Môn cắt may

Biên soạn: Trung tâm - Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Tỉnh Hải Dương

Nghề cắt may:
Bài 11; SƠ MI NỮ CƠ BẢN

Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, caáu taïo sô mi nöõ cô baûn Bieát ñöôïc teân goïi vaø vò trí caùc ñöôøng thieát keá cuûa sô mi nöõ cô baûn. Hieåu caùc coâng thöùc thieát keá vaø phöông phaùp veõ, caét sô mi nöõ cô baûn. Yeâu thích hoïc ngheà caét may

C¢u hái
1. Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn bao nhiªu sè ®o ? lµ nh÷ng sè ®o nµo ?

Vßng m«ng (Vm) .®¸p ¸n Khi thiÕt kÕ ¸o s¬ mi n÷ c¬ b¶n ta cÇn 8 sè ®o sau : .Xu«i vai (Xv) .Vßng ngùc (Vn) .Dµi ¸o (Da) .Dµi tay (Dt) .Vßng cæ (Vc) .Dµi eo sau (Des) .Réng vai (Rv) .

Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi  Đặc điểm hình dáng  Cách đo  Cách tính vải  Phương pháp thiết kế .

tay dµi cã m¨ng sÐt.Ch­¬ng ii Bµi 11: s¬ mi n÷ c¬ b¶n I.¸o mÆc võa.Cæ ®øng cã ch©n. §Æc ®iÓm kiÓu mÉu . kh«ng thông. . më suèt. «m s¸t c¬ thÓ.NÑp ¸o liÒn gËp vµo trong. cÊu t¹o 1. ®Æc ®iÓm kiÓu mÉu. tay r¸p. . .

.

h×nh d¸ng kiÓu mÉu .

STT 1 2 3 4 5 6 CÊU T¹O Tªn chi tiÕt Th©n tr­ íc Th©n sau Tay ¸o L¸ cæ Ch©n cæ M¨ng sÐt Sè l­îng 2 1 2 3 3 3 1 tay bªn ph¶i. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. 1 th©n bªn tr¸i . 1 tay bªn tr¸i Líp ngoµi. líp dùng vµ líp trong Líp ngoµi. líp dùng vµ líp Ghi chó 1 th©n bªn ph¶i.2.

II. C¸c ®­êng thiÕt kÕ .

giao khuy.  Tay ¸o gåm c¸c ®­êng : Sèng tay.ngang ngùc. vßng n¸ch sau. mang tay tr­íc. ngang b¾p tay.II. mang tay sau. gÊu ¸o. vai con. sèng l­ng. h¹ mang tay. gÊp nÑp. . C¸c ®­êng thiÕt kÕ  Th©n ¸o gåm c¸c ®­êng: Vßng cæ. bông tay. s­ên th©n t­íc. ngang eo. s­ ên th©n sau. vßng n¸ch tr­íc. ngang cöa tay.

Vßng ngùc (Vn) 3. Dµi ¸o (Da) = 60 2. Vßng cæ (Vc) = 36 35 7. Vßng m«ng (Vm) = 88 . Réng vai (Rv) = 38 = 84 8. Dµi eo sau (Des) = 6. Xu«i vai (Xv) = 4 4. Dµi tay(Dt) = 50 1. C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Sè ®o mÉu 5.III.

2 Vm/4 + 2 Da Xv + 1 Vc/6 + 1 Vn/4 + 1 Des Vc/6 + 0.5 19 23 2.III.5 AX AB AA2 AC AD AA1 BB1 CC1 B1B2 DD1 XX1 XX2 Rngực . STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 4 1.5 21 24 2 1. Th©n Tên đường tr­íc thiết kế Nẹp áo Giao khuy Dài áo Hạ xuôi vai Hạ sâu cổ Hạ nách Hạ eo Rộng ngang cổ Rộng vai Rộng ngang ngực (Rngực) Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang gấu Sa vạt .5 Rv / 2 Vn/4 + Cđ (2) 60 5 7 22 35 6.

5 10 Rộng ngang eo 11 Rộng ngang gấu DD1 XX1 22 24 . C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Th©n sau Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng ngang vai Rộng ngang ngực Vào nách Kí hiệu AX AC AD AB AA1 A1A2 BB1 CC1 B1B2 Công thức Da Vn/4 + 1 Des Xv .III.A1A2 Vc/6 + 1 Rv / 2 Vn/4 + C® (2) Rngực .1 Vm/4 + 2 Kích thước (cm) 60 22 35 2 7 2 19 23 1.

Tay ¸o STT 1 2 3 4 5 Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) Dài tay Hạ mang tay Rộng bắp tay Rộng cửa tay xẻ cửa tay AX AB BB1 XX1 X1X2 Dt – 5 (Măng sét) Vn/ 10 + 3 (Cao nách trước + Cao nách sau)/ 2 45 11.4 . C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 3.III.4 19 15 7 Rbtay .

III.5 4 b) Chân cổ Dài chân cổ 2 Rộng bản chân cổ 1 c) Măng sét 1 2 CC1 CD Vc/6 + 3.5 18. Chi tiÕt phô Tên đường thiết kế Cổ áo Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) a) Lá cổ 1 2 Dài lá cổ Rộng bản cổ AA1 AB Vc/2 + 0. STT C«ng thøc vµ kÝch th­íc thiÕt kÕ 4.0 21 3 Dài Rộng AA1 AB 22 5 .

mặt trái ra ngoài.III. biên vải quay vào lòng người cắt . Cách xếp vải • Xếp hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. * Thân Trước 1.

Gấp . mặt trái ra ngoài.1) Cách xếp vải hai biên vải trùng nhau mặt phải vào trong. Biên vải quay vào lòng người cắt.

* Thân Trước 2 .Đường giao khuy cách đường gập nẹp 1.5 cm Các kích thước của thân áo tính từ đường giao khuy Đường giao khuy Nẹp áo MÐp v¶i .Kẻ một đường thẳng làm biên vải (đường mép nẹp trùng với đường biên vải) .III. Cách vẽ − B1 .Nẹp áo: Đường gấp nẹp song song và cách biên vải 3 đến 4 cm . VÏ c¸c ®­êng dọc .

III. VÏ c¸c ®­êng ngang C + §­êng ngang cæ: X¸c ®Þnh ®iÓm A c¸ch ®Çu v¶i 2cm + §­êng ngang vai : H¹ xu«i vai AB = 5 + §­êng ngang ngùc: H¹ n¸ch AC = 22 + §­êng ngang eo: H¹ eo AD = 35 + §­êng ngang gÊu: Dµi ¸o AX = L X . Cách vẽ ▬ A B B2 . * Thân Trước 2 .

+ Đường ngang vai : Hạ xuôi vai AB = 5 + Đường ngang ngực: Hạ nách AC = 22 + Đường ngang eo: Hạ eo AD = 35 + Đường ngang gấu: Dài áo AX = 60 Từ A.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX.III. L X . Cách vẽ ▬ A B B2 .B. VÏ c¸c ®­êng ngang C + Đường ngang cổ : Xác định điểm A cách đầu vải 2cm.D. * Thân Trước 2 .C.

5 = 6.5 cm AA2 ( Hạ sâu cổ ) = 1 /1 vc + 1 = 7 cm Kẻ A1A3 //=AA2 Kẻ A2A3 //= AA1 Nối A1A2. Nối H với A3 Lấy HH1 = 1/3 HA3 Vẽ vòng cổ Từ A1  H1 A2 A1 B1 A3 H A B H 1 A2 C L b) Vẽ vai áo AB ( Rộng vai ) = 1/ 2 Rv = 38/2 = 19cm Nối đường vai áo A1 với B1 X . * Thân Trước a ) Vẽ cổ áo AA1 ( Rộng cổ ) = 1/6 vc = 36/ 6 +0. A1H = HA2 .III.

A1 A * Thân Trước c ) Vẽ nách áo CC1 ( Ngang ngực ) = 1/4 Vn + 2 = 84/4 + 2 = 23 cm B1B2 ( Vào nách ) = 2. I1I2 = I2C2 Vẽ vòng nách từ: B1  I  I2  C1 C1 B1 B2 I I2 C2 C A3 B A2 I1 L X . cắt tại C2 Lấy IC2 = 1/3 B2 C2 Nối C1 với I .5cm Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. II1 = IC1 Nối I1 với C2 .

A1 A B1 B2 I I2 C2 B A3 A2 * Thân Trước d ) Vẽ sườn áo -LL1 ( Ngang eo ) = Ngang ngực – 2 = 23 – 2 = 21cm XX1 ( Ngang mông ) = 1/ 4 Vm + 2 = 88/ 4 + 2 = 24cm Vẽ sườn áo từ: C1 L1  X1 X1 L1 I1 C1 C L X .

A1 B1 B2 A3 I I2 C2 C A B A2 * Thân Trước I1 e) Vẽ gấu áo XM ( Sa vạt ) = 2 cm Vẽ làn gấu hơi cong từ X1 đến M C1 L1 L X1 X X2 .

Sườn vai. sườn áo chừa 1cm . E E1 A2 A3 H K C C2 C1 X X2 X1 .3.Gấu áo chừa 1cm đến 2cm .Gấp nẹp vào 4cm rồi mới cắt . . Sau đó ta tiến hành cắt.Vòng cổ. .5 cm ®Ó c¾t c¸ch ®Òu vµ ®Ñp.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may.vòng nách chừa 0. Cách cắt: .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.7cm HS cã thÓ vÏ ngoµi ®­êng c¾t c¸ch ®Òu ®­êng bao cña s¶n phÈm 1.

Vn = 84. Vc = 36. Xv = 4. CẮT THÂN SAU ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN 1. Vm = 88 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên đường thiết kế Dài áo Hạ nách Hạ eo Hạ xuôi vai Rộng ngang cổ Cao cổ Rộng vai Rộng ngang ngực Vào nách Rộng ngang eo Rộng ngang mông Kí hiệu AX AC AL AB AA1 A1A2 BB1 CC1 CC2 ½ Rv ¼ Vn + 2 (Cđ) Xv – A1A2 1/6 Vc + 1 ¼ Vn + 1 Công thức Kích thước (cm) 60 22 36 2 7 2 19 23 1.5 CC1 – 1 ¼ Vm + 2 22 24 DD1 XX . Dt = 50. Des = 35.VẼ. Rv = 38.Tính kích thước thiết kế: Bảng hệ thống công thức thiết kế thân sau: Da = 60.

VÏ c¸c ®­êng cơ bản + §­êng sèng l­ng th©n sau + êng gi÷a th©n sau) trïng §­êng ngang cæ: Tõ ®Çu ®­êng gÊp v¶i. H¹ xu«i vai AB = 2. KÎ ®­êng ngang cæ tõ ®iÓm A. dµi ¸o nh÷ng víi ®iÓm nµo ? v¶i C D X 4cm A2 . + §­êng ngang vai: cao cæ A1A2 = 2. ®iÓm A. h¹ (®­eo. + §­êng ngang ngùc: AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm + §­êng ngang eo: AD = Sè ®o = 35 cm + §­êng ngang gÊu: AX = Sè ®o = 60 cm A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch.Thân sau ‐B2 . X¸c ®Þnh ®o xuèng 4cm.

h¹ + Đường sống lưng thân sau (Đường giữa eo.B.D. kẻ đường ngang cổ từ điểm A. Đường ngang cổ: Từ đầu vải đo xuống ®iÓm nµo ? + + + + + 4cm. dµi ¸o nh÷ng + thân sau) trùng với đường gấp vải. VÏ c¸c ®­êng cơ bản A1 A B Em h·y cho biÕt ®iÓm h¹ n¸ch. Đường ngang vai: Cao cổ A1A2 = 2.X kẻ các đường ngang vuông góc với đường AX. Xác định điểm A.C. Đường ngang ngực : AC = 1/4Vn + 1 = 22 cm Đường ngang eo: AD = Số đo = 35 cm Đường ngang gấu: AX = Sốđo = 60 cm Từ A. C D X 4cm A2 . Hạ xuôi vai AB = 2.Thân sau ‐B2 .

Dựng đường vuông góc với đường ngang cổ. Vẽ vai áo AB rộng vai = 1/2 Rv = 19cm Nối đường vai A2 với B1 D X . Vẽ cổ áo AA1 rộng cổ = 7cm. AA2 Cao cổ = 2cm Lấy A1A3 = ½ AA2 Vẽ cổ áo từ A2 đến A3 đến A A2 B1 A1 A3 A B C b.a.

5 Từ B2 kẻ đường vuông góc với đường ngang ngực. II1 = I1C1 Nối I1 với C2 . cắt tại C2. Vẽ nách áo CC1 (Rng ngực) = 1/4 Vn + 2 = 23 B1B2 (vào nách) = 1. Lấy I là trung điểm của B2C2. có I1 là trung điểm.C. Nối I với C1 . I1I2 = 1/3 I1C2  I2  C1 B1 B2 I A1 A3 A A2 B I1 I2 C2 C L Vẽ nách áo từ B1  I C1 X .

Vẽ gấu áo Vẽ gấu áo : nối thẳng từ X đến X1 L1 L X1 X . Vẽ sườn áo DD1 Ngang eo = ngang ngực – 1 = 22 XX1 ngang mông = 1/ 4 Vm + 2 = 24 Vẽ sườn áo từ C1 đến L1 đến X1 C1 A3 A B B1 B2 I A1 I1 I2 C2 C e.A2 d.

. vòng nách chừa o. .Kiểm tra lại các kích thước trước khi cắt.Cắt ngoài nét vẽ phấn để làm đường may. Cách cắt: .Vòng cổ. sườn áo chừa 1cm - K C2 Gấu áo chừa 1cm đến 2cm .7cm.3. Sau đó ta tiến hành cắt.Sườn vai. .

Vẽ nách tay : . Cách gấp vải: .1. B1 A . Từ đầu vải đo xuống 2cm .B 20cm B 2cm X * Tay áo .BB1 rộng bắp tay = 1/ 4 Vn – 2 = 19cm.AB hạ mang tay = 1/ 10 Vn +3 = 11.2 + 1cm đường may = 20 cm.Phần gấp vải vào = 1/ 2 vn . 2.4 cm.AX dài tay = sđ – măng séc = 45 .Vải gấp đôi giống thân sau .

+ Đường ngang cửa tay: Dài tay AX = 45. Kẻ đường ngang cửa tay từ điểm X. Kẻ đường ngang bắp tay từ điểm B.4. VÏ c¸c ®­êng ngang – Từ các điểm trên đường sống tay và vuông góc với đường sống tay + Đường đầu tay : Từ đầu vải đo xuống 2cm theo đường sống tay . 2cm B X * Tay áo .Phương pháp vẽ + Đường sống tay (Đường giữa tay) trùng với đường gấp vải. A B1 . Xác định điểm A. + Đường ngang bắp tay: Hạ mang tay: AB = 11.

Vẽ đường cong lồi AI1. AI = II1 = I1B1 . VÏ ®­êng mang tay + Rộng bắp tay: BB1 =1/4Vn– 2 = 19 + Nối A với B1. I1I3 = I3B1 + AA2 = 2.2cm. • Từ I3 (Khoảng giữa B1I1) lấy xuống 1.7cm. Vẽ đường cong lõm I1B1. I3 B1 I1 I B A1 A .* Tay áo Phương pháp vẽ B2 . + Vẽ đường mang tay trước: • Từ I lấy lên 1.

* Tay áo  Vẽ nách tay sau: .I2 là điểm giữa mang tay trước. I3 B1 A1 A I4 I1 I2 I X . Từ I2 lấy lên 1cm có điểm I4. Vẽ vòng nách tay sau từ điểm A qua A1. đến I4 đến điểm B1 .

B1X2 là đường sườn tay. B1 I3 A I4 I1 I2 I B - X .* Tay áo 3.Vẽ cửa tay từ X đến X1. Măng sét . Vẽ đường sườn tay và cửa tay : Rộng cửa tay XX1 = Số đo hoặc bằng rộng bắp tay BB1 – 4cm = 19 – 4 = 15cm. măng sét rộng trung bình là 4cm. Nối sườn tay BX1. * Măng sét Bề dài : Số đo cửa tay + cử động = 23 X2 7 X1 X 23 4 Bề rộng tuỳ ý.

cắt và may khâu nào là quan trọng nhất ? a. Khâu đo b. Khâu may d.Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 1 : Trong 3 khâu sau: đo. Cả 3 khâu trên . Khâu cắt c.

Câu hỏi 2 : Khi gấp vải để thiết kế em thường xếp vải theo canh sợi nào? a. Canh sợi dọc b. Canh sợi ngang .

Câu 2. Câu 3. Trở lại dàn bài . Câu 1.Củng cố bài. Câu 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful