P. 1
Thảo luận TMĐT - Công ty Trần Anh

Thảo luận TMĐT - Công ty Trần Anh

|Views: 137|Likes:
Được xuất bản bởiVũ Thị Út Quyên
Bài thảo luận Thương mại điện tử căn bản - ĐH Thương mại
Bài thảo luận Thương mại điện tử căn bản - ĐH Thương mại

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Vũ Thị Út Quyên on May 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
----

ĐỀ CƯƠNG
Đề tài: Truy cập website trananh.vn tìm hiểu về mặt hàng kinh
doanh, phưng th!c kinh doanh, phưng th!c thanh to"n và trình
bày c"c bư#c t$ %&y d$ng c'u hình m"y t(nh tr)n website này.
Nhóm : 7
L! : "#"7$COM#"""
M%& : Th'(&) m*i +i,& t- ./& 01&
G2 H'&) 34& : L5 678& C9
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 2 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
*à +,i, -./.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang + / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
M:C L:C
;h<& I: C( => ?@ ?7A&
", Thương mại điện tử
a, -h.i niệm
b, &.c c/p đ0 c1a thương mại điện tử
c, 23c đi4m c1a thương mại điện tử
5, !h6n loại thương mại điện tử
7, L8i 9ch c1a thương mại điện tử
2, Thanh to.n điện tử
a, -h.i niệm
b, :u th; c1a thanh to.n điện tử
c, <=u c>u cảu hệ th?ng thanh to.n điện tử
5, &.c hệ th?ng thanh to.n điện tử
+, @7bAit7 thương mại điện tử
;h<& II: NBi 37&)
", Biới thiệu chung CD trananh,Cn
2, &.c m3t hEng Finh 5oanh c1a trananh,Cn
+, !hương thGc Finh 5oanh c1a trananh,Cn
H, !hương thGc thanh to.n c1a trananh,Cn
5, &.c bước tI J6K 5Ing c/u hLnh m.K t9nh tr=n M7bAit7 trananh,Cn
;h<& III: KCt ?7A&
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang H / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
;HDN I: CƠ EF LG LHIN
"J Th'(&) m*i +i,& t-
• KhKi &i,m
iện naK c* nhiDu Nuan đi4m Fh.c nhau CD Othương mại điện tửP
 )ghQa r0ng RThương mại điện tử lE c.c giao 5Sch tEi ch9nh CE thương mại bTng
phương tiện điện tửR trao đUi 5V liệu điện tửWchuK4n tiDn điện tửWc.c hoạt đ0ng
gửi rXt tiDn bTng thY t9n 5Zng,
 )ghQa h[pR bao g\m c.c hoạt đ0ng thương mại đư8c thIc hiện th]ng Nua
mạng ^nt7rn7t,
 Thương mại điện tử lE Ciệc Aử 5Zng c.c phương tiện truKDn th]ng điện tử CE
c]ng nghệ Jử l_ th]ng tin A? trong giao 5Sch Finh 5oanh nhTm tạo taW chuK4n tải
CE đSnh nghQa lại m?i Nuan hệ đ4 tạo ra c.c gi. trS giVa c.c tU chG CE giVa c.c tU
chGc Cới c.c c. nh6n `theo Emmanuael Lallana, Rudy Quimboa
 Theo tổ chức Thương mại Thế giớiR Thương mại điện tử bao g\m Ciệc Aản
Ju/tW Nuảng c.oW b.n hEng CE ph6n ph?i Aản phbm đư8c mua b.n CE thanh to.n
tr=n mạng ^nt7rn7tW nhưng đư8c giao nhận m0t c.ch hVu hLnh cả c.c Aản phbm
đư8c giao nhận ccng như nhVng th]ng tin A? h*a th]ng Nua mạng ^nt7rn7t,
 Theo tổ chức hợp tc pht t!i"n #inh tế c$a Li%n &ợp 'u(c) Thương mại điện
tử đư8c đSnh nghQa Aơ b0 lE c.c giao 5Sch thương mại 5Ia tr=n truKDn 5V liệu Nua
c.c mạng truKDn th]ng như ^nt7rn7t,
• 0"c c'p 1, c2a thưng m3i 1i4n t5
&.c Gng 5Zng Finh 5oanh tr=n ^nt7rn7t đư8c chia lE H mGc đ0 Fh.c nhauR
 LMN.h7MOPQMO: R71&) .KN tM5& I&tOM&OtJ 2ưa th]ng tin l=n mạng 5ưới m0t
M7bAit7 giới thiệu c]ng tKW Aản phbm,,, >u h;t c.c Gng 5Zng tr=n ^nt7rn7t d
eiệt )am đDu d 5ạng nEK,
 OCNmmOM.O: Th'(&) m*i +i,& t-J LE c.c Gng 5Zng cho phfp trao đUi giVa
ngưgi mua CE ngưgi b.nW hh tr8 Fh.ch hEng CE Nuản l_ cơ Ad 5V liệu Fh.ch
hEng hoEn toEn tr=n mạng, 26K lE hLnh thGc giao 5Sch giVa ngưgi b.n CE ngưgi
mua `iuAin7AA To &uAtom7r haK Ci;t tjt lE i2&a,
 OL7=i&O==: Ki&h 3NQ&h +i,& t-J LE Gng 5Zng cho phfp thIc hiện giao 5Sch
giVa 5oanh nghiệp nEK Cới 5oanh nghiệp Fh.c CE Fh.ch hEng c1a 5oanh
nghiệp đ* `iuAin7AA To iuAin7AA haK Ci;t tjt lE i2ia, i2i bao g\m c.c Gng
5Zng như thS trưgng ảoW Nuản l_ Nuan hệ Fh.ch hEng,,,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 5 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 O$&tOM!Mi=O: SNQ&h &)hi,! +i,& t-J (0t A? 5oanh nghiệp Gng 5Zng cả i2&
CE i2i, &.c 5oanh nghiệp naK đư8c gki lE 7%nt7rpriA7,
• ĐT. tM'&) .UQ th'(&) m*i +i,& t-
Thương mại điện tử lE phương thGc thương mại Aử 5Zng c.c phương tiện điện
tử đ4 ti;n hEnh c.c giao 5Sch thương mại, lo Cới c.c hoạt đ0ng c1a thương
mại truKDn th?ngW thương mại điện tử c* m0t A? đi4m Fh.c biệt cơ bản AauR
‒ &.c b=n ti;n hEnh giao 5Sch trong thương mại điện tử Fh]ng ti;p JXc
trIc ti;p Cới nhau CE Fh]ng đmi hni phải bi;t nhau to trước,
‒ &.c giao 5Sch thương mại truKDn th?ng đư8c thIc hiện Cới AI t\n tại
c1a Fh.i niệm bi=n giới Nu?c giaW cmn thương mại điện tử đư8c thIc hiện trong
m0t thS trưgng Fh]ng c* bi=n giới,
‒ Trong hoạt đ0ng giao 5Sch thương mại điện tử đDu c* AI tham gia c1a
9t nh/t ba ch1 th4W trong đ* c* m0t b=n Fh]ng th4 thi;u đư8c lE ngưgi cung c/p
5Sch CZ mạng CE c.c cơ Nuan chGc năng,
‒ 2?i Cới thương mại truKDn th?ng thL mạng lưới th]ng tin chp lE phương
tiện đ4 trao đUi 5V FiệuW cmn đ?i Cới thương mại điện tử thL mạng lưới th]ng
tin ch9nh lE thS trưgng,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang q / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒ &* AI trao đUi hEng h*aW 5Sch CZW th]ng tin CE tiDn tệ Nua mạng m.K
t9nh CE c.c phương tiện điện tử Fh.c,
‒ &* Fhả năng cjt giảm chi ph9 CE n6ng cao hiệu Nuả đ*i Cới c.c Nu.
trLnh Aản Ju/t Fhinh 5oanh,
‒ &* th4 Gng 5Zng ngaK CE c.c ngEnh 5Sch CZ `ch9nh ph1 điện tửW đEo tạo
trIc tuK;nW 5u lSchW tư C/na,
‒ lI ph.t tri4n c1a thương mại điện tử gjn li=n CE t.c đ0ng Nua lại Cới AI
ph.t tri4n c1a c]ng nghệ th]ng tin,
‒ rIa tr=n/li=n Nuan mật thi;t Cới thương mại truKDn th?ng CE phZ thu0c
AI ph.t tri4n mạng int7rn7tW truKDn th]ng CE phương tiện điện tử
‒ &.c hoạt đ0ng thương mại điện tử đa 5ạngW phong phX,
‒ Thương mại điện tử lE thuật ngV mang t9ch lSch Aử
• ;h8& ?N*i th'(&) m*i +i,& t-
&.ch ph6n loại chung nh/t th7o bản ch/t c1a giao 5Sch CE mhi Nuan hệ giVa c.c
b=n tham giaR
‒ Thương mại điện tử giVa c.c 5oanh nghiệp `i2ia
‒ Thương mại điện tử giVa 5oanh nghiệp CE ngưgi ti=u 5sng `i2&a
‒ Thương mại điện tử giVa 5oanh nghiệp 5oanh nghiệp ngưgi ti=u 5sng ‒ ‒
`i2i2&a
‒ Thương mại điện tử giVa ngưgi ti=u 5sng CE 5oanh nghiệp `&2ia
‒ Thương mại điện tử giVa ngưgi ti=u 5sng CE ngưgi ti=u 5sng `&2&a
‒ &.c Gng 5Zng ngang hEng `!2!a
‒ Thương mại 5i 50ng `m &om7rc7a ‒
‒ Thương mại điện tử n0i b0 5oanh nghiệp
‒ Thương mại điện tử 5oanh nghiệp CE nh6n Ci=n
‒ Thương mại h8p t.c
‒ Thương mại điện tử phi Finh 5oanh
• LVi W.h .UQ th'(&) m*i +i,& t-
Thương mại điện tử mang lại l8i 9ch cho t/t cả c.c b=n tham gia
‒ 2i .K. tX .hY.:
+ Ti;p cận toEn c>u
+ Biảm chi ph9
+ oEn thiện chuhi cung Gng
+ 2.p Gng nhu c>u c. biệt c1a Fh.ch hEng
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang $ / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
+ t6K 5Ing c.c m] hLnh Finh 5oanh mới
+ &huK=n m]n h*a ngưgi b.n hEng
+ uXt ngjn thgi gian tri4n Fhai _ tưdng
+ Tăng hiệu Nuả mua hEng
+ &ải thiện Nuan hệ Fh.ch hEng
+ &ập nhật h*a tư liệu c]ng tK
+ &.c l8i 9ch Fh.c
‒ 2i &)'Zi ti57 39&)
+ T9nh r0ng Fhjp
+ )hiDu AI lIa chkn
+ lản phbm CE 5Sch CZ th7o K=u c>u ri=ng
+ lản phbm CE 5Sch CZ r4 hơn
+ Th]ng tin Avn tLm
+ Tham gia đ/u gi. trong thương mại điện tử
+ i.n hEng chưa phải n0p thu;
‒ 2i [\ hBi
+ Th]ng tin li=n lạc đư8c cải thiệnW giảm .ch tjc giao th]ng CE ] nhiwm
m]i trưgng
+ B*p ph>n tạo mGc A?ng cao hơn
+ )6ng cao an ninh trong nước
+ Ti;p cận c.c 5Sch CZ c]ng
]J ThQ&h tNK& +i,& t-
• KhKi &i,m
Thanh to.n điện tử `7 paKm7nta lE Ciệc thanh to.n 5Ia tr=n nDn tảng c]ng nghệ ‒
th]ng tinW trong đ* Aử 5Zng m.K t9nh n?i mạng đ4 truKDn c.c th]ng điệp điện tửW
chGng to điện tử giXp cho Nu. trLnh thanh to.n nhanh ch*ng CE hiệu Nuả
ệ th?ng thanh to.n điện tử lE phi=n bản điện tử c1a hệ th?ng thanh to.n truKDn
th?ng
• Ư7 thC .UQ thQ&h tNK& +i,& t-
‒ -h]ng bS hạn ch; bới Fh]ng gian
‒ -h]ng bS hạn ch; bdi thgi gian
‒ LE phương thGc thanh to.n c* nhiDu ưu Ciệt
o2bK mạnh Ju th; ph.t tri4n c1a c.c phương thGc thanh to.n Fh]ng tiDn m3t
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang x / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
o (d r0ng ra c.c lQnh CIc mới
o 2a 5ạng h*a c.c hoạt đ0ng thanh to.n trong lQnh CIc ng6n hEng
• ^57 .<7 .UQ h, th_&) thQ&h tNK&
" T9nh đ0c lập $ T9nh ti;t Fiệm CE hiệu Nuả
2 T9nh tương t.c CE 5Sch chuK4n x T9nh th]ng 5Zng
+ T9nh an toEn CE bảo mật y T9nh ho.n đUiW chuK4n đUi
H T9nh bn 5anh "# T9nh linh hoạt
5 T9nh ph6n đoạn "" T9nh h8p nh/t
q T9nh 5w Aử 5Zng "2 T9nh co 5zn
• CK. h, th_&) thQ&h tNK& +i,& t-
‒ &.c hệ th?ng thanh to.n thYR
{ ThY t9n 5Zng `cr75it car5a
{ ThY ghi n8 `57bit car5a
{ ThY trả ph9 `charg7 car5a
{ ThY th]ng minh `Amart car5a
{ ThY lưu trV gi. trS `Ator75 Calu7 car5a
‒ e9 thanh to.nW tiDn điện tử `tiDn A? h*aa
‒ e9 điện tử `C9 tiDn A? h*a rigital Mall7ta ‒
‒ lfc điện tử
‒ *a đơn điện tử `%l7ctronic iillAa
‒ Thanh to.n điện tử trong giao 5Sch i2i
2i4m Fh.c biệt lớn nh/t giVa thanh to.n điện tử CE thanh to.n truKDn th?ng lE
th]ng Nua c.c phương tiện điện tửW loại bn h>u h;t Ciệc giao nhận gi/K tg CE Ciệc
F_ truKDn th?ngW thaK CEo đ* lE c.c phương ph.p J.c thIc mới,
‒ Đ_i `i 3NQ&h &)hi,!: L8i 9ch lớn nh/t c1a thanh to.n điện tử lE AI ti;t Fiệm
chi ph9 CE tạo thuận l8i cho c.c b=n giao 5Sch, &.c giao 5Sch Nua F=nh điện tử c*
chi ph9 Cận hEnh th/p, &hi ph9 ch1 K;u lE đ>u tư bạn đ>uW trong điDu Fiện c]ng
nghệ ph.t tri4n nhanh chi ph9 đ>u tư ccng giảm đ.ng F4, roanh nghiệp Fh]ng
c>n phải đ>u tư nh6n AIW đSa đi4m CE c.c chi ph9 lưu chuK4n h\ Aơ cho Ciệc giao
5Sch
‒ Đ_i `i &)'Zi ti57 39&): Cới thanh to.n điện tửW c.c b=n c* th4 ti;n hEnh
giao 5Sch Fhi d c.ch Ja nhauW Fh]ng bS giới hạn bdi Fh]ng gian đSa l_, eới ngưgi
ti=u 5sngW hk c* th4 ng\i tại nhE đ4 đ3t hEngW mua Ajm nhiDu loại hEng h*aW 5Sch
CZ nhanh ch*ng, eiệc Fh]ng phải mang th7o nhiDu tiDn m3tW giảm thi4u r1i ro
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang y / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
m/t tiDnW tiDn giảW nh>m l|n}A~ giảm bớt Ciệc thi;u mLnh bạch Ao Cới giao 5Sch
bTng tiDn m3t
‒ Đ_i `i &ề& ai&h tC `b m%: Thanh to.n điện tử giải NuK;t đư8c nhVng b/t cập
c1a thanh to.n 5sng tiDn m3tR giảm chi ph9 c1a Jz h0i đ4 tU chGc hoạt đ0ng thanh
to.n `chi ph9 in tiDn c1a &h9nh ph1W chi ph9 Cận chuK4nW bảo NuảnW Fi4mW đ;m tiDn
c1a hệ th?ng ng6n hEngW c.c ch1 th4 tham gia giao 5Sch thanh to.na• hạn ch; hEnh
Ci phạm ph.p c1a c.c đ?i tư8ng l8i 5Zng thanh to.n Cới Fh?i lư8ng lớn đ4 gian
lậnW tr?n thu;W trL hozn ho3c Fh]ng thIc hiện nghQa CZ trả n8 đ?i Cới ng6n hEng
ho3c c.c ch1 n8• đảm bảo an ninh trong thanh to.n• hạn ch; t0i phạm lưu hEnh
tiDn giaW đảm bảo l8i 9ch c1a c.c tU chGc c. nh6n CE tLnh hLnh an ninh Nu?c gia,
Thanh to.n điện tử giảm Fh?i lư8ng lưu th]ng tiDn m3tW tăng nhanh Fh?i lư8ng
chu chuK=nW thanh to.n trong n=n Finh t;W cải thi=n m]i trưgng Căn minh thương
mạiW thu hXt Fh.c 5u lSch CE đ>u tư nước ngoEi
cJ dO0=itO th'(&) m*i +i,& t-
@7bAit7 thương mại điện tử ccng lE M7b Ait7 đ0ng Cới c.c t9nh năng md r0ng cao c/p
cho phfp giao 5Sch Nua mạng nhưR gin hEngW đ3t hEngW thanh to.n Nua mạngW Nuản l_
Fh.ch hEngW Nuản l_ đơn đ3t hEng ,,,
ThEnh ph>n c1a M7bAit7 thương mại điện tửR
• MN37?O E1& ;hem:
(o5ul7 nEK cho phfp 5oanh nghiệp chia thEnh nhiDu 5anh mZc Aản phbm c* th4
tI thaK đUi th7o nhu c>u C9 5Z chia thEnh Aản phbm n0i th/tW Aản phbm m€ nghệW
Aản phbm n]ng Aản,,,CCC, TrLnh bEK th]ng tinW hLnh ảnh gi. thEnh c1a Aản phbm
th7o 5ạng 7-catalog, T9ch h8p Avn gin mua hEng điện tử `7-Ahopping carta phZc
CZ cho nhu c>u mua Ajm tr=n mạng c1a Fh.ch hEng,
• MN37?O ThQ&h TNK& R7Q M*&):
(o5ul7 nEK đi F•m Cới gin mua hEng điện tử `7-Ahopping cartaW phZc CZ cho nhu
c>u thanh to.n Nua mạng c1a Fh.ch hEng,
• MN37?O R71& L@ KhK.h Hà&):
Lưu giV th]ng tin CD Nu. trLnh đ3t hEngW mua hEngW h*a đơn thanh to.n,,,CCCW
giXp Fh.ch hEng CE 5oanh nghiệp thuận tiện tra cGu Fhi c>n thi;t,
• MN37?O Sf.h 2g:
i4n thS th]ng tinW hLnh ảnh CD c.c 5Sch CZ c1a 5oanh nghiệp tr=n M7bAit7, (hi
5Sch CZ c* " ‚orm K=u c>u 5Sch CZ đi F•mW cho phfp Fh.ch hEng 5w 5Eng li=n lạc
Fhi c>n thi;t,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "# / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
• MN37?O Ti& TY.:
(o5ul7 cho phfp chia nhn thEnh nhiDu loại tin Fh.c nhau C9 5Z tin trong nướcW tin
Nu?c t;W tin tGc c]ng nghệW tin n0i b0,,,CCC,
• MN37?O hAR iNhj&) .87 hki th'Z&) )T!l:
(o5ul7 nEK giXp 5oanh nghiệp đăng tải c.c c6u hni thưgng g3p c1a Fh.ch hEng
CE n0i 5ung trả lgi to ph9a 5oanh nghiệpW tạo c.i nhLn chuK=n nghiệp đ?i Cới
ngưgi J7m CD Aản phbm - 5Sch CZ c1a mLnh, T9ch h8p chGc năng giXp Fh.ch hEng
thuận tiện gửi nhVng K=u c>uW đD nghSW đ*ng g*p _ Fi;n,,, đ;n 5oanh nghiệp,
• MN37?O T7mn& Sg&):
&ho phfp 5oanh nghiệp đăng tải c.c th]ng tin tuK4n 5Zng nhTm tLm Fi;m c.c
Gng Ci=n tiDm năng cho mLnh,
• MN37?O T*N th/m 3o @ aiC&
roanh nghiệm c* th4 đưa ra nhVng c6u hni đ4 thăm 5m _ Fi;n c1a Fh.ch hEng
Fhi Ci;ng thăm M7bAit7,
• MN37?O R71&) CKN TMp. T7mC&:
&ho phfp 5oanh nghiệp Nuản l_ c.c bann7rW logo c1a c.c đ?i t.c tr=n M7bAit7
mLnhW tạo ngu\n thu to M7bAit7,
• Ti,& W.h tqm aiCm:
iao g\m 2 chGc năng tLm Fi;mR TLm nhanh CE tLm n6ng cao, TLm nhanhR cho
phfp ngưgi J7m tLm Fi;m nhanh b/t Fƒ th]ng tin nEo trong M7bAit7 th]ng Nua
thao t.c đơn giản lE nhập to Fh*a c>n tLm CE nh/n 7nt7r đ4 ra F;t Nuả, TLm n6ng
caoR cho phfp ngưgi J7m giới hạn Fhu CIc tLm Fi;m th]ng tin đ4 F;t Nuả hi4n thS
ra ch9nh J.c hơn,
• TW.h hV! 0B +Cm .h7m5& =87:
iao g\m b0 đ;m A? ngưgi đz truK cậpW đang truK cập M7bAit7W đ;m A? l>n đz
đư8c J7m cho tong Aản phbm,
• hNMm ?i5& h, tMp. t7mC&:
&ho phfp Fh.ch li=n hệ Cới 5oanh nghiệp Fhi c* nhu c>u,
 "# PO0=itO th'(&) m*i 7m tW& t*i 2i,t NQm `th7o chương trLnh TruAtCn 5o Trung
t6m ph.t tri4n Thương mại điện tử `%comei7ta CE iệp h0i Thương mại điện tử eiệt
)am tri4n Fhai thIc hiện đ.nh gi. CE chkn ra "# M7bAit7 thương mại điện tử ti=u bi4u
c1a eiệt )amaR
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "" / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
PPPJrOt=tQMJ.Nm: @7bAit7 c1a hzng hEng Fh]ng „7tAtar !aci‚ic …irlin7A cho
phfp Fh.ch hEng đ3t CE thanh to.n Cf m.K baK trIc tuK;n bTng c.c loại thY t9n
5Zng Nu?c t;,
PPPJ)N?mQMtJ`&R li=u thS trIc tuK;n Cới c.c m3t hEng ti=u 5sng phU bi;n,
PPPJ?i&h!OMs7mOJ.NmR lhop nước hoaW Aản phbm 5ư†ng 5a cao c/p Cới gi.
th/p hơn thS trưgng "# ‡ 2#ˆ,
PPPJ]thJ`&: li=u thS trIc tuK;n cung c/p nhiDu loại hLnh Aản phbmW 5Sch CZ,
PPPJ)NN3=mQMtJ`&: li=u thS trIc tuK;n csng nhVng th]ng tin tham Fhảo 5Enh
cho c.c bE n0i ch8,
PPPJ?7[7MmtMQ`O?J.NmJ`&: M7bAit7 cung c/p c.c tour 5u lSch Aang trkngW đ0c
đ.o 5Enh cho thS trưgng Fh.ch hEng cao c/p tại eiệt )am,
PPPJmO)Q07mJ`&: trang M7b b.n hEng trIc tuK;n i2&W i2iW cung c/p Aản
phbm hEng điện tửW thi;t bS Căn phmng trIc ti;p Nua mạng int7rn7t to nhE nhập
Fhbu
PPPJ=i&h.QsOJ.NmJ`&: @7bAit7 cung c/p c.c tour 5u lSch tại eiệt )amW LEoW
&ampuchia,
PPPJhNQt7Niu7QtQ&)J.Nm: @7bAit7 cung c/p 5Sch CZ chuK4n hoaW NuE t3ng Cới
c.c lvng hoaW NuE đư8c thi;t F; th7o tong mZc đ9ch t3ng Fh.c nhau,
PPPJ?QmN=iJ.NmJ`&: &.c Aản phbm nước hoaW 5>u thơm c1a c.c hzng nUi ti;ng
th; giới Cới nhiDu mGc chi;t Fh/u cho tong Aản phbm,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "2 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
;HDN II: NvI SHNG
", Gii thi,7 PO0=itO tMQ&Q&hJ`&
@7bAit7 trananh,Cn lE cửa hEng điện tử c1a &]ng tK cU ph>n th; giới A? Tr>n …nh
CwNG T^ Cx ;HDN THy GIzI E{ TRDN ANH
T5& )iQN 3f.h `iCt t|tR Tu…)…) r^B^T…L @'uLr,W „l&
ĐfQ .h}: ""$H 2ưgng L.ngW phưgng L.ng Thư8ngW Nuận 2?ng 2aW E )0i
Bi/K &)2--r CE mz A? 5oanh nghiệp A?R #"#"2"$##y ‡ đăng F_ thaK đUi l>n
thG + ‡ 5o Ad -; hoạch ‰ 2>u tư thEnh ph? E )0i c/p ngEK 25/5/2#"#
2ại 5iện th7o ph.p luật c1a 5oanh nghiệpR Šng Tr>n tu6n -i=n ‡ &h1 tSch
2‹T
 R7K tMq&h hq&h thà&h `à !hKt tMin&R
&]ng tK T) Thương mại CE rSch CZ Tr>n …nh đư8c thEnh lập th7o NuK;t đSnh A?
#"#2##H$#+ 5o ld -; hoạch CE 2>u tư ThEnh ph? E )0i c/p ngEK ""/#+/2##2,
&]ng tK đz ch9nh thGc chuK4n đUi to m] hLnh c]ng tK T) Aang m] hLnh c]ng tK
cU ph>n Cới t=n gki mới lER &]ng tK cU ph>n Th; giới A? Tr>n …nh F4 to ngEK
#x/#x/2##$ th7o gi/K chGng nhận đăng F_ Finh 5oanh A? #"#+#"xy2$ 5o ld -;
hoạch CE 2>u tư thEnh ph? E )0i c/p,
Bjn liDn Nu. trLnh hoạt đ0ng CE ph.t tri4n c1a Tr>n …nh lE nhVng AI Fiện CE ch9nh
A.ch Finh 5oanh mang t9nh đ0t ph.W ti=n phong trong lQnh CIc Finh 5oanh thi;t bS m.K
Ci t9nh nhưR ch9nh A.ch Finh 5oanh Œb.n gi. b.n bu]n đ;n tận taK ngưgi ti=u
5sngŒW ch9nh A.ch bảo hEnh Œ" đUi " trong Cmng q th.ngŒ ‰ Œbảo hEnh cả trong
trưgng h8p ^& bS ch.KW nUŒW ch9nh A.ch Œcam F;t hoEn tiDn Fhi c* bi;n đ0ng
gi.Œ,,,‹ua đ*W Tr>n …nh lu]n 5uK trL đư8c t?c đ0 tăng trưdng caoW toEn 5iện CD mki
m3t m0t c.ch bDn CVng CE đ.ng Finh ngạc Ao Cới c.c c]ng tK Finh 5anh csng lQnh
CIc, iện naK Tr>n …nh lE m0t trong nhVng c]ng tK hEng đ>u eiệt )am trong lQnh
CIc c]ng nghệ th]ng tin, -h.ch hEng lu]n tin tưdng Tr>n …nh bdi c.c ch9nh A.chW
cam F;tW 5Sch CZ,,,mE r/t nhiDu c]ng tK m.K t9nh Fh.c Fh]ng lEm đư8c,
lau m0t thgi gian Fh•ng đSnh đư8c t=n tuUi tr=n c.c lQnh CIc Finh 5oanh (.K t9nh ‡
linh FiệnW Thi;t bS giải tr9 A?W Thi;t bS Căn phmng CE 2iện thoại 5i đ0ngW ngEK
"#/"#/2##yW Tr>n …nh đz md r0ng Aang lQnh CIc 2iện tửW 2iện lạnhW thi;t bS gia 5Zng
Cới hệ th?ng li=u thS 2iện m.K ‡ ^T, ệ th?ng Ai=u thS 2iện m.K ‡ ^T Tr>n …nh c*
Fh]ng gian r0ngW phong c.ch bEi tr9 gian hEng Fhoa hkc tạo điDu Fiện thuận l8i cho
Fh.ch hEng thăm Nuan CE lIa chkn Aản phbm,
T<m &hq& .UQ .%&) tm TM<& A&h:
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "+ / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒ Trd thEnh c]ng tK c* hệ th?ng li=u thS 2iện m.K ‡ ^T c* NuK m]W chuK=n
nghiệp CE lớn nh/t eiệt )am,
‒ t6K 5Ing Tr>n …nh trd thEnh m0t m]i trưgng lEm Ciệc chuK=n nghiệp nơi mE
mki c. nh6n c* th4 ph.t huK t?i đa AGc A.ng tạoW Fhả năng lznh đạo CE cơ h0i lEm
ch1 thIc AI Cới m0t tinh th>n 56n ch1 r/t cao,
‒ t6K 5Ing Tr>n …nh trd thEnh m0t ng]i nhE chung thIc AI cho mki c.n b0
nh6n Ci=n trong c]ng tK bTng Ciệc csng nhau chia AY NuKDn l8iW tr.ch nhiệm CE
nghQa CZ m0t c.ch c]ng bTng CE minh bạch nh/t,
 GiK tMf ._t ?~i .UQ .%&) tm TM<& A&h:
‒ -Ž luật hướng CEo t9nh chuK=n nghiệp•
‒ oEn thiện tU chGc hướng tới 5Sch CZ hEng đ>u•
‒ )ăng đ0ng hướng tới t9nh A.ng tạo tập th4•
‒ &am F;t n0i b0 CE Cới c0ng đ\ngW Jz h0i•
‒ LEm Ciệc CE hEnh đ0ng trung thIc•
 TMiCt ?@ ai&h 3NQ&h .UQ .%&) tm TM<& A&h:
‒ eăn h*a c]ng tK lE nDn tảng CE trZ c0t ph.t tri4nW tập h8p CE t]n Cinh t/t cả
nhVng K;u t? nh6n bản trong Finh 5oanh hướng tới AI ph.t tri4n hEi hma CE bDn
CVng,
‒ T9ch F;t CEo trong mki ch9nh A.ch CE 5Sch CZ mE c]ng tK đưa ra thS trưgng t/t
cả c.c gi. trS cơ bản tạo n=n hLnh ảnh CD m0t c]ng tK Finh 5oanh điện m.KW thi;t
bS A? c>n phải c*R Ti=n phong { T?i ưu { Ti=u chubn
67'y s$ *ài 89ng c2a kh"ch hàng 8àm niềm *3nh ph:c c2a ch:ng ta6 8à
nh;ng gì mà toàn thể nh&n vi)n c<ng ty Tr=n >nh 1ang ngày 1)m t&m ni4m
và ph'n 1'u?
2, CK. mTt hà&) ai&h 3NQ&h .UQ tMQ&Q&hJ`&
&.c Aản ph>m tr=n trananh,Cn ccng đ>K đ1 như tại hệ th?ng Ai=u thSW c1a hEng điện
m.K Tr>n …nh truKDn th?ng, &.c m3t hEng g\m c*R
+ Đi,& t- •m ‒ thQ&h bao g\m TiCi L%rW TiCi L&rW TiCi !laAmaW TiCi
llim•itW TiCi &uTW rEn 6m thanhW 2Eu rerW &aAA7tt7W phZ Fiện,
+ Đi,& ?*&h bao g\mR T1 lạnh li57 bK li57W t1 lạnhW điDu hma m0t chiDuW điDu
hma 2 chiDuW (.K gi3t l\ng đGngW m.K gi3t l\ng ngangW m.K gi3t l\ng nghi=ngW
m.K A/K Nu>n .oW t1 m.tW phZ Fiện điện lạnhW t1 đ]ng,
+ Đ€ )iQ 3g&) bao g\mR n\i cơm điệnW lm Ci A*ngW b;p gaW b;p điện to lbu ‒
điệnW m.K nước n*ngW bLnh th1K điệnW c6K nước n*ng lạnhW Nuạt c.c loạiW /m ‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "H / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Ai=u t?cW m.K JaK fp hoa NuảW n\i chảo đ\ 5sng nhE b;pW m.K hXt bZiW ‒ ‒ ‒
m.K rửa b.tW m.K A/K b.tW bEn lEW m.K A/K t*c lE t*cW bLnh lkc nướcW c.c loại ‒
m.K nướngW m.K hXt bmW m.K hXt bZiW m.K pha ca‚fW m.K chăm A*c AGc Fhn7W
thi;t bS điệnW m.K A/K Nu>n .oW m.K Fhử đ0c rau NuảW c.c loại c6nW m.K phun
bm,
+ LQ!tN! bao g\mR (.K t9nh J.ch taKW chu0t laptopW uam LaptopW U cGng
laptopW tXi laptopW phZ Fiện laptop,
+ MKm tW&h `à ?i&h ai,& bao g\mR m.K t9nh đ4 bEnW mEn hLnh m.K t9nhW loa Ci
tLnhW U cGng ngoEiW linh Fiện m.K t9nhW Te boJW •li ‚laAhW thi;t bS mạngW linh
Fiện Fh.cW ph>n mDm m.K t9nhW m.K ch1 l7rC7rW tai ngh7, ‒
+ ThiCt 0f `/& !ho&) bao g\mR (.K inW m.K chi;uW m.K photocopKW m.K NuftW
m.K ‚aJW •!l b0 lưu điệnW m.K h1K tEi liệuW thi;t bS mz CạchW m.K t9nh c. ‒
nh6nW phZ Fiện thi;t bS Căn phmng,
+, M7Q hà&) tM5& tMQ&Q&hJ`&
‒ -h.ch hEng c>n đăng F_ m0t tEi Fhoản đ4 c* th4 mua hEng tr=n trananh,Cn,
lau Fhi đ\ng _ Cới nhVng NuK đSnh c1a M7bAit7 CE đăng F_ thEnh c]ngW tEi Fhoản
c1a Fh.ch hEng đz c* đ1 điDu Fiện đ4 mua hEng onlin7, -h.ch hEng ti;n hEnh
đăng nhập CE thIc hiện Ciệc mua hEng tr=n M7bAit7,
‒ Tr=n thanh m7nu hiện thS đ>K đ1 c.c nh*m m3t hEngR m.K t9nh J.ch taKW điện
thoạiW thi;t bS giải tr9 A?W thi;t bS Căn phmng,,,-h.ch hEng c* th4 lIa chkn đ4 J7m
ho3c g‘ tr=n thanh tLm Fi;m Aản phbm mE mLnh Nuan t6m,
‒ -hi đz tLm đư8c Aản phbm c>n muaW Fh.ch hEng hzK clicF CEo Aản phbm đ4
J7m th]ng tin chi ti;t ho3c c* th4 đ3t mua lu]n Aản phbm đ*,

)gaK lập tGcW gin hEng A~ hiện ra Cới Aản phbm mE Fh.ch hEng Coa chkn,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "5 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒ Tại đ6KW -h.ch hEng c* th4R
+ CA! &hAt )ik hà&)R -hi Fh.ch hEng mua m0t Aản phbm Cới A? lư8ng lớn hơn
", -h.ch hEng điDn A? lư8ng c>n mua d ] A? lư8ng r\i /n cập nhật,
+ 6óQ: );u Fh.ch hEng Fh]ng mu?n mua " Aản phbm nEo đ*,
+ I& +(& hà&)R -h.ch hEng mu?n in đơn hEng Cới nhVng Aản phbm đz chkn,
+ ĐTt hà&): -hi Fh.ch hEng đz hEi lmng Cới Aản phbm mLnh chkn mua,
)goEi raW -h.ch hEng c* th4 ti;p tZc mua nhVng Aản phbm Fh.c c1a Tr>n …nh
bTng c.ch clicF CEo 5mng th]ng b.o ph9a tr=n c.c nXt chGc năng,
‒ lau Fhi đz chkn đư8c nhVng Aản phbm mE Fh.ch hEng c>n muaW Fh.ch
hEng hzK /n CEo nXt đ3t hEng đ4 gửi K=u c>u đ3t hEng cho Tr>n …nh,
‒ -h.ch hEng ccng n=n Fi4m tra lại th]ng tin c. nh6n ccng như ch1ng
loại hEng h*a chp đ4 thuận l8i cho Tr>n …nh trong Ciệc thIc hiện giao 5Sch,
‒ -hi đ\ng _ Cới lIa chkn c1a mLnhW Fh.ch hEng nh/n đ4gửi
