P. 1
Thiet Ke Ao So Mi Nu

Thiet Ke Ao So Mi Nu

|Views: 151|Likes:
Được xuất bản bởiMaiie Le

More info:

Published by: Maiie Le on May 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

Xu«i vai (Xv) .Vßng m«ng (Vm) .Dµi tay (Dt) .Dµi eo sau (Des) .Dµi ¸o (Da) .Réng vai (Rv) .Vßng cæ (Vc) .Vßng ngùc (Vn) .®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

tay r¸p. kh«ng thông. . «m s¸t c¬ thÓ. më suèt. cÊu t¹o 1. §Æc ®iÓm kiÓu mÉu .Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I.¸o mÆc võa. ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu.NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong. . tay dµi cã m¨ng sÐt.Cæ ®øng cã ch©n. .

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. 1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi.2. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. 1 th©n bªn tr¸i .

II. C¸c ®­êng thiÕt kÕ .

gÊu ¸o. ngang eo. mang tay sau. mang tay tr­íc. vai con.II. ngang b¾p tay. gÊp nÑp. vßng n¸ch tr­íc.ngang ngùc. sèng l­ng. vßng n¸ch sau. bông tay. s­ên th©n t­íc. s­ ên th©n sau.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay. . ngang cöa tay. giao khuy. h¹ mang tay. C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ.

Dµi tay(Dt) = 50 1. Réng vai (Rv) = 38 = 84 8.III. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5. Vßng ngùc (Vn) 3. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7. Vßng m«ng (Vm) = 88 . Dµi ¸o (Da) = 60 2. Dµi eo sau (Des) = 6. Xu«i vai (Xv) = 4 4.

III.2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0.5 19 23 2.5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực . Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .5 21 24 2 1. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1.

5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 .1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1.A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực . C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.III. Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv .

C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3.4 19 15 7 Rbtay .III. Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.4 .

0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 .III. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.5 18.5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3. Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0.

Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. * Thân Trước 1. mặt trái ra ngoài.III. biên vải quay vào lòng người cắt .

1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. Gấp . Biên vải quay vào lòng người cắt. mặt trái ra ngoài.

Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1. VÏ c¸c ®­êng dọc .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm . Cách vẽ − B1 .5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i . * Thân Trước 2 .III.Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) .

VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X .III. Cách vẽ ▬ A B B2 . * Thân Trước 2 .

+ Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A. VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm.D. L X .X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. * Thân Trước 2 .III.C.B. Cách vẽ ▬ A B B2 .

Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X .5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2. A1H = HA2 .III. * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0.5 = 6.

A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2.5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X . II1 = IC1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I .

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

Gấu áo chừa 1cm đến 2cm .Vòng cổ.Sườn vai.Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.vòng nách chừa 0. Sau đó ta tiến hành cắt. E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1.Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt . Cách cắt: .3. . . sườn áo chừa 1cm .

Rv = 38. Des = 35.VẼ. Xv = 4. CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1. Vc = 36.Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . Vn = 84. Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1. Dt = 50.

+ §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 . + §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2. VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i.Thân sau ‐B2 . h¹ (®­eo. H¹ xu«i vai AB = 2. ®iÓm A. KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm.

VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. kẻ đường ngang cổ từ điểm A. Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2.D.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo. C D X 4cm A2 .C. Hạ xuôi vai AB = 2. Xác định điểm A.Thân sau ‐B2 . Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm. dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải.B.

Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X . Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b.a. Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm.

Lấy I là trung điểm của B2C2. II1 = I1C1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2.C. I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X . Nối I với C1 .5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1. có I1 là trung điểm.

A2 d. Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e. Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X .

Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may. . .Vòng cổ.Sườn vai. . sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm . Sau đó ta tiến hành cắt. vòng nách chừa o.7cm. Cách cắt: .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.3.

B1 A .AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11.2 + 1cm đường may = 20 cm. Cách gấp vải: .BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm.Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn . 2.Vải gấp đôi giống thân sau .B 20cm B 2cm X * Tay áo . Vẽ nách tay : . Từ đầu vải đo xuống 2cm .4 cm.1.AX dài tay = sđ – măng séc = 45 .

4. 2cm B X * Tay áo .Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải. + Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay . Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B. + Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45. Xác định điểm A. A B1 . Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X.

Vẽ đường cong lồi AI1. I1I3 = I3B1 + AA2 = 2.* Tay áo Phương pháp vẽ B2 . I3 B1 I1 I B A1 A . Vẽ đường cong lõm I1B1.7cm.2cm. + Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1. • Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1. VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1. AI = II1 = I1B1 .

* Tay áo  Vẽ nách tay sau: .I2 là điểm giữa mang tay trước. đến I4 đến điểm B1 . Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4. Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X .

Vẽ cửa tay từ X đến X1. Măng sét . B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X . B1X2 là đường sườn tay.* Tay áo 3. Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm. măng sét rộng trung bình là 4cm. Nối sườn tay BX1. * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý.

Khâu may d. Khâu đo b.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo. cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a. Cả 3 khâu trên . Khâu cắt c.

Canh sợi dọc b. Canh sợi ngang .Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a.

Câu 1. Câu 2. Câu 3. Trở lại dàn bài .Củng cố bài. Câu 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->