P. 1
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

|Views: 63|Likes:
Được xuất bản bởiMèo Lười

More info:

Published by: Mèo Lười on May 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

K TOÁN V N B NG TI N Ế Ố Ằ Ề

Bài 2 (16-21)
M t doanh nghi p xác ộ ệ đ nh t giá ghi s ngo i t xu t dùng theo ph ị ỷ ổ ạ ệ ấ ương pháp nh p ậ
trư c, xu t tr ớ ấ ư c có tình hình tháng 5/N nh ớ ư sau:
I. S d ố ư đ u tháng c a m t s t ầ ủ ộ ố ài kh n! ả
- Tài kho n 111: 1.1!.!!!" Trong ả đó:
# T$ 1111: !!.!!!.!!!" # T$ 111%: 1.!1!.!!!.!!!
- Tài kho n 11%: %.!&!.!!!.!!! 'N(: trong ả đó"
# T$ 11%1: )!!.!!!.!!!" # T$ 11%%: 1.*&!.!!!.!!!.
- T$ !!+ ,Ti n - t.: 5!.!!! /0(: 1!.!!! 1/2. ề ặ
- T$ !!+ ,Ti n g i ng3n h ề ử àng.: &!.!!! /0(.
T giá th c t ỷ ự ế đ u tháng: 1 /0( 4 1*.!!! 'N(" 1 1/2 4 %1.!!! 'N(. ầ
II. "ác nghi # $ kinh t #hát sinh t%ng tháng! ệ ụ ế
1. Ngày 6: Mua - t 5 t5 6 i giá ch ộ ớ ưa thu )!.!!! /0(. Thu 7T7T %.!!! /0(. To ế ế àn
8 ộ đ9 tr 8 ng ti n - t: )%.!!! /0(. :i t t giá th c t trong ng ả ằ ề ặ ế ỷ ự ế à; 1*.1!! 'N(//0(
6à doanh nghi p s d ng 6 n kh u hao c ệ ử ụ ố ấ ơ 8 n ả đ 8ù ể đ p. ắ
%. Ngày 9: <5ng t; = đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %!.!!! 1/2 ớ ằ ề ặ đ -ua hang. T giá th c ể ỷ ự
t : 1 1/2> 4 %1.%!! 'N(. ế
. Ngày 10: Nh n 6 n góp ?i@n doanh c a <5ng t; A 8 ng ti n - t, s ti n !.!!! ậ ố ủ ằ ề ặ ố ề
/0(. Bai 8@n th ng nh t xác ố ấ đ nh giá tr 6 n góp theo t giá th c t ? ị ị ố ỷ ự ế à 1*.5!!
'N(//0(.
). Ngày 16: (ùng ti n g i ng3n h ề ử àng đ t tr ặ ư c ti n hang cho <5ng t; C 5!.!!! /0(. ớ ề
T giá th c t : 1*.1!! 'N(//0(. ỷ ự ế
5. Ngày 20: :án 15.!!! /0( ti n g i ng3n hang cho <5ng t; D 6 i giá 1*.!&! ề ử ớ
'N(//0(. Ngư i -ua ch ờ ưa tr ti n. ả ề
*. Ngày 28: <5ng t; E đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %5.!!! /0( ớ ằ ề ặ đ -ua hang. T giá th c ể ỷ ự
t : 1*.!&! 'N(//0(. ế
&'u c u! ầ
1. Aác đ nh - c ch@nh ? ch t giá cu i tháng, 8i t t giá th c t ng ị ứ ệ ỷ ố ế ỷ ự ế à; cu i tháng: 1 ố
/0( 4 1*.!*! 'N(" 1 1/2 4 %1.!! 'N(.
%. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh 6 ị ả ệ ụ à Fk các 8Gt toán ể đi u ch nh s d ề ỉ ố ư cu i tháng ố
c a ngo i t 6 ủ ạ ệ à các kho n ph i thu, ph i tr có g c ngo i t H. ả ả ả ả ố ạ ệ
7i i ả
Yêu c u 1: ầ
xac đ nh ph n ch@nh ? ch t giá cu i k : ị ầ ệ ỷ ố ỳ
Aác đ nh ph n ch@nh ? ch t giá cu i k : ị ầ ệ ỷ ố ỳ
- Ti n - t: ề ặ
# /0(: &.!!! x !,!* # !.!!! x !,!1 I %5.!!! x !,!% 4 %&!"
# 1/2: 1!.!!! x !, # %!.!!! x !,1 4 5.!!!.
- Ti n g i ng3n h ề ử àng F/0(H: 15.!!! x !,!* 4 J!!"
- N ph i thu <5ng t; C: 5!.!!! /0( x F-!,!)H: 4 - %.!!!" ợ ả ở
- N ph i tr ng ợ ả ả ư i -ua F<5ng t; =H: ờ
%!.!!! 1/2 x !,1 4 %.!!!.
Yêu c u 2: ầ
1aH N T$ %11F%11)H: *)).!!! ợ
N T$ 1F1%H: %.%!! ợ
<ó T$ 111F111%H: *+%.!!!
<ó T$ 515: ).%!!
18H <ó T$ !!+FTMH: )%.!!!
%aH N T$ 111F111%H: )%).!!! ợ
<ó T$ 11F=H: )%).!!!
%8H N T$ !!+FTMH:%!.!!! 1/2 ợ
aH N T$ 111 F111%H: )&1.5!! ợ
<ó T$ )11 FAH: )&1.5!!
8H N T$ !!+FTMH : !.!!!/0( ợ
)aH N T$ 1FCH: &!5.!!! ợ
<ó T$ 515: 5.!!!
<ó T$ 11%F11%%H: &!!.!!!
)8H <ó T$ !!+FT7H :5!.!!!/0(
5aH <ó T$ !!+FT7H: 15.!!!/0(
58H N T$ 11FDH: %)1.%!! ợ
<ó T$ 11%F11%%H: %)!.!!!
<ó T$ 515: 1.%!!
*aH N T$ 111F111%H: )!%.!!! ợ
<ó T$ 11FEH: )!%.!!!
*8H N T$ !!+FTMH:%5.!!!/0( ợ
+aH N T$ 111F111%H: 5.%&! ợ
<ó T$ )1F)11H:5.%&!
+8H N T$ 11%F11%%H: J!! ợ
<ó T$ )1F)11H: J!!
+cH N T$ )1F)11H: %.!!! ợ
<ó T$ 1FCH: %.!!!
+dH N T$ 11FEH: 5!! ợ
<ó T$ )1F)11H: 5!!
+eHN T$ )1F)11H: %!!! ợ
<ó T$ 11F=H: %.!!!
&H N T$ )1F)11H: %.*&! ợ
<ó T$ 515: %.*&!
Bài ( (1)-2*)
M t doanh nghi p s d ng t giá h ch toán F1 /0( 4 1*.!!! 'N(" 1 1/2 4 %1.!!! ộ ệ ử ụ ỷ ạ
'N(H đ ph n ánh các nghi p 6 ?@n Kuan ể ả ệ ụ đ n ngo i t có tình hình tháng 5/N nh ế ạ ệ ư
sau.
I. S d ố ư đ u tháng c a m t s t ầ ủ ộ ố ài kh n! ả
- Tài kho n 111: 1.1!.!!!" Trong ả đó:
# T$ 1111: !!.!!!.!!!" # T$ 111%: 1.!1!.!!!.!!!
- Tài kho n 11%: %.!&!.!!!.!!! 'N(: trong ả đó"
# T$ 11%1: )!!.!!!.!!!" # T$ 11%%: 1.*&!.!!!.!!!.
- T$ !!+ ,Ti n - t.: 5!.!!! /0(: 1!.!!! 1/2. ề ặ
- T$ !!+ ,Ti n g i ng3n h ề ử àng.: &!.!!! /0(.
T giá th c t ỷ ự ế đ u tháng: 1 /0( 4 1*.!!! 'N(" 1 1/2 4 %1.!!! 'N(. ầ
II. "ác nghi # $ kinh t #hát sinh t%ng tháng! ệ ụ ế
1. Ngày 6: Mua - t 5 t5 6 i giá ch ộ ớ ưa thu )!.!!! /0(. Thu 7T7T %.!!! /0(. To ế ế àn
8 ộ đ9 tr 8 ng ti n - t: )%.!!! /0(. (oanh nghi p s d ng 6 n kh u hao c ả ằ ề ặ ệ ử ụ ố ấ ơ 8 n ả để
8ù đ p. ắ
%. Ngày 9: <5ng t; = đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %!.!!! 1/2 ớ ằ ề ặ đ -ua h ể àng.
. Ngày 10: Nh n 6 n góp ?i@n doanh c a <5ng t; A 8 ng ti n - t, s ti n !.!!! ậ ố ủ ằ ề ặ ố ề
/0(.
). Ngày 16: (ùng ti n g i ng3n h ề ử àng đ t tr ặ ư c ti n h ớ ề àng cho <5ng t; C 5!.!!! /0(.
5. Ngày 20: :án 15.!!! /0( ti n g i ng3n h ề ử àng cho <5ng t; D 6 i giá 1*.!&! ớ
'N(//0(. Ngư i -ua ch ờ ưa tr ti n. ả ề
*. Ngày 28: <5ng t; E đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %5.!!! /0( ớ ằ ề ặ đ -ua h ể àng.
&'u c u! ầ
1. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh trong k . ị ả ệ ụ ỳ
%. Aác đ nh - c ch@nh ? ch t giá 6 ị ứ ệ ỷ à n@u các 8Gt toán đi u ch nh s d ề ỉ ố ư cu i tháng c a ố ủ
ngo i t 6 ạ ệ à các kho n ph i thu, ph i tr có g c ngo i t . :i t t giá ng ả ả ả ả ố ạ ệ ế ỷ à; cu i tháng 1 ố
/0( 4 1*.!*! 'N(" 1 1/2> 4 %1.!! 'N(.
B à i s 3 ( ố 1.!!!đH
*Yêu c u 1: ầ Đ nh kho n ị ả
1aH N T$ %11F%11)H: *)).!!! ợ
N T$ 1%%F1%H: %.%!! ợ
<ó T$ 111F111%H: *+%.!!!
<ó T$ 515: ).%!!
18H <ó T$ !!+FTMH: )%.!!! /0(
%aH N T$ !!+FTMH:%!.!!!1/2 ợ
%8HN T$ 111F111%H: )%!.!!! ợ
<ó T$ 11F=H: )%!.!!!
aH N T$ 111F111%H: )&!.!!! ợ
N T$ *5: 1.5!! ợ
<ó T$ )11FAH: )&1.5!!
8H N T$ !!+FTMH: !.!!! /0( ợ
)aH N T$ 1FCH: &!!.!!! ợ
<ó T$ 11%F11%%H: &!!.!!!
)8H <ó T$ !!+FT7H: 5!.!!! /0(
5aH N T$ 11FDH: %)1.%!! ợ
<ó T$ 515: 1.%!!
<ó T$ 11%F11%%H: %)!.!!!
58H <ó T$ !!+FT7H: 15.!!! /0(
*aH N T$ 111F111%H: )!!.!!! ợ
<ó T$ 11FEH: )!!.!!!
*8H N T$ !!+FTMH: %5.!!! /0( ợ
+aH N T$ 111F111%H: 1%.+&! ợ
<ó T$ )1%F)11H: 1%.+&!
+8H N T$ 11%F11%%H: J!! ợ
<ó T$ )1F)11H: J!!
+cH N T$ 1FCH: .!!! ợ
<ó T$ )1F)1%1H: .!!!
+dH N T$ )1F)11H: +.5!! ợ
<ó T$ 11: +.5!!
-11 FEH: 1.5!!
-11 F=H: *.!!!
&H N T$ )1 F)11H: J.1&! ợ
<ó T$ 515: J.1&!
*Yêu c u 2: ầ F xe- các 8Gt toán +,& tr@ ở ưnH:
-Ti n - t: ề ặ
#/0(: *%.!!! x F!.!*H 4.+&!
#1/2: !.!!! x !. 4 J.!!!
-Ti n g i ng3n h ề ử àng F/0(H: 15.!!! x F!,!*H4J!!
-=h i thu ng ả ở ư i 8án FCH: 5!.!!! /0( xF!,!*H 4.!!! ờ
-=h i tr xcho xc5ng t; E: %5.!!! /0( x F!,!*H 4 1.5!!. ả ả
-=h i tr xc5ng t; = Fng ả ả ư i -uaH: %!.!!! 1/2 x !, 4 *.!!!. ờ
:ài ) F1+-%5H
M t doanh nghi p s d ng t giá th c t 8ình Ku3n c k d tr ộ ệ ử ụ ỷ ự ế ả ỳ ự ữ đ ghi s các nghi p ể ổ ệ
6 ?i@n Kuan ụ đ n gi - ngo i t . Trong tháng 5/N, các nghi p 6 phát sinh nh ế ả ạ ệ ệ ụ ư sau:
I. S d ố ư đ u tháng c a m t s t ầ ủ ộ ố ài h! n: ả
- Tài kho n 111: 1.!!.!!!.!!! 'N(" trong ả đó:
# T$ 1111: !!.!!!.!!!"
# T$ 111%: J++.!!!.!!!.
- Tài kho n 11%: 1.*&!.!!!.!!!'N(" trong ả đó:
# T$ 11%1: )!!.!!!.!!!"
# T$ 11%%: 1.%&!.!!!.!!!.
- Tài kho n !!+ ,Ti n - t.: # /0(: 5!.!!!" # 1/2: 1!.!!! ả ề ặ
- Tài kho n !!+ ,Ti n g i ng3n h ả ề ử àng.: &!.!!! /0(.
T giá th c t ỷ ự ế đ u tháng: 1 /0( 4 1*.!!! 'N(" 1 1/2 4 %!.!!! 'N(. ầ
II. "ác nghi # $ #hát sinh t%!ng tháng: ệ ụ
1. Ngà; *: Mua - t 5 t5 6 i giá ch ộ ớ ưa thu )!.!!! /0(, thu 7T7T %.!!! /0(. To ế ế àn 8ộ
đ9 tr 8 ng ti n - t: )%.!!! /0(. :i t t giá th c t trong ng ả ằ ề ặ ế ỷ ự ế à; 1*.1!! 'N(//0( 6à
doanh nghi p s d ng 6 n kh u hao c ệ ử ụ ố ấ ơ 8 n ả đ 8ù ể đ p. ắ
%. Ngà; J: <5ng t; = đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %!.!!! 1/2 ớ ằ ề ặ đ -ua s n ph -. T giá ể ả ẩ ỷ
th c t trong ng ự ế à;: 1 1/2> 4 %!.5!! 'N(.
. Ngà; 1!: Nh n 6 n góp ?i@n doanh c a <5ng t; A 8 ng ti n - t, s ti n !.!!! ậ ố ủ ằ ề ặ ố ề
/0(. Bai 8@n th ng nh t xác ố ấ đ nh giá tr 6 n góp theo t giá th c t trong ng ị ị ố ỷ ự ế à; ?à
1*.!5! 'N(//0(.
). Ngà; 1): <hu; n ti n - t gi 6 ể ề ặ ử ào tài kho n ti n g i t i ng3n h ả ề ử ạ àng !.!!! /0( 6à
%5.!!! 1/2. T giá TT: 1*.!&! 'N(//0(" %!.5! 'N(/1/2. ỷ
5. Ngà; 1*: (ùng ti n g i ng3n h ề ử àng đ t tr ặ ư c ti n h ớ ề àng cho <5ng t; C 5!.!!! /0(. Tỷ
giá th c t : 1*.1!! 'N(//0(. ự ệ
*. Ngà; %!: :án 15.!!! /0( ti n g i ng3n h ề ử àng cho <5ng t; D 6 i giá 1*.!&! ớ
'N(//0(. Ngư i -ua ch ờ ưa tr ti n. ả ề
+. Ngà; %): xu t kho 8án tr c ti p - t s s n ph - cho <5ng t; ' theo giá 8án thu ấ ự ế ộ ố ả ẩ
8 ng ngo i t , t ng s 55.!!! /0(H. T giá th c t trong ng ằ ạ ệ ổ ố ỷ ự ế à; 1*.1!! 'N(//0(. <5ng
t; ' s thanh toán 6 ẽ ào tháng t i 8 ng ti n - t. 7iá 6 n c a h ớ ằ ề ặ ố ủ àng xu t 8án ấ
*!!.!!!.!!! 'N(.
&. Ngà; %5: Au t kho - t s s n ph - 8án cho <5ng t; L 6 i giá ấ ộ ố ả ẩ ớ đư c ch p nh n ợ ấ ậ
Fchưa tMnh thu 7T7T 1!NH )!.!!! 1/2, thu 7T7T ).!!! 1/2. T giá th c t trong ế ế ỷ ự ế
ngà; %!.*!! 'N(/1/2. :i t giá 6 n c a s h ế ố ủ ổ àng tr@n 5J5.!!!.!!! 'N(. <5ng t; L đ9
thanh toán 8 ng chu; n kho n sau khi tr chi t kh u thanh toán ằ ể ả ế ấ đư c h ợ ư ng 1N. ở
J. Ngà; %+: <5ng t; ' thanh toán trư c h n )!.!!! /0( 8 ng ti n - t. (oanh nghi p ớ ạ ằ ề ặ ệ
ch p nh n chi t kh u thanh toán !,5N cho <5ng t; ' tr 6 ấ ậ ế ấ ào s cOn n . T giá th c t ố ợ ỷ ự ế
trong ngà;: 1 /0( 4 1*.!*! 'N(.
1!. Ngà; %&: <5ng t; E đ t tr ặ ư c 8 ng ti n - t %5.!!! /0( ớ ằ ề ặ đ -ua h ể àng. T giá th c ỷ ự
t trong ng ế à;: 1*.!&! 'N(//0(.
&'u c u! ầ
1. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh. ị ả ệ ụ
%. Aác đ nh - c ch@nh ? ch t giá 6 ị ứ ệ ỷ à n@u các 8Gt toán đ u ch nh s d ề ỉ ố ư cu i tháng c a ố ủ
ngo i t 6 ạ ệ à các kho n ph i thu, ph i tr có g c ngo i t theo t giá th c t . :i t t giá ả ả ả ả ố ạ ệ ỷ ự ế ế ỷ
ngà; cu i tháng 1 /0( 4 1*.!*! 'N(" 1 1/2 4 %!.&5! 'N(. ố
*Yêu c u 1& ầ T giá th c t 8ình Ku3n ngo i t : ỷ ự ế ạ ệ
-/0( FTMH: 1*,!)1" /0(FT7H: 1*,!%%"
-1/2 FTMH: %!," 1/2FT7H: %!,5!J.
1aH N T$ %11F%11)H: *)).!!! ợ
N T$ 1F1%H: %.%!! ợ
<ó T$ 111F111%H: *+.+%%
<ó T$ 515: %.)+&
18H <ó T$ !!+FTMH: )%.!!!/0(
%aH N T$ !!+FTMH: %!.!!!1/2 ợ
%8H N T$ 111F111%H: )1!.!!! ợ
<ó T$ 11F=H : )1!.!!!
aH N T$ 111F111%H: )&1.5!! ợ
<ó T$ )11FAH: )&1.5!!
8H N T$ !!+FTMH: !.!!!/0( ợ
)aH N T$ !!+FT7H: !.!!!/0( ợ
)8H <ó T$ !!+FTMH: !.!!!/0(
)cH N T$ !!+FT7H: %5.!!!1/2 ợ
)dH <ó T$ !!+FTMH: %5.!!!1/2
)eH N T$ 11%F11%%H: JJ1.15! ợ
<ó T$ 515: 1.5J5
<ó T$ 111F111%H : J&J.555
5aHN T$ 1FCH: &!5.!!! ợ
<ó T$ 11%F11%%H: &!1.1!!
<ó T$ 515: .J!!
58H <ó T$ !!+FT7H: 5!.!!!/0(
*aH<ó T$ !!+FT7H: 15.!!!/0(
*8H N T$ 11FDH: %)1.%!! ợ
<ó T$ 515: &+!
<ó T$ 11%F11%%H: %)!.!
+aH N T$ *%: *!!.!!! ợ
<ó T$ 155: *!!.!!!
+8H T$ 11 F'H: &&5.5!!
<ó T$ 511: &!5.!!!
<ó T$ 1F11H: &!.5!!
&aH N T$ *%: 5J5.!!! ợ
<ó T$ 155: 5J5.!!!
&8H N T$ 11FLH: J!*.)!! ợ
<ó T$ 511: &%).!!!
<ó T$ 1F11H: &%.)!!
&cH N T$ !!+FT7H: ).5*!1/2 ợ
&dH N T$ 11%F11%%H: &J+.* ợ
N T$ *5: J.!*) ợ
<ó T$ 11FLH: J!*.)!!
JaH N T$ !!+FTMH: )!.!!!/0( ợ
J8H N T$ 111F111%H: *)%.)!! ợ
N T$ *5: ).&%! ợ
<ó T$ 11F'H: *)+.%%!
1!aH N T$ !!+FTMH: %5.!!!/0( ợ
1!8H N T$ 111F111%H:)!%.!!! ợ
<ó T$ 11FEH: )!%.!!!
*Yêu c u 2: ầ
-Ti n - t: ề ặ
#/0(: +.!!!x F!,!1JH4 1.&+"
# 1/2: 5.!!! x !,51+4 %.5&5.
-Ti n g i ng3n h ề ử àng :
# /0(: )5.!!! x F!,!&H4 1.+1!"
#1/2: *&.5*! x F!,)1H4 %.+&,J*.
-=h thu ng ả ở ư i 8ánFCH: 5!.!!!/0( x F-!,!)H4-%.!!!. ờ
-=h i tr cho ng ả ả ư i -ua FEH: %5.!!!/0( x F-!,!%H4 -5!!. ờ
-=h i tr cho ng ả ả ư i -uaF=H: %!.!!! 1/2 x !,54 +.!!!. ờ
-=h i thu ng ả ở ư i -uaF'H: 1).&!! x F-!.!)H4-5J%. ờ
:Gt toán đi u ch nh: ề ỉ
11aH N T$ 111F111%H: .J+% ợ
<ó T$ )1F)1%1H: .J+%
118H N T$ 11% F11%%H: %5.!&&,J* ợ
<ó T$ )1F)11H: %5.!&&,J*
11cH N T$ )1F)11H: %.!!! ợ
<ó T$ 1FCH: %.!!!
11dH N T$ 11FEH: 5!! ợ
<ó )1F)11H:5!!
11eH N T$ )1F)11H: +.!!! ợ
<ó T$ 11F=H: +.!!!
11gH N T$ )1F)11H: 5J% ợ
<ó T$ )1F)11H: 5J%
11hH N T$ )1F)11H: 1J.J*&,J* ợ
<ó T$ 515: 1J.J*&,J*
:ài 5
M t doanh nghi p s d ng t giá h ch toán ộ ệ ử ụ ỷ ạ đ ph n ánh các nghi p 6 ?i@n Kuan ể ả ệ ụ đ n ế
ngo i t có tình hình trong tháng 5/N nh ạ ệ ư sau:
I. '(nh h(nh đ u tháng: ầ
-Ngo i t t i Ku : J!.!!! /0(" t i ng3n h ạ ệ ạ ! ạ àng: 1*!.!!! /0("
-Ti n 'i t Na- t i Ku : 5!.!!!.!!!'N ề ệ ạ ! Đ" t i ng3n h ạ àng: 5!!.!!!.!!!'NĐ" đang
chu; n: 5!.!!!.!!!'N ể Đ"
-=h i thu khách h ả àng =: 5!.!!! /0("
-=h i tr ti n h ả ả ề àng cho c5ng t; D: )!.!!! /0("
T giá th c t ỷ ự ế đ u tháng: 1*.!!! 'N ầ Đ//0(.
T giá h ch toán trong tháng: 1*.!!! 'N ỷ ạ Đ//0(.
II. "ác nghi # $ #hát sinh t%!ng tháng: ệ ụ
1. Ngà; %: thu ti n 8án h ề àng ))!.!!!.!!! 'NĐ Ftrong đó thu 7T7T ? ế à
)!.!!!.!!! 'NĐH n p th ng 6 ộ " ào ng3n hàng nhưng chua nh n ậ đư c gi ; 8áo có. ợ ấ
2. Ngà; 5: Nh n 8áo có c a ng3n h ậ ủ àng 6 s ti n do khách h ề ố ề àng = tr n ti n ả ợ ề
hàng cOn n k tr ợ ỳ ư c 5!.!!! /0(. T giá th c t trong ng ớ ỷ ự ế à;: 1*.!*! 'NĐ//0(.
(oanh nghi p ch p nh n chi t kh u thanh toán cho = theo t ? !,*N 6 ệ ấ ậ ế ấ ỷ ệ à đ9 trả
8 ng ti n - tF'N ằ ề ặ ĐH.
3. Ngà; *: Nh n gi ; 8áo N c a ng3n h ậ ấ ợ ủ àng 6 6i c dùng ti n g i ng3n h ề ệ ề ử àng
thanh toán ti n -ua 6 t ?i u k tr ề ậ ệ ỳ ư c cho c5ng t; D, s ti n )!.!!!/0(. <5ng ớ ố ề
t; D ch p nh n chi t kh u thanh toán cho (N 1N 8 ng ngo i t . T giá th c t ấ ậ ế ấ ằ ạ ệ ỷ ự ế
trong ngà;: 1*.1!!'N(//0(.
4. Ngà; &: nh n 8áo <ó c a ng3n h ậ ủ àng 6 s ti n ề ố ề đang chu; n ể đ9 6ào tài kho n ả
ti n g i, s ti n: )J!.!!!.!!!'N(. ề ử ố ề
5. Ngà; 1!: xu t kho - t s th ấ ộ ố ành ph - theo t giá 6 n: )!!.!!!.!!!'N( 8án ẩ ỷ ố
tr c ti p cho c5ng t; 26 i giá ự ế ớ đư c ch p nh n ? ợ ấ ậ à 5.%!!/0( Fk c thu 7T7T ể ả ế
đ u ra ? ầ à .%!!/0(H. T giá th c t trong ng ỷ ự ế à; 1*.!5!'N(//0(.
6. Ngà; 1: -ua - t T0< ộ Đ h u hình c a c5ng t; C theo giá Fc thu 7T7T ữ ủ ả ế
1!NH ?à .!!!/0(, tr 8 ng chu; n kho n 5!N F ả ằ ể ả đ9 nh n gi ; 8áo N H. ậ ấ ợ Đư c ợ
8i t T0< ế Đ nà; đư c ợ đ u t ầ ư 8 ng Ku ằ ! đ u t ầ ư phát tri n 15.!!!/0(, ngu n 6 n ể # ố
A(<: 1!.!!!/0(, cOn ? i ? ạ à ngu n 6 n kinh doanh. T giá th c t trong ng # ố ỷ ự ế à; ?à
1*.1!!'N(//0(.
7. Ngà; 15: <5ng t; 2 thanh toán cho (N *!N s ti n 8 ng ti n - tF/0(H 6 ố ề ằ ề ặ à
đư c h ợ ư ng chi t kh u thanh toán !,5N tr 6 ở ế ấ ào s n cOn ? i. T giá th c t ố ợ ạ ỷ ự ế
trong ngà; ?à 1*.!*!'N(//0(.
8. Ngà; 1&: -ua 6 t ?i u chMnh c a c5ng t; N, tr 8 ng ti n - t t ng thanh ậ ệ ủ ả ằ ề ặ ổ
toán Fc thu 7T7T 1!NH: %%.!!!/0(. B ả ế àng đ9 nh p kho ậ đ . T giá th c t ủ ỷ ự ế
trong ngà; ?à 1*.!!!'N(//0(.
