P. 1
báo cáo thực tập

báo cáo thực tập

|Views: 2,163|Likes:
Được xuất bản bởiclannbkb1

More info:

Published by: clannbkb1 on May 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

LỜI CẢM ƠN
Sau đợt thực tập bổ ich va hiệu quả tại Hội nông dân xã ÊaYông, tôi xin
gui loi cảm on chân thanh đên Ban thuong trực Hội nông dân xã, chi hội
truong cac thôn buôn trên đia ban xã đã giup đõ tận tinh đê tôi hoan thanh
đợt thực tập.
Cảm on cô Phạm Thi Kim Anh đã huong dân tận tinh đê tôi hoan thanh
bai bao cao thực tập nay .
Trong qua trinh thực tập cung nhu lam bao cao không tranh khoi nhung
thiêu sot. rât mong đông chi trong Ban thuong trực Hội Nông dân xã
ÊaYông va thây, cô gop y đê bai bao cao đuợc hoan thiện hon.
ÊaYông, ngày 25 tháng 3 năm 2!2
Hoc viên
Lê Thanh Tuấn
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
1
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
HỘI NÔNG DÂN I!T NAM
HỘI NÔNG DÂN H"#!N $%ÔNG P&$
'CH HỘI NÔNG DÂN X( )A#ÔNG
ÊaYông , ngày 25 tháng 3 năm 2!2
NHẬN XÉT H*C I)N THỰC TẬP
Hội nông dân xã ÊaYông, huyện Krông pák, tinh Dák Lák ,đã tiêp nhận
hoc viên Lê Thanh Tuân, lop 01K1B, thực tập môn hoc thực hanh công tac xã
hội ca nhân va nhom theo kê hoạch cua Hiệu truong truong Can bộ Hội nông
dân Việt Nam. Thuong trực Hội nông dân xã nhận xet vê hoc viên thực tập
nhu sau:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................
ÊaYông, ngày 2, tháng 3 năm 2!2
TM+C'H HỘI NÔNG DÂN X(
, Ki tên, đong dâu-
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
2
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
M.C L.C
Trang
LÒI CAM ON...............................................................................................1
LÒI NOI DAU..............................................................................................5
PH/N I
$0T 1"Ả T2M HI3" CƠ SỞ THỰC TẬP............................................
I+T4nh h4nh 567 589:.............................................................................. ...7
II+ M;7 <8êu= 7h>7 n?n@= nh8A: B;........................................................... .9
1.Muc tiêu cua Hội nông dân Việt Nam........................................................9
2. Chuc náng cua Hội nông dân Việt Nam....................................................9
3. Nhiệm vu cua Hội nông dân Việt Nam....................................................10
III+ $C< DuE 7Fn@ <G7 HI hJ8 7Ka 7L MN.......................................................11
1. Công tac xây dựng tổ chuc Hội.................................................................11
2.Hoạt động cac phong trao cua Hội.............................................................12
3. Công tac Hội nông dân tham gia phôi hợp thực hiện chuong trinh..........14
4. Công tac kiêm tra......................................................................................14
5. Bai hoc kinh nghiệm trong hoạt động phong trao.....................................15
PH/N II
$0T 1"Ả THỰC TẬP CO NHÂN P NHQM....................................
I+ ThR7 <ST 7Fn@ <G7 HI hJ8 7G nhUn...........................................................16
1.Gioi thiệu vê đôi tuợng thực tập................................................................16
2. Thu thập thông tin.....................................................................................17
3 Danh gia xac đinh vân đê...........................................................................18
4. Lập kê hoạch can thiệp..............................................................................19
5. Kêt thuc( luợng gia)..................................................................................19
II+ ThR7 <ST 7Fn@ <G7 HI hJ8 nhV:.............................................................20
1. Gioi thiệu vê nhom....................................................................................20
2. Kêt quả nghiên cuu cua qua trinh thanh lập nhom....................................20
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
3
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
3. Nhung quy đinh vê muc đich,muc tiêu,chuân mực bảo mật,cach thuc hoạt
động cua nhom va phân công nhiệm vu cho cac thanh viên.........................21
4. Dự sinh hoạt nhom....................................................................................22
PH/N III
LWXNG GIO 1"O T%2NH THỰC TẬP..................................................
I. Nhung bai hoc va kinh nghiệm..................................................................23
II. Nhung thay đổi bản thân...........................................................................25
III. Dê nghi....................................................................................................25
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
4
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
LỜI NQI Y/"
Công tac xã hội la một nghê, một hoạt động chuyên nghiệp nhám trợ
giup ca nhân, gia đinh va cộng đông nâng cao náng lực đap ung yêu câu va
táng cuong chuc náng xã hội, đông thoi thuc đây môi truong xã hội vê chinh
sach nguôn lực va dich vu nhám giup ca nhân, gia đinh va cộng đông giải
quyêt, phong ngua cac vân đê xã hộ, gop phân đảm bảo an sinh xã hội.
Công tac xã hội ca nhân co vi tri va tâm quan trong đác biệt vê nhung
đong gop to lon đôi voi sự phat triên cua ca nhân, gia đinh, cộng đông xã
hội.Công tac xã hội ca nhân la một phuong phap, la qua trinh nghiệp vu ma
đoi hoi nhân viên xã hội co ki náng chuyên môn cao. Khi tiêp cận một vân
đê hay một đôi tuợng nao đo chung ta phải co nhung biện phap tiêp cận nhât
đinh, đê lam đuợc điêu đo nhân viên lam công tac xã hội phải thu thập thông
tin vê đôi tuợng ma minh cân tiêp cận, đông thoi hiêu đuợc tâm tu nguyện
vong, nhu câu cua đôi tuợng đê tiên hanh cac hoạt động giup đõ.
Muc đich cua nganh công tac xã hội la nhám thiêt lập môi quan hệ tôt
giua nhân viên xã hội voi đôi tuợng, giup đôi tuợng hiêu rõ bản thân, hoan
cảnh cua đôi tuợng, giup đôi tuợng táng khả náng huy động vận dung cac
nguôn lực cua bản thân kêt hợp nguôn lực bên ngoai. Trên co so co sự hô trợ
cua nhân viên xã hội tạo sự thay đổi cho bản thân, đông thoi cung cô va phat
triên cac chuc náng xã hội cua ca nhân va gia đinh thông qua sự tham gia
tich cực cua ca nhân va xã hội vao qua trinh giải quyêt vân đê.
Qua vân đê đo đê hoc viên nám bát đuợc một sô quan điêm triêt li co bản,
nguyên tác hoạt động, quy chuân đạo đuc cua nghê công tac xã hội va hiêu
đuợc cac phâm chât náng lực cân co cua nhân viên công tac xã hội, phat
triên sự nhận thuc vê bản thân trong môi quan hệ voi đôi tuợng va nguoi
khac, vê môi truong tac động đôi voi môi ca nhân, gia đinh va nhom, đông
thoi co sự tự tin vê khả náng lam việc voi ca nhân, nhom va đua ra cac biện
Phap phuong huong giải quyêt vân đê va tự rên luyện tac phong nghê nghiệp
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
5
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
cua nhân viên xã hội.
Co thai độ, cach ung xu đung đán trong khi lam việc không ngung hoc hoi
va nâng cao nghiệp vu chuyên môn, co trach nhiệm voi thân chu co long tin
va yêu nghê, tự ren luyện đạo đuc đê tro thanh nhân viên xã hội tôt trong
tuong lai.
Nha truong co kê hoạch thực tập tại co so đê hoc viên đi vao thực tê giua
li thuyêt va thực hanh đê nám bát đây đu nhung kiên thuc đã hoc vao thực
tê. Tuy nhiên bản thân em la hoc viên lop 01K1B cua Truong Can Bộ Hội
Nông Dân Việt Nam đi thực tập tại UBND xã Êayông, Huyện Krông Pák,
tinh Dák lák nên co nhung kho khán nhât đinh, bản thân la hoc viên chua
tung tham gia vao tổ chuc hội nông dân nên việc tiêp cận đôi tuợng con gáp
nhiêu kho khán ma con phu thuộc vao sự huong dân cua can bộ Hội nông
dân xã.
Sau đây la kê hoạch thực tập tại xã ÊaYông tim hiêu vê co so va tạo lập
môi quan hệ voi co so, trong qua trinh thực tập tại co so đuợc sự giup đõ cua
cac đông chi Chu tich, Pho Chu tich Hội nông dân xã nhung do thoi gian co
hạn nên bản bao cao thực tập con nhiêu thiêu sot mong nhận đuợc sự gop y
cua quy thây cô.
Êayông, ngày 2- tháng 3 năm 2!2
Hoc viên thực tập
Lê Thanh Tuấn


"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
6
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
PH/N I
$0T 1"Ả T2M HI3" CƠ SỞ THỰC TẬP
I+ T2NH H2NH YZC YI3M
Hội Nông Dân xã Êayông thanh lập tu nám 1977. Gôm co 9 chi hội co
1050 hội viên, đên nám 2007 công ty ca phê phuoc an chuyên đổi mô hinh
doanh nghiệp nên hội nông dân xã đã thanh lập thêm 9 chi hội nâng tổng sô
chi hội lên 18 chi hội va co 2050 hội viên tham gia sinh hoạt. trong đo nu
550, dân tộc thiêu sô 1200. Co 21 đ/c trong BCH, 05 đ/c thuong vu, 02 đ/c
thuong trực la chu tich va pho chu tich hội. Co 54 uy viên BCH o cac chi
hội.
Thực hiện đuong lôi chinh sach cua Dảng, Trong qua trinh hoạt động duoi
sự lãnh đạo cua Dảng, HDND-UBND hội đã kêt hợp voi cac co quan ban
nganh đoan thê va chinh quyên đia phuong, quan hệ voi cac nganh chuc
náng nhu khuyên nông, thu y, bảo vệ thực vật huyện, cac doanh nghiệp, mo
cac lop dạy nghê ngán hạn cho nhân theo đê an 1956 cua chinh phu. Huong
dân cho nhân dân ap dung khoa hoc ki thuật vao sản xuât phat triên kinh tê
tung buoc xoa đoi giảm ngheo.
[ Y8\u ]8An <R nh8ên:
ÊaYông la một xã nám o phia tây Huyện Krông Pák co quôc lộ 26 chạy
qua, cach trung tâm thanh phô Buôn Ma Thuột 28 km
- Phia đông giap thi trân Phuoc An.
- Phia tây giap xã ÊaKênh.
- Phia bác giap xã Cu Bao Thi Xã Buôn Hô.
- Phia Nam giap xã Hoa tiên va nui chu Quynh.
Xã Êayông co diện tich tự nhiên la 5750ha, gôm co 18 thôn buôn, dân sô
3611 hộ/18200 nhân khâu. co 5 dân tộc anh em cung lam án sinh sông trong
đo co 55° la đông bao dân tộc thiêu sô, la một xã thuân nông co đên 85°
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
7
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
dân sô sông báng nghê nông nghiệp. sản xuât chu yêu la cây ca phê va lua
nuoc, trinh độ dân tri không đông đêu, Duợc sự lãnh đạo trực tiêp cua Dảng
uy, sự tận tinh huong đân giup đõ cua hội câp trên va cac ban nganh đoan
thê cua huyện, đã tạo điêu kiện cho hội nông dân xã tổ chuc triên khai, hoc
tập cac mô hinh sản xuât chán nuôi, mo cac lop tập huân nghiệp vu cho hội
viên, tu đo hội viên đã nám bát đuợc nhung khoa hoc kÿ thuật ap dung vao
sản xuât thực tiên o đia phuong.
^ ThuSn _`8:
La một xã co đia hinh tuong đôi báng ph•ng đat đai mau mõ co quôc lộ
26 chạy qua thuận lợi cho việc phat trên thuong mại dich vu công nghiệp,
nông nghiệp, nhât la cây công nghiệp dai ngay nhu ca phê. Nhân dân cac
dân tộc trên đia ban tin tuong tuyệt đôi vao sự lãnh đạo cua Dảng, co tinh
thân đoan kêt, cân cu lao động. Duợc sự quan tâm chi đạo sâu sat cua cac
câp lãnh đạo huyện Krông Pák. Dã tạo điêu kiện thuận lợi hô trợ tich cực
cho xã, đội ngu can bộ xã thuong xuyên đuợc đao tạo nâng cao nghiệp vu,
đảm bảo trinh độ công tac, co tinh kê cận.
Phong trao nông dân tham gia xây dựng thôn, buôn, ván hoa đã đuợc
Hội quan tâm phôi hợp voi chinh quyên, Mát trận va cac đoan thê chinh tri.
Dên nay toan xã đã co 15/18 thôn buôn ván hoa, trong đo co 6 thôn, buôn
đuợc công nhận đạt chuân ván hoa. Hội đã vận động nông dân đong gop xây
dựng, sua chua nâng câp đuong giao thông nông thôn.Tu đo tạo thuận lợi
cho đoi sông, sản xuât, luu thông hang hoa va sinh hoạt cua nông dân, trạm
y tê, truong hoc đuợc nâng câp xây dựng kiên cô. Hệ thông thuy lợi tung
buoc đuợc kiên cô hoa€ trên 99° sô hộ dân đuợc su dung điện sinh hoat,
trên 75° sô hộ dân đuợc su dung nuoc sinh hoạt hợp vệ sinh.
* $hV $h?n : Êayông la một xã bao gôm 5 thanh phân dân tộc: Kinh, Êđê,
Gia rai, Tay, Nung, Trong đo đông bao dân tộc thiêu sô chiêm 55°, đoi
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
8
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
sông kinh tê - xã hội phat triên chậm, trinh độ dân tri con thâp. T• lệ hộ
ngheo con cao, la một xã dân cu chu yêu sông báng nghê nông nghiệp
nhung diện tich xản xuât binh quân theo đâu nguoi đạt thâp, Nên kinh tê
chậm phat triên, hệ thông hô đập kênh muong phuc vu cho sản xuât nông
nghiệp con thiêu thôn, trinh độ mát báng dân tri không đông đêu, việc ap
dung cac tiên bộ khoa hoc kÿ thuật vao sản xuât con nhiêu hạn chê. Hệ
thông giao thông nông thôn tuy đã đuợc đâu tu song vân con một sô tuyên
đuong hu hong nhât la vao mua mua.
II+ M.C TI)"= CHaC NbNG= NHI!M .
c+ M;7 <8êu 7Ka HJ8 nFn@ dUn 8A< Na:e
La tập hợp đoan kêt nhân dân, xây dựng giai câp nông dân vung mạnh vê
moi mát, xung đang la lực luợng đông minh tin cậy trong khôi liên minh
vung chác công, nông, tri, bảo đảm thực hiện tháng lợi sự nghiệp CNH-
HDH nông nghiệp, nông thôn.
- Hội nông dân Việt Nam tiêp tuc đổi moi nội dung, phuong thuc hoạt động,
xây dựng hội vung mạnh cả vê chinh tri, tu tuong, tổ chuc va hoạt động€
nâng cao vai tro đại diện, phat huy quyên lam chu, bảo vệ quyên va lợi ich
hợp phap chinh đang cua hội viên, nông dân.
- Phat huy truyên thông yêu nuoc, yêu chu nghia xã hội, tinh thân cach
mạng, lao động sang tạo, cân kiệm, tự lực, tự cuong, đoan kêt cua nhân dân€
tich cực va chu động hội nhâp kinh tê quôc tê, đây mạnh phat triên kinh tê -
xã hội, xây dựng ván hoa, giu vung quôc phong an ninh, gop phân thực hiện
muc tiêu dân giau, nuoc mạnh xã hội công báng, dân chu ván minh theo
đinh huong xã hội chu nghia.
f+ Ch>7 n?n@ 7Ka HJ8 nFn@ dUn 8A< Na:e
- Tập hợp, vận động, giao duc hội viên, nông dân phat huy quyên lam chu,
tich cực hoc tập nâng cao trinh độ, náng lực vê moi mát.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
9
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
- Dại diện giai câp nông dân tham gia xây dựng Dảng, Nha nuoc va khôi đại
đoan kêt toan dân tộc.
- Chám lo, bảo vệ quyên va lợi ich hợp phap chinh đang cua nhân dân. Tổ
chuc cac hoạt động dich vu,tu vân, hô trợ nông dân trong sản xuât va đoi
sông.
g+ Nh8A: ; HJ8 nFn@ dUn B8A< na::
- Tuyên truyên, giao duc cho can bộ, hội viên nông dân hiêu biêt đuong lôi
cua Dảng€ chinh sach phap luật cua Nha nuoc€ nghi quyêt, chi thi cua hội.
Khoi dậy va phat huy truyên thông yêu nuoc, y chi cach mạng, tinh thân tự
lực tự cuong, lao động sang tạo cua nhân dân .
- Vận động, tập hợp va lam nong côt tổ chuc cac phong trao nông dân phat
triên kinh tê, ván hoa xã hội, quôc phong, an ninh. Chám lo đoi sông vật chât
va tinh thân cua hội viên, nhân dân.
- Cac câp hội la thanh viên tich cực trong hệ thông chinh tri thực hiện cac
chinh sach, phap luật, cac chuong trinh phat triên kinh tê -xã hội cua Nha
nuoc o nông thôn. Huong dân phat triên cac hinh thuc kinh tê tâp thê trong
nông nghiệp. Tổ chuc cac hoạt động dich vu, tu vân, hô trợ va dạy nghê giup
nông dân phat triên sản xuât, nâng cao đoi sông, bảo vệ môi truong.
- Doan kêt, tập hợp đông đảo nhân dân vao tổ chuc Hội, phat triên va nâng
cao chât luợng Hội viên. Xây dựng tổ chuc hội vung mạnh vê moi mát€ đao
tạo, bôi duõng can bộ Hội đap ung yêu câu, nhiệm vu thoi k‚ công nghiệp
hoa ƒ hiện đại hoa đât nuoc.
- Tham gia xây dựng Dảng chinh quyên trong sạch, vung mạnh, giam sat va
phản biện xã hội theo quy chê. Kip thoi phản anh tâm tu nguyện vong cua
nhân dân voi Dảng va Nha nuoc€ bảo vệ cac quyên va lợi ich chinh đang,
hợp phap cua hội viên, nông dân. Thực hiện phap lệnh dân chu co so, giu
gin đoan kêt trong nội bộ€ gop phân xây dựng khôi đại đoan kêt toan dân,
giu vung an ninh chinh tri, trật tự an toan xã hội€ chông quan liêu, tham
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
10
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
nhung lãng phi va cac tệ nạn xã hội.
- Mo rộng hoạt động đôi ngoại theo quan điêm, đuong lôi cua Dảng, táng
cuong hợp tac, trao đổi hoc tập kinh nghiệm, tiên bộ khoa hoc kÿ thuật,
quảng ba hang hoa nông sản,ván hoa Việt Nam voi tổ chuc nông dân, tổ
chuc quôc tê, cac tổ chuc chinh phu, phi chinh phu trong khu vực va trên thê
gioi.
III+ $0T 1"Ả CÔNG TOC X( HỘI CỦA CƠ SỞ
Qua thoi gian thực tập o đia phuong xã Êayông bản thân tôi thây nhung
hoạt động cua hội nông dân o co so đã co nhiêu thuận lợi song bên cạnh
cung gáp không it kho khán đôi voi hoạt động cua hội.
c CFn@ <G7 HUh dRn@ <i 7h>7 hJ8:
Dây la một vân đê quan trong mang tinh quyêt đinh đôi voi công tac hội
phải thuong xuyên chám lo táng cuong cung cô xây dựng co so hội, chi hội
trong sạch vung mạnh. Dao tạo bôi duõng đội ngu can bộ kê cận đu náng lực
công tac đap ung voi thoi k‚ đổi moi.
Hội nông dân xã Êayông co 18 chi hội. Tổng sô hội viên 2050, nu 550,
dân tộc thiêu sô 1200. Hoạt động theo điêu lệ quy chê cua tổ chuc hội, đuợc
phân nhiệm vu cho tung đ/c trong ban châp hanh phu trach tung chi hội, chi
hội đuợc tổ chuc sinh hoạt hang quy đong hội phi đây đu, hang nám cac
đông chi trong ban châp hanh đuợc tập huân công tac hội theo sự chi đạo
cua Hội nông dân huyện, công tac binh xet va phân loại chât luợng chi hội
cuôi nám đuợc quan tâm duy tri thuong xuyên. Tổ chuc hội nghi so kêt, tổng
kêt đanh gia công tac hoạt động cua hội đung thoi gian, khen thuong động
viên kip thoi nhung ca nhân va tập thê xuât sác. Trong nám qua co 13 chi
hội vung mạnh.
- Công tac xây dựng quÿ hội: Hội nông dân xã co phong trao xây dựng quÿ
hội, đê giup đõ nhau trong công tac xoa đoi giảm ngheo, đên thoi điêm hiện
nay chân quÿ cua cac chi hội la 300.000 000đ, hang nám tạo điêu kiện cho
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
11
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
cac hội viên kho khán vay vôn đê giải quyêt kho khán.
- Công tac tham gia xây dựng Dảng va chinh quyên: Thực hiện chi thi sô 59
CT/T„ ngay 15/12/2000 cua bộ chinh tri vê việc táng cuong sự lãnh đạo
đảng đôi voi công tac hội nông dân, hội đã tich cực vận động can bộ hội viên
tham gia xây dựng đảng, xây dựng chinh quyên ngay cang vung mạnh vê
moi mát. Tham gia xây dựng hệ thông chinh tri co so vung mạnh, tạo nguôn
can bộ cho đảng, chinh quyên. thực hiện tôt quy chê dân chu o co so.
f+ Hjk< 5Jn@ 7G7 Thjn@ <lmj 7Ka hJ8 e
- Phong trao Nông dân thi đua sản xuât kinh doanh gioi, đoan kêt giup nhau
xoa đoi giảm ngheo vuon lên lam giau chinh đang la một trong ba phong
trao lon cua Hội, đuợc trung uong hội nông dân Việt Nam va Bộ nông
nghiệp phat triên nông thôn phôi hợp tu nám 1998.Dây la một phong trao thi
đua cua Hội nông dân trong thoi ki đổi moi. Thực hiện Nghi quyêt cua Dảng
… vi muc tiêu dân giau, nuoc mạnh, xã hội dân chu, công báng ván minh†.
Duợc sự quan tâm cua Dảng, chinh quyên,cac nganh chu trong chuyên dich
co câu cây trông va vật nuôi, chuyên giao tiên bộ khoa hoc ki thuật cho hội
viên nông dân ap dung vao sản xuât va chán nuôi,đa cây, đa con,náng suât
chât luợng sản phâm vuợt.
- Phong trao nông dân tham gia xây dựng kêt câu hạ tâng nông thôn, gán voi
chuong trinh phat triên kinh tê nông nghiệp nông thôn. Nghi quyêt cua Dảng
u• xã xây dựng nông thôn moi. Kê hoạch xây dựng xã ván hoa, thực hiện
quan điêm cua cua Dảng va chinh quyên đia phuong trong việc xây dựng co
so hạ tâng kinh tê- xã hội nông thôn, chu trong nâng câp xây dựng hệ thông
giao thông voi phuong châm Nha nuoc va nhân dân cung lam. Hang nám
đuong giao thông nông thôn đuợc nâng câp va tu sua, nguoi dân đuợc su
dung điện tháp sang 100°, truong hoc đuợc quy hoạch xây dựng ngay một
khang trang ,đu trang thiêt bi dạy va hoc. Trạm y tê xã đuợc xây moi đạt tiêu
chuân, 18 thôn buôn co hội truong, nha ván hoa cộng đông đê sinh hoạt.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
12
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
- Phong trao nông dân tham gia phat triên ván hoa: Phong trao gia đinh ván
hoa, thôn buôn ván hoa, xã ván hoa đuợc Dảng va Nha nuoc ta đác biệt quan
tâm. Phải giu gin bản sác ván hoa dân tộc, no co y nghia chinh tri to lon
trong công cuộc đổi moi đât nuoc. Hội phôi hợp voi U• ban mát trận Tổ
quôc xã đây mạnh cuộc vận động xây dựng đoi sông ván hoa o khu dân cu,
gán liên voi quy uoc thôn buôn, Quy chê dân chu. Thực hiện nghi quyêt cua
Dảng u•, kê hoạch cua chinh quyên đên nay đã co......đon vi thôn đạt ván
hoa câp huyện. Hang nám Hội phat động phong trao đáng ki gia đinh ván
hoa cho cac chi hội. Hội đã lam tôt phong trao đên on đap nghia, thám hoi
táng qua cac gia đinh chinh sach, tan tật, cô đon,... nhân cac ngay lê têt ,tạo
môi quan hệ tôt đ‡p tinh lang nghia xom . Doan kêt xây dựng thôn buôn ván
hoa, xã ván hoa, tiên toi xây dựng nông thôn moi.
- Phong trao nông dân tham gia xây dựng nên quôc phong toan dân,giu vung
an ninh trật tự o nông thôn: Thực hiện theo sự lãnh đạo cua Dảng, phat huy
suc mạnh tổng hợp cua toan dân va an ninh nhân dân vung chác, bảo vệ
Dảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chê độ xã hội chu nghia, xây dựng thê trận
quôc phong toan dân. Phat hiện, ngán chán lam thât bại âm muu diên biên
hoa binh cua cac thê lực thu đich. Hội thuong xuyên tuyên truyên giao duc
cho can bộ, hội viên nêu cao tinh thân cảnh giac, không nghe, không tin,
không lam theo loi kˆ xâu. Phôi hợp voi xã đội cung cô lực luợng dân quân
tự vệ, lực luợng dự bi động viên, lực luợng tại chô đu vê sô luợng va chât
luợng. Tuyên truyên luật quân sự,vận động con em đên độ tuổi đi kham
tuyên nghia vu, hang nám thanh niên nhập ngu đạt 100°.
- Phong trao nông dân tham gia bảo vệ an ninh nông thôn:
Thực hiện chuong trinh phôi hợp giua công an, tu phap va Hội nông dân€
thực hiện Chi thi 26 cua Thu tuong Chinh phu€ kê hoạchsô 22KH/ HND€
Nghi quyêt liên tich tổ chuc cuộc vận động hội viên tham gia giu gin trật tự
an toan giao thông nám 2012.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
13
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
Hội đã phôi hợp voi công an, tu phap giải quyêt cac vu việc xảy ra nhu:
tranh châp đât đai, ly hôn, trộm cáp,... trên đia ban. Dã giải quyêt kip thoi
cac đon thu, vu việc đung nguoi , đung tội nhám giao duc, giải thich việc
đung sai, cam kêt. Môi chi hội co một tổ hoa giải hoạt động tại co so co hiệu
quả nên không co đon thu khiêu kiện vuợt câp.
Tuyên truyên sâu rộng cho cac hội viên vê cac Chi thi, công ván va phổ
biên phap luật nên trên đia ban không co cac tệ nạn nhu: ma tuy, mại dâm,
ruợu che, co bạc hạn chê, it xảy ra.
g+ CFn@ <G7 hJ8 nFn@ dUn <ha: @8a Thn8 h`T <hR7 h8An 7G7 7hoLn@ <l4nh+
Hội nông dân xã thực hiện tôt cac thông tu liên tich giua hội nông dân va
cac đoan thê Vê cac chuong trinh quôc gia phong chông tội phạm, phong
chông ma tuy HIV/AIDS... Hội thuong xuyên táng cuong công tac tuyên
truyên nâng cao nhận thuc cho hội viên tô giac, phat hiện ngán chán cac tệ
nạn xã hội, trong nhung nám qua không co tệ nạn xã hội xảy ra trong hội
viên.
p+ CFn@ <G7 ]89: <lae
- Thuong trực xã đã chi đạo ban kiêm tra xây dựng kê hoạch kiêm tra 6
thang va 1 nám, ban kiêm tra cung thuong trực hội đã tổ chuc kiêm công tac
hội xã va 18/18 chi hội qua đo nám bát kip thoi chân chinh, uôn nán nhung
sai phạm cua hội viên cung nhu cua BCH hội, huong dân cac chi hội hoạt
động tôt hon.
- Trong qua trinh thực hiện kiêm tra tuân thu đung theo quy đinh cua hội câp
trên va nghi quyêt cua hội .- Việc thực hiện chi thi 26/CP cua Chinh phu va
công tac phôi kêt hợp voi cac ban nganh đoan thê đạt hiệu quả cao. Thông
qua phôi kêt hợp hội nông dân tu xã xuông cac chi hội lam tôt chuc náng
tham muu cho cac co quan chuc náng. Vê vân đê giải quyêt hoa giải mâu
thuân tranh châp va nhung vân đê khac tại đia phuong, trực tiêp giải quyêt
đon thu cua nhân dân, thực hiện tôt vai tro cua hội nông dân trong việc bảo
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
14
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
vệ quyên va lợi ich hợp phap va chinh đang cua nông dân cung nhu cua hội
viên nông dân.
q+ 'm8 hr7 ]8nh n@h8A: <ljn@ hjk< 5Jn@ Thjn@ <lmj :
- Hội luôn đổi moi hinh thuc hoạt động , phu hợp voi tinh hinh thực tê o đia
phuong, mang lại lợi ich thiêt thực cho hội viên.
- Dội ngu can bộ lam công tac hội phải náng động, nhiệt tinh voi công việc
đuợc giao, gân gui va thông cảm voi nhân dân, không lui buoc truoc nhung
kho khán.
- Công tac phôi kêt hợp voi cac ban nganh đoan thê tu xã đên thôn thực sự
đi vao chiêu sâu, tham muu, xin y kiên chi đạo cua câp ‰y Dảng thuong
xuyên, sat thực voi tinh hinh thực tê cua đia phuong.
- Tuyên truyên vận động nhân dân đê nhân dân hiêu đuợc cac chu truong
chinh sach hô trợ cua Dảng va Nha nuoc cho linh vực nông thôn, nông dân
trong nhung nám qua thanh động lực thuc đây thu hut đông đảo nhân dân
tham gia huong ung phong trao ngay cang co hiệu quả hon. Biêu duong
khen thuong kip thoi cac tập thê, ca nhân co thanh tich trong hoạt động
phong trao cua hội.
- Công tac kiêm tra đôn đôc phải đuợc thuong xuyên va kip thoi, phat hiện
đuợc nhung dâu hiệu sai va kip thoi uôn nán.
Trong nhung nám qua phong trao cua hội nông dân xã Êayông đã đạt đuợc
nhung thanh tich nhât đinh, song con tiêm ân một sô hạn chê đo la:
- Nhận thuc cua một sô it can bộ, hội viên vê phong trao con hạn chê.
- Sự quan tâm cua một sô chi bộ, ban tự quản thôn chua thực sự sâu sat.
Qua phong trao nông dân thi đua sản xuât kinh doanh gioi, đoan kêt giup
nhau xoa đoi giảm ngheo do hội nông dân lam nong côt đã lam đổi thay bộ
mát nông nghiệp, nông thôn va nông dân trên đia ban xã một cach đang kê
vê kinh tê - xã hội. Mác du trong nhung nám qua do nhiêu yêu tô khach
quan đem lại nhu: Khung hoảng vê kinh tê toan câu, bão lut, hạn han, dich
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
15
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
bệnh xảy ra liên tiêp. nhung tôc độ phat triên kinh tê cua xã nha ngay đuợc
nâng lên đoi sông cua nhân dân đã đuợc cải thiện va nâng cao, tinh đoan kêt
thôn xom, đoan kêt dân tộc đuợc cung cô tạo thanh khôi vung chác.
PH/N II
$0T 1"Ả THỰC TẬP CO NHÂN P NHQM
I+ ThR7 <ST 7Fn@ <G7 HI hJ8 7G nhUne
c+ G8s8 <h8Au B\ 5n8 <o`n@ <hR7 <STe
Dôi tuợng thực tập la chau Hô Quang Viên, sinh ngay 20 thang 4 nám
1996.Hiện đang hoc lop 10A6 truong THPT Nguyên Công Tru, huyện Krông
Pák, tinh Dák Lák. Gia đinh chau gôm 4 thanh viên, hiện đang cu tru tại thôn
Tân Tiên, xã ÊaYông, Krông Pák, Dák Lák. Câu chuyện vê đôi tuợng bát đâu
nhu sau:
Chiêu ngay 2 thang 3 nám 2012, khi tôi moi đi tu U• ban xã vê, luc đo
khoảng 4 gio chiêu, thi m‡ chau Viên sang nha tôi choi, vi la hang xom nên
chi thuong xuyên qua lại.Nhung hôm nay khac voi nhung ngay binh thuong
khac, tôi thây chi buôn nên tôi moi hoi: …Chi hôm nay sao lại buôn vậyŠ Hay
vợ chông co chuyện giŠ†
Chi khoc va phan nan voi vợ chông tôi vê chuyện tháng Viên con đâu cua
chi. Chi kê: Chu thây đo tu truoc toi gio chau rât ngoan va hoc cung kha.
Sang hôm nay tôi nhận đuợc giây moi cua cô chu nhiệm va chi xuông gáp
cô, qua trao đổi voi cô thi chau Viên nha chi đã nghi hoc cả tuân nay ma
không co giây xin phep gi. Chi ngân nguoi ra va bảo cả tuân nay chau vân đi
hoc đêu va đung gio. Chi giận qua nên tua nay chau vê chi quat thao, máng
no va bảo … không đi hoc thi đi đâu thi đi†. Thê la no lâm li, im láng va đap
lại … Con không muôn hoc nua†.‹ôi no bo đi luôn đên gio nay chua thây vê.
Chi lo lám. Bây gio chi hoi chu … Chi phải lam gi đê chau tiêp tuc đi hoc†.
Tôi chia sŒ voi chi va động viên chi … Không sao đâu, lua tuổi cua chau con
bông bột lám nên phải tu tu giải quyêt. Cai quan trong nhât bây gio la phải
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
16
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
tim hiêu nguyên nhân tại sao chau lại nghi hoc†. Chi bảo … Chu giup chi
voi†. tôi nhận loi ngay, vi tôi đang hoc vê nganh nay va đây la co hội đê tôi
thực tập.
2+Thu <hST <hFn@ <8ne
Việc bây gio la phải tim chau vê đê cho gia đinh yên tâm. Ngay luc đo
tôi cung chi vê nha chi, cung vợ chông chi ban bạc xem đi tim chau o nhung
điêm nao. Qua sang loc một sô bạn cua chau, tôi cung chông chi đi tim, hoi
thám mây đua bạn thuong hay choi voi chau nhung không thây. Thây chông
chi ngay cang sôt ruột, tôi lại động viên. Cuôi cung đi đên nha bạn Bi hoc
cung lop voi chau o xã khac cach chô tôi o khoảng 7km, may ma gáp chau o
đo. Chau sợ bô đanh nên trôn không ra. Tôi bảo chông vê truoc con đê em
đua chau vê sau.May ma giua chau va tôi qua quen nhau nên tôi bảo chau :
‹a vê voi chu không sợ đâu. Hai chu chau ra vê nhung không vê nha chau
ma dân vê nha tôi va bao cho bô m‡ chau biêt đê yên tâm. Tôi bảo chau cung
án com voi vợ chông tôi, án xong, tôi cho chau đi choi va ghe vao quan
nuoc đê noi chuyện cho tiện đê chau đõ mác cõ.Buoc vao câu chuyện, tôi
noi voi chau: Chu đã biêt hêt chuyện cua chau rôi, chau đung lo, ai cung co
luc sai cả, nhung sai ma biêt sua moi la tôt, lua tuổi nhu cac chau bông
bột,nghi sao lam vậy, suy nghi chua chin chán, chua lam chu đuợc bản thân
va rât dê mác sai lâm.va tôi đã đua chuyện cua chau ap dung vao bản thân
tôi hôi con tuổi nhu chau, tôi thây chau rât tập trung va nghe tôi kê vê qua
khu cua tôi. Nghe xong chau hoi tôi : vậy bây gio chau muôn đi hoc lại co
đuợc không chu. Tôi trả loi : Duợc nhung bản thân chau co thực sự muôn
hoc va lam nguoi tôt hay không moi la điêu quan trong. Bây gio chau hãy kê
thật đâu đuôi câu chuyện cua chau chu moi co cach đê giải quyêt. Thê la
chau kê: Gân đây chau co choi voi nhom bạn luoi hoc va hay đi choi điện
tu. Luc đâu chau chua biêt choi, thê la mây đua bạn bảo chau may kiêm tiên
đi tui tao sŒ bay cho may choi, thich lám. luc đâu m‡ cho tiên án sang nhung
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
17
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
chau nhin án đê lây tiên choi,nhung rôi cang choi cang nghiện, không co
tiên choi chau đã lua bô m‡ lây tiên hoc thêm đê choi. Tu khi choi điện tu
chau tro nên nhac hoc va nhiêu lân không thuộc bai bi cô giao phê binh va
cung tu đo chau chan hoc.Lân đâu thi bo tiêt,dân bo luôn cả ngay hoc. Tôi
nhận thây chau kê chuyện rât thanh thật va hinh chau đang hôi hận va nhận
ra lôi lâm cua minh. Tôi hoi chau … Nêu bây gio chau đi hoc chau co con tiêp
tuc con đuong cu nua không Š†Dạ thua không,tôi noi tiêp: Chau a, rât may
la chau đã nhận ra som vân con kip chu chậm một thoi gian nua la chau mât
luôn cả một nám hoc thi thiệt thoi va hôi hận không kip đâu chau ạ. Thê la
tôi đua chau vê nha va bảo chau vao xin lôi bô m‡ rôi đi ngu đi đê chu noi
chuyện voi bô m‡ chau. Không biêt thê nao nhung vợ chông anh chi ây co
vŒ hai long va đông y voi y kiên cua tôi,
g+ YGnh @8G HG7 5tnh Bấn 5\e
Hoan cảnh gia đinh anh chi binh thuong, thật ra gia đinh moi thoat
ngheo đuợc hon một nám. Anh lam nghê bôc vac đi cả ngay co khi cả đêm,
con chi lam nông nên thoi gian chám soc con cai cung it. Hai đua con anh
chi chu yêu la tự lực,không nhu gia đinh khac nên việc xảy ra voi chau cung
không thê đổ lôi cho chau đuợc. Một phân lôi cung la do anh chiit kiêm tra
việc hoc hanh va sinh hoạt cua chau, nên khi gáp bạn xâu lôi keo thi kho
tranh khoi việc chau đi theo.
• Žu điêm cua đôi tuợng:
- Nhận ra đuợc việc lam sai trai cua minh.
- Duợc đi hoc, đuợc bô m‡ thuong yêu va vân muôn tiêp tuc đuợc đi hoc.
• Nhuợc điêm cua đôi tuợng:
- Không lam chu đuợc bản thân, dê nghe loi bạn be xâu.
- Không vâng loi bô m‡ va thây cô.
• Nguyên nhân chinh cua đôi tuợng :Vi theo nhom bạn be xâu nên nghi hoc.
p+ LST ]C hjk7h 7an <h8ATe
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
18
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
Sang ngay 03 ƒ 3 ƒ 2012 tôi sang gáp vợ chông anh chi đê ban kê
hoạch gáp cô giao chu nhiệm cua chau đê xin cho chau tiêp tuc đuợc đi hoc.
Việc thu hai la lam công tac tu tuong voi chau đê chau nhận ra vân đê va
khuyên chau phải tach ra khoi nhom bạn xâu đo thi chau moi hoc tôt đuợc.
Việc thu ba la, khi gáp cô giao phải chon thoi gian, đia điêm thich hợp.Cuôi
cung việc h‡n gáp cô giao đã thanh công, cô nhận loi va h‡n đung 3gio 30
phut chiêu ngay 04 ƒ 3. Vậy la chiêu chu nhật tôi cho chi, m‡ cua chau Viên
xuông gáp cô. Tôi va chi ngôi đuợc 5 phut thi thây cô giao vao. Tôi chao cô
va tự gioi thiệu vê minh luôn vi cô va m‡ cua chau Viên đã biêt nhau rôi.
Tôi chu động vao câu chuyện. Thua cô cung vi chuyện cua chau Viên nên
hôm nay chi em tôi muôn gáp cô đê trao đổi một sô vân đê vê hoc tập cua
chau đê cô hiêu va mông cô giup đõ, tạo điêu kiện đê chau tiêp tuc đuợc đên
truong.Việc cua chau xảy ra cung một phân la lôi cua gia đinh mong cô
thông cảm. Cô giao noi: em cung bât ngo voi em Viên vi hoc ki I em hoc rât
tôt nhung tu hoc ki Ii đên gio em hoc sa sut dân va mây ngay gân đây em bo
tiêt liên tuc lam ảnh huong chung đên thanh tich cả lop.Hai tuân nay lop cua
em đung vi tri ap chot nên đã bi nha truong nhác nho, em rât buôn đinh bao
cao lên ban giam hiệu nhung cung may la em chua bao.Thua cô việc cua
chau Viên gia đinh đã lam công tac tu tuong voi chau rôi. Chau đã nhận ra
lôi cua minh,cô yên tâm.Tôi tin la chau sŒ thay đổi. Cô bảo: thôi bây gio gia
đinh đã quan tâm đên chau nhu vậy em cung yên tâm rôi. Thôi sang mai chi
bảo chau tiêp tuc đi hoc.Tôi va chi cảm on cô va cô cung đung dậy chao vê
luôn. Công việc giải quyêt đên đây chua biêt kêt quả co bên vung không
nhung qua trinh can thiệp đã giải quyêt xong vân đê cua đôi tuợng.
q+ $C< <hu7, _o`n@ @8G-e
Trong thoi gian một thang thực tập tại co so, tôi đã ap dung công tac xã
hội ca nhân va nhom ma tôi đã đuợc hoc vao thực tiên . Dê tim hiêu, tiêp cận
va thiêt lập đuợc môi quan hệ voi đôi tuợng ma tôi thực tập, lên kê hoạch va
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
19
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
giải quyêt đuợc vân đê.
- Qua qua trinh can thiệp đã đuợc kêt quả khả quan la chau đã tiêp tuc đi
hoc.
- Qua hai tuân đâu thi đôi tuợng đi hoc đêu đán, nhận ra khuyêt điêm va y
thuc đuợc bản thân.
- Qua qua trinh tim hiêu cac đôi tac co liên quan voi đôi tuợng nhu: bô, m‡,
bạn be, thây cô thi sự phản hôi lại vê đôi tuợng đêu tôt va đạt kêt quả nhu sự
mong đợi.
II+ ThR7 <ST 7Fn@ <G7 HI hJ8 nhV:e
c+ G8s8 <h8Au B\ nhV:e
Nhom nay co tên la nhom tim hiêu phap luật va phat triên kinh tê. Nhom
nay cung đuợc goi la nhom phat triên, vi vua đuợc nâng cao kiên thuc vê
phap luật cua minh va vua hoc hoi giup đõ nhau đê phat triên kinh tê. Nhom
gôm co 10 thanh viên tham gia. Theo quy đinh cua nhom một thang sinh
hoạt một lân vao thoi gian cuôi thang. Cac thanh viên tuy co khac nhau vê
hoan cảnh kinh tê, trinh độ hoc vân nhung đêu co một muc tiêu chung la
muôn phat triên kinh tê va hiêu biêt vê phap luật hon.
f+ $C< DuE n@h8ên 7>u 7Ka DuG <l4nh <hmnh _ST nhV::
Khi moi thanh lập nhom gáp rât nhiêu kho khán, môi nguoi co một tinh
cach,suy nghi khac nhau, ho chua hiêu nhom la giŠ Thanh lập đê lam gi Va
đuợc cai giŠ Nhung qua nhung lân gáp gõ tro chuyện voi ho va giải thich
cho ho, thê la ho hiêu đuợc muc đich cua nhom. Vậy la cac thanh viên đã
tham gia. Buổi đâu moi sinh hoạt vân con nhiêu bõ ngõ trong nội dung cung
nhu sự e ngại cua cac thanh viên. Nhung dân dân nhom đã phat huy đuợc
tinh cộng đông, nhung lợi ich kiên thuc vê phap luật cho tât cả cac thanh
viên trong nhom, đua ra nhung sự kiện nong hổi trong xã hội đê cac thanh
viên say mê ban tan va đua ra quan điêm riêng cua minh. Dây la một mát
xich rât thanh công trong sinh hoạt nhom.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
20
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
Truoc khi thanh lập nhom cân nám vung 3 nguyên tác co bản sau:
-Thu nhât la, tinh đông nhât cua nhom, nguyên tác nay co nghia la cac thanh
viên cua nhom cân co muc tiêu tuong đôi nhât quan khi tham gia hoạt động
nhom.
- Thu hai la, nhung thanh viên cua nhom cân co sự đa dạng vê nhung ki
náng ung pho,trải nghiệm va kiên thuc vê cuộc sông đê hoạt động nhom
phong phu, hiệu quả va sang tạo hon, đây la điêu kiện rât cân thiêt.
- Thu ba la, tinh đa dạng vê co câu nhung ki náng, hiêu biêt va hoan cảnh
cua thanh viên co khả náng va mong muôn giao tiêp voi cac thanh viên khac
trong nhom, co khả náng châp nhận hanh vi cua nguoi khac, co thê hoa đông
voi cac thanh viên khac mác du co một sô khac biệt vê quan điêm hay vi tri
trong xã hội.
- Nhom vua đu đê co thê đạt đuợc muc đich nhung cung đảm bảo cho cac
thanh viên tuong tac va hoc hoi sự đa dạng tu cac thanh viên khac
Nhom quy mô lon thuong co nhiêu y kiên kÿ náng va nguôn lực cho cac
thanh viên hon la nhom quy mô nho. Nhom lon dê thực hiện nhung nhiệm
vu kho khán phuc tạp hon nhung kho co sự quan tâm chu y đên ca nhân cac
thanh viên trong nhomsŒ it hon, co nguy co dê bi chia be phai hon.
Con nhom quy mô nho lợi thê la sự quan tâm chám soc nhiêu hon đên voi
cac ca nhân cac thanh viên trong nhom.
g+ Nhvn@ Duh 5tnh B\ :;7 5w7h= :;7 <8êu= 7huxn :R7 yEj :S<= 7G7h
<h>7 hjk< 5Jn@ 7Ka nhV: Bm ThUn 7Fn@ nh8A: B; 7hj 7G7 <hmnh B8êne
- Muc đich cua nhom:
• Giup cac thanh viên phat triên thông qua sự tuong tac voi cac thanh viên
trong nhom. Co nghia la cả trong giao tiêp va trao đổi tiêp nhận kiên thuc,
kinh nghiệm tu cac thanh viên khac trong nhom.
• Giup cac thanh viên trong nhom nâng cao kiên thuc vê hiên phap, phap
luật cua Nha nuoc. Hoc hoi đuợc nhiêu kinh nghiệm tu cac thanh viên trong
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
21
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
nhom đê phat triên kinh tê gia đinh nám nay cao hon nám truoc. Dua khoa
hoc kÿ thuật ap dung vao thực tiên trong trông trot va chán nuôi.
- Muc tiêu cua nhom:
• Phân đâu trong cac gia đinh thanh viên cua nhom trong nánm toi không
co con cai bo hoc, không vi phạm phap luật, luôn châp hanh lam theo hiên
phap, phap luật cua Nha nuoc.
• Phân đâu trong nám toi cac thanh viên trong nhom không con hộ ngheo,
không sinh con thu 3, kinh tê phat triên bên vung. Phân đâu đạt 100/° gia
đinh ván hoa.
- Nguyên tác bảo mật thông tin cua nhom
Bảo mật thông tin la nguyên tac lam việc tôi quan trong trong qua trinh
tac nghiệp cua nguoi nhân viên xã hội.
Nguyên tác va nhung quy đinh cua nhom vê bảo mật thông tin không chi
đuợc đê cập đên trong giai đoạn bát đâu ma con phải đuợc nhác nho va thực
hiện trong suôt qua trinh hoạt động cua nhom va trong nhiêu truong hop•‘
ngay cả sau khi nhom đã kêt thuc.
- Cach thuc hoạt động cua nhom: Truong nhom cân chu y tạo niêm tin voi
cac thanh viên trong nhom đê thanh viên co cảm giac an toan thoải mai. Khi
sinh hoạt nhom cân sáp xêp đia điêm vi tri chô ngôi co thê ngôi theo ban chu
u hay ban tron mang đên sự âm cung cho cac thanh viên. Khi sinh hoạt hay
hop nhom cân phải sáp xêp cac buoc sinh hoạt cho phu hợp sau đo lông
Ghep nhung vân đê ma xã hội đang quan tâm, đê tạo cảm giac thoải mai ban
luận cho cac thanh viên trong nhom.
- Phân công nhiệm vu cho cac thanh viên: Khi đã nám bát đuợc nhung điêm
mạnh điêm yêu cua tung thanh viên, truong nhom phân công nhiệm vu cho
phu hợp voi tung thanh viên, đê cac thanh viên trong nhom thực hiện công
việc sŒ tôt hon.
p+ DR M8nh hjk< nhV::
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
22
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
Sinh hoạt nhom lân nay voi chu đê chinh …đua giông cây trông co chât
luong va náng suât cao vao thực tiên† vao buổi sinh hoạt cac thanh viên rât
háng say đua ra nhiê‚ y kiên trai nguợc nhau đê ban luận, phân tich đê đi
đên một kêt quả tôt đ‡p. Nguoi thi sợ cây ca phê ghep không bên vung,
nguoi thi bảo thu hoạch kho,...‹ôi đên giông lua lai nay co nhuợc điêm nhu
thê nay nhu thê kia. Cuôi cung cac thanh viên trong nhom cung phân tich
đuợc loại nao co uu thê nhât, mang lại kêt quả tôt nhât, rôi cac thanh viên
đua cả phân bon đê ban luận, đê lam cach nao vua giảm đuợc chi phi nhung
thu nhập vân cao.
• Loi nhận xet:
Qua qua trinh dự sinh hoạt nhom phat triên va tim hiêu phap luật so sanh
voi nhung kiên thuc đuợc hoc tôi thât nhom nay hoạt động kha tôt tuy vân
con một sô mát hạn chê. Nhung đôi voi một nhom co y thuc châp hanh tôt
nhung quy đinh cua nhom đo cung la một thanh công va đã mang lại nhung
hiệu quả nhât đinh cho cac thanh viên cua nhom.
Trong nhung lân sinh hoạt tôi đã lây nhung kiên thuc hoc đuợc cua minh
cung chia sˆ, động viên tinh thân cac thanh viên trong nhom. Dê vuợt qua
nhung rao cản va cach thuc vuợt qua nhung kho khán nay đông thoi tim
cach lam táng thêm động co hanh động, vuợt qua nhung rao cản.
PH/N III
LWXNG GIO 1"O T%2NH THỰC TẬP
I+ Nhvn@ ym8 hr7 Bm ]8nh n@h8A: e
Thông qua đợt thực tập công tac xã hội voi ca nhân tôi đã rut ra cho bản
thân minh nhiêu bai hoc kinh nghiệm bổ ich:
- Tập cho bản thân lam việc co tinh chuyên nghiệp, khoa hoc hon cu thê
la phải co kê hoạch đê ra truoc khi lam một việc gi đo vi du nhu truoc khi đi
gáp đôi tuợng thi ta phải lên kê hoạch cu thê nhu: phong vân điêu giŠ Ngôn
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
23
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
tu dung sao cho phu hợpŠ
- Xây dựng môi quan hệ giua nhân viên xã hội va đôi tuợng, ren luyện cho
minh cach lam việc co tổ chuc đê sau nay co thê tro thanh một nhân viên
công tac xã hội chuyên nghiệp.
- Dợt thực tập nay tạo điêu kiện cho tôi vận dung nhung kiên thuc đã hoc
vao thực tê, trong qua trinh tiêp cận tạo môi quan hệ voi đôi tuợng chung ta
nên gioi thiệu vê bản thân minh, tâm sự một sô thông tin vê minh cho đôi
tuợng biêt khi đôi tuợng đã tin tuong vao minh thi đôi tuợng sŒ bộc bạch
hêt tâm tu, nguyện vong cua chinh đôi tuợng đê ta co thê hiêu đuợc vê đôi
tuợng.
- Không nên vô vập ma phải thiêt lập môi quan hệ tạo dựng niêm tin tu
đôi tuợng đê tu đo co thê tim hiêu sâu hon vê nội tâm cua đôi tuợng .
- Tuy nhiên cung cân phải kheo leo đê ho hiêu đuợc ráng chung ta la
nhung nguoi muôn giup đõ ho giải quyêt nhung kho khán ma ho đang gáp
phải, chung ta đên voi ho báng tinh cảm va long nhiệt huyêt, s’n sang láng
nghe nhung tâm sự cua ho đê tu đo lập kê hoạch va tim ra huong giải quyêt
tôt nhât. Nhân viên công tac xã hội tạo moi điêu kiện cho đôi tuợng cua
minh co một suy nghi va đinh huong đung đán, chu minh không lam thay,
lam hộ cho đôi tuợng . Hiêu vê tâm ly đôi tuợng co cach tiêp xuc, noi
chuyện coi mo, hoa đông. Nên động viên khuyên khich đôi tuợng va đông
tinh voi suy nghi ma đôi tuợng đua ra, không đuợc chê bai. Nhân viên xã
hội la nguoi biêt láng nghe, cảm thông va chia sˆ.
- Khi khai thac thông tin đê co đuợc thông tin chinh xac vê đôi tuợng thi
ngoai nhung thông tin đôi tuợng cung câp chung ta cân phải tim hiêu nhung
nguoi thân, nguoi xung quanh đôi tuợng sau đo đôi chiêu va kh•ng đinh lại
vân đê. Diêu kho nhât la ta cân phải chon ra một vân đê kho khán nhât ma
ho đang gáp phải. Tuy nhiên vân đê đo cung phải phu hợp voi náng lực cua
minh, chung ta la nguoi hô trợ giup đõ cho đôi tuợng đo chinh la khả náng
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
24
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
nhận diện vân đê ma hoc viên đã rut ra đuợc trong cả qua trinh thực tập vua
qua.
II+ Nhvn@ <hah 5i8 yEn <hUn
Qua đợt thực tập công tac xã hội ca nhân voi thoi gian 01 thang không
phải la dai nhung tôi nhận thây ráng tôi đã co nhung thay đổi, biên chuyên
trong bản thân minh vê cach suy nghi va châp nhận đôi tuợng . Tôi hiêu hon
thê nao la tinh yêu thuong giua con nguoi voi con nguoi ma không nhât
thiêt phải la anh em ruột thit.
Phải kiêm chê cảm xuc khi nghe đôi tuợng trinh bay vê nhung uoc ao
nguyện vong cua bản thân nhu đuợc quan tâm, đuợc hô trợ, trợ giup. Dông
thoi qua đợt thực tập nay cung đã giup tôi hiêu thêm ráng muôn tro thanh
một nhân viên công tac xã hội chuyên nghiệp thi cân phải co một cai tâm,
một tâm long nhân hậu không chi yêu nghê ma phải co cach nhin bao dung,
biêt cảm thông voi moi nguoi, biêt cach lập kê hoạch cu thê, tự minh đua ra
nhung giả thiêt, nhung loi tham vân hoác vân đam voi đôi tuợng sau đo loại
dân nhung giả thuyêt không phu hợp.
Khả náng đanh gia va phân tich vân đê đuợc nâng cao không chi nhin
nhận vân đê o một khia cạnh.
Cac kÿ náng va cach lam việc trực tiêp voi một nguoi đuợc nâng cao,
khả náng thiêt lập môi quan hệ voi co quan, tổ chuc va cac đoan thê tạo
niêm tin o chinh bản thân minh va co môi quan hệ tôt voi cac đông nghiệp
cua minh.
III+ Y\ n@ht :
Cân thê chê hoa nghi quyêt cua thuong vu Dảng u•, Hội đông nhân dân, U•
ban nhân dân sat voi tinh hinh va nhiệm vu cua Hội, đổi moi phuong thuc va
nội dung hoạt động phu hợp va phong phu.
- Táng cuong công tac tuyên truyên giao ducnâng cao nhận thuc, trach
nhiệm quyên va lợi ich nghia vu cua can bộ va hội viên trong tinh hinh hội
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
25
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
nhập va đổi moi.
- Triên khai tập huân cac chuyên đê khoa hoc ki thuật moi đê hội viên tiêp
cận ap dung khoa hoc ki thuật vao sản suât va chán nuôi.
- Can bộ, hội viên phải nhiệt tinh, náng động, cập nhật thông tin kip thoi,
biêu duong khen thuong, nêu guong nguoi tôt việc tôt.
- Táng cuong công tac kiêm tra, giao ban bao cao, so kêt, tổng kêt. Thực
hiện đung Diêu lệ Hội nông dân Việt Nam.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
26
Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
TPI LI!" THAM $HẢz
1. Diêu lệ Hội nông dân Việt Nam va cac ván bản huong dân thi hanh
( nám 2009).
2. Nhung quy đinh moi nhât vê chuc náng, nhiệm vu, quyên va trach
nhiệm cua Hội nông dân cac câp va nông nghiệp, nông thôn, nông dân
Việt Nam ( Nha xuât bản ván hoa thông tin nám 2009).
3. Giao trinh công tac xã hội ca nhân va nhom.
4. Bao cao tổng kêt Hội nông dân xã ÊaYông.
"#c vi$n % &$ 'hanh '()n &*p !+!B
27

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KRÔNG PẮK BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ÊAYÔNG ÊaYông , ngày 25 tháng 3 năm 2012

NHẬN XÉT HỌC VIÊN THỰC TẬP Hội nông dân xã ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk ,đã tiếp nhận học viên Lê Thanh Tuấn, lớp 01K1B, thực tập môn học thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm theo kế hoạch của Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam. Thường trực Hội nông dân xã nhận xét về học viên thực tập như sau:
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................

ÊaYông, ngày 28 tháng 3 năm 2012
TM.CBH HỘI NÔNG DÂN XÃ

( Kí tên, đóng dấu)

2 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->