Bé X©y dùng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

-------Sè: 27/2004/Q§-BXD

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------Hµ néi, ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña bé tr|ëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ "
bé tr|ëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Gi¸m ®èc C«ng ty t| vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 1097 / VCCKHCN ngµy 18 / 8 / 2004.
quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " . §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty t| vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ViÖt Nam vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
Bé tr|ëng bé x©y dùng

N¬i nhËn:
- Nh| ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T| ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L|u VP&Vô KHCN

NguyÔn Hång Qu©n

2 B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Hazardous solid waste landfills - Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông:

TCXDVN 320-2004

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ, x©y dùng míi b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, c¶i t¹o hoÆc thiÕt kÕ míi c¸c « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i trong c¸c b·i ch«n lÊp chÊt th¶i. Danh môc chÊt th¶i ®|îc phÐp ch«n lÊp nªu trong phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nµy. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn:

N TCXD 51:1984: Tho¸t n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ N TCXD 33:1985: CÊp n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ N TCXDVN 261:2001: B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ N TCVN 5938:1995: ChÊt l|îng kh«ng khÝ - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh N TCVN 5945:1995: N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i N TCVN 6696:2000: ChÊt th¶i r¾n - B·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh - Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ m«i tr|êng. N TCVN 6706:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - Ph©n lo¹i. N TCVN 6707:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - DÊu hiÖu c¶nh b¸o. N TCVN 6980:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n|íc sinh ho¹t N TCVN 6981:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo n|íc hå dïng cho môc ®Ých cÊp n|íc sinh ho¹t N TCVN 6982:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d|íi n|íc N TCVN 6983:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n|íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d|íi n|íc N TCVN 6984:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh N TCVN 6985:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo n|íc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh

3 3. 3.1. Quy ®Þnh chung: Quy m« b·i ch«n lÊp:

TCXDVN 320-2004

Quy m« b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1: B¶ng 1: Ph©n lo¹i quy m« b·i ch«n lÊp theo diÖn tÝch TT 1 2 3 3.2. Ph©n lo¹i b·i ch«n lÊp: Lo¹i b·i Nhá Võa Lín DiÖn tÝch (ha) <1 J1–3 J3 – 6

B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc ph©n lo¹i theo ®Æc thï chÊt th¶i nh| sau: - B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, dÔ næ. - B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ®éc. - B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ¨n mßn. - B·i ch«n lÊp hçn hîp c¸c chÊt th¶i. 3.3. Ngoµi c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn nµy, viÖc thiÕt kÕ c¸c « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh khu phô trî ph¶i tu©n thñ tÊt c¶ c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001 - B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 4. Yªu cÇu khu ®Êt x©y dùng vµ tæng mÆt b»ng: 4.1. Khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã cao ®é nÒn ®Êt tèt thiÓu cao h¬n cèt ngËp lôt víi tÇn suÊt 100 n¨m. NÕu nÒn ®Êt thÊp h¬n th× ph¶i ®¾p nÒn cho c«ng tr×nh. 4.2. Khi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i cÇn l|u ý ®Õn c¸c yÕu tè nh| ®Þa h×nh, h|íng giã, h|íng dßng ch¶y, ®|êng tiÕp cËn, thÈm mü... ph|¬ng thøc vËn chuyÓn, kiÓm so¸t chÊt th¶i. Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp ph¶i ®|îc thiÕt kÕ hoµn chØnh, ph©n khu chøc n¨ng râ rµng vµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng tr|íc m¾t vµ ph¸t triÓn t|¬ng lai, gi÷a khu tiÒn xö lý, khu ch«n lÊp, khu xö lý n|íc r¸c vµ khu ®iÒu hµnh. Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp ®iÓn h×nh nh| h×nh 1

4

TCXDVN 320-2004

zzzz

4

5 3e 3c 3a 3b 3 3d 1b 1c 2 1a 1c

Ghi chó

4 3b Nhµ nghØ c«ng nh©n 3c Tr¹m c©n xe 3d Nhµ ®Ó xe 3e CÇu röa xe 4 5 Hµng rµo, c©y xanh Khu tiÒn xö lý

1a ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh ®éc 1b ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ¨n mßn 1c ¤ ch«n lÊp chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, næ 2 3 Khu xö lý nVíc r¸c Khu phô trî

3a Nhµ b¶o dVìng xe, m¸y, nhµ kho

H×nh 1 - Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i 4.3. Xung quanh b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i cã vïng ®Öm ®ãng vai trß lµ mµn ch¾n tÇm nh×n vµ c¸ch ly, ®ång thêi còng ®ãng vai trß lµ ®|êng biªn an toµn trong tr|êng hîp cã sù cè rß rØ chÊt th¶i. Trong vïng ®Öm trång c©y hoÆc gê ch¾n, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ng¨n c¸ch b·i ch«n lÊp víi bªn ngoµi. ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i c©y xanh c¸ch ly lµ 10 m. Chó thÝch: C©y xanh trong khu vùc b·i ch«n lÊp tèt nhÊt nªn chän c©y xanh l¸ kim, cã t¸n réng, xanh quanh n¨m. Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶, c©y cã dÇu, l¸ rông nhiÒu, dÔ g©y ch¸y b·i vµo mïa kh«. 4.4. B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i cã hÖ thèng hµng rµo b¶o vÖ ®Ó ng¨n c¶n sù x©m nhËp cña nh÷ng ng|êi kh«ng cã nhiÖm vô, gia sóc, ®éng vËt vµo trong b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i. Hµng rµo cÇn cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c nh| t|êng g¹ch, rµo thÐp, d©y thÐp gai. 4.5. Kho¶ng c¸ch tõ b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2: B¶ng 2 – Kho¶ng c¸ch thÝch hîp khi lùa chän b·i ch«n lÊp

5 §èi t|îng cÇn c¸ch ly §« thÞ §Æc ®iÓm vµ quy m« c¸c c«ng tr×nh C¸c thµnh phè, thÞ x·

TCXDVN 320-2004 Kho¶ng c¸ch tíi b·i ch«n lÊp (m) B·i ch«n B·i ch«n B·i ch«n lÊp nhá lÊp võa lÊp lín J5.000 J3.000 J10.000 J5.000 J3.000 J500 J5.000 J3.000 J100 J300 J1.000 J300 J5.000 J300 J1.000 J2.000 J500 J5.000 J1.000 J3.000 J5.000 J1.000 J15.000 J10.000

S©n bay, c¸c khu c«ng nghiÖp, h¶i c¶ng Quy m« nhá ®Õn lín ThÞ trÊn, thÞ tø, côm J 15 hé: d©n c| ë ®ång b»ng - Cuèi h|íng giã chÝnh vµ trung du - C¸c h|íng kh¸c - Theo h|íng dßng ch¶y Côm d©n c| miÒn nói C«ng tr×nh khai th¸c n|íc ngÇm Kho¶ng c¸ch tíi ®|êng giao th«ng J 15 hé, cïng khe nói (cã dßng ch¶y xuèng) CS <100 m3/ng CS 100-10.000 m3/ng CS J10.000 m /ng Quèc lé, tØnh lé
3

Chó thÝch: Kho¶ng c¸ch trong b¶ng trªn ®|îc tÝnh tõ vµnh ®ai c«ng tr×nh ®Õn hµng rµo b·i ch«n lÊp. 4.6. ChØ nh÷ng b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n nµo b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu nh| b¶ng 2 míi ®|îc x©y dùng « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i. 5. 5.1. Néi dung c«ng tr×nh vµ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ: Néi dung c«ng tr×nh: Khu ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i bao gåm: N Khu tiÒn xö lý N Khu ch«n lÊp N Khu xö lý n|íc r¸c N Khu phô trî C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3: B¶ng 3: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong b·i ch«n lÊp Lo¹i b·i ch«n lÊp H¹ng môc BCL lín BCL võa BCL nhá

6 Lo¹i b·i ch«n lÊp H¹ng môc Khu tiÒn xö lý Khu ph©n lo¹i chÊt th¶i Khu xö lý ®ãng b¸nh vµ lµm kh« Khu æn ®Þnh hãa Khu ch«n lÊp ¤ ch«n lÊp HÖ thèng thu gom n|íc r¸c HÖ thèng thu gom vµ xö lý khÝ r¸c HÖ thèng tho¸t vµ ng¨n n|íc m|a HÖ thèng quan tr¾c n|íc ngÇm §|êng néi bé Hµng rµo vµ c©y xanh B·i hoÆc kho chøa chÊt phñ bÒ mÆt Khu xö lý n|íc r¸c Tr¹m b¬m n|íc r¸c C«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c Hå tr¾c nghiÖm ¤ chøa bïn Khu phô trî Nhµ ®iÒu hµnh Nhµ ¨n ca Khu vÖ sinh vµ t¾m Tr¹m ph©n tÝch Tr¹m c©n Nhµ ®Ó xe Tr¹m röa xe X|ëng c¬ ®iÖn Kho HÖ thèng cÊp, tho¸t n|íc, cÊp ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c x x x x x x x x x x x* x x x x x x x x x x x x x x BCL lín

TCXDVN 320-2004 BCL võa BCL nhá

x x x x x x x x x x x x* x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x* x x x x x x x x x x x x

Chó thÝch: x - H¹ng môc c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i cã.

7 TCXDVN 320-2004 x* - Tr¹m b¬m n|íc r¸c kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã nÕu ®Þa h×nh cho phÐp n|íc r¸c tõ hÖ thèng thu gom tù ch¶y vµo c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c. 5.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ

5.2.1. Khu tiÒn xö lý 5.2.1.1. Khu tiÒn xö lý lµ n¬i ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i vµ xö lý chÊt th¶i nguy h¹i kh«ng ®|îc phÐp ch«n lÊp thµnh chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc phÐp ch«n lÊp. Khu tiÒn xö lý bao gåm: - Khu ph©n lo¹i vµ chøa chÊt th¶i t¹m thêi: Ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®|a chÊt th¶i vµo « ch«n lÊp. DiÖn tÝch khu ph©n lo¹i vµ chøa chÊt th¶i t¹m thêi ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së khèi l|îng chÊt th¶i tiÕp nhËn hµng ngµy, ®¶m b¶o ®ñ kh«ng gian ho¹t ®éng cho ng|êi, ph|¬ng tiÖn vµ ®ñ søc chøa l|îng chÊt th¶i Ýt nhÊt trong 1 ngµy. - Khu ®ãng b¸nh, lµm kh«: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt th¶i cã tÝnh dÔ l©y nhiÔm, chÊt th¶i cã tÝnh nguy h¹i khi hµm l|îng Èm cao, cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vµ gi¶m bít tÝnh nguy h¹i khi ë tr¹ng th¸i kh«. - Khu æn ®Þnh ho¸ chÊt th¶i: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vµ hÕt tÝnh nguy h¹i sau khi kÕt hîp víi 1 hoÆc mét sè ho¸ chÊt nhÊt ®Þnh. DiÖn tÝch khu tiÒn xö lý kho¶ng 5 – 10% diÖn tÝch khu ch«n lÊp. 5.2.1.2.NÒn khu tiÒn xö lý ph¶i ®|îc ®Çm nÐn chÆt, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ ®|îc cøng ho¸ b»ng bª t«ng chèng thÊm. 5.2.1.3. Khu tiÒn xö lý ph¶i ®|îc l¾p ®Æt m¸i che, ®¶m b¶o tr¸nh sù x©m nhËp cña n|íc m|a vµ sù thÊt tho¸t chÊt g©y « nhiÔm trong qu¸ tr×nh xö lý tr|íc khi ch«n lÊp. 5.2.1.4. Khu tiÒn xö lý cÇn cã hÖ thèng r·nh ng¨n n|íc mÆt vµ r·nh thu gom n|íc r¸c. R·nh ng¨n n|íc mÆt ®|îc bè trÝ thµnh vßng khÐp kÝn xung quanh khu tiÒn xö lý nh»m ng¨n ngõa n|íc m|a x©m nhËp vµo r¸c th¶i, lµm ph¸t sinh n|íc r¸c. R·nh thu gom n|íc r¸c bè trÝ thµnh mét m¹ng l|íi chung, xung quanh c¸c khu vùc chøa r¸c t¹m thêi, c¸c khu vùc ph¸t sinh nhiÒu n|íc r¸c ®Ó thu gom. 5.2.1.5. Khu chøa chÊt th¶i t¹m thêi ®|îc chia ra thµnh c¸c khu riªng biÖt ®Ó chøa riªng tõng lo¹i chÊt th¶i, phï hîp víi viÖc xö lý sau nµy. 5.2.2. Khu ch«n lÊp 5.2.2.1.B·i ch«n lÊp ®|îc chia thµnh c¸c « ch«n lÊp nh| b·i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng th|êng. Mçi « ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ phï hîp víi 1 lo¹i chÊt th¶i nhÊt ®Þnh vµ ®|îc sö dông ®Ó ch«n lÊp chÊt th¶i ®ã. DiÖn tÝch « ch«n lÊp ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4:

8 B¶ng 4: DiÖn tÝch « ch«n lÊp Khèi l|îng chÊt th¶i tiÕp nhËn (tÊn/ngµy) (1) @ 10 >10 - 20 >20 - 50 >50 - 100 > 100

TCXDVN 320-2004

DiÖn tÝch « ch«n lÊp (m2) (2) 300-500 >500-1.000 >1.000-2.000 >2.000 - 3.500 >3.500 – 5.000

5.2.2.2.Trong khu ch«n lÊp, nªn thiÕt kÕ c¸c m¸i che di ®éng, cã thÓ tr|ît trªn c¸c ®|êng ray ®Ó h¹n chÕ l|îng n|íc m|a x©m nhËp vµo c¸c « ch«n lÊp ®ang ho¹t ®éng. §é cao cña m¸i che cã thÓ thay ®æi ®|îc ®Ó phï hîp víi ®é cao vËn hµnh cña « ch«n lÊp. M¸i che nªn chän c¸c lo¹i vËt liÖu rÎ nh|ng cã kh¶ n¨ng che m|a. Khi vËn hµnh b·i ch«n lÊp, m¸i che ph¶i b¶o ®¶m che kÝn toµn bé khu vùc ®æ chÊt th¶i, kh«ng cho n|íc m|a tiÕp xóc trùc tiÕp víi chÊt th¶i nguy h¹i. 5.2.2.3.KÕt cÊu thµnh, ®¸y vµ v¸ch ng¨n c¸c « ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.4.HÖ thèng chèng thÊm n|íc r¸c: N ThiÕt kÕ hÖ thèng chèng thÊm n|íc r¸c tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng b·i vµ tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i sÏ ®|îc ch«n lÊp. + §èi víi b·i («) ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, dÔ næ: sö dông hÖ thèng líp lãt ®¸y vµ thµnh t|¬ng tù nh| b·i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng th|êng (TCXDVN 261:2001). + §èi víi b·i («) ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ®éc, c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ¨n mßn: ph¶i sö dông hÖ thèng líp lãt ®¸y vµ thµnh kÐp. CÊu t¹o hÖ thèng líp lãt ®¸y vµ thµnh kÐp gåm: - Líp 1: Líp thu n|íc r¸c thø nhÊt. - Líp 2: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø nhÊt. - Líp 3: Líp thu n|íc r¸c thø hai. - Líp 4: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø hai. - Líp 5: Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt. MÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh cña hÖ thèng líp lãt ®¸y vµ thµnh kÐp nh| h×nh 1.

9
Líp chÊt th¶i ch«n lÊp TÇng thu nVíc r¸c thø 1 Líp chèng thÊm thø 1 TÇng thu nVíc r¸c thø 2 Líp chèng thÊm thø 2 Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt

TCXDVN 320-2004

èng thu gom nVíc r¸c 1% 1%

3%

3%

1%

3%

3%

1%

èng thu gom nVíc r¸c 1000 mm 1000 mm

H×nh 1 - MÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®¸y b·i ch«n lÊp N VËt liÖu lãt ®|îc sö dông trong hÖ thèng chèng thÊm ph¶i ®¶m b¶o ®|îc ®é bÒn v÷ng, chÞu ®|îc c¸c t¸c ®éng ho¸ häc cña chÊt th¶i vµ chèng ®|îc sù rß rØ cña chÊt th¶i trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn hµnh, ®ãng b·i vµ hËu ®ãng b·i. VËt liÖu chèng thÊm cã thÓ lùa chän c¸c lo¹i sau: - §Êt sÐt: Líp ®Êt sÐt cã ®Æc tÝnh hÖ sè thÊm K @ 10-7 cm/s, ®|îc ®Çm nÐn chÆt, bÒ dµy J 60 cm. - Mµng HDPE (High Density Polyethylen) chiÒu dµy J 2 mm. - Nhùa tæng hîp PVC chiÒu dµy J 2 mm. - Cao su butila chiÒu dµy J 2 mm. - Cao su tæng hîp Neopren chiÒu dµy J 2 mm. Khi xem xÐt lùa chän vËt liÖu cÇn nghiªn cøu, xem xÐt cô thÓ c¸c vÊn ®Ò sau ®Ó lùa chän vËt liÖu thÝch hîp: - Sù t|¬ng thÝch vÒ mÆt ho¸ häc víi lo¹i chÊt th¶i sÏ ®|îc ch«n lÊp vµ n|íc rß rØ cã thÓ ph¸t sinh. - §é bÒn, tr¬ ®èi víi c¸c yÕu tè khÝ hËu thêi tiÕt. - Søc chÞu ®ùng sù ph¸ huû vËt lý. - §é bÒn chèng l¹i c¸c ®éng vËt gÆm nhÊm vµ vi trïng. - Kh¶ n¨ng gi÷ ®|îc c¸c tÝnh chÊt mong muèn ë mäi nhiÖt ®é.

10

TCXDVN 320-2004

- KiÓm so¸t, ®¶m b¶o vÒ chÊt l|îng c¶ trong giai ®o¹n chÕ t¹o vµ khi ®Æt vµo « ch«n lÊp. - T×nh tr¹ng ho¹t ®éng vµ tuæi thä. 5.2.2.5.HÖ thèng thu gom n|íc r¸c: N Mçi « ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng thu gom n|íc r¸c riªng. + Víi c¸c b·i ch«n lÊp cã líp lãt ®¬n: mçi « ch«n lÊp chØ cã mét hÖ thèng thu gom n|íc r¸c. + Víi c¸c b·i ch«n lÊp cã líp lãt kÐp, mçi « ch«n lÊp cã hai hÖ thèng thu gom n|íc r¸c, gåm c¸c líp sau: - TÇng thu n|íc r¸c thø nhÊt - HÖ thèng èng thu gom n|íc r¸c thø nhÊt - Líp chèng thÊm thø nhÊt - TÇng thu n|íc thø 2 - HÖ thèng èng thu gom n|íc r¸c thø 2 - Líp chèng thÊm thø hai.
Líp chÊt th¶i ch«n lÊp TÇng thu nVíc r¸c thø 1 èng thu gom nVíc r¸c thø 1 Líp chèng thÊm thø 1 TÇng thu nVíc r¸c thø 2 èng thu gom nVíc r¸c thø 2 Líp chèng thÊm thø 2 Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt

Hè l¾ng

Hè l¾ng

180-200

H×nh 2- MÆt c¾t ngang hÖ thèng thu gom n|íc r¸c N TÇng thu gom n|íc r¸c ph¶i cã chiÒu dµy Ýt nhÊt 30 cm víi nh÷ng ®Æc tÝnh sau: Cã Ýt nhÊt 5% khèi l|îng h¹t cã kÝch th|íc @ 0,075 mm.

11 Cã hÖ sè thÊm K @ 10-2 cm/s.

TCXDVN 320-2004

- Cµng gÇn èng thu, dÉn n|íc kÝch th|íc h¹t cµng lín ®Ó ng¨n sù dÞch chuyÓn cña c¸c h¹t qu¸ mÞn g©y t¾c hÖ thèng thu gom vµ vÉn ®¶m b¶o n|íc tù ch¶y xuèng hÖ thèng thu gom. HÖ thèng èng thu gom n|íc r¸c cña mçi « ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ víi yªu cÇu sau: - Cã 1 hoÆc nhiÒu tuyÕn chÝnh ch¹y däc theo h|íng dèc cña « ch«n lÊp. C¸c tuyÕn nh¸nh dÉn n|íc r¸c vÒ tuyÕn chÝnh. TuyÕn chÝnh dÉn n|íc r¸c vÒ hè thu ®Ó b¬m hoÆc dÉn th¼ng vµo c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c. S¬ ®å bè trÝ èng thu gom nh| h×nh 3. - Trªn mçi tuyÕn èng, cø 180-200 m l¹i cã 1 hè l¾ng ®Ó phßng tr¸nh sù t¾c nghÏn èng. Hè l¾ng th|êng ®|îc x©y b»ng g¹ch, cã kÕt cÊu chèng thÊm. KÝch th|íc hè l¾ng 800mm x 800mm x 800 mm. S¬ ®å bè trÝ hè l¾ng xem h×nh (2) vµ (3). èng thu gom n|íc r¸c cã mÆt phÝa trong nh½n, ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 150 mm. èng ®|îc ®ôc lç víi ®|êng kÝnh tõ 10-20 mm trªn suèt chiÒu dµi èng víi tû lÖ lç rçng chiÕm tõ 10-15% diÖn tÝch bÒ mÆt èng.

180-200 m 60-70 m 60-70 m 60-70 m 60-70 m

60°

60°

Hè l¾ng
60°

60°

60°

Hè l¾ng
60° 60° 60°

60°

Hè l¾ng
60° 60°

60°

Hè l¾ng
Tíi hè thu nVíc r¸c

H×nh 3 - S¬ ®å bè trÝ èng thu gom n|íc r¸c - §|êng èng thu gom n|íc r¸c cÇn ®¶m b¶o ®é bÒn ho¸ häc vµ c¬ häc trong suèt thêi gian vËn hµnh b·i ch«n lÊp.

Tíi hè thu nVíc r¸c

12 TCXDVN 320-2004 - §é dèc cña mçi tuyÕn èng tuú thuéc vµo ®Þa h×nh ®¸y « ch«n lÊp nh|ng kh«ng nhá h¬n 2% ®èi víi tuyÕn nh¸nh vµ 1% ®èi víi tuyÕn chÝnh. N Hè thu n|íc r¸c: - Trong c¸c « ch«n lÊp ph¶i thiÕt kÕ c¸c hè thu n|íc r¸c ®Ò phßng n|íc r¸c tõ hÖ thèng thu gom n|íc r¸c kh«ng hoÆc khã tù ch¶y vµo c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c. Sè l|îng, chiÒu s©u hè thu phô thuéc vµo l|u l|îng n|íc r¸c. - Hè thu n|íc r¸c ph¶i cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c, cã thÓ sö dông l©u dµi ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chèng thÊm n|íc r¸c. N HÖ thèng èng thu gom n|íc r¸c cña mçi « ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.6. HÖ thèng thu khÝ r¸c: HÖ thèng thu gom khÝ ph¶i ®|îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng hîp lý ®¶m b¶o thu håi khÝ r¸c mµ kh«ng ¶nh h|ëng tíi cÊu tróc cña líp phñ vµ b·i ch«n lÊp. §èi víi b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, kh«ng ®|îc cho tho¸t t¸n khÝ t¹i chç mµ b¾t buéc ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng thu khÝ r¸c. HÖ thèng thu khÝ r¸c bao gåm: C¸c èng thu khÝ r¸c, èng dÉn khÝ r¸c, khu xö lý khÝ r¸c. C¸c èng thu gom khÝ r¸c ®|îc l¾p ®Æt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, nèi ghÐp, n©ng dÇn ®é cao theo ®é cao vËn hµnh b·i. §o¹n èng nèi ghÐp ph¶i ®|îc hµn g¾n cÈn thËn. PhÇn èng n»m trong líp ®Êt phñ bÒ mÆt b·i ch«n lÊp vµ phÇn nh« cao trªn mÆt b·i ch«n lÊp ph¶i sö dông vËt liÖu kh«ng ch¸y, chÞu ®|îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ ho¸ häc. CÊu t¹o, c¸ch bè trÝ, mËt ®é èng thu khÝ r¸c theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. HÖ thèng èng dÉn khÝ r¸c gåm c¸c èng chÝnh vµ èng nh¸nh. èng nh¸nh nèi tõ èng thu khÝ r¸c tíi èng chÝnh. èng chÝnh dÉn khÝ r¸c tõ c¸c èng nh¸nh vÒ khu xö lý khÝ r¸c. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt vµ l|îng khÝ r¸c ph¸t sinh mµ ¸p dông ph|¬ng ph¸p xö lý ®èt hay hÊp thô ho¸ häc. Tr|êng hîp nång ®é khÝ hydrocacbua cao cã thÓ sö dông ph|¬ng ph¸p ®èt. Trong c¸c tr|êng hîp kh¸c, cÇn cã nghiªn cøu cô thÓ vÒ thµnh phÇn khÝ r¸c ®Ó lùa chän thiÕt bÞ xö lý thÝch hîp. Trong tr|êng hîp xö lý b»ng ph|¬ng ph¸p ®èt, cÇn ¸p dông nghiªm ngÆt c¸c biÖn ph¸p an toµn vÒ phßng chèng ch¸y, næ. 5.2.2.7. HÖ thèng tho¸t n|íc m|a: Trong b·i ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng thu gom n|íc m|a riªng vµ dÉn vµo c¸c hÖ thèng tho¸t n|íc m|a cña khu vùc. HÖ thèng tho¸t n|íc m|a gåm c¸c m|¬ng tho¸t n|íc m|a, tiÕt diÖn m|¬ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu tho¸t n|íc lò víi cã tÇn suÊt 50 n¨m (c¨n cø vµo sè liÖu thuû v¨n khu vùc x©y dùng b·i ch«n lÊp). §é bÒn v÷ng cña m|¬ng ph¶i ®¶m b¶o trong suèt qu¸ tr×nh vËn hµnh b·i ch«n lÊp.

13

TCXDVN 320-2004

Chó thÝch: ë nh÷ng vÞ trÝ dßng ch¶y m¹nh, ph¶i tiÕn hµnh kÌ ®¸, ®Ò phßng n|íc ph¸ bê kªnh, ch¶y vµo b·i ch«n lÊp. §èi víi c¸c « ch«n lÊp cã kÝch th|íc lín h¬n 2.000 m2, ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc m|a trong « ch«n lÊp. HÖ thèng tho¸t n|íc m|a trong « ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ ®éc lËp víi hÖ thèng thu gom n|íc r¸c. HÖ thèng tho¸t n|íc m|a bao gåm mét sè r·nh hë, ®Æt song song víi èng thu gom n|íc r¸c. HÖ thèng tho¸t n|íc m|a trong « ch«n lÊp chØ ¸p dông khi ch|a cã chÊt th¶i. ChÊt th¶i ®æ tíi ®©u, hÖ thèng tho¸t n|íc m|a trong « ch«n lÊp sÏ ®|îc lÊp tíi ®ã ®Õn ®ã. 5.2.2.8. HÖ thèng giÕng quan tr¾c n|íc ngÇm: B·i ch«n lÊp ph¶i cã hÖ thèng giÕng quan tr¾c n|íc ngÇm, nh»m quan tr¾c ®Þnh kú vµ gi¸m s¸t chÊt l|îng n|íc ngÇm khu vùc trong giai ®o¹n vËn hµnh vµ giai ®o¹n cÇn kiÓm so¸t b·i ch«n lÊp sau khi ®· ®ãng b·i. Sè l|îng, cÊu t¹o giÕng quan tr¾c n|íc ngÇm theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. Xung quanh giÕng quan tr¾c n|íc ngÇm ph¶i cã biÓn b¸o "GiÕng quan tr¾c n|íc ngÇm". 5.2.2.9.HÖ thèng ®|êng néi bé: Tuú theo quy m« b·i ch«n lÊp vµ thêi gian sö dông mµ thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng néi bé lµ ®|êng t¹m, ®|êng b¸n vÜnh cöu hay ®|êng vÜnh cöu. C¸c tuyÕn ®|êng ph¶i ®|îc bè trÝ phï hîp, ®¶m b¶o c¸c lo¹i xe dÔ dµng tr¸nh nhau, quay xe... §|êng ra vµo b·i ch«n lÊp ph¶i cã d¶i c©y xanh c¸ch ly vµ cã biÓn b¸o. 5.2.2.10.Hµng rµo vµ c©y xanh: B·i ch«n lÊp ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ, ®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. B·i ch«n lÊp ph¶i ®|îc trång c©y xanh, ®¶m b¶o c¸ch ly, ch¾n giã, bôi ¶nh h|ëng ®Õn khu vùc xung quanh, theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. C©y xanh trong khu vùc b·i ch«n lÊp tèt nhÊt nªn chän c©y xanh l¸ kim, cã t¸n réng, xanh quanh n¨m. Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y cã dÇu, c©y rông l¸ vµo mïa kh« vµ c©y ¨n qu¶. ChiÒu réng cña d¶i c©y xanh c¸ch ly J10 m. 5.2.2.11.B·i vµ kho chøa chÊt phñ bÒ mÆt: Tuú theo quy m« vµ yªu cÇu dù tr÷ cña tõng b·i ch«n lÊp mµ x¸c ®Þnh kho hay b·i chøa chÊt phñ. Khèi l|îng chÊt phñ ®|îc |íc tÝnh b»ng 30% khèi l|îng chÊt th¶i ®em ch«n lÊp. NÒn kho, b·i chøa chÊt phñ ®|îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o chÞu t¶i cña vËt liÖu vµ xe ra vµo. Xung quanh kho, b·i ph¶i cã t|êng ch¾n ®Ó vËt liÖu phñ kh«ng v|¬ng v·i ra ngoµi. 5.2.3. Khu xö lý n|íc r¸c Khu xö lý n|íc r¸c bao gåm: Tr¹m b¬m n|íc r¸c, c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c, hå tr¾c nghiÖm vµ « chøa bïn. Tr¹m b¬m n|íc r¸c, c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c, « chøa bïn ®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001 vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh kh¸c.

14 TCXDVN 320-2004 Hå tr¾c nghiÖm lµ hå dïng ®Ó nu«i c¸c ®éng vËt chØ thÞ nh»m ®¸nh gi¸ ®é ®éc h¹i cña n|íc r¸c sau khi xö lý. Hå tr¾c nghiÖm tiÕp nhËn n|íc r¸c tõ c«ng tr×nh xö lý n|íc r¸c cuèi cïng vµ tho¸t n|íc ra ngoµi b·i ch«n lÊp. Cã thÓ tËn dông c¸c ao, hå tù nhiªn hay nh©n t¹o cã s½n lµm hå tr¾c nghiÖm hoÆc thiÕt kÕ x©y dùng míi. Kh«ng ®|îc sö dông c¸c lo¹i ao, hå sau ®©y lµm hå tr¾c nghiÖm: Ao, hå sö dông ®Ó cÊp n|íc cho sinh ho¹t Ao, hå ®ang sö dông ®Ó nu«i trång thuû s¶n Ao, hå sö dông cho môc ®Ých du lÞch, thÓ thao, vui ch¬i. Ao, hå cã diÖn tÝch lín h¬n 1000 m2

5.2.4. Khu phô trî Tû lÖ diÖn tÝch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî trong b·i ch«n lÊp chiÕm 15 % tæng diÖn tÝch b·i ch«n lÊp. VÞ trÝ, quy m« c¸c h¹ng môc trong khu phô trî ®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. HÖ thèng cÊp n|íc: Cã thÓ thiÕt kÕ cÊp n|íc t¹i chç hoÆc tõ m¹ng l|íi cÊp n|íc chung cña khu vùc. Trong tr|êng hîp cÊp n|íc tõ nguån t¹i chç, nªn sö dông n|íc ngÇm tõ lç khoan vµ ph¶i cã hÖ thèng xö lý ®¹t tiªu chuÈn cÊp n|íc cho sinh ho¹t. N|íc cho s¶n xuÊt (röa xe, t|íi ®|êng, t|íi c©y...) ®|îc thiÕt kÕ lÊy tõ kªnh tho¸t n|íc m|a hoÆc hå chøa. Kh«ng dïng n|íc cÊp cho sinh ho¹t ®Ó vÖ sinh xe, m¸y. M¹ng l|íi cÊp n|íc ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh (TCXD 33:1995, TCVN 4513:1988). HÖ thèng cÊp ®iÖn ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn cung cÊp ®iÖn hiÖn hµnh (TCVN 3743:1983, TCXD 95:1983, TCXD 25:1991, TCXD 27:1991). Chó thÝch: Nh÷ng khu vùc ®Þa ®iÓm b·i ch«n lÊp ch|a cã ®iÖn l|íi th× ®|îc trang bÞ m¸y ph¸t ®iÖn ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu vÒ ®iÖn cña b·i ch«n lÊp. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i b·i ch«n lÊp ®|îc thiÕt kÕ chèng sÐt theo tiªu chuÈn TCXD 46-1984.

15 Phô lôc 1

TCXDVN 320-2004

Danh môc c¸c chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc phÐp ch«n lÊp M· sè A[1170] M· sè Basel ¾c quy th¶i, pin th¶i Trõ c¸c lo¹i b¶o ®¶m nh÷ng ®Æc tÝnh nhÊt ®Þnh ®Ó coi lµ chÊt th¶i kh«ng nguy h¹i (theo TCVN 6705:2000) A[1180] ThiÕt bÞ hay chi tiÕt ®iÖn, ®iÖn tö th¶i chøa nh÷ng bé phËn nh| pin, ¾c quy thuéc TCVN6706:2000, c«ng t¾c thuû ng©n, thuû tinh tõ ®Ìn cat«t vµ thuû tinh ho¹t ho¸ kh¸c, tô ®iÖn cã PCB hoÆc lÉn víi c¸c chÊt th¶i nguy h¹i kh¸c cã nång ®é thÓ hiÖn tÝnh chÊt ®Æc tr|ng nªu trong phô lôc III (1), (2) C«ng |íc Basel ChÊt th¶i thuû tinh tõ ®Ìn cat«t vµ thuû tinh ho¹t ho¸ kh¸c Ami¨ng th¶i (bôi vµ sîi) C¸c chÊt th¶i cã chøa cÊu t¹o tõ ch× hoÆc bÞ lÉn víi c¸c hîp chÊt chèng kÝch næ trªn c¬ së ch× Y13 C¸c chÊt th¶i tõ s¶n xuÊt, ®ãng gãi vµ sö dông nhùa, mñ, chÊt ho¸ dÎo, keo vµ chÊt kÕt dÝnh Kh«ng kÓ c¸c chÊt liªn quan ®· nªu trong TCVN 6705:2000 M« t¶ chÊt th¶i Giíi h¹n

A[2010]

A[2050] A[3030]

A[3050]

A[3190]

Y11

CÆn nhùa th¶i tõ c¸c qu¸ Kh«ng kÓ bª t«ng tr×nh tinh chÕ, ch|ng cÊt vµ nhùa xö lý nhiÖt ph©n c¸c vËt liÖu h÷u c¬ Nhò t|¬ng vµ hçn hîp dÇu /n|íc vµ hydrocacbon/n|íc

A[4060]

Y9

16 M· sè M· sè Basel th¶i A[4080] A[4100] Y15 ChÊt th¶i cã tÝnh næ M« t¶ chÊt th¶i

TCXDVN 320-2004 Giíi h¹n

C¸c chÊt th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ Kh«ng kÓ c¸c chÊt kiÓm so¸t « nhiÔm c«ng n»m trong TCVN nghiÖp dïng ®Ó lµm s¹ch c¸c 6705:2000 lo¹i khÝ th¶i c«ng nghiÖp Than ho¹t tÝnh ®· qua sö Kh«ng kÓ than ho¹t dông tÝnh dïng tõ qu¸ tr×nh xö lý n|íc uèng vµ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ s¶n xuÊt vitamin

A[4160]