P. 1
Thiet Ke Ao So Mi Nu

Thiet Ke Ao So Mi Nu

|Views: 151|Likes:
Được xuất bản bởiMaiie Le

More info:

Published by: Maiie Le on May 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .Vßng ngùc (Vn) .Dµi ¸o (Da) .Vßng cæ (Vc) .Dµi tay (Dt) .Dµi eo sau (Des) .Réng vai (Rv) .Xu«i vai (Xv) .Vßng m«ng (Vm) .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

. «m s¸t c¬ thÓ. më suèt. . cÊu t¹o 1. tay dµi cã m¨ng sÐt. .NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong.¸o mÆc võa. §Æc ®iÓm kiÓu mÉu .Cæ ®øng cã ch©n. ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu. tay r¸p.Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I. kh«ng thông.

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. 1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi. líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i.2. STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. 1 th©n bªn tr¸i . líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi.

II. C¸c ®­êng thiÕt kÕ .

ngang b¾p tay. gÊp nÑp. s­ên th©n t­íc. vai con. s­ ên th©n sau.II.ngang ngùc. vßng n¸ch sau. mang tay tr­íc. bông tay. ngang eo. sèng l­ng. mang tay sau. h¹ mang tay.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay. gÊu ¸o. . giao khuy. vßng n¸ch tr­íc. C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ. ngang cöa tay.

Xu«i vai (Xv) = 4 4. Vßng m«ng (Vm) = 88 .III. Réng vai (Rv) = 38 = 84 8. Dµi ¸o (Da) = 60 2. Vßng ngùc (Vn) 3. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7. Dµi eo sau (Des) = 6. Dµi tay(Dt) = 50 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5.

5 21 24 2 1.III.2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1.5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực .5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.5 19 23 2. Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .

A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực .5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 .III. Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv . C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1.

4 19 15 7 Rbtay .4 .III. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3. Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.

5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.5 18. Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0.III.0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 .

Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. mặt trái ra ngoài. biên vải quay vào lòng người cắt . * Thân Trước 1.III.

mặt trái ra ngoài.1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. Gấp . Biên vải quay vào lòng người cắt.

III.Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) . Cách vẽ − B1 .Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1. * Thân Trước 2 .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm . VÏ c¸c ®­êng dọc .5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i .

III. * Thân Trước 2 . Cách vẽ ▬ A B B2 . VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X .

L X . VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm.C.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX.D. Cách vẽ ▬ A B B2 .III.B. * Thân Trước 2 . + Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A.

5 = 6. A1H = HA2 . Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X .5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2.III. * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0.

II1 = IC1 Nối I1 với C2 .5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I . I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X .A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2.

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt .Vòng cổ.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt. Cách cắt: . .3. sườn áo chừa 1cm . .7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1.5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp. Sau đó ta tiến hành cắt.Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.Sườn vai.vòng nách chừa 0.

VẼ.Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60. Vc = 36. Vn = 84. Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1. Xv = 4.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . Des = 35. Dt = 50. CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1. Rv = 38.

h¹ (®­eo. KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 . + §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch.Thân sau ‐B2 . X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm. H¹ xu«i vai AB = 2. ®iÓm A. VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i. + §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2.

h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo. Hạ xuôi vai AB = 2.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2. Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm. C D X 4cm A2 .C. VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. kẻ đường ngang cổ từ điểm A.B.D. dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải. Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. Xác định điểm A.Thân sau ‐B2 .

a. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b. Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm. Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ. Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X .

Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1.5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. Lấy I là trung điểm của B2C2. II1 = I1C1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2. Nối I với C1 . có I1 là trung điểm. I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X .C.

Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X . Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e.A2 d.

Sườn vai. Sau đó ta tiến hành cắt. .7cm.3. . sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . vòng nách chừa o.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.Vòng cổ. .Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may. Cách cắt: .

4 cm.Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn . B1 A . 2. Cách gấp vải: . Vẽ nách tay : .AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11.AX dài tay = sđ – măng séc = 45 .2 + 1cm đường may = 20 cm.Vải gấp đôi giống thân sau .B 20cm B 2cm X * Tay áo . Từ đầu vải đo xuống 2cm .1.BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm.

2cm B X * Tay áo . Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X. Xác định điểm A. + Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45.4.Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải. + Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11. Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay . A B1 .

+ Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1.2cm. Vẽ đường cong lồi AI1.7cm. I1I3 = I3B1 + AA2 = 2. AI = II1 = I1B1 .* Tay áo Phương pháp vẽ B2 . I3 B1 I1 I B A1 A . Vẽ đường cong lõm I1B1. • Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1. VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1.

Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4. Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X .I2 là điểm giữa mang tay trước. đến I4 đến điểm B1 .* Tay áo  Vẽ nách tay sau: .

B1X2 là đường sườn tay. * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý. Nối sườn tay BX1. Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm. B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X .Vẽ cửa tay từ X đến X1. măng sét rộng trung bình là 4cm.* Tay áo 3. Măng sét .

Khâu đo b.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo. Khâu cắt c. cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a. Khâu may d. Cả 3 khâu trên .

Canh sợi dọc b. Canh sợi ngang .Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a.

Trở lại dàn bài .Củng cố bài. Câu 4. Câu 2. Câu 3. Câu 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->