1

MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN.........................................................................................................
MỤC LỤC................................................................................................................1
MỞ ĐẦU...................................................................................................................4
1. Lí do chọn đề tài..................................................................................................4
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài.............................................................4
3. Các phương pháp nghiên cứu..............................................................................4
4. Đối tượng và khách thể của đề tài nghiên cứu....................................................5
5. Giả thuyết khoa học............................................................................................5
6. Lịch sử đề tài nghiên cứu....................................................................................5
7. Giới hạn đề tài nghiên cứu..................................................................................5
NỘI DUNG ..............................................................................................................6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1

Sơ lược về nguyên tố sắt.................................................................................

1.1.1 Vị trí và cấu tạo của sắt...................................................................................6
1.1.2

Tính chất vật lý và tính chất hóa học..................................................6

1.1.3

Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế...............................9

1.1.4

Một số ứng dụng của sắt.....................................................................10

1.2

Sự tạo phức của sắt với thuốc thử hữu cơ..................................................11

1.2.1

Khả năng tạo phức của Fe3+ với thuốc thử axit sunfosalixilic..........11

1.2.2

Khả năng tạo phức của Fe với các thuốc thử khác...........................11

1.2.2.1

. Thuốc thử SCN-...................................................................................11

1.2.2.2

.Thuốc thử o – phenantrolin.................................................................13

1.2.2.3

.Thuốc thử bato – phenantrolin............................................................13

1.2.2.4

.Thuốc thử 1– (2–pyridylazo) –2–naphthol (PAN)..............................14

1.2.2.5

. Thuốc thử 4– (2–pyridylazo) –rezocxin (PAR)...................................14

1.2.2.6

.Thuốc thử trioxyazobenzen (TOAB)...................................................15

2

Nghiên cứu về thuốc thử axit sunfosalixilic................................................16

1.3
1.3.1

Tính chất của thuốc thử axit sunfosalixilic........................................16

1.3.2

Khả năng tạo phức của axit sunfosalixilic.........................................17
Các phương pháp xác định sắt.....................................................................17

1.4
1.4.1

Phương pháp khối lượng....................................................................17

1.4.2

Phương pháp trắc quang.....................................................................17

1.4.3

Phương pháp chuẩn độ oxi hoá khử..................................................18

1.4.4

Các phương pháp khác xác định sắt..................................................19
Các phương pháp xác định thành phần phức............................................19

1.5
1.5.1

Phương pháp hệ đồng phân tử gam...................................................19

1.5.2

Phương pháp tỷ số mol........................................................................19
Các phương pháp xác định hệ số hấp thụ phân tử của phức...................19

1.6
1.6.1

Phương pháp hệ đồng phân tử gam...................................................19

1.6.2

Phương pháp xử lí thống kê đường chuẩn........................................20

1.6.3

Phương pháp Komar...........................................................................20

1.7

Đánh giá các kết quả phân tích....................................................................21

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM
2.1 Dụng cụ và thiết bị.........................................................................................22
2.2 Hóa chất và cách pha ...................................................................................22
2.3 Cách tiến hành...............................................................................................23
2.4 Phương pháp nghiên cứu..............................................................................23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Khảo sát phổ hấp thụ của phức...................................................................24
3.2 Khảo sát pH tối ưu và ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức.....................26
3.3 Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian đến sự tạo phức.............................27
3.4 Xác định thành phần phức...........................................................................29
3.4.1. Xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ nhất................................29

3

3.4.2. Xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ hai.................................33
KẾT LUẬN..............................................................................................................38
Tài liệu tham khảo..................................................................................................39

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2. tìm ra các yếu tố ảnh hưởng.Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe3+ với axit sunfosalixilic (SSal) 3.Xác định thành phần của phức sắt (III) với axit sunfosalixilic bằng phương pháp trắc quang. các chất và hợp chất.Biết được vai trò của phương pháp trắc quang trong hóa học phân tích.Nghiên cứu phương pháp trắc quang trong hóa học phân tích.2 . Một trong những phương pháp đạt được những thành tựu to lớn trong khoa học nghiên cứu là phương pháp trắc quang khi xác định hàm lượng của các nguyên tố. các trang web.Mục tiêu: . Các phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu lí luận: nghiên cứu các tài liệu. đi sâu hơn tìm hiểu và ứng dụng của phương pháp này trong thực tiễn.1 . vật lý.Vận dụng phương pháp này trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe3+ với axit sunfosalixilic (SSal) 2. . .….có liên quan + Nghiên cứu thực nghiệm: .Nhiệm vụ: Đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: . bài viết. hóa lý khi nghiên cứu thành phần của chất. Với những thành tựu đạt được từ phương pháp trắc quang đó mở ra những cơ hội mới cho việc nghiên cứu.….4 MỞ ĐẦU 1. Vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe3+ với axit sunfosalixilic (SSal) ” làm bài khóa luận tốt nghiệp . 2. Lí do chọn đề tài Trong công nghệ Hóa học thì hóa học phân tích đã khẳng định được vai trò của mình qua việc sử dụng các phương pháp hóa học. .

4. phương pháp lấy giá trị trung bình. . Lịch sử đề tài nghiên cứu Đề tài này đã được nghiên cứu nhưng chỉ dừng lại ở chỗ xác định thành phần phức của Fe(III) . 6.Đối tượng: 4. Đối tượng và khách thể của đề tài nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ảnh hưởng của pH 4.2 . đồ thị.5 .Tìm hiểu nguyên lí hoạt động của máy đo mật độ quang + Nghiên cứu toán học: vẽ biểu đồ.SSal bằng phương pháp trắc quang.Khách thể: Sự tạo phức của Fe3+ và axit sunfosalixilic (SSal ) 5. 7. Giới hạn đề tài nghiên cứu Đề tài được thực hiện trong phạm vi: - Nghiên cứu phương pháp trắc quang trong hoá học phân tích. Giả thuyết khoa học Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe 3+ với axit sunfosalixilic ( Fe(III) .…. Nếu đề tài nghiên cứu thành công. Tôi chọn đề tài này để tiếp tục nghiên cứu về ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe3+ với axit sunfosalixilic ( Fe(III) – SSal ) và tìm ra một số hệ số thích hợp. có thể áp dụng cho việc xác định hàm lượng Fe trong rau muống và một số chất khác.SSal) bằng phương pháp trắc quang. - Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức của Fe(III) – SSal. công thức toán học thống kê.

β . Dưới 8000C sắt có tính nhiễm từ.1. dẫn nhiệt tốt. bị nam châm hút và trở thành nam châm (tạm thời). Kí hiệu : Fe Số thứ tự: 26 NTK : 55.1 . dễ dát mỏng và gia công cơ học. dạng Fe (δ) có cấu trúc lập phương tâm khối như dạng α và β nhưng tồn tại đến nhiệt độ nóng chảy. Dạng Fe (γ) có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. thuộc chu kỳ 4 và ở phân nhóm phụ VIIIB 1. Fe (α) khác với Fe (β) là không hòa tan C.847 Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 Sắt ở ô thứ 26 .6 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. Sắt có 4 dạng thù hình ( dạng α .Sơ lược về nguyên tố sắt 1. Tính chất vật lí: Sắt là kim loại màu trắng xám.2 Tính chất vật lý và tính chất hóa học 1.1.1. đứng thứ tư về hàm lượng trái đất. γ . Sắt có tính dẫn điện. chiếm 1.5% khối lượng vỏ trái đất.1 Vị trí và cấu tạo của sắt Sắt là một nguyên tố kim loại phổ biến (sau nhôm).2. dễ rèn. .1.δ ) bền ở những khoảng nhiệt độ nhất định: 0 0 0 0 C C C C Fe (α) 700  → Fe (β) 911  → Fe (γ) 1390  → Fe (δ) 1538  → Fe lỏng Những dạng α và β có kiến trúc tinh thể kiểu lập phương tâm khối nhưng có kiến trúc electron khác nhau nên Fe (α) có tính sắt từ và Fe (β) có tính thuận từ.

7 Các hằng số vật lý quan trọng của sắt: Độ dẫn tos (oC) tonc (oC) BKNT Độ âm 1536 (Ao) 1. Ở điều kiện thường nếu không có hơi ẩm. phản ứng xảy ra mãnh liệt. 1.83 điện(Hg=1) 10 2880 Năng lượng ion hóa: KLR Độ cứng (g/cm3) (thang Moxơ) 7. Nhưng khi đun nóng.18 30. tạo nên Fe3O4: 3Fe + 2O2 0 t → Fe3O4 Khí Cl2 phản ứng rất dễ dàng với sắt tạo thành FeCl3 là chất dễ bay hơi nên không tạo được màng bảo vệ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Sắt tác dụng trực tiếp với khí CO tạo thành cacbonyl kim loại.2. sắt phản ứng với hơi nước: O 570 C Fe + H2O ≥  → FeO + H2 0 ≤ 570 C 3Fe + 4H2O  → Fe3O4 + 4H2 . Cl2 . Sắt phản ứng với nước: ở nhiệt độ nóng đỏ.26 điện 1. S .63 56* 79* 103 hóa (eV) * Giá trị chưa đủ độ tin cậy. Br2 vì có màng oxit bảo vệ. chúng không tác dụng rõ rệt với những nguyên tố không – kim loại điển hình như O2 . Khi đun nóng trong không khí khô. sắt có chứa tạp chất bị ăn mòn dưới tác dụng của hơi ẩm. sắt tạo nên Fe2O3 và ở nhiệt độ cao hơn. nhất là khi kim loại ở trạng thái chia nhỏ. Sắt tinh khiết bền trong không khí và nước.91 4-5 Mức năng lượng I1 I2 I3 I4 I5 I6 ion hóa Năng lượng ion 7.2. Ngược lại. Tính chất hóa học: Sắt là kim loại có hoạt tính hóa học trung bình.9 16.1. khí cacbonic và oxi ở trong không khí tạo nên gỉ sắt: 4 Fe + 3O2 → 2Fe3O4 do lớp gỉ sắt xốp và giòn nên không bảo vệ sắt tránh bị oxi hóa tiếp.

6H2O. Khi kết tinh từ dung dịch nước ở nhiệt độ thường.… khó tan. không hút ẩm và bền với oxi không khí nên được dùng để pha dung dịch chuẩn Fe2+ trong hoá học phân tích. phèn sắt (NH4)Fe(SO4). dễ kết tinh. được điều chế bằng cách nung kết tủa Fe(OH)3 . …. dễ tan trong nước và rượu. N2H4 . 2FeCl3 + 2HI → 2FeCl2 + I2 + 2HCl Fe2O3 có màu nâu đỏ. thu được tinh thể hidrat FeSO4. được gọi là muối Mohr. Chỉ trong dung dịch có phản ứng axit mạnh (pH<1) sự thuỷ phân mới bị đẩy lùi. Fe(OH)3 bền trong không khí.7H2O mất dần nước và trở thành muối khan FeSO4. Muối của Fe2+ với axit mạnh như: HCl. Đa số muối Fe3+ dễ tan trong nước. nóng cháy ở nhiệt độ 640C. Fe(NO3)3.6H2O. Muối FeSO4 là chất tinh thể màu trắng. FeCO3. .7H2O.12H2O màu tím nhạt… Muối Fe3+ bị thuỷ phân mạnh nên dung dịch có màu vàng nâu. Tinh thể muối Mohr có màu lục. dễ hút ẩm và dễ tan trong nước. Khi đun nóng tinh thể FeSO4. Fe(OH)3 tan dễ dàng trong axit tạo thành dung dịch muối Fe3+. Fe2O3 không tan trong nước. Khi tan trong nước. muối sắt ở dạng [Fe(H2O)6]2+ màu lục nhạt.9H2O màu nâu vàng. Màu lục của [Fe(H2O)6]2+ rất yếu nên thực tế dung dịch của muối Fe2+ không có màu. Các muối sắt Fe3+ cũng dễ bị khử về muối Fe2+ bằng nhiều chất khử khác nhau như: HI. còn muối của các axit yếu như: FeS. không tan trong nước và trong dung dịch NH3. có thể tan một phần trong kiềm đặc hay cacbonat kim loại kiềm nóng chảy. Ở nhiệt độ cao hơn (>5800C) muối khan bị phân huỷ thành oxit: 0 580 C FeSO4 ≥ → Fe2O3 + SO3 + SO2 Quan trọng với thực tế nhất là (NH4)Fe(SO4)2. H2SO4. Tinh thể FeSO4. muối Fe3+ thường ở dạng tinh thể hidrat như: FeCl3. … dễ tan trong nước.7H2O có màu lục nhạt. cho dung dịch chứa ion bát diện [Fe(H2O)6]3+ màu tím nhạt.8 Sắt tạo thành hai dãy hợp chất Fe2+ và Fe3+. Muối Fe2+ được tạo thành khi hòa tan sắt trong dung dịch axit loãng trừ axit HNO3. Khi kết tinh từ dung dịch nước.

Sắt luyện được cứng và bền hơn bronzơ nên là vật liệu . Phức này dễ tan trong nước. hematit (Fe2O3) chứa 60% sắt.5 ngày) . màu đỏ thường được gọi là muối đỏ máu.27 giờ). Những khoáng vật quan trọng của sắt là manhetit (Fe3O4) chứa đến 72.25 giây) . Trung bình trong 20 thiên thạch rơi xuống thì có một thiên thạch sắt (chứa 90% sắt).15%) .67 % sắt và xiderit (FeCO3) chứa 35% sắt. đứng thứ 4 sau O. Si. Kaliferixianua là chất dạng tinh thể đơn tà.… Cách đây hơn 4000 năm. 61Fe (τ=182.… Sắt còn có trong nước thiên nhiên. 60 Fe (0. titan. trong các thiên thạch từ không gian vũ trụ rơi xuống trái đất. Ngoài những mỏ lớn tập trung. 56Fe (91. 58 51 Fe (τ=0.8 ngày) .6 ngày) .25%). loài người đã biết luyện sắt từ quặng. Tây Ban Nha.8%) .7 năm) . sắt còn ở phân tán trong khoáng vật của những nguyên tố phổ biến như nhôm. Nga. mangan. 53 Fe (τ=258.… Trong tự nhiên sắt có bốn đồng vị bền: 54Fe (5. Al. Sắt ở trạng thái tự do trong các mảnh thiên thạch và các khoáng vật. Brazin. Ngoài ra sắt còn có tám đồng vị phóng xạ: (τ=8. cho dung dịch màu vàng và rất độc. Hoá phân tích thường sử dụng phản ứng này để định tính và định lượng Fe3+ ngay cả trong dung dịch loãng.8%) .9 Ion Fe3+ trong dung dịch tác dụng với ion SCN. Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế Sắt là một trong những nguyên tố phổ biến nhất.106 năm) . Mỹ. Nhiều nước trên thế giới có giàu quặng sắt như: Thụy Điển. Pháp. Kaliferixianua khi đun nóng trong dung dịch kiềm chuyển thành Kaliferoxianua: 4K3[Fe(CN)6] + 4KOH → 4K4[Fe(CN)6] + 2H2O + O2 1. 62Fe (τ=68 giây). Cuba. Trung Quốc. Kaliferixianua là một thuốc thử thông dụng trong phòng thí nghiệm để nhận biết Fe2+ trong dung dịch: FeCl2 + K3[Fe(CN)6] → KFe[Fe(CN)6] + 2KCl KFe[Fe(CN)6] kết tủa màu xanh chàm và được gọi là xanh Tuabin.tạo nên một số phức thioxianat.5. 52 Fe (τ=44. 55 Fe (τ=2.42 % sắt. Canada. Nam Phi.1. pirit (FeS2) chứa 46. 59 Fe Fe (τ=1.3. 57Fe (2. Kaliferixianua (K3[Fe(CN)6]) là một trong các phức bền nhất của sắt.

chế tạo máy. . sắt được sản xuất với quy mô công nghiệp bằng lò cao.1. Các triệu chứng của bệnh thiếu máu do thiếu sắt là: mệt mỏi. tính lãnh đạm. Trong hầu hết các ngành kĩ thuật hiện đại đều có liên quan tới việc sử dụng sắt và hợp kim của sắt. 1.10 cạnh tranh với bronzơ. nếu tích trữ quá nhiều có thể gây nguy cơ bị ung thư. dụng cụ sản xuất và đồ dùng hằng ngày. khớp và các cơ quan khác. giao thông vận tải. Như chúng ta biết. đau đầu. Một số ứng dụng của sắt Sắt là một nguyên tố vi chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khoẻ con người.… FeSO4 được dùng để chống sâu bọ có hại cho thực vật. trong công nghiệp các hợp kim của sắt đóng vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực: xây dựng. Mấy thế kỉ nay. quốc phòng. gan.4. ăn không ngon và dễ cáu giận. Việc thừa sắt trong cơ thể cũng có những tác hại như việc thiếu sắt. trong sơn vô cơ và trong nhuộm vải. Cách đây khoảng 3000 năm thời đại đồ sắt đã thay thế thời đại đồ đồng thiếc và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. chúng kết hợp với protein tạo thành hemoglobin. chúng gây ảnh hưởng có hại cho tim. được dùng trong việc sản xuất mực viết. Bệnh này gọi là bệnh thiếu máu do thiếu hụt sắt. Những triệu chứng biểu hiện sự thừa sắt có thể thấy là: - Tư tưởng bị phân tán hoặc mệt mỏi - Mất khả năng điều khiển sinh lí - Bệnh về tim hoặc tim bị loạn nhịp đập - Chứng viêm khớp hoặc đau các khớp. - Bệnh về gan hoặc ung thư gan. Do vậy khi thiếu sắt hàm lượng hemoglobin bị giảm làm cho lượng oxi tới các tế bào cũng giảm theo. yếu ớt. Hầu hết lượng sắt có trong cơ thể đều tồn tại trong các tế bào máu. Nếu lượng sắt trong cơ thể thừa nhiều. - Tắt kinh sớm (ở nữ giới) hoặc bệnh liệt dương (ở nam giới). Hemoglobin mang oxi đến các tế bào của cơ thể và chính ở các tế bào này năng lượng được giải phóng. - Bệnh thiếu máu không phải do thiếu sắt.

2 1. dung dịch phức Fe3+ – SCN. Khi có mặt H2O2 hoặc . Sự tạo phức của sắt với thuốc thử hữu cơ 1. tùy thuộc vào pH mà phức tạo thành có thành phần như thế nào và ở các bước sóng khác nhau: pH Môi trường Phức Màu λmax (nm) + 1.5 5 λmax ( nm ) 500 460 SSal được sử dụng rộng rãi để xác định Fe2+ trong khoảng pH = 2.bị giảm màu khi để ngoài ánh sáng.ít bị ảnh hưởng bởi pH trong dung dịch. Cường độ màu của Fe3+ – SCN. Sắt là nguyên tố quan trọng cho sự sống và công nghiệp. 1. Vì axit thioxianat là một axit mạnh nên nồng độ SCN.2.Thuốc thử thioxianat (SCN-) Thioxianat là một thuốc thử nhạy đối với Fe3+.1 Khả năng tạo phức của Fe3+ với thuốc thử axit sunfosalixilic Fe3+ + m SSal  [ Fe(SSal)m ](3-2m)+ Đối với Fe2+ axit sunfosalixilic tạo phức với Fe2+ có màu phụ thuộc vào nồng độ axit của dung dịch và có: pH 1.430 > 12 Ba zơ Phân hủy Ở pH > 12 phức bị phân hủy do xảy ra sự hình thành phức hidroxo.2.0 – 2. Vì thế người ta tìm nhiều cách thức và phương pháp để tách và làm giàu nguyên tố này.2.hấp thụ cực đại ở bước sóng λ = 480 nm.8 .2.1 Khả năng tạo phức của Fe với các thuốc thử khác .8. được dùng để định tính và định lượng hàm lượng sắt. Đối với Fe3+ . hoặc xác định tổng lượng Fe2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm.2. 1. tốc độ giảm màu chậm trong vùng axit yếu và nhanh khi nhiệt độ tăng.2.5 axit Fe[SSal] Đỏ tím 510 4-8 Đệm axetat [Fe(SSal)2] Đỏ da cam 490 39 . trong môi trường axit.11 nó còn dùng để tẩy gỉ kim loại và có khả năng hoà tan Cu2S tạo thành CuSO4 được dùng để điều chế đồng bằng phương pháp thuỷ luyện.11 Đệm amoni [Fe(SSal)3] Vàng da cam 420 .

Các ion thường đi cùng với sắt không gây cản trở tới phép xác định.6. Zn2+ tạo phức với SCN.… Sự cản trở của Co2+ là do màu của bản thân nó ta có thể loại trừ bằng cách đo mật độ quang ở bước sóng thích hợp. Do đó muốn sử dụng phương pháp này cần phải tách các ion ảnh hưởng đến màu của phức. Cũng dựa trên các cơ sở các nghiên cứu trước về sự tạo phức màu của Fe và SCN-. Người ta cũng đã sử dụng phức của Fe 3+ với SCN. SCN.. chẳng hạn như cetyl pyridin clorua (CPC).là một trong số ít các thuốc thử vô cơ được dùng để xác định sắt. Co2+. PO43.cm-1 tại bước sóng cực đại là λmax = 480 nm và hệ số làm giàu là 10. Trong môi trường axit có những ion gây ảnh hưởng đến việc xác định Fe 3+ bằng SCN. Ag+.12 (NH4)S2O8 càng làm cho cường độ màu và độ bền màu của phức giảm đi.bằng chất chiết tetrabutyl amoni sunfat (TBAS) bằng dung môi clorofom. sau đó chiết phức này với N – octyl axetamin bằng dung môi toluen hoặc clorofom. Hệ số hấp thụ phân tử của phức là ε = 2.như C2O4 .mol-1.và một số anion khác tạo phức được với ion Fe3+. F.SCN..sẽ làm giảm cường độ màu của Fe3+ . Cd2+. Đây là phương pháp xác định sắt đơn giản.có giới hạn phát hiện kém. Khi nồng độ SCN. trong môi trường axit HCl đặc. nhanh. có độ nhạy và độ chọn lọc cao. Phương pháp này xác định được hàm lượng sắt từ 1 – 10 ppm. Phương pháp này được kiểm tra bằng phương pháp quang phổ huỳnh . gần đây một số tác giả đã đề xuất một số phương pháp xác định sắt tổng và Fe 3+ trong nước mưa ở nồng độ cỡ ppb. Trong nghiên cứu này các tác giả đã nghiên cứu thành công phép chiết Fe2+ . Giới hạn phát hiện là 5.để chiết lên dung môi hữu cơ nhằm tăng độ chọn lọc và độ nhạy cho phép xác định Fe2+. Ngoài ra còn có các ion tạo phức màu hay kết tủa với ion thioxianat như Cu2+. Các ion Hg2+.và sự có mặt của một cation mang hoạt tính hoạt động bề mặt.lớn không những nó làm tăng độ nhạy của phép đo mà còn loại trừ được ảnh hưởng của các ion F-. Phương pháp này dựa trên phản ứng tạo màu giữa Fe3+ và SCN. Phương pháp dùng thuốc thử SCN.SCN.106 mg/ml. Hg2+.105 l. áp dụng được trong các dung dịch axit mạnh và chi phí của nó tương đối thấp. độ chính xác thấp mà được sử dụng rộng vì phương pháp này đơn giản.

Sn. Sn4+ nhỏ hơn 50 ppm (pH = 2. Fe3+ cũng tạo phức với o – Phenantrolin.Thuốc thử bato – phenantrolin Phức của Fe2+ với bato – phenantrolin có thể được chiết bằng nhiều dung môi hữu cơ. trong đó tốt nhất là ancol n – amylic và iso – amylic và clorofom. 1.2. Một số nguyên tố ảnh hưởng đến quá trình này như: bạc. Co có khoảng 10 ppm (pH từ 2 . phức này không bền theo thời gian và chuyển dần sang màu vàng nhạt có cực đại hấp thụ ở λmax = 360 nm .3 . Tuy vậy. 1. N N N Fe2+ N Fe2+/3 Phức này hoàn toàn bền. phức này có màu xanh lục nhạt ở λ max = 585 nm. Cu. Mo cũng gây ảnh hưởng và các nguyên tố này có thể hạn chế ảnh hưởng bằng cách điều chỉnh pH trong khoảng hẹp như : Hg có thể có mặt 10 ppm (pH từ 3 – 9).5) đều không cản trở sự tạo màu của phức giữa sắt và thuốc thử. Hg và Zn tạo phức khó tan với thuốc thử đồng thời làm giảm cường độ màu của phức sắt . cường độ màu không thay đổi trong khoảng pH từ 2 – 9 và phức có λmax = 510 nm. dùng để xác định ion Fe 2+ dựa trên sự tạo phức giữa thuốc thử và Fe2+ .2 . sắt do tạo nên kết tủa.5).2. Be .13 quang hấp thụ nguyên tử (GF – AAS) và sử dụng để xác định hàm lượng sắt ở nồng độ cỡ ppb trong các mẫu nước.5). Be có thể có khoảng 50 ppm (pH từ 3 – 5. Sn2+ không quá 20 ppm (pH từ 2 – 3).2. N N .Thuốc thử o – Phenantrolin Thuốc thử o – Phenantrolin là một thuốc thử khá nhạy.2. Cd.

Khi tan trong nước dung dịch có màu vàng. Phức này có thể được chiết bằng hỗn hợp clorofom – ancol etylic khan với tỉ lệ 1:5 hoặc 5:1. ngoài ra một số ion kim loại hóa trị II như Co. ε = 2.Thuốc thử 4. phức bền theo thời gian và phức có thành phần Fe : R là 1 : 2 ở λmax = 565 nm . Để tránh hiện tượng thủy phân đối với các ion ta cho thêm vào dung dịch một ít muối xitrat hay tactrat.104.(2. tan tốt trong nước. .2.2. thuốc thử PAR thường được sử dụng dưới dạng muối có công thức phân tử C11H8N3O2Na. N=N N O H2O H2O Fe O N N=N 1.Thuốc thử 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) Thuốc thử tạo phức với sắt được nghiên cứu trong môi trường kiềm ở pH tối ưu 6 – 8.pyridylazo) rezocxin ( PAR ) Thuốc thử PAR có công thức cấu tạo như sau: OH N=N N HO PAR là chất bột màu đỏ thắm. 1. pH thích hợp cho sự tạo phức là 4 – 7 . Cu2+ gây ảnh hưởng cho việc xác định Fe2+ bằng thuốc thử bato – phenantrolin.2.7.14 Người ta thường dùng clorofom để chiết vì nó có tỷ trọng cao nên dễ chiết. Các anion không gây ảnh hưởng cho việc xác định sắt bằng thuốc thử này. Zn. Cd với một lượng lớn cũng gây ảnh hưởng. ancol và axêton. Trong thương mại.5 .H2O. Ni.2.4 .

(pH= 4.2) K2=10-11. đặc biệt là ancol iso – amylic.2. λmax = 496 nm .15 Các cân bằng của thuốc thử PAR trong dung môi nước: K0=10-3.2.05.1-4. ε = 4.5. Theo phương pháp này hàm lượng sắt được xác định là 1. λmax biến động ở các giá trị khác nhau như λmax = 517 nm .104. + Ở pH = 8 – 9. phức bền với thời gian . λmax = 720 nm . Phức có thành phần Me:R=1:2.13.Thuốc thử trioxyazobenzen (TOAB) Phức màu Fe3+ .1 N + N N OH N N OH N HO H HO H3R+(pH<2.(pH= 10. có độ nhạy cao.6 N - N N O N O- N N HO HR. Trong môi trường kiềm phức màu mang điện tích âm. .6 .9 K1=10-5.104 . có λmax = 452 nm và 610 nm.2. ε = 6.3 thì λmax = 500 nm.2. sau khi thêm tetrabutyl amoni clorua để trung hòa điện tích thì phức có thể được chiết bằng một số dung môi chứa oxi.1 – 6 μg/l với sai số 2 – 8 %. ε = 6.9) - O R2.5) PAR tạo phức với Fe3+ tùy thuộc vào pH của dung dịch. ε = 4. 1.3.TOAB tạo thành tốt nhất ở pH = 8 – 12 . + Ở pH = 4 xác định được thành phần phức Fe : PAR là 1 : 2 .04.104.1) H2R (pH=2.104.

.3.1.Tính chất của thuốc thử axit sunfosalixilic. Rất dễ tan trong nước. ancol etylic và ete….3. dễ hút ẩm hay kết tinh thành khối. Nhuộm hồng khi có vết Fe. Loại không nước nóng chảy ở 120oC.Nghiên cứu về thuốc thử axit sunfosalixilic 1.16 O- H O O N Fe N N N O H O O- 1.2H2O CTCT: O OH - COOH SO 3H 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid OH COO COOH - SO 3H 2-hydroxy-5-sulfobenzoate SO 3 - 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid Axit sunfosalixilic (axit 2-hydroxy-5-sunfobenzoic hay axit salixylsunfonic viết tắt là SSal) là một loại thuốc thử hữu cơ tinh thể màu trắng hay hồng. KLPT: 254. Khi hấp thụ ẩm trong không khí thì nhiệt độ nóng chảy giảm xuống 110oC và thấp hơn.2 Ở điều kiện thường SSal ở dạng tinh thể ngậm hai phân tử nước : C7H6O6S. có độ tan lớn trong nước. là một axit bền với chất oxi hóa. CTPT: C7H6O6S . có bị phân hủy một phần.

1. Loại axit sunfosalixilic thương phẩm thường có nhiều tạp chất. Xác định gián tiếp Na.….4. lọc bỏ kết tủa. ta cho kết tủa với S2. Khi có mặt các ion đó. Làm chỉ thị kim loại để xác định nhiều ion theo phương pháp complexon.17 Phản ứng: dung dịch SSal trong nước tác dụng FeCl3 cho màu tím đỏ.Các phương pháp xác định sắt 1. photphat và một số nguyên tố khác. Các ion tactrat.Phương pháp trắc quang Phương pháp trắc quang được dùng phổ biến để xác định sắt. 1. Để yên nhiều ngày. Pb. Sau đây là một số thuốc thử mà các nhà phân tích đã nghiên cứu. lặp lại nhiều lần. Ti . Để kết tủa và xác định anbumin theo phương pháp đo độ đục. …tạo phức chất tan nên có thể dùng để tách các nguyên tố (ví dụ tách Ti khỏi Fe).1.3. vanadi. 1. pyrophotphat có thể ảnh hưởng đến quá trình kết tủa sắt hoàn toàn. Nhưng phương pháp này không được đánh giá cao vì sunfua các kim loại ít tan trong (NH4)2S dư. xitrat. Fe . thêm CH3COONa dung dịch chuyển sang màu nâu. Axit sunfosalixilic tác dụng với các ion kim loại Al .Phương pháp khối lượng Làm kết tủa sắt dưới dạng hidroxit [Fe(OH)3] . kiềm thổ. thêm dung dịch NH3 (đậm đặc) dung dịch sẽ chuyển sang màu vàng.4.4. uran.trong đó có lượng nhỏ cadimi. có thể tinh chế như sau: pha chế dung dịch bão hòa axit SSal trong rượu etylic ở nhiệt độ thường.2.2. Khi kết tủa sắt bằng (NH4)2S có mặt tactrat ta có thể tách sắt ra khỏi titan. Các hidroxit của các kim loại này kết tủa ở pH cao hơn hidroxit sắt hoặc nó bị giữ lại khi có mặt của NH3 trong dung dịch. sau đó tách ra khỏi một số kim loại kiềm. Để định phân Be. Zn. oxalat. Xác định sắt bằng phương pháp trắc quang và chiết trắc quang Thuốc thử dư Độ nhạy λmax pH xác Thời gian biến Ảnh hưởng (nm) định màu thuốc thử dư .Khả năng tạo phức của axit sunfosalixilic Xác định so màu Fe.

005 0.α’-dipyridyl 2.0023 0.004 540 720 508 520 430 480 482 7-12 3. kiềm và trung tính. Thực hiện chuẩn độ muối sắt (II) bằng kalipemanganat: Axit hóa dung dịch bằng dung dịch axit sunfuric và chuẩn độ tới điểm cuối.007 0.4.7 3 1-2 tuần 1 ngày Không Có cacboxylic axit Mercapto axetic axit Muối nitro-R o-Phenantrolin Axit salixilic Axit sunfosalixilic Thioxianat Thioxiant/nước 0. Khi thực hiện trong môi trường axit.01 0.+ 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O Biết nồng độ đương lượng và thể tích cần chuẩn độ của KMnO4 dễ dàng tính được lượng sắt trong dung dịch.4.Phương pháp chuẩn độ pemanganat Phản ứng oxi – hóa bằng ion pemanganat MnO4. Phương pháp này có thể thực hiện trong môi trường axit.2’.2”-terpyridyl Disodium-1.18 α. mangan (VII) bị khử tới mangan (II) và màu tím đỏ của dung dịch bị mất.1 2-9 2. dẫn đến giá thành cao và ít được sử dụng.007 0. Sắt (II) bị oxi hóa thành Sắt (III): 5Fe2+ + MnO4.7-3.4.009 522 3–9 552 3 – 10 430 8.…Tuy nhiên các phương pháp này có chi phí cao.2- 0. 1. .3.7 7 Axit axit Vài giờ 6 giờ 1 ngày 2-3 ngày Hơn 1 ngày Giảm Biến đổi theo t Không Không Không Có Không Có Có -axeton 1.Các phương pháp khác xác định sắt Một số phương pháp khác xác định sắt như: phương pháp sắc ký ion .008 0.015 0.5 1 năm 1 năm Vài tháng Không không Vài tháng dihirobenzen 3.5-disunfonyl ferron 4-hidroxylbiPhenyl-3- 0.9-5. phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.5 – 9.003 610 575 2.5-2. phương pháp Vôn Ampe.là cơ sở của phương pháp pemanganat.014 0.03 0.

Phương pháp tỷ số mol (phương pháp đường cong bão hòa) Pha 2 dãy dung dịch có CFe3+ = const CSSal thay đổi CFe3+ thay đổi và CSSal = const Tiến hành đo mật độ quang ở bước sóng λmax .6.5. ta có đồ thị: A a o CSSal . ta cũng thu được dãy các A Suy ra thành phần phức: [Fe(SSal)m](3-2m)+ 1.Phương pháp hệ đồng phân tử gam Phương pháp này được sử dụng rất phổ biến để xác định thành phần của phức màu.19 1. phương pháp Oxtromưxlenko-Job ) Chuẩn bị hai dãy dung dịch có nồng độ hằng định.5.6. − Dãy dung dịch 1: CFe3+ + CSSal =aM − Dãy dung dịch 2: CFe3+ + CSSal =bM Tiến hành đo mật độ quang của dung dịch ở các điều kiện tối ưu và so sánh với mẫu trắng tại bước sóng λmax .2.1. Suy ra thành phần phức: Fe(SSal)m(3-2m)+ 1.Các phương pháp xác định hệ số hấp thụ phân tử của phức 1.5.1. Các phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới sự tạo phức của Fe(III) với axit sunfosalixilic bằng phương pháp trắc quang Xác định thành phần phức: 1.Phương pháp hệ đồng phân tử gam ( phương pháp biến đổi liên tục. Pha một dãy dung dịch: CFe3+ = CSSal và có CFe3+ + CSSal = const ( ở cùng các điều kiện tối ưu) . Đo mật độ quang của các dung dịch .

Nhiệt độ.6.∆A n. . Để đánh giá độ chính .6. ngoài việc lựa chọn phương pháp.∑ C − (∑ C ) 2 i i 2 i i i i 2 i 1.2. lực ion.Phương pháp Komar Phương trình: M + qHR  MRq + qH+ .∑ ∆Ai n.∑ Ci2 − (∑ Ci ) 2 = ε phúc ∑ C .Nồng độ ban đầu của các cấu tử tác dụng có thể thay đổi nhưng luôn đảm bảo tỷ lệ: CHR = q. pH.Đã biết được thành phần phức . .Đánh giá các kết quả phân tích Để thu được kết quả của phép phân tích với độ tin cậy và chính xác cao.20 1.7.CM 1. các điều kiện tối ưu và các thao tác thí nghiệm thì việc xử lí và đánh giá các kết quả cũng có một ý nghĩa hết sức quan trọng.Phương pháp xử lí thống kê đường chuẩn Khi nghiên cứu sự phụ thuộc mật độ quang và nồng độ của phức sẽ thiết lập được phương trình đường chuẩn có dạng: Trong đó: a= b= ∆Ai = ( a ± ε a ) Ci + ( b ± ε b ) n∑ Ci .3.∑ ∆A − ∑ C . Kcb Điều kiện để áp dụng phương pháp Komar: .∆Ai − ∑ Ci .Đã nghiên cứu cơ chế của phản ứng tạo phức từ đó viết được phương trình của phản ứng tạo phức.∑ C . bề dày cuvet và bước sóng không đổi.

X3 .100 = p.S ε . … Xi ta sẽ có: - Hàm lượng trung bình: X = ∑ - Phương sai: S - Độ lệch chuẩn trung bình: S X =  - Xi n 2 (X =∑ −X n −1 i ) 2 S2 n Xác định độ tin cậy của các kết quả phân tích: Độ tin cậy: ε = t p .S X trong đó tp.k nếu ttn < tp.k thì X ≠ a là do nguyên nhân ngẫu nhiên hay kết quả phân tích là tin cậy và chấp nhận được. k .k là hàm phân bố student ứng với bậc tự do k (k = n-1) và xác suất p - Khoảng tin cậy: X − ε ≤ a ≤ X + ε Nếu ε càng nhỏ thì càng gần tới giá trị thực - Hàm phân bố thực nghiệm: ttn = X −a SX So sánh ttn với tp.21 xác của kết quả phân tích. X2 .100 X X . k X . ở đây tôi áp dụng phương pháp toán học thống kê với một số nội dung chính chủ yếu như sau:  Xác định độ lặp lại của các kết quả phân tích: Khi tiến hành phân tích n lần với các giá trị X1 . X4 . - Sai số tương đối: q% = t .

Pipet.22 CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 2.6H2O rồi thêm nước cất đến vạch của bình định mức 250 ml. .2.1 Dụng cụ: .Axit sunfosalixilic (SSal.Muối FeCl3. . . . 2.2.Axit CH3COOH đậm đặc. 2. .Muối NH4Cl tinh thể .1 Dụng cụ và thiết bị 2.CH3COONa tinh thể ( hoặc dung dịch NaOH 10 %).0. .6H2O.NH3 đậm đặc. xử lí số liệu (trên máy vi tính). 25 ml.Axit HCl đậm đặc.1. ta sẽ thu được dung dịch Fe 3+ có nồng độ 10-3 M .Cốc thủy tinh các loại.1. 100ml.Muối NaNO3. .2 Hóa chất và cách pha 2.Hóa chất: . máy đo quang.Các ống nhỏ có thể tích khoảng 10 hoặc 25 ml có nắp đậy.5 – 3. 2. . 250ml). .2H2O). pH . buret. .Ống nghiệm nhỏ 1 cm .2 Thiết bị: Cân phân tích.2.Cách pha hóa chất: + Dung dịch gốc Fe3+ 10-3M: cân một lượng chính xác FeCl3. bình định mức các loại (10 ml. Xác định lại dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ Complexon với chỉ thị SSal ở = 2.1. kiêm tiêm 1 ml.

thêm nước thành 1 lít.8 → 2.…) sử dụng điều kiện tối ưu để xác định thành phần của phức Fe (III) – SSal ở các pH khác nhau. + Dung dịch NaNO3 1M: cân một lượng chính xác NaNO3 rồi cho nước đến vạch định mức.5 → 10. từ đó xét ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức. sau đó hút một thể tích chính xác Fe3+ .5 + Dung dịch đệm amoni: pH = 9. + Dung dịch HCl ( nồng độ 0.01M ) để tạo môi trường có pH khoảng 1. dùng để cố định lực ion. rồi thêm nước cất đến vạch của bình định mức 250 ml. thêm 100 ml NaOH 10 %. Để 20 phút rồi đo mật độ quang của phức tạo thành.2H2O).3 Cách tiến hành Hút một thể tích xác định thuốc thử SSal. pHtư . thêm đệm. .4 Phương pháp nghiên cứu Dùng phương pháp trắc quang xác định các điều kiện tối ưu cho sự tạo phức (λ tư . thêm 350 ml NH3 đậm đặc. thêm nước thành 1 lít.2 → 4. 2.23 + Dung dịch thuốc thử axit SSal 10-3 M: cân một lượng chính xác axit SSal (C7H6O6S. thêm một thể tích xác định NaNO3 để giữ lực ion. Hoặc pha từ:Axit CH3COOH đậm đặc và CH3COONa tinh thể.5 Hoà 60 ml axít axetic đậm đặc vào 300 ÷ 400 ml nước. ta sẽ thu được dung dịch SSal có nồng độ 10-3 M .5 Hoà tan 54 g amoni clorua vào 500 ml nước. 2. khuấy đều. + Dung dịch đệm axetat: pH = 4. khuấy đều. thêm nước cất đến vạch định mức.

284 0.5) 400 0.Từ đó ta xác định được các bước sóng (λmax ) của phức.24 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.404 490 0. C NaNO3 = 0.10-5M.390 0. CSSal = 10.404 0.368 0.0.263 430 0.0 được 3+ 3 điều chỉnh bằng HCl.224 410 0.5.241 420 0. Ta xác định được λmax của phức ở pH =2.390 0.260 0.345 0.0. C NaNO = 0.392 510 0.1 M ở pH= 2 được điều chỉnh bằng HCl và pH = 4.394 0.347 .414 500 0.5 được điều chỉnh bằng đệm axetat .10-5 M.0) A (pH = 4.1 M ở pH = 2.296 440 0.194 0.369 520 0.400 480 0.10-5M.400 0.311 0. Thu được kết quả như sau: Bước sóng (nm) A (pH = 2.1 Khảo sát các phổ hấp thụ Xác định phổ của dung dịch và phức tạo thành: Chuẩn bị: - Dung dịch Fe(III) có nồng độ: CFe = 2.382 470 0.336 450 0.211 0.224 0.0 và pH = 4. - Dung dịch phức Fe(III) – SSal có nồng độ: C Fe 3+ = 2. Đo mật độ quang của dung dịch và phức chất tạo thành.362 460 0.

29 0.5 ta đo được λ max = 490 nm. tôi sẽ chọn hai khoảng pH ở hai buớc sóng này để xác định thành phần phức.296 0.288 550 0.199 0.240 0.19 0.5 0.25 530 0.316 540 0.154 Đồ thị: Biểu đồ xác định bước sóng tối ưu 0.256 560 570 580 590 600 0.44 490 nm 500 nm Mật độ quang(A) 0.218 0.166 0. − Đo mật độ quang của phức ở các giá trị pH khác nhau tại bước sóng λmax.274 0.39 0.173 0.24 0.0 ta đo được λmax = 500 nm .373 0.236 0. 3.2 Khảo sát pH tối ưu và ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức − Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng tạo phức của Fe (III) – SSal để xác định phức bền ở khoảng pH nào và pH tối ưu của phức.14 370 400 430 460 490 520 550 580 610 Bước sóng Từ đồ thị trên nhận thấy có hai khoảng λmax ở hai khoảng pH. Ở pH = 2.348 0.34 pH = 2 pH = 4.327 0. . Như vậy. còn ở khoảng pH = 4.194 0.

5 0.379 8.5 0.0 0.26 Kết quả: Đồ thị: pH A 1.0 0.528 2.540 3.381 5.404 1.375 6.450 4.5 0.380 7.0 0.033 13 0.0 0.390 4.035 12 0.0 0.5 0.034 10.030 10 0.230 9.004 .0 0.542 2.380 5.040 9.008 14 0.5 0.5 0.030 11 0.5 0.0 0.0 0.

Tuy nhiên phức thứ 3 (có pH = 9.0. pH = 9.6 Mật độ quang (A) 0.27 Biểu đồ xác định pH tối ưu 0.5 0.5 chỉnh bằng đệm axetat).2 0. pH = 4.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pH Dựa vào đồ thị ta nhận thấy có 3 khoảng pH mà tại đó mật độ quang của phức bền.10-5 M. .8 – 2.10-5M . C NaNO = 0.4 0.1 M 3+ − 3 Đo mật độ quang của dung dịch phức Fe (III) . 3.0 – 12) do mật độ quang quá nhỏ nên không có giá trị ứng dụng trong thực tế. Dung dịch phức: C Fe = 2.SSal có nồng độ xác định ở các khoảng thời gian khác nhau tại bước sóng và pH tối ưu.3 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến sự tạo phức − Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng tạo phức để xét xem ở khoảng thời gian nào thì phức có mật độ quang ổn định.0 chỉnh bằng HCl và pH = 4. Vì vậy tôi quyết định chỉ nghiên cứu 2 khoảng pH (pH = 2. đó là pH = 1. CSSal = 10.5.0 – 12 . tức là có 3 phức riêng biệt.0 – 7.3 0.0.

171 0.173 0.170 0.162 0.167 0.170 0.170 0.175 0.155 0.160 0.177 0.178 0.5) 0.178 0.178 Đồ thị: B i ểu đồ xác đị nh thời gi an tối ưu Mật độ quang (A ) 0.5 0.178 0.165 pH=2 0.158 0.155 0.18 0.169 0.178 0.17 pH=4.178 0. .170 0.16 0.15 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Thời gian Nhận xét: phức có mật độ quang ổn định và đạt cực đại và ổn định ở 20 phút. do đó tôi quyết định lấy khoảng thời gian này để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo.178 0.177 0.28 Kết quả: Thời gian (phút) 1 5 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 A (pH=2) 0.170 0.171 A (pH=4.172 0.

75 1. 10-5 (M) Fe 3+ SSal 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A 0.4.1.1. Lấy V ml SSal 10-3 M .75 1. thêm NaNO3. sau đó thêm (2. pHtư = 2.4.75 2.870 0.860 0.25 1.220 0.060 0. Dãy dung dịch : CFe3+ + CSSal = 10.100 .50 1. thêm NaNO3.10-5 M .50 0.00 0.Xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ nhất (λmax = 500 nm ) 3. đo mật độ quang ở λ tư = 500 nm .00 1. Kết quả : STT V (ml) 3+ SSal 0.00 0.50 2.4.1.0 .25 1. nhưng CFe3+ + CSSal = const .990 0. thêm nước đến vạch bình định mức 25 ml . Xác định thành phần phức (xét lần lượt từng phức ở λmax tại các pH tối ưu) 3.00 2. thêm HCl.75 0. ống nghiệm nhỏ 1 cm.650 0.Phương pháp đồng phân tử gam Pha dãy dung dịch Fe(III) – SSal có nồng độ CM như nhau và trộn chúng với những tỷ lệ khác nhau.5 – V) ml Fe3+ 10-3 M .50 1.00 Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đồ thị: C .0 ( HCl ).438 0.50 0. pH = 2.50 2. rồi thêm nước đến vạch bình định mức 25 ml.639 0.00 1.29 3.25 2.25 0.420 0. Sau 20 phút .

10-5 3.860 ε3 = 2.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -5 C (Fe) .5 0.10-5 0.19.10 10.4 0.Cphức -5 -5 0.18.10-5 0.104 8.0 ta xác định Được thành phần phức 1 có tỉ lệ 1: 1 .7 0. thu được giá trị hệ số hấp thụ phân tử gam là: . mật độ quang đạt cực đại ở V(Fe3+ ) = V( SSal ) .10-5 0.98.438 ε7 = 2.10-5 1.10-5 0.17.  Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam theo phương pháp đồng phân tử gam: CFe3+ ( M ) CSSal (M ) Cphức M A ε =A/l.10 7.639 ε2 = 2.10 0.104 6.13.Mật độ quang (A) 30 1 0.10-5 0.104 -5 -5 3.10-5 2.2 0.060 /// Cphức = CFe3+ -5 -5 2.100 /// Sử dụng chương trình Descriptive Statistics trong Microsoft Excel .20.104 C = C phức SSal 9.3 0.220 ε8 = 2.9 0.104 7.10-5 5.10 3+ là [ SSal ] 5.10.104 4.10-5 6. Như vậy ở khoảng pH = 2.10-5 0.8 0.650 ε6 = 2.104 -5 -5 10. 10 Biểu đồ xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ nhất theo phương pháp đồng phân tử gam Nhận xét: Ta thấy. tức là thành phần phức có tỉ lệ [ Fe ] = 5.990 ε4 = 1.10 0.104 5.10 0.870 ε5 = 2.15.6 0.420 ε1 = 2.10 0.10 −5 −5 = 1 .10 0.10 8.10-5 4.

 Dãy 2: VSSal ml CFe3+ = thay đổi . Phương pháp tỷ số mol Đo mật độ quang của 2 dãy dung dịch: C Fe3+ = 10-3 M và CSSal = 10-3 M.5 1.4 0.Dãy 1: CFe3+ = const . tương tự như trên ta cũng có thành phần phức VFe 3+ VSSal = 1:1.5 2 2.8 0.0 1.182 0. do đó phức này khá bền .5 3 V (SSal) Biểu đồ xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ nhất theo phương pháp tỷ số mol với nồng độ SSal thay đổi Nhận xét: dựa vào đồ thị ta nhận thấy.0 2.7 0.1.5 0. .670 0.2. CSSal thay đổi .9 0.5 1 1.14.mol-1) Giá trị ε tương đối lớn.7 1.4.856 0.0 .31 ε ≈ 2.363 0.9 2.4 0.856 0. CSSal = const Kết quả: Dãy 1: CFe3+ = const .1 0 0 0. CSSal = const 2.05991 ( l.Dãy 2: CFe3+ = thay đổi .2 0. CSSal thay đổi  Mật độ quang (A) V Fe 3+ (ml) 1.856 0.495 0. 3.856 Đồ thị: 1 0.2 0.0 V SSal (ml) 0.857 0.104 ± 0. định mức đến bình 25 ml.5 A 0.855 0.cm-1.3 0.6 0.8 1.6 0.

5 5.0 1.2.12 0.6 0.2 0 0 1 2 V (Fe) 3 4 5 6 Biểu đồ xác định thành phần phức theo phương pháp tỷ số mol với nồng độ Fe thay đổi Nhận xét: dựa vào đồ thị ta nhận thấy.98 1.0 A 0.5 1.71 1. thêm NaNO3 .47 0.72 1.0 2.6 1. pH = 4.Xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ hai ( λmax = 490 ) 3. .8 1.0 3.5 4.Phương pháp đồng phân tử gam Pha dãy dung dịch Fe(III) – SSal có nồng độ CM như nhau và trộn chúng với những tỷ lệ khác nhau. nhưng CFe3+ + CSSal = const .7 1.4 1.5 3.32 VFe3+ ml 0. tương tự như trên ta cũng có thành phần phức VFe 3+ VSSal = 1 : 1 hay thành phần phức xác định được cũng có tỷ lệ Fe (III): SSal =1: 1 3.2 1 0.5 2.1.4.8 0. thêm nước đến vạch định mức.2.4 0.71 Đồ thị: Mật độ quang (A) 2 1.70 1.4.5 (đệm axetat).0 4.70 1.70 1.

thêm NaNO3.0 2.5 2.150 0.0 1.0 40 6.33 Sau 20 phút .5 1.0 3+ SSal 5.0 1.0 4.0 2.865 0.0 4.5 4.0 C . rồi thêm nuớc đến vạch bình định mức 25 ml.0 10 12 14 16 18 20 20 18 16 14 12 10 8.5 5.294 0.5 1.10-5 M.0 2. pHtư .5 3.435 1. thêm HCl.136 1.0 8. 10-5 (M) Fe 3+ SSal 0.680 1.120 . ống nghiệm nhỏ 1 cm.710 1.0 6.5 0.5 3.0 A 0. Dãy dung dịch : CFe3+ + CSSal = 20.270 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 – V) ml Fe3+ 10-3 M . đo mật độ quang ở λ tư .5 4.0 0.0 4.579 0. Lấy V ml SSal 10-3 M .0 3.562 1. sau đó thêm (5. Kết quả : STT V (ml) Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Đồ thị: 0.5 2.

hay thành phần phức V 1 Fe 3+ thỏa điều kiện 1.104 ε4 = 2.104 ε5 = 2.10-5 12.3 thì chỉ có duy nhất n = 2 ).562 1.4 1.8 Mật độ quang (A) 1.710 1.0.865 0.150 0.104 ε8 = 2.0.136 1.10-5 6.4 0.10-5 18.10-5 4.10-5 16.435 1.579 ε = A/l.700.10-5 6.0.10-5 Cphức (M) Cphức = CFe3+ Cphức = 1 CSSal 2 A 0.890.104 .3 .0.10-5 4.Cphức /// ε1 = 2.10-5 14.0.10-5 2.883.0.104 ε6 = 2.10-5 10. 10 Biểu đồ xác định thành phần phần phức ở khoảng pH thứ hai theo phương pháp đồng phân tử gam Nhận xét: V 12 14 SSal = : Ta nhận thấy mật độ quang đạt cực đại ở khoảng V .2 1 0.10-5 14. Từ đó cho thấy thành phần phức có tỉ lệ Fe3+: SSal = 1: 2 Như vậy: V 1 Fe 3+  Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam theo phương pháp đồng phân tử gam: CFe3+ (M) 0.840.6 0.104 ε3 = 2.34 1.10-5 12.10-5 16. V 2 SSal = .270 0.0.875.10-5 10.8 0.10-5 8.104 ε7 = 2.870.10-5 8.6 1.680 1.2 0 0 2 4 6 8 10 12 -5 14 16 18 20 22 C (SSal) .0. 8 6 Fe 3+ V 2 SSal = (do n nguyên dương và Tức là khoảng 1.850.5 < n < 2.10-5 CSSal (M) 20.810.104 ε2 = 2.5 < n < 2.

294 ε9 = 2.104 20 0.5 A 0. do đó phức này khá bền .1 0. CSSal = const .200 0.150 1.Dãy 2: CFe3+ = const .0 0.8 1.910 1.1 2.05157 ( l.151 Đồ thị . CSSal thay đổi Kết quả: Dãy 1:  CFe3+ = thay đổi .0 3+ VFe (ml) 0.35 18.590 0.140 1.144 1.7 2.147 1.10-5 2.2. Phương pháp tỷ số mol Đo mật độ quang của 2 dãy dung dịch: .0 1.cm-1.104 ± 0. 3.5 1.0 2.10-5 0. CSSal = const VSSal(ml) 2.3 2. thu được giá trị hệ số hấp thụ phân tử gam là: ε ≈ 2.2.mol-1 ) Giá trị ε tương đối lớn.4.5 0.120 /// Sử dụng chương trình Descriptive Statistics trong Microsoft Excel .940.143 1.150 1.852.Dãy 1: CFe3+ = thay đổi .0.

5 3 Biểu đồ xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ hai theo phương pháp tỷ số mol với nồng độ Fe thay đổi V 2 SSal = .940 1.6 2.0 VSSal(ml) 0.8 0.2 2.0 1.6 0.0 2.5 A 0.5 1 V (Fe) 1.4 0.4 Mật độ quang (A) 1.760 0.650 0.230 0.140 1.6 0. thành phần của phức đạt tỉ Nhận xét: khi pH= 4.5 ta có thành phần phức V 1 Fe 3+ lệ: V Fe3+ VSSal =  1 .140 1.2 0.4 2.5 2 2.36 1.140 Đồ thị: .480 0.8 1.2 0 0 0. CSSal thay đổi VFe3+(ml) 1.138 1.2 1 0. Hay thành phần phức Fe (III): SSal = 1: 2 2 Dãy 2: CFe3+ = const .

5) ta xác định được phức có VFe 3+ VSSal = 1 .5 2 2. 2 .4 0.6 0.5 V (SSal) Biểu đồ xác định thành phần phức ở khoảng pH thứ hai theo phương pháp tỷ số mol với nồng độ SSal thay đổi Nhận xét: Như vậy thành phần phức ở khoảng pH thứ hai (pH = 4.8 0.2 0 0 0.5 1 1. như vậy thành phần phức giữa Fe(III) : SSal = 1 : 2 .37 Mật độ quang (A) 1.2 1 0.

38 KẾT LUẬN Như vậy.0 – 7. khi làm thực nghiệm tỉ lệ này không được xác định do mật độ quang quá nhỏ. ở khoảng pH = 9 – 11 .5 axit [FeSSal] + 1: 1 Đỏ tím 500 4. điển hình là ảnh hưởng đến sự tạo phức của Fe(III) – SSal. . Tuỳ theo khoảng pH nào mà thành phần phức có một tỉ lệ xác định. ở các khoảng pH khác nhau mà thành phần phức giữa Fe (III) với SSal có tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2 pH Môi trường Phức Thành phần phức Màu λmax (nm) 1. Tuy nhiên.8 . Và thực tế cho biết việc xác định thành phần phức ở hai khoảng pH đầu có ý nghĩa quan trọng hơn khoảng pH thứ ba. ta có thành phần phức Fe(III) – SSal = 1: 3 .0 Đệm axetat [Fe(SSal)2] 1: 2 Đỏ da cam 490 >12 Ba zơ Phân hủy pH có ảnh hưởng lơn đến sự tạo phức của các chất.2. Theo lí thuyết.

Д. Cepeдa Φ. Trần Tứ Hiệu. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học vô cơ. P. năm 2008 4. Trần Quốc Sơn. Pilipenko V. Trần Thành Huế. Sepchenko . П. 5.ĐHSP Hà Nội 1991 3. Nguyễn Văn Tòng – Một số vấn đề chọn lọc của hóa học – Nhà xuất bản giáo dục . Lê Thị Yến Kiều. Xerađa Ph. 1994 6 A. ĐHSP Đồng Tháp. Пoҹинoк И. Ia. 2003. Các phương pháp phân tích hoá lí. Pochinoc I.Nguyễn Tinh Dung.39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Duy Ái . Khoá luận Tốt nghiệp. Hoàng Nhâm. Phân tích trắc quang. T. T. Đ. Пилипенкo B. NXB Giáo dục 2. ĐH Tổng hợp Hà Nội. Tập 3. Hồ Viết Quý . Я. Шeвҹeнкo A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.