P. 1
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Kinh Đô www.KILOBOOKS.com

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Kinh Đô www.KILOBOOKS.com

|Views: 6,117|Likes:
Được xuất bản bởivietagol

More info:

Published by: vietagol on May 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Quản trị tài chính 2 GVHD : TS.

Hồ Tấn Tuyến
tieu luan phan tich tinh hinh taic hinh cong ty Kinh Do
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY
I. Giới thiệu về công t c! "h#n $inh %ô &$'C(:
). T!ng *u+n:
Kinh Đô được thành lập từ năm 1993, tri !ua 1" năm h#nh thành $à ph%t tri&n, đ'n
nay Kinh Đô đ( tr) thành m*t h+ th,ng c%c công ty trong ngành th-c ph.m g/m0 1%nh 23o,
nư4c gii 2h%t, 2em $à c%c 5n ph.m từ 67a8 Đ9nh hư4ng chi'n lược ph%t tri&n c:a Kinh
Đô là T," %-.n Th/c "h01 h.ng 2#u ;i+t <am $à hư4ng t4i m*t T," 2-.n 2+ ng.nh0
=h-c ph.m, >%n l?, Đ9a ,c, =ài ch@nh nhAm đm 1o 5- ph%t tri&n 1Bn $7ng trong tưCng
lai8
=ừ !uy mô chD cE "F c%n 1* công nhGn $iHn 2hi m4i thành lập nay Kinh Đô đ( cE
tIng 5, nhGn $iHn là "8"J1 ngưKi8 =Ing $,n điBu l+ c:a Kinh Đô Lroup là 38JM3,1 tN đ/ng8
=Ing Ooanh thu đPt 38J"1,Q tN đ/ng trong đE Ooanh thu ngành th-c ph.m chi'm 998RS,
tIng lợi nhuận đPt "QT,1 tN đ/ng8
U%c 5n ph.m mang thưCng hi+u Kinh Đô đ( cE mVt r*ng 2hWp c%c tDnh thành
thông !ua h+ th,ng phGn ph,i đa OPng trHn toàn !u,c g/m hCn TFF nhà phGn ph,i, 31 Kinh
Đô >a2ery $à RFF8FFF đi&m 1%n l? cXng như c%c th,ng phGn ph,i nhượng !uyBn $4i t,c đ*
tăng trư)ng 3FSYnăm8 =h9 trưKng Zu[t 2h.u c:a Kinh Đô ph%t tri&n r*ng 2hWp !ua 3Q
nư4c, đVc 1i+t chinh ph\c c%c 2h%ch hàng 2hE t@nh nh[t như <hật, ]^, _h%p, Đ`c,
6ingapore888
;4i phưCng chGm ngành th-c ph.m làm nBn tng cho 5- ph%t tri&n, trong nh7ng
năm !ua, Kinh Đô đ( liHn t\c đau tư đIi m4i công ngh+ hi+n đPi, th-c hi+n c%c chi'n lược
5%p nhập, liHn Ooanh liHn 2't $à hợp t%c như mua lPi nhà m%y 2em ball từ tập đoàn
cnile$er, mua lPi =ri1eco, ;ina1ico, đau tư $ào <utidooO, eZim1an2888
ĐVc 1i+t năm RF1F, Kinh Đô đ( ti'n hành $i+c 5%p nhập Uông ty U>=_ Kinh Đô
]iBn >Wc f<KDg $à Uông ty Ki Do $ào Uông ty UI _han Kinh Đô fKDUg8 Đ9nh hư4ng
c:a Kinh Đô là thông !ua công c\ ]hi, 5j m) r*ng !uy mô ngành hàng th-c ph.m $4i
tham $kng là 5j tr) thành m*t tập đoàn th-c ph.m cE !uy mô hàng đau 2hông chD ) ;i+t
<am mà cln cE $9 th' trong 2hu $-c Đông <am m8
- Trang 1 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
6ong 5ong đE, $4i $i+c đ9nh hư4ng ph%t tri&n đ& tr) thành m*t tập đoàn đa ngành,
Kinh Đô cXng m) r*ng 5ang nhiBu lnnh $-c 2h%c như đau tư 2inh Ooanh 1[t đ*ng 5n, tài
ch@nh $à ph%t tri&n h+ th,ng 1%n l?8 =heo đE, c%c lnnh $-c cE m,i tưCng !uan ho trợ cho
nhau, Uông ty m3 gi7 $ai trl chuyHn $B đau tư tài ch@nh, c%c công ty con hoPt đ*ng theo
từng lnnh $-c $4i c%c ngành nghB c\ th& theo hư4ng ph%t tri&n chung c:a =ập Đoàn8
3. L4nh v/c 5inh 6-+nh:
<ăm RF1F đ%nh O[u m*t thập niHn m4i $à Kinh Đô ti'p t\c chi'n lược ph%t tri&n là
m*t T," 2-.n Th/c "h01 h.ng 2#u ;i+t <am $à hư4ng t4i m*t =ập Đoàn hoPt đ*ng đa
ngành0 th-c ph.m, đ9a ,c, tài ch@nh, 1%n l?8
• Ng.nh Th/c 7h01 là lnnh $-c hoPt đ*ng ch@nh $à là nBn tng cho 5- ph%t tri&n
c:a Kinh Đô8 pàng năm, Ooanh thu ngành th-c ph.m đEng gEp hCn 9FS Ooanh 5, toàn
=ập Đoàn8 U%c 5n ph.m c:a Kinh Đô là nh7ng 5n ph.m phq hợp, ti+n O\ng 1ao gôrm c%c
loPi th-c ph.m thông O\ng, thi't y'u, c%c 5n ph.m 1I 5ung $à đ/ u,ng8 Uhsng tôi cung
c[p c%c th-c ph.m an toàn, thCm ngon, Oinh Oưtng, ti+n lợi $à đ*c đ%o cho t[t c mki
ngưKi đ& luôn gi7 v8 t9: ti;n "h-ng trHn th9 trưKng th-c ph.m8 =rong giai đoPn hi+n tPi,
Kinh Đô đ.y mPnh m) r*ng c chiBu r*ng $à chiBu 5Gu c:a ngành thông !ua chi'n lược
mua 1%n $à 5%p nhập f]hig c%c công ty trong ngành đ& hư4ng t4i tr) thành =ập Đoàn
=h-c ph.m hàng đau ;i+t <am8
• Ng.nh <=n L> th& hi+n hư4ng ph%t tri&n m4i c:a Kinh Đô8 pi+n tPi, Kinh Đô
đang ZGy O-ng chuoi Kinh Đô >a2ery $à mô h#nh KuDo >a2ery h Uadv m4i8 =rong thKi
gian t4i, Kinh Đô tập trung $ào ZGy O-ng $à !un lw chuoi cxa hàng, 5iHu th9, chuoi cxa
hàng ti+n lợi, c%c trung tGm thưCng mPi $à 5hopping center888 Uhsng tôi cam 2't 5j mang
đ'n nh7ng trayi nghi+m mua 5Wm ths $9, h[p Ozn $à ti+n lợi cho mki ngưKi trong từng phGn
2hsc th9 trưKng8 U%c đi&m 1%n l? c:a chsng tôi được ưu tiHn đVt ) c%c $9 tr@ trung tGm hoVc
ti+n lợi nhAm tận O\ng t,c đ* tăng trư)ng ) c%c 2hu $-c cE mật đ* OGn cư ph%t tri&n nhanh
$à c%c đô th9 m4i8
• Ng.nh %8+ ?c được Kinh Đô đVc 1i+t chs trkng trong nh7ng năm gan đGy8 Kinh
Đô đ( thành lập m*t 5, Uông ty đ9a ,c chuyHn $B ch`c năng tư $[n, ZGy O-ng8 <h7ng O-
%n được !uan tGm hàng đau là c%c O- %n tPi trung tGm thành ph, p/ Uh@ ]inh, c%c trung
tGm thưCng mPi, $ăn phlng cho thuH $à chung cư cao c[p{Uhsng tôi tập trung $ào nh7ng
- Trang 2 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
phGn 2hsc th9 trưKng đ(, đang $à 5j ph%t tri&n tPi c%c đô th9 l4n thông !ua $i+c tPo ra c%c
5n ph.m, O9ch $\ đ9a ,c cE gi% tr9 đ& đ%p `ng $à làm hài llng t[t c c%c nhu cau c% nhGn
$à yHu cau thưCng mPi c:a 2h%ch hàng8
• Ng.nh H@" T=c A %#u TB A T.i Ch:nh là m*t trong 1,n lnnh $-c 2inh Ooanh
chi'n lược mà =ập Đoàn Kinh Đô hư4ng đ'n trong chi'n lược ph%t tri&n Oài hPn c:a m#nh8
=rong tưCng lai, tài ch@nh $à đau tư tài ch@nh đEng $ài trl !uan trkng trong $i+c ho trợ c%c
mng 2inh Ooanh chi'n lược 2h%c là th-c ph.m, 1%n l? $à đ9a ,c8 6ư| mH} nh cuya c:a ngành
lar ta}o ra gi% tri} gia tăng m*t c%ch 1Bn $7ng cho c%c công ty cuya tập đoàn, c%c đ,i t%c, 2h%ch
hàng Ooanh nghi+p $à ngưKi tiHu Oqng thông !ua c%c hoPt đ*ng 2inh Ooanh trong lnnh $-c
ngGn hàng $à đau tư như !un lw !u^ $à mua 1%n, 5%p nhập8 U%c gii ph%p $à O9ch $\ tài
ch@nh luôn luôn hợp lw $à hi+u !u8
II. Giới thiệu về c=c công t th+1 chiCu:
).Giới thiệu công t c! "h#n <=nh 5D- <i;n HE+ <iFic+ &<<C(:
Gi+i 2-Gn )HHH I 3JJJ: th.nh K," Công t.
<gày 1TYF1Y1999, Uông ty UI _han >%nh K3o >iHn pla $4i thưCng hi+u >i1ica
được thành lập từ $i+c cI phan hEa 1a phGn Zư)ng 0 1%nh, 23o $à mPch nha c:a Uông ty
ĐưKng >iHn poà8
=r\ 5) c:a Uông ty đVt tPi Khu Uông <ghi+p >iHn pla ~, Đ/ng <ai8
<gành nghB ch@nh c:a Uông ty là 5n Zu[t $à 2inh Ooanh c%c 5n ph.m0 >%nh, 23o,
mPch nha8
;,n điBu l+ Uông ty $ào thKi đi&m 1an đau là RQ tD đ/ng8
UXng trong năm 1999, Uông ty đau tư OGy chuyBn 5n Zu[t thqng Uarton $à 2hay
nh-a đ& ph\c $\ 5n Zu[t, đ/ng thKi OGy chuyBn 5n Zu[t 23o mBm cXng được đau tư m)
r*ng $à nGng công 5u[t lHn đ'n 11 t[nYngày8
Gi+i 2-Gn 3JJJ I 3JJL: tMng vNn 2iều Kệ 2O chP 2Qng RSn TuUtV th.nh K," th;1
nh. 1= thW 3 tGi H. NQi.
- Trang 3 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
>Wt đau từ năm RFFF, Uông ty ph%t tri&n h+ th,ng phGn ph,i theo mô h#nh m4i8 U%c
chi nh%nh tPi pà <*i, Đà <•ng, =p8pU], Uan =hC lan lượt được thành lập đ& 29p thKi đ%p
`ng nhu cau tiHu th\ 5n ph.m c:a 2h%ch hàng trong c nư4c8
<ăm RFFF, Uông ty đau tư OGy chuyBn 5n Zu[t 1%nh 5nac2 ngu/n g,c ~nOone5ia $4i
công 5u[t R t[nYngày8
=h%ng R năm RFFF, Uông ty $inh O- là đCn $9 đau tiHn trong ngành hàng 1%nh 23o
;i+t <am được c[p gi[y ch`ng nhận đPt tiHu chu.n ~6€ 9FFR c:a tI ch`c >;•~ inh
•u,c8
=h%ng 3 năm RFF1, ĐPi p*i cI đông nh[t tr@ tăng $,n điBu l+ từ RQ tD đ/ng lHn 3Q tN
đ/ng từ ngu/n $,n t@ch lXy cE được 5au R năm hoPt đ*ng Oư4i ph%p nhGn Uông =y UI
_han8
=h%ng " năm RFF1, Uông ty 2Hu gki thHm $,n cI đông, nGng $,n điBu l+ lHn QT tD
đ/ng8
=h%ng 9 năm RFF1, Uông ty đau tư OGy chuyBn 5n Zu[t 1%nh trung thu $à coo2ie5
nhGn $4i công 5u[t R t[n Y ngày $à tIng m`c đau tư Q tD đ/ng8
<gày 1TY11YRFF1, Uông ty được ‚y >an Uh`ng Kho%n nhà nư4c c[p phvp niHm y't
trHn th9 trưKng ch`ng 2ho%n $à ch@nh th`c giao O9ch tPi trung tGm giao O9ch ch`ng 2ho%n
thành ph, p/ Uh@ ]inh từ đau th%ng 1RYRFF18
Uu,i năm RFF1, Uông ty lWp đVt OGy chuyBn 5n Zu[t 1%nh >ông ƒan 2em pura cao
c[p ngu/n g,c UhGu „u, $4i công 5u[t 1,QFF t[nYnăm $4i tIng m`c đau tư lHn đ'n 198" tN
đ/ng8
=h%ng J năm RFFR, nhà m%y >%nh K3o >iHn poà ~~ được 2h%nh thành tPi 2hu công
nghi+p 6ài Đ/ng >, Lia ƒGm, pà <*i8
=h%ng 1F năm RFFR, Uông ty ch@nh th`c đưa $ào $ận hành OGy chuyBn chocolate $4i
công ngh+ hi+n đPi c:a inh •u,c8 6n ph.m Uhoco1ella c:a >i1ica nhanh chEng tr) nHn
thGn thi't $4i ngưKi tiHu Oqng trong nư4c $à được Zu[t 2h.u 5ang c%c th9 trưKng như0 <hật
>n, >anglaOe5h, 6ingapore{
- Trang -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Uu,i năm RFFR, chsng tôi tri&n 2hai th-c hi+n O- %n m) r*ng OGy chuyBn 6nac2 $4i
công 5u[t J t[n Y ngày8
>ư4c 5ang năm RFFJ, chsng tôi đ( mPnh OPn đau tư $ào h+ th,ng !un tr9 tIng th&
Ooanh nghi+p e…_8 Đ/ng thKi, năm này cXng đ( đ%nh O[u m*t 1ư4c chuy&n m4i cho h+
th,ng 5n ph.m Uông ty trong tưCng lai8 Uhsng tôi đ( 2@ hợp đ/ng $4i $i+n Oinh Oưtng
;i+t <am đ& ph,i hợp nghiHn c`u 5n Zu[t nh7ng 5n ph.m giàu Oinh Oưtng $à phq hợp
mong mu,n 5x O\ng c%c 5n ph.m t,t cho 5`c 2ho? c:a ngưKi tiHu Oqng8
;ào năm đau năm RFFQ, Uông ty $4i 5- tư $[n c:a ;i+n Dinh Dưtng ;i+t <am cho
ra đKi Olng 5n ph.m Oinh Oưtng 0
u >%nh Oinh Oưtng ]um5ure Oành cho ph\ n7 cE thai $à cho con 1s8
u >%nh Oinh Oưtng Lro†5ure Oành cho tr? em đ* tuIi ăn OVm từ trHn T th%ng8
u >%nh =rung thu Oinh Oưtng cho ngưKi ăn 2iHng $à 1+nh ti&u đưKng8
u >%nh 1ông lan 2em pura ƒight, 1*t Oinh Oưtng ngX c,c <et5ure ƒight,
Uhoco >ella ƒight, 23o ‡alo cho ngưKi ăn 2iHng, 1+nh ti&u đưKng8
6n ph.m ˆlight‰ là Olng 5n ph.m r[t đVc 1i+t8 =rư4c 2hi đi đ'n 2't luận 5n
ph.m phq hợp $4i ngưKi ăn 2iHng $à ngưKi 1+nh ti&u đưKng chsng tôi đ( cE nh7ng công
tr#nh nghiHn c`u r[t công phu8 U%c 5n ph.m này được 5- tư $[n $à thx nghi+m lGm 5àng
1)i ;i+n Dinh Dưtng ;i+t <am $à trHn 1ao 1# c:a t[t c c%c 5n ph.m ˆƒight‰ đBu cE con
O[u c:a ;i+n Dinh Dưtng8 <hGn đGy chsng tôi cXng Zin Z%c nhận $4i ngưKi tiHu Oqng 0
5n ph.m ˆƒight‰ hay 5n ph.m 2hông đưKng 2hông cE nghna là 2hông ngkt, 2hông hay
2vm h[p Ozn8 6- 2h%c 1i+t trong c%c 5n ph.m này là thành phan đưKng thưKng được thay
th' 1Ang nguyHn li+u cao c[p ~5omalt8 <goài ra, 5n ph.m cln được 1I 5ung nhiBu loPi
;itamin, 2ho%ng ch[t 2h%c nHn t@nh thCm ngon $à 1I Oưtng là nh7ng y'u t, hàng đau luôn
được đm 1o8
Li7a năm RFFQ, chsng tôi m) r*ng đau tư 5ang lnnh $-c đ/ u,ng $à cho ra đKi 5n
ph.m 1*t ngX c,c $4i thưCng hi+u <et5ure $à <et5ure ˆlight‰ f1*t ngX c,c Oành cho ngưKi
ăn 2iHng $à 1+nh ti&u đưKngg8 Đ/ng thKi,chsng tôi đ( đau tư $ào OGy chuyBn 5n Zu[t 1%nh
m# tưCi tPi nhà m%y >%nh K3o >iHn poà ~~, Lia ƒGm, pà <*i8
- Trang ! -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
UXng trong năm RFFQ, chsng tôi đ( th-c hi+n m*t 5, O- %n đau tư tài ch@nh 0 đau tư
$ào cI phi'u c:a Uông ty LilimeZ, hợp t%c 5n Zu[t $4i Uông ty cI phan công nghi+p th-c
ph.m pu' $4i R"S $,n cI phan $à ph,i hợp 5n Zu[t nhEm 5n ph.m Uu5tarO ca2e $4i
thưCng hi+u _aloma8
Gi+i 2-Gn 3JJX 2Cn n+: 1Y 9Qng K4nh v/c RSn TuUt &S7 6inh 6BZngV 2[ uNng(V
2#u tB th;1 nh. 1= thW \ tGi <]nh 'B^ng.
>ư4c $ào năm RFFT, Uông ty tri&n 2hai ZGy O-ng nhà m%y m4i trHn Oi+n t@ch J ha
tPi KU< ]^ _hư4c ~, >'n U%t, >#nh DưCng8 Liai đoPn ~, Uông ty đau tư OGy chuyBn 5n
Zu[t 1%nh >ông ƒan Kem pura cao c[p ngu/n g,c UhGu „u công Zu[t 1F t[nYngày8
;4i mong mu,n ngày càng tr) nHn gan gXi $à năng đ*ng hCn trong mWt ngưKi tiHu
Oqng, công ty UI _han >%nh K3o >iHn pla ch@nh th`c đIi tHn thành ŠUông =y UI _han
>i1icaŠ 2& từ ngày 1"Y1YRFF"8
<gày FJY1FYRFF", ƒ‹ 2w 2't pợp đ/ng pợp t%c chi'n lược gi7a >i1ica $à ƒotte đ(
Oi‹n ra, theo chưCng tr#nh hợp t%c, >i1ica đ( chuy&n nhượng cho ƒotte 3FS tIng 5, cI
phan f2hong J,T tri+u cI phang8 =ập đoàn ƒotte Œ pàn •u,c là 1 trong nh7ng tập đoàn
1%nh 23o l4n nh[t tPi UhGu m, 5au 2hi tr) thành đ,i t%c chi'n lược, ƒotte ho trợ >i1ica
trong lnnh $-c công ngh+, 1%n hàng $à ti'p th9, nghiHn c`u ph%t tri&n• ph,i hợp $4i >i1ica
th-c hi+n O- %n Uông ty >i1ica miBn Đông giai đoPn R f>#nh DưCngg tPo điBu 2i+n gisp
>i1ica m) r*ng $à ph%t tri&n 2inh Ooanh trong lnnh $-c 1%nh 23o $à tr) thành m*t trong
nh7ng công ty 5n Zu[t 2inh Ooanh 1%nh 23o hàng đau ;i+t <am8 Đ/ng thKi, ƒotte cung
c[p cho >i1ica 5- ho trợ thưCng mPi hợp lw đ& >i1ica nhập 2h.u 5n ph.m c:a ƒotte, phGn
ph,i tPi ;i+t <am, cXng như gisp >i1ica Zu[t 2h.u 5n ph.m 5ang pàn •u,c8
=ừ cu,i năm RFF", >i1ica đau tư $ào tla nhà JJ3 ƒw =hưKng Ki+t, =_8pU]8 Đ9a
đi&m này tr) thành tr\ 5) ch@nh th`c c:a Uông ty từ đau năm RFFM8
=h%ng F3YRFFM, ĐPi h*i cI đông thưKng niHn c:a >i1ica được tI ch`c, lan đau tiHn
cE 5- tham O- c:a cI đông l4n ƒotte8 ĐPi h*i đ( thông !ua >an l(nh đPo m4i, trong đE0
u Žng Dong •in _ar2 đPi Oi+n phan $,n ƒotte gi7 ch`c ch: t9ch pĐ•=8
u Žng =rưCng _hs Uhi'n gi7 $9 tr@ phE ch: t9ch pĐ•= 2iHm =Ing Li%m Đ,c Uty U_
>i1ica 2& từ ngày F1Y3YRFFM8
- Trang " -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
=h%ng FJYRFF9 Uông ty 2h)i công ZGy O-ng OGy chuyBn 5n Zu[t 1%nh Uhoco _ie
cao c[p tPi <hà m%y >i1ica ]iBn Đông8 ĐGy là OGy chuyBn được đau tư trHn cC 5) 5- hợp
t%c c:a >i1ica $à đ,i t%c chi'n lược là =ập đoàn ƒotte pàn •u,c, 5Z 1%nh Uhoco _ie theo
công ngh+ c:a ƒotte hàn •u,c8 DGy chuyBn Uhoco _ie là OGy chuyBn liHn t\c, ch@nh th`c
đi $ào hoPt đ*ng $ào cu,i th%ng FRYRF1F8
=h%ng 1FYRFF9 Uông ty đ( đau tư ZGy O-ng 2hu nhà tập th& cho U>U<; tPi >i1ica
miBn Đông tPi KU< ]^ _hư4c ~, >'n U%t, >#nh DưCng $4i 5, $,n đau tư 2hong Q tD
đ/ng, O- 2i'n đưa $ào 5x O\ng trong th%ng F3YRF1F8
=h%ng 11YRFF9 Uông ty mPnh OPn đau tư $à đưa $ào 5x O\ng h+ th,ng $ăn phlng
điTQn tx ]u€ddice nhAm nGng cao hi+u !u !un lw $à ti't gim t,i đa c%c chi ph@ $B hành
ch%nh $à $ăn phlng ph.m8
Uho đ'n nay, Uông ty U_ >i1ica đ( được ngưKi tiHu Oqng 1#nh chkn là pàng ;i+t
<am Uh[t ƒượng Uao 5u,t 1R năm liHn t\c8
3. Giới thiệu công t c! "h#n <=nh 5D- HSi H. &HHC(:
__ #ịch $% H&nh thành:
Uông ty cI phan >%nh 23o pi pà được thành lập ngày RQY1RY19TF, năm RFF3
Uông ty th-c hi+n cI phan hEa8 Uông ty ch@nh th`c hoPt đ*ng Oư4i h#nh th`c Uông ty cI
phan từ ngày RFYF1YRFFJ theo Li[y ch`ng nhận đăng 2w 2inh Ooanh 5, F1F3FF3T1J Oo 6)
K' hoPch $à đau tư thành ph, pà <*i c[p $à thay đIi lan th` hai ngày 13YFMYRFF"8
'' #(nh )*c +inh ,-anh:
 6n Zu[t, 2inh Ooanh 1%nh 23o $à ch' 1i'n th-c ph.m8
 Kinh Ooanh Zu[t nhập 2h.u0 nguyHn $ật li+u, m%y mEc thi't 19, 5n ph.m
chuyHn ngành, hàng ho% tiHu Oqng $à c%c 5n ph.m hàng ho% 2h%c8
 Đau tư ZGy O-ng, cho thuH $ăn phlng, nhà ), trung tGm thưCng mPi8
\. Giới thiệu công t c! "h#n %B`ng <i;n HE+ &<HS(:
- Trang . -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Uông ty cI phan ĐưKng >iHn poà toP lPc tPi đưKng 5, 1u Khu công nghi+p >iHn
poà ~ Œ Đ/ng <ai, c%ch =hành ph, p/ Uh@ ]inh RQ2m $B phi% Đông >Wc, c%ch cng
UogiOo, cng Đ/ng <ai $à cng >#nh DưCng 2hong 1,Q2m, r[t thuận lợi cho $i+c lưu
thông đưKng 1* $à đưKng thuN8 =Pi đGy, Uông ty cE c%c nhà m%y 5n Zu[t đưKng luy+n,
rượu c%c loPi $à m*t h+ th,ng 2ho 1(i r*ng l4n8 Đ9a đi&m này cXng là tr\ 5) giao O9ch
ch@nh c:a Uông =y8
=Ing Oi+n t@ch mVt 1Ang c:a Uông ty0 19M8RJQ,9m•8
=Pi =Gy <inh, Uông ty cE m*t nhà m%y ĐưKng thô năng 5u[t 38QFF t[nYngày $4i tHn
gki nhà m%y ĐưKng >iHn pla Œ =Gy <inh, toP lPc tPi ‘( =Gn >#nh, th9 Z( =Gy <inh, $4i
m*t nông trưKng $à c%c nông trPi tr-c thu*c cE Oi+n t@ch hCn 1FFFha8 ĐGy là nCi cung `ng
nguyHn li+u cho 5n Zu[t đưKng luy+n $à cXng là nCi 5n Zu[t Zu[t ra hàng ngàn t[n phGn
h7u cC $i 5inh ph\c $\ cho nông nghi+p8
;4i tIng 5, lao đ*ng hCn "3F ngưKi, Uông ty chuyHn 5n Zu[t $à 2inh Ooanh c%c lnnh
$-c 0
• 6n Zu[t $à 2inh Ooanh c%c 5n ph.m m@a đưKng, c%c 5n ph.m 5n
Zu[t cE 5x O\ng đưKng, 5n ph.m 5n Zu[t từ ph\ ph.m $à ph' ph.m c:a ngành
m@a đưKng
• ]ua 1%n m%y mEc, thi't 19 $ật tư ngành m@a đưKng8
• 6xa ch7a, 1o Oưtng, lWp đVt c%c thi't 19 ngành m@a đưKng
• =hi công c%c công tr#nh ZGy O-ng $à công nghi+p
• ]ua 1%n, đPi lw 2w g)i hàng nông 5n, th-c ph.m công ngh+,
nguyHn li+u, $ật tư ngành m@a đưKng
• D9ch $\ cho thuH 2ho 1(i Œ $ận ti
• D9ch $\ ăn u,ng
• 6n Zu[t $à 2inh Ooanh 5n ph.m rượu c%c loPi
- Trang / -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
;4i h+ th,ng hCn RFF đPi lw tri Oài từ >Wc đ'n <am $à J chi nh%nh0 tPi =h: đô pà
<*i, =hành ph, Đà <’ng, =hành ph, pU] $à =hành ph, Uan =hC, c%c 5n ph.m cu
Uông =y đ( được đông đo ngưKi tiHu Oqng trong c nư4c 1i't đ'n $à tin Oqng8
NMng K/c
=Pi =Gy <inh, Uông ty cE m*t nhà m%y ĐưKng thô năng 5u[t 38QFF t[nYngày $4i tHn
gki nhà m%y ĐưKng >iHn pla Œ =Gy <inh, toP lPc tPi ‘( =Gn >#nh, th9 Z( =Gy <inh, $4i
m*t nông trưKng $à c%c nông trPi tr-c thu*c cE Oi+n t@ch hCn 1FFFha8 ĐGy là nCi cung `ng
nguyHn li+u cho 5n Zu[t đưKng luy+n $à cXng là nCi 5n Zu[t Zu[t ra hàng ngàn t[n phGn
h7u cC $i 5inh ph\c $\ cho nông nghi+p8
;4i tIng 5, lao đ*ng hCn "3F ngưKi, Uông ty chuyHn 5n Zu[t $à 2inh Ooanh c%c lnnh
$-c 0
• 6n Zu[t $à 2inh Ooanh c%c 5n ph.m m@a đưKng, c%c 5n ph.m 5n
Zu[t cE 5x O\ng đưKng, 5n ph.m 5n Zu[t từ ph\ ph.m $à ph' ph.m
c:a ngành m@a đưKng8
• ]ua 1%n m%y mEc, thi't 19 $ật tư ngành m@a đưKng8
• 6xa ch7a, 1o Oưtng, lWp đVt c%c thi't 19 ngành m@a đưKng8
• =hi công c%c công tr#nh ZGy O-ng $à công nghi+p8
• ]ua 1%n, đPi lw 2w g)i hàng nông 5n, th-c ph.m công ngh+, nguyHn
li+u, $ật tư ngành m@a đưKng8
• D9ch $\ cho thuH 2ho 1(i Œ $ận ti8
• D9ch $\ ăn u,ng8
• 6n Zu[t $à 2inh Ooanh 5n ph.m rượu c%c loPi
- Trang 0 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
CHƯƠNG II: 7HaN TbCH TcI CHbNH CÔNG TY Cd 7HeN $INH %Ô
). 7hfn t:ch nQi tGi:
_hGn t@ch t#nh h#nh tài ch@nh 1Hn trong Ooanh nghi+p được th-c hi+n thông !ua phGn
t@ch chD 5, $à phGn t@ch 2't c[u8 ]u,n th-c hi+n được điBu này, chsng ta phi cE 1ng cGn
đ,i 2' to%n $à 1ng 1%o c%o 2't !u hoPt đ*ng 2inh Ooanh8 _hGn t@ch chD 5, $à phGn t@ch
2't c[u 5j cho chsng ta th[y được cC c[u ngu/n $,n Œ tài 5n trong công ty từ đE th[y
được tN trkng c:a từng hPng m\c, từ đE cE nh7ng điBu chDnh hợp lw8
>ng cGn đ,i 2' to%n là 1%o c%o tIng hợp cho 1i't t#nh h#nh tài ch@nh c:a Ooanh
nghi+p tPi nh7ng thKi đi&m nh[t đ9nh Oư4i h#nh th%i tiBn t+, thông !ua 1ng này ta cE th&
đ%nh gi% m*t c%ch 2h%i !u%t t#nh h#nh $à 2't !u 2inh Ooanh, 2h năng cGn 1Ang tài ch@nh,
tr#nh đ* 5x O\ng $,n $à nh7ng tri&n $kng 2inh t' tài ch@nh c:a Ooanh nghi+p8
6au đGy là >ng cGn đ,i 2' to%n c:a công ty Kinh Đô trong năm RF1F0
3J)Jg3JJH
h THij kUY

NmI 'UNG
NM1 3JJH NM1 3J)J TUYỆT %?I
TƯƠNG
%?I
3JJH 3J)J
n. T!ng t.i RSn
o.3op.X
J)
L.J\H.q
Xo "9R8RT3 11M,TQS 1FF 1FF
I. T.i RSn ngrn hGn
3.L)J.L
po
3.\3H.L
\X
f1MF8Q3M
g 9R,MFS Q9,11 JT,RR
18 =iBn
9MJ8T
11
T"R83
1T
f31R8R9Q
g TM,RMS R3,1M 13,3J
R8 U%c 2hon đau tư tài ch@nh
ngWn hPn
Q1M81
M3
1T18T
FF
f3QT8QR3
g 31,19S 1R,R 3,R1
38 U%c 2hon phi thu
MRQ81
M3
18F1M83
QQ 19381"R 1R3,JFS 19,J3 RF,R1
Phải thu của khách hàng
1R"8F
93
1TQ8R
RR 3M81R9 13FS R,99 3,RM
Trả trước cho người bán
3J83
3J
""89
9T J38TTR RR",1TS F,M1 1,QQ
Phải thu nội bộ u u

Phải thu theo tiến độ hợp
đồng xâ !"ng u u
#ác khoản phải thu khác
TTJ8T
"M
"""8J
TM 11R8"9F 11T,9TS 1Q,TQ 1Q,J3
$" ph%ng các khoản phải thu
kh& đ%i
f9
RRg
fR83
31g
f183F9
g RQR,M1S F F
o. H.ng t[n 5h-
)X3.o
pX
o\o.\
3q R"18MQR RT",31S 3,M3 M,TR
'àng (ua đang đi đường u u
)gu*n +i,u- ./t +i,u tồn kho u u
- Trang 11 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
#0ng c1- !1ng c1 trong kho u u
#hi ph2 3ản xu4t !5 !ang u u
Thành ph6( tồn kho u u
'àng h&a tồn kho
1T38F
T9
J3J89
R9 R"18MTF RTT,"1S 3,MJ M,T3
'àng g5i đi bán u u
$" ph%ng giả( giá hàng tồn
kho
fQ
93g
fT
F1g
f"M
g 113,1QS F
L. T.i RSn ngrn hGn 5h=c
)H.X
3)
o3.q
pp R38RQT R1M,QRS F,JT F,MQ
II. T.i RSn 6.i hGn
).p\p.L
3p
3.p)J.\
3q 9"R8MF1 1QQ,9MS JF,91 Q3,"M
). C=c 5h-Sn "hSi thu 6.i
hGn
33.L
L\
X
)3 R189J1 R,"1S F,Q3 F,F1
3. T.i RSn cN 28nh
XLX.J
qL
H\p.p
3L RM18TJF 1JR,9RS 1Q,JQ 1M,T1
=6UĐ h7u h#nh
J"R8R
RQ
""J8R
M1 3FR8FQT 1T3,9TS 11,1R 1Q,3T
<guyHn gi%
"1"8R
FM
18RMJ8"
Q1 QT"8QJ3 1"9,13S 1T,M9 RQ,J9
7iá tr8 hao (%n +9 kế
fRJJ89
M3g
fQ1F8J
"Fg
fRTQ8JM"
g RFM,3TS uQ,"" u1F,13
=6UD thuH tài ch@nh
38"
FR
183
9T
fR83FT
g 3","FS F,F9 F,F3
<guyHn gi%
M89
""
R38"
9T 1J8"99 RTJ,JMS F,R1 F,J"
7iá tr8 hao (%n +9 kế
fQ8R
9Qg
fRR8J
FFg
f1"81FQ
g JR3,FJS uF,1R uF,JJ
=6UĐ $ô h#nh
9981
Q"
1198"
MQ RF8TRM 1RF,MFS R,33 R,3M
<guyHn gi%
1R38"
39
1Q98M
QT 1JT811" 11T,3QS R,91 3,1"
7iá tr8 hao (%n +9 kế
fRJ8Q
MRg
fJF8F
"1g
f1Q8JM9
g 1T3S uF,QM uF,M
Uhi ph@ ZGy O-ng cC 1n O)
Oang
M18F
F1
JR8R
T3
f3M8"3M
g QR,1"S 1,91 F,MJ
\. <Ut 2Qng RSn 2#u tB A
3H.)
XL F,QM
<guyHn gi% u
3J8Q
RQ
7iá tr8 hao (%n +9 kế u
fQ83
TFg
o. C=c 5h-Sn 2#u tB t.i
ch:nh 6.i hGn
HHo.L
\L
).3JH.H
pq R18QJ3 1R1,TTS R3,J1 RJ,F1
Đau tư ch`ng 2ho%n Oài hPn u u
LEp $,n liHn Ooanh
JFJ8R
MF
MFF8Q
FF 39T8RRF 19MS 9,QR 1Q,MM
- Trang 11 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
U%c 2hon đau tư Oài hPn
2h%c
T3R8T
QF
QF38T
QF
f1R98FFF
g "9,TFS RQ,R 9,99
D- phlng gim gi% đau tư Oài
hPn
fJR83
9Qg
f9J81
"Rg
fQ18"""
g RRR,1RS u1,M"
L. T.i RSn 6.i hGn 5h=c
Xo.\
Lo
L\3.q
oq JTM8J9J MR",99S 1,QR 1F,Q"
<. Ngu[n vNn
o.3op.X
J)
L.J\H.q
Xo "9R8RT3 11M,TQS 1FF 1FF
I. N@ "hSi t9S
).pXp.o
oJ
).)LL.p
oo
fT118T9T
g TQ,39S J1,T1 RR,93
). N@ ngrn hGn
).X\3.X
q\
).JJo.3
qH
fTRM839J
g T1,QFS 3M,JJ 19,93
;ay ngWn hPn
JF"83
Q3
3MF8Q
QJ
fRT8"99
g 93,JRS 9,Q9 ",QQ
<ợ Oài hPn đ'n hPn tr u u
_hi tr cho ngưKi 1%n
1R"8J
FJ
R"183
"9 1J389"Q R13S 3 Q,3M
<gưKi mua tr tiBn trư4c
3Q8J
J"
RJ81
F3
f1183JJ
g T",99S F,M3 F,JM
=hu' $à c%c 2hon phi n*p
nhà nư4c
TQ81
"F
398T
3M
fRQ8Q3R
g TF,MRS 1,Q3 F,"9
_hi tr công nhGn $iHn
98M
9F
RR8Q
FF 1R8T1F RR",QFS F,R3 F,JQ
Uhi ph@ phi tr
QQ8"
1M
1JR8T
"R MT89QJ RQT,FTS 1,31 R,M3
_hi tr n*i 1* u u
_hi tr theo ti'n đ* hợp
đ/ng ZGy O-ng u u
U%c 2hon phi tr, phi n*p
2h%c
9318"
F1
1R38J
J3
fMFM8RQM
g 13,RFS R1,93 R,JQ
3. N@ 6.i hGn
)\o.p
Lp
)L).o
LL 1T8T9M 11R,39S 3,1" 3,F1
_hi tr Oài hPn ngưKi 1%n u u
_hi tr Oài hPn n*i 1*
1Q83
T3
Q"8T
T" JR83FJ 3"Q,3TS 1,3T 1,1J
;ay $à nợ Oài hPn
11983
9J
938"
MM
fRQ8TFT
g "M,QQS R,M1 1,MT
=hu' thu nhập ho(n lPi phi
tr u u
\. N@ 5h=c A A


II. Ngu[n vNn chP RY hsu
3.o)q.J
3)
\.pXp.H
33 183J989F1 1QQ,MRS QT,93 "J,"T
). Ngu[n vNn A kut
3.o)\.)
\J
\.p\q.3
)o 183RQ8FMJ 1QJ,91S F,Q" "J,1"
:;n đi<u +,
"9Q8J
T3
1819Q81
"9 3998"1T 1QF,RJS 1M,"3 R3,"1
#= phiếu >u?
f13"8J
F1g
f13"8J
F1g u3,R3 uR,"3
Th@ng !ư .;n 1839Q8J 189QF8T QQQ811M 139,""S 3R,MQ 3M,"
- Trang 12 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Q" TQ
#h*nh +,ch đánh giá +Ai tài
3ản u u
#h*nh +,ch tB giá
3
"F
181
RR "QR 3F3,RJS F,F1 F,FR
Cu? đDu tư phát triEn
RQ83
"F
RQ83
"F F,T F,Q
Cu? !" ph%ng tài ch2nh
RQ8"
93
RQ8"
93 F,T1 F,Q1
Cu? khác thuộc .;n chủ 35
hFu
1"8F
FR
1T81
3T
fMTT
g 9J,9FS F,J F,3R
Gợi nhu/n chưa phân ph;i
R9F89
MT
TT183
QF 3"F83TJ RR",R"S T,MQ 13,1R
3. Ngu[n 5inh "h:V *ut 5h=c
o.q
H)
3H.p
Jq RJ8M1" TF",JFS F,1R F,Q9
\. 7h#n hun thiOu RN
X3.)
oJ
))X.)
Hq QJ8FQM 1MT,99S 1,JT R,31
).). T.i RSn ngrn hGn:
•ua 1ng phGn t@ch trHn, ta th[y tài 5n ngWn hPn năm RF1F c:a Kinh Đô gim ",RS
5o $4i năm RFF9, tưCng `ng $4i lượng tiBn là R83R98Q3T8 K't hợp $4i phGn t@ch Okc th# tài
5n ngWn hPn trong năm RFF9 chi'm Q9,11S, năm RF1F gim Zu,ng cln JT,RRS8 Dq tIng
tài 5n tăng nhưng tN trkng c:a tài 5n ngWn hPn năm RF1F lPi gim Zu,ng8 <guyHn nhGn
cqa $i+c 5\t gim tài 5n ngWn hPn năm RF1F ch: y'u là Oo0
U%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn cE 5- gim mPnh, gim đ'n TM,M1S 5o $4i năm
RFF98 <ăm RFF9 2hon này chi'm 1R,RS th# năm RF1F chD chi'm 3,R1S tIng tài 5n ngWn
hPn8
=iBn $à c%c 2hon tưCng đưCng tiBn cXng cE 5- 5\t gim tưCng đ,i l4n c:a, c\ th& là
gim 31,"RS 5o $4i năm RFF9, chi'm R3,1MS tIng tài 5n năm RF1F, gim hCn 1FS 5o
$4i năm RFF98
=uy nhiHn tài 5n ngWn hPn chD gim nh3 ",RS là Oo 5- gia tăng 2h% mPnh mj c:a
pàng t/n 2ho, tăng 1T",31S 5o $4i năm RFF98 ĐiBu này cho th[y công ty đang Oan ch:
đ*ng t@ch tr7 nguyHn $ật li+u, phan nào gim 14t %p l-c gi% nguyHn $ật li+u đang 1i'n đ*ng
trong thKi gian t4i, $ừa 29p thKi ph\c $\ nhu cau 5n Zu[t8 UXng Oo 5- gia tăng mPnh mj
pàng t/n 2ho mà làm gim lượng tiBn mVt $à c%c 2hon tưCng đưCng tiBn đ( đB cập ) trHn8
=ài 5n ngWn hPn 2h%c ftăng 11M,QRS 5o $4i năm RFF9g $à 5- tăng nh3 c:a U%c
2hon phi thu ftăng R3,JSg8 6o $B phan trăm th# ta th[y 5- gia tăng $ượt 1ậc 5o $4i c%c
chD tiHu 19 5\t gim nhưng Oo tN trkng c:a c%c 2hon tăng như pàng t/n 2ho, tài 5n ngWn
- Trang 13 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
hPn 2h%c $à U%c 2hon phi thu chD chi'm tưCng `ng là 3,M3S, F,JTS, 19,J3S• trong 2hi
đE c%c 2hon gim nhu =iBn $à c%c 2hon tưCng đưCng tiBn $à U%c 2hon đau tư tài ch@nh
ngWn hPn chi'm lan lượt là R3,1MS, 1R,RS trong =Ing tài 5n8
;4i 5- chHnh l+ch 2h% l4n gi7a c%c chD tiHu đE nHn năm RF1F công ty Kinh Đô đ( cE
nh7ng ci thi+n tN trkng c:a c%c chD tiHu trHn, c\ th& là gim tN trkng c:a =iBn $à c%c 2hon
tưCng đưCng tiBn $à U%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn gim từ R3,1MS, 1R,RS trong
năm RFF9 Zu,ng 13,3JS, 3,R1S $ào năm RF1F• tưCng `ng đE là tăng tN trkng c:a U%c
2hon phi thu, pàng t/n 2ho, U%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn từ 19,J3S, 3,M3S,
F,JTS lHn RF,R1S, M,TRS, F,MQS8
•ua !u% tr#nh phGn t@ch trHn, ta th[y rAng trong năm RF1F tài 5n ngWn hPn gim
Zu,ng, 5- ` đkng hàng hEa nhiBu th& hi+n ) cho hàng hEa t/n 2ho tăng lHn, tăng 1TT,"1S
5o $4i năm RFF98 >Hn cPnh đE, công ty cln tăng mPnh $i+c chi tr trư4c cho ngưKi 1%n $à
D- phlng c%c 2hon phi thu 2hE đli, tăng tưCng `ng là 1R",1TS, 1QR,M1S 5o $4i năm
RFF98
).3. T.i RSn 6.i hGn:
=ài 5n Oài hPn năm RF1F c:a Kinh Đô tăng 2h% mPnh, tưCng `ng $4i 2hon tiBn
9"R8MF1 tri+u đ/ng là QQ,9MS, chi'm Q3,"MS tIng tài 5n 5o $4i năm RFF9 th# lượng này
chD chi'm JF,91S, điBu này cho th[y công ty đang cE 5- O9ch chuy&n tưCng đ,i gi7a
=6<p $à =6Dp8 Uông ty chs w hCn $i+c gia tăng c%c 2hon thu*c =6Dp đ& chs trkng đau
tư =6UĐ, tăng tN trkng từ 1Q,JQS năm RFF9 lHn 1M,T1S năm RF1F8 <hưng ch: y'u là Oo
công ty đau tư $ào m*t lnnh $-c m4i Œ >[t đ*ng 5n, nHn đ( cE 5- O9ch chuy&n 2h% l4n
trong 2't c[u tài 5n gi7a R năm RFF9 Œ RF1F8
““ •ua phGn t@ch cC c[u =Ing =ài 5n c:a Kinh Đô năm RF1F, ta cE th& th[y 5- chuy&n
O9ch trong cC c[u =6<p $à =6Dp, theo đE, =6Dp đ( cE 5- đau tư nhiBu hCn , trong đE
ch: y'u là Oo công ty cE thHm tài 5n từ m*t lnnh $-c 2inh Ooanh m4i8 Uho th[y được
!uy't tGm đưa Kinh Đô thành =ập đoàn đa ngành c:a 1an l(nh đPo công ty8
).\. N@ "hSi t9S:
- Trang 1 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
<ợ phi tr c:a Kinh Đô gim 3J,T1S 5o $4i năm RFF9, tưCng `ng $4i lượng tiBn là
gim T118T9T tri+u đ/ng8 <guyHn nhGn ch@nh y'u là công ty đ( gim <ợ ngWn hPn Zu,ng
3M,QS 5o $4i năm RFF9 $à <ợ Oài hPn tăng 1R,39S8 =heo đE th# tN trkng c:a <ợ ngWn hPn
gim từ 3M,JJS năm RFF9 cln 19,93S năm RF1F $à cXng $# $ậy mà tN trkng <ợ phi tr
c:a năm RF1F cXng cE 5- 5\t gim mPnh, từ J1,T1S Zu,ng RR,93S8
).o. vNn chP RY hsu:
<gu/n $,n ch: 5) h7u c:a Kinh Đô tăng mPnh, tăng QQ,MRS tưCng `ng $4i lượng tiBn là
183J989F1 tri+u đ/ng $ào năm RF1F• làm tN trkng c:a ;,n ch: 5) h7u tăng mPnh mj, từ
QT,93S lHn "J,"TS $ào năm RF1F8 6- gia tăng này là Oo nhiBu y'u t, tPo thành0 $,n điBu
l+ tăng QF,RJS, thVng Oư $,n tăng 3J,""S, $à chHnh l+ch tN gi% RF3,RJS• ngoài ra cln Oo
5- tăng mPnh c:a <gu/n ƒợi nhuận chưa phGn ph,i 1R",R"S8 <h7ng 2hon m\c 2& trHn
đBu chi'm tN trkng l4n trong ;,n ch: 5) h7u $à tN trkng cXng tăng mPnh $ào năm RF1F 5o
$4i năm RF1F8
).L. 7hfn t:ch t]nh h]nh h-Gt 2Qng 5inh 6-+nh:
;i+c phGn t@ch này được th-c hi+n thông !ua 1ng 1%o c%o hoPt đ*ng 2inh Ooanh8 6au đGy
là 1ng 1%o c%o 2't !u hoPt đ*ng 2inh Ooanh c:a Kinh Đô năm RF1F0
7HaN TbCH CHw S? 7HaN TbCH $H?I
NmI 'UNG NM1 3JJH NM1 3J)J Tuệt 2Ni TB^ng 2Ni
=Ing Ooanh thu
18Q398
RR3
189JR8MF
M
U%c 2hon gim trừ
98
MT"
98"1
J
Doanh thu thuan
18QR98
3QT
189338T3
J 1FFS 1FFS
Li% $,n hàng 1%n
18FR38
9T3
18RMM8RJ
J TT,9QS TT,TRS
ƒợi nhuận g*p
QFQ8
393
TMQ839
F 33,FQS 3Q,JQS
=hu nhập hoPt đ*ng tài ch@nh
"T8
Q3J
T9M891
Q
Uhi ph@ hoPt đ*ng tài ch@nh
fM8
MF"g
RJR8JQ
R Q,FFS 3T,1QS
Trong đ&H +Ii .a phải trả
J38
"QM
JR8JQ
M F,QMS 1R,QJS
Uhi ph@ 1%n hàng
1TJ8
1"Q
3J"8QM
9 R,MTS R,RFS
Uhi ph@ !un lw Ooanh nghi+p
11R8
F9F
1J18T3
Q 1F,"3S 1",9MS
- Trang 1! -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
ƒợi nhuận thuan từ pĐKD
31J8
JT9
TQR8TR
9 ",33S ",3RS
RF,QTS 33,"QS
=hu nhập 2h%c
3"T8
""T
3J81T
J
Uhi ph@ 2h%c
11M8
93T
1R8MF
F RJ,TJS 1,""S
ƒợi nhuận 2h%c
RQ"8
MJF
R183T
J ","MS F,TTS
=Ing lợi nhuận trư4c thu'
Q"R8
3F9
T"3899
3 1T,MTS 1,1FS
=hu' =<D< phi n*p
J98
3TT
9Q83M
1 3",JRS 3J,MTS
ƒợi nhuận 5au thu'
QRR8
9J3
Q"M8T1
R
_han hqn thi&u 5, u
QT8FJ
F 3,R3S J,93S
ƒợi nhuận rlng
QRR8
9J3
QRR8Q"
R 3J,19S R9,9RS
•ua 1ng 1%o c%o 2't !u hoPt đ*ng 2inh Ooanh, ta th[y Ooanh thu thuan 1%n hàng $à
cung c[p O9ch $\ c:a Kinh Đô tăng RT,RS 5o $4i năm RFF9, gi% $,n hàng 1%n cXng tăng,
nhưng tăng $4i m`c đ* th[p hCn 5o $4i Ooanh thu thuan ftăng R1,9Sg nHn làm cho ƒợi
nhuận g*p c:a công ty tăng mPnh hCn, c\ th& là tăng 3Q,TS8 ĐiBu này ch`ng t” công ty đ(
thành công trong $i+c ch: đ*ng $B nguyHn $ật li+u8 Uhi ph@ nguyHn $ật li+u thưKng chi'm
TT Œ "RS gi% $,n hàng 1%n8 <guyHn $ật li+u ch@nh đau $ào cho 5n Zu[t c:a KDU ch: y'u
là 57a, 1C, đưKng, 1*t m•8
=uy nhiHn, chi ph@ 1%n hàng c:a Kinh Đô lPi cE 5- gia tăng mPnh mj, tăng 111,"FS
tưCng `ng $4i lượng tiBn là 1M38J1J tri+u đ/ng cqng $4i 5- gia tăng c:a Uhi ph@ !un lw
Ooanh nghi+p, tăng RT,3TS tưCng `ng $4i lượng tiBn là R98QJQ tri+u đ/ng8 Uhi ph@ 1%n
hàng c:a KDU g/m c%c 2hon tr hoa h/ng cho c%c nhà phGn ph,i, đPi lw 1%n hàng, nh7ng
ngưKi thanh to%n trư4c tiBn hàng $à cE Ooanh thu 1%n hàng cao, chi ph@ ph%t tri&n thưCng
hi+u8 Uhi ph@ này trung 1#nh thưKng chi'm M Œ 9S Ooanh thu8 6) On chi ph@ 1%n hàng tăng
Oo Ooanh nghi+p tăng chi ph@ đau tư cho hoPt đ*ng ph%t tri&n thưCng hi+u $à 2hon tr hoa
h/ng cho c%c đPi lw phGn ph,i cXng gia tăng cqng $4i $i+c m) r*ng h+ th,ng phGn ph,i8 6o
$4i c%c Ooanh nghi+p cqng ngành, m`c chi ph@ 1%n hàng c:a KDU là hợp lw8
Đ%ng !uan tGm ) đGy là chi ph@ tài ch@nh c:a công ty tăng r[t mPnh, tăng RMQ3S 5o
$4i năm RFF9, nguyHn nhGn là Oo 2hon chi ph@ O- phlng gim gi% đau tư tăng $à chi ph@
O- phlng c%c 2hon phi thu 2hE đli tăng mPnh như đ( phGn t@ch ) phan =ài 5n ) trHn8
- Trang 1" -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
=uy nhiHn công ty $zn cE 2hong lợi nhuận thuan từ pĐKD tăng 1F",Q3S là Oo thu nhập
từ hoPt đ*ng tài ch@nh tăng r[t mPnh, tăng MR3,RS tưCng `ng $4i lượng tiBn là TRR83M1
tri+u đ/ng8 <hưng cu,i cqng ƒợi nhuận rlng $zn gim nh3 2hong F,FF"S, nguyHn nhGn
là Oo =hu' =hu nhập Ooanh nghi+p phi n*p tăng 93,RS, nhanh hCn h•n t,c đ* tăng c:a
ƒợi nhuGn 2' to%n trư4c thu' là 1",""S8
“““ •ua phGn t@ch trHn, ta nhận th[y rAng Uông ty Kinh Đô nAm trong 5, @t c%c công
ty trong ngành Ouy tr# m`c tăng trư)ng lợi nhuận mà $zn cE 5- 5\t gim phan trăm c%c loPi
chi ph@8 UC c[u Ooanh thu $à chi ph@ c:a Kinh Đô được Zem là 2h% t,t 5o $4i c%c công ty
cqng ngành 2h%c8
).X. 7hfn t:ch c=c thông RN t.i ch:nh:
UhD tiHu tài ch@nh c:a Ooanh nghi+p là m*t chD 5, mà c%c nhà đau tư r[t !uan tGm Oo
c%c chD tiHu này phn %nh c\ th& t#nh h#nh 5`c 2h”e c:a Ooanh nghi+p, đVc 1i+t đ,i $4i
Ooanh nghi+p 5n Zu[t 2inh Ooanh mà hoPt đ*ng đau tư được m) r*ng như Kinh Đô8
Chx RN t.i ch:nh %^n v8 t:nh
$INH %Ô
NM1 3JJH NM1 3J)J
=hanh to%n hi+n tPi
ƒan
18Q R83
=hanh to%n nhanh ƒan 18J 189
=hanh to%n tiBn mVt
ƒan
F8T F8"
6, $lng !uay 2hon phi thu ;lng R38J 1T8M
6, $lng !uay hàng t/n 2ho
;lng
T83 R89
;lng !uay tIng tài 5n ;lng F8J F8J
;lng !uay tài 5n c, đ9nh ;lng R8R R8"
K• thu tiBn 1#nh !uGn
<gày
1Q8T R18"
=hKi gian gii t”a t/n 2ho
<gày
Q"89 1R"8F
K• tr tiBn 1#nh !uGn
<gày
QM8F MT8J
=hông 5, nợ S RQ8RS 1M8"S
=hông 5, ngGn !u^ nợ S 1"T8FS 13J8MS
=hông 5, 2h năng tr l(i $ay
S
3T,TJS J,FJS
=hông 5, chi tr nợ g,c $à l(i $ay
S
F,MT 1,3T
ƒợi nhuận g*p 1iHn
S
33S 3Q,JS
ƒợi nhuận rlng 1iHn
S
3JS R"S
- Trang 1. -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
…€i
S
1R,3S 1F,JS
…€e
S
R1,"S 1JS
6, nhGn $,n ch:
S
1"TS 13",MS
).Hệ RN th+nh t-=n:
HỆ S? THnNH TjyN
NM
1 3JJH
NM
1 3J)J
=hanh to%n hi+n tPi 18Q R83
=hanh to%n nhanh 18J 189
=hanh to%n tiBn mVt F8T F8"
p+ 5, thanh to%n cho 1i't 2h năng `ng phE $4i c%c 2hon nợ ngWn hPn 1Ang c%ch 5x
O\ng tài 5n ngWn hPn c:a moi công ty8 p+ 5, thanh to%n hi+n thKi $à h+ 5, thanh to%n
nhanh 5au 2hi đ( loPi 1” 5- tham gia c:a hàng t/n 2ho c:a Kinh Đô đBu l4n hCn 1 trong R
năm RFF9 Œ RF1F8 ĐiBu này cho th[y n'u KDU 1%n toàn 1* tài 5n ngWn hPn hi+n cE th#
KDU cE th& thanh to%n được @t nh[t 1 lan 5, nợ ngWn hPn8 =uy nhiHn 5- chHnh l+ch gi7a chD
tiHu thanh to%n nhanh $à thanh to%n 1Ang tiBn tưCng đ,i l4n8 ĐiBu này là Oo KDU tập trung
m*t phan tài 5n ngWn hPn c:a m#nh $ào c%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn chi'm tN
trkng 2hong 1RS tIng tài 5n $ào năm RFF98 Do $ậy 5ang năm RF1F KDU đ( ci thi+n
phan nào t#nh h#nh này, 1Ang c%ch gim c%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn Zu,ng cln
3,R1S $ào năm RF1F, từ đE gia tăng tN l+ thanh to%n nhanh c:a công ty $à tăng nh3 chD tiHu
thanh to%n 1Ang tiBn mVt8
3.Hệ RN h-Gt 2Qng:
Hệ RN h-Gt 2Qng NM1 3JJH NM1 3J)J
6, $lng !uay 2hon phi thu R38J 1T8M
6, $lng !uay hàng t/n 2ho T83 R89
;lng !uay tIng tài 5n F8J F8J
;lng !uay tài 5n c, đ9nh R8R R8"
K• thu tiBn 1#nh !uGn
1Q8T R18"
K• tr tiBn 1#nh !uGn
QM8F MT8J
=hKi gian gii t”a t/n 2ho
Q"89 1R"8F
'' 2h-ản 3hải thu:
- Trang 1/ -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
;lng !uay 2hon phi thu th& hi+n hi+u !u c:a ch@nh 5%ch t@n O\ng mà Ooanh
nghi+p %p O\ng $4i nh7ng 1Pn hàng c:a m#nh8 p+ 5, $lng !uay c%c 2hon phi thu càng
l4n ch`ng t” t,c đ* thu h/i nợ c:a Ooanh nghi+p càng nhanh, 2h năng chuy&n đIi từ nợ
5ang tiBn mVt ph\c $\ 5n Zu[t 2inh Ooanh càng nhanh8 p+ 5, 2hon phi thu c:a Kinh Đô
cE Zu hư4ng gim trong R năm RFF9 Œ RF1F, trong đE c%c 2hon phi thu từ 2h%ch hàng cE
Zu hư4ng tăng 2h% mPnh từ 1R" tN lHn 1TQ tN $à c%c 2hon phi thu 2h%c cXng tăng 2h%
mPnh từ TTJ tN lHn """ tN8 ĐiBu đVc 1i+t phan l4n c%c 1Pn hàng c:a Kinh Đô như =ri1eco,
Kinh Đô miBn >Wc, KiOo $à công ty =h-c ph.m Kinh Đô 6ài Lln8 <ghi+p $\ ch: y'u c:a
Kinh Đô $à c%c 1Pn hàng c:a m#nh là mua 1%n thành ph.m, nguyHn $ật li+u, công c\ ph\c
$\ 5n Zu[t8 ;i+c %p O\ng ch@nh 5%ch t@n O\ng m) r*ng hCn đ,i $4i c%c Ooanh nghi+p trong
n*i 1* tập đoàn là điBu hoàn toàn O‹ hi&u8 =uy nhiHn đ,i $4i m*t Ooanh nghi+p mà 2hon
phi thu chi'm 2hong 3FS tài 5n lưu đ*ng $à đau tư ngWn hPn th# $i+c chậm thu h/i
công nợ 5j nh hư)ng nhiBu t4i $i+c Zoay $lng $,n lưu đ*ng c:a Ooanh nghi+p8
'' Hàng tồn +h-:
UE 5- 5\t gim mPnh trong chD tiHu 5, $lng !uay hàng t/n 2ho trong R năm, năm
RF1F công ty KDU !uay được 3 $lng hàng t/n 2ho, gim m*t nxa 5o $4i năm RFF9, hàng
t/n 2ho !uay càng chậm th# $,n lưu 2ho càng cao, Ozn đ'n 2h năng đ.y mPnh 5n Zu[t
2inh Ooanh càng chậm8
\.$hS nMng Rinh K`i:
CHw TIzU HIỆU kU{ NM1 3JJH NM1 3J)J
ƒợi nhuận trư4c thu' 1iHn 3"8JS 3J89S
ƒợi nhuận rlng 1iHn 3J8RS R"8FS
…€i 1R83S 1F8JS
…€e R18"S 1J8FS
ƒợi nhuận c:a KDU đ'n từ 1a ngu/n ch@nh0 hoPt đ*ng 5n Zu[t 2inh Ooanh, hoPt
đ*ng tài ch@nh $à c%c 2hon thu nhập 1[t thưKng fđ'n từ hoPt đ*ng 2inh Ooanh 1[t đ*ng
- Trang 10 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
5n $à thanh lw tài 5n c, đ9nhg8 =N 5u[t lợi nhuận từ hoPt đ*ng ch@nh c:a công ty 2hong
3F Œ JFS trong 2hi c:a >>U, ppU $à >p6 chD Oao đ*ng từ 1Q Œ RQ S8
poPt đ*ng đau tư 2inh Ooanh 1[t đ*ng 5n đ( mang lPi 5u[t 5inh lợi 2h% In đ9nh8
poPt đ*ng tài ch@nh tưCng đ,i r:i ro $4i lợi nhuận c:a công ty8
7HaN TbCH 'U7jNT NM1 3JJH NM1 3J)J
ƒợi nhuận g*p f1g 3J8RS R"8FS
;lng !uay tài 5n fRg 3T8FS 3M8JS
6, nhGn $,n ch: f3g 1"T8FS 13J8MS
…€e – f1gZfRgZf3g R18"S 1J8FS
ĐiBu này ch`ng t” hi+u 5u[t tài ch@nh c:a công ty đ( 19 5\t gim nhưng 2hông $# th'
mà 2vm h[p Ozn hCn trong mWt c%c nhà đau tư8 <guyHn nhGn là Oo 5- 5\t gim c:a …€i từ
1R,3S Zu,ng cln 1F,JS trong năm RF1F8 •ua 1ng thông 5, ta th[y rAng t,c đ* gim c:a
…€e nhanh hCn t,c đ* gim c:a …€i8 Do 5, nhGn $,n ch: năm RF1F tăng nhanh hCn 5o
$4i t,c đ* tăng c:a …€i nHn làm cho …€e gim mPnh hCn8 6, nhGn $,n ch: cXng th&
hi+n !ua thông 5, nợ, thông 5, nợ c:a công ty gim hCn 5o $4i năm RFF98 ĐiBu này cXng
th& hi+n trong phGn t@ch 2h,i, năm RFF9 <ợ phi tr chi'm J1,T1S =Ing ngu/n $,n, năm
RF1F gim Zu,ng cln RR,93S =Ing ngu/n $,n8 =ừ đGy ta th[y rAng công ty đ( gim đ%ng
2& c%c 2hon nợ, mà đVc 1i+t là c%c 2hon nợ ngWn hPn8
…€i $à …€e cln liHn !uan đ'n $lng !uay tài 5n $à lợi nhuận rlng 1iHn8 <hư đ(
phGn t@ch ) trHn, $lng !uay tài 5n c:a công ty tăng nh3, từ R,R năm RFF9 lHn R," năm RF1F
nhưng $zn ) m`c th[p 5o $4i ngành8 >Hn cPnh đE ƒợi nhuận rlng 1iHn cXng gim từ
3J,RS năm RFF9 cln R"S năm RF1F nhưng $zn ) m`c cao nh[t 5o $4i c%c công ty cqng
ngành8 ĐiBu này cho th[y, tuy $lng !uay tài 5n cE tăng nhưng tăng nh3 5o $4i 5- 5\t gim
l4n hCn nhiBu c:a ƒợi nhuận rlng 1iHn, Ozn t4i $i+c …€i $à …€e gim8
J8Thông RN 2En F0 t.i ch:nh:
CHw TIzU NM1 3JJH NM1 3J)J
=hông 5, nợ RQ8RS 1M8"S
=hông 5, ngGn !u^ nợ 1"T8FS 13J8MS
=hông 5, 2h năng tr l(i $ay 1RS 1QS
=hông 5, nợ Oài hPn 3,RS 3S
- Trang 21 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
p+ 5, nợ trong cC c[u $,n c:a KDU !ua R năm luôn ) m`c tưCng đ,i th[p fOư4i
3FS $à cE Zu hư4ng gim Oang $à đa phan là nợ ngWn hPn nHn 2hông đ%ng lo ngPi8 =N l+
nợ trHn tIng ngu/n $,n ) m`c hợp lw làm cho công ty 2hông m[t nhiBu chi ph@ tr l(i 5ong
KDU 5j 2hông 5x O\ng được lợi th' c:a đln 1.y tài ch@nh8 UC c[u $,n được Ouy tr# 2h% In
đ9nh !ua R năm $4i tN l+ nợ trHn tIng ngu/n $,n Z[p ZD RQS8
““ <h#n chung, trong năm RF1F công ty Kinh Đô cE t#nh h#nh tài ch@nh 2h% t,t $à 2't
!u 2inh Ooanh cXng 2h !uan8 =uy nhiHn công ty can chs w $B hi+u 5u[t tài ch@nh, chD tiHu
$lng !uay hàng t/n 2ho đ& $i+c 2inh Ooanh năm RF11 t,t hCn $à công ty tr) nHn h[p Ozn
hCn trong mWt c%c nhà đau tư8
3. 7hfn t:ch R- R=nh:
Chx ti;u Công T $inh %ô Công t <iFic+ Công t HSi H. Công t %B`ng <i;n HE+
3JJH 3J)J 3JJH 3J)J 3JJH 3J)J 3JJH 3J)J
TSNH R8Q1F8Q"J R83R98Q3T 3J18Q1Q 33383"3
1R
Q83JM
1Q
T8M93
Q3R8
T3R T1M8F3F
TS'H 18"3"8QR" R8"1F83RM 39Q8R9J JRQ8JT"
T
"8FFR
T
"8QF3
3QR8
1FM 39"81TR
N7T 18"T"8JJF 181QQ8"JJ
R138
QQT
R118
3R3
"
J8M1F
M
"8JM"
JQT8
RF" Q1J8J1F
NvCSH R8J1M8FR1 38"T"89RR
QR38
RQ3
QJ"8
Q1"
11
"8QJF
13
T89F9
JRM8
Q33 QFF8"MR
TTS|Nv J8RJ"8TF1 Q8F398MTJ
"3T8
MF9
"QM8
MJF
19
R83QF
RR
J839T
MMJ8
"JF 18F1Q819R
'TT 18QR983QT 189338T3J
TRT89QJ "M"8M3T JQM8TFR QR"8QMT
181M98JJ
M R8FFR8Q1M
LNST QRR89J3 Q"M8T1R Q"R893 J18""M RF83T3 1M89FM 1RF8FM" 1JQ8M"F
‘vt c J công ty, ta th[y tN trkng tài 5n ngWn hPn năm RF1F 5o $4i năm RFF9 cE Zu
hư4ng gim ) Kinh Đô $à >i1ica, cln R công ty cln lPi th# cE Zu hư4ng gia tăng8
U\ th&, công ty >i1ica tài 5n ngWn hPn gim nh3 RS 5o $4i năm RFF98 =uy nhiHn c%c
chD tiHu nAm trong tài 5n ngWn hPn th# lPi cE 5- 1i'n đ*ng r[t l4n $B con 5, tưCng đ,i, c\
th& là U%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn, c%c 2hon phi thu, hàng t/n 2ho tăng mPnh
lan lượt là MFFS, MRS, TTS• trong 2hi đE =iBn $à c%c 2hon tưCng đưCng tiBn $à =ài 5n
ngWn hPn 2h%c cXng cE 5- 5\t gim mPnh lan lượt là QTS $à MFS 5o $4i năm RFF98 =uy
nhiHn !ua 2't !u phGn t@ch Okc ta th[y rAng hau h't c%c 2hon tăng mPnh đBu chi'm tN
trkng r[t @t 5o $4i tIng tài 5n nHn nh7ng 1i'n đ*ng đE t%c đ*ng 2hông đ%ng 2& đ'n t#nh
h#nh tài 5n ngWn hPn c:a công ty8 Đ%ng chs w là công ty >i1ica cXng đ( cE nh7ng c, gWng
ci thi+n 5- chHnh l+ch gi7a c%c chD tiHu trong năm RF1F8
- Trang 21 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
•ua phGn t@ch =ài 5n Oài hPn c:a J công ty, ta nhận th[y rAng Kinh Đô là công ty cE
hoPt đ*ng 2inh Ooanh đa OPng hCn fđau tư $ào lnnh $-c 1[t đ*ng 5ng $à cE c%c 2hon đau
tư Oài hPn, điBu này 5j gisp công ty cE lợi t`c Oài hPn ph\c $\ cho nhu cau $,n cho công
ty8
6o $4i R công ty trHn th# công ty >%nh 23o pi pà cE 5- 2h%c 1i+t 2h% l4n, tài 5n
ngWn hPn năm RF1F c:a pi pà tăng ch` 2hông gim, c\ th& là tăng RQ,1"S 5o $4i năm
RFF9, 2vo theo 5- gia tăng tN trkng c:a tài 5n ngWn hPn trong tIng tài 5n, chi'm từ
TQ,1"S năm RFF9 lHn T9,9RS trong năm RF1F8 6- gia tăng này ch: y'u là Oo =iBn $à c%c
2hon tưCng đưCng tiBn tăng JJ,1MS $à hàng t/n 2ho tăng JR,RJS8
Li,ng $4i pi pà, công ty cI phan ĐưKng >iHn pla cXng cE 5- gia tăng $B tài 5n
ngWn hPn, tăng 1T,3S 5o $4i năm RFF9, nguyHn nhGn ch: y'u là Oo lượng t@ch lXy hàng t/n
2ho tăng JM,T"S8
=ài 5n Oài hPn năm RF1F c:a >i1ica tăng nh3 2hong MS $à cXng tăng tN trkng 5o
$4i tIng tài 5n từ Q3,TQS lHn QT,F"S8 6- gia tăng này ch: y'u là Oo công ty đ( đau tư l4n
$ào tài 5n c, đ9nh năm RF1F, tăng đ'n 119S 5o $4i năm RF1F8
=#nh h#nh tài 5n Oài hPn tPi pi pà hau như 2hông cE 1i'n đ*ng g# l4n8 Uln Uông ty
cI phan ĐưKng >iHn pla cE tài 5n Oài hPn năm RF1F tăng JQ8FQJ tri+u đ/ng, tưCng `ng là
tăng 1R,MS8 Đi&m đ%ng lưu w là >p6 cE 5- đau tư nhiBu hCn $ào 2hon m\c =ài 5n Oài
hPn 2h%c, nhưng Oo 2hông chi'm tN trkng nhiBu nHn 2hông gGy nHn 5- 1i'n đ*ng l4n ) chD
tiHu =ài 5n Oài hPn8
<ợ phi tr c:a Kinh Đô $à >i1ica cE Zu hư4ng gim Zu,ng, cln hai công ty cln lPi
th# cE chiBu hư4ng ngược lPi8
Uln <gu/n $,n ch: 5) h7u $à Doanh thu thuan th#a c J công ty đBu tăng theo !uy
mô8
Uông ty >i1ica cE Ooanh thu thuan tăng RTS, Li% $,n hàng 1%n tăng 31S, t,c đ*
tăng c:a gi% $,n hàng 1%n tăng nhanh hCn t,c đ* tăng c:a Ooanh thu nHn làm gim 5- gia
tăng ƒợi nhuận g*p, c\ th& là tăng 13S tưCng `ng $4i lượng tiBn R38"1J tri+u đ/ng8 Do
c%c chi ph@ hoPt đ*ng tài ch@nh, chi ph@ 1%n hàng, chi ph@ !un lw Ooanh nghi+p tăng lan
lượt là R9S, RMS, "S mà thu nhập từ c%c hoPt đ*ng tài ch@nh lPi gim mPnh 2hong J9S
- Trang 22 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
nHn làm ƒợi nhuận thuan gim 3MS• nhưng nhK thu nhập 2h%c tăng 11JS nHn ƒợi nhuận
rlng gim R"S 5o $4i năm RFF98
=Ing Ooanh thu c:a pi pà tăng 1Q,31S 5o $4i năm RFF9, t,c đ* tăng Ooanh thu
thuan $à gi% $,n hàng 1%n gan như tưCng đưCng nhau nHn f1Q,FJS $à 1T,9JSg nhưng c%c
2hon gim trừ lPi tăng 2h% l4n 2hong MJ,1QS nHn làm cho ƒợi nhuận g*p cE tăng nhưng
r[t @t, 2hong Q,R9S8 U%c 2hon chi ph@ cXng gia tăng làm cho lợi nhuận thuan từ pĐKD
gim MS, 2vo theo ƒợi nhuận rlng gim ",1QS 5o $4i năm RFF98
Uông ty ĐưKng >iHn pla cE 5- gia tăng ) hau h't c%c 2hon m\c nhưng $4i t,c đ*
2hông đBu nhau• cu,i cqng ƒợi nhuận rlng tăng R1,J"S 5o $4i năm RFF98
Uhuy&n 5ang phGn t@ch thông 5, tài ch@nh, ta th[y0
'' S- $4nh h5 $6 thanh t-4n )7i c4c c8ng ty c9ng ngành:
UhD tiHu
<ăm RFF9 <ăm RF1F
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
p+ 5, thanh to%n hi+n thKi ).L R8R 18" 18T 3.\ 18M 189 18Q
p+ 5, thanh to%n nhanh ).o 18" F8M 18F ).H 18R F8" F8M
p+ 5, thanh to%n tiBn mVt J.X 183 F83 F83 J.p F8Q F83 F81
U%c chD 5, thanh to%n nhanh $à thanh to%n hi+n thKi c:a KDU được ci thi+n $à Ouy
tr# ) m`c 2h% t,t fl4n hCn 1,Q lang 5o $4i c%c Ooanh nghi+p cqng ngành đVc 1i+t là năm
RF1F8 …iHng năm RFF9, 5) On h+ 5, thanh to%n c:a KDU lPi th[p hCn 5o $4i c%c Ooanh
nghi+p tham chi'u là Oo !uy mô hoPt đ*ng 2h%c nhau, tPo ra 5- 2h%c 1i+t 2h% l4n $B h+ 5,
tuy+t đ,i gi7a tài 5n lưu đ*ng $à đau tư ngWn hPn $4i 2hon nợ ngWn hPn c:a KDU $à c%c
công ty trHn8 f=ài 5n lưu đ*ng c:a KDU là R8Q1F tN đ/ngYnợ ngWn hPn 18T3R tN đ/ng• con
5, tưCng `ng ) >>U là 3J1 tN đ/ng $à 1Q" tN đ/ng, ) ppU là 1RQ tN $à "R tN• ) >p6 là
Q3R tN $à 331 tNg8 Do $ậy, theo nhEm chsng tôi, 5o $4i mVt 1Ang chung c:a c%c Ooanh
nghi+p trong ngành, h+ 5, thanh to%n nhanh c:a KDU là t,t nh[t 2hi 5, $,n t/n lPi trong
hàng t/n 2ho !ua c%c năm 2h% cao Œ ftrung 1#nh là 2hong 3FF tN trong R năm RFF9 Œ RF1F
Œ con 5, cao nh[t 5o $4i c%c Ooanh nghi+p trong ngànhg8 p+ 5, thanh to%n tiBn mVt cXng
luôn Ouy tr# ) m`c cao nh[t 5o $4i c%c Ooanh nghi+p trong trHn8 ĐiBu này ch`ng t” KDU
$ừa cE 2h năng `ng phE $4i c%c 2hon nợ ngWn hPn t,t trong 2hi $zn Ouy tr# hàng t/n 2ho
đm 1o cho 5n Zu[t8
- Trang 23 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
'' S- $4nh h5 $6 thanh t-4n )7i c4c D-anh nghi53 c9ng ngành:
Chx ti;u
NM1 3JJH NM1 3J)J
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
;lng !uay 2hon phi thu 3\.o RR8Q RQ89 198T )X.q R38F 3R81 3"8M
;lng !uay hàng t/n 2ho X.\ T8R Q8J Q81 3.H J89 J8J Q89
;lng !uay tài 5n c, đ9nh 3.3 R8T "8F J83 3.p R8F 98M "8J
UhD tiHu $lng !uay 2hon phi thu c:a KDU là 2vm hi+u !u hCn 5o $4i c%c Ooanh
nghi+p cqng ngành8 <ăm RF1F 5, $lng !uay 2hon phi thu ) m`c th[p nh[t 5o $4i c%c
công ty trHn8 =uy hi+u !u c:a c%c h+ 5, này 2hông hoàn toàn đo lưKng hi+u !u hoPt đ*ng
c:a Ooanh nghi+p, tuy nhiHn Ooanh nghi+p can c, gWng đ& ci thi+n h+ 5, này nhAm nGng
cao hi+u !u hoPt đ*ng c:a Ooanh nghi+p8
6o $4i c%c công ty tham chi'u th# năm RF1F KDU là Ooanh nghi+p !un lw hàng t/n
2ho 2vm hi+u !u hCn8
;lng !uay tài 5n c, đ9nh c:a công ty tăng nh3 trong $lng R năm8 =uy nhiHn hi+u
!u 5x O\ng tài 5n c, đ9nh c:a công ty chưa cao Oo m*t đ/ng đau tư $ào tài 5n c, đ9nh
đ& thu $B hCn R đ/ng Ooanh thu, th[p hCn nhiBu 5o $4i ppU $à >p68
'' S- $4nh h5 $6 $inh :;i )7i c4c D-anh nghi53 c9ng ngành:
Chx ti;u
NM1 3JJH NM1 3J)J
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
ƒợi nhuận trư4c thu' 1iHn \p.oh 1F83S Q89S 1F8MS \o.Hh Q8"S J8MS M83S
ƒợi nhuận rlng 1iHn \o.3h 981S J8JS 1F81S 3p.Jh Q83S 38TS "83S
…€i )3.\h "8MS 1F8TS 138TS )J.oh Q8QS M8JS 1J8JS
…€e 3).ph 118FS 1M8JS RM8RS )o.Jh "8"S 1J8MS RJ8JS
Chx ti;u
NM1 3JJH NM1 3J)J
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
ƒợi nhuận g*p f1g \o.3h 981S J8JS 1F81S 3p.Jh Q83S 38TS "83S
;lng !uay tài 5n fRg \X.Jh MQ81S R3M8JS 13J8JS \q.oh 1F38MS R3Q81S 19"8QS
6, nhGn $,n ch:f3g )pX.Jh 1J181S 1"38"S RF"89S )\o.qh 13983S 1"Q8TS RFJ8JS
…€e – f1gZfRgZf3g 3).ph 118FS 1M8JS RM8RS )o.Jh "8"S 1J8MS R98JS
- Trang 2 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
=hông !ua c%c chD tiHu …€i $à …€e ta th[y rAng 5u[t 5inh lợi tIng hợp c:a công ty
là 2h% t,t 5o $4i c%c Ooanh nghi+p cqng ngành8
…€e c:a KDU năm RFF9 ) m`c 2h% cao nhưng đ'n năm RF1F th# lPi ) m`c th[p hCn
5o $4i >p6 $à ppU8
'' S- $4nh c4c th8ng $6 <=n >?y tài chính )7i c4c D-anh nghi53 c9ng ngành:
Chx ti;u
NM1 3JJH NM1 3J)J
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
=hông 5, nợ Oài hPn \V3h JS 3,QS TS \h 3S J,3S Q,1S
=hông 5, nợ 3Lh 1"S 3Q8TS JF1S )q.ph RQS R98JS Q"S
=hông 5, nợ ngGn !u^ )pXh 1J1S 1"38"S RFMS )\Lh 139S 1"Q8TS RFJS
•ua 1ng 5, li+u ta th[y chD cE công ty >i1ica là 5x O\ng đln 1.y tài ch@nh, th& hi+n
!ua thông 5, nợ gia tăng ) R năm, năm RFF9 là 1"S nhưng đ'n năm RF1F con 5, này đ(
thành RQS8 U%c công ty cln lPi đBu 5\t gim chD tiHu này, đVc 1i+t là công ty cI phan
ĐưKng >iHn pla8
- Trang 2! -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
CHƯƠNG III: 7HaN TbCH }~I }j C~n CÔNG TY Cd 7HeN $INH %Ô
I. 7HaN TbCH C•U T}€C TcI CHbNH C~n CÔNG TY Cd 7HeN $INH
%Ô:
). 7hfn t:ch cUu t9•c t.i ch:nh:
+. Công t $inh %ô :
NM1 3JJH NM1 3J)J
=ài 5n ngWn hPn Q9,1S JT,RS
=ài 5n Oài hPn JF,9S Q3,MS
<ợ ngWn hPn 3M,JS 19,9S
;,n Oài hPn T1,TS MF,1S
3JJH 3J)J
=6<p
Q9,1S
<<p
3M,JS
=6<p
JT,RS
<<p
19,9S
;Dp
MF,1S ;Dp
T1,TS
=6Dp
Q3,MS
=6Dp
JF,9S

<h#n $ào c[u trsc tài ch@nh c:a công ty trong R năm, ta cE th& th[y được rAng nợ ngWn
hPn c:a công ty trong năm RF1F đ( gim đ%ng 2& 5o $4i RFF9 f từ 3M,JS Zu,ng 19,9Sg, $à
trong năm RF1F, công ty đ( đau tư mPnh $ào $,n Oài hPn $à tài 5n Oài hPn8 ;,n Oài hPn
tăng từ T1,TS lHn MF,1S $à tài 5n Oài hPn cXng tăng 1 phan từ JF,9S lHn Q3,MS, Oo đE tN
trkng c:a tài 5n ngWn hPn c:a công ty đ( gim hCn 5o $4i năm RFF98 =rong năm RF1F,
công ty đ( tăng thHm $,n ch: 5) h7u, ngu/n 2inh ph@, !u^ 2h%c c:a công ty cXng tăng,
thHm $ào đE tN gi% cI phi'u c:a công ty lHn cao nHn công ty đ( cE thHm m*t 2hon lợi
nhuận8 Uh@nh nh7ng điBu này đ( làm cho $,n Oài hPn c:a công ty trong năm RF1F tăng lHn8
<hưng n'u công ty ti'p t\c đau tư !u% mPnh $ào $,n Oài hPn th# điBu này 5j 2hông t,t8
- Trang 2" -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
F. Công t <iFic+ :
NM1 3JJH NM1 3J)J
=ài 5n ngWn hPn
JT8JS JJS
=ài 5n Oài hPn Q38TS 3F,1S
<ợ ngWn hPn R18QS R38MS
;,n Oài hPn "M8Q S "T8RS

3JJH 3J)J
=6<
p
JJS
<<p
R38M
S
=6<
p
JT8JF
S
<<p
R18Q
S

;Dp
"M8Q
S
;Dp
"T8R
S
=6D
p
QTS
=6D
p
Q38TF
S
<h#n $ào c[u trsc tài ch@nh c:a công ty trong R năm, ta cE th& th[y được rAng nợ ngWn
hPn c:a công ty trong năm RF1F đ( gim hCn 5o $4i RFF9, $à trong năm RF1F, công ty đ(
tăng $,n Oài hPn, nhưng 2hông đ%ng 2&8 ;,n Oài hPn tăng từ "T8RS lHn "M8QS $à tài 5n
Oài hPn gim từ QTS Zu,ng Q3,TS, Oo đE tN trkng c:a tài 5n ngWn hPn c:a công ty đ( tăng
hCn 5o $4i năm RFF9 f JJS lHn JT,JSg8 <h#n chung th# c[u trsc c:a công ty 2h% t,t, tuy
nhiHn công ty 2hông nHn ti'p t\c đau tư !u% nhiBu $ào $,n Oài hPn $à tài 5n ngWn hPn $#
điBu này 5j nh hư)ng đ'n 2h năng 5inh lợi c:a công ty8
c. Công t HSi H.
NM1 3JJH NM1 3J)J
=ài 5n ngWn hPn TQ,RS T9,9S
=ài 5n Oài hPn 3J,MS 3F,1S
<ợ ngWn hPn 3",TS 3",MS
;,n Oài hPn TR,JS TR,RS

- Trang 2. -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
3JJH 3J)J
=6<p
TQ,RS
<<p
3",TS =6<
p
T9,9S
<<p
3",MS

=6Dp
3J,MS
;Dp
TR,JS
;Dp
TR,RS =6Dp
3F,1S
=rong R năm RFF9 $à RF1F, c[u trsc tài ch@nh c:a công ty 2hông thay đIi nhiBu8 =N
trkng nợ ngWn hPn $à $,n Oài hPn cXng 2hông O9ch chuy&n nhiBu, nợ ngWn hPn từ 3",TS
lHn 3",MS $à $,n Oài hPn gim từ TR,JS Zu,ng TR,RS8 ;à trong năm RF1F, công ty đau tư
$ào tài 5n ngWn hPn làm cho tN trkng c:a tài 5n ngWn hPn tăng lHn $à tN trkng c:a tài 5n
Oài hPn gim Zu,ng8 =ài 5n ngWn hPn tăng từ TQ,RS lHn T9,9S $à tài 5n Oài hPn gim từ
3J,MS Zu,ng 3F,1S8 <h#n chung th# c[u trsc tài ch@nh c:a công ty chưa t,t $# công ty đ(
đau tư !u% nhiBu $ào tài 5n ngWn hPn $à $,n Oài hPn, tài 5n ngWn hPn chi'm T9,9S, gan
như g[p đôi 5o $4i nợ ngWn hPn, điBu này 5j nh hư)ng đ'n 2h năng 5inh lợi c:a công ty8
6. Công t 2B`ng <i;n HE+ :
NM1 3JJH NM1 3J)J
=ài 5n ngWn hPn TF8MMS TF8RFS
=ài 5n Oài hPn 3981RS 39,MFS
<ợ ngWn hPn QF8T"S Q18QTS
;,n Oài hPn J9833S JM8JJS

3JJH 3J)J
- Trang 2/ -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
=6<p
TF8MMS
<ợ <p
QF8T"S
=6<p
TF8RFS
<ợ <p
Q18QTS

;,n
Dp
J9833S

;,n
Dp
JM8JJS
=6Dp
3981RS
=6Dp
398MFS
<h#n $ào c[u trsc tài ch@nh c:a công ty trong R năm, ta cE th& th[y được rAng nợ ngWn
hPn c:a công ty trong năm RF1F tăng hCn 5o $4i RFF9 fQF,T"S lHn Q1,QTSg, trong 2hi tài
5n ngWn hPn c:a công ty th# gim hCn 5o $4i RFF9, nhưng gim 2hông đ%ng 2& f từ
TF,MMS Zu,ng TF,RFSg8 ;à trong năm RF1F, $,n Oài hPn gim từ J9833S Zu,ng JM8JJS
$à tài 5n Oài hPn cXng tăng 1 phan từ 3981RS lHn 398MS8 ;à cE th& th[y rAng tài 5n Oài
hPn đang tăng chậm, $à nợ ngWn hPn c:a công ty cXng đang tăng, tăng gan 1Ang tN trkng
c:a tài 5n ngWn hPn, n'u nợ ngWn hPn ti'p t\c tăng như $ậy trong 2hi tài 5n ngWn hPn
gim th# tiBm .n r:i ro c:a công ty cE th& Zy ra8
R8 Nh,n T‚t :

Chx ti;u NM1 3JJH NM1 3J)J
$'C >>U ppU >p6 $'C >>U ppU >p6
=ài 5n ngWn
hPn
LHV)h JT,JS TQ,RS TF,MS oXV3h JJS T9,9S TF,RS
=ài 5n Oài
hPn
oJVHh Q3,TS 3J,MS 39,1S L\Vqh 3F,1S 3F,1S 39,MS
<ợ ngWn hPn \qVoh R1,QS 3",TS QF,TS )HVHh R3,MS 3",MS Q1,TS
;,n Oài hPn X)VXh "M8Q S TR,JS J9,3S qJV)h "T,RS TR,RS JM8JS
““ =ừ 1i&u đ/ c[u trsc tài ch@nh trong R năm c:a J công ty, ta cE th& nhận th[y rAng 0

=rong J công ty th# công ty pi pà là công ty đau tư $ào tài 5n ngWn hPn nhiBu nh[t,
$à phan trăm c:a tài 5n ngWn hPn c:a công ty gan như g[p đôi 5o $4i nợ ngWn hPn8 Uông
ty chD nHn đau tư $ừa phi $ào tài 5n ngWn hPn $à phan chHnh l+ch gi7a tài 5n ngWn hPn
- Trang 20 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
$à nợ ngWn hPn 2hông nHn !u% nhiBu, điBu này 5j nh hư)ng đ'n 2h năng 5inh lợi c:a
công ty8 ;à 3 công ty cln lPi, Kinh Đô, >i1ica $à >iHn pla th# $4i c[u trsc tài ch@nh trong
năm RFF9 $à RF1F c:a 3 công ty, ta th[y c 3 công ty đBu hoPt đ*ng hi+u !u8
II. <yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N:
- Trang 31 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
18 <=- c=- ngu[n v. R† 6‡ng vNn công t $inh %ô :
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N CÔNG TY $INH %Ô
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
u U%c 2hon đau tư tài
ch@nh ngWn hPn
3QT,QM3 u U%c 2hon phi thu 193,1"R
u Kh[u hao R9M,FM1
u pàng t/n 2ho R"1,MQR
uUhi ph@ ZGy O-ng cC
1n O) Oang
3M,"3M
u =ài 5n ngWn hPn 2h%c R3,RQT
u <ợ Oài hPn 1T,T9M
u <gu/n $,n 9QJ,M1F u =6UĐ g*p T1M,J"9
u <gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c
RJ,M1" u >[t đ*ng 5n đau tư R9,1TQ
u _han hqn thi&u 5, QJ,FQM
u U%c 2hon đau tư tài
ch@nh Oài hPn
R1Q,JJ3
u U%c 2hon phi thu
Oài hPn
R1,9J1 u =ài 5n Oài hPn 2h%c JTM,J9J
u ƒợi nhuận 5au thu' Q"M,T1R u <ợ ngWn hPn TRM,39J
u =r cI t`c RFM,RJM
T!ng 3V\ooV3Jq T!ng 3VXLXVLJ\
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N LƯU CHUY‰N CÔNG TY $INH %Ô
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
u Kh[u hao R9M,FM1 u =6UĐ g*p T1M,J"9
u Uhi ph@ ZGy O-ng cC
1n O) Oang
3M,"3M u >[t đ*ng 5n đau tư R9,1TQ
u <ợ Oài hPn 1T,T9M u U%c 2hon đau tư tài
ch@nh Oài hPn
R1Q,JJ3
u <gu/n $,n 9QJ,M1F u =ài 5n Oài hPn 2h%c JTM,J9J
u <gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c
RJ,M1" u =r cI t`c RFM,RJM
u _han hqn thi&u 5, QJ,FQM
u U%c 2hon phi thu
Oài hPn
R1,9J1
u ƒợi nhuận 5au thu' Q"M,T1R
T!ng )VHqpVX3L T!ng )VL\HVq3H
3. <=- c=- ngu[n v. R† 6‡ng vNn công t <iFic+ :
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N CÔNG TY <I<ICn
- Trang 31 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
=ài 5n ngWn hPn 2h%c
1J,R3R
U%c 2hon đau tư tài
ch@nh ngWn hPn JF,FFF
U%c 2hon đau tư tài
ch@nh Oài hPn 3,3"F U%c 2hon phi thu 3Q,QM9
=ài 5n Oài hPn 2h%c 1,R"3 pàng t/n 2ho JT,Q"T
<ợ ngWn hPn R3,Q3T =ài 5n c, đ9nh 3J,M1T
<gu/n $,n u •u^ RR,99J <ợ Oài hPn RQ,"T9
<gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c 1,R"F =r cI t`c J1,J13
Kh[u hao 3Q,TTR
ƒ<6= J1,""M
T!ng )JqVoqq T!ng 33oV)X\

<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N LƯU %mNG CÔNG TY <I<ICn
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
U%c 2hon đau tư tài
ch@nh Oài hPn 3,3"F =ài 5n c, đ9nh 3J,M1T
=ài 5n Oài hPn 2h%c 1,R"3 <ợ Oài hPn RQ,"T9
<gu/n $,n u •u^ RR,99J =r cI t`c J1,J13
<gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c 1,R"F
Kh[u hao 3Q,TTR
ƒ<6= J1,""M
T!ng pJVp3) T!ng )J)VHHq
\. <=- c=- ngu[n v. R† 6‡ng vNn công t HSi H. :
- Trang 32 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N CÔNG TY H{I Hc
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
u U%c 2hon đau tư tài
ch@nh ngWn hPn
Q,FFF u pàng t/n 2ho R9,9M3
u U%c 2hon phi thu 3,MQJ u =ài 5n ngWn hPn 2h%c 1,"1Q
u Kh[u hao 13,MQT u =6UĐ g*p J,J9M
u Uhi ph@ ZGy O-ng cC
1n O) Oang
13T u =ài 5n Oài hPn 2h%c 9,99Q
u <ợ ngWn hPn 11,9QJ u =r c, t`c 9,F9F
u <ợ Oài hPn "R3
u <gu/n $,n T,RF9
u <gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c
R,3JR
u ƒợi nhuận 5au thu' 1M,9FM
T!ng X\VHq3 T!ng LLV3q)
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N LƯU %mNG CÔNG TY H{I Hc
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
u Kh[u hao 13,MQT u =6UĐ g*p J,J9M
u Uhi ph@ ZGy O-ng cC
1n O) Oang
13T u =ài 5n Oài hPn 2h%c 9,99Q
u <ợ Oài hPn "R3 u =r c, t`c 9,F9F
u <gu/n $,n T,RF9
u <gu/n 2inh ph@, !u^
2h%c
R,3JR
u ƒợi nhuận 5au thu' 1M,9FM
T!ng o\V)po T!ng 3\VLq\
o. <=- c=- ngu[n v. R† 6‡ng vNn công t 2B`ng <i;n HE+ :
- Trang 33 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N CÔNG TY %ƯŠNG <IzN H‹n
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
U%c 2hon đau tư =U
Oài hPn 2h%c Q,13T U%c 2hon phi thu 13,QF3
<ợ ngWn hPn T",JRR hàng t/n 2ho 9",9Q"
<gu/n $,n !u^ "1,RFM =ài 5n ngWn hPn 2h%c 1,3FQ
<gu/n 2inh ph@ !u^
2h%c 1,FJ1
U%c 2hon phi thu Oài
hPn 13,19T
Kh[u hao 33,9RR =ài 5n c, đ9nh 13,"3F
ƒ<6= 1JQ,M"F =ài 5n Oài hPn 2h%c R3,RTQ
=r cI t`c 1Q9,J1Q
<ợ Oài hPn 2h%c 9,RF9
T!ng 3HJVp)J T!ng \)qVJpp
<yj Cyj NGUƒN vc S„ '…NG v?N LƯU %mNG CÔNG TY %ƯŠNG <IzN
H‹n
NGUƒN GIy T}ˆ S„ '…NG GIy T}ˆ
U%c 2hon đau tư =U
Oài hPn 2h%c Q,13T
U%c 2hon phi thu Oài
hPn 13,19T
<gu/n $,n !u^ "1,RFM =ài 5n c, đ9nh 13,"3F
<gu/n 2inh ph@ !u^
2h%c 1,FJ1 =ài 5n Oài hPn 2h%c R3,RTQ
Kh[u hao 33,9RR <ợ Oài hPn 2h%c 9,RF9
ƒ<6= 1JQ,M"F =r cI t`c 1Q9,J1Q

T!ng 33\V3qq T!ng 3)qVq)L
__ =ừ 1%o c%o ngu/n $à 5x O\ng $,n c:a J công ty, ta cE th& th[y được rAng, công ty
Kinh Đô $à công ty >iHn pla đBu cE ngu/n ngGn !u^ gim $à $,n lưu đ*ng lPi tăng lHn8
=rong 2hi đE, công ty >i1ica đBu gim ngGn !u^ $à gim $,n lưu đ*ng, cln Olng ngGn !u^
$à $,n lưu đ*ng c:a công ty pi pà lPi tăng8 6) On ngGn !u^ c:a công ty Kinh Đô $à công
ty >iHnpla đBu gim là Oo c R công ty đBu 5x O\ng tiBn đ& đau tư mPnh $ào c%c 2hon
phi thu, hàng t/n 2ho, tài 5n c, đ9nh g*p $à tài 5n Oài hPn, ngWn hPn 2h%c $à c R công
ty đBu đ( tranh th: ngu/n từ c%c 2hon $ay Oài hPn l4n, c%c 2hon phi tr $à lợi nhuận
5au thu'8 Đ,i $4i công ty >i1ica, Olng ngGn !u^ c:a công ty gim cXng là Oo công ty đau
tư $ào c%c 2h”an phi thu, hàng t/n 2ho, tài 5n c, đ9nh g*p $à c%c tài 5n 2h%c, tuy nhiHn
- Trang 3 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
công ty đ( 2hông tranh th: ngu/n nhiBu $ào 2hon nợ Oài hPn, Oo đE $,n lưu đ*ng c:a
công ty gim8 ;à công ty pi pà, Olng ngGn !u^ c:a công ty tăng lHn là Oo công ty chD đau
tư $ào hàng t/n 2ho, tài 5n c, đ9nh g*p $à tài 5n 2h%c8
III. 7HaN TbCH }~I }j vc %‹N <ŒY:
). %En F0 5inh 6-+nh :
NM1 3JJH NM1 3J)J
—U MJQ,3TQ 1,FM9,"J1
e>~= T1T,FT" "1T,JQ1
'jL 3V\p3 3VL3)
__ • ngh4+:
<hư $ậy cE th& nEi rAng tPi m`c 5n lượng • c` 1S thay đIi 5n lượng 5j làm cho
e>~= thay đIi $4i m`c D€ƒ năm RFF9 là R,3"RS $à chi ph@ hoPt đ*ng —U càng l4n th#
D€ƒ càng l4n8 <ăm RF1F —U l4n hCn —U năm RFF9 nHn D€ƒ c:a RF1F cXng l4n hCn
RFF98 fR,QR1 ˜ R,3"Rg8 <'u chi ph@ c, đ9nh f —Ug c:a công ty ti'p t\c tăng lHn th# đln 1.y
cXng 5j tăng $à n'u đln 1.y !u% l4n th# công ty 5j thu được nhiBu lợi nhuận, tuy nhiHn
công ty cXng 5j gVp nhiBu r:i ro8 Do đE, công ty nHn ư4c lượng m`c 5n lượng can thi't 5j
tiHu th\ trHn th9 trưKng8
R8 %En F0 t.i ch:nh : & %vT : t9iệu 2[ng (
- Trang 3! -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Đln 1.y nợ <ăm RFF9 <ăm RF1F
UI phan thưKng "9Q,JT3 1,19Q,1"9
;,n $ay QRT,"J" J"J,3JR
e>~= T1T,FT" "1T,JQ1
=r l(i $ay J3,"QM JR,JQM
ƒợi nhuận trư4c thu' Q"R,3F9 T"3,993
=hu' thu nhập J9,3TT 9Q,3M1
ƒợi nhuận 5au thu' QRR,9J3 Q"M,T1R
6, cI phan "9,QJT3 119,Q1"9
e_6 F,TQ" F,JMJ
'ŽL )VJpX )VJX\
__ • ngh4+:
<'u cE 5- thay đIi 1S e>~= $4i c[u trsc tài trợ hi+n tPi ta cE D—ƒ thay đIi
1,FT3S $ào năm RF1F8 Đ,i $4i công ty Kinh Đô, !ua R năm RFF9 Œ RF1F ta đBu th[y
e>~= đBu cao hCn chi ph@ l(i $ay nHn thu nhập trHn cI phan thưKng c:a công ty 5j tăng
lHn, công ty cE lợi nhuận nhiBu hCn $à @t r:i ro hCn đ,i $4i c%c cI đông8 Kinh Đô @t 5x
O\ng đln 1ay tài ch@nh, th& hi+n !ua 1ng trHn, ta th[y rAng D—ƒ cE Zu hư4ng gim
!ua R năm8
38 %En F0 t!ng h@":
- Trang 3" -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
NM1 3JJH NM1 3J)J
Doanh 5, 1,QR9,3QT 1,933,T3J
Uhi ph@ c, đ9nh f —Ug MJQ,3TQ 1,FM9,"J1
Uhi ph@ 1i'n đ,i f ;Ug 1,3FF,RRM 1,"3",JTM
=hu nhập trư4c thu' $à l(i f e>~=g T1T,FT" "1T,JQ1
=r l(i $ay J3,"QM JR,JQM
ƒợi nhuận trư4c thu' Q"R,3F9 T"3,993
=hu' thu nhập J9,3TT 9Q,3M1
ƒợi nhuận 5au thu' QRR,9J3 Q"M,T1R
6, cI phan "9,QJT3 119,Q1"9
e_6 F,TQ" F,JMJ
'TL|'jL_'ŽL 3VLL 3VXq
__ • ngh4+:
=heo 2't !u trHn, cho Oq Ooanh 5, tăng nhưng thu nhập trHn cI phan e_6 $zn th[p
hCn, đE là Oo nh hư)ng cu cC c[u $,n8 ;# $ậy, e_6 ch9u nh hư)ng c:a c hai y'u t,0
Ooanh 5, $à cC c[u $,n8
- Trang 3. -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
CHƯƠNG Iv: '• TjyN NGaN SyCH NGaN kU• N‘l 3J)) CHj CÔNG TY
Cd 7HeN $INH %Ô
I. C=c c^ RY h-Gch 28nh ngfn R=ch ngfn *ut nM1 3J)) ch- công t $inh %ô:
).). %8nh hBớng h-Gt 2Qng nM1 3J)):
Uông ty Kinh Đô ch@nh th`c 2@ch hoPt hoPt đ*ng 2inh Ooanh theo th& ch' hEa tI
ch`c $ận hành fin5titutionali™ationg đ& t,i ưu hEa, đ/ng 1* hEa $à minh 1Pch hEa c%c hoPt
đ*ng 2inh Ooanh, đau tư 5ao cho c tI ch`c đPt được chi'n lược tăng trư)ng fgro†thg m*t
c%ch nhanh nh[t fda5tg, 1Bn $7ng nh[t f5u5taina1leg $à hiH}u !u nh[t feddicientg8

‘Gy O-ng <gôi nhà Kinh Đô ch@nh là tPo O-ng m*t >e5t Uompany cE 2h năng tPo
nHn 5- 2h%c 1i+t 2hông O‹ lVp lPi
<h#n $B lGu Oài, Kinh Đô cE đ*i ngX !un tr9 c[p cao $à c[p trung được tập hợp từ
n*i tPi $à 1Hn ngoài đ( $à 5j ti'p t\c tPo nHn m*t 5`c mPnh ưu $i+t $4i 2h năng hi&u th[u
- Trang 3/ -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
đ%o $B th9 trưKng $à ngưKi tiHu Oqng fin5ight5g cXng như cE 2inh nghi+m trong nh7ng thao
t%c ngoài th9 trưKng feZecutiong8
=[t c nh7ng 2inh nghi+m này 2't hợp $4i c%c h+ th,ng thông tin th9 trưKng được
tập hợp đ& hi+n th-c hEa được chi'n lược8 K't !u ch@nh là tPo O-ng được m*t Je3t
#o(pan cE 2h năng tPo nHn 5- 2h%c 1iH}t2hông O‹ lVp lPi8
=rong năm RF11, $4i tư th' đ( 5’n 5àng, Uông ty 5j tri&n 2hai ti'p phan mBm cho
DemanO _lanning $à 6h€_8 •uan trkng hCn, công ty đ( thi't 2' Zong $à 5j tri&n 2hai h+
th,ng !un ch' fcorporate go$ernanceg, nGng c[p h+ th,ng 2i&m 5o%t n*i 1* finternal
controlg cho toàn 1* tI ch`c $4i m\c đ@ch 1o $+ !uyBn lợi cI đông thông !ua c%c !uy
tr#nh, !uy ch', h+ th,ng 2i&m 5o%t hoPt đ*ng $à thông tin, ch' đ* phGn !uyBn $à tr%ch
nhi+m đ& từ đE mki ngưKi tuGn th: th-c hi+n công $i+c theo đsng c%ch phi làm, đ/ng thKi
tri&n 2hai m*t 5, O- %n trkng đi&m đ& tPo tăng trư)ng nhanh $à 2h%c 1i+t 2hông chD cho
năm RF11 $à nh7ng năm 5au đE8 ĐGy ch@nh là đi&m nh[n c:a năm RF118
;4i nBn mEng đ( cE, Kinh Đô 5j ti'p t\c0
• ]) r*ng thHm đ* ph:
• UC c[u lPi Oanh m\c 5n ph.m
• =hi't 2' lPi $à tri&n 2hai h+ th,ng phGn ph,i m4i
• pợp lw hEa !uy tr#nh 2i&m 5o%t ch[t lượng trong 5u,t chuoi gi% tr9
• ‘Gy O-ng c%c K_~5 đ& đo lưKng $à gi%m 5%t 2't !u 2inh Ooanh $à hi+u !u
2hai th%c tài 5n ) từng thKi đi&m 2h%c nhau trong năm8
U%c hoPt đ*ng trong năm RF11 5j h't 5`c !uan trkng trong công cu*c tPo nHn năng
l-c cPnh tranh lGu Oài cho Kinh Đô đ& tr) thành m*t Jetter #o(pan8
<ăm RF1F, Uông ty đ( thi't 2' l* tr#nh ZGy O-ng ngôi nhà Kinh Đô fnBn mEng, tr\
c*t $à m%i nhà $7ng chWcg Œ đ/ng thKi đ( đưa $ào $ận hành !uy ch' $à !uy tr#nh innual
_lanning, DemanO _lanning, 6h€_ $à Lo to mar2et theo mô h#nh 6>c8 Uông ty cXng đ(
tri&n 2hai h+ th,ng >u5ine55 ~ntelligence c:a phan mBm !un tr9 6i_ đ& gisp cho c[p !un
tr9 cE thông tin nhanh $à ch@nh Z%c đ& ra !uy't đ9nh đsng đWn8 <goài ra, công ty cXng đ(
- Trang 30 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
tri&n 2hai thành công h+ th,ng K_~ $à p… đ& đo lưKng hi+u !u c:a c%c hoPt đ*ng 2inh
Ooanh8
U%c hoPt đ*ng này đ( tPo nBn tng !uan trkng đ& công ty O‹ Oàng hCn trong $i+c
tri&n 2hai ti'p m*t 5, hoPt đ*ng trong năm RF11 trong công cu*c th& ch' hEa toàn tI ch`c8
•uan trkng nh[t là $i+c công ty đ( thu hst được m*t 5, nhGn 5- c[p cao $à c[p trung cqng
$4i nhGn 5- đang cE đ& tPo ra nh7ng đ*t ph% m4i trong nh7ng năm t4i8 U%c hoPt đ*ng trHn
tPo nBn tng đ& Kinh Đô tr) thành m*t 7oo! #o(pan $4i 2h năng ph%t tri&n $7ng 1Bn8
).3. ChiCn KB@c nM1 3J)):
<ăm RF11, ti'p t\c th-c hi+n c%c đ9nh hư4ng đ( $Pch ra, đ/ng thKi 2iHn tr# m\c
tiHu tăng trư)ng m*t c%ch In đ9nh, Kinh Đô ch: đ*ng nWm 1Wt cC h*i trong giai đoPn ph\c
h/i c:a nBn 2inh t', tPo nBn mEng $7ng chWc cho tưCng lai $à 2h•ng đ9nh $9 tr@ là Uông ty
th-c ph.m hàng đau8 p*i đ/ng !un tr9 $à >an điBu hành th,ng nh[t tập trung ZGy O-ng
chi'n lược $à c%c hoPt đ*ng $ào lnnh $-c 5n Zu[t 2inh Ooanh =h-c _h.m8
<ăm RF11 5j ti'p t\c là năm tăng trư)ng cao c:a Kinh Đô mVc Oq nBn 2inh t' được
O- 1%o $zn cln nhiBu 1i'n đ*ng8 =rHn cC 5) đE, Kinh Đô hoPch đ9nh chD tiHu 2' hoPch
Ooanh thu $à lợi nhuận trong năm RF11 như 5au0
f“g
K; +i,u hợp nh4t được #0ng t t2nh cho (1c đ2ch 3o 3ánh !"a tr*n Jáo cáo tài
ch2nh nL( MNON đI được kiE( toán của P c0ng t Q$#- )Q$ R QS$T 3au khi đi<u chUnh
các giao !8ch nội bộV
=h%ng J này, =ập đoàn Kinh Đô công 1, 2' hoPch ph%t hành riHng l? RF tri+u cI
phi'u KDU8 Uông ty Z%c đ9nh 5j tập trung chi'n lược $à c%c hoPt đ*ng $ào lnnh $-c 2inh
- Trang 1 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Ooanh ch@nh u ngành =h-c ph.m $4i Ooanh thu năm RF11 O- 2i'n đPt J8RFF tN đ/ng $à lợi
nhuận trư4c thu' đPt QFF tD đ/ng8
%#u tB ch- K4nh v/c 5inh 6-+nh cNt K’i
š 2• đPi h*i năm nay, r[t @t công ty công 1, 2' hoPch ph%t hành thHm cI phi'u, Oo
cln ˆOư Gm‰ nhiBu đợt ph%t hành năm RF1F 2hông thành công $à Oo th9 trưKng ch`ng
2ho%n năm RF11 chưa cE O[u hi+u 2h)i 5Wc8
=rong 1,i cnh đE, 5- chs w c:a gi4i đau tư O/n $B KDU 2hi =ập đoàn này cho 1i't
cI đông đ( thông !ua phưCng %n ph%t hành RF tri+u cI phi'u tưCng `ng $4i RFF tN đ/ng
m+nh gi% đ& tăng $,n điBu l+ lHn 1839Q tN đ/ng8 <gu/n $,n huy đ*ng 5j được 5x O\ng đ&
đau tư OGy chuyBn 1%nh 23o, nhà Zư)ng tPi nhà m%y Khu công nghi+p ;6~_ >#nh DưCng,
m) r*ng nGng công 5u[t nhà m%y 5n Zu[t 2em $à c%c 5n ph.m từ 57a tPi Khu công
nghi+p =Gy >Wc U: Uhi, đau tư hoPt đ*ng nghiHn c`u ph%t tri&n 5n ph.m m4i, mang t@nh
5%ng tPo finno$ationg, m) r*ng 2Hnh phGn ph,i, ph%t tri&n c%c nh(n hàng ch: l-c, 1I 5ung
$,n lưu đ*ng{
UI đông cXng đ( thông !ua $i+c giao cho pĐ•= !uy't đ9nh chkn đ,i t%c chi'n
lược8 D- 2i'n KDU 5j ph%t hành riHng l? RF tri+u cI phi'u cho nhà đau tư nư4c ngoài8 Žng
=ran ƒ+ <guyHn, =Ing Li%m Đ,c Kinh Đô từ ch,i cho 1i't $B m`c gi% O- 2i'n 5j 1%n8
=uy nhiHn, theo ông, n'u $i+c ph%t hành thành công, đem lPi 2hong thVng Oư l4n cho
Kinh Đô năm RF118
T," h@" RWc 1Gnh
š 2• đPi h*i cI đông lan này, Kinh Đô đ( gi4i thi+u nh7ng gưCng mVt tr? trong 1*
m%y l(nh đPo c[p cao c:a =ập đoàn8 UI đông đVc 1i+t [n tượng $4i phan tr#nh 1ày $B đ9nh
hư4ng hoPt đ*ng $à m\c tiHu năm RF11 c:a _hE =Ing gi%m đ,c điBu hành fU€€g KDU,
ông <guy‹n KhWc puy8 Được 1i't, đ& $ận hành nh7ng !uy tr#nh m4i, Kinh Đô đ( mKi
nh7ng nhGn tài từ c%c công ty đa !u,c gia, tập đoàn l4n trong $à ngoài nư4c đ'n hợp t%c,
nWm gi7 c%c $9 tr@ !un lw c[p cao $à c[p trung tPi công ty, ph,i hợp $4i c%c c[p !un lw 2•
c-u $à đ*i ngX nhGn 5- hi+n tPi c:a Uông ty chung 5`c ZGy O-ng m*t Kinh Đô mang Oi+n
mPo m4i, tam cao m4i8
- Trang 1 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
]\c tiHu c:a Kinh Đô là tr) thành tập đoàn th-c ph.m hàng đau ;i+t <am $à 2hu
$-c8 Đ& đPt m\c tiHu này, trong năm RF1F, Kinh Đô đ( ZGy O-ng được nBn tng $7ng
chWc, liHn t\c 1I 5ung Oanh m\c 5n ph.m, tập trung ZGy O-ng thưCng hi+u, m) r*ng 2Hnh
phGn ph,i, ph%t tri&n th9 trưKng m4i888
>Hn cPnh đE, công ty cXng chs trkng nGng cao hi+u !u !un tr9 h+ th,ng như
chu.n hEa c%c !uy tr#nh làm $i+c thông !ua h+ th,ng 6i_, th& ch' hEa mô h#nh hoPt đ*ng
ĐCn $9 2inh Ooanh chi'n lược 6>c, tăng cưKng năng l-c O- 1%o t#nh h#nh th9 trưKng8 Đ&
ZGy O-ng $à $ận hành toàn 1* h+ th,ng, Kinh Đô đ( chiHu m* đ*i ngX nhGn 5- c[p cao đ'
làm $i+c, 2't hợp $4i nhGn 5- hi+n tPi đ& tPo ra lợi th' cPnh tranh 1Bn $7ng8
<ăm RF11 là năm 1n lB chuy&n ti'p gi7a Uông ty Kinh Đô thành =ập đoàn Kinh
Đô, đ& 5x O\ng lợi th' c*ng hư)ng gi7a c%c công ty thành $iHn, đ.y nhanh hCn t,c đ* 5%p
nhập $à mua lPi8 K' thừa nBn tng đ( ZGy O-ng trong năm RF1F, năm RF11 Kinh Đô 5j
tri&n 2hai ti'p phan mBm $B DemanO _lanning $à 6h€_, m) r*ng thHm đ* ph:, cC c[u lPi
Oanh m\c 5n ph.m, thi't 2' lPi $à tri&n 2hai h+ th,ng phGn ph,i m4i, hợp lw hEa !uy tr#nh
2i&m 5o%t ch[t lượng trong 5u,t chuoi gi% tr9, ZGy O-ng c%c K_~5 đ& đo lưKng $à gi%m 5%t
2't !u 2inh Ooanh $à hi+u !u 2hai th%c tài 5n ) từng thKi đi&m 2h%c nhau trong năm8
U%c hoPt đ*ng trong năm RF11 5j h't 5`c !uan trkng trong công cu*c tPo nHn năng l-c
cPnh tranh lGu Oài cho Kinh Đô8
Uhia 5? $B 2't !u $ượt 1ậc c:a KDU trong năm RF1F, ông <guyHn nh[n mPnh,
y'u t, đEng gEp ch@nh trong $i+c đem lPi tăng trư)ng Ooanh thu $à lợi nhuận [n tượng c:a
=ập đoàn năm RF1F ch@nh là $i+c 5%p nhập thành công <KD $à K~D€ $ào KDU8 =Ing
Ooanh thu ngành th-c ph.m hợp nh[t c:a =ập đoàn đPt 3831" tN đ/ng, lợi nhuận trư4c thu'
ngành th-c ph.m là JRF tN đ/ng8
ˆ;4i $i+c h+ th,ng đ( chu.n 19 5’n 5àng ) chu.n m-c cao, chsng tôi 5j ti'p t\c
nhGn 1n thông !ua đ.y mPnh 5%p nhập $à mua lPi8 D- 2i'n trong năm nay, chsng tôi 5j
ti'n hành 5%p nhập ;ina1ico $ào KDU, 5au đE 5j là Kinh Đô >#nh DưCng, Kinh Đô 6aigon
>a2ery $à c%c công ty th-c ph.m 2h%c‰, ông <guyHn chia 5?8
D- 2i'n Ooanh thu ngành th-c ph.m c:a Kinh Đô năm RF11 5j tăng lHn J8RFF tN $à
lợi nhuận trư4c thu' là QFF tN đ/ng8 UI t`c năm RF11 cXng 5j được Ouy tr# ) m`c cao là
RJS8 ˆ#hWng t0i tin rXng- (@c !Y kinh tế c%n nhi<u kh& khLn- nhi<u ngành 3Z b8 ảnh
- Trang 2 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
hư5ng nhưng ngành th"c ph6( [ ngành đáp \ng nhu cDu hàng ngà- c] bản của người
!ân [ 3Z kh0ng ng^ng phát triEnV _& +à +` !o Jan +Inh đAo Qinh _0 th;ng nh4t t/p trung
xâ !"ng chiến +ược .à các hoAt động .ào +anh ."c 3ản xu4t- kinh !oanh Th"c ph6(- bao
gồ( bánh kbo- ke( .à các 3ản ph6( t^ 3FaVVV trong nL( na‰, ông =ran ƒ+ <guyHn 2't
luận8
1838 Thu,n K@i v. 5h“ 5hMn 2O h-.n th.nh 1‡c ti;u chiCn KB@c nM1 3J)):
__ Thu,n K@i:
~~8 Đ9nh hư4ng chi'n lược ph%t tri&n r› rang, phq hợp $4i t#nh h#nh th-c t' trHn th9
trưKng $à nhu cau c:a 2h%ch hàng trong từng giai đoPn8
~~~8 ]Png lư4i phGn ph,i $à 1%n hàng r*ng 2hWp $4i h+ th,ng phGn ph,i là RFF nhà
phGn ph,i, gan JF Kinh Đô >a2ery $à TQFFF đi&m 1%n l?8
~;8 ƒợi th' cPnh tranh c:a c%c 5n ph.m trHn th9 trưKng $B ch:ng loPi, !uy c%ch gi%
c, ch[t lượng, mzu m(, hưCng $9 cho hCn JFF mzu 5n ph.m c:a m#nh8
;8 Kh năng ti'p cận $à chuy&n giao công ngh+ $ượt tr*i 5o $4i c%c Ooanh nghi+p
cqng ngành8
;~8 =hưCng hi+u được 2h•ng đ9nh trong 5u,t 1Q năm !ua0 đau tư $ào hoPt đ*ng
mar2eting đ& ph%t tri&n thưCng hi+u đ( 2h•ng đ9nh t@nh đsng đWn trong 5u,t
thKi gian t/n tPi c:a KDU8
;~~8 Kinh t' càng ph%t tri&n, nhu cau tiHu th\ u đVc 1i+t là c:a gi4i tr? u c%c 5n ph.m
1%nh 23o càng l4n, nh[t là c%c 5n ph.m 1%nh 23o giàu ch[t Oinh Oưtng8
;~~~8 =iBm năng ph%t tri&n tPi th9 trưKng n*i đ9a Oo t,c đ* tăng trư)ng Ooanh thu 1#nh
!uGn giai đoPn RFFT Œ RFFM là 1M uRFS $à nhu cau tiHu th\ lưCng th-c th-c
ph.m c:a nư4c ta l4n cqng $4i m`c tăng trư)ng LD_ $à m`c tăng OGn 5, cao8
~‘8 ƒợi th' thu được từ nh7ng O- %n 1[t đ*ng 5n trong tưCng lai gan8
‘8 ;i+c 5%p nhập trong năm RF11 gi7a KDU8 <KD $à KiOo 5j gisp Kinh Đô c:ng
c, 5`c mPnh tài ch@nh $à ci thi+n ch[t lượng !un tr9 Ooanh nghi+p8
__ $h“ 5hMn:
- Trang 3 -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
‘~8 6n ph.m chưa th-c 5- cE 5- c%ch 1i+t $B ch[t lượng $à gi% c8 Doanh nghi+p
chưa th-c 5- ch: đ*ng $B ngu/n nguyHn li+u, $zn phi nhập 2h.u8
‘~~8 KhE 2hăn trong $i+c tăng gi% 5n ph.m đ& theo 29p tăng gi% nguyHn $ật li+u
ngWn, Ozn t4i t#nh trPng 5\t gim lợi nhuận trong ngWn hPn8
‘~~~8 poPt đ*ng Zu[t 2h.u chưa tưCng Z`ng $4i tiBm năng c:a Ooanh nghi+p, Ooanh
thu từ Zu[t 2h.u chưa th-c 5- cao8
‘~;8 Đau tư $ào tài ch@nh nhiBu, công t%c O- 1%o r:i ro chưa t,t Ozn t4i hi+u !u đau
tư chưa cao8
‘;8 =,c đ* ph%t tri&n 2inh t' $à thu nhập 1#nh !uGn đau ngưKi nh hư)ng l4n t4i
5`c tiHu th\ c%c 5n ph.m 1%nh 23o8
‘;~8 =h%ch th`c $B mVt ph%p lw liHn !uan đ'n an toàn th-c ph.m $à 1o $+ !uyBn
lợi ngưKi tiHu Oung Oo đKi 5,ng ngưKi tiHu Oung ngày càng đưCc ci thi+n, hk
cE Zu hư4ng !uan tGm nhiBu hCn đ'n ch[t lượng $à 5- an toàn c:a 5n ph.m8
‘;~~8 >i'n đ*ng gi% nguyHn $ật li+u đau $ào Œ đGy là th%ch th`c l4n đ,i $4i c%c
Ooanh nghi+p 5n Zu[t phi O-a nhiBu $ào nguyHn li+u nhập 2h.u như KDU Oo
gi% nguyHn li+u đau $ào nh hư)ng tr-c ti'p t4i gi% 1%n c:a 5n ph.m trHn th9
trưKng8
‘;~~~8 mp l-c cPnh tranh c:a h*i nhập 2inh t'0 KDU 2hông chD phi ch9u %p l-c cPnh
tranh từ c%c Ooanh nghi+p cqng ngành trong nư4c như >i1ica, pi pà, pi
UhGu, p7u <gh9, Đ/ng Kh%nh, 88 $à c%c nh(n hi+u nhập 2h.u $à hàng nhập lậu
!ua 1iHn gi4i8
L," 6/ t-=n ngfn R=ch ngfn *ut nM1 3J)) ch- công t $inh %ô:
Đ& lập O- to%n 1%o c%o tài ch@nh c:a Uông ty Kinh Đô cho năm RF11 ta Oqng
phưCng ph%p phan trăm Ooanh thu theo 2i&u Oi‹n gii8
<gày 31 th%ng 1R năm RF1F, Kinh Đô 5%p nhập thHm Uông ty >%nh 23o Kinh Đô
miBn >Wc f<KDg $à KiOo nhưng 1%o c%o tài ch@nh mà nhEm chsng tôi O- to%n chD là O-
to%n ngGn 5%ch ngGn !u^ cho Uông ty Kinh Đô KDU8
- Trang -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
__ L," 6/ t-=n F=- c=- 5Ct *uS h-Gt 2Qng 5inh 6-+nh:
Đ& lập O- to%n 2't !u hoPt đ*ng 2inh Ooanh, nhEm chsng tôi tham 2ho m*t 5, ngu/n
thông tin như 5au0
‘~‘8 =hu nhập từ hoPt đ*ng tài ch@nh 5j chi'm 2hong JFS $à chi ph@ tài ch@nh
chi'm 2hong 13S Ooanh thu thuan c:a Kinh Đô8
‘‘8 U%c chD tiHu như =hu nhập 2h%c, chi ph@ 2h%c th# $zn gi7 như năm RF1F $# tN
trkng c:a chsng 2hông cao, cXng như 2h năng 1i'n đ*ng mPnh mà cE nh
hư)ng l4n đ'n c%c Ooanh thu là r[t th[p8
<Sng F=- c=- 5Ct *uS h-Gt 2Qng 5inh 6-+nh công t $inh %ô
CHw TIzU 3JJH 3J)J 3JJH 3J)J <]nh *ufn
Doanh thu thuan
18QR98
3QT
189338T3
J RT,J3S RT,J3S
Li% $,n hàng 1%n
18FR38
9T3
18RMM8RJ
J TT,9QS TT,TRS TT,"9S
Uhi ph@ 1%n hàng
1TJ8
1"Q
3J"8QM
9 1F,"3S 1",9MS 1J,3TS
Uhi ph@ !un lw Ooanh nghi+p

11R8
F9F
1J18T3
Q ",33S ",3RS ",33S
=ừ 2't !u trHn, ta cE 1ng O- to%n 1%o c%o 2't !u hoPt đ*ng 2inh Ooanh năm
RF11 như 5au0
- Trang ! -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Chx ti;u NM1 3J))
Doanh thu thuan R8JJJ8T93
Li% $,n hàng 1%n 18T3R8M11
ƒợi nhuận g*p M118MM3
=hu nhập hoPt đ*ng tài ch@nh 9""8M""
Uhi ph@ hoPt đ*ng tài ch@nh 31"8M1F
=rong đE0 ƒ(i $ay phi tr "383J1
Uhi ph@ 1%n hàng 3Q18FQM
Uhi ph@ !un lw Ooanh nghi+p 1"9819T
ƒợi nhuận thuan từ hoPt đ*ng 2inh Ooanh 9J18T9T
=hu nhập 2h%c 3J81TJ
Uhi ph@ 2h%c 1R8MFF
ƒợi nhuận 2h%c R183TJ
=Ing lợi nhuận trư4c thu' 9RF833R
=hu' =<D< phi n*p R3F8FM3
ƒợi nhuận 5au thu' T9F8RJ9
__ L," 6/ t-=n FSng cfn 2Ni 5C t-=n:
Đ& lập O- to%n 1ng cGn đ,i 2' to%n năm RF11 c:a Uông ty Kinh Đô, nhEm chsng tôi
tham 2ho m*t 5, ngu/n thông tin như 5au0
‘‘~8 <gu/n $,n huy đ*ng 5j được 5x O\ng đ& đau tư OGy chuyBn 1%nh 23o, nhà
Zư)ng tPi nhà m%y Khu công nghi+p ;6~_ >#nh DưCng, m) r*ng nGng công
5u[t nhà m%y 5n Zu[t 2em $à c%c 5n ph.m từ 57a tPi Khu công nghi+p =Gy
>Wc U: Uhi, đau tư hoPt đ*ng nghiHn c`u ph%t tri&n 5n ph.m m4i, mang t@nh
5%ng tPo finno$ationg, m) r*ng 2Hnh phGn ph,i, ph%t tri&n c%c nh(n hàng ch:
l-c, 1I 5ung $,n lưu đ*ng{
‘‘~~8 UI t`c năm RF11 cXng 5j được Ouy tr# ) m`c cao là RJS, như năm RF1F8
‘‘~~~8 D- 2i'n, công ty 2h[u hao theo 2' hoPch năm RF11 là RRR8MFF tri+u đ/ng8
Nhsng chx ti;u c^ FSn c“ *u+n hệ với 6-+nh thu th”- t• Kệ "h#n t9M1:
- Trang " -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
Chx ti;u
NM1 3J)J
h th”- 6-+nh
thu
NM1 3J))
=iBn T"R831T 3J,""S MQF8FF9
U%c 2hon đau tư tài ch@nh ngWn hPn

1T18TFF M,3TS RFJ8311
U%c 2hon phi thu 18F1M83QQ QR,T"S 18RM"8QFT
pàng t/n 2ho J3J83RM RR,3TS QJT8QRM
=ài 5n ngWn hPn 2h%c

JR8M"" R,RRS
QJ8RF
9
;ay ngWn hPn 3MF8QQJ 19,TMS JM1813J
_hi tr cho ngưKi 1%n

R"183"9 1J,F3S 3J381FJ
<gưKi mua tr tiBn trư4c RJ81F3 1,RQS
3F8J"
3
=hu' $à c%c 2hon phi n*p nhà nư4c 398T3M R,FQS
QF811
J
_hi tr công nhGn $iHn RR8QFF 1,1TS
RM8JJ
"
Uhi ph@ phi tr

1JR8T"R ",3MS 1MF83MF
U%c 2hon phi tr, phi n*p 2h%c

1R38JJ3 T,3MS 1QT8FT9
<goài nh7ng chD tiHu trHn, th# nh7ng chD tiHu cln lPi được nhEm chsng tôi O- 1%o
như 5au0
T@A SBC N‘l 3J)) NGUƒN v?N N‘l 3J))
I. T.i RSn ngrn hGn
R89JR8QT
3 I. N@ "hSi t9S
18JR181
"T
). Tiền
MQF8FF
9 ). N@ ngrn hGn
18RT98"
R1
3. C=c 5h-Sn 2#u tB t.i
ch:nh ngrn hGn
RFJ831
1 ;ay ngWn hPn
JM181
3J
\. C=c 5h-Sn "hSi thu
18RM"8QF
T
<ợ Oài hPn đ'n hPn tr

o. H.ng t[n 5h-
QJT8QR
M
_hi tr cho ngưKi 1%n

3J381
FJ
L. T.i RSn ngrn hGn 5h=c
QJ8RF
9
<gưKi mua tr tiBn
trư4c
3F8J
"3
II. T.i RSn 6.i hGn R8JJ381JT
=hu' $à c%c 2hon phi
n*p nhà nư4c
QF811
J
). C=c 5h-Sn "hSi thu 6.i
hGn T1R
_hi tr công nhGn $iHn

RM8J
J"
- Trang . -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
3. T.i RSn cN 28nh T"R8Q33 Uhi ph@ phi tr
1MF83
MF
=6UĐ h7u h#nh Q"J8FFF
U%c 2hon phi tr,
phi n*p 2h%c
1QT8F
T9
<guyHn gi% 18RMJ8"Q1 3. N@ 6.i hGn
1Q18J
QQ
7iá tr8 hao (%n +9 kế f"1F8"Q1g \. N@ 5h=c
=6UD thuH tài ch@nh "9T
II. Ngu[n vNn chP RY hsu

38MMJ81
RF
<guyHn gi% R38"9T ). Ngu[n vNn A kut
38"3M8R
1J
7iá tr8 hao (%n +9 kế fR38FFFg
3. Ngu[n 5inh "h:V *ut
5h=c
R98"
FM
=6UĐ $ô h#nh 1JF8FFF \. 7h#n hun thiOu RN
11T81
9M
<guyHn gi% RFF8FFF
7iá tr8 hao (%n +9 kế fTF8FFFg
Uhi ph@ ZGy O-ng cC 1n
O) Oang JR8RT3
\. <Ut 2Qng RSn 2#u tB R"81"Q
<guyHn gi% 3J8QRQ
7iá tr8 hao (%n +9 kế f"83QFg
o. C=c 5h-Sn 2#u tB t.i
ch:nh 6.i hGn 18RF989"M
L. T.i RSn 6.i hGn 5h=c Q3R8MJM

TdNG TcI S{N
L.\qL.pJ
H TdNG NGUƒN v?N
L.\JL.3
HX

)hu cDu hu động nguồn
.;n
fMF8J1
3g
•ua 1ng cGn đ,i 2' to%n O- to%n, ta nhận th[y rAng trong năm RF11 nhu cau tài trợ
thHm $,n là MF8J13 tri+u đ/ng8 Đ& th-c hi+n $i+c tài trợ, công ty Kinh Đô 5x O\ng R 1i+n
ph%p0 ;ay ngWn hPn J13 tri+u đ/ng $à ph%t hành cI phi'u $4i tIng gi% tr9 là MF tN đ/ng8 Do
$ậy ta cE 1ng cGn đ,i 2' to%n O- to%n điBu chDnh0
- Trang / -
Quản trị tài chính 2 GVHD : TS. Hồ Tấn Tuyến
T@A SBC N‘l 3J)) NGUƒN v?N N‘l 3J))
I. T.i RSn ngrn hGn
R89JR8QT
3 I. N@ "hSi t9S 18JR18QM9
). Tiền
MQF8FF
9 ). N@ ngrn hGn 18R"F813J
3. C=c 5h-Sn 2#u tB t.i
ch:nh ngrn hGn
RFJ831
1 ;ay ngWn hPn JM18QJ"
\. C=c 5h-Sn "hSi thu
18RM"8QF
T
<ợ Oài hPn đ'n hPn tr

o. H.ng t[n 5h-
QJT8QR
M
_hi tr cho ngưKi 1%n
3J381FJ
L. T.i RSn ngrn hGn 5h=c
QJ8RF
9
<gưKi mua tr tiBn
trư4c 3F8J"3
II. T.i RSn 6.i hGn R8JJ381JT
=hu' $à c%c 2hon phi
n*p nhà nư4c QF811J
). C=c 5h-Sn "hSi thu 6.i
hGn T1R
_hi tr công nhGn $iHn
RM8JJ"
3. T.i RSn cN 28nh T"R8Q33 Uhi ph@ phi tr 1MF83MF
=6UĐ h7u h#nh Q"J8FFF
U%c 2hon phi tr,
phi n*p 2h%c 1QT8FT9
<guyHn gi% 18RMJ8"Q1 3. N@ 6.i hGn 1Q18JQQ
7iá tr8 hao (%n +9 kế f"1F8"Q1g \. N@ 5h=c
=6UD thuH tài ch@nh "9T
II. Ngu[n vNn chP RY hsu
389TJ81RF
<guyHn gi% R38"9T ). Ngu[n vNn A kut 38M1M8R1J
7iá tr8 hao (%n +9 kế fR38FFFg
3. Ngu[n 5inh "h:V *ut
5h=c R98"FM
=6UĐ $ô h#nh 1JF8FFF \. 7h#n hun thiOu RN 11T819M
<guyHn gi% RFF8FFF
7iá tr8 hao (%n +9 kế fTF8FFFg
Uhi ph@ ZGy O-ng cC 1n
O) Oang JR8RT3
\. <Ut 2Qng RSn 2#u tB R"81"Q
<guyHn gi% 3J8QRQ
7iá tr8 hao (%n +9 kế f"83QFg
o. C=c 5h-Sn 2#u tB t.i
ch:nh 6.i hGn 18RF989"M
L. T.i RSn 6.i hGn 5h=c Q3R8MJM

TdNG TcI S{N
L.\qL.pJ
H TdNG NGUƒN v?N L.\qL.pJH
- Trang 0 -

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->