Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

Dµi ¸o (Da) .Vßng ngùc (Vn) .Xu«i vai (Xv) .Réng vai (Rv) .Dµi tay (Dt) .Vßng cæ (Vc) .Vßng m«ng (Vm) .®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .Dµi eo sau (Des) .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

§Æc ®iÓm kiÓu mÉu . . ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu.Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I. «m s¸t c¬ thÓ. më suèt.NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong.¸o mÆc võa. tay dµi cã m¨ng sÐt. kh«ng thông.Cæ ®øng cã ch©n. . tay r¸p. cÊu t¹o 1. .

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

2. STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. 1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i. 1 th©n bªn tr¸i . líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi.

C¸c ®­êng thiÕt kÕ .II.

vßng n¸ch sau. giao khuy. vßng n¸ch tr­íc. h¹ mang tay.ngang ngùc. ngang b¾p tay. mang tay tr­íc. vai con. s­ ên th©n sau. C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ. bông tay.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay. sèng l­ng.II. . ngang cöa tay. s­ên th©n t­íc. gÊp nÑp. ngang eo. mang tay sau. gÊu ¸o.

Dµi eo sau (Des) = 6. Dµi ¸o (Da) = 60 2. Vßng m«ng (Vm) = 88 . Xu«i vai (Xv) = 4 4. Dµi tay(Dt) = 50 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5. Réng vai (Rv) = 38 = 84 8. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7. Vßng ngùc (Vn) 3.III.

5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.III. Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0.5 19 23 2. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1.5 21 24 2 1.5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực .

Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv .5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 .III.A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực .1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.

C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3. Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.4 19 15 7 Rbtay .III.4 .

Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3.III.5 18.0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 .

biên vải quay vào lòng người cắt .III. Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. * Thân Trước 1. mặt trái ra ngoài.

1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. Biên vải quay vào lòng người cắt. mặt trái ra ngoài. Gấp .

Cách vẽ − B1 . VÏ c¸c ®­êng dọc .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm .Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) .5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i .III.Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1. * Thân Trước 2 .

III. Cách vẽ ▬ A B B2 . VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X . * Thân Trước 2 .

X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. + Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A.B.C. VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm. L X .D.III. * Thân Trước 2 . Cách vẽ ▬ A B B2 .

III. A1H = HA2 . Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X .5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2. * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0.5 = 6.

A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2. I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X . II1 = IC1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I .5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực.

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

Vòng cổ. . .Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.vòng nách chừa 0.5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp.Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt .3.7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1. sườn áo chừa 1cm .Sườn vai. Cách cắt: . Sau đó ta tiến hành cắt.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .

Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1. Des = 35. Xv = 4.Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60. Dt = 50. Vn = 84.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1. Vc = 36.VẼ. Rv = 38.

+ §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2. ®iÓm A. dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 .Thân sau ‐B2 . KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. + §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm. H¹ xu«i vai AB = 2. VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i. h¹ (®­eo.

C.Thân sau ‐B2 . VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2. Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm. kẻ đường ngang cổ từ điểm A. h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo. C D X 4cm A2 . Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX.B. Xác định điểm A.D. Hạ xuôi vai AB = 2.

Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b. Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X . Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ.a.

có I1 là trung điểm.C. II1 = I1C1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2.5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. Lấy I là trung điểm của B2C2. Nối I với C1 . I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X . Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1.

Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e. Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X .A2 d.

Sườn vai.Vòng cổ. . . sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . .3. Sau đó ta tiến hành cắt.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may. Cách cắt: .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt. vòng nách chừa o.7cm.

Vẽ nách tay : .1.Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn .2 + 1cm đường may = 20 cm. B1 A .AX dài tay = sđ – măng séc = 45 .B 20cm B 2cm X * Tay áo .Vải gấp đôi giống thân sau . Từ đầu vải đo xuống 2cm .4 cm. Cách gấp vải: .AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11.BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm. 2.

A B1 . 2cm B X * Tay áo . Xác định điểm A.Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải.4. + Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45. Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B. Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X. + Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay .

• Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1.* Tay áo Phương pháp vẽ B2 .7cm. I3 B1 I1 I B A1 A . Vẽ đường cong lõm I1B1. Vẽ đường cong lồi AI1. I1I3 = I3B1 + AA2 = 2.2cm. + Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1. AI = II1 = I1B1 . VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1.

* Tay áo  Vẽ nách tay sau: . đến I4 đến điểm B1 .I2 là điểm giữa mang tay trước. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X . Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4.

B1X2 là đường sườn tay. Măng sét . Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm.* Tay áo 3.Vẽ cửa tay từ X đến X1. B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X . * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý. Nối sườn tay BX1. măng sét rộng trung bình là 4cm.

Khâu đo b. Khâu cắt c.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo. Khâu may d. cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a. Cả 3 khâu trên .

Canh sợi ngang . Canh sợi dọc b.Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a.

Củng cố bài. Câu 3. Câu 1. Trở lại dàn bài . Câu 2. Câu 4.