CHƯƠNG 1.

ESTE – CHẤT BÉO
A. BÀI TẬP
1.1. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm :
A. Hai muối và hai ancol B. Hai muối và một ancol
C. Một muối và hai ancol D. Một muối và một ancol
1.2. Cho 8,6g este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 273
0
C và 1 atm. Mặt khác cho 8,6g X tác dụng vừa đủ
với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối. Công thúc cấu tạo đúng của X là
A. H-COOCH2-CH=CH2 B. CH3-COOCH2-CH3
C. H-COOCH2-CH2-CH3 D. CH3-COOCH=CH2
1.3 Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6g hỗn hợp X tác dụng
vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của A và
B là
A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5
B. CH3-COO-CH=CH2 và H-COO-CH=CH2
C. CH3-COOC2H5 và CH3-COOCH3
D. H-COOCH3 và CH3-COOCH3
1.4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần
cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Tên gọi của este đem đốt là
A. etyl axetat B. metyl fomiat C. metyl axetat D. propyl fomiat
1.5. Cho 6g một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml dung
dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là
A. etyl axetat B. metyl fomiat C. metyl axetat D. propyl fomiat
1.6. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dung vừa hết 200ml dung dịch
NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là
A. 0,5M B. 1,0M C. 1,5M D. 2,0M
1.7. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este hai chức tạo bởi ancol no và axit đơn chức chưa no có một nối đôi ta thu
được 17,92 lít khí CO2(đktc) thì este đó được tạo ra từ ancol và axit nào sau đây?
A. etylen glicol và axit acrylic
B. propylenglycol và axit butenoic
C. etylen glicol, axit acrylic và axit butenoic
D. butandiol và axit acrylic
1.8. Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8g muối natri. Công thức
cấu tạo của E có thể là
A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
1.9. Xà phòng hoá a gam hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần 300ml dung dịch NaOH nồng
độ 1M. Giá trị của a là
A. 14,8g B. 18,5g C. 22,2g D. 29,6g
1.10. Đun nóng 18g axit axetic với 9,2g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc có xúc tác. Sau phản ứng thu được
12,32g este. Hiệu suất của phản ứng là
A. 35,42 % B. 46,67% C. 70,00% D. 92,35%
1.11. Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este thì thu được 0,22g CO2 và 0,09g H2O. Số đồng phân của chất này là
A. 3 B. 4 C, 5 D. 6
1.12. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp hơi hai este no, mạch hở, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu
được 19,72 lít khí CO2 (đktc). Xà phòng hoá hoàn toàn cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17g
một muối duy nhất. Công thức của hai este là
A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7 và HCOOC4H9 D. CH3COOC2H5 và CH3COOC2H5
1.13. Hợp chất thơm A có công thức phân tử C8H8O2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH thu được hai muối.
Số đồng phân cấu tạo của A phù hợp với giả thiết trên là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
1.14. Cho 0,1mol este A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn hợp hai muối của
hai axit hữu cơ đều đơn chức và 6,2g một ancol B. Vậy công thức của B là
A. C2H4(OH)2 B. CH2(CH2OH)2
C. CH3-CH2-CH2OH D. CH3-CH2-CHOH-CH2OH
1.15. Chia m (gam) một este X thành hai phần bằng nhau. Phần một bị đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48 l khí
CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Phần hai tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của m là
1
A. 2,2g B. 6,4g C. 4,4g D. 8,8g
1.16. Số đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (tráng bạc) ứng với công thức phân tử
C4H8O2 là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.17. Đốt cháy hoàn toàn 1 g một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít khí CO2
(đktc) và 0,72g H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C4H6O2 D. C5H8O2
1.18. Cho 10,4g hỗn hợp X gồm axit axetic và este etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch natri
hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng
A. 33,3% B. 42,3% C. 57,6% D. 39,4%
1.19. Làm bay hơi 10,2 g một este A ở áp suất p1 thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 6,4 g khí O2 ở
cùng nhiệt độ, áp suất p2 (biết p2=2p1). Công thức phân tử của A là
A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C3H2O4 D. C5H10O2
1.20. Xà phòng hoá hoá hoàn toàn 89g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol. Số gam xà
phòng thu được là
A. 91,8g B. 83,8g C. 79,8g D. 98,2g
1.21. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1mol este (RCOO)3R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2g muối và 9,2 gam
ancol. Công thức phân tử của este là
A. (C2H5COO)3C3H5 B. (C2H3COO)3C3H5
C. (C2H3COO)3C4H7 D. (C3H7COO)3C3H5
1.22. Cho 4,4g chất X (C4H8O2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam ancol và m2
gam muối. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ancol và phân tử muối bằng nhau. Giá trị của m1, m2 là
A. 2,3g và 4,1g B. 4,1g và 2,4g C. 4,2g và 2,3g D. 4,1g và 2,3g
1.23. Cho 0,15mol hỗn hợp hai este đơn chức phản ứng vừa đủ với 0,25mol NaOH và tạo thành hỗn hợp hai
muối và một ancol có khối lượng tương ứng là 21,8g và 2,3g. Hai muối đó là
A . CH3COOC6H5 và CH3COOC2H5 B. CH3COOC6H5 và CH3COOCH3
C. HCOOC6H5 và HCOOC2H5 D. HCOOC6H5 và CH3COOCH3
1.24. Este X đơn chức chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z
biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOC2H5
C. HCOOCH=CH2 D. HCOOCH2CH=CH2
1.25. Este X đơn chức chứa tối đa 5 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z
biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu đồng phân phù hợp với cấu tạo của X?
A. 2 B. 3 C.4 D.5
1.26. Xà phòng hoá este A đơn chức no chỉ thu được một chất hữu cơ B duy nhất chứa natri. Cô cạn, sau đó
thêm vôi tôi xút rồi nung ở nhiệt độ cao được một ancol C và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này
được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 2:3. Công thức phân tử este là
A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C4H6O2 D. C3H6O2
1.27. Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là sai:
A. X là este chưa no đơn chức
B. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng
C. X có thể làm mất màu nước brom
D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit
1.28. Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây?
A. CH3COOH B. CH3CHO C. CH3COONa D. (CH3CO)2O
1.29. Cho 7,4g este X no, đơn chức phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6g kết tủa. Công
thức phân tử của este là
A. HCOOCH3 B. CH3COOC2H5
C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H3
1.30. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các
muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8g. Tỷ lệ giữa nHCOONa : nCH3COONa là
A. 3 : 4 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 2 : 1
1.31. Thuỷ phân 0,1 mol X bằng NaOH vừa đủ sau đó lấy sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3-
/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Công thức cấu tạo của este có thể là
A. HCOOC2H5. B. HCOOCH2-CH=CH3.
C. HCOOC2H3. D. HCOOC=CH2.
CH3
2
1.32. Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.
1.33. Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối. Tỉ khối của M đối với
CO2 bằng 2. M có công thức cấu tạo là
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7 D. C2H3COOCH3
1.34. Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn
(B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng bạc cho sản phẩm (E), (E) tác
dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là
A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3
C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2
1.35. Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của
một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 127
0
C và 600 mmHg thu được thể
tích là 8,32 lít. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5OOC-COOC2H5 B. C2H5OOC-CH2-COOC2H5
C. C5H7COOC2H5 D. (HCOO)3C3H5
1.36. Khối lượng este metyl metacrylat thu được là bao nhiêu khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 96
gam ancol metylic, giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 60%.
A. 180 gam B. 186gam C. 150 gam D. 119 gam
1.37. Những hợp chất trong dãy sau thuộc loại este:
A. Xăng, dầu nhờn bôi trơn máy, dầu ăn. B. Dầu lạc, dầu dừa, dầu cá.
C. Dầu mỏ, hắc ín, dầu dừa. D. Mỡ động vật, dầu thực vật, mazut.
1.38. Hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân có công thức đơn giản là C2H4O. Cho 4,4 gam hỗn hợp X tác dụng với
dung dịch NaOH dư thu được 3,4 gam muối. Công thức cấu tạo của 2 este là
A. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-i. B. n-C3H7OCOH và HCOOC3H7-i.
C. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-n. D. C2H5COOC3H7-i và CH3COOC2H5
1.39. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H6O2. Cho 4,3 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung
dịch NaOH 0,5M thu được 4,7 gam một hợp chất hữu cơ Y. Công thức phân tử của Y là
A. C3H5O2Na. B. C4H5O2Na. C. C3H3O2Na. D. C2H3O2Na.
1.40. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O2. Cho 5,1 gam hợp chất X tác dụng vừa đủ với 100
ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được một hợp chất hữu cơ Y có khối lượng là 7,1 gam. Công
thức phân tử của Y là
A. C4H7O3Na. B. C2H3O2Na. C. C4H6O4Na2. D. C4H5O4Na2.
1.41. Chất béo là este được tạo bởi :
A. Glixerol với axit axetic. B. Ancol etylic với axit béo.
C. Glixerol với các axit béo. D. Các phân tử aminoaxit.
1.42. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol metyl axetat bằng dung dịch NaOH dư 20% so với lượng phản ứng thu
được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ta được chất rắn khan B. Khối lượng của B là
A. 18,4 gam. B. 24,4 gam. C. 18 gam. D. 16,4 gam.
1.43. Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O2 bằng 3,125. Cho
20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức
cấu tạo của X là
A. CH3COOCH=CH-CH3. B. C2H5COOCH=CH2.
C. HCOOCH=CH-CH2-CH3. D. CH2=CH-COO-C2H5.
1.44. Để tăng hiệu suất phản ứng este hoá cần:
A.Tăng nồng độ một trong các chất ban đầu.
B. Dùng chất xúc tác H2SO4 đặc.
C. Tách bớt este ra khỏi hỗn hợp sản phẩm.
D. Tất cả các yếu tố trên.
1.45. Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2. A và B đều cộng hợp với brom
theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. B tác dụng với xút dư cho 2 muối và
nước, các muối có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là
A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH
C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5
D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
3
1.46. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư,
khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa.
Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no).
A. Este thuộc loại no B. Este thuộc loại không no
C. Este thuộc loại no, đơn chức D. Este thuộc loại không no đa chức.
1.47. Quá trình nào không tạo ra CH3CHO?
A. Cho vinyl axetat vào dung dịch NaOH
B. Cho C2H2 vào dung dịch HgSO4 đun nóng
C. Cho ancol etylic qua bột CuO, t
o

D. Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH
1.48. Cho các chất C2H5Cl, CH3COOH, CH3OCH3, C3H5(OH)3, NaOH, CH3COOC2H5. Số các cặp chất có thể phản
ứng được với nhau là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
1.49. Este đa chức tạo ra từ glixerol và hỗn hợp C2H5COOH và CH3COOH, có số công thức cấu tạo là
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6
1.50. X là este đơn chức, tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4M thu 105 gam chất rắn và 54 gam
ancol. Cho toàn bộ ancol trên qua CuO dư, đun nóng, lấy sản phẩm tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu
được 1,8mol Ag. Vậy X là
A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH2-CH2-CH3
C. CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 D. CH3COOCH(CH3)2
1.51: Chất tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo 2 muối là
A. HCOOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2
C. CH3COO-CH2-C6H5 D. COO-C2H5
COO-CH3
1.52: X có công thức phân tử C5H10O2. Cho X tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Số
công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 8 B. 9 C. 5 D. 6
1.53: Cho các chất: CH3COOC2H5, C6H5NH2, C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH, C6H5NH3Cl, số chất tác dụng
với dung dịch NaOH là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.54. Cho 23,6 gam hỗn hợp CH3COOCH3 và C2H5COOCH3 tác dụng vừa hết với 300ml dung dịch NaOH
1M, khối lượng muối khan thu được là
A. 24,6g B. 26g C. 35,6g D. 31,8g
1.55. Thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm thì thu được ancol nào trong các ancol sau?
A. CH2(OH)-CH2-CH2OH C. CH2(OH)-CH(OH)-CH3
B. CH2(OH)-CH2OH. D. CH2(OH)CH(OH)CH2OH.
1.56. Hỗn hợp X đơn chức gồm 2 este A, B là đồng phân với nhau. Cho 2,15 gam hỗn hợp X bay hơi thu được
0,56 lít hơi (đktc) este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp X bằng 100ml dung dịch NaOH
20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 36,6 gam chất rắn khan. Vậy CTCT este là
A.CH2=CH-COO-CH3. B. CH3COOCH=CH2
C. HOOCO-C=CH2 D. HCOOCH=CH-CH3
CH3
1.57. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với một ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam
KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy công
thức cấu tạo của este là
A. CH2(COOCH3)2 B. CH2(COOC2H5)2
C. (COOC2H5)2 D. CH(COOCH3)3
1.58. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam
KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy
có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp
A.1 B. 2 C. 3 D. 4.
1.59. Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit đơn chức không no có một liên kết đôi C=C. Có công thức tổng
quát là
A. CnH2n-4 O2 ( n ≥ 4) B. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 3)
4
C. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 4) D. CnH2nO2 ( n ≥ 4)
1.60. Cho các chất: CH≡ CH, CH3COOC(CH3)=CH2, CH2=CH2, CH3-CH2COOH, C2H5OH, CH3-CHCl2,
CH3COOCH=CH2, CH3COOC2H5, C2H5COOCHCl-CH3. Có bao nhiêu chất tạo trực tiếp ra etanal chỉ bằng một
phản ứng ?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
1.61. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng
bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
A. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5
B. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2
C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3
D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3
1.62. Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R1COOH, R2COOH với glixerol sẽ thu được bao nhiêu este tác dụng
được với Na?
A. 10 B. 8 C. 9 D. 11
1.63. Đun nóng hỗn hợp 3 axit R1COOH, R2COOH, R3COOH với etanđiol thì thu được tối đa bao nhiêu este
không tác dụng được với Na?
A. 3 B. 5 C. 6 D. 9
1.64. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 3 este thu được 8,8g CO2 và 2,7g H2O, biết trong 3 este thì oxi chiếm
25% về khối lượng. Khối lượng 3 este đem đốt là
A. 2,7g B. 3,6g C. 6,3g D. 7,2g
1.65. Cho glixerol tác dụng với axit axetic có H2SO4 xúc tác thì tác thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa
nhóm chức este ?
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5
1.66. Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc ) và chất Z (có số nguyên tử
cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là
A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức
B. Chất Y tan vô hạn trong nước
C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170
o
C thu được anken
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O
1.67. Cho etanđiol tác dụng với axit fomic và axit axetic thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm
chức este ?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
1.68. Cho phản ứng xà phòng hoá sau :
(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH
÷→ ÷
3C17H35COONa + C3H5(OH)3
Trong các chất trên chất nào được coi là xà phòng
A. C3H5(OH)3 B. NaOH
C. C17H35COONa D. (C17H35COO)3C3H5
1.69. Chỉ số axit của chất béo là
A. Số mg KOH cần để thuỷ phân 1g chất béo
B. Số mg KOH cần để trung hoà lượng axit tự do trong 1g chất béo
C. Số mg K cần để phản ứng với lượng axit dư trong chất béo
D. Số gam NaOH cần để thuỷ phân hoàn toàn lượng chất béo đó
1.70. Hiđro hoá hoàn toàn m(g) triolein (glixerol trioleat) thì thu được 89g tristearin (glixerol tristearat). Giá
trị m là
A. 84,8g B. 88,4g C. 48,8g D. 88,9g
1.71. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng bạc. Hai chất Y, Z tương ứng là
A. HCOONa, CH3CHO. B. HCHO, CH3CHO.
C. HCHO, HCOOH. D. CH3CHO, HCOOH.
1.72. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y chứa các nguyên tố C, H, O khối lượng phân tử đều bằng 74 biết X tác
dụng được với Na, cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy
X, Y có thể là
A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO
5
C. OHC-COOH và C2H5COOH D. OHC-COOH và HCOOC2H5
1.73. Công thức tổng quát của este không no có một liên kết đôi C=C, hai chức, mạch hở có dạng
A. CnH2nO4 (n > 3) B. CnH2n-2O4 (n > 4)
C. CnH2n-2O2 (n > 3) D. CnH2n-4O4 (n > 4)
1.74. X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp.
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50g dung dịch NaOH 20% đến
phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là
A. 7,5 gam B. 37,5 gam C. 13,5 gam D.15,0 gam
1.75. Trong các loại hợp chất có tính tẩy rửa sau đây, loại hợp chất nào chứa thành phần xà phòng là chủ yếu
A. Bột giặt OMO B. Bánh xà phòng tắm
C. Nước rửa chén D. Nước Gia-ven
1.76. Thành phần chính của bột giặt tổng hợp là
A. C12H25 –C6H4–SO3Na B. C17H35COONa
C. C12H25C6H4 – SO3H D. (C17H35COO)3C3H5
1.77. Hiđro hoá chất béo triolein glixerol (H=80%). Sau đó thuỷ phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu
được bao nhiêu loại xà phòng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.78. Nhận xét nào sau đây là sai ?
A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá
B. Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng
C. Chất tẩy rửa tổng hợp có thể giặt rửa được trong nước cứng
D. Có thể dùng xà phòng để giặt đồ bẩn và dầu mỡ bôi trơn máy
1.79. Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri
stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85%
A. 1,500 tấn B. 1,454 tấn C. 1,710 tấn D. 2,012 tấn
1.80. Dầu mỡ (chất béo)để lâu ngày bị ôi thiu là do
A. Chất béo vữa ra
B. Chất béo bị oxi hoá chậm trong không khí tạo thành anđehit có mùi
C. Chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí
D. Chất béo bị oxi và nitơ không khí chuyển thành amino axit có mùi khó chịu.
1.81. Khi đốt 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị của a là
A. a = 0,3 B. 0,3 < a < 0,4
C. 0,1 ≤ a ≤ 0,3 D. 0,2 ≤ a ≤ 0,3
1.82. Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo
thành từ:
A. Axit đơn chức và ancol đơn chức
B. Axit đa chức và ancol đơn chức
C. Axit đa chức và ancol đa chức
D. A xit đơn chức và ancol đa chức
1.83. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn
B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng
C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn
D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước
1.84. Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M
thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6
M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3COOC2H5 B. (CH3COO)2C2H4
C. (CH3COO)3C3H5 D. C3H5(COOCH3)3
1.85. Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô
cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 8,2 B. 10,2 C. 19,8 D. 21,8
1.86. Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất 3 cách:
6
1. Đun nóng với dung dịch NaOH, để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang
dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật.
2. Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt.
3. Cho và nước chất nào nhẹ nổi trên bề mặt là dầu thực vật.
Phương án đúng là
A. 1, 2 và 3 B. Chỉ có 1 C. 1 và 2 D. 2 và 3
1.87. Để xà phòng hóa hoàn 1,51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng
hóa chất béo là
A. 151 B. 167 C. 126 D. 252
1.88: Một loại mỡ chứa 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu
được 138 gam glixerol. Giá trị của m là
A. 1,209 B. 1,3062 C. 1,326 D. 1,335
1.89. X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 7,04 gam chất X
người ta dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này đã lấy dư 25% so với lượng NaOH cần dùng
cho phản ứng. Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
1.90. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với
100ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn m
gam X thì thu được 8,96 gam CO2 và 7,2 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là
A. CH3COOCH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)2
B. HCOOCH(CH3)2 và HCOOCH2CH2CH3
C. CH3COOCH2CH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)CH2CH3
D. CH3COOCH(CH3)C2H5 và CH3COOCH(C2H5)2
1.91. Khẳng định nào sau đây không đúng ?
A. CH3COOCH = CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng đựơc với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
C. CH3COOCH = CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
D. CH3COOCH = CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
1.92: Lần lượt cho các chất: Vinyl axetat; 2,2-điclopropan; phenyl axetat và 1,1,1-tricloetan tác dụng hoàn
toàn với dung dịch NaOH dư. Trường hợp nào sau đây phương trình hóa học không viết đúng ?
A. CH3COOCH = CH2 + NaOH

CH3COONa + CH3CHO
B. CH3CCl2CH3 + 2NaOH

CH3COCH3 + 2NaCl + H2O
C. CH3COOC6H5 + NaOH

CH3COONa + C6H5OH
D. CH3CCl3 + 4NaOH

CH3COONa + 3NaCl + 2H2O
1.93. Thủy phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ A và B. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là
chất B. Chất X không thể là
A. Etyl axetat B. Etilenglicol oxalat
C. Vinyl axetat D. Isopropyl propionat
1.94. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với
5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá
đều bằng 80%). Giá trị của m là
A. 8,10 B. 16,20 C. 6,48 D. 10,12
1.95. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo
đó là
A. C17H31COOH và C17H33COOH B. C15H31COOH và C17H35COOH
C. C17H33COOH và C17H35COOH D. C17H33COOH và C15H31COOH
1.96. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 3,28 gam B. 8,56 gam C. 8,2 gam D. 10,4 gam
7
1.97. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là
2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol
C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)
A. 2,925 B. 0,456 C. 2,412 D. 0,342
1.98. Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.
Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. HCOO-C(CH3)=CH2 B. HCOO-CH=CH-CH3
C. CH3COO-CH=CH2 D. CH2=CH-COO-CH3
1.99. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2
(ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản
ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là
A. Isopropyl axetat B. Metyl propionat
C. Etyl propionat D. Etyl axetat
1.100. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng
thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 50% B. 55% C. 75% D. 62,5%
1.101. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được hai sản phẩm hữu cơ X
và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là
A. metyl propionat B. propyl fomiat
C. ancol etylic D. etyl axetat
1.102. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100ml
dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85 gam hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95 gam hai
ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là
A. HCOOCH2CH2CH3 75%, CH3COOC2H5 25%
B. HCOOC2H5 45%, CH3COOCH3 55%
C. HCOOC2H5 55%, CH3COOCH3 45%
D. HCOOCH2CH2CH3 25%, CH3COOC2H5 75%
1.103. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến
khi phản ứng hoàn toàn. từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 gam chất rắn khan. Công thức của X là:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOCH(CH3)2
1.104. Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được
hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc.
Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3
C. HCOOCH2CH=CH2 C. HCOOC(CH3)=CH2
1.105. Cho sơ đồ phản ứng:
CH4
÷→ ÷
X
÷→ ÷
X1 ÷ ÷ → ÷
+ O H
2
X2 ÷ ÷ ÷ ÷ → ÷
+ memgiam O ,
2
X3 ÷ ÷→ ÷
+
1
X
X4

X4 có tên gọi là
A. Natri axetat B. Vinyl axetat C. Metyl axetat D. Ety axetat
1.106. A là một este 3 chức mạch hở. Đun nóng 7,9 gam A với NaOH dư. Đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được ancol B và 8,6 gam hỗn hợp muối D. Tách nước từ B có thể thu được propenal. Cho D tác dụng với
H2SO4 thu được 3 axit no, mạch hở, đơn chức, trong đó 2 axit có khối lượng phân tử nhỏ là đồng phân của
nhau. Công thức phân tử của axit có khối lượng phân tử lớn là
A. C5H10O2 B. C7H16O2 C. C4H8O2 D. C6H12O2
1.107. Cho các phản ứng: X + 3NaOH
÷→ ÷
0
t
C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O
Y + 2NaOH
÷ ÷ → ÷
0
,t CaO
T + 2Na2CO3
CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH
÷→ ÷
0
t
Z + …
Z + NaOH
÷ ÷ → ÷
t CaO,
T + Na2CO3
Công thức phân tử của X là
A. C12H20O6 B. C12H14O4 C. C11H10O4 D. C11H12O4
1.108. X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 20 gam X tác dụng vừa đủ với NaOH được 15,44 gam muối X là
A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C3H7COOH
1.109. Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm thu được ancol etylic. Biết khối lượng phân tử của ancol bằng
62,16% khối lượng phân tử của este. Vậy X có công thức cấu tạo là
8
A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5
C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3
1.110. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình
đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra là
A. 12,40 gam B. 10,00 gam C. 20,00 gam D. 28,18 gam
B. ĐÁP ÁN
1.1 C 1.21 B 1.41 C 1.61 D 1.81 C 1.101 D
1.2 D 1.22 D 1.42 C 1.62 D 1.82 B 1.102 D
1.3 D 1.23 C 1.43 B 1.63 C 1.83 C 1.103 B
1.4 B 1.24 C 1.44 D 1.64 B 1.84 C 1.104 B
1.5 B 1.25 C 1.45 D 1.65 D 1.85 D 1.105 D
1.6 C 1.26 A 1.46 C 1.66 C 1.86 B 1.106 A
1.7 A 1.27 B 1.47 D 1.67 C 1.87 B 1.107 C
1.8 A 1.28 D 1.48 B 1.68 C 1.88 B 1.108 B
1.9 C 1.29 C 1.49 D 1.69 B 1.89 C 1.109 B
1.10 C 1.30 D 1.50 B 1.70 B 1.90 B 1.110 C
1.11 B 1.31 C 1.51 A 1.71 D 1.91 A 1.111
1.12 A 1.32 C 1.52 B 1.72 D 1.92 C 1.112
1.13 C 1.33 A 1.53 C 1.73 D 1.93 D 1.113
1.14 A 1.34 D 1.54 B 1.74 C 1.94 C 1.114
1.15 D 1.35 A 1.55 D 1.75 B 1.95 C 1.115
1.16 B 1.36 C 1.56 B 1.76 A 1.96 A 1.116
1.17 D 1.37 D 1.57 C 1.77 B 1.97 A 1.117
1.18 B 1.38 B 1.58 C 1.78 A 1.98 C 1.118
1.19 D 1.39 C 1.59 C 1.79 C 1.99 B 1.119
1.20 A 1.40 A 1.60 A 1.80 B 1.100 D 1.120
9
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
1.2. mol
RT
PV
n 1 , 0 · · ⇒ Meste =
⇒ · 86
1 , 0
6 , 8
Este đơn chức
⇒ RCOOR’ + NaOH →RCOONa +R’OH
Mmuối =
⇒ · ⇒ · 15 82
1 , 0
2 , 8
R
R là CH3
⇒ R’ = 27 ⇒R’ là C2H3 → Đáp án D
1.3. nNaOH = 0,1mol ⇒ 7 74
1 , 0
4 , 7
· ⇒ · · R COONa R
⇒ R là H hoặc CH3 2 este có dạng
' COOR R
= 66 ' 15 ' R R ⇒ · ⇒ là CH3
→ Đáp án D
1.4. CnH2nO2 +
,
_

¸
¸ −
2
2 3n
O2 → nCO2 + H2O


·
2
2 3n
n n=2 → Đáp án B
1.6. neste =0,3 mol

CM
NaOH
=
5 , 1
2 , 0
3 , 0
·
M
→ Đáp án C
1.7. nCO
2
= 0,8 mol

số C = 8
vậy tổng số C của ancol và 2 gốc axit là 8 → Đáp án A
1.8. Phương trình hóa học
RCOOR’ + NaOH

RCOONa + R’OH
từ pt ta có hệ
¹
'
¹
· +
· + +
4,8 67)a (R
4,4 R)a 44 (R
( ) 4 , 0 ' 23 · − ⇒ a R
→ < ⇒ 23 ' R chỉ có CH3 là phù hợp với R’ 05 , 0 · → a
Meste = 88

Đáp án B
1.9. nNaOH = neste

Đáp án C
1.10. nancol < naxit

tính hiệu suất theo ancol

nancol phản ứng = neste = 0,14

H = 70% → Đáp án C
1.11.
O H
n
2
=
2
CO
n
→ Este no đơn chức CnH2nO2
CnH2nO2 +
2
2 3 − n
O2

nCO2 + nH2O
neste =
32 14
11 , 0
+ n2
CO
n
=
32 14
11 , 0
+ n
n
= 0,005

n = 4

C4H8O2 có 4 đồng phân → Đáp án B
10
1.12.
2 2
O H C
n n
+
2
2 3 − n
O2

O H n CO n
2 2
+
0,25 0,25
n
= 0,88
n
= 3,52

C3H6O2 và C4H8O2 → Đáp án A hoặc B
R OO ′ RC
+ NaOH

OONa RC +
R′
OH


R = 1 → Đáp án A
1.13. CH3COOC6H5 và HCOOC6H4-CH3 (có 3 đồng phân vị trí o, m, p)

Đáp án C
1.14. Đó là este 2 đơn chức của ancol đa chức → nancol = 0,1
M = 62 → C2H4(OH)2 → Đáp án A
1.15.
O H
n
2
=
2
CO
n


Este no đơn chức
neste = 0,05 → Meste = 88 → khối lượng este mỗi phần là 4,4 g
→ m = 8,8 g → Đáp án D
1.16. Este có phản ứng tráng bạc phải là este của axit fomic
HCOOCH2-CH2-CH3 và HCOOCH-CH3
CH3
→ Đáp án B
1.17. CTTQ của este là CnH2n-2O2
CnH2n-2O2 +
2
2 3 − n
O2

nCO2 + (n-1)H2O
0,05 0,04
→ n = 5 → C5H8O2 → Đáp án D
1.18. Viết 2 phương trình phản ứng ta có hệ phương trình
¹
'
¹
· +
· +
4 , 10 88 60
15 , 0
b a
b a

¹
'
¹
·
·
05 , 0
1 , 0
b
a% = % 3 , 42 100 .
4 , 10
·
este
m
→ Đáp án B
1.19. Từ công thức : n =
2
1
n
n
RT
PV

2
1
P
P
·
neste = n1 =
1 , 0 .
2
2
1
· n
P
P
mol

Meste = 102

C3H2O4 hoặc C5H10O2
mà este đơn chức → CTPT : C5H10O2 → Đáp án D
1.20. nglixerol = 0,1 → nNaOH = 0,3 vậy mNaOH = 0,3.40 = 12
Áp dụng bảo toàn khối lượng : meste = 91,8 → Đáp án A
1.21. (RCOO)3R’ + 3NaOH → 3RCOONa + R(OH)3
11
Mancol =
→ · 92
1 , 0
2 , 9
C3H5(OH)3 Mmuối =
→ · 94
3 , 0
2 , 28
R là C2H3
→ este là (C2H3COO)3C3H5 → Đáp án B
1.22. Vì số C trong muối và ancol như nhau nên CT cấu tạo este
CH3COOC2H5 → m1 = 4,1 g m2 = 2,3 g → Đáp án D
1.23. Este đơn chức mà số mol NaOH lớn hơn số mol este tạo ra 2 muối ⇒ có 1 este có gốc phenyl và 2
este của cùng gốc axit
RCOOR2 + NaOH → RCOONa + R1OH
a a a a
RCOOR2 + 2NaOH → RCOONa + R2ONa + H2O
b 2b b b

¹
'
¹
· +
· +
25 , 0 2
15 , 0
b a
b a
a= 0,05 b= 0,1
vậy R1OH là C2H5OH (R + 67)0,15 + (R2 + 39)0,1 = 21,8
biện luận R là H và R2 là C6H5 (Phù hợp) → Đáp án C
1.25. HCOOCH=CH2 HCOOCH=CH-CH3
HCOOCH=CH-CH2-CH3 HCOOCH=C-CH3
CH3
(không kể đồng phân cis-trans) → Đáp án C
1.26. Xà phòng hoá este → este này có vòng . CTPT là CnH2n-2O2
CnH2n-2O2 + NaOH → HO-Cn-1H2n-2COONa (B)
HOCn-1H2n-2COONa + NaOH
÷ ÷ → ÷
0
,t CaO
Cn-1H2n-1OH + Na2CO3
Đốt ancol này
2
CO
n
:
O H
n
2
= 2 : 3 → công thức của B là C2H5OH
→ Công thức của este là C3H4O2 → Đáp án A
1.27. Đáp án B (vì ancol sinh ra không bền )
1.28. Phenol khó phản ứng được với CH3COOH nên ta dùng anhiđrit axetic (axit tách nước)
→ Đáp án D
1.30. Từ phương trình hóa học ta thiết lập được hệ
¹
'
¹
· +
· +
8 , 21 82 68
2 , 22 74 74
b a
b a
→ Đáp án D
1.31. Este đó phải là este của HCOOH và gốc ancol không bền thuỷ phân cho anđehit → Đáp án C
1.32. Đáp án C (đảo chỗ các axit được 3 este)
1.35. nancol = ⇒ · 2 , 0
RT
PV
este 2 chức
Mancol = 46 → C2H5OH ⇒ este là : (COOC2H5)2 → Đáp án A
1.36. naxit < nancol tính theo axit với hiệu suất 60% → Đáp án C
1.37. Đáp án D (vì mỡ động vật và dầu thực vật là lipit )
12
1.38. Đốt este cho tỉ lệ CO2 và H2O bằng nhau → este no đơn chức C4H8O2
→ vì được 3,4 gam muối 2 este là
HCOOC3H7 HCOOC3H7-n → Đáp án B
1.39. MY = 94 mà Y có nhóm COONa → công thức phân tử: C2H3COONa
→ Đáp án C
1.40. my = mx + mNaOH → X là este mạch vòng
→ CTPT của Y = C4H7O3Na → Đáp án A
1.42. Meste = 100 neste = 0,2 nNaOH dư = 0,1
RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH
0,2(R + 67) + 0,1.40 = 23,2 R là C2H5 → Đáp án B
1.46.
2
CO
n
:
O H
n
2
→ este no đơn chức → Đáp án C
1.50. nAg = 1,8 → nancol = 0,9 ancol là C3H7OH
nKOH dư = 0,3 mmuối = 105 – 0,3.56 = 88,2
mmuối = 98 → RCOOR → R = 15 → Đáp án B
1.54. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng → Đáp án B
1.56. neste = 025 , 0 ·
RT
PV
Meste no đơn chức nNaOH = 0,6
RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH
0,3 0,6 0,3
M = 0,3.(R + 67) + 0,3.40 = 36,6 → R = 15
CTCT este : CH3COOCH=CH2 → Đáp án B
1.57. neste = ½ nKOH → este 2 chức . meste = 146
Vì este của axit đa chức và ancol đơn chức
R(COOR’)2 + 2 KOH → R(COOK)2 + R’OH
mmuối = 166 → R = 0
vì tạo ra từ 1 ancol nên este là (COOC2H5)2 → Đáp án C
1.58. Giải tương tự như bài 1.57, ta đặt công thức
COOR1
COOR2 mà R1 + R2 = 58
COOCH3 COOCH3 COOC2H5
COOC3H7-i COOC3H7-n COOC2H5
1.59. Đáp án C , vì axit có nối đôi nên số C ≥ 3 → là este nên C ≥ 4
1.60. Các chất điều chế trực tiếp etanal : 1 3 4 6 7 9 → Đáp án A (6 chất)
1.64. meste = mc + mH + mo mc = g 4 , 2 12 .
44
8 , 8
· mH = 3 , 0 2 .
18
7 , 2
· → meste = (2,4 + 0,3) +
mo 0,75 meste = 2,7 → meste = 3,6 → Đáp án B
1.70. (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
13
nstearin 1 , 0
890
89
· mH
2
= 0,3.2 = 0,6 → molelin = 89 – 0,6 = 88,4
→ Đáp án B
1.72. Vậy X, Y phải có nhóm HCOO hay CHO → Đáp án D
1.73. Đặt CTTQ : CnH2n+2-2kO4 mà 2 nhóm chức este có 2 liên kết đôi trong mạch có 1 liên kết đôi : → K = 3
CnH2n-4O4 n ≥ 4 → Đáp án D
1.74. Phương trình hóa học
C
n
H2n+1COOCmH2m+1 +
2
1 3 3 + + m n
O2
÷→ ÷
(
n
+m+1)CO2 +(
n
+m+1)H2O
0,1 0,1
2
1 3 3 + + m n
nO
2
=
275 , 0
4 , 22
16 , 6
· ⇒
n 3 +
n m ⇒ · 5 , 4 3
+
5 , 4 · m
Vì m là số C của ancol

1 ≥ m 5 , 0 · ⇒ n
C
n
H2n+1COOCmH2m+1 + NaOH
÷→ ÷
C
n
H2n+1COONa + CmH2m+1OH
0,1 0,1
mO = 0,1.(14 n + 68) + mNaOH dư = 7,5 + 6 = 13,5 → Đáp án C
1.77. Vì hiđro hoá chưa hoàn toàn → Đáp án B
1.79. Phương trình hóa học
(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
gọi m là khối lượng của chất béo
→ neste =
890
85 , 0 m
nmuối = 3 . 85 , 0 .
890
85 , 0 m
mxà phòng = 5 , 1 306 . 3 .
890
85 , 0
·
m
→ m = 1,7 → Đáp án C
1.81. CnH2n-2kO2 (k là liên kết đôi trong mạch H )
→ CnH2n-2kO2 +
2
2 3 − − k n
O2

nCO2 + (n-k)H2O
x nx (n-k)x
nx = 0,3 x = 0,1
↔ 0,1 ≤ (n-k) x ≤ 0,3 vì este luôn có hiđro → Đáp án C
1.84. nNaOH dư = 0,3 mol.
Vậy có 0,45 mol NaOH phản ứng thu được 0,15 mol
a mol → X đó là este có 3 nhóm chức
→ mRCOONa + mNaCl = 54,45 ⇒ mRCOONa = 36,9
R là CH3 vậy este là (CH3COO)3C3H5 → Đáp án C
1.85 . Phương trình hóa học
CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + 2H2O
14
0,1 0,2 0,1 0,1
NaOH dư = 0,05 ma = m2muối + mNaOH dư = 21,8
→ Đáp án D
1.94. Do ancol C2H5OH dư. Tính theo axit có
HCOOH + C2H5OH
÷→ ÷
HCOOC2H5 + H2O
0,05 0,05
CH3COOH + H2SO4
÷→ ÷
CH3COOC2H5 + H2O
0,05 0,05
Vì H = 80% nên meste = (74 + 88).0,05.
100
80
= 6,48 → Đáp án C
1.95 . Đặt công thức của este là R1COO
R1COO C3H5
RCOO
Phương trình hóa học
R1COO
R1COO C3H5 + 3NaOH
÷→ ÷
2R1COONa + RCOONa + C3H5(OH)3
RCOO
0,5 0,5
Mlipit =
5 , 0
444
= 888, 2R1 + R + 173 = 888

2R1 + R = 715
→ R là C17H33 (237) và R1 là C17H35 (239) phù hợp. → Đáp án C
1.97. CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
Ban đầu: 1 1 0 0
Cân bằng 1/3 1/3 2/3 2/3
Kcb =
[ ] [ ]
[ ] [ ]
4
.
.
5 2 3
2 5 2 3
·
OH H C COOH CH
O H H COOC CH
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
Bđ : 1 x 0 0
Cb: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9
K =
4
) 9 , 0 .( 1 , 0
9 , 0 . 9 , 0
·
− x
→ x = 2,925 → Đáp án A
1.102. neste = nNaOH = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng meste = 8,8 gam ⇒Meste = 88u
Phương trình hóa học:
' R COO R
+ NaOH →
COONa R
+
OH R'
Mmuối =
5 , 78
1 , 0
85 , 7
·

R
=11,5. vậy gốc 2 axit là H và CH3 với số mol là x và y
Công thức của 2 este là: HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5
15
H
2
SO
4đặc
t
0
H
2
SO
4đặc
t
0
Ta có hệ
¹
'
¹
+ · +
· +
) ( 5 , 11 15
1 , 0
y x y x
y x

¹
'
¹
·
·
075 , 0
025 , 0
y
x

Hai este là đồng phân của nhau nên phần trăm khối lượng hai este tương ứng là 25% và 75%
→ Đáp án D
1.103. Este X có công thức đơn giản là C2H4O
⇒Công thức phân tử của este là C4H8O2.
neste = mol 05 , 0
88
4 , 4
· , nNaOH = 0,15 mol vậy NaOH dư 0,1 mol
mcr = mNaOH dư + mmuối = 4 + mmuối = 8,1
⇒Mmuối =
82
05 , 0
1 , 4
·
công thức muối là:
CH3COONa vậy este có cấu tạo CH3COOC2H5 → Đáp án D
1.104. – Nếu chỉ có Y hoặc Z tráng gương ⇒ neste =
Ag
n
2
1
= 0,1 mol, vô lí (vì Meste ≥60)
Vậy cả Y và Z điều phải tráng gương nên neste = 0,05 mol Meste = 86. Để cả hai đều tráng gương được thì este phải là:
HCOOCH=CH-CH3 → Đáp án B
1.106. Ancol B tạo ra từ este 3 nhóm chức, tách nước có thể tạo ra propenal vậy B là glixerol. Phương trình
hóa học:
(
R
COO)3C3H5 + 3NaOH → 3
R
COONa + C3H5(OH)3
∆m = 28a = 8,6 -7,9 = 0,7 ⇒ a = 0,025 ta có Mmuối =
025 , 0
9 , 7
= 316

R
= 47,67. Gốc của hai axit (có khối lượng phân tử nhỏ) phải là C3H7 vì thỏa mãn có M < 47,67 và có
đồng phân. Gọi khối lượng của gốc axit còn lại là M ta có
67 , 47
2 . 43
·
+
+
a a
Ma a
⇒M = 57 (C4H9-). Vậy axit có khối lượng phân tử lớn là:
C4H9COOH (C5H10O2) → Đáp án A
1.107. - Z là CH3COONa và T là CH4
- X tác dụng được với 3 phân tử NaOH mà chỉ tạo ra 1 phân tử C6H5ONa và Y ⇒ Y có 2 Na ( có 2
nhóm COONa). Từ Y lại có thể tạo ra CH4 nên Y là
NaOCO-CH2-COONa
⇒X là: CH2=CH-OCO-CH2-COOC6H5 (C11H10O4) → Đáp án C
1.108. neste = 227 , 0
88
20
· mol ⇒ Mmuối =
68
227 , 0
44 , 15
·
(HCOONa)
Vậy este có công thức HCOOC3H7 → Đáp án B
1.109. Gọi khối lượng phân tử của este là M ta có
% C2H5OH = 16 , 62 100 .
46
·
M
⇒M = 74 có hai đồng phân este là CH3COOCH3 và
HCOOC2H5 nhưng este được tạo ra từ ancol etylic → Đáp án B
16
1.110. Đốt cháy este no đơn chức mạch hở thì
2 2
CO O H
n n ·
. Khối lượng bình tăng chính là khối lượng H2O và
CO2 bị hấp thụ.
44a + 18a = 12,4 gam ⇒ a = 0,2 mol
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
0,2 0,2
Vậy
3
CaCO
m
= 0,2.100 = 20 gam → Đáp án C.
CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT
17
A. BÀI TẬP
2.1. Cho các hoá chất: Cu(OH)2 (1); dung dịch AgNO3/NH3 (2); H2/Ni, t
o
(3); H2SO4 loãng, nóng (4). Mantozơ
có thể tác dụng với các hoá chất:
A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1), (2) và (4)
2.2. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit
nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là
A. 324,0 ml B. 657,9 ml C. 1520,0 ml D. 219,3 ml
2.3. Chất nào sau đây không thể trực tiếp tạo ra glucozơ?
A. Xenlulozơ và H2O B. HCHO
C. CO2 và H2O D. C và H2O
2.4. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol etylic). Cho tất
cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của
phản ứng lên men ancol là
A. 50% B. 62,5% C. 75% D. 80%
2.5. Thuốc thử cần để nhận biết 3 chất lỏng hexan, glixerol và dung dịch glucozơ là
A. Na B. Dung dịch AgNO3/NH3
C. Dung dịch HCl D. Cu(OH)2
2.6. Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là
A. 162g B. 180g C. 81g D. 90g
2.7. Để phân biệt các chất: CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), glixerol, etanol, lòng trắng trứng ta chỉ cần dùng
thêm một thuốc thử là
A. Dung dịch AgNO3/ NH3 B. Nước brom
C. Kim loại Na D. Cu(OH)2
2.8. Cặp gồm các polisaccarit là
A. Saccarozơ và mantozơ B. Glucozơ và fructozơ
C. Tinh bột và xenlulozơ. D. Fructozơ và mantozơ
2.9. Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là
A. Saccarozơ B. Glucozơ C. Fructozơ D. Mantozơ
2.10. Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 29160 đvc. Số mắt xích (C6H10O5) có trong phân tử tinh
bột đó là
A. 162 B. 180 C. 126 D. 108
2.11. Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột qua con đường lên men lactic, hiệu suất thủy phân tinh bột và
lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. Khối lượng tinh bột cần dùng là
A. 50g B. 56,25g C. 56g D. 62,5g
2.12. Có 4 chất : Axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể phân
biệt được 4 chất trên?
A. Quỳ tím B. CaCO3 C. CuO D.Cu(OH)2 /OH
¯
18
2.13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu được 52,8gam CO2 và 19,8 gam H2O.
Biết X có phản ứng tráng bạc, X là
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ
2.14. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc:
A.
α
-glucozơ B.
α
-fructozơ C. β -glucozơ D. β -fructozơ
2.15. Từ m gam tinh bột điều chế được 575ml ancol etylic 10
0
(khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8
gam/ml) với hiệu suất của quá trình là 75% , giá trị của m là
A. 108g B. 60,75g C. 144g D. 135g
2.16. Khi thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit vô cơ, sản phẩm cuối cùng là
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ
2.17. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn gồm: glucozơ, sacarozơ, anđehit axetic, ancol etylic, hồ
tinh bột, ta dùng thuốc thử:
A. I2 và Cu(OH)2, t
0
B. I2 và AgNO3/NH3
C. I2 và HNO3 D. AgNO3/NH3, HNO3, H2 (t
o
)
2.18. Dãy các chất đều tác dụng được với xenlulozơ:
A. Cu(OH)2, HNO3 B.
[ ]
2 4 3
) ( ) ( OH NH Cu
, HNO3
C. AgNO3/NH3, H2O (H
+
) D. AgNO3/NH3, CH3COOH
2.19. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là
A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.
B. Glucozơ, saccarozơ, mantozơ D. Glucozơ, mantozơ, glixerol
2.20. Giả sử 1 tấn mía cây ép ra được 900kg nước mía có nồng độ saccarozơ là 14%. Hiệu suất của quá trình
sản xuất saccarozơ từ nước mía đạt 90%. Vậy lượng đường cát trắng thu được từ 1 tấn mía cây là
A. 113,4kg B. 810,0kg C. 126,0kg D. 213,4kg.
2.21. Saccarit nào sau đây không bị thuỷ phân ?
A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Tinh bột.
2.22. Để phân biệt glucozơ và fructozơ, ta có thể dùng thuốc thử là
A. Nước vôi trong B. Nước brom C. AgNO3/NH3 D. dung dịch NaOH.
2.23. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch
Ca(OH)2 thu được 200 gam kết tủa, đun nóng dung dịch nước lọc thu được thêm 200 gam kết tủa. Biết hiệu
suất mỗi giai đoạn lên men là 75%. Khối lượng m đã dùng là
A. 860 gam B. 880 gam C. 869 gam D. 864 gam
2.24. Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử glucozơ?
A. Phản ứng với NaOH để chứng minh phân tử có nhóm OH
B. Hoà tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm OH kề nhau
C. Phản ứng với 5 phân tử CH3COOH để chứng minh có 5 nhóm OH
D. Phản ứng với Ag2O trong NH3 để chứng minh phân tử có nhóm CHO
2.25 : Muốn xét nghiệm sự có mặt của đường trong nước tiểu không thể dùng nước thuốc thử nào sau đây?
A. Thuốc thử Fehlinh ( phức Cu
2+
với ion tactarat )
19
B. Thuốc thử tolen ( phức Ag
+
với NH3 )
C. Cu(OH)2
D. Dung dịch vôi sữa
2.26 : Chọn phát biểu đúng về Cacbohiđrat:
A. Cacbohiđrat là một loại hiđrocacbon
B. Cacbohiđrat là hợp chất tạp chức có chứa nhiều nhóm –OH và có nhóm >CO trong phân tử
C. Cacbohiđrat là hợp chất đa chức có chứa nhiều nhóm -OH và có nhóm >CO trong phân tử
D. Cacbohiđrat là hợp chất có công thức chung là Cn(H2O)n
2.27. Cho các dung dịch không màu: HCOOH, CH3COOH, Glucozơ(C6H12O6), glixerol, C2H5OH, CH3CHO.
Dùng những cặp chất nào có thể nhận biết được cả 6 chất?
A. Cu(OH)2, quỳ tím, AgNO3 trong dung dịch NH3
B. Quỳ tím, NaOH và AgNO3 trong dung dịch NH3
C. Cu(OH)2, AgNO3 trong dung dịch NH3 và NaOH
D. Quỳ tím, AgNO3 trong dung dịch NH3 và H2SO4
2.28. Chia m gam chất X thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1. Đem phân tích xác định được công thức của X là glucozơ
- Phần 2. Đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 27 gam Ag
Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì m có giá trị là
A.22,50gam B.20,25 gam C. 40,50 gam D. 45,00 gam
2.29 : Khối lượng glucozơ dùng để điều chế 5 lit ancol etylic với hiệu suất 80% (khối lượng riêng của ancol
etylic là 0,8 g/ml) là
A. 2,504kg B. 3,130 kg C. 2,003 kg D. 3,507 kg
2.30. Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức đơn giản nhất (công
thức thực nghiệm) của X là
A. C3H4O2 B. C10H14O7
C. C12H14O7 D. C12H14O5
2.31. Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol
etylic, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần
dùng là
A. 500 kg B. 5051 kg C. 6000 kg D. 5031 kg
2.32. Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol ctylic, toàn bộ khí CO2
sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% thì giá
trị m là
A. 949,2 gam B. 607,6 gam C. 1054,7 gam D. 759,4 gam
2.33. Trong công nghiệp để sản xuất bạc soi và ruột phích nước, người ta đã sử dụng chất nào để phản ứng với
AgNO3 trong NH3 ?
A. Axetilen B. Anđehit fomic C. Glucozơ D. Saccarozơ
20
2.34. Glucozơ không phản ứng với chất nào sau đây ?
A. (CH3CO)2O B. H2O
C. Cu(OH)2 D. Dung dịch AgNO3/NH3
2.35. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ và mantozơ đều là đồng phân của nhau
B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau
C. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc khi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư
D. Saccarozơ và saccarin đều là đồng đẳng của nhau
2.36. Cho m gam hỗn hợp Glucozơ, saccarozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 9,72
gam Ag. Cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi thuỷ phân hoàn toàn. Trung hoà hết axit
sau đó cho sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 44,28 gam Ag. Giá tri m là
A. 69,66 gam B. 27,36 gam C. 54,72 gam D. 35,46 gam
2.37. Để điều chế xenlulozơ triaxetat người ta cho xenlulozơ tác dụng với chất nào sau đây là tốt nhất?
A. CH3COOH B. (CH3CO)2O
C. CH3-CO-CH3 D. CH3COOC6H5
2.38. Trong mật ong thường có glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Hàm lượng các gluxit trong mật ong tăng dần
theo dãy sau:
A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ
B. Fructozơ, glucozơ, saccarozơ
C. Saccarozơ, glucozơ, fructozơ
D. Saccarozơ, fructozơ, glucozơ
2.39. Công thức chung của cacbohiđrat là
A. C6H12O6 B. CnH2nOn C. Cn(H2O)n D. (C6H10O5)n
2.40. Chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp từ glucozơ?
A. Ancol etylic B. Sobitol
C. Axit lactic D. Axit axetic
2.41. Cho 3 dung dịch: chuối xanh, chuối chín, KI. Thuốc thử duy nhất nào sau đây có thể phân biệt được 3
dung dịch nói trên?
A. Khí O2 B. Khí O3
C. Dung dịch AgNO3 D. Hồ tinh bột
2.42. Đun nóng dung dịch chứa 36g Glucozơ chứa 25% tạp chất với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì
lượng Ag tối đa thu được là m(g). Hiệu suất phản ứng đạt 75% vậy m có giá trị là
A. 32,4g B. 43,2g C. 8,1g D. 24,3g
2.43. Thuỷ phân m(g) xenlulozơ (có 25% tạp chất) sau đó lên men sản phẩm thu được ancol etylic (hiệu suất
mỗi giai đoạn là 80%). Hấp thụ toàn bộ khi CO2 thoát ra vào nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Giá trị
của m là
A. 33,75g B. 31,64g C. 27,00g D. 25,31g
2.44. Khi cho một nhúm bông vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc. Hiện tượng xảy ra
21
A. Nhúm bông tan thành dung dịch trong suốt
B. Nhúm bông chuyển sang màu vàng và sau đó chuyển thành màu đen
C. Nhúm bông chuyển ngay thành màu đen
D. Nhúm bông bốc cháy
2.45. Cho m gam hỗn hợp glucozơ, mantozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4
gam Ag. Cho m gam hỗn hợp Glucozơ, mantozơ vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi thuỷ phân hoàn toàn.
Trung hoà hết axit sau đó cho sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 45,36 gam
Ag. Khối lượng Glucozơ trong m gam hỗn hợp là
A. 10,8 gam B. 14,58 gam C. 16,2gam D. 20,52gam
2.46. Glucozơ tồn tại bao nhiêu dạng mạch vòng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2.47. Chất nào sau đây phản ứng được cả Na, Cu(OH)2 /NaOH và AgNO3/NH3
A.Glixerol B. Glucozơ
C. Saccarozơ D. Anđehit axetic
2.48. Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể
cho phản ứng tráng bạc. Đó là do
A. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng
B. Saccarozơ tráng bạc được trong môi trường axit
C. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ
D. Saccarozơ bị chuyển thành mantozơ có khả năng tráng bạc
2.49. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thực hiện phản ứng hoá học nào sau đây?
A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3
B. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3
C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3
D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3
2.50. Khi ăn mía phần gốc ngọt hơn phần ngọn nguyên nhân là
A. Phần gốc nhiều hàm lượng đạm nhiều hơn phần ngọn
B. Phần gốc là fructozơ, phần ngọn là saccarozơ
C. Phần gốc có hàm lượng đường nhiều hơn phần ngọn
D. Phần gốc có hàm lượng muối nhiều hơn phần ngọn
2.51. Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào?
A. Monosaccarit B. Đisaccarit
C. Polisaccarit D. Oligosaccarit
2.52. Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ cơ nhiều nhóm hiđroxi
(-OH)?
A. Cho glucozơ tác dụng với Na thấy giải phóng khí hiđro
B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3
22
D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch brom
2.53. Cho 3 nhóm chất sau: (1) Saccarozơ và dung dịch glucozơ
(2) Saccarozơ và mantozơ
(3) Saccarozơ, mantozơ và anđehit axetic
Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các chất trong mỗi nhóm trên?
A. Cu(OH)2/ NaOH B. AgNO3/ NH3
C. Na D. Br2/ H2O
2.54. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo thành gồm CO2, N2 và hơi H2O. Hỏi X có thể là
chất nào sau đây?
A. Tinh bột B. Xenlulozơ
C. Chất béo D. Protein
2.55. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự độ ngọt tăng dần:
Glucozơ (1), fructozơ (2), saccarozơ (3), saccarin (4).
A. (1) < (3) < (2) < (4) B. (2) < (1) < (3) < (4)
C. (1) < (2) < (4) < (3) D. (4) < (2) < (3) < (1)
2.56. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Khí NH3 dễ bị hoá lỏng và tan nhiều trong nước hơn khí CO2
B. Hầu hết các kim loại ở trạng thái rắn
C. Glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
D. Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit
2.57. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, polivinylclorua
B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo
C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ
D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen
2.58. Đun nóng dung dịch chứa 18(g) glucozơ với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 (hiệu suất
100%). Tính khối lượng Ag tách ra?
A. 5,4 gam B. 10,8 gam
C. 16,2 gam D. 21,6 gam
2.59. Cho xenlulozơ phản ứng anhiđrit axetic dư có H2SO4 đặc, xúc tác thu được 6,6 gam axit axetic và 11,1
gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat là
A. 22,16% B. 77,84% C. 75,00% D. 25,00%
2.60. Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic?
A. Tinh bột B. Etylaxetat
C. Etilen D. Glucozơ
2.61. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là
A. Glucozơ B. Fructozơ
C. Saccarozơ D. Mantozơ
23
2.62. Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Cu(OH)2/ NaOH, t
0
B. AgNO3/ NH3, t
0
C. H2/ Ni, t
0
D. HBr
2.63. Chỉ dùng thêm 1 hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 chất: Axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ?
A. Quỳ tím B. CaCO3
C. CuO D. Cu(OH)2
2.64. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng?
A. Glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3.
B. Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2/ OH
-
.
C. Glucozơ phản ứng với CH3OH/ H
+
.
D. Glucozơ phản ứng với CH3COOH/ H2SO4 đặc.
2.65. Để phân biệt được dung dịch của các chất: glucozơ, glixerol, etanol, formanđehit, chỉ cần dùng một
thuốc thử là
A. Cu(OH)2/ OH
-
B. [Ag(NH3)2]OH
C. Nước brom D. Kim loại Na
2.66. Một dung dịch có các tính chất:
- Phản ứng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.
- Phản ứng khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.
- Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.
Dung dịch đó là
A. Glucozơ B. Mantozơ
C. Saccarozơ D. Xenlulozơ
2.67. Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:
6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2
Khối lượng Glucozơ sản sinh được của 100 lá xanh trong thời gian 3 giờ là (biết trong thời gian ấy 100 lá hấp
thụ một năng lượng là 84,125 kcal nhưng chỉ có 20% năng lương được sử dụng vào phản ứng tổng hợp
glucozơ)
A. 22,5gam B. 4,5 gam C. 112,5 gam D. 9,3 gam
2.68. Cho sơ đồ
Tinh bột
÷→ ÷
glucozơ
÷→ ÷
sobitol
Khối lượng sobitol thu được khi thuỷ phân 50 gam tinh bột có 2,8% tạp chất trơ là (biết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn)
A. 54,6 gam B. 56,2 gam C. 54,0 gam D. 51,3 gam
2.69. Đường nào sau đây không thuộc loại saccarit?
A. Saccarin B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Glucozơ
2.70. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Glucozơ và fructozơ là hai chất đồng phân của nhau
B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2/ NaOH
24
C. Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc
D. Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước brom
2.71. Cho 48,6 gam xenlulozơ phản ứng 30,6 gam anhiđrit axetic có H2SO4 đặc, xúc tác thu được 17,28 gam
xenlulozơ triaxetat. Hiệu suất phản ứng là
A. 60% B. 40% C. 10% D. 20%
2.72. Một hợp chất cacbohiđrat X có các phản ứng theo sơ đồ sau:
X
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ → ÷
NaOH OH Cu / ) (
2
Dung dịch xanh lam
÷→ ÷
0
t
Kết tủa đỏ gạch.
Vậy X không thể là
A. Glucozơ B. Fructozơ
C. Saccarozơ D. Mantozơ
2.73. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm gì giống nhau?
A. Đều được lấy từ củ cải đường
B. Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”
C. Đều bị oxi hoá bởi [Ag(NH3)2]OH
D. Đều hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
2.74. Các khí tạo ra trong thí nghiệm phản ứng giữa saccarozơ với H2SO4 đậm đặc bao gồm:
A. CO2 và SO2. B. CO2 và H2S.
C. CO2 và SO3. D. SO2 và H2S.
2.75. Hợp chất A là chất bột màu trắng không tan trong nước, trương lên trong nước nóng tạo thành hồ. Sản
phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân là chất B. Dưới tác dụng của enzim của vi khuẩn axit lactic, chất B
tạo nên chất C có hai loại nhóm chức hoá học. Chất C có thể được tạo nên khi sữa bị chua. Xác định hợp chất
A?
A. Saccarozơ B. Tinh bột
C. Xenlulozơ D. Mantozơ
2.76. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng với dung dịch NaHSO3 bão hoà?
A. Anđehit axetic B. Đimetylxeton
C. Glucozơ D. Phenol
2.77. Trong dung dịch nước glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng:
A. Mạch vòng 6 cạnh B. Mạch vòng 5 cạnh
C. Mạch vòng 4 cạnh D. Mạch hở
2.78. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng?
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Axit oleic D. Tinh bột
2.79. Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Thể tích không khí (đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng
quang hợp tạo ra 18g glucozơ là
A. 4,032 lít B. 134,4 lít C. 448lít D. 44800 lít
2.80. Lên men 100 gam glucozơ với hiệu suất 72% hấp thụ toàn bộ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được
2m gam kết tủa. Đun nóng nước lọc sau khi tách kết tủa thu được thêm m gam kết tủa. Giá trị m là
25
A. 40 gam B. 20 gam C. 60 gam D. 80 gam
2.81. Nhận định nào sau đây không đúng:
A. Nhai kỹ vài hạt gạo sống có vị ngọt
B. Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi ngọt hơn cơm phía trên
C. Glucozơ không có tính khử
D. Iot làm xanh hồ tinh bột
2.82. Trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, anđehit axetic. Chất nào có hàm lượng cacbon thấp
nhất?
A. Glucozơ B. Saccarozơ
C. Xenlulozơ D. Anđehit axetic
2.83. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đem đun nóng thấy mất màu, để nguội lại xuất hiện
màu xanh
B. Trong nhiều loại hạt cây cối thường có nhiều tinh bột
C. Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy màu miếng chuối chuyển từ trắng sang xanh nhưng nếu nhỏ
vào lát chuối chín thì không có hiện tượng gì
D. Cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng thấy xuất hiện mầu vàng, còn cho
đồng(II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thì không thấy có hiện tượng gì
2.84. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ :
A. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân B. Độ tan trong nước
C.Về thành phần phân tử D. Về cấu trúc mạch phân tử
2.85. Trong các phát biểu sau liên quan đến Cacbohiđrat:
1. Khác với glucozơ (chứa nhóm anđehit), fructozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc
2. Saccarozơ là đisaccarit của glucozơ nên saccarozơ cũng tham gia phản ứng tráng bạc như glucozơ
3. Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước
4. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ, mantozơ có tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2
Chọn phản ứng sai:
A. Chỉ có (1) và (2) B. Cả (1), (2), (3), (4) đều sai
C. Chỉ có (4) D. Chỉ có (1), (2) và (3)
2.86. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở?
A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan
B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc
C. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men thành ancol etylic
D. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc CH3COO
-
2.87. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch vòng?
A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan
26
B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc
C. Glucozơ có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau
D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
2.88. Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 ?
A. Glucozơ và ancol etylic B. Anđehit axetic và glixerol
C. Axit axetic và saccarozơ D. Glixerol và propan-1,3-điol
2.89. Có các cặp dung dịch sau:
(1) Glucozơ và glixerol (2) Glucozơ và anđehit axetic
(3) Saccarozơ và mantozơ(4) Mantozơ và fructozơ
Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2.90. Saccarozơ và glucozơ đều có
A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng
B. Phản ứng với dung dịch NaCl
C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam
D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit
2.91. Cho các chất: anđehit fomic, axit axetic, glucozơ. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về các chất
này?
A. Khi đốt cháy hoàn toàn cùng khối lượng các chất cho cùng khối lượng CO2 và H2O
B. Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng được với Cu(OH)2
C. Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng cộng hợp với H2, xúc tác Ni, t
0
D. Đều có cùng công thức đơn giản nên có cùng thành phần % các nguyên tố C, H, O
2.92. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là
A. Glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat
B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic
C. Glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat
D. Glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic
2.93. Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm
A. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 B. C3H7OH, CH3CHO
C. CH3COOH, C2H3COOH D.C3H5(OH)3, C12H22O11(saccarozơ)
2.94. Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối
lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8(g/ml). Thể tích dung dịch ancol 40
o
thu được là
A. 2,30 lít B. 5,75 lít C. 63,88 lít D. 11,50 lít
27
2.95. Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu
được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% . giá trị của m là
A. 400 B. 320 C. 200 D. 160
2.96. Thể tích dung dịch HNO3 63 % (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297
gam xenlulozơ trinitrat là
A. 243,90 ml B. 300,0 ml C. 189,0 ml D. 197,4 ml
2.97. Một mẫu tinh bột có M = 5.10
5
u. Thủy phân hoàn toàn 1 mol tinh bột thì số mol glucozơ thu được là
A. 2778 B. 4200 C. 3086 D. 3510
2.98. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. Hoà tan Cu(OH)2 B. Thủy phân C. Trùng ngưng D. Tráng bạc.
2.99. Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo bởi:
A. 1 gốc
α
-glucozơ và 1 gốc
β
-fructozơ
B. 1 gốc
β
-glucozơ và 1 gốc
α
-fructozơ
C. 1 gốc
α
-glucozơ và 1 gốc
α
-fructozơ
D. 1 gốc
β
-glucozơ và 1 gốc
β
-fructozơ
2.100. Chia m gam glucozơ thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1. Đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 27 gam Ag
- Phần 2. Cho lên men thu được V ml rượu (d = 0,8g/ml)
Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì V có giá trị là
A. 12,375 ml B. 13,375 ml
C. 14,375 ml D. 24,735 ml
B. ĐÁP ÁN
2.1 D 2.21 A 2.41 B 2.61 B 2.81 C
2.2 B 2.22 B 2.42 D 2.62 D 2.82 A
2.3 D 2.23 D 2.43 A 2.63 D 2.83 D
2.4 C 2.24 A 2.44 B 2.64 C 2.84 D
2.5 D 2.25 D 2.45 C 2.65 A 2.85 D
2.6 B 2.26 B 2.46 B 2.66 B 2.86 C
2.7 D 2.27 A 2.47 B 2.67 B 2.87 C
2.8 C 2.28 D 2.48 C 2.68 A 2.88 C
2.9 B 2.29 B 2.49 D 2.69 A 2.89 B
2.10 B 2.30 B 2.50 C 2.70 D 2.90 C
2.11 B 2.31 D 2.51 B 2.71 A 2.91 C
2.12 D 2.32 A 2.52 B 2.72 C 2.92 B
2.13 D 2.33 C 2.53 A 2.73 D 2.93 B
2.14 C 2.34 B 2.54 D 2.74 A 2.94 B
2.15 A 2.35 A 2.55 A 2.75 B 2.95 B
2.16 A 2.36 D 2.56 D 2.76 D 2.96 D
2.17 A 2.37 B 2.57 B 2.77 A 2.97 C
2.18 B 2.38 C 2.58 D 2.78 C 2.98 B
28
2.19 C 2.39 C 2.59 B 2.79 D 2.99 A
2.20 A 2.40 D 2.60 A 2.80 B 2.100 C
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
2.2. Phương trình hóa học:
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 →[C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O
6
n n
2
297
594
·
Khối lượng HNO3 là m =
60
100
. 63 . 6 =630 gam → Đáp án D
mdd axit =
63
100
. 630 = 1000 gam → ml
d
m
V 8 , 657 · · → Đáp án B
2.4.
2
CO
n
=
3 2
CO Na
n
+ nNaHCO
3
= 3 mol ( bảo toàn nguyên tố C)
C6H12O6
÷→ ÷
2C2H5OH + 2CO2 H =
360
180 . 5 , 1
= 75% Đáp án C
1,5 3
2.5. Dùng Cu(OH)2.
- Với glixerol cho phức màu xanh
- Với glucozơ ở nhiệt độ thường tạo phức, đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch
- Với hexan không có hiện tượng ÷→ ÷ Đáp án D
2.6. (C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O nH
2
n C6H12O6
162n
÷→ ÷
180n
200
÷→ ÷
?
mglucozơ = g 180
100
81
.
162
180 . 200
· → Đáp án B
2.20. Số mắt xích trong tinh bột là: 180
162
29160
· · n → Đáp án B
2.11. (C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O nH
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2n CH3-CH-COOH

n 2
5 , 0
mol 0,5 mol
Do hiệu suất nên mtinh bột = g n
n
25 , 56
90
100
.
80
100
. 162 .
2
5 , 0
· → Đáp án B
2.13.
mol n n
CO C
2 , 1
2
· ·
;
mol n n
O H A
2 , 2 2
2
· ·
29
OH

Công thức cacbohiđrat là C12H22O11. Mà X có phản ứng tráng bạc
Vậy X là mantozơ → Đáp án D
2.15. mancol = 46 8 , 0 .
100
10
. 575 · gam
nancol = 1 mol
Ta có sơ đồ: (C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O H
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2nC2H5OH + 2 CO2
1/2n 1
m = 108
75
100
. 162 .
2
1
· n
n
gam → Đáp án A
2.20. msaccarozơ = 126
100
14
. 900 · kg
Vì H = 90%

msaccarozơ = 4 , 113
100
90
. 126 · kg . → Đáp án A
2.23. Do đun nóng nước lọc cho thêm kết tủa nên trong dung dịch nước lọc có muối Ca(HCO3)2 Vậy phương
trình hóa học:
CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1); 2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)
Khi đun nóng dung dịch nước lọc:
Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2↑+ H2O (3)
Từ (1), (2), (3) tính được
2
CO
n
= 6 mol
(C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O nH
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2n C2H5OH + 2nCO2

n 2
6
6
Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 75% nên
mtinh bột =
n 2
6
.162n.
75
100
.
75
100
= 864 gam → Đáp án D
2.28. Phần 2: ta có phương trình hóa học:
C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag
0,125 0,25
m glucozơ = 180.0,125 =22,5 vậy m = 22,5.2 =45,00 gam → Đáp án D
2.29.
OH H C
m
5 2
= g 1280 8 , 0 .
100
32
. 1000 . 5 ·
OH H C
n
5 2
= mol 82 , 27
46
1280
·
mglucozơ = g 3130
80
100
. 180 .
2
82 , 27
· hay 3,130 kg → Đáp án B
30
2.31. (C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O H
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2nC2H5OH + 2 CO2

n 2 . 46
1

46
1
mxenlulozơ =
n 2 . 46
1
. 516 , 2
70
100
. 162 · n tấn
mgỗ = 2,516.2 = 5,031 tấn → Đáp án D
2.32. Phương trình hóa học: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O

2
CO
n =
3
CaCO
n = 7,5 mol
(C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O nH
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2n C2H5OH + 2nCO2

n 2
5 , 7
7,5
Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% nên
mtinh bột =
n 2
5 , 7
.162n.
80
100
.
80
100
= 949,2 gam → Đáp án A
2.36. Phân tử glucozơ hay saccarozơ đều có phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 cho ra 2 phân tử Ag.
saccarozơ thuỷ phân cho một glucozơ và một fructozơ đều cho ra 2 Ag nên ta có hệ sau từ phương trình hóa
học.
Gọi x, y là số mol của glucozơ và saccarozơ
¹
'
¹
· +
·
41 , 0 4 2
09 , 0 2
y x
x


¹
'
¹
·
·
08 , 0
045 , 0
y
x
m = mglucozơ + msaccarozơ = 35,46 g → Đáp án C
2.42. mglucozơ = g 27
100
75
. 36 · nglucozơ = 15 , 0
180
27
·
C6H12O6
÷ ÷ ÷ ÷ → ÷
3 3
/ NH ddAgNO
2Ag
0,15 0,3
mAg = g 3 , 24
100
75
. 108 . 3 , 0 · → Đáp án D
2.43. (C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O H
2
nC6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2nC2H5OH + 2nCO2

2
CO
n = 2 , 0
100
20
· mol ⇒ mxenlulozơ = gam 31 , 25
80
100
.
80
100
. 162 . 1 , 0 ·
Do lẫn tạp chất nên m xenlulozơ thực tế là m = g 75 , 33 100 .
75
31 , 25
· → Đáp án A
31
2.45. Phân tử glucozơ hay mantozơ đều có phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 cho ra 2 phân tử Ag.
Mantozơ thuỷ phân cho 2 glucozơ.
Gọi x, y là số mol của glucozơ và mantozơ
¹
'
¹
· +
· +
21 , 0 2
15 , 0
y x
y x


¹
'
¹
·
·
06 , 0
09 , 0
y
x
mglucozơ = 0,09.180 = 16,2 g → Đáp án C
2.59. Phương trình hóa học:
[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O →[C6H7O2(OOCH3)3]n + 3nCH3COOH
x 3nx
[C6H7O2(OH)3]n + 2n(CH3CO)2O→[C6H7O2OH(OCOCH3)2]n + 2nCH3COOH
y 2ny
Ta có hệ phương trình
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
01 , 0
03 , 0
11 , 0 2 3
1 , 11 246 288
ny
nx
ny nx
ny nx% mxenlulozơ triaxetat =
% 84 , 77 100 .
1 , 11
03 , 0 . 288
·
→ Đáp án B
2.67. Năng lượng được dùng để tổng hợp glucozơ của 100 lá xanh là
Q = 84,125.
100
20
= 16,825 kcal
Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:
6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2
ta có 673kcal tổng hợp được 1 mol glucozơ (180gam)
vậy 16,825 tổng hợp được 0,025 mol glucozơ (4,5 gam) → Đáp án B
2.68. Khối lượng tinh bột có trong 50 gam là m = gam 6 , 48
100
2 , 97
. 50 ·
(C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O H
2
n C6H12O6
÷ ÷ → ÷
+
2
H
n C6H14O6 (sobitol)
n 162
6 , 48
n
n
.
162
6 , 48
msobitol = 54,6 gam → Đáp án A
2.71. Phương trình hóa học:
[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O →[C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH
n
n
3 .
06 , 0

n n
06 , 0
288
28 , 17
·
Hiệu suất phản ứng tính theo (CH3CO)2O là
32
H
% 60 100 .
3 , 0
3 .
06 , 0
· ·
n
n → Đáp án A
2.79. Phương trình hóa học:
6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2
0,6 0,1
13,44 lit mà CO2 Chiếm 0,03% thể tích không khí nên
Vkhông khí = 13,44.
44800
03 , 0
100
·
lít → Đáp án D
2.80. Số mol glucozơ tham gia phản ứng lên men là n = mol 4 , 0
100
72
.
180
100
·
C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2C2H5OH + 2CO2
0,4 0,8
CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1)
0,02m
2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)
Khi đun nóng dung dịch nước lọc:
Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2↑+ H2O (3)
0,01m 0,01m
Vậy số mol CO2 tham gia phản ứng (2) là 0,02m ta có:
0,02m + 0,02m = 0,8 ⇒ m = 20 gam → Đáp án B
2.94. Số mol glucozơ tham gia phản ứng lên men là n = mol 22 , 22
100
80
.
180
5000
·
C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2C2H5OH + 2CO2
22,22 44,44 mol
mancol = 44,44.46.
100
90
= 1840 gam ⇒ Vancol =
8 , 0
1840
= 2300 ml
V dd = 5750 ml = 5,75 lít → Đáp án B
2.95. Phương trình hóa học: C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2C2H5OH + 2CO2
2 mol 4 mol
Do hiệu suất là 80% nên lượng CO2 thu được là: 4.
100
80
= 3,2 mol
CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O
Khối lượng kết tủa thu được là m = 3,2.100 = 320 gam → Đáp án B
2.96. Phương trình hóa học:
33
· · 4 , 22 . 6 , 0
2
CO
V
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 →[C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O
3
n n
1
297
297
·
Thể tích dung dịch HNO3 là V =
52 , 1
1
.
63
100
. 63 . 3
= 197,4 ml → Đáp án D
2.97. Số mắt xích của tinh bột là: n = 3086
162
10 . 5
5
· mắt xích
(C6H10O5)n
÷ ÷ → ÷
+ O nH
2
n C6H12O6
1 mol 3086 mol → Đáp án C
2.100. Phần 1: ta có phương trình hóa học:
C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag
0,125 0,25
Phần 2: C6H12O6
÷ ÷ → ÷
men
2C2H5OH + 2CO2
0,125 0,25 mol
mancol =0,25.46 = 11,5 gam ⇒ Vancol =
·
8 , 0
5 , 11
14,357ml
→ Đáp án C
CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
A. BÀI TẬP
3.1. Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa một vòng benzen), đơn
chức, bậc nhất?
A. CnH2n - 7NH2 (n≥ 6) B. CnH2n + 1NH2 (n≥ 6)
34
C. C6H5NHCnH2n + 1 (n≥ 1) D. CnH2n - 3NHCnH2n – 4 (n≥ 3)
3.2. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là mC : mH :
mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18,75. Công thức phân tử của X là
A. C2H5O2N. B. C3H7O2N. C. C4H10O4N2. D. C2H8O2N2
3.3. Lấy 9,1 gam hợp chất A có công thức phân tử là C3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng,
có 2,24 lít (đo ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì tím ẩm. Đốt cháy hết 1/2 lượng khí B nói trên, thu
được 4,4 gam CO2. Công thức cấu tạo của A và B là
A. HCOONH3C2H5; C2H5NH2 B. CH3COONH3CH3; CH3NH2
C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2 D. CH2=CHCOONH4; NH3
3.4. Cho các dung dịch của các hợp chất sau:
NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ; NH2-CH2-COONa (3) ;
NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5).
Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là
A. (1), (3) B. (3), (4) C. (2), (5) D. (1), (4).
3.5. Cho hỗn hợp hai amino axit đều chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl vào 440 ml dung dịch HCl 1M
được dung dịch X. Để tác dụng hết với dung dịch X cần 840 ml dung dịch NaOH 1M. Vậy khi tạo thành dung
dịch X thì
A. Amino axit và HCl cùng hết B. Dư amino axit
C. Dư HCl D. Không xác định được
3.6. Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần bậc của amin?
A. CH3CH2NHCH3, CH3NH2, (CH3)2NCH2CH3
B. C2H5NH2, (CH3)2CHNH2, (CH3)3CNH2
C. CH3NH2, CH3CH2NHCH3, (CH3)2NCH2CH3
D. CH3NH2, (CH3)2NCH2CH3, CH3CH2NHCH3
3.7. Cho sơ đồ phản ứng: CH3NH2 A B
Các chất A, B trong sơ đồ trên lần lượt là
A. (CH3)2NH, CH3CH2NH3Cl B. (CH3)2NH, (CH3)2NH2Cl
C. C2H5NH2, C2H5NH3Cl D. (CH3)2NH, CH3NH3Cl
3.8. Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần:
A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, C2H5NH2, CH3NHCH3
B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3, C2H5NH2
C. NH3, C6H5NH2, CH3NH2, CH3NHCH3
D. NH3, C2H5NH2, CH3NHC2H5, CH3NHCH3
3.9. Hợp chất X lưỡng tính có công thức phân tử là C3H9O2N. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu
được etyl amin. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COONH3CH3 B. HCOONH3C2H5
C. HCOONH2(CH3)2 D. C2H5COONH4
3.10. Số đồng phân amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là
35
+CH
3
I +HCl
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.
3.11. Hợp chất X có công thức phân tử là C9H17O4N, có cấu tạo đối xứng. Hợp chất Y có công thức phân tử là
C5H7O4NNa2 có sơ đồ chuyển hoá:
X Y C5H10O4NCl
Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5
B. CH3COOCH2CH(NH2)CH2OOCC3H7
C. CH3COOCH2CH2CH(NH2)CH2CH2OOCCH3
D C2H5OOCCH2CH2CH(NH2)COOC2H5
3.12. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0,2 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Công thức phân
tử của amin là
A. C4H7N B. C2H7N C. C4H14N D. C2H5N
3.13. Để tổng hợp các protein từ các amino axit, người ta dùng phản ứng:
A. Trùng hợp B. Trùng ngưng C. Trung hoà D. Este hoá
3.14. Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu quì tím là
A. C6H5OH, C2H5NH2 ,CH3COOH
B. CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH
C. C6H5NH2 và CH3NH2, C2H5NH2
D. (C6H5)2NH, (CH3)2NH, NH2CH2COOH
3.15. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C,H,O,N trong đó N chiếm 15,73 % về khối lượng. Chất A tác
dụng được với NaOH và HCl và đều theo tỷ lệ 1:1 về số mol. Chất A có sẵn trong thiên nhiên và tồn tại ở
trạng thái rắn. Công thức cấu tạo của A có thể là
A. NH2CH2CH2COOH B. CH2=CHCOONH4
C. HCOOCH2CH2NH2 D. NH2CH2COOCH3
3.16. Cho sơ đồ biến hoá
C
2
H
2
A B D C
6
H
5
NH
2
Các chất A, B, D lần lượt là
A. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl B. C6H6, C6H5Cl, C6H5NO2
C. C6H12, C6H6, C6H5NO2 D. C6H6, C6H5NO2, C6H4(NO2)2
3.17. Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol. Trong số các chất đã cho, những chất
có thể làm mất màu dung dịch brom là
A. Toluen, anilin, phenol B. Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol
C. Phenyl metyl ete, anilin, phenol D. Phenyl metyl ete, toluen, phenol
3.18 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: NH3, CH3NH2, C6H5NH2; (CH3)2NH và
(C6H5)2NH:
A. (C6H5)2NH, NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, CH3NH2
B. (C6H5)2NH, C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH
C. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2, (C6H5)2NH
36
+ dung dịch NaOH
+ dung dịch HCl
A. CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
3
– CH – COOH D.
A. CH
3
- CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
2
(NH
2
) - CH
2
– COOH D.
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH
3.19. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit ?
A. NH2CH2COOH B. HOOCCH2CHNH2COOH
C. CH3NHCH2COOH D. CH3CH2CONH2
3.20. Cho X là một amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl
0,125M và thu được 1,835gam muối khan . Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần
dùng 25gam NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là
A. NH2C3H6COOH B. ClNH3C3H3(COOH)2
C. NH2C3H5(COOH)2. D. (NH2)2C3H5COOH
3.21.Có thể tách riêng các chất từ hỗn hợp lỏng gồm benzen và anilin bằng những chất nào?
A. Dung dịch NaOH, dung dịch brom
B. Dung dịch HCl, dung dịch NaOH
C. H2O, dung dịch brom
D. Dung dịch NaCl, dung dịch brom
3.22. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic và lòng trắng trứng ta dùng:
A. NaOH B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2 D. HNO3
3.23. Trong các chất: metyl benzoat, natri phenolat, ancol benzylic, phenyl amoni clorua, glixerin, protein. Số
chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
3.24. Trong các chất: p-NO2-C6H4-NH2; p-CH3O-C6H4-NH2; p-NH2-C6H4-CHO; C6H5-NH2. Chất có tính bazơ
mạnh nhất là
A. p-NO2-C6H4-NH2 B. p-CH3O-C6H4-NH2
C. p-NH2-C6H4-CHO D. C6H5-NH2
3.25. C4H11N có số đồng phân amin bậc 1 là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3.26. Cho 14,7 gam một amino axit X (có 1 nhóm NH2) tác dụng với NaOH dư thu được 19,1 gam muối. Mặt
khác cũng lượng amino axit trên phản ứng với HCl dư tạo 18,35 gam muối. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. NH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)COOH
C. NH2-(CH2)6 -COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH
3.27. Trong các chất: C6H5NH2, CH3CH2NHCH3, CH3CH2CH2NH2, CH3NH2 chất có tính bazơ mạnh nhất là
A. C6H5NH2 B. CH3NH2
C. CH3CH2NHCH3 D. CH3CH2CH2NH2
3.28. Cho sơ đồ C8H15O4N + 2NaOH → C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O
Biết C5H7O4NNa2 có mạch cacbon không phân nhánh, có -NH2 tại
α
C
thì C8H15O4N có số công thức cấu tạo
phù hợp là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3.29. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H9O2N. Số đồng phân có tính chất lưỡng tính (vừa tác dụng với
dung dịch NaOH và dung dịch HCl) là
37
A. CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
3
– CH – COOH D.
A. CH
3
- CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
2
(NH
2
) - CH
2
– COOH D.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3.30. Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hai amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp nhau, thu được 11,2 lít khí CO2
(đktc). Hai amin có công thức phân tử là
A. CH4N và C2H7N B. C2H5N và C3H9N.
C. C2H7N và C3H7N D. C2H7N và C3H9N
3.31. Este X được tạo bởi ancol metylic và
α
- amino axit A. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. Amino axit
A là
A. Axit
α
- aminocaproic B. Alanin
C. Glyxin D. Axit glutamic
3.32. Glyxin có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau?
KCl (1), C2H5OH /HCl (2), CaCO3 (3), Na2SO4 (4), CH3COOH (5).
A. (1), (2) , (3) B. (3), (4) , (5)
C. (2), (3), (4) D. (2), (3), (5)
3.33. Hợp chất X có 40,45%C, 7,86%H, 15,73%N và còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của X nhỏ hơn
100 gam. Biết X tác dụng được với hiđro nguyên tử. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3CH(NH2)COOH B. CH3-CH2-CH2-CH2NO2
C. H2NCH2CH2COOH D. CH3-CH2-CH2-NO2
3.34. X là một amin a–amino axit chứa 1 nhóm–COOH và 1 nhóm –NH2. Cho 8,9g X tác dụng với dung dịch
HCl. Sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 12,55g muối khan. Công thức đúng của X là
3.35. Amino axit X chứa 1 nhóm–COOH và 2 nhóm –NH2. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với 270ml dung dịch
NaOH 0,5M cô cạn thu được 15,4g chất rắn. Công thức phân tử có thể có của X là
A. C4H10N2O2 B. C5H12N2O2 C. C5H10NO2 D. C3H9NO4
3.36. X là một a – amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dung
dịch HCl 1M. Thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300ml dung
dịch NaOH 1M. Công thức đúng của X là
38
A. CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
3
– CH – COOH D.
NH
2
NH
2
NH
2
COOH
CH
2
NH
2
CH
2
CH
3
COOH
CH
3
NH
2
C
A. CH
3
- CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH

C. CH
2
(NH
2
) - CH
2
– COOH D.
NH
2
NH
2
3.37. Cho hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 19 (biết có một amin có số mol bằng
0,15) tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được kết tủa A. Đem nung A đến khối lượng không đổi thu được 8
gam chất rắn. Công thức của 2 amin là
A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. CH3NH2 và C2H3NH2
C. C2H5NH2 và C2H3NH2 D. CH3NH2 và CH3NHCH3
3.38. Cho m gam hỗn hợp hai amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 30 tác dụng với FeCl 2 dư thu
được kết tủa X. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 18,0 gam chất rắn. Vậy giá
trị của m là
A. 30,0 gam B. 15,0 gam C. 40,5 gam D. 27,0 gam
3.39. Trung hoà 62 gam dung dịch của một amin no đơn chức bậc I có nồng độ bằng 5% bằng dung dịch
200ml HCl 0,5M thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X có giá trị pH là
A. pH=7 B. pH >7 C. pH < 7 D. pH=0
3.40. Hãy chọn công thức sai trong số các amino axit dưới đây?
A. C3H7O2N B. C4H8O2N C. C5H9O2N D. C5H12O2N2
3.41. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các amin đơn chức mạch hở (có số nguyên tử cacbon < 5) thì thu được lỷ lệ H2O
: CO2 = 2: 1. Trong hỗn hợp amin chắc chắn có:
A. Metylamin B. Đimetylamin
C. Etylmetylamin C. Đietylamin
3.42. Tính bazơ của đimetylamin mạnh hơn melylamin vì lý do nào sau đây?
A. Khối lượng mol của đimetylamin lớn hơn
B. Mật độ electron của N trong CH3NH2 nhỏ hơn CH3- NH- CH3
C. Đimetylamin có nhiều nhóm đẩy electron hơn làm tăng mật độ electron của nguyên tử N
D. Đimetylamin có cấu trúc đối xứng hơn metylamin
3.43. Công thức phân tử tổng quát amin no đơn chức mạch hở là
A. CnH2n+3N B. CnH2n+1NH2 C. CnH2n+1N D. CnH2n-1NH2
3.44. Đốt cháy 1 mol amino axit H2N- (CH2)n- COOH phải cần số mol oxi là
A. (2n + 3)/2 B. (6n + 3)/2
C. (6n + 3)/4 D. (6n - 1)/4
3.45. Cho hợp chất sau: [ CO- (CH2)4- CO- NH- (CH2)6- NH ]n. Hợp chất này thuộc loại polime nào sau đây?
A. Chất dẻo. B. Cao su. C. Tơ nilon. D. Len.
3.46. Thuỷ phân hoàn toàn hợp chất sau thì không thể thu được sản phẩm nào dưới đây?
H2N- CH2- CO- NH- CH- CO- NH- CH- CO-NH- CH2- COOH.
CH3 C6H5
A. H2N- CH2- COOH B. C6H5- CH- COOH
NH2 NH2
C. CH3- CH2- CH- COOH D. (H2N)2CH- COOH
39
3.47. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 và làm mất màu nước brom.
Xác định công thức cấu tạo có thể có của hợp chất đó?
A. H2N- CH2- CH2- COOH B. CH2 = CH- COONH4
C. CH3- CH- COOH D. CH3-NH-CH2-COOH
NH2
3.48. Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng
được 2,18 gam muối. Khối lượng mol của A là
A. 109 gam. B. 218 gam. C. 147 gam. D. 145gam
3.49. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được
muối B và khí C làm xanh quỳ tím ẩm. Nung B với NaOH rắn thu được một hiđrocacbon đơn giản nhất. Xác định công
thức cấu tạo của A?
A. CH3COONH3CH3 B. CH3CH2COONH4
C. HCOONH3CH2CH3 D. HCOONH2(CH3)2
3.50. Cho một α- amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh.
- Lấy 0,01 mol X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125 M thu được 1,835 gam muối.
- Lấy 2,94 (g) X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 3,82 (g) muối. Xác định công thức
cấu tạo của X?
A. CH3- CH2 - CH- COOH.
NH2
B. HOOC - CH2- CH2- CH- COOH.
NH2
C. HOOC- CH- CH2- CH2- CH2- COOH
NH2
D. HOOC- CH2- CH2- CH2- CH- COOH
NH2
3.51. Thực hiện phản ứng este hoá giữa α -amino axit X và ancol CH3OH thu được este A có tỷ khối hơi so với
không khí bằng 3,07. Xác định công thức cấu tạo của X?
A. H2N- CH2- COOH B. H2N- CH2- CH2- COOH
C. CH3- CH- COOH D. CH3-NH-CH2-COOH
NH2
3.52. Cho các chất sau: (1) CH3-CH(NH2)COOH; (2) HO-CH2-COOH; (3) CH2O và C6H5OH; (4) C2H4(OH)2
và p-C6H4(COOH)2; (5) NH2(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)4COOH. Các trường hợp nào trên đây có khả năng
tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. (1), (3), (5) B. (1),(2), (4)
C. (1), (2), (4), (5) D. (1), (2), (3), (4), (5)
3.53. Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125M và thu được
1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch
NaOH 3,2%. Công thức của X là
40
A. H2N-C3H6-COOH. B. H2N-C2H4-COOH.
C. H2NC3H5(COOH)2. D. (NH2)2C3H5COOH.
3.54. Cho polime [ NH –(CH2)5 –CO ]n tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp. Sản phẩm
thu được là
A. NH3, Na2CO3 B. NH3 và C5H11COONa
C. C5H11COONa D. NH2-(CH2)5-COONa
3.55. Đốt cháy hoàn toàn một amino axit A thì thu được CO2 và N2 theo tỷ lệ thể tích 4:1. Biết phân tử A chỉ chứa
1 nhóm amin bậc I. Vậy công thức đúng của A là
A. CH3–CH–COOH. B. CH2–COOH.
NH2 NH2
C. H2N–CH2–CH2–COOH. D. CH3-NH-CH2-COOH
3.56. Khi thủy phân polipeptit sau:
H2N-CH2-CO-NH-CH—CO-NH-CH — CO-NH- CH- COOH
CH2COOH CH2-C6H5 CH3
Số amino axit khác nhau thu được là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
3.57. Đốt cháy hết a mol một amino axit A đơn chức bằng một lượng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ nước được 2,5a
mol hỗn hợp CO2 và N2. Công thức phân tử của A là
A. C2H7NO2. B. C3H7N2O4. C. C3H7NO2. D. C2H5NO2.
3.58. Cho các poliamit sau:
(X) [ NH-(CH2)6-CO ]n
(Y) [ NH-(CH2)5-CO ]n
(Z) [ CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH ]n
Công thức của tơ nilon là
A. Z. B. Y, Z. C. X, Z. D. X, Y, Z.
3.59. Trung hoà 1 mol α- amino axit X cần 1 mol HCl tạo muối Y có hàm lượng clo là 28,286% về khối
lượng. Công thức cấu tạo của X là
A. H2N – CH2 – CH2 – COOH. B. CH3 – CH(NH2)– COOH.
C. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH. D. H2N – CH2 – COOH.
3.60. Công thức cấu tạo của alanin là
A. H2N – CH2 – CH2 – COOH. B. C6H5NH2.
C. CH3 – CH(NH2)– COOH. D. H2N – CH2 – COOH.
3.61. Amino axit A chứa x nhóm –COOH và y nhóm-NH2. Cho 1 mol A tác dụng hết dung dịch HCl thu được
169,5 gam muối. Cho 1 mol A tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 177 gam muối. Công thức phân tử
của A là
A. C3H7NO2 B. C4H7NO4 C. C4H6N2O2 D. C5H7NO2
3.62. Hợp chất nào sau đây không phải là hợp chất lưỡng tính ?
A. Amoni axetic B. Axit
α
-glutamicC. Alanin D. Anilin
41
3.63. Có các dung dịch sau: C6H5-NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-
CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
3.64. Cho amino axit CH3-CH(NH2)-COOH. Chất này có thể phản ứng được với chất nào sau đây?
A. (CH3CO)2O B. AgNO3/NH3
C. Ba(OH)2 D. Cả A, B, C
3.65. Từ 18 kg glyxin NH2CH2COOH ta có thể tổng hợp được protein với hiệu suất 76% thì khối lượng
protein thu được là
A. 16,38 kg. B. 10,40 kg. C. 18,00 kg. D. 13,68 kg.
3.66. Cho 17,4 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối so với không khí bằng 2. Tác dụng với dung dịch
FeCl3 dư thu được kết tủa, đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 16,0 gam B. 10,7 gam C. 24,0 gam D. 8,0 gam
3.67. A là một
α
-amino axit có mạch C không phân nhánh, trong phân tử A chỉ chứa nhóm chức –COOH và
-NH2, không có nhóm chức khác. Lấy 0,02 mol A phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 0,125M, tạo ra
3,67 gam muối. Mặt khác, 4,41 gam A tác dụng với lượng dư NaOH thì tạo 5,73 gam muối khan. Công thức
cấu tạo của A là
A. HOOC–CH2–CH2–CH–COOH.
NH2
B. HOOC–CH2–CH–CH2– COOH.
NH2
C. H2N–CH2–COOH.
D. H2N–CH2–CH–COOH.
NH2
3.68. Hợp chất hữu cơ X là este tạo bởi axit glutamic (axit α- amino glutaric) và một ancol bậc nhất. Để phản
ứng hết với 37,8 gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H3(NH2)(COOCH2- CH3)2
B. C3H5(NH2)(COOCH2- CH2- CH3)2
C. C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2- CH2- CH3)
D. C3H5NH2(COOH)COOCH(CH3)2
3.69. Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với
A. Dung dịch KOH và dung dịch HCl
B. Dung dịch KOH và CuO
C. Dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4
D. Dung dịch NaOH và dung dịch NH3
3.70. Thuỷ phân một đoạn peptit được tạo ra từ các amino axit A, B, C, D, E có cấu tạo là ADCBE. Hỏi thu
được tối đa bao nhiêu hợp chất có liên kết peptit?
A. 4 B. 5 C. 8 D. 9
42
3.71. Thuỷ phân hoàn toàn 14,6 gam một đipeptit X được cấu tạo bởi
α
-amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1
nhóm –COOH bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm trong có có 11,1 gam một muối chứa 20,72% Na về
khối lượng. Công thức của X là
A. H2N–CH2–CONH–CH2COOH.
B. H2N-CH(CH3)CO-NH-CH2COOH hoặc H2N-CH2CO-NH- CH(CH3)COOH.
C. H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH.
D. H2N-CH(C2H5)CO-NHCH2COOH hoặc H2N-CH2CO-NH-CH(C2H5)COOH.
3.72. Thuỷ phân một đoạn peptit được tạo ra từ các amino axit A, B, C, D, E có cấu tạo là ADCBE. Hỏi thu
được tối đa bao nhiêu đipeptit?
A. 4 B. 6 C. 8 D. 10
3.73. CH3-CH(NH2)-COOH lần lượt tác dụng với các dung dịch chứa các chất sau: HCl, NaOH, NaCl, NH3,
CH3OH, NH2-CH2-COOH. Số phản ứng có thể xảy ra là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
3.74. Phát biểu không đúng là
A. Trong dung dịch, H2NCH2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N
+
CH2COO
-
.
B. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glyxin)
3.75. Đốt cháy hết a mol một amino axit X được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2. X là
A. NH2-CH2-COOH. B. X chứa 2 nhóm -COOH trong phân tử.
C. NH2-CH2-CH2-COOH. D. X chứa 2 nhóm –NH2 trong phân tử.
3.76. Cho glyxin tác dụng với dung dịch HCl, trong dung dịch thu được có mặt những cation hữu cơ nào?
A.
-
2 3
Cl O CO CH N H − −
+
B.
COOH CH CH N H − −
+
) (
3 3
C.
OH
2 2 3
CO CH CH N H − − −
+
D.
OH
2 3
CO CH N H − −
+
3.77. Đem trùng ngưng hỗn hợp gồm 22,5 gam glyxin và 44,5 gam alanin thu được m gam protein với hiệu
suất mỗi phản ứng là 80%. Vậy m có giá trị là:
A. 42,08 gam B. 38,40gam C. 49,20gam D. 52,60 gam
3.78. Cho dung dịch sau: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2N-CH2-COOH (X3); HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-
COOH (X4); H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH (X5).
Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là
A. X1, X2 B. X3, X4 C. X2, X5 D. X1, X2, X3, X4, X5
3.79. Axit aminoaxetic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Na, dung dịch NaOH, dung dịch Na2SO4.
B. Cu, dung dịch NaOH, dung dịch HCl.
C. Na, dung dịch HCl, dung dịch Na2SO4.
D. Na, dung dịch HCl, dung dịch NaOH
43
3.80. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X tác dụng được với hỗn hợp Fe + HCl tạo ra
một amin bậc 1, mạch thẳng. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3-CH2-CH2NO2. B. CH2=CH-COONH4.
C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COOCH3.
3.81. Từ 23,2 gam NH2(CH2)6NH2 và một lượng vừa đủ axit adipic ta tổng hợp được nilon- 6,6 với hiệu suất
80%. Khối lượng của nilon- 6,6 thu được là
A. 52,40 gam. B. 41,92 gam. C. 36,16 gam. D. 45,20 gam.
3.82. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy CTCT
hợp lý của chất này là
A. CH3-CH(NH2)-COOH B. NH2-CH2-CH2-COOH
C. CH2=CH-COONH4 D. A và B đều đúng
3.83. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo
ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C3H7N. B. C3H9N. C. C4H9N. D. C2H7N.
3.84. α -amino axit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam
muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
A. CH3CH2CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOH.
3.85. Câu nào dưới đây không đúng?
A. Các amin đều có tính bazơ
B. Tính amin của tất cả các bazơ đều mạnh hơn NH3
C. Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3
D. Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử
3.86. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác
dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các
nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng
hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu
tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COO-CH3 B. H2NC2H4COOH
C. CH2=CHCOONH4 D. H2NCOO-CH2CH3
3.87. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch
HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C3H5N B. C3H7N C. CH5N D. C2H7N
3.88. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất
gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
A. Aspirin B. Moocphin C. Cafein D. Nicotin
3.89. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. Protit luôn chứa nitơ B. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn
44
C. Protit luôn chứa chức hiđroxyl D. Protit luôn là chất hữu cơ no
3.90. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất
lỏng trên là
A. Dung dịch NaOH B. Giấy quỳ tím
C. Dung dịch phenolphtalein D. Nước brom
3.91. Một loại protit X có chứa 4 nguyên tử S trong phân tử. Biết trong X, S chiếm 0,32% theo khối lượng,
khối lượng phân tử của X là
A. 5.10
4
B. 4.10
4
C. 3.10
4
D. 2.10
4
3.92. Thủy phân hoàn toàn 1mol peptit X được các amino axit A, B, C, D, E mỗi loại 1mol. Nếu thủy phân
từng phần X được các đipeptit và tripeptit AD, DC, BE, DCB. Trình tự các amino axit trong X là
A. BCDEA B. DEBCA C. ADCBE D. EBACD
3.93. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Cho vài giọt CuSO4 và dung dịch NaOH vào dung dịch lòng trắng trứng thì dung dịch chuyển sang màu
xanh tím
B. Cho HNO3 đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện kết tủa trắng, khi đun sôi thì kết tủa
chuyển sang màu vàng
C. Axit lactic được gọi là axit béo
D. Lipit là một hợp chất este
3.94. Cho m gam hỗn hợp X gồm NH3, CH5N, C2H7N biết số mol NH3 bằng số mol C2H7N đem đốt cháy hoàn toàn
thu được 20,16 lit CO2(đktc) và x mol H2O. Vậy giá trị của m và x là
A. 13,95g và 16,20g C. 16,20g và 13,95g
B. 40,50g và 27,90g D. 27,90g và 40,50g
3.95. Số lượng đipeptit có thể tạo thành từ hai amino axit alanin và glyxin là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3.96. Sản phẩm cuối cùng của phản ứng thủy phân protein là
A. H2N-CH2-COOH B. H2N-(CH2)2-COOH
C. Các
α
-amino axit D. NH3, CO2, H2O
3.97. Cho quỳ tím vào dung dịch của từng amino axit sau: Axit
γ α,
- điamino butiric, axit glutamic, glyxin,
alanin. Số dung dịch có hiện tượng đổi màu là
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
3.98. Cho 17,8 gam một amino axit (gồm 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng với 100ml NaOH 0,2M
cô cạn được m gam chất rắn, còn khi cho lượng amino axit trên tác dụng với 300ml HCl 0,1M cô cạn từ từ thu
được 25,1 gam chất rắn. Công thức amino axit và m là
A. C3H9O2N; 22,2 g B. C3H7O2N; 30,2g
C. C3H9O2N; 30,2 g D. C4H11O2N; 25,8g
45
3.99. Cho 44,1 gam axit glutamic tác dụng với 9,2 gam ancol etylic sau phản ứng chỉ thu được một sản phẩm
X chứa một nhóm chức este. Tách X đem phản ứng hoàn toàn với NaOH thì thấy cần 200ml NaOH 0,8M.
Vậy hiệu suất phản ứng este hoá là
A. 40,0% B. 32,0% C. 80,0% D. 53,3%
3.100. Đốt cháy hoàn toàn một
α
- amino axit X thu được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2 thì kết luận nào sau
đây đúng?
A. Amino axit X có công thức NH2-CH2-COOH
B. Amino axit X có thể là NH2-CH2-COOH hay CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH.
C. Amino axit X có thể là NH2-CH2-COOH hay C2H5C(NH2)2COOH.
D. Có nhiều hơn hai công thức vì còn phụ thuộc vào số nguyên tử nitơ
B. ĐÁP ÁN
3.1 A 3.21 B 3.41 A 3.61 D 3.81 C
3.2 A 3.22 C 3.42 C 3.62 D 3.82 C
3.3 A 3.23 A 3.43 A 3.63 B 3.83 B
3.4 C 3.24 B 3.44 C 3.64 D 3.84 A
3.5 C 3.25 C 3.45 C 3.65 B 3.85 B
3.6 C 3.26 D 3.46 D 3.66 D 3.86 A
3.7 B 3.27 C 3.47 B 3.67 A 3.87 C
3.8 A 3.28 B 3.48 D 3.68 C 3.88 D
3.9 B 3.29 D 3.49 A 3.69 A 3.89 A
3.10 B 3.30 D 3.50 B 3.70 D 3.90 D
3.11 A 3.31 B 3.51 C 3.71 B 3.91 B
3.12 B 3.32 D 3.52 D 3.72 A 3.92 C
3.13 B 3.33 D 3.53 C 3.73 C 3.93 C
3.14 B 3.34 C 3.54 D 3.74 C 3.94 D
3.15 A 3.35 A 3.55 B 3.75 A 3.95 C
3.16 A 3.36 A 3.56 D 3.76 D 3.96 C
3.17 A 3.37 A 3.57 D 3.77 A 3.97 C
3.18 B 3.38 C 3.58 D 3.78 C 3.98 A
3.19 D 3.39 C 3.59 B 3.79 D 3.99 A
3.20 C 3.40 B 3.60 C 3.80 A 3.100 C
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
3.1. Công thức của benzen là CnH2n-6 , n ≥ 6
→ amin đơn chức bậc 1 là CnH2n-7NH2 , n ≥ 6 → Đáp án A
3.2. Công thức đơn giản nhất của X là (C2H5O2N)n , MX = 75→ n = 1
→ Đáp án A
3.3. Do A tác dụng với NaOH sinh ra khí B làm xanh quỳ → A là muối.
RCOONH3-R’ + NaOH → RCOONa + RNH2 + H2O
0,1

0,1
MA = 91. Đốt cháy B
CxHyN → x CO2
0,05 0,05x → x = 2→ B là C2H7N → Đáp án A
46
3.4. Dung dịch làm quỳ hoá đỏ là 2 và 5 → Đáp án C
3.8. Tính bazơ phụ thuộc nhiều vào nhóm hút e (làm giảm tính bazơ) và nhóm đẩy e (làm tăng tính bazơ), trừ
yếu tố cản trở không gian → Đáp án A
3.10. C4H11N có CH3-CH2-CH2-NH-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH3
CH3-CH-NH-CH3
CH3 → Đáp án B
3.11. Vì X có cấu tạo đối xứng ⇒ Y cũng có cấu tạo đối xứng
NaOOC-CH2-CH-CH2-COONa
NH3Cl
⇒ X là C2H5-OOC-CH2-CH-CH2-COOC2H5
NH2 → Đáp án A
3.12. O H
n
2
> nCO
2
là amin đơn chức nên

amin no
C
n
H
2n+3
N

+ O
2
→ nCO
2
+ (n + 3/2)H
2
O
⇒ n = 2 → Đáp án B
3.14. vì phenol, anilin, amino axit đơn chức (1 nhóm axit, 1 nhóm amin) không làm quỳ đổi màu
→ Đáp án B
3.15. A tác dụng với HCl, NaOH tỉ lệ 1 : 1 nên A là hợp chất đơn chức CxHyO2N
% N =
73 , 15 100 .
14
·
A
M
→ MA = 89
→ x = 3 , y = 7 ⇒ C3H7O2N mà A là chất rắn nên A là amino axit → Đáp án A
3.17. Chỉ có phenyl metylete, anilin, phenol làm mất màu dung dịch brom
→ Đáp án A
3.20. 0,01 mol X tác dụng vừa hết với 0,01 mol HCl
0,01 mol X tác dụng vừa hết với 0,02 mol NaOH
⇒ X có 2 nhóm COOH và 1 nhóm NH2
MX = 147 ⇒ X là NH2C3H5(COOH)2 → Đáp án C
3.21.
→ Đáp án B
3.22. Dùng Cu(OH)2
- Glucozơ ban đầu có màu xanh của phức khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch
- Glixerin chỉ tạo phức ở nhiệt độ thường
- CH3CHO ban đầu không hiện tượng, đun nóng cho kết tủa đỏ gạch
- Protit cho màu xanh đặc trưng
- C2H5OH không có hiện tượng → Đáp án C
3.23. Chỉ có metyl benzoat, phenyl amoni clorua, protein → Đáp án A
3.24. Đáp án B (vì nhóm CH3O là nhóm đẩy e)
47
÷ ÷ → ÷
¹
'
¹
HCl d
Anilin
Benzen 2
Benzen (không tan)
Anilin (tan)
÷ ÷ → ÷
N a O H
Anilin (không tan)
NaOH dư, NaCl, H
2
O
3.25. Có 4 đồng phân bậc 1

Đáp án C
3.26. mHCl phản ứng = 18,35 – 14,7 = 3,65
→ nHCl = 0,1 mol = nX → MX = 147
NH2-R(COOH)n + nNaOH → NH2-R(COONa)n + nH2O
1 mol 1 mol → ) ( 22 g n m · ∆
0,1 0,1 → ) ( 4 , 4 7 , 14 1 , 19 g m · − · ∆
→ n = 2 vậy X là HOCO-CH2-CH2-CH-COOH
NH2 → Đáp án D
3.28. C5H7O4NNa2 có mạch C không phân nhánh, nhóm -NH2 tại vị trí α. Vậy công thức cấu tạo là NaOCO-
CH2-CH2-CH-COONa
NH2
→ C8H5O4N có thể là : CH3-OCO-CH2-CH2-CH-COOC2H5 (1)
NH2
C2H5OCO-CH2-CH2-CH-COOCH3 (2)
NH2
→ Đáp án: B
3.29. C3H9O2N là muối amoni của axit hữu cơ với amoniac hoặc amin
CH3CH2COONH4 (1)
CH3COONH3-CH3 (2)
HCOONH3-C2H5 (3)
HCOONH2-CH3 (4)
CH3 → Đáp án D
3.30. Đặt công thức chung của 2 amin là
N H C
n n 3 2 +
(n >1)
Phương trình cháy:
N H C
n n 3 2 +
+
4
3 6 + n
O2 →
n
CO2 +
2
3 2 + n
H2O
a (mol)
n
a
ta có hệ:
¹
¹
¹
'
¹
·
· +
5 , 0 . n
10,4 17) n a.(14
a

¹
'
¹
·
·
5 , 2
2 , 0
n
a
vậy 2 amin là C2H7N và C3H9N
→ Đáp án D
3.31. MX = 51,5.2 = 103 vì vậy X có dạng NH2RCOOCH3 ⇒R = 27 là phù hợp
cấu tạo của A là: CH3-CH(NH2)COOH (alanin) → Đáp án B
3.33. Lập được công thức phân tử là C3H7O2N mà X tác dụng được với H nguyên tử
→ Đáp án D
3.34. mHCl phản ứng = 12,55 – 8,9 = 3,65 nHCl = 0,1
MX = 89 → Đáp án C (vì là
α
-amino axit)
3.35. mNaOH dư = 0,135 – 0,1 = 0,035 → mmuối = 14g → Mmuối = 140
MX = 140 – 22 =118 → Đáp án A
48
3.36. NH2R-COOH + HCl → ClNH3RCOOH
a a
HCl + NaOH → NaCl + H2O
0,2-a 0,2-a 0,2-a
ClNH3RCOOH + 2NaOH → NH2RCOONa + NaCl + H2O
a 2a
→ a = 0,1 → R = 24 → Đáp án A
3.37. Đặt công thức chung của 2 amin là
2
NH R
3
2
NH R + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3 Cl NH R
3

2Fe(OH)3
÷→ ÷
0
t
Fe2O3 + 3H2O
3 2
O Fe
n
= mol 05 , 0
160
8
· ⇒ n2 amin = 0,3 mol vậy 2 amin có số mol bằng nhau
M
= 38 ⇒có một amin là CH3NH2 (M=31) gọi khối lượng phân tử của amin thứ hai là M ta có:
M
=
38
3 , 0
15 , 0 . 15 , 0 . 31
·
+ M
⇒M = 45. đáp án A hoặc D nhưng là amin bậc I nên amin thứ hai là C2H5NH2
→ Đáp án A
3.38. Đặt công thức chung của 2 amin là
2
NH R
2
2
NH R + 2H2O + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2 Cl NH R
3

4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
2Fe(OH)3
÷→ ÷
0
t
Fe2O3 + 3H2O
3 2
O Fe
n
= mol 1125 , 0
160
18
· ⇒ n2 amin = 0,45 mol vậy khối lượng hai amin là:
m = 0,45.
M
= 60.0,45 = 27 gam → Đáp án D
3.39. Khi trung hòa RNH2 bằng HCl sẽ tạo ra muối, axit và amin đều hết
RNH2 + HCl → RNH3Cl muối này có pH < 7 vì là muối của bazơ yếu và axit mạnh bị thủy phân cho môi trường
axit. → Đáp án C
3.41. Đặt công thức trung bình
N H C
n n 3 2 +
giải ra
n
= 1,5 ⇒ có CH3NH2 → Đáp án A
3.44. NH2-(CH2)n-COOH +
4
3 6 + n
O2 → (n+1)CO2 +
2
3 2 + n
H2O
→ Đáp án C
3.48. nhận xét: 0,01mol amino axit tác dung vừa đủ 0,02 mol HCl tạo ra 0,01 mol muối ⇒ amino axit có hai nhóm
NH2
49
Mmuối = ·
01 , 0
18 , 2
218 vậy Mamino axit = 218 – 36,5.2 = 145 → Đáp án C
3.50. Từ ý (1) → MX = 147 và có 1 nhóm NH2
từ ý (2) → X có 2 nhóm COOH → Đáp án B
3.51. Meste = 3,07.29 = 89 ⇒ este đơn chức có dạng RCOOCH3. vậy R = 30
trong R có chứa N nên R là: NH2-CH2 ⇒ amino axit NH2-CH2COOH
→ Đáp án A
3.53. Nhận xét: - 0,01 nol amino axit tác dụng vừa đủ 0,01 mol HCl
- 0,01 mol amino axit tác dụng vừa đủ 0,02 mol NaOH
→ amino axit có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH có dạng NH2R(COOH)2
NH2R(COOH)2 + HCl → ClNH3R(COOH)2
0,01 0,01
Mmuối = 5 , 183
01 , 0
835 , 1
· Mamino axit = 147 ⇒ R = 41 (C3H5) → Đáp án C
3.55. Đốt amino axit có 1 nhóm NH2 đặt công thức
CxHyOzN + )
2 4
(
z y
x − + O2 → x CO2 +
2
y
H2O +
2
1
N2
a xa 1/2a
xa: 1/2a = 1 : 4 ⇒vậy x = 2 với x=2 chỉ có amino axit NH2CH2COOH
→ Đáp án B
3.57. CxHyO2N + O2 → xCO2 +
2
1
N2 +
2
y
H2O
a xa
2
1
a
xa +
2
1
a = 2,5a → x = 2 ⇒ Chỉ có đáp án A hoặc D có hai nguyên tử cacbon mà A không thể là amino axit
→ Đáp án D
3.59. Gọi công thức của amino axit là X có phân tử khối là M
X + HCl → XHCl
%Cl = 286 , 28 100 .
5 , 36
5 , 35
·
+ M
⇒ M = 89
cấu tạo của α- amino axit X là CH3-CH(NH2)COOH → Đáp án B
3.65. nglyxin = mol 240
75
15000
·
nNH2-CH2-COOH → [ NH-CH2-CO ]n + nH2O
240 mol 240 mol
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
50
mprotein = 15000 – 240.18 = 13680 gam
vì hiệu suất là 76% nên
mprotein thực tế = 13680. gam 10400
100
76
· = 10,4 kg → Đáp án B
3.66. Số mol của 2 amin là n =
M
4 , 17
= mol 3 , 0
58
4 , 17
·
3
2
NH R + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓+ 3 Cl NH R
3
0,3 0,1 mol
2Fe(OH)3
÷→ ÷
0
t
Fe2O3 + 3H2O
0,1 0,05 m = 160. 0,05 = 8 gam → Đáp án D
3.67. 0,02 mol A tác dụng vừa đủ với 0,02 mol HCl ⇒ A có 1 nhóm NH2
⇒ Mmuối = 183,5 và MA = 147
Vậy 4,41 gam A có 0,03 mol ⇒ Mmuối = 191
⇒ A có 2 nhóm chức axit mà mạch C không phân nhánh có nhóm NH2 tại vị trí α
→ Đáp án A
3.68. 1 mol X luôn phản ứng hết với 2 mol NaOH → MX =
189
2 , 0
8 , 37
·
giả sử este có dạng R1OOC-CH2-CH2-CH-COOR2
NH2
R1 + R2 = 44 chỉ có R1 là H và R2 là CH3CH2CH2 là phù hợp
→ Đáp án C
3.71. X có dạng NH2-R1-CO-NH-R2COOH
Muối thu được là NH2-R-COONa mà Na chiếm 20,72%
Vậy công thức muối là CH3-CH-COONa
NH2
Nếu đi peptit được cấu tạo từ 1 nhóm amino axit ⇒vô lý
→ X được cấu tạo từ 2 amino axit khác nhau nx = n muối = 0,1
MX = 146 → Đáp án B
3.77. Đem trùng ngưng n mol amino axit thì luôn thu được n mol nước.
mà nglyxin = mol 3 , 0
75
5 , 22
· , nalanin = mol 5 , 0
89
5 , 44
·
Tổng số mol amin là 0,8 ⇒
·
O H
n
2
0,8 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mprotein = mamin -
·
O H
m
2
22,5 + 44,5 - 0,8.18
mprotein = 52,60 gam. Vì hiệu suất là 80% nên thực tế khối lượng protein thu được là
mprotein = 52,60. gam 08 , 42
100
80
· → Đáp án A
51

3.80. X phải có nhóm NO2 gắn với C mạch thẳng → Đáp án A
3.83. Ta có phương trình cháy là :
CxHyN + O2 → xCO2 +
2
y
H2O +
2
1
N2
a xa
2
y
a
2
1
a
vậy x = 3, y = 9 → Công thức amin là C3H9N → Đáp án B
3.86. Từ % các nguyên tố ta lập được công thức C3H7NO2
X có dạng RCOOR’ vì X phản ứng được với NaOH
RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH
0,05 0,05
R = 30 , R’ = 15 → X là CH2-COO-CH3
NH2
→ Đáp án A
3.87. mamin = 3,1g, nHCl = namin = 0,1 ⇒ Mamin = 31 → Đáp án C
3.94. Phương trình hóa học:
2NH3 +
2
3
O2
÷→ ÷
N2 + 3H2O
y 3y/2
2C2H5N +
2
9
O2
÷→ ÷
2CO2 + 5H2O + N2
x x 5x/2
2C2H7N +
2
15
O2
÷→ ÷
4CO2 + 7H2O + N2
y 2y 7y/2
n
2
CO
= x+2y = 0,9 mol n
O H
2
=
2
10 5 y x +
= 2,25 m
O H
2
= 40,5 gam
m
X
= 17y + 31x + 45y = 31x + 62 y =
9 , 0
) 2 ( 31 y x +
= 27,9 gam
→ Đáp án D
3.99. Phản ứng este hóa
HOCOC3H5(NH2)COOH + C2H5OH HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + H2O
0,3 0,2
Phản ứng với NaOH
HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + 2NaOH → NH2C3H5 (COONa)2 + C2H5OH + H2O
0,08 0,16
Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo C2H5OH: H =
% 40 100 .
2 , 0
08 , 0
·
52
→ Đáp án A
CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
A. BÀI TẬP
4.1. Khái niệm đúng về polime là
A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn
B Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn
C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng
D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành
4.2. Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime
A. Tri stearat glixerol B. Nhựa bakelit
C. Cao su D. Tinh bột
53
4.3. Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp
A. Propilen B. Stiren
C. Propin D. Toluen
4.4. Sản phẩm ( C2H4-O-CO-C6H4-CO )n được tạo thành từ phản ứng nào sau đây
A. C2H5OH + HOOC-C6H4-COOH→
B. C2H5-COOH + HO-C6H4-OH→
C. CH2=CH-COOH + HOOC-C6H4-COOH→
D. HO-C2H4-OH + HOOC-C6H4-COOH→
4.5. Chất có công thức cấu tạo sau được tạo thành từ phản ứng
A. CH3-CH=CH-CH3 và CH2=CH-C6H5
B. CH2=CH2 và CH2=CH-CH2-CH2-C6H5
C. CH2=CH-CH3 và CH2=CH-CH2-C6H5
D. CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-C6H5
4.6. Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ nào sau đây
A. Tơ nhân tạo B. Tơ tự nhiên
C. Tơ poliamit D. Tơ polieste
4.7. Xenlulozơ triaxetat được xem là
A. Chất dẻo B. Tơ tổng hợp
C. Tơ nhân tạo D. Tơ poliamit
4.8. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u. Số
lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152 B. 113 và 114 C. 121 và 152 D. 121 và 114
4.9. Dựa vào nguồn gốc, sợi dùng trong công nghiệp dệt, được chia thành
A. Sợi hoá học và sợi tổng hợp
B. Sợi hoá học và sợi tự nhiên
C. Sợi tổng hợp và sợi tự nhiên
D. Sợi tự nhiên và sợi nhân tạo
4.10. Từ 15kg metyl metacrylat có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ có hiệu suất 90%?
A. 13500n (kg) B. 13500 g
C. 150n (kg) D. 13,5 (kg)
4.11. Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime
nào dưới đây ?
A. Polipropilen B. Tinh bột
C. Polivinyl clorua (PVC) D. Polistiren (PS)
4.12. Polime được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ tối thiểu bao nhiêu phân tử
etilen?
54
( CH
2
- CH=CH-CH
2
-CH
2
-CH )
n
C
6
H
5
A. 3,01.10
24
B. 6,02.10
24

C. 6,02.10
23
D. 10
4.13. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư
thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng bình thay đổi như thế nào?
A. Tăng 4,4g B. Tăng 6,2g C. Giảm 3,8g D. Giảm 5,6g
4.14. Cho sản phẩm khi trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp tác dụng vừa đủ 16g Brom. Hiệu suất
phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là
A. 80%; 22,4 g B. 90%; 25,2 g
C. 20%; 25,2 g D. 10%; 28 g
4.15. Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom
0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol Br2. Khối lượng polime sinh ra là
A. 4,16 gam. B. 5,20 gam.
C. 1,02 gam. D. 2,08 gam.
4.16. Một loại polime có cấu tạo không phân nhánh như sau
-CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2-
Công thức một mắt xích của polime này là
A. -CH2- B. -CH2-CH2-CH2-
C. - CH2-CH2- D. -CH2-CH2-CH2-CH2-
4.17.Polime X có phân tử khối là 280000 và hệ số trùng hợp n=10000. Vậy X là
A. ( CH2-CH2 )n B. ( CF2-CF2 )n
C. ( CH2-CH(Cl) )n D. ( CH2-CH(CH3) )n
4.18: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome
A. buta-1,3-đien và stiren B. 2-metylbuta-1,3-đien
C. buta-1,3-đien D. buta-1,2-đien
4.19. Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi poli propilen (P.P)
A. ( CH2-CH2 )n B. CH2=CH-CH3
C. CH2=CH2 D. ( CH2-CH(CH3) )n
4.20: Cứ 2,62g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 1,6 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ số mắt xích butađien
và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu ?
A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/5
4.21. Sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thông thường:
A. Cao su B. Cao su buna
C. Cao su buna –N D. Cao su buna –S
4.22. Giải trùng hợp polime ( CH2–CH(CH3)–CH(C6H5)–CH2 )n ta sẽ được monome nào sau đây ?
A. 2-metyl–3–phenylbut-2-en B. 2–metyl–3–phenylbutan
C. Propilen và stiren D. Isopren và toluen
4.23. Dùng poli(vinylaxetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây?
A. Chất dẻo B. Polime C. Tơ D. Cao su
55
4.24. Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?
A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi
B. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.
C. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân huỷ khi đun nóng
D. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt
4.25. Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon- 6,6
A. Axit ađipic và etylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin
C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexaetylenđiamin
4.26. Polime nào sau đây có tên gọi "tơ nilon" hay "olon" được dùng dệt may quần áo ấm?
A. Poli(metylmetacrylat) B. Poliacrilonitrin
C. Poli(vinylclorua) D. Poli(phenol-fomanđehit)
4.27. Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây:
A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-COOH
C. CH2=CH-COOC2H5 D. CH2=CH-OCOCH3
4.28: Trong số các polime tổng hợp sau đây: nhựa PVC (1), caosu isopren (2), nhựa bakelit (3), thuỷ tinh hữu
cơ (4), tơ nilon-6,6 (5). Các polime là sản phẩm trùng ngưng gồm:
A. (1) và (5). B. (1) và (2) C. (3) và (4) D. (3) và (5).
4.29. Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây ?
A. Xà phòng có tính bazơ B. Xà phòng có tính axit
C. Xà phòng trung tính D. Loại nào cũng được
4.30. Khi đun nóng, các phân tử alanin (axit α-aminopropionic) có thể tạo sản phẩm nào sau đây:
A. [ HN-CH2-CO ]n B. [ HN-CH(NH2)CO ]n
C. [ HN-CH(CH3)-CO ]n D. [ HN-CH(COOH)-CH2 ]n
4.31. Trong số các polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi len, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) tơ nilon, (7)
tơ axetat. Loại tơ nào có cùng nguồn gốc xenlulozơ?
A. (1), (2), (6) B. (2), (3), (7)
C. (2), (5), (7) D. (5), (6), (7)
4.32. Khi trùng ngưng phenol (C6H5OH) với metanal (HCHO) dư trong môi trường kiềm, tạo ra polime có cấu
trúc:
A. Dạng mạch không phân nhánh B. Dạng mạch không gian
C. Dạng mạch phân nhánh D. Dạng mạch thẳng
4.33. Trong môi trường axit và môi trường kiềm, các polime trong dãy sau đều kém bền:
A. Tơ nilon- 6,6, tơ capron, tơ tằm
B. Sợi bông, tơ capron, tơ nilon -6,6
C. Polistiren, polietilen, tơ tằm
D. Nhựa phenol-fomađehit, poli(vinyl clorua), tơ capron
4.34. Poli (etyl acrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp monome nào sau đây
56
A. CH2=CHCOOCH2CH3. B. CH2=CHOOCCH3.
C. CH3COOCH=CHCH3. D. CH2=CH-CH2OOCH
4.35. Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là
A. Tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,6
B. Xenlulozơ axetat, poli(vinyl xianua), nilon-6,6
C. PE, PVC, polistiren
D. Xenlulozơ, protein, nilon-6,6
4.36. Túi nilon dùng trong sinh hoạt thường ngày được cấu tạo chủ yếu từ polime:
A. Nilon-6 B. Nilon-7
C. Polietilen (PE) D. Poli(vinyl clorua) (PVC)
4.37. Polime là các phân tử rất lớn hình thành do sự trùng hợp các monome. Nếu propen CH2=CHCH3 là
monome thì công thức của polime tương ứng được biễu diễn là
A. ( CH2−CH2 )n B. ( CH2−CH2−CH2 )n
C. ( CH2−CH(CH3) )n D. ( CH2(=CH2) −CH2 )n
4.38: Điều nào sau đây không đúng?
A. Tơ tằm, bông, len là polime thiên nhiên.
B. Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.
C. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng
đó khi thôi tác dụng.
D. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit
4.39. Thuỷ tinh hữu cơ là sản phẩm trùng hợp của monome:
A. Etyl acrylat B. Metyl acrylat
C. Metyl metacrylat D. Etyl metacrylat
4.40. Trong các Polime: PVC, PE, amilopectin trong tinh bột, cao su lưu hoá. Số polime có cấu trúc mạng
không gian là
A. 1 B. 2 C. 3
+
D. 4
4.41. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69%
nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su
A. 1:2 B. 1:1 C. 2:1 D. 3:1
4.42. Trong các loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nilon- 6,6. Số tơ tổng hợp là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4.43. Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm ?
A. ( CH2-CH2 )n B. ( CH2-CH2-O )n
C. ( HN-CH2-CO )n D. ( CH2-CH=CH-CH2 )n
4.44. Khi trùng hợp buta-1,3- đien thì thu được tối đa bao nhiêu loại polime mạch hở ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
57
4.45. Hãy chọn các chất có thể trùng hợp hoặc trùng ngưng thành polime:
CH3COOH(1), CH2=CH-COOH(2), NH2-R-COOH(3), HCHO(3), C2H4(OH)2(4), C6H5NH2 (5), C6H5OH (6).
A. 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 6
C.1, 2, 3, 4, 5, 6 D. 2, 3, 4, 6
4.46. Phenol không phải là nguyên liệu để điều chế
A. Nhựa baketit B. Axit picric
C. 2,4 - D và 2,4,5 - T D. Thủy tinh hữu cơ
4.47. Hãy chọn phát biểu sai ?
A. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân cis.
B. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân trans
C. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi cao hơn cao su Buna.
D. Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna.
4.48: Mệnh đề nào sau đây không đúng:
A. Hệ số polime hóa càng lớn thì khối lượng polome càng lớn
B. Nhiều polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, trùng ngưng, đồng trùng hợp hay đồng trùng
ngưng.
C. Tùy phản ứng mà mạch polilme co thể bị thay đổi
D. Tùy thuộc vào điều kiện phản ứng mà tất cả các chất đơn chức cũng có thể trùng hợp thành polime
4.49. Cao su thiên nhiên là polime nào sau đây:
A. ( CH2-CH=CH-CH2 )n C. ( CH2-C=CH-CH2 )n
CH3
B. ( CH2-C=CH-CH2 )n D. ( CH2−CH )n
Cl CH=CH2
4.50: Khi điều chế cao su Buna, người ta còn thu được một sản phẩm phụ là polime có nhánh nào sau đây?
A. ( CH2 – CH – CH2 )n B. ( CH2 – CH )n
CH3 CH = CH2
C. ( CH2 – C = CH2 )n D. ( CH2 – CH )n
CH3 CH3
4.51. Mô tả không đúng về cấu trúc mạch của các polime là
A. PVC (poli (vinyl clorua)) có dạng mạch thẳng
B. Amilopectin có dạng mạch phân nhánh
C. PVA (poli (vinyl axetat)) có dạng mạch phân nhánh
D. Cao su lưu hóa có dạng mạch mạng lưới không gian
4.52. Nhận xét nào sau đây đúng khi tổng hợp tơ capron (nilon-6)
Cách 1. Từ m gam ε-aminocaproic với hiệu suất 100%
Cách 2. từ m gam caprolactam với hiệu suất 86,26%
58
A. Khối lượng tơ capron ở hai cách là như nhau
B. Khối lượng tơ capron thu ở cách một lớn hơn cách hai
C. Khối lượng tơ capron thu ở cách hai lớn hơn cách một
D. Không thể so sánh được vì phản ứng tổng hợp là khác nhau
4.53. Clo hoá PVC được một loại tơ clorin chứa 63,96% clo. Trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng được với:
A. 2 mắt xích PVC B. 1 mắt xích PVC
C. 3 mắt xích PVC D. 4 mắt xích PVC
4.54. Polime nào sau đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng?
(1) tinh bột (C6H10O5)n, (2) cao su (C5H8)n, (3) tơ tằm (–NH–R–CO–)n.
A. (1). B. (3). C. (1), (2). D. (1), (3).
4.55. Cho các phương trình phản ứng sau:
(1) CH2 = C(CH3) – CH = CH2 →polime.
(2) CH2 = CH – CH3 + C6H5 – CH = CH2 →polime.
(3) H2N – (CH2)6 – COOH →H2O + polime.
(4) C6H5OH + HCHO →H2O + polime.
Các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng trùng ngưng?
A. (1), (2). B. (3), (4). C. (3) D. (1), (4).
4.56. Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử
khối là 122400. X là
A. Cao su isopren B. PE (polietilen)
C. PVA (poli(vinyl axetat)) D. PVC (poli (vinyl clorua))
4.57. Polime ( CH2 – CH – CH2 – C = CH - CH2 )n
CH3 CH3
được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome:
A. CH2 = CH – CH3. B. CH2 = C – CH = CH2.
CH3
C. CH2 = CH – CH = CH2. D. Cả A và B.
4.58. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau:
CH4 →C2H2 →CH2 = CHCl →PVC.
Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn
PVC là (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan về thể tích):
A. 1792 m
3
. B. 2915 m
3
. C. 3584 m
3
. D. 896 m
3
.
4.59. Tơ nilon- 6,6 được điều chế từ chất nào sau đây bằng phương pháp trùng ngưng:
A. Hexametylenđiamin và axit terephtalic.
B. Axit ađipic và hexametylenđiamin.
C. Axit ε- aminocaproic.
D. Glixin và alanin.
59
4.60: Chỉ ra phát biểu sai:
A. Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương
pháp hoá học) như tơ visco, tơ xenlulozơ, tơ capron,...
B. Tơ tổng hợp (chế tạo từ các loại polime tổng hợp) như nilon- 6,6, tơ lapsan, tơ nitron,...
C. Tơ tự nhiên (sẵn có trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm.
D. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch cacbon không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng
nhuộm màu, mềm dai.
4.61. Cao su tự nhiên là polime của isopren còn cao su nhân tạo (cao su Buna) là polime của buta- 1,3-đien.
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
(1) Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi hơn cao su Buna.
(2) Cao su thiên nhiên có cấu trúc đồng đều hơn cao su Buna.
(3) Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna.
A. (1) B. (2) C. (1), (2), (3) D. (1), (2)
4.62. Chọn phát biểu đúng:
(1) Polistiren ở dạng mạch thẳng.
(2) Khi trùng hợp stiren nếu có thêm một ít đivinylbenzen thì sản phẩm có cơ cấu mạng không gian.
(3) Tỷ lệ đivinylbenzen : stiren càng lớn thì polime thu được càng cứng.
A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)
4.63. Chọn phát biểu sai:
(1) Sự lưu hoá cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn có liên kết đôi.
(2) Có thể dùng C để thay S nhằm tăng độ cứng của cao su.
(3) Lượng S dùng trong phương pháp lưu hóa cao su càng cao, cao su càng đàn hồi.
A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)
4.64. Hiđrocacbon X có công thức phân tử C4H6, X được dùng để điều chế cao su nhân tạo. X là
A. buta-1,2-đien B. but-2-in
C. buta-1,3-đien D. but-1-in
4.65. Tơ clorin có công thức cấu tạo vắn tắt là
A. [ CH2–CH ]n B. [ CH2–CH–CH–CH ]n
Cl Cl Cl Cl
C. [ CH2–C=CH–CH2 ]n D. [ CH2–CH=CH–CH2–CH–CH2 ]n
4.66. Polime có tên là polipropilen có cấu tạo mạch như sau:
- CH2- CH- CH2- CH- CH2- CH- CH2- CH- CH2-
CH3 CH3 CH3 CH3
Công thức chung của polime đó là
A. ( CH2 )n B. ( CH2– CH )n
CH3
C. ( CH2–CH–CH2 )n D. ( CH2–CH–CH2–CH–CH2 )n
CH3 CH3 CH3
60
4.67. Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng mà mạch của polime bị cắt ra:
A. Cao su isopren + HCl →
B. PVC + Cl2 → tơ clorin
C. poli (vinyl axetat) + NaOH dư →
D. tơ capron + H2O
÷ ÷ → ÷

OH
4.68: Dãy polime nào sau đây không thể trực tiếp điều chế bằng phương pháp trùng hợp:
A. Cao su buna, cao su isopren, cao su cloropren, cao su buna-S.
B. PE, PVC, thủy tinh hữu cơ, poli stiren, tơ capron.
C. Nilon-6,6, tơ axetat, tơ tằm, tinh bột, poli(vinyl ancol)
D. PVA, tơ capron, cao su buna-N, polipropilen.
4.69. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su?
A. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-)
B. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian
C. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn, khó tan
trong dung môi hữu cơ
D. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với tác
động của môi trường
4.70: Khi trùng hợp buta-1,3-đien (xúc tác, p, t
0
) thì không thể sinh ra chất nào dưới đây?
A. [ CH2–CH = CH–CH2 ]n B. [ CH2 - CH ]n
C. D.
4.71. Cao su cloropren được điều chế từ monome nào sau đây:
A. CH2=CCl-CCl=CH2 B. CH2=C(CH2Cl)-CH=CH2
C. CH2=CCl-CH=CH2 D. CH3-CH=CH-CH2Cl
4.72. Trong số các polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenol-fomanđehit, poliisopren, len lông
cừu, poli (vinyl axetat). Số chất không bền, bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
4.73. Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?
A. Poli (vinyl axetat) B. Tơ capron
C. Thuỷ tinh hữu cơ D. Polistiren
4.74. Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ nào?
A. Tơ nilon B. Tơ axetat C. Tơ capron D. Tơ enang
4.75. Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử nhỏ nhất?
A. Poli (vinyl axetat) B. Tơ capron
C. Thuỷ tinh hữu cơ D. Polistiren
4.76. Poli (metyl metacrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome:
A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCOOCH3.
61
CH = CH
2
- CH = CH
2
- CH = CH
2
C. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH2=C(CH3)COOC2H5.
4.77. Cho sơ đồ:
(X) (Y) poli (vinyl ancol)
Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là
A. CH ≡ CH, CH2=CHOH. C. CH3COOCH=CH2, poli (vinylaxetat)
B. CH2=CHCl, Poli (vinylclorua) D. B và C
4.78: Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:
Tinh bột
÷→ ÷
Glucozơ
÷→ ÷
Ancol etylic
÷→ ÷
Buta-1,3-đien
÷→ ÷
Caosu buna
Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là
60%)
A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn
4.79. Những polime nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp trùng hợp: PVC, Nilon-6,6, tơ
capron, thủy tinh hữu cơ, tơ axetat, caosu Buna, PE
A. PVC, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE
B. PVC, tơ capron, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE
C. PVC, , tơ axetat, caosu Buna, PE
D. Nilon-6,6, tơ capron, tơ axetat, caosu Buna
4.80. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là
A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2
C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2
4.81. Aminoaxit X có công thức phân tử là C3H7NO2. X có thể trực tiếp tạo ra được bao nhiêu kiểu liên kết
peptit
A. 2 B. 3 C. 5. D. 4
4.82. Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi là
A. tinh bột, xelulozơ, nilon-6
B. xenlulozơ diaxetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,6
C. PE , PVC, Polistiren
D. xenlulozơ, protein, nilon-6,6
4.83. Đem trùng hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm caosu buna và buta-1,3-đien dư. Lấy 1/2
sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy 10,2 g Br2 phản ứng.Vậy hiệu suất phản ứng là
A. 40% B. 80% C.60% D.79%
4.84. Buta-1,3-đien là monome để tổng hợp cao su buna. Từ nguyên liệu nào không thể trực tiếp được
monome đó?
A. C2H5OH B. CH3-CH2-CH2-CH3
C. CH3COONa C. CH2=CH-COONa
4.85. Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là
A. Etilen glicol và axit ađipic B. Axit terephtalic và etilen glicol
62
C. Axit
ω
- aminocaproic D. Xenlulozơ trinitrat
4.86. ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức
va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acrilonitrin (nitrin acrilic)
với buta-1,3-đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là
A. C3H3N, C4H6, C8H8 B. C2H3N, C4H6, C8H8
C. C2H3N, C4H6, C8H6 D. C3H3N, C4H6, C8H6
4.87. Cho các polime sau: ( CH2-CH2 )n, ( CH2-CH=CH-CH2 )n, ( NH-CH2-CO )n. Công thức của các monome để
khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là
A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH
B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH
C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH
D. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH
4.88. Trùng hợp hoàn toàn vinyl clorua thu được PVC có khối lượng phân tử 7,525.10
22
u. Số mắt xích -CH2-
CHCl- có trong PVC nói trên là
A. 12,04.10
21
B. 12,04.10
22
C. 12,04.10
20
D. 12,04.10
23
4.89. Trong số các loại tơ sau
[ NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO ]n (1)
[ NH-(CH2)5-CO ]n (2)
[ C6H7O2(OOCCH3)3 ]n (3)
Tơ thuộc loại poliamit là
A. (1), (2), (3) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (3)
4.90. Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, este phenyl benzoat và tơ
nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là
A. 6. B. 5 C. 4 D. 3
4.91. Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được polietilen (PE). Số mắt xích
-CH2-CH2- có trong lượng trên PE là
A. 3,614.10
23
B. 3,720.10
23
C. 12,460.10
23
D. 4,140.10
22
4.92. Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng
A. Giữ nguyên mạch polime B. Giảm mạch polime
C. Đipolime hóa D. Tăng mạch polime
4.93. Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử
khối là 154800. X là
A. Cao su isopren B. PE (polietilen)
C. PVA (poli (vinyl axetat)) D. PVC (poli(vinyl clorua))
63
COOCH
3
4.94. Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa tơ nhân tạo ?
A. Tơ capron, tơ axetat, tơ visco
B. Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng - amoniac
C. Tơ polieste, tơ visco, tơ đồng - amoniac
D. Tơ polieste, tơ visco, tơ axetat
4.95. Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco ?
A. Xenlulozơ B. Caprolactam C. Vinyl axetat D. Alanin
4.96. Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ?
A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6
C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên
4.97. Cách phân loại nào sau đây đúng ?
A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên
B. Tơ capron là tơ nhân tạo
C. Tơ visco là tơ tổng hợp
D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học
4.98: Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su ?
A. Đivinyl B. Isopren C. Clopren D. But-2-en
4.99. Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch nào sau đây ?
A. CH3CHO trong môi trường axit B. CH3COOH trong môi trường axit
C. HCOOH trong môi trường axit D. HCHO trong môi trường axit
4.100. Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được
m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là
A. 7,296 gam B. 11,40 gam C. 11,12 gam D. 9,120 gam
B. ĐÁP ÁN
4.1 D 4.21 C 4.41 C 4.61 C 4.81 D
4.2 A 4.22 C 4.42 B 4.62 D 4.82 B
4.3 D 4.23 A 4.43 C 4.63 B 4.83 B
4.4 D 4.24 B 4.44 C 4.64 C 4.84 C
4.5 D 4.25 C 4.45 B 4.65 B 4.85 B
4.6 C 4.26 B 4.46 D 4.66 B 4.86 A
4.7 C 4.27 D 4.47 B 4.67 D 4.87 A
4.8 C 4.28 D 4.48 D 4.68 C 4.88 C
4.9 B* 4.29 C 4.49 C 4.69 D 4.89 C
64
COOCH
3
4.10 B 4.30 C 4.50 B 4.70 C 4.90 B
4.11 A 4.31 C 4.51 C 4.71 C 4.91 A
4.12 B 4.32 B 4.52 A 4.72 B 4.92 D
4.13 B 4.33 A 4.53 C 4.73 B 4.93 C
4.14 B 4.34 A 4.54 B 4.74 B 4.94 B
4.15 A 4.35 B 4.55 B 4.75 A 4.95 A
4.16 C 4.36 C 4.56 A 4.76 C 4.96 D
4.17 A 4.37 C 4.57 D 4.77 A 4.97 D
4.18 B 4.38 B 4.58 C 4.78 D 4.98 D
4.19 B 4.39 C 4.59 B 4.79 B 4.99 D
4.20 C 4.40 B 4.60 A 4.80 D 4.100 D
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
4.8. M
6 , 6 − nilon
= 226.x ⇒ x = 121
Mcapron = 113.y ⇒ y = 152 → Đáp án C
4.10. Phương trình hóa học
nCH2= C-COOCH3
÷ ÷→ ÷
0
,t xt
( CH2 = C ) n
Khối lượng metyl metacrylat là 15 kg thì khối lương của thủy tinh hữu cơ là 15 kg nhung hiệu suất phản ứng
là 90% nên
m = 15000
100
90
= 13500 gam → Đáp án B
4.12. Để thu được 280 gam poli etilen cần 280 gam etilen
netilen = mol 10
28
280
· . Số phân tử etilen = 10.6,023.10
23
=6,023.10
24
→ Đáp án B
4.13. Ta có
2
CO
n
=
3
CaCO
n
= 0,1 mol
Mặt khác đốt poli etilen thì số mol H2O bằng số mol CO2. Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng của
H2O và CO2 hấp thụ vào dung dịch:
m ∆ = 0,1.44 + 0,1.18 =6,2 gam → Đáp án B
4.14. Sản phẩm trùng hợp etilen làm mất màu dung dịch brom nên etilen dư
C2H4 + Br2 → C2H4Br2
0,1 0,1
Hiệu suất phản ứng trùng hợp là: H = % 90 100 .
1
1 , 0 1
·

Khối lượng polime bằng khối lượng etilen trung hợp = 0,9.28 = 25,2 gam
→ Đáp án B
4.15. Tương tự 4.14. ta có
C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5CHBr-CH2Br
0,01 0,01
Khối lượng polime = 5,2- 0,01.104 = 4,16 gam → Đáp án A
65
COOCH
3
CH
3
CH
3
4.20. Gọi công thức thu gọn cao su buna-S là
[CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(C6H5)]b với số mol là x
Phương trình hóa học:
(CH2-CH=CH-CH2)a[CH2-CH(C6H5)]b + aBr2 →
Ta có: (54a + 104b).x = 2,62 a.x = 0,01 →
2
1
·
b
a
→ Đáp án C
4.41. Gọi công thức thu gọn cao su buna-N là
[CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(CN)]b
%N = 69 , 8 100 .
53 54
14
·
+ b a
b

1
2
·
b
a
→ Đáp án C
4.53. Gọi số mắt xích của PVC tác dung được môt phân tử clo là n: (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln
Phương trình hóa học: C2nH3nCln + Cl2 → C2nH3n-1Cln+1 + HCl
%Cl =
96 , 63 100 .
) 1 .( 5 , 35 1 3 2 . 12
) 1 .( 5 , 35
·
+ + − +
+
n n n
n
giải ra n = 3 → Đáp án C
4.56. Phân tử khối của một mắt xích là M = 68
1800
122400
· chỉ có monome isopren là phù hợp ⇒ polime là
cao su isopren → Đáp án A
4.58. Sơ đồ phản ứng là: 2CH4 →C2H2 →CH2 = CHCl →PVC
5 , 62
2
5 , 62
1
Vì hiệu suất là 20% nên nmetan =
5 , 62
10
20
100
.
5 , 62
2
·
Thể tích khí thiên nhiên là V= 3,584
Sản xuất 1 gam PVC thì cần 3,584 lít. Vậy để sản xuất 1tấn PVC cần 3584m
3

→ Đáp án C
4.78. Ta có sơ đồ
(C6H10O5)n
÷→ ÷
nC6H12O6
÷→ ÷
2nC2H5OH
÷→ ÷
nC4H6
÷→ ÷
(C4H6)n
100
80
.
162
10
n

100
80
.
162
10
n
Khối lượng cao su buna m =
100
60
. 54 .
100
80
.
162
10
n
n
= 1,6 tấn → Đáp án D
4.83. n CH2=CH-CH=CH2 ÷ ÷ → ÷
xt t
o
,
( CH2-CH=CH-CH2 )n
a a/n
(C4H6)n + nBr2
÷→ ÷
(C4H6Br2)n
a/n a
C4H6 + 2Br2
÷→ ÷
C4H6Br4
0,1-a 0,2-2a
66
0,2 - 2a +a = 0,12

H =
1 , 0
08 , 0
.100 = 80% → Đáp án B
4.88. Số mắt xích của PVC là
n =
20
22
10 . 04 , 12
5 , 62
10 . 525 , 7
· → Đáp án C
4.91. Số mắt xích của polietilen bằng số phân tử etilen đem trùng hợp
netilen = mol 6 , 0
28
8 , 16
· ; số mắt xích =0,6.6,013.10
23
= 3,614.10
23
→ Đáp án A
4.93. Phân tử khối của một mắt xích là M = 86
1800
154800
· chỉ có metyl acrylat là phù hợp ⇒ polime là PVA
(poli (vinyl axetat)) → Đáp án C
4.100. mol n
O H
16 , 0
18
88 , 2
2
· ·
Phương trình hóa học n NH2CH2COOH
÷ ÷→ ÷
0
,t xt
[ NH-CH-CO ]n + n H2O
0,16 0,16
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
mpolime = mamino axit - mnước = 0,16.75 – 0,16.18 = 9,12 gam → Đáp án D
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
A. BÀI TẬP
5.1. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do:
A. Sự góp chung electron của các nguyên tử
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
5.2. Nguyên nhân làm cho các kim loại có ánh kim là
A. Kim loại hấp thụ được tất cả các tia sáng tới
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
5.3. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính
chất vật lí chung của kim loại là do:
A. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.
B. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.
C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.
D. Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại
5.4. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi
67
A. Khối lượng riêng kim loại
B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau
C. Mật độ electron khác nhau
D. Mật độ ion dương khác nhau
5.5. Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế
A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al
B. Các kim loại hoạt động yếu
C. Các kim loại hoạt động trung bình
D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu
5.6. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các lim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3 là
A. Mg, Pb và Cu B. Al, Cu và AgC. Pb và Al D. Mg và Al
5.7. Trong số các kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Al số kim loại tác dụng được với các dung
dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng nhiều nhất là
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
5.8. Trong số các kim loại sau: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al số kim loại tác dụng được với dung dịch
Ba(OH)2 nhiều nhất là
A. 8 B. 6 C. 4 D. 5
5.9. Cho 3,45g một kim loại tác dụng với H2O sinh ra 1,68lít H2 (đktc). Kim loại đó có thể là kim loại nào
trong các kim loại sau:
A. Li B. Na C. K D. Rb
5.10. Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào thì cùng tạo ra một hợp chất?
A. Fe B. Cu C. Ag D. Zn
5.11. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau
FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng chỉ tạo ra
muối Fe(II) là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
5.12. Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
và 0,2 mol Cl
-
và 0,2mol NO3
-
. Thêm dần V lít dung dịch
K2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất, V có giá trị là
A. 150ml B. 200ml C. 250ml D. 300ml
5.13. Magie có thể cháy trong khí CO2, tạo ra một chất bột màu đen. Công thức hoá học của chất này là
A. C B. MgO C. Mg2C D. MgCO3
5.14. Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng
dung dịch tăng lên 7,0g. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là
A. 0,8mol B. 0,08mol C. 0,04mol D. 0,4mol
5.15. Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị
khử là
A. Fe
3+
, Ag
+
, Cu
2+
, Mg
2+
B. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
3+
, Mg
2+
68
C. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
D. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, Mg
2+
5.16. Hoà tan 20g hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch
được 27,1g chất rắn. Thể tích chất khí thoát ra ở đktc là
A. 8,96lít B. 4,48lít C. 2,24lít D. 1,12lít
5.17. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội).
Kim loại M là
A. Fe B. Al C. Zn D. Ag
5.18. Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại X và Y kế tiếp nhau trong nhóm IIA
vào dung dịch HCl thu được 1,12lit CO2 ở đktc. Kim loại X và Y là
A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba
5.19. Hoà tan hoàn toàn 28,3g hỗn hoàn gồm một muối cacbonat của một kim loại hoá tri I và một muối
cacbonat kim loại hoá trị II trong axit HCl dư thì tạo thành 4,48lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung
dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 26,1g B. 28,6g C. 29,4 g D. 30,5g
5.20. Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. Lựa chọn hiện tượng
bản chất trong các hiện tượng sau:
A. Ăn mòn kim loại B. Ăn mòn điện hoá học
C. Hiđro thoát ra mạnh hơn D. Màu xanh biến mất
5.21. Cho 21,6g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít N2O (đktc).
Kim loại đó là
A. Na B. Zn C. Mg D. Al
5.22. Khí CO và H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây
A. Fe B. Cu C. Al D. Sn
5.23. Hoà tan hết 38,60g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56lít khí
H2(đktc). Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là
A. 48,75g B. 84,75g C. 74,85g D. 78,45g
5.24. Hoà tan hết hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản
ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá
trị của m là
A. 1,24 gam B. 0,64 gam C. 0,96 gam D. 3,2 gam
5.25. Có thể dung dung dịch nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, Pb, Cu, Ag mà không
làm thay đổi khối lượng Ag?
A. HCl B. NaOH C. AgNO3 D. Fe(NO3)3
5.26. Cho 19,2g kim loại M tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 4,48lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư
vào dung dịch thu được, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.Giá trị của m

A. 24,0g B. 24,3g C. 48,0g D. 30,6g
69
5.27. Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2. Các kim loại lần lượt xuất hiện tại catot theo
thứ tự :
A. Cu – Ag – Fe B. Ag – Cu – Fe
C. Fe – Cu – Ag D. Ag – Fe – Cu
5.28. Hoà tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro
bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được là
A. 2,24lít và 6,72lít B. 2,016lít và 0,672lít
C. 0,672lít và 2,016lít D. 1,972 lít và 0,448lít
5.29. Cho các chất sau : Cl2(1), I2(2) dung dịch HNO3 loãng (3), dung dịch H2SO4 đậm đặc nguội(4), dd
AgNO3(5), dd NH4NO3(6). Với hoá chất nào trong các hoá chất trên thì Fe tác dụng tạo ra sản phẩm là hợp
chất Fe(III)?
A. (1), (2), (3), (5), (6) B. (1), (3), (4), (5)
C. (1), (3), (5) D. (1), (2), (4), (6)
5.30. Để điều chế Ca từ CaCl2 người ta sử dụng phương pháp nào sau đây
A. Nhiệt luyện B. Thuỷ luyện
C. Điện phân nóng chảy D. Điện phân dung dịch
5.31. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là
A. Au B. Ag C. W D. Cs
5.32. Hoà tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Fe bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 7,84lít khí A (đktc),
2,54g chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối, m có giá trị là
A. 31,45 B.40,59 C. 18,92 D. 28,19
5.33. Cho 14,5g hỗn hợp Mg, Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát ra 6,72lít H2 (đktc). Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan. m có giá trị là
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g D. 33,8g
5.34. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau
phản ứng?
A. a = 2b B. 3a > b C. b ≥ 3a D, a < 2b
5.35. Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hoá chất nào sau đây là thích hợp
nhất:
A. dung dịch HCl và HNO3 B. NaOH và HCl
C. HCl và CuCl2 D. H2O và H2SO4
5.36. Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh.
Lượng mạt sắt đã dùng là
A. 1.6g B. 0,056g C. 0,56g D. 6,4g
5.37. Một mẫu Na được tạo nên từ 1,204.10
23
tế bào cơ sở của mạng tinh thể lập phương tâm khối, khối lượng
của mẫu Na đó là
A. 4,6g B. 64,4g C. 36,8g D. 41,4g
5.38. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
70
A. Trong một chu kì, bán kính của các nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính các nguyên tử phi kim
B. Cu, Zn, Fe đều có thể điều chế được từ nguyên liệu oxit bằng phương pháp nhiệt luyện
C. Các kim loại chỉ có số oxit hoá +1, +2, +3
D. Các kim loại chiếm phần lớn các nguyên tố trong HTTH
5.39. Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01
mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch phản ứng là
A. 5,69g B. 3,79g C. 8,53g D. 9,48g
5.40. Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11,2lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm
3 khí N2, NO, N2O có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:2. Giá trị m là
A. 2,7g B. 16,8g C. 3,51g D. 35,1g
5.41. Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al vào HNO3 đặc nguội, dư thì thu được 0,336 lít NO2 (ở 0
0
C,
2atm). Cũng m gam hỗn hợp X trên khi hoà tan trong HNO3 loãng dư, thì thu được 0,168 lít NO (ở 0
0
C,
4atm). Giá trị của m là
A. 0,855gam B. 0,765gam C. 0,900gam D. 1,020gam
5.42. Nguyên tố nào là kim loại trong các nguyên tố có cấu hình e như sau:
X1 : [Ar]3d
3
4s
2
; X2 : [Ne]3s
2
3p
5
; X3 : [Ar]4s
1
; X4 : [Kr]4d
10
5s
2
5p
5
X5: [Ar]3d
8
4s
2
A. Cả 5 nguyên tố B. X1, X4, X3
C. X1, X3, X5 D. X3
5.43. Hoà tan hết 7,44g hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ là 500ml dung dịch HNO3 loãng thu được
dung dịch A và 3,136lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí (tỉ lệ mol 1:1) có khối lượng 5,18g, trong đó có một khí bị
hoá nâu trong không khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và Mg lần lượt là
A. 18,2% và 81,8% B. 35,5% và 64,5%
C. 72,58% và 27,42% D. 96,3% và 3,7%
5.44. Phản ứng nào sai trong các phản ứng sau ?
Ba + dd FeSO4 → BaSO4 + Fe (I)
Fedư + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag (II)
3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al (III)
Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 (IV)
6Ag + O3 → Ag2O (V)
2Ag + Cl2 →

2AgCl (VI)
A.(II)(V)(VI) B. (I), (II), (III), (V)
C. (I), (III) D. (I), (IV), (V)
5.45. Cho 27,4g Ba vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2% rồi đun nóng để đuổi hết
NH3. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C. Thể tích khí A (ở đktc)
A. 6,72lít B. 2,24lít C. 4,48lít D. 3,36lít
5.46. Cho các chất Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO. Số oxit bị H2 khử khi nung nóng là
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
71
5.47. Cho các muối Cu(NO3)2, AgNO3, NH4NO3, KNO3 số muối bị nhiệt phân tạo ra khí NO2 là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5.48. Nhúng một lá sắt nặng 8g vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy
nặng 8,8g. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lít của CuSO4 trong dung dịch sau phản
ứng là
A. 1M B. 1,8M C. 1,725M D. 1,25M
5.49. Quá trình sau không xẩy ra sự ăn mòn điện hoá
A. Vật bằng Al - Cu để trong không khí ẩm
B. Cho vật bằng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng cho thêm vài giọt dung dịch CuSO4
C. Phần vỏ tàu bằng Fe nối với tấm Zn để trong nước biển
D. Nung vật bằng Fe rồi nhúng vào H2O
5.50. Các nguyên tử kim loại có một electron độc thân ở trạng thái cơ bản là
A. Cu, Na, Al B. Al, Ca, K C. Na, Fe, Al D. H, Na, K
5.51. Hoà tan hoàn toàn 9,28g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn với số mol bằng nhau trong một lượng vừa đủ
H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và 0,07mol một sản phẩm A duy nhất chứa lưu huỳnh. A là
A. H2S B. S C. SO3 D. SO2
5.52. Hoà tan 19,2g kim loại M trong H2SO4 đặc, nóng dư thu được SO2. Cho khí nay hấp thụ trong 1lít dung
dịch NaOH 0,7M, Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 41,8g chất rắn. M là
A. Ca B. Fe C. Cu D. Mg
5.53. Đun nóng lá bạc cho vào bình khí ozon. Sau một thời gian thấy khối lượng lá bạc tăng lên 2,4g. Khối
lượng O3 đã phản ứng với lá bạc là
A. Nhỏ hơn 2,4g B. Lớn hơn 2,4g
C. Bằng 2,4g D. A và C đúng
5.54. Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,02mol Fe(NO3)3. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh
Cu thay đổi là
A. Không đổi B. tăng 0,64g C. giảm 0,64g D. giảm 1,2g
5.55. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung dịch
H2SO4 đặc nóng. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2 thoát ra ít nhất (trong cùng đk) là từ kim loại :
A. Mg B. Ag C. Fe D. Cu
5.56. Hoà tan hết hỗn hợp hai kim loại A, B trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào đó lượng dư NH3. Lọc tách kết
tủa, nhiệt phân kết tủa rồi điện phân nóng chảy chất rắn thì thu được kim loại A. Thêm H2SO4 vừa đủ vào dung
dịch nước lọc, rồi điện phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại B. A và B là cặp kim loại:
A. Al và Fe B. Ag và Zn C. Zn và Cu D. Al và Zn
5.57. Hoà tan hết 1,08g hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu được 448ml khí (đktc). Khối
lượng Cr có trong hỗn hợp là
A. 0,52g B. 0,258g C. 0,56g D. 0,75g
5.58. Hoà tan hết 7,3g hỗn hợp Na, Al (dạng bột) cho vào nước chỉ thu được dung dịch nước lọc và 0,25 mol
H2. Số mol Na trong hỗn hợp là
72
A. 0,125mol B. 0,2mol C. 0,25mol D. 0,1mol
5.59. Điện phân dung dịch chứa a mol NaCl và b mol CuSO4 với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi H2O
đều bị điện phân ở 2 cực thì dừng lại, dung dịch thu được làm xanh quỳ tím. Vậy:
A. a = b B. a = 2b C. a < 2b D. a > 2b
5.60 : Hoà tan hoàn toàn 14,8g hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4
đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí NO2 và 2,24 lít khí SO2(đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp
ban đầu là
A. 8,4g B. 4,8g C. 5,6g D. 6,4g
5.61. Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68lít
khí H2 (đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là
A. 7,495g B. 7,945g C. 4,833g D. 7,459g
5.62. Trong số các kim loại Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt thì những kim loại nào không tác dụng với O2
A. Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt B. Au, Pt
C. Ag, Hg, Pt, Pb, Au D. Ag, Hg, Au, Pt
5.63. Một hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng là 32g. X tan hết trong nước cho ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối
lượng Na và Ba có trong hỗn hợp lần lượt là
A. 4,6g và 27,4g B. 2,3g và 29,7g
C. 2,7g và 29,3g D. 2,8g và 29,2g
5.64. Cho các kim loại sau: Al, Ag, Cu, Zn, Ni. Số kim loại đẩy được Fe ra khỏi muối Fe(III) là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
5.65. Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây :
A. Dùng Mg đẩy AlCl3 ra khỏi muối
B. Dùng CO khử Al2O3
C. Điện phân nóng chảy Al2O3
D. Điện phân dung dịch AlCl3
5.66. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 8,32g CdSO4. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng
2,35%. Khối lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng là
A. 80,0g B. 130,0g C. 32,5g D. 18,8g
5.67. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nêú biết khối lượng Cu bám trên lá sắt là 9,6g thì khối lượng
lá sắt sau khi ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 1,2g B. 8,4g C. 6,4g D. 9,6g
5.68. Nhúng một thanh kẽm nặng m gam vào dung dịch CuBr2. Sau một thời gian, lấy thanh kẽm ra, rửa nhẹ
sấy khô, cân lại thấy khối lượng thanh giảm 0,28g, còn lại 7,8g kẽm và dung dịch phai màu. Giá trị m là
A. 13,0g B.26,0g C. 51,2g D. 18,2g
5.69. Cho 150ml dung dịch NaOH 7M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 1M, Số mol các chất trong dung dịch
thu được sau phản ứng là
A. 0,2mol NaAlO2; 0,3mol Na2SO4 ;0,25mol NaOH
B. 0,1mol Al2(SO4); 0,45 mol Na2SO4; 0,2 mol NaAlO2
73
C. 0,2 mol NaOH ; 0,2 mol NaAlO2; 0,45 mol Na2SO4
D. 0,2mol Al(OH)3; 0,3mol Na2SO4 ;0,45mol NaOH
5.70. Cho m (g) kim loại Na vào 200g dung dịch Al2(SO4)3 1,71%. Sau khi phản ứng xong thu được 0,78g kết
tủa. Giá trị m là
A. 0,69g hoặc 1,61g B. 6,9g hoặc 1,61g
C. 0,69g D. 1,61g
5.71. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2, FeCl3, CuCl2 thì thứ tự bị khử tại catốt là
A. Cu
2+
, Fe
3+
, Mg
2+
, H2O B. Fe
3+
, Cu
2+
, Mg
2+
, H2O
C. Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
, H2O D. Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
, Mg
2+
5.72. Cho dư hỗn hợp Na, Mg vào 73,6g dung dịch H2SO4 26,63% thì thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc )là
A. 33,60lít B. 4,57lít C. 4,48lít D. 38,08 lit
5.73. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi hoàn toàn hết 34,5g Na trong 150g nước là
A. 27,90% B. 32,79% C. 28,27% D, 32,52%
5.74. Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6g A bằng oxi dư được 44,6g hỗn hợp oxit
B. Hoàn toàn hết B trong dung dịch HCl được dung dịch D. Cô cạn D được lượng muối khan là
A. 99,6g B. 49,8g C. 64,1 g D. 73,2g.
5.75. Cho 11,3g hỗn hợp A gồm Mg, Zn tan hết trong 600ml dung dịch HCl 1M(vừa đủ) thì thu được dung
dịch D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất. Lọc lấy kết tủa đem nung
ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, được m(g) chất rắn khan giá trị m là
A. 18,4g B. 27,6g C. 23,2g D. 16,1g
5.76. Cho 2,55g hỗn hợp bột X gồm Al, Fe, Cu phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68lít H2 (đktc),
dung dịch B và chất rắn C. Cho C tác dụng với HCl dư sinh ra 0,224lít khí H2 (đktc), dung dịch E và chất rắn
F. Phần trăm về khối lượng của Al, Fe, Cu trong dung dịch X lần lược là
A. 21,1%; 59,2%; 19,7% B. 52,94%; 21,1%; 25,96%
C. 25,96%; 21,1%; 52,94% D. 25,96%; 52,94%; 21,1%
5.77. Đốt m gam bột Al trong bình kín chứa đầy khí Cl2 dư. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình
tăng 106,5g. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là
A. 21,60g B. 21,54g C. 27,00g D. 81,00g
5.78. Hoàn toàn hỗn hợp A gồm 13,7 g Ba và 8,1 g Al vào một lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra ở
đktc là
A. 12,32 lít B. 8,96 lít C. 2,24 lít D. 15,68 lít.
5.79. Cho hỗn hợp A gồm a mol Al và 0,2 mol Al2O3 thu được với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B.
Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch B thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D rồi đem nung đen khối lượng không
đổi thu được 40,8g chất rắn E. Giá trị của a là
A. 0,4 mol B. 0,2 mol C. 0,1 mol D. 0,8 mol.
5.80. Hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít ( đktc), hỗn hợp 2 khí A, B không màu,
không hoá nâu ngoài không khí (biết MA > MB), có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1. Giá trị m là
A. 8,1g B, 24,3g C. 23,4g D. 14,4g.
74
5.81. Cho 2,16g bột nhôm tan hết trong dung dịch HNO3 loãng lạnh thì thu được 0,448 lít N2 đktc và một
dung dịch B. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch B là
A. 17,44gam B. 14,78gam C. 11,36 gam D. 17,04 gam.
5.82. Cho một lượng dung NH3 vào dung dịch X chứa hai muối AlCl3 và FeSO4 được kết tủa A. Nung A được
chất rắn B. Cho khí H2 dư đi qua B nung nóng được chất rắn C. Thành phần chất rắn C gồm
A. Al và Fe B. Al2O3 và Fe
C. Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 D. Al2O3, FeO
5.83. Điện phân (với điện cực Pt) 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng
lại. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thấy khối lượng catot tăng 3,2g so với lúc trước điện
phân. Nồng độ mol/lít Cu(NO3)2 trước điện phân là
A. 0,1M B. 0,25M C. 0,5M D. 1,0M
5.84. Điện phân (với điện cực Pt) 100ml dung dịch Cu(NO3)2 2M đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì
dừng lại. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thì khối lượng catot thay đổi như thế nào ?
A. tăng 3,2g B. tăng 6,4g C. tăng 12,8g D. tăng 9,6 gam
5.85. Điện phân dung dịch CuSO4 0,1M thì pH của dung dịch sẽ thay đổi :
A. Ban đầu tăng sau đó giảm
B. Ban đầu giảm sau đó không đổi
C. Ban đầu giảm nhanh sau đó giảm chậm
D. Ban đầu không đổi sau đó giảm chậm
5.86. Điện phân có màng ngăn dung dịch gồm NaCl, HCl có thêm một ít quỳ tím thì hiện tượng khi điện phân

A. Ban đầu quỳ màu tím xanh đỏ
B. Ban đầu quỳ màu đỏ tím xanh
C. Ban đầu quỳ màu xanh tím xanh
D. Ban đầu quỳ màu đỏ tím đỏ
5.87. Khi cho bột Zn (dư) vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết
thúc, cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Hỗn hợp khí B là
A. H2, NO2 B. H2, NH3 C. N2, N2O D. NO, NO2
5.88. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số hạt mang điện trong hai hạt nhân là
25. Vị trí của X và Y trong Bảng tuần hoàn là
A. Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA (phân nhóm chính nhóm I và II)
B. Chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III)
C. Chu kì 3 và các nhóm IIIA và IVA (phân nhóm chính nhóm III và IV)
D. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III)
5.89. Tiến hành bốn thí nghiệm sau
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
75
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
5.90. Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là
X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
; Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
; Z: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1

Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
5.91. Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M
cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn
hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là
A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO
B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO
C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO
D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO
5.92. Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm
đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam.
Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là
A. 1,2M B. 1,5M C. 1,0M D. 0,75M
5.93. Hoà tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và
0,9 mol NO. Kim loại M là
A. Mg B. Fe C. Al D. Zn
5.94. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội, dung dịch II đặc, đun nóng
tới 80
o
C. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi qua hai dung
dịch KOH I và II là
A. 5/6 B. 6/3 C. 10/3 D. 5/3
5.95. Phương pháp thuỷ luyện dùng để tách vàng, đó sử dụng các hóa chất nào ?
A. HNO3đặc nóng, Zn B. H2SO4đặc nóng , Zn
C. Dung dịch NaCN, Zn và H2SO4 loãng D. Hỗn hợp (H2SO4 và HNO3), Zn
5.96. Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa hai
muối và không thấy khí thoát ra. Vậy a, b có mối quan hệ với nhau là
A. 5a = 2b B. 2a = 5b C. 8a = 3b D. 4a = 3b
5.97. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?
A. Na
+
, Mg
2+
, OH
-
, NO3
-
B. Ag
+
, H
+
, Cl
-
, SO4
2-
C. HSO4
-
, Na
+
, Ca
2+
, CO3
2-
D. OH
-
, Na
+
, Ba
2+
, Cl
-
5.98. Cho c mol Mg vào dd chứa đồng thời a mol Zn(NO3)2 và b mol AgNO3. Điều kiện cần và đủ để dung
dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối là
76
A. 2c> b + 2a B. 2c ≥ b a 2 + C. c ≥ a
b
+
2
D. c ≥ a + b
5.99. Dãy sắp xếp các cặp oxi hóa khử: Fe
2+
/Fe (1), Zn
2+
/Zn (2), Cu
2+
/Cu (3), Ag
+
/Ag (4), Fe
3+
/Fe
2+
(5) theo
chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của dạng khử là
A. (1), (3), (2), (4), (5) B. (3), (1), (2) , (4), (5)
C. (4), (5), (2), (3), (1) D. (2), (1), (3), (5), (4)
5.100. Khi vật bằng gang, thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây đúng?
A. Tinh thể sắt là cực dương, xảy ra quá trình khử.
B. Tinh thể sắt là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá
C. Tinh thể cacbon là cực dương, xảy ra quá trình oxi hoá
D. Tinh thể cacbon là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá
5.101. Có hai bình điện phân mắc nối tiếp, điện cực trơ :
Bình 1 đựng dung dịch AgNO3, bình 2 đựng dung dịch KCl(có màng ngăn). Sau một thời gian điện phân,
trong mỗi bình muối vẫn còn dư, ở catot bình 1 thoát ra 10,8gam Ag thì ở anot bình 1 và anot bình 2 thoát ra
các khí với thể tích tương ứng (đktc) là
A. O2 (0,56 lít) và Cl2 (1,12 lít) B. O2 (1,12 lít) và Cl2 (0,56 lít)
C. O2 (5,6 lít) và Cl2 (11,2 lít) D. O2 (0,56 lít) và H2 (1,12 lít)
5.102. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, phần vỏ tàu ngâm trong nước biển thường được người ta gắn chặt
những tấm kim loại:
A. Zn B. Pb C. Cu D. Fe
5.103. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ
C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
D. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí ẩm thì
thiếc sẽ bị ăn mòn trước.
5.104. Cho các chất rắn Cu, Fe, Ag và các dung dịch CuSO4, FeSO4. Fe(NO3)3. Số cặp xảy ra phản ứng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
5.105. Trong các chất Na, Al2O3, CaO, Fe, Fe3O4 số chất tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5.106. Cho các chất: Fe, Al, dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH lần lượt tác dụng với nhau, có nhiều nhất bao
nhiêu phản ứng oxi hoá - khử xảy ra?
A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
5.107. Cho dãy ion sau: Fe
2+
, Fe
3+
, Cu
2+
, H
+
, Ag
+
, I

. Các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần từ
trái sang phải là
A. I

, Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, H
+
, Fe
2+
B. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, H
+
, Fe
2+
, I

C. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
3+
, H
+
, Fe
2+
, I

D. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, I

, H
+
, Fe
2+
77
5.108. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 được hỗn hợp khí có M = 42,5 u.
Tỷ số x/y bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
5.109. Trong các nhận định sau, nhận định nào là sai?
A. Tất cả các nguyên tố khối d là kim loại
B. Một số nguyên tố khối p là phi kim
C. Tất cả các nguyên tố khối s là kim loại
D. Tất cả các nguyên tố khối f là kim loại
5.110. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là:
A. Đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện
B. Đều chỉ xảy ra với kim loại nguyên chất
C. Đều bị tác dụng của O2 không khí
D. Đều xảy ra phản ứng oxi hoá - khử
B. ĐÁP ÁN
5.1 A 5.21 D 5.41 C 5.61 A 5.81 A 5.101 A
5.2 B 5.22 C 5.42 C 5.62 D 5.82 B 5.102 A
5.3 C 5.23 B 5.43 C 5.63 A 5.83 D 5.103 D
5.4 C 5.24 C 5.44 B 5.64 A 5.84 A 5.104 C
5.5 C 5.25 D 5.45 A 5.65 C 5.85 C 5.105 D
5.6 D 5.26 A 5.46 B 5.66 A 5.86 B 5.106 D
5.7 C 5.27 B 5.47 B 5.67 A 5.87 B 5.107 B
5.8 D 5.28 B 5.48 B 5.68 B 5.88 D 5.108 A
5.9 B 5.29 C 5.49 D 5.69 A 5.89 B 5.109 C
5.10 D 5.30 C 5.50 A 5.70 A 5.90 C 5.110 D
5.11 A 5.31 C 5.51 A 5.71 C 5.91 A 5.111
5.12 B 5.32 A 5.52 C 5.72 D 5.92 C 5.112
5.13 A 5.33 B 5.53 B 5.73 B 5.93 C 5.113
5.14 A 5.34 C 5.54 C 5.74 A 5.94 D 5.114
5.15 D 5.35 B 5.55 B 5.75 D 5.95 C 5.115
5.16 C 5.36 C 5.56 D 5.76 B 5.96 A 5.116
5.17 C 5.37 D 5.57 A 5.77 C 5.97 D 5.117
5.18 B 5.38 C 5.58 B 5.78 B 5.98 C 5.118
5.19 D 5.39 A 5.59 D 5.79 A 5.99 D 5.119
5.20 C 5.40 D 5.60 A 5.80 C 5.100 B 5.120
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
5.9. Phương trình hóa học
2M + 2nH2O
÷→ ÷
2M(OH)n + nH2
n
15 , 0
0,075
78
M =
n n 23 .
15 , 0
45 , 3
·

÷→ ÷
M là Na → Đáp án B
5.12. Gọi số mol của Mg
2+
,Ba
2+
,Ca
2+
là x, y, z
ta có 2x + 2y + 2z = 0,4
÷→ ÷
x + y + z = 0,2 mol
M
2+
+ CO3
2‾

÷→ ÷
MCO3
0,2 0,2
÷→ ÷ · mol n
CO K
2 , 0
3 2
V = 0,2 lít = 200ml → Đáp án B
5.14. Hoà tan 7,8 gam Al, Mg vào HCl dư mà khối lượng dung dịch tăng 7 gam
÷→ ÷

2
H
m
= 7,8 - 7 = 0,8
gam,
2
H
n
= 0,4 mol
HCl
n ÷→ ÷ = 0,8 mol
→ Đáp án A
5.16. Khối lượng clo trong 27,1 gam chất rắn là
m = 27,1 – 20 = 7,1 nCl =
1 , 0 2 , 0
5 , 35
1 , 7
2
· ÷→ ÷ ·
H
n mol
V = 24,4 lít → Đáp án C
5.18. Đặt công thức 2 muối
3
CO M
O H CO Cl M HCl CO M
2 2 2 3
2 + ↑ + ÷→ ÷ +
0,05 0,05
3 , 96
05 , 0
68 , 4
60 · · + M
÷→ ÷ · 6 , 33 M Mg và Ca
→ Đáp án B
5.19. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
∆m = (71 - 60)a = 11a
mà a = 0,2
÷→ ÷
∆m = 2,2 gam
khối lượng muối clorua = 28,3 + 2,2 = 30,5 gam → Đáp án D
5.12. Phương trình hoá học
8M + 10nHNO3
÷→ ÷
8M(NO3)n + nN2O + 5nH2O
n
4 , 2
0,3
M =
4 , 2
8 , 21 n
= 9n vậy M là Al → Đáp án D
5.23. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
m = 84,75 gam → Đáp án B
5.24. phương trình hoá học
Fe3O4 + 4H2SO4
÷→ ÷
FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
0,02 0,02 0,02
79
Cu + Fe2(SO4)3
÷→ ÷
CuSO4 + 2FeSO4
x x x 2x
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4
÷→ ÷
5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
0,05

0,01
ta có: 0,02 + 2x = 0,05 ⇒ x = 0,015
mCu = 0,96 gam → Đáp án C
5.26. 3M + 4nHNO3
÷→ ÷
3M(NO3)n + nNO + 2nH2O
n
6 , 0
0,2
M =
2 32 .
6 , 0
2 , 19
· ÷→ ÷ · n n n
, M = 64 (Cu)
Cu(NO3)2 + 2NaOH
÷→ ÷
Cu(OH)2 + 2NaNO3
0,3 0,3
Cu(OH)2
÷→ ÷
0
t
CuO + H2O
0,3 0,3
m = 0,3.80 = 24 gam → Đáp án A
5.28. Áp dụng định luật bảo toàn electron
Al - 3e → Al
3+
N
+5
+ 3e → N
+2
(NO)
0,17 0,51 3x x
2 N
+5
+ 8e → 2N
+1
(N2O)
8y y
3x + 8y = 0,51 mặt khác
5 , 33
44 30
·
+
+
y x
y x
¹
'
¹
·
·
÷→ ÷
¹
'
¹
· +
·
÷→ ÷
03 , 0
09 , 0
51 , 0 8 3
3
y
x
y x
y x
VNO = 2,016 lít ,
O N
V
2
= 0,672 lít → Đáp án B
5.32.
2
H
n
= 0,35 mol. chỉ có Mg, Fe tạo muối nên ta có
mmuối = mFe + mMg + 0,35.71 = 9,14 - 2,54 + 0,35.71 = 31,45 gam
→ Đáp án A
5.33.
2
H
n
= 0,3 mol, mmuối = mFe + mMg + 0,3.96 = 4,33 gam
→ Đáp án B
5.36. Fe + CuSO4
÷→ ÷
FeSO4 + Cu
0,01 0,01
mFe = 0,56 gam → Đáp án C
5.37. Một tế bào cơ sở (lập phương tâm khối) có 9 ion Na (8 đỉnh và 1 ở tâm)
Số nguyên tử Na trong mẫu = 1,204.10
23
.9 = 10,836.10
23
80
nNa = mol 8 , 1
10 . 023 , 6
10 . 36 . 8 , 10
23
23
·
mNa = 41,4 gam → Đáp án D
5.39. Số mol electron mà N nhận bằng tổng số mol điện tích của các kim loại (bảo toàn electron) ne = 0,01.3
+ 0,04 = 0,07 mol
Mặt khác do muối trung hòa về điện tích nên số mol NO3‾ bằng tổng mol điện tích kim loại −
3
NO
n
= 0,07.
mmuối = mkim loại + −
3
NO
m
= 1,35 + 0,07.62 = 5,69 → Đáp án A
5.40. Áp dụng định luật bảo toàn electron
Al - 3e → Al
3+
N
+5
+ 3e → N
+2
(NO)
x 3x 3a a
2N
+5
+ 10e → 2N
0
(N2)
20a 2a
2N
+5
+ 8e → 2N
+1
(N2O)
16a 2a
ta có 3x = 39a = 3,9 mol → x = 1,3 mol
mAl = 1,3.27 = 35,1 gam → Đáp án D
5.41. Với HNO3 dung dịch đặc nguội chỉ có Mg phản ứng
Mg + 4HNO3
÷→ ÷
Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
0,015 0,03
với HNO3 loãng thì Al, Mg phản ứng
3Mg + 8HNO3
÷→ ÷
3Mg(NO3)2 + 2NO2 + 4H2O
0,015 0,01
Al + 4HNO3
÷→ ÷
Al(NO3)3 + NO + 2H2O
x x
ta có 0,01 + x = 0,03 → x = 0,02 mol
mAl = 0,02.27 = 0,54 gam
mMg = 0,015.24 = 0,36 → 2
h
m
= 0,9 gam → Đáp án C
5.43. nkhí =
14 , 0
4 , 22
136 , 3
·
mol
37
14 , 0
18 , 5
· · khí M

có NO (M = 30) → khí còn lại là N2O (M = 44)
Số mol mỗi khí là 0,07
Bảo toàn e ta có
Mg - 2e → Mg
2+
N
+5
+ 3e → N
+2
(NO)
x 2x 0,21 0,07
Al - 3e → Al
3+
2 N
+5
+ 8e → 2N
+1
(N2O)
81
y 3y 0,56 0,07
¹
'
¹
·
·
÷→ ÷
¹
'
¹
· +
· +
÷→ ÷
2 , 0
085 , 0
44 , 7 27 24
77 , 0 3 2
y
x
y x
y x
mMg = 2,04 gam → %Mg = 27,42% → Đáp án C
5.45. mol n mol n
CuSO SO NH
0625 , 0
100 . 160
500 . 2
, 0625 , 0
100 . 132
500 . 32 , 1
4 4 2 4
) (
· · · ·
2 , 0
137
4 , 27
· ·
Ba
n
Ba + H2O
÷→ ÷
Ba(OH)2 + H2
(NH4)2SO4 + Ba(OH)2
÷→ ÷
BaSO4 + 2NH3 + 2H2O
CuSO4 + Ba(OH)2
÷→ ÷
BaSO4 + Cu(OH)2
Thể tích khí
nkhí =
3 2
NH H
n n +
= 0,1 + 0,2 = 0,3 mol V = 6,72 lít → Đáp án A
5.48. Phương trình hóa học
Fe + CuSO4
÷→ ÷
FeSO4 + Cu
a a a
64a - 56a = 0,8 → a = 0,1mol
bd
CuSO
n
4
= 1 mol,
du
CuSO
n
4
= 1 – 0,1 = 0,9 mol, CM =
M 8 , 1
5 , 0
9 , 0
·
→ Đáp án B
5.51. gọi số mol mỗi kim loại là x
24x + 27x + 65x = 9,28 → x = 0,08
Bảo toàn eletron ne cho = 2x + 3x + 2x = 7x = 0,56 mol
số e mà S
+6
nhận =
8
07 , 0
56 , 0
·
S
+6
+ 8e → S
-2
→ khí thu được là H2S → Đáp án A
5.52. Nếu khí SO2 hấp thụ hết trong NaOH thì
NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
0,7 0,35
(nếu tạo ra muối axit thì chất rắn thu được khi cô cạn là Na2SO3)
mmuối = 44,1 (≠ 41,8 vô lí) → NaOH dư
2NaOH + SO3
÷→ ÷
Na2SO4 + H2O
2a a a
mchất rắn = 126.a + 40(0,7 - 2a) = 41,8 → a = 0,3
2M + 2nH2SO4
÷→ ÷
M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O
n
6 , 0
0,3
82
M =
n n 32 .
6 , 0
2 , 19
·
→ M là Cu → Đáp án C
5.53. Phương trình hoá học
Ag + O3
÷→ ÷
Ag2O + O2
khối lượng lá bạc tăng lên 2,4 ⇒ m0 = 2,4

3
O
m
= 7,2 gam vậy
3
O
m
> 2,4 → Đáp án B
5.54. phương trình hoá học
Cu + 2Fe(NO3)3
÷→ ÷
Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
0,01 0,02
m Cu tan = 0,01.64 = 0,64 gam
Vậy thanh Cu giảm 0,64 gam → Đáp án C
5.57. Fe + 2HCl
÷→ ÷
FeCl2 + H2
a a
2Cr + 6HCl
÷→ ÷
2CrCl2 + 3H2
b
2
3
a
ta có hệ
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
mol b
mol a
b a
b a
01 , 0
01 , 0
02 , 0
08 , 1 52 56
2
3
ma = 0,01.52 = 0,52 gam → Đáp án A
5.58. Gọi số mol Na, Al lần lượt là x, y : 23x + 27y = 7,3 (1)
2Na + 2H2O
÷→ ÷
2NaOH + H2
x
2
x
2NaOH + 2Al + 2H2O
÷→ ÷
2NaAlO2 + 3H2
y y
2
3
) 2 ( 25 , 0
2
3
2
· +
y x
Từ (1) và (2) giải ra ta có x = 0,2, y = 0,1→ Đáp án B
5.60. Gọi số mol Fe, Cu lần lượt là x, y
56x + 64y = 14,8
bảo toàn electron 3x + 2y =
65 , 0 2
2 2
· +
SO NO
n n
Giải ra ta được x = 0,15, y = 0,1
mFe = 0,15.56 = 8,4 gam → Đáp án A
5.61. Phương trình hoá học
2
2 2 2 nH Cl M nHCl M
n
+ ÷→ ÷ +
bảo toàn khối lượng mmuối = 7,495 gam → Đáp án A
5.63. Gọi số mol Na, Ba lần lượt là x, y
83
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
2 , 0
2 , 0
3 , 0
2
32 137 23
y
x
y
x
y x
mNa = 4,6 gam; mBa = 27,4 gam → Đáp án A
5.66. Zn + CdSO4
÷→ ÷
ZnSO4 + Cd
0,04 0,04
∆m = (112 - 65).0,04 = 1,88 gam
ta có mZn =
gam 80
35 , 2
100
. 188 ·
→ Đáp án A
5.67. Fe + CuSO4
÷→ ÷
FeSO4 + Cu
0,15
÷÷ ←
0,15
∆m = (64 - 56).0,15 = 1,2 gam
Vậy khối lượng lá Fe tăng 1,2 gam → Đáp án A
5.68. Zn + CuSO4
÷→ ÷
ZnSO4 + Cu
∆m = 65a – 64a = 0,28 → a = 0,28
mZn phản ứng = 18,2 ; mZn ban đầu = 26 gam → Đáp án B
5.69. nNaOH = 1,25 mol
mol n
SO Al
1 , 0
3 4 2
) (
·
6NaOH + Al2(SO4)3
÷→ ÷
Al(OH)3 + Na2SO4
0,6 0,1 0,2 0,3
Al(OH)3 + NaOH
÷→ ÷
NaAlO2 + 2H2O
0,2 0,2 0,2
Vậy NaOH dư = 1,05 – 0,8 = 0,25 mol → Đáp án A
5.70. 2Na + 2H2O
÷→ ÷
2NaOH + H2
Trường hợp 1: NaOH hết ở (1)
6NaOH + Al2(SO4)3
÷→ ÷
2Al(OH)3 + 3Na2SO4(1)
0,03 0,01
mNa = 0,03.23 = 0,69 gam
Trường hợp 2 : Al2SO4 hết ở (1)
6NaOH + Al2(SO4)3
÷→ ÷
2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (1)
0,06 0,01 0,02
Al(OH)3 + NaOH
÷→ ÷
NaAlO2 + 2H2O
0,01 0,01
nNaOH = nNa = 0,07 → mNa = 1,61 gam → Đáp án A
5.72.
gam m
SO H
6 , 19
4 2
·

gam m
O H
54
2
·
Vì Na, Mg dư nên H2SO4, H2O đều hết
H2SO4
÷ ÷→ ÷
+ e 2
SO4
2-
+ H2↑ 2H2O
÷→ ÷
+ e 1
2OH
-
+ H2
84
2
H
V
= (0,2 + 1,5).22,4 = 38,08 lít → Đáp án D
5.73. 2Na + 2H2O
÷→ ÷
2NaOH + H2
1,5 1,5 0,75
mNaOH = 60 gam, mdd = 150 + 34,5 – 0,75.2 = 183 gam
%NaOH = 100 .
183
60
= 32,787% → Đáp án B
5.74. h
2
A + O2
÷→ ÷
h
2
B
mO = 16 gam; nO = 1 mol
Số mol HCl để hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng 2nO → nHCl = 2mol
Bảo toàn khối lượng mmuối = 99,6 gam → Đáp án A
5.75. Mg + 2HCl
÷→ ÷
MgCl2 + H2
Zn + 2HCl
÷→ ÷
ZnCl2 + H2
ta có
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· · +
· +
1 , 0
2 , 0
6 , 0 2 2
3 , 11 65 24
y
x
n y x
y x
HCl
thành phần chất rắn là MgO và ZnO
m = 40.0,2 + 81.0,1 = 16,1 gam → Đáp án D
5.76. 2Al + 2NaOH + 2H2O
÷→ ÷
2NaAlO2 + 3H2
0,05 0,075
Fe + 2HCl
÷→ ÷
FeCl2 + H2↑
0,01 0,01
mAl = 0,05.27 = 1,35 gam; mFe = 0,01.56 = 0,56 gam
%Al = 52,94%%Fe = 21,96%→ Đáp án B
5.77. Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng Cl2 phản ứng
2Al + 3Cl2
÷→ ÷
2AlCl3
1 1,5
mAl = 27 gam → Đáp án C
5.78. nBa = 0,1; nAl = 0,3
Ba + H2O
÷→ ÷
Ba(OH)2 + H2
0,1 0,1 0,1
Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O
÷→ ÷
Ba(AlO2)2 + 3H2
0,4 0,2 0,3
96 , 8 ; 4 , 0
2 2
· ·
H H
V n
lít → Đáp án B
5.79. Ta có sơ đồ
Al (a)
÷→ ÷
Al2O3 (
2
a
) mol
85
Al2O3 (0,2)
÷→ ÷
Al2O3 (0,2)
(
2
a
+ 0,2).102 = 40,8 → a = 0,4mol → Đáp án A
5.80. Hai khí không màu đó là N2 và N2O
mol n mol n
O N N
2 , 0 ; 1 , 0
2 2
· ·
gọi số mol Al là x. Bảo toàn eletron: 3x = 10.0,1 + 0,2.8 = 2,6 mol
→ x =
3
6 , 2
vậy mAl = 23,4 gam → Đáp án C
5.81. nAl = 0,08 ; ne cho = 0,24 mol,
02 , 0
2
·
N
n
; ne nhận = 0,2 mol
Vậy ngoài N2 còn có NH4NO3 tạo ra
Al - 3e → Al
3+
2N
+5
+ 10e → 2N
0
(N2)
0,24 0,2 0,02
N
+5
+ 8e → N
-3
(NH4NO3)
8x x
0,24 = 0,2 + 8x → x = 0,005 mol
Vậy mmuối = 0,08.(27 + 62.3) + 0,005.(18 + 62) = 17,44 gam → Đáp án A
5.83. Phương trình phản ứng điện phân là:
2Cu(NO3)2 + 2H2O
÷ ÷ → ÷
đpdd
2Cu + 4HNO3 + O2
a a 2a
Để yên Cu tan
3Cu + 8HNO3
÷→ ÷
3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O
8
6a
2a
Vậy nCu dư = a -
8
6a
= a
4
1
= 0,05 → a = 0,2mol
Vậy CM = 1M → Đáp án D
5.84. Giải tương tự bài 5.83. khối lượng catốt tăng 3,2 gam → Đáp án A
5.91. M + H2SO4
÷→ ÷
MSO4 + H2
MO + H2SO4
÷→ ÷
MSO4 + H2O
ta có
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
· +
05 , 0
05 , 0
05 , 0
1 , 0
y
x
x
y x
mặt khác 0,05.M = 0,6[0,05.(M + 16)] → M = 24 (Mg) → Đáp án A
5.92. Phương trình hoá học
CuCl2
÷→ ÷
Cu + Cl2 CuCl2 + Fe
÷→ ÷
FeCl2 + Cu
64a – 56a = 1,2 → a = 0,15
CuCl2
n = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol ; CM = 1M → Đáp án C
86
5.93. Bảo toàn e
M - ne → M
n+
2

N
+5
+ 8e → 2N
+1
(N2O)
a na 2,4 0,3
N
+5
+ 3e → N
+2
(NO)
0,7 0,9
na = 2,4 + 2,7 = 5,1 mol. Mặt khác Ma = 4,59 gam
→ 9 ·
n
M
vậy M = 27 → Al → Đáp án C
5.94. Phương trình hoá học
Cl2 + KOH
÷→ ÷
KCl + KClO + H2O
a a
3Cl2 + 6KOH
÷→ ÷
5KCl + KClO + H2O
b
3
5b
Mà a =
3
5b

3
5
·
b
a
→ Đáp án D
5.96. Phương trình hoá học
4Mg + 10HNO3
÷→ ÷
4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
a b
ta có 4b = 10a → 5a = 2b → Đáp án A
5.101. Số mol e trao đổi ở các điện cực bằng nhau nên
4AgNO3 + 2H2O
÷→ ÷
4Ag + 4HNO3 + O2
0,1 → 0,025
2NaCl + H2O
÷→ ÷
2NaOH + Cl2 + H2
0,1 0,5
Vậy thể tích khí là
2
O
V
= 0,56 lít , VHCl = 1,12 lít → Đáp án A
87
CHƯƠNG 6.
KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
A. BÀI TẬP
6.1. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Tinh thể của các kim loại kiềm đều có kiểu mạng lập phương tâm khối.
B. Kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất so với kim loại khác trong cùng một chu kỳ
C. Để bảo quản kim loại kiềm, ta phải ngâm chóng trong dầu hoả
D. Chỉ có kim loại kiềm mới có cấu trúc lớp vỏ ngoài cùng là -ns
1

6.2. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm:
A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
B. Khối lượng riêng nhỏ
C. Độ cứng thấp
D. Độ dẫn điện cao
6.2. Kim loại kiềm có tính khử mạnh vì
A. Có 1 e ở lớp ngoài cùng
B. Có bán kính lớn hơn so với nguyên tố cở cùng chu kỳ
C. Có điện tích hạt nhân bé so với nguyên tố cùng chu kỳ
D. Tất cả yếu tố trên
6.3. Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau
A. Lập phương và tâm khối B. Lập phương tâm diện
C. Lục phương D. Tứ diện
6.4. Cho hỗn hợp kim loại Na, Al vào nước, quan sát thấy hiện tượng
A. Có bọt khí thoát ra
B. Xuất hiện kết tủa keo trắng
C. Xuất hiện kết tủa keo trắng và có thể kết tủa bị tan
D. Có thể có các hiện tượng A, B, C
6.5. Nguyên tố Cs được lựa chọn trong việc chế tạo pin mặt trời vì lý do nào sau đây?
A. Nguyên tử Cs chỉ có 1 electron liên kết yếu với hạt nhân.
B. Trong nhóm IA, Cs là nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất, trừ franxi là nguyên tố phóng xạ.
C. Năng lượng ion hoá thứ nhất của Cs là nhỏ nhất trong tất cả các kim loại
88
D. Cả A, B, C đều đúng.
6.6. Phản ứng sản xuất vôi: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k)
H
∆ > 0 (phản ứng thu nhiệt) Biện pháp kĩ thuật tác
động vào quá trình sản xuất vôi để tăng hiệu suất phản ứng là
A. giảm nhiệt độ B. tăng nhiệt độ và giảm áp suất khí CO2
C. tăng áp suất D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất khí CO2
6.7. Trong quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp khoáng chất criolit (Na3AlF6) được sử dụng với mục
đích chính là
A. tạo thành hỗn hợp có khả năng dẫn điện tốt hơn so với ban đầu.
B. tạo ra lớp bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi sự oxi hoá của oxi không khí.
C. tạo thành hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với ban đầu.
D. tạo ra lớp bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.
6.8. Một loại nước cứng có nồng độ các ion K
+
: 0,04 mol/l, Mg
2+
: 0,04 mol/l, Ca
2+
: 0,04 mol/l, Cl
-
: 0,04
mol/l, SO4
2-
: 0,04 mol/l, HCO3
-
: 0,08 mol/l. Có thể làm mềm nước cứng bằng cách nào trong các cách sau?
A. đun nóng nước B. dùng dung dịch Na2CO3
C. dùng dung dịch HCl D. đun nóng hoặc dùng dung dịch Na2CO3
6.9. Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na2O, MgO, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau một thời gian thu
được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa:
A. 4 kim loại và 4 oxit kim loại B. 3 kim loại và 4 oxit kim loại
C. 2 kim loại và 6 oxit kim loại D. 2 kim loại và 4 oxit kim loại
6.10. Điều chế NaOH trong công nghiệp bằng phương pháp:
A. cho Na2O tác dụng với H2O
B. cho dung dịch Na2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2
C. điện phân dung dịch Na2SO4
D. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn
6.11. Muốn bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong chất lỏng nào cho dưới đây ?
A. ancol etylic B. dầu hoả C. glixerol D. axit axetic
6.12. Cho 3,75gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm tan hoàn toàn trong nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Hai kim
loại kiềm đó là
A. Li, K B. Na, K C. Na, Cs D. K, Cs
6.13. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là
A. K, Na, Mg, Al B. Al, Mg, Na, K
C. Mg, Al, Na, K D. Al, Mg, K, Na
6.14. Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do
A. nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.
B. trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ
C. nhôm có tính khử yếu hơn sắt.
D. trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH)3 bảo vệ.
89
6.15. Khi nung hỗn hợp gồm: Al, CuO, MgO, FeO (lượng vừa đủ), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được chất rắn A gồm các chất nào
A. Cu, Al2O3 , Mg, Fe B. Cu, FeO, Mg, Al2O3
C. Cu, Fe, Al, MgO, Al2O3 D. Cu, Fe, Al2O3, MgO
6.16. Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al, Na, Mg, Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron độc thân lần
lượt là
A. 1, 1, 0, 4 B. 3, 1, 2, 2 C. 1, 1, 2, 8 D. 3, 1, 2, 8
6.17. Cho 13,7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được kết tủa có khối lượng là
A. 28,9 gam B. 14,4 gam C. 32,3 gam D. 23,3 gam
6.18. Cho các chất: MgO, CaCO3, Al2O3, dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, NaHCO3. Khi cho các chất trên tác
dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
6.19. Để tinh chế quặng boxit (Al2O3 có lẫn SiO2 và Fe2O3) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng
với các chất:
A. NaOH, CO2 B. HCl, CO2
C. NaOH, CuCl2 D. HCl và NH3
6.20. Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 được dung dịch A. Cô cạn A được
chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là
A. 4,96 gam B. 8,00 gam C. 3,20 gam D. 12,00 gam
6.21. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hiđroxit lưỡng tính là
A. NaHCO3 B. NH4HCO3 C. Al(OH)3 D. Ba(OH)2
6.22. Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình
A. khử Na
+
B. khử H2O C. oxi hoa Cl
-
D. khử Cl
-
6.23. Khi cho kim loại Mg vào dung dịch chứa đồng thời các muối: Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 khuấy đều
để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thu được chất rắn B gồm 2 kim loại. hai kim loại đó là
A. Cu, Fe B. Fe, Ag C. Ag, Mg D. Cu, Ag
6.24. Cho sơ đồ biến hoá:
X + H2O
÷ ÷ → ÷
mn dp
A + B↑ + C↑
B+ A
÷→ ÷
0
t
X + Y + H2O
B+ C
÷→ ÷
0
t
D
Đốt cháy hợp chất X trên ngọn lửa đèn cồn thấy ngọn lửa có màu vàng.
Các chất A, B, C, D, X, Y lần lượt là
A. NaCl, NaOH, Cl2,H2, NaClO, HCl B. NaOH, Cl2, H2,HCl, NaCl, NaClO3
C. NaOH, Cl2, H2,HCl, NaCl, NaClO2 D. NaOH, Cl2, H2, HCl, NaClO3, NaCl
90
6.25. Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4). Sau khi
các phản ứng xảy ra xong, ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa là
A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (1) và (4) D. (2) và (3)
6.26. Vật liệu thường được dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột khi bị gãy xương là
A. CaCO3 B. CaO C. CaSO4 D. MgSO4
6.27. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, cô cạn hỗn hợp các chất sau phản ứng ta thu được
chất rắn có khối lượng là
A. 18,1 gam B. 15,0 gam C. 8,4 gam D. 20,0 gam
6.28. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl2 ÷→ ÷
A
÷→ ÷
B
÷→ ÷
C
÷→ ÷
A
÷→ ÷
Cl2. Trong đó B tan, C không tan
trong nước. Các chất A, B, C lần lượt là
A. NaCl; NaOH và Na2CO3 B. KCl; KOH và K2CO3
C. CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3 D. MgCl2; Mg(OH)2 và MgCO3
6.29. Dụng cụ bằng chất nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm?
A. Cu B. Fe C. Ag D. Al
6.30. Cho dung dịch chứa các ion: Na
+
, Ca
2+
, Mg
2+
, Ba
2+
, H
+
, Cl
-
. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại
bỏ hết các ion Ca
2+
, Mg
2+
, Ba
2+
, H
+
ra khỏi dung dịch ban đầu?
A. Na2CO3 B. NaOH C. Na2SO4 D. AgNO3
6.31. Ứng dụng nào sau đây không phải của CaCO3?
A. Làm bột nhẹ để pha sơn B. Làm chất độn trong công nghiệp
C. Làm vôi quét tường D. Sản xuất xi măng
6.32. Cho sơ đồ phản ứng sau:
Al
÷→ ÷
A
÷→ ÷
Al2O3
÷→ ÷
B
÷→ ÷
C
÷→ ÷
Al(OH)3
A, B, C lần lượt có thể là
A. Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3 B. Al(NO3)3, Al(OH)3, AlCl3
C. AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2 D. AlCl3, NaAlO2, Al2(SO4)3
6.33. Hoà tan 21,6 gam Al trong một dung dịch NaNO3 và NaOH dư. Tính thể tích khí NH3 ở điều kiện tiêu
chuẩn thoát ra nếu hiệu suất phản ứng là 75%
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 5,04 lít
6.34. Phương pháp nào dùng để điều chế Al(OH)3 tốt nhất?
A. Cho dung dịch Al
3+
tác dụng với dung dịch NH3
B. Cho dung dịch Al
3+
tác dụng với dung dịch NaOH
C. Cho dung dịch AlO2
-
tác dụng với dung dịch H
+

