P. 1
Bai Tap Nghiep Vu

Bai Tap Nghiep Vu

|Views: 717|Likes:
Được xuất bản bởikimanhnguyen

More info:

Published by: kimanhnguyen on May 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

1

SƯU TẦM HÌNH ẢNH, TRANH, MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT. CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Myõ thuaät laø moät boä moân mang tính ngheä thuaät cao, goàm nhieàu lónh vöïc, nhöng ñoái vôùi treû maãu giaùo thì hoaït ñoäng taïo hình laø moät hoaït ñoäng quan troïng maø treû raát thích, thoâng qua caùc hoaït ñoäng nhö xeù,daùn,veõ,naën ,toâ maøu… Hoạt động tạo hình giuùp cho treû coù nhieàu cô hoäi ñeå luyeän taäp caùc vaän ñoäng tinh, caùc vaän ñoäng thoâ cuûa caùc ngoùn tay,söï deûo dai. Hoaït ñoäng taïo hình ñoøi hoûi caùc thao taùc trí tueä nhö phaân tích ,so saùnh toång hôïp,khaùi quaùt hoùa…khi treû tìm hieåu,tri giaùc caùc tính chaát cuûa söï vaät, hieän töôïng xung quanh, xem tranh, ảnh có maøu saéc, kích thöôùc hình daïng…taïo hình ñoøi ñoøi hoûi treû phaûi bieát vaän duïng caùc kinh nghieäm,voán hieåu bieát, những biểu tượng đã thu được ở trong đầu ñeå taïo ra caùc hình aûnh môùi cho saûn phaåm cuûa mình. Hoaït ñoäng taïo hình goùp phaàn phaùt trieãn thaåm myõ saùng taïo, phaùt trieãn caûm giaùc tri giaùc thaåm myõ, phaùt trieãn khaû naêng caûm thuï vaø khaû naêng saùng taïo ñoàng thôøi hoaït ñoäng taïo hình laø söï bieåu loä thaùi ñoä tình caûm cuûa treû ñoái vôùi theá giôùi xung quanh, söï yeâu gheùt…ñaëc bieät treû ôû giai ñoaïn löùa tuoåi maãu giaùo ñang trong thôøi ky ønhaïy caûm vôùi nhöõng “caùi ñeïp” coù theå coi ñaây laø thôøi kyø phaùt caûm cuûa nhöõng xuùc caûm thaåm myõ nhöõng xuùc caûm tích cöïc,deã chòu ñöôïc naûy sinh khi treû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi “caùi ñeïp” taïo neân traïng thaùi tinh thaàn khoan khoaùi khieán ñöùa treû caûm thaáy gaén boù thieát

. tranh.các hoạt động của chúng rất sinh động. con nai. những con vật có bốn chân đẻ con . MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5. Sưu tầm hình ảnh. con chó . tranh và cách vẽ đơn giản một số loại động vật đa dạng phong phú nhiều màu sắc giúp trẻ hiểu biết thế giới xung quanh qua việc được trực tiếp quan sát. khám phá gợi cho trẻ những ý tưởng sáng tạo mới. con gà .. qua hình ảnh . lôi cuốn. con bò để cày ruộng. như con gà trống thì biết gáy ..con mèo thì bắt chuột. đồ dùng trực quan phục vụ việc dạy và học ở nhà trường mầm non còn rất hạn chế Xuất phát từ những vấn đề trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ SƯU TẦM MỘT SỐ HÌNH ẢNH. con vịt.töø nhöõng mong muoán ñoù treû baét ñaàu theå hieän trong caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät chính vì vaäy maø nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân phaûi taïo moïi ñieàu kieän cho treû ñöôïc thoûa maõn nhu caàu ñöôïc tieáp xuùc với tranh. thế giới động vật là những con vật ngộ nghĩnh. II: MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: 1..Mỗi con vật đều có những đặc điểm.. TRANH.. con vịt thì biết bơi. minh họa và cách vẽ đơn giản mang lại lợi ích cho trẻ : Sưu tầm hình ảnh.. ngộ nghĩnh lôi cuốn thu hút trẻ muốn tìm tòi. con gà mái thì đẻ trứng .. tranh . qua tiếp xúc trẻ được tích lũy vốn kinh nghiệm cho mình. có con thì ăn thịt. bí ẩn. đồ dùng trực quan rất là quan trọng . Chúng có đặc điểm đa dạng . hấp dẩn..2 tha vôùi con ngöôøi vaø caûnh vaät xung quanh laøm naûy sinh ôû treû loøng mong muoán laøm nhöõng ñieàu toát laønh ñeå ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi.. con ốc.. tranh minh họa để nâng cao việc dạy và học cho giáo viên và các cháu ngày một tốt hơn. dễ thương và thu hút trẻ ... gần gũi.6 TUỔI” nhaèm söu tầm các hình ảnh. Ở lứa tuổi này thế giới động vật luôn làm cho trẻ thích thú. con chim.. Nhưng với trẻ hiện nay thì hình ảnh. con tôm .. như những con vật có cánh đẻ trứng.. vì động vật rất gần gũi với trẻ như các con vật nuôi. các con thuộc nhóm gia cầm thì có cánh biết bay.. minh họa giúp trẻ tiếp nhận dể dàng. các con thuộc nhóm gia súc thì có bốn chân đẻ con.. hoạt động khác nhau phát triển cho trẻ một cách tự nhiên. con cua. con ngỗng.. con mèo.minh họa. con chó thì giữ nhà . hấp dẫn đối với trẻ . ảnh. trải nghiệm trẻ sẽ lưu lại những hình ảnh đó . tranh. con trâu con bò.. Những con vật sống dưới nước như con cá. con hươu.. con trâu. Những con thú trong rừng như con hổ.có con thì ăn cỏ. vì vậy thế giới động vật luôn luôn là điều mới lạ.. con heo... động vật dưới nước .

.. bảo vệ chúng. .. .Nhận biết. t… qua các hình vẽ. nêu những nhận xét. ngôn ngữ.trẻ được mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh góp phần tích cực vào việc giáo dục trẻ theo chương trình mới hiện nay. trao đổi với bạn bè. kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ về thế giới xung quanh. so sánh. . Sưu tầm và cách vẽ đơn giản một số loại động vật tạo điều kiện thuận lợi giúp trẻ phát triển trí tuệ . thức ăn . hình dạng khác nhau. ích lợi. bút chì…. miêu tả…về thế giới động vật. . * * * Phát triển trí tuệ .So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai loài vật .. môi trường sống .Trẻ nhận biết tên gọi.Biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện.3 trong trí não góp phần làm phong phú vốn kinh nghiệm cho trẻ.Có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm.nguy hiểm. phân loại.Biết một số từ mới về các con vật. .Hình thành ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi. cách chăm sóc.Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện. . biết được vận động .Trẻ biết yêu thích các con vật nuôi. n. dinh dưỡng . l. Các cách vẽ đơn giản sẽ tự tạo được những bức vẽ với những dụng cụ đơn giản như phấn. . * Phát triển tình cảm . có thể nói câu dài. que. tranh.Biết được mối liên hệ đơn giản giữa các con vật đối với môi trường sống.. chú ý ghi nhớ… * Phát triển ngôn ngữ: . thói quen tự vệ và kiếm mồi ..Nhận dạng được một số chữ cái trong các từ chỉ tên các con vật.từng nhóm. giúp trẻ có óc thẫm mỹ. giúp trẻ biết quan sát.. k. thẫm mỹ.Trẻ có một số kĩ năng đơn giản về cách chăm sóc con vật sống gần gũi.. màu sắc khác nhau. tác hại của các con vật đối với con người.Biết tên gọi của một số con vật. đặc điểm chung . . phân biệt loại này với loại kia. phát âm và chơi tốt các trò chơi về chữ cái: m. . ảnh. qua sản phẩm của trẻ.đọc thơ…giới thiệu về thế giới ñoäng vật qua tranh. sử dụng các từ chỉ tên gọi. đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề với các sự vật hiện tượng.. . vận động. tránh xa những con vật dữ . các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật của một số con vật gần gũi. . thảo luận. tình cảm. .Phát triển khả năng quan sát.Biết sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. riêng của từng loài . qua đó giúp trẻ nhận thức được rằng mọi sự vật đều có nét riêng của nó nhằm tạo sự hứng thú. sinh sản . kể chuyện về các con vật. h. g. ảnh các loại động vật.

.Nhận ra và thực hiện theo những hành vi tốt.Hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc thuộc bài hát trong chủ đề * Giáo dục dinh dưỡng: . bảo vệ môi trường. nhận thức và giải quyết vấn đề nhanh hơn.5m đi chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh( đổi hướng ít nhất 3 lần) . vận động nhịp nhàng . văn học.Phát triển các cơ của đôi bàn tay chân. chất béo. Có những hành động bảo vệ cái đẹp. chóng lớn. .Giúp trẻ ghi nhớ được lâu hơn.Trẻ biết những món ăn được chế biến từ thịt. giáo dục âm nhạc…nhằm thu hút lôi cuốn trẻ trong việc tiếp thu bài tốt hơn giúp trẻ tư duy tốt. minh họa giúp cô giáo có nhiều tư liệu sống động.Cung cấp cho trẻ về sự vật hiện tượng của thế giới xung quanh. . tạo thuận lợi cho các hoạt động khác như tạo hình.Có kỹ năng hiểu biết về thế giới động vật 2. * Phát triển vận động: .NHIỆM VỤ SƯU TẦM : . môi trường xung quanh.vẽ nặn. chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm của bản thân để cùng nhau bảo vệ các con vật nuôi. . trẻ hoạt động tích cực và dể dàng hơn. trứng của các con vật cung cấp nhiều chất đạm. đồ dùng trực quan trong việc giảng dạy. * Phát triển thẩm mĩ: . tranh.4 . cách vẽ đơn giản để tạo thành sản phẩm. giúp trẻ nhìn nhận các sự vật hiện tượng xung quanh một cách đúng đắn. các trò chơi tạo dáng . làm quen với toán.Phát triển sự phối hợp tay – mắt. Sưu tầm hình ảnh. . vận động của các bộ phận cơ thể. dể hiểu . động vật quý hiếm.Sưu tầm và cách vẽ đơn giản theo chủ đề giúp giáo viên ứng dụng trong các hoạt động học tập vui chơi của trẻ. -Trẻ biết tô màu .Biết ứng xử. .Hình thành ý thức cùng người thân chăm sóc bảo vệ các con vật. nhảy giống vận động của một số con vật .Trẻ có kĩ năng thực hiện các vận động : Bò chui qua ống dài 1. xé. . âm nhạc. gấp. tranh. xếp hột hạt. cắt dán. . lắp ráp các hình hình học.Cảm nhận vẻ đẹp của các con vật xung quanh bé. biết yêu cái đẹp và mong muốn được tạo ra cái đẹp. chất dinh dưỡng…. đi . giúp cho cơ thể khỏe mạnh. thông qua các hoạt động khác nhau như: Tạo hình.Sưu tầm hình ảnh. minh họa giúp ích cho giáo viên: . không đồng tình với những hành vi xấu không biết bảo vệ những loài động vật có ích. III.

Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi Mầm non: .Cách vẽ đơn giản là những hình ảnh minh họa. intenet ……. Khái niệm về một số thuật ngữ : . nhi đồng . chọn những hình ảnh phù hợp với trẻ. phát .Ở lứa tuổi mẫu giáo tư duy trực quan hình ảnh phát triển mạnh và chiếm ưu thế. giúp trẻ phát triển về thể chất lẫn tinh thần . tranh ảnh. để tạo thành một cuốn Ambum về chủ điểm “Thế giới động vật”. Ông đã nhấn mạnh nguồn gốc xã hội của ký hiệu và vai trò của ký hiệu như một phương tiện giao tiếp.X. tạp chí. sách báo. thông qua các môn học và lĩnh vực cần phát triển cho trẻ. I . Hệ thống sưu tầm này giúp trẻ tiếp cận với thế giới xung quanh. tranh. giúp trẻ phát triển nhân cách .Sưu tầm là tìm kiếm theo hệ thống và sắp xếp lại một cách lôgíc. sự lĩnh hội chức năng ký hiệu là một hoạt động cơ bản và chung nhất của con người.Giáo viên sưu tầm tập hợp hệ thống những hình ảnh. . và còn mang ý nghĩa giáo dục cao mở rộng sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh. minh họa. CƠ SỞ LÝ LUẬN. B.Sưu tầm hình ảnh.Hình ảnh là dùng phương tiện kỹ thuật ghi lại hình ảnh một cách chính xác.Tranh là tác phẩm cá nhân họa sĩ mang tính chủ quan cao. 2. một câu chuyện. 1.ĐỐI TƯỢNG SƯU TẦM . dựa vào lứa tuổi của trẻ. tạp chí mầm non. cách vẽ đơn giản qua các tạp chí. bằng cách tiếp cận sáng tạo của các họa sỹ. . Trong các công trình nghiên cứu về bản chất tâm sinh lý của trẻ L. . IV. các nhà hoạt động giáo dục dành cho lứa tuổi nhỏ. . tranh.5 .Vưgốtxki đã khẳng định rằng. tình hình địa phương nơi trẻ sống và hứng thú cần khám phá của trẻ.. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loại động vật …… theo chủ điểm của chương trình ở trường mầm non.Minh họa cũng là sản phẩm của họa sĩ nhưng làm rõ nội dung mà nó đã có trước đó như một bài thơ. là phương tiện cơ bản giúp cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ.Chủ điểm là chủ đề của tháng mang nội dung trọng tâm mà giáo viên cần cung cấp cho trẻ biết trong tháng. sách phục vụ lứa tuổi thiếu niên. Tư duy trực quan hình ảnh là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ chủ yếu dựa vào những hình ảnh trực quan về sự vật hiện tượng đã có trong trí nhớ. .Khái niệm về Chủ điểm : . NỘI DUNG NGHIÊN CỨU SƯU TẦM. sách truyện tranh.

chỉ gợi ra những cảnh tượng đã được biết nhờ tri giác trước đó . cũng như kết quả của chúng.( Trích sách Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non Tập 1. hình dung ra những vận động hay những biến đổi . Nhờ đó mà sơ đồ nhận thức của trẻ đạt tới thành tựu mới cao hơn sơ đồ cảm giác vận động. Bước chuyển từ bắt chước trên hành động sang bắt chước dựa trên các biểu tượng ở trong đầu được thể hiện khi trẻ em xuất hiện hành động tựơng trưng ( chức năng tượng trưng . Chức năng này xuất hiện vào năm thứ hai trẻ biết dùng vật thay thế biểu tượng . nhờ chức năng ký hiệu đã gợi ra cho trẻ các biểu tượng về sự vật khi chúng không còn xuất hiện trực tiếp . 5. Như vậy . 48. bước hình thành các hình tinh thần ở trẻ (J . còn hình ảnh tinh thần là sự bắt chước nhập tâm ). TS Đinh Thị Tứ .6 triển xã hội. Ngược lại nhờ có biểu tượng tạo ra cho tư duy rộng lớn hơn nhiều so với trường cảm giác . các hình ảnh tinh thần . đứa trẻ phải tiếp thu các ký hiệu xã hội. các bản vẽ . Hình ảnh sao chụp là hình ảnh được hình thành do tri giác vật mẫu có trước mắt hoặc vừa mới được tri giác ngay trước đó .do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2008 ) Khi tìm hiểu xem “ trẻ vẽ gì” các nhà tâm lý học duy vật biện chứng đã nhận thấy tranh vẽ của trẻ em thể hiện các kinh nghiệm sau: . hiểu và nắm vững các quy định vế việc sử dụng các ký hiệu xã hội như những công cụ hoạt động tâm lý của con người. Hình ảnh tinh thần là kết quả của sự bắt chước nhập tâm ( đã chuyển vào trong ) J. trẻ phản ứng khi có các sự vật hiện lên trước mắt . Hình ảnh tái hiện . Nó được hình thành từ sự bắt chước . trẻ thực hiện được trò chơi tượng trưng và vẻ hình. 47. những trí nhớ hình ảnh đến ngôn ngữ . Theo ông trong quá trình phát triển của mình. nhưng sau một thời gian có thể mất . trò chơi tượng trưng . chứng tỏ trẻ đã có khả năng bắt chước dựa vào các biểu tượng . Sự xuất hiện hành động bắt chước dựa trên biểu tượng đánh dấu . 51. với sơ đồ hình ảnh tri giác thì trong giai đoạn này sơ đồ đã được nhập tâm .Fonction Symbolique) hoặc chức năng ký hiệu ( Fonction Semiotique). Hình ảnh báo trước .vận động. Piaget phân biệt hình ảnh tinh thần và hình ảnh sao chụp . *Giai đoạn tiền thao tác trẻ có những thành tựu sau: Trước hết là trẻ có khả năng bắt chước hành động ở trình độ giác động trẻ bắt chước theo mẫu có trước mắt. Trong giai đoạn này các sơ cấu hành động dần được nhập tâm để tiến tới hình thành biểu tượng . sự hình thành và phát triển chức năng ký hiệu tượng trưng là thành tựu nổi bật trong giai đoạn tiền thao tác .PGS Phan Trọng Ngọ trang 44 . Piaget cho rằng có hai loại hình ảnh tinh thần .

lông cổ ngắn. phát triển loại tư duy này cho trẻ. xúc cảm. bút chì màu. trẻ phải huy động tất cả các giác quan. . tưởng tượng. khứu giác. Muốn vẻ được thì phải sử dụng hình gì? Và để giải quyết được thì trẻ cần phải nhận biết và phân biệt được các hình hình học và các hình đơn giản như hình tròn. Đầu thì nhỏ. tưởng tượng.7 Trước hết và nhiều nhất là các kinh nghiệm tri giác bằng thị giác về các sự vật. thì trẻ củng phải . trẻ phải quan sát hình ảnh con gà thật hoặc tranh minh họa để biết con gà có những bộ phận nào. hình chiếc lá…còn nếu đó là nét. cao hơn cho trẻ thì đòi hỏi giáo viên phải mở rộng vốn sống. sự chú ý. .Để thực hiện bất cứ một đối tượng nào. hồ dán…. mình thì to…. các thao tác tư duy.Hình ảnh. Sưu tầm hình ảnh. TRANH. kỹ năng nhận thức và tư duy của trẻ. vị giác. kéo.). hiện tượng. Giáo viên cần chuẩn bị hệ thống các bài tập để nhằm củng cố. độ lớn. cảm giác vận động. tranh. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON.Chính sự hạn chế các biểu tượng về thế giới đồ vật xung quanh đã làm nảy sinh nhu cầu tìm tòi. có mấy chân. Tiếp đó là các kinh nghiệm về sự vật xung quanh mà trẻ có được khi tiếp xúc. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loài động vật góp phần phát triển cho trẻ các mặt sau: a. II. công dụng của các loại vật liệu tạo hình( giấy. khám phá của trẻ. Sự thể hiện những kinh nghiệm trên có liên quan rất chặt chẽ với các đặc điểm đặc trưng của khả năng tri giác. tình cảm và thái độ rất riêng của từng đứa trẻ đối với thế giới xung quanh. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH ẢNH. thính giác. Vì vậy để phát triển loại tư duy này mạnh hơn. mối quan hệ của vật này với vật khác và tự tìm ra các phương án hợp lý nhất để thể hiện ý tưởng của mình. hình tam giác. tiếp nhận bằng các cơ quan cảm giác khác như xúc giác. 1. minh họa một số loài động vật giúp trẻ hiểu được các tính chất. ghi nhớ. tranh. khai thác kinh nghiệm kỹ năng cho trẻ về thế giới xung quanh. Ví dụ: khi trẻ muốn vẽ một con gà. màu sắc. Phát triển nhận thức: . ngôn ngữ để nhận biết những đặc điểm đặc trưng của sự vật như hình dáng. Tư duy trực quan hình ảnh phát triển phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm. mình có lông. Các khuôn mẫu đồ họa mang tính sơ đồ mà trẻ tiếp thu được từ người lớn trong quá trình giao tiếp. sự kiện trong thế giới xung quanh. tư duy. lông đuôi dài.

Hoạt động tạo hình góp phần giáo dục cho trẻ biết yêu cái tốt. kích thước. trẻ thể hiện sự quan tâm. hình dáng đẹp. trong thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật.Trẻ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh trẻ qua hình dáng. Cho dù mỗi loài đều có những vẻ đẹp khác nhau nhưng đều nói về sự phong phú đa dạng muôn hình muôn vẻ của thế giới xung quanh bé. đó là quá trình phân tích về đặc điểm. thế giới xung quanh. . hiện tượng xung quanh. dễ dàng sử dụng tạo cho trẻ muốn vẽ và có ý thức tham gia vẽ. minh họa giúp trẻ phát triển tình cảm xã hội. về kích thước nổi bật và sự di chuyển của các loài động vật đó. trẻ phải quan sát các con vật trong cuộc sống. trẻ thường xuyên tham gia vào các hoạt động.Khi tham gia vẽ các loài động vật bằng phương pháp vẽ đơn giản. tưởng tượng và thể hiện. màu sắc sặc sỡ của các loại động vật. sạch sẽ. . phải thật sự mang lại niềm vui.Việc tổ chức và trang bị cho hoạt động vẽ đơn giản cũng cần tạo điều kiện giáo dục thẫm mĩ cho trẻ. lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh như tạo ra những sản phẩm cho người thân. cái đẹp. tạo điều kiện cho sự phát triển và khả năng sáng tạo của trẻ. Đó là sự gọn gàng . là điều kiện cho hoạt động thẩm mỹ. đó có thể là cảm xúc về màu sắc đẹp. tranh.Hình ảnh. . điều đó tạo cho những cảm xúc thẫm mĩ của trẻ được phát triển. góp phần củng cố những tình cảm tốt đẹp trong trẻ. đó không chỉ những loài động vật gần gũi trong cuộc sống mà những loài động vật ấy phải đẹp. Phát triển tình cảm xã hội : . Vì vậy các hình tuợng mà trẻ tạo ra ngày càng phong phú và mang màu sắc nghệ thuật. c. tri giác. tranh. trẻ cảm thấy tự tin và hứng thú với hoạt động. tranh. . giáo dục thẫm mĩ cho trẻ phụ thuộc vào đối tượng trẻ chọn để miêu tả. nét cong…và sử dụng nét trong trường hợp nào? Và vẽ bộ phận nào của con vật.Hình ảnh. . Trong quá trình tích lũy những biểu tượng của sự vật hiện tượng làm chất liệu cho ý tưởng của trẻ. sự ngạc nhiên cho trẻ. minh họa giúp trẻ yêu cái đẹp. minh họa có ý nghĩa đối với sự phát triển các năng lực nhận thức cảm giác. trẻ tích cực tìm kiếm cái đẹp. được giáo viên khuyến khích. bố trí đồ dùng ngăn nắp. . trẻ biết nhận ra và cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống.Hình ảnh. cho các bạn… .khen ngợi kịp thời. mong muốn tạo ra cái đẹp. suy nghĩ. b.8 biết đó là nét gì? Nét xiên hay nét tròn. màu sắc… .Trong quá trình vẽ đơn giản tri giác thẩm mỹ của trẻ phát triển trẻ được lĩnh hội và vận dụng những kỹ năng vẽ đơn giản cần thiết để miêu tả. được thể hiện qua những xúc cảm của trẻ đối với các sự vật.Cảm xúc thẫm mĩ xuất hiện rất tự nhiên khi trẻ được quan sát các loài động vật đẹp. Phát triển tình cảm thẩm mỹ: .

Đồng thời. minh họa giúp các nhu cầu vận động. giúp trẻ mạnh dạn nêu lên những suy nghĩ của mình qua việc trao đổi ý tưởng mình với các bạn và cô giáo. tự tin trong giao tiếp.Để tạo ra bất cứ một sự vật nào trẻ cần huy động tất cả các giác quan để tìm hiểu cấu trúc hình dáng. hình vẽ đơn giản và kết quả đó chỉ là những loài động vật mà trẻ yêu thích. Qua hình ảnh giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng. Cơ thể khỏe mạnh làm cho trẻ luôn cảm thấy vui vẻ. sức khỏe của trẻ được tăng cường. cảm giác về cái đẹp sâu sắc hơn. thực hiện các thao tác ngày một chính xác hơn. hành vi. . e. sắp xếp các vật liệu một cách gọn gàng.Qua đó. minh họa giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc nhận xét các hình ảnh trong tranh. minh hoa5co1 thể diễn đạt một cách rõ .Tạo điều kiện thuận kợi cho việc gáo dục tính cộng đồng cho trẻ. từ đó trẻ biết quý trọng và giữ gìn sản phẩm của người lao động. gắn bo1d9oi61 với những loài động vật mà trẻ đang thể hiện. ảnh. Phát triển thể chất : . hay có thể kể câu chuyện hay một bài thơ về các loại động vật mà trẻ vừa được quan sát hồn nhiên theo ý trẻ. . đó phát triển vốn từ cho trẻ. trẻ tích cực và đạt được kết quả tốt hơn trong mọi hoạt động. Nhờ đó mà các giác quan của trẻ được phát triển. Phát triển ngôn ngữ : . Nhìn vào tranh. trẻ học được cách phối hợp với các bạn. thu dọn. biết phân công công việc. tính kiên nhẫn của trẻ được hình thành và phát triển. biết sử dụng ngôn ngữ của mình để diễn đạt một cách rõ ràng mạch lạc cho mọi người hiểu. cảm xúc hứng thú của trẻ về thế giới xung quanh được đáp ứng sẽ tạo cho trẻ tâm trạng thoải mái. giúp cho các quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách có hiệu quả. cách cư xử không đúng của trẻ sẽ được uốn nắn kịp thời. trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm đến cùng. . mở rộng vốn từ. những kết quả đó làm cho trẻ vô cùng sung suớng và càng vui sướng hơn khi mọi người nhận ra những gì mà trẻ thể hiện…Điều đó sẽ càng tăng thêm niềm yêu thương. tranh. tranh. giúp trẻ mạnh dạn.Hình ảnh. đồng thời sự phối hợp vận động của tay và mắt cũng được phát triển. trong hoạt động tập thể. câu để mô tả các hành động. ngón tay phát triển khéo léo hơn. có hành vi ứng xử đúng đắn với bản thân và với mọi người.Hình ảnh. sự gần gũi. khi thực hiện các cơ nhỏ của hai bàn tay. đặc biệt là thị giác và xúc giác.Bản thân trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình đó chỉ là những nét vẽ. . màu sắc của chúng.Trẻ biết sử dụng từ . Trẻ cầm nắm các vật vững vàng hơn. những thái độ.9 . d. trẻ học được cách chuẩn bị. biết chia sẽ và thống nhất ý kiến với các bạn. biết chú ý lắng nghe.

ảnh . những đặc điểm cơ bản mà trẻ không có điều kiện quan sát các con vật thật trong môi trường tự nhiên. ảnh.Khi có ý tưởng vẽ về một loại động vật nào đó. Điều đó hết sức quan trọng đối với việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. hình thành và phát triển khả năng khái quát của trẻ về các biểu tượng tạo hình và các cách thể hiện khác nhau như đường nét. nên để hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ là phải sử dụng hình ảnh và đồ dùng trực quan nhằm giúp trẻ dễ hiểu và tư duy tốt hơn. Làm sống lại . + Đối với hoạt động làm quen với toán Sử dụng tranh. dẫn đến trẻ cùng phân công nhau thực hiện. đánh giá. bố trí cho hợp lí. Tạo cgo trẻ cơ hội để tự bộc lộ các kinh nghiệm hiểu biết và những cảm nhận của trẻ. + Đối với hoạt động tạo hình Trong hoạt động tạo hình việc sử dụng tranh ảnh và đồ dùng trực quan là không thể thiếu vì trẻ mầm non xem tranh. thảo luận ý tưởng về màu sắc. ảnh là phương thức trực quan quan trọng. chuẩn bị nguyên vật liệu. trẻ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. minh họa và cách vẽ đơn giản của một số loài động vật đối với các môn học trong trường mầm non. VD. về hình dạng.Vì ở lứa tuổi mầm non. Lợi ích từ việc sưu tầm tranh. 2. phân tích chúng. mình to. trẻ kể về con gà trống có 2 cánh. . . * Tóm lại: Qúa trình hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng đã đồng thời có những tác động tốt đến công tác giáo dục và sự phát triển toàn diện cho trẻ.Sau khi tạo được sản phẩm trẻ cùng hau đưa ra nhận xét. và không gian thời gian để trẻ ghi nhớ một cách chính xác nhất. từ đó hình thành những cảm xúc thẫm mĩ cho trẻ. . nhằm cung cấp cho trẻ những biểu tượng mới. so sánh số lượng của 2 nhóm động vật. đồ dùng phù hợp. cách tạo sản phẩm. kể chuyện lại các con vật có trong tranh.Khi tham gia hoạt động tạo hình trẻ thường có ý tưởng và mong muốn bộc lộ ý tưởng của mình với cô và các bạn. sắp xếp.10 ràng và đầy đủ hơn. . cách vẽ. hình dáng. trên đầu có mào đỏ. do đó trẻ phải dùng ngôn ngữ để trình bày một cách mạch lạc ý tưởng đó . Vd: đếm số lượng gà con. ảnh trong hoạt động làm quen với toán để cung cấp biểu tượng cho trẻ về số lượng. về kích thước. đồ dùng trực quan giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp thông qua các hình tượng tạo hình. củng cố và làm rõ nét hơn những biểu tượng về các con vật mà trẻ sẽ thực hiện Tranh. trực quan hình ảnh là chủ yếu.Từ những sản phẩm đã tạo ra được trẻ sẽ đưa vào sử dụng để miêu tả.Trong quá trình trẻ thực hiện sẽ cùng trao đổi. cổ dài…. màu sắc. .

ảnh. động vật trong rừng. qua đó trẻ có thể sử dụng cách vẽ đơn giản để vẽ lại nhân vật. động vật dưới nước và cách vẽ đơn giản. giúp trẻ cảm nhận nội dung bài hát. Lập thư mục . Cho trẻ quan sát các loài động vật gần gũi. + Đối với hoạt động làm quen văn học Hoạt động làm quen văn học: khi cho trẻ làm quen với một tác phẩm văn học cô sử dụng tranh ảnh để dạy trẻ làm quen với tác phẩm nhằm giúp trẻ được tri giác toàn bộ tác phẩm và tạo sự hấp dẫn lôi cuốn chú ý vào tác phẩm Giúp trẻ dễ dàng hình dung. ghi nhớ hình ảnh các loài động vật đó. ngôn ngữ của tác phẩm thể hiện qua tranh. đồ dùng trực quan nhằm khơi gợi tính sáng tạo của trẻ. ghi nhớ. phát triển tư duy và nhận thức của trẻ về tác phẩm đó. giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng. tranh . qua đó trẻ vẽ lại các nhân vật( các loài động vật có trong câu chuyện) mà trẻ yêu thích trong tác phẩm văn học. xem ở nhiều góc độ khác nhau để trẻ tưởng tượng và so sánh.11 + Đối với hoạt động giáo dục âm nhạc Ở hoạt động giáo dục âm nhạc giáo viên sử dụng tranh ảnh để giảng nội dung bài hát. so sánh phân tích tổng hợp giúp trẻ có những hiểu biết về các các loài động vật. +Đối với hoạt độnglàm quen với môi trường xung quanh Hoạt động môi trường xung quanh là hoạt động cần có nhiều hình ảnh. Qua tranh ảnh giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học một cách chính xác hơn và giúp trẻ khám phá về các loài động vật xung quanh. hoặc các loài động vật có trong bài hát. phong cảnh trong bài hát. được thể hiện trong tranh minh họa. minh họa và cách vẽ đơn giản của nhóm vật nuôi. tưởng tượng được các hình ảnh. Giúp trẻ dễ dàng nhớ lại toàn bộ câu chuyện. tranh. Sưu tầm hình ảnh. II: ĐỊNH HƯỚNG SƯU TẦM : 1. minh họa để trẻ quan sát. 2.

HCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON BÀI TẬP NGHIỆP VỤ MÔN MỸ THUẬT ĐỀ TÀI: SƯU TẦM HÌNH ẢNH.6 TUỔI GVHD: Th.S VÕ TRƯỜNG LINH Người thực hiện: Lê Thị Kim Thoa Lê Thị Nga . TRANH.12 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5.

Đồng Phú Năm 2012 .13 Lớp Bình Phước K3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->