P. 1
Bai Tap Nghiep Vu

Bai Tap Nghiep Vu

|Views: 717|Likes:
Được xuất bản bởikimanhnguyen

More info:

Published by: kimanhnguyen on May 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

1

SƯU TẦM HÌNH ẢNH, TRANH, MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT. CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Myõ thuaät laø moät boä moân mang tính ngheä thuaät cao, goàm nhieàu lónh vöïc, nhöng ñoái vôùi treû maãu giaùo thì hoaït ñoäng taïo hình laø moät hoaït ñoäng quan troïng maø treû raát thích, thoâng qua caùc hoaït ñoäng nhö xeù,daùn,veõ,naën ,toâ maøu… Hoạt động tạo hình giuùp cho treû coù nhieàu cô hoäi ñeå luyeän taäp caùc vaän ñoäng tinh, caùc vaän ñoäng thoâ cuûa caùc ngoùn tay,söï deûo dai. Hoaït ñoäng taïo hình ñoøi hoûi caùc thao taùc trí tueä nhö phaân tích ,so saùnh toång hôïp,khaùi quaùt hoùa…khi treû tìm hieåu,tri giaùc caùc tính chaát cuûa söï vaät, hieän töôïng xung quanh, xem tranh, ảnh có maøu saéc, kích thöôùc hình daïng…taïo hình ñoøi ñoøi hoûi treû phaûi bieát vaän duïng caùc kinh nghieäm,voán hieåu bieát, những biểu tượng đã thu được ở trong đầu ñeå taïo ra caùc hình aûnh môùi cho saûn phaåm cuûa mình. Hoaït ñoäng taïo hình goùp phaàn phaùt trieãn thaåm myõ saùng taïo, phaùt trieãn caûm giaùc tri giaùc thaåm myõ, phaùt trieãn khaû naêng caûm thuï vaø khaû naêng saùng taïo ñoàng thôøi hoaït ñoäng taïo hình laø söï bieåu loä thaùi ñoä tình caûm cuûa treû ñoái vôùi theá giôùi xung quanh, söï yeâu gheùt…ñaëc bieät treû ôû giai ñoaïn löùa tuoåi maãu giaùo ñang trong thôøi ky ønhaïy caûm vôùi nhöõng “caùi ñeïp” coù theå coi ñaây laø thôøi kyø phaùt caûm cuûa nhöõng xuùc caûm thaåm myõ nhöõng xuùc caûm tích cöïc,deã chòu ñöôïc naûy sinh khi treû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi “caùi ñeïp” taïo neân traïng thaùi tinh thaàn khoan khoaùi khieán ñöùa treû caûm thaáy gaén boù thieát

đồ dùng trực quan rất là quan trọng .2 tha vôùi con ngöôøi vaø caûnh vaät xung quanh laøm naûy sinh ôû treû loøng mong muoán laøm nhöõng ñieàu toát laønh ñeå ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi. Những con thú trong rừng như con hổ... gần gũi. con vịt. con gà . trải nghiệm trẻ sẽ lưu lại những hình ảnh đó . con vịt thì biết bơi. Nhưng với trẻ hiện nay thì hình ảnh. con hươu.. các con thuộc nhóm gia cầm thì có cánh biết bay. như con gà trống thì biết gáy . tranh minh họa để nâng cao việc dạy và học cho giáo viên và các cháu ngày một tốt hơn. dễ thương và thu hút trẻ . bí ẩn. lôi cuốn.... các con thuộc nhóm gia súc thì có bốn chân đẻ con... con bò để cày ruộng. những con vật có bốn chân đẻ con . minh họa và cách vẽ đơn giản mang lại lợi ích cho trẻ : Sưu tầm hình ảnh. Ở lứa tuổi này thế giới động vật luôn làm cho trẻ thích thú... TRANH. con chim.con mèo thì bắt chuột. động vật dưới nước . qua hình ảnh . con ngỗng.minh họa. có con thì ăn thịt. Những con vật sống dưới nước như con cá.. con mèo... như những con vật có cánh đẻ trứng. con tôm . MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5. tranh. thế giới động vật là những con vật ngộ nghĩnh. con heo. II: MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: 1.. Chúng có đặc điểm đa dạng . con cua..có con thì ăn cỏ.Mỗi con vật đều có những đặc điểm. ảnh. minh họa giúp trẻ tiếp nhận dể dàng. khám phá gợi cho trẻ những ý tưởng sáng tạo mới. ngộ nghĩnh lôi cuốn thu hút trẻ muốn tìm tòi.các hoạt động của chúng rất sinh động.töø nhöõng mong muoán ñoù treû baét ñaàu theå hieän trong caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät chính vì vaäy maø nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân phaûi taïo moïi ñieàu kieän cho treû ñöôïc thoûa maõn nhu caàu ñöôïc tieáp xuùc với tranh.... vì vậy thế giới động vật luôn luôn là điều mới lạ. con trâu con bò. con gà mái thì đẻ trứng .. con ốc..6 TUỔI” nhaèm söu tầm các hình ảnh. hấp dẩn. vì động vật rất gần gũi với trẻ như các con vật nuôi. đồ dùng trực quan phục vụ việc dạy và học ở nhà trường mầm non còn rất hạn chế Xuất phát từ những vấn đề trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ SƯU TẦM MỘT SỐ HÌNH ẢNH. con chó thì giữ nhà . con nai.. hấp dẫn đối với trẻ . qua tiếp xúc trẻ được tích lũy vốn kinh nghiệm cho mình. con trâu. Sưu tầm hình ảnh.. tranh và cách vẽ đơn giản một số loại động vật đa dạng phong phú nhiều màu sắc giúp trẻ hiểu biết thế giới xung quanh qua việc được trực tiếp quan sát. tranh. con chó . tranh ... hoạt động khác nhau phát triển cho trẻ một cách tự nhiên.

Biết một số từ mới về các con vật. phát âm và chơi tốt các trò chơi về chữ cái: m.Có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm. . kể chuyện về các con vật. . dinh dưỡng .. đặc điểm chung . chú ý ghi nhớ… * Phát triển ngôn ngữ: .. có thể nói câu dài. . ảnh các loại động vật.Trẻ nhận biết tên gọi. trao đổi với bạn bè. g. thói quen tự vệ và kiếm mồi .trẻ được mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh góp phần tích cực vào việc giáo dục trẻ theo chương trình mới hiện nay. đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề với các sự vật hiện tượng.Nhận biết. tác hại của các con vật đối với con người. giúp trẻ có óc thẫm mỹ. miêu tả…về thế giới động vật.Hình thành ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.. que. k. phân biệt loại này với loại kia. giúp trẻ biết quan sát. .3 trong trí não góp phần làm phong phú vốn kinh nghiệm cho trẻ. tránh xa những con vật dữ . nêu những nhận xét. kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ về thế giới xung quanh. hình dạng khác nhau. .. thẫm mỹ. so sánh. bảo vệ chúng..Nhận dạng được một số chữ cái trong các từ chỉ tên các con vật.Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện. t… qua các hình vẽ. phân loại. . . vận động. biết được vận động .nguy hiểm. các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật của một số con vật gần gũi. .Biết tên gọi của một số con vật. * Phát triển tình cảm . thức ăn . * * * Phát triển trí tuệ . cách chăm sóc. tranh.Biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện. ngôn ngữ.từng nhóm.. ích lợi.Phát triển khả năng quan sát. môi trường sống .Trẻ biết yêu thích các con vật nuôi.Biết sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. l.. bút chì…. . h. ảnh..đọc thơ…giới thiệu về thế giới ñoäng vật qua tranh. Sưu tầm và cách vẽ đơn giản một số loại động vật tạo điều kiện thuận lợi giúp trẻ phát triển trí tuệ .Biết được mối liên hệ đơn giản giữa các con vật đối với môi trường sống. sinh sản . n. màu sắc khác nhau. . . qua sản phẩm của trẻ.Trẻ có một số kĩ năng đơn giản về cách chăm sóc con vật sống gần gũi. tình cảm. sử dụng các từ chỉ tên gọi. . Các cách vẽ đơn giản sẽ tự tạo được những bức vẽ với những dụng cụ đơn giản như phấn.So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai loài vật . thảo luận. riêng của từng loài . qua đó giúp trẻ nhận thức được rằng mọi sự vật đều có nét riêng của nó nhằm tạo sự hứng thú. .

giáo dục âm nhạc…nhằm thu hút lôi cuốn trẻ trong việc tiếp thu bài tốt hơn giúp trẻ tư duy tốt. không đồng tình với những hành vi xấu không biết bảo vệ những loài động vật có ích.Phát triển các cơ của đôi bàn tay chân.Cảm nhận vẻ đẹp của các con vật xung quanh bé.Sưu tầm hình ảnh. tranh. . .Biết ứng xử. chóng lớn. cách vẽ đơn giản để tạo thành sản phẩm. chất dinh dưỡng…. . chất béo.Phát triển sự phối hợp tay – mắt. môi trường xung quanh. đồ dùng trực quan trong việc giảng dạy.Nhận ra và thực hiện theo những hành vi tốt. đi .4 .Hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc thuộc bài hát trong chủ đề * Giáo dục dinh dưỡng: . làm quen với toán. minh họa giúp ích cho giáo viên: . trẻ hoạt động tích cực và dể dàng hơn. minh họa giúp cô giáo có nhiều tư liệu sống động. biết yêu cái đẹp và mong muốn được tạo ra cái đẹp. các trò chơi tạo dáng .vẽ nặn. giúp cho cơ thể khỏe mạnh. gấp. III. vận động nhịp nhàng . * Phát triển vận động: . xếp hột hạt. Có những hành động bảo vệ cái đẹp. -Trẻ biết tô màu . tranh.Cung cấp cho trẻ về sự vật hiện tượng của thế giới xung quanh. . chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm của bản thân để cùng nhau bảo vệ các con vật nuôi. âm nhạc. nhận thức và giải quyết vấn đề nhanh hơn.Sưu tầm và cách vẽ đơn giản theo chủ đề giúp giáo viên ứng dụng trong các hoạt động học tập vui chơi của trẻ. lắp ráp các hình hình học. thông qua các hoạt động khác nhau như: Tạo hình.5m đi chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh( đổi hướng ít nhất 3 lần) . . tạo thuận lợi cho các hoạt động khác như tạo hình. giúp trẻ nhìn nhận các sự vật hiện tượng xung quanh một cách đúng đắn.Trẻ có kĩ năng thực hiện các vận động : Bò chui qua ống dài 1. dể hiểu .Trẻ biết những món ăn được chế biến từ thịt. vận động của các bộ phận cơ thể. . xé. * Phát triển thẩm mĩ: . văn học.Giúp trẻ ghi nhớ được lâu hơn. trứng của các con vật cung cấp nhiều chất đạm. cắt dán. nhảy giống vận động của một số con vật . bảo vệ môi trường. .Hình thành ý thức cùng người thân chăm sóc bảo vệ các con vật. . Sưu tầm hình ảnh.NHIỆM VỤ SƯU TẦM : . động vật quý hiếm.Có kỹ năng hiểu biết về thế giới động vật 2.

Cách vẽ đơn giản là những hình ảnh minh họa. 1.Giáo viên sưu tầm tập hợp hệ thống những hình ảnh.X. Khái niệm về một số thuật ngữ : . intenet …….Minh họa cũng là sản phẩm của họa sĩ nhưng làm rõ nội dung mà nó đã có trước đó như một bài thơ.Vưgốtxki đã khẳng định rằng. . cách vẽ đơn giản qua các tạp chí. tranh. các nhà hoạt động giáo dục dành cho lứa tuổi nhỏ. B.5 . sách báo. tranh ảnh. Hệ thống sưu tầm này giúp trẻ tiếp cận với thế giới xung quanh.Sưu tầm hình ảnh. Trong các công trình nghiên cứu về bản chất tâm sinh lý của trẻ L. CƠ SỞ LÝ LUẬN. tranh. và còn mang ý nghĩa giáo dục cao mở rộng sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh.Chủ điểm là chủ đề của tháng mang nội dung trọng tâm mà giáo viên cần cung cấp cho trẻ biết trong tháng. giúp trẻ phát triển nhân cách . chọn những hình ảnh phù hợp với trẻ. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loại động vật …… theo chủ điểm của chương trình ở trường mầm non. một câu chuyện. .. Ông đã nhấn mạnh nguồn gốc xã hội của ký hiệu và vai trò của ký hiệu như một phương tiện giao tiếp. minh họa. là phương tiện cơ bản giúp cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ. sách truyện tranh. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi Mầm non: . phát .ĐỐI TƯỢNG SƯU TẦM . . I . tình hình địa phương nơi trẻ sống và hứng thú cần khám phá của trẻ. . bằng cách tiếp cận sáng tạo của các họa sỹ.Ở lứa tuổi mẫu giáo tư duy trực quan hình ảnh phát triển mạnh và chiếm ưu thế. . thông qua các môn học và lĩnh vực cần phát triển cho trẻ. dựa vào lứa tuổi của trẻ.Hình ảnh là dùng phương tiện kỹ thuật ghi lại hình ảnh một cách chính xác. 2. Tư duy trực quan hình ảnh là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ chủ yếu dựa vào những hình ảnh trực quan về sự vật hiện tượng đã có trong trí nhớ. giúp trẻ phát triển về thể chất lẫn tinh thần .Khái niệm về Chủ điểm : .Tranh là tác phẩm cá nhân họa sĩ mang tính chủ quan cao. nhi đồng . tạp chí mầm non. tạp chí. sự lĩnh hội chức năng ký hiệu là một hoạt động cơ bản và chung nhất của con người. để tạo thành một cuốn Ambum về chủ điểm “Thế giới động vật”. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU SƯU TẦM. sách phục vụ lứa tuổi thiếu niên.Sưu tầm là tìm kiếm theo hệ thống và sắp xếp lại một cách lôgíc. IV.

chứng tỏ trẻ đã có khả năng bắt chước dựa vào các biểu tượng .vận động. Hình ảnh tinh thần là kết quả của sự bắt chước nhập tâm ( đã chuyển vào trong ) J. Ngược lại nhờ có biểu tượng tạo ra cho tư duy rộng lớn hơn nhiều so với trường cảm giác . hình dung ra những vận động hay những biến đổi . Piaget cho rằng có hai loại hình ảnh tinh thần .Fonction Symbolique) hoặc chức năng ký hiệu ( Fonction Semiotique). Nó được hình thành từ sự bắt chước . Hình ảnh báo trước . Chức năng này xuất hiện vào năm thứ hai trẻ biết dùng vật thay thế biểu tượng . trò chơi tượng trưng . hiểu và nắm vững các quy định vế việc sử dụng các ký hiệu xã hội như những công cụ hoạt động tâm lý của con người. *Giai đoạn tiền thao tác trẻ có những thành tựu sau: Trước hết là trẻ có khả năng bắt chước hành động ở trình độ giác động trẻ bắt chước theo mẫu có trước mắt. Sự xuất hiện hành động bắt chước dựa trên biểu tượng đánh dấu . sự hình thành và phát triển chức năng ký hiệu tượng trưng là thành tựu nổi bật trong giai đoạn tiền thao tác . trẻ thực hiện được trò chơi tượng trưng và vẻ hình. Trong giai đoạn này các sơ cấu hành động dần được nhập tâm để tiến tới hình thành biểu tượng . với sơ đồ hình ảnh tri giác thì trong giai đoạn này sơ đồ đã được nhập tâm . các hình ảnh tinh thần .( Trích sách Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non Tập 1. nhờ chức năng ký hiệu đã gợi ra cho trẻ các biểu tượng về sự vật khi chúng không còn xuất hiện trực tiếp .6 triển xã hội. Theo ông trong quá trình phát triển của mình.do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2008 ) Khi tìm hiểu xem “ trẻ vẽ gì” các nhà tâm lý học duy vật biện chứng đã nhận thấy tranh vẽ của trẻ em thể hiện các kinh nghiệm sau: . bước hình thành các hình tinh thần ở trẻ (J . cũng như kết quả của chúng. TS Đinh Thị Tứ . những trí nhớ hình ảnh đến ngôn ngữ . Bước chuyển từ bắt chước trên hành động sang bắt chước dựa trên các biểu tượng ở trong đầu được thể hiện khi trẻ em xuất hiện hành động tựơng trưng ( chức năng tượng trưng . chỉ gợi ra những cảnh tượng đã được biết nhờ tri giác trước đó . đứa trẻ phải tiếp thu các ký hiệu xã hội. còn hình ảnh tinh thần là sự bắt chước nhập tâm ). 5. các bản vẽ . 51. Như vậy . nhưng sau một thời gian có thể mất . 48. trẻ phản ứng khi có các sự vật hiện lên trước mắt . Hình ảnh sao chụp là hình ảnh được hình thành do tri giác vật mẫu có trước mắt hoặc vừa mới được tri giác ngay trước đó .PGS Phan Trọng Ngọ trang 44 . 47. Hình ảnh tái hiện . Piaget phân biệt hình ảnh tinh thần và hình ảnh sao chụp . Nhờ đó mà sơ đồ nhận thức của trẻ đạt tới thành tựu mới cao hơn sơ đồ cảm giác vận động.

Tư duy trực quan hình ảnh phát triển phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm. thì trẻ củng phải . khứu giác. mình có lông. Đầu thì nhỏ. Giáo viên cần chuẩn bị hệ thống các bài tập để nhằm củng cố.Để thực hiện bất cứ một đối tượng nào. trẻ phải huy động tất cả các giác quan. Sưu tầm hình ảnh. Sự thể hiện những kinh nghiệm trên có liên quan rất chặt chẽ với các đặc điểm đặc trưng của khả năng tri giác. cảm giác vận động. bút chì màu. tưởng tượng. các thao tác tư duy. kỹ năng nhận thức và tư duy của trẻ. Muốn vẻ được thì phải sử dụng hình gì? Và để giải quyết được thì trẻ cần phải nhận biết và phân biệt được các hình hình học và các hình đơn giản như hình tròn. độ lớn. trẻ phải quan sát hình ảnh con gà thật hoặc tranh minh họa để biết con gà có những bộ phận nào. công dụng của các loại vật liệu tạo hình( giấy. hình tam giác. . tranh.Hình ảnh. 1. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON. sự chú ý. hình chiếc lá…còn nếu đó là nét. cao hơn cho trẻ thì đòi hỏi giáo viên phải mở rộng vốn sống. kéo. có mấy chân. ghi nhớ. lông đuôi dài. tư duy. vị giác. màu sắc. TRANH. tình cảm và thái độ rất riêng của từng đứa trẻ đối với thế giới xung quanh. xúc cảm. mối quan hệ của vật này với vật khác và tự tìm ra các phương án hợp lý nhất để thể hiện ý tưởng của mình. khám phá của trẻ.7 Trước hết và nhiều nhất là các kinh nghiệm tri giác bằng thị giác về các sự vật.). hồ dán…. Các khuôn mẫu đồ họa mang tính sơ đồ mà trẻ tiếp thu được từ người lớn trong quá trình giao tiếp. sự kiện trong thế giới xung quanh. . lông cổ ngắn. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loài động vật góp phần phát triển cho trẻ các mặt sau: a. Tiếp đó là các kinh nghiệm về sự vật xung quanh mà trẻ có được khi tiếp xúc. II. tiếp nhận bằng các cơ quan cảm giác khác như xúc giác. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH ẢNH. thính giác. Ví dụ: khi trẻ muốn vẽ một con gà. tưởng tượng. phát triển loại tư duy này cho trẻ. hiện tượng. minh họa một số loài động vật giúp trẻ hiểu được các tính chất. Phát triển nhận thức: .Chính sự hạn chế các biểu tượng về thế giới đồ vật xung quanh đã làm nảy sinh nhu cầu tìm tòi. ngôn ngữ để nhận biết những đặc điểm đặc trưng của sự vật như hình dáng. Vì vậy để phát triển loại tư duy này mạnh hơn. tranh. khai thác kinh nghiệm kỹ năng cho trẻ về thế giới xung quanh. mình thì to….

hình dáng đẹp. trẻ biết nhận ra và cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống.Cảm xúc thẫm mĩ xuất hiện rất tự nhiên khi trẻ được quan sát các loài động vật đẹp. bố trí đồ dùng ngăn nắp. tri giác. trẻ thường xuyên tham gia vào các hoạt động. minh họa có ý nghĩa đối với sự phát triển các năng lực nhận thức cảm giác. trẻ tích cực tìm kiếm cái đẹp.khen ngợi kịp thời. cái đẹp. Trong quá trình tích lũy những biểu tượng của sự vật hiện tượng làm chất liệu cho ý tưởng của trẻ. về kích thước nổi bật và sự di chuyển của các loài động vật đó. c.Trong quá trình vẽ đơn giản tri giác thẩm mỹ của trẻ phát triển trẻ được lĩnh hội và vận dụng những kỹ năng vẽ đơn giản cần thiết để miêu tả. trẻ thể hiện sự quan tâm. được giáo viên khuyến khích. thế giới xung quanh. . trẻ phải quan sát các con vật trong cuộc sống.Hình ảnh.8 biết đó là nét gì? Nét xiên hay nét tròn. Phát triển tình cảm xã hội : . tưởng tượng và thể hiện. minh họa giúp trẻ phát triển tình cảm xã hội. Đó là sự gọn gàng . sạch sẽ.Khi tham gia vẽ các loài động vật bằng phương pháp vẽ đơn giản. là điều kiện cho hoạt động thẩm mỹ. được thể hiện qua những xúc cảm của trẻ đối với các sự vật. đó là quá trình phân tích về đặc điểm. lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh như tạo ra những sản phẩm cho người thân. . mong muốn tạo ra cái đẹp.Hình ảnh. tranh.Việc tổ chức và trang bị cho hoạt động vẽ đơn giản cũng cần tạo điều kiện giáo dục thẫm mĩ cho trẻ. . sự ngạc nhiên cho trẻ. Phát triển tình cảm thẩm mỹ: . dễ dàng sử dụng tạo cho trẻ muốn vẽ và có ý thức tham gia vẽ. . nét cong…và sử dụng nét trong trường hợp nào? Và vẽ bộ phận nào của con vật. kích thước. giáo dục thẫm mĩ cho trẻ phụ thuộc vào đối tượng trẻ chọn để miêu tả. tạo điều kiện cho sự phát triển và khả năng sáng tạo của trẻ. . b. góp phần củng cố những tình cảm tốt đẹp trong trẻ. suy nghĩ. minh họa giúp trẻ yêu cái đẹp. màu sắc… . màu sắc sặc sỡ của các loại động vật.Hoạt động tạo hình góp phần giáo dục cho trẻ biết yêu cái tốt. đó có thể là cảm xúc về màu sắc đẹp. tranh. đó không chỉ những loài động vật gần gũi trong cuộc sống mà những loài động vật ấy phải đẹp. hiện tượng xung quanh. Cho dù mỗi loài đều có những vẻ đẹp khác nhau nhưng đều nói về sự phong phú đa dạng muôn hình muôn vẻ của thế giới xung quanh bé. điều đó tạo cho những cảm xúc thẫm mĩ của trẻ được phát triển. tranh. phải thật sự mang lại niềm vui.Hình ảnh. . Vì vậy các hình tuợng mà trẻ tạo ra ngày càng phong phú và mang màu sắc nghệ thuật. cho các bạn… . trẻ cảm thấy tự tin và hứng thú với hoạt động.Trẻ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh trẻ qua hình dáng. trong thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật.

câu để mô tả các hành động. những kết quả đó làm cho trẻ vô cùng sung suớng và càng vui sướng hơn khi mọi người nhận ra những gì mà trẻ thể hiện…Điều đó sẽ càng tăng thêm niềm yêu thương. minh họa giúp các nhu cầu vận động. từ đó trẻ biết quý trọng và giữ gìn sản phẩm của người lao động. . minh hoa5co1 thể diễn đạt một cách rõ . hành vi.Hình ảnh. đó phát triển vốn từ cho trẻ.Tạo điều kiện thuận kợi cho việc gáo dục tính cộng đồng cho trẻ. hình vẽ đơn giản và kết quả đó chỉ là những loài động vật mà trẻ yêu thích. . giúp cho các quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách có hiệu quả. có hành vi ứng xử đúng đắn với bản thân và với mọi người. đặc biệt là thị giác và xúc giác. sức khỏe của trẻ được tăng cường. Phát triển ngôn ngữ : . trong hoạt động tập thể. minh họa giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc nhận xét các hình ảnh trong tranh. Cơ thể khỏe mạnh làm cho trẻ luôn cảm thấy vui vẻ. những thái độ. đồng thời sự phối hợp vận động của tay và mắt cũng được phát triển. Nhìn vào tranh. mở rộng vốn từ. .Bản thân trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình đó chỉ là những nét vẽ. trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm đến cùng.Trẻ biết sử dụng từ . trẻ tích cực và đạt được kết quả tốt hơn trong mọi hoạt động. trẻ học được cách chuẩn bị. biết phân công công việc. khi thực hiện các cơ nhỏ của hai bàn tay. biết chú ý lắng nghe. sự gần gũi. giúp trẻ mạnh dạn nêu lên những suy nghĩ của mình qua việc trao đổi ý tưởng mình với các bạn và cô giáo. sắp xếp các vật liệu một cách gọn gàng. Trẻ cầm nắm các vật vững vàng hơn. ngón tay phát triển khéo léo hơn. trẻ học được cách phối hợp với các bạn. thu dọn. biết chia sẽ và thống nhất ý kiến với các bạn. ảnh. màu sắc của chúng. tranh. Đồng thời. d. tính kiên nhẫn của trẻ được hình thành và phát triển. tranh.Để tạo ra bất cứ một sự vật nào trẻ cần huy động tất cả các giác quan để tìm hiểu cấu trúc hình dáng.Hình ảnh. hay có thể kể câu chuyện hay một bài thơ về các loại động vật mà trẻ vừa được quan sát hồn nhiên theo ý trẻ.Qua đó. Phát triển thể chất : . giúp trẻ mạnh dạn. cách cư xử không đúng của trẻ sẽ được uốn nắn kịp thời. . cảm xúc hứng thú của trẻ về thế giới xung quanh được đáp ứng sẽ tạo cho trẻ tâm trạng thoải mái. biết sử dụng ngôn ngữ của mình để diễn đạt một cách rõ ràng mạch lạc cho mọi người hiểu. gắn bo1d9oi61 với những loài động vật mà trẻ đang thể hiện. tự tin trong giao tiếp. Qua hình ảnh giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng. thực hiện các thao tác ngày một chính xác hơn. Nhờ đó mà các giác quan của trẻ được phát triển. cảm giác về cái đẹp sâu sắc hơn. e.9 .

chuẩn bị nguyên vật liệu. . trẻ kể về con gà trống có 2 cánh.Trong quá trình trẻ thực hiện sẽ cùng trao đổi.Từ những sản phẩm đã tạo ra được trẻ sẽ đưa vào sử dụng để miêu tả. củng cố và làm rõ nét hơn những biểu tượng về các con vật mà trẻ sẽ thực hiện Tranh. * Tóm lại: Qúa trình hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng đã đồng thời có những tác động tốt đến công tác giáo dục và sự phát triển toàn diện cho trẻ. Tạo cgo trẻ cơ hội để tự bộc lộ các kinh nghiệm hiểu biết và những cảm nhận của trẻ. Vd: đếm số lượng gà con. trẻ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. ảnh trong hoạt động làm quen với toán để cung cấp biểu tượng cho trẻ về số lượng. so sánh số lượng của 2 nhóm động vật. ảnh . . đánh giá.Sau khi tạo được sản phẩm trẻ cùng hau đưa ra nhận xét. . ảnh. 2. dẫn đến trẻ cùng phân công nhau thực hiện. cách tạo sản phẩm. trên đầu có mào đỏ.Vì ở lứa tuổi mầm non. ảnh là phương thức trực quan quan trọng. minh họa và cách vẽ đơn giản của một số loài động vật đối với các môn học trong trường mầm non. mình to. những đặc điểm cơ bản mà trẻ không có điều kiện quan sát các con vật thật trong môi trường tự nhiên. đồ dùng phù hợp. về hình dạng. và không gian thời gian để trẻ ghi nhớ một cách chính xác nhất. + Đối với hoạt động làm quen với toán Sử dụng tranh. màu sắc. thảo luận ý tưởng về màu sắc. hình dáng. trực quan hình ảnh là chủ yếu. + Đối với hoạt động tạo hình Trong hoạt động tạo hình việc sử dụng tranh ảnh và đồ dùng trực quan là không thể thiếu vì trẻ mầm non xem tranh. Lợi ích từ việc sưu tầm tranh.Khi có ý tưởng vẽ về một loại động vật nào đó. phân tích chúng. Làm sống lại . . do đó trẻ phải dùng ngôn ngữ để trình bày một cách mạch lạc ý tưởng đó . kể chuyện lại các con vật có trong tranh. Điều đó hết sức quan trọng đối với việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. VD. cổ dài…. hình thành và phát triển khả năng khái quát của trẻ về các biểu tượng tạo hình và các cách thể hiện khác nhau như đường nét. về kích thước. nên để hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ là phải sử dụng hình ảnh và đồ dùng trực quan nhằm giúp trẻ dễ hiểu và tư duy tốt hơn. nhằm cung cấp cho trẻ những biểu tượng mới. từ đó hình thành những cảm xúc thẫm mĩ cho trẻ. sắp xếp.10 ràng và đầy đủ hơn. . đồ dùng trực quan giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp thông qua các hình tượng tạo hình. bố trí cho hợp lí.Khi tham gia hoạt động tạo hình trẻ thường có ý tưởng và mong muốn bộc lộ ý tưởng của mình với cô và các bạn. cách vẽ.

II: ĐỊNH HƯỚNG SƯU TẦM : 1. tranh. qua đó trẻ vẽ lại các nhân vật( các loài động vật có trong câu chuyện) mà trẻ yêu thích trong tác phẩm văn học. +Đối với hoạt độnglàm quen với môi trường xung quanh Hoạt động môi trường xung quanh là hoạt động cần có nhiều hình ảnh. phát triển tư duy và nhận thức của trẻ về tác phẩm đó. ghi nhớ hình ảnh các loài động vật đó. phong cảnh trong bài hát. minh họa để trẻ quan sát. Cho trẻ quan sát các loài động vật gần gũi. ảnh. so sánh phân tích tổng hợp giúp trẻ có những hiểu biết về các các loài động vật. được thể hiện trong tranh minh họa. minh họa và cách vẽ đơn giản của nhóm vật nuôi. Sưu tầm hình ảnh. 2. Lập thư mục . động vật dưới nước và cách vẽ đơn giản. Qua tranh ảnh giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học một cách chính xác hơn và giúp trẻ khám phá về các loài động vật xung quanh. hoặc các loài động vật có trong bài hát. giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng. động vật trong rừng.11 + Đối với hoạt động giáo dục âm nhạc Ở hoạt động giáo dục âm nhạc giáo viên sử dụng tranh ảnh để giảng nội dung bài hát. ghi nhớ. + Đối với hoạt động làm quen văn học Hoạt động làm quen văn học: khi cho trẻ làm quen với một tác phẩm văn học cô sử dụng tranh ảnh để dạy trẻ làm quen với tác phẩm nhằm giúp trẻ được tri giác toàn bộ tác phẩm và tạo sự hấp dẫn lôi cuốn chú ý vào tác phẩm Giúp trẻ dễ dàng hình dung. tranh . ngôn ngữ của tác phẩm thể hiện qua tranh. qua đó trẻ có thể sử dụng cách vẽ đơn giản để vẽ lại nhân vật. Giúp trẻ dễ dàng nhớ lại toàn bộ câu chuyện. giúp trẻ cảm nhận nội dung bài hát. tưởng tượng được các hình ảnh. đồ dùng trực quan nhằm khơi gợi tính sáng tạo của trẻ. xem ở nhiều góc độ khác nhau để trẻ tưởng tượng và so sánh.

TRANH.6 TUỔI GVHD: Th.12 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.S VÕ TRƯỜNG LINH Người thực hiện: Lê Thị Kim Thoa Lê Thị Nga . MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5.HCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON BÀI TẬP NGHIỆP VỤ MÔN MỸ THUẬT ĐỀ TÀI: SƯU TẦM HÌNH ẢNH.

Đồng Phú Năm 2012 .13 Lớp Bình Phước K3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->