D. Cho Al tác dụng với H2O
6.35. Tác dụng của Na3AlF6 trong quá trình sản xuất Al
(I) giảm nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp điện li
(II) tăng độ dẫn điện của hỗn hợp
(III) Ngăn cản Al nóng chảy bị oxi hóa trong không khí
(IV) làm cho Al2O3 điện li tốt hơn
91
A. I, II, III B. I, II, IV C. I, III, IV D. II, III, IV
6.36. Nung 49,2 gam hỗn hợp Ca(HCO3)2 và NaHCO3 đến khối lượng không đổi, được 5,4 gam H2O. Khối
lượng chất rắn thu được là
A. 43,8 gam B. 30,6 gam C. 21,8 gam D. 17,4 gam
6.37. Cho sơ đồ:
3 4 2 3
NaNO NaCl SO Na NaHCO
Z Y X
÷→ ÷ ÷→ ÷ ÷→ ÷
+ + +
. X, Y, Z tương ứng là
A. NaHSO4, BaCl2, AgNO3 B. H2SO4, BaCl2, HNO3
C. K2SO4, HCl, AgNO3 D. (NH4)2SO4, HCl, HNO3
6.38. Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác được với dung dịch NaOH là
A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3 B. Al2O3, ZnO, NaHCO3
C. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3 D. ZnO, Zn(OH)2, NH4Cl
6.39. Cho hỗn hợp các kim loại K và Al vào nước, thu được dung dịch, 4,48 lít khí (đktc) và 5,4 gam chất rắn,
khối lượng của K và Al tương ứng là
A. 3,9 gam và 2,7 gam B. 3,9 gam và 8,1 gam
C. 7,8 gam và 5,4 gam D. 15,6 gam và 5,4 gam
6.40. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 và
HCl là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6.41. Cho luồng H2 dư đi qua các ống mắc nối tiếp nung nóng theo thứ tự : ống 1 đựng 0,2 mol Al2O3, ống 2 đựng
0,1 mol Fe2O3, ống 3 đựng 0,15 mol Na2O. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn trong các ống sau
phản ứng theo thứ tự là
A. Al, Fe, Na C. Al2O3, Fe, Na2O
B. Al, Fe, NaOH D. Al2O3, Fe, NaOH
6.42. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3.
A. CO2, NaOH, NH3 B. BaCl2, HCl, NaOH
C. Na
2
CO
3
, NH
3
, NaOH D. NH
3
, NaOH, Fe
6.43. Một cốc nước có chứa các ion Ca
2+
, Mg
2+
, SO4
2-
, Cl
-
, HCO3
-
, để làm mất hoàn toàn tính cứng ta dùng hoá
chất là
A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH
C. dung dịch Na2CO3 D. dung dịch Ca(OH)2
6.44. Cho 16,2 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 0,15 mol oxi, chất rắn thu được tác dụng hết với dung
dịch HCl tạo ra 0,6 mol H2. Kim loại M là
A. Fe B. Al C. Ca D. Mg
6.45. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/ lít: (1) NaOH, (2) Ba(OH)2, (3) NH3 pH các dung dịch được xếp
theo thứ tự giảm dần là
A. (1) (2)(3) B. (2) (1) (3) C. (3) (2) (1) D. (2) (3) (1)
6.46. Kim loại không tác dụng với dung dịch (NH4)2SO4 là
A. Mg B. Ca C. Ba D. Na
92
6.47. Sục 3,36 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, thì dung dịch thu được chứa chất tan
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH
6.48. Trong các dung dịch (NH4)2SO4, AlCl3, NaHSO4, NaHCO3, BaCl2,
Na2CO3 số dung dịch có PH > 7 là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6.49. Nhỏ từ từ dung dịch NaHSO4 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì:
A. không có hiện tượng B. có kết tủa, sau tan
C. tạo bề mặt phân cách, sau tan D. chỉ có kết tủa
6.50. Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào H2O dư thu 0,4 mol H2, cũng m gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch
NaOH dư thu 3,1 mol H2 giá trị của m là
A. 67,7 gam B. 94,7 gam C. 191 gam D. 185 gam.
6.51. Cho kim loại X vào dung dịch (NH4)2SO4 dư, sau phản ứng tạo một chất rắn không tan và có khí thoát
ra. Vậy X là
A. Na B. Ba C. Fe D. Mg
6.52. Khi sục clo vào dung dịch NaOH ở 100
o
C thì sản phẩm thu được chứa clo có số oxi hoá:
A. –1 B. –1 và +5 C. –1 và +1 D. –1 và +7
6.53. Cho 0,28 mol Al vào dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO và dung dịch chứa 62,04 gam muối. Số mol
NO thu được là
A. 0,2 B. 0,28 C. 0,1 D. 0,14
6.54. Cho 300ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH = 1 vào 200ml dung dịch NaOH 0,175M, dung dịch
thu được có pH bằng
A. 2 B. 3 C. 11 D. 12
6.55. Cho các chất: Ca(OH)2 (1), Na2CO3 (2), Na2SO4 (3), NaOH (4), Na3PO4 (5). Hoá chất nào có thể được
dùng để loại bỏ nước cứng toàn phần.
A. (2), (3) B. (1), (4) C. (2), (5) D. (1), (2).
6.56. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là
A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3
B. Mg(NO3)2, HCl , BaCO3, NaHCO3, Na2CO3
C. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.
D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl
6.57. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe
2+
0,1 mol, Al
3+
0,2 mol và 2 anion là Cl
-
x mol , SO4
2-
y mol. Biết
rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. Tổng số mol của 2 anion là
A. 0,4 B. 0,5 C. 0,6 D. 0,7.
6.58. Cho a mol NaAlO2 tác dung với dung dịch có chứa b mol HCl. Với điều kiện nào của a và b thì xuất
hiện kết tủa ?
A. b < 4a B. b = 4a C. b > 4a D. b ≥ 4a
93
6.59. Từ 1 tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lit dung dịch HCl 37% (d =1,19
g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao. Tính hiệu suất của
quá trình điều chế trên?
A. 95,88% B. 98,56% C. 98,58% D. 98,85%.
6.60. Dung dịch E chứa các ion Mg
2+
, SO4
2-
, NH4
+
, Cl
-
. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58g kết tủa và 0,672 lít khí (đktc).
- Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 4,66g kết tủa.
Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng
A. 6,110g B. 3,055g C. 5,350g D. 9,165g
6.61. Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1), CuSO4 (X2), (NH4)2CO3 (X3), NaNO3 (X4), MgCl2(X5), KCl (X6).
Những dung dịch không tạo kết tủa với Ba(OH)2 là
A. X4, X6 B. X1, X4, X5
C. X1, X4, X6 D. X1, X3, X6
6.62. Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp 2 khí, trong đó có một khí màu nâu. Sục hỗn
hợp hai khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ
với dung dịch BaCl2, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Làm khô dung dịch Y, rồi nung chất rắn thu được
đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các chất trong Z là
A. NaNO2, NaCl B. NaNO2, NaCl, NaOH
C. Na2,O, NaOH, NaCl D. NaNO2, NaCl, Na2CO3
6.63. Biến đổi hóa học nào sau đây là do Al(OH)3 có tính axit
A. Al(OH)3 (r)
÷→ ÷
Al
3+
(dd)
B. Al(OH)3 (r)
÷→ ÷
Al2O3 (r)
C. Al(OH)3 (r)
÷→ ÷
[Al(OH)4]
-
(dd)
D. Al(OH)3 (r)
÷→ ÷
Al2O3 (r)
÷→ ÷
Al (r)
6.64. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy dung dịch vẫn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào
thấy dung dịch trong suốt trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào thấy dung dịch vẫn đục, nhỏ
tiếp dung dịch H2SO4 vào lại thấy dung dịch thu được trở nên trong suốt. Dung dịch X là
A. dung dịch Mg(NO3)2 B. dung dịch AlCl3
C. dung dịch Ba(HCO3) D. dung dịch NaAlO2
6.65. Cho một kim loại vào dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 5,6 lít khí (đktc), hấp thụ hết toàn bộ khí đó vào
dung dịch NaOH thấy dung dịch nặng thêm 8,5 gam. Muối thu được sau phản ứng với dung dịch NaOH Vậy
muối đó là
A. Na2SO3 B. NaHSO3 C. Na2S D. NaHS
6.66. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong kim loại kiềm là
A. Li B. Na C. K D. Cs
94
6.67. X là hợp kim của 2 kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ R. Lấy 28,8 gam X hoà tan hoàn
toàn vào nước thu được 6,72 lít H2 (đktc). Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của
Li trong hợp kim vừa luyện là 13,29%. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là
A. Sr B. Ba C. Ca D. Mg
6.68 : Để điều chế kim loại kiềm người ta dung phương pháp :
A. thuỷ luyện B. nhiệt luyện
C. điện phân dung dịch D. điện phân nóng chảy
6.69. Cho NO2 vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X. Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch X
sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Y gồm các khí:
A. NO và N2O B. N2 và NH3 C. H2 và N2 D. NH3 và H2
6.70. Kim loại kiềm cháy trong oxi cho ngọn lửa màu tím hoa cà là
A. Li B. Na C. K D. Rb
6.71. Hoà tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ lien tiếp trong hệ thống tuần hoàn
vào nước, thu được 1 lít dung dịch có pH = 13. Hai kim loại đó và khối lượng của chúng trong hỗn hợp là
A. Na: 2,15 gam; K: 0,95 gam B. Na: 1,45 gam; K: 1,65 gam
C. Na: 1,95 gam; K: 1,15 gam D. Na: 1,15 gam; K: 1,95 gam
6.72. Hoà tan m gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400 ml dung dịch A. Cho từ từ 150 ml
dung dịch HCl 1M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với
Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 10,60 g B. 20,13 g C. 11,13 g D. 13,20 g
6.73. Cho X, Y, Z là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng, X
tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Khí E là hợp chất của
cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây ?
A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2
B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2
C. KOH, KHCO3, CO2, K2CO3
D. NaOH, Na2CO3 CO2, NaHCO3
6.74. Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn có số nào chung ?
A. Số nơtron B. Số electron hoá trị
C. Số lớp electron D. Số electron lớp ngoài cùng
6.75. Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8% ?
A. 250 B. 200 C. 150 D. 100
6.76. Điện phân muối MCl nóng chảy người ta thu được 0,896 lít (đktc) khí ở anot và 3,12 g M ở catot, M là
A. Na B. K C. Rb D. Li
6.77. Hoá chất NaOH có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau
A. H2S B. SO2 C. CO2 D. NH3
6.78. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của NaHCO3
A. Là chất lưỡng tính
95
B. Dung dịch có môi trường axit yếu
C. Tác dụng được với muối BaCl2
D. Bị phân huỷ bởi nhiệt
6.79. Phương trình nào sau đây viết không đúng:
A. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
B. 2NaOH + 2NO2 → NaNO3 + NaNO2 + H2O
C. 2NaOH +MgCO3 → Na2CO3 + Mg(OH)2
D. NaOH + SO2 → NaHSO3
6.80. Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư hiện tượng quan sát được
A. Có khí thoát ra
B. Có kết tủa màu xanh
C. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh
D. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra
6.81. Cho x mol NO2 và x mol NaOH, dung dịch thu được có
A. pH > 7 B. pH < 7
C. pH = 7 D. pH = 14
6.82. Khi cho a mol CO2 tác dụng với 1,2 a mol NaOH được
A. a mol NaHCO3
B. 0,6a mol Na2CO3
C. 0,2a mol Na2CO3 và 0,8a mol NaHCO3
D. 1,2a mol NaHCO3
6.83. Trong phân nhóm chính nhóm II, từ Be đến Ba thì :
(I). Bán kính nguyên tử tăng dần
(II). Độ âm điện tăng dần
(III). Năng lượng ion hoá giảm dần
(IV). Tính khử tăng dần
Kết luận nào sai :
A. (I) B. (II) C. (III) D. (IV)
6.84. Phương pháp nào sau đây thường dùng để điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II?
A. Điện phân nóng chảy B. Điện phân dung dịch
C. Nhiệt luyện D. Thủy luyện
6.85. Trong 1 nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khẳng định nào sau đây đúng
A. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit giảm dần
B. Tính axit của các oxit và hiđroxit tăng dần
C. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tăng dần
D. Tính axit của các oxit và hiđroxit giảm dần
6.86. Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện nhỏ nhất?
A. Na. B. Mg. C. Ca. D. Al.
96
6.87. Người ta sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi, biện pháp nào sau đây không được
sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi?
A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước khoảng 10 cm.
B. Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 900
0
C.
C. Tăng nồng độ khí cacbonic.
D. Thổi không khí nén vào lò nung vôi.
6.88. Trong phản ứng : Cl2 + Ca(OH)2
÷→ ÷
CaOCl2 + H2O, khẳng định nào sau đây về clo là đúng?
A. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử
B. là chất khử
C. không thể hiện tính oxi hoá khử
D. là chất oxi hoá
6.89. Cho 3,87 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hai axit HCl 1M và H2SO4 0,5M
thu được dung dịch X và 4,368 lit khí H2 (đktc). Kết luận nào sau đây là đúng:
A. dung dịch X không còn dư axit B. trong X chứa 0,11 mol ion H
+
C. trong X còn dư kim loại D. X là dung dịch muối
6.90. Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối
lượng miếng Na đã dùng là
A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam
6.91. Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch NaHSO4 theo tỉ lệ số mol 1:1 rồi đun nóng. Sau phản ứng thu
được dung dịch X có
A. pH > 7 B. pH < 7 C. pH = 7 D. pH = 14
6.92. Khối lượng cực than làm anốt bị tiêu hao, khi điện phân nóng chảy Al2O3 để sản xuất 27 tấn nhôm là
(biết khí thoát ra ở anốt có phần trăm thể tích: 10% O2, 10% CO, và 80% CO2)
A. 9,47 tấn B. 4,86 tấn C. 6,85 tấn D. 8,53 tấn
6.93. Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch
NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta
được chất rắn nặng 0,51 gam. V có giá trị là
A. 1,1 lít B. 0,7 lít C. 0,3 lít D. 1,2 lít
6.94. Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị
khử là
A. Fe
3+
, Ag
+
, Cu
2+
, Mg
2+
B. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
3+
, Mg
2+
C. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, Mg
2+
D. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
6.95. Ngày nay natri cacbonat được điều chế bằng phương pháp amoniac, nguyên liệu dùng để sản xuất
natricacbonat theo phương pháp này là
A. Na2O, dung dịch NH3 và CO2.
B. dung dịch NaOH và dung dịch (NH4)2CO3
C. dung dịch NaCl bão hoà, dung dịch NH3 và CO2
D. dung dịch NaOH và dung dịch NH4HCO3
97
6.96. Dung dịch nào trong các dung dịch sau đây ở cùng nhiệt độ phòng có giá trị pH nhỏ nhất?
A. dung dịch AlCl3 0,1M. B. dung dịch NaHSO4 0,1M
C. dung dịch NaAlO2 0,1M D. dung dịch NH4HCO3 0,1M
6.97. Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư),
đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là
A. KCl, KOH B. KCl
C. KCl, KHCO3, BaCl2 D. KCl, KOH, BaCl2
6.98. Quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp, khí thoát ra là
A. O2 B. Hỗn hợp CO2, CO
C. Hỗn hợp O2, N2 D. Hỗn hợp CO2, CO, O2
6.99. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau cho sản phẩm khí?
A. Na2CO3 và AlCl3 B. NaHSO4 và BaCl2
C. NaHCO3 và NaOH D. NH4Cl và AgNO3
6.100. Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất là Na2CO3. Bằng cách nào có thể loại bỏ tạp chất, thu được
NaHCO3 tinh khiết?
A. Cho tác dụng với NaOH dư rồi cô cạn dung dịch thu được.
B. Cho tác dụng với Ba(HCO3)2 dư, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch thu được.
C. Cho tác dụng với BaCl2 dư rồi cô cạn dung dịch thu được.
D. Sục khí CO2 dư vào rồi làm khô dung dịch thu được.
6.101. Cho 9,1g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung
dịch HCl dư thu được 2,24lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
6.102. Hoà tan hoàn toàn 17,88g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu
được dung dịch C và 0,24mol khí H2 bay ra. Dung dịch D gồm H2SO4 và HCl trong đó số mol của HCl gấp 4
số mol của H2SO4. Để trung hoà ½ dung dịch C cần hết V lít dung dịch D. Tổng khối lượng muối tạo thành
trong phản ứng trung hoà là
A. 18,46g B. 27,40g C. 36,92g D. 16,84g
6.103. Đốt 2,7g bột nhôm ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44g. Phần trăm khối
lượng bột nhôm đã bị oxi hoá bởi oxi của không khí là
A. 45% B. 53% C. 60% D. 14%
6.104. Lấy V lít dung dịch NaOH 0,4M cho vào dung dịch có chứa 58,14g Al2(SO4)3 thu được 23,4g kết tủa. Giá trị
V là
A, 2,25lít hay 2,68lít B. 2,65lít hay 2,25lít
C. 2,65lít hay 2,85lít D. 2,55 lít hay 2,98 lít
6.105. Nung p gam đá vôi có chứa 80% CaCO3 được V lít CO2 (đktc) cho CO2 thu được tác dụng với dung
dịch có chứa 80g NaOH chỉ cho được một muối hiđrocacbonat A duy nhất thì giá trị p phải là
A. 125g B. 250g C. 160g D. 200 g
98
6.106. Lấy 200ml dung dịch KOH cho vào 160ml dung dịch AlCl3 1M thu được 10,92g kết tủa. Nồng độ mol
dung dịch KOH đã dùng là (biết kết tủa đã tan một phần):
A. 2,5 M B. 2,1M
C. 2,1 M hoặc 2,5 M D. 2,4 M hoặc 0,8M
6.107. Một hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối
lượng 10,6g. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp hai muối nặng 31,9g. Khối lượng mỗi kim loại
trong hỗn hợp trên là
A. 1,4g và 9,2g B. 2,5g và 8,1g
C. 3,6g và 7,0g D. 1,4g và 9,2g
6.108. Hoà tan 1,17 gam NaCl vào nước sôi, đem điện phân có màng ngăn thu được 500 ml dung dịch có pH
= 12. Hiệu suất điện phân là
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%.
6.109. Hoà tan hoàn toàn muối MCO3 bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 12,25% thu được dung dịch MSO4
15,89%. Kim loại M là:
A. Mg B. Fe C. Zn D. Ca
6.110. Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được
3,52 gam chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 1 lít d Ba(OH)2 x mol/l, thu được 7,88 gam
kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch thấy tạo ra 3,94 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của
m và x lần lượt là
A. 3,52 gam và 0,03 mol/l B. 7,04 gam và 0,06 mol/l
C. 7,04 gam và 0,03 mol/l D. 3,52 gam và 0,06 mol/l
6.111. Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl2
dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl
có trong hỗn hợp X là
A. 29,25 gam B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam
B. ĐÁP SỐ
6.1 D 6.21 C 6.41 D 6.61 A 6.81 A 6.101 A
6.2 D 6.22 B 6.42 C 6.62 B 6.82 C 6.102 A
6.3 A 6.23 D 6.43 C 6.63 C 6.83 B 6.103 C
6.4 A 6.24 B 6.44 B 6.64 B 6.84 A 6.104 B
6.5 C 6.25 A 6.45 B 6.65 D 6.85 C 6.105 B
6.6 B 6.26 C 6.46 A 6.66 D 6.86 A 6.106 A
6.7 C 6.27 B 6.47 D 6.67 B 6.87 C 6.107 D
6.8 B 6.28 C 6.48 B 6.68 D 6.88 A 6.108 B
6.9 D 6.29 D 6.49 B 6.69 D 6.89 B 6.109 D
6.10 D 6.30 A 6.50 A 6.70 C 6.90 A 6.110 B
6.11 B 6.31 C 6.51 B 6.71 D 6.91 C 6.111 A
6.12 A 6.32 A 6.52 B 6.72 B 6.92 D 6.112
6.13 B 6.33 D 6.53 A 6.73 B 6.93 A 6.113
6.14 B 6.34 A 6.54 D 6.74 D 6.94 D 6.114
6.15 D 6.35 A 6.55 C 6.75 A 6.95 C 6.115
6.16 A 6.36 C 6.56 D 6.76 B 6.96 B 6.116
6.17 C 6.37 A 6.57 B 6.77 D 6.97 B 6.117
99
6.18 C 6.38 B 6.58 A 6.78 B 6.98 D 6.118
6.19 A 6.39 B 6.59 B 6.79 C 6.99 D 6.119
6.20 B 6.40 C 6.60 A 6.80 C 6.100 D 6.120
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
6.12.
125 , 0
4 , 22
8 , 2
2
· ·
H
n
mol
M 2
+ 2H2O
M 2 →
OH + H2
0,25 0,125
M
=
→ ·15
25 , 0
75 , 3
Phải có Li → Đáp án A
6.17. Phương trình hoá học
Ba + 2H2O
2 2
) ( H OH Ba + →
0,1 0,1 0,1
Ba(OH)2 + FeSO4 ↓ + ↓ →
2 4
) ( SO OH Fe Ba
0,1 0,1 0,1 0,1
FeSO4 dư mkết tủa = 0,1 x 233 + 0,1 x 90 = 32,3 gam→ Đáp án C
6.20. NaOH + HNO3

NaNO3 + H2O
a a
NaNO3
÷→ ÷
o
t
NaNO2 + ½O2
a
2
a
2 , 0 1 , 0
2
2
· → · · a mol
a
n
O
Vậy mNaOH = 0,24 = 8gam → Đáp án :A
6.27.
mol n
CO
2 , 0
4 , 22
48 , 4
2
· ·

mol n
OH Ca
15 , 0
2
) (
·
CO2 + Ca(OH)2
O H CaCO
2 3
+ ↓ →
x x y
2CO2 + Ca(OH)2
) (
3
HCO Ca →
2y y y
Cô cạn Ca(HCO3) O H CO CaCO
o
t
2 2 3
+ + ÷→ ÷
y y
15 , 0
3
· + · y x n
CaCO
m= 0,15 . 100 = 15gam → Đáp án B
100
6.33. Phương trình hoá học:
8Al + 3NO3 + 5OH + 2H2O
3 2
3 8 NH AlO + →
8 , 0
27
6 , 21
· mol 0,3 mol
l V
NH
72 , 6 4 , 22 . 3 , 0
3
· ·
Vì hiệu suất là 75% nên V=5,04lít → Đáp án D
6.36. O H CO CaCO HCO Ca
2 2 3 2 3
) ( + ↑ + →
x x x
CaCO3
↑ + ÷→ ÷
2
CO CaO
o
t
2NaHCO3
O H CO CO Na
2 2 3 2
+ + →
y y
2
y
Từ 3 phương trình ta có hệ
¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
3 , 0
2
2 , 49 84 162
y
x
y x
¹
'
¹
·
·

2 , 0
2 , 0
y
x
Khối lượng chất rắn m= 56x+106 g
y
8 , 21
2
· → Đáp án C
6.39. Phương trình hoá học
2K+ H2O
2
2 H KOH + →
a
2
a
Vì sau phản ứng còn 5,4gam chất rắn⇒Al dư
2KOH +2Al + 2H2O
2 2
3H KAlO + →
a
2
3a
2 , 0 2
2
3
2
2
· · + · a
a a
n
H
a= 0,1
gam m
K
9 , 3 · → , mAl= 0,1 . 27 +5,4 = 8,1gam

Đáp án B
6.41. - Ống 1 Al2O3 không bị H2 khử
- Ống 2 Fe2O3 + 3H2
O H Fe
2
3 2 + →
- Ống 3 Na2O không bị H2 khử mà tác dụng với H2O (sản phẩm của ống 2)
Na2O + H2O NaOH 2 → (Na2O hết)
⇒chất thu được là Al2O3, Fe, NaOH → Đáp án D
6.44. Phương trình hoá học
101
4M +nO2
n
O M
2
2 →
2M + 2nHCl
2
2 nH MCl
n
+ →
(x + y)M = 16,2 thay nx = 0,6 mol, ny = 1,2mol
n M M
n n
9 2 , 16
2 , 1 6 , 0
· → ·

,
_

¸
¸
+ với n=3 M=27 (Al)

Đáp án B
6.47.
mol n
CO
5 , 1
2
·
nNaOH= 0,4mol
2NaOH + CO2
O H CO Na
2 3 2
+ →

NaOH dư vậy sản phẩm là Na2CO3 và NaOH → Đáp án D
6.50. Hỗn hợp Ba, Al tác dụng với H2O dư được 0,4mol H2
Hỗn hợp Ba, Al tác dụng với NaOH dư được 3,1mol H2
⇒Al dư
Với H2O: Ba + 2 H2O
2 2
3 ) ( H OH Ba + →
x 2x 3x
x + 3x = 0,4 x= 0,1
Với dung dịch NaOH: Ba + H2O ↑ + →
2 2
) ( H OH Ba
2Al + 2OH ↑ + → +
2 2 2
3 2 2 H AlO O H
mol y
y
x 2 1 , 3
2
3
· ⇒ · + m = 0,1. 137 + 2.27 = 67,7gam

Đáp án A
6.53. Ta có: Al
3 3
) (
3
NO Al
HNO
÷ ÷ → ÷
0,28 0,28 mol
64 , 59 ) 3 . 62 27 .( 28 , 0
3 3
) (
· + ·
NO Al
m
< 62,04
⇒có muối NH4NO3 có m= 62,04 – 59,64 = 2,4gam
mol n
NO NH
03 , 0
80
4 , 2
3 4
· ·
Áp dụng định luật bảo toàn electron
Al – 3e
+

3
Al
) ( 8
3 4
3 5
NO NH N e N
− +
→ +
0,28 0,84 0,24 0,03
N
+5
+ 3e ) (
2
NO N
+

3x x
Ta có 3x + 0,24= 0,84 2 , 0 · → x →
Đáp án A
6.54. pH=1 [ ] 1 , 0 · →
+
H
mol n
H
03 , 0 ·
+
nOH= nNaOH = 0,175.0,2 = 0,035
H
+
+ OH
-
O H
2

0,03 0,035
102
OH dư = 0,005mol CM(
M 01 , 0
5 , 0
005 , 0
) OH · ·

pH=12

Đáp án D
6.57. Bảo toàn điện tích các Ion ta có:
0,1.2 + 0,2.3= x +2y = 0,8 (1)
Khối lượng muối bằng khối lượng các Ion nên:
0,1.56 + 0,2.27 +35,5x +96y=46,9 (2)
Từ (1) và (2) giải ra
¹
'
¹
·
·
3 , 0
2 , 0
y
x


Đáp án B
6.59. nHCl= 1250000.1,19.
mol 15079
5 , 36
1
.
100
37
·
Phương trình hoá học
H2SO4 + NaCl HCl NaH + →
4
SO
15079 15079
mNaCl = 882,1kg = 0,8821 tấn
Khối lượng NaCl có trong một tấn muối
mNaCl = 0,895 tấn
% 56 , 98 100 .
895 , 0
8821 , 0
· · H →
Đáp án B
6.60. Phần 1: Tác dụng với NaOH
Mg
2+
+ 2OH
-
÷→ ÷
Mg(OH)2↓
0,01 0,01
NH4
+
+ OH
-

÷→ ÷
NH3 ↑ + H2O
0,03 0,03
Phần 2: tác dụng với BaCl2
SO4
2-
+ Ba
2+

÷→ ÷
BaSO4↓
0,02 0,02
Bảo toàn điện tích nCl- = 2nMg
2+
+ − +
− +
2
4
4
2
2
SO
NH
Mg
n n n
= 0,01 mol
khối lượng muối trong mỗi phần là:
m = 24.0,01 + 18.0,03 + 96.0,02 + 35,5.0,01 = 3,055 gam
Vậy khối lượng muối trong E là 6,11gam → Đáp án A
6.62. Khí sinh ra là CO2 và NO2 sục 2 khí này vào dung dịch NaOH có 2 trường hợp:
+ Trường hợp 1: NaNO2, NaNO3, NaOH có thể dư tác dụng với Ba(OH)2 vừa đủ
Na2CO3 + BaCl2
÷→ ÷
2NaCl + BaCO3↓
Sản phẩm còn lại là: NaNO3, NaNO2, NaOH, NaCl
103
Nhiệt phân : 2NaNO3
÷→ ÷
2NaNO2 + O2
Vậy chỉ tạo ra oxi không phải hỗn hợp khí (loại)
+ Trường hợp 2: NaNO2, NaNO3. Na2CO3, NaHCO3 (NaOH hết) tác dụng với Ba(OH)2
Na2CO3 + BaCl2
÷→ ÷
2NaCl + BaCO3↓
sản phẩm là : NaNO3, NaNO2, NaHCO3, NaCl
nhiệt phân : 2NaNO3
÷→ ÷
0
t
2NaNO2 + O2
NaHCO3
÷→ ÷
0
t
Na2CO3 + CO2 + H2O
trường hợp 2 thoả mãn vậy chất rắn z là NaNO2, Na2CO3, NaCl → Đáp án D
6.65. Nhận xét 5,6 lít khí nặng 8,5 gam → Mkhí =
34
25 , 0
5 , 8
·
→ H2S
Muối tạo ra tác dụng được với NaOH → Muối axit NaHS → Đáp án D
6.67. Khi luyện thêm 2,8 gam Li vầo 28,8 gam X thì
%Li =
86 , 8 100 .
8 , 2 8 , 28
8 , 2
·
+
%
mà thực tế %Li = 13,29% nên trong X ban đầu chắc chắn có Li với khối lượng là
29 , 13 100 .
) 8 , 2 8 , 28 (
8 , 2
·
+
+ m
; m = 4,2 - 2,8 = 1,4 gam
Cho 28,8 gam X tác dụng với H2O : 2Li + 2H2O
÷→ ÷
2LiOH + H2
0,2 0,1
M + H2O
÷→ ÷
M(OH)2 + H2
x x
→ x = 0,2 mol. Mà khối lượng của M là
mM = 28,8 - 1,4 = 27,4gam
M =
) ( 137
2 , 0
4 , 27
Ba ·
→ Đáp án B
6.71. pH = 13 → [OH
-
] = 0,1M, nOH ‾ = 0,1 mol
M 2
+ 2H2O
÷→ ÷

OH M 2
+ H2
0,1 0,1
→ · · 31
1 , 0
31
M
2 kim loại kiềm là Na và K. Ta có hệ
¹
'
¹
· +
· +
1 , 0
1 , 3 39 23
y x
y x

¹
'
¹
·
·
05 , 0
05 , 0
y
x
mNa = 1,15, mK = 1,95 → Đáp án D
6.72. Gọi số mol của Na2CO3, KHCO3 lần lượt là x, y
Phương trình hoá học
Na2CO3 + HCl
÷→ ÷
NaHCO3 + NaCl
104
x x x
HCO3
-
+ H
+

÷→ ÷
CO2↑ + H2O
0,15 – x 0,15 – x
Ta có 0,15 – x = 0,045 → x = 0,105 mol
HCO3
-
dư = x + y – (0,15 - x) = 2x + y - 0,15
HCO3
-
+ Ba
2+
+ OH
-

÷→ ÷
BaCO3↓ + H2O
2x + y – 0,15 2x + y – 0,15
Vậy 2x + y – 0,15 = 0,15 ⇒ y = 0,09 mol
m = 106.0,105 + 100.0,09 = 20,13 gam

Đáp án B
6.75. Gọi khối lượng nước là m. Áp dụng quy tắc đường chéo
500 : 12% 8
8 ⇒
4
8 500
·
m
→ m = 250 gam
m : 0% 4
→ Đáp án A
6.76. 2MCl
÷ ÷→ ÷
dpnc
2M + Cl2
0,08 ← 0,04
M =
) ( 39
08 , 0
12 , 3
K ·
→ Đáp án B
6.89. +
H
n
= 0,25(1 + 2.0,5) = 0,5 mol

mol n
H
195 , 0
4 , 22
368
2
· ·
2H
+
+ 2e
÷→ ÷
H2
0,39 ← 0,195
vậy
du H
n
+ = 0,5 – 0,39 = 0,11 mol → Đáp án B
6.90. 2Na + 2HCl
÷→ ÷
2NaCl + H2
0,1 0,05
2Na + 2H2O
÷→ ÷
2NaOH + H2
2
H
n
= 0,1 → nNa = 0,2 mol, vậy mNa = 4,6 gam → Đáp án A
6.91.Phương trình hoá học
NaHCO3 + NaHSO4
÷→ ÷
0
t
Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O
trong dung dịch chỉ còn lại Na2SO4 nên pH = 7
6.92. Phương trình hoá học
2Al2O3
÷→ ÷
4Al + 3O2↑
1 0,75
105
C + O2
÷→ ÷
CO2
x x x
2C + O2
÷→ ÷
2CO
y
2
y
y
và oxi dư = 0,75 – x -
2
y
từ % các khí x : y = 80 : 10 → x = 8y (1)

2 2
CO O
n n ·
⇒ 0,75 – x -
2
y
= y (2)
từ 1,2 ⇒
¹
'
¹
·
·
079 , 0
632 , 0
y
x
→ mC = 0,71.12 = 8,53 tấn → Đáp án D
6.93. Phương trình hoá học
2Al + 3H2SO4
÷→ ÷
Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)
0,02 0,03 0,01
H2SO4 dư 0,02 mol
H2SO4 + 2NaOH
÷→ ÷
Na2SO4 + H2O (2)
Al2(SO4)3 + 6NaOH
÷→ ÷
3Na2SO4 + 2Al(OH)3 (3)
Al(OH)3 + NaOH
÷→ ÷
Na2AlO2 + 2H2O (4)
2Al(OH)3 dư
÷→ ÷
0
t
Al2O3 + 3H2O
0,01 ← 0,005
⇒ từ (2), (3), (4) ta có nNaOH = 0,04 + 0,06 + 0,01 = 0,11
→ V = 1,1 lít → Đáp án A
6.101.
3
2CO M + HCl
Cl M 2 →
+ CO2 + H2O
0,1 0,1
mmuối =
5 , 15 91
1 , 0
1 , 9
· → · M
→ Li, Na → Đáp án A
6.102.
2
2
H
OH
n n ·
− = 0,24.2 = 0,48 mol
gọi số mol H2SO4 là x thì số mol HCl là 4x
trung hòa
2
1
C : H
+
+ OH
-

÷→ ÷
H2O
6x 0,24 → x = 0,04
mmuối =
2
1
mKl + mCl‾ + − 2
4
SO
m
17,88.
2
1
+ 0,16.35,5 + 0,04.96 = 18,46 gam → Đáp án A
6.103. 4Al + 3O2
÷→ ÷
2Al2O3
0,06 ← 0,045
106
mAl phản ứng = 0,06.27 = 1,62 gam;
%Al = % 60 100 .
27
62 , 1
· → Đáp án C
6.104. mol n
SO Al
17 , 0
342
14 , 58
3 4 2
) (
· ·
mol n
OH Al
3 , 0
78
4 , 23
3
) (
· ·
Trường hợp 1: NaOH thiếu: Al2(SO4)3 + 6NaOH
÷→ ÷
2Al(OH)3 + 3Na2SO4
0,9 0,3
VNaOH = 2,25 lít
Trường hợp 2: NaOH kết tủa hết Al
3+
và hòa tan 1 phần kết tủa
Al2(SO4)3 + 6NaOH
÷→ ÷
2Al(OH)3 + 3Na2SO4
0,17 1,02
Al(OH)3 + NaOH
÷→ ÷
NaAlO2 + 2H2O
0,04 0,04
nNaOH = 0,106, V = 2,65 → Đáp án B
6.105. CaCO3
÷→ ÷
0
t
CaO + CO2
NaOH + CO2
÷→ ÷
NaHCO3
2 2
3
CaCO
m
= 200 gam mCaO = gam 250
80
100
. 200 · → Đáp án B
6.106. 3KOH + AlCl3
÷→ ÷
Al(OH)3 + 3KCl
0,48 0,16 0,16
mà n kết tủa = 0,14 → kết tủa bị tan 0,02 mol
KOH + Al(OH)3
÷→ ÷
KAlO2 + 2H2O
nKOH = 0,5 mol ; CM =
M 5 , 2
2 , 0
5 , 0
·
→ Đáp án A
6.107. mol n
Cl
3 , 0
71
6 , 10 9 , 31
2
·

· ; nkl = 2
2
Cl
n
67 , 17
6 , 0
6 , 10
· · M
→ Kim loại kiềm là Li và Na ta có hệ
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
4 , 0
2 , 0
6 , 10 23 7
6 , 0
y
x
x
y x
→ mLi = 1,4 ; mNa = 9,2 → Đáp án D
6.108. nNaCl = 0,02 mol ; pH = 12 → [OH
-
] = 0,01 M
nOH = 0,005 mol
107
2NaCl + 2H2O
÷ ÷ ÷ → ÷
mn đpdd
2NaOH + Cl2 + H2
0,005 0,005
Hiệu suất phản ứng H =
% 25 100 .
02 , 0
005 , 0
·
→ Đáp án B
6.109. MCO3 + H2SO4 ÷→ ÷
MSO4 + H2O + CO2↑
Lấy số mol mỗi chất là 1 mol
) 60 (
3
+ · M m
MCO
gam m gam m
SO H d
SO H
800 98
4 2
2
4 2
· → ·
2
CO
m
= 44;
4
MSO
m
= (M + 96)
mdd thu được là M + 60 + 800 - 44 = M + 816 gam
Ta có
89 , 15 100 .
816
96
·
+
+
M
M
→ M = 40 (Ca) → Đáp án D
6.110. Gọi số mol CO2 thu được là a
Ba(OH)2 + CO2 ÷→ ÷
BaCO3 + H2O
0,04 0,04 ← 0,04
Ba(OH)2 + 2CO2 ÷→ ÷
Ba(HCO3)2
Ba(HCO3)2
÷→ ÷
0
t
BaCO3 ↓ + CO2 + H2O
0,02 ← 0,02
2
) (OH Ba
n
= 0,06 mol;
2
CO
n
= 0,08;
2
CO
m
= 3,52 gam
m = 3,52 + 3,52 = 7,04 gam x = 0,06 M → Đáp án B
6.111. Gọi số mol của NaCl, NaI lần lượt là x, y
ta có Cl2 + 2NaI
÷→ ÷
2NaCl + I2
ta có hệ
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
5 , 0
5 , 0
1
25 , 104 150 5 , 58
y
x
y x
y x
mNaCl = 0,5.58,5 = 29,25 gam → Đáp án A
108
CHƯƠNG 7. CRÔM - SẮT - ĐỒNG
A. BÀI TẬP
7.1. Cation kim loại M
3+
có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d
5
. Vậy cấu hình electron của M là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
8
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
4p
1
.
7.2 Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được
A. Fe(NO3)3, Ag B. Fe(NO3)2, Ag
C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Ag D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe
7.3. Cho Fe phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ lớn hơn 570
0
C sản phẩm chủ yếu là
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Cả ba oxit trên
7.4. Đốt nóng một ít bột Fe trong bình đựng O2 sau đó cho sản phẩm thu được vào dung dịch HCl dư thu được
dung dịch X. Dung dịch X có :
A. FeCl2 , HCl dư B. FeCl3, HCl dư
C. FeCl2, FeCl3 và HCl dư D. FeCl3
7.5. Cho sơ đồ chuyển hoá
Fe
÷→ ÷
+ X
Fe2(SO4)3 ÷→ ÷
+Y
FeCl3
÷→ ÷
+Z
Fe(OH)3
X, Y, Z lần lượt là các dung dịch:
A. CuSO4, BaCl2, NaOH
B. H2SO4 đặc nóng, MgCl2, NaOH
C. H2SO4 đặc nóng, BaCl2, NH3
D. H2SO4 loãng, BaCl2, NaOH
7.6. Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào trong các dung dịch sau :
A. Dung dịch KMnO4/H2SO4 B. Dung dịch K2Cr2O7/H2SO4
C. Dung dịch Br2 D. Cả ba dung dịch trên
7.7. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong
không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm
A. Fe2O3 B. FeO C. FeO, ZnO D. Fe2O3, ZnO
7.8. Hợp kim của Fe có từ 0,01%

2%C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni,... là
A. Gang trắng B. Gang xám
C. Thép D. Inox
7.9. Gang xám khác gang trắng ở tính chất :
A. Gang xám giòn không đúc được còn gang trắng đúc được
B. Gang xám dùng để đúc chi tiết máy còn gang trắng không đúc được
109
C. Gang xám rất cứng còn gang trắng thì mềm hơn
D. Gang xám có ít cacbon hơn gang trắng
7.10. Loại thép dùng để chế tạo lò xo nhíp ôtô là
A. Thép thường B. Thép Ni – Cr
C. Thép W – Mo – Cr D. Thép silic
7.11. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 50g trong oxi dư thì thu được 0,196 lit CO2 ở 0
0
C và 4 at.
Thành phần phần trăm của C trong mẫu thép là
A. 0,48% B. 0,38% C. 0,84% D. 3,08%
7.12. Quặng sắt giàu nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên là
A. Hematit B. Xiđerit C. Manhetit D. Malakit
7.13. Quặng có giá trị trong sản xuất gang là
A. Hematit và manhetit B. Xiđerit sắt
C. Xiderit và malakit D. Pyrit sắt và đôlômit
7.14. Màu nâu của dung dịch Fe(NO3)3 là do:
A. Màu của Fe(OH)3. B. Màu của ion NO3
-
bị hiđrat hóa.
C. Màu của ion Fe
3+
bị hiđrat hóa. D. Màu của ion Fe
2+
bị hiđrat hóa.
7.15. Nguyên liệu dùng để sản xuất gang là
A. Quặng sắt, oxi nguyên chất, than đá
B. Quặng sắt, than cốc, chất chảy, không khí
C. Quặng sắt, chất chảy, than đá
D. Quặng sắt, không khí, than đá
7.16. Trong quá trình luyện thép, chủ yếu xảy ra các phản ứng là
A. Khử Fe2O3 thành Fe
B. Oxi hoá các nguyên tố C, S, P, Si và tạo xỉ
C. Oxi hoá FeO
D. Tạo chất khử CO
7.17. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag thì dùng dung dịch nào sau đây ?
A. HCl B. NH3
C. Fe(NO3)3 D. HNO3 đậm đặc
7.18. Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất
rắn giảm đi 27,58 %. Oxit sắt đã dùng là
A. Fe2O3 B. Fe3O4
C. Fe(NO3)3 D. FeO
7.19. Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100ml dung dịch FeCl2 có nồng C (mol/l), thu được một kết tủa.
Đem nung kết tủa này trong chân không cho đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn, đem hoà tan
hết lượng chất rắn này bằng dung dịch HNO3 loãng, có 112cm
3
khí NO (duy nhất) thoát ra (đktc). Các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của C là
A. 0,10 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,015
110
7.20. Cho 44,08g một oxit sắt FexOy được hoà tan hết bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A.
Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu được kết tủa. Đem nung lượng kết tủa này ở nhiệt độ cao cho
đến khối lượng không đổi, thu được một oxit kim loại. Dùng H2 để khử hết lượng oxit này thì thu được 31,92g
chất rắn là một kim loại. FexOy là
A. FeO B. Fe2O3
C. Fe3O4 D. FexOy có lẫn tạp chất
7.21. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m (g) Fe2O3 nung nóng sau một thời gian thu được 19,32g
hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoà tan hết X bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,824 lít NO2 (đktc). Giá
trị của m là
A. 21,40 B. 13,24 C. 23,48 D. 26,60
7.22. Trộn 0,54 g bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao
trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 thu được 0,896
lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2. Tỷ khối của X so với H2 là
A. 19 B. 21 C. 17 D. 38
7.23. Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp X gồm 2 muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước. Dung dịch thu được
phản ứng hoàn toàn với 1,58g KMnO4 trong môi trường H2SO4 dư. Phần trăm về khối lượng của FeSO4 trong
hỗn hợp là
A. 76,0% B. 15,2% C. 84,4% D. 24,0%
7.24. Hoà tan 16,8g Fe vào dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch thu được số
gam muối khan là
A. 48,4g B. 72,6g C. 54,0g D. 36,0g
7.25. Khi cho lần lượt các chất sau: Al, Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nguội. Chất có phản ứng, sản
phẩm tạo ra khí bay lên là
A. Al B. Fe C. FeO D. Fe2O3
7.26. Cho lần lượt 23,2 g Fe3O4 và 5,6 g Fe vào một dung dịch HCl 0,5M. Thể tích dung dịch HCl tối thiểu
cần lấy để hoà tan các chất rắn trên là
A. 2,0 lít B. 1,6 lít C. 0,4 lít D. 2,4 lít
7.27. Trong các kim loại Mg, Al, Cu, Ag thì kim loại nào sau đây là đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt
(III):
A. Mg. B. Mg và Al C. Al và Cu D. Mg và Ag
7.28. Đem nung hỗn hợp A, gồm hai kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu
được 63,2 gam hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn
hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc, thì thu được 0,3 mol SO2. Trị số của x là
A. 0,64 mol B. 0,60 mol C. 0,70 mol D. 0,67 mol
7.29. Hỗn hợp A chứa x mol Fe và y mol Zn. Hòa tan hết lượng hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 loãng,
dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,06 mol NO; 0,01 mol N2O và 0,01 mol N2. Đem cô cạn dung dịch sau khi hòa
tan, thu được 32,36 gam hỗn hợp hai muối nitrat khan. Tổng số mol của x, y là
A. 0,18 B. 0,32 C. 0,36 D. 0,16
111
7.30. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8,1 gam Al. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo
kim loại. Đem hòa tan hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thì có 3,36 lít
H2(đktc) thoát ra. Trị số của m là
A. 24 gam B. 16 gam C. 8 gam D. 32 gam
7.31. Đem nung 116 gam quặng Xiđerit (chứa FeCO3 và tạp chất trơ) trong không khí (coi như chỉ gồm oxi và
nitơ) cho đến khối lượng không đổi. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch nước vôi
có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có tạo 20 gam kết tủa. Nếu đun nóng phần dung dịch, sau khi lọc kết
tủa, thì thấy có xuất hiện thêm kết tủa nữa. Hàm lượng (Phần trăm khối lượng) FeCO3 có trong quặng xiđerit

A. 60% B. 20% C. 50% D. 40%
7.32. Hỗn hợp A gồm hai muối FeCO3 và FeS2 có tỉ lệ số mol 1 : 1. Đem nung hỗn hợp A trong bình có thể
tích không đổi, thể tích các chất rắn không đáng kể, đựng không khí dư (chỉ gồm N2 và O2) để các muối trên
bị oxi hóa hết tạo oxit sắt có hóa trị cao nhất (Fe2O3). Để nguội bình, đưa nhiệt độ bình về bằng lúc đầu (trước
khi nung), áp suất trong bình sẽ như thế nào?
A. Không đổi B. Sẽ giảm xuống
C. Sẽ tăng lên D. Không khẳng định được
7.33. Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại là sắt, bạc và đồng bằng 203,4 ml dung dịch HNO3
20% (d = 1,115 g/ml) vừa đủ, có 4,032 lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc) và còn lại dung dịch B. Đem cô cạn
dung dịch B, thu được m gam hỗn hợp ba muối khan. Trị số của m là
A. 60,27gam B. 45,64gam C. 51,32 gam D. 54,28 gam
7.34. Cho m gam FexOy tác dụng với CO, đun nóng, chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt, thu được 5,76 gam hỗn
hợp chất rắn X và hỗn hợp hai khí gồm CO2 và CO. Cho hỗn hợp hai khí trên hấp thụ vào lượng nước vôi
trong có dư thì thu được 4 gam kết tủa. Đem hòa tan hết 5,76 gam các chất rắn trên bằng dung dịch HNO3
loãng thì có khí NO thoát ra và thu được 19,36 gam một muối duy nhất. Trị số của m và công thức của FexOy

A. 6,40; Fe3O4 B. 9,28; Fe2O3
C. 9,28; FeO D. 6,40; Fe2O3
7.35. Hỗn hợp A dạng bột gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho khí H2 dư tác dụng hoàn toàn với 14,12 gam hỗn hợp A
nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2,24 lít
khi hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là
A. 60% Fe2O3; 40% Al2O3 B. 52,48% Fe2O3; 47,52% Al2O3
C. 40% Fe2O3; 60% Al2O3 D. 56,66% Fe2O3; 43,34% Al2O3
7.36. Hoà tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí NO
(đktc) duy nhất. Cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là
A. 3,68 g B. 3,86 g C. 6,83 g D. 3,56 g
7.37. Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Cho
X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc tách kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu
được m gam chất rắn. Giá trị của m là
112
A. 10,0 g B. 20,0 g C. 30,0 g D. 15,0 g
7.38. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch
X. Cho dung dịch X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc tách kết tủa, nung trong không
khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 23 g B. 32 g C. 24 g D. 42 g
7.39. Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng hết với oxi dư thu được 5,6 gam chất rắn Y. Thể tích
khí H2 (đktc) cần để khử hết Y là
A. 0,896 lít B. 1,120 lít C. 2,240 lít D. 1,792 lít
7.40. Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại
thu được hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là
A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít
7.41. Đốt cháy không hoàn toàn một lượng Fe đã dùng hết 2,24 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp A gồm 4 chất rắn.
Khử hoàn toàn A bằng khí CO, khí sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết
tủa thu được là
A. 10g. B. 20g. C. 30g. D. 40g.
7.42. Hỗn hợp A gồm Fe và oxit sắt. Cho dòng khí CO dư đi qua 26 gam A nung nóng, khí sau phản ứng được
dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 44 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là
A. 18,96g B. 20,72g C. 19,36g D. 11,92g
7.43. Khử hoàn toàn 28 gam hỗn hợp X gồm MgO, Fe3O4 bằng H2 dư, thu được hỗn hợp chất rắn. Hoà tan
hoàn toàn chất rắn thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác
dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc tách kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng
không đổi thu được 28,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Fe3O4 là
A. 82,86% B. 80,56% C.86,95% D. 99,43%
7.44. Hoà tan hết 3,44 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cho Y
tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc tách kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu
được 4 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Fe trong X là
A. 35,26% B. 58,00% C. 32,56% D. 28,00%
7.45. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,015
mol N2O và 0,01 mol NO. Lượng Fe đã dùng là
A. 0,56g B. 0,84g C. 2,8g D. 1,4g
7.46. Trộn 56 gam bột Fe và 28,8 gam bột S rồi nung nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất
rắn A. Hoà tan A bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và khí C. Đốt cháy hết C cần V lít khí O2
(đktc). Giá trị của V là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):
A. 31,36 lít B. 20,16 lít C. 30,24lít D. 11,20 lít
7.47. Nung 11,2 gam Fe và 26 gam Zn với một lượng S dư. Sản phẩm thu được đem hòa tan hết trong dung
dịch HCl, khí sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịch CuSO4 10%, d = 1,1 g/ml. Thể tích dung dịch CuSO4
đã dùng để hấp thụ hết khí sinh ra là
A. 500,60 ml B. 376,36 ml C. 872,72 ml D. 525,25 ml
113
7.48. Cho 2,81 gam hỗn hợp bột gồm Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô
cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g D. 4,8g
7.49. Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO, FeO cần 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu khử hoàn toàn hỗn hợp oxit ở trên
bằng khí CO, sau đó cho dòng khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu
được là
A. 1,00g B. 2,00g C. 10,00g D. 20,00g
7.50. Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và V lít khí
(đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 22,2 gam muối khan. Giá trị của V là
A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít D. 1,12 lít
7.51. Hòa tan vừa đủ 6 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe, Cu vào hỗn hợp axit HNO3, H2SO4 thu được 0,1
mol NO2 và 0,07 mol SO2. Khối lượng muối khan thu được là
A. 1,41g B. 17,52g C. 29,04g D. 15,08g
7.52. Hoà tan hết 12g hỗn hợp Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được 11,2 lít khí NO2 duy nhất
(đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là
A. 52,6% B. 46,7% C. 56% D. 45,6%
7.53. Hoà tan hết 0,5g hỗn hợp Fe và kim loại M (hoá trị II) vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí
(đktc). Kim loại M là
A. Zn B. Mg C. Be D. Ca
7.54. Hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3. Để hoà tan hết hỗn hợp X thì thể tích dung dịch HCl
2M phản ứng tối thiểu là
A. 200ml B. 180ml C. 290ml D. 260ml.
7.55. Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaNO3, Fe(NO3)2 ta thu được chất rắn là
A. FeO, NaNO2 B. Fe2O3, Na C. Fe3O4, Na2OD. Fe2O3, NaNO2
7.56. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 4,48 lít CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 12,0g B. 11,2g C. 14,4g D. 16,5g
7.57. Có một dung dịch Fe(NO3)2 bị lẫn tạp chất là Fe(NO3)3, Cu(NO3)2. Cách đơn giản nhất để thu được dung
dịch Fe(NO3)2 không bị lẫn tạp chất là khuấy kỹ dung dịch với nước và một lượng dư bột kim loại, sau đó lọc
thu được dung dịch Fe(NO3)2 . Bột kim loại cần dùng đó là
A. Ag B. Fe C. Cu D. Zn.
7.58. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 10% về khối lượng) vào dung dịch HNO3. Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,6 gam chất rắn, dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Lượng
muối trong dung dịch Y là
A. 24,2 gam B. 27 gam C. 37 gam D. 22,4 gam
7.59. Sẽ thu được kết tủa khi sục khí NH3 dư vào dung dịch muối:
A. Zn(NO3)2 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. AgNO3
114
7.60. Cho luồng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2gam. Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để hoà tan hết m
gam hỗn hợp X là
A. 150ml B. 200ml C. 50ml D. 100ml
7.61. Dung dịch CuSO4 sẽ oxi hóa được các kim loại trong dãy sau:
A. Zn, Al, Fe B. Au, Cu, Ag
C. Pb, Fe, Ag D. Fe, Cu, Hg
7.62. Nhúng một thanh sắt (dư) vào dung dịch muối AgNO3 sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng thêm
8 gam (giả sử Ag tạo thành bám hết lên thanh sắt). Khối lượng Ag bám lên thanh Fe là
A. 10,80 gam B. 1,08 gam C. 5,40 gam D. 8,00 gam
7.63. Dung dịch X chứa đồng thời hai mối ZnCl2 0,2M và AlCl3 0,15M. Thể tích của dung dịch NaOH 1M
cho vào 200ml dung dịch X để thu được lượng kết tủa lớn nhất là
A. 200ml B. 170ml C. 240ml D. 70ml
7.64. Trong phản ứng: Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
Chất bị oxi hoá là
A. Cu B. Cu
2+
C. NO3
-
D. H
+
7.65. Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt FexOy và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất
100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M. thấy có 6,72 lít
khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt (FexOy) và giá trị của m là
A. FeO và 14,52 gam B. Fe2O3 và 14,52 gam
C. Fe3O4 và 14,52 gam D. Fe3O4 và 13,2 gam
7.66. Cho 500 ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy xuất hiện
9,8 gam. Mặt khác khi cho 500 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư lại thấy tạo 15,6 gam kết tủa.
Nồng độ của Cu(NO3)2 và Al(NO3)3 trong dung dịch A lần lượt là
A. 0,2 M và 0,15 M B. 0,59M và 0,125 M
C. 0,2M và 0,4M D. 0,4M và 0,2M
7.67. Từ 3 tấn quặng chứa 74% hợp chất ZnCO3.ZnS, bằng phương pháp nhiệt luyện (hiệu suất 90%) ta điều
chế được một lượng kim loại Zn. Khối lượng Zn thu được là
A. 1,17 tấn B. 1,3 tấn C. 1,58 tấn D. 1,44 tấn
7.68. Cho 0,2 mol Mg và 0,3 mol Al vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1M và Fe(NO3)2 1,5M .Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được chất rắn A có khối lượng là
A. 29,6 gam B. 32,3 gam C. 33,2 gam D. 12,9 gam
7.69. Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu
2+
còn lại trong dung dịch bằng 1/2
nồng độ của Cu
2+
ban đầu và thu được 1 chất rắn A có khối lượng m + 0,16 gam. Tính m và nồng độ ban đầu
của dung dịch Cu(NO3)2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn:
A. 1,12gam Fe và 0,2M B. 2,24 gam Fe và 0,2M
C. 1,12gam Fe và 0,4M. D. 2,24gam Fe và 0,3M.
7.70. Những phương pháp nào sau đây có thể điều chế được Fe?
115
(I) Dùng CO khử FeO
(II) Dùng H2 khử FexOy
(III) Dùng Zn tác dụng với dung dịch FeCl2
(IV) Dùng Ca tác dụng với dung dịch FeCl2
A. I, II, III B. I, II, IV C. I, III, IV D. II, III, IV
7.71. Trong các chất sau: Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, chất nào có tính khử, chất nào có cả tính ôxi hoá và tính khử:
cho kết quả theo thứ tự là
A. Fe , FeSO4 B. FeSO4, Fe2(SO4)3 C. Fe , Fe2(SO4)3 D. FeSO4 , Fe.
7.72. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 , kết thúc phản ứng thu chất rắn chứa 3 kim loại.
Các kim loại đó là
A. Fe, Al, Ag B. Fe, Cu, Ag C. Al, Cu, Ag D. Al, Fe, Cu
7.73. Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 , khi phản ứng kết thúc thu dung dịch X và chất rắn Y. Cho
Y tác dụng với HCl có khí thoát ra, dung dịch X chứa ion kim loại:
A. Fe
3+
và Cu
2+
B. Fe
3+
C. Fe
2+
D. Fe
2+
và Cu
2+
7.74. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch. Dung dịch này vừa tác
dụng được với KMnO4, vừa tác dụng được với Cu. Vậy hợp chất đó là
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe(OH)2 D. Fe3O4
7.75. Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch Fe(NO3)3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, sau khi kết thúc phản ứng thu
được m gam kim loại. Số mol Fe đã phản ứng là
A. 0,2 mol B. 0,35 mol C. 0,55 mol D. 0,4 mol
7.76. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2.
A. AgNO3, NaOH, Cu B. AgNO3, Br2, NH3
C. NaOH, Mg, KCl D. KI, Br2, NH3
7.77. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch FeCl3.
A. Na2CO3, NH3, KI, H2S B. Fe, Cu, HCl, AgNO3
C. Br2, NH3, Fe, NaOH D. NaNO3, Cu, KMnO4, H2S
7.78. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO thu được 0,07 mol CO2. Lấy toàn bộ kim loại sinh
ra cho vào dung dịch HCl dư thu được 1,176 lít H2 (đktc). Oxit kim loại là
A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Cr2O3
7.79. Để m gam Fe trong không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4.
Cho hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu 0,15mol SO2, giá trị của m là
A. 9g B. 10,08g C. 10g D. 9,08g
7.80. Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu:
A. dd AgNO3, O2, dd H3PO4, Cl2
B. dd FeCl3, Br2, dd HCl hoà tan O2, dd HNO3
C. dd FeCl3, dd HNO3, dd HCl đ, S
D. dd FeSO4, dd H2SO4 đ, Cl2, O3
116
7.81. Nung 67,2 gam hỗn hợp Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2, sau phản ứng thu được 4,48 lít oxi (đktc), chất rắn sau
khi nung có khối lượng:
A. 42,4 gam B. 24,0 gam C. 30,4 gam D. 60,8 gam
7.82. Cho Fe3O4 vào H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch X:
A. KMnO4, Br2, Cu B. Br2, KMnO4, HCl
C. Br2, Cu, Ag D. Fe, NaOH, Na2SO4
7.83. Nguyên tử nguyên tố Fe có z = 26, cấu hình electron của Fe
2+

A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
7.84. Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng với oxi, thu được 7,36 gam hỗn hợp X gồm 3 chất Fe, Fe3O4 và Fe2O3. Cho
hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thu được V lít khí NO2. Thể tích khí NO2 ở đktc là
A. 6,720lít B. 2,464lít C. 1,792lít D. 0,896lít
7.85. Hỗn hợp A gồm Cu , Fe có tỷ lệ khối lượng mCu : mFe = 7. 3. Lấy m gam A cho phản ứng hết với 44,1
gam HNO3 trong dung dịch, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch B và 5,6 lít khí C gồm NO2 và NO
(đktc). Giá trị của m là
A. 40,5 gam B. 50,0 gam C. 50,2 gam D. 50,4 gam
7.86. Cho sơ đồ phản ứng : Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO +N2O + H2O.
Biết tỷ lệ số mol của NO và N2O là 1 : 2. Tổng hệ số tối giản của Fe3O4 và HNO3 trong phương trình phản ứng
trên sau khi cân bằng phương trình là
A. 113 B. 195 C. 115 D. 192
7.87. Phương pháp điều chế Fe trong công nghiệp là
A. Điện phân dung dịch FeCl2 C. Khử Fe2O3 bằng Al
B. Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao D. Khử Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao
7.88. Trộn đều hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe2O3, sau đó tiến hành nung (không có không khí )để phản ứng
nhiệt nhôm xẩy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn A . Hoà tan A vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch
B, chất rắn C và khí D. Vậy trong A gồm những chất gì?
A. Al2O3, Fe B. Al2O3, Fe, Al
C. Al2O3, Fe, Fe2O3 D. Al2O3, Fe, Fe2O3, Al
7.89. Trong công nghiệp, người ta thường sử dụng phương pháp nào sau đây để điều chế CuSO4?
A. Cho Cu phản ứng với dung dịch Ag2SO4
B. Cho Cu phản ứng với H2SO4 đặc nóng
C. Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng
D. Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng, có sục oxi
7.90. Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì:
A. Không thấy kết tủa xuất hiện
B. Có kết tủa keo xanh xuất hiện sau đó tan
C. Có kết tủa keo xanh xuất hiện và không tan
D. Sau 1 thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa
117
7.91. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hỗn hợp Na2O + Al2O3 có thể tan hết trong H2O
B. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl
C. Hỗn hợp KNO3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO4
D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl
7.92. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg, Fe vào dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Nếu đem cô cạn
dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 50 gam B. 55,5 gam C. 60 gam D. 60,5 gam
7.93. Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3 tránh hiện tượng thuỷ phân, người ta thường nhỏ vào ít giọt dung
dịch:
A. H2SO4 B. NaOH C. NH3 D. BaCl2
7.94. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
B D + G
Fe A
C E + G
Vậy A là chất nào sau đây?
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeS
7.95. Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dung dịch FeSO4 tác dụng với dung dịch nào sau đây?
A. H2S B. Na2S C. CuS D. FeS2.
7.96. Hoà tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và AlCl3 vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng
nhau:
- Phần 1 cho phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6,99 gam kết tủa.
- Phần 2 phản ứng với NaOH dư thu kết tủa. Lọc, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu m gam
chất rắn.
Giá trị của m là
A. 2,4 gam B. 3,2 gam C. 4,8 gam D. 5,4 gam
7.97. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối
lượng có thể dùng những hoá chất nào sau đây?
A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch HCl, khí O2
C. Dung dịch FeCl3 D. Dung dịch HNO2
7.98. Lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl, sau khi phản ứng hoàn toàn ta
cô cạn (trong điều kiện không có oxi) thì được 5,82 gam chất rắn. Tính thể tích H2 bay ra (đktc)?
A. 0,224 lít B. 0,448 lít C. 0,896 lít D. 0,336 lít
7.99. Có 1 cốc đựng dung dịch HCl, nhúng 1 lá đồng mỏng vào cốc, quan sát bằng mắt thường không thấy có
hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu để lâu ngày, dung dịch trong cốc dần chuyển sang màu xanh. Lá đồng có
thể bị đứt ở chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng của cốc axit. Nguyên nhân của hiện tượng trên là
A. Đồng có tác dụng chậm với axit HCl
B. Đồng có tác dụng với dung dịch HCl loãng khi có mặt oxi
118
+O
2
, t
0
+ HCl dư
NaOH
NaOH
C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá
D. Đồng bị thụ động trong axit HCl
7.100. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Một chất oxi hóa gặp một chất khử sẽ có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra
B. Al2O3 không tan được trong dung dịch NH3
C. Axit yếu cũng có thể đẩy được axit mạnh ra khỏi muối
D. Kim loại Cu tan được trong dung dịch Fe2(SO4)3
7.101. Cho 1 gam bột Fe tiếp xúc với oxi 1 thời gian, thấy khối lượng bột vượt quá 1,41 gam. Nếu chỉ tạo
thành 1 oxit sắt duy nhất thì oxit đó là
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO và Fe3O4
7.102. Cho hỗn hợp bột gồm 5,4 gam Al và 4,8 gam Fe2O3. Đốt cháy hỗn hợp để thực hiện phản ứng nhiệt
nhôm thu được bao nhiêu gam chất rắn sau phản ứng?
A. 6,2 gam B. 10,2 gam C. 12,8 gam D. 6,84 gam
7.103. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế được
560 gam dung dịch CuSO4 16%?
A. 80 gam CuSO4 .5H2O và 480 gam dung dịch CuSO4 8%
B. 60 gam CuSO4 .5H2O và 500 gam dung dịch CuSO4 8%
C. 100 gam CuSO4 .5H2O và 460 gam dung dịch CuSO4 8%
D. 120 gam CuSO4 .5H2O và 440 gam dung dịch CuSO4 8%
7.104. Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại M chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của M
với số mol như nhau thì thấy khối lượng khác nhau là 7,95 gam. Công thức của 2 muối là
A. MgCl2, Mg(NO3)2 B. CaCl2, Ca(NO3)2
C. ZnCl2, Zn(NO3)2 D. CuCl2, Cu(NO3)2
7.105. Hỗn hợp A gồm Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7: 3. Lấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với
44,1 gam HNO3 thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch B và 5,6 lít khí C gồm NO, NO2 (đktc). Tính m?
A. 40,5 gam. B. 12,6 gam. C. 50,2 gam. D. 50,4 gam.
7.106. Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và hiệu
suất điều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là
A. 69,44 tấn B. 56,25 tấn C. 67,44 tấn D. 60,00 tấn.
7.107. Cho sơ đồ phản ứng:
Rắn (X1) Rắn (X2) X3.
Muối (X)
hh khí dd (X4) X
Muối X có thể là
A. CuSO4 B. Cu(NO3)2 C. CaCO3 D. (NH4)2CO3
7.108. Các vật dụng bằng đồng bị oxi hoá, có thể dùng hoá chất nào sau đây để đánh bóng đồ vật như mới?
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch HNO3
C. Dung dịch NH3 D. Dung dịch C2H5OH, đun nóng
119
t
0
H
2
,t
0
FeCl
3
H
2
O X
2
7.109. Hợp chất X là 1 muối có màu xanh nhạt, tan trong nước, có phản ứng axit yếu. Cho dung dịch nước của
X phản ứng với NH3 dư thì mới đầu có kết tủa, sau đó kết tủa tan và cho dung dịch có màu xanh đậm. Cho
H2S lội qua dung dịch X đã được axit hoá bằng dung dịch HCl thấy có kết tủa đen xuất hiện. Cho BaCl2 vào
dung dịch X được kết tủa trắng, không tan trong axit. Xác định muối X?
A. NiSO4 B. CuSO4 C. CuSO4 .5H2O D. CuCl2
7.110. Hoà tan 36 gam hỗn hợp bột đồng và oxit sắt từ theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng
xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y bằng
A. 12,8 gam. B. 6,4 gam. C. 23,2 gam. D. 16,0 gam
7.111. Trong nước ngầm thường có các chất Fe(HCO3)2 và FeSO4. Hàm lượng sắt trong nước cao thường làm
cho nước có mùi tanh, để lâu có màu vàng gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và sinh hoạt con người. Người ta đề
xuất 3 phương pháp sau:
1. Dùng giàn phun mưa hoặc bể tràn cho nước ngầm được tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng lọc
2. Sục khí clo vào bể nước ngầm với liều lượng thích hợp
3. Sục không khí giàu oxi vào bể nước ngầm
Phương pháp được chọn để loại sắt ra khỏi nước ngầm là
A. phương pháp 3 B. phương pháp 1
C. cả 3 phương pháp D. phương pháp 2
7.112. Cho các chất rắn: CaCO3, Fe(NO3)2, FeS, CuS, NaCl và các dung dịch HCl, H2SO4 loãng. Nếu cho lần
lượt từng chất rắn vào từng dung dịch axit thì bao nhiêu trường hợp có phản ứng xảy ra?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
7.113. Phương trình hóa học được viết đúng là ?
A. Na2SO4 + Cl2 + H2O
÷→ ÷
NaCl + H2SO4
B. CuO + HNO3 đ
÷→ ÷
Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
C. Fe3O4 + H2SO4 đ
÷→ ÷
Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O
D. H2S + CuSO4
÷→ ÷
CuS + H2SO4
7.114. Cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V lít dung dịch HCl 1M, khuấy đều để các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc) và 5 gam kim loại không tan. Giá trị của V là
A. 1,2 lít B. 1,4 lít C. 0,4 lít D. 0,6 lít
7.115. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch muối Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
A. Chỉ có dung dịch chuyển màu
B. Chỉ có kết tủa trắng
C. Có kết tủa trắng và chuyển màu dung dịch.
D. Không có hiện tượng.
7.116. Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. Na
+
B. Fe
2+
C. Al
3+
D. Cl
-
7.117. Cho hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1
chất tan. Chất tan đó là
120
A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3
B. ĐÁP ÁN
7.1 A 7.21 A 7.41 B 7.61 A 7.81 B 7.101 B
7.2 A 7.22 B 7.42 A 7.62 A 7.82 A 7.102 B
7.3 A 7.23 A 7.43 A 7.63 B 7.83 C 7.103 A
7.4 C 7.24 C 7.44 C 7.64 A 7.84 C 7.104 A
7.5 C 7.25 C 7.45 C 7.65 C 7.85 D 7.105 D
7.6 D 7.26 B 7.46 A 7.66 C 7.86 B 7.106 A
7.7 A 7.27 B 7.47 C 7.67 A 7.87 B 7.107 B
7.8 C 7.28 C 7.48 C 7.68 B 7.88 B 7.108 C
7.9 D 7.29 D 7.49 D 7.69 C 7.89 D 7.109 B
7.10 D 7.30 B 7.50 A 7.70 A 7.90 B 7.110 B
7.11 C 7.31 A 7.51 B 7.71 A 7.91 D 7.111 B
7.12 C 7.32 A 7.52 B 7.72 B 7.92 B 7.112 A
7.13 A 7.33 C 7.53 C 7.73 C 7.93 A 7.113 D
7.14 C 7.34 D 7.54 D 7.74 D 7.94 C 7.114 A
7.15 B 7.35 D 7.55 D 7.75 D 7.95 B 7.115 C
7.16 B 7.36 B 7.56 C 7.76 B 7.96 A 7.116 B
7.17 C 7.37 B 7.57 B 7.77 A 7.97 C 7.117 C
7.18 B 7.38 B 7.58 B 7.78 A 7.98 C 7.118
7.19 B 7.39 D 7.59 C 7.79 B 7.99 B 7.119
7.20 C 7.40 B 7.60 D 7.80 B 7.100 A 7.120
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
7.4. Đốt Fe trong oxi Fe + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe dư (hỗn hợp X)
Hỗn hợp X + HCl dư
÷→ ÷
FeCl2, FeCl3 và HCl dư

Đáp án C
7.7. FeCl2 + 2 NaOH
÷→ ÷
Fe(OH)2 + 2NaCl
ZnCl2 + 4NaOHdư
÷→ ÷
Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O
4Fe(OH)2 + O2 + H2O
÷→ ÷
4Fe(OH)3
Fe(OH)3
÷→ ÷
o
t
Fe2O3 + H2O
Vậy chất rắn là Fe2O3

Đáp án A
7.11. Đốt mẫu thép thì C trong thép cháy thành CO2
C + O2

CO2

2
CO
n
= nc = 0,035 mc = 0,035.12 = 0,42 g ⇒%C = 0,84% → Đáp án C
7.18. FexOy + yCO
÷→ ÷
xFe + yCO2
mo =27,58 ⇒
4
3
100
58 , 27
16 56
16
· ⇒ ·
+ y
x
y x
y
→ Đáp án B
7.19. FeCl2 + 2 NaOH
÷→ ÷
Fe(OH)2 + 2NaCl
121
Fe(OH)2
÷→ ÷
o
t
FeO + H2O
3FeO + 10HNO3 ÷→ ÷
3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
2
FeCl
n
= nFeO = 3nNO = 0,015 mol → C = 0,15M → Đáp án B
7.20 . Chất rắn là Fe kim loại trong hợp chất FexOy
% Fe =
4
3
16 56
56
08 , 44
92 , 31
· →
+
·
y
x
y x
x
(Fe3O4) → Đáp án C
7.21 . Áp dụng định luật bảo toàn e cho sơ đồ
Fe2O3
3
3
+ + +
÷ ÷ → ÷ ÷ ÷ → ÷ Fe X hh
HNO CO
Vậy C
+2
- 2e
÷→ ÷
C
+ 4
N
+ 5
+ 1e
÷→ ÷
N
+ 4
(NO2)
a 2a 0,26 0,26
2a = 0,26

a = 0,13
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
Fe2O3 + CO
÷→ ÷
hỗn hợp X + CO2
m 0,13 .28 19,32 0,13 .44
⇒ m = 21,4 gam → Đáp án A
7.22. Ta có sơ đồ
Al +
¹
¹
¹
'
¹
÷→ ÷ ÷→ ÷
¹
'
¹
+
+
+
2
3
3
2 3 2
Cu
Al
Fe
A h
CuO
O Fe
Vậy có thể xem như Al phản ứng với HNO3
Al - 3e
÷→ ÷
Al
3+
N
+5
+ 3e
÷→ ÷
N
+2
0,02 → 0,06 N
+5
+ 1e
÷→ ÷
N
+4
¹
'
¹
· +
· +
06 , 0 3
04 , 0
y x
y x
→ x = 0,01, y = 0,03
42
04 , 0
46 . 03 , 0 01 , 0 . 30
·
+
· M
, d X/H2 = 21 → Đáp án B
7.23 . Phương trình hoá học
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
0,05 0,01
mFeSO
4
= 152 . 0,05 = 7,6g → Đáp án A
7.24. Phương trình hoá học
Fe + 4HNO3
÷→ ÷
Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
0,2 0,2 0,2
122
x
y
3x
y
Mà nFe = 3 , 0
56
8 , 16
·
Vậy 2Fe(NO3)3 + Fe
÷→ ÷
3Fe(NO3)2
0,2 0,1 0,3
mmuối = 0,3.180 = 54,0gam → Đáp án C
7.26. Phương trình hóa học
Fe3O4 + 8HCl
÷→ ÷
FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
0,1 0,8 0,1 0,2
Fe + FeCl3
÷→ ÷
3FeCl2
0,1 0,2
VHCl = 1,6 lít → Đáp án B
7.28. Ta có sơ đồ:
Fe, Cu
¹
¹
¹
'
¹
÷ ÷ ÷ → ÷ ÷ ÷→ ÷
+
+
+ +
2
3
2
4 2 2
Cu
Fe
B h
SO H O
mO
2
= 63,2 - 56x - 64. 0,15 = 53,6 - 56x
Áp dụng định luật bảo toàn e ta có
Cu − 2e ÷→ ÷ Cu
2+
O2 + 4e
÷→ ÷
2O
2-
0,15 0,3
8
56 6 , 53
32
56 6 , 53 x x − −
Fe − 3e
÷→ ÷
Fe
3+
S
6+
+ 2e
÷→ ÷
S
4+
x 3x 0,6 0,3
0,3 + 3x = 0,6 +
8
56 6 , 53 x −

÷→ ÷
x = 0,7 mol → Đáp án C
7.29. Áp dụng định luật bảo toàn e
Zn − 2e
÷→ ÷
Zn
2+
N
+5
+ 3e
÷→ ÷
N
+2
(NO)

Fe − 3e
÷→ ÷
Fe
3+
2N
+5
+ 8e
÷→ ÷
2N
+1
(N2O)

2N
+5
+ 10e
÷→ ÷
2N
0
(N2)
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
· +
· +
12 , 0
04 , 0
36 , 32 189 242
36 , 0 2 3
y
x
y x
y x
Vậy x + y = 0,16 mol → Đáp án D
7.30. Phương trình hoá học
2Al + Fe2O3
÷→ ÷
Al2O3 + 2Fe
Sản phẩm : Fe, Al2O3, Al dư
123
0,06
0,01
0,01
0,08
0,18
0,1
x 2x
y 3y
2Al + 2NaOH + 2H2O
÷→ ÷
2NaAlO2 + 3H2
0,1 0,15
nAl phản ứng = 0,2 →
g n
O Fe
16 160 . 1 , 0
3 2
· ·
→ Đáp án B
7.31. Phương trình hoá học
CO2 + Ca(OH)2
÷→ ÷
CaCO3 + H2O
a a a
2CO2 + Ca(OH)2
÷→ ÷
Ca(HCO3)2
2b b b
¹
'
¹
·
· +
2 , 0
4 , 0
a
b a

¹
'
¹
·
·
2 , 0
2 , 0
b
a

6 , 0
2
·
CO
n
FeCO3
÷→ ÷
0
t
FeO + CO2
0,6 0,6
6 , 69
3
·
FeCO
m
; % FeCO3 = 60% → Đáp án A
7.32. 2FeCO3 + 1/2O2
÷→ ÷
0
t
Fe2O3 + 2CO2
a a/4 a
2FeS2 + 11/2O2
÷→ ÷
0
t
Fe2O3 + 4SO2
a 11a/4 2a
mol khí sinh ra là a + 2a = 3a
mol khí O2 phản ứng a a
4
11
4
1
+ = 3a
Vậy áp suất của bình không đổi do số mol không đổi → Đáp án A
7.33. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
hỗn hợp A + HNO3
÷→ ÷
hỗn hợp muối + NO + H2O
Ta có
3 2
2
1
HNO O H
n n · vì HNO3 phản ứng hết ta có
3
HNO
n
= 0,72 ,
O H
n
2
= 0,36 ,
NO
n = 0,14
mmuối =
32 , 51
2 3
· − − +
O H NO HNO A
m m m m
gam → Đáp án C
7.34. Phương trình hoá học
FexOy + CO
÷→ ÷
hỗn hợp X + CO2
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có
gam m
y x
O Fe
4 , 6 ·
FexOy
3 2 +
÷→ ÷ ÷→ ÷ xFe X h
nmuối = nFe = 0,08 mol → mFe = 0,08.56 = 4,48gam
trong FexOy
124
%Fe =
3 : 2 :
4 , 6
48 , 4
16 56
56
· ÷→ ÷ ·
+
y x
y x
x
÷→ ÷
công thức oxit = Fe2O3 → Đáp án D
7.35. Phương trình hoá học
Fe2O3 + H2
÷→ ÷
2Fe + H2O (Al2O3 không phản ứng với H2)
0,05 0,1
Fe + 2HCl
÷→ ÷
FeCl2 + H2

0,1 0,1
%Fe2O3 =
% 66 , 56 100 .
12 , 14
8
·
→ Đáp án D
7.36 Phương trình hóa học:
Al + 4HNO3
÷→ ÷
Al(NO3)3 + NO + 2H2O
Fe + 4HNO3
÷→ ÷
Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
3Zn + 8HNO3
÷→ ÷
3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Gọi số mol kim loại tương ứng là x, y, z.
27x + 56y + 65z = 2
mmuối = (27 + 62.3)x + (56 + 62.3)y + (65 + 62.2)z
= 27x + 27y + 65z +62(3x +3y +2z)
= 2 + 62.(3x + 3y + 2z)
Mà nNO = x + y +
3
2
z = 0,01
mmuối = 2 + 62.3.0,01 = 3,86g → Đáp án B
7.37. Ta có sơ đồ Fe (x)
÷→ ÷
Fe2O3 (x/2) mol
Mg (y)
÷→ ÷
MgO (y) mol
Với x = mol 2 , 0
56
2 , 11
· ; y = mol 1 , 0
24
4 , 2
·
vậy mchất rắn = 0,1.160 + 0,1.40 = 20 gam → Đáp án B
7.38. Ta có sơ đồ Fe (0,2)
÷→ ÷
Fe2O3 (0,1) mol
Fe2O3 (0,1)
÷→ ÷
Fe2O3 (0,1) mol
Giá trị m = 0,2.160 = 32 gam → Đáp án B
7.39. noxi phản ứng với kim loại bằng
2
H
n
phản ứng với oxit
08 , 0
16
32 , 4 6 , 5
·

·
O
n mol
2
H
V
= 0,08.22,4 = 1,292 lít → Đáp án D
7.40. Nhận xét: số mol H2 dùng để khử các oxit bằng số mol H2 do HCl oxi hóa các kim loại tạo thành vậy V
= 22,4 lít. → Đáp án B
125
7.41 Hỗn hợp Fe Fe A h
CO O
÷ ÷→ ÷ ÷ ÷→ ÷
+ + 2
2

xem như 2CO + O2
÷→ ÷
2CO2
0,1 0,2
g m
CaCO
20 100 . 2 , 0
3
· ·
→ Đáp án B
7.42. Phương trình hóa học: CO + O → CO2
0,44 0,44
mO = 0,44.16 = 7,04 gam ⇒mFe = mA - mO = 26 – 7,04 = 18,96 gam
→ Đáp án A
7.43. Ban đầu Fe3O4 a MgO b (mol)
Sau phản ứng Fe2O3
2
3
a (tính theo Fe) MgO b (mol)

¹
'
¹
· +
· +
28,8 40b 240a
28 40b 232a
→ 8a = 0,8a ⇒a = 0,1
%Fe3O4 = % 86 , 82 100 .
28
232 . 1 , 0
· → Đáp án A
7.44. Gọi x, y lần lượt là số mol Fe, Fe3O4
Fe (x)
÷→ ÷
Fe2O3 (
2
x
); Fe3O4 (y)
÷→ ÷
Fe2O3 (
2
3
y) mol
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
· +
· +
01 , 0
02 , 0
4 240 80
44 , 3 232 56
y
x
y x
y x
%Fe =
% 56 , 32 100 .
44 , 3
56 . 02 , 0
·
→ Đáp án C
7.45. Áp dụng định luật bảo toàn electron:
Gọi số mol Fe là x mol. 3x = 0,015.8 + 0,01.3 =0,15 mol
⇒ x = 0,05 mol vậy mFe = 0,05.56 = 2,8 gam → Đáp án C
7.46 Fe + S

FeS
0,9 0,9 0,9
Hỗn hợp chất rắn A: Fe dư, FeS: 0,9 mol
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2 FeS + 2HCl

FeCl2 + H2S
2H2 + O2

2H2O 2H2S + 3O2

H2O + 2SO2
Theo phương trình: n
2
O
= 1,4 mol ⇒ V
2
O
= 31,36 lít → Đáp án A
7.47. Phương trình hóa học:
Fe + S → FeS → H2S; Zn + S → ZnS → H2S
0,2 0,2 0,4 0,4
mol n
S H
6 , 0
2
·
CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4
mol n
CuSO
6 , 0
4
· ; m dd = 0,6.160.
10
100
= 960gam ⇒V = 872,72 ml → Đáp án C
126
7.48. Theo định luật bảo toàn khối lượng → Đáp án C
7.50. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
n
2
H
= 0,2 ⇒ V = 4,48 lít → Đáp án A
7.51. Do có khí SO2 bay ra nên gốc NO3
-
đã phản ứng hết. Vậy muối thu được là Fe2(SO4)3, CuSO4.
Theo định luật bảo toàn electron ta có hệ:
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
057 , 0
042 , 0
24 , 0 2 3
6 64 56
y
x
y x
y x

Khối lượng muối là m = 17,52gam → Đáp án B
7.52. Gọi số mol của Fe, Cu lần lượt là x, y. ta có 56x + 64y = 12 gam (1)
Bảo toàn electron cho các phản ứng: 3x + 2y =
2
NO
n
= 0,5 mol (2)
Từ (1), (2) giải được x = y = 0,1mol ⇒%Fe = % 7 , 46 100 .
12
56 . 1 , 0
· → Đáp án B
7.53. Đặt
M
là khối lượng phân tử trung bình của hai kim loại
Phương trình hóa học:
M
+ H2SO4 →
M
2SO4 + H2
0,05 0,05
M
=
10
05 , 0
5 , 0
·
mà Fe =56 nên chỉ có Be = 9 thỏa mãn → Đáp án C
7.54. Phương trình hóa học: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
2FeCl3 + Fe → 3FeCl2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Từ phương trình ta có nHCl = 0,52 mol ⇒ V = 0,26 lít → Đáp án D
7.56. Phương trình hóa học
CO + O (oxit) → CO2
0,2 0,2
mFe = 17,6- 16.0,2 = 14,4 gam → Đáp án C
7.58. Ban đầu mCu = 1gam, mFe = 9 gam vậy m Fe phản ứng = 10 - 1,6 = 8,4gam
Fe + 4HNO3
÷→ ÷
Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
0,1 0,1
2Fe(NO3)3 + Fe → 3Fe(NO3)2
0,1 0,05 0,15
mmuối = 27 gam → Đáp án B
7.60. Khối lượng oxi trong oxit là 3,2 gam
Số mol axit cần để hòa tan axit phải bằng số mol oxi trong oxit
naxit = mol 2 , 0
16
2 , 3
· V = 1 , 0
2
2 , 0
· lít (100 ml) → Đáp án D
7.62. Phương trình hóa học (vì Fe dư nên chỉ tạo ra muối Fe(II))
2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag
127
a 2a
ta có 108.2a – 56a = 8 gam ⇒A = 0,05 mol
mAg = 108.0,1 =10,8 gam → Đáp án A
7.63. Phương trình hóa học:
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl
0,04 0,08
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
0,03 0,09
nNaOH = 0,17 mol, VNaOH = 0,17 lít = 170 ml → Đáp án B
7.65. Phương trình hóa học
2y Al + 3 FexOy → y Al2O3 + 3x Fe (1)
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)
Al2O3 + 2 NaOH → 2NaAlO2 + H2O (3)
Từ phương trình (2), (3) ta tính được nAl = 0,2 mol;
3 2
O Al
n
= 0,04 mol
Từ phương trình (1) nFe = 0,09 mol,
3 2
O Al
n
= 0,04 mol
04 , 0
09 , 0 3
3 2
· ·
y
x
n
n
O Al
Fe
⇒ x : y = 3 : 4 → Công thức sắt oxit là Fe3O4
m =
3 2
O Fe
m
+ mAl phản ứng + mAl dư = 14,52 gam → Đáp án C
7.66. Với dung dịch NaOH dư chỉ có Cu(NO3)2 kết tủa
Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl
0,1 0,1
Với dung dịch NH3 dư chỉ có Al(NO3)3 kết tủa
Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl
0,2 0,2
Nồng độ các muối Cu(NO3)2, Al(NO3)3 lần lượt là: 0,2M và 0,4M → Đáp án C
7.67. mol n
ZnS ZnCO
6
6
.
10 . 01 , 0
222
74 , 0 . 10 . 3
3
· ·
Từ 1mol ZnCO3.ZnS ta điều chế được 2 mol Zn
Vậy mZn = 1,17 tấn Đáp án A
7.68.
mol n
NO Cu
2 , 0
2 3
) (
·

mol n
NO Fe
3 , 0
2 3
) (
·
Phương trình hóa học:
Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu
2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe
Từ phương trình phản ứng ⇒nAl dư = 0,1 mol
⇒ mrắn = mFe + mCu + mAl dư =32,3 gam → Đáp án B
7.69. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
128
nFe = 0,02 mol
bd CuSO
n
4
= 0,04 mol → Đáp án C
7.75. Phương trình hóa học:
Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
0,05 0,1
Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu
x x
Ta có: (0,05 + x).56 = 64x ⇒x= 0,35 ⇒nFe pư = 0,4 mol → Đáp án D
7.84. Áp dụng định luật bảo toàn electron
Fe
÷ ÷→ ÷
+
2
O
hỗn hợp A
÷ ÷ → ÷
+
3
HNO
Fe
+3
Fe – 3e

Fe
+3
O2 + 4e

2O
2-
0,1 0,3 N
+5
+ 1e

N
+4
(NO2)
0,3 = 4nO
2
+ nNO
2
= NO
n . 3 4 .
32
6 , 5 36 , 7
+


VNO
2
= 1,792 lít
÷→ ÷
Đáp án C
7.92. Bảo toàn khối lượng ta tìm được khối lượng muối là: m = 55,5 gam
÷→ ÷
Đáp án B
7.96. Phương trình hóa học CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2
0,03 0,03
CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
0,03 0,03
Cu(OH)2 → CuO + H2O
Khối lượng chất rắn là: m = 0,03.80 = 2,4 gam → Đáp án A
7.98. Khối lượng clo trong muối là: m = 5,82 – 2,98 = 2,84 gam
nCl =
mol 08 , 0
5 , 35
84 , 2
·
⇒ nH = 0,08 mol vậy
mol n
H
04 , 0
2
·
V = 0,896 lít → Đáp án C
7.101. Phương trình hóa học: 2x Fe + yO2 → 2FexOy

56
1

x
y
2 . 56
Mà ta có mFe +
2
O
m
> 1,41 gam ⇒
2
O
m
= 32.
x
y
2 . 56
> 0,41 vậy
x
y
> 1,435
Vậy chỉ có oxit Fe2O3 phù hợp → Đáp án B
7.103. Xem CuSO4.5H2O như một dung dịch có C% = % 64 100 .
250
160
·
Áp dụng quy tắc đường chéo
m1: 64% 8
16%
129
m2: 8% 48
Vậy
48
8
2
1
·
m
m
mà m1 + m2 = 560 → m1 = 80 gam, m2 = 480 gam
→ Đáp án A
7.104. MCl2 a mol M(NO3)2 a mol
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
+ · +
· +
15 , 0
24
95 , 7 25 , 14 ) 124 (
25 , 14 ) 71 (
a
M
a M
a M
Vậy 2 muối đó là MgCl2 và Mg(NO3)2 → Đáp án A
7.105. Trong m gam A có 0,7 m gam Cu, 0,3 m gam Fe phản ứng với HNO3 dư 0,75 , → chỉ có Fe phản ứng
với 0,25 m, vậy ta có
Fe
÷→ ÷
− e 3
Fe
3+

÷ ÷→ ÷
+Fe
Fe
2+
(Fe(NO3)2)
7 , 0
63
1 , 44
3
· ·
HNO
n ; nkhí =
mol 25 , 0
4 , 22
6 , 5
·
Bảo toàn Nguyên tố nitơ ta có
) ( ) ( ) ) ( ( ) (
2 2 3 3
NO N NO N NO Fe N HNO N
n n n n + + ·
Vậy
) ) ( (
2 3
NO Fe N
n
= 0,7 – 0,25 = 0,45
trong Fe(NO3)2 có 2N nên
mol n 225 , 0
2
45 , 0
) Fe(NO
2 3
· · ; mFe phản ứng = 0,225.56 = 12,6 gam
Vậy m =
gam 4 , 50
25 , 0
6 , 12
·
→ Đáp án D
7.106. Khối lượng H2SO4 sản xuất 1 ngày là 98 tấn
ta có sơ đồ FeS2
÷→ ÷
2H2SO4
0,5 1
2
FeS
m
= 0,5.120 = 60 tấn
vì H = 90% nên
2
FeS
m
= 66,67 tấn mquặng =
96
100
66,67. = 69,44 tấn
→ Đáp án A
7.110. Gọi số mol Fe3O4 là x ta có
64.2x + 232x = 36 → x = 0,1
Fe3O4 + 8HCl
÷→ ÷
2FeCl3 + FeCl2 + H2O
0,1 0,2
2FeCl3 + Cu
÷→ ÷
FeCl2 + CuCl2
0,2 0,1
⇒ Cu dư = 0,1 mol, mCu = 6,4 gam → Đáp án C
7.114. Khối lượng Fe và Fe3O4 phản ứng
130
m = 45 – 5 = 40 gam. Sắt dư 5 gam
ta có : Fe3O4 + 8HCl
÷→ ÷
2FeCl3 + FeCl2 + H2O
a 8a 2a a
2FeCl3 + Fe
÷→ ÷
3FeCl2
2a a
Fe + 2HCl
÷→ ÷
FeCl2 + H2
0,2 0,4 0,2
ta có 232a + 56a + 56.0,2 = 40 → a = 0,1
nHCl = 8a + 0,4 = 1,2 mol
V = 1,2 lít → Đáp án A
CHƯƠNG 8.
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ – CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
131
A. BÀI TẬP
8.1. Chỉ dùng một dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch
đó là
A. HNO3 B. NaOH C. H2SO4 D. HCl
8.2. Có 3 bình chứa các khí SO2, O2 và CO2. Phương pháp thực nghiệm để nhận biết các khí trên là:
A. Cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
B. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, sau đó lội qua dung dịch Ca(OH)2
C. Cho cánh hoa hồng vào các khí, sau đó lội qua dung dịch NaOH
D. Cho từng khí đi qua dung dịch Ca(OH)2, sau đó lội qua dung dịch Br2
8.3. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: dung dịch NaCl, nước Javen, dung dịch KI ta có thể dùng một
thuốc thử, đó là
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch AgNO3
C. Dung dịch KMnO4 D. Dung dịch NaOH
8.4. Để phân biệt các dung dịch ( riêng biệt): CrCl2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 và (NH4)2SO4 ta chỉ cần dùng một
dung dịch thuốc thử là
A. dung dịch NaOH. B. Ba(OH)2.
C. BaCl2. D. AgNO3.
8.5. Có 5 lọ đựng 5 chất bột trắng riêng biệt sau: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 có thể dùng nhóm
hoá chất nào sau đây để phân biệt được từng lọ?
A. H2O và CO2 B. H2O và NaOH
C. AgNO3 và H2O D. H2O và quỳ tím
8.6. Có bốn ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch không màu gồm NH4HCO3; NaAlO2;
C6H5ONa; C2H5OH. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl.
C. Khí CO2. D. Dung dịch BaCl2.
8.7. Để phân biệt 6 dung dịch NaNO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 chỉ cần dùng
thuốc thử sau:
A. Dung dịch H2SO4. B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch NH3. D. Dung dịch Ba(OH)2.
8.8. Để phân biệt 2 chất khí CO2 và SO2 ta chỉ cần dùng một thuốc thử là
A. Nước vôi trong. B. Nước brom.
C. Dung dịch quì tím. D. Dung dịch BaCl2.
8.9. Để nhận biết các chất rắn riêng biệt gồm: Mg, Al, Al2O3 ta dùng:
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl
C. H2O D. Dung dịch NH3
8.10. Để phân biệt O2 và O3 , người ta dùng thuốc thử nào ?
A. Dung dịch CuSO4. B. Dung dịch H2SO4.
C. Dung dịch KI và hồ tinh bột. D. Nước
132
8.11. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt :CrCl2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 , (NH4)2SO4 ta chỉ cần dùng một dung
dịch thuốc thử là:
A. Dung dịch NaOH B. Ba(OH)2
C. BaCl2 D. AgNO3
8.12. Để phân biệt 2 bình khí HCl và Cl2 riêng biệt, có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?
A. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein
B. Giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI
C. Giấy tẩm dung dịch NaOH
D. Giấy tẩm dung dịch CuSO4
8.13. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được những chất nào sau: AgNO3, MgCl2, HCl, HNO3, Ba(OH)2
A. HCl, H2SO4, Ba(OH)2
B. HCl, AgNO3, Ba(OH)2
C. AgNO3, MgCl2, Ba(OH)2
D. AgNO3, MgCl2, HCl, HNO3, Ba(OH)2
8.14. Chỉ dùng phenolphtalein có thể phân biệt được 3 dung dịch nào sau đây?
A. KOH, KCl, K2SO4 B. KOH, KCl, NaCl
C. KOH, NaOH, H2SO4 D. KOH, KCl, H2SO4
8.15. Chỉ dùng NaOH có thể nhận biết được dãy hoá chất nào trong các dãy sau đây ?
A. Na2CO3, AgNO3, CaCl2, HCl B. H2SO4, Na2SO4, MgSO4, AlCl3
C. CuCl2, AlCl3, CaCl2, NaCl D. AlCl3, Zn(NO3)2, FeCl3, MgSO4
8.16. Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các chất riêng biệt trong dãy dung dịch nào sau đây ?
A. Na2CO3, K2SO3, CaCl2, HCl B. Na2CO3, NaOH, HCl, Ba(OH)2
C. Al(NO3)3, FeSO4, CuCl2, NH4Cl, HCl D. H3PO4, H2SO4, HCl, H2O.
8.17. Để nhận biết dãy dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NH4Cl, NaCl, BaCl2, AgNO3 thì cần dùng ít nhất bao
nhiêu loại thuốc thử:
A. 1 B. 2 C. 3 D, 4
8.18. Để nhận biết 3 ống nghiệm đựng 3 dung dịch HCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ ta dùng :
A. Al B. Phenolphthalein C. AlCl3 D. Fe, Al
8.19. Để nhận biết dãy hoá chất sau (ở dạng dung dịch) KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4NO3 thì
phải dùng ít nhất số thuốc thử là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. không cần thuốc thử
8.20. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được những chất nào sau: AgNO3, MgCl2, HCl, HNO3, Ba(OH)2
A. HCl, H2SO4, Ba(OH)2
B. HCl, AgNO3, Ba(OH)2
C. AgNO3, MgCl2, Ba(OH)2
D. AgNO3, MgCl2, HCl, HNO3, Ba(OH)2
8.21. Dung dịch nước của chất X làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dịch nước của chất Y không làm đổi
màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là
133
A. NaOH và K2SO4 B. K2CO3 và Ba(NO3)2
C. KOH và FeCl3 D. Na2CO3 và KNO3
8.22. Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ;
Fe2(SO4)3 (X4). Dung dịch có thể dùng bột Cu để nhận biết là:
A. X1, X3, X4 B. X1, X4 C. X3, X4 D. X1, X3, X2, X4
8.23. Dung dịch chứa các ion Na
+
, Ca
2+
, Mg
2+
, Ba
2+
, H
+
, Cl

. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ
hết các ion Ca
2+
, Mg
2+
, Ba
2+
, H
+
ra khỏi dung dịch ban đầu?
A. K2CO3 B. NaOH C. Na2SO4 D. AgNO3
8.24. Phân biệt 3 kim loại: Na, Ba, Cu bằng các hoá chất nào sau đây ?
(1) Nước ,H2SO4 loãng (2) Nước, NaOH
(3). H2SO4, NaOH (4). HCl ,NaOH
A. 1 B. 1, 3 C. 1, 2 D. 3, 4
8.25. Phân biệt 3 kim loại: Cu, Al, Zn bằng các hoá chất sau đây ?
(1) HCl, NaOH. (2)HNO3, NaOH. (3) H2SO4 l, NH4OH. (4) Nước, H2SO4
A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3 D.3, 4
8.26. Phân biệt Cl2, SO2, CO2 bằng
(1) Nước brom ,dung dịch Ba(OH)2
(2) Dung dịch KMnO4 + H2SO4, dung dịch KI
(3) Dung dịch KI, Nước vôi trong
(4) dung dịch KMnO4 + H2SO4, dung dịch AgNO3
A.2 B. 1 hoặc 2 C. 3 hoặc 4 D. 4
8.27. Để phân biệt Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 có thể dùng
A. Nước, nước vôi trong B. dd H2SO4
C. dd HCl D. Nước, dd CaCl2
8.28. Để nhận biết 3 bột kim loại Fe, Ag, Cu đựng trong các bình riêng biệt dùng thuốc thử :
A. Dung dịch HNO3 đặc nóng B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch H2SO4 loãng D. Dung dịch NaOH
8.29. Để phân biệt FeS, FeS2, FeCO3, Fe2O3 có thể dùng
A. dd HNO3 B. dd NaOH C. dd H2SO4 đặc nóng D. dd HCl
8.30. Để phân biệt 3 khí H2S, NH3, SO2 có thể dùng
(1) giấy tẩm dung dịch KMnO4 + H2SO4loãng
(2) giấy quỳ
(3) giấy tẩm Pb(CH3COO)2
A. 2 B. 2 hoặc 3 C. 2 D. 1
8.31. Phân biệt Na2O, Na2O2, Mg, Cu có thể dùng
A. dd H2SO4 B. Nước C. dd NH4OH D. dd Na2S
8.32. Phân biệt dung dịch các muối: NaCl, Ba(NO3)2, K2S
(1) dd H2SO4 (2) dd AgNO3 (3) dd HCl (4) dd NaOH
134
A. 1 B. 2 C. 1, 2 D . 3, 4
8.33. Để phân biệt : MgCO3 ,CH3COONa, Pb(CH3COO)2 ,BaCO3 có thể dùng theo thứ tự
A. Nước, dd H2SO4 B. dd H2SO4, dd HCl
C. dd HCl, dd NaOH D. dd HNO3, dd NaOH
8.34. Để phân biệt dung dịch HNO3, dd Hg(NO3)2, dd H2SO4 loãng ta có thể dùng:
A. dd NaOH B. dd NH4OH C. Cu D. dd Na2S
8.35. Để làm khan CO2 có lẫn nước dùng chất nào sau đây ?
A. Na B. NaOH C. P2O5 D. CaO
8.36. Để làm sạch H2S có lẫn một ít CO2 có thể dùng chất nào sau đây :
A. Nước vôi B. dd Zn(CH3COO)2 ,ddHCl
C. dd NaOH D. dd CaCl2
8.37. Để làm sạch FeS có lẫn một ít tạp chất S có thể dùng:
A. dd HCl B. dd HNO3 C. dd NaOH D. CS2
8.38. Để tách hỗn hợp gồm Al2(SO4)3, CaCO3, MgSO4 có thể dùng phương pháp nào sau đây
A. Dùng nước, NaOH dư, dd H2SO4 B. dd HCl, dd NaOHdư, dd H2SO4
C. dd NaOH dư, dd H2SO4 D. HNO3, NaOH dư ,dd H2SO4
8.39. Để tinh chế NH4Cl có lẫn một ít NaCl ,Na2SO4 có thể dùng phương pháp nào?
A. dd NaOH đun nóng B. Hòa tan trong lượng nước vừa đủ
C. Nung nhẹ 3 muối D. Dùng H2SO4 đặc và đun nóng
8.40. Có 5 mẩu kim loại Ba, Mg, Fe, Al, Ag .Chỉ dùng H2SO4 l có thể nhận biết được những kim loại nào ?
A. Ba, Ag B. Mg, Fe, Al
C. Ba, Mg, Fe, Al D. Ba, Mg, Al, Ag, Fe
8.41. Cho các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, H2SO4, NaCl, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một
thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch trên
A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch BaCl2
C. Dung dịch quỳ tím D. Dung dịch phenolphtalein
8.42. Có bốn kim loại: Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dùng thêm một chất thì có thể dùng chất nào trong số các chất cho
dưới đây để nhận biết các kim loại đó?
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Ca(OH)2
C. Dung dịch HCl D. Dung dịch H2SO4 loãng
8.43. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại
sau:Al, Mg, Fe, Cu, Ba.
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
8.44. Chỉ dùng một dung dịch axit và dung dịch bazơ nào sau đây để nhận biết các hợp kim Cu - Ag, Cu - Al,
Cu - Zn .
A. HCl và NaOH B. H2SO4
C. NH3 và HNO3 loãng D. NH3 và HCl
135
8.45. Có các dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân
biệt các dung dịch đó:
A. Dung dịch quỳ tím. B. Dung dịch AgNO3.
C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch NaOH.
8.46. Để phân biệt hai khí SO2 và C2H4 có thể dùng dung dịch nào sau đây:
A. Dung dịch KMnO4 trong nước B. Dung dịch Br2 trong nước
C. Dung dịch NaOH trong nước D. Dung dịch Br2 trong CCl4
8.47. Cho các dung dịch: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO2, NaNO3. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm một hóa
chất nào trong số các hóa chất cho sau đây để nhận được các dung dịch trên?
A. Dung dịch KOH B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch Ca(OH)2 D. Dung dịch HCl
8.48. Chỉ dùng H2O có thể nhận biết được dãy chất nào sau đây?
A. 5 chất bột: Cu, Al, Fe, Ag, S
B. 5 chất bột màu trắng:CaO, Na2O, MgO, P2O5
C. 4 kim loại: K, Al , Ag, Fe
D. 4 chất bột: Na2O, Al2O3, Fe, Fe2O3
8.49 Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch HCl, H2SO4, BaCl2, Na2CO3. Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận
biết chúng ?
A. Quỳ tím B. Dung dịch phenolphtalein
C. Dung dịch AlCl3 D. Tất cả đều đúng
8.50. Cho các dung dịch sau đây: KOH, HCl, FeCl3, Al(NO3)3, Pb(NO3)2 và NH4NO3. Số hóa chất tối thiểu
cần dùng thêm để phân biệt được các dung dịch trên là:
A. Không cần dùng thêm bất kỳ hóa chất nào
B. Chỉ dùng thêm một hóa chất
C. Chỉ dùng thêm hai hóa chất
D. Chỉ dùng thêm ba hóa chất
8.51. Chỉ dùng một thuốc thử trong các thuốc thử nào sau đây để phân biệt các khí Cl2, O2, và HCl ?
A. Que đóm có than hồng
B. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein
C. Giấy quỳ tím khô
D. Giấy quỳ tím tẩm có dung dịch KI và hồ tinh bột
8.52. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch mất nhãn:
AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2
Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên ?
A. Quỳ tím B. Phenolphtalein
C. Nước amoniac. D. Cả A, B, C.
8.53. Nếu chỉ bằng cách đun nóng thì nhận ra được bao nhiêu dung dịch trong 5 dung dịch riêng biệt sau:
NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3), Ba(HCO3)2, Na2SO3.
136
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
8.54. Có các dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân
biệt các dung dịch đó:
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch AgNO3
C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch quỳ tím
8.55. Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một
chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây ?
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Ba(OH)2
C. Dung dịch H2SO4 D. Dung dịch AgNO3
8.56. Để phân biệt muối FeSO4 và Fe2(SO4)3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dung dịch BaCl2. B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch KMnO4/ H2SO4 D. Cả B và C
8.57. Thuốc thử nào có thể phân biệt 5 dung dịch mất nhãn: Na2SO4, H2SO4, NaOH, BaCl2?
A. Quỳ tím B. Phenolphtalein C. Dung dịch AgNO3 D. A hoặc B
8.58. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 4 dung dịch: Ba(OH)2, H2SO4,
Na2SO4, NaCl?
A. Quì tím B. Phenolphtalein C. NaHCO3 D. Cả A, B, C.
8.59. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ?
A. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch HNO3
C. Dung dịch HCl D. Dung dịch KMnO4
8.60. Để nhận biết dãy dung dịch: H2SO4, HCl, KOH, Na2SO4, NH4Cl, NaCl, BaCl2, AgNO3 thì cần dung ít
nhất bao nhiêu loại thuốc thử:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
B. ĐÁP SỐ
8.1 C 8.11 B 8.21 B 8.31 B 8.4
1
C 8.5
1
D
8.2 B 8.12 B 8.22 C 8.32 C 8.4
2
D 8.5
2
C
8.3 B 8.13 D 8.23 A 8.33 A 8.43 D 8.53 A
8.4 B 8.1
4
D 8.2
4
B 8.34 C 8.4
4
D 8.5
4
A
8.5 A 8.1
5
C 8.2
5
C 8.35 C 8.4
5
D 8.5
5
B
8.6 B 8.16 B 8.26 B 8.36 B 8.4
6
D 8.5
6
D
8.7 B 8.17 A 8.27 D 8.37 D 8.4
7
C 8.5
7
D
8.8 B 8.18 B 8.28 A 8.38 A 8.48 B 8.58 D
8.9 A 8.19 D 8.29 D 8.39 C 8.4
9
D 8.5
9
B
8.10 C 8.20 D 8.30 B 8.4 D 8.5 A 8.60 A
137
0 0
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
8.1. Dùng H2SO4
- Ba có khí H2↑ xuất hiện kết tủa không tan
- Na có khí thoát ra
- Cu có khí xốc dung dịch xuất hiện màu xanh
→ Đáp án C
8.2 Cho lội qua dung dịch H2S
- SO2 Cho kết tủa S
- O2 Cho kết tủa S
- CO2 Không hiện tượng (nhận ra CO2). Cho 2 khí còn lại qua Ca(OH)2 thì SO2 kết tủa.
→ Đáp án B
8.3 Cho AgNO3 vào:
- KI có kết tủa vàng nhận ra KI còn lại dung dịch NaCl và dung dịch Javen đều cho kết tủa trắng .
- Lấy KI cho vào 2 dung dịch còn lại lắc kỷ thì dung dịch nước Javen cho I2 kết tủa
→ Đáp án B
8.4 Dùng Ba(OH)2
- CrCl2 cho kết tủa trắng
- CuCl2 cho kết tủa xanh
- CrCl3 cho kết tủa vàng
- NH4Cl có khí mùi khai bay ra
- (NH4)2SO4 vừa có khí vừa có kết tủa . → Đáp án B
8.5 Dùng CO2 và H2O:
- Cho vào H2O thì BaCO3,BaSO4 ,không tan.
- Sục CO2 vào kết tủa BaCO3 BaSO4 thì BaCO3 không tan,BaSO4 không tan, lấy Ba(HCO3)2 tạo ra
vào các dung dịch còn lại thì
- Na2CO3 Cho kết tủa
- Na2SO4 Cho kết tủa →Nhận ra NaCl lấy 2 kết tủa BaCO3 và BaSO4 lại sục CO2 vào nhận ra 2 kết
tủa . → Đáp án A
8.6 Dùng HCl
- NH4HCO3 Có khí bay ra
- NaAlO2 Có kết tủa rồi kết tủa tan.
- C6H5ONa Dung dịch bị vẫn đục.
- C2H5OH Không hiện tượng. → Đáp án B
8.7 Dùng Ba(OH)2
- NaNO3 Không hiện tượng .
138
- Fe(NO3)3 Cho kết tủa vàng
- Al(NO3)3 Cho kết tủa rồi tan.
- Mg(NO3)2 Cho kết tủa trắng
- NH4NO3 Cho khí bay ra.
- (NH4)2SO4 Vừa có khí vừa có kết tủa. → Đáp án B
8.13. cho quỳ vào nhận được 3 nhóm
- Nhóm 1: HCl,HNO3 làm quỳ hóa đỏ
- Nhóm 2: Ba(OH)2 làm quỳ hoá xanh.
- Nhóm 3: Quỳ không đổi màu.Trộn lần lượt nhóm 1 và nhóm 3 cặp xuất hiện kết tủa đó là HCl và
AgNO3 → Đáp án D
8.14 Cho Phenol P vào nhận đươc KOH lấy một ít KOH và PP vào hai dung dịch còn lại, dung dịch nào làm
mất màu PP trong KOH là H2SO4
→ Đáp án D
8.16 . Dung Quỳ nhận được HCl 3 dung dịch còn lại làm quỳ hoá xanh
- Lấy HCl cho vào 3 dung dịch còn lại nhận được Na2CO3
- Lấy Ba2CO3 vào 2 dung dịch còn lại nhận Ba(OH)2. Còn lại NaOH
→ Đáp án B
8.17. Chỉ cần dùng quỳ tím nhận được HCl vào NaOH sau đó dùng chúng làm thuốc thử
→ Đáp án A
8.19. Không cần dùng thêm thuốc thử, trộn các chất từng cặp vói nhau (kẻ bảng) dựa vào hiện tượng nhận
biết được các cặp → Đáp án D
8.27. Dùng nước nhận được CaCO3 không tan, sau đó dùng CaCl2 nhận được Na2CO3 không tan, sau đó dùng
CaCl2 nhận được Na2CO3. Còn lại là NaHCO3
→ Đáp án D
8.37. Dùng CS2 để hoà tan S còn lại FeS → Đáp án D
8.40. Dùng H2SO4 nhận ra Ba và Ag. Tiến hành điều chế Ba(OH)2 (cho Ba dư vào dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết
tủa được dung dịch Ba(OH)2)
Dùng Ba(OH)2 nhận được 3 muối MgSO4, Al2SO4, FeSO4 → Đáp án D
139
CHƯƠNG 9.
HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
A. BÀI TÂP
9.1. Người ta sử dụng clo để diệt khuẩn nước vì lý do nào sau đây?
A. Clo độc nên có tính sát trùng
B. Clo có tính oxi hoá mạnh
C. Trong nước clo có mặt HClO là chất oxi hoá mạnh
D. Trong nước clo có mặt HCl là chất khử mạnh
9.2. Ta tiến hành các thí nghiệm sau
- MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (1)
- Nhiệt phân KClO3 (2)
- Nung hỗn hợp CH3COONa + NaOH/CaO (3)
- Nhiệt phân NaNO3(4)
Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là
A. (1) và (2) B. (1) và (4) C. (1) và (3) D. (2) và (3)
9.3. Con người đã sử dụng các nguồn năng lượng: năng lượng hoá thạch, năng lượng hạt nhân, năng lượng thuỷ
lực, năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Số lượng nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường trong
các nguồn năng lượng trên là
A. 1 B. 4 C. 3 D. 5
9.4. Để nhận biết mùi của khí Cl2, trong phòng thí nghiệm làm theo cách nào sau đây?
A. Đưa bình khí Cl2 lên mũi và hít một hơi
B. Đưa bình lên và hít nhẹ
C. Dùng tay phẩy nhẹ ở miệng bình và ngửi nhanh
D. Để úp bình xuống và ngửi
9.5. Để thu khí Cl2 trong phòng thí nghiệm có thể làm theo cách nào sau đây ?
A. Thu trực tiếp bằng phương pháp đẩy không khí
B. Thu qua bình nước nóng
C. Thu qua dung dịch NaCl bão hoà
D. Cả ba cách trên
9.6. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho
mục đích hòa bình. Đó là
A. Năng lượng mặt trời B. Năng lượng thủy điện
C. Năng lượng gió D. Năng lượng hạt nhân
9.7. Trong quá trình thí nghiệm thường có khí thải gây độc hại cho sức khoẻ như Cl2, H2S, SO2, HCl. Có thể
giảm thiểu các khí thải đó bằng cách nào sau đây ?
140
A. Nút bông tẩm nước vôi trong hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước vôi
B. Nút bông tẩm rượu etylic hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng ancol etylic
C. Nút bông tẩm dấm ăn hoặc sụt ống dẫn khí vào chậu đựng dấm ăn
D. Nút bông tẩm nước muối hoặc sụt ống dẫn khí vào chậu đựng nước muối
9.8. Nhận xét nào đúng về vật liệu nano?
A. Vật liệu nano có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học, y học, điện tủ
B. Vật liệu nano có tính năng bền, chắc không bị axit, kiềm và một số hóa chất phá hủy
C. Vật liệu nano có kích thước cỡ nanomet, có thể có độ rắn siêu cao, siêu dẻo và nhiều tính năng khác
D. Vật liệu nano có năng lượng siêu lớn dùng để sản xuất năng lượng nguyên tử thay cho uranium khan hiếm
9.9. Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đun sôi lên thấy mất màu, để nguội lại xuất hiện màu
xanh
B. Trong hạt cây cối thường có nhiều tinh bột
C. Trứng ung có mùi xốc của khí SO2
D. Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy miếng chuối chuyển từ màu trắng sang màu xanh nhưng nếu
nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng đó
9.10. Câu ca dao “lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”
Nói về hiện tượng hoá học nào sau đây ?
A. Phản ứng của các phân tử O2 thành O3
B. Mưa rào là nguồn cung cấp nước cho lúa
C. Phản ứng của N2 và O2, sau đó biến đổi chuyển thành đạm nitrat
D. Có sự phân huỷ nước, cung cấp oxi
9.11. Công thức hoá học nào sau đây là của nước Svayde, dùng để hòa tan xenlulozơ, trong quá trình sản xuất
tơ nhân tạo ?
A. [Cu(NH3)4](OH)2 B. [Zn(NH3)4](OH)2
C. [Cu(NH3)2]OH D. [Ag(NH3)2]OH
9.12. Một ruộng lúa mới cấy được một tháng cần bón thúc bằng phân đạm ure. Tuy nhiên rêu xanh đã phủ kín
mặt đất, cần phải bón vôi để diệt rêu. Cách làm nào sau đây giúp bà con nông dân vừa diệt được rêu vừa bón
đạm cho lúa tốt?
A. Bón vôi trước một lúc rồi bón đạm
B. Bón đạm trước một lúc rồi bón vôi
C. Bón vôi bột trước vài ngày sau mới bón đạm
D. Trộn đều vôi bột với đạm rồi bón cùng một lúc
9.13. Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai đã có thể chuyên chở vào thị trường thành phố
Hồ Chí Minh , mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có
thể bảo quản hoa quả tươi được lâu?
141
A. Ozon là một khí có tác dụng làm hoa quả chín từ từ để kéo dài ngày sử dụng
B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi
C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi
D. Ozon kích thích cho hoa quả chín có mùi vị đặc trưng
9.14. Vật liệu compozit được coi là ?
A. Vật liệu có nguồn gốc vô cơ.
B. Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ
C. Vật liệu mới
D. Vật liệu có tác dụng xúc tác trong công nghiệp hóa dầu
9.15. Sự hình thành ozon trong tự nhiên là do nguyên nhân chính nào?
A. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển
B. Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên bề mặt Trái Đất
C. Tia tử ngoại của Mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi
D. Vi khuẩn oxi hóa các chất hữu cơ
9.16. Trong phòng thí nghiệm, để loại được một lượng khí lớn clo gây ô nhiễm không khí người ta sử dụng:
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Ca(OH)2
C. Dung dịch NH3 D. Dung dịch AgNO3
9.17. Thuỷ ngân dễ bay hơi và hơi thuỷ ngân rất độc. Khi đo nhiệt độ chẳng may làm vỡ nhiệt kế và thuỷ ngân
rơi xuống sàn nhà, chọn chất nào sau đây để loại bỏ thuỷ ngân?
A. Oxi B. Lưu huỳnh C. Nitơ D. Clo
9.18. Khi làm thí nghiệm với P trắng cần phải:
A. Cầm bằng tay có đeo găng
B. Dùng cặp gắp nhanh mẫu P ra khỏi lọ và cho ngay vào chậu đựng đầy H2O khi chưa sử dụng
C. Tránh cho tiếp xúc với H2O
D. Để ngoài không khí
9.19. Phốt pho đỏ được lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì lý do nào sau đây?
A. Photpho đỏ không độc hại đối với con người
B. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn như photpho trắng
C. Phot pho trắng là hoá chất độc hại
D. Cả A, B, C
9.20. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang nóng lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng
hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà
kính?
A. SO2 B. N2 C. CO2 D. SO3
9.21. Một đặc trưng chủ yếu của nước thải sinh hoạt và các loại nước thải công nghiệp là có độ đục lớn. Độ
đục do các chất lơ lửng gây ra, những chất này có kích thước hạt rất khác nhau, từ cỡ hạt keo đến những thể
phân tán khô, phụ thuộc vào trạng thái xáo trộn của nước. Cho biết nguyên nhân nào làm cho nước bị đục ?
A. Lẫn bụi bẩn và các hoá chất công nghiệp
142
B. Hoà tan và sau đó kết tủa các hoá chất ở dạng rắn
C. Làm phân tán các hạt đất do cân bằng điện tích của phức hệ hấp thụ đất bị phá vỡ
D. Cả ba nguyên nhân trên
9.22. Những chất cho dưới đây, chất nào là nguồn nguyên liệu tự nhiên: canxi cacbua, cát, khoáng vật pirit,
nước biển và đại dương, ancol etylic, axit sunfuric, tơ nilon-6,6, không khí ?
A. Cát, pirit, nước biển, axit sunfuric, không khí
B. Canxi cacbua, cát, pirit, nước biển, tơ nilon-6,6, không khí
C. Cát, pirit, nước biển, không khí
D. Cát, pirit, rượu etylic, nước biển, không khí
9.23. Những quặng và khoáng vật cho dưới đây chủ yếu để sản xuất những kim loại gì: Criolit, manhetit,
cancopirit (CuFeS2), boxit, xiđerit, đolomit và đá vôi, muối ăn, cromit, apatit, cát, pirit, cacnalit
A. Fe, Cu, Al, Ca, Mg, Na, Si
B. Fe, Cu, Al, Ca, Mg, Na, Cr
C. Fe, Cu, Al, Cu, Cr, P
D. Fe, Al, Na, Cr, Ag
9.24. Hãy kể các loại polime tự nhiên trong số các chất cho dưới đây: thuỷ tinh plexiglat, cao su thiên nhiên,
cao su cloropren, protit, PVC, xenlulozơ, cao su Buna-S, tơ capron, PS, tinh bột, saccarozơ, tơ nilon-6,6
A. Cao su tự nhiên, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ
B. Cao su tự nhiên, cao su Buna-S, tinh bột, xenlulozơ, sacarozơ
C. Cao su tự nhiên, cao su Buna-S, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, saccaoơ, tinh bột
D. Cao su tự nhiên, protit, xenlulozơ, tinh bột
9.25. Trong công nghệ xử lý khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ, hay thuỷ thủ trong tàu
ngầm, người ta thường sử dụng hoá chất nào sau đây?
A. NaOH rắn. B. Na2O2 rắn.
C. KClO3 rắn. D. Than hoạt tính.
9.26. Magie kim loại đóng vai trò rất quan trọng trong công nghiệp ôtô, máy bay, và đặc biệt các con tàu vũ
trụ. Một nguồn magie quan trọng được lấy từ nước biển bằng cách cho nước biển tác dụng với vôi sữa
(Ca(OH)2), lọc kết tủa Mg(OH)2, hoà tan trong dung dịch HCl, lấy MgCl2 khan và điện phân nóng chảy. Cho
biết trong 1 lit nước biển có 1350 mg Mg
2+
. Hỏi từ 1000 m
3
nước biển có thể điều chế được bao nhiêu tấn Mg,
biết hiệu suất điều chế là 70%
A. 0,48 tấn B. 0,752 tấn C. 0,945 tấn D. 1,350 tấn
9.27. Cho biết cứ 1 mol cacbon (rắn) khi bị đốt cháy hoàn toàn toả ra 94 kcal nhiệt. Nếu tính trên đầu mỗi
người dân mỗi ngày tiêu tốn trung bình 5640 kcal thì một thành phố có số dân 2 triệu sẽ tiêu tốn bao nhiêu tấn
than (chứa 85% cacbon), mỗi năm (365 ngày)?
A. 2,628.10
5
tấn B. 2,234.10
5
tấn
C. 3,209.10
5
tấn D. 3,092.10
5
tấn
9.28. Nếu một quốc gia tiêu tốn 7,5 tỉ gallon xăng chứa chì (cứ 1 gallon xăng có pha thêm 2ml chì tetraetyl
(Pb(C2H5)4), khối lượng riêng 1,65 g.ml
-1
) thì quốc gia đó đã thải ra khí quyển bao nhiêu tấn chì ?
143
A. 3,300.10
4
tấn B. 2,475.10
5
tấn
C. 1,586.10
4
tấn D. 4,950.10
4
tấn
9.29. Một nhà máy nhiệt điện tiêu tốn 2,2 triệu tấn than mỗi năm. Than chứa 3,5% lưu huỳnh, trong đó 90% bị
thoát vào không khí dưới dạng SO2. Nếu nhà máy không có thiết bị lọc khí thải thì mỗi giờ lượng SO2 thoát
vào không khí trung bình là bao nhiêu ?
A. 1,582 tấn B. 1,836 tấn C. 7,700 tấn D. 37,973 tấn
9.30. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây
không thuộc về công nghiệp silicat?
A. Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ).
B. Sản xuất xi măng.
C. Sản xuất thuỷ tinh.
D. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ.
9.31. Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 6CO2 + 6H2O
÷ ÷ ÷ → ÷
+ kcal 673
C6H12O6 + 6O2 . Cho biết cứ một phút (trời nắng) mỗi cm
2
lá xanh nhận được 0,5cal năng lượng mặt trời
nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Hỏi 1 cây xanh có 10 lá, mỗi lá 10cm
2
thì
cần thời gian là bao nhiêu để tổng hợp được 0,18 gam glucozơ là?
A. 269,2 phút B. 134,6 phút
C. 67,3 phút D. 262,9 phút
9.32. Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?
A. Làm thức ăn cho người và gia súc
B. Điều chế Cl2, HCl, nước javen
C. Làm dịch truyền trong bệnh viện
D. Khử chua cho đất
9.33. Một loại nước thải bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng Pb
2+
, Cu
2+
, Fe
3+
, Mn
2+
. Hãy chọn chất tốt nhất để
loại bỏ hết kim loại nặng.
A. NaOH dư B. Nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2)
C. Sục khí H2S D. H2SO4
9.34. Khí thải (của một nhà máy) có chứa các chất HF, CO2, SO2, NO2, N2. Hãy chọn chất tốt nhất để loại bỏ
các khí độc trước khi thải ra khí quyển
A. CaCO3 và H2O B. SiO2 và H2O
C. Nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) D. CaCl2
9.35. Những dụng cụ nấu cá thường để lại mùi tanh. Hãy chọn chất tốt nhất để khử mùi tanh đó.
A. Xà phòng B. Ancol etylic
C. Xođa (Na2CO3) D. Dấm (axit axetic)
9.36. Sắt tồn tại trong nước tự nhiên pH khoảng 6-7 (nước nguồn của các nhà máy nước) chủ yếu dưới dạng
Fe(HCO3)2. Hãy chọn cách hiệu quả nhất (loại hết sắt, kinh tế) để loại sắt khỏi nước nguồn dưới dạng hiđroxit.
A. Dùng dung dịch NaOH B. Dùng nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2
C. Sục khí Cl2 D. Sục oxi ( không khí)
144
9.37. Đốt cháy hoàn toàn 56 lít khí tự nhiên (ở đktc) chứa (% thể tích) 89,6% CH4, 2,24% C2H6, 4% H2 và
4,16% N2. Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào lượng dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng xođa (Na2CO3)
thu được
A. 249,3g B. 284,6g C. 312,1g D. 355,8g
9.38. Trong thực tế người ta dùng những thùng lớn bằng thép để bảo quản và chuyên chở axit H2SO4 đặc vì:
A. Người ta cho thêm chất trợ dung vào axit.
B. Người ta quét lớp parafin lên 2 mặt thùng.
C. Sắt bị thụ động hoá khi tiếp xúc với H2SO4 đặc nguội.
D.Axit sunfuric đặc không phản ứng với kim loại.
9.39. Theo tổ chức Y tế Thế giới nồng độ tối đa của Pb
2+
trong nước sinh hoạt là 0,05mg/l. Hỏi nguồn nước
nào A, B, C hay D bị ô nhiễm nặng bởi Pb
2+
biết rằng kết quả xác định Pb
2+
như sau
A. có 0,02mg Pb
2+
trong 0,5 lít nước
B. có 0,04mg Pb
2+
trong 0,75 lít nước
C. có 0,15mg Pb
2+
trong 4 lít nước
D. có 0,20mg Pb
2+
trong 2 lít nước
9.40. Hàm lượng cho phép của H2S trong không khí là 0,1 ppm (một phần triệu, ở đây tính theo thể tích, tức
trong 10
7
dm
3
không khí, thể tích H2S không vượt quá hạn 1 dm
3
). Hỏi không khí ở vùng nào: A hay B, C, D
vượt quá giới hạn cho phép? Biết rằng khi sục 10m
3
không khí ở (đktc) ở mỗi vùng qua dung dịch Pb(NO3)2
dư thu được lượng PbS như sau
A. 10 mg PbS B. 20 mg PbS C. 5 mg PbS D.8 mg PbS
9.41. Ở những vùng mỏ có khoáng vật pirit FeS2, nước bị ô nhiễm, pH của nước rất thấp, tức nước rất axit và
có nhiều kết tủa nâu lắng đọng. Hãy chọn cách giải thích nào hợp lí nhất về hiện tượng trên:
A. 4FeS2 + 11O2
÷→ ÷
0
t
2Fe2O3 + 8SO2
SO2 + H2O
÷→ ÷
H2SO3
B. 4FeS2 + 11O2
÷→ ÷
0
t
2Fe2O3 + 8SO2
2SO2 + O2
÷→ ÷
xt
2SO3
SO3 + H2O
÷→ ÷
H2SO4
C. 4FeS2 + 11O2
÷→ ÷
0
t
2Fe2O3 + 8SO2
Fe2O3 + 3H2O
÷→ ÷
2Fe(OH)3↓
D. 2FeS2 + 7O2 + 4H2O
÷→ ÷
2Fe
2+
+ 4SO4
2-
+ 4H
+
4Fe
2+
+ O2 + 6H2O
÷→ ÷
4FeO(OH)↓ + 8H
+
9.42. Trong tự nhiên có nhiều nguồn chất hữu cơ sau khi bị thối rữa tạo ra khí H2S. Tuy nhiên, trong không
khí hàm lượng H2S rất ít vì:
A. H2S tan được trong nước
B. H2S bị CO2 trong không khí oxi hóa thành chất khác
145
C. H2S bị oxi trong không khí oxi hóa chậm thành chất khác
D. H2S bị phân hủy ở nhiệt độ thường tạo ra S và H2
9.43. Khí CO2 thải ra nhiều được coi là ảnh hưởng xấu đến môi trường vì :
A. Rất độc B. Tạo bụi cho môi trường
C. Gây hiện tượng mưa axit D. Gây hiệu ứng nhà kính
9.44. Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Để xử lý lượng brom lỏng không may bị đổ với mục đích bảo vệ môi
trường, có thể dùng 1 hoá chất thông thường dễ kiếm nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch KOH
C. Dung dịch Ca(OH)2 D. Dung dịch NaI
9.45. Nếu bạn em chẳng may bị bỏng ngoài da do axit đặc bắn vào thì em sẽ sơ cứu cho bạn bằng cách bôi
vào vết bỏng chất nào sau đây là hiệu quả nhất ?
A. Nước vôi trong B. Nước pha lòng trắng trứng
C. Kem đánh răng D. Dung dịch NaHCO3 loãng
9.46. Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. Những người bị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thì
dịch vị dạ dày thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn :
A. Nước đun sôi để nguội B. Nước đường
C. Nước dấm loãng D. Dung dịch NaHCO3
9.47. Để diệt chuột trong một nhà kho ta đốt lưu huỳnh rồi đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị
sưng yết hầu, co giật, tê liệt, cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. Chất gì đã làm chuột chết?
A. H2S B. H2SO4 C. SO2 D. SO3
9.48. Ấm đun nước lâu ngày thường có một lớp cặn vôi dưới đáy. Để làm sạch cặn có thể theo cách nào sau
đây?
A. Dùng giấm pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch
B. Dùng rượu pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch
C. Dùng dung dịch amoniac pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch
D. Cả A, B, C đều được
9.49. Khử đất chua bằng vôi và bón phân đạm cho lúa đúng cách được thực hiện theo cách nào sau đây?
A. Bón đạm cùng một lúc với vôi
B. Bón đạm trước rồi vài ngày sau mới bón vôi khử chua
C. Bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm
D. Cách nào cũng được
9.50. Ứng dụng nào sau đây không phải của xenlulozơ ?
A. Dùng là vật liệu xây dựng và đồ gỗ
B. Nguyên liệu sản xuất ximăng
C. Nguyên liệu sản xuất giấy, vải sợi, tơ sợi nhân tạo
D. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic
9.51. Trường hợp nào sau đây nước được coi là không bị o nhiễm:
A. Nước ruộng có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
146
B. Nước sinh hoạt từ nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt ... quá mức
cho phép.
C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa vi khuẩn gây bệnh
D. Nước thải từ các nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb
2+
, Cd
2+
, Hg
2+
, Ni
2+
.
9.52. Nhiệt độ thùng vôi mới tôi lên tới 150
0
C và có pH = 13,2. Nếu chẳng may ngã vào thùng vôi mới tôi thì
vừa bị bỏng do nhiệt, vừa bị bỏng do kiềm. Bỏng vôi mới tôi sẽ để lại vết sẹo lồi, lõm hoặc loang lỗ trong rất
xấu. Hãy chọn một phương án sơ cứu có hiệu quả nhất trong số các phương án sau :
A. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi
B. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi rửa vết bỏng bằng giấm ăn
C. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi rửa vết bỏng bằng nước mắm có pH < 7
D. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi bôi kem đánh răng vào vết bỏng
9.53. Hiện nay, khi giá nhiên liệu dầu mỏ tăng cao (~ 70USD/thùng dầu thô) thì việc sử dụng các nhiên liệu
thay thế là rất cần thiết. Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt (một nhiên liệu khí), người ta thổi hơi
nước qua than đá nung đỏ. Phương trình hoá học của phản ứng :
C (r) + H2O (k)
÷→ ÷
CO (k) + H2 (k) ∆H = 131KJ
Để tăng hiệu suất phản ứng, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây ?
A. Giảm áp suất chung của hệ B. Giảm nhiệt độ của hệ C. Dùng chất xúc tác D Tăng nồng độ hiđro
9.54. Trong xương động vật, nguyên tố canxi và photpho tồn tại chủ yếu dưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm
xương, muốn nước xương thu được giàu canxi và photpho ta nên :
A. Chỉ ninh xương với nước
B. Cho thêm vào nước ninh xương một ít quả chua (me, sấu, khế,…)
C. Cho thêm vào nước ninh xương một ít vôi tôi
D. Cho thêm vào nước ninh xương một ít đường
9.55. Hiện nay ở Việt Nam, nước tương (xì dầu) được sản xuất từ một số nguồn nguyên liệu như xương động
vật (trâu, bò, heo), bánh dầu đậu nành, đậu phộng (lạc). Cá biệt có nơi còn làm nước tương từ lông gà, lông vịt
để có giá thành rẻ. Độc chất 3-MCPD (3-mono clopropan-1,2-điol) có mặt trong nước tương với hàm lượng
vượt quá 1mg/kg có thể gây bệnh ung thư cho người tiêu dung. Phương pháp sản xuất nước tương nào sau đây
là không an toàn vì chứa chất 3-MCPD vượt quá hàm lượng cho phép?
A. Thuỷ phân bánh dầu đậu phộng, đậu nành bằng axit photphoric
B. Sản xuất theo phương pháp lên men đậu xanh, đậu nành
C. Cho axit clohiđric nồng độ thấp phản ứng với chất béo trong nguyên liệu (xương động vật, đậu nành, đậu
phộng,…) để thuỷ phân ra axit đạm
D. Cho axit clohiđric nồng độ cao phản ứng với chất béo trong nguyên liệu để thuỷ phân ra axit đạm
9.56. Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) quy định nếu lượng SO2 vượt quá 3.10
-5
mol/m
3
không khí coi như ô nhiễm. Người ta lấy 50 ml không
khí ở một thành phố và phân tích thu được 0,012 mg SO2. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Nồng độ SO2 bằng 3,75.10
-6
mol/m
3
, không khí chưa bị ô nhiễm
B. Nồng độ SO2 bằng 3,75.10
-6
mol/m
3
, không khí đã bị ô nhiễm
147
C. Nồng độ SO2 bằng 3,75.10
-3
mol/m
3
, không khí đã bị ô nhiễm
D. Nồng độ SO2 bằng 3,75.10
-3
mol/m
3
, không khí chưa bị ô nhiễm
9.57. Theo quy định của thế giới thì nồng độ tối đa cho phép H2S trong không khí là 0,01mg/l. Để đánh giá sự
ô nhiễm trong không khí của một nhà máy, người ta làm như sau:
- Lấy 2 lít không khí cho lội từ từ qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy dung dịch bị vẫn đục đen
- Lọc kết tủa, rửa nhẹ, làm khô, cân được 0,3585mg
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Nồng độ H2S đã vượt quá 4 lần nồng độ tối đa cho phép. Không khí bị ô nhiễm
B. Nồng độ H2S đã vượt quá 3 lần nồng độ tối đa cho phép. Không khí bị ô nhiễm
C. Nồng độ H2S đã vượt quá 2 lần nồng độ tối đa cho phép. Không khí bị ô nhiễm
D. Nồng độ H2S chưa vượt quá nồng độ tối đa cho phép. Không khí chưa bị ô nhiễm
9.59. Những ứng dụng nào sau đây của nhôm được dựa trên tính chất hoá học của nhôm?
A.Làm dây đẫn điện thay cho đồng B. Làm dụng cụ đun nấu
C. Làm bao bì, bao gói thực phẩm D. Chế tạo hỗn hợp Tecmit để hàn kim loại
9.60. Cách bảo quản thực phẩm (thịt cá...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?
A. Dùng fomon, nước đá B. Dùng phân đạm, nước đá
C. Dùng nước đá, nước đá khô D. Dùng nước đá khô, fomon
B. ĐÁP SỐ
9.1 C 9.1
1
A 9.2
1
C 9.31 B 9.4
1
D 9.5
1
B
9.2 C 9.1
2
C 9.2
2
C 9.32 D 9.4
2
C 9.5
2
B
9.3 C 9.13 A 9.23 B 9.33 B 9.4
3
D 9.5
3
A
9.4 C 9.1
4
C 9.2
4
D 9.3
4
C 9.4
4
C 9.5
4
B
9.5 D 9.1
5
C 9.2
5
B 9.3
5
D 9.4
5
D 9.5
5
D
9.6 D 9.1
6
B 9.2
6
C 9.36 D 9.4
6
D 9.5
6
C
9.7 A 9.1
7
B 9.2
7
C 9.37 D 9.4
7
C 9.5
7
C
9.8 C 9.18 B 9.28 C 9.38 C 9.4
8
A 9.5
8
C
9.9 C 9.1
9
D 9.2
9
A 9.39 D 9.4
9
C 9.5
9
D
9.10 C 9.2
0
C 9.30 D 9.4
0
B 9.5
0
B 9.6
0
C
C. HƯỚNG DẪN GIẢI
9.26. Khối lượng Mg
2+
có trong 1000m
3
nước biển là
148
gam m
6 6 3
10 . 35 , 1 10 . 10 . 1350 · ·


Mg
2+
+ 2e

Mg
o
1,350.10
6
1,350.10
6

Vì H = 70% nên · · · gam m
Mg
6 6
10 . 945 , 0
100
70
. 10 . 35 , 1 0,945 tấn

Đáp án C
9.27. Mỗi ngày mỗi người tiêu tốn khối lượng C là
gam m 720 12 .
94
5940
· ·
Vậy khối lượng C mà 2 triệu dân tiêu tốn trong 1 năm(365 ngày) là
m = 720.2.10
6
.365 = 2,628.10
11
gam
Khối lượng than tiêu tốn là
m = 2,628.10
11
.
85
100
= 3,092.10
11
g = 3,092.10
5
tấn

Đáp án D
9.28. Khối lượng Pb(C2H5)4 trong 1 gallon xăng m= 2 .1,65 = 3,3 gam
Khối lượng Pb trong gallon xăng mPb =
gam 115 , 2 207 .
) 4 . 29 207 (
3 , 3
·
+
Vậy khối lượng Pb thoát ra khi đốt 7,5 tỉ gallon là:
mPb = 2,115.7,5.10
9
= 1,586.10
10
gam
= 1,586.10
4
tấn

Đáp án C
9.29. Khối lượng S trong 2,2 triệu tấn than là: mS = 2,2.10
12
.
100
35
= 7,7.10
10
gam
Khối lượng SO2 thoát ra trong 1 năm là: mSO2 =
10
10
10 . 836 , 1
100
90
. 64 .
32
10 . 7 , 7
· gam
Khối lượng SO2 thoát ra trong 1 giờ là m =
6
10
10 . 582 , 1
24 . 365
10 . 836 , 1
· gam
= 1,582 tấn

Đáp án A
9.31. Để tổng hợp 0,18 gam glucozơ cần 1 năng lượng là : 637 cal
Trong 1 phút 10 lá xanh hấp thụ năng lượng chuyển hóa thành glucozơ là:
E = 10.10.0,5.
10
1
= 5 cal
Thời gian để 10 lá xanh hấp thụ được 673 cal(chuyển hóa thành glucozơ) là
t = phút 6 , 134
5
673
·

Đáp án B
9.37. ta có: nhh = 2,5 mol, mol n
CH
24 , 2
100
6 , 89
. 5 , 2
4
· · mol n
H C
056 , 0
100
224 , 0
. 5 , 2
6 2
· ·
·
2
CO
n

2,24 + 0,056.2 = 2,352 mol
CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O
3 2
CO Na
n
= 106. 2,352 = 249,3 gam

Đáp án A
149
9.56. Ta có
·
2
SO
n

64
10 . 012 , 0
3 −
= 1,87510
-7
mol
CM =
6
7
10 . 75 , 3
05 , 0
10 . 875 , 1


· (mol/lit) = 3,75.10
-3
mol/m
3
Nồng độ SO2 vượt quá mức cho phép ⇒
không khí bị ô nhiễm

Đáp án C
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 748
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun
nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc).
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. CH3CHO. B. CH2 = CHCHO. C. HCHO. D. CH3CH2CHO.
Câu 2: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân
hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(CH3)CH2OH. B. CH3CH(OH)CH2CH3.
C. CH3OCH2CH2CH3. D. (CH3)3COH.
Câu 3: Nilon–6,6 là một loại
A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ axetat.
Câu 4: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 5: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
150
A. Al. B. Fe. C. CuO. D. Cu.
Câu 6: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml
dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)
A. 80. B. 20. C. 40. D. 60.
Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. chỉ có kết tủa keo trắng. B. không có kết tủa, có khí bay lên.
C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. D. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
Câu 8: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 5. B. a : b > 1 : 4. C. a : b = 1 : 4. D. a : b < 1 : 4.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH.
Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. C2H5-COOH. B. HOOC-COOH.
C. CH3-COOH. D. HOOC-CH2-CH2-COOH.
Câu 10: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc)
và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
A. V = 22,4(a - b). B. V = 22,4(a + b). C. V = 11,2(a - b). D. V = 11,2(a + b).
Câu 11: Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri
phenolat.
B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.
C. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.
D. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin.
Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa.
Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)
A. 0,06. B. 0,032. C. 0,048. D. 0,04.
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm
NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N =
14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)
A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.
Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X.
Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C
= 12, O = 16, Ca = 40)
A. 40. B. 30. C. 20. D. 10.
Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và
10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H9N. B. C3H9N. C. C3H7N. D. C2H7N.
Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất
rắn là
A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe.
Câu 17: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn
toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá
trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)
151
A. 650. B. 550. C. 810. D. 750.
Câu 18: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công
thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(NH2)COOH. B. CH3CH2CH(NH2)COOH.
C. H2NCH2COOH. D. H2NCH2CH2COOH.
Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
Câu 20: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi
phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là
(cho H = 1, C = 12)
A. C2H2 và C4H8. B. C2H2 và C4H6. C. C2H2 và C3H8. D. C3H4 và C4H8.
Câu 21: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
C. propen và but-2-en (hoặc buten-2). D. eten và but-2-en (hoặc buten-2).
Câu 22: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc,
nóng là
A. 10. B. 9. C. 8. D. 11.
Câu 23: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn
lại là:
A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg.
C. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO.
Câu 24: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%.
Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8.
Câu 25: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
B. kim loại Na.
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.
Câu 26: Anion X
-
và cation Y
2+
đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s
2
3p
6
. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
các nguyên tố hóa học là:
A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính
nhóm II).
C. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
D. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
152
t
o
cao, p
cao
Câu 27: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe
3+
/Fe
2+
đứng trước cặp Ag
+
/Ag):
A. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
3+
, Fe
2+
. B. Fe
3+
, Ag
+
, Cu
2+
, Fe
2+
.
C. Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
. D. Fe
3+
, Cu
2+
, Ag
+
, Fe
2+
.
Câu 28: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít
H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 1. B. 7. C. 2. D. 6.
Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
(cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C17H33COOH và C17H35COOH. B. C17H31COOH và C17H33COOH.
C. C15H31COOH và C17H35COOH. D. C17H33COOH và C15H31COOH.
Câu 30: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt.
Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là
0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64)
A. 0,2M. B. 0,15M. C. 0,05M. D. 0,1M.
Câu 31: Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 →
e) CH3CHO + H2 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →
g) C2H4 + Br2 → f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. a, b, c, d, e, h. B. a, b, c, d, e, g. C. a, b, d, e, f, h. D. a, b, d, e, f, g.
Câu 32: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản
ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam
C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m
là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 16,20. B. 6,48. C. 8,10. D. 10,12.
Câu 34: Dãy gồm các ion X
+
, Y
-
và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
là:
A. Na
+
, F
-
, Ne. B. Na
+
, Cl
-
, Ar. C. Li
+
, F
-
, Ne. D. K
+
, Cl
-
, Ar.
Câu 35: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam
Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23,
Ag = 108)
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH(OH)CHO. D. OHC-CHO.
Câu 36: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa
hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là
A. 0,12. B. 0,06. C. 0,075. D. 0,04.
Câu 37: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ
giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = x - 2. B. y = 100x. C. y = x + 2. D. y = 2x.
Câu 38: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5
gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
153
Ni, t
o
t
o
cao, p
cao
A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H5OH và C4H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH.
Câu 39: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà.
Khí X là
A. N2O. B. NO. C. NO2. D. N2.
Câu 40: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích
trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 41: Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Câu 42: Cho sơ đồ
C6H6 (benzen) X Y Z.

Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:
A. C6H5ONa, C6H5OH. B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2.
C. C6H5OH, C6H5Cl. D. C6H6(OH)6, C6H6Cl6.
Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun
nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2
bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)
A. 8,9 gam. B. 14,3 gam. C. 16,5 gam. D. 15,7 gam.
Câu 44: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung
dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,56 gam. D. 8,2 gam.
PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn
hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là
(cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C3H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H8.
Câu 46: Mệnh đề không đúng là:
A. Fe khử được Cu
2+
trong dung dịch.
B. Fe
3+
có tính oxi hóa mạnh hơn Cu
2+
.
C. Fe
2+
oxi hoá được Cu.
D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe
2+
, H
+
, Cu
2+
, Ag
+
.
Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng,
hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn =
65)
A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.
154
Fe, t
o
+ Cl2 (tØ lÖ mol
1:1)
t
o
cao, p
cao
+ NaOH ®Æc
(d−)
+ axit
HCl
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam
H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
(cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-C2H5.
C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-CH3.
Câu 49: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:
A. anđehit fomic, axetilen, etilen. B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.
C. anđehit axetic, butin-1, etilen. D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
Câu 50: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:
A. Fe, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Na, Ca, Al.
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):
Câu 51: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo
thu gọn của este đó là
A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2.
C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2.
Câu 52: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch
chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)
A. 2c mol bột Al vào Y. B. c mol bột Al vào Y.
C. c mol bột Cu vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y.
Câu 53: Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 54: Phát biểu không đúng là:
A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.
B. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.
D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch
NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 56: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt
hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este
hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)
A. 2,925. B. 0,342. C. 0,456. D. 2,412.
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------- HẾT ----------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 629
155
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 2: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
A. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.
B. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.
C. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
D. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
Câu 3: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:
A. chất xúc tác. B. chất khử. C. chất oxi hoá. D. môi trường.
Câu 4: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu)
benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 5: Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản
phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)
A. V2 = 1,5V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = V1.
Câu 6: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công
thức của Y là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. C2H5COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH. D. CH3COOH.
Câu 7: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí
X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C =
12, O = 16, Na = 23)
A. 4,2 gam. B. 5,8 gam. C. 6,3 gam. D. 6,5 gam.
Câu 8: Phát biểu không đúng là
A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.
B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.
C. Thủy phân (xúc tác H
+
, t
o
) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.
D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H
+
, t
o
) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 9: Cho các phản ứng xảy ra sau đây:
(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓
(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑
Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là
A. Ag
+
, Fe
3+
, H
+
, Mn
2+
. B. Ag
+
, Mn
2+
, H
+
, Fe
3+
.
C. Mn
2+
, H
+
, Ag
+
, Fe
3+
. D. Mn
2+
, H
+
, Fe
3+
, Ag
+
.
Câu 10: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng 1 mol
X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C =12, O = 16)
A. C2H5C6H4OH. B. C6H4(OH)2.
C. HOC6H4CH2OH. D. HOCH2C6H4COOH.
156
Câu 11: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng
trên là
A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom.
C. giấy quì tím. D. dung dịch NaOH.
Câu 12: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được
với dung dịch Ba(HCO3)2 là:
A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.
Câu 13: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn chứa chức hiđroxyl. B. protit luôn là chất hữu cơ no.
C. protit luôn chứa nitơ. D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
Câu 14: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể
tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)
A. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. B. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.
C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
Câu 15: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. metyl amin, amoniac, natri axetat. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
C. anilin, metyl amin, amoniac. D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
Câu 16: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện
tích hạt nhân nguyên tử thì
A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
B. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
C. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
Câu 17: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na,
NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 18: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác
dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr
= 87, Ba = 137)
A. Mg và Ca. B. Ca và Sr. C. Be và Mg. D. Sr và Ba.
Câu 19: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Câu 20: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T).
Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là
A. X, Y, Z, T. B. Y, Z, T. C. X, Y, T. D. X, Y, Z.
Câu 21: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho
phản ứng cháy) ở 139,9
o
C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất
trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là
A. C3H6O2. B. C2H4 O2. C. C4H8O2. D. CH2O2.
157
Câu 22: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ
chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
A. HNO3. B. Fe(NO3)2. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3.
Câu 23: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6
gam CO2. Công thức của X là (cho C = 12, O = 16)
A. C3H5(OH)3. B. C3H7OH. C. C3H6(OH)2. D. C2H4(OH)2.
Câu 24: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100
o
C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là (cho Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,2M. B. 0,4M. C. 0,48M. D. 0,24M.
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và
0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 6,72. B. 4,48. C. 8,96. D. 11,2.
Câu 26: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất
được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.
Câu 27: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được
tạo ra tối đa là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 28: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ
A. NH3 và O2. B. NaNO2 và H2SO4 đặc.
C. NaNO3 và H2SO4 đặc. D. NaNO3 và HCl đặc.
Câu 29: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau
điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO4
2-
không bị điện phân trong
dung dịch)
A. 2b = a. B. b < 2a. C. b = 2a. D. b > 2a.
Câu 30: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản
phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O,
thoả mãn tính chất trên là:
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 31: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là
A. giấy quỳ tím. B. Al. C. BaCO3. D. Zn.
Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản
ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. không no có hai nối đôi, đơn chức. B. không no có một nối đôi, đơn chức.
C. no, đơn chức. D. no, hai chức.
Câu 33: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn,
khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H
= 1, C =12, O = 16)
A. 0,64. B. 0,92. C. 0,32. D. 0,46.
Câu 34: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56)
A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.
158
+ CH3I (tØ lÖ mol
1:1)
+ HONO + CuO, to
C. 0,12 mol FeSO4. D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.
Câu 35: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh
Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 36: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng
số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là
A. MgO. B. LiF. C. AlN. D. NaF.
Câu 37: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhường 13 electron. B. nhận 12 electron.
C. nhận 13 electron. D. nhường 12 electron.
Câu 38: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và
HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 7. B. 1. C. 6. D. 2.
Câu 39: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch
HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là (cho O = 16, Fe = 56)
A. 2,62. B. 2,32. C. 2,52. D. 2,22.
Câu 40: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7
kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H =
1, C =12, N = 14, O = 16)
A. 30 kg. B. 21 kg. C. 42 kg. D. 10 kg.
Câu 41: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH
(dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23)
A. HCOOCH(CH3)2. B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 42: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O
(dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl.
C. NaCl, NaOH. D. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2.
Câu 43: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X
vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể
tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, Al = 27)
A. 29,87%. B. 39,87%. C. 49,87%. D. 77,31%.
Câu 44: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6
gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)
A. 2. B. 2,4. C. 1,2. D. 1,8.
PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
(cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C2H3CHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. HCHO.
159
+ CH3I (tØ lÖ mol
1:1)
+ HONO + CuO, to
Câu 46: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần
dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe
= 56, Cu = 64, Zn = 65)
A. 12,67%. B. 85,30%. C. 90,27%. D. 82,20%.
Câu 47: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có
thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là
A. axit fomic. B. etyl axetat. C. rượu metylic. D. rượu etylic.
Câu 48: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (2), (4). B. (3), (4). C. (1), (2). D. (2), (3).
Câu 49: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên
của ankan đó là (cho H = 1, C = 12, Br = 80)
A. 2,2,3-trimetylpentan. B. 2,2-đimetylpropan.
C. 3,3-đimetylhecxan. D. isopentan.
Câu 50: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là
sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeS. B. FeCO3. C. FeS2. D. FeO
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):
Câu 51: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:
A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.
C. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng:
NH3 X Y Z.
Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là:
A. CH3OH, HCOOH. B. C2H5OH, HCHO.
C. CH3OH, HCHO. D. C2H5OH, CH3CHO.
Câu 53: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam
hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16,
Al = 27, Cr = 52)
A. 3,36. B. 4,48. C. 7,84. D. 10,08.
Câu 54: Trong pin điện hóa Zn-Cu, quá trình khử trong pin là
A. Zn → Zn
2+
+ 2e. B. Cu → Cu
2+
+ 2e.
C. Zn
2+
+ 2e → Zn. D. Cu
2+
+ 2e → Cu.
160
+ CH3I (tØ lÖ mol
1:1)
+ HONO + CuO, to
Câu 55: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức.Toàn bộ lượng chất X
trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH
từ C2H4 là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)
A. 70%. B. 80%. C. 60%. D. 50%.
Câu 56: Cho các phản ứng:
(1) Cu2O + Cu2S
÷→ ÷
O
t
(2) Cu(NO3)2
÷→ ÷
O
t

(3) CuO + CO
÷→ ÷
O
t
(4) CuO + NH3
÷→ ÷
O
t
Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
-------------------------------------------------------------- HẾT ----------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 439
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch
NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O
= 16; Ag = 108)
A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M.
Câu 2: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y.
Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản
ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam
nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108)
A. 5,60. B. 13,44. C. 11,2. D. 8,96.
Câu 3: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z
gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít
dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X
và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
A. C2H5OH và C3H7OH. B. C4H9OH và C5H11OH.
C. C2H5OH và C4H9OH. D. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 4: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. N2, NO2, CO2, CH4, H2. B. NH3, SO2, CO, Cl2.
C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
161
Câu 5: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac
N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)
Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận
A. tăng lên 8 lần. B. tăng lên 6 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y.
Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1; Mg =
24; Cl = 35,5; Fe = 56)
A. 24,24%. B. 28,21%. C. 15,76%. D. 11,79%.
Câu 7: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan.
Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5;K = 39)
A. 0,75M. B. 0,5M. C. 1M. D. 0,25M.
Câu 8: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và
chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác
dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH-CH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. HCOOCH3. D. HCOOCH=CH2.
Câu 9: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng
các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là
A. NaOH và NaClO. B. NaOH và Na2CO3.
C. NaClO3 và Na2CO3. D. Na2CO3 và NaClO.
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu
được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe =
56; Zn = 65)
A. 10,27. B. 7,25. C. 8,98. D. 9,52.
Câu 12: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng
được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N
lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa
đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12;
N = 14; O =16; Na = 23)
A. CH2=CHCOONH4. B. H2NC2H4COOH.
C. H2NCH2COO-CH3. D. H2NCOO-CH2CH3.
Câu 13: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 14: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân NaCl nóng chảy.
C. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
D. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.
Câu 15: Để khử ion Cu
2+
trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Ba. B. K. C. Fe. D. Na.
162
t
0
, xt
Câu 16: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. B. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
C. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4. D. H2S, O2, nước Br2.
Câu 17: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được
21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)
A. HCHO. B. CH2=CH-CHO. C. CH3CHO. D. OHC-CHO.
Câu 18: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng
có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 19: Để khử ion Fe
3+
trong dung dịch thành ion Fe
2+
có thể dùng một lượng dư
A. kim loại Cu. B. kim loại Ba. C. kim loại Ag. D. kim loại Mg.
Câu 20: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số
mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C =
12; Cl = 35,5)
A. 3-metylpentan. B. butan. C. 2,3-đimetylbutan. D. 2-metylpropan.
Câu 21: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần
theo thứ tự
A. M < X < R < Y. B. M < X < Y < R. C. Y < M < X < R. D. R < M < X < Y.
Câu 22: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.
Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C3H5N.
Câu 23: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y.
Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần
không tan Z gồm
A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe3O4, Cu. C. MgO, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu.
Câu 24: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu
cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là
A. Fe. B. Al. C. Mg. D. Zn.
Câu 25: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 26: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ
dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị
của m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137)
A. 1,59. B. 1,95. C. 1,71. D. 1,17.
Câu 27: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu
cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)
A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. HC≡C-COOH. D. CH3-CH2-COOH.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí,
oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần
dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 84,0 lít. B. 78,4 lít. C. 56,0 lít. D. 70,0 lít.
163
Câu 29: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu
2+
, 0,03 mol K
+
, x mol Cl
-
và y mol SO4
2–
. Tổng khối lượng các muối tan có
trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64)
A. 0,01 và 0,03. B. 0,05 và 0,01. C. 0,03 và 0,02. D. 0,02 và 0,05.
Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc)
và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu
được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23)
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl propionat.
Câu 31: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là
A. Cl2 và O2. B. H2S và Cl2. C. NH3 và HCl. D. HI và O3.
Câu 32: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là
A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
C. Na2CO3, NH4Cl, KCl. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi
cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là
A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H8O2. D. C3H4O.
Câu 34: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân
bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 55%. B. 62,5%. C. 50%. D. 75%.
Câu 35: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối
trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Mg. B. Cu. C. Zn. D. Fe.
Câu 36: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 37: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra
một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CHO và CH3CH2OH.
Câu 39: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với
dung dịch NaOH là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 40: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau:
Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
. Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dung dịch FeCl3. B. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.
C. Fe và dung dịch CuCl2. D. Cu và dung dịch FeCl3.
Câu 41: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với
NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng
được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3OC6H4OH. B. HOC6H4CH2OH. C. CH3C6H3(OH)2. D. C6H5CH(OH)2.
164
Câu 42: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung
dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 30ml. B. 75ml. C. 150ml. D. 60ml.
Câu 43: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:
A. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic.
B. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.
C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol).
D. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.
Câu 44: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là Cu
63
29
và Cu
65
29
. Nguyên tử khối trung bình của đồng là
63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu
63
29
là:
A. 73%. B. 50%. C. 54%. D. 27%.
PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y);HOCH2-CHOH-CH2OH (Z);
CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh
lam là
A. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T.
Câu 46: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của
khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56)
A. Fe3O4; 75%. B. FeO; 75%. C. Fe2O3; 75%. D. Fe2O3; 65%.
Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn
một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H
= 1; C = 12; O = 16)
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
A. MgSO4. B. MgSO4 và Fe2(SO4)3.
C. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4. D. MgSO4 và FeSO4.
Câu 49: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc
loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ nilon-6,6. B. Tơ tằm và tơ enang.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.
Câu 50: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH2 =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3.
C. CH3COOCH=CH2. D. C6H5CH=CH2.
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):
Câu 51: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit
của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39)
A. 5,5. B. 7,2. C. 6,0. D. 4,8.
165
Câu 52: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng
thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam
Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; O =
16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56)
A. 36,71%. B. 50,67%. C. 66,67%. D. 20,33%.
Câu 53: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ
A. propan-1-ol. B. cumen. C. propan-2-ol. D. xiclopropan.
Câu 54: Cho các ion kim loại: Zn
2+
, Sn
2+
, Ni
2+
, Fe
2+
, Pb
2+
. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là
A. Zn
2+
> Sn
2+
> Ni
2+
> Fe
2+
> Pb
2+
. B. Pb
2+
> Sn
2+
> Ni
2+
> Fe
2+
> Zn
2+
.
C. Sn
2+
> Ni
2+
> Zn
2+
> Pb
2+
> Fe
2+
. D. Pb
2+
> Sn
2+
> Fe
2+
> Ni
2+
> Zn
2+
.
Câu 55: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện
và gây ung thư có trong thuốc lá là
A. moocphin. B. cafein. C. aspirin. D. nicotin.
Câu 56: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. B. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
------------------------------------------------------------ HẾT ----------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi:
HOÁ HỌC, khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 329
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư)
nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với
một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 9,2. B. 7,8. C. 7,4. D. 8,8.
Câu 2: Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon
bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
166
Phát biểu không đúng là:
A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
C. Chất Y tan vô hạn trong nước.
D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170
o
C thu được anken.
Câu 3: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
Câu 4: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3.
Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe
3+
/Fe
2+
đứng trước Ag
+
/Ag)
A. Ag, Mg. B. Cu, Fe. C. Fe, Cu. D. Mg, Ag.
Câu 5: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được
1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.
Giá trị của m là
A. 35,50. B. 34,36. C. 49,09. D. 38,72.
Câu 6: Cho các phản ứng sau:
(1) Cu(NO3)2
÷→ ÷
O
t
(2) NH4NO2
÷→ ÷
O
t
(3) NH3 + O2
÷ ÷ ÷ → ÷
Pt C
O
, 850
(4) NH3 + Cl2
÷→ ÷
O
t

(5) NH4Cl
÷→ ÷
O
t
(6) NH3 + CuO
÷→ ÷
O
t
Các phản ứng đều tạo khí N2 là:
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (5). C. (2), (4), (6). D. (3), (5), (6).
Câu 7: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung
dịch HCl, dung dịch NaOH là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
C3H4O2 + NaOH → X + Y
X + H2SO4 loãng → Z + T
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:
A. CH3CHO, HCOOH. B. HCOONa, CH3CHO.
C. HCHO, CH3CHO. D. HCHO, HCOOH.
Câu 9: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và
hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 10: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 6. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 11: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số
lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 121 và 114. B. 121 và 152. C. 113 và 152. D. 113 và 114.
Câu 12: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. thủy phân. B. tráng gương. C. trùng ngưng. D. hoà tan Cu(OH)2.
Câu 13: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là
167
A. tinh bột. B. mantozơ. C. xenlulozơ. D. saccarozơ.
Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách
A. điện phân nước. B. nhiệt phân Cu(NO3)2.
C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 15: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X,
tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là
A. 20,40 gam. B. 18,96 gam. C. 16,80 gam. D. 18,60 gam.
Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí
và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,55. B. 0,60. C. 0,45. D. 0,40.
Câu 17: Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
B. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
Câu 18: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch
NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản
phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
A. C3H7CHO. B. C4H9CHO. C. HCHO. D. C2H5CHO.
Câu 19: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH
0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là
A. 4,90 gam. B. 6,84 gam. C. 8,64 gam. D. 6,80 gam.
Câu 20: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn
hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
A. 50 ml. B. 57 ml. C. 75 ml. D. 90 ml.
Câu 21: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4
nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,112. B. 0,560. C. 0,224. D. 0,448.
Câu 22: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không
màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là
A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.
Câu 23: Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N
+
-CH2-COO
-
.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
C. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).
D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
Câu 24: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch
Y có pH là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 25: Phát biểu đúng là:
A. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
B. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
168
C. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.
D. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).
Câu 26: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 0,746. B. 0,672. C. 0,448. D. 1,792.
Câu 27: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 28: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2
0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 9,85. B. 11,82. C. 19,70. D. 17,73.
Câu 29: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung
dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 30: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
X
÷→ ÷
O
t
X1 + CO2 X1 + H2O → X2
X2 + Y → X + Y1 + H2 O X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O
Hai muối X, Y tương ứng là
A. BaCO3, Na2CO3. B. CaCO3, NaHSO4. C. MgCO3, NaHCO3. D. CaCO3, NaHCO3.
Câu 31: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là
A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).
C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). D. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).
Câu 32: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3),
cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 0,16. B. 0,18. C. 0,23. D. 0,08.
Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V
m
3
khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình
là 50%)
A. 224,0. B. 286,7. C. 358,4. D. 448,0.
Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
A. 5,4. B. 7,8. C. 10,8. D. 43,2.
Câu 35: Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
2HCl + Fe → FeCl2 + H2.
14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.
6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 36: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoniclorua),
169
+ O
2
, t
0
+ O
2
, t
0

+ X, t
0

H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng
các dung dịch có pH < 7 là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 37: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp
khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc)
có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là
A. 1,20 gam. B. 1,04 gam. C. 1,64 gam. D. 1,32 gam.
Câu 38: Cho cân bằng hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu
đúng là:
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
Câu 39: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng
hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là
A. 0,35. B. 0,45. C. 0,25. D. 0,05.
Câu 40: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được
một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất
Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
B. no, hai chức.
C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
D. no, đơn chức.
Câu 41: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là
A. NH4Cl. B. HCl. C. H2O. D. NH3.
Câu 42: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, Na, O, Li. B. F, Li, O, Na. C. F, O, Li, Na. D. Li, Na, O, F.
Câu 43: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
A. sự oxi hoá ion Cl
-
. B. sự oxi hoá ion Na
+
. C. sự khử ion Cl
-
. D. sự khử ion Na
+
.
Câu 44: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe
3+
/Fe
2+
đứng trước
Ag
+
/Ag)
A. 32,4. B. 64,8. C. 59,4. D. 54,0.
PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều
kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C6H14.
Câu 46: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
170
+ O
2
, t
0
+ O
2
, t
0

+ X, t
0

Câu 47: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
Giá trị của m là
A. 22,75 B. 29,43. C. 29,40. D. 21,40.
Câu 48: Biết rằng ion Pb
2+
trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau
bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
A. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. B. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
C. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. D. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.
Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 50: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. hematit đỏ. B. xiđerit. C. hematit nâu. D. manhetit.
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):
Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng:
CuFeS X Y Cu.
Hai chất X, Y lần lượt là:
A. Cu2O, CuO. B. CuS, CuO. C. Cu2S, Cu2O. D. Cu2S, CuO.
Câu 52: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
A. 1,44 gam. B. 2,25 gam. C. 1,80 gam. D. 1,82 gam.
Câu 53: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 54: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là
A. SO2 và NO2. B. CH4 và NH3. C. CO và CH4. D. CO và CO2.
Câu 55: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4.
Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng
A. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.
B. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.
C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.
D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.
Câu 56: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH
tương ứng là
A. 0,03 mol và 0,08 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol.
C. 0,015 mol và 0,04 mol. D. 0,03 mol và 0,04 mol.
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------- HẾT ----------
171
+ O
2
, t
0
+ O
2
, t
0

+ X, t
0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: HOÁ HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 195
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64;
Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử của Cl
-
mạnh hơn của Br
-
. B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.
C. Tính khử của Br
-
mạnh hơn của Fe
2+
. D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe
3+
.
Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F.
Câu 3: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
Câu 4: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết
thúc thu được sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N
+
-CH2-COOHCl
-
, H3N
+
-CH2-CH2-COOHCl
-
.
C. H3N
+
-CH2-COOHCl
-
, H3N
+
-CH(CH3)-COOHCl
-
.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
Toluen X Y Z
Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm
A. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.
C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol.
Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca
2+
, Mg
2+
, HCO
3-
, Cl
-
, SO4
2-
. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là:
A. Na2CO3. B. HCl. C. H2SO4. D. NaHCO3.
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140
o
C.
Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 8: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với
Cu(OH)2 là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
172
+ NaOH dư, t
0
+ Br
2
(1:1),Fe, t
0
+ HCl dư
Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và
CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất
của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
Câu 10: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất
của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)
A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg.
Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình
trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các
chất rắn là không đáng kể)
A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b.
Câu 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.
Câu 13: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na
+
, Ca
2+
, Fe
2+
, Al
3+
, Mn
2+
, S
2-
, Cl
-
. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá
và tính khử là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là
A. 2KNO3
÷→ ÷
0
t
2KNO2 + O2. B. NH4NO2
÷→ ÷
0
t
N2 + 2H2O.
C. NH4Cl
÷→ ÷
0
t
NH3 + HCl. D. NaHCO3
÷→ ÷
0
t
NaOH + CO2.
Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất
điện li là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở
đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam.
Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là
A. Ca3(PO4)2. B. NH4H2PO4. C. Ca(H2PO4)2. D. CaHPO4.
Câu 18: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu
cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là
A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O.
Câu 19: Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3
÷→ ÷
0
t
KCl + 3KClO4
O3 → O2 + O
Số phản ứng oxi hoá khử là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 20: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.
173
C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.
Câu 21: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức
phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)
A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6.
Câu 22: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là
A. C6H8O6. B. C3H4O3. C. C12H16O12. D. C9H12O9.
Câu 23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học
không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi nhiệt độ. D. thêm chất xúc tác Fe.
Câu 24: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh
ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là
A. Na. B. K. C. Rb. D. Li.
Câu 25: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg
xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)
A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít.
Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc).
Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D. 15,6.
Câu 27: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch
NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.
C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.
Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml
dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H
+
][OH
-
] = 10
-14
)
A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.
Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH
0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.
Câu 30: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3NH2. B. CH3COOCH3. C. CH3OH. D. CH3COOH.
Câu 31: Cho các phản ứng sau:
H2S + O2 (dư) )
÷→ ÷
0
t
Khí X + H2O
NH3 + O2
÷ ÷ ÷ → ÷
Pt C, 850
0
Khí Y + H2O
NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:
A. SO3, NO, NH3. B. SO2, N2, NH3. C. SO2, NO, CO2. D. SO3, N2, CO2.
Câu 32: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần
phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
174
A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%.
Câu 33: Cho các phản ứng:
HBr + C2H5OH
÷→ ÷
0
t
C2H4 + Br2 →
C2H4 + HBr → C2H6 + Br2
÷ ÷ ÷ → ÷
0
), 1 : 1 ( t askt
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 34: Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2

A. V1 = V2. B. V1 = 10V2. C. V1 = 5V2. D. V1 = 2V2.
Câu 35: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit.
Câu 36: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi
chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. S. B. As. C. N. D. P.
Câu 37: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
A. dung dịch NaOH. B. Na kim loại.
C. nước Br2. D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 38: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt
cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số
mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
khối lượng xà phòng là
A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam.
Câu 40: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ) . Số chất trong dãy tham gia
được phản ứng tráng gương là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 41: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A. K3PO4, K2HPO4. B. K2HPO4, KH2PO4.
C. K3PO4, KOH. D. H3PO4, KH2PO4.
Câu 42: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 43: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y
và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là
A. 85. B. 68. C. 45. D. 46.
Câu 44: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. NaOH (dư). B. HCl (dư). C. AgNO3 (dư). D. NH3(dư).
PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
175
Câu 45: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen).
Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là
A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.
Câu 46: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15
mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
Câu 47: Cho các phản ứng:
(1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O
÷→ ÷
0
t
(3) MnO2 + HCl đặc
÷→ ÷
0
t
(4) Cl2 + dung dịch H2S →
Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích
khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8.
Câu 49: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất
X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankan. B. ankađien. C. anken. D. ankin.
Câu 50: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):
Câu 51: Muối C6H5N2
+
Cl
-
(phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụngvới NaNO2 trong dung dịch
HCl ở nhiệt độ thấp (0-5
o
C). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2
+
Cl
-
với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần
dùng vừa đủ là
A. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,2 mol.
C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol.
Câu 52: Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 53: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại

A. vôi sống. B. cát. C. muối ăn. D. lưu huỳnh.
Câu 54: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước
brom; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt
CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO.
B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH.
C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH.
176
D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.
Câu 55: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: E
o
(Cu-X) = 0,46V; E
o
(Y-Cu) = 1,1V; E
o
(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z
là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là
A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y. C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z.
Câu 56: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng
khối lượng các muối trong X là
A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------- HẾT ----------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 420
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32
; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Sr = 88 ; Ag = 108 ; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2.
Công thức phân tử của X là
A. C2H6O. B. C2H6O. C. C4H10O2. D. C3H8O2.
Câu 2: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x
và y là
A. y = 2x. B. x = y. C. x = 4y. D. x = 2y.
Câu 3: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo
xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 33,00. B. 29,70. C. 25,46. D. 26,73.
Câu 4: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của
A. anken. B. ankin. C. ankađien. D. ankan.
Câu 5: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với
dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 6: Cho các cân bằng hóa học :
177
N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) (1) H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) (2)
2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) (3) 2NO2 (k) N2O4 (k) (4)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hoá học bị chuyển dịch là
A. (2), (3), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3).
Câu 7: Cho các chất sau :
CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4)
Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, t
0
) cùng tạo ra một sản phẩm là :
A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (3), (4).
Câu 8: Cho dãy các chất : KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 . Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản
ứng với dung dịch BaCl2 là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 2
Câu 9: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được
dung dịch X và 8,736 lít H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
A. 38,93 gam B. 25,95 gam C. 103,85 gam D. 77,86 gam
Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH
1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 300 ml B. 200 ml C. 150 ml D. 400 ml
Câu 11 : Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung
dịch NH3 , đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là
A. 21,6 gam B. 10,8 gam C. 43,2 gam D. 64,8 gam
Câu 12 : X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác
dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư
dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
A.Mg B.Ca C.Sr D.Ba
Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 , thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so
với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 20,50 gam B. 11,28 gam C. 9,40 gam D. 8,60 gam
Câu 14: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH,
Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1 , X2 lần lượt là
A. CH3−COOH, H−COO−CH3 B. (CH3)2CH−OH, H−COO−CH3
C. CH3−COOH, CH3−COO−CH3 D. H−COO−CH3 , CH3−COOH
Câu 15: Cho dãy các chất : NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 . Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư
dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 1
178
Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên
tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử
của: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)
A. Al và Cl B. Al và P C. Na và Cl D. Fe và Cl
Câu 17 : Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng
50%). Khối lượng este tạo thành là
A. 6,0 gam B. 4,4 gam C. 8,8 gam D. 5,2 gam
Câu 18 : Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được
hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan
G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48 B. 3,36 C. 2,80 D. 3,08
Câu 19 : Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
A. Na2CO3 và HCl B. NaCl và Ca(OH)2
C. Na2CO3 và Ca(OH)2 D. Na2CO3 và Na3PO4
Câu 20 : Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng)
NaOH Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 BaSO4
Các dd (dung dịch) X, Y, Z lần lượt là
A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2 B. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2
C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2 D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2
Câu 21 : Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình
electron 1s
2
2s
2
2p
5
. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết
A. cho nhận B. ion C. cộng hoá trị D. kim loại
Câu 22 : Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung
dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X2 chứa chất tan là
A. Fe2(SO4)3 B. FeSO4 C. Fe2(SO4)3 và H2SO4 D. FeSO4 và H2SO4
Câu 23 : Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau
phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu
được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm
A. một este và một rượu B. một axit và một este
C. một axit và một rượu D. hai este
Câu 24 : Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất , ở đktc).
Khí X là
A. NO B. NO2 C. N2 D. N2O
Câu 25 : Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 thì
tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
179
+ dd X + dd Y
+ dd Z
A.0,224 B.0,448 C.0,896 D.1,120
Câu 26 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành
phần phần trăm số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là
A. 35% và 65% B. 75% và 25% C. 20% và 80% D. 50% và 50%
Câu 27 : Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH2OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140
0
C) thì số ete thu được
tối đa là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 28 : Dung dịch X chứa các ion : Fe
3+
, SO4
2-
, NH4
+
, Cl
-
. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau :
− Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa ;
− Phần hai tác với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
A. 3,73 gam B. 7,04 gam C. 7,46 gam D. 3,52 gam
Câu 29 : Cho các dung dịch có cùng nồng độ : Na2CO3 (1), H2SO4 (2) , HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch
được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là
A. (4), (1), (2), (3) B. (2), (3), (4), (1) C. (3), (2), (4), (1) D. (1), (2), (3), (4)
Câu 30 : Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu
được hỗn hơp rắn gồm ba kim loại là
A. Al , Cu , Ag B. Al , Fe , Cu C. Fe , Cu , Ag D. Al , Fe , Ag
Câu 31 : Tơ nilon − 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
A. H2N−(CH2)5−COOH
B. HOOC−(CH2)2−CH(NH2)−COOH
C. HOOC−(CH2)4−COOH và HO−(CH2)2−OH
D. HOOC−(CH2)4−COOH và H2N−(CH2)6−NH2
Câu 32 : Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là
A .FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl B. 3O2 + 2H2S
÷→ ÷
0
t
2H2O + 2SO2
C. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O D. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2
Câu 33 : Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun
nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CH−COO−CH2−CH3 B. CH3−CH2−COO−CH=CH2
C. CH3−COO−CH=CH−CH3 D. CH2=CH−CH2−COO−CH3
Câu 34 : Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với
dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC4H8COOH B. H2NC3H6COOH C. H2NC2H4COOH D. H2NCH2COOH
Câu 35 : Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình
phản ứng : C4H6O4 + 2NaOH → 2 Z + Y
180
Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các
hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là
A. 118 đvC B. 44 đvC C. 82 đvC D. 58 đvC
Câu 36 : Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu
2+
B. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu
C. sự khử Fe
2+
và sự oxi hoá Cu D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu
2+

Câu 37 : Kim loại M phản ứng được với : dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại
M là
A. Fe B. Al C. Ag D. Zn
Câu 38 : Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6 , CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được
24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là:
A. 25,8 B. 12,9 C. 22,2 D. 11,1
Câu 39: Cho dãy các chất : glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng
gương là
A. 5 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 40 : Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng với đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử X là
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 41 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol
CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công
thức phân tử của X , Y là
A. C3H6O, C4H8O B. C2H6O, C3H8O C. C2H6O2, C3H8O2 D. C2H6O, CH4O
Câu 42 : Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư
Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 , sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là
A. HCHO B. (CHO)2 C. CH3CHO D. C2H5CHO
Câu 43 : Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được
với NaOH (trong dung dịch) là
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 44 : Cho dãy các chất : HCHO, CH2COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham
gia phản ứng tráng gương là
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45 : Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Na và Fe B. Mg và Zn C. Al và Mg D. Cu và Ag
181
Câu 46 : Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) :
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là :
A. CH3COOH, CH3OH B. C2H4, CH3COOH
C. C2H5OH, CH3COOH D. CH3COOH, C2H5OH
Câu 47: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc).
Giá trị của V là :
A. 300 B. 100 C. 200 D. 150
Câu 48 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo
(theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2−Metylbutan B. 2−Metylpropan C. 2,2−Đimetylpropan D. etan
Câu 49 : Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Fe + dung dịch FeCl3 B. Fe + dung dịch HCl
C. Cu + dung dịch FeCl3 D. Cu + dung dịch FeCl2
Câu 50 : Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số
chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56)
Câu 51 : Cho biết phản ứng oxi hoá − khử trong pin điện hoá Fe − Cu là
Fe + Cu
2+
→ Fe
2+
+ Cu ; E
0
(Fe
2+
/Fe) = − 0,44 V, E
0
(Cu
2+
/Cu) = + 0,34V
Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe − Cu là
A. 0,92 V B. 0,10 V C. 0,78 V D. 1,66 V
Câu 52 : Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều
kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không
có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 48,8 B. 42,6 C. 47,1 D. 45,5
Câu 53 : Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hoá học sau : X + 2YCl3 →
XCl2 + 2YCl2 ; Y + XCl2 → YCl2 + X
Phát biểu đúng là :
A. Ion Y
2+
có tính oxi hoá mạnh hơn ion X
2+
B. Kim loại X khử được ion Y
2+

C. Ion Y
3+
có tính oxi hoá mạnh hơn ion X
2+
D. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y
Câu 54 : Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào
A. chất xúc tác B. nhiệt độ C. nồng độ D. áp suất
Câu 55 : Cho dãy các chất : Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng
tính là
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
182
Câu 56 :Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của
Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là
A. CH3−CHOH−CH3 B. CH3−CH2−CH2−OH
C. CH3−CH2−CHOH−CH3 D. CH3−CO−CH3
----------------------------------------------------- HẾT ----------

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A
Mã đề thi 748
1 A 11 C 21 D 31 D 41 A 51 D
2 B 12 D 22 A 32 C 42 A 52 C
3 B 13 C 23 C 33 B 43 B 53 B
4 B 14 B 24 A 34 A 44 B 54 C
5 D 15 B 25 C 35 D 45 C 55 D
6 C 16 C 26 D 36 B 46 C 56 A
7 C 17 D 27 C 37 C 47 A
8 B 18 B 28 A 38 A 48 D
9 B 19 A 29 A 39 D 49 D
10 A 20 A 30 D 40 B 50 D
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B
183
Mã đề thi 629
1 B 11 B 21 A 31 C 41 C 51 B
2 A 12 B 22 B 32 B 42 B 52 C
3 C 13 C 23 A 33 B 43 A 53 C
4 A 14 D 24 D 34 A 44 A 54 D
5 B 15 A 25 A 35 D 45 B 55 D
6 D 16 D 26 A 36 D 46 C 56 A
7 C 17 A 27 D 37 A 47 D
8 C 18 B 28 C 38 D 48 A
9 D 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 C 30 C 40 B 50 D
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A
Mã đề thi 439
1 A 11 C 21 D 31 A 41 B 51 C
2 C 12 C 22 C 32 D 42 B 52 A
3 A 13 D 23 C 33 A 43 B 53 B
4 C 14 D 24 A 34 B 44 A 54 B
5 A 15 C 25 D 35 B 45 D 55 D
6 D 16 A 26 D 36 C 46 C 56 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
8 B 18 A 28 D 38 C 48 D
9 D 19 A 29 C 39 C 49 D
10 B 20 C 30 B 40 B 50 B
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A
Mã đề thi 329
1 B 11 B 21 D 31 B 41 A 51 C
2 D 12 A 22 D 32 D 42 C 52 B
3 D 13 B 23 C 33 D 43 D 53 A
4 C 14 C 24 A 34 A 44 C 54 A
5 D 15 B 25 C 35 C 45 A 55 A
6 C 16 B 26 B 36 D 46 C 56 B
7 C 17 A 27 A 37 D 47 A
8 A 18 A 28 A 38 C 48 B
9 C 19 D 29 B 39 B 49 B
10 D 20 C 30 D 40 B 50 D

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B
Mã đề thi 195
1 D 11 B 21 C 31 C 41 B 51 C
2 C 12 A 22 A 32 D 42 A 52 B
3 A 13 B 23 D 33 B 43 C 53 D
184
4 C 14 D 24 A 34 A 44 B 54 C
5 D 15 B 25 D 35 D 45 D 55 B
6 A 16 B 26 C 36 C 46 C 56 A
7 A 17 A 27 C 37 C 47 A
8 B 18 B 28 D 38 C 48 A
9 B 19 D 29 B 39 A 49 C
10 D 20 D 30 A 40 D 50 B
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, B
Mã đề thi 420
1 A 11 D 21 B 31 D 41 B 51 C
2 C 12 B 22 B 32 A 42 A 52 C
3 D 13 C 23 B 33 B 43 D 53 C
4 D 14 A 24 A 34 D 44 D 54 B
5 C 15 A 25 C 35 D 45 D 55 A
6 B 16 A 26 D 36 A 46 C 56 A
7 B 17 B 27 B 37 D 47 A
8 A 18 C 28 C 38 B 48 C
9 A 19 D 29 B 39 C 49 D
10 A 20 B 30 C 40 D 50 C
185

A. 2,2g B. 6,4g C. 4,4g D. 8,8g 1.16. Số đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (tráng bạc) ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.17. Đốt cháy hoàn toàn 1 g một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít khí CO 2 (đktc) và 0,72g H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C4H6O2 D. C5H8O2 1.18. Cho 10,4g hỗn hợp X gồm axit axetic và este etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng A. 33,3% B. 42,3% C. 57,6% D. 39,4% 1.19. Làm bay hơi 10,2 g một este A ở áp suất p 1 thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 6,4 g khí O 2 ở cùng nhiệt độ, áp suất p2 (biết p2=2p1). Công thức phân tử của A là A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C3H2O4 D. C5H10O2 1.20. Xà phòng hoá hoá hoàn toàn 89g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol. Số gam xà phòng thu được là A. 91,8g B. 83,8g C. 79,8g D. 98,2g 1.21. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1mol este (RCOO)3R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2g muối và 9,2 gam ancol. Công thức phân tử của este là A. (C2H5COO)3C3H5 B. (C2H3COO)3C3H5 C. (C2H3COO)3C4H7 D. (C3H7COO)3C3H5 1.22. Cho 4,4g chất X (C4H8O2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ được m 1 gam ancol và m2 gam muối. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ancol và phân tử muối bằng nhau. Giá trị của m1, m2 là A. 2,3g và 4,1g B. 4,1g và 2,4g C. 4,2g và 2,3g D. 4,1g và 2,3g 1.23. Cho 0,15mol hỗn hợp hai este đơn chức phản ứng vừa đủ với 0,25mol NaOH và tạo thành hỗn hợp hai muối và một ancol có khối lượng tương ứng là 21,8g và 2,3g. Hai muối đó là A . CH3COOC6H5 và CH3COOC2H5 B. CH3COOC6H5 và CH3COOCH3 C. HCOOC6H5 và HCOOC2H5 D. HCOOC6H5 và CH3COOCH3 1.24. Este X đơn chức chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X có thể là A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOC2H5 C. HCOOCH=CH2 D. HCOOCH2CH=CH2 1.25. Este X đơn chức chứa tối đa 5 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn X thu được Y, Z biết rằng Y, Z đều có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu đồng phân phù hợp với cấu tạo của X? A. 2 B. 3 C.4 D.5 1.26. Xà phòng hoá este A đơn chức no chỉ thu được một chất hữu cơ B duy nhất chứa natri. Cô cạn, sau đó thêm vôi tôi xút rồi nung ở nhiệt độ cao được một ancol C và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 2:3. Công thức phân tử este là A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C4H6O2 D. C3H6O2 1.27. Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là sai: A. X là este chưa no đơn chức B. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng C. X có thể làm mất màu nước brom D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit 1.28. Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây? A. CH3COOH B. CH3CHO C. CH3COONa D. (CH3CO)2O 1.29. Cho 7,4g este X no, đơn chức phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6g kết tủa. Công thức phân tử của este là A. HCOOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H3 1.30. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8g. Tỷ lệ giữa nHCOONa : nCH3COONa là A. 3 : 4 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 2 : 1 1.31. Thuỷ phân 0,1 mol X bằng NaOH vừa đủ sau đó lấy sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Công thức cấu tạo của este có thể là A. HCOOC2H5. B. HCOOCH2-CH=CH3. C. HCOOC2H3. D. HCOOC=CH2. CH3

2

1.32. Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. 1.33. Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối. Tỉ khối của M đối với CO2 bằng 2. M có công thức cấu tạo là A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H3COOCH3 1.34. Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng bạc cho sản phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2 1.35. Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg thu được thể tích là 8,32 lít. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5OOC-COOC2H5 B. C2H5OOC-CH2-COOC2H5 C. C5H7COOC2H5 D. (HCOO)3C3H5 1.36. Khối lượng este metyl metacrylat thu được là bao nhiêu khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 96 gam ancol metylic, giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 60%. A. 180 gam B. 186gam C. 150 gam D. 119 gam 1.37. Những hợp chất trong dãy sau thuộc loại este: A. Xăng, dầu nhờn bôi trơn máy, dầu ăn. B. Dầu lạc, dầu dừa, dầu cá. C. Dầu mỏ, hắc ín, dầu dừa. D. Mỡ động vật, dầu thực vật, mazut. 1.38. Hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân có công thức đơn giản là C 2H4O. Cho 4,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,4 gam muối. Công thức cấu tạo của 2 este là A. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-i. B. n-C3H7OCOH và HCOOC3H7-i. C. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7-n. D. C2H5COOC3H7-i và CH3COOC2H5 1.39. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H6O2. Cho 4,3 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,7 gam một hợp chất hữu cơ Y. Công thức phân tử của Y là A. C3H5O2Na. B. C4H5O2Na. C. C3H3O2Na. D. C2H3O2Na. 1.40. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O2. Cho 5,1 gam hợp chất X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được một hợp chất hữu cơ Y có khối lượng là 7,1 gam. Công thức phân tử của Y là A. C4H7O3Na. B. C2H3O2Na. C. C4H6O4Na2. D. C4H5O4Na2. 1.41. Chất béo là este được tạo bởi : A. Glixerol với axit axetic. B. Ancol etylic với axit béo. C. Glixerol với các axit béo. D. Các phân tử aminoaxit. 1.42. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol metyl axetat bằng dung dịch NaOH dư 20% so với lượng phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ta được chất rắn khan B. Khối lượng của B là A. 18,4 gam. B. 24,4 gam. C. 18 gam. D. 16,4 gam. 1.43. Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O 2 bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH=CH-CH3. B. C2H5COOCH=CH2. C. HCOOCH=CH-CH2-CH3. D. CH2=CH-COO-C2H5. 1.44. Để tăng hiệu suất phản ứng este hoá cần: A.Tăng nồng độ một trong các chất ban đầu. B. Dùng chất xúc tác H2SO4 đặc. C. Tách bớt este ra khỏi hỗn hợp sản phẩm. D. Tất cả các yếu tố trên. 1.45. Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C 9H8O2. A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. B tác dụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5 D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5

3

1.46. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P 2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no). A. Este thuộc loại no B. Este thuộc loại không no C. Este thuộc loại no, đơn chức D. Este thuộc loại không no đa chức. 1.47. Quá trình nào không tạo ra CH3CHO? A. Cho vinyl axetat vào dung dịch NaOH B. Cho C2H2 vào dung dịch HgSO4 đun nóng C. Cho ancol etylic qua bột CuO, to D. Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH 1.48. Cho các chất C2H5Cl, CH3COOH, CH3OCH3, C3H5(OH)3, NaOH, CH3COOC2H5. Số các cặp chất có thể phản ứng được với nhau là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 1.49. Este đa chức tạo ra từ glixerol và hỗn hợp C2H5COOH và CH3COOH, có số công thức cấu tạo là A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 1.50. X là este đơn chức, tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4M thu 105 gam chất rắn và 54 gam ancol. Cho toàn bộ ancol trên qua CuO dư, đun nóng, lấy sản phẩm tác dụng hết với dung dịch AgNO 3/NH3 thu được 1,8mol Ag. Vậy X là A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH2-CH2-CH3 C. CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 D. CH3COOCH(CH3)2 1.51: Chất tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo 2 muối là A. HCOOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 C. CH3COO-CH2-C6H5 D. COO-C2H5 COO-CH3 1.52: X có công thức phân tử C5H10O2. Cho X tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 8 B. 9 C. 5 D. 6 1.53: Cho các chất: CH3COOC2H5, C6H5NH2, C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH, C6H5NH3Cl, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.54. Cho 23,6 gam hỗn hợp CH3COOCH3 và C2H5COOCH3 tác dụng vừa hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được là A. 24,6g B. 26g C. 35,6g D. 31,8g 1.55. Thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm thì thu được ancol nào trong các ancol sau? A. CH2(OH)-CH2-CH2OH C. CH2(OH)-CH(OH)-CH3 B. CH2(OH)-CH2OH. D. CH2(OH)CH(OH)CH2OH. 1.56. Hỗn hợp X đơn chức gồm 2 este A, B là đồng phân với nhau. Cho 2,15 gam hỗn hợp X bay hơi thu được 0,56 lít hơi (đktc) este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp X bằng 100ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 36,6 gam chất rắn khan. Vậy CTCT este là A.CH2=CH-COO-CH3. B. CH3COOCH=CH2 C. HOOCO-C=CH2 D. HCOOCH=CH-CH3 CH3 1.57. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với một ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của este là A. CH2(COOCH3)2 B. CH2(COOC2H5)2 C. (COOC2H5)2 D. CH(COOCH3)3 1.58. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,05 mol este của một axit đa chức với ancol đơn chức, tiêu tốn hết 5,6 gam KOH. Mặt khác khi thuỷ phân 5,475 gam este đó thì tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp A.1 B. 2 C. 3 D. 4. 1.59. Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit đơn chức không no có một liên kết đôi C=C. Có công thức tổng quát là A. CnH2n-4 O2 ( n ≥ 4) B. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 3)

4

C. CnH2n-2 O2 ( n ≥ 4) D. CnH2nO2 ( n ≥ 4) 1.60. Cho các chất: CH≡ CH, CH3COOC(CH3)=CH2, CH2=CH2, CH3-CH2COOH, C2H5OH, CH3-CHCl2, CH3COOCH=CH2, CH3COOC2H5, C2H5COOCHCl-CH3. Có bao nhiêu chất tạo trực tiếp ra etanal chỉ bằng một phản ứng ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 1.61. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là A. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2 C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 1.62. Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R1COOH, R2COOH với glixerol sẽ thu được bao nhiêu este tác dụng được với Na? A. 10 B. 8 C. 9 D. 11 1.63. Đun nóng hỗn hợp 3 axit R1COOH, R2COOH, R3COOH với etanđiol thì thu được tối đa bao nhiêu este không tác dụng được với Na? A. 3 B. 5 C. 6 D. 9 1.64. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 3 este thu được 8,8g CO 2 và 2,7g H2O, biết trong 3 este thì oxi chiếm 25% về khối lượng. Khối lượng 3 este đem đốt là A. 2,7g B. 3,6g C. 6,3g D. 7,2g 1.65. Cho glixerol tác dụng với axit axetic có H2SO4 xúc tác thì tác thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm chức este ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 1.66. Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc ) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức B. Chất Y tan vô hạn trong nước C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O 1.67. Cho etanđiol tác dụng với axit fomic và axit axetic thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm chức este ? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 1.68. Cho phản ứng xà phòng hoá sau : (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 Trong các chất trên chất nào được coi là xà phòng A. C3H5(OH)3 B. NaOH C. C17H35COONa D. (C17H35COO)3C3H5 1.69. Chỉ số axit của chất béo là A. Số mg KOH cần để thuỷ phân 1g chất béo B. Số mg KOH cần để trung hoà lượng axit tự do trong 1g chất béo C. Số mg K cần để phản ứng với lượng axit dư trong chất béo D. Số gam NaOH cần để thuỷ phân hoàn toàn lượng chất béo đó 1.70. Hiđro hoá hoàn toàn m(g) triolein (glixerol trioleat) thì thu được 89g tristearin (glixerol tristearat). Giá trị m là A. 84,8g B. 88,4g C. 48,8g D. 88,9g 1.71. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng bạc. Hai chất Y, Z tương ứng là A. HCOONa, CH3CHO. B. HCHO, CH3CHO. C. HCHO, HCOOH. D. CH3CHO, HCOOH. 1.72. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y chứa các nguyên tố C, H, O khối lượng phân tử đều bằng 74 biết X tác dụng được với Na, cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy X, Y có thể là A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO

5

C. OHC-COOH và C2H5COOH D. OHC-COOH và HCOOC2H5 1.73. Công thức tổng quát của este không no có một liên kết đôi C=C, hai chức, mạch hở có dạng A. CnH2nO4 (n > 3) B. CnH2n-2O4 (n > 4) C. CnH2n-2O2 (n > 3) D. CnH2n-4O4 (n > 4) 1.74. X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50g dung dịch NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 7,5 gam B. 37,5 gam C. 13,5 gam D.15,0 gam 1.75. Trong các loại hợp chất có tính tẩy rửa sau đây, loại hợp chất nào chứa thành phần xà phòng là chủ yếu A. Bột giặt OMO B. Bánh xà phòng tắm C. Nước rửa chén D. Nước Gia-ven 1.76. Thành phần chính của bột giặt tổng hợp là A. C12H25 –C6H4–SO3Na B. C17H35COONa C. C12H25C6H4 – SO3H D. (C17H35COO)3C3H5 1.77. Hiđro hoá chất béo triolein glixerol (H=80%). Sau đó thuỷ phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu được bao nhiêu loại xà phòng? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1.78. Nhận xét nào sau đây là sai ? A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá B. Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng C. Chất tẩy rửa tổng hợp có thể giặt rửa được trong nước cứng D. Có thể dùng xà phòng để giặt đồ bẩn và dầu mỡ bôi trơn máy 1.79. Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85% A. 1,500 tấn B. 1,454 tấn C. 1,710 tấn D. 2,012 tấn 1.80. Dầu mỡ (chất béo)để lâu ngày bị ôi thiu là do A. Chất béo vữa ra B. Chất béo bị oxi hoá chậm trong không khí tạo thành anđehit có mùi C. Chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí D. Chất béo bị oxi và nitơ không khí chuyển thành amino axit có mùi khó chịu. 1.81. Khi đốt 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị của a là A. a = 0,3 B. 0,3 < a < 0,4 C. 0,1 ≤ a ≤ 0,3 D. 0,2 ≤ a ≤ 0,3 1.82. Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo thành từ: A. Axit đơn chức và ancol đơn chức B. Axit đa chức và ancol đơn chức C. Axit đa chức và ancol đa chức D. A xit đơn chức và ancol đa chức 1.83. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước 1.84. Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6 M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOC2H5 B. (CH3COO)2C2H4 C. (CH3COO)3C3H5 D. C3H5(COOCH3)3 1.85. Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 8,2 B. 10,2 C. 19,8 D. 21,8 1.86. Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất 3 cách:

6

209 B. CH3COOCH2CH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)CH2CH3 D. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo.89.1. CH3COOCH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)2 B. 1. 151 B.87. 16. 3. 1. C17H33COOH và C15H31COOH 1. 252 1.2M.2 gam. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. 10.91. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là A. Cho và nước chất nào nhẹ nổi trên bề mặt là dầu thực vật.51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là chất B. 4 D.96. Vinyl axetat D. 1. D. CH3COOCH = CH2 có thể trùng hợp tạo polime. 3. Thủy phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ A và B. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn m gam X thì thu được 8.90. 20% panmitin và 40% stearin.48 D. CH3CCl3 + 4NaOH → CH3COONa + 3NaCl + 2H2O 1.96 gam CO2 và 7. 8.94. Đun nóng với dung dịch NaOH. phenyl axetat và 1. C17H33COOH và C17H35COOH D. CH3COOCH(CH3)C2H5 và CH3COOCH(C2H5)2 1. Etilenglicol oxalat C. 1. Chỉ số xà phòng hóa chất béo là A. Lấy 5. C17H31COOH và C17H33COOH B. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là A. 2 và 3 1.2 gam D.4 gam 7 .326 D.56 gam C.10 B. Trường hợp nào sau đây phương trình hóa học không viết đúng ? A. 167 C. Khẳng định nào sau đây không đúng ? A. CH3COOC6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5OH D. 5 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2 và 3 B. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). 1.28 gam B. 2. CH3COOCH = CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3 B.88: Một loại mỡ chứa 40% olein.95. HCOOCH(CH3)2 và HCOOCH2CH2CH3 C. 8. Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt. Giá trị của m là A.3062 C.1-tricloetan tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư.2-điclopropan. 6. để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). 2. Hai loại axit béo đó là A.1. Chất X không thể là A. Để xà phòng hóa hoàn 1. 10.3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5. Để thuỷ phân hoàn toàn 7. 1 và 2 D. Chỉ có 1 C. Isopropyl propionat 1. 1. 3 C.1 M.04 gam chất X người ta dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. lượng NaOH này đã lấy dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng.93. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 126 D. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol.12 1. 2 B.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0.20 C. Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là A. CH3COOCH = CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng đựơc với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối C. CH3CCl2CH3 + 2NaOH → CH3COCH3 + 2NaCl + H2O C. Phương án đúng là A. C15H31COOH và C17H35COOH C. CH3COOCH = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO B. Etyl axetat B.335 1. Xà phòng hóa 8. 8.92: Lần lượt cho các chất: Vinyl axetat.

