WWW.VNMATH.

COM
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG .2012
Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 80 )
Câu I: (2,0 điểm)
Cho hàm số
2 4
( )
1
x
y C
x

·
+
.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Gọi M là một điểm bất kì trên đồ thị (C), tiếp tuyến tại M cắt các tiệm cận của (C)
tại A, B. CMR diện tích tam giác ABI (I là giao của hai tiệm cận) không phụ thuộc
vào vị trí của M.
Câu II: (3,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình:
2 2
2
2
1
xy
x y
x y
x y x y
¹
+ + ·
¹
+
'
¹
+ · −
¹
2. Giải phương trình:
2 2
2sin 2sin t anx
4
x x
π ¸ _
− · −

¸ ,
.
3. Giải bất phương trình: ( ) ( )
2 2
1 5 3 1
3 5
log log 1 log log 1 x x x x + + > + −
Câu III: (2,0 điểm)
1. Tính tích phân:
2 3
1
ln 2 ln
e
x x
I dx
x
+
·

.
2. Cho tập { } 0;1; 2;3; 4;5 A ·
, từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ
số khác nhau, trong đó nhất thiết phải có chữ số 0 và 3.
Câu IV: (2,0 điểm)
1. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(2; 5), B(4;1) và tiếp xúc với đường
thẳng có phương trình 3x – y + 9 = 0.
2. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ với A’.ABC là hình chóp tam giác đều
cạnh đáy AB = a; cạnh bên AA’ = b. Gọi
α
là góc giữa hai mp(ABC) và
mp(A’BC). Tính tanα và thể tích chóp A’.BCC’B’.
Câu V: (1,0 điểm)
Cho
0, 0, 1 x y x y > > + ·
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1 1
x y
T
x y
· +
− −
WWW.VNMATH.COM
……………………………………………….Hết…………………………………
WWW.VNMATH.COM
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 80 )
Câu Ý Nội dung Điểm
I 2
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1,00 điểm)
-Tập xác định: R\{-1}
-Sự biến thiên:
( )
2
6
' 0 1
1
y x
x
· > ∀ ≠ −
+
. Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng xác định
của hàm số.
0.25
-
( ) 1
lim 1
x
y x
t
→ −
· ∞→ · − m
là tiệm cận đứng
-
lim 2 2
x
y y
→t∞
· → ·
là tiệm cận ngang
0.25
-Bảng biến thiên
0.25
-Đồ thị
0.25
2 Tìm cặp điểm đối xứng….(1,00 điểm)
Gọi ( )
2 4
; 1
1
a
M a C a
a
− ¸ _
∈ ≠ −

+
¸ ,
Tiếp tuyến tại M có phương trình:
( )
( )
2
6 2 4
1
1
a
y x a
a
a

· − +
+
+
Giao điểm với tiệm cận đứng 1 x · − là
2 10
1;
1
a
A
a

¸ _


+
¸ ,
0.25
0.25
0.25
-∞
+∞
2 2
+ +
-1
+∞ -∞
y
y'
x
x
y
2
-1
-4
2 1
I
WWW.VNMATH.COM
Giao điểm với tiệm cận ngang
2 y ·
là ( ) 2 1; 2 B a +
Giao hai tiệm cận I(-1; 2)
( ) ( )
12 1 1
; 2 1 . .24 12
1 2 2
IAB
IA IB a S IA AB dvdt
a
· · + ⇒ · · ·
+
Suy ra đpcm
0.25
II 3
1 Giải hệ …(1,00 điểm)
( )
( )
( )
2 2
2
2
1 1
0
2
xy
x y
x y
dk x y
x y x y
¹
+ + ·
¹
+
+ >
'
¹
+ · −
¹

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 3 2
1 2 1 0 2 2 0
xy
x y xy x y xy x y xy x y
x y
⇔ + − + − · ⇔ + − + + − + ·
+
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2 2
1 2 1 0
1 1 2 0
1 3
0 4
x y x y xy x y
x y x y x y xy
x y
x y x y
⇔ + + − − + − ·
⇔ + − + + + − · 1
¸ ]
+ ·


+ + + ·

¸
0.5
Dễ thấy (4) vô nghiệm vì x+y>0
Thế (3) vào (2) ta được
2
1 x y − ·
Giải hệ
2
1 1; 0
2; 3 1
x y x y
x y x y
+ · · · ¹

'

· − · − ·
¸ ¹
……
0.5
2 Giải phương trình….(1,00 điểm)
Đk: cos 0 x ≠ (*)
2 2 2
sinx
2sin 2sin t anx 1 cos 2 2sin
4 2 cos
x x x x
x
π π
¸ _ ¸ _
− · − ⇔ − − · −

¸ , ¸ ,
0.25
( )
2
cos sin2 .cos 2sin .cos sinx cos sinx sin2 cos sin x 0 x x x x x x x x ⇔ − − + ⇔ + − + ·
0.25
cos 0
sinx cos t anx 1
4
4 2
sin2 1 2 2
2 4
x
x x k
x k
x x l x l
π
π
π π
π π
π π

· − → · − ⇔ · − +

⇔ → · +

· ⇔ · + ⇔ · +

¸
(tm(*))…
0.5
3 Giải bất phương trình (1,00 điểm)
( ) ( )
2 2
1 5 3 1
3 5
log log 1 log log 1 (1) x x x x + + > + −
WWW.VNMATH.COM
Đk: 0 x >
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
2 2
3 1 3 5
5
2 2
3 1 5
5
2 2
5
1 log log 1 log log 1 0
log log 1 .log 1 0
log 1 1
x x x x
x x x x
x x
⇔ + − + + + <
¸ _
⇔ + − + + <

¸ ,
⇔ + + <
( )
2
5
0 log 1 1 x x ⇔ < + + <
*)
( )
2
5
0 log 1 0 x x x < + + ⇔ >
*)
( )
2 2 2
5
12
log 1 1 1 5 1 5 ...
5
x x x x x x x + + < ⇔ + + < ⇔ + < − ⇔ ⇔ <
Vậy BPT có nghiệm
12
0;
5
x
¸ _


¸ ,
0.25
0.25
0.25
0.2
III
2
1 Tính tích phân (1,00 điểm)
( ) ( ) ( )
( )
2 3 1
2 2 2 3
3
1 1 1
4
2
3
4 4 3 3
1
ln 2 ln 1
ln 2 ln ln 2 ln 2 ln
2
3 2 ln
1 3
. 3 2
2 4 8
e e e
e
x x
I dx x xd x x d x
x
x
+
· · + · + +
+
1
· · −
¸ ]
∫ ∫ ∫
0.5
0.5
2 Lập số …..(1,00 điểm)
-Gọi số cần tìm là ( ) 0 abcde a ≠
-Tìm số các số có 5 chữ số khác nhau mà có mặt 0 và 3 không xét đến vị trí a.
Xếp 0 và 3 vào 5 vị trí có:
2
5
A cách
3 vị trí còn lại có
3
4
A cách
Suy ra có
2 3
5 4
A A số
-Tìm số các số có 5 chữ số khác nhau mà có mặt 0 và 3 với a = 0.
Xếp 3 có 4 cách
3 vị trí còn lại có
3
4
A cách
Suy ra có
3
4
4.A số
Vậy số các số cần tìm tmycbt là:
2 3
5 4
A A -
3
4
4.A = 384
0.25
0.25
0.25
0.25
IV
2
WWW.VNMATH.COM
1 Viết phương trình đường tròn….(1,00 điểm)
Gọi ( ) ; I a b
là tâm đường tròn ta có hệ
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
2 2 2 2
2
2 2
2 5 4 1 (1)
3 9
;
2 5 2
10
a b a b
IA IB
a b
IA d I
a b
¹
− + − · − + −
· ¹
¹

' '
− +
· ∆
¹ − + − · ¹
¹
( ) 1 2 3 a b ⇔ · −
thế vào (2) ta có
2
12 20 0 2 10 b b b b − + · ⇔ · ∨ ·
*) với ( ) ( ) ( )
2 2
2 1; 10 : 1 2 10 b a R C x y · ⇒ · · ⇒ − + − ·
*)với ( ) ( ) ( )
2 2
10 17; 250 : 17 10 250 b a R C x y · ⇒ · · ⇒ − + − ·
0.25
0.25
0.25
0.25
2 Hình lăng trụ ….(1,00 điểm)
Gọi O là tâm đáy suy ra ( ) ' A O ABC ⊥
và góc
·
' AIA α ·
*)Tính tanα
'
tan
A O
OI
α · với
1 1 3 3
3 3 2 6
a a
OI AI · · ·
2 2 2
2 2 2 2
3
' '
3 3
a b a
A O A A AO b

· − · − ·
2 2
2 3
tan
b a
a
α

⇒ ·
*)Tính
'. ' ' A BCC B
V
( )
'. ' ' . ' ' ' '.
2 2 2 2 2
1
' . ' .
3
2 3 1 3 3
. . .
3 2 2 6 3
A BCC B ABC A B C A ABC ABC ABC
V V V A O S A OS
b a a a b a
a dvtt
· − · −
− −
· ·
0.25
0.25
0.5
V
1
Đặt
2 2
cos ; sin 0;
2
x a y a a
π
¸ _
· · ⇒ ∈

¸ ,
khi đó
( ) ( )
2 2 3 3
sin cos 1 sin .cos
cos sin cos sin
sin cos sina.cos sin .cos
a a a a
a a a a
T
a a a a a
+ −
+
· + · ·
Đặt
2
1
sin cos 2sin sin .cos
4 2
t
t a a a a a
π −
¸ _
· + · + ⇒ ·

¸ ,
Với 0 1 2
2
a t
π
< < ⇒ < ≤
I
B'
C'
O
A
C
B
A'
WWW.VNMATH.COM
Khi đó ( )
3
2
3
1
t t
T f t
t
− −
· ·

;
( )
( )
(
( )
( )
4
2
2
3
' 0 1; 2 2 2
1
t
f t t f t f
t
− −
1
· < ∀ ∈ ⇒ ≥ ·
]

Vậy
(
( )
( )
1; 2
min 2 2
t
f t f
1 ∈
]
· ·
khi
1
2
x y · · . Hay
min 2 T ·
khi
1
2
x y · · .