đơn hEng cho Tr>n …nh,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "q / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒ -hi đơn hEng đz đư8c gửi thEnh c]ngW hệ th?ng A~ gửi m0t 7mail J.c nhận đơn
hEng tới đSa chp mail Fh.ch hEng đz đăng F_,
‒ -h.ch hEng ch7cF mailW nh/p CEo linF li=n F;t đ4 J.c nhận, -hi J.c nhận thEnh
c]ngW hệ th?ng A~ gửi th]ng b.o
‒ )goEi raW -h.ch hEng c* th4 li=n hệ trIc ti;p Cới b0 phận Finh 5oanh onlin7
`bTng c.c hLnh thGcR <’(W 7mailW điện thoạiW ‚aJ}a đ4 đ3t hEng,
‒ i0 phận -inh 5oanh onlin7 A~ gửi b.o gi. trIc ti;pW ‚aJ ho3c gửi 7mail th7o K=u
c>u c1a Fh.ch hEng,
‒ -hi Fh.ch hEng đ\ng _ mua hEngW b0 phận -; to.n b.n hEng A~ lập phi;u CE
nhận tiDn đ3t ckc c1a Fh.ch hEng `n;u c*a,
‒ )h6n Ci=n Finh 5oanh A~ h[n thgi gianW đSa đi4m đ4 giao hEng cho Fh.ch hEng,
0h: @A
+ 24 thuận tiện cho Ciệc thIc hiện đơn hEngW Fh.ch hEng c>n ghi đXngW đ1 th]ng
tin trong mZc đăng F_ thEnh Ci=n,
+ (ki đơn hEng thi;u m0t trong A? c.c th]ng tin c>n thi;t `hk t=nW đSa chpW A?
điện thoại}a A~ bS loại bn mE Fh]ng c>n b.o trước,
+ )hVng đơn hEng mE Tr>n …nh cho lE Fh]ng h8p l_ ccng A~ bS loại bn mE
Fh]ng c>n b.o trước,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "$ / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
H, ;h'(&) thY. thQ&h tNK& .UQ tMQ&Q&hJ`&
Trananh,Cn ch/p nhận thanh to.n th7o c.c hLnh thGc
• ThQ&h tNK& 0•&) tiề& mTt
AJ ThQ&h tNK& t*i .K. =i57 thf .UQ .%&) tm
-h.ch hEng thanh to.n trIc ti;p tại c.c Ai=u thS c1a Tr>n …nh,
li=u thS A? "R l? 2y2 T6K lơn ‡ 2?ng 2a ‡ E )0i
li=u thS A? 2R l? ""$H 2ưgng L.ng ‡ 2?ng 2a ‡ E )0i
)gaK Fhi Fh.ch hEng thanh to.n JongW nh6n Ci=n F; to.n A~ gửi lại Fh.ch hEng
2T& CE nh6n Ci=n Finh 5oanh A~ hướng 5|n Fh.ch hEng hLnh thGc giao nhận hEng,
LJ ThQ&h tNK& t*i +inm )iQN hà&)J
‒ -h.ch hEng thanh to.n cho nh6n Ci=n giao nhận toEn b0 ho3c m0t ph>n `n;u đz
đ3t ckca gi. trS hEng h*a đz mua,
‒ Lnh thGc thanh to.n nEK chp thIc hiện Cới c.c đơn hEng c* đSa chp giao hEng tại
n0i thEnh thEnh ph? E )0i,
‒ );u đSa đi4m giao hEng ngaK tại nơi thanh to.nW nh6n Ci=n giao hEng A~ thu tiDn
Fhi giao hEng,
• ThQ&h tNK& 0•&) .h7mn& ahN1&J
);u đSa đi4m giao hEng lE )goại thEnhW )goại tpnh ho3c )0i thEnh thEnh ph? E )0i
nhưng Fh.c Cới đSa đi4m thanh to.n `trong trưgng h8p Fh.ch hEng gửi NuEW gửi hEng
cho bạn b•W đ?i t.c }a Tr>n …nh A~ thu tiDn trước "##ˆ gi. trS hEng { ph9 Cận
chuK4n th7o cước ph9 t9nh trong chinh A.ch Cận chuK4n bTng phương thGc chuK4n
Fhoản trước Fhi giao hEng, -h.ch hEng chuK4n tiDn cho Tr>n …nh CEo tEiR
C%&) tm .X !h<& ThC Gii E_ TM<& A&h
2/cR l? ""$H 2ưgng L.ng ‡ 2?ng 2a ‡ E )0i
l? T-R #t]""###‚###7
Tại )g6n hEng thương mại cU ph>n ‹u6n 20i chi nh.nh 2iện ii=n !h1 - E )0i
Bhi chXR 24 hEng h*a CE gi. cả đư8c ch9nh J.cW ngaK Aau Fhi Fh.ch hEng chuK4n tiDn
phải ‚aJ gi/K 1K nhiệm chi c* 5/u ng6n hEng chuK4n tiDn đ4 nh6n Ci=n Finh 5oanh
lEm căn cG giV hEng CE gi. tiDn th7o đXng thna thuận cho Fh.ch hEng,
• CK. hq&h thY. ahK.:
Tr>n …nh đang ti;n hEng đEm ph.nW h8p t.c Cới c.c đ?i t.c đ4 đưa CEo Aử 5Zng m0t
hLnh thGc thanh to.n mớiW bảo mậtW tiện l8i hơn cho Fh.ch hEng CE A~ đưa CEo Aử
5Zng trong thgi gian tới,
5, CK. 0'. tp [8m 3p&) .ƒ7 hq&h mKm tW&h tM5& PO0=itO tMQ&Q&hJ`&
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "x / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
24 J6K 5Ing c/u hLnh m.K t9nh tr=n M7bAit7W Fh.ch hEng CEo m7nuR
(.K t9nh CE linh Fiện „ lập c/u hLnh,
‒ ệ th?ng cung c/p cho Fh.ch hEng hai giao 5iện lIa chkn c/u hLnhR
+ ThON ain7 ?i,t a5: -h.ch hEng J7m tong trang đ4 lIa chkn Aản phbm, “n CEo
nXt chkn n;u chkn Aản phbm đ*,
… ThON ain7 hB! .h†&: -h.ch hEng chp CEo h0p chkn đ4 lIa chkn Aản phbm,
‒ ệ th?ng đư8c J6K 5Ing đz đảm bảo t9nh ch9nh J.c c1a c/u hLnhW đ4 tr.nh m/t
thgi gianW Fh.ch hEng n=n lIa chkn th7o trLnh tI như AauR
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang "y / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
C;H „ MQi&0NQM3 „ RQm „ HSS ‡J
‒ -h.ch hEng bjt bu0c phải lIa chkn &!• đ>u ti=n, ệ th?ng A~ tI đ0ng loại bn
nhVng linh Fiện Fh]ng tương th9ch Cới &!• đ*,
‒ );u m0t trong hai loại thi;t bS lE &!• CE (ain Fh]ng đư8c lIa chkn thL c.c rEng
bu0c A~ Fh]ng cmn ch9nh J.c 5o đ* c/u hLnh c* th4 Fh]ng phs h8p,
‒ Trong trưgng h8p -h.ch hEng chkn lại &!• ho3c (ain thL m0t A? thi;t bS rEng
bu0c ccng phải lIa chkn lại, ệ th?ng A~ tI đ0ng loại bn đ4 FhuK;n c.o Fh.ch
hEng,
‒ ” c0t ngoEi csng b=n tr.iW lE b0 lkc Aản phbmW căn cG CEo đ* Fh.ch hEng c* th4 5w
5Eng trong Ciệc tLm Fi;m CE lIa chkn Aản phbm,
‒ (0t A? thi;t bS phZ tr8 `LoaW mEn hLnhW cạc đ\ hkaa Fh.ch hEng c* th4 lIa chkn
ho3c Fh]ng, 24 bn NuaW Fh.ch hEng chkn CEo loại linh Fiện ti;p th7o,
-hi hoEn t/t Nu. trLnh lIa chkn c/u hLnhW Fh.ch hEng c* th4R
‒ ˆI& .ƒ7 hq&h‰R -h.ch hEng 5sng đ4 in c/u hLnh mLnh Coa chkn
‒ ˆĐTt hà&) &)Qm‰R -h.ch hEng chuK4n c/u hLnh Coa chkn thEnh đơn hEng CE
chuK4n tới hệ th?ng đ3t hEng c1a Tr>n …nh, eới chGc năng nEKW Fh.ch hEng chp
c>n ng\i tại nhEW Cới chi;c m.K t9nh n?i mạng lE c* th4 mua cho mLnh m0t b0 m.K
t9nh hoEn chpnh,
‒ ˆLàm ?*i‰: -h.ch hEng J*a bn t/t cả c.c lIa chkn CE J6K 5Ing c/u hLnh mới,
0h: @A
);u Fh.ch hEng ph.t hiện b/t cG Aai A*t nEo Jin Fh.ch hEng hzK li=n hệ Cới Tr>n
…nhW c]ng tK A~ ti;n hEnh Aửa chVa CE Fhjc phZc,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 2# / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
;HDN III: KyT LHIN
TM<& A&h ?à mBt tMN&) &hj&) .%&) tm Finh 5oanh thi;t bS Ci t9nh hEng đ>u tại eiệt
)am, (hi Fhi c* nhu c>u mua thi;t bS Ci t9nhW @7bAit7 trananh,Cn lE đi4m đ;n đ>u
ti=n c1a nhiDu ngưgi, @7bAit7 Fh]ng thIc hiện chGc năng b.n hEng trIc tuK;nW nhưng
n* g*p ph>n Nuan trkng CEo Ciệc tạo CE gLn giV c>u n?i giVa Fh.ch hEng CE c]ng tK
Tr>n …nh,
‹ua @7bAit7W Tr>n …nh ccng đ.nh gi. đư8c Ju hướng ti=u 5sng c1a Fh.ch hEng
th]ng Nua thS ph>n clicF chu0t CEo c.c hạng mZc thi;t bS Ci t9nh to đ* c]ng tK hoạch
đSnh F; hoạch Finh 5oanh,
TuK nhi=n c]ng tK chưa Aử 5Zng Fh]ng gian trong Csng …boC7 th7 ‚ol5 `m3t tiDna
hiệu Nuả, &.c bann7r Ai=u lớn Cới nhVng hLnh ảnh 9t gi. trS cho.ng ph>n lớn Csng m3t
tiDn, &* nhiDu c.ch đ4 đSnh hướng ngưgi 5sngW tuK nhi=n c.ch nEK tn ra Fh]ng thu
đư8c thiện cảm to ngưgi 5sng, TuK nhi=n CS tr9 trang trkng c1a thương hiệu Tr>n …nh
trong tim ngưgi ti=u 5sngW Fhi;n hk C|n ti;p tZc phải ti=u t?n nhVng thao t.c thoa đ4
tLm ra thG hk c>n mua,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 2" / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
SANH EŠCH NH‹M 7
ETT HỌ 2Œ T•N L! HC Ghi .hŽ
" &hu i. !hXc -H5iH
2 L_ eăn ‹u6n -H5iH
+ )guK=n 2ăng ‹u6n -H5i5
H 23ng ThS ‹uK -H5iH
5 )guK=n eăn ‹u_ -H5i+
q T] Lệ ‹uK=n -H5iH
$ ec ThS •t ‹uK=n -H5i+
x )guKwn ThS ThXK ‹uƒnh -H5i+
y )guKwn eăn lang -H5i+
"# -i;u tu6n TEi -H5iH
"J ;h8& .%&) &hi,m `g .UQ .K. thà&h `i5& tMN&) &hóm:
)h*m đz tU chGc hkp bEn luận đ4 ph6n chia nhiệm CZ CE ti;n hEnh lEm thảo luận
CEoR
‡ "5h2#– ngEK "5/"#/2#"# tại A6n thư Ciện trưgng 2 Thương (ại
‡ #xh+#– ngEK "5/""/2#"# tại A6n thư Ciện trưgng 2 Thương (ại
‡ #xh+#– ngEK "H/""/2#"# tại A6n thư Ciện trưgng 2 Thương (ại
(hi thEnh Ci=n c* tr.ch nhiệm hoEn thEnh nhiệm CZ đư8c giao `c* bi=n bản F•m
th7oa,
]J ĐK&h )iK thKi +B `à aCt u71 .%&) `i,. .UQ .K. thà&h `i5&
Trong Nu. trLn thảo luận nhưng c.c thEnh Ci=n trong nh*m đz tham gia đ>K đ1W nhiệt
tLnh năng nU CE c* nhVng đ*ng g*p _ Fi;nW bEn luận A]i nUi đ4 hoEn thEnh bEi thảo
luận, lau mhi buUi hkp nh*m c.c thEnh Ci=n đz rXt ra đư8c nhiDu bEi hkcW nhiDu Finh
nghiệm bU 9ch trong Ciệc tU chGc thảo luậnW hkc đư8c c.c F€ năng thuK;t trLnhW đ*ng
g*p _ Fi;nW bEK tn Nuan đi4mW bEn luận c.c C/n đD hoEn chpnh bEi thảo luận,
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
ETT HỌ 2Œ T•N
Tp +K&h )iK
Nhóm +K&h )iK
" &hu i. !hXc
2 L_ eăn ‹u6n
+ )guKwn 2ăng ‹u6n
H 23ng ThS ‹uK
5 )guKwn eăn ‹u_
q T] Lệ ‹uK=n
$ ec ThS •t ‹uK=n
x )guKwn ThS ThXK ‹uƒnh
y )guKwn eăn lang
"# -i;u tu6n TEi
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 22 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
CvNG H•A 6• HvI CH‘ NGH’A 2IỆT NAM
ĐB. ?A! “ Tp 3N “ H*&h !hŽ.
--------———--------
LI•N L”N HỌ; NH‹M iL<& "l
Nhóm: #7
M%&: Th'(&) m*i +i,& t- ./& 01&
IJ M> +<7:
", Thgi gian R "5h2#– ngEK "5/"#/2#"#
2, 2Sa đi4m R l6n Thư Ciện ‡ 2ại hkc Thương mại
+, ThEnh ph>n tham giaR "#/"# thEnh Ci=n trong nh*m,
IIJ NBi 37&):
", 2D tEi thảo luậnR !hương trLnh Ci ph6nR
‒ T*m tjt l_ thuK;tW n=u c.c 5ạng bEi tập CE cho C9 5Z
‒ Biải bEi tập trong A.ch gi.o trLnh
‒ (0t CEi Gng 5Zng trong Finh t;
2, )0i 5ung thảo luậnR
• )h*m trưdng chia nh*m thEnh ba nh*m nhnW ph6n c]ng tong mảng
c]ng Ciệc như AauR
)h*m ThEnh Ci=n &]ng Ciệc
" L_ eăn ‹u6n
-iDu tu6n TEi
TLm hi4u CD c.c m3t hEng Finh 5oanh c1a
M7bAit7 trananh,Cn
2
)guKwn 2ăng ‹u6n
&hu i. !hXc
23ng ThS ‹uK
TLm hiDu c.c phương thGc thanh to.n c1a
M7bAit7 trananh,Cn
+
)guKwn eăn lang
)guKwn eăn ‹u_
)guKwn ThS ThXK ‹uƒnh
TrLnh bEK c.c bước tI thi;t lập c/u hLnh tr=n
m.K t9nh tr=n M7bAit7 trananh,Cn
H ec ThS •t ‹uK=n
T] Lệ ‹uK=n
T*m tjt l_ thuK;t c* li=n Nuan
• 2D nghS c.c nh*m CE tong thEnh Ci=n trong nh*m tI gi.c tLm hi4u CE hoEn
thEnh nhiệm CZ đz đư8c giaoW ngoEi ra c>n giXp đ† c.c thEnh Ci=n Fh.c trong
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 2+ / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
nh*m n;u c* th4 đ4 c]ng Ciệc c* th4 ti;n tri4n m0t c.ch nhanh ch*ng CE hiệu
Nuả,
• <=u c>u c.c thEnh Ci=n CE c.c nh*m nhn hoEn thEnh nhiệm CZ CE n0p bEi cho
nh*m trưdng trước ngEK +"/"#/2#"# đ4 nh*m trưdng tUng CE cả nh*m bU Aung
Aửa chVa CEo l>n hkp ti;p th7o ngEK 5/""/2#"#,
IIIJ KCt thŽ.:
iuUi hkp F;t thXc CEo h\i "qh##– csng ngEK,
Th' a@
BC ThD Et Fuy)n
Nhóm tM'>&)
T< 74 Fuy)n
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 2H / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
CvNG H•A 6• HvI CH‘ NGH’A 2IỆT NAM
ĐB. ?A! “ Tp 3N “ H*&h !hŽ.
--------———--------
LI•N L”N HỌ; NH‹M iL<& ]l
Nhóm: #7
M%&: Th'(&) m*i +i,& t- ./& 01&
IJ M> +<7:
", Thgi gianR xh+#– ngEK #5/""/2#"#
2, 2Sa đi4mR l6n Thư Ciện ‡ 2ại hkc Thương mại
+, ThEnh ph>n tham giaR "#/"# thEnh Ci=n trong nh*m,
IIJ NBi 37&):
‒ &ả nh*m tUng h8pW nhận JftW bU Aung CE Aửa chVa bEi c1a tong nh*m nhn
‒ !h6n c]ng đ.nh m.K CE chfp lại thEnh bản thảo luận hoEn chpnh,
IIIJ KCt thŽ.:
iuUi hkp F;t thXc CEo h\i yh"5– csng ngEK,
Th' a@
BC ThD Et Fuy)n
Nhóm tM'>&)
T< 74 Fuy)n
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $
Thảo luận Thương mại điện tử căn bản Trang 25 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
CvNG H•A 6• HvI CH‘ NGH’A 2IỆT NAM
ĐB. ?A! “ Tp 3N “ H*&h !hŽ.
--------———--------
LI•N L”N HỌ; NH‹M iL<& cl
Nhóm: #7
M%&: Th'(&) m*i +i,& t- ./& 01&
IJ M> +<7:
", Thgi gianR xh+#– ngEK "H/""/2#"#
2, 2Sa đi4mR l6n Thư Ciện ‡ 2ại hkc Thương mại
+, ThEnh ph>n tham giaR "#/"# thEnh Ci=n trong nh*m,
IIJ NBi 37&):
Tong thEnh Ci=n nhận bEi thảo luận hoEn chpnh to nh*m trưdng đ4 CD chubn bS cho
buUi thảo luận
IIIJ KCt thŽ.:
iuUi hkp F;t thXc CEo h\i yh##– csng ngEK,
Th' a@
BC ThD Et Fuy)n
Nhóm tM'>&)
T< 74 Fuy)n
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp ! "#"$%&'(#""" )h*m $

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->