 Trạng thái hoạt động Steady-state và thông điệp làm mới trạng thái Như đã mô tả trước đây

, với PIM-DM một cổng luôn trong trạng thái prune trong ba phút. Các thông điệp prune liệt kê một nguồn và nhóm. Bất cứ khi nào một router nhận được thông điệp prune, nó sẽ tìm một hàng (S,G) SPT trong bảng định tuyến multicast và đánh dấu các cổng trong đó thông điệp Prune là nhận được. Tuy nhiên, router cũng thiết lập giá trị prune timer, mặc định là 3 phút, sao cho sau ba phút, cổng này được đặt trong trạng thái forwarding một lần nữa. Vì vậy, đều gì xảy ra với PIM-DM và các kết nối bị loại bỏ? Các liên kết bị loại bỏ và sau ba phút, các link này được hoạt động lại. Khi có nhiều dòng multicast, các kết nối bị loại bỏ, sau đó, các kết nối lại hoạt động sau ba phút. Và cứ thế tiếp diễn. Vì vậy, khi Cisco tạo ra cơ chế PIMv2 (RFC3973), nó bao gồm một đặc điểm gọi là làm mới trạng thái (state refresh). Các thông điệp làm mới trạng thái này có thể ngăn ngừa tình trạng kém hiệu quả của PIM-DM v1 trong tiến trình pruning.

Trong hình trên, kết nối giữa R1 và R2 và kết nối giữa R2 và R3 bị loại bỏ, sau ba phút, các kết nối sẽ được thêm vào cây đường đi ngắn nhất SPT do các thời gian Prune bị hết. Thông điệp làm mới trạng thái State refresh có thể được gửi trước khi khoảng thời gian prune bị hết để vẫn giữ các cổng của router trong tình trạng bị loại bỏ khỏi cây. Các bước sau đây sẽ xảy ra: 1. R3 giám sát thời gian trôi qua kể từ khi nó gửi thông điệp Prune lần cuối đến R2. Ngay trước khi thời gian Prune bị hết, R3 quyết định gửi một thông điệp làm mới trạng thái đến R2. 2. R3 gửi thông điệp làm mới trạng thái đến R2, tham chiếu đến cây SPT (10.1.1.10, 226.1.1.1) 3. R3 phản ứng bằng cách thiết lập lại thời gian prune cho những cổng trên đó nó nhận được thông điệp làm mới trạng thái. 4. Bởi vì R2 cũng đã loại bỏ chính nó bằng cách gửi thông điệp Prune đến R1, R2 cũng sẽ dùng chính thông điệp này để báo cho R1 vẫn để cổng s0/0 trong trạng thái prune. Cho đến khi nào R3 vẫn gửi thông điệp làm mới trạng thái trước khi khoảng thời gian prune là hết trên router upstream R2, cây đừơng đi ngắn nhất SPT vẫn trong trạng thái ổn định và sẽ không bị định kỳ phát tán các gói multicast cho cây (S,G). Thông điệp Graft Khi các máy tham gia một nhóm, router có thể cần thay đổi trạng thái SPT hiện hành cho một nhóm (S,G). VớI PIM-DM, một giải pháo có thể là chờ cho kết nối prune hết giờ. Ví dụ, theo hình trên, R3 chỉ đơn giản ngừng gửi các thông điệp làm mới trạng thái State Refresh trong tối đa ba phút. R3 sẽ một lần nữa nhận gói tin multicast của vài nhóm (S,G). Tuy nhiên, nếu để chờ khoảng thời gian mặc định ba phút trôi qua thì không hiệu quả. Để cho phép router “unprune” một cổng của router trước đây bị loại bỏ, PIM-DM dùng thông điệp Graft. Thông điệp này được

1. 5.10. vì vậy R2 và R3 không nhận được lưu lượng multicast gửi bởi S1 về 226. H2 tham gia vào nhóm 226. Một số vấn đề của PIM khi hoạt động trên LAN Phần này sẽ khảo sát ba chủ đề nhỏ liên quan đến hoạt động của PIM trên LAN.1. Và R2 và R3 đã bị loại bỏ ra khỏI nhóm (10.1. nghĩa là R2 đã tự loạI bỏ chính nó ra khỏi cây SPT. 3. Trên hình trên.1.1. 4.3. là router láng giềng đã gửi ra thông điệp loại bỏ prune. R3 gửi thông điệp Graft ra cổng S0/0 đến R2.1. tiến trình prune trên các mạng đa truy cập hoạt động khác với .1).1. Sau đó.1.định nghĩa như sau: Một router gửi ra một thông điệp Graft đến một router upstream.1. Prune Override Trong cả PIM-DM và PIM-SM. Cả PIM-DM và PIM-SM dùng các đặc điểm này trong cùng một cách.Cổng S0/0 của R1 đã bị loại bỏ ra khỏi (S. Tuy nhiên.2. H2 sẽ nhận gói tin chỉ trong vài phút: 1. R2 gửi thông điệp Graft về cho R1.1. hàng (S.1.1.1 một lần nữa.Prune Override .G) SPT. 226. Thông điệp graft làm cho router láng giềng đưa cổng vào trạng thái forwarding cho một nhóm multicast nào đó. Ở thời điểm này. R2 bây giờ biết nó cần nhận lưu lượng từ 10.1. Vì vậy. máy H2 sẽ phải chờ một khoảng thòi gian là ba phút trước khi nó nhận được lưu lượng của nhóm. Trong bảng đó. ban đầu cả máy H1 và H2 không tham gia vào nhóm 226. Tuy nhiên với các bước sau đây.Designated router.1.1.1. trong đó đang chỉ đến cổng S0/0 và router R1.1. Lưu ý rằng R1 cũng gửi thông điệp Graft Ack trả lời lại R2 và R2 gửi graft ACK để trả lời về R3.1.G) của R2 cũng hiện thị cờ P.1. Host H2 gửi một thông điệp IGMP Join. .Thông điệp Assert .1.10 gửi đến 226. R3 tìm cổng RPF trong bảng định tuyến multicast cho nhóm 226.G). 2.1. R2 tìm cổng RPF của nó và các router láng giềng trong bảng (S. Nếu không có thông điệp Graft. R1 ngay lập tức đưa cổng S0/0 vào danh sách các cổng ra giống như R2 và bây giờ H2 bắt đầu nhận gói tin multicast. cổng s0/0 là cổng đi vào và các router láng giềng RPF là 10.1.

Hình trên đây mô tả vấn đề xảy ra dùng dùng PIM.trong những kết nối điểm-điểm. R2 và R3 cả hai cùng gắn vào trong LAN. R1 gán một khoảng thời gian 3 giây trước khi R1 loại bỏ cổng. Khi R2 và R3 nhận lưu lượng nhóm từ nguồn trên cổng S0.0. Trong hình này.9.7.9. Thay vì gửi nhiều bản sao của những gói multicast vào trong LAN. Kết quả là R1 không loại bỏ cổng F0/0 của nó. vì vậy R3 gửi một thông điệp tham gia Join ra cổng E0.7. R3 tiếp tục nhận lưu lượng mà không bị ngắt quãng. Thông điệp xác nhận (Assert Message) Loại thông điệp cuối cùng được mô tả trong chương này là thông điệp PIM Assert.7. Thông điệp prune override thật ra là một thông điệp Join được gửi bởi R3 trong trường hợp này. Ngay khi r1 nhận được thông điệp Join từ R3 trước khoảng thời gian 3 giây bị hết hạn. Cả R2 và R3 cùng đang nhận lưu lượng của nhóm cho 227.7 từ nguồn 10. R1 đang truyền dữ liệu cho nhóm 239. Nguyên nhân là khi một router gửi ra một thông điệp prune trên một mạng đa truy cập. Thông điệp này không có gì khác với thông điệp Join bình thường. Tiến trình này gọi là Prune Override bởi vì R3 bỏ qua thông điệp loại bỏ prune được gửi bởi R2.9.1.9 bởi vì R2 có danh sách cổng ra là null.9. Cả hai đều có cổng S0 trong danh sách các cổng đi vào và E0 trong danh sách cổng ra. Thông điệp Assert được dùng để ngăn ngừa những nỗ lực vô ích khi có nhiều router kết nối vào cùng mạng LAN. Hình dưới đây mô tả một ví dụ của nhu cầu chèn thông điệp Assert.13. Vì vậy thay vì ngay lập tức loại bỏ cổng. R1 nhận được thông điệp tham gia Join từ R3 trước khi xóa cổng LAN của nó ra khỏi danh sách cổng ra.9. thông điệp PIM cho phép các router bắt tay thoả thuận với nhau.0. Các bước tiếp theo sau đây sẽ diễn ra khi R3 cần gửi thông điệp Prune Override. .9. 4. Router thắng sẽ có quyền chịu trách nhiệm đẩy lưu lượng multicast vào trong LAN. R2 gửi ra thông điệp prune cho nhóm 239. 2.9 trên cổng F0/0 với R2 và R3 đang nhận lưu lượng nhóm 239. 1. Mục đích của thông điệp Assert là gán trách nhiệm đưa lưu lượng của nhóm cho router gần nhất với nguồn.7. vớI H1 là thành viên tích cực của nhóm 227. các router truyền trên cổng E0. R1 nhận ra nó nó đang có một thông điệp Prune gửi đến. R3 cũng nhận thông điệp prune được gửi bởi R2 bởi vì thông điệp Prune được gửi theo dạng multicast đến địa chỉ tất cả các PIM routers 224.7.9.9 nhận lưu lượng trên cổng E0. R3 cũng vẫn cần nhận lưu lượng của nhóm 239.1. biết rằng có thể có những router khác vẫn muốn nhận gói tin.10. R2 không có thành viên của nhóm nào đang kết nối trực tiếp và vì vậy danh sách các cổng ra của nó là null.9. các router khác có thể không muốn kết nối bị loại bỏ bởi router upstream.9. 3.

