Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

Vßng ngùc (Vn) .Vßng m«ng (Vm) .Réng vai (Rv) .Dµi ¸o (Da) .Dµi eo sau (Des) .Dµi tay (Dt) .®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .Xu«i vai (Xv) .Vßng cæ (Vc) .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong. kh«ng thông. «m s¸t c¬ thÓ.Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I.¸o mÆc võa. §Æc ®iÓm kiÓu mÉu . tay r¸p. tay dµi cã m¨ng sÐt. më suèt. . cÊu t¹o 1. . . ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu.Cæ ®øng cã ch©n.

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi. líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i.2. STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. 1 th©n bªn tr¸i . líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi.

II. C¸c ®­êng thiÕt kÕ .

s­ên th©n t­íc.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay. s­ ên th©n sau. mang tay sau. bông tay. vßng n¸ch tr­íc. gÊp nÑp. vai con. giao khuy. ngang b¾p tay. h¹ mang tay. C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ. gÊu ¸o. ngang cöa tay. sèng l­ng. vßng n¸ch sau. ngang eo.ngang ngùc.II. mang tay tr­íc. .

Vßng ngùc (Vn) 3. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7. Xu«i vai (Xv) = 4 4. Vßng m«ng (Vm) = 88 . Dµi eo sau (Des) = 6. Réng vai (Rv) = 38 = 84 8. Dµi tay(Dt) = 50 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5. Dµi ¸o (Da) = 60 2.III.

5 21 24 2 1. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1.5 19 23 2.III.2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0.5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực . Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.

1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực .III. Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv .5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 .

4 19 15 7 Rbtay .4 .III. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3. Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.

Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0.0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 .5 18.III. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3.

Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. biên vải quay vào lòng người cắt . mặt trái ra ngoài. * Thân Trước 1.III.

Gấp . mặt trái ra ngoài.1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. Biên vải quay vào lòng người cắt.

* Thân Trước 2 . VÏ c¸c ®­êng dọc .5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i . Cách vẽ − B1 .Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm .III.Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1.

III. * Thân Trước 2 . Cách vẽ ▬ A B B2 . VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X .

X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX.III. * Thân Trước 2 .C. L X .B.D. + Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A. VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm. Cách vẽ ▬ A B B2 .

Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X .III.5 = 6.5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2. * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0. A1H = HA2 .

II1 = IC1 Nối I1 với C2 .A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2.5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I . I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X .

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .3.7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp.Vòng cổ.vòng nách chừa 0.Sườn vai. Sau đó ta tiến hành cắt. . Cách cắt: .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . .Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt . sườn áo chừa 1cm .

Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60. Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . Vc = 36. Rv = 38.VẼ. Des = 35. Vn = 84. Xv = 4. Dt = 50. CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1.

VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i. + §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2. ®iÓm A.Thân sau ‐B2 . H¹ xu«i vai AB = 2. dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 . + §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm. h¹ (®­eo.

B. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2.D. Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. Xác định điểm A. Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm. Hạ xuôi vai AB = 2. VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. C D X 4cm A2 . dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải.C.Thân sau ‐B2 . h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. kẻ đường ngang cổ từ điểm A.

a. Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b. Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm. Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X .

Lấy I là trung điểm của B2C2. II1 = I1C1 Nối I1 với C2 . I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X . có I1 là trung điểm. Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1.5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. Nối I với C1 . cắt tại C2.C.

Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e.A2 d. Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X .

.Sườn vai. vòng nách chừa o. .3.7cm. Cách cắt: .Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt. . Sau đó ta tiến hành cắt. sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm .Vòng cổ.

B 20cm B 2cm X * Tay áo . B1 A .1.AX dài tay = sđ – măng séc = 45 . Cách gấp vải: .2 + 1cm đường may = 20 cm. Vẽ nách tay : .BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm.AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11.Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn .4 cm. 2.Vải gấp đôi giống thân sau . Từ đầu vải đo xuống 2cm .

+ Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11. + Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45.Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải.4. 2cm B X * Tay áo . Xác định điểm A. Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B. Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay . A B1 .

AI = II1 = I1B1 .7cm. + Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1. I3 B1 I1 I B A1 A . I1I3 = I3B1 + AA2 = 2. VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1.2cm. Vẽ đường cong lõm I1B1.* Tay áo Phương pháp vẽ B2 . Vẽ đường cong lồi AI1. • Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1.

I2 là điểm giữa mang tay trước. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X . đến I4 đến điểm B1 .* Tay áo  Vẽ nách tay sau: . Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4.

Măng sét . măng sét rộng trung bình là 4cm.* Tay áo 3. Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm.Vẽ cửa tay từ X đến X1. B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X . * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý. Nối sườn tay BX1. B1X2 là đường sườn tay.

Khâu đo b. cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a. Khâu may d. Cả 3 khâu trên . Khâu cắt c.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo.

Canh sợi dọc b.Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a. Canh sợi ngang .

Câu 1. Câu 2.Củng cố bài. Câu 3. Trở lại dàn bài . Câu 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful