P. 1
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

|Views: 384|Likes:
Được xuất bản bởiMeocon Dzethuong

More info:

Published by: Meocon Dzethuong on May 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Xem tin gốc Nhân dân - 31 tháng trước 27214 lượt xem

ND- Với "Nghị quyết về Đội tự vệ" của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 28-3-1935, một tổ chức gồm những người ưu tú, hăng hái, can đảm, có sức khỏe trong Công hội, Nông hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản ra đời.
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đảng ta đã chỉ ra những nguyên tắc cơ bản và tương đối toàn diện, thể hiện quan điểm giai cấp, quần chúng và thực tiễn trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Từ tháng 3-1935 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng tự vệ được thành lập trên cả nước, đã góp phần rất quan trọng tạo ra thế và lực mới cùng các lực lượng của toàn dân tộc tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dân quân du kích và tự vệ từ chỗ là tổ chức vũ trang quần chúng do Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể Cứu quốc xây dựng, chỉ đạo, đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và du kích đã cùng với bộ đội chủ lực và địa phương tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, quân địch đi đến đâu cũng bị đánh, càng mở rộng chiến tranh càng bị sa lầy, bị vây hãm; sinh lực, phương tiện chiến đấu bị tiêu hao, tiêu diệt. DQTV còn là lực lượng đông đảo tham gia tiễu phỉ, trừ gian, diệt ác, phá tề, phá các căn cứ hậu phương của chúng, làm thất bại căn bản một trong những mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa thực dân và đế quốc là giành dân và củng cố ngụy quân, ngụy quyền. Trên các mặt trận phục vụ chiến đấu, DQTV hăng hái tham gia phục vụ mọi mặt cho bộ đội chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chiến đấu đắc lực, có hiệu quả với các lực lượng vũ trang khác, làm nòng cốt phát động phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở, hỗ trợ nhân dân đấu tranh chống địch; đồng thời, là lực lượng hậu bị to lớn để bổ sung cho bộ đội chủ lực khi cần thiết. Trên mặt trận sản xuất, thực hiện "tay cày tay súng", "tay búa tay súng", "tay lưới tay súng", vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu; gương mẫu, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ sản xuất; cùng với lực lượng công an giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở; bảo vệ hậu phương, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước và của quân đội; gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trải qua gần 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ Đội Tự vệ đỏ đầu tiên, lực lượng DQTV đã phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, được tổ chức xây dựng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng và tính chất hoạt động của DQTV trên từng vùng, miền; có số lượng phù hợp, không ngừng nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng chính trị. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV từ 11,7% (năm 2002) tăng lên 16,80% (năm 2009); đoàn viên từ 40,2% (năm 2002) tăng lên 56,7% (năm 2009). Thành lập được 4.767 chi bộ quân sự cấp xã, chiếm 43,45% tổng số cấp xã trong toàn quốc. Thành lập 1.369/1.594 Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở thuộc các bộ, ngành (đạt 86%) và 2.886/3.080 Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở thuộc các địa phương (đạt 94%). Công tác huấn luyện DQTV đổi mới toàn diện, có chiều sâu, đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo cơ bản, chất lượng, từ 2003 - 2009 toàn quốc đã đào tạo năm khóa, với 192 lớp cho 14.331 người, hiệu quả sau đào tạo cao, 98% được sắp xếp đúng cương vị và các chức vụ khác ở cấp xã. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp, lực lượng DQTV cả nước đã thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, mục tiêu và công trình quốc phòng trên địa bàn; xung kích trong lao động sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên

Cấp ủy. dự bị động viên trong tình hình mới. vận động nhân dân thực hiện đường lối. cứu nạn. Đảng. chặt chẽ. nâng cao chất lượng DQTV ở vùng trọng điểm quốc phòng. gây bạo loạn lật đổ. Nhà nước. góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị. vai trò là một trong những lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng. pháp luật của Nhà nước. sử dụng lực lượng DQTV. Làm nòng cốt cùng toàn dân tham gia phòng. 366 tập thể và 275 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Kết luận số 41 ngày 31-3-2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng DQTV. Chủ động phát hiện. chiến sĩ DQTV đã hy sinh thân mình cho sự nghiệp cách mạng. tin cậy của cấp ủy. đặc biệt ở những địa phương còn khó khăn. ngành. Gắn nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. thị trấn sau đào tạo.xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. bồi dưỡng. Phối hợp tuyên truyền. vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương. lực lượng DQTV cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết T. Thực hiện nghiêm chương trình. an ninh và những địa bàn phức tạp. tổ chức biên chế tinh. ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các tình huống ở cơ sở. đào tạo và sử dụng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã. chủ trương của Đảng. trước hết là vững mạnh về chính trị. Cán bộ. huấn luyện quân sự cho các đối tượng DQTV theo quy định. năng lực hoạt động của lực lượng DQTV. Làm tốt công tác tuyển chọn. khắc phục hậu quả thiên tai. Để giữ vững vị trí. nội dung giáo dục chính trị. quân sự của Đảng trong tình hình mới. chất lượng tổng hợp ngày càng cao. trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. có số lượng hợp lý. góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. đồng thời đổi mới phương pháp giáo dục nâng cao nhận thức chính trị. tập huấn cán bộ. chiến sĩ DQTV thật sự xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành. trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. chữa cháy và bảo vệ rừng. trang bị vũ khí phù hợp. pháp luật. thế trận an ninh nhân dân ở địa phương. chính sách cho lực lượng DQTV huấn luyện và hoạt động theo quy định của pháp luật. đó là yêu cầu bức thiết hiện nay. cơ sở. Nhà nước đã tặng thưởng nhiều Huân chương các loại. tham gia tích cực các phong trào. trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chú trọng xây dựng. huấn luyện. tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh của Tổ quốc. chống lụt bão. địch họa và các sự cố khác. chính sách của Đảng. phù hợp cơ chế thị trường và điều kiện ở từng địa phương. pháp luật. Nâng cao trách nhiệm. phát triển kinh tế .Ư 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. rộng khắp.an ninh. tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 107/2003 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. xây dựng hòa bình. . nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Để ghi nhận những công lao và thành tích to lớn của lực lượng DQTV qua các thời kỳ. góp phần tích cực vào công cuộc lao động sản xuất. Luật DQTV và các văn bản lãnh đạo. các ban. tăng cường quốc phòng . chính quyền và nhân dân ở địa phương. bị thương. chính quyền địa phương các cấp. góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. đoàn thể có trách nhiệm bảo đảm kịp thời chế độ. giữa số lượng và chất lượng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. quan tâm tạo điều kiện động viên lực lượng DQTV cả về vật chất và tinh thần. Quy mô tổ chức cân đối giữa các thành phần lực lượng. cơ sở. cơ sở.xã hội ở địa phương. Lực lượng DQTV cần phải quán triệt sâu sắc đường lối. tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế . bị ốm đau. chính sách. nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu cao hơn. Xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm "vững mạnh. từ trần hoặc hy sinh. lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính. như Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định. Gắn xây dựng lực lượng DQTV với đổi mới. Nâng cao chất lượng. phấn đấu nhiều địa phương có mức bảo đảm cao hơn so với thu nhập ngày công lao động ở địa phương. tìm kiếm. nhiều cán bộ. hiệu quả hoạt động của DQTV. cả trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và trong giai đoạn đất nước hòa bình. Trong giai đoạn cách mạng mới. phường. gọn. Làm tốt chính sách đối với những gia đình cán bộ.tai. vững chắc". phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức và cá nhân trong xây dựng. đào tạo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ. sự chống phá của các thế lực bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với quyền lợi của người tham gia nghĩa vụ DQTV ngày càng tốt hơn. quan điểm quốc phòng. chỉ đạo khác. chính quyền và nhân dân ở cơ sở trong thời bình và là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở khi có chiến tranh. chiến sĩ DQTV gặp khó khăn. tổ chức. ổn định đất nước.

+ Trong tình hình hiện nay. không thoát ly sản xuất. thị trấn gọi là dân quân. tổ chức chính trị – xã hội gọi là tự vệ. hải quân. pháp luật. giữ gìn an ninh chính trị. bảo vệ Đảng. đơn vị sự nghiệp. toàn quân ta thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. chặt chẽ hơn và sát với yêu cầu các nhiệm vụ của dân quân tự vệ. vận động nhân dân thực hiện chủ trương. 6. cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền.xã hội tại địa phương. tổ chức chính trị. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân. tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. được tổ chức rộng rãi trong phạm vi toàn quốc. 2.”1 b. đường lối. an ninh. vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ a. phát hiện. quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. vừa là dân lại vừa là quân. Chúng ta phải đối phó với chiến lược "diễn biến hoà bình”. cứu nạn. Khái niệm. bảo vệ địa phương.Tăng cường công tác kiểm tra. sự quản lý. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 1. trật tự. bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác. c. điều hành lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới . pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. toàn vẹn lãnh thổ đất nước. tài sản của Nhà nước. chính sách của Đảng. được tổ chức ở cơ quan nhà nước. chống cháy rừng. kiến nghị và có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề bất cập. Nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ (6 nhiệm vụ). huấn luyện quân sự và diễn tập. phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng. bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”. xây dựng và phát triển kinh tế . BLLĐ và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đánh giá về vai trò Dân quân tự vệ. chính quyền. Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. 2. Do đó. biện pháp xây dựng. Vị trí. bảo vệ Đảng. . toàn Đảng. lực lượng DQTV là một trong những công cụ để bảo vệ độc lập chủ quyền. 5. khu vực phòng thủ. (Điều 1 luật DQTV năm 2009) Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quân chúng. quản lý. bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại địa phương. đôn đốc thực hiện các văn bản pháp luật về quốc phòng. Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. đồng thời xác định những chủ trương. Tuyên truyền. Thực hiện nhiệm vụ phòng. Là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Luật Dân quân tự vệ quy định dân quân tự vệ có 6 nhiệm vụ. cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc. I. công tác. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Nội dung. vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 4. tổ chức kinh tế. cơ sở. phường. Sẵn sàng chiến đấu. giải pháp lãnh đạo. vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ. Học tập chính trị. là bức tường sắt của Tổ quốc. chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. cơ sở. 1. an toàn xã hội. bảo vệ tính mạng. an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền. chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương. 3. toàn dân. đề xuất. bảo vệ và phòng. Khái niệm. dịch bệnh. rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo. tìm kiếm. so với Pháp lệnh năm 2004 thêm 1 nhiệm vụ (nhiệm vụ 5). + Dưới sự lãnh đạo của Đảng. sự chỉ huy thống nhất của quân đội mà trực tiếp là cơ quan quân sự địa phương các cấp. cơ chế lãnh đạo. quân sự địa phương ở từng cấp. quốc phòng toàn dân. tài sản của nhân dân. vừa có nghĩa vụ xây dựng đất nước vừa có nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm tổ chức sơ kết. Vô luận kẻ thù nào dù hung bạo đến đâu hễ đụng vào lực lượng đó. chống. chính quyền. là lực lượng vô địch. Các nhiệm vụ còn lại được quy định đầy đủ. chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng DQTV cho những năm tiếp theo. Lực lượng này được tổ chức ở xã. Dân quân tự vệ là một lực lượng chiến lược trong chiến tranh nhân dân. điều hành của chính quyền. khắc phục hậu quả thiên tai.

. đại đội. + Tổ chức và qui mô tổ chức. Cấp xã: tổ chức trung đội dân quân cơ động. trên địa bàn cấp huyện có thể tổ chức đại đội dân quân tự vệ cơ động. trinh sát. . y tế. chiến sỹ DQTV nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ DQTV và công dân trong độ tuổi quy định (nam từ đủ 18 đến hết 45 nữ từ đủ 18 đến hết 40 tuổi). Tiểu đoàn trưởng. Đại đội trưởng. các binh chủng khác tổ chức cấp đại đội. Cơ quan. + Về thành phần. VH-XH. Dân quân tự vệ binh chủng (phòng không. được sắp xếp thành các đơn vị ở thôn. Nội dung xây dựng lực lượng DQTV. tiểu đội trinh sát. thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình cụ thể của các doanh nghiệp nhà nước đứng chân trên địa bàn để tổ chức các tiểu đoàn tự vệ bộ binh và các đại đội tự vệ pháo phòng không. Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Bộ. CT. trung đội. Trung đội.Lực lượng DQTV rộng rãi: gồm cán bộ.8%. pháo binh. .a. Các loại hình doanh nghiệp nếu có quy mô lao động phù hợp. . khu phố. Hải đoàn trưởng. Các tỉnh. Tiểu đoàn. (Đối với dân quân. an ninh theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương thì có trách nhiệm tổ chức lực lượng tự vệ (điều 19). phòng hoá. Các xã ven biển. Cấp huyện đạt từ 1. . . . xã đảo tổ chức tiểu đội. . . tổ chức tổ chức tiểu đội. tổ chức ơ cơ sơ. doanh nghiệp. Thời hạn của DQTV nòng cốt là 4 năm (điều 10 Luật Dân quân tự vệ). công binh. + Chức vụ chỉ huy cơ bản của dân quân tự vệ (Điều 20). địa bàn. hoạt động làm cơ sở để xác định tỷ lệ cho phù hợp. căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ. Hải đoàn . Chỉ huy trưởng. ..4 đến 2% so với dân số. Hải đội. Thôn: tổ chức tổ. Chính trị viên đại đội. Chính trị viên Tiểu đoàn. phòng thủ trên địa bàn tỉnh (thành) hoặc khi có chiến tranh. công binh. . Cấp xã tuỳ theo số dân để xác định tỷ lệ phù hợp theo quy định. trung đội dân quân tự vệ luân phiên thường trực. bố trí dân cư. . yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Khẩu đội trưởng. . . hải đoàn tự vệ biển. KT. Hải đội trưởng. tình hình AN. Dân quân tự vệ biển (đối với vùng biển). tiểu đội.Lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt bao gồm: . y tế). . . từng thời kỳ và khả năng bảo đảm kinh phí cho DQTV huấn luyện. bản. b và c khoản này. Trung đội trưởng. trong các xí nghiệp. . Cấp huyện: Trên cơ sở các đơn vị Dân quân tự vệ quy định tại các điểm a. * Thành phần. pháo binh. ngành Trung ương. Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đối với doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước quy mô tổ chức từ tiểu đội đến trung đội. trung đội dân quân tự vệ phòng không. . Chính trị viên hải đoàn. trang bị. Đây là nguồn bổ sung cho lực lượng chiến đấu khi cần thiết.. Các xã trọng điểm về quốc phòng. .. Dân quân tự vệ bộ binh (Dân quân tự vệ cơ động. phòng hoá.2% đến 1. . Các thành phố lớn tổ chức lực lượng pháo phòng không DQTV. Khẩu đội. Đại đội. được giao nhiệm vụ quốc phòng. tổ chức biên chế. . Trường hợp mở rộng quy mô lực lượng DQTV ở các trạng thái và các tình huống do Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định. Cấp quân khu và tỉnh đạt từ 1. an ninh tổ chức tiểu đội dân quân thường trực trong trung đội dân quân cơ động của xã. DQTV tại chỗ). Đối với xã thuộc địa bàn trọng điểm có yêu cầu chiến đấu cao thì được xem xét tổ chức lực lượng dân quân thường trực. hằng năm số tuyển chọn để kết nạp mới phải tương ứng với số đó hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân chuyển ra. . Tiểu đội. trung đội. thông tin. tỷ lệ. . Cơ quan.Tổ chức gồm: Tổ. Theo yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tổ. trung đội dân quân tại chỗ.Chỉ huy quân sự ở cơ sở gồm: Thôn đội trưởng. Chỉ huy trưởng. (Điều 11 luật DQTV).Quy mô tổ chức: (Điều 18. Chỉ huy trưởng. Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan. . thông tin.Lực lượng này luôn sẵn sàng phát triển nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chính trị viên hải đội. trung đội dân quân biển.Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ gồm: Tiểu đội trưởng. tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội. Hiện nay định hướng chung về tỷ lệ DQTV. quy định) . tiểu đoàn tự vệ. được tổ chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ. hải đội. + Tỷ lệ: Các địa phương căn cứ vào dân số. .Tổ chức DQTV có 2 lực lượng chính: Lực lượng nòng cốt (lực lượng chiến đấu) và lực lượng rộng rãi (lực lượng phục vụ chiến đấu).

Chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Thôn đội có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng.Giúp người đứng đầu cơ quan. trang bị của các đơn vị dân quân thuộc quyền theo quy định của pháp luật. tổ chức ở cơ sở gồm: Chỉ huy trưởng. an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân. quân sự ở cơ sở. tổ chức. .Tổ chức đăng ký. . trang bị của các đơn vị tự vệ thuộc quyền theo quy định của pháp luật. tổ chức. Đối với thôn có tổ chức cấp trung đội. Chỉ huy phó. giáo dục chính trị. . gồm: Chỉ huy trưởng là thành viên UBND cấp xã/. ngành. quản lý. mệnh lệnh.Tham mưu cho cấp uỷ Đảng. quản lý. quân sự của cơ quan. sơ kết. (Số lương chỉ huy phó ban chỉ huy quân sư câp xã do chính phủ quy định. quản lý tự vệ tại cơ quan. chỉ huy tự vệ thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này. kế hoạch bảo đảm hậu cần. huấn luyện và hoạt động của tự vệ.Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng. . pháp luật cho tự vệ.Giúp người đứng đầu cơ quan. Uỷ ban nhân dân cùng cấp và chỉ thị. bảo quản và sử dụng vũ khí.Phối hợp với ban. . tổ chức mình. an ninh ở cơ sở. . tổ chức. xã chiến đấu. đăng ký.+ Cơ cấu biên chế. hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. kế hoạch tổ chức lực lượng. công tác tổ chức và hoạt động của dân quân thuộc quyền. đoàn thể nhân dân thực hiện nhiệm vụ QP.” . Một là.Tổ chức xây dựng lực lượng. 5 Điều 16 Thông tư số 85/2010/TT-BQP quy định) . tổ chức ở cơ sở.Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác QP. quân sự ở cơ sở. sự chỉ đạo. xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. bảo quản và sử dụng vũ khí. quản lý. tổ chức kiểm tra.Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm hậu cần. công tác tổ chức và hoạt động của tự vệ thuộc quyền. + Ban chỉ huy QS cơ quan. . . . Công an viên và tổ chức. thực hiện chính sách hậu phương quân đội. thực hiện chính sách hậu phương QĐ. kế hoạch. Uỷ ban nhân dân cấp xã lãnh đạo. điều 21) + Ban chỉ huy QS cấp xã có chưc năng và nhiệm vụ sau đây: (điều 21) . tổng kết về công tác quốc phòng. chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này. công chức. huấn luyện và hoạt động của dân quân. kế hoạch bảo vệ cơ quan. . dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. người đứng đầu cơ quan. ngành. sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP. quân sự. viên chức và người lao động trong cơ quan. Chỉ huy phó/ CTV phó là cán bộ kiêm nhiệm. quản lý lực lượng Dự bị động viên theo quy định của pháp luật. điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. chức danh Trung đội trưởng hoặc tiểu đội trưởng hoặc tổ trưởng dân quân tại chỗ do Thôn đội trưởng kiêm nhiệm. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. an ninh ở cơ sở. Chính trị viên.Chủ trì phối hợp với ban. quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. thực hiện công tác tuyển quân và quản lý lực lượng DBDV dưới sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương. cấp tiểu đội hoặc tổ dân quân tại chỗ. pháp luật cho dân quân. Ban chỉ huy quân sự cấp xã. tham gia xây dựng khu vực phòng thủ. quân sự địa phương. Hai là. huấn luyện. quân sự theo sự lãnh đạo. đoàn thể tuyên truyền. + Ban chỉ huy QS cơ quan. chỉ đạo. AN ở thôn. tổ chức ở cơ sở có chức năng nhiệm vụ: .Tổ chức huấn luyện. chỉ đạo công tác quốc phòng. kế hoạch tổ chức lực lượng. tổ chức lực lượng dân quân. giáo dục quốc phòng. kế hoạch xây dựng làng. kỹ thuật tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng. QS của cơ quan. . chỉ huy trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự cấp xã và phối hợp với Trưởng thôn. đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. đăng ký. tổ chức lãnh đạo. công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. . tuyển chọn công dân nhập ngũ.Tham mưu cho cấp uỷ Đảng. quân sự tại địa phương nơi đặt trụ sở. quân sự địa phương. sơ kết. quân sự địa phương ở thôn. phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất khác theo chỉ tiêu của Nhà nước. kế hoạch phòng thủ dân sự. Ba là. Các tiểu đội dân quân trong trung đội dân quân tại chỗ được bố trí các tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ (Khoản 4.Tổ chức đăng ký. an ninh cho cán bộ. chỉ đạo của cấp ủy Đảng. tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch động viên quốc phòng về người. kế hoạch phòng thủ dân sự và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng. tổ chức.Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra. Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. Trung đội trưởng cơ động cấp xã thường do Thôn đội trưởng ở thôn nơi đặt trụ sở hoặc gần trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm. giáo dục chính trị. tổng kết công tác QP. kỹ thuật tại chỗ và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng. chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền. thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.

vật liệu nổ. (Điều 31. . quy hoạch và dự án phát triển KT . nhận rõ bản chất. . chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ. âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. người đứng đầu Bộ. phòng thủ dân sự và công tác tự vệ. . phải được đăng ký. công cụ hỗ trợ của lực lượng Dân quân tự vệ. Bộ Chỉ huy QS cấp tỉnh tổ chức hội thi. theo quy định của pháp luật. ngành Trung ương kiêm nhiệm). ngành Trung ương lãnh đạo. cá nhân. + Vũ khí trang bị của DQTV. + Ban chỉ huy quân sự bộ. trang bị và cấp giấy phép sử dụng tới từng đơn vị.. công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật. quản lý.Tham mưu cho Ban cán sự Đảng. ngành mình theo sự chỉ đạo của BQP. các bộ. Cơ quan quân sự có thẩm quyền phải có quyết định biên chế. đơn vị mình. ngành TƯ phối hợp với BQP . . đơn vị thuộc quyền phối hợp với cơ quan quân sự địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần. quyền hạn sau (Điều 19 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định) . . khen thưởng về công tác nhiệm vụ QS . . Song dù từ nguồn nào. bồi dưỡng kiến thức quốc phòng . phải bảo dưỡng thường xuyên và có tủ sắt cất giữ. lập trường tư tưởng vững vàng. phối hợp với BQP. thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan khác tổ chức. ngành Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra. diễn tập cho LLTV thuộc bộ.Tham mưu cho Ban cán sự Đảng. ngành Trung ương về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT . phối hợp với cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức đăng ký. hoạt động của lực lượng tự vệ. công tác thi đua. tuyển quân. bảo quản và sử dụng vũ khí. trên cơ sở đó. sư dung vu khi công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ theo quy đinh cua pháp luât. . địa phương. thanh tra. quân sự. giáo dục. huấn luyện quân sự đối với DQTV.Do vậy. nơi làm việc của ban chỉ huy quân sự cơ quan.) . trang bị đó phải được quản lý tập trung tại trụ sở cấp xã. ngành.an ninh cho các đối tượng. kỹ thuật tại chỗ đáp ứng yêu cầu.. Đảng đoàn.XH với tăng cường QP . người đứng đầu Bộ. công chức. giáo dục QP-AN. thẩm định các kế hoạch. chiến sỹ DQTV. . tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. xây dựng và huy động lực lượng DBDV. . đăng ký và quản lý vũ khí. huấn luyện. sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.BQP đã ban hành Thông tư số 99/2010/TT-BQP ngày 19/7/2010 về trang bị. ngành Trung ương có chức năng.Vũ khí. Đảng đoàn.Tham mưu cho Ban cán sự Đảng. quân sự của Bộ.Chủ trì hoặc phối hợp với quân khu.. bảo quản chặt chẽ.Vũ khí trang bị cho DQTV từ các nguồn: do Bộ Quốc phòng cấp.Giúp người đứng đầu bộ. quản lý. . ngành Trung ương: gồm Chỉ huy trưởng (là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu ở bộ.AN . viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc bộ ngành quản lý. bảo vệ quê hương. ngành quản lý. (Điều 34) + Giáo dục chính trị: . sử dụng đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm (điều 23). đạn.Nội dung giáo dục cần tập trung: Không ngừng tăng cường bản chất cách mạng và ý thức giác ngộ giai cấp cho cán bộ.AN.Bốn là. các địa phương tự chế tạo hoặc thu được của địch. cấp uỷ Đảng. làng xóm.DQTV được trang bị vũ khí. ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức. cơ quan quân sự các cấp tăng cường công tác kiểm tra vũ khí trang bị của Dân quân tự vệ. . cấp uỷ Đảng. tham gia xây dựng cấp tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. . . cấp uỷ Đảng. * Giáo dục chính trị.Chỉ đạo các cơ quan. hội thao. Đảng đoàn. quân sự. Chỉ huy phó.. giáo dục QP .XH liên quan đến QP . chê đô đăng ký quản lý. xây dựng cơ quan đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện. phòng thủ dân sự và công tác tự vệ. sơ kết. phối hợp và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thuộc lĩnh vực bộ.Mục đích: Nhằm làm cho mọi người nâng cao nhận thức về chính trị. Chính trị viên.Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ. trang bị của các đơn vị tự vệ thuộc quyền. thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND. Trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm. . đạo đức cách mạng trong sáng. người đứng đầu bộ.AN theo quy định của pháp luật.Viêc trang bi. nhiệm vụ quốc phòng. nhiệm vụ. Ban chỉ huy quân sự bộ. Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự và các nhiệm vụ động viên quốc phòng. ngành và địa phương có liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân. vũ khí trang bị đó cũng đều là tài sản của nhà nước giao cho DQTV quản lý.Thực hiện công tác chính trị. tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quốc phòng.

an ninh. cụ thể: . chuyên môn kỹ thuật. xóm. gắn với huấn luyện quân sự. giáo trình. chống "DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch: công tác quân sự địa phương.Sau mỗi khoá huấn luyện. . không thoát ly sản xuất.Mục đích nhằm nâng cao kiến thức về quân sự cho lực lượng DQTV. dân quân tự vệ biển. bảo vệ AN chính trị. .Thời gian huấn luyện QS khoảng 80-85% so với tổng thời gian quy định. phòng hoá. (Do BQP qui định) .. tổ chức. * . nội dung phương pháp tiến hành vận động quần chúng. xã đội trưởng và xã đội phó đã qua đào tạo xã đội. . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà đảng và nhân dân ta lựa chọn. + Vị trí vai trò. phường…. luật DQTV. thôn đội trưởng được tập huấn theo chương trình quy định tại cơ quan quân sự cấp huyện. . các đơn vị cơ sở thuộc các ngành nhà nước đảm nhiệm là chủ yếu. cán bộ tiểu đội. + Huấn luyện quân sự: . làng xã. các nội dung phù hợp và sát với cơ sở do chỉ huy quân sự địa phương các cấp xác định cụ thể.Chính trị viên xã đội. giáo dục theo kế hoạch hàng năm. QS ở cơ quan. Đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ có vị trí hết sức quan trọng. cơ quan quân sự làm tham mưu và chỉ huy lực lượng thuộc quyền”. là người trực tiếp tổ chức. từng đơn vị cơ sở. Trong thời bình. việc chăm lo tinh thần vật chất. hoạt động tại chỗ là chính. + Nội dung yêu cầu.7 ngày đối với dân quân tự vệ tại chỗ. . . các nội dung hậu cần quân y khoảng 10%. trinh sát. quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược.. Dân quân tự vệ đều phải kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận theo phân cấp quản lý. trật tự an toàn xã hội. cán bộ chuyên trách công tác QP. * Chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ. tổ chức. điều hành mọi hoạt động và chỉ huy lực lượng Dân quân tự vệ chiến đấu. thời gian 7 ngày. . do từng địa phương xã.Giáo dục truyền thống dân tộc. xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.15 ngày đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất. quân sự. nhiệm vụ củng cố quốc phòng . tổ chức hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng. chỉ huy của Dân quân tự vệ. mục tiêu lý tưởng của Đảng. thời gian giáo dục chính trị có thể kéo dài từ hai đến sáu tháng liên tục theo chương trình. chính quyền điều hành. cơ sở. . giữ vững an ninh .12 ngày đối với dân quân tự vệ cơ động. sự quản lý nhà nước và điều hành của chính quyền địa phương các cấp. y tế. QS ở cơ quan. Một số nội dung cơ bản về hiến pháp. Khi cần thiết hoặc có chiến tranh. (điều 43 đến điều 51) + Dân quân tự vệ vừa là dân.. trung đội binh chủng. trong đó kỹ thuật các quân binh chủng 35%. công binh. Nghĩa là ở từng địa phương. . tài liệu huấn luyện do Bộ quốc phòng quy định. cán bộ kiêm nhiệm công tác QP. Thời gian giáo dục chính trị khoảng 15% đến 20% so với tổng số thời gian huấn luyện chung của lực lượng Dân quân tự vệ. + Đối tượng bồi dưỡng và tập huấn.chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Nắm vững cơ chế "Đảng lãnh đạo. thông tin. yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. thời gian 10 ngày. bảo vệ thôn. vừa là quân. * Tổ chức lãnh đạo. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được kiểm tra cấp giấy chứng nhận. ngắn hạn để nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt.Hàng năm lực lượng Dân quân tự vệ được huấn luyện theo nội dung chương trình do Bộ Quốc phòng quy định chung. sự chỉ huy của ban chỉ huy quân sự cơ sở và cơ quan quân sự cấp trên. pháp luật. dân quân tự vệ phòng không.pháp luật theo chương trình dài hạn. Sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.60 ngày đối với dân quân thường trực. pháo binh.Cán bộ chỉ huy từ cấp trung đội đến cấp tiểu đoàn DQTV bộ binh. được tập huấn theo chương trình quy định tại trường quân sự cấp tỉnh.. Xây dựng đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ. phục vụ chiến đấu.Hàng năm đội ngũ cán bộ trong lực lượng Dân quân tự vệ được đào tạo bồi dưỡng chính trị. . nội dung. tinh thần yêu nước. quản lý.

II. chiến đấu và công tác. + Cán bộ chiến sỹ Dân quân tự vệ nòng cốt được miễn nghĩa vụ lao động công ích hàng năm. Một mặt thông qua hiệu quả hoạt động phát hiện các ưu điểm. Kết hợp lực lượng DQTV với các thành phần lực lượng khác nhất là lực lượng an ninh chuyên trách. chính sách. cán bộ. + Mặt khác. thành phố quy định. kinh tế. + Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ phải được kết hợp với các hoạt động phục vụ nhiệm vụ QP – AN tại địa phương. Nhà nước và toàn xã hội đối với lực lượng Dân quân tự vệ. * Thường xuyên giáo dục. Trong khi huấn luyện. có tác dụng kiểm tra và thúc đẩy trách nhiệm của các cấp. trong xây dựng thế trận quốc phòng . . góp phần xây dựng các tổ chức Đảng. + Cán bộ. những quan điểm nguyên tắc: . Khái niệm. chính quyền địa phương. Một số biện pháp xây dựng DQTV trong giai đoạn hiện nay. vì dân. vị trí vai trò. nhà nước có một số chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ như: Chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị của cán bộ. đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng DQTV. xã (phường). huyện (quận). bảo đảm cho lực lượng DQTV luôn sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.. khuyết điểm để rút kinh nghiệm. từ đó nâng cao chất lượng hoạt động. do dân. tai nạn hoặc bị chết thì được hưởng các tiêu chuẩn như người tham gia đóng bảo hiểm xã hội… b. nhưng trước hết là trách nhiệm của địa phương. tỉnh. để mọi người. xã hội. + Cơ sở: Xuất phát từ vai trò của giáo dục nhằm nâng cao trình độ mọi mặt của Dân quân tự vệ. nội dung quốc phòng làm tốt sẽ bảo đảm sự ổn định ở cơ sở.an ninh. Nhà nước về công tác Dân quân tự vệ. + Trước mắt. chiến sỹ Dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp bằng ngày công lao động theo mức do Uỷ ban nhân dân tỉnh. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN: 1. đoàn thể nhân dân. thông tư về thi hành luật Dân quân tự vệ cho các cấp uỷ Đảng. hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ đã được pháp lệnh về DQTV và Nghị định của chính phủ số 184/CP ngày 02/11/ 2004 quy định. từ đó nâng cao chất lượng mọi mặt của các đơn vị Dân quân tự vệ. cơ sở vững mạnh toàn diện.. . + Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là trách nhiệm chung của các cấp. cơ sở vững mạnh toàn diện là môi trường xã hội có tính quyết định đến xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh. là hậu phương trực tiếp vững chắc của lực lượng DQTV chiến đấu ở cơ sở. + Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện là xây dựng địa phương vững mạnh trên mọi lĩnh vực chính trị. + Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và hoạt động của Dân quân tự vệ. chủ trương chính sách của Đảng. các ngành và của toàn dân. mọi tổ chức nhận thức đúng về công tác xây dựng lực lượng DQTV. * Xây dựng lực lượng DQTV gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Từ âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù. chỉ huy Dân quân tự vệ do Chính phủ qui định. . + Ngược lại. chiến sỹ Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau. cần phối hợp các ban ngành tổ chức hướng dẫn. chế độ khen thưởng.Nhưng để bảo đảm quyền lợi tối thiểu. (thành phố). nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới rất nặng nề. tạo điều kiện cho nhân dân lao động sản xuất thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh.Cần tập trung phổ biến luật Dân quân tự vệ. * Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn địa phương trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. trong đó có một nội dung quan trọng là xây dựng về quốc phòng .Nghị định. + Trong quá trình CNH – HĐH. văn hoá. Từ yêu cầu. xã hội công bằng dân chủ văn minh. của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng Dân quân tự vệ. + Nội dung giáo dục. các ngành ở địa phương đối với xây dựng Dân quân tự vệ. thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Đảng. ngân sách bảo đảm trong tổ chức huấn luyện..an ninh..an ninh trên địa bàn. Đó là cơ sở để huy động sức mạnh của toàn dân. + Chế độ chính sách có ý nghĩa rất lớn. quán triệt sâu rộng các quan điểm. * Thực hiện nghiêm túc. nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với nhiệm vụ quốc phòng . làm cho công tác Dân quân tự vệ trở thành việc làm thường xuyên của dân. chính quyền. thực hiện tốt chế độ.Phải thường xuyên giáo dục quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược XD và bảo vệ TQ trong tình hình mới.

tổ chức. hiệp đồng thực hiện và sự chăm lo xây dựng của toàn xã hội. ngay từ thời bình. công an. chính quyền địa phương các cấp điều hành. Danh mục phương tiện kĩ thuật do Chính phủ quy định (Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên năm 1996). Lực lượng dự bị động viên được xây dựng để bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. về mọi mặt được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật của cơ quan lập pháp. Quân nhân dự bị gồm sĩ quan dự bị. làm đường. mở rộng lực lượng quân đội khi chuyển đất nước sang trạng thái chiến tranh..an ninh. Do đó. chất lượng cao. binh sĩ dự bị. phương tiện kĩ thuật trong kế hoạch biên chế cho lực lượng thường trực của quân đội.. cơ sở.xã hội và cả trong thực hiện chiến lược quốc phòng . . phương hướng.Xây dựng lực lượngdự bị động viên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp ở địa phương. xếp dỡ. là yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. + Phương thức cụ thể: Tổ chức các đơn vị dự bị động viên theo khung thường trực và đơn vị không biên chế khung thường trực. chỉ huy. phát triển kinh tế . kinh tế. phát triển kinh tế với nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng. 2) Những quan điểm. Nội dung xây dựng . mục tiêu xây dựng đúng đắn. tinh thần.Khái niệm: Lực lượng dự bị dự bị động viên gồm quân nhân dự bị và phương tiện kĩ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nhằm duy trì tiềm lực quân sự. bảo đảm sự vững chắc của thế trận quốc phòng ở địa phương. Phương tiện kĩ thuật gồm phương tiện vận tải. nhằm bảo đảm sức mạnh của quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải có chất lượng cao. lực lượng dự bị động viên được đăng kí. thông qua các đơn vị dự bị động viên. quản lí. trọng điểm Việc tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên ở nước ta là một vấn đề hệ trọng. quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan. thông tin liên lạc.Vị trí.Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng đủ. khả năng bảo đảm. chiến thuật. tuyệt đối. y tế và một số phương tiện khác. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng tốt sẽ làm nòng cốt cho cả xây dựng. Lực lượng dự bị động viên phối hợp chặt chẽ với dân quân tự vệ. phối hợp cùng địa phương tổ chức thực hiện. lãnh đạo. được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị.. toàn quân: Đảng lãnh đạo trực tiếp. . các tổ chức chính trị. 3) Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên: a. Phương thức xây dựng lực lượng dự bị động viên + Phương thức chung: Địa phương chuyển việc giao nguồn cho các đơn vị chủ lực sang tổ chức hình thành các đơn vị dự bị động viên theo nhiệm vụ trên giao. chuyên môn nghiệp vụ. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên là biểu hiện quán triệt quan điểm về sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình. các đơn vị chủ lực nhận nguồn cung cấp biểu biên chế. bộ. nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên: . huấn luyện theo chương trình quy định và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó địa phương thực hiện là chính (trừ vũ khí trang bị và huấn luyện). làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu trên các địa bàn trong khu vực phòng thủ. bảo đảm nguồn nhân lực bổ sung. Quân nhân dự bị.. ngành Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm bảo đảm cho lực lượng này luôn có nội dung. trình độ kĩ thuật. . b. bảo vệ Tổ quốc. phải xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu theo kế hoạch đã xác định mới có khả năng giành thắng lợi khi có lệnh động viên. Chính phủ. sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng. Các đơn vị quân đội. xã hội. quốc phòng với kinh tế. toàn dân. cơ quan quân sự với các cơ quan trong hệ thống chính quyền. xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm.Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị Xây dựng lực lượng dự bị động viên là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của toàn Đảng. đặc biệt khi phải đối phó với chiến tranh quy mô lớn. thế trận quốc phòng toàn dân. trang bị. thế trận chiến tranh nhân dân. Là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất góp phần xây dựng tiềm lực.. vai trò công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên Công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. quan hệ đến vận mệnh của quốc gia.

biên chế lực lượng dự bị động viên là tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị. chiến thuật từng người đến cấp đại đội. chủ trương. quan điểm quốc phòng toàn dân. nhiệm vụ. xây dựng lực lượng dự bị động viên. kĩ thuật. linh hoạt những phương pháp huấn luyện thích hợp sát đối tượng. Nội dung giáo dục cần tập trung vào đường lối.Đăng kí quản lí nguồn: Việc đăng kí. chiến tranh nhân dân. tập trung có trọng tâm. biên chế đơn vị dự bị động viên: Tổ chức. Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên. huấn luyện diễn tập. quản lí chính xác thường xuyên cả số lượng. Đối với quân nhân dự bị. quản lí lực lượng dự bị động viên . kiểm tra đơn vị dự bị động viên. chính sách của Đảng. đăng kí quản lí cả con người và phương tiện kĩ thuật. thành phố trực thuộc tỉnh) thực hiện.Tạo nguồn: Sĩ quan dự bị … HSQ . sát thực tế. . trọng điểm”. Nội dung huấn luyện gồm kĩ thuật bộ binh. phải đăng kí. những quan điểm của Đảng. tài chính cho xây dựng lực lượng DBDV Yêu cầu phải bảo đảm đúng mức. chất lượng. cơ sở.Giáo dục chính trị: Giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng lực lượng dự bị động viên. pháp luật của Nhà nước. chặt chẽ và chính xác. chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên. hiệu quả. đơn vị biên chế khung thường trực.Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo. ban chỉ huy quân sự huyện (quận. đủ để triển khai xây dựng lực lượng dự bị động viên chất lượng ngày càng cao. chính quyền điều hành. được tiến hành đăng kí. đơn vị không có khung thường trực. . tình trạng kĩ thuật của từng phương tiện.Thường xuyên củng cố. bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. phương tiện kĩ thuật thành từng đơn vị dự bị động viên theo kế hoạch gồm các loại hình: đơn vị biên chế thiếu. + Tổ chức. binh chủng.+ Tạo nguồn. truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.CS dự bị … phương tiện kĩ thuật (theo Điều 4. 4) Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên . quản lí lực lượng dự bị động viên phải có kế hoạch thường xuyên. thị xã. công tác hậu cần. âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng.Thực hiện đầy đủ. quản lí tại nơi cư trú. .Thường xuyên giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng. . toàn quân về vị trí. do Ban chỉ huy quân sự xã (phường).Công tác huấn luyện: theo phương châm "Chất lượng. bạo loạn lật đổ. Cần vận dụng sáng tạo. Có thể huấn luyện tập trung tại các đơn vị dự bị động viên hoặc phân tán tại các địa phương. + Bảo đảm hậu cần. 26 Pháp lệnh dự bị động viên ). 24. + Giáo dục chính trị. cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện. . nghiêm túc các chế độ. . . đăng kí. Đối với phương tiện kĩ thuật. thiết thực. băng bó cứu thương và hoạt động chống "Diễn biến hoà bình”. kiện toàn. đơn vị biên chế đủ nhân đôi và đơn vị chuyên môn thời chiến. toàn dân.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->