P. 1
To Khai Tham Gia Bhxh, Bhyt Mau a01-Ts

To Khai Tham Gia Bhxh, Bhyt Mau a01-Ts

|Views: 585|Likes:
Được xuất bản bởiLong Frank

More info:

Published by: Long Frank on May 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

Mẫu số: A01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH !"t Nam#
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ! "#$ - T% &' - H()* $*+!
T, -HAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI. BẢO HIỂM / T0

M1 số: __________________________
I2 TH3NG TIN CỦA NG4,I THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam Nữ
[0]. N!à" th#n! n$m %inh: __&__&_____, [0']. ()n t*c:______, [0+]. ,-.c t/ch:________
[00]. H* 1h2- th34n! t56 ho7c t8m t56:_________________________________________
[09]. :/a ch; <iên h=:________________________________________________________
[0>]. ?. @i=n tho8i <iên h= (nế- cA): c. @/nh: ________________, Bi @*n!: ______________
[0C]. DEF %.:_____________, n!à" cGH:____&____&_____, nIi cGH:__________________
II2 THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI B5T B6ỘC. BẢO HIỂM / T0:
[10]. ,-"ết @/nh t-"Jn BKn!, hLH @Mn! <ao @*n! (ho7c H:NO): %.___________________
n!à" ___&___&_____ cA hi=- <Pc tQ n!à" ___&___&_____ <o8i hLH @Mn! _______________
[11]. Fên cI R-an, @In v/, @/a ch;: ____________________________________________
________________________________________________________________________
[12]. NIi <àm vi=c:_________________________________________________________
[1]. DhSc vK, chSc Banh n!hT, cUn! vi=c: ______________________________________
________________________________________________________________________
[1']. N3In! chính: ___________________________,
[1+]. VhK cGH: [1+.1]. VDDO___, [1+.2]. FNN____, [1+.]. FNOW____, [1+.']. Wh#c ____
[10]. EX %. %Y Z[o hiJm \X h*i @X @3Lc cGH (nế- cA):_______________________________
[19]. EX %. th] Z[o hiJm " tế @X @3Lc cGH (nế- cA):________________________________
[1>]. NIi @$n! 1^ 1h#m chữa Z=nh Zan @_- (th`o h3ớn! Ban cba cI R-an cHdH): ____________
________________________________________________________________________
[1C]. ,-"Tn <Li h3en! Z[o hiJm " tế (nế- cA):_____________________________________
FUi \in cam @oan nhữn! n*i B-n! 1ê 1hai t5ên <à
@6n! %P thft và \in ch/- hoàn toàn t5#ch nhi=m t53ớc
Hh#H <-ft.
$$$$$$$$$$% ngày&&&& th'ng&&& n(m 201
N789: ;*<:
()*% gh! +, h- t.n#
X=! )*#) !>< )789: s? &@)7 "<' A)7
?a- 1hi 1iJm t5a, @.i chiế- \#c nhfn c#c n*i B-n! 1ê
1hai t5ên <à @6n! và \in ch/- hoàn toàn t5#ch nhi=m
t53ớc Hh#H <-ft.
Hà N/!% ngày &&& th'ng &&& n(m201
T*> BC8D)7 AE) FG
()*% gh! +, h- t.n 0à 12ng 345#
(-"=t cba cI R-an Z[o hiJm \X h*i:
C=) H B*u
()*% gh! +, h- t.n#
C=) H sI. B*J
()*% gh! +, h- t.n#
Ba Đ6nh% ngày&&& th'ng&&& n(m201
G:=K Aố! BHXH
()*% gh! +, h- t.n 0à 12ng 345#
gnh
\ '
LHM NMC: TH,I GIAN NÀM VIỆC CO ĐONG BHXH
CH4A H4PNG MỘT NQN
TR
B*=)7
)SK
ĐT)
B*=)7
)SK
U:V) 7:W:
CS) !X
AY)7
TZ "[ AY)7 \]^
BHXH BHTN
1 _ ` a b c

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN Từ tháng năm 1 Đến tháng năm 2 Tỷ lệ đóng (%) BHXH BHTN 5 6 Diễn giải 3 Căn cứ đóng 4 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->