GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP

1. CÁC QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁC XÍT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP.
QUAN ĐIỂM MÁC XÍT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP. VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.

2. 3.

cho rằng nguồn gốc của giai cấp là do tự nhiên.Quan điểm của các nhà tư tưởng trước Mác: + Quan điểm của các nhà tư tưởng cổ đại: • Đã xuất hiện tư tưởng phản ánh phân chia xã hội thành giai cấp và đấu tranh giai cấp.xã hội. địa vị và chức năng khác nhau trong xã hội.CÁC QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁC VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP . chưa thấy tính lịch sử của giai cấp.  Chưa thấy giai cấp có nguồn gốc từ đời sống kinh tế . . • Cho rằng giai cấp là những loại người có quyền lực.

• Xanhximong chia XH thành 3 giai cấp: nhà KH. Coi đấu tranh giai cấp là giữa những người hữu sản và vô sản. Tomado Campanela.CÁC QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁC VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP + Quan điểm của nhà tư tưởng phương Tây thời kỳ CNTB hình thành: • Các nhà tư tưởng như Tomat Morơ. • Các nhà sử học Pháp cho rằng giai cấp hình thành dựa trên cơ sở chinh phục bằng bạo lực và tan rã của XH cũ. nhưng lại đứng trên quan điểm thần luận. chủ sở hữu và người không có sở hữu. Rutxo cho rằng giai cấp và đấu tranh giai cấp có nguyên nhân trong sự phát triển kinh tế. .

+ Một số khác thừa nhận giai cấp nhưng bác bỏ quan niệm. cơ sở kinh tế của giai cấp và đấu tranh giai cấp của CN Mác Lênin. + Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế xuất hiện quan điểm sai lầm “ hữu khuynh” và “ tả khuynh”.CÁC QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁC VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP . + .Quan điểm của các nhà tư tưởng tư sản hiện nay : Một số học giả tư sản phủ nhận hoàn toàn học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp.

và có địa vị thống trị trong XH. • Cho rằng giai cấp nào nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất sẽ nắm được quyền quản lý. • Kết cấu giai cấp: bao gồm các giai cấp cơ bản đối lập nhau.đó là chế độ tư hữu.QUAN ĐIỂM MACXIT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP . .QUAN NIỆM VỀ GIAI CẤP: • Nguồn gốc của giai cấp: Mác và Ăngghen cho rằng nguồn gốc của giai cấp là nguồn gốc kinh tế . • Định nghĩa giai cấp: Lênin định nghĩa “ Giai cấp là các tập đoàn người có địa vị khác nhau trong một hệ thống kinh tế xã hội nhất định”. các giai cấp không cơ bản và tầng lớp trung gian.

• Hình thức của đấu tranh giai cấp: có 3 hình thức là: đấu tranh kinh tế. cuộc đấu tranh của những người làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản” • Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp: là do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ. bọn áp bức và bọn ăn bám. đấu tranh tư tưởng. chống bọn có đặc quyền. đặc lợi. đấu tranh chính trị. . lạc hậu.QUAN ĐIỂM MACXIT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP - QUAN NIỆM VỀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP: • Mác – Lênin cho rằng” đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của quần chùng bị tước hết quyền. bị áp bức và lao động. • Vai trò của đấu tranh giai cấp: là một trong những động lực phát triển quan trọng của các XH có giai cấp đối kháng.

Theo quan điểm macxit. sự xuất hiện giai cấp. đấu tranh giai cấp đều là tất yếu khách quan. . không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ giai cấp nào.

QUAN ĐIỂM MACXIT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP  Đấu tranh của giai cấp vô sản trong điều kiện hiện nay: So sánh lực lượng thay đổi tạm thời có lợi cho các lực lượng phản cách mạng và bất lợi cho lượng cách mạng. phức tạp. Đã và đang điều chỉnh thích nghi với điều kiện mới đồng thời xoa dịu mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản trong các nước tư bản. Mâu thuẫn giữa LLSX có tính chất xã hội hóa cao với QHSX vẫn dựa trên chế độ sỡ hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về TLSX có nhiều biểu hiện mới gay gắt. . không dễ nhận thức như trước đây.

mơ hồ về đấu tranh giai cấp. dẫn đến cục bộ thù địch. tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp. mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội. – Cơ hội hữu khuynh. xem nhẹ quy luật khách quan. nội dung cùng hình thức đấu tranh: • Cần loại bỏ hai sai lầm dễ mắc phải: – Chủ quan duy ý chí.QUAN ĐIỂM MACXIT VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP • Điều kiện đấu tranh hiện nay vô cùng bất lợi. không đoàn kết. phức tạp đòi hỏi thay đổi mục tiêu. .

mâu thuẫn về lợi ích giữa các giai cấp. nông dân. tầng lớp tư sản có điều kiện phát triển và dần dần trở thành một giai cấp. nảy sinh mâu thuẫn giữa khuynh hướng phát triển tự giác và khuynh hướng tự phát quay lạ TBCN. kết cấu và quan hệ giai cấp có nhiều đổi mới: ngoài giai cấp công nhân.  Điều kiện trong nước và tình hình quốc tế rất phức tạp. .  Xã hội vẫn tồn tại mâu thuẫn giai cấp.VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ a/ Đặc điểm giai cấp và quan hệ giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam:  Đặc điểm. tầng lớp tri thức và các tầng lớp lao động khác. dùng chủ nghĩa tư bản làm khâu trung gian để đưa nền sản xuất nhỏ đi lên XHCN với chính sách mở cửa.

nước mạnh. – Bảo vệ và phát triển những nhân tố XHCN. – Bảo vệ chính quyền nhân dân và pháp chế XHCN. xã hội công bằng dân chủ văn minh. . xây dựng nước ta thành dân giàu. – Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Nhận định: thực chất là đấu tranh giữa khuynh hướng tự giác theo định hướng XHCN và khuynh hướng phát triển tự phát lên TBCN b/Nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam: • Nội dung: – Đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu cách mạng. chống lại khuynh hướng tự phát TBCN trong nền kinh tế thị trường – Xây dựng XHCN nghĩa đi đôi với bảo vệ tổ quốc.

b/Nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam: • Nội dung (tt): – Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. vận động. • Hình thức: vừa mềm dẻo vừa cương quyết. thậm chí cả những biện pháp bạo lực trấn áp . tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. bao gồm cả giáo dục. tuyên truyền. cả hành chính. làm cho đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ta không ngừng nâng cao.

• Đấu tranh chống khuynh hướng tự phát tiến lên CNTB của sản xuất nhỏ bằng nhiều biện pháp đa dạng với các mức độ khác nhau. . • Đấu tranh phải chống các thế lực thù địch với độc lập dân tộc và CNXH.Một số vấn đề cần lưu ý để đạt kết quả tốt trong cuộc đấu tranh giai cấp • Phải đấu tranh chống khuynh hướng và biểu hiện tiêu cực của tầng lớp tư sản.

mất cảnh giác đi đến phủ nhận đấu tranh giai cấp . quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mac – Lenin phân tích cụ thể để thấy được tính chất gay go. không dám đổi mới. tránh rơi vào hay thái cực sai lâm: quá cường điệu đấu tranh giai cấp dẫn đến rụt rè. hoặc mơ hồ. phức tạp của đấu tranh giai cấp ở nước ta trong thời kỳ quá độ.TÓM LẠI • Phải nắm vững phương pháp biện chứng duy vật.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful