P. 1
Do an Mon Cung Cap Dien

Do an Mon Cung Cap Dien

|Views: 73|Likes:
Được xuất bản bởivuhatung

More info:

Published by: vuhatung on May 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

Trêng ®hbk hµ néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Khoa n¨ng lîng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----***-----
®å ¸n m«n häc
thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Gi¸o viªn híng dÉn : ThÇy g! "#ng $%ang
Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn & T'ng Th( )*
§ tµi &
Thi+t k+ hÖ th'ng c%ng c,- ®iÖn cho nhµ m.y /#ng h#
ch0nhx.c
1 2 3' liÖ% ban ®Ç%&
45 67t b8ng nhµ m.y
95 67t b8ng -h:n x;ng
<5 g%#n ®iÖn &Tr=m >?T@ 99AB4A c.ch C km
112 néi D%ng thi+t k+ &
42 E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n
92 Thi+t k+ m=ng cao .- nhµ m.y
<2 Thi+t k+ m=ng h= .- -h:n x;ng
H2 >I c!ng J%,t -hGn kh.ng n:ng cao coJϕ
1112 bGn vK & 9 bGn vK ?
o
42 3L ®# ng%yMn l* m=ng cao .- nhµ n.y
92 3L ®# ng%yMn l* m=ng h= .- -h:n x;ng
!gµ" gi#o ® :
!gµ" hoµn thµnh: Gi¸o viªn híng dÉn

$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
,-c .-c
ChLng 1& Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y
12 )o=i nghµnh nghN O P%i m! vµ n¨ng lQc cña x0 nghiÖ-
112 @iRi thiÖ% -hF tGi ®iÖn cña toµn x0 nghiÖ-
1112 Sh=m vi ®N tµi
ChLng 11& X¸c ®Þnh phô ti t!nh t"¸n c¸c ph#n $%ng
vµ t"µn
$! nghiÖp
12 E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n cña -x JTa chUa cL kh0
112 E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n cña c.c -h:n x;ng kh.c
1112 E.c ®(nh b.n k0nh vVng trVn -hF tGi
1W2 >iX% ®# x.c ®(nh -hF tGi
ChLng 111& &hiÕt kÕ m'ng c(" ¸p nhµ m¸y
12 ShLng .n c,- ®iÖn m=ng cao .-
112 W( tr0 ®7t tr=m -h:n -h'i trFng t:m
1112 E.c ®(nh v( tr0 vµ J' lîng O c!ng J%,t c.c tr=m >?
-h:n x;ng
1W2 ShLng .n ®i D:y m=ng cao .-
W2 WK JL ®# ng%yMn l* m=ng cao .-
W12 T0nh to.n ngYn m=ch vµ tra c.c thi+t b( ®· chZn
ChLng 1W& &hiÕt kÕ m'ng h' ¸p ph#n $%ng )*( ch+( c, kh!
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
12 E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng
112 T0nh to.n ngYn m=ch h= .- -h:n x;ng
1112 3L ®# ng%yMn l* cña m=ng h= .- -h:n x[ng
1W2 ChZn thi+t b( cho tñ -h:n -h'i vµ tñ ®éng lQc
ChLng W & -. c«ng )uÊt phn kh¸ng n#ng c(" c")ϕ
12 * nghÜa vN viÖc bI c!ng J%,t -hGn kh.ng trong nhµ
m.y
112 C.c biÖn -h.- n:ng cao hÖ J' c!ng J%,t
1112 :ng cao hÖ J' coJϕ b8ng -hLng -h.- bI
1W2 C.c thi+t b( bI trong hÖ th'ng c%ng c,- ®iÖn
W2 C.c bRc ti+n hµnh bI c!ng J%,t
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Lêi nãi ®Çu
!gµ" n#" ®iÖn n/ng .µ m0t th1 thi2t "2u n3 ®4 th#m gi#
vµo mäi .5nh vùc c6# cu0c sèng t7 c«ng nghiÖp ®2n sinh ho8t
9:;<i v= ®iÖn n/ng c3 nhiu u ®i>m nh: d? dµng chu">n thµnh
c¸c d8ng n/ng .@ng Ah¸c BnhiÖt cC ho¸:::D d? dµng tEu"n tFi vµ
phGn phèi :HhInh v= vJ" ®iÖn n/ng ®@c 1ng d-ng EÊt E0ng E4i :
§iÖn n/ng .µ nguKn n/ng .@ng chInh c6# c¸c ngµnh c«ng
nghiÖp 9.µ ®iu AiÖn Lu#n tEäng ®> ph¸t tEi>n c¸c ®« th% vµ
Ahu dGn c : M= .' do ®3 Ahi .Jp A2 ho8ch ph¸t tEi>n Ainh t2 N4 h0i
9A2 ho8ch ph¸t tEi>n ®iÖn n/ng phFi ®i tEíc m0t Oíc 9 nhPm thoF
m4n nhu cQu ®iÖn n/ng Ah«ng nhRng tEong gi#i ®o8n tEíc mSt
mµ cTn dù Ai2n cho sù ph¸t tEi>n tEong tCng .#i :
§iu nµ" ®Ti hUi phFi c3 hÖ thèng cung cÊp ®iÖn #n toµn
9tin cJ" ®> sFn NuÊt vµ sinh ho8t :
§Vc OiÖt hiÖn n#" thWo thèng Aª sC O0 ®iÖn n/ng tiªu th-
O<i c¸c NI nghiÖp chi2m tX .Ö hCn YZ[ ®iÖn n/ng sFn suÊt E#
Bnh=n chung tX sè nµ" ph- thu0c vµo m1c ®0 c«ng nghiÖp ho¸
c6# t7ng v\ng
§iu ®3 ch1ng tU viÖc thi2t A2 hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
cho nhµ m¸" 9NI nghiÖp .µ m0t O0 phJn c6# hÖ thèng ®iÖn Ahu
vùc vµ Luèc gi# 9nPm tEong hÖ thèng n/ng .@ng chung ph¸t tEi>n
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
H
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
thWo Lui .uJt c6# nn Ainh t2 Luèc dGn :!gµ" n#" do c«ng
nghiÖp ngµ" cQn ph¸t tEi>n nªn hÖ thèng cung cÊp ®iÖn NI
nghiÖp 9nhµ m¸" cµng ph1c t8p O#o gKm c¸c .íi ®iÖn c#o ¸p B)](
]ZZAMD.íi ®iÖn phGn phèi B^(__AMD vµ .íi ®iÖn h8 ¸p tEong phGn
N<ng B__Z()`Z(^ZZMD
§> thi2t A2 ®@c th= ®Ti hUi ngai Ab s phFi c3 t#" ngh c#o
vµ Ainh nghiÖm thùc t2 9tQm hi>u Oi2t sGu E0ng v= thi2t A2 .µ
m0t viÖc .µm Ah3:§K ¸n m«n häc chInh .µ m0t Oµi Ai>m tE# AhFo
s¸t tE=nh ®0 sinh viªn :
cu# ®G" Wm Nin chGn thµnh cFm Cn thQ" gi¸o híng dÉn ®4
gidp ®e ®> Wm hoµn thµnh ®K ¸n nµ" :
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
C
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
&hiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn
ch" nhµ m¸y ®ång hå ch!nh $¸c
/h ,ng 0
Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y
01 )o=i ngµnh nghN OP%y m! vµ n¨ng lQc cña x0 nghiÖ-
42 )o=i ngµnh nghN &
\ 3Gn -h]m cña nhµ m.y lµ JGn -h]m yM% cÇ% ®é ch0nh x.c
gÇn nh t%yÖt ®'i 5^ mang mét * nghÜa r,t P%an trZng ®'i vRi
t,t cG mZi ngêi5 T%y ®:y kh!ng -hGi lµ mét ngµnh c!ng nghiÖ-
mUi nhZn cña ®,t nRc ta 5hng n^ g^- -hÇn kh!ng nh[ vµo viÖc
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
®.- `ng nh% cÇ% cña nh:n D:n Ongoµi ra cVn c^ thX x%,t kh]%
®X th% ngo=i tÖ cho ®,t nRc5
\ Trong thêi ka c!ng nghiÖ- ho. hiÖn ®=i ho. Oc.c D:y tr%yNn
JGn x%,t cña ngµnh JGn x%,t ®#ng h# ®îc trang b( chñ y+% lµ
m.y m^c hiÖn ®=i vµ ®îc tQ ®éng ho. cao 5 /X ®Gm Go cho ch,t
lîng cbngnh J' lîng cña JGn -h]m cña nhµ m.y ®Vi h[i -hGi c^
ng%#n c%ng c,- ®iÖn tin cc% cho chdng 5
9 2 $%i m! On¨ng lQc cña nhµ m.y&
\ hµ m.y trong ®N tµi nghiMn c`% c^ P%i m! kh. lRn 5hµ m.y
c^ tRi 44 -h:n x;ng vRi c.c -hF tGi ®iÖn Ja% &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
e
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
TT
TMn -h:n x;ng
fiÖn
t0chgm2
C!ng J%,t
®7t gkh2
4
SE cL kh0 <_A 94AA
9
SE Dc- 9_A 49AA
<
SE lY- r.- J' 4 <e_ iAA
H
SE lY- r.- J' 9 <_A 4HAA
C
SE JTa chba cL kh0 44iC5<
_
ShVng th0 nghiÖm 49A 4_A
e SE ch+ thT 9_A CAA
j
Tr=m bLm 99H 49A
i
>S hµnh ch0nh vµ Pl H<9 CA
4A
>S KC3 vµ kho TS H_A C9A
44 Kh% nhµ xk 9<i5j_
j
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
fQ ki+n trong tLng lai nhµ m.y cVn ®îc m; réng vµ Dîc thay
th+ O lY- ®7t c.c thi+t b( m.y m^c hiÖn ®=i hLn O/`ng vN m7t
c%ng c,- ®iÖn thl viÖc thi+t k+ c,- ®iÖn -hGi ®Gm bGo JQ gia
t¨ng -hF mtGi trong tLng lai vN m7t kn th%ct vµ kinh t+ 5-hGi ®N
ra -hLng -h.- c,- ®iMn Jao cho kh!ng g:y P%. tGi Ja% vµi n¨m
JGn x%,t vµ cbng kh!ng ®X P%. D thoa D%ng lîng mµ Ja% nhiN%
n¨m x0 nghiÖ- v·n kh!ng khai th.c h+t D%ng lîng c!ng J%,% DQ
trU Dpn ®+n l·ng -h0 5
112 @iRi thiÖ% -hF tGi ®iÖn cña toµn nhµ m.y
42 C.c ®7c ®iXm cña -hF tGi ®iÖn &
- ShF tGi ®iÖn trong nhµ m.y c^ thX -h:n ra lµm hai lo=i -hF
tGi &
q2 ShF tGi ®éng lQc
q2 ShF tGi chi+% J.ng
ShF tGi ®éng lQc vµ chi+% J.ng thêng lµm viÖc ; ch+ ®é Dµi
h=n O®iÖn .- yM% cÇ% trQc ti+- tRi thi+t b( lµ <jAB99A W ; tÇn J'
c!ng nghiÖ- mrCA "s
92 C.c yM% cÇ% vN c%ng c,- ®iÖn cña nhµ m.y
\ C.c yM% cÇ% c%ng c,- ®iÖn -hGi DQa vµo -h=m vi vµ m`c ®é
P%an trZng cña c.c thi+t b( ®X to ®^ v=ch ra -hLng th`c c,-
®iÖn cho tong thi+ b( cbng nh cho c.c -h:n x;ng trong nhµ m.y
O ®.nh gi. ttng ttng thX toµn nhµ m.y cL kh0 ta th,y tu lÖ cña
-hF tGi lo=i hai lµ lRn hLn CAv 5ShF tGi lo=i hai lRn hLn lo=i ba Do
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
i
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
®^ nhµ m.y ®îc ®.nh gi. lµ hé -hF tGi lo=i 11 5Wl vcy c%ng c,-
®iMn -hGi ®Gm bGo liMn tFc 5
1112 Sham vi ®N tµi
/:y lµ mét ®N tµi thi+t k+ m!n hZc ODo thêi gian c^ h=n O viÖc
t0nh to.n ch0nh x.c vµ tu mw cho c!ng trlnh lµ mét kh'i lîng lRn
®Vi h[i thêi gian Dµi Do ®^ km chw t0nh to.n chon cho nhUng
h=ng mFc cL bGn cña c!ng trlnh
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4A
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
/h ,ng 00 &
X¸c ®Þnh phô ti t!nh t"¸n c2( nhµ m¸y
01 X¸c ®Þnh phô ti t!nh t"¸n c2( ph#n $ %ng )*( ch+( c,
kh!
42Sh:n nh^m
C¨n c` vµo v( tr0 O c!ng J%,t cña c.c m.y m^c c!ng cF b' tr0
trMn m7t b8ng x;ng OP%y+t ®(nh chia lµm C nh^m -hF tGi &
h^m 4&
4\6.y tiÖn rkn 9× e gkx2
9\6.y tiÖn rkn 4× e
<\6.y tiÖn rkn 9× H5C
C\6.y khoan ®`ng 4× 95j
_\6.y khoan ®`ng 4× H5C
e\6.y -hay v=n n¨ng 4× H5C
j\6.y bµo ngang 4× C5_
i\6.y mµi trVn v7n n¨ng 4× 95j
4A\6.y mµi -hyng 4× H
h^m 9&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
44
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
4\6.y tiÖn rkn <× 4A
H\6.y Doa ngang 4× H5C
j\6.y -hay ®`ng 4× H5C
4j\6.y mµi trVn v=n n¨ng 4× 95j
94\6.y z- th%u lQc 4× H5C
9H\6.y mµi JYc 4× 95j
9j\6.y mµi Dao c¨t gZt 4× H5C
4_\6.y khoan ®`ng 4× H5C
h^m <&
4\6.y tiÖn rkn 4× 4A
9\6.y tiÖn rkn H× e
4A\6.y -hay chz- hlnh 4× A5_
4e\6.y mµi trVn 4× H5C
99\6.y khoan ®X bµn 4× H5C
9A\6.y mµi -hyng c^ trFc n8m 4× 95j
9H\6.y mµi JYc 4× 95j
h^m H&
C\6.y -hay v=n n¨ng 9× e
e\6.y -hay chz- hlnh 4× C5_9
_\6.y -hay ngang 4× H5C
44\6.y -hay chz- hlnh 4× <
49\6.y bµo ngang 9× e
4<\6.y bµo giêng mét trF 4× 4A
4C\6.y khoan hRng t:m 4× e
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
49
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
h^m C&
<\6.y Doa to= ®é 4× e
j\6.y -hay ®`ng 4× H5C
i\6.y -hay chz- hlnh 4× 45e
4H\6.y xZc 9× H5C
H\6.y tiÖn rkn 4× e
4i{6.y mµi -hyng c^ trFc ®`ng 4× 4A
44\6.y ca 4× H5C
49\6.y mµi 9 -h0a 9× 95j
4<\6.y khoan bµn 9× A5_C
>Gng 9\4 & C!ng J%,t ®7t cña c.c nh^m
h^m -hF tGi 4 9 < H C
C!ng J%,t gkx2 CH59 Cj54 C<59 Cj549 CA5_
92E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n cña tong nh^m
• Thko c!ng J%,t tr%ng blnh vµ hÖ J' cQc ®=i
• Thko c!ng J%,t tr%ng blnh vµ ®é lÖch cña -hF tGi kh[i
gi. tr( tr%ng blnh
• Thko c!ng J%,t ®7t vµ hÖ J' nh% cÇ%
Wl ®· c^ th!ng tin ch0nh J.c vN m7t b8ng b' tr0 m.y m^c
thi+t b( bi+t ®îc c!ng J%,t vµ P%. trlnh c!ng nghÖ cña tong
thi+t b( nMn ta x.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n thko c!ng J%,t tr%ng
blnh vµ hÖ J' cQc ®=i5Thko -hLng -h.- nµy -hF tGi t0nh to.n ®{
îc x.c ®(nh nh Ja%&
S
tt
rK
max
5 S
tb
r K
max
5 ∑K
JDi
S
®mi
g9{42
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Trong ®^&
{S
tb
& C!ng J%,t tr%ng blnh cña -hF tGi trong ca mang tGi lRn
nh,tgkx2
{S
®m
& C!ng J%,t ®(nh m`c cña -hF tGigkx2
{K
JD
& "Ö J' JT DFng cña thi+t b(
{K
max
& "Ö J' cQc ®=i c!ng J%,t t.c DFng gtra ®# th( ho7c
tra bGng thko hai ®=i lîng K
JD

hP
2
{
hP
& 3' thi+t b( lµm viÖc hiÖ% P%G cña nh^m thi+t b(
h^m 4&
n
|
r 818 . 0
11
9
1
· ·
n
n
S
|
r
897 . 0
2 . 54
6 . 48
1
· ·
p
p
r} tra bGng ta ®îc & n
hP
|
rA5ji
n
hP
rn× n
hP
|
r4A}H
k
JD
rA549÷ A59 chZn k
JD
rA54CHOcoJψrA5_
r}k
max
r954A
S
tt4
rk
max
× k
JD
× ∑
n
1
S
®mi
S
tt4
r954A× A54C× CH59r4e5Ae9gkx2
h^m 9&
n
|
r 3 . 0
10
3
1
· ·
n
n
S
|
r
516 . 0
1 . 58
30
1
· ·
p
p
r} tra bGng ta ®îc & n
hP
|
rA5j
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4H
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
n
hP
rn× n
hP
|
r4A× A5jrj}H
r}k
max
r95<4
S
tt4
rk
max
× k
JD
× ∑
n
1
S
®mi
S
tt4
r95<4× A54C× Cj54r9A54<9gkx2
h^m <&
n
|
r 5 . 0
10
5
1
· ·
n
n
S
|
r
714 . 0
2 . 53
48
1
· ·
p
p
r} tra bGng ta ®îc & n
hP
|
rA5j9
n
hP
rn× n
hP
|
r4A59}H
r}k
max
r954A
S
tt4
rk
max
× k
JD
× ∑
n
1
S
®mi
S
tt4
r954A× A54C× C<59r4_5eCjgkx2
h^m H&
n
|
r 777 . 0
9
7
1
· ·
n
n
S
|
r
871 . 0
1 . 58
6 . 50
1
· ·
p
p
r} tra bGng ta ®îc & n
hP
|
rA5ji
n
hP
rn× n
hP
|
rj}H
r}k
max
r95<4
S
tt4
rk
max
× k
JD
× ∑
n
1
S
®mi
S
tt4
r95<4× A54C× Cj54r9A54<9gkx2
h^m C&
n
|
r 25 . 0
12
3
1
· ·
n
n
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4C
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
S
|
r
439 . 0
6 . 50
24
1
· ·
p
p
r} tra bGng ta ®îc & n
hP
|
rA5j
n
hP
rn× n
hP
|
r4A}H
r}k
max
r954A
S
tt4
rk
max
× k
JD
× ∑
n
1
S
®mi
S
tt4
r954A× A54C× CA5_r4C5i<igkx2
K+t P%G t0nh STTT ghi trong bGng 954&
<2E.c ®(nh -hF tGi chi+% J.ng cña -h:n x ;ng JTa chUa cL
kh0
/X t0nh ®îc -hF tGi chi+% J.ng tÇn J%,t chi+% J.ng ch%ng cho
-h:n x;ng lµ & S
o
r4C ghBm
9
2
S
cJ
rS
o
× 3 r 4C × 44iC5<
r 4e5i< gkx2
ShF tGi t0nh to.n cña toµn -h:n x;ng JTa chUa cL kh0 lµ &
S
tt-xJcck
rk
®t
∑S
i
q S
cJ
riH5HCigkx2
$
tt-xJcck
rk
®t
∑$
i
r4A45iCHgKW?~2
3
tt-xcck
r
2 2
ttpxcck ttpxcck
Q P + r4<j5ij_gkW?2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
3ng4& K+t P%G t0nh to.n STTT cña -h:n x;ng JTa chUa cL kh0
h^m
Thi+t
b
(
3'
lîng
S
®7tg
kx2
"Ö J'
JD
coJϕ n
hP
k
max
ShF tGi t0nh to.n
S
tt
gkx2
$
tt
3
tt
1
tt
g?2
4 44 CH59 A54C A5_ 4A 954A 4e5Ae<
995e_
H
9j5HC
C
H<59<
<
9 4A Cj54 A54C A5_ j 95<4 9A54<9
9_5j<
H
<<5CC
<
CA5iH
j
< 4A C<59 A54C A5_ 4A 954A 4_5eCj
995<H
H
9e5i<
A
H<5H<
C
H i Cj54 A54C A5_ j 95<4 9A54<9
9_5j<
H
<<5CC
<
CA5ie
j
C 49 CA5_ A54C A5_ 4A 954A 4C5i<i
9454C
9
9_5C_
C
HA5<_
4
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4e
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
00 1X¸c ®Þnh phô ti t!nh t"¸n c2( ph#n $ %ng kh¸c
Wl c.c -h:n x;ng kh.c chw bi+t c!ng J%,t ®7t Do ®^ -hF
tGi t0nh to.n ®îc x.c ®(nh thko -hLng -h.- hÖ J' nh% cÇ%gK
nc
2
C!ng th`c t0nh&
S
®l
rK
nc
|S
®m-x
$
®l
rS
tt
|tg
ϕ

3
tt
r
2 2
tt
tt
Q P + g9{i2
Trong ®^&
qS
®m-x
& C!ng J%,t ®7t cña -h:n x;ng
qK
nc
& "Ö J' nh% cÇ% cña nh^m thi+t b( ®7c trng gtra
trong Jt tay ku th%ct2
qTg
ϕ
& Tong `ng vRi CoJ
ϕ
®7c trng cho nh^m hé tiM% thF
42ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng cL kh0 g42
S
tt-x4
rk
nc
× S
®
rA5H× 94AA rjHAgkx2
$
tt-x4
rS
tt-x4
× tgϕ rjHA× 45<< r449AgkW?~2
S
cJ4
r4j× 9AAA× C× 9AAA× 4C54A
{_
rC5Hgkx2
92ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng Dc-g92
S
tt-x9
rk
nc
× S
®
rA5C× 49AA r_AAgkx2
$
tt-x9
rS
tt-x9
× tgϕ r_AA× 45<< rjAAgkW?~2
S
cJ9
r4<× 9AAA× C× 9AAA× 4C54A
{_
r<5igkx2
<2ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng lY- r.- J' 4 g<2
S
tt-x<
rk
nc
× S
®
rA5H× iAA r<_Agkx2
$
tt-x<
rS
tt-x<
× tgϕ r<_A× 45<< rHjAgkW?~2
S
cJ<
rgH× 4<q<× H2× 9AAA× 9AAA× 4C54A
{_
rC5_Hgkx2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4j
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
H2ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng lY- r.- J' 9 gH2
S
tt-xH
rk
nc
× S
®
rA5H× 4HAA rC_Agkx2
$
tt-xH
rS
tt-x9
× tgϕ rC_A× 45<< reH_5_gkW?~2
S
cJH
r4j× 9AAA× C× 9AAA× 4C54A
{_
rC5Hgkx2
C2ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng JTa chUa cL kh0 gC2
g®· t0nh to.n ; trMn 2
_2ShF tGi t0nh to.n cña -hVng th0 nghiÖm tr%ng t:m g_2
S
tt-x_
rk
nc
× S
®
rA5e× 4_A r499gkx2
$
tt-x_
rS
tt-x_
× tgϕ r499× 45A9 r44H5<gkW?~2
S
cJ_
r_× 9AAA× C× 9AAA× 9A54A
{_
r95Hgkx2
e2ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng ch+ thT g92
S
tt-xe
rk
nc
× S
®
rA5H× CAA r9AAgkx2
$
tt-xe
rS
tt-xe
× tgϕ r9AA× 45<< r9__gkW?~2
S
cJe
r4<× 9AAA× C× 9AAA× 4C54A
{_
r<5i gkx2
j2ShF tGi t0nh to.n cña tr=m bLm gj2
S
tt-xj
rk
nc
× S
®
rA5e× 49A rjHgkx2
$
tt-xj
rS
tt-xj
× tgϕ rjH× A5jj reHgkW?~2
S
cJj
rj× 9AAA× e× 9AAA× 4C54A
{_
r<5<_gkx2
i2ShF tGi t0nh to.n cña bé -hcn hµnh ch0nh vµ ban P%Gn l*
gi2
S
tt-xi
rk
nc
× S
®
rA5e× 49AA r<Cgkx2
$
tt-xi
rS
tt-xi
× tgϕ r<C× A5eC r9_59CgkW?~2
S
cJi
rg99× HqC× 9× 92× 9AAA× 9AAA× 9A54A
{_
r<5igkx2
4A2ShF tGi t0nh to.n cña bé -hcn KC3 vµ kho thµnh -h]m
g4A2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
4i
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
S
tt-x4A
rk
nc
× S
®
rA5_× C9A r<49gkx2
$
tt-x4A
rS
tt-x4A
× tgϕ r<49× A5eC r9<H gkW?~2
S
cJ4A
r9<× 9AAA× C× 9AAA× 4_54A
{_
re5<_gkx2
442ShF tGi t0nh to.n cña kh% nhµ xk g442
S
cJ44
r<<× 9AAA× C× 9AAA× 4A54A
{_
r_5_gkx2
492ShF tGi t0nh to.n cña -h:n x;ng g492
S
cJ49
rgj54× _5eq
2
7 . 1 7 . 6 ×
2× 9AAA× 9AAA× 454A
{_
r9<5iigkx2
0001X¸c ®Þnh 3¸n k!nh v5ng t65n phô ti
WiÖc x.c ®(nh biX% ®# -hF tGi trMn m7t b8ng nhµ m.y c^
mFc ®0ch lµ ®X -h:n -h'i hî- l* c.c tr=m bi+n .- trong -h=m vi
nhµ m.y OchZn c.c v( tr0 ®7t m.y bi+n .- Jao cho ®7t chw tiM%
kinh t+ kn th%ct cao nh,t 5
>iX% ®# -hF tGi cña m•i -h:n x;ng lµ mét vVng trVn c^ DiÖn
t0ch b8ng -hF tGi t0nh cña -h:n x;ng ®^ thko mét tu lÖ lQa
chZn 5+% coi -hF tGi m•i -h:n x;ng lµ ®#ng ®N% thko DiÖn
t0ch -h:n x;ng thl t:m vVng trVn -hF tGi trIng vRi t:m cña
-h:n x;ng ®^ 5
6•i vVng trVn biX% ®# -hF tGi chia ra hai thµnh -hÇn &
qShF tGi ®éng lQc
qShF tGi chi+% J.ng
a2>.n k0nh
~
ir
m
s
ttpxi
× π
b2@^c chi+% J.ng cña biX% ®# -hF tGi
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9A
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
α
cJ
r
tt
cs
P
P × 360
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
94
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
3ng 7&K+t P%G t0nh to.n cña toµn nhµ m.y
TMn -h:n x;ng

gkx2
knc
coJ
ϕ
3
gm
9
2
So
xBm
9
Stt
gkx2
$tt
gkW?~2
ScJ
gkx2
3tt
gkW?2
m
kW?B
m
~
mm
α
o
cJ
SE cL kh0
94A
A
A5H A5_ <_A 4C jHA 449A C5H 4HAA j e 95<
SE Dc-
49A
A
A5C A5_ 9_A 4C _AA jAA <5i 4AAA j _ 95<
SE lY- r.- J' 4 iAA A5H A5_ <e_ 4C <_A HjA C5_H _AA j C C5_
SE lY- r.- J' 9
4HA
A
A5H A5_ <_A 4C C_A eH_5_ C5H i<<5< j _ 95_
SE JTa chba cL
kh0
44iC
5<
4C
iH5H
Ci
4A45i
CH
4e5i
<
4<j5i
j_
j
_j5
<
ShVng th0
nghiÖm
4_A A5e A5e 49A 9A 449 44H5< 95H 4_A j < e5e
SE ch+ thT CAA A5H A5_ 9_A 4C 9AA 9__ <5i <<<5< j H e
Tr=m bLm 49A A5e
A5e
C
99H 4C jH eH <5<_ 449 j 9
4H5
H
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
99
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
>S hµnh ch0nh
vµ Pl
CA A5e A5j H<9 9A <C 9_59C j5_H CA j 4
jj5
i
>S KC3 vµ kho
TS
C9A A5_ A5j H_A 4_ <49 9<H e5<_ C9A j C
j5H
i
Kh% nhµ xk
9<i5
j_
4A _5_ _5_ j A5C <_A
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
\ ThQc t+ ta th,y -hF tGi ®iÖn cña nhµ m.y t¨ng lMn kh!ng
ngong Do viÖc hî- l0 ho. tiM% thF DiÖn n¨ng Ot¨ng n¨ng J%,t cña
c.c m.y ch0nh Ot¨ng D%ng lîng n¨ng lZng Othay ho7c hoµn thiÖn
c.c thi+t b( c!ng nghÖ 5/X hî- l* ho. JL ®# c%ng c,- ®iÖn cho
t,t cG c.c -hÇn tT cña n^ -hF th%éc vµo viÖc ®.nh gi. ®dng
®Yn -hF tGi DiÖn On+% kh!ng t0nh ®+n JQ -h.t triXn cña -hF tGi
JK D]n ®+n viÖc -h. ho=i c.c th!ng J' t^i % cña lRi 5fo ®^ khi x.c
®(nh ®iÖn .- tr%yNn tGi to hÖ th'ng ®iÖn ®+n x0 nghiÖ- ta
-hGi t0nh ®+n JQ -h.t triXn trong tLng lai cña nhµ m.y 5
S
tttl
rg4qαt2S
ttxn
\ T%y nhiMn ®'i vRi ®# .n m!n hZc km ®ang thQc hiÖn cVn mang
t0nh l* th%y+t nMn coi nh -hF tGi lµ kh!ng ®ti 5
To bGng < ta c^ &
S
ttnm
rk
®t ∑
11
1
pxi
P
qS
cJ
r A5jC× <4ie5H_i q eA5i<r
9eii5<e gkh2
$
ttnm
rk
®t ∑
11
1
tti
Q
r <<_j5j<jgkW?~2
3
ttnm
r
2 2
ttnm ttnm
Q P + r
838 . 3368 37 . 2788
2
+
9
r H<e95iCgkW?2
"Ö J' coJϕ cña toµn nhµ m.y
coJϕ r
95 . 4372
37 . 2788
rA5_C
081 -i9u ®å $¸c ®Þnh phô ti
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9H
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
/h ,ng 7 &
&hiÕt kÕ m'ng c(" ¸p nhµ m¸y
01 :h ,ng ¸n cÊp ®iÖn c(" ¸p
\€M% cÇ% ®'i vRi c.c JL ®' c%ng c,- ®iÖn vµ ng%#n c%ng
c,- r,t ®a D=ng 5^ -hF th%éc vµo gi. tr( cña nhµ m.y vµ c!ng
J%,t yM% cÇ% cña n^ Okhi thi+t k+ c.c JL ®# c%ng c,- ®iÖn -hGi
l% * tRi y+% t' ®7c biÖt ®7c trng cho tong nhµ m.y c!ng nghiÖ-
riMng biÖt O®iN% kiÖn kh0 hc% ®(a hlnh Oc.c thi+t b( ®7c biÖt
®Vi h[i ®é tin ccy c%ng c,- ®iÖn g/TCCC/2 cao Oc.c ®7c ®iXm
cña P%. trlnh JGn x%,t vµ P%. trlnh c!ng nghÖ 5/X to ®^ x.c
®(nh m`c ®é bGo ®Gm an toµn c%ng c,- ®iÖn Othi+t lc- JL ®#
c,% trdc c,- ®iÖn hî- l* 5
\WiÖc lQa chon JL ®# c%ng c,- ®iÖn chñ y+% c¨n c` vµo ®é
tin ccy Ot0nh kinh t+ vµ tlnh an toµn 5/é tin ccy cña JL ®# c%ng
c,- c¨n c` vµo lo=i hé tiM% thF ®X P%y+t ®(nh J' lîng ng%#n c%ng
c,- cña JL ®# 5
\3L ®# c%ng c,- ®iÖn g3/CC/2 -hGi c^ t0nh an toµn ®Gm
bGo an toµn t%yÖt ®'i cho ngêi vµ thi+t b( trong mZi tr=ng th.i
vcn hµnh 5goµi ra khi lQa chZn JL ®# c%ng c,- ®iÖn cbng -hGi
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9C
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
l% * tRi y+% t' ku th%ct kh.c nh ®Ln giGn Oth%cn tiÖn cho vcn
hµnhOc^ t0nh linh ho=t trong JQ c'Oc^ biÖn -h.- tQ ®éng ho.5
;<g%yMn tYc ch%ng ®X ®.nh gi. hé tiM% thF ®iÖn trong nhµ
m.y lµ ta DQa vµo tÇm P%an trZng cña -h:n x;ng ®'i vRi nhµ
m.y 5T`c lµ khi ta ngong c%ng c,- ®iÖn Ohay ngong ho=t ®éng
cña -h:n x;ng nµy thl m`c ®é Gnh h;ng cña n^ tRi ho=t ®éng
cña toµn nhµ m.y lµ cao hay th,- Oto ®^ c^ thX x.c ®(nh ®îc lo=i
-hF tGi vµ JL ®# c%ng c,- ®iÖn hî- l* cho -h:n x;ng trong toµn
nhµ m.y 5
\Khi x.c ®(nh ®îc c.c hé tiM% thF ®iÖn trong nhµ m.y ta JK
c¨n c` vµo J' -hÇn tr¨n hé tiM% thF ®X ®.nh gi. cho toµn nhµ
m.y 5WRi nhµ m.y ®#ng h# ch0nh x.c ta c^ J' hé tiM% thF lo=i hai
|2 6ét J' JL ®# ®i D:y cho m=ng cao .-
a5KiX% JL ®# c^ tr=m -h:n -h'i tr%ng t:m5
{KiX% JL ®# nµy c^ mét tr=m -h:n -h'i tr%ng t:m ®7t gÇn
t:m -hF tGi cña toµn nhµ m.y Otr=m h= .- to c,- ®iÖn .- 99Akv
x%'ng 4Akv 5To tr=m -h:n -h'i tr%ng t:m ®iÖn n¨ng JK ®îc Dpn
x%'ng tong -h:n x;ng vµ h= .- x%'ng ®iÖn .- AOHkv
=, ®å nguy>n ?@ nh )(uA
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

99AB4A kv4ABAOH kv
b5KiX% JL ®# D]n J:%5
{KiX% JL ®# nµy to c.- tr%yNn tGi 4Akv ®iÖn n¨ng JK ®îc
Dpn tRi tong -h:n x;ng vµ h= .- trQc ti+- x%'ng cVn AOHkv 5/X
t¨ng ®é tin ccy ngêi ta DIng hai ®êng c.- tr%yNn tGi Jong Jong 5
3L ®# ng%yMn l* nh Ja%&
4AKW
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9e
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

4ABAOHKW
<hBn $CtA
WRi JL ®# Dpn J:% ta c^ mét J' % ®iXm lµ ®a trQc ti+- ®iÖn
.- cao vµo c.c tr=m bi+n .- -h:n x;ng nMn giGm bRt ®îc tr=m
-h:n -h'i tr%ng t:m Oto ®^ gi]m ®îc J' thi+t b( vµ JL ®# ®Ln
giGn 5/#ng thêi Do ®a ®iÖn .- cao vµo gÇn -hF tGi nMn ttn th,t
®îc giGm ®i 5Ch0nh vl vcy JL ®# D]n J:% chw th0ch hî- vRi c.c
nhµ m.y c^ c.c c!ng trlnh c.ch xa nha% vµ c!ng J%,t tr%yNn tGi
lRn khi ®^ ttn th,t ®iÖn n¨ng t0nh ®+n mRi ®.ng kX5
/'i vRi JL ®# tr=m -h:n -h'i tr%ng t:m Do m•i -h:n x;ng ®{
îc c%ng c,- to mét ®êng riMng nMn ®é tin ccy c%ng c,- ®iÖn
cao O®#ng thêi JL ®# n'i D:y r,t r• rµng D‚ tQ ®éng ho.5
Trong -h=m vi nhµ m.y nh[ ttn th,t lµ kh!ng ®.ng kX vµ
giGm ®îc chi -h0 cho thi+t b( bMn ®iÖn .- cao5T%y nhiMn kh.c vRi
JL ®# Dpn J:% n^ cÇn chi -h0 cho x:y DQng tr=m bi+n .- tr%ng
t:m 5
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
9j
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
^i ch%ng JT DFng JL ®# c%ng c,- c^ tr=m -h:n -h'i tr%ng
t:m cho nhµ m.yc^ P%y m! ®ang xzt lµ hî- l* vµ c^ hiÖ% P%G cG
vN kinh t+ kn th%ct nMn ta JT DFng JL ®# nµy &
SSTT

>?
0018Þ t6! ®Dt t6'm ph#n phèi t6ung t#m
W( tr0 x:y DQng tr=m -hGi ®Gm bGo c.c yM% cÇ% Ja%
q2 Tr=m -hGi gÇn t:m -hF tGi
q2 Tr=m -hGi kh!ng g:y Gnh h;ng cho giao th!ng vµ mn
P%an trong x0 nghiÖ-
@Zi trZng t:m cña c.c nhµ m.y x;ng lµ gx
i
O y
i
2 JK x.c ®(nh
®îc to= ®é t'i % 6gxOy2 ®X ®7t tr=m SSTT nh Ja%&
xr
520 50 112 3 . 333 6 . 6 160 986 . 138 3 . 933 600 1000 1400
6 . 6 77 520 5 112 76 3 . 333 48 3 . 933 46 600 9 1000 24 1400 15
+ + + + + + + + + +
× + × + × + × + × + × + × + ×
xr
84 . 24
186 . 5254
92 . 130551
·
gmm2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
/ /
/
"
/
"
/
"
/
"
/
"
/
"
"
9i
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
yr
186 . 5254
112 56 3 . 333 47 160 32 98 . 138 59 3 . 933 28 600 38 1000 49 1400 60 × + × + × + × + × + × + × + ×
6 . 6 30 520 9 50 10 × + × + × +
yr<j5H gmm2
/X kh!ng g:y Gnh h;ng cho giao th!ng vµ mn P%an trong
x0 nghiÖ- ta D(ch ch%yXn ®iXm ®7t tr=m tr%ng t:m tRi ®iXm 6
0001X¸c ®Þnh vÞ t6! vµ )è ? Eng F c«ng )uÊt c¸c t6'm 3iÕn ¸p
ph#n $ %ng
G1X¸c ®Þnh )è ? Eng m¸y 3iÕn ¸p
\ WiÖc thi+t k+ ®X P%y+t ®(nh chZn ®dng J' lZng m.y bi+n .-
cÇn -hGi xzt ®+n ®é tin ccy c%ng c,- ®iÖn
\ fQa vµo t0nh n¨ng vµ mQc ®é P%an trZng cña tong -h:n x;ng
trong x0 nghiÖ- c^ thX -h:n ra hai lo=i -hF tGi Ja% &
qShF tGi lo=i 9&
Sh:n x;ng cL kh0
Sh:n x;ng Dc-
Sh:n x;ng lY- r.- J' 4
Sh:n x;ng lY- r.- J' 9
ShVng th0 nghiÖm tr%ng t:m
CVn l=i lµ c.c -hF tGi lo=i <
\3' tr=m bi+n .- ®îc chZn nh Ja% &
Sh:n x;ng lo=i -hF tGi 9 cÇn ®7t 9 m.y bi+n .- cho tr=m
g>?SE2 ®^
Sh:n x;ng lo=i < cÇn ®7t 4 m.y bi+n .- cho tr=m bi+n .-
®^
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<A
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
\C¨n c` vµo v( tr0 c!ng J%,t t0nh to.n vµ yM% cÇ% ®é tin ccy
c%ng c,- ®iÖn cña -h:n x;ng O P%y+t ®(nh ®7t e tr=m bi+n .-
nh Ja%
Tr=m 4 g96>?2& C,- cho -h:n x;ng cL kh0
Tr=m 9 g96>?2& C,- cho -h:n x;ng Dc-
Tr=m < g96>?2& C,- cho -h:n x;ng lY- r.- J' 4O bé -hcn
hµnh ch0nh vµ
ban P%Gn l*
Tr=m H g96>?2& C,- cho -h:n x;ng lY- r.- J' 9 vµ -hVng
th0 nghiÖm
tr%ng t:m
Tr=m C g46>?2& C,- cho -h:n x%;ng Jña chUa cL kh0 vµ
tr=m bLm
Tr=m _ g46>?2& C,- cho -h:n x;ng ch+ thT vµ kh% nhµ
xk
Tr=m e g46>?2& C,- cho bé -hcn KC3 vµ kho thµnh -h]m
41/hän Hung ? Eng m¸y 3iÕn ¸p
|2Tr=m 4&
3
®m>4

) ( 1000
4 . 1
1400
kVA ·
|2Tr=m9&
3
®m>9

) ( 714
4 . 1
1000
kVA ·
|2Tr=m<&
3
®m><

) ( 464 kVA
|2Tr=mH&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
3
®m>H

) ( 9 . 780 kVA
|2Tr=mC&
3
®m>C

) ( 9 . 250 kVA
|2Tr=m_&
3
®m>_

) ( 9 . 339 kVA
|2Tr=me&
3
®m>e

) ( 520 kVA
TT TMn -h:n x;ng 3ttOKW
?
3' m.y 3®mbOK
W?
TMn
tr=m
A4 Sh:n x;ng cL kh0 4HAA 9 4AAA >4
A9 Sh:n x;ng Dc- 4AAA 9 jAA >9
A< Sh:n x;ng lY- r.-
J'4q
>é -hcn hµnh chinh
_CA 9 CAA ><
AH Sh:n x;ng lY- r.- J'
9 vµ -hVng th0
nghiÖm tr%ng t:m
4Ai<O< 9 jAA >H
AC Sh:n x;ng cL kh0 vµ
tr=m bLm
9HAOij
_
4 CAA >C
A_ Sh:n x;ng ch+ thT
vµ kh% nhµ xk
<<iOi 4 CAA >_
Ae >é -hcn KC3 vµ kho
thµnh -h]m
C9A 4 _<A >e
ChZn m.y bi+n .- Do ?>> ch+ t=o 4ABAOH gKW2
081 :h ,ng ¸n ®i H#y m'ng c(" ¸p
GI :h ,ng ¸n G & C.c tr=m bi+n .- ®îc l,y trQc ti+- to tr=m
-h:n SSTT&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

o
4I :h ,ng ¸n 4 & lµ tr=m bi+n .- SSTT ®îc l,y ®iÖn liMn th!ng
P%a tr=m ; gÇn tr=m SSTT&
Kh%!n viMn
x0nghiÖ-
<
_
H
4A
44
j
e
C
9
4
i
71/hän c¸p& to tr=m bi+n .- tr%ng gian 99AB4A kW vN tr=m
SSTT cña nhµ m.y Dµi C km JT DFng ®êng D:y trMn kh!ng D:y
nh!m l•i thz- O lé kz- 5
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Tra bGng vRi D:y Dpn ?C vµ T
max
rHCAAh ®îc ƒr454g?Bmm
9
2
1
tt
r
dm
ttnm
U
S
3 2
r
) ( 2 . 126
10 3 2
95 . 4372
A ·
×

kt
r
) ( 7 . 114
1 . 1
2 . 126
2
Am
J
I
kt
ttnm
· ·
ChZn D:y nh!m l•i thz- ti+t DiÖn 49A mm
9
c^ 1
c-
r<eCg?2
5Khi D`t mét D:y cVn l=i mét D:y ch%yXm tGi toµn bé c!ng J%,t
1
Jc
r91
tt
r9× 49_59r9C95H g?2
⇒1
Jc
…1
c-
⇒ ThoG m·n
KiXm tra l=i thko ®iN% kiÖn ttn th,t ®iÖn .- vµ -h.t n^ng &
Ơr
dm
U
X Q R P
∑ ∑
× + ×
r
10 2
6 35 . 0 838 . 3368 5 27 . 0 37 . 2788
×
× × + × ×
r Hj95igW2
Ơ
c-
r Cv†
®m
rCAAW⇒∆†…∆†
c-
⇒ ThoG m·n
J1=" )¸nh 4 ph ,ng ¸n
6Fc ®0ch t0nh to.n cña -hÇn nµy lµ Jo J.nh tLng ®'i
gUa 9 -hLng .n
c,- ®iÖn O chw t0nh to.n Jo J.nh -hÇn kh.c nha% giUa9 -hLng
.n 5 CG hai -hLng .n ®N% c^ nhUng -hÇn tT gi'ng nha% & ®êng
D:y c%ng c,- to tr=m bi+n .- tr%ng gian vN tr=m -h:n -h'i tr%ng
t:m cña nhµ m.y O e tr=m bi+n .- 5 Wl th+ chw Jo J.nh kn th%ct
\ kinh t+ giUa hai m=ng cao .- cña nhµ m.y 5
|2 Sh Lng .n 4
/hän c¸p
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<H
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
ChZn c.- to tr=m SSTT ®+n c.c tr=m bi+n .- -h:n x;ng ®îc
DIng c.- ®#ng 4AkW O < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SC
WRi c.- ®#ng Tr HCAAh tra bGng ta ®îc ƒ
kt
r<54 ?Bmm
9

q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
4
&
1
max
r
) ( 86 . 40
10 3 2
1400
A ·
×

kt
r
2
04 . 13
1 . 3
86 . 40
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
9
&
1
max
r
) ( 87 . 28
10 3 2
1000
A ·
×

kt
r
2
3 . 9
1 . 3
87 . 28
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
<
&
1
max
r
) ( 76 . 18
10 3 2
650
A ·
×

kt
r
2
05 . 6
1 . 3
76 . 18
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
H
&
1
max
r
) ( 55 . 31
10 3 2
3 . 1093
A ·
×

kt
r
2
18 . 10
1 . 3
55 . 31
mm ·
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<C
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
C
&
1
max
r
) ( 91 . 13
10 3
99 . 240
A ·
×

kt
r
2
49 . 4
1 . 3
91 . 13
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
_
&
1
max
r
) ( 62 . 19
10 3
9 . 339
A ·
×

kt
r
2
33 . 6
1 . 3
62 . 19
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
e
&
1
max
r
) ( 02 . 30
10 3
520
A ·
×

kt
r
2
68 . 9
1 . 3
02 . 30
mm ·
ChZn c.- ®#ng < l•i c.ch ®iÖn E)S‡ ®ai thz- v[ SWC ti+t
DiÖn 4_mm
9
/êng c.-
„Omm
9
)Om
@i. O
4A
<
®Bm
TiNn × 4A
<
®
SSTT\>
4 4_ 4AA× 9 Hj i_AA
SSTT\>
9 4_ e9× 9 Hj _i49
SSTT\>
< 4_ HA× 9 Hj <jHA
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
SSTT\>
H 4_ _H× 9 Hj _4HH
SSTT\>
C
4_ jj Hj H99H
SSTT\>
_
4_ _H Hj <Ae9
SSTT\>
e
4_ 4C_ Hj eHjj
∑rH4 9jA AAA
®
&Kn thÊt c«ng )uÊt t¸c Hông &
∆Sr
) ( 10
3
2
2
kW R
U
S
× ×
q2 3\ &c!ng J%,t tr%yNn tGi gkW?2
q2 † &®iÖn .- tr%yNn tGi gkW2
q2~ ®iÖn tr; t.c DFng gΩ2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
4
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)r4AA m ⇒ ~rr
A
× )B9
~r45He× A54B9rA5Ae<_gΩ2
∆Sr 441 . 1 10 0736 . 0
10
1400
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
9
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)re9 m ⇒ ~rr
A
× )B9
~r45He× A5Ae9B9rA5AC<gΩ2
∆Sr 530 . 0 10 053 . 0
10
1000
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
<
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)rHAm ⇒ ~rr
A
× )B9
~r45He× A5AHB9rA5A9iHgΩ2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<e
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
∆Sr
124 . 0 10 0294 . 0
10
650
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
H
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)r_Hm ⇒ ~rr
A
× )B9
~r45He× A5A_HB9rA5A_CgΩ2
∆Sr
776 . 0 10 065 . 0
10
3 . 1093
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
C
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)rjj m ⇒ ~rr
A
× )
~r45He× A5AjjrA54jigΩ2
∆Sr
075 . 0 10 189 . 0
10
98 . 240
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
_
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)r_H m ⇒ ~rr
A
× )
~r45He× A5A_HrA5AiHgΩ2
∆Sr
108 . 0 10 094 . 0
10
9 . 339
3
2
2
· × ×

gkh2
\Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
e
⇒r
o
r45HegΩBkm2
)r4C_ m ⇒ ~rr
A
× )
~r45He× A54C_rA59<9gΩ2
∆Sr
627 . 0 10 232 . 0
10
520
3
2
2
· × ×

gkh2
WRi c.c t%y+n c.- kh.c ta c^ &
/êng c.- „Omm
9
)Om
r
o
OΩBkm ~O Ω
3
tt
OkW?
∆SOkh
SSTT{>
4
4_ 4AA 45He A5AeH 4HAA 45HH4
SSTT{>
9
4_ e9 45He A5AC< 4AAA A5C<A
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<j
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
SSTT{>
<
4_ HA 45He A5A9i _CA A549_
SSTT{>
H
4_ _H 45He A5A_C 4Ai<5A
<
A5ee_
SSTT{>
C
4_ jj 45He A549i 9HA5ij A5Ae_
SSTT{>
_
4_ _H 45He A5AiH <<i5i A54Aj
SSTT{>
e
4_ 4C_ 45He A59<9 C9A A5_9j
∑∆Sr<5_jCgkh2
Ttn th,t ®iÖn n¨ng&
∆?r∑∆S × τ
T0nh to.n kinh t+ &
"µm chi -h0 t0nh to.n hµng n¨m cña mét -hLng .n &
ˆr ga
tc
q a
vh
2 k
i
q c ∆?
Trong ®^ &
a
tc
& hÖ J' th% h#i v'n ®Ç% t
a
vh
& hÖ J' vcn hµnh
k
i
& v'n ®Ç% t
C ∆?& Sh0 ttn vcn hµnh hµng n¨m
T0nh to.n vRi ®êng c.- ta l,y &
WRi T
max
r HCAA h ⇒ τ r gA549Hq

4A
‰H
× HCAA2
9
× je_A
≈ <AAAgh2
),y a
vh
rA54 Š
a
tc
rA59Š
creCA®Bkhh
Sh0 t0nh to.n hµng n¨m cña -hLng .n 4&
ˆ
4
rgA54qA592× H4 9jA AAA qeCA× <5_jC× <AAA
r 9A _eC 9CA ®
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
<i
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
|2Sh Lng .n 9&
/hän c¸p &
Cbng chZn cIng mét lo=i c.- nh -hLng .n mét &
q2 ChZn c.- to SSTT ®+n >
9
T%y+n c.- nµy c,- ®iÖn
cho cG >
4
‹>
9
&
1
max
r
) ( 282 . 69
10 3 2
1000 1400
3 2
2 1
A
U
S S
dm
·
×
+
·
×
+

kt
r
2
349 . 22
1 . 3
282 . 69
mm ·
chZn c.- ®#ng „r9Cmm
9
vRi 1
c-
r4HAg?2
q2ChZn c.- to >
9
®+n >
4
&
1
max
r
) ( 415 . 40
10 3 2
1400
10 3 2
1
A
S
·
×
·
×

kt
r
) ( 037 . 13
1 . 3
769 . 16
2
mm ·
q2 ChZn c.- to SSTT ®+n >
_
c%ng c,- cho >
_
‹ >
C
&
1
max
r
) ( 538 . 33
10 3
9 . 339 986 . 240
3
2 1
A
U
S S
dm
·
×
+
·
×
+

kt
r
2
819 . 10
1 . 3
538 . 33
mm ·
q2ChZn c.- to SSTT ®+n >
C
&
1
max
r
) ( 913 . 13
10 3
986 . 240
10 3
1
A
S
·
×
·
×

kt
r
) ( 488 . 4
1 . 3
913 . 13
2
mm ·
C.c ®êng c.- kh.c chZn nh -hLng .n mét &
Ta c^ bGng t0nh to.n chZn c.- nh Ja%&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
HA
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
/êng c.- „Omm
9
)Om @i. × 4A
<
® TiNn × 4A
<
®
SSTT{>
9
9C _A× 9 eC iAAA
>
9
{>
4
4_ e9× 9 Hj _HjA
SSTT{>
<
4_ 9A× 9 Hj <jHA
SSTT{>
H
4_ e9× 9 Hj _4HH
SSTT{>
_
4_ _H× 4 Hj <Ae9
>
_
{ >
C
4_ _A× 4 Hj 9jjA
SSTT{>
e
4_ 4C_× 4 Hj _i49
∑r<j <9A AAA ®
&Kn thÊt c«ng )uÊt t¸c Hông &
Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
9
vRi r
o
rA5i<gΩ2
~r r
o
× )B9rA5i<× _AB9 4A
{<
rA5A9ei gΩ2
∆Sr
( ) ( )
) ( 607 . 1 10 0279 . 0
10
8 . 0 1000 8 . 0 1400 6 . 0 1000 6 . 0 1400
3
2
2 2
kW · × ×
× + × + × + ×

Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m >
4
tRi >
9
vRi r
o
r45HegΩ2
~r r
o
× )B9r45He× e9B9 4A
{<
rA5AC< gΩ2
∆Sr
) ( 0388 . 1 10 053 . 0
10
1400
3
2
2
kW · × ×

Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m SSTT tRi >
_
vRi r
o
r45HegΩ2
~r r
o
× )B9r45He× _H 4A
{<
rA5AiH gΩ2
∆Sr ) ( 317 . 0 10 094 . 0
10
88 . 580
3
2
2
kW · × ×

Ttn th,t trMn ®o=n c.- to tr=m >
_
tRi >
C
vRi r
o
r45HegΩ2
~r r
o
× )B9r45He× _A 4A
{<
rA5Ajj gΩ2
∆Sr
) ( 051 . 0 10 088 . 0
10
98 . 240
3
2
2
kW · × ×

TLng tQ cho c.c t%y+n c.- kh.c ta c^ &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
H4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
/êng c.- „Omm
9
)Om
r
o
O ΩBm ~gΩ2
3
tt
OkW?
∆SOkh
SSTT{>
9
9C _A A5i< A5A9ei 9HAA 45_Ae
>
9
{>
4
4_ e9 45He A5AC< 4HAA 45A<i
SSTT{>
<
4_ HA 45He A5A9i _CA A549_
SSTT{>
H
4_ _H 45He A5A_C 4Ai<A< A5ee_
SSTT{>
_
4_ HA 45He A5AiH Cj_5jj A5<4e
>
_
{>
C
4_ <A 45He A5Ajj 9HA5ij A5AC4
SSTT{>
e
4_ 4C_ 45He A59<9 C9A A5_9j
∑∆SrH5CHHgkh2
Sh0 t0nh to.n hµng n¨m cña -h Lng .n9&
ˆ
9
rgA54qA592× <j <9A AAA qeCA× H5CHH× <AAA
r 94 e9A AAA ®
$%a viÖc t0nh to.n ; trMn ta th,y ˆ
4
} ˆ
9
5 67t kh.c n+%
xzt vN tÇm P%an trZng cña nhµ m.y vµ ®é tin ccy cña -hLng .n
thl -hLng .n mét c^ lîi hLn -hLng .n hai O -hLng .n mét r,t
th%cn tiÖn cho viÖc vcn hµnh vµ JTa chUa thay th+ 5 fo c.c %
®iXm trMn ta P%y+t ®(nh chZn -hLng .n mét 5
L1&!nh chän c¸p h' ¸p tM m¸y 3iÕn ¸p tíi c¸c ph#n $ -
%ng
Wl ti+t D:y h= .- lRn lMn ttn th,t ®iÖn .- O nhng ®êng D:y
ngYn nMn Ơ r,t
bz chw kiXm tra khi cÇn thi+t
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
H9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Œ ®:y ta chZn thko 1
c-
g DVng ®iÖn -h.t n^ng cho -hz- lµm
viÖc l:% Dµi5 ChZn 1
c-
thl ta tcn DFng ®îc toµn bé khG n¨ng tGi
cña D:y
K
4
× K
9
× 1
c-
≥ 1
tt
Trong ®^ &
1
c-
& th!ng J' nµy Do nhµ ch+ t=o cho
K
4
&hÖ J' hiÖ% chwnh t
o
O kX ®+n JQ ≠ giUa t
o
m!i
trêng ®7t D:y
vµ m!i trêng ch+ t=o
K
9
& hÖ J' hiÖ% chwnh t
o
O kX ®+n J' lîng c.- ®7t
ch%ng mét
r·nh
q2T0nh chZn c.- h= .- to tr=m bi+n .- J' < tRi bé -hcn hµnh
ch0nh vµ ban P%Gn l* &
1
tt
r
U × 3
S
ttpx
r
) ( 168 . 72
4 . 0 3
50
A ·
×
ChZn c.- ®#ng h= .- mét l•i c^ ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ c.c th!ng
J' Ja%&
„O
mm
9
DOm
6OkgBk
m
r
o
O
; 9A
o
C
1
c-
O ?
)•i
W[ Trong
nhµ
goµi
trêi
6in 6ax
4× 4A <5jA e5e i59 4CA 45j< je jA
q2 T0nh chZn c.- h= .- to tr=m bi+n .- J' C tRi tr=m bLm &
1
tt
r
U × 3
S
ttpx
r
) ( 66 . 161
4 . 0 3
112
A ·
×
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
H<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
ChZn c.- ®#ng h= .- mét l•i c^ ti+t DiÖn <C mm
9
c^ c.c
th!ng J' Ja%&
„O
mm
9
DOm
6OkgBk
m
r
o
O
; 9A
o
C
1
c-
O ?
)•i
W[ Trong
nhµ
goµi
trêi
6in 6ax
4× <C e54 445H 4<5C H9C A5C9H 4eH 4_i
q2 T0nh chZn c.- h= .- to tr=m bi+n .- J' _ tRi kh% nhµ xk &
1
tt
r
U × 3
S
ttpx
r
) ( 5 . 9
4 . 0 3
6 . 6
A ·
×
ChZn c.- ®#ng h= .- mét l•i c^ ti+t DiÖn 45C mm
9
c^ c.c
th!ng J' Ja%&
„O
mm
9
DOm
6OkgBk
m
r
o
O
; 9A
o
C
1
c-
O ?
)•i
W[ Trong
nhµ
goµi
trêi
6in 6ax
45C 45H C5< _5_ Hi 4954 <4 9H
q2 T0nh chZn c.- h= .- to tr=m bi+n .- J' HtRi -hVng th0
nghiÖm tr%ng t:m &
1
tt
r
U × 3
S
ttpx
r
) ( 9 . 230
4 . 0 3
160
A ·
×
ChZn c.- ®#ng h= .- mét l•i c^ ti+t DiÖn eA mm
9
c^ c.c
th!ng J' Ja%&
„O
mm
9
DOm
6OkgBk
m
r
o
O
; 9A
o
C
1
c-
O ?
)•i
W[ Trong
nhµ
goµi
trêi
6in 6ax
eA 4A54A 4H5H 4e5A e__ A59_j 9CH 9_j
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
HH
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
818N ), ®å nguy>n ?@ m'ng c(" ¸p nhµ m¸y O
|2 ChZn JL ®# &
Thko k+t P%G t0nh to.n O ta P%y+t ®(nh DIng JL ®# mét hÖ
th'ng thanh g^- c^ -h:n ®o=n cho tr=m SSTT 5
T=i m•i t%y+n D:y vµo Ora kh[i thanh g^- vµ liMn l=c giUa hai
-h:n ®o=n thanh ®N% DIng m.y cYt hî- bé Š
fo †r4AkW ®êng D:y tLng ®'i th,- nMn ®X bGo vÖ
ch'ng Jzt tr%yNn to ®êng D:y vµo tr=m ta chw ®7t ch'ng Jzt
van trMn m•i ®o=n thanh g^- O nM% kh% vQc x:y DQng nhµ m.y
tr'ng trGi ta c^ thX ®7t thMm ch'ng Jzt 'ng ®X lµm giGm bRt c{
êng ®é cña Jzt gnhiÖm vF ch0nh lµ ®X bGo vÖ cho ch'ng Jzt
van2
/7t trMn m•i ®o=n thanh g^- mét m.y bi+n .- ®o lêng <
-ha C trF c^ c%én tam gi.c h; m=ch b.o ch=m ®,t 4 -ha Š
Wl tr=m bi+n .- -h:n x;ng r,t gÇn tr=m SSTT O -h0a cao .-
chw cÇn ®7t Dao c.ch ly O -h0a h= .- ®7t .-t!m.t ttng vµ c.c
.-t!m.t nh.nh 5Tr=m hai m.y bi+n .- ®7t thMm .- t!m.t liMn l=c
giUa hai -h:n ®o=n
|2 g%yMn l* ho=t ®éng &
\Khi lµm viÖc blnh thêng gkh!ng c^ JQ c'2 c.c m.y cYt liMn l=c
giUa hai -h:n ®o=n thanh g^- vµ .- t! m.t liMn l=c giUa hai m.y
bi+n .- JK l%!n ; tr=ng th.i m; O c.c m.y bi+n .- lµm viÖc ®éc
lc- vRi nha% g vcn hµnh h;2
\ Khi g7- JQ c' gmét trong hai m.y bi+n .- b( h[ng 2 thl c.c
m.y cYt -h0a cao .- vµ c.c .-t!m.t -h0a h= .- JK cYt ra 5 )dc ®^
c.c m.y cYt liMn l=c giUa hai -h:n ®o=n thanh g^- vµ .- t! m.t
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
HC
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
liMn l=c giUa hai m.y bi+n .- JK ®îc ®^ng l=i ®X liMn th!ng giUa
hai -h:n ®o=n5
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
H_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
=P ®å nguy>n ?@ m'ng c(" ¸p
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
He
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
3L ®# n'i D:y hai m.y bi+n .-&
3L ®# n'i D:y mét m.y bi+n .- &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
Hj
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
801 &!nh t"¸n ngQn m'ch ki9m t6( c¸c thiÕt 3Þ ®iÖn ®R
chänA
Sôc ®!ch A T0nh ngYn m=ch lµ ®X chZn vµ kiXm tra c.c
thi+t b( cho JL ®# c%ng c,- 5
Wl kh!ng bi+t c,% trdc cña hÖ th'ng nMn ta JT DFng -hz-
t0nh gÇn ®dng ®iÖn kh.ng hÖ th'ng P%a c!ng J%,t cYt ngYn
m=ch cña m.y cYt ®Ç% ng%#n5WRi nhUng -hÇn tT mµ DVng ngYn
m=ch kh!ng ch=y P%a vµ c.c -hÇn tT c^ ®iÖn kh.ng kh!ng Gnh h{
;ng ®.ng kX nh m.y cYt O Dao Dc.ch ly O a-tomat555
6=ng cao .- c^ thX kh!ng cÇn t0nh ®+n ®iÖn tr; t.c
DFng 5 C.c hÖ th'ng c%ng c,- ®iÖn ; xa ng%#n vµ c!ng J%,t lµ
nh[ Jo vRi hÖ th'ng ®iÖn P%'c gia Om=ng ®iÖn t0nh to.n lµ m=ng
®iÖn h; O mét ng%#n c%ng c,- cho -hz- ta t0nh to.n ngYn m=ch
®Ln giGn trQc ti+- 5
/'i vRi m=ng ®iÖn h= .- vl ti+t DiÖn D:y bz O DVng ®iÖn lRn
nMn ®iÖn tr; t.c DFng c^ Gnh h;ng ®.ng kX ®+n gi. tr( ngYn
m=ch 5 Wl th+ ta kh!ng thX b[ P%a khi t0nh to.n 5
G1&!nh t"¸n 0
n
t6"ng ? íi c(" ¸p A

4

9

<
6C /Dk SSTT C.- >?SE
\\3L ®# thay th+ ®X t0nh to.n 1
n
&
E
"
ˆ
f

4
ˆ
c

9
ˆ
ba
n
<
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
Hi
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
E
"
&/iÖn kh.ng cña hÖ th'ng ®iÖn
*1&6 íc hÕt t( cTn t!nh ngQn m'ch % ®i9m <
G
&®X kiXm tra
m.y cYt vµ thanh g^- E
"
r
cdm
tb
S
U
2
gΩ2
6.y cYt ®Ç% ®êng D:y trMn kh!ng lµ lo=i jfC44 c^&
E
"
r
1 . 0
63 10 3
5 . 10
2
·
× ×
gΩ2
/êng ®:y ?C ‰49A c^ r
o
rA59e ΩBkm vµ x
o
rA5H ΩBkm To ®^ ta c^
ˆ
D
&
ˆ
D
r g A59e× C q • A5H× C 2B9 Ω
fVng ®iÖn ngYn m=ch t=i ®iXm
4
&
1
4
r

×Z
U
tb
3
r
2 2
1 . 0
2
5 4 . 0
2
5 27 . 0
3
5 . 10

,
_

¸
¸
+
×
+
,
_

¸
¸ ×
×
rH5_ieg k?2
*1 &!nh ®i9m ngQn m'ch t'i ®i9m <
4
A ®X kiXm tra c.- vµ
c.c tñ cao .- c.c tr=m
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
4
&
~
c
rr
o
× lB9
r45He × 4A
{<
× 4AAB9
r A5AeH gΩ2
E
o
rx
o
× lB9
r A549j × 4A
{<
× 4AAB9
r A5AA_ gΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA5AeH q• A5AA_
r A5eHi q •454A_ gΩ2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
CA
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
9
&
~
c
rr
o
× lB9
r45He × 4A
{<
× e9B9
r A5AC< gΩ2
E
o
rx
o
× lB9
r A549j × 4A
{<
× e9B9
r A5AACgΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA5AC< q• A5AAC
r A5e9j q• 454AC gΩ2
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
<
&
~
c
rr
o
× lB9
r45He × 4A
{<
× HAB9
r A5A9i gΩ2
E
o
rx
o
× lB9
r A549j × 4A
{<
× HAB9
r A5AA<gΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA5A9i q• A5AA<
r A5eAH q• 454A< gΩ2
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
H
&
~
c
rr
o
× lB9
r45He × 4A
{<
× _HB9
r A5A_C gΩ2
E
o
rx
o
× lB9
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
C4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
r A549j × 4A
{<
× _HB9
r A5AAHgΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA5A_C q• A5AAH
r A5eHA q• 454AH gΩ2
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
C
&
~
c
rr
o
× l
r45He × 4A
{<
× jj
r A549i gΩ2
E
o
rx
o
× l
r A549j × 4A
{<
× jj
r A5A44gΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA549i q• A5A44
r A5jAH q• 45444 gΩ2
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
_
&
~
c
rr
o
× l
r45He × 4A
{<
× _H
r A5AiH gΩ2
E
o
rx
o
× l
r A549j × 4A
{<
× _H
r A5AAjgΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA5AiH q• A5AAj
r A5e_i q• 454Aj gΩ2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
C9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
q2T0nh cho t%y+n tr=m SSTT tRi >
_
&
~
c
rr
o
× l
r45He × 4A
{<
× 4C_
r A59<9 gΩ2
E
o
rx
o
× l
r A549j × 4A
{<
× 4C_
r A5A9AgΩ2
ˆ

r A5_eCq• 454qA59<9 q• A5A9A
r A5iAeq• 4549A gΩ2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
4
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 538 . 4
106 . 1 749 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 538 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4H54Hj gk?2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
9
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 581 . 4
105 . 1 728 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 581 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4H59j9 gk?2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
C<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
<
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 633 . 4
103 . 1 704 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 633 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4H5HHH gk?2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
H
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 561 . 4
104 . 1 740 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 561 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4H594i gk?2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
C
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 420 . 4
111 . 1 804 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 420 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4<5ej9 gk?2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
_
&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
CH
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 495 . 4
108 . 1 769 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 495 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4H5A4< gk?2
T0nh DVng ngYn m=ch cho t%y+n c.- to tr=m SSTT tRi >
e
&
1
4
r

Z
U
tb
3
r
) ( 206 . 4
120 . 1 907 . 0 3
5 . 10
2 2
kA ·
+
1
xk
r
1
8 . 1 3
N
I × ×
r 206 . 4 8 . 1 3 × ×
r 4<544H gk?2
Ta c^ bGng J' liÖ% Ja%&
/êng c.-
~
Σ
E
Σ
1
9
1
xk
SSTT→ >
4
A5eHi 45AA_ H5C<j 4H54Hj
SSTT→ >
9
A5e9j 45AAC H5Cj4 4H59j9
SSTT→ >
<
A5eAH 45AA< H5_<< 4H5HHH
SSTT→ >
H
A5eHA 45AAH H5C_4 4H594i
SSTT→ >
C
A5jAH 45A44 H5H9A 4<5ej9
SSTT→ >
_
A5e_i 45AAj H5Hi9 4H5A4<
SSTT→ >
e
A5iAe 45A9A H59A_ 4<544H
*1&!nh H5ng ngQn m'ch t'i ®i9m <
7
A
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
CC
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
\TrRc h+t ta t0nh c.c ttng tr; cña c.c m.y bi+n .- -h:n x;ng &
T0nh trong hÖ tLng ®'i ta chZn &
3
cb
r 4AA gKW?2
Ta c^ &
~
>
r
dm
cb
S
S × ∆Ρ
Ν

X
-
U
dm
cb
S
S U
×
×
Ν
100
%
q2 Ttng tr; cña c.c m.y bi+n .- &
6.y bi+n
.-
3
®m
OkW?
∆S

Okh

v ~
>
E
>
>
4 9× 4AAA
4< C5C 45< C5C
>
9 9× jAA
4A5C C5C 45_ _5i
>
< 9× CAA
e H5C 95j i
>
H 9× jAA
4A5C C5C 45_ _5i
>
C
CAA e H5C 95j i
>
_
CAA e H5C 95j i
>
e
_<A j59 H5C 954 e54
\fVng ®iÖn ngYn m=ch t=i thanh c.i h= .- cña c.c m.y bi+n .-
-h:n x;ng &
1
H
r
Σ Σ
+ X R
1
1
cb
r
3
3
cb
cb
U
S
Š †
cb
rA5H kW
1

r1
H
× 1
cb
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
C_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1
xk
r
N
I × × 8 . 1 2
/iXm
< ~
Σ
O Ω E
Σ
OΩ
1
H
1

Ok? 1
xk
Ok?
>
4
95AHi _5CA_ A54He 94594j CH5A49
>
9
95<9j e5iAC A5494 4e5H_C HH5HCi
>
<
<5CAH 4A5AA< A5AiH 4<5C_j <H5C<j
>
H
95<HA e5iAH A5494 4e5H_C HH5HCj
>
C
<5_AH 4A5AA4 A5AiH 4<5C_j <H5C<j
>
_
<5C_i 4A5AAj A5AiH 4<5C_j <H5C<j
>
e
<5AAe j549A A544C 4_5C__ H954eA
41/hän vµ ki9m t6( c¸c thiÕt 3Þ phTn c(" ¸p A
V1 /hän vµ ki9m t6( m¸y cQt A 6.y cYt lµ thi+t b( P%an trZng
trong m=ng cao .- DIng ®X ®^ng cYt DVng ®iÖn -hF tGi O cYt
DVng ®iÖn ngYn m=ch 56.y cYt ®iÖn ®îc chZn thko ®iN% kiÖn
®iÖn .- ®(nh m`c O DVng ®iÖn ®(nh m`c O kiXm tra ®iN% kiÖn
tn ®(nh ®éng vµ tn ®(nh nhiÖt 5 goµi ra cVn chZn thko kiX%
m.y cYt
/iN% kiÖn chZn vµ kiXn tra &

®m6C
≥ †
®mOm
1
®mcYt
≥ 1

1
®m !B®
≥ 1
xk
1
®m6C
≥ 1
cb
Trong ®^ &
1
cb
& DVng ®iÖn cŽng b`c
1

& DVng ®iÖn ngYn m=ch
1
xk
& DVng ®iÖn x%ng k0ch
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
Ce
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

®mOm
& ®iÖn .- ®(nh m`c cña m=ng ®iÖn
mµ m.y cYt mYc vµo
1
®mcYt
& DVng ®iÖn cYt ®(nh m`c
1
®m !B®
& DVng ®iÖn tn ®(nh ®éng
1
®6mc
& DVng ®iÖn ®(nh m`c cña m.y cYt

®m6C
& ®iÖn .- ®(nh m`c cña m.y cYt
{ ChZn tñ m.y cYt cña h·ng 31‡6‡3 c.ch ®iÖn b8ng 3„_
kh!ng cÇn bGo trl Olo=i jfC445hÖ th'ng thanh g^- ®7t J•n
trong c.c tñ c^ DVng ®(nh m`c 49CA?
)o=i 6C †
®m
O kW
1
®m
O ? cña
thanh c.i
1

Ok? 4\< J 1

O k? max
jfC44 49 49CA 9C _<
\ KiXm tra &

®m
} 4AgkW2
1
®m 6C
} 1
cb
r 49_59 g?2
1
®m cYt
} 1

rH5_ ie gk?2
1
!B®
} 1
xk
r 4H5_HH gk?2 ⇒ thoG m·n
V1 /hän vµ ki9m t6( H(" c¸ch ?y cÊp GW k8A hiÖm vF
chñ y+% cña Dao c.ch ly lµ t=o ra mét khoGng h; c.ch ®iÖn tr!ng
th,y giUa bé -hcn ®ang mang DVng ®iÖn vµ bé -hcn ®îc cYt
®iÖn nh8m mFc ®0ch ®Gm bGo an toµn cho c.c nh:n viMn JTa
chUa thi+t b( ®iÖn5 fao c.ch ly chw DIng ®X cYt khi kh!ng c^
DVng 5
/iN% kiÖn chZn vµ kiXm tra &

®mfC)
≥ †
®m5m
g®iN% kiÖn ®iÖn .- ®(nh m`c 2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
Cj
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1
®mfC)
≥ 1
cb
g ®iN% kiÖn DVng ®iÖn l:% Dµi
®(nh m`c 2
i
®mO®
≥ i
xk
g®iN% kiÖn tn ®(nh ®éng 2
1
®m5nh

nh dm
qd
t
t
.
× Ι

gDVng ®iMn tn ®(nh nhiÖt
trong thêi gian tn ®(nh nhiÖt 52
ChZn tñ -h:n -h'i c^ ®Ç% vµo 4A kW c^ Dao c.ch ly < v(
tr0 c.ch ®iÖn
b8ng 3„_ kh!ng -hGi bGo trl O lo=i jf"4A
)o=i

C.ch
®iÖn
/7c ®iXm JT
DFng

®m
Ok
W
1
®m
O
?
1
n
OkW
4J
1

O?
6ax
Thi+t
b(
®^ng
cYt
jf"4
4
3„_ tñ c^ thX m;
réng
49 9AA 9C _< CÇ%
chl
V1/hän vµ ki9m t6( cTu chX A CÇ% chl DIng ®X bGo vÖ
m=ch ®iÖn xoay chiN% vµ mét chiN% khi ngYn m=ch ngoµi ra cVn
c^ thX bGo vÖ P%. tGi 5Thêi gian cYt ngYn m=ch cña cÇ% chl -hF
th%éc nhiN% vµo vct liÖ% lµm D:y chGy 5
/iN% kiÖn chZn vµ kiXm tra &

®mCC
≥ †
®m5m
g®iN% kiÖn ®iÖn .- ®(nh m`c 2
1
®mCC
≥ 1
cb
g ®iN% kiÖn DVng ®iÖn l:% Dµi
®(nh m`c 2
i
®mO®
≥ i
xk
g®iN% kiÖn tn ®(nh ®éng 2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
Ci
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
V1/hän c¸c t2 ¸pt«m¸t tKng vµ t2 ¸pt«m¸t nh¸nh
\ WRi tr=m mét m.y bi+n .- ®7t mét tñ .-t!m.t ttng vµ
mét tñ .-t!m.t nh.nh
\\WRi tr=m hai m.y bi+n .- ta ®7t C tñ &
9 tñ .-t!m.t ttng
4 tñ .-t!m.t -h:n ®o=n
9 tñ .-t!m.t nh.nh
.-t!m.t ®îc chZn thko DVng lµm viÖc l:% Dµi &
1
®m?
≥ 1
lv max
r1
tt
r
U × 3
S
ttpx
g /'i vRi m.y bi+n .- mét m.y 2
1
®m?
≥ 1
lv max
r1
tt
r
U × × 3 2
S
ttpx
g /'i vRi m.y bi+n .- hai m.y 2
fVng P%a c.c .-t!m.t ttng & WRi c.c m.y bi+n .- ttng Ja% m.y
bi+n .- O®X DQ trU c^ thX chZn thko DVng ®(nh m`c cña 6>?
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >4&
1
max
r
) ( 4 . 1443
4 . 0 3
1000
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >9&
1
max
r
) ( 7 . 1154
4 . 0 3
800
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña ><&
1
max
r
) ( 7 . 721
4 . 0 3
500
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >H&
1
max
r
) ( 7 . 1154
4 . 0 3
800
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >C&
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_A
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1
max
r
) ( 7 . 454
4 . 0 3
315
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >_&
1
max
r
) ( 4 . 577
4 . 0 3
400
A ·
×
q2fVng ®iÖn lRn nh,t P%a .-t!m.t ttng cña >H&
1
max
r
) ( 3 . 909
4 . 0 3
630
A ·
×
Ta c^ bGng Ja%&
Tr=m bi+n
.-
)o=i 3' lîng †
®m
gW2 1
®m
g?2 1

gk?2
>
4
9× 4AAAkW
?
C64_AA

C4AA4
<
H
_iA
_iA
4_AA
4AAA
CA
9C
>
9
9× jAAkW?
C49C4
CjA4
<
H
_iA
_iA
49CA
jAA
CA
9C
>
<
9× CAAkW?
CjA4
3_<A
<
H
_iA
_iA
jAA
_<A
9C
4A
>
H
9× jAAkW?
C49C4
CjA4
<
H
_iA
_iA
49CA
jAA
CA
9C
>
C
4× <4CkW?
3_<A
39CA
4
9
_iA
_iA
_<A
9CA
4A
4A
>
_
4× HAAkW?
3_<A
39CA
4
9
_iA
_iA
_<A
9CA
4A
4A
>
e
4× _<AkW?
C4AA4
3_<A
4
9
_iA
_iA
4AAA
_<A
9C
4A
/h ,ng 08 A
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
&hiÕt kÕ m'ng h' ¸p ch"
ph#n $%ng )*( ch+( c, kh!
01 X¸c ®Þnh phô ti t!nh t"¸n c2( ph#n $ %ng A
E.c ®(nh SSTT c%ng c,- ®iÖn cho mét x;ng JTa chUa cL kh0
bao g#m&
q2Sh:n nh^m -hF tGi Ox.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n cña tong
nh^m
q2E.c ®(nh -hF tGi chi+% J.ng cña -h:n x;ng
q2 E.c ®(nh -hF tGi t0nh to.n toµn -h:n x;ng
C.c c!ng viÖc trMn ®· ®îc t0nh to.n ; -hÇn x.c ®(nh SSTT cña
toµn nhµ m.y OnMn L -h:n t0nh to.n h= .- ta JK JT DFng k+t P%G
®^ &
>Gng 9\4 & C!ng J%,t ®7t cña c.c nh^m &
h^m -hF tGi 4 9 < H C
C!ng J%,t gkx2 CH59 Cj54 C<59 Cj549 CA5_
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
3ngG& K+t P%G t0nh to.n STTT cña -h:n x;ng JTa chUa cL kh0
h^m
Thi+t
b
(
3'
lîng
S
®7tg
kx2
"Ö J'
JD
coJϕ n
hP
k
max
ShF tGi t0nh to.n
S
tt
gkx2
$
tt
3
tt
1
tt
g?2
4 44 CH59 A54C A5_ 4A 954A 4e5Ae<
995e_
H
9j5HC
C
H<59<
<
9 4A Cj54 A54C A5_ j 95<4 9A54<9
9_5j<
H
<<5CC
<
CA5iH
j
< 4A C<59 A54C A5_ 4A 954A 4_5eCj
995<H
H
9e5i<
A
H<5H<
C
H i Cj54 A54C A5_ j 95<4 9A54<9
9_5j<
H
<<5CC
<
CA5ie
j
C 49 CA5_ A54C A5_ 4A 954A 4C5i<i
9454C
9
9_5C_
C
HA5<_
4
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
00 1 &!nh t"¸n ngQn m'ch h' ¸p ph#n $ %ng )*( ch+( c,
kh! A
3L ®# t0nh ngYn m=ch & Wl tr=m bi+n .- ®7t t=i -h:n x{
;ng cL kh0 nMn c.- Dpn to tr=m bi+n .- -h:n x;ng tRi tñ -h:n
-h'i cña -h:n x;ng r,t ngYn c^ thX b[ P%a ®iÖn tr; cña
®o=n c.- ®^ 5Coi ®iXm ngYn m=ch
<
cbng lµ ®iXm

H

<
Wl tr=m bi+n .- ®7t ngay t=i -h:n x;ng JTa chUa cL kh0 nMn
®o=n c.- n'i to tr=m bi+n .- ®+n -h:n x;ng lµ r,t ngYn
O®iÖn tr; cña c.- cbng r,t bz ta c^ thX b[ P%a khi t0nh ngYn
m=ch & Ta coi nh ®iXm
<
gÇn trIng vRi ®iXm
H
mµ ®iXm
ngYn m=ch
<
ta ®¨ t0nh ; trMn 5
111 1 =, ®å cung cÊp m'ng ®iÖn ph#n $ %ng
426ét J' yM% cµ% ®'i vRi m=ng ®iÖn -h:n x;ng
\ 3L ®# c%ng c,- ®iÖn cho c.c thi+t b( trong -h:n x;ng
-hF th%éc vµo c!ng J%,t thi+t b( Oc' lîng vµ cQ -h:n b'
chdng tranga m7tb8ng -h:n x;ng vµ nhiN% y+% t' kh.c &
/Gm bGo ®é tin ccy
Th%cn tiÖn cho lY- r.- vcn hµnh
C^ c.c chw tiM% kinh t+ kn th%ct t'i %
Cho -hz- DIng c.c -hLng -h.- lY- ®7t c!ng
nghiÖ- ho. nhanh
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_H
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
92 C.c hlnh th`c ®i D:y vµ -h=m vi JT DFng cña JL ®# &
a23L ®# hlnh tia &
'i D:y r• rµng
/é tin ccy cao
C.c -hF tGi 0t Gnh h;ng lpn nha%
f‚ thQc hiÖn -hLng -h.- bGo vÖ vµ tQ ®éng ho.
f‚ vcn hµnh bGo P%Gn
W'n ®Ç% t lRn
b23L ®# ®êng D:y trFc ch0nh Š
W'n ®Ç% t th,-
)Y- ®7t nhanh
/é tin ccy kh!ng cao
fVng ngYn m=ch lRn
ThQc hiÖn bGo vÖ vµ tQ ®éng ho. kh^
To nhUng -h:n t0ch trMn ta P%y+t ®(nh chZn -h Lng .n JL ®#
hlnh tia &g~iMng trong mét nh^m -hF tGi c^ thX JT DFng ® êng
c.- trFc ch0nh 2
{/X c,- ®iÖn cho c.c ®éng cL m.y c!ng cF ta ®7t trong
x;ng mét tñ -h:n -h'i nhcn ®iÖn to tr=m biMnJ .- vN c,-
®iÖn cho C tñ ®éng lQc ®7t rGi r.c c=nh têng -h:n x;ng vµ
mét tñ chi+% J.ng 56•i tñ ®éng lQc c,- ®iÖn cho mét nh^m
-hF tGi Š
{/7t t=i tñ -h:n -h'i cña tr=m bi+n .- mét a-tomat ®Ç%
ng%#n O to ®:y Dpn ®iÖn vN -h:n x;ng b8ng c.- ngÇm 5
{Tñ -h:n -h'i cña x;ng ®7t mét a-tomat ttng ®Ç% vµo
vµ _ a-tomat nh.nh ®Ç% ra c,- ®iÖn cho c.c tñ ®éng lQc vµ
tñ chi+% J.ng
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_C
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
{Tñ ®éng lQc ®iQc c,- ®iÖn b8ng ®êng c.- hlnh tia
®Ç% vµo ®7t cÇ% Dao \cÇ% chl O c.c nh.nh ra ®7t cÇ% chl
{Trong mét nh^m -hF tGi O c.c -hF tGi c^ c!ng J%,t lRn thl
®îc c,- b8ng ®êng c.- hlnh tia cVn c.c -hF tGi c^ c!ng J%,t
bz thl c^ thX gé- thµnh nh^m vµ ®îc c%ng c,- b8ng ®êng
c.- trFc ch0nh
081/hän thiÕt 3Þ ch" t2 ph#n phèi vµ t2 ®Yng ?Zc
Thko yM% cÇ% cña nhµ m.y -hÇn h= .- cña -h:n x;ng JTa chUa
cL kh0 JK DIng thi+t b( Do )iMn E! cb gga2 ch+ t=o 5 ~iMng c.-
h= .- chZn c.- Do )‡3 ch+ t=o &
42 ChZn c.- to tr=m >? vN tñ -h:n -h'i cña -h:n x;ng &
) ( 2 . 211
38 . 0 3
138.986
3
A
U
S
I
dm
· · ·
Χ
Χ
ChZn c.- ®#ng H l•i c.ch ®iÖn cao J% c^ v[ thz- ti+t DiÖn eA
mm
9
Oc^ &
1
c-
r9_A ? CSΓ g<× eA q4× CA2
92ChZn a-tomat ®Ç% ng%#n ®7t t=i tr=m >? lo=i ?<4HA c^ 1
®m
r<AA?
<2ChZn tñ SS cña -h:n x;ng &
?-tomat ttng chZn ?<4HA nh a-tomat ®Ç% ng%#n
?-tomat cña _ nh.nh chZn lo=i ?<49A c^ 1
®m
r4AA?
Tra bGng ta chZn tñ -h:n -h'i lo=i ∏S{i<99
Ta c^ bGng th!ng J' kn th%ct cña a-tomat&
)o=i ?-tomat †
®m
O W 1
®m
O? 1
gh cYt
Ok?
?<4HA CAA _AA 9C
?<49A CAA 4AA 4C
H2ChZn c.- to tñ -h:n -h'i tRi c.c tñ ®éng lQc &
q2C.- to tñ SS tRi tñ ®éng lQc mét &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
__
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
K
hc
1
c-
≥ 1
tt
r H<59<<?
k
hc
1
c-

5 , 1
kdnh
I
r
A 3 . 83
5 . 1
100 1.25
·
×
Thi+t k+ c.- ch!n DRi ®,t riMng tong t%y+n nMn chZn k
hc
r4
ChZn c.- ®#ng H l•i ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ 1
c-
rjC?
q2C.- to tñ SS tRi tñ ®éng lQc hai &
K
hc
1
c-
≥ 1
tt
r CA5iHj?
k
hc
1
c-

5 , 1
kdnh
I
r
A 3 . 83
5 . 1
100 1.25
·
×
Thi+t k+ c.- ch!n DRi ®,t riMng tong t%y+n nMn chZn k
hc
r4
ChZn c.- ®#ng H l•i ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ 1
c-
rjC?
q2C.- to tñ SS tRi tñ ®éng lQc ba &
K
hc
1
c-
≥ 1
tt
r H<5H<C?
k
hc
1
c-

5 , 1
kdnh
I
r
A 3 . 83
5 . 1
100 1.25
·
×
Thi+t k+ c.- ch!n DRi ®,t riMng tong t%y+n nMn chZn k
hc
r4
ChZn c.- ®#ng H l•i ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ 1
c-
rjC?
q2C.- to tñ SS tRi tñ ®éng lQc b'n &
K
hc
1
c-
≥ 1
tt
r CA5iej?
k
hc
1
c-

5 , 1
kdnh
I
r
A 3 . 83
5 . 1
100 1.25
·
×
Thi+t k+ c.- ch!n DRi ®,t riMng tong t%y+n nMn chZn k
hc
r4
ChZn c.- ®#ng H l•i ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ 1
c-
rjC?
q2C.- to tñ SS tRi tñ ®éng lQc n¨m &
K
hc
1
c-
≥ 1
tt
r HA5<_4?
k
hc
1
c-

5 , 1
kdnh
I
r
A 3 . 83
5 . 1
100 1.25
·
×
Thi+t k+ c.- ch!n DRi ®,t riMng tong t%y+n nMn chZn k
hc
r4
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_e
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
ChZn c.- ®#ng H l•i ti+t DiÖn 4A mm
9
c^ 1
c-
rjC?
Ta c^ bGng chZn c.- to tñ SS tRi c.c tñ /)&
T%y+n c.- 1
tt
O? „
c.-
Omm
9
1
c-
O?
SS{/)
4 H<59<<
4A jC
SS{/)
9 CA5iHj
4A jC
SS{/)
< H<5H<C
4A jC
SS{/)
H CA5iej
4A jC
SS{/)
C HA5<_4
4A jC
C2)Qa chZn c.c tñ /)\ Wµ D:y Dpn tRi c.c ®éng cL&
C.c tñ ®éng lQc ®N% chon lo=i Do )iMn E! cb ch+ t=o &
CΠ_9 { eB4 ®Ç% vµo cÇ% Dao\cÇ% chl HAA? O®Ç% ra 4AA?
ho7c HA?
Tñ -h:n -h'i tr%ng t:m
Tñ ®éng lQc
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_j
?T
?
4
[
G
7
\
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
>Gng <{9
h^m mét bao g#m c.c m.y Ja%&
h^m 4&
4\6.y tiÖn rkn 9× e gkx2
9\6.y tiÖn rkn 4× e
<\6.y tiÖn rkn 9× H5C
C\6.y khoan ®`ng 4× 95j
_\6.y khoan ®`ng 4× H5C
e\6.y -hay v=n n¨ng 4× H5C
j\6.y bµo ngang 4× C5_
i\6.y mµi trVn v=n n¨ng 4× 95j
4A\6.y mµi -hyng 4× H
|2ChZn D:y Dpn vµ cÇ% chl bGo vÖ cho m.y TiÖn rkn lo=i e kh
g#m < m.y&
\ChZn thko ®iN% kiÖn DVng ®iÖn cho -hz- &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r 4_5<_ ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
_i
C
f
T
C
CT
C
C4
C
Cj
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
@iG thi+t ta chon krCO m; m.y nh• αr95C ta c^ &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r <95e9?
ChZn 1
Dc
rHA?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4e5<_?
A5iC × <e≥
3 . 13
3
40
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y TiÖn rkn lo=i H5C kh & gg#m hai
m.y 2
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r 4A5C9?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 945AH? ⇒ ChZn 1
Dc
r9C?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4A5C9?
A5iC × <e ≥
33 . 8
3
30
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y khoan ®`ng lo=i 95j kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r _5CH?
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
eA
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 4<5Aj? ⇒ ChZn 1
Dc
r4C?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4<5Aj?
A5iC × <e ≥
5
3
15
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y khoan ®`ng lo=i H5C kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r 4A5C9 ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 945AH ? ⇒ ChZn 1
Dc
r9C?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4A5C9?
A5iC × <e ≥
33 . 9
3
30
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y -hay v=n n¨ng lo=i H5C kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r 4A5C9 ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
e4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 945AH ? ⇒ ChZn 1
Dc
r9C?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4A5C9?
A5iC × <e ≥
33 . 9
3
30
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y bµo ngang lo=i C5_ kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r 4<5Ai ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 9_59A ? ⇒ ChZn 1
Dc
r<A?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ 4<5Ai?
A5iC × <e ≥
10
3
30
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y m.y mµi trVn v=n n¨ng lo=i 95j kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r _5CH ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r 4<59A ? ⇒ ChZn 1
Dc
r4C?
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
e9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ _5CH?
A5iC × <e ≥
5
3
15
·
?
|2CÇ% chl bGo vÖ cho m.y m.y mµi -hyng lo=i H kh &
qChon thko DVng lµm viÖc ®(nh m`c &
1
Dc
≥ 1
®m
r i5<C ?
qChZn thko ®iN% kiÖn m; m.y &
1
Dc

5 . 2
5
dm
I ×
r4j5eA ? ⇒ ChZn 1
Dc
r9A?
ChZn c.- h= .- hai l•i c.ch ®iÖn h= .- Do )‡3 ch+ t=o c^
„r9× 45C mm
9

1
c-
r <e?
KiXm tra&
A5iC × <e ≥ i5<C?
A5iC × <e ≥
67 . 6
3
20
·
?
]Õt ^u t!nh t"¸n ghi t6"ng 3ng t!nh t"¸n Híi A
TMn m.y
3'
m.
y
ShF tGi CÇ% chl f:y Dpn
S
%
O
k
h
1
%
O
?

hiÖ%
1
vo
B
1
c
?
1
c-
?

mm
9
DOmm
)•i
4 9 < H C _ e j i
<h_m GA
6.y tiÖn rkn 9 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AABH
A
<e 95C 45H
6.y tiÖn rkn 4 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AABH
A
<e 95C 45H
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
e<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
6.y tiÖn rkn 9 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB<
A
<e 95C 45H
6.y khoan ®`ng 4 95
j
_5C
ΠΗ−2
HAB4C <e 95C 45H
6.y khoan ®`ng 4 H5
C
4A5
C
ΗΠΗ
HAB9C <e 95C 45H
6.y -hay v=n n¨ng 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB<
A
<e 95C 45H
6.y bµo ngang 4 C5
_
4<5
4
ΠΗ−2
4AAB<
A
<e 95C 45H
6.y mµi trVn v=n
n¨ng
4 95
j
_5C
ΗΠΗ
HAB4C <e 95C 45H
6.y mµi -hyng 4 H i5<
ΗΠΗ
HAB9A <e 95C 45H
<h_m 4
6.y tiÖn rkn < 4A 9<5
<
ΠΗ−2
4AAB
CA
<e 95C 45H
6.y Dao ng¨ng 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y -hay ®`ng 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y mµy trVn v=n
n¨ng
4 95
j
_5C
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
6.y z- th%u lQc 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y mµi JYc 4 95
j
_5C
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
6.y mµi Dao cYt gZt 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y khoan ®`ng 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
<h_m 7A
6.y tiÖn rkn 4 4A 9<5
<
ΠΗ−2
4AABC
A
<e 95C 45H
6.y tiÖn rkn H e 4_5
H
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
6.y -hay chz- hlnh 4 A5
_
45H
ΗΠΗ
HAB _ <e 95C 45H
6.y mµi trVn 4 H5 4A5
ΠΗ−2
4AAB <e 95C 45H
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
eH
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
C C <A
6.y khoan ®X bµn 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y mµi -hyng c^
trFc
4 95
j
_5C
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
6.y mµi JYc 4 95
j
_5C
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
<h_m JA
6.y -hay chz- hlnh 4 < e5A
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
6.y -hay v=n n¨ng 9 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
6.y -hay chz- hlnh 4 C5
_
4<5
4
ΠΗ−2
4AAB<
A
<e 95C 45H
6.y -hay ngang 4 H5
C
4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y bµo ngang 9 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AABH
A
<e 95C 45H
6.y bµo giêng mét
trF
4 4A 9<5
<
ΠΗ−2
4AAB
CA
<e 95C 45H
6.y khoan hRng t:m 4 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
<h_m LA
6.y Doa to= ®é 4 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
6.y -hay ®`ng 4 H5C 4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y -hay chz- hlnh 4 45e H5A
ΗΠΗ
HAB 4A <e 95C 45H
6.y xZc 9 H5C 4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
<A
<e 95C 45H
6.y tiÖn rkn 4 e 4_5
H
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
6.y mµi -hyng 4 4A 9<5
<
ΠΗ−2
4AAB
CA
<e 95C 45H
6.y ca 4 H5C 4A5
C
ΠΗ−2
4AAB
HA
<e 95C 45H
6.y mµi 9 -h0a 9 95j _5C
ΗΠΗ
HAB 4C <e 95C 45H
6.y khoan bµn 9 A5_
C
45H
ΗΠΗ
HAB _ <e 95C 45H
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
eC
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
*1 /hän cTu chX tKng ch" c¸c t2 ®Yng ?Zc A
q CÇ% chl ttng cho g/)42&
1
Dc
≥ 1
tt nh^m
r 49_5e ?
1
Dc

α


+
1
1
max
n
tti mm
I I
r
A 224 . 57
5 . 2
36 . 16 7 . 126 72 . 32
·
− +
⇒ ChZn cÇ% chl c^ 1
Dc
r 4CA ? vµ 1
v[
rHAA?
q CÇ% chl ttng cho g/)92&
1
Dc
≥ 1
tt nh^m
r 4<C5j ?
1
Dc

α


+
1
1
max
n
tti mm
I I
r
A 64 . 63
5 . 2
3 . 23 8 . 135 6 . 46
·
− +
⇒ ChZn cÇ% chl c^ 1
Dc
r 4CA ? vµ 1
v[
rHAA?
q CÇ% chl ttng cho g/)<2&
1
Dc
≥ 1
tt nh^m
r 49H5H ?
1
Dc

α


+
1
1
max
n
tti mm
I I
r
A 08 . 59
5 . 2
3 . 23 4 . 124 6 . 46
·
− +
⇒ ChZn cÇ% chl c^ 1
Dc
r 4CA ? vµ 1
v[
rHAA?
q CÇ% chl ttng cho g/)H2&
1
Dc
≥ 1
tt nh^m
r 4<C5i ?
1
Dc

α


+
1
1
max
n
tti mm
I I
r
A 7 . 63
5 . 2
3 . 23 9 . 135 6 . 46
·
− +
⇒ ChZn cÇ% chl c^ 1
Dc
r 4CA ? vµ 1
v[
rHAA?
q CÇ% chl ttng cho g/)C2&
1
Dc
≥ 1
tt nh^m
r 44j5< ?
1
Dc

α


+
1
1
max
n
tti mm
I I
r
A 64 . 56
5 . 2
3 . 23 3 . 118 6 . 46
·
− +
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
e_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
⇒ ChZn cÇ% chl c^ 1
Dc
r 4CA ? vµ 1
v[
rHAA?

/h ,ng 8 A
&!nh 3. c«ng )uÊt phn kh¸ng ch"
?íi ®iÖn $! nghiÖp
01 @ ngh`( vÒ viÖc 3. c«ng )uÊt phn kh¸ng t6"ng $! nghiÖpA
ShÇn lRn hé c!ng nghiÖ- trong P%. trlnh lµm viÖc tiM% thF
to m=ng ®iÖn cG c!ng J%,t t.c DFng S lpn c!ng J%,t -hGn
kh.ng $5C.c ng%#n tiM% thF c!ng J%,t -hGn kh.ng lµ&®éng cL
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
ee
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
kh!ng ®#ng béOtiM% thF khoGng _A{_Cv ttng c!ng J%,t -hGn
kh.ng cña m=ng ®iÖn nhµ m.yOm.y bi+n .- tiM% thF khoGng
9A{9Cv 5/êng D:y vµ c.c thi+t b( tiM% thF khoGng 4AvOt%a
th%éc vµo thi+t b( mµ nhµ m.y c^ thX tiM% thF mét lîng c!ng
J%,t -hGn kh.ng nhiN% hay 0t5
{Tr%yNn tGi mét lîng c!ng J%,t -hGn kh.ng P%a D:y Dpn vµ
m.y bi+n .- JK g:y ra ttn th,t ®iÖn .- Ottn th,t ®iÖn n¨ng
lRn vµ lµm giGm khG n¨ng tr%yNn tGi trMn c.c -hÇn tT cña m=ng
®iÖn 5fo ®^ ®X c^ lîi vN kinh t+ { kn th%ct trong lRi ®iÖn cÇn
n:ng cao hÖ J' c'ng J%,t tQ nhiMn ho7c ®a ng%#n bI c!ng
J%,t -hGn kh.ng tRi gÇn nLi tiM% thF ®X t¨ng hÖ J' c!ng J%,t
coJ
ϕ
lµm giGm lîng c!ng J%,t -hGn kh.ng nhcn to hÖ th!ng
®iÖn 5
001/¸c -iÖn ph¸p n#ng c(" hÖ )è c«ng )uÊt c") ϕ tZ nhi>n
Ga &h(y ®Ki vµ ci tiÕn ^uy t6Xnh c«ng nghÖ ®9
c¸c thiÕt 3Þ ®iÖn ?µm viÖc % chÕ ®Y hEp ?@ nhÊtA
C¨n c` vµo ®iN% kiÖn cF thX cÇn xY- x+- P%y trlnh c!ng
nghÖ mét c.ch hî- l* nh,t 5viÖc giGm bRt nhUng t.c ®éng
nhUng nh:n c!ng thoa vµ .- DFng c.c biÖn -h.- gia c!ng tiMn
ti+n ®N% ®a tRi k+t P%G ti+t kiÖm ®iÖn OgiGm bRt ®iÖn n¨ng
tiM% thF cho mét ®Ln v( JGn -h]m
Trong nhµ m.y Oc.c thi+t b( c^ c!ng J%,t lRn thêng lµ nLi
tiM% thF nhiN% ®iÖn n¨ng nh,t vl th+ cÇn nghiMn c`% ®X c.c
thi+t b( ®^ vcn hµnh ; c.c ch+ ®é kinh t+ nh,t vµ ti+t kiÖm
nh,t5
; c.c nhµ m.y c^ c!ng J%,t lRn Oc.c m.y ®^ thêng tiM% thF
khoGng to <A{HAv c!ng J%,t ®iÖn n¨ng c%ng c,- cho toµn nhµ
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
ej
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
m.y 5vl vcy ®(nh ch+ ®é vcn hµnh hî- l* cho c.c m.y ®^ c^
Gnh h;ng lRn ®+n v,n ®N ti+t kiÖm ®iÖn5Thko kinh nghiÖm
vcn hµnh thl hÖ J' -hF twa cña c.c m.y c!ng J%,t lRn gÇn
b8ng 4 thl ®iÖn n¨ng tiM% hao trMn mét ®Ln v( JGn -h]m JK
giGm tRi m`c t'i thiX% Ovl vcy cÇn b' tr0 cho c.c m.y nµy l%!n
l%!n lµm viÖc ®Çy tGi O
6.y bLm vµ P%=t cñng lµ nhUng hé tiM% thF nhiN% ®iÖnO khi
c^ nhiN% m.y bLm hay m.y P%=t lµm viÖc Jong Jong thl -hGi
®iN% chwnh t'c ®é vµ -hLng th`c vcn hµnh cña chdng ®X
®7t ®îc -hLng th`c vcn hµnh kinh t+ vµ ti+t kiÖm nh,t5C.c lV
®iÖng®iÖn tr;O ®iÖn cGm Oh# P%ang2 thêng c^ c!ng J%,t lRn vµ
vcn hµnh liMn tFc trong thêi gian Dµi Ovl vcy cÇn JY- x+- ®X
chdng lµm viÖc ®N% trong ba caOtr.nh tlnh tr=ng lµm viÖc mét
ldc g:y tlnh tr=ng c¨ng thyng vN -hLng DiÖn c%ng c,- ®iÖn5
41 &h(y thÕ ®Yng c, kh«ng ®ång 3Y ?µm viÖc n"n ti
3bng c¸c ®Yng c, c_ c«ng )uÊt nhc h,nA
Khi lµm viÖc ®éng cL ®#ng bé tiM% thF c!ng J%,t -hGn
kh.ng b8ng
$r$
A
qg$
®m
{$
A
2|K
-t
9

Trong ®^ &
$
A
&C!ng J%,t -hGn kh.ng ldc ®éng cL lµm viÖc kh!ng
tGi
$
®m
&C!ng J%,t -hGn kh.ng ldc ®éng cL lµm viÖc ®(nh
m`c
K
-t
&"Ö J' -hF tGi
C!ng J%,t -hGn kh.ng kh!ng tGi $
A
thêng chi+m khoGng
_A{eAv c!ng J%,t -hGn kh.ng ®(nh m`c$
®m
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
ei
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
"Ö J' c!ng J%,t cña ®éng cL ®îc t0nh thko c!ng th`c Ja%&
CoJ
ϕ
r
2
dm
pt
2
0 dm 0
* P
K * ) Q - Q ( Q
1
1
1
1
]
1

¸

+
+
·
pt
K
S
P
To c.c c!ng th`c trMn ta D‚ th,y n+% ®éng cL lµm viÖc
non tGigK
-t
2 bz thl CoJ
ϕ
JK th,-5
/iN% kiÖn kinh t+ cho -hz- thay th+ ®éng cL lµ & viÖc
thay th+ -hGi giGm ®îc ttn th,t c!ng J%,t t.c DFng trong
m=ng vµ ®éng cL Ovl c^ ®îc nh vcy viÖc thay th+ mRi c^ lîi
5C.c t0nh to.n cho th,y r8ng &
{+% K
-t
…AOHC thl viÖc thay th+ bao giê cñng
c^ lîi
{+% AOHC…K-t…AOe thl -hGi Jo J.nh kinh t+ kn
th%ct mRi x.c ®(nh viÖc thay thz c^ lîi hay kh!ng
/iN% kiÖn kn thct cho -hz- thay th+ ®éng cL lµ&WiÖc thay
th+ -hGi ®]m bGo nhiÖt ®é cña ®éng cL nh[ hLn nhiÖt ®é
cho -hz-O®Gm bGo ®iN% kiÖn m; m.y vµ lµm viÖc cña ®éng
cL5
71 d'n chÕ ®Yng c, ch'y kh«ng tiA
C.c m.y c!ng cF trong P%. trlnh gia c!ng thêng nhiN% ldc
-hGi ch=y kh!ng tGi Ochyng h=n nh ch%yXn ®éng to ®éng t.c
gia c!ng nµy Jang ®éng t.c gia c!ng kh.c Okhi ch=y lIi Dao
ho7c rµ m.y cbng c^ thX Do thao t.c cña c!ng nh:n kh!ng hî-
l* mµ nhiN% ldc m.y -hGi ch=y kh!ng tGi 5hiN% th'ng kM cho
th,y ®'i vRi m.y c!ng cF thêi gian chcy kh!ng tGi chi+m
khoGng <C{_Cv toµn bé thêi gian lµm viÖc 5Chdng ta ®· bi+t
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
jA
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
®éng cL chcy non tGi thl hÖ J' CoJ
ϕ
cña n^ r,t th,- 5Wl th+
h=n ch+ ®éng cL ch=y kh!ng tGi lµ mét trong nhUng biÖn -h.-
®X n:ng cao h• J' CoJ
ϕ
cña ®éng cL5
>iÖn -h.- h=n ch+ ®éng cL ch=y non tGi ®îc thQc hiÖn
thko hai hRng &
{"Rng th` nh,t lµ vcn DFng c!ng nh:n hî- l* ho. c.c thao
t.c Oh=n ch+ ®+n m`c th,- nh:t thêi gian ch=y kh!ng tGiŠ
{"Rng th` hai lµ ®7t bé h=n ch+ kh!ng tGi trong JL ®#
kh'ng ch+ ®éng cL5Th!ng thêng n+% ®éng cL ch=y kh!ng tGi
P%. thêi gian chwnh ®(nh t
A
nµo ®^ thl ®éng cL b( cYt ra
kh[i m=ng 5
J1 e.ng ®Yng c, ®ång 3Y th(y thÕ ®Yng c, kh«ng
®ång 3YA
; nhUng m.y JGn x%,t c^ c!ng J%,t tLng ®'i lRn vµ kh!ng
yM% cÇ% ®iN% chwnh t'c ®é m.y bLmOm.y P%=tOm.y nzn kh0
ta nMn DIng ®éng cL ®#ng bé 5Wl ®éng cL ®#ng bé c^ nhUng
% ®iXm r[ rÖt Ja% ®:y Jo vRi ®éng cL kh!ng ®éng bé
{"Ö J' c!ng J%,t cao Okhi cÇn c^ thX lµm viÖc ;
ch+ ®é P%. k0ch to ®X tr; thµnh mét m.y bI c%ng c,- c!ng
J%,t -hGn kh.ng cho m=ng ®iÖn 5
{6! mkn P%ay tu lÖ bcc nh,t vRi ®iÖn .- cña m=ng
Ovl vcy n^ 0t -hF th%éc vµo JQ Dao ®éng cña ®iÖn .- 5Khi tÇn
J' cña ng%#n kh!ng ®ti Ot'c ®é P%ay cña ®éng cL kh!ng -hF
th%éc vµo -hF tGi ODo ®^ n¨ng J%,t lµm viÖc cña m.y cao5
Kh%y+t ®iXm cña ®éng cL lµ ch+ t=o -h`c t=- O gi. thµnh
®Yt 5Ch0nh vl vcy ®éng cL kh!ng ®#ng bé chw chi+m
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
j4
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
khoGng 9Av ttng J' Déng cL DIng trong c!ng nghiÖ- 5gµy
nay nhê ®· ch+ t=o ®îc nhUng ®éng cL gi. thµnh h= vµ c^ giG
c!ng J%,t tLng ®'i réng nMn ngêi ta c^ x% hRng xT DFng lo=i
®éng cL ®#ng bé 5
L1 <#ng c(" chÊt ?Eng )*( ch+( ®Yng c, A
fo ch,t lîng JTa chTa ®éng cL kh!ng t't nMn Ja% khi JTa
chUa c.c t0nh n¨ng cña ®éng cL thêng kzm &ttn th,t trong
®éng cL t¨ng lMn OCoJ
ϕ
giGm vl vc‘ cÇn chd trZng ®+n
kh:% n:ng cao ch,t lîng JTa chUa ®éng cL g^- -hÇn giGi
P%y+t vÇn ®N cGi thiÖn hÖ J' CoJ
ϕ
cña nhµ m.y 5
\1 &h(y thÕ m¸y 3iÕn ¸p ?µm viÖc n"n ti 3bng nh+ng
m¸y 3iÕn ¸p c_ Hông ?Eng nhc h,nA
6.y bi+n .- lµ mét trong nhUng m.y ®iÖn tiM% thF nhiN%
c!ng J%,t -hGn kh.ng g3a% ®éng cL kh!ng ®#ng bé2 Wl vcy
n+% trong tLng lai tLng ®'i Dµi mµ hÖ J' -hF tGi cña m.y
bi+n .- kh!ng c^ khG n¨ng vît P%. AO< thl nMn thay n^ b8ng
m.y c^ D%ng lîng nh[ hLn 5/`ng vN m7t vcn hµnh mµ xzt thl
trong thêi gian c^ -hF tGi nh[ gca ba2 nMn cYt bRt c.c m.y bi+n
.- non tGi 5>iÖn -h.- nµy cbng c^ t.c DFng lRn n:ng cao hÖ J'
CoJ
ϕ
tQ nhiMn cña nhµ m.y5
0001 <#ng c(" hÖ )è /") ϕ 3bng ph ,ng ph¸p 3.
>8ng c.ch ®7t c.c thi+t b( bI ; gÇn c.c hé DIng ®iÖn ®X
c%ng c,- c!ng J%,t -hGn kh.ng cho chdng Ota giGm ®îc lLng
c!ng J%,t -hGn kh.ng -hGi tr%yNn trMn ®êng D:y Do ®^ n:ng
cao hÖ J' CoJ
ϕ
m=ng ®iÖn 5>iÖn -h.- bI kh!ng giGm ®îc lîng
c!ng J%,t -hGn kh.ng cña c.c hé tiM% thF mµ chw giGm ®îc lîng
c!ng J%,t tr%yNn tGi trMn ®êng ®:y mµ th!i 5Wl th+ chw Ja%
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
j9
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
lkhi thQc hiÖn c.c biÖn -h.- n:ng cao hÖ J' CoJ
ϕ
tQ nhiMn mµ
vpn kh!ng ®7t ®îc yM% cÇ% thl chdng ta mRi xzt tRi -hLng
-h.- bI 5^i ch%ng hÖ J' CoJ
ϕ
tQ nhiMn cao nh,t cbng kh!ng
®=t tRi AOi gthêng vµo khoGng AOe{AOj2vl th+ c.c x0 nghiÖ-
hiÖn ®=i bao giê cbng ®7t thMm c.c thi+t b( bI 5CÇn chd * lµ bI
c!ng J%,t -hGn kh.ng ngoµi mFc ®0ch ch0nh lµ n:ng cao hÖ
J' CoJ
ϕ
®X ti+t kiÖm ®iÖn cVn c^ t.c DFng h+t J`c P%an
trZng lµ ®iN% chwnh vµ tn ®(nh ®iÖn .- cña m=ng
>I c!ng J%,t -hGn kh.ng ®a l=i hiÖ% P%G kinh t+ nh trMn ®·
-h:n t0ch nhng -hGi t'n kzm thMm vN m%a JYm thi+t b( bI
vµ chi -h0 vcn hµnh ch%ng 5Wl vcy P%y+t ®(nh -hLng .n bI
-hGi DQa trMn cL J; t0nh to.n vµ Jo J.nh kinh t+ ku th%ct 5
081/¸c thiÕt 3Þ 3. t6"ng hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
G1 &ô t`nh ®iÖnA
qhîc ®iXm &
{~,t kh^ ®iN% chwnh trLn trong tF
{TF chw -h.t ra c!ng J%,t -hGn kh.ng mµ
kh!ng tiM% thF c!ng J%,t -hGn kh.ng
{TF r,t nh=y cGm vRi ®iÖn .- ®7t ; ®Ç% cQc
gC!ng J%,t -hGn kh.ng -h.t ra tw lÖ vRi blnh -hLng ®iÖn .-
®7t ; ®Ç% cQc2
{/iÖn .- ®Ç% cQc t¨ng P%. 4Av tF b( nt
{Khi xGy ra JQ c' lRn tF r,t D‚ h[ng
q’% ®iXm &
{^ c^ -hÇn P%ay nMn vcn hµnh P%Gn l0 ®Ln
giGn
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
j<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
{@0 thµnh KW? 0t -hF th%éc vµo ttng chi -h0
D‚ Dµng xz l“ c.c ®=i lîng bI ®7t ; c.c -hF tGi kh.c nha% nh8n
lµm giGm D%ng lîng tF ®7t ; -hF tGi
{Ttn th,t c!ng J%,t t.c DFng trMn tF bz gAOA<{
AOA<C2KhBKW?
{TF c^ thX ghz- n'i Jong Jong ho7c n'i ti+-
®X ®.- `ng vRi mZi D%ng lîng bI ; mZi c,- ®iÖn .- to AOH{
eCAKh
41S¸y 3. ®ång 3Y & gThQc ch,t lµ ®éng cL ®#ng bé
Jong kh!ng mang tGi2
q’% ®iXm &
{C^ thX ®iN% chwnh trLn c!ng J%,t -hGn
kh.ng
{C^ thX tiM% thF bRt c!ng J%,t -hGn kh.ng khi
hÖ th!ng thoa c!ng J%,t -hGn kh.ng
{C!ng J%,t -hGn kh.ng -h.t ra ; ®Ç% cQc tw
lÖ bcc nh,t vRi ®iÖn .- ®7t ; ®Ç% cQc gMn 0t nh=y cGm2
qhîc ®iXm&
{@i. thµnh ®Yt
{Thêng DIng vRi m.y c^ D%ng lîng to CAAAKW?
tr; lMn
{Ttn hao c!ng J%,t t.c DFng rLi trMn m.y bI
®#ng bé lµ lRn g/'i vRi m.y CAAA{_AAAKW? thl ttn hao to AO<{
AO<CKhBKW?2
{Kh!ng thX lµm viÖc ; mZi c,- ®iÖn .- gChw
c^ to 4AOC KW tr; x%'ng2
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
jH
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
{6.y nµy chw D7t ; -hF tGi P%an trZng vµ c^
D%ng lîng bI lRn to CAAAKW? tr; lMn
71fYng c, kh«ng ®ång 3Y ®Ec h"µ H5ng 3Y h"¸A
{Kh!ng kinh t+ \@i. thµnh ®Yt
\Ttn hao c!ng J%,t lRn
{Chw DIng trong trêng hî- b,t ®Yc DÜ
ggoµi ra ngêi ta cVn DIng m.y -h.t ®iÖn -h.t ra c!ng J%,t
-hGn kh.ng t%y nhiMn kh!ng kinh t+2
|$%a nhUng -h:n t0ch trMn ta th,y ®X ®.- `ng ®îc yM%
cÇ% bµi to.n vµ n:ng cao ch,t lîng ®iÖn n¨ng ta chZn -hLng
-h.- bI b8ng tF ®iÖn tÜnh
/¸c 3 íc ® Ec tiÕn hµnh nh )(uA
-
G
1 X¸c ®Þnh Hung ?Eng 3.
G1dÖ )è /")
ϕ
tb
t"µn $! nghiÖpA
Ta c^ hÖ J' CoJ tb
ϕ
r


ttpxi
pxi ttpxi
P
Cos P ϕ *
r A5_C
"Ö J' CoJ
ϕ
tb
t'i thiX% Do nhµ nRc P%y ®(nh lµ AOjC{AOiC nh
vcy ta -hGi bI c!ng J%,t -hGn kh.ng cho nhµ m.y ®X n:ng
cao hÖ J' CoJ
ϕ
tb
41&!nh Hung ?Eng 3. tKng c2( t"µn $! nghiÖp A
C!ng th`c t0nh&
$
b∑
rS
ttxn
|gtg
1
ϕ
{tg
2
ϕ
2
Trong ®^&
qtg
1
ϕ
&TLng `ng vRi hÖ J' CoJ
1
ϕ
trRckhi bI
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
jC
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
qtg
2
ϕ
&TLng `ng vRi hÖ J' CoJ
2
ϕ
Ja% khi cÇn bI ®X
®=t gi. tr( P%y ®(nh g; ®:y ta l,y CoJ
2
ϕ
b8ng AOiC2
CoJ
1
ϕ
rAO_C ⇒ tg
1
ϕ
r454_i
CoJ
2
ϕ
rAOiC ⇒ tg
2
ϕ
rAO<9i
Wcy ta c^ $
b∑
r9eii5<e× g454_i { A5<9i2r9<C45HegKW?~2
Wcy $
b∑
r9<C45He gKW?~2
-
4
1 /hän thiÕt 3Þ 3. vµ vÞ t6! 3.
G18Þ t6! ®Dt thiÕt 3Þ 3.A
WN ng%yMn tYc ®X c^ lîi nh,t vN m7t giGm ttn th,t ®iÖn
.- Ottn th,t ®iÖn n¨ng cho ®'i tîng DIng ®iÖn lµ ®7t -h:n
t.n c.c bé tF bI cho tong ®éng cL ®iÖn Ot%y nhiMn n+% ®7t
-h:n t.n JK kh!ng c^ lîi vN v'n ®Ç% t OlY- ®7t vµ P%Gn l* vcn
hµnh 5Wl vcy viÖc ®7t c.c thi+t b( bI tc- tr%ng hay -h:n t.n
lµ t%a th%éc vµo c,% trdc hÖ th'ng c%ng c,- ®iÖn cña ®'i tîng
Othko kinh nghiÖm ta ®7t c.c thi+t b( bI ; -h0a h= .- cña tr=m
bi+n .- -h:n x;ng t=i tñ -h:n -h'i Ovµ ; ®:y ta coi gi. tiNn
®Ln v( g/BKW?~2 thi+t b( bI h= .- lRn kh!ng ®.ng kX Jo vRi g0
tiNn ®Ln v( ttn th,t ®iÖn n¨ng P%a m.y bi+n .- 5
41/hän thiÕt 3Þ 3. A
h ®· -h:n t0ch ; trMn vµ to c.c ®7c ®iXm trMn ta c^ thX
lQa chZn thi+t b( bI lµ c.c tF ®iÖn tÜnh 5^ c^ % ®iXm lµ gi. 4
®Ln v( -hGn kh.ng lµ kh!ng ®ti nMn th%cn tiÖn cho viÖc chia
nh[ thµnh nh^m vµ ®7t gÇn c.c -hF tGi 567t kh.c tF ®iÖn
tÜnh tiM% thF r,t 0t c!ng J%,t t.c DFng to AOAA<{AOAACKh vµ
vcn hµnh ®Ln giGn vµ 0t JQ c' 5
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
j_
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
-
7
1 &!nh t"¸n ph#n phèi Hung ?äng 3.
3L ®# ng%yMn l* lY- ®7t thi+t b( bI &

3L ®# thay th+&

G1&!nh Hung ?Eng 3. ch" tMng m'chA
{C!ng th`c -h:n -h'i D%ng lîng bI cho mét nh.nh hlnh
tia 5

$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
je
:
i
Vg
h
3i
-[:
C.S
h
3t
>?TT
GW]8
49AKW
4AKW
i
ci
i
6i
WFJ]
h
3t
jh
i
-
h
3G
h
G
h
34
h
4
h
3n
h
n

~
®D
i
~
ba
k
~
®Dn
~
ba
h h
3
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Ta c^ c!ng th`c&
$
bi
r $
i
{ 1
]
1

¸

i
bt xn
R
Q Q
|~

WRi i r 4{n
Trong ®^&
q$
bi
&)µ c!ng J%,t bI cÇn ®7t ; nh.nh th` i
q$
i
&)µ c!ng J%,t -hGn kh.ng cña nh.nh th` i
q$
xn
&)µ c!ng J%,t -hGn kh.ng toµn x0 nghiÖ-
q$
bt
&)µ c!ng J%,t bI cÇn thi+t ®X ®Gm bGo CoJ
ϕ
thko
P%y ®(nh
q~
i
&/iÖn tr; nh.nh th` i OvRi ~
i
r ~
®Di
q~
bai
q~

&/iÖn tr; tLng ®Lng toµn m=ng
q~
®Di
&/iÖn tr; cña ®êng D:y th` i
q ~
bai
&/iÖn tr; cña m.y bi+n .- th` iOvµ ®îc t0nh nh Ja%&
~
bai
r
dm
N
S
U P
2
2
* ∆
/X th%cn tiÖn cho viÖc vcn hµnh vµ giGm bRt c.c thi+t b(
®^ng cYt O®o lêng cho c.c nh^m tF Ongêi ta P%y ®(nh r8ng
n+% D%ng lîng bI t'i % cña mét nh.nh nµo ®^ nh[ hLn <A KW?~
thl kh!ng nMn ®7t tF ®iÖn ; nh.nh ®^ nTa mµ nMn -h:n
-h'i D%ng lîng bI ®^ Jang c.c nh.nh l:n ccn5
|>:y giê ta ®i t0nh ®iÖn tr; tLng ®Lng cña c.c nh.nh &
/êng c.- „Omm
9
)Om
r
o
OΩBkm
~
> ~
D
O Ω ~OΩ
SSTT{>
4
4_ 4AA 45He 45< A5AeH 45<eH
SSTT{>
9
4_ e9 45He 45_ A5AC< 45_C<
SSTT{>
<
4_ HA 45He 95j A5A9i 95j9i
SSTT{>
H
4_ _H 45He 45_ A5A_C 45__C
SSTT{>
C
4_ jj 45He 95j A549i 95i9i
SSTT{>
_
4_ _H 45He 95j A5AiH 95jiH
SSTT{>
e
4_ 4C_ 45He 954 A59<9 95<<9
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
jj
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
|>:y giê ta ®i t0nh ®iÖn tr; tLng ®Lng cña c.c nh.nh &
Wµ ~

r g4B~
4
q4B~
9
q4B~
<
q4B~
H
q4B~
C
q4B~
_
q4B~
e
2
{4

r g4B45<eH q4B45_C<q4B95j9i q4B45__C q 4B
95i9iq4B95jiHq4B95<<9 2
{4


r4B<5HA<g Ω2
Wcy~

r A59iHg Ω2
|23L ®# thay th+ m=ng cao .- x0 nghiÖ- DIng ®X t0nh to.n
c!ng J%,t bI t=i thanh c.i h= .- c.c tr=m bi+n .- SE&
SSTT
~
cH
~
c9
~
c<
~
cH
~
cC
~
c_
~
ce
~
bH
~
b9
~
b<
~
bH
~
bC
~
b_
~
beb


$
b4
$
b4
$
b9
$
9
$
b<
$
<
$
bH
$
H
$
bC
$
C
$
b_
$
_
$
be
$
e
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
ji
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
|T0nh c!ng J%,t bI cho nh.nh >?TT{>
4
&
$
b9
r4A_<5i{g<<_j5j{9C<45C2 A59iHBr4HigKW?~2
Ta t0nh to.n tLng tQ cho c.c nh^m kh.c ta c^ k+t P%G ®îc
ghi trong bGng Ja%&
>Gng C{9
TMn
nh.nh
$
i
gKW?~2 $
x
gKW?~2 $
bt
gKW?~2 $
bi
gKW?~2
>?TT{>
4
4A_<5i <<_j5j 9C<45C jjH5e
>?TT{>
9
eCi5i <<_j5j 9C<45C _4A5i
>?TT{>
<
Hi<5i <<_j5j 9C<45C HA_5i
>?TT{>
H
j<A5_ <<_j5j 9C<45C _j95j
>?TT{>
C
4ji5i <<_j5j 9C<45C j95H
>?TT{>
_
9Cj5< <<_j5j 9C<45C 4e<59
>?TT{>
e
<iC54 <<_j5j 9C<45C 9ji5C

-
J
1 /hän ki9u vµ Hung ?Eng 3.
Wl ®iÖn .- th,- nMn ta chZn tF ®iÖn .- th,- thêng ®îc
ch+ t=o thµnh tF < -ha O< -hÇn tT cña n^ ®îc n'i thµnh hlnh
tam gi.c 5
C¨n c` vµo k+t P%G trMn ta chZn DIng lo=i bé tF < -ha Do )iMn
E! ch+ t=o bé tF ®îc bGo vÖ b8ng .-tom.tO trong tñ c^ ®7t c.c
b^ng ®”n lµm ®iÖn tr; -h^ng ®iÖn 5
ChZn lo=i tF KC9{AO<j{9j{<€
4
c!ng J%,t m•i tF lµ 9jKW?~
®,% Jong Jong
>Gng C{< chZn tF bI ®7t t=i c.c tr=m bi+n .- -h:n x;ng &
W(
tr0
®7t
)o=i tF 3' -ha $
bi
gKW?~2 3' lîng
>
4
KC9{AO<j{CA{<€
4
< jjH5e 4j
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
iA
&2
[p
:h#
n
®"'
n
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
>
9
KC9{AO<j{CA{<€
4
< _4A5i 49
>
<
KC9{AO<j{CA{<€
4
< HA_5i j
>
H
KC9{AO<j{CA{<€
4
< _j95j 4<
>
C
KC9{AO<j{CA{<€
4
< j95H 9
>
_
KC9{AO<j{CA{<€
4
< 4e<59 H
>
e
KC9{AO<j{CA{<€
4
< 9ji5C _
"lnh C{9 &3L ®# ng%yMn l* ®7t tF bI trong tr=m bi+n .-5"lnh C{< 3L ®# lY- ®7t tF bI trong tr=m ®7t hai 6>?
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
i4
&2
[p
:h#
n
®"'
n
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

"lnh C{H& 3L ®# lY- ®7t tF bI trong tr=m ®7t mét 6>?
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
i9
&2
[p
tKn
g
&2
pp
ch"
:aX
&2
[p
:h#
n
®"'
n
&2
3.
/")
&2
3.
/")
&2
pp
ch"
:aX
&2
[p
tKn
g
&2
[p
tKn
g
&2
pp
ch"
:aX
&2
3.
/")
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
*2t .uJn
Míi nhiÖm v- thi2 A2 m8ng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸"
§ång hå chÝnh x¸c :$Eong Lu¸ tE=nh .µm viÖc 9gidp Wm nfm
vRng hCn .' thu"2t ®4 häc ®@c tEong Oµi giFng c6# thQ" 9 c3
thªm nhiu sù hi>u Oi2t v thùc t2 :$u" nhiªn do n0i dung
c«ng viÖc hoµn tTn míi mg vµ tQm hi>u Ai2t cTn h8n ch2 nªn
®K ¸n m«n häc c6# Wm Ah«ng tE¸nh AhUi thi2u s3t : hm mong
c¸c thQ" c« chi chi OFo vµ gidp ®e Wm :
hm Nin chGn thµnh cFm Cn :
jinh viªn thùc
hiÖn:
T'ng Th( )*
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
i<
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
&µi ?iÖu th(m kh"
45 Thi+t k+ c,- ®iÖn gE> K"KT2
T.c giG & g! "#ng $%ang
Wb W¨n TÇm
95@i.o trlnh c%ng c,- ®iÖn cho x0 nghiÖ- c!ng nghiÖ-
T.c giG & g! "#ng $%ang
TrÇn >.ch
/7ng gZc finh
Shan /¨ng KhGi
g'c "#ng $%ang
$èng $h% &' ( $§H) ( *+)
iH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->