn gây ra hiện tượng nghiện. do đó chúng được dùng làm thuốc chống béo. . dễ gây gỗ. Khi hút vào cơ thể Meth kích thích mạnh thần kinh gây hưng phần. * Phân loại theo mức độ gây nghiện: . đau đầu. tâm thần. Rượu kích thích hệ thần kinh gây khoái cảm là chủ yếu. Tuy nhiên. meth… . loạn nhịp tim. . do đó chúng được kiểm soát chặt chẽ. các thuốc gây ảo giác: lsd. cocain. Ví dụ: thuốc phiện.Meth (là tên viết tắt của Methamphetamin) dựa vào công thức hóa học của Amphetamin. Meth cũng kích thích làm não thiếu tập trung và “đần” hẳn đi. người ta đã tổng hợp ra loại thuốc mới. các thuốc giảm đau: morphin. bồ đà… 13 .gây ra các phản ứng choáng. vài tháng sau sụt cân và tăng liều dùng. heroin.

các morphine nội sinh này sẽ không được tạo ra nữa và khi ngưng sử dụng ma túy. Trong cơ thể con người. KHÁI NIỆM TỆ NẠN MẠI DÂM: 1. nó cung cấp tình dục mang tính cách đồi trụy và tạo ra không khí vô đạo đức đáng ngờ và nguy hiểm.. Cơ chế gây nghiện. Khi sử dụng lâu dài ma túy. một hành vi được coi là mại dâm khi có các dấu hiệu đặc trưng cơ bản là có sự quan hệ trao đổi tình dục ngoài hôn nhân và quan hệ đó có bên mua và bên bán. Khái niệm mại dâm: Quan điểm của một số nhà tâm lý học cho rằng: “mại dâm là hành vi nhằm thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân”. ít gây tác hại cho cá nhân và xã hội nên không phải chịu sự kiểm soát và nghiêm cấm. nó cung cấp và đáp ứng như cầu tình dục cho những người không cần sự gắn bó về tình cảm”.Loại nhẹ: là những chất gây nghiện do phản ứng tâm lý. III. Vì vậy. không chịu đựng nổi. như vậy cơ thể đã lệ thuộc vào chất ma túy. tác dụng như thuốc kích thích đối với một số người nhất định. Mua dâm và bán dâm là những hành vi được thực hiện ít nhất cũng là từ khi con người biết đến lịch sử của mình và ở một 14 . lúc đó người nghiện có cảm giác khó chịu dữ dội. Ví dụ: cà phê. cơ thể trở nên thiếu hụt morphine nội sinh (Endorphine). tuyến yên sản sinh ra chất giống như morphine gọi là Morphine nội sinh. thuốc lá… 4. khi cai nghiện không gây ra những rối loạn sinh lý nghiêm trọng. Các nhà xã hội học khi nghiên cứu về mại dâm cho rằng: “mại dâm là một dịch vụ kinh doanh nhằm cung cấp sự thỏa mãn tình dục cho cá nhân trong những trường hợp nhất định.

lo sợ vì những ảnh hưởng to lớn của nó. Mua dâm là dùng vật chất để đổi lấy sự thỏa mãn tình dục cho bản thân mình. hủy hoại sự sống của mỗi con người. 100% gái mại dâm bị bệnh xã hội như giang mai. nguồn lực tạo ra của cải vật chất cho xã hội. tệ nạn mại dâm làm ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động. Hay nói cách khác đây là hành vi cho thuê thân thể của mình làm thỏa mãn tình dục cho người khác để được trả một giá trị vật chất nhất định. Tệ nạn mại dâm diễn ra ở hầu hết các châu lục. các bệnh viêm nhiễm đường tình dục… dẫn đến ảnh hưởng tới sự phát triển giống nòi do bị bệnh tật. ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. . 2. có thể gọi đó là “một nghề lâu đời nhất thế giới”. kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt.chừng mực nào đó. làm ít chơi nhiều.Về kinh tế: Đa phần những con người đi vào con đường mại dâm. lậu.Về sức khỏe: Hoạt động mại dâm thường dẫn đến suy kiệt về sức khỏe của đối tượng. Làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế đất nước. của cả nhân loại không xa xôi mà đang là sự thật bày ra trước mắt. Mại dâm là nỗi đau nhức nhối của lương tâm nhân loại. đầu tiên là lười lao động. Tác hại của tệ nạn mại dâm. Nó làm cho cả thế giới loài người hoang mang. dễ nhất dẫn đến AIDS – một căn bệnh thế kỷ đang trở thành đại dịch. từ những nước văn minh cho đến những nước lạc hậu. và hơn nữa mại dâm gắn liền với nhiễm HIV là con đường nhanh nhất. . Bán dâm là mang thân thể của mình làm thỏa mãn tình dục cho người khác để kiếm tiền. 15 . cũng có thể xem đó là sự sỉ nhục đối với lương tri.

ảnh hưởng nặng nề đến an toàn xã hội. cờ bạc. thời 16 . trước hết đời sống gia đình lục đục. vợ lìa chồng. chống tệ nạn này… Tệ nạn mại dâm làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Con người đã sa vào tệ nạn mại dâm. mất đi thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. . thích ăn chơi trụy lạc. thực dân Pháp đã đưa cây thuốc phiện (cây anh túc) vào trồng ở 12/13 tỉnh miền núi phía Bắc. IV. làm tha hóa một bộ phận dân cư và một số cán bộ. viên chức Nhà nước. bài trừ tệ nạn mại dâm đã và đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu không chỉ của riêng Đảng và Nhà nước ta mà còn là của toàn xã hội. Khí hậu. việc ngăn chặn. Thực trạng tệ nạn ma túy. 1. dạy nghề. bạo hành.Tệ nạn mại dâm gây ra thiệt hại về kinh tế cho việc chi phí về chăm lo cho họ bằng nhiều cách như khám chữa bệnh. thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. tội phạm hình sự (bảo kê. THỰC TRẠNG TỆ NẠN MA TUÝ. con cái mất cha mẹ. đảng viên. đồng hành với mại dâm là nghiện hút. Người ta cũng ví von rằng “mại dâm là bạn đồng hành với tội phạm và là hình bóng của AIDS”. Làm mất an toàn xã hội vì có liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật và là điều kiện làm nảy sinh các sai phạm khác. MẠI DÂM: 1. Bởi vậy.Về xã hội: Làm xói mòn đạo đức. tạo công ăn việc làm. Từ thế kỷ XIX. với tinh thần bệnh hoạn. * Tình hình trồng cây thuốc phiện ở Việt Nam. ma – cô). cứu trợ những nạn nhân mắc bệnh AIDS… chi phí cho các hoạt động khác như tuyên truyền phòng. phục hồi. trộm cắp.1 Thực trạng tệ nạn ma túy ở Việt Nam. tan vỡ hạnh phúc… làm xói mòn đạo đức xã hội. của tất cả mọi người.

tệ nạn buôn bán. Ở Việt Nam. . kỹ thuật.1997-1998. Ở miền Nam. diện tích cây thuốc phiện còn 19. hỗ trợ đồng bào trồng cây thuốc phiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.000 ha. Đến năm 1993. Đảng và Nhà nước kiên quyết xóa bỏ cây thuốc phiện. để ngăn chặn hậu quả ghê gớm của ma túy. nhưng vì lợi nhuận và tập quán trồng trọt của một bộ phận người dân tộc khi vực miền núi phía Bắc. thuốc phiện vẫn được lén lút trồng và đưa đi tiêu thi khắp nơi. là người cao tuổi. Bằng nhiều biện pháp như triệt phá cây thuốc phiện.Cây cần sa được trồng chủ yếu ở các tỉnh biên giới Tây Nam với số lượng nhỏ.tiết. hỗ trợ giống. Sau năm 1954. đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc vùng cao. Hiện nay với chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta đã loại bỏ việc trồng cây thuốc phiện và cây cần sa trong toàn quốc. sau ngày giải phóng có khoảng 170. trồng và sử dụng thuốc phiện đã có từ lâu. tình hình nghiện ngập ma túy ngày một phát triển. Đến năm: . tàng trữ các chất ma túy ngày một phức tạp. 17 . phần lớn là người khá giả. Sau ngày miền Bắc giải phóng. có nơi đã trở thành phong tục tập quán. chống và kiểm soát ma túy. thổ nhưỡng nơi đây tỏ ra phù hợp với loại cây quái ác này vì thế cây anh túc ngày càng phát triển. ở miền Bắc có khoảng 30. có tiền.000 người nghiện.000 người nghiện. thể hiện bằng Nghị quyết 06-CP ngày 29/1/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng.1995-1996. . diện tích cây thuốc phiện còn 442 ha. tiêu thụ sản phẩm… tình hình trồng cây thuốc phiện đã từng bước có sự chuyển biến tích cực. Nhà nước đã có chủ trương hạn chế trồng cây thuốc phiện.

lôi kéo sẽ bắt chước. giải thoát trong chốc lát. Những người gặp bế tắc trong cuộc sống (thất nghiệp. thích ăn chơi với nhu cầu khoái cảm cao. 18 . * Chủ quan: Đa số thanh thiếu niên thích đua đòi. muốn tìm nguồn cảm hứng mới để mua vui. bất lực lại quay về với thuốc. Đó thật sự là nguy cơ đe dọa sự phát triển chung của đất nước. hiện nạy xuất hiện nhiều hình thức hút. Do chữa bệnh. Hiện nay trong cả nước có khoảng 150. người nghiện ở lứa tuổi còn trẻ tăng nhanh. mâu thuẫn trong gia đình. thanh thiếu niên thích tò mò. Hiểu biết kém. học sinh hiện đang rất nghiêm trọng. Hình thức lạm dụng ma túy trước đây chủ yếu là hút thuốc phiện. thất bại trong tình yêu…) cũng thường tìm đến ma túy như một giải pháp để quên đi hiện tại. ước tính có khoảng 40. thị xã.000 người nghiện trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên. số người nghiện dưới 30 tuổi chiếm tới 70%. hít. nghèo đói. Diaxepam. tình trạng lạm dụng ma túy có chiều hướng giảm. đặc biệt là tiêm chích. thiếu thông tin về tác hại ma túy. sử dụng do tính chất công việc. Sedusen… tình hình sử dụng heroin bắt đầu gia tăng. tân dược như Dolargan.2 Nguyên nhân. Tình trạng nghiện hút trong sinh viên. một trong những nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. bất hạnh trong cuộc sống. nhất là ở thành phố. nhưng hết cơn say lại phải đối mặt với thực tế.Vào năm 1982. Nay người nghiện sử dụng các loại chất tổng hợp. xã hội. Ma túy bị lạm dụng trước đây chủ yếu là thuốc phiện. giải sầu khi bạn bè rủ rê. uống.000 người nghiện ma túy (tính thời điểm đầu năm 2009). đang có khuynh hướng gia tăng. sau quen dần sinh nghiện. 1.

một số gia đình khác do cha mẹ không hòa thuận hoặc thậm chí ly hôn. lành mạnh dẫn đến buồn chán. hoài bão… chính vì thiếu những sân chơi bổ ích. Chúng ta thấy rằng ở một số vùng miền núi phía Bắc do tập quán trồng cây anh túc mà người nghiện ma túy ở đây nhiều. mặc cảm. đoàn thể chưa thực sự thu hút thanh niên vào sinh hoạt. chơi bời. chi tiêu của các tầng lớp nhân dân tạo ra lối sống buông thả trong cơ chế thị trường. tổ chức. Nhà trường. Mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường còn lỏng lẻo. Gia đình không quan tâm.1 Thực trạng tệ nạn mại dâm ở Việt Nam. một số gia đình. chưa là nơi để các thành viên trao đổi về cuộc sống. Các tổ chức thanh niên. để mặc cho con cái buồn tủi. đoàn thể chưa định hướng giáo dục đầy đủ. Sự phân hóa giàu nghèo. sự khác biệt ngày càng xa giữa nông thôn và thành thị trong nền kinh tế thị trường những năm gần đây đã tạo nên những nghịch cảnh.000 gái mại dâm chuyên nghiệp hoạt động 19 . Trước ngày hòa bình lập lại năm 1954 (ở miền Bắc) tại Hà Nội có khoảng 12. tập quán sinh hoạt ở địa phương. bi quan tìm đến ma túy để quên sự đời. Do cộng đồng chưa xem trọng công tác chống tệ nạn ma túy. Tệ nạn mại dâm. cha mẹ chỉ quan tâm kiếm tiền mà không quan tâm và không biết thời gian ở trường con cái mình học tập như thế nào. quan tâm không đúng mức hoặc quá nuông chiều. chống tệ nạn xã hội chưa tốt. Công tác phòng. sự chênh lệch quá lớn trong thu nhập. 2. 2. không quan tâm đến diễn biến tâm lý của con.*Khách quan: Do thói quen.

“bia sex”. chống mại dâm (từ tháng 10/1954) nhưng trên thực tế mại dâm ngày càng phát triển và đã lan truyền khắp miền Nam. ăn chơi… biến tướng của tệ nạn này thật muôn hình muôn vẻ. cậu ấm của những gia đình giàu có. Ở miền Nam sau ngày giải phóng. theo các cơ quan thì chỉ có 300-400 gái mại dâm chuyên nghiệp. toàn miền Nam trước giải phóng đã có gần 200.000 gái mại dâm. Sài Gòn có khoảng 10. nghiêm trị bọn chủ chứa. nào là “cà phê vườn”. nghèo và muốn đổi đời. Nhà nước và nhân dân ta.000 gái mại dâm chuyên nghiệp thì đến năm 1975 đã lên tới 100. tệ nạn mại dâm ở nước ta diễn biến phức tạp.000 chủ chứa. tệ nạn mại dâm phát triển khá phức tạp và nghiêm trọng. trở thành vấn đề xã hội bức xúc. chúng ta đã kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn mại dâm. Kết quả tệ nạn mại dâm đã giảm rõ rệt. cao cấp hơn là cặp bồ đi du lịch. Mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật phòng. những cô gái có chút nhan sắc. ở một vài thành phố và đô thị lớn. gái mại dâm đã dùng vũ trường làm nơi hò hẹn và ăn chơi trác táng của mình. Điều đáng sợ là tệ nạn này đang bắt đầu tấn công mạnh vào “con nhà lành”. Ở miền Nam trước 1975. “karaoke ôm”. trong đó đã giảm hơn 80% số gái mại dâm từ chế độ cũ để lại. Thời kỳ sau 1954 (ở miền Bắc) và sau 1975 (đối với cả nước) tới những năm cuối thập kỷ 80.000 gái được cấp thẻ môn bài để hành nghề. 45 nhà chứa.000 gái mại dâm với hơn 5. trong đó có hơn 6. “nhà trọ bình dân”. Những năm qua. đi dã ngoại và gần đây. những cô chiêu. “hớt tóc máy lạnh”. Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa X khi thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 20 . “mát xa mát gần”. là mối quan tâm của Đảng. ma-cô và đưa các đối tượng mại dâm vào các trung tâm chữa bệnh và dạy nghề. Năm 1968.công khai.

Những tệ nạn xã hội cứ tiếp tục phơi bày. tệ nạn mại dâm trong giai đoạn hiện nay đang phát triển cả về số lượng. có đường dây. có chủ mưu và thủ đoạn chống đối các cơ quan ngày càng lớn. nơi nghỉ mát. cứ tiếp tục phát triển đa dạng và tinh vi. có đường dây. thị xã. 21 . mại dâm. các ngành.2000. HIV/AIDS và các tội phạm khác…”. nhà trọ. Vì thế đòi hỏi Nhà nước phải có những chính sách kịp thời để ngăn chặn tình trạng này. ở thành thị. Hình thức hoạt động mại dâm trá hình tinh vi theo kiểu dịch vụ karaoke. có chủ mưu và thủ đoạn chống đối các cơ quan thi hành pháp luật. làm băng hoại xã hội. nhưng chúng ta chưa nhận thức được đúng mức thảm họa đang đe dọa dân tộc ta. vũ trường. ra thành phố. đang len lỏi vào từng tế bào của gia đình. các cấp. có tổ chức. gái gọi… Xu hướng trẻ hóa gái mại dâm có khoảng 80% gái mại dâm dưới 34 tuổi. nhiễm HIV đang hoạt động trong các ổ chứa. thị trấn. các khu công nghiệp. nhà hàng. trong đó số gái mại dâm dưới 25 tuổi chiếm khoảng 60%. đó là các tệ nạn ma túy. cơ sở massage. nhiều gái mại dâm đang là đối tượng nghiện hút ma túy. những cô gái nghèo đói bị lừa gạt. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có ý kiến phát biểu “hiện nay chúng ta đang đứng trước những nguy cơ về tệ nạn xã hội tràn lan. thiếu kỹ năng nghề nghiệp. tệ nạn mại dâm có nguy cơ ngày càng lớn. Nhìn chung. bị hãm hiếp hoặc do đua đòi theo bạn xấu trở thành nạn nhân của tệ nạn này. Phụ nữ và trẻ em bị lừa gạt là những người chất phác. vùng biên giới… Bên cạnh đó. quy mô và hình thức. Tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm tiếp tục phát triển ở các địa phương. hoặc phục vụ tại gia. khu du lịch. chính phủ. Đặc biệt là gái mại dâm vị thành niên ngày càng gia tăng. các bộ đã nhận thức được vấn đề này. nhất là thế hệ trẻ. có tổ chức.

dì ghẻ. đông con. giúp đỡ của người thân thì việc các em tham gia vào hoạt động mại dâm rất dễ xảy ra. môi trường xã hội cũng tác động rất lớn đến các cô gái đi vào con đường mại dâm. thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp hoặc không ổn định. . các hoạt động văn hóa trá hình… 22 .Những gia đình bị đỗ vỡ. bệnh tật.2. Từ cảnh túng quẫn đó lại không có nguồn sống nào khác. gia đình lại nhiều cảnh ngang trái. xung đột. trẻ em sống trong những gia đình này thường là sống với bố dượng. đó là: .2 Nguyên nhân của tệ nạn mại dâm. rủi ro. thậm chí trong gia đình “người làm thì ít. đi tù. cò mồi… đây là môi trường thuận lợi cho việc hình thành nhận thức lối sống lệch lạc trong các thành viên của gia đình họ nói chung và việc quyết định thực hiện bán dâm của người phụ nữ nói riêng. * Nguyên nhân khác quan: Phần lớn gái mại dâm đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. không co sự quan tâm.Gia đình của một số gái mại dâm đã có người hoạt động mại dâm hoặc là chủ chứa. sự khuyến dụ của bọn săn lùng gái… vì vậy buộc người phụ nữ hoặc là con em trong gia đình họ phải bước vào con đường mại dâm để kiếm tiền một cách nhanh nhất mà không cần vốn để tồn tại cho bản thân và gia đình họ. rạn nứt… như bố mẹ ly hôn. ông bà già yếu…với tuổi đời còn non nớt.Sự buông lỏng của các cấp chính quyền không quản lý được số lượng dân cư trú và dòng người chuyển từ nơi khác.Những gia đình nghèo khó. Bên cạnh đó. cộng thêm những áp lực khác của cuộc sống như nợ nần vây hãm. đó là: . . người ăn thì nhiều”.

phát triển của các tệ nạn xã hội. thích hưởng thụ.Do có định hướng giá trị sai lệch dẫn đến quan niệm sống không theo đạo đức truyền thống của dân tộc. Quan điểm chủ trương của Đảng: Đảng ta sớm dự báo được tình trạng và nguy cơ phát sinh. V. trước hết là tệ nạn mại dâm. lối sống ngoại lai đã thấm vào một bộ phận thanh niên nam nữ bằng nhiều con đường. nhất là đối với tuổi trẻ.Coi thường dư luận xã hội.. đua đòi.Sự giáo dục lỏng lẻo.Văn hóa phẩm đồi trụy tầm thường.Trình độ văn hóa thấp. thích chạy theo mốt. tệ nạn ma túy và vấn đề lây truyền HIV/AIDS trong điều kiện kinh tế thị trường. có thái độ không tốt với những người xung quanh. . * Nguyên nhân chủ quan: . bố mẹ trong gia đình do bận rộn với công việc kiếm tiền. dễ bị sa ngã trong những hoàn cảnh khó khăn và dễ bị sự lôi kéo của bạn xấu. không có thời gian quan tâm đến con cái. thích ăn chơi. . trong nhiều văn kiện trước Đại hội IX Đảng đã sớm chỉ ra: Muốn phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa giữa tăng 23 . nhận thức về con người và xã hội thấp. thử làm liều ngay với chính mình. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG. không thống nhất giữa gia đình và nhà trường. có thái độ lười lao động. không nghe những lời khuyên bảo đúng. . bên cạnh đó lại bị bạn bè xấu lôi kéo thì dễ dàng đẩy các em vào con đường mại dâm. Sống gấp. CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 1. lứa tuổi năng động nhất và cũng nhạy cảm đối với những cái mới lạ dẫn các em đến lối sống ngoại nhập không còn chọn lọc. đã có ảnh hưởng rất lớn khi mà mọi chuẩn mực chưa được định hình.

chống tệ nạn xã hội. đậm đà bản sắc dân tộc. xử lý nghiêm khắc cán bộ. trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng. chống HIV. Bộ Chính trị. . ma túy như: .Các chỉ thị đều nhấn mạnh các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải đặt công tác lãnh đạo. phòng.Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 01/4/1994 về lãnh đạo phòng. . chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. chống các tệ nạn xã hội. chỉ đạo phòng. đó là thể hiện sự lãnh đạo kiên quyết. Trung ương 6 (lần 2). kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đảng viên không được làm. cấp bách.Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 30/11/1996 về tăng cường lãnh đạo. đẩy lùi tiêu cực. quy định 55/QD9-TW về 19 điều cán bộ. bất công và các tệ nạn xã hội (Đại hội VIII – 1996). thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng ngừa và khắc phục hậu quả tệ nạn xã hội.Các Nghị quyết Trung ương 5. thường xuyên của Đảng. .Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 11/3/1995 về lãnh đạo công tác phòng. chống HIV/AIDS là một nhiệm vụ quan trọng. đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. từng bước ngăn chặn. . xây 24 . Đảng viên vi phạm. chống AIDS. chống tệ nạn mại dâm. lập lại trật tự. .Chỉ thị số 64-CT/TW ngày 25/12/1995 về tăng cường lãnh đạo. góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. trước hết là tệ nạn mại dâm. ma túy và phòng.trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. chống các tệ nạn xã hội. đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ban Bí thu Trung ương Đảng đã có nhiều chỉ thị chuyên đề về phòng. quản lý. giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

vận động giáo dục về phòng. (4) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. (3) Hoàn thiện hệ thống pháp luật. doanh nghiệp… gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa”. chống tệ nạn xã hội nhằm mục tiêu “ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội. lành mạnh”. dạy nghề. (7) Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành có hiệu quả. (5) Tăng cường phát hiện. ma túy và HIV/AIDS. chống tệ nạn xã hội. uy tín của tổ chức Đảng. Các giải pháp chủ yếu: (1) Thông tin tuyên truyền. Những năm qua. chính sách về phòng. chống tệ nạn xã hội trong mọi gia đình. chỉ đạo liên ngành với những biện pháp mạnh mẽ trong công tác phòng. tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và bán dâm. xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội. (2) Lồng ghép việc thực hiện các chương trình. chống tệ nạn xã hội.dựng và chỉnh đốn Đảng. quản lý các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng. chữa trị. chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về phòng. đấu tranh. chính sách an ninh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. (6) Nâng cao chất lượng công tác giáo dục. xây dựng lối sống văn minh. chống tệ nạn xã hội. nhất là tệ nạn mại dâm. 25 . 2. nâng cao phẩm chất. Quốc hội. cơ quan. nhất là tại cấp xã trong công tác quản lý dân cư.

chống mại dâm. . chống và kiểm soát ma túy. . 3.Luật phòng. Các văn bản pháp luật về phòng. . .Nghị định 34/CP ngày 28/3/2002 quy định về trình tự. chống tệ nạn ma túy. chống ma túy đến năm 2010”. . bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách về phòng. có hiệu lực từ ngày 01/6/2001. chống tệ nạn xã hội. . chống mại dâm. chống tệ nạn xã hội. thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. .Nghị định 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.(8) Đào tạo. chống ma túy 09/12/2000 của Quốc hội khóa 8.Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng. . . chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010”. 26 .Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng. chống AIDS và phòng.Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng. . chống mại dâm số 10/2003/PLUBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/3/2003.Nghị quyết 06/CP ngày 29/1/1993 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng. . chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII.Luật phòng. mại dâm.Pháp lệnh phòng.Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg về “Phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng.Nghị quyết 05/CP ngày 29/1/1993 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng.

VI. . giáo dục. giáo dục. hiểu đầy đủ chính sách của Nhà nước. thị xã. thị trấn. phường. và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên. người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. PHƯỜNG. . Xã. nguyện vọng của người dân để phản ánh 27 . chống tệ nạn mại dâm”.Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng. Quận. huyện. Xã. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ở XÃ.Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐCP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. đồng thời xã là cấp chính quyền trực tiếp tổ chức người dân thực hiện chính sách và lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân. thành phố. người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. có nhiệm vụ cơ bản là tuyên truyền. thị trấn là cấp chính quyền trực tiếp làm việc với người dân.Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. phường. người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Tỉnh. THỊ TRẤN: Xã. phục hồi hành vi. tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. đưa chính sách của Nhà nước đến với người dân ở địa bàn để người dân hiểu đúng. nhân cách cho người nghiện ma túy.. phường là cấp chính quyền thứ 4 trong cơ cấu tổ chức 4 cấp Nhà nước: Trung ương (Chính phủ). tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên.Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXHBGD&ĐT-BYT ngày 18/1/2006 hướng dẫn công tác dạy văn hóa. .

Công tác phòng. mại dâm. tuyên truyền giáo dục tác hại về ma túy. phường không có tệ nạn xã hội. được người dân ủng hộ và hợp tác trong công tác.Thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã theo Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTCUBTUMTTQVN ngày 18/12/2003. xây dựng lối sống văn minh lành mạnh. Công tác phòng. thị trấn. . Căn cứ tình hình hoạt động tệ nạn xã hội ở địa phương (ma túy.với cấp trên. nghiện ma túy và phòng. Nhiệm vụ của Đội là tham gia phối hợp với các ngành. phường. mại dâm cho người dân (truyền thanh. tuyên truyền giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội. tổ chức xã hội khác trên địa bàn thực hiện các hoạt động phòng ngừa tệ nạn mại dâm. tổ chức cuộc họp…).Thường xuyên thông tin.Đưa công tác phòng. chống ma túy. chống tệ nạn xã hội vào nội dung. chương trình công tác Đảng ủy. . chống phù hợp. viết bản tin. chống lây nhiễm HIV/AIDS thông qua các hoạt động liên quan như xóa đói giảm nghèo. mại dâm) mà Ủy ban Nhân dân xã. Hoạt động tốt của chính quyền xã. phường có các biện pháp chủ yếu: 1. đoàn thể. xây dựng xã. chống tệ nạn xã hội ở xã. giữ gìn an ninh trật tự xã hội. thị trấn mang tính quyết định thực hiện thắng lợi chính sách của Nhà nước ở địa phương. phường. phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng 28 . phổ biến các mô hình hiệu quả về phòng. cứu trợ xã hội. . Hội đồng Nhân dân xã. Các biện pháp phòng ngừa. phường đưa ra những biện pháp phòng. chống tệ nạn xã hội ở địa phương là một trong những công tác trọng tâm của chính quyền xã. phường.

quận… ra quyết định công nhận thành lập Đội. + Hồ sơ xin phép thành lập Đội gồm: Đơn xin phép thành lập Đội. Hội Phụ nữ…) lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp xã xin phép thành lập Đội và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động trước Ủy ban Nhân dân sau khi Đội thành lập. chống tệ nạn xã hội hoạt động theo quy chế hoạt động của Đội.về các hành vi tệ nạn xã hội ở địa bàn. chế độ đối với tình nguyện viên: được tập huấn để nâng cao trình độ. thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. phường. Nếu bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí chữa trị. đội phó). kinh phí phòng. Hội Cựu Chiến binh. chống tệ nạn xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp lập tờ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Mức trợ cấp hàng tháng với tình nguyện viên do Chủ tịch Ủy ban Nhân 29 . + Thủ tục thành lập: Ủy ban Nhân dân xã thống nhất với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân cấp xã. chống tệ nạn xã hội và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. thị trấn. Kinh phí hoạt động gồm: ngân sách địa phương hỗ trợ. nếu chết do làm nhiệm vụ thì người lo việc mai táng được trợ cấp mức như người tham gia bảo hiểm xã hội. + Chính sách. kế hoạch hoạt động. Dự thảo quy chế hoạt động. Danh sách trích ngang các thành viên của Đội (Sơ yếu lý lịch người được đề nghị là đội trưởng. + Về tổ chức: Đội hoạt động xã hội tình nguyện là một tổ chức xã hội gồm những người sống trên địa bàn xã. được cung cấp tài liệu liên quan đến phòng. tổ chức xã hội cùng cấp. tình nguyện tham gia công tác phòng. chọn một tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TNCSHCM. Hoạt động 9 tháng trở lên được Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ công ích.

chống tệ nạn ma túy.dân tỉnh quyết định căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. giới thiệu việc làm cho thanh niên. đường dây buôn bán. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. dây nghề. chú trọng công tác hướng nghiệp. lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội như chương trình 135. 30 . . quản lý đơn vị. giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. chống AIDS và phòng. Tăng cường quản lý địa bàn. chống tệ nạn ma túy. phụ nữ. mại dâm. . chứa chấp ma túy. chống AIDS và phòng. . .Huy động và tổ chức phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác phòng. quản lý cán bộ Đảng viên ở cơ sở.Tổ chức đa dạng các loại hình sinh hoạt văn hóa thể thao tại nơi công cộng. chống tệ nạn xã hội giữa các tổ chức đó. chống tệ nạn ma túy. đối tượng. công án. . triệt phá các ổ nhóm.Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền.Tăng cường công tác kiểm tra. các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng. chống AIDS và phòng. chống ma túy. phường. Dạy nghề. Trường hợp không thành lập Ban chỉ đạo thì phân công một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân và cán bộ Văn hóa – Xã hội của xã đảm nhiệm. mại dâm.Thành lập Ban chỉ đạo phòng.Phối hợp thực hiện các chương trình. chống tệ nạn xã hội (thanh niên. cựu chiến binh…) có thể tổ chức ký cam kết phòng. . mại dâm”. mại dâm theo quyết định số 50/2007/QĐTTg ngày 22/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ: căn cứ vào đặc điểm yêu cầu của công tác phòng. chính sách an ninh xã hội ở xã. truy quét. mại dâm của địa phương mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định thành lập “Ban chỉ đạo phòng.

cùng cơ quan công an các cấp triệt phá các ổ nhóm mua bán. dạy nghề. giúp đỡ. . 2. tại các cơ sở cai nghiện). sử dụng ma túy. phản ánh của người dân. vận chuyển. . sử dụng ma túy (qua tố giác. an toàn xã hội… Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền – đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định (các cơ sở cai nghiện là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội). 31 . tàng trữ.Phát hiện có người nghiện yêu cầu người nghiện tự khai báo: tình hình nghiện và tự đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp (tại gia đình. giám sát.Gia đình người nghiện: báo cho chính quyền xã.1 Ngăn chặn tệ nạn ma túy. theo dõi. . Giúp người nghiện cai nghiện. phường về người nghiện trong gia đình và tình trạng nghiện của họ. . gái mại dâm. giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.Đối tượng đủ điều kiện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tuổi trở lên. Các giải pháp ngăn chặn các tệ nạn xã hội. bố trí việc làm cho người nghiện. . tàng trự.Đối tượng nghiện ma túy từ 12 tuổi trở lên thuộc diện đưa và cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện làm đơn xin cai nghiện được nhận vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều không coi là bị xử lý vi phạm hành chính. huyện. chống tệ nạn xã hội ở địa phương. ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự.chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 với công tác phòng. 2.Phát hiện trên địa bàn có người mua bán. các tổ chức khác…) báo ngay cho công an cấp quận. cộng đồng. phòng ngừa.

32 . * Đối tượng bị áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh: . mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.2 Ngăn chặn tệ nạn mại dâm. . chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11: + Điều 22: Xử lý đối với người mua dâm. phường và phòng Lao động – TB&XH). 2. Chủ tịch Hội Phụ nữ…).2. huyện. .Mua dâm chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. chống mại dâm.Thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 1 – 2 năm.1 Những văn bản pháp lý hiện hành về phòng. Trưởng phòng Tư pháp. 2. chống mại dâm (ở xã. huyện. phường) trong Pháp lệnh phòng. huyện (gồm: Trưởng phòng Lao động – TB&XH. thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định (thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với nghiện ma túy là từ 12 năm). ..Thủ tục ra quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. thị xã ký dựa vào kết luận đề nghị của Hội đồng tư vấn cấp quận. thị xã (trên cơ sở đề nghị của xã. . Một số điều cần chú ý về công tác phòng. phường. Trưởng Công an.Người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận.Người mua dâm tùy theo tính chất.

chứa mại dâm. 2. .Người môi giới mại dâm. công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng. trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. túy theo tính chất. 26 của pháp lệnh này là cán bộ. mua bán phụ nữ. cưỡng bức bán dâm. 1. phạt tiền. tổ chức. đơn vị có thẩm quyền quản lý người để giáo dục và xử lý kỷ luật. phường. tổ chức mại dâm. 23. ứng cử 33 . 25. chống mại dâm. Cán bộ.+ Điều 23: Xử lý đối với người bán dâm: . công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các điều nay còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan. góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mại dâm thì tùy theo tính chất.Người bảo kê mại dâm. Người bán dân là người nước ngoài thì tùy theo tính chất. 24. mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính.Người bán dâm. + Điều 27: Xử lý đối với cán bộ. . bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người có hành vi vi phạm quy định tại các điều 22. trục xuất. mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. chống mại dâm thì trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử.Người bán dâm biết mình bị nhiễm Hiv mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. công chức. người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng. + Điều 24: Xử lý đối với người có hành vi liên quan đến mại dâm: .

bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan Nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân. bao che hoặc không xử lý kịp thời để cho hoạt động mại dâm xảy ra trên địa bàn quản lý thì tùy theo tính chất. tổ chức chính trị. không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại. phường thành lập và tồ chức hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng. 2. Căn cứ tình hình tệ nạn mại dâm ở địa phương. chống mại dâm mà có hành vi bảo kê mại dâm. * Những quy định chung: 1.2 Thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178. + Điều 28: Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng. Đội kiểm tra liên ngành 178 là đơn vị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp thành lập. chống mại dâm: Người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng. 34 . chuyển làm công tác khác hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. tổ chức chính trị – xã hội. mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật. giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng. chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ.2. chống tệ nạn mại dâm theo Thông tư số 05/2006/BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. dung túng. Ủy ban nhân dân xã. trường hợp gây thiệt hại thì cơ quan nơi người đó công tác phải có trách nhiệm bồi thường và người đã gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn theo quy định của pháp luật.vào các cơ quan dân cử.

Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đội phải đảm bảo đúng quy định của Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác. công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. chống mại dâm ở địa phương. chống mại dâm theo quy định tại điều 14 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004b của Chính phủ. giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội. 3. 5. 35 . Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định Đội trưởng và các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành cho phù hợp và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra. Theo tình hình thực tế ở địa phương.2. Tùy theo yêu cầu thực tế về công tác phòng. cán bộ phụ trách Tư pháp. * Cơ cấu Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp xã: Thành viên bao gồm: Trưởng công an xã. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. cán bộ phụ trách Văn hóa. Đội kiểm tra liên ngành 178 được cấp thẻ kiểm tra do Ủy ban Nhân dân cùng cấp ban hành (mẫu kèm theo) được trang bị vũ khí. Lao động – TB&XH và 1-2 cán bộ thuộc các ban. ngành khác ở địa phương. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178 của mình. 6. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội cùng cấp chủ trì. Việc kiểm tram xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính trong phòng. Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động theo quy chế do Ủy ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt.

kiểm tra. cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình. * Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 178: a) Yêu cầu các tổ chức.* Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178: a) Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng. tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh. e) Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý. thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra. 36 . sử dụng lao động. c) Đề xuất với Ủy ban Nhân dân cùng cấp. tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra. 6 tháng. kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện. c) Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. b) Xây dựng chương trình. an ninh trật tự. 1 năm) và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội. chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình. văn hóa – thông tin. số liệu. Theo dõi. b) Liên hệ với các cơ quan. chống mại dâm. đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời. d) Hướng dẫn. khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác. cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý. kế hoạch kiểm tra. phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng.

* Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178: a) Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. tài liệu liên quan.Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (Công an. thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. tang vật. d) Khi tiến hành kiểm tram thành viên của Đội phải xuất trình Thẻ kiểm tra. quyền hạn được giao. Y tế) hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Văn hóa – Thông tin. c) Đội kiểm tra liên ngành 178 chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 03 thành viên tham gia. 37 . chống mại dâm. . Du lịch. Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Thủ trưởng trực tiếp. không gây khó khăn. Lao động – TB&XH. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự. b) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội trong các trường hợp sau: . phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng. thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra. Thương mại. thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ.Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc có hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. .Có đơn khiếu nại. tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. e) Trong quá trình kiểm tra. phải đảm bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.

* Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm: a) Đội kiểm tra liên ngành 178. Trong trường hợp cần thiết. các thành viên chịu sự chỉ đạo. quyền hạn của mình. c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. * Mối liên hệ công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178: a) Đội kiểm tra liên ngành ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng. phân công của Đội trưởng. Đội kiểm tra liên ngành co trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên ngành khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra. b) Trong phạm vi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phân công cho ngành chức năng ở địa phương chuẩn bị hồ sơ. Đội kiểm tra liên ngành cấp trên có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến mại dâm. phòng ngừa. Hồ sơ gồm tờ trình của đơn vị được giao chuẩn bị danh sách đề xuất các thành viên. thủ tục làm hồ sơ khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện 38 . chống mại dâm. * Thủ tục. thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định. Trình tự. xử lý các vi phạm pháp luật về phòng.cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra. hồ sơ thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178: Đội kiểm tra liên ngành cấp xã. một năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra. đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. quý. chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình. phát hiện. dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động.

Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ ra rằng. Có thể nói. đẩy lùi". Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ. công chức và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghiện ma tuý làm suy kiệt trí tuệ.hành về thi đua. vì nó thu hút số thanh thiếu niên sa ngã vào con đường nghiện ngập ngày một tăng. Ma tuý đã vào trường học. c) Trong khi thi hành nhiệm vụ. Nghiện ma tuý cũng là đồng hành với tội phạm và là một trong những con đường ngắn nhất dẫn tới lây nhiễm HIV/AIDS. nhất là tệ nạn ma tuý còn diễn biến phức tạp”. thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho thủ trưởng trực tiếp của họ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. từng ngõ ngách gây ra 39 . (ĐCSVN) . khen thưởng hàng năm về phòng./. tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp. b) Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 trong khi thi hành nhiệm vụ. sức khoẻ. Trong những năm gần đây tệ nạn ma tuý và tội phạm ma tuý ở nước ta diễn biến rất phức tạp. khen thưởng và hướng dẫn thi đua. sức khỏe. giống nòi. rình rập từng nhà. nghiện ma tuý là loại tệ nạn đáng quan tâm nhất hiện nay. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. đền bù theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. nếu có thiệt hại về tài sản. "tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn. chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. ngày 21/10/2010 cũng đã nhấn mạnh “một số tệ nạn xã hội.

để có tiền mua ma tuý đều phạm tội trộm cắp. lách luật. thông thường họ có lối sống buông thả. mà cả gia đình họ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến diễn biến phức tạp của tội phạm ma tuý. lừa đảo. Theo một nguồn số liệu thống kê. Với họ. Nghiện ma tuý cũng là nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội khác. càng nhiều người mua thì họ càng thu được lợi nhuận. Đa số những người bị nhiễm HIV/AIDS là những người nghiện hút.những cái chết dần chết mòn không những cho người nghiện. Không phải mọi tội phạm ma tuý đều đã được phát hiện và xử lý. Những tội phạm buôn bán ma tuý. những tụ điểm vận chuyển ma tuý vẫn còn hiện 40 . Buôn bán ma tuý đã tạo ra cho họ một “siêu lợi nhuận”.… để làm sao tiêu thụ được càng nhiều chất ma tuý. những cá nhân sa ngã vào tội phạm ma tuý là do khâu quản lý của nhà trường. yếu kém. lôi kéo. Đa số người nghiện ma tuý. Chính vì “siêu lợi nhuận” này. Không phải bất cứ ai khi mới lọt lòng đều là tội phạm ma tuý. Rõ ràng. đã làm suy giảm tình thương của họ đối với con người. cướp giật. Họ dụ dỗ. khoảng 75% các tội phạm hình sự có nguyên nhân bắt nguồn từ những người nghiện ma tuý. ưa hưởng thụ. những học sinh. quản lý còn nhiều bất cập. Tình trạng thất nghiệp (gồm cả thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp tạm thời) cũng là nguyên nhân dẫn tới mắc vào tệ nạn ma tuý. Mặt trái của cơ chế thị trường đã làm cho một số người đổ xô đi tìm kiếm lợi nhuận bằng bất kể giá nào. Không phải bất cứ học sinh nào cũng nghiện ma tuý. Vấn đề giáo dục. Theo một nguồn thông tin. thậm chí cả bằng tội ác. của gia đình chưa hiệu quả. trên 90% số người nghiện hút là thiếu việc làm.

cũng có thể là trong cùng dòng họ. Tiếp tục có những biện pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân. yếu kém của các cấp chính quyền. chống tội phạm ma tuý. phòng ngừa tội phạm ma tuý. phường cần gắn kết hơn nữa với các gia đình. Có thể tổ chức hình thức “liên gia” nhiều gia đình cũng giúp nhau ngăn chặn tệ nạn ma tuý.hữu và ngày càng tinh vi hơn cho thấy vấn đề quản lý vẫn còn buông lỏng. cũng có thể là cùng nơi ở. các cơ quan chức năng. Làm thế nào khắc phục tệ nạn ma tuý có hiệu quả? Rõ ràng. Công tác giáo dục. tuyên truyền phòng. cần phải sử dụng một hệ thống đồng bộ các giải pháp nhằm trực tiếp vào nguyên nhân của nó và lấy phòng là chính. cần tăng cường 41 . Các cấp xã. tuyên truyền cần có hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Đẩy mạnh công tác giáo dục. thiếu niên về tác hại của ma tuý” như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nêu. sử dụng ma tuý. với tổ tự quản của khu dân cư để “đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh. Phát động nhiều hơn nữa những phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm ma tuý. Cùng với truyền thông đại chúng. đó là đấu tranh quyết liệt với việc buôn bán. từng vùng miền. nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản. Hình thức “liên gia” này có thể là những gia đình làm việc cùng cơ quan. Cần phải củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường. gia đình và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục. tố giác tội phạm ma tuý. Cần phải huy động cả xã hội tham gia công tác này như tinh thần của Văn kiện Đại hội XI đề ra.

. bổ ích đối với từng lứa tuổi. với nhiều trường hợp cần có sự nghiêm trị theo hướng “trị một người để cứu muôn người”. Dùng tấm lòng và tình thương yêu để cảm hoá những người đã trót sa ngã vào con đường tội phạm ma tuý. phòng chống tệ nạn ma tuý không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đưa nội dung phòng. Nếu chỉ dùng biện pháp 42 . mà cần nâng tầm hợp tác ở cấp Bộ. vui chơi lành mạnh. Nó cần trở thành một phong trào quần chúng.. chống tội phạm ma tuý vào các buổi ngoại khoá của nhà trường. phải có tính xã hội cao. nhà văn hoá. Mỗi gia đình cần chủ động phối hợp với nhà trường. chống ma tuý với các quốc gia. riêng cơ quan nào. Sự hợp tác này không những chỉ dừng lại ở các vùng miền có biên giới. khắc phục tình trạng thiếu việc làm. Nhà nhà. tạo điều kiện cho mỗi thành viên có được điều kiện yên tâm công tác. Nâng cao sự hợp tác phòng. Có thể thấy. Đương nhiên. đồng thời quan tâm tạo công ăn việc làm. người người hợp sức chống tệ nạn ma tuý kết hợp với biện pháp hành chính. đoàn thể cần xây dựng một môi trường văn hoá. các trung tâm thông tin… Tăng cường các hoạt động văn hoá để giải trí. với các tổ chức xã hội khác để cùng thực hiện. Các cơ quan.công tác giáo dục trực tiếp. Nâng cao tố chất của mỗi con người. Để thực hiện có hiệu quả việc này. Một con người khi có một “cơ thể khoẻ mạnh và một tinh thần lành mạnh” thì rất khó có thể trở thành tội phạm ma tuý. vai trò của gia đình rất quan trọng.

hành chính thì khó có thể ngăn ngừa có hiệu quả tệ nạn ma tuý. 43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful