P. 1
Danh Sach Cac Cong Ty Det May

Danh Sach Cac Cong Ty Det May

|Views: 1,050|Likes:
Được xuất bản bởiCuc Anh Nguyen

More info:

Published by: Cuc Anh Nguyen on May 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2015

pdf

text

original

2 TenVn EngName Address Phone

783 ALL SUPER ENTERPRISE CO., LTD. - ALL SPER (VN) l« 23 khu CN Biªn Hoµ 2, §ång Nai 84.61.991363
79 ARTEX Th¨ng Long ARTEX THANG LONG
83 ARTEXPORT Hµ Néi
HANDICRAFT AND ART ARTICLES EXPORT IMPORT NATIONAL CORP.
768 Bueltel International Vietnam Ltd. ®-êng §ång Khëi, T©n HiÖp, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.824358
436 C¤NG TY TNHH may XK S & H S & H GARMENT CO.,LTD 37/9 ThuËn KiÒu, P.T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7190933
374 C¬ së may Cao H¹nh Sè 9 T¹ Quang Böu, P6, Q8, TPHCM 84.8.8554654
302 C¬ Së May NghÜa §øc 89 NguyÔn §×nh ChiÓu, Q. Phó NhuËn, TP.HCM 84.088449020
547 C¬ Së May Thµnh Ph¸t 44/16 HiÖp B×nh, P.HiÖp B×nh Ch¸nh, Q.Thñ §øc, TP.HCM 84.08 7266733
264 C¬ Së Th¸i S¬n 143/11h Ung V¨n Khiªm, P 25, Q B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8990022
487 C¬ Së TuÖ Dinh 94/50 Hoµ B×nh, P5, Q11 Tp HCM 84.89733102
654 Chi nh¸nh Cty TNHH §Õ V-¬ng BRANCH OF EMPEROR VN CO.,LTD 176/90 ®-êng 26/3, P.5, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8941292
269 CN C.ty giao nhËn kho vËn TP. HCM t¹i Hµ Néi (VINATRANS Hanoi) VINATRANS HANOI
4 CN cty may Ph-¬ng §«ng
PHUONG DONG GARMENT IMPORT EXPORT CO.
848-8945729
300 CN Cty TNHH Hoµng Hµ t¹i Hµ Néi
HOANG HA COMMERCIAL CO. LTD., HANOI BRANCH
84.
268 CN Cty TODIMAX Tp. Hå ChÝ Minh t¹i Hµ Néi
TODIMAX HCM CITY, HANOI BRANCH
71 CN Tæng Cty XNK XD ViÖt Nam VINACONEX SAI GON 84.8.8439826
21 Cty TNHH HANSOLL VINA ®-êng 6, KCN Sãng ThÇn 1, huyÖn DÜ An, tØnh B×nh D-¬ng 840650.7329
618 Cty ®ay H-ng Yªn HUNGYEN JUTE COMPANY
104 Cty ®Çu t- & th-¬ng m¹i V¹n Xu©n
VAN XUAN INVESTMENT & COMMERCIAL CO.
696 Cty ®Çu t- SX XNK HTX ViÖt Nam
539 Cty ®iÖn m¸y & kü thuËt c«ng nghÖ GELIMEX 124 NguyÔn ChÝ Thanh - §µ n½ng 84.511 822757
223 Cty ®iÖn m¸y H¶i Phßng 162 L¹ch Tray, H¶i Phßng 84.31.641684
664 Cty 198 Bé Quèc phßng
132 Cty 247 (Bé Quèc phßng) NO. 247 COMPANY
97 Cty 26 Bé Quèc phßng COMPANY NO. 26 khu CN Sµi §ång - Gia L©m - Hµ Néi 84.4.8751463
259 Cty 28 (AGTEX CO.) AGTEX CO. 3 NguyÔn Oanh, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8944291
260 Cty 32 - Bé Quèc Phßng ASECO 170 - Quang Trung - Gß VÊp - Tp Hå ChÝ Minh 84.8940416
261 Cty 32 - Bé Quèc Phßng (CN) THE 32 BRANCH CO.
233 Cty 3-2 (Bé Quèc phßng)
NO. 3-2 CO. OF MINISTRY OF NATION DEFENSE
232 §-êng Lª DuÈn, KiÕn An, H¶i Phßng 84.031790683
221 Cty AMW ViÖt Nam 353/3 Bis V-ên Chuèi, Q3, TPHCM 84.087653264
332 Cty An Phó Ch©u A.P.C CO.,LTD Khu Phè 3, P Ph-íc Long B, Q 9, TPHCM 84.087310462
645 Cty ASIA SONG PRODUCTION ASIA SONG PRODUCTION 84.
181 Cty B×nh Minh 2000 BINH MINH COMPANY §èng §a - Hµ Néi 84.
258 Cty B¹ch §»ng (Bé C«ng an) BACH DANG CO. - BRANCH HANOI
880 Cty bao b× & hµng XK 27/7 Hµ Néi
35 Cty Beautec vina co.,ltd BEAUTEC VINA CO.,LTD Sè 7 §¹i Lé Thèng NhÊt,KCN Sãng ThÇn, huyÖn DÜ An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650732600
244 Cty BEEAHN H-ng Yªn II BEEAHN HUNG YEN II CO., LTD. thÞ trÊn TrÇn Cao, huyÖn Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn 84.321.850057
630 Cty BEEAHN ViÖt Nam BEEAHN VIETNAM CO., LTD. thÞ trÊn TrÇn Cao, Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn 84.321.850075
152 Cty c«ng nghiÖp & th-¬ng m¹i Toµn Th¾ng - Hµ Néi
TOAN THANG TRADING INDUSTRY CO.
84.
620 Cty c¬ khÝ dÖt may H-ng Yªn
HUNG YEN GARMENT TEXTILE MACHANICAL CO.
76 NguyÔn ThiÖn ThuËt, H-ng yªn 84.321.862778
41 Cty Cao su Hµ Néi HANOI RUBBER COMPANY
695 Cty CP ®-êng s¾t 21-10 84.
197 Cty CP AP ViÖt Nam AP VIETNAM JSC C9 phè Hoµng CÇu, Q. §èng §a, Hµ Néi 84.4.5112473
452 Cty CP dÖt may Sµi Gßn TEXGAMEX 298A NguyÔn TÊt Thµnh, Q4, Tp Hå ChÝ Minh 84.89404272
232 Cty CP dÖt may XK H¶i Phßng TEXGARCO HAIPHONG Km 16, ®-êng 353 NghÜa Ph-¬ng, Hîp §øc, KiÕn Thuþ, H¶i Phßng 84.31.860783
145 Cty CP giÇy Gia l©m GIALIMEX 84.
58 Cty CP giÇy Hµ Néi HANOI JOIN STOCK CO.,
180 Cty CP héi chî triÓn l·m quèc tÕ VNEXPO
VIETNAM INTERNATIONAL EXHIBITION & FAIR JOINT STOCK COMPANY ( VINEXPO )
84.
279 Cty CP KD Len Sµi Gßn 225 Hoµng V¨n Thô, P2, Q T©n B×nh, TP HCM 84.8.8445943
625 Cty CP may & dÞch vô H-ng Long
HUNG LONG GARMENT AND SERVICE STOCK CO
Km 24, quèc lé 5, DÞ Sö, Mü Hµo - H-ng Yªn 84.321.943458
236 Cty CP may §¹i ViÖt H¶i Phßng 279 §-êng Chî Hµng-Q.Lª Ch©n-H¶i Phßng 84.31854281
780 Cty CP may §ång Nai DONAGAMEX Khu CN Biªn Hßa I, Biªn Hßa , §ång Nai 84.61836151
555 Cty CP May 11 GAFATEX 84.089693515
247 Cty CP may 9 (Cty may Nhµ BÌ) NHABE GARMENT FACTORY 9 215 Hµng Thao, tp. Nam §Þnh 84.350.845752
388 Cty CP may B×nh Minh (BIGAMEX) BIGAMEX CO. 440 N¬ Trang Long, QuËn T©n b×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8432358
340 Cty CP may da XK 30-4 321 Hå V¨n Huª, P9, Q Phó NhuËn, TP HCM 84.8.8443332
497 Cty CP may Gia D- GIADU CO 68 An D-¬ng V-¬ng P 16, Q8 Tp HCM 84.8.8776060
495 Cty CP may H÷u NghÞ HUGAMEX 636-638 NguyÔn Duy, Ph-êng 12, QuËn 8 Tp.Hå ChÝ Minh 84.8.8554176
39 Cty CP may Hå G-¬m
HO GUOM GARMENT STOCK COMPANY
201 Tr-¬ng §Þnh, Hµ Néi 84.4.6622574
31 Cty CP may Hoµ B×nh (PEGARIMEX) HAO BINH STOCK GARMENT CO 830 NguyÔn Duy, Q. 8, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8555556
558 Cty CP may Hßa B×nh PEGARIMEX 830 NguyÔn Duy, Q8, TP HCM 84.8.8555566
857 Cty CP May Kh¸nh Hßa KHAGAREXCO 12 Lª Th¸nh T«ng, Nha Trang 84.058510353
167 Cty CP may Lª Trùc LE TRUC GARMENT STOCK CO.
289 Cty CP may mÆc Thêi Trang MTT 05 Hå BiÓu Ch¸nh, QuËn Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8966677
19 Cty CP may Ph-¬ng Nam FUNAGARMEX CO 18 Phan Huy Ých, P.12, q. Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9872886
575 Cty CP may S¬n Hµ 208- Lª Lîi - ThÞ x· S¬n T©y - Hµ T©y 84.34.832088
687 Cty CP may Sµi gßn 2 15 TrÇn TriÖu LuËt-Q T©n b×nh-Tp HCM 84.8.8645331
448 Cty CP may Sµi Gßn 3 GATEXIM 140-144 NguyÔn V¨n Thñ ,Q1 Tp Hå ChÝ Minh 84.87271140
391 Cty CP may thªu giµy dÐp Wec Saigon WEC SAIGON JOINT STOCK CO. 146 (lÇu 4) NguyÔn C«ng Trø, Q1, Tp HCM 84.8.8222174
827 Cty CP May vµ DÞch vô B×nh Minh BIGASCO §-êng 7A, P Ph-íc Long, Nha Trang, Kh¸nh Hßa 84.058881160
733 Cty CP may VÜnh Phó VINH PHU GARMENT STOCK CO. ph-êng N«ng Trang, ViÖt Tr× - Phó Thä 84.210.847742
13 Cty CP may XK §«ng Anh 84.
653 Cty CP may XK Long An 373 quèc lé 1A - F4, thÞ x· T©n An, Long An 84.72.826412
588 Cty CP may XK Nam Hµ NAM HA GARMENT STOCK CO. 510 ®-êng Tr-êng Trinh, Nam §Þnh 84.350.649563
631 Cty CP may XK Vòng Tµu VIEGARMENT CO. 846-848 B×nh Gi·, ph-êng 10, tp. Vòng Tµu 84.64.848372
130 Cty CP Nam Th¾ng
NAMTHANG JOINT - STOCK COMPANY
245 Cty CP Nam TiÕn ( NATICO) 80 Tr-¬ng §Þnh, Q.3, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9317437
494 Cty CP NhËt Minh SUN SHINE INCORPORATION 55 Lam S¬n, P.12, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8488667
678 Cty CP Sao Mai SAO MAI CORPORATION A44, QL30, X· Mü Trµ-ThÞ X· Cao L·nh-TØnh §ång Th¸p 84.67851452
204 Cty CP Sao Thiªn ViÖt SAO THIEN VIET CO.,LTD 84.
146 Cty CP SX XNK ¸ §«ng
EAST ASIATIC PRODUCTION IMPORT EXPORT CORP.
84.
442 Cty CP ThuËn Thiªn 37/260B Quang Trung, P12, Gß VÊp, TPHCM 84.088973218
188 Cty CP TiÕn KÝnh TIEN KINH JOINSTOCK CO. 84.
96 Cty CP vËn t¶i trung -¬ng I (VINAFCO)
VIETNAM FREIGHT FORWARDING JOINT STOCK CORP. (VINAFCO)
84.
446 Cty CP ViÖt H-ng (VHC) 206 quèc lé 22, P. Trung Mü T©y, QuËn 12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8911178
523 Cty CP x©y dùng & th-¬ng m¹i ThÕ Quang THEQUANG JOINT STOCK CO., 54/1C Lª NiÖm, P.18, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8607114
474 Cty CP XNK B×nh T©y BITEX 110-112 HËu Giang, P6, Q6, Tp HCM 84.89694308
432 Cty CP XNK Kh¸nh Héi KHAHO 2-4-6 §oµn Nh- Hµi - P 12 - Q 4 - Tp HCM 84.89400194
208 Cty CPTM & vËn t¶i quèc tÕ Ch©u Giang CHAU GIANG INTERNATIONAL JSC 84.
94 Cty cung øng dÞch vô hµng kh«ng (AIRSERCO) AIR SUPPLY AND SERVICE CO.
61 Cty da giÇy Hµ Néi
HANOI LEATHER AND SHOES COMPANY
291 Cty dÖt ¸o len XK Magnicon 281/2 P T©n Ch¸nh HiÖp Q12 TPHCM 84.8.8910166
538 Cty dÖt §µ N½ng DANATEX 50, Ng« Thêi NhËm, QuËn Liªn ChiÓu, Tp §µ N½ng 84.511.842345
46 Cty dÖt 19-5 Hµ Néi 84.
38 Cty dÖt 8-3 EIGHT MARCH TEXTILE CO.
598 Cty dÖt Hµ Nam HA NAM TEXTILE COMPANY 84.
230 Cty dÖt H¶i Phßng HAIPHONG TEXTILE CO. 114 - Lª DuÈn - KiÕn An - H¶i Phßng 84.31.790482
636 Cty dÖt Hång Qu©n HONG QUAN TEXTILE CO. LTD. 84.
47 Cty dÖt kim §«ng Xu©n DONGXUAN KNITTING CO. 67 Ng« Th× NhËm - Hµ Néi 84.4.9783825
884 Cty dÖt kim Hµ Néi HANOI KNITTING CO.
747 Cty dÖt kim Hoµng ThÞ Loan (HOTIMEX) HOANG THI LOAN KNITTING CO.
59 Cty dÖt kim Th¨ng Long THANG LONG KNITTING CO. 46 Hµng Qu¹t, Hoµn KiÕm, Hµ Néi 84.048257557
898 Cty dÖt kim Th¾ng lîi (Nam §Þnh)
647 Cty dÖt lôa Nam §Þnh
350 Cty dÖt may §«ng ¸ DAGATEX 185-189 ¢u C¬, Ph-êng 14, QuËn 11, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8842323
537 Cty dÖt may 29-3 (§µ N½ng) 478 §iÖn Biªn Phñ, §µ N½ng 84.511.82386
278 Cty dÖt may Gia §Þnh GIDITEX-CO 189 Phan V¨n TrÞ P11, B×nh Th¹nh ,TP HCM 84.8.8940509
48 Cty dÖt may Hµ Néi (HANOSIMEX)
HANOI TEXTILE AND GARMENT CO. (HANOSIMEX)
sè 1 Mai §éng, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi 84.4.8621470
540 Cty dÖt may Hoµ Thä HOTEXCO 36 ¤ng Ých §-êng, Hoµ Vang, Tp §µ N½ng 84.511671011
757 Cty dÖt may HuÕ (HUTEXCO) HUTEXCO x· Thuû D-¬ng, huyÖn H-¬ng Thuû, Thõa Thiªn - HuÕ 84.54.864433
347 Cty dÖt may Kim §«ng Ph-¬ng DOPIMEX 10 ¢u C¬, Ph-¬ng17, QuËn T©n B×nh, Tp.HCM 84.8.8496062
869 Cty dÖt may lôa t¬ t»m 2-9 (SESIGATEX) 56 Lý Th-êng KiÖt , P.1, B¶o Léc, L©m §ång 84.63.864820
6 Cty dÖt may S¬n Nam (Nam §Þnh) 63 NguyÔn V¨n Cõ, Nam §Þnh 84.
348 Cty dÖt may Thµnh C«ng 8 Tr-êng Chinh, P.15, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8910768
253 Cty DÖt May Th¾ng Lîi Sè 02 Tr-êng Chinh, P 15, Q T©n B×nh, TPHCM 84.088153044
838 Cty dÖt may XK B×nh §Þnh 105-107 TrÇn H-ng §¹o, Quy Nh¬n, B×nh §Þnh 84.56.893369
756 Cty dÖt may XK HuÕ (HUE GATEXCO) HUE GATEXCO 39 Phan §×nh Phïng, TP. HuÕ 84.54.822101
40 Cty dÖt Minh Khai MINH KHAI TEXTILE COMPANY 423 MINH KHAI STREET, HANOI, VIETNAM 84.
585 Cty dÖt Nam §Þnh NAM DINH TEXTILE CO. 43 T« HiÖu, Tp. Nam §Þnh 84.350.849342
891 Cty dÖt NghÖ An
847 Cty dÖt Nha Trang VÜnh Ph-¬ng, Nha Trang, Kh¸nh Hßa 84.58831050
346 Cty dÖt Ph-íc Long Ph-êng Ph-íc Long B, Q.9, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7313457
349 Cty dÖt Thµnh C«ng - CN t¹i Hµ Néi
THANH CONG TEXTILE CO. - HANOI BRANCH
ChÞ Thuû sÏ check vµ nh¾n ng-êi cã chøc n¨ng göi ®óng h¹n84.9361233
53 Cty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi
HANOI INDUSTRIAL CANVAS TEXTIILE CO.
93 LÜnh Nam, Mai §éng, Hµ Néi 84.4.8624796
29 Cty dÖt ViÖt Th¾ng( VICOTEX) VICOTEX 35-37 BÕn Ch-¬ng D-¬ng, Q.1, Tp Hè ChÝ Minh 84.8.8969337
107 Cty dÞch vô kü thuËt & XNK (TECHSIMEX - thuéc VCCI)
TECHNICAL SERVICE AND EXPORT - IMPORT CO.
5 Cty dÞch vô lao ®éng hîp t¸c quèc tÕ Hµ Néi
37 Cty dÞch vô th-¬ng m¹i 1 TRADE SERVICE COMPANY NO. 1 84.
716 Cty dÞch vô TM H÷u NghÞ B¾c Giang
HUU NGHI BAC GIANG TRADE SERVICES CO.
129 Cty dÞch vô, ®Çu t- & du lÞch Nghi Tµm (RESTOVTEX)
NGHI TAM INVESTMENT AND TOURISM SERVICE CO.
84.
576 Cty du lÞch & XNK Nam §Þnh
NAM DINH TOURISM AND IMPORT EXPORT CO.
151 NguyÔn Du, Tp. Nam §Þnh 84.
133 Cty du lÞch th-¬ng m¹i §èng §a DONG DA TRADING TOURISM CO. 84.
150 Cty giao nhËn kho vËn ngo¹i th-¬ng (VIETRANS) VIETRANS 13 Lý Nam §Õ, Hµ Néi 84.
713 Cty giÇy An Hoµ ( §×nh B¶ng - Tõ S¬n - B¾c Ninh ) ANHOA SHOES COMPANY LTD
535 Cty GiÇy An L¹c ALSIMEX 84.
614 Cty giÇy CÈm B×nh - H¶i D-¬ng CAMBINH SHOES COMPANY ThÞ trÊn Lai C¸ch, CÈm Giµng - H¶i D-¬ng 84.320.786187
571 Cty giÇy Hµ T©y HATAY SHOES COMPANY
607 Cty giÇy H¶i D-¬ng HAIDUONG SHOES COMPANY
353 Cty giÇy HiÖp H-ng HIEP HUNG SHOES COMPANY
619 Cty giÇy H-ng Yªn HUNGYEN FOOTWEAR CO.
49 Cty giÇy Ngäc Hµ NGOCHA SHOES COMPANY
646 Cty giÇy Ngäc TÒ
FULGENT SUN FOOTWEAR CO.,LTD
Phè nèi, Yªn Mü, H-ng yªn 84.
246 Cty giÇy Phó L©m (CN Hµ Néi) FULEAMEX HANOI
70 Cty giÇy Th¨ng Long THANG LONG SHOES COMPANY 84.
45 Cty giÇy Th¸i Nguyªn THAI NGUYEN SHOES FACTORY 84.
50 Cty giÇy Th-îng §×nh THUONG DINH FOOTWEAR CO.
623 Cty GiÇy ThuËn Thµnh THUAN THANH SHOE COMPANY Nh- Quúnh - V¨n L©m - H-ng Yªn 84.321.986299
56 Cty giÇy Thuþ Khuª THUYKHUE SHOES CO,.
128 Cty giÇy v¶i §ång Lîi DONG LOI SHOES COMPANY
731 Cty giÇy VÜnh Phó VINHPHU SHOES COMPANY
720 Cty giÇy VÜnh yªn VINHYEN SHOES COMPANY
52 Cty giÇy Yªn Viªn YEN VIEN SHOES COMPANY
711 Cty Hµ Vinh (Tõ S¬n - B¾c Ninh) HAVINH COMPANY 84.
894 Cty H¶i Thµnh (Bé Quèc phßng)
644 Cty HAGASCO HAGASCO COMPANY 84.
690 Cty HANATEX
226 Cty Hång Quang (nhµ m¸y may Qu¸n Tr÷) 345 TrÇn Nguyªn H·n, Q. Lª Ch©n - H¶i Phßng 84.31.778838
105 Cty hç trî ph¸t triÓn d©n téc miÒn nói
MOUNTAINOUS ETHNICS
PRO-DEVELOPMENT
TRADING AND SERVICE
CENTER
99 Cty ho¸ sinh & ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi (VIHITESCO) VIHITESCO 84.4.8211648
759 Cty Hualon - ViÖt Nam HUALON CORPORATION VIETNAM khu CN Tuy H¹, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai 84.61.848609
8 Cty IMEXCO Hµ Nam 84.
874 Cty in bao b× & XNK tæng hîp (Bé Thuû s¶n)
93 Cty INTIMEX (XN may XK) GARMENT FACTORY, INTIMEX 84.
794 Cty JM CAPS VN KCN ViÖt H-¬ng, §Lé B×nh D-¬ng, X ThuËn Giao, H ThuËn An, T B×nh D-¬ng 84.0650753256
267 Cty kho vËn miÒn Nam 1B Hoµng DiÖu, ph-êng 13, quËn 4, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9400947
270 Cty L©m nghiÖp Sµi Gßn( FORIMEX) 8 Hoµng Hoa Th¸m, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8108880
746 Cty Lam Hång (Bé Quèc phßng)
LAM HONG COMPANY MILITARY REGION 4
863 Cty LD §¹i Linh - ViÖt Nam TAERIM VINA JOINT VENTURE CO. 309 - 311 NguyÔn V¨n Trçi, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.7108825
609 Cty LD BVT H¶i D-¬ng BVT CO. LTD. Th¹ch Kh«i - Gia Léc - H¶i D-¬ng 84.32.8.61727
451 Cty LD Hång ViÖt Hoµ B×nh 830 NguyÔn Duy P 12, Q 8, Tp HCM 84.89500285
292 Cty LD Hongarmex HONGARMEX 333 Lòy B¸n Bichx, P19, Q T©n B×nh, TPHCM 84.8.8648801
700 Cty LD may Hång ViÖt Trµ Vinh Khãm 5 ThÞ trÊn Ch©u Thµnh, tØnh Trµ Vinh 84.74 872066
518 Cty LD May OASIS OASIS GARMENT J.V H-¬ng Lé 2, Êp HËu, X T©n Th«ng Héi, H Cñ Chi 84.087961477
287 Cty LD May Seven Corporation D19/34A H-¬ng Lé 80, Êp 4, X VÜnh Léc B, H B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088856833
499 Cty LD may Vigawell ViÖt nam sè 2 Tr-êng Chinh P 15, Q T©n B×nh, Tp HCM 84.8.852197
900 Cty LD may ViÖt Th¸i (Th¸i Nguyªn)
887 Cty LD may XK tæng hîp H-ng Nh©n (Th¸i B×nh)
745 Cty LD may XK ViÖt Thanh (VITHAGARCO) VITHAGARCO
507 Cty LD MAYEXCEL KIND Nhµ BÌ
EXCEL KIND NAHBE GARMENT VENTURE CO.,LTD
®-êng BÕn NghÐ, P.T©n ThuËn §«ng, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8727492
184 Cty LD MSA - HAPRO
HANOI JOINT VENTURE MSA - HAPRO CO., LTD.
84.
671 Cty LD MSA - Nhµ BÌ MSA-NHABE JV.CO.,LTD Êp B×nh T¹o, x· Trung An, Mü Tho, TiÒn Giang 84.73.854130
592 Cty LD MSA S«ng Hång X· Léc Hµ, Tp Nam §Þnh 84.
479 Cty LD NEWELL Nhµ BÌ ViÖt Nam P.T©n ThuËn §«ng, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8727316
215 Cty LD Norfolk Hatexco
NORFOLK HATEXCO JOINT VENTURE CO.
203 NguyÔn Huy T-ëng, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.
658 Cty LD Phó Th¸i FORTEX(VIET NAM) INC Quèc Lé 22, Êp T©n TiÕn X· T©n th«ng Héi ,Cñ Chi 84.8.8920930
608 Cty LD Quèc tÕ Venture International (H¶i D-¬ng)
VENTURE INTERNATIONAL CO. LTD.
Km40, quèc lé 5, x· Lai C¸ch, CÈm Giµng, H¶i D-¬ng 84.320.786283
293 Cty LD Shing ViÖt SHING VIET CO., LTD Sè 9 xa lé Hµ Néi Thñ §øc tp HCM 84.8.8966947
889 Cty LD SWED PHONG
241 Cty LD TNHH may mÆc B¶o TÝn côm CN VÜnh NiÖm, An H¶i, H¶i Phßng 84.
242 Cty LD TNHH may mÆc Ngäc S¬n x· An Hång, An H¶i, H¶i Phßng 84.
670 Cty LD TNHH may XK ViÖt T©n (TAVTEC) Êp Mü CÇn, x· NhÞ Mü, huyÖn Cai LËy - TiÒn Giang 84.73.829374
362 Cty LD VÜnh H-ng T.M.I VIETNAM CO.,LTD 1365/1 QLé 1A P An Phó §«ng, Q 12, TPHCM 84.0871960050
849 Cty LD XNK may mÆc Myengjey Apparel MARGARMENT L« L5 KCN QU¶ng Phó TØnh Qu¶ng Ng·i 84.55811577
650 Cty len H¶i Phßng
68 Cty len Mïa §«ng (Hµ Néi) MUA DONG KNITWEAR COMPANY 84.
375 Cty len ViÖt Nam - BLATEX (Nhµ m¸y len H¶i Phßng)
VIETNAM BLANKET WOOL CO. (BLATEX)
10 §inh Bé LÜnh, P.24, Q.B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.5111885
643 Cty Liªn doanh B×nh Giang BINH GIANG JVC sè 145 Lý Th-êng KiÖt, TX Th¸i B×nh, ViÖt Nam 84.036731512
405 Cty Liªn doanh s¶n xuÊt may XK GREEN MAPLE 291/2B Luü B¸n BÝch, P.19, Q.T©n B×nh, TP Hå ChÝ Minh 84.8.9730662
240 Cty may & phô liÖu may T©n H¶i TÇng 4, TTTM Chî S¾t, Quang Trung, H¶i Phßng 84.31831237
730 Cty may & XK lao ®éng Phó Thä
GARMENT LABOUR EXPORT COMPANY
84.
708 Cty may §¸p CÇu
DAPCAU GARMENT IMPORT EXPORT CO.
khu 6, ph-êng ThÞ CÇu, thÞ x· B¾c Ninh 84.241.821290
704 Cty may §«ng ¸ - Nam §Þnh 64 TrÇn Phó, Tp. Nam §Þnh 84.
62 Cty may §øc Giang
DUCGIANG IMPORT EXPORT GARMENT CO.
59 §øc Giang, Gia L©m, Hµ Néi 84.4.8272159
605 Cty may 1 H¶i D-¬ng HAI DUONG GARMENT CO. NO. 1 4 Chi L¨ng, tp. H¶i D-¬ng 84.320.852209
729 Cty may 1 Phó Thä PHU THO GARMENT CO. NO. 1 Gia CÈm - ViÖt Tr× - Phó Thä 84.210.846208
60 Cty may 10 GARMENT COMPANY 10
663 Cty may 19 (Bé Quèc phßng)
661 Cty may 19-5 (Bé C«ng an)
606 Cty may 2 H¶i D-¬ng HAIDUONG GARMENT CO. NO. 2 §-êng Ph¹m S- MÖnh, TP.H¶i D-¬ng, TØnh H¶i D-¬ng 84.0320853931
227 Cty may 2 H¶i Phßng HAIPHONG 2 GARMENT CO. 216 TrÇn Thµnh Ngä, Q.KiÕn An, Tp.H¶i Phßng 84.31876529
622 Cty may 2 H-ng Yªn
HUNG YEN GARMENT COMPANY NO. 2
P HiÕn Nam, TX H-ng Yªn 84.321862423
98 Cty may 20 (Bé Quèc phßng) GATEXCO 20 35 Phan §×nh Giãt, Ph-¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.4.8645077
596 Cty may 277 Hµ Nam HA NAM 277 IMPORT EXPORT CO. ph-êng Hai Bµ Tr-ng - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam 84.351.851059
231 Cty may 3 H¶i Phßng HAIPHONG GARMENT CO. NO. 3
63 Cty may 40 - Hµ Néi HANOI GARMENT COMPANY NO. 40 88 Phè H¹ §×nh, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.048584863
648 Cty may B×nh Minh 84.
715 Cty may B¾c Giang BAC GIANG GARMENT CO. ®-êng Gi¸p H¶i, phè KÕ, thÞ x· B¾c Giang 84.240.558156
712 Cty may B¾c Ninh BAC NINH GARMENT COMPANY 84.
763 Cty may c«ng nghiÖp §ång Nai DONAMAY khu CN I Biªn Hoµ, §«ng Nai 84.61.836117
344 Cty may Chî Lín GARMEX CHOLON KCN B×nh §¨ng, P6, Q8, Tp HCM 84.8 8502961
55 Cty may ChiÕn Th¾ng CHIEN THANG GARMENT CO. 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh - Hµ Néi 84.4.8312075
529 Cty may da giÇy thêi trang Sµi Gßn SAIGON FASHION CO.,LTD 44/7 ph-êng T©n Thíi NhÊt, Q12, TP. HCM 84.8.8910473
721 Cty may H-¬ng Canh (VÜnh Phóc)
HUONG CANH GARMENT COMPANY
84.
229 Cty may H¶i Phßng HAI PHONG GARMENT CO.
624 Cty may H-ng ViÖt (H-ng Yªn) HUNG VIET GARMENT CO.
621 Cty may H-ng Yªn HUNG YEN GARMENT CO. 83 Tr-ng Tr¾c, thÞ x· H-ng Yªn, tØnh H-ng Yªn 84.321.8623132
433 Cty may HUI CHANG HUI CHANG GARMENT CO. 2687/1A quèc lé 1A, An Phó §«ng, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7195231
18 Cty may LD Kyung - Viet KYUNG - VIET CORPORATION x· L¹c Hång, huyÖn V¨n L©m, H-ng Yªn 84.321.982208
333 Cty may mÆc & chÕ biÕn n«ng h¶i s¶n gç XK TNHH DUTHACO 337-345 T©n kú T©n quý, P 16, Q T©n b×nh, Tp HCM 84.8 8470236
281 Cty may mÆc Qu¶ng ViÖt 65 NguyÔn Du, Q.1, Tp.HCM 84.8.8245016
772 Cty may mÆc Quèc tÕ VÜ H¶o VN 03 ®-êng 15A , KCN Biªn Hoµ II 84.61836556
899 Cty may mÆc Tuyªn Quang
290 Cty may mÆc XK Dah Sheng (VN) Quèc tÕ 281/1 Quèc lé 1a P T©n Ch¸nh HiÖp Q 12 Tp HCM 84.8 8910723
109 Cty may mÆc XK Hµ Néi (HANTEX) HANTEX GARMENT CO. 84.
400 Cty may mÆc XK PAO YUAN 1/108 Quèc lé 13, HiÖp B×nh Ph-íc, Thñ §øc, TP HCM 84.87268898
584 Cty may mü nghÖ Nam §Þnh MY NGHE GARMENT CO. 4 TrÇn H-ng §¹o, Tp. Nam §Þnh 84.350.848432
586 Cty may Nam §Þnh THE NAM DINH GARMENT CO. 46 TrÇn H-ng §¹o, Tp. Nam §Þnh 84.350.849627
249 Cty may Nhµ BÌ (BCN) NHABE CO. ®-êng BÕn NghÐ, P. T©n ThuËn §«ng, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8720077
257 Cty May Ph-¬ng §«ng FUGAMEX Sè 1B Quang Trung, P.12, Q.Gß VÊp, TP.HCM 84.088942300
617 Cty may Phè HiÕn PHO HIEN GARMENT CO. 311 Lª V¨n L-¬ng,thÞ x· H-ng Yªn 84.321.862704
893 Cty may Phï §æng
238 Cty may quèc tÕ WOOJIN ViÖt Nam 226 Lª Lai, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng, ViÖt Nam 84.31.768800
72 Cty may S«ng §µ SONG DA GARMENT FACTORY
577 Cty may S«ng Hång - Nam §Þnh SONG HONG GARMENT CO. 105 ®-êng Hïng V-¬ng, tp. Nam §Þnh 84.350.645341
732 Cty may S«ng Hång (Phó Thä) SONG HONG GARMENT CO. Phè Hång Hµ, ph-êng Tiªn C¸t, ViÖt Tr×, Phó Thä 84.210.846506
684 Cty may T©y §« TAY DO GARMENT CO. 73 MËu Th©n, CÇn Th¬ 84.71.894229
57 Cty may Th¨ng Long (THALOGA) THANG LONG GARMENT CO. 250 Minh Khai, Hµ Néi 84.4.6240593
853 Cty may Th¸i Nguyªn THAI NGUYEN GARMENT CO. 160 Minh C©u, Th¸i Nguyªn 84.
306 Cty may thªu An Ph-íc AN PHUOC CO.,LTD 100/11-12 An D-¬ng V-¬ng, Q5, Tp.HCM 84.8.8350059
28 Cty may thªu th-¬ng mai Lan Anh 119 Tr-¬ng §Þnh, Q.3, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9325734
417 Cty may thªu ThuËn Ph-¬ng TNHH TP CO., LTD 275 NguyÔn V¨n Lu«ng,Q6 TpHCM 84.8.8752189
865 Cty may thªu XK §µ L¹t 9, Phï §«ng Thiªn V-¬ng, F.8, §µ L¹t 84.63.823624
355 Cty may thªu XK Quèc TuÊn 553/73a NguyÔn KiÖm, Q Phó NhuËn, Tp HCM 84.8.8455010
570 Cty may thªu XNK H-ng ThÞnh HUNG THINH C.,O 418 Quang Trung - Hµ §«ng - Hµ T©y 84.34 824463
569 Cty may thªu XNK S¬n Hµ (Hµ T©y)
SON HA IMPORT EXPORT TAILORING EMBROIDERING CO.
667 Cty may TiÒn TiÕn X· T©n Mü Ch¸nh, TP Mü Tho, TiÒn Giang 84.73 851207
341 Cty may TNHH Th¸i B×nh D-¬ng PACIFIC CO.,LTD 166/34 ThÝch Qu¶ng §øc, Q. Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8443410
833 Cty may Tr-êng Giang
TRUONG GIANG GARMEMT COMPANY
151, Huúnh Thóc Kh¸ng, Tam K×, Qu¶ng Nam 84.510.851286
844 Cty May Uyªn Ninh S¬n UNISON CO., LTD 108/5A Thèng NhÊt, P 11, Q Gß VÊp, TPHCM 84.0858890437
251 Cty may ViÖt Hµ (VIHACO) VIET HA GARMENT CO. 162 NguyÔn V¨n Trçi, P.N¨ng TÜnh, Tp Nam §Þnh 84.350.843065
11 Cty may ViÖt Sinh (Nam §Þnh) 84.
250 Cty may ViÖt TiÕn VTEC Sè 7 Lª Minh Xu©n, QuËn T©n B×nh, Tp HCM 84.8.8640800
252 Cty may ViÖt TiÕn - CN t¹i Hµ Néi
VIETTIEN GARMENT EXP. & IMP. CO. - HANOI BRANCH
886 Cty may XK - may 10 H-ng Hµ
604 Cty may XK & th-¬ng m¹i VÜnh ThÞnh (H¶i D-¬ng)
VINH THINH EXPORT GARMENT AND COMMERCIAL CO.
69 Cty may XK (Bé NN & PTNT)
EXPORT GARMENT CO. OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
84.
861 Cty may XK 3-2 Hoµ B×nh (tØnh Hoµ B×nh)
HOA BINH 3-2 GARMENT EXPORT CO.
649 Cty may XK Hoµ B×nh (Bé CN)
748 Cty may XK NghÖ An NGHE AN EXPORT GARMENT CO. khu CN B¾c Vinh, §Æng Thai Mai, Tp Vinh, NghÖ An 84.38.511830
737 Cty may XK Ninh B×nh
NINH BINH GARMENT IMPORT EXPORT CO. (NIBGARCO)
9 ph-êng BÝch §µo, thÞ x· Ninh B×nh 84.30.871172
875 Cty may XK Ninh X¸ (B¾c Ninh)
864 Cty may XK Qu¶ng Ninh
QUANGNINH EXPORT GARMENT CO.
73 Cty may XK S«ng §µ Ph-êng T©n ThÞnh - TX Hoµ B×nh - TØnh Thanh Ho¸ 84.18854653
710 Cty may XK tæng hîp ViÖt Thµnh (B¾c Ninh)
VIET THANH GENERAL IMPORT EXPORT GARMENT CO.
638 Cty may XK Th¸i B×nh THAIBINH GARMENT EXPORT CO. km 2 + 500, ®-êng 10, ph-êng Quang Trung, Th¸i B×nh 84.36.831645
896 Cty may XK Th¸i Hµ (Th¸i B×nh)
611 Cty may XK Thµnh §«ng THANH DONG GARMENT CO.
691 Cty may XK Thµnh C«ng - Hµ Néi (HACENTEX)
750 Cty may XK Thµnh C«ng - Hµ TÜnh
HA TINH THANH CONG GARMENT EXPORT COMPANY
74 Phan §×nh Phïng, thÞ x· Hµ TÜnh 84.39.856504
743 Cty may XK Thanh Ho¸ THANH HOA GARMENT COMPANY 119 Tèng Duy T©n, TP. Thanh Ho¸ 84.37.855687
755 Cty may XK Thõa Thiªn - HuÕ
858 Cty may XK tØnh Yªn B¸i
YEN BAI GARMENT IMPORT-EXPORT CO.
573 Cty May XK vµ TM Huy Ngäc B×nh Minh, Thanh Oai, Hµ T©y 84.034877128
319 Cty may XK ViÖt §¹i VIET DAI GARMENT CO.,LTD 37/3 h-¬ng lé 13, P.15, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8470323
685 Cty may XK ViÖt Hång HOVTEC 425B tØnh lé 885, ph-êng 8, thÞ x· BÕn Tre 84.75.824990
503 Cty may XNK L©m Thanh 165/24 Khu Phè 05, P. T©n Thêi NhÊt, Q.12, Tp.HCM 84.8.8150468
159 Cty Michael Manufacturer ViÖt Nam
MICHAEL MANUFACTURER VIETNAM
109 ®-êng Tr-êng Chinh, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.4.8686769
699 Cty mü nghÖ XK H¶i Phßng (ARTEX H¶i Phßng)
222 Cty Nomura Fotranco (H¶i Phßng) NOMURA FOTRANCO CO., LTD.
423 Cty Norrth Gaiety Apparel ViÖt Nam 47/27 An D-¬ng, Q8, Tp.HCM 84.8.8768412
778 Cty OLLDO ViÖt Nam OLLDO VIETNAM CORP. Khu CN Nh¬n Tr¹ch 2 - §ång Nai 84.61549715
728 Cty Pangrim Yoochang ViÖt Nam PANGRIM YOOCHANG VN CO., LTD.
517 Cty Panko HCMC PANKO HCMC CORPORATION 1657/3e quèc lé 1a An Phó §«ng Q12 tpHCM 84.87195220
185 Cty PARK'S PARK'S MANUFACTURING Km 7, quèc lé 5, Tr©u Qu×, Gia L©m, Hµ Néi 84.4.8767391
781 Cty Ph¸t Th-¬ng 1 FASHION FORCE NO.1 CO L« D01, khu CN Long B×nh, Quèc lé 15A, Ph-êng Long B×nh, Biªn Hoµ §ång Nai 84.61.991021
582 Cty ph¸t triÓn SX XNK Nam §Þnh
NAM DINH PRODUCTION DEVELOPMENT EXPORT IMPORT CO.
37 Phï Long A, Nam §Þnh 84.
741 Cty Ph-¬ng §«ng - Thanh Ho¸
PHUONGDONG COMPANY THANHHOA
10 Cty Ph-¬ng Nam - Bé C«ng an 84.
254 Cty Pin ¡cquy miÒn Nam (PINACO) 752 HËu Giang, P.12, Q.6, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8752230
91 Cty qu¶ng c¸o héi chî triÓn l·m (VINEXAD) VINEXAD
612 Cty Quèc tÕ TNHH §«ng Tµi
DONGTAI INTERNATIONAL VIETNAMLTD.
thÞ trÊn Phó Th¸i, Kim Thµnh - H¶i D-¬ng 84.320.722061
717 Cty quèc tÕ ViÖt Pan - Paciffic 1050 ®-êng X-¬ng Giang, thÞ x· B¾c Giang, tØnh B¾c Giang 84.240.851001
761 Cty S.Y.Vina Co., Ltd KCN Nh¬n Tr¹ch 2, Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai 84.61848432
199 Cty s¶n xuÊt & th-¬ng m¹i TrÇn Lª
TRAN LE TRADING AND PRODUCTION CO,LTD
68 Gi¶i Phãng HN 84.
665 Cty sîi may mÆc miÒn B¾c (TEXTACO) 79A L¹c Trung, Q.Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi 84.4.6363646
736 Cty SX - XNK Ninh B×nh (PRIMEXCO) PRIMEXCO NINH BINH
566 Cty SX - XNK Yªn Thuû YEN THUY SHOES 84.
228 Cty SX & kinh doanh hµng XNK H¶i Phßng (ANPROTEX)
ANPROTEX HAIPHONG CO. IMPORT EXPORT FOR PRODUCTION AND BUSINESS
601 Cty SX & th-¬ng m¹i ViÖt Anh (Hµ Nam)
VIET ANH TRADE AND PRODUCTION CO. LTD.
X· Thanh Ch©u - thÞ x· Phñ Lý - TØnh Hµ Nam 84.351.857636
285 Cty SX ¸o len & may mÆc XK DAPTO CO §-êng 2A, KCN VÜnh Léc, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.87650396
883 Cty SX bao b× & hµng XK 27-7 Hµ Néi 84.
581 Cty SX dÞch vô tæng hîp Nam §Þnh (GESEPCO) BROTEX - GESEPCO NAM DINH 121 Hai Bµ Tr-ng, Nam §Þnh 84.
689 Cty SX DV hµng XNK Tõ Liªm (TULTRACO) 84.
639 Cty SX gia c«ng XNK hµng CN - TCN Th¸i B×nh
THAIBINH HANDICRAFT AND INDUSTRIAL ARTICLES IMPORT EXPORT AND MANUFACTURE CO.
64 Cty SX hµng TCMN XK Hµ Néi (HANARTEX) HANARTEX
528 Cty SX hµng TD - XNK H¶i Phßng LECONEX - HP Sè 10 Hå Sen, Lª Ch©n, H¶i Phßng 84.31846089
597 Cty SX hµng XNK B¾c Hµ
BAC HA PRODUCTION & IMPORT EXPORT CO
288 Thuþ Khuª, T©y Hå - Hµ néi 84.351.880375
870 Cty SX KD XNK L©m §ång 84.063822044
85 Cty SX kinh doanh XNK (PROSIMEX)
IMPORT EXPORT PRODUCTION AND PROCESSING CORP.
Kh-¬ng §×nh, Thanh Xu©n - Hµ Néi 84.4.8553007
871 Cty SX kinh doanh XNK QuËn 8 BIDEXIM 05 BÕn Xãm Cñi, P 11, Q 8, Tp HCM 84.8.8504718
44 Cty SX th-¬ng m¹i & dÞch vô da giÇy
LEATHER AND FOOTWEAR PRODUCTION TRADING SERVICES CO.
401 Cty SX th-¬ng m¹i XNK T©y Nam ( TANAMEXCO) 253 Hoµng V¨n Thô, P.2, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8450733
101 Cty SX XNK & KT bao b× Hµ Néi
HANOI PACKAGING PRODUCTION AND EXPORT CO.
552 Cty SX XNK §«ng Thµnh DOTHE GAMEX 32 Lª V¨n Sü TX Qu¶ng Ng·i TØnh Qu¶ng Ng·i 84.55823832
102 Cty SX XNK ®Çu t- thanh niªn Hµ Néi
HANOI YOUTH PRODUCTION IMPORT EXPORT INVESTMENT CO.
84.
77 Cty SX XNK Bao b× - Bé th-¬ng m¹i
VN NATIONAL PACKAGING PRODUCTION AND EXIM CORP.
851 Cty SX -XNK C«ng nghiÖp Phó Yªn FIPEXIM 04 Lª Lîi - TX Tuy Hoµ - Phó Yªn 84.57.823116
542 Cty SX XNK dÖt may §µ N½ng VINATEX DANANG 25 TrÇn Quý C¸p TP §µ N½ng 84.511827116
276 Cty SX XNK may Saigon ( Garmex Saigon) 236/7 NguyÔn V¨n L-îng, Q.5, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8557300
100 Cty SX XNK ViÖt An (Tr-êng An cò)
VIET AN PRODUCTION IMPORT EXPORT CO.
239 §Æng TiÕn §«ng, §èng §a, Hµ Néi 84.48572091
263 Cty SX, XNK & du lÞch HACOTA HACOTEXIM sè 8 NguyÔn BØnh Khiªm, Q 1, Tp HCM 84.8 8292588
867 Cty SXKD hµng XNK Nam Ph-¬ng 54 NguyÔn KhuyÕn, B¶o Léc, L©m §ång 84.63.864136
789 Cty SXXNK B×nh D-¬ng PROTRADE CORPORATION X· B×nh Hoµ, ThÞ TrÊn L¸i Thiªu, HuyÖn ThuËn An, T.B×nh D-¬ng 84.0650755143
876 Cty T©y B¾c (Bé Quèc phßng)
579 Cty TCMN Nam §Þnh (ARTEX Nam §Þnh)
NAM DINH ARTS HANDICRAFTS IMPORT EXPORT CO.
28 Phï Long, Tp. Nam §Þnh 84.
610 Cty TCMN XK H¶i D-¬ng (ARTEXCO H¶i D-¬ng) ARTEXCO HAIDUONG
54 Cty Th¨ng Long - Hµ Néi (TALIMEX) THANG LONG CO. (TALIMEX) 84.
86 Cty th-¬ng m¹i & dÞch vô Hµ Néi (SERVICO Hanoi)
HANOI TRADING AND SERVICES CORP.
108 Cty th-¬ng m¹i & dÞch vô TSC TRADE AND SERVICE CO.
75 Cty th-¬ng m¹i & th¶m may Hµ Néi
HANOI TRADE AND CARPET GARMENT CO.
836 Cty th-¬ng m¹i §¹i Léc DALIMEX CO ThÞ trÊn AÝ NghÜa, §¹i Léc, Qu¶ng Nam 84.510.865981
709 Cty th-¬ng m¹i B¾c Ninh
878 Cty th-¬ng m¹i dÞch vô & XNK H¶i Phßng
224 Cty th-¬ng m¹i Duyªn H¶i - H¶i Phßng (HATRACO - CN t¹i HN) HATRACO - HANOI BRANCH
12 Cty th-¬ng m¹i H-¬ng Thuû (Hµ Néi) 84.
563 Cty th-¬ng m¹i tæng hîp VÜnh Phóc
VINH PHUC TRADING GENERAL CO.
67 Cty th-¬ng m¹i XNK Hång Hµ
HONG HA IMPORT EXPORT TRADE CO.
90 Cty th-¬ng m¹i-dÞch vô-thêi trang Hµ Néi
HANOI TRADING SERVICE FASHION COMPANY
13 DINHLE STR. HANOI 84.
668 Cty Th-¬ng NghiÖp tæng hîp TiÒn Giang TIGETRACO 21-23 Lª v¨n DuyÖt, Tp Mü Tho, TiÒn Giang 84.73 879201
262 Cty Thanh B×nh (Bé Quèc phßng) THANH BINH CO. - HANOI BRANCH
111 Cty thªu ren hµng t¬ t»m SOURIRE DE SOIE
394 Cty TM - XD H & D 74/1/6-6A B¹ch §»ng, P.2, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8488445
187 Cty TM & SX hµng may mÆc ViÖt Huy
VIET HUY GARMENT PRODUCTION AND TRADING CO., LTD
84.
859 Cty TM DÖt May TP HCM 84.
225 Cty TM DV & kho vËn ngo¹i th-¬ng H¶i Phßng (SERVIMEXCO HP) SERVIMEXCO HAIPHONG
200 Cty TNHH & ®Çu t- Anh Minh
ANH MINH INVESTMENT AND COMMERCIAL CO., LTD.
84.
855 Cty TNHH ¸nh NguyÖt A & N CO.,LTD 50 NguyÔn Th¸i Häc,P Phó C-êng ThÞ X· Thñ DÇu 1 84.650824322
210 Cty TNHH ¸o dµI (Hµ Néi) AO DAI HA NOI CO.,LTD 20 Nói Tróc, Ba §×nh, hµ néI 84.4.
562 Cty TNHH §«ng §« (Hµ T©y) DONGDO COMPANY LTD. 84.
866 Cty TNHH §µ L¹t Apex APEX §ALAT LTD 38, TrÇn Phó, §µ L¹t, L©m §ång 84.63.824024
543 Cty TNHH §¹i Minh D.M.C CO 62, §ç Thóc TÞnh, Ph-êng Khuª Trung, QuËn H¶i Ch©u, Tp §µ N½ng 84.511.697640
460 Cty TNHH §¹i Ph-íc 7C-8C-9C C- X¸ Bµ §iÓm, Êp HËu L©n, X.Bµ §iÓm, Hãc M«n. 84.08 835465
674 Cty TNHH §¹i Quang Minh 34 h-¬ng lé 9, khu phè 11, Th¹nh Phó, An Th¹ch, ThuËn An - B×nh D-¬ng 84.903330923
826 Cty TNHH §¹i T©y D-¬ng ATLANCO §-êng sè 5, KCN §ång An, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.0650782755
202 Cty TNHH §¹i ThÕ Giíi BIG WORLD VIETNAM 84.
271 Cty TNHH §¹i ViÖt DAI VIET CO.,LTD §-êng sè 3, KCX T©n ThuËn, T©n ThuËn §«ng, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7701451
272 Cty TNHH §¹t ViÖt §-êng sè 3 KCX T©n ThuËn, T.T §«ng, Q7, Tp HCM 84.87710451
481 Cty TNHH §an Ph-¬ng DAN PHUONG CO., LTD 13/9C Phan V¨n Hín,P T©n Thíi NhÊt Q12,Tp HCM 84.87191472
521 Cty TNHH §øc Phong 158A An D-¬ng V-¬ng, Khu phè 6 ThÞ TrÊn An L¹c, B×nh Ch¸nh Tp Hcm 84.8.8768895
205 Cty TNHH An Lîi AN LOI CO., LTD. 84.
850 Cty TNHH APEX ViÖt Nam APEX VN §-êng sè 3 khu CN §ång An HuyÖn ThuËn an TØnh B×nh D-¬ng 84.6507824221
106 Cty TNHH ARKSUN ARKSUN CO. LTD. 84.
565 Cty TNHH ARTEX TiÕn §éng ARTEX TIEN DONG CO., LTD. 84.
411 Cty TNHH B&O B&O CO.,LTD 317/38 Hµ Huy Gi¸p P Th¹ch Xu©n Q12,Tp HCM 84.8.8912990
823 Cty TNHH B.Y & by Vina 18 B×nh Phó, B×nh ChuÈn, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.0650788445
868 Cty TNHH B¸ Thiªn 74 Huúnh Thóc Kh¸ng, B¶o Léc, L©m §ång 84.63.861911
881 Cty TNHH B×nh Giang 84.
131 Cty TNHH B×nh Minh (Hµ Néi) BINH MINH CO., LTD. 27 §¹i Cå ViÖt, Hµ Néi 84.
698 Cty TNHH B×nh Minh (H¶i D-¬ng)
801 Cty TNHH B×nh Minh (ViÖt Nam) 28 §¹i Lé Thèng NhÊt, KCN Sãng ThÇn 2, DÜ An, B×nh D-¬ng 84.0650790588
458 Cty TNHH B¶o Long BAOLONG CO., LTD 82/86 B¹ch §»ng, P.24, Q.B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.08 8996539
877 Cty TNHH B¾c Nam (Nam §Þnh)
450 Cty TNHH Bum Jin Vina L« 28/I-29/I §-êng 2B, KCN VÜnh Léc, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.087653303
508 Cty TNHH C.K ViÖt Nam C.K VINA CO., LTD C15/18C Huúnh B¸ Ch¸nh, Êp 3, X· T©n Kiªn, HuyÖn B×nh Ch¸nh,TpHCM 84.8.8869931
209 Cty TNHH Cachee ViÖt Nam CACHEE VINA CO., LTD. Km 6 ®-êng Gi¶i Phßng, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.4.6644031
787 Cty TNHH C-êng Ph¸t 84.0650 822969
753 Cty TNHH CHAMPUNION (ViÖt Nam) CHAMPUNION (VIETNAM) CO.,LTD L« 66-68 KCX Linh Trung II Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291774
421 Cty TNHH ChÊn ViÖt CHAN VIET CO., LTD. 1076 - 1080 T¹ Quang Böu, ph-êng 6, quËn 8, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9812943
195 Cty TNHH ChÝ T©m CHI TAM CO LTD 84.
813 Cty TNHH CMC Vina Sè 11 §-êng 20 Khu CN Sãng ThÇn 2 B×nh D-¬ng 84.650732781
329 Cty TNHH CN - TM T©n Phó C-êng TAPHUCO 53/1 Phan V¨n Hín,p T©n Thíi NhÊt, Q12, Tp HCM 84.8916338
363 Cty TNHH CNMT TT Trang Anh VÜnh TAV 1075/1 Khu Phè 1, P Th¹nh Xu©n, Q 12, TPHCM 84.087160555
294 Cty TNHH CNTM Phó Hµ PHU HA CO., LTD 76 Ng« §øc KÕ, P.BÕn NghÐ, QuËn 1, TP.Hå ChÝ Minh 84.08 7160555
673 Cty TNHH D&F ViÖt Nam khu CN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh 84.66.8926234
437 Cty TNHH Dae Won Vina B26-27 §-êng sè 5, KCN VÜnh Léc, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.087653069
275 Cty TNHH Danu V ina L« 56-58-60 KCX LinhTrung, Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8975066
457 Cty TNHH DECOTEX L« 2-2A §-êng 13, KCN T©n B×nh, P T©n B×nh, TPHCM 84.088155571
122 Cty TNHH DOME DOME 84.
553 Cty TNHH Domex DOMEX (VN) CO., LTD L« 27 Khu ChÕ XuÊt Linh Trung, Thñ §øc, TPHCM 84.87240033
659 Cty TNHH DOOLIM VINA LÇu 5, 211 NguyÔn V¨n Trçi Q PHó NHuËn, TP HCM 84.872890656
498 Cty TNHH dÖt §«ng Minh ViÖt Nam TMV §-êng s« 18, khu chÕ xuÊt T©n ThuËn, Q7, Tp.HCM 84.87701021
273 Cty TNHH dÖt kim FENIX FENIX K 84.
722 Cty TNHH dÖt len LANTIAN (VÜnh Phóc)
LANTIAN VINH PHUC WOOL PRODUCTION LTD.
574 Cty TNHH DÖt may An Ých WELL KNOWN KNITTING FTY.,LTD KM 16 §-êng L¸ng Hßa L¹c, X Yªn S¬n, H Quèc Oai, Hµ T©y 84.034844885
323 Cty TNHH dÖt may Hïng Phóc 64/1 Luü B¸n BÝch P.20, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Monh 84.8.9612515
831 Cty TNHH dÖt may Hoa Sen KCN TRµng B¶ng, T©y Ninh 84.66896226
817 Cty TNHH DÖt May Intergrity ViÖt Nam
INTERGRITY TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD
X· §Þnh Hßa, TX Thñ DÇu Mét, TØnh B×nh D-¬ng 84.0650884001
316 Cty TNHH dÖt may Kim Thµnh T©n §Þnh - T©n Th«ng Hé i- Cñ Chi - TP Hå ChÝ Minh 84.8920986
321 Cty TNHH dÖt may th-¬ng m¹i TÊn Minh 38 ABC §«ng Hå, ph-êng 8, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8644517
505 Cty TNHH dÖt may Thªu VÜ TÝn VITIN CO LTD 392 I - Th¹ch Lam P18,Q T©n B×nh Tp HCM 84.89733028
34 Cty TNHH dÖt may ThÕ Hoµ THE HOA CO., LTD 63 §ç Ngäc Th¹ch,P14, Q5 Tp HCM 84.8.8967972
701 Cty TNHH dÖt may ViÖt Linh - L¹ng S¬n
235 Cty TNHH dÖt may ViÖt Phong Nhµ x-ëng B2&B3 Khu CN NOMURA-H¶i Phßng 84.31743173
578 Cty TNHH dÖt may VÜnh Oanh VINH OANH GARMENT Yªn TrÞ, ý Yªn - Nam §Þnh 84.350.826222
14 Cty TNHH dÖt nhuém Nam Long (Nam §Þnh) 84.
311 Cty TNHH dÞch vô kiÓm ho¸ B¶o Cöu BAO CUU CO ., LTD 177 ®-êng 26/3,P.5, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9852742
171 Cty TNHH dÞch vô th-¬ng m¹i HMC
HMC TRADING AND SERVICE CO., LTD
138 Cty TNHH dÞch vô xuyªn Th¸i B×nh D-¬ng
TRANS-PACIFIC SERVICES CO., LTD.
84.
166 Cty TNHH Duy B×nh DUY BIN CO., LTD.
527 Cty TNHH Duy Thµnh L« III-21, §-êng 19/5A,Nhãm Cn III Khu CN T©n B×nh,TpHCM 84.
462 Cty TNHH DV may mÆc Cù Lùc L« II - 3A, ®-êng sè 13, KCN T©n B×nh, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8150276
365 Cty TNHH DV TM HuÖ Phong 123/C5 S- V¹n H¹nh, P.12, Q.10, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8116454
288 Cty TNHH E-Land ViÖt Nam E-LAND VIENAM CORP.,LTD §-êng 8 Ph-íc B×nh, Q9, Tp.HCM 84.8.8267323
773 Cty TNHH Epic Desingers (ViÖt Nam) ®-êng §ång Khëi, T©n HiÖp, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.824707
17 Cty TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING Sè 9 ®-êng 5, KCN ViÖt Nam-Singapore, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.757629
804 Cty TNHH EVER HUGE Sè 01 KCN B×nh §-êng, HuyÖn DÜ An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650742036
234 Cty TNHH EVERWIN 142 Lª DuÈn, Q.KiÕn An, TP.H¶i Phßng 84.31790474
616 Cty TNHH E-Z KOREA L« 3-2D, Nhãm CN3, §-êng 13 Khó CN T©n B×nh 108 T©y Th¹nh,Q T©n B×nh,HCM 84.8.8155477
814 Cty TNHH FASHINLINE SAIGON 11 VSIP ®-êng 4, KCN ViÖt Nam - Singapore, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.782260
533 Cty TNHH FATEC GLOBAL VINA 2/5B, §-êng 743, X· B×nh Hßa, HuyÖn ThuËn An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650783061
652 Cty TNHH Formosa Taffeta ViÖt Nam 29 Lª DuÈn, ph-êng BÕn NghÐ, quËn 1, HCMC 84.8.8272758
277 Cty TNHH G¨ng Tay Toµn Mü (ViÖt Nam) §-êng sè 12, KCX T©n ThuËn, Q.7, TP.HCM 84.087701367
33 Cty TNHH GD TEX GD TEX CO.,LTD KCN Mü Ph-íc, BÕn C¸t, B×nh D-¬ng 84.650.566500
438 Cty TNHH Gia Håi GIA HOI CO.,LTD B18-B19-B20-B21 Khu 38/38A CMT8, P15, Q T©n B×nh, TPHCM 84.088106981
455 Cty TNHH Gia Thµnh GIA THANH KNITTWEAR CO.,LTD A15/64e §Êt míi, B×nh TrÞ §«ng, B×nh Ch¸nh 84.87509378
266 Cty TNHH Gia TuÊn D1/9T TØnh Lé 10, T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088761329
626 Cty TNHH Global Sourcenet GLOBAL SOURCENET CO., LTD. Minh Khai, Nh- Quúnh, V¨n L©m - H-ng Yªn 84.4.8564733
525 Cty TNHH H & M Vina 220 Bis Lòy B¸n BÝch, P17, Q T©n B×nh, TPHCM 84.084081705
140 Cty TNHH H÷u NghÞ (Hµ Néi) FRIENDSHIP CO. LTD 01 C8 Mai §éng, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi 84.4.5632705
840 Cty TNHH Hµn ViÖt HAN VIET CO., LTD 36/9A.Quang Trung, P.10, Gß VÊp, TP.Hå ChÝ Minh 84.088941948
142 Cty TNHH H¶i YÕn HAIYEN CO., LTD. 84.
183 Cty TNHH Hai Chi HAICHI CO., LTD. 84.
482 Cty TNHH HANA 156/1/22 Céng Hoµ, ph-êng 12, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.7189385
541 Cty TNHH Hång §¹t 449 ng« QuyÒn, Q S¬n Trµ, §µ n½ng 84.511 931033
190 Cty TNHH HANOTEX HANOTEX CO., LTD. 538 ®-êng L¸ng, Hµ Néi 84.
434 Cty TNHH HANSAE ViÖt Nam HANSAE VIETNAM CO.,LTD L« D2 KCN T©y B¾c Cñ Chi, HuyÖn Cñ Chi, Tp.HCM 84.8.8924801
785 Cty TNHH HEERA VINA HEERA VINA CO LTD Êp Thiªn B×nh X· Tam Ph-íc H Long THµnh TØnh §ång Nai 84.61512270
803 Cty TNHH Her Kuang HER KUANG CO., LTD L« E3, KCN ViÖt H-¬ng, Xa Lé B×nh D-¬ng, HuyÖn ThuËn An, T.B×nh D-¬ng 84.0650747808
758 Cty TNHH Hikosen Cara KCN §«ng Xuyªn, P 10, Bµ RÞa - Vòng Tµu 84.64 848374
473 Cty TNHH HIKOTI VINA 59/9A Ph¹m V¨n Chiªu, Q Gß VÊp 84.089874483
201 Cty TNHH Hïng Quang HUNG QUANG CO. LTD 16/279 Gi¶ng Vâ - Hµ Néi 84.
174 Cty TNHH HiÒn T©m HIEN TAM COMPANY LIMITED 129 Chïa L¸ng str. L¸ng Th-îng, §èng §a - Hµ Néi 84.
119 Cty TNHH HiÖp H-ng - Hµ Néi HIEP HUNG CO. LTD. 84.
791 Cty TNHH HiÖp Sinh QL 13A An Th¹nh ThuËn An B×nh D-¬ng 84.650833539
484 Cty TNHH HiÖp T-êng SHYANE (VN) CO.,LTD L« 9B ®-êng C, KCN T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7540026
120 Cty TNHH H-ng HiÖp - Hµ Néi HUNG HIEP CO. LTD.
762 Cty TNHH H-ng nghiÖp §ång Nai BOTRON
DONA BOTRON ENTERPRISES CO., LTD
X· B¾c s¬n huyÖn Thèng NhÊt, TØnh §ång Nai 84.6185228
774 Cty TNHH I CHONG I CHONG Sè 1, §-êng 5A Khu CN II Biªn Hßa, §ång Nai 84.61832916
282 Cty TNHH IL SHIN WOMO IL SHIN WOMO CO., LTD Êp BÇu Tre 2, T©n An Héi, Cñ Chi, TP.HCM 84.08 8920630
191 Cty TNHH in Th¸i Hµ THAI HA PRINTING CO. C3 §«ng Kªnh, Thanh Tr×, Hµ Néi 84.
534 Cty TNHH Interchina Management (ViÖt Nam)
INTERCHINA MANAGEMENT (VIETNAM) LTD
KCN B×nh D-¬ng, DÜ An, TØnh B×nh D-¬ng 84.08 8446575
179 Cty TNHH IPA - NIMA ViÖt Nam IPA - NIMA VIETNAM LIMITED
640 Cty TNHH Ivory ViÖt Nam VIETNAM IVORY CO., LTD. KM6+500, ROAD 10 THAIBINH-NAMDINH 84.36. 616075
832 Cty TNHH J & D VINAKO J & D VINAKO CO.,LTD 122/2 Th¨ng Long, P.4, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.66.896215
796 Cty TNHH J & K J& K CO.,LTD Êp B×nh Ph-íc, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.740605
718 Cty TNHH JMC ViÖt Nam (B¾c Giang) JMC VIETNAM CO., LTD 84.
830 Cty TNHH JUNG KWANG ViÖt Nam KCN Trµng B¶ng T©y Ninh 84.66896052
651 Cty TNHH Kanaan Sµi Gßn KANAAN SAIGON CO., LTD. 53 NguyÔn §×nh ChiÓu, ph-êng 6, quËn 3, HCMC 84.8.8273687
705 Cty TNHH Kim Long (VÜnh Phó)
410 Cty TNHH Kim ViÖt KIVI CO.,LTD Sè 4 Hå Tïng MËu, Q1, TPHCM 84.089140658
519 Cty TNHH Kim ViÖt nam KIM VIET NAM CO., LTD 52b Quang Trung, P §«ng H-ng ThuËn, Q 12, Tp HCM 84.8.8911257
496 Cty TNHH KING KEN KING KEN GARMENT CO.,LTD 90/2 Phan Huy Ých, P.12, Q. Gß VÊp, Tp.HCM 84.8.8950850
485 Cty TNHH Kings Well QL 22 - Êp Tr¹m Bom - X· T©n Phó Trung - HuyÖn Cñ Chi, Tp HCM 84.87960792
491 Cty TNHH KiÕn Trung D18 §-êng Phan Anh, B×nh TrÞ §«ng, B×nh Ch¸nh, TP.HCM 84.088763016
283 Cty TNHH KOLLAN KOLLAN CO.,LTD L« 35, KCX Linh Trung, Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8969426
387 Cty TNHH Konam apparex ViÖt nam E1, KCN T©n Thíi ThiÖp, P HiÖp Hoµ, Q 12, Tp HCM 84.87170922
192 Cty TNHH KSMC KSMC CO. LTD 61/53 §øc Giang - Gia L©m - Hµ Néi 04.8771700
447 Cty TNHH KYONG DO VINA Êp Phó Mü-X· Phó Hoµ §«ng-HuyÖn Cñ Chi, Tp HCM 84.87973410
413 Cty TNHH Kyung Rhim Vina KYUNGRHIM VINA E4/48 Êp 5, x· B×nh TrÞ §«ng, H B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.87540155
193 Cty TNHH L©m Hïng LAM HUNG TRADING CO., LTD. 84.
368 Cty TNHH LAWNYARD ViÖt Nam Sè 55, §-êng sè 9, C- x¸ B×nh Thíi, P.8, Q.11, Tp.HCM 84.87660430
25 Cty TNHH LD Kavio - §«ng ¸ KAVIDA CORPORATION 185-189 ¢u C¬, Q.11, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7622242
822 Cty TNHH LEADER ONE (VIETNAM) LEADER ONE(VIET NAM) CO., LTD E3 ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng 84.650.718333
419 Cty TNHH Lee's Vina Apparel LEE'S VINA APPAREL CO., LTD C19/26A HL2, Êp 3 B×nh TrÞ §«ng, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.087511205
429 Cty TNHH Liªn Phong L.P CO., LTD B431 Quang Trung, Khu phè 3, P §«ng H-ng ThuËn Q12, Tp HCM 84.87150780
510 Cty TNHH Lîi Long LOI LONG CO.,LTD F1/72 H-¬ng Lé 2, X· B×nh TrÞ §ång, B×nh Ch¸nh, TP HCM 84.87621957
158 Cty TNHH lôa t¬ t»m Ch©u ¸ (AQ Silk) AQ SILK CO. LTD.
560 Cty TNHH Lynlex LYNLEX (VN) CO., LTD L« 20 KCN Linh Trung, Thñ §øc, TPHCM 84.8.8975202
198 Cty TNHH Mai S¬n MAI SON CO.,LTD 84.
36 Cty TNHH may - giÆt - nhuém & TM Xu©n Phóc 6/35 T©n K×, T©n Quý, B×nh H-ng Hoµ, huyÖn B×nh Ch¸nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7501255
672 Cty TNHH may - giÆt tÈy CM - TM §¹i S¬n DASOCO 279/019 l« A3, ¢u C¬, ph-êng 5, Q. 11, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8597415
466 Cty TNHH may - in thªu M&J 27/9 Khó Phè 5,P t©n Thíi NhÊt, q12, Tp HCM 84.87491230
800 Cty TNHH may - th-¬ng m¹i - DÞch vô NhËt Thanh 18/8 Phan V¨n TrÞ, P.2, Q.5,Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9230022
550 Cty TNHH May & CBLT VÜnh Th¹nh VTC 59/1B Ph¹m V¨n Chiªu, P 12, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089874955
357 Cty TNHH may & th-¬ng m¹i Toµn T©m (TOTAMCO) TOTAMCO Khu phè 2, ®-êng HiÖp Thµnh, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7175440
443 Cty TNHH May & TM B¶o Ngäc 335 Tr-êng Chinh, F 13, Q.T©n B×nh. TP.Hå ChÝ Minh 84.088425766
351 Cty TNHH may & TM Long H¶i 185 NguyÔn Oanh-p10, Q Gß VÊp-Tp HCM 84.8.8958175
380 Cty TNHH may & TM Th¶o Tó
THAO TU GARMENT AND TRADING CO., LTD
51/13A T©n Ký T©n Quý, P 16, Q T©n B×nh, Tp Hå chÝ Minh 84.8.8472439
334 Cty TNHH May ¸ §¹i 220 Bis H-¬ng Lé 14, P.17, Q.T©n B×nh, TP.Hå ChÝ Minh 84.08 8428624
764 Cty TNHH may §ång ThÞnh DONATEX Sè 5/8 K.03, P.Thèng NhÊt, Biªn Hßa, §ång Nai 84.61823020
765 Cty TNHH may §ång TiÕn DOVITEC 10 ®-êng 5, ph-êng T©n TiÕn, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.822248
445 Cty TNHH may ®an Goodtop GOODTOP KNITTERS., LTD L« 52-54-56 §-êng sè 2, KCN T©n T¹o, HuyÖn B×nh Ch¸nh, Tp HCM 84.8.8771021
239 Cty TNHH may 1-5 ViÖt Nam J8 khu CN Nomura, An H¶i, H¶i Phßng 84.
680 Cty TNHH may An Giang §-êng TrÇn H-ng §¹o, P.Mü Quý, Long Xuyªn, An Giang 84.76.833252
818 CTy TNHH May A-Nam X· B×nh Hßa, H ThuËn An, T B×nh D-¬ng 84.0650782582
632 Cty TNHH may B×nh Minh (Th¸i B×nh) BMG CO., LTD. khu 5 thÞ trÊn §«ng H-ng, huyÖn §«ng H-ng, Th¸i B×nh 84.36.851271
345 Cty TNHH may c«ng nghiÖp §µi B¶o 58A An D-¬ng V-¬ng, P16, Q8, Tp.HCM 84.89801200
398 Cty TNHH may c«ng nghiÖp TÝn §¹t L« sè 21, ®-êng sè 2 khu CN T©n T¹o, B×nh Ch¸nh 84.87505917
303 Cty TNHH may CN - TM Tr-êng Vinh 170 quèc lé 1A, F.T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7191127
461 Cty TNHH may Effort 53 §-êng Cöu Long, P2, Q T©n B×nh, Tp HCM 84.8.8924981
408 Cty TNHH may Gia Nghi GIANGHI CO .,LTD 40/22-24 ¢p B¾c, P.13, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8102078
572 Cty TNHH may Hµ §«ng HA DONG CO. LTD.
546 Cty TNHH May Hµn ViÖt HAN VIET CO., LTD Tæ 67 P HiÖp Thµnh, TX Thñ DÇu Mét, TØnh B×nh D-¬ng 84.0650835883
427 Cty TNHH may H¶i Hµ 212/21 NguyÔn Th¸i B×nh, ph-êng 12, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8851723
296 Cty TNHH may Hång V©n VERA 34 Bïi ThÞ Xu©n, Q1, TPHCM 84.8.8989591
299 Cty TNHH may Hoµn CÇu MONDIAL khu tæng kho Thñ §øc, ph-êng Tr-êng Thä, quËn Thñ §øc, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8978547
237 Cty TNHH may Hoa Nguyªn ViÖt Nam Nhµ x-ëng tiªu chuÈn B4, Khu CN NOMURA H¶i Phßng 84.31618626
406 Cty TNHH may Khëi KiÕn KHOI KIEN CO.,LTD 9/2A T©n K×, T©n Quý, P.16, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8470636
839 Cty TNHH May Kim S¬n KIM SON CO., LTD H6/18 §-êng NguyÔn V¨n L-îng, F17 Gß VÊp, TP.Hå ChÝ Minh 84.088952465
511 Cty TNHH may Kim Thµnh KIM THANH CO .,LTD 101/37A Ph¹m §×nh Hæ,P.6,. Q.6, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9691941
890 Cty TNHH May Kinh B¾c 12/22 Ph¹m V¨n Chiªu, P16, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089962022
873 Cty TNHH may KiÕn Giang (B¾c Ninh)
297 Cty TNHH may Linh Ph-¬ng 11D Phan KÕ BÝnh Q1, Tp HCM 84.8.8960385
675 Cty TNHH may mÆc & dhch vô th-¬ng m¹i V¨n S¬n x· Duy S¬n, huyÖn Duy Xuyªn, tØnh Qu¶ng Nam 84.510.778557
338 Cty TNHH may mÆc & th-¬ng m¹i Vinh 553/71 NguyÔn KiÖm, Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8444598
862 Cty TNHH may mÆc & TM ¸ Ch©u
ASIA GARMENT & TRADING CO., LTD.
28 ®-êng sè 6, ph-êng 8, quËn 11, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9624110
815 Cty TNHH May mÆc Bowker ViÖt Nam 150/3 Êp 2, An Phó, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.0650710917
370 Cty TNHH may mÆc CHISAN E17/10E T©n Thíi 3, T©n HiÖp, Hãc M«n, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.7132003
769 Cty TNHH may mÆc CIVIC CIVIC GARMENT CO.,LTD 32, ®-êng 2A, khu CN Biªn Hoµ II, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.836316
475 Cty TNHH May mÆc Dôc Qu©n YU CHUN CO.,LTD Sè 3, T¹ Quang Böu, P6, Q8, TPHCM 84.089815653
615 Cty TNHH May mÆc GiÇy Da TM §«ng Gia Lîi 55/10Bis Khu phè 4 §-êng TrÇn V¨n Kh¸nh, P T©n THuËn §«ng, Q7, TPHCM 84.8.8721526
501 Cty TNHH may mÆc Happy Eagle ViÖt Nam E4/48 Êp 5 x· B×nh TrÞ §«ng, H B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.8.869840
469 Cty TNHH may mÆc Hong Better 65/5 ThuËn KiÒu, P.T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8827570
811 Cty TNHH may mÆc HUNG WAH Sè 11 §-êng 6 khu CN Sãng ThÇn 1 DÜ An B×nh D-¬ng 84.650732868
506 Cty TNHH may mÆc Kim Hång KIM HONG GARMENT CO.,LTD L« 61 §-êng B, KCX Linh Trung 2, Thñ §øc, Tp HCM 84.87291829
392 Cty TNHH may mÆc NghÜa Tïng YIH SONG ENTERPRISE CO .,LTD T©n Phó Trung, T©n Th¹nh T©y, Cñ Chi, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7960112
797 Cty TNHH may mÆc quèc tÕ ViÖt Hsing
VIETHSING GARMENT INTERNATIONAL CO., LTD.
®-êng Liªn X·, B×nh ChuÈn, ThËn An, B×nh D-¬ng 84.650.827885
532 Cty TNHH may mÆc S¬n Kim SK CO.,LTD C7-C9 Côm 2, KCN C¸t L¸i,Q2 TpHCM 84.87421197
301 Cty TNHH may mÆc Sing ViÖt SINVICO 103/11 ®-êng 39, ph-êng 16, quËn 11, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9603117
486 Cty TNHH may mÆc Sky Sun (VIETNAM) SKY SUN VIETNAM CO.,LTD 77B ®-êng B, KCX Linh Trung II, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291816
336 Cty TNHH May mÆc Th¨ng Long 47/13 H-¬ng Lé 14, P 20, Q T©n B×nh, TPHCM 84.089612038
719 Cty TNHH may mÆc ThÞnh §¹t THINH DAT CO.,LTD Êp Vµm-ThÞ trÊn BÕn Løc-HuyÖn BÕn Løc-TØnh Long An 84.72891881
456 Cty TNHH May mÆc TM Nghi Xu©n 300 B×nh Tr-êng, B×nh Kh¸nh, CÇu Rêi, TPHCM 84.08824197
463 Cty TNHH May MÆc TM Ph-íc B×nh PHUOC BINH CO., LTD 15/35 §-êng A, Khu BiÖt Thù, P.18, Q.T©n B×nh, TP.HCM 84.088610915
779 Cty TNHH may mÆc UNITED SWEETHEARTS ViÖt Nam §-êng sè 0, khu CN nh¬n tr¹ch I, HuyÖn Nh¬n tr¹ch, TØnh §ång Nai 84.61549677
567 Cty TNHH may mÆc ViÖt - Pacific VIET PACIFIC APPAREL CO. LTD. 10 Mç Lao, Hµ §«ng - Hµ T©y 84.34.827131
509 Cty TNHH May mÆc VÜnh TiÕn VIGAMEX E5/1 NguyÔn H÷u TrÝ, T©n Tóc, B×nh Ch¸nh, TP.HCM 84.08 7602795
512 Cty TNHH may mÆc XK Hµn Linh 61 An D-¬ng V-¬ng- An L¹c-B×nh Ch¸nh-Tp HCM 84.8.8767104
32 Cty TNHH May mÆc XK Knitwear Green Maple GREEN MAPLE KNITWEAR CO.,LTD Sè 177/52 §-êng Lòy B¸n BÝch, P12, Q T©n B×nh, TPHCM 84.089613518
30 Cty TNHH may mÆc XK T©n Ch©u( TTC) 65/5 ThuËn KiÒu, T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8916130
726 Cty TNHH may mÆc XK Vit VIT GARMENT CO., LTD. 48 L¸ng H¹, Hµ Néi 84.4.8866589
628 Cty TNHH may Minh Anh MINH ANH CO. LTD. Phè Nèi, NghÜa HiÖp, Yªn Mü, H-ng yªn 84.
298 Cty TNHH may Minh Hoµng MHG 9 Lª Th¸nh T«n, Q1, TPHCM 84.89967480
216 Cty TNHH may Minh Qu©n MQ CO., LTD. sè 2, ngâ 188 V-¬ng Thõa Vò, Hµ Néi 84.4.5652351
339 Cty TNHH may Nam Phó NAMPHU GARMENT CO.,LTD 93/1017 Lª §øc Thä, P.17, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8951440
371 Cty TNHH may NghÖ Khang NGHE KHANG CO. LTD 357/22 H-¬ng Lé 14 - P19 - Q T©n B×nh - Tp HCM 84.8.8607722
514 Cty TNHH may Nguån Lùc B27 bis T« ký, Q12, TpHCM 84.87157315
337 Cty TNHH may NhËt T©n NHAT TAN GARMENT CO., LTD. F4/29A h-¬ng lé 2, B×nh TrÞ §«ng, B×nh Ch¸nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.7507357
431 Cty TNHH May Phó Hoa 2/28 Êp 3, QLé 1A, X· B×nh H-ng Hßa, H B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088755322
504 Cty TNHH May Quang Lim 106/1130 Lª §øc Thä, P13, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089962846
367 Cty TNHH may quèc tÕ Sµi Gßn 79C D-¬ng C«ng Khi, Xu©n Thíi S¬n, Hãc M«n, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7130062
845 Cty TNHH May Sao Kim 185 §iÖn Biªn Phñ, P §a Cao, Q1, TPHCM 84.088273050
415 Cty TNHH may Sao Mai SAOMAI GARMENT CO., LTD 1B/KC T« HiÖu, F.20, T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8606517
402 Cty TNHH may Song Ngäc 1A T¹ Quang Böu, KCN B×nh §¨ng, P.6, Q.8, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9812781
369 Cty TNHH May SXTM XD Minh Phông 210 L¹c Long Qu©n, P.5, QuËn 11, TP.HCM 84.08 9629524
359 Cty TNHH may th-¬ng m¹i Kim Nam KIM NAM GARMENT CO.,LTD 1 AB TrÇn Xu©n So¹n, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8721521
842 Cty TNHH May Thµnh §¹t THANH DAT GARRMENT CO., LTD 34/14 Lòy B¸n BÝch, P 12, Q T©n B×nh, TPHCM 84.088473290
382 Cty TNHH may thªu DIN TSUN ViÖt Nam 511B Hoµ B×nh, ph-êng 20, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9732310
26 Cty TNHH may thªu HANMAO ¢p Bµu Tre 2, x· T©n An Héi, huyÖn Cñ Chi, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8921705
320 Cty TNHH May Thªu HiÒn §¹t 42/42 Lª Träng TÊn, P 15, Q T©n B×nh, TPHCM 84.088496103
414 Cty TNHH may thªu M¹nh TiÕn
MANH TIEN GARMENT & EMBROYDERY CO .,LTD
170 quèc lé 1A, P.T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8827067
788 Cty TNHH May Thªu Mü Dung MYDU CO.,LTD Sè 1 §Lé §éc LËp, KCN Sãng ThÇn 1, DÜ An, B×nh D-¬ng 84.0650752740
418 Cty TNHH May Thªu Mü S¬n 42/14C NguyÔn BØnh Khiªm, P1, Q Gß VÊp, TPHCM 84.088941912
776 Cty TNHH may Thªu Nguyªn L©m Êp 3, x· Long An, HuyÖn Long Thµnh, TØnh §ång Nai 84.61546274
676 Cty TNHH may thªu Ph-¬ng Khoa PK CO., LTD. 269 NguyÔn V¨n Lu«ng, quËn 6, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8750716
20 Cty TNHH may thªu thêi trang S¬n Kim 34, Bïi ThÞ Xu©n, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8394270
790 Cty TNHH may thªu XK Phó Xu©n ®-êng DT743, x· B×nh Hoµ, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.7534477
342 Cty TNHH may Thiªn §Þnh 368/1 Kha V¹n C©n, quËn Thñ §øc, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8961632
478 Cty TNHH may ThÞnh Ph¸t THINH PHAT GARMENT CO.,LTD 17/6A Ph¹m V¨n Chiªu, P.12, Q. Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.5893934
556 Cty TNHH may TMDV Quèc H¶i QUOC HAI CO.,LTD 171A Hoµng Hoa Th¸m, P13, Q T©n B×nh, TPHCM 84.8.8105620
468 Cty TNHH May TOP ONE
TOP ONE GARRMENTS MFG CO.,LTD
17/6A Ph¹m V¨n Chiªu, P12, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089968248
364 Cty TNHH May Tr-êng ThÞnh 340/58 L¹c Long Qu©n, P.8, .Q. T©n B×nh, TP.HCM 84.08 9710734
324 Cty TNHH may TrÝ §¹t TRIDA CO., LTD 44/1 Khu phè 5 ®-êng T©n Thíi NhÊt 8, P T©n Thíi NhÊt, Q12 Tp HCM 84.87191923
317 Cty TNHH May TuÊn Nh· 76A Hå Hoc L·m, TT ¢n L¹c, H B×nh Ch¸nh TP HCM 84.088754640
593 Cty TNHH May vµ TM Th¹ch B×nh 17/6A Phan Huy Ých, p.12, Q.Gß VÊp, TP.HCM 84.08 9968240
315 Cty TNHH may ViÖt C¶ng VCSM A 13/29 ®-êng Tªn Löa, B×nh Ch¸nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8750479
734 Cty TNHH may ViÖt Woowon VIET WOOWON GARMENT CO.,LTD Ph-êng Gia CÈm-Tp.ViÖt Tr×-TØnh Phó Thä 84.210854005
308 Cty TNHH May VÜnh Lîi VINLIMEX GARMENT CO., LTD 176 TrÇn H-ng §¹o B, P.7, QuËn 5, TP.HCM 84.08 8558934
358 Cty TNHH may VÜnh Thµnh VINH THANH GARMENT CO., LTD 99/9 quèc lé 1, T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8918606
682 Cty TNHH may XK §øc Thµnh 12/1 TrÇn H-ng §¹o P Mü Thíi TP Long Xuyªn T©y An Giang 84.76835812
312 Cty TNHH may XK B×nh Hoµ 297/5A N¬ Trang Long, P.13, Q.B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9858690
219 Cty TNHH may XK Huy Kiªn
HUY KIEN EXPORT GARMENT CO., LTD
Sè 45/1C §-êng Phan Huy Ých, P12, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089876607
806 Cty TNHH may XK Minh HuÖ MHGE CO., LTD L« Mn, ®-êng sè 10, KCN Sãng ThÇn, B×nh D-¬ng 84.60.790977
681 Cty TNHH may XK Mü An 408/12 Hµ Hoµng Hæ, X· Mü Hoµ, Tp Long Xuyªn, TØnh An Giang 84.76 848819
366 Cty TNHH may XK Vinh Thanh A1/3-4 KCN T©y B¾c, Cñ Chi, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8924370
441 Cty TNHH may XK ViÖt Trung VITRUNGGARMENT CO.,LTD A6/18 quèc lé 1A, T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8753261
843 Cty TNHH May XNK T-êng Minh TUONG MINH CO., LTD 10/44A An D-¬ng V-¬ng, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088749363
470 Cty TNHH may Y.I Hïng Y.I HUNG CLOTH CO., LTD 340/46-48 §«ng Hå - P8-Q T©n B×nh- TpHCM 84.8640528
666 Cty TNHH May&Wash Hïng MÉn L« H12-H15A, §-êng sè 3 KCN Lª Minh Xu©n, B×nh Ch¸nh 84.87661718
409 Cty TNHH may, giÆt & th-¬ng m¹i Th¨ng Long 60/8 NguyÔn V¨n Qóa, P.§«ng H-ng ThuËn, Q.12 , Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8917916
828 Cty TNHH MB ViÖt Nam 89 Céng Hoµ, F.4, T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8111973
786 Cty TNHH MIJIN ViÖt Nam MIJIN VIETNAM CO.,LTD 2E NguyÔn Thµnh ý, P §a Cao, Q 1, TPHCM 84.089103374
399 Cty TNHH Minh Ch©u 59 B×nh Gi·, P.13, Q.T©n B×nh, Tp.HCM 84.8.8427417
161 Cty TNHH Minh NguyÖt MINH NGUYET CO., LTD. 84.
561 Cty TNHH Minh Ph-¬ng MINH PHUONG CO., LTD. 84.
151 Cty TNHH Minh TrÝ MINH TRI CO. LTD. khu CN VÜnh Tuy, Thanh Tr× - Hµ Néi 84.4.6446802
513 Cty TNHH Molax Vina MOLAX VINA CO., LTD B28/1-B29/1, KCN VÜnh Léc, B×nh Ch¸nh , TP.HCM 84.087653305
559 Cty TNHH MSA ViÖt Nam MSA VINA CO., LTD 18 Phan V¨n TrÞ Q Gß VÊp,TP HCM 84.8.8943821
837 Cty TNHH Mü Anh (Hµ Néi) 84.
692 Cty TNHH mü nghÖ Hoµ B×nh ARTEX HOA BINH CO., LTD.
655 Cty TNHH NAHNOOM 261G NguyÔn V¨n Trçi, P10, Q.Phó NhuËn, Tp.HCM 84.89970150
211 Cty TNHH Nam Hïng NAM HUNG CO., LTD. 17 tæ 8, Th-îng §×nh, Thanh Xu©n, Hµ Néi 84.4.8584243
168 Cty TNHH Nam Hoµ NAM HOA COMPANY LIMITED
551 Cty TNHH Nam Quang 309/8 C- x¸ T©n S¬n NhÊt, NguyÔn V¨n Trçi, P1, Q T©n B×nh, TPHCM 84.89971539
123 Cty TNHH Nam S¬n - Hµ Néi NAM SON CO., LTD. 84.
126 Cty TNHH Nam Thanh NAM THANH TEXTILE CO. LTD. 84.
390 Cty TNHH Nam Thiªn NAM THIEN CO., LTD. l« IV-13, ®-êng sè 4, khu CN T©n B×nh, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8152438
627 Cty TNHH Nh- Quúnh NHU QUYNH GARMENT CO. LTD. 84.
430 Cty TNHH NhËt §¹t H©n PEDASUN CO., LTD sè 3 quèc lé 1A P Trung Mü T©y, Q 12, Tp HCM 84.8.8918350
182 Cty TNHH NhËt H¶i (Hµ Néi) SUNNY OCEAN HANOI CO.,LTD 407 H10 Ph-¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi, ViÖt Nam. 84.4.7761204
165 Cty TNHH NhËt Minh Quèc NHAT MINH QUOC CO.,LTD 84.
590 Cty TNHH Ninh Thu (Nam §Þnh) NINH THU CO., LTD. 240 TrÇn H-ng §¹o, Nam §Þnh 84.
472 Cty TNHH Nobland ViÖt Nam L«1-8 Khu A1, KCN T©n Thíi HiÖp, P HiÖp Thµnh, Q 12, TPHCM 84.87176300
754 Cty TNHH ONSTEP (ViÖt Nam) ONSTEP (VIETNAM) CO.,LTD L« 70 KCX Linh Trung II, Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291774
490 Cty TNHH O-SUNG VINA O-SUNG VINA CO., LTD 118/8 Thèng NhÊt, P11, Q Gß VÊp, Tp HCM 84.85893129
812 Cty TNHH PAK TAK ViÖt Nam PAK TAK VIET NAM e3 Khu d©n c- ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84.650718588
243 Cty TNHH ph¸t triÓn dÖt may B¶o Ph¸t J8 khu CN Nomura, An H¶i, H¶i Phßng 84.31.618663
740 Cty TNHH Phó B×nh PHU BINH LTD COMPANY 84.
135 Cty TNHH Phó H¸n PHU HAN CO. LTD. 93 C1 CÇu GiÊy, Hµ Néi 84.4.8334742
749 Cty TNHH Phó Vinh (NghÖ An) PHU VINH CO. LTD.
103 Cty TNHH Phóc ThÞnh PHUC THINH TRADING CO., LTD. 255/50 CÇu GiÊy, Hµ Néi 84.4.8347654
313 Cty TNHH Phóc Yªn 434 Ph¹m V¨n Hai, P.5, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8460578
160 Cty TNHH Phong Ch©u PHONG CHAU CO., LTD. 84.
453 Cty TNHH Pro KingTex ViÖt Nam D10/89 Q. QLé 1A, X· T©n T¹o, B×nh Ch¸nh TP.HCM 84.
404 Cty TNHH PUKU ViÖt Nam PUKU VIET NAM CO.,LTD KCN §ång An, ThuËn An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650782806
175 Cty TNHH qu¶ng c¸o ViÖt ADVINA CO., LTD. tÇng 4 - toµ nhµ VINACONEX, sè 2 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi 84.4.7721992
557 Cty TNHH Qu¶ng Nam Knitwear L« 6, KCN §iÖn Nam, §iÖn Ngäc, H.§iÖn Bµn, T.Qu¶ng Nam 84.0510943828
805 Cty TNHH Qu¶ng Th¨ng KWANGSHENG CO LTD 84.650788591
802 Cty TNHH quèc tÕ Chutex 18 ®-êng Thèng NhÊt, KCN Sãng ThÇn II, DÜ An, B×nh D-¬ng 84.650.790780
808 Cty TNHH Quèc tÕ FRANKHAU VIET NAM D9 - D10 KCN VIET H¦¥NG, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.718995
656 Cty TNHH quèc tÕ LONG DOT KCN Xuyªn ¸, §øc Hoµ, Long An 84.8947146
686 Cty TNHH R&T ViÖt Nam R$T MANUFACTURING CO.,LTD A2 KCN Nomura, An H¶i, H¶i Phßng 84.31.743178
444 Cty TNHH RE-PLUS Vina Apparel RE-PLUS VINA APPAREL CO.,LTD 38/8C NguyÔn ¶nh Thñ, P HiÖp Thµnh, Q 12, TPHCM 84.087175908
613 Cty TNHH s¸ng t¹o mèt (H¶i D-¬ng) JASMINE FASHIONS CO., LTD. 84.
144 Cty TNHH S¬n Chinh SON CHINH CO. LTD. §ång Tr×, Tø HiÖp, Thanh Tr× - Hµ Néi 84.4.8615799
407 Cty TNHH S¬n Hµ SON HA CO.,LTD 7/20 QL 13 HiÖp B×nh Ph-íc, Thñ §øc , Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7270005
143 Cty TNHH S¬n Hµ (Hµ Néi) 84.
807 Cty TNHH Sµi Gßn Knitwear SAIGON KNITWEAR CO.,LTD KCN VIÖt Nam-Singapore, H ThuËn An, T B×nh D-¬ng 84.0650782117
356 Cty TNHH Sµi Gßn may mÆc XNK (SMK) 553/71 NguyÔn KiÖm, Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8452705
591 Cty TNHH Sµi Gßn VÜnh Léc Khu CN Hoµ X¸, Nam §Þnh 84.350.867617
435 Cty TNHH s¶n xuÊt & th-¬ng m¹i TÊn Ph¸t TAPHACO LTD 143/8D ®-êng Ung V¨n Khiªm, P.25, Q.B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8992470
274 Cty TNHH s¶n xuÊt UPGAIN 64-66-68 KCX Linh Trung,Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8968326
493 Cty TNHH s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i Bïi Nguyªn B & N 5A NguyÔn Trung Trùc, P.5, Q.B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.5154232
214 Cty TNHH s¶n xuÊt XK Nam TiÕn
NAM TIEN PRODUCTION & EXPORT CO., LTD.
84.
378 Cty TNHH SAE HWA VINA TØnh lé8-Êp 12-T©n Th¹nh §«ng-Cñ Chi-Tp.HCM 84.87952407
677 Cty TNHH Samboise SAMBOISE CO., LTD 33B Xu©n DiÖu, P4 Q T©n B×nh, TPHCM 84.088453188
176 Cty TNHH Sao B¾c
SAO BAC TRADE AND INDUSTRY LTD.CO
183 B¹ch Mai - HN 84.
825 Cty TNHH SAY FASHION ViÖt Nam SAY FASHION VIET NAM CO LTD Hoµ L©n ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84.65071871
660 Cty TNHH SHINSHUNG VINA SHINSHUNG VINA LTD LÇu 6, 41 NguyÔn ThÞ Minh Khai Q1 TPHCM 84.8.8277677
725 Cty TNHH Shinwon Ebenezer ViÖt Nam CN14, khu CN Khai Quang, VÜnh Yªn - VÜnh Phóc 84.211.842830
24 Cty TNHH SHOWA VIET NAM ®uêng 14 KCX T©n ThuËn, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7701594
440 Cty TNHH Shun-Cheng 288/7 Hïng V-¬ng Nèi dµi An L¹c B×nh Ch¸nh 84.08 7509990
760 Cty TNHH Sîi Tai Nan
TAINAN SPINNING CO., LTD (VIETNAM)
171 Hai Bµ Tr-ng - Q 3 - HCM 84.8 8257599
425 Cty TNHH Sinh Lîi SINH LOI CO., LTD 251 Hµ Huy Gi¸p, P.Th¹nh Léc, Q.12, TP.HCM 84.087161056
207 Cty TNHH Song Thµnh
SONG THANH INTERNATIONAL CO., LTD.
2/4 NguyÔn §×nh ChiÓu, Hµ Néi 84.4.9745164
522 Cty TNHH SPRINTA(VN) SPRINTA VN CO.,LTD L« 58-60 KCX Linh Trung II, Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291891
489 Cty TNHH Sun Dance Clothing ViÖt Nam
SUN DANCE CLOTHING VIETNAM CO.,LTD
L« 72, ®-êng sè 1, KCX Linh Trung 1, Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291626
426 Cty TNHH SUNNTING FASHION ViÖt Nam
SUNNTING FASHION VIETNAM ENTERPRISE LTD
L« 58, §-êng sè 2 Khu CN T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp.HCM 84.87507265
464 Cty TNHH Sunrising Kim Vina SUNRISING KIM VINA CO.,LTD A16/68 H-¬ng lé 2, Êp 7, x· B×nh TrÞ §«ng, HuyÖn B×nh Ch¸nh, Tp.HCM 84.8.8856802
856 Cty TNHH SUPERSOFT
SUPERSOFT VIETNAM COMPANY LTD
L« 35 §-êng sè 3 KCN T©n T¹o, H B×nh Ch¸nh TPHCM 84.0903918397
372 Cty TNHH SX - th-¬ng m¹i L-¬ng H-êng LUONG HUONG CO.,LTD 70 T« KÝ, T©n Ch¸nh HiÖp, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7180923
395 Cty TNHH SX - TM - DV Thanh ThuËn 101 ¢p 4, T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7509467
385 Cty TNHH SX - TM & x©y dùng ChÊn LËp CHALA CO, LTD. 25/8 quèc lé 13 HiÖp B×nh Ph-íc, Thñ §øc, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8960024
679 Cty TNHH SX - TM T©n Thµnh Long 219 ®-êng 3/2, P.9, Q.10, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8334899
134 Cty TNHH SX & DV XK NguyÔn Hoµng
NGUYEN HOANG GARMENT CO. LTD.
84.
424 Cty TNHH SX & gia c«ng may mÆc XK ViÖt §µi Ph¸t VIDAFA CO., LTD 132/2 §-êng Bµu C¸t 1., P12., Q T©n B×nh, Tp HCM 84.8.8494188
172 Cty TNHH SX & th-¬ng m¹i Hµ Ph¸t (Hµ Néi)
HA PHAT PRODUCTION AND TRADE CO. LTD.
84.
331 Cty TNHH SX &TM ViÖt Th¾ng-J 2/83B Quang Trung, P.HiÖp Phó, Q.9, Tp.HCM 84.8.8961424
377 Cty TNHH SX c«ng nghiÖp th-¬ng m¹i Nguyªn Ph¸t L« 22, ®-êng sè 3, khu CN T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7507842
603 Cty TNHH SX DV TM Lan H¹nh LANHANH CO., LTD Êp §ång ChiÒu, X T©n §«ng HiÖp, DÜ An, B×nh D-¬ng 84.065729153
524 Cty TNHH SX gia c«ng dÖt len 995 780A NguyÔn KiÖm, ph-êng 3, quËn Gß VÊp, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.9858182
156 Cty TNHH SX hµng may mÆc BAC 89 T©n Kk-¬ng, §èng §a Hµ Néi 84.4.8.768681
322 Cty TNHH SX may §¹i H-ng 49/11 H-¬ng Lé 14, P12, Q T©n B×nh, Tp HCM 84.89610069
318 Cty TNHH SX Song Hoµ 1004A ¢u C¬ P19, Q T©n B×nh 84.8.8656050
477 Cty TNHH SX SUN GLORY SUNGLORY CO.,LTD D1/9T Êp 4, x· T©n T¹o, B×nh Ch¸nh, Tp.HCM 84.8.8776620
799 Cty TNHH SX TM DV An H¹nh LAN HANH CO LTD Êp §«ng chiªu X· T©n §«ng HiÖp, DÜ An B×nh D-¬ng 84.650729153
820 Cty TNHH SX TM DV An Phó Êp 4 X· An §iÒn HuyÖn BÕn C¸t TØnh B×nh D-¬ng 84.650565866
354 Cty TNHH SX TM Hång Ngäc 50 Ph¹m Ngäc Th¹ch,P6,Q3 Tp HCM 84.8.8941453
384 Cty TNHH SX TM Kh¶i DuyÖt Sè 8, LÇu 11, NguyÔn HuÖ, Q.1, TP.HCM 84.088238812
343 Cty TNHH SX TM VÜnh Ph¸t 11/9 Kha V¹n C©n, P Linh Trung,Q Thñ §øc, Tp HCM 84.8.8961507
465 Cty TNHH SX TMDV Quèc Anh 518 Ng« Gia Tù, P9, Q5, TPHCM 84.088428871
483 Cty TNHH SXTM Linh Ph-¬ng LINH PHUONG CO., LTD 128B NguyÔn C- Trinh, P NguyÔn C- Trinh, Q1, TPHCM 84.088397140
841 Cty TNHH SXTM VÜnh Ch©n VINH CHAN CO.,LTD 159 Hïng V-¬ng Nèi Dµi, An L¹c, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088398835
697 Cty TNHH T©n Hång
TAN HONG TRADING AND TOURISM CO., LTD.
854 Cty TNHH T©n Thµnh §¹t Khu Phè §«ng T©n- ThÞ TrÊn DÜ An-HuyÖn DÜ An - TØnh B×nh D-¬ng 84.650730037
439 Cty TNHH T¶n Viªn TAN VIEN CO.,LTD 61/8 NguyÔn ThÞ Nhá, P.9, Q.T©n B×nh Tp Hå ChÝ Minh 84.8.663029
178 Cty TNHH TCMN §¹i ViÖt Sè 41, Ngâ 79 TriÒu Khóc, Thanh Xu©n, HN 84.045520639
688 Cty TNHH T-êng Ph¸t TUPHACO 101/33 Bis Ph¹m §×nh Hæ, P6, Q6, TPHCM 84.089691537
693 Cty TNHH Th¨ng Long - Hµ Néi 84.
516 Cty TNHH Th¸i Phong THAI PHONG CO .,LTD 142 §-êng sè 19, KDC An L¹c, x· B×nh TrÞ §«ng, B×nh Ch¸nh 84.87621126
325 Cty TNHH th-¬ng m¹i - dÞch vô C¶ Lîi, CN t¹i Hµ Néi
CL FREIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.
218 Cty TNHH th-¬ng m¹i & dÞch vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ T©n C¶ Lîi TCL INTERNATIONAL CO., LTD. 1BI IF2 Th¸i ThÞnh, §èng §a, Hµ Néi 84.4.5144461
373 Cty TNHH Th-¬ng m¹i & dÞch vô TÊt §¹i Thµnh (ABS) 45/9 HËu Giang, F.4, Q. T©n B×nh,Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8116239
189 Cty TNHH th-¬ng m¹i & Du lÞch NhËt Trang
NHAT TRANG TRADE AND TOURISM CO., LTD
43 NGUYEN CONG HOAN STR. HANOI-VIET NAM 84.
314 Cty TNHH th-¬ng m¹i & may c«ng nghiÖp §¹i TriÓn 84/3A Xu©n Thíi §«ng, x· T©n Xu©n, huyÖn Hãc M«n, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8914817
177 Cty TNHH th-¬ng m¹i An B×nh AN BINH TRADING CO. LTD. 84.
295 Cty TNHH th-¬ng m¹i dÞch vô Sinh Nam 54 Lý V¨n Phøc, P. T©n §Þnh, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8208655
155 Cty TNHH th-¬ng m¹i H-íng D-¬ng (Hµ Néi) HUONG DUONG TRADING CO., LTD. 84.
212 Cty TNHH th-¬ng m¹i quèc tÕ ViÖt Ph-¬ng VIPITEX CO.,LTD 15 Trung LiÖt-Q.§èng §a-Tp.Hµ Néi 84.45370333
872 Cty TNHH Th¾ng Hoµnh Êp 1, §«ng Hoµ, DÜ An, B×nh D-¬ng 84.0650781994
594 Cty TNHH Th¾ng Lîi (Hµ Nam) VICTORY CO. LTD.
882 Cty TNHH Th¹ch Kim
173 Cty TNHH Thanh Hïng THANHHUNG COMPANY LTD Sµi §ång - Gia L©m - Hµ Néi 04.8276453
599 Cty TNHH thªu ren §ång T©m (Hµ Nam) DONG TAM EMBROIDERY CO., LTD.
157 Cty TNHH Thiªn S¬n THIEN SON IMPORT EXPORT CO. 84.
727 Cty TNHH ThiÖn T-êng THIEN TUONG CO., LTD. 84.
810 Cty TNHH Thomas Hill Vina THOMAS HILL VINA CO.,LTD Êp Hßa L©n, X ThuËn Giao, H ThuËn An, T B×nh D-¬ng 84.0650718974
162 Cty TNHH ThÞnh Tµi THINH TAI CO., LTD. 84.
775 Cty TNHH ThÞnh V-îng THINH VUONG CO.,LTD tæ 19 khu 3, ph-êng Tr¶ng Dµi, Biªn Hoµ - §ång Nai 84.61.890187
203 Cty TNHH Tiamo TIAMO CO., LTD. 84.
163 Cty TNHH Tiªn Huyªn TIEN HUYEN CO., LTD 25/K2 Phan §×nh Phïng, Hµ néi, ViÖt nam 84.
213 Cty TNHH tiÕp vËn Tr-êng Giang TRUONG GIANG FREIGHT CO.,LTD 4/A1 NguyÔn ChÝ Thanh,Tp Hµ Néi 84.
515 Cty TNHH TM - SX ViÖt D-¬ng 1436 Bat¬, P.7, Q.8, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9620814
526 Cty TNHH TM & DV Th¶o H-¬ng 149/1f xvnt,P25 Q B×nh Thanh Tp HCM 84.8.85123575
420 Cty TNHH TM DV Quang Xu©n 309/8 NguyÔn v¨n Trçi, T©n S¬n NhÊt, P1 Q T©n B×nh,Tp HCM 84.8.8424225
381 Cty TNHH TM DV Song Long Ch©u Nhµ A7-A8, 194 Hoµng V¨n Thô, QuËn Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8446575
416 Cty TNHH TM DV XD T©n Liªn HiÖp 466 Ng« Gia Tù, P.4, Q.10, TP.HCM 84.08 8607247
500 Cty TNHH TM may TÊn Ph¸t TAFACO.,LTD 1016 T¹ Quang Böu P6, Q8 Tp HCM 84.89812771
310 Cty TNHH TM Ph¸t H-ng 28 Phó Gi¸o, P14, Q5, TPHCM 84.088552808
23 Cty TNHH TM ViÖt C-êng Khu C, P. Th¹nh Xu©n, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7160517
327 Cty TNHH TM ViÖt Phó 570A ¢u c¬, P 13, Q T©n B×nh, Tp HCM 84.8.8103459
379 Cty TNHH TM ViÖt V-¬ng VIET VUONG CO.,LTD 46 Bµu C¸t, P.13, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8470377
549 Cty TNHH TM ViÖt V-¬ng Khu C-P.Th¹nh Xu©n-QuËn 12-TP.Hå ChÝ Minh 84.0871605117
194 Cty TNHH TM&DV T©n Hoµng Long TAN HOANG LONG CO.,LTD 31 ngâ 1, Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi 84.4.8231403
548 Cty TNHH TMDV §øc Hoµng DUCHOANG TRADING CO., LTD 50 T«n ThÊt §¹o, Q1, TPHCM 84.8.8241761
304 Cty TNHH TMDV GN Ph-¬ng Nam Thanh PNTC SHIPPING CO., LTD 296 C« B¾c, P. C« Giang, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8378655
326 Cty TNHH TMDV Kim Böu KINGBIRD CO., LTD 112/14-16 Tr-¬ng C«ng §Þnh - F13 - TaanBinhf, Tp HCM 84.8.8491918
752 Cty TNHH TM-SX Cao Hoa 149X/D1 T« HiÕn Thµnh P13,Q10 TP HCM 84.8.8630002
403 Cty TNHH TM-SX DÖt may thªu Hoa TiÕn HOA TIEN COMPANY LTD 25/7 B¸ V©n, P13, Q T©n B×nh, TPHCM 84.
723 Cty TNHH Toµn CÇu Xanh (VÜnh Phóc)
GREEN GLOBAL GARMENT CO., LTD.
khu CN Khai Quang, VÜnh Yªn - VÜnh Phóc 84.211.842684
792 Cty TNHH TOPWELL TOPWELL CO.,LTD ¢p CÇu §«i, x· Lai H-ng, huyÖn BÕn CÊt, tØnh B×nh D-¬ng 84mÆc650.564046
793 Cty TNHH Toung Loong Textile MFG (ViÖt Nam) TOUNG LOONG COMPANY L« E5-E6 KCN ViÖt Ph-¬ng, H THuËn An, T B×nh D-¬ng 84.0650743219
714 Cty TNHH Trendsetters Fashions TRENDSETTERS FASHIONS khu CN Tiªn S¬n, B¾c Ninh 84.
580 Cty TNHH Tr-êng Xu©n - Nam §Þnh TRUONG XUAN CO. LTD. Km sè 2 ®-êng §iÖn Biªn, Nam §Þnh 84.
149 Cty TNHH TrÝ TuÖ - Hµ Néi
834 Cty TNHH TuÊn §¹t KCN Tr-êng Xu©n ,Tam K×, Qu¶ng Nam 84.510.851613
284 Cty TNHH Unimax Sµi gßn §-êng 12 KCX T©n ThuËn Q 7 Tp HCM 84.8 7701790
809 Cty TNHH UNITED GARMENT
UNITED GARMENT( VIET NAM) CO.,LTD 28 §¹i Lé §éc LËp, Khu CN ViÖt Nam Singapo ThuËn An B×nh D-¬ng 84.650782045
492 Cty TNHH V.I.A 45/7 §-êng sè 5, P18, Q T©n B×nh, TPHCM 84.088610500
169 Cty TNHH V¨n Chung VAN CHUNG CO. LTD 84.
186 Cty TNHH V©n Thµnh VANTHANH CO.,LTD 226/5 NR.8 LEDUAN STR. HANOI VIETNAM 84.
217 Cty TNHH Van Laack (HN) VAN LAACK HANOI CO. Kh-¬ng §×nh, Thanh Xu©n - Hµ Néi 84.
821 Cty TNHH VASTCO GARMENTS VASTCO GARMENTS INC.CO.,LTD QL13 L« C2 khu CN ViÖt H-¬ng ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84.650718830
488 Cty TNHH vËn chuyÓn & giao nhËn quèc tÕ ViÖt VIET LOGISTIC CO., LTD 2R Tr-êng S¬n, P2, Q T©n B×nh, TPHCM 84.8.8488646
544 Cty TNHH VIETNAM KNITWEAR khu CN §µ N½ng, An §ån, An H¶i B¾c, S¬n Trµ, §µ N½ng 84.511.931866
766 Cty TNHH VIKO GLOWIN VIKO GLOWIN CO.LTD Tßa nhµ Sunwah sè 115 NguyÔn HuÖ, Q1, Tp.HCM 84.61893500
724 Cty TNHH VINA KOREA VINA KOREA CO., LTD. CN 13 côm c«ng nghiÖp Khai Quang, VÜnh Phóc 84.211.842204
147 Cty TNHH Vinh Ph¸t - Hµ Néi VINH PHAT GARMENT CO., LTD. 84.
694 Cty TNHH ViÔn §«ng (Nam §Þnh) VIDOMEX NAM DINH sè 1 BÕn Ngù, Nam §Þnh 84.
170 Cty TNHH ViÖt H-ng VIET HUNG GARMENT CO. LTD. 84.
280 Cty TNHH ViÖt H-ng EVER-PROSPERITY CO .,LTD KCX T©n ThuËn, q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7701450
784 Cty TNHH VIÖt Nam UNIONLITE L« VII-4 KCN Hè Nai , Hè Nai 3 , Thèng NhÊt §ång Nai 84.61984173
125 Cty TNHH ViÖt Ph-¬ng VIET PHUONG TRADING CO., LTD.
829 Cty TNHH VISARIM ORUME Êp Long Yªn, x· Long Thµnh Nam, huyÖn Hoµ Thµnh, T©y Ninh 84.66.844955
751 Cty TNHH VÜ An VIAN,INC 155 S- V¹n H¹nh(Nèi Dµi) P13, Q10, Tp HCM 84.8.8631470
127 Cty TNHH VÜnh Trinh VINH TRINH CO., LTD 84.
629 Cty TNHH Winmark Longwin ViÖt Nam
WINMARK LONGWIN (VIETNAM) LTD. Km 22, quèc lé 5, thÞ trÊn BÇn - Yªn Nh©n, Mü Hµo, H-ng Yªn 84.321.942439
467 Cty TNHH WOOYANG VINA WOOGWANG VINA CO.,LTD 59/9 Ph¹m V¨n Chiªu, P.12, Q. Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9875095
196 Cty TNHH XK thñ c«ng Mü nghÖ NhËt Linh SUN CO.LTD 24 H¹ Håi - Hµ Néi 84.
449 Cty TNHH XNK & DV giao nhËn hµng ho¸ TÊt Thµnh TATHA CO ., LTD P11, TrÖt c/c 47-57 NguyÔn Th¸i B×nh, P NTB, Q1, TPHCM 84.8.8213025
454 Cty TNHH XNK §¹i Hoµng
GREAT UNIVERSAL TRADING IMP.EXP., LTD
152/24 Thµnh Th¸i, P.12, Q.10, TP.HCM 84.08 8620394
141 Cty TNHH XNK ®Çu t- & du lÞch (IET HANOI)
THE IMPORT EXPORT INVESTMENT AND TOURISM CO. LTD.
84.
139 Cty TNHH XNK Hoµ B×nh - Hµ Néi
HOA BINH GARMENT IMPORT EXPORT CO.
84.
164 Cty TNHH XNK may Anh Vò
ANH VU IMPORT EXPORT GARMENT CO. LTD.
19A tæ 6A, ngâ 104 Trung LiÖt, §èng §a - Hµ Néi 84.321.942073
206 Cty TNHH XNK tæng hîp ®å gç & TCMN MT
MT WOODWORK GENERAL IMPORT AND EXPORT CO. LTD.
84.
16 Cty TNHH Xu©n Hïng XUAN HUNG CO., LTD. 84.
824 Cty TNHH YAMAKEN APPAREL ViÖt Nam
YAMAKEN APPAREL VIETNAM CO.,LTD
§-êng sè 3, KCN §ång An, ThuËn An, B×nh D-¬ng 84.650.783058
520 Cty TNHH YESUM VINA L« 8&9A ®-êng sè 4, KCN Linh Trung II, Q.Thñ §øc, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7291901
767 Cty TTHH viko glowin HA NOI VIKO GLOWIN d-¬ng x¸ gia l©m 84.8276090
879 Cty v¶i sîi may mÆc Hµ Néi
95 Cty v¶i sîi may mÆc miÒn B¾c (TEXTACO)
THE VIETNAM NATIONAL IMP.-EXP. CORP. FOR TEXTILE & GARMENT
536 Cty Valley view ViÖt Nam 58 MÑ Nhu, Thanh Khª, §µ N½ng 84.511.825431
74 Cty vËt liÖu XD & XNK Hång Hµ
HONG HA BUILDING MATERIALS AND IMPORT EXPORT COMPANY
75 T« HiÕn Thµnh, Hµ néi 84.
116 Cty vËt t- & XNK (T.Cty rau qu¶ ViÖt Nam)
MATERIALS SUPPLY IMPORT - EXPORT CO. (MASIMEX)
84.
51 Cty vËt t- c«ng nghiÖp Hµ Néi HANOI INDUSTRIAL MATERIAL CO.
9 Cty VINAPLAST 84.
852 Cty ViÖt B¾c (Bé Quèc phßng) ph-êng Phan §×nh Phïng - Tp Th¸i Nguyªn - Th¸i Nguyªn 84.280.820151
1 Cty ViÖt B¾c (Th¸i Nguyªn) 84.
545 Cty x©y dùng trang trÝ ViÖt Quèc 146 NguyÔn §×nh ChiÓu P6 Q13, Tp HCM 84.8.8245406
309 Cty XNK & §T Chî Lín CHOLIMEX 631-633 NguyÔn Tr·i, Q5, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8555674
78 Cty XNK & ®Çu t- Hµ Néi (UNIMEX Hµ Néi) UNIMEX HANOI
583 Cty XNK & ®Çu t- Nam §Þnh (UNIMEX Nam §Þnh)
NAM DINH GENERAL IMPORT EXPORT AND INVESTMENT CO.
304 Hµn Thuyªn, Nam §Þnh 84.
707 Cty XNK B¾c Ninh BAC NINH EXPORT IMPORT CO. 16 NguyÔn Du, B¾c Ninh 84.241.821285
255 Cty XNK da giÇy Sµi Gßn ( CN Hµ Néi )
LEAPRODEXIM SAIGON ( HANOI BRANCH )
117 Cty XNK dÖt may VINATEX IMEX (trùc thuéc VINATEX) VINATEX IMPORT - EXPORT CO. 57 Phan Chu Trinh, Hoµn KiÕm - Hµ Néi 84.4.8266413
27 Cty XNK giÇy da & may mÆc LEGAMEX 15 Tr-êng S¬n, Q.10, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8640251
568 Cty XNK Hµ T©y (UNIMEX) HATAY EXPORT IMPORT CORP.
80 Cty XNK hµng tiªu dïng & TCMN Hµ Néi (ARTEX Hµ Néi)
HANOI ART HANDICRAFT CONSUMER GOODS IMPORT EXPORT CORP.
84.
148 Cty XNK Hai Bµ Tr-ng
HAI BA TRUNG IMPORT EXPORT CO.
860 Cty XNK Hoµ B×nh (UNIMEX Hoµ B×nh) UNIMEX HOA BINH
118 Cty XNK Hoµn KiÕm (HOAKIMEX) HOAKIMEX HANOI 84.
2 Cty XNK kho¸ng s¶n (BTM)
89 Cty XNK m¸y Hµ Néi ` 8 Trµng Thi, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 84.4.8289672
81 Cty XNK m©y tre ViÖt Nam (BAROTEX) BAROTEX VIETNAM
587 Cty XNK Nam Hµ (UDOMXAY)
NAM HA UDOMXAY IMPORT EXPORT CO.
110 Cty XNK rau qu¶ 1 VEGETEXCO 1 HANOI
76 Cty XNK t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP HN)
VIETNAM NATIONAL SUNDRIES IMPORT AND EXPORT CORP.
361 Cty XNK t¹p phÈm Sµi Gßn (TOCONTAP SG)
TOCONTAP SAIGON - HANOI BRANCH
22 Cty XNK tæng hîp & ®Çu t- Tp Hå ChÝ Minh IMEXCO .CO 59-61 Lý Tù Träng, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8295232
82 Cty XNK tæng hîp & chuyÓn giao c«ng nghÖ ViÖt Nam (VINAGIMEX)
VIETNAM CORP. FOR GENERAL IMPORT EXPORT AND TECHNOLOGY TRANSFER (VINAGIMEX)
305 Cty XNK Tæng hîp 2 (GENERALLIMEX) GENERALIMEX CO 66 Phã §øc ChÝnh, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8293925
846 Cty XNK tæng hîp 3 - CN t¹i Hµ Néi
VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT IMPORT CORP. - HANOI BRANCH
87 Cty XNK Tæng hîp I
VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT IMPORT CORP.
589 Cty XNK TCMN Nam §Þnh (ARTEXPORT Nam §Þnh) ARTEXPORT NAMDINH 45A ®-êng Gi¶i Phãng, Nam §Þnh 84.
531 Cty XNK TH & §T TPHCM IMEXCO 59-61 Lý Tù Träng, Q1, TPHCM 84.088295232
637 Cty XNK Th¸i B×nh (UNIMEX Th¸i B×nh)
THE UNION OF THAIBINH IMPORT EXPORT CO.
01 Tr-ng Tr¾c, thÞ x· Th¸i B×nh, tØnh Th¸i B×nh 84.36.731722
744 Cty XNK Thanh Ho¸ (IMEXCO) IMEXCO THANH HOA
84 Cty XNK Thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT 11 Hµn Thuyªn TP Hµ Néi 84.48256490
888 Cty XNK tØnh H-ng Yªn
154 Cty XNK vËt t- ®-êng biÓn
MARINE IMPORT EXPORT AND SUPPLY CO.
265 Cty XNK víi Campuchia (CN)
KAMPUCHIA IMPORT EXPORT CO. BRANCH
706 Cty XNK Yªn B¸i (UNIMEX)
595 Cty XNK, du lÞch & ®Çu t- x©y dùng Hµ Nam
HANAM TOURISM & INTESTMENT CONSTRUCTION IMPORT - EXPORT COMPANY
quèc lé 1A, ph-êng Hai Bµ Tr-ng, thÞ x· Phñ Lý, Hµ Nam 84.351.852785
360 Cty XNK, SX gia c«ng & bao b× ( PACKSIMEX) 35-37 BÕn Ch-¬ng D-¬ng, P.NguyÔn Th¸i B×nh, Q.1, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8222696
153 DN t- nh©n SX th-¬ng m¹i §«ng Phó
DONG PHU TRADING MANUFACTURING CO.
12 Hµng §iÕu 84.
335 DN TN may T©n Quy 480 NguyÔn ThÞ ThËp - P T©n Quy - Q7 Tp HCM 84.87713814
121 DNTN ¸ §«ng (Hµ Néi) A DONG ENTERPRISE 5 Cöa §«ng, Hµ Néi 84.
386 DNTN DVTM SX DiÖp Ch©u 61 TrÇn Quèc Hoµn, P4,Q T©n B×nh, Tp HCM 84.8.8116408
471 DNTN Lîi XuyÕn LOI XUYEN PRIVATE ENTERPRISE 38/10H Phan Anh, P 20, Q T©n B×nh, Tp HCM 84.89613924
412 DNTN Long Phông L©n LONG PHUNG LAN PTE L« 4-5 khu CN C¸t L¸i, Q2, TP HCM 84.87420464
502 DNTN may Hoµng TrÝ HOANG TRI GARMENT PTE 80/1 quèc lé 1A, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7190259
530 DNTN May mÆc Cao Minh 63A NguyÔn V¨n L-îng, P10, Q Gß VÊp, TPHCM 84.085890401
397 DNTN may Minh T©m 346 BÕn V©n §ån, Q4, Tp.HCM 84.8.8265383
428 DNTN may Thªu Hïng Th¾ng HUNTHA-PTE 54/2A2B L©m V¨n BÒn, P T©n KiÓng, Q7 Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8726043
554 DNTN may XK Maika 45B T©n Kú, T©n Quý BHH, B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.8.8755229
602 DNTN may XK NghiÖp Phó NGHIEPPHU GARMENT 458 CMT8, P4, Q T©n B×nh, TPHCM 84.8.8113759
330 DNTN May-SX M©y Tre L¸ Long Kim 1B/25 Thèng NhÊt, P.16, Q.Gß VÊp, TP.Hå ChÝ MÝnh 84.088940558
739 DNTN Minh Trang MINH TRANG PRIVATE CO. 84.
777 DNTN Mü - ViÖt 168 K3 H-ng Léc, Thèng NhÊt, §ång nai 84.61 868723
657 DNTN SX may mÆc T.G Long An 386/2 quèc lé 62, ph-êng 6, T©n An, Long An 84.72.835818
396 DNTN SX TM Nh· Th-êng 23 Binhg Phó §-êng Sè 11 P11, Q6 Tp HCM 84.8.8766829
393 DNTN SXTM DV Hoµng Giang
HOANG GIANG PRIVATE ENTERPRISE
33A1 Quèc Lé 1A, §«ng H-ng ThuËn, Q.12, TP.HCM 84.087150317
383 DNTN th-¬ng m¹i T©n §«ng Quang LÇu 6, kh¸ch s¹n Amara, 323 Lª V¨n Sü, P.13, Q.3, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.9310607
422 DNTN XNK TM May Minh Ph-¬ng 69 NguyÔn Huy §iÓn, P 7, Q Gß VÊp, TPHCM 84.089841016
770 FASHION GARMENTS LTD FASHION GARMENTS LTD khu CN Biªn Hoµ I, §ång Nai 84.61.836102
112 Hµ Néi May 19 HA NOI MAY 19 TEXTILE GROUP 84.
600 happytex HAPPYTEX 72 Tr-êng Chinh, Phñ Lý-Hµ Nam, ViÖt Nam. 84.
65 HAPROSIMEX TP. Hå ChÝ Minh HAPROSIMEX HOCHIMINH CITY 84.
459 Hîp T¸c KD may mÆc YOUG Sheng( ViÖt Nam)
YOUG SHENG( VIET NAM) GARMENT B.C.C
186/1c QL 22, Êp T©n Thíi 3 X· T©n HiÖp Hãc M«n 84.87133771
124 HTX c«ng nghiÖp Lao ®éng
HOP TAC XA CONG NGHIEP LAO DONG
136 HTX c«ng nghiÖp QuyÕt TiÕn
QUYET TIEN INDUSTRIAL COOPERATIVE
885 HTX c«ng nghiÖp Thanh B×nh 84.
137 HTX c«ng nghiÖp TiÕn Bé
TIEN BO INDUSTRIAL COOPERATIVE
Xãm Míi - x· Thanh Tr× - huyÖn Thanh Tr× - Tp Hµ Néi 84.4.6660942
633 HTX may Phó Lîi PHU LOI COOPERATIVE 84.
662 LH d©u t»m t¬ ViÖt Nam (VISERI)
307 Liªn HiÖp C«ng NghiÖp Sae Young 364 Quang Trung, Q.Gß VÊp, TP.Hå ChÝ Minh 84.08894822
782 Nam Yang Int'l Viet Nam Co. Ltd
NAM YANG INT'L VIET NAM CO. LTD
L« 120/1 KCN AMATA, Long B×nh, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.991418
43 Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn PHUC YEN SHOE FACTORY 84.
376 Nhµ M¸y Len Biªn Hoµ COTYLEN KCN Biªn Hoµ 1, TØnh §ång Nai 84.061836120
15 Nhµ m¸y len Hµ §«ng 84.
220 Nhµ m¸y may mÆc XK thuéc Cty CP ®Çu t- tµi chÝnh quèc tÕ IFI.,JSC 1B ngâ 285 §«ng Kim Ng-u, P. Thanh L-¬ng, Q. Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi 84.4.9873083
476 Northwood Apparel Mfg Co., Ltd X-ëng E5, ¢p Ph-íc HiÖp, F.Tr-êng Th¹nh, Q.9, TP.Hå ChÝ Minh 84.08301016
816 PANKO VINA CORPORATION Khu CN Mü Ph-íc BÕn C¸t, TØnh B×nh D-¬ng 84.650566467
480 Perfect Quality Industrial (Vn) Inc §-êng 5, KCX T©n ThuËn, QuËn 7, TP.Hå ChÝ Minh 84.08 7701464
114 Phßng Qu¶n lý XNK Hµ Néi
EXPORT IMPORT MANAGEMENT DEPT. AT HANOI CITY
91 §inh Tiªn Hoµng, Hµ Néi 84.4.8252057
771 Roo Hsing International Garment Co., Ltd ROO HSING GARMENT CO., LTD khu CN T©n HiÖp, Biªn Hoµ, §ång Nai 84.61.824701
286 S.B.SAIGON FASHION CO.,LTD S.B.SAIGON FASHION CO .,LTD ®-êng sè 8, KCX T©n ThuËn, Q.7, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.7701631
42 T.Cty da giÇy ViÖt Nam LEAPRODEXIM VIETNAM 84.
115 T.Cty n«ng s¶n & thùc phÈm chÕ biÕn - VINAFIMEX (Bé NN & PTNT)
VIETNAMNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCT & FOODSTUFFS IMPORT AND EXPORT CORP. (VINAFIMEX)
92 T.Cty XNK thiÕt bÞ toµn bé (TECHNOIMPORT) TECHNOIMPORT 84.
564 Tæ SX kh¨n b«ng V¹n Phóc
848 Tæng Cty Kh¸nh ViÖt 84 Hïng V-¬ng, Nha Trang, Kh¸nh Hoµ 84.58.813443
113 TËp ®oµn dÖt may 19-5 HANOI MAY 19 TEXTILE GROUP 84.
798 Triumph International (vietnam) Ltd. sè 2, ®-êng sè 3, l« F, KCN Sãng ThÇn, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng 84.650.742167
702 XN dÖt D©n Sinh (Nam §Þnh) 45 ®-êng Gi¶i Phãng, Nam §Þnh 84.
897 XN dÖt Hång Qu©n (Th¸i B×nh)
328 XN dÖt may thªu TrÇn Thµnh C«ng
TTC TEXTILES - GARMENT - EMBROIDERY ENTERPRISE
185 NguyÔn Oanh, ph-êng 10, Gß VÊp, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.8940184
634 XN dÖt nhuém §«ng Thµnh - Th¸i B×nh
DONG THANH WEAVING & DYEING FACTORY
Nam Cao, KiÕn X-¬ng - Th¸i B×nh 84.
641 XN dÖt nhuém An Liªn (Th¸i B×nh)
AN LIEN TEXTILE AND DYEING FACTORY
84.
642 XN dÖt Thµnh Lª THANH LE TEXTILE ENTERPRISE 84.
88 XN gia c«ng giÇy XK §«ng Anh
DONG ANH MANUFACTURING EXPORT SHOES ENTERPRISE
7 XN may 277 Duy Tiªn (Hµ Nam)
3 XN may B×nh Minh (Th¸i B×nh)
742 XN may BØm s¬n (Thanh ho¸) BIM SON GARMENT FACTORY ®-êng NguyÔn HuÖ, BØm S¬n - Thanh Ho¸ 84.37.772075
389 XN may Minh Hµ MINH HA GARMENT ENTERPRISE 84.
669 XN may Mü Tho 101 quèc lé 1A, x· Trung An, Mü Tho - TiÒn Giang 84.73.855932
703 XN may Thµnh Nam
66 XN may XK Thanh Tr× (HAPROSIMEX)
HANOI GENERAL PRODUCTION AND IMPORT EXPORT CO.
Km 11, quèc lé 1A, V¨n §iÓn, Hµ Néi 84.4.8615334
735 XN SX gia c«ng thªu ren XK §«ng Thµnh (Ninh B×nh)
XI NGHIEP SAN XUAT GIA CONG THEU REN XK DONG THANH
895 XN SX hµng TCMN S¬n T©y
738 XN t- doanh SX kinh doanh hµng XK NguyÔn Hoµng (Ninh B×nh)
NGUYEN HOANG EMBROIDERIES VENNICE AND LACE PRODUCING ENTERPRISE
892 XN th-¬ng binh 27-7 (Ninh B×nh)
256 XN th-¬ng m¹i, dÞch vô & x©y dùng (VISAL)
TRADING SERVICE CONSTRUCTION CO. TRASECO (VISAL)
635 XÝ nghiÖp dÖt Th¨ng Long (Th¸i B×nh)
THANG LONG GARMENT WEAVING EXPORT WORKS
683 XÝ nghiÖp L«ng Vò Meko khu CN Trµ Nãc, CÇn Th¬ 84.71.841320
795 XÝ nghiÖp may KiÒu §¨ng
THE JORDON GARMENTS (VN) CO.,LTD
¢p §«ng chiªu, x· T©n §«ng HiÖp, DÜ An, tØnh B×nh D-¬ng 84.650.740996
248 XÝ NghiÖp may Kon Tum Km3, quèc lé 14, P.Lª Lîi, Kon Tum 84.60.863359
835 XÝ nghiÖp may t- nh©n Kim Anh KCN Tr-êng Xu©n, Tam K×, Qu¶ng Nam 84.510.851613
819 YUJICO VIETNAM LTD YUJICO VIETNAM LTD 18/18A liªn tØnh lé 743, B×nh ChuÈn, ThuËn An, B×nh D-¬ng, ViÖt Nam 84.650.740640
Công ty TNHH Minh Hương P.N.D Số 30- Ngách 82/23- Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Fax Mail
84.61.991368 allsuper@hcm.vnn.vn sending
84. buevie@hcm.vnn.vn
84.8.8918355 s-h.jaket.co@fmail.vnn.vn
84.8.8554654 caohanh@unet.vnnew.net
84.088449020
84.087266734
84.8.8997850 is_coolwater@yahoo.com
84.
84.8.8941813
84.
84.89316343 vinaconex-saigon@hcm.vnn.
84.650.732931 Nh©n viªn sÏ check vµ nh¾c nhë sÕp
84.511 822203 nguyenvanphuctt@dngvnvn
84.30.641759 geamtraco@hn.vnn.vn
84.4.8751460 x26@hn.vnn.vn
84.8.8943053
84.8940279 congty32@hcm.vnn.vn
84.031777011 3-2company@hn.vnn.vn
84.087653267 amwvn@hcm.vnn.vn
84.087313466 anphuchau@hcm.fpt.vn
84.
84.
84.650732613 www@beautecvina.com
84.321.850056 beeahnkang@fpt.vn
84.321.850076 beeahnvn@fpt.vn
84.
84.321.864309 Megatex@hn.vnn.vn
84.
84.4.8574005 apvietnamgroup@fpt.vn
84.89404759 texgamex@cinet.vnnews.com
84.31.860783
84.
84.
84.8.8443228 sawotraco@hcm.vnn.vn
84.321.843317 h4loc4p5@hn.vnn.vn 321944045 sending - anh Hai xnk
84.31854342
84.61836141 donagamex@saigonnet.vn
84.
84.350.843063 nhabe9nd@hn.vnn.vn
84.8.8432348 bigamex@hcm.vnn.vn ok A. Nam
84.8.8442464 gec304@hcm.vnn.vn
84.8.8776428 giadu-shipping@hcm.vnn.vn
84.8.853476 hugamex@hcm.fpt.vn
84.4.6621111 ctmhg01001tm@hn.vnn.vn sending - A. TrÞnh XNK
84.8.8553072 cpmhaobinh@hcm.vnn.vn
84.8.8553072 cpmhoabinh@hcm.vnn.vn
84.058510355 khoamay@dng.vnn.vn
84.8.8966039 mtt - thuduc@hcm.fpt.vn ok A. Nam
84.8.8959344 Funagarmex@hcm.vnn.vn
84.34.833035 maysonha@hn.vnn.vn
84.8.8640031 saigon2@hcm.fpt.vn ok
84.87271143 sg3nd@hcm.fpt.vn
84.8.8296581 wec@hcm.vnn.vn
84.058884536 bigascokh@yahoo.com
84.210.843892
84.
84.72.829412 lasge@hcm.vnn.vn
84.350.644767
84.64.848244 vgf@hcm.vnn.vn
84.8.9318466 natico@hcm.vnn.vn
84.8.8488668 nhatnu@hcm.vnn.vn
84.67851482 ctycpsmdt@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.088973181 thuanthienjsc@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.8.8910238 vhungco@hcm.vnn.vn
84.8.8607114 thequang2002@hcm.fpt.vn
84.89602478 bitex@hcm.vnn.vn
84.8.8261486 khm@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8911193 magnicon@hcm.vnn.vn
84.511.842127 ctydetdn@dng.vnn.vn
84.
84.
84.31.790481 haitexco@hn.vnn.vn
84.
84.4.9715580 doximex@hn.vnn.vn
84.048257511 knitexim@yahoo.com
84.8.8650419 dagatex@hcm.vnn.vn
84.511.82622
84. giditexco@ hcm.vnn.vn
84.4.8622334 hanosimex@hn.vnn.vn ChÞ Hoa XNK - Sending
84.511846216 hoatho-d@dng.vnn.vn
84.54.864224 hutexco@dng.vnn.vn
84.8.8495940 dongph-¬ng@hcm.fpt.vn
84.63.863628 sesigatex@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8910920
84.088153076 detthangloi@hcm.vnn.vn
84.56.893333 biditegartex@dng.vnn.vn
84.54.828991 huegatexco@dng.vnn.vn
84.
84.
84.5883152 detnhatrang@dng.vnn.vn
84.8.7313565 fultex@hcm.vnn.vn
84.
84.4.8622601 haicatex@hn.vnn.vn
84.8.8969319 vietthang@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.350.849439
84.
84.
84.
84.320.786104
84.
84.
84.
84.321.986359
84.
84.
84.31.778839
84.
84.61.848726
84.
84.
84.0650753255 annavn@jmcaps.com.tw
84.8.8260549 xinghiepmay117@hcm.vnn.vn
84.8.8431335 Forimex@hcm.fpt.vn
84.8.8914648 taerimvina@hcm.vnn.vn
84. bvtco.ltd-hdvn@hn.vnn.vn
84.89503006 fortunepeace@hcm.vnn.vn ok. chÞ Nghi - Hµnh CHÝnh
84.8.8648242 hgm@hcm.vnn.vn
84.74 872251
84.087961473 lehoangho@oasisgarment.co
84.087653364 pvtvbc@hcm.vnn.vn
84.8.8153240 vigawell@hcm.vnn.vn
84.8.8727493
84.
84.73.854131 msanhabe@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8727313 ok.A. Hïng XNK
84.
84.8.8920043 fortex@hcm.vnn.vn
84.320.786296 venture@netnam.org.vn
84.8.8966952
84.
84.
84.73.829301
84.087196002 ok. ChÞ Mai Chi
84.55811599 tanhia@hcm.vnn.vn
84.
84.8.5110551 blatex@hcm.vnn.vn
84.036731312
84.8.9730533 greenmaplegarme@hcm.vnn.v
84.31831238 xinhai@hn.vnn.vn
84.
84.241.821745 dagarco@hn.vnn.vn
84.350.845481
84.4.8271896 dugarco@hn.vnn.vn
84.320.853624 may1hd@hn.vnn.vn
84.210.848680 mmat1phutho@hn.vnn.vn
84.0320851223 hagaco@hn.vnn.vn
84.31876112 mayhai@hn.vnn.vn
84.321862365 may2hy@hn.vnn.vn
84.4.8641208 gatexco20@fpt.vn
84.351.851235
84.048584864 gamenttex40@hn.vnn.vn
84.
84.240.854655
84.
84.61.836118 dnamay@hcmvnn.vn
84.8 8503103 garmexcholon@hcm.vnn.vn
84.4.8312208 chigarmex@fpt.vn
84.8.89109448 sfc-hcm@fmail.vnn.vn
84.
84.321.862500 hugaco@hn.vnn.vn
84.8.7195118 intergarment@hcm.vnn.vn
84.321.982211 kyungviet@hn.vnn.vn
84.8 8425310 duythangco@hcm.vnn.vn
84.8.8245015
84.61836559 woeihaw@hcm.vnn.vn
84.8 8910164 dashheng@hcm.vnn,vn
84.
84.87268897 paoyuan@hcm.vnn.vn anh Hïng XNK - Sending
84.350.845457
84.350.849451 nagaco@hn.vnn.vn
84.8.8729937 nhabeco@hcm.fpt.vn
84.088940328 fugamex@hcm.vnn.vn
84.321.864993 ctmphien@hn.vnn.vn
84.31.768803 woojin@hn.vnn.vn
84.350.646737 songhong@hn.vnn.vn anh Tïng -XNK - Sending
84.210.848490 sohogar@vol.vnn.vn
84.71891645 taydo@hcm.vnn.vn
84.4.8623374 ok. T©m ok T©m
84.
84.8.8350058
84.8.9325734 lananh-ied@hcm.vnn.vn
84.8.8752038 thuan-phuong@hcm.vnn.vn
84.63.830729 dagexco@hcm.vnn.vn
84.8.8440418
84.34 824196 hthinhiete@hn.vnn.vn
84.73 851205 tientien@hcm.vnn.vn
84.8.8443410
84.510.851416
84.088943655 u-nison@hcm.vnn.vn
84.350.843247 vihaco@hn.vnn.vn
84.
84.8.8645085 planning@viettien.com.vn ok. Anh Hanh
84.
84.38.511810 nagco@vol.vnn.vn
84.30.875274
84.18854881
84.36.838308 ctmxk-tb@hn.vnn.vn
84.39.857594
84.37.852608 thanhhoagar@hn.vnn.vn
84.034877446
84.8.8470324 trinh khac hi@hcm.vnn.vn
84.75.825270 hovtec@hcm.vnn.vn
84.
84.
84. nga47-27@vnn.vn
84.61848199 olldo@nnet.vnnews.com
84.87195332 pankohcmc@hcm.vnn.vn
84.4.5652201 congtyparks@hn.vnn.vn
84.61.991022 lanngtn@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.8.8761364 maypinaco@hcm.vnn.vn
84.320.722065 thuan@dongtaihd.com.vn
84.240.851007 vpint@hn.vnn.vn
84.61848431 youngtextile@hcm.vnn.vn
84.
84.4.6363642 textaco@fpt.vn
84.
84.3510.857636
84.87650394 daptoco@hcm.fpt.vn
84.
84.
84.
84.31845126 leconex@hn.vnn.vn
84.351.880353
84.063826752
84.4.8552953 xont@netnam.vn
84.8.8504776
84.8.8451248 taynam@saigonnet.vn
84.55828771 dongthanhqn@dng.vnn.vn
84.
84.57.824149 fipexim@dng.vnn.vn
84.511823367 vinatexdn@dng.vnn.vn
84.8.8557299 GMSG@HCM.FPT.VN
84.48572075 vietan@fpt.vn
84.8 8241103 hacota@hcm.vnn.vn
84.63.862639 NAPHUMEX@hcm.vnn.vn
84.0650755145 alice.nguyen@protradegarm
84.649221
84.
84.510.865537 dalimexdl@dng. vnn.vn
84.
84.
84.73 879202 tigctraco@hcm.vnn.vn
84.8.8488378 h&d@hcm.fpt.vn
84.
84.
84.
84.650753928
84.
84.
84.63.823892
84.511.697639 daminhgroup@dng.vnn.vn
84.08835647 ctydaiphuoc@hcm.vnn.vn
84.650.748462
84.06508277954
84.
84.8.7701453 daiviet@saigonnet.vn
84.87701453 datviet@saigonnet.vn
84.87191473 letukynf@hcm.vnn.vn
84.8.8756148 ducfung@hcm.vnn.vn
84.
84.650782425 apexvtm@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.8.8911358 thai.lq@bo.com.vn sending Anh Thanh XNK
84.0650610188 byandby@hcm.vnn.vn
84. phamb¸u@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.0650790791 es-correctionltd@hcm.vnn.
84.088996539
84.087653301 bumjin@hcm.vnn.vn
84.8.8770470 cksaigon@hcm.vnn.vn
84.4.6644036
84.0650823991
84.8.7291781
84.8.9812942 chanvietco@hcm.vnn.vn
84.
84. cmcvinakwon@hotmail.com
84.8916506 taphuco@hcm.vnn.vn
84.087160558 tav@hcm.vnn.vn
84.08 7160558 phuha@hcm.fpt.vn
84.66.896236
84.087650943 daewonvina@hcm.vnn.vn
84.8.8975069 trading@danuvina.com.vn
84.088155572 decotex@hcm.vnn.vn
84.
84.87240373 saigon@domext.com.tw
84. doolim@hcm.vnn.vn
84.87701011 jacky@tmv.com.vn
84.
84.034844884 -ellknownltd@163.com
84.8.9612025
84.66896224 sunghiu@lgtvn.com
84.0650884002 vanso@intergrity-gms.com
84.8920987 nhatkimthanh@hcm.vnn.com
84.8.8640434
84.
84.650752994 thehoatextile@hcm.fpt.vn
84.31743172 vpgt@hn.vnn.vn
84.350.826118
84.
84.8.9852607
84.
84.
84.8.8150277 zydyl@hcm.vnn.vn
84.8.8116453 huephong@hcm.vnn.vn
84.8.8264953 elandtd@hcm.vnn.vn
84.61.824712 epicvn@hcm.vnn.vn
84.650.757429 phonh@esquel.com ok. Hoµng yÕn
84.650790851 everhuge@hcm.vnn.vn
84.31790826 everwin@hn.vnn.vn
84.8.8155476
84.650.7822261 nguyenhang295@hcm.vnn.vn
84.650782814 fatecglobalvina2003@hcm.v
84.8.8239660
84.087701672 cmglovesvn@hcm.vnn.vn
84.650.566500
84.088497357 giahoi@hcm.fpt.vn
84.87509378 gtc23@hcm.vnn.vn
84.088761330 chia-geon@hcm.vnn.vn
84.
84.084081706
84.4.5633344
84.088945791
84.
84.
84.8.7189384 hanavn@hcm.vnn.vn
84.511 931045 hongdatcom@@dng.vnn.vn
84.
84.8.8924800 hansaevn@hcm.fpt.vn anh Giao XNK - OK
84.61512274 heera123@hcm.vnn.vn
84.0650747447
84.64 848331 production@hikosen-cara.c
84.089874485 hokito@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.
84. hiepsinhcoltd@hcm.vnn.vn
84.8.7507978
84.61869502
84.61832915
84.08 7900209 ilshinwomo@hcm.vnn.vn
84.
84.088454188
84.36.616005 ivoryvn@hn.vnn.vn
84.66.896218
84.650.740603 j&k@unet.vnnews.com
84.
84.66896039 jkvncoh@hcm.vnn.vn
84.8.8273682 kanaanimex@hcm.vnn.vn
84.089140235 kivico@hcm.vnn.vn
84.87150630 sj.vina@hcm.vnn.vn
84.8.8950851 kingken@hcm.vnn.vn ok. Ch©u Hµnh chÝnh
84.87960801 kingswell@hcm.vnn.vn
84.088763028
84.8.8969428 ok ChÞ Linh - XNK
84.87170923
84.
84.87973412 kyongdo@hcm.vnn.vn
84. kyungrhimvn@yahoo.com
84.
84.87660426 lawnyard@hcm.vnn.vn
84.8.7622242 lisa@hcm.vnn.vn
84.650.718337
84.087511206
84.87150779 lienphong@hcm.vnn.vn
84.87621957 loilong@hcm.vnn.vn
84.87240378 rosa@domext.com.tw
84.
84.8.8755156 xuan phuc-co@hcm.vnn.vn
84.8.8563216
84.87191229 han01@hcm.vnn.vn
84.8.8383835 nhatanh-pte-ltd@hcm.vnn.v
84.
84.8.7170161 toantam@hcm.vnn.vn
84.088101104
84. longhaigm@hcm.vnn.vn
84.
84.08 8496639
84.61817630 dong_thinh@hcm.vnn.vn
84.61.823441 dovitec@hcm.vnn.vn
84.87507498 goodtop@gooodtop.com.vn
84.
84.76.834098
84.0650782587 anamgarment@hcm.vnn.vn
84.36.550663
84.89801202 madaibao@hcm.vnn.vn
84.7505919
84.8.7192018 eximgar@hcm.vnn.vn
84.8.8924984 eatern-foria@hcm.vnn.vn
84.8.81000259 gia-nghico@hcm.vnn.vn
84.0650835884 cttnhhhv@hcm.vnn.vn
84.8.8110776
84.8.8989590 hongvanco@hcm.fpt.vn
84.8.8962009 mondial@hcm.vnn.vn
84.31618625
84.8.8742402
84.089841036 kimsonks@hcm.vnn.vn
84.8.9691941
84.089962022
84.8.8962127 lpgarmentco@hcm.fpt.vn
84.510.877915
84.8.8477664
84.8.8583959
84.0650710537 bowkervietnam@hcm.vnn.vn
84.8.7132024
84.61.836315 ctycivic@hcm.vnn.vn
84.089815657 yuchun@hcm.vnn.vn
84.8.8721526 gialoico@hcm.vnn.vn
84. vn_kevin@dorway.com.hk
84.8.7192178 hongbetter@hcm.vnn.vn
84.650732866 hungwahvn@hcm.vnn.vn
84.87291835 kh@kh.com.vn
84.8.7961147
84.650.827890 viethsing@hcm.vnn.vn anh Hång XNK ok
84.87421201 sonkimgarment@hcm.vnn.vn
84.8.9691025 sinvico@hcm.vnn.vn
84.8.7291594
84.089612204 longcm@hcm.vnn.vn
84.72871422 cchue@hcm.vnn.vn
84.087190713
84.088610915 phbinh@hcm.vnn.vn
84.61547599 usv@usv.com.vn
84.34.827315 vpa@fpt.vn sending - Thuý Anh
84.087602785 vigamexltd@hcm.vnn.vn
84.8.8767104 hanlinh@saigonnet.vn
84.089613517 gm-vietnam@hcm.vnn.vn
84.8.8910661 tanchauxnk@hcm.vnn.vn
84.4.8350163 vitgarment@hn.vnn.vn
84.
84. phuong_le@mhg.com.vn
84.4.6445849
84.8.8941381 naphuco@hcm.vnn.vn
84.8.8607733 nghekhangcoltd@hcm.vnn.vn
84.87157319
84.8.7505383 nhattanco@hcm.vnn.vn
84.087501006 phuhoagarment@hcm.vnn.vn
84.089162119 quanglim@yahoo.com
84.8.7130061
84. eastoceancompany@fpt.vn
84.8.8606517 saomaico@hcm.vnn.vn
84.8.8503103 maysongngoc@hcm.vnn.vn
84.089629525 minhphung@hcm.vnn.vn
84.8.8728502
84.088473252 ctythanhdat@hcm.vnn.vn
84.8.9731242 dintsun2@hcm.vnn.vn
84.8.8921706
84.088495924 hiendat@hcm.vnn.vn
84.8.7192001 matico@hcm.fpt.vn
84.0650752458 mydu@hcm.vnn.vn
84.089856960
84.61845218
84.8.8752038 ok ChÞ Hoa phßng XuÊt
84.8.8399087 sonkim.ex@hcm.fpt.vn
84.650753659 leyyen@hcm.vnn.vn
84.8.7200239 thiendinhco@hcm.vnn.vn
84.8.9873114 thinhphatwb@hcm.vnn.vn
84.8.8105619 quochai@hcm.vnn.vn
84.089968249
84.089710734 info@truongthinhgarment.c
84.87191925 tridatco@hcm.vnn.vn
84.088760867 tnha@hcm.vnn.vn
84.08 9968242 tbgc@saigonnet.vn
84.8.8752920 vietcang@hcm.netnam.vn
84.210854009 vwoowon@hn.vnn.vn
84.088551574 vinlimex@hcm.vnn.vn
84.8.8910104 vinhthanh@hcm.vnn.vn
84.76833380 ducthanhhang@hcm.vnn.vn
84.8.9858689
84.
84.650790977 mhgeco@hcm.vnn.vn
84.76 848886 myangarment@hcm.vnn.vn
84.8.8924362 vinh-thanh@hcm.vnn.vn
84.
84.088759363
84.8.8640622 yihung@hcm.fpt.vn
84.87661721 robinip@hcm.vnn.vn
84.8.7150077 thanglonggarment@hcm.vnn.
84.8.8429530 mbhcm@hcm.vnn.vn
84.089103373 mijinvn@hcm.fpt.vn
84.8.8100153 linhmy@hcm.fpt.vn
84.
84.
84.4.6446602 minhtri.hkd@fmail.vnn.vn
84.087653305 molaxvina@hcm.vnn.vn
84.8.8943823 msahcm@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8443330 mrpark@nhnoom.com.vn
84.4.7338198
84.89971539 vnb@namquang.com.vn
84.
84.
84.8.8152439 namthien@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8911722 fsapparel@hcm.vnn.vn
84.4.7761205
84.
84.350.836757
84.87176301 vnboy@nobland.com
84.8.7291781 tsang.lung@champunion.com
84.85893122 o-sungvina@hcm.vnn.vn
84.650718587 paktakknitting@hcm.vnn.vn
84.31.618663
84.
84. fmphuhan@fpt.vn
84.4.8347654
84.8.8446361 phucyen@hcm.vnn.vn
84.
84. charlie.tsai@pyv.com.vn
84.650782505
84.4.7721087 advina@hn.vnn.vn
84.0510 943328
84.650788594 kwangsheng@hcm.vnn.vn
84.650.790770 sending ChÞ B×nh PHßng XNK
84. fhaus@hcm.vnn.vn
84.8947148
84.31.743182 rt.vietnam@hn.vnn.vn Sending ChÞ Hµ XNK
84.087175907 re-plus@hcm.vnn.vn
84.
84.4.8615636 sonchinh@netnam.vn
84.8.7270006 xnksonha@hcm.vnn.vn
84.
84.0650782121 skdon@saigonknitwear.com
84.8.8441911 tttrucsmx@fmail.vnn.vn
84.350.867620
84.8.8.8992470 taphaco@hcm.vnn.vn
84.8.8967154 uqv@hcm.vnn.vn
84.8.8430060
84.
84.87952541 saehwa@hcm.vnn.vn sending - Lan XNK
84.088453188 sambo@dng.vnn.vn
84.
84.650718872 sayfashion@hanmail.net
84.8.8275746 ssts-vn@hcm.vnn.vn
84.211.842835
84.8.7701638 showa.vnn@hcm.vnn.vn
84.08 7520660 shuncheng@hcm.vnn.vn
84.8 8257588 tainan@hcm.vnn.vn
84.087160783
84.4.9745165
84.8.7291890 sprintavn@saigonet.vn
84.8.7291625
84.87507269
84.8.8774623 sunrisingkimvina@hcm.vnn.
84. beantit@yahoo.com
84.8.8837807 luonghuong@hcm.vnn.vn
84.8.7509467
84.8.7271025 chalacomvn@hcm.fpt.vn
84.8.8334691
84.
84.8.8493403 mengying@hcm.fpt.vn
84.
84.8.8960104 viethang-j @hcm.vnn.vn
84.8.7540467
84.065731248 lanhanhco@hcm.vnn.vn
84.8.9858183
84.4.8767877
84.89612557
84.8.8602078
84.8.8776621 sunglory@hcm.vnn.vn
84.650731248 lanhanhco@hcm.vnn.vn
84.650565868 anphuco@hcm.vnn.vn
84.8.8940912 huynhthikimloan@hcm.vnn.v
84.088238813 ctkd@hcm.vnn.vn
84.8.8963837
84.
84. thinh206@yahoo.com
84.088306576
84.650742818 ifno@ttd-cap.com
84.8.8445274 SAKNITEX@hcm.fpt.vn
84.048548868
84.089691470 tuongfat@saigonnet.vn
84.
84.87621126 easternkingvn@hcm.vnn.vn
84.4.5144464 clhanoi@fpt.vn
84. daithanh@saigonnet. vn
84.
84.
84.8.8200563 sinhnam@hcm.vnn.vn
84.
84.45373977 vietphuong.co@fpt.vn
84.0650781995
84.
84.
84.
84.0650718978 schoi21@msn.com
84.
84.61.890188 thinh_vuong@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.
84.8.9629440
84.8.8991874 binhc«d8202@yahoo.com
84.8.8454996
84.8.8454188
84.088348558 tanlienhiepco@aol.com
84. tfc-shipping@hcm.vnn.vn
84.088574972 phathungco@saigonnet.vn
84.8.1760382
84.8.8491893 vietphu@hcm.vnn.vn
84.8.8470748 vietvuong@hcm.vnn.vn
84.081760382 nha@vietvuong.com.vn
84.34.862234
84.8.8911620 duchoang123@yahoo.com.uk
84.8.8378656 pntcshipping@hcm.vnn.vn
84.8.8497443 kingbirdco@hcm.vnn.vn
84.8.8633990 caohoa@saigonnet.vn
84. hoatienco@yahoo.com
84.211.842685
84.650.564048 topwellknittingco@hcm.vnn
84.0650753395 tlvn@hcm.vnn.vn
84.
84.350.835862
84.
84.8 7701794 unimaxtu@hcm.vnn.vn
84.650782044
84.088481107 halawyar126@pmail.vnn.vn
84.
84.
84.
84.650718829 vastco@hcm.vnn.vn
84. vietlogs@hcm.vnn.vn
84.511.931867 vkl@dng.vnn.vn
84.61893502 ohjs@vikoglowin.com
84.211.842206 vykorea@hn.vnn.vn
84.
84.
84.
84.8.7701935 epc.06@hosing.com
84.61984178 vuic@hcm.vnn.vn OK Tó Anh - XNK
84.66.844958
84.8.8431471 vianinc@fmail.vnn.vn
84.
84.321.942435
84.8.9875096
84.
84.89141877 nguyentatthanh@saigonnet.
84.08 8620397 greatuniversal@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.321.942075 anhvuco@hn.vnn.vn
84.
84.
84.650.783059
84.8.7219905 YESUMVINA@HANMAIL.NET
84.
84.511.825433 valleyview@dng.vnn.vn
84.
84.
84.
84.280.820347
84.
84.8.8297731 vietquoc@hcm.vnn.vn
84.8.8555682 cholonco@hcm.vnn.vn
84.350.849259
84.241.821141 Baacniinhxxnk@hn.vnn.vn
84.4.8262680 vnt57pct@hn.vnn.vn
84.8.8641265 legamex@hcmc.netnam.vn
84.
84.
84.4.8289624
84.8.8295927
84.8.8292968 generalimex@hcm.vnn.vn
84.350.847549
84.088295927
84.36.731312 unimextb@hn.vnn.vn
84.48259275 artexport@hn.vnn.vn
84.351.851836
84.8.8230192 packsimex@saigonnet.vn
84.
84. tanquy@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8476094 diepchau1974@hcm.vnn.vn
84.89613923
84.87420489 longphunglan@hcm.vnn.vn
84.8.8910705
84.085890403 caominh@saigonnet.vn
84.8.8265384 minhtamte@hcm.vnn.vn
84.8.8726732
84.8.8755205 maikafa@hcm.vnn.vn
84.8460958 nghiepphugarment@hcm.vnn.
84.08 8055764
84.
84.61 868723
84.72.834812
84.8.8768143 vnnhathuong@yahoo.com
84.087150240
84.8.9310607 tandongquang@hcm.vnn.vn
84.089841015 minhphuong2002us@yahoo.co
84.61.836125 fashion@hcm.vnn.vn
84. ok Chi Ph-¬ng - XNK
84.
84.
84.87133713 isglory@hcm.vnn.vn
84.
84.4.6440941 tienbo@fpt.vn
84.
84.088942818 saeyoungoffice@bdvn.vnd.n
84.61.991423
84.
84.061 836308 cotylen@hcm.vnn.vn
84.
84. dothang3003@hn.vnn.vn
84.087301008 northwoodapparel@hcm.vnn.
84.650566470 pankovina@hcm.vnn.vn
84.08 7701440
84.4.8252057 vthinh@mot.gov.vn
84.61.824706 roohsing@hcm.vnn.vn sending - Béi Minh - XNK
84.8.7701633
84.
84.
84.58.823801 khatoco@dng.vnn.vn
84.
84.650.742130 tisphp@hcm.vnn.vn
84.
84.8.8941270 ttcpte@hcm.vnn.vn
84.
84.
84.
84.37.770227
84.
84.73.855454
84.4.8615390 hapro@fpt.vn
84.71.841288 mekoffct@hcm.vnn.vn
84.650.740995
84.60.863463
84.
84.650.740366 yujico@hcm.vnn.vn

35 Cty Beautec vina co.,ltd 244 Cty BEEAHN H-ng Yªn II 630 Cty BEEAHN ViÖt Nam 152 Cty c«ng nghiÖp & th-¬ng m¹i Toµn Th¾ng - Hµ Néi 620 Cty c¬ khÝ dÖt may H-ng Yªn 41 Cty Cao su Hµ Néi 695 Cty CP ®-êng s¾t 21-10 197 Cty CP AP ViÖt Nam 452 Cty CP dÖt may Sµi Gßn 232 Cty CP dÖt may XK H¶i Phßng 145 Cty CP giÇy Gia l©m 58 Cty CP giÇy Hµ Néi 180 Cty CP héi chî triÓn l·m quèc tÕ VNEXPO 279 Cty CP KD Len Sµi Gßn 625 Cty CP may & dÞch vô H-ng Long 236 Cty CP may §¹i ViÖt H¶i Phßng 780 Cty CP may §ång Nai 555 Cty CP May 11 247 Cty CP may 9 (Cty may Nhµ BÌ) 388 Cty CP may B×nh Minh (BIGAMEX) 340 Cty CP may da XK 30-4 497 Cty CP may Gia D495 Cty CP may H÷u NghÞ 39 Cty CP may Hå G-¬m 31 Cty CP may Hoµ B×nh (PEGARIMEX) 558 Cty CP may Hßa B×nh 857 Cty CP May Kh¸nh Hßa 167 Cty CP may Lª Trùc 289 Cty CP may mÆc Thêi Trang 19 Cty CP may Ph-¬ng Nam 575 Cty CP may S¬n Hµ 687 Cty CP may Sµi gßn 2 448 Cty CP may Sµi Gßn 3 391 Cty CP may thªu giµy dÐp Wec Saigon 827 Cty CP May vµ DÞch vô B×nh Minh 733 Cty CP may VÜnh Phó

BEAUTEC VINA CO.,LTD Sè 7 §¹i Lé Thèng NhÊt,KCN Sãng ThÇn, huyÖn DÜ An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650732600
BEEAHN HUNG YEN II CO., LTD.

thÞ trÊn TrÇn Cao, huyÖn Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn thÞ trÊn TrÇn Cao, Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn 76 NguyÔn ThiÖn ThuËt, H-ng yªn

84.321.850057 84.321.850075 84. 84.321.862778 84.

BEEAHN VIETNAM CO., LTD.
TOAN THANG TRADING INDUSTRY CO.
HUNG YEN GARMENT TEXTILE MACHANICAL CO.

HANOI RUBBER COMPANY

AP VIETNAM JSC TEXGAMEX GIALIMEX
HANOI JOIN STOCK CO.,
VIETNAM INTERNATIONAL EXHIBITION & FAIR JOINT STOCK COMPANY ( VINEXPO )

C9 phè Hoµng CÇu, Q. §èng §a, Hµ Néi 298A NguyÔn TÊt Thµnh, Q4, Tp Hå ChÝ Minh

84.4.5112473 84.89404272 84. 84.

TEXGARCO HAIPHONG Km 16, ®-êng 353 NghÜa Ph-¬ng, Hîp §øc, KiÕn Thuþ, H¶i Phßng 84.31.860783

225 Hoµng V¨n Thô, P2, Q T©n B×nh, TP HCM
HUNG LONG GARMENT AND SERVICE STOCK CO

84.8.8445943 84.321.943458 84.31854281 84.61836151 84.089693515 84.350.845752 84.8.8432358 84.8.8443332 84.8.8776060 84.4.6622574 84.8.8555556 84.8.8555566 84.058510353 84.8.8966677 84.8.9872886 84.34.832088 84.8.8645331 84.87271140 84.8.8222174 84.058881160 84.210.847742

Km 24, quèc lé 5, DÞ Sö, Mü Hµo - H-ng Yªn 279 §-êng Chî Hµng-Q.Lª Ch©n-H¶i Phßng Khu CN Biªn Hßa I, Biªn Hßa , §ång Nai 215 Hµng Thao, tp. Nam §Þnh 440 N¬ Trang Long, QuËn T©n b×nh, Tp Hå ChÝ Minh 321 Hå V¨n Huª, P9, Q Phó NhuËn, TP HCM 68 An D-¬ng V-¬ng P 16, Q8 Tp HCM 201 Tr-¬ng §Þnh, Hµ Néi 830 NguyÔn Duy, Q. 8, Tp Hå ChÝ Minh 830 NguyÔn Duy, Q8, TP HCM 12 Lª Th¸nh T«ng, Nha Trang 05 Hå BiÓu Ch¸nh, QuËn Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh 18 Phan Huy Ých, P.12, q. Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh 208- Lª Lîi - ThÞ x· S¬n T©y - Hµ T©y 15 TrÇn TriÖu LuËt-Q T©n b×nh-Tp HCM

DONAGAMEX GAFATEX
NHABE GARMENT FACTORY 9

BIGAMEX CO. GIADU CO HUGAMEX
HO GUOM GARMENT STOCK COMPANY

636-638 NguyÔn Duy, Ph-êng 12, QuËn 8 Tp.Hå ChÝ Minh 84.8.8554176

HAO BINH STOCK GARMENT CO

PEGARIMEX KHAGAREXCO
LE TRUC GARMENT STOCK CO.

MTT FUNAGARMEX CO

GATEXIM
WEC SAIGON JOINT STOCK CO.

140-144 NguyÔn V¨n Thñ ,Q1 Tp Hå ChÝ Minh 146 (lÇu 4) NguyÔn C«ng Trø, Q1, Tp HCM §-êng 7A, P Ph-íc Long, Nha Trang, Kh¸nh Hßa ph-êng N«ng Trang, ViÖt Tr× - Phó Thä

BIGASCO
VINH PHU GARMENT STOCK CO.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->