4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4.102. Biết khối lượng phân tử của ancol bằng 62. Cho Y. HCOO-C(CH3)=CH2 B. C3H7COOH 1. metyl propionat B. 2.97. 0. C6H12O2 t0 1. C11H12O4 1. 2. Đun 12 gam axit axetic với 13. CH3COOC2H5 C.6 gam hỗn hợp muối D.t → T  + Na2CO3 8 . HCOOCH=CH-CH3 C. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Etyl propionat D. trong đó 2 axit có khối lượng phân tử nhỏ là đồng phân của nhau. Vinyl axetat C. Ety axetat 1. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.99. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A.9 gam A với NaOH dư. CH3COOC2H5 25% B.44 gam muối X là A. C7H16O2 C. thu được 4. 75% D. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Cho D tác dụng với H2SO4 thu được 3 axit no.8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. HCOOCH2CH=CH2 C. Tách nước từ B có thể thu được propenal. Natri axetat B.98. Thủy phân 4.342 1. Tên gọi của E là A.4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn.101. HCOOC3H7 C. C5H10O2 B. C12H20O6 B. từ dung dịch sau phản ứng thu được 8. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3COO-CH=CH2 D. Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm thu được ancol etylic. Đun nóng 7. Cho sơ đồ phản ứng: X1 CH4  X  → → X1 + H→ X2 + O2   → X3 + X4 2 O  . Khi đốt cháy hoàn toàn 4.925 B.108. HCOOCH2CH2CH3 D. 55% C. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Tên của X là A.1 gam chất rắn khan. C12H14O4 C. HCOOC2H5 55%. C2H5COOCH3 B.5% 1. Đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ancol B và 8. Công thức phân tử của axit có khối lượng phân tử lớn là A. CH3COOCH3 55% C.4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng hoàn toàn.107. Z phản ứng với dung dịch dư AgNO 3/NH3 thu được 21. HCOOCH(CH3)2 1.412 D.104. A là một este 3 chức mạch hở. HCOO-CH=CH-CH3 C. X có công thức phân tử C4H8O2. CH3COOC2H5 75% 1. memgiam  → X4 có tên gọi là A.95 gam hai ancol bậc I. Một este có công thức phân tử là C4H6O2.16% khối lượng phân tử của este. thu được 7. HCOOCH2CH2CH3 75%. CH2=CH-COO-CH3 1.456 C. Nếu cho 4. ancol etylic D.106.48 lít CO 2 (ở đktc) và 3. đơn chức. CH3COOC2H5 D. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. HCOOC(CH3)=CH2 1. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100ml dung dịch NaOH 1M. 50% B.3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z.1. CH3COOCH=CH2 B. C4H8O2 D. Đun sôi 4. propyl fomiat C.85 gam hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.100. 62. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A.109. Cho các phản ứng: X + 3NaOH  → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O Y + 2NaOH CaO→ T + 2Na2CO3  .105. HCOOC2H5 45%. Công thức của X là: A. CH3COOCH3 45% D. Este X có công thức đơn giản nhất là C 2H4O.6 gam bạc. thu được 11 gam este. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Isopropyl axetat B. Cho 20 gam X tác dụng vừa đủ với NaOH được 15. HCOOCH2CH2CH3 25%. Metyl propionat C.6 gam nước. Metyl axetat D. etyl axetat 1.t 0 CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t → Z + … Z + NaOH Công thức phân tử của X là A. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3COOH và 1 mol C2H5OH. 0. mạch hở. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là A.103. C2H5COOCH3 B. Vậy X có công thức cấu tạo là 0 CaO. C11H10O4 D. Etyl axetat 1.8 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng.

35 1.116 1.104 1.95 1.97 1.34 1.72 1.1 1.117 1.108 1.111 1.4 1.73 1.41 1.39 1.22 1.44 1.63 1.110. 20.33 1.110 1.107 1. ĐÁP ÁN 1.42 1.92 1.52 1.120 D D B B D A C B B C 9 .88 1.114 1.4 gam.101 1.90 1.00 gam C.99 1.47 1.8 1.65 1.102 1.51 1.115 1.40 B D C C C A B D C D C C A D A C D B C A 1.40 gam B.76 1.74 1. HCOOC2H5 C.89 1.91 1. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12. Khối lượng kết tủa tạo ra là A.105 1.9 1.113 1.28 1.30 1.19 1. đơn chức mạch hở. 28.54 1.96 1.57 1.83 1.100 C B C C D B B B C B A C D C C A A C B D 1.27 1.93 1.36 1. 12. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no.31 1. HCOOCH3 B.62 1.86 1.67 1.32 1.5 1.112 1.85 1.69 1.71 1.24 1.94 1.38 1.3 1.16 1.26 1.75 1.80 D D C B D C C C B B D D D C B A B A C B 1.49 1.15 1.20 C D D B B C A A C C B A C A D B D B D A 1.A.37 1.50 1.78 1.2 1.45 1.60 C C B D D C D B D B A B C B D B C C C A 1.25 1.14 1.17 1.21 1.119 1.46 1.66 1.59 1.18 1.13 1.23 1.98 1.118 1.79 1.58 1.84 1.00 gam D.64 1.56 1.82 1.43 1.103 1.11 1.77 1.70 1.68 1.81 1.12 1. CH3COOC2H5 D.18 gam B.106 1.53 1.87 1.7 1. 10. CH3COOCH3 1.6 1.109 1.55 1.10 1.48 1.61 1.29 1.

11n = 0. nNaOH = 0.4 = 74 ⇒ R = 7 0. CnH2nO2 +  n= 1. 3n − 2 ⇒ n=2 2 0. nCO 2 = 0.7.3.4 (R + 67)a = 4.3 mol → 1.2 = 82 ⇒ R = 15 ⇒ R là CH3 0. 1. HƯỚNG DẪN GIẢI 1.8 ⇒ ( 23 − R ') a = 0.1 ⇒ R ' = 15 ⇒ R ' là CH3 → Đáp án D ⇒ R là H hoặc CH3 2 este có dạng RCOOR' = 66  3n − 2   O2 → nCO2 + H2O  2  1.9.14 → H = 70% 1.4. Phương trình hóa học RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH từ pt ta có hệ  Đáp án A (R + 44 + R)a = 4.8.10.1mol ⇒ RT Meste = 8.5 M ⇒ CM NaOH = 0. n= PV = 0.4 ⇒ R ' < 23 → chỉ có CH3 là phù hợp với R’ → a = 0.1mol ⇒ RCOONa = 7.6.005 14n + 32 → Đáp án B → n = 4 → C4H8O2 có 4 đồng phân 10 .1 ⇒ RCOOR’ + NaOH →RCOONa +R’OH Mmuối = 8.8 mol ⇒ số C = 8 → Đáp án C vậy tổng số C của ancol và 2 gốc axit là 8 1.C.6 = 86 ⇒ Este đơn chức 0. → Đáp án C nH 2 O = nCO2 → Este no đơn chức CnH2nO2 CnH2nO2 + neste = 3n − 2 O2 → nCO2 + nH2O 2 0.1 → Đáp án D ⇒ R’ = 27 ⇒ R’ là C2H3 1.3 = 1.2.2 → Đáp án B neste =0.11. nNaOH = neste nancol < naxit → tính hiệu suất theo ancol → → Đáp án B Đáp án C → nancol phản ứng = neste = 0.05 Meste = 88 1.11 → 14n + 32 nCO2 = 0.

100 = 42 . ⇒ → a = 0.13.8 nglixerol = 0. 1.20.15.4 PV n P → 1 = 1 RT n2 P2 Từ công thức : n = neste = n1 = P 1 .21.1 → nNaOH = 0.1 mol → Meste = 102 → C3H2O4 hoặc C5H10O2 P2 → Đáp án D → Đáp án A + R(OH)3 mà este đơn chức → CTPT : C5H10O2 1.25 0.1  b = 0.4 g m = 8.4 → %= 1. m. 1.3.15  60  a +88 b =10 . CH3COOC6H5 và HCOOC6H4-CH3 (có 3 đồng phân vị trí o.05 Đáp án B meste .12.1 → M = 62 → C2H4(OH)2 1.25 n = 0.n2 = 0.3% 10 .8 g HCOOCH-CH3 CH3 → 1. p) → Đó là este 2 đơn chức của ancol đa chức → nancol = 0. Viết 2 phương trình phản ứng ta có hệ phương trình a +b = 0. Đáp án C Đáp án A nH 2 O → = nCO2 → Este no đơn chức neste = 0.04 Đáp án D → → n = 5 → C5H8O2 1.52 → C3H6O2 và C4H8O2 RCOO R ′ + NaOH → RCOONa + R′ OH → R=1 → Đáp án A 1.18.88 → Đáp án A hoặc B n = 3.14. Cn H 2 nO2 + O2 → nCO2 + nH 2O 2 0.05 0.3n − 2 1.16. CTTQ của este là CnH2n-2O2 CnH2n-2O2 + Đáp án B → Đáp án D 1.17.19.40 = 12 (RCOO)3R’ + 3NaOH → 3RCOONa 11 .05 → Meste = 88 → khối lượng este mỗi phần là 4. Áp dụng bảo toàn khối lượng : meste = 91. Este có phản ứng tráng bạc phải là este của axit fomic HCOOCH2-CH2-CH3 và 3n − 2 O2 → nCO2 + (n-1)H2O 2 0.3 vậy mNaOH = 0.

26. nancol = PV = 0.8 → Đáp án D 1. Đáp án C (đảo chỗ các axit được 3 este) 1. Phenol khó phản ứng được với CH3COOH nên ta dùng anhiđrit axetic (axit tách nước) → Đáp án D 1.Mancol = 9. HCOOCH=CH2 HCOOCH=CH-CH2-CH3 (không kể đồng phân cis-trans) CnH2n-2O2 HCOOCH=CH-CH3 HCOOCH=C-CH3 CH3 → Đáp án C CnH2n-2O2 1.2 68a + 82b = 21.2 ⇒ este 2 chức RT Mancol = 46 → C2H5OH ⇒ este là : (COOC2H5)2 → Đáp án A 1.05 a b b= 0. Từ phương trình hóa học ta thiết lập được hệ  74a + 74b = 22.1 Mmuối = 28. Vì số C trong muối và ancol như nhau nên CT cấu tạo este → Đáp án D 1.25.36. Este đơn chức mà số mol NaOH lớn hơn số mol este tạo ra 2 muối ⇒ có 1 este có gốc phenyl và 2 este của cùng gốc axit RCOOR2 + NaOH → RCOONa + R1OH a b a 2b a= 0.30.37.1 a + H2O b RCOOR2 + 2NaOH → RCOONa + R2ONa a + b = 0.2 = 92 → C3H5(OH)3 0.8 R là H và R2 là C6H5 (Phù hợp) → Đáp án C 1.3 → Đáp án B → este là (C2H3COO)3C3H5 CH3COOC2H5 → m1 = 4.15 ⇒  a + 2b = 0.27.1 g m2 = 2. Đáp án D (vì mỡ động vật và dầu thực vật là lipit ) 12 .3 g 1. Đáp án B (vì ancol sinh ra không bền ) 1.t Đốt ancol này nCO2 : nH 2 O = 2 : 3 → công thức của B là C2H5OH → Đáp án A → Công thức của este là C3H4O2 1.15 + (R2 + 39)0.22. naxit < nancol tính theo axit với hiệu suất 60% → Đáp án C 1.35.2 = 94 → R là C2H3 0. CTPT là + NaOH → HO-Cn-1H2n-2COONa (B) 0 HOCn-1H2n-2COONa + NaOH CaO→ Cn-1H2n-1OH + Na2CO3  .31. Este đó phải là este của HCOOH và gốc ancol không bền thuỷ phân cho anđehit → Đáp án C 1. Xà phòng hoá este → este này có vòng .23.32.28.1 = 21.25 biện luận vậy R1OH là C2H5OH (R + 67)0.

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5 13 .1.40. Đáp án C .6 0. nCO2 : nH 2 O → este no đơn chức → Đáp án C 1.6 Đáp án B nKOH dư = 0. my = mx + mNaOH → X là este mạch vòng → CTPT của Y = C4H7O3Na 1. Đốt este cho tỉ lệ CO2 và H2O bằng nhau → este no đơn chức C4H8O2 → vì được 3.3 → meste = (2.2 nNaOH dư = 0.75 meste = 2. meste = 146 Vì este của axit đa chức và ancol đơn chức R(COOR’)2 + 2 KOH → R(COOK)2 + R’OH mmuối = 166 → R = 0 vì tạo ra từ 1 ancol nên este là (COOC2H5)2 1.4 + 0.8 → nancol = 0.57.57.2 mmuối = 98 → RCOOR → R = 15 1.42.3) + 18 mo 0.9 ancol là C3H7OH → Đáp án B → nNaOH = 0.3.4 g 44 → Đáp án B mH = 2.2 = 0. meste = mc + mH + mo mc = 8.50.6 → R = 15 CTCT este : CH3COOCH=CH2 1.39.38. nAg = 1. MY = 94 mà Y có nhóm COONa → công thức phân tử: C2H3COONa PV = 0.58.7 .12 = 2.3.70. Meste = 100 neste = 0.59.2(R + 67) + 0. Giải tương tự như bài 1.1.60.8 .7 → meste = 3.40 = 36.56 = 88.3 → Đáp án B M = 0.56.1 R là C2H5 → Đáp án B RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 0. vì axit có nối đôi nên số C ≥ 3 → là este nên C ≥ 4 1.3.(R + 67) + 0.4 gam muối 2 este là HCOOC3H7 HCOOC3H7-n → Đáp án B → 1.3 Meste no đơn chức RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 0.025 RT 0. Các chất điều chế trực tiếp etanal : 1 3 4 6 7 9 → Đáp án A (6 chất) 1.2 1. ta đặt công thức COOR1 COOR2 COOCH3 COOC3H7-i mà R1 + R2 = 58 COOCH3 COOC3H7-n COOC2H5 COOC2H5 → Đáp án C 1.54.46.3 mmuối = 105 – 0. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 1. neste = → Đáp án A Đáp án C 1.6 1.64. neste = ½ nKOH → este 2 chức .40 = 23.

5 → C n H2n+1COONa + CmH2m+1OH NaOH  0.1 mO = 0. Y phải có nhóm HCOO hay CHO → Đáp án D 1.85m 890 0.5 890 nmuối = 0.73.3. CnH2n-2kO2 (k là liên kết đôi trong mạch H ) → CnH2n-2kO2 + x nx = 0.1 890 mH 2 = 0.7 1.81.1.6 = 88. Phương trình hóa học CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + 2H2O → Đáp án C x = 0.6 → molelin = 89 – 0.1 6. Vậy X.3 890 → Đáp án C → m = 1.1 3n + 3m + 1 2 nO 2 = 22.85 .84.3 vì este luôn có hiđro → 14 .85m .3 mol.306 = 1. Phương trình hóa học (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 gọi m là khối lượng của chất béo → neste = mxà phòng = → Đáp án B 0.4 = 0.275 ⇒ 3n + 3m = 4.9 R là CH3 vậy este là (CH3COO)3C3H5 1.72.nstearin 89 = 0.3.2 = 0. Phương trình hóa học C n H2n+1COOCmH2m+1 + 0. nNaOH dư = 0.45 ⇒ mRCOONa = 36.5 + 6 = 13.4 → Đáp án B 1.1 Đáp án C 3n − k − 2 O2 2 → nCO2 + (n-k)H2O nx (n-k)x ↔ 0.0.3 1.5 Vì m là số C của ancol ⇒ C n H2n+1COOCmH2m+1 + 0. Vì hiđro hoá chưa hoàn toàn 1.1 ≤ (n-k) x ≤ 0.85.79. Đặt CTTQ : CnH2n+2-2kO4 mà 2 nhóm chức este có 2 liên kết đôi trong mạch có 1 liên kết đôi : → K = 3 CnH2n-4O4 n ≥ 4 → Đáp án D 1.74.15 mol a mol → X đó là este có 3 nhóm chức → mRCOONa + mNaCl = 54.5 → Đáp án C 1.1 3n + 3m + 1 → ( n +m+1)CO2 +( n +m+1)H2O O2  2 0. Vậy có 0.(14 n + 68) + mNaOH dư = 7.5 ⇒ n + m = 4.77.16 m ≥ 1 ⇒ n = 0.45 mol NaOH phản ứng thu được 0.85m .

9 =4 0.2 0.[ C2 H 5OH ] + C2H5OH x x – 0.05 ma = m2muối + mNaOH dư = 21. → Đáp án C 1.1.5 = 888.1 0.102.5 Mlipit = 0. Bảo toàn khối lượng meste = 8.94. 2R1 + R + 173 = 888 ⇒ 2R1 + R = 715 → R là C17H33 (237) và R1 là C17H35 (239) phù hợp.1 → Đáp án D NaOH dư = 0.925 1.8 gam ⇒ Meste = 88u Phương trình hóa học: RCOO R ' + NaOH → RCOONa + R' OH Mmuối = 7.05. 1.9 → = 4 + H2O 0 0.9 → Đáp án A CH3COOH Bđ : 1 Cb: 0. Ban đầu: Cân bằng Kcb = CH3COOH + C2H5OH 1 1/3 1 1/3 H2SOCOOC2H5 CH3 4đặc t0 + H2O 0 0 2/3 2/3 [ CH 3COOC2 H 5 ].97.1 0.05 CH3COOH + H2SO4  → CH3COOC2H5 + H2O 0.9 0.0.48 → Đáp án C 100 R1COO R1COO RCOO C3H5 Phương trình hóa học R1COO R1COO RCOO 0. neste = nNaOH = 0.( x − 0. Đặt công thức của este là 80 = 6.1 ⇒ R =11.5 0.[ H 2O] [ CH 3COOH ].85 = 78.0.1 mol.05 0.9) x = 2. Tính theo axit có HCOOH + C2H5OH  → HCOOC2H5 + H2O 0.95 .1 K = H2SO4đặc 3COOC2H5 CH t0 0 0.05 0. vậy gốc 2 axit là H và CH3 với số mol là x và y Công thức của 2 este là: HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 15 . Do ancol C2H5OH dư.5.9.8 1.05 Vì H = 80% nên meste = (74 + 88).5 C3H5 + 3NaOH  → 2R1COONa + RCOONa + C3H5(OH)3 444 0.0.

Để cả hai đều tráng gương được thì este phải là: HCOOCH=CH-CH3 hóa học: ( R COO)3C3H5 + 3NaOH → 3 R COONa + C3H5(OH)3 → Đáp án B 1.5( x + y )  y = 0.9 = 0.Z là CH3COONa và T là CH4 .Ta có hệ   x + y = 0.227 mol ⇒ Mmuối = 0.9 = 316 0.227 88 → Đáp án B Vậy este có công thức HCOOC3H7 1.16 ⇒ M = 74 có hai đồng phân este là CH3COOCH3 và M 16 HCOOC2H5 nhưng este được tạo ra từ ancol etylic → Đáp án B . nNaOH = 0.100 = 62.075 → Đáp án D Hai este là đồng phân của nhau nên phần trăm khối lượng hai este tương ứng là 25% và 75% 1. Vậy axit có khối lượng phân tử lớn là: a+a C4H9COOH (C5H10O2) 1. vô lí (vì Meste ≥ 60) 2 Ag mcr = mNaOH dư + mmuối = 4 + mmuối = 8. – Nếu chỉ có Y hoặc Z tráng gương ⇒ neste = Vậy cả Y và Z điều phải tráng gương nên n este = 0.103. Ancol B tạo ra từ este 3 nhóm chức.025 ⇒ R = 47. .05mol .44 20 = 68 (HCOONa) = 0.15 mol vậy NaOH dư 0. neste = 4.67 ⇒ M = 57 (C4H9-). neste = 15.1 mol. tách nước có thể tạo ra propenal vậy B là glixerol.107.6 -7. Este X có công thức đơn giản là C2H4O ⇒ Công thức phân tử của este là C4H8O2.7 ⇒ a = 0. Từ Y lại có thể tạo ra CH4 nên Y là NaOCO-CH2-COONa → Đáp án A ⇒ X là: CH2=CH-OCO-CH2-COOC6H5 (C11H10O4) → Đáp án C 1.05 mol Meste = 86.05 1 n = 0.1  x = 0. Gọi khối lượng của gốc axit còn lại là M ta có 43.025 ta có Mmuối = 7.X tác dụng được với 3 phân tử NaOH mà chỉ tạo ra 1 phân tử C6H5ONa và Y ⇒ Y có 2 Na ( có 2 nhóm COONa). Gốc của hai axit (có khối lượng phân tử nhỏ) phải là C 3H7 vì thỏa mãn có M < 47.4 = 0. Gọi khối lượng phân tử của este là M ta có % C2H5OH = 46 .109.1 mol 88 4.67.108.025 ⇒  x + 15 y = 11.1 ⇒ Mmuối = CH3COONa vậy este có cấu tạo CH3COOC2H5 → Đáp án D 1.67 và có đồng phân.2a + Ma = 47.106.1 = 82 công thức muối là: 0. Phương trình ∆ m = 28a = 8.104.

2. Khối lượng bình tăng chính là khối lượng H2O và CO2 bị hấp thụ.2 0. 44a + 18a = 12. CHƯƠNG 2.1.4 gam ⇒ a = 0.110.100 = 20 gam → Đáp án C.2 mol CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0.2 Vậy mCaCO3 = 0. Đốt cháy este no đơn chức mạch hở thì nH 2O = nCO2 . CACBOHIĐRAT 17 .

0 ml B. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được 4 chất trên? A. H2SO4 loãng. glixerol. nóng (4). Cu(OH)2 C. 162 B. lòng trắng trứng ta chỉ cần dùng thêm một thuốc thử là A. Dung dịch HCl A. 180g B. BÀI TẬP 2. C6H12O6 (glucozơ). Na C. Để phân biệt các chất: CH3CHO. Cặp gồm các polisaccarit là A. (1). Quỳ tím B.8. Dung dịch AgNO3/NH3 D. 219.25g C. Kim loại Na 2. Fructozơ và mantozơ C.11. Số mắt xích (C6H10O5) có trong phân tử tinh 18 . CuO D. Xenlulozơ và H2O C. ancol etylic. Nước brom D. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol etylic). Mantozơ B. 162g B. (1) và (2) B.7. 90g 2. dung dịch AgNO3/NH3 (2).52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là A.0 ml B. (2) và (3) C. Mantozơ có thể tác dụng với các hoá chất: A. H2/Ni. 657.10.9. Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 29160 đvc. Glucozơ B. CaCO3 C. Thể tích axit nitric 63% có d = 1.3. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh. Fructozơ D. 62. glixerol. Hiệu suất của phản ứng lên men ancol là A. Glucozơ và fructozơ D. Saccarozơ và mantozơ C. Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là 2.4.5% C.6. 62.Cu(OH)2 /OH¯ B.5g 2. 108 2. Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. 56. etanol. Dung dịch AgNO3/ NH3 C. Khối lượng tinh bột cần dùng là A. Cho các hoá chất: Cu(OH)2 (1). Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là 2. 50% A.12. 324. A. 80% 2.9 ml C. 50g B. 126 D. 75% D. 1520. glucozơ. (2) và (4) 2. 56g D.3 ml 2. Có 4 chất : Axit axetic.A.5. to (3). Thuốc thử cần để nhận biết 3 chất lỏng hexan. CO2 và H2O 2. C và H2O D. 81g D. 180 C. Cu(OH)2 2.1. Chất nào sau đây không thể trực tiếp tạo ra glucozơ? A.2. (3) và (4) D. hiệu suất thủy phân tinh bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. HCHO D. Tinh bột và xenlulozơ. glixerol và dung dịch glucozơ là B. Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột qua con đường lên men lactic. Saccarozơ bột đó là A.

Saccarozơ B. Mantozơ 2. [ Cu ( NH 3 ) 4 ] (OH ) 2 . AgNO3/NH3.22. Giả sử 1 tấn mía cây ép ra được 900kg nước mía có nồng độ saccarozơ là 14%. 880 gam C. α -glucozơ B. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. CH3COOH C. AgNO3/NH3. Vậy lượng đường cát trắng thu được từ 1 tấn mía cây là A. 2. Glucozơ A. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn gồm: glucozơ.75g B. I2 và Cu(OH)2. 135g D. 869 gam D.21. I2 và HNO3 B.0kg C. giá trị của m là A. Glucozơ B. Biết X có phản ứng tráng bạc. Phản ứng với Ag2O trong NH3 để chứng minh phân tử có nhóm CHO 2. Glucozơ B. sacarozơ. AgNO3/NH3. ta dùng thuốc thử: A. Glucozơ. 213.1 mol một Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu được 52. mantozơ. saccarozơ B. Cu(OH)2.25 : Muốn xét nghiệm sự có mặt của đường trong nước tiểu không thể dùng nước thuốc thử nào sau đây? A. Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử glucozơ? A.2. 810. glixerol 2.4kg.17. D. Thuốc thử Fehlinh ( phức Cu2+ với ion tactarat ) 19 . Nước brom C. ta có thể dùng thuốc thử là 2. I2 và AgNO3/NH3 D. Saccarozơ D. Glucozơ. saccarozơ. 144g C. 126. Hiệu suất của quá trình sản xuất saccarozơ từ nước mía đạt 90%. HNO3. mantozơ 2. Glucozơ. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc: A. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 75%. ancol etylic. Khi thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit vô cơ. β -glucozơ D. Saccarit nào sau đây không bị thuỷ phân ? 2. Đốt cháy hoàn toàn 0. D. dung dịch NaOH.0kg B. Fructozơ C. Tinh bột. α -fructozơ C. fructozơ. anđehit axetic. sản phẩm cuối cùng là 2.15.8 gam/ml) với hiệu suất của quá trình là 75% . Nước vôi trong B.8 gam H2O. HNO3 D.8gam CO2 và 19. Mantozơ C. Khối lượng m đã dùng là A.19. X là A.18. toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 200 gam kết tủa. Saccarozơ D. đun nóng dung dịch nước lọc thu được thêm 200 gam kết tủa. β -fructozơ 2. HNO3 C. Phản ứng với 5 phân tử CH3COOH để chứng minh có 5 nhóm OH D.13. t0 C. AgNO3/NH3 D. Từ m gam tinh bột điều chế được 575ml ancol etylic 100 (khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0. Dãy các chất đều tác dụng được với xenlulozơ: A. 860 gam B. hồ tinh bột. Glucozơ. 60.20. H2 (to) B. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là 2.23.24. Fructozơ C. 113. D. 864 gam 2.4kg A. mantozơ. Phản ứng với NaOH để chứng minh phân tử có nhóm OH B. Hoà tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm OH kề nhau C. H2O (H+) A. 108g A. fructozơ.16. Mantozơ 2.14. Để phân biệt glucozơ và fructozơ.

7 gam D. NaOH và AgNO3 trong dung dịch NH3 C. C12H14O5 2.50 gam D. 759. Chia m gam chất X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1. CH3CHO. Nếu hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% thì giá trị m là A.25 gam C.33. sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol ctylic. 5051 kg C. Cacbohiđrat là hợp chất có công thức chung là Cn(H2O)n 2. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là A. 949. Trong công nghiệp để sản xuất bạc soi và ruột phích nước. thu được 750 gam kết tủa.00 gam 2.6 gam C. C2H5OH. Dung dịch vôi sữa 2. 1054. biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%.30. 6000 kg D. Công thức đơn giản nhất (công thức thực nghiệm) của X là A. 500 kg B. quỳ tím. Dùng những cặp chất nào có thể nhận biết được cả 6 chất? A. Quỳ tím.29 : Khối lượng glucozơ dùng để điều chế 5 lit ancol etylic với hiệu suất 80% (khối lượng riêng của ancol etylic là 0. Cu(OH)2. CH3COOH. C3H4O2 C.28. Cu(OH)2. glixerol.8 g/ml) là A. Cacbohiđrat là hợp chất đa chức có chứa nhiều nhóm -OH và có nhóm >CO trong phân tử D.2 gam AgNO3 trong NH3 ? A. 2.4 gam 2. Cu(OH)2 D. Thuỷ phân m gam tinh bột.32.50gam B. Cho các dung dịch không màu: HCOOH.003 kg D. Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Cacbohiđrat là hợp chất tạp chức có chứa nhiều nhóm –OH và có nhóm >CO trong phân tử C.26 : Chọn phát biểu đúng về Cacbohiđrat: A. Glucozơ(C6H12O6). Trong một nhà máy rượu. 2. Quỳ tím. 607. AgNO3 trong dung dịch NH3 B. Axetilen B. người ta đã sử dụng chất nào để phản ứng với 20 .130 kg C. AgNO3 trong dung dịch NH3 và H2SO4 2. Anđehit fomic C. Thuốc thử tolen ( phức Ag+ với NH3 ) C. Đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 27 gam Ag Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì m có giá trị là A.507 kg 2. Saccarozơ B.504kg B. 45.31.27. Glucozơ D. 3. 5031 kg 2.B. người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic. Cacbohiđrat là một loại hiđrocacbon B. Đem phân tích xác định được công thức của X là glucozơ Phần 2. toàn bộ khí CO 2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư.20.22. AgNO3 trong dung dịch NH3 và NaOH D. 3. C10H14O7 D. 40. C12H14O7 B.

saccarozơ. Cu(OH)2 2.38.46 gam 2. Hấp thụ toàn bộ khi CO 2 thoát ra vào nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi thuỷ phân hoàn toàn. 54.39. fructozơ. 35. Thuỷ phân m(g) xenlulozơ (có 25% tạp chất) sau đó lên men sản phẩm thu được ancol etylic (hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%). fructozơ D.2g C.75g B. Saccarozơ và mantozơ đều là đồng phân của nhau B. CH3COOH C. Hồ tinh bột B. Fructozơ. Axit lactic dung dịch nói trên? A. Đun nóng dung dịch chứa 36g Glucozơ chứa 25% tạp chất với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag tối đa thu được là m(g). H2O D. Cn(H2O)n B. Dung dịch AgNO3 B. Glucozơ. Saccarozơ.4g B. Chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp từ glucozơ? B.35. Trong mật ong thường có glucozơ. Sobitol D.28 gam Ag. CH3-CO-CH3 theo dãy sau: A. Hiện tượng xảy ra 21 . glucozơ.40. Trung hoà hết axit sau đó cho sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 44. 43. fructozơ. Khí O3 D.43. glucozơ 2. saccarozơ C. glucozơ. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau C. Khẳng định nào sau đây là đúng? A.72 gam Ag. Giá trị của m là A. Cho 3 dung dịch: chuối xanh. saccarozơ B. 27.44. 32. 69. (CH3CO)2O D. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc khi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư D.41. (C6H10O5)n 2. Dung dịch AgNO3/NH3 2.1g D. C6H12O6 A. Saccarozơ và saccarin đều là đồng đẳng của nhau 2.3g 2. Để điều chế xenlulozơ triaxetat người ta cho xenlulozơ tác dụng với chất nào sau đây là tốt nhất? B.00g D. fructozơ.42. Hàm lượng các gluxit trong mật ong tăng dần 2.31g 2. Giá tri m là A. 31. Hiệu suất phản ứng đạt 75% vậy m có giá trị là A. Glucozơ không phản ứng với chất nào sau đây ? A. Axit axetic D. Thuốc thử duy nhất nào sau đây có thể phân biệt được 3 2. CnH2nOn C.2.72 gam B.36 gam C.66 gam A. 33. 27. 25. Công thức chung của cacbohiđrat là A. Khi cho một nhúm bông vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc.36. Cho m gam hỗn hợp Glucozơ. 8. saccarozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 9. Saccarozơ. chuối chín.37. Khí O2 C. Ancol etylic C. (CH3CO)2O C.34. CH3COOC6H5 D.64g C. KI. 24.

45. Oligosaccarit B. 1 A. Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào? A. Nhúm bông chuyển ngay thành màu đen D. mantozơ vào dung dịch H 2SO4 loãng đến khi thuỷ phân hoàn toàn.Glixerol C. 3 B. Cho m gam hỗn hợp Glucozơ. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 C. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng B. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 B. Phần gốc là fructozơ. Polisaccarit (-OH)? A. Saccarozơ bị chuyển thành mantozơ có khả năng tráng bạc 2. Cho glucozơ tác dụng với Na thấy giải phóng khí hiđro B.46. Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ cơ nhiều nhóm hiđroxi 22 .52gam D. Nhúm bông tan thành dung dịch trong suốt B. 14. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường C.8 gam A.52. Nhúm bông chuyển sang màu vàng và sau đó chuyển thành màu đen C. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ D. 16. 20. Cho m gam hỗn hợp glucozơ. Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể 2. Khối lượng Glucozơ trong m gam hỗn hợp là A. Đisaccarit D. 10.A.48. Phần gốc có hàm lượng đường nhiều hơn phần ngọn D.36 gam Ag. Monosaccarit C. 2 C. Chất nào sau đây phản ứng được cả Na.2gam C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 2. Saccarozơ cho phản ứng tráng bạc. Cu(OH)2 /NaOH và AgNO3/NH3 2.49. Đó là do A. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 B. Nhúm bông bốc cháy 2. Glucozơ tồn tại bao nhiêu dạng mạch vòng? 2. phần ngọn là saccarozơ C. Trung hoà hết axit sau đó cho sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 45. người ta thực hiện phản ứng hoá học nào sau đây? A.58 gam B.51. Phần gốc nhiều hàm lượng đạm nhiều hơn phần ngọn B. 4 2. Saccarozơ tráng bạc được trong môi trường axit C.47. Phần gốc có hàm lượng muối nhiều hơn phần ngọn 2. mantozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32. Glucozơ D.4 gam Ag. Anđehit axetic D.50. Khi ăn mía phần gốc ngọt hơn phần ngọn nguyên nhân là A.

Tinh bột.4 gam C. 16. Khẳng định nào sau đây là không đúng? A.2 gam B.84% C. Etylaxetat D. glucozơ D. Etilen A. xenlulozơ. protein. Hầu hết các kim loại ở trạng thái rắn C. Saccarozơ B.54.16% A.53. N2 và hơi H2O.6 gam axit axetic và 11. protein. Na chất nào sau đây? A. 21. Tinh bột. (4) < (2) < (3) < (1) 2. Khí NH3 dễ bị hoá lỏng và tan nhiều trong nước hơn khí CO2 B. saccarozơ (3).55. (1) < (3) < (2) < (4) C.57. Xenlulozơ D.58. 25.D. 77. mantozơ và anđehit axetic Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các chất trong mỗi nhóm trên? A. Glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc D. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự độ ngọt tăng dần: Glucozơ (1). Br2/ H2O 2. fructozơ (2). saccarozơ. (1) < (2) < (4) < (3) B. Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit 2. Tinh bột. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo thành gồm CO 2.56. saccarin (4).59. 75. Tinh bột C.00% 2. Cu(OH)2/ NaOH C. Fructozơ D. Protein B.61. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là 23 . Chất béo B. xúc tác thu được 6. saccarozơ. 22. protein. polietilen 2. xenlulozơ. xenlulozơ điaxetat. Tính khối lượng Ag tách ra? A. Cho xenlulozơ phản ứng anhiđrit axetic dư có H2SO4 . 10. 5. Mantozơ D. Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic? 2. chất béo C. Hỏi X có thể là 2.1 gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ triaxetat. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A.6 gam đặc 2. Glucozơ B. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat là A. saccarozơ.00% B. xenlulozơ. Tinh bột C. (2) < (1) < (3) < (4) D. polivinylclorua B. Glucozơ C. Cho 3 nhóm chất sau: (1) Saccarozơ và dung dịch glucozơ (2) Saccarozơ và mantozơ (3) Saccarozơ. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch brom 2. AgNO3/ NH3 D. xenlulozơ. Đun nóng dung dịch chứa 18(g) glucozơ với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 (hiệu suất 100%). A.60. Tinh bột.8 gam D.

Cu(OH)2/ NaOH.63. Cu(OH)2/ OHC. [Ag(NH3)2]OH D.68.3 gam D. AgNO3/ NH3. Mantozơ D.Phản ứng khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.5 gam C.62.125 kcal nhưng chỉ có 20% năng lương được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ) A. Saccarozơ C. 9. Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng: 24 . Một dung dịch có các tính chất: . 51. Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. 54. 2. Cu(OH)2 A. HBr B.0 gam C. Saccarin B. 22. Glucozơ C. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng? 2.69.Phản ứng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam. glixerol. Mantozơ D. t0 C.3 gam B.67. CuO B. Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2/ OH-.2 gam B. Cho sơ đồ Tinh bột  glucozơ  sobitol → → Khối lượng sobitol thu được khi thuỷ phân 50 gam tinh bột có 2. 54. Chỉ dùng thêm 1 hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 chất: Axit axetic.8% tạp chất trơ là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. Glucozơ phản ứng với CH3OH/ H+. .2.6 gam A. .65. B. H2/ Ni.64. D. glixerol.66.Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim. Saccarozơ B. 4. Glucozơ phản ứng với CH3COOH/ H2SO4 đặc. Glucozơ 2.70. Glucozơ và fructozơ là hai chất đồng phân của nhau B.5 gam D. 112. etanol. Đường nào sau đây không thuộc loại saccarit? 2.5gam 2. t0 D. CaCO3 D. Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3. Quỳ tím C. ancol etylic. chỉ cần dùng một thuốc thử là A. 56. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2/ NaOH B. Xenlulozơ 6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2 Khối lượng Glucozơ sản sinh được của 100 lá xanh trong thời gian 3 giờ là (biết trong thời gian ấy 100 lá hấp thụ một năng lượng là 84. Nước brom 2. glucozơ? 2. C. Dung dịch đó là A. Để phân biệt được dung dịch của các chất: glucozơ. t0 A. formanđehit. Kim loại Na 2.

Các khí tạo ra trong thí nghiệm phản ứng giữa saccarozơ với H2SO4 đậm đặc bao gồm: A. 44800 lít 2. trương lên trong nước nóng tạo thành hồ. Khí CO2 chiếm 0. Saccarozơ C. B. Thể tích không khí (đktc) để cung cấp CO 2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 18g glucozơ là A. Ở nhiệt độ thường. Dưới tác dụng của enzim của vi khuẩn axit lactic.74. 20% đặc . B. Axit oleic D.77.72. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân là chất B. CO2 và H2S. Một hợp chất cacbohiđrat X có các phản ứng theo sơ đồ sau: X Cu ( OH )   → Dung dịch xanh lam t   2 / NaOH  → Kết tủa đỏ gạch. Lên men 100 gam glucozơ với hiệu suất 72% hấp thụ toàn bộ khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 2m gam kết tủa.71. chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? 2. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm gì giống nhau? 2. Xenlulozơ A. Đều bị oxi hoá bởi [Ag(NH3)2]OH D. C.6 gam anhiđrit axetic có H2SO4 xenlulozơ triaxetat. Đimetylxeton D. Hợp chất A là chất bột màu trắng không tan trong nước. Mantozơ 0 2.28 gam 2. xúc tác thu được 17. Phenol B. Saccarozơ A. 40% C. Đều hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường 2. Cho 48.C. SO2 và H2S. Mạch vòng 4 cạnh A.79. Anđehit axetic C.78. Tinh bột D. Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước brom 2. Trong dung dịch nước glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng: 2.76. Glucozơ A.80. Đều được lấy từ củ cải đường B. Giá trị m là 25 . Mantozơ B. Đun nóng nước lọc sau khi tách kết tủa thu được thêm m gam kết tủa.75. CO2 và SO3.032 lít B.4 lít C. Mạch vòng 5 cạnh D. chất B tạo nên chất C có hai loại nhóm chức hoá học. Chất C có thể được tạo nên khi sữa bị chua. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng với dung dịch NaHSO3 bão hoà? 2. 134. Fructozơ B. D. Hiệu suất phản ứng là A. Mạch vòng 6 cạnh C. 4. Vậy X không thể là A. Glucozơ C. 448lít D. Tinh bột 2. 10% D. Mạch hở C. Xác định hợp chất A? A.03% thể tích không khí. Fructozơ D.6 gam xenlulozơ phản ứng 30. 60% B.73. CO2 và SO2. Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt” C. Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc D. Glucozơ B.

86. Trong nhiều loại hạt cây cối thường có nhiều tinh bột C. anđehit axetic. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc CH3COO2. (2) và (3) 2. Chỉ có (4) B.83. Iot làm xanh hồ tinh bột 2. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ : A. (3).82. Trong các chất sau: glucozơ.87. để nguội lại xuất hiện màu xanh B. Cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng thấy xuất hiện mầu vàng. Độ tan trong nước D. Glucozơ không có tính khử D. xenlulozơ. 80 gam 2. Nhận định nào sau đây không đúng: A.85. dung dịch glucozơ lên men thành ancol etylic D. Nhai kỹ vài hạt gạo sống có vị ngọt B.81.84. còn cho đồng(II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thì không thấy có hiện tượng gì 2. Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy màu miếng chuối chuyển từ trắng sang xanh nhưng nếu nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng gì D. Cả (1). mantozơ có tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 Chọn phản ứng sai: A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan B. Saccarozơ là đisaccarit của glucozơ nên saccarozơ cũng tham gia phản ứng tráng bạc như glucozơ 3. fructozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc 2. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân C. (4) đều sai D. Chất nào có hàm lượng cacbon thấp nhất? A. 40 gam B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc C. 20 gam C. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch vòng? A.Về thành phần phân tử B. Khác với glucozơ (chứa nhóm anđehit). Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan 26 . Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi ngọt hơn cơm phía trên C. Glucozơ C. Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước 4. Về cấu trúc mạch phân tử B. Chỉ có (1). Anđehit axetic 2. Saccarozơ D. saccarozơ. Khi có xúc tác enzim. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Xenlulozơ 2. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở? A. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ. đem đun nóng thấy mất màu.A. Chỉ có (1) và (2) C. 60 gam D. (2). Trong các phát biểu sau liên quan đến Cacbohiđrat: 1.

93. Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 ? A. natri axetat B. t0 D. H. 2 B. CH3COOH.75 lít C. Cho các chất: anđehit fomic. mantozơ. Phản ứng với dung dịch NaCl C.C3H5(OH)3. mantozơ.89.88. glixerol.91. Axit axetic và saccarozơ 2.8(g/ml). Khi đốt cháy hoàn toàn cùng khối lượng các chất cho cùng khối lượng CO2 và H2O B.88 lít D. C3H7OH. 5. Glixerol và propan-1. 5 2. C2H3COOH B. glucozơ. Glucozơ. 63. Thể tích dung dịch ancol 40o thu được là A. Glucozơ. CH3CHO D. xúc tác Ni. Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng cộng hợp với H2. natri axetat D.50 lít 27 . Glucozơ có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau D.92. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit 2. Saccarozơ và glucozơ đều có A. 4 D. Anđehit axetic và glixerol D.3-điol (3) Saccarozơ và mantozơ(4) Mantozơ và fructozơ Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên ? A. anđehit fomic. 2. Glucozơ có phản ứng tráng bạc C. Glucozơ. glixerol.B. ancol etylic 2. axit axetic C.94. O 2. Cả 3 chất đều có khả năng phản ứng được với Cu(OH)2 C. 11. glixerol. 3 C. đun nóng B. Có các cặp dung dịch sau: (1) Glucozơ và glixerol (2) Glucozơ và anđehit axetic B. C3H5(OH)3. Glucozơ. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về các chất này? A. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam 2. mantozơ. glixerol. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Đều có cùng công thức đơn giản nên có cùng thành phần % các nguyên tố C. Glucozơ và ancol etylic C. Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C2H4(OH)2 C. C12H22O11(saccarozơ) 2.90.30 lít B. axit axetic.

Đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 27 gam Ag Phần 2. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% .2 2.23 2.58 B D A B C B B C D C B B A D A D B D 2.30 2. Thủy phân C.12 2.52 2.73 2.67 2.8 2.18 D B D C D B D C B B B D D C A A A B 2. khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. giá trị của m là A. 160 2.16 2.41 2.14 2.54 2.49 2.70 2.98.95 2. Tráng bạc.34 2.69 2. 189. 3510 2.9 2. 320 C.96. Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic. 1 gốc α -glucozơ và 1 gốc β -fructozơ B.43 2.93 2.87 2.52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là A.76 2. 12.86 2.17 2.105 u.42 2.82 2. Tinh bột.83 2.24 2.2.100. Một mẫu tinh bột có M = 5.63 2.3 2.50 2.4 2. Cho lên men thu được V ml rượu (d = 0. Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo bởi: A.11 2.65 2.71 2.90 2.84 2.77 2.74 2. 197.96 2.66 2. 1 gốc β -glucozơ và 1 gốc α -fructozơ C.72 2.35 2.21 2.1 2.8g/ml) Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì V có giá trị là A.95. Hoà tan Cu(OH)2 B.33 2.29 2.4 ml 2.37 2.55 2. 24.75 2.26 2.10 2.28 2.375 ml C. Trùng ngưng D. 3086 D.45 2.94 2.81 2.32 2.51 2.375 ml B.47 2.97 2. 243. Chia m gam glucozơ thành 2 phần bằng nhau: Phần 1. ĐÁP ÁN 2. 1 gốc β -glucozơ và 1 gốc β -fructozơ 2.61 2. 2.90 ml B.6 2. xenlulozơ.22 2.7 2. 300. 14.25 2. saccarozơ. Thủy phân hoàn toàn 1 mol tinh bột thì số mol glucozơ thu được là A.44 2. 200 D.78 B D D C A B B A A D A C D A B D A C 2.13 2.31 2.53 2.64 2.36 2. 13.68 2.735 ml 28 .38 A B D A D B A D B B D A C B A D B C 2.57 2.97. 400 B.62 2.88 2.48 2.0 ml D.56 2.15 2. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. Thể tích dung dịch HNO3 63 % (D = 1.98 C A D D D C C C B C C B B B B D C B B. 4200 C.0 ml C. 1 gốc α -glucozơ và 1 gốc α -fructozơ D.92 2.91 2.375 ml D.99. 2778 B.27 2.85 2.46 2.5 2.89 2.

nCO2 = n Na 2CO3 + nNaHCO 3 = 3 mol ( bảo toàn nguyên tố C) C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2 1.180 = 75% Đáp án C 360 2.11. m 100 = 657.5 mol 2n Do hiệu suất nên 2.2mol .2.5 2. Phương trình hóa học: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O 6 Khối lượng HNO3 là m = 6.13. .8ml = 1000 gam → V = 63 d → Đáp án B 2.80 D B 2.5. 594 2 = 297 n n → Đáp án D 100 =630 gam 60 mdd axit = 630.39 2.79 2.99 2.20 C A 2.63.40 C D 2.19 2. mtinh bột = OH 0. = 56.2mol 29 nC = nCO2 = 1. Dùng Cu(OH)2. HƯỚNG DẪN GIẢI 2. = 180 g 162 100 29160 = 180 162 2.5.5 mol 0.20.162 n.6.2.25 g → Đáp án B 2n 80 90 n A = 2nH 2O = 2.180 81 .59 2.4. → Đáp án B men (C6H10O5)n + nH→ n C6H12O6  → 2n CH3-CH-COOH  2O  0. .100 A C C. đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Với hexan không có hiện tượng  → (C6H10O5)n + nH→ n C6H12O6  2O 162n 200 mglucozơ = Đáp án D 3 H= 1.5 100 100 . Với glixerol cho phức màu xanh Với glucozơ ở nhiệt độ thường tạo phức.  →  → 180n ? → Đáp án B 200.60 B A 2. Số mắt xích trong tinh bột là: n = 2.

0.⇒ Công thức cacbohiđrat là C12H22O11. Do đun nóng nước lọc cho thêm kết tủa nên trong dung dịch nước lọc có muối Ca(HCO3)2 Vậy phương trình hóa học: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1). Mà X có phản ứng tráng bạc Vậy X là mantozơ 2.8 = 46 gam 100 nancol = 1 mol Ta có sơ đồ: + H 2O men (C6H10O5)n → n C6H12O6  → 2nC2H5OH + 2 CO2  1/2n m= 1 → Đáp án A 1 100 . (2).20.15. 2. → Đáp án A 100 2. 14 = 126 kg 100 Vì H = 90% ⇒ msaccarozơ = 126 . Khi đun nóng dung dịch nước lọc: Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2↑ + H2O (3) 2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2) Từ (1).0.25 m C2 H 5OH = 5. 90 = 113. 0.5 vậy m = 22. = 3130 g hay 3.00 gam → Đáp án D 2. (3) tính được nCO2 = 6 mol men (C6H10O5)n + nH→ n C6H12O6  → 2n C2H5OH + 2nCO2  2O  6 2n Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 75% nên mtinh bột = 6 6 100 100 .1000 .125 =22.180 .28.125 m glucozơ = 180. mancol = → Đáp án D 575.29.0. = 864 gam 2n 75 75 → Đáp án D 2. 32 .5.82 100 .2 =45. = 108 gam 2n 75 msaccarozơ = 900.130 kg → Đáp án B 2 80 30 .82mol 46 mglucozơ = 27.8 = 1280 g 100 nC H OH 2 5 = 1280 = 27. Phần 2: ta có phương trình hóa học: C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag 0.162n.4 kg .23.162 n. . 10 .

2n mxenlulozơ = 1 46 100 1 = 2.75 g → Đáp án A 75 31 .09  x = 0.162n.045 ⇒    y = 0.100 = 33.108.3 nglucozơ = 27 = 0.2.31.3.42. = 25. (C6H10O5)n 75 = 24.46 g 2.15 180 ddAgNO 3 / NH C6H12O6   3 →   0. y là số mol của glucozơ và saccarozơ m = mglucozơ + msaccarozơ = 35. Phương trình hóa học: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O nCO2 = nCaCO3 = 7.2n 70 → Đáp án D mgỗ = 2.36.5 7.5 mol men (C6H10O5)n + nH→ n C6H12O6  → 2n C2H5OH + 2nCO2  2O  7.2 mol ⇒ mxenlulozơ = 0.5 2n Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% nên mtinh bột = 7.31gam 100 80 80 m= Do lẫn tạp chất nên m xenlulozơ thực tế là 25. (C6H10O5)n + H 2O men → n C6H12O6  → 2nC2H5OH + 2 CO2  1 46. Gọi x.31 . 2. Phân tử glucozơ hay saccarozơ đều có phản ứng với dung dịch AgNO 3/ NH3 cho ra 2 phân tử Ag. mglucozơ = 36. saccarozơ thuỷ phân cho một glucozơ và một fructozơ đều cho ra 2 Ag nên ta có hệ sau từ phương trình hóa học.08 2 x + 4 y = 0.5 100 100 . 46.41 → Đáp án C 75 = 27 g 100 2Ag 0. .3 g 100 → Đáp án D + H 2O men → nC6H12O6  → 2nC2H5OH + 2nCO2  nCO2 = 100 100 20 = 0.516 tấn . 162 n.15 mAg = 0.32. .162.516.2 gam 2n 80 80 → Đáp án A 2.2 = 5. 2 x = 0. = 949.43.031 tấn 2.1.

6 162 n msobitol = 54.68.01 → % mxenlulozơ triaxetat = 288. Phương trình hóa học: [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(OOCH3)3]n + 3nCH3COOH x 3nx  x + y = 0.45.1 → Đáp án B 2.11 ny = 0. Mantozơ thuỷ phân cho 2 glucozơ.2 = 48.84% 11.6 .03 .2.09. 20 = 16.180 = 16. Khối lượng tinh bột có trong 50 gam là m = 50.59. Phương trình hóa học: 48.06  x + 2 y = 0.71.125.2 g 2.67. → Đáp án B 97.28 0. Phân tử glucozơ hay mantozơ đều có phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 cho ra 2 phân tử Ag.100 = 77.6 gam 100 H + H 2O (C6H10O5)n → n C6H12O6 +→ n C6H14O6 (sobitol) 2 48. Năng lượng được dùng để tổng hợp glucozơ của 100 lá xanh là Q = 84. Gọi x.09 ⇒   y = 0.025 mol glucozơ (4.15  x = 0.825 tổng hợp được 0.825 kcal 100 6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2 Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng: ta có 673kcal tổng hợp được 1 mol glucozơ (180gam) vậy 16.3n n Hiệu suất phản ứng tính theo (CH3CO)2O là 17.n 162 n → Đáp án A [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH 0. y là số mol của glucozơ và mantozơ  mglucozơ = 0.0.03 ⇒  3nx + 2ny = 0.06 = 288n n 32 .21 Đáp án C → [C6H7O2(OH)3]n + 2n(CH3CO)2O→ [C6H7O2OH(OCOCH3)2]n + 2nCH3COOH y Ta có hệ phương trình 2ny 288nx + 246 ny = 11.1 nx = 0.06 .6 gam 2.5 gam) 2.

Phương trình hóa học: 6CO2 + 6H2O + 673kcal → C6H12O6 + 6O2 0.02m ta có: m = 20 gam → Đáp án B 2. Số mol glucozơ tham gia phản ứng lên men là n = men C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2  5000 80 .4 = 13.2.80.96.02m + 0. Phương trình hóa học: 2 mol Do hiệu suất là 80% nên lượng CO2 thu được là: 4. = 22.95.8 100 → Đáp án B men C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2  V dd = 5750 ml = 5.44.22 mancol = 44.8 ⇒ 0. 44.94.75 lít 2.03 → Đáp án D 2.06 .02m 2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 Khi đun nóng dung dịch nước lọc: Ca(HCO3)2 → 0.1 → Đáp án A VCO 2 = 0.100 = 320 gam → Đáp án B 2.4mol 180 100 0.3n H = n .44 mol 1840 90 = 1840 gam ⇒ Vancol = = 2300 ml 0.01m Vậy số mol CO2 tham gia phản ứng (2) là 0.100 = 60 % 0. CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O Khối lượng kết tủa thu được là m = 3.0.03% thể tích không khí nên Vkhông khí = 13. 100 = 44800 lít 0. = 0.79.44.01m 0.2 mol 100 33 .6 0.4 CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 0.02m = 0.8 (1) (2) CaCO3 ↓ + CO2↑ + H2O (3) 0.22mol 180 100 22.3 2.6. Số mol glucozơ tham gia phản ứng lên men là n = men C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2  100 72 .22.46.44 lit mà CO2 Chiếm 0. Phương trình hóa học: 4 mol 80 = 3.

5 gam 0.10 5 = 3086 mắt xích 162 → Đáp án C (C6H10O5)n + nH→ n C6H12O6  2O 1 mol 3086 mol 2. CnH2n . AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN A.97.52 5.357ml 0.100. Số mắt xích của tinh bột là: n = 297 1 = 297 n n 100 1 . BÀI TẬP 3.8 → Đáp án C CHƯƠNG 3.125 mancol =0. CnH2n + 1NH2 (n ≥ 6) 34 .1.25 0. đơn chức.5 = 14.4 ml → Đáp án D 63 1. bậc nhất? A.63. 2.[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O 3 Thể tích dung dịch HNO3 là V = 3.125 men Phần 2: C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2  0.25 mol ⇒ Vancol = 11. = 197.7NH2 (n ≥ 6) B.46 = 11. Phần 1: ta có phương trình hóa học: C5H6(OH)5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ C5H6(OH)5COONH4 + NH4NO3 + 2Ag 0.25. Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa một vòng benzen).

CH3CH2NH3Cl C. Cho sơ đồ phản ứng: A. C2H5NH2 C. Vậy khi tạo thành dung dịch X thì A. ClH3N-CH2-COOH (2) . CH3NH3Cl 3. NH3. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18. Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần: A.C. HCOONH3C2H3 . (CH3)3CNH2 C. CH3NH2. CH3NHCH3 3.24 lít (đo ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì tím ẩm.1 gam hợp chất A có công thức phân tử là C 3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư. CH3NH2.6. CH3NH2. Amino axit và HCl cùng hết C. (CH3)2NH2Cl D. (CH3)2NCH2CH3 D.3NHCnH2n – 4 (n ≥ 3) 3. NH3. C6H5NH2. CH3NH2.7. HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5). (3) B. Công thức cấu tạo của X là A. Số đồng phân amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là 35 . C2H3NH2 3. Hợp chất X lưỡng tính có công thức phân tử là C3H9O2N. NH3.8 : 1 : 6. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được etyl amin. Công thức cấu tạo của A và B là A.3. CH3COONH3CH3. CnH2n .75. C2H5O2N. Để tác dụng hết với dung dịch X cần 840 ml dung dịch NaOH 1M. C3H7O2N.4. C2H8O2N2 3. (CH3)2NCH2CH3. có 2. CH3NHC2H5. Dư HCl A. Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là A.4 gam CO2. thu được 4. HCOONH2(CH3)2 B. (CH3)2NH. CH3NH2 D. D. 3. Đốt cháy hết 1/2 lượng khí B nói trên. Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần bậc của amin? B.8. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C. CH3COONH3CH3 C. (2). (3). C2H5NH2. C6H5NH2. (CH3)2CHNH2. (CH3)2NH. C2H5COONH4 3. C6H5NHCnH2n + 1 (n ≥ 1) D. C2H5NH2. CH3NHCH3 D.2. NH3. N là m C : mH : mO : mN = 4.9. C2H5NH2.5. B. C2H5NH3Cl CH3NH2 Các chất A.8. B trong sơ đồ trên lần lượt là A +CH I B 3 +HCl B. (CH3)2NH. C4H10O4N2. CH2=CHCOONH4. CH3NHCH3 B. Lấy 9. (4). (1). C. CH3CH2NHCH3 3. NH2-CH2-COONa (3) . NH3 B. Không xác định được 3. CH3CH2NHCH3. CH3NH2. H. C2H5NH2 C.10. Công thức phân tử của X là A.4 : 2. (CH3)2NCH2CH3 B. CH3CH2NHCH3. đun nóng. Dư amino axit D. (5) D. (4) C. CH3NH2. C2H5NH2. HCOONH3C2H5 D. HCOONH3C2H5. O. NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) . C6H5NH2. Cho hỗn hợp hai amino axit đều chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl vào 440 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) . (1).

anilin. Este hoá 3. 5. C6H5NO2. CH3NH2. HCOOCH2CH2NH2 3. NH3. CH3COOCH2CH(NH2)CH2OOCC3H7 C. 4 D. C2H5NH2. phenol. (C6H5)2NH B.CH3COOH B.16. Trùng ngưng C. C6H5NO2 D.17. C6H5OH. Toluen. C6H6. người ta dùng phản ứng: 3. C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5 B. phenol B. CH3NH2. C6H6.73 % về khối lượng. NH2CH2CH2COOH C.35 mol H2O. C6H5NH3Cl C. Phenyl metyl ete. C6H5NH2. CH3NH2 B. C6H4(NO2)2 3. CH3NH2. Hợp chất X có công thức phân tử là C9H17O4N. toluen. (CH3)2NH và 36 . Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu quì tím là A. phenol C. 3.H. C6H5NH2. phenol (C6H5)2NH: A.11. anilin.15. CH2=CHCOONH4 D. toluen. NH2CH2COOCH3 C 2 H2 A B D C6H5NH2 Các chất A. C6H5NH2 và CH3NH2. C6H5NO2 có thể làm mất màu dung dịch brom là A. C6H5NH2. Công thức phân tử của amin là A. C6H12.14. C4H7N A. (CH3)2NH C. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C. NH3. CH3COOCH2CH2CH(NH2)CH2CH2OOCCH3 D C2H5OOCCH2CH2CH(NH2)COOC2H5 3. Phenyl metyl ete. anilin. toluen. Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl metyl ete. 2 B. C6H6. (C6H5)2NH. (C6H5)2NH. CH3COOH C. NH3. Để tổng hợp các protein từ các amino axit. C2H7N B. C2H5NH2 .18 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: NH 3. anilin. NH2CH2COOH 3. (CH3)2NH. phenol D.A. Công thức cấu tạo của A có thể là A.O. C2H5NH2 D. (CH3)2NH. C6H5Cl. Chất A có sẵn trong thiên nhiên và tồn tại ở trạng thái rắn. C2H5N D.2 mol CO2 và 0.N trong đó N chiếm 15. có cấu tạo đối xứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0.12. Trùng hợp B.13. C4H14N C. B. C6H5NH2. C6H6. C6H5NO2. (CH3)2NH. Phenyl metyl ete. Trung hoà D. 3 C. Trong số các chất đã cho. Hợp chất Y có công thức phân tử là C5H7O4NNa2 có sơ đồ chuyển hoá: X + dung dịch NaOH Y + dung dịch HCl C5H10O4NCl Công thức cấu tạo của X là A. những chất 3. Cho sơ đồ biến hoá B. (C6H5)2NH. CH3NH2. Chất A tác dụng được với NaOH và HCl và đều theo tỷ lệ 1:1 về số mol. D lần lượt là A.

(NH2)2C3H5COOH 3. Cho X là một amino axit. ClNH3C3H3(COOH)2 D.29.19. HOOCCH2CHNH2COOH D.2%. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH B. NH2C3H6COOH C. 2 B. CH3NH2.24. p-CH3O-C6H4-NH2. AgNO3/NH3 C. 5 3.Có thể tách riêng các chất từ hỗn hợp lỏng gồm benzen và anilin bằng những chất nào? 3. Công thức cấu tạo của X là A.26. p-CH3O-C6H4-NH2 D. ancol etylic và lòng trắng trứng ta dùng: A. CH3CH2NHCH3 B. NH3. Dung dịch NaOH. CH3NH2 chất có tính bazơ mạnh nhất là 3.D. CH3CH2CH2NH2. HNO3 B. 5 D. Khi cho 0.23. C6H5-NH2. Trong các chất: p-NO2-C6H4-NH2. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit ? A. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H9O2N. Công thức cấu tạo của X có thể là A. Để phân biệt các dung dịch glucozơ.1 gam muối. dung dịch brom 3. H2O. NH2-CH2-COOH C. C4H11N có số đồng phân amin bậc 1 là 3. Trong các chất: metyl benzoat.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25gam NaOH 3. CH3CH2NHCH3.28. ancol benzylic.01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0. 4 3. phenyl amoni clorua. p-NO2-C6H4-NH2 C. CH3-CH(NH2)COOH D. 3 B. Cho 14. natri phenolat. C6H5NH2 C.27. C6H5-NH2 C. 2 C. có -NH2 tại C α thì C8H15O4N có số công thức cấu tạo phù hợp là A. CH3CH2CH2NH2 3. p-NH2-C6H4-CHO A. (CH3)2NH.22. glixerol. dung dịch NaOH C. 2 C. Cho sơ đồ C8H15O4N + 2NaOH → C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O Biết C5H7O4NNa2 có mạch cacbon không phân nhánh. Còn khi cho 0. 4 D. Cu(OH)2 D. (C6H5)2NH 3.125M và thu được 1.25. Dung dịch HCl. CH3CH2CONH2 3. glixerin. Mặt khác cũng lượng amino axit trên phản ứng với HCl dư tạo 18.835gam muối khan . CH3NH2 D.7 gam một amino axit X (có 1 nhóm NH2) tác dụng với NaOH dư thu được 19. NH2-(CH2)6 -COOH A. 3 D. NH2CH2COOH C.21. Chất có tính bazơ mạnh nhất là A. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. p-NH2-C6H4-CHO. CH3NHCH2COOH B. C6H5NH2. 4 3. anđehit axetic.20. NaOH B. Dung dịch NaCl.35 gam muối. dung dịch brom B. 1 B. NH2C3H5(COOH)2. Trong các chất: C6H5NH2. dung dịch brom D. protein. A. 3 B. Số đồng phân có tính chất lưỡng tính (vừa tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl) là 37 .

1 mol X tác dụng hết với 270ml dung dịch NaOH 0. C3H9NO4 3.5.34.2 lít khí CO2 (đktc). Hợp chất X có 40.30. H2NCH2CH2COOH B. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51.4g chất rắn. CH2(NH2) . 7. Cho 8. X là một amin a–amino axit chứa 1 nhóm–COOH và 1 nhóm –NH2. X là một a – amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2.31.CH2 – COOH NH2 B. (4) . CH3 – NH – COOH CH 2 NH2 B. Công thức đúng của X là A. 38 CH3 C NH2 COOH . (1). Biết X tác dụng được với hiđro nguyên tử. Thu được dung dịch Y.CH2 – COOH D. 1 B. (4) B. đơn chức. Amino axit X chứa 1 nhóm–COOH và 2 nhóm –NH 2. Công thức cấu tạo của X là A.32.33.45%C. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M. Sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 12.73%N và còn lại là oxi. CH2 CH2 COOH NH2 3.amino axit A. CH3-CH2-CH2-CH2NO2 D.9g X tác dụng với dung dịch HCl. (3).35. D. đồng đẳng liên tiếp nhau.55g muối khan. Đốt cháy hoàn toàn 10. CH3CH(NH2)COOH C. (3) C. C2H5OH /HCl (2). thu được 11. Axit α . Cho 8. Hai amin có công thức phân tử là A. C2H5N và C3H9N. (2). CH3 – CH2 – CH – COOH D. 2 C. C2H7N và C3H7N A là A.36. Glyxin B.4 gam hai amin no. CH3 – CH2 – CH – COOH NH2 CH3 C.86%H. Công thức phân tử có thể có của X là A. (2). (3). CH4N và C2H7N C. (3). (5) 3. Este X được tạo bởi ancol metylic và α . A.5M cô cạn thu được 15. Công thức đúng của X là A. C5H12N2O2 C. C2H7N và C3H9N 3. CH3 . Cho 0. CH3COOH (5). CH3-CH2-CH2-NO2 3. (2) .9g X tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng mol phân tử của X nhỏ hơn 100 gam. Na2SO4 (4). Amino axit 3. CaCO3 (3). 4 3. Axit glutamic B. C5H10NO2 D. 3 D. Alanin D. CH2 – COOH NH2 C. C4H10N2O2 B. 15.A. Glyxin có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau? KCl (1). (5) D.aminocaproic C.

C5H12O2N2 3. C4H8O2N C. Công thức của 2 amin là A. (6n + 3)/4 A.44. B. C5H9O2N D.42. pH=7 A. Đem nung A đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. (6n + 3)/2 D. CnH2n+3N A. CnH2n+1NH2 C.CH.NH ]n. Đimetylamin có nhiều nhóm đẩy electron hơn làm tăng mật độ electron của nguyên tử N D. Tính bazơ của đimetylamin mạnh hơn melylamin vì lý do nào sau đây? 3.3. Vậy giá trị của m là A. CH3. Khối lượng mol của đimetylamin lớn hơn B. (H2N)2CH.(CH2)6.45. CH3NH2 và C2H5NH2 C. D.39.43. Mật độ electron của N trong CH3NH2 nhỏ hơn CH3.NH.37. Etylmetylamin A. Đimetylamin C. CH3NH2 và C2H3NH2 D. Cho hợp chất sau: [ CO. C2H5NH2 và C2H3NH2 B. Cao su. pH >7 B.CH.NH.0 gam C. Vậy dung dịch X có giá trị pH là A.5M thu được dung dịch X.(CH2)4. Thuỷ phân hoàn toàn hợp chất sau thì không thể thu được sản phẩm nào dưới đây? H2N.CH2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các amin đơn chức mạch hở (có số nguyên tử cacbon < 5) thì thu được lỷ lệ H 2O : CO2 = 2: 1. (6n .1)/4 C. Trung hoà 62 gam dung dịch của một amin no đơn chức bậc I có nồng độ bằng 5% bằng dung dịch 200ml HCl 0.5 gam D.41.CO.0 gam B.CH2. CH3 A. Tơ nilon.0 gam 3.CH3 C. 30.NH. Trong hỗn hợp amin chắc chắn có: A.COOH 39 .38. CnH2n+1N B. C6H5. 27. Hợp chất này thuộc loại polime nào sau đây? 3.COOH C6H5 B. Cho m gam hỗn hợp hai amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 30 tác dụng với FeCl 2 dư thu được kết tủa X. C3H7O2N B.CH2.15) tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được kết tủa A. (2n + 3)/2 C.COOH NH2 D.CH2. D.CO. Metylamin C. Công thức phân tử tổng quát amin no đơn chức mạch hở là A.0 gam chất rắn. pH < 7 C. B.CH. Hãy chọn công thức sai trong số các amino axit dưới đây? 3. pH=0 D.COOH. Đimetylamin có cấu trúc đối xứng hơn metylamin 3. 15.CO-NH.COOH phải cần số mol oxi là B. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 18.NH. Chất dẻo.46. Len. Đietylamin 3. Đốt cháy 1 mol amino axit H2N. H2N.COOH NH2 C. 40. CnH2n-1NH2 3.CH.CO.40. Cho hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 19 (biết có một amin có số mol bằng 0. CH3NH2 và CH3NHCH3 3.(CH2)n.

Cho A phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ.CH2.CH. HOOC .CH2.CH2 . Khối lượng mol của A là A.CH.CH2. Cho các chất sau: (1) CH3-CH(NH2)COOH.Lấy 2.CH2. CH3COONH3CH3 C. Thực hiện phản ứng este hoá giữa A. (1). CH3-NH-CH2-COOH 3.CH2.COOH NH2 D. D.47. HCOONH2(CH3)2 B. HCOONH3CH2CH3 B.CH. (5) α -amino axit X và ancol CH3OH thu được este A có tỷ khối hơi so với không khí bằng 3. B.CH2.COOH D.18 gam muối.01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3. Các trường hợp nào trên đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng? A.CH2. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C 3H9O2N. (3). CH3. Còn khi cho 0.3. CH3-NH-CH2-COOH 3.2%. CH3.835 gam muối. thu được muối B và khí C làm xanh quỳ tím ẩm.01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0. (1). (5) C.COOH NH2 3. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với dung dịch NaOH.COOH NH2 3. Xác định công thức cấu tạo của A? A.COOH NH2 3. (2). (4) C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2. NH2 B.CH2. Cho 0.CH.94 (g) X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 3.CH2. 218 gam. (3). (4).82 (g) muối. HOOC. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2.CH2. Xác định công thức cấu tạo của X? A. 145gam 3. . .CH.CH2.COOH.COONH4 D.CH.CH2.51.01 mol X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. 147 gam. dung dịch H 2SO4 và làm mất màu nước brom. Nung B với NaOH rắn thu được một hiđrocacbon đơn giản nhất. H2N.125M và thu được 1. (1). CH3.52.COOH C.COOH.49. C.01 mol amino axit X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0. (1).48. (3) CH2O và C6H5OH.Lấy 0.125 M thu được 1. Xác định công thức cấu tạo có thể có của hợp chất đó? A. CH2 = CH. (4). HOOC. 109 gam.835 gam muối khan.2M. (5) B.50. (4) D.amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh. (2). CH3CH2COONH4 D. Cho một α.07.(2).53. H2N. (2) HO-CH2-COOH.CH2. (5) NH2(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)4COOH. Cho 0. NH2 C. H2N. Xác định công thức cấu tạo của X? B.COOH C. Công thức của X là 40 .

NH3. C. X. Cho 1 mol A tác dụng hết dung dịch HCl thu được 169.58. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH. Khi thủy phân polipeptit sau: H2N-CH2-CO-NH-CH—CO-NH-CH — CO-NH. B. CH2–COOH. Alanin 41 . D.A. Đốt cháy hoàn toàn một amino axit A thì thu được CO 2 và N2 theo tỷ lệ thể tích 4:1. B. (NH2)2C3H5COOH. NH2 C. 3. C3H7NO2 A. CH3–CH–COOH. Axit α -glutamic C. CH3 – CH(NH2)– COOH. Y.286% về khối lượng.59. C. CH3-NH-CH2-COOH 3. D. C. thu được là A. Na2CO3 C. C. 3. B. C2H5NO2. Biết phân tử A chỉ chứa 1 nhóm amin bậc I. C.55. 3. Hợp chất nào sau đây không phải là hợp chất lưỡng tính ? B. Vậy công thức đúng của A là A. H2N – CH2 – COOH. C4H6N2O2 D. NH2 D. Y. Công thức phân tử của A là A. 3. C2H7NO2. Amoni axetic B. C4H7NO4 C. C5H11COONa B. CH3 – CH(NH2)– COOH. H2N – CH2 – CH2 – COOH. C6H5NH2. Anilin 3. Trung hoà 1 mol α. NH3 và C5H11COONa D. Đốt cháy hết a mol một amino axit A đơn chức bằng một lượng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ nước được 2. Sản phẩm B. 3. B. NH2-(CH2)5-COONa 3.61. C5H7NO2 D. Công thức cấu tạo của X là A. H2N – CH2 – COOH. H2N–CH2–CH2–COOH.62. C3H7N2O4. C3H7NO2. 4. Amino axit A chứa x nhóm –COOH và y nhóm-NH2. D. H2N – CH2 – CH2 – COOH. Z. 3. Z.5a mol hỗn hợp CO2 và N2. 5.56.60. Cho polime [ NH –(CH2)5 –CO ]n tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp.5 gam muối. H2NC3H5(COOH)2. C.54. B. Công thức phân tử của A là A. Cho 1 mol A tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 177 gam muối.COOH CH2COOH Số amino axit khác nhau thu được là A. CH2-C6H5 CH3 B. H2N-C2H4-COOH.CH.57. 2. 3. D. Cho các poliamit sau: (X) [ NH-(CH2)6-CO ]n (Y) [ NH-(CH2)5-CO ]n (Z) [ CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH ]n Công thức của tơ nilon là A.amino axit X cần 1 mol HCl tạo muối Y có hàm lượng clo là 28. X. Z. D. H2N-C3H6-COOH. Công thức cấu tạo của alanin là A. Z. D.

H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. D. 4.66. Thuỷ phân một đoạn peptit được tạo ra từ các amino axit A.4 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối so với không khí bằng 2. HOOC–CH2–CH2–CH–COOH. Dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 D. C D. Giá trị của m là A. Hợp chất hữu cơ X là este tạo bởi axit glutamic (axit α. HOOC-CH2CH2-CH(NH2)-COOH. 24. Để phản ứng hết với 37. B.69.8 gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Lấy 0. C. Có các dung dịch sau: C6H5-NH3Cl.67. C2H3(NH2)(COOCH2. ClH3N-CH2-COOH.7 gam C.0 gam B. C. 3 C. Dung dịch NaOH và dung dịch NH3 3. tạo ra 3.125M. C3H5NH2(COOH)COOCH(CH3)2 3. 5 C.CH2.CH2.68. AgNO3/NH3 D. 4 B. H2N–CH2–COOH. Hỏi thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có liên kết peptit? A. Ba(OH)2 protein thu được là A. 8 D. Cho 17. B.70.00 kg. 3. NH2 C.amino glutaric) và một ancol bậc nhất. H2N–CH2–CH–COOH. Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với A. 18. Dung dịch KOH và CuO C. Cho amino axit CH3-CH(NH2)-COOH.CH3)2 C. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A.64. Công thức cấu tạo của A là A.0 gam D. 10. 4 3.67 gam muối. Mặt khác. (CH3CO)2O C.41 gam A tác dụng với lượng dư NaOH thì tạo 5.38 kg. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn.0 gam 3. 16. C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2. Dung dịch KOH và dung dịch HCl B. Tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được kết tủa. 10. E có cấu tạo là ADCBE. H2N-CH2-COONa.CH3) D. không có nhóm chức khác.40 kg. NH2 B. Từ 18 kg glyxin NH2CH2COOH ta có thể tổng hợp được protein với hiệu suất 76% thì khối lượng 42 . Cả A. HOOC–CH2–CH–CH2– COOH. D.65. B. C3H5(NH2)(COOCH2. 5 B. NH2 3.3.63. 8. 9 B.02 mol A phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 0. A là một α -amino axit có mạch C không phân nhánh. trong phân tử A chỉ chứa nhóm chức –COOH và -NH2. 13. Chất này có thể phản ứng được với chất nào sau đây? 3.CH3)2 B. 16.68 kg. D. 2 A.73 gam muối khan.

Phát biểu không đúng là A. Na. Số phản ứng có thể xảy ra là A. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH (X4). Công thức của X là A. + - B. 38. thu được sản phẩm trong có có 11. H2N-CH(C2H5)CO-NHCH2COOH hoặc H2N-CH2CO-NH-CH(C2H5)COOH. 6 C. kết tinh. C. Axit aminoaxetic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Đem trùng ngưng hỗn hợp gồm 22.72. NH3. X1. dung dịch HCl.74. NH2-CH2-COOH. X3. 4. + 3. 42. CH3OH. Amino axit là những chất rắn.6 gam một đipeptit X được cấu tạo bởi α -amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH bằng dung dịch NaOH. dung dịch NaOH.77. H N − CH − COO Cl 3 2 C. B. Cu. 5. H N − CH − CH − COOH 3 2 2 + B. B. X là A. C. X chứa 2 nhóm -COOH trong phân tử. 4 B.79.5 gam glyxin và 44. 8 D.72% Na về khối lượng. X4. E có cấu tạo là ADCBE. H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH.5a mol N2. D. NH2-CH2-COOH. X5 3. X4 C.71. D. H2N–CH2–CONH–CH2COOH. H N − CH − CO OH 3 2 + 3. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glyxin) 3. 52. X2. B. Thuỷ phân hoàn toàn 14. X1. 49.5 gam alanin thu được m gam protein với hiệu suất mỗi phản ứng là 80%. X chứa 2 nhóm –NH2 trong phân tử. dung dịch NaOH. B.08 gam B.75. X3.40gam C. D. CH3-CH(NH2)-COOH lần lượt tác dụng với các dung dịch chứa các chất sau: HCl.60 gam 3.73.76. Vậy m có giá trị là: A. H2N-CH(CH3)CO-NH-CH2COOH hoặc H2N-CH2CO-NH. NH2-CH2-CH2-COOH. 6. trong dung dịch thu được có mặt những cation hữu cơ nào? A. C. H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH (X5). 3. X2 B. Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là A. D. D. H2NCH2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+CH2COO-. H N − CH (CH ) − COOH 3 3 D. C. phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.1 gam một muối chứa 20. B. Hỏi thu được tối đa bao nhiêu đipeptit? A. 10 3. Cho dung dịch sau: C6H5NH2 (X1).20gam D. H2N-CH2-COOH (X3). dung dịch HCl. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.78. Na. NaCl. X5 D. dung dịch Na2SO4. CH3NH2 (X2). C. dung dịch NaOH 43 . dung dịch Na2SO4. Thuỷ phân một đoạn peptit được tạo ra từ các amino axit A. tan tốt trong nước và có vị ngọt. Na. 3.3. D. Cho glyxin tác dụng với dung dịch HCl.CH(CH3)COOH. dung dịch HCl. NaOH. Trong dung dịch. 3. X2. Đốt cháy hết a mol một amino axit X được 2a mol CO2 và 0. C.

87. Nicotin 3. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là B.125 gam H2O.95 gam B. Vậy CTCT hợp lý của chất này là A. CH3CH2CH(NH2)COOH. C3H7N. B.89. C3H9N.4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10. Khi cho 4. CH2=CH-COONH4 B. C4H9N. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH.6. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. 41.16 gam.20 gam. H. 3. Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử 3. H2NCH2COO-CH3 C. CH5N D. H2NC2H4COOH D. 7. Protit luôn chứa nitơ B.449%. Công thức phân tử của X là A. Moocphin C. 3. Các amin đều có tính bazơ B. Trong phân tử X. Cafein D. 3.865% và 15. Công thức cấu tạo của X là A. C.40 gam. C.81. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. Tính amin của tất cả các bazơ đều mạnh hơn NH3 C. mạch thẳng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.83. C3H7N C.73%. còn lại là oxi. D. 80%.85 gam muối khan. NH2-CH2-CH2-COOH D. Aspirin A.3. thu được 8. Từ 23. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn B. 36. α -amino axit X chứa một nhóm -NH2. 45.82. 1.45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4. Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 D. B. H2NCOO-CH2CH3 3. Khối lượng của nilon.2 gam NH2(CH2)6NH2 và một lượng vừa đủ axit adipic ta tổng hợp được nilon.85.6 với hiệu suất 3. Công thức phân tử của X là A. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12. Chất X tác dụng được với hỗn hợp Fe + HCl tạo ra một amin bậc 1. 3. Câu nào dưới đây không đúng? A. C2H7N 3. CH2=CH-COONH4. muối khan. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 3H7O2N. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là A.84. D. vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. A và B đều đúng B. C2H7N.4 lít khí CO2.3 gam X tác dụng với axit HCl (dư). H2NCH2COOH. thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C. N lần lượt bằng 40.80. D. H2NCH2CH2COOH. H2SO4 và làm mất màu dung dịch nước brom.4% cần dùng 100ml dung dịch 44 .92 gam. C. CH3CH(NH2)COOH. 52. CH2=CHCOONH4 HCl 1M. CH3-CH(NH2)-COOH C.86.6 thu được là A. Cho 10. C. D. thu được 13. H2N-CH2-COOCH3. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là A. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.88.6. H2N-CH2-CH2-COOH. CH3-CH2-CH2NO2. C3H5N B.

C3H9O2N. Cho vài giọt CuSO4 và dung dịch NaOH vào dung dịch lòng trắng trứng thì dung dịch chuyển sang màu xanh tím B.8g 45 .20g B. Cho quỳ tím vào dung dịch của từng amino axit sau: Axit alanin. Protit luôn chứa chức hiđroxyl lỏng trên là A.104 D. Protit luôn là chất hữu cơ no 3. Giấy quỳ tím D. C4H11O2N.91. 40. H2N-(CH2)2-COOH D. Sản phẩm cuối cùng của phản ứng thủy phân protein là 3. Cho HNO3 đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện kết tủa trắng.2M cô cạn được m gam chất rắn. Lipit là một hợp chất este 3.C. Nước brom 3. khi đun sôi thì kết tủa chuyển sang màu vàng C. C3H7O2N. 3 C.điamino butiric. BE. Công thức amino axit và m là A. 2. 13.2g D. 1 B. 4.16 lit CO2(đktc) và x mol H2O. DC. 22. BCDEA B. EBACD 3. 3. 0 C. Một loại protit X có chứa 4 nguyên tử S trong phân tử. Dung dịch phenolphtalein D. Thủy phân hoàn toàn 1mol peptit X được các amino axit A.50g và 27. 2 α. Dung dịch NaOH C. stiren. 30.104 B. C. C2H7N biết số mol NH3 bằng số mol C2H7N đem đốt cháy hoàn toàn thu được 20.92.8 gam một amino axit (gồm 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng với 100ml NaOH 0. H2N-CH2-COOH C. khối lượng phân tử của X là A.50g D.104 C.32% theo khối lượng.94. Nhận xét nào sau đây không đúng? A.1M cô cạn từ từ thu được 25. NH3. Nếu thủy phân từng phần X được các đipeptit và tripeptit AD. còn khi cho lượng amino axit trên tác dụng với 300ml HCl 0. H2O C. DEBCA C.2 g C. Axit lactic được gọi là axit béo D. Số dung dịch có hiện tượng đổi màu là A. D.104 3. 16. Số lượng đipeptit có thể tạo thành từ hai amino axit alanin và glyxin là 3. Trình tự các amino axit trong X là A.2 g B. D. C3H9O2N.96. 4 B. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Biết trong X.90g A. B. 30. 5 3. glyxin.90g và 40.98. 25.97. axit glutamic. ADCBE D.95.95g và 16. CH5N. Các α -amino axit B. 3 3. CO2. 27. Có 3 chất lỏng benzen.1 gam chất rắn.90. S chiếm 0.95g D.20g và 13. Thuốc thử để phân biệt 3 chất B. Cho 17. anilin. γ .93. Cho m gam hỗn hợp X gồm NH3. 2 A. Vậy giá trị của m và x là A. DCB. E mỗi loại 1mol. 5.

96 3.20 A A A C C C B A B B A B B B A A A B D C 3.70 3.13 3. 53.77 3.89 3.1 46 . Đốt cháy hoàn toàn một α . ĐÁP ÁN 3.47 3.76 3. 32.81 3.58 3.73 3.63 3.92 3.14 3.23 3.46 3. Đốt cháy B CxHyN 0.2 3.3% 3.84 3.4 3.91 3.15 3.05x → x = 2→ B là C2H7N → Đáp án A 3. RCOONH3-R’ + NaOH → RCOONa + RNH2 + H2O 0.0% D. C.6 3.12 3.amino axit X thu được 2a mol CO2 và 0.1 MA = 91.24 3.38 3. HƯỚNG DẪN GIẢI 3.100.61 3.82 3.3.97 3.60 A C A C C D B D A B C D C D B D D D B C 3.5a mol N2 thì kết luận nào sau A.28 3.1 gam axit glutamic tác dụng với 9.36 3. Công thức của benzen là CnH2n-6 .74 3.67 3.11 3.49 3.86 3.80 D D B D B D A C A D B A C C A D A C D A 3.42 3. 40. Có nhiều hơn hai công thức vì còn phụ thuộc vào số nguyên tử nitơ B.95 3.0% C.35 3.90 3.99 3.40 B C A B C D C B D D B D D C A A A C C B 3.41 3.27 3.25 3.88 3. Amino axit X có thể là NH2-CH2-COOH hay C2H5C(NH2)2COOH.99.1. 80.59 3.19 3.54 3.66 3.32 3.0% đây đúng? B.100 C C B A B A C D A D B C C D C C C A A C C. Vậy hiệu suất phản ứng este hoá là A. MX = 75→ n = 1 ← 0.57 3.3. Tách X đem phản ứng hoàn toàn với NaOH thì thấy cần 200ml NaOH 0.9 3.1 3.87 3.43 3.93 3.56 3.3 3.98 3. Cho 44.2. n ≥ 6 → Đáp án A → Đáp án A 3.94 3. Do A tác dụng với NaOH sinh ra khí B làm xanh quỳ → A là muối.55 3.51 3.69 3.72 3.64 3.18 3.62 3.8 3.2 gam ancol etylic sau phản ứng chỉ thu được một sản phẩm X chứa một nhóm chức este. n ≥ 6 → amin đơn chức bậc 1 là CnH2n-7NH2 .16 3.78 3.83 3.71 3.39 3.75 3.17 3.21 3.50 3.7 3.52 3.48 3.79 3.30 3.10 3.8M.37 3.53 3.5 3.85 3. Amino axit X có thể là NH2-CH2-COOH hay CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH.65 3.44 3. Amino axit X có công thức NH2-CH2-COOH B.22 3.26 3.45 3.05 → x CO2 0. Công thức đơn giản nhất của X là (C2H5O2N)n . D.34 3.68 3.33 3.29 3.31 3.

anilin.CH3CHO ban đầu không hiện tượng. Chỉ có phenyl metylete.02 mol NaOH Đáp án A ⇒ X có 2 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 MX = 147 ⇒ X là 3. NaOH tỉ lệ 1 : 1 nên A là hợp chất đơn chức CxHyO2N %N= 14 .10. Tính bazơ phụ thuộc nhiều vào nhóm hút e (làm giảm tính bazơ) và nhóm đẩy e (làm tăng tính bazơ).8.14.100 = 15. NH2C3H5(COOH)2 → Đáp án C Benzen d 2 HCl  →    Anilin Benzen (không tan) Anilin (tan) → Đáp án B Anilin (không tan) NaOH dư.Glixerin chỉ tạo phức ở nhiệt độ thường . protein → Đáp án A  → N aO H 47 . Chỉ có metyl benzoat. phenol làm mất màu dung dịch brom → 3.3. đun nóng cho kết tủa đỏ gạch . NaCl.01 mol X tác dụng vừa hết với 0. Đáp án B (vì nhóm CH3O là nhóm đẩy e) → Đáp án C 3. trừ 3.12. Dùng Cu(OH)2 . phenyl amoni clorua. 1 nhóm amin) không làm quỳ đổi màu 3. 0.17.01 mol X tác dụng vừa hết với 0.Protit cho màu xanh đặc trưng . anilin.22. vì phenol.24.01 mol HCl 0.15.21.23. A tác dụng với HCl. H2O 3. y = 7 ⇒ C3H7O2N mà A là chất rắn nên A là amino axit → Đáp án A 3.4. nH 2 O > nCO 2 là amin đơn chức nên ⇒ amin no CnH2n+3N + O2 → nCO2 + (n + 3/2)H2O ⇒ n=2 → Đáp án B → Đáp án B 3. C4H11N có CH3-CH2-CH2-NH-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH3 → Đáp án B ⇒ X là C2H5-OOC-CH2-CH-CH2-COOC2H5 NH2 → Đáp án A 3.11.73 MA → MA = 89 → x = 3 . Vì X có cấu tạo đối xứng ⇒ Y cũng có cấu tạo đối xứng NaOOC-CH2-CH-CH2-COONa NH3Cl → Đáp án A → Đáp án C 3.20.C2H5OH không có hiện tượng 3. amino axit đơn chức (1 nhóm axit. Dung dịch làm quỳ hoá đỏ là 2 và 5 yếu tố cản trở không gian CH3-CH-NH-CH3 CH3 3.Glucozơ ban đầu có màu xanh của phức khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch .

nhóm -NH2 tại vị trí α.3.(14n + 17) = 10.1 NH2 → ∆m = 22n( g ) → ∆m = 19.2  n = 2.135 – 0. Vậy công thức cấu tạo là CH2-CH2-CH-COONa NH2 → C8H5O4N có thể là : CH3-OCO-CH2-CH2-CH-COOC2H5 NH2 C2H5OCO-CH2-CH2-CH-COOCH3 NH2 → CH3CH2COONH4 CH3COONH3-CH3 HCOONH3-C2H5 HCOONH2-CH3 CH3 Đáp án: B (1) (2) (3) (4) → Đáp án D 3.31.30.9 = 3. mHCl phản ứng 3.55 – 8.1 mol = nX 1 mol 0.26.5 vậy 2 amin là C2H7N và C3H9N → Đáp án D  a. Đặt công thức chung của 2 amin là Cn H 2 n +3 N (n >1) 6n + 3 2n + 3 Phương trình cháy: Cn H 2 n +3 N + O2 → n CO2 + H2O 4 2 a (mol) ta có hệ: na a = 0.35.25. Có 4 đồng phân bậc 1 3.28. C5H7O4NNa2 có mạch C không phân nhánh.35 – 14. C3H9O2N là muối amoni của axit hữu cơ với amoniac hoặc amin (2) (1) 3. mHCl phản ứng → Đáp án C → MX = 147 1 mol 0.1 − 14.1 MX = 89 → Đáp án C (vì là α -amino axit) 3.1 = 0.5  3. Lập được công thức phân tử là C3H7O2N mà X tác dụng được với H nguyên tử = 12.65 → nHCl = 0.34.2 = 103 vì vậy X có dạng NH2RCOOCH3 ⇒ 27 là phù hợp R= cấu tạo của A là: CH3-CH(NH2)COOH (alanin) → Đáp án B → Đáp án D 3.4( g ) → Đáp án D NaOCO- = 18. mNaOH dư = 0.29.7 = 3.7 = 4.65 nHCl = 0.1 NH2-R(COOH)n + nNaOH → NH2-R(COONa)n + nH2O → n = 2 vậy X là HOCO-CH2-CH2-CH-COOH 3.4  n.33.5. MX = 51.a = 0.035 → mmuối = 14g → Mmuối = 140 MX = 140 – 22 =118 → Đáp án A 48 .

45 = 27 gam → Đáp án D 3.01mol amino axit tác dung vừa đủ 0.41.45 mol vậy khối lượng hai amin là: 160 m = 0. Đặt công thức chung của 2 amin là RNH 2 3 RNH 2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3 RNH 3Cl 2Fe(OH)3 t → Fe2O3 + 3H2O 0 a → NaCl 0. NH2-(CH2)n-COOH + → Đáp án A (n+1)CO2 + 6n + 3 O2 → 4 2n + 3 H2O 2 → Đáp án C 3.0. M = 60.5 ⇒ có CH3NH2 3.48.45.44.15 + M . → Đáp án C 3.0. NH2R-COOH + HCl → ClNH3RCOOH a HCl 0.2-a ClNH3RCOOH + 2NaOH → n Fe2O3 = 8 = 0.37. axit và amin đều hết RNH2 + HCl → RNH3Cl muối này có pH < 7 vì là muối của bazơ yếu và axit mạnh bị thủy phân cho môi trường axit.3 → Đáp án A ⇒ M = 45.0.38.3 mol vậy 2 amin có số mol bằng nhau 160 M = 38 ⇒ có một amin là CH3NH2 (M=31) gọi khối lượng phân tử của amin thứ hai là M ta có: M = 31. Khi trung hòa RNH2 bằng HCl sẽ tạo ra muối.2-a a → a = 0.05mol ⇒ n2 amin = 0. đáp án A hoặc D nhưng là amin bậc I nên amin thứ hai là C 2H5NH2 3.1 → R = 24 3.3.39.1125mol ⇒ n2 amin = 0.02 mol HCl tạo ra 0.15 = 38 0. nhận xét: 0.2-a NH2RCOONa + NaCl + H2O → Đáp án A 2a + H 2O + NaOH 0. Đặt công thức chung của 2 amin là RNH 2 2 RNH 2 + 2H2O + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2 RNH 3Cl 4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 t → Fe2O3 + 3H2O 0 n Fe2O3 = 18 = 0.36. Đặt công thức trung bình Cn H 2 n + 3 N giải ra n = 1.01 mol muối ⇒ amino axit có hai nhóm NH2 49 .

01 3.835 = 183.0. Gọi công thức của amino axit là X có phân tử khối là M X + HCl → XHCl %Cl = 35.01 mol amino axit tác dụng vừa đủ 0.5 B cấu tạo của α.57.01 Mamino axit = 147 ⇒ R = 41 (C3H5) → Đáp án C Đáp án A 1.100 = 28.01 nol amino axit tác dụng vừa đủ 0.29 = 89 ⇒ este đơn chức có dạng RCOOCH3. nglyxin = 15000 = 240 mol 75 → [ NH-CH2-CO ]n + nH2O 240 mol nNH2-CH2-COOH 240 mol áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 50 .5 0.5.amino axit X là CH3-CH(NH2)COOH → Đáp án 3.51.01 Mmuối = 0.07.5a 2 → x = 2 ⇒ Chỉ có đáp án A hoặc D có hai nguyên tử cacbon mà A không thể là amino axit → Đáp án D 3.01 từ ý (2) → X có 2 nhóm COOH → Đáp án B 3. Meste = 3.01 mol HCl . CxHyO2N + O2 → xCO2 a xa + + xa 1 y N2 + H2O 2 2 1 a 2 1 a = 2.5 .02 mol NaOH → amino axit có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH có dạng NH2R(COOH)2 NH2R(COOH)2 + HCl → ClNH3R(COOH)2 0.55.50.Mmuối = 2. Đốt amino axit có 1 nhóm NH2 đặt công thức CxHyOzN + ( x + a y z y 1 − ) O2 → x CO2 + H2O + N2 4 2 2 2 xa 1/2a → Đáp án B xa: 1/2a = 1 : 4 ⇒ vậy x = 2 với x=2 chỉ có amino axit NH2CH2COOH 3.53.65. Từ ý (1) → MX = 147 và có 1 nhóm NH2 3.286 ⇒ M = 89 M + 36.18 = 218 vậy Mamino axit = 218 – 36.59. Nhận xét: .2 = 145 → Đáp án C 0. vậy R = 30 trong R có chứa N nên R là: NH2-CH2 ⇒ amino axit NH2-CH2COOH → 3.0.

0.5 và MA = 147 Vậy 4.4 kg 100 17.66.05 m = 160.0.41 gam A có 0. nalanin = = 0.3mol .02 mol HCl ⇒ A có 1 nhóm NH2 0 0.4 = = 0.5 . X có dạng NH2-R1-CO-NH-R2COOH Muối thu được là NH2-R-COONa mà Na chiếm 20.m H 2O = 22.18 = 13680 gam vì hiệu suất là 76% nên mprotein thực tế = 13680.08 gam 100 51 → Đáp án A .1 mol ⇒ Mmuối = 183. Vì hiệu suất là 80% nên thực tế khối lượng protein thu được là mprotein = 52.1 MX = 146 → Đáp án B 3. 0. Số mol của 2 amin là n = 3 RNH 2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3 RNH 3Cl 0.4 17.1 3.3 2Fe(OH)3 t → Fe2O3 + 3H2O 0.8 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mprotein = mamin .3mol 58 M → Đáp án B 3.72% Vậy công thức muối là CH3-CH-COONa NH2 Nếu đi peptit được cấu tạo từ 1 nhóm amino axit ⇒ vô lý → X được cấu tạo từ 2 amino axit khác nhau nx = n muối = 0.77.71.18 mprotein = 52.03 mol ⇒ Mmuối = 191 ⇒ A có 2 nhóm chức axit mà mạch C không phân nhánh có nhóm NH2 tại vị trí α → Đáp án A 3.8 ⇒ n H 2O = 0. 80 = 42.8.60.2 ⇒ R1 + R2 = 44 chỉ có R1 là H và R2 là CH3CH2CH2 là phù hợp → Đáp án C 3.5 + 44. 1 mol X luôn phản ứng hết với 2 mol NaOH → MX = giả sử este có dạng R1OOC-CH2-CH2-CH-COOR2 NH2 37.60 gam. mà nglyxin = 22. Đem trùng ngưng n mol amino axit thì luôn thu được n mol nước.mprotein = 15000 – 240.8 = 189 0.5 44.05 = 8 gam → Đáp án D 0. 76 = 10400 gam = 10.67.02 mol A tác dụng vừa đủ với 0.5 = 0.5mol 75 89 Tổng số mol amin là 0.68.

Từ % các nguyên tố ta lập được công thức C3H7NO2 X có dạng RCOOR’ vì X phản ứng được với NaOH RCOOR’ + NaOH 0. mamin = 3.3. y = 9 → Công thức amin là C3H9N 3.9 → Đáp án D 3.16 H= 0. nHCl = namin = 0.5 gam 5 x + 10 y = 2.99.1 3.3 Phản ứng với NaOH HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + 2NaOH → NH2C3H5 (COONa)2 + C2H5OH + H2O 0.05 NH2 + R’OH R = 30 .2 HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + H2O Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo C2H5OH: 0.80.25 2 m X = 17y + 31x + 45y = 31x + 62 y = 31( x + 2 y ) = 27.08 0. Phương trình hóa học: 2NH3 + y 2C2H5N + x 2C2H7N + y n CO2 = x+2y = 0.1g.9 gam 0. Phản ứng este hóa HOCOC3H5(NH2)COOH + C2H5OH 0. R’ = 15 → X là CH2-COO-CH3 → Đáp án A 3.08 .100 = 40% 0.86.2 52 .87. X phải có nhóm NO2 gắn với C mạch thẳng 3.9 mol n H 2O = ⇒ Mamin = 31 → Đáp án C 3 O2  → N2 + 3H2O 2 3y/2 9 O2 2  → 2CO2 + 5H2O + N2 x 5x/2 15 O2  → 2 4CO2 + 7H2O + N2 2y 7y/2 m H 2O = 40.05 → RCOONa 0. Ta có phương trình cháy là : CxHyN + O2 → xCO2 + a xa → Đáp án A y 1 H2O + N2 2 2 y a 2 1 a 2 → Đáp án B vậy x = 3.94.83.

Tri stearat glixerol C. Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime A. Tinh bột 53 . Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn B Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn C. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME A. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng D. Cao su B. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành 4. BÀI TẬP 4.2. Nhựa bakelit D.→ Đáp án A CHƯƠNG 4.1. Khái niệm đúng về polime là A.

Sợi hoá học và sợi tự nhiên C. Propilen C. 113 và 114 C.7. Sợi hoá học và sợi tổng hợp B. CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-C6H5 4. X là polime 4. 113 và 152 B. 121 và 114 4. CH2=CH-COOH D. Chất có công thức cấu tạo sau được tạo thành từ phản ứng ( CH2 . CH2=CH2 và CH2=CH-CH2-CH2-C6H5 C. Polivinyl clorua (PVC) etilen? B. Tơ poliamit 4.CH=CH-CH2-CH2-CH )n A. Sợi tổng hợp và sợi tự nhiên D.11. HO-C2H4-OH 4. Tơ tự nhiên D. Propin A. 13500 g D.9. Tơ polieste CH 4. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ tối thiểu bao nhiêu phân tử 54 . Tơ tổng hợp D. CH2=CH-CH3 và CH2=CH-CH2-C6H5 D. được chia thành A.5 (kg) 4. C2H5OH + HOOC-C6H4-COOH→ HO-C6H4-OH→ + + HOOC-C6H4-COOH→ HOOC-C6H4-COOH→ B.4.6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u.6 và capron nêu trên lần lượt là A.5.4. Polipropilen C.6. Sợi tự nhiên và sợi nhân tạo 4.12. Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. 13. 121 và 152 D. Xenlulozơ triaxetat được xem là A.8. Toluen 4. Sản phẩm ( C2H4-O-CO-C6H4-CO )n được tạo thành từ phản ứng nào sau đây B. Từ 15kg metyl metacrylat có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ có hiệu suất 90%? A. 13500n (kg) C. Tinh bột D. Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ nào sau đây A. Dựa vào nguồn gốc. Stiren D. sợi dùng trong công nghiệp dệt. Tơ nhân tạo B. Chất dẻo C. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6. Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp A. CH3-CH=CH-CH3 và CH2=CH-C66 5 5 H B. 150n (kg) nào dưới đây ? A.3. Tơ nhân tạo C.10. Tơ poliamit B. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6. C2H5-COOH + C. Polistiren (PS) B. Polime được trùng hợp từ etilen.

Sản phẩm trùng hợp của buta-1. Polime B. -CH2-CH2-CH2-CH2B. B.22. -CH2C.Polime X có phân tử khối là 280000 và hệ số trùng hợp n=10000. Dùng poli(vinylaxetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây? 55 . Cao su buna –N A. buta-1. 90%. 2.3-đien và stiren C.2 g B.6 gam brom trong CCl4.CH2-CH2A. ( CH2-CH(CH3) )n 4. Một loại polime có cấu tạo không phân nhánh như sau -CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2Công thức một mắt xích của polime này là A.2g C. khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0. 2-metyl–3–phenylbut-2-en C. Cao su buna –S B. Tăng 6.6g 4.14. 80%.16.4g B. ( CF2-CF2 )n D. Giải trùng hợp polime ( CH2–CH(CH3)–CH(C6H5)–CH2 )n ta sẽ được monome nào sau đây ? 4.A. Khối lượng bình thay đổi như thế nào? A.02 gam. ( CH2-CH2 )n C.01. Isopren và toluen C. C.21. 4. 25.18: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome 4. Vậy X là 4. Cao su buna D.2 gam stiren.3-đien A. 4. Tiến hành phản ứng trùng hợp 5.4 g C. 10%. Giảm 3. 22. ( CH2-CH2 )n C.1023 B. D. 10 4.04 mol Br2.3-đien D.02. 1/3 C. Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi poli propilen (P. CH2=CH-CH3 D. 25.1024 D.20 gam. 6. Tăng 4. 3. 1/2 B. 2-metylbuta-1.19. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen. Khối lượng polime sinh ra là A.8g D. -CH2-CH2-CH2D. 2–metyl–3–phenylbutan D.2-đien B.125M. Cao su C. .62g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 1. Propilen và stiren A. Hỏi tỉ lệ số mắt xích butađien 4. ( CH2-CH(CH3) )n B.23.P) 4. 3/5 4. sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Giảm 5.3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thông thường: B. buta-1. Cao su D. Chất dẻo B. 20%.13. 28 g 4. 1. Tơ D. 6.15. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là A. CH2=CH2 và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu ? A.17. Cho sản phẩm khi trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp tác dụng vừa đủ 16g Brom. 2/3 A.20: Cứ 2. 5. ( CH2-CH(Cl) )n A.08 gam.02. sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0.16 gam.2 g D. buta-1.1024 C.

polietilen. (6) C.4. (7) tơ axetat.6 A.6 (5). Tơ nilon. (3) và (5). (7) trúc: A. bền. (5).24. Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ? A. 4. Khi trùng ngưng phenol (C6H5OH) với metanal (HCHO) dư trong môi trường kiềm. Loại nào cũng được B. tơ tằm D. Polime nào sau đây có tên gọi "tơ nilon" hay "olon" được dùng dệt may quần áo ấm? A. Dạng mạch phân nhánh A. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng. (7) 4. (1) và (2) C. hoặc không nóng chảy mà bị phân huỷ khi đun nóng D.30. Dạng mạch không gian D. các polime trong dãy sau đều kém bền: 56 . CH2=CH-COOC2H5 B. (6) tơ nilon. Poliacrilonitrin D. tạo ra polime có cấu 4.28: Trong số các polime tổng hợp sau đây: nhựa PVC (1). Khi đun nóng. tơ capron. Xà phòng có tính axit D. Các polime là sản phẩm trùng ngưng gồm: A. Dạng mạch thẳng B.6. tơ tằm B. nhựa bakelit (3). Poli(metylmetacrylat) C.6. (5). Axit picric và hexametylenđiamin D. một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt 4. (5) tơ visco. [ HN-CH(NH2)CO ]n D. Polistiren. Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây ? A. C. (1).26. Poli(vinylclorua) B. (2) sợi bông. Poli (etyl acrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp monome nào sau đây B. thuỷ tinh hữu cơ (4). Trong số các polime sau: (1) tơ tằm. [ HN-CH(CH3)-CO ]n B. Xà phòng có tính bazơ C. (4) tơ enang. Hầu hết là những chất rắn. Dạng mạch không phân nhánh C. Đa số không tan trong các dung môi thông thường. Trong môi trường axit và môi trường kiềm. [ HN-CH2-CO ]n C. B. (3) và (4) D. (1) và (5).32. Xà phòng trung tính A. tơ nilon-6. Axit ađipic và hexametylenđiamin B.29. (3) sợi len. caosu isopren (2). CH2=CH-OCOCH3 4. Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon.25. tơ capron. (2).27. Sợi bông. [ HN-CH(COOH)-CH2 ]n 4. các phân tử alanin (axit α-aminopropionic) có thể tạo sản phẩm nào sau đây: 4. CH2=CH-COOH D. Poli(phenol-fomanđehit) 4. Axit glutamic và hexaetylenđiamin 4. tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai. poli(vinyl clorua).33. không bay hơi B.31. Loại tơ nào có cùng nguồn gốc xenlulozơ? A. tơ nilon -6. (7) D.6 C. Nhựa phenol-fomađehit. Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây: A. (2). (6).34. (2).6. (3). Axit ađipic và etylen glicol C. CH2=CH-COOCH3 C. tơ capron 4. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo.

Túi nilon dùng trong sinh hoạt thường ngày được cấu tạo chủ yếu từ polime: A. bông.39. 4 D. Nếu propen CH 2=CHCH3 là monome thì công thức của polime tương ứng được biễu diễn là A. 1 A. 1:1 B. Xenlulozơ axetat. CH2=CH-CH2OOCH 4. ( CH2(=CH2) − 2 )n CH 4. Polietilen (PE) B. PE. 1:2 A. ( CH2− 2− 2 )n CH CH D. nilon-6. PE.35. Nilon-6. tơ xenlulozơ axetat. C. tơ nilon. 1 + D. Polime là các phân tử rất lớn hình thành do sự trùng hợp các monome.69% nitơ. 2 C. PVC. Tơ tằm.37. ( CH2-CH2 )n C. Nilon-6 C.đien thì thu được tối đa bao nhiêu loại polime mạch hở ? 57 . xenlulozơ.40. nilon-6. Tính tỉ lệ số mol buta-1. CH2=CHCOOCH2CH3.44. nilon-6. protein. CH2=CHOOCCH3. tơ visco. Metyl metacrylat không gian là A. D. 2 B.42. Trong các Polime: PVC.43. 1 B.6 C. D. polistiren D. A. len là polime thiên nhiên. Số tơ tổng hợp là 4. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1.3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8.6 4.6 B. 3:1 D. ( CH2-CH2-O )n D. ( CH2− 2 )n CH C.38: Điều nào sau đây không đúng? A. 3 B. ( CH2− CH(CH3) )n 4.3-đien và acrolonitrin trong cao su A. 4 4.6.A. tơ capron.6 và tơ capron là poliamit 4. 2:1 C. Khi trùng hợp buta-1. Etyl acrylat C. Tơ visco. ( HN-CH2-CO )n A. Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm ? B. Xenlulozơ. 2 C. tơ axetat là tơ tổng hợp. Poli(vinyl clorua) (PVC) 4. poli(vinyl xianua). cao su lưu hoá. Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là B. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng. Thuỷ tinh hữu cơ là sản phẩm trùng hợp của monome: A. Trong các loại tơ: tơ tằm. Số polime có cấu trúc mạng 4. ( CH2-CH=CH-CH2 )n C. amilopectin trong tinh bột. Metyl acrylat D. Tinh bột.36.6. CH3COOCH=CHCH3.41. 4 4.3. C. Etyl metacrylat B. 3 D. B. Nilon-7 D. 3 B.

6 4. ( CH2 – CH )n CH3 C. NH2-R-COOH(3). C. HCHO(3).52. ( CH2-C=CH-CH2 )n CH3 D.47. Axit picric D. C6H5OH (6). Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna. PVA (poli (vinyl axetat)) có dạng mạch phân nhánh D. 6 B. ( CH2 – CH – CH2 )n CH3 C. Hệ số polime hóa càng lớn thì khối lượng polome càng lớn B. CH2=CH-COOH(2). 6 D.4. D. C6H5NH2 (5).26% D. 3. C2H4(OH)2(4). ( CH2-CH=CH-CH2 )n B. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân trans C. trùng ngưng. ( CH2-C=CH-CH2 )n Cl A. 3. Tùy phản ứng mà mạch polilme co thể bị thay đổi B.51.D và 2. Từ m gam ε-aminocaproic với hiệu suất 100% Cách 2. Phenol không phải là nguyên liệu để điều chế A. 5. 4. 3. 2. Amilopectin có dạng mạch phân nhánh C. từ m gam caprolactam với hiệu suất 86. Cao su thiên nhiên là polime nào sau đây: A.48: Mệnh đề nào sau đây không đúng: A.T 4. 2. ( CH2 – CH )n CH = CH2 4. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân cis. Hãy chọn phát biểu sai ? A. Nhận xét nào sau đây đúng khi tổng hợp tơ capron (nilon-6) Cách 1.45.4. 4 C.50: Khi điều chế cao su Buna. 3. ( CH2 – C = CH2 )n CH3 4. Mô tả không đúng về cấu trúc mạch của các polime là A. Tùy thuộc vào điều kiện phản ứng mà tất cả các chất đơn chức cũng có thể trùng hợp thành polime 4. Nhiều polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. 4. đồng trùng hợp hay đồng trùng ngưng.5 . Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi cao hơn cao su Buna.1. A. 4. 2. 4. PVC (poli (vinyl clorua)) có dạng mạch thẳng B. Nhựa baketit C. Cao su lưu hóa có dạng mạch mạng lưới không gian 4. Hãy chọn các chất có thể trùng hợp hoặc trùng ngưng thành polime: CH3COOH(1).49.46.4 . người ta còn thu được một sản phẩm phụ là polime có nhánh nào sau đây? 58 . Thủy tinh hữu cơ D. ( CH2− )n CH CH=CH2 B. B. 2. 2.

Khối lượng tơ capron ở hai cách là như nhau B. 4. (1). Khối lượng tơ capron thu ở cách hai lớn hơn cách một D. C.CH2 )n CH3 CH3 B. CH2 = CH – CH3.6. (3). phản ứng nào là phản ứng trùng ngưng? A. H và có thể có O. 4 mắt xích PVC 4.57. Axit ε. (4). D. (4) C6H5OH + HCHO → H2O + polime. Polime nào sau đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? (1) tinh bột (C6H10O5)n. Polime X trong phân tử chỉ chứa C. (1).A. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800. Không thể so sánh được vì phản ứng tổng hợp là khác nhau 4. (4). C. A. D. 4.6 được điều chế từ chất nào sau đây bằng phương pháp trùng ngưng: A. 3 mắt xích PVC B. (2). (1). 4. 1792 m3. B.54. 3584 m3.53. B. (2) cao su (C5H8)n. 896 m3. Khối lượng tơ capron thu ở cách một lớn hơn cách hai C. PVC (poli (vinyl clorua)) ( CH2 – CH – CH2 – C = CH . Cao su isopren C. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau: CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC.55. C. (3). CH2 = C – CH = CH2. D. 59 . Tơ nilon. C.59. 2915 m3.96% clo. (3) H2N – (CH2)6 – COOH → H2O + polime. CH2 = CH – CH = CH2. (2). phân tử khối là 122400. Cho các phương trình phản ứng sau: (1) CH2 = C(CH3) – CH = CH2 → polime. PE (polietilen) D. (3) D. 1 mắt xích PVC D. 4. (3). Glixin và alanin.aminocaproic. Clo hoá PVC được một loại tơ clorin chứa 63. (3) tơ tằm (–NH–R–CO–)n. Polime B. 2 mắt xích PVC C.56. (1). PVA (poli(vinyl axetat)) 4. Axit ađipic và hexametylenđiamin. B. (1). B. Trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng được với: A. CH3 D. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan về thể tích): A. Hexametylenđiamin và axit terephtalic. C. (2) CH2 = CH – CH3 + C6H5 – CH = CH2 → polime.58. Cả A và B. X là A. Các phản ứng trên. được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome: A.

60: Chỉ ra phát biểu sai: A.65. cao su càng đàn hồi. (1).CH.2-đien C. (3) D. Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học) như tơ visco.64. (2) 4.CH2.6. Chọn phát biểu đúng: 4.3-đien. ( CH2 )n C. (2). tơ tằm. D. Tơ tổng hợp (chế tạo từ các loại polime tổng hợp) như nilon. (3) 4. xếp song song. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch cacbon không nhánh. (1). Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? (1) Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi hơn cao su Buna. A. mềm dai. tơ capron. có khả năng nhuộm màu. (3) Lượng S dùng trong phương pháp lưu hóa cao su càng cao.CH2CH3 A. 4. (3) D.CH. Tơ clorin có công thức cấu tạo vắn tắt là A. tơ xenlulozơ. X được dùng để điều chế cao su nhân tạo.. [ CH2–C=CH–CH2 ]n B. (3) C. A. (2) Khi trùng hợp stiren nếu có thêm một ít đivinylbenzen thì sản phẩm có cơ cấu mạng không gian.4. buta-1. X là A. tơ nitron. but-2-in D. A. (3) D. (2).61.62. [ CH2–CH–CH–CH ]n Cl Cl Cl D. (3) Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna. Polime có tên là polipropilen có cấu tạo mạch như sau: .66. [ CH2–CH=CH–CH2–CH–CH2 ]n 4.CH. ( CH2– CH )n CH3 D.CH2.. B. buta-1.. C. (2). len.CH. ( CH2–CH–CH2 )n CH3 CH3 CH3 CH3 B.CH2.1. (2) Cao su thiên nhiên có cấu trúc đồng đều hơn cao su Buna. Chọn phát biểu sai: (1) Sự lưu hoá cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn có liên kết đôi. ( CH2–CH–CH2–CH–CH2 )n CH3 CH3 Công thức chung của polime đó là 60 .CH2. (1) B. [ CH2–CH ]n Cl C.63. Cao su tự nhiên là polime của isopren còn cao su nhân tạo (cao su Buna) là polime của buta. (2) Có thể dùng C để thay S nhằm tăng độ cứng của cao su. Hiđrocacbon X có công thức phân tử C4H6. (1) B.. Tơ tự nhiên (sẵn có trong tự nhiên) như bông.6. (1) B. but-1-in 4. (3) Tỷ lệ đivinylbenzen : stiren càng lớn thì polime thu được càng cứng. (2) (1) Polistiren ở dạng mạch thẳng. (2) C.3-đien B.. (1). không độc. (2) C.. tơ lapsan. (1).

tơ capron. Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây. polime nào có khối lượng phân tử nhỏ nhất? 4. Cao su cloropren được điều chế từ monome nào sau đây: A. Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng mà mạch của polime bị cắt ra: A. [ CH2 .CH = CH2 4.67. p.74. Polistiren C. PE. tinh bột.70: Khi trùng hợp buta-1. Cao su isopren + HCl → B.72. Trong số các polime sau: tơ nhện. [ CH2–CH = CH–CH2 ]n C. bền với tác động của môi trường 4. Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ nào? 4. cao su buna-N. Tơ capron D. Tơ axetat B.69. CH3-CH=CH-CH2Cl 4.75. 4. CH2=CCl-CCl=CH2 C.71. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-) B. polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất? 4. Thuỷ tinh hữu cơ A.73. cao su cloropren. D. Tơ capron B. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn. Cao su buna.4. 5 B. CH = CH2 . poli stiren. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian C. B. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi. Tơ capron D. Tơ nilon A. B. Poli (metyl metacrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome: 61 .6. Số chất không bền. CH2=CHCl. poli (vinyl axetat). 3 A. 4 C. khó tan trong dung môi hữu cơ D. CH2=CHCOOCH3. tơ capron + H2O OH →   4.CH ]n D. t0) thì không thể sinh ra chất nào dưới đây? A. poli (vinyl axetat) + NaOH dư → D.3-đien (xúc tác. tơ tằm. CH2=C(CH2Cl)-CH=CH2 D. poliisopren.76. cao su buna-S. cao su isopren. Poli (vinyl axetat) C.68: Dãy polime nào sau đây không thể trực tiếp điều chế bằng phương pháp trùng hợp: A. nhựa phenol-fomanđehit. len lông cừu. tơ axetat. Thuỷ tinh hữu cơ A. Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây. poli(vinyl ancol) D. thủy tinh hữu cơ. C. PVA. Tơ enang D. Nilon-6. PVC. tơ capron. polipropilen. xenlulozơ. sợi capron. tính dẻo. CH2=CCl-CH=CH2 B. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su? A. bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là A. Poli (vinyl axetat) C. 2 4. PVC + Cl2 → tơ clorin − C.CH = CH2 . B. Polistiren B.

C6H5CH=CH2 D.84. CH2=C(CH3)-CH=CH2. nilon-6. CH2=CH-CH=CH2. 4 4. PE . PVC. CH2=C(CH3)COOCH3. B và C 4. xenlulozơ. CH3-CH=CH2 C. 40% monome đó? A. CH2=CH-CH=CH2.6.6 tấn 4. tơ axetat.Vậy hiệu suất phản ứng là A. xelulozơ.C.6 C. CH2=CHCl. Axit terephtalic và etilen glicol 62 . poli (vinyl ancol) Các chất X.83. 2. PVC. Cho sơ đồ: (X) (Y) D.78: Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau: Tinh bột  → Glucozơ  Ancol etylic  Buta-1.5 tấn D.3-đien là monome để tổng hợp cao su buna. CH3COONa B.6 4. Etilen glicol và axit ađipic B. caosu Buna. thủy tinh hữu cơ. Poli (vinylclorua) C. D.8 gam buta-1. 3 C. CH3COOCH=CH2. PE A. 80% C. Nilon-6. PE D.6. xenlulozơ diaxetat.3-đien thu được sản phẩm gồm caosu buna và buta-1. caosu Buna.80. Polistiren D. Từ nguyên liệu nào không thể trực tiếp được 4.3-đien  → → → Caosu buna Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%) A. tơ capron. caosu Buna. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là A. thủy tinh hữu cơ. protein. X có thể trực tiếp tạo ra được bao nhiêu kiểu liên kết peptit A. C6H5CH=CH2 4.Y trong sơ đồ trên không thể là A. CH ≡ CH. PE C. tơ axetat.3-đien dư.1 tấn B. Lấy 1/2 sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy 10. PVC. . Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi là A. lưu huỳnh B. tinh bột. CH2=CH-CH=CH2.82. CH2=CH-COONa B. thủy tinh hữu cơ.79. tơ capron. CH2=C(CH3)COOC2H5. nilon-6 B. Nilon-6. 4. caosu Buna 4.60% D.85. Aminoaxit X có công thức phân tử là C3H7NO2.77.81. caosu Buna.79% 4. Buta-1. 2. 2 B. Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là A. Đem trùng hợp 10.0 tấn C. nilon-6. poli (vinyl xianua). poli (vinylaxetat) D. tơ axetat. B. Những polime nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp trùng hợp: PVC. PE B.2 g Br2 phản ứng. CH3-CH2-CH2-CH3 C. C2H5OH C. tơ capron. CH2=CHOH. 3. 1. 5. PVC.

C8H8 C.3-đien và stiren. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là A. CH2=CH2. PVA (poli (vinyl axetat)) B. 12. C4H6. ( NH-CH2-CO )n. 12. 3.525.04. 6.1023 D. C8H6 4. Xenlulozơ trinitrat 4. Trùng hợp hoàn toàn 16. este phenyl benzoat và tơ nilon-6. Polime X trong phân tử chỉ chứa C.93. (2) D. CH3-CH=C=CH2. C4H6. Trong số các loại tơ sau [ NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO ]n (1) [ NH-(CH2)5-CO ]n [ C6H7O2(OOCCH3)3 ]n Tơ thuộc loại poliamit là A. CH2=CHCl. CH3-CH=CH-CH3. 4. CH3-CH(NH2)-COOH 4.88. Trùng hợp hoàn toàn vinyl clorua thu được PVC có khối lượng phân tử 7. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là A. natri phenolat. X là A.91.1022 4.có trong lượng trên PE là A. (3) C.04. CH3-CH=CH-CH3. Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng A. 5 C.87. ( CH2-CH=CH-CH2 )n.89. (1). (2). (3) (2) (3) 4.aminocaproic D. ancol benzylic. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800. CH2=CH2. PE (polietilen) D. Cho các polime sau: ( CH2-CH2 )n.1020 D. 4 D.614.04. Số mắt xích -CH2CHCl.720.86.90. 12.6. 12. Giảm mạch polime D. được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acrilonitrin (nitrin acrilic) với buta-1. H2N-CH2-COOH D. 3. Đipolime hóa B. C8H8 D. C4H6. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là A. C8H6 B. Cao su isopren C. (1). phân tử khối là 154800. (2). (1).1023 4. Giữ nguyên mạch polime C.140.1023 C.10 22 u. C2H3N. C3H3N.C.04. B. PVC (poli(vinyl clorua)) 63 . ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su.460. H2N-CH2-CH2-COOH C. CH2=CH2.1021 B. 12. 3 4. (3) B.1023 B.8 gam etilen thu được polietilen (PE). H và có thể có O. vinyl clorua. Tăng mạch polime 4. CH2=CH-CH=CH2. C3H3N.có trong PVC nói trên là A. C4H6. C2H3N. Số mắt xích -CH2-CH2.1022 C. Axit ω . Cho các chất sau: phenylamoniclorua. H2N-CH2-COOH B.92.

Giá trị của m là A.2 4.68 4. Clopren D.85 4. PVA (poli (vinyl axetat) C.63 4. Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ? A.6 D. Tơ axetat.98: Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su ? A.8 4.88 gam nước.95.88 4. Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa tơ nhân tạo ? A. 7. tơ đồng .26 4. 9. Tơ visco là tơ tổng hợp D.48 4. tơ axetat 4. ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2.296 gam B. tơ đồng .42 4.25 4.61 4. Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%.96.12 gam D.45 4. HCHO trong môi trường axit 4.4 4.amoniac C. But-2-en 4.62 4.47 4.43 4. 11. Tơ nilon . sợi len đều là tơ thiên nhiên B.7 4.3 4. tơ visco B.6. Xenlulozơ B.67 4.120 gam B.100. CH3CHO trong môi trường axit C. tơ axetat.94. Tơ capron B.69 C D B C B B D C D 4.21 4.66 4.82 4.24 4.83 4.65 4.29 C C A B C B D D C 4.9 D A D D D C C C B* 4. Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco ? A. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học 4. Cách phân loại nào sau đây đúng ? A.23 4.46 4. ĐÁP ÁN 4. Isopren C.84 4. Caprolactam C.49 C B C C B D B D C 4. Vinyl axetat D. HCOOH trong môi trường axit B.22 4. Đivinyl B.99. Alanin 4. tơ visco.40 gam C. Tơ capron.41 4.4.97.28 4.44 4.64 4. tơ visco.6 4. Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch nào sau đây ? A. Tơ polieste. Cao su thiên nhiên 4.27 4. Tơ capron là tơ nhân tạo C.1 4.5 4.89 D B B C B A A C C 64 . CH3COOH trong môi trường axit D. tơ visco. 11. Tơ polieste.amoniac D.86 4. Các loại vải sợi.87 4.81 4.

Ta có nCO2 = nCaCO3 = 0.35 4. Phương trình hóa học xt .104 = 4.79 4.56 4.19 4.1.28 = 25.30 4.16 4.1023 =6.91 4.57 4.10.36 4.2.44 + 0.80 C C B B B A C A D B D 4.13 4.93 4.14.50 4.70 4.38 4.14 4.01.39 4.37 4.1 .01 Khối lượng polime = 5.96 4.34 4.x Mcapron = 113.60 B C A C B B A D C B A 4. Tương tự 4.92 4. Để thu được 280 gam poli etilen cần 280 gam etilen netilen = 280 = 10mol .54 4. ta có C6H5CH=CH2 + Br2 0.75 4.40 C C B A A B C C B C B 4.t nCH2= C-COOCH3  → ( CH2 = C ) n  COOCH3 CH3 Khối lượng metyl metacrylat là 15 kg thì khối lương của thủy tinh hữu cơ là 15 kg nhung hiệu suất phản ứng là 90% nên m = 15000 CH3 90 = 13500 gam 100 → Đáp án B 4.10 4.4.01 → C6H5CHBr-CH2Br → Đáp án A 0.77 4.95 4.1 → C2H4Br2 → Đáp án B 4.71 4. 6 = 226.20 B A B B B A C A B B C 4.8.94 4. Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng của H2O và CO2 hấp thụ vào dung dịch: ∆m = 0.1.14.18 =6.12.13.11 4.55 4.18 4.59 4.76 4.90 4.31 4.1024 → Đáp án B 28 4.58 4.99 4.72 4.2 gam C2H4 + Br2 0.100 B A D C B A D D D D D C.100 = 90% 1 → Đáp án B Khối lượng polime bằng khối lượng etilen trung hợp = 0.73 4.12 4. M nilon−6.33 4.53 4.2 gam 4.17 4.0. Sản phẩm trùng hợp etilen làm mất màu dung dịch brom nên etilen dư Hiệu suất phản ứng trùng hợp là: H = 1 − 0.023.9.97 4.15 4.98 4.74 4.52 4.1 mol Mặt khác đốt poli etilen thì số mol H2O bằng số mol CO2.15.1 0.6.78 4.y ⇒ x = 121 ⇒ y = 152 0 → Đáp án C 4.32 4.51 4. HƯỚNG DẪN GIẢI 4. Số phân tử etilen = 10.023.16 gam 65 .

01 → a 1 → Đáp án C = b 2 4. 4.584 Sản xuất 1 gam PVC thì cần 3.2-2a  → (C4H6Br2)n  → C4H6Br4 66 .54n. = 62. Gọi công thức thu gọn cao su buna-S là [CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(C6H5)]b với số mol là x Phương trình hóa học: (CH2-CH=CH-CH2)a[CH2-CH(C6H5)]b + aBr2 → Ta có: (54a + 104b).5.96 giải ra n = 3 → Đáp án C 12.78. .5.100 = 8. 162 n 100 10 80 60 .( n + 1) .62 a.100 = 63. Ta có sơ đồ (C6H10O5)n  → nC6H12O6  2nC2H5OH  nC4H6  → → → (C4H6)n 10 80 .584 lít.20.2n + 3n − 1 + 35.6 tấn → Đáp án D 162 n 100 100 o .58.x = 2. 162 n 100 Khối lượng cao su buna m = 10 80 .5 2 100 10 .53.56.41.5 Thể tích khí thiên nhiên là V= 3.5 Vì hiệu suất là 20% nên nmetan = 1 62. Vậy để sản xuất 1tấn PVC cần 3584m3 → Đáp án C 4. Sơ đồ phản ứng là: 2CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC 2 62. n CH2=CH-CH=CH2 txt →  ( CH2-CH=CH-CH2 )n a/n a (C4H6)n a/n C4H6 0.83.4. Phân tử khối của một mắt xích là M = cao su isopren → Đáp án A 4. Gọi công thức thu gọn cao su buna-N là [CH2-CH=CH-CH2]a[CH2-CH(CN)]b %N = 14b a 2 .(n + 1) 122400 = 68 chỉ có monome isopren là phù hợp ⇒ polime là 1800 4.1-a + + nBr2 a 2Br2 0.x = 0.5 20 62. Gọi số mắt xích của PVC tác dung được môt phân tử clo là n: (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln Phương trình hóa học: C2nH3nCln + Cl2 → C2nH3n-1Cln+1 + HCl %Cl = 35.69 ⇒ = 54a + 53b b 1 → Đáp án C 4. = 1.

013.2. Số mắt xích của PVC là n= 0. → Đáp án C nH 2 O = 2.10 20 62. dẫn nhiệt. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.88 = 0. B. Số mắt xích của polietilen bằng số phân tử etilen đem trùng hợp netilen = 16.614.91.12 gam → Đáp án D 0.08 . Kim loại khác nhau có độ dẫn điện.2 .1 → Đáp án B 7.6. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện.8 = 0. dẫn nhiệt khác nhau.100.6. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới C.mnước = 0.16. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại D. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới C.100 = 80% 0.1023 = 3. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại D. dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do: A.16 CHƯƠNG 5. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do: A. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.1.3.0.5 → Đáp án C 4.16. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể 5.4.88. số mắt xích =0.75 – 0.6mol . Kim loại hấp thụ được tất cả các tia sáng tới B.16 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mpolime = mamino axit . BÀI TẬP 5. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể 5.525. C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.04.t Phương trình hóa học n NH2CH2COOH  → [ NH-CH-CO ]n + n H2O  0. Sự góp chung electron của các nguyên tử B.1023 → Đáp án A 28 154800 = 86 chỉ có metyl acrylat là phù hợp ⇒ polime là PVA 1800 4. Nguyên nhân làm cho các kim loại có ánh kim là A.10 22 = 12.12 ⇒ H = 4.16mol 18 0 xt .93. Sự khác nhau đó được quyết định bởi 67 . D. Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại 5.18 = 9.2a +a = 0. Phân tử khối của một mắt xích là M = (poli (vinyl axetat)) 4.

Cu2+. Kim loại đó có thể là kim loại nào C. nóng). Pb. Các kim loại hoạt động yếu C. AgNO3. 5 Ba(OH)2 nhiều nhất là A. Na. 0.11. Magie có thể cháy trong khí CO2. Pb. Mg2C D. Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2. Ag. Ag+. 5 5. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. H2SO4 (đặc.A.15.0g. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là A. Mật độ electron khác nhau D. Trong số các kim loại sau : Fe. 200ml B.7. C B. Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị 68 . Al B. 6 C. Hoà tan hoàn toàn 7. Mg và Al 5. Al. Na. Trong số các kim loại sau: Fe. Na. V có giá trị là A. Ba. 0. 6 C. Mg(NO3)2.14. NaCl. Cu và AgC.2 mol Cl và 0. Cho 3. 3 B. Ag. Ba . 0. 5 2+ - D. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 7. CuSO4. Ag D. Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào thì cùng tạo ra một hợp chất? 5. 6 5. Pb(NO3)2.68lít H2 (đktc). Al. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca. Mg2+ B.04mol D. Mật độ ion dương khác nhau 5. Fe3+.08mol C. Cu. Mg. Rb D. Khối lượng riêng kim loại B. Li A. Cu2+. Số trường hợp phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(II) là A. Cu C. Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế A. Al số kim loại tác dụng được với các dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng nhiều nhất là A. Zn. Sn. Pb và Cu B. MgCO3 5. Zn. Ca và 0. Pb và Al D. 4 D. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau FeCl3.5. Ni. Công thức hoá học của chất này là 5. K C. Zn 5. Ag+.2mol NO3-. 0. 7 D. Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg . Ni. Kiểu mạng tinh thể khác nhau C. Fe3+. Fe B.9. Cu. Ag.10. 8 5. 4 2+ 2+ B. Các lim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3 là A. tạo ra một chất bột màu đen. NH4NO3. MgO C.13. Cho các kim loại Mg. Các kim loại hoạt động trung bình D. 300ml D.8g hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư.8mol khử là A. Na B.12. HNO3.8.45g một kim loại tác dụng với H 2O sinh ra 1. Cu.4mol 5. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu 5. Al số kim loại tác dụng được với dung dịch B. Ba. 8 trong các kim loại sau: A. Mg2+ B.6. AlCl3. 250ml C. 150ml A.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+

D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+

5.16. Hoà tan 20g hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch được 27,1g chất rắn. Thể tích chất khí thoát ra ở đktc là A. 8,96lít B. 4,48lít C. 2,24lít D. 1,12lít

5.17. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là A. Fe B. Al C. Zn D. Ag 5.18. Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại X và Y kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1,12lit CO2 ở đktc. Kim loại X và Y là A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba 5.19. Hoà tan hoàn toàn 28,3g hỗn hoàn gồm một muối cacbonat của một kim loại hoá tri I và một muối cacbonat kim loại hoá trị II trong axit HCl dư thì tạo thành 4,48lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 26,1g B. 28,6g C. 29,4 g D. 30,5g 5.20. Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. Lựa chọn hiện tượng bản chất trong các hiện tượng sau: A. Ăn mòn kim loại C. Hiđro thoát ra mạnh hơn Kim loại đó là A. Na A. Fe B. Zn B. Cu C. Mg C. Al D. Al D. Sn 5.22. Khí CO và H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây 5.23. Hoà tan hết 38,60g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56lít khí H2(đktc). Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là A. 48,75g B. 84,75g C. 74,85g D. 78,45g 5.24. Hoà tan hết hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là A. 1,24 gam B. 0,64 gam C. 0,96 gam D. 3,2 gam 5.25. Có thể dung dung dịch nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, Pb, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag? A. HCl B. NaOH C. AgNO3 D. Fe(NO3)3 5.26. Cho 19,2g kim loại M tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 4,48lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch thu được, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.Giá trị của m là A. 24,0g B. 24,3g C. 48,0g D. 30,6g B. Ăn mòn điện hoá học D. Màu xanh biến mất

5.21. Cho 21,6g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 6,72 lít N2O (đktc).

69

5.27. Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2. Các kim loại lần lượt xuất hiện tại catot theo thứ tự : A. Cu – Ag – Fe C. Fe – Cu – Ag bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được là A. 2,24lít và 6,72lít C. 0,672lít và 2,016lít B. 2,016lít và 0,672lít D. 1,972 lít và 0,448lít B. Ag – Cu – Fe D. Ag – Fe – Cu

5.28. Hoà tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro

5.29. Cho các chất sau : Cl2(1), I2(2) dung dịch HNO3 loãng (3), dung dịch H2SO4 đậm đặc nguội(4), dd AgNO3(5), dd NH4NO3(6). Với hoá chất nào trong các hoá chất trên thì Fe tác dụng tạo ra sản phẩm là hợp chất Fe(III)? A. (1), (2), (3), (5), (6) C. (1), (3), (5) A. Nhiệt luyện C. Điện phân nóng chảy A. Au B. Ag B. (1), (3), (4), (5) D. (1), (2), (4), (6) B. Thuỷ luyện D. Điện phân dung dịch C. W D. Cs

5.30. Để điều chế Ca từ CaCl2 người ta sử dụng phương pháp nào sau đây

5.31. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 5.32. Hoà tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Fe bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 7,84lít khí A (đktc), 2,54g chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối, m có giá trị là A. 31,45 B.40,59 C. 18,92 D. 28,19 5.33. Cho 14,5g hỗn hợp Mg, Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát ra 6,72lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan. m có giá trị là A. 34,3g phản ứng? A. a = 2b nhất: A. dung dịch HCl và HNO3 C. HCl và CuCl2 Lượng mạt sắt đã dùng là A. 1.6g B. 0,056g C. 0,56g D. 6,4g 5.37. Một mẫu Na được tạo nên từ 1,204.10 23 tế bào cơ sở của mạng tinh thể lập phương tâm khối, khối lượng của mẫu Na đó là A. 4,6g B. 64,4g C. 36,8g D. 41,4g 5.38. Mệnh đề nào sau đây là sai ? B. NaOH và HCl D. H2O và H2SO4 B. 3a > b C. b ≥ 3a D, a < 2b 5.35. Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hoá chất nào sau đây là thích hợp B. 43,3g C. 33,4g D. 33,8g 5.34. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau

5.36. Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO 4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh.

70

A. Trong một chu kì, bán kính của các nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính các nguyên tử phi kim B. Cu, Zn, Fe đều có thể điều chế được từ nguyên liệu oxit bằng phương pháp nhiệt luyện C. Các kim loại chỉ có số oxit hoá +1, +2, +3 D. Các kim loại chiếm phần lớn các nguyên tố trong HTTH 5.39. Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch phản ứng là A. 5,69g B. 3,79g C. 8,53g D. 9,48g 5.40. Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11,2lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N2, NO, N2O có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:2. Giá trị m là A. 2,7g B. 16,8g C. 3,51g D. 35,1g 5.41. Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al vào HNO 3 đặc nguội, dư thì thu được 0,336 lít NO 2 (ở 00C, 2atm). Cũng m gam hỗn hợp X trên khi hoà tan trong HNO 3 loãng dư, thì thu được 0,168 lít NO (ở 00C, 4atm). Giá trị của m là A. 0,855gam X1 : [Ar]3d34s2 ; X5: [Ar]3d84s2 A. Cả 5 nguyên tố C. X1, X3, X5 B. X1, X4, X3 D. X3 B. 0,765gam X2 : [Ne]3s23p5 ; C. 0,900gam X3 : [Ar]4s1 ; D. 1,020gam X4 : [Kr]4d105s25p5 5.42. Nguyên tố nào là kim loại trong các nguyên tố có cấu hình e như sau:

5.43. Hoà tan hết 7,44g hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ là 500ml dung dịch HNO 3 loãng thu được dung dịch A và 3,136lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí (tỉ lệ mol 1:1) có khối lượng 5,18g, trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và Mg lần lượt là A. 18,2% và 81,8% C. 72,58% và 27,42% Ba + dd FeSO4 → BaSO4 + Fe Fedư + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag 3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 6Ag + O3 → Ag2O 2Ag + Cl2 → 2AgCl A.(II)(V)(VI) C. (I), (III) (VI) B. (I), (II), (III), (V) D. (I), (IV), (V) 5.44. Phản ứng nào sai trong các phản ứng sau ? (I) (II) (III) (IV) (V) B. 35,5% và 64,5% D. 96,3% và 3,7%

5.45. Cho 27,4g Ba vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2% rồi đun nóng để đuổi hết NH3. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C. Thể tích khí A (ở đktc) A. 6,72lít A. 4 B. 2,24lít B. 3 C. 4,48lít C. 1 D. 3,36lít D. 2 5.46. Cho các chất Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO. Số oxit bị H2 khử khi nung nóng là

71

47. SO3 D. Lớn hơn 2. tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng.07mol một sản phẩm A duy nhất chứa lưu huỳnh. 1. Cu D. Sau một thời gian thấy khối lượng lá bạc tăng lên 2. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lít của CuSO 4 trong dung dịch sau phản ứng là A. Vật bằng Al .258g C.02mol Fe(NO3)3.725M D. Al D. 1M B. S C. Mg 5. K C. Fe. Quá trình sau không xẩy ra sự ăn mòn điện hoá A.4g D.4g C.2g 5. Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0. Fe C. Ca. Al. Khối lượng O3 đã phản ứng với lá bạc là A. B trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 41. thêm tiếp vào đó lượng dư NH 3.Cu để trong không khí ẩm B.52g B.64g D. Phần vỏ tàu bằng Fe nối với tấm Zn để trong nước biển D. Hoà tan 19.25M 5. SO2 5. Na. A và C đúng 5. Al và Fe B. Không đổi B. Cu. 1. Al. rồi điện phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại B. Cho vật bằng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng cho thêm vài giọt dung dịch CuSO4 C. Khối lượng Cr có trong hỗn hợp là A. 3 D.8g. Số mol Na trong hỗn hợp là B. KNO3 số muối bị nhiệt phân tạo ra khí NO2 là A.5. NH4NO3.8M C. Ag và Zn C.49.55. Hoà tan hết 1. 0. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 8. 0.64g C. 1.08g hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng. nhiệt phân kết tủa rồi điện phân nóng chảy chất rắn thì thu được kim loại A. Na. Al (dạng bột) cho vào nước chỉ thu được dung dịch nước lọc và 0.57. H. Na. Fe D. H2S B. Bằng 2.4g. Cho các muối Cu(NO3)2. 1 B. Zn và Cu D. nóng thu được 448ml khí (đktc). Cu 5. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2 thoát ra ít nhất (trong cùng đk) là từ kim loại : A.53. Zn với số mol bằng nhau trong một lượng vừa đủ H2SO4 đặc. Nhỏ hơn 2. Nung vật bằng Fe rồi nhúng vào H2O 5. Hoà tan hết 7. Nhúng một lá sắt nặng 8g vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Fe và Cu (có số mol bằng nhau).51. giảm 0. Thêm H 2SO4 vừa đủ vào dung dịch nước lọc. K 5. 2 C. M là A.28g hỗn hợp X gồm Mg. giảm 1. Cho khí nay hấp thụ trong 1lít dung dịch NaOH 0.2g kim loại M trong H2SO4 đặc.75g 5. tăng 0. nóng thu được dung dịch Y và 0.8g chất rắn. Hoà tan hoàn toàn 9. Ag C. Al B.52.50. 0.58.56.3g hỗn hợp Na.54. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh 72 .25 mol H2. Lần lượt cho từng kim loại Mg.56g D.48. A và B là cặp kim loại: A. nóng dư thu được SO2. Ca B. Ag. AgNO3. Đun nóng lá bạc cho vào bình khí ozon. 4 5. Hoà tan hết hỗn hợp hai kim loại A. Lọc tách kết tủa.4g Cu thay đổi là A. Mg B. A là A. Al và Zn 5. Các nguyên tử kim loại có một electron độc thân ở trạng thái cơ bản là A.7M. 0.

0. Cu.4g 5.69.4g B. 8.2 mol NaAlO2 73 . Điện phân dung dịch chứa a mol NaCl và b mol CuSO 4 với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi H 2O đều bị điện phân ở 2 cực thì dừng lại.68.833g B. khối lượng lá kẽm tăng 2. lấy thanh kẽm ra. Hg. 8. 4. Cu. Hg.60 : Hoà tan hoàn toàn 14. 0.5g D. Hg. Ag.8g C.6g thì khối lượng lá sắt sau khi ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu? A. 9. Phản ứng xong.63. 4.8g hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc. Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây : A. Pt.72 lít khí H 2 (đktc).2g D. Khối lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng là A.1mol 5.495g B. 2. 18. B. Au. 2.4g C.65. Dùng Mg đẩy AlCl3 ra khỏi muối B. 6. a = b B.4g D.0. Ni.0g C. Khối lượng Na và Ba có trong hỗn hợp lần lượt là A. 51. Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A.26.24 lít khí SO2(đktc). Số mol các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là A. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. 7. Au. Điện phân nóng chảy Al2O3 D. Trong số các kim loại Ag.2g 5. Au. 130.0g C. Dùng CO khử Al2O3 C. a > 2b 5. 4. 18.17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1. 13. Pt D. Ag.6g D.45 mol Na2SO4. 5 5.3mol Na2SO4 . 6.3g và 29.459g 5. Cu. cân lại thấy khối lượng thanh giảm 0. Một hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng là 32g. Vậy: A.61. 0.A. 0. Ag.32g CdSO4.6g và 27.25mol NaOH B. 7. C có khối lượng 2. Cho các kim loại sau: Al.8g kẽm và dung dịch phai màu.7g D. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là A. 80. 0. 0. Pt D.67.0g B.8g 5. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 8.35%. Điện phân dung dịch AlCl3 5.945g C. 32. X tan hết trong nước cho ra 6.4g C. 7. nóng.08 lít khí NO2 và 2. Cho 150ml dung dịch NaOH 7M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 1M.125mol B.28g. 3 B. 2.7g và 29. a = 2b C. Zn. Pb. Ag. Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là A. Giá trị m là A. 4 D. Pt C. Sau một thời gian. Hg. Số kim loại đẩy được Fe ra khỏi muối Fe(III) là 5. 0.2mol C. 0. còn lại 7. dung dịch thu được làm xanh quỳ tím.6g 5.59. Au 5. Nhúng một thanh kẽm nặng m gam vào dung dịch CuBr 2. Pb.3g A. 2 B.1mol Al2(SO4). 0.64.2g C.0g B.66. 1. Sau phản ứng thu được 10.62. rửa nhẹ sấy khô.68lít khí H2 (đktc). Au. Pt thì những kim loại nào không tác dụng với O2 A.8g và 29.2g B.2mol NaAlO2. Nêú biết khối lượng Cu bám trên lá sắt là 9.25mol D. a < 2b D. 5. Pb.

Cu2+.48lít C. 25. 0. 0. 0.68lít H 2 (đktc). Fe3+.9g hoặc 1. 49. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi hoàn toàn hết 34. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 106.71%.5g Na trong 150g nước là 5.94%.2 mol Al2O3 thu được với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B. 21.54g C.96%. Cho m (g) kim loại Na vào 200g dung dịch Al2(SO4)3 1. 8. Cho 2. 0. 4. 19. thu được 1. Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch B thu được kết tủa D.1 mol D. 81.6g C.24 lít D.1g B. 21. Fe2+.0.78.2 mol C. Giá trị m là A.61g B. Mg2+. H2O C. FeCl3. Cho dư hỗn hợp Na.76. 32.61g D.73.6g hỗn hợp oxit B. Mg2+ C. 0.2g. Đốt m gam bột Al trong bình kín chứa đầy khí Cl2 dư. 18.60g đktc là A. 52.45mol NaOH 5. 52.96%. 5. H2O D.4g D. 0. Fe3+.C. 73. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là A. 25.69g A.45 mol Na2SO4 D.7 g Ba và 8.2%.52% 5. 0. 0.3g C.4g B. 8. Cho hỗn hợp A gồm a mol Al và 0.8g chất rắn E.5g. 4. 5. Giá trị của a là A. Sau khi phản ứng xong thu được 0. Giá trị m là A.1%.4g. Mg.08 lit D. dung dịch E và chất rắn F. Fe2+. có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1. 28. Fe.75. 33.8 mol. Mg vào 73. Zn tan hết trong 600ml dung dịch HCl 1M(vừa đủ) thì thu được dung dịch D.79. Lọc lấy kết tủa D rồi đem nung đen khối lượng không đổi thu được 40. 6.1%. Cho hỗn hợp A gồm Al. CuCl2 thì thứ tự bị khử tại catốt là 5. 59. 5.80. 15.00g D.68 lít. Cho C tác dụng với HCl dư sinh ra 0. 21. 23. Hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 6.6g A bằng oxi dư được 44. 24. Cu2+.2mol Al(OH)3.6g B. Zn. 2.27% D.1 g Al vào một lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra ở 74 .69g hoặc 1. B.57lít B. 27.61g C. Cu2+. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Fe3+. 38.6g dung dịch H2SO4 26.94%.00g 5. Hoàn toàn hỗn hợp A gồm 13. 14. Cu trong dung dịch X lần lược là A.2 mol NaOH .3g hỗn hợp A gồm Mg. Fe.60lít A. 52. 0. Cho 11. không hoá nâu ngoài không khí (biết MA > MB). H2O A.3mol Na2SO4 . 25. 64. Fe3+. 23. 21.2 mol NaAlO2.94% B. Đem oxi hoá hoàn toàn 28.78g kết tủa. 27. được m(g) chất rắn khan giá trị m là A.1%. 32.74.7% C.70. Cu2+.1g 5. Hoàn toàn hết B trong dung dịch HCl được dung dịch D. 0. 16. 12. 99.63% thì thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc )là 5.55g hỗn hợp bột X gồm Al. dung dịch B và chất rắn C.72 lít ( đktc). 21.224lít khí H 2 (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al. 0.90% B. 1.2g D. 27. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2.1% 5. Mg2+. Cu phản ứng với dung dịch NaOH dư.71. B không màu. hỗn hợp 2 khí A.32 lít B.72.79% B.4 mol B.8g C.77.1 g D.96 lít C.96% D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất. Cô cạn D được lượng muối khan là A. 21.

83.4g C. H2.2g B. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số hạt mang điện trong hai hạt nhân là 25. 11.5. 5.44gam B.36 gam D. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III) 5. H2. Al2O3 và Fe D. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thì khối lượng catot thay đổi như thế nào ? A. 1. 17.1M thì pH của dung dịch sẽ thay đổi : A. Khi phản ứng kết thúc. NO2 5. Ban đầu giảm sau đó không đổi C. Ban đầu tăng sau đó giảm B. 0. FeO.8g D. Al2O3. Fe3O4 B. Cho 2. Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA (phân nhóm chính nhóm I và II) B. Ban đầu không đổi sau đó giảm chậm 5. Thành phần chất rắn C gồm A.81. 0. Cho một lượng dung NH3 vào dung dịch X chứa hai muối AlCl3 và FeSO4 được kết tủa A.5M D. NH3 C.78gam C.88. Ban đầu quỳ màu đỏ xanh tím tím tím xanh xanh đỏ đỏ 5. Hỗn hợp khí B là A. 0. Ban đầu quỳ màu tím B. Điện phân dung dịch CuSO4 0. Fe.25M C. tăng 9. Cho khí H2 dư đi qua B nung nóng được chất rắn C. Điện phân (với điện cực Pt) 100ml dung dịch Cu(NO3)2 2M đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Nung A được chất rắn B. Al và Fe C.04 gam. Ban đầu giảm nhanh sau đó giảm chậm D. Ban đầu quỳ màu xanh D. 14. Nồng độ mol/lít Cu(NO3)2 trước điện phân là A. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thấy khối lượng catot tăng 3. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch B là A. N2.85.86. tăng 6. HCl có thêm một ít quỳ tím thì hiện tượng khi điện phân là A. NO2 B. N2O D. Tiến hành bốn thí nghiệm sau . tăng 12. 17.82. Điện phân có màng ngăn dung dịch gồm NaCl.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 . NO. Điện phân (với điện cực Pt) 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Ban đầu quỳ màu đỏ C.2g so với lúc trước điện phân.1M B.0M 5.87.89. Chu kì 3 và các nhóm IIIA và IVA (phân nhóm chính nhóm III và IV) D. cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III) C.Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 . tăng 3.Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 75 . Fe2O3. FeO 5.16g bột nhôm tan hết trong dung dịch HNO3 loãng lạnh thì thu được 0. Khi cho bột Zn (dư) vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2.84. Vị trí của X và Y trong Bảng tuần hoàn là A.6 gam 5.448 lít N2 đktc và một dung dịch B.

94. 3 5. 10/3 B. Na+. Al D. Y. 1.95. Ca2+. Điều kiện cần và đủ để dung 76 .90.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A.97. CO32dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối là B.92.91. 3. Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0. 1 B. Cu. Ag+. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân. Zn D. NO3C. b có mối quan hệ với nhau là A.5M cho ra 1. Zn và H2SO4 loãng B.93.65 gam BaO D. Zn 5.2M B. 5a = 2b A. Mg. Hoà tan 45. Zn C. đun nóng tới 80oC. HSO4-. HNO3đặc nóng. Mg B. 1. Y: 1s22s22p63s2 . Ca. X tan vừa đủ trong 0. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội. Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1. H+.96.2 gam Cu và 4 gam CuO 5. Ba.0M D. 1.12 lít khí (đktc) ở anot.9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0. 2 C.12 lít H2 (đktc). 1. OH-. 2a = 5b C.2 gam.2 lít dung dịch H 2SO4 0. Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa hai muối và không thấy khí thoát ra. 0.8 gam CaO C.98. Phương pháp thuỷ luyện dùng để tách vàng. Na+.9 mol NO. Fe C. Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 C. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi qua hai dung dịch KOH I và II là A. ClD. Ba2+. SO42D. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 5. 6/3 C. Hỗn hợp (H2SO4 và HNO3).2 gam Mg và 2 gam MgO B. Na+. Cl-.5M C. phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1. Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. Cho c mol Mg vào dd chứa đồng thời a mol Zn(NO3)2 và b mol AgNO3. Mg2+. 4 D.. Zn D.3 mol N 2O và 0. Kim loại M. 2 gam Ca và 2. 4a = 3b 5. 5/6 A. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH 5. Vậy a. Dung dịch NaCN.75M 5. H2SO4đặc nóng . dung dịch II đặc. 6. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH D. Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là A. đó sử dụng các hóa chất nào ? 5. Kim loại M là A. 8a = 3b B. Z: 1s22s22p63s23p1 Hiđroxit của X. 5/3 5.85 gam Ba và 7. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH B. OH-.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là X: 1s22s22p63s1 . khối lượng M và MO trong X là A.

107. Fe2+ B. Fe 3+. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ C. dung dịch NaOH lần lượt tác dụng với nhau. Fe(NO3)3. 4 5. bình 2 đựng dung dịch KCl(có màng ngăn). xảy ra quá trình oxi hoá 5. dung dịch AgNO3. B. O2 (0.12 lít) C. Cu2+/Cu (3). thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm. (3). xảy ra quá trình oxi hoá C. Cho dãy ion sau: Fe2+. Ag+. (1). (4).A. CaO. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. D. 5. Zn2+/Zn (2). (1) B. 3 D. xảy ra quá trình oxi hoá D. (4) 5. Ag+. H+. H+. Cu D. O2 (0. 2c> b + 2a B.56 lít) và Cl2 (1. Các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần từ B. Tinh thể cacbon là cực dương.101.56 lít) và H2 (1. 1. I ‾ D. Ag+. FeSO4. Dãy sắp xếp các cặp oxi hóa khử: Fe2+/Fe (1). có nhiều nhất bao nhiêu phản ứng oxi hoá . H+. 5 C. Fe 3+. Al. 2c ≥ a + 2b C.56 lít) D. (5) D. Khi vật bằng gang. I ‾. Fe. A. 4 5. Cho các chất rắn Cu. (2) . trong mỗi bình muối vẫn còn dư. Cu2+. I ‾ B. Fe. (2). Trong các chất Na. 1 B. Fe 5. 3. 4. xảy ra quá trình khử. Sau một thời gian điện phân. Ag và các dung dịch CuSO4.100. O2 (5. 2 C.103. Ag+. 3 trái sang phải là A.8gam Ag thì ở anot bình 1 và anot bình 2 thoát ra các khí với thể tích tương ứng (đktc) là A. (3). O2 (1. c ≥ b +a 2 D. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá. (2).106.6 lít) và Cl2 (11. (3). H+. để trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước. (3). 2.99. ở catot bình 1 thoát ra 10. Fe2+. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép. Số cặp xảy ra phản ứng là A. (2).khử xảy ra? A. Ag+/Ag (4). H+. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong. c ≥ a + b 5. (4). D. Kết luận nào sau đây không đúng? A.12 lít) và Cl2 (0. I ‾. Al2O3. Cu2+. Fe2+. Cho các chất: Fe. (5). Fe 3+.12 lít) 5. I ‾. (1). Tinh thể cacbon là cực âm. Fe3O4 số chất tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là 5.104. Cu2+. điện cực trơ : Bình 1 đựng dung dịch AgNO3. Pb C. (1). B. C. Có hai bình điện phân mắc nối tiếp. Fe 3+. Tinh thể sắt là cực dương. Fe 3+. Zn B. phần vỏ tàu ngâm trong nước biển thường được người ta gắn chặt 77 . Cu2+. (5). Fe2+ C.2 lít) những tấm kim loại: A.105. Cu2+. Tinh thể sắt là cực âm. 6 D. Ag+. Fe3+/Fe2+ (5) theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của dạng khử là A. (5) C.102. B. nhận định nào sau đây đúng? A. (4).

52 5.110 5. Đều bị tác dụng của O2 không khí D.98 5.67 5. HƯỚNG DẪN GIẢI 5.66 5.24 5.71 5.38 5.46 5.khử B.80 A D A A C A A B A A C D B A D B C B A C 5.100 A B D A C B B D B C A C C D C A D C D B 5.21 5.39 5.2 5.120 A A D C D D B A C D C.91 5.29 5.108 5.4 5. Đều chỉ xảy ra với kim loại nguyên chất C.13 5.22 5.15 n 78 .93 5.75 5.28 5.101 5.81 5.5 u.37 5.111 5. Tất cả các nguyên tố khối s là kim loại D.92 5.99 5. Trong các nhận định sau. nhận định nào là sai? A. 1 B.17 5.1 5.33 5.113 5.44 5.63 5.20 A B C C C D C D B D A B A A D C C B D C 5. Phương trình hóa học 2M + 2nH2O  → 2M(OH)n + nH2 0. Một số nguyên tố khối p là phi kim C.15 5.7 5.73 5.94 5.74 5.79 5.56 5.8 5.19 5.82 5.110.30 5.85 5.78 5.119 5.102 5.18 5.25 5.62 5.116 5. 5. Đều xảy ra phản ứng oxi hoá .9.47 5. Đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện B.58 5.88 5.96 5.41 5. 3 D.84 5.115 5. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là: A.54 5.3 5.114 5.9 5.36 5.31 5.59 5.72 5.70 5. Tất cả các nguyên tố khối d là kim loại B.27 5. Tỷ số x/y bằng: A.112 5.11 5.103 5.108.5.83 5.45 5.42 5.51 5.77 5.43 5.40 D C B C D A B B C C C A B C B C D C A D 5.6 5.10 5. Tất cả các nguyên tố khối f là kim loại 5.50 5.5 5.34 5.48 5.64 5.68 5.12 5. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 được hỗn hợp khí có M = 42.86 5.65 5.16 5.075 0.55 5.76 5.32 5.104 5.60 C C C B A B B B D A A C B C B D A B D A 5.90 5.61 5.109 5.107 5.35 5.105 5.109.26 5. 4.87 5.69 5.97 5.89 5.106 5.117 5.49 5.57 5. ĐÁP ÁN 5.95 5.14 5.23 5.53 5. 2 C.118 5.

45 .23. Hoà tan 7.02 + 4H2SO4 → Đáp án B  → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O 0.05 2 HCl  → M Cl 2 + CO2 ↑ + H 2O 0.3 + 2.3 M = 33.2 +  → x + y + z = 0.16.14.Ca2+ là x.12.60)a = 11a mà a = 0.2 lít = 200ml → Đáp án B 5.4 lít 5.2  → ∆m = 2.05 → Đáp án B  → Mg và Ca 5.24. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng ∆m = (71 .8n = 9n 2.15  → M là Na → Đáp án B 5.Ba2+ .3 vậy M là Al → Đáp án D 21.19.12.2 gam → Đáp án D khối lượng muối clorua = 28. Mg vào HCl dư mà khối lượng dung dịch tăng 7 gam  → mH 2 = 7.4 M2+ 0.8 gam.1 gam chất rắn là m = 27.7 = 0. phương trình hoá học Fe3O4 0.2 mol 35. y. Đặt công thức 2 muối M CO3 M CO3 + 0. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng m = 84.5 gam 5. z ta có 2x + 2y + 2z = 0.02 0.18. Phương trình hoá học 8M + 10nHNO3  → 8M(NO3)n + nN2O + 5nH2O 2. nH 2 = 0.8 mol → Đáp án A 5.1 = 0.2 nK 2CO3 = 0.2 = 30.05 M + 60 = 4.4 n M = 0.2 mol  → V = 0.4 mol  → nHCl = 0. Khối lượng clo trong 27.4 5.2 mol CO32‾  → MCO3 0.n = 23n 0.5  → nH 2 = 0.1 nCl = 7.02 79 .8 gam Al.68 = 96. Gọi số mol của Mg2+ .1 → Đáp án C V = 24.1 – 20 = 7.6 0.75 gam 5.8 .M = 3.

3 Đáp án A m = 0. Áp dụng định luật bảo toàn electron N+5 + 3e → N+2 (NO) 3x + 8e → 2N 8y 3x + 8y = 0.96 = 4.09  →   y = 0.  x = 0.71 = 31. 3M + 4nHNO3  → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O 0.n = 32n 0.1023. nH 2 = 0.51 2N +5 0 0.01 ⇒ x = 0. chỉ có Mg.9 = 10.3 Cu(OH)2 t → CuO + H2O 0.14 .015 → Đáp án C ta có: 0.96 gam 5.2 19.56 gam 5.3 5.3.35.05 ← 0.3.51 VNO = 2.2.3 0.35 mol.02 + 2x = 0.33 gam → Đáp án B Fe + CuSO4  → FeSO4 0.54 + 0. M = 64 (Cu) Cu(NO3)2 + 2NaOH  → Cu(OH)2 + 2NaNO3 0.17 3e → Al3+ 0.71 = 9.6  → n = 2 .01 → Đáp án C + Cu 5.03 → Đáp án B VN 2O = 0.28.Cu + Fe2(SO4)3  → CuSO4 x x x + 2FeSO4 2x 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 0. nH 2 = 0.836.01 0.37.05 mCu = 0. Một tế bào cơ sở (lập phương tâm khối) có 9 ion Na (8 đỉnh và 1 ở tâm) Số nguyên tử Na trong mẫu = 1. mFe = 0.1023 80 . mmuối = mFe + mMg + 0.80 = 24 gam → Al 0.51 mặt khác +1 x (N2O) y 30 x + 44 y = 33.35.32.2 .26.45 gam → Đáp án A 5.6 n M = 0.204.3 mol.5 x + y x = 3 y   → 3 x + 8 y = 0.36. Fe tạo muối nên ta có mmuối = mFe + mMg + 0.016 lít .672 lít 5.33.

69 5. nkhí = x → x = 0.41.07 2 N+5 + 8e → 2N+1 (N2O) 81 .03 3.43.3 mNa = 41.01 Al + 4HNO3  → Al(NO3)3 + NO + 2H2O x ta có 0.07 mol 5.01.10 23 = 1.8mol 6.9 mol → x = 1.62 = 5.015 với HNO3 loãng thì Al.54 gam mMg = 0.01 + x = 0.02.4 M khí = 5.03 mAl = 0.015.27 = 35.36 → mh2 = 0. mmuối = mkim loại + m NO3− = 1.04 = 0.07.40. Áp dụng định luật bảo toàn electron Al x 3e → Al3+ N+5 + 3e → N+2 (NO) 3x +5 → Đáp án A 3a 2N + 10e → 2N 20a 16a 0 a (N2) 2a 2a → Đáp án D 2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O) ta có 3x = 39a = 3.9 gam → Đáp án C 5.21 0.07 Bảo toàn e ta có Mg x Al .4 gam + 0.07.2e → Mg2+ 2x 3e → Al3+ N+5 + 3e → N+2 (NO) 0.18 = 37 0. Mg phản ứng 3Mg + 8HNO3  → 3Mg(NO3)2 + 2NO2 + 4H2O 0.10 23 → Đáp án D ne = 0.39.14 có NO (M = 30) → khí còn lại là N2O (M = 44) Số mol mỗi khí là 0.136 = 0.14 mol 22.nNa = 10.023.24 = 0. Với HNO3 dung dịch đặc nguội chỉ có Mg phản ứng Mg + 4HNO3  → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 0.015 0.8.1 gam 5. Số mol electron mà N nhận bằng tổng số mol điện tích của các kim loại (bảo toàn electron) Mặt khác do muối trung hòa về điện tích nên số mol NO 3‾ bằng tổng mol điện tích kim loại n NO3− = 0.27 = 0.36.02 mol 0.3 mol mAl = 1.35 + 0.3.

Nếu khí SO2 hấp thụ hết trong NaOH thì NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O 0.3 mchất rắn = 126.1 (≠ 41.07 2 x + 3 y = 0.45.9 mol.1mol 64a .9 = 1.8 vô lí) → NaOH dư 2NaOH + SO3  → Na2SO4 + H2O 2a a a → a = 0.08 Bảo toàn eletron số e mà S+6 nhận = 0.0625mol 160. 132. n( NH 4 ) 2 SO4 = 1.28 → x = 0.4 = 0.48.1 = 0.42% 5.52.1 + 0.100 nBa = 27.2a) = 41.100 nCuSO4 = 2.56 =8 0. gọi số mol mỗi kim loại là x 24x + 27x + 65x = 9.2 137 + H2 Ba + H2O  → Ba(OH)2 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O CuSO4 + Ba(OH)2  → BaSO4 + Cu(OH)2 Thể tích khí nkhí = nH 2 + n NH 3 = 0.56a = 0.2 → Đáp án C mMg = 2.72 lít → Đáp án A 5.6 n 0.y 3y 0.0625 mol .35 (nếu tạo ra muối axit thì chất rắn thu được khi cô cạn là Na2SO3) mmuối = 44.32.8 + Cu a nCuSO4 bd = 1 mol.3 mol V = 6.07 → Đáp án A S+6 + 8e → S-2 → khí thu được là H2S 5. Phương trình hóa học Fe + CuSO4  → FeSO4 a a → a = 0.7 0.8 2M + 2nH2SO4  → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O 0.56 mol 0.3 82 .2 = 0.5 → Đáp án B ne cho = 2x + 3x + 2x = 7x = 0.56 0.8 M 0.7 .04 gam → %Mg = 27.77   → 24 x + 27 y = 7.44  x = 0.51.085  →   y = 0. CM = 5. nCuSO4 du = 1 – 0.500 = 0.500 = 0.a + 40(0.

y : 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 x x 2 3 y 2 2NaOH + 2Al + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 y x 3y + = 0.4 gam 5. Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2 a a 2Cr + 6HCl  → 2CrCl2 + 3H2 b ta có hệ  3 2 → Đáp án B + 2Fe(NO3)2 a 56a + 52b = 1.8 bảo toàn electron 3x + 2y = n NO2 + 2 nSO2 = 0. Phương trình hoá học Ag + O3  → Ag2O + O2 khối lượng lá bạc tăng lên 2. y = 0.02 m Cu tan = 0.52 gam 5.01mol → Đáp án A 23x + 27y = 7.4 ⇒ m0 = 2. Phương trình hoá học → Đáp án A 2M + 2nHCl  → 2 M Cl n + nH 2 → Đáp án A bảo toàn khối lượng mmuối = 7. y 56x + 64y = 14.6 → Đáp án C 5.2. Gọi số mol Na.54.M = 19.01.1 mFe = 0. Cu lần lượt là x.02 ⇒ a = 0. Gọi số mol Fe.15. phương trình hoá học Cu + 2Fe(NO3)3  → Cu(NO3)2 0.08 a + 3 2 b = 0.65 Giải ra ta được x = 0.25 (2) Từ (1) và (2) giải ra ta có x = 0.58.56 = 8.64 gam Vậy thanh Cu giảm 0.1→ Đáp án B 2 2 5. Ba lần lượt là x.15.01. y = 0. Gọi số mol Na.2 gam vậy mO3 > 2.01 0.n = 32n → M là Cu 0.60.495 gam 5.2 .52 = 0. y 83 .64 gam → Đáp án C 5.53.64 = 0.01mol  b = 0.4 → mO3 = 7.57.3 (1) ma = 0.4 5. Al lần lượt là x.61.63.

01 → Đáp án A nNaOH = nNa = 0.01 0.05 – 0.0.66.69.6 0.61 gam 5.4 gam Zn + CdSO4  → ZnSO4 + Cd 0.2 5.15 → Đáp án A ∆m = (64 .02 Al(OH)3 + NaOH  → NaAlO2 + 2H2O 0.06 0.2 . Mg dư nên H2SO4.2 → Đáp án A mNa = 4.2 ⇒  y = 0.2 gam 5. 5.04 0.70.01 mH 2 SO4 = 19.67.0. 5.2 gam Vậy khối lượng lá Fe tăng 1.28 mZn phản ứng = 18.1 mol 6NaOH + Al2(SO4)3  → Al(OH)3 + Na2SO4 0.+ H2↑  84 .1 0.  x = 0. Zn + CuSO4  → ZnSO4 + Cu mZn ban đầu = 26 gam → Đáp án B ∆m = 65a – 64a = 0.28 → a = 0.88 gam ta có mZn = 188.+ H2 Vì Na. mBa = 27.68.23 = 0.6 gam.35 → Đáp án A Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu 0. 0.04 ∆m = (112 .03.2 Vậy NaOH dư = 1.03 mNa = 0.07 → mNa = 1.25 mol n Al2 ( SO4 )3 = 0. nNaOH = 1.15 ←  0.01 0.23 x + 137 y = 32  x y = 0. 100 = 80 gam 2.72. H2O đều hết H2SO4 +2 e → SO42.2 0.04 = 1.25 mol → Đáp án A 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 Trường hợp 1: NaOH hết ở (1) 6NaOH + Al2(SO4)3  → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4(1) 0.65).3 2 +  5.56).69 gam Trường hợp 2 : Al2SO4 hết ở (1) 6NaOH + Al2(SO4)3  → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (1) 0.6 gam mH 2O = 54 gam 2H2O +1e → 2OH.3 Al(OH)3 + NaOH  → NaAlO2 + 2H2O 0.2 0.15 = 1. 0.8 = 0.

3 → Đáp án B nH 2 = 0.1 Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O  → Ba(AlO2)2 + 3H2 0.100 = 32.1 0. Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng Cl2 phản ứng 2Al + 3Cl2  → 2AlCl3 1 5.01.1 2 x + 2 y = nHCl = 0. Ta có sơ đồ VH 2 = 8. 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 0.2 0.0.22.75.075 + H 2O  → Ba(OH)2 + H2 0.2 + 1.79.05 Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2↑ 0.96%→ Đáp án B 5. h2 A + O2  → h2 B mO = 16 gam.4 = 38.56 = 0. 5.2 →  y = 0.1 0. mFe = 0.1.VH 2 5.01 %Al = 52.2 + 81.1 = 16. Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2 Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2 ta có  24 x + 65 y = 11.94%%Fe = 21.75.76.08 lít → Đáp án D 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 1.77.787% 183 nO = 1 mol → Đáp án B 5. mdd = 150 + 34.73.35 gam.2 = 183 gam %NaOH = 60 .56 gam 0. = (0. 1.6 → Đáp án D thành phần chất rắn là MgO và ZnO m = 40.5).74.3 mAl = 27 gam nBa = 0.4 .05.78.01 mAl = 0. Ba 0. Số mol HCl để hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng 2nO → nHCl = 2mol Bảo toàn khối lượng mmuối = 99.4 0.5 0.96 lít a ) mol 2 Al (a)  → Al2O3 ( 85 .1 gam 5.27 = 1.0.5 1.6 gam → Đáp án A 5.3  x = 0.5 – 0.75 mNaOH = 60 gam.5 → Đáp án C nAl = 0.

Hai khí không màu đó là N2 và N2O n N 2 = 0. Giải tương tự bài 5.2 mol 5.08 .05  y = 0.84.02 .005.2mol 8 4 → Đáp án D 5.81.(M + 16)] → M = 24 (Mg) → Đáp án A CuCl2 + Fe  → FeCl2 + Cu 5.08.(27 + 62.24 = 0. ne cho = 0.2 mol .24 mol.2)  → Al2O3 (0.05 →  x = 0.2 → a = 0.6 mol →x= 5.05.92.8 → a = 0.2.4 gam → Đáp án C 3 nAl = 0.2 mol 2N+5 + 10e → 2N0 (N2) 0.02 x N+5 + 8e → N-3 (NH4NO3) Vậy ngoài N2 còn có NH4NO3 tạo ra Al 3e → Al3+ 0.15 + 0.1  x = 0. CM = 1M → Đáp án C 86 .2 + 8x → x = 0.6 vậy mAl = 23.005 mol Vậy mmuối = 0. Bảo toàn eletron: 3x = 10.44 gam → Đáp án A 5.2). Phương trình hoá học CuCl2  → Cu + Cl2 64a – 56a = 1.05 = 0. gọi số mol Al là x.83.102 = 40. Phương trình phản ứng điện phân là: 2Cu(NO3)2 + 2H2O đpdd → 2Cu + 4HNO3 + O2   a Để yên Cu tan 3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O a 2a 6a 8 Vậy nCu dư = a Vậy CM = 1M 5.2 8x 0.6[0.80. 2.1 + 0.2 gam → Đáp án A M + H2SO4 MO + H2SO4 ta có  mặt khác  → MSO4 + H2  → MSO4 + H2O  x + y = 0.83.4mol → Đáp án A 2 n N 2O = 0. n N 2 = 0.1 mol .24 0.(18 + 62) = 17.91.Al2O3 (0.2) ( a + 0.05 0.8 = 2.0.05.15 nCuCl2 = 0. 2a 6a 1 = a = 0. ne nhận = 0. khối lượng catốt tăng 3.M = 0.05 → a = 0.3) + 0.

93.1 0.025 2NaCl + H2O  → 2NaOH + Cl2 + H2 0.4 0.56 lít . Phương trình hoá học Cl2 + KOH  → KCl + KClO + H2O a a 3Cl2 + 6KOH  → 5KCl + KClO + H2O b Mà a = 5b 3 5b ⇒ 3 a 5 = b 3 → Đáp án D 5.9 N+5 + 3e → N+2 (NO) na = 2. Bảo toàn e M a ne → Mn+ na 2 N+5 + 8e → 2N+1 (N2O) 2.7 0. Phương trình hoá học 4Mg + 10HNO3  → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O a b → Đáp án A ta có 4b = 10a → 5a = 2b 5.3 0.5.1 mol.101.1 → 0.59 gam → M = 9 vậy M = 27 → Al → Đáp án C n 5.7 = 5.4 + 2. VHCl = 1.96. Số mol e trao đổi ở các điện cực bằng nhau nên 4AgNO3 + 2H2O  → 4Ag + 4HNO3 + O2 0. Mặt khác Ma = 4.12 lít 87 .5 → Đáp án A Vậy thể tích khí là VO2 = 0.94.

Lập phương và tâm khối C. Độ cứng thấp D.CHƯƠNG 6. Nguyên tố Cs được lựa chọn trong việc chế tạo pin mặt trời vì lý do nào sau đây? A.3.4. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. BÀI TẬP 6. Nguyên tử Cs chỉ có 1 electron liên kết yếu với hạt nhân. Để bảo quản kim loại kiềm. Lập phương tâm diện D. trừ franxi là nguyên tố phóng xạ. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. B. B. Có điện tích hạt nhân bé so với nguyên tố cùng chu kỳ D. Độ dẫn điện cao 6. Lục phương A. Cs là nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất. Có bán kính lớn hơn so với nguyên tố cở cùng chu kỳ C. ta phải ngâm chóng trong dầu hoả D. Xuất hiện kết tủa keo trắng và có thể kết tủa bị tan D.NHÔM A. Có 1 e ở lớp ngoài cùng B. Khối lượng riêng nhỏ C. Tinh thể của các kim loại kiềm đều có kiểu mạng lập phương tâm khối. Cho hỗn hợp kim loại Na. C.2. Kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất so với kim loại khác trong cùng một chu kỳ C.KIM LOẠI KIỀM THỔ .1. Chỉ có kim loại kiềm mới có cấu trúc lớp vỏ ngoài cùng là -ns1 6. Tất cả yếu tố trên 6. Al vào nước. C 6. Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau A. Có thể có các hiện tượng A. Xuất hiện kết tủa keo trắng C.2. Kim loại kiềm có tính khử mạnh vì A. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm: A. KIM LOẠI KIỀM . Có bọt khí thoát ra B. Năng lượng ion hoá thứ nhất của Cs là nhỏ nhất trong tất cả các kim loại B. B. quan sát thấy hiện tượng 88 . Trong nhóm IA. Tứ diện 6.5.

Ca2+: 0. Mg. tăng nhiệt độ và giảm áp suất khí CO2 D. Điều chế NaOH trong công nghiệp bằng phương pháp: 6. Na. D. Na D. C đều đúng.9. axit axetic 6. Mg. Sau một thời gian thu 6. Muốn bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong chất lỏng nào cho dưới đây ? A. tạo ra lớp bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn. nhôm có tính khử yếu hơn sắt. B. 3 kim loại và 4 oxit kim loại D.6. Al. Cả A. dùng dung dịch HCl được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa: A. 2 kim loại và 4 oxit kim loại B. trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH)3 bảo vệ. 4 kim loại và 4 oxit kim loại C.10. Cho 3.75gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm tan hoàn toàn trong nước.8 lít khí H2 (đktc). Na. K. nhôm có tính khử mạnh hơn sắt. B. thu được 2. glixerol D.D. dầu hoả C. giảm nhiệt độ C. Al.14. K C.04 mol/l.04 mol/l. 2 kim loại và 6 oxit kim loại A. Phản ứng sản xuất vôi: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ∆ H > 0 (phản ứng thu nhiệt) Biện pháp kĩ thuật tác B. Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do 89 .04 mol/l. Li. cho Na2O tác dụng với H2O B. SO42-: 0. trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ C.7. MgO. 6. K. Cl. 6. tạo thành hỗn hợp có khả năng dẫn điện tốt hơn so với ban đầu.08 mol/l. B.8. Tính khử của các nguyên tử Na. K A.11. Mg.04 mol/l. K. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn 6. tạo ra lớp bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi sự oxi hoá của oxi không khí. tăng áp suất đích chính là A. Al C. K A.13. điện phân dung dịch Na2SO4 D. Cs 6. Na. Cs B. CuO nung nóng. B. đun nóng hoặc dùng dung dịch Na2CO3 6. Na. D. Hai kim B. K. đun nóng nước C. ancol etylic loại kiềm đó là A. Fe2O3.04 mol/l. Al. tạo thành hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với ban đầu. Mg. Na. HCO3-: 0. Một loại nước cứng có nồng độ các ion K+: 0. giảm nhiệt độ và tăng áp suất khí CO2 động vào quá trình sản xuất vôi để tăng hiệu suất phản ứng là A.: 0. Trong quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp khoáng chất criolit (Na3AlF6) được sử dụng với mục 6. K D. cho dung dịch Na2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 C. dùng dung dịch Na2CO3 D. Mg2+: 0. Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là B.12. Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na 2O. C. Có thể làm mềm nước cứng bằng cách nào trong các cách sau? A. Al.

Fe B. X.7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO4 1M.19. NaOH. H2. NaCl. CuO.20.16. FeO. Cl2. NH4HCO3 C. Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al. Al2O3 . Mg. Ag. 4. CO2 D.24 lít khí (đktc) thoát ra. NaOH.00 gam D. NaOH.17. 8 6. 23.6. 8 D. NaCl. C. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hiđroxit lưỡng tính là B. Cô cạn A được chất rắn B. NaClO3 D. NaCl 0 0 90 . khử Cl6. Mg D.HCl.HCl. Fe. Al2O3. 1. 1. Cu. Cl2. NaClO3. 1. NaClO. Cu. Al2O3. Ag 6. nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2. Fe. 2. Ba(OH)2 D.24. NaOH. NaOH. H2. NaOH. 2. hai kim loại đó là A. Al. Cu. 7 C. 8. CuSO4. HCl. MgO. Fe(NO3)2 khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. HCl và NH3 B. Cu. Mg. 28. Al(OH)3 B. 0.H2. 6 với các chất: A. Ag C. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được chất rắn A gồm các chất nào A. Khi cho kim loại Mg vào dung dịch chứa đồng thời các muối: Cu(NO3)2. Y lần lượt là A. Fe. Mg. 9 6. 2 C. Na. Để tinh chế quặng boxit (Al2O3 có lẫn SiO2 và Fe2O3) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng B. Al2O3 D. 1.23. oxi hoa Cl6. AgNO3.9 gam B.21. Cl2. CuCl2 B.20 gam D. Al2O3 lượt là A. 4 B.22. MgO.3 gam 6. Cho 13. CaCO3. NaCl. ta thu được chất rắn B gồm 2 kim loại. Cl2. 2. CO2 C. Cho các chất: MgO. Giá trị của m là A. H2. HCl C. MgO 6. NaHCO3 A. Khi nung hỗn hợp gồm: Al. khử H2O C.18. 8 D. Cu. 3. 1. 32. Các chất A.00 gam C. NaOH. Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình 6. NaHCO3. Fe C. 14. 3.15. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được kết tủa có khối lượng là A. dung dịch HCl. HCl.4 gam C. Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron độc thân lần 6. NaClO2 B. khử Na+ B.96 gam A. B. D. 3.3 gam D. Cu. FeO (lượng vừa đủ). Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO 3 được dung dịch A. 1. Khi cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là A. 12. Cho sơ đồ biến hoá: mn X + H2O dp → A + B↑ + C↑  B+ A t → X + Y + H2O B+ C t → D Đốt cháy hợp chất X trên ngọn lửa đèn cồn thấy ngọn lửa có màu vàng.

bó bột khi bị gãy xương là 6.30. Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1). Al2(SO4)3. Ca(OH)2 và CaCO3 A. MgSO4 6. Ba2+. AlCl3 D. B.6 gam Al trong một dung dịch NaNO3 và NaOH dư.32. Sau khi các phản ứng xảy ra xong. Ba2+. Cl-. Al(NO3)3. KNO3 (3). Tính thể tích khí NH3 ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra nếu hiệu suất phản ứng là 75% A. CuSO4(2). 2. HCl(4). 4.04 lít 6.tác dụng với dung dịch H+ D. AlCl3. (2) và (3) D. KCl. C lần lượt là A. H+ ra khỏi dung dịch ban đầu? A. Ứng dụng nào sau đây không phải của CaCO3? A. Tác dụng của Na3AlF6 trong quá trình sản xuất Al (I) giảm nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp điện li (II) tăng độ dẫn điện của hỗn hợp (III) Ngăn cản Al nóng chảy bị oxi hóa trong không khí (IV) làm cho Al2O3 điện li tốt hơn 91 . cô cạn hỗn hợp các chất sau phản ứng ta thu được chất rắn có khối lượng là A.28.0 gam 6. NaAlO2 B. Làm chất độn trong công nghiệp D. Các chất A.29.24 lít B. Ca2+. Ag D. NaOH C. ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa là A. sản xuất phấn viết bảng.31. KOH và K2CO3 D. Cho Al tác dụng với H2O 6. Al(OH)3.34. 8. Làm vôi quét tường 6. NaOH và Na2CO3 C.48 lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. CaCO3 B. Mg(OH)2 và MgCO3 C.6. (1) và (3) B.1 gam B. 18. 20. Hoà tan 21. H+.0 gam C. Cho sơ đồ phản ứng sau: B. Cho 4.27. 5. AgNO3 6. AlCl3 C. Làm bột nhẹ để pha sơn C. Na2CO3 B. (1) và (2) A. 15. 6. Trong đó B tan. Dụng cụ bằng chất nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm? 6. (1) và (4) C. NaAlO2. Mg2+.33.35. Vật liệu thường được dùng để đúc tượng. Al 6. Cu B. CaO C. Phương pháp nào dùng để điều chế Al(OH)3 tốt nhất? A. AlCl3. Sản xuất xi măng → A  → Al2O3  → B  → C  → Al(OH)3 Al  A. Fe B. Mg2+. Cho dung dịch AlO2. C lần lượt có thể là A. C không tan → → → → trong nước. CaSO4 D. NaCl. B.4 gam D. Cho dung dịch Al3+ tác dụng với dung dịch NaOH C. Na2SO4 D.72 lít D.48 lít C. Al2(SO4)3 6. Cho dung dịch chứa các ion: Na+. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl 2  → A  B  C  A  Cl2. CaCl2.26. Cho dung dịch Al3+ tác dụng với dung dịch NH3 B. MgCl2.25. Al(NO3)3. NaAlO2. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+.

AgNO3 B. X. NH3 C. III. 1 B. Ca B. II.38.1 mol Fe2O3. 3 D. NaHCO3 D. Na2SO3. AlCl3.41.43.4 gam +X +Y +Z 6. IV 6. Na2CO3 khối lượng của K và Al tương ứng là A. NH3. chất rắn thu được tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 0.45. I.46.15 mol Na2O. Khối lượng chất rắn thu được là A. Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl. NaOH D. (2) Ba(OH) 2. IV D. dung dịch Ca(OH)2 C. 6. HCl. Cho sơ đồ: NaHCO3 → Na2 SO4 → NaCl → NaNO3 . Kim loại không tác dụng với dung dịch (NH4)2SO4 là B.9 gam và 2. thu được dung dịch. Mg 6.40. ống 3 đựng 0. Cho luồng H2 dư đi qua các ống mắc nối tiếp nung nóng theo thứ tự : ống 1 đựng 0. Ca D. dung dịch HCl C. BaCl2. 4 6. Al2O3. III. HNO3 6. AgNO3 C. 4. dung dịch Na2CO3 B. Zn(OH)2. Fe.1 gam D.36. Fe. Al2O3. NH3. Na B. Cho các chất Cu. 30. được 5. H2SO4. Na2CO3. Một cốc nước có chứa các ion Ca2+.39. 21. 6. (1) (2)(3) A.44. Cho hỗn hợp các kim loại K và Al vào nước. để làm mất hoàn toàn tính cứng ta dùng hoá 6. Al. K2SO4. HCO3-.42. Al2O3. (3) NH3 pH các dung dịch được xếp 92 . (2) (3) (1) 6. (2) (1) (3) C. BaCl2. Fe. NH4Cl 6. Cl-. NaOH B. HNO3 D. Fe theo thứ tự giảm dần là A.15 mol oxi.2 mol Al2O3. số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO 3 và 6. (3) (2) (1) D. Zn(OH)2. BaCl2. Ba C. NaHSO4.6 gam C. Mg B.2 gam hỗn hợp Ca(HCO3)2 và NaHCO3 đến khối lượng không đổi. ZnO. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/ lít: (1) NaOH. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Al2O3. 7. I. FeCl3. Fe. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3.6 mol H2. NaOH A. Al(OH)3 C. IV C. Mg2+.37. HCl. chất rắn trong các ống sau phản ứng theo thứ tự là A.4 gam HCl là A. SO42-. CO2. ZnO.4 gam B. 2 C. Kim loại M là A. II. Nung 49.2 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 0.4 gam chất rắn.7 gam C. dung dịch NaOH D. Y.8 gam và 5. HCl. (NH4)2SO4. Na2O D.9 gam và 8. ống 2 đựng 0. Z tương ứng là A. Fe B.6 gam và 5. vừa tác được với dung dịch NaOH là A. III B. 15. Al. 43. 3.8 gam D. 3. NaOH. Na D. Al C. I. 17.4 gam H2O. Cho 16. II. NaOH chất là A. FeSO4.A. Al2O3.8 gam B.48 lít khí (đktc) và 5. NaOH.

Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46. Na3PO4 (5). 0. chỉ có kết tủa D. HCl . –1 NO thu được là A. 1 A. Na2SO4 (3). –1 và +1 D. Na2CO3 C. 6.36 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. 2 C. CO2.50. 191 gam D. Nhỏ từ từ dung dịch NaHSO4 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì: 6. (1). thì dung dịch thu được chứa chất tan A.51. không có hiện tượng C. Với điều kiện nào của a và b thì xuất B.175M. Tổng số mol của 2 anion là A.28 mol Al vào dung dịch HNO3 dư. (2). thu được khí NO và dung dịch chứa 62.y mol. Cho 300ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH = 1 vào 200ml dung dịch NaOH 0. 4 6. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ 0. 94. 67. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là A. (2). Na A. Cho kim loại X vào dung dịch (NH4)2SO4 dư.47. NaHCO3.7. Na2CO3 số dung dịch có PH > 7 là A. D.58. b > 4a D. tạo bề mặt phân cách.4 mol H2. 3 B. Fe C. 12 6. Na2CO3. sau phản ứng tạo một chất rắn không tan và có khí thoát B. Cho 0. 185 gam. Ba B. HCl.54. b = 4a C. Al3+ 0. A. SO42. Mg(NO3)2. BaCO3. 0. 0. NaHCO3 B. 0. Khi sục clo vào dung dịch NaOH ở 100oC thì sản phẩm thu được chứa clo có số oxi hoá: 6.x mol . Mg(NO3)2. 0. 0. Na2CO3 B.2 thu được có pH bằng A. BaCl2. NaHCO3.48. Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào H2O dư thu 0.57.7 gam C. có kết tủa.52. Vậy X là A. Mg(NO3)2.9 gam chất rắn khan. NaHCO3 và Na2CO3 D.1 mol H2 giá trị của m là A. b ≥ 4a B. sau tan D. 11 D.7 gam ra. Mg D.28 C. 0.55. (5) D. NaHCO3. 6.6 D. –1 và +5 C. Na2CO3 C. Na2CO3 (2).6. 0. 3 C. Sục 3. Na2CO3. sau tan NaOH dư thu 3. Cho a mol NaAlO2 tác dung với dung dịch có chứa b mol HCl.04 gam muối.5 C.2 mol và 2 anion là Cl. Ba(NO3)2.1 D. –1 và +7 6. 2 B. Hoá chất nào có thể được dùng để loại bỏ nước cứng toàn phần. (3) B. NaHCO3. HCl 6. Số mol B.1 mol. (2).4 hiện kết tủa ? A.49. CO2. (4) C. dung dịch B. Trong các dung dịch (NH4)2SO4. Mg(NO3)2. AlCl3. NaOH (4). NaHSO4. Ba(NO3)2. cũng m gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch 93 .53.56. Na2CO3 và NaOH 6. CO2. Cho các chất: Ca(OH)2 (1). 6. (1).14 6. b < 4a B.

Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong suốt trở lại. NaOH D. NaCl. trong đó có một khí màu nâu. X3.5 gam. đun nóng. được 0. MgCl2(X5). Na2. dung dịch Mg(NO3)2 C. . Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong kim loại kiềm là 94 .61.56% C. Thành phần các chất trong Z là A. NH4 . Na2S C. hấp thụ hết toàn bộ khí đó vào dung dịch NaOH thấy dung dịch nặng thêm 8.64. X1.350g D. (NH4)2CO3 (X3). Al(OH)3 (r)  → Al2O3 (r)  → Al (r) 6. lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. 6.66. Na2CO3 6. X1. 98. X4. CuSO4 (X2).672 lít khí (đktc). Dung dịch E chứa các ion Mg . K D. 5. X4.5% tạp chất. Làm khô dung dịch Y. dung dịch NaAlO2 6. NaCl C.58g kết tủa và 0. Na C. NaNO3 (X4). X4. SO4 . X6 B.62. người ta điều chế được 1250 lit dung dịch HCl 37% (d =1. NaHSO3 B. Al(OH)3 (r)  → B. Cl . Li B. Na2SO3 A. Cs 6. NaNO2.O. 98. 6. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng A. Al(OH)3 (r)  → Al3+ (dd) Al2O3 (r) B.60. Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1). NaNO2.66g kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên? A. NaOH. Cho một kim loại vào dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 5. 3. thu được hỗn hợp 2 khí. NaNO2. Muối thu được sau phản ứng với dung dịch NaOH Vậy muối đó là A.(dd) D.88% B. NaHS D.19 g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao. X6 C. rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. X6 6. Al(OH)3 (r)  → [Al(OH)4]. NaCl A. Sục hỗn hợp hai khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. NaCl. X1.055g C. dung dịch Ba(HCO3) B. KCl (X6).59. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.165g 6.Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Những dung dịch không tạo kết tủa với Ba(OH)2 là A. Biến đổi hóa học nào sau đây là do Al(OH)3 có tính axit C. 9. 98.6. nhỏ tiếp dung dịch H2SO4 vào lại thấy dung dịch thu được trở nên trong suốt.6 lít khí (đktc). Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: .Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 4. dung dịch AlCl3 D. 95. Dung dịch X là A.58% 2+ 2+ - D.63. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào thấy dung dịch vẫn đục. X5 D. Từ 1 tấn muối ăn có chứa 10.65.85%.110g B. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy dung dịch vẫn đục.

78. Kim loại kiềm cháy trong oxi cho ngọn lửa màu tím hoa cà là 6. thu được 1 lít dung dịch có pH = 13.60 g B. Na C. Số electron lớp ngoài cùng C. K2CO3 D. K: 1.71. Là chất lưỡng tính 95 . NH3 và H2 D.8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim vừa luyện là 13. Hoà tan hoàn toàn 3. 250 A. SO2 B. Số nơtron C. Z lần lượt là các chất nào sau đây ? A. 13.69.70. CO2 B.72. Na2CO3. nhiệt luyện D. M là 6. Rb 6.67.13 g D. Đem 2.15 gam B. K C.73. K: 0.68 : Để điều chế kim loại kiềm người ta dung phương pháp : 6. E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Rb D. Y. KHCO3. X là hợp kim của 2 kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ R.76.6. 10.74. 200 B. H2 và N2 C. Số electron hoá trị D. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của NaHCO3 A. N2 và NH3 A. NH3 D. Na2CO3.15 gam. Cho X. thu được 29.008 lít khí (đktc). Lấy 28.72 lít H2 (đktc).13 g C. Li 6. điện phân nóng chảy D. Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn có số nào chung ? A. X tác dụng với Y thành Z. Cho NO2 vào dung dịch NaOH dư. Na A. Cho B tác dụng với Ba(OH)2 dư. K: 1.29%. Mg 6. Vậy X.75. thu được dung dịch X. Ca B. Na: 1. Y gồm các khí: A. 11. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z. NaOH. Hai kim loại đó và khối lượng của chúng trong hỗn hợp là A. Li B. NaOH.95 gam C. Điện phân muối MCl nóng chảy người ta thu được 0.896 lít (đktc) khí ở anot và 3.8 gam X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 6.12 g M ở catot. Na: 1. CO2 C. Na: 1. Hoá chất NaOH có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau 6. NaOH.77. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là A. Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch X sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Na2CO3 CO2.15 gam. Giá trị của m là A. 20. Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8% ? 6. Y. NO và N2O B. thu được dung dịch B và 1. CO2. K D. Ba C. 150 C. NaHCO3. NaHCO3 6. Hoà tan m gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400 ml dung dịch A. Sr A. thuỷ luyện C.55 gam kết tủa.45 gam. K: 1. H2S B.20 g 6. điện phân dung dịch B.95 gam 6. hơi nước và khí E. khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng. Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A. Na: 2. 100 D.65 gam D.95 gam. CO2 B. NaHCO3.1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ lien tiếp trong hệ thống tuần hoàn vào nước.8 gam Li luyện thêm vào 28. Khí E là hợp chất của cacbon. KOH. Z là hợp chất của một kim loại. Số lớp electron A.

Trong phân nhóm chính nhóm II. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O B.80. (III) D.2a mol Na2CO3 và 0. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh D. pH = 7 A. Al.2 a mol NaOH được 6. Dung dịch có môi trường axit yếu C. Phương pháp nào sau đây thường dùng để điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II? B.83. Điện phân dung dịch D.79. C. B. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tăng dần D. Phương trình nào sau đây viết không đúng: A. Na. Ca. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit giảm dần B. 0. 0. a mol NaHCO3 B. Điện phân nóng chảy C. Có khí thoát ra B. Tính axit của các oxit và hiđroxit giảm dần 6. Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư hiện tượng quan sát được A. NaOH + SO2 → NaHSO3 6. Độ âm điện tăng dần (III).82. 2NaOH + 2NO2 → NaNO3 + NaNO2 + H2O C. Thủy luyện B. Bán kính nguyên tử tăng dần (II). Có kết tủa màu xanh C. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra 6.8a mol NaHCO3 D. pH < 7 D. pH > 7 C. Tính axit của các oxit và hiđroxit tăng dần C.2a mol NaHCO3 6. (II) C. 96 . Năng lượng ion hoá giảm dần (IV). Khi cho a mol CO2 tác dụng với 1. 2NaOH +MgCO3 → Na2CO3 + Mg(OH)2 D. từ Be đến Ba thì : (I). pH = 14 6. Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện nhỏ nhất? A. 1. dung dịch thu được có A. Tác dụng được với muối BaCl2 D. (IV) 6.6a mol Na2CO3 C.86. Nhiệt luyện B.84. Trong 1 nhóm A.81. Cho x mol NO2 và x mol NaOH. Tính khử tăng dần Kết luận nào sai : A. D. theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khẳng định nào sau đây đúng A.85.B. Bị phân huỷ bởi nhiệt 6. (I) A. Mg.

87. Fe2+ B. Ag+. Khối 6. Fe3+. dung dịch X không còn dư axit C. pH = 14 6. dung dịch NH3 và CO2 D. 2. Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị B. trong X còn dư kim loại lượng miếng Na đã dùng là A. X là dung dịch muối 6. dung dịch NaOH và dung dịch (NH4)2CO3 C.3 lít D. và 80% CO2) A. Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 9000C. 1. Cu2+. Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch NaHSO4 theo tỉ lệ số mol 1:1 rồi đun nóng. Na2O. Mg2+ natricacbonat theo phương pháp này là A. B.1 lít khử là A. Ag+. AgNO3. Thổi không khí nén vào lò nung vôi. Fe3+.3 gam. Người ta sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi. khi điện phân nóng chảy Al 2O3 để sản xuất 27 tấn nhôm là (biết khí thoát ra ở anốt có phần trăm thể tích: 10% O2.51 gam.86 tấn C. khẳng định nào sau đây về clo là đúng? A. 6. Cu2+.7 lít C. Khối lượng cực than làm anốt bị tiêu hao. 0.5 lít dung dịch H2SO4 0. Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M. C. Cu2+. dung dịch NaCl bão hoà.6. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử B.6 gam. D. là chất oxi hoá 6. 9. nguyên liệu dùng để sản xuất 97 .1M thu được dung dịch A. 0. D. là chất khử C. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0.87 gam hỗn hợp kim loại Mg.93. Sau phản ứng thu B.1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần.47 tấn B. pH = 7 D. kết thúc thí nghiệm thu được 2. Tăng nồng độ khí cacbonic. dung dịch NH3 và CO2. Đập nhỏ đá vôi với kích thước khoảng 10 cm. 4. biện pháp nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi? A. Cu2+.46 gam.11 mol ion H+ D.95.53 tấn 6. 8. được dung dịch X có A.88. B. Thêm V lít dung dịch NaOH 0. Mg(NO3)2.5M thu được dung dịch X và 4.2 gam 6. Fe3+ .94. dung dịch NaOH và dung dịch NH4HCO3 B. Ag+.368 lit khí H2 (đktc). 9. 0. Kết luận nào sau đây là đúng: A.89. Ngày nay natri cacbonat được điều chế bằng phương pháp amoniac.91.90.85 tấn D. C. 1.54 gam Al trong 0. không thể hiện tính oxi hoá khử D. trong X chứa 0. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hai axit HCl 1M và H 2SO4 0. pH > 7 B.2 lít 6. Ag+. 10% CO.92. pH < 7 C. 6. Trong phản ứng : Cl2 + Ca(OH)2  → CaOCl2 + H2O. Fe3+. V có giá trị là A. Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2. Mg2+ D.24 lít khí (ở đktc). Mg2+ C. 4. Cho 3. Hoà tan 0.

6.96. Dung dịch nào trong các dung dịch sau đây ở cùng nhiệt độ phòng có giá trị pH nhỏ nhất? A. dung dịch AlCl3 0,1M. C. dung dịch NaAlO2 0,1M đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là A. KCl, KOH C. KCl, KHCO3, BaCl2 A. O2 B. Hỗn hợp CO2, CO C. Hỗn hợp O2, N2 A. Na2CO3 và AlCl3 C. NaHCO3 và NaOH NaHCO3 tinh khiết? A. Cho tác dụng với NaOH dư rồi cô cạn dung dịch thu được. B. Cho tác dụng với Ba(HCO3)2 dư, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch thu được. C. Cho tác dụng với BaCl2 dư rồi cô cạn dung dịch thu được. D. Sục khí CO2 dư vào rồi làm khô dung dịch thu được. 6.101. Cho 9,1g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs 6.102. Hoà tan hoàn toàn 17,88g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 0,24mol khí H2 bay ra. Dung dịch D gồm H2SO4 và HCl trong đó số mol của HCl gấp 4 số mol của H2SO4. Để trung hoà ½ dung dịch C cần hết V lít dung dịch D. Tổng khối lượng muối tạo thành trong phản ứng trung hoà là A. 18,46g B. 27,40g C. 36,92g D. 16,84g 6.103. Đốt 2,7g bột nhôm ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44g. Phần trăm khối lượng bột nhôm đã bị oxi hoá bởi oxi của không khí là A. 45% V là A, 2,25lít hay 2,68lít C. 2,65lít hay 2,85lít B. 2,65lít hay 2,25lít D. 2,55 lít hay 2,98 lít B. 53% C. 60% D. 14% 6.104. Lấy V lít dung dịch NaOH 0,4M cho vào dung dịch có chứa 58,14g Al2(SO4)3 thu được 23,4g kết tủa. Giá trị D. Hỗn hợp CO2, CO, O2 B. NaHSO4 và BaCl2 D. NH4Cl và AgNO3 6.99. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau cho sản phẩm khí? B. KCl D. KCl, KOH, BaCl2 B. dung dịch NaHSO4 0,1M D. dung dịch NH4HCO3 0,1M

6.97. Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư),

6.98. Quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp, khí thoát ra là

6.100. Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất là Na2CO3. Bằng cách nào có thể loại bỏ tạp chất, thu được

6.105. Nung p gam đá vôi có chứa 80% CaCO3 được V lít CO2 (đktc) cho CO2 thu được tác dụng với dung dịch có chứa 80g NaOH chỉ cho được một muối hiđrocacbonat A duy nhất thì giá trị p phải là A. 125g B. 250g C. 160g D. 200 g

98

6.106. Lấy 200ml dung dịch KOH cho vào 160ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 10,92g kết tủa. Nồng độ mol dung dịch KOH đã dùng là (biết kết tủa đã tan một phần): A. 2,5 M C. 2,1 M hoặc 2,5 M B. 2,1M D. 2,4 M hoặc 0,8M

6.107. Một hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối lượng 10,6g. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp hai muối nặng 31,9g. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên là A. 1,4g và 9,2g C. 3,6g và 7,0g = 12. Hiệu suất điện phân là A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%. 6.109. Hoà tan hoàn toàn muối MCO3 bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 12,25% thu được dung dịch MSO4 15,89%. Kim loại M là: A. Mg B. Fe C. Zn D. Ca 6.110. Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO 3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 1 lít d Ba(OH) 2 x mol/l, thu được 7,88 gam kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch thấy tạo ra 3,94 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và x lần lượt là A. 3,52 gam và 0,03 mol/l C. 7,04 gam và 0,03 mol/l B. 7,04 gam và 0,06 mol/l D. 3,52 gam và 0,06 mol/l B. 2,5g và 8,1g D. 1,4g và 9,2g

6.108. Hoà tan 1,17 gam NaCl vào nước sôi, đem điện phân có màng ngăn thu được 500 ml dung dịch có pH

6.111. Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là A. 29,25 gam B. ĐÁP SỐ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 D D A A C B C B D D B A B B D A C 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 C B D B A C B C D A C A D A A C A 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 D C C B B A D B B A B B A D C D B 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.76 6.77 A B C B D D B D D C D B B D A B D 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.87 6.88 6.89 6.90 6.91 6.92 6.93 6.94 6.95 6.96 6.97 A C B A C A C A B A C D A D C B B 6.101 6.102 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.108 6.109 6.110 6.111 6.112 6.113 6.114 6.115 6.116 6.117 A A C B B A D B D B A B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam

99

6.18 6.19 6.20

C A B

6.38 6.39 6.40

B B C

6.58 6.59 6.60

A B A

6.78 6.79 6.80

B C C

6.98 6.99 6.100

D D D

6.118 6.119 6.120

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 6.12. nH 2 =

2,8 = 0,125 mol 22,4

2 M + 2H2O → 2 M OH + H2
0,25 0,125 → Đáp án A

3,75 M = 0,25 = 15 → Phải có Li
6.17. Phương trình hoá học Ba + 2H2O → Ba (OH ) 2 + H 2 0,1 0,1 0,1

Ba(OH)2 + FeSO4 → BaSO 4 ↓ + Fe(OH ) 2 ↓ 0,1 FeSO4 dư a 0,1 0,1 0,1 mkết tủa = 0,1 x 233 + 0,1 x 90 = 32,3 gam → Đáp án C a
o

6.20. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

t → NaNO2 + ½O2 NaNO3 

a

a 2

nO2 =

a = 0,1mol → a = 0,2 Vậy mNaOH = 0,24 = 8gam → Đáp án :A 2 4,48 = 0,2mol 22,4 nCa ( OH ) 2 = 0,15mol

6.27. nCO2 =

CO2 + Ca(OH)2 x x

→ CaCO3 ↓ + H 2O
y

2CO2 + Ca(OH)2 2y y
o

→ Ca ( HCO3 )
y

Cô cạn Ca(HCO3) t → CaCO 3 +CO2 + H 2O y y m= 0,15 . 100 = 15gam → Đáp án B

nCaCO3 = x + y = 0,15

100

4 = 6. Fe.2  x = 0.Ống 2 Fe2O3 + 3H2 → 2 Fe + 3H 2O .4gam chất rắn ⇒ Al dư 2KOH +2Al + 2H2O → KAlO2 + 3H 2 a 3a 2 a 3a + = 2a = 0.8 g 2 → Đáp án C a 2 Vì sau phản ứng còn 5.Ống 3 Na2O không bị H2 khử mà tác dụng với H2O (sản phẩm của ống 2) Na2O + H2O → 2 NaOH (Na2O hết) ⇒ chất thu được là Al2O3.1 .3  Khối lượng chất rắn m= 56x+106 6.3 mol → Đáp án D VNH 3 = 0. Phương trình hoá học: 8Al + 3NO3 + 5OH + 2H2O → 8 AlO 2 + 3 NH 3 21.2  x + 2 = 0.72l Vì hiệu suất là 75% nên V=5.8 mol 27 0.6.1 → mK = 3. 27 +5. Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 ↑ + H 2O x o x x t → CaO + CO2 ↑ CaCO3  2NaHCO3 y → Na2CO3 + CO2 + H 2O y y 2 Từ 3 phương trình ta có hệ 162 x + 84 y = 49.9 gam . NaOH 6.44. .33.36.Ống 1 Al2O3 không bị H2 khử .2  →  y  y = 0. Phương trình hoá học 2K+ H2O → 2 KOH + H 2 a y = 21.6 = 0.22.41.39. Phương trình hoá học → Đáp án D 101 .04lít 6.3.4 = 8.2 2 2 nH 2 = a= 0. mAl= 0.1gam → Đáp án B 6.

4gam n NH 4 NO3 = 2.4 x= 0.54.24= 0.1 H+ + OH.03 Áp dụng định luật bảo toàn electron Al – 3e → Al 3+ 0.03mol nOH= nNaOH = 0.(27 + 62.035 [ ] nH + = 0.4M +nO2 → 2 M 2On 2M + 2nHCl → 2 MCln + nH 2 (x + y)M = 16.04 ⇒ có muối NH4NO3 có m= 62.→ H 2O 0.4mol H2 Hỗn hợp Ba.2mol  0.84 → Đáp án A 6. Al tác dụng với H2O dư được 0.2 → M = 9n với n=3 M=27 (Al) → Đáp án B n   n 6.1.28 mol mAl ( NO3 ) 3 = 0. Hỗn hợp Ba.1mol H2 ⇒ Al dư Với H2O: Ba + 2 H2O → Ba (OH ) 2 + 3H 2 x 2x 3x x + 3x = 0.2  +   M = 16.50.03mol 80 N +5 + 8e → N −3 ( NH 4 NO3 ) 0.7gam → Đáp án A 2 Al  3 → Al ( NO3 )3  HNO 0.6 1. nCO 2 = 1. pH=1 → H + = 0.175.035 102 .53.64 < 62.03 0.28 0.2 = 0.0.28.27 = 67.1 Với dung dịch NaOH: Ba + H2O → Ba (OH ) 2 + H 2 ↑ 2Al + 2OH + 2 H 2O → 2 AlO2 + 3H 2 ↑ x+ 6.4mol → Na2CO3 + H 2O → NaOH dư vậy sản phẩm là Na2CO3 và NaOH → Đáp án D 6. Ta có: 3y = 3.04 – 59.2 x 0.84 → x = 0.47. 137 + 2.2 thay nx = 0.6 mol. Al tác dụng với NaOH dư được 3.1 ⇒ y = 2mol m = 0.24 N+5 + 3e → N +2 ( NO ) 3x Ta có 3x + 0.64 = 2.3) = 59.5mol 2NaOH + CO2 nNaOH= 0.4 = 0. ny = 1.28 0.

+ Ba2+  → BaSO4↓ 0.8 (1) Khối lượng muối bằng khối lượng các Ion nên: 0.03 103 .0.3= x +2y = 0.OH dư = 0.01 0.895 tấn 15079 H= 0. → NH3 ↑ + H2O 0. Khí sinh ra là CO2 và NO2 sục 2 khí này vào dung dịch NaOH có 2 trường hợp: + Trường hợp 1: NaNO2.62. Phần 1: Tác dụng với NaOH Mg2+ + 2OH.055 gam Vậy khối lượng muối trong E là 6.27 +35.8821 .2  y = 0. NaNO3.01 + 18.01M 0.01 = 3.= 2nMg2+ + nMg 2+ + nNH 4 − 2nSO4 2− = 0.3 37 1 .02 Bảo toàn điện tích 0.1.005 = 0.60.0.5 → Đáp án B 6.11gam → Đáp án A 6.1. NaNO2.100 = 98.01 mol khối lượng muối trong mỗi phần là: m = 24.0.03 + 96.2 + 0.2.03 Phần 2: tác dụng với BaCl2 SO42. NaOH. NaOH có thể dư tác dụng với Ba(OH)2 vừa đủ Na2CO3 + BaCl2  → 2NaCl + BaCO3↓ Sản phẩm còn lại là: NaNO3.56% 0.5.19.895 → Đáp án B 6.0. nHCl= 1250000.57. = 15079 mol 100 36. NaCl 0. Bảo toàn điện tích các Ion ta có: 0.5x +96y=46.01 NH4+ + OH.8821 tấn Khối lượng NaCl có trong một tấn muối mNaCl = 0.005mol → pH=12 CM( OH ) = 0.5 → Đáp án D 6.56 + 0.59. Phương trình hoá học H2SO4 + NaCl → NaHSO 4 + HCl 15079 mNaCl = 882.02 + 35.1.1kg = 0. → Mg(OH)2↓ 0.9 (2) Từ (1) và (2) giải ra   x = 0.2.02 nCl.

15. NaNO2.72.1 0.95 Phương trình hoá học → Đáp án D 6.1 mol → 2 M OH + H2 2 M + 2H2O  0.2 mol.29 . y Na2CO3 + HCl  → NaHCO3 + NaCl 104 . NaCl → Đáp án D 6. Mà khối lượng của M là mM = 28.29% nên trong X ban đầu chắc chắn có Li với khối lượng là m + 2.5 = 34 → H2S 0.8 gam X tác dụng với H2O : 2Li + 2H2O  → 2LiOH + H2 0.8 + 2.1 M = 31 = 31 → 2 kim loại kiềm là Na và K.67.1.100 = 8.1 →   x = 0. mK = 1.5 gam → Mkhí = 0 0 8.1 M + H 2O  → M(OH)2 + H2 x → x = 0. NaHCO3 (NaOH hết) tác dụng với Ba(OH)2 Na2CO3 + BaCl2  → 2NaCl + BaCO3↓ sản phẩm là : NaNO3.2 → Đáp án B 6. Na2CO3.8) Cho 28. Khi luyện thêm 2.100 =13.05  y = 0. Nhận xét 5.4 = 27.4 = 137 ( Ba ) 0.8 = 1.8 gam X thì %Li = 2.1 23 x + 39 y = 3.1M. KHCO3 lần lượt là x.8 mà thực tế %Li = 13.4gam M = x 27.05 mNa = 1.8 .71.8 .25 Muối tạo ra tác dụng được với NaOH → Muối axit NaHS → Đáp án D 6. Na2CO3.6 lít khí nặng 8.86 % 28.8 + 2. Gọi số mol của Na2CO3.1   x + y = 0. NaNO3. Ta có hệ 0.2 .8 . nOH ‾ = 0.65. m = 4.8 gam Li vầo 28.4 gam (28. NaCl nhiệt phân : 2NaNO3 t → 2NaNO2 + O2 NaHCO3 t → Na2CO3 + CO2 + H2O trường hợp 2 thoả mãn vậy chất rắn z là NaNO2.2 0. NaHCO3.2.Nhiệt phân : 2NaNO3  → 2NaNO2 + O2 Vậy chỉ tạo ra oxi không phải hỗn hợp khí (loại) + Trường hợp 2: NaNO2. pH = 13 → [OH-] = 0.

2MCl dpnc → 2M + Cl2   0.09 mol m = 106.dư = x + y – (0.08 ← 0.15 .92.15 – x Ta có 0.5) = 0.13 gam 500 : 12% 8 m : 0% 6.4 → Đáp án B 2H+ + 2e  → H2 0.11 mol 6. Áp dụng quy tắc đường chéo ⇒ 500 8 = → m = 250 gam m 4 3.75 0 → Đáp án A 105 .04 M = 6.0.6 gam 6.Phương trình hoá học NaHCO3 + NaHSO4 t → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O trong dung dịch chỉ còn lại Na2SO4 nên pH = 7 6.0. 4 → Đáp án A 8 2x + y – 0.+ Ba2+ + OH. Gọi khối lượng nước là m.05 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 nH 2 = 0.15 = 0.08 nH + = 0.09 = 20.39 = 0.12 = 39 ( K ) 0.195 mol 22.15 HCO3.15 – x = 0.105 + 100.15 Vậy 2x + y – 0.89. Phương trình hoá học 2Al2O3  → 4Al + 3O2↑ 1 0.x) = 2x + y .105 mol HCO3.76.25(1 + 2.5 mol nH 2 = 368 = 0. vậy mNa = 4.15 → Đáp án B 6.045 → x = 0.x x x HCO3.1 0.75. 2Na + 2HCl  → 2NaCl + H2 0.0.0.195 → Đáp án B vậy nH + du = 0.15 ⇒ y = 0.+ H+  → CO2↑ + H2O 0.91.1 → nNa = 0.2 mol.39 ← 0.15 – x 0.90.5 – 0. → BaCO3↓ + H2O 2x + y – 0.

06 ← 0. (3).46 gam → Đáp án A 4Al + 3O2  → 2Al2O3 0.01 → V = 1.1 mmuối = 0.12 = 8. nOH − = 2nH 2 = 0.01 ⇒ từ (2).1 → Li.16.96 = 18. 6.71.079 → mC = 0.48 mol gọi số mol H2SO4 là x thì số mol HCl là 4x trung hòa 1 2 C : H+ + OH.632  y = 0. (4) ta có nNaOH = 0.101.11 M 2CO3 + HCl → 2 M Cl + CO2 + H2O 0. Phương trình hoá học 2Al + 3H2SO4  → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1) 0.06 + 0.04.53 tấn → Đáp án D 6.5 0.1 = 91 → M = 15.2 = 0.88.03 0.04 mmuối = 1 2 mKl + mCl‾ + mSO4 2− 1 2 17. Na → Đáp án A 9. + 0.02 H2SO4 dư 0. → H2O 6x 0.2 ⇒  ⇒ 0.75 – x -  x = 0.1 6.045 106 .04 + 0.75 – x - y 2 y = y (2) 2 từ % các khí x : y = 80 : 10 → x = 8y (1) nO2 = nCO2 từ 1.93.02 mol H2SO4 + 2NaOH  → Na2SO4 + H2O (2) Al2(SO4)3 + 6NaOH  → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 (3) Al(OH)3 + NaOH  → Na2AlO2 + 2H2O (4) 2Al(OH)3 dư t → Al2O3 + 3H2O 0.102.01 = 0.103.24 → x = 0.35. ← 0.C + O2  → CO2 x x x 2C + O2  → 2CO y y 2 y và oxi dư = 0.005 → Đáp án A 0 0.24.1 lít 6.5 + 0.

01 M → mLi = 1.2 →  y = 0.4 .04 → Đáp án B CaCO3 t → CaO + CO2 NaOH + CO2  → NaHCO3 2 2 mCaO = 200.17 mol 342 23.6  x + y = 0. 3KOH + AlCl3  → Al(OH)3 + 3KCl 0.5M 0.02 mol .2 → Đáp án A 31.4 = 0.6 = 17.5 = 2. V = 2.6  x = 0.02 mol KOH + Al(OH)3  → KAlO2 + 2H2O nKOH = 0.2 → Đáp án D 6.100 = 60% 27 n Al2 ( SO4 )3 = n Al ( OH ) 3 = 58. nOH = 0.104.6 = 0.106.9 → Đáp án C Trường hợp 1: NaOH thiếu: Al2(SO4)3 + 6NaOH  → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 0.14 → kết tủa bị tan 0.mAl phản ứng = 0.106.25 lít Trường hợp 2: NaOH kết tủa hết Al3+ và hòa tan 1 phần kết tủa Al2(SO4)3 + 6NaOH  → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 0.02 Al(OH)3 + NaOH  → NaAlO2 + 2H2O 0.16 mà n kết tủa = 0.65 6.16 0. mCaCO3 = 200 gam 100 = 250 gam → Đáp án B 80 6. nkl = 2 nCl2 71 M = 10.04 nNaOH = 0.5 mol . CM = 6.17 1.48 0.6  7 x + 23 = 10.3 mol . 0 0.62 gam.06. %Al = 6.3 mol 78 0. mNa = 9. 1.9 −10.4 pH = 12 → [OH-] = 0.27 = 1.005 mol 107 .3 VNaOH = 2. nCl 2 = 0.107.62 . nNaCl = 0.67 → Kim loại kiềm là Li và Na ta có hệ 0.108.14 = 0.105.

5 x + 150 y = 104.08.5 = 29.04 Ba(OH)2 + 2CO2  → Ba(HCO3)2 Ba(HCO3)2 t → BaCO3 ↓ + CO2 + H2O 0. H = 0.5 ⇒  y = 0.005 Hiệu suất phản ứng 6.52 gam x = 0.005 .52 + 3. m = 3.100 =15.25 x + y = 1  x = 0.5. NaI lần lượt là x. Gọi số mol CO2 thu được là a Ba(OH)2 + CO2  → BaCO3 + H2O 0.04 ← 0. nCO2 = 0.89 → M = 40 (Ca) → Đáp án D M + 816 6.04 gam mCO2 = 3.110.02 ← 0.06 M → Đáp án B 6.2NaCl + 2H2O đpdd→ 2NaOH + Cl2 + H2  mn 0. y ta có ta có hệ  Cl2 + 2NaI  → 2NaCl + I2 58. Gọi số mol của NaCl. 2 SO 4 = 800 gam mMSO4 = (M + 96) mdd thu được là M + 60 + 800 .52 = 7.04 0.58.100 = 25% → Đáp án B 0.02 0 nBa (OH ) 2 = 0.005 0.111.5 → Đáp án A mNaCl = 0.25 gam 108 .06 mol.02 MCO3 + H2SO4  → MSO4 + H2O + CO2↑ Lấy số mol mỗi chất là 1 mol mMCO3 = ( M + 60) mH 2 SO4 = 98 gam → md 2 H mCO2 = 44.44 = M + 816 gam Ta có M + 96 .109.

Cr. FeCl3 X. H2SO4 đặc nóng. Fe2O3 A.. CRÔM . NaOH C. Hợp kim của Fe có từ 0. Ag C. Gang xám dùng để đúc chi tiết máy còn gang trắng không đúc được B. Dung dịch Br2 B. Fe C.8. Fe2O3 D. FeCl3 và HCl dư 7. Cho sơ đồ chuyển hoá +X +Y → FeCl3 → Fe(OH)3 Fe → Fe2(SO4)3  +Z B. NH3 D. BaCl2.SẮT . FeO B.CHƯƠNG 7. NaOH 7.4. Fe(NO3)3. B. Gang trắng C. Cả ba dung dịch trên 7. Cả ba oxit trên 7. Mn. Đốt nóng một ít bột Fe trong bình đựng O2 sau đó cho sản phẩm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Fe(NO3)3. FeCl2. Dung dịch K2Cr2O7/H2SO4 D. Ag A.3. Fe(NO3)2. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Dung dịch KMnO4/H2SO4 C. Fe3O4 B. Fe(NO3)2. HCl dư C. Ag D. FeCl3. Dung dịch X có : A. Thép 7.5. BaCl2. FeO. H2SO4 đặc nóng. Fe(NO3)3.2 Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được 7. A.01% → 2%C và một lượng rất ít Si. BaCl2. là 109 . Gang xám giòn không đúc được còn gang trắng đúc được B. D.9. Fe(NO3)2. Inox D. Cho Fe phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ lớn hơn 5700C sản phẩm chủ yếu là 7.7. CuSO4. HCl dư D.. MgCl2.1. C. NaOH B. Gang xám khác gang trắng ở tính chất : A. FeO C.ĐỒNG A. ZnO 7. BÀI TẬP 7. Y. sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm A. H2SO4 loãng. 1s22s22p63s23p64s2 3d8. Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào trong các dung dịch sau : A. FeCl2 . 1s22s22p63s23p63d64s2. 1s22s22p63s23p63d8. Cation kim loại M3+ có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d5. Ni. Gang xám D..6. Fe2O3. ZnO B. 1s22s22p63s23p63d5 4s24p1. Z lần lượt là các dung dịch: A. Vậy cấu hình electron của M là A.

Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100ml dung dịch FeCl2 có nồng C (mol/l). Hematit và manhetit C. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 50g trong oxi dư thì thu được 0. thu được một kết tủa. Malakit 7. 7. Trong quá trình luyện thép. Quặng sắt.20 D. chất chảy. Quặng có giá trị trong sản xuất gang là A. Tạo chất khử CO 7. Quặng sắt. Xiđerit C. Thép W – Mo – Cr Thành phần phần trăm của C trong mẫu thép là A.18. thu được một chất rắn. D. Màu của Fe(OH)3. Quặng sắt. 0. C. 0. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe. Nguyên liệu dùng để sản xuất gang là A. có 112cm 3 khí NO (duy nhất) thoát ra (đktc). Fe(NO3)3 rắn giảm đi 27. oxi nguyên chất.15. Hematit B. 0. Si và tạo xỉ C. Gang xám có ít cacbon hơn gang trắng 7.015 110 . D.C. Fe2O3 C. than đá B. Thép Ni – Cr D. Oxi hoá FeO D. Kết thúc phản ứng.15 C. 7. Loại thép dùng để chế tạo lò xo nhíp ôtô là A.17. Màu của ion Fe2+ bị hiđrat hóa. Quặng sắt. Khử Fe2O3 thành Fe B. 0.13. Manhetit B. Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. HCl C. FeO B. đem hoà tan hết lượng chất rắn này bằng dung dịch HNO3 loãng.bị hiđrat hóa. Màu của ion Fe3+ bị hiđrat hóa. Màu nâu của dung dịch Fe(NO3)3 là do: A. 0.14. Gang xám rất cứng còn gang trắng thì mềm hơn D. Màu của ion NO3. Thép thường C.16. Xiderit và malakit 7. P.196 lit CO 2 ở 00C và 4 at.08% D.38% B.48% A.12. khối lượng chất 7. Ag thì dùng dung dịch nào sau đây ? A. HNO3 đậm đặc B. Đem nung kết tủa này trong chân không cho đến khối lượng không đổi. không khí. than cốc. Oxit sắt đã dùng là A. Thép silic 7. không khí C. S. Fe(NO3)3 B. Xiđerit sắt D. than đá 7. Pyrit sắt và đôlômit B. Oxi hoá các nguyên tố C. NH3 D. Quặng sắt giàu nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên là 7. than đá D. Fe3O4 D. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3.10. chủ yếu xảy ra các phản ứng là A.19. Trị số của C là A. 0. chất chảy.11.58 %. Cu.84% C. 0.10 B.

0. 1.36 D.70 mol D.18 B. 26. Al B.0g 7. 23. y là A. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.0% gam muối khan là A. Đem nung lượng kết tủa này ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi. sản phẩm tạo ra khí bay lên là A. Khi cho lần lượt các chất sau: Al. Thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần lấy để hoà tan các chất rắn trên là A.2 g Fe3O4 và 5. 0. Phần trăm về khối lượng của FeSO4 trong hỗn hợp là A. 0. Mg và Ag 7. Cho lần lượt 23. Ag thì kim loại nào sau đây là đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt B.2 gam hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng.64 mol B. Mg và Al C. dư thu được hỗn hợp khí gồm 0. Mg. thu được dung dịch A. Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp X gồm 2 muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước. FexOy là A. 72. Đem cô cạn dung dịch sau khi hòa tan.7. 2. Al và Cu D. 0.4 lít D.20. 0. B. Tỷ khối của X so với H2 là A. 0. 15.26. Fe C. 38 7.824 lít NO2 (đktc).06 mol NO. Trong các kim loại Mg. Hòa tan hết lượng hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO 3 loãng. Fe3O4. Fe2O3 7. 2. Cô cạn dung dịch thu được số 111 . thì thu được 0. thu được một oxit kim loại. gồm hai kim loại: x mol Fe và 0.896 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2.32g hỗn hợp X gồm Fe.23. Hoà tan 16.08g một oxit sắt FexOy được hoà tan hết bằng dung dịch HNO3 loãng.22. trong không khí một thời gian. 21 C. Trộn 0.5M.01 mol N2O và 0. Dùng H2 để khử hết lượng oxit này thì thu được 31.36 gam hỗn hợp hai muối nitrat khan.40 B.01 mol N2. 17 D. FeO C.15 mol Cu.8g Fe vào dung dịch HNO3 thu được 4. FeO D.48 lít khí NO duy nhất.67 mol 7.16 B.92g chất rắn là một kim loại.25.24 C. thu được 32.2% C. Fe.4 lít 7.21. 54. FeO. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m (g) Fe2O3 nung nóng sau một thời gian thu được 19.6 lít C. Fe2O3. Fe2O3 D.0 lít (III): A.3 mol SO2. Tổng số mol của x.60 7. thu được kết tủa. Trị số của x là A. 13. FexOy có lẫn tạp chất 7. 24.4% D. Cu. 36. Al.0g D.6 g Fe vào một dung dịch HCl 0. Giá trị của m là A.6g C. Cho 44. FeO. 19 B. Fe3O4 B.29. 0.28.4g B. thu được 63. 0. Chất có phản ứng.54 g bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. 21.32 C.60 mol C.24. 0. Fe 2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nguội. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. 48. 76. Hỗn hợp A chứa x mol Fe và y mol Zn.48 D.0% 7. 84. Đem nung hỗn hợp A. 0.27. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 thu được 0.58g KMnO4 trong môi trường H2SO4 dư. Hoà tan hết X bằng HNO3 đặc nóng thu được 5.

Hòa tan hết 17.032 lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc) và còn lại dung dịch B. Fe2O3 7. Fe vào dung dịch HNO3 dư thu được 0. 3. 50% D. đun nóng.31. sau khi lọc kết tủa. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại. thu được m gam hỗn hợp ba muối khan. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. 24 gam B.68 g B. 40% 7.1 gam Al. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8. thu được 5. lọc tách kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.12 gam hỗn hợp A nung nóng. Giá trị của m là 112 .64gam C.24 lít khi hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Nếu đun nóng phần dung dịch.40. Đem hòa tan hết 5.35. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch nước vôi có hòa tan 0. Hoà tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al.28.4 mol Ca(OH)2.34% Al2O3 7. 60.7.40. đưa nhiệt độ bình về bằng lúc đầu (trước khi nung).66% Fe2O3. 40% Fe2O3. 8 gam D. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là A.4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 loãng dư thu được dung dịch X.115 g/ml) vừa đủ. 16 gam C. 60% Fe2O3.37.83 g D. đựng không khí dư (chỉ gồm N 2 và O2) để các muối trên bị oxi hóa hết tạo oxit sắt có hóa trị cao nhất (Fe2O3). 3. Hàm lượng (Phần trăm khối lượng) FeCO 3 có trong quặng xiđerit là A.34. 6. 43. Đem cô cạn dung dịch B. 32 gam 7. 54.36 gam một muối duy nhất. 51. 52.48% Fe2O3. Fe2O3 D. bạc và đồng bằng 203. Cho 11. 60% Al2O3 B. có 4.28 gam 7. 6. Hỗn hợp A dạng bột gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho m gam FexOy tác dụng với CO.4 ml dung dịch HNO 3 20% (d = 1. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2.28. Cho hỗn hợp hai khí trên hấp thụ vào lượng nước vôi trong có dư thì thu được 4 gam kết tủa. 6. Fe3O4 C. 3. Zn. Trị số của m là A. Đem hòa tan hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thì có 3. Trị số của m và công thức của FexOy là A. Sẽ tăng lên B. áp suất trong bình sẽ như thế nào? A.224 lít khí NO (đktc) duy nhất. Cho khí H2 dư tác dụng hoàn toàn với 14. thu được hỗn hợp chất rắn B. 9.32 gam D.86 g C.56 g 7. Đem nung 116 gam quặng Xiđerit (chứa FeCO3 và tạp chất trơ) trong không khí (coi như chỉ gồm oxi và nitơ) cho đến khối lượng không đổi. FeO B. 60% B. trong bình có tạo 20 gam kết tủa.30. Đem nung hỗn hợp A trong bình có thể tích không đổi. Không khẳng định được 7. 9.33.76 gam hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp hai khí gồm CO2 và CO. 56.27gam B. chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt. 40% Al2O3 C.2 gam Fe và 2.36. Trị số của m là A. Sẽ giảm xuống D.84 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại là sắt. 20% C. 45. thể tích các chất rắn không đáng kể.32.52% Al2O3 D. Không đổi C.76 gam các chất rắn trên bằng dung dịch HNO 3 loãng thì có khí NO thoát ra và thu được 19. thì thấy có xuất hiện thêm kết tủa nữa. Để nguội bình. Hỗn hợp A gồm hai muối FeCO3 và FeS2 có tỉ lệ số mol 1 : 1. Cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là A. 47.36 lít H2(đktc) thoát ra.

40.36 lít D. 7. 10g. 18.1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. khí sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịch CuSO 4 10%.42. 82. Hoà tan A bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và khí C.120 lít C. Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2.32 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng hết với oxi dư thu được 5. B.47.4g 7.24 lít O2 (đktc). 525. 15.25 ml 113 .86. 2. 20.8 gam chất rắn.26% B. lọc tách kết tủa.44 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Fe3O4 bằng H2 dư.8 gam bột S rồi nung nóng. 99.0 g C.41. 35. 872.24 lít C. Cho 4.12 lít 7. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. C. sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Khối lượng sắt thu được là A.792 lít 7. khí sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 44 gam kết tủa. Cho dòng khí CO dư đi qua 26 gam A nung nóng.0 g B. Thể tích dung dịch CuSO4 đã dùng để hấp thụ hết khí sinh ra là A. Khối lượng kết tủa thu được là A.56% D. 0.39.43% 7.48 lít B. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 0. 1. Hoà tan hết 3.01 mol NO. d = 1.6 gam chất rắn Y.86% B. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28. 19. 40g. Cho dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa.72 ml D.43.1 g/ml. 80.36 ml C. 500.36 lít B.16 lít C. 0.44. 30. Đốt cháy hết C cần V lít khí O 2 (đktc).46. Sản phẩm thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HCl. 20. 28. lọc tách kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn. 32 g C. Phần trăm khối lượng Fe trong X là A. 32.95% D. Khử hoàn toàn 28 gam hỗn hợp X gồm MgO.00% 7. 2.896 lít B.24 lít H 2 (đktc). Khử hoàn toàn A bằng khí CO.60 ml B. 4. Nung 11.240 lít D.A. 30g.20 lít 7. thu được hỗn hợp A gồm 4 chất rắn. thu được hỗn hợp chất rắn. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là A. khí sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư.45.2 gam Fe và 26 gam Zn với một lượng S dư.015 mol N2O và 0. Giá trị của V là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn): A. 2.0 g 7. lọc tách kết tủa.92g 7. 11.24lít D. 31. 1.84g C.38.56% C.00% C. Giá trị của m là A. Phần trăm khối lượng Fe3O4 là A.56g B. 1. 376.2 mol Fe và 0. 23 g B. 20. 3.96g B.36g D. D.72g C. Cho Y tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa.8g D. Lượng Fe đã dùng là A. 1. Hỗn hợp A gồm Fe và oxit sắt. 11. 24 g D. 30. 20g. dư thu được hỗn hợp khí gồm 0.0 g D. 42 g 7. Hoà tan hoàn toàn chất rắn thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư được dung dịch Y. 10. Đốt cháy không hoàn toàn một lượng Fe đã dùng hết 2. 58. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Thể tích khí H2 (đktc) cần để khử hết Y là A. Trộn 56 gam bột Fe và 28.

48 lít khí H2 (đktc). 24. 4.41g B. 1.12 lít khí 114 . sau đó lọc thu được dung dịch Fe(NO3)2 . 290ml D. 22. Hòa tan vừa đủ 6 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe. 46. Fe C.6 gam hỗn hợp gồm Fe. 260ml. FeO cần 4. 180ml C.00g 7. Khối lượng sắt thu được là 7. 3. NaNO2 C. 3. 17.57. B.56. Ag B. 29.2 lít khí NO2 duy nhất (đktc).53. 4. Kim loại M là A.0g B.81g C. Fe3O4. Ca 7.50. Nếu khử hoàn toàn hỗn hợp oxit ở trên bằng khí CO. FeO. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là A.7% C.21g D. Cách đơn giản nhất để thu được dung dịch Fe(NO3)2 không bị lẫn tạp chất là khuấy kỹ dung dịch với nước và một lượng dư bột kim loại. C. 45. 5. Fe2O3.1 mol NO2 và 0. 7. Cu(NO3)2 C.55. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H 2SO4 0. MgO. 14. Mg C.24 lít. 4.00g D. 7. 1. Hoà tan hết 0.51. Fe2O3.52g C. Lượng muối trong dung dịch Y là A. Zn B.48 lít CO (đktc). Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO. FeO. 37 gam D. Khử hoàn toàn 17. 20.36 lít D. Hoà tan hết 12g hỗn hợp Fe. 15. 11.49. Zn(NO3)2 B.5g hỗn hợp Fe và kim loại M (hoá trị II) vào dung dịch H 2SO4 loãng thu được 1. Be D. 12. Có một dung dịch Fe(NO3)2 bị lẫn tạp chất là Fe(NO3)3.2 gam A. 52. 1.48. 200ml B. Giá trị của V là A. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 10% về khối lượng) vào dung dịch HNO3. Khối lượng muối khan thu được là A.2 gam muối khan. Cu vào hỗn hợp axit HNO 3. Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và V lít khí (đktc).52.08g 7. Bột kim loại cần dùng đó là A. 2. 10. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 1. Hỗn hợp X gồm 11.00g B. sau đó cho dòng khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là A. Zn.24 lít (đktc) khí NO duy nhất.12 lít 7.6% (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 22. Cu D.00g C. 56% D.1M.04g D.8g 7. Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg. Sẽ thu được kết tủa khi sục khí NH3 dư vào dung dịch muối: B. 16. Cu bằng dung dịch HNO 3 đặc.5g 7. Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaNO3.81g B.58. Fe(NO3)2 B. Na A.07 mol SO2.4g D. Để hoà tan hết hỗn hợp X thì thể tích dung dịch HCl 2M phản ứng tối thiểu là A. Fe2O3 cần 4.59. dung dịch Y và 2. nóng dư thu được 11. H2SO4 thu được 0.8 gam Fe2O3. AgNO3 7.4 gam D.48 lít.2 gam Fe và 4.6% 7. Fe(NO3)2 ta thu được chất rắn là A.7.2g C.81 gam hỗn hợp bột gồm Fe2O3. Cu(NO3)2. Na2O D. 27 gam C.6 gam chất rắn. NaNO2 B. Cho 2.54.

H+ Chất bị oxi hoá là 7. Hg D. B. Tính m và nồng độ ban đầu của dung dịch Cu(NO3)2.4M và 0.3 tấn C. Cu. NO3D. 170ml C.2 gam 7.61. bằng phương pháp nhiệt luyện (hiệu suất 90%) ta điều chế được một lượng kim loại Zn.80 gam B.52 gam B.2gam.70.15 M C. 2. Cu B. 8. Pb.125 M D. Cho luồng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO. 10.4M B. Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để hoà tan hết m gam hỗn hợp X là A. Khối lượng Zn thu được là A.8 gam. 0. 7.7. Dung dịch X chứa đồng thời hai mối ZnCl 2 0. Dung dịch CuSO4 sẽ oxi hóa được các kim loại trong dãy sau: 7. FeO và 14. Ag D. Công thức của oxit sắt (FexOy) và giá trị của m là A.3M. Fe2O3 nung nóng.17 tấn B. Thể tích của dung dịch NaOH 1M cho vào 200ml dung dịch X để thu được lượng kết tủa lớn nhất là A. 32. 1. 240ml D.6 gam kết tủa. Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được 1 chất rắn A có khối lượng m + 0.ZnS.68.2M 7.72 lít khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5.04 gam chất rắn. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M.12gam Fe và 0. Fe C. 100ml 7.69. Fe.4M.67. 1.2M và AlCl3 0.64.66. 1. thấy có 6.5M .16 gam.62.00 gam 7. 50ml B. 29. Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất 100%) ta được chất rắn B. B.65.24 gam Fe và 0.52 gam D. 1.60. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3.15M. Từ 3 tấn quặng chứa 74% hợp chất ZnCO 3. Trong phản ứng: A. Cho 0.2M C.59M và 0. Mặt khác khi cho 500 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư lại thấy tạo 15.2 mol Mg và 0. Au.9 gam 7.2M D. Những phương pháp nào sau đây có thể điều chế được Fe? 115 .12gam Fe và 0. 1. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn: A. Fe2O3 và 14.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được chất rắn A có khối lượng là A. 2. Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt FexOy và Al .3 gam C.6 gam B. Fe3O4 và 14. Fe3O4 và 13. Cu2+ C. 150ml A.3 mol Al vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1M và Fe(NO3)2 1. 0.44 tấn 7. Cu. Ag B.52 gam C. 200ml C. Cho 500 ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy xuất hiện 9.40 gam D. Al. 12.58 tấn D. Fe.08 gam C.24gam Fe và 0. 5. 1. 1. 0. Zn. 200ml 7. Nồng độ của Cu(NO3)2 và Al(NO3)3 trong dung dịch A lần lượt là A. Khối lượng Ag bám lên thanh Fe là A. Nhúng một thanh sắt (dư) vào dung dịch muối AgNO 3 sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng thêm 8 gam (giả sử Ag tạo thành bám hết lên thanh sắt).2M và 0. 0.2 M và 0. 70ml Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.63. 33.2 gam D.

AgNO3. chất nào có tính khử. NH3 7.55 mol D. Cl2. 10g D. O2. Al. AgNO3.08g C. Ag C.08g 7. Al. Br2. dd FeCl3. FeO D. vừa tác dụng được với Cu.73. NaOH.76. FeSO4 . I. Số mol Fe đã phản ứng là A. Fe2(SO4)3. IV D. A. Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 . 0.176 lít H2 (đktc). 10. kết thúc phản ứng thu chất rắn chứa 3 kim loại. S D. H2S 7. IV C. B. Oxit kim loại là A. Fe(OH)2 D. Fe2+ D. Cho hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu 0.78. Al. 0. Cl2 B. Fe.5M.1M và Cu(NO3)2 0. Fe. dd HNO3. Fe3O4 7. Trong các chất sau: Fe. Fe2(SO4)3 C.75. Cr2O3 7. Cho hỗn hợp Al.15mol SO2. Fe2(SO4)3 D.07 mol CO 2. NH3. sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kim loại. Cho Y tác dụng với HCl có khí thoát ra. giá trị của m là A. Cu. 0. Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch Fe(NO3)3 0. Cu C. Vậy hợp chất đó là A. dd HNO3 C.(I) Dùng CO khử FeO (II) Dùng H2 khử FexOy (III) Dùng Zn tác dụng với dung dịch FeCl2 (IV) Dùng Ca tác dụng với dung dịch FeCl2 A.71.06 gam một oxit kim loại bằng CO thu được 0. dd H2SO4 đ. Cu. 9g B. Ag D. dd HCl đ. Br2. Để m gam Fe trong không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X gồm Fe. Khử hoàn toàn 4. Fe2O3 C. 0. Br2. thu được dung dịch. Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu: A. Mg. NaOH. Fe . 9. NH3 D. Fe3+ và Cu2+ B.77.4 mol 7. III. KMnO4. FeSO4. NaOH B. dd FeSO4. dd AgNO3. NH3.74. Fe. 7. FeO B. NaNO3. I.79. FeO. dung dịch X chứa ion kim loại: A. Br2. Lấy toàn bộ kim loại sinh ra cho vào dung dịch HCl dư thu được 1. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư.72. HCl. I. Fe3O4 B. Fe3+ C. Na2CO3. III. Fe2O3 C. Ag B. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2. Cu. dd FeCl3. dd H3PO4. Fe3O4. II. II. Fe2+ và Cu2+ 7. Fe . dd HCl hoà tan O2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch FeCl3. KI. Fe. Cu. II. khi phản ứng kết thúc thu dung dịch X và chất rắn Y. O3 116 . Cu 7. IV 7. chất nào có cả tính ôxi hoá và tính khử: cho kết quả theo thứ tự là A. AgNO3 D.80. KCl B. FeSO4. H2S C. FeSO4 Các kim loại đó là A.35 mol C. III B. KI. A.2 mol B. Fe. Fe2O3. Fe. Dung dịch này vừa tác dụng được với KMnO4. Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 .

2 gam hỗn hợp Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2. Ag A. Sau 1 thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa 117 . Nung 67. Cho Cu phản ứng với H2SO4 đặc nóng C.792lít D. Fe C. Không thấy kết tủa xuất hiện B. Trong công nghiệp. Na2SO4 B. Cho Cu phản ứng với dung dịch Ag2SO4 B. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư. Nguyên tử nguyên tố Fe có z = 26.86. chất rắn C và khí D. người ta thường sử dụng phương pháp nào sau đây để điều chế CuSO4? A.88. Fe. Br2. 50.0 gam C.85. Khử Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao 7. Al D. Fe. Cu. Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì: A. sau đó tiến hành nung (không có không khí )để phản ứng nhiệt nhôm xẩy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn A . Cho sơ đồ phản ứng : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO +N2O + H2O. Br2.89. 40. 113 B. 6. dung dịch B và 5. Khử Fe2O3 bằng Al D. 1s22s22p63s23p63d6 B.1 gam HNO3 trong dung dịch. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch X: 7. Hỗn hợp A gồm Cu . 1s22s22p63s23p63d8 D. thu được 0.36 gam hỗn hợp X gồm 3 chất Fe. Cho 5. chất rắn sau khi nung có khối lượng: A. Cu C. Cho Fe3O4 vào H2SO4 loãng. Hoà tan A vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B.2 gam D.90. Al2O3. Fe. 1s22s22p63s23p63d54s1 D.4 gam A. dư thu được dung dịch X. Phương pháp điều chế Fe trong công nghiệp là A. 30. có sục oxi 7. Al2O3.82. KMnO4. Br2. Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng.6 lít khí C gồm NO 2 và NO (đktc). NaOH. 50. Tổng hệ số tối giản của Fe3O4 và HNO3 trong phương trình phản ứng trên sau khi cân bằng phương trình là A. Vậy trong A gồm những chất gì? A. Có kết tủa keo xanh xuất hiện sau đó tan C.5 gam B.7.81. 1s22s22p63s23p63d64s2 C.8 gam 7. HCl D. Lấy m gam A cho phản ứng hết với 44. Al 7.464lít C. Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao C. Thể tích khí NO2 ở đktc là A. Trộn đều hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe2O3. 1. Biết tỷ lệ số mol của NO và N2O là 1 : 2. 2.4 gam B. 60. cấu hình electron của Fe2+ là 7. 0. 195 C. 192 7. Fe2O3.720lít B. Fe có tỷ lệ khối lượng m Cu : mFe = 7. Fe 3O4 và Fe2O3. Có kết tủa keo xanh xuất hiện và không tan D. 3. 50. 42. Cho Cu phản ứng với H2SO4 loãng D. thu được V lít khí NO2. thu được 7. Fe2O3 B.896lít 7.6 gam bột Fe tác dụng với oxi. KMnO4. Al2O3.75m gam chất rắn. Fe.84.48 lít oxi (đktc).87. sau phản ứng thu được 4. Giá trị của m là A.4 gam 7.0 gam C. 115 D. Điện phân dung dịch FeCl2 B. Al2O3.83. 24.

FeS2. H2S nhau: . Fe2O3 B. Dung dịch AgNO3 C. H2SO4 B. 55.2 gam C. Dung dịch FeCl3 B. 0. 0. Fe vào dung dịch HCl thu được 1 gam khí H 2. sau khi phản ứng hoàn toàn ta cô cạn (trong điều kiện không có oxi) thì được 5. Lọc.97. FeS NaOH D.99. 60. Dung dịch HCl. Hoà tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và AlCl3 vào nước thu được dung dịch A.92.4 gam B. t0 A + HCl dư C Vậy A là chất nào sau đây? A.8 gam D. Nếu đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Tuy nhiên. Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dung dịch FeSO4 tác dụng với dung dịch nào sau đây? 7.896 lít D. khí O2 D. quan sát bằng mắt thường không thấy có hiện tượng gì xảy ra. FeO A.99 gam kết tủa. Có 1 cốc đựng dung dịch HCl. Lấy 2. người ta thường nhỏ vào ít giọt dung 7. Khẳng định nào sau đây là sai? A. nếu để lâu ngày.91. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl C. BaCl2 D + G 7. 5.96. 0.94. CuS C.93. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg. Dung dịch HNO2 B. Hỗn hợp KNO3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO4 D. 60 gam D. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng những hoá chất nào sau đây? A.82 gam chất rắn. dung dịch trong cốc dần chuyển sang màu xanh.448 lít C. 3. Hỗn hợp Na2O + Al2O3 có thể tan hết trong H2O B. NH3 B Fe +O2. 2. Tính thể tích H2 bay ra (đktc)? A.98. NaOH E + G D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl 7.95.5 gam 7. nhúng 1 lá đồng mỏng vào cốc. Chia A thành 2 phần bằng 7. Fe3O4 D. Nguyên nhân của hiện tượng trên là A.Phần 2 phản ứng với NaOH dư thu kết tủa. Đồng có tác dụng chậm với axit HCl B. . 4. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Fe. Giá trị của m là A. Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3 tránh hiện tượng thuỷ phân.336 lít 7.4 gam 7. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: B. 50 gam dịch: A.98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl. NaOH C. Đồng có tác dụng với dung dịch HCl loãng khi có mặt oxi 118 . nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn.224 lít B. Na2S C.7. Lá đồng có thể bị đứt ở chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng của cốc axit. Cu.5 gam C. Ag.Phần 1 cho phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6. 0.

Hỗn hợp A gồm Cu. dung dịch B và 5.44 tấn D. Ca(NO3)2 D. (NH4)2CO3 7. Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2.C. MgCl2. 50. Khi lấy 14. CuSO4 A.102. Đốt cháy hỗn hợp để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được bao nhiêu gam chất rắn sau phản ứng? A. t0 hh khí Muối X có thể là A.khử xảy ra B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá D. Dung dịch HCl C.108. CuCl2.25 gam muối clorua của một kim loại M chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của M với số mol như nhau thì thấy khối lượng khác nhau là 7. 6. 80 gam CuSO4 . Dung dịch HNO3 D. 60 gam CuSO4 .5H2O và 440 gam dung dịch CuSO4 8% 7. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. Axit yếu cũng có thể đẩy được axit mạnh ra khỏi muối D. 100 gam CuSO4 . 7. Các vật dụng bằng đồng bị oxi hoá. FeO B. B.84 gam 7.2 gam C. Rắn (X2) dd (X4) 7. 69.4 gam Al và 4. Cho hỗn hợp bột gồm 5. CaCl2. 60.41 gam.4 gam.5 gam. Lấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với 44.106. Cu(NO3)2 7. Al2O3 không tan được trong dung dịch NH3 C. FeO và Fe3O4 7. 10. 5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế được 560 gam dung dịch CuSO4 16%? A. Tính m? A.8 gam Fe2O3.5H2O và 500 gam dung dịch CuSO4 8% C.5H2O và 460 gam dung dịch CuSO4 8% D. C. CaCO3 B. 12.100. Cho 1 gam bột Fe tiếp xúc với oxi 1 thời gian. 67. 50. Nếu chỉ tạo thành 1 oxit sắt duy nhất thì oxit đó là A.6 gam.2 gam B.t0 H2O FeCl3 X X2 X3. thấy khối lượng bột vượt quá 1. Fe2O3 C. Dung dịch NH3 B. NO2 (đktc).101.44 tấn B. Công thức của 2 muối là A.95 gam. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và hiệu suất điều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là A. 120 gam CuSO4 . ZnCl2.75m gam chất rắn.00 tấn. Cu(NO3)2 C. Mg(NO3)2 C.5H2O và 480 gam dung dịch CuSO4 8% B. 40.107.6 lít khí C gồm NO.25 tấn Rắn (X1) Muối (X) C.104.105. Khẳng định nào sau đây là sai? A. có thể dùng hoá chất nào sau đây để đánh bóng đồ vật như mới? D. Fe3O4 D. Kim loại Cu tan được trong dung dịch Fe2(SO4)3 7.103. D. đun nóng 119 . Dung dịch C2H5OH. 56. Zn(NO3)2 B. Cho sơ đồ phản ứng: H2.8 gam D.2 gam. Đồng bị thụ động trong axit HCl 7. 6. Một chất oxi hóa gặp một chất khử sẽ có phản ứng oxi hoá . Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7: 3. 12.1 gam HNO3 thu được 0.

117. Hợp chất X là 1 muối có màu xanh nhạt. C. Chất tan đó là B.114.109. sau đó kết tủa tan và cho dung dịch có màu xanh đậm.115. Phương trình hóa học được viết đúng là ? A. 0.111.6 lít 7. Khối lượng chất rắn Y bằng A.112.48 lít khí (đktc) và 5 gam kim loại không tan.4 gam.0 gam 7. Có kết tủa trắng và chuyển màu dung dịch. phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1 120 . Nếu cho lần lượt từng chất rắn vào từng dung dịch axit thì bao nhiêu trường hợp có phản ứng xảy ra? A. Không có hiện tượng. Sục khí clo vào bể nước ngầm với liều lượng thích hợp 3. Trong nước ngầm thường có các chất Fe(HCO3)2 và FeSO4. NaCl và các dung dịch HCl. 0. FeS. Na+ chất tan.4 lít D.5H2O D. Fe3O4 + H2SO4 đ  → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O D. Giá trị của V là A. 4 D. NiSO4 B. tan trong nước. Hàm lượng sắt trong nước cao thường làm cho nước có mùi tanh. Cho BaCl 2 vào dung dịch X được kết tủa trắng. Cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V lít dung dịch HCl 1M. Cho H2S lội qua dung dịch X đã được axit hoá bằng dung dịch HCl thấy có kết tủa đen xuất hiện. 23. H2S + CuSO4  → CuS + H2SO4 7.2 lít B. phương pháp 1 D.110. Chỉ có dung dịch chuyển màu B. Al3+ D. khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe2+ C. 6 B. phương pháp 2 7. Na2SO4 + Cl2 + H2O  → NaCl + H2SO4 B. Chỉ có kết tủa trắng C. 5 C. Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? A. Dùng giàn phun mưa hoặc bể tràn cho nước ngầm được tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng lọc 2. CuS.4 lít C. Cl7. D.116. cả 3 phương pháp B. phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3. thấy thoát ra 4. để lâu có màu vàng gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và sinh hoạt con người. D. 1. Cho dung dịch nước của X phản ứng với NH3 dư thì mới đầu có kết tủa. 7. Sục không khí giàu oxi vào bể nước ngầm Phương pháp được chọn để loại sắt ra khỏi nước ngầm là A. A. Hoà tan 36 gam hỗn hợp bột đồng và oxit sắt từ theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư. không tan trong axit. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch muối Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 12. Fe(NO3)2. 1. có phản ứng axit yếu.113. Người ta đề xuất 3 phương pháp sau: 1. 16.8 gam. B. CuSO4 .2 gam. Cho các chất rắn: CaCO3.7. 6. Xác định muối X? A. CuO + HNO3 đ  → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O C. phương pháp 3 C. CuCl2 7. H2SO4 loãng. 7 7. CuSO4 C.

77 7.119 7.30 7.83 7.66 7.33 7. HƯỚNG DẪN GIẢI 7.84 7.11 7.72 7.39 7.21 7. Đốt mẫu thép thì C trong thép cháy thành CO2 C + O2 → CO2 nCO2 = nc = 0.10 7.27 7.31 7.96 7.58 7.17 7.53 7. Fe3O4.113 7.035.80 A A B A C C A B C A A B C D D B A A B B 7. HNO3 B. FeO.50 7.47 7.99 7.90 7.63 7. FeCl2 + 2 NaOH  → Fe(OH)2 + 2NaCl ZnCl2 + 4NaOHdư  → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O 4Fe(OH)2 + O2 + H2O  → 4Fe(OH)3 Fe(OH)3 t → Fe2O3 + H2O Vậy chất rắn là Fe2O3 o → Đáp án C → Đáp án A 7.23 7.14 7.29 7.69 7.56 7.4.92 7. → Đáp án C 16 y 27.52 7.24 7.74 7.59 7.70 7.46 7.117 7.111 7.18 7.64 7.11.25 7.28 7.51 7.105 7.5 7.49 7.95 7.73 7. ĐÁP ÁN 7.7.112 7.4 7.86 7.81 7.62 7. Đốt Fe trong oxi Fe + O2 → Fe2O3.A.91 7.106 7.48 7.79 7.107 7.76 7.9 7.20 A A A C C D A C D D C C A C B B C B B C 7.98 7.88 7.87 7.37 7. Fe(NO3)2 D.75 7. Cu(NO3)2 C.38 7.13 7.89 7. Fe(NO3)3 B.85 7.22 7.12 = 0.102 7.108 7.2 7.34 7.42 g ⇒ %C = 0.35 7.114 7.78 7.1 7.97 7.94 7.82 7.12 7.15 7.18.45 7.68 7.19 7.118 7.120 B B A A D A B C B B B A D A C B C C.8 7.41 7. FexOy + yCO  → xFe + yCO2 mo =27.109 7.61 7.58 ⇒ 7.116 7.19.67 7.40 A B A C C B B C D B A A C D D B B B D B 7.55 7.101 7.32 7.6 7.57 7.65 7.115 7.035 mc = 0.110 7.93 7. FeCl3 và HCl dư 7.26 7.60 B A A C C A C C D A B B C D D C B B C D 7.7 7.58 x 3 = ⇒ = 56 x + 16 y 100 y 4 → Đáp án B FeCl2 + 2 NaOH  → Fe(OH)2 + 2NaCl 121 . Fe dư (hỗn hợp X) Hỗn hợp X + HCl dư  → FeCl2.103 7.44 7.100 B A C C D B B B D B D B A C B A C C B A 7.42 7.3 7.36 7.71 7.54 7.84% 7.43 7.16 7.104 7.

22.13 .26 → a = 0.23 . 0.05 = 7.2 0.13 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Ta có sơ đồ Al +  Fe3+   Fe2O3  → h 2 A  →  Al 3+  CuO Cu 2+  Vậy có thể xem như Al phản ứng với HNO3 .3e Al  → Al3+ N+5 + 3e  → N+2 3x y x 0.28 19.03 30. y = 0.Fe(OH)2 t → FeO + H2O 3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O o n FeCl2 = nFeO = 3nNO = 0.04 →  3 x + y = 0.08 56 x +16 y y 4 7.32 CO2 → Đáp án A 0.04 d X/H2 = 21 → Đáp án B 7.01 + 0. 0.46 = 42 .44 ⇒ m = 21.6g 7.21 .15M → Đáp án B 7.06 N +5 + 1e  → N+4 y  x + y = 0. Fe2O3 + CO  → hỗn hợp X + m 0.26 2a = 0.01.0.20 .06 M = x = 0. Phương trình hoá học Fe + 4HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0.01 → Đáp án A mFeSO 4 = 152 .24. Áp dụng định luật bảo toàn e cho sơ đồ CO Fe2O3 + → hh X + HNO3 → Fe +3   Vậy C+2 .05 0.4 gam 7.92 56 x x 3 = → = (Fe3O4) → Đáp án C 44.2 122 .26 N+ 5 + 1e  → N+ 4 (NO2) 0.02 → 0.2e  → C+ 4 a 2a 0.03.015 mol → C = 0.2 0. Phương trình hoá học 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 0.13 . Chất rắn là Fe kim loại trong hợp chất FexOy % Fe = 31.

Phương trình hóa học Fe3O4 + 8HCl  → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 0.3 − 3e  → Fe3+ 3x = 53.36 Vậy x + y = 0. Al dư 123 .15 Fe x − Cu2+ O2 + 4e  → 2O2- 53.06 Fe − 3e  → Fe3+ 2N+5 + 8e  → 2N+1 (N2O) y 3y 0.26.1 VHCl = 1.6 lít 7.6 .16 mol 7. Ta có sơ đồ: 0.12 0.36  242 x + 189 y = 32.18 N+2 (NO) x 2x 0.7 mol 7.1 0.56x Áp dụng định luật bảo toàn e ta có Cu 0.01 → Đáp án D  3 x + 2 y = 0.28. Phương trình hoá học 2Al + Fe2O3  → Al2O3 + 2Fe Sản phẩm : Fe.3 → Đáp án C 0.0gam 7.6 53. 0.6 − 56 x 8 0.04  x = 0.1 0.56x .Mà nFe = 16.3 + 3x = 0.6 − 56 x 32 S6+ + 2e  → S4+ 0. Áp dụng định luật bảo toàn e Zn − 2e  → Zn2+ N+5 + 3e  → 0.15 2e  → 0.2 → Đáp án B  3+  Fe   Fe. Al2O3.64.8 0. Cu → h B   →  2+ Cu  +O2 2 + H 2 SO4 mO 2 = 63.2 .30.1 0.01 2N+5 + 0.29.3 56 0.3.08  10e → 2N0 (N2) 0.2 mmuối = 0.2 Fe + FeCl3  → 3FeCl2 0.6 − 56 x 8  → x = 0.3 → Đáp án C Vậy 2Fe(NO3)3 + Fe  → 3Fe(NO3)2 0.1   y = 0.8 = 0.180 = 54.6 + 53.

08 mol → mFe = 0.72 .160 = 16 g → Đáp án B 7. 2FeCO3 a 2FeS2 a → Đáp án A + 2CO2 a t → Fe2O3 + 1/2O2  a/4 0 + 11/2O2 11a/4 t → Fe2O3 + 4SO2 2a mol khí sinh ra là a + 2a = 3a mol khí O2 phản ứng 1 11 a+ a 4 4 = 3a → Đáp án A Vậy áp suất của bình không đổi do số mol không đổi 7. 7. n NO = 0.4 →  a = 0. Phương trình hoá học CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O a a a 2CO2 + Ca(OH)2  → Ca(HCO3)2 2b b b a + b = 0.36 . Phương trình hoá học FexOy + CO  → hỗn hợp X + CO2 Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có m Fe x O y = 6.2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 0.33.2  2 0 FeCO3 t → FeO + CO2 0.31.32 gam → Đáp án C 7.4 gam FexOy  → h 2 X  → xFe +3 nmuối = nFe = 0.14 mmuối = m A + m HNO3 − m NO − mH 2O = 51.56 = 4.2 → nFe2O3 0.6  b = 0.48gam trong FexOy 124 .2 a = 0.1 nAl phản ứng = 0.32.6 .15 = 0. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng hỗn hợp A + HNO3  → hỗn hợp muối + NO + H2O Ta có n H 2O = 1 n vì HNO3 phản ứng hết ta có 2 HNO3 nHNO3 = 0.1.6 0.2 → nCO = 0.08.34.6 % FeCO3 = 60% 0 mFeCO3 = 69. nH 2O = 0.

%Fe =

56 x 4,48 =  → x : y = 2 : 3 56 x +16 y 6,4
→ Đáp án D

 → công thức oxit = Fe2O3
7.35. Phương trình hoá học

Fe2O3 + H2  → 2Fe + H2O (Al2O3 không phản ứng với H2) 0,05 0,1 Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2 ↑ 0,1 %Fe2O3 = 0,1

8 .100 = 56,66% 14,12

→ Đáp án D

7.36 Phương trình hóa học: Al + 4HNO3  → Al(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + 4HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3Zn + 8HNO3  → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O Gọi số mol kim loại tương ứng là x, y, z. 27x + 56y + 65z = 2 mmuối = (27 + 62.3)x + (56 + 62.3)y + (65 + 62.2)z = 27x + 27y + 65z +62(3x +3y +2z) = 2 + 62.(3x + 3y + 2z) Mà nNO = x + y +
2 3

z = 0,01 → Đáp án B

mmuối = 2 + 62.3.0,01 = 3,86g

7.37. Ta có sơ đồ Fe (x)  → Fe2O3 (x/2) mol Mg (y)  → MgO (y) mol Với x =

11,2 2,4 = 0,2mol ; y = = 0,1mol 56 24
→ Đáp án B

vậy mchất rắn = 0,1.160 + 0,1.40 = 20 gam

7.38. Ta có sơ đồ Fe (0,2)  → Fe2O3 (0,1) mol Fe2O3 (0,1)  → Fe2O3 (0,1) mol Giá trị m = 0,2.160 = 32 gam → Đáp án B 7.39. noxi phản ứng với kim loại bằng nH 2 phản ứng với oxit

nO = VH 2

5,6 − 4,32 = 0,08 mol 16
→ Đáp án D → Đáp án B

= 0,08.22,4 = 1,292 lít

7.40. Nhận xét: số mol H2 dùng để khử các oxit bằng số mol H2 do HCl oxi hóa các kim loại tạo thành vậy V = 22,4 lít.

125

7.41

+O 2 +CO Hỗn hợp Fe → h 2 A →Fe  

→ xem như 2CO + O2  → 2CO2
0,1 0,2 → Đáp án B → CO2 0,44 0,44 → Đáp án A 7.43. Ban đầu Fe3O4
3

mCaCO3 = 0,2.100 = 20 g
7.42. Phương trình hóa học: CO + O

mO = 0,44.16 = 7,04 gam ⇒ mFe = mA - mO = 26 – 7,04 = 18,96 gam a
2

MgO b (mol) a (tính theo Fe) MgO b (mol)

Sau phản ứng Fe2O3

232a + 40b = 28  240a + 40b = 28,8
%Fe3O4 =

→ 8a = 0,8a ⇒ a = 0,1 → Đáp án A

0,1.232 .100 = 82,86% 28 x ); 2

7.44. Gọi x, y lần lượt là số mol Fe, Fe3O4 Fe (x)  → Fe2O3 ( Fe3O4 (y)  → Fe2O3 (

3 y) mol 2

56 x + 232 y = 3,44  80 x + 240 y = 4

 x = 0,02   y = 0,01

%Fe =

0,02.56 .100 = 32,56% 3,44
→ Đáp án C

7.45. Áp dụng định luật bảo toàn electron: Gọi số mol Fe là x mol. 3x = 0,015.8 + 0,01.3 =0,15 mol → Đáp án C

⇒ x = 0,05 mol vậy mFe = 0,05.56 = 2,8 gam 7.46 Fe + S → FeS
0,9 0,9 0,9 Hỗn hợp chất rắn A: Fe dư, FeS: 0,9 mol Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2H2 + O2 → 2H2O Theo phương trình:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 2H2S + 3O2 → H2O + 2SO2

n O2 = 1,4 mol ⇒ V O2 = 31,36 lít Zn + S → ZnS 0,4

→ Đáp án A

7.47. Phương trình hóa học: Fe + S → FeS → H2S; 0,2 0,2 → H2S 0,4

n H 2 S = 0,6mol
CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4

nCuSO 4 = 0,6mol ; m dd = 0,6.160.

100 = 960gam ⇒ V = 872,72 ml → Đáp án C 10 126

7.48. Theo định luật bảo toàn khối lượng n H 2 = 0,2 ⇒ V = 4,48 lít Theo định luật bảo toàn electron ta có hệ:

→ Đáp án C

7.50. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng → Đáp án A

7.51. Do có khí SO2 bay ra nên gốc NO3- đã phản ứng hết. Vậy muối thu được là Fe2(SO4)3, CuSO4.

56 x + 64 y = 6  x = 0,042 ⇒   3 x + 2 y = 0,24  y = 0,057
Khối lượng muối là m = 17,52gam → Đáp án B 7.52. Gọi số mol của Fe, Cu lần lượt là x, y. ta có 56x + 64y = 12 gam (1) Bảo toàn electron cho các phản ứng: 3x + 2y = n NO2 Từ (1), (2) giải được x = y = 0,1mol ⇒ %Fe = = 0,5 mol (2)

0,1.56 .100 = 46,7% → Đáp án B 12

7.53. Đặt M là khối lượng phân tử trung bình của hai kim loại Phương trình hóa học:

M + H2SO4 → M 2SO4 + H2
0,05 0,05 → Đáp án C

0,5 M = 0,05 = 10 mà Fe =56 nên chỉ có Be = 9 thỏa mãn
2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

7.54. Phương trình hóa học: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Từ phương trình ta có nHCl = 0,52 mol ⇒ V = 0,26 lít 7.56. Phương trình hóa học CO 0,2 + O (oxit) 0,2 → Đáp án C → CO2 → Đáp án D

mFe = 17,6- 16.0,2 = 14,4 gam Fe + 4HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0,1 2Fe(NO3)3 + Fe → 3Fe(NO3)2 0,1 mmuối = 27 gam 7.60. Khối lượng oxi trong oxit là 3,2 gam 0,05 0,15 0,1

7.58. Ban đầu mCu = 1gam, mFe = 9 gam vậy m Fe phản ứng = 10 - 1,6 = 8,4gam

→ Đáp án B

Số mol axit cần để hòa tan axit phải bằng số mol oxi trong oxit naxit =

3,2 = 0,2mol 16

V=

0,2 = 0,1 lít (100 ml) → Đáp án D 2

7.62. Phương trình hóa học (vì Fe dư nên chỉ tạo ra muối Fe(II)) 2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag

127

ZnS ta điều chế được 2 mol Zn Vậy mZn = 1.01. Phương trình hóa học 2y Al + 3 FexOy → y Al2O3 + 3x Fe 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 Al2O3 + 2 NaOH → 2NaAlO2 + H2O (2) (3) Từ phương trình (2).65.04 0.a ta có 108.04 mol Từ phương trình (1) nFe = 0. nCu ( NO3 ) 2 = 0.0.05 mol mAg = 108.2 Nồng độ các muối Cu(NO3)2. (3) ta tính được nAl = 0.09 = = n Al2O3 y 0. n Al2O3 = 0.0.69.09 mol.2a – 56a = 8 gam ⇒ A = 0.66.3 gam → Đáp án B 7.10 6 mol 222 Đáp án A Từ 1mol ZnCO3. Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng 128 .17 lít = 170 ml AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2a → Đáp án A → Đáp án B (1) 7.2 mol.2mol Phương trình hóa học: Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu 2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe Từ phương trình phản ứng ⇒ nAl dư = 0.1 0. Với dung dịch NaOH dư chỉ có Cu(NO3)2 kết tủa Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl 0.1 Với dung dịch NH3 dư chỉ có Al(NO3)3 kết tủa Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl 0. nZnCO .17 tấn 7.2M và 0.74 = = 0.04 ⇒ x : y = 3 : 4 → Công thức sắt oxit là Fe3O4 mAl dư = 14. Phương trình hóa học: ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl 0.04 mol n Fe 3 x 0. Al(NO3)3 lần lượt là: 0.4M → Đáp án C 7.1 mol n Fe ( NO3 )2 = 0.3mol ⇒ mrắn = mFe + mCu + mAl dư =32.67.63.52 gam → Đáp án C m = m Fe2O3 + mAl phản ứng + 7.17 mol.10 6. n Al2O3 = 0.1 =10.08 0.8 gam 7.09 VNaOH = 0.ZnS 3 3. 0.2 0.68.03 nNaOH = 0.

84 gam nCl = 2. Phương trình hóa học CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2 CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 Cu(OH)2 → CuO + H2O 7.03 → Đáp án A 7.92.03 0.84.35 ⇒ nFe pư = 0.56 = 64x ⇒ x= 0.02 mol nCuSO4bd = 0. Bảo toàn khối lượng ta tìm được khối lượng muối là: m = 55.82 – 2.100 = 64% 250 129 .36 − 5.96.04 mol → Đáp án C 7.75.6 . Phương trình hóa học: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 0.nFe = 0.80 = 2.41 vậy > 1. Phương trình hóa học: 2x Fe + yO2 → 2FexOy 1 56 y 56.4 + 3. Vậy chỉ có oxit Fe2O3 phù hợp 7. Áp dụng định luật bảo toàn electron O2 Fe +→ hỗn hợp A + HNO3 → Fe+3   Fe – 3e → Fe+3 0.4 gam Đáp án B 0.08 mol vậy n H 2 = 0.5H2O như một dung dịch có C% = Áp dụng quy tắc đường chéo m1: 64% 16% 8 160 .101.n NO 32 Đáp án C → VNO 2 = 1.1 x Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu Ta có: (0. Xem CuSO4.4 mol → Đáp án D 7.2 x x → Đáp án B Mà ta có mFe + mO2 > 1.5 gam  → 0.05 x 0.41 gam ⇒ mO2 = 32.1 0.03 0.03.3 = 4nO 2 + nNO 2 = 7.3 O2 + 4e → 2O2N+5 + 1e → N+4 (NO2) 0.2 x y y > 0.792 lít  7.05 + x).103.03 Khối lượng chất rắn là: m = 0. Khối lượng clo trong muối là: m = 5.04mol 35.435 56.98.84 = 0.98 = 2.08mol ⇒ nH = 0.896 lít 7.5 → Đáp án C V = 0.

Khối lượng Fe và Fe3O4 phản ứng 130 .75 .25 mol 22. → chỉ có Fe phản ứng nHNO3 = 44.1 0. Khối lượng H2SO4 sản xuất 1 ngày là 98 tấn ta có sơ đồ FeS2  → 2H2SO4 0.7 – 0.105. 7.45 trong Fe(NO3)2 có 2N nên nFe(NO3 )2 = Vậy m = 0. vậy ta có Fe Fe −3e → Fe3+ + Fe2+ (Fe(NO3)2) → → Đáp án A 7.7 .25 + 7.2x + 232x = 36 → x = 0.67 tấn mquặng = 66. m2 = 480 gam m2 48 → Đáp án A M(NO3)2 a mol 7.44 tấn 96 → Đáp án A 7.5 1 mFeS2 = 0.15 Vậy 2 muối đó là MgCl2 và Mg(NO3)2 với 0.4 Bảo toàn Nguyên tố nitơ ta có n N ( HNO3 ) = n N ( Fe ( NO3 )2 ) + n N ( NO ) + n N ( NO2 ) Vậy nN ( Fe ( NO3 ) 2 ) = 0.114.95 a = 0.45 = 0.225.5. 63 nkhí = 5.4 gam 0.25 = 0.2 2FeCl3 + Cu  → FeCl2 + CuCl2 0.56 = 12.2 0.225 mol .1 mol.1 = 0.25 → Đáp án D 7.m2: 8% Vậy 48 m1 8 = mà m1 + m2 = 560 → m1 = 80 gam. Gọi số mol Fe3O4 là x ta có 64.4 gam → Đáp án C ⇒ Cu dư = 0.7 m gam Cu.6 gam 2 12.106.1 Fe3O4 + 8HCl  → 2FeCl3 + FeCl2 + H2O 0.6 = 0. 0. Trong m gam A có 0.3 m gam Fe phản ứng với HNO3 dư 0.110.67.120 = 60 tấn vì H = 90% nên mFeS2 = 66.1 mCu = 6.25 m.104. 100 = 69. mFe phản ứng = 0.6 = 50.25 M = 24 →  ( M + 124)a = 14. MCl2 a mol ( M + 71) a = 14.

2 lít → Đáp án A CHƯƠNG 8.2 = 40 → a = 0. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ – CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH 131 . Sắt dư 5 gam ta có : Fe3O4 + 8HCl  → 2FeCl3 + FeCl2 + H2O a 8a 2a a 2FeCl3 + Fe  → 3FeCl2 2a a Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2 0.m = 45 – 5 = 40 gam.0.4 0.2 ta có 232a + 56a + 56.4 = 1.2 mol V = 1.1 nHCl = 8a + 0.2 0.

1. 8. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: dung dịch NaCl.2. C. Dung dịch NaOH. Ba(OH)2.5. dung dịch NaOH. Để phân biệt O2 và O3 . Nước brom. dung dịch KI ta có thể dùng một thuốc thử. HNO3 B.A. BÀI TẬP 8. Dung dịch HCl D. Dung dịch BaCl2. dùng đầu que đóm còn tàn đỏ. C6H5ONa. Để phân biệt 6 dung dịch NaNO3. B. Nước vôi trong. B. BaCl2. Có 3 bình chứa các khí SO2. AgNO3. HCl 8. Al(NO3)3. NH4NO3. B. Có 5 lọ đựng 5 chất bột trắng riêng biệt sau: NaCl. Dung dịch H2SO4.6. người ta dùng thuốc thử nào ? 132 . A. B. Dung dịch quì tím. NH4Cl. Nước B. Dung dịch NaOH 8. CrCl3 và (NH4)2SO4 ta chỉ cần dùng một 8. Dung dịch AgNO3 D.8. có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên? A. H2O A. Na2SO4. Để phân biệt các dung dịch ( riêng biệt): CrCl 2. Dung dịch NH3 B. Có bốn ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch không màu gồm NH4HCO3. Cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Al. NaOH C. Cho từng khí đi qua dung dịch Ca(OH)2. BaCO3. Dung dịch KI và hồ tinh bột. D. Dung dịch NH3. O2 và CO2. Na2CO3. Ba. Dung dịch H2SO4.3. C. Để phân biệt 2 chất khí CO2 và SO2 ta chỉ cần dùng một thuốc thử là 8. D. Al2O3 ta dùng: 8. C2H5OH. Khí CO2. (NH4)2SO4 chỉ cần dùng 8.7. BaSO4 có thể dùng nhóm hoá chất nào sau đây để phân biệt được từng lọ? A. H2O và NaOH D. Dung dịch Ba(OH)2. Cu. thuốc thử sau: A. Để nhận biết các chất rắn riêng biệt gồm: Mg. sau đó lội qua dung dịch Ca(OH)2 C. C. H2O và quỳ tím 8. Mg(NO3)2. H2SO4 D. Cho cánh hoa hồng vào các khí. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S. nước Javen. B. C. D. sau đó lội qua dung dịch Br2 8. Dung dịch đó là A. Dung dịch NaOH C. D. NaAlO2. đó là A. B. AgNO3 và H2O B. CuCl2. A. D. Dung dịch CuSO4. C.9. Dung dịch HCl. Fe(NO3)3. Phương pháp thực nghiệm để nhận biết các khí trên là: A. H2O và CO2 C. Chỉ dùng một dung dịch hoá chất thích hợp.10. Dung dịch HCl C.4. Dung dịch NaOH. Dung dịch KMnO4 dung dịch thuốc thử là A. Dung dịch BaCl2. sau đó lội qua dung dịch NaOH D.

Ba(OH)2 D. AgNO3 8. KOH. H2O. 1 B. Dung dịch NaOH C.21. Ba(OH)2 B. NaCl A. KCl. Ba(OH)2 A. Giấy tẩm dung dịch NaOH D. AgNO3. Ba(OH)2 D.8. NaOH. Fe. B. CaCl2. HCl. Ba(OH)2 B. H2SO4.14. Ba(OH)2 C. H2SO4 B. HCl. HCl. AlCl3 D.13. Ba(OH)2 D. AgNO3. FeSO4. Na2SO4. A và B có thể là B. Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các chất riêng biệt trong dãy dung dịch nào sau đây ? 8. Chỉ dùng NaOH có thể nhận biết được dãy hoá chất nào trong các dãy sau đây ? 8.11. CuCl2. 2 C. Giấy tẩm dung dịch CuSO4 8. H3PO4. NaOH. Để nhận biết dãy dung dịch: HCl.16. Chỉ dùng phenolphtalein có thể phân biệt được 3 dung dịch nào sau đây? A. CuCl2. Ba(OH)2 D.12. NH4Cl. Na2SO4. MgCl2. K2SO4 C. AgNO3 thì cần dùng ít nhất bao 133 . AgNO3. Ba(OH)2 C.19. HCl C. AgNO3. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được những chất nào sau: AgNO3. Na2CO3. còn dung dịch nước của chất Y không làm đổi màu quỳ tím. AgNO3. MgCl2. AlCl3 D. 2 B. KOH. Zn(NO3)2. Để nhận biết 3 ống nghiệm đựng 3 dung dịch HCl. H2SO4. Na2CO3. 3 C. HNO3. MgCl2. NaCl D. Al(NO3)3.15. HCl. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. KCl. có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây? 8.17. Al(NO3)3. HNO3. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein B. FeCl3. Ba(OH)2 8. Ba(OH)2 8. CaCl2. NaCl. AlCl3. MgCl2.18. KCl. HCl nhiêu loại thuốc thử: A. HNO3. không cần thuốc thử 8. 3 D. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt :CrCl2. H2SO4. BaCl2 A. MgCl2. MgSO4. NaOH có cùng nồng độ ta dùng : 8.20. FeCl3. CrCl3 . NaOH. HCl. H2SO4. HCl. HCl. NH4Cl. NH4Cl. CaCl2. 4 D. MgCl2. Na2CO3. Để nhận biết dãy hoá chất sau (ở dạng dung dịch) KOH. Giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI C. Dung dịch nước của chất X làm quỳ tím ngả màu xanh. Al 8. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được những chất nào sau: AgNO3. CuCl2. H2SO4 A. (NH4)2SO4 ta chỉ cần dùng một dung dịch thuốc thử là: A. NH4NO3 thì phải dùng ít nhất số thuốc thử là : A. Ba(OH)2 A. HCl. HCl. AlCl3. HCl. Al B. H2SO4. Để phân biệt 2 bình khí HCl và Cl2 riêng biệt. KOH. 1 A. AgNO3. KOH. Pb(NO3)2. BaCl2. AgNO3. HCl. K2SO3. Phenolphthalein C. MgSO4 B. HNO3. HCl C.

Cu bằng các hoá chất nào sau đây ? (2) Nước. dung dịch AgNO3 A. 3 B. dd NaOH 8.28. 2 C. 4 8. Nước. NaOH (4). KNO3 (X2) . Cu có thể dùng 8. Dung dịch chứa các ion Na . NaOH và K2SO4 C. 3 D.3. NH4OH. Cu đựng trong các bình riêng biệt dùng thuốc thử : 8. 1 B. KOH và FeCl3 B. dd H2SO4 đặc nóng D.30. Fe2O3 có thể dùng 8. 3 hoặc 4 B. Dung dịch HCl D. Nước. X3. Dung dịch H2SO4 loãng A. Ba. Nước (2) dd AgNO3 C. Cl . Ag. X1. 1. NaOH A. H+ ra khỏi dung dịch ban đầu? A. 3. dd Na2S (4) dd NaOH 8. 2. Phân biệt Na2O. X4 2+ 2+ + D. dd NH4OH (3) dd HCl D. SO2. X4 − 8. 4 8.dung dịch Ba(OH)2 (2) Dung dịch KMnO4 + H2SO4. FeS2. dd CaCl2 B. dd HCl D. Dung dịch HNO3 đặc nóng C.H2SO4 loãng (3). HCl + KNO3 (X3) . Zn bằng các hoá chất sau đây ? (1) HCl. Phân biệt 3 kim loại: Na. 1.24. CaCO3 có thể dùng A. NaOH C. H . Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+. Dung dịch có thể dùng bột Cu để nhận biết là: A. A. NaHCO3. K2CO3 (1) Nước . Để nhận biết 3 bột kim loại Fe. Để phân biệt FeS. K2CO3 và Ba(NO3)2 D. H2SO4 C. Để phân biệt 3 khí H2S. Ca . 2 A.A. Nước vôi trong (4) dung dịch KMnO4 + H2SO4. X4 B. X4 + 2+ C. 1 D. (4) Nước. HCl . K2S 134 . X3. Mg .31. 1 hoặc 2 C. X1. Cho các dung dịch: HCl (X1). Fe2(SO4)3 (X4). Ba . dd H2SO4 D. 2 (2)HNO3. Na2CO3 và KNO3 8. Mg.27. 4 (3) H2SO4 l. 3 D. FeCO3.NaOH C. Ba2+.26.32. NH3. Để phân biệt Na2CO3. Na2O2.25. CO2 bằng (1) Nước brom . 1. dd H2SO4 (1) dd H2SO4 B. X1. B. dd HNO3 (1) (2) (3) A.23. AgNO3 8.2 B. X2. Mg2+. Phân biệt dung dịch các muối: NaCl. NaOH. Phân biệt 3 kim loại: Cu. Ba(NO3)2. 2 hoặc 3 B.22. dung dịch KI (3) Dung dịch KI.29. NaOH. Al. Phân biệt Cl2. SO2 có thể dùng giấy tẩm dung dịch KMnO4 + H2SO4loãng giấy quỳ giấy tẩm Pb(CH3COO)2 B. H2SO4. X3. dd HCl A. Dung dịch NaOH C. Na2SO4 D. 2 8. nước vôi trong C.

dd Zn(CH3COO)2 . P2O5 D.dd H2SO4 B. dd NaOH A.Zn . 4 Cu . Để tinh chế NH4Cl có lẫn một ít NaCl . dd HCl. HNO3. Có bốn kim loại: Mg. Ba(OH)2. Mg. Mg. dd CaCl2 C. Để phân biệt : MgCO3 . Dùng H2SO4 đặc và đun nóng B. Pb(CH3COO)2 .Al. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng.Na2SO4 có thể dùng phương pháp nào? 8. Fe.33.44. Ag . Al. Chỉ dùng thêm một chất thì có thể dùng chất nào trong số các chất cho 8. dd NaOH C. dd NaOH A. dd NaOH D. Mg. Ag. MgSO4 có thể dùng phương pháp nào sau đây A. NaCl. Dung dịch phenolphtalein 8. Ba. Al. B. CaCO3.CH3COONa. 2 C. Mg. Để tách hỗn hợp gồm Al2(SO4)3. Zn. Nước. Na2SO4. NH3 và HCl B.A. Dung dịch AgNO3 C. 1 B. Ba. Na A. dd HCl. Để làm sạch H2S có lẫn một ít CO2 có thể dùng chất nào sau đây : B. Cu C. 2 C. Cu . Nung nhẹ 3 muối A. Dung dịch H2SO4 loãng B. dd NaOHdư. Cu.Ag. Để làm khan CO2 có lẫn nước dùng chất nào sau đây ? 8. A. Ba. 3 D.37. 2 D . dd H2SO4 C.ddHCl D. dd NaOH đun nóng C.BaCO3 có thể dùng theo thứ tự A. Dung dịch BaCl2 D. dd H2SO4. NaOH dư. Để làm sạch FeS có lẫn một ít tạp chất S có thể dùng: 8. A. Al B. 3. Ba. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch trên A. Fe.38. Ba. dd HCl D. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl sau:Al. Chỉ dùng một dung dịch axit và dung dịch bazơ nào sau đây để nhận biết các hợp kim Cu . CS2 8. CaO 8. dd HCl B. NaOH. NH3 và HNO3 loãng B. Nước vôi C. dd Hg(NO3)2. 1. dd H2SO4 A. Al D. H2SO4. Ag C. Fe. HCl và NaOH C. Fe.42.Chỉ dùng H2SO4 l có thể nhận biết được những kim loại nào ? 8. dd H2SO4 loãng ta có thể dùng: 8. 4 8.36. dd H2SO4 D. Dung dịch quỳ tím dưới đây để nhận biết các kim loại đó? A. dd NaOH dư.34. dd H2SO4 C. NaOH B. Có 5 mẩu kim loại Ba. Hòa tan trong lượng nước vừa đủ D. NaOH dư . Fe.40. Mg. dd Na2S D. dd NaOH A.43. H2SO4 D. Dung dịch Ca(OH)2 D. Để phân biệt dung dịch HNO3.41. dd NH4OH B. Fe 8. dd HNO3 B. dd HNO3.35.39. Dùng nước. Cho các dung dịch riêng biệt: NH4Cl. 5 8. có thể nhận biết được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại 135 .

Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm một hóa chất nào trong số các hóa chất cho sau đây để nhận được các dung dịch trên? A. Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết chúng ? A.45. Dung dịch HCl 8. 5 chất bột: Cu. Dung dịch NaOH. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch đó: A. Ba(HCO3)2. P2O5 C. Để phân biệt hai khí SO2 và C2H4 có thể dùng dung dịch nào sau đây: 8. và HCl ? A. Dung dịch AgNO3. O2. Ag. Chỉ dùng thêm ba hóa chất 8. FeCl 3.53. NH4HCO3. KHCO3. Tất cả đều đúng B. Dung dịch NaOH D. 4 chất bột: Na2O. Chỉ dùng H2O có thể nhận biết được dãy chất nào sau đây? 8. HCl. C. 136 . Phenolphtalein D.47. Al2O3.51. Cho các dung dịch sau đây: KOH. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein C. Ag. A. Al . B. Na2O. D. Giấy quỳ tím khô D. Dung dịch phenolphtalein D.49 Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch HCl. B. H2SO4. 4 kim loại: K. Fe D. Dung dịch Br2 trong nước D. Na2SO3.48. Mg(NO3)2. Mg(HCO3). KOH. 8. Nếu chỉ bằng cách đun nóng thì nhận ra được bao nhiêu dung dịch trong 5 dung dịch riêng biệt sau: NaHSO4. Fe. NaCl. Dung dịch KMnO4 trong nước C. Quỳ tím C. Dung dịch BaCl2.46. Có các dung dịch AlCl3. Chỉ dùng một thuốc thử trong các thuốc thử nào sau đây để phân biệt các khí Cl2. Zn(NO3)2 Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên ? A. Không cần dùng thêm bất kỳ hóa chất nào B. Quỳ tím C. BaCl2. Fe. Dung dịch AlCl3 B. Nước amoniac. B. Số hóa chất tối thiểu cần dùng thêm để phân biệt được các dung dịch trên là: A. C. NaNO2. H2SO4. Chỉ dùng thêm một hóa chất C. Cho các dung dịch: NH4Cl. Pb(NO3)2.8. Chỉ dùng thêm hai hóa chất D. Giấy quỳ tím tẩm có dung dịch KI và hồ tinh bột 8. Cả A. S B. NaCl. 5 chất bột màu trắng:CaO. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch mất nhãn: AlCl3. Al(NO3)3. Dung dịch NaOH trong nước B. Dung dịch KOH C.52. MgO. Pb(NO3)2 và NH4NO3. MgCl2. Dung dịch quỳ tím.50. Dung dịch Br2 trong CCl4 8. Al. Fe2O3 8. Que đóm có than hồng B. Dung dịch Ca(OH)2 A. NaNO3. Na2CO3.

Dung dịch NaOH D. NaOH. ĐÁP SỐ 8. Có các dung dịch AlCl3. Dung dịch KMnO4/ H2SO4 A.5 A 4 8.22 C 8.23 A 8.5 D C B.56.31 B 8. NaNO3.5 8. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây ? A.43 D 8.1 D 4 8.37 D 8. BaCl2. C. 1 8.58 D 8.4 C D 8.16 B 8.21 B 8. 1 B. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch đó: A.10 C B B B A B B B A C 8.32 C 8. NH4NO3. Dung dịch BaCl2 B.60 A 137 . H2SO4.2 8.7 8. 3 D.4 D 8. MgCl2. 8.13 D 8. Dung dịch HNO3 D. NaCl. Dung dịch NaOH C. Dung dịch quỳ tím 8.4 6 8. Quì tím B.55. Dung dịch H2SO4 loãng C.35 C 8. Dung dịch H2SO4 A. Dung dịch KMnO4 B.59. H2SO4. BaCl2? B. Thuốc thử nào có thể phân biệt 5 dung dịch mất nhãn: Na2SO4.39 C 8.18 B 8.5 6 8. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ? A.4 D 9 8.4 5 8. AgNO3 thì cần dung ít 2 8.4 D D C 2 8.34 C 8. Dung dịch AgNO3 B. 2 C. Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là AlCl 3. Để nhận biết dãy dung dịch: H2SO4. Na2SO4. Để phân biệt muối FeSO4 và Fe2(SO4)3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây? 8. Dung dịch Ba(OH)2 D. Dung dịch AgNO3 D.4 1 8. HCl.12 B 8. KOH.5 B D D 5 8.54.36 B 8.2 C 8.2 B 4 8. A hoặc B 8.6 8. NaCl.30 B 7 8. NH4Cl. C.1 C 8.5 B 9 8.4 D 4 8.57.26 B 8.A.11 B 8.1 8. Dung dịch AgNO3 D.5 5 8. Dung dịch NaOH C. K2CO3. H2SO4.38 A 8.27 D 8. 3 C.3 8.48 B 8.28 A 8. NaCl? A. Quỳ tím Na2SO4. Dung dịch BaCl2. NaHCO3 D. B.29 D 8. 2 D. Cả B và C C.8 8.33 A 8. Phenolphtalein 8.58. Phenolphtalein C.19 D 8. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 4 dung dịch: Ba(OH) 2.9 8.60.4 8.53 A 8. 5 B.17 A 8. Dung dịch HCl nhất bao nhiêu loại thuốc thử: A. Cả A. 4 B.5 1 8.5 A 7 8. 8.20 D 5 8.

→ Đáp án B → Đáp án A 8.CO2 Không hiện tượng (nhận ra CO2). → Đáp án B 8.BaSO4 . 8.Ba có khí H2↑ xuất hiện kết tủa không tan . . 138 .Sục CO2 vào kết tủa BaCO3 BaSO4 thì BaCO3 không tan.NaAlO2 Có kết tủa rồi kết tủa tan.CrCl2 cho kết tủa trắng .7 Dùng Ba(OH)2 .5 Dùng CO2 và H2O: . .NaNO3 Không hiện tượng .4 Dùng Ba(OH)2 . HƯỚNG DẪN GIẢI 8.6 Dùng HCl .3 Cho AgNO3 vào: .2 Cho lội qua dung dịch H2S .O2 Cho kết tủa S .0 0 C.(NH4)2SO4 vừa có khí vừa có kết tủa . lấy Ba(HCO3)2 tạo ra vào các dung dịch còn lại thì .CuCl2 cho kết tủa xanh .NH4Cl có khí mùi khai bay ra .BaSO4 không tan.Na có khí thoát ra .SO2 Cho kết tủa S .KI có kết tủa vàng nhận ra KI còn lại dung dịch NaCl và dung dịch Javen đều cho kết tủa trắng .không tan.Lấy KI cho vào 2 dung dịch còn lại lắc kỷ thì dung dịch nước Javen cho I2 kết tủa → Đáp án B 8.C2H5OH Không hiện tượng.1. → Đáp án B 8.Cu có khí xốc dung dịch xuất hiện màu xanh → Đáp án C 8. .CrCl3 cho kết tủa vàng .Na2CO3 Cho kết tủa .NH4HCO3 Có khí bay ra .Cho vào H2O thì BaCO3. . Dùng H2SO4 .Na2SO4 Cho kết tủa →Nhận ra NaCl lấy 2 kết tủa BaCO 3 và BaSO4 lại sục CO2 vào nhận ra 2 kết tủa . Cho 2 khí còn lại qua Ca(OH)2 thì SO2 kết tủa.C6H5ONa Dung dịch bị vẫn đục.

trộn các chất từng cặp vói nhau (kẻ bảng) dựa vào hiện tượng nhận biết được các cặp → Đáp án D 8.Fe(NO3)3 Cho kết tủa vàng . Dung Quỳ nhận được HCl 3 dung dịch còn lại làm quỳ hoá xanh . cho quỳ vào nhận được 3 nhóm .16 . Không cần dùng thêm thuốc thử. .Lấy Ba2CO3 vào 2 dung dịch còn lại nhận Ba(OH)2.NH4NO3 Cho khí bay ra.Nhóm 1: HCl.Mg(NO3)2 Cho kết tủa trắng .Trộn lần lượt nhóm 1 và nhóm 3 cặp xuất hiện kết tủa đó là HCl và AgNO3 mất màu PP trong KOH là H2SO4 → Đáp án D 8. Còn lại là NaHCO3 → Đáp án D 8. FeSO4 → Đáp án D → Đáp án D 8. Al2SO4.14 Cho Phenol P vào nhận đươc KOH lấy một ít KOH và PP vào hai dung dịch còn lại. Còn lại NaOH → Đáp án B 8. Chỉ cần dùng quỳ tím nhận được HCl vào NaOH sau đó dùng chúng làm thuốc thử → Đáp án A 8. Dùng H2SO4 nhận ra Ba và Ag. sau đó dùng CaCl2 nhận được Na2CO3 không tan.37.(NH4)2SO4 Vừa có khí vừa có kết tủa. Tiến hành điều chế Ba(OH)2 (cho Ba dư vào dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết → Đáp án D 8. Dùng CS2 để hoà tan S còn lại FeS tủa được dung dịch Ba(OH)2) Dùng Ba(OH)2 nhận được 3 muối MgSO4.HNO3 làm quỳ hóa đỏ . . dung dịch nào làm → Đáp án B 139 .Nhóm 2: Ba(OH)2 làm quỳ hoá xanh.19.27.Nhóm 3: Quỳ không đổi màu.. sau đó dùng CaCl2 nhận được Na2CO3.Lấy HCl cho vào 3 dung dịch còn lại nhận được Na2CO3 . 8.40. .17.Al(NO3)3 Cho kết tủa rồi tan.13. Dùng nước nhận được CaCO3 không tan.

Đưa bình lên và hít nhẹ C. năng lượng hạt nhân. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình. XÃ HỘI. Năng lượng mặt trời C. Thu qua dung dịch NaCl bão hoà D. (1) và (3) D. trong phòng thí nghiệm làm theo cách nào sau đây? A. Dùng tay phẩy nhẹ ở miệng bình và ngửi nhanh D. Thu qua bình nước nóng C. Con người đã sử dụng các nguồn năng lượng: năng lượng hoá thạch. Để úp bình xuống và ngửi 9. HCl.MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (1) . năng lượng gió.Nung hỗn hợp CH3COONa + NaOH/CaO (3) . Clo độc nên có tính sát trùng B. 5 9. Đó là A. Có thể giảm thiểu các khí thải đó bằng cách nào sau đây ? 140 .Nhiệt phân NaNO3(4) Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là A. không gây ô nhiễm môi trường trong các nguồn năng lượng trên là A. Để nhận biết mùi của khí Cl2.2.3. Năng lượng gió B. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. Số lượng nguồn năng lượng sạch.6. 1 B. (1) và (4) C. Ta tiến hành các thí nghiệm sau . Cả ba cách trên 9. năng lượng mặt trời. Trong nước clo có mặt HCl là chất khử mạnh 9. Trong quá trình thí nghiệm thường có khí thải gây độc hại cho sức khoẻ như Cl 2. H2S.4. SO2. Thu trực tiếp bằng phương pháp đẩy không khí B. Để thu khí Cl2 trong phòng thí nghiệm có thể làm theo cách nào sau đây ? A. BÀI TÂP 9. Trong nước clo có mặt HClO là chất oxi hoá mạnh D.1. Người ta sử dụng clo để diệt khuẩn nước vì lý do nào sau đây? A. Clo có tính oxi hoá mạnh C. năng lượng thuỷ lực. Năng lượng thủy điện D.5.Nhiệt phân KClO3 (2) . (2) và (3) 9. (1) và (2) B. Năng lượng hạt nhân 9.CHƯƠNG 9.7. 3 D. MÔI TRƯỜNG A. Đưa bình khí Cl2 lên mũi và hít một hơi B. 4 C.

điện tủ B. kiềm và một số hóa chất phá hủy C. Nút bông tẩm nước vôi trong hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước vôi B. mận Bắc Hà – Lào Cai đã có thể chuyên chở vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh . Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. cung cấp oxi 9. Bón đạm trước một lúc rồi bón vôi C. trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo ? A. Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh thấy miếng chuối chuyển từ màu trắng sang màu xanh nhưng nếu nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng đó 9. Bón vôi bột trước vài ngày sau mới bón đạm D. Nút bông tẩm nước muối hoặc sụt ống dẫn khí vào chậu đựng nước muối 9. [Ag(NH3)2]OH 9. [Cu(NH3)2]OH B. Nhờ bảo quản bằng nước ozon.13.A. Nút bông tẩm rượu etylic hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng ancol etylic C. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi được lâu? 141 . chắc không bị axit. Phản ứng của các phân tử O2 thành O3 B.10. siêu dẻo và nhiều tính năng khác D. Tuy nhiên rêu xanh đã phủ kín mặt đất. Có sự phân huỷ nước. Trứng ung có mùi xốc của khí SO2 D. Trong hạt cây cối thường có nhiều tinh bột C.9. Công thức hoá học nào sau đây là của nước Svayde. Nhận xét nào đúng về vật liệu nano? A. Trộn đều vôi bột với đạm rồi bón cùng một lúc 9. Mưa rào là nguồn cung cấp nước cho lúa C. Phản ứng của N2 và O2. đun sôi lên thấy mất màu.12. Cách làm nào sau đây giúp bà con nông dân vừa diệt được rêu vừa bón đạm cho lúa tốt? A. sau đó biến đổi chuyển thành đạm nitrat D. có thể có độ rắn siêu cao. Câu ca dao “lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” Nói về hiện tượng hoá học nào sau đây ? A. Một ruộng lúa mới cấy được một tháng cần bón thúc bằng phân đạm ure. y học. Bón vôi trước một lúc rồi bón đạm B. Vật liệu nano có kích thước cỡ nanomet. Nút bông tẩm dấm ăn hoặc sụt ống dẫn khí vào chậu đựng dấm ăn D. Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh. Vật liệu nano có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học. mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Vật liệu nano có tính năng bền. Vật liệu nano có năng lượng siêu lớn dùng để sản xuất năng lượng nguyên tử thay cho uranium khan hiếm 9. cần phải bón vôi để diệt rêu. để nguội lại xuất hiện màu xanh B. dùng để hòa tan xenlulozơ.11.8. [Cu(NH3)4](OH)2 C. [Zn(NH3)4](OH)2 D.

15. Ozon là một khí có tác dụng làm hoa quả chín từ từ để kéo dài ngày sử dụng B. B. Phot pho trắng là hoá chất độc hại D.A. Dung dịch Ca(OH)2 D. Vi khuẩn oxi hóa các chất hữu cơ 9. Cả A. Photpho đỏ không độc hại đối với con người B. khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi D. Lẫn bụi bẩn và các hoá chất công nghiệp 142 . Vật liệu mới D. Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh. Nitơ D. N2 C. Trong phòng thí nghiệm. Lưu huỳnh C. C 9. Clo 9. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn như photpho trắng C.21. SO2 B. Cho biết nguyên nhân nào làm cho nước bị đục ? A. để loại được một lượng khí lớn clo gây ô nhiễm không khí người ta sử dụng: A. Phốt pho đỏ được lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì lý do nào sau đây? A.16. những chất này có kích thước hạt rất khác nhau. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển B. do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại. Oxi B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi C. mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Vật liệu có nguồn gốc vô cơ.17. Ozon kích thích cho hoa quả chín có mùi vị đặc trưng 9. từ cỡ hạt keo đến những thể phân tán khô. Tránh cho tiếp xúc với H2O D. Vật liệu có tác dụng xúc tác trong công nghiệp hóa dầu 9.18. phụ thuộc vào trạng thái xáo trộn của nước. Dung dịch AgNO3 9. Dung dịch NaOH C. Độ đục do các chất lơ lửng gây ra. Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên bề mặt Trái Đất C. SO3 9. Sự hình thành ozon trong tự nhiên là do nguyên nhân chính nào? A. Chất nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính? A. Thuỷ ngân dễ bay hơi và hơi thuỷ ngân rất độc.19. Tia tử ngoại của Mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi D.20. Để ngoài không khí 9. chọn chất nào sau đây để loại bỏ thuỷ ngân? A. Dung dịch NH3 B. Khi làm thí nghiệm với P trắng cần phải: A. CO2 D. Một đặc trưng chủ yếu của nước thải sinh hoạt và các loại nước thải công nghiệp là có độ đục lớn. Dùng cặp gắp nhanh mẫu P ra khỏi lọ và cho ngay vào chậu đựng đầy H2O khi chưa sử dụng C. B. Vật liệu compozit được coi là ? A. Cầm bằng tay có đeo găng B.14. Khi đo nhiệt độ chẳng may làm vỡ nhiệt kế và thuỷ ngân rơi xuống sàn nhà. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang nóng lên.

nước biển. Hãy kể các loại polime tự nhiên trong số các chất cho dưới đây: thuỷ tinh plexiglat. cát. 9. xenlulozơ. Nếu tính trên đầu mỗi người dân mỗi ngày tiêu tốn trung bình 5640 kcal thì một thành phố có số dân 2 triệu sẽ tiêu tốn bao nhiêu tấn than (chứa 85% cacbon). 3. axit sunfuric. manhetit. saccarozơ B. pirit. Cao su tự nhiên. khối lượng riêng 1. Fe.6.105tấn 9. tinh bột. 2. Hỏi từ 1000 m3 nước biển có thể điều chế được bao nhiêu tấn Mg. tơ nilon-6. Cát. khoáng vật pirit.27. cao su cloropren. pirit. 0.24. tơ capron.6 A. lọc kết tủa Mg(OH)2. Những quặng và khoáng vật cho dưới đây chủ yếu để sản xuất những kim loại gì: Criolit. pirit. hoà tan trong dung dịch HCl. Al. đolomit và đá vôi. Na. chất nào là nguồn nguyên liệu tự nhiên: canxi cacbua. Al. Cao su tự nhiên. ancol etylic. Cao su tự nhiên. nước biển. người ta thường sử dụng hoá chất nào sau đây? A. xenlulozơ. boxit. apatit. cát. Trong công nghệ xử lý khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ. cao su cloropren. Na. pirit. Cr C. saccarozơ.105tấn D. tinh bột. Cu. không khí ? A. Fe. mỗi năm (365 ngày)? A. C.234. Cát. không khí B. không khí D. Canxi cacbua. 2.945 tấn D. Na2O2 rắn. cao su thiên nhiên. Ca. cao su cloropren. Cát. nước biển và đại dương. lấy MgCl2 khan và điện phân nóng chảy.092. NaOH rắn. Cao su tự nhiên. Na.350 tấn 9.752 tấn C.48 tấn B. Làm phân tán các hạt đất do cân bằng điện tích của phức hệ hấp thụ đất bị phá vỡ D. Cả ba nguyên nhân trên 9. KClO3 rắn.26. cromit. Magie kim loại đóng vai trò rất quan trọng trong công nghiệp ôtô. PVC. cancopirit (CuFeS2).23. tơ nilon-6. tinh bột D. Cu. Fe. muối ăn. Một nguồn magie quan trọng được lấy từ nước biển bằng cách cho nước biển tác dụng với vôi sữa (Ca(OH)2). cao su Buna-S.65 g. Cho biết cứ 1 mol cacbon (rắn) khi bị đốt cháy hoàn toàn toả ra 94 kcal nhiệt. Ca. xenlulozơ. xenlulozơ. xenlulozơ. sacarozơ C. Mg. Al. tinh bột 9.22. tinh bột. tơ nilon-6. biết hiệu suất điều chế là 70% A. protit. Nếu một quốc gia tiêu tốn 7. không khí 9. P D.105 tấn C. Fe. máy bay. Ag 9. 3.628.6.5 tỉ gallon xăng chứa chì (cứ 1 gallon xăng có pha thêm 2ml chì tetraetyl (Pb(C2H5)4). Những chất cho dưới đây. 0. Mg.25. cao su Buna-S. 0. không khí C. cao su Buna-S. cacnalit A. protit. Cu. axit sunfuric. Hoà tan và sau đó kết tủa các hoá chất ở dạng rắn C. nước biển.ml-1) thì quốc gia đó đã thải ra khí quyển bao nhiêu tấn chì ? 143 . rượu etylic. 1. Cr. xiđerit. D. Cu. Si B. Cho biết trong 1 lit nước biển có 1350 mg Mg 2+.209. protit. pirit. PS. cát.105tấn B. hay thuỷ thủ trong tàu ngầm.28.B. B. và đặc biệt các con tàu vũ trụ. Than hoạt tính. Al. Cr. protit. nước biển. saccaoơ.

33. Sản xuất xi măng. trong đó 90% bị thoát vào không khí dưới dạng SO2. SiO2 và H2O C.475. A. A.104tấn B. Mn2+. 1. Sản xuất đồ gốm (gạch. 4. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ.104tấn 9.30. Sục khí Cl2 B. NO2. Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 6CO2 + 6H2O +673 →  kcal  C6H12O6 + 6O2 . Nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) D. Sục khí H2S các khí độc trước khi thải ra khí quyển A. Xà phòng C. Làm thức ăn cho người và gia súc B. Dùng nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 D. CaCO3 và H2O B. Cho biết cứ một phút (trời nắng) mỗi cm2 lá xanh nhận được 0. sành.6 phút D. Cu2+. kinh tế) để loại sắt khỏi nước nguồn dưới dạng hiđroxit. 1. Làm dịch truyền trong bệnh viện D. Sục oxi ( không khí) 144 . Hãy chọn cách hiệu quả nhất (loại hết sắt. C.9 phút 9. 7. D. sứ). Sắt tồn tại trong nước tự nhiên pH khoảng 6-7 (nước nguồn của các nhà máy nước) chủ yếu dưới dạng Fe(HCO3)2. N2. 37. Hãy chọn chất tốt nhất để khử mùi tanh đó. 3. Khí thải (của một nhà máy) có chứa các chất HF. Xođa (Na2CO3) B. Những dụng cụ nấu cá thường để lại mùi tanh.5cal năng lượng mặt trời nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Dùng dung dịch NaOH C.104tấn C. Một loại nước thải bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng Pb2+. Fe3+. HCl. Hãy chọn chất tốt nhất để loại bỏ hết kim loại nặng.582 tấn B.2 triệu tấn than mỗi năm. Dấm (axit axetic) B. 1.950.700 tấn D.2 phút C. CaCl2 9.31.5% lưu huỳnh. 67. Than chứa 3. Nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) D. Khử chua cho đất 9. H2SO4 B. A. SO2.836 tấn C. Sản xuất thuỷ tinh.34.32.973 tấn 9. Công dụng nào sau đây không phải của NaCl? 9. 134. mỗi lá 10cm 2 thì cần thời gian là bao nhiêu để tổng hợp được 0. Ancol etylic D. B.586.105 tấn D. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? A. 269. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Nếu nhà máy không có thiết bị lọc khí thải thì mỗi giờ lượng SO2 thoát vào không khí trung bình là bao nhiêu ? A.A.35. NaOH dư C. Hỏi 1 cây xanh có 10 lá. CO2.29.3 phút A. 2.300.18 gam glucozơ là? A. 9. Hãy chọn chất tốt nhất để loại bỏ 9. Một nhà máy nhiệt điện tiêu tốn 2. nước javen C. 262. Điều chế Cl2.36. ngói.

9. trong không khí hàm lượng H2S rất ít vì: A. C. Hãy chọn cách giải thích nào hợp lí nhất về hiện tượng trên: t0 A. C hay D bị ô nhiễm nặng bởi Pb2+ biết rằng kết quả xác định Pb2+ như sau A. D vượt quá giới hạn cho phép? Biết rằng khi sục 10m3 không khí ở (đktc) ở mỗi vùng qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được lượng PbS như sau A. 10 mg PbS B. H2S bị CO2 trong không khí oxi hóa thành chất khác 145 . Ở những vùng mỏ có khoáng vật pirit FeS2. 4FeS2 + 11O2 SO2 + H2O  →  →  → xt →  →  →  → t0 t0 2Fe2O3 + 8SO2 H2SO3 2Fe2O3 + 8SO2 2SO3 H2SO4 2Fe2O3 + 8SO2 2Fe(OH)3↓ B. D.02mg Pb2+ trong 0. Hỏi không khí ở vùng nào: A hay B.37.41. 4FeS2 + 11O2 Fe2O3 + 3H2O D.75 lít nước C. Đốt cháy hoàn toàn 56 lít khí tự nhiên (ở đktc) chứa (% thể tích) 89.42. 355. 4% H2 và 4.1 ppm (một phần triệu. 249. tức trong 107 dm3 không khí.1g D. Hàm lượng cho phép của H2S trong không khí là 0. 20 mg PbS C.24% C2H6. có 0. pH của nước rất thấp. C. nước bị ô nhiễm.5 lít nước B. 2+ 2+ 2FeS2 + 7O2 + 4H2O  → 2Fe + 4SO4 + 4H 4Fe2+ + O2 + 6H2O  → 4FeO(OH)↓ + 8H+ 9. Trong tự nhiên có nhiều nguồn chất hữu cơ sau khi bị thối rữa tạo ra khí H2S.05mg/l. ở đây tính theo thể tích. Người ta quét lớp parafin lên 2 mặt thùng.40.16% N2. có 0.Axit sunfuric đặc không phản ứng với kim loại.20mg Pb2+ trong 2 lít nước 9. có 0. 2.9. B. 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 SO3 + H2O C. Tuy nhiên.04mg Pb2+ trong 0.38.8g 9.15mg Pb2+ trong 4 lít nước D. 284.8 mg PbS 9. tức nước rất axit và có nhiều kết tủa nâu lắng đọng.6% CH4.3g B. có 0. Trong thực tế người ta dùng những thùng lớn bằng thép để bảo quản và chuyên chở axit H2SO4 đặc vì: A. Hỏi nguồn nước nào A. Người ta cho thêm chất trợ dung vào axit. Theo tổ chức Y tế Thế giới nồng độ tối đa của Pb2+ trong nước sinh hoạt là 0.6g C.39. B. 5 mg PbS D. Sắt bị thụ động hoá khi tiếp xúc với H2SO4 đặc nguội. thể tích H2S không vượt quá hạn 1 dm3). 312. H2S tan được trong nước B. Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào lượng dung dịch NaOH dư. Tính khối lượng xođa (Na2CO3) thu được A.

tê liệt. Khử đất chua bằng vôi và bón phân đạm cho lúa đúng cách được thực hiện theo cách nào sau đây? A. Cả A. Cách nào cũng được 9. Ứng dụng nào sau đây không phải của xenlulozơ ? A. cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. H2S bị phân hủy ở nhiệt độ thường tạo ra S và H2 9. Dùng giấm pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch B. Dung dịch Ca(OH)2 B. Những người bị bệnh viêm loét dạ dày. Dung dịch NaOH C. H2S bị oxi trong không khí oxi hóa chậm thành chất khác D. Dùng rượu pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch C.47.46. Nguyên liệu sản xuất ximăng C. vải sợi. Trường hợp nào sau đây nước được coi là không bị o nhiễm: A. Nước đun sôi để nguội C. người bệnh thường uống trước bữa ăn : A. Nguyên liệu sản xuất giấy. Khí CO2 thải ra nhiều được coi là ảnh hưởng xấu đến môi trường vì : A. Bón đạm cùng một lúc với vôi B.50. Kem đánh răng B. H2S đây? B. Nước ruộng có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học 146 . Dung dịch NaHCO3 9. SO2 D. Dùng dung dịch amoniac pha vào nước trong ấm ngâm vài tiếng rồi súc sạch D. H2SO4 C. Để làm sạch cặn có thể theo cách nào sau A. Để chữa căn bệnh này. Nước đường D. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu. Gây hiệu ứng nhà kính 9.48. Ấm đun nước lâu ngày thường có một lớp cặn vôi dưới đáy.51.49. Rất độc C. Gây hiện tượng mưa axit B. Nước pha lòng trắng trứng D. Để diệt chuột trong một nhà kho ta đốt lưu huỳnh rồi đóng kín cửa nhà kho lại. có thể dùng 1 hoá chất thông thường dễ kiếm nào sau đây? A. Tạo bụi cho môi trường D. Để xử lý lượng brom lỏng không may bị đổ với mục đích bảo vệ môi trường. tơ sợi nhân tạo D. Nếu bạn em chẳng may bị bỏng ngoài da do axit đặc bắn vào thì em sẽ sơ cứu cho bạn bằng cách bôi vào vết bỏng chất nào sau đây là hiệu quả nhất ? A. SO3 9. Bón đạm trước rồi vài ngày sau mới bón vôi khử chua C. Dùng là vật liệu xây dựng và đồ gỗ B. Nước vôi trong C.C. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic 9.44. Brom lỏng hay hơi đều rất độc. tá tràng thì dịch vị dạ dày thường có pH < 2. Nước dấm loãng B. C đều được 9. Bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm D.45. B.43. Dung dịch KOH D. Chất gì đã làm chuột chết? A. Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. co giật. Dung dịch NaHCO3 loãng 9. Dung dịch NaI 9.

56.012 mg SO2. lõm hoặc loang lỗ trong rất xấu.52. Phương pháp sản xuất nước tương nào sau đây là không an toàn vì chứa chất 3-MCPD vượt quá hàm lượng cho phép? A. khi giá nhiên liệu dầu mỏ tăng cao (~ 70USD/thùng dầu thô) thì việc sử dụng các nhiên liệu thay thế là rất cần thiết. sắt .10-6 mol/m3.2-điol) có mặt trong nước tương với hàm lượng vượt quá 1mg/kg có thể gây bệnh ung thư cho người tiêu dung. Hiện nay. Nước thải từ các bệnh viện. đậu nành bằng axit photphoric B. không khí đã bị ô nhiễm 147 . Nhiệt độ thùng vôi mới tôi lên tới 150 0C và có pH = 13. Bỏng vôi mới tôi sẽ để lại vết sẹo lồi. đậu phộng. Cho thêm vào nước ninh xương một ít quả chua (me. Cá biệt có nơi còn làm nước tương từ lông gà. khế. Hãy chọn một phương án sơ cứu có hiệu quả nhất trong số các phương án sau : A. Phương trình hoá học của phản ứng : C (r) + H2O (k)  → CO (k) + H2 (k) ∆H = 131KJ Để tăng hiệu suất phản ứng. Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Cho thêm vào nước ninh xương một ít vôi tôi D. Giảm nhiệt độ của hệ C. 9. Nồng độ SO2 bằng 3. nước tương (xì dầu) được sản xuất từ một số nguồn nguyên liệu như xương động vật (trâu. Trong xương động vật. Kết luận nào sau đây là đúng? A. không khí chưa bị ô nhiễm B. Trong công nghiệp.75. C. khu vệ sinh chứa vi khuẩn gây bệnh D. Nếu chẳng may ngã vào thùng vôi mới tôi thì vừa bị bỏng do nhiệt. bò. đậu nành.55. Nước sinh hoạt từ nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen.B. Nước thải từ các nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+.54. Cho axit clohiđric nồng độ thấp phản ứng với chất béo trong nguyên liệu (xương động vật.75.2. Chỉ ninh xương với nước B. Cho axit clohiđric nồng độ cao phản ứng với chất béo trong nguyên liệu để thuỷ phân ra axit đạm 9. để điều chế khí than ướt (một nhiên liệu khí). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định nếu lượng SO2 vượt quá 3. nguyên tố canxi và photpho tồn tại chủ yếu dưới dạng Ca 3(PO4)2. sấu. quá mức cho phép. đậu phộng (lạc).. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi bôi kem đánh răng vào vết bỏng 9. Giảm áp suất chung của hệ B.. Sản xuất theo phương pháp lên men đậu xanh.10-5 mol/m3 không khí coi như ô nhiễm. Cd2+. Độc chất 3-MCPD (3-mono clopropan-1. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi rửa vết bỏng bằng nước mắm có pH < 7 D. Thuỷ phân bánh dầu đậu phộng. Người ta lấy 50 ml không khí ở một thành phố và phân tích thu được 0. heo).…) C.…) để thuỷ phân ra axit đạm D. Hiện nay ở Việt Nam. muốn nước xương thu được giàu canxi và photpho ta nên : A. Khi hầm xương. người ta thổi hơi nước qua than đá nung đỏ. Cho thêm vào nước ninh xương một ít đường 9. Dùng chất xúc tác D Tăng nồng độ hiđro 9. vừa bị bỏng do kiềm. Nồng độ SO2 bằng 3. lông vịt để có giá thành rẻ. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi rửa vết bỏng bằng giấm ăn C. người ta sử dụng biện pháp nào sau đây ? A. bánh dầu đậu nành. đậu nành C. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi B.10-6 mol/m3. Ni2+. Hg2+.53.

75.2 0 D C 7 9.18 B 9.5 6 9. rửa nhẹ.10-3 mol/m3.4 7 9.8 9.2 6 9. Chế tạo hỗn hợp Tecmit để hàn kim loại B.C.60. bao gói thực phẩm A.1 5 9.37 D 9. Theo quy định của thế giới thì nồng độ tối đa cho phép H 2S trong không khí là 0. ĐÁP SỐ 9.2 9.5 1 9.5 2 9. Dùng fomon.4 3 9. người ta làm như sau: - Lấy 2 lít không khí cho lội từ từ qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy dung dịch bị vẫn đục đen Lọc kết tủa.) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn? 2 9.4 4 9.4 6 9. Làm bao bì.2 C C 9.4 9 9.2 5 9. Làm dụng cụ đun nấu D. nước đá khô B.23 B 9. nước đá C.75.57.3 4 9.9 9.5 9.36 D 9. Dùng nước đá.4 2 9. Không khí bị ô nhiễm B.1 9.Làm dây đẫn điện thay cho đồng C.1 1 9.5 4 9. không khí chưa bị ô nhiễm 9.1 A C 9. Nồng độ SO2 bằng 3.13 A 9.1 C C B B 2 9. Cách bảo quản thực phẩm (thịt cá.4 5 9.31 B 9. Khối lượng Mg2+ có trong 1000m3 nước biển là 148 . Không khí bị ô nhiễm C.01mg/l.32 D 9. Nồng độ H2S đã vượt quá 3 lần nồng độ tối đa cho phép.33 B 9.6 9. Để đánh giá sự ô nhiễm trong không khí của một nhà máy. Những ứng dụng nào sau đây của nhôm được dựa trên tính chất hoá học của nhôm? A. làm khô. Không khí bị ô nhiễm D. HƯỚNG DẪN GIẢI 9.10-3 mol/m3.5 8 9.. Dùng nước đá khô. Nồng độ H2S đã vượt quá 4 lần nồng độ tối đa cho phép. Nồng độ H2S đã vượt quá 2 lần nồng độ tối đa cho phép.2 1 9. Nồng độ SO2 bằng 3. Không khí chưa bị ô nhiễm 9.28 C 9. fomon 9.7 9.4 8 9.59..38 C 9.3 9.4 9.5 5 9.30 D C.6 0 B B A B D C C C D C B. không khí đã bị ô nhiễm D.1 9 9.4 0 B 7 9.5 7 9.26.1 6 9.2 D B C C 5 9.3 C D 9.1 4 9.10 C C C C D D A C C C 9.39 D 9.2 4 9.5 0 D C D C D D C A C B 9.3585mg Kết luận nào sau đây đúng? A.2 A 9 9.4 1 9. nước đá D. cân được 0.5 9 9.5 3 9. Dùng phân đạm. Nồng độ H2S chưa vượt quá nồng độ tối đa cho phép.

1010 gam 32 100 1.2 = 2. 2.350.1011.5 tỉ gallon là: → Đáp án C 9.586.3 .224 = 0.65 = 3.3 gam Khối lượng Pb trong gallon xăng mPb = 3.5 mol.836. 70 = 0.10 6 gam = 0.24 + 0.10 6 gam 365.350. Khối lượng S trong 2.056 mol 100 nCO2 = 9.106 6 Vì H = 70% nên mMg = 1.35.352 = 249.586.628.207 = 2.3 gam 149 → Đáp án A .092.24mol 100 → Đáp án B nC2 H 6 = 2.35.106.5. 1 = 5 cal 10 Thời gian để 10 lá xanh hấp thụ được 673 cal(chuyển hóa thành glucozơ) là t= 673 = 134.10 6 = 1.27.945.056.1010 Khối lượng SO2 thoát ra trong 1 giờ là m = = 1.0. 2.2. ta có: nhh = 2.31.352 mol CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O n Na2CO3 = 106.29.945 tấn → Đáp án C 100 9.1010 gam 100 7.37.1010 90 .582 tấn → Đáp án A 9.10 6 gam Mg2+ + 2e → Mgo 1.10 −3.7. 100 = 3.1011 gam Khối lượng than tiêu tốn là m = 2.104 tấn Vậy khối lượng Pb thoát ra khi đốt 7.106 1.24 = 1.64.5. nCH 4 = 2. Khối lượng SO2 thoát ra trong 1 năm là: mSO2 = 35 = 7.4) mPb = 2.18 gam glucozơ cần 1 năng lượng là : 637 cal Trong 1 phút 10 lá xanh hấp thụ năng lượng chuyển hóa thành glucozơ là: E = 10. Để tổng hợp 0.2 triệu tấn than là: mS = 2.1010 gam = 1.10 .6 phút 5 89.1012.m = 1350.1.582.365 = 2.092.628.1011 g = 3. Khối lượng Pb(C2H5)4 trong 1 gallon xăng m= 2 .115.10. 0.7. = 1.115 gam (207 + 29.12 = 720 gam 94 Vậy khối lượng C mà 2 triệu dân tiêu tốn trong 1 năm(365 ngày) là m = 720.28.7.836.6 = 2.5.5.2.109 = 1.105 tấn 85 → Đáp án D 9. Mỗi ngày mỗi người tiêu tốn khối lượng C là m= 5940 .

10 −3 9. thoát ra 2... nguội: HCl...10 −6 (mol/lit) = 3..875. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính B... D...... NH4Cl. tơ poliamit... 150 . 2.... PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu..... HCHO.. C. C. D.. B... 4.. ta dùng thuốc thử là B. Câu 3: Nilon–6.0..10-3 mol/m3 0... tơ visco.... HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn....... Câu 5: Để nhận biết ba axit đặc. (NH4)2CO3. D. B..... là A.. D.. CH3CHO.....75.... (CH3)3COH.. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO 3 loãng...6 là một loại A... ZnSO4..... CH3CH2CHO........ từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 6.24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. tơ axetat.. C. polieste. mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3....75... tên thí sinh:.....012......... Câu 2: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C 4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). O = 16) A.56.... Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.....05 Nồng độ SO2 vượt quá mức cho phép ⇒ không khí bị ô nhiễm → Đáp án C BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC....... 3. CH3CH(OH)CH2CH3...... CH3OCH2CH2CH3. Ta có n SO2 = = 1..... 5..... đo ở đktc).. CH2 = CHCHO. Số báo danh:.. CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC...87510-7 mol 64 CM = 1........... C... H2SO4.10 −7 = 3. Khối A Thời gian làm bài: 90 phút.. Mã đề thi 748 Họ..... Câu 4: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2.. Al(OH)3.... C = 12... đun nóng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1... CH3CH(CH3)CH2OH. Zn(OH)2...6 gam một anđehit X đơn chức.......

04. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH. N = 14.06. D.048. Câu 17: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. 1. B. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. D. Ba = 137) A. 0. có khí bay lên. V = 22. Câu 6: Hoà tan 5. thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. 0.4 lít khí CO 2. B. D. Al. B. chỉ có kết tủa keo trắng. Giá trị của m là (cho H = 1. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. V = 11. Fe. 40. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X.1 mol chất Y. Công thức phân tử của X là A. C. thu được dung dịch X. V = 11. thu được số gam kết tủa là (cho H = 1. C = 12. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. V = 22. D. C.b). Câu 11: Phát biểu không đúng là: A. Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 2.4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10. 20. HOOC-CH2-CH2-COOH. B. thu được 15. b là: A. B.48. Hiện tượng xảy ra là Câu 8: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. B. C. Câu 14: Ba hiđrocacbon X.125 gam H2O. B. D. 20. FeO. Mặt khác. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0.5 lít dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/l. 4.5M. C. B. 80. Đốt cháy 0. O = 16. B.b). lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cu = 64) A. Giá trị của V là (cho H = 1. CuO. Biểu thức liên hệ giữa V với a. D. Y. 30. C3H7N. C. Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. sau đó kết tủa tan. rắn là A. Fe3O4. C. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO 2. O = 16. có kết tủa keo trắng. C. để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. D. a : b < 1 : 4. Ca = 40) A. B. D. Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. A. Anilin phản ứng với dung dịch HCl.4(a .60. Fe = 56. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). C3H9N. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Câu 10: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. Ca = 40) B. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. C. C.6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư). C = 12. C2H5-COOH. O = 16. 5.688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2.2(a + b). thu được một chất 151 . D. 10. Fe. a : b > 1 : 4. HOOC-COOH. O = 16. 0. lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. không có kết tủa. 2. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe. CH3-COOH.76 gam kết tủa. B. 40.A. Cu. Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3. Giá trị của V là (cho Fe = 56) A. thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). thu được 8. D. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. C4H9N. a : b = 1 : 5. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. C. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH. A. 0. D. D.2(a .4(a + b). Giá trị của a là (cho C = 12. C. Fe2O3. C2H7N. a : b = 1 : 4. 60.032.24. C.36. 3.

C2H2 và C3H8. D. Câu 20: Cho 4. MgO.48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1. chu kỳ 3. 11. Fe. Mg. CH3CH2CH(NH2)COOH. B. Cu.7 gam.5) A. Cu. MgO. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). C2H2 và C4H8. ZnO. B. C. chu kỳ 4. C. chu kỳ 4. nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII). X có số thứ tự 18. C. nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI). Cu. C = 12. H2NCH2CH2COOH. Cl = 35. D. D. Fe. thu được 13. Câu 19: Trong phòng thí nghiệm. eten và but-1-en (hoặc buten-1). C. chu kỳ 3. 10. Fe. kim loại Na. đun nóng. C = 12) A. 550. 8. B. FeO.và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 23p6. nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). lại là: A. B. chu kỳ 3. 750. Zn. C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Cu(OH)2 trong NaOH. C2H2 và C4H6. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. eten và but-2-en (hoặc buten-2). nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.95 gam muối khan. C3H6. B. MgO. đun nóng. 152 . B. Câu 26: Anion X. D. Fe2O3. C. Hai anken đó là A. B. C. C. Câu 24: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45. C2H4. đun nóng. Y có số thứ tự 20. Câu 18: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. X có số thứ tự 17. D. C3H4 và C4H8.223%.3 gam X tác dụng với axit HCl (dư). AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. propen và but-2-en (hoặc buten-2). B. Y có số thứ tự 20. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. Y có số thứ tự 20. 650. Zn. Câu 22: Tổng hệ số (các số nguyên. B. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1. Câu 21: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). điện phân nóng chảy NaCl. 810. Cu.4 lít dung dịch Br 2 0. Cho 10. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn D. chu kỳ 4. ZnO. D. Y có số thứ tự 20. tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO 3 đặc. B. 9. Câu 23: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO. số mol Br 2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6. C4H8. chu kỳ 4. C. người ta thường điều chế clo bằng cách A. ZnO. X có số thứ tự 17. chu kỳ 3. D. Sau khi phản ứng hoàn toàn.5M. nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII). C. C3H4. Câu 25: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl. X có số thứ tự 18. nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII). nóng là A. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. CH3CH(NH2)COOH. D. D.A. nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). MgO nung ở nhiệt độ cao. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. H2NCH2COOH. nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. thu được 5. a. Ag+. C. 0. 0. nóng. B. b. Cu2+. C. C17H33COOH và C17H35COOH.2M. Fe2+.2 gam Ag.khử là A. FeSO4. C = 12. h. Fe2+. 0. Ag+. a. D. to B. D. C15H31COOH và C17H35COOH. CH3CHO. a. + - C. c. B. C.3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5. D. Fe3+. CH3CH(OH)CHO. OHC-CHO.20.06. y = x + 2. 7. C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. Giá trị của a là A. Câu 37: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l. Câu 31: Cho các phản ứng sau: b) FeS + H2SO4 (đặc. 0. Ar. đun nóng thu được 43. Fe2+. Fe(NO3)2. h. e. Câu 32: Cho từng chất: Fe. Fe2(SO4)3. nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa . y = x . 6. Dung dịch Y có pH là A. B. 8. 6.khử là: A.Câu 27: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa. 0. Na = 23) 153 . D. B.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. Fe3O4. g. Ne. C.2. nóng) → e) CH3CHO + H2 → g) C2H4 + Br2 → Ni. 5. y = 100x. Cu2+.05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Cl-. Câu 38: Cho 15. sau một thời gian thu được 0.04. g. Fe2O3. Câu 36: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23. Giá trị của m là (cho H = 1. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . Fe3+. f. Câu 28: Cho m gam hỗn hợp Mg.5 gam chất rắn. 1.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). D. D. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H 2SO4 0.12. e.48. F-. biết 0. Ag = 108) A.5M. Câu 34: Dãy gồm các ion X .12. Lấy 5. Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. e. K+. Hai ancol đó là (cho H = 1. 0.075. cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A. 0. Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). B. Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) A. nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (đặc. 16.6 gam Na. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Cu2+. Fe(OH)3. C. C17H31COOH và C17H33COOH. C. 10. B. a. D. 6. c. Li+.05M. C17H33COOH và C15H31COOH. C. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. Na+. HCHO. D. B. O = 16) A. O = 16) A. Fe(NO3)3. B. C = 12.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4. Sau phản ứng.6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức. thu được 24. C. f.10. Ag+. Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: B. A. Ag+. Ar. Hai loại axit béo đó là Câu 30: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ. d.12 mol FeS 2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ). 0. Fe(OH) 2. C = 12. O = 16. FeO. Cu 2+. (cho H = 1. D. Fe2+. d. y = 2x. D. Câu 35: Cho 0. 7.2 gam Na. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.15M. Hiđro hoá X thu được Y. a) FeO + HNO3 (đặc. b. b.1M. Fe3+. e. thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). d. Na+. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. 8. b. C. D. Cl-. Ne. 2. F-. Fe3+.32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. B. nồng độ NaOH còn lại là 0. d.

Z lần lượt là: A. C.7 gam. từ câu 45 đến câu 50): Câu 45: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. O = 16. Khí X là A. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1.2M. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 40: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63. 4. C. B. C3H4. trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. t Hai chất hữu cơ Y. CH3OH và C2H5OH. D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. O = 16. C = 12. 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y.75. NO. C6H4(OH)2. thu được dung dịch Y và 4. N = 14. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. 6. C6H5OH. NO2. O = 16. Zn = 65) A.81 gam. C = 12. C. D.3 gam.56 gam. 14. Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 2.9 gam. 4.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0.4 gam.48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0. B. B.A. C = 12. 8. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc. C6H5OH. HCl D. hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1. Cu2+.5) A. D.2 gam. C. 10. C3H6. C. Mg = 24. C6H6(OH)6. Na = 23) A. B.5 gam. B. C. B. D. Câu 46: Mệnh đề không đúng là: A. H+.81 gam. N2. C6H5Cl.81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3. C3H7OH và C4H9OH. 15. C6H6Cl6.1M (vừa đủ). 6. B. C6H5ONa. S = 32. 3. Câu 42: Cho sơ đồ C6H6 (benzen) + Cl2 (tØ lÖX mol 1:1) o Fe. Câu 44: Xà phòng hóa 8. Cl = 35. Sau phản ứng. Fe = 56. N2O.81 gam. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+. Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13.81 gam. C. Câu 41: Mệnh đề không đúng là: A. để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết. 154 . B. B. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. + NaOH ®Æc Y (d−)cao. thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. 3. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1. C = 12. O = 16) A. C3H8. Câu 39: Trong phòng thí nghiệm. C2H5OH và C3H7OH. D. D. 5. C3H5OH và C4H7OH. D.96% clo về khối lượng. p to cao B. Na = 23) A. 16. Fe2+ oxi hoá được Cu. C. C4H8. D. D. 5. MgO. người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Ag+. + axit Z. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng. 8. C. C. C6H4Cl2. 8. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. Giá trị của k là (cho H = 1. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.28 gam.

D. HCOO-C(CH3)=CH2. 3. Ca. b mol CuO. Theo chương trình phân ban (6 câu. anđehit axetic. 2. C. 1. H2N-CH2-COO-C3H7. ZnCl2. C = 12. là: Câu 50: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng. 2. B. Na. A. O = 16) A. D. Câu 49: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. Mã đề thi 629 155 . Các hợp chất CrO. Ca. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. dung dịch KMnO4.342. D. H2. A. B. B.Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3. c mol bột Cu vào Y. D.56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3. sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. Câu 53: Cho các chất: HCN. HCOO-CH=CH-CH3.HẾT ---------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. axetilen. B.15 gam H2O. Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. ----------------------------------------------- B. 0. Cr(OH)3. 0. là: Phần II. AlCl3. 2. Al. B. ----------------------------------------------------. Al. vinylaxetilen. 2c mol bột Cu vào Y. dung dịch Br2. B. FeCl3. Fe. Khối B Thời gian làm bài: 90 phút. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. H2N-CH2-COO-C2H5. etilen. Câu 56: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. 3. 2c mol bột Al vào Y. H2N-CH2-CH2-COOH. C. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. H2N-CH2-COO-CH3. C. C. 4. người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y. Al. A. 1. B. 4. Các hợp chất Cr2O3. Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH. C. CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC.412. D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat. anđehit fomic. D. CH3COO-CH=CH2. C. Na. Zn. butin-1. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. muối này chuyển thành muối cromat. anđehit axetic. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. axit fomic. CrO. etilen. Ca. Cu. CH2=CH-COO-CH3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. Câu 52: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al 2O3. Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2. C. 2.36 lít khí CO2. c mol Ag2O).456. butin-2. Na. D. axetilen. propin. B. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. từ câu 51 đến câu 56): Câu 51: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. C. c mol bột Al vào Y. C. D. 0.925. D. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là Câu 54: Phát biểu không đúng là: A.

Ag+ .. tên thí sinh:.. anilin. Biết rằng 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH.24%. C = 12. C... Na = 23) A.Họ. C. 2. Thủy phân (xúc tác H+. Ag+..... H+.. Ag+. CH3COOH. Mn2+.... Số báo danh:.. chất xúc tác. V2 = 2. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+. cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2.. C. to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.. từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là: A... D.. D.8 gam chất rắn và khí X.... 5.... ancol (rượu) benzylic. B.. dung dịch HCl (dư). H+.. Câu 5: Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3.3 gam..1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen). chất khử. ancol (rượu) etylic.......5V1. Câu 4: Cho các chất: etyl axetat. C.. dùng dung dịch NaOH (dư). axit acrylic.5 M thoát ra V2 lít NO.. C2H5COOH. dùng khí CO ở nhiệt độ cao.. B.. V2 = 1... 3. đơn chức)... Câu 9: Cho các phản ứng xảy ra sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là A. Fe3+. Câu 7: Nung 13. phenylamoni clorua.. B. số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. HOC6H4CH2OH. H+. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao. 5. C. khí CO2 (dư).. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C =12........ khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1... 6. thu được 6. to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.. p-crezol. HCOOH.... V2 = 2V1.. D... phenol. 156 . HOCH2C6H4COOH.... D.... 1...... C2H5C6H4OH.... C.....5V1... B.... dùng dung dịch NaOH (dư). O = 16) A. 4... Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O... B. 6. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64) A. Fe3+... Ag+.. 4....... B.8 gam... C. Trong các chất này..84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H2SO4 0... Fe3+.. rồi nung nóng..2 gam...72 gam một axit cacboxylic Y (no. dung dịch HCl (dư).. Công thức của Y là (cho H = 1. rồi nung nóng.. Câu 8: Phát biểu không đúng là A. C..4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2... C6H4(OH)2. 6. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. O = 16. O = 16...84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. B. Câu 3: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. 2) Cho 3.. B... vai trò của NaNO3 trong phản ứng là: A.. Câu 6: Để trung hòa 6. 4.. D. D.... V2 = V1. người ta lần lượt: A. C = 12.. C3H7COOH. chất oxi hoá. khối lượng CO 2 thu được nhỏ hơn 35. D. Na = 23) A.. Fe3+.. môi trường.. Câu 2: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3. Câu 10: Khi đốt 0. H+.5 gam.. Mn2+... PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu. C. dung dịch NaOH (dư).2 gam. Mn2+.. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.. 3... Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. C... D. B. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.. D.... ... Mn2+... D.... B.....

B. C = 12. B. 4. Khi hoá hơi 1.9 oC. NaOH. Ba = 137) A. B. C. C4H8O2. dãy gồm các chất đều tác dụng được Câu 13: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là Câu 14: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. D. áp suất trong bình lúc này là 0. A. theo chiều tăng của điện Câu 20: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X). D. X.67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư). độ âm điện giảm dần. Na2SO4. anilin. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. amoniac. B. CH2=CH-CH=CH2.8 atm. B. giấy quì tím. độ âm điện tăng dần. thoát ra 0. anilin. CH2=C(CH3)-CH=CH2. có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na. Câu 19: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. D. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1. D. CH3-CH=CH2. lưu huỳnh. B. Câu 21: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C nH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139. O = 16) A. NaHCO3. protit luôn chứa chức hiđroxyl. C. Mg = 24. C. Mg và Ca. natri hiđroxit. Ca và Sr. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. C. KHSO4. metyl amin. este của aminoaxit (T). HNO3. Be và Mg. Y. dung dịch phenolphtalein. Câu 17: Cho tất cả các đồng phân đơn chức.Câu 11: Có 3 chất lỏng benzen. C. Câu 15: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: Câu 16: Trong một nhóm A (phân nhóm chính). C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. áp suất trong bình là 0. Sr = 87. C6H5CH=CH2. protit luôn chứa nitơ. C2H4 O2. protit luôn là chất hữu cơ no. C. D. T. metyl amin. NaCl. Na2SO4. CH2O2. với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. Số phản ứng xảy ra là A. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu. C. Ca(OH)2. Mg(NO3)2. KHSO4. HNO3. B. Hai kim loại đó là (cho Be = 9. muối amoni của axit cacboxylic (Y). metyl amin. Mg(NO3)2. NaCl.7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). amoniac. amoniac. B. Z. Câu 12: Trong các dung dịch: HNO3. C. bán kính nguyên tử giảm dần. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. B. Ca(OH)2. dung dịch NaOH. tính kim loại tăng dần. Na2SO4. tính phi kim tăng dần. KHSO4. anilin. nước brom. NaCl. natri axetat. Sr và Ba. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. Ca(OH)2. amoni clorua. CH2=CH-CH=CH2. X có công thức phân tử là A. stiren. Z. amin (Z). Ca(OH)2. N = 14. Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A.95 atm. C. tính phi kim giảm dần. CH2=CH-CH=CH2. D. HNO3. D. Y. bán kính nguyên tử tăng dần. trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII). Ca = 40. Câu 18: Cho 1. tính kim loại tăng dần. D. tích hạt nhân nguyên tử thì A. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. B. thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0. X. A.672 lít khí H2 (ở đktc). D. X. 2. C. T. Y. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. D. B. 3.85 gam X. C6H5CH=CH2. D. Z. natri hiđroxit. T. 5. C3H6O2. 157 . Y. Na2SO4. C. mạch hở.

6 gam oxi. 5. B. thu được (cho Fe = 56) A. Câu 23: X là một ancol (rượu) no. 0. b < 2a. Sau khi phản ứng hoàn toàn. 2. C. Z. 0. D. C. thu được 37. thoả mãn tính chất trên là: A.6 gam CO2. K = 39) A. b > 2a. C. Fe(NO3)2. Chất tan đó là A. nung nóng. B. một phân tử X chỉ cho 2 electron. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư.06 mol FeSO4.1 mol một axit cacboxylic đơn chức. b = 2a. D. Sau khi phản ứng hoàn toàn. T. 3.không bị điện phân trong dung dịch) A. ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T).08 mol FeSO4. C. NaNO2 và H2SO4 đặc. D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B.25 gam KCl. 8.2. no. Z. người ta thường điều chế HNO3 từ B.48. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C 8H10O. Câu 31: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH. 4. không tác dụng được với NaOH. C. đơn chức.5.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. T.32. Đốt cháy hoàn toàn 0.46. Z. B.96. D. X. 2b = a. Giá trị của V là A. B. C.05 mol X cần 5. NaNO3 và HCl đặc. D. Giá trị của m là (cho H = 1. T. Câu 24: Cho 13. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). 0. O = 16) A. X. Câu 34: Cho 6. C. D. 0. Câu 28: Trong phòng thí nghiệm.3 mol CO2 và 0. số loại trieste được Câu 29: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ. Fe(NO3)3. giấy quỳ tím. 0. 4. 0. C3H6(OH)2.24M.64. tạo ra tối đa là A. C2H4(OH)2. C =12. D. B. B. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15.2 mol H2O. Công thức của X là (cho C = 12.5. 0. Cu phản ứng với dung dịch HNO 3 loãng. NH3 và O2. 0.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. không no có hai nối đôi.32 gam. không no có một nối đôi. D. C. B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. 0. thu được hơi nước và 6. 158 . hai chức.48M. 11. 4. BaCO3. Câu 30: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime. A. Trong phản ứng tráng gương.2M. Câu 33: Cho m gam một ancol (rượu) no.3 mol H2SO4 đặc. đơn chức X qua bình đựng CuO (dư). Câu 26: Cho các chất: axit propionic (X). 0. X.44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2. Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0. Al. thu được 0. đơn chức. D. Y. Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42. C. cần vừa đủ V lít O 2 (ở đktc).72. Cu(NO3)2. B. axit axetic (Y).Câu 22: Cho hỗn hợp Fe. C. Y. X. có màng ngăn xốp). T.5 lít dung dịch KOH ở 100 oC. HNO3. B. D. D. 3. H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c). C3H5(OH)3. C. Y. B. D. Dung dịch KOH trên có nồng độ là (cho Cl = 35. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. C3H7OH. Y. Zn. NaNO3 và H2SO4 đặc. B. đơn chức.4M. Z. 6. Câu 27: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. no. mạch hở. A. 6.92. 1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A. HCl. O = 16) A.

C =12. Na = 23) A. LiF. từ câu 45 đến câu 50): Câu 45: Khi oxi hóa hoàn toàn 2. 0. C. 6. O = 16) A. NaF. Câu 44: Cho 200 ml dung dịch AlCl 3 1. nhường 12 electron.87%. Biết trong mọi hợp chất.2. HCHO. B. C.62. NaCl. B. B. O = 16. dung dịch thu được chứa A. 3.31%. CH3COOC2H5. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A.1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0. thu được 2. D. 21 kg. 1. B. N = 14.6 gam. AlN. C = 12. cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Fe = 56) A. c) FeCl3. 42 kg. 39. 1. Câu 36: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại. thu được dung dịch X. Để có 29. D. B. D. C =12. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). A. Al = 27) A.5M. Câu 42: Hỗn hợp X chứa Na2O. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). b) CuCl 2.87%.02 mol Fe dư. Giá trị của m là (cho O = 16. Cho hỗn hợp X vào H 2O Câu 43: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Công thức của anđehit là (cho H = 1. B. nhận 12 electron.5. B. C. O = 16) A. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. D. thoát ra 0. C2H3CHO. C2H5COOCH3. nhường 13 electron.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. C. Giá trị của m là (cho H = 1. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II). C. C2H5CHO. CH3CHO. NaCl. 2. HCOOCH2CH2CH3. 10 kg.05 gam muối. (dư).0125M).4. 2.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. Y là phi kim). 29. Phần I. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ B. 2. B. D. D. Giá trị pH của dung dịch X là A.22. D. D. NaCl. NaOH. Câu 35: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. Câu 40: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc. nhận 13 electron. Al = 27) A. D. C. NaCl. NaOH.52. O = 16. 77. số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. cho Na = 23. Nếu đem đun 2. BaCl2. 2. NH4Cl. BaCl2. Câu 37: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. C. Câu 38: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0. D. 49. 30 kg. NaHCO3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1. D. Công thức XY là A. C.1M và NaOH 0. NH4Cl. B. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. 7. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 2. MgO. nóng. HCOOCH(CH3)2.12 mol FeSO4. C. C. B. 2.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Câu 39: Nung m gam bột sắt trong oxi.87%.8. C. 159 . đun nóng. Câu 41: X là một este no đơn chức. 2. 0.C. 0.7 kg xenlulozơ trinitrat. có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5. lượng kết tủa thu được là 15. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu.75V lít khí.0375M và HCl 0. D. d) HCl có lẫn CuCl2. 2. NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất.32.56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). 1. 1.

C. dung dịch NaOH. D. B. etyl axetat. axit fomic. 3. to Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. C2H5OH. C. Theo chương trình phân ban (6 câu. B. FeCO3.20%. D. B. dung dịch NaOH. FeS. Cu = 64. C. CH3CHO.30%. 2. 2. 4. Tên của ankan đó là (cho H = 1. rượu etylic. Al = 27. (4). axit axetic. (3). D. Câu 54: Trong pin điện hóa Zn-Cu. 82. D. (4). C. lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Câu 47: Thủy phân este có công thức phân tử C 4H8O2 (với xúc tác axit). nước brom. thoát ra 0. 12. CuO. B. từ câu 51 đến câu 56): Câu 51: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. thu được 23.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). Zn = 65) A. Sau khi kết thúc các phản ứng. 1:1) Câu 53: Nung hỗn hợp bột gồm 15. C. anhiđrit axetic. 90. FeS2. isopentan. 3. Zn2+ + 2e → Zn. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. HCHO.2-đimetylpropan.Câu 46: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO 4. Công thức của hợp chất sắt đó là A.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). D.67%.48. kim loại Na. Cu → Cu2+ + 2e. Hai chất Y và Z lần lượt là: A. B. Câu 49: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75. (2).27%. D. nước brom. anđehit axetic. CH3OH. Br = 80) A. D. D. C. quá trình khử trong pin là A. rượu metylic.36.3-trimetylpentan. C2H5OH. Cr = 52) A. C. 160 .5. dung dịch NaCl. dung dịch NaOH. CH3OH.3 gam hỗn hợp rắn X.2.84.08. 85. Vậy chất X là A. Câu 50: Cho 0. Câu 48: Cho 4 phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit .bazơ là A. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H 2 (ở đktc). nước brom. 10. Sau khi phản ứng hoàn toàn. HCHO. (2). D. 7. B. B. Cu2+ + 2e → Cu. B. (3). (2). C = 12. Giá trị của V là (cho O = 16. (1). C. dung dịch NaOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56.3-đimetylhecxan. HCOOH. B. thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. FeO Phần II.2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Zn → Zn2+ + 2e. Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: NH3 + CH3I (tØ lÖ mol X Y + HONO +Z. C.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu. CH4. ..02M.. D...... N2.1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0.. Giá trị của V bằng (Cho H = 1..... 5..24 lít khí CO 2 (ở đktc) và 4.96.....2...... 0.... Đốt cháy hoàn toàn 1.. H2..... CuCl2)...... Mã đề thi 439 Họ. 60%. Câu 2: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng. N2... NH3.. 0..1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). O = 16.. D. Câu 3: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y.. 0.HẾT ---------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC..... H2.... C.Câu 55: Oxi hoá 4. C = 12. B.... H2.... O Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là A. C. 11. thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A.. C4H9OH và C5H11OH.. N = 14. B. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1.. C = 12..44.. Khối A Thời gian làm bài: 90 phút...... 0. NH3... C2H5OH và C3H7OH. D..... C. 1.. C = 12... C2H5OH và C4H9OH. D.5 gam nước.. 2...... O = 16.. từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2. O2 .20M. O2.06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0. Cl2.. B.05M..01M...... Câu 4: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 161 .Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7....... 13. B. C. 70%. t → D. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2... CH4... C. CO.... NO2.. O = 16) A. (2) Cu(NO3)2 t → (4) CuO + NH3 O Câu 56: Cho các phản ứng: (1) Cu2O + Cu2S (3) CuO + CO t → O O t → B..10M. A.....16 gam bạc kết tủa. --------------..48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2. CO2... Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Ag = 108) A... C3H7OH và C4H9OH.... Số báo danh:.... ----------------------------------------------- C.. 4.. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Br = 80. 80%.... SO2. thu được khí Y...... Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1........ O = 16..... Ag = 108) A. Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là (cho H = 1. thu được chất X đơn chức. C = 12. 3.... N2... 50%. D. Cl2. B. CO2.. tên thí sinh:.. 8..60..

25M. D. Chất X có thể là A. Fe = 56. không có màng ngăn điện cực. natri phenolat. 0. tốc độ phản ứng thuận A. 4. 0. 9.5M. D. Số cặp chất tác dụng được với nhau là Câu 14: Trong công nghiệp. 11. điện phân NaCl nóng chảy. thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C. O = 16. thu được dung dịch Y. Câu 9: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb. B. không có màng ngăn điện cực.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. 2NH3 (k) xt Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần. O =16.21%. Mg = 24. số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là A. C. C. Khi cho 4. B.K = 39) A. D. 7. B. etanol. 162 . vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Ba. 3. tăng lên 2 lần. HCOOCH3. Câu 15: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. NaOH và NaClO. B. C. 1M. O = 16.76%. C. điện phân dung dịch NaNO3. CH3COOCH=CH-CH3.5. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%. natri hiđroxit. D. A.25. Câu 7: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6. Giá trị của m là (Cho H = 1. B. 15. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1. D. B.76%.5. B. H. C. còn lại là oxi. Câu 8: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. C. A. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. 3. C.73%. D. Mg = 24. có màng ngăn điện cực. Fe = 56) A. 1. NaClO3 và Na2CO3. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. 7. 2. NaOH và Na2CO3.525 gam chất tan. C. điện phân dung dịch NaCl. S = 32.27. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit.22 gam hỗn hợp X gồm Fe. thu được 1. Na2CO3 và NaClO.79%. Fe. X và Y có thể là Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 3. Fe và Ni. H2NC2H4COOH. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1. Na = 23) A. sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. B. D. Na. C.45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4. 0. Câu 13: Cho các chất sau: phenol. N lần lượt bằng 40. H2NCOO-CH2CH3.75M. 2. C. tăng lên 6 lần. B. 1. B. K. 28. Cl = 35.Câu 5: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) t0. C = 12. 10. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15.52. D. D. giảm đi 2 lần. Câu 12: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. D.449%. Fe và Sn. Fe và Zn. B. 4.85 gam muối khan. 8. tăng lên 8 lần. C. N = 14. H2NCH2COO-CH3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1.24%. D. axit axetic. Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. CH3COOCH=CH2. 24. natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Zn = 65) A. HCOOCH=CH2. điện phân dung dịch NaCl. Cl = 35.865% và 15. CH2=CHCOONH4. Trong phân tử X.98.

Al. etan. Mg.84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9. CH2=CH-CHO. Fe. dung dịch NaOH. Fe3O4. M < X < R < Y. B. D. C = 12. B. C. C. Tên của X là (Cho H = 1. C3H5N. CH3CHO. Câu 21: Cho các nguyên tố M (Z = 11). C. propan bằng oxi không khí (trong không khí. Na = 23. đơn chức. C = 12. kim loại Ag. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. MgO. 56. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1. Cu. khuấy kĩ. thấy còn lại phần không tan Z. 3+ B. 1. 70. C3H7N. Câu 27: Cho 5. N = 14) A. Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần Câu 26: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0. B. 2-metylpropan. B. OHC-CHO. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. Cu. Câu 24: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X. O = 16) A.3-đimetylbutan. 5. Cu. Mg.18%? (Cho H = 1. dung dịch KMnO4. Câu 18: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2. thu được 7. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1. Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan. kim loại Mg. B. HCHO. nước Br2. CH2=CH-COOH.6 gam Ag. CuO thu được chất rắn Y. Al = 27. C. C. CH3-CH2-COOH. B. kim loại Cu. D. nước Br2. CH3COOH. 4. CH5N. nước Br2. 3. oxi chiếm 20% thể tích). C2H7N. Zn. MgO. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1. O = 16. 1.0 lít. C = 12. Câu 17: Cho 2.59. 84. X (Z = 17). H2S. dung dịch KMnO4. O2. Ca = 40) A. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 163 .95. Cl = 35. C. Y (Z = 9) và R (Z = 19). Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. R < M < X < Y. nóng.4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.9 gam nước. HC≡C-COOH. Al. D.Câu 16: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. K = 39.5) A. Câu 19: Để khử ion Fe trong dung dịch thành ion Fe có thể dùng một lượng dư A. C = 12. 2+ D. Fe. Al tác dụng với CuO nung nóng.71. B. C = 12. C. B. D. M < X < Y < R. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư).76 gam axit hữu cơ X đơn chức. D. theo thứ tự A. Cu. C. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0. cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. O2. 78.0 lít. 1. B. Câu 22: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12. Fe. D. C. MgO. CaO. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1.1M thu được dung dịch X.1M và NaOH 0. 3-metylpentan. O = 16) A. Kim loại M có thể là A. D. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1. S = 32. D. 1. C. Fe. Câu 25: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc. D.4 lít. Câu 20: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83. Mg.0 lít. Phần không tan Z gồm A. O2. Y < M < X < R. mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68. kim loại Ba. C = 12. D.9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21. dung dịch KOH.17.72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. B. O = 16. 2. Ag = 108) A. butan. C. C. Fe3O4. 2. D. B. Ba = 137) A. no. Câu 23: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2O3. C.1M thu được kết tủa Y.28 gam muối của axit hữu cơ. B. D. mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7. O = 16.

KCl. Fe. C3H8O. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1. HI và O3. C3H8O2. NH4Cl. 55%. Hai chất X. 50%. 75%. A. C6H5CH(OH)2. D.05 và 0. NH4Cl. CH3CHO và CH3CH2OH. CH3COONa.02 mol Cu2+. C. C. 3.8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Fe3+/Fe2+. Cu. mạch hở. B. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. B. D. Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4.khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe.02 và 0.01.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). C6H5ONa.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. NaHSO4. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. 3. B. C = 12. O = 16. CH3C6H3(OH)2. C3H8O3. NH4Cl. dung dịch NaOH là A. D. tác dụng được với Na và với NaOH. C3H4O.03 mol K+. B. C.6 gam nước. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Nếu cho 4. NaHSO4. O = 16) A. O =16) A. Cu2+/Cu.21%. 62. 0. metyl propionat. Câu 35: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27.và y mol SO42– .05. C. B. Mg. Câu 32: Trong số các dung dịch: Na2CO3. C6H5ONa. Câu 39: Số hợp chất đơn chức. B. B. C. 4. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16. D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. etyl propionat. Y lần lượt là A. đều tác dụng được với Câu 41: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. thu được 11 gam este. 0.4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4. Na2CO3. KCl.01 và 0. D. Cu và dung dịch FeCl3. KCl. B. Câu 40: Thứ tự một số cặp oxi hoá . H2S và Cl2.Câu 29: Một dung dịch chứa 0. những dung dịch có pH > 7 là A. B. x mol Cl. 5. D. C = 12. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4H8O2.48 lít CO2 (ở đktc) và 3. B. CH3COONa. Câu 31: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là C. etyl axetat. 4.5. Fe và dung dịch FeCl3. Fe và dung dịch CuCl2. C2H5COO-CH=CH2. Cl2 và O2. CH2=CH-COO-C2H5. CH3CH2OH và CH2=CH2. 0. CH3COO-CH=CH2.435 gam. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư. Cl = 35. Cặp chất không phản ứng với nhau là A. K = 39. 164 .4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn. C. B.03. C. thu được 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. Na2CO3. CH3COONa.03 và 0. Mg = 24.02. D. C. Fe = 56. CH3OC6H4OH. D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2. C. Zn = 65) A. D. S = 32. Cu = 64) A. D. 2. D. Zn. 0. B. S = 32. Câu 37: Este X không no. HOC6H4CH2OH. C. Công thức phân tử của X là A. NH3 và HCl. D. Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn 4. Cu = 64.5%. 5. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5. Câu 36: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=CH-COO-CH3. Na = 23) A. 6. B. C = 12. C6H5ONa. C. 0. O =16. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. CH3CH2OH và CH3CHO. Tên của X là (Cho H = 1. Câu 34: Đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. CH3COONa. isopropyl axetat. C. D. Kim loại M là (Cho H = 1.

T. C. glucozơ. CH2 =CHCOOCH3. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị A. 75%. anđehit axetic. D. D. C. những loại tơ nào thuộc Câu 50: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Phần II. glucozơ. Câu 49: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm. Z. 7. R. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. D.6. fructozơ. glixerin (glixerol). D.6. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5.5. CH3-CHOH-CH2OH (T). O = 16) A. Tơ tằm và tơ enang. C6H5CH=CH2. Tơ nilon-6. Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A. C. HOCH2-CH2-CH2OH (Y). glucozơ. Câu 46: Cho 4. 5. X. B. lòng trắng trứng. Z. Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X. B.4 gam nước. Y. Fe2O3. C. Câu 43: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A.36 lít H2 (ở đktc). nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63. Câu 44: Trong tự nhiên. B. Tơ visco và tơ axetat. B. 50%. Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A. B. 30ml. K = 39) A. D. Fe2(SO4)3 và FeSO4. C. D. MgSO4 và FeSO4. từ câu 51 đến câu 56): Câu 51: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0. B. CH3COOCH=CH2. MgSO4. C = 12. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. D. MgSO4 và Fe2(SO4)3. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1. rượu (ancol) etylic. B. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 29 Cu là: D. 73%. 63 29 65 29 Cu và Cu . 75%. saccarozơ. T.54. C. X. 165 . 65%. R. Phần I. tơ visco. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu. O = 16. rượu (ancol) etylic. O = 16. anđehit axetic. từ câu 45 đến câu 50): Câu 45: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2-CH2OH (X). tơ capron. C. CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R). 6. B. tơ enang.6 lít CO 2 (ở đktc) và 5. CH2=C(CH3)COOCH3. C. Z. 2. loại tơ nhân tạo? A. 3. T. glixerin (glixerol).1M. A. 54%. D. C. Theo chương trình phân ban (6 câu. MgSO4. Fe2O3. tơ axetat. tơ nilon-6. B. thu được dung dịch X và 3. 75%. B. Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2SO4 đặc. nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. glixerin (glixerol). 27%. Y. FeO. glixerin (glixerol). 4. 150ml. D. PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II). X.0. 75ml.6 và tơ capron. T. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. mantozơ. lòng trắng trứng. chỉ thu được một anken duy nhất. Fe = 56) A. C.8.2. 60ml. 5.48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe3O4. 4. Chất tan có trong dung dịch Y là A. C = 12. Tơ visco và tơ nilon-6.HOCH2-CHOH-CH2OH (Z).Câu 42: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư).

Câu 55: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no.. O = 16. Mg(OH)2.. Để khử hoàn toàn 41.. B.. Sn2+....... Giá trị của m là A.. Ag = 108. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng... 166 ... tên thí sinh:..... Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+... Fe(OH)2.. Cl = 35.8.67%. propan-1-ol. cafein....... Pb(OH)2. axeton được điều chế từ Câu 54: Cho các ion kim loại: Zn2+. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1.4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2O3..... Chất gây nghiện ------------. C. D.. K = 39.. Số báo danh:..8 gam Ag. Mã đề thi 329 Họ... khối A Thời gian làm bài: 90 phút...4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm..... Câu 56: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? A.... Zn(OH)2. C.... PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu. Al = 27. Ba = 137.. C.... CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC.Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.. 50.8. moocphin.67%... B..4.8 gam Al. Cr(OH)3... A.. 36.. aspirin. Mg = 24........ Al = 27.33%. 7.. sinh ra 64.. phải dùng 10. S = 32. Cr(OH)3.Câu 52: Khi cho 41.. Fe = 56.. C.. ..... Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.... Na = 23..... Pb2+... Cr = 52...... D... Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là A.. D.. Mg(OH)2. 7.. 66. Mg(OH)2.Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). C = 12. Cu = 64.2.. thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H 2 là 13.. Pb(OH)2.. cumen. propan-2-ol....... B... B.. Ni2+. O = 16. Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư). sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam.. Zn(OH)2. C. Br = 80.. và gây ung thư có trong thuốc lá là A... Cr = 52.. xiclopropan....... kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng... Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. C. N = 14. Fe = 56) A....71%.. D..5.... Cr(OH)3... Câu 53: Trong công nghiệp... nicotin.. Câu 2: Este X có các đặc điểm sau: .75). đơn chức.HẾT ---------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. 9. D... B.. Cr(OH)3.. Ca = 40... ----------------------------------------------- B. 8.... Fe2+. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+..... Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%.. 20. D.

1. 5. C. C2H6. hoà tan Cu(OH)2.36. A. C. C. HCOONa. D. C2H6. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng B. (NH4)2CO3.36 gam hỗn hợp gồm Fe. O (6) NH3 + CuO Các phản ứng đều tạo khí N2 là: A. Ag. C2H6. Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. tráng gương. Câu 7: Cho các chất: Al. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). 6. Mg. B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. Câu 13: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là 167 . CH3CHO. Chất Y tan vô hạn trong nước. 4. (6). D. CH3CHO. 121 và 114.50. C2H5OH. Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Câu 9: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3. (4).Phát biểu không đúng là: A. A. ở đktc) và dung dịch X. 121 và 152. C2H6. 4. Cu. Z tương ứng là: A. CH3CHO. D. 7. 6. C.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. saccarozơ. thu được 1. FeO. D. Câu 3: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. D. HCHO. C. 113 và 152. D. B. C. CH3CHO. (5). 3.6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Chất X thuộc loại este no. dung dịch NaOH là A. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. B. (4). Fe. Fe. Al 2O3. O D. CH3COOH. HCOOH. C. 34. xenlulozơ. D. Zn(OH) 2.6 và capron nêu trên lần lượt là A. CH3COOH. HCHO. B. CH3COOH. CH3CHO. Mg. Câu 6: Cho các phản ứng sau: (1) Cu(NO3)2 (3) NH3 + O2 (5) NH4Cl t → . 113 và 114. trùng ngưng. B. CH3CHO. Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A. (6). B. D. 2. C. HCOOH. Câu 12: Tinh bột. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6. 2. O B.72. Cu.09. (2). C2H5OH. 38. Al2(SO4)3. 850 Pt →  C O (2) NH4NO2 t → t → t → O O (4) NH3 + Cl2 t → B. B. Câu 4: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng. D.625 lần khối lượng oxi. 5. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. Hai kim loại X. Câu 10: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là Câu 11: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6. B. 4. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken. C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. CH3COOH. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. CH3CHO. 49. đơn chức. Hai chất Y. Câu 5: Cho 11. D. C. K2SO3. (3). Giá trị của m là A. NaHS. (2). C. (1). thủy phân. (1). (3). C2H5OH. 35. Ag. C. (5). C2H5OH.

B. D.55.32 gam. 6. 0. D. C.01M với V ml dung dịch HCl 0. B. C. Câu 23: Phát biểu không đúng là: A. D. B. C. C2H5CHO. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO 3 đặc. 3. 75 ml. khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0. D. D. C. D. B. C. H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-. tan tốt trong nước và có vị ngọt. Dung dịch Y có pH là A. điện phân nước. Câu 14: Trong phòng thí nghiệm. phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. Câu 20: Cho 2.80 gam. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X. C. B. 20.45. 8. cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0. 1. 4. 0. C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. A. sinh ra 2. khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. B. Các chất etilen.2 gồm propan.6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. ure. mantozơ. Giá trị của a là A. nhiệt phân Cu(NO3)2. 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.90 gam. amoni nitrat. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.33 gam. tinh bột. HCHO. 0.13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg. 50 ml. Câu 15: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21.560. 4. B. 0.8 gam. Chất X là A. Câu 21: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. 168 . Aminoaxit là những chất rắn.24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất. Trong dung dịch. kết tinh.448. D. tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A.40. C4H9CHO. 18. amophot. Khi đốt cháy hoàn toàn 0. D. natri nitrat.A. 2. thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). xenlulozơ. saccarozơ. C. D. thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. phenol và axit benzoic. 90 ml. Câu 19: Trung hoà 5.60. B. toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. 0. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol). Câu 22: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học).96 gam. Câu 18: Cho 3. Câu 17: Phát biểu đúng là: A. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. 0.48 gam hỗn hợp gồm axit axetic. 57 ml. B.1M.40 gam. lượng kết tủa thu được là 46.80 gam. Câu 25: Phát biểu đúng là: A.112. người ta điều chế oxi bằng cách C. thu được m gam Ag.1 mol X. C. D. B.224. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 18. Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3. D. Mặt khác. thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A. propen và propin.3 mol hỗn hợp gồm Al và Al 4C3 vào dung dịch KOH (dư). D. Giá trị của V là A. Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 0. Câu 24: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 16.84 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. ở đktc). B. B. B. 6. 0.64 gam. Công thức của X là A. C3H7CHO.60 gam.03 M được 2V ml dung dịch Y. C.

C. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). 5. C. 3. 2. X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O C.2M. BaCO3. Câu 27: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là Câu 28: Hấp thụ hoàn toàn 4.746. Câu 30: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X t → X1 + CO2 X1 + H2O → X2 X2 + Y → X + Y1 + H 2 O Hai muối X. B. số phản ứng xảy ra là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8. 224. B. D.4. Câu 36: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoniclorua). D. 10. 0. Giá trị của V là A.0.792. B.448. C.4. B. 0.2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 3 0. cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Y tương ứng là A. A. Cu(OH) 2. Câu 26: Cho 3. 1. 448. Giá trị của m là A. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. C. 4. Trong điều kiện thích hợp. 2.32 gam hỗn hợp gồm FeO. NaHSO 4.08. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). B.82. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). D. 19. 43.2.8M và H2SO4 0. C. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).7. B. Câu 35: Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → MnCl 2 + Cl2 + 2H2O.48 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. 169 . D.16.70. 3. 1. CaCO3. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl2 + 8H2O. 286. Giá trị của V là A. O B. D. CH3OH. 0. 0. 2. C. 4. B. 11. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). 4. Câu 29: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na. dung dịch NaOH. Na2CO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. C. Fe 3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2O3). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 7. 358. Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư).672. D. 17.2M. sinh ra m gam kết tủa. 3. Giá trị của m là A. thu được 8.18. D. B. MgCO3. 9. 0. D. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.85. 5.73. NaHCO 3.0. C. 0. ở đktc). D. 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl 3 + 3Cl2 + 7H2O. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). D. B.8. C. 0. 5.23.C. Câu 32: Để hoà tan hoàn toàn 2. 6HCl + 2Al → 2AlCl 3 + 3H2. CaCO3. Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là A. NaHCO 3. dung dịch Br2.1M và Ba(OH) 2 0. sản phẩm chính thu được là A. Câu 31: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol).

đơn chức. Câu 38: Cho cân bằng hoá học: 2SO 2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k). đúng là: A. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. O. B.04 gam.8 gam kết tủa. Li. B. 54. D. 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là A. từ câu 45 đến câu 50): Câu 45: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). HCl. 5. Phát biểu 170 . O. C. C. hai chức. Na. 1.H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. 4. H2O. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2. 8O. C5H12. O. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là A. C. 59. B. tại catôt xảy ra A. 0. D. 0. 3.4.1 mol Al 2(SO4)3 và 0. C. hai chức.32 gam. D. sự khử ion Cl-. Số chất có đồng phân hình học là A. 2. Na. Công thức phân tử của X là A. C. D.0. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3. Câu 43: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ).7 gam Al và 5. H2N-CH2-COONa. thu được 7. Na. C. 1. 0. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu. 9F. no. B. áp suất). ClH3N-CH2-COOH. Na. C6H14. O. 32. sự khử ion Na+. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0. Câu 44: Cho hỗn hợp bột gồm 2. C3H8.1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn.8. C.5. NH4Cl. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. D. D. đơn chức.64 gam. Li. CH3-C(CH3)=CH-CH3. B. C. D. C4H10. no. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe 3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A. Ngưng tụ Y thu được chất Z. Câu 41: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A. D.35. F. 4. F. Li. sự oxi hoá ion Cl-. 2. Câu 42: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li. cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. NH3. C. Câu 39: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0. 1.4. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II Phần I. B. 1. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. Câu 40: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. F. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. B.20 gam. D. C.05. 3. Chất X là anđehit A. D.25.6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 3 1M. C. CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3. Câu 46: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2. CH2=CH-CH2-CH=CH2. không no (chứa một nối đôi C=C). B. Li.45. 1. không no (chứa một nối đôi C=C). B.06 mol C 2H2 và 0. D. sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. sự oxi hoá ion Na+. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 64.04 mol H2 với xúc tác Ni. 0. B. Câu 37: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0. thu được m gam chất rắn. F. phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0.

từ câu 51 đến câu 56): Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng: CuFeS + O2. quặng có hàm lượng sắt cao nhất là C. số sản phẩm monoclo tối đa thu được là A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. hematit đỏ. CuO. 0. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm. D. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng. 29. Câu 56: Để oxi hóa hoàn toàn 0. Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1. 1.04 mol. ----------------------------------------------------. 1. sinh ra 3. C. D.25 gam.84 lít khí H2 (ở đktc). D. 0. B.04 mol. C. B. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . lượng tối thiểu Cl 2 và KOH tương ứng là A. t0 Y + X. D.43. 6. C. sinh ra 0. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng A. hematit nâu. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm. thu được hỗn hợp rắn Y. C. 4.HẾT ---------- 171 . CO và CH4. 21. 3. D. Câu 48: Biết rằng ion Pb trong dung dịch oxi hóa được Sn. SO2 và NO2. t0 X + O2. 2. D. 2+ C.40. Cu2O.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). xiđerit. Câu 50: Trong các loại quặng sắt.75 B. . B. CuO. Giá trị của m là A. CO và CO2. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. 4. Cu2S.015 mol và 0.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là Câu 53: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là Câu 54: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là A. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. 22. A. 5.Câu 47: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). B. 0. Y lần lượt là: A. 5. 29. 1.08 lít khí H2 (ở đktc). A. ----------------------------------------------- Câu 55: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO 4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. t0 Cu. B. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. C.08 mol. 0. CuS. B. C. Hai chất X. D. B. Theo chương trình phân ban (6 câu. D.015 mol và 0. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. manhetit.08 mol.01 mol CrCl 3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH. D. D.80 gam. 2. Câu 52: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1. A. CuO. C.03 mol và 0.03 mol và 0.44 gam. CH4 và NH3. B.40. Phần II. Cu2S. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì A. 3. C. Cu2O.82 gam. B.

. Mã đề thi 195 Họ. N = 14..Fe.. Mn.. F. Tính khử của Br.. t0 + NaOH dư. A.… trong gang để thu được thép.. t0 + HCl dư Trong đó X...... Z có thành phần chính gồm A.... N.. H3N+-CH2-COOHCl-..... 2.. Mg = 24.... NaHCO3... F. H3N+-CH2-COOHCl-.. Al = 27... C. B... o-bromtoluen và p-bromtoluen. . C..... C.. B. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. F. B... thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1.. Y... Rb = 85............ Cl-.. D. P.. H2N-CH(CH3)-COOH.. P.... HCO3-. S...... C = 12... Mg2+. glucozơ... PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu. Sau khi các phản ứng kết thúc.. H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. Ba = 137.. O = 16.... F. D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. O. C. từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 Phát biểu đúng là: A... B..mạnh hơn của Fe2+. HCl. P. Li = 7.. D. B. O... Fe = 56. C2H5OH và C3H7OH.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. 4.. D. CH3OH và C2H5OH...... B. Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+. Câu 8: Cho các chất: rượu (ancol) etylic. As = 75. H2N-CH2-COOH.... C.. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. S.5. Số báo danh:... D.. C. Zn = 65. C3H5OH và C4H7OH. đimetyl ete và axit fomic.. tên thí sinh:.. K = 39..… trong gang để thu được thép.. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: Câu 3: Nguyên tắc luyện thép từ gang là: A. B.. H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. N. N. 3..... P. Br = 80..... H2SO4. o-metylphenol và p-metylphenol. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là: Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức. Mn. Cu(OH)2 là A.. Ag = 108.. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. Câu 4: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư). P. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1... Na = 23. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A........mạnh hơn của Br -..... C.. C.. S = 32..5. N. Cl = 35. SO42-.. B.. Ca = 40.. P... kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H 2SO4 đặc ở 140oC.. mạch hở..8 gam nước.. khối B Thời gian làm bài: 90 phút.. C3H7OH và C4H9OH. Số chất tác dụng được với 172 . D.. Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. O. D. D.. m-metylphenol và o-metylphenol.... CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC. Cu = 64.. H2N-CH2-CH2-COOH. H2N-CH2-COOH. Tính khử của Cl. A. Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Toluen X Y Z + Br2(1:1)... Na2CO3. O.. glixerin (glixerol).... Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. benzyl bromua và o-bromtoluen. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. P = 31. 1......

C3H8O. 6. D. D. 5. 0 B. tỉ khối hơi của X so với Y là 1. đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Số chất điện li là A. 6. NaHCO3 Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3. C12H22O11 (saccarozơ). C. t → NaOH + CO2. 2. cô cạn dung dịch thu được 11. CH3COOH. 70. CH4O. HCOOH3NCH=CH2. a = b. D. 65. NH4H2PO4. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C.4%. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá B.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3.12H2O. 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 4KClO3 0 B. 0 D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 10: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO 3 (dư). 5. C. B. 3. 2KNO3 C. Al3+. B. SO2. H2NCH2CH2COOH. 6.5%. 5. thể tích các chất rắn là không đáng kể) A.96 gam Ag. Fe2O3.5b. Câu 12: Cho 9. B. + 2+ D. a = 4b. Fe2+. 3. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. Giá trị của m là A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 80.9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1. A. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3. thu được chất rắn duy nhất là Fe 2O3 và hỗn hợp khí.5M. 5. C2H6O.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng.0 kg. Câu 13: Cho dãy các chất và ion: Cl2. Cl-. 13. 4.32 gam. mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng. Ca(H2PO4)2.5 kg. 4. được 12. Câu 20: Cho 8. D.92 gam.7 gam chất rắn. Công thức phân tử của X là A. 13.8 g/ml) A. sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là Câu 18: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H 2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y. B. 4. 8.0%. 8. D. D. B. CH3COONH4. 0 D. 76. B. B.12 gam hỗn hợp gồm FeO. S2-. F2. Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO 3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư).80. C. 2. Ca3(PO4)2. H 2O và CH3OH dư). C. được dung dịch Y.88 gam. CaHPO4.Câu 9: Oxi hoá 1.75. 0 B. 5. C. 7. Câu 14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là A.75. Ca . C. C. 4. C2H5OH. Mn2+.896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. C4H8O. Câu 16: Cho 2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0. Na .0 kg. cô cạn Y thu được 7. C. a = 2b. Câu 19: Cho các phản ứng: Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O O3 → O2 + O Số phản ứng oxi hoá khử là A. lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4. D.52 gam. D.50. 6.4 kg. t → KCl + 3KClO4 173 . Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư).6%. Ca(OH)2. a = 0. và tính khử là A. B. NH4Cl t → 2KNO2 + O2. 9. C. t → NH3 + HCl.6428. NH4NO2 t → N2 + 2H2O.

15. Na. CH4 và C3H4. 81 lít. D.12 lít khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.5. C. CH4 và C2H4. 55 lít. Công thức phân tử của X là A. Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3. B. sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3. thay đổi nhiệt độ. C2H6 và C3H6. NO.9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư). C. CH3COOH. Cho 0.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). D. C9H12O9.5. C. 10. vậy công thức phân tử của X là A.8 gam hỗn hợp muối. NH3. đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. 0.448 lít khí (ở đktc). Z thu được lần lượt là: A. K. 49 lít. D. Li.68 lít X thì sinh ra 2. C. CO2. CH2=CHCOONH4. Câu 27: Hợp chất hữu cơ no. CH4 và C3H6. Rb.30. CH3OH. 11. NO. sinh Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. B. NH3.1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17. C. D. C6H8O6. Cân bằng hoá học Câu 24: Cho 1.12. B. C12H16O12. D. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. Kim loại M là A. C3H4O3. Cu vào dung dịch HCl (dư). Câu 29: Cho 3. HCOOH.3.28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Câu 23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH 3 (k).8 lít khí CO2. Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al. mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n. Câu 25: Thể tích dung dịch HNO 3 67. H2NCH2COOCH3. SO2. D. Câu 22: Axit cacboxylic no. 0 B.6. B. 0. B.12M. SO2. D. D. thêm chất xúc tác Fe. ở đktc). CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. B. Câu 31: Cho các phản ứng sau: H2S + O2 (dư) ) NH3 + O2 t → Khí X + H2O 0 . D. nguội).03.5% (khối lượng riêng là 1. C. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14) A. C. C. C2H5COOH. D. SO3. sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6. 70 lít. CO2.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là 174 . CH3OOC–CH2–COO–C3H7. không bị chuyển dịch khi A. D. N2.12M và NaOH 0. ra 0. SO3.72 lít khí NO 2 (sản phẩm khử duy nhất.96 lít khí CO2 (ở đktc).36 lít khí (ở đktc). CH3COOH. B. thay đổi nồng độ N2. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Cô cạn dung dịch thu được 8. C. C. phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %) A. A. Câu 32: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8. CH3COOCH3. Câu 30: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là B. CH3NH2. Pt 850  → Khí Y + H2O  C NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. Giá trị của m là A. 0. B.6 gam axit cacboxylic no. đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0. 0. thay đổi áp suất của hệ.15. Y. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. C3H7COOH. D. 12. C. N2. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc. Câu 21: Dẫn 1. B. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1.5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89.C. có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1.

V1 = 10V2.Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.80 gam. C. K3PO4. Câu 33: Cho các phản ứng: HBr + C2H5OH C2H4 + HBr → C. HCOOH. C. Câu 44: Hỗn hợp rắn X gồm Al. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO 2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ. metyl axetat. 4. C12H22O11 (mantozơ) . C. B.Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0. H2 (Ni. 6. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A. A. etyl axetat. 45. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được Câu 42: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no. Câu 34: Tiến hành hai thí nghiệm sau: ). D. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II Phần I. D. 84%. t → 0 Số phản ứng tạo ra C2H5Br là A. nhựa bakelit. CH3CHO. Na kim loại. NH3(dư). B. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74. B. As. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu. H3PO4. 2.35 mol KOH. Câu 37: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5. B. Câu 40: Cho dãy các chất: C2H2.A. KOH. D. D. Nguyên tố R là A. số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là A.07% về khối lượng. 17. K2HPO4.24 gam. C. amilopectin. C2H4 + Br2 → C2H6 + Br2 D. V1 = 2V2. D. B. dung dịch NaOH. 18. askt ( t →  1:1 0 C. thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. S. D. Khi cho X tác dụng với Cl 2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1). khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V 1 so với V2 là A. 16. 4. 1. từ câu 45 đến câu 50): 175 . K3PO4. 40%. NaOH (dư).1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0. 5. C. N.06 mol NaOH. B. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. . D. C. 50%. 2. KH2PO4. n-propyl axetat. B. A. B. PE. 3. C. Dung dịch thu được có các chất: B. A. D. HCl (dư). khối lượng xà phòng là A. Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17. 46. . Câu 35: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là Câu 36: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. A. 5. PVC. D. metyl fomiat. D. 3. B. V1 = 5V2. 68. K2HPO4.1M. A. 85. 4. B.trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với Câu 38: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Tên gọi của este là Câu 43: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH. (CH3)2CO. HCHO. AgNO3 (dư). KH2PO4. V1 = V2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. D. B. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. áp suất). D. Câu 41: Cho 0. B.38 gam. 18. C. 3. C. nung nóng). 92%. C. P. C.24 gam chất béo cần vừa đủ 0.68 gam. nước Br2.

C. muối ăn. (3). (4) Cl2 + dung dịch H2S → Các phản ứng tạo ra đơn chất là: A. Câu 50: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: . Phần II. (2). Z lần lượt là: A. C2H2.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. B. bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại 176 . Y. C6H5NH2 (anilin).với hiệu suất 100%). Theo chương trình phân ban (6 câu. CH2=CH-CH2OH. C.0 lít. D.2 lít.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. . (1). 1. Y.4 mol. ankan. B. CH2=CH-CH2OH. C2H5CHO. 3. lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A. Câu 46: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. từ câu 51 đến câu 56): Câu 51: Muối C6H5N2+Cl. 1. chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH.1 mol và 0. X.(phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C 6H5-NH2 (anilin) tác dụngvới NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Y. áp suất). D. (3). CH2=CH-COOH. (3).15 mol Fe và 0. (4). C3H8. CH4. C2H4. C2H5CHO. Z có cùng công thức phân tử C 3H6O và có các tính chất: X. Y. 0 D.2 mol. C. 2. là A. (4). C. C. (CH3)2CO. Câu 54: Ba chất hữu cơ mạch hở X. B. 0. 0. ankađien.Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 7. 4. C2H6. Y. 4.6 lít. Để điều chế được 14. D. (CH3)2CO. Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. KCl. C6H5OH (phenol). Câu 47: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → (3) MnO2 + HCl đặc (2) F2 + H2O 0 B. Câu 52: Cho các dung dịch: HCl. C. .8 lít. D. anken. C2H4. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. NH3. (1). D. D. (1). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là Câu 53: Hơi thuỷ ngân rất độc.Câu 45: Cho dãy các chất: CH4. Các chất X. 1. CH2=CH-O-CH3. C2H5CHO. Z đều phản ứng với nước brom. C. 0. 0. B. 6. Công thức phân tử của X là A. B. Z thuộc dãy đồng đẳng A. C. ankin. (2). vôi sống. 5.1 mol và 0.05 gam C6H5N2+Cl. lưu huỳnh. C. (2). Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức. C2H5OH. D. C. cát. (4). B.Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. 8. NaOH đặc. 2. B. A. .1 mol. Câu 49: Ba hiđrocacbon X.3 mol.1 mol và 0. t → t → B. D. 3. C6H6 (benzen).Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.1 mol và 0. (CH3)2CO. 0. Z là đồng đẳng kế tiếp. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. B. Các chất X. 1. 0.

. Cu. Fe(OH) 2.70. C2H6O. thu được H 2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. 3. Câu 6: Cho các cân bằng hóa học : 177 . x = 2y. Sr = 88 . C. Khối A. 6. ankan. Y. C3H8O2. Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Câu 4: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Giá trị của m là A. Z. B. B. X. D.46V. Câu 3: Từ 16. Câu 5: Cho dãy các chất: FeO. C = 12. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0. Y. Công thức phân tử của X là A. 25. C. Quan hệ giữa x và y là A. K = 39 . C4H10O2. sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Cl = 35.46. D. CH2=CH-CH2OH. D. Y. C2H5CHO. B. C.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%).D. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu. D. B. X. Y.5 gam. x = y. 29. (CH3)2CO. Z. Fe3O4.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO 3 loãng. D. y = 2x. B. Cu. Cu. Ca = 40 . ----------------------------------------------------. Fe2(SO4)3. X. ankin. D. Z là ba kim loại). Y.HẾT ---------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC.73. sinh ra x mol khí H2. Mã đề thi 420 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1. nóng là A. Ba = 137. Cr = 52 . Câu 56: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl2.1 gam. 5. D. 4. Cu = 64 . Fe = 56 . x = 4y. O = 16. anken. Câu 55: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo (Cu-X) = 0. X.5 . S = 32 . C. Eo(Z-Cu) = 0. C.0 gam. Zn = 65 . 26. Tổng khối lượng các muối trong X là A.6 gam muối khan.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Câu 2: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: . C2H6O. 14. B. Al = 27 . từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức. 17. N = 14. Ag = 108 .47V (X. B Thời gian làm bài: 90 phút. 33. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13.00. Z. C.1V. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của A. Cu. ankađien.1 gam. 19. 13. Z. ----------------------------------------------- B. Fe2O3. FeSO4.5 gam. C. Mg = 24 . Eo (Y-Cu) = 1. mạch hở X.

CH3−COOH.50 gam B. (3). Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. 20. Cho 1. Công thức cấu tạo của X1 . CH3−COOH Câu 15: Cho dãy các chất : NH 4Cl. (CH3)2CH-CHO (3).N2 (k) + 3H2 (k) 2SO2 (k) + O2 (k) 2NH3 (k) (1) 2SO3 (k) (3) 2NO2 (k) H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) (2) N2O4 (k) (4) Khi thay đổi áp suất những cân bằng hoá học bị chuyển dịch là A. 2 Câu 9: Hoà tan hết 7. H−COO−CH3 D. D. 200 ml C. SO3. Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là A.93 gam B. (4). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. (3).8 gam C. 103. t0) cùng tạo ra một sản phẩm là : A. thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1. 300 ml B.Ca C.95 gam C. CH2=CH-CHO (2). (NH4)2SO4. (2). (3).8). X2 lần lượt là A. 400 ml Câu 11 : Cho hỗn hợp gồm 0. (2). NaHSO4.28 gam C.85 gam D. (3). X1 có khả năng phản ứng với Na. B. (3). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. sinh ra 0. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. (2).7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. 25. H−COO−CH3 C. Kim loại X là A. CH2=CH-CH2-OH (4) Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni. 10. 6 C. 3 D. Câu 8: Cho dãy các chất : KOH. B. (4). 4 B. CH3−COOH.2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). CH3−COO−CH3 B. Na2SO3.Mg B. (2). (4).40 gam D. 9. 3 B. C. 5 C. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A.8 gam Câu 12 : X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). (4).9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng.672 lít khí H2 (ở đktc). khối lượng Ag tạo thành là A. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. khi cho 1. 38.1 mol HCHO và 0. Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0.28M thu được dung dịch X và 8. (3). 77. Ca(NO3)2.Ba Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn 34. Mặt khác. (2). K2SO4 . 150 ml D. (4).6 gam B.86 gam Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 22. 11. (1). Câu 7: Cho các chất sau : CH3-CH2-CHO (1). D. đun nóng. (1).65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 . NaOH. 21. (1). H−COO−CH3 . Na2CO3. 8. (2). (CH3)2CH−OH.2 gam D.74 gam hỗn hợp bột Mg. MgCl2. FeCl2. 64. (1). 1 178 . 43. (4).1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 .Sr D. 4 D. C.12 lít (ở đktc). AlCl3 . (1).736 lít H2 (ở đktc). thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18. NaCl. (1).60 gam Câu 14: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC.

Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc).6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) sinh ra 2. N2 D. Fe2(SO4)3 B. một axit và một rượu B. NO2 C.36 lít H2 (ở đktc). FeCl2. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. 8. nóng). Fe và Cl Câu 17 : Đun nóng 6. Al và P C. nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 . FeSO4 và H2SO4 Câu 23 : Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. sinh ra 3. Na2CO3 và Na3PO4 Câu 20 : Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) NaOH + dd X Fe(OH)3 + dd Y Fe2(SO4)3 + dd Z BaSO4 Các dd (dung dịch) X. nóng). Giá trị của V là 179 . Na2CO3 và Ca(OH)2 B. Y.48 B. Khí X là A. BaCl2 D.Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. kim loại Câu 22 : Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Z lần lượt là A. Fe = 26) A.0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%).2 gam Câu 18 : Trộn 5.4 gam C. Na2CO3 và HCl C. 3. hai este Câu 24 : Cho 3.80 D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn .6 gam bột sắt với 2. H2SO4 (đặc. 2. nóng). Na và Cl D. 3.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất . FeCl3. Fe2(SO4)3 và H2SO4 D. 4. FeCl2. Khối lượng este tạo thành là A.08 Câu 19 : Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là A. Al và Cl B. H2SO4 (loãng). H2SO4 (đặc. H2SO4 (đặc. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của: Na = 11. P = 15. một axit và một este D. Fe 2O3 (ở nhiệt độ cao). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư). Sau phản ứng. cộng hoá trị D. NaCl và Ca(OH)2 D. giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. NO B. Al = 13. Cl = 17.4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí). Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X2 chứa chất tan là A. 4. cho nhận B. 5. FeCl3. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. N2O Câu 25 : Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO. BaCl2 B. Ba(NO3)2 C. ở đktc). 6.8 gam D. một este và một rượu C. Giá trị của V là A. Hỗn hợp X gồm A. Ba(NO3)2 Câu 21 : Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 22s22p63s23p64s1.0 gam B. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. FeSO4 C. thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). ion C.36 C. thu được hỗn hợp rắn M. thu được khí X. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl.0 gam CH3COOH với 6.

SO42. (3). Ag B.. H2NCH2COOH Câu 35 : Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng : C4H6O4 + 2NaOH → 2 Z + Y 180 . H2NC4H8COOH B. (3). ở 1400C) thì số ete thu được tối đa là A. Fe . (3).0. (4). 2 Câu 28 : Dung dịch X chứa các ion : Fe3+ . 4 D.120 Câu 26 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y.448 C.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. Cu . Thành phần phần trăm số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là A. (2). 35% và 65% B. H2NC3H6COOH C. Cl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. KNO3 (4). Fe vào dung dịch chứa Cu(NO 3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Công thức của X là A. 7. (2). Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O B.FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl C. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là A.0.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cu . Công thức cấu tạo của X là A. 3. HOOC−(CH2)4−COOH và H2N−(CH2)6−NH2 Câu 32 : Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là A . CH3−COO−CH=CH−CH3 B. 3.66 gam kết tủa.1. 50% và 50% Câu 27 : Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH2OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc.A. HOOC−(CH2)4−COOH và HO−(CH2)2−OH D. Al . đun nóng thu được 0. 20% và 80% D. (4). HCl (3). 3 C. thu được hỗn hơp rắn gồm ba kim loại là A.25. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau : − Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Ag Câu 31 : Tơ nilon − 6. 1 B. (4) Câu 30 : Cho hỗn hợp bột Al. thu được 4. Fe . (2).07 gam kết tủa . CH2=CH−COO−CH2−CH3 C. Al .672 lít khí (ở đktc) và 1. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2 Câu 33 : Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19. (1) D. Cu C.0. − Phần hai tác với lượng dư dung dịch BaCl2. H2N−(CH2)5−COOH B. thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 75% và 25% C. 7.. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). (1).52 gam Câu 29 : Cho các dung dịch có cùng nồng độ : Na2CO3 (1).73 gam B. Fe . (4).224 B. CH2=CH−CH2−COO−CH3 Câu 34 : Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. CH3−CH2−COO−CH=CH2 D. (2). H2NC2H4COOH D.4 gam muối khan. HOOC−(CH2)2−CH(NH2)−COOH C. H2SO4 (2) . (1) C.896 D. 3O2 + 2H2S t → 2H2O + 2SO2 0 D. (1).46 gam D. (3) B. Ag D. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. Cho 15.04 gam C. NH4+. Al .

phenylamoni clorua. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. mantozơ. Mg và Zn C. Khối lượng phân tử của T là A. C2H5CHO Câu 43 : Cho dãy các chất : phenol. natri phenolat. Công thức của X là A.9 gam amin đơn chức X tác dụng với đủ với dung dịch HCl.9 C. 5 B. 58 đvC Câu 36 : Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra A. 22. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 5 D. xenlulozơ. CH2COOH.3 mol CO2 và 0. 3 D. sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. C3H6O. Al C. (CHO)2 C. 82 đvC D.0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của X . Kim loại M là A. 44 đvC C. dung dịch Cu(NO3)2. CH4O Câu 42 : Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X. thu được 24. 5 B. cho 0. sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y. Mặt khác. CH4. thu được số mol CO 2 bằng số mol H2O. thu được chưa đến 0. Phần I. sự khử Fe2+ và sự oxi hoá Cu B. HCOOH. Fe B. thu được 0. 4 C. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. Zn Câu 38 : Đốt cháy hoàn toàn 20. C2H6O2. nguội). C2H6O. 4 B. 2 Câu 44 : Cho dãy các chất : HCHO. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu D. 25. Cu và Ag 181 . Y là A.425 mol H2O.55 gam muối khan. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu.15 mol H 2. C3H8O2 D. CH3CHO D.2 D. Na và Fe B. 3 C. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+ C. 3 Câu 40 : Cho 5. 1 D. Al và Mg D. 4 C. 3 PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II). 11. Ag D. 6 B.1 Câu 39: Cho dãy các chất : glucozơ. tinh bột. Làm bay hơi dung dịch Y được 9. C2H5OH. Z. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4). C2H6O. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử X là A. Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 . 4 Câu 41 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. từ câu 45 đến câu 50): Câu 45 : Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). HCOOCH3. HCHO B.8 B. 2 C. saccarozơ. C4H8O B. dung dịch HNO3 (đặc. 2 D.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6 . C3H8O C. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ Câu 37 : Kim loại M phản ứng được với : dung dịch HCl. etanol. 118 đvC B.Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng). Tỉ khối của X so với khí hiđro là: A. T là các hợp chất hữu cơ). CH3COOC2H5. 12. anilin.

Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y Y + XCl2 → YCl2 + X Câu 54 : Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào A. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3.44 V. 300 B. 1.Câu 46 : Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) : Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Giá trị của m là A. 0. C2H5OH Câu 47: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe 2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 48. Z trong sơ đồ trên lần lượt là : A.84 lít khí H2 (ở đktc). chất xúc tác B. 2. etan Câu 49 : Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. CH3COOH. 47. CH3COOH B. Phát biểu đúng là : A. CH3CH2COOH. Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí). Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. nhiệt độ C.6 C. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A.2−Đimetylpropan D. Tên gọi của X là A.34V Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe − Cu là A.8 B. 150 Câu 48 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0.36 lít H 2 (ở đktc). 3 D. CH3COOH D. 0.5 X + 2YCl3 → Câu 53 : Hai kim loại X. CH3CH2CH2NH2. 5 B. 3 182 . MgO. Fe + dung dịch FeCl3 C. 42. 200 D.10 V C. 2 B. Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan.92 V B. 4 C. Cu + dung dịch FeCl2 Câu 50 : Cho dãy các chất : C 6H5OH (phenol). 2−Metylbutan B. H2NCH2COOH.11 mol CO 2 và 0. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A.66 V Câu 52 : Cho 13. C2H5OH. Giá trị của V là : A.5 gam hỗn hợp các kim loại Al. Mg(OH)2. thu được dung dịch X và 7. Fe + dung dịch HCl D. 2−Metylpropan C. Kim loại X khử được ion Y2+ D. Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hoá học sau : XCl2 + 2YCl2 . Al2(SO4)3. nồng độ D. 2 C. Theo chương trình phân ban (6 câu. Cr.1 D. từ câu 51 đến câu 56) Câu 51 : Cho biết phản ứng oxi hoá − khử trong pin điện hoá Fe − Cu là Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu . thu được hỗn hợp rắn X. Các chất Y. Cu + dung dịch FeCl3 B. Ion Y2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+ C. CrO3. CH3OH C. 0. E0 (Fe2+/Fe) = − 0. áp suất Câu 55 : Cho dãy các chất : Cr(OH) 3. Ion Y3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+ B. C6H5NH2 (anilin). 4 Phần II. CH3COOH. Zn(OH)2.132 mol H2O. 5 D. 45.78 V D. E0 (Cu2+/Cu) = + 0. C2H4. 100 C.

CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC. CH3−CH2−CH2−OH D. CH3−CH2−CHOH−CH3 B. Khối B 183 . CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC. Công thức cấu tạo của X là A. sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29).Câu 56 :Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng). CH3−CO−CH3 ----------------------------------------------------.HẾT ---------- ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. Khối A Mã đề thi 748 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B B B D C C B B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D C B B C D B A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A C A C D C A A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C B A D B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A B B C C A D D D 51 52 53 54 55 56 D C B C D A ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. CH3−CHOH−CH3 C.

Khối A Mã đề thi 439 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C A C A D B B D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D C A D A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C C A D D A D C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D A B B C B C C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B A D C A D D B 51 52 53 54 55 56 C A B B D A ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. Khối B Mã đề thi 195 1 2 3 D C A 11 12 13 B A B 21 22 23 C A D 31 32 33 C D B 41 42 43 B A C 51 52 53 C B D 184 . CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC.Mã đề thi 629 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A C A B D C C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A D A B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B A D A A D C D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B B A D D A D C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B A A B C D A B D 51 52 53 54 55 56 B C C D D A ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC. Khối A Mã đề thi 329 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D D C D C C A C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A B C B B A A D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D C A C B A A B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D A C D D C B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D C A C A B B D 51 52 53 54 55 56 C B A A A B ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC.

B Mã đề thi 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D D C B B A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C A A A B C D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B B A C D B C B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B D D A D B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A D D D C A C D C 51 52 53 54 55 56 C C C B A A 185 .4 5 6 7 8 9 10 C D A A B B D 14 15 16 17 18 19 20 D B B A B D D 24 25 26 27 28 29 30 A D C C D B A 34 35 36 37 38 39 40 A D C C C A D 44 45 46 47 48 49 50 B D C A A C B 54 55 56 C B A ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC. Khối A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful