P. 1
DeThiThu_Chuyen_DHSP_HN_Lan_6_2012_CoDapAn

DeThiThu_Chuyen_DHSP_HN_Lan_6_2012_CoDapAn

|Views: 510|Likes:
Được xuất bản bởiNgụy Ngọc Xuân
Đề thi thử Vật Lý luyện thi đại học tại THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội lần 6 năm 2012, File MS Word, Có đáp án, được đăng tại vatlyphothong.net
Đề thi thử Vật Lý luyện thi đại học tại THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội lần 6 năm 2012, File MS Word, Có đáp án, được đăng tại vatlyphothong.net

More info:

Published by: Ngụy Ngọc Xuân on May 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐH SP HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6 (2012)
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút
(60 câu trắc nghi!"
H#$ t%n th& 'inh( )))))))))))))))))))))))))
S* +,- ./nh( ))))))))))))))))))))))))))
Cho: H0ng '* P12ng
34
6$ 656780 7 h J s

= $ t*c 9: ,nh ',ng tr-ng chân ;h<ng
=
3780 > c m s = ?
5
8 @38$ 6
MeV
u
c
= ?
9: 1An 9in t&ch nguB%n t*
8@
8$ 6780 e C

= ? '* CDE<Dg/D9r<
53 8
6$ 053780
A
N mol

= 7
I. PHẦN CHUNG CH T!T C" C#C THÍ $INH (%0 &'() *+ &'( 1 ,-. &'( %0)
C'( 1: FGch ch#n 'Hng cI/ !:t !,B thu E< tuBJn gK! !:t cu:n .âB EL !:t tM N-/B7 Đin trO thuPn cI/
!Gch 1L R (R cH gi, trQ rRt nhS"7 ĐiTu chUnh 9in .ung cI/ tM 9in 9Jn gi, trQ C
-
9V +ắt 9WXc 'Hng 9in tY cH
tPn '* gHc Z7 S/u 9H N-/B tM !:t gHc nhS 9V 'uRt 9in 9:ng c[! \ng cH gi, trQ hiu .Mng ;h<ng 9]i nhWng
cW^ng 9: hiu .Mng cI/ ._ng 9in tr-ng !Gch th` gi[! Nu*ng n 1Pn7 HSi 9in .ung cI/ tM th/B 9]i !:t
1WXng +/- nhi%ua
/.
-
5nR C ω
7 0.
5
5nR C
o
ω 7 C.
5
5nR C
o
ω 7 1.
-
nR C ω
7
C'( 2: Tr-ng !Gch ./- 9:ng bC 1& tWOng 9/ng cH ./- 9:ng 9in tY tc .- EAi tPn '* gHc 80000 r/.>'7 Đin
t&ch ccc 9Gi tr%n tM 9in 1L 80
D@
C7 dhi ._ng 9in tr-ng !Gch 1L 6780
D6
C th` 9in t&ch tr%n tM 9in 1L
/. =780
D80
C7 0. 4780
D80
C7 C. 6780
D80
C7 1. 5780
D80
C7
C'( 2: Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L 9eng ET 9in tY trW^nga
/. Đin t&ch ./- 9:ng ;h<ng thV +\c NG 'Hng 9in tY r/ ;h<ng gi/n7
0. Đin trW^ng .- !:t 9in t&ch 9iV! ./- 9:ng cH thV 1/n truBTn tr-ng ;h<ng gi/n .WAi .Gng 'Hng7
C. T*c 9: cI/ 'Hng 9in tY tr-ng chân ;h<ng 1L nhS hfn t*c 9: ,nh ',ng tr-ng chân ;h<ng7
1. Đin t&ch ./- 9:ng +\c NG r/ ;h<ng gi/n 'Hng 9in tY EAi tPn '* +0ng !:t ng/ tPn '* ./- 9:ng cI/
nH7
C'( %: Tr-ng th& nghi! IDâng ET gi/- th-/ ,nh ',ng$ nguKn ',ng hh,t 9Kng th^i h/i +\c NG 9fn 'ắc( +\c
NG i
8
j660 n! EL +\c NG !Lu 9S cH +WAc 'Hng i
5
(i
5
n0! tr-ng ;h-[ng tY 660 n! 9Jn k30 n!"7 Tr%n !Ln
lu/n ',t$ gim/ h/i Eân ',ng gPn nh/u nhRt EL cnng !Lu EAi Eân ',ng trung tâ! cH 6 Eân ',ng !Lu 9S7 Gi,
trQ cI/ i
5
1L
/. k00 n!7 0. 660 n!7 C. 6k0 n!7 1. k50 n!7
C'( 3: F:t 'Hng h`nh 'in cH +i%n 9: C (c-i nhW ;h<ng 9]i" truBTn tho- hhWfng pN tY nguKn p EAi chu ;`
T$ cH +WAc 'Hng i7 G#i F EL N 1L h/i 9iV! n0! tr%n pN$ O cnng !:t hh&/ '- EAi p '/- ch-
6
3
OM ON
λ
− = 7
C,c hhPn tg !<i trW^ng tGi F EL N 9/ng ./- 9:ng7 TGi th^i 9iV! t$ hhPn tg !<i trW^ng tGi F cH 1i 9: 0$6C
EL 9/ng t2ng7 TGi th^i 9iV! t$ hhPn tg !<i trW^ng tGi N cH 1i 9: +0ng
/.
3
5
A − 7 0.
8
5
A 7 C. A − 7 1.
3
5
A7
C'( 6: q 1L 9Kng EQ chRt hhHng NG +iJn 9]i thLnh hGt nhân Y7 r/n 9Pu cH !:t !su chRt hhHng NG q tinh
;hiJt7 TGi th^i 9iV! t nL- 9H$ tU '* gim/ '* hGt nhân q EL '* hGt nhân Y tr-ng !su 1L 8>37 ĐJn th^i 9iV! '/u
9H 85 n2!$ tU '* 9H 1L 8>k7 Chu ;` +,n rt cI/ hGt nhân q 1L
/. 60 n2!7 0. 85 n2!7 C. 36 n2!7 1. 4$= n2!7
C'( 4: Tr-ng hhHng NG u
D
1u<n cH 'c +[- t-Ln
/. '* nuc1<n7 0. '* nftr<n7 C. 9:ng n2ng7 1. ;h*i 1WXng7
C'( 5: v/- 9:ng cI/ !:t Ewt 1L t]ng hXh cI/ h/i ./- 9:ng thLnh hhPn cnng hhWfng$ cnng tPn '*?
8
4$= -'(80 5 "( "
5
x c t cm
π
= + ?
5 5
-'(80 5 "( " x A c t cm π = − 7 riJt t*c 9: cI/ Ewt tGi th^i 9iV! 9:ng n2ng +0ng 3
1Pn thJ n2ng 1L 0$3 6 (!>'"7 ri%n 9: C
5
+0ng
/. k$5 c!7 0. 6$4 c!7 C. 3$5 c!7 1. 3$6 c!7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 194 : M; ,< *h= 161
M; ,< *h= 161
C'( >: Tr-ng th& nghi! gi/- th-/ ,nh ',ng EAi ;ho IDâng$ ;hi .nng ,nh ',ng cH +WAc 'Hng 600 n! tr%n
!:t 9-Gn r:ng b thu:c !iTn gi/- th-/ tr%n !Ln ngW^i t/ 9J! 9WXc k Eân ',ng !L O 5 !~h 1L h/i Eân ',ng7
NJu .nng ,nh ',ng cH +WAc 'Hng 400 n! th` '* Eân ',ng lu/n ',t 9WXc tr%n 9-Gn 9H 1L
/. 807 0. 837 C. 887 1. 857
C'( 10: Cu:n .âB cH 9in trO thuPn R EL 9: tc c[! b !ắc EL- 9in ,h N-/B chiTu 560 5 -'800 ( " u c t V π =
th` cW^ng 9: ._ng 9in hiu .Mng lu/ cu:n .âB 1L 6C EL ._ng 9in nLB 1ch hh/
3
π
'- EAi 9in ,h u7 Fắc
n*i tiJh cu:n .âB EAi 9-Gn !Gch q 9V tG- thLnh 9-Gn !Gch Cr rKi 1Gi 9•t EL- h/i 9Pu 9-Gn !Gch Cr 9in
,h u nHi tr%n th` cW^ng 9: ._ng 9in hiu .Mng lu/ !Gch 1L 3C EL 9in ,h h/i 9Pu cu:n .âB Eu<ng hh/ EAi
9in ,h h/i 9Pu q7 C<ng 'uRt ti%u thM tr%n 9-Gn !Gch q 1L
/. 500 €7 0. 300 €7 C. 500 5 €7 1. 300 5 €7
C'( 11: Tr-ng c,c twh hXh hGt nhân '/u$ htB ch#n r/ twh hXh !L tr-ng 9H tRt c[ c,c hGt nhân 9Tu thu:c
cnng !:t h# hhHng NG tc nhi%na
/. U
53=
? Th
530
? P+
50=
? R/
556
? P-
584
7 0. C!
548
? Nh
53k
? R/
556
? Rn
58@
? ri
50k
7
C. Th
535
? R/
554
? T1
506
?

ri
585
? Rn
550
7 1. Nh
53k
? R/
556
? ri
583
? T1
50@
? •r
558
7
C'( 12: Tr%n 9-Gn !Gch N-/B chiTu ;h<ng hhân nh,nh cH +*n 9iV! tho- 9eng th\ tc C$ r$ C EL v7 Gim/
h/i 9iV! C EL r chU cH tM 9in$ gim/ h/i 9iV! r EL C chU cH 9in trO thuPn$ gim/ h/i 9iV! C EL v chU cH
cu:n .âB thuPn c[!7 Đin ,h hiu .Mng h/i 9iV! C EL v 1L 800 3 } EL cW^ng 9: hiu .Mng chGB lu/
!Gch 1L 8C7 Đin ,h t\c th^i tr%n 9-Gn CC EL tr%n 9-Gn rv 1ch hh/ nh/u
3
π
nhWng gi, trQ hiu .Mng th`
+0ng nh/u7 vung ;h,ng cI/ tM 9in 1L
/. 40 ‚7 0. 800 ‚7 C. 60 ‚7 1. 500 ‚7
C'( 12: Đ-Gn !Gch Cr gK! 9in trO R$ cu:n thuPn c[! cH 9: tc c[! b EL tM 9in cH 9in .ung C !ắc
n*i tiJh tho- 9eng th\ tc tr%n7 G#i F 1L 9iV! n*i gim/ cu:n .âB EL tM 9in7 }<n ;J cH 9in trO E< cnng 1An
!ắc gim/ C EL F7 Đin ,h O h/i 9Pu !Gch Cr 1L 800 5 -' ( "
A
u c t V ω = 7 riJt 5bCZ
5
j 87 S* chU cI/ E<n ;J
+0ng
/. =0 }7 0. 500 }7 C. 800 }7 1. 850 }7
C'( 1%: Ch- !Gch 9in N-/B chiTu n*i tiJh gK! cu:n .âB thuPn c[! cH 9: tc c[! b th/B 9]i 9WXc$ tM 9in
cH 9in .ung C EL 9in trO R7 CH h/i gi, trQ ;h,c nh/u cI/ b 1L b
8
EL b
5
th` 9in ,h hiu .Mng tr%n cu:n c[!
cH cnng !:t gi, trQ7 Gi, trQ cI/ b 9V 9in ,h hiu .Mng tr%n cu:n c[! ccc 9Gi 1L
/.
8 5
8 5
5! !
!
! !
=
+
7 0.
8 5
5
! !
!
+
= 7 C.
( )
8 5
8 5
5
! !
!
! !
=
+
7 1.
8 5
8 5
! !
!
! !
=
+
7
C'( 13: F:t 'Xi .âB 9Ln hKi$ .Li 60 c!$ !:t 9Pu c* 9Qnh$ 9Pu ;i/ 9WXc gắn EAi !:t thiJt +Q rung EAi tPn '*
ƒ7 Tr%n .âB tG- thLnh !:t 'Hng .Yng ]n 9Qnh EAi 4 +Mng 'Hng? c-i h/i 9Pu .âB 1L h/i net 'Hng7 Th^i gi/n
gim/ 3 1Pn 1i%n tiJh 'Xi .âB .u„i th…ng 1L 0$05 '7 T*c 9: truBTn 'Hng tr%n .âB 1L
/. E j 0$6 !>'7 0. E j 86$0 !>'7 C. E j 85$0 !>'7 1. E j 55$6 !>'7
C'( 16: F:t hh<t<n cH n2ng 1WXng †‡ +/B lu/ h/i nguB%n tg 9/ng O !\c ;&ch th&ch7 S/u 9H ng-Li hh<t<n
†‡ c_n cH th%! 5 hh<t<n †
8
EL †
5
9i r/7 Ph<t<n †
5
+/B ngWXc hWAng EAi hh<t<n †‡7 SHng 9in tY \ng EAi
hh<t<n †
8
ngWXc hh/ EAi 'Hng 9in tY \ng EAi hh<t<n †‡7 Ph<t<n nL- 9WXc hh,t NG .- c[! \nga
/. ;h<ng cH hh<t<n nL-7 0. c[ h/i hh<t<n †
8
EL †
5
7
C. hh<t<n †
8
7 1. hh<t<n †
5
7
C'( 14: Ch- hh[n \ng hGt nhân(
5 3 4
8 8 5
" T #e n + → + 7 Ch- +iJt 9: hMt ;h*i ;hi tG- thLnh c,c hGt nhân v$ T
EL Ho 1Pn 1WXt 1L
0$ 0054
"
m u ∆ =
?
0$ 00=k
T
m u ∆ =
?
0$ 0306
#e
m u ∆ =
7 Ch- 8uj@38$6Fo}>c
5
7 N2ng 1WXng tS/
r/ cI/ hh[n \ng 1L
/. 8=$0k Fo}7 0. 8=$05 Fo}7 C. 8=$86 Fo}7 1. 8$=8 Fo}7
C'( 15: F:t Ewt 9/ng ./- 9:ng 9iTu h_/7 TGi EQ tr& 9:ng n2ng +0ng h/i 1Pn thJ n2ng$ gi/ t*c cI/ Ewt cH 9:
1An /7 TGi EQ tr& !L thJ n2ng +0ng h/i 1Pn 9:ng n2ng th` gi/ t*c cI/ Ewt cH 9: 1An +0ng
/. 5a 7 0.
5
3
a 7 C.
3
3
a 7 1. 3a 7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 294 : M; ,< *h= 161
C'( 1>: TY ;h<ng ;h& ngW^i t/ chiJu Ni%n tAi !•t nWAc n0! ng/ng !:t chn! ti/ ',ng hˆh '-ng '-ng gK!
h/i ,nh ',ng 9fn 'ắc( !Lu ELng$ !Lu chL!7 dhi 9H chn! ti/ ;hec NG
/. chU 1L !:t chn! !Lu ELng c_n chn! ti/ !Lu chL! +Q hh[n NG t-Ln hhPn7
0. Esn chU 1L !:t chn! ti/ ',ng hˆh '-ng '-ng7
C. gK! h/i chn! ti/ ',ng hˆh 1L chn! !Lu ELng EL chn! !Lu chL!$ tr-ng 9H gHc ;hec NG cI/ chn!
!Lu ELng 1An hfn gHc ;hec NG cI/ chn! !Lu chL!7
1. gK! h/i chn! ti/ ',ng hˆh 1L chn! !Lu ELng EL chn! !Lu chL!$ tr-ng 9H gHc ;hec NG cI/ chn!
!Lu ELng nhS hfn gHc ;hec NG cI/ chn! !Lu chL!7
C'( 20: F:t !Gch 9in N-/B chiTu RbC !ắc n*i tiJh7G#i U
R
$ U
b
$ U
C
1Pn 1WXt 1L 9in ,h hiu .Mng gim/ h/i
9Pu 9in trO R$ h/i 9Pu cu:n c[! thuPn b EL h/i 9Pu tM 9in C7 riJt
(
5
C
$ !
%
% % = = 7 Đ: 1ch hh/ gim/ 9in
,h h/i 9Pu 9-Gn !Gch EL cW^ng 9: ._ng 9in cH 9•c 9iV!
/. u nh/nh hh/ hfn i !:t gHc
3
π
7 0. u chw! hh/ hfn i !:t gHc
3
π
7
C. u nh/nh hh/ hfn i !:t gHc
4
π
7 1. u chw! hh/ hfn i !:t gHc
4
π
7
C'( 21: Đ-Gn !Gch 9in N-/B chiTu RbC !ắc n*i tiJh 9/ng cH t&nh .ung ;h,ng7 dhi t2ng tPn '* cI/ ._ng
9in th` h '* c<ng 'uRt cI/ !Gch
/. ;h<ng 9]i7 0. +0ng 07 C. gi[!7 1. t2ng7
C'( 22: Đ-Gn !Gch Cr gK! c,c hhPn tg !ắc tho- th\ tc( 9in trO thuPn R$ tM 9in cH 9in .ung C$ !:t
h:h 9on q7 ĐiV! F O gim/ R EL C$ 9iV! N O gim/ C EL q7 H/i 9Pu Nr cH !:t .âB n*i cH ;hH/ d (9in trO
cI/ ;hH/ d EL .âB n*i ;h<ng 9,ng ;V"7 Ch- 5 -'
A
u % c t ω = 7 dhi ;hH/ d 9Hng th` U
CF
j500}$ U
FN
j860}7
dhi ;hH/ d ngắt th` U
CN
j860}$ U
Nr
j500}7 C,c hhPn tg tr-ng h:h q cH thV 1L
/. 9in trO thuPn7 0. cu:n c[! thuPn n*i tiJh EAi tM 9in7
C. 9in trO thuPn n*i tiJh EAi cu:n c[!7 1. 9in trO thuPn n*i tiJh EAi tM 9in7
C'( 22: F:t nguKn â! cH c<ng 'uRt N$ hh,t 9Tu r/ !#i hWAng tr-ng ;h<ng gi/n7 C-i !<i trW^ng ;h<ng
hRh thM7 CW^ng 9: â! I tGi 9iV! c,ch nguKn !:t ;h-[ng r cH 9: 1An +0ng
/.
5
4 r
N
π
7 0.
N
&
7 C.
( )
5
4 r
N
π
7 1.
5
4 r N π 7
C'( 2%: dhi 9W/ !:t Ewt 1%n !:t hLnh tinh$ Ewt RB chU chQu !:t 1cc hRh .sn +0ng
8
4
1cc hRh .sn !L nH
chQu tr%n !•t Tr,i ĐRt7 Gi[ 'g !:t 9Kng hK lu[ 1ắc chGB rRt ch&nh N,c tr%n !•t Tr,i ĐRt 9WXc 9W/ 1%n hLnh
tinh 9H7 dhi ;i! hhet cI/ 9Kng hK nLB lu/B 9WXc !:t E_ng th` th^i gi/n tr-ng thcc tJ 1L
/.
8
5
gi^7 0. 5 gi^7 C.
8
4
gi^7 1. 4 gi^7
C'( 23: F:t c-n 1ắc 1_ N- gK! Ewt nhS ;h*i 1WXng ! j 800 g EL 1_ N- nhˆ cH 9: c\ng ; j 800 N>! ./-
9:ng 9iTu h_/ EAi +i%n 9: C j @ c!7 bRB g*c th^i gi/n 1L 1ec c-n 1ắc 9/ng 9i tho- chiTu .Wfng cI/ trMc t#/
9:$ tGi 9H thJ n2ng +0ng +/ 1Pn 9:ng n2ng EL cH t*c 9: 9/ng gi[!7 bRB ‰
5
j 807 PhWfng tr`nh ./- 9:ng cI/
c-n 1ắc 1L
/. @ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= − 7 0. @ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= + 7
C.
6
@ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= − 7 1.
6
@ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= + 7
C'( 26: Ch- Ewt ./- 9:ng 9iTu h_/ +i%n 9: C$ chu ;` T7 Šutng 9W^ng 1An nhRt !L Ewt 9i 9WXc tr-ng
;h-[ng th^i gi/n 6T>4 1L
/.
5$ 6C
7 0. 6C7 C. C(4‹ 3" 7 1. C(4‹ 5" 7
C'( 24: F:t ;i! 1-Gi cH c<ng th-,t %1octr-n r/ ;hSi ;i! 1-Gi 9H 1L 5$5 o}7 ChiJu EL- +T !•t tR! ;i! 1-Gi
9H c,c +\c NG cH +WAc 'Hng i
8
j 0$665 Œ!$ i
5
j 0$6kk Œ!$ i
3
j 0$646 Œ! EL i
4
j 0$4@8 Œ!7 C,c +\c NG cH
thV gâB r/ 9WXc hin tWXng lu/ng 9in 9*i EAi ;i! 1-Gi nLB 1L
/. chU +\c NG i
4
7 0. c[ +*n +\c NG tr%n7 C. i
5
$ i
3

EL i
4
7 1. i
3

EL i
4
7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 294 : M; ,< *h= 161
C'( 25: F:t c-n 1ắc 1_ N- gK! 1_ N- cH 9: c\ng 50 N>! EL Ei%n +i cH ;h*i 1WXng 500 g ./- 9:ng 9iTu
h_/7 TGi th^i 9iV! t$ Ewn t*c EL gi/ t*c cI/ Ei%n +i 1Pn 1WXt 1L 40 c!>' EL 4 86 !>'
5
7 ri%n 9: ./- 9:ng cI/
Ei%n +i 1L
/. = c!7 0. 86 c!7 C. 50 c!7 1. 4 c!7
C'( 2>: r\c NG cH tPn '* 1An nhRt tr-ng +*n +\c NG( hKng ng-Gi$ tg ng-Gi$ RfnDghon EL g/!D!/ 1L +\c NG
/. RfnDghon7 0. g/!D!/7 C. hKng ng-Gi7 1. tg ng-Gi7
C'( 20: Thcc hin th& nghi! IDâng ET gi/- th-/ ,nh ',ng7 dh-[ng c,ch gim/ h/i ;ho 8 !!$ !Ln lu/n ',t
9•t '-ng '-ng EAi !•t hh…ng ch\/ h/i ;ho EL c,ch h/i ;ho 5 !7 ChiJu ',ng h/i ;ho +0ng ,nh ',ng trắng cH
+WAc 'Hng
0$ 400 0$ k60 m m µ λ µ ≤ ≤
7 rWAc 'Hng 1An nhRt cI/ c,c +\c NG ch- Eân t*i tGi 9iV! N tr%n !Ln$
c,ch Eân trung tâ! 85 !!$ 1L
/. 0$6=6 Œ!7 0. 0$k36 Œ!7 C. 0$636 Œ!7 1. 0$k06 Œ!7
C'( 21: F:t c-n 1ắc 1_ N- 9•t tr%n !•t hh…ng n0! ng/ng gK! 1_ N- nhˆ cH 9: c\ng 5 N>! EL Ewt nhS ;h*i
1WXng 40 g7 H '* !/ ',t trWXt gim/ Ewt EL !•t hh…ng ng/ng 1L 0$87 r/n 9Pu gim Ewt O EQ tr& 1_ N- +Q gitn 50
c! rKi +u<ng nhˆ 9V c-n 1ắc ./- 9:ng tắt .Pn7 bRB g j 80 !>'
5
7 dV tY 1ec 9Pu ch- 9Jn th^i 9iV! t*c 9: cI/
Ewt +ắt 9Pu gi[!$ thJ n2ng cI/ c-n 1ắc 1_ N- 9t gi[! !:t 1WXng +0ng
/. 3@$6 !•7 0. 54$4 !•7 C. k@$5 !•7 1. 540 !•7
C'( 22: Ch#n hh,t +iVu ?7= ;hi nHi ET 1/Žoa
/. NguB%n tắc h-Gt 9:ng cI/ 1/Žo .c/ tr%n Eic \ng .Mng hin tWXng hh,t NG c[! \ng7
0. Tr-ng 1/Žo ru+i cH 'c +iJn 9]i 9in n2ng thLnh lu/ng n2ng7
C. ĐT cH chn! 1/Žo$ ngW^i t/ ch- c,c hh<t<n truBTn lu/ 1Gi !<i trW^ng h-Gt t&nh nhiTu 1Pn7
1. Ti/ 1/Žo cH thV gâB r/ hin tWXng lu/ng 9in EAi !:t '* ;i! 1-Gi7
C'( 22: F:t nguKn â! 1L nguKn 9iV!$ 9•t tGi p$ hh,t â! 9…ng hWAng tr-ng !<i trW^ng ;h<ng cH 'c hRh
thM EL hh[n NG â!7 TGi !:t 9iV! F !\c cW^ng 9: â! 1L b
8
j 60 .r7 TGi 9iV! N n0! tr%n 9W^ng th…ng
pF EL O N/ nguKn â! hfn '- EAi F !:t ;h-[ng 1L 40 ! cH !\c cW^ng 9: â! 1L b
5
j 36$05 .r7 Ch- !\c
cW^ng 9: â! chu•n I
-
j 80
D85
€>!
5
7 C<ng 'uRt cI/ nguKn â! 1L
/. 5$683 !€7 0. 0$5683 !€7 C. 0$8566 !€7 1. 8$566 !€7
C'( 2%: Tho- !su nguB%n tg r- th` tr-ng nguB%n tg hi9r<$ +,n ;&nh lu• 9G- .Yng cI/ o1octr-n tr%n c,c
lu• 9G- 1L r
n
j n
5
r
-
$ EAi r
-
j 0$63780
D80
!? n j 8$5$3$ 777 1L c,c '* nguB%n .Wfng tWfng \ng EAi c,c !\c n2ng
1WXng cI/ c,c trGng th,i .Yng cI/ nguB%n tg7 G#i E 1L t*c 9: cI/ o1octr-n tr%n lu• 9G- d7 dhi nh[B 1%n lu•
9G- F$ o1octr-n cH t*c 9: +0ng
/.
@
'
7 0. 3' 7 C.
3
'
7 1.
3
'
7
C'( 23: Đ-Gn !Gch Cr gK! !:t 9:ng cf 9in !ắc n*i tiJh EAi !:t cu:n .âB7 dhi 9•t EL- h/i 9Pu Cr
!:t 9in ,h N-/B chiTu th` 9in ,h h/i 9Pu 9:ng cf cH gi, trQ hiu .Mng +0ng U EL 'A! hh/ '- EAi ._ng
9in 1L
85
π
7 Đin ,h h/i 9Pu cu:n .âB cH gi, trQ hiu .Mng +0ng 5U EL 'A! hh/ '- EAi ._ng 9in 1L
6
85
π
7
Đin ,h hiu .Mng gim/ h/i 9Pu 9-Gn !Gch Cr cI/ !Gng 9in 1L
/. 6 % 7 0. k % 7 C. 5 % 7 1. 3 % 7
C'( 26: F:t 9Kng hK lu[ 1ắc chGB 9eng gi^ O 9: c/- ng/ng !cc nWAc +iVn7 r,n ;&nh Tr,i ĐRt 1L 6400 ;!7
ĐW/ 9Kng hK 1%n 9Unh nei c/- h j 5$6 ;! (c-i nhit 9: ;h<ng 9]i" th` !„i ngLB$ 9Kng hK '‘
/. chGB chw! 33$k6 '7 0. chGB chw! 60$6 '7 C. chGB chw! 6k$6 '7 1. chGB chw! 56$56 '7
C'( 24: NgW^i t/ tG- r/ hh[n \ng hGt nhân +0ng c,ch .nng hr<t-n +ắn hh, hGt nhân
@
4
e 9\ng B%n7 H/i hGt
'inh r/ 1L h%1i EL q7 riJt hr<t-n cH 9:ng n2ng d
h
j 6$46 Fo}7 HGt h%1i cH hWAng +/B Eu<ng gHc EAi hWAng
+/B cI/ hr<t-n EL cH 9:ng n2ng d
Ho
j 4 Fo}7 Ch- r0ng 9: 1An cI/ ;h*i 1WXng cI/ !:t hGt nhân (9- +0ng
9fn EQ u" NRh NU +0ng '* ;h*i C cI/ nH7 Ph[n \ng tr%n
/. tS/ n2ng 1WXng +0ng 5$856 Fo}7 0. tS/ n2ng 1WXng +0ng 8$556 Fo}7
C. thu n2ng 1WXng +0ng 5$856 Fo}7 1. thu n2ng 1WXng +0ng 3$6k6 Fo}7
C'( 25: Đ-Gn !Gch RbC ;h<ng hhân nh,nh !ắc EL- !Gng 9in tPn '* Z
8
th` c[! ;h,ng 1L ’
b8
EL .ung
;h,ng ’
C8
7 NJu !ắc EL- !Gng 9in cH tPn '* Z
5
th` tr-ng !Gch N[B r/ c:ng hWOng7 Ch#n h th\c 9enga
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 %94 : M; ,< *h= 161
/.
8
8 5
8
C
!
(
(
ω ω =
7 0.
8
8 5
8
C
!
(
(
ω ω =
7 C.
8
8 5
8
!
C
(
(
ω ω =
7 1.
8
8 5
8
!
C
(
(
ω ω =
7
C'( 2>: vâB 9Ln .Li 60 c!7 }wn t*c truBTn 'Hng tr%n .âB 1L 400 !>'7 TPn '* cI/ â! cf +[n !L .âB 9Ln
./- 9:ng hh,t r/ 1L
/. =00 HŽ7 0. 400 HŽ7 C. 300 HŽ7 1. 500 HŽ7
C'( %0: Đ•t 9in ,h
-'(850 > 5" ( "
o
u % c t V π π = −
EL- h/i 9Pu !:t tM 9in th` cW^ng 9: ._ng 9in ccc 9Gi lu/
tM 1L I
-
7 CW^ng 9: ._ng 9in t\c th^i lu/ tM 9in +0ng I
-
>5 tGi th^i 9iV!
/. 8>k50 '7 0. 8>8=0 '7 C. 8>360 '7 1. 8>550 '7
II. PHẦN @IANG : MB= *hC ?=.h &hD EFG 1 *6o.8 2 HhI. : HhI. / hoJ& HhI. 0.
/. ThKo &hLM.8 *6N.h Ch(O. (*+ &'( %1 ,-. &'( 30)
C'( %1: H/i ./- 9:ng 9iTu h_/ cnng hhWfng$ cnng tPn '* cH hhWfng tr`nh
8 8
-'( > 6" x Ac t ω π = −
(c!" EL
5 5
-'( " x A c t ω π = −
(c!"7 v/- 9:ng t]ng hXh cH hhWfng tr`nh
@ -'( " x c t ω ϕ = +
(c!"7 ĐV +i%n 9: C
5
cH gi, trQ
ccc 9Gi th` C
8
cH gi, trQ
/. 86 3 c!7 0. @ 3 c!7 C. k c!7 1. 8= 3 c!7
C'( %2: F:t 'Hng â! cH tPn '* ƒ 1/n truBTn tr-ng ;h<ng gi/n7 NJu n2ng 1WXng 'Hng â! 9H truBTn lu/ !:t
9fn EQ .in t&ch 9•t Eu<ng gHc EAi hhWfng truBTn â! tr-ng !:t 9fn EQ th^i gi/n t2ng 1%n 80 1Pn th`
/. !\c cW^ng 9: â! t2ng th%! 80 .r7 0. t*c 9: truBTn â! t2ng 80 1Pn7
C. 9: t- cI/ â! ;h<ng 9]i7 1. cW^ng 9: â! ;h<ng 9]i7
C'( %2: Đin n2ng O !:t trG! hh,t 9in 9WXc truBTn 9i .WAi 9in ,h (O 9Pu 9W^ng .âB t[i" 1L 50 ;}$ hiu
'uRt cI/ lu, tr`nh t[i 9in 1L H j =5“7 dhi c<ng 'uRt truBTn 9i ;h<ng 9]i$ nJu t2ng 9in ,h (O 9Pu 9W^ng
.âB t[i" 1%n th%! 80 ;} th` hiu 'uRt cI/ lu, tr`nh truBTn t[i 9in '‘ 9Gt gi, trQ 1L
/. ==“7 0. @0“7 C. @4“7 1. @5“7
C'( %%: NgW^i t/ ;~- lu[ cPu cI/ c-n 1ắc 9fn 9V .âB tro- hXh EAi EQ tr& cân +0ng !:t gHc 60
-
rKi th[
;h<ng Ewn t*c 9Pu7 rS lu/ 1cc c[n7 Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L 9enga
/. C-n 1ắc ./- 9:ng ;h<ng 9iTu h_/$ n2ng 1WXng ./- 9:ng ;h<ng +[- t-Ln7
0. C-n 1ắc ./- 9:ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng ;h<ng +[- t-Ln7
C. C-n 1ắc ./- 9:ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng +[- t-Ln7
1. C-n 1ắc ./- 9:ng ;h<ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng +[- t-Ln7
C'( %3: Đ-Gn !Gch CF ch\/ cu:n .âB cH 9in trO h-Gt 9:ng R
8
j 60 ‚ EL c[! ;h,ng ’
b8
j 60 ‚ !ắc n*i
tiJh EAi 9-Gn !Gch Fr gK! tM 9in cH .ung ;h,ng ’
C
!ắc n*i tiJh EAi cu:n .âB cH 9in trO h-Gt 9:ng R
5
j 800 ‚ EL c[! ;h,ng ’
b5
j 500 ‚7 ĐV U
Cr
j U
CF
‹ U
Fr
th` ’
C
+0ng
/. 60 ‚7 0. 60 5 ‚7 C. 800 ‚7 1. 500 ‚7
C'( %6: Tho- thuBJt 1WXng tg ,nh ',ng th` 9iTu nL- '/u 9âB PhQ.8 9enga
/. Ph<t<n chU tKn tGi O trGng th,i chuBVn 9:ng7 dh<ng cH hh<t<n 9\ng B%n7
0. Tr-ng chân ;h<ng c,c hh<t<n chuBVn 9:ng .#c tho- ti/ ',ng EAi t*c 9: +0ng t*c 9: ,nh ',ng7
C. N2ng 1WXng cI/ c,c hh<t<n nhW nh/u EAi !#i chn! ,nh ',ng7
1. CW^ng 9: chn! ',ng tU 1 EAi '* hh<t<n hh,t r/ tr-ng 8 giâB7
C'( %4: S/u !„i gi^$ '* nguB%n tg cI/ 9Kng EQ hhHng NG c<+/n
60
5k
Co gi[! 3$=“7 H0ng '* hhHng NG cI/
c<+/n 1L
/. 5$445780
D4
'
D8
7 0. 8$0k6780
D6
'
D8
7 C. k$6=780
D6
'
D8
7 1. 5$445780
D6
'
D8
7
C'( %5: C<ng 'uRt hh,t NG cI/ F•t Tr^i 1L 3$@780
56
€7 Ch- c j 3780
=
!>'7 Tr-ng !:t gi^ ;h*i 1WXng F•t
Tr^i gi[! !Rt
/. 3$85780
83
;g7 0. 0$k=780
83
;g7 C. 4$6=780
58
;g7 1. 8$66780
83
;g7
C'( %>: FGch ./- 9:ng ch#n 'Hng cI/ !:t !,B thu E< tuBJn +ắt 9WXc 'Hng cH +WAc 'Hng 850 !7 FGch
gK! cu:n c[! thuPn b EL tM 9in cH 9in .ung C 7 ĐV !Gch +ắt 9WXc 'Hng cH +WAc 'Hng 30 !$ ngW^i t/
.nng tM 9in cH 9in .ung C
-
gh~h EAi tM 9in C 7 Gi, trQ cI/ C
-
EL c,ch gh~h 1L
/. C
-
j 86C gh~h '-ng '-ng EAi C 7 0. C
-
j 3C gh~h n*i tiJh EAi C 7
C. C
-
j C>3 gh~h n*i tiJh EAi C 7 1. C
-
j C>86 gh~h n*i tiJh EAi C 7
C'( 30: Ti/ hKng ng-Gi 9WXc .nng
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 394 : M; ,< *h= 161
/. 9V t`! EJt n\t tr%n +T !•t '[n hh•! +0ng ;i! 1-Gi7
0. tr-ng B tJ 9V chMh 9in$ chiJu 9in7
C. 9V chMh [nh +T !•t Tr,i ĐRt tY E tinh7
1. 9V t`! ;huBJt twt +%n tr-ng '[n hh•! +0ng ;i! 1-Gi7
0. ThKo &hLM.8 *6N.h N'.8 &7o (*+ &'( 31 ,-. &'( 60)
C'( 31: dhi c,c hh<t<n cH n2ng 1WXng hƒ chiJu EL- !:t tR! nh<! (cH c<ng th-,t o1octr-n 1L C"$ c,c
o1octr-n lu/ng 9in 9WXc hhHng r/ cH 9:ng n2ng ccc 9Gi 1L d7 NJu tPn '* cI/ +\c NG chiJu tAi t2ng gRh 9<i
th` 9:ng n2ng ccc 9Gi cI/ c,c o1octr-n lu/ng 9in 1L
/.
) h* +
7 0.
) A h* + +
7 C. ) A + 7 1. 5) 7
C'( 32: NgW^i t/ N,c 9Qnh t*c 9: cI/ !:t nguKn â! +0ng c,ch 'g .Mng thiJt +Q 9- tPn '* â!7 dhi nguKn
â! chuBVn 9:ng th…ng 9Tu 1Gi gPn thiJt +Q 9/ng 9\ng B%n th` thiJt +Q 9- 9WXc tPn '* â! 1L =60 HŽ$ c_n ;hi
nguKn â! chuBVn 9:ng th…ng 9Tu EAi cnng t*c 9: 9H r/ N/ thiJt +Q th` thiJt +Q 9- 9WXc tPn '* â! 1L 600 HŽ7
riJt nguKn â! EL thiJt +Q 1u<n cnng n0! tr%n cnng !:t 9W^ng th…ng$ tPn '* cI/ nguKn â! hh,t r/ 1L ;h<ng
9]i EL t*c 9: truBTn â! tr-ng !<i trW^ng +0ng 340 !>'7 T*c 9: cI/ nguKn â! nLB 1L
/. 40$=6 !>'7 0. 60$56 !>'7 C. 6=$65 !>'7 1. 4=$30 !>'7
C'( 32: ”1octr-n cH ;h*i 1WXng nghU !
o
j @$8780
D38
;g$ tr-ng ._ng hGt u
D
o1octr-n cH Ewn t*c
=
5
5780 > 7
3
c
' m s = = dh*i 1WXng cI/ o1octr-n ;hi 9H 1L
/. 83$66780
D38
;g7 0. 6$=3780
D38
;g7 C. 6$80780
D38
;g7 1. 85$58780
D38
;g7
C'( 3%: F:t 9•/ !Sng$ hh…ng$ 9Kng chRt cH +,n ;&nh 5 ! cH thV lu/B 9WXc Nung lu/nh !:t trMc 9i lu/
tâ! EL Eu<ng gHc EAi !•t hh…ng 9•/7 T,c .Mng EL- 9•/ !:t !-!on 1cc @60 N7! ;h<ng 9]i$ 9•/ chuBVn
9:ng lu/B lu/nh trMc EAi gi/ t*c gHc 3 r/.>'
5
7 dh*i 1WXng cI/ 9•/ 1L
/. @60 ;g7 0. 540 ;g7 C. 860 ;g7 1. =0 ;g7
C'( 33: Ph,t +iVu nL- .WAi 9âB 1L ?7=a
/. dhi Ewt rắn lu/B lu/nh !:t trMc c* 9Qnh$ !#i hhPn tg cI/ Ewt rắn 9Tu cH gi/ t*c gHc +0ng nh/u n%n
cH !-!on lu,n t&nh nhW nh/u7
0. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 1u<n cH trQ '* .Wfng7
C. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 9*i EAi !:t trMc lu/B 9•c trWng ch- !\c lu,n t&nh cI/ Ewt 9H 9*i EAi
chuBVn 9:ng lu/B lu/nh trMc7
1. Đfn EQ 9- !-!on lu,n t&nh 1L ;g7!
5
7
C'( 36: Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L PhQ.8 9enga
/. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 9*i EAi !:t trMc lu/B cLng 1An th` '\c ` cI/ Ewt tr-ng chuBVn 9:ng
lu/B lu/nh trMc 9H cLng 1An7
0. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn hhM thu:c EL- EQ tr& trMc lu/B EL 'c hhân +* ;h*i 1WXng 9*i EAi trMc
lu/B7
C. F-!on 1cc t,c .Mng EL- Ewt rắn 1L! th/B 9]i t*c 9: lu/B cI/ Ewt7
1. F-!on 1cc .Wfng t,c .Mng EL- Ewt rắn 1L! ch- Ewt lu/B nh/nh .Pn7
C'( 34: C<ng 9V t2ng t*c !:t c,nh luGt tY trGng th,i nghU 9Jn ;hi cH t*c 9: gHc 500 r/.>' 1L 3000 •7
F-!on lu,n t&nh cI/ c,nh luGt 9H 9*i EAi trMc lu/B 9t ch- 1L
/. 0$30 ;g7!
5
7 0. 0$86 ;g7!
5
7 C. 8$6 ;g7!
5
7 1. 0$0k6 ;g7!
5
7
C'( 35: Nhwn N~t nL- '/u 9âB 1L 9enga
/. C,c Ewt thV lu/nh t/ cH !Lu 'ắc ;h,c nh/u 1L .- ;h[ n2ng hh,t r/ c,c +\c NG cH !Lu 'ắc ;h,c nh/u
cI/ tYng Ewt7
0. C,c ,nh ',ng cH +WAc 'Hng (tPn '*" ;h,c nh/u 9Tu +Q !<i trW^ng hRh thM nhW nh/u7
C. C[! nhwn ET !Lu 'ắc cI/ c,c Ewt th/B 9]i ;hi t/ th/B 9]i !Lu 'ắc cI/ nguKn chiJu ',ng Ewt7
1. C,c ,nh ',ng cH +WAc 'Hng (tPn '*" ;h,c nh/u 9Tu +Q c,c Ewt hh[n NG (h-•c t,n NG" nhW nh/u7
C'( 3>: F:t c-n 1ắc Ewt 1& cH !-!on lu,n t&nh 9*i EAi trMc lu/B 1L I$ cH ;h-[ng c,ch tY tr#ng tâ! 9Jn trMc
lu/B 1L .$ ./- 9:ng tGi nfi cH gi/ t*c rfi tc .- g EAi chu ;` ri%ng 1L T7 dh*i 1WXng ! cI/ c-n 1ắc 1L
/.
5
5
.
+
g T
π
7 0.
5
5
4
.
+
g T
π
7 C.
5 5
.
4
g +
T π
7 1.
5
4
.
+
g T
π
7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 694 : M; ,< *h= 161
C'( 60: F:t ;hec NWfng ch\/ 600 g
84
C (9Kng EQ cI/ c/c+-n hhHng NG" cH 9: hhHng NG 1L 4000 hhân rt
>hhet7 riJt r0ng 9: hhHng NG cI/ cf thV '*ng +0ng 86 hhân rt >hhet t&nh tr%n 8 g c/c+-n7 Chu ;` +,n rt cI/
C
84
1L 6k30 n2!7 Tu]i cI/ !•u NWfng
/. 4500 n2!7 0. 58@0 n2!7 C. 68@6 n2!7 1. 80=04 n2!7
DDDDDDDDDD HRT DDDDDDDDDD
ĐSH S. Đ< *h= *hT *U= THPT &h(VW. ĐU= HX& $L PhUG HF NY= : LF. 6 : NZG hX& 2011 [ 2012
M\ ĐỀ 161
Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA
1 B 11 D 21 D 31 A 41 B 51 A
2 A 12 B 22 C 32 B 42 A 52 C
3 B 13 C 23 A 33 C 43 D 53 D
4 D 14 A 24 B 34 D 44 C 54 C
5 C 15 B 25 A 35 B 45 C 55 A
6 B 16 A 26 D 36 A 46 C 56 D
7 A 17 A 27 D 37 A 47 B 57 B
8 D 18 A 28 B 38 C 48 D 58 C
9 A 19 C 29 B 39 B 49 D 59 B
10 D 20 D 30 D 40 C 50 C 60 C
Đ#NH M#] LẠI N^I 1UNG ĐỀ 0_I `7*EVHho*ho.8..K*
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 494 : M; ,< *h= 161

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->