9. Ngà; %!: đ t tr ặ ư c cho c5ng t; < ? ớ à %5.!!!/0( 8 ng ti n - t ằ ề ặ đ -ua 6 t ể ậ
?i u. T giá th c t : 1*.!5!'N(//0(. ệ ỷ ự ế
10. Ngà; %: 8án %!.!!!/0( chu; n kho n, ể ả đ9 thu 8 ng ti n - t theo ằ ề ặ
t giá: 1*.!&!'N(//0(. ỷ
11. Ngà; %): s ?9P ph P tr c5ng t; 'F? ố ả ả à đơn 6 tha- gia ?i@n doanhH theo ị
k ho ch trong tháng %!.!!!/0(. <5ng t; thanh toán 8 ng ti n - t ? ế ạ ằ ề ặ à
%!.!!!/0(. T giá th c t : 1*.1!!'N(//0(. ỷ ự ế
12. Ngà; %+: <5ng t; 1 đ t tr ặ ư c !.!!!/0( 8 ng ti n - t ớ ằ ề ặ đ -ua h ể àng.
T giá th c t trong ng ỷ ự ế à;: 1*.!5!'N(//0(.
13. Ngà; !: Thanh toán n t s n -ua T0< ố ố ợ Đ cho c5ng t; C 8 ng ằ
chu; n kho nF ể ả đ9 nh n 8áo N H, s ti n %*).JJ!.!!!'N(. T giá th c t ? ậ ợ ố ề ỷ ự ế à
1*.!*! 'N(//0(.
Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh trong k . ị ả ệ ụ ỳ
2. Aác đ nh - c ch@nh ? ch t giá 6 ị ứ ệ ỷ à n@u các 8Gt toán đi u ch nh t giá cu i ề ỉ ỷ ố
tháng 1*.1!!'N(//0(
7i i ả
1H N T$ 1F111H: ))!.!!! ợ
<ó T$ 511:)!!.!!!
<ó T$ 1F11H:)!.!!!
%aH N T$ 11%F11%%H:&!!.!!! ợ
<ó T$ 11FpH:&!!.!!!
%8H N T$ *5: ).&1& ợ
<ó T$ 111F111%H:)!&1&
%cH N T$ !!+FT7H:5!.!!! /0( ợ
aH N T$ 1FDH:*)!.!!! ợ
<ó T$ 11%F11%%H:*)!.!!!
8H <ó T$ !!+FT7H:)!.!!!/0(
cH N T$ 1&F1&&-DH:*.)!! ợ
N T$ *5: )! ợ
<ó T$ 515:*.))!
)H N T$ 11%F11%1H:)J!.!!! ợ
<ó T$ 11F111H:)J!.!!!
5aH N T$ *%:)!!.!!! ợ
<ó T$ 155:)!!.!!!
58H N T$ 11F2H:5*.%!! ợ
N T$ *5:1.+*! ợ
<ó T$ 511:51.*!!
<ó T$ 1F11H:51.*!
*aH N T$ %11:)&.!!! ợ
N T$ 1F1%H:)&.!! ợ
<ó T$ 515 :.!!
<ó T$ 1FCH:5%&.!!!
*8H N T$ 1FCH:%*).!!! ợ
<ó T$ 11%F11%%H:%*).!!!
*cH N T$ )1):%)1.5!! ợ
N T$ ))1:1*1.!!! ợ
<ó T$ )11:)!%.5!!
*dH <ó T$ !!+FT7H:1*.5!! /0(
+aH N T$ 111F111%H:+.J%! ợ
<ó T$ 11F2H : +.J%!
+8H N T$ *5:1.*J5,J* ợ
<ó T$ 515: *,*
<ó T$ 11F2H: 1.*&J,*!!
+cH N T$ !!+FTMH: %1.1%! /0( ợ
&aH N T$ 15%F'E<H: %!.!!! ợ
N T$ 1F11H: %.!!! ợ
<ó T$ 1FNH: 5%.!!!
&8H N T$ 1FNH: 5%.!!! ợ
<ó T$ 111F111%H:5%.!!!
&cH <ó T$ !!+FTMH: %%.!!! /0(
JaH N T$ 1F<H: )!!.!!! ợ
<ó T$ 111F111%H: )!!.!!!
J8H <ó T$ !!+FTMH:%5.!!! /00(
1!aH N T$ 111F1111H: %1.*!! ợ
<ó T$ 515:1.*!!
<ó T$ 11%F11%%H: %!.!!!
1!8H <ó T$ !!+FT7H:%!.!!!/00(
11aH N T$ )%1F)%1%H: %%.!!! ợ
<ó T$ 515: %!!!
<ó T$ &F&&-'H: %!.!!!
118H N T$ &F&&-'H: %!.!!! ợ
<ó T$ 111F111%H: %!.!!!
11cH <ó T$ !!+FTMH: %!.!!!/00(
1%aH N T$ 111F111%H: )&!.!!! ợ
<ó T$ 11F1H:)&!.!!!
1%8H N T$ !!+FTMH:!.!!!/00( ợ
1aH N T$ 1FCH:%*).!!! ợ
N T$ *5:JJ! ợ
<ó T$ 11%F11%1H: %*).JJ!
Yêu c u 2 ầ F1.!!!đH
Ti n - t : +).1%! /0( x !,1 4 +.)1% ề ặ
T 7NB: 1.5!!/0( x!.1 4 1.5!
=h thu khách h ả àng 2: 1.J+),) /0( x!.14 1.J+,))
=h P thu ng ả ư i 8án <: %5.!!!/0( x !.14%.5!! ờ
=h P tr khách h ả ả àng 1 !.!!!/0( x !.1 4 .!!!
=h P thu cx5ng t; D: )!! x !.14)! ả
1)aH
N T$ 111F111%H:+.)1% ợ
<ó T$ )1F)11H: +.)1%
1)8H
N T$ 11%F11%%H:1.5! ợ
<ó T$ )1F)11H:1.5!
1)cH
N T$ 11F2H:1.J+,)) ợ
<ó T$ )1F)11H:1.J+,))
1)dH
N T$ 1&F1&&-DH:)! ợ
<ó T$ )1F)11H:)!
1)eH
N T$ 1F<H:%5!! ợ
<ó T$ )1F)11H:%.5!!
1)gH
N T$ )1F)11H:.!!! ợ
<ó T$ 11F1H:.!!!
1)hH
N T$ )1F)11H:%1.*JJ,)) ợ
<ó T$ 515:%1.*JJ,))
$ T>QN N7/LRN ' T EP /, <SN7 < ( N7 < $ % & ' ' '
B+I * (B1-T% ,-)
M t doanh nghi p áp d ng ph ộ ệ ụ ương phương pháp $$TA đ k toán h ể ế àng t n kho có t # ài
?i u trong tháng 1!/N nh ệ ư sau F1!!!đH:
1. Thu -ua 6 t ?i u chMnh nh p kho, ch ậ ệ ậ ưa tr ti n cho c5ng t; A. 7iá -ua ghi tr@n hoá ả ề
đơn Fc thu 7T7T 1!NH ? ả ế à ))!.!!!. <hi phM thu -ua đơn 6 ị đ9 thanh toán 8 ng ti n ằ ề
g i ng3n h ử àng: ).%!! Fc thu 7T7T 5NH. ả ế
%. Mua 6 t ?i u ph c a c5ng t; $, tr giá thanh toán Fc thu 7T7T 1!NH: *.!!!. ậ ệ ụ ủ ị ả ế
Bàng đ9 ki - nh n nh p kho ể ậ ậ đ . ủ
. =h ?i u thu h i t thanh ?T T0< ế ệ # Đ nh p kho: 5.!!!. ậ
). Au t kho - t s th ấ ộ ố ành ph - ẩ đ ể đ i ? ; d ng c 6 i c5ng t; L, tr giá trao ổ ấ ụ ụ ớ ị đ i Fc ổ ả
thu 7T7T 1!NH **.!!!. :i t giá 6 n xu t kho th ế ế ố ấ ành ph - xu t kho )5.!!!. Th ẩ ấ ành
ph - ẩ đ9 8àn giao, d ng c ụ ụ đ9 ki - nh n, nh p kho ể ậ ậ đ . ủ
5. (ùng ti n - t -ua - t s 6 t ?i u ph c a <5ng t; C theo t ng giá thanh toán Fc ề ặ ộ ố ậ ệ ụ ủ ổ ả
thu 7T7T 1!NH ? ế à: 55.!!!.
*. Tr to ả àn 8 ti n -ua 6 t ?i u nghi p 6 1 8 ng ti n g i ng3n h ộ ề ậ ệ ở ệ ụ ằ ề ử àng sau khi tr
chi t kh u thanh toán ế ấ đư c h ợ ư ng 1N. ở
+. Au t kho 6 t ?i u ph kU- ph - ch t tr ? i cho <5ng t; $ theo tr giá thanh toán ấ ậ ệ ụ ẩ ấ ả ạ ị
++.!!! Ftrong đó thu 7T7T +.!!!H. <5ng t; $ ch p nh n tr 6 ế ấ ậ ào s ti n h ố ề àng cOn n . ợ
&. Au t ti n - t t - ng cho cán 8 ấ ề ặ ạ ứ ộ đi thu -ua 6 t ?i u" .!!!. ậ ệ
L@u c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p 6 kinh t phát sinh tr@n. ị ả ệ ụ ế
%. B9; đ nh kho n các nghi p 6 nói tr@n trong tr ị ả ệ ụ ư ng h p doanh nghi p tMnh thu ờ ợ ệ ế
7T7T theo phương pháp tr c ti p. ự ế
7i i ả
1. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh 6 ị ả ệ ụ à ph n ánh 6 ả ào sơ đ t # ài kho n: ả
1aH N T$ 15%F'E<H: )!!.!!! ợ
N T$ 1F11H: )!.!!! ợ
<ó T$ 1FAH: ))!.!!!
18H N T$ 15%F 'E<H: ).!!! ợ
N T$ 1F11H:%!! ợ
<ó T$ 11%: ).%!!
%H N T$ 15% F'E=H: !.!!! ợ
N T$ 1 F11H: .!!! ợ
<ó T$ 1FAH: *.!!!
H N T$ 15%F =EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)aH N T$ *%: )5.!!! ợ
<ó T$ 155: )5.!!!
)8H N T$ 11FLH: **.!!! ợ
<ó T$ 511: *!.!!!
<ó T$ 1F11H: *.!!!
)cH N T$ 51H: *!.!!! ợ
N T$ F11H: *.!!! ợ
<ó T$ 11 FLH:*.!!!
5aH N T$ 15%F'E=H: 5!.!!! ợ
N T$ 1 F11H:5.!!! ợ
<ó T$ 1FCH:55.!!!
58H N T$ 1FVH: 55.!!! ợ
<ó T$ 111: 55.!!!
*H N T$ 1FAH:))!.!! ợ
<ó T$ 515: ).)!!
<ó T$ 11%: )5.*!!
+H N T$ 1FkH: ++.!!! ợ
<ó T$ 1F11H: +.!!!
<ó T$ 15%F 'E=H: +!.!!!
&H N T$ 1)1: .!!! ợ
<ó T$ 111: .!!!
L@u c u %: ầ
1aH N T$ 15%F'E<H: ))!.!!! ợ
<ó T$ 1FAH:))!.!!!
18H N T$ 15%F'E<H: ).%!! ợ
<ó T$ 11%: ).%!!
%H N T$ 15%F'E=H: *.!!! ợ
<ó T$ 1FAH: .*!!
H N T$ 15%F=EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)aH N T$ *%: )5.!!! ợ
<ó T$ 155: )5.!!!
)8H N T$ 11FLH: **.!!! ợ
<ó T$ 511: **.!!!
)cH N T$ 15F 151H: *!.!!! ợ
N T$ 1F 11H: *.!!! ợ
<ó T$ 11FLH: **.!!!
5aH N T$ 15%F'E=H:5!.!!! ợ
N T$ 1F11H: 5.!!! ợ
<ó T$ 1FCH: 55.!!!
58H N T$ 1FCH: 55.!!! ợ
<ó T$ 111:55.!!!
*H N T$ 1FAH: ))!.!!! ợ
<ó T$ 515: ).)!!
<ó T$ 11%: )5.*!!
+H N T$ 1F$H: ++.!!! ợ
<ó T$ 15%F'E=H :++.!!!
&H N T$ 1)1: .!!! ợ
<ó T$ 111: .!!!
Bài . (B2-T%,1)
Tài ?i u trong tháng 1!/N t i - t doanh nghi p áp d ng ph ệ ạ ộ ệ ụ ương pháp ki - k@ ể đ nh k ị ỳ
đ k toán h ể ế àng t n kho nh # ư sau F1.!!!đH.
I. '(nh h(nh đ u tháng: ầ
- ' t ?i u t n kho: 1!!.!!!" ậ ệ #
- ( ng c t n kho: 5.!!!" ụ ụ #
- ' t ?i u -ua ậ ệ đang đi đư ng: !.!!!. ờ
II. "ác nghi # $ #hát sinh t%!ng tháng: ệ ụ
1. Thu -ua 6 t ?i u, ch ậ ệ ưa tr ti n cho <5ng t; A. 7iá -ua ghi tr@n hoá ả ề đơn Fc thu ả ế
7T7T 1!NH ?à %*).!!!. <hi phM thu -ua đơn 6 ị đ9 thanh toán 8 ng ti n g i ng3n h ằ ề ử àng
).%!! Fc thu 7T7T 5NH. ả ế
%. Mua 6 t ?i u c a c5ng t; $, tr giá thanh toán Fc thu 7T7T 1!NH *.!!!. ậ ệ ủ ị ả ế
. =h ?i u thu h i t thanh ?T T0< ế ệ # Đ nh p kho 5.!!!. ậ
). Au t kho - t s th ấ ộ ố ành ph - nh p kho ẩ ậ đ ể đ i ? ; d ng c 6 i <5ng t; L, tr giá trao ổ ấ ụ ụ ớ ị
đ i Fc thu 7T7T 1!NH **.!!!. ổ ả ế
5. (ùng ti n -ua - t s 6 t ?i u c a <5ng t; C, c thu 7T7T 1!N ? ề ộ ố ậ ệ ủ ả ế à 55.!!!.
*. Thanh toán cho <5ng t; A 8 ng ti n g i ng3n h ằ ề ử àng: %*).!!!.
+. <5ng t; A gi - giá 6 t ?i u %N 6 ả ậ ệ à đ9 tr 8 ng ti n - t 5.%&!. ả ằ ề ặ
&. Au t kho 6 t ?i u kU- ph - ch t tr ? i cho <5ng t; $ theo tr giá thanh toán ấ ậ ệ ẩ ấ ả ạ ị
++.!!! Ftrong đó thu 7T7T +.!!!H. <5ng t; $ ch p nh p tr 6 ế ấ ậ ào s ti n h ố ề àng cOn n . ợ
J. <hi phM nh3n 6i@n thu -ua 6 t ?i u 8 ng ti n t - ng trong k : .!!!. ậ ệ ằ ề ạ ứ ỳ
III. '(nh h(nh cu i : ố ỳ
1. ' t ?i u t n kho: 15!.!!!. ậ ệ #
%. ( ng c t n kho: %5.!!!. ụ ụ #
. ' t ?i u -ua ậ ệ đang đi đư ng: 5!.!!!. ờ
L@u c u: ầ
1. Aác đ nh tr giá 6 t ?i u, d ng c xu t dùng trong k 6 ị ị ậ ệ ụ ụ ấ ỳ à ph3n 8 cho các ổ đ i t ố ư ng ợ
s d ng. :i t: ử ụ ế
- Toàn 8 6 t ?i u xu t dùng trong k ộ ậ ệ ấ ỳ đư c s d ng tr c ti p ợ ử ụ ự ế đ ch t o s n ph -. ể ế ạ ả ẩ
- Tr giá d ng c xu t dùng ị ụ ụ ấ đư c s d ng ph3n x ợ ử ụ ở ư ng s n xu t 6 ở ả ấ à 6 ở ăn phOng <5ng
t; theo t ? ):1. ỷ ệ
%. Đ nh kho n các nghi p 6 kinh t phát sinh tr@n. ị ả ệ ụ ế
. B9; đ nh kho n các nghi p 6 nói tr@n trong tr ị ả ệ ụ ư ng h p doanh nghi p tMnh thu ờ ợ ệ ế
7T7T theo phương pháp tr c ti p. ự ế
7i i ả
&'u c u 1! ầ
7iá tr 6 t ?i u xu t dùng trong k cho s n xu t: )&+.%!! ị ậ ệ ấ ỳ ả ấ
7iá tr c5ng c xu t dùng: +!.!!!" Trong ị ụ ấ đó, cho s n xu t: 5*.!!!, cho Ku n ?T doanh ả ấ ả
nghi p : 1).!!! ệ
&'u c u 2! ầ
aHN T$*11F*111- 'EH : 1!!.!!! ợ
<ó Tk 15%: 1!!.!!!
8HN T$ *11F *111 I '?H: !.!!! ợ
<ó T$ 151: !.!!!
cHN Tk *11F *111 I <<H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15: 5.!!!
1aH N T$ *11F *111 I 'EH: %)!.!!! ợ
N T$ 1F 11H : %).!!! ợ
<ó T$ 1F AH:%*).!!!
18H N T$ *11F *111 I 'EH: ).!!! ợ
N T$ 1F 11H : %!! ợ
<ó Tk 11%: ).%!!
%H N T$ *11F *111 I 'EH: !.!!! ợ
N T$ 1F 11H: .!!! ợ
<ó T$ 1F$H: *.!!!
H N Tk *11F *111 I 'EH: 5.!!! ợ
<ó Tk +11: 5.!!!
)aH N Tk *11F *111 I (<H: *!.!!! ợ
N Tk 1F 11H: *.!!! ợ
<ó Tk 11F LH: **.!!!
5H N T$ *11F*111 I 'EH: 5!.!!! ợ
N T$ 1F 11H: 5.!!! ợ
<ó T$ 111: 55.!!!
*H N Tk 1 FAH: %*).!!! ợ
<ó T$ 11%:%*).!!!
+H N T$ 111: 5%&!.!!! ợ
<ó T$ 1F11H: )&!
<ó Tk *11F *111 I 'EH: ).&!!
&H N Tk 1F$H: ++.!!! ợ
<ó T$ 1F 11H: +.!!!
<ó T$ *11F *111 I 'EH: +!.!!!
JH N T$ *11F*111 I 'EH : .!!! ợ
<ó T$ 1)1: .!!!
1!aH N Tk 15%: 15!.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I'EH: 15!.!!!
1!8H N T$ 151: 5!.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH: 5!.!!!
1!cH N T$ 15: %5.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I (<H: %5.!!!
1!dH N T$ *%1: )&+.%!! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH: )&+.%!!
1!eH N T$ *%+F*%+H: 5*.!!! ợ
N T$ *)%F *)%H: 1).!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I (<H: +!.!!!
L@u c u ầ
aH N Tk *11F *111 I 'EH: 1!!.!!! ợ
<ó Tk 15%: 1!!.!!!
8H N T$ *11F *111 I 'EH: !.!!! ợ
<ó T$ 151: !.!!!
cH N Tk *11F *111 I <<H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15: 5.!!!
1aH N T$ *11F *111 I 'EH: %*).!!! ợ
<ó T$ 11FAH:%*).!!!
18H N T$ *11F*111 I 'EH: ).%!! ợ
<ó Tk 11%: ).%!!
%H N Tk *11F *111 I 'EH: *.!!! ợ
<ó Tk 1F$H: *%.!!!
H N Tk *11F *111 I 'EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)H N Tk *11F *111 I (<H: **.!!! ợ
<ó T$ 11FLH:**.!!!
5H N T$ *11F*111 - 'EH: 55.!!! ợ
<ó Tk 111: 55.!!!
*H N T$ 1FAH:%*).!!! ợ
<ó T$ 11%:%*).!!!
+H N T$ 111: 5.%&! ợ
<ó T$ *11F*111 I 'EH: 5.%&!
&H N T$ 1F$H: ++.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I '?H: ++.!!!
JH N Tk *11F *111 I 'EH: .!!! ợ
<ó Tk 1)1: .!!!
1!aH N Tk 1%5: 15!.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I '?H: 15!.!!!
1!8H N Tk 151: 5!.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I 'EH: 5!.!!!
1!cH N Tk 15: %5.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I <<H: 5!.!!!
1!dH N T$ *%1: 5)1.J%! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH:5)1.J%!
1!eH N T$ *%+F *%+H: *!.&!! ợ
N T$ *)%F*)%H: 15.%!! ợ
<ó T$ *11F*111 I (cH: +*.!!!
Bài 6 (B(-T%,2)
Tài ?i u 6 6 t ?i u A t i - t doanh nghi p trong tháng %/N F8i t doanh nghi p s ệ ề ậ ệ ạ ộ ệ ế ệ ử
d ng ph ụ ương pháp nh p sau, xu t tr ậ ấ ư c ớ đ tMnh giá th c t 6 t ?i u xu t khoH nh ể ự ế ậ ệ ấ ư sau:
1. Tình hình đ u tháng: ầ
- T n kho: *.!!! kg, # đơn giá 1!.!!! đ ng/kg. #
- Đang đi đư ng: ).!!! kg, ờ đơn giá -ua theo hóa đơn 7T7T ?à 11.!!! đ/kg Ftrong đó
thu 7T7T 1.!!! ế đH.
PP. Trong tháng %/N, 6 t ?i u A 8i n ậ ệ ế đ ng nh ộ ư sau:
1. Ngà; : Au t 5.!!! kg ấ đ s n xu t s n ph -. ể ả ấ ả ẩ
%. Ngà; *: Au t 1.!!! kg ấ đ thu@ <5ng t; B gia c5ng, ch 8i n. ể ế ế
. Ngà; +: thu -ua nh p kho 5.!!! kg, t ng giá -ua ghi tr@n hóa ậ ổ đơn ph i tr <5ng t; ả ả
$ ?à 5*.1!!.!!! đ ng Ftrong # đó thu 7T7T 5.1!!.!!! ế đH. <hi phM 6 n chu; n, 8 c d ậ ể ố (
chi 8 ng ti n - t c thu 7T7T 5N ? ằ ề ặ ả ế à *!.!!! đ. Ti n -ua 6 t ?i u doanh nghi p ề ậ ệ ệ đ9
tr 8 ng chhu; n kho n sau khi tr 1N chi t kh u thanh toán ả ằ ể ả ế ấ đư c h ợ ư ng. ở
). Ngà; 1!: xu t .!!! kg ấ đ góp 6 n ?i@n doanh d ể ố ài h n t i c ạ ạ ơ s kinh doanh ở đ ng #
ki - soát 2 6 i <5ng t; L F- i 8@n n - gi 5!N Ku; n ki - soátH. 7iá tr 6 n góp ể ớ ) ắ ữ ề ể ị ố
đư c ghi nh n ? ợ ậ à 5.!!!.!!! đ ng. #
5. Nh p kho s 6 t ?i u ậ ố ậ ệ đi đư ng k tr ờ ỳ ư c F).!!! kgH. ớ
*. Ngà; 15: xu t .!!! kg ấ đ ti p t c ch 8i n s n ph -. ể ế ụ ế ế ả ẩ
+. Ngà; %&: <5ng t; B gia c5ng xong 8àn giao 1.!!! kg nh p kho" t ng chi phM gia ậ ổ
c5ng c thu 7T7T 1!N ? ả ế à 55!.!!!đ.
&. (oanh nghi p ệ đư c 8i u %.!!! kg, tr giá %!.)!!.!!! ợ ế ị đ.
J. $i - k@ cu i k : cOn .&!! kg t n kho, thi u %!! kg" trong ể ố ỳ # ế đó, thi u trong ế đ nh ị
- c: 5! kg" cOn ? i ch x ?T. ứ ạ ờ ử
1!. Du; t ế đ nh x ?T s 6 t ?i u thi u: Th kho ph i 8 i th ị ử ố ậ ệ ế ủ ả # ư ng 5!N, cOn ? i tMnh 6 ờ ạ ào
giá 6 n h ố àng 8án trong k . ỳ
L@u c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh trong k . ị ả ệ ụ ỳ
%. =h n ánh tình hình tr@n 6 ả ào sơ đ t # ài kho n. ả
7i i ả
:ài s ố
L@u c u 1: ầ
1HN T$ *%1: 5!.!!! ợ
<ó T$ 15%FAH: 5!.!!!
%HN T$ 15)FBH:1!.!!! ợ
<ó Tk 15%FAH:1!.!!!
aH N T$ 15%FAH: 51.!!! ợ
N T$ 1F 11H: 5.1!! ợ
<ó T$ 1F$H: 5*.1!!
8H N T$ 15%FAH: *!! ợ
N Tk 1F11H: ! ợ
<ó T$ 111: *!
)HN T$ %%%F2H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15%FAH: !.J*!
<ó T$ &F &+H:%.!%!
<ó Tk +11: %.!%!
5HN T$ 15%FAH: )!.!!! ợ
<ó Tk 151: )!.!!!
*H N T$ *%1: !.!!! ợ
<ó T$ 15%FAH: !.!!!
+aH N Tk 15)FBH:5!! ợ
N T$ 1F11H: 5! ợ
<ó Tk 1FBH:55!
+8H N T$ 15%FAH:1!.5!! ợ
<ó Tk 15)FBH: 1!.5!!
&H N Tk 15%FAH:%!.)!! ợ
<ó tk +11: %!.)!!
JH N T$ *%:51! ợ
N T$ 1&F1&1H:1.5! ợ
<ó T$ 15%FAH: %.!)!
1!H N T$ 1&F1&&H: ợ
+*5WPM7XYi?e:///<://sers/ad-in/Zpp(ata/Eoca?/Te-p/-soht-?c?ip1/!1/c?ip[i-age!!%.g
iYW/PM7X
N T$*%:+*5 ợ
<ó TkF 1&1H:1.5!
L@u c u % : <h ầ ưa gi i ả
Bài ) (/ài *-T%,()
Tài ?i u t i - t doanh nghi p trong tháng /N nh ệ ạ ộ ệ ư sau:
I. T0nh h0nh t n kh $ t 1i u2 d ng c ồ ậ ệ ụ ụ đ u tháng! ầ
Lo i v t t ạ ậ ư
S l ố ư ng (kg, chi c) ợ ế
Giá đơn v th c t ị ự ế
1. V t li u chính ậ ệ
2. V t li u ph ậ ệ ụ
3. Công c nh ụ ỏ
40.000 kg
5.000 kg
200 chi c ế
10.000 đkg
5.000 đkg
100.000 đchi c ế
II. "ác nghi # $ #hát sinh t%ng tháng! ệ ụ
1. Ngà; : thu -ua nh p kho 1!!.!!! kg 6 t ?i u chMnh theo giá ch ậ ậ ệ ưa có thu 7T7T ế
1!N ?à 1!.%!! đ/kg, thu 7T7T 1.!%! ế đ/kg" ti n h ề àng chưa thanh toán cho <5ng t; $.
<ác chi phM 6 n chu; n, 8 c d ậ ể ố ( đ9 tr 8 ng ti n - t 5.%5!.!!! ả ằ ề ặ đ Fc thu 7T7T 5NH. ả ế
%. Ngà; 1!: xu t kho &!.!!! kg 6 t ?i u chMnh 6 ấ ậ ệ à .!!! kg 6 t ?i u ph s d ng tr c ậ ệ ụ ử ụ ự
ti p cho s n xu t s n ph -. ế ả ấ ả ẩ
. Ngà; 1%: 6a; ng n h n ng3n h ắ ạ àng đ -ua - t s 6 t t ể ộ ố ậ ư theo giá -ua có thu 7T7T ế
1!N. Bàng đ9 ki - nh n nh p kho. 7 -: ể ậ ậ #
- )!.!!! kg 6 t ?i u chMnh, ậ ệ đơn giá 11.11! đ/kg
-&.!!! kg 6 t ?i u ph , ậ ệ ụ đơn giá 5.5!! đ/kg
-%!! chi c d ng c s n xu t, ế ụ ụ ả ấ đơn giá 11%.%!! đ/chi c ế
). Ngà; 15: xu t kho 6 t t ấ ậ ư cho s n xu t kinh doanh. < th : ả ấ ụ ể
- ' t ?i u ph : dung tr c ti p s n xu t s n ph - 5.!!! kg, dùng cho nhu c u khác ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ ầ ở
ph3n xư ng s n xu t 5!! kg, dùng cho Ku n ?T doanh nghi p 5!! kg" ở ả ấ ả ệ
- ' t ?i u chMnh: dùng tr c ti p ch t o s n ph - 5!.!!! kg, góp 6 n tha- gia ?i@n ậ ệ ự ế ế ạ ả ẩ ố
doanh ng n h n 6 i c5ng t; L %!.!!! kg. 7iá tr 6 n góp ắ ạ ớ ị ố đư c c5ng t; L ghi nh n ợ ậ
%%!.!!!.!!! đ, tương đương 6 i &N Ku; n ki - soát ớ ề ể
-<5ng c nh : dùng tr c ti p cho s n xu t %!! chi c, d tMnh ph3n 8 % ? nF có ?i@n ụ * ự ế ả ấ ế ự ổ ầ
Kuan đ n % n ế ă- tài chMnhH
5. Ngà; %!: xu t dùng ! c5ng c dùng cho Ku n ?T doanh nghi p 6 ấ ụ ả ệ à ! c5ng c cho ụ
8án hàng Fthu c ?o i ph3n 8 1 ? nH ộ ạ ổ ầ
*. Ngà; %5: xu t kho 6 t t ấ ậ ư cho s n xu t kinh doanh . < th : ả ấ ụ ể
- Au t 1!.!!! kg 6 t ?i u chMnh ấ ậ ệ đ tr c ti p ch t o s n ph - ể ự ế ế ạ ả ẩ
- Au t 6 t ?i u ph tr c ti p s n xu t s n ph -: %.!!! kg, cho 8án h ấ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả ẩ àng: 5!! kg
+. Ngà; %*: -ua c a c5ng t; ( !! c5ng c nh , ch ủ ụ * ưa tr ti n theo giá -ua c thu ả ề ả ế
7T7T 1!N ?à .!!!.!!! đ
III. &'u c u! ầ
1. Đ nh kho n 6 ị ả à ph n ánh tình hình tr@n 6 ả ào sơ đ t # ài kho n Fgiá tr 6 t ?i u xu t kho ả ị ậ ệ ấ
tMnh theo phương pháp giá đơn 6 8ình Ku3n c k d tr H ị ả ỳ ự ữ
%. B9; th c hi n các ;@u c u tr@n n u doanh nghi p tMnh thu giá tr gia t ự ệ ầ ế ệ ế ị ăng theo
phương pháp tr c ti p ự ế
7i i ả
L@u c u 1: ầ
7iá đơn 6 8ình Ku3n 6 t ?i u chMnh 4 ị ậ ệ
WPM7XYi?e:///<://sers/ad-in/Zpp(ata/Eoca?/Te-p/-soht-?c?ip1/!1/c?ip[i-age!!).giYW/P
M7X
7iá đơn 6 8ình Ku3n ị
6 t ?i u ph ậ ệ ụ
4
%5 !!! # )! !!!
5 !!! # & !!!
7iá đơn 6 8ình Ku3n ị
c5ng c nh ụ *
4
%! !!! # %! )!! # ! !!!
%!! # %!! # !!
L@u c u % F1!!! ầ đ ngH #
1aH N T$ 15%F'E<H: 1 !%! !!! ợ
N T$ 1 F11H: 1!% !!! ợ
<ó T$ 1 F$H: 1 1%% !!!
18H N T$ 15% F'E<H: 5 !!! ợ
N T$ 1 F11H: %5! ợ
<ó T$ 111: 5 %5!
%H N T$ *%1: &%+ &&! ợ
<ó T$ 15%: &%+ &&!
-15% F'E<H: &1% &&!
-15% F'E=H: 15 !!!
H N T$ 15%: ))) !!! ợ
-15% F'E<H: )!) !!!
-15% F'E=H:)! !!!
N T$ 15 F151H: %! )!! ợ
N T$ 1 F11H: )* ))! ợ
<ó T$ 1:51! &)!
)aH N T$ *%1: %5 !!! ợ
N T$ *%+ F*%+%H: % 5!! ợ
N T$ *)% F*)%%H: % 5!! ợ
<ó T$ 15% F'E=H: ! !!!
L@u c u : ầ
7iá đơn 6 8ình Ku3n: ' t ?i u chMnh: 1! J5)" 6 t ?i u ph : 5 !&" c5ng c nh : 1!+ ị ậ ệ ậ ệ ụ ụ *
++1
1aH N T$ 15% F'E<H: 1 1%% !!! ợ
<ó T$ 1 F$H: 1 1%% !!!
18H N T$ 15% F'E<H: 5 %5! ợ
<ó T$ 111: 5 %5!
%H N T$ *%1: &J% %)) ợ
<ó T$ 15%: &J% %))
-15% F'E<H: &+* %!
-15% F'E=H: 15 J%)
H N T$ 15%: )&& )!! ợ
-15% F'E<H: ))) )!!
-15% F'E=H: )) !!!
N T$ 15 F151H: %% ))! ợ
<ó T$ 11: 51! &)!
)aH N T$ *%1: %* 5)! ợ
N T$ *%+ F*%+%H: % *5) ợ
N T$ *)% F*)%%H: % *5) ợ
<ó T$ 15% F'E=H: 1 &)&
)8H N T$ %)%: %1 55).% ợ
<ó T$ 15 F151H: %1 55).%
)cH N T$ *%+ F*%+H: 1! +++.1 ợ
<ó T$ %)%: 1! +++.1
)dH N T$ *%1: 5)+ +!! ợ
<ó T$ 15% F'E<H" 5)+ +!!
)eH N T$ 1%& F1%&-LH: %%! !!! ợ
<ó T$ 15% F'E<H: %1J !&!
<ó T$ +11: J%!
5H N T$ *)1 F*)1H: %.1 ợ
N T$ *)% F*)%H: %.1 ợ
<ó T$ 15 F151H: * )**.%*
*aH N T$ *%1: 1!J 5)! ợ
<ó T$ 15% F'E<H: 1!J 5)!
*8H N T$ *%1:1! *1* ợ
N T$ *)1 F*)1%H: % *5) ợ
<ó T$ 15% F'E=H: 1 %+!
+H N T$ 15 F151H: !!! ợ
<ó T$ 1 F(H: !!!
B+I S . Ố
Tài ?i u trong tháng 1!/N t i - t doanh nghi p nh ệ ạ ộ ệ ư sauF 1.!!!đH :
P. T0nh h0nh đ u tháng ầ :
- ' t ?i u chMnh t n kho: %!!.!!! ậ ệ #
- ' t ?i u ph t n kho :%!.!!! ậ ệ ụ #
- ' t ?i u chMnh ậ ệ đ9 -ua đang đi đư ng: 5!.!!! ờ
- ( ng c t n kho: 5!.!!! ụ ụ #
II."ác nghi # $ #hát sinh t%ng tháng ệ ụ :
1. Thu -ua 6 t ?i u chMnh, ch ậ ệ ưa tr ti n cho c5ng t; M. 7iá -ua ghi tr@n hóa ả ề đơnF cả
thu 7T7T 1!NH ))!.!!!. <hi phM thu -ua ế đơn 6 thanh toán 8 ng ti n t - ng )!!! ị ằ ề ạ ứ
%. Nh n - t s 6 n góp ?i@n doanh c a c5ng t; $ 8 ng 6 t ?i u chMnh, tr giá 1!!.!!! ậ ộ ố ố ủ ằ ậ ệ ị
. =h ?i u thu h i t thanh ?T T0< ế ệ # Đ nh p kho, tr giá 15.!!! ậ ị
). Au t kho - t s th ấ ộ ố ành ph - ẩ đ ể đ i ? ; d ng c 6 i c5ng t; N, tr giá trao ổ ấ ụ ụ ớ ị đ i Fch ổ ưa
có thu 7T7TH 5!.!!!. ế Đư c 8i t th ợ ế ành ph - ẩ đ9 ra 6à d ng c doanh nghi p ụ ụ ệ đ9 ki - ể
nh n" thu su t 7T7T c a th ậ ế ấ ủ ành ph - 6 ẩ à d ng c ? ụ ụ à 1!N.
5. (ùng ti n - t -ua s 6 t ?i u c a c5ng t; =, tr giá F< thu 7T7T 1!NH %+.5!! ề ặ ố ậ ệ ủ ị ả ế
*. Thanh toán toàn 8 ti n -ua 6 t ?i u nghi p 6 1 8 ng ti n g i ng3n h ộ ề ậ ệ ở ệ ụ ằ ề ử àng sau khi
tr chi t kh u thanh toán ế ấ đư c h ợ ư ng %N ở
+. Au t 8án cho c5ng t; L s ph ?i u thu h i nói tr@n theo giá c thu 7T7T 1!N ? ấ ố ế ệ # ả ế à:
1*.5!!
III. T0nh h0nh cu i k ! ố ỳ
- ' t ?i u chMnh t n kho: %!!.!!! ậ ệ #
- ' t ?i u ph t n kho: 15.!!! ậ ệ ụ #
- ' t ?i u chMnh ậ ệ đ9 -ua đang đi đư ng :5!.!!! ờ
- ( ng c t n kho %5.!!! ụ ụ #
&34 " 4 Ầ :
1. E a ch n ph ự + ương pháp h ch toán h ạ àng t n kho thMch h p. <ho 8i t c # ợ ế ăn c ? a ch n\ ứ ự +
%. Aác đ nh giá tr 6 t ?i u, d ng c xu t dùng trong k 6 ị ị ậ ệ ụ ụ ấ ỳ à ph3n 8 cho các ổ đ i t ố ư ng ợ
s d ng 8i t: ử ụ ế
- Toàn 8 6 t ?i u chMnh xu t dùng trong k ộ ậ ệ ấ ỳ đư c s d ng tr c ti p ợ ử ụ ự ế đ ch t o s n ể ế ạ ả
ph - ẩ
- Tr giá 6 t ?i u ph xu t dùng ị ậ ệ ụ ấ đư c dùng tr c ti p ch t o s n ph - 6 ợ ự ế ế ạ ả ẩ à dùng cho các
nhu c u khác ph3n x ầ ở ư ng s n xu t theo t ? :% ở ả ấ ỷ ệ
- Toàn 8 giá tr ph ?i u ộ ị ế ệ đ9 xu t 8án ấ
- Tr giá 6 t ?i u xu t dùng ị ậ ệ ấ đư c s d ng ph3n x ợ ử ụ ở ư ng s n xu t 6 ở ả ấ à 6 ở ăn phOng c5ng
t; theo t ? ):1 ỷ ệ
7i i: ả
=hương pháp k toán h ế àng t n kho thMch h p # ợ ở đ3; ?à phương pháp ki - k@ ể đ nh k " ị ỳ
8 i 6ì t ở ài ?i u ch cho 8i t giá tr h ệ ỉ ế ị àng t n kho # đ u k , cu i k 6 ầ ỳ ố ỳ à tăng trong k - ỳ à
kh5ng cho 8i t giá 6 n h ế ố àng t n kho xu t trong k . : i 6 ;, # ấ ỳ ở ậ đ xác ể đ nh giá tr t ng ị ị
?o i h ạ àng t n kho #
xu t trong k , k toán ph i c ấ ỳ ế ả ăn c 6 ứ ào giá tr h ị àng t n kho # đ u k , t ầ ỳ ăng trong k 6 ỳ à
hi n có cu i k . T c ? ệ ố ỳ ứ à:
7iá tr t ng ?o i h ị ạ àng t n kho xu t trong k # ấ ỳ
4
7iá tr t ng ?o i h ị ạ àng t n kho hi n có # ệ đ u k ầ ỳ
#
7iá tr t ng ?o i h ị ạ àng t n kho t # ăng trong kỳ
-
7i n giá h ả àng -ua, hàng -ua t ng ?o i tr ? i trong k ạ ả ạ ỳ
-
7iá tr h ị àng t n kho t ng ?o i hi n có cu i k # ạ ệ ố ỳ
L@u c u % F1!!! ầ đ ngH #
- 7iá tr 6 t ?i u chMnh s d ng cho s n xu t s n ph -: %!! !!! # 5! !!! # )!! !!! ị ậ ệ ử ụ ả ấ ả ẩ
# ) !!! # 1!! !!! - %!! !!! - 5! !!! 4 5!) !!!
- T ng giá tr 6 t ?i u ph xu t dùng: %! !!! # %5 !!! I 15 !!! 4 ! !!!" trong ổ ị ậ ệ ụ ấ đó,
giá tr 6 t ?i u ph s d ng tr c ti p ị ậ ệ ụ ử ụ ự ế đ ch 8i n s n ph -: 1& !!!" giá tr 6 t ?i u ể ế ế ả ẩ ị ậ ệ
ph dùng cho nhu c u chung ph3n x ụ ầ ở ư ng: 1% !!!. ở
- T ng giá tr d ng c xu t dùng: 5! !!! # 5! !!! I %5!!! 4 +5 !!!" trong ổ ị ụ ụ ấ đó, giá trị
d ng c nh s d ng cho s n xu t: *! !!!, giá tr d ng c nh s d ng cho Ku n ?T ụ ụ * ử ụ ả ấ ị ụ ụ * ử ụ ả
doanh nghi p: 15 !!!. ệ
L@u c u F1!!! ầ đ ngH: #
aH N T$ *111 F'E<H: %!! !!! ợ
<ó T$ 15% F'E<H: %!! !!!
8H N T$ *111 F'E=H: %! !!! ợ
<ó T$ 15% F'E=H: %! !!!
cH N T$ *111 F'E<H: 5! !!! ợ
<ó T$ 151: 5! !!!
dH N T$ *111 F(<H: 5! !!! ợ
<ó T$ 15" 5! !!!
1aH N T$ *111 F'E<H )!! !!! ợ
N T$ 1 F11H: )! !!! ợ
<ó T$ 1 FMH: ))! !!!
18H N T$ *111 F'E<H: ) !!! ợ
<ó T$ 1)1:) !!!
%H N T$ *111 F'E<H: 1!! !!! ợ
<ó T$ )11 F$H: 1!! !!!
H N T$ *111 F=EH: 15 !!! ợ
<ó T$ +11: 15 !!!
)aH N T$ 11 FNH: 55 !!! ợ
<ó T$ 511: 5! !!!
<ó T$ 1 F11H: 5 !!!
)8H N T$ *111 F(<H: 5! !!! ợ
N T$ 1 F11H: 5 !!! ợ
<ó T$ 11 FNH: 55 !!!
5aH N T$ *111 F'E=H: %5 !!! ợ
N T$ 1 F11H: % 5!! ợ
<ó T$ 1 F=H: %+ 5!!
58H N T$ 1 F=H: %+ 5!! ợ
<ó T$ 111" %+ 5!!
*H N T$ 1 FMH: ))! !!! ợ
<ó T$ 11%: )1 %!!
<ó Tk 515: & &!!
+H N T$ 11 FLH: 1* 5!! ợ
<ó T$ +11: 15 !!!
<ó T$ 1 F11H: 1 5!!
&aH N T$ 15% F'E<H: %!! !!! ợ
<ó T$ *111 F'E<H: %!! !!!
&8H N T$ 151: 5! !!! ợ
<ó T$ *111 F'E<H: 5! !!!
&cH N T$ *%1"5!) !!! ợ
<ó T$ *111 F'E<H: 5!) !!!
&dH N T$ 15% F'E=H: 15 !!! ợ
<ó T$ *111 F'E=H: 15 !!!
&eH N T$ *%1: 1& !!! ợ
N T$ *%+ F*%+%H: 1% !!! ợ
<ó T$ *111 F'E=H: ! !!!
&gH N T$ 15: %5 !!! ợ
<ó T$ *111 F(<H: %5 !!!
&hH N T$ *%+ F*%+H: *! !!! ợ
N T$ *)% F*)%H: 15 !!! ợ
<ó T$ *111 F(<H: +5 !!!
&iH N T$ &11: 15 !!! ợ
<ó T$ *111 F=EH: 15 !!!
:]P 0 * ,
Tài ?i u c5ng t; ' trong tháng 1!/N F1.!!! ệ đH:
P. Tình hình c5ng c t n kho 6 ụ # à đang dùng theo giá th c t ự ế đ u tháng 1!/N: ầ
"h ti'u ỉ
S ti n ố ề
Z
:
1. <5ng c t n kho ụ #
%. <5ng c ụ đang dung thu c ?o i ph3n 8 % ? n: ộ ạ ổ ầ
- T i ph3n x ạ ư ng s n xu t chMnh s 1 ở ả ấ ố
- T i ph3n x ạ ư ng s n xu t chMnh s % ở ả ấ ố
- T i 6 ạ ăn phOng c5ng t;
. <5ng c ụ đang dùng thu c ?o i ph3n 8 ) ? nF xu t dùng t n ộ ạ ổ ầ ấ ă-FN-%H:
- T i ph3n x ạ ư ng s n xu t chMnh s 1 ở ả ấ ố
- T i ph3n x ạ ư ng s n xu t chinh s % ở ả ấ ố
- T i 8 ph n 8án h ạ ộ ậ àng
- T i 6 ạ ăn phOng c5ng t;
1!!.!!!
-
%!.!!!
15.!!!
1!.!!!
)&.!!!
*.!!!
%).!!!
%).!!!
PP. Trong tháng 1!/N có các nghi p 6 phát sinh nh ệ ụ ư sau:
1. xu t dùng c5ng c nh thu c ?o i ph3n 8 % ? nF có ?i@n Kuan ấ ụ * ộ ạ ổ ầ đ n hai n ế ă- tài chMnhH
theo giá th c t , s d ng cho ph3n x ự ế ử ụ ư ng x n xu3t chMnh s 1: 1).!!!, cho ph3n ở ả ố
xư ng s n xu t chMnh s %: 15.!!! ở ả ấ ố
%. Thu -ua - t s c5ng c nh c a c5ng t; L theo t ng giá thanh toán F c thu ộ ố ụ * ủ ổ ả ế
7T7T 5NH ?à *.!!!. <5ng t; ' đ9 thanh toán 8 ng ti n - t sau khi tr chi t kh u ằ ề ặ ế ấ
thanh toán 1N đư c h ợ ư ng. s c5ng c n ở ố ụ à; đư c s d ng tr c ti p cho ph3n x ợ ử ụ ự ế ư ng s n ở ả
xu t chMnh s 1: *!N" cho phOng c5ng t; )!N. ấ ố Đư c 8i t c5ng t; d tMnh ph3n 8 ợ ế ự ổ
? nF ?i@n Kuan ầ đ n n ế ă- tài chMnhH
. <ác 8 ph n s d ng 8áo h ng s c5ng c ộ ậ ử ụ * ố ụ đang dùng thu c ? ai ph3n 8 % ? n nh ộ + ổ ầ ư
sau:
- ph3n xư ng s n xu t chMnh s 1 8áo h ng: %!.!!!, ph ?i u thu h i F 8án thu ti n ở ả ấ ố * ế ệ # ề
- tH c thu 7T7t 5N ? ặ ả ế à 1*&
- ph3n xư ng s n xu t chMnh s % 8áo h ng:15.!!!, ph ?i u thu h i nh p kho 1!! ở ả ấ ố * ế ệ # ậ
- 6ăn phOng c5ng t; 8áo h ng: 1!.!!!, ng * ư i ? ờ à- h ng ph i 8 i th * ả # ư ng 1!! ờ
). ph3n 8 giá tr c5ng c nh # ị ụ * đang dùng thu c ?o i ph3n 8 ) ? n xu t dùng t n ộ ạ # ầ ấ ă-
FN- %H 6ào chi phM c a các 8 ph n s d ng. ủ ộ ậ ử ụ
5. (ùng ti n g i ng3n h ề ử àng -ua - t s c5ng c nh thu c ?o i ph3n 8 1 ? n dùng ộ ố ụ * ộ ạ ổ ầ
tr c ti p cho ph3n x ự ế ư ng s n xu t chMnh s 1 t ng s ti n ph i tr ? ở ả ấ ố ổ ố ề ả ả à 5.%5!, trong đó
thu 7T7T ? ế à %5!
*. Mua - t s c5ng c c a c5ng t; 2 6 ộ ố ụ ủ à đ9 ki - nh n nh p kho theo t ng giá thanh ể ậ ậ ổ
toán: 1!5.!!!, trong đó thu 7T7T: 5.!!!. ng ế ư i 8án ch p nh n gi - giá cho doanh ờ ấ ậ ả
nghi p 1N ệ
Yêu c u ầ
1. Đ nh kho n 6 ị ả à ph n ánh tình hình tr@n 6 ả ào sơ đ t # ài kho n ả
%. cho 8i t giá tr c5ng c nh xu t dùng trong k , ph3n 8 trong k , cOn ? i ch ế ị ụ * ấ ỳ ổ ỳ ạ ưa
ph3n 8 cu i k 6 ổ ố ỳ à t n kho cu i k . # ố ỳ
7i i ả
1aH N T$ %)%: %J !!! ợ
<ó T$ 15 F151H: %J !!!
18H N T$ *%+ F*%+H: 1) 5!! ợ
- *%+ F=A<1H: + !!!
- *%+ F=A<%H: + 5!!
<ó T$ %)%" 1) 5!!
%aH N T$ %)%: *! !!! ợ
N T$ 1 F11H: !!! ợ
<ó T$ 1 FLH: * !!!
%8H N T$ 1 FLH: * !!! ợ
<ó T$ 111" *% +!
<ó T$ 515: *!
%cH N T$ *%+ F=A<1H: 1% !!! ợ
N T$ *)% F*)%H: & !!! ợ
<ó T$ %)%: %! !!!
aH N T$ 111: 1*& ợ
N Tk *%+ F=A<1H: J &)! ợ
<ó T$ %)%: 1! !!!
<ó T$ 1 F11H: &
8H N T$ *%+ F=A<%H: + )!! ợ
N T$ 15% F=EH: 1!! ợ
<ó T$ %)%: + 5!!
cH N T$ *)% F*)%H: ) J!! ợ
N T$ 1& F1&&H: 1!! ợ
<ó T$ %)%: 5 !!!
)H N T$ *%+ F*%+H: %1 !!! ợ
- *%+ F=A<1H: 1% !!!
- *%+ F=A<%H: J !!!
N T$ *)1 F*)1H: * !!! ợ
N T$ *)% F*)%H: * !!! ợ
<ó T$ %)%: !!!
5H N T$ *%+ F=A<1H: 5 !!! ợ
N T$ 1 F11H: %5! ợ
<ó T$ 11%: 5 %5!
*aH N T$ 15 F151H: 1!! !!! ợ
N T$ 1 F11H: 5 !!! ợ
<ó T$ 1 F2H: 1!5 !!!
*8H N T$ 1 F2H: 1 !5! ợ
<ó T$ 15 F151H: 1 !!!
<ó T$ 1 F11H: 5!
L@u c u %: ầ
TrMch s cái các t ổ ài kho n 15, %)% ả
T$ 15
(: 1!! !!!
%J !!! F%aH
F*aH 1!! !!!
1 !!! F*8H
1!! !!!
! !!!
(: 1+! !!!
T$ %)%
(: 1++ !!!
1) 5!! F18H
F1aH %J !!!
%! !!!F%cH
F%aH *! !!!
1! !!! FaH
+ 5!! F8H
5 !!! FcH
!!! F)H
&J !!!
J! !!!
(: 1+* !!!
7i^ tr_ c`ng c5 nhá xuRt dang trong kG:
-xuRt Kua kho:!.!!!
-xuRt trùc tibp kh`ng Kua kho:*5.!!!
7i^ tr_ c`ng c5 nhá phcn 8d trong kG:
-Tenh 6fo chi phe sgn xuRt-kinh doanh:J).*)!:
-7i^ tr_ thu hhi:*!
7i^ tr_ c`ng c5 nhá thn kho cuii kG:1+!.!!!
7i^ tr_ c`ng c5 nhá jk xuRt dang chla phcn 8d cuii kG:1+*.!!!
B+I S ) Ố
Tài ?i u t i - t doanh nghi p tMnh thu 7T7T theo ph ệ ạ ộ ệ ế ương pháp kh u tr trong tháng ấ
/N như sau F1!!!đH
P. Tình hình đ u tháng: ầ
1. 6 t ?i u t n kho: ậ ệ #
- 6 t ?i u chMnh: 11.5!! kg, giá th c t : %!,5 ậ ệ ự ế
- 6 t ?i u ph : 15.!!! kg, giá ậ ệ ụ đơn 6 th c t :1! ị ự ế
%. Bàng -ua đang đi đư ng: -ua 1!!! chi c d ng c nh , giá -ua ờ ế ụ ụ * đơn 6 Fc thu ị ả ế
7T7T 1!NH ?à %+,5
:i t giá ế đơn 6 h ch toán 6 t ?i u chMnh :%!, 6 t ?i u ph : 1! ị ạ ậ ệ ậ ệ ụ
PP. <ác nghi p 6 phát sinh trong tháng ệ ụ
1. Ngà; 15: dùng ti n g i ng3n h ề ử àng -ua 11.5!! kg 6 t ?i u chMnh c a c5ng t; ', giá ậ ệ ủ
-ua đơn 6 F c thu 7T7T 1!NH ? ị ả ế à %,*5
%. Ngà; %: thu -ua 6 t ?i u c a c5ng t; Z, ậ ệ ủ đ9 ki - nh n , nh p kho, 8ao g - %&.!!! ể ậ ậ #
kg 6 t ?i u ph theo giá -ua ậ ệ ụ đơn 6 F c thu 7T7T 1!N! ? ị ả ế à 1!,+&
. Ngà; 1J: xu t kho 1!.!!! kg 6 t ?i u ph 6 ấ ậ ệ ụ à !.!!! kg 6 t ?i u chMnh s d ng tr c ậ ệ ử ụ ự
ti p ế đ ch t o s n ph -" &.!!! kg 6 t ?i u ph cho nhu c u chung ph3n x ể ế ạ ả ẩ ậ ệ ụ ầ ở ư ng s n ở ả
xu t. ấ
). Ngà; %: xu t kho 1!.!!! kg 6 t ?i u chMnh s d ng tr c ti p ch t o s n ph -. ấ ậ ệ ử ụ ự ế ế ạ ả ẩ
L@u c u: ầ
1. ? p 8 ng k@ tMnh giá th c t 6 t ?i u. ậ ả ự ế ậ ệ
%. ? p 8 ng ph3n 8 6 t ?i u ậ ả ổ ậ ệ
. Đ nh kho n các nghi p 6 kinh t phát sinh tr@n. ị ả ệ ụ ế
7i i: ả
B5i s6 )(1---7)
&8u c9u 1: /;ng k8 t<nh gi= th>c t? $@t 1iAu2dBng cB
chm tinu
'ot ?ipu chenh
'ot ?ipu ph5
Bqch to^n
Thùc tb
Bqch to^n
Thùc tb
1.thn jru kho
2.nhop trong kC
-ghi c9 T$ 1
-ghi co T$ 11%
.cUng thn jru kG 6f nhop trong kG
).chnnh ?pch
5.hp si gi^
*.xuRt trong kG
+.thn cuii kG
%!.!!!
+J!.!!!
5*!.!!!
%!.!!!
1.!%!.!!!
#51.!!!
1,!5
&!!.!!!
%%!.!!!
%5.!!!
&5.%5!
5&&.!!!
%)+.!!!
1.!+1.!!!
&)!.!!!
%1.!!!
15!.!!!
5!.!!!
5!.!!!
-
5!!.!!!
-+.!!!
!,J&*
1&!.!!!
%!.!!!
15!.!!!
).!!!
).!!!
-
)J.!!!
1++.&)!
15.!!!
WPM7XYi?e:///<://sers/ad-in/Zpp(ata/Eoca?/Te-p/-soht-?c?ip1/!1/c?ip[i-age!!5.giYW/P
M7X&8u c9u 2: /;ng #hDn /E $@t 1iAu2dBng cB!
Tfi khogn ghi c9
T$ ghi ns
'ot kipu chenhF1,!5H
'ot ?ipu ph5F!,J&*H
Bqch to^n
Thùc tb
Bqch to^n
Thùc tb
1.T$ *%1 ,cp N'E trùc tibp.
&!!.!!!
&)!.!!!
1!!.!!!
J&.*!!
%.T$ *%+ ,<=0A<.
-
-
&!.!!!
+&.&&!
<Ung
&!!.!!!
&)!.!!!
5+.5!!
1++.)&!
Lnu cru :
1, Ns Tk 15% F'E<H %)+.%5!
Ns T$ 1 F11H:%).+%5
<9 T$ 11% :%+1.J+5
%, Ns Tk 15%: J1.!!!
-15%F'E<H:5&&.!!!
-15%F'E=H: ).!!!
Ns T$ 1F11H: J.1!!
<9 Tk 1FZH: 1.!%).1!!
, Ns T$ *%1: +%&.*!!
Ns T$ *%+: +&.&&!
<9 T$ 15%: &!+.)&!
-15%F'E<H: *!.!!!
-15%F'E=H: 1++.)&!
), Ns T$*%1: %1!.!!!
<9 T$ 15%F'E<H: %1!.!!!
:]P 0 & ,
Tài ?i u t i - t doanh nghi p tMnh thu 7T7T theo ph ệ ạ ộ ệ ế ương pháp kh u tr trong tháng ấ
/N như sauF1!!! đ ngH #
P. Tình hình đ u tháng ầ
1. T n kho th # ành ph -: ẩ
- s n ph - Z: 11.5!!c. giá th ả ẩ ành th c t : %! ự ế
- 0 n ph - :: 15.!!!c, giá th ả ẩ ành th c t : 1! ự ế
%. 7 i 8án: 1.!!! s n ph - Z, giá 6 n ử ả ẩ ố đơn 6 : %!, ị đang ch . <5ng t; A ch p nh n theo ờ ấ ậ
giá 8án đơn 6 F c thu 7T7T 1!NH ? ị ả ế à %,5
PP. các nghi p 6 phát sinh trong tháng ệ ụ
%. Ngà; : nh p kho t 8 ph n s n xu t %&.!!! s n ph - Z theo giá th ậ ộ ậ ả ấ ả ẩ ành đơn 6ị
th c t %1: 5.!!! s n ph - : theo giá th ự ế ả ẩ ành đơn 6 th c t J,& ị ự ế
. Ngà; J: xu t kho 8án tr c ti p 1&.!!! s n ph - : cho c5ng t; M 6 i giá ấ ự ế ả ẩ ớ đơn 6 F c ị ả
thu 7T7T 1!NH ? ế à 1),. c5ng t; M đ9 thanh toán - t n a ti n h ộ ử ề àng 8 ng ti n - t. ằ ề ặ
). Ngà; 15: s h ố àng g i 8án k tr ử ỳ ư c ớ đư c c5ng t; A ch p nh n t. 0 cOn ? i kh5ng ợ ấ ậ ố ạ
đư c ch p nh n. c5ng t; ợ ấ ậ đang g i t i kho c a c5ng t; A. ử ạ ủ
5. Ngà; %!: c5ng t; 6 t t ậ ư E -ua tr c ti p 1!.!!! s n ph - Z theo giá ự ế ả ẩ đơn 6 F c thu ị ả ế
7T7T 1!NH ?à %+,5. <5ng t; E đ9 thanh toán 8 ng chu; n kho n sau khi tr 1N chi t ằ ể ả ế
kh u thanh toán ấ đư c h ợ ư ng. ở
*. Ngà; %5: c5ng t; $ tr ? i 5!! s n ph - Z ả ạ ả ẩ đ9 8án k tr ỳ ư c 6ì kU- ch t ? ớ ấ ư ng. ợ Đơn 6ị
đ9 ki - nh n, nh p kho 6 ể ậ ậ à ch p nh n thanh toán ti n h ấ ậ ề àng cho c5ng t; $ theo giá
8ánF c thu 1!NH ? ả ế à 1.+5!. :i t giá 6 n c a s h ế ố ủ ố àng nà; ?à 1!.!!!.
L@u c u: ầ
%. TMnh giá th c t s n ph - xu t kho theo - t trong các ph ự ế ả ẩ ấ ộ ương pháp dư i ớ đ3;:
- Nh p tr ậ ư c, xu t tr ớ ấ ư c" ớ
- Nh p sau, xu t tr ậ ấ ư c ớ
- 7iá đơn 6 8ình Ku3n c k d tr ị ả ỳ ự ữ
- 7iá đơn 6 8ình Ku3n cu i k tr ị ố ỳ ư c ớ
- 7iá đơn 6 8ình Ku3n sau - i ? n nh p ị ) ầ ậ
- 7iá h ch toánF 8i t giá h ch toán ạ ế ạ đơn 6 s n ph - Z trong k %!" s n ph - : 1!H. ị ả ẩ ỳ ả ẩ
E p 8 ng k@ s &, s J,s 1!. ậ ả ố ố ố
. Đ nh kho n 6 ị ả à ph n ánh tình hình tr@n 6 ả ào sơ đ t # ài kho nF gi s doanh nghi p tMnh ả ả ử ệ
giá th c t s n ph - xu t kho theo ph ự ế ả ẩ ấ ương pháp giá đơn 6 8ình Ku3n c k d tr H ị ả ỳ ự ữ
7i i ả
:fi si & F1.!!!jH
Lnu cru 1:
a.phlung ph^p nhop trlMc xuRt trlMc:
?oqi sgn phv-: Z
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsngFcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
11.5!!
%!
-
-
%!.!!!
/
Nhop kho
%&.!!!
-
J.5!!
%1
5&&.!!!
-
&1&.!!!
%!/
AuRt kho
-
1!.!!!
%J.5!!
%!
-
%!!.!!!
*1&.!!!
%5/
Nhop kho
5!!
-
!.!!!
%!
1!.!!!
-
*%&.!!!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
!.!!!
-
-
-
*%&.!!!
A
<Ung
%&.5!!
1!.!!!
A
A
5J&.!!!
%!!.!!!
A
Eoqi sgn phv- ::
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsng FcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
15.!!!
1!,!
-
-
15!.!!!
/
Nhop kho
5.!!!
-
5!.!!!
J,&
).!!!
-
)J.!!!
J/
AuRt kho
-
15.!!!
5.!!!
1!,!
-
15!.!!!
).!!!
-
-
-
.!!!
%.!!!
J,&
-
%J.)!!
1.*!!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
%.!!!
-
-
-
1.*!!
A
<Ung
5.!!!
1&.!!!
A
A
).!!!
1+J.)!!
A
8.phlung ph^p nhop sau xuRt trlMc:
?oqi sgn phv-:Z
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsng FcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
11.5!!
%!
-
-
%!.!!!
/
Nhop kho
%&.!!!
-
J.5!!
%1
5&&.!!!
-
&1&.!!!
%!/
AuRt kho
-
1!.!!!
%J.5!!
%1
-
%1!.!!!
*!&.!!!
%5/
Nhop kho
5!!
-
!.!!!
%!
1!.!!!
-
*1&.!!!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
!.!!!
-
-
-
*1&.!!!
A
<Ung
%&.5!!
1!.!!!
A
A
5J&.!!!
%1!.!!!
A
Eoqi sgn phv- ::
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsng FcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
15.!!!
1!,!
-
-
15!.!!!
/
Nhop kho
5.!!!
-
5!.!!!
J,&
).!!!
-
)J.!!!
J/
AuRt kho
-
1&.!!!
%.!!!
J,&
-
1+*.!!!
1*.*!!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
%.!!!
-
-
-
1*.*!!
A
<Ung
5.!!!
1&.!!!
A
A
).!!!
1+*.)!!
A
c.phlung ph^p gi^ jun 6_ 8xnh Kucn cg kG dù try:
7i^ jun 6_ 8xnh Kucn cza:
S;n #hFm G
HIIJGKLi1M!:::"!:4sM%s:admin:G##Nata:Oca1:TMm#:mshtm1c1i#1:-1:c1i#Pimag
M--).giLI:IJGK
IIJGKLi1M!:::"!:4sM%s:admin:G##Nata:Oca1:TMm#:mshtm1c1i#1:-1:c1i#PimagM
--2.giLI:IJGKH2-2)
0gn phv-
:4WPM7XYi?e:///<://sers/ad-in/Zpp(ata/Eoca?/Te-p/-soht-?c?ip1/!1/c?ip[i-age!!J.gi
YW/PM7X4J,&*
7i^ thùc tb sgn phv- sgn xuRt trong kG:
# sgn phv- Z: 1!.!!! x %!,+4%!+.!!!
# sgn phv- :: 1&.!!! x J,&*41++.)&!
d.phlung ph^p gi^ jun 6_ 8xnh Kucn cuii kG trlMc
7i^ thùc tb sgn phv- xuRt kho:
-sgn phv- Z:1!.!!! x %!4%!!.!!!
-sgn phv- ::1&.!!! x 1!41&!.!!!
e.phlung ph^p gi^ jun 6_ 8xnh Kucn sau -`i ?rn nhop:
?oqi sgn phv- Z:
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsng FcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
11.5!!
%!,!!!
-
-
%!.!!!
/
Nhop kho
%&.!!!
-
J.5!!
%1,!!!
5&&.!!!
-
&1&.!!!
%!/
AuRt kho
-
1!.!!!
%J.5!!
%1,!!!
-
%!+.!J!
*!&.!!!
%5/
Nhop kho
5!!
-
!.!!!
%!,!!!
1!.!!!
-
*1&.!!!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
!.!!!
%!,*J+
-
-
*1&.!!!
A
<Ung
%&.5!!
1!.!!!
A
A
5J&.!!!
%!+.!J!
A
Eoqi sgn phv- ::
Ngf; th^ng
NUi dung
0i ?lsng FcH
jun gi^FN.AH
Thfnh tiwn
Nhop
AuRt
Thn
Nhop
AuRt
Thn
1/
Thn jru th^ng
-
-
15.!!!
1!,!!
-
-
15!.!!!
/
Nhop kho
5.!!!
-
5!.!!!
J,&!
).!!!
-
)J.!!!
J/
AuRt kho
-
1&.!!!
%.!!!
J,&*
-
1++.)&!
15.5%!
1/
Thn cuii th^ng
-
-
%.!!!
J,&*
-
-
15.5%!
A
<Ung
5.!!!
1&.!!!
A
A
).!!!
1++.)&!
A
Y.phlung ph^p gi^ hqch to^n
8gng kn tenh gi^ thùc tb thfnh phv-,hfng ho^:
chm tinu
'ot ?ipu chenh
'ot ?ipu ph5
Bqch to^n
Thùc tb
Bqch to^n
Thùc tb
1.thn jru kG
2.nhop trong kC
-ghi c9 T$ 15)
-ghi co T$ *%
.cUng thn jru kG 6f nhop trong kG
).chnnh ?pch giya gi^ thùc tb 6Mi gi^ hqch to^n
5.hp si gi^
*.xuRt trong kG
+.thn cuii kG
%!.!!!
5+!.!!!
5*!.!!!
1!.!!!
&!!.!!!
#%&.!!!
-
%!!.!!!
*!!.!!!
%!.!!!
5J&.!!!
5&&.!!!
1!.!!!
&%&.!!!
-
1,!5
%!+.!!!
*%1.!!!
15!.!!!
5!.!!!
5!.!!!
-
5!!.!!!
-
-
1&!.!!!
%!.!!!
15!.!!!
).!!!
).!!!
-
)J.!!!
F+.!!!H
!,J&*
1++.)&!
15.5%!
:gng kn &Fnhop-xuRt-thn khoH
Tfi khogn 155 ,thfnh phv-.-?oq sgn phv-:Z-th^ng n{- N
0i dl jru kG:%!.!!!
<T
(iSn gigi
7hi Ns T$ 155,ghi c9 c^c tfi khogn...
0 B
N T
Tfi khogn 15)
Tfi khogn *%
0E
BT
TT
0E
BT
TT
1
%

)
5
*
+
&
J
1

Nhop kho t| sx
%&.!!!
5*!.!!!
5&&.!!!
-
--
-
)
%!
AuRt 8^n trùc tibp
-
-
-
-
-
-
5
%5
Thu hhi hfng 8_ trg ?qi
-
-
-
5!!
1!.!!!
1!.!!!
<Ung
%&.!!!
5*!.!!!
5&&.!!!
5!!
1!.!!!
1!.!!!
<Ung ns tfi khogn 155
7hi c9 tfi khogn 155,ghi ns c^c tfi khogn...
<Ung c9 tfi khogn 155
BT
TT
Tfi khogn *%
0E
BT
TT
BT
TT
1!
11
1%
1
1)
15
1*
5*!.!!!
5&&.!!!
-
-
-
-
-
-
-
1!.!!!
%!!.!!!
%!+.!!!
%!!.!!!
%!+.!!!
1!.!!!
1!.!!!
-
-
-
-
-
5+!.!!!
5J&.!!!
1!.!!!
%!!.!!!
%!+.!!!
%!!.!!!
%!+.!!!
0i dl cuii kG:*%1.!!!
:gng kn si & -} cho sgn phv- : cOng tlung tù nhl trnn.
:gng kn hfng g~i ji 8^n F8gng kn si 1!H
Tfi khogn 15+ I th^ng n{- N
0i dl jru th^ng:%!.!!!
<h•ng t|
(iSn gigi
7hi ns tfi khogn 15+,ghi c9 c^c tfi khogn kh^c...
7hi c9 tfi khogn 15+,ghi ns c^c tfi khogn...
T$...
T$...
<Ung ns T$15+
Tfi khogn *%
Tk...
<Ung c9 tk 15+
0B
NT
0E
7T
...
...
0E
7T
0E
7T
1
%

)
5
*
+
&
J
1!
11
1%
1

15
Bfng g~i 8^n kG trlMc jlsc chRp nhon /)
+5!
15.!!!
15.!!!
<Ung
+5!
15.!!!
15.!!!
0i dl cuii th^ng:5.!!!
Lnu cru %:
1.Ns T$155:J1.!!!
-155FZH:5&&.!!!
-155F:H: ).!!!
<9 T$ 15): J1.!!!
-15)FZH: 5&&.!!!
-15)F:H: ).!!!
%a.Ns T$ *%:1++.)&!
<9 T$ 155F:H:1++.)&!
%8.Ns T$ 11FMH: %5+.)!!
<9 T$ 511:%).!!!
<9 T$ 1F11H: %.)!!
%c.Ns T$ 111:1%&.+!!
<9 T$ 11FMH: 1%&.+!!
a.Ns T$ *%: 15.!!!
<9 T$ 15+FZH: 15.!!!
8.Ns Tk 11FAH: %!.*%5
<9 Tk 511: 1&.+5!
<9 Tk 1F11H: 1.&+5
)a.Ns Tk *%: %!+.!!!
<9 Tk 155FZH: %!+.!!!
)8.Ns Tk 11FEH: %+5.!!!
<9 Tk 511: %5!.!!!
<9 T$ 1F11H: %5.!!!
)c.Ns T$ *5: %.+5!
Ns Tk 11%: %+%.%5!
<9 T$ 11FEH: %+5.!!!
5a. Ns Tk 155FZH: 1!.!!!
<9 T$ *%: 1!.!!!
58. Ns Tk 51: 1%.5!!
Ns Tk 1F11H: 1.%5!
<9 Tk &F&&-$H:1.+5!
.%.% :ài gi i ả
:ài s 1F1!!! ố đ ngH #
%. Đ nh kho n các nghi p 6 phát sinh 6 ị ả ệ ụ à ph n ánh 6 ả ào sơ đ t # ài kho n: ả
1aH N T$ 15%F'E<H: )!!.!!! ợ
N T$ 1F11H: )!.!!! ợ
<ó T$ 1FAH: ))!.!!!
18H N T$ 15%F 'E<H: ).!!! ợ
N T$ 1F11H:%!! ợ
<ó T$ 11%: ).%!!
)H N T$ 15% F'E=H: !.!!! ợ
N T$ 1 F11H: .!!! ợ
<ó T$ 1FAH: *.!!!
5H N T$ 15%F =EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)aH N T$ *%: )5.!!! ợ
<ó T$ 155: )5.!!!
)8H N T$ 11FLH: **.!!! ợ
<ó T$ 511: *!.!!!
<ó T$ 1F11H: *.!!!
)cH N T$ 51H: *!.!!! ợ
N T$ F11H: *.!!! ợ
<ó T$ 11 FLH:*.!!!
5aH N T$ 15%F'E=H: 5!.!!! ợ
N T$ 1 F11H:5.!!! ợ
<ó T$ 1FCH:55.!!!
58H N T$ 1FVH: 55.!!! ợ
<ó T$ 111: 55.!!!
*H N T$ 1FAH:))!.!! ợ
<ó T$ 515: ).)!!
<ó T$ 11%: )5.*!!
+H N T$ 1FkH: ++.!!! ợ
<ó T$ 1F11H: +.!!!
<ó T$ 15%F 'E=H: +!.!!!
&H N T$ 1)1: .!!! ợ
<ó T$ 111: .!!!
L@u c u %: ầ
1aH N T$ 15%F'E<H: ))!.!!! ợ
<ó T$ 1FAH:))!.!!!
18H N T$ 15%F'E<H: ).%!! ợ
<ó T$ 11%: ).%!!
%H N T$ 15%F'E=H: *.!!! ợ
<ó T$ 1FAH: .*!!
H N T$ 15%F=EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)aH N T$ *%: )5.!!! ợ
<ó T$ 155: )5.!!!
)8H N T$ 11FLH: **.!!! ợ
<ó T$ 511: **.!!!
)cH N T$ 15F 151H: *!.!!! ợ
N T$ 1F 11H: *.!!! ợ
<ó T$ 11FLH: **.!!!
5aH N T$ 15%F'E=H:5!.!!! ợ
N T$ 1F11H: 5.!!! ợ
<ó T$ 1FCH: 55.!!!
58H N T$ 1FCH: 55.!!! ợ
<ó T$ 111:55.!!!
*H N T$ 1FAH: ))!.!!! ợ
<ó T$ 515: ).)!!
<ó T$ 11%: )5.*!!
+H N T$ 1F$H: ++.!!! ợ
<ó T$ 15%F'E=H :++.!!!
&H N T$ 1)1: .!!! ợ
<ó T$ 111: .!!!
B à i s 2 ố 1.--- đ )
&'u c u 1! ầ
7iá tr 6 t ?i u xu t dùng trong k cho s n xu t: )&+.%!! ị ậ ệ ấ ỳ ả ấ
7iá tr c5ng c xu t dùng: +!.!!!" Trong ị ụ ấ đó, cho s n xu t: 5*.!!!, cho Ku n ?T doanh ả ấ ả
nghi p : 1).!!! ệ
&'u c u 2! ầ
aHN T$*11F*111- 'EH : 1!!.!!! ợ
<ó Tk 15%: 1!!.!!!
8HN T$ *11F *111 I '?H: !.!!! ợ
<ó T$ 151: !.!!!
cHN Tk *11F *111 I <<H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15: 5.!!!
1aH N T$ *11F *111 I 'EH: %)!.!!! ợ
N T$ 1F 11H : %).!!! ợ
<ó T$ 1F AH:%*).!!!
18H N T$ *11F *111 I 'EH: ).!!! ợ
N T$ 1F 11H : %!! ợ
<ó Tk 11%: ).%!!
%H N T$ *11F *111 I 'EH: !.!!! ợ
N T$ 1F 11H: .!!! ợ
<ó T$ 1F$H: *.!!!
H N Tk *11F *111 I 'EH: 5.!!! ợ
<ó Tk +11: 5.!!!
)aH N Tk *11F *111 I (<H: *!.!!! ợ
N Tk 1F 11H: *.!!! ợ
<ó Tk 11F LH: **.!!!
5H N T$ *11F*111 I 'EH: 5!.!!! ợ
N T$ 1F 11H: 5.!!! ợ
<ó T$ 111: 55.!!!
*H N Tk 1 FAH: %*).!!! ợ
<ó T$ 11%:%*).!!!
+H N T$ 111: 5%&!.!!! ợ
<ó T$ 1F11H: )&!
<ó Tk *11F *111 I 'EH: ).&!!
&H N Tk 1F$H: ++.!!! ợ
<ó T$ 1F 11H: +.!!!
<ó T$ *11F *111 I 'EH: +!.!!!
JH N T$ *11F*111 I 'EH : .!!! ợ
<ó T$ 1)1: .!!!
1!aH N Tk 15%: 15!.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I'EH: 15!.!!!
1!8H N T$ 151: 5!.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH: 5!.!!!
1!cH N T$ 15: %5.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I (<H: %5.!!!
1!dH N T$ *%1: )&+.%!! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH: )&+.%!!
1!eH N T$ *%+F*%+H: 5*.!!! ợ
N T$ *)%F *)%H: 1).!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I (<H: +!.!!!
L@u c u ầ
aH N Tk *11F *111 I 'EH: 1!!.!!! ợ
<ó Tk 15%: 1!!.!!!
8H N T$ *11F *111 I 'EH: !.!!! ợ
<ó T$ 151: !.!!!
cH N Tk *11F *111 I <<H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15: 5.!!!
1aH N T$ *11F *111 I 'EH: %*).!!! ợ
<ó T$ 11FAH:%*).!!!
18H N T$ *11F*111 I 'EH: ).%!! ợ
<ó Tk 11%: ).%!!
%H N Tk *11F *111 I 'EH: *.!!! ợ
<ó Tk 1F$H: *%.!!!
H N Tk *11F *111 I 'EH: 5.!!! ợ
<ó T$ +11: 5.!!!
)H N Tk *11F *111 I (<H: **.!!! ợ
<ó T$ 11FLH:**.!!!
5H N T$ *11F*111 - 'EH: 55.!!! ợ
<ó Tk 111: 55.!!!
*H N T$ 1FAH:%*).!!! ợ
<ó T$ 11%:%*).!!!
+H N T$ 111: 5.%&! ợ
<ó T$ *11F*111 I 'EH: 5.%&!
&H N T$ 1F$H: ++.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I '?H: ++.!!!
JH N Tk *11F *111 I 'EH: .!!! ợ
<ó Tk 1)1: .!!!
1!aH N Tk 1%5: 15!.!!! ợ
<ó T$ *11F *111 I '?H: 15!.!!!
1!8H N Tk 151: 5!.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I 'EH: 5!.!!!
1!cH N Tk 15: %5.!!! ợ
<ó Tk *11F *111 I <<H: 5!.!!!
1!dH N T$ *%1: 5)1.J%! ợ
<ó T$ *11F *111 I 'EH:5)1.J%!
1!eH N T$ *%+F *%+H: *!.&!! ợ
N T$ *)%F*)%H: 15.%!! ợ
<ó T$ *11F*111 I (cH: +*.!!!
:ài s ố
L@u c u 1: ầ
1HN T$ *%1: 5!.!!! ợ
<ó T$ 15%FAH: 5!.!!!
%HN T$ 15)FBH:1!.!!! ợ
<ó Tk 15%FAH:1!.!!!
aH N T$ 15%FAH: 51.!!! ợ
N T$ 1F 11H: 5.1!! ợ
<ó T$ 1F$H: 5*.1!!
8H N T$ 15%FAH: *!! ợ
N Tk 1F11H: ! ợ
<ó T$ 111: *!
)HN T$ %%%F2H: 5.!!! ợ
<ó Tk 15%FAH: !.J*!
<ó T$ &F &+H:%.!%!
<ó Tk +11: %.!%!
5HN T$ 15%FAH: )!.!!! ợ
<ó Tk 151: )!.!!!
*H N T$ *%1: !.!!! ợ
<ó T$ 15%FAH: !.!!!
+aH N Tk 15)FBH:5!! ợ
N T$ 1F11H: 5! ợ
<ó Tk 1FBH:55!
+8H N T$ 15%FAH:1!.5!! ợ
<ó Tk 15)FBH: 1!.5!!
&H N Tk 15%FAH:%!.)!! ợ
<ó tk +11: %!.)!!
JH N T$ *%:51! ợ
N T$ 1&F1&1H:1.5! ợ
<ó T$ 15%FAH: %.!)!
1!H N T$ 1&F1&&H: ợ
+*5WPM7XYi?e:///<://sers/ad-in/Zpp(ata/Eoca?/Te-p/-soht-?c?ip1/!1/c?ip[i-age!!%.g
iYW/PM7X
N T$*%:+*5 ợ
<ó TkF 1&1H:1.5!

Có TK 515: 5.000 Có TK 112(1122): 800.000 4b) Có TK 007(TG) :50.000USD 5a) Có TK 007(TG): 15.000USD 5b) Nợ TK 131(Q): 241.200 Có TK 112(1122): 240.000 Có TK 515: 1.200 6a) Nợ TK 111(1112): 402.000 Có TK 131(L): 402.000 6b) Nợ TK 007(TM):25.000USD 7a) Nợ TK 111(1112): 5.280 Có TK 413(4131):5.280 7b) Nợ TK 112(1122): 900 Có TK 413(4131): 900 7c) Nợ TK 413(4131): 2.000 Có TK 331(Z): 2.000 7d) Nợ TK 131(L): 500 Có TK 413(4131): 500 7e)Nợ TK 413(4131): 2000 Có TK 131(P): 2.000 8) Nợ TK 413(4131): 2.680 Có TK 515: 2.680

Bài 3 (17-24) Một doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán (1 USD = 16.000 VND; 1 EUR = 21.000 VND) để phản ánh các nghiệp vụ lên quan đến ngoại tệ có tình hình tháng 5/N như sau. I. Số dư đầu tháng của một số tài khoản: - Tài khoản 111: 1.310.000; Trong đó: + TK 1111: 300.000.000; + TK 1112: 1.010.000.000 - Tài khoản 112: 2.080.000.000 VND: trong đó; + TK 1121: 400.000.000; + TK 1122: 1.680.000.000. - TK 007 “Tiền mặt”: 50.000 USD: 10.000 EUR. - TK 007 “Tiền gửi ngân hàng”: 80.000 USD. Tỷ giá thực tế đầu tháng: 1 USD = 16.000 VND; 1 EUR = 21.000 VND. II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng: 1. Ngày 6: Mua một ô tô với giá chưa thuế 40.000 USD. Thuế GTGT 2.000 USD. Toàn bộ đã trả bằng tiền mặt: 42.000 USD. Doanh nghiệp sử dụng vốn khấu hao cơ bản để bù đắp. 2. Ngày 9: Công ty P đặt trước bằng tiền mặt 20.000 EUR để mua hàng. 3. Ngày 10: Nhận vốn góp liên doanh của Công ty X bằng tiền mặt, số tiền 30.000 USD. 4. Ngày 16: Dùng tiền gửi ngân hàng đặt trước tiền hàng cho Công ty Z 50.000 USD. 5. Ngày 20: Bán 15.000 USD tiền gửi ngân hàng cho Công ty Q với giá 16.080

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->