10. điều này có nghĩa là R2 hay R3 sẽ thắng dựa trên những tuyến mà họ dùng để đến 10. 3.396 Designated Router Cơ chế PIM Hello được dùng để bầu chọn router DR trên môi trường đa truy cập. Nếu là tiếp tục ngang bằng.vn Support forum: http://vnpro. cũng như là metric được dùng để đến các route này.1. IGMPv1 không có cơ chế bầu chọn router truy vấn. R2 và R3 sẽ gửI thông điệp Assert bao gồm giá trị AD của giao thức định tuyến được dùng để đến 10. Các router trên LAN so sánh giá trị AD và metric trong thông điệp Assert.1. Tiến trình Assert chọn ra một router thắng cuộc dựa trên giao thức định tuyến và metric dùng để tìm ra tuyến đường để đến địa chỉ unicast của nguồn. Nếu là ngang bằng.org Reply With Quote  10-07-2006.org/blog Forum Wifi : http://wifipro. Khái niệm PIM DR áp dụng chủ yếu khi IGMPv1 được dùng. 2.1. làm cho các router sẽ dùng thông điệp Assert để giải quyết vấn đề router nào sẽ làm router truyền lưu lượng. router với giá trị metric thấp nhất sẽ thắng. Trong ví dụ này. Router đang quảng bá một giá trị AD thấp nhất của giao thức định tuyến sẽ thắng. cả R2 và R3 đều nhận gói tin multicast trên cổng E0. Router thắng cuộc được xác định như sau: 1. router có địa chỉ IP cao nhất trên LAN sẽ thắng.1. Một router PIM-DM hoặc PIM-SM có địa chỉ IP cao nhất sẽ trở thành DR.Ở thời điểm này. Ltd.vnpro. VnPro ® --------------------------------------149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.vn/support Blog VnPro : http://vnpro.10.org LiveChat : http://www.vnpro. Viet Professionals Co. nghĩa là IGMPv1 không có cách nào để quyết định router nào trong số các router trên LAN nên gửi thông .Bình thạnh TPHCM Tel: (08) 35124257 (7 lines) Fax: (08) 5124314 Home Page : http://www. 01:12 PM #2 admin Administrator Brainiac Join Date Apr 2003 Posts 1.

Cũng lưu ý rằng tiến trình bầu chọn router truy vấn chọn ra địa chỉ IP thấp nhất và tiến trình Assert dùng địa chỉ IP cao nhất. Nếu không có host nào đăng ký cho nhóm multicast đó (thông qua IGMP). cây sẽ được xây dựng. các nhánh của cây sẽ lần lượt được loại bỏ. vì vậy PIM DR không được dùng như router truy vấn khi IGMPv2 được dùng. PIM DR sẽ được dùng như là router truy vấn của IGMP. Nếu một host mới đăng ký tham gia nhóm. Lưu ý rằng trên LAN. kế tiếp. router sẽ duy trì tình trạng im lăng và để dòng traffic tiếp tục. IGMPv2 Querier cho IGMPv2). router sẽ quyết định nó có các máy nhận muốn nhận dữ liệu hay không? Nếu là muốn.G) trong khi một router khác có thể trở thành router truy vấn IGMP Querier (PIM DR cho IGMPv1. Router thắng cuộc sẽ chịu trách nhiệm đẩy lưu lượng multicast vào trong LAN trong khi router truy vấn IGMP querier chịu trách nhiệm quản lý tiến trình IGMP bằng cách gửi thông điệp bầu chọn trong LAN. IGMPv2 có thể bầu chọn trực tiếp router truy vấn (là router có địa chỉ IP thấp nhất). PIM-DM sẽ nhận biết các thiết bị láng giềng bằng cách trao đổi các gói hello. một router có thể thắng tiến trình bầu chọn Assert cho một nhóm (S. Cây kết quả sau cùng được hiển thị ở hình. Sau đó. router sẽ gửi thông điệp Prune đến các router láng giềng của nó (theo hướng về gốc của cây. Khi IGMPv1 được dùng.điệp truy vấn IGMP query. làm cho tồn tại một khả năng là có những router khác nhau được chọn lựa cho các tiến trình khác nhau. Nhánh của cây sau đó sẽ bị loại bỏ (prune) sao cho các traffic không cần thiết sẽ không được phát tán về hướng đó. Để cấu hình PIM Dense Mode trên một cổng. Trong một thời gian ngắn. Cây sẽ phát triển từ trên xuống dưới. dùng lệnh Switch(config-if)# ip pim dense-mode Tóm tắt các thông điệp PIM-DM . cây sẽ chỉ tồn tại khi các thành viên tích cực còn tồn tại. Thông tin láng giềng này được dùng trước để xây dựng cây đến tất cả các láng giềng. Sau đó các switch không có các host tham gia sẽ bị xóa ra khỏi cây. Tuy nhiên khi các router nhận được traffic cho một nhóm. Cây multicast sẽ được xây dựng theo một làn sóng của các yêu cầu tham gia vào nhóm. Cây multicast được xây dựng bằng cách cho phép phát tán các traffic từ nguồn đến tất cả các router trong mạng. Nếu một dòng multicast bắt đầu. nhánh của phân đoạn mạng đó sẽ được đính thêm vào cây. các traffic không cần thiết sẽ được lưu chuyển giống như trong broadcast traffic.

Nó gửI cập nhật mỗI 60 giây và xem 32 hop là giớI hạn trên cùng. dùng địa chỉ nhóm là 224. DVMRP dùng giao thức định tuyến của riêng nó nên tốn thêm phí tổn nếu so sánh vớI PIM-DM. Cùng với unicast OSPF. được phát tán trên toàn vùng của router. là một phiên bản mở rộng đến giao thức định tuyến unicast OSPFv2.Thuật toán SPT được tính toán theo yêu cầu. Hoạt động cơ bản của MOSPF được mô tả như sau: .DVMRP dùng giao thức định tuyến của chính nó. Sự khác nhau giữa PIM-DM và DVMRP được định nghĩa như sau: .Sau vài phép tính toán SPF là hoàn tất. VnPro ® . Viet Professionals Co. Multicast Open Shortest Path First MOSPF được định nghĩa trong RFC1584. các hàng sẽ được đưa vào bảng định tuyến multicast. các routers phảI thực hiện một số tính toán Dijkstra.Rõ rằng. . Kết quả là không cần phép kiểm tra RPF. làm tốn tài nguyên CPU. DVMRP có nhiều phiên bản.DVMRP dùng các thông điệp Probe để tìm router láng giềng. cây đường đi ngắn nhất là không bị vòng lặp và tất cả các router biết các cổng upstream/downstream.Distance Vector Multicast Routing Protocol RFC 1075 mô tả phiên bản đầu tiên của DVMRP.DVMRP dùng cây broadcast thu gọn. . tất cả các router biết các thành viên nhóm ở đâu dựa trên các thành viên nhóm LSAs. . tuy nhiên nó hỗ trợ kết nốI đến một mạng DVMRP. Hoạt động của DVMRP thì tương tự như PIM-DM. . tất cả các MOSPF router trong một area phải có cùng cơ sở dữ liệu liên kết sao cho tất cả các router MOSPF trong một area có thể tính toán cùng một thuật toán SPT. Ltd. Khi gói tin multicast đầu tiên của nhóm đến. Cisco IOS không hỗ trợ MOSPF.MOSPF dùng địa chỉ nhóm LSA.Thông quá quá trình tính toán. . Khi có nhiều máy bắt đầu gửI lưu lượng multicast. .4. là một dạng tương tự như SPT vớI vài nhánh bị loạI bỏ. tương tự như RIPv2. . kiểu 6.0. MOSPF thì phù hợp cho những mạng nhỏ. .Cisco IOS không hỗ trợ DVMRP.0. MOSPF chỉ có thể làm việc vớI OSPF unicast routing.Cũng giống như định tuyến unicast OSPF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful