-

: laser
-Flop JK

Thuc hiên : Duong Anh Tuân
Lop: D09VT2
The SV: 0921010138
Sdt : 0943393037






Phu Luc
Phân I: Muc dich, yêu câu, gioi han cua dê tai.
Phân II: Câu tao chi tiêt va hoat dông cua tung loai IC:
2.1 IC 7473
2.2 IC 7404 (hoác 7400)
2.3 IC 7812
2.4 Mach tao dao dông dung 555
Phân III: So dô mach hoat dông
Phân IV: Mô ta hoat dông cua tung khôi mach
4.1 Mô ta
4.2 Mach in
Phân V: Mo rông thêm cua dê tai




Phân I: Muc dich, yêu câu, gioi han cua dê tai.
Muc dich cua dê tai mach la su dung ngay nhung nguyên ly
hoat dông phô biên cua trigger JK -~ung dung vao trong viêc
chông trôm laser.

Phân II: Câu tao chi tiêt va hoat dông cua tung loai IC:

2.1 IC 7473
7473 la ic dual JK. câu tao cac chân duoc mô ta nhu hinh vë
tuong duong


2.2 IC 7404 (hoác 7400)
7404 la ic chua 6 công NOT. duoc mô ta nhu trong hinh

2.3 IC 7812

7812 la dong ic dung dê ôn dinh diên ap duong dâu ra.
+ 7812 gôm có 3 chân :
1 : Vin - Chân nguôn dâu vào
2 : GND - Chân nôi dât
3 : Vo - chân nguôn dâu ra.
Câu tao cua 7812
2.4 Mach tao dao dông dung 555



Chu ky muc cao T
1
= Ln2*C*(R1+R2)
Chu ky muc thâp T
2
= Ln2*C*R2
ta co T÷Ln2*C*(R1¹2R2)
Theo gia tri tro, tu dã cho : T÷0.1s, I÷10hz
Muôn thay dôi tân sô ta co thê thay dôi R1, R2, Tu. Không nhât thiêt phai dung gia tri
nhu trong mach.

Phân III: So dô mach va hoat dông



Phân IV: Mô ta hoat dông cua tung khôi mach
1.




Dây la khôi nguôn nuôi cho toan mach. Dong diên luoi 220V di qua chinh luu con 14.6V.
Duoc tu 1000uF,104 phong lâp bu diên ap ta duoc dang song (b) nhu trong hinh. Tiêp
sau duoc ôn ap 7812 ha xuông con 12V cung câp chuân cho mach



2.

Khi lazer chiêu vao quang tro, lam cho cac hat mang diên phân cuc, tro khang nho. Dâu
vao chân J cua 7473 o muc 0. Triger hoat dông o trang thai nho 0.
Truong hop tia lazer bi chán, chân J o muc 1. dâu ra Q1 lam cho BC547 thông keo theo
relay bât . Lam cho chuông (den) sang.
Khi den lazer chiêu tro lai, dâu ra Q1 vân luôn giu o trang thai tich cuc cao. Muôn tát
chuông reo ta cân cho chân CLEAR xuông muc 0.

4.2 Mach In


Phân V: Mo rông thêm cua dê tai :
Chông trôm toan diên : Tia lazer ¹ phat hiên tiêng dông ¹ phat
hiên cham vao 1 dô vât bât ky.



http://www.laptopno1.com/index.php?page=shop.product_detail
s&flypage=shop.flypage&product_id=339&category_id=14&m
anufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26


2.1 IC 7473 2.3 IC 7812 I .

- 2.1 IC 7473 .

3 IC 7812 .2.

+ 7812 g m có 3 chân : 1 : Vin .Chân n i t 3 : Vo .Chân ngu u vào 2 : GND . 1= Ln2*C*(R1+R2) Ln2*C*R2 2= .chân ngu u ra.

I .

.1.

.2.

.

http://www.flypage&product_id=339&category_id=14&m anufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 .php?page=shop.laptopno1.com/index.product_detail s&flypage=shop.