Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

Vßng cæ (Vc) .Xu«i vai (Xv) .®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .Dµi eo sau (Des) .Vßng m«ng (Vm) .Vßng ngùc (Vn) .Dµi tay (Dt) .Réng vai (Rv) .Dµi ¸o (Da) .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

¸o mÆc võa. .Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I. tay r¸p. ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu. . §Æc ®iÓm kiÓu mÉu .NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong. .Cæ ®øng cã ch©n. më suèt. «m s¸t c¬ thÓ. tay dµi cã m¨ng sÐt. kh«ng thông. cÊu t¹o 1.

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i.2. 1 th©n bªn tr¸i . 1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi.

C¸c ®­êng thiÕt kÕ .II.

h¹ mang tay.II. bông tay. . C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ.ngang ngùc. sèng l­ng. ngang eo. mang tay sau. gÊp nÑp. s­ ên th©n sau. ngang b¾p tay. ngang cöa tay. mang tay tr­íc. vßng n¸ch sau. giao khuy. gÊu ¸o.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay. s­ên th©n t­íc. vßng n¸ch tr­íc. vai con.

Réng vai (Rv) = 38 = 84 8. Dµi eo sau (Des) = 6. Vßng m«ng (Vm) = 88 . Dµi tay(Dt) = 50 1. Dµi ¸o (Da) = 60 2. Vßng ngùc (Vn) 3. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7.III. Xu«i vai (Xv) = 4 4.

5 21 24 2 1.III.5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1. Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực .5 19 23 2.

III.1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1. Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv . C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực .5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 .

C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3.4 19 15 7 Rbtay .4 .III. Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.

5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3.5 18. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 . Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0.III.

III. Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. biên vải quay vào lòng người cắt . mặt trái ra ngoài. * Thân Trước 1.

mặt trái ra ngoài. Gấp . Biên vải quay vào lòng người cắt.1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong.

* Thân Trước 2 . Cách vẽ − B1 .5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm .III.Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1.Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) . VÏ c¸c ®­êng dọc .

Cách vẽ ▬ A B B2 .III. VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X . * Thân Trước 2 .

L X .X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX.B. * Thân Trước 2 .D. + Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A.III.C. Cách vẽ ▬ A B B2 . VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm.

A1H = HA2 .5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2.5 = 6. Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X . * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0.III.

cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I . I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X . II1 = IC1 Nối I1 với C2 .5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực.A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2.

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

3. E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1. Cách cắt: .Sườn vai. .vòng nách chừa 0.5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt. Sau đó ta tiến hành cắt.Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt .Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may. sườn áo chừa 1cm .Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . .Vòng cổ.

Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1. Vc = 36. Dt = 50. Des = 35. Xv = 4.Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . Vn = 84.VẼ. Rv = 38. CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1.

dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 . VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i. KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm. h¹ (®­eo. ®iÓm A. H¹ xu«i vai AB = 2. + §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2. + §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch.Thân sau ‐B2 .

X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải.D. Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm.C. Hạ xuôi vai AB = 2.Thân sau ‐B2 . h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo.B. C D X 4cm A2 . kẻ đường ngang cổ từ điểm A. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2. Xác định điểm A.

Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm. Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X . Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b.a.

I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X . Lấy I là trung điểm của B2C2. có I1 là trung điểm. cắt tại C2. Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1.C. Nối I với C1 . II1 = I1C1 Nối I1 với C2 .5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực.

Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e.A2 d. Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X .

. vòng nách chừa o.Sườn vai.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.Vòng cổ.3. .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt. sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . Cách cắt: .7cm. . Sau đó ta tiến hành cắt.

Từ đầu vải đo xuống 2cm . B1 A .AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11. 2.B 20cm B 2cm X * Tay áo . Vẽ nách tay : .1.4 cm.Vải gấp đôi giống thân sau .AX dài tay = sđ – măng séc = 45 .2 + 1cm đường may = 20 cm.BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm. Cách gấp vải: .Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn .

A B1 . + Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay .Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải. Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B.4. Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X. 2cm B X * Tay áo . Xác định điểm A. + Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45.

AI = II1 = I1B1 . VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1.* Tay áo Phương pháp vẽ B2 . Vẽ đường cong lồi AI1.7cm. I3 B1 I1 I B A1 A . • Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1.2cm. Vẽ đường cong lõm I1B1. I1I3 = I3B1 + AA2 = 2. + Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1.

Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X .I2 là điểm giữa mang tay trước. Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. đến I4 đến điểm B1 .* Tay áo  Vẽ nách tay sau: .

Vẽ cửa tay từ X đến X1. * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý. B1X2 là đường sườn tay.* Tay áo 3. B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X . Măng sét . Nối sườn tay BX1. Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm. măng sét rộng trung bình là 4cm.

Khâu cắt c.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo. Cả 3 khâu trên . Khâu đo b. Khâu may d. cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a.

Canh sợi ngang .Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a. Canh sợi dọc b.

Củng cố bài. Câu 4. Câu 1. Câu 2. Trở lại dàn bài . Câu 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful